Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096673
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: čl. 239 ods. 1 Colného kódexu, preskúmanie rozhodnutia bývalého Colného riaditeľstva, colná sadzba, prejudiciálne konanie, Colný kódex Spoločenstva, Colný úrad
Právna veta: Colný kódex upravuje vrátenie a odpustenie cla v kapitole 5, v článkoch 235 až 242. Podľa čl. 239 ods. 1 Colného kódexu dovozné clo alebo vývozné clo môže byť vrátené alebo odpustené aj v iných prípadoch, než sú uvedené v článkoch 236, 237 a 238: - ak bude stanovené v súlade s postupom výboru; - ak vyplýva z okolností, ktoré nie je možné považovať za podvodné konanie alebo hrubú nedbanlivosť dotknutej osoby. Prípady, kedy je možné toto ustanovenie uplatniť, a postupy na ich uplatnenie sa stanovia v súlade s postupom výboru. Vrátenie alebo odpustenie môže podliehať zvláštnym podmienkam. Clo môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, bezplatná právna pomoc, právna pomoc osobám v hmotnej núdzi, zrejmá bezúspešnosť sporu, nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, Centrum právnej pomoci
Právna veta: V konaniach, v ktorých zákon ukladá súdu z úradnej povinnosti skúmať skutočnosti potrebné pre zistenie skutkového stavu, resp. tiež vykonať dokazovanie nad rozsah návrhov účastníkov konania (§ 120 ods. 2 OSP), je totiž zrejmá bezúspešnosť, osobitne tak, ako je zadefinovaná v § 8 zákona o bezplatnej právnej pomoci, povahou veci vylúčená. Ide totiž o konania v tak citlivých veciach, že zákonodarca považoval za potrebné poskytnúť účastníkom širšiu ochranu ich práv tým, že uložil súdu povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti a dôkazné prostriedky nad rámec návrhov účastníkov, ktorí by inak, napríkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: správne súdnictvo, mesto ako stavebný úrad, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, verejný záujem ako právny pojem, zamietnutie žiadosti o povolenie reklamného zariadenia, zamietnutie žaloby, záväzné stanovisko, dotknuté orgány, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Práva dotknutých orgánov vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon, v ustanovení § 140a ods. 3, § 80 ods. 2 tak, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona a ďalej, okrem iného, chrániť záujmy týkajúce sa ochrany zdravia ľudu, zaistenia vplyvov na životné prostredie, správy pozemných komunikácií, dráh, atď. Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Záväzné stanovisk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: prepustenie, personálny rozkaz vydaný v čase práceneschopnosti žalobcu, žalobca ako vyšetrovateľ oddelenia ekonomickej kriminality, predvolanie na rokovanie lekárskej komisie, neámietka nezákonnosti doručenia písomnosti, nespôsobilosť na výkon štátnej služby, dôvodné odvolanie žalobcu, prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru
Právna veta: Podľa § 192 ods. 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z. z. pre prepustenie zo služobného pomeru podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 1/ rozhodnutím lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v policajnom zbore alebo spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a 2/ ho nemožno previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia. Zákonná definícia dôvodu prepustenia podľa § 192 ods. § 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z. z. vyžaduje kumulatívne naplnenie oboch pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: správne súdnictvo, pokuta za správny delikt podľa zákona o účtovníctve, zodpovednosť za správny delikt, porušenie zákona o účtovníctve, moderačné oprávnenie súdu, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, daňový úrad, uloženie pokuty, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR
Právna veta: Zodpovednosť za správny delikt je konštruovaná v zákone o účtovníctve ako objektívna. Teda neposudzuje sa, či k porušeniu povinnosti došlo na základe zavineného úmyselného alebo nedbanlivostného konania páchateľa. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Mohli by byť brané v úvahu len v prípade výšky uloženia pokuty, čo sa stalo v právnej veci žalobcu. Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že podľa § 38 ods. 2 zákona o účtovníctve môže daňový úrad uložiť za porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zmena účastníctva, procesná vada konania, nesprávny postup odvolacieho súdu, nepripustenie zámeny účastníka na strane žalovaného, zmena účastníkov, určenie vlastníctva k pozemkom, zrušenie napadnutého rozhodnutia, návrh na zámenu účastníka konania, singulárna sukcesia
Právna veta: Účelom procesného inštitútu obsiahnutého v ustanoveniach § 92 ods. 2 a 3 O.s.p., je riešiť dôsledky singulárnej sukcesie, ak táto nastala po začatí konania. Zmyslom tejto právnej úpravy je umožniť žalobcovi, aby pomocou zmeny účastníka konania odstránil nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorý nastal v priebehu konania a ktorý by inak neodvratne viedol k zamietnutiu žaloby, pričom sa ukazuje, že je hospodárne, aby vec bola prejednaná a rozhodnutá v rámci už začatého konania voči inej alebo proti inej osobe. Predpokladom zmeny je návrh na zmenu účastníka podaný žalobcom aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, nesplnené zákonné podmienky na odňatie trestnej veci, žiadosť obžalovaného o odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti sudcov, pokračovací prečin podvodu formou spolupáchateľstva, delegácia veci, nepodmienečný trest odňatia slobody, návrh na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Medzi dôležité dôvody tzv. delegácie treba zahrnúť najmä prípady vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu, uskutočnenie spoločného konania, ak boli podané obžaloby na toho istého obžalovaného na rôznych súdoch, poškodeným alebo blízkou osobou vo vzťahu k obžalovanému je sudca alebo iný zamestnanec súdu, na ktorom bola podaná obžaloba, väčšina svedkov, ktorých treba v súdnom konaní vypočuť, má bydlisko v obvode iného vzdialeného súdu, čím v prípade delegácie dôjde k urýchleniu konania a zhospodárneniu konania (hospodárnosť konania sa posudzuje len z hľadiska výdavkov štátu). Za dôležité dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, prejudiciálny účinok právoplatného rozhodnutia, otázka platnosti kúpnej zmluvy, záložný veriteľ, res iudicata, prekážka právoplatne rozhodnutej veci, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prejudiciálna otázka
Právna veta: Otázkou prejudiciálneho účinku právoplatného rozhodnutia sa zaoberala nielen judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (por. uznesenie z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Cdo 133/2009, uznesenie z 25. apríla 2012 sp. zn. 5 MCdo 16/2010), ale aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky. Keďže súd nemôže ako predbežnú otázku znovu riešiť to, o čom už bolo právoplatne rozhodnuté v osobitnom spore účastníkov, nie je rozhodujúce, či súd v právoplatne skončenom konaní vec správne alebo nesprávne právne posúdil. Klásť si takúto otázku je nielen zbytočné, táto otázka je úplne nepatričná (nemá byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o zabezpečovacom prevode práva, prevod obchodného podielu, akcesorický záväzok, absolútna neplatnosť zmluvy, zabezpečenie záväzku, zmluva o predaji obchodného podielu, neplatnosť zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam
Právna veta: Na základe vyslovenia absolútnej neplatnosti zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva a určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať nároky žalovaného vyplývajúce z iných právnych vzťahov, a to z prevodu obchodného podielu. Uzavretie zmluvy o zabezpečovacom prevode práva má len charakter zabezpečenia záväzku, takýto záväzok v rámci zabezpečovacieho prevodu práva je možné považovať len za akcesorický záväzok, ktorého existencia dôsledku sa vždy viaže na hlavný záväzok, preto v prípade zmluvného zabezpečovacieho prevodu práva nemožno hovoriť o synalagmatickom právnom v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: spoločné ustanovenia Zákon o rodine, premlčacia doba, premlčanie dávok bežného výživného, rozsudok českého súdu ako exekučný titul, nesprávne posúdenie počiatku plynutia premlčacej doby dávok bežného výživného, zamietnutie námietok povinného, námietka premlčania vznesená povinným, vymáhanie dlžného výživného, bežné výživné, mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
Právna veta: Právne úpravy premlčania výživného v Českej a Slovenskej republike boli zhodné do 31. augusta 2008. V uvedený deň nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 259/2008 Sb., ktorým bolo medziiným novelizované aj ustanovenie § 98 Zákona o rodině. V zmysle § 98 ods. 1 uvedeného zákona právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najviac 3 roky späť od tohto dňa. Podľa § 98 ods. 2 tohto zákona práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného, ako i ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, neprípustné dovolanie žalobkyne, námietka zaujatosti vznesená proti sudcom, prekvapivé rozhodnutie, návrh na prikázanie veci inému súdu, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy
Právna veta: V rozhodovacej praxi najvyššieho súdu sa pod „prekvapivým rozhodnutím“ rozumie rozhodnutie, ktorým odvolací súd (na rozdiel od súdu prvého stupňa) za rozhodujúcu považoval skutočnosť, ktorú nikto netvrdil alebo nepopieral, resp. ktorá nebola predmetom posudzovania súdom prvého stupňa. Prekvapivým je rozhodnutie odvolacieho súdu „nečakane“ založené na iných právnych záveroch než rozhodnutie súdu prvého stupňa (viď tiež uznesenie najvyššieho súdu zo 17. septembra 2009 sp. zn. 3 Cdo 102/2008), resp. rozhodnutie z pohľadu výsledkov konania na súde prvého stupňa „nečakane“ založené nepredvídateľne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaviniť zastavenie konania, neúčelnosť trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka, zástupca účastníka konania, právo na právnu pomoc , právo na náhradu trov konania , náhrada trov konania v sporovom konaní
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: trvanie väzby, obzvlášť závažný zločin hrubého nátlaku, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu, sudca pre prípravné konanie, obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti, dohľad probačného a mediačného úradníka, žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, zamietnutie sťažnosti obvineného
Právna veta: Súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie môže uložiť dohľad aj v prípade obzvlášť závažného zločinu za predpokladu, že to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu).
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, nepreukázané hospodárnejšie prejednanie veci, nevyhovenie návrhu na prikázanie veci
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Dôvody vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov a iných okolnostiach. Pôjde však, predovšetkým o skutočnosti, z ktorých je možné vyvodiť, že iným, než príslušným súdom, bude vec prejednaná rýchlejšie a hospodárnejšie. K prikázaniu veci inému, než príslušnému súdu by preto malo dochádzať len výnimočne a zo závažných dôvodov, keď dôvody odňatia veci pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, vykonávanie dôkazov, prieskumná činnosť exekučného súdu, prejav vôle povinnej osoby, Exekučný súd, nespôsobilý exekučný titul, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú, notárska zápisnica ako exekučný titul
Právna veta: Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Pri tom medziiným skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením (doložkou) o vykonateľnosti, či je exekučný titul materiálne vykonateľný, či sú oprávnený a povinný osobami uvedenými v exekučnom titule a či sú splnené všeobecné podmienky konania v zmysle § 103 O.s.p. Exekučný súd v štádiu skúmania, či žiadosť o udelenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: dôvody dovolania, námietka zaujatosti proti predsedníčke odvolacieho senátu, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, odcudzenie finančnej hotovosti a šperkov, prečin porušovania domovej slobody, zločin krádeže, nenaplnenie dôvodov dovolania uplatnených obvineným
Právna veta: Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb, taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Tr. por.; neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Vykonávanie dôkazov a ich hodnotenie sa v plnom rozsahu vykonáva v rámci konania pred súdom, a to príslušnými procesnými súdmi ako v prvom stupni, tak aj v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Najvyšší súd je v konaní o dovolaní zásadne povinný vychádzať zo skutkových ziste ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: správne súdnictvo, súdna ochrana, spor o vecnú príslušnosť, preskúmanie rozhodnutí orgánov združenia, člen združenia, vylúčenie z členstva rybárskej spoločnosti, zrušenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov, dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci
Právna veta: Ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. výslovne uvádza, že na preskúmanie rozhodnutí orgánov združenia, proti ktorému nie je možné podať odvolanie je príslušný okresný súd. Ustanovenie § 246 ods. 1 O.s.p. všeobecne určuje, že na preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov sú príslušné krajské súdy, avšak len v prípade, ak zákon neustanovuje inak. V prejednávanej veci osobitný zákon stanovuje, že na preskúmanie rozhodnutia orgánu združenia je vecne príslušný okresný súd. Miestna príslušnosť sa posudzuje v zmysle § 246a ods. 1 O.s.p., podľa ktorého je miestne príslušným súd, v ktorého obvode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: reálna obava z možného ovplyvňovania svedkov, kolúzna väzba, nepravdivé a účelové svedectvá, zločin podplácania, zastrašovanie svedka, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, dôvody väzby, sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nie je možné rozdeľovať svedkov na kľúčových a tých druhých, pretože všetci svedkovia, ktorí sú navrhnutí stranami na výsluch, majú prispieť k objasneniu podstatných skutkových okolností veci a v tomto štádiu konania nie je možné vzhľadom na kontradiktórnosť trestného konania vysloviť „neužitočnosť“ niektorých svedkov pre objasnenie veci. Ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku nevymedzuje dôvody kolúznej väzby taxatívnym spôsobom. Citované ustanovenie Trestného poriadku vyžaduje na naplnenie dôvodov väzby buď pôsobenie na svedkov, znalcov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania, nezávislosť a nestrannosť sudcu
Právna veta: I. Nestrannosť sudcu pre jeho pomer (vzťah) kobhajcovi vzmysle § 31 ods. 1 Tr. por. spochybňuje z hľadiska objektívneho testu nestrannosti okolnosť, že sudca a obhajca sú v inom trestnom konaní v pozícii klient – obhajca.

II. Ak ide o už ukončenú obhajobu, môže byť nestrannosť sudcu spochybnená podľa okolností prípadu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodôvodnená námietka zaujatosti, nespokojnosť s postupom a rozhodovaním Krajského súdu, nestrannosť sudcu, námietka zaujatosti sudcu, nevylúčenie sudcu z prerokovania a rozhodovania veci
Právna veta: Miera schopnosti sudcu zachovať nadhľad a potrebnú dávku odstupu od veci, od účastníkov konania a od všetkého, čo súvisí s prejednávaním veci v súdnom konaní, je daná stupňom osobnej a osobnostnej pripravenosti sudcu na výkon súdnictva. O nestrannosť musí dbať predovšetkým sudca sám. Pri výkone súdnictva má zachovať vecný prístup za každých okolností. Svojím správaním má dbať na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. Musí mať dostatok schopnosti ovládať svoje konanie aj sféru svojich vnútorných pocitov. Súčasťou vecného prístupu sudcu k prejednávanej veci a k účastníkom konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SR, prikázanie veci inému súdu, zmena bydliska, nevyhovenie návrhu na prikázanie veci, úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že prikázanie veci inému súdu je výnimkou zo zásady, že vec má prejednať miestne príslušný súd a tak podmienky prikázania veci treba - ako výnimku - vykladať reštriktívne. Preto ak by príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 12 ods. 2 O.s.p., hoci by pre takéto rozhodnutie neboli splnené podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanovuje zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). V neposlednom rade nadriadený súd berie v úvahu aj prípadné dôsledky navrhovanej vh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie miestnej príslušnosti súdu, zahraničná právnické osoba, zastupiteľstvo, miestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Aplikácia § 86 ods. 3 O.s.p. by bola možná len v prípade, ak by žalovanou bola zahraničná právnická osoba. Zahraničnou právnickou osobou je právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, ale tu podniká, to znamená, že má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku. Podľa § 86 ods. 3 O.s.p. proti zahraničnej právnickej osobe možno podať návrh aj na súde, v obvode ktorého je v Slovenskej republike jej zastupiteľstvo alebo orgán poverený obstarávaním jej hospodárskych vecí. V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení je preto potrebné konšta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, neakceptovanie splnomocnenia, splnomocnená osoba, splnomocnenie na zastupovanie, zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok
Právna veta: Osobitosť konania v správnom súdnictve spočíva i v tom, že ak má účastník v správnom súdnictve postavenie žalobcu, musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Obligatórne zastúpenie advokátom však neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej pol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: odmietnutie vykonávania europského zatýkacieho rozkazu, predbežná väzba podľa EZR, judikát Najvyššieho súdu, trestné stíhanie pre trestný čin podvodu, návrh krajskej prokurátorky na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, zamietnutie sťažnosti vyžiadanej osoby, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Nad rámec uvedeného najvyšší súd považuje za potrebné zdôrazniť, že inštitút predbežnej väzby podľa § 15 zákona o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej ča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu na prerušenie dovolacieho konania, exekučný titul, Exekučný súd, neprípustnosť exekúcie, záujmy v rozpore so záujmami zastúpeného, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, neplatné splnomocnenie na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, zastavenie exekúcie, notárska zápisnica ako nevykonateľný exekučný titul
Právna veta: Exekúciu možno vykonať aj na podklade notárskej zápisnice, ktorá má náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku; ak tieto náležitosti nemá, nejde o vykonateľný exekučný titul. Ak je za exekučný titul označená notárska zápisnica, je exekučný súd povinný skúmať, či na jej podklade možno vykonať exekúciu (porovnaj obdobne R 58/1997). Pokiaľ notárska zápisnica nie je vykonateľný exekučný titul, je exekúcia neprípustná, čo je dôvod na zastavenie exekučného konania (I. ÚS 151/2011 a I. ÚS 155/2011). Ak sa teda exekúcia navrhuje na podklade notárskej zápisnice, ktorá nemá náležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, prieskumná činnosť exekučného súdu, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, splnomocnenie na uznanie dlhu, Exekučný súd, neplatné splnomocnenie, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, notárska zápisnica ako nevykonateľný exekučný titul
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp.zn. PLz. ÚS 1/2014 o návrhu na zjednotenie právnych názorov senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky ohľadom zabezpečenia záruk kontradiktórnosti konania, v ktorom prijal stanovisko, že pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výška dávky garančného poistenia, podmienky nároku na dávku garančného poistenia, nemožno pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté, nárok na dávku garančného poistenia
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, podanie sa posudzuje podľa obsahu, prešetrovanie sťažností je predmetom činnosti postupu orgánov verejnej správy, súd nemá právomoc prešetrovať postup pri vybavovaní sťažnost.
Právna veta: Najvyšší súd nevyhodnotil tieto podania navrhovateľa ako sťažnosť, pretože nespĺňajú kritériá sťažnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach. Podľa § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach, podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z obsahu podaní navrhovateľa nie je zrejmé, aké práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, ani nie je zrejmé na ktoré konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy navrhovateľ poukazuje. V prípade, keby aj podania navrhovateľa boli posudzované ako kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súd v správnom súdnictve, rozhodnutie prokuratúry, príslušnosť prokurátora
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia prokuratúry pri plnení jej úloh, nie je daná právomoc súdu v správnom súdnictve, ale je daná právomoc prokuratúry.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nevyhovenie návrhu odporkyne na pripustenie dovolania, iná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia, námietka odňatia možnosti konať pred súdom
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu nižšieho stupňa (len) za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj R 111/1998). Aj ústavný súd vo svojom náleze z 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012 konštatoval, že „sa väčšinovým názorom svojich senátov priklonil k tej judikatúre najvyššieho súdu, ktorá prijala záver, že nedostatok riadneho odôvodnenia rozsudku nezakladá vadu konania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., ale len tzv. inú vadu konania podľa § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.“. Sama skutočnosť, že do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: účastníci, neúplný okruh účastníkov konania, sporný spoluvlastnícky podiel nehnuteľností, vedľajší účastníci na strane žalobkýň, nedostatok vecnej legitimácie, nerozlučné procesné spoločenstvo, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, dedičská vec po poručiteľovi, určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, žalobca ako cudzí štátny príslušník, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne-ústredie, dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci, chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti
Právna veta: V súvislosti s uvedeným Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník pri podaní návrhu prejavil, resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností je nutné vychádzať zo záveru ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. z miesta, kde sa zdržiava. Ak cudzí štátny príslušník preukázateľne vykonáva prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania, judikáty najvyššieho súdu, trestný čin porušovania domovej slobody, ambulantné protialkoholické liečenie, trestný čin brania rukojemníka spolupáchateľstvom, dopustenie sa trestného činu v krátkom čase po vrátení z výkonu trestu, obzvlášť nebezpečný recidivista, sťažnosť odsúdeného, nezistenie podmienok obnovy konania, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania
Právna veta: Z ustanovenia § 394 od. 1 Tr. por. vyplýva, že „obnova konania, ktorá sa skončila právoplatným rozsudkom, sa povolí, len ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodiť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom, na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom testu. Základným predpokladom pre povolenie obnovy konania teda je zistenie, či po právoplatnom rozhodnutím vyšli najavo sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: dôvody väzby, judikát Najvyššieho súdu, nezistenie splnenia zákonných podmienok na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, vzatie obžalovaného do väzby, ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou, úhrnný trest odňatia slobody, zamietnutie žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, zamietnutie odvolania obžalovaného ako nedôvodné, povolená obnova konania, zákonný sudca, nevylúčenie sudcov z vykonávania úkonov trestného konania, zamietnutie sťažnosti obžalovaného, trestný čin vraždy
Právna veta: Podľa § 31 ods. l Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa § 32 ods. 3 Tr. por. o vylúčení z dôvodov uvedených v § 31 na základe námietky vznesenej niektorou zo strán v iných prípadoch ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia, uloženie zásielky na pošte
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 správneho poriadku hovorí úplne jednoznačne, že tretím dňom od uloženia zásielky nastáva deň doručenia (fikcia doručenia), aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak teda navrhovateľ v podanom odvolaní spochybňuje dodržanie 18 dňovej úložnej lehoty, ktorá mu bola oznámená poštovým doručovateľom na oznámení o uloženej zásielke (čo dokladá až v odvolaní proti napadnutému rozsudku len kópiou oznámenia o uložení zásielky), odvolací súd zdôrazňuje, že správny poriadok stanovuje fikciu doručenia zásielky určenej do vlastných rúk fyzickej osobe len trojdňovou lehotou, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie zrejmej bezúspešnosti, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Centra právnej pomoci, Zákon o bezplatnej právnej pomoci, nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 OSP v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, keď OSP pre priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov vylučuje zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje, čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon o bezplatnej právnej pomoci príkladmo uvádza, na čo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z podmienok pre priznanie tohto ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, zaujatosť vyšetrovateľa, vyšetrovateľ Policajného zboru, fyzické napadnutie poškodenej, odvolanie obvineného, prečin nebezpečného vyhrážania
Právna veta: Ustanovenie § 31 ods. 1 Tr. por. v záujme zabezpečenia dôvery verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Pomerom k prejednávanej veci treba pritom rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutkoch, pre ktoré sa vedie trestné stíhanie, napr. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, miesto zdaniteľného obchodu, tovar prepravovaný po železnici, miesto dodania tovaru, kontrolovaný daňový subjekt, traditio longa manu, intrakomunitárna dodávka tovaru, vôľové odovzdanie tovaru, dodatočné vyrubenie DPH, procesná vada konania, opakovaná daňová kontrola, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR
Právna veta: V danom prípade išlo o dodanie tovaru bez prepravy a odoslania, bez reálnej fyzickej manipulácie s tovarom. Ide o tzv. traditio longa manu (angl. delivery by long hang), teda vôľové odovzdanie tovaru. Uvedený spôsob odovzdania tovaru a prevod ekonomického vlastníctva je právne prípustný nielen z hľadiska obchodnoprávneho, ale i z hľadiska daňového, kde je kvalifikovaný terminológiou z rozsudku Súdneho dvora C-254/04 EMAG ako nepohyblivá dodávka. Z rozsudku EMAG však možno na danú právnu vec primerane prevziať iba terminológiu. Senát dospel k záveru, že rozsudok EMAG nie je možné na túto vec ap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 11/2014
Kľúčové slová: predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, predbežné opatrenia, značné obmedzenie vlastníckeho práva, nezákonná daňová kontrola, zákaz nakladania s nehnuteľným majetkom, predbežné opatrenie na zabezpečenie dosiahnutia účelu daňovej kontroly, Inštitút predbežného opatrenia, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. je upravený pomerne všeobecne, čo do definovania podmienok na jeho uplatnenie - „Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní na zabezpečenie ich účelu“ „.... uložiť rozhodnutím daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel ....“ Jediné výslovné obmedzenie pre správcu dane vyplýva z ods. 4 tohto ustanovenia, na základe ktorého predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka. Sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: výstavba prípojky plynovodu, námietka nadmernej zastavanosti pozemku, nepreukázanie vlastníctva, verejná komunikácia, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, účastníci stavebného konania
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že v ustanovení § 59 ods. 1 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je okruh účastníkov vymedzený tak, že pre postavenie účastníka konania nepostačuje vlastnícke alebo iné právo k susednej nehnuteľnosti, ale musí byť splnená aj druhá podmienka, že vlastnícke právo alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti suseda môžu byť stavebným povolením dotknuté. Túto otázku posudzuje stavebný úrad podľa okolností konkrétneho prípadu a na základe toho vymedzí okruh účastníkov konania. Pritom platí, že len stavba nachádzajúca sa na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: trvanie väzby, zastrašovanie svedka, sťažnosť obvineného, zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zamietnutie žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 3 Tr. por. má obvinený právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: komínové teleso krbu, prístrešok, nepovolená stavba, jednoduchá stavba, konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Dodatočné stavebné povolenie je určitým benefíciom v prospech stavebníka, ktorý pred začatím stavby nepožiadal o vydanie stavebného povolenia. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby tu nie sú určované na základe návrhu stavebníka, ale ide o autoritatívne stanovenie podmienok, ktoré stavebný úrad vyžaduje, aby existujúca stavba sa dostala do súladu so zákonom tak, aby ju dodatočne mohol povoliť. Pokiaľ ide o súlad dodatočne povolenej stavby s verejnými záujmami, dotknuté orgány štátnej správy posudzujú i intenzitu chráneného verejného záujmu v súvislosti so stavbou.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: zdaniteľné obchody, prepojené osoby, skončenie nájomného vzťahu, prenájom hmotného majetku - zdravotníckych prístrojov, zdaniteľný obchod, právo odpočítať daň z prijatého tovaru, zníženie nadmerného odpočtu DPH, traditio longa manu, prevod vlastníckeho práva, dodatočný platobný výmer, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR
Právna veta: V danom prípade išlo o zdaniteľný obchod medzi personálne prepojenými osobami. Pri tomto type obchodov sa skúma existencia ekonomického dôvodu (kauzy) ako podporného interpretačného prostriedku netypickej daňovej transakcie na okolnosti prevodu ekonomického vlastníctva, a to najmä v prípadoch, ak ide o odovzdanie bez fyzického prevzatia veci vo forme traditio longa manu (angl. delivery by long hang), na ktoré následne nadväzuje fyzické prevzatie tovaru. Prevod ekonomického vlastníctva vo forme traditio longa manu je výrazne spochybnený následným správaním žalobcu. Nadobudnutie ekonomického vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: závažné procesné pochybenie, porušenie vlastníckeho práva žalobcu, určovanie odstupových vzdialeností od spoločnej hranice pozemkov, žalobca ako vlastník susedného pozemku, súdny prieskum, rozhodnutie o umiestnení stavby, Územné rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za dôležité poukázať na tú skutočnosť, že rozhodnutím o umiestnení stavby sa stavba umiestňuje na konkrétnom pozemku a v stavebnom konaní sa neprihliada na tie námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní. Z judikatúry ústavného súdu, na ktorú poukázal súd prvého stupňa v svojom odôvodnení nevyplýva, že by automaticky každé rozhodnutie o umiestnení stavby nepodliehalo súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, avšak v každej veci je potrebné skúmať konkrétne okolnosti, za ktorých k vydaniu rozhodnutia došlo a či takéto rozhodnutie môže zasiahnuť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočet DPH, zásada rovnosti, zásada zákonnosti, neunesenie dôkazného bremena žalobcu, zásady daňového konania, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR
Právna veta: Jednou zo základných zásad daňového konania je zásada zákonnosti, ktorá pre správcu dane v daňovom konaní ustanovuje povinnosť postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 2 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.). V zmysle zásady súčinnosti (§ 2 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb.) správca dane postupuje v daňovom konaní v úzkej súčinnosti s daňovými subjektmi. Pre daňovú kontrolu a daňové konanie je jednou z najvýznamnejších zásad tzv. zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb.), podľa ktorej správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jedno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: určenie príslušnosti krajského súdu, príslušnosť podľa zákona o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: I. Zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z.z. (ďalej len „zákon o EZR“) stanovuje jednak príslušnosť prokuratúry a jednak príslušnosť súdu ako vykonávajúcich justičných orgánov. Miestnu príslušnosť krajskej prokuratúry na vykonávanie predbežného vyšetrovania upravuje § 11 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR, miestnu príslušnosť krajského súdu upravuje tento zákon vo viacerých ustanoveniach, a to v závislosti od navrhovaného postupu (na postup podľa § 15 ods. 3, § 22 ods. 2, § 17 ods. 3 zákona o EZR). II. Miestna príslušnosť krajského súdu na konanie podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okolnoti ktoré majú pôvod v prevádzke, motorové vozidlo, objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: práva účastníkov v správnom konaní, zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, účastník správneho konania, postup pri rozhodovaní správneho orgánu, procesné práva zúčastnených osôb v správnom konaní, žiadosť o povolenie na odstreľ medveďa, právo vyjadriť sa k navrhovaným dôkazom v správnom konaní, štátna ochrany prírody Slovenskej republiky
Právna veta: 1) Ako vyplýva z § 40 ods. 2 a 3 zákona o ochrane prírody, tento pre povolenie výnimky z povinnosti uloženej v § 35 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody (t. j. pre povolenie odstrelu) vyžaduje splnenie troch podmienok: (1) neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva; (2) výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli; (3) cieľom povolenia výnimky môže byť (okrem iného) predchádzanie závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve alebo ochrana verejného zdravia alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: mimoriadny opravný prostriedok, osobné rozhodnutie generálneho prokurátora, podnet fyzických osôb alebo právnických osôb na podanie mimoriadneho dovolania, voľná úvaha generálneho prokurátora, neexistencia právneho nároku, podnet daný generálnemu prokurátorovi, podmienky na podanie mimoriadneho dovolania, mimoriadne dovolanie
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že zákonné podmienky na podanie mimoriadneho dovolania sú upravené v už citovanom § 243e a nasl. OSP. Z označených ustanovení Občianskeho súdneho poriadku jednoznačne vyplýva, že ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorého využitie ako procesného inštitútu patrí výlučne generálnemu prokurátorovi, t. j. závisí len od jeho rozhodnutia, či mimoriadne dovolanie podá, alebo nepodá. To zároveň znamená, že sťažovateľ nemá ústavou garantované právo, prostredníctvom ktorého by si mohol „vynútiť“, aby generálny prokurátor vyhovel jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: verejné listiny, zapisované údaje a obsah zbierky listín, Smernica č. 91/2001 ES o zmene prílohy k smernici č. 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa obmedzení marketingu a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov (hexachlóretánu) ôsmykrát prispôsobuje technickému pokroku, zápisnica o súdnom pojednávaní, ústavná sťažnosť proti nedostatkom protokolácie, dôkazné prostriedky, resp. prostriedky na osvedčenie námietok, dôkaz opaku proti obsahu verejnej listiny, skutkový stav, ako bol opísaný v odôvodnení rozsudku, prílohy zápisnice pojednávaní
Právna veta: 1) Len na záver ústavný súd dopĺňa, že podľa ustálených názorov doktríny (pozri Števček M. In: Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha : C. H. BECK, 2009, s. 86, zo starších napr. Mičura, M., Moys, Š. Občiansky sporový poriadok. Bratislava : Právnická jednota, 1942, s. 212) a judikatúry (napr. 2 Cdo 119/2011) je zápisnica o pojednávaní, ktorá obsahuje všetky zákonom ustanovené (formálne) náležitosti, verejnou listinou, keďže bola vyhotovená súdom v rámci jeho právomoci (§ 134 OSP). Citované ustanovenie však výslovne pripúšťa dôkaz opaku proti obsahu verejnej li ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nerekvalifikácia podľa skutočnej právnej povahy , nevykonanie potrebných dôkazov, iná vada konania, chybný postup opatrovníka , uznesenie o ustanovení opatrovníka účastníkovi s neznámym pobytom, nevykonanie potrebných dôkazov v dôsledku nesprávneho právneho názoru, nesprávna kvalifikácia uplatneného nároku, skutková podstata inej vady konania, právo vlastniť majetok, žaloba o neplatnosť kúpnej zmluvy, námietky premlčania
Právna veta: 1) Nesprávne posúdenie plynutia premlčacej doby je považované za nesprávne právne posúdenie veci (pozri napr. 1 M Cdo 3/2008), podobne nesprávna kvalifikácia uplatneného nároku, resp. jeho nerekvalifikácia podľa skutočnej právnej povahy (porov. napr. 3 Cdo 252/2007). Nevykonanie potrebných dôkazov v dôsledku nesprávneho právneho názoru je zasa subsumovateľné pod odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) OSP. Tvrdené pochybenia súdu pri vykonávaní jednotlivých dôkazov môže podľa povahy napĺňať buď skutkovú podstatu inej vady konania (porov. napr. II. ÚS 591/2012), alebo sa môžu prejaviť v nesp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, exekučný titul, všeobecné ustanovenia exekučny poriadok, návrh na vykonanie exekúcie, návrh na začatie prejudiciálneho konania, porušenie základného práva oprávneného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, nemožnosť sa vyjadriť k návrhom na dôkazy a k výsledkom dokazovania, preskúmavanie žiadosti exekútora o udelenie poverenia, žiadosť o vydanie poverenia
Právna veta: 1) K nemožnosti vyjadrenia sa sťažovateľky (ale aj povinnej) „k návrhom na dôkazy a k výsledkom dokazovania“ v konaní pred exekučným (okresným) súdom ústavný súd konštatuje, že pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie [§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov] sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: premlčanie práva zdravotnej poisťovne výkazom nedoplatkov určiť dlžné poistné, vykonateľnosť výkazu nedoplatkov, nedoplatky v zdravotnej poisťovni, plnenie na základe právoplatného a vykonateľného výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovne, premlčanie práva, nedoplatky na povinnom poistení, právo vlastniť majetok, zdravotné poistenie, právoplatnosť a vykonateľnosť výkazu nedoplatkov, vymáhanie poistného
Právna veta: 1) Je potrebné dôsledne rozlišovať premlčanie práva zdravotnej poisťovne výkazom nedoplatkov určiť dlžné poistné, t. j. premlčanie práva uplatniť nárok na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení (premlčanie tohto práva možno namietať iba do právoplatnosti výkazu nedoplatkov) a premlčanie práva domáhať sa plnenia na základe právoplatného a vykonateľného výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovne, t. j. premlčanie práva vymáhať poistné podľa § 21 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení (premlčanie tohto práva možno namietať po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť, odňatá možnosť konať pred súdom, oprávnenie vyplývajúce z vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, konkurzné konanie, zákon o konkurze, speňažiť majetok v súvislosti s platnosťou či neplatnosťou prvej schôdze veriteľov, žiadosť správcu o udelenie pokynu , zbavenie možnosti výkonu jednotlivých oprávnení vyplývajúcich z vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že bolo povinnosťou okresného súdu uviesť v odôvodnení napadnutého uznesenia závery odôvodňujúce jeho právomoc ako príslušného orgánu [§ 82 ods. 2 písm. e) zákona o konkurze], uviesť žiadosť správcu o udelenie pokynu (§ 84 ods. 1 zákona o konkurze) a vysporiadať sa s oprávnením správcu speňažiť majetok v súvislosti s platnosťou či neplatnosťou prvej schôdze veriteľov (§ 91 ods. 3 zákona o konkurze), avšak nemožno súhlasiť s tvrdením sťažovateľov, že vydaním napadnutého uznesenia im bola odňatá možnosť konať pred súdom a boli zbavení možnosti výkonu jednotlivých oprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR, právo na tlmočníka , tlmočenie hlavného pojednávania, simultánne a doslovné tlmočenie pojednávania, pojem "prekladateľ", pomoc tlmočníka, ktorý ústne tlmočí, bezplatného ustanovenia tlmočníka
Právna veta: 1) Ústavný súd sa vyjadril v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 144/03 z 13. augusta 2003 k rozsahu základného práva podľa čl. 47 ods. 4 ústavy v súvislosti s požiadavkou na preklad všetkých listín súvisiacich s konaním, keď uviedol, že takýto nárok netvorí obsah základného práva podľa čl. 47 ods. 4 ústavy. Európsky súd pre ľudské práva konštatoval v rozsudku Kamasinski v. Rakúsko, ods. 74, že čl. 6 ods. 3 písm. e) dohovoru nejde tak ďaleko, aby vyžadoval v konaní písomný preklad každého listinného dôkazu alebo úradného dokumentu. Poskytnutá pomoc tlmočníka by mala byť taká, aby umožnila obvinenému zoz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, zásada úspechu účastníkov konania v spojení so zásadou zavinenia, dobrovoľné uhradenia časti trov konania, „stručnosť“ rozhodnutí o náhrade trov konania, zásadný procesný exces súdu, spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Krajský súd otázku náhrady trov konania posúdil v zmysle § 142 ods. 2 OSP, tak podľa názoru ústavného súdu nerešpektoval a opomenul účel príslušnej právnej úpravy a v nadväznosti na to nesprávne aplikoval ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, a preto sa napadnuté uznesenie javí ako svojvoľné. Navyše, z napadnutého rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že odvolací súd sa otázkou uplatnených trov konania sťažovateľa nezaoberal a neriešil ani súvisiacu otázku dobrovoľného uhradenia časti trov konania sťažovateľa jedným z účastníkov konania. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia je zrejmé, že kraj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základ pre realizáciu ďalších procesných prostriedkov, okamžitá záväznosť uznesenia, vykonateľnosť uznesenia o vznesení obvinenia, procesné prostriedky upravené v Trestnom poriadku, opravný prostriedok proti uzneseniu o vznesení obvinenia, právo na prípravu obhajoby, ústavnoprávne akceptovateľná alternatíva odôvodnenia, prípustnosť a účinok sťažnosti
Právna veta: 1) V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na znenie § 185 ods. 1 a 2 Trestného poriadku, z ktorého vyplýva, že opravným prostriedkom proti uzneseniu o vznesení obvinenia je sťažnosť, ktorá ale v súlade s § 185 ods. 6 Trestného poriadku nemá odkladný účinok. Uznesenie o vznesení obvinenia je účinné od jeho vydania, resp. je okamžite vykonateľné. Vykonateľnosť uznesenia znamená aj okamžitú záväznosť uvedeného rozhodnutia, ktoré je automaticky spôsobilé byť ďalej použité ako základ pre realizáciu ďalších procesných prostriedkov podľa Trestného poriadku vrátane rozhodovania o väzbe. Vykonateľnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozsudok súdu v sporovom konaní, dovolanie , rozpor v dĺžke dojednaných neurčitých dôb vyplácania plnenia, relevantná odvolacia námietka, trvanie práva na dôchodok, zmluvné plnenie, absolútne neplatná zmluva o dôchodku pre neurčitosť vo vymedzení dĺžky trvania práva na dôchodok, doba platnosti zmluvy o dôchodku, prípustnosť dovolania, zmluva o dôchodku uzavretá na dobu určitú
Právna veta: 1) Za relevantnú nepovažuje ústavný súd odvolaciu námietku, podľa ktorej zákon, ale ani zmluva o dôchodku neupravili dobu trvania zmluvy o dôchodku, ale len dobu trvania práva na dôchodok. Tým chce sťažovateľka zdôrazniť, že zmluva o dôchodku je zmluvou na dobu neurčitú, a to aj vtedy, keby inak právo na dôchodok malo trvať po dobu určitú..............2) Nemôžu byť pochybnosti o tom, že predmetom sporu medzi účastníkmi konania vedeného všeobecnými súdmi bola otázka doby trvania práva žalobkyne na dôchodok, resp. povinnosti sťažovateľky dôchodok ako zmluvné plnenie jej poskytovať. Spor sa t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: splnomocnenec oprávnený klásť otázky vzťahujúce sa na ním uplatnený nárok, predpoklady zodpovednosti osoby, limitujúca definícia práva poškodeného, Uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní , návrh splnomocnenkyne poškodeného na doplnenie dokazovania, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, trestné konanie, všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ
Právna veta: 1) Predmetnú tzv. limitujúcu definíciu práva poškodeného, resp. jeho splnomocnenca klásť otázky „v rozsahu uplatnených práv“ je potrebné vykladať tak, že poškodený, resp. jeho splnomocnenec je oprávnený klásť otázky vzťahujúce sa na ním uplatnený nárok, teda také, ktoré smerujú k zisteniu skutočností, ktoré sú pre úspešnosť uplatneného nároku nevyhnutné. Pre poškodeného je zásadným preukázanie, či sú naplnené predpoklady zodpovednosti osoby, voči ktorej sa vedie trestné konanie, za spôsobenú škodu. Práve z dôvodu, že poškodený, resp. jeho splnomocnenec nenahrádzajú orgán činný v trestnom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu, nesporová pohľadávky po splatnosti, otázky platobnej schopnosti dlžníka, obsah konkurzného spisu, návrh na vyhlásenie konkurzu, potvrdenie audítora, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve, návrh voči právnickej osobe, potvrdenie audítora, správcu alebo súdneho znalca, náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu, výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu, uznanie dlhu dlžníkom, vymáhateľná pohľadávka
Právna veta: 1) Zákon o konkurze a reštrukturalizácii zároveň stanovuje náležitosti návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu, ktorých splnenie je predpokladom začatia konkurzného konania. Jednou z týchto náležitostí je aj pripojenie listiny, ktorá dokladuje pohľadávku navrhovateľa (napr. aj len potvrdenie audítora, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekúcia predajom nehnuteľností, pohľadávka proti úpadcovi, zaplatenie pohľadávky založenej na poskytnutí dopravných služieb, právo vlastniť majetok, legitímny nárok na získanie vlastníctva, sťažovateľov nárok na udelenie príklepu, legitímny nárok na získanie vlastníctva
Právna veta: 1) Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 1 dodatkového protokolu zdôrazňuje, že toto ustanovenie nezaručuje c, avšak také právo (pohľadávka) môže byť predmetom ochrany, ak je dostatočne určité a ak ho možno považovať za legitímny nárok na získanie vlastníctva (porov. napr. rozsudok Veľkej komory z 28. 9. 2004, Kopecký proti Slovensku, sťažnosť č. 44912/98, ods. 35). Podľa názoru ústavného súdu bol však sťažovateľov nárok na udelenie príklepu príliš hypotetický na to, aby mohol požívať takúto ochranu. Ustanovenia § 148 a § 150 Exekučného poriadku totiž jednoznačne ustanovujú, že vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákonnosť prípravného konania, včasné doručenie uznesenia o vznesení obvinenia, inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia, rozhodnutia v prípravnom konaní , možnosti realizovať svoju obhajobu, zrušenie právoplatých rozhodnutí v prípravnom konaní, zastavenie trestného stíhania
Právna veta: 1) Právna úprava zakotvujúca inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov predstavujúcich zásah do stability právoplatných rozhodnutí orgánov prípravného konania reguluje jeho aplikáciu stanovením jasných hraníc, keď jeho použitie podmieňuje existenciou iba takého podstatného pochybenia, ktoré predstavuje porušenie zákona a jeho uplatnenie limituje zákonnou lehotou troch mesiacov počínajúcou momentom právoplatnosti napádaného rozhodnutia..2) Je nepochybné, že okresná prokuratúra, ktorá nezabezpečila včasné doručenie uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť poisťovateľa, osobitosť aplikácie právnych noriem Európskej únie, rozhodcovské konanie, poistné zmluvy, výpočet poistného rizika, právo na verejné prerokovanie veci
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľky týkajúcu sa osobitosti aplikácie právnych noriem Európskej únie v prípadoch poistných zmlúv v spojitosti s posudzovaním rozhodcovskej doložky obsiahnutej v poistnej zmluve, ktorá spočíva na tvrdení, že dohoda o rozhodcovskom konaní tvorí súčasť výpočtu poistného rizika a zodpovednosti poisťovateľa, preto nepodlieha súdnemu prieskumu z hľadiska cieľov smernice 93/13/EHS, je táto argumentácia sporná a aj protirečivá v tom smere, že na jednej strane sťažovateľka tvrdí, že poistné riziko je viazané, respektíve ráta s riešením sporov v rozhodcovskom konaní, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, dĺžka napadnutého konania, úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty, zbytočné prieťahy v dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, opatrenia umožňujúce prerokovanie veci, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: 1) Ústavný súd sa zaoberal postupom okresného súdu v období po rozhodnutí ústavného súdu č. k. I. ÚS 7/2011-25 z 9. marca 2011, avšak nemohol neprihliadnuť na skutočnosť, že posudzované konanie začalo 3. decembra 1999, teda trvá už viac ako 14 rokov, pričom takáto dĺžka napadnutého konania je už sama osebe celkom jednoznačne neprimeraná. Okrem uvedeného bol okresný súd v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov opakovane absolútne nečinný, konkrétne od 7. apríla 2011 do 16. februára 2012 (desať mesiacov) a od 6. novembra 2012 do vyžiadania tohto spisu ústavným súdom, teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: procesné práva účastníkov konania, povinnosť nahradiť trovy , primerané finančné zadosťučinenie, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, celková dĺžka napádaného konania, zbytočné prieťahy v konaniach, právo na prejedanie záležitosti v primeranej lehote, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Ústavný súd môže priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané finančné zadosťučinenie (čl. 127 ods. 3 ústavy, § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde). Sťažovateľ žiadal priznať primerané finančné zadosťučinenie v sume 6 500 € z dôvodov uvedených v bode 4 odôvodnenia tohto nálezu. Vzhľadom na okolnosti danej veci ústavný súd dospel k názoru, že samotný sťažovateľ prispel k celkovej dĺžke napádaného konania v rozsahu nie nepodstatnom (pozri najmä body 7 a 15), a preto mu finančné zadosťučinenie nepriznal. V rámci tohto rozhodnutia bolo zohľadnené tiež zistenie ústavné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, rozhodovanie o hmotnom práve a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote, neaplikovateľnosť č. 48 ods. 2 ústavy, znovu prerokovaná vec, štádium po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o povolení obnovy konania, obnova trestného konania, zamietnutie návrhu na obnovu konania, právo na prerokovanie veci bez prieťahov
Právna veta: 1) V závere svojej argumentácie sa ústavnému súdu žiada sťažovateľovi pripomenúť judikovaný právny názor ústavného súdu, podľa ktorého pri obnove trestného konania podľa Trestného poriadku môžu byť práva sťažovateľa podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru porušené v zásade len v štádiu po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o povolení obnovy konania. V konaní o návrhu na obnovu konania – v štádiu do rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo rozhodnutia o zamietnutí návrhu na obnovu konania – nie je aplikovateľný čl. 48 ods. 2 ústavy v časti týkajúcej sa práva na prerokovani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: stopercentná majetková účasť štátu, spoločnosť s ručením obmedzeným, rozsah zodpovednosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu voči družstvu, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, súlad s ústavným zákonom, pokuta odpovedajúca mesačnému platu verejného funkcionára, funkcia členov štatutárneho orgánu „štátnych“ akciových spoločností, všeobecnosti o obchodných spoločnostiach
Právna veta: 1) Ústavný zákon nevyníma spod svojej pôsobnosti funkcie štatutárneho orgánu/ členov štatutárneho orgánu v spoločnostiach s ručením obmedzeným, keď v citovanom čl. 2 ods. 1 písm. Zb.) hovorí vo všeobecnosti o obchodných spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. V zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnými spoločnosťami sú v zmysle zákona aj spoločnosti s ručením obmedzeným. Preto nemožno súhlasiť s názorom navrhovateľa, že pôsobnosti ústavného zákona podliehajú len funkcie štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu „š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skutočnosti označované ako objektívne vo vyjadrení súdu, dispozičná sféra vedenia súdu či konajúceho sudcu, prieťahy v konaní zapríčinené nesprávnou organizáciou práce, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, prieťahy v dôsledku postupu súdu, prieťahy dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, súdny znalec, súd bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný od 14. mája 2010 do 22. októbra 2010 (päť mesiacov) a od 17. novembra 2010 do 21. februára 2011 (tri mesiace). Okrem toho okresný súd toleroval znalcovi, že namiesto 60 dní, ktoré mu určil v uznesení č. k. 7 C 49/07-241, znalecký posudok vypracoval v lehote 7 mesiacov. Okresný súd teda minimálne jeden rok vo veci nevykonal žiadne efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ počas napadnutého súdneho konania nachádza, čo je základným účelom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, právo vlastniť majetok
Právna veta: V konaní o vydaní veci nebolo úlohou všeobecných súdov zaujímať stanovisko k otázkam spätým s reštrukturalizačným konaním (prihlasovanie pohžadávok), jeho závery vyplývajúce zo schváleného reštrukturalizačného plánu a majúce záväzný charakter boli však pre rozhodnutie vo veci zásadné. Krajskému súdu nemožno vytýkať, že v odôvodnení svojho rozhodnutia uskutočnil sumarizáciu aj ďalších skutočností, keďže tým reagoval na námietky sťažovatežky uvedené v odvolaní, ktoré poukazovali na nesprávnosť uplatňovania ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V sťažnosti podanej ústavnému súdu sťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch svedka, výslovne prezentované obavy z osoby sťažovateľa, vylúčenie verejnosti po dobu výsluchu takého svedka z pojednávacej miestnosti, vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti predsedom senátu, utajenie totožnosti svedka, utajenie totožnosti sťažovateľa, ťažká ujma na zdraví alebo smrť, vylúčenie verejnosti, právo svedka odoprieť výpoveď, pokračovanie pojednávania bez obžalovaných
Právna veta: 1) Podľa § 262 Trestného poriadku ak je obava, že svedok v prítomnosti obžalovaného nevypovie pravdu, prípadne ak ide o výsluch svedka, ktorému alebo jeho blízkej osobe z podaného svedectva hrozí ujma na zdraví, smrť alebo iné závažné nebezpečenstvo, agenta alebo o svedka, ktorého totožnosť musí zostať zo závažných dôvodov utajená, urobí predseda senátu vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti alebo utajenie totožnosti svedka, prípadne vylúči obžalovaného, jeho dôverníkov a verejnosť po dobu výsluchu takého svedka z pojednávacej miestnosti. Po návrate do pojednávacej miestnosti musí byť obžal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: orgán verejnej správy, nečinnosť stavebného úradu, rozhodnutie správneho orgánu, správne konanie, vyjadrenie sa k žalobe, právom chránené záujmy a povinnost, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa formálne zákonom ustanovené znaky účastníka konania, správne súdnictvo, Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: 1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa formálne zákonom ustanovené znaky účastníka konania, a orgán verejnej správy právne relevantným spôsobom počas správneho konania nespochybní jej účastníctvo, ba s ňou ako s účastníkom konania po celý čas riadne koná, nie je povinná pri podaní návrhu podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku preukazovať dopad tvrdenej nečinnosti orgánu verejnej správy na jej práva, právom chránené záujmy a povinnosti. Toto dôkazné bremeno zaťažuje žalovaný správny orgán, ktorý je povinný vo vyjadrení k žalobe tvrdiť a následne aj dokázať, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, rozhodovanie senátov ústavného súdu, plénum ústavného súdu, konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, zjednotenie odchylných právnych názorov senátov ústavného súdu, stanovisko trestnoprávneho kolégia, zjednocovanie právnych názorov senátov
Právna veta: 1) Podľa § 6 zákona o ústavnom súde senát, ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru odchylnému od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, predloží plénu ústavného súdu návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov. Plénum ústavného súdu rozhodne o zjednotení odchylných právnych názorov uznesením. Senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna ústavného súdu. Keďže IV. senát ústavného súdu v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospel k odchylnému právnemu názoru, ako je vyjadrený v rozhodnutiach I. senátu ústavného sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, prípustnosť dovolania - trestné konanie, selektívne chápanie dovolania, katalóg dovolacích dôvodov, inštitút odvolania, chápanie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku, odopretie opravného prostriedku v trestnom konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd neposúdil ako relevantnú ani námietku týkajúcu sa postupu špeciálneho súdu, ktorý vylúčil časti obžaloby na samostatné konania a v samostatných konaniach o nich rozhodol. Je nepochybné, že takýmto „rozdelením“ veci nestratili jednotlivé skutky vzájomnú súvislosť a nevyhnutne sa to muselo prejaviť aj v priebehu dokazovania. Vychádzajúc z obsahu rozsudku špeciálneho súdu sp. zn. PK 2 Tš 29/2006 z 28. apríla 2008 a rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 3 Toš 6/2008 z 30. marca 2010, ústavný súd konštatuje, že dokazovanie v napadnutom konaní sa týkalo ekonomickej trestnej činnosti a špe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, dosiahnutie výsledku realizácie práva, nevyhnutná podmienka na založenie svojvôle, celý proces zisťovania skutkového stavu, proces právneho posúdenia, preskúmateľné odôvodnenia, spravodlivé súdne konanie
Právna veta: 1) Nevyhnutnou podmienkou na založenie svojvôle je vykročenie konajúcich (interpretujúcich) subjektov z mantinelov vymedzených právnym rámcom, t. j. porušenie práva. Ide pritom o také porušenie práva, ktoré zahŕňa akýkoľvek postup subjektov smerujúci k dosiahnutiu výsledku realizácie práva (resp. chceného cieľa), ktorý nie je odrazom postupu právnym poriadkom výslovne či obsahovo (implicitne) predvídaného. Táto nezhoda s právnym poriadkom či vykročenie z jeho rámca pritom obsahuje v sebe všetky fázy (dielčie časti) autoritatívnej aplikácie práva. Týmito fázami je, inak povedané, celý proces zi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spôsob a forma vybavenia dožiadania, nariadenie hlavného pojednávania, požadovať vrátenie veci, uznesenie o prerušení konania, postup súdu v občianskom konaní, spravodlivé súdne konanie, uznesenie súdu, ktoré sa nezaoberá meritom, vylúčenie sudcov
Právna veta: 1) Ústavný súd už v rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 74/07 uviedol, že podľa poznatkov zo súdnej praxe niektoré nadriadené súdy o vrátení veci rozhodujú uznesením. Takéto uznesenie sa však nezaoberá meritom (teda nerozhoduje sa ním o vylúčení, resp. nevylúčení vec prerokovávajúceho sudcu), ale sa ním len konštatuje, že vec nemala byť predložená nadriadenému súdu, a preto sa vracia súdu prvého stupňa. Voľba spôsobu komunikovania medzi všeobecnými súdmi vo vzťahu k § 15a ods. 5 OSP je na všeobecných súdoch. Ak nadriadený súd zvolí formu uznesenia, volí formálnejší spôsob vybavenia veci, ako je vybaveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, konanie o dedičtvo, prerokovanie majetku v novom dedičskom konaní, právo na spravodlivý súdny proces, celý majetok poručiteľa, dedičstvo nepatrnej hodnoty, zásah do práv sťažovateľov ako oprávnených dedičov po poručiteľovi, novoobjavený majetok zahrnutý do dedičstva
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že v danom prípade postupoval okresný súd v súlade s citovanými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, a aj keby sa dospelo k záveru, že v dotknutom dedičskom konaní nebol do dedičstva pojatý celý majetok poručiteľa, a to či už z dôvodu, že tretia osoba, ktorej bolo dedičstvo nepatrnej hodnoty vydané o tomto „potencionálnom ďalšom“ majetku poručiteľa nemala objektívnu vedomosť alebo ho „úmyselne zatajila“, táto skutočnosť nemohla v konečnom dôsledku žiadnym spôsobom objektívne zasiahnuť do práv sťažovateľov ako oprávnených dedičov po poručiteľovi. Ústavný súd d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, doručenie splnomocnenia na zastupovanie v konaní pred ústavným súdom, napadnuté rozhodnutie ústavného súdu, právny inštitút predbežného prerokovania návrhu, nedostatky zákonom predpísaných náležitostí , reálne ohrozenie majetku sťažovateľa , právo vlastniť majetok
Právna veta: 1) Sťažovateľka napriek tomu, že na úvodnej strane každej zo sťažností uvádza ako prílohy „dokumenty podľa textu“, ústavnému súdu vo všetkých podaných veciach nedoručila splnomocnenie pre jej zastupovanie v konaní pred ústavným súdom, tak ako je táto podmienka konania vyjadrená v § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde. Zároveň ústavný súd konštatuje, že vo veciach vedených pod sp. zn. Rvp 5299/2014 – sp. zn. Rvp 5302/2014 sťažovateľka navyše nedoručila ústavnému súdu ani napadnuté rozhodnutia okresného súdu, tak ako táto požiadavka vyplýva z § 50 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde. Tieto nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podnet na podanie mimoriadneho dovolania, účinný právny prostriedok ochrany základných práv a slobôd, prístup k súdu, podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom, lehota na podanie sťažnosti proti napadnutému rozsudku , neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľka implicitne v sťažnosti vychádza pri plynutí lehôt zo skutočnosti, že po doručení napadnutého rozsudku podávala 2 x podnet na podanie mimoriadneho dovolania, a teda lehota sa má počítať od ostatného oznámenia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ústavný súd ani takúto úvahu nemôže akceptovať. Podanie podnetu na podanie mimoriadneho dovolania adresované generálnemu prokurátorovi nezakladá podnecovateľovi (v danom prípade sťažovateľke) právny nárok na podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom, a preto ho nemožno podľa názoru ústavného súdu považovať za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nájomná zmluva podľa OZ, formalistická aplikácia dotknutých právnych noriem, princíp spravodlivého usporiadania vecí, bezzmluvní užívatelia nebytových priestorov, právo na spravodlivý súdny proces, prenajímateľ, obsah nájomnej zmluvy, správca konkurznej podstaty
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ v sťažnosti doručenej ústavnému súdu poukazoval na aplikáciu ustanovení § 664 a § 684 Občianskeho zákonníka a ich význam pre rozhodnutie vo veci v kontexte toho, že nikdy útočnú svojpomoc nevyužil, ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že rozhodnutie krajského súdu nie je založené na týchto ustanoveniach tak, ako to popisuje sťažovateľ. Krajský súd, naopak, veľmi dôsledne oddeľoval (platný zmluvný) právny vzťah založený medzi sťažovateľom ako nájomcom a správcom konkurznej podstaty ako prenajímateľom od (neexistujúceho zmluvného) vzťahu medzi sťažovateľom a podnájomcami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, nedostatok odôvodnenia rozhodnutia súdu, návrhy na vykonanie dokazovania, doručovania odstúpenia do kúpnej zmluvy, rozsah procesnej obrany niektorého z účastníkov konania, posudzovanie nastúpenia právnych účinkov odstúpenia od zmluvy, doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy
Právna veta: 1) Právna námietka v odvolacom konaní je však svojou povahou argumentom účastníka občianskeho konania odôvodňujúcim nesprávne právne posúdenie veci prvostupňovým súdom za súčasne riadne a úplne zisteného skutkového stavu veci. Ako je zrejmé z priebehu konania pred súdom prvého stupňa vo veci sťažovateľov, doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy sťažovateľke predmetom dokazovania nebolo a ani sťažovatelia netvrdili v priebehu konania v rámci svojej procesnej obrany, že odstúpenie od kúpnej zmluvy sťažovateľke nebolo doručené, hoci doručované byť malo. Princíp rovnosti účastníkov v občianskom sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia o obnove konania, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, rozhodovanie o hmotnom práve a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote, priebeh konania, trestné konanie, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, výkon väzby, obnova konania v sporovom konaní
Právna veta: 1) rozhodnutie týkajúce sa práva sťažovateľa bolo totiž už vydané v pôvodnom konaní vedenom na okresnom súde pod sp. zn. 1 T 79/2008 a v zmysle § 393 Trestného poriadku predstavuje dôvod, pre ktorý nemožno v trestnom stíhaní tej istej osoby pre ten istý skutok pokračovať, pokiaľ nebola povolená obnova konania. Právna neistota sťažovateľa bola odstránená právoplatným rozsudkom okresného súdu sp. zn. 1 T 79/2008 zo 7. októbra 2008. Dôvod, pre ktorý nemožno v trestnom stíhaní pokračovať, odpadne len za predpokladu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, keď by okresný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca, prekážky postupu konania, postup prvostupňového orgánu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, vyriešenie tzv. objektívnych okolností sa nachádzajú v dispozičnej sfére vedenia súdu, občianskoprávne konanie o skončenie pracovného pomeru, dlhodobo obmedzené personálne kapacity súdov, čl. 48 ods. 2 ústavy SR
Právna veta: 1) Obranu predsedníčky súdu, podľa ktorej „nečinnosť v konaní bola zapríčinená aj dlhodobou práceneschopnosťou zákonnej sudkyne, následným prerozdeľovaním súdneho oddelenia a vrátením spisov zákonnej sudkyni po ukončení práceneschopnosti“, nebolo možné akceptovať. V tejto súvislosti ústavný súd opakovane zdôraznil, že pri posudzovaní toho, či bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, posudzoval postup súdu, a nie to, či toto právo bolo porušené činnosťou (nečinnosťou) alebo postupom konkrétneho sudcu vybavujúceho danú vec. Preto pri posudzovaní odôvodnenost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach obchodného registra, návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmazu údajov podľa zákona o obchodnom registri, nedostatky medzi zapísanými údajmi a skutočným stavom, konanie pred registrovým súdom, obchodný register, súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní
Právna veta: 1) Konanie vo veciach obchodného registra pred registrovým súdom má dve podoby, a to vo forme (i) konania, v ktorom registrový súd rozhoduje o návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz zapísaných údajov podľa § 5 a nasl. zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“), a (ii) konania podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom inak ako na základe návrhu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: fytotoxický alebo fytofarmaceutický účinok, podanie patentovej prihlášky, dodatočné obdobie výlučných práv po skončení platnosti základného patentu, certifikát pre výrobky na ochranu rastlín, základný patent, komerčné využívanie vynálezu
Právna veta: 1) Pojem „výrobok“ uvedený v článku 1 bode 8 nariadenia a článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín, ako aj pojem „aktívne látky“ uvedený v článku 1 bode 3 tohto nariadenia sa majú vykladať v tom zmysle, že sa môžu vzťahovať aj na látku určenú na použitie ako safener, ak má sama osebe toxický, fytotoxický alebo fytofarmaceutický účinok..........2) Treba však uviesť, že hoci je konštatovanie tejto kvalifikácie potrebné, nepostačuje na určenie toho, či pre safener možno vydať doplnkový ochranný certifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochrana diela, vyhlásenie neplatnosti červenej farebnej ochrannej známky bez kontúr, majiteľ tejto ochrannej známky, vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ochranná známka vyhlásená za neplatnú
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %........................ 2. Ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: osobitý charakter dizajnu, nariadenie Rady (ES) č. 6/2002, kombinácia izolovaných prvkov vytvorených z viacerých skorších dizajnov, dizajn u informovaného užívateľa, kombinácia izolovaných prvkov pri dizajne
Právna veta: 1. Článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že dizajn sa môže považovať za predstavujúci osobitý charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý tento dizajn u informovaného užívateľa vyvoláva je odlišný od toho dizajnu, ktorý vyvoláva u takéhoto užívateľa nie kombinácia izolovaných prvkov vytvorených z viacerých skorších dizajnov, ale jeden alebo viacej skorších individualizovaných dizajnov....................... 2. Článok 85 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby súd pre dizajn spoločenstva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: diskriminácia v odmeňovaní, zaradenie úradníkov vymenovaných do stálej služby , stála štátna služba, diskriminácia na základe veku úradníka, skončenie aktuálneho rozpočtového obdobia
Právna veta: 1) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci nového systému odmeňovania definuje spôsoby zaradenia úradníkov vymenovaných do stálej služby pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy a stanovuje, na jednej strane, že platový stupeň, do ktorého sú v novom systéme zaradení, sa určuje len na základe výšky základného platu, ktorý poberali podľa predchádzajúceho systému odmeňovania, hoci tento spočíval na diskriminácii na základe veku úradníka, a na druhej strane, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: subjekt, ktorému sa zadáva verejná zákazka, koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek, transakcia „ in‑house “, verejnoprospešné neziskové združenie, súkromné inštitúcie sociálnej solidarity vykonávajúce neziskové činnosti, verejná zákazka
Právna veta: 1) Keď subjektom, ktorému sa zadáva verejná zákazka, je verejnoprospešné neziskové združenie, ktorého členmi sú v čase zadania tejto zákazky nielen subjekty, ktoré patria do verejného sektora, ale aj súkromné inštitúcie sociálnej solidarity vykonávajúce neziskové činnosti, podmienka týkajúca sa „obdobnej kontroly“, ktorú formuluje judikatúra Súdneho dvora, nie je na to, aby zadanie verejnej zákazky bolo možné považovať za transakciu „ in‑house “, splnená, a preto sa uplatní smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároku na peňažnú náhradu z titulu nevyčerpanej dovolenky, úmrtie zamestnanca, platená dovolenka, predbežná žiadosť dotknutej osoby, nárok na dovolenku, organizácia pracovného času
Právna veta: 1) Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym právnym predpisom alebo praxi, ako sú tie vo veci samej, ktoré stanovujú, že nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok zanikne bez vzniku nároku na peňažnú náhradu z titulu nevyčerpanej dovolenky, ak sa pracovný pomer skončí z dôvodu úmrtia zamestnanca. Získanie takejto náhrady nemôže závisieť od predbežnej žiadosti dotknutej osoby.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: licencia na šírenie hazardných hier, podmienkyproporcionality formulované judikatúrou Súdneho dvora, hazardné hry, organizovanie a sprostredkúvanie verejných hazardných hier , povolenie na hazardné hry , článok 56 ZFEÚ
Právna veta: 1) Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave spoločnej väčšine štátnych útvarov členského štátu s federálnou štruktúrou, ktorá v zásade zakazuje organizáciu a sprostredkúvanie hazardných hier na internete, pričom jeden z takýchto štátnych útvarov ponechal počas obmedzeného obdobia v účinnosti súbežne s prísnejšou právnou úpravou ostatných štátnych útvarov liberálnejšiu právnu úpravu, ak takáto právna úprava môže spĺňať podmienky proporcionality formulované judikatúrou Súdneho dvora, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokátom pri podaní takejto žaloby na Všeobecný súd Európskej únie, zákonnosť reštriktívnych opatrení, podanie žaloby, náhrada výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, cieľ uložených sankcií, zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov , úhrada právnych služieb
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku, zmeneného a doplneného vykonávacím nariadení Rady (EÚ) č. 84/2011 z 31. januára 2011 (Ú. v. EÚ L 28, s. 17) a nariadením Rady (EÚ) č. 588/2011 z 20. júna 2011, sa má vykladať v tom zmysle, že pri rozhodovaní o žiadosti o výnimku podanej v súlade s týmto ustanovením na účely podania žaloby, ktorej predmetom je spochybniť zákonnosť reštriktívnych opatrení uložených Európskou úniou, nemá príslušný vnútroštátny orgán neobmedzenú voľnú úvahu, ale pri výkone svojich právomocí mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hmotnostný obsah aromatických zložiek, hmotnostný obsah aromatických zložiek vo vzťahu k nearomatickým zložkám, aromatické zložky, aromatické uhľovodíky, opis a číselné označovanie tovaru
Právna veta: 1) Kritérium, ktoré sa musí zohľadniť na účely zaradenia výrobku s takými vlastnosťami, ako má výrobok dotknutý vo veci samej, do položky 2707 alebo do položky 2710 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, je hmotnostný obsah aromatických zložiek vo vzťahu k nearomatickým zložkám............ 2. Pojem „aromatické zložky“ uvedený v kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry obsiahnutej v prílo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: stála prevádzkareň, dcérska spoločnosť druhého stupňa, jediná daňová jednotka, sesterské spoločnosti rezidentov, materská spoločnosť rezidenta
Právna veta: 1. Vo veciach C‑39/13 a C‑41/13 sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, na základe ktorej materská spoločnosť rezident, môže vytvoriť jedinú daňovú jednotku so svojou dcérskou spoločnosťou druhého stupňa rezidentom, ak túto spoločnosť vlastní prostredníctvom jednej alebo viacerých spoločností rezidentov, ale takúto jednotku nemôže vytvoriť, ak svoju dcérsku spoločnosť druhého stupňa vlastní prostredníctvom spoločností nerezidentov, ktoré v tomto členskom štáte nemajú stálu prevádzkareň........... 2. Vo veci C‑40/13 sa články 49 ZFEÚ a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdanenie predajov rabatových kariet, inšpektor daňovej správy, smernica Rady 77/388/EHS, daň z pridanej hodnoty , iné cenné papiere, rabatová karta, iné prevoditeľné dokumenty, dane z obratu
Právna veta: 1) Článok 13 časť B písm. d) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, sa má vykladať v tom zmysle, že predaj rabatovej karty, akým je dotknutý predaj vo veci samej, nie je plnením, ktoré spadá pod pojmy „iné cenné papiere“ alebo „iné prevoditeľné dokumenty“ v zmysle bodov 5 a 3 tohto ustanovenia, ktoré upravuje určité plnenia, ktoré sú členské štáty povinné oslobodiť od dane z pridanej hodnoty.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: colný kódex Spoločenstva, dočasne uskladnený tovar, tovar odňatý spod colného dohľadu, tranzitné dokumenty
Právna veta: 1. Články 50 a 203 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, sa majú vykladať v tom zmysle, že dočasne uskladnený tovar sa má považovať za odňatý spod colného dohľadu, ak je deklarovaný v colnom režime vonkajšieho tranzitu Spoločenstva, ale neopustí sklad a nie je predložený colnému úradu určenia, hoci tomuto úradu boli predložené tranzitné dokumenty.............. 2. Článok 203 ods. 3 štvrtá zarážka nariadenia č. 2913/92, zmeneného a dopl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľnohospodárstvo, nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, uplatňovanie krížového plnenia, platobné nároky poľnohospodára, referenčná suma , nesprávne pridelené platobné nároky
Právna veta: 1) Článok 73a ods. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadeniach Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení (ES) č. 479/2008, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že platobné nároky poľnohospodára sa majú prepočítať, ak sa v rámci pôvodného stanovenia jeho platobných nárokov referenčná suma tohto poľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: použitie diela knižnicou alebo archívom, primeraná kompenzácia, autorské práva, nákupné a licenčné podmienky, digitalizovanie diela, sprístupnenie verejnosti, nositeľ práv, osobitné prípady rozmnožovania, vytlačienie na papier, uložienie na USB kľúč, vzdelávacia inštitúcia, múzeum
Právna veta: 1.Článok 5 ods. 3 písm. n) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že dielo nepodlieha nákupným a licenčným podmienkam, pokiaľ nositeľ práv ponúkne inštitúciám uvedeným v tomto ustanovení možnosť za primeraných podmienok uzatvoriť licenčné zmluvy o využívaní tohto diela. 2.Článok 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29 vykladaný s ohľadom na článok 5 ods. 2 písm. c) danej smernice nebráni tomu, aby členské štáty poskytli inštitúciám uvedeným v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: protiprávna porovnávacia reklama, dodanie sfalšovaného výrobku, nekalá hospodárska súťaž, miesto príčinnej udalosti škody, škoda spôsobená v obvode súdu rozhodujúceho o žalobe
Právna veta: 1) . Pojem „[územie] členského štátu, v ktorom bol akt porušenia spáchaný“ uvedený v článku 93 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade predaja a dodania sfalšovaného výrobku realizovaných na území členského štátu s následným ďalším predajom nadobúdateľom na území iného členského štátu toto ustanovenie neumožňuje založiť súdnu právomoc na účely rozhodovania o žalobe pre porušenie smerovanej proti prvotnému predajcovi, ktorý sám nekonal v členskom štáte, kde sa nachádza súd rozhodujúci o žalobe............ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela, integrálna a podstatná časť technologického procesu, bez súhlasu nositeľov autorských práv, kópie na obrazovke počítača, kópie vo vyrovnávacej pamäti pevného disku, dočasné kópie, prechodné kópie, náhodné kópie
Právna veta: Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že kópie na obrazovke počítača užívateľa a kópie vo vyrovnávacej pamäti pevného disku tohto počítača vytvorené koncovým užívateľom pri prehliadaní internetovej stránky spĺňajú podmienky, podľa ktorých musia byť tieto kópie dočasné, musia byť prechodné alebo náhodné a musia tvoriť integrálnu a podstatnú časť technologického procesu, ako aj podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 tejto smernice, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami, dôkazy, ktoré boli preskúmané v rámci konania, kontumačný rozsudok, zásada ne bis in idem
Právna veta: 1) Článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného 19. júna 1990 v Schengene (Luxembursko), sa má vykladať v tom zmysle, že uznesenie o zastavení konania pred podaním obžaloby, ktoré je v zmluvnom štáte, v ktorom bolo toto uznesenie vydané, prekážkou nového vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami proti osobe, ktorej sa toto uznesenie týka, pokiaľ sa prípadne proti tejto os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: umbrella pricing, obeť ochrannej ceny, skreslenie mechanizmu tvorby ceny na konkurenčných trhoch, cenová politika podniku, podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, článok 101 ZFEÚ
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu a uplatneniu vnútroštátneho práva členského štátu, podľa ktorého je z právnych dôvodov kategoricky vylúčené, aby boli podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, občianskoprávne zodpovedné za škody vyplývajúce zo skutočnosti, že podnik, ktorý nebol účastníkom tohto kartelu, stanovil vzhľadom na konanie uvedeného kartelu vyššie ceny v porovnaní s cenami, ktoré by sa uplatnili, ak by kartel neexistoval.......2) Plná účinnosť článku 101 ZFEÚ by však bola spochybnená, ak by právo každej osoby požiadať o náhradu škody bolo vnútroštátnym prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi
Právna veta: Objektívny a kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi je daný
intenzitou rozvratu, tiež jeho dĺžkou, ktoré sú zahrnuté do požiadavky vážnosti a trvalosti rozvratu.
Rozvod má byť takým opatrením, ktoré má umožniť rozchod manželov len vtedy, ak iné riešenie už
nezostáva.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: potenciálne zárobkové možnosti rodičov, zásada úmernosti životnej miery dieťaťa životnej miere rodičov, právo na výživu maloletého dieťaťa, zabezpečovanie všetkých životných potrieb dieťaťa pre všestranný rozvoj, výživné a výživa dieťaťa, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, uspokojovanie všetkých potrieb osoby
Právna veta: Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečovanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Právo na výživu maloletého dieťaťa vzniká narodením (§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Výživné pre maloleté deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, špo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo doživotného užívania bytu darcom, Zmluva o zriadení vecného bremena, darovanie nehnuteľnosti
Právna veta: Darovanie nehnuteľnosti (a zriadenie vecného bremena) má aj praktický význam, pretože často vekovo starší rodičia už nevedia alebo nemôžu riešiť často problémové situácie, spojené s vlastníctvom bytu (pravidelné platenie úhrad spojených s užívaním bytu, zabezpečovanie opráv a údržby bytu, atď.). Z uvedeného možno vyvodiť záver, že súčasne s darovacou zmluvou sa často uzatvára aj zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúcom v práve doživotného užívania bytu darcom, ale nemusí sa, darovacia zmluva sa považuje za platnú aj bez zriadeného vecného bremena. Nie je podstatné, či účastníci uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo byť riadne a včas predvolaný na pojednávanie, právo podávať dôkazné návrhy, právo byť oboznámený s predloženými dôkazmi súčasťou kontradiktórneho konania, procesná aktivita účastníkov konania
Právna veta: Vo všeobecnosti je akceptovateľná úvaha odvolateľa, že súčasťou kontradiktórneho konania je právo byť oboznámený s predloženými dôkazmi, vyjadriť sa k nim a podávať dôkazné návrhy. Zásada kontradiktórnosti však predovšetkým pojmovo predvída procesnú aktivitu účastníkov konania. Ťažiskom realizácie procesných práv účastníkov súdneho konania je pojednávanie, na ktoré bol navrhovateľ riadne a včas predvolaný a svojim postupom - bezdôvodnou neúčasťou na súdnom pojednávaní - sa o ich bezprostredné naplnenie sám obral. V prípade účasti na pojednávaní by sa navrhovateľ zúčastnil vykonávania dok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: znaky pojmu závislá práca, kumulatívne identifikačné znaky závislej práce, kogentná povaha definície závislej práce
Právna veta: Definícia závislej práce má kogentnú povahu t.j. na určenie či ide o závislú prácu alebo o iný právny
vzťah je potrebné naplniť všetky kumulatívne identifikačné znaky to znamená aby došlo k naplneniu
skutkovej podstaty závislej práce, musia byť tieto znaky pojmu „závislá práca“ naplnené kumulatívne.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmeny v pomeroch účastníkov, vývoj životných nákladov za obdobie od vydania posledného rozhodnutia o výživnom, valorizačná klauzula pri rozhodnutí o zmene výživného
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o zmene výživného musí nielen celistvo zhodnotiť zmeny v pomeroch účastníkov,
ale taktiež prihliadnuť aj na vývoj životných nákladov za obdobie, ktoré uplynulo od vydania posledného
rozhodnutia o výživnom, tzv. valorizačnú klauzulu zakotvenú v ust. § 78 ods. 3 Zákona o rodine.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nevyhnutnosť prostriedku, kritérium alebo princíp vhodnosti prostriedkov, primeraný vzťah medzi cieľom sledovaným štátom a použitými prostriedkami, princíp proporcionality
Právna veta: K uvedenej žalobnej námietke súd uvádza, že princíp proporcionality je normatívne zakotvený v článku 52 ods. 2 Charty základných práv v EÚ a predstavuje jednu zo všeobecných právnych zásad, ktoré sú základom právneho poriadku EÚ. Je rešpektovaná v rozhodovacej praxi súdneho dvora EÚ ako aj Ústavného súdu SR. Ten v náleze č. PL ÚS 3/00 poskytol výklad tejto zásady: „Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom (účelom) sledovaným štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ (účel) sledovaný štátom smie byť sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije, smú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevýhodnosť pre spotrebiteľa, prejav slobodnej vôle spotrebiteľa, dohoda o uznaní dlhu ako jednostranný úkon, inštitút zabezpečenia záväzku
Právna veta: Pokiaľ ide o dohodu o uznaní dlhu uzavretú medzi žalobcom a žalovanou, odvolací súd uvádza, že
uznanie dlhu ako inštitút zabezpečenia záväzku je inštitútom legálnym a zákonom aprobovaným. Ide o
jednostranný úkon, ktorý tento charakter nestráca, ani keď je súčasťou iného dvojstranného úkonu. V
súdenej veci však treba prihliadnuť na spôsob, akým tento úkon dlžníka - spotrebiteľa vznikol. Pokiaľ by
bol prejavom slobodnej vôle spotrebiteľa, tak napriek jeho nevýhodnosti pre spotrebiteľa by súd jeho
platnosť nemohol namietať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nečinnosť alebo opomenutie štátneho orgánu, porušenie účelu postupu štátneho orgánu, porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, nesprávny úradný postup
Právna veta: Všeobecne a v súlade s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť
tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o
porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho
orgánu, alebo s ňou nesúvisí - nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Pod termín
„postup“ možno subsumovať ako (činnosť) štátneho orgánu, tak aj jeho nekonanie (nečinnosť alebo
opomenutie), viď aj rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 24/2004.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva smerujúca k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, právny spôsob nadobudnutia vlastníctva, právny dôvod nadobudnutia vlastníckeho práva, právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva, právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: Právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vznikajú až na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení (§ 28 ods. 3 Katastrálneho zákona). Pri zmluvnom prevode vlastníctva k nehnuteľnosti vyžaduje zákon existenciu dvoch právnych skutočností, a to právny dôvod nadobudnutia vlastníckeho práva a právny spôsob nadobudnutia vlastníctva. Kúpna zmluva smerujúca k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je právnym dôvodom jeho prevodu. Uzavretá zmluva má však len obligačné účinky a sama prevod vlastníckeho práva nespôsobí. Právnym spôsobom nadobudnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik zodpovednosti škody, posúdenie príčinnej súvislosti medzi postupom orgánu verejnej moci a vzniknutou škodou, rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Právna veta: Rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je závislé od posúdenia
príčinnej súvislosti medzi týmto postupom orgánu verejnej moci priamo súvisiacim s výkonom
právomoci orgánu verejnej moci a vzniknutou škodou ako jedným z rozhodujúcich predpokladov pre
vznik zodpovednosti škody, čo vyžaduje starostlivé zváženie všetkých príčinných súvislostí pre
objasnenie príčin, ktoré k určitému výsledku viedli, keď nesprávny postup orgánu štátu musí byť vždy so
vznikom škody vo vzťahu (priamej) príčiny a následku.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností druhého rodiča, udržiavanie a obnovovanie rodinnoprávnych väzieb, záväzok štátu chrániť záujmy rodiny, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, právo styku rodiča s dieťaťom
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je úplne novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do jeho osobnej starostlivosti. V prípade rozpadu rodiny je nevyhnutné rozhodnúť, s ktorým z rodičov bude dieťa naďalej bývať, teda rozhodnúť, ktorému z rodičov sa dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, pričom takéto rozhodnutie zásadne nemôže zasahovať do výkonu rodičovských práv a povinností druhého rodiča, ktoré zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navýšenie sumy poskytnutého úveru, vyčíslenie výšky splátok istiny a výšky splátok úrokov, výška počet a termíny splátok, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných musí obsahovať výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov a taktiež konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru, možno dospieť len k tomu záveru, že takéto náležitostí sú obligatórnymi (povinnými) náležitosťami s následkom v podobe považovania poskytnutého úveru za úver bezúročný a bez poplatkov. Účelu úpravy spotrebiteľského práva (ktorým je zrozumiteľnosť pre spotrebiteľa a jeho ochrana ako slabšieho účastníka právneho vzťahu) zodpovedá len taký výklad ustanovenia § 4 ods. 2 písm. i/ zákona o spotrebiteľských úveroch, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zavinenie škodcu, spôsobenie škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou, predpoklady vzniku občianskoprávnej zodpovednosti, prípady osobitnej zodpovednosti za škodu, prezumpcia zavinenia, všeobecná zodpovednosť za škodu, protiprávny úkon
Právna veta: Predpokladom vzniku každej občianskoprávnej zodpovednosti je protiprávny úkon, spôsobenie škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj zavinenie. V prípade, keď sa vyžaduje aj zavinenie škodcu, ide o subjektívnu zodpovednosť, v prípade, keď sa zavinenie nevyžaduje, ide o objektívnu zodpovednosť. Všeobecná zodpovednosť za škodu podľa § 420 spočíva v zavinení škodcu, pričom zavinenie škodcu sa podľa zákona predpokladá (prezumpcia zavinenia). Jednotlivé prípady osobitnej zodpovednosti za škodu zväčša nevyžadujú zavinenie ako predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu, uzavretie zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom, prejavy vôle urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy
Právna veta: Nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy pritom nemá za následok jej neplatnosť (§ 686 ods. 1 a § 40 ods. 1 O. z.); nájomná zmluva môže vzniknúť aj ústne prípadne i mlčky. V takom prípade ale prejavy vôle smerujúce k uzavretiu zmluvy musia byť urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom čo chceli účastníci prejaviť. Záver o uzavretí zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom teda nutne predpokladá, že tu bol daný konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu tak na strane prenajímateľa ako aj na strane nájomcu. Otázku či k takémuto prejavu došlo, treba zodpovedať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť navrhovať a predkladať dôkazy, povinnosť označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, zodpovednosť účastníkov konania za zhromaždenie skutkového podkladu, dispozičná a prejednacia zásada v sporovom konaní, povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkazu
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdiť skutočnosti, rozhodné pre posúdenie daného prípadu a navrhovať a predkladať dôkazy na preukázanie týchto skutočností, je zásadne vecou účastníkov konania, na ktorých spočíva hlavná zodpovednosť za zhromaždenie skutkového podkladu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Zákonná úprava vychádza z toho, že iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch a ukladá im označiť dôkazy k preukázaniu tvrdenia. Účastník má teda povinnosť tvrde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda bývalých manželov, schopnosti možnosti a majetkové pomery povinného, odôvodnené potreby oprávneného, príspevok na primeranú výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Uplatnený nárok navrhovateľky upravuje ustanovenie § 72 Zákona o rodine, v zmysle ktorého
rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu
prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (ods. 1 cit.
ustanovenia).
Zákonná úprava v odseku 2 preferuje dohodu bývalých manželov v tejto otázke. ak k dohode
nedôjde, ochranu oprávnenému bývalému manželovi poskytne súd a autoritatívne rozhodne o tejto
povinnosti.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: existencia spoločného bydliska manželov, intenzita a dĺžka rozvratu manželstva, kvalifikovanosť rozvratu medzi manželmi
Právna veta: Kvalifikovanosť rozvratu medzi manželmi je pritom daná nielen jeho intenzitou a dĺžkou,
ale aj skutočnosťou, že v dôsledku tohto rozvratu manželia spolu nežijú. Skutočnosť, či manželia spolu
žijú alebo nie, nie je viazaná na existenciu spoločného bydliska ( keď môžu síce spoločne bývať v
jednom byte, ale nežijú spolu), ale na otázku ich osobného ( vrátane intímneho ), ale i majetkového
spoločenstva, t.j. spoločného zdieľania radostí a problémov, spoločného trávenia voľného času,
osobnej starostlivosti o druhého manžela, spoločného nakladania s finančnými prostriedkami a pod..
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odsúdený pri súhrnnom treste v rovnakej situácii ako v prípade trestu úhrnného, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku, páchateľ za časť retrospektívne sa zbiehajúcej trestnej činnosti odsúdený, úhrnný trest, súhrnný trest
Právna veta: Súhrnný trest podľa zásad uvedených v § 42 ods. 1 Tr. zák. sa uloží iba v prípade viacčinného súbehu, a to len vtedy, ak páchateľ bol za časť retrospektívne sa zbiehajúcej trestnej činnosti odsúdený a ak je možné na také odsúdenie prihliadať. Hranicu teda tvorí vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku (trestného rozkazu) súdom prvého stupňa. Vždy je to časovo prvé odsúdenie, ku ktorému v celom trestnom konaní dôjde, vrátane opravného konania. Súhrnný trest nastupuje namiesto úhrnného trestu, ktorý by inak bol páchateľovi uložený, ak by sa o všetkých zbiehajúcich sa trestných činoch rozhodovalo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nároky kupujúceho pri dodaní vadného tovaru, vynaloženie odbornej starostlivosti, povinnosť podať predávajúcemu správu o vadách tovaru, povinná prehliadka tovaru, zrejmé a skryté vady
Právna veta: Zrejmé vady sú tie vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri prehliadke tovaru, ktorý je povinný vykonať čo najskôr, ako má faktickú možnosť nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru, a teda tento reklamovať bez meškania potom, keď vady zistil. Skryté vady, t.j. vady, ktoré pri povinnej prehliadke tovaru nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti je kupujúci oznámiť predávajúcemu, a teda reklamovať bez omeškania potom, kedy vady zistil, resp. kedy mohli byť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistené. Nároky kupujúceho pri doda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva zo zmenkového vzťahu, zaisťovacia funkcia zmeniek, právny inštitút zmenky
Právna veta: Právny inštitút zmenky je totiž síce založený na pomerne prísnej formálnosti zmenkových
vzťahov, táto formálnosť samotná by však nemala vychyľovať práva zo zmenkového vzťahu plynúce v
prospech jednej zo zúčastnených strán. Túto skutočnosť je treba akcentovať najmä za situácie, kedy
zmenková prax inklinuje k využívaniu zaisťovacej funkcie zmeniek vo vzťahu k spotrebiteľom ako
subjektom, od ktorých reálne nemožno očakávať hlbšie poznatky z oblasti zmenkového práva
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stanovisko účastníka k odvolaniu vedľajšieho účastníka, podanie odvolania v prospech podporovaného účastníka, vedľajšie účastníctvo
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov konania. Táto pomoc sa
môže prejaviť aj v tom, že vedľajší účastník podá v prospech ním podporovaného účastníka odvolanie.
Ak však proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podá odvolanie len vedľajší účastník, musí sa súd vždy
zaoberať tým, aké stanovisko k tomuto odvolaniu zaujal účastník, ktorého vedľajší účastník v konaní
podporuje.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: poistné na zdravotné poistenie, pohľadávky v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka, správa a udržovanie majetkovej podstaty dlžníka, pohľadávky proti podstate
Právna veta: Aj keď pohľadávky proti podstate nie je možné paušalizovať, pretože tento druh pohľadávok musí byť vždy riadne zdokladovaný, je pravdou, že tieto vznikajú najčastejšie v príčinnej súvislosti so správou a udržovaním majetkovej podstaty dlžníka, prípadne v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 87 ods. 2 uvádza len príkladom pohľadávky proti podstate, pričom nimi môžu byť aj pohľadávky takého charakteru, z ktorých vyplýva, že nemusia nutne súvisieť so správou a speňažovaním majetku, ale ani s prevádzkovaním podniku. Medzi takéto pohľadávky ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nákladov nutne vynaložených na účelné opatrovanie veci, skladovanie uložených vecí, odovzdanie veci na uloženie, reálny dvojstranný kontrakt, zákonom predpísaná písomná forma, zmluva o uložení veci
Právna veta: V tejto súvislosti je nutné uviesť, že zmluva o uložení veci, na základe ktorej je možné podľa § 516 a nasl. Obch. zák. uložiť veci u inej osoby je reálny dvojstranný kontrakt, pre vznik ktorého je nevyhnutné, aby v čase jeho vzniku a trvania bola splnená podmienka obchodovania medzi zmluvnými stranami. Aj keď nie je pre ňu zákonom predpísaná písomná forma, je pre jej vznik nutný súhlas oboch zmluvných strán, pričom nevyhnutnou súčasťou procesu uzatvárania zmluvy je odovzdanie veci na uloženie. Zmluva o uložení veci je zmluvou bezodplatnou, a to aj preto, že ten, kto má u seba veci uložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posudzovanie účelného využitia veci, prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu, právo spoluvlastníka požiadať o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie, rozdelenie veci v spoluvlastníctve
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posudzovanie primeranosti výšky zmluvnej pokuty, škoda vzniknutá porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti, právo na zmluvnú pokutu, zabezpečovacia funkcia zmluvnej pokuty, funkcia paušalizovanej náhrady škody zmluvnej pokuty
Právna veta: Zmluvná pokuta v určitom zmysle, okrem zabezpečovacej funkcie, plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje pozíciu v prípadnom spore, pretože nemusí preukazovať výšku škody a právo na pokutu má, aj keď mu žiadna škoda nevznikla. I keď právo na zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na to, či porušením zmluvnej povinnosti vznikla oprávnenému škoda, predsa je medzi zmluvnou pokutou a škodou vzniknutou porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti, resp. povinnosťou ju nahradiť, súvislosť (podľa § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka zmluvná pokuta nahradzuje náhradu škody). Prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem na určení určitého práva alebo právneho vzťahu, určenie právneho vzťahu, žaloba o splnenie povinnosti, preventívny charakter určovacej žaloby
Právna veta: Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba o splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O.s.p.). V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu poč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť upozorniť kupujúceho na vady, oznámenie určitého konkrétneho práva zo zodpovednosti za vady, určité označenie vady, vady v dobe uzavretia kúpnej zmluvy, vytknutie vady, zodpovednosť predávajúceho za vady
Právna veta: Zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré existovali v dobe uzavretia kúpnej zmluvy, i keď vyšli najavo dodatočne, nie na vady, ktoré sa vyskytnú až kúpe. Zodpovednosť za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho jednostranným právnym úkonom, účinky tohto právneho úkonu nastávajú okamihom, kedy predávajúcemu prišiel prejav vôle kupujúceho. Ak kupujúci nenotifikuje vady veci včas, jeho práva z vád veci zanikajú, keďže ide o prekluzívnu lehotu. Vytknutie vady musí obsahovať dostatočne určité označenie vady, resp. dostatočne určité popísanie toho, ako sa táto vada navonok prej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť zastaviť výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie, materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Ustálená súdna prax však umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna lehota. Materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu (i návrhu a žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie) so zákonom je potrebné vykladať aj v kontexte zákona č. 244/2002 Z.z., ktorý v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno preukázať podmienky náhrady škody, príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody, podmienky pre priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vznik škody, nesprávny úradný postup
Právna veta: Pre priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je nevyhnutné súčasné
splnenie troch podmienok: 1) nesprávny úradný postup, 2) vznik škody a 3) príčinná súvislosť medzi
nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Predpoklad súčasného splnenia uvedených
podmienok znamená, že ak chýba čo i len jedna z podmienok, náhradu škody nie je možné priznať.
Dôkazné bremeno preukázať podmienky náhrady škody spočíva na poškodenom, v preskúmavanej
veci na navrhovateľovi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úmysel stavať pre seba a nadobudnúť výstavbou vlastníctvo stavby, osoby zúčastňujúce sa na stavbe, stavba uskutočnená viacerými osobami, spoluvlastníctvo k stavbe, dohoda o spoločnom užívaní alebo spoločnom bývaní
Právna veta: Pokiaľ stavbu uskutočňovalo viacero osôb, ktoré o vlastníctve k novej stavbe neuzatvorili žiadnu dohodu, pričom z okolností prípadu nie je zrejmé, že malo ísť o stavbu, ktorá bude iba vo vlastníctve niektorých z nich t.j., že ostatné osoby zúčastňujúce sa na stavbe nemajú úmysel stavať pre seba a nadobudnúť výstavbou vlastníctvo stavby, nemožno bez ďalšieho vylúčiť, že spoluvlastníkmi stavby sa stali všetky osoby zúčastňujúce sa na spoločnej výstavbe. Sama skutočnosť, že sa stavebníci dohodli iba na „spoločnom užívaní“ alebo „spoločnom bývaní“ bez toho, aby sa ich dohoda výslovne týkala a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník konania zastúpený v konaní zástupcom s plným procesným plnomocenstvom, právo na súdnu a inú právnu ochranu, oprávnenie účastníka konania dať sa v konaní zastupovať zástupcom, právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi
Právna veta: Oprávnenie účastníka konania dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, vychádza z ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR) a je tak súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu a jeho zmyslom je zabezpečenie kvalifikovaného uplatňovania procesných práv a povinností v súdom konaní prostredníctvom zástupcu. Ak je účastník konania zastúpený v konaní zástupcom s plným procesným plnomocenstvom, tak jeho procesné práva a povinnosti vykonáva v konaní tento zástupca, pričom účastník konania tým nie je pozbavený výkonu svojich procesných práv a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu, zrozumiteľnosť prejavu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, určitosť právneho úkonu, zrozumiteľnosť právneho úkonu
Právna veta: Právny úkon sa musí urobiť zrozumiteľne a vážne. Zrozumiteľnosť právneho úkonu značí, že jeho adresát (adresáti) je objektívne schopný pochopiť výrazové prostriedky použité na vyjadrenie právneho úkonu. Zrozumiteľnosť prejavu však sama osebe neznamená aj určitosť právneho úkonu. Právny úkon je určitý len vtedy, keď nie je vnútorne rozporný jeho obsah alebo keď prípadný rozpor možno odstrániť výkladom (výklad však nemôže dopĺňať právny úkon) alebo použitím dispozitívnych ustanovení zákona namiesto neurčitých častí prejavu vôle. Neurčitý je aj právny úkon, pri ktorom nemožno zistiť, čo je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinnosť prihliadať na preklúziu z úradnej povinnosti, zánik práva v dôsledku neuplatnenia práva v zákonom ustanovenom čase, preklúzia v pracovnom práve
Právna veta: Preklúziu v pracovnom práve možno vymedziť, ako zánik práva v dôsledku neuplatnenia
práva v zákonom ustanovenom čase.
Na rozdiel od premlčania, pri preklúzii, ku ktorej dochádza len v prípadoch taxatívne
uvedených v Zákonníku práce, zaniká subjektívne právo, ako celok. Súdne ho nemožno priznať, aj keby
povinný subjekt bol ochotný plniť. Na preklúziu musí súd prihliadať z úradnej povinnosti. V prípade, ak
by sa plnilo právo, ktoré zaniklo, považovalo by sa takéto plnenie za bezdôvodné obohatenie a bolo by
možné ho súdnou cestou vymáhať späť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana oprávnených záujmov druhej strany, zmysel predbežných opatrení, nariadenie predbežného opatrenia, rozhodnutie o predbežnom opatrení, dočasná úprava pomerov účastníkov
Právna veta: Zmyslom predbežných opatrení upravených v ustanovení § 74 a nasl. O.s.p. je dočasná úprava pomerov účastníkov (nie s konečnou platnosťou), pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako i tomu, proti ktorému predbežné opatrenie smeruje. Ochrana tohto, proti ktorému má predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takú intenzitu, aby prakticky znemožnila ochranu oprávnených záujmov druhej strany. Jedná sa pritom o opatrenie dočasné, ktorého trvanie je obmedzené, nie je ním prejudikovaný konečný výsledok sporu, avšak zabezpečuje sa ním, aby ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu ako nedôvodný, nepreukázaný nesprávny úradný postup, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, prieskumná činnosť exekučného súdu, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, prieťahy v konaní
Právna veta: Zo zákonného ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, že zákonodarca stanovuje lehotu len na vydanie poverenia exekútora na vykonanie exekúcie a v prípade, že nie sú splnené podmienky pre takéto poverenie, nestanovuje súdu lehotu, v ktorej rozhodne o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR IV. ÚS 606/2012 - 20 zo dňa 14.12.2012, podľa ktorého v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku v znení účinnom v relevantnom čase, lehota 15 dní od doručenia žiadosti súdneho exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu exekučného súdu, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Všeobecne a v súlade s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho orgánu, alebo s ňou nesúvisí - nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Pod termín „postup“ možno subsumovať ako (činnosť) štátneho orgánu, tak aj jeho nekonanie (nečinnosť alebo opomenutie), viď aj rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 24/2004. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpoveď v zmysle občianskeho zákona, prijatie návrhu, Spotrebiteľské zmluvy, účelová pôžička na úhradu iných záväzkov, výpoveď zmluvy na dobu neurčitú, premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia, výzva na vrátenie dlhu, zrušenie zmluvy, námietka premlčania, vedľajší účastník na strane žalovaného
Právna veta: Podľa § 48 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. V zmysle ust. § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka vypovedať zmluvu je možné len v prípade zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Navyše v zmysle § 53 ods. 4 písm. g) Občianskeho zákonníka v prípade, že by išlo o zmluvu na dobu neurčitú, tak zmluvné ustanovenie oprávňujúce dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: uplatnenie zákonných nárokoch, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav maloletého syna, neschopnosť rozvedenej manželky samostatne sa živiť, ukončenie pracovného pomeru, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Zánik manželstva ako právna skutočnosť zásadne spôsobuje zánik osobných a majetkových práv medzi manželmi (vo všeobecnosti znamená ukončenie vzájomnej zodpovednosti za uspokojovanie osobných potrieb a jej individuálne znášanie). V niektorých prípadoch ich existencia pretrváva, bezpodielové spoluvlastníctvo sa však ďalej netvorí. Ustanovenie § 72 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neudelenie azylu, dôveryhodnosť osoby, prenasledovanie navrhovateľa príslušníkmi Talibanu, Migračný úrad, žiadosť o udelenie azylu na území SR z dôvodu obavy o život v domovskej krajine, Azyl , doplnková ochrana
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Krajský súd zdôrazňuje, že otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Krajský dopravný inšpektorát, zmena vlastníka motorového vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny, Kúpna zmluva , prevod vlastníckeho práva
Právna veta: Zákon č. 8/2009 Z. z. v ust. § 119 ods.1 jasne určuje pravidlá, ktoré musia byť splnené aby mohlo dôjsť k zmene evidencii vozidiel pri odhlásení vozidla do cudziny. Vlastník alebo držiteľ vozidla je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť doklady určené v tomto ustanovení, medzi ktoré patrí aj doklad - odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie staršie ako 15 dní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok o určení priebehu hranice pozemkov, deklaratórny charakter vytýčenia hranice pozemku, právne vzťahy k pozemkom, určenie lomových bodov hraníc, vytýčenie hraníc pozemku
Právna veta: Vytýčením hraníc sa iba deklaruje stav, ktorý vychádza zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Určenie lomových bodov hraníc predstavuje transformáciu údajov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností priamo do terénu. Vytýčením hraníc pozemku sa nemenia ani nezakladajú právne vzťahy k dotknutým pozemkom. Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok, ale má deklaratórny charakter, ide o prenesenie súradníc z katastrálnej dokumentácie autorizovanou osobou (geodetom) na tvár miesta (v prírode). Potom i rozsudok o určení priebehu hranice pozemkov má de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie užívania nehnuteľnosti, zákonné vecné bremeno, nájomné za pozemok, bezodplatné užívanie nehnuteľnosti, neuplatnenie práva, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, preklúzia, prekluzívna lehota
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 583 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne. Podľa citovaného ustanovenia zánik práva (preklúziu) zákon viaže na uplynutie zákonom určeného času (lehoty). Ak má právo preklúziou zaniknúť, musí to byť priamo ustanovené v zákone. Preklúziu práva Občiansky zákonník spravidla vyjadruje slovami: „inak právo zanikne“. Takýmto spôsobom môže právo zaniknúť len vtedy, keď to je expressis verbis v príslušnom ustanovení zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SR, navrhovateľ ako účastník exekučného konania v pozícii oprávneného, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zbytočné prieťahy v konaní, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu exekučného súdu, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, náhrada škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Právo každého na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu, zakotvuje i čl. 6 ods. 1 prvej vety Dohovoru. V tomto smere rozsiahla rozhodovacia prax ústavného súdu ustálila, že pri rozhodovaní, či vo veci došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalosť zmluvnej podmienky, neplatenie splátok, zmluva o splátkovom úvere, zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, ochrana spotrebiteľa, právne zastúpenie advokátom, spotrebiteľská zmluva, Premlčanie dlhu, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, vedľajší účastník na strane žalovaných
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý uplatňovať svoje záujmy v konaní pred súdom sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. U právnických osôb zameraných na kolektívnu ochranu práv môže ísť o rôzne záujmové zameranie a dokonca špecializáciu (napr. bytové spotrebiteľské ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priebeh konania, nárok na vrátenie peňazí, záloha na nákup drevnej hmoty, overenie podpisu notárom, zmluva o poskytnutí finančnej zálohy, neunesenie dôkazného bremena, povinnosť tvrdenia, dôkazná povinnosť, veriteľ a dlžník
Právna veta: V ust. § 101 ods. 1 a § 120 ods. 1 O.s.p. je upravená povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť (v teórii procesného práva sa pomenúva ako tzv. bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno), ktoré sú v sporovom konaní naplnením princípu kontradiktórnosti (prejednávacej zásady), stanovujúceho, že je zásadne vecou účastníka konania tvrdiť skutočnosti a označiť dôkazy na preukázanie svojich skutkových tvrdení, pričom bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno je medzi účastníkmi konania rozdelené v závislosti od toho, ako vymedzuje právna norma práva a povinnosti účastníkov hmotnoprávneho vzťahu, teda účastník je pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, úspech účastníka v časti žalovanej istiny, čiastočné zamietnutie zmluvných úrokov, náhrada trov konania , čiastočný úspech účastníka konania vo veci
Právna veta: Podľa § 142 ods. 2 O.s.p. ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. Podľa § 142 ods. 3 O.s.p. aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia. Ktoré z citovaných ustanovení bude v konkrétnej veci aplikované je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie doručenia reklamácie, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nedostatky zistené pri kolaudácii stavby, bezplatné odstránenie vád stavby, zmluva o výstavbe, spoločenstvo, uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady, mandátna zmluva
Právna veta: 1. Mandátnu zmluvu je možné kvalifikovať ako zmluvu, ktorou sa mandatár zaväzuje za odplatu zriadiť určitú obchodnú záležitosť pre mandanta, pričom takéto zariaďovanie spočíva buď v uskutočnení právnych úkonov (tzv. úkonov právnej pomoci), alebo v uskutočnení inej činnosti v mene mandanta. Mandátna zmluva upravuje iba vzťah medzi mandatárom a mandantom a nemožno z nej priamo odvodzovať plnomocenstvo. Jeho úpravu obsahuje Občiansky zákonník v § 22 a nasledujúcich. Mandátna zmluva môže byť uzatvorená v akejkoľvek forme. Písomnú formu však musí mať v prípade, ak bude obsahovať plnú moc k uskutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, zánik uplatneného práva, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, Centrum právnej pomoci, výpovedná lehota, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, konanie o opravnom prostriedku
Právna veta: Podľa ust. § 6 ods. 1 písm. zákona o poskytovaní právnej pomoci fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti ak a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Podľa ust. § 8 zákona o poskytovaní právnej pomoci pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neúplnosť spisu, administratívny spis, spáchanie disciplinárneho previnenia, zásada dvojinštančnosti konania, Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory, procesné pochybenie správneho orgánu, predkladanie administratívneho spisu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (rozsudok NS SR č. k. 3Sžo/7/2012 zo dňa 3.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa veci, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa je upravená v § 250d ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje proces ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o obstaraní predaja veci, sprostredkovateľská zmluva, príjmový pokladničný doklad, ústna kúpna zmluva, žalobca ako záujemca o sprostredkovanie, zmluva o sprostredkovaní predaja motorového vozidla, dôkazná povinnosť, zásada kontradiktórnosti konania, neunesenie dôkazného bremena tvrdenia
Právna veta: V sporovom konaní posilnenom zásadou kontradiktórnosti majú účastníci dôkaznú povinnosť vyplývajúcu z ust. § 120 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. povinnosť nielen tvrdenia, ale aj preukázania nimi tvrdených skutočností. Nesplnenie dôkaznej povinnosti má za následok neúspech účastníka v spore. Zmluvou podľa ust. § 774 Občianskeho zákonníka, sa sprostredkovateľ zaväzuje iba vyhľadať zmluvného partnera pre záujemcu, nezaväzuje sa uzavrieť zmluvu s treťou osobou. Pokiaľ má zmluvu, ktorú sprostredkoval aj uzavrieť, jedná s treťou osobou v mene záujemcu, a to na základe písomnej plnej moci. Napro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, zmena bydliska maloletého dieťaťa bez súhlasu otca maloletého, určenie vyživovacej povinnosti otca, zverenie maloletého do výchovy matky, prenesenie mestnej príslušnosti súdu v záujme maloletého dieťaťa, perpetuatio fori, záujem maloletého dieťaťa, prenesenie miestnej príslušnosti súdu, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase začatia konania a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori podľa § 11 ods. 1 v spojení s § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p.). Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenili okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť pre konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Účelom tejto úpravy je zaistenie dôslednej ochrany maloletého dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: prídavky na dieťa, zmeny v príjmových pomeroch oboch rodičov, zvýšenie príjmu otca maloletej, zamietnutie návrhu matky na zvýšenie výživného pre maloletú, zmena rozhodnutia o výživnom, odvolanie matky maloletého dieťaťa, zmena pomerov na strane otca maloletej
Právna veta: V zmysle ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine možno zmeniť predchádzajúce dohody a súdne rozhodnutia o výživnom v prípadoch, že sa zmenia pomery rozhodujúce pre určenie výživného. Uvedené ustanovenie nerozlišuje, či dôjde k zmene pomerov na strane výživou oprávnenej osoby, v tomto prípade maloletého dieťaťa, alebo na strane výživou povinnej osoby, v tomto prípade rodičov. Rovnako sa musí zohľadniť zmena pomerov u dieťaťa ako aj u rodiča, a to či už zmena pozitívna alebo negatívna. Zároveň je zmenu pomerov potrebné posudzovať vo vzájomnej spojitosti na strane rodičov a detí ako aj rodičov nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, opustenie spoločnej domácnosti z dôvodu dlhodobých nezhôd, manželské výživné, určenie výživného pre manželku, príspevok na výživu rozvedeného manžela, starostlivosť o domácnosť, vyživovacia povin­nosť medzi manželmi, neplnenie vyživovacej povinnosti, navrhovateľka ako poberateľka invalidného dôchodku
Právna veta: Európske rodinné právo je založené na princípe solidarity v manželských vzťahoch, ktoré sa transformuje do ustanovení o životnej úrovne manželov počas trvania manželstva, ako aj do ustanovení zabezpečujúcich pre manželov podiel na spoločnom majetku, alebo podiel na majetku toho druhého za obdobie trvania manželstva. Manželstvo je založené na slobodnej vôli oboch manželov, a preto jeho trvanie, resp. zotrvanie v manželstve nesmie ísť na úkor princípov morálky, na úkor zdravotného stavu jedného z manželov. Navyše Zákon o rodine nepodmieňuje priznanie manželského výživného starostlivosťou o domá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cestovanie bez platného cestovného lístka, moderačné právo súdu, zníženie trov konania, drobný spor
Právna veta: Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Citované ustanovenie umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Právna úprava obsiahnutá v ust. § 150 ods. 2 bola do Občianskeho súdneho poriadku doplnená na základe zákona č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 v nadväznosti na prijatie Nariadenia EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Zákonodarca v predmetnom ustanovení v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prechod nároku poistného na poisťovňu, poisťovateľ v pozícii poškodeného, protinávrh žalovaného, miera zavinenia účastníkov dopravnej nehody, znalec z odboru cestná doprava, poistný garančný fond, poisťovňa, škodová udalosť, výplata poistného plnenia, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie
Právna veta: Podľa ustanovenia § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa ods. 2, písm. a), b), f) a g) na náhradu toho, čo za neho plnila. Právo poisťovne na náhradu škody býva v poisťovacej praxi často označované ako regres, ktorý je však pojmovo nárokom na náhradu za poskytnuté plnenie toho, kto plnil veriteľovi namiesto dlžníka voči dlžníkovi. Nárok na náhradu škody je svojou právnou podstatou zákonnou cesiou, teda prechodom práva na základe zákona. Podstatou tohto nároku je snaha, aby poistený nebol na škodnej udalosti ziskový, t. j., aby jeho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky postupu konania, precedens, porušené všeobecné záväzne právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa, ústavná sťažnosť, spotrebiteľská zmluva, rozhodcovská doložka, zamietnutie návrhu žalovaného na prerušenie konania, zrušenie rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Je potrebné si uvedomiť, že slovenský právny poriadok, ako aj aplikačná prax, teda rozhodovanie súdov, nie sú založené na precedenčnom systéme, tak ako je to v krajinách s odlišným vývojom v oblasti práva a s odlišnou právnou kultúrou, teda najmä vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických. Preto okolnosť, že súd prvého stupňa konštatuje, že rozhodcovskými doložkami sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní pod sp. zn. 6Cdo 3/2013 a 6M Cdo 9/2012 neznamená, že eventuálne zrušenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pod sp. zn. 6Cdo 13/2013 alebo 6M Cdo 9/201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: ďalšie vyživovacie povinnosti otca, zmena rozhodnutia o výživnom, zmena pomerov na strane maloletých detí, zamietnutie návrhu matky na zvýšenie výživného pre maloleté deti
Právna veta: Určenie výživného je individuálne v každom jednom prípade, avšak vodiacou zásadou na strane povinného je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov a na strane oprávneného - dieťaťa zase zásada, že deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom životná úroveň oboch má byť približne rovnaká. Rozdielnosť životnej úrovne oboch rodičov sa teda musí premietnuť do výšky vyživovacej povinnosti toho z nich, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti a súd je zároveň povinný zohľadniť skutočnosť, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Na druhej stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: trestné konanie voči matke maloletých detí, nezhody rodičov ohľadom starostlivosti o maloleté deti, mimomanželská známosť navrhovateľa, obavy odporkyne o vyriešenie bytovej otázky, rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, dohoda o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, zohľadňovanie názoru maloletého dieťaťa
Právna veta: Ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine ustanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Pokiaľ je záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom, potom musí dôjsť aj k logickému záveru, že predpokladom na rozhodnutie súdu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, majetkové pomery otca odôvodňujúce zvýšenie výživného, zmena pomerov na strane maloletého dieťaťa, dočasná práceneschopnosť otca, zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému
Právna veta: Ak súd nemá za preukázanú skutočnosť, že zmena pomerov na strane otca spočívajúca v jeho práceneschopnosti je trvalého charakteru, jedná sa o takú zmenu pomerov, ktorá neodôvodňuje zníženie vyživovacej povinnosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že výživné je osobne, ako aj časovo nezastupiteľné plnenie rodičov voči deťom, keďže rodičia majú túto povinnosť priamo zo Zákona o rodine a sú preto povinní vyvinúť všetko úsilie, aby výživné, ktoré pokryje aspoň najzákladnejšie potreby detí, plnili. V zmysle ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná otcovi maloletého z dôvodu nadbytočnosti, starostlivosť o maloleté dieťa so zdravotnými problémami, nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, predĺžená rodičovská dovolenka, spätné priznanie výživného, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, dôvody hodné osobitného zreteľa, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Zákon o rodine, ktorý nadobudol účinnosť od 11.02.2005, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, vymedzil možnosť domáhať sa určenia výživného na súde aj pre maloleté dieťa najdlhšie dobou troch rokov a podmienil túto existenciou dôvodov hodných osobitného zreteľa. Podľa súdnej praxe sa za takéto dôvody hodné osobitného zreteľa považujú okolnosti, ktoré znemožňovali rodičovi, prípadne osobe, ktorá má maloleté dieťa v osobnej starostlivosti, objektívne vykonať kroky smerujúce k uplatneniu takéhoto nároku na súde. Závery o nedostatku dôvodov hodných osobitného zreteľa pre výnimočné určenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečný trest odňatia slobody, zločin vydierania, nepravdivé tvrdenia obvineného, krivá výpoveď a krivá prísaha, trestný rozkaz, prečin krivej výpovede a krivej prísahy
Právna veta: Objektom trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy je záujem na správnom zistení skutkového stavu veci ako základu zákonných rozhodnutí súdov, prokurátorov, vyšetrovateľov alebo policajných orgánov. Krivá výpoveď sa pritom musí týkať okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, nemusí pritom ísť o okolnosť, ktorá bola pre rozhodnutie jedine a výlučne rozhodujúca. Pôjde však o okolnosť, ktorú orgán rozhodujúci o vine, teda súd, musí vziať do úvahy pri riešení otázky, o ktorej má rozhodnúť, teda pri riešení otázky viny.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, úprava styku maloletých detí s matkou, zverenie maloletých do osobnej starostlivosti otca, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného, úprava práv a povinností k maloletým deťom
Právna veta: Keď § 62 ods. 2 Zákona o rodine hovorí o tom, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, potom pri zohľadnení doby, ktorú venuje matka maloletým deťom je vhodné riešiť vyživovaciu povinnosť matky k maloletým deťom len v rozsahu 30 % zo sumy životného minima. Tu sa predpokladá, že obaja rodičia budú naďalej korektní vo vzťahu v uspokojovaní potrieb maloletých detí podľa svojich schopností a možností a že aj matka za ten čas, pokiaľ u nej budú maloleté deti, bude v plnej miere pokrývať potreby maloletých detí na výživu, výchovu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť rodičov, autoritatívne rozhodnutie súdu, nedôvodná námietka matky na trávenie času maloletého s otcom počas prázdnin, nahradenie súhlasu matky so zmenou detskej lekárky, nahradenie súhlasu matky so zmenou priezviska maloletého, dohoda rodičov o styku s maloletým, úprava styku otca s maloletým
Právna veta: Tým, že ide o konanie starostlivosti o maloleté dieťa, Zákon o rodine dáva pri každej úprave, či už ide o zverenie maloletého dieťaťa osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne striedavej osobnej starostlivosti alebo pri úprave styku prednosť dohode rodičov, pokiaľ sa však rodičia nedohodnú, sú povinní rešpektovať autoritatívne rozhodnutie súdu, ktoré v uvedených konaniach má zabezpečiť ako ochranu práv maloletého dieťaťa, tak aj práva a povinnosti rodičov, so zvýraznením ochrany práv maloletého dieťaťa. Právo rodiča na styk s maloletým dieťaťom neznamená však iba matematickú rovnováhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osoba páchateľa, rovnaký trest pre rôznych páchateľov, pomery páchateľa, mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody
Právna veta: Pomery páchateľa sa týkajú jeho osobnostného hodnotenia, ide teda o okolnosti, ktoré charakterizujú
osobu páchateľa ako objekt trestu a tiež o okolnosti, pre ktoré je rovnaký trest pre rôznych páchateľov
rôzne citeľný. Z hľadiska významu pre mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody sa hodnotia
obdobne ako význam okolnosti prípadu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, náhrada trov konania štátu, pretrvávajúci zlý duševný stav opatrovanca, nepriznanie náhrady trov konania účastníkom, odvolanie opatrovníka, návrh opatrovníka na vrátenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Podľa ust. § 148 ods. 1 O. s. p., štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal. Štát pokiaľ znáša náklady spojené s vykonaním dokazovania alebo inými úkonmi, má spravidla právo na náhradu v zmysle zásad, ktoré sa odvíjajú z dôvodnosti nároku, úspechu v konaní a iných a ďalších okolností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie spoluvlastníctva, všeobecná cena nehnuteľnosti v danom mieste v dobe rozhodovania, primeraná náhrada za nehnuteľnosť, povinnosť vyplatiť primeranú náhradu spoluvlastníkovi, prikázanie nehnuteľnosti niektorému zo spoluvlastníkov
Právna veta: Prikázanie nehnuteľnosti niektorému zo spoluvlastníkov je nevyhnutne spojené s jeho povinnosťou vyplatiť primeranú náhradu tomu spoluvlastníkovi, ktorý je zo spoluvlastníckeho vzťahu rozhodnutím súdu vylúčený. Súdna prax sa musela vysporiadať s koncepciou primeranej náhrady z pohľadu, akým spôsobom má byť stanovená jej výška. Za primeranú náhradu za nehnuteľnosť je jej všeobecná cena v danom mieste v dobe rozhodovania s tým, že túto náhradu súd určí zodpovedajúcim podielom z ceny celej veci, nie cenou, za ktorý by bolo možné predať spoluvlastnícky podiel (porovnaj R 15/1999, rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluzodpovednosť poškodeného na dopravnej nehode, nárok na náhradu škody vzniknutej výplatou invalidného dôchodku , zodpovednosť za dopravnú nehodu, protiprávne konanie vodiča motorového vozidla, zavinenie poškodeného, alkohol v krvi
Právna veta: Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka vzniká vtedy, keď jedna osoba spôsobí inej osobe svojim zavineným konaním alebo svojou činnosťou, resp. nečinnosťou škodu. Ustanovenie § 441 OZ upravuje prípad, keď škodu síce spôsobila iná osoba, ale súčasne škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného. Ak sa preukáže, že za škodu je zodpovedný nielen škodca, ale táto vznikla aj zavinením poškodeného, škodu znáša tak zodpovedný subjekt ako aj poškodený, a to pomerne.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie z titulu spotrebovania časti dedičstva, otázka primeranosti vyčíslených pohrebných trov, dedičská zodpovednosť, pohrebné náklady, zákonní dedičia po poručiteľke, dedičstvo, prechod dlhov
Právna veta: Ust. § 470 Občianskeho zákonníka upravuje rozsah dedičovej zodpovednosti jednak za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a jednak za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Pre určenie dediča zodpovedajúceho podľa § 470 Občianskeho zákonníka je rozhodujúce uznesenie súdu o dedičstve, pričom osvedčenie o dedičstve vydané súdnym komisárom má účinky právoplatného uznesenia o dedičstve, lebo na jeho podkladoch je zrejmé, kto sa stal právnym nástupcom poručiteľa. Pri úprave zodpovednosti dedičov vychádza Občiansky zákonník zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, neplatné dojednanie zmluvnej pokuty, všeobecné obchodné podmienky pôžičky, zásada poctivosti, chýbajúca zákonom určená náležitosť zmluvy o úvere, ročná percentuálna miera nákladov, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, vady dohody o plnej moci, združenie občianskoprávnej pomoci ako splnomocnenec, záložca, návrh na povolenie vkladu záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností, zastúpenie na základe plnomocenstva, dohoda o plnomocenstve, splnomocniteľ, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu
Právna veta: Zastúpenie na základe plnomocenstva vyžaduje, aby zastúpený a zástupca uzatvorili dohodu o plnej moci. Výsledkom takejto dohody je splnomocniteľom udelená plná moc splnomocnencovi. Plnomocenstvo ako jednostranný právny úkon adresovaný voči tretím osobám, ktorým splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na určitý rozsah zastupovania nemá bez súčasnej existencie dohody o plnej moci uzatvorenej medzi zastúpeným a zástupcom žiadne právne účinky. Prejav vôle môže byť právnym úkonom len vtedy, ak ide o úkon smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Návrhom na uzavretie zmluvy môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v duševnej poruche pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prevod vlastníctva nehnuteľností, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Právna veta: Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacej žaloby, musí byť naliehavý v tom zmysle, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na ciele sledovaním určovacieho návrhu a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Posúdenie naliehavého právneho záujmu je otázkou kvalifikácie rozhodujúcich skutočností. Pre žalobcu to znamená nevyhnutnosť tvrdiť a dokázať skutočnosti, z ktorých vyplýva existen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka postupu katastrálneho orgánu, maloletý žalovaný, absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, zamietnutie žaloby, darovanie nehnuteľnosti, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo 112/2004 (81/2006 ZSP) naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 12/2014
Kľúčové slová: Vnútorný predpis zamestnávateľa, zmena plánovaného čerpania dovolenky, základné povinnosti zamestnanca, neospravedlnená absencia zamestnanca v práci, dovolenkový lístok, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Základným predpokladom plnenia zákonnej povinnosti ust. § 81 písm. b) Zákonníka práce u zamestnanca je časový príchod na pracovisko a presný odchod z pracoviska. Povinnosť zamestnanca byť k dispozícii zamestnávateľovi ako základný predpoklad výkonu práce je z hľadiska svojho obsahu nie len povinnosťou dostaviť sa na pracovisko. Viac rozmerov z tejto povinnosti zamestnanca spočíva aj v povinnosti byť prítomný na pracovisku v stave schopnosti, spôsobilosti vykonávať prácu. Povinnosť zamestnancov zakotvená v tomto ustanovení sa vzťahuje na plné využite pracovného času, ale tiež aj na plné využiti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.