Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, procesná neprípustnosť dovolania, citová väzba maloletého k matke, návrh otca na zverenie maloletého do jeho osobnej starostlivosti, náznaky zavrhovania otca zo strany maloletého, rozvod manželstva
Právna veta: V konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti je ústredným záujmom a predovšetkým sa prihliada na záujem maloletého dieťaťa na zdravom fyzickom a psychickom vývoji, pričom tento pojem - záujem maloletého dieťa, nie je možné zamieňať s individuálnymi záujmami rodičov, alebo s ich individuálnymi predstavami o starostlivosti o maloleté dieťa.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: zamestnanecké dielo, plnenie pracovných úloh, autorské dielo, výsledok tvorivej duševnej činnosti, znaky zamestnaneckého diela, vytvorený za účelom plnenia pracovných povinností, vytvorený na príkaz zamestnávateľa, spoluautorské dielo, pred nadobudnutím účinnosti zákona, pod vedením zamestnávateľa, pôvodný nositeľ práva, právo na použitie diela
Právna veta: Článok bol napísaný a publikovaný v roku 2002 [za účinnosti zákona č. 383/1997 Z.z. Autorského zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 383/1997 Z.z.“)], k žalobcami tvrdenému zásahu do autorských práv došlo ale v roku 2004 (za účinnosti zákona č. 618/2003 Z.z.). Vzhľadom na to bolo potrebné aplikovať § 87 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z., v zmysle ktorého ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pracovnoprávne vzťahy hlavného kontrolóra a obce, kolektívna zmluva vyššieho rádu, plat hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
Právna veta: Odvolací súd sa plne stotožnil s dôvodmi súdu prvého stupňa uvedenými v napadnutom rozsudku, na tieto poukázal ako na správne. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku uviedol, že pracovnoprávne vzťahy hlavného kontrolóra a obce ako jeho zamestnávateľa sa spravujú Zákonníkom práce. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa vzťahuje na zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z., pričom uvedený zákon sa nevzťahuje na hlavného kontrolóra obce, preto ani kolektívna zmluva sa na neho nevzťahuje. Jeho postavenie a pracovnoprávne práva a povinnosti sú spravované zákonom č. 369/19 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predpoklady zániku poistenia pre neplatenie poistného, splatnosť poistného a nezaplatenie poistného, platenie poistného pevnou sumou za poistné obdobie, dohodnuté platenie poistného v splátkach, strata výhody splátok, zánik poistenia
Právna veta: Predpokladmi zániku poistenia pre neplatenie poistného podľa citovaného zákona sú splatnosť poistného a nezaplatenie poistného ani v dobe jedného mesiaca po splatnosti poistného (okrem, ak v zmluve bola dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia). Poistenie pritom zaniká naplnením uvedených predpokladov a teda k zániku poistenia sa nevyžaduje žiadna ďalšia právna skutočnosť. Účastníci poistného vzťahu môžu dohodnúť platenie poistného pevnou sumou za poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve. Poistné ja však možné platiť aj v splátkach dohodnutých v poistnej zmluve. Poistné je splatné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pomer k prejednávanej veci , vylúčenie sudcu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, pomer k osobám, vykonávanie úkonov trestného konania, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Pomerom k prejednávanej veci treba rozumieť napríklad, že uvedený orgán alebo jemu blízka osoba boli p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, nepriaznivá finančná situácia, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, nezamestnaný žalobca, konanie o ochranu osobnosti, zrieknutie sa majetkového prospechu z darovaných nehnuteľností
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelom uvedeného ustanovenia je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to nepriaznivá finančná situácia a pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa, pričom pre rozhodnutie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: dodatočný platobný výmer Daňového úradu, určenie rozdielu dane z pridanej hodnoty, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR, odpočítanie dane za prijaté zdaniteľné obchody, vytvorenie umelých obchodných vzťahov medzi dodávateľskými spoločnosťami a žalobcom, odpočítanie dane, uplatnenie práva na odpočítanie dane, dokazovanie § 29
Právna veta: V zmysle § 49 ods. 1 a 2 v nadväznosti na ust. § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb vzniká platiteľovi v deň, keď pri tejto službe vznikla daňová povinnosť, pričom daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. To znamená, že právo na odpočítanie dane si môže daňový subjekt uplatniť v tom prípade, ak preukáže, že došlo k dodaniu zdaniteľného obchodu a tento zdaniteľný obchod použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Preukázanie tejto skutočnosti je v zmysle ust. § 29 ods. 8 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: predĺženie lehoty trvania väzby obvineného, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, vzatie obvineného do väzby, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, pokračovací zločin podplácania, obvinený ako dlhodobo nezamestnaná osoba, čiastočne dôvodná sťažnosť prokurátora, úmysel získať nelegálny zdroj príjmu, Judikát, trvanie väzby, dôvody väzby
Právna veta: Z ustanovenia § 76 ods. 3 Tr. por. vyplýva, že na rozhodnutie o predĺžení lehoty trvania väzby - nad rámec základnej lehoty sa okrem všeobecných predpokladov pre vzatie do väzby (§ 71 Tr. por.) vyžaduje splnenie tiež ďalších dvoch materiálnych podmienok, a to, že nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci, sťažnosť obžalovaného, neprijatie písomného sľubu obžalovaného, delegácia veci, obzvlášť závažný zločin lúpeže, ponechanie obžalovaného vo väzbe, zamietnutie žiadosti o prepustenie z väzby, judikát Najvyššieho súdu, judikáty najvyššieho súdu, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezpros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: konanie o európskom zatýkacom rozkaze, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby, Trestný čin krádeže, nedôvodná sťažnosť, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o EZR proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o EZR účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obžaloba prokurátora, sťažnosť prokurátora, dôkazná núdza, vrátenie veci prokurátorovi, odmietnutie obžaloby, pokračovací trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov, falošný šek, neoprávnené obohatenie a spôsobenie škody, rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby, obžaloba
Právna veta: Účelom preskúmania obžaloby nie je riešiť otázku viny obvineného rozborom a zhodnotením dôkazov spôsobom ako na hlavnom pojednávaní. Podľa obsahu spisu však treba hodnotiť výsledky prípravného konania z toho hľadiska, či odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. Vrátenie veci prokurátorovi je opodstatnené vždy len vtedy, keď súd nemá vzhľadom na priebeh a výsledky prípravného konania dostatočný a spoľahlivý podklad na riešenie základnej otázky, či je obvinený postavený pred súd dôvodne. Ak ide o taký nedostatok, ktorý nie je prekážkou pre záver o dôvodnosti obžaloby a ktorý sa dá odstrániť v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz predchádzania v križovatke, vodič z povolania, agresívna a rýchla jazdu vodiča, obchádzanie
Právna veta: Odvolací súd sa z týchto dôvodov nestotožnil s konštatovaním správnych orgánov ani súdu prvého stupňa, podľa ktorých príčinou dopravnej nehody bola nepozornosť žalobcu, ale dospel k záveru, že práve naopak žalobca bol dostatočne opatrný, avšak nemohol predvídať agresívnu a rýchlu jazdu vodiča z povolania, ktorý s obsadeným trolejbusom nerešpektoval zákaz predchádzania v križovatke, keď v jeho smere jazdy pred ním čakalo na prechod križovatkou šesť vozidiel, a rozhodol sa, odbočovacím pruhom prikazujúcim odbočenie vľavo, jazdiac však priamo, túto minikolónu predbehnúť, a tak sa ocitol na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, povolenie splátok dlžných súm poistného, dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
Právna veta: Podľa § 293bl ods. 1 zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 1. januárom 2010 zaplatené najneskôr do 30. apríla 2010. Uvedené ustanovenie upravuje nepredpísanie penále alebo odpustenie povinnosti platiť penále povinnému subjektu a to len v prípade, ak povinný subjekt celé dlžné poistné a dlžné príspevky zaplatí najneskôr do 30. apríla 2010. To znamená, že k 30. aprílu 2010 už voči Sociálnej poisť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, dobrovoľné poistenie, okamihom podania prihlášky vzniká dobrovoľné poistenie, poistný vzťah, vznikajú obom účastníkom práva a povinnosti
Právna veta: Ustanovenie § 23 zákona o sociálnom poistení (v znení do 31.decembra 2010) upravuje vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti (ďalej len „dobrovoľné poistenie“). Z tohto ustanovenia vyplýva, že už okamihom podania prihlášky vzniká dobrovoľné poistenie, z ktorého vznikajú obom účastníkom práva a povinnosti súvisiace s týmto poistením. Vznik dobrovoľného poistenia podaním prihlášky nie je podmienený súhlasom sociálnej poisťovne ako sa žalobkyňa mylne domnieva. Tento poistný vzťah v zmysle § 23 zákona o so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, majetkové pomery žalobcu, neakceptovanie čestného vyhlásenia
Právna veta: Majetkové pomery žalobcu nemožno považovať za skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti a konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu. Je preto výlučne na žalobcovi, aby svoje tvrdenie o nepriaznivých pomeroch sám preukázal, na čo slúži, okrem iných aj tlačivo, ktoré ktoré je tiež dostupné na internete. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) neobsahuje osobitnú úpravu čestného vyhlásenia. Na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, nahradenie prejavu vôle, predaj a kúpa spoluvlastníckych podielov, právo vykúpiť spoluvlastnícky podiel
Právna veta: Občiansky zákonník obsahuje jednoznačnú právnu úpravu nároku oprávnených spoluvlastníkov na vykúpenie ponúkaných podielov a je len na ich slobodnej vôli ako sa na vykúpení podielov dohodnú. Povinný spoluvlastník má povinnosť ponúknuť celý podiel, ktorý zamýšľa predať a je na rozhodnutí oprávnených spoluvlastníkov, či a v akom rozsahu ponuku prijmú. V citovanom ustanovení § 140 Občianskeho zákonníka je v jeho prvej vete zakotvená povinnosť spoluvlastníka, zamýšľajúceho previesť svoj spoluvlastnícky podiel, ponúknuť tento svoj spoluvlastnícky podiel – ostatným spoluvlastníkom - „ak sa spoluvlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada nemajetkovej ujmy , náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Ten istý skutkový dej môže v niektorom prípade zakladať zároveň tak nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej fyzickej osobe na jej osobnostných právach; tieto nároky treba dôsledne rozlišovať a pri ich posudzovaní mať na zreteli nielen odlišnosť vzťahov, z ktorých sú vyvodzované, ale tiež právnej úpravy, ktorá sa na ne vzťahuje. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/199 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody vydedenia, určenie neplatnosti vydedenia, neprejavovanie opravdivého záujmu o poručiteľa, potomok, odmietanie potomka poručiteľom, vydedenie
Právna veta: Vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ustanovenie § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, poddlžnícka žaloba, neunesenie dôkazného bremena, fotokópia listiny, námietka nesprávneho hodnotenia dôkazov, poskytnutie pôžičky, zamietnutie dovolania žalobcu, dlžník povinného, vymáhanie pohľadávky od dlžníka povinného
Právna veta: Pokiaľ sa žalobca v konaní dovolával dôkazu - exekučného príkazu vydaného súdnym exekútorom, dovolací súd uvádza, že exekučný príkaz je len procesný úkon exekútora, ktorým sa začína vlastné vykonávanie exekúcie a ktorým sa prikazuje dlžníkovi povinného, aby vyplatil pohľadávku povinného oprávnenému. Až na jeho základe v zmysle § 109 ods.1 Exekučného poriadku oprávnený získava aktívnu legitimáciu na podanie žaloby o vyplatenie pohľadávky voči dlžníkovi povinného. Iba v rámci tohto súdneho konania súd bude skúmať existenciu pohľadávky ako aj námietky poddlžníka a vydá rozhodnutie, ktoré v prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu na prerušenie dovolacieho konania, exekučný súd, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, zastavenie exekučného konania, prieskumná činnosť exekučného súdu, skúmanie materiálnej správnosti rozhodcovského rozsudku, odmietnutie dovolania oprávnenej, zastavenie exekúcie
Právna veta: Vykonateľnosť exekučného titulu predstavuje materiálny predpoklad exekúcie, conditio sine qua non začatia a priebehu exekučného konania. Ak exekučný súd v ktoromkoľvek štádiu konania (na návrh aj bez návrhu) zistí, že rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, sa dosiaľ nestalo vykonateľným, exekúciu musí zastaviť. Tento dôvod zastavenia exekúcie sa vzťahuje iba na prípady, ak rozhodnutie vôbec nenadobudlo vykonateľnosť, čo môže exekučný súd zistiť najskôr v štádiu vydávania poverenia, ale prakticky je to možné v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania (viď Števček M., Ficová S. a kol., Exekučný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, samostatne zárobkovo činná osoba, obdobie väzby, vymeriavací základ na účely dôchodkového poistenia
Právna veta: Z ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o sociálnom poistení totiž jednoznačne vyplýva, že samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody bez ohľadu na to, či takáto osoba bola následne v trestnom konaní právoplatne odsúdená, resp. oslobodená. Z toho dôvodu predmetné obdobie väzby odporkyňa nehodnotila pre dôchodkové účely. Obdobie, kedy bolo povinné dôchodkové poistenie zo zákona prerušené, nie je obdobím dôchodkového poistenia, a teda ani nie je možné v tomto období možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania obvineného, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, judikát Najvyššieho súdu, prípustnosť a účinok §368
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371. Podľa § 382 písm. f/ Tr. por. dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné. Z dovolaním napadnutého uznesenia a ustanovenia § 368 ods. 2 Tr. por. možno vyvodiť spoľahlivý záver, že dovolanie voči uzneseniu o povolení či nepovolení obnovy konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, návrh na delegáciu veci v rozpore so zákonom, návrh sudkyne na odňatie veci a jej prikázanie Špecializovanému trestnému súdu, neodňatie trestnej veci Okresnému súdu, snaha o urýchlenie konania a zabránenie prieťahov v konaní, spoločné konanie
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 Tr. por. o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Pre spoločné konanie na Špecializovanom trestnom súde však platí ustanovenie § 18 ods. 4 Tr. por., podľa ktorého ak je osoba podliehajúca pôsobnosti okresného súdu súčasne stíhaná pre iný trestný čin, ktorý vecne súvisí s trestným činom, na ktorý sa vzťahuje právomoc Špecializovaného trestného súdu, Špecializovaný trestný súd vec prejedná a rozhodne, aj pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: prečin porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, dôležité dôvody delegácie veci, odňatie a prikázanie trestnej veci, pašovanie cigariet, splnené podmienky na delegáciu veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle § 23 ods. 1 Trestného poriadku z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi podľa § 23 ods. 1 Tr. por., ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú náležité zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa a ostatných občanov a čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu, patrí tiež požiadavka hospod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia, žiadosť o sprístupnenie informácií, sprístupňovanie informácií na žiadosť, elektronické podanie žaloby so zaručeným elektronickým podpisom, nedostatok právomoci súdu na preskúmanie neexistujúceho konania
Právna veta: Najvyšší súd na základe právnej úvahy dospel k záveru, že „žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode informácií) je podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe. Nepostačuje, aby sa povinná osoba dozvedela iba o jej podaní, ale musí poznať jej obsah. Až odo dňa, v ktorom môže poznať jej obsah, dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií.“ Následne najvyšší súd v uznesení z 27. novembra 2013, sp. zn. 7Sži/7/2013 dodal: „Treba k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, majetkové a sociálne pomery účastníka, nepredloženie listín na preukázanie tvrdených skutočností, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, otázka pre rozhodnutie súdu podstatná, procesnoprávny následok prerušenia konania, prerušenie konania na úvahe prejednávajúceho súdu, prerušenie konania pre samotné konanie nevyhnutné
Právna veta: Vyššie citované zákonné ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, teda také, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Predmetné ustanovenie dopadá na procesné situácie, v ktorých súd môže konanie prerušiť, no nemusí tak urobiť. Prerušenie konania je tu na úvahe vec prejednávajúceho súdu a je upravené len ako procesná možnosť tohto súdu, nie však ako jeho povinnosť. Súd má najskôr zvážiť možnosť iných vhodných opatrení a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Prerušenie konania v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia predpokladá, že prebieha konanie, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: jednotný výklad komunitárneho práva, návrh účastníka konania na prerušenie konania, postúpenie návrhu súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke, prenesený obsah právnych noriem Európskej únie
Právna veta: Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenesený obsah právnych noriem Európskej únie. Zmyslom riešenia predbežnej otázky je zabezpečiť jednotný výklad komunitárneho práva, teda nie rozhodnúť určitý spor, ktorý nemá žiadnu komunitárnu relevanciu a je vo výlučnej kompetencii súdu členskej krajiny. Ak súd pri priebežnom pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin prijímania úplatku, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, zamietnutie sťažnosti prokurátora, ponechanie obvinenú na slobode, povinnosť obvinenej oznámiť každú zmenu miesta pobytu, prijatie písomného sľubu obvinenej, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 80 ods. 2 Tr. por. o povinnosti hlásenia zmien pobytu obvinenej, je dôsledkom obligatórnosti takéhoto postupu v zmysle Trestného poriadku pri nahradení väzby v konkrétnom prípade sľubom podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Tr. por.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o opravnom prostriedku, verejné zhromaždenie, zákaz zhromaždenia, zhromažďovacie právo, úlohy národného výboru
Právna veta: Podľa § 10 ods. 2 zák. o zhromažďovacom práve, obec zhromaždenie zakáže aj vtedy, ak: a) sa má konať na mieste, kde by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, b) na rovnakom mieste a v rovnaký čas sa má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania; ak nemožno určiť, ktoré oznámenie bolo doručené skôr, rozhodne sa za účasti zástupcov zvolávateľa žrebovaním, c) sa má konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujati ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vrátenie daňového preplatku, daňové preplatky a úrok, rozhodnutie správcu dane, právoplatné skončenie konania vo veci samej
Právna veta: kKrajský súd svojím rozsudkom sp. zn. 24S/6/2009, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29. februára 2012, zrušil rozhodnutie správcu dane na základe skutočností v ňom uvedených. Žalobcovi vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie február už po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. S ohľadom na uvedené konštatoval, že takto bol založený dôvod na vyplatenie úroku daňového preplatku. Ďalej dal do pozornosti, že žalovaný sa vo svojom zrušujúcom rozhodnutí oprel o tú skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pojednávanie, predvolanie na súd, priebeh konania, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Samotné ustanovenie § 115 O.s.p. ukladá súdu, aby – ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak – nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná, pričom predvolanie musí doručiť účastníkom tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. V zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, ale aj Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva má účastník právo byť vypočutý aspoň v jednom stupni súdneho konania a o tomto práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, plnomocenstvo udelené advokátovi, právne zastúpenie advokátom, správne súdnictvo , splnomocnenie na zastupovanie, povinné zastúpenie advokátom, obligatórne právne zastúpenie, advokátsky koncipient, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva, aplikované. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu, a preto ani podľa § 246c ods. 1 veta prvá O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dotknuté orgány, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, mesto ako stavebný úrad, reklamné zariadenie, dotknutý verejný záujem, umiestnenie bigboardu, správne súdnictvo
Právna veta: Práva dotknutých orgánov vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon, v ustanovení § 140a ods. 3, § 80 ods. 2 tak, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona a ďalej, okrem iného, chrániť záujmy týkajúce sa ochrany zdravia ľudu, zaistenia vplyvov na životné prostredie, správy pozemných komunikácií, dráh, atď. Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Záväzné stanovisk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie o európskom zatýkacom rozkaze, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, nedôvodná sťažnosť, leasingová zmluva, nelegálny vývoz motorových vozidiel do zahraničia, snaha vyhýbať sa trestnému konaniu, predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba EZR
Právna veta: Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o EZR účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vysielanie, vplyv médií na morálku spoločnosti a jej jednotlivých členov, nevhodnosť následného osvojeného konania, používanie vulgarizmov a neslušných slov vo vysielaní
Právna veta: Na tomto mieste považuje najvyšší súd za vhodné pripomenúť, že vplyv na morálku spoločnosti a jej jednotlivých členov, t. j. aj maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Práve z tohto dôvodu by však malo byť pre navrhovateľa vlastné, aby vo svojom vysielaní obmedzoval používanie vulgarizmov, neslušných slov a sexuálnych vulgárnych scén, nakoľko tieto sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo, že práve maloletí si osvoja určitý model správania, bez toho, aby porozumeli a vnímali nevhodnosť tohto ich následného osvojeného konania. Na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť ani konštatovanie navr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, správne súdnictvo, osobitné náležitosti žaloby, osoba na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, podmienky osobitné pre správne súdnictvo
Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti týchto osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 OSP). V správnom súdnictve prejednávajú súdy na základe žalôb prípady, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: orgány verejnej moci ako povinné osoby, pojem verejná moc, povinnosť orgánov verejnej moci primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti, autoritatívne rozhodovanie o právach a povinnostiach subjektov, vykonávanie verejnej moci, politické práva
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky definuje povinné osoby ako „orgány verejnej moci“, ktoré majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku; podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon (čl. 26 ods. 5). Verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Verejnú moc vykonáva štát predovšetký ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitosť postavenia rozhodcovského súdu, platná rozhodcovská zmluva, absolútna neplatnosť právneho úkonu, predpoklad právomoci rozhodcovského súdu, uzavretie rozhodcovskej zmluvy medzi zmluvnými stranami, forma osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky, povinnosť exekučného súdu zisťovať rozpor exekučného titulu so zákonom, exekučný titul
Právna veta: Osobitosť postavenia rozhodcovského súdu spočíva medziiným v tom, že jeho právomoc vec prejednať a rozhodnúť sa odvodzuje od rozhodcovskej zmluvy. Predpokladom právomoci rozhodcovského súdu je teda platné uzavretie rozhodcovskej zmluvy medzi zmluvnými stranami, a to či už vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky. Ak teda právomoc rozhodcovského súdu je závislá od existencie platnej rozhodcovskej zmluvy a exekučný súd má povinnosť v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, okrem iného, zisťovať rozpor exekučného titulu so zákonom, t.j. aj to, či bol vydaný orgánom s právomoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dobrovoľné vydanie individuálne určenej veci, zásah do základných práv alebo slobôd , predchádzajúca výzva, dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov, obhliadka
Právna veta: Príkazy súdu a prokurátora sa v trestnom konaní vydajú len v prípade zákonného dôvodu na zásah do základných alebo iných práv a slobôd dotknutých osôb. Domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov alebo pozemku na účel zabezpečenia veci dôležitej pre trestné konanie nie je potrebné nariadiť, ak je zrejmá dobrovoľná súčinnosť osoby, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom nehnuteľnosti, v (na) ktorej sa má vec nachádzať. V takom prípade sa použije inštitút vydania alebo odňatia veci (§ 91 Tr. por.) po prípadnom predchádzajúcom, resp. súčasnom vykonaní obhliadky (§ 154 Tr. por.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: dohoda o zastúpení, plnomocenstvo, účel zastúpenia, oprávnenia splnomocnenca, formy plnomocenstva, doručovanie
Právna veta: Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie (tzv. všeobecné procesné) alebo len pre určité úkony (jednoduché) ako to ustanovuje § 28 ods. 1 O.s.p. Plnomocenstvo udelené pre celé konanie nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo udelené, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť účastník (§ 28 ods. 2 O.s.p.). Podľa § 49 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Účelom zastúpenia je umožniť, aby z rôzny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: relatívna neplatnosť právneho úkonu, oprávnená osoba, námietka nesprávneho právneho posúdenia veci, naliehavý právny záujem, určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, porušenie predkupného práva, zákonné predkupné právo, prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, nedôvodná námietka o premlčaní dovolania sa relatívnej neplatnosti kúpnych zmlúv
Právna veta: Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu v konaní o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu pre porušenie zákonného predkupného práva podľa § 140 OZ (vecnej povahy) ide o posúdenie, či podaná žaloba je vhodným (účinným a správne zvoleným) procesným nástrojom ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. V prípade, ak povinný spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a svoj podiel previedol na inú než blízku osobu b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania ako neprípustné, žalobkyňa ako bývalá spoločníčka obchodnej spoločnosti, absencia aktívnej vecnej legitimáce žalobkyne, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Dovolanie účastníka proti uzneseniu odvolacieho súdu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: zaplatenie peňažných súm, spojenie vecí na spoločné konanie, zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, poplatková povinnosť, vigilantibus iura scripta sunt, nerešpektovanie výzvy na zaplatenie súdneho poplatku, neprípustné dovolania, návrh na začatie konania podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, úkony účastníkov
Právna veta: V zmysle § 42 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p. podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba...V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, objektívna prípustnosť dovolania, žaloba o zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, uplatnenie pohľadávky na započítanie, subjektívna stránka prípustnosti dovolania, odmietnutie dovolania žalobcu, nesprávne právne posúdenie, podanie dovolania
Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov je v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovaný za relevantný dovolací dôvod, ktorým možno úspešne odôvodniť (len) procesne prípustné dovolanie (viď § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.); zároveň je zhodne zastávaný názor, že samo nesprávne právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov nezakladá procesnú prípustnosť dovolania (porovnaj napríklad rozhodnutia sp. zn. 1 Cdo 62/2010, sp. zn. 2 Cdo 97/2010, sp. zn. 3 Cdo 53/2011, sp. zn. 4 Cdo 68/2011, sp. zn. 5 Cdo 44/2011, sp. zn. 6 Cdo 41/2011 a sp. zn. 7 Cdo 26/2010). Vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu na zdraví, dovolanie žalovaného, odňatie možnosti konať pred súdom, zdravotná starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení, neželané zdravotné následky a komplikácie, preťatie nervu počas chirurgického zákroku, náhrada bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia, porušená inervácia svalu zabezpečujúca hybnosť ramena, nahrávanie priebehu súdneho konania na diktafón, úkony súdu, hodnotenie dôkazov, zápisnica o súdnom pojednávaní
Právna veta: Ustanovenie § 52 ods. 3 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy predpokladá možnosť, že priebeh súdneho pojednávania sa vyhotovuje aj použitím diktafónu (okrem postupu podľa § 56, rýchlopisného záznamu alebo pomocou výpočtovej techniky), pričom upravuje spôsob jej prepisu a vymedzuje skutočnosti, ktoré predseda senátu do mikrofónu nadiktuje. Teda ak v danej veci okresný súd priebeh súdnych pojednávaní vyhotovoval použitím diktafónu a prepis zápisníc o pojednávaní tvorí obsah spisu, neodňal tým žalovanému možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Zápis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: znalecký posudok, princíp právnej istoty, kúpna zmluva o prevode vlastníctva k bytu, odvolanie žalobkyne, odňatie možnosti konať pred súdom, porušenie práva na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, žalobkyňa ako nájomníčka bytu, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR
Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutková otázka, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia , dôvody dovolania, poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti
Právna veta: Otázka zisťovania resp. zhodnotenia (ne)existencie poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností je otázkou skutkovou, ktorá je vylúčená z preskúmania dovolacieho súdu v prípade, že tento koná na podklade dovolania obvineného podľa § 371 ods. 1 Tr. por. Ak ale súd vo výroku napadnutého rozhodnutia konštatuje danosť niektorej takejto okolnosti, či už poľahčujúcej alebo priťažujúcej, ale v rozpore s tým ju nezoberie do úvahy pri ukladaní trestu – pri úprave trestnej sadzby - tak, ako to ustanovuje § 38 ods. 2 až 4 Tr. zák., ide o skutočnosť, ktorá za splnenia podmienky uvedenej v § 371 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: uznanie cudzozemského rozhodnutia, zamietnutie odvolania odsúdeného, zločin vydierania, úhrnný trest odňatia slobody, prečin týrania osoby žijúcej v spoločnom obydlí, vykonanie uloženého trestu v Českej republike, prečin neoprávneného získania, falšovania a pozmeňovania platobného prostriedku, rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3 tohto zákona neustanovujú inak, a ak a/ odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody na území Slovenskej republiky, b/ odsú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: pokračovací zločin podplácania, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, zmena dôvodov väzby, zamietnutie žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, neprijatie písomného sľubu obvineného, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, zamietnutie sťažnosti obvineného, pokračovací zločin porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, podozrenie zo spáchania trestnej činnosti obvineným, obvinený ako opakovane súdne trestaná osoba, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: V danom prípade, s prihliadnutím na povahu trestnej činnosti, pre ktorú je obvinený trestne stíhaný, ani najvyšší súd písomný sľub nepovažuje za dostatočnú záruku na nahradenie väzby. Tento substitučný inštitút neodstraňuje obavu, že obvinený v prípade prepustenia na slobodu nebude pokračovať v trestnej činnosti. Prepustenie obvineného z väzby
na základe záruky je len možnosťou a nie oprávnením osoby pozbavenej osobnej slobody.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť sťažnosti , zamietnutie sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu predsedu senátu, povinnosť odsúdeného nahradiť trovy trestného konania určené paušálnou sumou, rozhodnutie nadriadeného orgánu
Právna veta: Podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por. nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je prípustná.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, zamietnutie návrhu na prerušenie konania, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom Okresného súdu, nevyhovenie návrhu na odňatie a prikázanie veci, neodňatie trestnej veci, pochybnosť o nestrannosti konajúceho sudcu, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Z dikcie citovaného ustanovenia vyplýva, že zákon taxatívne vymenúva dôvody vzniku pochybnosti o nezaujatosti toho-ktorého orgánu a pre ktoré v prípade ic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou, odmietnutie dovolania obvineného, dovolanie prostredníctvom splnomocneného obhajcu, liečba obvineného v psychiatrickej nemocnici, vyjadrenie znalca o vhodnosti uloženie ochranného liečenia, duševné ochorenie - psychóza, vážna duševná porucha, nesplnené podmienky dovolania, zavádzajúce tvrdenie dovolateľa, ochranné liečenie
Právna veta: Podľa § 73 ods. 1 Tr. zák. súd uloží ochranné liečenie v prípadoch, okrem iného, ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Podľa ustálenej judikatúry nebezpečnosť pobytu páchateľa činu inak trestného na slobode nemožno vždy vyvodzovať iba z konania, ktoré v danom prípade inak vykazuje znaky trestného činu. Pre záver o pravdepodobnosti možného opakovania konania inak trestného sa musí zisťovať aj stupeň duševnej poruchy páchateľa, prípadne jeho doterajšie recidivistické prejavy, ktoré môžu vytvárať stav nebezpečenstva pre s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, leasingová zmluva, súhrnný trest odňatia slobody, nevrátenie predmetu nájmu, nájom osobného motorového vozidla, prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zverená vec, námietka nesprávnej právnej kvalifikácie skutku
Právna veta: Podstatou správnej právnej kvalifikácie je, že skutok ustálený súdmi v pôvodnom konaní (ktorého správnosť a úplnosť dovolací súd nemôže skúmať a meniť) bol subsumovaný (podradený) pod správnu skutkovú podstatu trestného činu upravenú v Trestnom zákone. Len opačný prípad (nesprávna subsumpcia) odôvodňuje naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Trestný čin sprenevery spácha podľa § 213 Tr. zák. ten, kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú. Zverenou vecou sa rozumie vec vo vlastníctve inej osoby, ktorú má páchateľ na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, zmluva o poskytnutí úveru, úroková sadzba, nepreukázanie existencie exekučného titulu, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: primeranosť trestu, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sudcovská individualizácia trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: V rámci požiadavky primeranosti trestu zohráva významnú úlohu sudcovská individualizácia trestu, ktorá prakticky umožňuje naplnenie tejto požiadavky v konkrétnych prípadoch. Individualizácia trestu je prostriedkom dosiahnutia primeranosti trestu. Druh a výmera trestu musia byť súdom v každom konkrétnom prípade stanovené tak, aby zodpovedali všetkým zvláštnostiam daného prípadu. Medzi skutočnosti, na ktoré by v záujme individualizácie trestu mal súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadať, patria napríklad spôsob spáchania činu a jeho následok, miera zavinenia, pohnútka, priťažujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, neosvedčenie potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, litispendencia, vydanie psov, násilné a protiprávne odňatie psov, prekážka veci začatej, návrh na začatie konania, skúmanie podmienok konania
Právna veta: V zmysle § 83 O.s.p. bráni začatie konania tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. V tomto ustanovení vyjadrená prekážka veci začatej (litispendencia) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Prekážka veci začatej bráni tomu, aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej už bolo skôr začaté konanie. Takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť, preto súd po jeho zistení musí konanie v ktoromkoľvek štádiu bez ďalšieho zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.). O prekážku veci začatej ide v zmysle uvedeného ustanovenia vtedy, keď v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, správne súdnictvo, odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu, návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia, neprípustnosť dovolania v správnom súdnictve, dovolanie voči uzneseniu Najvyššieho súdu SR, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP
Právna veta: Podľa § 236 ods. 1 OSP dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Opravný prostriedok je v konaní podľa V. časti OSP prípustný len vtedy, ak je to v tejto časti ustanovené (§ 246c ods. 1 veta druhá OSP). Navyše proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu konajúcom podľa V. časti OSP nie prípustný žiadny opravný prostriedok (§ 246c ods. 1 veta tretia OSP). Z uvedených zákonných ustanovení jednoznačne vyplýva, že vo veciach správneho súdnictva Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je súdom dovolacím. Uvedený právny záver rešp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojem priestupku, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, Dopravná nehoda, porušenie všeobecných povinností vodiča, zodpovednosť za priestupok, spoločenská nebezpečnosť konania
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZP“), priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Podľa § 22 ods. 1 písm. g) ZP, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda. Už zo zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, dispozičná zásada, vedľajší účastník konania, podanie odvolania podľa § 201 OSP
Právna veta: Ak z právneho predpisu nevyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom (§ 201 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku), súd odmietne odvolanie podané vedľajším účastníkom (§ 218 ods. 1 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku), ak účastník konania podporovaný vedľajším účastníkom zostane napriek výzve súdu nečinný a nevyjadrí sa, či súhlasí s odvolaním.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, zločin hrubého nátlaku spolupáchateľstvom, dovolanie generálneho prokurátora SR v neprospech obvinených, moderačné oprávnenie súdu, námietka nesplnenia podmienok pre použitie zmierňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák., dôvody dovolania, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: V tejto súvislosti si dovolací súd dovolí pripomenúť, že v minulosti sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti už viackrát zaoberal otázkou, či nepoužitie ustanovenia § 39 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody napĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Keďže ohľadom tejto otázky dochádzalo v senátoch najvyššieho súdu k rozdielnym výkladom zákona, trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaujalo na zasadnutí konanom 14. júna 2010 zjednocujúce stanovisko, sp. zn. Tpj 46/2010, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o opravnom prostriedku, uloženie pokuty, Rada pre vysielanie a retransmisiu, správny delikt, vysielateľ, televízny program nevhodný pre maloletých, scény zobrazujúce erotické pomôcky, ochrana maloletého diváka, nesprávne uplatnenie jednotného systému označovania, podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov
Právna veta: Cieľom ustanovenia § 1 ods. 1 písm. e/ vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov (ďalej len JSO) je ochrana maloletého diváka pred samotným zobrazením erotických pomôcok bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k ich zobrazeniu došlo. Pre naplnenie kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. e/ JSO vo vzťahu k zobrazeniu erotických pomôcok nie je potrebné, aby išlo o zobrazen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lex specialis derogat legi generali, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, prenesený výkon štátnej správy, navrhovateľ ako nájomca príjazdnej komunikácie do Detskej liečebne, žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia na ceste, rozhodnutie obce, Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
Právna veta: Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 2 veta druhá zákona č. 135/1961 Zb., v ktorom obce určujú a rozhodujú o použití dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách a povoľujú vyhradené parkoviská. Z uvedeného potom vyplýva, že ak obce rozhodujú pri prenesenom výkone štátnej správy o použití dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách podľa zákona č. 135/1961 Zb. na konanie nepoužijú správny poriadok (lex specialis deroga ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Telenákup
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reklama a telenákup, audiotextové číslo, hra o finančnú odmenu zatelefonovaním na telefónne číslo, reklama, telenákup, uloženie pokuty, vysielateľ, mediálna komerčná komunikácia, Rada pre vysielanie a retransmisiu, konanie o opravnom prostriedku
Právna veta: Telenákupom, ktorý je jednou z foriem mediálnej komerčnej komunikácie, je i program alebo jeho časť, v ktorých prevádzkovateľ vysielania ponúka divákom možnosť zúčastniť sa audiotextovej hry o cenu, ktorou je finančná výhra.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie predkupného práva, ustanovenia vzťahujúce sa na cenné papiere, tretia osoba, akciová spoločnosť, vecné predkúpne právo, obligačné predkúpne právo
Právna veta: Ustanovenie § 603 ods. 3 sa vzťahuje iba na predkupné právo s vecnými účinkami a nemožno ho použiť v prípade porušenia obligačného predkupného práva v súvislosti s prevodom akcií. Pokiaľ povinný v rozpore s povinnosťou z predkupného práva vec predá, predkupné právo zaniká a sekundárna právna povinnosť nahradiť oprávnenému vzniknutú škodu sa môže vzťahovať len na osobu povinného, nie však na tretiu osobu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, prepustenie obvineného zo zadržania na slobodu, späťvzatie sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR, nevyhovenie návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby, vzdanie sa a vzatie sťažnosti späť
Právna veta: Podľa § 188 ods. 4 Tr. por. vzatie sťažnosti späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie orgán príslušný na rozhodnutie o sťažnosti a ak nebola vec doteraz tomuto orgánu predložená, orgán proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje; v konaní pred súdom o tom rozhoduje predseda senátu.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, domáce násilie, oddelenie dieťaťa od matky, najlepší záujem dieťaťa
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu krajský súd neposkytol právam sťažovateliek požadovanú ochranu, keď zameral svoju pozornosť výlučne na dokazovanie domáceho násilia v rodine a opomenul, že ujma, ktorá maloletým sťažovateľkám môže hroziť po nariadení ich návratu, môže byť i psychická zvlášť za situácie, keď matka avizovala možné nepriaznivé dôsledky už správami psychológa a opakovane navrhla vykonať k tejto otázke znalecké dokazovanie. V nadväznosti na uvedené ústavný súd považuje za žiaduce poukázať aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) v porovnateľných veciach, ako je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: plnenie niekoľkým veriteľom, vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa, majetok nepodliehajúci konkurzu, konkurz, právo vlastniť majetok, dobrovoľné konkurzné konanie, finančné prostriedky nachádzajúce sa v konkurznej podstate, rozdelenie veriteľov, účastník konkurzného konania , konkurzní veritelia, rozvrhové uznesenie v konkurznom konaní
Právna veta: 1) Konkurzné konanie je osobitným konaním, ktorého cieľom je pomerné uspokojenie veriteľov, pokiaľ finančné prostriedky nachádzajúce sa v konkurznej podstate neumožňujú ich plné uspokojenie. Podľa § 30 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy a vyúčtovaní odmeny a výdavkov súd vydá rozvrhové uznesenie. Z uvedeného ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní vyplýva, že konkurzní veritelia môžu byť uspokojení len na základe rozvrhového uznesenia, s výnimkou tých veriteľov, ktorí môžu byť uspokojení podľa § 31 tohto zákona kedykoľvek počas ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podaná ústavnému súdu, pojmové náležitosti sťažnosti podľa čl. 127 ústavy, zásah orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa, zásah do základných práv, priznanie oslobodenia od platenia súdneho poplatku
Právna veta: 1) Jednou zo základných pojmových náležitostí sťažnosti podľa čl. 127 ústavy je totiž to, že musí smerovať proti aktuálnemu a trvajúcemu zásahu orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa. Uvedený názor vychádza zo skutočnosti, že táto sťažnosť zohráva významnú preventívnu funkciu ako účinný prostriedok na to, aby sa predišlo zásahu do základných práv, a v prípade, že už k zásahu došlo a jeho účinky stále trvajú, aby sa v porušovaní týchto práv ďalej nepokračovalo (m. m. IV. ÚS 225/05, III. ÚS 317/05, II. ÚS 67/06). V posudzovanej veci v čase doručenia sťažnosti ústavnému súdu (26. f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poskytovateľ kúpeľnej liečby, neúčasť odporcov na pojednávaniach, členovia štatutárneho orgánu, výpis zo živnostenského registra, stanoviská k veciam tvoriacim predmet konania, objektívna príčina spôsobujúca prieťahy v konaní, namietané prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, občianske súdne konanie, konanie pred súdom, účastníci konania, strata spôsobilosti byť účastníkom konania
Právna veta: 1) Odporca v 3. rade sa vždy včas ospravedlnil z neúčasti na pojednávaní, dôvody, ktoré uvádzal, možno považovať za dôležité (§ 119 ods. 1 OSP) s tým, že súhlasil s vykonaním pojednávania v jeho neprítomnosti. Ústavný súd je toho názoru, že ak okresný súd trval na jeho osobnej účasti na pojednávaní, mal a mohol zabezpečiť osobnú prítomnosť fyzickej osoby oprávnenej konať za neho a poskytovať stanoviská k veciam tvoriacim predmet konania. Podľa výpisu zo živnostenského registra z 21. februára 2012 štatutárny orgán odporcu v 3. rade tvorilo 9 fyzických osôb. Z predmetného výpisu nevyplýva spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie odvolacieho súdu, pochybenie v postupe a rozhodnutí dovolacieho súdu, postup dovolacieho súdu, okamih doručenia rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku, dvojmesačná lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu , právo na spravodlivý súdny proces, lehota a miesto podania § 309, mimoriadne opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu, mimoriadne opravné prostriedky, ktorými možno dosiahnuť nápravu právoplatných rozhodnutí
Právna veta: 1) Nad rámec k tomu ústavný súd poznamenáva, že ak by mal lehotu na podanie sťažnosti proti rozsudku krajského súdu považovať za zachovanú, a to v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva [ďalej len „ESĽP“ (napr. rozsudok ESĽP z 12. 11. 2002 vo veci Zvolský a Zvolská verzus Česká republika, sťažnosť č. 46129/99, body 51, 52, 53 a 54)], podľa ktorej dvojmesačná lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu začne plynúť dňom doručenia rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku (dovolaní) a je považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rovnosť v konaní pre súdom, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akceptovať dôvody prípustnosti opravného prostriedku uvádzané sťažovateľom, v dôsledku čoho ich „nerešpektovanie“ súdom ani nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie označeného základného práva. V inom prípade by totiž súdy stratili možnosť posúdiť, či zákonné dôvody prípustnosti alebo neprípustnosti podaného dovolania vôbec boli naplnené. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu Občiansky súdny poriadok výslovne umožňuje, preto použitý spôsob v konkrétnom prípade nemohol znamenať odoprenie príst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, trestné konanie - odvolanie, korigovať jednotlivé pochybenia, rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, okresný súd ešte konajúci v trestnej veci, realizácia garancií pre ochranu práv a slobôd
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že trestné konanie od svojho začiatku až po jeho koniec je procesom, v ktorom sa v rámci vykonávania jednotlivých úkonov a realizácie garancií pre ochranu práv a slobôd môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní naprávať, resp. korigovať aj jednotlivé pochybenia. Spravidla až po jeho skončení možno na ústavnom súde namietať pochybenia znamenajúce porušenia práv a slobôd označených v čl. 127 ods. 1 ústavy, ktoré neboli odstránené v jeho priebehu (napr. Zívala III. ÚS 3/02, Ölveczky III. ÚS 18/04, Mamonov III. ÚS 75/05, Karlin IV. ÚS 76/05). Ústavný súd zastáva n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, sťažovateľka v daňovom konaní, konanie pred správnymi orgánmi, obsahovo rovnaké námietky, znaky svojvôle rozhodnutia, všeobecné súdy rozhodujúce v rámci správneho súdnictva
Právna veta: 1) Vzhľadom na skutočnosť, že sťažovateľ v podstate obsahovo rovnaké námietky vzniesol už v konaní pred správnymi orgánmi a následne aj v konaní pred všeobecnými súdmi, ústavný súd navyše konštatuje, že zo všetkých na vec sa vzťahujúcich rozhodnutí je zrejmá jasná kontinuita záverov vyplývajúca z právomocí toho-ktorého štátneho orgánu. Rozsudky najvyššieho súdu tak nevykazujú znaky svojvôle; ich odôvodnenie je zrozumiteľné a dostatočne logické, vychádzajúce zo skutkových okolností toho-ktorého prípadu, ako aj z relevantných právnych noriem. Nad rámec uvedeného ústavný súd poukazuje na to, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, orgán verejnej správy , podstata a účel konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy, predpoklady na odstránenie právnej neistoty účastníkov, žalovaný ústav
Právna veta: 1) Ústavný súd v súvislosti s argumentáciou sťažovateľky obsiahnutou v sťažnosti považoval za potrebné pripomenúť podstatu a účel konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorú možno vyvodiť predovšetkým z § 250t ods. 1 prvej vety OSP a spočíva v možnosti účastníkov konania pred orgánom verejnej moci domáhať sa prostredníctvom žaloby odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorý vo veci nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom, pričom týmto odstránením nečinnosti orgánu verejnej sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, exekučné konanie
Právna veta: Exekučné konanie spravidla treba považovať za konanie po právnej stránke, ako aj po faktickej (skutkovej) stránke za pomerne jednoduché. Je to dané tým, že o spore účastníkov exekučného konania bolo už právoplatne rozhodnuté vo veci samej exekučným titulom, ktorý je podkladom pre nariadenie exekúcie. Medzi účastníkmi exekučného konania už preto nemôže byť sporné, aké práva prináležia oprávnenému a aké záväzky má voči oprávnenému povinný. Zmyslom exekučného konania je nútená realizácia práv oprávneného, keďže povinný dobrovoľne nesplnil, resp. čiastočne nesplnil povinnosti uložené v právoplatno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, dôvody hodné osobitného zreteľa , úspešný účastník konania , skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, pohľadávka uplatňovaná pred všeobecným súdom, dôvod moderácie (zmiernenia) výšky náhrady trov
Právna veta: 1) Ústavný súd v súlade s predchádzajúcou rozhodovacou praxou (II. ÚS 577/2013) ďalej uvádza, že v ustanovení § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú dôvody hodné osobitného zreteľa skôr vo všeobecnej rovine s tým, že ustálenie konkrétnych dôvodov hodných osobitného zreteľa je vecou posúdenia súdu v tom-ktorom prípade. Napriek tomu je napríklad v tomto ustanovení konkretizované, že dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj okolnosť, či úspešný účastník konania uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patrí. Naproti tomu ustanovenie § 150 ods. 2 Občianskeho súdneho por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, odôvodnenie rozhodnutia, Európsky súd pre ľudské práva, uplatnenie nárokov a obrana, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: 1) Ústavný súd v závere dodáva, že súčasťou práva na spravodlivé konanie je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 60/04). Túto požiadavku zvýrazňuje vo svojej judikatúre aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý v tejto súvislosti najmä uviedol: „Právo na spravodlivý proces zahŕňa aj právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzba, zákonnosť pozbavenia osobnej slobody, dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená, pozbavenie osobnej slobody, väzba sťažovateľa, odôvodnenie ponechania sťažovateľa vo väzbe, rozhodovanie o zákonnosti väzby sťažovateľa, zákonnosti väzby, nedostatok odôvodnenia napadnutého rozhodnutia
Právna veta: 1) Preskúmaním napadnutého rozhodnutia ústavný súd zistil, že krajský súd sa dôsledne neriadil uvedenými ústavnými a zákonnými požiadavkami kladenými na rozhodovanie o zákonnosti väzby sťažovateľa, pretože sa žiadnym spôsobom nevyrovnal s právne relevantnou argumentáciou sťažovateľa uvedenou v jeho sťažnosti proti rozhodnutiu o väzbe týkajúcou sa iných (konkrétnych) trestných vecí, v ktorých tento vystupoval v procesnom postavení obvineného alebo svedka, a teda žiadnym spôsobom nevyhodnotil vplyv týchto konaní na ním prerokúvaný prípad v súvislosti so zákonnosťou väzby sťažovateľa (ako samosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 47 ods. 3 ústavy SR, náhrada trov konania, extrémneho vybočenia zo štandardov, bagateľná vec, podanie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku v prípade bagateľných vecí, ústavná sťažnosť
Právna veta: 1) Na dôvažok v prerokúvanej veci nemohol ústavný súd opomenúť ani ďalšiu podstatnú skutočnosť, a to, že sťažnosť smeruje proti výroku napadnutého rozhodnutia, ktorým krajský súd potvrdil prvostupňové rozhodnutie vo výroku o uložení povinnosti sťažovateľov zaplatiť povinnému náhradu trov exekučného konania v sume 453,65 € a náhradu trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní v sume 28,30 €. V danom prípade ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (IV. ÚS 358/08, IV. ÚS 33/2010, IV. ÚS 431/2012, IV. ÚS 72/2013) vyhodnotil predmet sporu tak, že ide o vec nižšej významnosti (o tzv. b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vecná spojitosť medzi základnými právami alebo slobodami, spolupáchateľstvo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, oddelenie všeobecnej kriminality, porušenie základného práva alebo slobody, právo na osobnú slobodu, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: 1) Vychádzajúc zo svojej stabilnej judikatúry ústavný súd zdôrazňuje, že nie je zásadne oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní zákonov viedli k rozhodnutiu, ani preskúmavať, či v konaní pred všeobecnými súdmi bol alebo nebol náležite zistený skutkový stav, a aké skutkové a právne závery zo skutkového stavu všeobecný súd vyvodil. Úloha ústavného súdu sa vymedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou, prípadne medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách. Z tohto postaveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, predbežné opatrenia, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, neoprávnené zasahovanie do súkromného a rodinného života, rešpektovanie súkromného a rodinného života, možnosť zmeny rozhodnutia, úprava styku sťažovateľa s maloletými deťmi v dôsledku vzdialenosti, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dočasná úpravu styku s maloletými deťmi
Právna veta: 1) Ústavný súd v prvom rade zdôrazňuje, že nie je jeho úlohou nahrádzať činnosť všeobecných súdov pri zisťovaní skutkového stavu, jeho hodnotení a právnom posúdení. V tejto veci nie je spor o tom, či krajský súd vychádzal pri rozhodovaní zo správnych skutkových zistení. Krajský súd na základe sťažovateľom uvádzaných skutočností v návrhu na vydanie predbežného opatrenia, v návrhu vo veci samej (o úpravu styku) a výsledkov dokazovania v predchádzajúcich súvisiacich konaniach (konanie o návrat maloletých detí a o uznanie rozhodnutia nórskeho súdu) konštatoval, že bolo preukázané, že sťažovateľ ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, uznesenie o začatí trestného stíhania , rozvrh práce krajského súdu, vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí, sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie, samosudca a súdnym úradník
Právna veta: 1) Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že podľa § 3 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zákonný sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na príslušnom súde a bol určený v súlade so zákonom a s rozvrhom práce na konanie a rozhodovanie o prejednávanej veci. Ak súd rozhoduje v senáte, zákonnými sudcami sú všetci sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie a rozhodovanie v senáte. Podľa § 51 ods. 1 zákona o súdoch ak tento zákon neustanovuje inak, veci určené podľa predmetu konania sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: univerzálna sukcesia v dedičskom konaní, právo na súdnu ochranu, všeobecne obmedzenie premlčacej doby, obchodné záväzkové vzťahy
Právna veta: Označené porušenie niektorej z noriem jednoduchého práva v dôsledku svojvôle alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je v extenzívnom rozpore s princípmi spravodlivosti, mohlo byť spôsobilé zasiahnuť do označených práv sťažovateľov, pretože uvedené závery (body 12 až 14) sa v celom rozsahu uplatňujú aj v nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí, ktorý tvorí osobitný druh civilného procesu patriaci do právomoci všeobecných súdov a orgánov určených osobitným zákonom. Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí vrátane súdnej exekúcie podľa Exekučného poriadku je podľa stabilnej judikatúry ústavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: námietka predpojatosti, predseda najvyššieho súdu
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o posúdenie námietok predpojatosti, ktorých obsah poukazuje na nepriateľskú povahu vzťahov medzi JUDr. Štefanom Harabinom a sudcami ústavného súdu Jurajom Horváthom a Sergejom Kohutom, ústavný súd vychádzal zo skutočnosti, že účastníkom konania pred ústavným súdom je najvyšší súd, a nie JUDr. Štefan Harabin. Z tohto pohľadu je potrebné vnímať aj oprávnenie „zástupcu účastníka“ podať námietky predpojatosti proti sudcom ústavného súdu prerokúvajúcim sťažnosť vedenú pod sp. zn. II. ÚS 380/2013, najmä pokiaľ ide o dôvody uvádzané v týchto námietkach. Postavenie predsedu najvyššieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ukladanie trestov páchateľom trestných činov v trestnom konaní, zákaz reformationis in peius, obligatórna náležitosťou obžaloby, návrh prokurátora na uloženie trestu odňatia slobody, rozhodovanie o návrhu na vzatie do väzby, prístup k súdu a spravodlivosti, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy, odvolanie v sporovom konaní
Právna veta: 1) Nemožno súhlasiť s názorom sťažovateľa, podľa ktorého krajský súd porušil zákaz reformationis in peius tým, že mu uložil trest prísnejší oproti návrhu krajského prokurátora na uloženie trestu odňatia slobody v dolnej polovici ustanovenej trestnej sadzby a zaradenie sťažovateľa pre jeho výkon do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia uvedenom v odvolaní. Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. Podľa čl. 144 ods. 1 ústavy sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Odmena zložená zo základnej mzdy, Metódy výpočtu provízie, na ktorú má pracovník nárok, Zmluvy uzavreté so zamestnávateľom, Odmena zložená výlučne zo základnej mzdy, Dovolenka za kalendárny rok, Platená dovolenka, Výpočet zamestnanca, Európsky súdny dvor, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1. Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym ustanoveniam a praxi, podľa ktorých pracovník, ktorého odmena sa skladá na jednej strane zo základnej mzdy a na druhej strane z provízie, ktorej výška sa vypočíta na základe zmlúv uzavretých zamestnávateľom z dôvodu predajov uskutočnených týmto pracovníkom, má nárok počas svojej platenej dovolenky za kalendárny rok iba na odmenu zloženú výlučne z jeho základnej mzdy......................................... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 9/2014
Kľúčové slová: Vysoko patogénna vtáčia chrípka u voľne žijúcich vtákov, Zriadenie zóny ochrany na správnom území obcí , Preprava hydiny, Zamietnutá žiadosť podniku, Povolenie umiestniť morky , Režim náhrady škôd, Ochrana proti vtáčej chrípke, Vlastnícke právo, Európsky súdny dvor
Právna veta: 1. Rozhodnutie Komisie 2006/105/ES z 15. februára 2006 o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Maďarsku a rozhodnutie Komisie 2006/115/ES zo 17. februára 2006 o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/86/ES, 2006/90/ES, 2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES, sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi nie sú jednak vnútroštátne opatrenia, akými sú správne akty z 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Zlepšenie celkovej výkonnosti poľnohospodárskeho podniku, Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Podnik prevádzkujúci mlyny, Pomoc na pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov, Výkonnosť podniku, judikatúra esd
Právna veta: 1. Článok 26 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa má vykladať v tom zmysle, že pojem zlepšenie celkovej výkonnosti poľnohospodárskeho podniku v zmysle uvedeného ustanovenia nemôže zahŕňať operáciu, ktorou podnik prevádzkujúci mlyny ukončí činnosť pôvodných mlynov a nahradí ich novým mlynom, bez rozšírenia existujúcej kapacity................................. 2. Článok 20 písm. b) bod iii) a článok 28 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1698/2005 sa majú vykla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Zdaniteľná osoba po ukončení transakcie, Uplatnenie práva na zníženie základu dane, Doložka o vylúčení zodpovednosti, Zníženie základu dane na účely dane z pridanej hodnoty, Ukončenie transakcie, Emitent a finančný sprostredkovateľ , judikatúra esd
Právna veta: 1. Ustanovenia článku 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré nestanovuje zníženie základu dane na účely dane z pridanej hodnoty v prípade nezaplatenia ceny, ak bola uplatnená výnimka stanovená v odseku 2 tohto článku. Toto taxatívne vymedzenie však musí upravovať všetky ostatné prípady, v ktorých podľa odseku 1 uvedeného článku zdaniteľná osoba po ukončení transakcie nezískala celú protihodnotu alebo jej časť, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu................ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Registračná povinnosť doplnená o doložku o vylúčení zodpovednosti a povinnosť uviesť e‑mailovú adresu, Prospekt sprístupnený verejnosti, Prospekt ľahko prístupný na internetovej stránke, Finančný sprostredkovateľ, Cenné papiere, judikát európskeho súdneho dvora
Právna veta: 1. Článok 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, sa má vykladať v tom zmysle, že informácie požadované podľa odseku 1 tohto článku, ktoré síce v čase uverejnenia základného prospektu ešte neboli známe, ale v čase uverejnenia dodatku k tomuto prospektu už známe boli, musia byť uverejnené v tomto dodatku, ak predstavujú novú významnú skutočnosť, vecnú chybu alebo nepre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Colný kódex Spoločenstva, Colný dlh, Odňatie spod colného dohľadu, Dôvody prekročenia lehoty na tranzit , Nesplnenie povinností a nedodržiavanie podmienok spojených s rôznymi colnými režimami, Hospodársky obeh členských štátov, colné režimy
Právna veta: 1. Články 203 a 204 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, v spojení s článkom 859 bodom 2 písm. c) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 444/2002 z 11. marca 2002 sa majú vykladať v tom zmysle, že samotné prekročenie lehoty na predloženie stanovenej v súlade s článkom 356 ods. 1 nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Typ prirodzeného biotopu, Kompenzačné opatrenia, Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality európskeho významu , rozhodnutia ESD
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa má vykladať v tom zmysle, že plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality európskeho významu alebo pre ňu nie je potrebný, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na typ prirodzeného biotopu, ktorý sa v nej nachádza, a predpokladá opatrenia spočívajúce vo vytvorení rovnako veľkého alebo väčšieho územia tohto typu biotopu v tejto lokalite, ovplyvňuje jej integritu. Takéto opatrenia môžu byť v prípade potreby kvalifikované ako kompenzačné opatrenia v zmysl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: Odkazy na webové stránky , Dcérska spoločnosť určená na zaručenie podpory a predaja reklamného priestoru, Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe, Automatické inexovanie, Spracovanie osobných údajov, Poskytovateľ vyhľadávača osobných údajov, judikát európskeho súdneho dvora
Právna veta: 1. Článok 2 písm. b) a d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že na jednej strane sa činnosť vyhľadávača spočívajúca vo vyhľadávaní informácií, ktoré na internete zverejnili alebo umiestili tretie osoby, v ich automatickom indexovaní, dočasnom uschovaní a napokon v ich sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí, má kvalifikovať ako „spracovanie osobných údajov“ v zmysle tohto článku 2 písm. b) v prípade, že tieto informácie obsa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Orgán verejnej moci, ktorý je verejným obstarávateľom, Odplatná zmluva, Zadávanie verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby , Uzatváranie zmlúv „in house“, Subjekt právne odlišný od verejného obstarávateľa
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uzavretá medzi na jednej strane univerzitou, ktorá je verejným obstarávateľom a ktorá je v oblasti nákupov tovaru a služieb kontrolovaná niektorou nemeckou spolkovou krajinou, a na druhej strane súkromnoprávnym podnikom, ktorý je vo vlastníctve spolkového štátu a nemeckých spolkových krajín vrátane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 10/2014
Kľúčové slová: Lehota na podanie žaloby o neplatnosť proti rozhodnutiu o zadaní zákazky, Postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, Údajná nezákonnosť, Prijatie rozhodnutia o zadaní zákazky, Vylúčenie konzorcia
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 1 a 3, ako aj článok 2a ods. 2 posledný pododsek smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že lehota na podanie žaloby o neplatnosť proti rozhodnutiu o zadaní zákazky musí začať plynúť odznova v situácii, keď verejný obst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: Migrujúci pracovník, Rodinné dávky a ich zohľadnenie, Výpočet rozdielového doplatku, na ktorý môže migrujúcemu pracovníkovi vzniknúť nárok, Rodinné prídavky
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71, v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: Ochrana poskytovaná vnútroštátnym režimom spotrebiteľovi, Hranice zemepisnej oblasti výroby, Špecifické pokyny týkajúce sa výroby a prípadné požiadavky, Požiadavka ochrany spotrebiteľa , Združenie výrobcov
Právna veta: 1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 535/97 zo 17. marca 1997, sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje režim ochrany pre zemepisné označenie, ktoré nie je registrované na úrovni Spoločenstva, ale toto označenie môže byť prípadne chránené podľa vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa zemepisných označení výrobkov, pri ktorých neexistuje osobitná spojitosť medzi ich vlastnosťami a zemepisným pôvodom, avšak pod podmienkou, že uplatňovanie tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu, Vnútroštátne procesné pravidlo podmieňujúce skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, Procesná autonómia členských štátov, Právo na riadnu správu vecí verejných, Azylová politika, rozhodnutia ESD
Právna veta: 1) Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako ani zásada efektivity a právo na riadnu správu vecí verejných nebránia takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci samej, ktoré skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu podmieňuje predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, pokiaľ jednak žiadosť o priznanie postavenia uteč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová:
Právna veta:
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: Spoločná dopravná politika , Vymedzené delikty na úseku bezpečnosti cestnej premávky, Trestný charakter vyplývajúci z práva dotknutého členského štátu, Efektívnejšia cezhraničná výmena údajov o evidencii vozidiel, Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany pre všetkých účastníkov cestnej premávky
Právna veta: 1) Článok 87 ods. 2 ZFEÚ chápať so zreteľom na „všeobecné ustanovenia“, ktoré sú predmetom kapitoly 1 hlavy V tretej časti Zmluvy o FEÚ, a najmä článok 67 ZFEÚ, ktorý na začiatku tejto kapitoly vo svojom odseku 2 stanovuje, že Únia „zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc“, a v odseku 3 stanovuje, že „sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom opatrení na koordin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, nesprávny úradný postup exekučného súdu, zákonný sudca, namietané lehoty na vydanie rozhodnutia, nevylúčenie sudcu povereného prejednaním veci, vylúčenie sudcov, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 a nasl. O. s. p.) predstavujú výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy SR). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Pomer k účastníkom alebo k ich zástupcom môže byť založený predovšetkým príbuzenským, či iným obdobným vzťahom, ktorému na roveň môže byť v konkrétnom prípade postavený vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, ročná percentuálna miera nákladov, nesplnená povinnosť tvrdenia, náklady spojené s uplatnením pohľadávky
Právna veta: Účelom uvádzania priemernej hodnoty RPMN v zmluve o spotrebiteľskom úvere je, aby spotrebiteľ, ktorý ju uzatvára, mal možnosť porovnať tento údaj (vypovedajúci o priemernej výške RPMN od všetkých poskytovateľov obdobných typov úverov) s výškou RPMN, pri ktorej je mu poskytovaný konkrétny úver a posúdiť, či tento je (v porovnaní s inými poskytovateľmi obdobných úverov) pre neho výhodný alebo nie. Takéto chápanie priemernej hodnoty RPMN v odvolaní uvádza aj samotný navrhovateľ. Absencia predmetného údaju v zmluve znemožňuje spotrebiteľovi posúdiť výhodnosť jemu poskytovaného úveru. Skutočnosť, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne-ústredie, zamietnutie žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, cukrovka, gynekologické ochorenie, podmienky nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, od ktorého priamo závisí výška invalidného dôchodku, sa posudzuje na základe lekárskych správ s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov ( § 71, ods. 6 ZSP). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe 4 zákona (§ 71 ods. 5). Ak je táto určená percentuálnym rozpätím, potom posudkový lekár v konaní o dávke, podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, musí v posudku o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti vyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, odvolanie otca maloletej, konanie o zníženie výživného, rodičovská dohoda o výživnom, zmena rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Zmenou pomerov v súlade s ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena okolností na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zníženie výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, neuhrádzanie úveru riadne a včas, ochrana spotrebiteľa, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, odstúpenie od úverovej zmluvy, zmluvná pokuta za omeškanie so splácaním úveru
Právna veta: Podľa § 53 ods. 1 obč. zák. spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (“neprijateľná zmluvná podmienka“). Spotrebiteľskú zmluvu možno pritom charakterizovať ako zmluvu, ktorá sa uzatvára za rovnakých zmluvných podmienok s väčším počtom spotrebiteľov, pričom tieto podmienky sú vopred pripravené dodávateľom a spotrebiteľ nemôže ovplyvniť ich obsah. To znamená, že k zmluvným podmienkam môže spotrebiteľ buď pristúpiť, resp. nepristúpiť a nemá zásadným spôsobom možnosť takéto podmienky mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: utajovaná skutočnosť, iné oprávnené osoby, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt na území SR, bezpečnostný záujem SR, uzavretie manželstva so štátnou občiankou SR, dôvodné podozrenie ohrozenia bezpečnosti štátu, Oprávnené osoby s osobitným postavením
Právna veta: Režim utajovaných skutočností upravuje zákon o ochrane utajovaných skutočností, ktorý vymedzuje utajované skutočnosti a tiež oprávnené osoby, teda právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú určené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorých oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona (§ 2 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Oprávnenou osobou s osobitným postavením v rozsahu svojej funkcie je aj sudca (§ 34 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania súdneho exekútora, vyhovenie návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora, vymáhanie plnenia zo spotrebiteľských zmlúv, zmena súdneho exekútora, neprijateľná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, účastníci exekučného konania, zmena exekútora
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora nie je súdny exekútor v zmysle § 37 ods. 1 Exekučného poriadku účastníkom konania; podľa názoru odvolacieho súdu nie je súdny exekútor v tomto prípade ani účastníkom pre určitý úsek konania, t.j. nie je osobou, o ktorej procesných právach a povinnostiach sa v konaní rozhoduje. Aj keď je súdny exekútor v prípade rozhodovania o návrhu oprávneného na zmenu exekútora objektom rozhodovania, toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na jeho práva a povinnosti, o ktorých súd v tomto prípade nerozhoduje. Výber konkrétneho súdneho exekútora na vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, návrh na zmenu exekútora, prieťahy v konaní, exekučný titul
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 44 ods. 8 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 30 dní na rozhodnutie súdu o zmene exekútora. Je potrebné však brať do úvahy, že pri rozhodovaní o návrhu na zmenu exekútora je potrebné vykonať viaceré procesné úkony, ktoré súvisia s rozhodovaním o zmene exekútora (výzva na vyjadrenie pôvodnému exekútorovi, vyjadrenie pôvodného exekútora a vyčíslenie jeho trov, doručenie exekučného spisu, zaslanie spisu novému exekútorovi, rozhodnutie o doterajších trovách exekúcie) a je potrebné súhlasiť s názorom, že za týchto okolností nerozhodnutie o návrhu na zmenu exekútora v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie vecného bremena, verejný záujem, žalobca ako vlastník nehnuteľnosti, vlastnícke právo vlastníka stavby, zriadenie práva nevyhnutnej cesty vo forme vecného bremena, cesta cez pozemok vo vlastníctve žalovaného na prístup k nehnuteľnosti žalobcu, čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, vecné bremená
Právna veta: Podľa ust. § 151o ods. 3 Obč. zák., ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok. Podľa tohto ustanovenia možno súdnym rozhodnutím zriadiť vecné bremeno cesty. Rozhodnutie súdu o zriadení vecného bremena je konštitutívnym rozhodnutím. Nedeklaruje už existujúce právo a povinnosti, ale zasahuje do hmotnoprávnej sféry účastníkov tak, že zakladá, mení alebo ruší subjektívne práva a povinnosti. Ci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, nezamestnaný otec maloletého, určovanie rozsahu styku otca bez prítomnosti matky, zmena úpravy styku otca s maloletým, rozvod manželstva
Právna veta: Spolupôsobenie druhého rodiča na výchove maloletého dieťaťa je dôležité. Nemožno pritom zabudnúť na potrebu udržiavania vzťahu medzi rodičom a maloletým dieťaťom v zmysle chápania ho ako vzoru a autority, ktorý s rastúcim vekom dieťaťa bude nadobúdať širšie rozmery (porov. Nález Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. II. ÚS 363/03 zo dňa 20.1.2005). Na dôvažok odvolací súd poznamenáva, že rodič domáhajúci sa úpravy styku v čo najširšom rozsahu si takisto nemôže svojou snahou privodiť rozhodnutie vo svoj neprospech. Je to dané tým, že zostáva rodičom so všetkými práva a povinnosťami vyplývajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, určenie rozdielu dane z pridanej hodnoty, neunesenie dôkazného bremena, vrátenie DPH, fiktívny obchod, predpoklady na odpočítanie dane, žalobca ako konečný odberateľ mäsa, obchodovanie s tovarom, odpočítanie dane platiteľom, uplatnenie práva na odpočítanie dane
Právna veta: Splnenie daňovej povinnosti z uskutočnených zdaniteľných obchodov nenapĺňa zákonnú podmienku pre odpočítanie DPH z nakúpeného tovaru, pretože právo na vrátenie dane zo štátneho rozpočtu odberateľovi nemôže vzniknúť skôr, ako vznikne povinnosť odvodu dane do štátneho rozpočtu dodávateľom. Faktúra vystavená dodávateľom je použiteľná na účely uznania odpočítania DPH len vtedy, ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje sú vierohodné, a vystavila ich oprávnená osoba. Predpokladom vzniku práva na odpočítanie dane odberateľom je skutočnosť, že dodávateľ reálne dodal tovar a splnil si svoju daňovú povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane odporcov, dôvody hodné osobitného zreteľa, náhrada škody z titulu ublíženia na zdraví, mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, nedbanlivostné spôsobenie ťažkej ujmy, zranenia vyžadujúce operačnú liečbu, uznanie invalidity, poškodenie zdravia pri dopravnej nehode, Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. Posúdenie, či u konkrétneho poškodeného ide o prípad hodný osobitného zreteľa, je výlučne úlohou súdu, pričom právna úprava nijakým, ani demonštratívnym spôsobom neuvádza, aké poškodenia zdravia, respektíve aké následky takéhoto poškodenia zakladajú nárok na mimoriadne zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia. Súd vychádza jednak z lekárskeho posudku, základného bodovania poškodení, ale tiež musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, psychické následky poškodenia zdravia, odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia, poúrazová impotencia, poškodenie zdravia v dôsledku dopravnej nehody, ochrnutie
Právna veta: Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Podľa ustálenej súdnej praxe je ním preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie, či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho sebav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovanej, zmluva o pripojení, spotrebiteľská zmluva, náhrada trov právneho zastúpenia, nedodržanie zmluvných podmienok, neprimerane vysoká zmluvná pokuta, pojednávanie
Právna veta: Vedľajší účastník tak, ako ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, má právo zvoliť si advokáta, ktorý ho zastupuje v konaní, v dôsledku čoho aj odvolací súd vedľajším účastníkom uplatnené trovy právneho zastúpenia považuje za účelne vynaložené. Samotná skutočnosť, či sa vedľajší účastník dá v konaní zastúpiť, je na voľbe samotného vedľajšieho účastníka. Na základe vyššie uvedených skutočností súd prvého stupňa potom správne postupoval, keď uložil povinnosť žalobcovi zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovanej náhradu trov právneho zastúpenia.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky, zamietnutie návrhu, návrh matky na zrušenie styku otca s maloletými deťmi, negatívny postoj maloletých k otcovi, manipulácia matky s maloletými zameraná voči otcovi, znalkyňa z odboru psychológie, záujem maloletých detí, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine
Právna veta: Zákaz styku otca s dieťaťom je špecifickým druhom obmedzenia rodičovských práv, keď rodičovi sa odoberá právo stýkať sa s dieťaťom, a to hocijakým spôsobom. Takéto rozhodnutie prichádza do úvahy len vtedy, keď súd na základe vykonaného dokazovania zistí, že toto opatrenie je v záujme dieťaťa nevyhnutné. Jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého táto nevyhnutnosť vyplýva. V prípade rozhodovania súdu o zákaze styku rodiča s dieťaťom je potrebné, aby súd poznal názor maloletého dieťaťa, ak je schopné vzh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti právnych úkonov, naliehavý právny záujem, absolútna neplatnosť zmluvy, zabezpečovací prevod práva, zmluva o zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti, plnenie zo zmluvy, právne úkony podľa O.z.
Právna veta: Aj keď ust. § 553 ods. 1 OZ v znení platnom do 31.12.2007 na rozdiel od iných konkrétnych hypotéz pre zmluvy uzatvárané podľa OZ neuvádzalo výpočet zákonných náležitostí pri uzatvorení zmluvy o prevode práva, je nepochybné, že ani pre platnosť tohto druhu zmlúv nemohlo prísť k obchádzaniu všeobecných náležitostí uvedených v § 37 ods. 1 a § 39 OZ. Práve na vyvolanú nejednoznačnosť výkladu ust. § 553 ods. 1 OZ v znení platnom do 31.12.2007 bola zákonom č. 568/2007 Z.z. vykonaná právna úprava, ktorou bolo zmenené znenie ust. § 553 a doplnené nové ust. § 553a až § 553e. Táto novela vyplynula práve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zníženie trov konania, moderačné právo súdu, cestovanie bez cestovného lístka, drobný spor
Právna veta: Právna úprava obsiahnutá v ust. § 150 ods. 2 bola do Občianskeho súdneho poriadku doplnená na základe zákona č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 v nadväznosti na prijatie Nariadenia EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Zákonodarca v predmetnom ustanovení v súlade s európskymi štandardmi vytvoril pre súd možnosť znížiť trovy, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané. Cieľom súdnych konaní v takýchto veciach totiž má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecký posudok, dlžník, poistná udalosť, výplata poistného plnenia, šetrenie poistnej udalosti, trestný čin poškodzovania cudzej veci, práva a povinnosti z poistenia, omeškanie dlžníka podľa O.z.
Právna veta: V prípade poistného plnenia čas, kedy je poistiteľ povinný poskytnúť plnenie z poistnej zmluvy, upravuje právny predpis, konkrétne ustanovenie § 797 ods. 3 prvá veta Občianskeho zákonníka. Podľa tohto zákonného ustanovenia je plnenie splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Ide o kogentné zákonné ustanovenie, ktoré neumožňuje určenie iného času zročnosti poistného plnenia. Z hľadiska určenia času poskytnúť plnenie z poistnej zmluvy je teda rozhodujúci okamih, kedy poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zmenu styku s maloletým dieťaťom, zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, nestabilita príjmu otca maloletého, vycestovanie za prácou do zahraničia, majetkové pomery otca maloletého, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Podľa § 62 ods. 5 vety prvej Zák. o rodine, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Podkladom pre prípadné úvahy o zmene akéhokoľvek skoršieho rozhodnutia o výživnom je síce zmena pomerov, tou je však podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov v tzv. rodinných veciach vždy len podstatná zmena okolností rozhodujúcich pre určenie výživného a existujúcich tu na jednej strane v čase rozhodovania o prípadnej zmene a na strane druhej v čase rozhodovania pôvodným rozhodnutím. K záveru o takejto zmene tak vždy možno dospieť len zistením rozhodujúcich okolností v čase pôvodného rozhodovania a v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, záujem maloletého dieťaťa, odvolanie otca maloletej, citový vzťah maloletej k starým rodičom, náhradná osobná starostlivosť
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania, rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, rozhodnutie v neprítomnosti účastníka konania, odvolanie odporcu, odňatie možnosti konať pred súdom, choroba účastníka konania, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, pojednávanie
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. umožňuje vec prejednať v neprítomnosti účastníka, ktorý keď bol riadne predvolaný, nedostavil sa na pojednávanie a ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Z tohto predpokladu vychádza aj ustanovenie § 119 O.s.p., v zmysle ktorého pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ak účastník nepožiada o odročenie pojednávania a súd prvého stupňa za týchto okolností pojednával v jeho neprítomnosti, neporušil tým žiadne procesné ustanovenia a právo patriace tomuto účastníkovi ako účastníkovi konania, a teda ani možnosť konať pred súdom. Zaiste cho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: porušenie pracovnej disciplíny, vyhlásenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, zavinené konanie, skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, nenaplnenie výpovedného dôvodu, výpoveď daná zamestnávateľom
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonníka práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o neprijatí na vysokoškolské štúdium, vysoká škola, princípy dobrej správy, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, univerzita, čl. 2 ods. 2 ústavy SR, ďalšie podmienky prijatia na štúdium, prijímacie konanie
Právna veta: Na konanie vo veciach študijných práv a povinností študenta sa nevzťahuje zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní, nakoľko toto konanie je upravené zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách. Citovaný vnútorný predpis formuluje náležitosti rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta všeobecne. Na druhej strane však nemožno neprihliadať na skutočnosť, že slovenské právo je súčasťou európskeho právneho systému. Preto treba, aby aj vnútorný predpis, ktorý zakotvuje pravidlá a zásady vo veciach študijných práv a povinností bol v praxi interpretovaný v duchu európskeho štandardu všeo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, zmluva o revolvingovom úvere, premlčacia doba, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľský úver, omeškanie so splácaním úveru, porušenie podmienok zmluvy, zamietnutie nároku žalobcu ako premlčaný, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Poskytovanie úveru fyzickej osobe - spotrebiteľovi je spotrebiteľskou zmluvou, ktorú je možné preskúmavať a hodnotiť podľa § 52 a násl. Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb., preto pri právnych vzťahoch upravujúcich postavenie veriteľa a spotrebiteľa je potrebné vychádzať z úpravy Občianskeho zákonníka, a teda aj premlčacej doby. Nie je možné hovoriť o tom, že premlčacia doba je výhodnejšia v úprave Občianskeho zákonníka ako pri Obchodnom zákonníku, ale rozhodujúci je charakter zmluvného vzťahu, a to spotrebiteľský úver upravený zákonom č. 258/2001 Z.z. s tým, že ďalšie náležitosti zmluvného vzťahu ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovanej, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, konanie v rozpore s dobrými mravmi, spotrebiteľská zmluva, nekalá obchodná praktika, ochrana spotrebiteľa, zmluva o postúpení pohľadávok, neopodstatnené odvolacie námietky žalobcu, povinnosti predávajúceho, právne úkony podľa O.z.
Právna veta: Je logické a pochopiteľné, že spotrebitelia vítajú možnosť splácať dlh v splátkach, no je nečestné, ak sa zneužije kontraktačná situácia s cieľom predĺžiť premlčanie až na 10 rokov. Takéto praktiky sú zakázané a žalobca nemôže počítať so súdnou ochranou nečestného konania. V tomto smere je dôležité poukázať na novú skutočnosť pre judikatúru súdov, že dobré mravy, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi našlo svoje pozitívno-právne vymedzenie podľa § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (,,ZOS“). Podľa § 4 ods. 8 ZOS predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. ,,Ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť vypratať byt, zmluva o nájme družstevného bytu, člen družstva, dôvody hodné osobitného zreteľa, bytová náhrada, zrušenie spoločného nájmu družstevného bytu, spoločné členstvo v družstve, fyzické násilie žalovaného voči žalobkyni, náhradné bývanie, psychické týranie, skončenie nájomného pomeru, spoločný nájom bytu manželmi
Právna veta: Podľa § 712a ods. 8 Občianskeho zákonníka, ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Citované ustanovenie patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, teda k normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade vymedzil sám hypotézu právnej normy zo širokého, vopred neobmedzeného okruhu okolností. Možno súhlasiť s názorom súdu prvého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie žalovaného, nesprávne právne posúdenie veci, dôkazná povinnosť, zamietnutie návrhu ako nedôvodný, zásada kontradiktórnosti konania, predaj motorového vozidla, nepreukázanie poskytnutia finančných prostriedkov žalovanému
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vychádza pri rozdelení dôkazného bremena medzi účastníkov konania zo zásady kontradiktórnosti spojenej so zásadou formálnej pravdy. Znamená to, že konajúci súd zásadne nevyhľadáva iniciatívne ex offo dôkazy slúžiace na podporu alebo vyvrátenie tvrdení ktoréhokoľvek účastníka konania, ale očakáva tvrdenia, následné návrhy dôkazov na ich podporu práve od sporových strán. Uvedená konštrukcia plynie z predmetu občianskeho súdneho konania, ktorým je nachádzanie práva v spore medzi konkrétnymi subjektami práva. Vychádza sa zo záujmu týchto subjektov na úspechu v konaní, čo m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM, právo užívať veci v bezdpodielovom spoluvlastníctve, byt v bezpodielovom spoluvlastníctve, neukončené exekučné konania, neochota žalovanej splácať spoločné dlhy, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním (§ 144 OZ). Právo užívať veci, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve prislúcha obom manželom. Títo sa môžu dohodnúť na určitom spôsobe užívania, pričom ich dohoda nevyžaduje predpísanú formu; môže mať aj konkludentný charakter. Právu užívania vecí, tvoriacich predmet bezpodielového spoluvlastníctva zodpovedá povinnosť manželov hradiť náklady na veci vynaložené alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Ak ich však uhradil iba je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, manželia nežijú v spoločnej domácnosti, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Zmysel ustanovenia § 62 ods. 5 zákona o rodine spočíva v plynulom zvýšení miery rodičovskej zodpovednosti tým, že potreby rodiča môžu byť uspokojené až následne, keď si rodič splní svoju vyživovaciu povinnosť a prispeje v primeranej miere na potreby dieťaťa. Každý rodič má povinnosť v prvom rade zabezpečiť výživu svojho dieťaťa. Túto povinnosť má rodič už od narodenia dieťaťa a je jeho základnou povinnosťou.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, mediálna komerčná komunikácia, sankcia - upozornenie na porušenie zákona, zákon o vysielaní a retransmisii, dlhšie reklamné oznámenie, reklamný predel, vysielateľ, rozhlasová programová služba, Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania
Právna veta: Ak zákonodarca výslovne uzákonil inštitút dlhšieho reklamného oznámenia, z tejto skutočnosti ešte nevyplýva existencia jeho opaku, ktorým by malo byť tzv. kratšie reklamné oznámenie. Takýto právny inštitút zákonodarca neustanovil, a ani to nebolo potrebné, vzhľadom na to, že ako správne uvádza žalovaná, dlhšie reklamné oznámenie nie je opakom žiadneho zákonom nepomenovaného inštitútu komerčnej komunikácie, ale pojem „dlhšie“ slúži len na dostatočne zreteľné odlíšenie od reklamy. Ak by sa jednalo o reklamu, musí komunikát spĺňať kumulatívne tri nasledujúce definičné prvky: ide o verejné oznámen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky, kontrolný znalecký posudok, znalec z odboru psychológie, zamietnutie návrhu odporcu na ďalšie znalecké dokazovanie
Právna veta: Zákon neustanovuje predpoklady pre nariadenie kontrolného znaleckého posudku a ponecháva to na úvahe súdu. Jeho vypracovanie prichádza do úvahy predovšetkým vtedy, ak má súd pochybnosti o správnosti vypracovaného znaleckého posudku. Záleží však vždy na konkrétnych okolnostiach prípadu a na úvahe súdu, či sa vzniknuté pochybnosti podarí odstrániť alebo nie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o administratívnom vyhostení, zaistenie cudzinca, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, žiadosť o udelenie azylu, nedôvodné odvolacie námietky, vyhýbanie sa administratívnemu vyhosteniu, zaistenie
Právna veta: Z ustanovenia § 88 ods. 1 písm. d/ ZoPC vyplýva právny záver, že policajným orgánom je umožnené obmedziť osobnú slobodu štátneho príslušníka tretej krajiny, ak reálne prichádza do úvahy jeho vrátenie podľa medzinárodnej zmluvy a zároveň musí byť splnená podmienka, že taký štátny príslušník tretej krajiny neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky...V danom prípade súd považoval za nevyhnutné doplniť správnu úvahu odporcu v tom smere, že ak navrhovateľ v priebehu konania o administratívnom vyhostení požiadal o azyl, konal účelo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane odporcu, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu, zavinenie zastavenia konania, náhrada trov konania, späťvzatie návrhu na začatie konania navrhovateľom
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu konania, v zásade žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. Možnosť, aby niektorému z účastníkov konania bola uložená povinnosť nahradiť trovy konania nastáva až vtedy, ak sú v danom prípade zastavenia konania splnené podmienky uvedené v ustanovení § 146 ods. 2 O.s.p. Ustanovenie druhého odseku § 146 O.s.p. je v pomere k prvému odseku špeciálnou úpravou, a preto súd, ktorý o trovách konania rozhoduje, musí v prvom rade skúmať existenciu procesných podmienok uvedených v druhom odseku citovaného ustanovenia a v prípade, ak zistí existenciu týchto podmi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodcovského rozsudku, neplatná rozhodcovská doložka, ochrana spotrebiteľa, neprijateľná zmluvná podmienka, hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa, navrhovateľ v postavení spotrebiteľa, dôvody na podanie žaloby
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že rozhodcovské konanie prebieha často bez účasti spotrebiteľov. Veritelia často zámerne vyberajú rozhodcovské orgány, ktoré sa nachádzajú ďaleko od miesta bydliska spotrebiteľov, k spotrebiteľom v rámci rozhodcovského konania sa pristupuje rovnako ako k podnikateľským subjektom a pri rozhodnutiach sa neprihliada na predpisy na ochranu spotrebiteľa. Odporúčania Európskej komisie o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov, ako aj návrh Európskej komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok medzitýmny, medzitýmny rozsudok, zánik oprávnenia na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore, obvodný banský úrad, zmluva o prevode dobývacieho priestoru, určenie, zmeny a zrušenie dobývacieho priestoru
Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho súdu je po právnej stránke zásadného významu, ak rieši doposiaľ nenastolenú alebo v iných súvislostiach prezentovanú a právne riešenú otázku takým spôsobom, ktorý je významný z hľadiska rozhodovacej činnosti súdov vôbec, t. j. má všeobecný dopad na prípady podobnej povahy. Z tohto hľadiska má rozhodnutie odvolacieho súdu zásadný význam spravidla vtedy, ak rieši takú právnu otázku, ktorá judikatúrou vyšších súdov nebola riešená alebo výklad ktorej v judikatúre týchto súdov nie je ustálený, alebo ak odvolací súd posúdil určitú právnu otázku inak, než je riešená v konštant ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zníženie invalidného dôchodku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, opätovné posúdenie zdravotného stavu, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nepreukázanie tvrdení navrhovateľa, posudok posudkového lekára sociálneho poistenia, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení). Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výška starobného dôchodku, dôchodkový vek, výsluhový dôchodok, príspevok za službu, princíp právnej istoty, navrhovateľ ako poberateľom dávky z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, námietka ukrátenia na starobnom dôchodku, dávka sociálneho zabezpečenia, nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004
Právna veta: K tejto otázke sa opakovane a jednoznačne vyjadril Najvyšší súd SR vo svojich rozhodnutiach: „Príspevok za službu ako dávka sociálneho zabezpečenia považovaný za výsluhový dôchodok má od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných prepdisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) vo výške primeranej dobe trvania služobného pomeru. Odvolací súd dospel k záveru, že na účely stanovenia výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, zhodnotené na účely príspevku za služb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, zmena pomerov na strane navrhovateľky, zvýšené výdavky navrhovateľky spojené s návštevou školy, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Hmotnoprávnym dôvodom pre zmenu rozhodnutia o výživnom je podstatná zmena pomerov na strane účastníkov konania, či už osoby výživou oprávnenej - dieťaťa, alebo osôb výživou povinných - matky a otca. Táto zmena pomerov sa zisťuje porovnaním rozhodných skutočností v čase pôvodného rozhodnutia s pomermi, ktoré sú tu v čase ku dňu rozhodnutia súdu. Je nepochybné, že zásadná zmena nastala na strane navrhovateľky, ktorá v čase pôvodnej úpravy bola žiačkou základnej školy 9. ročníka a ku dňu rozhodnutia bola a je študentkou vysokej školy. Oprávnené potreby dieťaťa na základnej škole a dospelej ženy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, neznalosť zákona neospravedlňuje, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, zmluva o prenájme, námietka premlčania nároku navrhovateľa, neprijateľná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, uznanie premlčaného práva, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu podľa § 55 ods. 1 OZ sa zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv nemôžu odchýliť od zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nesmie vzdať práv, ktoré mu zákon poskytuje, alebo inak zhoršiť svoje postavenie. Jeho postavenie nesmie byť zhoršené ani s jeho súhlasom, preto prehlásenie o predĺžení premlčacej lehoty v prospech žalobcu ako podnikateľského subjektu je možné považovať za absolútne neplatné, pretože postavenie spotrebiteľa tým bolo značne zhoršené. Pre úplnosť je potrebné dodať, že uvedený právny názor je aj v súlade s názorom NS SR vyjadrenom v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: námietka premlčania, rozhodcovská doložka, Životné poistenie, spotrebiteľská zmluva, neprijateľná zmluvná podmienka, zamietnutie návrhu žalovaného na prerušenie konania, zrušenie rozhodcovského rozsudku, ochrana spotrebiteľa, judikatúra krajského súdu, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Je nepochybné, že poistná zmluva uzavretá medzi účastníkmi je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. OZ. Pri posudzovaní spotrebiteľských zmlúv je potrebné si uvedomiť, že nie je dôležité to, že spotrebiteľ zmluvu podpísal a s podmienkami zmluvy súhlasil. Ustanovenia zmluvných podmienok, ktoré sú formulárovo predtlačené a neumožňujú jednoznačne slabšej strane (spotrebiteľovi) ich modifikáciu, predstavujú možnosť vyvolania nepriaznivých následkov na strane spotrebiteľa (Nález Ústavného súdu ČR III. ÚS 562/12 zo dňa 24.10.2013, I. ÚS 199/11). Tento uhol pohľadu spočívajúci v r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, nesplnenie dôkaznej povinnosti, právo na náhradu škody, prieťahy v konaní, ústavná sťažnosť, nesprávny úradný postup súdu, námietka premlčania vznesená žalovaným, nevydanie poverenia na vykonanie exekúcie v zákonnej lehote, materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu so zákonom, okresný súd, nesprávny úradný postup, predbežne prerokovanie nároku
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z., pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu súdu spočívajúceho v porušení povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní možno vychádzať len z výsledkov vybavenia sťažnosti na prieťahy, žiadosti o prešetrenie vybavenia sťažnosti na prieťahy, z právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní, ktorým sa rozhodlo o tom, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní, právoplatného rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluvná pokuta, ochrana spotrebiteľa, operátor mobilnej telekomunikačnej siete, mobilný operátor ako zmluvný partner spotrebiteľa, riziko preplatenia bežnej trhovej ceny telefónu, judikatúra krajského súdu
Právna veta: Vo vzťahu k určeniu dojednania o zmluvnej pokute za neprijateľnú zmluvnú podmienku neplatí to, čo u úrokov z omeškania, čiže nie je tu obdoba žiadnej obraznej „záchrannej brzdy“ v podobe nástupu zákonných úrokov z omeškania (pre prípad výpadku tých dojednaných zmluvne, avšak pri uplatnení noriem spotrebiteľského práva neprijateľne). Logickým dôsledkom toho (i pre odlišnosti v charaktere ochrany normami spotrebiteľského práva - oproti úprave z noriem občianskeho práva vo všeobecnosti) musí byť, že dojednanie o zmluvnej pokute môže z pohľadu prijateľnosti (a platnosti) podmienky buď obstáť alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť tvrdenia, dôkazná povinnosť, prejednacia zásada, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, kúpno-predajná zmluva, kaštieľ ako predmet zmluvy, neunesenie dôkaznej povinnosti, priebeh konania
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník na strane žalovanej, neprijateľné zmluvné podmienky, splatnosť pohľadávky, námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, judikatúra krajského súdu, okresný súd, účastníci
Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 O.s.p., v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktoré v konaní podporuje, posúdi ich súd po zvážení všetkých okolností. Z citovaných ustanovení podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že námietku premlčania môže vzniesť len dlžník. V zmysle § 93 ods. 4 veta druhá O.s.p., vedľajší účastník koná len sám za seba a contrário nemôže konať za účastníka, na strane ktorého stojí. Hlavný účastník má všetky práva a povinnosti, preto by mal konať sám za seba a vo svoj prospech. Ak by sa pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, nahradenie prejavu vôle uzavrieť kúpnu zmluvu, zamietnutie návrhu na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, prevod spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti, predkupné právo k spoluvlastníckemu podielu
Právna veta: Predpokladom úspešnosti žaloby o určenie podľa § 80 písm. c) O. s. p., či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, je, že účastníci majú vecnú legitimáciu a že navrhovatelia majú na určení naliehavý právny záujem. O naliehavý právny záujem môže ísť zásadne len vtedy, keď bez súdom výslovného určenia, že právny vzťah alebo právo existuje, bolo buď ohrozené právo navrhovateľov alebo by sa ich právne postavenie stalo neistým. To znamená, že u navrhovateľov musí ísť buď o právny vzťah (právo) už existujúce (aspoň v čase vydania rozhodnutia) alebo o takú ich procesnú, prípadne hmotnoprávnu situ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vypratanie bytu, vôľa prejavená konkludentne, štátny podnik v konkurze, žalobca ako správca konkurznej podstaty, nájomca bytu, oprávnenie uzavierať nájomné zmluvy, ochrana práva vlastníka, konkludentné uzavretie nájomnej zmluvy, ochrana dobromyseľného užívateľa bytu, právne úkony podľa O.z., osobitné ustanovenia o nájme bytu
Právna veta: Za stavu, keď vlastnícke i prenajímateľské oprávnenia úpadcu, reprezentovaného žalobcom (ako správcom konkurznej podstaty), boli pomerne dlhý čas popierané a boli tiež (resp. sčasti ešte stále sú) predmetom viacerých súdnych sporov, vedených najmä medzi správcami konkurzných podstát štátneho podniku a akciovej spoločnosti; treba považovať i z pohľadu súladu výkonu práv a povinností účastníkov tu diskutovaného právneho vzťahu s dobrými mravmi za neakceptovateľné, aby dobromyseľné uzavretie nájomnej zmluvy na byt s niektorým z takto sa sporiacich správcov mohlo byť osobe vstupujúcej do príslušné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, nesprávny úradný postup exekučného súdu, Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, konanie súdu v súlade so zákonom, nedodržanie zákonom ustanovenej lehoty zo strany súdu, nulitný akt, čl. 46 ods. 3 Ústavy SR, exekučný titul, rozhodnutie o odvolaní, nesprávny úradný postup
Právna veta: Konaním súdu sa rozumie jeho procesný postup. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Súdne rozhodnutie, ktorým sa završuje poskytovanie súdnej ochrany, musí byť logickým a právnym vyústením doterajšieho priebehu a výsledkov konania, pri jeho vydaní musia byť zachované formálne a obsahové náležitosti s dôrazom na prvky zrozumiteľnosti, určitosti, jasnosti a súladu jeho skutkových i právnych dôvodov vo vzťahu k výroku. Procesný postup súdu pri konštituovaní i vecnej zmene rozhodnutia, ktorý nenachádza opor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca voči maloletým deťom, nedôvodné odvolanie odporcu na zníženie výživného na maloleté deti, protialkoholické a protitoxikomanické liečenie odporcu, nezamestnaný otec maloletých detí, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené, neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že skutočnosť, že odporca je v súčasnosti nezamestnaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľnosti, povinnosť vypratať nehnuteľnosť, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, odvolanie odporcu, reštitučný nárok, neunesenie dôkazného bremena navrhovateľa, nájomná zmluva na nájom parciel, vznik škody v dôsledku odstránenia vinohradu, dôkazné prostriedky, dôkazná povinnosť
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze sp. zn. III. ÚS 16/2013 z 28.3.2012, ktorým zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SR 4Cdo 180/2010 vyslovil názor, že „reštitučné predpisy neboli vydané pre ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. Preto, ak došlo k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a nič nebráni tomu, aby sa svojho nároku resp. zaplatenia finančnej náhrady domáhala žalobou opieraj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa, zamietnutie protinávrhu žalovaného, zmena pomerov na strane navrhovateľky, nástup navrhovateľky na vysokoškolské štúdium v Českej republike, zvýšenie výsluhového dôchodku odporcu, nepreukázanie tvrdení odporcu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Štandardná vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť najmä ukončenie štúdia. Pokiaľ dieťa študuje dennou formou a pracuje brigádnicky, tak vyživovacia povinnosť je daná. Pri akomkoľvek štúdiu treba rozlišovať, či ide o štúdium, ktoré smeruje k nadobudnutiu nevyhnutnej spôsobilosti výkonu budúceho povolania, alebo ktoré je len doplnenie jeho vzdelania (kurzy). Schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť môže vzniknúť výnimočne, aj pokiaľ dieťa síce študuje dennou formou, ale sa riadne na štúdium nepripravuje. Neide pritom o ojedine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkazného bremena, zmluva o postúpení pohľadávky, procesná dôkazná povinnosť účastníkov konania, spor o oznámenie postúpení pohľadávky, nepreukázanie tvrdení navrhovateľa, dôkazná povinnosť
Právna veta: Účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť, t.j. povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie tvrdených skutočností. Procesný dôsledok spojený s dôkaznou povinnosťou môže mať za následok neunesenie dôkazného bremena. Niekedy môže byť sporné, ktorý z účastníkov má dôkazné bremeno. Zásadne však nemožno uložiť dôkazné bremeno na preukázanie tvrdenia, ktoré urobila druhá strana. Účastník, ktorý neoznačil dôkazy potrebné na preukázanie svojich tvrdení, nesie za predpokladu, že ním tvrdená skutočnosť nebola inak preukázaná, nepriaznivé následky v podobe takého rozhodnutia súdu, ktoré bude vychádzať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, dohoda o uznaní dlhu, odvolanie žalobcu, nesprávna aplikácia právnych predpisov, námietka premlčania vznesená žalovanými, uzatvorenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi Českej republiky, nesprávny záver prvostupňového súdu o premlčaní pohľadávky žalobcu
Právna veta: V danom prípade Zmluva o spotrebiteľskom úvere bola uzatvorená v súlade s právnymi predpismi Českej republiky, čím si zmluvné strany zvolili právo, ktorým sa má ich zmluvný vzťah riadiť, t.j. právo platné na území Českej republiky. Uvedené je v súlade s čl. 3 ods. 1 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky. S prihliadnutím na uvedené bolo preto potrebné posúdiť vzťah medzi účastníkmi podľa právneho poriadku Českej republiky. Tiež je potrebné dať za pravdu odvolateľovi v tom, že úprava premlčania nie je úpravou, ktorá smeruje k ochrane spot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské zmluvy, dohoda o zmluvnej pokute, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, nesplnenie povinnosti dlžníka plniť riadne a včas, neprimeranosť zmluvnej pokuty
Právna veta: Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vychádza z predpokladu, že spotrebiteľ je z hľadiska informovanosti a z hľadiska vyjednávacej pozície v slabšom postavení a má spravidla na výber buď zmluvu vopred naformulovanú dodávateľom akceptovať, so všetkými formulárovými klauzulami, alebo ju odmietnuť. Možnosť zmeny štandardných podmienok zo strany spotrebiteľa je len iluzórna a je zrejmé, že ide o rovnosť len formálnu. V posudzovanej veci súd prvého stupňa správne posúdil ustanovenia predmetných zmlúv, týkajúcich sa zmluvnej pokuty, ako neprijateľnú zmluvn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, námietka premlčania vznesená žalovaným, nesplnenie dôkaznej povinnosti, prieťahy v konaní, návrh na zmenu exekútora, neunesenie dôkazného bremena pri preukázaní vzniku škody, exekučný titul
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 44 ods. 8 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 30 dní na rozhodnutie súdu o zmene exekútora. Je potrebné však brať do úvahy, že pri rozhodovaní o návrhu na zmenu exekútora je potrebné vykonať viaceré procesné úkony, ktoré súvisia s rozhodovaním o zmene exekútora (výzva na vyjadrenie pôvodnému exekútorovi, vyjadrenie pôvodného exekútora a vyčíslenie jeho trov, doručenie exekučného spisu, zaslanie spisu novému exekútorovi, rozhodnutie o doterajších trovách exekúcie) a je potrebné súhlasiť s názorom, že za týchto okolností nerozhodnutie o návrhu na zmenu exekútora v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, nesprávny úradný postup súdu, neospravedlnenie sa z neúčasti na pojednávaní, zamietnutie návrhu žalobcu na prerušenie konania, právo na kontradiktórny súdny proces, nesprávny úradný postup
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, resp. nesprávnym úradným postupom, je zodpovednosť objektívna, bez zreteľa na zavinenie, ktorej sa nemožno zbaviť. Základnými predpokladmi vzniku tejto zodpovednosti je jednak v danej veci vytýkaný nesprávny úradný postup okresného súdu, ďalej existencia škody a príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a škodou. Prvým a zároveň jedným z rozhodujúcich predpokladov zodpovednosti za škodu je práve nesprávny úradný postup pri výkone verejnej moci, kedy štát zodpovedá za podmienok ustanovených zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na preskúmanie rozhodnutia, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok, pracovný úraz, listinný dôkaz, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, posudkový lekár sociálneho poistenia, nespísanie zápisnice o pracovnom úraze, syndróm zmrznutých ramien, znížená uchopová schopnosť, zlomenina kostí predlaktia, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dokazovanie §196
Právna veta: Podľa § 196 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (6) Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci. (7) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 209 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného na maloletú, otec maloletej ako poberateľ dávky v hmotnej núdzi, nezamestnaný otec maloletej, zvýšenie nákladov maloletej v súvislosti so štúdiom na strednej škole, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že výživné je osobne, ako aj časovo nezastupiteľné plnenie rodičov voči deťom, keďže rodičia majú túto povinnosť priamo zo Zákona o rodine, a sú preto povinní vyvinúť všetko úsilie, aby výživné, ktoré pokryje aspoň najzákladnejšie potreby detí, plnili. V zmysle ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, preto otec detí je povinný pred plnením si svojich osobných potrieb zabezpečovať predovšetkým vyživovaciu povinnosť voči svojim maloletým deťom, ktorá je povinnosťou prioritnou a namiesto rodiča nezastupiteľnou.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: posudok posudkového lekára, spor o invalidný dôchodok, zamietnutie žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku, námietka posúdenia zdravotného stavu, opätovne preskúmaný zdravotný stav, podmienky nároku na invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa ustanovenia § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie otca maloletej, vyživovacia povinnosť, zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného na maloletú, nepreukázanie zmeny pomerov odôvodňujúcej zníženie výživného, nedôvodné odvolanie
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou zmeny pôvodného rozhodnutia o výživnom je zmena pomerov. Musí ísť o takú zmenu pomerov, ktorá sa prejaví v pomeroch účastníkov alebo dieťaťa. Pokiaľ má otec maloletého dieťaťa vyživovaciu povinnosť, musí si usporiadať svoje pomery tak, aby bol spôsobilý zabezpečovať výživné.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia, žiadosť o sprístupnenie informácií podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, fiktívne rozhodnutie, nesprístupnenie informácie, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, starosta obce, rozhodnutie obecného úradu, zamietnutie žaloby, absencia pasívnej legitimácie žalovaného, základné ustanovenia podľa O.s.p.
Právna veta: Zo žiadnych ustanovení OSP nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu, zvlášť, keď je tento zastúpený advokátom (§ 5 ods. 2 OSP), o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimovaný. Nebolo by to poučenie o procesných právach a povinnostiach, ale poučenie o hmotnom práve, ktoré súd nie je oprávnený ani povinný poskytnúť (R č. 38/1994).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: žalovaná obchodná spoločnosť, bezdôvodné obohatenie, zmluva o búdúcej kúpnej zmluve, majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, domáhanie sa určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Právna veta: Podľa § 456 Obč. zákonníka, predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Aj podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vzniká bezdôvodné obohatenie tomu, v mene koho advokát náhradu prijal, t.j. účastníkovi, ktorého v konaní zastupoval a ktorému bola ich náhrada prisúdená. Osobou s povinnosťou vydať majetkový prospech získaný plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, je výlučne osoba, ktorej plnenie bolo adresované (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 46/09 zo dňa 30.6.2010).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, nepriznanie postavenia účastníka správneho konania, konanie o povolenie výnimky z podmienok ochrany chráneného živočícha, hlásenie o usmrtení medveďa, odstrel medveďa hnedého ako chráneného živočícha, zastavujúce odvolacie konanie, oneskorené podanie žaloby, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Súdna prax pripúšťa možnosť preskúmavania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu o nepriznaní postavenia účastníka, avšak len pod podmienkou, že správne konanie, do ktorého chce žalobca vstúpiť, v čase preskúmavania zákonnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka správneho konania žalobcovi trvá. Preto je potrebné, aby súd v každom konkrétnom konaní zisťoval stav správneho konania, konkrétne či sa nejedná o právoplatne skončenú vec. V prípade zistenia, že správne konanie je právoplatne skončené je potrebné zastaviť podľa § 250b ods. 3 O.s.p., keďže, ako je vyššie uvedené, neexistuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: predčasná splatnosť úveru, spotrebiteľská zmluva, námietka premlčania vznesená odporcom, odvolanie navrhovateľa, nesprávne právne posúdenie veci, nekalá obchodná praktika, dohoda o uznaní záväzku a úhrade dlhu v splátkach, neuhrádzanie úveru riadne a včas, ročná percentuálna miera nákladov, nečitateľný text obchodných podmienok, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Jednou z povinných náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere je aj suma, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch). Zákonom stanovené členenie a uvedenie jednotlivých čiastok úveru, nie je svojvoľné, ale predstavuje prehľadné vymedzenie povinností dlžníka tak, aby sa dokázal zorientovať v ponuke a zároveň aby si veriteľ voči dlžníkovi nemohol uplatňovať aj nároky, na ktoré nemá právo. Z ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o spotrebiteľských úveroch jednoznačne vyplýva pre veriteľa povinnosť akúkoľvek odplatu (úrok a poplatky) sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, daňový úrad, vyrubenie rozdielu dane z pridanej hodnoty, intrakomunitárne dodanie, zmluva o postúpení pohľadávky, kontrolovaný daňový subjekt, písomná zmluva o prenájme priestorov, protokol o daňovej kontroly, námietka dĺžky daňovej kontroly, odpočítanie DPH za nákup tepelných čerpadiel, prerušenie daňovej kontroly, daňová kontrola
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že § 25a zákona č. 511/1992 Zb. upravuje prerušenie konania ako právo správcu dane. Prerušenie konania ako jeden z inštitútov upravený v prvej časti z.č. 511/1992 Z.z. sa podľa § 15 ods. 16 cit. zákona primerane použije i na daňovú kontrolu. V danom prípade bola daňová kontrola prerušená a po právoplatnosti rozhodnutia o tomto prerušení lehoty neplynú. Dôsledkom tohto rozhodnutia je tiež to, že nemôžu byť vykonávané žiadne právne ani faktické úkony smerujúce k vykonávaniu kontroly. V zmysle nálezu Ústavného súdu SR č.k. III.ÚS 24/2010 z 29.06.2010, daňová kontrola ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: zločin lúpeže, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, úmyselný trestný čin, ozbrojený prepad čerpacej stanice, držanie streliva bez povolenia, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, trestný čin lúpeže
Právna veta: Prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. vyžaduje úmyselné zavinenie a postačuje, keď páchateľ drží strelivo bez povolenia. Základná trestná sadzba pre trestný čin lúpeže podľa § 188 ods. 2 Tr. zák. je vo výmere 7 rokov až 12 rokov.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, odvolanie otca maloletého, úprava rodičovských práv a povinností, úprava styku otca s maloletým, dôchodkový vek otca a jeho zdravotné problémy, vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu
Právna veta: Zákon o rodine pri úprave styku predpokladá vždy dohodu rodičov, pokiaľ rodičia v záujme dieťaťa nie sú spôsobilí sa dohodnúť, musia sa podriadiť rozhodnutiu súdu, pričom súd vychádza predovšetkým zo záujmu dieťaťa. Záujem dieťaťa je prvoradý vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú maloletého dieťaťa. Rodičia v záujme maloletého dieťaťa sú povinní komunikovať racionálne a bez emócií tak, aby dieťa nepociťovalo nepohodu a aby dieťaťu neboli spôsobované zlou komunikáciou rodičov problémy. Je preto potrebné, aby rodičia rešpektovali názor dieťaťa, pristupovali k tejto otázke citlivo a vychádzali v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, Všeobecne záväzné nariadenie mesta, odvolanie žalobcu, Daňovník, pokuta za spáchanie priestupku, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, rozpor so zákonom, Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
Právna veta: Podľa ust. § 64a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení ods. 1, daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Podľa ods. 2 obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Súd má teda za to, že v zmysle úst. § 64a zákona o miestnych daniach, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v histor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, záujem maloletého dieťaťa, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca, nevera navrhovateľa ako hlavná príčina rozvratu manželstva, citové odcudzenie manželov, snaha odporkyne o zachovanie manželského zväzku, citová naviazanosť maloletého k otcovi
Právna veta: Je potrebné uviesť, že záujem maloletého na vyrastaní v spoločnom výchovnom prostredí z pohľadu vhodnosti úpravy výkonu rodičovských práv a povinností je tým hľadiskom, ktoré by malo mať absolútnu prioritu. Je to tak preto, že rozpad vzájomného vzťahu rodičov maloletého dieťaťa ešte nemusí vypovedať nič o úrovni vzťahov toho - ktorého rodiča a dieťaťa a pri skutočne dôkladnom zamyslení sa rodiča nad záujmami dieťaťa by obaja rodiča mali byť schopní tej miery nadhľadu, pri ktorej dieťa rozpad vzťahu svojich rodičov pocíti v najmenšej možnej miere. I keď takáto predstava je ťažko dosiahnuteľným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, odvolanie žalobcu, porušenie pracovných povinností, nepreukázanie vzniku škody, uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa
Právna veta: Dôvod okamžitého zrušenia pracovného pomeru musí byť uvedený nielen tak, aby bolo zrejmé, z ktorých dôvodov uvedených v § 53 ods. 1 Zák. práce bol uplatnený, ale súčasne takým spôsobom, aby bolo nepochybné, v akom konkrétnom konaní zamestnanca spočíva; len taká konkretizácia použitého dôvodu po skutkovej stránke zaisťuje, že nevzniknú pochybnosti o tom, z akého dôvodu bol so zamestnancom okamžite zrušený pracovný pomer a že dôvod nebude možné dodatočne meniť. Skutočnosti, ktoré boli dôvodom pre okamžité zrušenie pracovného pomeru, pritom netreba rozvádzať do všetkých podrobností, lebo pre neur ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, správca bytového fondu, havárijná služba správcu, odstránenie prevádzkovej havárie, právo na náhradu škody spotrebiteľa, nespokojnosť vlastníka bytu, odmietnutie vykonania havárijného zásahu pri prasknutí radiátora v byte, zneužitie postavenia správcu bytového fondu voči vlastníkom bytov, správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: Zo Zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že správca musí správu vykonávať len podľa zákona o vlastníctve bytov a podľa zmluvy o výkone správy. Z pojmového vymedzenia správy je zrejmé, že pod správou je potrebné rozumieť činnosť správcu spočívajúcu v obstaraní služieb a tovarov za účelom zabezpečenia činností uvedených v § 6 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov, ako aj všetkých ďalších činností, ktoré sú potrebné na riadny výkon správy. Pri výkone správy je pritom správca povinný konať s odbornou starostlivosťou, to znamená na úrovni osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podstatné porušenia zmluvy, reklamácia, zodpovednosť za vady predanej veci, porušenie povinnosti predávajúceho
Právna veta: Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady pri podstatnom a nepodstatnom porušení zmluvy a uplatnenie nárokov poškodeného.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nebezpečenstvo škody na tovare, vady tovaru, záruka za akosť, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu, právne vady tovaru, faktické vady, zjavné vady, záručný list
Právna veta: Definícia pojmu vady tovaru, zodpovednosť za vady tovaru a jej odlíšenie od záruky za kosť.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: spory o skončení pracovného pomeru, pracovné spory, skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Výhody a nevýhody vytvorenia špecializovaných pracovných súdov, ich využitie v minulosti a súčasný stav pracovných súdov a ani senátov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prevod obchodného podielu, poškodzovanie veriteľa, zmenšenie aktív dlžníka, prevod majetku na inú osobu
Právna veta: Výňatok z prednášky uskutočnenej dňa 05.05.2014 v Omšení.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, materiálna protiprávnosť trestného činu, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, trestný čin sprenevery
Právna veta: Základné poznámky z prednášky uskutočnenej dňa 05.05.2014 v Omšení ohľadne princípu ultima ratio
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, závažnosť prečinu, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, trestný čin sprenevery
Právna veta: Využitie princípu ultima ratio v trestnom práve ako výkladové východisko pri vý­kla­de for­mál­nych zna­kov kon­krét­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu, pri pochybnostiach o subjektívnej stránke konania, pri ukladaní trestov a v trestnom práve procesnom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti, záložné právo, zakrytie trestného činu, leasingová zmluva
Právna veta: Pre­vo­d ma­jet­ku spo­loč­nos­ti alebo obchodných podielov ako konanie slúžiace na zakrytie trestného činu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: športovec, inominantný kontrakt, nevyplatenie mzdy a odstupného, zákaz skončenia pracovného pomeru, profesionálny športovec, športovec ako zamestnanec
Právna veta: Článok poukazuje na problematiku využívania právneho inštitútu novácie v športovo – obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré sa nachádzajú a realizujú v oblasti športu. Novácia, teda dohoda zmluvných strán o zániku záväzku (záväzkov) a jeho nahradení novým sa môže na jednej strane javiť ako jasná možnosť daná kontrahentom právnym poriadkom, no ak sa jej využívaním sleduje cieľ, ktorý právny poriadok či iný normatívny systém obchádza alebo sa mu prieči, môže takéto konanie niesť vlastnosti zneužívania práva. Príspevok zameriava pozornosť predovšetkým na obchodné spoločnosti nachádzajúce sa a tvoriace š ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU