Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania podľa § 201 OSP, podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa
Právna veta: Ustanovením § 201 O.s.p. sa stanovuje okruh osôb, ktoré sú oprávnenými osobami na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Na podanie odvolania sú oprávnení účastníci konania. Neznamená to však, že oprávneným na podanie odvolania je každý účastník. Oprávneným na podanie odvolania je len ten z účastníkov, ktorému týmto rozhodnutím súdu bola spôsobená určitá ujma. Odvolanie preto nemôže podať ten z účastníkov, ktorému sa v celom rozsahu vyhovelo.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oznámenie o začatí stavebného konania, koncentračná zásada , námietka voči postaveniu strešného vikiera na nadstavbe obytného podkrovia
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 61 ods. 1 stavebného zákona ustanovuje právo účastníkom stavebného konania predložiť svoje námietky, avšak najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin zanedbania povinnej výživy, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, dôvod zaujatosti
Právna veta: Pri riešení otázky nestrannosti sudcu je potrebné brať na zreteľ všetky aspekty subjektívneho a objektívneho charakteru a tieto aspekty rozlíšiť. Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, osobám zúčastneným na konaní, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti sa vyžaduje dôkaz o skutočnej zaujatosti. Rozhodujúce nie je však (subjektí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnova konania v správnom konaní, návrh žalobcu na obnovu konania o odstránení stavby
Právna veta: Na žiadosť účastníka konanie v právoplatne ukončenej veci pred správnym orgánom sa obnoví, ak vyšli najavo až po vydaní právoplatného rozhodnutia predtým neznáme skutočnosti alebo dôkazy, ktoré existovali v dobe pôvodného konania, ktoré účastníkovi by boli na prospech, a ktoré nemohol uplatniť v pôvodnom konaní z dôvodu, že ich vôbec nepoznal alebo bez svojej viny ich nemohol uplatniť. Napríklad preto, že o existencii listiny alebo inej veci potrebnej na vykonanie dôkazu vôbec nevedel, alebo síce o nej vedel, ale nemal k nej prístup, resp. nemal ju k dispozícii. Podľa § 62 ods. 1 písm. c/ sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 241 ods. 1 druhá veta O.s.p. zakotvuje tzv. povinné zastúpenie dovolateľa, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom bráni dovolaciemu súdu o veci ďalej konať. Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. je totiž ustanovením kogentnej povahy, ktoré nepripúšťa výnimky. Nedostatok podmienky povinného zastúpen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, príslušenstvo veci, predmetom občianskoprávnych vzťahov, tarifná hodnota veci, istina s príslušenstvom, úspešnosť dovolania
Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty a v zmysle § 121 ods. 3 OZ príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Dovolací súd z obsahu spisu zistil, že žalobkyňa si uplatnila proti žalovaným nárok na zaplatenie peňažnej sumy 13 996,41 € spolu s úrokom z omeškania vyjadreným v percentuálnej výške 11,99 % z rôznych istín od 29. augusta 2008 až do zaplatenia. Príslušenstvo pohľadávky teda nebolo žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť niekoľkých súdov, spor o príslušnosť, miestna príslušnosť
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu (forum delicti commissi). Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto...Keďže miestna príslušnosť je daná viacerý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oneskorene podané dovolanie, dovolanie prostredníctvom obhajcu
Právna veta: Podanie obvineného, ktoré nebolo urobené prostredníctvom obhajcu, sa nepovažuje za dovolanie, aj keby bolo takto označené, a preto s ním nemožno spájať žiadne účinky týkajúce sa dovolania, t.j. ani účinky z hľadiska zachovania lehoty na podanie dovolania podľa § 370 ods. 2 Trestného poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami
Právna veta: Dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody sú prospešné tak pre obvineného ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, kópie svedeckých výpovedí, listinný dôkaz
Právna veta: Podstatou dokazovania je jeho zákonnosť. Zákonnosťou dôkazu sa rozumie zistenie, že bol získaný z prameňa, ktorý ustanovuje, alebo pripúšťa zákon, že bol zabezpečený a vykonaný oprávnenou osobou a že sa tak stalo v zodpovedajúcom štádiu trestného konania, a to takým postupom, ktorý je v súlade s predpismi. Trestný poriadok nemá žiadne ustanovenie, ktoré by sa zaoberalo absolútnou, či relatívnou neúčinnosťou dôkazov (okrem § 119 ods. 4 Trestného poriadku), preto je nutné hľadať určité vodítka pre správne posúdenie zákonnosti, či procesnej použiteľnosti dôkazov v trestnom konaní v súdnej praxi. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nečinnosť správneho orgánu, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: Právo na konanie bez zbytočných prieťahov je považované za súčasť práva na súdnu ochranu. Toto právo sa netýka iba konania na súde, ale aj konaní pred inými orgánmi, ktoré rozhodujú o právach a záväzkoch fyzických a právnických osôb. Takýmito právami sú spravidla aj práva, ktorých proces podlieha súdnemu preskúmaniu podľa piatej časti OSP. Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný a negatívny jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná, je pasívny, aj keď podľa zákona je povinný konať. V prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať, je nečinnosť ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch osoby mladšej ako 18 rokov, výsluch maloletej
Právna veta: Ust. § 135 ods. 1 Trestného poriadku rešpektuje rozumovú, duševnú a mravnú úroveň svedkov mladších ako 18 rokov. Predpísaný postup nie je určený na každý výsluch svedka mladšieho ako 18 rokov, ale len na prípady, kedy je táto osoba vypočúvaná o okolnostiach, ktorých oživovanie v pamäti by vzhľadom na jej vek mohlo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj. Treba brať ohľad na to, aby výsluch takej osoby bol obzvlášť ohľaduplný a po obsahovej stránke čo najúplnejší, aby takú osobu nebolo potrebné opätovne predvolávať, a tým jej pripomínať udalosti, ktoré veľmi často nepriaznivo ovplyvn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, možnosť napadnúť parciálne rozhodnutia
Právna veta: Odporovalo by logickým zámerom zákona (Trestného poriadku), ak by mimoriadnym opravným prostriedkom – dovolaním – bolo prípustné napadnúť aj iné rozhodnutia súdov prvej a druhej inštancie nie vo veci samej, teda tie, ktorými bolo rozhodnuté len o parciálnych otázkach, resp. o otázkach nadväzujúcich na meritórne rozhodnutie. Takými sú z pohľadu celého trestného stíhania rozhodnutia upravujúce procesný postup, pribratie do konania, uloženie pokuty a mnohé ďalšie. Tieto rozhodnutia majú vlastný režim opravných prostriedkov, pokiaľ ich zákon vôbec pripustil. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výkon samosprávnej pôsobnosti obce, prenesený výkon štátnej správy, úprava pôsobnosti obce
Právna veta: Ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. možno chápať ako interpretačné pravidlo, podľa ktorého, ak nie je v zákone upravujúcom pôsobnosť obce alebo vyššieho územného celku uvedené, že ide o prenesený výkon štátnej správy platí, že ide o originálnu (samosprávnu) pôsobnosť. Týmto spôsobom zákonodarca reagoval na problémy, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovalo nejasné vymedzenie hraníc medzi samosprávnou pôsobnosťou a pôsobnosťou pri prenesenom výkone štátnej správy v činnosti subjektov územnej samosprávy (t.j. obcí a vyšších územných celkov). Na objasnenie možno podotknúť, že pri výkone s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, základná sadzba tarifnej odmeny, výška odmeny advokátov, odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb, odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny, spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania
Právna veta: Ako je zrejmé zo samotného rozhodnutia súdu druhého stupňa Krajský súd v Prešove pri výpočte trov konania vychádzal zo žalovanej sumy 12,206,86 €, a to z dôvodu, že časť vymáhanej pohľadávky bola pred rozhodnutím súdu navrhovateľovi uhradená. Podľa § 142 ods. 1 OSP účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Podľa § 151 ods. 5 veta prvá OSP trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov. Podľa § 10 ods. 1 vyhlášk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posudkový lekár sociálnej poisťovne, posúdenie zdravotného stavu, správne konanie, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, osobná prítomnosť žiadateľa, § 11 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z.
Právna veta: V preskúmavanej veci bolo potrebné vychádzať z § 249 ods. 2 OSP, podľa ktorého pre súd je rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia žalovaného správneho orgánu (§ 250i ods. 1 OSP). Podľa § 11 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z. posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne požiada alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. V zmysle citovaného ustanovenia zákona posudkový lekár nie je povinný vždy vykonať posúdenie zdravotn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSP, aplikácia práva na zistený skutkový stav, právomoc súdov v občianskom súdnom konaní, účelnosť osadenia príslušnej dopravnej značky
Právna veta: V danom prípade sa žalobkyňa uvedenými citovanými ustanoveniami neriadila, tieto úmyselne porušila, keď vedome ignorovala uvádzanú značku a v Zóne parkovala mimo miest vyznačených na parkovanie. Nepochybili preto správne orgány, pokiaľ jej konanie vyhodnotili ako porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 22 ods. 1 písm. k/ cit. zákona a za uvedený priestupok jej uložili pokutu podľa zákona o priestupkoch. Podľa § 250i ods. 1 OSP pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada, začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z., znalecký posudok, cena, určená znaleckým posudkom, ocenenie pozemkov na základe znaleckého posudku, deň vzniku záhradkovej osady
Právna veta: Z uvedenej dôvodovej správy sa tak možno dozvedieť, prečo zákonodarca zmenil zákon č. 64/1997 Z. z. tak, že stanovil, že náhrada za pozemky sa určí na základe znaleckého ocenenia vykonaného podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. V osobitnej časti dôvodová správa síce obsahuje text, na ktorý poukazuje žalovaný v nadväznosti na časť rozsudku ESĽP týkajúcu sa uskutočnenia všeobecných opatrení, spočívajúcich v tom, že štát odstráni všetky prekážky toho, aby sa za prevod vlastníckeho práva k takýmto pozemkom poskytovala náhrada, ktorej výška bude v primeranom vzťahu k trhovej cene majetku ku dňu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nevhodná e-mailová komunikácia s použitím vulgarizmu, nevhodný obsah e-mailu, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ZP, porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným opatrením; zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite len vtedy, ak konanie zamestnanca možno s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti považovať za tak závažné, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby ho ďalej zamestnával. Pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny sa vo všeobecnosti musí prihliadnuť na osobu zamestnanca, ním zastávanú funkciu, jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, čas a situáciu, za ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, vyjadrenie k odvolaniu
Právna veta: Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete O.s.p., doručí súd prvého stupňa odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov na vyjadrenie k odvolaniu; iná povinnosť mu z týchto ustanovení nevyplýva. Z Občianskeho súdneho poriadku teda nevyplýva povinnosť odvolacieho súdu predložiť druhému účastníkovi konania spätne na zaujatie stanoviska vyjadrenie druhého účastníka konania k opravnému prostriedku. Súd nie je povinný donekonečna udržiavať stav konfrontácie medzi podaniami účastníkov konania – je iba na jeho posúdení, kde je rozu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť fyzickej osoby na práva a povinnosti, spôsobilosť byť účastníkom konania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nedostatok procesnej spôsobilosti
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo, t. j. Občiansky zákonník. Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne konanie, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, uznanie viny za priestupok, skutkový stav veci, § 76 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch
Právna veta: Ak správny orgán na základe vykonaných dôkazov nebol schopný spáchanie priestupku žalobcom preukázať, bol povinný vykonať ďalšie úkony s cieľom odstrániť rozpor medzi tvrdeniami a zistiť tak presne a úplne skutkový stav veci alebo konanie o priestupku zastaviť. V súlade s § 76 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch je správny orgán povinný spáchanie priestupku preukázať, z čoho vyplýva, že na rozhodnutie o tom, či sa žalobca dopustil priestupku nepostačuje iba spochybnenie jeho výpovede. Je nepochybné, že správny orgán má v konaní postupovať tak, aby zistil skutkový stav čo najúplnejšie a tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: registračná povinnosť, nevydanie osvedčenia o registrácii pre DPH, postup pri registrácii
Právna veta: Ustanovenie § 67 daňového poriadku, upravuje postup pri registrácii daňových subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva z hmotnoprávnych daňových predpisov. Postup pri registrácii je všeobecný, a teda platí pre všetky druhy dane, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovenie § 67 daňového poriadku umožňuje žiadosť o registráciu zamietnuť, ak má správca dane pochybnosti o správnosti alebo úplnosti údajov a túto pochybnosť daňový subjekt neodstráni vysvetlením, resp. doplnením relevantných skutočností. Zákon o DPH v ustanovení § 4 ods. 6 výslovne rieši len situáciu v prípade pozitívneho rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, žiadosť o sprístupnenie informácie
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti žiadateľ o sprístupnenie informácie v právnom režime podľa info zákona nie je v procesnom postavení účastníka súdneho konania, a preto nemôže disponovať osobnými údajmi protistrany. Žiadateľ je v tomto prípade v špeciálnom postavení účastníka konania. V danom prípade špecifické postavenie žalobcu ako účastníka exekučného konania mu umožňuje získať informácie ktoré potrebuje v inom právnom režime. Kvalita informácií je však mimo režimu info zákona, pretože sa týkajú osobných údajov fyzických osôb. Žiadateľ (žalobca) ich môže získať spôsobom, o ktorom ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, všeobecne záväzné nariadenia obce
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku ako celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. Všeobecne záväzné nariadenie vydáva územná samospráva na plnenie úloh samosprávy obce, mesta či vyššieho územného celku alebo ak to ustanovuje zákon; takéto všeobecne záväzné nariadenie nesmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: možnosť centra poskytnúť právnu pomoc aj bez úhrady finančnej účasti, právo na poskytnutie právnej pomoci, podmienky na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Ustanovenia § 6 a § 6a zákona o bezplatnej právnej pomoci upravujú podmienky, za splnenia ktorých vzniká žiadateľovi právo na poskytnutie právnej pomoci priamo zo zákona, a to buď bez finančnej účasti alebo s finančnou účasťou žiadateľa. V ustanovení § 6b zákona o bezplatnej právnej pomoci zákonodarca zakotvil oprávnenie odporcu zvážiť poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, resp. právnej pomoci s finančnou účasťou žiadateľa aj v prípadoch, ktoré vykračujú poza pevné hranice podmienok upravených v § 6 a 6a tohto zákona. Priznanie právnej pomoci na základe ustanovenia § 6b zákona o bezplatnej pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc, zrejmá bezúspešnosť sporu
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 OSP v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodení od platenia súdnych poplatkov, keď OSP pre priznanie oslobodenia odplatenia súdnych poplatkov vylučuje zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje, čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon o bezplatnej právnej pomoci príkladmo uvádza, načo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z podmienok pre priznanie tohto nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, viacčinný súbeh trestných činov
Právna veta: Podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. Odsudzujúcim rozsudkom súdu prvého stupňa za iný trestný čin sa rozumie prvý odsudzujúci rozsudok o inom trestnom čine toho istého páchateľa bez ohľadu na to, či tento rozsudok bol prípadne v riadnom alebo mimoriadnom opravnom konaní zrušený, pokiaľ aj po tomto opravnom konaní vec skončila právoplatným odsúdením páchateľa za uvedený trestný čin. Uloženie súhrn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, nepreskúmateľné rozhodnutie, uloženie sankcie za priestupok
Právna veta: Ak rozhodnutie žalovaného o uložení sankcie za priestupok v časti pokiaľ ide o jej výšku na hornej hranici sadzby je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, potom v správnom konaní došlo k podstatnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo § 25, skutkový stav zistený správnym orgánom, správny orgán
Právna veta: Ak žalobkyňa nevyvrátila hodnoverným spôsobom skutočnosti a skutkový stav, ktorý bol zistený správnymi orgánmi, za takýchto skutkových okolností nie je dôvod, aby správny súd zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, konanie na dovolacom súde, povinnosť najvyššieho súdu zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, dovolací súd, právomoc súdu, najvyšší orgán súdnej moci
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konaní, škoda v adhéznom konaní, adhézne konanie
Právna veta: Konanie o vine a adhézne konanie síce spolu súvisia, ale v podstate sú samostatnými konaniami. Preto je pochopiteľné, že výška škody ako kvalifikačný moment (pre správne použitie tej ktorej skutkovej podstaty trestného činu) môže byť iná ako škoda v adhéznom konaní. V praxi sa často stáva, že časť finančnej sumy predstavujúca celkovú škodu ako kvalifikačný moment – pre účely výroku o vine bola poškodenej strane vrátená, v dôsledku čoho je vo výroku o náhrade škody následne uvedená nižšia škoda. Ide aj o situáciu, keď k dokonaniu trestného činu nedôjde – páchateľ bol chytený pri krádeži s odcud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydávacia väzba podľa zákona o EZR, vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby
Právna veta: Vydávacia väzba podľa § 16 ods. 1 ZEZR tak isto ako predbežná väzba nie je obligatórna (na rozdiel od vydávacej väzby podľa § 16 ods. 2 ZEZR), pretože sudca musí pred rozhodnutím vždy skúmať splnenie minimálne jednej z dvoch podmienok na pozitívne rozhodnutie o návrhu prokurátora a to: - či vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby je potrebné na zabezpečenie jej prítomnosti v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky, alebo - či vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby je potrebné na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, rozviazanie pracovného pomeru
Právna veta: Pokiaľ ide o žaloby o neplatné skončenie pracovného pomeru, neprichádza do úvahy skúmanie naliehavého právneho záujmu na určenie neplatnosti právneho úkonu, ako je to inak podľa § 80 písm. c/ O.s.p. Ak by však rozviazal pracovný pomer niekto, kto nebol účastníkom tohto právneho vzťahu, môže sa zamestnanec žalobou na príslušnom súde podľa § 80 písm. c/ O.s.p. domáhať, aby bolo určené, že toto rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, ak má na takom určení naliehavý právny záujem. Podanie tejto žaloby nie je obmedzené žiadnou lehotou. Ak nebola takáto žaloba podaná, možno sa otázkou platnosti r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, zdravotný stav účastníka
Právna veta: Súd môže uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka len vtedy, ak účastník konania bol na pojednávanie riadne predvolaný, ak nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie, nebol dôležitý. Ak teda účastník konania chce využiť svoje právo byť prítomný na prejednaní veci, ale mu v tom bráni prekážka, je jeho povinnosťou požiadať o odročenie pojednávania (nestačí len ospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní) a o odročenie pojednávania musí požiadať z dôležitého dôvodu. Aké náležitosti má obsahovať návrh na odročenie pojednávania upravuje ustanovenie § 11 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, správne súdnictvo, povinnosť najvyššieho súdu zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, dovolací súd
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, absolútna neplatnosť právneho úkonu, vystavenie zmenky, dohoda o vyplnení zmenky, indosovaná zmenka, indosament
Právna veta: I. Ak navrhovateľ ako dôkaz osvedčenia uplatneného nároku doloží zmenku, platí bez ohľadu na povahu procesného nástroja, ktorý navrhovateľ použil, že: 1. pokiaľ z akýchkoľvek okolností prejednávanej veci vyplynie konajúcemu súdu súvislosť s nekalou povahou či neprípustnosťou uplatneného nároku, je tento ex offo povinný zabezpečiť prieskum nároku v intenciách možnej absolútnej neplatnosti úkonu, v ktorom má nárok základ; 2. pokiaľ súd nevzhliadne žiadnu nekalosť či neprípustnosť predloženého návrhu, súd pristúpi k prieskumu uplatneného nároku v rozmedzí prípadne vznesených námietok zohľadňujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky
Právna veta: Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania podaného na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní podmienená tým, že tento účastník najprv sám neúspešne využil možnosť podať všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli potenciálne spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Pokiaľ túto možnosť nevyužil, mimoriadne dovolanie treba odmietnuť.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, návrh na obnovu konania
Právna veta: Podmienky obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Tr. por. sa netýkajú zmeny právneho stavu, teda zmeny zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Ak je podaný návrh na povolenie obnovy konania vo veci, ktorá sa skončila právoplatným rozhodnutím, ktorý vychádza len zo skutočností predpokladaných v ustanovení § 41b ods. 1 zák. č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, je splnenie podmienok obnovy konania konštatované priamo už v tomto ustanovení (ide o dôvod obnovy konania „ex lege“). Preto súd už nemôže skúmať splnenie iných podmienok uvedených v § 394 ods. 1 Tr. por., ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sťažnosť svedka, nedostavenie sa svedka na nariadené hlavné pojednávanie, neúčasť svedka na pojednávaní zo zdravotných dôvodov
Právna veta: Ospravedlnenie svedka, že sa nemôže zúčastniť verejného zasadnutia z dôvodu práceneschopnosti, by bolo dostatočným ospravedlnením len vtedy, ak by svedok svoju neúčasť ospravedlnil včas a relevantným spôsobom. Hodnoverným ospravedlnením neprítomnosti je najmä ospravedlnenie neprítomnosti zo zdravotných dôvodov opretých o aktuálne lekárske potvrdenie, alebo z dôvodov vážnej udalosti v rodine, ktorá vyžaduje prítomnosť svedka (obvineného), neodkladný pracovný úkon, zanedbanie ktorého môže mať pre svedka vážne (napr. finančné) dôsledky a pod.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán konajúci v mene štátu, trestné konanie , Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, nezákonnosť rozhodnutia
Právna veta: Ak v trestnom konaní, ktoré sa neskončilo právoplatným odsúdením obžalovaného, prokurátor zamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného príslušníka Policajného zboru a podal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu, orgánom konajúcim v mene štátu vo veci náhrady škody podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2012 Z.z. je od 1. januára 2013 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Na prípadnú zmenu orgánu konajúceho v mene štátu prihlia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por.
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa. Uložením trestu mimo zákonnej trestnej sadzby sa rozumie uloženie takej výmery trestu, ktorá nespadá do rozsahu trestnej sadzby stanovenej Trestným zákonom za trestný čin, zo spáchania ktorého bol obvinený uznaný vinným. V tomto prípade nesprávny postup pri určovaní výmery trestu spočíva buď v prekročení jeho maximálnej povolenej výmery alebo v nedodržaní jeho dolnej hranice, pokiaľ je t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie obvineného proti trestnému rozkazu, dovolanie podľa § 372 Tr. por.
Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. Táto podmienka, ktorej základným cieľom je dosiahnuť, aby oprávnené osoby podaním mimoriadneho opravného prostriedku nenahrádzali prieskum napadnutého rozhodnutia odvolacím súdom a dovolací súd tým nestavali do pozície druhoinštančného súdu, je natoľko podstatná, že zákonodarca jej nesplnenie sankcionoval nemožnosťou meritórneho preskúmania napadnutého rozhodnutia dovolacím súdom a v konečnom dôsledku neúspešnosťou, resp. odmietnutím, dovolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna nestrannosť sudcu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, námietka zaujatosti sudcu , vylúčenie sudcu
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 OSP spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď. tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná (,,justice must not only be done, it must also be seen to be done")], nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l OSP predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu, použitie Civilného sporového poriadku, konkurzné konanie, aktívna vecná legitimácia
Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, mimoriadny opravný prostriedok, dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu
Právna veta: Povinnosť vyčerpať prostriedok nápravy, a to aj v prípade pochybnosti o jeho účinnosti, vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP (Van Oosterwijck proti Belgicku, rozsudok z roku 1980). Účastník konania je povinný vyčerpať všetky dostupné opravné prostriedky až po najvyššiu úroveň do takej miery, do akej je možné rozumne predpokladať, že ten - ktorý opravný prostriedok, oprávnenie podať ktorý účastník má, je (aspoň) potenciálne spôsobilý podstatne ovplyvniť rozhodnutie v merite veci. Osobný názor účastníka konania na účinnosť alebo neúčinnosť konkrétneho riadneho alebo mimoriadneho opravného prostri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, Osobný názor účastníka konania, dostupné opravné prostriedky, účinnosť alebo neúčinnosť konkrétneho riadneho alebo mimoriadneho opravného prostriedku
Právna veta: Je zrejmé, že stanovisko R 36/2008 vychádza zo záverov, ktoré v súčasnosti nie sú súladné s vyššie spomenutými rozhodnutiami ESĽP a zjednocujúcim stanoviskom ústavného súdu. Podľa právneho názoru vec prejednávajúceho senátu je tým daný vážny dôvod opätovne sa - a to aj s odstupom času a pri (zatiaľ) nezmenenej právnej úprave - vrátiť k otázke, či snaha presadiť vecnú správnosť a spravodlivosť konečného meritórneho rozhodnutia vyneseného v občianskom súdnom konaní bez ohľadu na nezmeniteľnosť a záväznosť súdneho rozhodnutia, ktorá mala určujúci význam pri prijímaní stanoviska R 36/2008, m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: upovedomenie o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku, odňatie možnosti konať pred súdom, verejné vyhlásenie rozsudku bez nariadenia ústneho pojednávania, doručovanie písomností elektronickými prostriedkami
Právna veta: K odňatiu možnosti účastníka konať pred súdom (§ 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku) dochádza tiež vtedy, keď odvolací súd v rozpore s ustanovením § 214 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku neupovedomil elektronickými prostriedkami účastníka, ktorý podľa § 45 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku požiadal o také doručovanie písomností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, nepriaznivý zdravotný stav žalobcu
Právna veta: Prikázanie veci z dôvodu vhodnosti (tzv. delegácia vhodná) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, návrh na prerušenie konania
Právna veta: V danom prípade bol predmetom konania návrh navrhovateľky na prerušenie konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. Podľa tohto ustanovenia platí, že pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Prerušenie konania je tu na úvahe vec prejednávajúceho súdu a je upravené len ako procesná možnosť tohto súdu, nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vulgárne slová v piesni, vulgárny jazyk, ochrana maloletých, maloletý poslucháč
Právna veta: Pokiaľ ide o ochranu maloletých, vyhláška obsahuje podrobnú úpravu označovania zvukových diel, ako aj ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre vekové skupiny maloletých do 18, 15, 12 a 7 rokov. Zákon č. 308/2000 Z. z. ako aj vyššie uvedená vyhláška sú každému dostupné, nakoľko sú uverejnené v Zbierke zákonov a ich ustanovenia sú formulované dostatočne presne a zrozumiteľne. Najvyšší súd považuje v tejto súvislosti za vhodné pripomenúť, že vplyv na morálku spoločnosti a jej jednotlivých členov, t. j. aj maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Práve z tohto dôvodu by však malo b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenia obce, zákonné splnomocnenie na normotvorbu obce v oblasti právnych vzťahov, normatívne právne akty
Právna veta: Jedným zo základných oprávnení obce je normotvorba, v rámci ktorej je obec oprávnená vydávať normatívne právne akty. Zákon o obecnom zriadení i právna teória rozlišuje dva druhy normatívnych právnych aktov obcí, a to vnútorné (interné) predpisy obce a všeobecne záväzné nariadenia obce. Všeobecne záväzné nariadenia predstavujú normatívny právny akt, t. j. vyznačujú sa normatívnosťou, ich obsah je záväzný. Zákon o obecnom zriadení rozlišuje dva druhy všeobecne záväzných nariadení, a to originárne, ktoré obec vydáva vo veciach územnej samosprávy a odvodené, ktoré obec vydáva vo veciach prenesenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neplnenie vyživovacej povinnosti, zanedbanie povinnej výživy
Právna veta: Naplnenie zákonných znakov prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. (pri použití základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty), vrátane vyššej než nepatrnej závažnosti v zmysle § 10 ods. 2 Tr. zák. nemôže byť negované záverom trestného súdu na základe vlastného dokazovania, že obvinený, ktorý je právne, teda v zmysle §§ 82 -96 Zákona o rodine rodičom dieťaťa ako vyživovanej osoby, a ktorý je z tohto dôvodu povinný plniť vyživovaciu povinnosť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine), v skutočnosti rodičom dieťaťa nie je. Relevantnou zmenou môže byť len zapretie otcovstva (určenie mater ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, daň z pridanej hodnoty, zdaniteľná osoba, zmluva o predaji podniku, registrácia platcu DPH
Právna veta: S poukazom na citované ustanovenie zákona je potrebné konštatovať, že v tomto prípade nie je možné na vec použiť ustanovenie § 85kb os. 1 zákona č. 222/2004 Z.z., keďže z obsahu rozhodnutia správcu dane ani z obsahu administratívneho spisu nevyplynulo, že by žalobca bol zdaniteľnou osobou, ktorá v čase podania oznámenia, t.j. ku dňu 17.03.2013, podnikala spoločne s inou zdaniteľnou osobou. Z uvedeného potom jednoznačne vyplýva, že oznámenie žalobcu mal žalovaný posúdiť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom v čase podania oznámenia žalobcom (t.j. v znení ku dňu 17.03.2013). V žiad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: slobodný prístup k informáciám, sústava informácií a evidencia, právo na informácie, osoby povinné sprístupňovať informácie, oprávnenie požadovať informácie, zneužitie práva zakázané
Právna veta: Pre zabránenie vzniku obdobných nedorozumení a pochybení je však nevyhnuté, aby aj žiadatelia o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. jednoznačne identifikovali subjekt, ktorý o poskytnutie informácií žiada a vyhnú sa tak zastaveniu súdneho preskúmavacieho konania z dôvodu, že žalobu na súd podala iná osoba ako účastník správneho konania. K námietke samotného odmietnutia poskytnutia informácií z dôvodu, že povinná osoba nemá požadované údaje k dispozícii a musela by ich vytvárať senát najvyššieho súdu uvádza nasledovné: Žiadateľ v podanej žiadosti špecificky vymedzil informácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba podľa § 249 OSP, žaloba v správnom súdnictve, spôsobilosť byť účastníkom konania, právo byť účastníkom konania v zmysle Správneho poriadku
Právna veta: Podľa § 250 ods. 2 OSP žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo. Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvého stupňa v danej veci nepostupoval v intenciách citovanýchzákonných ustanovení, pretože z administratívnych spisu žalovanej jednoznačne vyplýva skutočnosť, že hoci žalobu proti rozhodnutiu žalovaného podal iba ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: originálna pôsobnosť obce, správne konanie, Zákon č. 31/2013 Z.z. o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch neskoršich predpisov, Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách (vodný zákon), výkon štátnej správy prenesený na obec, pôsobnosť obce
Právna veta: Žiaden z uvedených právnych predpisov neustanovil, že obec pri poskytovaní dotácií a následnej finančnej kontroly v zmysle § 6 ods. 12 a ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. realizuje prenesený výkon štátnej správy a vždy je potrebné na určenie pôsobnosti aplikovať interpretačné pravidlo vyplývajúce z § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., resp. § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z.z. Určenie, či ide o originálnu pôsobnosť obce alebo o prenesený výkon štátnej správy následne určuje, ktorý orgán je oprávnený rozhodnúť o podanom odvolaní voči rozhodnutiu obce, resp. vyššieho územného celku. Skutočnosť, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, zásady daňového konania , správca dane, vecnosť daňového výdavku, výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zákonnosť rozhodnutia správnych orgánov , skutkový stav veci
Právna veta: Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Správny súd nie je súdom skutkovým, i keď ustanovenia piatej časti O.s.p. nevylučujú súdu v správnom súdnictve vykonávať dokazovanie. Základnou úlohou správnych súdov je preskúmať zákonnosť rozhodnutia správnych orgánov a ich postupov a hodnotiť, či správne orgány riadne zistili skutkový stav veci a zákonne rozhodli. Predovšetkým je na správnych orgánoch, aby podklady, na základe ktorých vydávajú správne rozhodnutie vychádzali z riadne zisteného skutkového stavu veci, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princíp subsidiarity , právomoc ústavného súdu na konanie, predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti , ochrana základných práv a slobôd, nedostatok právomoci ústavného súdu, konanie o ústavnej sťažnosti
Právna veta: Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodujú všeobecné súdy. Ústavný súd sa pri uplatňovaní svojej právomoci riadi zásadou, že všeobecné súdy sú ústavou povolané chrániť nielen zákonnosť, ale aj ústavnosť. Preto je právomoc ústavného súdu subsidiárna a nastupuje až vtedy, ak nie je daná právomoc všeobecných súdov (m. m. IV. ÚS 236/07). Ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že sťažovateľ sa ochrany svojich základných práv alebo slobôd môže domôcť vyu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť na postup súdu, prieťahy v konaní pred všeobecným súdom, podanie sťažnosti na prieťahy v konaní , prieťahy v konaní, právo na prejednanie veci v primeranej lehote, neprípustnosť ústavnej sťažnosti, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky na ochranu svojich základných práv, zjavná neprimeranosť dĺžky konania, námietka zbytočných prieťahov, zákon o súdoch
Právna veta: Vyčerpanie opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv a slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je oprávnený podľa osobitných predpisov, je jedným z atribútov prípustnosti sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a teda podmienkou konania vo veci individuálnej ochrany základných práv a slobôd pred ústavným súdom. Účinným právnym prostriedkom nápravy v súvislosti s námietkou zbytočných prieťahov v napadnutom konaní je podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu (napr. IV. ÚS 153/03, IV. ÚS 278/04, II. ÚS 650/2014) podan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplynutie lehoty, deň príklepu, dobrovoľná dražba, zmarenie a neplatnosť dražby
Právna veta: Podľa ust. § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, účinného ku dňu konania opakovanej dražby, v prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prijať odmenu dobromyseľne, záloha za ročnú odmenu, majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Ako vyplýva z § 222 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa..., musí obohatenie vydať. Bezdôvodné obohatenie je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Pokiaľ tieto ustanovenia aplikoval krajský súd na vec sťažovateľa tak, že z nich vyplýva, že ak sťažovateľovi bol „vyplatený preddavok, je potrebné ho vrátiť späť“, ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, vydržacia doba, predpoklady vydržania, právny predchodca
Právna veta: Vydržacia doba žalobcov mohla plynúť od 26. 2. 1975 do 26. 2. 1985, pretože v tomto období zákon č. 131/1982 Zb. opätovne zaviedol inštitút vydržania. Účinky vydržania podľa ust. § 135a OZ v znení do 1. 1. 1992 mohli nastať vzhľadom na prechodné ustanovenie § 507a ods. 3 OZ (zákon č. 131/1982 Zb.) najskôr od 1. 4. 1984. Toto ustanovenie umožňuje, aby do vydržacej doby uvedenej v ust. § 135a ods. 1 OZ bolo možné započítať aj dobu, po ktorú občan, alebo jeho právny predchodca za podmienok uvedených v § 135a ods. 1, 2 OZ mal vec v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zásada rovnosti veriteľov, Sociálna poisťovňa, reštrukturalizačný plán, nezabezpečené pohľadávky, zvýhodňovanie niektorých veriteľov je neprípustné
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, ktorý ustálil právny názor spočívajúci v tom, že zaradenie nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa do inej skupiny ako nezabezpečených pohľadávok ďalšieho veriteľa SR ­ Daňový úrad Trenčín je v rozpore so zásadou rovnosti veriteľov, zakotvenou v ustanovení § 6 ZKR. Odvolací súd poukazuje na to, že pokiaľ dvaja veritelia s rovnakými právami a rovnakou právnou subjektivitou nemajú rovnaké postavenie v predloženom reštrukturalizačnom pláne (v dôsledku zaradenia do rôznych skupín s rôzn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o výklad ústavy, zákon o ústavnom súde
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti v prvom rade poukazuje na to, že otázka, s ktorou sa navrhovateľ obrátil na ústavný súd, už bola ústavným súdom právoplatne vyriešená, a to v rámci konania vedeného pod sp. zn. III. ÚS 571/2014, v ktorom ústavný súd jednoznačne konštatoval, že výklad navrhovateľom označených ustanovení ústavy nie je ústavne konformný, ale práve naopak, navrhovateľ aplikáciou presadzovaného výkladu porušil práva sťažovateľov. Ak teda aj v minulosti existoval spor medzi navrhovateľom a národnou radou o tom, či je prezident oprávnený pri rozhodovaní o vymenovaní sudcov ústavného súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania podľa zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, konanie pred Ústavným súdom, odôvodnenie návrhu na začatie konania
Právna veta: Z § 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde vyplýva, že odôvodnenie každého návrhu na začatie konania pred ústavným súdom (vrátane odôvodnenia návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov) je neoddeliteľnou súčasťou samotného návrhu na začatie konania pred ústavným súdom. Zo zákona o ústavnom súde nevyplýva, aby sa za odôvodnenie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom považovalo iné než odôvodnenie obsiahnuté v návrhu na začatie konania pred ústavným súdom.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: verejný ochranca práv, všeobecne záväzný právny predpis, v čase rozhodovania Ústavného súdu
Právna veta: Ústavodarca v čl. 151a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podmienil oprávnenie verejného ochrancu práv podať návrh podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky splnením podmienky, že „všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe“. Túto podmienku nemožno považovať za splnenú v prípade, ak v čase rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky ide ešte o „živú vec“.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zásada nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí, príjmové a majetkové pomery, rozsah vyživovacej povinnosti, právo súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Krajský súd podrobne interpretoval relevantnú právnu úpravu zakotvujúcu základné východiskové mantinely pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, a síce určujúce kritérium vzájomného pomeru schopností a možností rodiča na jednej strane a odôvodnených potrieb dieťaťa na druhej strane. Osobitne krajský súd interpretoval v kontexte návrhu sťažovateľa § 78 ods. 1 zákona o rodine zakotvujúci výnimku zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí, teda možnosť prelomenia prekážky res iudicata (pri rozhodnutí o výživnom) v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanoviť opatrovníka, možnosť konať pred súdom, procesné práva účastníka konania, súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, pobyt koho nie je známy
Právna veta: Ustanovenie opatrovníka bez toho, aby boli splnené podmienky určené v ust. § 29 Občianskeho zákonníka a následné konanie súdu už len s ustanoveným opatrovníkom, by viedlo k odňatiu možnosti odporcovi konať pred súdom a realizovať jemu patriace procesné práva účastníka konania. Avšak odvolací súd mal za to, že v danom prípade bolo z obsahu spisu nesporne preukázané, že pobyt otca sa stal v priebehu konania neznámym, o čom svedčí i bezvýslednosť šetrenia pobytu otca súdom prvého stupňa, ktorý dôsledne zisťoval bydlisko otca, a to: výsluchom príslušníka policajného zboru na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmena za úkon právnej služby, primeranosť náročnosti obhajoby, asperačná zásada, tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch
Právna veta: Podstatou je tak vzťah aj medzi primeranosťou náročnosti obhajoby k odmene a následnej náhrade odmeny (bez ohľadu či ju bude znášať štát alebo odsúdený). Priznanie odmeny vykladajúc ustanovenia § 12 ods. 3 a 5 cit. vyhl. tak ako v tomto prípade obhajca, by mohlo viesť k značnej nerovnováhe ba až k absurdným situáciám, keby z dôvodu povinnej obhajoby vo veci, kde bolo vznesené obvinenie pre prečin s nízkou hornou hranicou trestnej sadzby, ale tiež tomu, že prichádza už od počiatku do úvahy uloženie súhrnného trestu vzhľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasná úprava vzťahov, zabezpečovací inštitút v civilnom procese, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príprava na zločin, zákaz prípravy mučenia, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, vytvárať analógiu
Právna veta: Medzi chápaním trestnosti prípravy podľa trestnoprávnych noriem Slovenskej republiky (trestná zodpovednosť za prípravu zločinu - § 13 Trestného zákona) a zákazu "prípravy" mučenia podľa čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor"), t.j. uplatnenie ochrany podľa čl. 3 dohovoru pri "príprave" mučenia, podrobovania neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, nemožno automaticky vytvárať analógiu, a to predovšetkým vzhľadom na rozdielnosť podstaty a prirodzenosti týchto úprav. To, že je príprava na zločin podľa právnej úpravy Slovenskej republiky t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konečné meritórne rozhodnutie, dočasne upravené pomery účastníkov, predbežné opatrenie podľa § 74 OSP
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Ústavný súd ďalej poukazuje na to, že všeobecný súd predbežným opatrením dočasne upravuje pomery účastníkov konania, pričom je dôležité, že je povinný poskytnúť ochranu tomu, kto sa vydania predbežného opatrenia domáha, ale v rámci ústavných pravidiel tiež tomu, proti komu návrh smeruje. Predbežné opatrenia s ohľadom na ich charakter nemôžu spravid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia o obnove konania, mimoriadny opravný prostriedok, revízia pôvodného trestného stíhania, nové skutočnosti alebo dôkazy
Právna veta: Účelom obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je odstrániť nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov, pokiaľ dodatočne vyšli najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli súdu skôr známe a nemohli sa ani brať do úvahy. Účelom obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného stíhania ani verifikovanie pôvodne vykonaných dôkazov či spochybňovanie spôsobu ich hodnotenia. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť ani inak korigovať a dôkazy už vykonané v pôvodnom konaní už nemo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: domáhať sa ochrany na súde, predbežná ochrana , občianskoprávna ochrana, zásah do pokojného stavu
Právna veta: Ustanovenie § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje občianskoprávnu ochranu v prípade zrejmého zásahu do pokojného stavu, ktorá je zákonodarcom zverená na účely rýchlej nápravy obci. Ako je samotným ustanovením zdôraznené, ide o ochranu predbežnú a dotknutá osoba sa môže naďalej domáhať ochrany svojich práv na súde. K ochrane podľa § 5 Občianskeho zákonníka a predbežnosti rozhodnutia podľa tohto ustanovenia právna doktrína uvádza: «Aj táto ochrana je... ochranou občianskoprávnou... a § 5 ju vo svojej druhej vete ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť advokáta za škodu, vznik škody, činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody
Právna veta: Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie je založená na kumulatívnom splnení troch predpokladov: činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, vznik škody a príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody. Ich splnenie preukazuje v konaní o náhradu škody žalobca.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ohliadka, správny orgán , audiovizuálny záznam, zhliadnutie originálneho vysielania
Právna veta: Predmet ohliadky podľa § 38 správneho poriadku je vlastník alebo užívateľ veci povinný predložiť správnemu orgánu alebo strpieť ohliadku na mieste. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že ohliadka sa týka iba hnuteľných alebo nehnuteľných vecí a nie nehmotných, akým práve audiovizuálny záznam nesporne je. Skutočnosť, že predmetný záznam sa nachádza na CD nosiči ako hmotnom substráte je irelevantná, pretože podľa nášho názoru kópie, napodobneniny alebo veci podobného vzhľadu nemôžeme považovať za originálny predmet ohliadky, keďže v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na vrátenie poistného, platiť poistné aj z iných poistení, maximálny úhrn vymeriavacích základov, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, vymeriavací základ
Právna veta: Práve vzhľadom na maximálny úhrn vymeriavacích základov zákon neumožňuje zohľadniť vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, a to bez ohľadu na to, že si rovnaký (alebo nižší) vymeriavací základ určila sama podľa § 138 ods. 8 ZSP v znení účinnom do 31. 12. 2010. O taký prípad ide aj v prípade žalobkyne, u ktorej maximálnu úhrnnú sumu vymeriavacích základov dosiahol už jej vymeriavací základ zamestnanca (povinne nemocensky poistenej osoby). Uvedený záver vyplýva zo zákona je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby, štátny zamestnanec, dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu, funkčný plat, doplatenie funkčného platu
Právna veta: V zmysle citovaného ustanovenia § 33 ods. 2 zákona ostatnej službe sa štátny zamestnanec zaradí mimo činnej štátnej služby, ak sa (okrem iného) stane dôvodne podozrivým zo spáchania trestného činu a jeho ďalšie vykonávanie štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby. Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby sa štátnemu zamestnancovi vypláca 50 % jeho funkčného platu. Zmyslom tohto ustanovenia je teda zamedziť výkon štátnej služby štátnemu zamestnancovi (zaradením mimo činnej štátnej služby), ktorý s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo nájomcu dovolať sa neplatnosti výpovede, prekluzívna lehota, uplynutie času, výpoveď z nájmu bytu
Právna veta: Ustanovenie § 711 ods. 6 OZ chráni nájomcu bytu a poskytuje mu ochrannú lehotu troch mesiacov na podanie žaloby, ak považuje danú výpoveď z nájmu bytu za neplatnú. Ak nájomca toto právo nevyužije, nastávajú s konečnou platnosťou účinky danej výpovede. Naopak, ak toto právo využije, až do právoplatného rozhodnutia súdu výpoveď nájmu nie je platná a jej účinky nenastanú. Časové ohraničenie práva nájomcu dovolať sa neplatnosti výpovede je v záujme právnej istoty oboch účastníkov nájomného vzťahu; práva nájomcu na zachovanie nájmu k bytu a práva prenajímate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná vec, výkon rodičovských práv a povinností, predbežné opatrenie , rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Právna veta: Z povahy aplikovaného § 35 zákona o rodine vyplýva, že dočasná úprava nariadeného predbežného opatrenia sa dotýka len vycestovania majúceho charakter podstatnej veci, teda vycestovania dlhodobého, keďže krátkodobé vycestovanie s maloletým dieťaťom je považované za bežnú vec súvisiacu s výkonom rodičovských práv, kde právna úprava dohodu rodičov, a teda súhlas druhého rodiča k výkonu rodičovských práv nevyžaduje.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znalec z odboru chémie, prechovávanie drog, obzvlášť závažný zločin, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. kto neoprávnene a) vyrobí, b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo d) prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Podľa tohto zákonného ustanovenia zákonodarca právne upravil stíhanie páchateľov a to aj takých, ktorí prechovávajú pre vlastnú potrebu drogy v rozsahu väčšom, ako je desať jednorazových dávok drogy, práve v ustanovení § 172 ods. 1 písm. d) Tr. zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, účely objasnenia závažného trestného činu, podozrivá osoba, dôvodné podozrenie, osoba nezúčastnená na veci
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že domová prehliadka u sťažovateľa bola vykonaná pre účely objasnenia závažného trestného činu (obzvlášť závažný zločin), sťažovateľ figuroval vo vyšetrovanej trestnej veci ako podozrivá osoba, kde sa toto podozrenie, ako už bolo uvedené, opieralo o veľmi podrobné dôvody. Argumentáciu sťažovateľa, že vykonaná prehliadka mala negatívny výsledok a sťažovateľovi, ako sám uvádza, nebolo dosiaľ vznesené obvinenie, nemožno považovať za skutočnosti, ktoré samy osebe s absolútnou istotou vyl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ochrana osobných údajov , zákonné obmedzenie ochrany osobných údajov
Právna veta: Ústava zaručuje ochranu osobných údajov s výnimkou ustanovenou v čl. 22 ods. 2: „v prípadoch, ktoré ustanoví zákon“. Ústavný súd o podmienke zákona uviedol: „Formálna podmienka znamená, že obmedzenie prijme národná rada v právnom predpise so silou zákona.“ (PL. ÚS 15/98). «Termínom „zákon“ sa neoznačuje jeden všeobecne záväzný právny predpis so silou zákona, ale neurčitý počet všeobecne záväzných právnych predpisov s definovaným stupňom právnej sily.» (II. ÚS 28/96; zhodne PL. ÚS 15/98) Požiadavka obmedzenia ochrany osobných údajov zákonom, a nie akýmkoľvek iným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pistná udalosť, začiatok premlčacej doby, zodpovednosť za škodu, premlčanie práva na náhradu škody
Právna veta: V ustanovení § 104 OZ je určený začiatok premlčacej doby pri právach na plnenie z poistenia, kde premlčacia doba začína plynúť až za rok po poistnej udalosti. Podľa § 3 ods. 1 písm. a/ vyhl. MF SR č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla, na ktorého sa vzťahuje zákonné poistenie (ďalej len „poistený“), má právo, aby poisťovňa za neho nahradila v rozsahu a vo výške podľa osobitných právnych predpisov poš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymedziť predmet konania, dispozičná zásada, žalobný petit, náležitosti návrhu na začatie konania
Právna veta: Pokiaľ sa sťažovatelia žalobou domáhali súdnej ochrany a išlo im o presadenie subjektívneho práva, bolo ich procesnou povinnosťou skutkovo a právne odôvodniť svoj nárok a petitom vymedziť predmet konania. Samotný procesný predpis v ustanovení § 79 ods. 1 OSP ani v ustanovení § 42 OSP nestanoví presnú štruktúru žaloby. Náležitosti žaloby sú upravené v § 79 ods. 1 OSP, v ktorom sa, pokiaľ ide o petit, stanovuje, že „... musí byť z nej zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha“, a od toho sa potom odvodzuje všeobecne uznávaný výklad, že žalobný petit „musí byť úplný, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc, účelne vynaložené trovy konania, trovy vynaložené účastníkom konania, trovy právnej služby
Právna veta: Trovy vynaložené účastníkom konania v spore musia byť v príčinnej súvislosti s jeho procesným postojom k predmetu konania. Ich vynaložením sa musí sledovať procesné presadzovanie uplatneného nároku alebo procesná ochrana proti takému tvrdenému nároku. Účelnosť sa v zásade dá stotožniť s nevyhnutnosťou alebo právnou možnosťou vynaloženia trov spojených s ústavne zaručeným právom na právnu pomoc v zmysle čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a trovy právneho zastúpenia sa vo všeobecnosti za účelne vynaložené trovy považujú. Trovy potrebné na účelné vynaloženie alebo ochranu práva sa však nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyhovieť námietkam, konanie o zastavení exekúcie, exekučný súd, námietky proti exekúcii
Právna veta: Ustanovenie § 50 ods. 5 Exekučného poriadku ukladá exekučnému súdu povinnosť ex offo zastaviť exekúciu na základe splnenia zákonného predpokladu, ktorým je právoplatné uznesenie o vyhovení námietkam proti exekúcii. Platná právna úprava v Exekučnom poriadku totiž vychádza z odôvodneného záveru, že pokiaľ už bolo právoplatne rozhodnuté o tom, že námietkam proti exekúcii sa vyhovelo, v exekúcii nemožno pokračovať a jediným možným následkom je zastavenie takejto exekúcie. Exekučný súd je právoplatným ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: základný cieľ správneho súdnictva, verejná správa , účinná ochrana subjektívnych práv fyzickej osoby alebo právnickej osoby
Právna veta: Správne súdnictvo je primárne prostriedkom ochrany subjektívnych práv adresáta výkonu verejnej správy v jej najrôznejších podobách. Len sekundárne je kritériom poskytovania tejto ochrany zákonnosť verejno-mocenských aktivít verejnej správy. Inými slovami, správne súdnictvo v systéme právneho štátu nemá slúžiť naprávaniu nezákonnosti vo verejnej správe bez akéhokoľvek zreteľa na dopad eventuálne zistenej nezákonnosti na subjektívno-právnu pozíciu dotknutého. Účelom správneho súdnictva nie je náprava nezákonnosti vo verejnej správe, ale účinná ochrana subjektívnych práv fyzickej osoby alebo práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konkrétne okolnosti prípadu, náhrada trov konania, všeobecný súd, moderačné oprávnenie súdu podľa § 150 OSP
Právna veta: Ustanovenie § 150 OSP obsahuje určité osobitné „moderačné oprávnenie“ všeobecných súdov, ktoré im umožňuje rozhodnúť o náhrade trov konania inak, než aby to reflektovalo výsledok sporu. Toto oprávnenie však zásadne prislúcha všeobecným súdom, ktoré sú detailne oboznámené s konkrétnymi okolnosťami prípadu, a preto je predovšetkým na ich úvahe, či využijú možnosť aplikácie uvedeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku s ohľadom na výnimočnosť konkrétneho prípadu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovať o vlastníckom práve vydržaním, inštitút vydržania, správny orgán , údaje odporujúce skutočnostiam
Právna veta: V ustanovení § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z. z. však inštitút vydržania upravený nie je, t. z., že správny orgán pri rozhodovaní o potvrdení vlastníckeho práva štátu na základe údajov odporujúcich skutočnostiam, z ktorých protokol o prechode vlastníctva veci štátu na obec, nie je oprávnený na tento inštitút prihliadať. Odvolací súd je toho názoru, že zmyslom tohto ustanovenia je odstrániť rozpory zapísaných údajov v evidencii vlastníckych práv so skutočným stavom veci, pričom správny orgán vychádza zo zákonom uvedených listín. Účelom t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybenie štátneho orgánu, študijný poriadok, skutková podstata , trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa
Právna veta: K naplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona sa vyžaduje, aby páchateľ konal úmyselným spôsobom, pričom v konkrétnom prípade nie je možné vyvodiť úmysel v trestnoprávnej rovine konkrétneho subjektu, ktorý konal na základe schváleného a riadne registrovaného študijného poriadku, pričom z jednotlivých odsekov § 103 zákona č. 131/2002 o vysokých školách, tak ako sú uvedené vyššie je možné vyvodiť záver, že ak ministerstvo zaregistrovalo vnútorný predpis, ten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odmietnutie ústavnej sťažnosti pre zjavnú neopodstatnenosť, výklad pojmu zbytočné prieťahy
Právna veta: V súvislosti s predbežným prerokovaním sťažnosti ústavný súd poukazuje na svoju doterajšiu judikatúru, z ktorej vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (napr. II. ÚS 57/01, I. ÚS 48/03, III. ÚS 59/05). Pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý treba vykladať a aplikovať predovšetkým materiálne. S ohľadom na konkrétne okolnosti veci sa totiž postup dotknutého štátneho orgánu nemusí vyznačovať takými významnými pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné dedičské konanie, novoobjavený majetok zahrnutý do dedičstva, právna a faktická zložitosť veci, predmet sporu v posudzovanom konaní, zbytočné prieťahy v konaní, dedičská agenda všeobecných súdov
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (III. ÚS 111/02, IV. ÚS 74/02, IV. ÚS 99/07) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva ústavný súd v rámci prvého kritéria prihliada aj na predmet sporu (povahu veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: služby v oblasti riadenia zdravotnej starostlivosti, orgán verejnej moci, zadávania verejných zákaziek, inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom, narušenie hospodárskej súťaže, iné subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, oslobodnie od DPH
Právna veta: 1.Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že taká činnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, spočívajúca v tom, že spoločnosť poskytuje regiónu služby v oblasti plánovania a riadenia regionálneho systému zdravotnej starostlivosti v súlade s rámcovými zmluvami, ktoré táto spoločnosť uzavrela s uvedeným regiónom, predstavuje ekonomickú činnosť v zmysle tohto ustanovenia.................. 2. Článok 13 ods. 1 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že na takú činnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, spočívajúcu v tom, že spoločnosť poskytuje regiónu služb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: tranzitný režim, prepusteniu tovaru do hospodárskeho obehu Únie, predloženie tovaru umiestneného v tranzitnom režime, colné územie Európskej únie , vzniku colného dlhu
Právna veta: 1. Nesplnenie povinnosti spočívajúcej v predložení tovaru umiestneného v tranzitnom režime colnému úradu určenia vedie ku vzniku colného dlhu, v prípade, že dotknutý tovar opustil colné územie Európskej únie a držiteľ uvedeného režimu nie je schopný predložiť dokumenty v súlade s článkom 365 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: nezávislé materiály“, topografická mapa, geografické údaje, uvedenie topografickej mapy na trh, právna ochrana databáz
Právna veta: 1. Smernica o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že geografické údaje, ktoré sú extrahované treťou osobou z topografickej mapy na účely zhotovenia inej mapy a jej uvedenia na trh, si po svojej extrakcii zachovávajú dostatočnú informačnú hodnotu na to, aby ich bolo možné kvalifikovať ako „nezávislé materiály“ určitej „databázy“.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: policajná kontrola, výška pokuty, povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie, vozidlá, ktoré majú administratívne povolenie a evidenčné číslo, okamžité uloženie pokuty bez možnosti upustenia
Právna veta: 1. Článok 63 ods. 1 ZFEÚ bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v zásade stanovuje, že na pozemných komunikáciách dotknutého členského štátu sa môžu v podstate používať len vozidlá, ktoré majú administratívne povolenie a evidenčné číslo vydané týmto členským štátom, a pokiaľ sa osoba s bydliskom v tomto členskom štáte dovoláva výnimky z tohto pravidla na základe skutočnosti, že používa vozidlo, ktoré jej poskytol prevádzkovateľ uvedeného vozidla so sídlom v inom členskom štáte, táto osoba musí byť schopná počas policajnej kontroly na mieste preukázať, že spĺňa požiadavky pre uplatnenie tejt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: realizácia zdaniteľných plnení, vytvorenie investičného majetku, právo na odpočítanie dane, odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe
Právna veta: 1. Zdaniteľná osoba je oprávnená na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe za nadobudnutie alebo vytvorenie investičného majetku na účely výkonu plánovanej ekonomickej činnosti, ktorá súvisí s agroturistikou a rekreačnou turistikou, ktorý je na jednej strane priamo určený na to, aby ho bezodplatne používala verejnosť, a na druhej strane môže umožniť realizáciu zdaniteľných plnení, ak sa preukáže priama a bezprostredná súvislosť medzi výdavkami súvisiacimi s plnením na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie, alebo s celkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pobočky pošty, výplata dôchodkov, povinné dôchodkové poistenie, operátor poverený univerzálnou poštovou službou, všeobecný hospodársky záujem, právo vyplácať dôchodky poštovými peňažnými prevodmi, vyplácanie dôchodkov, činnosť poštových peňažných prevodov
Právna veta: 1. Činnosť poštových peňažných prevodov umožňujúca vyplácanie dôchodkov predstavuje hospodársku činnosť, sa toto ustanovenie nevzťahuje na skutočnosť, že členský štát udelil podniku, výlučné právo vyplácať dôchodky poštovými peňažnými prevodmi, pokiaľ je táto služba službou všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorej kompenzácia predstavuje protihodnotu plnení poskytovaných týmto podnikom pri výkone jeho záväzku služby vo verejnom záujme.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: skratka syntagmy, sekvencia písmen, opisujúca syntagma zložená zo slov, pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti ochrannej známky, totožné alebo podobné tovary a služieby
Právna veta: 1. V prípade totožných alebo podobných tovarov a služieb môže existovať pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti medzi skoršou ochrannou známkou tvorenou sekvenciou písmen, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť a je dominantným prvkom tejto ochrannej známky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, a neskoršou ochrannou známkou, ktorá preberá túto sekvenciu písmen, ku ktorej sa priradí s ňou súvisiaca opisujúca syntagma zložená zo slov, ktorých začiatočné písmená korešpondujú s písmenami uvedenej sekvencie písmen, a to takým spôsobom, že táto sekvencia je vnímaná verejnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: európske konanie o platobnom rozkaze, preskúmanie platobného rozkazu, tlačivo návrhu na vydanie rozkazu , doručený európsky platobný rozkaz, návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, nepravdivé informácie uvedené v tlačive návrhu, dôvod výnimočných okolností, sporná pohľadávka
Právna veta: 1. Nariadenie, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby mohol odporca, ktorému bol v súlade s týmto nariadením doručený európsky platobný rozkaz, požiadať o preskúmanie tohto platobného rozkazu s tvrdením, že súd pôvodu sa chybne vyhlásil za príslušný na základe údajne nepravdivých informácií poskytnutých navrhovateľom v tlačive návrhu na vydanie tohto rozkazu. SKUTKOVÝ STAV: Thurner Hotel podal na Okresný súd pre obchodné veci vo Viedni návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu proti spoločnosti Thomas Cook. A to na zaplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: virtuálne menové jednotky, poskytovanie služieb , transakcie oslobodené od dane z pridanej hodnoty, výmena tradičných mien za virtuálne menové jednotky, bitcoin
Právna veta: 1. Transakcie, ktoré spočívajú vo výmene tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a naopak a uskutočňujú sa za platbu sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, za ktorú dotknutý poskytovateľ kúpil menu, a cenou, za ktorú ju predáva svojím zákazníkom, predstavujú poskytovanie služieb za protihodnotu v zmysle tohto ustanovenia. 2. Poskytovanie služieb, o aké ide vo veci samej, ktoré spočíva vo výmene tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a naopak a uskutočňuje sa za platbu sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, ktorú dotknutý poskytovateľ zaplatil za menu, a c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane, vystavenie faktúry, skutočný dodávateľ tovaru, odpočet dane z pridanej hodnoty splatnej alebo zaplatenej za tovar, podvod na DPH
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zdaniteľnej osobe zamieta právo na odpočet dane z pridanej hodnoty splatnej alebo zaplatenej za tovar, ktorý jej bol dodaný, a to z dôvodu, že faktúru vystavil subjekt, ktorý je potrebné z hľadiska kritérií upravených touto právnou úpravou považovať za neexistujúci subjekt, a že je nemožné určiť totožnosť skutočného dodávateľa tovaru, okrem prípadu, že sa vzhľadom na objektívne skutočnosti a bez toho, aby sa od tejto zdaniteľnej osoby vyžadovali overovania, ktoré jej neprináležia, preukáže, že táto zdaniteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na rodinné dávky pre rodinných príslušníkov, rodičia dieťaťa, pre ktoré sa rodinné dávky požadujú, žiadosť o rodinné dávky, dotknuté osoby, nárok na rodinné dávky, priznanie rodinných dávok , opatrovateľ dieťaťa, žiadosť o priznanie rodinných dávok predložená druhým rodičom
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje, že osoba môže uplatniť nárok na rodinné dávky pre rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte než v tom, ktorý je povinný vyplácať tieto dávky a jednak že podať žiadosť o rodinné dávky sa priznáva nie len osobám, ktoré žijú na území členského štátu príslušného vyplávať rodinné dávky, ale zároveň všetkým „dotknutým osobám“, ktoré nárok na tieto dávky môžu uplatniť, medzi ktoré patria aj rodičia dieťaťa, pre ktoré sú tieto dávky požadované...............2. Za predpokladu, že rodičia dieťaťa, pre ktoré sa rodinné dávky požadujú, patria pod pojem „dotk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: písomný dokument o prijatí záväzkov, zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, postup verejného obstarávania, povinnosť transparentnosti, vyhlásenia obsiahnuté v protokole zákonnosti , právnická osoba ako verejný obstarávateľ , písomný dokument o prijatí záväzkov a vyhlásení , vylúčenie uchádzača z postupu verejného obstarávania, organizovaný zločin v oblasti verejného obstarávania
Právna veta: 1. Základné pravidlá a všeobecné zásady Zmluvy o FEÚ, osobitne zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, na základe ktorého verejný obstarávateľ môže stanoviť, že záujemca alebo uchádzač bude automaticky vylúčený z postupu verejného obstarávania týkajúceho sa verejnej zákazky z dôvodu, že spolu so svojou ponukou nepredložil písomný dokument o prijatí záväzkov a vyhlásení obsiahnutých v protokole zákonnosti dotknutom vo veci samej, ktorého cieľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba súkromnej osoby o náhradu škody, deň podania žaloby, náhrada škody v peniazoch za ujmu, pôsobnosť vyšetrujúceho súdu
Právna veta: 1. Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba súkromnej osoby o náhradu škody podaná vyšetrujúcemu súdu patrí do pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ je jej cieľom najmä náhrada škody v peniazoch za ujmu, ktorú žalobca údajne utrpel..................... 2. Článok 27 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že návrh je podaný v zmysle tohto ustanovenia, ak žaloba súkromnej osoby o náhradu škody bola podaná vyšetrujúcemu súdu, hoci sa vyšetrovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: vylúčenie uchádzačov, oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacie konanie na poskytovanie zdravotníckych služieb, služby zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotníckych služieb, neoprávnená požiadavka technickej špecifikácie
Právna veta: 1. Článok 23 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby bráni požiadavke, akou je požiadavka dotknutá vo veci samej, formulovaná ako technická špecifikácia v oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania na poskytovanie zdravotníckych služieb, podľa ktorej sa musia služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú predmetom oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, poskytovať súkromnými nemocničnými zariadeniami nachádzajúcimi sa výlučne v konkr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povolenie rodiča k vycestovaniu dieťaťa, podanie písomnosti na súde, rodičovské práva a povinnosti, umiestnenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, zmena pobytu dieťaťa, vydanie cestovného pasu na meno dieťaťa, návrh z oblasti rodičovských práv a povinností, chýbajúci súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa
Právna veta: 1. Žaloba, ktorou jeden z rodičov navrhuje súdu, aby nahradil chýbajúci súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa mimo územie členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt, a s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu na meno tohto dieťaťa, patrí do vecnej pôsobnosti nariadenia č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, pričom rozhodnutie prijaté na základe tejto žaloby musia orgány členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je uvedené dieťa, zohľadniť v správnom konaní týkajúcom sa vydania tohto c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: mediálne služby, masovokomunikačné prostriedky , nelineárne audiovizuálne služby, poskytovanie programov, maily odosielané obmedzenému počtu adresátov, elektronická verzia novín, vzájomného prepojenia audiovizuálnej ponuky s textovou ponukou, novinárska činnosť
Právna veta: 1. Posúdenie hlavného účelu služby sprístupnenia videí ponúkaných v rámci elektronickej verzie novín sa má zamerať na preskúmanie, či služba ako taká má samostatný obsah a funkciu vo vzťahu k obsahu a funkcii novinárskej činnosti prevádzkovateľa dotknutej internetovej stránky, a nie je iba neoddeliteľným doplnkom k tejto činnosti, predovšetkým z dôvodu vzájomného prepojenia audiovizuálnej ponuky s textovou ponukou. Toto posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: bezprostredné nebezpečenstvo, zakáz prevádzky vozidla, bezpečnostné nedostatky na vozidle, zriadenie stanice technickej kontroly vozidiel, bezpečnosť cestnej premávky, kontrola technického stavu vozidla
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na vydanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly vozidiel podnikom alebo skupinou podnikov stanovuje podmienku po prvé, aby existovala minimálna vzdialenosť medzi touto stanicou a už existujúcou stanicou tohto podniku alebo tejto skupiny podnikov, a po druhé, aby tento podnik alebo táto skupina podnikov nemali po vydaní povolenia viac než 50 % podiel na trhu, okrem prípadov, keď sa preukáže, že táto podmienka je skutočne primeraná na dosiahnutie cieľov ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dvojtýždňová lehota na podanie odporu, splnomocnenec, doručený trestný rozkaz, lehota na podanie odporu voči trestnému rozkazu, doručenie trestného rozkazu, písomný odpor, právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní , obvinená osoba bez trvalého pobytu na území členského štátu , skrátenie lehoty na podanie odporu
Právna veta: 1. Smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá vo veci samej, ktorá v rámci trestného konania neumožňuje osobe, ktorej sa trestný rozkaz týka, podať voči nemu písomný odpor v inom jazyku ako je jazyk konania, hoci ho táto osoba neovláda, pod podmienkou, že príslušné orgány sa v súlade s článkom 3 ods. 3 tejto smernice nedomnievajú, že tento odpor predstavuje vzhľadom na dotknuté konanie a okolnosti prejednávanej veci základný dokument................... 2. Právna úprava členského štátu, ktorá v rámc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dezinfekcia materiálu, etanol používaný podnikom na čistenie materiálu, spotrebná daň pre etanol a alkoholické nápoje, výroba liekov, povinnosť oslobodenia od dane
Právna veta: 1. Článok 27 ods. 1 písm. d) smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť oslobodenia upravená v tomto ustanovení sa uplatňuje na etanol používaný podnikom na čistenie alebo dezinfekciu materiálu a priestorov slúžiacich na výrobu liekov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lex causae, vnútroštátne procesné pravidlá, neúčinnosť určitého úkonu, neplatnosť určitého úkonu, odporovateľnosť určitého úkonu
Právna veta: 1. Žalovaný v rámci konania vo veci žaloby o neplatnosť, neúčinnosť alebo odporovateľnosť určitého úkonu musí preukázať, že právo uplatňujúce sa na tento úkon ( lex causae ) ako celok neumožňuje napadnúť uvedený úkon. Vnútroštátny súd rozhodujúci o takejto žalobe môže usúdiť, že žalobcovi prináleží predložiť dôkaz o existencii ustanovenia alebo zásady v uvedenom práve, na základe ktorých tento úkon možno napadnúť, len v prípade, že sa tento súd domnieva, že žalovaný už predtým skutočne preukázal, že vzhľadom na bežné pravidlá uplatňujúce sa podľa jeho vnútroštátnych procesných pravidiel je do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: poistenie rizík choroby a úrazu, priama žaloba, služobný poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev , tretia zodpovedná osoba, náhrady škody spôsobenej obeti alebo jej oprávneným nástupcom
Právna veta: 1. Pojem „tretia zodpovedná osoba“ uvedený v článku 85a ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev zavedeného nariadením č. 259/68, zmeneným a doplneným nariadením č. 781/98, sa vzťahuje na všetky osoby, vrátane poistiteľov, povinné podľa vnútroštátneho práva nahradiť škodu spôsobenú obeti alebo jej oprávneným nástupcom.............. 2. Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev zavedený nariadením č. 259/68, zmeneným a doplneným nariadením č. 781/98, nemožno vykladať v tom zmysle, že v rámci priamej žaloby podľa článku 85a ods. 4 tohto služobného poriadku dávky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti verejných subjektov , podmienky certifikácie, zápis hospodárskych subjektov , hospodársky subjekt, koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce
Právna veta: 1. Pojem „hospodársky subjekt“ zahŕňa aj orgány verejnej správy, ktoré sa teda môžu zúčastňovať na verejnom obstarávaní, pokiaľ sú oprávnené za odmenu poskytovať služby na trhu, a v rozsahu, v akom to tak je.................... 2. Článok 52 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že aj keď obsahuje určité požiadavky, pokiaľ ide o určenie podmienok zápisu hospodárskych subjektov do vnútroštátnych úradných zoznamov a o určenie podmienok certifikácie, nedefinuje vyčerpávajúcim spôsobom ani podmienky zápisu týchto hospodárskych subjektov do vnútroštátnych úradných zoznamov alebo podmienky i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rovnako efektívny konkurent, kritériá a podmienky poskytovania zliav, zneužitie systému zliav, protisúťažný účinok systému zliav, podnik v dominantnom postavení, rozpätie zliav, dominantné postavenie podniku, doručovanie obchodnej korešpondencie, adresa príjemcu v rámci reklamných kampaní, cena zásielok zákazníka
Právna veta: 1. Pri určení, či systém zliav, ako ten vo veci samej, uplatňovaný podnikom v dominantnom postavení môže mať účinok vylúčenia z trhu v rozpore s článkom 82 ES, je potrebné posúdiť všetky okolnosti prejednávanej veci, predovšetkým kritériá a podmienky poskytovania zliav, rozsah dominantného postavenia predmetného podniku a konkrétne podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. Skutočnosť, že systém zliav pokrýva väčšinu zákazníkov na trhu, môže predstavovať užitočný nepriamy dôkaz o rozsahu tejto praktiky a jej vplyvu na trh, čím môže zvyšovať pravdepodobnosť protisúťažného účinku vylúčen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: certifikáty a ďalšie doklady, uznanie akademickej rovnocennosti magisterského diplomu, uznávanie odborných kvalifikácií , funkcia referendára na Kasačnom súde, regulované povolanie, držiteľ vysokoškolského diplomu, odborná kvalifikácia, porovnávacie preskúmanie diplomov, zhoda medzi vedomosťami a kvalifikáciami, zahraničný diplomom
Právna veta: 1. Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií sa má vykladať v tom zmysle, že funkcia referendára na Kasačnom súde nie je „regulovaným povolaním“ v zmysle tejto smernice............................ 2. Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby za okolností, aké existujú v spore veci samej, výberová komisia pri výberovom konaní na miesto referendára na súde členského štátu, ak posudzuje žiadosť štátneho príslušníka tohto členského štátu o účasť na tomto výberovom konaní, podriadila túto účasť držbou diplomov vyžadovaných právnou úpravou tohto členského štátu alebo uznaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vlastník samostatne stojacich stavieb, povolenie na elektronické komunikačné siete a služby, vysielacie stožiare a stĺpy, prevádzka mobilnej telekomunikačnej siete, stĺpy pre mobilnú sieť postavené na území mesta
Právna veta: 1. Smernica o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby poplatok, o aký ide vo veci samej, bol uložený vlastníkovi takých samostatne stojacich stavieb, ako sú vysielacie stožiare a stĺpy, na ktorých sú umiestnené antény potrebné na prevádzku mobilnej telekomunikačnej siete, ktoré nemohli byť umiestnené na existujúcich objektoch.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uvedenie nových náhradných dielov pre cestné vozidlá, vodné púmpy a palivové filtre, osvedčenia alebo typové schválenia, bezpečnosť vozidla, legálne vyrobené náhradné diely
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje uvedenie nových náhradných dielov pre cestné vozidlá – v tomto prípade vodných púmp a palivových filtrov – na trh v členskom štáte podmieňuje uplatnením postupu osvedčenia alebo typového schválenia v tomto členskom štáte, pokiaľ táto právna úprava stanovuje aj výnimky s cieľom zabezpečiť, aby z tohto postupu boli vyňaté časti, ktoré boli legálne vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch, alebo v prípade neexistencie výnimiek, pokiaľ predmetné časti predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho envi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc v otázkach rodičovských práv a povinností, podstatná väzba dieťaťa k štátu, založenie právomoci súdu, ktorý rozhoduje v dedičskej veci, schválenie dohody o vysporiadaní dedičstva , opatrovník maloletých detí
Právna veta: 1. Súdy členského štátu právomoc v otázkach rodičovských práv a povinností aj v iných konaniach, ako sú konania uvedené v odseku 1 tohto článku, ak má na jednej strane dieťa vo vzťahu k tomuto členskému štátu podstatnú väzbu, najmä na základe skutočnosti, že jeden z nositeľov rodičovských práv a povinností má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte, alebo že dieťa je štátnym príslušníkom tohto štátu a na druhej strane všetci účastníci konania prijali právomoc súdov výslovne alebo iným jednoznačným spôsobom v čase začatia konania, a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. ...........2. Vo veci samej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochranné osvedčenie pre liečivá , deň prvého povolenia na uvedenie na trh, dátum oznámenia rozhodnutia o povolení na uvedenie na trh, doba platnosti osvedčenia, základný patent, adcetris – Brentuximab vedotín, liek na humánne použitie , liek vyvinutý na základe základného patentu, fungovanie vnútorného trhu
Právna veta: 1. Nariadenie o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v [Európskej únii]“ je stanovený podľa práva Únie...............................
2. Deň prvého povolenia na uvedenie na trh v [Únii]“ v zmysle tohto ustanovenia je dátum oznámenia rozhodnutia o povolení na uvedenie na trh tomu, komu je určené.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka začatej veci , konanie o rozluke a konanie o rozvode, všeobecná právomoc súdu, nepotvrdená právomoc súdu
Právna veta: 1. Pokiaľ sa konanie o rozluke a konanie o rozvode na súde, ktorý začal konať ako prvý v prvom členskom štáte, skončilo po začatí konania pred súdom, ktorý začal konať ako druhý v druhom členskom štáte, nie sú už splnené kritériá prekážky začatej veci a z tohto dôvodu sa právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, má považovať za nepotvrdenú.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozhodnutia vnútroštátneho regulačného úradu, čisté náklady na poskytovanie univerzálnej služby , primeraný zisk, smernica univerzálnej služby, rentabilita vlastného kapitálu
Právna veta: 1. Smernica o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby bol do čistých nákladov na poskytovanie univerzálnej služby zahrnutý aj „primeraný zisk“ poskytovateľa tejto služby, ktorý tvorí miera rentability vlastného kapitálu, ktorú by vyžadoval podnik porovnateľný s poskytovateľom univerzálnej služby zvažujúci, či s ohľadom na úroveň rizika bude poskytovať službu všeobecného hospodárskeho záujmu počas celého trvania obdobia poverenia................. 2. Článk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev , vzniku škody pre rozpočet Únie, porušenie práva Únie, opomenutie hospodárskeho subjektu, konanie hospodárskeho subjektu, sankcie za porušenie práva Únie, objektívna premlčacia doba
Právna veta: 1. Nariadene o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať tak, že keď bolo porušenie ustanovenia práva Únie zistené až po vzniku škody, začína premlčacia doba plynúť od momentu, keď došlo ku konaniu alebo opomenutiu hospodárskeho subjektu, ktoré porušuje právo Únie, ako aj ku vzniku škody pre rozpočet Únie alebo rozpočty ňou spravované.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejné obstarávanie tovarov a prác, jednotný súdny poplatok , kumulatívy súdny poplatok, predmet opravných prostriedkov , zaplatenie súdnych poplatkov
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ako aj zásady ekvivalencie a efektivity sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá zaplatenia takých súdnych poplatkov, ako je jednotný súdny poplatok dotknutý vo veci samej pri podaní na správnych súdoch opravného prostriedku v oblasti verejného obstarávania....................2. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: závažný trestný čin, právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, odsúdenie v trestom konaní, charta základných práv Európskej únie
Právna veta: 1. Článok 39 ods. 2 a článok 49 ods. 1 posledná veta Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, automaticky vylučovala z okruhu osôb majúcich právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu osoby, ktoré boli ako žalobca vo veci samej odsúdené v trestnom konaní za závažný trestný čin, ak sa toto odsúdenie stalo konečným pred 1. marcom 1994.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdaňovanie skupiny spoločností, nadobudnutie podielu v spoločnosti , goodwill podniku, materská spoločnosť , share deal, kritériá rozdelenia daňovej právomoci
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá v rámci zdaňovania skupiny spoločností umožňuje materskej spoločnosti, aby v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti rezidentovi, ktorá sa stane členkou takejto skupiny, odpísala goodwill podniku až do 50 % kúpnej ceny podielu, hoci to zakazuje v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti nerezidentovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdne rozhodnutia nezlučiteľné s právom Únie, konečné súdne rozhodnutie v rámci občianskeho súdneho konania, možnosť obnovy konania, zásady ekvivalencie a efektivity
Právna veta: 1. Právo Únie, najmä zásady ekvivalencie a efektivity, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby za takých okolností, o aké ide vo veci samej, vnútroštátny súd nemal možnosť obnovy konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v rámci občianskeho súdneho konania, ak sa toto rozhodnutie ukáže byť nezlučiteľné s výkladom práva Únie, ktorý Súdny dvor Európskej únie prijal potom, ako sa uvedené rozhodnutie stalo konečným, hoci takáto možnosť existuje, pokiaľ ide o konečné súdne rozhodnutia nezlučiteľné s právom Únie, ktoré boli vydané v rámci správneho súdnictva.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, poplatok uložený za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí , časť nákladov vynaložených na udržiavanie databázy, všeobecné náklady pripadajúce na pracovný čas strávený zamestnancami, poplatok za poskytnutie informácií o životnom prostredí
Právna veta: 1. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že poplatok uložený za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí nemôže zahŕňať žiadnu časť nákladov vynaložených na udržiavanie databázy, a akú ide vo veci samej, používanej na tieto účely verejným orgánom, ale môže zahŕňať všeobecné náklady pripadajúce na pracovný čas strávený zamestnancami tohto orgánu na zodpovedanie individuálnych žiadostí o informácie, primerane zohľadnené pri stanovení tohto poplatku pod podmienkou, že celková v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov , spracovanie osobných údajov , zber údajov od osoby pracujúcej, registračný systém osobných údajov, komplex operácií s osobnými údajmi, identita kontrolóra
Právna veta: 1. Smernica o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnym opatreniam, o aké ide vo veci samej, ktoré umožňujú verejnej inštitúcii členského štátu preniesť osobné údaje inej verejnej inštitúcii a ich následné spracovanie bez toho, aby boli dotknuté osoby o tomto prenose a spracovaní informované.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dozorný orgán členského štátu, spracovania údajov, vymáhanie pohľadávok , prevádzkovanie internetových stránok s inzerátmi na nehnuteľnosti, činnosť prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje
Právna veta: 1. Smernica o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje uplatnenie právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom je prevádzkovateľ spracúvajúci tieto údaje zapísaný, pokiaľ tento prevádzkovateľ na území prvého členského štátu vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne hoci aj minimálnu skutočnú a efektívnu činnosť. Na účely určenia, či je to tak, môže vnútroštátny súd za okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, zohľadniť najmä skutočnosť, že jedna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: neoprávnené zdržiavanie na ich území členského štátu, neoprávnený pobyt, skoršie konanie o návrate, zákaz vstupu na územie členského štátu, miestny orgán hraničnej polície , riziko úteku, zákaz opätovného vstupu na územie, účinný odsun osoby, trest odňatia slobody štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
Právna veta: 1. Smernica o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni v zásade právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje uloženie trestu odňatia slobody štátnemu príslušníkovi tretej krajiny s neoprávneným pobytom, ktorý po tom, ako mu bol nariadený návrat do krajiny jeho pôvodu v rámci skoršieho konania o návrate, opätovne vstúpil protiprávne na územie uvedeného štátu v rozpore so zákazom vstupu. SKUTKOVÝ STAV: S. Celaj bol zatknutý 26. augusta 2011 na ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zrušenie doložky vykonateľnosti v zmluve, notárska zápisnica o zmluve , preskúmanie nekalej povahy zmluvných podmienok zmluvy, doložka vykonateľnosti v zmluve, predajca
Právna veta: 1. Smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že im neodporuje vnútroštátna právna úprava, o akú ide vo veci samej, ktorá dovoľuje notárovi, ktorý v súlade s formálnymi požiadavkami spísal notársku zápisnicu o zmluve medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom, opatriť túto zápisnicu doložkou vykonateľnosti alebo odmietnuť zrušenie tejto doložky, keď ani v jednom, ani v druhom štádiu nebolo vykonané preskúmanie nekalej povahy zmluvných podmienok uvedenej zmluvy.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prevádzkovanie podniku s prostitútkami vo výklade, prevencia trestných činov súvisiacich s prostitúciou, poskytovateľ služieb, báza hodinovej tarifikácie za službu, časovo neobmedzené povolenia na výkon činnosti, plavba loďou, služby v oblasti dopravy
Právna veta: 1. Smernica o službách na vnútornom trhu sa má vykladať v tom zmysle, že – s výhradou preverenia, ktoré musí vykonať vnútroštátny súd – činnosť, ktorá je predmetom žiadosti o povolenie vo veci samej, ktorá spočíva v tom, že cestujúcim sa poskytne plavba loďou s cieľom ukázať im mesto pri príležitosti určitého podujatia, nepredstavuje službu „v oblasti dopravy“ v zmysle tohto ustanovenia, ktorá je vylúčená z pôsobnosti tejto smernice................. 2. Právo Únie bráni tomu, aby príslušné vnútroštátne orgány vydávali časovo neobmedzené povolenia na výkon činnosti, akou je činnosť dotknutá vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zásada zákazu diskriminácie na základe veku, rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní , odškodnenie pri skončení zmluvy,, príplatok k mzde pri skončení pracovnej zmluvy , zmluvný pracovný pomer , vysokoškolské prázdniny, zmluva s mladým pracovníkom
Právna veta: 1. Zásada zákazu diskriminácie na základe veku zakotvená v článku 21 Charty základných práv Európskej únie a konkretizovaná smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej odškodnenie pri skončení zmluvy, ktoré sa vypláca ako príplatok k mzde pri skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú, pokiaľ zmluvný pracovný pomer nepokračuje zmluvou na dobu neurčitú, sa nevyplatí v prípade, keď sa zmluva uzatvorí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: nariadenie č. 1234/2008, poplatok za povolenie na uvedenie na trh, uvedenie liekov na humánne použitie na trh, uvedenie veterinárnych liekov na trh, zmeny rýdzo administratívnej povahy, liekové formy , povolené dávky liekov, poplatky za získanie povolenia na uvedenie na trh liečiv
Právna veta: Nariadením č. 1234/2008 sa „prijímajú ustanovenia o preskúmaní zmien podmienok všetkých povolení na uvedenie liekov na humánne použitie a veterinárnych liekov na trh.. Toto nariadenia tak upravuje zmeny všetkých povolení na uvedenie liekov na humánne použitie a veterinárnych liekov na trh bez ohľadu na to, či ich udelila EMA podľa centralizovaných postupov alebo príslušné vnútroštátne orgány podľa decentralizovaných alebo čisto vnútroštátnych postupov........................... 2. Za týchto podmienok, keďže nariadenie č. 1234/2008 sa uplatňuje na situáciu, o ktorú ide vo veci samej, treba pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: tepelný výkon jadrového reaktora , výrobky podliehajúce spotrebnej dani, výkon jadrových reaktorov, zdaňovanie elektriny, zdaňovanie energetických výrobkov
Právna veta: 1. Smernica o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje výber dane z tepelného výkonu jadrových reaktorov, keďže táto daň nepatrí do rámca pôsobnosti uvedenej smernice...................... 2. Smernica o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov sa má vykladať v tom zmysle, že daň z tepelného výkonu jadrového reaktora nepredstavuje spot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchádzanie zákona, zastretý iný právny úkon, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., absolútna neplatnosť právneho úkonu, spotrebiteľská zmluva, bezdôvodné obohatenie podľa §457
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí voči každému, nevyvolá žiadne právne účinky (vznik, zmenu a zánik práv a povinností), ktoré boli týmto úkonom sledované. Vyvoláva však zodpovednostné vzťahy, a to zodpovednosť za náhradu škody, ale prípadne aj vznik povinnosti vydať bezdôvodné obohatenia, v oboch prípadoch za splnenia predpokladov uvedených v § 420 a nasl. OZ a § 451 a nasl. OZ. O obchádzanie zákona (in fraudem legis) ide vtedy, keď právny úkon nie je v priamom rozpore so zákonom, ale svojimi účinkami a najmä svojim účelom zákon, jeho ciele a zmysel obchádza, teda ak konajúci daný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: penále ako právny následok nesplnenia odvodovej povinnosti, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, povinnosť zaplatiť predpísané penále, odpustenie povinnosti zaplatiť penále
Právna veta: Zákon č. 572/2009 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2010 zmenil a doplnil zákon o sociálnom poistení, zaviedol v ustanovení § 293bl ods. 1 tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, keď stanovil, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné sumy a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 01.01.2010 zaplatené najneskôr do 30.04.2010. Z textu zákona ako aj zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vydanie zákona vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účinky súdom potvrdeného plánu, penále, omeškanie s úhradou poistného, prihlásenie pohľadávky, dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, účinky začatia reštrukturalizačného konania
Právna veta: Penále vyúčtované podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nie je možné považovať za príslušenstvo pohľadávky ako zákonom stanovený úrok z omeškania a nie je to teda záväzok akcesorický, ktorý sleduje osud pohľadávky. Penále je sankcia za porušenie povinnosti odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej výške podľa vyššie citovaného zákona. Nárok na penále teda nevzniká priamo zo zákona, ale porušením povinností platiteľa poistného a príspevkov vzniká žalovanému právo a povinnosť predpísať penále, pričom lehota na predpísan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie pohľadávok, pohľadávky proti podstate, vylúčenie niektorých pohľadávok z uspokojenia, daňové preplatky a úrok, prihlásenie pohľadávky, nakladanie s majetkom úpadcu
Právna veta: Povinnosť prihlásiť každú pohľadávku, teda aj tú, ktorú by si chcel neskôr daňový úrad započítať, má opodstatnenie z dôvodu, že správca konkurznej podstaty je povinný každú pohľadávku preskúmať a ak by nevyhovovala kritériám zákona, je povinný ju poprieť. Len takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť tomu, aby sa uplatňovali a následne započítavali aj pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojovania, pretože nie každú prihlásenú pohľadávku je možné započítať, na čo správne poukázal žalobca. Obmedzujúce limity sú stanovené v ustanovení § 54 ZKR, ako aj v ustanovení § 100 ZKR. V danej veci si sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľskou zmluvou je, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluvná podmienka podľa § 53a OZ, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: O nekalú zmluvnú podmienku ide aj vtedy, ak spotrebiteľ má podľa nej možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym všeobecným súdom, ale ak by sa podľa takejto zmluvy začalo rozhodcovské konanie na návrh dodávateľa (veriteľa), spotrebiteľ by bol nútený podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Sám veriteľ, ktorý zostavil znenie rozhodcovskej zmluvy vo svojej vopred pripravenej formulárovej podobe, jednostranne určil, ktorému rozhodcovskému súdu bude vec predložená. Vychádzajúc z komplexnej úpravy rozhodcovskej zmluvy je potom potrebné túto považovať v celosti za neprijateľnú, spôsobujúcu značn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastná zmenka , náležitosti zmenky, námietka neplatnosti zmenky, blankozmenka
Právna veta: Nie všetky náležitosti uvedené v § 75 Zákona zmenkového a šekového predstavujú tzv. esentialia cambii, teda podstatné náležitosti zmenky, absencia ktorých by priamo spôsobovala neplatnosť zmenky. Zákon zmenkový a šekový postihuje vlastnú zmenku neplatnosťou o práve s výhradou prípadov absencie údaja zročnosti a miesta kde sa má platiť, u ktorých nastupuje tzv. zákonná fikcia ich uvedenia. Zmenka je záväzkom peňažitým,bplatobným, ktorá môže byť vystavená na akúkoľvek menu, a to aj vo vnútroštátnych vzťahoch. Zákonnoub podmienkou platnosti zmenky je vyjadrenie zmenečnej sumy v mene, ktorá je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatok za podanie návrhu , sadzobník súdnych poplatkov, súdny poplatok
Právna veta: Za konanie sa pre účely platenia súdnych poplatkov považuje nielen konanie pred súdom prvého stupňa, ale rovnako i odvolacie konanie a dovolacie konanie (§ 6 ods. 1 cit. zák.). Cit. ust. § 6 ods. 2 pritom výslovne zakotvuje, že poplatok podľa rovnakej sadzby ako za návrh sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Úkony a konania, ktoré majú byť spoplatnené, predpokladajú ich výslovné zaradenie do sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Sadzobník súdnych poplatkov sa s touto problematikou vysporiadal tak, že vytvoril štyri časti, z ktorých I. časť upravuje poplatky vyberané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov
Právna veta: Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Okresný súd správne interpretoval citované ustanovenie, keď prihliadal, že občiansky zákonník tu výrazom „hrubo porušuje“ vyžaduje intenzívnejšiu formu porušenia dobrých mravov ako je tomu v prípadoch kvalifikovaných bez tohto prívlastku, teda pri „prostom“ porušení dobrých mravov. Pritom už „prosté“ porušenie dobrých mravov je potrebné považovať za závažné konanie v zásadnom rozpore so všeobecne uznávanými pravidlami správania, čo možno dovodiť zo závažnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
Právna veta: Ustanovenie § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. konštatuje, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenosti premiestniť sa k vozidlu verejnej dopravy osôb a k prostriedkom železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy a do prostriedkov železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo zvládnuť z dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: Účelom výživného je zabezpečiť uspokojovanie odôvodnených potrieb mal. detí, ktoré zahŕňajú okrem nevyhnutných potrieb aj vyššie potreby spojené z ich vývojom, vzdelávaním, oddychom, kultúrou a iným aktivitami. Uspokojovanie týchto potrieb je obmedzené schopnosťami a možnosťami rodičov maloletých, preto ak nie je v ich schopnostiach, možnostiach uspokojiť potreby detí v plnom rozsahu, určí súd také výživné, ktoré zabezpečí uspokojenie týchto potrieb primerane.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné oslobodenie od súdnych poplatkov, súdny poplatok
Právna veta: Poplatníkom je žalobca poplatkového úkonu, ak je podľa Sadzobníka súdnych poplatkov ustanovený poplatok z návrhu, pričom v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie vo veci samej a poplatok sa vyberá podľa rovnakej sadzby ako v prvostupňovom konaní za podanie návrhu. Poplatková povinnosť vzniká už podaním odvolania. Súd prvého stupňa v predmetnej veci správne postupoval, keď žalobcovi vyrubil súdny poplatok podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Pri určovaní konkrétneho rozsahu výživného je potrebné vychádzať predovšetkým z toho, aká peňažná suma mesačne je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby nepatrí len výživa (stravovanie) vo vlastnom zmysle slova, ale aj hmotné potreby ako je šatstvo, bielizeň, náklady na bývanie, potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov, a prípravou na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje život kultúrneho človeka v súčasnosti. Miera týchto potrieb je odstupňova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, uzavretie zmluvy písomnou formou, všeobecné obchodné podmienky úverovej zmluvy
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 OZ písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé Úverové podmienky žalovaný nepodpísal a odvolací súd sa preto stotožňuje s názorom prvostupňového súdu, že pre nedodržanie zákonom vyžadovanej písomnej formy nejde o platný právny úkon. „Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z.
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2, písm. a) zák. č. 258/2001 Z. z. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov; ak je to možné, treba uviesť aj súčet týchto platieb s upozornením na možnosť účtovania kompenzácie ušlých výnosov, ak veriteľ chce túto možnosť využiť.Súčasťou predloženej zmluvy o spotrebnom úvere boli v zmysle čl. IV bod 6 písm. a), b) všeobecné zmluvné podmienky pre dopravnú techniku, ktoré určovali obsah tejto zmluvy a predpis splátok. Podľa čl. V bod 2. všeobecných zmluvných podmienok, spotrebný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, zrušenie spoluvlastníctva
Právna veta: Pri určovaní ceny nehnuteľností sa má síce vychádzať z tzv. všeobecnej (trhovej) ceny (teda nielen skoršej ceny určovanej na základe príslušnej oceňovacej vyhlášky), v prípade oceňovania pre účely vyporiadania BSM je ale rozhodujúcou vždy cena k času zániku BSM (kde oproti skoršej praxi z minulosti, vychádzajúcej z oceňovania podľa oceňovacieho predpisu platného v čase rozhodovania o vyporiadaní, avšak zároveň zo stavu k času zániku BSM, došlo len k nahradeniu jedného spôsobu určenia ceny iným, nie však aj k posunu tzv. právne významného dňa - pretože tým musí vždy ostať deň zániku spoluvl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, premlčanie podľa OZ
Právna veta: Ak v písomnom prejave vôle dlžníka obsahujúcom uznanie dlhu čo do dôvodu aj výšky absentuje výslovný prísľub zaplatenia dlhu, je dôsledkom tohto úkonu iba pretrhnutie premlčacej doby podľa § 110 ods. 1 druhej vety OZ; vyvrátiteľná právna domnienka trvania dlhu v zmysle § 558 OZ nenastane (pozri rozhodnutie NS ČR č.k. 28Cdo 2695/2013). Pre platnosť uznania dlhu ustanovenie § 558 OZ okrem iného vyžaduje, aby dlžník v písomnosti uviedol, že uznáva dlh čo do dôvodu a výšky, za súčasného vyjadrenia záväzku, že tento dlh zaplatí. Keďže v danom prípade vyjadrenie prísľubu dlžníka zaplatiť časť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, náležitosti rozhodnutia, nezrozumiteľnosť rozhodnutia
Právna veta: Je nepochybné a vyplýva to aj z Katastrálneho zákona ( § 22 ods. 5 ), že aj na konanie podľa zákona č. 162/1995 Z. z., t. j. na katastrálne konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.. T. j. aj rozhodnutie odporcu podľa ust. § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o zamietnutí návrhu na vklad musí spĺňať náležitosti uvedené v § 47 ods. 1 - 5 Správneho poriadku - zákona č. 71/1967 Zb..
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o poskytnutie informácie, právo na prístup k informáciám , povinné osoby
Právna veta: Prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa realizuje právo na informácie, pričom platí, že žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie), má zásadne právo žiadať akúkoľvek informáciu. Rozsah poskytnutých informácií je limitovaný rozsahom rozhodovacej činnosti povinných osôb a zákonnými obmedzeniami prístupu k informáciám. Účelom zákona o slobodnom prístupe k informáciám je tak poskytovanie informácií povinnými osobami (§ 2 zákona) a získavanie informácií žiadateľom v lehotách a spôsobom ustanoveným zákonom...Zákon o slobode informácii upra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, neplatný právny úkon, podstatné náležitosti zmluvy
Právna veta: Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. V danom prípade nebolo sporné, že v kúpnej zmluve zo dňa 14.01.2015 nebol uvedený popis bytu a príslušenstva bytu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenie bytu, vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu na prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, individuálne dojednaná rozhodcovská doložka
Právna veta: Vychádzajúc zo zákonnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku (§53) spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (tzv. „neprijateľná podmienka“). To však neplatí, ak neprijateľné podmienky boli individuálne dojednané. O individuálne dojednaných zmluvných ustanoveniach pritom môžeme hovoriť len vtedy, ak ide o ustanovenia, a) s ktorými spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy a zároveň b) mohol ovplyvniť ich obsah. Platí pritom vyvrátiteľná domnienka, že ak dod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vydržanie
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege) pri splnení požadovaných predpokladov: a/ musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, b/ držba musí byť oprávnená, c/ držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom stanovenej doby.Vydržanie nie je vymenované medzi výnimkami uvedenými v § 143 Občianskeho zákonníka, teda ak sa oprávnený držiteľ stane vydržiteľom veci, táto tiež prejde do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pokiaľ obaja žalobcovia žijú v trvalom manželstve za existujúceho bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že pokiaľ by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Podľa nálezu Ústavného súdu SR č. II. ÚS 245/2013-17: pre prípad, kde jediný účastník konania inicioval konanie v stovkách až tisíckach typovo obdobných vecí, je nevyhnutné vziať daný fakt do úvahy, a to smerom ku kritériám posudzovania prieťahov a v záujme ochrany práv a slobôd iných. Uviedol, že povinnosť všeobecného súdu vysporiadať sa s veľkým množstvom podaní toho istého účastníka ipso facto zvyšuje faktickú zložitosť veci/vecí z dôvodov, ktoré vyplývajú zo správania tohto účastníka konania. V takýchto prípadoch je možné z ústavného hľadiska akceptovať relatívne dlhšiu dobu trvania pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, osvedčenie o dedičstve, náležitosti závetu
Právna veta: Pre spísanie platného závetu sa vyžaduje splnenie formálnych aj obsahových náležitostí. Musí byť urobený v predpísanej, zákonom požadovanej forme. Závet musí urobiť poručiteľ osobne a musí ísť o výslovný prejav poručiteľovej vôle, aby nevzbudzoval žiadne pochybnosti o jeho obsahu. V prípade závetu je určenie dediča, dedičov essentialia negotii, teda nevyhnutnou obsahovou náležitosťou závetu Poručiteľ má pri spísaní závetu zásadnú voľnosť, disponuje testamentárnou slobodou. Túto voľnosť, či slobodu však zákon v určitom zmysle obmedzuje a to v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov. Neopom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome, darovacia zmluva o prevode bytu
Právna veta: Zmluva o prevode vlastníctva k bytu je právnym úkonom, pre ktorého vznik zákon o vlastníctve bytov okrem všeobecných náležitostí, ktoré sú obsiahnuté v občianskom zákonníku, ustanovuje v § 5 ods.1 písm.a) - h) osobitné náležitosti, ktoré tento právny úkon musí mať. Vlastníctvo bytu preto nemožno nadobudnúť na základe právneho úkonu, ktorý nemá náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva podľa citovaného ustanovenia.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prestávky v práci, prestávky na jedlo, pracovný čas a doba odpočinku, horná hranica maximálneho trvania nepretržitého výkonu práce
Právna veta: Problematika pracovného času bezprostredne súvisí s ústavným právom zamestnanca na odpočinok po vykonanej práci, ktorý je zakotvený v článku 36 Ústavy Slovenskej republiky. Všeobecne je toto právo vyjadrením potreby regenerácie síl zamestnanca po vykonanej práci, ktorú obsahuje článok 3 Základných zásad Zákonníka práce.1
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie, morálka dnešnej mládeže, ochrana ľudskej dôstojnosti, vek, mladistvý
Právna veta: Tento článok je venovaný problematike spáchania trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len „Trestný zákon“) mladistvým páchateľom, ktorá si z pohľadu autora zaslúži kvalitatívne väčší priestor a hlbšie skúmanie, než ako tomu je doposiaľ. Dôvodom pre napísanie tohto článku boli praktické skúsenosti s aplikáciou trestnoprávnych noriem hmotných a procesných v situácií, keď s prihliadnutím na okolnosti daného prípadu, sa javili normy trestného práva procesného a následne aj trestnoprávna sankcia ako neprimerane prísne, a v ist ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavrieť zmluvu v tiesni , právo na odstúpenie od zmluvy, neplatný právny úkon, platnosť právneho úkonu
Právna veta: Ustanovenie § 49 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) umožňuje účastníkovi, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, aby od tejto zmluvy odstúpil. Právna teória aj súdna prax hovoria, že odstúpiť možno len od platnej zmluvy.1 Podľa § 37 OZ je podmienkou platnosti právneho úkonu jeho slobodné vykonanie. Podľa § 39 je zas právny úkon neplatný, ak je vykonaný v rozpore s dobrými mravmi. Ponúka sa otázka, či zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok je zo svojej povahy platnou zmluvou, teda či od nej treba v zmysle § 49 vôbec odstupova ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyporiadaní BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: To, že inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) má svoje „muchy“ a jeho nekoncepčnosť spôsobuje nemalé aplikačné problémy snáď nikomu - znalému problematiky - nie je potrebné pripomínať.

Predmetom tohto článku bude posúdenie prípustnosti (platnosti) dohody o vyporiadaní BSM, ktorou sa nevyporiadava všetok majetok tvoriaci BSM, ale iba jeho časť, t.j. jednotlivé veci nadobudnuté manželmi počas trvania BSM zo spoločných prostriedkov s výnimkou vecí taxatívne vymenovaných v ustanovení § 143 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie v sporovom konaní, lehota na podanie odvolania, prípustnosť odvolania, odvolacie dôvody, procesné podmienky
Právna veta: Pre novú úpravu odvolania je typické to, čo pre celý Civilný sporový poriadok – v niektorých otázkach preberá súčasnú úpravu Občianskeho súdneho poriadku (prípadne aj s menšími vylepšeniami) a kde – tu sa objaví úplne zásadná zmena.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový únik, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, daňový podvod, vyberanie a platenie dane
Právna veta: Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme. Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práva a daňového práva, nie je dobrá. V poslednom období rezonuje v médiách snaha vlády Slovenskej republiky boj ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady správy daní, zneužitie práva, zákaz zneužitia práva, zákaz zneužitia daňového práva
Právna veta: Cieľom príspevku je zhodnotiť aplikáciu inštitútu zákazu zneužitia práva pri správe daní so zameraním sa na jeho komlexné aspekty aj vzhľadom na doterajšiu judikatúru k uvedenej problematike. Zároveň sa autorka zamyslela nad samotným prínosom uvedeného inštitútu, keďže síce nebol explicitne vyjadrený v Daňovom poriadku, ale súdy ho aplikujú v rámci súdnej praxe už niekoľko rokov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdaňovanie príjmov, daň fyzickej osoby, zrážková daň, daňový únik, zdanenie peňažných plnení, zdanenie nepeňažných plnení
Právna veta: Zrážková daň je nástrojom, ktorý má zabrániť určitým druhom daňových únikov, alebo obchádzaniu daňových povinností. Je zameraná na konkrétne predmety zdanenia, alebo skupiny, kde je vysoké riziko daňových únikov a tam, kde ich rozsah by mohol viesť značným daňovým stratám. Farmaceutický priemysel v tejto oblasti bol už dlhodobo pod drobnohľadom. Cieľ autorít v snahe predvídať ich a zabrániť im, viedol k novele zákona o dani z príjmov. Niektoré z prijatých zmien možno však označiť za diskutabilné s ohľadom ich praktickú realizáciu, ktorá podkopáva dôveru v spravodlivosť a legitímnosť daní.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predchádzanie daňovým únikom, daňový únik, daňový podvod, daňové zaťaženie, cezhraničné zdaňovanie príjmu
Právna veta: Tento článok sa zaoberá problematikou všeobecných pravidiel predchádzania daňovým únikom - GAAR. Problematika GAAR je priblížená ako vo všeobecnej rovine, tak aj z pohľadu slovenskej GAAR, ktorá je zakotvená v ust. § 3 ods. 6 Daňového poriadku. Autor článku navrhuje niekoľko zásadných zmien de lege ferenda v slovenskej GAAR v súlade modelovou GAAR odporúčanou Európskou komisiou pre členské štáty EU.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové úniky, daňové úniky na DPH, zábezpeka na daň, ručenie za daň, zrušenie registrácie pre daň
Právna veta: Daňové úniky sú fenoménom doby. Bez zveličenia možno konštatovať, že sú prítomné v každej ekonomike, ktorá má charakter trhovej ekonomiky, a v ktorej dane tvoria rozhodujúci objem príjmov verejných rozpočtov. Kvalita a kvantita daňových únikov v moderných ekonomikách variuje v závislosti od množstva faktorov, a tak prináša pred ekonomické a politické elity v národnom a nadnárodnom rámci neľahké úlohy spočívajúce nielen v definovaní ich príčin, ale najmä v hľadaní vhodných nástrojov ich predchádzania. Cieľom príspevku je identifikovať vybrané schémy daňového práva, ktoré majú potenciál predchád ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová licencia právnickej osoby, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, minimálna daň
Právna veta: Príspevok sa zameriava na skúmanie ústavných, ale aj praktických aspektov daňovej licencie, ktorá je svojou podstatou i v legálnom vyjadrení minimálnou daňou. Využíva sa porovnávanie s rakúskym modelom a názormi vedy daňového práva. V závere autor naznačuje možné modely uplatňovania minimálnej dane zohľadňujúce v maximálnej miere základné princípy zdanenia.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové úniky, daňový podvod, opatrenia proti daňovým únikom
Právna veta: Vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu je okrem optimálneho nastavenia daňovej legislatívy a efektivitou daňovej správy výrazným spôsobom podmienený daňovou disciplínou povinných subjektov. Podľa medializovaných odhadov Slovenská republika mohla strácať v dôsledku daňových podvodov a daňových únikov až vyše dvoch miliárd eur ročne. V snahe konsolidovať príjmovú stránku štátneho rozpočtu bolo postupne vo viacerých etapách prijatý značný počet opatrení za účelom zvýšiť daňové výnosy na dani z pridanej hodnoty a na dani z prímov, ktorých dopady je v súčasnom období možné zhodnotiť z krátkodobéh ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konsenzuálna zmluva, základná zmluva, založenie spoločnosti, zánik spoločnosti
Právna veta: Príspevok sa venuje societas ako jednej z foriem združovania majetku a osôb v rímskom práve a skúma jej základné náležitosti. Medzi ne patrí účel na ktorý bola založená, vklady alebo prínos spoločníka a súhlas spoločníkov k jej založeniu a trvaniu. Na záver konštatuje vplyv inštitútu societas na moderné formy obchodných spoločností.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: založenie akciovej spoločnosti, splynutie alebo zlúčenie spoločností, založenie spoločnosti, ochrana menšinových akcionárov, holding
Právna veta: Príspevok sa zaoberá základnými spôsobmi vzniku európskej akciovej spoločnosti, a to splynutím alebo zlúčenie dvoch a viacerých akciových spoločností, založením SE v podobe holdingu, založením SE ako dcérskej spoločnosti obchodných spoločností, premenou existujúcej akciovej spoločnosti (iba a.s.) a založením dcérskej spoločnosti už existujúcej SE. Cieľom autorky je na základe teoretických východísk špecifikovať vybrané problémy a otázky ktoré so sebou založenie SE prináša.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: daňový podvod, daňový únik, zábezpeka na daň, dobrovoľná registrácia pre daň, zloženie zábezpeky, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, banková záruka
Právna veta: Vyostrený boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom, najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty, sa prejavuje prijímaním legislatívnych opatrní rôznorodej povahy. O väčšine z nich možno konštatovať, že v realizačno-aplikačnej rovine majú dopad na fungovanie a existenciu obchodných spoločností, predovšetkým v právnej forme spoločností s ručením obmedzeným. Príspevok sa zaoberá kritickou analýzou vybraných partikulárnych otázok zábezpeky na daň pri registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty- ako inštitútu spôsobilého ovplyvniť správanie obchodnej spoločnosti.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: daň z finančných transakcií, daňová povinnosť, finančná transakcia
Právna veta: Príspevok analyzuje navrhovanú právnu úpravu dane z finančných transakcií z hľadiska jej vývoja i aktuálneho legislatívneho znenia. Neopomína tiež súčasné postoje členských štátov k navrhovanej právnej úprave. Vážnosť situácie umocňuje totiž skutočnosť záväzku Slovenskej republiky, pristúpiť k posilnenej spolupráci v tejto oblasti so zúčastnenými členskými štátmi Európskej únie, preto môže mať prijatie navrhovanej právnej úpravy významné dopady práve na slovenský finančný sektor. Nakoniec, najdôležitejšou otázkou ostáva zodpovedať, či môže prijatie právnej úpravy dane z finančných transakcií v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť v kríze, zabezpečenie dostatku kapitálu v spoločnosti, úpadok spoločnosti, členovia predstavenstva a. s.
Právna veta: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou spoločnosti v kríze, ktorú do Obchodného zákonníka mala zaviesť vládna novela, ktorá však po vrátení prezidentom Slovenskej republiky nebola opätovne prijatá. Je však predpoklad, že v nejakej (možno aj totožnej) podobe bude novela opätovne zaradená do legislatívneho procesu. Autor poukazuje vo svojom príspevku, že predmetná novela nie je podľa neho potrebná, pretože Obchodný zákonník obsahuje dostatok inštitútov, ktorých dôsledné uplatňovanie vylučuje potrebu zavádzania nových inštitútov v podobe „spoločnosti v kríze“. Autor vo svojom článku p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prevod obchodného podielu, zákaz prevodu obchodného podielu, obmedzenie dispozície s obchodným podielom, predkupné právo obchodného podielu
Právna veta: Prevoditeľnostúčasti na spoločnosti je jednou zo základných vlastností kapitálových obchodných spoločností. Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa využívajú najmä za účelom zabránenia vstupu tretej osoby do spoločnosti a zachovania pôvodnej vlastníckej štruktúry. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na jednotlivé, zákonné ako aj zmluvné, spôsoby obmedzenia dispozície s obchodných podielom, ktoré spočívajú v úplnom alebo podmienenom zákaze prevodu, prípadne prechodu obchodného podielu, na iného spoločníka alebo tretiu osobu stojacu mimo spoločno ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zákaz konkurencie, právo obchodných spoločností, zákaz súťaženia, nároky z porušenia zákazu konkurencie
Právna veta: Zákaz konkurencie ako právny inštitút v sebe spája súkromnoprávny aj verejnoprávny aspekt. Napriek uvedenému ide predovšetkým o súkromnoprávny inštitút. Obchodno-právna prax ešte nedala jednoznačné stanovisko k charakteru právnej úpravy zákazu konkurencie, z hľadiska kogentnosti či dispozitívnosti právnej normy. Výrazová rozmanitosť právnej úpravy zákazu konkurencie v Obchodnom zákonníku vynára úvahy o možnom terminologickom spresnení a zjednotený tejto právnej úpravy.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zákaz konkurencie, porušenie zákazu konkurencie, náhrada škody, zodpovednosť za škodu , verejná obchodná spoločnosť, zneužívanie informácií v obchodnom styku
Právna veta: Príspevok sa zaoberá zákazom konkurencie, ktorý v sebe zahŕňa prvky súkromnoprávne ako i verejnoprávne. Preto môžeme naň pozerať z pohľadu práva obchodného ako i z pohľadu práva trestného. Príspevok najskôr ponúka pohľad na zákaz konkurencie s ohľadom na právo obchodných spoločností vo všeobecnosti a aj pre každú jednotlivú obchodnú spoločnosť anakoniec aj družstvo. Poukazuje aj na dôsledky tohto porušenia z pohľadu obchodného práva. V ďalšom sa zaoberá trestnoprávnym hľadiskom porušenia zákazu konkurencie s poukazom na osobitnú skutkovú podstatu. Rieši vzťah možnej modifikácie zákazu konkuren ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, sankcionovanie právnických osôb, pravá trestná zodpovednosť
Právna veta: Prezentovaný príspevok približuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, ako efektívny prostriedok v snahe obmedzenia ekonomickej trestnej činnosti. Predmetom skúmania sú inštitúty verejnoprávnej regulácie s presahom do slovenského súkromného (obchodného) práva, konkrétne zavedenie modelu tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: sociálna zodpovednosť podniku, kódex správania, nekalá súťaž, spoločenská zodpovednosť podniku
Právna veta: Tento príspevok je venovaný problematike sociálnej zodpovednosti podnikov a jej vynucovaniu. V prvej častí príspevku sa autor venuje vymedzeniu pojmu sociálnej zodpovednosti podniku a jej prameňom, v podobe dobrovoľných kódexov správania. Druhá časť príspevku je venovaná záväznosti dobrovoľných kódexov a poukazuje na niektoré zákonné mechanizmy použiteľné na vynucovanie kódexov v slovenskom práve.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rekodifikácia súkromného práva, občiansky zákonník, úprava právnických osôb, zmluva o združení, deliktuálna zodpovednosť, zodpovednosť právnickej osoby za škodu
Právna veta: Rekodifkácia slovenského súkromného práva hmotného je, ako sa zdá, nikdy nekončiaci proces výmen predsedov rekodifikačných komisií, zúčastnených osôb a obsadení, termínov, legislatívnych zámerov, opakovanom otváraní akože koncepčných otázok a neverejných výstupov. V záujme vyvolať odbornú diskusiu o možných podobách novej právnej úpravy predkladáme návrh všeobecného režimu právnických osôb, ktorý by mohol fungovať aj ako lex generalis úpravy obchodných spoločností. Proces rekodifikácie nie je len procesom kodifikačného charakteru, vytvorením akejsi systematizovanej verzie súčasného práva očis ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo obchodných spoločností, jednoduchá spoločnosť na akcie, korporačné právo
Právna veta: Právo obchodných spoločností sa neustále mení a vyvíja. Identifikácia a analýza súčasných trendov v rámci práva obchodných spoločností na medzinárodnej ako aj európskej úrovni má potenciál stať sa vzorom a inšpiráciou pre ďalšie smerovanie slovenského práva obchodných spoločností a tvorbu adekvátneho a optimálneho rámca budúcej právnej úpravy. Ako poukážeme nižšie v tomto príspevku, slovenský zákonodarca sa postupne necháva týmito trendmi inšpirovať.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za šikanózne spôsobenie škody, zákaz zneužitia vlastníckeho práva, vlastníctvo nemožno zneužiť na ujmu práv iných, povinnosť predchádzať hroziacim škodám, výkon práv a povinnosti, zákaz zneužitia práva
Právna veta: Inštitút zneužívania práva je v súkromnom práve prítomný ako legálny nástroj korekcie neobmedzeného výkonu subjektívnych práv. Úvodom akéhokoľvek po- jednania o zneužití práva je vhodné vymedziť, čo je možné chápať pod pojmom zneužitie práva. Slovami Knappa, “práva sa dajú zneužiť, tzn. vykonať ich k právom neodôvodnenej ujme niekoho iného alebo k ujme spoločnosti. Presnejšie by sa dalo povedať, že zneužitím práva je chovanie zdanlivo dovolené, ktorým má byť dosiahnutý výsledok nedovolený.” 1 Kanárik zas zneužitie práva odlišuje od obchádzania zákona, pričom hovorí, že “zneužitím práva je napr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: väčšinový obchodný podiel, prevod väčšinového obchodného podielu, prevod obchodného podielu, návrh na zápis do obchodného registra
Právna veta: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, stály rozhodcovský súd, právo na súdnu ochranu, dôveryhodnosť rozhodcovských súdov
Právna veta: Už dlhšie sa pripravovala nová právna úprava rozhodcovského konania, ktorá mala nadobudnúť účinnosť v roku 2010. Bola to príležitosť na to, aby právnická obec, ale aj širšia verejnosť posúdili klady a zápory doterajšej právnej úpravy a svojimi návrhmi predišli zbytočným chybám, ktoré deformujú a degradujú rozhodcovské konanie v obchodných vzťahoch. Pri formulácii v predchádzajúcej právnej úprave §12 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní (zák. č. 244/2014 Z. z), ktorý umožňoval právnickej osobe na základe tohto zákona a na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, odborná verejn ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, spotrebiteľské rozhodcovské konanie, riešenie spotrebiteľských sporov , spory medzi spotrebiteľmi
Právna veta: V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom období často vznášala kritika spojená s vydávaním rozhodcovských rozsudkov v sporoch, v ktorých jednou zo strán bol spo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, spotrebiteľské spory, riešenie spotrebiteľských sporov , spotrebiteľské rozhodcovské konanie
Právna veta: Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav. Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotrebiteľské spory, teda spory, v ktorých vystupoval na jednej strane spotrebiteľ. Spotrebiteľská agenda sa stala hybnou sil ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana veriteľa, odporovateľnosť právnym úkonom, odporovateľná žaloba, odporovateľné právne úkony, odporovateľnosť právneho úkonu
Právna veta: Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžník ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: poisťovňa, poisťovňa v postavení úpadcu, platobná neschopnosť, ochrana poistníkov, dlh poisťovne
Právna veta: Poisťovňa je právnická osoba zriadená vo forme akciovej spoločnosti, alebo vo forme európskej spoločnosti, a na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) vykonáva poisťovaciu činnosť. Čo všetko spadá pod poisťovaciu činnosť nám definuje § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“). Tak ako iné právnické osoby aj poisťovne sa ako ekonomické subjekty môžu dostať do finančnej situácie, ktorej jediným východiskom je zákonom predpísaný konkurz. V prípade poisťov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dohodnutá výška úrokov z omeškania, omeškanie dlžníka, nárok na úroky z omeškania, okolnosti vylučujúce zodpovenosť za porušenie záväzku, úroková sadzba
Právna veta: Na základe ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania. Nárok na úroky z omeškania vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Ide o objektívnu zodpovednosť a dlžník sa nemôže zbaviť povinnosti platiť úroky z omeškania poukázaním na to, že svoju povinnosť nesplnil pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka). Jediným relevantným liberačným dôvodom je skutočnosť, že dlžní ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné právo, obchodný zákonník, zákon o obchodných spoločnostiach, obchodné spoločnosti
Právna veta: Obchodné právo je jedným z najstarších odvetví práva. Jedným z dôvodov všeobecného uznania obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia je vydanie kódexu. *V našich (slovenských) podmienkach tento fakt podporuje existencia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Či sa podobnou cestou vydala aj Slovinská republika alebo si zvolila celkom odlišný prístup k úprave obchod- noprávnych vzťahov a aké problémy v súčasnosti rieši slovinská akademická obec sú otázky, ktorým sa budeme v príspevku ďalej venovať. Slovinská republika ako jeden zo štátov bývalej Juhoslávie začal písať svoju históriu dňa ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana kultúrneho dedičstva , svetové kultúrne dedičstvo, svetové dedičstvo, kultúrne pamiatky
Právna veta: Podľa môjho názor za typy kultúrneho a svetového dedičstva by sme mohli považovať diela architektúry, monumentálneho sochárstva a maliarstva, prvky alebo štruktúry archeologickej povahy, nápisy, skalné obydlia a kombináciu prvkov, ktoré majú výnimočnú svetovú hodnotu z hľadiska histórie, umenia alebo vedy. Teda vlastne to, čo Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva1 definuje za kultúrne dedičstvo ako pamätníky, skupiny budov a lokality. Za svetové dedičstvo sa okrem kultúrneho dedičstva považujú aj prírodné pamiatky. Dôležitú úlohu kultúrneho dedičstva taktiež zohráva ne ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nehmotné kultúrne dedičstvo, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva , unesco
Právna veta: Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva1 v článku 2 definuje pojem nehmotné kultúrne dedičstvo ako postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spol o- čenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana kultúrneho dedičstva , ochrana podmorského kultúrneho dedičstva, unesco, podmorské kultúrne dedičstvo
Právna veta: Pri pohľade na šíre more či oceán ho mnohí ľudia označujú za tajomný či záhadný. Parafrázujúc Henryho D. Toreaua, hoci sa pokúšame preskúmať a objaviť všetky kúty Zeme, zároveň požadujeme od sveta, aby jeho vzdialené i blízke kúty ostali záhadné, aby pevnina i more boli nekonečnou divočinou, nami nepreskúmanou a nezmeranou. Ľudí od nepamäti záhady fascinovali, a útočiskom i pohrebiskom mnohých z nich je práve more a oceán, ktoré uchovávajú tisíce predmetov, z ktorých každý má svoj vlastný príbeh. A práve tieto príbehy môžu ľudstvu veľa napovedať o jeho minulosti a tým ovplyvniť budúcnosť. Hov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonný predaj kultúrnych objektov, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva , kultúrny objekt
Právna veta: Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom ľudstva. Pod kultúrnym dedičstvom si môžeme predstaviť hmotné i nehmotné veci kultúrneho, umeleckého, historického alebo vedeckého významu, vrátane importovaných diel a myšlienok spätých s konkrétnym územím, ktoré sú z dôvodu spoločenskej hodnoty predmetom zákonnej ochrany. Ničenie, rabovanie a nelegálny obchod s kultúrnymi objektmi má devastujúci účinok nielen na fyzickú integritu kultúrnych predmetov, ale aj na kultúrne dedičstvo všetkých národov. Ochrana kultúrneho dedičstva je preto verejným záujmom a jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana kultúrneho dedičstva , ochrana kultúrnych statkov, kultúrne dedičstvo, ozbrojený konflikt
Právna veta: História ľudstva je odjakživa z veľkej časti históriou vojen, bojov a ozbrojených konfliktov. Už staroveké civilizácie medzi sebou bojovali o moc, územia ako aj o prístup k vode a zdrojom potravy. Táto tendencia pokračovala aj po vzniku prvých štátov po celom svete, ktoré si násilne presadzovali ciele svojej zahraničnej politiky. Obdobná situácia pretrváva aj v dnešnej dobe, hoci sa štáty pokúšali o prípadné obmedzenie a zakázanie vojen aj prostredníctvom medzinárodného práva.1 No s výdobytkom techniky ešte viacej štáty prahnú po moci a s mocou rastie aj chuť. Podstatou ozbrojených konfliktov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, ozbrojený konflikt, okupácia, ochrana kultúrnych statkov, ochrana kultúrneho dedičstva
Právna veta: V posledných rokoch počet ozbrojených konfliktov vo svete opäť narastá. Aj keď mnoho z týchto konfliktov možno považovať za skôr vnútroštátne nepokoje ako priamo za vojnu, potreba dodržiavať určité medzinárodné princípy a štandardy vedenia týchto konfliktov platí aj v týchto prípadoch. ,Jus ad bellum" alebo tzv. „Právo na vojnu“ a rovnako tak aj ,Jus in bello" ako právo aplikujúce sa na vedenie vojny je upravené v mnohých medzinárodných zmluvách, dohovoroch, rezolúciach a iných dokumentoch. Medzi základné dokumenty patria tzv. Ženevské Dohovory. Sem patrí taktiež Haagsky Dohovor o ochrane kult ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva , ničenie historických pamiatok, ničenie kultúrneho dedičstva
Právna veta: Klasik Horatius sa vo svojich Ódach pýta - Čo nezničí ten všeniciaci čas?1 A udalosti nedávnej ale aj vzdialenej histórie nám dávajú jasnú odpoveď. Totiž to, čo unikne zhubnému zubu času, je oveľa viac ohrozené svojim vlastným stvoriteľom - človekom. Potvrdzujú to aj nedávne medializované informácie o ničení historických pamiatok v irackých mestách Mósul, Hatra a Nimrúd ozbrojenými aktivitami hnutia Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL), ktoré vyvolávajú obdobný odpor medzinárodného spoločenstva ako ničenie sôch Budhu v afgánskom Bamiyane extrémistickým hnutím Taliban v roku 2001. Podobné ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana kultúrneho dedičstva , trestná zodpovednosť za porušenie chrániť kultúrne dedičstvo, kultúrne dedičstvo, unesco
Právna veta: Starobylé chorvátske mesto Dubrovník so svojou dlhou a osobitnou históriou, v priebehu svojej cesty dejinným vývojom bolo viac či menej slobodné kupecké mesto s prísnou spoločenskou hierarchiou. Svoju historickú zástavbu a charakteristický zjav si ponechalo mesto aj po strate suverenity, začiatkom 19. storočia a to až do dnešných dní. Práve pre svoju nerušenú historickú zástavbu, bolo v roku 1979 zaradené aj do zoznamu UNESCO. Celé mesto je jednou veľkou pešou zónou nachádzajúcou sa medzi úzkymi uličkami, ktoré objímajú impozantné hradby. Táto perla Jadranu bola ale 06. decembra 1991, bombard ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana národnostných menšín, národnostná menšina, používanie jazyka menšiny v úradnom styku, ochrana kultúrnych menšín
Právna veta: Európsky kontinent bol už od obdobia vzniku starovekých mestských štátov miestom, kde dochádzalo k stretu veľkých civilizácií, etnických a náboženských kultúr, viac ako kdekoľvek inde vo svete. Či už to bolo v dôsledku obchodných, vojenských či dobyvačných záujmov, dá sa povedať, že okrem negatívnych javov ako pustošenie majetku, ľudské utrpenie v časoch nespočetných vojen či epidémií ktoré zasiahli Európu, mali tieto strety aj veľa pozitívnych stránok. Miešaním kultúry nie len „domácich“ (Slovanov, Germánov, Frankov, Keltov atď.) ale aj kultúr Blízkeho východu a v konečnom dôsledku aj Ďalekéh ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana kultúrneho dedičstva , kultúrne dedičstvo, unesco
Právna veta: Kto sú to pôvodní “americkí” obyvatelia? A ako môže ochrana ich práv prispieť k ochrane samotného kultúrneho dedičstva? Amerika je spravidla vnímaná ako multikultúrna krajina, kde sa každému občanovi, cudzincovi, ba aj turistovi - jednoducho každej ľudskej bytosti priznávajú rozsiahle práva a slobody a neobmedzené možnosti. Majú ich však aj tí, ktorí tu boli ako prví? Ak aj odpoveď bude pozitívna, sú tieto práva priznané v takom rozsahu a v takej miere, aby dostatočne ochránili kultúrne dedičstvo týchto obyvateľov? Možno pre ochranu urobiť viac? Toto je len pár, možno práve tých kľúčových otáz ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: európske kultúrne dedičstvo, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva
Právna veta: Európa, starý svet, sa vyznačuje svojou bohatou kultúrou a históriou. Samotná Európa síce nestala na počiatku ľudskej civilizácie, no napriek tomu sa môže pýšiť rozmanitou filozofiou, pestrým vývojom práva, vzdelaním a kultúrou pod záštitou najväčšieho svetového náboženstva - kresťanstva a predovšetkým svojim odvážnymi myšlienkami. Myšlienky, ktoré napomohli nielen Európe, ale celému svetu pohnúť sa ďalej dopredu. Európa sa stala aj bojiskom a hrobom mnohých národov. Bola centrom svetových konfliktov aj najväčšej hrôzy celého ľudstva - holokaustu. Aj napriek mnohým pochmúrnym udalostiam je to ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana kultúrneho dedičstva , európske kultúrne dedičstvo, kultúrne dedičstvo, kultúra
Právna veta: Na to, aby sme mohli definovať pojem kultúrne dedičstvo, ktorý je pre nás ústredným, pretože práve tomu, čo predstavuje tento pojem, poskytujú ochranu nie len jednotlivé štáty vo svojich vnútroštátnych zákonoch, ale aj inštitúcie a orgány Európskej únie, je vhodné definovať najprv pojem kultúra. Tú je však problematické definovať. Svoj pôvod má už v antike. Môžeme na ňu nahliadať z viacerých hľadísk o čom svedčí aj mnoho autorov, ktorí sa pokúsili o ucelenú charakteristiku. Jednou z najpresnejších je kultúra chápaná ako referenčný systém určitého sociálneho útvaru (celku), predstavujúci komple ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva , podpora a rozvoj ochrany kultúrneho dedičstva, európske kultúrne dedičstvo
Právna veta: Kultúra predstavuje dôležitý faktor spoločensko-ekonomického rozvoja, ktorej ochrana prispieva k sociálnej súdržnosti a zachovávaniu histórie pre budúce generácie. Má význam pre kvalitu života a udržateľný rozvoj spoločnosti. Propagácia kultúrnej rozmanitosti je dôležitá pri posilňovaní demokratických hodnôt v Európe a prispieva k ekonomickej a spoločenskej súdržnosti.1 Kultúra a jej činitele na úrovni celej spoločnosti ako aj jednotlivcov majú vplyv na rozvoj hodnôt, princípov či noriem čím môžu ovplyvňovať správanie sa ľudí. Kultúra plní celý rad funkcií ako napríklad výchovno-vzdelávacia, s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva , kultúra, kultúrne pamiatky
Právna veta: Kultúra je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. No v súčasnosti ľudia akosi nechápu, že práve kultúra nás odlišuje od iných foriem života. je smutné, že sa dnes ľudia už vôbec nepozerajú vôkol seba a jednoducho ignorujú rôzne nádherné výtvory, ktoré zostali po našich praotcoch. Veď pravé kultúra z nás robí to, čo sme a to aký sme. Preto by sme na ňu podľa môjho skromného názoru nemali zabúdať, ale naopak chrániť a zveľaďovať ju. V súčasnom svete je už len hŕstka ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše de ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, vstup Slovenskej republiky do EU, právna úprava kinematografie, audiovizuálne dielo, kinematografia
Právna veta: Kultúrne dedičstvo je v súčasnosti živou témou rozoberanou z rôznych hľadísk, či už historického, sociologického, technického, právneho. Je predmetom mnohých debát, na úrovni jednotlivcov, skupín, organizácií, štátov, zoskupení štátov. Je výsledkom vývoja spoločnosti, vedy náboženstva, filozofie, umenia, dôsledkom vývoja spoločnosti, občanov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov. Globalizácia, ako sprievodný jav dnešnej doby, nás priviedla k záujmu o témy týkajúce sa nielen nášho územia, ale aj územia patriaceho do Európskej únie a celého sveta. V tomto kontexte možno hovoriť ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností, účel dosiahnutia zisku, náhrada škody, zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody, predmet poistenia
Právna veta: Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť, omyl a pod. pri výkone svojej funkcie v rámci obchodnej spoločnosti (teda podnikateľa) môžu byť kvali ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: osobné obchodné spoločnosti, odvolanie spoločníka, verejná obchodná spoločnosť, konanie v mene spoločnosti, valné zhromaždenie s. r. o., valné zhromaždenie, dozorná rada
Právna veta: Otázka štruktúrovania a delegácie rozhodovacích právomocí v jednotlivých formách obchodných spoločnosti je pomerne diskutovanou témou. Ekonomický dôvodom vytvárania obchodných spoločností je podnikateľský zámer zakladataľov, ktorí vytvorením obchodnej spoločnosti dávajú, len právnu formu, v ktorej sa bude podnikateľský zámer realizovať. Právna úprava umožňuje vytvoriť takú obchodnú spoločnosť, ktorá by svojimi parametrami čo najlepšie zodpovedala konkrétnemu podnikateľskému zámeru. Obchodný zákonník upravuje štyri formy obchodných spoločností : verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločno ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odmeňovanie orgánov spoločnosti, valné zhromaždenie s. r. o., dohoda o pracovnej činnosti, odmeňovanie štatutárnych orgánov, mandátna zmluva, zmluva o výkone funkcie, nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom
Právna veta: Odlišné spôsoby odmeňovania členovobchodných spoločností vyplýva jednak z odlišných funkcií nachádzajúcich sa v tom-ktorom druhu obchodnej spoločnosti a významu funkcie spočívajúcej v právomociach ktoré k nej prislúchajú. Pochopenie systému odmeňovania obchodných spoločností a jeho praktickej implikácie má okrem obchodnoprávnych dopadov významný vplyv na riešenie daňových a odvodových otázok výdavkov spoločnosti a zároveň zasahuje aj do sociálnej sféry, keďže na správnom riadení spoločností je často závislé veľké množstvo zamestnancov. Práca sa bude, kvôli úzkosti priestoru ale najmä priamej a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: všeobecnosti o obchodných spoločnostiach , verejná obchodná spoločnosť, obchodné spoločnosti, spoločnosť s ručením obmedzeným, konatelia, valné zhromaždenie s. r. o., voľba a odvolávanie členov orgánov obchodných spoločností, prokúra, prokurista
Právna veta: Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme.
V zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť a kapitálové obchodné spoločnosti, kde začleňujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: orgány obchodných spoločností, štatutárny orgán, výkon funkcie konateľa, zmluva o výkone funkcie, pracovný pomer, závislá práca, zamestnanec
Právna veta: Obchodné právo a pracovné právo - oboje odvetvia patriace do práva súkromného, na prvý pohľad autonómne, nesúvisiace a napriek tomu nachádzame inštitút, ktorý ich prepája a vyžaduje si aplikáciu a výklad v ich vzájomnej súvislosti. Týmto inštitútom sú orgány obchodných spoločností. Platný a účinný z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len “ObZ”) v súčasnosti rozoznáva štyri druhy obchodných spoločností - verejnú obchodnú a komanditnú spoločnosť, ako osobné spoločnosti, a spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť, ako spoločnosti kapitálové. Nakoľko je spoločnosť s ručením obm ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: fakultatívny orgán obchodnej spoločnosti, stanovy, spoločnosť s ručením obmedzeným, zmluva o výkone funkcie, zmena spoločenskej zmluvy, orgány obchodných spoločností
Právna veta: Tak ako každá fyzická osoba, tak aj právnicka osoba, hoci je umelým subjektom vytvoreným pred zákonom, musí prejavovať svoju vôľu navonok. Tento výkon uskutočnuje prostredníctvom fyzických osôb, ktoré pôsobia v jednotlivých orgánoch obchodnej spoločnosti. Tak ako pôsobenie navonok, aj pôsobenie dovnútra spoločnosti, resp. jej vnútorna organizácia je pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti veľmi dôležitá. To nás nepriamo vprivádza k deleniu obchodných spoločnosti na tie zo zložitou vnútornou štruktúrou (spravidla pôjde o veľké spoločnosti) a na tie, ktorým pre riadne fungovanie postačuje je ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: orgány obchodných spoločností, ovládaná a ovládajúca osoba, obchodné spoločnosti, náhrada škody
Právna veta: Cieľom príspevku je preskúmať špecifické postavenie orgánov v rámci skupiny obchodných spoločností, resp. koncernu. Sústredím sa najmä na otázky týkajúce sa jednotnej politiky, riadenia, záujmov koncernu s ich následným presadzovaním v rámci orgánov koncernu, (ne)záväznosti pokynov ovládajúcich osôb k orgánom ovládaných osôb. Následne budem skúmať zodpovednosť orgánov za (ne)splnenie pokynov a s tým súvisiacu problematiku náhrady škody. Považujem takisto za potrebné v úvode priblížiť problematiku skupiny obchodných spoločností v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. Keďže však v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konkurenčná činnosť, zákaz konkurencie, zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach, porušenie zákazu konkurencie, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, konkurenčná doložka
Právna veta: Konkurenčná činnosť je širokým, presne a špecificky nezadefinovaným pojmom, nachádzajúcim svoje uplatnenie v najrozmanitejších spoločenských vzťahoch. Pôsobí v zásadných odvetviach nevyhnutných pre realizáciu spoločensky nenahraditeľných hodnôt, ktoré zároveň determinujú svojbytnosť samotných účastníkov hospodárskej činnosti, respektíve podnikateľskej činnosti, ktorá okrem dosahovania zisku prispieva k sebarealizáciu osôb ju vykonávajúcich. Konkurencia je súperenie, súťaž, vytváranie stimulu pre rozvoj trhu a hospodárskeho prostredia. Veľmi úzko súvisí s hospodárskou súťažou a podmienkami účas ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností, zmluva o výkone funkcie, vznik škody, náhrada škody, dôkazné bremeno
Právna veta: Zodpovednosť môžeme definovať ako povinnosť niesť následky svojho konania v prípade porušenia povinnosti stanovenej vnorme konať, respektíve nekonať, určitým spôsobom. V prípade porušenia povinnosti nastupuje nová povinnosť ako následok svojho konania, prípadne sofistikovanejšie povedané, je to „sekundárna právna povinnosť vznikajúca právnemu subjektu, ktorý porušil primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu najmä zo zákona, alebo zo zmluvy“1. Zodpovednosť ako pojem, sa nemusí vyskytovať len v rovine právnej, ale vyskytuje sa aj v iných rovinách, najmä v rovine politickej, náboženskej a v rovine mo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, konanie podnikateľa, zákonné zastúpenie podnikateľa, základné povinnosti vedúcich zamestnancov
Právna veta: Súbeh „konateľských“ oprávnení môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako výkon viacerých činností jednou a tou istou osobou. Ide ako o prekrývanie obsahu činnosti štatutárneho orgánu s iným druhom práce, tak o obsahovú zhodu výkonu odlišnej funkcie s funkciou štatutárneho orgánu. V prípade súbehu dochádza ku kumulácii výkonu právnych úkonov v jednej a tej istej osobe u rôznych, zákonom nezlučiteľných funkcií v obchodných spoločnostiach, pričom zákon pre každú z tých pozícii požaduje aby právny vzťah bol založených na rozdielnych záväzkových zmluvách.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné vedenie spoločnosti, konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom, obchodné spoločnosti, konatelia, nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, zodpovednosť za konanie v mene spoločnosti
Právna veta: Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obchodným vedením spoločnosti“ a „konaním v mene spoločnosti.“ Pojem obchodné vedenie spoločnosti používa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ObchZ“) vo viacerých ustanoveniach, avšak jeho definíciu nám neposkytuje. Vo všeobecnosti vieme povedať, že ide ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana obete, obeť trestného činu, odškodňovanie obetí trestných činov, postavenie obetí trestných činov
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany obetí trestných činov v Európskej únii. Autor zameriava svoju pozornosť najmä na aktivity Európskej únie týkajúce sa ochrany obetí trestných činov. Analyzuje najvýznamnejšie právne nástroje Európskej únie, ktoré regulujú problematiku ochrany obetí trestných činov.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: princíp demokracie, osoby pozbavené osobnej slobody, právo voliť, volebné právo, voľba starostu
Právna veta: Cieľom príspevku je charakterizovať postavenie osôb pozbavených osobnej slobody v relevantných dokumentoch Rady Európy za účelom posúdenia možnosti realizácie ich volebného práva. Príspevok sa tiež zaoberá judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcou sa prípustnosti a rozsahu volebného práva odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. V konkrétnom poňatí pôjde o určenie podmienok, v súlade s ktorými je prípustné zabrániť výkonu práva voliť osobám pozbaveným osobnej slobody, resp. v ktorých prípadoch je takýto „odklon" od princípu všeobecného volebného práva akceptovateľný. So zreteľ ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, ochrana osôb, navrhnuté dôkazy
Právna veta: Príspevok sa zaoberá v úvode spôsobmi ako je možné zabezpečovať ochranu osôb pričom extrahuje za kľúčovú procesnú ochranu. Z procesnej ochrany osôb sa zameriava na trestno-procesnú ochranu osôb v oboch smeroch ako i na strane obvineného tak i na strane poškodených. Z tohto pohľadu poukazuje na praktickú realizáciu práva na spravodlivý proces prostredníctvom Amerického použitia Miranda rights a ďalej ochrany v trestnom konaní zabezpečenú skrz Chartu základných práv Európskej Únie a tzv. Reding rights. Príspevok však dopĺňa postreh vďaka skúsenosti s Hong Kongským právnym systémom kedy odmietnut ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právo na život, porušenie práva na život, nepriama obeť, ochrana osobnosti
Právna veta: Cieľom príspevku je zistiť ako Európsky súd pre ľudské práva (ďalej Súd) zabezpečuje efektívnu ochranu práva na život už pri posudzovaní prijateľnosti sťažnosti namietajúcej právo na život podľa čl.2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej EDĽP). Príspevok poukazuje na niektoré špecifiká rozhodovania Súdu o prijateľnosti sťažnosti, namietajúcej porušenie práva na život. Hlavnou hypotézou príspevku je že, Súd extenziou alebo reštrikciou pojmov (ako napr. sťažovateľ, obeť, adekvátny a prakticky účinný opravný prostriedok, „vyčerpanie všetkých vnútroštátnych opravných prostrie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana minoritných akcionárov, právo akcionárov na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, minoritný spoločník, termín a program valného zhromaždenia, zvolanie valného zhromaždenia
Právna veta: V rámci predkladaného príspevku sa autor venuje a zaoberá špecifickou právnou úpravou práv minoritných spoločníkov a minoritných akcionárov v podmienkach európskeho právneho priestoru. Autor sa zaoberá praktickými aspektmi a využiteľnosťou práv minoritných spoločníkov v rámci slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným v komparácii s českým, nemeckým rakúskym právom a taktiež právnou úpravou v Spojenom kráľovstve. Ochranu minoritných akcionárov sa autor snaží demonštrovať v súvislosti s rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora v spojení s relevantnými smernicami Európskej Únie a dopĺňa ju porovn ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právomoc ústavného súdu, ochrana ústavnosti, súlad všeobecne záväzných nariadení, konanie o súlade právnych predpisov
Právna veta: Autor sa v príspevku snaží poukázať na vybrané otázky abstraktnej a konkrétnej ochrany ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok je rozdelený do troch samostatných častí, v ktorých autor postupne prechádza abstraktnou ochranou ústavnosti a jej aktuálnymi problémami, cez zakotvenie základných práv a slobôd jednotlivcov v Slovenskej republike až po konkrétnu ochranu ústavnosti prostredníctvom konania o sťažnostiach fyzických a právnických osôb podľa článku 127 ústavy. V príspevku autor okrem výkladu jednotlivých ustanovení ústavy využíva doktrinálnu judikatúru Úst ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, daňový podvod, spotrebné dane , daň z príjmov, voľný pohyb tovaru
Právna veta: Príspevok je zameraný na jeden z kľúčových problémov, s ktorým zápasí Európska únia najmä od okamihu harmonizácie nepriameho zdaňovania v rámci členských štátov. Týmto problémom je boj proti daňovým podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty. Daňové podvody sa prirodzene nevyhýbajú ani iným daniam, napríklad veľké daňové úniky možno zaznamenať nielen v oblasti spotrebných daní, ale najmä dane z príjmov. Najviac podvodov z hľadiska rozsahu negatívnych dôsledkov pre ekonomiku jednotlivých členských štátov však možno zaznamenať práve v oblasti DPH. Daňové podvody na DPH, s rozširujúcim sa ekonomi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový podvod, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, daňový únik
Právna veta: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad aktuálnou úlohou štátov i nadštátnych celkov i úlohou a pôsobením práva ako takého v oblasti verejných financií a najmä v oblasti boja s daňovými únikmi. Poukazuje na skutočnosť, že pozitívny efekt môže priniesť len globálny prístup a umelé a často až neracionálne zotrvávanie na suverenite členských štátov či izolovaný prístup štátov nehľadiac na „spoločné dobro viacerých“ môže v tomto ohľade pôsobiť nanajvýš kontraproduktívne.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový únik, eliminácia daňových únikov, neplatenie daní, daňové opatrenia, zdaňovanie príjmov, daňový poplatník, daňová povinnosť
Právna veta: V súčasnosti dane predstavujú najdôležitejší zdroj realizácie plánovaných verejných statkov, ale zároveň evokujú daňovníkov k hľadaniu možností ako sa vyhnúť ich plateniu, resp. aspoň daňovú povinnosť minimalizovať, čo sa v praxi deje v podobe daňových únikov. Aj keď je zmysel pojmu daňový únik vo všeobecnosti známy a z hľadiska celospoločenského vnímaný ako negatívny prvok, napriek tomu si dovolíme zapolemizovať nad skutočnou podstatou existencie daňových únikov. V našom príspevku sa pokúsime analyzovať možné príčiny vzniku daňových únikov, ako aj načrtnúť východiská riešenia tohto, dnes už ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, rovnosť v konaní pre súdom, rovnaké postavenie účastníkov v konaní, späťvzatie žaloby, zavinené zastavenie konania, dôvody na späťvzatie žaloby
Právna veta: Predmetom príspevku je procesnoprávna úprava postupu súdu v prípade späťvzatia žaloby, ku ktorému dôjde po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Príspevok sa zameriava predovšetkým na aplikačné problémy spojené s ustanovením § 208 Občianskeho súdneho poriadku v účinnom znení. Ak žalovaný v konaní o žalobe na plnenie po rozhodnutí súdu prvého stupňa splní žalovanú pohľadávku a túto skutočnosť uplatní pred odvolacím súdom, pričom zároveň nebude súhlasiť s následným späťvzatím žaloby, dosiahne tak zamietnutie žaloby a vyhne sa povinnosti na ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu, zásady zodpovednosti štátu za škodu, porušenie úniového práva, podmienky zodpovednosti štátu
Právna veta: Cieľom tohoto príspevku je podať pokiaľ možno stručný prehľad vývoja podmienok zodpovednosti členského štátu voči jednotlivcom za škodu spôsobenú porušením úniového práva. Stanovený cieľ som sa snažila dosiahnuť rozobratím kľúčových častí rozhodnutí Súdneho dvora, ktoré zásadným spôsobom formovali vývoj týchto podmienok. Išlo najmä o svojím obsahom a dosahom prelomové rozhodnutia vo veciach Francovich, Brasserie du Pecheur a Factortame III a Kobier. Každé z týchto rozhodnutí nemalou mierou prispelo nielen k vývoju podmienok zodpovednosti členského štátu, ale najmä zásady zodpovednosti členskéh ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: základné ľudské práva a slobody, charta základných práv Európskej únie , ochrana základných práv a slobôd, základné práva a slobody
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou Charty základných práv EÚ, jej aplikáciou súdnymi orgánmi na vnútroštátnej a európskej úrovni, jej záväznosťou, ako aj výkladom jej ustanovení a vzťahu voči Európskemu dohovoru a vnútroštátnemu právu.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov , osobnostné práva fyzickej osoby, zásady ochrany osobných údajov
Právna veta: Článok sa zaoberá otázkou ochrany osobnostných práv spätých s fyzickou osobou v súvislosti s právom na ochranu súkromia a s tým spojenú ochranu osobných údajov. Osobitne poukazuje na právo na zabudnutie v súvislosti s judikatúrou Európskeho súdneho dvora.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, nebankové subjekty, ochrana spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ochrana spotrebiteľa tvorí v podmienkach Slovenskej republiky, ako i Európskej únie významnú a v súčasnosti značne diskutovanú oblasť práva. Pre právnu úpravu spotrebiteľského práva je typické, že okrem tzv. minimálneho štandardu ochrany, ktorá je spotrebiteľom poskytnutá úpravou smerníc Európskej únie, a ktorá má byť premietnutá do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov, môže byť táto ochrana vnútroštátnou právnou úpravou nad rámec úpravy smerníc rozšírená. V predmetnom príspevku sa autor venuje najnovším novelizáciám právnej úpravy spotrebiteľského práva, ktoré s účinnosťou od dr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana náboženskej slobody, náboženská sloboda, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery , sloboda viery, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na slovensku
Právna veta: Základné práva a slobody sú v právnych poriadkoch jednotlivých krajín významne ovplyvňované ich medzinárodnoprávnou úpravou. Slovenská republika pristúpila k mnohým medzinárodným zmluvám a dohovorom v oblasti ľudských práv, ktorými je viazaná a ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou jej právneho poriadku. Súčasťou katalógu základných práv a slobôd je tradične aj sloboda náboženského vyznania a viery, ktorá je upravená v čl. 24 Ústavy SR. Predmetom tohto príspevku je analýza ochrany náboženskej slobody v podmienkach Slovenskej republiky, a to pri zmene náboženského vyznania.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, zásah exekučného súdu, vylúčenie súdneho exekútora z vykonávania exekúcie, právo na súdnu ochranu, udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Cieľom príspevku je prieskum platného znenia Exekučného poriadku vo väzbe na možnosti exekučného súdu poskytnúť ex - offo ochranu povinnému. Exekučné konanie napĺňa obsah pojmu práva na spravodlivý proces a práva na súdnu ochranu. Je jedným z druhov civilného procesu a preto je na mieste podrobiť platnú právnu úpravu prieskumu, či má dostatočné nástroje na to, aby ochrana jedného z účastníkov konania - povinného bola aj rýchla a účinná.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní, nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi, ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku , nekalá súťaž, spotrebiteľ
Právna veta: Tento článok sa zaoberá problematikou súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa v európskom právnom prostredí. Keďže táto problematika je veľmi široká a spotrebiteľské právo predstavuje v súčasnosti samostatné právne odvetvie pokúsil som sa analyzovať vývoj spotrebiteľského práva v rámci EU od prijatia Rímskych zmlúv po súčasnosť. Následne som sa sústredil svoju pozornosť na právnu úpravu ochrany spotrebiteľa v našom právnom poriadku v kontexte s návrhom nového Občianskeho zákonníka .V neposlednom rade som poukázal na prelínanie súkromnoprávnej a verejnoprávnej ochrany spotrebiteľa. Záverom som sa ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: presný čas plnenia, fixná zmluva, zánik fixných zmlúv
Právna veta: Počuli ste už o tzv. fixnej zmluve? Pre tých, ktorým pojem fixnej zmluvy veľa nehovorí, príp. o ňom síce počuli, ale nevedia aký je jej právny význam, si jej podstatu názorne ilustrujeme v tomto článku na príklade svadobného dňa. Zjednodušene však možno v úvode konštatovať, že fixnou zmluvou (v zásade ňou môže byť akýkoľvek zmluvný typ napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o preprave a pod.) je taká zmluva, obsahom ktorej je plnenie, pri ktorom má veriteľ záujem, aby sa plnilo v presný čas, pričom na oneskorenom plnení nemá z pochopiteľných a objektívnych dôvodov záujem.
MENU