Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Colný úrad, Colný kódex Spoločenstva, prejudiciálne konanie, colná sadzba, preskúmanie rozhodnutia bývalého Colného riaditeľstva, čl. 239 ods. 1 Colného kódexu
Právna veta: Colný kódex upravuje vrátenie a odpustenie cla v kapitole 5, v článkoch 235 až 242. Podľa čl. 239 ods. 1 Colného kódexu dovozné clo alebo vývozné clo môže byť vrátené alebo odpustené aj v iných prípadoch, než sú uvedené v článkoch 236, 237 a 238: - ak bude stanovené v súlade s postupom výboru; - ak vyplýva z okolností, ktoré nie je možné považovať za podvodné konanie alebo hrubú nedbanlivosť dotknutej osoby. Prípady, kedy je možné toto ustanovenie uplatniť, a postupy na ich uplatnenie sa stanovia v súlade s postupom výboru. Vrátenie alebo odpustenie môže podliehať zvláštnym podmienkam. Clo môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, právna pomoc osobám v hmotnej núdzi, bezplatná právna pomoc, dôkazná povinnosť
Právna veta: V konaniach, v ktorých zákon ukladá súdu z úradnej povinnosti skúmať skutočnosti potrebné pre zistenie skutkového stavu, resp. tiež vykonať dokazovanie nad rozsah návrhov účastníkov konania (§ 120 ods. 2 OSP), je totiž zrejmá bezúspešnosť, osobitne tak, ako je zadefinovaná v § 8 zákona o bezplatnej právnej pomoci, povahou veci vylúčená. Ide totiž o konania v tak citlivých veciach, že zákonodarca považoval za potrebné poskytnúť účastníkom širšiu ochranu ich práv tým, že uložil súdu povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti a dôkazné prostriedky nad rámec návrhov účastníkov, ktorí by inak, napríkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, dotknuté orgány, záväzné stanovisko, zamietnutie žaloby, zamietnutie žiadosti o povolenie reklamného zariadenia, verejný záujem ako právny pojem, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, mesto ako stavebný úrad, správne súdnictvo
Právna veta: Práva dotknutých orgánov vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon, v ustanovení § 140a ods. 3, § 80 ods. 2 tak, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona a ďalej, okrem iného, chrániť záujmy týkajúce sa ochrany zdravia ľudu, zaistenia vplyvov na životné prostredie, správy pozemných komunikácií, dráh, atď. Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Záväzné stanovisk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, dôvodné odvolanie žalobcu, nespôsobilosť na výkon štátnej služby, neámietka nezákonnosti doručenia písomnosti, predvolanie na rokovanie lekárskej komisie, žalobca ako vyšetrovateľ oddelenia ekonomickej kriminality, personálny rozkaz vydaný v čase práceneschopnosti žalobcu, prepustenie
Právna veta: Podľa § 192 ods. 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z. z. pre prepustenie zo služobného pomeru podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 1/ rozhodnutím lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v policajnom zbore alebo spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a 2/ ho nemožno previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia. Zákonná definícia dôvodu prepustenia podľa § 192 ods. § 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z. z. vyžaduje kumulatívne naplnenie oboch pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, uloženie pokuty, daňový úrad, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, moderačné oprávnenie súdu, porušenie zákona o účtovníctve, zodpovednosť za správny delikt, pokuta za správny delikt podľa zákona o účtovníctve, správne súdnictvo
Právna veta: Zodpovednosť za správny delikt je konštruovaná v zákone o účtovníctve ako objektívna. Teda neposudzuje sa, či k porušeniu povinnosti došlo na základe zavineného úmyselného alebo nedbanlivostného konania páchateľa. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Mohli by byť brané v úvahu len v prípade výšky uloženia pokuty, čo sa stalo v právnej veci žalobcu. Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že podľa § 38 ods. 2 zákona o účtovníctve môže daňový úrad uložiť za porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: singulárna sukcesia, návrh na zámenu účastníka konania, zrušenie napadnutého rozhodnutia, určenie vlastníctva k pozemkom, zmena účastníkov, nepripustenie zámeny účastníka na strane žalovaného, nesprávny postup odvolacieho súdu, procesná vada konania, zmena účastníctva
Právna veta: Účelom procesného inštitútu obsiahnutého v ustanoveniach § 92 ods. 2 a 3 O.s.p., je riešiť dôsledky singulárnej sukcesie, ak táto nastala po začatí konania. Zmyslom tejto právnej úpravy je umožniť žalobcovi, aby pomocou zmeny účastníka konania odstránil nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorý nastal v priebehu konania a ktorý by inak neodvratne viedol k zamietnutiu žaloby, pričom sa ukazuje, že je hospodárne, aby vec bola prejednaná a rozhodnutá v rámci už začatého konania voči inej alebo proti inej osobe. Predpokladom zmeny je návrh na zmenu účastníka podaný žalobcom aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: návrh na odňatie a prikázanie veci, nepodmienečný trest odňatia slobody, delegácia veci, pokračovací prečin podvodu formou spolupáchateľstva, námietka zaujatosti sudcov, žiadosť obžalovaného o odňatie a prikázanie veci, nesplnené zákonné podmienky na odňatie trestnej veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Medzi dôležité dôvody tzv. delegácie treba zahrnúť najmä prípady vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu, uskutočnenie spoločného konania, ak boli podané obžaloby na toho istého obžalovaného na rôznych súdoch, poškodeným alebo blízkou osobou vo vzťahu k obžalovanému je sudca alebo iný zamestnanec súdu, na ktorom bola podaná obžaloba, väčšina svedkov, ktorých treba v súdnom konaní vypočuť, má bydlisko v obvode iného vzdialeného súdu, čím v prípade delegácie dôjde k urýchleniu konania a zhospodárneniu konania (hospodárnosť konania sa posudzuje len z hľadiska výdavkov štátu). Za dôležité dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: prejudiciálna otázka, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prekážka právoplatne rozhodnutej veci, res iudicata, záložný veriteľ, otázka platnosti kúpnej zmluvy, prejudiciálny účinok právoplatného rozhodnutia, rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: Otázkou prejudiciálneho účinku právoplatného rozhodnutia sa zaoberala nielen judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (por. uznesenie z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Cdo 133/2009, uznesenie z 25. apríla 2012 sp. zn. 5 MCdo 16/2010), ale aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky. Keďže súd nemôže ako predbežnú otázku znovu riešiť to, o čom už bolo právoplatne rozhodnuté v osobitnom spore účastníkov, nie je rozhodujúce, či súd v právoplatne skončenom konaní vec správne alebo nesprávne právne posúdil. Klásť si takúto otázku je nielen zbytočné, táto otázka je úplne nepatričná (nemá byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: neplatnosť zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam, zmluva o predaji obchodného podielu, zabezpečenie záväzku, absolútna neplatnosť zmluvy, akcesorický záväzok, prevod obchodného podielu, zmluva o zabezpečovacom prevode práva
Právna veta: Na základe vyslovenia absolútnej neplatnosti zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva a určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať nároky žalovaného vyplývajúce z iných právnych vzťahov, a to z prevodu obchodného podielu. Uzavretie zmluvy o zabezpečovacom prevode práva má len charakter zabezpečenia záväzku, takýto záväzok v rámci zabezpečovacieho prevodu práva je možné považovať len za akcesorický záväzok, ktorého existencia dôsledku sa vždy viaže na hlavný záväzok, preto v prípade zmluvného zabezpečovacieho prevodu práva nemožno hovoriť o synalagmatickom právnom v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, bežné výživné, vymáhanie dlžného výživného, námietka premlčania vznesená povinným, zamietnutie námietok povinného, nesprávne posúdenie počiatku plynutia premlčacej doby dávok bežného výživného, rozsudok českého súdu ako exekučný titul, premlčanie dávok bežného výživného, premlčacia doba, spoločné ustanovenia Zákon o rodine
Právna veta: Právne úpravy premlčania výživného v Českej a Slovenskej republike boli zhodné do 31. augusta 2008. V uvedený deň nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 259/2008 Sb., ktorým bolo medziiným novelizované aj ustanovenie § 98 Zákona o rodině. V zmysle § 98 ods. 1 uvedeného zákona právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najviac 3 roky späť od tohto dňa. Podľa § 98 ods. 2 tohto zákona práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného, ako i ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, návrh na prikázanie veci inému súdu, prekvapivé rozhodnutie, námietka zaujatosti vznesená proti sudcom, neprípustné dovolanie žalobkyne, oslobodenie od poplatku
Právna veta: V rozhodovacej praxi najvyššieho súdu sa pod „prekvapivým rozhodnutím“ rozumie rozhodnutie, ktorým odvolací súd (na rozdiel od súdu prvého stupňa) za rozhodujúcu považoval skutočnosť, ktorú nikto netvrdil alebo nepopieral, resp. ktorá nebola predmetom posudzovania súdom prvého stupňa. Prekvapivým je rozhodnutie odvolacieho súdu „nečakane“ založené na iných právnych záveroch než rozhodnutie súdu prvého stupňa (viď tiež uznesenie najvyššieho súdu zo 17. septembra 2009 sp. zn. 3 Cdo 102/2008), resp. rozhodnutie z pohľadu výsledkov konania na súde prvého stupňa „nečakane“ založené nepredvídateľne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v sporovom konaní, právo na náhradu trov konania , právo na právnu pomoc , zástupca účastníka konania, neúčelnosť trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka, zaviniť zastavenie konania
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zamietnutie sťažnosti obvineného, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, dohľad probačného a mediačného úradníka, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, sudca pre prípravné konanie, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu, obzvlášť závažný zločin hrubého nátlaku, trvanie väzby
Právna veta: Súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie môže uložiť dohľad aj v prípade obzvlášť závažného zločinu za predpokladu, že to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: nevyhovenie návrhu na prikázanie veci, nepreukázané hospodárnejšie prejednanie veci, prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Dôvody vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov a iných okolnostiach. Pôjde však, predovšetkým o skutočnosti, z ktorých je možné vyvodiť, že iným, než príslušným súdom, bude vec prejednaná rýchlejšie a hospodárnejšie. K prikázaniu veci inému, než príslušnému súdu by preto malo dochádzať len výnimočne a zo závažných dôvodov, keď dôvody odňatia veci pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako exekučný titul, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú, nespôsobilý exekučný titul, Exekučný súd, prejav vôle povinnej osoby, prieskumná činnosť exekučného súdu, vykonávanie dôkazov, skúmanie podmienok konania
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením (doložkou) o vykonateľnosti, či je exekučný titul materiálne vykonateľný, či sú oprávnený a povinný osobami uvedenými v exekučnom titule a či sú splnené všeobecné podmienky konania v zmysle § 103 O.s.p. Exekučný súd v štádiu skúmania, či žiadosť o udelenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: nenaplnenie dôvodov dovolania uplatnených obvineným, zločin krádeže, prečin porušovania domovej slobody, odcudzenie finančnej hotovosti a šperkov, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, námietka zaujatosti proti predsedníčke odvolacieho senátu, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb, taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Tr. por.; neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Vykonávanie dôkazov a ich hodnotenie sa v plnom rozsahu vykonáva v rámci konania pred súdom, a to príslušnými procesnými súdmi ako v prvom stupni, tak aj v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Najvyšší súd je v konaní o dovolaní zásadne povinný vychádzať zo skutkových ziste ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci, zrušenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov, vylúčenie z členstva rybárskej spoločnosti, člen združenia, preskúmanie rozhodnutí orgánov združenia, spor o vecnú príslušnosť, súdna ochrana, správne súdnictvo
Právna veta: Ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. výslovne uvádza, že na preskúmanie rozhodnutí orgánov združenia, proti ktorému nie je možné podať odvolanie je príslušný okresný súd. Ustanovenie § 246 ods. 1 O.s.p. všeobecne určuje, že na preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov sú príslušné krajské súdy, avšak len v prípade, ak zákon neustanovuje inak. V prejednávanej veci osobitný zákon stanovuje, že na preskúmanie rozhodnutia orgánu združenia je vecne príslušný okresný súd. Miestna príslušnosť sa posudzuje v zmysle § 246a ods. 1 O.s.p., podľa ktorého je miestne príslušným súd, v ktorého obvode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR, dôvody väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, zastrašovanie svedka, zločin podplácania, nepravdivé a účelové svedectvá, kolúzna väzba, reálna obava z možného ovplyvňovania svedkov
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nie je možné rozdeľovať svedkov na kľúčových a tých druhých, pretože všetci svedkovia, ktorí sú navrhnutí stranami na výsluch, majú prispieť k objasneniu podstatných skutkových okolností veci a v tomto štádiu konania nie je možné vzhľadom na kontradiktórnosť trestného konania vysloviť „neužitočnosť“ niektorých svedkov pre objasnenie veci. Ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku nevymedzuje dôvody kolúznej väzby taxatívnym spôsobom. Citované ustanovenie Trestného poriadku vyžaduje na naplnenie dôvodov väzby buď pôsobenie na svedkov, znalcov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezávislosť a nestrannosť sudcu, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: I. Nestrannosť sudcu pre jeho pomer (vzťah) kobhajcovi vzmysle § 31 ods. 1 Tr. por. spochybňuje z hľadiska objektívneho testu nestrannosti okolnosť, že sudca a obhajca sú v inom trestnom konaní v pozícii klient – obhajca.

II. Ak ide o už ukončenú obhajobu, môže byť nestrannosť sudcu spochybnená podľa okolností prípadu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci, námietka zaujatosti sudcu, nestrannosť sudcu, nespokojnosť s postupom a rozhodovaním Krajského súdu, neodôvodnená námietka zaujatosti
Právna veta: Miera schopnosti sudcu zachovať nadhľad a potrebnú dávku odstupu od veci, od účastníkov konania a od všetkého, čo súvisí s prejednávaním veci v súdnom konaní, je daná stupňom osobnej a osobnostnej pripravenosti sudcu na výkon súdnictva. O nestrannosť musí dbať predovšetkým sudca sám. Pri výkone súdnictva má zachovať vecný prístup za každých okolností. Svojím správaním má dbať na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. Musí mať dostatok schopnosti ovládať svoje konanie aj sféru svojich vnútorných pocitov. Súčasťou vecného prístupu sudcu k prejednávanej veci a k účastníkom konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, nevyhovenie návrhu na prikázanie veci, zmena bydliska, prikázanie veci inému súdu, čl. 48 ods. 1 ústavy SR
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že prikázanie veci inému súdu je výnimkou zo zásady, že vec má prejednať miestne príslušný súd a tak podmienky prikázania veci treba - ako výnimku - vykladať reštriktívne. Preto ak by príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 12 ods. 2 O.s.p., hoci by pre takéto rozhodnutie neboli splnené podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanovuje zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). V neposlednom rade nadriadený súd berie v úvahu aj prípadné dôsledky navrhovanej vh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, zastupiteľstvo, zahraničná právnické osoba, určenie miestnej príslušnosti súdu
Právna veta: Aplikácia § 86 ods. 3 O.s.p. by bola možná len v prípade, ak by žalovanou bola zahraničná právnická osoba. Zahraničnou právnickou osobou je právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, ale tu podniká, to znamená, že má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku. Podľa § 86 ods. 3 O.s.p. proti zahraničnej právnickej osobe možno podať návrh aj na súde, v obvode ktorého je v Slovenskej republike jej zastupiteľstvo alebo orgán poverený obstarávaním jej hospodárskych vecí. V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení je preto potrebné konšta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok, splnomocnenie na zastupovanie, splnomocnená osoba, neakceptovanie splnomocnenia, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: Osobitosť konania v správnom súdnictve spočíva i v tom, že ak má účastník v správnom súdnictve postavenie žalobcu, musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Obligatórne zastúpenie advokátom však neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej pol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, návrh krajskej prokurátorky na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, trestné stíhanie pre trestný čin podvodu, judikát Najvyššieho súdu, predbežná väzba podľa EZR, odmietnutie vykonávania europského zatýkacieho rozkazu
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Nad rámec uvedeného najvyšší súd považuje za potrebné zdôrazniť, že inštitút predbežnej väzby podľa § 15 zákona o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej ča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako nevykonateľný exekučný titul, zastavenie exekúcie, neplatné splnomocnenie na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, záujmy v rozpore so záujmami zastúpeného, neprípustnosť exekúcie, Exekučný súd, exekučný titul, zamietnutie návrhu na prerušenie dovolacieho konania
Právna veta: Exekúciu možno vykonať aj na podklade notárskej zápisnice, ktorá má náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku; ak tieto náležitosti nemá, nejde o vykonateľný exekučný titul. Ak je za exekučný titul označená notárska zápisnica, je exekučný súd povinný skúmať, či na jej podklade možno vykonať exekúciu (porovnaj obdobne R 58/1997). Pokiaľ notárska zápisnica nie je vykonateľný exekučný titul, je exekúcia neprípustná, čo je dôvod na zastavenie exekučného konania (I. ÚS 151/2011 a I. ÚS 155/2011). Ak sa teda exekúcia navrhuje na podklade notárskej zápisnice, ktorá nemá náležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako nevykonateľný exekučný titul, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, neplatné splnomocnenie, Exekučný súd, splnomocnenie na uznanie dlhu, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, prieskumná činnosť exekučného súdu, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp.zn. PLz. ÚS 1/2014 o návrhu na zjednotenie právnych názorov senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky ohľadom zabezpečenia záruk kontradiktórnosti konania, v ktorom prijal stanovisko, že pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výška dávky garančného poistenia, podmienky nároku na dávku garančného poistenia, nemožno pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté, nárok na dávku garančného poistenia
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, podanie sa posudzuje podľa obsahu, prešetrovanie sťažností je predmetom činnosti postupu orgánov verejnej správy, súd nemá právomoc prešetrovať postup pri vybavovaní sťažnost.
Právna veta: Najvyšší súd nevyhodnotil tieto podania navrhovateľa ako sťažnosť, pretože nespĺňajú kritériá sťažnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach. Podľa § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach, podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z obsahu podaní navrhovateľa nie je zrejmé, aké práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, ani nie je zrejmé na ktoré konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy navrhovateľ poukazuje. V prípade, keby aj podania navrhovateľa boli posudzované ako kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: príslušnosť prokurátora, rozhodnutie prokuratúry, súd v správnom súdnictve
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia prokuratúry pri plnení jej úloh, nie je daná právomoc súdu v správnom súdnictve, ale je daná právomoc prokuratúry.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka odňatia možnosti konať pred súdom, nepreskúmateľnosť rozhodnutia, iná vada konania, nevyhovenie návrhu odporkyne na pripustenie dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu nižšieho stupňa (len) za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj R 111/1998). Aj ústavný súd vo svojom náleze z 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012 konštatoval, že „sa väčšinovým názorom svojich senátov priklonil k tej judikatúre najvyššieho súdu, ktorá prijala záver, že nedostatok riadneho odôvodnenia rozsudku nezakladá vadu konania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., ale len tzv. inú vadu konania podľa § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.“. Sama skutočnosť, že do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, dedičská vec po poručiteľovi, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, nerozlučné procesné spoločenstvo, nedostatok vecnej legitimácie, vedľajší účastníci na strane žalobkýň, sporný spoluvlastnícky podiel nehnuteľností, neúplný okruh účastníkov konania, účastníci
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti, dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne-ústredie, žalobca ako cudzí štátny príslušník, miestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: V súvislosti s uvedeným Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník pri podaní návrhu prejavil, resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností je nutné vychádzať zo záveru ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. z miesta, kde sa zdržiava. Ak cudzí štátny príslušník preukázateľne vykonáva prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, nezistenie podmienok obnovy konania, sťažnosť odsúdeného, obzvlášť nebezpečný recidivista, dopustenie sa trestného činu v krátkom čase po vrátení z výkonu trestu, trestný čin brania rukojemníka spolupáchateľstvom, ambulantné protialkoholické liečenie, trestný čin porušovania domovej slobody, judikáty najvyššieho súdu, podmienky obnovy konania
Právna veta: Z ustanovenia § 394 od. 1 Tr. por. vyplýva, že „obnova konania, ktorá sa skončila právoplatným rozsudkom, sa povolí, len ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodiť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom, na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom testu. Základným predpokladom pre povolenie obnovy konania teda je zistenie, či po právoplatnom rozhodnutím vyšli najavo sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, zamietnutie žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, úhrnný trest odňatia slobody, ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou, vzatie obžalovaného do väzby, nezistenie splnenia zákonných podmienok na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, judikát Najvyššieho súdu, dôvody väzby
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin vraždy, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, nevylúčenie sudcov z vykonávania úkonov trestného konania, zákonný sudca, povolená obnova konania, zamietnutie odvolania obžalovaného ako nedôvodné, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Podľa § 31 ods. l Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa § 32 ods. 3 Tr. por. o vylúčení z dôvodov uvedených v § 31 na základe námietky vznesenej niektorou zo strán v iných prípadoch ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia, uloženie zásielky na pošte
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 správneho poriadku hovorí úplne jednoznačne, že tretím dňom od uloženia zásielky nastáva deň doručenia (fikcia doručenia), aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak teda navrhovateľ v podanom odvolaní spochybňuje dodržanie 18 dňovej úložnej lehoty, ktorá mu bola oznámená poštovým doručovateľom na oznámení o uloženej zásielke (čo dokladá až v odvolaní proti napadnutému rozsudku len kópiou oznámenia o uložení zásielky), odvolací súd zdôrazňuje, že správny poriadok stanovuje fikciu doručenia zásielky určenej do vlastných rúk fyzickej osobe len trojdňovou lehotou, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, Zákon o bezplatnej právnej pomoci, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Centra právnej pomoci, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, posúdenie zrejmej bezúspešnosti
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 OSP v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, keď OSP pre priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov vylučuje zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje, čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon o bezplatnej právnej pomoci príkladmo uvádza, na čo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z podmienok pre priznanie tohto ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: prečin nebezpečného vyhrážania, odvolanie obvineného, fyzické napadnutie poškodenej, vyšetrovateľ Policajného zboru, zaujatosť vyšetrovateľa, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Ustanovenie § 31 ods. 1 Tr. por. v záujme zabezpečenia dôvery verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Pomerom k prejednávanej veci treba pritom rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutkoch, pre ktoré sa vedie trestné stíhanie, napr. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, opakovaná daňová kontrola, procesná vada konania, dodatočné vyrubenie DPH, vôľové odovzdanie tovaru, intrakomunitárna dodávka tovaru, traditio longa manu, kontrolovaný daňový subjekt, miesto dodania tovaru, tovar prepravovaný po železnici, miesto zdaniteľného obchodu, dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty
Právna veta: V danom prípade išlo o dodanie tovaru bez prepravy a odoslania, bez reálnej fyzickej manipulácie s tovarom. Ide o tzv. traditio longa manu (angl. delivery by long hang), teda vôľové odovzdanie tovaru. Uvedený spôsob odovzdania tovaru a prevod ekonomického vlastníctva je právne prípustný nielen z hľadiska obchodnoprávneho, ale i z hľadiska daňového, kde je kvalifikovaný terminológiou z rozsudku Súdneho dvora C-254/04 EMAG ako nepohyblivá dodávka. Z rozsudku EMAG však možno na danú právnu vec primerane prevziať iba terminológiu. Senát dospel k záveru, že rozsudok EMAG nie je možné na túto vec ap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, Inštitút predbežného opatrenia, predbežné opatrenie na zabezpečenie dosiahnutia účelu daňovej kontroly, zákaz nakladania s nehnuteľným majetkom, nezákonná daňová kontrola, značné obmedzenie vlastníckeho práva, predbežné opatrenia, predbežné opatrenia podľa daňového poriadku
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. je upravený pomerne všeobecne, čo do definovania podmienok na jeho uplatnenie - „Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní na zabezpečenie ich účelu“ „.... uložiť rozhodnutím daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel ....“ Jediné výslovné obmedzenie pre správcu dane vyplýva z ods. 4 tohto ustanovenia, na základe ktorého predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka. Sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: účastníci stavebného konania, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, verejná komunikácia, nepreukázanie vlastníctva, námietka nadmernej zastavanosti pozemku, výstavba prípojky plynovodu
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že v ustanovení § 59 ods. 1 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je okruh účastníkov vymedzený tak, že pre postavenie účastníka konania nepostačuje vlastnícke alebo iné právo k susednej nehnuteľnosti, ale musí byť splnená aj druhá podmienka, že vlastnícke právo alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti suseda môžu byť stavebným povolením dotknuté. Túto otázku posudzuje stavebný úrad podľa okolností konkrétneho prípadu a na základe toho vymedzí okruh účastníkov konania. Pritom platí, že len stavba nachádzajúca sa na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, sťažnosť obvineného, zastrašovanie svedka, trvanie väzby
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, stavebný úrad, konanie o dodatočnom povolení stavby, jednoduchá stavba, nepovolená stavba, prístrešok, komínové teleso krbu
Právna veta: Dodatočné stavebné povolenie je určitým benefíciom v prospech stavebníka, ktorý pred začatím stavby nepožiadal o vydanie stavebného povolenia. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby tu nie sú určované na základe návrhu stavebníka, ale ide o autoritatívne stanovenie podmienok, ktoré stavebný úrad vyžaduje, aby existujúca stavba sa dostala do súladu so zákonom tak, aby ju dodatočne mohol povoliť. Pokiaľ ide o súlad dodatočne povolenej stavby s verejnými záujmami, dotknuté orgány štátnej správy posudzujú i intenzitu chráneného verejného záujmu v súvislosti so stavbou.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, dodatočný platobný výmer, prevod vlastníckeho práva, traditio longa manu, zníženie nadmerného odpočtu DPH, právo odpočítať daň z prijatého tovaru, zdaniteľný obchod, prenájom hmotného majetku - zdravotníckych prístrojov, skončenie nájomného vzťahu, prepojené osoby, zdaniteľné obchody
Právna veta: V danom prípade išlo o zdaniteľný obchod medzi personálne prepojenými osobami. Pri tomto type obchodov sa skúma existencia ekonomického dôvodu (kauzy) ako podporného interpretačného prostriedku netypickej daňovej transakcie na okolnosti prevodu ekonomického vlastníctva, a to najmä v prípadoch, ak ide o odovzdanie bez fyzického prevzatia veci vo forme traditio longa manu (angl. delivery by long hang), na ktoré následne nadväzuje fyzické prevzatie tovaru. Prevod ekonomického vlastníctva vo forme traditio longa manu je výrazne spochybnený následným správaním žalobcu. Nadobudnutie ekonomického vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu, Územné rozhodnutie, rozhodnutie o umiestnení stavby, súdny prieskum, žalobca ako vlastník susedného pozemku, určovanie odstupových vzdialeností od spoločnej hranice pozemkov, porušenie vlastníckeho práva žalobcu, závažné procesné pochybenie
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za dôležité poukázať na tú skutočnosť, že rozhodnutím o umiestnení stavby sa stavba umiestňuje na konkrétnom pozemku a v stavebnom konaní sa neprihliada na tie námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní. Z judikatúry ústavného súdu, na ktorú poukázal súd prvého stupňa v svojom odôvodnení nevyplýva, že by automaticky každé rozhodnutie o umiestnení stavby nepodliehalo súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, avšak v každej veci je potrebné skúmať konkrétne okolnosti, za ktorých k vydaniu rozhodnutia došlo a či takéto rozhodnutie môže zasiahnuť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, zásady daňového konania, neunesenie dôkazného bremena žalobcu, zásada zákonnosti, zásada rovnosti, odpočet DPH
Právna veta: Jednou zo základných zásad daňového konania je zásada zákonnosti, ktorá pre správcu dane v daňovom konaní ustanovuje povinnosť postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 2 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.). V zmysle zásady súčinnosti (§ 2 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb.) správca dane postupuje v daňovom konaní v úzkej súčinnosti s daňovými subjektmi. Pre daňovú kontrolu a daňové konanie je jednou z najvýznamnejších zásad tzv. zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb.), podľa ktorej správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jedno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť podľa zákona o európskom zatýkacom rozkaze, určenie príslušnosti krajského súdu
Právna veta: I. Zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z.z. (ďalej len „zákon o EZR“) stanovuje jednak príslušnosť prokuratúry a jednak príslušnosť súdu ako vykonávajúcich justičných orgánov. Miestnu príslušnosť krajskej prokuratúry na vykonávanie predbežného vyšetrovania upravuje § 11 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR, miestnu príslušnosť krajského súdu upravuje tento zákon vo viacerých ustanoveniach, a to v závislosti od navrhovaného postupu (na postup podľa § 15 ods. 3, § 22 ods. 2, § 17 ods. 3 zákona o EZR). II. Miestna príslušnosť krajského súdu na konanie podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, motorové vozidlo, okolnoti ktoré majú pôvod v prevádzke
Právna veta: Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, právo vyjadriť sa k navrhovaným dôkazom v správnom konaní, žiadosť o povolenie na odstreľ medveďa, procesné práva zúčastnených osôb v správnom konaní, postup pri rozhodovaní správneho orgánu, účastník správneho konania, zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: 1) Ako vyplýva z § 40 ods. 2 a 3 zákona o ochrane prírody, tento pre povolenie výnimky z povinnosti uloženej v § 35 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody (t. j. pre povolenie odstrelu) vyžaduje splnenie troch podmienok: (1) neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva; (2) výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli; (3) cieľom povolenia výnimky môže byť (okrem iného) predchádzanie závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve alebo ochrana verejného zdravia alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, podmienky na podanie mimoriadneho dovolania, podnet daný generálnemu prokurátorovi, neexistencia právneho nároku, voľná úvaha generálneho prokurátora, osobné rozhodnutie generálneho prokurátora, mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že zákonné podmienky na podanie mimoriadneho dovolania sú upravené v už citovanom § 243e a nasl. OSP. Z označených ustanovení Občianskeho súdneho poriadku jednoznačne vyplýva, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorého využitie ako procesného inštitútu patrí výlučne generálnemu prokurátorovi, t. j. závisí len od jeho rozhodnutia, či mimoriadne dovolanie podá, alebo nepodá. To zároveň znamená, že sťažovateľ nemá ústavou garantované právo, prostredníctvom ktorého by si mohol „vynútiť“, aby generálny prokurátor vyhovel jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prílohy zápisnice pojednávaní, skutkový stav, ako bol opísaný v odôvodnení rozsudku, dôkaz opaku proti obsahu verejnej listiny, dôkazné prostriedky, resp. prostriedky na osvedčenie námietok, ústavná sťažnosť proti nedostatkom protokolácie, zápisnica o súdnom pojednávaní, Smernica č. 91/2001 ES o zmene prílohy k smernici č. 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa obmedzení marketingu a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov (hexachlóretánu) ôsmykrát prispôsobuje technickému pokroku, zapisované údaje a obsah zbierky listín, verejné listiny
Právna veta: 1) Len na záver ústavný súd dopĺňa, že podľa ustálených názorov doktríny (pozri Števček M. In: Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha : C. H. BECK, 2009, s. 86, zo starších napr. Mičura, M., Moys, Š. Občiansky sporový poriadok. Bratislava : Právnická jednota, 1942, s. 212) a judikatúry (napr. 2 Cdo 119/2011) je zápisnica o pojednávaní, ktorá obsahuje všetky zákonom ustanovené (formálne) náležitosti, verejnou listinou, keďže bola vyhotovená súdom v rámci jeho právomoci (§ 134 OSP). Citované ustanovenie však výslovne pripúšťa dôkaz opaku proti obsahu verejnej li ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: námietky premlčania, žaloba o neplatnosť kúpnej zmluvy, právo vlastniť majetok, skutková podstata inej vady konania, nesprávna kvalifikácia uplatneného nároku, nevykonanie potrebných dôkazov v dôsledku nesprávneho právneho názoru, uznesenie o ustanovení opatrovníka účastníkovi s neznámym pobytom, chybný postup opatrovníka , iná vada konania
Právna veta: 1) Nesprávne posúdenie plynutia premlčacej doby je považované za nesprávne právne posúdenie veci (pozri napr. 1 M Cdo 3/2008), podobne nesprávna kvalifikácia uplatneného nároku, resp. jeho nerekvalifikácia podľa skutočnej právnej povahy (porov. napr. 3 Cdo 252/2007). Nevykonanie potrebných dôkazov v dôsledku nesprávneho právneho názoru je zasa subsumovateľné pod odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) OSP. Tvrdené pochybenia súdu pri vykonávaní jednotlivých dôkazov môže podľa povahy napĺňať buď skutkovú podstatu inej vady konania (porov. napr. II. ÚS 591/2012), alebo sa môžu prejaviť v nesp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: žiadosť o vydanie poverenia, preskúmavanie žiadosti exekútora o udelenie poverenia, nemožnosť sa vyjadriť k návrhom na dôkazy a k výsledkom dokazovania, porušenie základného práva oprávneného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, návrh na začatie prejudiciálneho konania, návrh na vykonanie exekúcie, všeobecné ustanovenia exekučny poriadok, exekučný titul, exekučné konanie
Právna veta: 1) K nemožnosti vyjadrenia sa sťažovateľky (ale aj povinnej) „k návrhom na dôkazy a k výsledkom dokazovania“ v konaní pred exekučným (okresným) súdom ústavný súd konštatuje, že pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie [§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov] sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, právna subjektivita, právna subjektivita právnickej osoby, právo slobodne sa združovať, vlastnosti právnickej osoby
Právna veta: Pre posúdenie otázky, či subjekt je právnickou osobou, je významné to, či mu zákon priznáva vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre právnické osoby (najmä názov, sídlo, organizačná štruktúra, štatutárny orgán, majetok slúžiaci na plnenie úloh, vlastná zodpovednosť za ujmu spôsobenú inému). Zákon môže ustanoviť, že určitý subjekt je právnickou osobou nielen tým, že tento subjekt za právnickú osobu výslovne vyhlási, ale aj tým, že danému subjektu prizná vlastnosti, ktorými je právnická osoba charakteristická a ktoré možno vyvodiť z ustanovení Občianskeho zákonníka, tak ako ich vymedzil aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vymáhanie poistného, právoplatnosť a vykonateľnosť výkazu nedoplatkov, zdravotné poistenie, právo vlastniť majetok, premlčanie práva, plnenie na základe právoplatného a vykonateľného výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovne, nedoplatky v zdravotnej poisťovni, vykonateľnosť výkazu nedoplatkov, premlčanie práva zdravotnej poisťovne výkazom nedoplatkov určiť dlžné poistné
Právna veta: 1) Je potrebné dôsledne rozlišovať premlčanie práva zdravotnej poisťovne výkazom nedoplatkov určiť dlžné poistné, t. j. premlčanie práva uplatniť nárok na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení (premlčanie tohto práva možno namietať iba do právoplatnosti výkazu nedoplatkov) a premlčanie práva domáhať sa plnenia na základe právoplatného a vykonateľného výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovne, t. j. premlčanie práva vymáhať poistné podľa § 21 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení (premlčanie tohto práva možno namietať po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbavenie možnosti výkonu jednotlivých oprávnení vyplývajúcich z vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, žiadosť správcu o udelenie pokynu , speňažiť majetok v súvislosti s platnosťou či neplatnosťou prvej schôdze veriteľov, zákon o konkurze, konkurzné konanie, oprávnenie vyplývajúce z vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, odňatá možnosť konať pred súdom, majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že bolo povinnosťou okresného súdu uviesť v odôvodnení napadnutého uznesenia závery odôvodňujúce jeho právomoc ako príslušného orgánu [§ 82 ods. 2 písm. e) zákona o konkurze], uviesť žiadosť správcu o udelenie pokynu (§ 84 ods. 1 zákona o konkurze) a vysporiadať sa s oprávnením správcu speňažiť majetok v súvislosti s platnosťou či neplatnosťou prvej schôdze veriteľov (§ 91 ods. 3 zákona o konkurze), avšak nemožno súhlasiť s tvrdením sťažovateľov, že vydaním napadnutého uznesenia im bola odňatá možnosť konať pred súdom a boli zbavení možnosti výkonu jednotlivých oprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: bezplatného ustanovenia tlmočníka, pomoc tlmočníka, ktorý ústne tlmočí, pojem "prekladateľ", simultánne a doslovné tlmočenie pojednávania, tlmočenie hlavného pojednávania, právo na tlmočníka , Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd sa vyjadril v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 144/03 z 13. augusta 2003 k rozsahu základného práva podľa čl. 47 ods. 4 ústavy v súvislosti s požiadavkou na preklad všetkých listín súvisiacich s konaním, keď uviedol, že takýto nárok netvorí obsah základného práva podľa čl. 47 ods. 4 ústavy. Európsky súd pre ľudské práva konštatoval v rozsudku Kamasinski v. Rakúsko, ods. 74, že čl. 6 ods. 3 písm. e) dohovoru nejde tak ďaleko, aby vyžadoval v konaní písomný preklad každého listinného dôkazu alebo úradného dokumentu. Poskytnutá pomoc tlmočníka by mala byť taká, aby umožnila obvinenému zoz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spravodlivé súdne konanie, zásadný procesný exces súdu, „stručnosť“ rozhodnutí o náhrade trov konania, dobrovoľné uhradenia časti trov konania, zásada úspechu účastníkov konania v spojení so zásadou zavinenia, náhrada trov konania
Právna veta: Krajský súd otázku náhrady trov konania posúdil v zmysle § 142 ods. 2 OSP, tak podľa názoru ústavného súdu nerešpektoval a opomenul účel príslušnej právnej úpravy a v nadväznosti na to nesprávne aplikoval ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, a preto sa napadnuté uznesenie javí ako svojvoľné. Navyše, z napadnutého rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že odvolací súd sa otázkou uplatnených trov konania sťažovateľa nezaoberal a neriešil ani súvisiacu otázku dobrovoľného uhradenia časti trov konania sťažovateľa jedným z účastníkov konania. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia je zrejmé, že kraj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prípustnosť a účinok sťažnosti, ústavnoprávne akceptovateľná alternatíva odôvodnenia, právo na prípravu obhajoby, opravný prostriedok proti uzneseniu o vznesení obvinenia, procesné prostriedky upravené v Trestnom poriadku, vykonateľnosť uznesenia o vznesení obvinenia, okamžitá záväznosť uznesenia, základ pre realizáciu ďalších procesných prostriedkov
Právna veta: 1) V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na znenie § 185 ods. 1 a 2 Trestného poriadku, z ktorého vyplýva, že opravným prostriedkom proti uzneseniu o vznesení obvinenia je sťažnosť, ktorá ale v súlade s § 185 ods. 6 Trestného poriadku nemá odkladný účinok. Uznesenie o vznesení obvinenia je účinné od jeho vydania, resp. je okamžite vykonateľné. Vykonateľnosť uznesenia znamená aj okamžitú záväznosť uvedeného rozhodnutia, ktoré je automaticky spôsobilé byť ďalej použité ako základ pre realizáciu ďalších procesných prostriedkov podľa Trestného poriadku vrátane rozhodovania o väzbe. Vykonateľnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zmluva o dôchodku uzavretá na dobu určitú, prípustnosť dovolania, doba platnosti zmluvy o dôchodku, absolútne neplatná zmluva o dôchodku pre neurčitosť vo vymedzení dĺžky trvania práva na dôchodok, zmluvné plnenie, trvanie práva na dôchodok, relevantná odvolacia námietka, rozpor v dĺžke dojednaných neurčitých dôb vyplácania plnenia, dovolanie , rozsudok súdu v sporovom konaní
Právna veta: 1) Za relevantnú nepovažuje ústavný súd odvolaciu námietku, podľa ktorej zákon, ale ani zmluva o dôchodku neupravili dobu trvania zmluvy o dôchodku, ale len dobu trvania práva na dôchodok. Tým chce sťažovateľka zdôrazniť, že zmluva o dôchodku je zmluvou na dobu neurčitú, a to aj vtedy, keby inak právo na dôchodok malo trvať po dobu určitú..............2) Nemôžu byť pochybnosti o tom, že predmetom sporu medzi účastníkmi konania vedeného všeobecnými súdmi bola otázka doby trvania práva žalobkyne na dôchodok, resp. povinnosti sťažovateľky dôchodok ako zmluvné plnenie jej poskytovať. Spor sa t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, trestné konanie, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, Uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní , limitujúca definícia práva poškodeného, predpoklady zodpovednosti osoby, splnomocnenec oprávnený klásť otázky vzťahujúce sa na ním uplatnený nárok
Právna veta: 1) Predmetnú tzv. limitujúcu definíciu práva poškodeného, resp. jeho splnomocnenca klásť otázky „v rozsahu uplatnených práv“ je potrebné vykladať tak, že poškodený, resp. jeho splnomocnenec je oprávnený klásť otázky vzťahujúce sa na ním uplatnený nárok, teda také, ktoré smerujú k zisteniu skutočností, ktoré sú pre úspešnosť uplatneného nároku nevyhnutné. Pre poškodeného je zásadným preukázanie, či sú naplnené predpoklady zodpovednosti osoby, voči ktorej sa vedie trestné konanie, za spôsobenú škodu. Práve z dôvodu, že poškodený, resp. jeho splnomocnenec nenahrádzajú orgán činný v trestnom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, uznanie dlhu dlžníkom, výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu, náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu, potvrdenie audítora, správcu alebo súdneho znalca, návrh voči právnickej osobe, potvrdenie audítora, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve, návrh na vyhlásenie konkurzu, obsah konkurzného spisu, otázky platobnej schopnosti dlžníka, nesporová pohľadávky po splatnosti, rozhodovanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Právna veta: 1) Zákon o konkurze a reštrukturalizácii zároveň stanovuje náležitosti návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu, ktorých splnenie je predpokladom začatia konkurzného konania. Jednou z týchto náležitostí je aj pripojenie listiny, ktorá dokladuje pohľadávku navrhovateľa (napr. aj len potvrdenie audítora, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: legitímny nárok na získanie vlastníctva, sťažovateľov nárok na udelenie príklepu, legitímny nárok na získanie vlastníctva, právo vlastniť majetok, zaplatenie pohľadávky založenej na poskytnutí dopravných služieb, pohľadávka proti úpadcovi, exekúcia predajom nehnuteľností
Právna veta: 1) Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 1 dodatkového protokolu zdôrazňuje, že toto ustanovenie nezaručuje c, avšak také právo (pohľadávka) môže byť predmetom ochrany, ak je dostatočne určité a ak ho možno považovať za legitímny nárok na získanie vlastníctva (porov. napr. rozsudok Veľkej komory z 28. 9. 2004, Kopecký proti Slovensku, sťažnosť č. 44912/98, ods. 35). Podľa názoru ústavného súdu bol však sťažovateľov nárok na udelenie príklepu príliš hypotetický na to, aby mohol požívať takúto ochranu. Ustanovenia § 148 a § 150 Exekučného poriadku totiž jednoznačne ustanovujú, že vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom trestnom konaní, možnosti realizovať svoju obhajobu, rozhodnutia v prípravnom konaní , inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia, včasné doručenie uznesenia o vznesení obvinenia, zákonnosť prípravného konania
Právna veta: 1) Právna úprava zakotvujúca inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov predstavujúcich zásah do stability právoplatných rozhodnutí orgánov prípravného konania reguluje jeho aplikáciu stanovením jasných hraníc, keď jeho použitie podmieňuje existenciou iba takého podstatného pochybenia, ktoré predstavuje porušenie zákona a jeho uplatnenie limituje zákonnou lehotou troch mesiacov počínajúcou momentom právoplatnosti napádaného rozhodnutia..2) Je nepochybné, že okresná prokuratúra, ktorá nezabezpečila včasné doručenie uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na verejné prerokovanie veci , výpočet poistného rizika, poistné zmluvy, rozhodcovské konanie, osobitosť aplikácie právnych noriem Európskej únie, zodpovednosť poisťovateľa
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľky týkajúcu sa osobitosti aplikácie právnych noriem Európskej únie v prípadoch poistných zmlúv v spojitosti s posudzovaním rozhodcovskej doložky obsiahnutej v poistnej zmluve, ktorá spočíva na tvrdení, že dohoda o rozhodcovskom konaní tvorí súčasť výpočtu poistného rizika a zodpovednosti poisťovateľa, preto nepodlieha súdnemu prieskumu z hľadiska cieľov smernice 93/13/EHS, je táto argumentácia sporná a aj protirečivá v tom smere, že na jednej strane sťažovateľka tvrdí, že poistné riziko je viazané, respektíve ráta s riešením sporov v rozhodcovskom konaní, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, opatrenia umožňujúce prerokovanie veci, zbytočné prieťahy v dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty, dĺžka napadnutého konania, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) Ústavný súd sa zaoberal postupom okresného súdu v období po rozhodnutí ústavného súdu č. k. I. ÚS 7/2011-25 z 9. marca 2011, avšak nemohol neprihliadnuť na skutočnosť, že posudzované konanie začalo 3. decembra 1999, teda trvá už viac ako 14 rokov, pričom takáto dĺžka napadnutého konania je už sama osebe celkom jednoznačne neprimeraná. Okrem uvedeného bol okresný súd v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov opakovane absolútne nečinný, konkrétne od 7. apríla 2011 do 16. februára 2012 (desať mesiacov) a od 6. novembra 2012 do vyžiadania tohto spisu ústavným súdom, teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, právo na prejedanie záležitosti v primeranej lehote, zbytočné prieťahy v konaniach, celková dĺžka napádaného konania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, primerané finančné zadosťučinenie, povinnosť nahradiť trovy , procesné práva účastníkov konania
Právna veta: 1) Ústavný súd môže priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané finančné zadosťučinenie (čl. 127 ods. 3 ústavy, § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde). Sťažovateľ žiadal priznať primerané finančné zadosťučinenie v sume 6 500 € z dôvodov uvedených v bode 4 odôvodnenia tohto nálezu. Vzhľadom na okolnosti danej veci ústavný súd dospel k názoru, že samotný sťažovateľ prispel k celkovej dĺžke napádaného konania v rozsahu nie nepodstatnom (pozri najmä body 7 a 15), a preto mu finančné zadosťučinenie nepriznal. V rámci tohto rozhodnutia bolo zohľadnené tiež zistenie ústavné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, zamietnutie návrhu na obnovu konania, obnova trestného konania, štádium po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o povolení obnovy konania, znovu prerokovaná vec, neaplikovateľnosť č. 48 ods. 2 ústavy, rozhodovanie o hmotnom práve a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) V závere svojej argumentácie sa ústavnému súdu žiada sťažovateľovi pripomenúť judikovaný právny názor ústavného súdu, podľa ktorého pri obnove trestného konania podľa Trestného poriadku môžu byť práva sťažovateľa podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru porušené v zásade len v štádiu po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o povolení obnovy konania. V konaní o návrhu na obnovu konania – v štádiu do rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo rozhodnutia o zamietnutí návrhu na obnovu konania – nie je aplikovateľný čl. 48 ods. 2 ústavy v časti týkajúcej sa práva na prerokovani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecnosti o obchodných spoločnostiach , funkcia členov štatutárneho orgánu „štátnych“ akciových spoločností, pokuta odpovedajúca mesačnému platu verejného funkcionára, súlad s ústavným zákonom, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, rozsah zodpovednosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu voči družstvu, spoločnosť s ručením obmedzeným, stopercentná majetková účasť štátu
Právna veta: 1) Ústavný zákon nevyníma spod svojej pôsobnosti funkcie štatutárneho orgánu/ členov štatutárneho orgánu v spoločnostiach s ručením obmedzeným, keď v citovanom čl. 2 ods. 1 písm. Zb.) hovorí vo všeobecnosti o obchodných spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. V zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnými spoločnosťami sú v zmysle zákona aj spoločnosti s ručením obmedzeným. Preto nemožno súhlasiť s názorom navrhovateľa, že pôsobnosti ústavného zákona podliehajú len funkcie štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu „š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: súd bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný, súdny znalec, efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, prieťahy dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, prieťahy v dôsledku postupu súdu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, prieťahy v konaní zapríčinené nesprávnou organizáciou práce, dispozičná sféra vedenia súdu či konajúceho sudcu, skutočnosti označované ako objektívne vo vyjadrení súdu
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný od 14. mája 2010 do 22. októbra 2010 (päť mesiacov) a od 17. novembra 2010 do 21. februára 2011 (tri mesiace). Okrem toho okresný súd toleroval znalcovi, že namiesto 60 dní, ktoré mu určil v uznesení č. k. 7 C 49/07-241, znalecký posudok vypracoval v lehote 7 mesiacov. Okresný súd teda minimálne jeden rok vo veci nevykonal žiadne efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ počas napadnutého súdneho konania nachádza, čo je základným účelom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu
Právna veta: V konaní o vydaní veci nebolo úlohou všeobecných súdov zaujímať stanovisko k otázkam spätým s reštrukturalizačným konaním (prihlasovanie pohžadávok), jeho závery vyplývajúce zo schváleného reštrukturalizačného plánu a majúce záväzný charakter boli však pre rozhodnutie vo veci zásadné. Krajskému súdu nemožno vytýkať, že v odôvodnení svojho rozhodnutia uskutočnil sumarizáciu aj ďalších skutočností, keďže tým reagoval na námietky sťažovatežky uvedené v odvolaní, ktoré poukazovali na nesprávnosť uplatňovania ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V sťažnosti podanej ústavnému súdu sťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovanie pojednávania bez obžalovaných , právo svedka odoprieť výpoveď, vylúčenie verejnosti, ťažká ujma na zdraví alebo smrť, utajenie totožnosti sťažovateľa, utajenie totožnosti svedka, vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti predsedom senátu, vylúčenie verejnosti po dobu výsluchu takého svedka z pojednávacej miestnosti, výslovne prezentované obavy z osoby sťažovateľa, výsluch svedka
Právna veta: 1) Podľa § 262 Trestného poriadku ak je obava, že svedok v prítomnosti obžalovaného nevypovie pravdu, prípadne ak ide o výsluch svedka, ktorému alebo jeho blízkej osobe z podaného svedectva hrozí ujma na zdraví, smrť alebo iné závažné nebezpečenstvo, agenta alebo o svedka, ktorého totožnosť musí zostať zo závažných dôvodov utajená, urobí predseda senátu vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti alebo utajenie totožnosti svedka, prípadne vylúči obžalovaného, jeho dôverníkov a verejnosť po dobu výsluchu takého svedka z pojednávacej miestnosti. Po návrate do pojednávacej miestnosti musí byť obžal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, správne súdnictvo, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa formálne zákonom ustanovené znaky účastníka konania, právom chránené záujmy a povinnost, vyjadrenie sa k žalobe, správne konanie, rozhodnutie správneho orgánu, nečinnosť stavebného úradu, orgán verejnej správy
Právna veta: 1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa formálne zákonom ustanovené znaky účastníka konania, a orgán verejnej správy právne relevantným spôsobom počas správneho konania nespochybní jej účastníctvo, ba s ňou ako s účastníkom konania po celý čas riadne koná, nie je povinná pri podaní návrhu podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku preukazovať dopad tvrdenej nečinnosti orgánu verejnej správy na jej práva, právom chránené záujmy a povinnosti. Toto dôkazné bremeno zaťažuje žalovaný správny orgán, ktorý je povinný vo vyjadrení k žalobe tvrdiť a následne aj dokázať, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu, nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, náhrada nákladov na výživu pozostalých, zodpovednosť za škodu, dávky úrazového zabezpečenia, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: Smrteľný úraz, ktorý utrpel pri havárii vojenského lietadla AN-24 J. B. dňa 19. 1. 2006, manžel navrhovateľky v 1. rade a otec maloletých detí navrhovateliek v 2. a 3. rade súd považoval za služobný úraz a podľa § 29 ods. 1, 2 Zák. č. 328/2002 Z. z. Služobný pomer profesionálneho vojaka J. B. teda zanikol úmrtím podľa § 74 Zák. č. 346/2005 Z. z. Rozsah a spôsob náhrady škody profesionálneho vojaka, ktorý utrpel služobný úraz je upravený v § 20, § 25 a nasl. Zák. č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov.Náhrada nákladov na výživu poz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjednocovanie právnych názorov senátov, stanovisko trestnoprávneho kolégia, zjednotenie odchylných právnych názorov senátov ústavného súdu, konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, plénum ústavného súdu, rozhodovanie senátov ústavného súdu, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: 1) Podľa § 6 zákona o ústavnom súde senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odchylnému od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, predloží plénu ústavného súdu návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov. Plénum ústavného súdu rozhodne o zjednotení odchylných právnych názorov uznesením. Senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna ústavného súdu. Keďže IV. senát ústavného súdu v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospel k odchylnému právnemu názoru, ako je vyjadrený v rozhodnutiach I. senátu ústavného sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: chápanie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku, inštitút odvolania, katalóg dovolacích dôvodov, selektívne chápanie dovolania, prípustnosť dovolania - trestné konanie, dôvody dovolania
Právna veta: 1) Ústavný súd neposúdil ako relevantnú ani námietku týkajúcu sa postupu špeciálneho súdu, ktorý vylúčil časti obžaloby na samostatné konania a v samostatných konaniach o nich rozhodol. Je nepochybné, že takýmto „rozdelením“ veci nestratili jednotlivé skutky vzájomnú súvislosť a nevyhnutne sa to muselo prejaviť aj v priebehu dokazovania. Vychádzajúc z obsahu rozsudku špeciálneho súdu sp. zn. PK 2 Tš 29/2006 z 28. apríla 2008 a rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 3 Toš 6/2008 z 30. marca 2010, ústavný súd konštatuje, že dokazovanie v napadnutom konaní sa týkalo ekonomickej trestnej činnosti a špe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spravodlivé súdne konanie, preskúmateľné odôvodnenia, proces právneho posúdenia, celý proces zisťovania skutkového stavu, nevyhnutná podmienka na založenie svojvôle, dosiahnutie výsledku realizácie práva, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, dôvody dovolania
Právna veta: 1) Nevyhnutnou podmienkou na založenie svojvôle je vykročenie konajúcich (interpretujúcich) subjektov z mantinelov vymedzených právnym rámcom, t. j. porušenie práva. Ide pritom o také porušenie práva, ktoré zahŕňa akýkoľvek postup subjektov smerujúci k dosiahnutiu výsledku realizácie práva (resp. chceného cieľa), ktorý nie je odrazom postupu právnym poriadkom výslovne či obsahovo (implicitne) predvídaného. Táto nezhoda s právnym poriadkom či vykročenie z jeho rámca pritom obsahuje v sebe všetky fázy (dielčie časti) autoritatívnej aplikácie práva. Týmito fázami je, inak povedané, celý proces zi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, uznesenie súdu, ktoré sa nezaoberá meritom, spravodlivé súdne konanie, postup súdu v občianskom konaní, uznesenie o prerušení konania, požadovať vrátenie veci, nariadenie hlavného pojednávania, spôsob a forma vybavenia dožiadania
Právna veta: 1) Ústavný súd už v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 74/07 uviedol, že podľa poznatkov zo súdnej praxe niektoré nadriadené súdy o vrátení veci rozhodujú uznesením. Takéto uznesenie sa však nezaoberá meritom (teda nerozhoduje sa ním o vylúčení, resp. nevylúčení vec prerokovávajúceho sudcu), ale sa ním len konštatuje, že vec nemala byť predložená nadriadenému súdu, a preto sa vracia súdu prvého stupňa. Voľba spôsobu komunikovania medzi všeobecnými súdmi vo vzťahu k § 15a ods. 5 OSP je na všeobecných súdoch. Ak nadriadený súd zvolí formu uznesenia, volí formálnejší spôsob vybavenia veci, ako je vybaveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: novoobjavený majetok zahrnutý do dedičstva, zásah do práv sťažovateľov ako oprávnených dedičov po poručiteľovi, dedičstvo nepatrnej hodnoty, celý majetok poručiteľa, právo na spravodlivý súdny proces, prerokovanie majetku v novom dedičskom konaní, konanie o dedičtvo, konanie o dedičstve
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že v danom prípade postupoval okresný súd v súlade s citovanými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, a aj keby sa dospelo k záveru, že v dotknutom dedičskom konaní nebol do dedičstva pojatý celý majetok poručiteľa, a to či už z dôvodu, že tretia osoba, ktorej bolo dedičstvo nepatrnej hodnoty vydané o tomto „potencionálnom ďalšom“ majetku poručiteľa nemala objektívnu vedomosť alebo ho „úmyselne zatajila“, táto skutočnosť nemohla v konečnom dôsledku žiadnym spôsobom objektívne zasiahnuť do práv sťažovateľov ako oprávnených dedičov po poručiteľovi. Ústavný súd d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, reálne ohrozenie majetku sťažovateľa , nedostatky zákonom predpísaných náležitostí , právny inštitút predbežného prerokovania návrhu, napadnuté rozhodnutie ústavného súdu, doručenie splnomocnenia na zastupovanie v konaní pred ústavným súdom, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: 1) Sťažovateľka napriek tomu, že na úvodnej strane každej zo sťažností uvádza ako prílohy „dokumenty podľa textu“, ústavnému súdu vo všetkých podaných veciach nedoručila splnomocnenie pre jej zastupovanie v konaní pred ústavným súdom, tak ako je táto podmienka konania vyjadrená v § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde. Zároveň ústavný súd konštatuje, že vo veciach vedených pod sp. zn. Rvp 5299/2014 – sp. zn. Rvp 5302/2014 sťažovateľka navyše nedoručila ústavnému súdu ani napadnuté rozhodnutia okresného súdu, tak ako táto požiadavka vyplýva z § 50 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde. Tieto nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, lehota na podanie sťažnosti proti napadnutému rozsudku , podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom, prístup k súdu, účinný právny prostriedok ochrany základných práv a slobôd, podnet na podanie mimoriadneho dovolania
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľka implicitne v sťažnosti vychádza pri plynutí lehôt zo skutočnosti, že po doručení napadnutého rozsudku podávala 2 x podnet na podanie mimoriadneho dovolania, a teda lehota sa má počítať od ostatného oznámenia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ústavný súd ani takúto úvahu nemôže akceptovať. Podanie podnetu na podanie mimoriadneho dovolania adresované generálnemu prokurátorovi nezakladá podnecovateľovi (v danom prípade sťažovateľke) právny nárok na podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom, a preto ho nemožno podľa názoru ústavného súdu považovať za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, obsah nájomnej zmluvy, prenajímateľ, právo na spravodlivý súdny proces, bezzmluvní užívatelia nebytových priestorov, princíp spravodlivého usporiadania vecí, formalistická aplikácia dotknutých právnych noriem, nájomná zmluva podľa OZ
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ v sťažnosti doručenej ústavnému súdu poukazoval na aplikáciu ustanovení § 664 a § 684 Občianskeho zákonníka a ich význam pre rozhodnutie vo veci v kontexte toho, že nikdy útočnú svojpomoc nevyužil, ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že rozhodnutie krajského súdu nie je založené na týchto ustanoveniach tak, ako to popisuje sťažovateľ. Krajský súd, naopak, veľmi dôsledne oddeľoval (platný zmluvný) právny vzťah založený medzi sťažovateľom ako nájomcom a správcom konkurznej podstaty ako prenajímateľom od (neexistujúceho zmluvného) vzťahu medzi sťažovateľom a podnájomcami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od kúpnej zmluvy, doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy, posudzovanie nastúpenia právnych účinkov odstúpenia od zmluvy, rozsah procesnej obrany niektorého z účastníkov konania, doručovania odstúpenia do kúpnej zmluvy, návrhy na vykonanie dokazovania, nedostatok odôvodnenia rozhodnutia súdu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: 1) Právna námietka v odvolacom konaní je však svojou povahou argumentom účastníka občianskeho konania odôvodňujúcim nesprávne právne posúdenie veci prvostupňovým súdom za súčasne riadne a úplne zisteného skutkového stavu veci. Ako je zrejmé z priebehu konania pred súdom prvého stupňa vo veci sťažovateľov, doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy sťažovateľke predmetom dokazovania nebolo a ani sťažovatelia netvrdili v priebehu konania v rámci svojej procesnej obrany, že odstúpenie od kúpnej zmluvy sťažovateľke nebolo doručené, hoci doručované byť malo. Princíp rovnosti účastníkov v občianskom sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní, výkon väzby, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, trestné konanie, priebeh konania, rozhodovanie o hmotnom práve a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, všeobecné ustanovenia o obnove konania
Právna veta: 1) rozhodnutie týkajúce sa práva sťažovateľa bolo totiž už vydané v pôvodnom konaní vedenom na okresnom súde pod sp. zn. 1 T 79/2008 a v zmysle § 393 Trestného poriadku predstavuje dôvod, pre ktorý nemožno v trestnom stíhaní tej istej osoby pre ten istý skutok pokračovať, pokiaľ nebola povolená obnova konania. Právna neistota sťažovateľa bola odstránená právoplatným rozsudkom okresného súdu sp. zn. 1 T 79/2008 zo 7. októbra 2008. Dôvod, pre ktorý nemožno v trestnom stíhaní pokračovať, odpadne len za predpokladu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, keď by okresný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, dlhodobo obmedzené personálne kapacity súdov, občianskoprávne konanie o skončenie pracovného pomeru, vyriešenie tzv. objektívnych okolností sa nachádzajú v dispozičnej sfére vedenia súdu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, postup prvostupňového orgánu, prekážky postupu konania, v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca
Právna veta: 1) Obranu predsedníčky súdu, podľa ktorej „nečinnosť v konaní bola zapríčinená aj dlhodobou práceneschopnosťou zákonnej sudkyne, následným prerozdeľovaním súdneho oddelenia a vrátením spisov zákonnej sudkyni po ukončení práceneschopnosti“, nebolo možné akceptovať. V tejto súvislosti ústavný súd opakovane zdôraznil, že pri posudzovaní toho, či bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, posudzoval postup súdu, a nie to, či toto právo bolo porušené činnosťou (nečinnosťou) alebo postupom konkrétneho sudcu vybavujúceho danú vec. Preto pri posudzovaní odôvodnenost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právomoc súdov v občianskom súdnom konaní, súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, obchodný register, konanie pred registrovým súdom, nedostatky medzi zapísanými údajmi a skutočným stavom, návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmazu údajov podľa zákona o obchodnom registri, konanie vo veciach obchodného registra
Právna veta: 1) Konanie vo veciach obchodného registra pred registrovým súdom má dve podoby, a to vo forme (i) konania, v ktorom registrový súd rozhoduje o návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz zapísaných údajov podľa § 5 a nasl. zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“), a (ii) konania podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom inak ako na základe návrhu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: komerčné využívanie vynálezu , základný patent, certifikát pre výrobky na ochranu rastlín, dodatočné obdobie výlučných práv po skončení platnosti základného patentu, podanie patentovej prihlášky, fytotoxický alebo fytofarmaceutický účinok
Právna veta: 1) Pojem „výrobok“ uvedený v článku 1 bode 8 nariadenia a článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín, ako aj pojem „aktívne látky“ uvedený v článku 1 bode 3 tohto nariadenia sa majú vykladať v tom zmysle, že sa môžu vzťahovať aj na látku určenú na použitie ako safener, ak má sama osebe toxický, fytotoxický alebo fytofarmaceutický účinok..........2) Treba však uviesť, že hoci je konštatovanie tejto kvalifikácie potrebné, nepostačuje na určenie toho, či pre safener možno vydať doplnkový ochranný certifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochranná známka vyhlásená za neplatnú, vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, majiteľ tejto ochrannej známky, vyhlásenie neplatnosti červenej farebnej ochrannej známky bez kontúr, ochrana diela
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %........................ 2. Ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: kombinácia izolovaných prvkov pri dizajne, dizajn u informovaného užívateľa, kombinácia izolovaných prvkov vytvorených z viacerých skorších dizajnov, nariadenie Rady (ES) č. 6/2002, osobitý charakter dizajnu
Právna veta: 1. Článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že dizajn sa môže považovať za predstavujúci osobitý charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý tento dizajn u informovaného užívateľa vyvoláva je odlišný od toho dizajnu, ktorý vyvoláva u takéhoto užívateľa nie kombinácia izolovaných prvkov vytvorených z viacerých skorších dizajnov, ale jeden alebo viacej skorších individualizovaných dizajnov....................... 2. Článok 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby súd pre dizajn spoločenstva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie aktuálneho rozpočtového obdobia, diskriminácia na základe veku úradníka, stála štátna služba, zaradenie úradníkov vymenovaných do stálej služby , diskriminácia v odmeňovaní
Právna veta: 1) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci nového systému odmeňovania definuje spôsoby zaradenia úradníkov vymenovaných do stálej služby pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy a stanovuje, na jednej strane, že platový stupeň, do ktorého sú v novom systéme zaradení, sa určuje len na základe výšky základného platu, ktorý poberali podľa predchádzajúceho systému odmeňovania, hoci tento spočíval na diskriminácii na základe veku úradníka, a na druhej strane, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejná zákazka, súkromné inštitúcie sociálnej solidarity vykonávajúce neziskové činnosti, verejnoprospešné neziskové združenie, transakcia „ in‑house “, koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek, subjekt, ktorému sa zadáva verejná zákazka
Právna veta: 1) Keď subjektom, ktorému sa zadáva verejná zákazka, je verejnoprospešné neziskové združenie, ktorého členmi sú v čase zadania tejto zákazky nielen subjekty, ktoré patria do verejného sektora, ale aj súkromné inštitúcie sociálnej solidarity vykonávajúce neziskové činnosti, podmienka týkajúca sa „obdobnej kontroly“, ktorú formuluje judikatúra Súdneho dvora, nie je na to, aby zadanie verejnej zákazky bolo možné považovať za transakciu „ in‑house “, splnená, a preto sa uplatní smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: organizácia pracovného času, nárok na dovolenku, predbežná žiadosť dotknutej osoby, platená dovolenka, úmrtie zamestnanca, nároku na peňažnú náhradu z titulu nevyčerpanej dovolenky
Právna veta: 1) Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym právnym predpisom alebo praxi, ako sú tie vo veci samej, ktoré stanovujú, že nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok zanikne bez vzniku nároku na peňažnú náhradu z titulu nevyčerpanej dovolenky, ak sa pracovný pomer skončí z dôvodu úmrtia zamestnanca. Získanie takejto náhrady nemôže závisieť od predbežnej žiadosti dotknutej osoby.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: článok 56 ZFEÚ, povolenie na hazardné hry , organizovanie a sprostredkúvanie verejných hazardných hier , hazardné hry, podmienkyproporcionality formulované judikatúrou Súdneho dvora, licencia na šírenie hazardných hier
Právna veta: 1) Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave spoločnej väčšine štátnych útvarov členského štátu s federálnou štruktúrou, ktorá v zásade zakazuje organizáciu a sprostredkúvanie hazardných hier na internete, pričom jeden z takýchto štátnych útvarov ponechal počas obmedzeného obdobia v účinnosti súbežne s prísnejšou právnou úpravou ostatných štátnych útvarov liberálnejšiu právnu úpravu, ak takáto právna úprava môže spĺňať podmienky proporcionality formulované judikatúrou Súdneho dvora, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: úhrada právnych služieb , zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov , cieľ uložených sankcií, náhrada výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, podanie žaloby, zákonnosť reštriktívnych opatrení, zastúpenie advokátom pri podaní takejto žaloby na Všeobecný súd Európskej únie
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku, zmeneného a doplneného vykonávacím nariadení Rady (EÚ) č. 84/2011 z 31. januára 2011 (Ú. v. EÚ L 28, s. 17) a nariadením Rady (EÚ) č. 588/2011 z 20. júna 2011, sa má vykladať v tom zmysle, že pri rozhodovaní o žiadosti o výnimku podanej v súlade s týmto ustanovením na účely podania žaloby, ktorej predmetom je spochybniť zákonnosť reštriktívnych opatrení uložených Európskou úniou, nemá príslušný vnútroštátny orgán neobmedzenú voľnú úvahu, ale pri výkone svojich právomocí mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: opis a číselné označovanie tovaru , aromatické uhľovodíky, aromatické zložky, hmotnostný obsah aromatických zložiek vo vzťahu k nearomatickým zložkám, hmotnostný obsah aromatických zložiek
Právna veta: 1) Kritérium, ktoré sa musí zohľadniť na účely zaradenia výrobku s takými vlastnosťami, ako má výrobok dotknutý vo veci samej, do položky 2707 alebo do položky 2710 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, je hmotnostný obsah aromatických zložiek vo vzťahu k nearomatickým zložkám............ 2. Pojem „aromatické zložky“ uvedený v kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: materská spoločnosť rezidenta, sesterské spoločnosti rezidentov, jediná daňová jednotka, dcérska spoločnosť druhého stupňa, stála prevádzkareň
Právna veta: 1. Vo veciach C‑39/13 a C‑41/13 sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, na základe ktorej materská spoločnosť rezident, môže vytvoriť jedinú daňovú jednotku so svojou dcérskou spoločnosťou druhého stupňa rezidentom, ak túto spoločnosť vlastní prostredníctvom jednej alebo viacerých spoločností rezidentov, ale takúto jednotku nemôže vytvoriť, ak svoju dcérsku spoločnosť druhého stupňa vlastní prostredníctvom spoločností nerezidentov, ktoré v tomto členskom štáte nemajú stálu prevádzkareň........... 2. Vo veci C‑40/13 sa články 49 ZFEÚ a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dane z obratu, iné prevoditeľné dokumenty, rabatová karta, iné cenné papiere, daň z pridanej hodnoty , smernica Rady 77/388/EHS, inšpektor daňovej správy, zdanenie predajov rabatových kariet
Právna veta: 1) Článok 13 časť B písm. d) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, sa má vykladať v tom zmysle, že predaj rabatovej karty, akým je dotknutý predaj vo veci samej, nie je plnením, ktoré spadá pod pojmy „iné cenné papiere“ alebo „iné prevoditeľné dokumenty“ v zmysle bodov 5 a 3 tohto ustanovenia, ktoré upravuje určité plnenia, ktoré sú členské štáty povinné oslobodiť od dane z pridanej hodnoty.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: tranzitné dokumenty, tovar odňatý spod colného dohľadu, dočasne uskladnený tovar, colný kódex Spoločenstva
Právna veta: 1. Články 50 a 203 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, sa majú vykladať v tom zmysle, že dočasne uskladnený tovar sa má považovať za odňatý spod colného dohľadu, ak je deklarovaný v colnom režime vonkajšieho tranzitu Spoločenstva, ale neopustí sklad a nie je predložený colnému úradu určenia, hoci tomuto úradu boli predložené tranzitné dokumenty.............. 2. Článok 203 ods. 3 štvrtá zarážka nariadenia č. 2913/92, zmeneného a dopl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávne pridelené platobné nároky , referenčná suma , platobné nároky poľnohospodára, uplatňovanie krížového plnenia, nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, poľnohospodárstvo
Právna veta: 1) Článok 73a ods. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadeniach Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení (ES) č. 479/2008, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že platobné nároky poľnohospodára sa majú prepočítať, ak sa v rámci pôvodného stanovenia jeho platobných nárokov referenčná suma tohto poľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: použitie diela knižnicou alebo archívom, primeraná kompenzácia, autorské práva, nákupné a licenčné podmienky, digitalizovanie diela, sprístupnenie verejnosti, nositeľ práv, osobitné prípady rozmnožovania, vytlačienie na papier, uložienie na USB kľúč, vzdelávacia inštitúcia, múzeum
Právna veta: 1.Článok 5 ods. 3 písm. n) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že dielo nepodlieha nákupným a licenčným podmienkam, pokiaľ nositeľ práv ponúkne inštitúciám uvedeným v tomto ustanovení možnosť za primeraných podmienok uzatvoriť licenčné zmluvy o využívaní tohto diela. 2.Článok 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29 vykladaný s ohľadom na článok 5 ods. 2 písm. c) danej smernice nebráni tomu, aby členské štáty poskytli inštitúciám uvedeným v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená v obvode súdu rozhodujúceho o žalobe, miesto príčinnej udalosti škody, nekalá hospodárska súťaž, dodanie sfalšovaného výrobku, protiprávna porovnávacia reklama
Právna veta: 1) . Pojem „[územie] členského štátu, v ktorom bol akt porušenia spáchaný“ uvedený v článku 93 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade predaja a dodania sfalšovaného výrobku realizovaných na území členského štátu s následným ďalším predajom nadobúdateľom na území iného členského štátu toto ustanovenie neumožňuje založiť súdnu právomoc na účely rozhodovania o žalobe pre porušenie smerovanej proti prvotnému predajcovi, ktorý sám nekonal v členskom štáte, kde sa nachádza súd rozhodujúci o žalobe............ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela, integrálna a podstatná časť technologického procesu, bez súhlasu nositeľov autorských práv, kópie na obrazovke počítača, kópie vo vyrovnávacej pamäti pevného disku, dočasné kópie, prechodné kópie, náhodné kópie
Právna veta: Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že kópie na obrazovke počítača užívateľa a kópie vo vyrovnávacej pamäti pevného disku tohto počítača vytvorené koncovým užívateľom pri prehliadaní internetovej stránky spĺňajú podmienky, podľa ktorých musia byť tieto kópie dočasné, musia byť prechodné alebo náhodné a musia tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu, ako aj podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 tejto smernice, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem, kontumačný rozsudok, dôkazy, ktoré boli preskúmané v rámci konania, vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami
Právna veta: 1) Článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného 19. júna 1990 v Schengene (Luxembursko), sa má vykladať v tom zmysle, že uznesenie o zastavení konania pred podaním obžaloby, ktoré je v zmluvnom štáte, v ktorom bolo toto uznesenie vydané, prekážkou nového vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami proti osobe, ktorej sa toto uznesenie týka, pokiaľ sa prípadne proti tejto os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: článok 101 ZFEÚ , podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, cenová politika podniku, skreslenie mechanizmu tvorby ceny na konkurenčných trhoch, obeť ochrannej ceny, umbrella pricing
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu a uplatneniu vnútroštátneho práva členského štátu, podľa ktorého je z právnych dôvodov kategoricky vylúčené, aby boli podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, občianskoprávne zodpovedné za škody vyplývajúce zo skutočnosti, že podnik, ktorý nebol účastníkom tohto kartelu, stanovil vzhľadom na konanie uvedeného kartelu vyššie ceny v porovnaní s cenami, ktoré by sa uplatnili, ak by kartel neexistoval.......2) Plná účinnosť článku 101 ZFEÚ by však bola spochybnená, ak by právo každej osoby požiadať o náhradu škody bolo vnútroštátnym prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi, rozvod manželstva
Právna veta: Objektívny a kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi je daný
intenzitou rozvratu, tiež jeho dĺžkou, ktoré sú zahrnuté do požiadavky vážnosti a trvalosti rozvratu.
Rozvod má byť takým opatrením, ktoré má umožniť rozchod manželov len vtedy, ak iné riešenie už
nezostáva.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: uspokojovanie všetkých potrieb osoby, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, výživné a výživa dieťaťa, zabezpečovanie všetkých životných potrieb dieťaťa pre všestranný rozvoj, právo na výživu maloletého dieťaťa, zásada úmernosti životnej miery dieťaťa životnej miere rodičov, potenciálne zárobkové možnosti rodičov
Právna veta: Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečovanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Právo na výživu maloletého dieťaťa vzniká narodením (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Výživné pre maloleté deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, špo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovanie nehnuteľnosti, Zmluva o zriadení vecného bremena, právo doživotného užívania bytu darcom
Právna veta: Darovanie nehnuteľnosti (a zriadenie vecného bremena) má aj praktický význam, pretože často vekovo starší rodičia už nevedia alebo nemôžu riešiť často problémové situácie, spojené s vlastníctvom bytu (pravidelné platenie úhrad spojených s užívaním bytu, zabezpečovanie opráv a údržby bytu, atď.). Z uvedeného možno vyvodiť záver, že súčasne s darovacou zmluvou sa často uzatvára aj zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve doživotného užívania bytu darcom, ale nemusí sa, darovacia zmluva sa považuje za platnú aj bez zriadeného vecného bremena. Nie je podstatné, či účastníci uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná aktivita účastníkov konania, právo byť oboznámený s predloženými dôkazmi súčasťou kontradiktórneho konania, právo podávať dôkazné návrhy, právo byť riadne a včas predvolaný na pojednávanie
Právna veta: Vo všeobecnosti je akceptovateľná úvaha odvolateľa, že súčasťou kontradiktórneho konania je právo byť oboznámený s predloženými dôkazmi, vyjadriť sa k nim a podávať dôkazné návrhy. Zásada kontradiktórnosti však predovšetkým pojmovo predvída procesnú aktivitu účastníkov konania. Ťažiskom realizácie procesných práv účastníkov súdneho konania je pojednávanie, na ktoré bol navrhovateľ riadne a včas predvolaný a svojim postupom - bezdôvodnou neúčasťou na súdnom pojednávaní - sa o ich bezprostredné naplnenie sám obral. V prípade účasti na pojednávaní by sa navrhovateľ zúčastnil vykonávania dok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: kogentná povaha definície závislej práce, kumulatívne identifikačné znaky závislej práce, znaky pojmu závislá práca
Právna veta: Definícia závislej práce má kogentnú povahu t.j. na určenie či ide o závislú prácu alebo o iný právny
vzťah je potrebné naplniť všetky kumulatívne identifikačné znaky to znamená aby došlo k naplneniu
skutkovej podstaty závislej práce, musia byť tieto znaky pojmu „závislá práca“ naplnené kumulatívne.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: valorizačná klauzula pri rozhodnutí o zmene výživného, vývoj životných nákladov za obdobie od vydania posledného rozhodnutia o výživnom, zmeny v pomeroch účastníkov
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o zmene výživného musí nielen celistvo zhodnotiť zmeny v pomeroch účastníkov,
ale taktiež prihliadnuť aj na vývoj životných nákladov za obdobie, ktoré uplynulo od vydania posledného
rozhodnutia o výživnom, tzv. valorizačnú klauzulu zakotvenú v ust. § 78 ods. 3 Zákona o rodine.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp proporcionality, primeraný vzťah medzi cieľom sledovaným štátom a použitými prostriedkami, kritérium alebo princíp vhodnosti prostriedkov, nevyhnutnosť prostriedku
Právna veta: K uvedenej žalobnej námietke súd uvádza, že princíp proporcionality je normatívne zakotvený v článku 52 ods. 2 Charty základných práv v EÚ a predstavuje jednu zo všeobecných právnych zásad, ktoré sú základom právneho poriadku EÚ. Je rešpektovaná v rozhodovacej praxi súdneho dvora EÚ ako aj Ústavného súdu SR. Ten v náleze č. PL ÚS 3/00 poskytol výklad tejto zásady: „Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom (účelom) sledovaným štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ (účel) sledovaný štátom smie byť sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije, smú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: inštitút zabezpečenia záväzku, dohoda o uznaní dlhu ako jednostranný úkon, prejav slobodnej vôle spotrebiteľa, nevýhodnosť pre spotrebiteľa
Právna veta: Pokiaľ ide o dohodu o uznaní dlhu uzavretú medzi žalobcom a žalovanou, odvolací súd uvádza, že
uznanie dlhu ako inštitút zabezpečenia záväzku je inštitútom legálnym a zákonom aprobovaným. Ide o
jednostranný úkon, ktorý tento charakter nestráca, ani keď je súčasťou iného dvojstranného úkonu. V
súdenej veci však treba prihliadnuť na spôsob, akým tento úkon dlžníka - spotrebiteľa vznikol. Pokiaľ by
bol prejavom slobodnej vôle spotrebiteľa, tak napriek jeho nevýhodnosti pre spotrebiteľa by súd jeho
platnosť nemohol namietať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup, porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, porušenie účelu postupu štátneho orgánu, nečinnosť alebo opomenutie štátneho orgánu
Právna veta: Všeobecne a v súlade s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť
tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o
porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho
orgánu, alebo s ňou nesúvisí - nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Pod termín
„postup“ možno subsumovať ako (činnosť) štátneho orgánu, tak aj jeho nekonanie (nečinnosť alebo
opomenutie), viď aj rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 24/2004.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva, právny dôvod nadobudnutia vlastníckeho práva, právny spôsob nadobudnutia vlastníctva, kúpna zmluva smerujúca k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Právna veta: Právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vznikajú až na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení (§ 28 ods. 3 Katastrálneho zákona). Pri zmluvnom prevode vlastníctva k nehnuteľnosti vyžaduje zákon existenciu dvoch právnych skutočností, a to právny dôvod nadobudnutia vlastníckeho práva a právny spôsob nadobudnutia vlastníctva. Kúpna zmluva smerujúca k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je právnym dôvodom jeho prevodu. Uzavretá zmluva má však len obligačné účinky a sama prevod vlastníckeho práva nespôsobí. Právnym spôsobom nadobudnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, posúdenie príčinnej súvislosti medzi postupom orgánu verejnej moci a vzniknutou škodou, vznik zodpovednosti škody
Právna veta: Rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je závislé od posúdenia
príčinnej súvislosti medzi týmto postupom orgánu verejnej moci priamo súvisiacim s výkonom
právomoci orgánu verejnej moci a vzniknutou škodou ako jedným z rozhodujúcich predpokladov pre
vznik zodpovednosti škody, čo vyžaduje starostlivé zváženie všetkých príčinných súvislostí pre
objasnenie príčin, ktoré k určitému výsledku viedli, keď nesprávny postup orgánu štátu musí byť vždy so
vznikom škody vo vzťahu (priamej) príčiny a následku.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo styku rodiča s dieťaťom, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, záväzok štátu chrániť záujmy rodiny, udržiavanie a obnovovanie rodinnoprávnych väzieb, výkon rodičovských práv a povinností druhého rodiča
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je úplne novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do jeho osobnej starostlivosti. V prípade rozpadu rodiny je nevyhnutné rozhodnúť, s ktorým z rodičov bude dieťa naďalej bývať, teda rozhodnúť, ktorému z rodičov sa dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, pričom takéto rozhodnutie zásadne nemôže zasahovať do výkonu rodičovských práv a povinností druhého rodiča, ktoré zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, výška počet a termíny splátok, vyčíslenie výšky splátok istiny a výšky splátok úrokov, navýšenie sumy poskytnutého úveru
Právna veta: Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných musí obsahovať výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov a taktiež konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru, možno dospieť len k tomu záveru, že takéto náležitostí sú obligatórnymi (povinnými) náležitosťami s následkom v podobe považovania poskytnutého úveru za úver bezúročný a bez poplatkov. Účelu úpravy spotrebiteľského práva (ktorým je zrozumiteľnosť pre spotrebiteľa a jeho ochrana ako slabšieho účastníka právneho vzťahu) zodpovedá len taký výklad ustanovenia § 4 ods. 2 písm. i/ zákona o spotrebiteľských úveroch, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: protiprávny úkon, všeobecná zodpovednosť za škodu, prezumpcia zavinenia, prípady osobitnej zodpovednosti za škodu, predpoklady vzniku občianskoprávnej zodpovednosti, spôsobenie škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou, zavinenie škodcu
Právna veta: Predpokladom vzniku každej občianskoprávnej zodpovednosti je protiprávny úkon, spôsobenie škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj zavinenie. V prípade, keď sa vyžaduje aj zavinenie škodcu, ide o subjektívnu zodpovednosť, v prípade, keď sa zavinenie nevyžaduje, ide o objektívnu zodpovednosť. Všeobecná zodpovednosť za škodu podľa § 420 spočíva v zavinení škodcu, pričom zavinenie škodcu sa podľa zákona predpokladá (prezumpcia zavinenia). Jednotlivé prípady osobitnej zodpovednosti za škodu zväčša nevyžadujú zavinenie ako predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy, prejavy vôle urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, uzavretie zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom, konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu
Právna veta: Nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy pritom nemá za následok jej neplatnosť (§ 686 ods. 1 a § 40 ods. 1 O. z.); nájomná zmluva môže vzniknúť aj ústne prípadne i mlčky. V takom prípade ale prejavy vôle smerujúce k uzavretiu zmluvy musia byť urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom čo chceli účastníci prejaviť. Záver o uzavretí zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom teda nutne predpokladá, že tu bol daný konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu tak na strane prenajímateľa ako aj na strane nájomcu. Otázku či k takémuto prejavu došlo, treba zodpovedať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkazu, dispozičná a prejednacia zásada v sporovom konaní, zodpovednosť účastníkov konania za zhromaždenie skutkového podkladu, povinnosť označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, povinnosť navrhovať a predkladať dôkazy
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdiť skutočnosti, rozhodné pre posúdenie daného prípadu a navrhovať a predkladať dôkazy na preukázanie týchto skutočností, je zásadne vecou účastníkov konania, na ktorých spočíva hlavná zodpovednosť za zhromaždenie skutkového podkladu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Zákonná úprava vychádza z toho, že iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch a ukladá im označiť dôkazy k preukázaniu tvrdenia. Účastník má teda povinnosť tvrde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na primeranú výživu rozvedeného manžela, odôvodnené potreby oprávneného, schopnosti možnosti a majetkové pomery povinného, dohoda bývalých manželov
Právna veta: Uplatnený nárok navrhovateľky upravuje ustanovenie § 72 Zákona o rodine, v zmysle ktorého
rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu
prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (ods. 1 cit.
ustanovenia).
Zákonná úprava v odseku 2 preferuje dohodu bývalých manželov v tejto otázke. ak k dohode
nedôjde, ochranu oprávnenému bývalému manželovi poskytne súd a autoritatívne rozhodne o tejto
povinnosti.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: kvalifikovanosť rozvratu medzi manželmi, intenzita a dĺžka rozvratu manželstva, existencia spoločného bydliska manželov
Právna veta: Kvalifikovanosť rozvratu medzi manželmi je pritom daná nielen jeho intenzitou a dĺžkou,
ale aj skutočnosťou, že v dôsledku tohto rozvratu manželia spolu nežijú. Skutočnosť, či manželia spolu
žijú alebo nie, nie je viazaná na existenciu spoločného bydliska ( keď môžu síce spoločne bývať v
jednom byte, ale nežijú spolu), ale na otázku ich osobného ( vrátane intímneho ), ale i majetkového
spoločenstva, t.j. spoločného zdieľania radostí a problémov, spoločného trávenia voľného času,
osobnej starostlivosti o druhého manžela, spoločného nakladania s finančnými prostriedkami a pod..
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, úhrnný trest, páchateľ za časť retrospektívne sa zbiehajúcej trestnej činnosti odsúdený, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku, odsúdený pri súhrnnom treste v rovnakej situácii ako v prípade trestu úhrnného
Právna veta: Súhrnný trest podľa zásad uvedených v § 42 ods. 1 Tr. zák. sa uloží iba v prípade viacčinného súbehu, a to len vtedy, ak páchateľ bol za časť retrospektívne sa zbiehajúcej trestnej činnosti odsúdený a ak je možné na také odsúdenie prihliadať. Hranicu teda tvorí vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku (trestného rozkazu) súdom prvého stupňa. Vždy je to časovo prvé odsúdenie, ku ktorému v celom trestnom konaní dôjde, vrátane opravného konania. Súhrnný trest nastupuje namiesto úhrnného trestu, ktorý by inak bol páchateľovi uložený, ak by sa o všetkých zbiehajúcich sa trestných činoch rozhodovalo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrejmé a skryté vady, povinná prehliadka tovaru, povinnosť podať predávajúcemu správu o vadách tovaru, vynaloženie odbornej starostlivosti, nároky kupujúceho pri dodaní vadného tovaru
Právna veta: Zrejmé vady sú tie vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri prehliadke tovaru, ktorý je povinný vykonať čo najskôr, ako má faktickú možnosť nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru, a teda tento reklamovať bez meškania potom, keď vady zistil. Skryté vady, t.j. vady, ktoré pri povinnej prehliadke tovaru nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti je kupujúci oznámiť predávajúcemu, a teda reklamovať bez omeškania potom, kedy vady zistil, resp. kedy mohli byť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistené. Nároky kupujúceho pri doda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny inštitút zmenky, zaisťovacia funkcia zmeniek, práva zo zmenkového vzťahu
Právna veta: Právny inštitút zmenky je totiž síce založený na pomerne prísnej formálnosti zmenkových
vzťahov, táto formálnosť samotná by však nemala vychyľovať práva zo zmenkového vzťahu plynúce v
prospech jednej zo zúčastnených strán. Túto skutočnosť je treba akcentovať najmä za situácie, kedy
zmenková prax inklinuje k využívaniu zaisťovacej funkcie zmeniek vo vzťahu k spotrebiteľom ako
subjektom, od ktorých reálne nemožno očakávať hlbšie poznatky z oblasti zmenkového práva
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajšie účastníctvo, podanie odvolania v prospech podporovaného účastníka, stanovisko účastníka k odvolaniu vedľajšieho účastníka
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov konania. Táto pomoc sa
môže prejaviť aj v tom, že vedľajší účastník podá v prospech ním podporovaného účastníka odvolanie.
Ak však proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podá odvolanie len vedľajší účastník, musí sa súd vždy
zaoberať tým, aké stanovisko k tomuto odvolaniu zaujal účastník, ktorého vedľajší účastník v konaní
podporuje.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: pohľadávky proti podstate, správa a udržovanie majetkovej podstaty dlžníka, pohľadávky v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka, poistné na zdravotné poistenie
Právna veta: Aj keď pohľadávky proti podstate nie je možné paušalizovať, pretože tento druh pohľadávok musí byť vždy riadne zdokladovaný, je pravdou, že tieto vznikajú najčastejšie v príčinnej súvislosti so správou a udržovaním majetkovej podstaty dlžníka, prípadne v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 87 ods. 2 uvádza len príkladom pohľadávky proti podstate, pričom nimi môžu byť aj pohľadávky takého charakteru, z ktorých vyplýva, že nemusia nutne súvisieť so správou a speňažovaním majetku, ale ani s prevádzkovaním podniku. Medzi takéto pohľadávky ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o uložení veci, zákonom predpísaná písomná forma, reálny dvojstranný kontrakt, odovzdanie veci na uloženie, skladovanie uložených vecí, právo na náhradu nákladov nutne vynaložených na účelné opatrovanie veci
Právna veta: V tejto súvislosti je nutné uviesť, že zmluva o uložení veci, na základe ktorej je možné podľa § 516 a nasl. Obch. zák. uložiť veci u inej osoby je reálny dvojstranný kontrakt, pre vznik ktorého je nevyhnutné, aby v čase jeho vzniku a trvania bola splnená podmienka obchodovania medzi zmluvnými stranami. Aj keď nie je pre ňu zákonom predpísaná písomná forma, je pre jej vznik nutný súhlas oboch zmluvných strán, pričom nevyhnutnou súčasťou procesu uzatvárania zmluvy je odovzdanie veci na uloženie. Zmluva o uložení veci je zmluvou bezodplatnou, a to aj preto, že ten, kto má u seba veci uložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozdelenie veci v spoluvlastníctve, právo spoluvlastníka požiadať o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie, prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu, posudzovanie účelného využitia veci
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkcia paušalizovanej náhrady škody zmluvnej pokuty, zabezpečovacia funkcia zmluvnej pokuty, právo na zmluvnú pokutu, škoda vzniknutá porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti, posudzovanie primeranosti výšky zmluvnej pokuty
Právna veta: Zmluvná pokuta v určitom zmysle, okrem zabezpečovacej funkcie, plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje pozíciu v prípadnom spore, pretože nemusí preukazovať výšku škody a právo na pokutu má, aj keď mu žiadna škoda nevznikla. I keď právo na zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na to, či porušením zmluvnej povinnosti vznikla oprávnenému škoda, predsa je medzi zmluvnou pokutou a škodou vzniknutou porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti, resp. povinnosťou ju nahradiť, súvislosť (podľa § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka zmluvná pokuta nahradzuje náhradu škody). Prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preventívny charakter určovacej žaloby, žaloba o splnenie povinnosti, určenie právneho vzťahu, naliehavý právny záujem na určení určitého práva alebo právneho vzťahu
Právna veta: Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba o splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O.s.p.). V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu poč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť predávajúceho za vady, vytknutie vady, vady v dobe uzavretia kúpnej zmluvy, určité označenie vady, oznámenie určitého konkrétneho práva zo zodpovednosti za vady, povinnosť upozorniť kupujúceho na vady
Právna veta: Zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré existovali v dobe uzavretia kúpnej zmluvy, i keď vyšli najavo dodatočne, nie na vady, ktoré sa vyskytnú až kúpe. Zodpovednosť za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho jednostranným právnym úkonom, účinky tohto právneho úkonu nastávajú okamihom, kedy predávajúcemu prišiel prejav vôle kupujúceho. Ak kupujúci nenotifikuje vady veci včas, jeho práva z vád veci zanikajú, keďže ide o prekluzívnu lehotu. Vytknutie vady musí obsahovať dostatočne určité označenie vady, resp. dostatočne určité popísanie toho, ako sa táto vada navonok prej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu so zákonom, možnosť zastaviť výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie
Právna veta: Ustálená súdna prax však umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna lehota. Materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu (i návrhu a žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie) so zákonom je potrebné vykladať aj v kontexte zákona č. 244/2002 Z.z., ktorý v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup, vznik škody, podmienky pre priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody, dôkazné bremeno preukázať podmienky náhrady škody
Právna veta: Pre priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je nevyhnutné súčasné
splnenie troch podmienok: 1) nesprávny úradný postup, 2) vznik škody a 3) príčinná súvislosť medzi
nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Predpoklad súčasného splnenia uvedených
podmienok znamená, že ak chýba čo i len jedna z podmienok, náhradu škody nie je možné priznať.
Dôkazné bremeno preukázať podmienky náhrady škody spočíva na poškodenom, v preskúmavanej
veci na navrhovateľovi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dohoda o spoločnom užívaní alebo spoločnom bývaní, spoluvlastníctvo k stavbe, stavba uskutočnená viacerými osobami, osoby zúčastňujúce sa na stavbe, úmysel stavať pre seba a nadobudnúť výstavbou vlastníctvo stavby
Právna veta: Pokiaľ stavbu uskutočňovalo viacero osôb, ktoré o vlastníctve k novej stavbe neuzatvorili žiadnu dohodu, pričom z okolností prípadu nie je zrejmé, že malo ísť o stavbu, ktorá bude iba vo vlastníctve niektorých z nich t.j., že ostatné osoby zúčastňujúce sa na stavbe nemajú úmysel stavať pre seba a nadobudnúť výstavbou vlastníctvo stavby, nemožno bez ďalšieho vylúčiť, že spoluvlastníkmi stavby sa stali všetky osoby zúčastňujúce sa na spoločnej výstavbe. Sama skutočnosť, že sa stavebníci dohodli iba na „spoločnom užívaní“ alebo „spoločnom bývaní“ bez toho, aby sa ich dohoda výslovne týkala a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, oprávnenie účastníka konania dať sa v konaní zastupovať zástupcom, právo na súdnu a inú právnu ochranu, účastník konania zastúpený v konaní zástupcom s plným procesným plnomocenstvom
Právna veta: Oprávnenie účastníka konania dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, vychádza z ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR) a je tak súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu a jeho zmyslom je zabezpečenie kvalifikovaného uplatňovania procesných práv a povinností v súdom konaní prostredníctvom zástupcu. Ak je účastník konania zastúpený v konaní zástupcom s plným procesným plnomocenstvom, tak jeho procesné práva a povinnosti vykonáva v konaní tento zástupca, pričom účastník konania tým nie je pozbavený výkonu svojich procesných práv a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrozumiteľnosť právneho úkonu, určitosť právneho úkonu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, zrozumiteľnosť prejavu, výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu
Právna veta: Právny úkon sa musí urobiť zrozumiteľne a vážne. Zrozumiteľnosť právneho úkonu značí, že jeho adresát (adresáti) je objektívne schopný pochopiť výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu. Zrozumiteľnosť prejavu však sama osebe neznamená aj určitosť právneho úkonu. Právny úkon je určitý len vtedy, keď nie je vnútorne rozporný jeho obsah alebo keď prípadný rozpor možno odstrániť výkladom (výklad však nemôže dopĺňať právny úkon) alebo použitím dispozitívnych ustanovení zákona namiesto neurčitých častí prejavu vôle. Neurčitý je aj právny úkon, pri ktorom nemožno zistiť, čo je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preklúzia v pracovnom práve, zánik práva v dôsledku neuplatnenia práva v zákonom ustanovenom čase, povinnosť prihliadať na preklúziu z úradnej povinnosti
Právna veta: Preklúziu v pracovnom práve možno vymedziť, ako zánik práva v dôsledku neuplatnenia
práva v zákonom ustanovenom čase.
Na rozdiel od premlčania, pri preklúzii, ku ktorej dochádza len v prípadoch taxatívne
uvedených v Zákonníku práce, zaniká subjektívne právo, ako celok. Súdne ho nemožno priznať, aj keby
povinný subjekt bol ochotný plniť. Na preklúziu musí súd prihliadať z úradnej povinnosti. V prípade, ak
by sa plnilo právo, ktoré zaniklo, považovalo by sa takéto plnenie za bezdôvodné obohatenie a bolo by
možné ho súdnou cestou vymáhať späť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasná úprava pomerov účastníkov, rozhodnutie o predbežnom opatrení, nariadenie predbežného opatrenia, zmysel predbežných opatrení, ochrana oprávnených záujmov druhej strany
Právna veta: Zmyslom predbežných opatrení upravených v ustanovení § 74 a nasl. O.s.p. je dočasná úprava pomerov účastníkov (nie s konečnou platnosťou), pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako i tomu, proti ktorému predbežné opatrenie smeruje. Ochrana tohto, proti ktorému má predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takú intenzitu, aby prakticky znemožnila ochranu oprávnených záujmov druhej strany. Jedná sa pritom o opatrenie dočasné, ktorého trvanie je obmedzené, nie je ním prejudikovaný konečný výsledok sporu, avšak zabezpečuje sa ním, aby ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prieťahy v konaní, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, prieskumná činnosť exekučného súdu, konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nepreukázaný nesprávny úradný postup, zamietnutie návrhu ako nedôvodný
Právna veta: Zo zákonného ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, že zákonodarca stanovuje lehotu len na vydanie poverenia exekútora na vykonanie exekúcie a v prípade, že nie sú splnené podmienky pre takéto poverenie, nestanovuje súdu lehotu, v ktorej rozhodne o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR IV. ÚS 606/2012 - 20 zo dňa 14.12.2012, podľa ktorého v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku v znení účinnom v relevantnom čase, lehota 15 dní od doručenia žiadosti súdneho exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu exekučného súdu, zodpovednosť štátu za škodu
Právna veta: Všeobecne a v súlade s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho orgánu, alebo s ňou nesúvisí - nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Pod termín „postup“ možno subsumovať ako (činnosť) štátneho orgánu, tak aj jeho nekonanie (nečinnosť alebo opomenutie), viď aj rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 24/2004. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaného, námietka premlčania, zrušenie zmluvy, výzva na vrátenie dlhu, premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia, výpoveď zmluvy na dobu neurčitú, účelová pôžička na úhradu iných záväzkov, Spotrebiteľské zmluvy, prijatie návrhu, výpoveď v zmysle občianskeho zákona
Právna veta: Podľa § 48 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. V zmysle ust. § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka vypovedať zmluvu je možné len v prípade zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Navyše v zmysle § 53 ods. 4 písm. g) Občianskeho zákonníka v prípade, že by išlo o zmluvu na dobu neurčitú, tak zmluvné ustanovenie oprávňujúce dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, ukončenie pracovného pomeru, neschopnosť rozvedenej manželky samostatne sa živiť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav maloletého syna, uplatnenie zákonných nárokoch
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Zánik manželstva ako právna skutočnosť zásadne spôsobuje zánik osobných a majetkových práv medzi manželmi (vo všeobecnosti znamená ukončenie vzájomnej zodpovednosti za uspokojovanie osobných potrieb a jej individuálne znášanie). V niektorých prípadoch ich existencia pretrváva, bezpodielové spoluvlastníctvo sa však ďalej netvorí. Ustanovenie § 72 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doplnková ochrana, Azyl , žiadosť o udelenie azylu na území SR z dôvodu obavy o život v domovskej krajine, Migračný úrad, prenasledovanie navrhovateľa príslušníkmi Talibanu, dôveryhodnosť osoby, neudelenie azylu
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Krajský súd zdôrazňuje, že otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva, Kúpna zmluva , odhlásenie vozidla do cudziny, zmena vlastníka motorového vozidla, Krajský dopravný inšpektorát
Právna veta: Zákon č. 8/2009 Z. z. v ust. § 119 ods.1 jasne určuje pravidlá, ktoré musia byť splnené aby mohlo dôjsť k zmene evidencii vozidiel pri odhlásení vozidla do cudziny. Vlastník alebo držiteľ vozidla je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť doklady určené v tomto ustanovení, medzi ktoré patrí aj doklad - odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie staršie ako 15 dní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vytýčenie hraníc pozemku, určenie lomových bodov hraníc, právne vzťahy k pozemkom, deklaratórny charakter vytýčenia hranice pozemku, rozsudok o určení priebehu hranice pozemkov
Právna veta: Vytýčením hraníc sa iba deklaruje stav, ktorý vychádza zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Určenie lomových bodov hraníc predstavuje transformáciu údajov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností priamo do terénu. Vytýčením hraníc pozemku sa nemenia ani nezakladajú právne vzťahy k dotknutým pozemkom. Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok, ale má deklaratórny charakter, ide o prenesenie súradníc z katastrálnej dokumentácie autorizovanou osobou (geodetom) na tvár miesta (v prírode). Potom i rozsudok o určení priebehu hranice pozemkov má de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekluzívna lehota, preklúzia, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, neuplatnenie práva, bezodplatné užívanie nehnuteľnosti, nájomné za pozemok, zákonné vecné bremeno, obmedzenie užívania nehnuteľnosti
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 583 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne. Podľa citovaného ustanovenia zánik práva (preklúziu) zákon viaže na uplynutie zákonom určeného času (lehoty). Ak má právo preklúziou zaniknúť, musí to byť priamo ustanovené v zákone. Preklúziu práva Občiansky zákonník spravidla vyjadruje slovami: „inak právo zanikne“. Takýmto spôsobom môže právo zaniknúť len vtedy, keď to je expressis verbis v príslušnom ustanovení zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody a nemajetkovej ujmy, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu exekučného súdu, zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, navrhovateľ ako účastník exekučného konania v pozícii oprávneného, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Právo každého na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu, zakotvuje i čl. 6 ods. 1 prvej vety Dohovoru. V tomto smere rozsiahla rozhodovacia prax ústavného súdu ustálila, že pri rozhodovaní, či vo veci došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník na strane žalovaných, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, Premlčanie dlhu, spotrebiteľská zmluva, právne zastúpenie advokátom, ochrana spotrebiteľa, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, zmluva o splátkovom úvere, neplatenie splátok, nekalosť zmluvnej podmienky
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý uplatňovať svoje záujmy v konaní pred súdom sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. U právnických osôb zameraných na kolektívnu ochranu práv môže ísť o rôzne záujmové zameranie a dokonca špecializáciu (napr. bytové spotrebiteľské ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: veriteľ a dlžník, dôkazná povinnosť, povinnosť tvrdenia, neunesenie dôkazného bremena, zmluva o poskytnutí finančnej zálohy, overenie podpisu notárom, záloha na nákup drevnej hmoty, nárok na vrátenie peňazí, priebeh konania
Právna veta: V ust. § 101 ods. 1 a § 120 ods. 1 O.s.p. je upravená povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť (v teórii procesného práva sa pomenúva ako tzv. bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno), ktoré sú v sporovom konaní naplnením princípu kontradiktórnosti (prejednávacej zásady), stanovujúceho, že je zásadne vecou účastníka konania tvrdiť skutočnosti a označiť dôkazy na preukázanie svojich skutkových tvrdení, pričom bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno je medzi účastníkmi konania rozdelené v závislosti od toho, ako vymedzuje právna norma práva a povinnosti účastníkov hmotnoprávneho vzťahu, teda účastník je pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čiastočný úspech účastníka konania vo veci, náhrada trov konania , čiastočné zamietnutie zmluvných úrokov, úspech účastníka v časti žalovanej istiny, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 142 ods. 2 O.s.p. ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. Podľa § 142 ods. 3 O.s.p. aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia. Ktoré z citovaných ustanovení bude v konkrétnej veci aplikované je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mandátna zmluva, uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady, spoločenstvo, zmluva o výstavbe, bezplatné odstránenie vád stavby, nedostatky zistené pri kolaudácii stavby, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, posúdenie doručenia reklamácie
Právna veta: 1. Mandátnu zmluvu je možné kvalifikovať ako zmluvu, ktorou sa mandatár zaväzuje za odplatu zriadiť určitú obchodnú záležitosť pre mandanta, pričom takéto zariaďovanie spočíva buď v uskutočnení právnych úkonov (tzv. úkonov právnej pomoci), alebo v uskutočnení inej činnosti v mene mandanta. Mandátna zmluva upravuje iba vzťah medzi mandatárom a mandantom a nemožno z nej priamo odvodzovať plnomocenstvo. Jeho úpravu obsahuje Občiansky zákonník v § 22 a nasledujúcich. Mandátna zmluva môže byť uzatvorená v akejkoľvek forme. Písomnú formu však musí mať v prípade, ak bude obsahovať plnú moc k uskutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o opravnom prostriedku, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, výpovedná lehota, Centrum právnej pomoci, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, zánik uplatneného práva, zrejmá bezúspešnosť sporu, podmienky na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Podľa ust. § 6 ods. 1 písm. zákona o poskytovaní právnej pomoci fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti ak a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Podľa ust. § 8 zákona o poskytovaní právnej pomoci pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, predkladanie administratívneho spisu, procesné pochybenie správneho orgánu, Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory, zásada dvojinštančnosti konania, spáchanie disciplinárneho previnenia, administratívny spis, neúplnosť spisu
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (rozsudok NS SR č. k. 3Sžo/7/2012 zo dňa 3.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa veci, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa je upravená v § 250d ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje proces ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkazného bremena tvrdenia, zásada kontradiktórnosti konania, dôkazná povinnosť, zmluva o sprostredkovaní predaja motorového vozidla, žalobca ako záujemca o sprostredkovanie, ústna kúpna zmluva, príjmový pokladničný doklad, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o obstaraní predaja veci
Právna veta: V sporovom konaní posilnenom zásadou kontradiktórnosti majú účastníci dôkaznú povinnosť vyplývajúcu z ust. § 120 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. povinnosť nielen tvrdenia, ale aj preukázania nimi tvrdených skutočností. Nesplnenie dôkaznej povinnosti má za následok neúspech účastníka v spore. Zmluvou podľa ust. § 774 Občianskeho zákonníka, sa sprostredkovateľ zaväzuje iba vyhľadať zmluvného partnera pre záujemcu, nezaväzuje sa uzavrieť zmluvu s treťou osobou. Pokiaľ má zmluvu, ktorú sprostredkoval aj uzavrieť, jedná s treťou osobou v mene záujemcu, a to na základe písomnej plnej moci. Napro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, záujem maloletého dieťaťa, perpetuatio fori, prenesenie mestnej príslušnosti súdu v záujme maloletého dieťaťa, zverenie maloletého do výchovy matky, určenie vyživovacej povinnosti otca, zmena bydliska maloletého dieťaťa bez súhlasu otca maloletého, miestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase začatia konania a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori podľa § 11 ods. 1 v spojení s § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p.). Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť pre konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Účelom tejto úpravy je zaistenie dôslednej ochrany maloletého dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zmena pomerov na strane otca maloletej, odvolanie matky maloletého dieťaťa, zmena rozhodnutia o výživnom, zamietnutie návrhu matky na zvýšenie výživného pre maloletú, zvýšenie príjmu otca maloletej, zmeny v príjmových pomeroch oboch rodičov, prídavky na dieťa
Právna veta: V zmysle ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine možno zmeniť predchádzajúce dohody a súdne rozhodnutia o výživnom v prípadoch, že sa zmenia pomery rozhodujúce pre určenie výživného. Uvedené ustanovenie nerozlišuje, či dôjde k zmene pomerov na strane výživou oprávnenej osoby, v tomto prípade maloletého dieťaťa, alebo na strane výživou povinnej osoby, v tomto prípade rodičov. Rovnako sa musí zohľadniť zmena pomerov u dieťaťa ako aj u rodiča, a to či už zmena pozitívna alebo negatívna. Zároveň je zmenu pomerov potrebné posudzovať vo vzájomnej spojitosti na strane rodičov a detí ako aj rodičov nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: navrhovateľka ako poberateľka invalidného dôchodku, neplnenie vyživovacej povinnosti, starostlivosť o domácnosť, vyživovacia povin­nosť medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, určenie výživného pre manželku, manželské výživné, opustenie spoločnej domácnosti z dôvodu dlhodobých nezhôd, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
Právna veta: Európske rodinné právo je založené na princípe solidarity v manželských vzťahoch, ktoré sa transformuje do ustanovení o životnej úrovne manželov počas trvania manželstva, ako aj do ustanovení zabezpečujúcich pre manželov podiel na spoločnom majetku, alebo podiel na majetku toho druhého za obdobie trvania manželstva. Manželstvo je založené na slobodnej vôli oboch manželov, a preto jeho trvanie, resp. zotrvanie v manželstve nesmie ísť na úkor princípov morálky, na úkor zdravotného stavu jedného z manželov. Navyše Zákon o rodine nepodmieňuje priznanie manželského výživného starostlivosťou o domá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: drobný spor, zníženie trov konania, moderačné právo súdu, cestovanie bez platného cestovného lístka
Právna veta: Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Citované ustanovenie umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Právna úprava obsiahnutá v ust. § 150 ods. 2 bola do Občianskeho súdneho poriadku doplnená na základe zákona č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 v nadväznosti na prijatie Nariadenia EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Zákonodarca v predmetnom ustanovení v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie motorových vozidiel, výplata poistného plnenia, škodová udalosť, poisťovňa, poistný garančný fond, znalec z odboru cestná doprava, miera zavinenia účastníkov dopravnej nehody, protinávrh žalovaného, poisťovateľ v pozícii poškodeného, prechod nároku poistného na poisťovňu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa ods. 2, písm. a), b), f) a g) na náhradu toho, čo za neho plnila. Právo poisťovne na náhradu škody býva v poisťovacej praxi často označované ako regres, ktorý je však pojmovo nárokom na náhradu za poskytnuté plnenie toho, kto plnil veriteľovi namiesto dlžníka voči dlžníkovi. Nárok na náhradu škody je svojou právnou podstatou zákonnou cesiou, teda prechodom práva na základe zákona. Podstatou tohto nároku je snaha, aby poistený nebol na škodnej udalosti ziskový, t. j., aby jeho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodcovského rozsudku, zamietnutie návrhu žalovaného na prerušenie konania, rozhodcovská doložka, spotrebiteľská zmluva, ústavná sťažnosť, porušené všeobecné záväzne právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa, precedens, prekážky postupu konania
Právna veta: Je potrebné si uvedomiť, že slovenský právny poriadok, ako aj aplikačná prax, teda rozhodovanie súdov, nie sú založené na precedenčnom systéme, tak ako je to v krajinách s odlišným vývojom v oblasti práva a s odlišnou právnou kultúrou, teda najmä vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických. Preto okolnosť, že súd prvého stupňa konštatuje, že rozhodcovskými doložkami sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní pod sp. zn. 6Cdo 3/2013 a 6M Cdo 9/2012 neznamená, že eventuálne zrušenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pod sp. zn. 6Cdo 13/2013 alebo 6M Cdo 9/201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu matky na zvýšenie výživného pre maloleté deti, zmena pomerov na strane maloletých detí, zmena rozhodnutia o výživnom, ďalšie vyživovacie povinnosti otca
Právna veta: Určenie výživného je individuálne v každom jednom prípade, avšak vodiacou zásadou na strane povinného je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov a na strane oprávneného - dieťaťa zase zásada, že deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom životná úroveň oboch má byť približne rovnaká. Rozdielnosť životnej úrovne oboch rodičov sa teda musí premietnuť do výšky vyživovacej povinnosti toho z nich, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti a súd je zároveň povinný zohľadniť skutočnosť, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Na druhej stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zohľadňovanie názoru maloletého dieťaťa, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, dohoda o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, obavy odporkyne o vyriešenie bytovej otázky, mimomanželská známosť navrhovateľa, nezhody rodičov ohľadom starostlivosti o maloleté deti, trestné konanie voči matke maloletých detí
Právna veta: Ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine ustanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Pokiaľ je záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom, potom musí dôjsť aj k logickému záveru, že predpokladom na rozhodnutie súdu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému, zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, dočasná práceneschopnosť otca, zmena pomerov na strane maloletého dieťaťa, majetkové pomery otca odôvodňujúce zvýšenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Ak súd nemá za preukázanú skutočnosť, že zmena pomerov na strane otca spočívajúca v jeho práceneschopnosti je trvalého charakteru, jedná sa o takú zmenu pomerov, ktorá neodôvodňuje zníženie vyživovacej povinnosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že výživné je osobne, ako aj časovo nezastupiteľné plnenie rodičov voči deťom, keďže rodičia majú túto povinnosť priamo zo Zákona o rodine a sú preto povinní vyvinúť všetko úsilie, aby výživné, ktoré pokryje aspoň najzákladnejšie potreby detí, plnili. V zmysle ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, dôvody hodné osobitného zreteľa, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, spätné priznanie výživného, predĺžená rodičovská dovolenka, nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, starostlivosť o maloleté dieťa so zdravotnými problémami, výpoveď daná otcovi maloletého z dôvodu nadbytočnosti
Právna veta: Zákon o rodine, ktorý nadobudol účinnosť od 11.02.2005, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, vymedzil možnosť domáhať sa určenia výživného na súde aj pre maloleté dieťa najdlhšie dobou troch rokov a podmienil túto existenciou dôvodov hodných osobitného zreteľa. Podľa súdnej praxe sa za takéto dôvody hodné osobitného zreteľa považujú okolnosti, ktoré znemožňovali rodičovi, prípadne osobe, ktorá má maloleté dieťa v osobnej starostlivosti, objektívne vykonať kroky smerujúce k uplatneniu takéhoto nároku na súde. Závery o nedostatku dôvodov hodných osobitného zreteľa pre výnimočné určenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin krivej výpovede a krivej prísahy, trestný rozkaz, krivá výpoveď a krivá prísaha, nepravdivé tvrdenia obvineného, zločin vydierania, podmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Objektom trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy je záujem na správnom zistení skutkového stavu veci ako základu zákonných rozhodnutí súdov, prokurátorov, vyšetrovateľov alebo policajných orgánov. Krivá výpoveď sa pritom musí týkať okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, nemusí pritom ísť o okolnosť, ktorá bola pre rozhodnutie jedine a výlučne rozhodujúca. Pôjde však o okolnosť, ktorú orgán rozhodujúci o vine, teda súd, musí vziať do úvahy pri riešení otázky, o ktorej má rozhodnúť, teda pri riešení otázky viny.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava práv a povinností k maloletým deťom, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného, zverenie maloletých do osobnej starostlivosti otca, úprava styku maloletých detí s matkou, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Keď § 62 ods. 2 Zákona o rodine hovorí o tom, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, potom pri zohľadnení doby, ktorú venuje matka maloletým deťom je vhodné riešiť vyživovaciu povinnosť matky k maloletým deťom len v rozsahu 30 % zo sumy životného minima. Tu sa predpokladá, že obaja rodičia budú naďalej korektní vo vzťahu v uspokojovaní potrieb maloletých detí podľa svojich schopností a možností a že aj matka za ten čas, pokiaľ u nej budú maloleté deti, bude v plnej miere pokrývať potreby maloletých detí na výživu, výchovu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku otca s maloletým, dohoda rodičov o styku s maloletým, nahradenie súhlasu matky so zmenou priezviska maloletého, nahradenie súhlasu matky so zmenou detskej lekárky, nedôvodná námietka matky na trávenie času maloletého s otcom počas prázdnin, autoritatívne rozhodnutie súdu, striedavá osobná starostlivosť rodičov
Právna veta: Tým, že ide o konanie starostlivosti o maloleté dieťa, Zákon o rodine dáva pri každej úprave, či už ide o zverenie maloletého dieťaťa osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne striedavej osobnej starostlivosti alebo pri úprave styku prednosť dohode rodičov, pokiaľ sa však rodičia nedohodnú, sú povinní rešpektovať autoritatívne rozhodnutie súdu, ktoré v uvedených konaniach má zabezpečiť ako ochranu práv maloletého dieťaťa, tak aj práva a povinnosti rodičov, so zvýraznením ochrany práv maloletého dieťaťa. Právo rodiča na styk s maloletým dieťaťom neznamená však iba matematickú rovnováhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, pomery páchateľa, rovnaký trest pre rôznych páchateľov, osoba páchateľa
Právna veta: Pomery páchateľa sa týkajú jeho osobnostného hodnotenia, ide teda o okolnosti, ktoré charakterizujú
osobu páchateľa ako objekt trestu a tiež o okolnosti, pre ktoré je rovnaký trest pre rôznych páchateľov
rôzne citeľný. Z hľadiska významu pre mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody sa hodnotia
obdobne ako význam okolnosti prípadu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh opatrovníka na vrátenie spôsobilosti na právne úkony, odvolanie opatrovníka, nepriznanie náhrady trov konania účastníkom, pretrvávajúci zlý duševný stav opatrovanca, náhrada trov konania štátu, náhrada trov konania
Právna veta: Podľa ust. § 148 ods. 1 O. s. p., štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal. Štát pokiaľ znáša náklady spojené s vykonaním dokazovania alebo inými úkonmi, má spravidla právo na náhradu v zmysle zásad, ktoré sa odvíjajú z dôvodnosti nároku, úspechu v konaní a iných a ďalších okolností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie nehnuteľnosti niektorému zo spoluvlastníkov, povinnosť vyplatiť primeranú náhradu spoluvlastníkovi, primeraná náhrada za nehnuteľnosť, všeobecná cena nehnuteľnosti v danom mieste v dobe rozhodovania, vyporiadanie spoluvlastníctva
Právna veta: Prikázanie nehnuteľnosti niektorému zo spoluvlastníkov je nevyhnutne spojené s jeho povinnosťou vyplatiť primeranú náhradu tomu spoluvlastníkovi, ktorý je zo spoluvlastníckeho vzťahu rozhodnutím súdu vylúčený. Súdna prax sa musela vysporiadať s koncepciou primeranej náhrady z pohľadu, akým spôsobom má byť stanovená jej výška. Za primeranú náhradu za nehnuteľnosť je jej všeobecná cena v danom mieste v dobe rozhodovania s tým, že túto náhradu súd určí zodpovedajúcim podielom z ceny celej veci, nie cenou, za ktorý by bolo možné predať spoluvlastnícky podiel (porovnaj R 15/1999, rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: alkohol v krvi, zavinenie poškodeného, protiprávne konanie vodiča motorového vozidla, zodpovednosť za dopravnú nehodu, nárok na náhradu škody vzniknutej výplatou invalidného dôchodku , spoluzodpovednosť poškodeného na dopravnej nehode
Právna veta: Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka vzniká vtedy, keď jedna osoba spôsobí inej osobe svojim zavineným konaním alebo svojou činnosťou, resp. nečinnosťou škodu. Ustanovenie § 441 OZ upravuje prípad, keď škodu síce spôsobila iná osoba, ale súčasne škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného. Ak sa preukáže, že za škodu je zodpovedný nielen škodca, ale táto vznikla aj zavinením poškodeného, škodu znáša tak zodpovedný subjekt ako aj poškodený, a to pomerne.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prechod dlhov, dedičstvo, zákonní dedičia po poručiteľke, pohrebné náklady, dedičská zodpovednosť, otázka primeranosti vyčíslených pohrebných trov, bezdôvodné obohatenie z titulu spotrebovania časti dedičstva
Právna veta: Ust. § 470 Občianskeho zákonníka upravuje rozsah dedičovej zodpovednosti jednak za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a jednak za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Pre určenie dediča zodpovedajúceho podľa § 470 Občianskeho zákonníka je rozhodujúce uznesenie súdu o dedičstve, pričom osvedčenie o dedičstve vydané súdnym komisárom má účinky právoplatného uznesenia o dedičstve, lebo na jeho podkladoch je zrejmé, kto sa stal právnym nástupcom poručiteľa. Pri úprave zodpovednosti dedičov vychádza Občiansky zákonník zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa, ročná percentuálna miera nákladov, chýbajúca zákonom určená náležitosť zmluvy o úvere, zásada poctivosti, všeobecné obchodné podmienky pôžičky, neplatné dojednanie zmluvnej pokuty, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu, splnomocniteľ, dohoda o plnomocenstve, zastúpenie na základe plnomocenstva, návrh na povolenie vkladu záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností, záložca, združenie občianskoprávnej pomoci ako splnomocnenec, vady dohody o plnej moci, prijatie návrhu
Právna veta: Zastúpenie na základe plnomocenstva vyžaduje, aby zastúpený a zástupca uzatvorili dohodu o plnej moci. Výsledkom takejto dohody je splnomocniteľom udelená plná moc splnomocnencovi. Plnomocenstvo ako jednostranný právny úkon adresovaný voči tretím osobám, ktorým splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na určitý rozsah zastupovania nemá bez súčasnej existencie dohody o plnej moci uzatvorenej medzi zastúpeným a zástupcom žiadne právne účinky. Prejav vôle môže byť právnym úkonom len vtedy, ak ide o úkon smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Návrhom na uzavretie zmluvy môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, prevod vlastníctva nehnuteľností, konanie v duševnej poruche pri uzatváraní kúpnej zmluvy
Právna veta: Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacej žaloby, musí byť naliehavý v tom zmysle, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na ciele sledovaním určovacieho návrhu a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Posúdenie naliehavého právneho záujmu je otázkou kvalifikácie rozhodujúcich skutočností. Pre žalobcu to znamená nevyhnutnosť tvrdiť a dokázať skutočnosti, z ktorých vyplýva existen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, darovanie nehnuteľnosti, zamietnutie žaloby, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, maloletý žalovaný, námietka postupu katastrálneho orgánu
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo 112/2004 (81/2006 ZSP) naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: závažné porušenie pracovnej disciplíny, dovolenkový lístok, neospravedlnená absencia zamestnanca v práci, základné povinnosti zamestnanca, zmena plánovaného čerpania dovolenky, Vnútorný predpis zamestnávateľa
Právna veta: Základným predpokladom plnenia zákonnej povinnosti ust. § 81 písm. b) Zákonníka práce u zamestnanca je časový príchod na pracovisko a presný odchod z pracoviska. Povinnosť zamestnanca byť k dispozícii zamestnávateľovi ako základný predpoklad výkonu práce je z hľadiska svojho obsahu nie len povinnosťou dostaviť sa na pracovisko. Viac rozmerov z tejto povinnosti zamestnanca spočíva aj v povinnosti byť prítomný na pracovisku v stave schopnosti, spôsobilosti vykonávať prácu. Povinnosť zamestnancov zakotvená v tomto ustanovení sa vzťahuje na plné využite pracovného času, ale tiež aj na plné využiti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobnostné práva, vlastnícke právo, vyjadrený súhlas, dobrovoľné otroctvo, ľudská dôstojnosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti
Právna veta: Uprostred vesmíru sa stretnú dve planéty. Jedna z nich sa udivene pýta druhej: „Nevyzeráš veľmi dobre. Čo sa ti stalo?“ Druhá planéta odpovedá: „Ale, chytila som homo sapiens!“
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nevyplatenie mzdy a odstupného, pracovnoprávne vzťahy , mzda za vykonanú prácu, postavenie športovcov
Právna veta: Príspevok sa snaží krátkym a vecným spôsobom upresniť niektoré spojitosti a právne následky trestnoprávnej zodpovednosti štatutárnych orgánov športových klubov, ak by sa tieto subjekty stali zamestnávateľmi športovcov. Základom tejto situácie je zmena pripravovaná novým zákonom o športe - zmena statusu športovca zo zmluvného partnera športových klubov, na zamestnanca v prípade, ak športovec vykonáva športovú činnosť za odmenu ako závislú prácu. Nie je to jediná cesta vyrovnania zmluvnej nerovnovážnosti týchto vzťahov, no javí sa ako najjednoduchšia a jej inšpiráciou môže byť jej výskyt naprieč ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kamerový zabezpečovací systém, organizovanie verejného športového podujatia, kamerový systém
Právna veta: Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola zároveň zrušená vyhláška č. 332/2009 Z. z. o kamerovom zabezpečovacom systéme.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, rokovanie o uzavretí zmluvy, písomná forma
Právna veta: Dnešný príbeh nás zavedie aj do prostredia právnych vrtákov, viacerých príkladov toho, že právna úprava nie je jednoznačná v elementárnych otázkach, či boja proti (údajnému) právnemu formalizmu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o udelenie azylu, dôvody zániku azylu, politický azyl, neudelenie azylu žiadateľovi, doplnková ochrana
Právna veta: Zmeny azylového práva na SR v dôsledku transpozície smernice v oblastiach začatia konania o udelenie azylu, rozšírenia dôvodov zániku azylu a okruhu osôb, ktorým sa udeľuje azyl za účelom zlúčenia rodiny.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodné vedenie spoločnosti, povinnosť lojality konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, zákaz konkurencie, konatelia
Právna veta: Povinnosťami a určením konania konateľa spoločnosti je v intenciách Obchodného zákonníka nepriamo vyslovená zásada lojality konateľa voči spoločnosti ako aj vo vzťahu ku jej spoločníkom.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, valné zhromaždenie s. r. o., zodpovednosť štatutárneho orgánu, majetková účasť v obchodnej spoločnosti, povinnosť lojality konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, zákaz konkurencie, konatelia
Právna veta: Udelenie pokynov konateľovi valným zhromaždením spoločnosti, povinnosť konateľa konať aj bez uznesenia valného zhromaždenia a povinnosť konateľa poznať záujmy a zásady spoločnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, znalecký posudok , prípustnosť odvolania, právo vyjadrovať sa k tvrdeným skutočnostiam
Právna veta: V aplikačnej praxi súdov sa stal štandardným a ustáleným prístup, ktorý poväčšine vylučuje možnosť účastníka civilného súdneho konania položiť otázky znalcovi v štádiu pred vypracovaním znaleckého posudku. Spravidla je účastníkom rovno doručené uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, v ktorom už sú súdom definované úlohy a otázky, ktoré má znalec zodpovedať, a to bez toho, aby bol účastník vyzvaný na možnosť participovať na formulácii týchto otázok.
MENU