Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, neospravedlnenie sa z neúčasti na pojednávaní, odročenie pojednávania, zmluvná pokuta v rozpore so zákonom, žiadosť o odročenie pojednávania z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu právneho zástupcu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ods. 2 O. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úkon daňového dlžníka smerujúci k započítaniu daňových pohľadávok, žiadosť o započítanie, daňové identifikačné číslo daňového dlžníka, pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, započítanie daňového nedoplatku
Právna veta: Úkonom daňového dlžníka smerujúcim k započítaniu daňových pohľadávok je žiadosť o započítanie. Takúto žiadosť podáva daňový dlžník na príslušnom daňovom úrade alebo colnom úrade a musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo, daňové identifikačné číslo daňového dlžníka, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a daňové identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu, b) identifikáciu pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, s uvedením jej výšky a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právna kvalifikácia skutku, spoločenská bezúhonnosť, spoľahlivosť žiadateľa zápisu do zoznamu advokátskych koncipientov, správanie žiadateľa, advokátski koncipienti
Právna veta: Iným správaním, na základe ktorého sa posudzovala tzv. spoločenská bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 4 zákona o advokácii účinného v čase vydania rozhodnutia a v súčasnosti tzv. spoľahlivosť, sa rozumie aj povaha trestnej činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o advokácii v prípade, že naň komora s ohľadom na zahladenie, resp. zákonnú požiadavku hľadieť na žiadateľa, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený, nebude prihliadať. Pod povahou trestnej činnosti sa rozumie napríklad právna kvalifikácia skutku, čas, kedy bol spáchaný, uložený trest atď.. Stačí pritom, aby správanie žiadateľa zakladalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o preskúmanie neschválenia nenávratného finančného príspevku, nezisková organizácia, konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, dotačné konanie, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Z hľadiska čl. 46 ods. 1 ústavy je akceptovateľné, ak opravná inštancia, štatutárny orgán Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie, odmietla žiadosť o preskúmanie neschválenia nenávratného finančného príspevku, ktorou nebolo namietané posúdenie splnenia výberových kritérií (§ 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie). Ak žiadateľ o dotáciu má o rozhodnutí o neschválení nenávratného finančného príspevku závažné ústavnoprávne pochybnosti, môže proti nemu podať ústavnú sťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom , návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu, účastníci správneho konania, formálne pribratie účastníkov do konania
Právna veta: Vôľou zákonodarcu bolo v preskúmavacom súdnom konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP zabezpečiť ochranu účastníkovi správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia dotknuté tak, že týchto účastníkov priberie do konania aj bez návrhu. Tým by týmto účastníkom zabezpečil v nevyhnutnej miere právo byť informovaný o priebehu a výsledku súdneho prieskumu. Pokiaľ súd nekonal so všetkými účastníkmi konania, svojím postupom odňal právo na súdny proces tomu účastníkovi, ktorý ním bol aj v správnom konaní a ktorému právo byť účastníkom preskúmavacieho konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: návrh na povolenie obnovy konania, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pokračujúci trestný čin podvodu, konanie o námietke zaujatosti oznámenej sudcom, priateľské vzťahy medzi dcérami sudcu a odsúdeného
Právna veta: Podľa § 32 ods. 1 Tr. por. prvá veta ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci, o vylúčení rozhodne nadriadený súd v senáte. Cieľom vyššie citovaného ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. je zabezpečiť nestrannosť trestného konania ako celku a jednotlivých úkonov vykonávaných počas tohto konania. Zákon spája vylúčenie sudcu z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o jeho zaujatosti (viď tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorých spravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: navrátenie neoprávnene pobývajúcich štátnych príslušníkov, predpoklad pre vyhostenie alebo vrátenie prestal z právnych alebo iných dôvodov existovať, trvanie zaistenia osoby, nutnosť eurokonformného výkladu zákona o pobyte cudzincov, administratívne vyhostenie
Právna veta: Akékoľvek zaistenie musí trvať čo najkratšiu dobu a iba dovtedy pokiaľ sú s náležitou starostlivosťou učinené úkony smerujúce k vyhosteniu (vráteniu). Pokiaľ sa ukáže, že reálny predpoklad pre vyhostenie alebo vrátenie prestal z právnych alebo iných dôvodov existovať alebo prestali existovať podmienky uvedené v odst.1, stráca zaistenie odôvodnenie a dotyčná osoba musí byť bezodkladne prepustená (čl. 15 ods. 4 smernice 2008/115/ES). Podľa Súdneho dvora Európskej únie návratová smernica zavádza presný postup, ktorý majú členské štáty použiť pri navrátení neoprávnene pobývajúcich štátnych p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zvýšená zákonná ochranu zamestnancov so zdravotným postihnutím, rozhodovanie o žiadosti zamestnávateľa na udelenie predchádzajúceho súhlasu ku skončeniu pracovného pomeru, splnenie zákonných podmienok pre platné skončenie pracovného pomeru, vek určený na nárok na starobný dôchodok, neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Vôľou zákonodarcu v citovanej právnej norme ustanovenej v § 66 Zákonníka práce bolo zabezpečiť zvýšenú zákonnú ochranu zamestnancom so zdravotným postihnutím pred zamestnávateľom tak, aby zamestnávatelia svojvoľne neukončovali s takýmito zamestnancami pracovný pomer. Z uvedených dôvodov povinnosťou úradu práce pri rozhodovaní o žiadosti zamestnávateľa na udelenie predchádzajúceho súhlasu ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou s uvedenou kategóriou zamestnancov je skúmať splnenie všetkých zákonných podmienok pre platné skončenie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63, pričom tento súh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obmedzenie osobnej slobody žiadateľov o azyl, medzinárodné azylové právo, neoprávnene pobývajúce osoby, právo na slobodu pohybu, zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody žiadateľov o azyl nevylučuje ani medzinárodné azylové právo, hoci
všeobecne stanovuje zásadu, podľa ktorej nie je možné na utečencov (žiadateľov o azyl) nahliadať ako
na neoprávnene pobývajúce osoby a je treba im priznať(okrem iného) právo na slobodu pohybu na
území krajiny, v ktorej sa nachádzajú (pozri čl. 26, 31 a 32 Dohovoru o právnom postavení utečencov z
roku 1951; ďalej len „Ženevská konvencia").
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, zrušenie napadnutého rozhodnutia, nenaplnenie požiadavky materiálnej núdze, právna pomoc v hmotnej núdzi, súdne exekúcie vedené voči navrhovateľovi
Právna veta: Sám fakt, že právna pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v režime § 6b zákona o bezplatnej právnej pomoci je „možnosťou“ a je na posúdení Centra právnej pomoci, či sú tu také skutočnosti predpokladané zákonom, neznamená, že Centrum právnej pomoci nemá povinnosť tieto skutočnosti skúmať, prihliadajúc tak na celkovú situáciu žiadateľa. Ani z rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. októbra 2013, č. k. 28Sp/29/2013-13 nevyplýva iný záver, pretože skutočnosť, že žiadateľ, ktorého príjem prekračuje zákonom ustanovenú hranicu materiálnej núdze, nemá nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím, nadbytočnosť zamestnanca, organizačná zmena, zrušenie pracovného miesta, výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovné miesto zrušené rozhodnutím riaditeľky Základnej školy
Právna veta: Vo vzťahu k námietke, že v rozhodnutí o organizačných zmenách musí zamestnávateľ zrušované pracovisko riadne označiť, aby bolo zrejmé, zamestnanec zastávajúci ktoré pracovné miesto sa stal nadbytočným, avšak toto sa nevyžaduje a ani neukladá v súvislosti s udelením súhlasu podľa § 66 ZP, najvyšší súd uvádza, že na to, aby príslušný úrad práce mohol konať o žiadosti zamestnávateľa o súhlas úradu podľa § 66 ZP, je potrebné, aby bolo preukázané, že vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca so zdravotným postihnutím došlo ku skutočnostiam zakladajúcim dôvod pre skončenie pracovného pomeru výpoveďo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: dôvody dovolania, námietka porušenia práva na obhajobu, prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov, prenájom pozemku, nepovolený výrub drevín
Právna veta: Dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je zásadné porušenia práva na obhajobu. Takýmto zásadným porušením by bolo najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe podľa § 37 Tr. por., ktoré by mohlo mať konkrétny vplyv na vykonanie jednotlivých úkonov trestného konania smerujúcich k vydaniu rozhodnutí procesnej povahy (napr. rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody) alebo meritórneho rozhodnutia. Dôležité sú teda aj konkrétne podmienky prípadu, ktoré je potrebné vyhodnotiť individuálne ako aj vo vzájomných súvislostiach. Nevykonanie dokazovania v rozsahu predpokladanom obvineným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: kontradiktórny proces, exekučný súd, zamietnutie návrhu na prerušenie dovolacieho konania, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, Zásada kontradiktórnosti
Právna veta: Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka vydaného Vedou, vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied, B. 2011 (2. zv), kontradiktórnosť je prenos dôkazného bremena zo súdu na účastníkov sporu, resp. rokovací spôsob súdneho procesu. Právo na kontradiktórny proces nemá absolútny charakter a jeho rozsah sa môže líšiť najmä v závislosti na zvláštnostiach daného konania. Nebráni súdu, aby od tohto pravidla v záujme procesnej ekonómie upustil, ak je zrejmé, že nezoznámenie účastníka konania napr. so stanoviskom iných účastníkov nemôže mať akýkoľvek vplyv na výsledok konania pred nimi. Ak za porušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, vigilantibus iura scripta sunt, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, Zásada kontradiktórnosti, rozhodcovský súd, zastavenie exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu
Právna veta: Je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 21 ods. 2) a aby žalobou podanou na príslušnom súde sa domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 40 ods. 1 písm. c/), vylučujú skúmanie právomoci r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, právo na obhajobu, domová prehliadka, zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi , námietka nezákonnej opravy zápisnice o vydaní veci
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie, a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Tr. por.), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Tr. por.), ako aj právo na povinnú obhajobu (§ 37, § 38 Tr. por.). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania obvineného, Trestný čin podvodu, súhrnný trest odňatia slobody, pôžička, dokazovanie v trestnom konaní
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: nesplnené podmienky dovolania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, zastupovanie v dovolacom konaní, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, odvrátenie hroziacej škody na majetku z predpisu mesačnej úhrady
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu na prerušenie dovolacieho konania, exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, zastavenie exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, exekučné konanie
Právna veta: K odňatiu možnosti konať pred exekučným súdom nedochádza tým, že exekučný súd nevytýčil vo veci pojednávanie. Včlenenie takejto povinnosti do zákona č. 203/2012 Z.z. bolo dôsledkom zjavnej chyby zákonodarcu, čoho dôkazom je dôvodová správa k tomuto zákonu a následné odstránenie tejto povinnosti novelou Exekučného poriadku. Pokiaľ jediným dôkazom pre posúdenie spôsobilosti rozhodcovského rozsudku byť exekučným titulom z hľadiska platnosti či neplatnosti rozhodcovskej doložky bola listina obsahujúca túto doložku (úverová zmluva), nebolo potrebné na vykonanie tohto dôkazu nariadiť pojednávanie. T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: uvedenie do omylu, Trestný čin podvodu, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, podvod, skutkové okolnosti charakterizujúce trestný čin podvodu
Právna veta: Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podvodu predpokladá existenciu príčinnej súvislosti medzi omylom určitej osoby (resp. neznalosti všetkých podstatných skutočností) a jej uskutočnenou majetkovou dispozíciou a ďalej príčinnú súvislosť medzi touto dispozíciou na jednej strane a škodou na cudzom majetku a obohatením páchateľa alebo inej osoby na strane druhej. Je treba pripomenúť, že objektom trestného činu podvodu je cudzí majetok. Omyl je rozpor medzi predstavou a skutočnosťou a pôjde oň vtedy, keď podvádzaná osoba nemá o dôležitej okolnosti žiadnu predstavu, alebo sa domnieva, že sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osvedčenie o európskom exekučnom titule, Európsky exekučný titul, notárska zápisnica, stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule, odvolanie povinného proti rozhodnutiu o trovách konania, záujmová zásada, právo na náhradu trov konania
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 1 O.s.p. je inštitútom v rámci rozhodovania o náhrade trov konania, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásady úspechu) v konaní, zakotvenej v § 142 a nasl. O.s.p. V prípadoch predpokladaných týmto ustanovením (§ 146 ods. 1 písm. a/ až c/ O.s.p.), ktoré tvorí ich taxatívny výpočet, súd postupuje podľa tzv. záujmovej zásady, pre ktorú platí, že počas konania si každý účastník platí tie trovy, ktoré vznikajú osobne jemu alebo jeho zástupcovi. Do tejto kategórie spadá aj procesná situácia, keď sa konanie mohlo začať aj bez návrhu (§ 146 ods. 1 pís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, konanie o námietkach povinného voči exekúcii, možnosť riadneho opravného prostriedku, princípy spravodlivého konania, povinnosť všeobecného súdu zaoberať sa všetkými námietkami
Právna veta: Konanie o námietkach povinného voči exekúcii je konaním jednoinštančným, pri ktorom nie je možnosť riadneho opravného prostriedku, preto musia byť zachované princípy spravodlivého konania aj v tomto štádiu, ktoré sa musia zisťovať dokazovaním. Ak exekučný súd týmto spôsobom nepostupoval, odňal povinnému možnosť konať pred súdom. Z práva na spravodlivé súdne konanie vyplýva povinnosť všeobecného súdu zaoberať sa účinne všetkými námietkami, argumentmi a dôkaznými návrhmi strán, avšak s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie (I. ÚS 46/05). Posúdenie plnenia alebo neplnenia povinnosti ulo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu odsúdeného na obnovu konania, trest odňatia slobody, asperačná zásada, dôvodná sťažnosť odsúdeného, nález ústavného súdu, úhrnný trest a spoločný trest, viacčinný súbeh úmyselných trestných činov
Právna veta: Trestný zákon č. 140/1961 Zb. účinný od 1. januára 1962 vo vzťahu k trestaniu súbehu nerátal s využitím asperačnej zásady v súvislosti s hornou hranicou trestnej sadzby úhrnného trestu, len stanovil, že ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Prvky asperačnej zásady boli využité len v rámci právnej úpravy ukladania trestu odňatia slobody obzvlášť nebezpečnému recidivistovi. Prelom v uplatňovaní asperačnej zásady pri trestaní súbehu priniesol zákon č. 171/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania, zamietnutie sťažnosti odsúdeného, odmietnutie návrhu na povolenie obnovy konania, trestný čin vraždy spolupáchateľstvom
Právna veta: Podľa § 394 ods. 1 Tr. por. obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom, na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin vydierania, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, zamietnutie sťažnosti odsúdeného, neprípustné dovolanie, rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý znamená vážny prielom do právoplatnosti a predpokladanej stability konečného a vykonateľného rozhodnutia. Jeho zmyslom je, za prísne vymedzených podmienok, zvrátenie existencie odsúdenia páchateľa, aby nedošlo k trestno-právnemu následku, t. j. sankcii spojenej s týmto odsúdením. Práve preto, že ide o prielom do naznačenej stability konečného a vykonateľného rozhodnutia na základe tohto mimoriadneho opravného prostriedku, ktorým sa dáva možnosť dvom hlavným proti sebe stojacím stranám v trestnom konaní (odhliadajúc od práva ministra spravod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, konkurzná podstata, ukrátenie pohľadávky veriteľa, predmet leasingu, úpadca
Právna veta: I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť. II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne, pretože zahŕňa nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. III. Vec, ktorú užíval úpadca ako leasingový nájomca, nepatrí do konkurznej podstaty, pretože je majetkom prenajímateľa. Pre úspešnosť odporovacej žaloby musí správca preukázať, že prevodom práva vec užívať a práva odkúpiť ju, došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky v čase účinnosti napadnutého právneho úkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: zhabanie veci, verejný záujem, pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu, návrh na zhabanie prírodného diamantu, vlastníctvo prírodných diamantov, peniaze získané trestnou činnosťou, páchanie rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti
Právna veta: Podľa § 83 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1 Trestného zákona súd uloží zhabanie veci, ak to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem. „Iný obdobný verejný záujem“ uvedený v ustanovení § 83 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. neznamená, že musí ísť o veci, ktoré priamo môžu ohroziť bezpečnosť ľudí, majetku ako napr. zbrane, drogy, falošné bankovky a pod., ale je tu ochraňovaný záujem štátu, aby sa veci získané trestnou činnosťou, či už priamo alebo nadobudnuté za prostriedky takto získané, nestali majetkovým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, úverová zmluva, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303- A, s.12, § 29, Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B, Georgiadis c. Grécko z 29. máj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: exekučný súd, zamietnutie návrhu na prerušenie dovolacieho konania, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, zmluva o spotrebiteľskom úvere, materiálne nevykonateľný exekučný titul, vykonateľnosť exekučného titulu
Právna veta: Vykonateľnosť exekučného titulu predstavuje materiálny predpoklad exekúcie, conditio sine qua non začatia a priebehu exekučného konania. Ak exekučný súd v ktoromkoľvek štádiu konania (na návrh aj bez návrhu) zistí, že rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, sa dosiaľ nestalo vykonateľným, exekúciu musí zastaviť. Tento dôvod zastavenia exekúcie sa vzťahuje iba na prípady, ak rozhodnutie vôbec nenadobudlo vykonateľnosť, čo môže exekučný súd zistiť najskôr v štádiu vydávania poverenia, ale prakticky je to možné v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania (viď Števček M., Ficová S. a kol., Exekučný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: záložné právo k nehnuteľnostiam, zdravotný stav účastníka neumožňujúci účasť na pojednávaní, prerokovanie veci v neprítomnosti účastníka, určenie neplatnosti dražby, odročenie pojednávania
Právna veta: Súdna prax sa zhodla na tom, že: „V zmysle § 119 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom od 1. januára 2012 je zdravotný stav účastníka konania dôvodom na odročenie pojednávania len ak je súdu, a to už spravidla pred rozhodnutím o žiadosti o odročenie pojednávania, preukázané vyjadrením ošetrujúceho lekára, že účastník konania nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. apríla 2013, sp. zn. 7 Cdo 130/2012 prijatý občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Sloven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, lex specialis derogat legi generali, zánik poistenia pre nezaplatenie poistného, predmet úpravy zákona o povinnom zmluvnom poistení
Právna veta: Konflikt (tiež kolízia) právnych noriem nastáva vtedy, ak na rovnakú vec dopadá niekoľko navzájom si protirečiacich (resp. navzájom odlišných) právnych noriem, i keď z formálneho hľadiska by k tomu nemalo dochádzať, pretože je žiaduce, aby právny poriadok ako systém bol vnútorne konzistentný (súladný). Pri riešení tohto konfliktu možno uplatniť hierarchické kritéria (princípy), ktoré stanovia prioritu právnych noriem. Právna teória a súdno-aplikačná prax rešpektuje právny princíp, ktorý je vyjadrený pravidlom „Lex specialis derogat generali“ (zvláštny zákon ruší zákon všeobecný). Za predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin vraždy, neodňatie trestnej veci, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, dôležité dôvody delegácie veci, námietka zaujatosti voči členom senátu, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ sa preto nesmie stať prostriedkom na porušenie práva obvineného na zákonného sudcu, ale ani prostriedkom na to, aby procesné strany určovali, kto bude zákonným sudcom v konkrétnom prípade bez splnenia zákonných podmienok § 23 ods. 1 Tr. zák. Medzi dôležité dôvody tzv. d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: uloženie pokuty, správne trestanie, správny delikt, prenesený výkon štátnej správy, starosta obce, porušenie všeobecne záväzného nariadenia
Právna veta: Zákonodarca u obce (mesta, mestskej časti) rozlišuje medzi preneseným výkonom pôsobnosti štátnej správy a výkonom samosprávnej pôsobnosti obce (mesta, mestskej časti). Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Trestanie na určitom území (výkon trestnej právomoci) pramení z princípu suverenity a je vždy spojené so štátnou mocou. Z tohto dôvodu je správne trestanie a jeho výkon na príslušnom území preneseným výkonom štátnej správy. Správne trestanie má jednotný právny režim pre administratívne previnenia (minor offe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: pokračovací prečin krádeže, prečin poškodzovania cudzej veci, opravné uznesenie, dovolanie ministra spravodlvosti SR, trestný rozkaz, vlámanie do motorového vozidla, dovolanie v prospech obvineného, oprava trestného rozkazu a jej účinky, oprava vyhotovenia rozsudku a jeho rovnopisu
Právna veta: Oprava vyhotovenia podľa § 174 ods. 1 zák. č. 301/2005 Z.z. (§ 131 ods. 1 zák. č. 141/1941 Zb., správne malo byť uvedené zák. č. 141/1961 Zb.), t.j. uvedenie vyhotovenia do súladu s vyhlásením rozhodnutia neprichádza pri trestnom rozkaze do úvahy, keďže trestný rozkaz sa nevyhlasuje, ale len vyhotovuje, autentickým znením trestného rozkazu je teda jeho vyhotovenie (viď. judikát č. 36/1981). Z uvedeného je zrejmé, že pri vyhotovení rozsudku, zákon pripúšťa opravu výmery trestu, ak bol správne vyhlásený. V tom prípade potom ide o zrejmú nesprávnosť. Nakoľko sa ale trestný rozkaz na rozdiel od ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: dôvodný nesúhlas Krajského súdu s postúpením veci, určovacia žaloba, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, poľovnícke združenie, členstvo v poľovníckom združení, správne súdnictvo
Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len „rozhodnutie správneho orgánu“). Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pokuta za správny delikt, povinnosť nahradiť trovy konania, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia obce, porušenie všeobecného záväzného nariadenia, zavinenie na zastavení konania
Právna veta: Ustanovenie § 146 OSP vyjadruje výnimku zo zásady náhrady trov konania podľa pomeru úspechu vo veci, ktorá je vyjadrená v § 142 OSP. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. d/ OSP sa uplatňuje bez akéhokoľvek zohľadnenia ústavného princípu rovnosti subjektov občianskeho súdneho konania, ktorého rešpektovanie je základnou požiadavkou ústavnosti postupu občianskoprávneho súdu. Ustanovenie § 146 ods. 2 OSP vyžaduje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania. Otázka zavinenia sa teda hodnotí iba podľa procesného výsledku. Druhá veta tohto ustanovenia je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: nezaplatenie súdneho poplatku, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku, rozhodnutie o sprístupnení informácie, platobná nedisciplinovanosť, následky nezaplatenia poplatku
Právna veta: Platobná nedisciplinovanosť účastníka je sama o sebe neželaná, lebo súdy zbytočne zaťažuje, a ak účastník napriek výzve a upozorneniu na následky takéhoto konania v tejto nedisciplinovanosti pokračuje, za svoje konanie musí niesť procesnú zodpovednosť (k tomu pozri bližšie napr. uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. III. ÚS 59/2000 zo 16. marca 2000). Výzvu na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch) súd poplatníkovi zasiela v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, konanie o dohode o vine a treste, priznanie obvineného, poľahčujúca okolnosť
Právna veta: I. Pri trestnom čine podľa § 172 Tr. zák. je čin spáchaný na osobe, ak páchateľ omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor zabezpečil niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 1 písm. a/ až c/ tohto ustanovenia (napr. doviezol, kúpil, zadovážil alebo predal) od inej osoby alebo inej osobe, na jej vlastné použitie alebo na ďalšiu distribúciu a ktorá teda nie je poškodeným. Od tohto sa potom odvíja posúdenie znaku „na chránenej osobe“ v zmysle § 139 ods. 1, a § 172 ods. 2 písm. d/ Tr. zák. a „na viacerých osobách“ v zmysle § 138 ods. 1 písm. j/ a § 172 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. II. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: neodňatie trestnej veci Okresnému súdu, dôležité dôvody delegácie veci, odňatie a prikázanie veci, pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného, namietaný priateľský vzťah k sudcov k nepriateľom obžalovaného
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi treba predovšetkým rozumieť také dôvody, ktoré zaisťujú nestranné a zákonné prejednanie veci, náležité zistenie skutkového stavu bez dôvodných pochybností, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich zásad trestného konania, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov, pričom všetky okolnosti majú zabezpečiť najmä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody a nemajetkovej ujmy, procesné vady konania, námietka odňatia možnosti konať pred súdom, obvinenie pre trestný čin prijímania úplatku, odmietnutie dovolania ako procesne neprípustné, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Ústava neupravuje, aké dôsledky majú jednotlivé procesné nesprávnosti, ku ktorým v praxi dochádza v konaní pred súdmi, ani nestanovuje predpoklady ich možnej nápravy v opravnom konaní. Bližšiu úpravu ústavne garantovaného práva na súdnu ochranu obsahuje Občiansky súdny poriadok, ktorý vo svojich ustanoveniach predpokladá aj možnosť vzniku určitých procesných pochybení súdu v občianskom súdnom konaní, v nadväznosti na podstatu, význam a procesné dôsledky týchto pochybení upravuje aj predpoklady a podmienky, za ktorých možno v dovolacom konaní napraviť procesné nesprávnosti konania na súdoch niž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti právneho úkonu, vyrubenie súdneho poplatku, opravný prostriedok, zamietnutie návrhu na vrátenie súdnych poplatkov, nepípustnosť opravného prostriedku, nevylúčenie sudkyne z prejednávania a rozhodovania veci, krajský súd ako súd nadriadený
Právna veta: Skutočnosť, že určité rozhodnutie vydal krajský súd, ešte neznamená, že tento súd rozhodoval ako súd odvolací. V občianskom súdnom konaní totiž krajský súd môže rozhodovať nielen ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), ale aj ako súd prvého stupňa (napr. § 9 ods. 2 O.s.p.) a tiež ako súd nadriadený (§ 16 ods. 1 O.s.p.). Rozhodnutie krajského súdu o tom, že sudca okresného súdu je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, je rozhodnutím vydaným mimo inštančného postupu, kedy krajský súd nerozhoduje ako súd odvolací, ale ako súd nadriadený; proti rozhodnutiu krajského súdu nie s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty, platobný výmer, odňatie možnosti konať pred súdom, uplynutie lehoty na podanie žaloby, predčasnosť rozhodnutia o zastavení konania, poštový doručovateľ, námietka nesprávneho postupu doručovania písomnosti
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že v danej veci je rozhodnutie o zastavení konania o žalobe žalobcu predčasné. Ak sa žalobca žalobou domáha preskúmania rozhodnutia, ktoré mu podľa jeho tvrdení bolo nesprávne doručované, doručovanie poštovým doručovateľom má byť nepochybne preskúmané a to buď dopytom na príslušnej pošte, ktorá doručovanie vykonala a prípadne informatívne má byť vypočutý doručovateľ, ktorý v danom čase a v danom rajóne doručovanie vykonáva. Až po takto zistenom stave veci môže súd rozhodnúť o tom, či boli alebo neboli splnené podmienky na zastavenie konania p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: Náhrada škody na zdraví, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, námietka premlčania, neprípustné dovolanie, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, zvýšenie bolestného, potvrdzujúci rozsudok, dovolanie proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 238 vymenúva znaky tých rozsudkov odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie procesne prípustné. Z právnej úpravy obsiahnutej v danom ustanovení je zrejmé, že zákonodarca v nej – zohľadňujúc mimoriadny charakter dovolania a možné dôsledky zrušenia rozhodnutia dovolacím súdom – vyjadril na jednej strane vôľu, aby určité rozsudky (výnimočne) napriek tomu, že už nadobudli právoplatnosť, mohli byť predmetom preskúmania v dovolacom konaní (viď napríklad § 238 ods. 1 až 3 O.s.p.). Na druhej strane tým ale zároveň vyjadril vôľu, aby iné rozsudky (než sú ním vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , slobodný prístup k informáciám, námietka postupu krajského súdu, zamietnutie žiadosti o sprístupnenie informácie
Právna veta: Oblasť slobodného prístupu k informáciám je súčasťou verejného práva, v tomto prípade správneho práva. Súdy v oblasti rozhodovania v rámci správneho práva nemajú postavenie súdneho orgánu, ale orgánu verejnej správy. V tomto prípade nemožno brať ohľad na to, že žalovaný má vo svojom názve slovo „súd“, pretože orgán v oblasti verejnej správy na úseku práva na prístup k informáciám, ktorý koná a rozhoduje o sprístupnení alebo nesprístupnení informácie, ktorú má alebo nemá vo svojej dispozičnej sfére, podľa zákona o slobode informácií je správnym (administratívnym) orgánom. V tomto prípade je odl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: intrakomunitárne plnenie, intrakomunitárne obchody s tovarom, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, bežný režim zdaňovania, zahraničný dodávateľ, predaj ojazdených vozidiel
Právna veta: Podľa § 20 ods. 1, 2 zákona č. 222/2004 Z. z. daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a/. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku. Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu, obsahové náležitosti rozhodnutia súdu, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, rozhodnutie o uložení pokuty, zníženie výšky uloženej pokuty, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Procesným právom účastníka konania je aj jeho právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa účastníkovi konania odníma možnosť náležite, skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: Migračný úrad, obmedzenie osobnej slobody, existencia rizika úteku žiadateľa o azyl, žiadosť podaná účelovo, zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
Právna veta: Zo záverov rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 30. mája 2013 (vec Mehmet Arslan proti Polícia ČR, C-534/11, dostupný na http://curia.europa.eu; ďalej len ,,vec A“), vyplýva, že pokiaľ cudzinec zaistený podľa zákona o pobyte cudzincov požiada o udelenie medzinárodnej ochrany, pokiaľ je táto žiadosť podaná účelovo (slovami Súdneho dvora „iba s cieľom pozdržať alebo zmariť výkon rozhodnutia o navrátení“) a pokračovanie zaistenia je naďalej objektívne nutné, je možné takéhoto cudzinca ponechať v zaistení. Obmedzenie osobnej slobody žiadateľov o azyl nevylučuje ani medzinárodné azylové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: vyhrážanie sa bitkou, nesprávne právne posúdenie veci, hrozba násilím, dôvody dovolania, trestný čin vydierania spolupáchateľstvom, odmietnutie dovolania obvinených, uloženie peňažného trestu
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacieho dôvodu uvedenému v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: prečin nebezpečného vyhrážania, odmietnutie dovolania, poškodená osoba, oprávnené osoby na podanie dovolania
Právna veta: Okruh osôb oprávnených podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 upravuje ustanovenie § 369 Tr. por. Dovolanie sú oprávnení podať samostatne iba minister spravodlivosti, generálny prokurátor a obvinený. Žiadna iná osoba nie je oprávnená podať dovolanie, aj keď mala pôvodne v trestnom konaní postavenie strany (zúčastnená osoba, poškodený a pod.).
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový subjekt , právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: I. Ak konaniu daňového subjektu vzhľadom na skutkové okolnosti posudzovanej veci chýba akýkoľvek ekonomický zmysel, je potom potrebné vzhľadom na všetky okolnosti posudzovanej daňovej veci vyvodiť logický záver, že i napriek formálnemu deklarovaniu podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bolo v danom prípade zo strany daňového subjektu sledovanie jediného účelu, a to iba získanie nadmerného odpočtu. II. Nemožno potom takémuto konaniu daňového subjektu prostredníctvom daňového práva poskytnúť pre daňové účely príslušnú ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: správne trestanie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia, nenávratný finančný príspevok, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, odstúpenie ministerstva od zmluvy, administratívne rozhodnutie
Právna veta: Pri správnom trestaní platí zásada zákonnosti nullum crimen sine lege anulla poena sine lege, t.j., nie je správny delikt ani správny postih bez toho, aby to zákon výslovne stanovil. Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu. Sankcionovať možno iba také konanie, ktorého znaky sú vyjadrené prostredníctvom skutkovej podstaty v zákone, pričom možno súčasne uplatniť iba taký systém sankcií, ktorý stanoví zákon. Predmetné taktiež vyplýva z Odporúčania výboru ministrov Rady č. 91/1 o spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, kultúrny diel, rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, poskytnutie podpory, námietka presnosti merania parciel, odchýlka výmery poľnohospodárskej parcely
Právna veta: Podľa čl. 30 bod 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, plochy poľnohospodárskych parciel sa stanovia akýmkoľvek spôsobom, ktorý zaručí, že kvalita merania bude dosahovať kvalitu najmenej na úrovni vyžadovanej technickou normou platnou na úrovni Spoločenstva. Povolená odchýlka pri meraní sa určuje v rozpätí nárazníkovej zóny maximálne 1,5 m po obvode poľnohospodárskej parcely. Táto maximálna povolená odchýlka v prípade každej poľnohospodárskej parcely však nesmie presiahnuť v absolútnom vyjadrení 1,0 ha. Vyššie citované nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 nestanovuje konkrétn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, právo odpočítať daň z prijatého tovaru, dodanie tovaru z Francúzska, dodatočný platobný výmer, vyrubenie rozdielu dane z pridanej hodnoty, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte
Právna veta: Dodanie tovaru od dodávateľa daňového subjektu z Francúzska má byť oslobodené od dane z pridanej hodnoty a nadobúdateľovi predmetu kúpy vzniká daňová povinnosť podľa § 20 zákona č. 222/2004 Z.z. Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a/.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, mimoriadny opravný prostriedok, rozhodnutie o zastavení konania, neprípustnosť obnovy konania, neprípustnosť opravného prostriedku
Právna veta: Obnovu konania ako mimoriadny opravný prostriedok upravuje druhá hlava štvrtej časti O.s.p., ktorá sa na konanie podľa piatej časti O.s.p. použije podľa prvej vety § 246c ods. 1 O.s.p. primerane. Najvyšší súd konštatuje, že obnova konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je v zmysle § 246c veta druhá O.s.p. prípustná. Prípustnosť obnovy konania nie je totiž v druhej hlave piatej časti O.s.p. upravená. Vzhľadom na to, že zákon tento mimoriadny opravný prostriedok nepripúšťa, procesný postup súdu prvého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: cenné papiere, lex specialis derogat legi generali, návrh prokurátora na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva, schválený odpredaj akcií mestu, porušenie pravidiel pri nakladaní s majetkom mesta , prevoditeľnosť akcií, zákon o majetku obcí
Právna veta: Zákon o majetku obcí sa nevzťahuje na nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy, okrem výnimky stanovenej v § 9a ods. 11. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 1 až 7, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis (§ 9a ods. 11 zákona o majetku obcí). Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin marenia spravodlivosti, dôležité dôvody delegácie veci, odňatie a prikázanie veci, nestrannosť sudcu, zaujatosť všetkých sudcov Krajského súdu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi na tzv. delegovanie veci je treba rozumieť predovšetkým také okolnosti, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o nestrannosti a objektívnosti súdneho konania. Sudca musí byť nestranný, nezávislý a objektívny, pričom sa tak musí javiť v očiach strán a verejnosti. Nestrannosť sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie miestne príslušného súdu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne-ústredie, chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti, žalobkyňa ako občan Poľskej republiky, miestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kritéria zákonodarcu zakotveného v závere ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, nestrannosť súdu, teória zdania, objektívna nestrannosť sudcu, subjektívna nestrannosť sudcu, rozhodnutie o vylúčení sudcu, namietka zaujatosti, príbuzenský pomer medzi svedkami a procesnými stranami, prečin neoprávneného podnikania, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Nestrannosť je neodmysliteľným atribútom pojmu súd. Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti). Možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša zistiť, čo si sudca myslel pro foro interno, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere. Aplikujúc tento prístup potom rozlišujeme nestrannosť subjektívnu (konkrétnu) a nestrannosť objektívnu alebo štrukturálnu (abstraktnú). Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom spravidla sa posudzuje podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu, organizovaná skupina na účely dosiahnutia zisku, rozhodnutia o uvalení väzby, sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní, zákonné požiadavky kladené na rovnopis spisu, nebezpečenstvo úteku obvineného, závažnosť obvinenia, dlhá doba väzby, preventívne zabránenie páchaniu ďalšej trestnej činnosti, trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., dôvody väzby, úteková väzba
Právna veta: 1) V počiatočnom štádiu trestného stíhania nie sú ešte známe všetky okolnosti týkajúce sa skutku ani osoby obvineného. Rozhodnutie preto vychádza z prvotných informácií, ktoré odôvodňujú podozrenie z úteku, kolúzneho správania alebo pokračovania v trestnej činnosti s určitou mierou pravdepodobnosti, ktorá sa vykonávaním procesných úkonov buď zvyšuje (resp. potvrdí), alebo oslabí do tej miery, že nemôže odôvodňovať ďalšie trvanie väzby. Pri vzatí do väzby je preto akceptovateľné odôvodnenie rozhodnutia konštruované všeobecnejšie na predpokladoch. Rovnako pristupuje k posudzovaniu rozhodnutí o u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, zmena odvolacieho rozhodnutia, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, vydanie opravného uznesenia, plynutie novej dovolacej lehoty, doručenie opravného uznesenia, sťažnosť proti uzneseniu o návrhu na povolenie obnovy konania, lehota a miesto podania § 309, rozhodovanie o opravných prostriedkoch
Právna veta: 1) Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu však odvolanie nie je prípustné (§ 201 OSP a contrario), takže jeho právoplatnosť nastáva v zmysle § 159 ods. 1 OSP doručením účastníkom konania. Plynutie akejkoľvek lehoty teda nie je pre nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu relevantné. Ani vydanie opravného uznesenia nemení nič na tom, že rozhodnutie odvolacieho súdu už bolo doručené a tým okamihom aj nadobudlo právoplatnosť. Práve preto § 240 ods. 1 druhej vety OSP viaže plynutie novej dovolacej lehoty na doručenie opravného uznesenia, pretože vydanie takého uznesenia nemá na samotnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nečinnosťou Obecného zastupiteľstva obce , primárne konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, vyhlásenie nastúpenia náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva, uvoľnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí, nezákonný zásah orgánu verejnej správy, Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov, obecné zastupiteľstvo, konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Právna veta: 1) K námietke sťažovateľov, že obecné zastupiteľstvo je vo veci vyhlásenia ich nastúpenia na uvoľnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva a vydania osvedčenia podľa § 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nečinné, ústavný súd uvádza, že nezákonný zásah orgánu verejnej správy môže spočívať i v nečinnosti tohto orgánu pri vykonaní administratívneho úkonu mimo správneho konania, na vykonanie ktorého je podľa príslušného zákona povinný. Takúto nečinnosť, ktorá je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, je však potrebné odlišovať od nečinnosti orgánu verejnej správy v rámci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie správneho súdnictva, dotačné konanie, dovolanie v sporovom konaní, ústavná sťažnosť
Právna veta: Účelom dotačného konania je efektívne alokovať v uzavretom čase ponúkané finančné prostriedky. K naplneniu tohto účelu poskytnutia dotácie, na ktorú explicitne nie je právny nárok (Na poskytnutie pomoci a podpory nie je právny nárok. - § 12 ods. 2 zákona) ustanovil zákonodarca lakonickejší proces s vylúčením Správneho poriadku, s veľmi limitovaným opravným prostriedkom a vylúčením správneho súdnictva. Vylúčenie správneho súdnictva zákonodarca odôvodnil nasledovne: „Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok (§ 12 ods. 2). Možnosť štatutárneho orgánu preskúmať rozhodnutie o schválení/nesc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, potreby registrácie zmluvy štátnym notárstvom, prevod vlastníckeho práva na štát, neospravedlniteľný právny omyl , existencia dobrej viery držiteľa, vydržanie nehnutelnosti, právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, oprávnená držba ako podmienka vydržania, vydržanie, neplatnosť právneho úkonu pre omyl vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca
Právna veta: 1) Rovnako tak najvyšší súd v súlade so zmyslom a účelom inštitútu vydržania vychádzal z toho, že oprávnená držba sa musí opierať o právny titul a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa a len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle, pričom omyl držiteľa vychádzajúci z neznalosti alebo nedokonalej znalosti celkom jednoznačného a zrozumiteľného ustanovenia zákona je právny omyl neospravedlniteľný. Tento svoj právny názor najvyšší súd podoprel poukazom na ustálenú judikatúru k tejto otázke (3 Cdo 97/2009, 4 Cdo 283/2009, 5 Cdo 30/2010,3 M Cdo 7/20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: kvalifikovať konanie, ktoré sťažovateľka považuje za porušenie svojich práv, výsledok konania kompetentného štátneho orgánu, zákonné podmienky na začatie trestného stíhania, trestný poriadok, trestné oznámenie, vykonávanie dôkazov orgánmi činnými v trestnom konaní, trestné konanie, len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy
Právna veta: 1) Z ustanovení Trestného poriadku ani nijakého iného platného právneho predpisu zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) však nemožno vyvodiť subjektívne právo osoby, ktorá podala trestné oznámenie, na začatie trestného konania. Aj keď podľa § 2 ods. 5 Trestného poriadku je prokurátor povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, posúdenie otázky, či sú splnené zákonné podmienky na začatie trestného stíhania v konkrétnej veci (na základe skutočností uvedených v trestnom oznámení alebo skutočností zistených preverením tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obdobia nečinnosti v trvaní niekoľkých mesiacov, kontraproduktívna aktivita súdu, meritórne rozhodnutie veci, zbytočné prieťahy v konaní, námietka porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom súdu, zákonom ustanovený postup súdov, opatrenia proti nečinnosti, zásada index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán)
Právna veta: 1) Ústavný súd v tejto súvislosti považuje za potrebné pripomenúť, že vo svojej judikatúre už dokázal tolerovať ojedinelé obdobia nečinnosti v trvaní niekoľkých mesiacov. Podľa názoru ústavného súdu totiž nie je podstatné, aby súd vždy v pravidelných intervaloch vykazoval v určitej veci neustále ďalšie úkony, akokoľvek by boli nezmyselné alebo neúčelné. Vzhľadom na to, že každý sudca má súčasne pridelených viacero vecí, je možné akceptovať, že sa im bude venovať postupne a zaoberanie sa jednou z nich môže znamenať aj kratšiu nečinnosť v iných. Podstatné však je, aby konanie ako celok bolo pozn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: opakovanie označeného porušovania práva, opakovaný výkon kontroly viacerými zamestnancami, poskytnutie súdnej ochrany proti zásahu, ktorý sa síce už skončil, avšak hrozí jeho opakovanie, ukončenie daňovej kontroly v zákonnej lehote, daňová kontrola, zásady daňového konania , účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa
Právna veta: 1) Z pohľadu ústavného súdu nemožno akceptovať námietku, podľa ktorej, hoci bola daňová kontrola ukončená v lehote požadovanej sťažovateľom (čo bolo dôvodom zastavenia tejto časti konania), napriek tomu sa mal krajský súd zaoberať tým, že daňovú kontrolu vykonávali viaceré osoby, hoci podľa právneho názoru sťažovateľa takáto možnosť zo zákona nevyplýva. Podľa sťažovateľa preukázateľne hrozí, že dôjde k opakovaniu označeného porušovania práva (žalovaný totiž trvá na tom, že daňovú kontrolu nikdy nerealizuje jediným zamestnancom), a preto je v zmysle § 250v ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uznesenie bez ústneho pojednávania, subjektívne rozhodovanie sudcu, právo na zákonného sudcu, zásada index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca, námietka zaujatosti, dôkaz listinou
Právna veta: 1) „Z doterajšej judikatúry možno vyvodiť, že do rámca skutočností spochybňujúcich nestrannosť súdu z objektívneho hľadiska patria predovšetkým rôzne prípady inkompatibility, teda situácie, keď sudca rozhodujúci o veci mal s ňou dočinenia predtým, resp. v jej skoršej fáze v inom postavení, napr. ako vyšetrovateľ alebo prokurátor. Ďalej do tejto skupiny patria prípady, keď vo veci koná miestne alebo vecne nepríslušný súd alebo sudca, ktorý podľa rozvrhu práce nie je zákonný sudca.“ (I. ÚS 46/05) ...................2) Podľa názoru ústavného súdu ak je účastník konania toho presvedčenia, že v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dovysvetlenie, resp. konkretizácia údajov, povinnosť vypracovať si ročné zúčtovanie verejného zdravotného poistenia, zákon o zdravotnom poistení, právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, výplata mzdy, odvod časti poistného
Právna veta: 1) V danom prípade neobstojí ani argumentácia sťažovateľky o netransparentnosti ročného zúčtovania poistného vyhotoveného jej zamestnávateľom, ktoré sťažovateľka podľa jej tvrdenia nemala možnosť ovplyvniť, či už z hľadiska správnosti tam uvádzaných údajov, a teda ani z hľadiska jeho výsledku. V súvislosti s uvedeným je totiž podstatné, že v rozhodnom období zákon o zdravotnom poistení ukladal povinnosť vyhotoviť a podať ročné zúčtovanie verejného zdravotného poistenia v prvom rade samotnému zamestnancovi, ktorému mal na tento účel zamestnávateľ poskytnúť všetky nevyhnutné údaje, takže sťažova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nositeľ hmotno-právnych oprávnení vyplývajúcich zo zmenky, prívesok zmenky, pripustenie sťažovateľa do konania na miesto pôvodného žalobcu, indosament , prekážka rei iudicatae, právo vlastniť majetok, nepreukázaná aktívna vecná legitimácia žalobcu, všeobecné predpisy podľa zákona zmenkového a šekového, prevoditeľnosť zmenky indosamentom
Právna veta: 1) Najvyšší súd sa v odôvodnení napadnutého rozsudku opäť jasne, logicky a vyčerpávajúcim spôsobom vysporiadal aj s námietkou sťažovateľa spočívajúcou v tvrdení, že otázka jeho aktívnej vecnej legitimácie už bola záväzne vyriešená označeným právoplatným rozhodnutím okresného súdu o pripustení sťažovateľa do konania na miesto pôvodného žalobcu, keď najvyšší súd uviedol, že toto procesné rozhodnutie sa viazalo, resp. bolo obmedzené iba na preukázanie formálnych podmienok procesného nástupníctva pre účely občiansko-právneho súdneho konania, t. j. „indosamentov“, inak ako právnych skutočností spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poistná zmluva na ochranu zodpovednosti za škodu , nárok na náhradu škody za ublíženie na zdraví mimo výkonu práce, riadiaci zamestnanci akciovej spoločnosti, konanie o ochrane dobrého mena fyzickej osoby, škoda výhradne pri výkone pracovných činností , povaha poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, sexuálne zneužívanie, poistná zmluva, akciová spoločnosť, dobré mravy
Právna veta: 1) Ústavný súd však zdôrazňuje, že aj v tomto prípade, t. j. v prípade, keď sa akciová spoločnosť rozhodne (napriek štandardu, podľa ktorého si poistený v prípade poistenia svojej zodpovednosti za škodu platí poistné zväčša sám, pozn.) v prospech poistených uzavrieť poistnú zmluvu na ochranu ich zodpovednosti za škodu s cieľom chrániť aj seba zabezpečením vymáhateľnosti svojich škodových nárokov od týchto osôb a zaviaže sa za nich platiť poistné (buď v celku, alebo čiastočne), je potrebné mať na zreteli, aby poistným krytím v takejto poistnej zmluve boli zaistené iba také poistné udalosti, pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyvlastnenie, dvojtretinová väčšina vlastníkov reprezentovaných pozemkov, lesná cesta slúžiaca na sprístupnenie pozemkov, vyvlastnenie formou pozemkových úprav , vydanie rozhodnutia krajského pozemkového úradu, účel spoločného zariadenia a opatrenia
Právna veta: 1) Ústavný súd po preskúmaní napadnutého rozsudku najvyššieho súdu konštatuje, že námietky sťažovateľky o všeobecnej arbitrárnosti odôvodnenia napadnutého rozsudku najvyššieho súdu sú neopodstatnené, pretože podľa názoru ústavného súdu najvyšší súd primerane reagoval na všetky námietky sťažovateľky predostreté v podanom odvolaní, vysporiadal sa s nimi spôsobom súladným s požiadavkami plynúcimi na kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí z ustanovení čl. 46 ods. 1 ústavy i čl. 6 ods. 1 dohovoru. Podľa názoru ústavného súdu nemožno najvyššiemu súdu vyčítať ani to, že by v odôvodnení svojho rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekučny titul, exekučný súd, právo na spravodlivé súdne konanie, exekučný titul v neprospech oprávneného, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia, obsadenie súdu vyšším súdnym úradníkom
Právna veta: 1) Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44 Exekučného poriadku) sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), a na tomto základe posúdi exekučný titul v neprospech oprávneného, je povinný dať mu možnosť vyjadriť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, procesná situácia alebo procesný stav, čas doručenia sťažnosti , písomné vyhotovenie rozhodnutia, vyhlásenie konečného rozhodnutia vo veci
Právna veta: 1) Pri predbežnom prerokovaní tejto časti sťažnosti ústavný súd konštatuje, že sťažovateľ ju doručil ústavnému súdu 12. júna 2014, teda potom, ako okresný súd v napadnutom konaní vyhlásil rozsudok 21. februára 2014. Okresný súd pri vyhlásení rozsudku podľa § 156 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov nesplnil tam uvedenú povinnosť a nedoručil prítomným účastníkom konania rozsudok hneď po pojednávaní, na ktorom bol rozsudok vyhlásený, a ani následne. Sťažovateľ preto podal sťažnosť na prieťahy v konaní, ktorá bola okresnému súdu doručená 29. mája 2014 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: existenciu závažnej ujmy, vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, reálnosť hrozby závažnej ujmy , žaloba proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, prípustnosť a účinok, správny orgán
Právna veta: 1) Nespokojná sťažovateľka sa ďalej bránila žalobou v správnom súdnictve podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“). Keďže podľa § 250c ods. 1 OSP žaloba samotná nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, sťažovateľka v žalobe zároveň požiadala o odklad vykonateľnosti správneho rozhodnutia. Odklad právoplatného rozhodnutia správneho orgánu má mimoriadny charakter, keďže súd v ňom prelamuje právne účinky právoplatného správneho aktu. Správny súd o ňom rozhodne v prípade, že posúdi existenciu závažnej ujmy, ktorá je v príčinnej súvislosti s okamžitý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: odmena správcu konkurznej podstaty, majetok nepodliehajúci konkurzu, právny účinok vyhlásenia konkurzu, spravodlivé súdne konanie, vplyv výsledkov excidančných konaní, výťažok získaný speňažením, majetok neskôr zapísaný do konkurznej podstaty
Právna veta: 1) Konkrétna výška konkurznej odmeny nie je závislá len od samotných kritérií na jej určenie, ale aj ďalších okolností, a to najmä od rozsahu a charakteru majetku patriaceho (neskôr zapísaného) do konkurznej podstaty, od výsledkov prípadných excidančných konaní (o jeho vylúčenie z konkurznej podstaty, pozn.) a v neposlednom rade od celkového výťažku získaného jeho speňažením, ktoré takisto v čase ustanovenia sťažovateľa do funkcie správcu nebolo možné s plnou určitosťou predvídať a ktoré jeho očakávanie z hľadiska budúcej konkrétnej výšky (sumy) konkurznej odmeny tiež relativizujú. Navyše, v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: postup orgánu verejnej moci, poškodený v trestnom konaní vedenom vo veci bez vznesenia obvinenia, ochrana účastníka konania, nečinnosť generálnej prokuratúry, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odstránenie stavu právnej neistoty, účastníci konania, procesné podmienky konania
Právna veta: 1) Účelom, podstatou a zmyslom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia orgánu verejnej moci. Ťažiskovým pojmom a komponentom uvedeného základného práva je to, že jeho ochrana sa uplatňuje vo veci účastníka, t. j. v jeho záležitosti. Ústavný súd v tejto súvislosti vo svojej doterajšej judikatúre vyslovil právny názor, podľa ktorého uplatnenie tohto základného práva je spojené len s takou vecou (záležitosťou) účastníka konania pred súdom alebo iným orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatky podania, právo na spravodlivé súdne konanie, povinnosti advokáta pri výkone advokátskeho povolania, neplatnosť právnych úkonov, upustenie od dražby, exekučný titul , opakovaná dražba
Právna veta: Výklad príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa dobrovoľnej dražby, ako aj neplatnosti toho právneho úkonu, ako aj ustanovenia osobitného právneho predpisu, a to zákona č. 527/2002 Z. z., bol nepochybne v právomoci tak okresného súdu, ako aj krajského súdu. Ústavný súd konštatuje, že krajský súd svoje rozhodnutie náležite odôvodnil, uviedol skutkové zistenia, o ktoré oprel svoje rozhodnutie, akými úvahami sa pri tom spravoval, poukázal na relevantné ustanovenia právnych predpisov, podľa ktorých zistený skutkový stav posúdil. Krajský súd sa pri rozhodovaní o odvolaní proti pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uloženie povinnosti žalovanému ako zamestnávateľovi , uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť sťažovateľovi mzdu a osobné ohodnotenie z pracovnoprávneho vzťahu, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, zmluvná voľnosť podľa § 269 ods. 2 ObZ, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, dôkazné bremeno
Právna veta: 1) Všeobecné súdy sú v občianskom súdnom konaní sporovom viazané návrhom žalobcu (v tomto prípade sťažovateľa), ako aj vymedzením skutkových okolností v návrhu, na základe ktorých sa domáha rozhodnutia súdu (rozsah súdnej ochrany). Sťažovateľ sa v konaní vedenom pred okresným súdom domáhal uloženia povinnosti žalovanému ako zamestnávateľovi uzatvoriť pracovný pomer so sťažovateľom ako zamestnancom na funkciu ekonóm – špecialista k 16. augustu 2006, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Takto formulovaná žaloba sťažovateľa bola žalobou o plnenie. Podľa § 80 písm. b) Občianskeho súdneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neúspešný pokus o liečbu závislosti, priznanie závislosti na návykových látkach, pozbavenie osobnej slobody, osobné a sociálne pomery sťažovateľa v zmysle neexistencie bydliska sťažovateľa, dôvody hrozby, že sťažovateľ bude pokračovať v trestnej činnosti, podstatná zmena argumentácie sťažovateľa, vysluch svedka, rozhodnutie o prepustení z väzby, nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ namietal, že krajský súd nedal odpovede na všetky argumenty uvedené v jeho sťažnosti, ústavný súd uvádza, že vzhľadom na opakované rozhodnutie krajského súdu o sťažnostiach sťažovateľa proti napadnutým uzneseniam okresného súdu, ktorým zamietol jeho žiadosti o prepustenie z väzby, bez podstatnej zmeny argumentácie sťažovateľa alebo uvádzania nových skutočností a pri zachovaní tých istých a konštantne pretrvávajúcich dôvodov ponechania sťažovateľa vo väzbe, nie je možné krajskému súdu vyčítať, že sa jeho argumentácia a odôvodnenie napadnutých uznesení opakovalo (porov. Kneb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: porušenie základného práva na zákonného sudcu, zákonný sudca, oprávneného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, podaná žiadosť Súdnemu dvoru na rozhodnutie o predbežnej otázke, čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, rozpor s právom Európskej únie
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľky, v zmysle ktorej pochybenie v postupe najvyššieho súdu, a teda porušenie základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy spočíva najmä v tom, že tento rozhodol o dovolaniach sťažovateľky bez toho, aby predtým podal žiadosť Súdnemu dvoru na rozhodnutie o predbežnej otázke podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ústavný súd poukazuje aj na odôvodnenie uznesenia ústavného súdu č. k. IV. ÚS 299/2012-16 zo 7. júna 2012 vo veci inej sťažnosti podanej sťažovateľkou, v ktorom ústavný súd sťažovateľke podrobne vysvetlil, že „nie každé nepred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, podanie sťažnosť na prieťahy v konaní na všeobecnom súde, neverejné zasadnutie bez prítomnosti navrhovateľa, účel vybavovania sťažnosti, povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, účinný prostriedok ochrany takých základných práv, ktoré súvisia so základným právom na súdnu ochranu
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu sa podanie sťažnosti na prieťahy v konaní v zmysle citovaných zákonov zásadne považuje za účinný prostriedok ochrany takých základných práv, ktoré súvisia so základným právom na súdnu ochranu, ako aj so základným právom na konanie bez zbytočných prieťahov (napr. IV. ÚS 153/03, IV. ÚS 278/04). Účinnosť takého právneho prostriedku ochrany pred zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní potvrdzuje aj znenie zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“), ktorý vo viacerýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: neunesenie procesnej zodpovednosti, hmotné práva sťažovateľa, zásada zachovania lehoty na podanie sťažnosti, odvolací rozsudok najvyššieho súdu, nezávislý a nestranný postup súdu, prípustnosť dovolania, absencia procesnej spôsobilosti a riadneho zastúpenia, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa
Právna veta: 1) Neunesenie procesnej zodpovednosti sťažovateľky za kvalitu ochrany svojich hmotných práv nemôže nahrádzať doterajšou judikatúrou sformulovaná zásada zachovania lehoty na podanie sťažnosti v prípade podaného mimoriadneho opravného prostriedku, pretože v popísaných okolnostiach by takýto postup znamenal úplnú benevolenciu ústavného súdu pri posudzovaní splnenia procesných predpokladov na konanie o sťažnosti podanej proti odvolacím rozsudkom najvyššieho súdu zjavne po uplynutí dvoch mesiacov od nadobudnutia ich právoplatnosti (III. ÚS 516/2013).
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: nesúhlas s odvolaním vedľajšieho účastníka, nečinnosť odporkyne , skutkový a právny základ rozhodnutia súdu, nevyjadrenie súhlasu odporkyne s odvolaním vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník konania, súhlas poškodeného, priebeh konania
Právna veta: 1) Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ako vedľajší účastník môže sa popri účastníkoch konania zúčastniť ten, kto má právny záujem na jeho výsledku [§ 93 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“)], ale aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu (§ 93 ods. 2 OSP). V oboch prípadoch je podstatnou podmienkou vedľajšieho účastníctva v konaní súhlas účastníka konania, na strane ktorého má vedľajší účastník vystupovať. V procesnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: čas pred momentom vyhlásenia skončenia dokazovania, možný procesný vývoj súdneho konania, právna zásada vigilantibus iura scripta sunt, vlastné pričinenie sťažovateľa o ochranu svojich práv, odňatie práv účastníka konať pred súdom, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, princíp rovnosti účastníkov, výsluch svedka podľa OSP
Právna veta: 1) Ústavný súd akceptuje názor, že pokiaľ všeobecný súd nevykoná všetky účastníkmi konania navrhované dôkazy, neznamená to samo osebe bez ďalšieho, že došlo k odňatiu práva tohto účastníka konať pred súdom. Najvyšší súd zdôraznil, že sťažovateľke nebola odopretá možnosť navrhnúť dôkazy, čo je rozhodujúce pre zachovanie práva účastníka konať pred súdom, avšak to, či ich všeobecné súdy vykonajú, je na ich rozhodnutí. Dovolací súd zároveň poznamenal, že v rozhodnom čase (na poslednom pojednávaní okresného súdu) sťažovateľka nemala žiaden návrh na doplnenie dokazovania. Jej obranné tvrdenie, že už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: súdna ochrana v prípadoch pozbavenia osobnej slobody, konanie a rozhodovanie súdu o prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave , systém ochrany práva na osobnú slobodu, nedobrovoľ umnéiestnenie jednotlivca v ústave zdravotníckej starostlivosti, pozbavenie osobnej slobody, právo na osobnú slobodu, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, zákonnosť pozbavenia osobnej slobody
Právna veta: 1) Právo na osobnú slobodu je garantované čl. 17 ústavy. Podmienky pozbavenia osobnej slobody nedobrovoľným umiestnením jednotlivca alebo jeho držaním v ústave zdravotníckej starostlivosti upravuje čl. 17 ods. 6 ústavy, ktorému svojím obsahom korešponduje čl. 5 ods. 1 písm. e) dohovoru. Z označených článkov ústavy a dohovoru vyplývajú právne záruky pozbavenia osobnej slobody, teda garancie určujúce, aby bolo pozbavenie osobnej slobody „zákonné“ a v súlade s „konaním ustanoveným zákonom“. Osobitosťou systému ochrany práva na osobnú slobodu je aj to, že okrem záruk výslovne ustanovených v označ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: potreba vykonať znalecké dokazovanie, právo na obhajobu, neoprávnene odmietnuté znalecké dokazovanie, narušená spravodlivosť konania, porušené práva obhajoby
Právna veta: 1) Úlohou ústavného súdu nie je vysloviť sa k tomu, či znalecké dokazovanie bolo neoprávnene odmietnuté, ale jeho úlohou je zaoberať sa tým, či napadnuté konanie ako celok vrátane spôsobu vykonania dôkazov malo spravodlivý charakter (obdobne Doorson v. Holandsko). Rozhodnutím všeobecných súdov nevykonať znalecké dokazovanie posudkom k pravosti podpisu sťažovateľa na doručenke nebola narušená spravodlivosť konania, nemožno teda vyvodiť záver, že by v danom prípade boli porušené práva obhajoby.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: nesplnenie formálnych náležitostí prepustenia zo služobného pomeru, právoplatné rozhodnutie v rozpore s právnymi predpismi, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania , náčelník generálneho štábu, zákonom ustanovený postup pri domáhaní sa svojho práva, podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, mimoriadne opravné prostriedky, ktorými možno dosiahnuť nápravu právoplatných rozhodnutí, služobný na účely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru
Právna veta: 1) Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 a nasl. správneho poriadku je mimoriadny opravný prostriedok, ktorého využitie patrí výlučne príslušnému správnemu orgánu. K využitiu tohto procesného inštitútu pristúpi správny orgán fakultatívne („môže“), ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi, buď z vlastnej iniciatívy (ex offo), alebo na podnet, pričom správny orgán môže takto preskúmané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Na vyhovenie podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania neexistuje právny ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: banské škody a ich náhrada, základné životné podmienky, štátna správa starostlivosti o životné prostredie, Aarhurský dohovor, Účasť verejnosti na rozhodovacom procese
Právna veta: 1) V súlade s čl. 9 ods. 2 Aarhurského dohovoru každá Strana, v rámci svojho národného práva, zabezpečí, aby členovia zainteresovanej verejnosti a) majúci dostatočný záujem; alebo, alternatívne b) ak pretrváva porušovanie ich práva v prípadoch, kde to právne predpisy Strany upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku, mali prístup k opravným prostriedkom pred súdom a/alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona za účelom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, skutku alebo opomenutia, ktoré sú predmetom ustanovení článku 6, v prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: zásah na ochranu ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou garantovaných práv, procesné oprávnenia, napadnuté uznesenie okresného súdu, procesné rozhodnutie, porušenie ústavou garantovaných práv, mimoriadne opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu, náležitosti rozhodnutia, procesné podmienky konania, všeobecné ústavné princípy
Právna veta: 1) Vychádzajúc z princípu subsidiarity svojej právomoci, ústavný súd považuje za potrebné v prvom rade konštatovať, že napadnuté uznesenie okresného súdu je procesným rozhodnutím a konanie vo vylúčenej veci (ako i pôvodné konanie) bude ďalej pokračovať pred súdom prvého stupňa. Napadnuté uznesenie nie je konečným rozhodnutím vo veci samej, preto sťažovateľ nepochybne má a aj bude mať v ďalšom štádiu konania pred okresným súdom, príp. aj v odvolacom konaní pred krajským súdom k dispozícii celý rad právnych prostriedkov na ochranu svojich práv, ktorých porušenie namieta touto sťažnosťou. V práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: lehota konania presahujúca na jednom stupni súdu dobu jedného mesiaca, anglický výraz „speedily“, francúzsky výraz „bref délai“, spochybnenie zákonnosti pozbavenia slobody, požiadavka neodkladnosti a urýchlenia rozhodovania o žiadosti o prepustenie z väzby, pozbavenie slobody, väzba, lehota na vydanie rozhodnutia, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy
Právna veta: 1) Podľa judikatúry ESĽP väzba má mať striktne obmedzené trvanie, a preto má byť zaručená možnosť jej kontroly v krátkych intervaloch. V texte čl. 5 ods. 4 dohovoru použitý anglický výraz „speedily“ a francúzsky výraz „bref délai“ (v slovenskom preklade „urýchlene“) jasne indikuje, čo musí byť v danom prípade hlavným predmetom záujmu. Aké časové obdobia budú akceptovateľné a aké nie, bude zrejme závisieť od konkrétnych okolností (Bezichieri z roku 1989, A-164, bod 21, Neumeister z roku 1968, A-8, bod 24, a Sanchez – Reisse z roku 1986, A-107, bod 55).......2) Článok 5 ods. 4 dohovoru tým, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, osoba domáhajúca sa rozhodnutia orgánu verejnej moci, sťažnosť doručená ústavnému súdu, ochrana základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: 1) Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu (napr. III. ÚS 20/00, II. ÚS 12/01, IV. ÚS 37/02, III. ÚS 172/05) sa ochrana základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov poskytuje v konaní pred ústavným súdom len vtedy, ak v čase uplatnenia tejto ochrany porušenie základného práva označenými orgánmi verejnej moci ešte trvalo. Ak v čase, keď bola sťažnosť doručená ústavnému súdu, už nedochádza k porušovaniu označeného základného práva, ústavný súd sťažnosť zásadne odmietne ako zjavne neopodstatnenú (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Vychádza pritom z toho, že účelom práva na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: Pojem osobné údaje, údaje týkajúce sa žiadateľa o azyl, údaje nachádzajúce sa v právnej analýze, prístup ku všetkým osobným údajom, žiadateľ o povolenie na pobyt, spracovanie osobných údajov a voľnom pohybe
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že údaje týkajúce sa žiadateľa o azyl nachádzajúce sa v takom správnom dokumente, akým je „zápisnica“ dotknutá vo veci samej, v ktorej sú uvedené dôvody, ktoré úradník uvádza na podporu návrhu rozhodnutia, ktoré je poverený vyhotoviť v rámci konania predchádzajúceho prijatiu rozhodnutia o žiadosti o takéto povolenie, a prípadne takéto údaje nachádzajúce sa v právnej analýze obsiahnutej v tomto d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: režim uplatnenia predčasného dôchodku , režim dôchodkového zvýhodnenia, legitímny cieľ sociálnej politiky, objektívne faktori, ktoré nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia, nepriama diskriminácia v odmeňovaní medzi pracovníkmi ženského a mužského pohlavia
Právna veta: 1. Článok 141 ES sa má vykladať v tom zmysle, že režim dôchodkového zvýhodnenia, o aký ide vo veci samej, vedie k nepriamej diskriminácii v odmeňovaní medzi pracovníkmi ženského a mužského pohlavia v rozpore s týmto článkom, ibaže ho možno odôvodniť objektívnymi faktormi, ktoré nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia, akými je legitímny cieľ sociálnej politiky a spôsobilosť zabezpečiť sledovaný a na tento účel nevyhnutný cieľ, čo si vyžaduje, aby skutočne zodpovedal snahe o dosiahnutie tohto cieľa a aby sa v tomto ohľade uplatňoval koherentným a systematickým spôsobom................... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: daň z obratu, spoločný systém dane z pridanej hodnoty, priznanie oslobodenia od platenia dane z pridanej hodnoty pri dovoze, dovezený tovar, ktorý je určený do daňového skladu , zaplatenie dane z pridanej hodnoty pri dovoze, register predajov a nákupov zdaniteľnej osoby, dovážaný tovar podrobený clu a poľnohospodárskym poplatkom
Právna veta: 1. Článok 16 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/18/ES zo 14. februára 2006, v znení vyplývajúcom z článku 28c šiestej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že v rozpore s ním nie je vnútroštátna právna úprava, ktorá podriaďuje priznanie oslobodenia od platenia dane z pridanej hodnoty pri dovoze stanovenej touto právnou úpravou podmienke, aby dovezený tovar, ktorý je určený do daňového skla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nútené manželstvo, minimálny požadovaný vek, rodinní príslušníci, ktorí sú oprávnení pripojiť sa ku garantovi, manželskí a registrovaní partneri, právo na zlúčenie rodiny
Právna veta: 1) Článok 4 ods. 5 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny treba vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej musia manželskí a registrovaní partneri dovŕšiť vek 21 rokov už v čase podania žiadosti, aby sa mohli považovať za rodinných príslušníkov, ktorí sú oprávnení pripojiť sa ku garantovi.................2) Opatrenie, ktoré vyžaduje, aby garant a jeho rodinný príslušník dosiahli minimálny požadovaný vek ku dňu podania žiadosti, nebráni výkonu práva na zlúčenie rodiny a ani nevedie k nadmernému sťaženiu výkonu tohto práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: spoločný systém dani z pridanej hodnoty, bezodplatný prevod, dodanie tovarov za protihodnotu, protiplnenie v dôsledku vypovedania nájmu, vypovedanie zmluvy o finančnom lízingu, dodanie tovaru za protihodnotu, lízingová spoločnosť
Právna veta: 1) Články 16 a 18 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že za dodanie tovaru za protihodnotu v zmysle týchto článkov nemožno považovať skutočnosť, že lízingová spoločnosť nebola po vypovedaní zmluvy o finančnom lízingu zavinenom nájomcom schopná získať od neho späť tovar, ktorý bol predmetom tejto zmluvy, napriek krokom, ktoré podnikla na jeho vrátenie, a napriek neexistencii akéhokoľvek protiplnenia v dôsledku tohto vypovedania.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: rodinný príslušník občana Únie, povolenie na pobyt , nepretržité zdržiavanie osoby na území príslušného členského štátu, právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, osoby s dlhodobým pobytom, postavenie osoby s dlhodobým pobytom
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice Rady 2003/109/EHS z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, sa majú vykladať v tom zmysle, že rodinný príslušník, ako je definovaný v článku 2 písm. e) tejto smernice, osoby, ktorá už získala postavenie osoby s dlhodobým pobytom, nemôže byť oslobodený od podmienky stanovenej v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice, podľa ktorej pre nadobudnutie tohto postavenia sa musia štátni príslušníci tret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz retroaktivity, reprodukovanie signálu, obrazovky s objektívnymi vlastnosťami, spoločný colný sadzobník, colné zaradenie tovaru, zatrieďovanie určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Právna veta: 1. Na účely colného zaradenia v rámci kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení, ktoré vyplýva z nariadenia (ES) č. 2388/2000 z 13. októbra 2000, nariadenia (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, nariadenia (ES) č. 1832/2002 z 1. augusta 2002 a nariadenia (ES) č. 1789/2003 z 11. septembra 2003, obrazoviek s objektívnymi vlastnosťami ako vo veci samej, treba zohľadniť ich vlastné určenie, ktoré spočíva v reprodukovaní jednak signálov pochádzajúcich zo stroja na autom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, zaistenie neoprávnene zdržujúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín, príslušná spolková krajina, federatívne usporiadanie štátu, spoločné normy a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín
Právna veta: 1) Článok 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát je povinný vykonávať zaistenie neoprávnene zdržujúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín na účely odsunu spravidla v špecializovanom zariadení tohto štátu určenom na zaistenie aj v prípade, ak uvedený členský štát má federatívne usporiadanie a príslušná spolková krajina, ktorá je príslušná na rozhodnutie a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: predaj stálej prevádzkarne, predaj prevádzkarne rezidentom, zohľadnené straty prevedenej prevádzkarne, prevádzkareň nachádzajúca sa v inom členskom štáte, Dohoda o Európskom hospodárskom priestore
Právna veta: 1 )Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ, ako aj články 31 a 34 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej v prípade, ak spoločnosť rezident predá stálu prevádzkareň nachádzajúcu sa v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, spoločnosti nerezidentovi v rámci tej istej skupiny, sa predtým zohľadnené straty prevedenej prevádzkarne dodatočne započítajú do zdaniteľného príjmu prevádzajúcej spoločnosti, ak prvý členský štát zdaňuje tak zisky dosiahnuté uvedenou prevádzkarňou pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: textilné látky, slabý a netrváci farbiaci účinok, tovar zložený z rozpúšťadiel a polymetínovej substancie, tarifná a štatistická nomenklatúra, kombinovaná nomenklatúra
Právna veta: 1) Kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I z 23. júla 1987 onariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že tovar zložený z rozpúšťadiel a polymetínovej substancie, ktorý síce môže mať slabý a netrváci farbiaci účinok na textilných látkach, ale sa prakticky nepoužíva pre svoje farbiace vlastnosti a je výlučne určený na analýzu bielych krviniek prostredníctvom ionickej apozície na určených zložkách uvedených krviniek, ktoré začnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: zneužívajúci postup pri získavaní odbornej kvalifikácie, získanie odbornej kvalifikácie advokáta, povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v členskom štáte, uľahčenie trvalého výkonu právnického povolania, získaná kvalifikácia, odborný titul udelený v členskom štáte
Právna veta: 1) 1. Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu odišiel do iného členského štátu, aby v ňom po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia získal odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v členskom štáte, v ktorom bola táto odborná kvalifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: klauzula „standstill“, opatrenie vnútroštátneho práva, zlúčenie rodiny, základné znalosti úradného jazyka, manželskí partneri tureckých štátnych príslušníkov s pobytom v uvedenom členskom štáte
Právna veta: 1) Článok 41 ods. 1 dodatkového protokolu, ktorý bol podpísaný 23. novembra 1970 v Bruseli a uzatvorený, schválený a potvrdený v mene Spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972 o uzatvorení dodatkového protokolu a finančného protokolu podpísaných 23. novembra 1970 a pripojených k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom a o opatreniach, ktoré majú byť prijaté na ich vykonávanie, sa má vykladať v tom zmysle, že klauzula „standstill“ uvedená v tomto ustanovení bráni takému opatreniu vnútroštátneho práva, ktoré bolo prijaté po nadobudnutí úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: spoločný systém dane z pridanej hodnoty, lízingové zmluvy, časť splátok, jednotný základ stanovenia dane, banka, ktorá vykonáva najmä lízingové činnosti, pomerná čiastka odpočtu pre všetky jej tovary a služby
Právna veta: 1) Článok 17 ods. 5 tretí pododsek písm. c) smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať tak, že nebráni tomu, aby členský štát za okolností, o aké ide vo veci samej, uložil banke, ktorá vykonáva najmä lízingové činnosti, povinnosť uviesť v čitateli a menovateli zlomku, ktorý slúži na stanovenie jednej a tej istej pomernej čiastky odpočtu pre všetky jej tovary a služby na účely zmiešaného používania, len časť splátok, ktoré splácajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: právo zaručené Chartou základných práv Európskej únie, stav dočasnej platobnej neschopnosti, nevyplatenie mzdy počas stavu dočasnej platobnej neschopnosti, vyplatenie miezd, ktoré neboli vyplatené v období, v ktorom prebiehalo súdne konanie, požadovanie vyplatenia mzdy
Právna veta: 1) Vnútroštátna právna úprava, akou je úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej môže zamestnávateľ od dotknutého členského štátu žiadať vyplatenie miezd, ktoré neboli vyplatené v období, v ktorom prebiehalo súdne konanie o napadnutí daných výpovedí, a to po uplynutí 60 pracovných dní od podania žaloby, a podľa ktorej, pokiaľ zamestnávateľ tieto mzdy nevyplatil a nachádza sa v stave dočasnej platobnej neschopnosti, dotknutý zamestnanec môže prostredníctvom zákonnej subrogácie požadovať vyplatenie uvedených miezd priamo od tohto štátu, nepatrí do pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Ra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: zabezpečenie uplatnenia zásady rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi a zásady transparentnosti, uplatniteľné vnútroštátne procesné normy, zmluva, ktorej hlavným predmetom je výstavba diela, verejná zákazka na práce, koordinácia postupov verejného obstarávania prác, záväzok prenajať dielo
Právna veta: 1. Článok 1 písm. a) smernice Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej hlavným predmetom je výstavba diela spĺňajúceho potreby uvedené obstarávateľom, predstavuje verejnú zákazku na práce, a preto nemôže byť zahrnutá medzi výnimky stanovené v článku 1 písm. a) bode iii) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, hoci obsahuje záväzok prenajať dotknuté dielo.............................. 2. V rozsahu, v akom to uplatniteľné vnútroštátne procesné normy pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: stupeň kvality, funkčnosť, bezpečnosť a rozmery, vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na výrobok, pravidlá vzťahujúce sa na služby informačnej spoločnosti, poskytovanie informácií v oblasti technických noriem, hniezda, bidlá a prachový kúpeľ, chov nosníc v chovných zariadeniach
Právna veta: 1. Dátum, ktorý vnútroštátne orgány napokon zvolili na nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho opatrenia, akým je opatrenie dotknuté vo veci samej, ktoré predpisuje chov nosníc v chovných zariadeniach, ktoré zodpovedajú ich potrebám, pokiaľ ide o hniezda, bidlá a prachový kúpeľ a zabezpečujú nízku úroveň úmrtnosti a porúch správania sliepok, podlieha povinnosti oznámenia Európskej komisii stanovenej v článku 8 ods. 1 treťom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: rozdiel medzi splatnými a zaplatenými sumami, verejné zákazky s nižšou hodnotou, zadávanie verejných zákaziek na práce, uchádzač zodpovedný za porušenie v oblasti odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie, povinnosť vylúčiť zo zadávacieho konania
Právna veta: 1) Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ, ako aj zásada proporcionality sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v prípade verejných zákaziek na práce s nižšou hodnotou, než je prahová hodnota definovaná v článku 7 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ukladá verejným obstarávateľom povinnosť vylúčiť zo zadávacieho konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: potrestanie uvádzania škodlivých látok na trh , koherentný výklad pojmu liek, imunologické vlastnosti výrobku, metabolické vlastnosti výrobku, definícia lieku, zákonník spoločenstva o humánnych liekoch
Právna veta: 1) Článok 1 bod 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa stanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje látky, akými sú predmetné látky v konaniach vo veci samej, ktorých účinky sa obmedzujú len na zmenu fyziologických funkcií bez toho, aby mali priamy alebo nepriamy prínos pre ľudské zdravie, pričom sú konzumované výlučne z dôvodu vyvolania stavu opojenosti a sú pre ľudské zdravie škodlivé..............2) Jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: členovia posádky lode, príjemcovia služieb , služby námornej dopravy, plavidlo, ktoré pláva pod vlajkou tretej krajiny, zásada slobody poskytovať služby na námornú dopravu
Právna veta: 1) Článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 4055/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovať služby na námornú dopravu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť usadená v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, a vlastniaca plavidlo, ktoré pláva pod vlajkou tretej krajiny, prostredníctvom ktorého sú poskytované služby námornej dopravy zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou tejto dohody, alebo do neho, sa môže dovolávať slobodného poskytovania služieb pod podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: colný dlžník, podmienky, za ktorých sa musí zabezpečiť dodržiavanie práva na obhajobu, konanie týkajúce sa dodatočného vymerania dovozného cla, príjemca výzvy na zaplatenie, zásada dodržiavania práva na obhajobu, hodnotenie dôsledkov porušenia práva na obhajobu, nadmerné sťaženie výkonu práv priznaných právnym poriadkom Únie
Právna veta: 1. Jednotlivci sa môžu pred vnútroštátnymi súdmi priamo dovolávať zásady dodržiavania práva na obhajobu správnymi orgánmi a z nej vyplývajúceho práva každej osoby byť vypočutý pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť jej záujmy, ako sa uplatňujú v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 zo 16. novembra 2000........................ 2. Zásada dodržiavania práva na obhajobu a osobitne právo každého byť vypočutý pred prij ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 13/2014
Kľúčové slová: pohyb výrobkov z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu, držiteľ výrobku, platiteľ spotrebnej dane, pohyb a monitorovanie výrobkov, výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, požadované vnútroštátne kontrolné známky cigariet
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992, v spojení s článkom 7 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie umožňuje, aby členský štát označil za platiteľa spotrebnej dane osobu, ktorá má v držbe na daňovom území tohto štátu na komerčné účely výrobky podliehajúce spotrebnej dani uvoľnené na spotrebu v inom členskom štáte, za okolností, akými sú okolnosti sporu vo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: nadväzujúci pracovný pomer, zneužívanie opätovného uzatvárania pracovných zmlúv, pracovnoprávny vzťah, dohody o práci na dobu určitú, pracovníci zamestnaný ako námorníci v rámci pracovnej zmluvy na dobu určitú na trajektoch
Právna veta: 1. Rámcová dohoda o práci na dobu určitú uzatvorená 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na pracovníkov, akými sú navrhovatelia vo veci samej, zamestnaných ako námorníci v rámci pracovnej zmluvy na dobu určitú na trajektoch, ktoré premávajú na námornej trase medzi dvoma prístavmi nachádzajúcimi sa v rovnakom členskom štáte............................. 2. Ustanovenia rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa majú vykladať v to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: transformácia kapitálovej spoločnosti , nepriame dane z tvorby a navyšovania základného imania, zvýšenie základného imania spoločnosti, poplatky za registráciu alebo iné formality požadované pred začatím podnikania, notárske poplatky, nadobudnutie nehnuteľnosti v dôsledku fúzie, predmet právnej formality, odvod podielu notárskych poplatkov, štátna pokladnica, zmena právnej formy kapitálovej spoločnosti
Právna veta: 1) Článok 10 písm. c) smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá stanovuje, že sa do štátnej pokladnice odvádza podiel na poplatkoch vyberaných štátnym notárom za vyhotovenie notárskej zápisnice o právnom úkone, ktorého predmetom je transformácia kapitálovej spoločnosti na iný typ kapitálovej spoločnosti, ktorá nevedie k zvýšeniu základného imania ani nadobúdajúcej spoločnosti, ani spoločnosti, ktorej právna forma sa zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: obchodovateľné certifikáty, výrobca zelenej elektrickej energie, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie, normatívny rámec práva Únie, spotreba elektrickej energie
Právna veta: 1. Článok 2 druhý odsek písm. k) a článok 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že členskému štátu umožňujú, aby zaviedol systém pomoci, o aký ide vo veci samej, podľa ktorého sa výrobcom zelenej elektrickej energie vydávajú obchodovateľné certifikáty len za zelenú elektrickú energiu vyrobenú na území tohto štátu a podľa ktorého majú dodávatelia a niektorí spotrebitelia elektrickej energie povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletej, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, určenie výšky výživného, konanie o určenie otcovstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej navrhovateľke, odvolanie proti výroku rozsudku o určení výživného
Právna veta: Prispievať na výživu svojich detí je zákonnou povinnosťou rodičov, pričom v prípade, ak si túto povinnosť neplnia, môže súd aj bez návrhu určiť rozsah vyživovacej povinnosti. Kritériami pre určenie výživného sú pritom popri odôvodnených potrebách dieťaťa schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch rodičov (ust. § 62, § 75 ods. 1 Zákona o rodine). Odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, na ktoré súd prihliada pri určení výšky výživného sú odlišné podľa okolností každého konkrétneho prípadu a závisia najmä od veku dieťaťa, fyzickej a psychickej vyspelosti, zdravotného stavu, spôsobu a obsahu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, konanie o zvýšenie výživného, zvýšené odôvodnené potreby maloletej spojené so zápisom do prvého ročníka, vyživovacia povinnosť matky voči maloletej
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje, že kritériami určovania rozsahu výživného popri odôvodnených potrebách dieťaťa sú možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov, ktoré však vždy limitujú uspokojovanie odôvodnených potrieb dieťaťa. Pri určovaní konkrétneho rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmysle slova, hmotná potreby ako je šatstvo, bielizeň, nájomné za byť, ako aj potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: rozvod manželstva, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, právo styku rodiča s dieťaťom, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, rodičovské práva a povinnosti , záujem dieťaťa, úprava výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletému
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému nie je dieťa zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti výroku rozhodnutia, disciplinárny rozkaz riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru, disciplinárne opatrenie - zníženie služobného platu o 10% na dobu jedného mesiaca, absencia označenia nadriadeného, ktorý rozhodnutie vydal
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ust. § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. ustanovuje náležitosti rozhodnutia. V odseku 2 uvedenej právnej normy ustanovuje, že: „výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.“ Zo znenia prvej vety odseku 2 právnej normy ustanovenej v § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. vyplýva vôľa zákonodarcu tak, že správny orgán vo výroku uvedie ako rozhodol o predmete konania vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o dôchodku , výpoveď podľa § 582 OZ, zmluva o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu , výpoveď zmluvy na dobu neurčitú, právo na doživotné vyplácanie dôchodku
Právna veta: Zmluva o poskytovaní plnenia z podporného dôchodkového fondu je z právneho hľadiska zmluvou o dôchodku podľa § 842 až § 844 Obč. zák., v zmysle ktorých zmluvou o dôchodku sa zakladá niekomu na doživotne, alebo na inak určenú dobu neurčitého trvania právo na vyplácanie určitého dôchodku. Ide o zmluvu aspoň medzi dvoma osobami, t.j. medzi osobou, ktorá sa zaväzuje vyplácať dôchodok, a osobou, ktorej sa dôchodok bude vyplácať. Právo na vyplácanie dôchodku je síce časovo určené, ale nie je obmedzené určitým vopred a konkrétne vymedzeným časom trvania, preto môže ísť o právo na poskytovanie dôchodk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, vyšetrovacia zásada, konanie o zákaz styku otca s maloletými deťmi, dôkazná aktivita účastníka konania, princíp voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že Občiansky súdny poriadok súdu ukladá, aby vykonané dôkazy hodnotil podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti (ust. § 132 O.s.p.) a aby vo veci rozhodol na základe zisteného skutkového stavu (ust. § 153 ods. 1 O.s.p.), pričom len súdu prináleží rozhodnúť, ktoré z dôkazov navrhnutých účastníkmi vykoná a ktoré nie (ust. § 120 ods. 1 a 2 O.s.p.). V nesporových konaniach sa síce uplatňuje tzv. vyšetrovacia zásada (ust. § 120 ods. 2 O.s.p.), podľa ktorej je súd povinný vykonať aj iné dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, majetkové pomery povinného rodiča, princíp potencionality príjmov, odôvodnené potreby novorodeného dieťaťa, trvanie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a súčasne možnosť poskytovania výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetkové pomery, ako aj na takzvanú potencionalitu príjmov povinného, t.j. k jeho zjavne nevyužitým schopnostiam. Žiaden účinný zákon v Slovesnej republike nezakotvuje povinnosť pracovať ani právo, resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu exekučného súdu, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, zamietnutie uplatneného nároku
Právna veta: Všeobecne a v súlade s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho orgánu, alebo s ňou nesúvisí - nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Pod termín „postup“ možno subsumovať ako (činnosť) štátneho orgánu, tak aj jeho nekonanie (nečinnosť alebo opomenutie), viď aj rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 24/2004. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: konanie o zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, krátkodobá nezamestnanosť, nesplnené zákonné podmienky na zmenu predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, strata zamestnania
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určovanie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia, a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Zmena pomerov môže byť odôvodnená buď subjektívne - okolnosťami na strane povinného, resp. okolnosťami na strane oprávneného alebo objektívne - vývojom životných nákladov. Na strane povinného môže byť takouto zmenou strata zamestnania, kedy je súd povinný skúmať aj príčiny tejto straty, prípadne dlhodobá práceneschopnosť, vznik novej vyživovacej povinnosti, zhoršenie majetkových pomerov a podob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o určenie neplatnosti závetu, Dedičské konanie, závet, sporový súd, dedičský súd, námietka relatívnej neplatnosti závetu, zákonní dedičia po poručiteľke
Právna veta: Zákon ukladá súdu (súdom poverenému súdnemu komisárovi; § 38 ods. 1 O. s. p.) osobitne postupovať tam, kde zistí, že poručiteľ zanechal závet (prípadne listinu, ktorá má znaky závetu). Dedičský súd má zistiť stav a obsah závetu (§ 175d ods. 2 O. s. p.) a upovedomiť tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve (§ 175i ods. 1, 2 O. s. p.), teda poučí ich o relatívnej neplatnosti závetu (§ 479, § 40a OZ) - neopomenuteľný dedič (potomok poručiteľa) má nárok z dedičstva buď na svoj celý dedičský podiel zo zákona (maloletý potomok), alebo na polovicu z neho (plnol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, neplnenie vyživovacej povinnosti, návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv k maloletej, otec maloletej živiaci sa príležitostnými brigádami, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima, minimálne výživné
Právna veta: Z ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva okrem iného záver, že aj ten z rodičov, ktorého majetkové pomery neumožňujú platenie žiadneho výživného (napr. z dôvodu, že je nezamestnaný alebo sociálne odkázaný a pod.), musí platiť výživné aspoň zákonom stanovenej minimálnej výške. Zákonodarca pri zavádzaní inštitútu minimálneho výživného do Slovenského rodinného práva uviedol, že cieľom tejto novej úpravy je zmena filozofie určovania výživného na dieťa, ktorá smeruje k tomu, že každá povinná osoba musí vždy aj na úkor svojho minima zabezpečiť výživu dieťaťa. Zakotvil sa minimálny rozsah výživného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o schválenie právneho úkonu za maloleté dieťa, zamietnutie návrhu, predaj nehnuteľnosti, uzavretie kúpnej zmluvy, nesúhlass maloletej s predajom jej spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, zlé vzťahy v rodine
Právna veta: Osobám, ktoré nemôžu samostatne vykonávať právne úkony, či už sú to maloletí alebo osoby pozbavené, príp. obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, poskytuje štát zvýšenú ochranu tým, že všetky právne úkony urobené v ich mene ich zákonnými zástupcami presahujúce rámec bežnej veci, podliehajú schváleniu súdom. Súd musí takýto právny úkon preskúmať z hľadiska jeho súladu so zákonom a záujmom osoby, za ktorú bol právny úkon urobený. Schváliť ho môže len vtedy, keď má za preukázané, že takýto právny úkon je v záujme osoby, za ktorú bol urobený a neodporuje zákonu. Predaj nehnuteľnosti nie je bežno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie výživného na plnoleté dieťa, sústavná príprava dieťaťa na povolanie, pobyt v resocializačnom stredisku, hrozba rizika recidívy, štúdium na Strednej odbornej škole, dôvodné odvolanie navrhovateľa
Právna veta: Pojmy sústavná príprava dieťaťa na povolanie a nezaopatrené dieťa definuje viacero zákonov, ktorých účelom je zabezpečenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za nezaopatrené dieťa v § 3 ods. 1 považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25. rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Za sústavnú prípravu dieťaťa na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cena nehnuteľnosti, spoluvlastnícky podiel , znalecký posudok znalca, nesúhlas s určenou výškou náhrady za pozemok, zrušenie a vzájomné vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Odvolací súd k otázke určenia hodnoty nehnuteľnosti pre potreby vyporiadania podielového spoluvlastníctva považuje za potrebné poukázať na to, že správne určenie hodnoty nehnuteľnosti je základným predpokladom pre prisúdenie výšky primeranej náhrady pre prípad prikázania veci jednému zo spoluvlastníkov v zmysle § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súdna prax ustálila, že pri takomto spôsobe vyporiadania podielového spoluvlastníctva je potrebné vychádzať zo všeobecnej hodnoty veci. S poukazom na to, že na posúdenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností sú potrebné odborné znalosti (viď aj § 33 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, rozpor s dobrými mravmi, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva, absolútne neplatná zmluvná podmienka, nulitný právny akt, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku, zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, Zmluva o poskytnutí flexipôžičky
Právna veta: Pokiaľ je zmluvná podmienka až v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v právnom vzťahu zo štandardnej spotrebiteľskej zmluvy, ktorý vzťah teória a prax navyše označujú za fakticky nerovný, nevyvážený, nie sú žiadne pochybnosti o tom, že takáto zmluvná podmienka sa prieči dobrým mravom. Zároveň týmto vzniká základ pre docielenie skutočnej rovnosti, pretože na absolútne neplatnú zmluvnú podmienku súd prihliadne aj bez návrhu a rovnako aj bez návrhu súd exekúciu zastaví, ak ide o plnenie z takejto neprijateľnej zmluvnej podmienky (v tomto prípade zamietne žiadosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, neprijateľnosť zmluvnej podmienky, zmluvná podmienka v Dodatku k Zmluve o pripojení, Zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb, odstúpenie od zmluvy o pripojení, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Osobitný zabezpečovacím prostriedok pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti je zmluvná (konvenčná) pokuta. Aj keď zákonná úprava zmluvnej pokuty (v § 544 Občianskeho zákonníka) je iba rámcová, takže dáva zmluvným stranám značnú voľnosť pri jej dojednaní, v súvislosti s jej právnou ochranou pre ňu platia niektoré zo zákona vyplývajúce obmedzenia. Predovšetkým dojednanie o zmluvnej pokute nesmie svojím obsahom alebo účelom odporovať zákonu, alebo ho obchádzať alebo sa priečiť dobrým mravom a zmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie spôsobovať značnú nerovnováhu v právach a povinnostiac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľský úver, omeškanie s plnením peňažného dlhu, povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, dôsledky odstúpenia od zmluvy
Právna veta: Z ust. § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že momentom odstúpenia od zmluvy vznikajú práva a povinnosti z porušenia práva (bezdôvodné obohatenie, náhrada škody). Účastníci zrušenej zmluvy si majú navzájom vrátiť už vykonané plnenia (§ 457 Občianskeho zákonníka). Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré na rozdiel od ustanovení Občianskeho zákonníka zaväzujú spotrebiteľa nad rámec povinností, vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka, vždy evidentne zhoršujú jeho postavenie. Akékoľvek rozšírenie záväzkov spotrebiteľa, vrátane platenia úrokov napriek ich zrušeniu popri vzájomnej reštitučne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie osobnostných práv výrokom v televíznej reportáži, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, morálna satisfakcia
Právna veta: Občiansky zákonník v ust. § 11 priznáva každej fyzickej osobe právo na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Vzhľadom na mnohotvárnosť jednotlivých stránok osobností fyzickej osoby a rozmanitosť životných situácií, v ktorých sa fyzická osoba môže nachádzať, zákon nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté jej osobnostné práva, ale stanovuje len znaky, pri danosti ktorých treba určité správanie považovať za zásah do osobnosti (objektívna spôsobilosť zásahu negatívne dop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, námietka premlčania vznesená žalovanou, návrh na zmenu exekútora, zamietnutie žaloby ako nedôvodnú, zmena exekútora, zodpovednosť štátu za prieťahy v konaní
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 44 ods. 8 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 30 dní na rozhodnutie exekučného súdu o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora. V tejto lehote je však potrebné vykonať celý rad ďalších procesných úkonov za tým účelom, aby skutočne došlo k naplneniu a realizácii procesného práva oprávneného, ktorý má právo požadovať zmenu súdneho exekútora. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť exekučný spis od pôvodného exekútora, zaoberať sa trovami pôvodného exekútora a rozhodnúť o nich v podobe ustálenia ich konkrétnej výšky, tak ako tieto vznikli a až následne možno p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, fyzické napádanie, trest odňatia slobody, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, bezvdôvodné vulgárne nadávky manželke, vyhrážanie sa smrťou, znalkyňa z odboru psychológia
Právna veta: Pod pojmom týranie sa rozumie také zlé zaobchádzanie s blízkou alebo zverenou osobou, ktorým páchateľ prejavuje hrubší stupeň necitlivosti a bezohľadnosti, pričom sa také konanie vyznačuje zároveň určitou mierou trvalosti, prípadne aj sústavnosti. Nevyžaduje sa, aby týranej osobe vznikli zranenia alebo iné podobné ujmy, ale musí ísť o konanie, ktoré táto osoba pre jeho krutosť, bezohľadnosť alebo bolestivosť pociťuje ako ťažké príkorie. Vyšší stupeň hrubosti a bezcitnosti je pritom požiadavka, ktorá sa vzťahuje ku konaniu páchateľa ako celku. Jednotlivé dielčie akty konania páchateľa, ak sú po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, neunesenie dôkazného bremena, rozhodcovský rozsudok, Zákon o rozhodcovskom konaní, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku, nedostatky v rozhodcovskom konaní
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 15 dní na písomné poverenie exekútora na vykonanie exekúcie, s výnimkou exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 písm. c/, d/ Exekučného poriadku. Ustálená súdna prax však umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie matky maloletej, striedavá osobná starostlivosť rodičov, návrh otca na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, nesúhlas matky so zverením maloletej do striedavej osobnej starostlivosti, súhlas maloletej so striedavou starostlivosťou
Právna veta: Inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti bol zavedený do rodinného práva novelou zákona o rodine č. 217/2010 Z. z.. Ide o spôsob osobnej starostlivosti o dieťa, ktorý zohľadňuje právo obidvoch rodičov na výchovu dieťaťa po ich rozchode, zabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi. Podstata striedavej osobnej starostlivosti spočíva v tom, že dieťa sa zverí do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne určené časové obdobie opakovane. Znenie § 24 ods. 2 zákona o rodine stanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú staros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: posudkový lekár sociálneho poistenia, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , invalidný dôchodok - nepriznaný, preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí invalidného dôchodku, nesplnenie požiadaviek pre priznanie invalidity
Právna veta: Pre komplexné posúdenie veci súd považuje za potrebné zdôrazniť, že posudkoví lekári pri posudzovaní zdravotného stavu postupujú okrem zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, aj podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je rozdelená do príslušných kapitol podľa ochorení jednotlivých orgánov. V týchto kapitolách je podľa druhu zdravotného postihnutia uvedená aj miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %. Súd považuje za potrebné tiež uviesť, že v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 71 ods. 5 a 6 mieru poklesu schopnosti vyk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o administratívnom vyhostení, žiadosť o azyl, zaistenec, útvar policajného zaistenia pre cudzincov, dôkazy fiktívnej povahy, prepustenie osoby zo zaistenia
Právna veta: Pri všetkých rozhodnutiach o zaistení je potrebné odôvodniť ustanovenie § 88 ods. 2 ZoPC, ktorý ustanovuje, že rizikom štátneho príslušníka tretej krajiny sa rozumie stav, keď na základe dôvodnej obavy alebo priamej hrozby možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo sa bude skrývať, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, nemá udelený pobyt podľa tohto zákona alebo ak mu hrozí uloženie zákazu vstupu na viac ako tri roky. Až následne, ak by zaistenec porušil akýmkoľvek spôsobom ním uvádzané dôvody pre udelenie azylu, o následkoch ktorých má konajúci orgán zaprotokol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia, mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, trestný čin ublíženia na zdraví, bolestné, vznik majetkovej škody pri dopravnej nehode, poškodenie bicykla a zničenie oblečenia, náklady spojené s liečbou a rehabilitáciou
Právna veta: Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie spoločenského uplatnenia (§ 444 Občianskeho zákonníka). Občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a do 31.07.2004 boli upravené vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sporové konanie, neunesenie dôkazného bremena, prejednacia zásada, dôkazné bremeno, zmluva o postúpení pohľadávok, dohoda o splátkovom kalendári a uznaní dlhu, odstúpenie veriteľa od zmluvy
Právna veta: V sporovom konaní sa uplatňuje tzv. prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 14/2014
Kľúčové slová: výpočet priemerného osobného mzdového bodu, výška predčasného starobného dôchodku, náhradná doba v prípade materskej dovolenky, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. jednoznačne upravuje, že rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti (§ 209 ods. 1 cit. zák.). Náležitosti rozhodnutia sú upravené v ust. § 209 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z., z ktorého vyplýva, že rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo opravnom prostriedku. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. Podľa ust. § 209 ods. 3 zák. č. 461/2003 Z.z. výrok obsahuje rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dispozičná zásada, koncentračná zásada, správne súdnictvo, správny súd, preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu, malá vodná elektráreň, vplyv vodnej elektrárne na lesnú a nelesnú vegetáciu
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide. Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odvolanie otca maloletej, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima
Právna veta: V zmysle ust. § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa má zo zákona právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok. Rodičom je uložená povinnosť plniť ich zákonnú povinnosť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je však povinný plniť svoju vyživovaciu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, Konanie o určenie neúčinnosti právneho úkonu, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ukrátenie veriteľa, vymáhateľná pohľadávka, majetok dlžníka, odporovacia žaloba
Právna veta: Podľa ust. § 42a Občianskeho zákonníka je z pohľadu žalujúceho veriteľa dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že voči nemu je neúčinný dlžníkom vykonaný právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Pre uplatnenie odporovacej žaloby je predovšetkým významné to, že veriteľ skutočne má voči dlžníkovi pohľadávku (t.j. že je jeho veriteľom) a že dlžník uskutočnil právny úkon v úmysle ukrátiť jej uspokojenie. Dlžníkove právne úkony ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa najmä vtedy, ak vedú k zmenšeniu majetku dlžníka a ak v dôsledku nich vzniknut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedičstvo, nedostatok vecnej legitimácie, poučovacia povinnosť súdu, nadobúdanie dedičstva, neplatnosť kúpnopredajnej zmluvy, kúpna zmluva vo forme notárskej zápisnice
Právna veta: Za situácie, že podaná žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy nesmeruje proti všetkým účastníkom takto namietaného právneho úkonu, ide o nedostatok vecne legitimácie účastníkov tohto konania. Treba pritom zdôrazniť, že vecná, či už aktívna alebo pasívna legitimácia je stav plynúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom práv, či povinností, ktoré sú predmetom konania. Nedostatok aktívnej, resp. pasívnej legitimácie účastníkov je vždy dôvodom pre zamietnutie žaloby, pričom súd v tomto smere nie je viazaný poučovacou povinnosťou stanovenou v § 5 O.s.p. Poučovacia povinnosť súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, prerušenie konania podľa OSP, sporové konanie, návrh na prerušenie konania, námietka nesprávneho úradného postupu
Právna veta: Skutočnosť, že okresný súd v jeden deň rozhodol o zamietnutí návrhu na prerušenie konania a následne rozhodol vo veci samej (vzhľadom na neodôvodnenosť návrhu na prerušenie konania a vecnú správnosť rozhodnutia okresného súdu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania), nemožno v žiadnom prípade hodnotiť (s prihliadnutím na zásadu hospodárnosti konania) ako procesný postup okresného súdu, ktorý by založil vadu konania, ktorá by mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Je plne v súlade s požiadavkou hospodárnosti konania, aby súd o návrhu na prerušenie konania rozhodol tým istým rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny orgán, právomoc súdu, rozhodnutie správy katastra, listina spôsobilá na zápis vlastníckeho práva, prechod vlastníckeho práva na štát, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Náhrada škody na zdraví, sťaženie spoločenského uplatnenia, bolestné, dôvod hodný osobitného zreteľa, uznanie invalidity, trvalé následky v dôsledku dopravnej nehody, zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Podľa ustanovenia § 5 ods. 5 zákona 437/2004 Z. z., v prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity, môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %. V uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 5Cdo 212/2010 z 29.11.2011 je uvedené, že uznanie invalidity nie je jedným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa § 5 ods. 5 zákona číslo 437. Z hľadiska tohto výkladového pravidla Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je možné uvažovať o navýšení sťaženia spoločenského uplatne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Úrad hraničnej a cudzineckej polície, zaistenec, konanie o administratívnom vyhostení, medzinárodná ochrana, azylové konanie, readmisná dohoda, utečenec, opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zaistení
Právna veta: Súd poznamenáva, že ak by mala byť poskytnutá medzinárodná ochrana štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na území SR, nič mu nebránilo dobrovoľne sa prihlásiť na ktoromkoľvek Policajnom zbore Slovenskej republiky a žiadať napríklad o poskytnutie azylu, ak by dobrovoľne preukázal svoj útek z krajiny pôvodu pre neľudské zaobchádzanie a iné okolnosti, ktoré sú uvádzané v zápisnici o zadržaní. Iba v týchto prípadoch je možné vziať do úvahy nadnárodné akty a ich záväznosť pre Slovenskú republiku, popri aplikácii vnútroštátnej úpravy. Vzhľadom na situáciu, plynúceho letného a jesenného obdobia, kedy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vkladové konanie, zastúpenie, splnomocniteľ, záložca, záložná zmluva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka, správa katastra ako správny orgán, rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného, rozhodovanie o vklade
Právna veta: Vkladové konanie ako návrhové správne konanie sa začína na základe návrhu účastníka konania, pričom katastrálny zákon zakotvuje jednak obligatórne náležitosti návrhu, na základe ktorého sa vkladové konanie začína, ako aj exemplifikatívne prílohy návrhu, ktoré má účastník vkladového konania spolu s návrhom na povolenie vkladu predložiť. V priebehu vkladového konania správa katastra ako správny orgán posudzuje podstatné náležitosti príslušného zmluvného typu, a to z hľadiska kritérií, ktoré sú exemplifikatívne uvedené v ustanovení § 31 ods. 1 a 2 katastrálneho zákona a predmetnú zmluvu posudzuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej, vyživovacia povinnosť otca k maloletej, otec maloletej vo výkone trestu odňatia slobody, odvolacie námietky otca maloletej, zmena pomerov, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, úmyselná trestná činnosť
Právna veta: Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, táto je upravená v ust. § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 Zák. rodine. Vyživovacia povinnosť rodičov patrí medzi základné povinnosti rodičov, rodičia sú povinní ju plniť, a to aj na vlastný úkor. Tým, že otec je vo výkone trestu odňatia slobody, v takomto prípade podstatnou právnou otázkou pri rozhodovaní o jeho odvolaní je posúdenie, či výkon trestu odňatia slobody uložený za úmyselnú trestnú činnosť je možné považovať za zmenu pomerov na strane povinného rodiča, odôvodňujúcu zníženie doposiaľ určeného výživného, prípadne určenie vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, úprava styku maloletých detí s blízkymi osobami, smrť matky maloletých, nezáujem maloletých detí o styk s navrhovateľkami, vzorná starostlivosť otca o maloleté deti, narušene vzájomných vzťahov medzi navrhovateľkami a otcom maloletých detí
Právna veta: Ustanovenie § 25 je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k ustanoveniu § 24, keďže sa dotýka len jedného prvku práv, a to styku s maloletým dieťaťom. Pojem záujem dieťaťa nemožno chápať zužujúco len ako "záujem zdravia dieťaťa", ale ho je treba chápať čo najextenzívnejšie. V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dražobník, určenie neplatnosti dražby, dobrovoľná dražba, dražba nehnuteľnosti, ďalšie podmienky postupu pri dražbách, určenie miesta dražby, obmedzenie účasti na dražbe
Právna veta: Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe (§ 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách). V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ospravedlnenie z neúčasti na pojednávaní, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, zmluva o medziúvere, zmluva o stavebnom úvere, plnenie spoločne a nerozdielne, solidárni dlžníci, spoludlžníci
Právna veta: Podľa § 145 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj za dlh z úverovej zmluvy zodpovedajú obaja manželia spoločne a nerozdielne. Veriteľ sa tak môže splnenia svojej pohľadávky domáhať od ktoréhokoľvek zo solidárnych dlžníkov. Skutočnosť, že dlžníci medzičasom uzatvorili dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v ktorej sa na zaplatenie tohto spoločného dlhu alebo jeho časti zaviazal len jeden z nich, na tomto nič nemení. Takéto vyporiadanie medzi solidárnymi dlžníkmi nemôže „modifikovať“ okruh účastníkov ich záväzkového vzťahu s treťou osobou - veriteľom, jeho obsah, či výšku plne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom, spotrebiteľská zmluva, nekalá obchodná praktika, konanie v rozpore s dobrými mravmi, vypovedanie zmluvy o úvere, dohoda o uznaní záväzku, dohoda o splátkach
Právna veta: Súdna prax vychádza zo stanoviska, že dohoda o splátkach je typickým formulárovým ošetrením vzniknutého stavu, kedy sa na podpis spotrebiteľovi predkladá zdanlivo výhodný formulár o splátkach s podsunutou rozhodcovskou klauzulou. Pri vyhodnocovaní praktiky veriteľa súd prihliada na úroveň priemerného spotrebiteľa (smernica Rady a EP 2005/29, bod 18 preambuly), kedy hrozí nebezpečenstvo, že takýto spotrebiteľ podpíše dokument sledujúc dosiahnutie splátok. V skutočnosti ide podľa citovanej Smernice o nekalú obchodnú praktiku a nie o odbornú starostlivosť dodávateľa v záujme zvýšenia kvality živo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaní, podanie odvolania, odmietnutie odvolania vedľajšieho účastníka na strane odporcu, zaplatenie pohľadávky po uplynutí dvojročnej premlčacej doby, odstúpenie od zmluvy o pôžičke, odvolanie podané neoprávnenou osobou, vedľajší účastník
Právna veta: Podľa ust. § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník. Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Z citovanej procesnoprávnej úpravy vyplýva, že samostatným procesným právom podať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolanie, nezávislým od postoja, vôle a úkonov (hlavného) účastníka konania, disp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, zverenie maloletej do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletej, záujem maloletého dieťaťa, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa
Právna veta: Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba základne nároky dieťaťa, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, nesplnenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa, zmena priezviska bývalej manželky po rozvode, konanie o nahradenie súhlasu otca na zmenu priezviska maloletého dieťaťa, pozitívny vzájomný vzťah otca s maloletým
Právna veta: Riadny výkon rodičovských práv a povinností predpokladá konsenzus rodičov vo veciach súvisiacich s týmto výkonom. Ak sa rodičia z akýchkoľvek dôvodov nevedia dohodnúť o podstatných veciach súvisiacich s výkonom ich rodičovských práv a povinností, rozhodne o takejto spornej podstatnej veci na návrh niektorého z rodičov súd. Súd podľa § 35 Zákona o rodine rozhoduje iba o takých nezhodách rodičov, ktoré sa týkajú podstatných vecí súvisiacich s výkonom ich rodičovských práv a povinností. Ak sa rodičia nedohodnú napr. na zmene priezviska maloletého dieťaťa, súd v takom prípade nie je oprávnený rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody a nemajetkovej ujmy, exekučný súd, nárok na náhradu škody, prieťahy v konaní, výzva na opravu žiadosti o vydanie poverenia, nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci
Právna veta: Ako na to poukazuje dôvodová spáva k novele § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2013, pokiaľ by súd konajúci o náhrade škody mohol hodnotiť postup iného súdu z hľadiska existencie zbytočných prieťahov, znamenalo by to absurdný záver, keďže všeobecné súdy by preskúmavali postup iných všeobecných súdov, pričom uvedené by mohlo smerovať aj k porušeniu inštančného princípu v súdnictve. Vecne príslušné pre rozhodovanie sporov o náhradu škody sú v prvom stupni zásadne okresné súdy, avšak súdy, ktoré môžu porušiť právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, môžu byť aj súdy vyššie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúčinnosť právneho úkonu, leasingová zmluva, odporovacia žaloba, leasingový nájomca, majetkové právo, zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, odporovateľné právne úkony
Právna veta: Predpokladom pre určenie neúčinnosti právneho úkonu na základe odporovacej žaloby je vykonanie právneho úkonu dlžníka, ktorým došlo k zmenšeniu hodnoty majetku. Zmenšenie hodnoty majetku však musí spôsobiť ukrátenie uspokojenia pohľadávok veriteľov. Odvolací súd konštatuje, že právo nájmu a rovnako aj právo na odkúpenie veci má určitú majetkovú hodnotu, ktorá sa v zásade dá vyčísliť. Termín majetok je potrebné interpretovať extenzívne, ktorý zahrňuje nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. Takáto interpretácia zodpovedá funkcii inštitútu odporovateľnosti, ktorou je ochrana ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, zásada trikrát a dosť, vyčerpanie opravných prostriedkov
Právna veta: Pán Róbert Čačko, odsúdený v trestnom konaní v zmysle zásady trikrát a dosť na trest odňatia slobody na doživotie s vylúčením možnosti podmienečného prepustenia, sa sťažoval, že uložením tohto trestu došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Ďalej podľa článku 13 Dohovoru namietal, že nemal v tomto ohľade k dispozícii na vnútroštátnej úrovni účinný prostriedok nápravy, pretože jeho sťažnosť podľa článku 127 ústavy bola odložená listom sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bez ďalšieho procesného postupu ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zloženie súdnej rady, súdna moc, výkon súdnictva
Právna veta: Novela Ústavy Slovenskej republiky nadobúdajúca účinnosť 1. septembra 2014 sa dotýka ústavnej definície manželstva a jeho ochrany a predovšetkým organizácie a právomociam Súdnej rady Slovenskej republiky a otázky predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude svoju funkciu vykonávať riadne.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej, originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, výhrada vlastníctva, zmluva o dielo
Právna veta: V obchodnoprávnych vzťahoch založených zmluvou o dielo je štandardné, že podnikatelia v postavení zhotoviteľov v záujme zabezpečiť svoje nároky na zaplatenie ceny diela dojednávajú vo svoj prospech tzv. výhradu vlastníckeho práva pri ktorej sa zhotoviteľ považuje za vlastníka zhotovovaného diela až do momentu nastania určitej právnej skutočnosti, najčastejšie úplného zaplatenia ceny diela.

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o uzavretie manželstva, manželstvo, výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname, podmienky pre uzavretie manželstva
Právna veta: Podľa čl. I zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“) „Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.“

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné činy proti majetku, trestný čin spáchaný so zbraňou, trestný čin podvodu v zmysle TZ, trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, trestný čin spáchaný na viacerých osobách
Právna veta: Príspevok reaguje na článok prokurátora JUDr. Ondreja Prikryla PhD., ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue č. 4/2014 ohľadne osobitného kvalifikačného pojmu na viacerých osobách vo vzťahu k trestným činom proti majetku
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pá­chanie tres­tné­ho či­nu na via­ce­rých oso­bách pri pokračovacích trestných činoch, vý­kla­d zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty, závažnejší spôsob konania, trestný čin spáchaný so zbraňou, okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu
Právna veta: Zá­važ­nej­ší spô­sob ko­na­nia u pri kon­krét­nom tres­tnom či­ne zá­vi­sí od vý­kla­du zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty. Páchanie trestného činu na viacerých osobách pri pokračovacích trestných činoch.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: overenie zahraničných verejných listín, odtlačok pečiatky na listine, verejná listina, apostila
Právna veta: Je potrebné preložiť apostilu ? Častá otázka prekladateľov, ale aj zadávateľov. Pri hľadaní odpovede na túto otázku som uvažoval nasledovne.
MENU