Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, európsky zatýkací rozkaz, sťažnosť vyžiadanej osoby, predbežná väzba podľa EZR, trestné činy obchodovania s ľuďmi, nútenie k vykonávaniu prostitúcie
Právna veta: Inštitút predbežnej väzby podľa § 15 zákona o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku, keďže ide o pozbavenie osobnej slobody na základe článku 5 ods. 1 písm. f/ Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na ktoré sa - na rozdiel od písm. c/ tohto odseku - nevzťahujú práva podľa článku 5 ods. 3 citovaného Dohovoru, vrátane práva na prepustenie zadržanej osoby z predbežnej väzby, ktoré by bolo podmienené zárukou. Z dikcie účelu predbežnej väzby je zrejmé, že prípady, kedy súd nevezme zadržanú osobu do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: zamietnutie sťažnosti odsúdeného, zamietnutie návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, nový dôkaz, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, obnova konania
Právna veta: Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Tr. por. súd hodnotí návrh najskôr z hľadiska, či sú v ňom uvádzané také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli skôr, teda v pôvodnom konaní alebo v konaní o predchádzajúcich návrhoch na povolenie obnovy konania známe. Až po zistení, že ide o takéto skutočnosti alebo dôkazy, prichádza do úvahy hodnotenie v tom smere, či by tieto skutočnosti alebo dôkazy mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami alebo dôkazmi známymi už skôr viesť k inému rozhodnutiu, ako je pôvodný právoplatný rozsudok. Skutočnosťou súdu skôr ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: nemožnosť plnenia, poisťovňa, zánik poistnej zmluvy, záväzky z poistnej zmluvy
Právna veta: Podľa § 575 Občianskeho zákonníka, ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne. Plnenie nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase. Nemožnosť plnenia treba posudzovať aj podľa obsahu záväzku, t. j. či dlžník je povinný niečo dať, konať, opomenúť alebo znášať. Ak je však obsahom záväzku druhovo určený predmet - ako v danom prípade peniaze - nemožno hovoriť o nemožnosti plnenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky konania, zastavenie konania , dovolanie dediča, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, súdny poplatok za prejednanie dedičstva
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, vydanie bezdôvodného obohatenia , splatnosť dlhu
Právna veta: Podľa § 563 Občianskeho zákonníka ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Časom splnenia záväzku vydať bezdôvodné obohatenie je prvý deň po tom, kedy ten, na úkor ktorého bol získaný (veriteľ) požiada toho, kto bezdôvodné obohatenie je povinný vydať (dlžník) o splnenie. Vo všeobecnosti tak platí, že splatnosť dlhu nadväzuje na veriteľovo požiadanie, aby dlžník plnil. Iná splatnosť dlhu musí byť medzi účastníkmi dohodnutá, stanovená právnym predpisom alebo súdnym r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vydanie veci, prostriedok ochrany vlastníckeho práva, vec vo faktickej moci inej osoby než jej vlastníka, osoba zadržiava vec bez právneho dôvodu, hmotnoprávny základ reivindikačného návrhu na začatie konania, ochrana vlastníckeho práva
Právna veta: Návrh na vydanie veci (v prípade nehnuteľnosti návrh na jej vypratanie), slúžiaci na ochranu
najtypickejšieho absolútneho práva, je priamym vecnoprávnym prostriedkom ochrany vlastníckeho
práva so všetkými z toho vyplývajúcimi sprievodnými znakmi. Hmotnoprávnym základom
reivindikačného návrhu na začatie konania je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci
inej osoby, než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiava vec bez právneho dôvodu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajšie účastníctvo, spoločenstvo účastníkov v občianskom súdnom konaní, pomoc v spore niektorému z účastníkov, právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je teda formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna subjektivita, ochrana osobnosti, hovorca úsredného orgánu štátnej správy
Právna veta: V konaní o ochranu osobnosti fyzickej osoby, do ktorej bolo zasiahnuté nepravdivou informáciou poskytnutou médiám hovorcom ústredného orgánu štátnej správy, je pasívne vecne legitimovaný ústredný orgán štátnej správy, ktorého je hovorcom, nie Slovenská republika.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, oznamujúci sudca
Právna veta: Pokiaľ predseda súdu po oznámení sudcu o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, postupom podľa § 15 ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku pridelil vec inému sudcovi, má sa za to, že oznamujúci sudca bol vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Pri rozhodovaní o vylúčení toho istého sudcu nadriadený súd (§ 16 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) na to prihliada a o vylúčení oznamujúceho sudcu nerozhoduje.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia na podanie žaloby, fiktívne rozhodnutie, žaloba v správnom súdnictve, rozhodnutie o priestupku
Právna veta: Aktívna procesná legitimácia žalobcu, ako procesná podmienka v zmysle § 250 ods. 2 O.s.p., ktorá robí procesný subjekt osobou oprávnenou na podanie žaloby, v sebe zahŕňa kumulatívne dva predpoklady, a to postavenie účastníka správneho konania a súčasne ukrátenie na právach napadnutým rozhodnutím, vydaným v správnom konaní. Súd v každej konkrétnej veci v intenciách citovaných zákonných ustanovení posudzuje, či žalobca spĺňa zákonom stanovené podmienky procesnej aktívnej legitimácie na podanie žaloby v správnom súdnictve...Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné poukázať na konšta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na nariadenie predbežného opatrenia, určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, pojednávanie o predbežnom opatrení, zákaz nakladať s nehnuteľnosťou
Právna veta: K charakteru konania o návrhu na vydanie predbežného opatrenia je nutné uviesť, že toto konanie má svoje špecifiká, ktoré ho odlišujú od zásad, na ktorých stojí základné konanie v tom, že ich použitie je limitované dosiahnutím účelu predbežného opatrenia, a preto sa neuplatňujú v celej šírke, ale s dôkazom na rýchlosť ochrany práv a spoľahlivosť tvrdení navrhovateľa na úrovni osvedčenia skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre záver o potrebe a nevyhnutnosti predbežného opatrenia. Pred nariadením predbežného opatrenia alebo zamietnutím návrhu na jeho nariadenie súd nevykonáva dokazovanie, ale vyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodnutia o priznaní prepočítanej dávky, prepočet starobného dôchodku, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, dovolanie v správnom súdnictve
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. februára 2010 číslo II. ÚS 65/2010 k prípustnosti dovolania v správnom súdnictve. V jeho publikovanom znení Ústavný súd Slovenskej republiky akceptuje výklad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého je dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku neprípustné, ako súladný so základným právom na súdnu ochranu...Ústavný súd Slovenskej republiky v doterajšej judikatúre vyslovil právny záver, podľa ktorého „niet žiadnych právnych pochýb o skutočnosti, že dovolanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, podmienky na poskytnutie právnej pomoci, právo na poskytnutie právnej pomoci, posúdenie stavu materiálnej núdze
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 6 v spojení s § 7 a 8 zákona č. 327/2005 Z. z. ustanovuje podmienky poskytovania právnej pomoci, a v právnej norme § 10 v spojení s § 25 tohto zákona postup fyzických osôb a príslušných orgánov v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci a inštitucionálne zabezpečenie poskytovania právnej pomoci. Povinnosťou centra ako príslušného správneho orgánu je pre rozhodnutie o žiadosti žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci si zadovážiť dostatok skutkových okolností pre posúdenie, či žiadateľ o právnu pomoc splnil zákonné podmienky alebo pre priznanie nároku na poskytnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákon o slobode informácií, pojem informácia, informácia základom vzájomného vymieňania údajov, štatistické spracovanie údajov, obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Zákon o slobode informácií pojem „informácia“ nedefinuje. Podľa obsahu slova
je informáciou správa, údaj alebo poučenie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba
odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia
je základom vzájomného vymieňania údajov, ktoré má za cieľ získanie nového poznania.
Informáciou je aj štatistické spracovanie údajov.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákaz retroaktivity právnych noriem, pravá a nepravá spätná účinnosť, princíp právneho štátu, záruka ochrany práv a právnej istoty
Právna veta: K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty (PL. ÚS 16/95). Nie každá retroaktivita je však nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a v praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nepravá spätná účinnosť (retroaktivita) právnych predpisov. Význam tohto rozlišovania je založený na skutočnosti, že pokiaľ sa pravá retroaktivita v zásade odmieta ako nezlučiteľná s obsahom princípu štátu, nepravá retroaktivita sa akceptuje ako prípustný nástroj na dosiahnutie ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehoty poriadkové a lehoty prekluzívne, následok za nedodržanie lehoty, zánik práv a povinností, konanie príslušných orgánov v rámci určitých lehôt
Právna veta: V právnej teórii i právnej praxi rozlišujeme lehoty poriadkové, ktoré majú za cieľ usmerniť konanie príslušných orgánov v rámci určitých lehôt tak, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom a omeškaniu, bez toho, aby nedodržanie týchto lehôt malo vplyv na ďalší priebeh a výsledok konania a lehoty prepadné, prekluzívne, ktorých nedodržanie má za následok „stratu“, zánik, „prepad“ určitých práv a povinností . Na rozdiel od prvej skupiny, pri ktorej zákonodarca neuvádza následok za nedodržanie lehoty, pretože ide o lehotu poriadkovú, pri druhej skupine zreteľne určuje, že uplynutím takejto le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada materiálnej pravdy, správny orgán povinný zisťovať skutočný stav veci, zistenie úplného a presného stavu vecí predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia, zásada zákonnosti a zásada voľného hodnotenia
Právna veta: Zásada materiálnej pravdy je upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku a ďalej konkretizovaná v ďalších ustanoveniach správneho poriadku (§ 32 a § 46 správneho poriadku). Zásadu materiálnej pravdy treba aplikovať spolu so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov (§ 34 ods. 5 správneho poriadku), ktoré sú vlastne jej základom. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zisťovať skutočný stav veci, teda subsumuje aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci. Za zistenia skutočného stavu veci treba považovať zistenie všetkých skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postihovanie páchateľa správneho deliktu právnických osôb, právnická osoba konala v mene alebo na príkaz inej právnickej osoby, znaky skutkovej podstaty správneho deliktu právnických osôb, správne delikty právnických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie, právnická osoba spôsobilá na protiprávne konanie
Právna veta: K ďalším žalobným námietkam treba uviesť, že pri zisťovaní a postihovaní páchateľa správneho deliktu právnických osôb je právne bezvýznamné, či právnická osoba konala v mene alebo na príkaz inej právnickej osoby na základe ich zmluvného (súkromnoprávneho) vzťahu, lebo páchateľom správneho deliktu právnickej osoby je právnická osoba, ktorá svojim konaním naplnila všetky znaky skutkovej podstaty správneho deliktu právnických osôb. Aj podľa definícií trestného práva, ktoré možno aplikovať v rámci správneho trestania, je páchateľom trestného činu (administratívneho deliktu) ten, kto trestný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a zastavenie exekúcie, zrušenie spoločnosti bez likvidácie a bez právneho nástupcu, Trovy exekúcie, zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti, strata spôsobilosti byť účastníkom exekučného konania
Právna veta: Dovolací súd sa stotožňuje s názorom generálneho prokurátora, že v prípade, ak povinná bola zrušená bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinnej nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, vytvorenie podmienok pre uplatnenie procesných práv obvineného, zákonný postup pri reakcii orgánov činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie práva, porušenie práva na obhajobu zásadným spôsobom ako dovolací dôvod
Právna veta: Konštantná judikatúra právo na obhajobu v zmysle dovolacieho dôvodu podľa citovaného ustanovenia chápe ako vytvorenie podmienok pre úplné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu a zákonný postup pri reakcii orgánov činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacieho práva. Platný Trestný poriadok obsahuje celý rad ustanovení, ktoré upravujú jednotlivé čiastkové práva obvineného charakteristické pre to ktoré štádium trestného konania. Prípadné porušenie len niektorého z nich, pokiaľ sa to zásadným spôsobom neprejaví na postavení obvineného v trestnom konaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: azyl ako právny inštitút, nástroj pre poskytnutie ochrany pred bezprávím, chránená existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené, prenasledovanie zo zákonom stanovených dôvodov, udelenie azylu
Právna veta: Azyl ako právny inštitút nie je a nikdy nebol univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred
bezprávím postihujúcim jednotlivca alebo celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú
zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré
sú tak v medzinárodnom ako aj vo vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v
obmedzenom rozsahu, a to len pre prenasledovanie zo zákonom stanovených dôvodov, kedy je týmto
inštitútom chránená len existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: daňové výdavky, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, nesplnenie dôkaznej povinnosti, nesplnenie zákonných podmienok na zníženie základu dane
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách §§ 19 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. ustanovuje zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjekt preukázal všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: vyžiadaná osoba, zločin ozbrojenej lúpeže, vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, konanie o vydanie do cudziny, trestná nezodpovednosť, vydávacia väzba podľa zákona o EZR
Právna veta: V konaní o vydanie do cudziny (a o vydávacej väzbe vyžiadanej osoby) súdu neprislúcha skúmať dôvodnosť trestného stíhania vyžiadanej osoby v štáte, ktorý žiada o jej vydanie. Osoba v konaní o vydávacej väzbe a o prípustnosti vydania do cudziny nemá postavenie obvineného. Účelom konania o vydanie do cudziny nie sú preto otázky jej viny alebo neviny, ale len otázka, či sú splnené zákonné predpoklady na vzatie osoby do vydávacej väzby a či bolo prípustné jej vydanie ako vyžiadanej osoby. V takom konaní sa neskúma otázka prezumpcie neviny, trestnosť činu a ani právo na obhajobu v rozsahu, ktorý je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odklad výkonu rozhodnutia, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, spáchanie prečinu usmrtenia, chirurgický zákrok s následnou hospitalizáciou, zhoršený zdravotný stav
Právna veta: Najvyšší súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že sú dôvody na odloženie výkonu rozhodnutia podľa § 380 ods. 4 Tr. por. Toto ustanovenie neurčuje žiadne osobitné podmienky, ktoré musia byť splnené; rozhodnutie ponecháva na úvahu najvyššieho súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez prieťahov, dĺžka konania, príkaz konať bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Pokračujúce prieťahy v konaní okresného súdu po už vydanom náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky a extrémna dĺžka konania v pracovno-právnom spore, ktorý má pre účastníka pracovno-právneho vzťahu existenčný charakter (neplatnosť odvolania z funkcie, neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a náhrada mzdy), ohrozujú dôveryhodnosť štátnej moci a špecificky moci súdnej v očiach priamych účastníkov konania, ako aj všeobecné vnímanie fungovania demokratického a právneho štátu verejnosťou.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: dôvodná sťažnosť odsúdeného, Trestný čin krádeže, ozbrojený prepad čerpacej stanice, väzba ako najzávažnejšie zaisťovacie opatrenie, prepustenie odsúdeného na slobodu
Právna veta: Väzba je zaisťovací procesný úkon, ktorý vzhľadom na ustanovenie čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody občanov, ku ktorému môže dôjsť len v prípade splnenia zákonom ustanovených dôvodov. Väzbu a dĺžku jej trvania možno v konkrétnom prípade ospravedlniť, len ak existujú jasné náznaky skutočného verejného záujmu, ktoré napriek prezumpcii neviny prevažujú nad právom obvineného na osobnú slobodu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody, dôvody väzby, trvanie väzby
Právna veta: Ustanovenie § 84 Tr. por. o obmedzeniach obvineného vo výkone trestu odňatia slobody, upravujúce špecifické dôsledky existencie niektorého z väzobných dôvodov v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Tr. por. na osobu obvineného počas výkonu trestu odňatia slobody, je svojou povahou blízke režimu zákonnej úpravy väzby obvineného, čo je v odseku 3 uvedeného ustanovenia zvýraznené odkazom na ustanovenia § 76 až 78 Tr. zák. upravujúce trvanie väzby. Vzhľadom na dopad „väzobných účinkov“ konkrétnymi obmedzeniami obvineného počas výkonu trestu odňatia slobody, treba – s použitím analógie – takéto rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: priamo aplikovateľné subjektívne právo, účel Dohovoru o právach dieťaťa, rozhodnutie o priamej vykonateľnosti článku, priamo vykonateľné články Dohovoru o právach dieťaťa, podstatné veci týkajúce sa rodiny, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, názor maloletého dieťaťa, právomoc podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
Právna veta: Dohovor o právach dieťaťa neobsahuje explicitné ustanovenie, ktoré by dávalo odpoveď na otázku, ktoré články sú priamo vykonateľné a ktoré nie, a preto kritériom na ich odlíšenie je povaha, účel, rozsah konkrétneho článku, ako aj textácia článku, ktorá musí byť dostatočne jasná, aby príslušný orgán aplikácie práva bol schopný interpretovať a definovať jeho účinky, t. j. rozhodnúť o priamej vykonateľnosti alebo nevykonateľnosti konkrétneho článku (porov. napr. Detrick, Sh. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Hague : Kluwer Law International, 1999, p. 28). V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreukázanie tvrdenej skutočnosti, dôkazné bremeno, podnet na konanie pred Ústavným súdom, sporové a nesporové konanie, povinnosť správneho orgánu vysvetliť, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, obranu proti žalobe, okolnosť, ktorá je medzi účastníkmi sporná, dôkaznú povinnosť účastníka
Právna veta: V sporovom konaní primárne nesie dôkazné bremeno žalobca (navrhovateľ) v súvislosti s tými tvrdeniami, ktoré umožňujú žalobe vyhovieť, ak budú tieto tvrdenia preukázané a na strane druhej i žalovaný (odporca) nesie dôkazné bremeno tých tvrdení, ktorými odôvodňuje svoju obranu proti žalobe. Ak nie je možné zistiť určitú skutkovú okolnosť, ktorá je medzi účastníkmi sporná a pre rozhodnutie dôležitá, postihne nepriaznivý účinok toho účastníka, ktorý mal v súvislosti s ňou dôkaznú povinnosť... Ak po vykonanom dokazovaní nie je možné urobiť záver ani o pravdivosti tvrdenia účastníka o určitej skutk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu zastaviť konkurzné konanie , opakovaný návrh na prerušenie konkurzného konania, právny účinok vyhlásenia konkurzu, odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka, účinky začatia reštrukturalizačného konania, súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov, prerušenie konkurzného konania, Ustanovenie § 16 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
Právna veta: Z § 16 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplýva, že za opakovaný návrh je potrebné považovať opakovaný návrh na prerušenie konkurzného konania. Ustanovenie § 16 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. neupravuje podmienky začatia reštrukturalizačného konania ani osoby aktívne vecne legitimované na podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie... Konkurzný súd v prebiehajúcom konkurznom konaní je povinný prihliadnuť na to, že voči tomu istému dlžníkovi začalo reštrukturalizačné konanie a následne bola povolená reštrukturalizácia. Zákonným dôsledkom povolenia reštrukturalizácie je povinnosť súdu zastaviť k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, predmetom ústavného prieskumu zo strany ústavného súdu, nefunkčnosť orgánov verejnej moci ktoré sa na ochrane ústavnosti podieľajú, ochrana ústavnosti úlohou všetkých orgánov verejnej moci, rozhodnutie orgánu verejnej moci, predmet a pôsobnosť zákona, Zrušenie rozhodnutia v prieskumnom konaní, útok na orgán verejnej moci, ochrana ústavnosti, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti
Právna veta: Zmysel a účel tohto princípu vychádza z toho, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií. Ústavný súd predstavuje z tohto hľadiska inštitucionálny mechanizmus, ktorý sa uplatní až v prípade nefunkčnosti všetkých ostatných orgánov verejnej moci, ktoré sa na ochrane ústavnosti podieľajú (porovnaj m. m. III. ÚS 149/04, IV. ÚS 135/05, II. ÚS 156/09, I. ÚS 480/2013), pričom z podstaty tejto ústavnej konštrukcie nepochybne vyplýva, že predmetom ústavného prieskumu zo strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku, zásada kontradiktórnosti dodržaná na každom jednom stupni súdnictva
Právna veta: Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesení postačuje, aby bola zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: označenie správneho aktu, zasiahnutie do právnej sféry fyzickej alebo právnickej osoby, individuálny správny akt, rozhodnutia správnych orgánov, zoznam preberaných právne záväzných aktov európskej únie, nesprávny úradný postup, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa
Právna veta: Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 3 OSP). Z hľadiska ustálenej rozhodovacej praxe súdov v rámci správneho súdnictva nie je dôležité a rozhodujúce, ako je príslušný akt správneho orgánu z hľadiska jeho formy označený, ale podstatnou skutočnosťou je to, či správny orgán individuálnym správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu o úprave výkonu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, výkon rodičovských práv a povinností jedným z rodičov , výchovné opatrenia podľa zákona o rodine, podstatné veci súvisiace s výkonom rodičov­ských práv a povinností, názor maloletého dieťaťa, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, dobrovoľné plnenie rozhodnutia, vôľa rodičov a maloletého dieťaťa
Právna veta: ...zákon neustanovuje konkrétne a výlučné spôsoby výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (porovnaj § 272 ods. 2 OSP). Zákon ustanovuje len niektoré právne nástroje, ktoré majú viesť k dobrovoľnému plneniu rozhodnutia, prípadne k podrobeniu sa rozhodnutiu, napr. písomná výzva, upozornenie a nariadenie pojednávania (§ 272 ods. 3 OSP), ukladanie pokuty (§ 273 ods. 1 OSP), výzva na zastavenie príslušných dávok (§ 273 ods. 2 OSP), pričom tiež upravuje odňatie dieťaťa (§ 273 ods. 4 a nasl. OSP) ako priamy spôsob výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Zákon teda neupravuje vyčerpávajúco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstránenie stavu právnej neistoty, splnenie poplatkovej povinnosti, zastavenie konania z dôvodu absencie podmienok vo veci konať, zastavenie konania, procesné podmienky konania, povinnosť účastníka uhradiť trovy konania, ak spôsobil zastavenie konania
Právna veta: ...splnenie poplatkovej povinnosti účastníkov konania je v zmysle § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov jednou z podmienok konania a rozhodnutia vo veci samej... Ústavný súd v nadväznosti na zistenú skutočnosť poukazuje na právny názor vyslovený v jeho doterajšej judikatúre, podľa ktorého konanie sťažovateľa účastníka konania, ktorý nezaplatil súdny poplatok splatný podaním návrhu a pripustil tak pre tento dôvod zastavenie konania bez toho, aby urobil právne významný úkon na to, aby sa v jeho veci ďalej konalo, je potrebné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie exekučného súdu skúmať materiálnu vykonateľnosť exekučného titulu, nekalá zmluvná podmienka, zásada kontradiktórnosti konania, rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul, titul, ktorý nespĺňa požiadavku vykonateľnosti
Právna veta: ...vnútroštátny súd, ktorý konštatoval ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky, nemusí na to, aby mohol vyvodiť dôsledky tohto konštatovania, čakať, či spotrebiteľ informovaný o svojich právach navrhne, aby uvedená podmienka bola zrušená. Zásada kontradiktórnosti však vo všeobecnosti zaväzuje vnútroštátny súd, ktorý v rámci preskúmania ex offo konštatoval nekalú povahu zmluvnej podmienky, informovať účastníkov konania v spore a vyzvať ich, aby sa k tomu kontradiktórne vyjadrili spôsobom, ktorý na tento účel stanovujú vnútroštátne procesnoprávne predpisy. Súd musí teda dodržiavať zásadu kontra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uvedenie mena autora, zákaz šíriť dielo inými, použitie diel na informačné účely, sloboda prejavu, fotografické dielo, uverejnenie podobizne fyzickej osoby, zverejnenie a vydanie diela, práva k predtým nezverejnenému dielu, obsah autorského práva
Právna veta: Je potrebné uviesť, že zákonná úprava v autorskoprávnom kontexte nie je rovnako otvorená ako to je pri vyvažovaní v prípade ochrany osobnosti, kde zákonná úprava prakticky v zásade kopíruje ústavnú. Naopak, zistenie, či došlo k porušeniu "jednoduchého" (einfaches) práva autorského, zvyčajne vyžaduje niekoľkovrstvovú analýzu podrobne sledujúc jeho zákonnú konštrukciu. Ústavný súd konštatuje, že nutnosť získať súhlas a uhradiť autorskú odmenu za použitie autorského diela na účely jeho publikovania je v (i) rozsahu (scope) slobody prejavu. ...Autorský zákon priznáva autorom rôzne vylúčené práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: návrh nových dôkazov, právna a skutková zložitosť veci, potreba vykonať znalecké dokazovanie, zdĺhavý priebeh napadnutého konania, zložitejšie súdne konanie, pojem zbytočné prieťahy, oprávnenie vyplývajúce z vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, žaloba o určenie vlastníckeho práva, znalecká činnosť
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o právnu a skutkovú zložitosť veci, ústavný súd konštatuje, že konanie o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvorí bežnú súčasť rozhodovacej agendy všeobecných súdov a v zásade ho nemožno považovať za právne ani skutkovo zložité. Z vyjadrenia okresného súdu vyplýva, že zo skutkového hľadiska ide o zložitejšie súdne konanie (napr. potreba vykonať znalecké dokazovanie, účastníci sústavne navrhujú nové dôkazy), s čím sa ústavný súd čiastočne stotožňuje, avšak doterajší zdĺhavý priebeh napadnutého konania ústavný súd nemôže pripísať iba na vrub prípadnej faktickej náročnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: dlh z titulu neuhrádzania zálohových platieb za užívanie bytu, osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby, obmedzenie vlastníckeho práva, právo vlastniť majetok, prípadná obrana záložcu, súdna kontrola dobrovoľnej dražby, priebežná kontrola dobrovoľnej dražby orgánom verejnej moci, vec predaná za dlh, dobrovoľné dražby, priebeh dražby nehnuteľnosti, niektoré ustanovenia o záložnom práve
Právna veta: 1) Nad rámec uvedeného ale ústavný súd pripomína, že sa už vyslovil, že podľa platnej právnej úpravy zákona o dobrovoľných dražbách je rozsah prostriedkov následnej nápravy proti výkonu záložného práva obmedzený v podstate len na žalobu o neplatnosť dobrovoľnej dražby (§ 21 zákona o dobrovoľných dražbách) a takáto následná prípadná obrana záložcu je podstatne sťažená (uznesenie ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 261/2013 z 30. apríla 2013). Sťaženie následnej súdnej kontroly dobrovoľnej dražby by malo byť kompenzované dostatočnou preventívnou a priebežnou kontrolou dobrovoľnej dražby orgánom verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné práva a slobody , obmedzenie nutné aj v demokratickej spoločnosti, naliehavá spoločenská potreba prijať obmedzenie základného práva alebo slobody, cieľ obmedzenia inak dosiahnuť nemožno, obmedzenie základných práv a slobôd, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie
Právna veta: Termín „nevyhnutný“ v uvedenej súvislosti ústavný súd vykladá v súlade s medzinárodným štandardom tak, že ho možno vysvetliť ako naliehavú spoločenskú potrebu prijať obmedzenie základného práva alebo slobody. Obmedzenie práv a slobôd je nevyhnutné, keď možno konštatovať, že cieľ obmedzenia inak dosiahnuť nemožno. Predpokladom teda je, že obmedzenie je nutné aj v demokratickej spoločnosti (napr. I. ÚS 33/95, II. ÚS 26/96, PL. ÚS 15/98).
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: výklad a uplatňovanie zákonov v súlade s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, účel prednosti právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie, prameň sekundárneho práva, skúmanie súladu príslušných zákonov s ústavou či medzinárodnou zmluvou, prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonom, zoznam preberaných právne záväzných aktov európskej únie, kompetencia súdov interpretovať a aplikovať zákony
Právna veta: Nariadenia (regulations) sú jediným prameňom sekundárneho práva, ktorým ich priamu aplikovateľnosť výslovne priznáva Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a ktoré vzhľadom na svoju priamu použiteľnosť nevyžadujú žiadne vnútroštátne legislatívne opatrenia, reprezentujú právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie (a teda sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky). Ústavný súd považuje za potrebné zdôrazniť, že účel prednosti právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky možno dosiahnuť iba výkladom druhej vety čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť rozšíriť rozsah napadnutia správneho rozhodnutia, lehota na podanie žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, koncentračná zásada v rámci konania o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, postup správneho orgánu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Pokiaľ ide o vyššie citované ustanovenie § 250b ods. 1 O.s.p., lehota ustanovená na podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je lehotou prekluzívnou, a z hľadiska plynutia tejto prekluzívnej lehoty je dôležitý okamih podania návrhu na začatie konania. Podľa doterajšej súdnej praxe žaloba musí byť podaná v lehote 2 mesiacov so všetkými náležitosťami uvedenými v § 249 ods. 2 O.s.p. (okrem prípadu, ak pôjde o povinné zastúpenie v zmysle § 250a O.s.p.), keďže (R 58/2001) súd nevyhľadáva za účastníka konkrétne dôvody nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré majú tvoriť obsa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zasadnutie súdnej rady, možnosť odvolania proti rozhodnutiu, výsledok hlasovania týkajúci sa kreovania verejných činiteľov, právna skutočnosť verejného práva vo forme rozhodnutia, uznesenie súdnej rady ako výsledok hlasovania ústavného orgánu verejnej moci, osobitný druh konania, hlasovanie je verejné alebo tajné, zápisnica o hlasovaní, lehota na podanie odvolania
Právna veta: Uznesenie súdnej rady ako výsledok hlasovania ústavného orgánu verejnej moci je právnou skutočnosťou verejného práva vo forme rozhodnutia adresovaného príslušnému ústavnému orgánu, v danom prípade vláde Slovenskej republiky. Nejde o individuálny právny akt, ktorého povaha by bola obdobná povahe správneho aktu alebo súdneho aktu (t. j. výsledku činnosti príslušného správneho prípadne súdneho orgánu, ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia, prípadne autoritatívne zisťujú oprávnenia a povinnosti subjektov správneho alebo súdneho konania). V danom prípade ide o osobitný druh konania. Výsledok hlaso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vada konania, na ktorú je súd povinný prihliadať z úradnej moci , vylúčený sudca, rozhodovanie vylúčeným sudcom alebo neprávne obsadenie súdu ako dôvod dovolania, nové skutočnosti v námietke , pomer sudcu k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom
Právna veta: Na účely čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s § 14 až § 16 OSP pod vylúčeným sudcom treba rozumieť nielen sudcu, ktorý bol skutočne vylúčený na základe rozhodnutia krajského súdu, ktorý rozhodoval o námietke zaujatosti, ale aj sudcu, ktorý vylúčeným mal byť na základe objektívneho posúdenia jeho pomeru k veci alebo k účastníkom konania alebo k ich zástupcom (porov. IV. ÚS 26/04). Na tomto mieste ústavný súd odkazuje (a plne sa stotožňuje) na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 4 M Cdo 17/2009 z 29. októbra 2009, podľa ktorého „je rozhodovanie vylúčený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci v prítomnosti účastníka, účastník bude mať možnosť vnímať postup súdu, účastníci konania, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, strata spôsobilosti byť účastníkom konania, ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu je pojem v "prítomnosti účastníka" potrebné vykladať nie doslovne, ale funkčne, teda aby spôsob a postup konania zaručoval, že účastník bude mať možnosť vnímať postup súdu a podľa toho náležite zamerať svoju procesnú aktivitu. Preto je možné právo na prerokovanie veci v "prítomnosti účastníka" rešpektovať aj tým, že súd účastníka upovedomí a dá účastníkovi možnosť vyjadriť sa k nej, napríklad aj písomne. Tieto prípady možno zároveň považovať za prípady, v ktorých zákon z takéhoto prerokovania veci vylučuje verejnosť, a to v súlade s poslednou vetou čl. 48 ods. 2 úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prevod bytu do vlastníctva manžela, ktorý je členom družstva, inštitút spoločného členstva manželov v bytovom družstve, právo na pridelenie družstevného bytu , ochrana majetkových práv, spoločné prostriedky manželov
Právna veta: "Podľa názoru dovolacieho súdu je ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. treba považovať za úpravu špeciálnu vo vzťahu k všeobecnej úprave nadobúdania majetku za trvania manželstva obsiahnutej v § 143 O.z. Uvedené ustanovenie jasne a jednoznačne zakotvuje prevod bytu do vlastníctva iba toho z manželov, ktorý je členom družstva. Prednosť tejto zvláštnej úpravy nemožno preklenúť žiadnym právnym výkladom, podľa ktorého by v tomto prípade nadobudli byt obaja manželia do bezpodielového spoluvlastníctva manželov... Z uvedeného vyplýva, že zákon v týchto prípadoch chráni majetkové práva to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo svedka odoprieť výpoveď, prečítanie zápisnice o výpovedi svedka z prípravného konania, poučenie svedka v štádiu prípravného konania, povinnosť výslovného vyhlásenia svedka k právu odoprieť výpoveď, dôkaz použitežný na hlavnom pojednávaní, poučenie o práve odoprieť výpoveď, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery , vysluch svedka, zákaz výsluchu svedka, dôkazné prostriedky, procesné podmienky konania
Právna veta: "Svedok musí byť poučený aj o práve odoprieť výpoveď, musí sa k tomuto poučeniu výslovne vyjadriť a ak má právo odoprieť výpoveď, musí výslovne vyhlásiť, či toto právo využíva, alebo nie. Len pri splnení týchto podmienok možno výpovede svedkov, ktorí majú právo odoprieť výpoveď, považovať za dôkaz, ktorý je v prípade potreby použitežný na hlavnom pojednávaní."), je zjavné, že povinnosť výslovného vyhlásenia svedka k právu odoprieť výpoveď, teda vyhlásenia, "či toto právo využíva, alebo nie", sa vzťahuje na poučenie svedka orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci prípravného konania (pozri roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: kolúzna väzba, dôvodnosť väzby, dôvody proti ponechaniu vo väzbe
Právna veta: Ústavný súd v tomto bode pripomína, že dôvodom kolúznej väzby podľa § 71 písm. b) Trestného poriadku nemôže byť okolnosť, že obvinený popiera trestnú činnosť, z ktorej je obvinený alebo obžalovaný, alebo že odmieta vypovedať (R 39/1968). Ústavný súd sa domnieva, že v prípade sťažovateľa M. B. už z logickej štruktúry citovaného odôvodnenia jasne vyplýva, že dôvodom jeho väzobného stíhania bola skutočnosť, že poprel spáchanie trestnej činnosti ("nie je si vedomý, že by akýmkoľvek spôsobom konal protiprávne", na základe čoho existuje dôvodná obava, že "bude pôsobiť na spoluobvinených a svedkov, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zámena účastníkov konania, zavinenie pri náhrade trov konania, konvalidácia nedostatku vecnej legitimácie účastníka, dosiahnutie úspechu v konaní
Právna veta: Podľa § 92 ods. 4 O. s. p. za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. K zámene osoby účastníka za konania dochádza vtedy, ak sa ukáže, že pôvodný účastník nie je vecne legitimovaný, a to buď až v priebehu konania, alebo od začiatku konania. Účelom tohto inštitútu je teda konvalidácia nedostatku vecnej legitimácie účastníka, ktorá existuje od počiatku. Zámena účastníkov podľa vyššie uvedeného § 92 ods. 4 O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: porušenie obchodného tajomstva, nekalá súťaž, obchodné tajomstvo, ochrana hospodárskej súťaže, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, porušovanie priemyselných práv, zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva
Právna veta: Obchodné tajomstvo je jedno z práv, ktoré sa zaraďuje medzi práva k nehmotným statkom, ktoré je chránené nielen národnými právnymi predpismi, a to ust. § 17 a nasl. Obch. zák. a prostredníctvom nekalej súťaže upravenej v § 44 a nasl. Obch. zák., ale je chránené aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktorých aplikácia má prednosť pred vnútroštátnym právom. Právna úprava obchodného tajomstva obsiahnutá v § 17 Obch. zák. priradila obchodné tajomstvo k tzv. priemyslovým právam, pričom úprava obsiahnutá v § 20 Obch. zák. poskytuje podnikateľovi rovnakú právnu ochranu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolanie podľa Správneho poriadku, spôsoby začatia konania podľa Správneho poriadku, všetky požadované náležitosti odvolania, oneskorené odvolanie
Právna veta: V tejto súvislosti poukazuje napr. na Komentár k Správnemu poriadku (§ 59, ASPI, stav k 11. 9. 2014, pozn.), podža ktorého "odvolací orgán bez ohľadu na závery prvostupňového orgánu najskôr opätovne preskúma, či odvolanie spĺňa všetky požadované náležitosti, najmä či nebolo podané oneskorene, či ho podala oprávnená osoba a či je prípustné. Ak by odvolací orgán zistil, že niektorá podmienka nie je splnená, odvolanie zamietne. V prípade oneskoreného alebo neprípustného odvolania je však povinný najskôr preskúmať, či neodôvodňuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov (obnovu konania aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, striedavá osobná starostlivosť, záujem dieťaťa, osvedčenie významných skutočností
Právna veta: Úprava predbežným opatrením však musí mať samozrejme opodstatnenie najmä v čase pred vydaním konečného rozhodnutia preto, že dokazovanie smerujúce k podstate problému, teda sporu medzi rodičmi, je obvykle prácnejším a časovo náročnejším a očakávatežný čas rozhodnutia vo veci takto pomerne vzdialeným. Je to tak i preto, aby tu zverenie alebo ponechanie maloletého dieťaťa v starostlivosti jedného z rodičov nebolo založené na svojvôli a aby nedochádzalo ani k faktickému zneužívaniu nedostatku úpravy práve tým rodičom, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti a ktorý, nebyť čo i len dočasnej úpravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obec ako správca miestnej komunikácie, zasah do vlastníckych práv, odstraňovanie vozidla z komunikácie, náklady na odťah vozidla, odstránenie vozidla stojaceho na ceste
Právna veta: "Správca miestnej komunikácie (§ 3d ods. 5 písm. c/ zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) pri odstraňovaní vozidla z komunikácie vystupuje ako orgán verejnej moci (správy) a nemôže právomoci správcu komunikácie zmluvne previesť na iný podnikateľský subjekt, a to ani po stránke technickej (čo sa týka samotného výkonu odstránenia vozidla). Odstrániť vozidlo z miestnej komunikácie je oprávnená vykonať buď obec sama (správca komunikácie), alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená."... Odstránenie vozidla bez súhlasu prevádzkovateľa je vážnym zásahom do vlastníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skrátené (rozkazné) konanie, právny záujem na výsledku konania, právo žalovaného podať odpor proti platobnému rozkazu, vedľajší účastník konania, sporové a nesporové konanie, prístup k informáciám o výsledku katastrálnej inšpekcie
Právna veta: "vedľajší účastník, právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu nemôže do konania vstúpiť proti vôli hlavného účastníka, ktorého chce vedľajší účastník podporovať a hlavný účastník musí s úkonmi vedľajšieho účastníka vždy vysloviť súhlas. Nevyslovenie súhlasu sa rovná neudelenie súhlasu." (citované z napadnutého uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici)...právo podať odpor proti platobnému rozkazu má v zmysle § 174 ods. 2 OSP explicitne len žalovaný, keďže na rozdiel od odvolania, ktoré má suspenzívne a devolutívne účinky, má podanie odporu okamžité ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: zrušujúce rozhodnutie vydané v rámci dovolacieho konania, princíp ochrany legitímnych očakávaní v kontexte princípu právnej istoty, ochrana určitého postupu a rozhodovania všeobecného súdu, litispendencia, prekážka začatého konania, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, arbitrárnosť právneho názoru súdu, Zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že princíp ochrany legitímnych očakávaní v kontexte princípu právnej istoty, tak ako ho poníma sťažovateľka, t. j. v zmysle ochrany určitého postupu a rozhodovania všeobecného súdu, ktoré tento orgán verejnej moci svojím predchádzajúcim rozhodnutím vyvolal a podľa ktorého sťažovateľka určité rozhodnutie mohla legitímne očakávať, nebol v danom prípade porušený. Najvyšší súd vo svojom zrušujúcom rozhodnutí vydanom v rámci dovolacieho konania uviedol pokyny na ďalšie zameranie pozornosti krajského súdu, avšak bez vyslovenia bezpodmienečného príkazu, ako treba vec rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: základné podmienky podnikateľského nájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva, zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, zmluva o nájme, dôkazné bremeno, konanie podnikateľa, obsah nájomnej zmluvy, základné právo na rovnosť účastníkov konania
Právna veta: 1) V uvedených súvislostiach však vzhľadom na to, že v danom prípade sa ani vykonaným dokazovaním nepodarilo zjednotiť vôľu sporových strán na výklade sporného čl. IX zmluvy o podnikateľskom nájme, krajský súd sa vôbec nezaoberal a nevysporiadal sa s tým, že predmetná zmluva bola koncipovaná a napísaná iba jednou jej zmluvnou stranou (žalobkyňou ako prenajímateľkou) a sťažovateľka (ako nájomca) k nej len „pristúpila“ bez možnosti ovplyvnenia jej obsahu, čo predstavuje ďalší zásadný argument týkajúci sa interpretácie zmluvy. Ústavný súd v tomto smere odkazuje (sp. zn. I. ÚS 243/07) na všeobecne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, bezprostredne hroziaca ujma, definitívna ochrana ohrozených alebo porušených práv
Právna veta: ...úpravou predbežných opatrení umožňuje právny predpis rýchlo a pružne riešiť situácie, kedy je potrebný okamžitý zásah súdu. Niektoré životné situácie vyvolávajú nutnosť v záujme právnej bezpečnosti fyzických alebo právnických osôb zaistiť okamžitú, aj keď dočasnú, procesnú ochranu, ktorú by nebolo možné so zreteľom na bezprostredne hroziacu ujmu zaistiť v potrebnom čase obvyklým stanoveným spôsobom. K zaisteniu tohto cieľa zákon upravuje inštitút predbežného opatrenia. Súdom dáva týmto spôsobom možnosť, aby ešte predtým, než vec posúdia po právnej stránke a vo veci rozhodnú, previedli predb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: zabezpečenie práva na obhajobu obvineného, zmysel upozornenia prokurátora , podanie žaloby obvineným, dokazovanie pred všeobecným súdom, výpovede ďalších svedkov, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, základné ustanovenia o proteste prokurátora, povinná obhajoba v trestnom konaní, doplnenie dokazovania
Právna veta: 1) Podľa § 234 ods. 2 Trestného poriadku sa obžaloba môže podať len pre skutok, pre ktorý sa vznieslo obvinenie. Ak prokurátor mieni tento skutok posudzovať ako iný trestný čin, než ako ho posudzoval policajt, upozorní na to pred podaním obžaloby obvineného, obhajcu a poškodeného a zistí, či so zreteľom na zamýšľanú zmenu navrhujú doplniť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie. Ak prokurátor nepovažuje navrhované doplnenie za potrebné, odmietne ho, urobí o tom záznam do spisu a vyrozumie osobu, ktorá návrh podala.................2) Z uvedeného vyplýva, že zmyslom upozornenia prokurátora ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prerokúvania a rozhodovania určitej veci, právo na spravodlivý súdny proces, posúdenie námietok predpojatosti, vylúčenie sudcu z prejednávania veci, právo na zákonného sudcu
Právna veta: Súčasťou legislatívneho procesu je aj garancia istého časového priestoru k prerokúvaniu návrhu zákona, vnesenie pokoja do legislatívneho procesu, veď to je zmyslom troch čítaní zákona, zvlášť v jednokomorovom parlamente. Samozrejme prijatie zákona v priebehu niekoľkých hodín (porov. tlačová informácia ústavného súdu č. 43/2013 a č. 44/2013), berúc do úvahy aj podozrenie zo svojráznej práce ústavnoprávneho výboru (vo výboroch je ťažisko parlamentnej práce), môže vzbudzovať rozpaky, ale opoziční poslanci predsa len určitý priestor mali, o čom svedčí rozprava, ako aj pozmeňovacie náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prvý neúspešný pokus o doručenie písomnosti, doručenka zachytávajúca postup pri doručení, účínky doručenia písomnosti, fikcia doručenia v zmysle OSP, územie obce, bydlisko fyzickej osoby, zdržiavanie sa adresáta písomnosti v mieste doručenia , neúspešný pokus o doručenie
Právna veta: Ústavný súd už vo svojej judikatúre (II. ÚS 65/2010) uviedol, že využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety citovaného § 47 ods. 2 OSP prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetkých týmto ustanovením ustanovených zákonných predpokladov, t. j. preukázanie skutočnosti, že adresát zásielky určenej do vlastných rúk sa v čase jej doručovania v mieste doručovania aj skutočne zdržiaval, a teda mal aj reálnu možnosť dozvedieť sa o pokusoch poštového doručovateľa predmetnú zásielku mu doručiť (napr. stanovisko uverejnené v periodiku Zo súdnej praxe č. 4/2001), tiež preukázanie, že poštový doruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: špecifický prípad vzniku vlastníckeho práva k tovaru, právo vlastniť majetok, vlastnícke právo podľa § 123 OZ, nakladanie s tovarom, povinnosti kupujúceho, právny princíp ochrany dobromyseľného nadobúdateľa
Právna veta: 1) Podľa § 446 Obchodného zákonníka kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, keď predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je ani oprávnený s tovarom nakladať za účelom jeho predaja.................2) Vo vzťahu k posudzovanej veci ústavný súd považuje za potrebné zdôrazniť, že predmetom § 446 Obchodného zákonníka je ochrana dobromyseľného kupujúceho. Obchodný zákonník na rozdiel od všeobecnej zásady, podľa ktorej ten, kto predáva, musí byť vlastníkom predávaného tova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, podanie sťažnosti ústavnému súdu ešte pred rozhodnutím dovolacieho súdu o poslednom procesnom prostriedku, uplatnenie právomoci dovolacieho súdu, prípustnosť dovolania, opravný mechanizmus, vyčerpanie opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov ako podmienka prípustnosti sťažnosti
Právna veta: 1) Vyčerpaním opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov, nemožno rozumieť už samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom. V okolnostiach prípadu sťažovateľky podaním dovolania, ako aj podaním sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy vedome vytvorili stav, keď by o ich veci mali súbežne rozhodovať dva orgány súdneho typu (najvyšší súd ako dovolací súd a ústavný súd), čo n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: účasť pohľadávok na uspokojovaní v konkurze, opätovné preskúmavanie uplatnenej pohľadávky , incidenčné konanie, právna fikcia uznania pohľadávky v nepopretom rozsahu, popretie pohľadávky, konanie in fraudem legis, rozhodcovské konanie inštitucionálne, uspokojenie popretých a podmienených pohľadávok, rozhodcovské konanie v určitom spore sa začína, machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním
Právna veta: ...obsah žaloby v incidenčnom spore je determinovaný obsahom popieracieho prejavu správcu - ak správca poprie právny dôvod či výšku, má sa veriteľ domáhať niečoho iného, než keby správca poprel len vykonateľnosť (porov. Ďurica M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Bratislava : IURA EDITION, 2012, s. 251 a nasl.). Tieto závery celkom zreteľne zodpovedajú aj systematike ustanovenia § 32 konkurzného zákona. Z jeho odsekov 3 a 4 je totiž zrejmé, že správca je pri popretí povinný jednoznačne vyjadriť aj dôvod a rozsah popretia pohľadávky, pričom obmedzenie popretia len na určitý dôvod alebo n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o trovách konania, založenie povinnosti niektorého z účastníkov na náhradu trov konania, rozhodnutie o náhrade trov konania
Právna veta: Z ustanovení § 151 OSP vyplýva, že zákon odlišuje rozhodnutie súdu o trovách konania a o náhrade trov konania. Toto odlíšenie má význam pre samotné rozhodnutie. Výrok rozhodnutia bude totiž odlišný podľa toho, či rozhoduje o trovách konania alebo o náhrade trov konania. Výrok rozhodnutia o trovách konania je vyjadrením, že súd o nich definitívne rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznáva a výrok rozhodnutia o náhrade trov konania vyjadruje založenie povinnosti niektorého z účastníkov na ich náhradu. O trovách konania musí súd rozhodnúť v zásade vždy, ak sa konanie končí. Na rozdiel od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, konanie sui generis, dôkazné bremeno verejného funkcionára, dokazovanie výboru uskutočnené z úradnej moci
Právna veta: Výbor má pri výkone pôsobnosti a právomoci vyplývajúcich mu z ústavného zákona postavenie verejnomocenského orgánu sui generis. Taktiež konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je konaním sui generis upraveným ústavným zákonom (konkrétne čl. 9 a nasl. ústavného zákona), v rámci ktorého výbor v konečnom dôsledku rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach verejných funkcionárov vyplývajúcich im predovšetkým z čl. 4 až čl. 8 ústavného zákona... Z citovaných ustanovení ústavného zákona možno spoľahlivo vyvodiť, že ústavodarca upravením a zdôraznení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom, zmena pomerov , životná úroveň rodičov
Právna veta: Zákonná úprava v ust. § 78 Zákona o rodine umožňuje súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom, ak od poslednej úpravy výživného došlo medzi účastníkmi k takej zmene pomerov, kedy už pôvodne určené výživné nemôže plniť zákonnom predpokladaný účel. K zmene pomerov môže dôjsť jednak na strane oprávneného (v tomto prípade navrhovateliek) v dôsledku jeho fyzického vyspievania, so zvyšovaním nákladov súvisiacich s prípravou na budúce povolania pod., ale i na strane povinného (v tomto prípade odporcu) v dôsledku zvýšenia, resp. odôvodneného poklesu jeho príjmu, rozšírenia, resp. zúženia okruh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: presné a úplné zistenie skutočného stavu veci, úrazové dávky, pracovný úraz, predbežná otázka v správnom konaní, zásadný procesný exces súdu, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, imanentná súčasť zákonnej dávkovej schémy, rozhodnutie o priznaní úrazovej dávky
Právna veta: ...ak Sociálna poisťovňa rozhoduje o priznaní úrazovej dávky, čo nepochybne patrí do jej právomoci, musí sa v rámci predbežnej otázky vysporiadať so skutočnosťou, či došlo k pracovnému úrazu, keďže pracovný úraz je v takom prípade rozhodnou právnou skutočnosťou a ako jedna z materiálnych podmienok tvorí imanentnú súčasť zákonnej dávkovej schémy pre priznanie úrazovej dávky. Posudzovanie tejto predbežnej otázky pritom nemôže byť úplne svojvoľné či neodôvodnené, ale musí sa riadiť zákonnými pravidlami (najmä v zmysle § 195 a § 198 zákona o sociálnom poistení), ktorých účelom je presné a úplné zi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: selektívne posudzovanie existencie dovolacích dôvodov, odopretie opravného prostriedku v trestnom konaní, prelomenie zásady nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, právo na spravodlivé súdne konanie, dovolanie v trestnom konaní, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, Základné zásady trestného konania
Právna veta: 1) Dovolanie ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov v rámci trestného konania je spôsobilé privodiť prelomenie zásady nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, a preto ho možno aplikovať iba v prípadoch, ak je to odôvodnené závažnosťou pochybenia napadnutého rozhodnutia súdu. Už samotné chápanie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku opodstatňuje reštriktívny prístup najvyššieho súdu k dovolacím dôvodom. Preto vo všeobecnosti platí, že selektívne posudzovanie existencie dovolacích dôvodov nepredstavuje odopretie opravného prostriedku v trestnom konaní podľa čl. 13 dohovoru. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásady trestnoprávnej úpravy, konanie alebo nečinnosť účastníka, uloženie disciplinárneho opatrenia, disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. l písm. e/ zákona č. 385/2000 Z. z., trestná zodpovednosť, právo obvineného z priestupku vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, účel sankcií a výchovných opatrení
Právna veta: ...pokiaľ aj zákonodarca výslovne v právnej norme neuvádza, že súčasťou výroku o uloženie disciplinárneho opatrenia je uvedenie skutku, na základe ktorého sa účastníkovi disciplinárne opatrenie ukladá, je povinnosťou správneho orgánu uviesť skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý sa mu ukladá disciplinárne opatrenie. Takáto povinnosť správnemu orgánu vyplýva z obsahu uvedenej právnej normy, keď zákonodarca v nej uvádza, že výrok obsahuje rozhodnutie o veci. V disciplinárnom konaní predmetom konania je posudzovanie disciplinárneho previnenia účastníka, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyššia miera zodpovednosti policajtov, zloženie služobnej prísahy, porušenie pracovnej disciplíny, služobné povinnosti policajta, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, disciplinárne previnenie, disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie
Právna veta: Plnenie služobných povinností policajtom je upravené osobitným zákonom, ktorý má vo vzťahu k ostatným tzv. „všeobecným zákonom“ postavenie špeciálnej zákonnej úpravy „lex specialis“. Jednou z podmienok vzniku služobného pomeru policajta je zloženie služobnej prísahy (§ 17 zákona). Tá obsahuje aj sľub čestnosti, statočnosti, disciplinovanosti. Od služobnej prísahy policajta sa odvíjajú jeho služobné povinnosti uvedené v ust. § 47 a 48 ods. 3 tohto zákona. Základnou povinnosťou policajta vychádzajúc z citovaných ustanovení je dôsledné plnenie si svojich povinností ustanovených nielen zákonmi a v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pred ústavným súdom, vôľa sťažovateľa podať sťažnosť na ústavnom súde , osobitné udelenie a podpísanie splnomocnenia
Právna veta: Splnomocnenie na zastupovanie každého sťažovateľa pred ústavným súdom musí byť totiž udelené a podpísané osobne sťažovateľom (m. m. IV. ÚS 139/05), v opačnom prípade nie je preukázaná vôľa sťažovateľa podať sťažnosť na ústavnom súde a uchádzať sa tým o ochranu, ktorú poskytuje ústavný súd v prípade namietaného porušenia základných práv a slobôd. Osobným udelením a podpísaním splnomocnenia je takto preukázané, že dotknutá osoba sa domáha ochrany vlastných práv a slobôd, a súčasne sa eliminuje prípadné uchádzanie sa o ochranu práv a slobôd tých osôb, ktoré o túto v skutočnosti nežiadajú. V konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: prenos dôkaznej povinnosti z daňového subjektu na správcu dane, zdaniteľné plnenie, odpočítanie dane platiteľom, platiteľ dane z pridanej hodnoty, správca dane, Uskutočňovanie zdaniteľných plnení , Odpočítanie dane nenastáva ex lege, právo platiteľa dane
Právna veta: Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane (§ 15 ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb.). Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže“ § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: aplikácie výkladových princípov z iného rozhodnutia najvyššieho súdu, výkon súdnictva, ekonomická podstata uskutočnených obchodov, aprobovaný záver daňových orgánov o nesplnení zákonných podmienok , význam teórie týkajúcej sa rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní , správca dane, daňový subjekt, zásady daňového konania , právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, rozloženie dôkazného bremena v daňovom konaní
Právna veta: 1) Ústavný súd na záver poznamenáva, že dôvody napadnutého rozsudku najvyššieho súdu sú zrozumiteľné a dostatočne logické, vychádzajúce zo skutkových okolností prípadu a relevantných právnych noriem. Ústavnému súdu je zrejmý význam teórie týkajúcej sa rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní medzi správcom dane a daňovým subjektom. Napokon, tak ako to sťažovateľka v sťažnosti tiež zvýraznila, k tejto otázke sa opakovane vyjadril nielen Súdny dvor Európskej únie (napr. C-80/11, C-142/11, C-25/07), ale aj samotný najvyšší súd vo viacerých rozsudkoch. Aj keď hranica medzi správnym posúdením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: prejudiciálna otázka, výklad práva Únie, spolupráca vnútroštátneho súdu so súdnym dvorom
Právna veta: Účelom a podstatou konania o prejudiciálnej otázke je podľa stabilizovanej judikatúry súdneho dvora spolupráca vnútroštátneho súdu so súdnym dvorom pri výklade práva Európskej únie. Povinnosť predložiť prejudiciálnu otázku nevzniká v každom prípade. Z primárneho práva Európskej únie a judikatúry súdneho dvora vyplýva viacero výnimiek z povinnosti predložiť prejudiciálnu otázku (pozri MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Základy práva Európskej únie. Ústavný systém a súdna ochrana. Bratislava: IURA EDITION, 2009, s. 420), konkrétne ak: a) odpoveď na prejudiciálnu otázku by nemala žiadny význam na vyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: premlčanie trestného stíhania, prezumpcia neviny, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, podmienečne odložený trest odňatia slobody, vyhlásenie obvineného, ktorým trvá na prejednaní veci, trestnosť činu
Právna veta: 1) Premlčanie trestného stíhania ako dôvod zániku trestnosti neznamená, že nebol spáchaný trestný čin. Premlčanie trestného stíhania je do istej miery zásahom do zásady "prezumpcie neviny", resp. je to menej priaznivý dôvod neprípustnosti začatia trestného stíhania alebo jeho zastavenia. Prax ukázala, že orgány činné v trestnom konaní časom zhromaždia dostatok dôkazov usvedčujúcich páchateľa z trestného činu, dokonca sa vyskytujú prípady, že páchatelia sa k trestnému činu priznajú a svoje konanie oľutujú. O prednosti neviny pred premlčaním trestného stíhania svedčí aj zákonná možnosť, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaujatosť sudcu, pracovný a kolegiálny vzťah medzi sudcami, porušovanie sudcovských povinností, vzťah sudcu a právneho zástupcu účastníka konania
Právna veta: Špecializovaný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v tomto smere upozorňuje na konštantné závery, ktoré už zaujal v situáciách, keď sa namietal profesionálny, resp. kolegiálny vzťah medzi sudcom a účastníkom konania - iným sudcom, okolnosť profesionálneho, resp. kolegiálneho vzťahu k účastníkovi ako sudcovi vykonávajúcemu svoju funkciu na tom istom súde (porovnaj napr. uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Nc 8/2010, z 25. marca 2011 sp. zn. 1 Nc 18/2011, z 15. apríla 2011 sp. zn. 1 Nc 26/2011, zo 14. júla 2011 sp. zn. 1 Nc 39/2011). Najvyšší súd z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preukázanie oprávnenosti rozhodcovského konania, prvý úkon vo veci samej, právo účastníka domáhať sa na súde zrušenia rozhodcovského rozsudku, námietka neexistencie alebo neplatnosti rozhodcovskej zmluvy , účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie, spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, rozhodcovskému konaniu neodporuje, Povinnosť účastníka rozhodcovského konania
Právna veta: Základnou otázkou pre posúdenie dôvodnosti mimoriadneho dovolania je, či v prípade, ak účastníci rozhodcovského konania, nepodajú námietku neexistencie alebo neplatnosti rozhodcovskej zmluvy v rozhodcovskom konaní v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. nemôžu sa na všeobecnom súde domáhať zrušenia rozhodcovského rozsudku z dôvodu, že popierajú platnosť rozhodcovskej zmluvy...Z ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. je zrejmé, kedy sa môže účastník rozhodcovského konania žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku. Z citov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zavinenie pri náhrade trov konania, rozhodovanie o trovách, rozhodnutie vo veci samej
Právna veta: Občiansky súdny poriadok (§ 147 ods. 1) pamätá aj na také situácie, keď účastníkovi vznikli trovy konania zavinením iného účastníka alebo náhodou, ktorá sa mu prihodila. V uvedenom prípade bez zreteľa na úspech v konaní môže súd uložiť účastníkovi alebo jeho zástupcovi, aby uhradil takto vzniknuté trovy konania. Rozhodovanie podľa tohto ustanovenia nie je časovo viazané na rozhodnutie vo veci samej (tzv. separácia alebo oddelenie náhrady trov konania) a súd môže, ale taktiež prihliadajúc na okolnosti jednotlivého prípadu nemusí kedykoľvek v priebehu konania vydať takéto uznesenie. Procesný kód ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce , rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb v oblasti verejnej správy , konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, hlavný kontrolór podľa zákona o obecnom zriadení, konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, opravné prostriedky
Právna veta: Uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce je uznesením obecného zastupiteľstva obce a jeho preskúmanie sa spravuje ustanovením § 250zf OSP. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že podmienkou na súdny prieskum uznesení obecného zastupiteľstva je, že návrh môže podať len prokurátor, a to v prípade, ak obecné zastupiteľstvo nezruší na základe jeho protestu svoje uznesenie. Uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce nie je individuálnym správnym aktom, ktorým správny orgán rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb v oblasti verejnej správy a proti ktorému by bolo možné podať opravný prostri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platiteľ DPH, ktorý zanikol bez likvidácie, právny nástupca platiteľa DPH , zdaniteľná osoba, platiteľ dane z pridanej hodnoty, zrušenie a likvidácia spoločnosti, zánik spoločnosti
Právna veta: Podľa citovaného ustanovenia § 4 ods. 6 zákona o DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH ex lége bez toho, aby sa musel realizovať celý proces od podania žiadosti o registráciu až po vydanie rozhodnutia daňového úradu. Aj v tomto prípade však musia byť splnené všetky zákonom požadované predpoklady. Zo zákonnej dikcie podľa názoru súdu jednoznačne vyplýva, že nie každý právny nástupca platiteľa DPH sa automaticky stáva platiteľom DPH, ale iba ten, ktorý preukáže, že je zároveň aj zdaniteľnou osobou...Totižto z ustanovenia § 4 ods. 6 druhá veta bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že "plati ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť vyhlásiť nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva , zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, ochrana verejného záujmu, súbor práv a povinností spojený s výkonom funkcie
Právna veta: Právo na samosprávu je realizované zastupiteľskou formou, t. j. voliči svoje práva nerealizujú priamo, ale prostredníctvom zvolených zástupcov. Vyhlásením výsledkov volieb zvolený kandidát nadobúda zároveň aj súbor práv a povinností spojený s výkonom funkcie, do ktorej bol zvolený. Realizáciou svojich práv má teda zvolený poslanec obecného zastupiteľstva možnosť zúčastňovať sa na správe vecí verejných v obci na základe mandátu získaného vo voľbách. Akýkoľvek zásah do mandátu poslanca obecného zastupiteľstva spôsobuje nielen zásah do jeho práv a povinností nadobudnutých v dôsledku získania mand ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, odpor proti platobnému rozkazu, zásada kontradiktórnosti konania, inštitút skráteného konania
Právna veta: ...je nutné rozlišovať sporové a nesporové konania, ako aj jednotlivé fázy sporového konania, a to z hľadiska právnej úpravy a špecifík týchto fáz sporového konania (predovšetkým rozkazného konania a samotného sporového konania prejedávaného vecne súdom). Otázkou prípustnosti účasti vedľajšieho účastníka v štádiu rozkazného konania sa zaoberal Najvyšší súd SR aj vo svojom uznesení sp. zn. 6 Cdo 357/2012 zo dňa 30. 10. 2013, v ktorom vyslovil jednoznačne, že "... vedľajší účastník odpor voči platobnému rozkazu podať nemôže." Z tohto rozhodnutia vyplýva, že právo podať odpor proti platobnému ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť vykonať dokazovanie v súdnom konaní , objektívny charakter nemožnosti, nemožnosť použiť skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy bez svojej viny v pôvodnom konaní , požiadavka dôkazný postup vyčerpávajúcim spôsobom popísať a logicky i vecne presvedčivým spôsobom zdôvodniť, právo každého nato, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti
Právna veta: Nemožnosťou použiť skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy bez svojej viny v pôvodnom konaní v zmysle ust. § 228 ods. 1 písm. a) O.s.p. sa rozumie nemožnosť vykonať dokazovanie v súdnom konaní alebo nemožnosť označiť či predložiť tieto skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy účastníkom konania voči súdu. Nejde o prípady nevykonania možného dokazovania súdom o tých skutočnostiach, rozhodnutiach a dôkazoch, ktoré účastníci konania označili, avšak súd ich nepokladal za rozhodujúce, a preto sa k ich dokazovaniu neprikročilo (R 19/1975). Nemožnosť v danom prípade musí mať objektívny charakter. Odhliadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia v zmysle TP, poštové podmienky Slovenskej pošty, právne skutočnosti spojené s doručením písomnosti
Právna veta: Bez ohľadu na skutočnosť, že Poštové podmienky Slovenskej pošty, a.s. ustanovujú 18 dňovú odbernú lehotu na prevzatie uloženej zásielky, orgány činné v trestnom konaní sú povinné postupovať podľa § 66 ods. 3 Trestného poriadku, ak sú na tento postup splnené zákonné podmienky. S doručením písomnosti, resp. s dátumom doručenia písomnosti zákon spája ďalšie významné právne skutočnosti, napr. nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, preto orgány činné v trestnom konaní nemôžu ignorovať záväzné pravidlá doručovania v zmysle Trestného poriadku. Odberná lehota 18 kalendárnych dni ustanovená v Poštov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť podrobiť sa očkovaniu, nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, priestupok na úseku verejného zdravotníctva, povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytovať orgánom verejného zdravotníctva všetky informácie a údaje, ochrana verejného zdravia
Právna veta: Povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu je teda v zákone výslovne upravená. Vzhľadom na biomedicínske aspekty tohto preventívneho opatrenia, samotný rozsah povinného očkovania nie je vymedzený v zákone, ale stanovuje ho vykonávacia vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencií a kontrole prenosných ochorení. Žiadna zákonná úprava nemôže totiž podrobne vymedziť všetky právne vzťahy, na ktoré sa má v budúcnosti vzťahovať a ktoré sa ňou budú riadiť. Ani zákon č. 355/2007 Z. z., aj vzhľadom na rozsah jeho predmetu, nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo obvineného na obhajobu, účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, upovedomenie obhajcu o výsluchu svedka, elektronická komunikácia prostredníctvom e-mailu
Právna veta: Právo obvineného na obhajobu je porušené (aj vtedy), ak jeho obhajca nebol riadne upovedomený o výsluchu svedka, hoci o ňom mal byt' upovedomený a tento úkon bol vykonaný v jeho neprítomnosti. Obvinený, resp. jeho obhajca, musí mať vždy reálnu možnosť realizovať svoje právo na obhajobu a je len na ňom, či ho využije. Obvinený tak môže urobiť až potom, ako bol riadne upovedomený o čase a mieste vykonania výsluchu svedka... Na vykonanie predmetného výsluchu nie je potrebná dohoda orgánov činných v trestnom konaní s obvinenými, prípadne ich obhajcami o tom, či miesto a čas vykonávaného úkonu vyho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právomoc ústavného súdu, právomoc ústavného súdu konštatovať porušenie základného práva účastníka konania, absencia jasných a zrozumiteľných odpovedí na právne a skutkovo relevantné otázky, ústavne nekonformný výklad ustanovení právnych predpisov, rozpor súvislosti právnych argumentov a skutkových okolností prípadov, arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov, porušenie základných práv a slobôd, spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania
Právna veta: Arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov je najčastejšie daná rozporom súvislosti ich právnych argumentov a skutkových okolností prejednávaných prípadov s pravidlami formálnej logiky alebo absenciou jasných a zrozumiteľných odpovedí na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov, a obranou proti takému uplatneniu (napr. IV. ÚS 115/03). Okrem toho môže arbitrárnosť rozhodnutia všeobecného súdu vyplývať aj z ústavne nekonformného výkladu ustanovení právnych predpisov aplikovaných na prerokúvaný skutkový príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zopakovanie dokazovania odvolacím súdom, iné skutkové závery, odlišné hodnotenie dôkazov
Právna veta: V zmysle predchádzajúcej judikatúry ústavného súdu (napr. II. ÚS 387/2010), ale aj v zmysle praxe všeobecných súdov a právnej teórie (ktorú ústavný súd nemá dôvod spochybňovať), odvolací súd musí zopakovať dôkazy vykonané súdom prvého stupňa, ak vykonané dôkazy mali byť podľa názoru druhostupňového súdu hodnotené odlišne, ako sa stalo v konaní pred prvostupňovým súdom (pozri napr. Krajčo, J. a kol. Občiansky súdny poriadok I. diel. Komentár. V. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROUNION, 2010, 851 s.: "Iba po opakovaní dôkazov vykonaných súdom prvého stupňa alebo po vykonaní nových dôkazov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena právnej úpravy po právoplatnosti rozhodnutia, zásada prípustnosti retroaktivity v prospech páchateľa, určenie času relevantného pre posúdenie skutkových a právnych okolností v rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, správne súdnictvo, podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú skutku alebo osoby páchateľa, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, záruka zákonnosti
Právna veta: Ústavný súd sa už prihlásil k záveru, že zásada prípustnosti retroaktivity v prospech páchateľa v trestnom práve sa primerane uplatní aj v oblasti správneho trestania, resp. administratívneho sankcionovania (III. ÚS 142/2011, III. ÚS 441/2013). Preto sa ústavná záruka, podľa ktorej sa novší predpis použije, ak je výhodnejší pre páchateľa (čl. 50 ods. 6 ústavy), aplikuje aj v správnom konaní (rovnako aj Ústavný súd Českej republiky v náleze sp. zn. II. ÚS 192/05 z 11. júla 2007 publikovanom ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 46, nález č. 110, str. 11 a násl., a jeho uznesenie s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: druhové funkcie tohto tovaru, zamietnutie zápisu ochrannej známky , oblasť ochranných známok, návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, tvar detskej stoličky, dotknuté výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, druhové funkcie tovaru, právo, ktoré priznáva ochranná známka svojmu majiteľovi, označenie predložené na zápis ochrannej známky
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. e) prvá zarážka prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že dôvod zamietnutia zápisu stanovený v tomto ustanovení možno uplatniť na označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, ktorý predstavuje jednu či viaceré druhové funkcie tohto tovaru, ktoré sú typické pre funkciu alebo druhové funkcie tohto tovaru, ktoré môže spotrebiteľ prípadne vyhľadávať aj pri tovaroch konkurentov............. 2. Článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka prvej smernice 89 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: antidumpingové opatrenia, železné laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii, oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii, oblasť spoločnej obchodnej politiky, zachovanie antidumpingového cla uloženého na konci pôvodného prešetrovania, odstránenie ujmy stanovenej v minulosti
Právna veta: 1) Preskúmanie položených otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť nariadenia Rady (ES) č. 1279/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na určité železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii a ktorým sa zrušujú antidumpingové opatrenia na dovoz určitých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Thajsku a Turecku.........2) V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že v oblasti spoločnej obchodnej politiky a osobitne v oblasti ochranných obchodných opatrení inštitúcie Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy z dôvodu zlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: zaregistrovaná batožina, preprava zaregistrovanej batožiny, rešpektovanie povinnosti informovania a transparentnosti, povinnosť prepraviť za každých okolností nielen cestujúceho, ale aj jeho zaregistrovanú batožinu, výsledok sledovaný právom Únie, efektívne porovnanie cien, cena letenky, obmedzovanie leteckých prepravcou vnútroštátnymi predpismi
Právna veta: 1) Článok 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá leteckým prepravcom ukladá povinnosť prepraviť za každých okolností nielen cestujúceho, ale aj jeho zaregistrovanú batožinu, ak táto batožina spĺňa určité požiadavky týkajúce sa najmä jej hmotnosti, za cenu letenky a bez toho, aby mohli požadovať akýkoľvek príplatok za prepravu tejto batožiny.....................2) V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: článok 56 ZFEÚ, pracovníci, ktorí pôsobia v súkromnom sektore, vyplatená primeraná mzda, uchádzač o verejnú zákazku, verejné zaobstarávanie služieb, minimálna odmena subdodávateľom, mzdová ochrana pracovníkov, znevýhodnenie konkurenčných podnikov
Právna veta: 1) V takej situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, v ktorej uchádzač chce vykonať verejnú zákazku výlučne prostredníctvom pracovníkov zamestnaných subdodávateľom so sídlom v členskom štáte odlišným od štátu, z ktorého pochádza verejný obstarávateľ, článok 56 ZFEÚ bráni uplatneniu právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádza tento verejný obstarávateľ, ktoré tomuto subdodávateľovi ukladajú povinnosť vyplácať uvedeným pracovníkom minimálnu mzdu stanovenú týmito právnymi predpismi...............2) V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že uloženie povinnosti vo vnútr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: financovanie objednávok vojenského materiálu, financovanie výroby obrneného vozidla, porušenie stanov podniku, záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom , čl. 107 ZFEÚ
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že na účely určenia, či sú záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom pripísateľné orgánu verejnej moci, ktorý ho ovláda, sú spolu so súborom indícií vyplývajúcich z okolností veci samej a kontextu, v ktorom nastali, relevantné okolnosti, podľa ktorých jednak jediný konateľ tohto podniku, ktorý poskytol tieto záruky, konal neoprávnene, prevzatie záruk vedome utajoval a porušil stanovy svojho podniku a jednak tento orgán verejnej moci by nesúhlasil s poskytnutím týchto záruk, ak by o nich bol informovaný. Tieto okolnosti sú v situácii, ako j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neplatnosť chybného colného vyhlásenia, dodatočný zápis antidumpingového cla do účtovnej evidencie, neplatnosť colných vyhlásení, oslobodenie od konečného antidumpingového cla, konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 661/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 a po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť usadenú v členskom štáte, ktorá kúpila dusičnan amónny ruského pôvodu prostredníctvom inej spoločnosti takisto usadenej v členskom štáte s cieľom jeho dovozu do Európskej únie, nemožno považovať za prvého nezávislého zákazníka v Európskej únii v zmysle tohto u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: akt príslušného orgánu, o ktorom je daná osoba upovedomená , uplatňovanie premlčacej doby všeobecného charakteru, vyplácanie vývozných náhrad , konania začaté vnútroštátnymi orgánmi voči príjemcom pomoci Únie, nezrovnalosti vedúce k uloženiu správnych sankcií
Právna veta: 1. Článok 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na konania začaté vnútroštátnymi orgánmi voči príjemcom pomoci Únie po tom, ako vnútroštátny orgán zodpovedný za vyplácanie vývozných náhrad v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) konštatoval nezrovnalosti......................... 2. Premlčacia doba stanovená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 2988/95 sa uplatní nielen v prípade konaní o nezrovnalostiach vedúcich k uložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodovanie s cennými papiermi, nútená dražba cenných papierov, povinnosť zverejniť prospekt pred každou verejnou ponukou, diskriminácia vo vzťahu k dobrovoľnému predaju cenných papierov, hodnotenie rizík spojených s operáciami verejnej ponuky cenných papierov
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES z 11. marca 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť zverejniť prospekt pred každou verejnou ponukou cenných papierov sa neuplatňuje na nútenú dražbu cenných papierov, akou je dražba vo veci samej.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: akt prijatý inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie, rozhodnutie monitorovacieho výboru, operačný program vyplývajúci z nariadenia č. 1083/2006, podpora európskej územnej spolupráce, podpora európskej územnej spolupráce medzi dvoma členskými štátmi
Právna veta: 1) Článok 263 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci operačného programu vyplývajúceho z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999, ktorého cieľom je podpora európskej územnej spolupráce, žaloba proti rozhodnutiu monitorovacieho výboru, ktorým s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť splatnú daň z pridanej hodnoty, hlavná prevádzkareň spoločnosti so sídlom v tretej krajine , dodatočné vyrubenie DPH, spoločnosť so sídlom v tretej krajine , člen skupiny na účely DPH , poskytovanie služieb hlavnou prevádzkarňou spoločnosti usadenej v tretej krajine, zdaniteľná osoba na účely dane z pridanej hodnoty, príjemnca služieb
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 a články 9 a 11 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že poskytovanie služieb hlavnou prevádzkarňou spoločnosti usadenej v tretej krajine jej pobočke v členskom štáte predstavuje zdaniteľné plnenie, ak je uvedená pobočka členom skupiny osôb, ktoré sa môžu považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely dane z pridanej hodnoty................. 2. Články 56, 193 a 196 smernice 2006/112 sa majú vykladať v tom zmysle, že v takej situácii, o akú ide vo veci samej, keď hlavná prevádzkareň spoločnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka fyzickej osobe, vnútroštátny súd poverený vykonávať preskúmanie ústavnosti zákonov, opatrenie nevyhnutné na zabezpečenie predbežnej súdnej ochrany práv priznaných právnym poriadkom Únie, článok 267 ZFEÚ, preskúmanie ústavnosti zákonov
Právna veta: 1. Právo Únie a najmä článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je dotknutá vo veci samej, podľa ktorej všeobecné súdy rozhodujúce o odvolaní alebo v poslednej inštancii sú v prípade, že sa domnievajú, že vnútroštátny zákon je v rozpore s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, povinné obrátiť sa v rámci konania na ústavný súd s návrhom na všeobecné zrušenie zákona namiesto toho, aby len upustili od uplatnenia zákona v konkrétnom prípade, pokiaľ prednostná povaha tohto konania bráni, tak pred podaním takéhoto návrhu na vnútroštátny súd p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: právo digitalizovať diela tvoriace súčasť zbierok, licenčná zmluva alebo zmluva o využívaní dotknutého diela, nákupné alebo licenčné podmienky, verejne prístupná knižnica, aspekt autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Právna veta: . Pojem „nákupné alebo licenčné podmienky“ uvedený v článku 5 ods. 3 písm. n) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti treba chápať v tom zmysle, že znamená, že nositeľ práv a inštitúcia dotknutá týmto ustanovením, ako je verejne prístupná knižnica, museli uzavrieť licenčnú zmluvu alebo zmluvu o využívaní dotknutého diela, v ktorej spresnili podmienky, za ktorých táto inštitúcia môže dané dielo používať................... 2. Článok 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29 v s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: zadávacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia, vyhlásenie zadávacieho konania, verejné obstarávanie tovarov a prác, smernica Rady 89/665/EHS, preskúmavanie v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
Právna veta: 1) Článok 2d ods. 4 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ zadávacie konanie prebehlo bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: dodávateľ elektrickej energie, splnenie povinnej kvóty - elektrická energia, regionálny regulačný orgán , použitie záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Európskej únie, administratívna pokuta, osvedčenia o ekologickej elektrickej energii vyrobenej na území dotknutého regiónu
Právna veta: 1. Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému národnému systému podpory, o aký ide vo veciach samých, ktorý stanovuje, že príslušný regionálny regulačný orgán prideľuje obchodovateľné osvedčenia o ekologickej elektrickej energii vyrobenej na území dotknutého regiónu, a ktorý ukladá dodávateľom elektrickej energie povinnosť odovzdať každoročne uvedenému orgánu určitý počet takýchto osvedčení, ktorý zodpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: celková výška DPH, štandartná sadzba dane, dodržaná zásada daňovej neutrality vlastná spoločnému systému dane z pridanej hodnoty, CD‑ROM, knihy zachytené na iných fyzických nosičoch
Právna veta: 1) Článok 98 ods. 2 prvý pododsek a príloha III bod 6 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia, pokiaľ je dodržaná zásada daňovej neutrality vlastná spoločnému systému dane z pridanej hodnoty, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu, vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej knihy zachytené na papieri podliehajú zníženej sadzbe DPH a knihy, ktoré sú zachytené na iných fyzických nosičoch, akými sú CD, CD‑ROM aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenia občianskoprávnej zodpovednosti, elektronická verzia denníka, elektronický obchod, služby informačnej spoločnosti, prijmy plynúce z reklamy, služby informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, poskytovateľ odmenený príjemcom služieb
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode) sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „služby informačnej spoločnosti“ v zmysle tohto ustanovenia zahŕňa služby poskytujúce informácie, za ktoré nie je poskytovateľ odmenený príjemcom služieb, ale príjmami plynúcimi z reklamy, ktorá sa objavuje na internetovej stránke................ 2. Obmedzenia občianskoprávnej zodpovednosti upravené v článkoch 12 až 14 smerni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: písomná pracovná zmluva, profesijná organizácia podnikov autobusovej, leteckej a lodnej dopravy, pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, zachovanie práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, pôsobenia vypovedanie kolektívnej zmluvy v prípade prevodu závodu
Právna veta: 1)Článok 3 ods. 3 smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov treba vykladať v tom zmysle, že pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, ktoré na základe práva členského štátu napriek vypovedaniu uvedenej zmluvy naďalej pôsobia na pracovnoprávne vzťahy, na ktoré sa priamo vzťahovala pred skončením jej platnosti, až dovtedy, kým uvedené pracovnoprávne vzťahy nepodliehajú novej kolektívnej zmluve alebo kým nie je s dotknutými zamestnancami uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: štát príslušný poskytovať rodinnú dávku osobe, osoba prihlásená na trvalý pobyt, rodinné dávky, osoba a členovia jej rodiny v tomto členskom štáte pracovali alebo tam mali zvyčajné bydlisko, systém sociálneho zabezpečenia
Právna veta: 1. Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, a najmä jeho článok 13, sa má vykladať v tom zmysle, bráni tomu, aby sa členský štát považoval za štát, ktorý je príslušný poskytovať rodinnú dávku osobe, len na základe skutočnosti, že má n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: dividendy vyplatené spoločnosťami, metódy oslobodenia od dane na dividendy, 10 % kapitálu , daň z príjmov právnických osôb, kapitálová spoločnosť, ktorá poberá dividendy
Právna veta: 1. Zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej si spoločnosť, ktorá je rezidentom členského štátu, nemôže započítať daň z príjmov právnických osôb, ktorú v inom členskom štáte alebo v treťom štáte zaplatili kapitálové spoločnosti vyplácajúce dividendy, a to z dôvodu oslobodenia týchto dividend od dane v prvom uvedenom členskom štáte, pokiaľ pochádzajú z podielov predstavujúcich aspoň 10 % kapitálu vyplácajúcej spoločnosti a ak je v prejednávanej veci skutočný podiel kapitálovej spoločnosti, ktorá poberá dividendy, vyšší než 90 % a spoločnosť prijímajúca div ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: článok 63 ZFEÚ, príjmy pochádzajúce z neprenajatých nehnuteľností , príjmy z nehnuteľností, zamedzenie dvojitého zdanenia, uplatnenie výhrady progresívnosti nachádzajúcej sa v dohode o zamedzení dvojitého
Právna veta: 1) Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať, že článok 63 ZFEÚ sa musí vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá môže pri uplatnení výhrady progresívnosti nachádzajúcej sa v dohode o zamedzení dvojitého zdanenia viesť k zvýšenej sadzbe dane z príjmu iba z dôvodu, že metóda určenia príjmov z nehnuteľností vedie k tomu, že tieto príjmy pochádzajúce z neprenajatých nehnuteľností nachádzajúcich sa v inom členskom štáte sú ohodnotené vyššou sumou než príjmy z takýchto nehnuteľností nachádzajúcich sa v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vlastníctvo podielových listov, kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov , podielové listy na území iného členského, vydávanie osvedčení podielnikom o vlastníctve podielových listov, emitentovaný register podielnikov
Právna veta: 1) Povinnosť stanovená v článku 45 smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995, podľa ktorej je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ktorý predáva svoje podielové listy na území iného členského štátu, než v ktorom má svoje sídlo, povinný zabezpečiť podielnikom vyplácanie v členskom štáte, kde sa podielové listy predáv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prideľovanie pracovníkov za odmenu, osobitná povaha činnosti podniku, charakter poskytovateľa služieb, pracovná zmluva s užívateľom, pracovné povolenie, prideľovanie pracovníkom, slobodné poskytovania služieb, neoddeliteľná súčasť dohody o pridružení
Právna veta: 1) Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, ako je úprava dotknutá vo veci samej, na základe ktorej v prípade, že sú pracovníci so štátnou príslušnosťou tretieho štátu pridelení podnikom so sídlom v inom členskom štáte užívateľskému podniku so sídlom v prvom členskom štáte, ktorý ich používa na účely vykonania prác na účet iného podniku so sídlom v tom istom členskom štáte, takéto pridelenie podlieha podmienke, aby títo pracovníci mali pracovné povolenie......2) V tomto kontexte je potrebné uviesť, že osobitná povaha činnosti podni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: prevádzka chladiacich sústav a ostatných sústav počas prepravy, priame natankovanie palív, nádrže trvalo pripevnené k úžitkovým motorovým vozidlám, štandardné nádrže, zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Právna veta: 1) Pojem „štandardné nádrže“ uvedený v článku 24 ods. 2 prvej zarážke smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať tak, že pod neho spadajú nádrže trvalo pripevnené k úžitkovým motorovým vozidlám, ktoré sú určené na priame natankovanie palív do týchto vozidiel v prípade, že boli namontované inou osobou než výrobcom, pokiaľ uvedené nádrže umožňujú, aby sa palivo používalo priamo tak na účely pohonu uvedených vozidiel, ako aj, prípadne, na prevádzky chladiacich sústav a ostatných súst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: ochrana práv spotrebiteľa, zmarenie protiprávneho konania o výkone rozhodnutia, zmluvná podmienka obsiahnutá v zmluve, ktorú uzavrel predajca alebo dodávateľ so spotrebiteľom, mimosúdny výkon záložného práva, pohľadávka založená na zmluvných podmienkach, zmluvná podmienka, ktorá odráža obsah záväzného zákonného alebo regulačného ustanovenia
Právna veta: 1. Ustanovenia smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že im neodporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, umožňujúca vymôcť pohľadávku založenú na zmluvných podmienkach, ktoré sú prípadne nekalé, mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok, ktorý spotrebiteľ poskytol ako zabezpečenie pohľadávky, pokiaľ predmetná právna úprava prakticky neznemožňuje alebo nadmerne nesťažuje ochranu práv, ktoré spotrebiteľovi priznáva táto smernica, čo overiť prináleží vnútroštátnemu sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: telemetrický prenos údajov, zariadenie na diaľkový prenos údajov, metrologicky overené zariadenie, meracia zostava, vodomer na teplú vodu
Právna veta: 1) Článok 34 ZFEÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnym predpisom a praxi, podľa ktorých sa vodomer na teplú vodu spĺňajúci všetky požiadavky tejto smernice, ktorý je pripojený na zariadenie na diaľkový (telemetrický) prenos údajov, považuje za meraciu zostavu a z tohto dôvodu sa nemôže používať v súlade so svojím určením, pokiaľ nebol spolu s týmto zariadením metrologicky overený ako meracia zostava.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: voľný pohyb osôb, odmietnutie udeliť povolenie na pobyt, neplatené odborné vzdelávanie , dobrovoľná služba, ohrozenie verejného poriadku, výmena žiakov
Právna veta: 1) Článok 12 smernice Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby sa má vykladať v tom zmysle, že dotknutý členský štát je povinný prijať na svoje územie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa chce na jeho území zdržiavať dlhšie ako tri mesiace na účely štúdia, pokiaľ tento štátny príslušník spĺňa podmienky prijatia taxatívne stanovené v článkoch 6 a 7 tejto smernice a pokiaľ tento členský štát voči nemu neuplatňuje niektorý z dôvodov výslovne uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: potreby zdaniteľných plnení, zosúladenie právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, neskoršie využívanie budovy, Obec ako daňový subjekt
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 7 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na situáciu, o akú ide vo veci samej, keď obec začne po prvýkrát využívať budovu, ktorú nechala postaviť na vlastnom pozemku a ktorú bude využívať v rozsahu 94 % na svoje činnosti ako verejný orgán a v rozsahu 6 % na svoje činnosti ako zdaniteľná osoba, z toho však v rozsahu 1 % celkovej plochy ako zdaniteľná osoba na plneni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: zaplatenie pohľadávky založenej na poskytnutí dopravných služieb, občianske a obchodné veci, výber medzi súdmi miesta odjazdu a súdmi miesta príjazdu, správca konkurznej podstaty podniku vymenovaný v rámci konkurzného konania, registrované sídlo spoločnosti
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle tohto ustanovenia patrí žaloba o zaplatenie pohľadávky založenej na poskytnutí dopravných služieb, ktorú podal správca konkurznej podstaty podniku vymenovaný v rámci konkurzného konania začatého v členskom štáte a ktorá smeruje proti príjemcovi týchto služieb so sídlom v inom členskom štáte................. 2. Článok 71 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: pohyb traktora na dvore farmy, kontrola plnenia povinnosti poistenia, prevádzka vozidiel, používanie vozidla v súlade s jeho obvyklou funkciou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „prevádzka vozidiel“ uvedený v tomto ustanovení sa vzťahuje na akékoľvek používanie vozidla, ktoré je v súlade s jeho obvyklou funkciou. Uvedený pojem by sa teda mohol vzťahovať na pohyb traktora na dvore farmy, ktorého cieľom je umiestniť vlečku tohto traktora do stodoly, ako v konaní vo veci samej, pričom vnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: sadzba stanovená takouto profesijnou organizáciou, primeraná úroveň bezpečnosti cestnej premávky, cena za služby nákladnej cestnej dopravy, minimálna doba odpočinku pre vodičov, nákladná cestná doprava
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej nemôže byť cena za služby nákladnej cestnej dopravy na účet iných osôb nižšia, ako sú minimálne prevádzkové náklady, ktoré stanovil orgán zložený najmä zo zástupcov dotknutých hospodárskych subjektov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecný poplatok za zariadenia z dôvodu existencie stĺpov, poskytovatelia elektronických komunikačných sietí, smernica o povolení, komunikačné siete a služby, podmienky všeobecného povolenia a podmienky na získanie práva na používanie rádiových frekvencií a čísiel , stožiare a stĺpy , mobilné rádiokomunikačné systémy, poplatky za práva na používanie rádiových frekvencií
Právna veta: 1) Články 6 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo služieb boli povinní platiť všeobecný poplatok za zariadenia z dôvodu existencie stĺpov, stožiarov alebo antén mobilných rádiokomunikačných systémov nachádzajúcich sa na pozemkoch vo verejnom alebo v súkromnom vlastníctve a potrebných na ich činnosť. SKUTKOVÝ STAV: Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu člá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: konkurzné konanie v inom členskom štáte, veritelia s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte, návrh na začatie vedľajšieho konkurzného konania, nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000, likvidácia spoločnosti - konkurz
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci likvidácie spoločnosti v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má svoje sídlo, možno voči tejto spoločnosti takisto viesť vedľajšie konkurzné konanie v inom členskom štáte, kde má svoje sídlo a kde má právnu subjektivitu.................. 2. Článok 29 písm. b) nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že otázka, ktorá osoba alebo orgán je oprávnená podať návrh na začatie vedľajšieho konkurzného konania sa musí posúdiť na základe vnútroštátneho práva č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: výpočet výšky pokuty, porušenie pravidiel Únie o hospodárskej súťaži, uloženie pokuty vo výške odstrašujúcej dotknuté podniky, porušenia pravidiel Únie o hospodárskej súťaži, zohľadnenie veľkosti a celkových zdrojov podniku
Právna veta: 1) V tomto kontexte treba pripomenúť, že pojem „odstrašenie“ je jednou z okolností, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte výšky pokuty. Podľa ustálenej judikatúry je totiž cieľom pokút uložených za porušenie článku 81 ES a stanovených v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 potrestať nezákonné konania dotknutých podnikov, ako aj odradiť tieto podniky a iné hospodárske subjekty od budúceho porušenia pravidiel Únie o hospodárskej súťaži. V tejto súvislosti vzťah medzi veľkosťou a celkovými zdrojmi podnikov na jednej strane a potrebou zabezpečiť odstrašujúci účinok na strane druhej nemožno spochyb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie rozsahu omeškania letu, aktivované parkovacie brzdy lietadla, pojem „čas príletu“, pomoc cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, príletové stojisko
Právna veta: 1) Články 2, 5 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa majú vykladať v tom zmysle, že pojem „čas príletu“ používaný na určenie rozsahu omeškania letu, ktoré utrpeli cestujúci, zodpovedá okamihu, v ktorom sú otvorené aspoň jedny z dverí lietadla, za predpokladu, že v tomto momente môžu cestujúci lietadlo opustiť..........2) Pojem „skutočný čas príl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľovníci a športoví strelci, európsky zbrojný pas, dôkaz o polovníckej činnosti, zbrojný pasvydávaný na základe žiadosti, strelná ybraň, žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu
Právna veta: 1) Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá povoľuje vydať európsky zbrojný pas len držiteľom strelných zbraní na účely poľovníckej činnosti alebo športovej streľby..................2) Nič to však nemení na skutočnosti, že ten istý článok 3 výslovne vylučuje, aby výkon tejto možnosti obmedzoval práva priznané občanom s bydliskom v členských štátoch podľa č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: zrušenie cestovného dokladu, neplatnosť jednotného víza, platné vízum predložené v čase hraničnej kontroly, pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice , kódex schengenských hraníc
Právna veta: 1. Článok 24 ods. 1 a článok 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), sa majú vykladať v tom zmysle, že zrušenie cestovného dokladu orgánom tretieho štátu nemá automaticky za následok neplatnosť jednotného víza uvedeného v tomto doklade................. 2. Článok 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), zmeneného a doplneného nariadením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: pôvodné dielo alebo uvedenie zdroja parodovaného diela, vyjadrenie humoru alebo výsmechu, pojem „paródia“, autor pôvodného diela, odkaz na existujúce dielo
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 3 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „paródia“ nachádzajúci sa v tomto ustanovení je autonómny pojem práva Únie................... 2. Článok 5 ods. 3 písm. k) smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že základnými znakmi paródie sú jednak odkaz na existujúce dielo, od ktorého sa paródia musí zjavným spôsobom líšiť, a jednak vyjadrenie humoru alebo výsmechu. Pojem „paródia“ v zmysle tohto ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: podmienky na uplatnenie zodpovednosti členského štátu, rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, rozdielna očakávaná dĺžka života v prípade mužov a žien, zásada rovnosti zaobchádzania s mužmi a so ženami, jednorazová dávka odškodnenia
Právna veta: 1) Článok 4 ods. 1 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému vnútroštátnemu právnemu predpisu, podľa ktorého sa rozdielna očakávaná dĺžka života v prípade mužov a žien uplatňuje ako poistno‑matematické kritérium na účely výpočtu zákonných dávok sociálneho zabezpečenia vyplácaných v dôsledku pracovného úrazu, v prípade, že pri uplatnení tohto kritéria je jednorazová dávka odškodnenia, ktorá sa má vyplatiť mužovi, nižšia ako odškodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: predaj vozidla v dražbe, lízingová zmluva na motorové vozidlo, dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb, predaj vozidla, ktoré bolo nájomníkovi odobraté, nákladové prvky tvoriace cenu
Právna veta: 1) Okolnosť, že predaj vozidla v dražbe nebol posúdený podľa vnútroštátneho práva ako dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb, preto nemôže viesť k tomu, že zdaniteľnej osobe sa neprizná nárok na zníženie zdaniteľnej sumy v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny v súlade s článkom 11 C ods. 1 prvým pododsekom šiestej smernice. Navyše treba pripomenúť, že podľa základnej zásady, ktorá je vlastná spoločnému systému DPH a ktorá vyplýva z článku 2 prvej smernice Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (Ú. v. ES ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: hrubé porušenie dobrých mravov, vrátenie daru, právo darcu na vrátenie daru, darca, nesplnené hmotnoprávne predpoklady pre vrátenie daru
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, zastupovanie dieťaťa, spravovanie majetku maloletého, styk otca s maloletým
Právna veta: Výkon rodičovských práv a povinností patrí v rovnakej miere obom rodičom a k prelomeniu tejto zásady je možné pristúpiť len výnimočne. Zastupovanie dieťaťa navonok je právo konať za dieťa s právnymi účinkami, ktoré je odrazom práva rodičov o dieťati rozhodovať. V bežných veciach môže zásadne o dieťati rozhodovať každý z rodičov samostatne a v iných než bežných veciach (uvedených v § 35 Zákona o rodine) sú rodičia povinní sa dohodnúť (v prípade nezhody rozhoduje na návrh súd). Správa majetku dieťaťa predstavuje právo rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa v súlade s jeho záujmami. Odvolací súd k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: dodávateľ tovaru, nárok na zmluvnú pokutu, odberateľ tovaru, porušenie povinnosti dodať dohodnuté množstvo kukurice
Právna veta: Označenie zmluvných strán v dohode o zmluvnej pokute dodávateľ - odberateľ nespôsobuje vzhľadom na označenie zmluvných strán v kúpnej zmluve predávajúci - kupujúci neplatnosť dohody o zmluvnej pokute podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka pre neurčitosť a nezrozumiteľnosť. Predávajúci je dodávateľom a kupujúci je odberateľom tovaru v dohodnutom množstve. Iný výklad a posudzovanie postavenia zmluvných strán v zmluvných vzťahoch je v priamom rozpore s ich úmyslom a významom, slovným a jazykových prejavom vôle. Preto v prípade nesplnenia dodania dohodnutého množstva predávajúcim ako dodávateľom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: poručiteľ, dôvody vydedenia, rozhodnutie o dedičskom práve, závet poručiteľky, návrh na určenie neplatnosti závetu, nezáujem o poručiteľa, účastníci konania o dedičstve, nedostatok vecnej legitimácie
Právna veta: Platné dedičské právo stojí na zásade, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). Z tejto zásady vyplýva, že okamihom smrti poručiteľa vstupuje dedič na jeho miesto a stáva sa subjektom všetkých práv a povinností, ktoré smrťou nezanikajú. Pod pojmom dedič v zmysle ust. § 470 OZ treba rozumieť každého, komu svedčí niektorý z titulov dedenia, je spôsobilý dediť a dedičstvo neodmietol a z dedičstva niečo nadobudol (resp. nadobudne, ak sú tu aktíva dedičstva, prevyšujúce pasíva)...Podľa ust. § 175k ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len "O.s.p."), treba považo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: právo na navrátenie vlastníctva k pozemku, oprávnená osoba, reštitučný nárok, podmienka štátneho občianstva SR, právo na reštitúciu vlastníctva, prepustenie zo štátneho zväzku
Právna veta: Paragraf 2 zák. č. 503/2003 Z.z. je koncipovaný tak, že stanovuje limity osobného rozsahu potenciálnych reštituentov. Tento limit je zosobnený práve podmienkou štátneho občianstva SR. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že tento zákon upravuje podmienky zmiernenia niektorých majetkových krívd, ktoré sa stali v období neslobody a nemá ambíciu odčiniť všetky krivdy. Ústava SR v čl. 20 ods. 2 veta druhá deklaruje, aby určité veci boli iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb zo sídlom v SR, čím vytvára priestor pre zákonodarcu ustanoviť osobný a vecný rozsah pri právnej úprave vlastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: úroková sadzba, spotrebiteľský úver, neprijateľná zmluvná podmienka, neprimeraná výška úrokov, zmluvné úroky, čiastočné plnenie peňažného dlhu
Právna veta: Použitie splátky na iný účel, ako určil spotrebiteľ, môže pre bežného spotrebiteľa mať za následok, že spotrebiteľ v dobrej viere plní svoj dlh, tento sa však reálne neznižuje, a to všetko bez toho, aby to spotrebiteľ mohol ovplyvniť. Ustanovenie zmluvy, ktoré dáva dodávateľovi úveru možnosť použiť splátku aj na iný účel ako na splatenie istiny, a to bez ohľadu na vôľu odporkyne, má za následok založenie nevyváženého vzťahu veriteľa a dlžníka v otázkach plnenia dlhu spotrebiteľa. Nevyváženosť iba podčiarkuje skutočnosť, že vzťah sa v otázke plnenia stáva pre spotrebiteľa netransparentným a kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: zmena mena alebo zmena priezviska, udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletej, určenie mena a priezviska, zamietnutie návrhu matky
Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť najmä, ak ide o meno a priezvisko hanlivé, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Podľa odseku 7 zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska. Určenie mena a priezviska mal. detí je dôležitým právom a povinnosťou, ktoré prináleží obom rodičom. Zmena priezviska dieťaťa je zásahom nielen do práv rodičov, ale i do práv detí. Ak sa teda rodičia o zmene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, udelenie súhlasu k zmene priezviska, práva a povinnosti biologického otca, zmenené priezvisko, právo na styk s dieťaťom, rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Právna veta: Súd poukazuje na to, že otcovstvo sa nepreukazuje priezviskom, ale tým ako sa otec k dieťaťu správa a aký si k nemu vytvorí vzťah. Preto ak je tu vzťah dobrý, nemôže ho zmeniť ani zmena priezviska. A naopak, ak takýto vzťah prakticky neexistuje, nenahradí ho ani to, ak sa dieťa volá rovnako ako osoba, ktorá je zapísaná v jeho rodnom liste v kolónke „otec“.“...Samotné rozhodovanie o zmene priezviska, do právomoci súdu nepatrí. Určujúcim kritériom, pri rozhodovaní súdu, musí byť tak, ako v každom konaní, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa, záujem maloletého dieťaťa. Zmena priezviska by nema ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, prevod spoluvlastníckeho podielu, nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu, právny vzťah podielových spoluvlastníkov, predbežné opatrenie podľa § 74 OSP
Právna veta: Predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania (§ 74 O.s.p.) alebo po začatí konania (§ 102 O.s.p.). V oboch prípadoch je možné ho nariadiť z nasledujúcich dvoch dôvodov, a to jedným je dočasná úprava právnych pomerov účastníkov a druhým je zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia, ak má byť ohrozený. Spoločným znakom oboch typov predbežných opatrení je ich predbežný (dočasný) charakter. Hoci to ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku explicitne nestanovujú, súdna prax za jednu zo základných podmienok pre nariadenie predbežného opatrenia označila vzťah medzi predbežným opatrením a konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kontumačný rozsudok, rozsudok pre zmeškanie, žaloba o zaplatenie mzdy, vyjadrenie k žalobe, neúčasť na pojednávaní
Právna veta: Súd môže rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b vtedy, ak žalovaný bez vážneho dôvodu sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa, vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1. Vyjadrenie k žalobe patrí k právam žalovaného prostredníctvom ktorého sa žalovanému dáva možnosť brániť sa proti žalobcovmu nároku, uviesť skutočnosti preukazujúce opak žalobcových tvrdení, navrhnúť dôkazy. Nevyužitie tohto práva zo strany žalovaného môže byť na škodu žalovaného, pretože súd je povinný rozhodnúť len na základe predložených s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čiastočné späťvzatie žaloby, späťvzatie návrhu na začatie konania, odstránenie oplotenia, vážny dôvod nesúhlasu so zastavením konania, dispozičný princíp
Právna veta: Dispozičný princíp je základným princípom civilného procesu, ktorý je typický pre konanie sporové. Vychádzajúc plne zo zásady „autor dominus litis“, t,j. žalobca je pánom sporu je na žalobcovi, či bude spor začatý a či bude tiež ukončený. Konkrétne sa dispozičný princíp prejavuje v práve realizovať tzv. dispozičné úkony, ktorými je nakladanie s konaním, predmetom. Niektoré z týchto úkonov sú v dispozícií všetkých účastníkov konania, niektoré môžu realizovať iba účastníci v určitom procesnom postavení. Späťvzatie žaloby (návrhu na začatie konania) je jedným zo širokej škály dispozičných oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetková ujma, pozemkové spoločenstvo, vydanie bezdôvodného obohatenia, právo domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia, užívanie nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, aktívna legitimácia
Právna veta: Podstata zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie spočíva v tom, že toho, kto poruší povinnosť neobohacovať sa na úkor iného, stíha nepriaznivý právny následok v podobe sankcie spočívajúcej v povinnosti bezdôvodné obohatenie vydať. K vzniku zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie je vždy potrebné splnenie všetkých predpokladov, a to získanie bezdôvodného obohatenia jedným subjektom, protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma iného subjektu a príčinná súvislosť medzi protiprávnym získaním bezdôvodného obohatenia jedným subjektom, a majetkovou ujmou druhého subjektu. Splnenie tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, Ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľské zmluvy, Premlčanie dlhu, uznanie dlhu
Právna veta: Ani Obchodný zákonník, ani Občiansky zákonník neobsahujú povinnosť veriteľa informovať dlžníka o právnych dôsledkoch uznania záväzku. Pretože uznanie záväzku je jednostranným právnym úkonom, ktorým dlžník dáva na vedomie veriteľovi svoju vôľu, nemožno od veriteľa požadovať, aby pred uskutočnením takéhoto prejavu vôle dlžníka ho najprv informoval o jeho právnych dôsledkoch. Uznanie záväzku ako jednostranný prejav vôle sa spravidla uskutočňuje v súvislosti s uplatňovaním takéhoto záväzku zo strany veriteľa a preto účel uznania sa dosiahne spravidla tým, že dlžník už svoje uznanie záväzku urobí a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: uznanie dlhu, domnienka existencie dlhu, nepreukázanie poskytnutia pôžičky, unesenie dôkazného bremena odporcom
Právna veta: Podľa § 558 veta prvá Občianskeho zákonníka, ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Domnienka existencie dlhu, ktorá je založená uznaním, je vyvrátiteľná. To znamená, že dlžník, ktorý svoj dlh uzná, môže namietať, že dlh nevznikol alebo že v čase uznania netrval, resp. namietať, že dlh je neplatný alebo stratil platnosť. Táto námietka môže byť úspešná len za predpokladu, že sa oproti prezumpcii uvedenej v § 558 Občianskeho zákonníka preukáže opak.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: neplatná rozhodcovská doložka, Ochrana spotrebiteľa, splnomocnenie na zastupovanie, zastupovanie advokátom, spotrebiteľské združenie, zastúpenie na základe plnomocenstva
Právna veta: V zmysle ust. § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, iná právnická osoba ako v odsekoch 1 až 4 môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, len ak tak ustanoví osobitný zákon. Týmto osobitným právnym predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého združenie môže podať návrh na začatie konania na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov, ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, reálne potreby dieťaťa , materiálne zabezpečenie dieťaťa
Právna veta: Rovnako ako v nemateriálnej sfére, aj v oblasti materiálnych potrieb sa rodičia snažia poskytnúť deťom maximum, ktoré považujú za potrebné. Na rozdiel od citovej oblasti je síce materiálne zabezpečenie dieťaťa viac či menej obmedzené možnosťami konkrétneho rodiča, no bez ohľadu na konkrétne majetkové pomery, považuje každý rodič materiálne zabezpečenie dieťaťa za svoju prvoradú úlohu v rámci svojho hospodárenia. Rodičia sú často ochotní obetovať vlastný záujem, aby uspokojili potreby dieťaťa a často preto vynakladajú nemalé úsilie v rámci svojich zárobkových aktivít. Nepočítajú a neporovnávajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, úprava styku otca s maloletým, rodičovské práva a povinnosti , záujem maloletého dieťaťa, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom
Právna veta: Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do výchovy uplatňuje svoje rodičovské práva a povinnosti najmä výchovný vplyv prostredníctvom styku s dieťaťom. Zákon pritom ponecháva úpravu styku prednostne na dohodu rodičov. Ak sa však rodičia o úprave styku s dieťaťom nedohodnú, upraví styk autoritatívne súd rozsudkom. Pri úprave styku je pritom potrebné zohľadniť tak okolnosti na strane maloletého dieťaťa (jeho vek, zdravotný stav, vzťah k rodičovi, ktorý ho nemá vo výchove, jeho režim, časové možnosti), ako aj okolnosti na strane rodičov (rodinné pomery, vzdialenosť medzi bydliskom dieťaťa a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: rozdiel dane z pridanej hodnoty, podmienky na uznanie odpočítania dane, daňový trestný čin, dôkazné bremeno daňového subjektu, právo odpočítať daň z tovaru alebo služby, faktúra ako daňový doklad
Právna veta: Predloženie dokladov (faktúr, pokladničných dokladov, príp. i zmlúv) je len jednou z podmienok pre uznanie odpočítania dane, ale nie je tým preukázaná reálnosť a realizácia obchodnej transakcie, pretože technicky je dnes možné vyhotoviť akýkoľvek doklad a na akékoľvek plnenie bez ohľadu na to, či plnenie deklarované v dokladoch bolo i reálne uskutočnené alebo nie. Teda akékoľvek doklady bez reálneho preukázania zdaniteľného plnenia nie sú dôkazom o tom, že určité plnenie bolo i reálne uskutočnené. Nestačí predložiť riadne doklady so všetkými predpísanými náležitosťami, nakoľko takéto doklady, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, reštrukturalizačné konanie, žaloba o určenie popretej pohľadávky, neunesenie dôkazného bremena, právo navrhovať dôkazy
Právna veta: V zmysle ust. § 120 ods. 1 druhá veta O.s.p. súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Nevykonanie dôkazov označených účastníkom konania nie je možné hodnotiť ako odňatie možnosti konať pred súdom. Účastníci sú totiž povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. O tom, ktoré z navrhnutých dôkazov (ale aj z tých, ktoré navrhnuté neboli) budú vykonané, rozhoduje však súd. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 16/2014
Kľúčové slová: právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, uzavretie zmluvy o pripojení, možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, dlh na poskytnutých službách, neprimerane vysoká zmluvná pokuta
Právna veta: Podľa § 545a OZ neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody. Zmluvná pokuta je jedným zo zabezpečovacích právnych prostriedkov slúžiacim na zabezpečenie splnenia záväzku dlžníka, ktorá má zároveň sankčný charakter, lebo účastníka, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, postihuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neospravedlnená absencia zamestnanca v práci, závažné porušenie pracovnej disciplíny, bezdôvodné nenastúpenie do zamestnania, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ZP, školské prázdniny
Právna veta: Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pracovného pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. Jedným z dôvodov je porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom závažným spôsobom. Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí medzi exemplifikatívne vymenované základné povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán konajúci v mene štátu, nárok na náhradu škody, Generálna prokuratúra SR, náklady na obhajobu, obžaloba prokurátora, nezákonné rozhodnutie v trestnom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. f) zákon č. 514/2003 Z. z. na vznik oprávnenia generálnej prokuratúry konať v konaní o náhradu škody v mene štátu nevyžaduje splnenie kritéria, aby prokurátor nezákonné rozhodnutie v trestnom konaní sám vydal, ale aby škodu spôsobil. Z hľadiska prejednávanej veci prokurátor škodu spôsobil tým, že sťažnosť podanú proti uzneseniu o vznesení obvinenia podanú navrhovateľom zamietol a podal na neho obžalobu príslušnému súdu. Orgánom oprávneným konať v mene štátu tak nemôže byť ministerstvo vnútra, ktoré toto oprávnenie po účinnosti novej právnej úpravy od 01.01.2013 str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, odôvodnené potreby dieťaťa, majetkové pomery povinného
Právna veta: Z ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva, že: Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z tohto ustanovenia teda možno vyvodiť, že pri určovaní výšky výživného je potrebné predovšetkým brať ohľad na potreby oprávneného, teda maloletého die ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov na strane maloletých detí, vyživovacia povinnosť otca voči maloletým deťom, konanie o zvýšenie výživného
Právna veta: K vydaniu nového rozhodnutia o výživnom môže dôjsť len vtedy, ak ide o zmenu závažnejšieho charakteru tak na strane oprávneného, povinného alebo na obidvoch stranách; môže ísť o subjektívne ale aj objektívne skutočnosti, o zmenu v oblasti príjmových a celkových majetkových pomerov a výdavkov. Je potrebné prihliadať na všetky okolnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre zmenu výživného. Zmenu rozhodnutia o výživnom ako v budúcnosti zročných dávok pripúšťa § 78 ods. 1 Zákona o rodine aj § 163 ods. 1 O. s. p.; pri zmene pomerov zákon ukladá vždy prihliadnuť na vývoj životných nákladov (§ 78 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, nedodržanie zákonnej lehoty , orgán verejnej moci, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci
Právna veta: Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. výslovne definovaný, je uvedený len príkladmo. Je však možné vyvodiť, a to aj z ustálenej judikatúry, že ide o taký úradný postup, ktorý má vadu, ktorá nie je v súlade s príslušnou právnou úpravou. Jedná sa o postup, pri ktorom dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi predpismi pre konanie orgánu verejnej moci alebo porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľa tejto činnosti, teda o postup nezákonný. Skutočnosť, že ide o nesprávny úradný postup takti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaručený elektronický podpis, Centrum právnej pomoci, oneskorene podané odvolanie, podanie podľa § 19 Správneho poriadku, elektronické podanie, nárok na poskytovanie právnej pomoci, doplnenie podania
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku, podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. Citované ustanovenie § 19 Správneho poriadku jasne a zrozumiteľne ustanovuje formu, akou možno uskutočniť procesný úkon voči správnemu orgánu, táto forma musí byť pritom zo strany podávateľa dodržaná, inak podanie nemôže vyvolať procesné účinky. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výkaz nedoplatkov, námietky voči výkazu nedoplatkov, námietka porušenia princípu právnej istoty, rozsah poučenia, bezúspešnosť sporu
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení účelom výkazu nedoplatkov je uplatnenie dlžného poistného zdravotnou poisťovňou z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania voči platiteľovi poistného. Podľa názoru súdu s poukazom na samotný účel výkazu nedoplatkov (§ 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení) námietkami s vecnými dôvodmi sú námietky, ktoré akýmkoľvek spôsobom spochybňujú dôvodnosť vydania výkazu nedoplatkov, respektíve výšku vymeraného nedoplatku. Napríklad námietka označenia (identifikácie) povinnej osoby, námietka smerujúca voči určenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, schválenie rodičovskej dohody, spolupôsobenie druhého rodiča na výchove maloletého dieťaťa, rozsah styku otca s maloletým, dohoda o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom
Právna veta: Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do výchovy uplatňuje svoje rodičovské práva a povinnosti najmä výchovný vplyv prostredníctvom styku s dieťaťom. Zákon pritom v zmysle vyššie citovaných ustanovení ponecháva úpravu styku prednostne na dohodu rodičov. Ak sa však rodičia o úprave styku s dieťaťom nedohodnú, upraví styk autoritatívne súd rozsudkom. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností musí prihliadať predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa a to najmä na jeho citové väzby a vývinové potreby a stabilitu budúceho výchovného prostredia. Pritom musí byť rešpektované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti právnych úkonov, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, zmluva o prevode nehnuteľnosti, právny záujem
Právna veta: Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaný návrh je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva a či sa ním môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva. Určovací návrh je spravidla prípustný pri spornosti práv (právnych vzťahov) k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností, ak rozsudok vyhovujúci návrhu môže privodiť zosúladenie evidovaného a právneho stavu. Nedostatok naliehavého právneho záujmu predstavuje samostatný a prvoradý dôvod, pre ktorý určovací návrh nemôže obstáť a ktorý sám osebe a bez ďalšieho vedie k zamietnutiu ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, štatutárny orgán, podpis osoby konajúcej v mene zamestnávateľa, podpisovanie pracovných zmlúv, vedúca personálneho oddelenia, konanie v mene zamestnávateľa
Právna veta: V zmysle § 9 ods. 1 Zákonníka práce robí v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Za právnickú osobu, bez ohľadu na jej právnu formu, v pracovnoprávnych vzťahoch zásadne koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: administratívny spis, predkladanie administratívneho spisu, nevyhovenie žiadosti o sprístupnenie informácií, preskúmanie rozhodnutia predsedníčky Ústavného súdu SR, nepredloženie administratívneho spisu, zrušenie rozhodnutia pre nepreskúmateľnosť
Právna veta: Pod pojmom „spis žalovaného správneho orgánu“ treba rozumieť úplný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, originály dokladov o doručení a riadne žurnalizovaný spis, aby nevznikli pochybnosti o postupnosti jednotlivých procesných úkonov a úplnosti spisu. Ak žalovaný napriek výzve nepredloží spis, je na mieste rozhodnutie zrušiť pre nepreskúmateľnosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, absolútne obchody, lex specialis, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, spotrebiteľské právne vzťahy
Právna veta: Popretím úveru ako absolútneho obchodu sa nemôže rozumieť stav, ak súd aplikuje ustanovenie § 54 ods. 1 Obč. zákonníka, ktoré má svoj obsah a ktorým zákonodarca sledoval dôležitý cieľ v spotrebiteľských zmluvách bez ohľadu na typ zmluvy, teda aj v prípade absolútnych obchodov (absolútne obchody sú vždy regulované Obchodným zákonníkom bez ohľadu na povahu účastníkov). Zo žiadneho ustanovenia zákona však nevplýva, že by z pôsobnosti ustanovenia § 54 ods. 1 Obč. zákonníka boli vylúčené niektoré typy spotrebiteľských zmlúv. Teda toto ustanovenie reguluje aj absolútne obchody. Inými slovami, ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: rozhodnutie Daňového úradu, vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty, daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby , odpočítanie dane z prijatých zálohových faktúr, zálohové faktúry, preddavkové platby, budúce dodanie tovaru
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do vlastníckeho práva, zásah do pokojného stavu, konanie spočívajúce v poškodzovaní a deštrukcii hospodárskej budovy, predbežná právna ochrana
Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojím rozhodnutím nevytvára právny stav (non vicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 15/2014
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, zhoršenie zdravotného stavu, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , zvýšenie invalidného dôchodku, opakovane posudzovaný zdravotný stav
Právna veta: Až po vyčerpaní adekvátnej liečby a zostávajúcej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, môže byť žiadateľovi o zvýšenie invalidného dôchodku priznaná vyššia miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnnosť, za splnenia podmienky, že v rozhodujúcom zdravotnom postihnutí došlo k zhoršeniu zdravotného stavu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úverová zmluva, úverový podvod, prečin úverového podvodu spolupáchateľstvom, uvedenie do omylu pri uzatváraní úverovej zmluvy, poskytnutie úveru na zakúpenie televízora
Právna veta: Uvedenie do omylu ako znak objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zákona vo všeobecnosti znamená aj uvedenie nepravdivých skutočností týkajúcich sa zamestnania žiadateľa o úver, ktoré nezodpovedajú objektívnej realite (napr. osoba je nezamestnaná, nemá deklarovaný príjem a pod.). V súvislosti s vymedzením objektívnej stránky trestného činu úverového podvodu odvolací súd uvádza, že obžalovaný musí vylákať úver tým, že uvedie iného do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho riadne splácanie. Páchateľ buď vie, že úver nebude môcť riadne a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin lúpeže, použitie násilia, zmocnenie sa cudzích vecí, násilné držanie poškodenej v byte, odcudzenie kľúčov od bytu, lúpež
Právna veta: Za násilie pri trestnom čine lúpeži v zmysle § 234 Tr. zák., účinného do 31.12.2005, je potrebné považovať fyzické použitie sily smerujúce k prekonaniu alebo zabráneniu kladeného alebo očakávaného odporu. Nie je podmienkou, aby napadnutý kládol odpor, napríklad keď si je vedomí fyzickej prevahy útočníka a z obavy pred ďalším násilím odpor radšej neprejavuje a plne sa podrobuje vôli útočníka. Zmocnením sa veci sa rozumie konanie, ktorým si páchateľ vytvorí možnosť voľne s vecou nakladať s vylúčením toho, kto ju mal doposiaľ vo svojej moci. Napadnutý nemusí byť vlastníkom veci, pričom pre páchat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, výzva na vrátenie daru, darca, schválenie právneho úkonu v mene maloletého dieťaťa, zmluva o vrátení daru, zánik darovacej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu z darovania, tým, že umožňuje darcovi, aby sa domáhal vrátenia daru v prípade, že obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy, a to chovaním voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Uvedené zákonné ustanovenie považuje za právne relevantné len také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu (R 61/1997). Podľa znenia § 630 Občianskeho zákonníka sa tak darca môže u obdarovaného iba „domáhať vrátenia daru“. Darca tak môže urobiť na základe výzvy na vrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem, základné zásady trestného konania, disciplinárny trest, prečin porušovanie povinnosti strážnej služby formou spolupáchateľstva, stráženie väzňa, útek väzňa z priestorov toalety
Právna veta: V zmysle § 2 ods. 8 Tr. por. nikoho nemožno trestne stíhať za trestný čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Najvyšší súd v Zbierke stanovísk č. 6/2012 vyslovil, že základná zásada ne bis in idem vyjadrená v § 2 ods. 8 Tr. por. nie je obmedzená len na trestné konanie, keďže z hľadiska uplatnenia tejto zásady je rozhodujúcou totožnosť skutku. Hlavnou myšlienkou tejto zásady je zabrániť, aby tá istá osoba bola za ten istý skutok potrestaná viackrát.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, poplatková povinnosť, výplatné pásky, právna úprava životného minima, majetkové pomery účastníka konania
Právna veta: Z ust. § 138 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že oslobodenie od súdneho poplatku možno účastníkovi priznať, ak to odôvodňujú jeho majetkové pomery a zároveň ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pre úspešnosť takéhoto návrhu sa vyžaduje, aby návrh bol odôvodnený preukázanými okolnosťami, ktoré nie sú dočasnej alebo prechodnej povahy a opodstatňujú záver, že poplatník celkom alebo sčasti nemôže splniť poplatkovú povinnosť a jej splnenie nemožno od neho spravodlivo požadovať. Splnenie poplatkovej povinnosti nemožno od účastníka spravodlivo požadovať najmä v prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, neupravenie styku otca s maloletým, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, odmietanie styku s otcom spôsobeného negatívnymi konfrontačnými zážitkami, styk maloletého dieťaťa s rodičom
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodičia nedohodnú, upraví styk autoritatívne súd. Pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník, zásada zodpovednosti za výsledok, spoločný záväzok, nahradiť trovy konania
Právna veta: Ustanovenia § 142 O.s.p. a všeobecne právna úprava náhrady trov konania vôbec nevychádza z časového hľadiska vzniku trov. Naopak kľúčovým pojmom je tu účelnosť vynaložených trov. Pokiaľ teda na strane účastníka vzniká povinnosť nahradiť trovy konania, nie je pre jej rozsah rozhodujúce kedy v konaní tieto trovy vznikli, ale to, či boli vo vzťahu k nemu účelne vynaložené. Účel zaplatenia súdneho poplatku, prevzatia zastúpenia, podania návrhu, ale ani iných úkonov nie je daný v jednom okamihu a nikdy viac, ale všetky uvedené úkony sú potrebné pre celé konanie a jeho ďalší priebeh nie je bez nich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, povinnosť zaplatiť zostatok úveru, zmluva o poskytnutí hypotekárneho úveru, vyporiadanie spoločných dlhov
Právna veta: Vyporiadanie BSM po jeho zániku sa uskutočňuje podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“). Vyplýva to z príkazu zakotveného v § 149 ods. 1 OZ, podľa ktorého, ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva zo stránky kvalitatívnej (usporiadanie vlastníctva k jednotlivým veciam patriacim do BSM) a zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka určenia hodnôt, ktoré sa vyporiadaním BSM tomu ktorému manželovi dostanú. Vyporiadanie BSM sa vykonáva ako vyporiadanie v tzv. šir ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské združenie, Ochrana spotrebiteľa, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, neprijateľné zmluvné podmienky, združenie, zmluva o poskytnutí flexipôžičky
Právna veta: Oprávnenie právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, vystupovať v konaní ako vedľajší účastník vyplýva z výslovného znenia § 93 ods. 2 O.s.p. Je zjavné, že vstup takejto osoby do konania je v princípe motivovaný snahou aktívne presadzovať práva spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť čo najširšiu ochranu spotrebiteľských záujmov. Z obsahu ustanovenia § 25 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že postavenie spotrebiteľského združenia v konaní ako účastníka je podmienené tým, že ochrana spotrebiteľa je hlavnou náplňou jeho činn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, dodávateľ tovaru, rozdiel dane z pridanej hodnoty, intrakomunitárne dodania tovaru, český daňový subjekt, nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte
Právna veta: Z ust. § 43 zákona o DPH vyplýva, že ak sa jedná o odoslanie tovaru pri oslobodení od DPH, je nevyhnutné v daňovom konaní skúmať naplnenie dvoch podmienok, a to prechod práva nakladať s tovarom ako vlastník na nadobúdateľa a zároveň fyzický pohyb tovaru. V § 43 ods. 5 zákona o DPH zákonodarca kogentne stanovil zoznam dokladov, ktorými daňový subjekt je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu. Preto nestačí iba formálne preukázanie (faktúra, CMR, zmluva a pod.), že tovar skutočne fyzicky opustil územie SR a bol dodaný nadobúdateľovi, na ktorého prešlo právo nakladať s tovarom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, predaj nehnuteľností, predbežné opatrenie podľa § 102 OSP, prevod obchodných podielov, zridenie záložného práva na obchodné podiely, predaj podniku pôvodného dlžníka
Právna veta: Ustanovenie § 102 ods. 1 O.s.p. umožňuje, aby súd po začatí konania dočasne upravil pomery medzi účastníkmi, pričom podľa súdnej judikatúry pod dočasnú úpravu pomerov možno zahrnúť aj obavu, že výkon súdneho rozhodnutia bude ohrozený. Inak o predpokladoch pre nariadenie predbežného opatrenia a jeho dôsledkoch platia ustanovenia § 74 až § 77. Predbežné opatrenie je výnimočným opatrením. Navrhovateľ predbežného opatrenia musí osvedčiť, že protistrana koná tak, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k zmareniu, sťaženiu alebo znemožneniu núteného výkonu rozhodnutia, teda, že obava z ohrozenia je reáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, intrakomunitárne dodanie tovaru, preprava tovaru z tuzemska do iného členského štátu, dodávateľ tovaru, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Právna veta: Podmienkou oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu je preprava tohto tovaru do iného členského štátu, čo znamená, že táto preprava musí byť reálne vykonaná a tovar musí byť reálne dodaný jeho odberateľovi v inom členskom štáte. Nepostačuje len formálne vyhotovenie dokladov - zmlúv, faktúr, objednávok, medzinárodných nákladných listov, ale je potrebné preukázať, že tovar bol skutočne dodaný odberateľovi v inom členskom štáte a že tento tovar skutočne prevzal a mohol s ním i nakladať...Dôraz na preukázanie skutočnej existencie dodávky tovaru deklarovanému odbera ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, nárok na náhradu mzdy, neplatné rozviazanie pracovného pomeru, oznámenie zamestnanca o tom, že trvá na ďalšom zamestnávaní, späťvzatie časti návrhu na určenie trvania pracovného pomeru
Právna veta: Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ (po neplatnom skončení pracovného pomeru) ďalej zamestnával môže nahradiť len taká žaloba, ktorou sa zamestnanec domáha nielen určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ale tiež náhrady mzdy v zmysle § 79 Zákonníka práce. Ak totiž neoznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával a žalobou na súde sa domáha len určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bez náhrady mzdy titulom neplatného skončenia pracovného, netrvá na ďalšom zamestnávaní (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej rep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok naliehavého právneho záujmu, naliehavý právny záujem, dodávateľ elektrickej energie, nezaplatené platby
Právna veta: Existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení je základnou podmienkou prípustnosti meritórneho prejednania určovacieho návrhu a dôkazné bremeno v tomto smere zaťažuje navrhovateľa. Určovacím návrhom sa možno domáhať vydania autoritatívneho výroku súdu, že určitý právny vzťah alebo právo tu je (pozitívne určenie) alebo tu nie je (negatívne určenie), pokiaľ má navrhovateľ na takomto určení naliehavý právny záujem, ktorý spočíva v tom, že jeho právne postavenie je bez tohto určenia ohrozené alebo neisté a výrok súdu o určení toto ohrozenie, neistotu alebo neurčitosť v právnom post ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v rozpore so zákonom, odporovateľné právne úkony, uznesenie o čiastočnom zastavení exekúcie, použitie inštitútu dobrých mravov, porušenie zákazu nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako rozhodnutie č. 47 (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. novembra 2008, sp. zn. 4Cdo 107/2007), podľa ktorého: „Skutočnosť, že povinný porušil zákaz nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku], nemá za následok neplatnosť právneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku otca s maloletým, zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky, rodičovské práva a povinnosti , záujem maloletého dieťaťa, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode
Právna veta: Rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa jednému z rodičov do osobnej starostlivosti zachováva všetky rodičovské práva a povinnosti aj tomu z rodičov, ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Tento rodič, aj keď je spravidla prevažne vylúčený z bezprostredného výkonu svojich rodičovských práv a povinností, najmä sústavného výchovného pôsobenia na maloleté dieťa, nie je pozbavený práva dieťa vychovávať. Jedným z prostriedkov na zabezpečenie čiastočnej spoluúčasti rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na výchove maloletého dieťaťa a na u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu so zákonom, prieťahy v konaní, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Ustálená súdna prax umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna lehota.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhradný cestovný doklad, trest vyhostenia z územia SR, útvar policajného zaistenia pre cudzincov, trestný rozkaz, alternatívy zaistenia
Právna veta: Správny orgán môže rozhodnúť o alternatívach k zaisteniu štátneho príslušníka tretej krajiny (§ 89 ods. 1 písmeno a), b) zákona o pobyte cudzincov) podľa názoru súdu iba v prípade, ak správny orgán koná vo veci administratívneho vyhostenia, ktoré bolo uložené štátnemu príslušníkovi tretej krajiny rozhodnutím príslušného policajného útvaru, ale nie v prípade, ak správny orgán zaisťuje štátneho príslušníka tretej krajiny na účel výkonu trestu vyhostenia uloženého štátnemu príslušníkovi tretej krajiny súdnym rozhodnutím. Takýto výklad vyplýva zo znenia samotného textu zákona o pobyte cudzincov (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov, vyživovacia povinnosť k plnoletému dieťaťu, zvýšenie výživného na plnoleté dieťa, náklady spojené so štúdiom na vysokej škole, rozhodovanie o zmene výživného, poberateľ dávky v hmotnej núdzi
Právna veta: So štúdiom na vysokej škole sú spojené značné náklady. Tieto sú spojené najmä s ubytovaním, cestovaním, nákupom rôznych pomôcok, športovým, kultúrnym vyžitím, stravovaním a pod. Vodiacou zásadou na strane povinného rodiča je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Pre posúdenie možností a schopností povinného rodiča, ale nie sú vždy rozhodujúce jeho zárobkové pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti dané okrem iného jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom vedomostí a pracovných skúseností. Nemôže byť bez ďalšieho dôvodom nemožnosti zvýšiť výživné len t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nevylúčenie zákonného sudcu, dôvody pre vylúčenie sudcov, zaujatosť sudcu, nesprávny úradný postup v exekučnom konaní, pochybnosti o nestrannosti sudcu, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Právna veta: Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva rozoznáva subjektívne hľadisko nestrannosti sudcu, ktoré zahrňuje osobné presvedčenie a správanie sudcu vo veci, a hľadisko objektívne, založené na existencii dostatočných záruk pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o zaujatosti sudcu. K vylúčeniu sudcov z prejednávania a rozhodovania veci môže preto dôjsť len vtedy, keď ich vzťah k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom dosiahne takú intenzitu, že nebudú schopní nezávisle a nestranne rozhodovať. Existencia oprávnených pochybností závisí vždy od posúdenia konkrétnych okolností prípadu a podľa objek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bytová náhrada pri nájme bytu na dobu určitú, vypratanie nehnuteľnosti, nárok na bytovú náhradu, náhradný byt, užívanie priestorov služobného bytu, nájom služobného bytu
Právna veta: V zmysle § 4 Zákona č. 189/1992 Z.z. v prípade skončenia nájmu na dobu určitú v zásade nájomca nemá nárok na bytovú náhradu okrem prípadu, že predmetom nájmu je služobný byt a nájomca pred jeho užívaním ukončil užívanie iného bytu. V tomto smere odvolací súd vyslovil právny názor, že citované zákonné ustanovenie explicitne nešpecifikuje kvalitu pôvodného bytu a ani povahu právneho vzťahu. Textuálny výklad podporuje akýkoľvek pôvodný byt a akékoľvek užívanie pôvodného bytu. Dôležité je, aby sa pôvodný vzťah dal podradiť pod obsah práva užívať byt vrátane výpožičky alebo len odvodneného práva bý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vydržanie, vydržacia doba, obyčajové právo, vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, dobromyseľnosť vydržiteľa
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva, ku ktorému dochádza v prípade splnenia zákonom určených podmienok priamo zo zákona; nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. Nakoľko právnym následkom vydržania je nadobudnutie vlastníctva priamo zo zákona (ex lege), treba pri uplatňovaní inštitútu vydržania rozlišovať jednotlivé obdobia platnosti právnych úprav, ktoré vydržanie upravovali odlišne. Podľa obyčajového práva, platného na území Slovenska do 31. decembra 1950, nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti bez vkladu vlastníctva do pozemkovej knihy ten, kto nehn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastníci bytov a nebytových priestorov, žalovaný ako správca bytového domu, správca, nedostatok pasívnej legitimácie žalovaného, určenie neplatnosti písomného hlasovania, prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru
Právna veta: Prejav vôle vlastníkov realizovaný formou písomného hlasovania má v prípade prijatia konkrétneho návrhu, o ktorom sa hlasuje, vždy formu rozhodnutia (uznesenia). Rozhodnutie prijímajú samotní vlastníci bytov. Správca teda je formou správy, ktorú si vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zvolili na účel správy ich spoločného majetku. Právny vzťah medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcom je regulovaný primárne ustanoveniami zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zmluvou o výkone správy. Správca vykonáva správu domu samostatne v mene vlastníko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poštová poukážka, listinný dôkaz, nadobúdanie dedičstva, dedičstvo, určenie majetku patriaceho do dedičstva, majetok po poručiteľovi, nepreukázanie existencie finančnej hotovosti
Právna veta: Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zmien a doplnkov). Dedičstvom rozumieme všetok majetok, t.j. veci, práva a pohľadávky, ktoré vlastnícky patrili fyzickej osobe v okamihu jej smrti a ktoré prechádzajú na dedičov, s výnimkou takých práv a pohľadávok, ktoré podľa zákona smrťou poručiteľa zanikajú. Občiansky zákonník pri úprave dedičského práva vychádza zo základnej zásady, že dedičstvo prechádza na dediča, resp. dedičov ipso iure, t.j. podľa samého práva okamihom poručiteľovej smrti.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vkladové konanie, rozhodovanie o vklade, vklad vlastníckeho páva na základe darovacej zmluvy, právo k nehnuteľnosti, návrh na vklad vlastníckeho práva, neurčitosť právneho úkonu
Právna veta: Zákon č. 162/1995 Z.z. zakotvuje tri druhy zápisov vecných a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad, záznam a poznámku), pričom každý z týchto právnych inštitútov má iné právne účinky. V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania, ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie Okresného úradu ako správneho orgánu podľa zákona č. 162/1995 Z.z., ktorým sa povoľuje vkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie vlastníckeho práva, naliehavý právny záujem, zamietnutie žaloby, uzavretie dohody o urovnaní
Právna veta: Osobitnou procesnoprávnou podmienkou prípustnosti určovacej žaloby v zmysle ust. § 80 písm. c) O. s. p. je existencia naliehavého právneho záujmu. Naliehavý právny záujem musí tvrdiť a preukázať navrhovateľ. Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaný návrh je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany navrhovateľovho práva, či sa ním môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva a či len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné súdne konanie. Určovací návrh je spravidla prípustný pri spornosti práv (právnych vzťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba a predpoklady jej úspešnosti, darovacia zmluva, darca, smrť poručiteľa, zrušenie uzavretej zmluvy
Právna veta: 1. Určovaciu žalobu môže podať ten, kto má naliehavý právny záujem na požadovanom určení proti odporcovi. Naliehavý právny záujem je daný tam, kde by bez tohto určenia bolo ohrozené právo navrhovateľa, alebo kde by sa bez tohto určenia stalo jeho právne postavenie neistým. To znamená, že u navrhovateľa musí ísť buď o právny vzťah či právo existujúce alebo o takú jeho procesnú či hmotnoprávnu situáciu, v ktorej by objektívne v už existujúcom právnom vzťahu mohol byť ohrozený, prípadne pre svoje neisté postavenie by mohol byť vystavený konkrétnej ujme. 2. Na základe darovacej zmluvy sa darca zav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, porušenie právnej povinnosti, zodpovednosť správcu za škodu voči vlastníkom bytov, spôsob rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie, protiprávny úkon, žalovaný ako správca bytového domu
Právna veta: Predpokladmi vzniku občiansko-právnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb podľa ust. § 420 OZ sú: 1. porušenie právnej povinnosti, 2. vznik škody, 3. existencia príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody, 4. zavinenie. Prvé tri predpoklady sú objektívneho charakteru, dôkazné bremeno je na poškodenom. Zavinenie je subjektívnej povahy, jeho existencia vo forme nevedomej nedbanlivosti sa predpokladá, škodca preukazuje, že škodu nezavinil. Porušenie právnej povinnosti (protiprávny úkon) je prejav ľudskej vôle (komisívny, resp. omisívny), ktorý je v rozpore s obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyporiadaní BSM, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o splátkovom úvere, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, uzatváranie úverových zmlúv bez vedomia druhého manžela, pôžičky od nebankových subjektov
Právna veta: Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle, to znamená, že do úvahy sa berú a vyporiadavajú aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva účastníkov a ich spoločného hospodárenia. Toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi, nie aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie. Týmto osobám preto zostáva zachované ich právo žiadať napríklad splnenie dlhu od hociktorého z bývalých spoluvlastníkov. Aj zo zásady, že podiely manželov pri vyporiadaní sú v zásade rovnaké, existujú výnimky. Stať sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, dobrovoľná dražba, dražobník, záložný veriteľ, zmluva o vykonaní dražby, spotrebiteľský úver zabezpečený záložným právom k bytu
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť neplatnou. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, trestný čin vydierania, hrozby vyhodenia z idúceho vozidla, zranenia predstavujúce ublíženie na zdraví, podmienečné odsúdenie
Právna veta: Základným princípom podmienečného odsúdenia je, že súd rozhodne o odsúdení páchateľa a uloží mu trest odňatia slobody, ale výkon trestu odloží s podmienkou, že odsúdený sa bude v priebehu určenej skúšobnej doby riadne správať a vyhovie obmedzeniam alebo splní povinnosti, pokiaľ mu boli súdom uložené. Podmienečne možno odložiť iba výkon trestu odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej dva, resp. tri roky za podmienky, že s ohľadom na doterajší život páchateľa a okolnosti prípadu možno dôvodne predpokladať úspešnú nápravu páchateľa a ochranu spoločnosti, alebo ak súd prijme záruku za nápravu pách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: určenie popretej pohľadávky, lehota na podanie žaloby na určenie popretej pohľadávky, správca konkurznej podstaty, zmluva o poskytovaní fotografických služieb, nezaplatenie faktúry
Právna veta: Lehota vyplývajúca z ust. § 32 ods. 9 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je lehotou hmotnoprávnou, čo znamená, že žalobný návrh musí byť doručený príslušnému súdu a to aj telefaxom najneskôr v posledný deň lehoty. Ak je podanie urobené telefaxom, je treba ho doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu, inak sa na takéto podanie neprihliada.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, pokuta za správny delikt, trestanie za správne delikty, náležitosti rozhodnutia, elektronická registračná pokladnica, kontrolný nákup
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi princípmi, keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudky posudkových lekárov, dôkazný prostriedok, rozhodovanie o opravných prostriedkoch, preskúmanie rozhodnutia o invalidnom dôchodku, rozhodnutie o zamietnutí invalidity, lekárske nálezy ako dôkazy
Právna veta: Podľa § 132 OSP dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pričom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. V konaní podľa § 250l a nasl. OSP súd hodnotí posudok podľa zásad vyslovených v ust.§ 132 OSP ako každý iný dôkaz. Posudzuje ho podľa svojej úvahy jednotlivo, ale tiež s prihliadnutím na všetky ostatné dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Keďže ide o dôkazný prostriedok, súd nie je viazaný posudkom a v ňom vyslovenými odbornými závermi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cestovanie MHD bez platného cestovného lístka, drobný spor, zníženie trov konania, trovy konania v drobných sporoch, neprimerane vysoké trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Uvedené ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť náhradu trov konania. Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. nijakým spôsobom nerozlišuje medzi trovami právneho zastúpenia účastníka konania a ostatnými trovami účastníka konania a hovorí len o trovách konania ako takých. Je nepochybné, že ak by zákonodarca chcel týmto spôsobom rozlišovať trovy konania účastníka, tak by priamo stanovil, že neprimeranosť sa skúma v pomere k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zhotoviteľ diela, prerušenie prác pre nepriaznivé počasie, hrubá stavba, nárok na zmluvnú pokutu za neodstránenie vady diela, včasné zhotovenie diela, nárok na zmluvnú pokutu
Právna veta: Ak zhotoviteľ nemohol dodržať termín odovzdania diela preukázateľne z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie teda z viny zhotoviteľa, objednávateľovi nevznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z tohto dôvodu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudkový lekár sociálnej poisťovne, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %, žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu, posúdenie nároku na invalidný dôchodok, nepriznanie plnej invalidity
Právna veta: Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok, resp. na zvýšenie invalidného dôchodku v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu je podstatnou otázkou vplyv dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme bytu, náležitosti odvolania popri všeobecných, nesprávny postup súdu pri hodnotení výsledkov dokazovania, vydanie zadržiavaných vecí, nesprávne hodnotenie dôkazov
Právna veta: Pokiaľ sa jedná o odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p., jeho nedostatok spočíva predovšetkým v nesprávnom postupe súdu prvého stupňa pri hodnotení výsledkov dokazovania. Uplatnením takéhoto dôvodu na odvolanie v podstate odvolateľ spochybňuje činnosť súdu označenú ako hodnotenie dôkazov a podstata tohto odvolacieho dôvodu spočíva v nesprávnom postupe súdu pri hodnotení výsledkov dokazovania. Dôsledkom toho potom je, že súd berie do úvahy skutočnosti, ktoré z dôkazov nevyplynuli, alebo neboli účastníkmi prednesené, prípadne neprihliadne na skutočnosti, ktoré boli preukázané, alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: slovenský pozemkový fond, právo na náhradu za pozemky, nesúhlas s pridelením náhradného pozemku, náhrada v peniazoch, absolútny nedostatok odôvodnenia, právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Ďalšou a nemenej dôležitou náležitosťou rozhodnutia popri jeho výrokovej časti je samotné odôvodnenie rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol. Odôvodnenie musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a musí byť s ňou v súlade. Správny orgán je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, t. j. opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odňatie invalidného dôchodku, námietka postupu posudkovej lekárky, rozhodnutie Sociálnej poisťovne, nezrozumiteľnosť rozhodnutia, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne
Právna veta: Skutočnosť, že rozhodnutie je zrozumiteľné pre orgán, ktorý ho vydal, nepostačuje, lebo rozhodnutie musí byť zrozumiteľné aj pre ostatných účastníkov konania. Stručný odkaz na dikciu zákona bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami bola odporkyňa vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa vysporiadala s námietkami účastníka, nezodpovedá náležitostiam odôvodnenia rozhodnutia (§ 209 ods. 1 a 4 zákona o sociálnom poistení).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie ústavnej starostlivosti, krátkodobý pobyt maloletého v reedukačnom centre, ústavná starostlivosť nad maloletým, dlhodobé výchovné problémy s maloletým, zamietnutie návrhu matky na zrušenie ústavnej starostlivosti nad maloletým
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 3 Zákona o rodine je ustanovením, ktoré precizuje všeobecnú úpravu rozhodovania o úprave práv a povinností k maloletým deťom, ktorá možnosť zmeny skoršieho rozhodnutia viaže na kritérium zmeny pomerov (§ 26 Zákona o rodine). To znamená, že dôvodom zrušenia ústavnej starostlivosti je buď nástup možnosti niektorej formy náhradnej osobnej starostlivosti, alebo zánik dôvodov, pre ktoré bola ústavná starostlivosť nariadená. Za zánik dôvodov, pre ktoré bola ústavná starostlivosť nariadená, treba rozumieť odstránenie nedostatkov vo výchovnej spôsobilosti tých, ktorým starostlivo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, zamietnutie návrhu otca na zníženie výživného, vyživovacia povinnosť otca voči maloletým deťom, rozsah vyživovacej povinnosti, majetkové pomery otca maloletých detí
Právna veta: Hľadiskami určujúcimi rozsah vyživovacej povinnosti, sú odôvodnené potreby oprávneného, v danom prípade detí a to vzhľadom na ich vek, zdravotný stav, záujmy, ako aj majetkové pomery, zárobkové schopnosti a možnosti povinného otca oprávnených. Pri skúmaní možností a schopností v danom prípade otca maloletých detí, ktoré sú určujúcimi kritériami stanovenia výšky výživného, súd skúma a prihliada na jeho možnosti, schopnosti, majetkové pomery. Majetkové pomery pritom treba chápať pojmovo v širších súvislostiach, nakoľko v sebe zahŕňajú nielen zárobkové pomery, ale i životnú úroveň oboch rodičov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: informačná bezpečnosť zamestnávateľa, sledovanie zamestnanca, monitoring zamestnanca, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
Právna veta: Príspevok sa zaoberá informačnou bezpečnosťou firmy vo všeobecnosti, ktorá je hlavným predpokladom bezpečného a kvalitného spracovávania údajov v informačnom systéme. Ďalej príspevok obsahuje časť týkajúcu sa predaja údajov informácií z informačného systému. A práve pri takomto predaji je dôležité, aby predávajúci svoje nehmotné aktíva teda údaje vedel ponúknuť aktuálne, správne, úplné kupujúcemu. To môže dosiahnuť len pri bezpečnom a kvalitnom spracúvaní údajov, tak ako je uvedené vyššie. Záverom je potrebné poukázať na aktuálnosť tejto témy vzhľadom na progresívny rozvoj počítačových systémo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: činnosť územnej samosprávy, organizácia súdov, rozhodovacia činnosť súdu, samospráva obce, individuálne správne akty
Právna veta: Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení. V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínos ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom, vek a príčetnosť, páchateľ priestupku, počítanie času, materiálne znaky priestupku
Právna veta: Príspevok sa venuje niektorým hmotnoprávnym aspektom priestupkového práva, a to najmä otázke veku páchateľa a vzniku priestupkovej zodpovednosti dosiahnutím pätnásteho roku veku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejné športové podujatie, športové podujatie, organizátor verejného športového podujatia, organizovanie verejného športového podujatia
Právna veta: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá analýzou vybraných otázok novej právnej úpravy verejných športových podujatí, ktorá sa stala účinnou 1. februára 2014. Súčasne vo svojom príspevku prezentuje na vybraných problémoch svoje úvahy, či nová právna úprava môže prispieť k účinnejšej eliminácii násilia a výtržností na verejných športových podujatiach v praxi.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: deliktuálna zodpovednosť, trestná zodpovednosť právnickej osoby, administratívna zodpovednosť právnickej osoby, dôvody pre zastavenie konania
Právna veta: Predmetom príspevku je analýza súčasnej právnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osob so zameraním sa na súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru. Autorka na základe uvedenej judikatúry vyjadruje svoje návrhy de lege ferenda prípadnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti správneho trestania v podmienkach Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, železničná doprava, procesné ustanovenia, orgány v železničnej doprave
Právna veta: Príspevok je zameraný na právnu úpravu regulačných orgánov v železničnej doprave v európskom práve a v slovenskom práve. V príspevku sú tiež spomenuté vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú regulačných orgánov v železničnej doprave.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinné zverejňovanie informácií, obmedzená informačná povinnosť, ochrana osobných údajov , právo na informácie
Právna veta: Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Nakoľko týchto problémov je príliš veľa, aby ich ich autor mohol obsiahnuť v tomto príspevku, zameral sa iba na niektoré.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov , spracovanie osobných údajov , pokuta za porušenie osobných údajov, oznamovacia povinnosť , oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Právna veta: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané plusy a mínusy nového zákona o ochrane osobných údajov. Záverom je poukázané na dopady tohto zákona na verejnosť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: inštitút analógie , zachovanie základných práv a slobôd, zákaz diskriminácie, obmedzenie základných práv alebo slobôd, ústavný princíp rovnosti pred zákonom v pracovnom práve
Právna veta: Právna veda v súčasnosti vychádza z toho, že analógia slúži k preklenutiu medzier v práve. Podstata analógie spočíva všeobecne v tom, že norma je použitá na skutkovou podstatu, zákonom jasne neriešenú, a to za určitých ustanovených podmienok. Oblasť správneho trestania však musí za každých okolností ovládať zásada zákonnosti, ktorá vyžaduje jasnosť, zrozumiteľnosť a určitosť vyjadrenia predpokladov a znakov vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti. Príspevok analyzuje mieru a možnosť použitia analógie v slovenskej právnej úprave správneho trestania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo slobodne sa združovať, právomoc súdu, súdna ochrana, občianske združenie, nezákonné zhromaždenia
Právna veta: Autor sa vo svojom článku venuje súdnej ochrane člena občianskeho združenia, ktorý považuje rozhodnutie zhromaždenia členov občianskeho združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Autor sa zameriava na skutočnosť, či ide o súdny prieskum rozhodnutia podľa ustanovení správneho súdnictva alebo o právomoc súdu podľa § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Svoje závery hodnotí z pohľadu judikatúry slovenských súdov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lobing, postavenie súdneho exekútora ako verejného činiteľa, súdny exekútor, súdna ochrana ľudských práv, zodpovednosť exekútora za škodu, exekučné konanie
Právna veta: Cieľom príspevku je upozorniť na špecifické aspekty financovania výkonu verejnej moci v exekučnom konaní podľa zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Upriamiť pozornosť na jednotlivé zdroje financovania tohto výkonu a porovnať ich vývoj z hľadiska vývoja legislatívy a rozhodovacej praxe súdov. Poukážeme na minimálne finančné požiadavky zabezpečenia exekučnej činnosti tak, aby bol výkon ústavného práva na súdnej a inej právnej ochrany účastníkov exekučného konania nestranný, nezávislí a dlhodobo udržateľný. Navrhneme koncepčné riešenie na odstrán ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronický občiansky preukaz, elektronické doručovanie , elektronizácia verejnej správy
Právna veta: Autorka sa v článku zaoberá problematikou elektronizácie verejnej správy a súdnictva, konkrétne otázkou racionalizácie elektronickej verejnej správy a elektronického súdnictva z hľadiska finančných prostriedkov vo vzťahu k občanovi. V úvode článku autorka upriamuje pozornosť na nový Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý sa stal základnou platformou procesu elektronizácie verejnej moci v Slovenskej republike a zásadným spôsobom mení výkon verejnej moci. Autorka si na pozadí ju ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: subjekty verejnej správy, verejná správa , normatívne správne akty
Právna veta: Autorka sa v článku venuje problematike interných normatívnych inštrukcií, ktoré majú predovšetkým za úlohu usporiadať organizačné vzťahy vo vnútri subjektu. V tejto súvislosti autorka prihliada predovšetkým na judikatúru slovenských súdov a fakt ako táto judikatúra charakterizuje interné normatívne inštrukcie. Na konkrétnom príklade z rozhodovacej praxe súdov poukazuje na nutnosť, že treba striktne rozlišovať o akú výslednú formu činností verejnej správy ide.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subjekt trestnej zodpovednosti, trestná zodpovednosť právnickej osoby
Právna veta: Autor sa v príspevku venuje kritickej analýze diskurzu právnej vedy a politických inštitúcií Českej a Slovenskej republiky o povahe inštitucionalizovaných kolektívnych entít a ich trestnej zodpovednosti. Autor sa podujal uchopiť predmetnú problematiku najmä s dôrazom na návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v decembri 2013 predložený do pripomienkového konania Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: doping v športe, dopingový delikt, porušenie antidopingových pravidiel, zákaz užívania a držania dopingových látok
Právna veta: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s právnou úpravou boja proti dopingu na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušeni ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prostriedok ultima ratio, trestná zodpovednosť, sankcia za spáchaný trestný čin
Právna veta: Príspevok je zameraný na postavenie trestného práva v systéme právneho poriadku so zreteľom na aplikáciu trestnoprávnych noriem a používanie trestnoprávnej represie ako krajného prostriedku. Hlavnou obsahovou náplňou príspevku je poukázanie na základné kritériá, ktoré je nevyhnutné skúmať pri posudzovaní neoprávneného konania ako trestného činu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, trest zrušenia právnickej osoby, zodpovednosť zamestnávateľa za trestné činy zamestnancov
Právna veta: Článok sa zaoberá návrhom nového zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý bol v decembri 2013 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zameriava sa na zodpovednosť zamestnávateľa za konanie zamestnanca, liberačné dôvody a opatrenia, ktorými sa spoločnosť môže chrániť proti nezákonnému konaniu zamestnancov a zodpovednosti zaň.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov, biologická smrť, cerebrálna smrť, usmrtenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Právna veta: V predloženej štúdii sa autor tematicky zameriava na problematiku inštitútu trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne. Jadrom príspevku je analýza trestných činov proti životu, ktoré s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických a preventívnych medicínskych úkonov súvisia. Prezentované názory chcú podčiarknuť niektoré aspekty zásahov do telesnej integrity ľudskej bytosti pri výkone medicínskych úkonov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: agent, konanie agenta, objasňovanie trestných činov korupcie, agent provokatér
Právna veta: Príspevok sa zaoberá právnym vymedzením inštitútu agenta a názormi odborníkov na zákonnosť použitia agenta provokatéra v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, príprava obhajoby, čas a príprava na obhajobu
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vybranými aspektmi práva na obhajobu z pohľadu aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj ostaných relevantných súdnych orgánov. Poukazuje na viaceré aplikačné problémy a zároveň poskytuje analýzu trestno-procesného postavenia obvineného v kontexte aktuálnej judikatúry.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odklony v trestnom konaní, zmier, povinnosť nahradiť škodu, škoda
Právna veta: Odklony v trestnom konaní boli pri ich zavádzaní do jednotlivých ustanovení Trestného poriadku považované za prínos v klasickom vedení trestného konania. Otázkou je, či v súčasnosti odklon naozaj plní v trestnom konaní svoje počiatočné aplikačné požiadavky na zefektívnenie, zjednodušenie a zrýchlenie trestného konania.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana hospodárskej súťaže, európske súťažné právo, konkurencia na trhu
Právna veta: Článok na dvoch prípadoch skúma, do akej miery bral Súdny dvor Európskej únie do úvahy názory právnych teoretikov, ekonomickej teórie, respektíve či vytvorili vlastnú teóriu. Týmito prípadmi sú definovanie samotnej úrovne hospodárskej súťaže, ktorá sa má dosiahnuť, problematika "rule of reason" v prípade dohôd obmedzujúcich súťaž.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodné únosy detí, najlepší záujem dieťaťa, opatrovnické práva , únos
Právna veta: Článok analyzuje rozsudok ESĽP vo veci X. proti Lotyšsku a jeho dopad na aplikáciu medzinárodných a európskych procesných nástrojov v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, rozhodovanie majetkových sporov, vyňatie spotrebiteľského rozhodcovského konania, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Príspevok sa zaoberá základnými princípmi pripravovaných zmien právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Základným motívom pripravovanej právnej úpravy je existencia dvoch zákonov o rozhodcovskom konaní, pričom popri klasickom zákone o rozhodcovskom konaní by existoval aj osobitný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, v ktorom bude zabezpečená ochrana práv spotrebiteľa nielen v dôsledku sprísnenia podmienok zriadenia a fungovania stálych rozhodcovských súdov a v dôsledku sprísnenia podmienok vykonávania funkcie rozhodcu v spotrebiteľských veciach, ale aj v dôsledku ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodná nákladná preprava, strata alebo zničenie zásielky, zodpovednosť za škodu , zodpovednosť dopravcu
Právna veta: Príspevok sa venuje porovnaniu v súčasnosti platných medzinárodných zmlúv upravujúcich prepravu tovarov celkovo alebo čiastočne po mori. Autor sa zameria na pôsobnosť jednotlivých dohovorov a objasní, ktoré otázky sú paralelne riešené Pravidlami Hague - Visby, Hamburskými pravidlami aj Rotterdamskými pravidlami, ďalej ktoré otázky sú regulované Hamburskými pravidlami a súčasne Rotterdamskými pravidlami a na koniec, ktoré otázky upravujú iba Rotterdamské pravidlá. Z dôvodu veľkého rozsahu daných medzinárodných dohovorov, sa autor upriami na problematiku zodpovednosti za škodu, ako ju jednotlivé ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: základné právo štátu, právo na medzinárodné styky, právna veda, subjekt medzinárodného práva, medzinárodné spoločenstvá, účel medzinárodného práva
Právna veta: Príspevok sa venuje právu na medzinárodné styky, ako jednému zo základných práv štátu, ktorého vývoj ovplyvnila nielen právna veda ale i judikatúra. Okrem konkrétnych prípadov riešených príslušnými súdnymi orgánmi autor približuje aj pohľad právnej vedy na otázky súvisiace s týmto právom.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: posudzovanie invalidity, invalidný dôchodok, ohodnotenie zdravotného postihnutia, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Príspevok Vplyv judikatúry v sporoch o invalidný dôchodok na medicínske posudzovanie invalidity, rozhodnutie o invalidnom dôchodku a konanie o preskúmanie tohto rozhodnutia sa zaoberá právnymi názormi vyjadrenými v súdnych rozhodnutiach, ktoré sa stali dôležité pre chápanie inštitútu invalidity a procesu jej posudzovania. Príspevok z týchto právnych názorov robí závery pre právnu teóriu i prax. Konkrétne ide o právne názory významné pre posudzovanie medicínskej podmienky nároku na invalidný dôchodok a to: určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri rôznej intenzite zdravot ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nátlakový nástroj zamestnancov na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov, bossnapping, protest zamestnancov, štrajk, štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy, ochrana osobnosti
Právna veta: Príspevok sa zaoberá pomerne zriedkavou situáciou, v ktorej štrajkujúci zamestnanci držia riadiacich manažérov zamestnávateľa ako rukojemníkov s cieľom presadiť svoje sociálne a ekonomické záujmy. Nepochybne, tento tzv. bossnapping, pripomínajúci dej filmu francúzskej novej vlny Všetko je v poriadku (Tout va bien, 1972) od Jean-Luc Godarda, môže byť efektívnym vyjednávacím nástrojom v rukách zamestnancov. Na druhej strane si však treba klásť otázku, či uvedený spôsob už nepresahuje legitímny rámec kolektívnej akcie.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný čas a doba odpočinku, dovolenka, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, dovolenka za kalendárny rok, minimálna výmera dovolenky
Právna veta: Autor sa v článku venuje výkladu niektorých ustanovení dotýkajúcich sa problematiky čerpania dovolenky za kalendárny rok a navrhuje ich možné riešenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ochranná známka
Právna veta: Príspevok sa zaoberá spôsobilosťou označenia odlíšiť tovar a služby jedného podnikateľa od tovarov a služieb iného podnikateľa, ktorá je jedným zo základných konceptov známkového práva. Analyzuje posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označení, jednotlivé výluky zo zápisnej spôsobilosti, ktoré musia byť podľa judikatúry európskych súdov interpretované vo svetle podstatného verejného záujmu, ako aj získanie rozlišovacej spôsobilosti užívaním.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, likvidácia dedičstva, predĺžené dedičstvo, uznesenie o dedičstve
Právna veta: Primárnym cieľom tohto príspevku je poskytnúť jeho čitateľom, ale aj samotnému autorovi ucelený pohľad na problematiku spojenú s otázkou dedičského práva, konkrétne rozhodnutí v konaní o dedičstve. V príspevku sú rozobraté tri druhy rozhodnutí v konaní o dedičstve, a to: Uznesenie o schválení prípadne neschválení dohody o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov, Uznesenie o dedičstve a Osvedčenie o dedičstve. Autor bližšie rozoberá ich obsahovú, ale aj formálnu stránku, a taktiež popisuje procesnoprávne predpoklady ich vydania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priame zastúpenie, zákonné zastúpenie maloletých, nepriame zastúpenie, zastúpenie
Právna veta: Rodičia maloletého dieťaťa sú nositeľmi rodičovských práv a povinností. Obsahom rodičovských práv a povinností je okrem iného zastupovanie maloletého dieťaťa. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na judikatúru súdov, pokiaľ ide o rozvíjanie neurčitého pojmu podstatná a bežná vec pri zastupovaní maloletého dieťaťa. Nevyhne sa popisu aplikačných problémov v praxi. Záverom prezentuje nutnosť sledovania záujmu maloletého dieťaťa pri výkone zastupovania maloletého dieťaťa.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odborná starostlivosť štatutára, povinnosť štatutárov pri výkone funkcie, konatelia
Právna veta: Príspevok je venovaný povinnosti štatutárneho orgánu konať s odbornou starostlivosťou. Autorka sa podrobnejšie venuje pojmu „odborná starostlivosť“ z dôvodu, že Obchodný zákonník tento pojem často používa, avšak ho vôbec nedefinuje.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám, predzmluvná zodpovednosť , porušenie právnej povinnosti, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je hľadanie právneho základu predzmluvnej zodpovednosti v slovenskom právnom poriadku. Predzmluvná zodpovednosť predstavuje skupinu zodpovednostných vzťahov vznikajúcich v predzmluvných rokovaniach, ktoré sú buď následkom konania v rozpore s povinnosťami priamo upravenými v právnom poriadku alebo následkom konania v rozpore s dobrými mravmi. V príspevku sa autor zameriava na analýzu možného použitia všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa § 415 Občianskeho zákonníka ako právneho základu zodpovednostných vzťahov v predzmluvných rokovaniach pri konaní v rozpore s dobrými mr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nekalá súťaž, ochrana proti nekalej súťaži podľa § 43 ObZ, účastník hospodárskej súťaže, nekalá hospodárska súťaž
Právna veta: Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Bez spotrebiteľa by hospodárska súťaž nemala zmysel, nakoľko cieľom súťažiteľov je zaujať pozornosť spotrebiteľa. Z tohto dôvodu je práve spotrebiteľ priamym terčom nekalých a agresívnych obchodných praktík. O nekalosútažnom konaní v tomto prípade hovoríme, ak konanie v hospodárskej súťaži je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a zároveň je spôsobilé privodiť spotrebiteľovi. Ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka poskytujú ochranu pred nekalou súťažou aj spotrebiteľom. Súčasná právna úprava taxatívne vymedzuje skutkové po ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť konateľa, návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovednosť za škodu voči konateľovi spoločnosti
Právna veta: Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Osobitne sa zameriava na úvahu o možnostiach výkladu platnej právnej úpravy v tejto oblasti.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, náhrada škody, zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech
Právna veta: Predmetom príspevku je vzťah inštitútu bezdôvodného obohatenia a náhrady škody ako inštitútov nahrádzajúcich majetkovú ujmu poškodeného v obchodných záväzkových vzťahoch. Príspevok sa zameriava na vymedzenie pojmu bezdôvodného obohatenia so zameraním na jeho reparačnú funkciu, analýzu rozdielov medzi inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody vyplývajúcich z koncepcie ich úpravy ako inštitútov zameriavajúcich sa na náhradu majetkovej ujmy a ich vzájomný vzťah. Súčasťou príspevku je prehľad aktuálnych trendov a judikatúry zaoberajúcej sa vzájomným vzťahom týchto inštitútov a z toho vypl ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: stanovy spoločnosti, spoločnosť s ručením obmedzeným, valné zhromaždenie s. r. o., neplatnosť uznesenie valného zhromaždenia s. r. o.
Právna veta: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nekalá súťaž, nekalosúťažné konanie, právna ochrana nekalej súťaže
Právna veta: Autor v príspevku rozoberá jednotlivé typy nekalosúťažných konaní zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi a možnosti právnej ochrany zamestnávateľa podľa platnej legislatívy SR. V súčasnom podnikateľskom prostredí s vysoko rozvinutou konkurenciou v jednotlivých hospodárskych oblastiach môžeme pozorovať čoraz častejší výskyt takýchto konaní. Ide najmä o nekalosúťažné praktiky zamestnancov vo vzťahu k ich súčasným zamestnávateľom, ako aj zamestnancov, ktorí sami začali podnikať v rovnakom odbore ako ich bývalý zamestnávateľ alebo zamestnancov, ktorí nastúpili ku konkurenčnej firme. Nie vždy sa ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: systém bankového dohľadu, banková únia, dohľad nad bankami, európska centrálna banka, všeobecné ustanovenia o dohľade
Právna veta: Tento článok analyzuje právomoci a postavenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority, EBA) a časť bankovej únie - jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM). Cieľom článku je poukázať na dôvody vzniku EBA a SSM, ktoré možno hľadať v regulatórnej a úrokovej arbitráži. Zatiaľ čo vznik EBA mieri k vytvoreniu spoločných regulačných štandardov, SSM má za cieľ vytvoriť spoločný jednotný dohľad. Otázkou ostáva, či sa prijatými opatreniami neprehlbujú tendencie vytvárania viacúrovňovej regulácie medzi členskými a nečlenskými štátmi eurozóny.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: tvorba práva, prítomnosť racionality v zákonoch, prieskum ústavnosti, ústavné súdnictvo, právomoc ústavného súdu
Právna veta: Príspevok sa zaoberá doktrínou racionálneho zákonodarcu, ktorá je v súvislosti s ústavnou konformnosťou legislatívneho procesu už pomerne často vynucovaná na najvyšších národných a európskych súdnych inštanciách. Prieskum ústavnosti je inter alia stále častejšie považovaný aj za nástroj garantovania procesných požiadaviek stanovených deliberatívnou formou demokracie. Kritérium racionality pri tom testuje kvalitu legislatívneho procesu, čo je podľa viacerých predstaviteľov právnej doktríny zásadné pre celkovú legitimitu prijatých zákonov. Súdy sú aj v dôsledku týchto názorov často krát „prizvan ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: parlamentná forma vlády, vzťah parlamentu a vlády, úloha ústavného súdu
Právna veta: Predmetom príspevku je stručná analýza premietnutia teoretickej koncepcie parlamentnej formy vlády, z ktorej vychádza aj forma vlády uplatňovaná v Slovenskej republike, do judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku je venovaná samotnej koncepcii parlamentnej formy vlády v kontexte súčasnej i historickej štátovedy a teórie ústavného práva. Druhá časť príspevku následne analyzuje vybrané rozhodnutia Ústavného súdu, a to cez prizmu toho, ako sa v nich premietli teoretické postuláty o parlamentnej forme vlády.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnený prospech, subvenčný podvod, verejné prostriedky, poskytnutie úveru, podvod, kvalifikovaná skutková podstata
Právna veta: Článok sa venuje skutkovej podstate trestného činu subvenčného podvodu zakotveného v § 225 Tr. zákona. Tento trestný čin analyzuje tak z pohľadu právneho stavu de lege lata, ale najmä de lege ferenda. Poukazuje pritom na dve zrejmé nesprávnosti v existujúcej právnej úprave, ktoré je potrebné novelizovať. Prvou z nich je chybná právna konštrukcia „kto neoprávnene získanú dotáciu ...“, uvedená v § 225 ods. 2 Tr. zákona, pretože správna má by „kto oprávnene získanú dotáciu ...“ Druhou nesprávnosťou je dvakrát použitý analogický pojem „v rozsahu väčšom” a „väčšia škoda“ v § 225 ods. 2 a § 225 ods. ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU