Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom , povinnosť zložiť preddavok na trovy konania
Právna veta: Účelom, ktorý zákonodarca sledoval zavedením ustanovenia § 141a do Občianskeho súdneho poriadku bolo zabrániť tzv. šikanóznym žalobám v sporoch, v ktorých je uplatňovaná vyššia peňažná suma. V týchto odporca (žalovaný) platí trovy konania (napr. odmenu advokáta) zo sumy, ktorá je voči nemu uplatňovaná s rizikom, že ak bude v bránení práva úspešný, navrhovateľ (žalobca) jeho trovy neuhradí, keďže ešte počas konania podľa vývoja konania napr. postúpi pohľadávku na inú osobu, u ktorej nie je zabezpečená vymožiteľnosť tejto pohľadávky. Inštitút preddavku na trovy konania má za cieľ eliminovať tiet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne postavenie vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník na strane žalovaného, vedľajší účastník konania, právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania
Právna veta: Právny záujem na výsledku konania ako podmienka možnosti vstupu do konania v pozícii vedľajšieho účastníka konania na strane niektorého z účastníkov konania nie je bližšie definovaný v Občianskom súdnom poriadku a zákonodarca ponechal na úvahe súdu výklad a aplikáciu uvedeného pojmu v individuálne určených prípadoch. Súd pritom musí rešpektovať podstatu, zmysel vedľajšieho účastníctva v kontexte s obsahom a rozsahom Ústavou garantovaného základného práva na súdnu ochranu definovaného v čl. 46 a nasl. Ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: systém úplnej apelácie, konanie vo veciach obchodného registra, koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania, možnosť súdu vykonať aj iné, účastníkmi konania nenavrhované dôkazy
Právna veta: I. V konaniach taxatívne vymenovaných v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. sa uplatňuje systém úplnej apelácie. II. Nové skutočnosti a nové dôkazy možno uplatniť ako odvolací dôvod proti uzneseniu vo veci samej, vydanému vo veciach obchodného registra podľa ustanovenia § 120 ods. 2 O. s. p., pretože ustanovenie § 205a ods. 1 O. s. p. neplatí v konaniach uvedených v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. III. Ak odvolací súd neprihliadol na nový (listinný) dôkaz predložený účastníkom konania v odvolacom konaní vo veciach obchodného registra, tomuto účastníkovi konania svojím postupom odňal možnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pracovnoprávna zodpovednosť, dotácia, neoprávnený odvod, verejné prostriedky použité v rozpore s určeným účelom, porušenie finančnej disciplíny
Právna veta: Zákonodarcom použitý termín odvody nevyhnutne v sebe zahŕňa akékoľvek peňažné plnenie, ktoré je predmetom rozhodovania orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré je zároveň príjmom štátneho rozpočtu, verejných fondov, rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov, a teda sa vzťahuje aj na odvod o aký ide vo veci samej - finančné prostriedky použité v rozpore s určeným účelom podľa § 31 ods. 3 zák. o rozpočtových pravidlách a povinnosť zaplatiť zodpovedajúce penále. Preto námietku, že pre výrazný časový odstup už nemožno voči zodpovedným zamestnancom vyvodiť zodpovednosť podľa zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: stavebný pozemok, orná pôda, dodanie a nájom nehnuteľnosti, daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a preto je stavebným pozemkom aj pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nadmerný odpočet DPH, platiteľ dane, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, zásady daňového konania, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane preukazuje platiteľ, pričom splnenie uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane , právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby, dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, faktúra ako daňový doklad
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, nepriaznivá finančná situácia, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, majetkové pomery účastníka konania
Právna veta: Majetkové pomery účastníka konania nemožno považovať za skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti a konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nedoplatok na dani, výkaz nedoplatkov ako exekučný titul, správca dane, výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
Právna veta: Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani následné rozhodnutie o námietkach je takým procesným rozhodnutím, ktorým sa povinná osoba vyzýva, aby zaplatila svoj nedoplatok na dani skôr ako správca dane začne daňové exekučné konanie. Predmetná výzva je procesným rozhodnutím, ktoré sa týka len procesného postupu správcu dane pred začatím vedenia daňového exekučného konania, nerozhoduje sa v nej o vyrubení dane v určitej výške, nakoľko táto vyplýva z iného titulu. Výsledok konania o námietke je určujúci pre ďalší postup správcu dane len v tom zmysle, čo pristúpi alebo nepristúpi k vymáhaniu nedoplatk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie riaditeľa školy o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, právo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením pomocou programov, výchovno-vzdelávacie programy
Právna veta: § 2 písm. i/, j/, l/ a s/, § 6 ods. 1, § 7 ods. 3 a 5 , § 9 ods. 3, 4 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a uviedol, že žalobkyňa je integrovanou (začlenenou) žiačkou s Downovým syndrómom, ktorá sa aktuálne nachádza v pásme I. stupňa mentálnej retardácie a je vzdelávaná podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu (ďalej IVVP) a učebných osnov špeciálnej základnej školy variant - A. Podľa jeho názoru súd nesprávne právne zistil skutkový stav z administratívneho spisu, že oznámením riaditeľka základnej školy oznámila zákonnej zástupkyni, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, objektívna zodpovednosť, liberačné dôvody
Právna veta: I. Ak ide o zodpovednosť fyzickej osoby podnikateľa za správny delikt, ide o objektívnu zodpovednosť a subjektívna stránka tohto deliktu v zákonoch nie je založená na báze zavinenia. Pre správny orgán je relevantná len existencia protiprávneho stavu, spôsobená činnosťou alebo nečinnosťou fyzickej osoby podnikateľa. II. Liberačné dôvody, pri preukázaní ktorých dochádza k redukcii, prípadne k zániku zodpovednosti fyzickej osoby podnikateľa za správny delikt, ktoré sa uplatnia vo výške sankcie alebo upustenia od jej uloženia, musia byť zakotvené vo všeobecnej rovine priamo v zákone, podľa ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre, právo na odpočítanie dane z tovarov a služby, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neautorizované sprístupnenie osobných údajov, ochrana osobných údajov , nesprístupnenie osobných údajov exekútora a prokurátorky, žiadosť o sprístupnenie informácie, osobné údaje
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné zaoberať sa pojmom osobné údaje, ktorými v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predtým § 3 zák. č. 428/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kult ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na vklad vecného bremena, Zmluva o zriadení vecného bremena, zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom podľa § 31 katastrálneho zákona, vkladové konanie, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: Katastrálny zákon v právnej norme § 4 ods. 1 ustanovuje, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra. Inštitút vkladu je založený na základe konštitutívnosti, čo znamená, že zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Okresný úrad odbor katastrálny je ako orgán štátnej správy súčasťou výkonnej moci štátu a je v jeho kompetencii rozhodovať, či sú splnené podmienky na povolenie zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra na základe vkladu práv viažucich sa k nehnuteľnostiam. Vkladové konanie ako návrhové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, zaujatosť sudcov Krajského súdu
Právna veta: Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O. s. p. je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Nemožno pritom opomenúť, že miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia príslušnosti inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba - ako výnimku - vykladať reštriktívne. Ak by totiž príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 12 ods. 2 O. s. p., hoci by tu pre takéto rozhodnutie neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pokonávka, urovnanie, dohoda o urovnaní
Právna veta: Dohoda o urovnaní (transactio) upravená v § 585 až 587 Obč. zákonníka je dohoda účastníkov záväzkového právneho vzťahu, ktorou odstraňujú spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich rušia a nahradzujú ich novými. V právnej praxi sa označuje ako pokonávka. Jej účelom je odstrániť právnu neistotu medzi účastníkmi a predísť tak ďalším nezrovnalostiam alebo sporom. Je teda nástrojom mimosúdneho riešenia sporu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: závažné porušenie podmienok stanovených právoplatným stavebným povolením, stavba umiestnená v mestskej pamiatkovej rezervácii, stavebný úrad, úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách
Právna veta: Ust. § 127a zákona 50/76 Zb. upravuje podmienky, pri ktorých je možné uskutočniť stavbu, odstrániť stavbu, vykonať stavebné úpravy alebo zabezpečiť stavebné práce na stavbe bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného úradu. K postupu podľa tohto zákonného ustanovenia, môže dôjsť, iba ak skutočnosti, ktoré oprávňujú vykonať uvedené postupy, bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného orgánu, nastali v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej situácie alebo v ich bezprostrednej hrozbe. Postup podľa tohto zákonného ustanovenia predstavuje akúsi výnim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uznesenie mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta, odvolanie hlavného kontrolóra z jeho funkcie, mestské zastupiteľstvo, konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku
Právna veta: Ustanovenie § 250zf O.s.p. zveruje do kompetencie správneho súdu preskúmať zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva, a to na základe návrhu prokurátora (ktorému musí predchádzať neúspešný protest). Ako vyplýva zo znenia § 250zf ods. 1 O.s.p., súd môže napadnuté uznesenie zrušiť (keďže v ustanovení sa výslovne uvádza, že prokurátor sa môže domáhať jeho zrušenia) a to z dôvodu jeho rozporu so zákonom. Samotné ustanovenie § 250zf O.s.p. bližšie neupravuje podrobnosti ohľadne pravidiel prieskumu uznesení samosprávy, stručne len stanovuje okruh účastníkov konania, príslušnosť súdu a prípustnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstupy stavieb, umiestnenie okien na stenách susediacich nehnuteľností, vzdialenosť medzi rodinnými domami
Právna veta: Spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia v časti odstupových vzdialeností rodinných domov spočíva vo výklade ust. § 6 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z., podľa ktorého, „v stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3“. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v spojení s § 6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktoré okrem iných požiadaviek uvádza, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia , doručovanie podľa zákona č. 511/1992 Zb., špekulácie o správnom postupe poštového doručovateľa
Právna veta: Ustanovenia o náhradnom doručovaní so vznikom fikcie doručenia predstavujú výnimku z riadneho reálneho doručenia písomnosti daňovému subjektu a z tohto dôvodu musia byť v pochybnostiach vykladané reštriktívne. Zákon spája vznik fikcie doručenia s konkrétne vymedzenými skutočnosťami, ktoré musia byť všetky doslovne naplnené pre vznik fikcie (conditio sine qua non). Pokiaľ poštový doručovateľ nevyznačil na doručenke k zásielke určenej do vlastných rúk deň jej uloženia tak, ako je to zrejmé z čl. 45 spisu, nie je možné vypočítať dátum fikcie doručenia v zmysle § 17 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. Na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obmedzenie prístupu k informáciám, žiadosť o poskytnutie informácie, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pojem „informácia“ nedefinuje. Podľa obsahu slova je informáciou správa, údaj alebo poučenie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia je základom vzájomného vymieňania údajov, ktoré má za cieľ získanie nového poznania. Rovnako tak nemá zákon č. 211/2000 Z.z. a ani iný právny predpis legálnu definíciu pojmu „rozhodovacia činnosť súdov“, resp. „rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní“. Výklad uvedeného pojmu poskytol Najvyšší súd SR vo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatočné majetkové pomery, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry sú pre rozhodovanie o priznaní oslobodenia o súdnych poplatkov rozhodujúce aktuálne majetkové pomery účastníka súdneho konania a jeho reálna možnosť prístupu k súdu pri uplatňovaní a bránení práva zaplatením súdneho poplatku. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ustanovenie § 138 OSP nepripúšťa podmieňovanie poskytnutia individuálneho oslobodenia od platenia súdnych poplatkov skúmaním dôvodov, pre ktoré sa účastníkove majetkové pomery stali tak ťaživými, že nie je spravodlivé zvyškom spoločnosti od neho požadovať niesť zákonom stanovenú poplatkovú povinnosť. Avšak j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietky k obhajobe, oslobodenie od povinnosti obhajovania, ustanovený obhajca, právo na obhajobu
Právna veta: Predstava obvineného, vyjadrená v jeho písomnom podaní, že jemu ustanovený obhajca nedostatočne obhajuje jeho záujmy, nie je dôvodom na to, aby súd ustanoveného obhajcu zbavil povinnosti obhajoby a namiesto neho ustanovoval iného obhajcu, pokiaľ reálne nie je na to preukázaný závažný dôvod, alebo že si ustanovený obhajca dlhodobo neplní svoje povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty na podanie odvolania, odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Predpokladom na odpustenie zmeškania lehoty v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. je jednak ospravedlniteľný dôvod na strane účastníka, pričom dôkazné bremeno leží na navrhovateľovi tohto procesného úkonu (čo v tomto prípade bolo splnené) a jednak podanie tohto návrhu do pätnástich dní po odpadnutí prekážky, v dôsledku ktorej bol účastník v omeškaní. Hospitalizácia v nemocnici rozhodne predstavuje ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty na podanie odvolania, avšak žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty spolu so zmeškaným úkonom treba v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. podať do 15 dní po odpadnutí prekážky.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dodatočné povolenie nepovolených zmien stavby, stavebný úrad, konanie o dodatočnom povolení stavby
Právna veta: Stavebný zákon v ustanoveniach §§ 88 a nasl. upravuje podmienky dodatočného povolenia stavby a tým dáva stavebníkom možnosť dodatočne legalizovať stavby postavené alebo začaté bez vydania stavebného povolenia. Z charakteristiky konania o dodatočnom povolení stavby podľa cit. ustanovenia vyplýva, že ide o konanie, ktoré dodatočne legalizuje už postavené stavby v rozpore so stavebným povolením. Žiadosť o stavebné povolenie alebo o dodatočné stavebné povolenie podáva stavebník alebo vlastník stavby. Ustanovenie § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sprístupnenie informácií evidenčného charakteru, ochrana osobnosti a osobných údajov
Právna veta: Komunikácia medzi povinnou osobou a žiadateľom na základe zákona č. 211/2000 Z.z. nemôže prebiehať s obsahom osobných údajov, ktoré sú chránené zákonom č. 211/2000 Z.z., a to s ohľadom i na skutočnosť, že povinná osoba si pred poskytnutím žiadosti v rámci procesného postupu neoveruje identitu žiadateľa a údaje poskytuje emailom, čo nie je spôsob komunikácie zabezpečujúci ochranu osobných údajov. Je potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti žiadateľ o sprístupnenie informácie v právnom režime podľa zákona č. 211/2000 Z.z. nie je v procesnom postavení účastníka súdneho konania, a preto nemôže dispo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby, dĺžka konania, dôvody dovolania
Právna veta: Dôvodom dovolania je len uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo uloženie takého druhu trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa (§ 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por.). Dĺžka konania nemôže byť dôvodom na úspešné uplatnenie dovolacej námietky týkajúcej sa neprimeranosti trestu uloženého v rámci zákonnej sadzby alebo nepoužitia ustanovení o mimoriadnom znížení trestu (§ 39 Tr. zák.) alebo podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody (§ 49 Tr. zák.).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesúhlas s postúpením trestného konania, trestné konanie vedené proti mladistvým, miestna príslušnosť Okresného súdu, postúpenie veci podľa § 341 Tr. por., prečin krádeže
Právna veta: Zvláštna starostlivosť, ktorú spoločnosť venuje mládeži, je premietnutá do trestného práva procesného v tom, že trestné konanie vedené proti mladistvým je upravené v niektorých zásadných smeroch odlišným spôsobom od všeobecnej úpravy trestného konania vedeného proti dospelým páchateľom (obvineným) v trestnom konaní. Prejavuje sa to i vo výnimke z miestnej príslušnosť upravenej v ustanovení § 17 Tr. por., keď ustanovenie § 341 Tr. por. umožňuje, ak to vyžaduje prospech mladistvého, postúpiť vec príslušným súdom súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt, alebo súdu na ktorom z iných dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náležitosti obchodného tajomstva, obchodné tajomstvo podľa § 17ObZ, predmet obchodného tajomstva
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dojednanie zmluvných strán o tom, že určité náležitosti zmluvy tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanovením § 17 Obchodného zákonníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby podľa § 250b ods. 1 OSP, podanie žaloby v správnom súdnictve
Právna veta: Dvojmesačná lehota v zmysle § 250b ods. 1 O.s.p. je lehotou procesnou, a teda je zachovaná, pokiaľ sa žaloba najneskôr v jej posledný deň odovzdá na pošte. Tento záver vychádza nielen z toho, že táto lehota je upravená v procesnom predpise (O.s.p.), ale má oporu aj v tom, že táto lehota je určená na urobenie procesného úkonu – podanie žaloby v správnom súdnictve. Podanie žaloby nemôže byť v žiadnom prípade obmedzené hmotnoprávnymi lehotami, ktorých účel je úplne iný než aký majú procesnoprávne lehoty bez ohľadu na to, v ktorom procesnom postupe sa uplatňujú.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna prípustnosť dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, podmienky pre odmietnutie dovolania
Právna veta: Prípustnosť dovolania podľa § 236 ods. 1 O.s.p. je objektívnou kategóriou (dovolanie je alebo nie je prípustné), ktorá sa principiálne nevzťahuje na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku – či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je dovolanie prípustné (objektívna prípustnosť dovolania je vymedzená ustanoveniami § 236 až § 239 O.s.p.). Subjektívna prípustnosť dovolania oproti tomu zahŕňa v sebe (implikuje) otázku určenia subjektu, ktorý je v danom prípade oprávnený – v zmysle § 243b ods. 5, § 218 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výrobok určený na fajčenie, predaj výrobku s obsahom nikotínu, elektronický inhalátor, zákaz predaja tabakových výrobkov, elektronická cigareta
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že časťou elektrického inhalátora (elektronickej cigarety), ktorá premieňa tekutú náplň na paru je atomizér, systém pre inhalovanie, a náplň – tzv. liquid, ktorá môže obsahovať určité množstvo nikotínu. Tieto výrobky sú teda technicky uspôsobené tak, aby mohli byť použité na inhalovanie nikotínu a tým, že by sa do nich mohla inštalovať nikotínová náplň, je naplnená definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Takéto výrobky nemusia samotné obsahovať nikotín, stačí, keď sú určené na inhalovanie nikotínu, t.j. ich naplnením náplňou s obsahom nikotínu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výmaz z obchodného registra, zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania, spôsobilosť byť účastníkom konania
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako aj na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (prvá hlava, prvá časť). Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo, preto ak po ich preskúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedostat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústna kúpna zmluva, vydržanie, dobrá viera oprávneného držiteľa, držba nehnuteľnosti, vlastnícke právo k pozemku
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, nevyplatenie náhrady mzdy v lehote splatnosti, Úroky z omeškania, neplatnosť rozviazania pracovného pomeru
Právna veta: Zamestnanec, ktorý sa domáha na súde určenia, že rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, môže v žalobe zároveň (súčasne) uplatniť aj nárok na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru (porovnaj napr. R 36/1979). Prisúdenie tohto nároku však nie je možné skôr, než súd rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru (uvedené rozhodnutie o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru predstavuje nevyhnutnú podmienku bez splnenia ktorej nie je možné rozhodnúť o nároku na náhradu mzdy). Súd v takom prípade spravidla rozhodne v rozsudku nielen o určení neplatnosti rozviazania prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právny záujem na výsledku sporu, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Právna veta: Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 93 ods. 1 O.s.p.). Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku sporu, t.j. právny záujem na úspešnosti v spore u toho účastníka, ku ktorému pristúpil. O právny záujem ide vtedy, ak rozhodnutím súdu vo veci bude dotknuté právne postavenie vedľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta
Právna veta: V konaní o vylúčenie veci z exekúcie ide o odstránenie právnej neistoty v tom, či exekúcii neprekáža také právo tretej osoby, ktoré nepripúšťa výkon exekučného titulu. Cena veci, o vylúčenie z exekúcie ktorej ide, nemá v takom konaní určujúci význam; základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, následky nezaplatenia poplatku
Právna veta: Skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neupravuje možnosť zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, neznamená, že konanie nemožno zastaviť, ak poplatník nezaplatí súdny poplatok za návrh na začatie konania (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nerozlučné spoločenstvo, určenie predmetu dedičstva, viac dedičov
Právna veta: Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstve začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia dedičstva alebo vyporiadania dedičov právoplatným rozhodnutím s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Exekučný poriadok v druhej hlave pod názvom Exekučné konanie (§ 36 a nasl.) upravuje postup súdu, súdneho exekútora a účastníkov konania pri nútenom výkone judikovaného práva. Je nepochybné, že návrh na vykonanie exekúcie sa povinnému nedoručuje a v štádiu konania o vydanie poverenia exekučný súd nemôže zohľadňovať žiadne tvrdenia povinného a vychádza iba z tvrdení oprávneného uvedených v návrhu a z exekučného titulu (§ 44 Exekučného poriadku). A tak v tomto štádiu exekučného konania nevyplýva pre súd povinnosť doručovať povinnému jeho rozhodnutia, či iné písomnosti. Až upovedomenie o začatí e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nenariadenie pojednávania v rámci exekučného konania, vyhlásenie exekúcie za neprípustnú
Právna veta: Zákonom č. 230/2012 Z. z. účinným od 9. augusta 2012 bol novelizovaný Exekučný poriadok, ktorý ustanovenie § 57 Exekučného poriadku doplnil o odsek 5, v zmysle ktorého súd nariadi pojednávanie, ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a k/. Uvedené ustanovenie bolo účinné do 31. decembra 2012, kedy na základe novely Exekučného poriadku č. 335/2012 Z. z. bol odsek 5 vypustený. Od 1. januára 2013 tak súd nie je povinný nariadiť pojednávanie v prípade, ak exekúciu vyhlási za neprípustnú podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku. Zákonodarca ponechal súdu len fakultatívnu možnosť nariadiť poje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vada konania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: S prihliadnutím na ustanovenie § 242 ods. 1 veta druhá O.s.p., ukladajúce dovolaciemu súdu povinnosť prihliadnuť vždy na prípadnú procesnú vadu uvedenú v § 237 O.s.p. (či už to účastník namieta alebo nie), neobmedzil sa Najvyšší súd Slovenskej republiky len na skúmanie podmienok prípustnosti dovolania smerujúceho proti potvrdzujúcemu rozsudku, ale sa zaoberal aj otázkou, či podané dovolanie nie je prípustné podľa § 237 O.s.p. Uvedené zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu (rozsudku alebo uzneseniu) odvolacieho súdu, ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prechod práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, zmena účastníka konania
Právna veta: V predmetnej veci návrh na zmenu účastníka konania nepodal doterajší účastník konania, ale osoba, ktorá o sebe tvrdí, že na ňu prešlo právo z exekučného titulu. Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. je aj taká osoba oprávnená navrhnúť zmenu účastníka, pričom v návrhu je inkorponovaný aj jej súhlas so vstupom do konania na strane oprávneného. Súhlas povinného sa nevyžaduje bez ohľadu na to, či sa navrhuje zmena oprávneného alebo povinného. Preto súd ani nezisťuje stanovisko tejto osoby k navrhovanej zmene účastníka. Iná je však situácia v prípade oprávneného ako osoby, ktorá svojim návrhom na vykonanie exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť za odvolanie, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Ustanovenie § 138 O.s.p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Len v prípade, že o ňom nerozhodol súd prvého stupňa o ňom rozhoduje odvolací súd.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, lehota na podanie odvolania , plynutie lehoty
Právna veta: Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania podľa § 201 OSP, odvolanie vedľajšieho účastníka, vedľajšia účastníčka na strane žalovanej
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravuje inštitút vedľajšieho účastníka nielen v § 93 ale aj v § 201 druhá veta, podľa ktorého ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník. Z tejto úpravy vedľajšieho účastníka vyplývajú niektoré rozdielnosti, ktoré sa v právnom postavení vedľajších účastníkov okrem iného prejavujú tiež v tom, že niektorí vedľajší účastníci majú právo podať odvolanie s obmedzením, že tento ich úkon nemôže odporovať úkonu (vôli) nimi podporovaného účastníka ( § 93 O.s.p.) a iní vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vykonanie záznamu, zmluva o prevode pivnice, zmena spoluvlastníckeho podielu, prevod pivnice, návrh na vklad vlastníckeho práva k časti príslušenstva bytu
Právna veta: Zmena spoluvlastníckeho podielu, ktorá vznikne prevodom pivnice, sa zapisuje do katastra nehnuteľností záznamom na návrh podľa § 35 ods. 2 katastrálneho zákona, ktorého prílohou bude zmluva o prevode pivnice a s tým súvisiaca zmena podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku. Podkladom pre vykonanie takéhoto záznamu (záznamovými listinami) bude návrh na vykonanie záznamu, prílohou ktorého bude zmluva o prevode vlastníctva pivnice (§ 35 ods. 2 katastrálneho zákona). Z návrhu musí byť pritom zrejmé, u ktorých vlastníkov bytov a v akom rozsahu (prípadne na základe a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, neudelenie azylu, zásada materiálnej pravdy, správny orgán , medzinárodná ochrana, dôkazné bremeno
Právna veta: I. Zásada tzv. materiálnej pravdy má v konaní o udelenie azylu svoje špecifiká spočívajúce v pravidelnej nedostatočnosti dôkazov preukazujúcich dôveryhodnosť žiadateľových tvrdení. Je však na správnom orgáne, aby preukázal, či vyvrátil pravdivosť žiadateľových tvrdení, a to buď úplne nevyvrátiteľne zistením presných okolností viažucich sa na tvrdenie žiadateľa o azyl, alebo aspoň s takou mierou pravdepodobnosti, ktorá nevyvoláva zásadné pochybnosti o správnosti úsudku správneho orgánu. II. Špecifikám konania o medzinárodnej ochrane zodpovedá aj štandard a rozloženie dôkazného bremena, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: strelné zbrane, Smernica Rady č. 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, európsky zbrojný pas
Právna veta: I. Sloboda pohybu a pobytu každého občana Únie na území členských štátov je právom zaručeným v článku 20 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a teda právom, ktoré, ako vyplýva z článku 20 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa uplatňuje v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v Zmluvách a prostredníctvom opatrení prijatých na ich vykonanie, a teda aj Smernicou Rady č. 91/477/EHS z18.06.1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/51/ES z21.05.2008. II. Jedný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie štátov zadržať potenciálnych imigrantov, Azyl , zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: V zmysle odporúčania Rady Európy [Odporúčanie Rady ministrov Rec(2003)5 zo 16.04.2003] sa zaistenie žiadateľov o azyl má okrem iného uskutočniť iba po dôkladnom preskúmaní jeho nevyhnutnosti v každom jednotlivom prípade a obmedzenie osobnej slobody (org. measure of detention) žiadateľov o azyl má byť pravidelne preskúmavané súdom v súlade s čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (bod 4 a 5). Podľa názoru odvolacieho súdu štáty majú nepopierateľné suverénne právo kontrolovať vstup cudzincov a ich pobyt na svojom území. Nevyhnutnou súčasťou tohto práva je oprávnenie št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: "politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila" , kandidujúca politická strana, právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, slobodná voľba svojich zástupcov, ochrana aktívneho a pasívneho volebného práva, ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, lehota na rozhodnutie ústavného súdu o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy, politické práva, konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín
Právna veta: 1. Slovné spojenie "politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila" obsiahnuté v § 59 zákona o ústavnom súde treba interpretovať tak, že ide o politickú stranu, ktorá v príslušných voľbách navrhla svojho kandidáta (kandidátov) na volenú funkciu (volené funkcie), a to buď sama, alebo v spojení s inými politickými stranami, t. j. v koalícii. Malo by teda ísť o politickú stranu, ktorá sa aktívne v príslušných voľbách zúčastnila politickej súťaže o obsadenie volenej funkcie (volených funkcií)....................2.Z § 59 zákona o ústavnom súde vyplýva, že sťažnosť proti neústavnosti alebo nezákonnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: procesná spôsobilosť, procesné podmienky konania, Nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti , Procesný úkon a stav, Konanie pred orgánom verejnej moci, Návrh na zastavenie exekúcie
Právna veta: 1. O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti (návrhu) možno hovoriť predovšetkým vtedy, ak namietaným postupom orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu toho základného práva, ktoré označil sťažovateľ, pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi napadnutým postupom tohto orgánu a základným právom, porušenie ktorého sa namietalo, ale aj vtedy, ak v konaní pred orgánom verejnej moci vznikne procesná situácia alebo procesný stav, ktoré vylučujú, aby tento orgán porušoval uvedené základné právo, pretože uvedená situácia alebo stav takú možnosť reálne nepripúšťajú (IV. ÚS 16/04, II. ÚS 1/0 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Správnosť sčítania hlasov vo voľbách, Vyhrážanie sa obyvateľom obce oprávnených hlasovať, Volebná kampaň, Nátlak na voličov, Činnosť volebných orgánov, Nezákonnosť volieb, Protiústavné alebo nezákonné konanie, Označenie dôkazov, Výsledok volieb
Právna veta: 1. Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že len hrubé alebo závažné porušenie alebo opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb môže byť príčinou na uplatnenie právomoci ústavného súdu, ktorá mu umožňuje rozhodnúť podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Namietané protiústavné alebo nezákonné konanie musí mať priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb. Túto skutočnosť musí sťažovateľ nielen namietať, ale aj doložiť exaktnými dôkazmi. Nestačí samotné označenie dôkazov (PL. ÚS 17/94, PL. ÚS 5/03 a PL. ÚS 35/03, PL. ÚS 3/2010). Súčasťou zákonných náležitostí sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, hlasovacie lístky, neplatný hlasovací lístok, predpísané tlačivo, jednoznačný prejav vôle voliča , dôvody neplatnosti hlasovacieho lístka
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o voľbách vyplýva, že pre posúdenie hlasovacieho lístka ako platného, a teda na jednoznačný prejav vôle voliča zákon vyžaduje, aby volič prejavil svoju vôľu zakrúžkovaním poradového čísla ním vybraného kandidáta na starostu obce (primátora) alebo kandidáta, prípadne kandidátov na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, na predpísanom tlačive. V tejto súvislosti ústavný súd vo svojej judikatúre konštatoval, že prejav vôle voliča musí nepochybne smerovať k tomu, aby pri úprave hlasovacieho lístka (ktorý je na predpísanom tlačive) pri voľbách bolo nepochybné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebný delikt a volebná chyba, nekalá súťaž, sčítanie hlasov okrskovou komisiou, neprípustné ovplyvňovanie výsledku hlasovania, úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu, nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly, konanie vo volebných veciach
Právna veta: Voľby môžu byť v zmysle judikatúry (PL. ÚS 98/07) ústavného súdu (a tiež podža teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr. nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu) alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo volebných veciach, výsledok voľby, porušenie ustanovení volebného zákona, rozhodnutie ústavného súdu o neplatnosti voľby kandidáta na poslanca alebo starostu
Právna veta: Základným predpokladom úspešnosti návrhu na vydanie rozhodnutia ústavného súdu o neplatnosti voľby kandidáta na poslanca alebo starostu (primátora) je zistenie, že došlo k porušeniu ustanovení volebného zákona spôsobom, ktorý mohol ovplyvniť výsledok voľby dotknutého kandidáta.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volič hlasuje osobne, členovia volebných komisií, Činnosť volebných orgánov, samostatná volebná súťaž, hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, hlasovanie mimo volebnej miestnosti, skutočne vykonaná voľba
Právna veta: Hlasovanie mimo volebnej miestnosti je možné zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. Je potrebné, aby volič požiadal okrskovú volebnú komisiu, aby hlasovanie mimo volebnej miestnosti bolo umožnené (§ 31 ods. 6 zákona o voľbách). Z citovaného ustanovenia nemožno vyvodiť, že túto žiadosť musí urobiť priamo volič, ktorého sa závažný, najmä zdravotný dôvod týka. Preto je možné, aby ktorýkoľvek volič v územnom obvode volebného okrsku požiadal v mene iného voliča, aby mu bolo umožnené hlasovať mimo volebnej miestnosti. Takto môže napr. volič požiadať o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odkaz na vykonané dokazovanie, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: K porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd dôjde, ak súd nedostatočne odôvodnil napadnuté rozhodnutie a vinu sťažovateľa založil iba na simplexnom zovšeobecňujúcom konštatovaní, bez odkazu na vykonané dokazovanie a odôvodnenie všetkých pre vec rozhodujúcich skutočností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úspech účastníka konania, nedeliteľný predmet konania, kasačná právomoc ústavného súdu, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, náhrada trov konania
Právna veta: Citovaná judikatúra dokumentujúca opatrnosť ústavného súdu pri realizácii jeho kasačnej právomoci vo vzťahu k rozhodnutiam všeobecných súdov sa ešte viac prehlbuje pri ústavno­súdnom prieskume súdnych rozhodnutí o trovách konania. Ústavný súd iba celkom výnimočne podrobnejšie preskúmava rozhodnutia všeobecných súdov o trovách konania. Problematika náhrady trov konania by mohla dosiahnuť ústavnoprávny rozmer len v prípade extrémneho vybočenia z pravidiel upravujúcich toto konanie, k čomu by mohlo dôjsť najmä na základe takej interpretácie a aplikácie príslušných usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu, relatívna neplatnosť právneho úkonu, povinnosť prihliadať z úradnej moci, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Dovtedy kým sa osoba dotknutá úkonom nedovolá neplatností právneho úkonu treba sa na tento úkon pozerať ako na platný so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi. Aby nastali účinky relatívnej neplatnosti právneho úkonu stačí aj mimosúdne oznámenie osoby úkonom dotknutej, že sa dovoláva tejto neplatnosti. Vždy sa však musí jednať o výslovný prejav, z ktorého vyplýva vôľa dovolať sa neplatnosti právneho úkonu. Musí byť z neho taktiež zrejmé, v čom je konkrétna vada právneho úkonu, ktorá má za následok neplatnosť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu v trestnom konaní, právo osôb zvoliť obvinenému obhajcu, úplná spôsobilosť obvineného na právne úkony, súhlas obvineného s ustanovením obhajcu, ustanovenie zákonného zástupcu
Právna veta: Jednou zo základných náležitostí realizácie práva na obhajobu v trestnom konaní (rovnako aj pri rozhodovaní o väzbe) je úplná spôsobilosť obvineného na právne úkony. Takej fyzickej osobe, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, resp. bola tejto spôsobilosti celkom pozbavená, musí byť ustanovený zákonný zástupca. Nedostatok zákonného zastúpenia v takomto prípade znamená z ústavnoprávneho hľadiska úplné popretie základného práva na obhajobu... Právo osôb uvedených v ustanovení § 39 ods. 2 Trestného poriadku zvoliť obvinenému obhajcu je viazané na súh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: In abstracto samotný príbuzenský vzťah sudcu, Osobná nestrannosť sudcu , rovnaké postavenie účastníkov v konaní, zásada index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), nestrannosť sudcu , subjektívny test nestrannosti sudcu, príbuzenský vzťah sudcu k účastníkovi konania alebo zástupcu účastníka
Právna veta: Nestrannosť je vo vnímaní ESĽP absenciou zaujatosti či predsudku vo veci, pričom nestrannosť môže byť overovaná už spomenutým subjektívnym a objektívnym testom. Východiskom je subjektívny test, v ktorom sa zisťuje osobné presvedčenie, postoj sudcu, resp. jeho záujem v prerokúvanej veci. Osobná nestrannosť sudcu sa predpokladá, kým sa nepreukáže opak. Takýmto „opakom“ môže byť sudcom prejavené nepriateľstvo, neznášanlivosť alebo ak si napríklad sudca z osobných dôvodov vyhradí prerokovanie veci pre seba. Požiadavka nestrannos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada starostlivého uváženenia všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne, právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania, nesprávne hmotnoprávne posúdenie, existencia poľahčujúcich a priťažujúcich okolností , možnosť uplatňovania námietok voči skutkovým zisteniam
Právna veta: Pokiaľ ide dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., z jeho dikcie vyplýva, že vo vzťahu k zistenému skutku je možné dovolaním namietať výlučne vady právne, a teda to, že skutok tak, ako bol súdom zistený, bol nesprávne právne kvalifikovaný. Popri vadách, ktoré sa týkajú právneho posúdenia skutku, možno tiež vytýkať iné nesprávne hmotnoprávne posúdenie. Rozumie sa ním zhodnotenie otázky, ktorá nespočíva priamo v právnej kvalifikácii skutku, ale v právnom posúdení inej skutkovej okolnosti majúcej význam z hľadiska hmotného práva. Daná úp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: univerzalita ústavnej sťažnosti, predmet ochrany pred porušením ústavy, konanie vo volebných veciach, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Zákon o ústavnom súde upravuje v tretej časti označenej ako „Konanie pred ústavným súdom“ niekoľko typov konaní pred ústavným súdom. Konanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy je upravené v jej druhej hlave v šiestom oddiele, in concreto v ustanoveniach § 49 až § 56, a konanie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy je upravené v siedmom oddiele tejto hlavy v ustanoveniach § 59 až § 63d, pričom z nich § 59 až § 63 sa vzťahujú aj na konanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Každé z týchto osobitných konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ustanovený obhajca, povinnosť ustanoviť obvinenému obhajcu, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por., nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania, porušenie práva na obhajobu, uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu, vlastná úvaha o voľbe použitých dôkazných prostriedkov
Právna veta: Dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku je zásadné porušenie práva na obhajobu, spočívajúce najmä v porušení ustanovení o povinnej obhajobe. Právo na obhajobu v zmysle tohto dovolacieho dôvodu je potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre úplné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu. Za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov, pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10, resp. práva podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: prechod práva alebo povinnosti z exekučného titulu, notárska zápisnica ako spôsobilý exekučný titul, exekučné konanie, Nútená realizácia práv oprávneného, Záväzky voči oprávnenému, Právoplatne rozhodnuté vo veci, Spor účastníkov exekučného konania
Právna veta: 1. Ústavný súd zásadne konštatuje, že exekučné konanie spravidla treba považovať za konanie po právnej stránke, ako aj po faktickej (skutkovej) stránke za pomerne jednoduché. Je to dané tým, že o spore účastníkov exekučného konania bolo už právoplatne rozhodnuté vo veci samej exekučným titulom, ktorý je podkladom pre nariadenie exekúcie. Medzi účastníkmi exekučného konania už preto nemôže byť sporné, aké práva prináležia oprávnenému a aké záväzky má voči oprávnenému povinný. Zmyslom exekučného konania je nútená realizácia práv oprávneného, keďže povinný dobrovoľne nesplnil, resp. čiastočne nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Nekalý spôsob vedenia volebnej kampane, Trest za porušenie volebných predpisov, Opačný výsledok volieb, Pravdepodobnosť vplyvu volebnej chyby na výsledok volieb, Zaistenie legitimity zvoleného orgánu, Spôsob vedenia volebnej kampane, Vyhlásenie volieb za neplatné
Právna veta: 1. Podľa názoru ústavného súdu vyhlásenie volieb za neplatné nie je možné chápať ako trest za porušenie volebných predpisov, ale ako prostriedok k zaisteniu legitimity zvoleného orgánu. Rozhodujúca je pravdepodobnosť vplyvu volebnej chyby na výsledok v konkrétnych voľbách. Iba abstraktná možná príčinná súvislosť nepostačuje. Iná situácia by nastala, keby išlo o zjavne nekalý spôsob vedenia volebnej kampane, ktorý by mohol mať s veľkou pravdepodobnosťou za následok opačný výsledok volieb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obvyklá cena alebo odplata, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, drogová trestná činnosť, určenie minimálnej ceny na čiernom trhu, postup pri určovaní množstva obvyklých jednorázových dávok, výdatnosť zaistenej drogy
Právna veta: Vo veciach drogovej trestnej činnosti je v praxi súdov používaný všeobecne objektivizovaný spôsob určovania ceny pri trestnej činnosti zaistených drog, a to ich rozdelením na obvyklé jednorázové dávky v závislosti od výdatnosti zaisteného druhu drogy s následným priradením im odhadom (ide o „čierny trh“, pričom „odhadom“ sa rozumie nie svojvoľne pre daný prípad, ale rovnako vo všetkých obdobných prípadoch, avšak „odhadom“ vzhľadom na praktiky „čierneho trhu“, pozn.) určenej minimálnej ceny na „čier ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie predbežného opatrenia , ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, predbežné opatrenie podla O.s.p, riadne poskytnutie ochrany príslušnému základnému právu vo veci samej, dostatočnosť zistenia skutkového stavu
Právna veta: Ústavný súd vo svojej doterajšej judikatúre (napr. m. m. II. ÚS 459/2010, I. ÚS 458/2011, I. ÚS 526/2012, III. ÚS 261/2013 a I. ÚS 366/2013) zaujíma mimoriadne zdržanlivý postoj voči uzneseniam (rozhodnutiam), ktorými sa rozhoduje len o predbežných (dočasných) opatreniach. Ústavný súd zdôrazňuje na jednej strane dostupnosť iných prostriedkov nápravy, konkrétne návrhu na zrušenie predbežného opatrenia v konaní podľa § 74 a nasl. a § 102 Občianskeho súdneho poriadku, na druhej strane však prízvukuje dočasnosť, resp. predbežnosť posúdenia veci pri predbežnom opatrení s tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: plynulý priebeh volieb, právo na sudnu ochranu, registrácia kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí , návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd, lehota na odstránenie nedostatkov predkladanej petície
Právna veta: Podľa poznámky pod čiarou 4a), na ktorú odkazuje § 16 ods. 9 zákona o voľbách, sa na podrobnosti ohľadne petície voličov použijú ustanovenia zákona o petičnom práve. Ústavný súd uznáva, že zákonom o petičnom práve stanovená lehota na odstránenie nedostatkov predkladanej petície (30 dní) v prípade registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí nezohľadňuje potrebu plynulého priebehu volieb, ktorej naproti tomu zodpovedajú krátke lehoty uvedené v § 17 ods. 4 a 5 zákona o voľbách a § 250zb OSP, avšak v záujme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin a spôsoby jeho spáchania, ústavná sťažnosť, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, väzba, právo obvineného požiadať o prepustenie na slobodu, dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, povinnosť skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú, právo na urýchlené skúmanie dôvodnosti väzby
Právna veta: Vychádzajúc z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) ústavný súd pripomína, že súdy majú povinnosť preskúmať dôvody väzby obvineného v priebehu konania a prepustiť ho na slobodu, ak okolnosti ďalej neodôvodňujú pokračovanie pozbavenia jeho osobnej slobody. Dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu môže odôvodňovať väzbu v počiatočnom štádiu konania, avšak v určitom štádiu konania to už nepostačuje. Posúdenie dôvodnosti trvania väzby nemôže byť abstraktné, ale musí zohľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odvolanie konateľa valným zhromaždením, povinnosť bezodkladne zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, vzdanie sa funkcie konateľa
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predloženáj plná moc udelená dedičom, posledná vôľa vo forme notárskej zápisnice, dohoda o splnomocnení, konanie o dedičstve, osvedčenie o dedičstve, odmietnutie dedičstva, rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, skutočná zhodná voľa dedičov
Právna veta: „V prvom rade treba uviesť, že ak v konaní o dedičstve jeden z dedičov navrhol i v zastúpení druhého z dedičov dohodu, ktorá sa svojimi dôsledkami blíži k odmietnutiu dedičstva (§ 463 Občianskeho zákonníka), je potrebné pred rozhodnutím o vydaní osvedčenia skúmať, či medzi splnomocniteľom a splnomocnencom neexistuje rozpor v záujmoch (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Je preto v takom prípade potrebné, najmä ak nie je táto možnosť na uzavretie dohody výslovne obsiahnutá v predloženej plnej moci udelenej dedičom inému dedičovi, vypočuť ho na jej obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právoplatné rozhodnutie, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, použitie Civilného sporového poriadku, skúmanie súladu príslušných zákonov s ústavou či medzinárodnou zmluvou, viazanosť súdu rozhodnutím ústavného súdu, rozhodnutie v blokovom konaní, viazanosť súdu oslobodzujúcim rozsudkom
Právna veta: „Súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore s ústavou, so zákonmi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 109 ods. 1 písm. b/ O. s. p.). Súd je tiež viazaný rozhodnutím ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a slobôd. Ďalej je súd viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, skutočnosti skôr neznáme, iné rozhodnutie o vine a treste, náprava chýb v skutkových zisteniach, obnova konania podľa Trestného poriadku
Právna veta: Obnova konania, ktoré skončilo právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý slúži k náprave chýb v skutkových zisteniach, ktoré vznikli tým, že súdu neboli v čase vyhlásenia rozhodnutia známe skutočnosti alebo dôkazy spôsobilé vniesť odlišný pohľad na skutkový stav veci a v nadväznosti na to i na právne posúdenie a výrok o vine, prípadne o treste. Účelom obnovy konania preto nie je posúdiť celkovú zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, Správnosť sčítania hlasov vo voľbách, Začiatok hlasovania, Povinnosť vyhotoviť zápisnicu o výsledku volieb v obci , Povinnosť obce odovzdať v dvoch rovnopisoch príslušným komisiám zoznamy voličov, Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov, Zápisnica o výsledku volieb v obci, Povinnosť miestnej volebnej komisie vyhotoviť kópie zápisnice o výsledku volieb, Miestna volebná komisia
Právna veta: 1. Zákon o voľbách neupravuje striktne čas, v ktorom musí byť volebná dokumentácia miestnou volebnou komisiou prekontrolovaná, v § 5 ods. 2 tohto zákona je ustanovená iba povinnosť obce odovzdať v dvoch rovnopisoch príslušným komisiám zoznamy voličov najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. Zo zákona o voľbách taktiež nevyplýva povinnosť miestnej volebnej komisie vyhotoviť kópie zápisnice o výsledku volieb aj pre jednotlivých členov tejto komisie, podľa § 43 ods. 1 zákona o voľbách je miestna volebná komisia povinná vyhotoviť zápisnicu o výsledku volieb v obci dvojmo spolu s podpismi pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Dosiahnutie absolútneho súladu prípravy a priebehu volebného procesu so zákonom, Spochybňovanie parlamentnej demokracie a inštitútu volieb, Nespokojnosť politických strán s výsledkom volieb, Slobodná súťaž politických síl , Zrušenie výsledku volieb
Právna veta: 1. V rámci svojej rozhodovacej činnosti už ústavný súd uviedol, že dosiahnutie absolútneho súladu prípravy a priebehu volebného procesu so zákonom je prakticky neuskutočniteľné. Ak by sa nespokojnosť politických strán a hnutí, resp. nezávislých kandidátov zúčastnených na voľbách s volebnými výsledkami prejavila vždy po voľbách iniciovaním konania pred ústavným súdom, môže to viesť k spochybňovaniu parlamentnej demokracie a inštitútu volieb. Vyhlásenie volieb za neplatné, resp. zrušenie ich výsledku z dôvodu nepatrného porušenia ustanovení zákona o voľbách totiž vytvára možnosti pre vedomú mani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Hlasovacie lístky vložené do volebnej obálky, Neplatnosť volieb, Voličmi upravené hlasovacie lístky, Okrsková volebná komisia, Existencia vyššieho počtu hlasovacích lístkov
Právna veta: 1. Ústavný súd konštatuje, že existencia vyššieho počtu hlasovacích lístkov, ktoré boli vytlačené pre potreby volieb, ešte sama osebe nemôže viesť k záveru o neplatnosti volieb, keďže pri zisťovaní ich výsledku sú relevantné len voličmi upravené hlasovacie lístky vložené do volebnej obálky vydanej okrskovou volebnou komisiou priamo pri volebnom akte a vložené do volebnej schránky.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Nestrannosť sudcu, Objektívna nestrannosť, Senát ústavného súdu , Vylúčeniu z výkonu jeho sudcovskej funkcie , Teória zdania, Subjektívne nestranný sudca
Právna veta: 1. Objektívna nestrannosť sa nikdy neposudzuje podľa subjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa vonkajších objektívnych skutočností. V danom prípade teda platí tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán. Objektívna nestrannosť sudcu je založená na vonkajších prejavoch previazanosti sudcu s prerokúvaným prípadom či jeho vzťahom k účastníkom (resp. vedľajším účastníkom) konania (m. m. I. ÚS 352/2010). V prípade subjektívneho hľadiska sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku (Piersack v. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Kupovanie hlasov oprávnených voličov, Zásady trestného konania, Konanie o volebných veciach, Hodnovernosť a preukázatežnosť tvrdení, Priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb, Vyšetrovací orgán
Právna veta: 1. Ústavný súd k uvedenému poukazuje taktiež na judikatúru, v ktorej uviedol, že v konaní o volebných veciach sa neuplatňuje vyhžadávacia zásada, ktorá je jednou z vedúcich zásad trestného konania (PL. ÚS 52/2011). Ústavný súd už na dôvetok judikoval, že v konaní vo volebných veciach nie je "vyšetrovacím orgánom", ktorý zisťuje (môže zisťovať) skutkový stav metódami a spôsobmi charakteristickými pre prácu orgánov činných v trestnom konaní. Jeho úlohou je predovšetkým zvážiť hodnovernosť a preukázatežnosť tvrdení sťažovatežky v kontexte s ďalšími konkrétnymi okolnosťami posudzovanej veci a na t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť označiť subjekt ktorému má súd uložiť právnu povinnos, právo podať proti rozhodnutiu o nariadení predbežného opatrenia odvolanie, účastník konania a iná osoba v konaní o nariadení predbežného opatrenia, súčasť občianskeho súdneho konania, konanie o nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: V civilnom sporovom konaní dominantne ovládanom zásadou dispozičnou je procesnou zodpovednosťou žalobcu, aby presne označil subjekt, ktorému má všeobecný súd rozhodnutím uložiť právnu povinnosť. Konanie o nariadenie predbežného opatrenia tvorí súčasť občianskeho súdneho konania, je však formulované ako relatívne samostatný rozhodovací proces s účelom líšiacim sa od konania vo veci samej, na ktorom je konanie o nariadenie predbežného opatrenia procesne závislé. Skutočnosť, že OSP v § 76 ods. 2 umožňuje nariadiť predbežné opatrenie aj subjektu odlišnému od účastníka konania, je podža názoru ústa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vyčiarknutie kandidáta z kandidátnej listiny, kontrola dodržania jednotlivých podmienok voliteľnosti , konanie o sťažnosti, konanie vo volebných veciach, pasívne volebné právo, návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta
Právna veta: Ústavný súd už v minulosti k fáze prípravy volieb pri registrácii kandidátnych listín uviedol: Zákonodarca... s výkonom pasívneho volebného práva podľa zákona o voľbách do orgánov samospráv... spája určité podmienky alebo predpoklady, a zároveň v ňom pre účely kontroly splnenia uvedených predpokladov stanovuje aj osobitný mechanizmus, v ktorom v prípravnej fáze volieb v rámci súťaže politických síl právomoc preskúmania splnenia uvedených podmienok voliteľnosti u jednotlivých kandidátov zveruje volebnej komisii... Na regulárnosť tejto "súťaže" vo fáze prípravy volieb pri registrácii kandidátnyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia podľa § 93 TZ, trestný čin, preventívna väzba, existencia dôvodného podozrenia, dôkazy proti obvinenému, skutok, ktorý má znaky trestného činu, zohľadnenie predchádzajúcej trestnej činnosti
Právna veta: 1) Treba upozorniť, že Trestný poriadok nevyžaduje, aby existencia, dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu bola podporená aj zodpovedajúcimi dôkazmi proti obvinenému. Pri rozhodovaní o väzbe postačuje dostatočne preukázať podozrenie, že obvinený spáchal skutok, ktorým naplnil znaky príslušného trestného činu. Až následne po vznesení obvinenia sa v rozhodujúcej miere vytvára priestor pre dokazovanie v prípravnom konaní, v dôsledku čoho sa dôvodnosť vzneseného obvinenia postupne buď potvrdzuje alebo vyvracia. Dôvodné podozrenie predpokladá existenciu faktov alebo informácii, ktoré by o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti , pracovný úraz alebo choroba z povolania, majetková ujma, intenzita poškodenia zdravia, dosahovanie nižšieho zárobku
Právna veta: Citované zákonné ustanovenie vymedzuje náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity tak, že táto sa poskytne v takej sume, aby spolu s jeho zárobkom po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania sa pripočítaním prípadného invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, poskytovaného z toho istého dôvodu rovnala jeho priemernému zárobku pred vznikom škody. Ide tak o majetkovú ujmu, ktorej výška predstavuje rozdiel medzi priemerným zárobkom dosahovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná udalosť ako právna skutočnosť, smrť poisteného ako poistná udalosť, zmluva o dôchodku , doživotné právo na vyplácanie dôchodku, zmluva uzavretá na dobu určitú, smrť fyzickej osoby
Právna veta: „Trvanie zmluvy o dôchodku je ohraničené právnou skutočnosťou. V prípade doživotne určenej doby je touto rozhodujúcou právnou skutočnosťou smrť fyzickej osoby. Skutočnosť, že takto určená doba má neurčité trvanie, je logická, keďže nie je možné v čase uzatvorenia zmluvy dopredu vedieť, kedy poberateľ dôchodku zomrie. Zákonodarca v ustanoveniach o zmluvách dôchodku nepracuje so slovom smrť, ale uvádza, že zmluva o dôchodku sa môže uzavrieť na doživotne, alebo inak určenú dobu neurčitého trvania. Vymedzenie doby trvania zmluvného vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť rodičov, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu, záujem dieťaťa, výkon rodičovských práv a povinností, výchova dieťaťa na základe vzájomnej dohody rodičov, obmedzenie práv rodičov
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti patria obidvom rodičom. Či už rodičia žijú v manželstve, alebo nie, predpokladá sa, že dieťa vychovávajú v zásade na základe vzájomnej dohody a v záujme maloletého dieťaťa. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) preferuje predovšetkým dohodu rodičov pri výkone rodičovských práv a povinností (§ 35, § 36, § 25 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona o rodine). Až keď nedôjde k dohode rodičov o výkone rodičovských práv, rozhodne o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pôsobenie poslancov ako nositeľov verejnej moci, sťažovatelia ako fyzické osoby, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí , slobodný výkon mandátu
Právna veta: Porušenie uvedenej zásady (zásady slobodného výkonu mandátu, pozn.) by v tomto konaní mohli namietať len v súvislosti so základným právom, ktoré je organicky spojené, resp. má (mohlo by mať) aspoň dosah na výkon ich verejnej funkcie, t. j. výkon ich poslaneckého mandátu. Za takéto základné právo však nemožno považovať základné právo podľa čl. 30 ods. 1 ústavy (porov. napr. II. ÚS 48/97). Právo slobodného výkonu mandátu v zmysle ustanovenia čl. 73 ods. 2 ústavy, je právom, ktorým nedisponujú sťažovatelia ako fyzické osoby, ale ako poslanc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranu, konanie a rozhodovanie súdu o väzbe, právo na osobnú slobodu
Právna veta: Článok 17 ústavy týkajúci sa osobnej slobody obsahuje jej základné hmotné a tiež procesné atribúty vrátane práva na súdnu ochranu pri jej pozbavení, a preto na konanie a rozhodovanie súdu o väzbe je aplikovateľné toto špeciálne ustanovenie o osobnej slobode, a nie všeobecné ustanovenie čl. 46 ods. 1 ústavy o práve na súdnu ochranu. V rámci konania o väzbe preto nemôže dôjsť k porušeniu čl. 46 ods. 1 ústavy, keďže túto oblasť ochrany práv upravuje vo svojich ustanoveniach čl. 17 ústavy. Napokon z obdobných dôvodov potvrdzuje neaplikovateľnosť čl. 6 ods. 1 dohovoru na kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo vlastniťmajetok, vlastnícke právo k poskytnutým majetkovým hodnotám, návrh na učenie neplatnosti hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, účastníci konania o určenie neplatnosti hlasovania, nerozdielne spoločenstvo účastníkov sporu, rozhodnutie nahradzujúce konkrétny výsledok hlasovania
Právna veta: „Ak má byť určená neplatnosť hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, musia sa konania zúčastniť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. V prípade, že účastníkmi konania na základe predmetného určujúceho návrhu nie sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, rozhodnutie, ktoré by malo byť v konaní vydané by nemohlo byť záväzné aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí neboli účastníkmi konania (§ 159 ods. 2 O. s. p.). Obdobný názor vyslovil aj Ústavný súd SR (IV. ÚS 194/2012­17), ktorý vyslovil, že je nepochybné, že sú to iba a len vlastníci bytov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Oblasť zmluvných vecí, Žalobca, ktorý nadobudol dlhopis na doručiteľa od tretej osoby, Porušenie povinností v oblasti poskytovania informácií , Emitent dlhopisu, Dlhopis, Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1. Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide vo veci samej, sa žalobca, ktorý ako spotrebiteľ nadobudol dlhopis na doručiteľa od tretej osoby konajúcej v rámci jej povolania alebo podnikania bez toho, aby medzi uvedeným spotrebiteľom a emitentom tohto dlhopisu došlo k uzavretiu zmluvy – čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu –, nemôže odvolávať na právomoc podľa tohto ustanovenia na účely žaloby podanej proti uvedenému emitentovi a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Predĺženie období vyžadovaných na služobný postup, Kompenzácia za diskrimináciu, Obete diskriminácie, Odstránenie diskriminácie na základe veku, Rozdielne zaobchádzanie na základe veku, Výpočet služobného postupu, Finančná kompenzácia, Započítanie období služby dosiahnutých pred dovŕšením veku 18 rokov
Právna veta: 1. Právo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na odstránenie diskriminácie na základe veku započítava obdobia služby dosiahnuté pred dovŕšením veku 18 rokov, ale ktorá zároveň obsahuje pravidlo, ktorého uplatňovanie je v skutočnosti určené len zamestnancom – obetiam tejto diskriminácie, ktoré o jeden rok predlžuje obdobie vyžadované na postup v každom z prvých troch platových stupňov a ktoré tým s konečnou platnosťou zachováva rozdielne zaobchádzanie na základe veku............................... 2. Právo Únie, najmä článok 16 smernice 2000/78, sa má vykladať v tom zmysle, že vnútro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: Rozmnoženina nachádzajúca sa na papierovom plagáte, Ekonomická hodnota využívania objektu chráneného autorským právom, Súhlas s distribúciou prenosu na plátno , Pravidlo vyčerpania distribučného práva , Držitelia autorských práv, Primeraná odmena za obchodné využívanie ich die
Právna veta: 1.Držitelia autorských práv súhlas s distribúciou prenosu na plátno neposkytli, aspoň nie výslovne. Preto by uplatnenie pravidla vyčerpania distribučného práva zbavilo týchto držiteľov možnosti zakázať šírenie týchto objektov alebo v prípade šírenia požadovať primeranú odmenu za obchodné využívanie ich diel. V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že aby takáto odmena predstavovala primeranú odmenu, musí byť v zodpovedajúcom pomere k ekonomickej hodnote využívania objektu chráneného autorským právom (pozri analogicky rozsudok Football Association Premier League a i., EU:C:2011:631, body 107 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Právomoc súdu rozhodovať o škode, Miesto vzniku škody , Elektronické zverejnenie chránených fotografií na internetovej stránke , Údajné porušenia autorských práv, Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov
Právna veta: 1. Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného porušenia autorských práv a s nimi súvisiacich práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vec prejednáva, má tento súd právomoc na základe miesta vzniku škody rozhodovať o žalobe o zodpovednosti za porušenie týchto práv elektronickým zverejnením chránených fotografií na internetovej stránke prístupnej v obvode tohto súdu. Tento súd má právomoc rozhodovať iba o škode spôsobene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Zníženie počtu vydaných koncesií, Významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi, Boj proti trestnej činnosti , Reorganizácia systému prostredníctvom časového zjednotenia platnosti koncesií, Činnosti týkajúce sa hier a stávok, Znižovania herných príležitostí, Zákaz činnosti týkajúce sa hier a stávok, Osobitná právna úprava hazardných hier, Ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku, Zjednotenie platnosti koncesií
Právna veta: 1. Treba však pripomenúť osobitnú povahu právnej úpravy hazardných hier, ktorá je súčasťou tých oblastí, v ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi. Ak v tejto oblasti neexistuje harmonizácia na úrovni Únie, prináleží každému členskému štátu, aby v týchto oblastiach určil na základe vlastnej stupnice hodnôt požiadavky, ktoré si vyžaduje ochrana predmetných záujmov, pričom identifikácia cieľov, ktoré naozaj sleduje vnútroštátna právna úprava, patrí v rámci veci predloženej Súdnemu dvoru na základe článku 267 ZFEÚ do právomoci vnút ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Zabezpečenie športových udalostí, Poskytnutie futbalového štadiónu za úhradu, Poskytovanie rozličných služieb, Zmluva, ktorá ponecháva majiteľovi určité práva a právomoci , Dĺžka užívania nehnuteľnosti
Právna veta: 1. Poskytnutie futbalového štadiónu za úhradu v zmysle zmluvy, ktorá ponecháva majiteľovi určité práva a právomoci a upravuje poskytovanie rozličných služieb z jeho strany, najmä služieb údržby, upratovania, starostlivosti a udržiavania, ktoré tvoria 80 % zmluvne uvádzanej úhrady, v zásade nepredstavuje „prenájom nehnuteľného majetku“ v zmysle tohto ustanovenia. Posúdiť to však prináleží vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Úroky z omeškania, Zmluva o hypotekárnom úvere , Zákonná sadza, Nehnuteľnosť zaťažená hypotékou, Podmienky zmluvy o hypotekárnom úvere, Nútený výkon rozhodnutia, Nekalá povaha zmluvnej podmienky
Právna veta: 1. Článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému vnútroštátnemu ustanoveniu, podľa ktorého vnútroštátny súd rozhodujúci v konaní o nútenom výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou má dať prepočítať sumy, ktoré sú dlžné podľa zmluvnej podmienky zmluvy o hypotekárnom úvere stanovujúcej úroky z omeškania, ktorých sadzba je trikrát vyššia než zákonná sadza, a to tak, aby výška týchto úrokov neprekračovala toto maximum, ak uplatňovanie tohto vnútroštátneho ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Priznanie práv na dôchodok, Započítanie období školskej dochádzky, Výpočet výšky dôchodku, Oblasť politiky zamestnanosti a trhu práce
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá vylučuje započítanie období školskej dochádzky absolvovaných úradníkom pred dovŕšením veku 18 rokov na účely priznania práv na dôchodok a výpočtu výšky jeho starobného dôchodku, vzhľadom na to, že na jednej strane je objektívne a primerane odôvodnená legitímnym cieľom v oblasti politiky zamestnanosti a trhu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Sociálne zabezpečenie konzulárnych pracovníkov, Pracovník zamestnaný na konzulárnom úrade tretieho štátu, Viedenský dohovor, Konzulárne styky, Konzulárny úrad
Právna veta: 1. Počas obdobia, keď bol štátny príslušník členského štátu zamestnaný na konzulárnom úrade tretieho štátu, ktorý má sídlo na území členského štátu, v ktorom má tento štátny príslušník bydlisko, avšak nie je jeho štátnym príslušníkom, sa na tohto štátneho príslušníka nevzťahujú právne predpisy členského štátu v zmysle tohto ustanovenia, ak uvedený štátny príslušník nie je podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má bydlisko, prijatých na základe článku 71 ods. 2 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch uzatvoreného vo Viedni 24. apríla 1963, poistený vo vnútroštátnom systéme soci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: Vlastný duševný výtvor, Zostavovateľ databázy, Právna ochrana databáz, Databáza alebo jej duplikát, Zmluvné obmedzenia používania databázy
Právna veta: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na databázu, ktorá nie je podľa uvedenej smernice chránená autorským právom ani právom sui generis , pričom však článok 6 ods. 1 a články 8 a 15 danej smernice nebránia tomu, aby zhotoviteľ takej databázy stanovil zmluvné obmedzenia jej používania tretími osobami bez toho, aby pritom bolo dotknuté uplatniteľné vnútroštátne právo.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Právne služby, Špecifické vypracovanie zmluvnej podmienky, Štandardizované podmienky zmlúv týkajúcich sa poskytovania právnych služieb, Povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s výkonom povolania advokáta, Dôverný charakter vzťahu advokát a klient
Právna veta: 1. Advokáti sú v rámci svojej činnosti povinní dbať na dodržiavanie dôverného charakteru svojich vzťahov s „klientmi spotrebiteľmi“, táto nepredstavuje prekážku uplatňovania smernice 93/13 na štandardizované podmienky zmlúv týkajúcich sa poskytovania právnych služieb................2. Zmluvné podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté, najmä tie, ktoré sú navrhované pre všeobecné uplatňovanie, neobsahujú, ako také, individualizované informácie týkajúce sa klientov advokátov, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s výkonom povolania advokáta............... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Cena za letenku , Elektronický rezervačný systém leteniek, Ceny za letecké dopravné služby, Letecká dopravná služba, Zákazník leteckej dopravy
Právna veta: 1. Článok 23 ods. 1 druhá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci elektronického rezervačného systému ako vo veci samej, sa konečná cena, ktorá sa má zaplatiť, má uviesť pri každej informácii o cenách za letecké dopravné služby vrátane prvej informácie o týchto cenách. 2. Článok 23 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 1008/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci elektronického rezervačného systému ako vo veci samej, sa konečná cena, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Účinná zložka liečiva, Skutkové okolnosti sporu - uvedenie na trh, Liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh, Imunologický alebo metabolický účinok liečiva, Terapeutický účinok, Ochranného osvedčenia pre účinnú zložku liečiva, Proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu dodatkového ochranného osvedčenia pre účinnú zložku, ktorej terapeutický účinok nepatrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh. Článok 1 písm. b) nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom prostredníctvom kovalentnej väzby možno považovať za „účinnú zložku“ v zmysle tohto ustanovenia, len ak je preukázané, že tento nosič má vlastný farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, ktorý patrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Poskytovanie taxislužby, Nastupovanie a vystupovanie vopred objednaných cestujúcich taxislužby, Obchod medzi členskými štátmi , Jazda v pruhoch pre autobusy vyznačených na verejných cestách, Vytvorenie bezpečného a účinného dopravného systému, Vopred objednaní cestujúci, Obmedzenia premávky
Právna veta: 1. Skutočnosť, že londýnskym taxíkom je na účely vytvorenia bezpečného a účinného dopravného systému umožnená jazda v pruhoch pre autobusy vyznačených na verejných cestách v čase, keď platia obmedzenia premávky týkajúce sa týchto pruhov, pričom súkromne prenajímaným vozidlám s vodičom je zakázané uvedené pruhy používať, s výnimkou nastupovania a vystupovania vopred objednaných cestujúcich, sa nejaví ako skutočnosť znamenajúca použitie štátnych prostriedkov a ani neposkytuje týmto taxíkom selektívnu hospodársku výhodu v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, čo však prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: striedavá starostlivosť , odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Z ust. § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. vyplýva, že predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo starostlivosti toho, koho označí súd; alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Starostlivosť, ktorá je predmetom tohto predbežného opatrenia, je inštitútom procesného práva a jeho úprava potvrdzuje provizórnosť ako pojmový znak predbežných opatrení. Preto odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, ktorú určí súd, je v skutočnosti faktickým opatrením, ktorá neurčuje otázku budúcej osobnej starostlivosti. A. o takejto starostlivos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom, odmietavý vzťah dieťaťa k otcovi, záujem dieťaťa, styk otca s dieťaťom
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému nie je dieťa zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy , zmluva o poskytnutí hotovostného úveru, Ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania, alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stavba skladu obilia, určenie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, predaj nehnuteľností, súčasť veci
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „O.z.“), súčasťou vecí je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon v tomto ustanovení definuje pojem súčasť vecí a to tak, že súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez z toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon stavia samostatnosť veci vo vzťahu k inej veci na dvoch kritériách: a) na vzájomnej spolupatričnosti a b) na miere ich oddeliteľnosti. Prvé kritérium má subjektívnu povahu, lebo „to, čo k veci podľa jej povahy patrí“, sa určuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o započítanie pohľadávky, dôkazné bremeno , inkvizičná zásada, dôkazná povinnosť
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa vyšetrovacia, resp. inkvizičná zásada uplatňuje jedine v konaniach, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p.. V sporových konaniach je dôkazná povinnosť - povinnosťou účastníka a jej obsahom je označiť dôkazné prostriedky k preukázaniu tvrdených skutočností. Táto povinnosť je sprevádzaná inštitútom dôkazného bremena spočívajúceho v povinnosti dokazovať skutkové okolnosti predpokladané právnou normou, na základe ktorej účastník uplatňuje svoje deklarované právo. Pokiaľ sa mu to nepodarí a dôkazné bremeno sa neunesie, prejaví sa to v procesne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo účastníka na prejednanie veci v jeho prítomnosti, nedostatok podmienky konania, právo zúčastniť sa pojednávania, právo na kontradiktórny súdny proces
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.) a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme plynárenského zariadenia, výzva na uzavretie zmluvy, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluva o budúcej zmluve
Právna veta: Obsahom zmluvy o budúcej zmluve je záväzok zmluvných strán uzavrieť budúcu zmluvu, jej vznik však odsúvajú na dobu, ktorá v najrôznejších dôvodoch zodpovedá ich potrebám alebo záujmom. Povinnosť uzavrieť zmluvu zaviazanej strane nastane až v dobe, keď ju povinná strana vyzve na uzavretie budúcej zmluvy. Výzva na uzavretie zmluvy musí byť dostatočne určitá, musí teda smerovať k uzavretiu zmlúv s určitým obsahom. Pokiaľ napriek výzve k uzatvoreniu budúcej zmluvy v dohodnutej dobe nedôjde, môže oprávnená strana domáhať sa svojho práva po uplynutej dobe dohodnutej v zmluve, uzavretia definitívnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozvedený manžel, násilie voči bývalej manželke, spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, bytová náhrada, právo na náhradný byt, bytové náhrady podľa § 712a OZ
Právna veta: Z ust. § 712a ods. 8 Obč. zákonníka pre prípady podľa § 705 ods. 1,2 druhej vety Obč. zákonníka vyplýva, že rozvedenému manželovi spravidla patrí právo na náhradný byt. Z tejto zásady určuje Občiansky zákonník dve výnimky. O prvú z nich ide v prípade existencie „dôvodov hodných osobitného zreteľa“, kedy súd môže (ale nemusí) rozhodnúť, že rozvedenému manželovi (ktorý má byt vypratať) patrí právo na bytovú náhradu (len) vo forme náhradného ubytovania alebo prístrešia. O druhú výnimku ide vtedy, ak sa rozvedený manžel (ktorý má byt vypratať) za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: hlavný kontrolór podľa zákona o obecnom zriadení, člen rady školy, členstvo hlavného kontrolóra v rade školy, rada školy
Právna veta: Zákon o obecnom zriadení zamedzuje stretu výkonu funkcie hlavného kontrolóra s výkonom členstva v orgáne právnickej osoby zriadenej obcou, tak nemôže dôjsť ani k stretu funkcie hlavného kontrolóra (§ 18f zák. č. 369/1990 Zb.) a člena rady školského zariadenia (§ 24 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z.z.), preto odvolací súd je toho názoru, že členstvo v rade školského zariadenia (Materskej školy) nezakladalo povinnosť hlavnému kontrolórovi vzdať sa funkcie v týchto samosprávnych nezávislých orgánoch samosprávy materských škôl. Samospráva nie je zriadená obcou, aj keď obec sa podieľa na jej zriadení dele ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: počítanie času podľa § 122 OZ, nesprávne určenie dňa, ktorým uplynula premlčacia doba, začiatok lehoty
Právna veta: V zmysle ust. § 122 ods. 1 veta prvá Obč. zák. lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním (pri týždňoch) alebo číslom (pri mesiacoch a rokoch) zhoduje s dňom, na ktorý pripadá skutočnosť, od ktorej lehota začína plynúť (§ 122 ods. 2 Obč. zák.). Podľa § 122 ods. 3 Obč. zák. ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Okrajom odvolací súd poznamenáva, že pri lehotách určených podľa rokov (daný prípad, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hanobenie osobnosti, neoprávnený zásah do osobnostných práv, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti
Právna veta: Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému, ktorý je neoprávnený. Neoprávnený zásah musí byť spôsobilý privodiť ujmu na osobnosti fyzickej osoby z hľadiska jej postavenia v spoločnosti. Za neoprávnený nemožno považovať zásah do osobnostnej sféry, ak ide o okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania (napr. výkon práva, plnenie povinnosti, a podobne).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna úprava započítania, zánik pohľadávky započítaním, zmluva o prevzatí dlhu, zmluva o postúpení pohľadávok, započítanie podľa § 580 OZ
Právna veta: Aj pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov platí základná právna úprava započítania, ako jedného zo spôsobov zániku záväzku, obsiahnutá v § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorú dopĺňa Obchodný zákonník niektorými (osobitnými) ustanoveniami o započítaní pohľadávok v § 358-364 OBZ. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektami, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby, premlčanie práva na náhradu škody, objektívna premlčacia lehota, premlčanie práva
Právna veta: Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby sa vyžaduje, aby žalovaný mal vedomosť o škode a škodcovi, teda takú vedomosť o druhu a rozsahu škody, aby mohol svoj nárok uplatniť na súde, pričom spravidla je potrebné, aby škoda už mohla byť vyčíslená v peniazoch. Objektívna premlčacia doba začína spravidla plynúť odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Deň škodnej udalosti a deň vzniku škody sa však nemusí vždy kryť, škoda môže niekedy vzniknúť až neskôr, a premlčacia doba potom začína plynúť až vznikom škody. Začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby je viazaný na uda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vodič motorového vozidla nákladnej dopravy, parkovisko vyhradené pre parkovanie kamiónov, pomliaždenie pľúc s prederavením a odumretím jej časti, nedbanlivostné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, prečin ublíženia na zdraví
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: odvolanie štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca, odvolanie z funkcie vedúceho odboru, Výpovedné dôvody služobného úradu, štátny zamestnanec, štátnozamestnanecké miesto, štátnozamestnanecký pomer, určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru
Právna veta: V § 32 od. l písm. g/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca (z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 37) môže dôjsť aj k zmene štátnozamestnaneckého pomeru. Znamená to, že tu je priestor na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom aj na ponuku inej možnosti ďalšieho zamestnávania. Znenie § 47 písm. d/ citovaného zákona hovorí o možnosti dať výpoveď zamestnancovi, ak nesúhlasí so zaradením na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore a na tú istú funkciu a ak sa nedohodnú inak, nie však o možnosti dať výpoveď, ak takét ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obdobie dočasnej práceneschopnosti, vrátenie preplatku, neprávom vyplatené nemocenské, vznik zodpovednosti v nemocenskom poistení, sociálna poisťovňa, vecná príslušnosť pobočky
Právna veta: Ustanovenie § 237 ods. 1 zák.č.461/2003 Z.z. síce ukladá povinnosť fyzickej osobe, ktorá si plní povinnosti podľa tohto zákona a ktorá nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku resp. na jej výplatu, v dôsledku čoho bola táto dávka neprávom alebo vo vyššej sume poskytnutá, aby táto osoba tieto dávky neprávom vyplatené vrátila. Na druhej strane však treba jednoznačne vychádzať z ust. § 178 ods. 1 citovaného zákona, ktorý jasne určuje vecnú príslušnosť sociálnej poisťovne, teda určuje v ktorých veciach je sociálna poisťovňa oprávnená rozhodovať aj o povinnosti vrátenia nemoce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: žiadosť otca o zníženie výživného, styk otca s maloletým dieťaťom, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima, minimálne výživné
Právna veta: Pokiaľ zákon ustanovuje minimálny rozsah vyživovacej povinnosti, súd nemá možnosť určiť výživné nižšie, než je zákonom určené minimálne výživné, pretože by tak prekročil rozsah svojej právomoci a zbavil rodičov zákonom uloženej povinnosti platiť výživné aspoň v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: otec maloletých detí vo výkone trestu odňatia slobody, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Nie je možné vyhovieť požiadavke otca pozastaviť platenie výživného do ukončenia trestu odňatia slobody, nakoľko vyživovaciu povinnosť si musí otec plniť, bez ohľadu na to, či je alebo nie je pracovne zaradený. Uvedené vyplýva aj z ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť, pričom zákon v tomto ustanovení stanovil iba minimálnu hranicu výživného, ktorú je povinný plniť každý rodič a ktorá je vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti k deťom, princíp potencionality príjmov, určenie výšky výživného
Právna veta: V zmysle ust. § 75 ods. 1 vety druhej Zákona o rodine je súd povinný prihliadať na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z tejto zákonnej zásady vyplýva, že pri určení výživného nie je pre posúdenie možností a schopností povinného rodiča rozhodujúce, aké sú jeho skutočné príjmové pomery, ale príjmy, ktoré by mohol dosahovať, pretože pri rozhodovaní o výživnom pre deti, ktoré nie sú schopné s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., rozhodcovská zmluva , spotrebiteľská zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t. j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z., môže byť spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Tento záver vyplýva aj z ustanovenia § 1 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z. z., v zmysle ktorého ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov. Ustanovenie § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka pre účely vymedzenia pojmu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neexistencie dlhu, kauzálne námietky, námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, námietky týkajúce sa neexistencie kauzy, zmenkový platobný rozkaz, námietka neplatnosti zmenky, zmenka
Právna veta: Námietky založené na čl. I. § 17 Zmenkového a šekového zákona i keď sú dôvodné, sú len obrannou dlžníka proti povinnosti zmenku zaplatiť. Treba súhlasiť s tým, že takéto námietky nevedú k neplatnosti zmenky. Tu však je treba uviesť, že podľa čl. I. § 17 Zmenkového a šekového zákona sú medzi prvým majiteľom zmenky a výstavcom prípustné námietky vyplývajúce z mimozmenkových vzťahov súvisiacich s danou zmenkou (tzv. kauzálne námietky). Tzv. relatívne námietky môžu byť vo vzťahu k veriteľovi, voči ktorému vznikli, uplatnené a jednou z takýchto námietok je aj námietka neexistencie dlhu alebo dôvodu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj bytu, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k bytu, predaj veci a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov, podielové spoluvlastníctvo , prevod vlastníctva bytu
Právna veta: Nariadenie predaja a rozdelenia výťažku veci pri zrušení podielového spoluvlastníctva súdom podľa štvrtej vety ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka je celkom výnimočný prípad zrušenia podielového spoluvlastníctva. Dôvodom, pre ktorý môže súd použiť tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je, že z hľadiska poradia vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ktorý stanovuje Občiansky zákonník, a ktorý je pre súd záväzný, neprichádza do úvahy rozdelenie spoločnej veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov a nikto z podielových spoluvlastníkov spoločnú vec nechce, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk maloletého so starými rodičmi, súdna úprava styku blízkych osôb, záujem maloletého dieťaťa, úprava styku maloletého s blízkymi osobami
Právna veta: Znenie § 25 ods. 5 Zákona o rodine zohľadňuje situácie, keď má maloleté dieťa silné citové väzby s tzv. blízkymi osobami (§ 116 Občianskeho zákonníka), napr. so starými rodičmi (daný prípad), avšak kontakt a stretávanie sa s nimi nie sú bežným a prirodzeným prostriedkom upevňovania a udržiavania ich vzťahov, ale sú obmedzované a minimalizované zásahom iných osôb, s ktorými dieťa žije. I keď tieto osoby nemajú zákonné právo na styk s maloletým dieťaťom, ako je vo v prípade rodičov, v každom prípade súd musí skúmať, či takáto úprava je v záujme dieťaťa, či si to vyžadujú pomery v konkrétnej rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: bodné rany na pravej strane hrudníka, smrť z nedbanlivosti, udusenie sa utopením, trestný čin zabitia
Právna veta: Skutková podstata trestného činu zabitia podľa § 147 ods. 1 Tr. zák. je založená na tom, že páchateľ z nedbanlivosti spôsobí ťažší následok, t.j. inému smrť. Páchateľ si smrť obete nemusí želať, aj keď mal v úmysle ublížiť inému na zdraví alebo spôsobiť ťažkú ujmu. Obeť usmrtiť nemusí chcieť, ba dokonca nemusí ani vedieť, že na základe jeho konania smrť môže nastať, ale vzhľadom na okolnosti a svoje pomery tak mohol a mal predpokladať.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odborný posudok o invalidite, nepriznanie invalidity, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár sociálneho poistenia
Právna veta: Posudkoví lekári pri posudzovaní zdravotného stavu postupujú okrem zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, aj podľa prílohy č. 4 k zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je rozdelená do príslušných kapitol podľa ochorení jednotlivých orgánov. V týchto kapitolách je podľa druhu zdravotného postihnutia uvedená aj miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 71 ods. 5 a 6 miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje len na základe rozhodujúceho zdravotného postihnutia t.j. jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, ušlý zisk dosahovaný v obchodnom styku, znalec z odboru ekonómia a manažment, znalecký posudok znalkyne, hodnotenie dôkazov v sporovom konaní
Právna veta: Znalecké dokazovanie v zmysle § 127 O.s.p. sa nariaďuje vtedy, ak rozhodnutie súdu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dôkaz znaleckým posudkom je oprávnený súd hodnotiť podľa ust. § 132 O.s.p., avšak jeho hodnoteniu nemôžu podliehať odborné znalecké závery v zmysle ich správnosti. Súd môže hodnotiť presvedčivosť posudku len čo do jeho úplnosti vo vzťahu k zadaniu, logické zdôvodnenie znaleckého nálezu a jeho súlad s ostatnými dôkazmi (I. ÚS ČR 483/2011 zo dňa 06.05.2003).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby dieťaťa, výživné na maloleté deti
Právna veta: Platná právna úprava predpokladá úpravu výživného pre deti vo výške primeranej ich pomerom. Rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sa určuje tak, aby to zodpovedalo odôvodneným potrebám detí a príjmom a majetkovým pomerom rodičov. Vychádza sa i z toho, že práca a osobná starostlivosť, ktorú jeden z rodičov poskytuje dieťaťu tvoria materiálne hodnoty zodpovedajúce príspevku druhého rodiča, ktorý ich poskytne v peniazoch. Odôvodnenosť potrieb vyjadruje požiadavku, aby plnením vyživovacej povinnosti boli uspokojené všetky náklady vo vzťahu k dieťaťu, ktoré možno očakávať. Odôvodnené potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcu , dôvody pre vylúčenie sudcov, zákonný sudca, nezávislosť sudcu, teória zdania
Právna veta: Aktuálna aplikačná prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri zohľadnení tak subjektívneho, ako aj objektívneho hľadiska (teória zdania) sa v prevažujúcej miere prikláňa k záveru o povinnosti, ako aj požiadavke na sudcu v každej veci zachovať vecný, profesionálny prístup, nadhľad, potrebnú dávku odstupu, pričom samotná skutočnosť, že predmetom konania je nesprávny úradný postup súdu, na ktorom sudca vykonával aj svoju funkciu, nezakladá pomer sudcu k veci, teda dôvod pre jeho vylúčenie. Je nutné rozlišovať medzi pojmom „súd“ a „sudcovia“ a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo spoločného užívania bytu manželmi, služobný byt , osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie, zmluva o prevode vlastníctva bytu, nájom služobného bytu
Právna veta: Podľa § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka, osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie sa mení na nájom služobného bytu, pokiaľ tieto byty spĺňajú kritéria ustanovené zákonom pre služobné byty; pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, mení sa také osobné užívanie na nájom. Uvedený zákonník zrušil súčasne zákon č. 41/1964 Zb., ktorý určoval, čo treba považovať za podnikový byt, služobný byt alebo vojenský byt, ustanovenie § 7 vyhl. č. 45/1964 Zb. vymedzujúce byty trvale určené pre ubytovanie pracovníka organizácie však platilo ďalej. Ustanovenie § 685 ods. 3 Občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť otca k maloletému, odôvodnené potreby maloletého, návrh matky na zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu je zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných povinností, ako aj miestnym, lokálnym možnostiam ich uplatnenia a závisí aj od zisťovania ich celkových majetkových pomerov v širšom slova zmysle. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti má súd vychádzať jednak zo všeobecných hľadísk, t.j. zo skúmania odôvodnených potrieb dieťaťa, rozsah ktorý je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelne vynaložené trovy právneho zastúpenia, trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka, združenie spotrebiteľov, právnická osoba ako vedľajší účastník konania
Právna veta: Ustanovenie § 93 ods. 2 O.s.p. umožňuje, aby ako vedľajší účastník sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastnila občianskeho súdneho konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. S účinnosťou od 15. októbra 2008 zákon zaviedol druhú skupinu subjektov, ktoré môžu vystupovať ako vedľajší účastníci v konaní. K tejto tzv. druhej skupine subjektov vedľajšieho účastenstva, na rozdiel od prvej skupiny vedľajšieho účastníctva, v ktorej musí ísť o hmotnoprávny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania, sa hmotnoprávny záujem na výsledku kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška úroku v rozpore s dobrými mravmi, úžernícke úroky, súlad s dobrými mravmi, zmluva o revolvingovom úvere
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je úlohou súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade vzhľadom na rozhodujúce okolnosti starostlivo posúdil, či konanie účastníka občianskoprávneho vzťahu je v súlade alebo v rozpore s dobrými mravmi. Pri dojednávaní úrokov zo spotrebiteľského úveru koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje od dlžníka (spotrebiteľa) primeraný úrok, teda primeranú odmenu za užívanie poskytnutej istiny a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni „zhodnotiť“ obvyklým spôsobom. Nezodpovedá všeobecne uznávaným vzťahom medzi ľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: žaloba na vydanie veci, ochrana pred neoprávneným zásahom do vlastníckeho práva, vlastnícke právo , vydanie nehnuteľností, vlastnícke žaloby
Právna veta: Ustanovenie § 126 Občianskeho zákonníka upravuje nárok vlastníka na súdnu ochranu. Vlastník je chránený aj inak (dovolená svojpomoc a ochrana poskytovaná orgánmi štátnej správy), avšak zavŕšením ochrany vlastníckeho práva je ochrana poskytovaná nezávislými súdmi. Súdnu ochranu vlastníckeho práva možno realizovať prostredníctvom dvoch typov žalôb, a to a) žaloby na vydanie veci (actio reivindicatio), b) zapieracou žalobou (actio negatoria). Obe žaloby sú žalobami na plnenie a chránia obsah vlastníckeho práva, t.j. právo vlastníka vec držať, užívať a požívať jej plody a úžitky vrátane oprávnenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pretrvávajúce problémy s požívaním alkoholu u rodičov maloletej, právo zastupovať maloleté dieťa, zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti
Právna veta: Osobná starostlivosť o maloleté dieťa je v prvom rade úlohou rodičov. Povinnosť starať sa o svoje dieťa je rodičom uložená zákonom. Ak si ale rodičia tieto svoje povinnosti neplnia, musí v záujme zdravého vývoja dieťaťa zasiahnuť súd a úrady. Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča (ktorého podmienkou nie je, aby rodičia boli pozbavení rodičovských práv) je výnimkou zo zásady, že výchova maloletých detí je uskutočňovaná vlastnými rodičmi. Pre zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti inej osoby môžu byť dané objektívne alebo subjektívne príčiny na strane rodičov...Ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekučného konania, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd
Právna veta: Ustálená súdna prax umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna lehota. Materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu (i návrhu a žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie) so zákonom je potrebné vykladať aj v kontexte zákona č. 244/2002 Z.z., ktorý v zmysle § 45 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky, nerovnosť medzi dodávateľom a spotrebiteľom, zmluva o spotrebiteľskom úvere , Ochrana spotrebiteľa, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Ustanovenie § 54 ods. 1 OZ je pomerné náročné na dodávateľov a významne chráni spotrebiteľov. Treba však povedať, že ak sa neberie do úvahy výber programu a podpis, tak spotrebiteľ takmer žiadnym spôsobom neparticipuje na koncipovaní zmluvy. Preto sa dá plne pochopiť pomerne silná ochrana spotrebiteľov., ktorú slovenský zákonodarca zakotvil v ustanovení § 54 OZ. Faktická nerovnosť medzi dodávateľom a spotrebiteľom pri vzájomnej kontraktácii je zjavná a viaceré rozhodnutia súdneho dvora na to poukazujú (napr. rozsudok C168/05Mostaza Claro, bod 25, 26, 27).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere podľa § 497 ObZ, zamietnutie žaloby vo vzťahu k riadnym úrokom, nepriznaný riadny úrok z úveru, nároky poskytovateľa úveru, okamžité zosplatnenie úveru, úrok z úveru, úverové zmluvné podmienky
Právna veta: Úverové obdobie, na ktoré sa peňažné prostriedky poskytujú, teda čas na ktoré slúžia finančné prostriedky pre tento účel, nepatrí medzi podstatné náležitosti. Pokiaľ si však účastníci úveru dohodnú úverové obdobie a dlžník poskytnuté peňažné prostriedky do dohodnutej doby nevráti, prichádza do úvahy za toto obdobie po splatnosti úveru, úrok z omeškania. Tento inštitút je odlišný od odplatného úroku a má sankčnú povahu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba o vyslovenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu, naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, určovacia žaloba, porušenie predkupného práva, spoluvlastnícky podiel , určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť prevádzaný spoluvlastnícky podiel, súčasne by mali za cieľ zabrániť tretej osobe vo vstupe do spoluvlastníckeho vzťahu. V takomto prípade žalobcovia znášajú dôkazné bremeno preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, rovnako ako dôkazné bremeno preukázať, z akého dôvodu chcú zabrániť novému nadobúdateľovi získať spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomné právo k bytu, dlh na nájomnom, neplatenie nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním bytu, výpoveď z nájmu bytu, vypratanie bytu
Právna veta: V konaní o vypratanie už nie je možné preskúmavať dôvody výpovede z nájmu bytu a ani zaoberať sa otázkou, či k neplateniu nájomného došlo u odporkyne z dôvodu, či bola, alebo nebola v hmotnej núdzi. V konaniach o vypratanie súd rieši len predbežnú otázku, či nájomný vzťah medzi účastníkmi existuje a v tom prípade k vyprataniu dôjsť nemôže, alebo nájomný vzťah medzi účastníkmi neexistuje a v takom prípade nájomca užíva byt bez právneho dôvodu a súdu neostane iné, ako odporcovi uložiť povinnosť byt vypratať.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepriznanie nároku na invalidný dôchodok, nepriaznivý zdravotný stav, zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok, podmienky nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Vzhľadom na to, že žiadateľ o invalidný dôchodok získal pred vznikom invalidity celkovo 0 rokov a 13 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nesplnil zákonom stanovenú podmienku na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ust. § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa, ústredie správne jeho žiadosť o invalidný dôchodok zamietla.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena adresy pobytu, záujmy maloletých detí, návrh na zvýšenie výživného, prenesenie mestnej príslušnosti súdu v záujme maloletého dieťaťa
Právna veta: Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodičov voči ich maloletým deťom platí, že raz určená miestna príslušnosť v prvom konaní sa vzťahuje aj na všetky ďalšie konania týkajúce sa práv a povinností rodičov k maloletým deťom, až do dosiahnutia ich plnoletosti. Z uvedenej zásady existuje výnimka a to v prípade, že nastane taká zmena okolností, ktorá odôvodňuje prenesenie miestnej príslušnosti na iný vecne príslušný súd, ak je to v záujme maloletých detí.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasný zákaz vstupu do rodinného domu, dôvodné podozrenie z násilia, predbežné opatrenie podľa § 76 OSP
Právna veta: Ustanovenie § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku vyžaduje, aby osoba, ktorá má byť chránená v dome bývala, a osoba, ktorej má byť nariadený zákaz vstupu, bola ku nej dôvodne podozrivá z násilia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť zmenky, práva zo zmenky, zmenka, náležitosti zmenky
Právna veta: Ustanovenie § 75 zmenkového zákona obsahuje výpočet podstatných náležitostí zmenky, pričom absencia ktorejkoľvek z týchto náležitostí v obsahu listiny spôsobuje neplatnosť zmenky. Uvedené ustanovenie v bode 2. uvádza ako podstatnú náležitosť zmenky bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu. Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že z jazykového vyjadrenia na listine musí jednoznačne vyplývať bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu. Pri absencii slovného aj číselného vyjadrenia peňažnej sumy, keďže v texte listiny nie je žiadna peňažná suma uvádzaná, správne posúdil súd prvého st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: práceneschopnosť zamestnanca, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, prekluzívna lehota, neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP
Právna veta: O neplatnosti skončenia pracovného pomeru môže rozhodnúť výlučne súd a pre oboch účastníkov je v zmysle § 77 Zákonníka práce stanovená rovnaká dvojmesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Lehota je prekluzívna a má hmotnoprávny charakter. Začína plynúť odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť a najneskôr jej posledný deň musí byť návrh na začatie konania doručený súdu. Ak návrh na súd nebol podaný včas alebo vôbec nebol podaný, pracovný pomer sa skončí napriek tomu, že jeho podkladom bol neplatný právny úkon. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty sa súd už otázkou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu, určenie neplatnosti darovacích zmlúv, dovolávať sa neplatnosti, predkupné právo spoluvlastníkov, prevod spoluvlastníckeho podielu, porušenie predkupného práva, zákonné predkupné právo
Právna veta: Zákonné predkupné právo k prevádzanému spoluvlastníckemu podielu podľa § 140 Obč. zák. má vecno-právne účinky (ius in rem), čo znamená, že pôsobí voči právnemu nástupcovi - novému spoluvlastníkovi (kupujúcemu); v takom prípade potom sa hovorí o tzv. vecnom predkupnom práve. Konkrétne právne následky porušenia predkupného práva sú závislé od druhu porušeného predkupného práva. Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnosť na nadobúdateľovi domáhať sa buď ponúknutia veci na kúpu alebo toho, aby mu zost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riadne predvolaný účastník, nedoplatok z vyúčtovaní preddavkov na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov, neospravedlnenie sa z neúčasti na pojednávaní, prejednanie veci bez prítomnosti účastníka konania
Právna veta: Základným právom účastníka je, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti. Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Občiansky súdny poriadok, upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní, Ústavou zaručené práva osobnej prítomnosti účastníka konania na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: všeobecný systém poistenia, priznanie výsluhového dôchodku, osobitný systém poistenia, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie , nárok na výsluhový dôchodok, predčasný starobný dôchodok
Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania, premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, právo na súkromie a rodinný život, premlčacia doba podľa § 101 OZ, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život, ktoré v sebe zahrnuje tiež právo na spolužitie s ďalšími osobami, predovšetkým s členmi rodiny. Občianskoprávne sankcie za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby upravuje ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka. Určenie subjektov, na ktoré dopadajú sankcie podľa tohto zákonného ustanovenia, zákonná úprava vymedzuje vzťahom medzi osobou, do ktorej práv na ochranu osobnosti bolo neoprávnene zasiahnuté (môžu ňou byť len fyzické osoby) a osobou, ktorá neoprávnený zásah spôsobila (môžu ňou byť aj práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov , návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Zákon o rodine /ust. § 62 ods. 2 a ust. § 75 ods. 1, § 78 ods. 1 veta prvá/ zakotvuje povinnosť rodičov prispievať na výživu detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti súd prihliada k odôvodneným potrebám oprávneného, ako aj k schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného a pri hodnotení týchto schopností, možností a majetkových pomerov povinného skúma, či sa povinný bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania, zárobku, alebo majetkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca maloletého na zníženie výživného
Právna veta: Dohody o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery (§ 78 ods. 1 Zákona o rodine), pričom musí dôjsť k podstatnej zmene okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie súm stanoveného výživného.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: pokles pracovnej schopnosti, pracovný úraz, posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazových dávok, posudkový lekár, úrazová renta, podmienky nároku na úrazovú rentu
Právna veta: Pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Pre priznanie nároku na úrazovú rentu nestačí len samotná skutočnosť, že poškodený bol pre zmenu pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu preradený na inú pracovnú pozíciu, prípadne pre úplnú stratu tejto schopnosti bol s poškodeným ukonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchova dieťaťa k úcte k rodičovi, oslovovanie rodiča krstným menom, ľahostajný prístup matky, povinnosť dieťaťa rešpektovať rodičov, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Maloleté dieťa môže byť zverené do osobnej starostlivosti len toho z rodičov, ktorý je schopný dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom, ktorý rešpektuje právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a rešpektuje právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi. Matka, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je potom zodpovedná za to, že právo dieťaťa byť vychovávané oboma rodičmi a právo dieťaťa na starostlivosť oboch rodičov budú aj skutočne realizované, pričom rodič, ktorému ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatný právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi, predformulované tlačivo, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ
Právna veta: Na základe prípadov z praxe možno konštatovať, že ak dlžník podpisuje dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, nerobí to z dôvodu, aby uznal svoj záväzok, ale aby dosiahol splátky svojho dlhu. Uznanie záväzku je cieľ sledovaný predovšetkým veriteľom a nie dlžníkom a keďže ide o predformulované tlačivo, dlžník pri uzatváraní dohody o splátkach nemôže jeho obsah ovplyvniť. Aj keď odporca podpísal dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu, v ktorej je uvedené, že má vedomosť o premlčaní dlhu a jeho následkoch, takáto dohoda je považovaná v praxi súdov Slovenskej repub ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nezhody v komunikácii medzi rodičmi, nesúhlas matky s otcovým spôsobom výchovy maloletej, styk otca s maloletou, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, návrh otca na úpravu styku s maloletým dieťaťom
Právna veta: Ak má matka maloletej námietky, že otec vodí maloletú do luxusnejších reštaurácií, príp. zakupuje drahšie veci, uvedené skutočnosti nemôžu byť na ťarchu stretávania sa otca s maloletou len z dôvodu, že matka maloletej nesúhlasí so spôsobom výchovy druhého rodiča. Obaja rodičia majú právo podieľať sa na výchove maloletého dieťaťa. Je samozrejmé, že najvhodnejším spôsobom výchovy maloletého dieťaťa je najmä okolnosť, aby výchova rodičov bola približne zameraná na rovnaké hodnoty a výchovné postupy, avšak v prípade ak rodičia maloletého dieťaťa nežijú spolu, nie je možné len z dôvodu, že jeden z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ukončenie štúdia na strednej škole, nadobudnutie schopnosti dieťaťa samého sa živiť, zrušenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Pre rozhodnutie o návrhu na zmenu vyživovacej povinnosti určenej predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu je potrebné mať na zreteli ust. § 159 ods. 3 O.s.p., i ust. § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „ZoR“). Občiansky súdny poriadok v označenom ustanovení určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (prekážka res iudicatea - veci rozhodnutej). Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. Ust. § 163 O.s.p. výslovne umožňuje zmenu rozsudku odsudzujúceho na plnenie v budúcnosti zročných dávok, alebo na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: námietky otca maloletých detí, domnienka otcovstva podľa § 85 zákona o rodine, zvýšenie výživného
Právna veta: Podľa § 85 ods.1 Zákona o rodine, ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Teda, pokiaľ sa narodí dieťa v manželstve, aj keď v skutočnosti rodičia spolu nežijú, otcom je manžel matky. Tato domnienka otcovstva súvisí s chápaním poslania manželstva ako životného spoločenstva muža a ženy, ktoré tvorí základ rodiny. Táto domnienka a teda aj otcovstvo vyplývajúce z tejto domnienky nastupuje automaticky, momentom narodenia dieťaťa a trvania manželstva rodičov a nastáva bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca diaľnice, technické normy, uvedenie diaľnice do pôvodného stavu, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, poškodenie zvodidiel pri dopravnej nehode, Dopravná nehoda
Právna veta: Z ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Z. z. výslovne vyplýva povinnosť škodcu uhradiť správcovi komunikácie náhradu škody spočívajúcu vo vynaložených nákladoch spojených s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, bez akéhokoľvek obmedzenia. Takýmto spôsobom je nepriamo určený spôsob, avšak najmä rozsah náhrady škody v takomto prípade...Zákon č. 135/1961 Z. z. je špeciálnym zákonom k všeobecnej právnej úprave o náhrade škody, upravenej v ust. § 442 a § 443 Občianskeho zákonníka. Špeciálna právna úprava má prednosť pred všeobecnou a vo veci treba vychádzať z ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľský úver, nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Súdneho dvora z 27.02.2014 vo veci sp. zn. C-470/12, bod 41, v ktorom Súdny dvor výslovne deklaroval, že „možnosť súdu skúmať nekalú povahu podmienky aj bez návrhu predstavuje vhodný prostriedok na dosiahnutie výsledku stanoveného v článku 6 smernice 93/13, teda zabránenie tomu, aby bol jednotlivý spotrebiteľ viazaný nekalou podmienkou, a zároveň na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 7 tejto smernice, pretože takéto preskúmanie môže mať odradzujúci účinok smerujúci k ukončeniu používania nekalých podmienok v zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi zo strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pohľadávka záložných veriteľov, neplatnosť dobrovoľnej dražby, určenie neplatnosti dražby, dražba bytu
Právna veta: Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaného na základe návrhu navrhovateľa dražby, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby; alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie (§ 2 písm. a/ ZoDD). Ak boli porušené ustanovenia ZoDD, môže osoba, ktorá tvr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, obsah znaleckého posudku, znalecký posudok znalca, Dopravná nehoda
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy právneho zastúpenia neprimerané vo vzťahu k výške uplatnenej pohľadávky, drobný spor, cestovanie MHD bez platného cestovného lístka, trovy konania neprimerané voči pohľadávke
Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť náhradu trov konania. Naproti ustanoveniu § 150 ods. 1 O.s.p., ktoré pre súd dáva takúto možnosť vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. je zákonom viazaná len na splnenie dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou skutočnosť, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú neprimerané voči pohľadávke, ktorá je predmetom konania. Pri aplikácii ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. teda nie je potrebné skúmať pomery úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preukázanie vzniku zmluvy o pôžičke, unesenie dôkazného bremena, zásada voľného hodnotenia dôkazov , dôkazná povinnosť
Právna veta: Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Uvedené ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch konania. Účastník, ktorý neoznačil dôkazy potrebné na preukázanie svojich tvrdení, nesie nepriaznivé dôsledky v podobe takého rozhodnutia súdu, ktoré bude vychádzať zo skutkového stavu zisteného na základe vykonaných d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nároky z titulu dopravnej nehody, obmedzenia v športovej činnosti po úraze, nárok na náhradu škody na zdraví, úraz pri dopravnej nehode, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, zásah do osobnostných práv
Právna veta: Osobnosť fyzickej osoby tvoria mnohé zložky a to aj ochrana zdravia. V prípade nárokov na náhradu škody vzniknutej titulom ujmy na zdraví Občiansky zákonník poskytuje poškodeným na zdraví široké možnosti právnej ochrany, medzi ktoré patria špeciálne nároky upravené v ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada straty na zárobku a pod.) a všeobecná právna úprava ochrany osobnosti v ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods.2,3 Občianskeho zákonníka a nároky na náhradu škody na zd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obchodná spoločnosť v strate, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: S poukazom na ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a preto otec z dosiahnutého príjmu musí predovšetkým uspokojiť nároky na výživné dieťaťa. Pokiaľ otec poukazoval na zlú hospodársku situáciu jeho obchodnej spoločnosti, toto nemôže byť na úkor jeho vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu. Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreby. Výda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti, investície do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, neunesenie dôkazného bremena navrhovateľkou
Právna veta: Podľa rozhodnutia NS ČR sp. zn. 25Cdo 355/2001 vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu vzniká prijatím tohto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľností. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zastavenie exekučného konania pre nedoloženie potrebných dokladov, exekučný súd, zbytočné prieťahy, prieťahy v súdnom konaní
Právna veta: Čo sa týka nesprávneho úradného postupu v dôsledku prieťahov v exekučnom konaní, je nutné konštatovať, že existenciu zbytočných prieťahov v súdnom konaní môže určiť len Ústavný súd SR, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení ústavných práv fyzických a právnických osôb. Napriek tomu súd poukazuje na judikatúru Ústavného súdu SR (1ÚS 27/02, 1ÚS 197/03, 1ÚS 38/04), podľa ktorej dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej je aj zistenie, že sa postup všeobecného súdu nevyznačoval takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako zbytočné prieťahy. Nie každý zistený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom, úroková miera, zmluva o spotrebiteľskom úvere , neplatné právne úkony, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1M Cdo 1/2009 zo dňa 31.07.2009, podľa ktorého: „Hoci maximálna výška úrokov (ako odplaty za užívanie požičanej finančnej čiastky) pri peňažných pôžičkách ani pri úveroch nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výlučne na dohodu zmluvných strán, nie je neobmedzená. Dohoda o výške úrokov totiž musí byť v súlade s ustanovením § 39 Občianskeho zákonníka, teda nesmie sa priečiť dobrým mravom. Právny úkon postihnutý takouto vadou je absolútne neplatný. O takýto stav pôjde spravidla vtedy, ak dohodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o poverenie, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, rozpor exekučného titulu so zákonom, exekučný súd
Právna veta: Zákonodarca v procese rozhodovania sa exekučného súdu o tom, či súdnym exekútorom požadované poverenie na vykonanie exekúcie tomuto udelí, alebo nie, ustanovil lehotu 15 dní od doručenia žiadosti výlučne pre prípady nezistenia rozporu žiadosti, návrhu ani exekučného titulu so zákonom a následného udelenia poverenia (predstavujúceho logický následok nedostatku zistenia zákonom definovaného rozporu). V opačnom prípade, teda vtedy, ak sa rozpor so zákonom zistí, lehota ustanovená nie je. Takýto odchylný prístup je tu evidentne najmä preto, že protikladom poverenia (ktoré formálne nemá charakter r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účinky vedľajšieho účastníctva, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, skrátené konanie, vedľajší účastník konania
Právna veta: Z ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. ("Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.") možno síce vyvodiť, že tretia osoba sa stáva vedľajším účastníkom v okamihu, keď dôjde súdu jej oznámenie, že vstupuje do konania na strane niektorého z účastníkov, jej vstup do konania nie je však prípustný v každom konaní. Vzhľadom na zmysel vedľajšieho účastníctva (tým je pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov), treba ustanovenie § 93 ods. 3 O.s.p., pokiaľ ide o vznik úči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dispozícia predmetom konania, pasíva BSM, zásada dispozičná, možnosť súdu prekročiť návrhy účastníkov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Jednou zo základných zásad sporového občianskoprávneho konania je zásada dispozičná, ktorá spočíva v procesnej iniciatíve patriacej účastníkom konania, ktorí disponujú konaním i predmetom konania. Dispozícia predmetom konania je upravená v § 153 ods. 2 O.s.p., podľa ktorej súd môže prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť niečo iné alebo viac, než čoho sa domáhajú len vtedy, ak konanie možno začať aj bez návrhu, alebo ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyporiadania vzťahu medzi účastníkmi. Takým je aj konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, v ktorom súd môže vyporiadať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania, spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 OSP, rozhodnutie o zastavení konania, zastavenie konania v zmysle OSP
Právna veta: V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Medzi podmienky konania patrí aj spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd prihliadnuť aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Nedostatok tejto spôsobilosti je neodstrániteľný a má za následok zastavenie konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p, ktorý stanovuje, že ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nároky na dávky vzniknuté pred 1.1.2004, vznik nároku na starobný dôchodok, zamietnutie žiadosti o priznanie starobného dôchodkuu
Právna veta: V súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, starobný dôchodok priznaný podľa § 132 a § 133 zákona o sociálnom zabezpečení a ku dňu účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je naďalej starobným dôchodkom, nie je výsluhovým dôchodkom priznaným podľa § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sa iba považuje pre účely jeho ďalšej výplaty z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov. Ak navrhovateľovi už bol raz priznaný starobný dôchodok, je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vady konania, užívacie právo oboch manželov k obidvom bytom, vady majúce za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, určenie neplatnosti zmlúv
Právna veta: Inými vadami podľa § 205 ods. 1 písm. b) O. s. p., ktoré by mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci sú všetky vady s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v § 221 ods. 1 O. s. p. a tieto vady konania postihujú chybný postup súdu pri dokazovaní, nesprávne posudzovanie procesných otázok v priebehu konania (ktoré neboli predmetom samostatného rozhodovania), chybné poučovanie účastníkov a ďalšie nedostatky v činnosti súdu, ku ktorým došlo v priebehu konania alebo v súvislosti s rozhodovaním, pričom spôsobilým odvolacím dôvodom nie sú samy o sebe (bez ďalšieho), ale len vtedy, ak sú dôsledkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporkyňa ako znalec z odboru psychológia, ochrana pred zásahom do občianskej cti, povinnosť ospravedlniť sa za ohováranie, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, znalecký posudok znalca
Právna veta: Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, medzi inými aj na ochranu pred zásahom do jej občianskej cti. K zásahu do cti a dôstojnosti môže dôjsť rôznym konaním či prejavmi, pričom vždy treba skúmať, za akých okolností a v súvislosti s plnení akých práv či povinností ku konaniu či prejavu došlo. Niektoré prejavy však nemožno považovať za neoprávnený zásah, a preto je potrebné opätovne zdôrazniť, že zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej osobe z hľadiska jej postavenia v spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk otca s deťmi, úloha otca v živote maloletých detí, negatívne reakcie detí voči otcovi, úprava styku rodičov s deťmi, rodičovská zodpovednosť za riadnu výchovu detí, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: V záujme detí je nepochybne, aby boli v starostlivosti toho z rodičov, ktorý uznáva úlohu a dôležitosť druhého rodiča v živote detí. Starostlivosť a výchova o mal. deti predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale aj nemateriálnych podmienok, ktoré umožňujú rozvíjanie osobnosti mal. detí. V procese socializácie mal. detí je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Rodičovská zodpovednosť za riadnu výchovu detí je prikázaná obom rodičom; preto pokiaľ nie sú zistené také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti, nie je dôvod na to, aby rodič, v ktorého pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby maloletého
Právna veta: Výživné je možné plniť rôznymi spôsobmi, pričom každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa. Výživné môže byť plnené osobnou starostlivosťou alebo tiež čiastočne starostlivosťou o domácnosť, druhou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení, napr. bývania, stravovania, treťou formou plnenia vyživovacej povinnosti je platenie výživného, ako peňažného príspevku na uhradzovanie potrieb dieťaťa. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne stará, plní vyživovaciu povinnosť prevažne poskytovaním vecných plnení, a osobnou starostlivosťou. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne nestará, pris ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: regulovaná cena elektriny, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, cena elektriny, výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie
Právna veta: Krajský súd uvádza, že pri stanovení ceny elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z.z. je potrebné vychádzať z toho, že už bolo vydané právoplatné rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví, v ktorom bola stanovená cena elektriny pre stanovenie doplatku za rok predchádzajúci roku 2013. Nové rozhodnutie o cenovej regulácii na r. 2014-2027 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z.z. a § 7 ods. 1 Vyhlášky č. 225/2011 Z.z. muselo vychádzať nevyhnutne z tohto právoplatného rozhodnutia, pretože cena elektriny pre stanovenie doplatku v rokoch nasledujúcic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, citová náklonnosť otca k dieťaťu, problematická komunikácia medzi rodičmi, rozdielne prístupy vo výchove dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: Hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti je spôsobilosť obidvoch rodičov dieťa vychovávať, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť a záujem dieťaťa, pričom všetky podmienky musia byť splnené súčasne. Záujem dieťaťa je v prvom rade právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom, pričom treba prihliadnuť najmä na citové väzby dieťaťa, jeho vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Ak súd rozhoduje v záujme maloletého dieťaťa musí na záujem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na plnoletú, odôvodnené potreby plnoletej dcéry, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť je prvoradá povinnosť každého rodiča a je to zákonné právo každého dieťaťa. Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do doby kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Nie je preto možné prihliadnuť na námietku otca, že plnoletú dcéru má živiť jej druh, keďže tento zo zákona takúto povinnosť nemá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie dedičstva, smrť účastníka zmluvy pred rozhodnutím o vklade vlastníckeho práva, smrť účastníka zmluvy po jej uzavretí, darovanie spoluvlastníckeho podielu, smrť dlžníka alebo veriteľa, Dedičské konanie, dedičské právo, vklad vlastníckeho práva
Právna veta: Vo všeobecnosti možno konštatovať, že dedičstvo sa podľa § 460 Obč. zákonníka nadobúda smrťou fyzickej osoby, poručiteľa. K nadobudnutiu poručiteľovým dedičom však nedochádza len na základe právnej skutočnosti - smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva, mimo iného predpokladá, že dedičstvo musí byť prejednané súdom. Do právoplatného rozhodnutia súdu v dedičskej veci nemožno hovoriť o dedičovi v pravom zmysle slova, ale skôr o osobách, ktorým svedčí dedičské právo, resp. ktoré sú povolané dediť. Ak pred povolením vkladu vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalá podmienka, smernica Rady 93/13/EHS, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, rozhodcovská doložka v Dohode o uznaní záväzku a o úhrade pohľadávky v splátkach, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Smernica Rady 93/13/EHS zo dňa 5. apríla 1993 o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, nemá ako prameň komunitárneho práva horizontálny priamy účinok, ale existuje komunitárna povinnosť interpretovať vnútroštátne právo komunitárne komfortným spôsobom. Smernica podľa čl. 1 písm. q/ Prílohy považuje riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv v rozhodcovskom konaní za ustanovenie neprimerané. Zákaz neprimeranosti je tu potrebné chápať tak, že podnikateľ ako druhá zmluvná strana spotrebiteľskej zmluvy nesmie zneužívať svoje silnejšie postavenie - dané tým, že spotrebiteľ nie je fakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nepriznanie invalidného dôchodku, podmienky nároku na invalidný dôchodok, žiadosť o invalidný dôchodok
Právna veta: Ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok sa v zásade vyžaduje súčasné splnenie troch základných podmienok, a to: l/ musí ísť o občana, ktorý sa stal invalidným, 2/ občan musí získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a 3/ nesmie ísť o osobu, ktorá by ku dňu vzniku invalidity splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, resp. nesmie byť tejto osobe priznaný predčasný starobný dôchodok. Pokiaľ ide o splnenie prvej podmienky, podľa § 71 ods.1 poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má MPSVZČ o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dedičské rozhodnutie, navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, nepreskúmateľné rozhodnutie, odôvodnenie rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia, vlastnícke právo
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodnutia, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností - § 3 ods. 4 Správneho poriadku. Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia, predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže zamedziť zbytočnému uplatneniu opravných prostriedkov. Správny poriadok demo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dlžné výživné, zanedbanie povinnej výživy, trestný čin a spôsoby jeho spáchania
Právna veta: Z ust. § 122 ods.13 Tr. zák. plynie, že v prípade trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. ide o pokračovanie konania až do doby kým je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu. Podľa názoru krajského súdu v prípade, že je rozsudok napadnutý len v prospech obžalovaného, bráni tomu, aby bolo zisťované či k páchaniu resp. pokračovaniu v trestnom čine zanedbania povinnej výživy dochádza až do doby než sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Rovnaký názor bol publikovaný aj v Stanovisku trestnoprávneho kolégi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, prenajímateľ a nájomca, predbežné opatrenie podľa § 74 OSP
Právna veta: Zákon rozlišuje dve skupiny predbežných opatrení - opatrenia, ktorých účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov a opatrenia, ktoré majú zabezpečiť výkon súdneho rozhodnutia. Nie je vylúčená ani kumulácia obidvoch dôvodov. V obidvoch skupinách súd predovšetkým musí skúmať, či sú dôvody na nariadenie predbežného opatrenia osvedčené, to zn. či sa javia ako pravdepodobné. Predbežné opatrenie nie je možné nariadiť len na základe všeobecného návrhu účastníka, alebo na základe ničím nepodloženého tvrdenia účastníka, prípadne nekvalifikovaných dôkazov. Rovnako nie je možné nariadiť predbežné opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva , Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôžu byť veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva darom. Na základe darovacej zmluvy môžu manželia nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, avšak len do podielového spoluvlastníctva.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.