Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: Účelom, ktorý zákonodarca sledoval zavedením ustanovenia § 141a do Občianskeho súdneho poriadku bolo zabrániť tzv. šikanóznym žalobám v sporoch, v ktorých je uplatňovaná vyššia peňažná suma. V týchto odporca (žalovaný) platí trovy konania (napr. odmenu advokáta) zo sumy, ktorá je voči nemu uplatňovaná s rizikom, že ak bude v bránení práva úspešný, navrhovateľ (žalobca) jeho trovy neuhradí, keďže ešte počas konania podľa vývoja konania napr. postúpi pohľadávku na inú osobu, u ktorej nie je zabezpečená vymožiteľnosť tejto pohľadávky. Inštitút preddavku na trovy konania má za cieľ eliminovať tiet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania, vedľajší účastník konania, vedľajší účastník na strane žalovaného, právne postavenie vedľajšieho účastníka
Právna veta: Právny záujem na výsledku konania ako podmienka možnosti vstupu do konania v pozícii vedľajšieho účastníka konania na strane niektorého z účastníkov konania nie je bližšie definovaný v Občianskom súdnom poriadku a zákonodarca ponechal na úvahe súdu výklad a aplikáciu uvedeného pojmu v individuálne určených prípadoch. Súd pritom musí rešpektovať podstatu, zmysel vedľajšieho účastníctva v kontexte s obsahom a rozsahom Ústavou garantovaného základného práva na súdnu ochranu definovaného v čl. 46 a nasl. Ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu vykonať aj iné, účastníkmi konania nenavrhované dôkazy, koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania, konanie vo veciach obchodného registra, systém úplnej apelácie
Právna veta: I. V konaniach taxatívne vymenovaných v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. sa uplatňuje systém úplnej apelácie. II. Nové skutočnosti a nové dôkazy možno uplatniť ako odvolací dôvod proti uzneseniu vo veci samej, vydanému vo veciach obchodného registra podľa ustanovenia § 120 ods. 2 O. s. p., pretože ustanovenie § 205a ods. 1 O. s. p. neplatí v konaniach uvedených v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. III. Ak odvolací súd neprihliadol na nový (listinný) dôkaz predložený účastníkom konania v odvolacom konaní vo veciach obchodného registra, tomuto účastníkovi konania svojím postupom odňal možnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: porušenie finančnej disciplíny, verejné prostriedky použité v rozpore s určeným účelom, neoprávnený odvod, dotácia, pracovnoprávna zodpovednosť
Právna veta: Zákonodarcom použitý termín odvody nevyhnutne v sebe zahŕňa akékoľvek peňažné plnenie, ktoré je predmetom rozhodovania orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré je zároveň príjmom štátneho rozpočtu, verejných fondov, rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov, a teda sa vzťahuje aj na odvod o aký ide vo veci samej - finančné prostriedky použité v rozpore s určeným účelom podľa § 31 ods. 3 zák. o rozpočtových pravidlách a povinnosť zaplatiť zodpovedajúce penále. Preto námietku, že pre výrazný časový odstup už nemožno voči zodpovedným zamestnancom vyvodiť zodpovednosť podľa zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty, dodanie a nájom nehnuteľnosti, orná pôda, stavebný pozemok
Právna veta: Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a preto je stavebným pozemkom aj pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, zásady daňového konania, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, platiteľ dane, nadmerný odpočet DPH
Právna veta: Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane preukazuje platiteľ, pričom splnenie uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúra ako daňový doklad, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb, právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby, odpočítanie dane
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkové pomery účastníka konania, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, nepriaznivá finančná situácia, nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov
Právna veta: Majetkové pomery účastníka konania nemožno považovať za skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti a konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, správca dane, výkaz nedoplatkov ako exekučný titul, nedoplatok na dani
Právna veta: Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani následné rozhodnutie o námietkach je takým procesným rozhodnutím, ktorým sa povinná osoba vyzýva, aby zaplatila svoj nedoplatok na dani skôr ako správca dane začne daňové exekučné konanie. Predmetná výzva je procesným rozhodnutím, ktoré sa týka len procesného postupu správcu dane pred začatím vedenia daňového exekučného konania, nerozhoduje sa v nej o vyrubení dane v určitej výške, nakoľko táto vyplýva z iného titulu. Výsledok konania o námietke je určujúci pre ďalší postup správcu dane len v tom zmysle, čo pristúpi alebo nepristúpi k vymáhaniu nedoplatk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výchovno-vzdelávacie programy, Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením pomocou programov, právo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, rozhodovanie riaditeľa školy o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí
Právna veta: § 2 písm. i/, j/, l/ a s/, § 6 ods. 1, § 7 ods. 3 a 5 , § 9 ods. 3, 4 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a uviedol, že žalobkyňa je integrovanou (začlenenou) žiačkou s Downovým syndrómom, ktorá sa aktuálne nachádza v pásme I. stupňa mentálnej retardácie a je vzdelávaná podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu (ďalej IVVP) a učebných osnov špeciálnej základnej školy variant - A. Podľa jeho názoru súd nesprávne právne zistil skutkový stav z administratívneho spisu, že oznámením riaditeľka základnej školy oznámila zákonnej zástupkyni, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: liberačné dôvody, objektívna zodpovednosť, správne delikty podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Právna veta: I. Ak ide o zodpovednosť fyzickej osoby podnikateľa za správny delikt, ide o objektívnu zodpovednosť a subjektívna stránka tohto deliktu v zákonoch nie je založená na báze zavinenia. Pre správny orgán je relevantná len existencia protiprávneho stavu, spôsobená činnosťou alebo nečinnosťou fyzickej osoby podnikateľa. II. Liberačné dôvody, pri preukázaní ktorých dochádza k redukcii, prípadne k zániku zodpovednosti fyzickej osoby podnikateľa za správny delikt, ktoré sa uplatnia vo výške sankcie alebo upustenia od jej uloženia, musia byť zakotvené vo všeobecnej rovine priamo v zákone, podľa ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, právo na odpočítanie dane z tovarov a služby, právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobné údaje, žiadosť o sprístupnenie informácie, nesprístupnenie osobných údajov exekútora a prokurátorky, ochrana osobných údajov , neautorizované sprístupnenie osobných údajov
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné zaoberať sa pojmom osobné údaje, ktorými v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predtým § 3 zák. č. 428/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kult ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo , vkladové konanie, zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom podľa § 31 katastrálneho zákona, Zmluva o zriadení vecného bremena, návrh na vklad vecného bremena
Právna veta: Katastrálny zákon v právnej norme § 4 ods. 1 ustanovuje, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra. Inštitút vkladu je založený na základe konštitutívnosti, čo znamená, že zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Okresný úrad odbor katastrálny je ako orgán štátnej správy súčasťou výkonnej moci štátu a je v jeho kompetencii rozhodovať, či sú splnené podmienky na povolenie zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra na základe vkladu práv viažucich sa k nehnuteľnostiam. Vkladové konanie ako návrhové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaujatosť sudcov Krajského súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O. s. p. je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Nemožno pritom opomenúť, že miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia príslušnosti inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba - ako výnimku - vykladať reštriktívne. Ak by totiž príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 12 ods. 2 O. s. p., hoci by tu pre takéto rozhodnutie neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o urovnaní, urovnanie, pokonávka
Právna veta: Dohoda o urovnaní (transactio) upravená v § 585 až 587 Obč. zákonníka je dohoda účastníkov záväzkového právneho vzťahu, ktorou odstraňujú spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich rušia a nahradzujú ich novými. V právnej praxi sa označuje ako pokonávka. Jej účelom je odstrániť právnu neistotu medzi účastníkmi a predísť tak ďalším nezrovnalostiam alebo sporom. Je teda nástrojom mimosúdneho riešenia sporu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách, stavebný úrad, stavba umiestnená v mestskej pamiatkovej rezervácii, závažné porušenie podmienok stanovených právoplatným stavebným povolením
Právna veta: Ust. § 127a zákona 50/76 Zb. upravuje podmienky, pri ktorých je možné uskutočniť stavbu, odstrániť stavbu, vykonať stavebné úpravy alebo zabezpečiť stavebné práce na stavbe bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného úradu. K postupu podľa tohto zákonného ustanovenia, môže dôjsť, iba ak skutočnosti, ktoré oprávňujú vykonať uvedené postupy, bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného orgánu, nastali v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej situácie alebo v ich bezprostrednej hrozbe. Postup podľa tohto zákonného ustanovenia predstavuje akúsi výnim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, mestské zastupiteľstvo, odvolanie hlavného kontrolóra z jeho funkcie, hlavný kontrolór mesta, uznesenie mestského zastupiteľstva
Právna veta: Ustanovenie § 250zf O.s.p. zveruje do kompetencie správneho súdu preskúmať zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva, a to na základe návrhu prokurátora (ktorému musí predchádzať neúspešný protest). Ako vyplýva zo znenia § 250zf ods. 1 O.s.p., súd môže napadnuté uznesenie zrušiť (keďže v ustanovení sa výslovne uvádza, že prokurátor sa môže domáhať jeho zrušenia) a to z dôvodu jeho rozporu so zákonom. Samotné ustanovenie § 250zf O.s.p. bližšie neupravuje podrobnosti ohľadne pravidiel prieskumu uznesení samosprávy, stručne len stanovuje okruh účastníkov konania, príslušnosť súdu a prípustnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vzdialenosť medzi rodinnými domami, umiestnenie okien na stenách susediacich nehnuteľností, odstupy stavieb
Právna veta: Spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia v časti odstupových vzdialeností rodinných domov spočíva vo výklade ust. § 6 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z., podľa ktorého, „v stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3“. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v spojení s § 6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktoré okrem iných požiadaviek uvádza, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: špekulácie o správnom postupe poštového doručovateľa, doručovanie podľa zákona č. 511/1992 Zb., fikcia doručenia
Právna veta: Ustanovenia o náhradnom doručovaní so vznikom fikcie doručenia predstavujú výnimku z riadneho reálneho doručenia písomnosti daňovému subjektu a z tohto dôvodu musia byť v pochybnostiach vykladané reštriktívne. Zákon spája vznik fikcie doručenia s konkrétne vymedzenými skutočnosťami, ktoré musia byť všetky doslovne naplnené pre vznik fikcie (conditio sine qua non). Pokiaľ poštový doručovateľ nevyznačil na doručenke k zásielke určenej do vlastných rúk deň jej uloženia tak, ako je to zrejmé z čl. 45 spisu, nie je možné vypočítať dátum fikcie doručenia v zmysle § 17 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. Na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, žiadosť o poskytnutie informácie, obmedzenie prístupu k informáciám
Právna veta: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pojem „informácia“ nedefinuje. Podľa obsahu slova je informáciou správa, údaj alebo poučenie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia je základom vzájomného vymieňania údajov, ktoré má za cieľ získanie nového poznania. Rovnako tak nemá zákon č. 211/2000 Z.z. a ani iný právny predpis legálnu definíciu pojmu „rozhodovacia činnosť súdov“, resp. „rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní“. Výklad uvedeného pojmu poskytol Najvyšší súd SR vo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, nedostatočné majetkové pomery
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry sú pre rozhodovanie o priznaní oslobodenia o súdnych poplatkov rozhodujúce aktuálne majetkové pomery účastníka súdneho konania a jeho reálna možnosť prístupu k súdu pri uplatňovaní a bránení práva zaplatením súdneho poplatku. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ustanovenie § 138 OSP nepripúšťa podmieňovanie poskytnutia individuálneho oslobodenia od platenia súdnych poplatkov skúmaním dôvodov, pre ktoré sa účastníkove majetkové pomery stali tak ťaživými, že nie je spravodlivé zvyškom spoločnosti od neho požadovať niesť zákonom stanovenú poplatkovú povinnosť. Avšak j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu , ustanovený obhajca, oslobodenie od povinnosti obhajovania, námietky k obhajobe
Právna veta: Predstava obvineného, vyjadrená v jeho písomnom podaní, že jemu ustanovený obhajca nedostatočne obhajuje jeho záujmy, nie je dôvodom na to, aby súd ustanoveného obhajcu zbavil povinnosti obhajoby a namiesto neho ustanovoval iného obhajcu, pokiaľ reálne nie je na to preukázaný závažný dôvod, alebo že si ustanovený obhajca dlhodobo neplní svoje povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty, ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty na podanie odvolania
Právna veta: Predpokladom na odpustenie zmeškania lehoty v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. je jednak ospravedlniteľný dôvod na strane účastníka, pričom dôkazné bremeno leží na navrhovateľovi tohto procesného úkonu (čo v tomto prípade bolo splnené) a jednak podanie tohto návrhu do pätnástich dní po odpadnutí prekážky, v dôsledku ktorej bol účastník v omeškaní. Hospitalizácia v nemocnici rozhodne predstavuje ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty na podanie odvolania, avšak žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty spolu so zmeškaným úkonom treba v zmysle § 58 ods. 1 O.s.p. podať do 15 dní po odpadnutí prekážky.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad, dodatočné povolenie nepovolených zmien stavby
Právna veta: Stavebný zákon v ustanoveniach §§ 88 a nasl. upravuje podmienky dodatočného povolenia stavby a tým dáva stavebníkom možnosť dodatočne legalizovať stavby postavené alebo začaté bez vydania stavebného povolenia. Z charakteristiky konania o dodatočnom povolení stavby podľa cit. ustanovenia vyplýva, že ide o konanie, ktoré dodatočne legalizuje už postavené stavby v rozpore so stavebným povolením. Žiadosť o stavebné povolenie alebo o dodatočné stavebné povolenie podáva stavebník alebo vlastník stavby. Ustanovenie § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, sprístupnenie informácií evidenčného charakteru
Právna veta: Komunikácia medzi povinnou osobou a žiadateľom na základe zákona č. 211/2000 Z.z. nemôže prebiehať s obsahom osobných údajov, ktoré sú chránené zákonom č. 211/2000 Z.z., a to s ohľadom i na skutočnosť, že povinná osoba si pred poskytnutím žiadosti v rámci procesného postupu neoveruje identitu žiadateľa a údaje poskytuje emailom, čo nie je spôsob komunikácie zabezpečujúci ochranu osobných údajov. Je potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti žiadateľ o sprístupnenie informácie v právnom režime podľa zákona č. 211/2000 Z.z. nie je v procesnom postavení účastníka súdneho konania, a preto nemôže dispo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dĺžka konania, uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby
Právna veta: Dôvodom dovolania je len uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo uloženie takého druhu trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa (§ 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por.). Dĺžka konania nemôže byť dôvodom na úspešné uplatnenie dovolacej námietky týkajúcej sa neprimeranosti trestu uloženého v rámci zákonnej sadzby alebo nepoužitia ustanovení o mimoriadnom znížení trestu (§ 39 Tr. zák.) alebo podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody (§ 49 Tr. zák.).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin krádeže, postúpenie veci podľa § 341 Tr. por., miestna príslušnosť Okresného súdu, trestné konanie vedené proti mladistvým, nesúhlas s postúpením trestného konania
Právna veta: Zvláštna starostlivosť, ktorú spoločnosť venuje mládeži, je premietnutá do trestného práva procesného v tom, že trestné konanie vedené proti mladistvým je upravené v niektorých zásadných smeroch odlišným spôsobom od všeobecnej úpravy trestného konania vedeného proti dospelým páchateľom (obvineným) v trestnom konaní. Prejavuje sa to i vo výnimke z miestnej príslušnosť upravenej v ustanovení § 17 Tr. por., keď ustanovenie § 341 Tr. por. umožňuje, ak to vyžaduje prospech mladistvého, postúpiť vec príslušným súdom súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt, alebo súdu na ktorom z iných dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: predmet obchodného tajomstva, obchodné tajomstvo podľa § 17ObZ, náležitosti obchodného tajomstva
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dojednanie zmluvných strán o tom, že určité náležitosti zmluvy tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanovením § 17 Obchodného zákonníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie žaloby v správnom súdnictve, lehota na podanie žaloby podľa § 250b ods. 1 OSP
Právna veta: Dvojmesačná lehota v zmysle § 250b ods. 1 O.s.p. je lehotou procesnou, a teda je zachovaná, pokiaľ sa žaloba najneskôr v jej posledný deň odovzdá na pošte. Tento záver vychádza nielen z toho, že táto lehota je upravená v procesnom predpise (O.s.p.), ale má oporu aj v tom, že táto lehota je určená na urobenie procesného úkonu – podanie žaloby v správnom súdnictve. Podanie žaloby nemôže byť v žiadnom prípade obmedzené hmotnoprávnymi lehotami, ktorých účel je úplne iný než aký majú procesnoprávne lehoty bez ohľadu na to, v ktorom procesnom postupe sa uplatňujú.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pre odmietnutie dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, subjektívna prípustnosť dovolania
Právna veta: Prípustnosť dovolania podľa § 236 ods. 1 O.s.p. je objektívnou kategóriou (dovolanie je alebo nie je prípustné), ktorá sa principiálne nevzťahuje na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku – či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je dovolanie prípustné (objektívna prípustnosť dovolania je vymedzená ustanoveniami § 236 až § 239 O.s.p.). Subjektívna prípustnosť dovolania oproti tomu zahŕňa v sebe (implikuje) otázku určenia subjektu, ktorý je v danom prípade oprávnený – v zmysle § 243b ods. 5, § 218 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: elektronická cigareta, zákaz predaja tabakových výrobkov, elektronický inhalátor, predaj výrobku s obsahom nikotínu, výrobok určený na fajčenie
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že časťou elektrického inhalátora (elektronickej cigarety), ktorá premieňa tekutú náplň na paru je atomizér, systém pre inhalovanie, a náplň – tzv. liquid, ktorá môže obsahovať určité množstvo nikotínu. Tieto výrobky sú teda technicky uspôsobené tak, aby mohli byť použité na inhalovanie nikotínu a tým, že by sa do nich mohla inštalovať nikotínová náplň, je naplnená definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Takéto výrobky nemusia samotné obsahovať nikotín, stačí, keď sú určené na inhalovanie nikotínu, t.j. ich naplnením náplňou s obsahom nikotínu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania, výmaz z obchodného registra
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako aj na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (prvá hlava, prvá časť). Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo, preto ak po ich preskúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedostat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo k pozemku, držba nehnuteľnosti, dobrá viera oprávneného držiteľa, vydržanie, ústna kúpna zmluva
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, Úroky z omeškania, nevyplatenie náhrady mzdy v lehote splatnosti, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Zamestnanec, ktorý sa domáha na súde určenia, že rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, môže v žalobe zároveň (súčasne) uplatniť aj nárok na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru (porovnaj napr. R 36/1979). Prisúdenie tohto nároku však nie je možné skôr, než súd rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru (uvedené rozhodnutie o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru predstavuje nevyhnutnú podmienku bez splnenia ktorej nie je možné rozhodnúť o nároku na náhradu mzdy). Súd v takom prípade spravidla rozhodne v rozsudku nielen o určení neplatnosti rozviazania prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, právny záujem na výsledku sporu, vedľajší účastník konania
Právna veta: Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 93 ods. 1 O.s.p.). Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku sporu, t.j. právny záujem na úspešnosti v spore u toho účastníka, ku ktorému pristúpil. O právny záujem ide vtedy, ak rozhodnutím súdu vo veci bude dotknuté právne postavenie vedľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta
Právna veta: V konaní o vylúčenie veci z exekúcie ide o odstránenie právnej neistoty v tom, či exekúcii neprekáža také právo tretej osoby, ktoré nepripúšťa výkon exekučného titulu. Cena veci, o vylúčenie z exekúcie ktorej ide, nemá v takom konaní určujúci význam; základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
Právna veta: Skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neupravuje možnosť zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, neznamená, že konanie nemožno zastaviť, ak poplatník nezaplatí súdny poplatok za návrh na začatie konania (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: viac dedičov, určenie predmetu dedičstva, nerozlučné spoločenstvo
Právna veta: Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstve začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia dedičstva alebo vyporiadania dedičov právoplatným rozhodnutím s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd
Právna veta: Exekučný poriadok v druhej hlave pod názvom Exekučné konanie (§ 36 a nasl.) upravuje postup súdu, súdneho exekútora a účastníkov konania pri nútenom výkone judikovaného práva. Je nepochybné, že návrh na vykonanie exekúcie sa povinnému nedoručuje a v štádiu konania o vydanie poverenia exekučný súd nemôže zohľadňovať žiadne tvrdenia povinného a vychádza iba z tvrdení oprávneného uvedených v návrhu a z exekučného titulu (§ 44 Exekučného poriadku). A tak v tomto štádiu exekučného konania nevyplýva pre súd povinnosť doručovať povinnému jeho rozhodnutia, či iné písomnosti. Až upovedomenie o začatí e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyhlásenie exekúcie za neprípustnú , nenariadenie pojednávania v rámci exekučného konania
Právna veta: Zákonom č. 230/2012 Z. z. účinným od 9. augusta 2012 bol novelizovaný Exekučný poriadok, ktorý ustanovenie § 57 Exekučného poriadku doplnil o odsek 5, v zmysle ktorého súd nariadi pojednávanie, ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a k/. Uvedené ustanovenie bolo účinné do 31. decembra 2012, kedy na základe novely Exekučného poriadku č. 335/2012 Z. z. bol odsek 5 vypustený. Od 1. januára 2013 tak súd nie je povinný nariadiť pojednávanie v prípade, ak exekúciu vyhlási za neprípustnú podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku. Zákonodarca ponechal súdu len fakultatívnu možnosť nariadiť poje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, vada konania
Právna veta: S prihliadnutím na ustanovenie § 242 ods. 1 veta druhá O.s.p., ukladajúce dovolaciemu súdu povinnosť prihliadnuť vždy na prípadnú procesnú vadu uvedenú v § 237 O.s.p. (či už to účastník namieta alebo nie), neobmedzil sa Najvyšší súd Slovenskej republiky len na skúmanie podmienok prípustnosti dovolania smerujúceho proti potvrdzujúcemu rozsudku, ale sa zaoberal aj otázkou, či podané dovolanie nie je prípustné podľa § 237 O.s.p. Uvedené zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu (rozsudku alebo uzneseniu) odvolacieho súdu, ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena účastníka konania, prechod práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu
Právna veta: V predmetnej veci návrh na zmenu účastníka konania nepodal doterajší účastník konania, ale osoba, ktorá o sebe tvrdí, že na ňu prešlo právo z exekučného titulu. Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. je aj taká osoba oprávnená navrhnúť zmenu účastníka, pričom v návrhu je inkorponovaný aj jej súhlas so vstupom do konania na strane oprávneného. Súhlas povinného sa nevyžaduje bez ohľadu na to, či sa navrhuje zmena oprávneného alebo povinného. Preto súd ani nezisťuje stanovisko tejto osoby k navrhovanej zmene účastníka. Iná je však situácia v prípade oprávneného ako osoby, ktorá svojim návrhom na vykonanie exek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, poplatková povinnosť za odvolanie
Právna veta: Ustanovenie § 138 O.s.p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Len v prípade, že o ňom nerozhodol súd prvého stupňa o ňom rozhoduje odvolací súd.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie lehoty , lehota na podanie odvolania , podanie odvolania po uplynutí zákonom stanovenej lehoty
Právna veta: Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajšia účastníčka na strane žalovanej, odvolanie vedľajšieho účastníka, podanie odvolania podľa § 201 OSP
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravuje inštitút vedľajšieho účastníka nielen v § 93 ale aj v § 201 druhá veta, podľa ktorého ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník. Z tejto úpravy vedľajšieho účastníka vyplývajú niektoré rozdielnosti, ktoré sa v právnom postavení vedľajších účastníkov okrem iného prejavujú tiež v tom, že niektorí vedľajší účastníci majú právo podať odvolanie s obmedzením, že tento ich úkon nemôže odporovať úkonu (vôli) nimi podporovaného účastníka ( § 93 O.s.p.) a iní vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vklad vlastníckeho práva k časti príslušenstva bytu, prevod pivnice, zmena spoluvlastníckeho podielu, zmluva o prevode pivnice, návrh na vykonanie záznamu
Právna veta: Zmena spoluvlastníckeho podielu, ktorá vznikne prevodom pivnice, sa zapisuje do katastra nehnuteľností záznamom na návrh podľa § 35 ods. 2 katastrálneho zákona, ktorého prílohou bude zmluva o prevode pivnice a s tým súvisiaca zmena podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku. Podkladom pre vykonanie takéhoto záznamu (záznamovými listinami) bude návrh na vykonanie záznamu, prílohou ktorého bude zmluva o prevode vlastníctva pivnice (§ 35 ods. 2 katastrálneho zákona). Z návrhu musí byť pritom zrejmé, u ktorých vlastníkov bytov a v akom rozsahu (prípadne na základe a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , medzinárodná ochrana, správny orgán , zásada materiálnej pravdy, neudelenie azylu, udelenie azylu
Právna veta: I. Zásada tzv. materiálnej pravdy má v konaní o udelenie azylu svoje špecifiká spočívajúce v pravidelnej nedostatočnosti dôkazov preukazujúcich dôveryhodnosť žiadateľových tvrdení. Je však na správnom orgáne, aby preukázal, či vyvrátil pravdivosť žiadateľových tvrdení, a to buď úplne nevyvrátiteľne zistením presných okolností viažucich sa na tvrdenie žiadateľa o azyl, alebo aspoň s takou mierou pravdepodobnosti, ktorá nevyvoláva zásadné pochybnosti o správnosti úsudku správneho orgánu. II. Špecifikám konania o medzinárodnej ochrane zodpovedá aj štandard a rozloženie dôkazného bremena, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: európsky zbrojný pas, Smernica Rady č. 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, strelné zbrane
Právna veta: I. Sloboda pohybu a pobytu každého občana Únie na území členských štátov je právom zaručeným v článku 20 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a teda právom, ktoré, ako vyplýva z článku 20 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa uplatňuje v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v Zmluvách a prostredníctvom opatrení prijatých na ich vykonanie, a teda aj Smernicou Rady č. 91/477/EHS z18.06.1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/51/ES z21.05.2008. II. Jedný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obmedzenie osobnej slobody, zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, Azyl , oprávnenie štátov zadržať potenciálnych imigrantov
Právna veta: V zmysle odporúčania Rady Európy [Odporúčanie Rady ministrov Rec(2003)5 zo 16.04.2003] sa zaistenie žiadateľov o azyl má okrem iného uskutočniť iba po dôkladnom preskúmaní jeho nevyhnutnosti v každom jednotlivom prípade a obmedzenie osobnej slobody (org. measure of detention) žiadateľov o azyl má byť pravidelne preskúmavané súdom v súlade s čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (bod 4 a 5). Podľa názoru odvolacieho súdu štáty majú nepopierateľné suverénne právo kontrolovať vstup cudzincov a ich pobyt na svojom území. Nevyhnutnou súčasťou tohto práva je oprávnenie št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín, politické práva, lehota na rozhodnutie ústavného súdu o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy, ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, ochrana aktívneho a pasívneho volebného práva, slobodná voľba svojich zástupcov, právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, kandidujúca politická strana, "politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila"
Právna veta: 1. Slovné spojenie "politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila" obsiahnuté v § 59 zákona o ústavnom súde treba interpretovať tak, že ide o politickú stranu, ktorá v príslušných voľbách navrhla svojho kandidáta (kandidátov) na volenú funkciu (volené funkcie), a to buď sama, alebo v spojení s inými politickými stranami, t. j. v koalícii. Malo by teda ísť o politickú stranu, ktorá sa aktívne v príslušných voľbách zúčastnila politickej súťaže o obsadenie volenej funkcie (volených funkcií)....................2.Z § 59 zákona o ústavnom súde vyplýva, že sťažnosť proti neústavnosti alebo nezákonnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Konanie pred orgánom verejnej moci, Procesný úkon a stav, Nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti , procesné podmienky konania, procesná spôsobilosť
Právna veta: 1. O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti (návrhu) možno hovoriť predovšetkým vtedy, ak namietaným postupom orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu toho základného práva, ktoré označil sťažovateľ, pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi napadnutým postupom tohto orgánu a základným právom, porušenie ktorého sa namietalo, ale aj vtedy, ak v konaní pred orgánom verejnej moci vznikne procesná situácia alebo procesný stav, ktoré vylučujú, aby tento orgán porušoval uvedené základné právo, pretože uvedená situácia alebo stav takú možnosť reálne nepripúšťajú (IV. ÚS 16/04, II. ÚS 1/0 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Výsledok volieb, Označenie dôkazov, Protiústavné alebo nezákonné konanie, Nezákonnosť volieb, Činnosť volebných orgánov, Nátlak na voličov, Volebná kampaň, Vyhrážanie sa obyvateľom obce oprávnených hlasovať
Právna veta: 1. Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že len hrubé alebo závažné porušenie alebo opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb môže byť príčinou na uplatnenie právomoci ústavného súdu, ktorá mu umožňuje rozhodnúť podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Namietané protiústavné alebo nezákonné konanie musí mať priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb. Túto skutočnosť musí sťažovateľ nielen namietať, ale aj doložiť exaktnými dôkazmi. Nestačí samotné označenie dôkazov (PL. ÚS 17/94, PL. ÚS 5/03 a PL. ÚS 35/03, PL. ÚS 3/2010). Súčasťou zákonných náležitostí sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody neplatnosti hlasovacieho lístka, jednoznačný prejav vôle voliča , predpísané tlačivo, neplatný hlasovací lístok, hlasovacie lístky, volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o voľbách vyplýva, že pre posúdenie hlasovacieho lístka ako platného, a teda na jednoznačný prejav vôle voliča zákon vyžaduje, aby volič prejavil svoju vôľu zakrúžkovaním poradového čísla ním vybraného kandidáta na starostu obce (primátora) alebo kandidáta, prípadne kandidátov na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, na predpísanom tlačive. V tejto súvislosti ústavný súd vo svojej judikatúre konštatoval, že prejav vôle voliča musí nepochybne smerovať k tomu, aby pri úprave hlasovacieho lístka (ktorý je na predpísanom tlačive) pri voľbách bolo nepochybné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo volebných veciach, nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly, úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu, neprípustné ovplyvňovanie výsledku hlasovania, sčítanie hlasov okrskovou komisiou, nekalá súťaž, volebný delikt a volebná chyba
Právna veta: Voľby môžu byť v zmysle judikatúry (PL. ÚS 98/07) ústavného súdu (a tiež podža teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr. nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu) alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie ústavného súdu o neplatnosti voľby kandidáta na poslanca alebo starostu, porušenie ustanovení volebného zákona, výsledok voľby, konanie vo volebných veciach
Právna veta: Základným predpokladom úspešnosti návrhu na vydanie rozhodnutia ústavného súdu o neplatnosti voľby kandidáta na poslanca alebo starostu (primátora) je zistenie, že došlo k porušeniu ustanovení volebného zákona spôsobom, ktorý mohol ovplyvniť výsledok voľby dotknutého kandidáta.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skutočne vykonaná voľba, hlasovanie mimo volebnej miestnosti, hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, samostatná volebná súťaž, Činnosť volebných orgánov, členovia volebných komisií, volič hlasuje osobne
Právna veta: Hlasovanie mimo volebnej miestnosti je možné zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. Je potrebné, aby volič požiadal okrskovú volebnú komisiu, aby hlasovanie mimo volebnej miestnosti bolo umožnené (§ 31 ods. 6 zákona o voľbách). Z citovaného ustanovenia nemožno vyvodiť, že túto žiadosť musí urobiť priamo volič, ktorého sa závažný, najmä zdravotný dôvod týka. Preto je možné, aby ktorýkoľvek volič v územnom obvode volebného okrsku požiadal v mene iného voliča, aby mu bolo umožnené hlasovať mimo volebnej miestnosti. Takto môže napr. volič požiadať o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, odkaz na vykonané dokazovanie
Právna veta: K porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd dôjde, ak súd nedostatočne odôvodnil napadnuté rozhodnutie a vinu sťažovateľa založil iba na simplexnom zovšeobecňujúcom konštatovaní, bez odkazu na vykonané dokazovanie a odôvodnenie všetkých pre vec rozhodujúcich skutočností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kasačná právomoc ústavného súdu, nedeliteľný predmet konania, úspech účastníka konania
Právna veta: Citovaná judikatúra dokumentujúca opatrnosť ústavného súdu pri realizácii jeho kasačnej právomoci vo vzťahu k rozhodnutiam všeobecných súdov sa ešte viac prehlbuje pri ústavno­súdnom prieskume súdnych rozhodnutí o trovách konania. Ústavný súd iba celkom výnimočne podrobnejšie preskúmava rozhodnutia všeobecných súdov o trovách konania. Problematika náhrady trov konania by mohla dosiahnuť ústavnoprávny rozmer len v prípade extrémneho vybočenia z pravidiel upravujúcich toto konanie, k čomu by mohlo dôjsť najmä na základe takej interpretácie a aplikácie príslušných usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, povinnosť prihliadať z úradnej moci, relatívna neplatnosť právneho úkonu, dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Dovtedy kým sa osoba dotknutá úkonom nedovolá neplatností právneho úkonu treba sa na tento úkon pozerať ako na platný so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi. Aby nastali účinky relatívnej neplatnosti právneho úkonu stačí aj mimosúdne oznámenie osoby úkonom dotknutej, že sa dovoláva tejto neplatnosti. Vždy sa však musí jednať o výslovný prejav, z ktorého vyplýva vôľa dovolať sa neplatnosti právneho úkonu. Musí byť z neho taktiež zrejmé, v čom je konkrétna vada právneho úkonu, ktorá má za následok neplatnosť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ustanovenie zákonného zástupcu, súhlas obvineného s ustanovením obhajcu, úplná spôsobilosť obvineného na právne úkony, právo osôb zvoliť obvinenému obhajcu, právo na obhajobu v trestnom konaní
Právna veta: Jednou zo základných náležitostí realizácie práva na obhajobu v trestnom konaní (rovnako aj pri rozhodovaní o väzbe) je úplná spôsobilosť obvineného na právne úkony. Takej fyzickej osobe, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, resp. bola tejto spôsobilosti celkom pozbavená, musí byť ustanovený zákonný zástupca. Nedostatok zákonného zastúpenia v takomto prípade znamená z ústavnoprávneho hľadiska úplné popretie základného práva na obhajobu... Právo osôb uvedených v ustanovení § 39 ods. 2 Trestného poriadku zvoliť obvinenému obhajcu je viazané na súh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: príbuzenský vzťah sudcu k účastníkovi konania alebo zástupcu účastníka, subjektívny test nestrannosti sudcu, nestrannosť sudcu , zásada index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), rovnaké postavenie účastníkov v konaní, Osobná nestrannosť sudcu , In abstracto samotný príbuzenský vzťah sudcu
Právna veta: Nestrannosť je vo vnímaní ESĽP absenciou zaujatosti či predsudku vo veci, pričom nestrannosť môže byť overovaná už spomenutým subjektívnym a objektívnym testom. Východiskom je subjektívny test, v ktorom sa zisťuje osobné presvedčenie, postoj sudcu, resp. jeho záujem v prerokúvanej veci. Osobná nestrannosť sudcu sa predpokladá, kým sa nepreukáže opak. Takýmto „opakom“ môže byť sudcom prejavené nepriateľstvo, neznášanlivosť alebo ak si napríklad sudca z osobných dôvodov vyhradí prerokovanie veci pre seba. Požiadavka nestrannos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: možnosť uplatňovania námietok voči skutkovým zisteniam, existencia poľahčujúcich a priťažujúcich okolností , nesprávne hmotnoprávne posúdenie, nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, zásada starostlivého uváženenia všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne
Právna veta: Pokiaľ ide dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., z jeho dikcie vyplýva, že vo vzťahu k zistenému skutku je možné dovolaním namietať výlučne vady právne, a teda to, že skutok tak, ako bol súdom zistený, bol nesprávne právne kvalifikovaný. Popri vadách, ktoré sa týkajú právneho posúdenia skutku, možno tiež vytýkať iné nesprávne hmotnoprávne posúdenie. Rozumie sa ním zhodnotenie otázky, ktorá nespočíva priamo v právnej kvalifikácii skutku, ale v právnom posúdení inej skutkovej okolnosti majúcej význam z hľadiska hmotného práva. Daná úp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, konanie vo volebných veciach, predmet ochrany pred porušením ústavy, univerzalita ústavnej sťažnosti
Právna veta: Zákon o ústavnom súde upravuje v tretej časti označenej ako „Konanie pred ústavným súdom“ niekoľko typov konaní pred ústavným súdom. Konanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy je upravené v jej druhej hlave v šiestom oddiele, in concreto v ustanoveniach § 49 až § 56, a konanie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy je upravené v siedmom oddiele tejto hlavy v ustanoveniach § 59 až § 63d, pričom z nich § 59 až § 63 sa vzťahujú aj na konanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Každé z týchto osobitných konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vlastná úvaha o voľbe použitých dôkazných prostriedkov, uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu, porušenie práva na obhajobu, nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por., povinnosť ustanoviť obvinenému obhajcu, ustanovený obhajca
Právna veta: Dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku je zásadné porušenie práva na obhajobu, spočívajúce najmä v porušení ustanovení o povinnej obhajobe. Právo na obhajobu v zmysle tohto dovolacieho dôvodu je potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre úplné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu. Za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov, pri plnení povinnosti podľa § 2 ods. 10, resp. práva podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Právoplatne rozhodnuté vo veci, Záväzky voči oprávnenému, Nútená realizácia práv oprávneného, exekučné konanie, notárska zápisnica ako spôsobilý exekučný titul, prechod práva alebo povinnosti z exekučného titulu
Právna veta: 1. Ústavný súd zásadne konštatuje, že exekučné konanie spravidla treba považovať za konanie po právnej stránke, ako aj po faktickej (skutkovej) stránke za pomerne jednoduché. Je to dané tým, že o spore účastníkov exekučného konania bolo už právoplatne rozhodnuté vo veci samej exekučným titulom, ktorý je podkladom pre nariadenie exekúcie. Medzi účastníkmi exekučného konania už preto nemôže byť sporné, aké práva prináležia oprávnenému a aké záväzky má voči oprávnenému povinný. Zmyslom exekučného konania je nútená realizácia práv oprávneného, keďže povinný dobrovoľne nesplnil, resp. čiastočne nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Vyhlásenie volieb za neplatné, Spôsob vedenia volebnej kampane, Zaistenie legitimity zvoleného orgánu, Pravdepodobnosť vplyvu volebnej chyby na výsledok volieb, Opačný výsledok volieb, Trest za porušenie volebných predpisov, Nekalý spôsob vedenia volebnej kampane
Právna veta: 1. Podľa názoru ústavného súdu vyhlásenie volieb za neplatné nie je možné chápať ako trest za porušenie volebných predpisov, ale ako prostriedok k zaisteniu legitimity zvoleného orgánu. Rozhodujúca je pravdepodobnosť vplyvu volebnej chyby na výsledok v konkrétnych voľbách. Iba abstraktná možná príčinná súvislosť nepostačuje. Iná situácia by nastala, keby išlo o zjavne nekalý spôsob vedenia volebnej kampane, ktorý by mohol mať s veľkou pravdepodobnosťou za následok opačný výsledok volieb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výdatnosť zaistenej drogy, postup pri určovaní množstva obvyklých jednorázových dávok, určenie minimálnej ceny na čiernom trhu, drogová trestná činnosť, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, obvyklá cena alebo odplata
Právna veta: Vo veciach drogovej trestnej činnosti je v praxi súdov používaný všeobecne objektivizovaný spôsob určovania ceny pri trestnej činnosti zaistených drog, a to ich rozdelením na obvyklé jednorázové dávky v závislosti od výdatnosti zaisteného druhu drogy s následným priradením im odhadom (ide o „čierny trh“, pričom „odhadom“ sa rozumie nie svojvoľne pre daný prípad, ale rovnako vo všetkých obdobných prípadoch, avšak „odhadom“ vzhľadom na praktiky „čierneho trhu“, pozn.) určenej minimálnej ceny na „čier ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dostatočnosť zistenia skutkového stavu, riadne poskytnutie ochrany príslušnému základnému právu vo veci samej, predbežné opatrenie podla O.s.p, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, zrušenie predbežného opatrenia
Právna veta: Ústavný súd vo svojej doterajšej judikatúre (napr. m. m. II. ÚS 459/2010, I. ÚS 458/2011, I. ÚS 526/2012, III. ÚS 261/2013 a I. ÚS 366/2013) zaujíma mimoriadne zdržanlivý postoj voči uzneseniam (rozhodnutiam), ktorými sa rozhoduje len o predbežných (dočasných) opatreniach. Ústavný súd zdôrazňuje na jednej strane dostupnosť iných prostriedkov nápravy, konkrétne návrhu na zrušenie predbežného opatrenia v konaní podľa § 74 a nasl. a § 102 Občianskeho súdneho poriadku, na druhej strane však prízvukuje dočasnosť, resp. predbežnosť posúdenia veci pri predbežnom opatrení s tý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: lehota na odstránenie nedostatkov predkladanej petície, návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd, registrácia kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí , právo na sudnu ochranu, plynulý priebeh volieb
Právna veta: Podľa poznámky pod čiarou 4a), na ktorú odkazuje § 16 ods. 9 zákona o voľbách, sa na podrobnosti ohľadne petície voličov použijú ustanovenia zákona o petičnom práve. Ústavný súd uznáva, že zákonom o petičnom práve stanovená lehota na odstránenie nedostatkov predkladanej petície (30 dní) v prípade registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí nezohľadňuje potrebu plynulého priebehu volieb, ktorej naproti tomu zodpovedajú krátke lehoty uvedené v § 17 ods. 4 a 5 zákona o voľbách a § 250zb OSP, avšak v záujme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na urýchlené skúmanie dôvodnosti väzby, povinnosť skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú, dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, právo obvineného požiadať o prepustenie na slobodu, väzba, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, ústavná sťažnosť, trestný čin a spôsoby jeho spáchania
Právna veta: Vychádzajúc z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) ústavný súd pripomína, že súdy majú povinnosť preskúmať dôvody väzby obvineného v priebehu konania a prepustiť ho na slobodu, ak okolnosti ďalej neodôvodňujú pokračovanie pozbavenia jeho osobnej slobody. Dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu môže odôvodňovať väzbu v počiatočnom štádiu konania, avšak v určitom štádiu konania to už nepostačuje. Posúdenie dôvodnosti trvania väzby nemôže byť abstraktné, ale musí zohľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa funkcie konateľa, povinnosť bezodkladne zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, odvolanie konateľa valným zhromaždením
Právna veta:
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočná zhodná voľa dedičov, rozpor v záujmoch medzi zástupcom a zastúpeným, odmietnutie dedičstva, osvedčenie o dedičstve, konanie o dedičstve, dohoda o splnomocnení, posledná vôľa vo forme notárskej zápisnice, predloženáj plná moc udelená dedičom
Právna veta: „V prvom rade treba uviesť, že ak v konaní o dedičstve jeden z dedičov navrhol i v zastúpení druhého z dedičov dohodu, ktorá sa svojimi dôsledkami blíži k odmietnutiu dedičstva (§ 463 Občianskeho zákonníka), je potrebné pred rozhodnutím o vydaní osvedčenia skúmať, či medzi splnomocniteľom a splnomocnencom neexistuje rozpor v záujmoch (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Je preto v takom prípade potrebné, najmä ak nie je táto možnosť na uzavretie dohody výslovne obsiahnutá v predloženej plnej moci udelenej dedičom inému dedičovi, vypočuť ho na jej obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: viazanosť súdu oslobodzujúcim rozsudkom, rozhodnutie v blokovom konaní, viazanosť súdu rozhodnutím ústavného súdu, skúmanie súladu príslušných zákonov s ústavou či medzinárodnou zmluvou, použitie Civilného sporového poriadku, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, právoplatné rozhodnutie
Právna veta: „Súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore s ústavou, so zákonmi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 109 ods. 1 písm. b/ O. s. p.). Súd je tiež viazaný rozhodnutím ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a slobôd. Ďalej je súd viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania podľa Trestného poriadku, náprava chýb v skutkových zisteniach, iné rozhodnutie o vine a treste, skutočnosti skôr neznáme, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania
Právna veta: Obnova konania, ktoré skončilo právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý slúži k náprave chýb v skutkových zisteniach, ktoré vznikli tým, že súdu neboli v čase vyhlásenia rozhodnutia známe skutočnosti alebo dôkazy spôsobilé vniesť odlišný pohľad na skutkový stav veci a v nadväznosti na to i na právne posúdenie a výrok o vine, prípadne o treste. Účelom obnovy konania preto nie je posúdiť celkovú zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Miestna volebná komisia, Povinnosť miestnej volebnej komisie vyhotoviť kópie zápisnice o výsledku volieb, Zápisnica o výsledku volieb v obci, Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov, Povinnosť obce odovzdať v dvoch rovnopisoch príslušným komisiám zoznamy voličov, Povinnosť vyhotoviť zápisnicu o výsledku volieb v obci , Začiatok hlasovania, zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
Právna veta: 1. Zákon o voľbách neupravuje striktne čas, v ktorom musí byť volebná dokumentácia miestnou volebnou komisiou prekontrolovaná, v § 5 ods. 2 tohto zákona je ustanovená iba povinnosť obce odovzdať v dvoch rovnopisoch príslušným komisiám zoznamy voličov najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. Zo zákona o voľbách taktiež nevyplýva povinnosť miestnej volebnej komisie vyhotoviť kópie zápisnice o výsledku volieb aj pre jednotlivých členov tejto komisie, podľa § 43 ods. 1 zákona o voľbách je miestna volebná komisia povinná vyhotoviť zápisnicu o výsledku volieb v obci dvojmo spolu s podpismi pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Zrušenie výsledku volieb, Slobodná súťaž politických síl , Nespokojnosť politických strán s výsledkom volieb, Spochybňovanie parlamentnej demokracie a inštitútu volieb, Dosiahnutie absolútneho súladu prípravy a priebehu volebného procesu so zákonom
Právna veta: 1. V rámci svojej rozhodovacej činnosti už ústavný súd uviedol, že dosiahnutie absolútneho súladu prípravy a priebehu volebného procesu so zákonom je prakticky neuskutočniteľné. Ak by sa nespokojnosť politických strán a hnutí, resp. nezávislých kandidátov zúčastnených na voľbách s volebnými výsledkami prejavila vždy po voľbách iniciovaním konania pred ústavným súdom, môže to viesť k spochybňovaniu parlamentnej demokracie a inštitútu volieb. Vyhlásenie volieb za neplatné, resp. zrušenie ich výsledku z dôvodu nepatrného porušenia ustanovení zákona o voľbách totiž vytvára možnosti pre vedomú mani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Existencia vyššieho počtu hlasovacích lístkov, Okrsková volebná komisia, Voličmi upravené hlasovacie lístky, Neplatnosť volieb, Hlasovacie lístky vložené do volebnej obálky
Právna veta: 1. Ústavný súd konštatuje, že existencia vyššieho počtu hlasovacích lístkov, ktoré boli vytlačené pre potreby volieb, ešte sama osebe nemôže viesť k záveru o neplatnosti volieb, keďže pri zisťovaní ich výsledku sú relevantné len voličmi upravené hlasovacie lístky vložené do volebnej obálky vydanej okrskovou volebnou komisiou priamo pri volebnom akte a vložené do volebnej schránky.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Subjektívne nestranný sudca, Teória zdania, Vylúčeniu z výkonu jeho sudcovskej funkcie , Senát ústavného súdu , Objektívna nestrannosť, Nestrannosť sudcu
Právna veta: 1. Objektívna nestrannosť sa nikdy neposudzuje podľa subjektívneho hľadiska sudcu, ale podľa vonkajších objektívnych skutočností. V danom prípade teda platí tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán. Objektívna nestrannosť sudcu je založená na vonkajších prejavoch previazanosti sudcu s prerokúvaným prípadom či jeho vzťahom k účastníkom (resp. vedľajším účastníkom) konania (m. m. I. ÚS 352/2010). V prípade subjektívneho hľadiska sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku (Piersack v. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Vyšetrovací orgán, Priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb, Hodnovernosť a preukázatežnosť tvrdení, Konanie o volebných veciach, Zásady trestného konania, Kupovanie hlasov oprávnených voličov
Právna veta: 1. Ústavný súd k uvedenému poukazuje taktiež na judikatúru, v ktorej uviedol, že v konaní o volebných veciach sa neuplatňuje vyhžadávacia zásada, ktorá je jednou z vedúcich zásad trestného konania (PL. ÚS 52/2011). Ústavný súd už na dôvetok judikoval, že v konaní vo volebných veciach nie je "vyšetrovacím orgánom", ktorý zisťuje (môže zisťovať) skutkový stav metódami a spôsobmi charakteristickými pre prácu orgánov činných v trestnom konaní. Jeho úlohou je predovšetkým zvážiť hodnovernosť a preukázatežnosť tvrdení sťažovatežky v kontexte s ďalšími konkrétnymi okolnosťami posudzovanej veci a na t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o nariadenie predbežného opatrenia, súčasť občianskeho súdneho konania, účastník konania a iná osoba v konaní o nariadení predbežného opatrenia, právo podať proti rozhodnutiu o nariadení predbežného opatrenia odvolanie, povinnosť označiť subjekt ktorému má súd uložiť právnu povinnos, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: V civilnom sporovom konaní dominantne ovládanom zásadou dispozičnou je procesnou zodpovednosťou žalobcu, aby presne označil subjekt, ktorému má všeobecný súd rozhodnutím uložiť právnu povinnosť. Konanie o nariadenie predbežného opatrenia tvorí súčasť občianskeho súdneho konania, je však formulované ako relatívne samostatný rozhodovací proces s účelom líšiacim sa od konania vo veci samej, na ktorom je konanie o nariadenie predbežného opatrenia procesne závislé. Skutočnosť, že OSP v § 76 ods. 2 umožňuje nariadiť predbežné opatrenie aj subjektu odlišnému od účastníka konania, je podža názoru ústa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, pasívne volebné právo, konanie vo volebných veciach, konanie o sťažnosti, kontrola dodržania jednotlivých podmienok voliteľnosti , vyčiarknutie kandidáta z kandidátnej listiny
Právna veta: Ústavný súd už v minulosti k fáze prípravy volieb pri registrácii kandidátnych listín uviedol: Zákonodarca... s výkonom pasívneho volebného práva podľa zákona o voľbách do orgánov samospráv... spája určité podmienky alebo predpoklady, a zároveň v ňom pre účely kontroly splnenia uvedených predpokladov stanovuje aj osobitný mechanizmus, v ktorom v prípravnej fáze volieb v rámci súťaže politických síl právomoc preskúmania splnenia uvedených podmienok voliteľnosti u jednotlivých kandidátov zveruje volebnej komisii... Na regulárnosť tejto "súťaže" vo fáze prípravy volieb pri registrácii kandidátnyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zohľadnenie predchádzajúcej trestnej činnosti, skutok, ktorý má znaky trestného činu, dôkazy proti obvinenému, existencia dôvodného podozrenia, vzatie do väzby na čas ustanovený zákonom, trestný čin, zahladenie odsúdenia podľa § 93 TZ
Právna veta: 1) Treba upozorniť, že Trestný poriadok nevyžaduje, aby existencia, dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu bola podporená aj zodpovedajúcimi dôkazmi proti obvinenému. Pri rozhodovaní o väzbe postačuje dostatočne preukázať podozrenie, že obvinený spáchal skutok, ktorým naplnil znaky príslušného trestného činu. Až následne po vznesení obvinenia sa v rozhodujúcej miere vytvára priestor pre dokazovanie v prípravnom konaní, v dôsledku čoho sa dôvodnosť vzneseného obvinenia postupne buď potvrdzuje alebo vyvracia. Dôvodné podozrenie predpokladá existenciu faktov alebo informácii, ktoré by o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dosahovanie nižšieho zárobku, intenzita poškodenia zdravia, majetková ujma, pracovný úraz alebo choroba z povolania, náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
Právna veta: Citované zákonné ustanovenie vymedzuje náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity tak, že táto sa poskytne v takej sume, aby spolu s jeho zárobkom po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania sa pripočítaním prípadného invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, poskytovaného z toho istého dôvodu rovnala jeho priemernému zárobku pred vznikom škody. Ide tak o majetkovú ujmu, ktorej výška predstavuje rozdiel medzi priemerným zárobkom dosahovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: smrť fyzickej osoby, zmluva uzavretá na dobu určitú, doživotné právo na vyplácanie dôchodku, zmluva o dôchodku , smrť poisteného ako poistná udalosť, poistná udalosť ako právna skutočnosť
Právna veta: „Trvanie zmluvy o dôchodku je ohraničené právnou skutočnosťou. V prípade doživotne určenej doby je touto rozhodujúcou právnou skutočnosťou smrť fyzickej osoby. Skutočnosť, že takto určená doba má neurčité trvanie, je logická, keďže nie je možné v čase uzatvorenia zmluvy dopredu vedieť, kedy poberateľ dôchodku zomrie. Zákonodarca v ustanoveniach o zmluvách dôchodku nepracuje so slovom smrť, ale uvádza, že zmluva o dôchodku sa môže uzavrieť na doživotne, alebo inak určenú dobu neurčitého trvania. Vymedzenie doby trvania zmluvného vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie práv rodičov, výchova dieťaťa na základe vzájomnej dohody rodičov, výkon rodičovských práv a povinností, záujem dieťaťa, právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, striedavá osobná starostlivosť rodičov
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti patria obidvom rodičom. Či už rodičia žijú v manželstve, alebo nie, predpokladá sa, že dieťa vychovávajú v zásade na základe vzájomnej dohody a v záujme maloletého dieťaťa. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) preferuje predovšetkým dohodu rodičov pri výkone rodičovských práv a povinností (§ 35, § 36, § 25 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona o rodine). Až keď nedôjde k dohode rodičov o výkone rodičovských práv, rozhodne o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: slobodný výkon mandátu, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí , sťažovatelia ako fyzické osoby, pôsobenie poslancov ako nositeľov verejnej moci
Právna veta: Porušenie uvedenej zásady (zásady slobodného výkonu mandátu, pozn.) by v tomto konaní mohli namietať len v súvislosti so základným právom, ktoré je organicky spojené, resp. má (mohlo by mať) aspoň dosah na výkon ich verejnej funkcie, t. j. výkon ich poslaneckého mandátu. Za takéto základné právo však nemožno považovať základné právo podľa čl. 30 ods. 1 ústavy (porov. napr. II. ÚS 48/97). Právo slobodného výkonu mandátu v zmysle ustanovenia čl. 73 ods. 2 ústavy, je právom, ktorým nedisponujú sťažovatelia ako fyzické osoby, ale ako poslanc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu, konanie a rozhodovanie súdu o väzbe, právo na sudnu ochranu
Právna veta: Článok 17 ústavy týkajúci sa osobnej slobody obsahuje jej základné hmotné a tiež procesné atribúty vrátane práva na súdnu ochranu pri jej pozbavení, a preto na konanie a rozhodovanie súdu o väzbe je aplikovateľné toto špeciálne ustanovenie o osobnej slobode, a nie všeobecné ustanovenie čl. 46 ods. 1 ústavy o práve na súdnu ochranu. V rámci konania o väzbe preto nemôže dôjsť k porušeniu čl. 46 ods. 1 ústavy, keďže túto oblasť ochrany práv upravuje vo svojich ustanoveniach čl. 17 ústavy. Napokon z obdobných dôvodov potvrdzuje neaplikovateľnosť čl. 6 ods. 1 dohovoru na kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie nahradzujúce konkrétny výsledok hlasovania, nerozdielne spoločenstvo účastníkov sporu, účastníci konania o určenie neplatnosti hlasovania, návrh na učenie neplatnosti hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastnícke právo k poskytnutým majetkovým hodnotám, právo vlastniťmajetok
Právna veta: „Ak má byť určená neplatnosť hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, musia sa konania zúčastniť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. V prípade, že účastníkmi konania na základe predmetného určujúceho návrhu nie sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, rozhodnutie, ktoré by malo byť v konaní vydané by nemohlo byť záväzné aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí neboli účastníkmi konania (§ 159 ods. 2 O. s. p.). Obdobný názor vyslovil aj Ústavný súd SR (IV. ÚS 194/2012­17), ktorý vyslovil, že je nepochybné, že sú to iba a len vlastníci bytov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov , Dlhopis, Emitent dlhopisu, Porušenie povinností v oblasti poskytovania informácií , Žalobca, ktorý nadobudol dlhopis na doručiteľa od tretej osoby, Oblasť zmluvných vecí
Právna veta: 1. Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide vo veci samej, sa žalobca, ktorý ako spotrebiteľ nadobudol dlhopis na doručiteľa od tretej osoby konajúcej v rámci jej povolania alebo podnikania bez toho, aby medzi uvedeným spotrebiteľom a emitentom tohto dlhopisu došlo k uzavretiu zmluvy – čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu –, nemôže odvolávať na právomoc podľa tohto ustanovenia na účely žaloby podanej proti uvedenému emitentovi a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Započítanie období služby dosiahnutých pred dovŕšením veku 18 rokov, Finančná kompenzácia, Výpočet služobného postupu, Rozdielne zaobchádzanie na základe veku, Odstránenie diskriminácie na základe veku, Obete diskriminácie, Kompenzácia za diskrimináciu, Predĺženie období vyžadovaných na služobný postup
Právna veta: 1. Právo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na odstránenie diskriminácie na základe veku započítava obdobia služby dosiahnuté pred dovŕšením veku 18 rokov, ale ktorá zároveň obsahuje pravidlo, ktorého uplatňovanie je v skutočnosti určené len zamestnancom – obetiam tejto diskriminácie, ktoré o jeden rok predlžuje obdobie vyžadované na postup v každom z prvých troch platových stupňov a ktoré tým s konečnou platnosťou zachováva rozdielne zaobchádzanie na základe veku............................... 2. Právo Únie, najmä článok 16 smernice 2000/78, sa má vykladať v tom zmysle, že vnútro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: Primeraná odmena za obchodné využívanie ich die, Držitelia autorských práv, Pravidlo vyčerpania distribučného práva , Súhlas s distribúciou prenosu na plátno , Ekonomická hodnota využívania objektu chráneného autorským právom, Rozmnoženina nachádzajúca sa na papierovom plagáte
Právna veta: 1.Držitelia autorských práv súhlas s distribúciou prenosu na plátno neposkytli, aspoň nie výslovne. Preto by uplatnenie pravidla vyčerpania distribučného práva zbavilo týchto držiteľov možnosti zakázať šírenie týchto objektov alebo v prípade šírenia požadovať primeranú odmenu za obchodné využívanie ich diel. V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že aby takáto odmena predstavovala primeranú odmenu, musí byť v zodpovedajúcom pomere k ekonomickej hodnote využívania objektu chráneného autorským právom (pozri analogicky rozsudok Football Association Premier League a i., EU:C:2011:631, body 107 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov, Údajné porušenia autorských práv, Elektronické zverejnenie chránených fotografií na internetovej stránke , Miesto vzniku škody , Právomoc súdu rozhodovať o škode
Právna veta: 1. Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného porušenia autorských práv a s nimi súvisiacich práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vec prejednáva, má tento súd právomoc na základe miesta vzniku škody rozhodovať o žalobe o zodpovednosti za porušenie týchto práv elektronickým zverejnením chránených fotografií na internetovej stránke prístupnej v obvode tohto súdu. Tento súd má právomoc rozhodovať iba o škode spôsobene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Zjednotenie platnosti koncesií , Ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku, Osobitná právna úprava hazardných hier, Zákaz činnosti týkajúce sa hier a stávok, Znižovania herných príležitostí, Činnosti týkajúce sa hier a stávok, Reorganizácia systému prostredníctvom časového zjednotenia platnosti koncesií, Boj proti trestnej činnosti , Významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi, Zníženie počtu vydaných koncesií
Právna veta: 1. Treba však pripomenúť osobitnú povahu právnej úpravy hazardných hier, ktorá je súčasťou tých oblastí, v ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi. Ak v tejto oblasti neexistuje harmonizácia na úrovni Únie, prináleží každému členskému štátu, aby v týchto oblastiach určil na základe vlastnej stupnice hodnôt požiadavky, ktoré si vyžaduje ochrana predmetných záujmov, pričom identifikácia cieľov, ktoré naozaj sleduje vnútroštátna právna úprava, patrí v rámci veci predloženej Súdnemu dvoru na základe článku 267 ZFEÚ do právomoci vnút ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dĺžka užívania nehnuteľnosti, Zmluva, ktorá ponecháva majiteľovi určité práva a právomoci , Poskytovanie rozličných služieb, Poskytnutie futbalového štadiónu za úhradu, Zabezpečenie športových udalostí
Právna veta: 1. Poskytnutie futbalového štadiónu za úhradu v zmysle zmluvy, ktorá ponecháva majiteľovi určité práva a právomoci a upravuje poskytovanie rozličných služieb z jeho strany, najmä služieb údržby, upratovania, starostlivosti a udržiavania, ktoré tvoria 80 % zmluvne uvádzanej úhrady, v zásade nepredstavuje „prenájom nehnuteľného majetku“ v zmysle tohto ustanovenia. Posúdiť to však prináleží vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Nekalá povaha zmluvnej podmienky, Nútený výkon rozhodnutia, Podmienky zmluvy o hypotekárnom úvere, Nehnuteľnosť zaťažená hypotékou, Zákonná sadza, Zmluva o hypotekárnom úvere , Úroky z omeškania
Právna veta: 1. Článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému vnútroštátnemu ustanoveniu, podľa ktorého vnútroštátny súd rozhodujúci v konaní o nútenom výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou má dať prepočítať sumy, ktoré sú dlžné podľa zmluvnej podmienky zmluvy o hypotekárnom úvere stanovujúcej úroky z omeškania, ktorých sadzba je trikrát vyššia než zákonná sadza, a to tak, aby výška týchto úrokov neprekračovala toto maximum, ak uplatňovanie tohto vnútroštátneho ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: Oblasť politiky zamestnanosti a trhu práce, Výpočet výšky dôchodku, Započítanie období školskej dochádzky, Priznanie práv na dôchodok, Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá vylučuje započítanie období školskej dochádzky absolvovaných úradníkom pred dovŕšením veku 18 rokov na účely priznania práv na dôchodok a výpočtu výšky jeho starobného dôchodku, vzhľadom na to, že na jednej strane je objektívne a primerane odôvodnená legitímnym cieľom v oblasti politiky zamestnanosti a trhu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Konzulárny úrad, Konzulárne styky, Viedenský dohovor, Pracovník zamestnaný na konzulárnom úrade tretieho štátu, Sociálne zabezpečenie konzulárnych pracovníkov
Právna veta: 1. Počas obdobia, keď bol štátny príslušník členského štátu zamestnaný na konzulárnom úrade tretieho štátu, ktorý má sídlo na území členského štátu, v ktorom má tento štátny príslušník bydlisko, avšak nie je jeho štátnym príslušníkom, sa na tohto štátneho príslušníka nevzťahujú právne predpisy členského štátu v zmysle tohto ustanovenia, ak uvedený štátny príslušník nie je podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má bydlisko, prijatých na základe článku 71 ods. 2 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch uzatvoreného vo Viedni 24. apríla 1963, poistený vo vnútroštátnom systéme soci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: Zmluvné obmedzenia používania databázy, Databáza alebo jej duplikát, Právna ochrana databáz, Zostavovateľ databázy, Vlastný duševný výtvor
Právna veta: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na databázu, ktorá nie je podľa uvedenej smernice chránená autorským právom ani právom sui generis , pričom však článok 6 ods. 1 a články 8 a 15 danej smernice nebránia tomu, aby zhotoviteľ takej databázy stanovil zmluvné obmedzenia jej používania tretími osobami bez toho, aby pritom bolo dotknuté uplatniteľné vnútroštátne právo.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dôverný charakter vzťahu advokát a klient, Povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s výkonom povolania advokáta, Štandardizované podmienky zmlúv týkajúcich sa poskytovania právnych služieb, Špecifické vypracovanie zmluvnej podmienky, Právne služby
Právna veta: 1. Advokáti sú v rámci svojej činnosti povinní dbať na dodržiavanie dôverného charakteru svojich vzťahov s „klientmi spotrebiteľmi“, táto nepredstavuje prekážku uplatňovania smernice 93/13 na štandardizované podmienky zmlúv týkajúcich sa poskytovania právnych služieb................2. Zmluvné podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté, najmä tie, ktoré sú navrhované pre všeobecné uplatňovanie, neobsahujú, ako také, individualizované informácie týkajúce sa klientov advokátov, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s výkonom povolania advokáta............... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Zákazník leteckej dopravy, Letecká dopravná služba, Ceny za letecké dopravné služby, Elektronický rezervačný systém leteniek, Cena za letenku
Právna veta: 1. Článok 23 ods. 1 druhá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci elektronického rezervačného systému ako vo veci samej, sa konečná cena, ktorá sa má zaplatiť, má uviesť pri každej informácii o cenách za letecké dopravné služby vrátane prvej informácie o týchto cenách. 2. Článok 23 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 1008/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci elektronického rezervačného systému ako vo veci samej, sa konečná cena, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom, Ochranného osvedčenia pre účinnú zložku liečiva, Terapeutický účinok, Imunologický alebo metabolický účinok liečiva, Liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh, Skutkové okolnosti sporu - uvedenie na trh, Účinná zložka liečiva
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu dodatkového ochranného osvedčenia pre účinnú zložku, ktorej terapeutický účinok nepatrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh. Článok 1 písm. b) nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom prostredníctvom kovalentnej väzby možno považovať za „účinnú zložku“ v zmysle tohto ustanovenia, len ak je preukázané, že tento nosič má vlastný farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, ktorý patrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Obmedzenia premávky, Vopred objednaní cestujúci, Vytvorenie bezpečného a účinného dopravného systému, Jazda v pruhoch pre autobusy vyznačených na verejných cestách, Obchod medzi členskými štátmi , Nastupovanie a vystupovanie vopred objednaných cestujúcich taxislužby, Poskytovanie taxislužby
Právna veta: 1. Skutočnosť, že londýnskym taxíkom je na účely vytvorenia bezpečného a účinného dopravného systému umožnená jazda v pruhoch pre autobusy vyznačených na verejných cestách v čase, keď platia obmedzenia premávky týkajúce sa týchto pruhov, pričom súkromne prenajímaným vozidlám s vodičom je zakázané uvedené pruhy používať, s výnimkou nastupovania a vystupovania vopred objednaných cestujúcich, sa nejaví ako skutočnosť znamenajúca použitie štátnych prostriedkov a ani neposkytuje týmto taxíkom selektívnu hospodársku výhodu v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, čo však prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, striedavá starostlivosť
Právna veta: Z ust. § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. vyplýva, že predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo starostlivosti toho, koho označí súd; alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Starostlivosť, ktorá je predmetom tohto predbežného opatrenia, je inštitútom procesného práva a jeho úprava potvrdzuje provizórnosť ako pojmový znak predbežných opatrení. Preto odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča, ktorú určí súd, je v skutočnosti faktickým opatrením, ktorá neurčuje otázku budúcej osobnej starostlivosti. A. o takejto starostlivos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk otca s dieťaťom, záujem dieťaťa, odmietavý vzťah dieťaťa k otcovi, úprava styku s maloletým dieťaťom
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému nie je dieťa zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, Ochrana spotrebiteľa, zmluva o poskytnutí hotovostného úveru, odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania, alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súčasť veci, predaj nehnuteľností, určenie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, stavba skladu obilia
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „O.z.“), súčasťou vecí je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon v tomto ustanovení definuje pojem súčasť vecí a to tak, že súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez z toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon stavia samostatnosť veci vo vzťahu k inej veci na dvoch kritériách: a) na vzájomnej spolupatričnosti a b) na miere ich oddeliteľnosti. Prvé kritérium má subjektívnu povahu, lebo „to, čo k veci podľa jej povahy patrí“, sa určuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, inkvizičná zásada, dôkazné bremeno , žiadosť o započítanie pohľadávky
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa vyšetrovacia, resp. inkvizičná zásada uplatňuje jedine v konaniach, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p.. V sporových konaniach je dôkazná povinnosť - povinnosťou účastníka a jej obsahom je označiť dôkazné prostriedky k preukázaniu tvrdených skutočností. Táto povinnosť je sprevádzaná inštitútom dôkazného bremena spočívajúceho v povinnosti dokazovať skutkové okolnosti predpokladané právnou normou, na základe ktorej účastník uplatňuje svoje deklarované právo. Pokiaľ sa mu to nepodarí a dôkazné bremeno sa neunesie, prejaví sa to v procesne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na kontradiktórny súdny proces, právo zúčastniť sa pojednávania, nedostatok podmienky konania, právo účastníka na prejednanie veci v jeho prítomnosti
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.) a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, výzva na uzavretie zmluvy, zmluva o nájme plynárenského zariadenia
Právna veta: Obsahom zmluvy o budúcej zmluve je záväzok zmluvných strán uzavrieť budúcu zmluvu, jej vznik však odsúvajú na dobu, ktorá v najrôznejších dôvodoch zodpovedá ich potrebám alebo záujmom. Povinnosť uzavrieť zmluvu zaviazanej strane nastane až v dobe, keď ju povinná strana vyzve na uzavretie budúcej zmluvy. Výzva na uzavretie zmluvy musí byť dostatočne určitá, musí teda smerovať k uzavretiu zmlúv s určitým obsahom. Pokiaľ napriek výzve k uzatvoreniu budúcej zmluvy v dohodnutej dobe nedôjde, môže oprávnená strana domáhať sa svojho práva po uplynutej dobe dohodnutej v zmluve, uzavretia definitívnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bytové náhrady podľa § 712a OZ, právo na náhradný byt, bytová náhrada, spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, násilie voči bývalej manželke, rozvedený manžel
Právna veta: Z ust. § 712a ods. 8 Obč. zákonníka pre prípady podľa § 705 ods. 1,2 druhej vety Obč. zákonníka vyplýva, že rozvedenému manželovi spravidla patrí právo na náhradný byt. Z tejto zásady určuje Občiansky zákonník dve výnimky. O prvú z nich ide v prípade existencie „dôvodov hodných osobitného zreteľa“, kedy súd môže (ale nemusí) rozhodnúť, že rozvedenému manželovi (ktorý má byt vypratať) patrí právo na bytovú náhradu (len) vo forme náhradného ubytovania alebo prístrešia. O druhú výnimku ide vtedy, ak sa rozvedený manžel (ktorý má byt vypratať) za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: rada školy, členstvo hlavného kontrolóra v rade školy, člen rady školy, hlavný kontrolór podľa zákona o obecnom zriadení
Právna veta: Zákon o obecnom zriadení zamedzuje stretu výkonu funkcie hlavného kontrolóra s výkonom členstva v orgáne právnickej osoby zriadenej obcou, tak nemôže dôjsť ani k stretu funkcie hlavného kontrolóra (§ 18f zák. č. 369/1990 Zb.) a člena rady školského zariadenia (§ 24 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z.z.), preto odvolací súd je toho názoru, že členstvo v rade školského zariadenia (Materskej školy) nezakladalo povinnosť hlavnému kontrolórovi vzdať sa funkcie v týchto samosprávnych nezávislých orgánoch samosprávy materských škôl. Samospráva nie je zriadená obcou, aj keď obec sa podieľa na jej zriadení dele ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok lehoty, nesprávne určenie dňa, ktorým uplynula premlčacia doba, počítanie času podľa § 122 OZ
Právna veta: V zmysle ust. § 122 ods. 1 veta prvá Obč. zák. lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním (pri týždňoch) alebo číslom (pri mesiacoch a rokoch) zhoduje s dňom, na ktorý pripadá skutočnosť, od ktorej lehota začína plynúť (§ 122 ods. 2 Obč. zák.). Podľa § 122 ods. 3 Obč. zák. ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Okrajom odvolací súd poznamenáva, že pri lehotách určených podľa rokov (daný prípad, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, neoprávnený zásah do osobnostných práv, hanobenie osobnosti
Právna veta: Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému, ktorý je neoprávnený. Neoprávnený zásah musí byť spôsobilý privodiť ujmu na osobnosti fyzickej osoby z hľadiska jej postavenia v spoločnosti. Za neoprávnený nemožno považovať zásah do osobnostnej sféry, ak ide o okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania (napr. výkon práva, plnenie povinnosti, a podobne).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie podľa § 580 OZ, zmluva o postúpení pohľadávok, zmluva o prevzatí dlhu, zánik pohľadávky započítaním, právna úprava započítania
Právna veta: Aj pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov platí základná právna úprava započítania, ako jedného zo spôsobov zániku záväzku, obsiahnutá v § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorú dopĺňa Obchodný zákonník niektorými (osobitnými) ustanoveniami o započítaní pohľadávok v § 358-364 OBZ. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektami, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva, objektívna premlčacia lehota, premlčanie práva na náhradu škody, začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby
Právna veta: Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby sa vyžaduje, aby žalovaný mal vedomosť o škode a škodcovi, teda takú vedomosť o druhu a rozsahu škody, aby mohol svoj nárok uplatniť na súde, pričom spravidla je potrebné, aby škoda už mohla byť vyčíslená v peniazoch. Objektívna premlčacia doba začína spravidla plynúť odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Deň škodnej udalosti a deň vzniku škody sa však nemusí vždy kryť, škoda môže niekedy vzniknúť až neskôr, a premlčacia doba potom začína plynúť až vznikom škody. Začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby je viazaný na uda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin ublíženia na zdraví, nedbanlivostné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, pomliaždenie pľúc s prederavením a odumretím jej časti, parkovisko vyhradené pre parkovanie kamiónov, vodič motorového vozidla nákladnej dopravy
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, štátnozamestnanecký pomer, štátnozamestnanecké miesto, štátny zamestnanec, Výpovedné dôvody služobného úradu, odvolanie z funkcie vedúceho odboru, odvolanie štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca
Právna veta: V § 32 od. l písm. g/ zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca (z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v § 37) môže dôjsť aj k zmene štátnozamestnaneckého pomeru. Znamená to, že tu je priestor na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom aj na ponuku inej možnosti ďalšieho zamestnávania. Znenie § 47 písm. d/ citovaného zákona hovorí o možnosti dať výpoveď zamestnancovi, ak nesúhlasí so zaradením na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore a na tú istú funkciu a ak sa nedohodnú inak, nie však o možnosti dať výpoveď, ak takét ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vecná príslušnosť pobočky, sociálna poisťovňa, vznik zodpovednosti v nemocenskom poistení, neprávom vyplatené nemocenské, vrátenie preplatku, obdobie dočasnej práceneschopnosti
Právna veta: Ustanovenie § 237 ods. 1 zák.č.461/2003 Z.z. síce ukladá povinnosť fyzickej osobe, ktorá si plní povinnosti podľa tohto zákona a ktorá nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku resp. na jej výplatu, v dôsledku čoho bola táto dávka neprávom alebo vo vyššej sume poskytnutá, aby táto osoba tieto dávky neprávom vyplatené vrátila. Na druhej strane však treba jednoznačne vychádzať z ust. § 178 ods. 1 citovaného zákona, ktorý jasne určuje vecnú príslušnosť sociálnej poisťovne, teda určuje v ktorých veciach je sociálna poisťovňa oprávnená rozhodovať aj o povinnosti vrátenia nemoce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: minimálne výživné, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima, styk otca s maloletým dieťaťom, žiadosť otca o zníženie výživného
Právna veta: Pokiaľ zákon ustanovuje minimálny rozsah vyživovacej povinnosti, súd nemá možnosť určiť výživné nižšie, než je zákonom určené minimálne výživné, pretože by tak prekročil rozsah svojej právomoci a zbavil rodičov zákonom uloženej povinnosti platiť výživné aspoň v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť vo výške 30 % zo sumy životného minima, otec maloletých detí vo výkone trestu odňatia slobody
Právna veta: Nie je možné vyhovieť požiadavke otca pozastaviť platenie výživného do ukončenia trestu odňatia slobody, nakoľko vyživovaciu povinnosť si musí otec plniť, bez ohľadu na to, či je alebo nie je pracovne zaradený. Uvedené vyplýva aj z ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť, pričom zákon v tomto ustanovení stanovil iba minimálnu hranicu výživného, ktorú je povinný plniť každý rodič a ktorá je vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, princíp potencionality príjmov, plnenie vyživovacej povinnosti k deťom
Právna veta: V zmysle ust. § 75 ods. 1 vety druhej Zákona o rodine je súd povinný prihliadať na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z tejto zákonnej zásady vyplýva, že pri určení výživného nie je pre posúdenie možností a schopností povinného rodiča rozhodujúce, aké sú jeho skutočné príjmové pomery, ale príjmy, ktoré by mohol dosahovať, pretože pri rozhodovaní o výživnom pre deti, ktoré nie sú schopné s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľská zmluva, rozhodcovská zmluva , zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t. j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z., môže byť spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Tento záver vyplýva aj z ustanovenia § 1 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z. z., v zmysle ktorého ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov. Ustanovenie § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka pre účely vymedzenia pojmu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenka, námietka neplatnosti zmenky, zmenkový platobný rozkaz, námietky týkajúce sa neexistencie kauzy, námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu, kauzálne námietky, námietka neexistencie dlhu
Právna veta: Námietky založené na čl. I. § 17 Zmenkového a šekového zákona i keď sú dôvodné, sú len obrannou dlžníka proti povinnosti zmenku zaplatiť. Treba súhlasiť s tým, že takéto námietky nevedú k neplatnosti zmenky. Tu však je treba uviesť, že podľa čl. I. § 17 Zmenkového a šekového zákona sú medzi prvým majiteľom zmenky a výstavcom prípustné námietky vyplývajúce z mimozmenkových vzťahov súvisiacich s danou zmenkou (tzv. kauzálne námietky). Tzv. relatívne námietky môžu byť vo vzťahu k veriteľovi, voči ktorému vznikli, uplatnené a jednou z takýchto námietok je aj námietka neexistencie dlhu alebo dôvodu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod vlastníctva bytu, podielové spoluvlastníctvo , predaj veci a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k bytu, predaj bytu
Právna veta: Nariadenie predaja a rozdelenia výťažku veci pri zrušení podielového spoluvlastníctva súdom podľa štvrtej vety ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka je celkom výnimočný prípad zrušenia podielového spoluvlastníctva. Dôvodom, pre ktorý môže súd použiť tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je, že z hľadiska poradia vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ktorý stanovuje Občiansky zákonník, a ktorý je pre súd záväzný, neprichádza do úvahy rozdelenie spoločnej veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov a nikto z podielových spoluvlastníkov spoločnú vec nechce, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku maloletého s blízkymi osobami, záujem maloletého dieťaťa, súdna úprava styku blízkych osôb, styk maloletého so starými rodičmi
Právna veta: Znenie § 25 ods. 5 Zákona o rodine zohľadňuje situácie, keď má maloleté dieťa silné citové väzby s tzv. blízkymi osobami (§ 116 Občianskeho zákonníka), napr. so starými rodičmi (daný prípad), avšak kontakt a stretávanie sa s nimi nie sú bežným a prirodzeným prostriedkom upevňovania a udržiavania ich vzťahov, ale sú obmedzované a minimalizované zásahom iných osôb, s ktorými dieťa žije. I keď tieto osoby nemajú zákonné právo na styk s maloletým dieťaťom, ako je vo v prípade rodičov, v každom prípade súd musí skúmať, či takáto úprava je v záujme dieťaťa, či si to vyžadujú pomery v konkrétnej rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin zabitia, udusenie sa utopením, smrť z nedbanlivosti, bodné rany na pravej strane hrudníka
Právna veta: Skutková podstata trestného činu zabitia podľa § 147 ods. 1 Tr. zák. je založená na tom, že páchateľ z nedbanlivosti spôsobí ťažší následok, t.j. inému smrť. Páchateľ si smrť obete nemusí želať, aj keď mal v úmysle ublížiť inému na zdraví alebo spôsobiť ťažkú ujmu. Obeť usmrtiť nemusí chcieť, ba dokonca nemusí ani vedieť, že na základe jeho konania smrť môže nastať, ale vzhľadom na okolnosti a svoje pomery tak mohol a mal predpokladať.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudkový lekár sociálneho poistenia, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nepriznanie invalidity, odborný posudok o invalidite
Právna veta: Posudkoví lekári pri posudzovaní zdravotného stavu postupujú okrem zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, aj podľa prílohy č. 4 k zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je rozdelená do príslušných kapitol podľa ochorení jednotlivých orgánov. V týchto kapitolách je podľa druhu zdravotného postihnutia uvedená aj miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 71 ods. 5 a 6 miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje len na základe rozhodujúceho zdravotného postihnutia t.j. jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov v sporovom konaní, znalecký posudok znalkyne, znalec z odboru ekonómia a manažment, ušlý zisk dosahovaný v obchodnom styku, znalecké dokazovanie
Právna veta: Znalecké dokazovanie v zmysle § 127 O.s.p. sa nariaďuje vtedy, ak rozhodnutie súdu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dôkaz znaleckým posudkom je oprávnený súd hodnotiť podľa ust. § 132 O.s.p., avšak jeho hodnoteniu nemôžu podliehať odborné znalecké závery v zmysle ich správnosti. Súd môže hodnotiť presvedčivosť posudku len čo do jeho úplnosti vo vzťahu k zadaniu, logické zdôvodnenie znaleckého nálezu a jeho súlad s ostatnými dôkazmi (I. ÚS ČR 483/2011 zo dňa 06.05.2003).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné na maloleté deti, odôvodnené potreby dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov
Právna veta: Platná právna úprava predpokladá úpravu výživného pre deti vo výške primeranej ich pomerom. Rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sa určuje tak, aby to zodpovedalo odôvodneným potrebám detí a príjmom a majetkovým pomerom rodičov. Vychádza sa i z toho, že práca a osobná starostlivosť, ktorú jeden z rodičov poskytuje dieťaťu tvoria materiálne hodnoty zodpovedajúce príspevku druhého rodiča, ktorý ich poskytne v peniazoch. Odôvodnenosť potrieb vyjadruje požiadavku, aby plnením vyživovacej povinnosti boli uspokojené všetky náklady vo vzťahu k dieťaťu, ktoré možno očakávať. Odôvodnené potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: teória zdania, nezávislosť sudcu, zákonný sudca, dôvody pre vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti sudcu
Právna veta: Aktuálna aplikačná prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri zohľadnení tak subjektívneho, ako aj objektívneho hľadiska (teória zdania) sa v prevažujúcej miere prikláňa k záveru o povinnosti, ako aj požiadavke na sudcu v každej veci zachovať vecný, profesionálny prístup, nadhľad, potrebnú dávku odstupu, pričom samotná skutočnosť, že predmetom konania je nesprávny úradný postup súdu, na ktorom sudca vykonával aj svoju funkciu, nezakladá pomer sudcu k veci, teda dôvod pre jeho vylúčenie. Je nutné rozlišovať medzi pojmom „súd“ a „sudcovia“ a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom služobného bytu, zmluva o prevode vlastníctva bytu, osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie, služobný byt , právo spoločného užívania bytu manželmi
Právna veta: Podľa § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka, osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie sa mení na nájom služobného bytu, pokiaľ tieto byty spĺňajú kritéria ustanovené zákonom pre služobné byty; pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, mení sa také osobné užívanie na nájom. Uvedený zákonník zrušil súčasne zákon č. 41/1964 Zb., ktorý určoval, čo treba považovať za podnikový byt, služobný byt alebo vojenský byt, ustanovenie § 7 vyhl. č. 45/1964 Zb. vymedzujúce byty trvale určené pre ubytovanie pracovníka organizácie však platilo ďalej. Ustanovenie § 685 ods. 3 Občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh matky na zvýšenie výživného, odôvodnené potreby maloletého, vyživovacia povinnosť otca k maloletému
Právna veta: Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu je zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných povinností, ako aj miestnym, lokálnym možnostiam ich uplatnenia a závisí aj od zisťovania ich celkových majetkových pomerov v širšom slova zmysle. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti má súd vychádzať jednak zo všeobecných hľadísk, t.j. zo skúmania odôvodnených potrieb dieťaťa, rozsah ktorý je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právnická osoba ako vedľajší účastník konania, združenie spotrebiteľov, trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka, účelne vynaložené trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Ustanovenie § 93 ods. 2 O.s.p. umožňuje, aby ako vedľajší účastník sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastnila občianskeho súdneho konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. S účinnosťou od 15. októbra 2008 zákon zaviedol druhú skupinu subjektov, ktoré môžu vystupovať ako vedľajší účastníci v konaní. K tejto tzv. druhej skupine subjektov vedľajšieho účastenstva, na rozdiel od prvej skupiny vedľajšieho účastníctva, v ktorej musí ísť o hmotnoprávny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania, sa hmotnoprávny záujem na výsledku kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, súlad s dobrými mravmi, úžernícke úroky, výška úroku v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je úlohou súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade vzhľadom na rozhodujúce okolnosti starostlivo posúdil, či konanie účastníka občianskoprávneho vzťahu je v súlade alebo v rozpore s dobrými mravmi. Pri dojednávaní úrokov zo spotrebiteľského úveru koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje od dlžníka (spotrebiteľa) primeraný úrok, teda primeranú odmenu za užívanie poskytnutej istiny a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni „zhodnotiť“ obvyklým spôsobom. Nezodpovedá všeobecne uznávaným vzťahom medzi ľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: vlastnícke žaloby, vydanie nehnuteľností, vlastnícke právo , ochrana pred neoprávneným zásahom do vlastníckeho práva, žaloba na vydanie veci
Právna veta: Ustanovenie § 126 Občianskeho zákonníka upravuje nárok vlastníka na súdnu ochranu. Vlastník je chránený aj inak (dovolená svojpomoc a ochrana poskytovaná orgánmi štátnej správy), avšak zavŕšením ochrany vlastníckeho práva je ochrana poskytovaná nezávislými súdmi. Súdnu ochranu vlastníckeho práva možno realizovať prostredníctvom dvoch typov žalôb, a to a) žaloby na vydanie veci (actio reivindicatio), b) zapieracou žalobou (actio negatoria). Obe žaloby sú žalobami na plnenie a chránia obsah vlastníckeho práva, t.j. právo vlastníka vec držať, užívať a požívať jej plody a úžitky vrátane oprávnenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti , právo zastupovať maloleté dieťa, pretrvávajúce problémy s požívaním alkoholu u rodičov maloletej
Právna veta: Osobná starostlivosť o maloleté dieťa je v prvom rade úlohou rodičov. Povinnosť starať sa o svoje dieťa je rodičom uložená zákonom. Ak si ale rodičia tieto svoje povinnosti neplnia, musí v záujme zdravého vývoja dieťaťa zasiahnuť súd a úrady. Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča (ktorého podmienkou nie je, aby rodičia boli pozbavení rodičovských práv) je výnimkou zo zásady, že výchova maloletých detí je uskutočňovaná vlastnými rodičmi. Pre zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti inej osoby môžu byť dané objektívne alebo subjektívne príčiny na strane rodičov...Ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku, zastavenie exekučného konania
Právna veta: Ustálená súdna prax umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna lehota. Materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu (i návrhu a žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie) so zákonom je potrebné vykladať aj v kontexte zákona č. 244/2002 Z.z., ktorý v zmysle § 45 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, Ochrana spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere , nerovnosť medzi dodávateľom a spotrebiteľom, neprijateľné podmienky
Právna veta: Ustanovenie § 54 ods. 1 OZ je pomerné náročné na dodávateľov a významne chráni spotrebiteľov. Treba však povedať, že ak sa neberie do úvahy výber programu a podpis, tak spotrebiteľ takmer žiadnym spôsobom neparticipuje na koncipovaní zmluvy. Preto sa dá plne pochopiť pomerne silná ochrana spotrebiteľov., ktorú slovenský zákonodarca zakotvil v ustanovení § 54 OZ. Faktická nerovnosť medzi dodávateľom a spotrebiteľom pri vzájomnej kontraktácii je zjavná a viaceré rozhodnutia súdneho dvora na to poukazujú (napr. rozsudok C168/05Mostaza Claro, bod 25, 26, 27).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úverové zmluvné podmienky, úrok z úveru, okamžité zosplatnenie úveru, nároky poskytovateľa úveru, nepriznaný riadny úrok z úveru, zamietnutie žaloby vo vzťahu k riadnym úrokom, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ
Právna veta: Úverové obdobie, na ktoré sa peňažné prostriedky poskytujú, teda čas na ktoré slúžia finančné prostriedky pre tento účel, nepatrí medzi podstatné náležitosti. Pokiaľ si však účastníci úveru dohodnú úverové obdobie a dlžník poskytnuté peňažné prostriedky do dohodnutej doby nevráti, prichádza do úvahy za toto obdobie po splatnosti úveru, úrok z omeškania. Tento inštitút je odlišný od odplatného úroku a má sankčnú povahu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, spoluvlastnícky podiel , porušenie predkupného práva, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, určovacia žaloba o vyslovenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť prevádzaný spoluvlastnícky podiel, súčasne by mali za cieľ zabrániť tretej osobe vo vstupe do spoluvlastníckeho vzťahu. V takomto prípade žalobcovia znášajú dôkazné bremeno preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, rovnako ako dôkazné bremeno preukázať, z akého dôvodu chcú zabrániť novému nadobúdateľovi získať spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypratanie bytu , výpoveď z nájmu bytu, neplatenie nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním bytu, dlh na nájomnom, nájomné právo k bytu
Právna veta: V konaní o vypratanie už nie je možné preskúmavať dôvody výpovede z nájmu bytu a ani zaoberať sa otázkou, či k neplateniu nájomného došlo u odporkyne z dôvodu, či bola, alebo nebola v hmotnej núdzi. V konaniach o vypratanie súd rieši len predbežnú otázku, či nájomný vzťah medzi účastníkmi existuje a v tom prípade k vyprataniu dôjsť nemôže, alebo nájomný vzťah medzi účastníkmi neexistuje a v takom prípade nájomca užíva byt bez právneho dôvodu a súdu neostane iné, ako odporcovi uložiť povinnosť byt vypratať.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok, nepriaznivý zdravotný stav, nepriznanie nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Vzhľadom na to, že žiadateľ o invalidný dôchodok získal pred vznikom invalidity celkovo 0 rokov a 13 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nesplnil zákonom stanovenú podmienku na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ust. § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa, ústredie správne jeho žiadosť o invalidný dôchodok zamietla.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prenesenie mestnej príslušnosti súdu v záujme maloletého dieťaťa, návrh na zvýšenie výživného, záujmy maloletých detí, zmena adresy pobytu
Právna veta: Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodičov voči ich maloletým deťom platí, že raz určená miestna príslušnosť v prvom konaní sa vzťahuje aj na všetky ďalšie konania týkajúce sa práv a povinností rodičov k maloletým deťom, až do dosiahnutia ich plnoletosti. Z uvedenej zásady existuje výnimka a to v prípade, že nastane taká zmena okolností, ktorá odôvodňuje prenesenie miestnej príslušnosti na iný vecne príslušný súd, ak je to v záujme maloletých detí.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, dôvodné podozrenie z násilia, dočasný zákaz vstupu do rodinného domu
Právna veta: Ustanovenie § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku vyžaduje, aby osoba, ktorá má byť chránená v dome bývala, a osoba, ktorej má byť nariadený zákaz vstupu, bola ku nej dôvodne podozrivá z násilia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti zmenky, zmenka, práva zo zmenky, neplatnosť zmenky
Právna veta: Ustanovenie § 75 zmenkového zákona obsahuje výpočet podstatných náležitostí zmenky, pričom absencia ktorejkoľvek z týchto náležitostí v obsahu listiny spôsobuje neplatnosť zmenky. Uvedené ustanovenie v bode 2. uvádza ako podstatnú náležitosť zmenky bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu. Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že z jazykového vyjadrenia na listine musí jednoznačne vyplývať bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu. Pri absencii slovného aj číselného vyjadrenia peňažnej sumy, keďže v texte listiny nie je žiadna peňažná suma uvádzaná, správne posúdil súd prvého st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, prekluzívna lehota, lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, práceneschopnosť zamestnanca
Právna veta: O neplatnosti skončenia pracovného pomeru môže rozhodnúť výlučne súd a pre oboch účastníkov je v zmysle § 77 Zákonníka práce stanovená rovnaká dvojmesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Lehota je prekluzívna a má hmotnoprávny charakter. Začína plynúť odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť a najneskôr jej posledný deň musí byť návrh na začatie konania doručený súdu. Ak návrh na súd nebol podaný včas alebo vôbec nebol podaný, pracovný pomer sa skončí napriek tomu, že jeho podkladom bol neplatný právny úkon. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty sa súd už otázkou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonné predkupné právo, porušenie predkupného práva, prevod spoluvlastníckeho podielu, predkupné právo spoluvlastníkov, dovolávať sa neplatnosti, určenie neplatnosti darovacích zmlúv, dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Zákonné predkupné právo k prevádzanému spoluvlastníckemu podielu podľa § 140 Obč. zák. má vecno-právne účinky (ius in rem), čo znamená, že pôsobí voči právnemu nástupcovi - novému spoluvlastníkovi (kupujúcemu); v takom prípade potom sa hovorí o tzv. vecnom predkupnom práve. Konkrétne právne následky porušenia predkupného práva sú závislé od druhu porušeného predkupného práva. Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnosť na nadobúdateľovi domáhať sa buď ponúknutia veci na kúpu alebo toho, aby mu zost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie veci bez prítomnosti účastníka konania, neospravedlnenie sa z neúčasti na pojednávaní, zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov, nedoplatok z vyúčtovaní preddavkov na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, riadne predvolaný účastník
Právna veta: Základným právom účastníka je, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti. Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Občiansky súdny poriadok, upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní, Ústavou zaručené práva osobnej prítomnosti účastníka konania na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: predčasný starobný dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie , osobitný systém poistenia, priznanie výsluhového dôchodku, všeobecný systém poistenia
Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, premlčacia doba podľa § 101 OZ, právo na súkromie a rodinný život, premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, námietka premlčania
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život, ktoré v sebe zahrnuje tiež právo na spolužitie s ďalšími osobami, predovšetkým s členmi rodiny. Občianskoprávne sankcie za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby upravuje ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka. Určenie subjektov, na ktoré dopadajú sankcie podľa tohto zákonného ustanovenia, zákonná úprava vymedzuje vzťahom medzi osobou, do ktorej práv na ochranu osobnosti bolo neoprávnene zasiahnuté (môžu ňou byť len fyzické osoby) a osobou, ktorá neoprávnený zásah spôsobila (môžu ňou byť aj práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, zmena pomerov , rozhodovanie o zmene výživného, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné
Právna veta: Zákon o rodine /ust. § 62 ods. 2 a ust. § 75 ods. 1, § 78 ods. 1 veta prvá/ zakotvuje povinnosť rodičov prispievať na výživu detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti súd prihliada k odôvodneným potrebám oprávneného, ako aj k schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného a pri hodnotení týchto schopností, možností a majetkových pomerov povinného skúma, či sa povinný bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania, zárobku, alebo majetkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca maloletého na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Dohody o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery (§ 78 ods. 1 Zákona o rodine), pričom musí dôjsť k podstatnej zmene okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie súm stanoveného výživného.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: podmienky nároku na úrazovú rentu, úrazová renta, posudkový lekár, posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazových dávok, pracovný úraz, pokles pracovnej schopnosti
Právna veta: Pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Pre priznanie nároku na úrazovú rentu nestačí len samotná skutočnosť, že poškodený bol pre zmenu pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu preradený na inú pracovnú pozíciu, prípadne pre úplnú stratu tejto schopnosti bol s poškodeným ukonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, povinnosť dieťaťa rešpektovať rodičov, ľahostajný prístup matky, oslovovanie rodiča krstným menom, výchova dieťaťa k úcte k rodičovi
Právna veta: Maloleté dieťa môže byť zverené do osobnej starostlivosti len toho z rodičov, ktorý je schopný dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom, ktorý rešpektuje právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a rešpektuje právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi. Matka, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je potom zodpovedná za to, že právo dieťaťa byť vychovávané oboma rodičmi a právo dieťaťa na starostlivosť oboch rodičov budú aj skutočne realizované, pričom rodič, ktorému ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, predformulované tlačivo, neplatný právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Na základe prípadov z praxe možno konštatovať, že ak dlžník podpisuje dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, nerobí to z dôvodu, aby uznal svoj záväzok, ale aby dosiahol splátky svojho dlhu. Uznanie záväzku je cieľ sledovaný predovšetkým veriteľom a nie dlžníkom a keďže ide o predformulované tlačivo, dlžník pri uzatváraní dohody o splátkach nemôže jeho obsah ovplyvniť. Aj keď odporca podpísal dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu, v ktorej je uvedené, že má vedomosť o premlčaní dlhu a jeho následkoch, takáto dohoda je považovaná v praxi súdov Slovenskej repub ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na úpravu styku s maloletým dieťaťom, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, styk otca s maloletou, nesúhlas matky s otcovým spôsobom výchovy maloletej, nezhody v komunikácii medzi rodičmi
Právna veta: Ak má matka maloletej námietky, že otec vodí maloletú do luxusnejších reštaurácií, príp. zakupuje drahšie veci, uvedené skutočnosti nemôžu byť na ťarchu stretávania sa otca s maloletou len z dôvodu, že matka maloletej nesúhlasí so spôsobom výchovy druhého rodiča. Obaja rodičia majú právo podieľať sa na výchove maloletého dieťaťa. Je samozrejmé, že najvhodnejším spôsobom výchovy maloletého dieťaťa je najmä okolnosť, aby výchova rodičov bola približne zameraná na rovnaké hodnoty a výchovné postupy, avšak v prípade ak rodičia maloletého dieťaťa nežijú spolu, nie je možné len z dôvodu, že jeden z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zrušenie výživného, nadobudnutie schopnosti dieťaťa samého sa živiť, ukončenie štúdia na strednej škole
Právna veta: Pre rozhodnutie o návrhu na zmenu vyživovacej povinnosti určenej predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu je potrebné mať na zreteli ust. § 159 ods. 3 O.s.p., i ust. § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „ZoR“). Občiansky súdny poriadok v označenom ustanovení určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (prekážka res iudicatea - veci rozhodnutej). Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. Ust. § 163 O.s.p. výslovne umožňuje zmenu rozsudku odsudzujúceho na plnenie v budúcnosti zročných dávok, alebo na p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, domnienka otcovstva podľa § 85 zákona o rodine, námietky otca maloletých detí
Právna veta: Podľa § 85 ods.1 Zákona o rodine, ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Teda, pokiaľ sa narodí dieťa v manželstve, aj keď v skutočnosti rodičia spolu nežijú, otcom je manžel matky. Tato domnienka otcovstva súvisí s chápaním poslania manželstva ako životného spoločenstva muža a ženy, ktoré tvorí základ rodiny. Táto domnienka a teda aj otcovstvo vyplývajúce z tejto domnienky nastupuje automaticky, momentom narodenia dieťaťa a trvania manželstva rodičov a nastáva bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dopravná nehoda, poškodenie zvodidiel pri dopravnej nehode, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, uvedenie diaľnice do pôvodného stavu, technické normy, správca diaľnice
Právna veta: Z ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Z. z. výslovne vyplýva povinnosť škodcu uhradiť správcovi komunikácie náhradu škody spočívajúcu vo vynaložených nákladoch spojených s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, bez akéhokoľvek obmedzenia. Takýmto spôsobom je nepriamo určený spôsob, avšak najmä rozsah náhrady škody v takomto prípade...Zákon č. 135/1961 Z. z. je špeciálnym zákonom k všeobecnej právnej úprave o náhrade škody, upravenej v ust. § 442 a § 443 Občianskeho zákonníka. Špeciálna právna úprava má prednosť pred všeobecnou a vo veci treba vychádzať z ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom, spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Súdneho dvora z 27.02.2014 vo veci sp. zn. C-470/12, bod 41, v ktorom Súdny dvor výslovne deklaroval, že „možnosť súdu skúmať nekalú povahu podmienky aj bez návrhu predstavuje vhodný prostriedok na dosiahnutie výsledku stanoveného v článku 6 smernice 93/13, teda zabránenie tomu, aby bol jednotlivý spotrebiteľ viazaný nekalou podmienkou, a zároveň na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 7 tejto smernice, pretože takéto preskúmanie môže mať odradzujúci účinok smerujúci k ukončeniu používania nekalých podmienok v zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi zo strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dražba bytu, určenie neplatnosti dražby, neplatnosť dobrovoľnej dražby, pohľadávka záložných veriteľov
Právna veta: Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaného na základe návrhu navrhovateľa dražby, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby; alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie (§ 2 písm. a/ ZoDD). Ak boli porušené ustanovenia ZoDD, môže osoba, ktorá tvr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dopravná nehoda, znalecký posudok znalca, obsah znaleckého posudku, znalecké dokazovanie
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania neprimerané voči pohľadávke, cestovanie MHD bez platného cestovného lístka, drobný spor, trovy právneho zastúpenia neprimerané vo vzťahu k výške uplatnenej pohľadávky
Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť náhradu trov konania. Naproti ustanoveniu § 150 ods. 1 O.s.p., ktoré pre súd dáva takúto možnosť vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. je zákonom viazaná len na splnenie dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou skutočnosť, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú neprimerané voči pohľadávke, ktorá je predmetom konania. Pri aplikácii ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. teda nie je potrebné skúmať pomery úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, zásada voľného hodnotenia dôkazov , unesenie dôkazného bremena, preukázanie vzniku zmluvy o pôžičke
Právna veta: Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Uvedené ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch konania. Účastník, ktorý neoznačil dôkazy potrebné na preukázanie svojich tvrdení, nesie nepriaznivé dôsledky v podobe takého rozhodnutia súdu, ktoré bude vychádzať zo skutkového stavu zisteného na základe vykonaných d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do osobnostných práv, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, úraz pri dopravnej nehode, nárok na náhradu škody na zdraví, obmedzenia v športovej činnosti po úraze, nároky z titulu dopravnej nehody
Právna veta: Osobnosť fyzickej osoby tvoria mnohé zložky a to aj ochrana zdravia. V prípade nárokov na náhradu škody vzniknutej titulom ujmy na zdraví Občiansky zákonník poskytuje poškodeným na zdraví široké možnosti právnej ochrany, medzi ktoré patria špeciálne nároky upravené v ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada straty na zárobku a pod.) a všeobecná právna úprava ochrany osobnosti v ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods.2,3 Občianskeho zákonníka a nároky na náhradu škody na zd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, obchodná spoločnosť v strate
Právna veta: S poukazom na ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a preto otec z dosiahnutého príjmu musí predovšetkým uspokojiť nároky na výživné dieťaťa. Pokiaľ otec poukazoval na zlú hospodársku situáciu jeho obchodnej spoločnosti, toto nemôže byť na úkor jeho vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu. Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreby. Výda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkazného bremena navrhovateľkou, investície do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti, právo na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Podľa rozhodnutia NS ČR sp. zn. 25Cdo 355/2001 vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu vzniká prijatím tohto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľností. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prieťahy v súdnom konaní, zbytočné prieťahy, exekučný súd, zastavenie exekučného konania pre nedoloženie potrebných dokladov, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Čo sa týka nesprávneho úradného postupu v dôsledku prieťahov v exekučnom konaní, je nutné konštatovať, že existenciu zbytočných prieťahov v súdnom konaní môže určiť len Ústavný súd SR, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení ústavných práv fyzických a právnických osôb. Napriek tomu súd poukazuje na judikatúru Ústavného súdu SR (1ÚS 27/02, 1ÚS 197/03, 1ÚS 38/04), podľa ktorej dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej je aj zistenie, že sa postup všeobecného súdu nevyznačoval takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako zbytočné prieťahy. Nie každý zistený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, neplatné právne úkony, zmluva o spotrebiteľskom úvere , úroková miera, nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1M Cdo 1/2009 zo dňa 31.07.2009, podľa ktorého: „Hoci maximálna výška úrokov (ako odplaty za užívanie požičanej finančnej čiastky) pri peňažných pôžičkách ani pri úveroch nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výlučne na dohodu zmluvných strán, nie je neobmedzená. Dohoda o výške úrokov totiž musí byť v súlade s ustanovením § 39 Občianskeho zákonníka, teda nesmie sa priečiť dobrým mravom. Právny úkon postihnutý takouto vadou je absolútne neplatný. O takýto stav pôjde spravidla vtedy, ak dohodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, rozpor exekučného titulu so zákonom, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, zamietnutie žiadosti o poverenie
Právna veta: Zákonodarca v procese rozhodovania sa exekučného súdu o tom, či súdnym exekútorom požadované poverenie na vykonanie exekúcie tomuto udelí, alebo nie, ustanovil lehotu 15 dní od doručenia žiadosti výlučne pre prípady nezistenia rozporu žiadosti, návrhu ani exekučného titulu so zákonom a následného udelenia poverenia (predstavujúceho logický následok nedostatku zistenia zákonom definovaného rozporu). V opačnom prípade, teda vtedy, ak sa rozpor so zákonom zistí, lehota ustanovená nie je. Takýto odchylný prístup je tu evidentne najmä preto, že protikladom poverenia (ktoré formálne nemá charakter r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, skrátené konanie, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, účinky vedľajšieho účastníctva
Právna veta: Z ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. ("Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.") možno síce vyvodiť, že tretia osoba sa stáva vedľajším účastníkom v okamihu, keď dôjde súdu jej oznámenie, že vstupuje do konania na strane niektorého z účastníkov, jej vstup do konania nie je však prípustný v každom konaní. Vzhľadom na zmysel vedľajšieho účastníctva (tým je pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov), treba ustanovenie § 93 ods. 3 O.s.p., pokiaľ ide o vznik úči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, možnosť súdu prekročiť návrhy účastníkov, zásada dispozičná, pasíva BSM, dispozícia predmetom konania
Právna veta: Jednou zo základných zásad sporového občianskoprávneho konania je zásada dispozičná, ktorá spočíva v procesnej iniciatíve patriacej účastníkom konania, ktorí disponujú konaním i predmetom konania. Dispozícia predmetom konania je upravená v § 153 ods. 2 O.s.p., podľa ktorej súd môže prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť niečo iné alebo viac, než čoho sa domáhajú len vtedy, ak konanie možno začať aj bez návrhu, alebo ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyporiadania vzťahu medzi účastníkmi. Takým je aj konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, v ktorom súd môže vyporiadať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania v zmysle OSP, rozhodnutie o zastavení konania, spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 OSP, nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania
Právna veta: V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Medzi podmienky konania patrí aj spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd prihliadnuť aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Nedostatok tejto spôsobilosti je neodstrániteľný a má za následok zastavenie konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p, ktorý stanovuje, že ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o priznanie starobného dôchodkuu, vznik nároku na starobný dôchodok, nároky na dávky vzniknuté pred 1.1.2004
Právna veta: V súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, starobný dôchodok priznaný podľa § 132 a § 133 zákona o sociálnom zabezpečení a ku dňu účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je naďalej starobným dôchodkom, nie je výsluhovým dôchodkom priznaným podľa § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sa iba považuje pre účely jeho ďalšej výplaty z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov. Ak navrhovateľovi už bol raz priznaný starobný dôchodok, je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti zmlúv, vady majúce za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, užívacie právo oboch manželov k obidvom bytom, vady konania
Právna veta: Inými vadami podľa § 205 ods. 1 písm. b) O. s. p., ktoré by mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci sú všetky vady s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v § 221 ods. 1 O. s. p. a tieto vady konania postihujú chybný postup súdu pri dokazovaní, nesprávne posudzovanie procesných otázok v priebehu konania (ktoré neboli predmetom samostatného rozhodovania), chybné poučovanie účastníkov a ďalšie nedostatky v činnosti súdu, ku ktorým došlo v priebehu konania alebo v súvislosti s rozhodovaním, pričom spôsobilým odvolacím dôvodom nie sú samy o sebe (bez ďalšieho), ale len vtedy, ak sú dôsledkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecký posudok znalca, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, povinnosť ospravedlniť sa za ohováranie, ochrana pred zásahom do občianskej cti, odporkyňa ako znalec z odboru psychológia
Právna veta: Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, medzi inými aj na ochranu pred zásahom do jej občianskej cti. K zásahu do cti a dôstojnosti môže dôjsť rôznym konaním či prejavmi, pričom vždy treba skúmať, za akých okolností a v súvislosti s plnení akých práv či povinností ku konaniu či prejavu došlo. Niektoré prejavy však nemožno považovať za neoprávnený zásah, a preto je potrebné opätovne zdôrazniť, že zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej osobe z hľadiska jej postavenia v spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, rodičovská zodpovednosť za riadnu výchovu detí, úprava styku rodičov s deťmi, negatívne reakcie detí voči otcovi, úloha otca v živote maloletých detí, styk otca s deťmi
Právna veta: V záujme detí je nepochybne, aby boli v starostlivosti toho z rodičov, ktorý uznáva úlohu a dôležitosť druhého rodiča v živote detí. Starostlivosť a výchova o mal. deti predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale aj nemateriálnych podmienok, ktoré umožňujú rozvíjanie osobnosti mal. detí. V procese socializácie mal. detí je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Rodičovská zodpovednosť za riadnu výchovu detí je prikázaná obom rodičom; preto pokiaľ nie sú zistené také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti, nie je dôvod na to, aby rodič, v ktorého pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletého, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
Právna veta: Výživné je možné plniť rôznymi spôsobmi, pričom každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa. Výživné môže byť plnené osobnou starostlivosťou alebo tiež čiastočne starostlivosťou o domácnosť, druhou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení, napr. bývania, stravovania, treťou formou plnenia vyživovacej povinnosti je platenie výživného, ako peňažného príspevku na uhradzovanie potrieb dieťaťa. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne stará, plní vyživovaciu povinnosť prevažne poskytovaním vecných plnení, a osobnou starostlivosťou. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne nestará, pris ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie, výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, cena elektriny, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, regulovaná cena elektriny
Právna veta: Krajský súd uvádza, že pri stanovení ceny elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z.z. je potrebné vychádzať z toho, že už bolo vydané právoplatné rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví, v ktorom bola stanovená cena elektriny pre stanovenie doplatku za rok predchádzajúci roku 2013. Nové rozhodnutie o cenovej regulácii na r. 2014-2027 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z.z. a § 7 ods. 1 Vyhlášky č. 225/2011 Z.z. muselo vychádzať nevyhnutne z tohto právoplatného rozhodnutia, pretože cena elektriny pre stanovenie doplatku v rokoch nasledujúcic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, rozdielne prístupy vo výchove dieťaťa, problematická komunikácia medzi rodičmi, citová náklonnosť otca k dieťaťu, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti je spôsobilosť obidvoch rodičov dieťa vychovávať, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť a záujem dieťaťa, pričom všetky podmienky musia byť splnené súčasne. Záujem dieťaťa je v prvom rade právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom, pričom treba prihliadnuť najmä na citové väzby dieťaťa, jeho vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Ak súd rozhoduje v záujme maloletého dieťaťa musí na záujem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby plnoletej dcéry, výživné na plnoletú
Právna veta: Vyživovacia povinnosť je prvoradá povinnosť každého rodiča a je to zákonné právo každého dieťaťa. Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do doby kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Nie je preto možné prihliadnuť na námietku otca, že plnoletú dcéru má živiť jej druh, keďže tento zo zákona takúto povinnosť nemá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vklad vlastníckeho práva, dedičské právo, Dedičské konanie, smrť dlžníka alebo veriteľa, darovanie spoluvlastníckeho podielu, smrť účastníka zmluvy po jej uzavretí, smrť účastníka zmluvy pred rozhodnutím o vklade vlastníckeho práva, nadobúdanie dedičstva
Právna veta: Vo všeobecnosti možno konštatovať, že dedičstvo sa podľa § 460 Obč. zákonníka nadobúda smrťou fyzickej osoby, poručiteľa. K nadobudnutiu poručiteľovým dedičom však nedochádza len na základe právnej skutočnosti - smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva, mimo iného predpokladá, že dedičstvo musí byť prejednané súdom. Do právoplatného rozhodnutia súdu v dedičskej veci nemožno hovoriť o dedičovi v pravom zmysle slova, ale skôr o osobách, ktorým svedčí dedičské právo, resp. ktoré sú povolané dediť. Ak pred povolením vkladu vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, rozhodcovská doložka v Dohode o uznaní záväzku a o úhrade pohľadávky v splátkach, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, smernica Rady 93/13/EHS, nekalá podmienka
Právna veta: Smernica Rady 93/13/EHS zo dňa 5. apríla 1993 o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, nemá ako prameň komunitárneho práva horizontálny priamy účinok, ale existuje komunitárna povinnosť interpretovať vnútroštátne právo komunitárne komfortným spôsobom. Smernica podľa čl. 1 písm. q/ Prílohy považuje riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv v rozhodcovskom konaní za ustanovenie neprimerané. Zákaz neprimeranosti je tu potrebné chápať tak, že podnikateľ ako druhá zmluvná strana spotrebiteľskej zmluvy nesmie zneužívať svoje silnejšie postavenie - dané tým, že spotrebiteľ nie je fakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o invalidný dôchodok, podmienky nároku na invalidný dôchodok, nepriznanie invalidného dôchodku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok sa v zásade vyžaduje súčasné splnenie troch základných podmienok, a to: l/ musí ísť o občana, ktorý sa stal invalidným, 2/ občan musí získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a 3/ nesmie ísť o osobu, ktorá by ku dňu vzniku invalidity splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, resp. nesmie byť tejto osobe priznaný predčasný starobný dôchodok. Pokiaľ ide o splnenie prvej podmienky, podľa § 71 ods.1 poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má MPSVZČ o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo , náležitosti rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, nepreskúmateľné rozhodnutie, navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, dedičské rozhodnutie
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodnutia, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností - § 3 ods. 4 Správneho poriadku. Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia, predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže zamedziť zbytočnému uplatneniu opravných prostriedkov. Správny poriadok demo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin a spôsoby jeho spáchania, zanedbanie povinnej výživy, dlžné výživné
Právna veta: Z ust. § 122 ods.13 Tr. zák. plynie, že v prípade trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. ide o pokračovanie konania až do doby kým je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu. Podľa názoru krajského súdu v prípade, že je rozsudok napadnutý len v prospech obžalovaného, bráni tomu, aby bolo zisťované či k páchaniu resp. pokračovaniu v trestnom čine zanedbania povinnej výživy dochádza až do doby než sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Rovnaký názor bol publikovaný aj v Stanovisku trestnoprávneho kolégi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, prenajímateľ a nájomca, zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zmluva o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry
Právna veta: Zákon rozlišuje dve skupiny predbežných opatrení - opatrenia, ktorých účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov a opatrenia, ktoré majú zabezpečiť výkon súdneho rozhodnutia. Nie je vylúčená ani kumulácia obidvoch dôvodov. V obidvoch skupinách súd predovšetkým musí skúmať, či sú dôvody na nariadenie predbežného opatrenia osvedčené, to zn. či sa javia ako pravdepodobné. Predbežné opatrenie nie je možné nariadiť len na základe všeobecného návrhu účastníka, alebo na základe ničím nepodloženého tvrdenia účastníka, prípadne nekvalifikovaných dôkazov. Rovnako nie je možné nariadiť predbežné opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, darovacia zmluva
Právna veta: Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôžu byť veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva darom. Na základe darovacej zmluvy môžu manželia nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, avšak len do podielového spoluvlastníctva.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: minimálne výživné, zanedbanie povinnej výživy, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť, nútený výkon rozhonutia, uplatnenie si nároku o náhradnom výživnom, maloleté deti, úprava výkonu rodičovských práv k nim na čas po rozvode
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom podľa Zákona o rodine rozhodne nie je jediným druhom vyživovacej povinnosti, aj keď v rodinnoprávnych veciach predstavuje jedno z najfrekventovanejšie upravovaných práv na čas po rozvode. Toto však platí výlučne v súvislosti s úpravou práv a povinností rodičov maloletého dieťaťa, kedy súd ex offo priamo v rozhodnutí, ktorým rozvádza manželstvo rodičov, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: slovenský šport, organizovanie verejných športových podujatí, organizovanie verejného športového podujatia
Právna veta: Všeobecná časť dôvodovej správy vysvetľuje dôvody navrhovanej právnej úpravy vo všeobecnej rovine a osobitná časť dôvodovej správy zdôvodňuje a vysvetľuje obsah už konkrétnych ustanovení právneho predpisu, aby zmyslu a cieľu jednotlivých ustanovení lepšie porozumeli tí, ktorí právnu normu prerokúvajú a schvaľujú.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc, ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky, podnikanie, evidencia tržby pomocou ERP
Právna veta: Otázka, či má znalec, tlmočník a prekladateľ vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj „ZakZTP“) povinnosť viesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, padla na našich seminároch viackrát. Zastávame názor, že NIE. Argumenty prečo nie sme rozobrali nižšie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priestupky proti verejnému poriadku, násilie páchané na ženách, nebezpečné prenasledovanie, násilný sexuálny čin, znásilnenie, sexuálne zneužívanie, sexuálne násilie
Právna veta: V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho hľadiska. Spočiatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného na ženách vo všeobecnej rovine. Ďalej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných činov v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom ochrany obete pred násilím.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na informácie, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, právo na informácie z trestného konania, obmedzenie práva na prístup k informáciam
Právna veta: Článok sa zaoberá analýzou postupu a právnych inštitútov pri sprístupňovaní informácií z trestného konania v rámci zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje základné princípy práva na informácie v konfrontácií s právnymi možnosťami ich obmedzenia pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem v záverov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií z trestného konania a analyzuje možnosti ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručenie, ručenie v obchodných záväzkových vzťahoch, ručenie podľa O.z., banková záruka
Právna veta: V nasledujúcom článku sa autor zaoberá právnou úpravou ručenia podľa Obchodného zákonníka. Úvod predstavuje všeobecný pohľad na skúmanú problematiku. Hlavná časť článku je zameraná na charakteristiku ručenia a jej odlíšenie od ručenia upraveného Občianskym zákonníkom. Autor tiež poukazuje na bankovú záruku, ktorá je osobitným prípadom ručenia a tiež všeobecne poukazuje na ručenie zo zákona.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prostitúcia, prevádzkovateľ prostitúcie, ponuka sexuálnych služieb
Právna veta: Hľadanie východiskových prvkov pre možnú legalizáciu prostitúcie na území Slovenskej republiky, delenia prostitúcie z rôznych hľadísk, súčasný stav výkonu prostitúcie, stav prostredia jej výkonu, postavenie štátu v rámci inštitútu prostitúcia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní , základné zásady trestného konania, právo na tlmočníka a prekladateľa
Právna veta: V predkladanom príspevku sa autor sústreďuje na analýzu v odbornej literatúre v zásade málo spracovanej témy, ktorou je história prekladu a tlmočenia v trestnom konaní. Pri spracovávaní tejto témy volí širší pohľad a približuje v tomto kontexte aj súvisiace historické fakty. Venuje sa nielen jednotlivým trestným poriadkom, počnúc zák. čl. XXXIII/1986, ale aj ďalším právnym normám, počnúc zmienkou o dvorskom dekréte č. 109/1835 sb. z. o súdnych tlmočníkoch. Dochádza k záveru o bohatej právnej úprave tejto problematiky v jej historickom kontexte a o vyhovujúcej aktuálnej legislatíve.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: objasňovanie dokazovaných skutočností, prípustnosť dôkazu, dôkazy získané nezákonne, dokazovanie v trestnom konaní, dokazovanie pred začatím trestného stíhania
Právna veta: Autor vo všeobecnosti poukazuje na problematiku zákonnosti procesu a priebehu dokazovania v štádiu pred začatím trestného stíhania. Sústreďuje pozornosť na potrebu rešpektovania zákonných podmienok vykonávania dôkazov, o ktoré sa bude opierať rozhodnutie o trestnom oznámení.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: inominantný kontrakt, odvodové zaťaženie profesionálnych športovcov, profesionálny športovec, pracovnoprávny vzťah profesionálneho športovca
Právna veta: V predkladanom príspevku sa autor snaží tlmočiť, a predstaviť verejnosti možné zákonné cesty úpravy - nastavenia odvodového zaťaženia profesionálnych športovcov, ktorí by sa vzhľadom na obsah návrhu „nového zákona o športe" mali stať zamestnancami. Uvedená problematika sa netýka iba športovcov tak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Netajeným zámerom autora ako člena pracovnej skupiny tvoriacej návrh zákona o športe je poskytnúť diskusný stimul širokej športovej verejnosti, to za účelom „počúvania" názorov, námietok či iných pripomienok k predloženým návrhom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prestup športovca, športový klub, súhlas športového klubu s prestupom športovca
Právna veta: Autor sa v príspevku venuje problematike vzťahu medzi športovcom, športovým klubom a zväzom ako organizátorom športových súťaží. Zaoberá sa právom športového klubu na ocenenie súhlasu s prestupom športovca, zvlášť v reálne možnej situácii, ak sa športový klub do športovej súťaže neprihlásil. Autor sa venuje taktiež možným riešeniam aktuálneho stavu, ktorý je v mnohých ohľadoch neprijateľný.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: založenie a vznik spoločnosti, spoločnosť s ručením obmedzeným, návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, výška obchodného podielu, valné zhromaždenie s. r. o., dozorná rada spoločnosti s ručením obmedzeným
Právna veta: Autor v uvedenom článku poukazuje na hlavné rozdiely v slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným. Komparatívne úvahy sú zamerané najmä na vznik spoločnosti, obchodný podiel, práva a povinnosti spoločníkov, ako aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Odôvodnenosť komparatívnych úloh je podporená prijatím nového zákona o obchodních korporacích, ktorý doterajšiu právnu úpravu na viacerých miestach podstatne mení.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna forma športových klubov, všeobecnosti o obchodných spoločnostiach , športový klub
Právna veta: Príspevok reaguje na prípravu nového návrhu zákona o športe, najmä pokiaľ ide o navrhovanú legálnu úpravu postavenia športových klubov. Autor poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré by mala nová právna úprava priniesť, i na niektoré úskalia, ktoré môžu spôsobiť aplikačné problémy. Zároveň navrhuje zakomponovať do pripravovanej právnej úpravy niektoré ďalšie zmeny.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o reklame v športe, sponzorstvo v športe, zmluva o reklame, použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
Právna veta: Článok sa zaoberá analýzou rozdielov medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame.
Poukazuje na súčasnú situáciu, kedy športové organizácie získavajú „sponzorské príjmy“ zo súkromného sektora najmä prostredníctvom „spolupráce“, reklamy alebo darov a na situáciu, ktorá nastane s účinnosťou nového zákona o športe, kedy by mal pribudnúť nový inštitút, ktorého hlavným cieľom je podpora športu - Zmluva o sponzorstve v športe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: manipulácia športových súťaží, športová súťaž, športová korupcia
Právna veta: V predošlých príspevkoch a článkoch venujúcich sa téme manipulácie priebehu a výsledkov športových súťaží sme poukázali na závažnosť tohto fenoménu a jeho rozmach v posledných rokoch ako jedného z negatívnych javov v športe. Zároveň sme uviedli, že bol pripravený a otvorený k podpisu Dohovor Rady Európy (ďalej aj „RE“) k manipulácií športových súťaží, ktorého účelom je úprava predpisov jednotlivých členských krajín RE tak, aby bolo možné prijať opatrenia k čo najefektívnejšiemu boju proti ovplyvňovaniu športových súťaží, tzv. match- fixingu. Napriek tomu, že Slovenská republika dohovor doposia ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: inominantný kontrakt, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, výkon športovej činnosti
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku snaží priblížiť podporu a výkon športovej činnosti, ktorá nie je priamo upravená v novom zákone o športe. Autor sa venuje problematike výkonu športovej činnosti so zameraním na ľadový hokej a konkrétne poloprofesionálnym a amatérskym hokejovým hráčom a rozhodcom ľadového hokeja. Výkon tejto športovej činnosti analyzuje z hľadiska súbežného výkonu právnických povolaní, ktoré upravuje zákon č 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. V samotnom článku sa autor snaží poukázať na (ne)možnost' výkonu športovej či ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvné vzťahy medzi športovcom a klubom, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, spôsobilosť športovca uzatvárať zmluvy, pracovná zmluva, povinnosti športovca
Právna veta: V príspevku sa sústredíme na explikáciu nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stručný prehľad inominátnych športových kontraktov v novom zákone o športe. Nominátne kontrakty predstavujú: zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, dohoda o hosťovaní, a zmluva o sponzorstve v športe. Okrem toho však zákon pripúšťa aj využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) podľa Zákonníka práce a iných obdobných pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj amatérsky výkon športu, ale aj pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: enviromentálny delikt, pojem priestupok, trestný čin, prečin
Právna veta: Zabezpečenie zdravého a bezpečného životného prostredia si začína vyžadovať stále väčšie náklady a rovnako stúpajú aj náklady na odstraňovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich voči životnému prostrediu. Európske spoločenstvo je rovnaké znepokojené narastajúcim počtom závažných deliktov trestných činov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré čoraz častejšie presahujú hranice štátov, v ktorých došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Nezákonné konanie ohrozujúce životné prostredie si preto vyžaduje primeranú reakciu či už v režime správneho alebo súdneho trestania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov , právo na informácie, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ochrana osobnosti a osobných údajov
Právna veta: Článok sa zaoberá zákonným rámcom definície a ochrany osobných údajov v procese zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje rozsah princípu prevažujúceho verejného záujmu ako súčasti práva na informácie v konfrontácií s ochranou osobných údajov fyzických osôb pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov ochrany osobných údajov a práva na informácie a analyzuje postavenie verejne činnej osoby v procese verejnej kontroly štátny ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športový klub, informačný systém slovenského športu, monitorovanie športovca
Právna veta: Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti a účinnosti z.Č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša podstatnú zmenu v normatívnej úprave športových klubov, ktoré - či chceme, alebo nie - patria medzi najpočetnejšie a najvýznamnejšie subjekty v športe, ktoré vytvárajú konkrétne podmienky pre výkon športovej činnosti či už profesionálnym, amatérskym - no mnohokrát aj voľnočasovým športovcom. Zákon o športe podstatne mení ich postavenie, stanovuje im nové práva, ale aj povinnosti. Autor predkladaného príspevku si preto stanovil za cieľ vytvoriť akýs ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU