Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: privatizačný projekt, Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby , úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, podmienky prevodu majetku štátu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. tento zákon upravuje podmienky prevodu majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky, štátne peňažné ústavy, štátne poisťovne a iné štátne organizácie (ďalej len „podnik“) alebo ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, včítane ich majetkových účastí na podnikaní iných právnických osôb, ako aj podmienky prevodu majetkových účastí štátu na tomto podnikaní, a to na slovenské alebo zahraničné právnické alebo fyzické osoby. Tento prevod môže byť vykonaný za základe rozhodnutia o privatizácii podniku alebo jej časti, alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: navrátenie vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe , reštitučný zákon, reštitučný nárok oprávnenej osoby na nehnuteľnosť povinnej právnickej osoby, Rek_zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 písm. d/ zákona č. 503/2003 Z.z. oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku odňatia bez náhrady postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov. Podľa § 6 ods. 1 písm. a/ zákona č. 503/2003 Z.z. vlastníctvo k pozemkom alebo k jeho častiam nemožno navrátiť, ak pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby a právnickej osoby okrem povinnej osoby (§ 4 ods. 1). Podľa § 68 ods. 1 zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nespornosť a hodnovernosť dôkazov v správnom konaní, rôzna dôkazná sila posudkov , zásada materiálnej pravdy, rozpor znaleckých posudkov
Právna veta: 1. V súvislosti s vyššou hodnotou resp. dôkaznou silou znaleckého dokazovania voči odbornému posudku konzultanta odvolací súd poukazuje prostredníctvom rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Szd/3/2009 zo dňa 03.11.2009 na nasledujúce závery: „...štát ustanovuje do pozície znalcov odborné osobnosti v danom odbore a odvetví ľudských činností a vedy za účelom zabezpečenia spravodlivého poskytovania súdnej a inej právnej ochrany. Pritom ich zaväzuje pri výkone činnosti povinnosťou rešpektovať určité odborné postupy pod sankciou trestnoprávnej alebo disciplinárnej zodpovednosti. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účinky rozhodcovského rozsudku, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), rozhodcovská doložka , absolútna neplatnosť právnych úkonov
Právna veta: Neplatná rozhodcovská doložka nemôže založiť právomoc rozhodcovského súdu, preto ním vydaný rozhodcovský rozsudok nepredstavuje prekážku veci právoplatne rozhodnutej pre občianskoprávne konanie o určenie neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmena exekútora , trovy exekúcie znáša oprávnený
Právna veta: Ustanovenia § 196 a § 197 Exekučného poriadku upravujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však zváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 203 Exekučného poriadku vo svojom texte teda umožňuje súdu pri zastavení exekúcie prelomiť zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ, spotrebiteľský charakter zmluvy, omyl súdu ako nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho však interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Z napadnutých rozhodnutí vyplýva názor súdov, podľa ktorého „spotrebiteľský charakter“ zmluvy o úvere predurčuje aplikáciu ustanovení Občianskeho zákonníka nielen na ochranu spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, ale aj na posúdenie premlčania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh veriteľa proti dedičom o splnenie poručiteľovho dlhu, zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa
Právna veta: Občiansky zákonník vychádza pri úprave zodpovednosti dedičov podľa ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdedeného majetku a nie zo zásady zodpovednosti výlučne zdedeným majetkom. Z toho vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy aj svojím vlastným majetkom, príp. aj príjmom z práce za situácie, ak majetkové hodnoty zanechané poručiteľom nie sú speňažiteľné. Obmedzenie zodpovednosti za dlhy poručiteľa nie sú závislé od dôkazných prostriedkov, ktoré boli použité v dedičskom konaní pri súpise aktív a pasív a pri určení všeobecnej ceny majetk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uverejnenie nepravdivých údajov, neoprávnený zásah do osobnostných práv, právo na ochranu osobnosti
Právna veta: Treba zdôrazniť, že zákon v § 11 - § 16 Občianskeho zákonníka neobsahuje zákonné označenie subjektu zásahu (t.j. subjektu, ktorý zasiahol neoprávnene do práva na ochranu osobnosti). Z toho možno vyvodiť, že týmto subjektom môže S. ako osoba fyzická, tak i osoba právnická. U zásahov vykonaných tlačou (rozhlasom, televíziou) S. potrebné odlíšiť prípady, kedy autorom správy (článku) S. tretia osoba alebo ide o pracovníka vydavateľstva, prípadne o osobu, ktorú právnická osoba (prípadne aj fyzická osoba) na realizáciu svojej činnosti použila...Žalovaný aj keď v čase uverejnenia sporného článku nebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, mimoriadne dovolanie proti výroku uznesenia Krajského súdu
Právna veta: V rozhodovacej praxi najvyššieho súdu pretrvávala nejednotnosť rozhodovania a výkladu ustanovení § 243e až § 243j O.s.p. v otázke procesnej prípustnosti mimoriadneho dovolania. Na spoločnom rokovaní občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2015, bolo prijaté spoločné zjednocujúce stanovisko, právna veta ktorého znie: „Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania podaného na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní podmienená tým, že tento účastník najprv sám neúspešne využil možnosť podať všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, nerozhodnutie o žiadosti o vyplatenie bolestného v zákonnej lehote
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, Zákon č. 424/2002 Z.z. o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, viazanosť správneho súdu skutkovým stavom , preskúmavanie sankcií v plnej jurisdikcii
Právna veta: Základným cieľom, resp. poslaním konania v správnom súdnictve podľa V. časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (v rámci ktorého bolo vydaný aj napadnutý rozsudok krajského súdu) je preskúmavať „zákonnosť“ rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len preskúmať „zákonnosť“ ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy. Inými slovami povedané, treba vziať d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, doba výkonu služby železničného policajta, nárok na starobný dôchodok
Právna veta: Sociálne zabezpečenie policajtov za tzv. zvyškové doby osobitným zákonom, ktorým je zákon č. 328/2002 Z.z., nie je upravené. Odvolací súd preto dospel k názoru, že pri posudzovaní spornej doby v danom prípade treba vychádzať zo všeobecnej zásady, že ak niektoré obdobie poistenia v osobitnom systéme nebolo zhodnotené pre výšku dôchodku z osobitného systému, potom také obdobie musí byť zhodnotené vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Uvedený výklad je podľa názoru odvolacieho súdu konformný s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľovi bol od 1. dec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, zápis na list vlastníctva, zápisy vlastníckeho práva k rozostavaným bytom
Právna veta: Predpokladom vykonania opravy chyby v operáte katastra nehnuteľností správou katastra podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona je zistenie, či už na základe návrhu alebo z úradného postupu, že údaje katastra sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinnou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Predmetom konania o oprave chyby v operáte katastra nehnuteľností správou katastra podľa §§ 59 ods. 1 a nasl. katastrálneho zákona nemôže byť posudzované konanie a rozhodovanie o vklade vlastníckeho práva na základe listiny a v tomto kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Účel poskytovania právnej pomoci , bezplatná právna pomoc, poskytovanie právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi, posudzovanie oprávnenosti žiadateľov o právnu pomoc, materiálna núdza podmienka na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Zákonodarca v zákone o právnej pomoci upravuje predmet a rozsah právnej pomoci, ako aj podmienky jej priznania vo vzťahu k žiadateľom a pôsobnosť a úlohy orgánov verejnej správy pri rozhodovaní o žiadosti na poskytnutie právnej pomoci. Zákon sa vzťahuje nielen na ochranu zdravých fyzických osôb nachádzajúcich sa v materiálnej núdzi, ale z obsahu jeho právnej úpravy jednoznačne vyplýva, že sa vzťahuje na sociálne odkázané fyzické osoby, ktoré za splnenia zákonnom ustanovených podmienok sa nachádzajú v takej sociálnej, finančnej a majetkovej situácie, ktorá im neumožňuje zabezpečenie právnej pom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu , právo na zákonného sudcu , nezaujatosť sudcu
Právna veta: Hoci v zmysle § 14 ods. 3 O.s.p. dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, toto ustanovenie je potrebné vykladať širšie, v nadväznosti na čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorými je garantovaná nestrannosť, nezávislosť a nezaujatosť konajúceho sudcu. Nemožno však pritom prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. 1 O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vady konania, odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania
Právna veta: Pri posudzovaní vady konania, že v prejednávanej veci bola účastníkovi súdom odňatá možnosť pred ním konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.), správnosť právnych záverov nie je právne relevantná, lebo prípadne nesprávne právne posúdenie veci prípustnosť dovolania nezakladá. Skutočnosť, že účastník má odlišný názor, než konajúce súdy, bez ďalšieho nezakladá a nedokazuje ním tvrdenú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) je prípustným dovolacím dôvodom (ktorý možno uplatniť vtedy, ak je dovolanie prípustné), ale samo nesprávne právne posúdenie vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, účel bezpečnostnej previerky , rozhodovanie v konaní o utajovaných skutočnostiach, Psychofyziologické overenie pravdovravnosti, spôsob konania bezpečnostných previerok
Právna veta: Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou podľa odseku 1 vykoná ten orgán, ktorý vykonal bezpečnostnú previerku, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. Súčasťou bezpečnostného pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti, ktoré možno uskutočniť, iba ak navrhovaná osoba o to požiada. O takej možnosti musí byť navrhovaná osoba poučená. Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby v priebehu bezpečnostného pohovoru v rozpore so zistenými skutočnosťami, ktoré by mohli byť prek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, právo odpočítať daň z tovaru alebo služby, dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, zisťovanie a preverovanie základu dane, správne určenie a vyrubenie dane, dokazovanie správcu dane
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že účelom daňovej kontroly a daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Daňový poriadok preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti daňového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: základné ustanovenia - nekalá súťaž, nekalosúťažné konanie, spotrebitelia
Právna veta: Účtovanie vyšších cien, ako sú ponúkané ceny uvedené priamo pri tovare, je na ujmu spotrebiteľa a je tým naplnená skutková podstata nekalosúťažného konania v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subjektívny pocit o nespravodlivosti konania, subjektívna domnienka obžalovaného o zaujatosti sudcov, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Pri úvahách, či v konkrétnom prípade sú dané dôležité dôvody odňatia a prikázania veci, treba hodnotiť všetky do úvahy prichádzajúce argumenty pre takýto postup aj v ich vzájomnej súvislosti. Pritom dôvody na odňatie a prikázanie veci čo do opodstatnenosti a závažnosti musia byť zrovnateľné s významom ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov. Ústavným zákonom zo dňa 9. januára 1991, číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a tiež prijatím Ústavy Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. októbra 1992, výrazne stúpol význam ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov. Vypl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, zaujatosť sudcu vo vzťahu k subjektom konania
Právna veta: Inštitút vylúčenia sudcov z vykonávania úkonov trestného konania je jedným z prostriedkov zabezpečenia ústavnej požiadavky nestrannosti sudcov v konaní. Nestrannosť možno definovať ako absenciu predsudku, zaujatosti, a možno ju posudzovať jednak z hľadiska vnútorného psychického vzťahu sudcu k veci a k jednotlivým subjektom konania, t.j. z hľadiska toho, čo si sudca myslí pro foro interno (ide o tzv. subjektívny prístup), a na druhej strane z hľadiska vonkajších záruk nestrannosti, ktoré sudca poskytuje (tzv. objektívny prístup). Zaujatosť sudcu vo vzťahu k veci sa dá označiť ako stav, keď je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prekážka pozitívneho rozhodnutia, nesplnenie povinnosti nahradiť škodu spôsobenú trestným činom, osvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe
Právna veta: Prekážkou pozitívneho rozhodnutia podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia je okrem iného zistenie, že odsúdený nesplnil uložené mu obmedzenia alebo povinnosti. Takouto prekážkou nie je však nesplnenie povinnosti nahradiť škodu spôsobenú trestným činom, vyplývajúcej z výroku o náhrade škody z právoplatného rozsudku alebo trestného rozkazu ale iba nesplnenie povinnosti nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu, uloženej v zmysle § 51 ods. 4 písm. c/ Tr. por. podľa § 50 ods. 2 Tr. zák. v rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, podmienečné prepustenie z výkonu trestu
Právna veta: Účelom inštitútu podmienečného prepustenia je umožniť odsúdeným, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, aby preukázali, že ďalší výkon uloženého trestu v nápravnovýchovnom ústave už nie je potrebný a taktiež motivovať odsúdených možnosťou skoršieho prepustenia z výkonu trestu k takému správaniu, ktoré by ich malo viesť k lepšej resocializácii a náprave spoločenských vzťahov, narušených ich trestnou činnosťou. Podstatou tohto inštitútu je aj skutočnosť, že sa neuplatňuje plošne, ale iba vo vhodných prípadoch, teda iba u niektorých odsúdených.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydanie vyžiadanej osoby, konanie o európskom zatýkacom rozkaze, príslušnosť podľa zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii
Právna veta: Konanie o európskom zatýkacom rozkaze nekončí právoplatnosťou rozhodnutia o výkone tohto rozkazu, ale až samotnou realizáciou vydania vyžiadanej osoby do cudziny. Ak sa v období po právoplatnosti rozhodnutia o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu a pred vydaním vyžiadanej osoby do cudziny začalo konanie o uznaní a výkone rozhodnutia vydaného súdom členského štátu Európskej únie podľa zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z., na ktoré sa vzťahuje vyššie uvedený európsky zatýkací rozkaz (o vykonaní ktorého už bolo rozhodnuté), je na toto konanie príslušný súd podľa § 12 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: podmienky pre odpočítanie DPH, odpočet dane z pridanej hodnoty, uplatnenie práva na odpočítanie DPH, Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku, účel dosahovania príjmu z podnikania na pokračujúcom základe
Právna veta: V podstate možnosť odpočítania dane je viazaná na účel použitia prijatých tovarov a služieb (§ 49 ods. 2 zákona o DPH), z ktorých si platiteľ v postavení odberateľa pri zdaniteľnej transakcii uplatňuje odpočítanie DPH. Podmienkou pre odpočítanie dane je, že kúpený tovar alebo služba budú použité na účely podnikania platiteľa v postavení nadobúdateľa, teda musí tu byť priama väzba medzi jednotlivým prijatým zdaniteľným plnením a poskytnutým plnením v ďalšom stupni výroby alebo distribúcie realizovanej platcom DPH. To znamená, že nadobúdaný hmotný majetok alebo služby, a to vzhľadom na ich obvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti proti všetkým sudcom, delegovanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom mie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, kolúzna väzba
Právna veta: Hoci doslovné znenie Trestného poriadku nepripúšťa nahradenie väzby procesnými prostriedkami uvedenými v ustanovení § 80 ods. 1 Trestného poriadku a § 81 ods. 1 Trestného poriadku v prípade ak je u obvineného zistený a ustálený dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku – tzv. kolúzna väzba, v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. III.ÚS 100/2004, I.ÚS 230/2004) a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 57/2005) sa pripustila možnosť nahradenia väzby aj vo vzťahu k dôvodom tzv. kolúznej väzby, a to s poukazom na ustanovenie článku 5 ods. druhá veta Do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu
Právna veta: K podmienkam konania na strane súdu patria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú práva a povinnosti súdu ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takou vlastnosťou je aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je príslušný konať a rozhodovať o veci v inštančnom postupe. Chýbajúca funkčná príslušnosť na prejednanie určitej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania. Občiansky súdny poriadok v § 10 a nasl. určuje funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky je príslušný na rozhodovanie o odvolaniac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Správne delikty podľa zákona o perzistentných organických látkach , prekluzívna lehota, perzistentné organické látky , administratívne rozhodnutie o správnom delikte
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v súlade s § 7 ods. 6 prvá veta zákona o perzistentných organických látkach, je zrejmé, že určenie začiatku plynutia jednoročnej subjektívnej prekluzívnej lehoty sa odvíja od výkladu pojmu „... keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti ...“. Podľa názoru Najvyššieho súdu SR, uvedené sa vzťahuje na určitú právnu skutočnosť, z ktorej plynie dôvodné podozrenie, že k porušeniu došlo. Deň, kedy je táto skutočnosť správnemu orgánu známa, je deň, kedy správny orgán zistil porušenie zákona, t.j. poznal, že došlo ku konaniu obsiahnutému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojmové zložky reklamy, sponzoring, reklama a telenákup, sponzorovanie
Právna veta: Pokiaľ ide o definíciu pojmov „reklama“ versus „sponzoring“, najvyšší súd dospel zhodne s krajským súdom k právnemu názoru, že odvysielané komunikáty v znení: „Jedinečný nosový sprej na každodenné čistenie nosa s obsahom morskej vody. Pre deti aj pre dospelých“ naplnili obsahovo pojmové zložky reklamy, pretože poukazuje na jeho výnimočnosť a teda dochádza k podpore predaja tohto produktu. Komunikát „Fantasia viac ako jogurt“ obohatený o vizuálnu zložku (v nasledujúcom zábere je približne po prsia zobrazená žena ako si pomaly smerom dolu vyťahuje lyžičku z úst, pričom ju tesne obopína perami. M ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezplatné poskytnutie právnych služieb, odmena advokáta
Právna veta: Najvyšší súd SR dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 4 zákona o advokácii, ktoré predstavuje alternatívu k bezplatnej právnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Centra právnej pomoci. Je však vždy a výlučne na posúdení advokáta, či klient spĺňa predpoklady pre poskytnutie právnych služieb v režime § 24 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Ide o súkromnoprávny vzťah a klient nemôže nútiť alebo autoritatívne od advokáta bezplatné poskytnutie právnych služieb požadovať.
Meritum: Daňové konanie
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, daňové orgány
Právna veta: Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyňatie z právomoci slovenských súdov, člen diplomatického zboru Slovenskej republiky, diplomatické výsady a imunity
Právna veta: Právne úkony člena diplomatického zboru v Slovenskej republike, ktoré majú súkromnoprávnu povahu nemožno považovať za úkony súvisiace so zastupovaním záujmov vysielajúcej krajiny. Právomoc súdu Slovenskej republiky je daná aj vtedy, ak sa osoby požívajúce imunity a výsady dobrovoľne podrobia jeho právomoci. O taký prípad ide, ak sa strany v zmluve dohodli, že v prípade súdneho sporu je príslušný súd Slovenskej republiky. Z právomoci súdu Slovenskej republiky je vyňatý spor, stranou ktorého je osoba, ktorej diplomatické výsady a imunity pretrvávajú podľa článku 39 bod 2 Viedenského doho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti vznesená proti sudcom Krajského súdu
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu. Z článku 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a článk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, podvod, uvedenie do omylu
Právna veta: Trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu, alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku škodu veľkého rozsahu. Uvedením do omylu sa rozumie konanie, ktorým páchateľ predstiera okolnosti, ktoré nie sú v súlade so skutočným stavom veci, pričom môže ísť o konanie, opomenutie aj konkludentné konanie. Pričom konanie spočíva napríklad v predložení nepravdivých, resp. sfalšovaných podkladov, na základe ktorých b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výklad niektorých pojmov §10, zhoda konania a následku, totožnosť skutku v trestnom konaní, závislosť totožnosti na podstate skutku
Právna veta: Totožnosť skutku znamená jeho zhodnosť, identitu, vyžaduje skúmanie, či sa trestné konanie týka tej istej udalosti vo vonkajšom svete toho istého skutkového deja, preto musí byť skutok, pre ktorý je obvinený trestne stíhaný, presne označený s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne s uvedením iných skutočností, pokiaľ ich treba na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. To ale neznamená, že musí ísť od začiatku trestného stíhania až do jeho skončenia o naprostú zhodu popisu udalosti, o ktorej sa rozhoduje, t.j. že v uznesení o vznesení obvinenia, v obžalobe a v rozsudku sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie proti ušlemu, snaha odsúdeného vyhýbať sa trestnému stíhaniu pobytom v cudzine
Právna veta: Charakteristickou črtou konania proti ušlému je to, že orgánom činným v trestnom konaní, resp. súdu nie je obvinený k dispozícii, a to z dôvodu jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky, alebo vzhľadom na to, že jeho pobyt nie je týmto orgánom známy. Ide o osobitný spôsob konania proti osobe, ktorú nemožno postaviť pred súd, pretože sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva (Rozhodnutie č. 21 uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 03/2010). Na začatie konania proti ušlému nestačí iba konštatovanie orgánu čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútne autorské práva bez určenia hodnoty, odúmrť, dedenie absolútnych autorských práv
Právna veta: Absolútne majetkové autorské práva smerujú proti každému. Tieto práva nezanikajú ani udelením súhlasu tretím osobám na konkrétne, časovo obmedzené, použitie diela licenčnou zmluvou v zmysle autorského zákona. Ako majetkové práva sú tiež predmetom dedenia; s prihliadnutím však na to, že nemožno určiť, v akom rozsahu budú počas doby autorskoprávnej ochrany zhodnocované, sú položkou aktív dedičstva „bez určenia ich hodnoty“. Povaha absolútnych majetkových autorských práv, a teda aj dedenie týchto práv má určité osobitosti, ktoré všeobecná úprava dedenia nezohľadňuje a z toho dôvodu túto všeobecnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia podľa § 65 Správneho poriadku, zrušenie právoplatného rozhodnutia stavebného úradu mimo odvolania, procesné pochybenia stavebného úradu
Právna veta: Inštitút mimo odvolacieho konania upravený v správnom poriadku predstavuje ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Na rozdiel napr. od obnovy konania jeho účelom je odstrániť právne pochybenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s povahou tohto mimoriadneho opravného prostriedku upriamuje pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Sž/31/2002, v ktorom sa konštatuje, že „... Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Teda správne konanie – procedúra výlučne sleduje, aby bola zaistená správna apl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, nečinnosť orgánu verejnej správy, porušenie práva na konanie bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Podmienenie použitia procesných prostriedkov nahradenia väzby podľa § 80 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Trestného poriadku a § 81 ods. 1 Tr. por. výnimočnými okolnosťami prípadu v zmysle § 80 ods. 2 a § 81 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku upresňuje článok 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na účely postupov vnútroštátnych orgánov pri rozhodovaní o väzbe tak, že zohľadňuje nielen závažnosť skutku, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (obzvlášť závažný zločin), ale aj správane sa obvineného, ktorý nerešpektuje dobrodenie vo forme predchádzajúceho ponechania na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na konanie bez zbytočných prieťahov, nečinnosť správcu dane, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: V ustanoveniach § 250t a § 250u O.s.p. je upravený osobitný druh konania v správnom súdnictve, a to konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, v rámci ktorého sa fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Nečinnosť správneho orgánu predstavuje nezákonný jav správneho orgánu a nastáva v okamihu, keď správny orgán vo veci nekoná, je pasívny, hoci v zmysle zákona je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie, hrubé porušenie služobnej prísahy, prepustenie zo služobného pomeru
Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že služobný pomer príslušníka PZ je inštitútom verejného práva. Právna povaha služobného pomeru príslušníka PZ vyplýva zo zvláštnej povahy zamestnávateľa policajta, ktorým je štát ako primárny nositeľ verejnej moci. Príslušník PZ sa prostredníctvom svojho zamestnávateľa priamo zúčastní na výkone verejnej moci, preto má štát výsostné oprávnenie jednostrannými aktmi tiet vzťahy zakladať, meniť alebo rušiť. Požadované vlastnosti (čestnosť, statočnosť, disciplína a pripravenosť vynaložiť svoje sily na ochranu verejného poriadku a majetku občanov) sú základnými predpokladmi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyučovanie rekreačnej jazdy na koni, bezodplatné využitie koní pre zdravotne postihnuté deti, chov koní na jazdecké účely, samostatne hospodáriaci roľník, daňové výdavky podľa § 21 Zákona o dani z príjmov
Právna veta: Osvedčenie o činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka automaticky neznamená, že chov koní na jazdecké účely má charakter práve takejto činnosti. Právny status samostatne hospodáriaceho roľníka je upravený v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, v znení neskorších predpisov. Oprávnenie samostatne hospodáriaceho roľníka znamená, že ide o podnikateľa, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Taktiež tento status môžeme klasifikovať ako činnosť fyzickej osoby, ktorá vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zmluvná mzda, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, Dohoda o zmene pracovnej zmluvy, nárok na mzdu
Právna veta: Najvyšší súd súhlasí s odôvodnením rozsudku odvolacieho súdu v zmysle ktorého v sporoch o zaplatenie mzdy (alebo jej časti) je rozhodujúce, či sú splnené predpoklady pre vznik nároku na ňu vyplývajúce zo mzdového predpisu alebo kolektívnej zmluvy alebo pracovnej či inej zmluvy. Treba skúmať, či je žalobným návrhom uplatnená zložka mzdy, ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať (ide vtedy o nárokovú zložku mzdy) alebo zložka mzdy, na ktorú vzniká nárok až na základe osobitného rozhodnutia zamestnávateľa o jej priznaní (v takom prípade ide o nenárokovú zložku mzdy). Pre nenárokovú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Vodná fajka
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz fajčenia, výrobok určený na fajčenie, fajčenie cigariet
Právna veta: Vodná fajka je výrobok, ktorý je určený na fajčenie, a preto je predaj vodnej fajky formou podomového azásielkového predaja zakázaný a takéto deliktuálne konanie je sankcionovateľné.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákona, reštitučný nárok, zmiernenie následkov niektorých majetkových krív
Právna veta: Účelom zákona č. 229/1991 Zb. je zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd z obdobia rokov 1948 až 1990, obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde a úprava niektorých vlastníckych vzťahov v uvedených súvislostiach. Pri výklade ustanovenia § 1 citovaného zákona o rozsahu pôsobnosti tohto zákona, je potrebné mať na zreteli záujem oprávnených osôb, pokiaľ uplatnili výzvou nárok na vydanie veci, pôdy, budov a stavieb patriacich k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, ak sa obrátili na organizácie, o ktorých podľa objektívnych hľadísk boli presvedčené, že ich majetok držia a to v leho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: chránená dielňa a chránené pracovisko, stavebná činnosť, princípy prideľovania zákazky
Právna veta: Stavebná činnosť, realizovaná ako výsledok verejného obstarávania uchádzačmi so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, nie je činnosťou, ktorú zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedzuje alebo zakazuje.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: pomerná časť dohodnutej podielovej odmeny, mať plný úspech vo veci, podielová odmena, tarifná odmena, zmluva o poskytnutí právnej pomoci, určenie odmeny advokáta
Právna veta: Vyhl. č. 163/2002 Z. z. rozlišuje zmluvnú a mimozmluvnú odmenu advokáta. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnej pomoci sa môže advokát dohodnúť s klientom na druhu zmluvnej odmeny. Ak nedôjde k dohode podľa § 2 ods. 1 cit. vyhlášky, predpokladá sa, že advokát sa dohodol s klientom na odmene určenej podľa ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 2 ods. 2 cit. vyhlášky). Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob, výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny musí byť v súlade s dobrými m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo sťažovateľa na prístup k súdu, regulačná funkcia preddavku na trovy konania, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania
Právna veta: Účelom zavedenia ustanovenia § 141a do Občianskeho súdneho poriadku je ochrániť majetkové záujmy odporcu, ktorému v tomto konaní vznikajú náklady, ktoré mu v prípade úspechu vo veci nemusia byť uhradené z rôznych dôvodov, čiže svojim spôsobom preddavkovo obmedzovať podávanie svojvoľných návrhov na začatie konania. Aj keď je potrebné na jednej strane rešpektovať tento účel zákona, na strane druhej je ale potrebné dbať na to, aby bola zachovaná primeraná (proporcionálna) rovnováha medzi regulačnou funkciou preddavku na trovy konania a právom sťažovateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana maloletých, zásada proporcionality, označovanie programov v televíznom vysielaní podľa vekovej vhodnosti, naliehavá spoločenská potreba
Právna veta: K námietke navrhovateľky týkajúcej sa porušenia zásady proporcionality a údajnej diskriminácie navrhovateľky najvyšší súd má za to, že keďže je stanovená povinnosť uvedená v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., zákonodarca dal jednoznačne najavo naliehavú spoločenskú potrebu pre označovanie programov v televíznom vysielaní podľa vekovej vhodnosti. Pokiaľ ide o zásadu proporcionality, odporkyňa sa dostatočne vysporiadala s touto námietkou a je potrebné zdôrazniť, že existuje naliehavá spoločenská potreba na uplatňovanie JSO, pretože rodič musí mať pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: patrí v roku 2015 plat, platobné pomery sudcov, reštrikčný zásah, nepriaznivá ekonomická situácia štátu, dočasná povaha, svojvôľa zákonodarcu
Právna veta: Reštrikčný zásah zákonodarcu do platových pomerov sudcov je z ústavného hľadiska akceptovateľný a udržateľný v prípade, ak sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky viažuce sa na posudzovaný reštrikčný zásah: a) ide o zásah, ktorý je primerane (dostatočne) odôvodnený nepriaznivou ekonomickou situáciou štátu, primeraný tejto ekonomickej situácii a zároveň neohrozujúci štandardnú životnú úroveň sudcov, b) ide o zásah, ktorý má dočasnú povahu a trvá len nevyhnutnú dobu, c) ide o zásah, ktorý nie je prejavom svojvôle zákonodarcu. Funkciu všeobecne záväznej interpretácie ústavy plnia nielen r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vykonanie funkčnej skúšky, určenie ceny elektriny z obnoviteľných zdrojv, práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
Právna veta: Z relevantných ustanovení vyhlášky o cenovej regulácii vyplýva, že relevantnou skutočnosťou pre určenie ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je čas uvedenia zariadenia na výrobu el. energie do prevádzky, pričom podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona o podpore OZE zariadenie na výrobu el. energie sa považuje za uvedené do prevádzky dňom úspešného vykonania funkčnej skúšky pripojenia tohto zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej (rozumej funkčnej skúšky) spôsob a podmienky vykonania m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva- ,,titulus", právo na súdnu ochranu, bezdôvodné obohatenie, podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, zhodnocovanie nehnuteľnosti
Právna veta: Poskytnutie peňažných prostriedkov tretej osobe na nadobudnutie nehnuteľnosti, prípadne zhodnocovanie nehnuteľnosti tretej osoby je zásadne považované za investíciu do cudzieho majetku a môže byť právnym titulom na prípadné vymáhanie poskytnutých prostriedkov ako bezdôvodného obohatenia, zásadne však samo osebe nepredstavuje právny titul na nadobudnutie spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Všeobecný súd neposkytol sťažovateľke dostatočnú ochranu jej základného práva upraveného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, keďže interpretoval príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nadobúdaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeny na veci, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , zásada autonómie vôle, dispozitívny charakter, dohoda medzi účastníkmi
Právna veta: Navrhovateľ svoj nárok na náhradu vynaložených nákladov opieral o znenie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa názoru súdu je toto ustanovenie dispozitívneho charakteru a umožňuje odchylné dojednania v zmluve. Z textu nájomnej zmluvy vyplýva vôľa účastníkov zmluvného vzťahu na vylúčenie aplikácie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výklad ustanovenia § 574 ods. 2 vo vzťahu k § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka je nutné posúdiť s prihliadnutím na rozhodujúcu zásadu súkromného práva, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvod zaujatosti , návrh na povolenie obnovy konania, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Terajší návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania nevychádza zo žiadnych nových skutočností alebo dôkazov, ale výlučne poukazuje na nezákonný postup pri rozhodovaní o treste v tom, že nemalo byť u neho použité ustanovenie § 43 ods. 1 Tr. zák. a teda mu bol nezákonne uložený trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. V tomto smere nejde o novú skutočnosť ale o výhradu alebo námietku právnej povahy, subsumovateľnú pod dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. a preskúmateľnú len v dovolaco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie veci z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výkon povolania, vec, ktorá má a môže slúžiť výlučne výkonu povolania len jedného z manželov, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria okrem iného veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia výkonu povolania len jedného z manželov. Aby vec bola z toho dôvodu vylúčená z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, musí spĺňať podmienku, že ide o vec, ktorá má a môže slúžiť výlučne výkonu povolania len jedného z manželov a ktorá zároveň (po jej získaniu k tomuto účelu) skutočne slúži výlučne len jednému z manželov. Pokiaľ vec môže slúžiť i druhému z manželov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , daňové výdavky, správca dane, platiteľ dane, dokazovanie v daňovom konaní
Právna veta: Ak platiteľ dane nepreukázal uskutočnenie zdaniteľného plnenia (čo platí aj pre uplatnenie daňového nákladu) faktúrami s položkovitým popisom druhu a ceny dodaných tovarov od dodávateľa, znáša dôkazné bremeno správca dane. Žalobca počas výkonu daňovej kontroly a ani vo vyrubovacom konaní nepredložil okrem dodávateľských faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, žiadne iné dôkazy, ktorými by preukázal, že práce pre neho vykonali a materiál mu dodali spoločnosti. Správca dane preto vykonal rozsiahle dokazovanie, vypočul aj opakovane svedkov, aby sa potvrdi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť odvolania, procesné zavinenie na zastavení exekúcie, zastavenie exekúcie , trovy exekúcie znáša oprávnený
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že citované ustanovenie § 203 ods. 1 Exekučného poriadku je účinné od 1. februára 2002, pričom v prípade zastavenia exekúcie umožňuje (všeobecnému) súdu zaviazať oprávneného na náhradu nevyhnutých trov exekúcie ostatných účastníkov konania. Predpokladom uloženia tejto povinnosti oprávnenému je uváženie (všeobecného) súdu o miere a intenzite jeho procesného zavinenia na zastavení exekúcie. Hoci citované ustanovenie vo svojom texte nesporne obsahuje aj zákonnú možnosť nepriznať náhradu trov zastavenej exekú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: občianske súdne konania, konanie vo veci samej, konanie o dedičstve, neodkladné opatrenia
Právna veta: Neodkladné opatrenia podľa § 175e OSP sú dočasné opatrenia, vo svojom charaktere (zmysle a funkcii) zhodné s tým čo všeobecné ustanovenia OSP nazývajú „predbežné opatrenia“. Od predbežných opatrení v iných občianskych súdnych konaniach sa líšia len tým, že v konaní o dedičstve ich súd má vykonať aj bez návrhu. Jak Najvyšší súd tak aj Ústavný súd vo svojej konštantnej judikatúre mnoho krát uviedli že konanie o predbežnom opatrení a konanie vo veci samej sú dve rozličné konania a úkony súdu v každom z nich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podiely oboch manželov sú rovnaké, spoločný majetok manželov, vyporiadanie BSM, refundačný nárok
Právna veta: Podľa § 150 OZ pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: doručovať písomné podania len elektronickými prostriedkami, poučenie v rozhodnutí, daňový subjekt , podania podľa daňového poriadku
Právna veta: Systematickým a gramatickým výkladom možno dôjsť k záveru, že § 14 Daňového poriadku obsahuje právnu úpravu týkajúcu sa, resp. bližšie špecifikujúcu spôsob doručovania elektronickými prostriedkami. Krajský súd dáva do pozornosti, že účinnosť § 14 Daňového poriadku bola odložená v ust. § 165b Daňového poriadku od 01.01.2014, pričom daňové subjekty mali dostatočný čas sa snovými povinnosťami oboznámiť a ich zavedenie bolo daňovou správou verejne prezentované. Podľa názoru krajského súdu, poučenie v rozhodnutí nemusí obsahovať informáciu, že konkrétny da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: poprieť pohľadávku, hlasovacie práva, veritelia pohľadávok, oprávnenie popierať pohľadávky, zloženie preddavku
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v posudzovanom prípade boli pre rozhodnutie okresného súdu relevantné ustanovenia § 32 zákona o konkurze týkajúce sa popretia a zistenia pohľadávky. Z dôvodovej správy k novele č. 348/2011 Z. z. pritom vyplýva, že cieľom tohto zákona bolo (okrem iného) „umožniť veriteľom popierať pohľadávky iných veriteľov so súčasným zavedením prekážok obmedzujúcich zneužívanie tohto práv“. Čo sa týka popierania pohľadávok, dôvodová správa uvádza: „Podľa teraz platnej právnej úpravy opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná pasivita účastníkov konania, princíp arbitrárneho poriadku, právo požiadať o odročenie pojednávania, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 OSP je jedným z prejavu princípu arbitrárneho poriadku (v zmysle ktorého je súd povinný uskutočniť konanie tak, aby vydal meritórne rozhodnutie i bez súčinnosti účastníkov) a princípu oficiality. Sporové konanie je ovplyvňované princípom dispozičným, ktorý predvída aktivitu účastníkov konania. Aj v prípade procesnej pasivity účastníkov konania je súd povinný uskutočniť konanie a rozhodnúť. V prípade, ak účastník konania však požiadal o odročenie pojednávania, súd zváži dôležitosť dôvodov a zároveň posúdi, či nejde zo strany účastníka konania o obštrukčnú žiadosť o odro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Súdna rada Slovenskej republiky, ústavný orgán súdnej moci, princíp inkompatibility, jednomandátové volebné obvody
Právna veta: Súdna rada Slovenskej republiky je osobitný nezávislý ústavný orgán súdnej moci garantujúci predovšetkým nezávislé postavenie súdnej moci a sudcovskú legitimitu, zodpovedajúci za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnictva, ako aj transparentnosť súdnictva, a tak by mala byť plnohodnotným partnerom moci zákonodarnej a výkonnej. Princíp inkompatibility výkonu funkcie predsedu a podpredsedu súdu s funkciou člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Prijatím preskúmavaných ustanovení zákonnej novely č. 467/2011 Z. z. k zákonu o súdnej rade, t. j. s účinnosťou od 1. januára 2012, zákonodarca zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právna istota účastníkov, rozpor s dobrými mravmi, účinky premlčania, poctivý obchodný styk
Právna veta: Podľa § 265 Obchodného zákonníka, výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu. V porovnaní s § 3 Občianskeho zákonníka, ktorý zakazuje výkon práva v rozpore s dobrými mravmi, v prípade ust. § 265 Obchodného zákonníka ide o konkretizáciu a prispôsobenie tohto pojmu na oblasť obchodných vzťahov. V prípade § 265 nemôže ísť o rozpor s dobrými mravmi vôbec, ale vždy musí byť preukázaný zreteľný rozpor so zásadami poctivého obchodného styku. Právo namietnuť premlčanie nároku je právom, ktoré je uprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zánik vymáhateľnosti, neprihlásiť pohľadávku riadne a včas, zánik nároku, uznesenie o potvrdení plánu, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie
Právna veta: Veriteľ môže uplatňovať svoje právo v reštrukturalizácii len ak si prihlási pohľadávku formou prihlášky riadne a včas. Právnym dôsledkom neuplatnenia pohľadávky je zánik nároku. Veriteľovi nezaniká právo, ale len nárok, teda možnosť vymáhať si pohľadávku voči dlžníkovi. K zániku nároku dochádza momentom zverejnenia uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku (§ 155). Účinky potvrdenia plánu nastávajú zverejnením uznesenia súdu o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku. Potvrdenie plánu súdom spôsobuje zánik vymáhateľnosti tých pohľadávok, ktoré si veriteli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc generálnej prokuratúry, logický myšlienkový postup, pravdivosť či nepravdivosť tvrdených skutočností, zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: Podľa § 132 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zákon vychádza zo zásady voľného hodnotenia dôkazov, ktorá vyjadruje, že záver, ktorý si sudca urobí o pravdivosti či nepravdivosti tvrdených skutočností vzhľadom k správam získaným z vykonaných dôkazov, je vecou vnútorného presvedčenia a jeho logického myšlienkového postupu. Do právomo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyzvať na vrátenie bezdôvodného obohatenia, právna kvalifikácia nároku, iura novit curia, právo na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa uplatňuje zásada „iura novit curia“. To v praxi znamená, že účastníci konania nie sú povinní uplatnené nároky ani obranu proti nim právne kvalifikovať, pretože právo na kvalifikáciu je vecou súdu. Účastníci konania musia však uviesť rozhodujúce skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby nárok žalobcu prípadne obranu žalovaného správne právne kvalifikoval. Takéto rozhodné skutočnosti pre správnu kvalifikáciu nároku žalobcu boli v návrhu na začatie konania uvedené. Pokiaľ súd prvého stupňa zaviazal žalovaného aj k zaplateniu úroku z omeškania, o tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: redukcia zákonom ustanovených podmienok, princíp rovnosti procesných strán, právoplatný odsudzujúci rozsudok, rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí, zahladenie odsúdenia
Právna veta: Neakceptovateľnosť argumentu najvyššieho súdu, podľa ktorého by priznanie práva podať dovolanie v danom prípade bolo v rozpore s princípom rovnosti procesných strán, pretože ak by túto možnosť mal odsúdený, nutne by musela byť pripustená aj u generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), ktorý by mohol podať dovolanie aj v neprospech odsúdeného smerujúce k zhoršeniu jeho postavenia, čo by následne umožňovalo otvorenie už ukončeného trestnoprávneho vzťahu a zvrátenie priaznivých výsledkov pre odsúdeného s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, voľnočasová aktivita sudcu, legitímny záujem médií, ochrana súkromia sudcu
Právna veta: Voľnočasová aktivita sudcu, zvlášť ak ide o poľovníctvo, ktoré má významný sociálny rozmer, môže byť predmetom legitímneho záujmu médií, pričom skutočnosť, že ide o voľnočasovú aktivitu, nemôže byť sama osebe dôvodom na uprednostnenie ochrany súkromia sudcu pred ochranou slobody prejavu médií. Z hľadiska intenzity ochrany súkromia požíva predseda súdu nižšiu mieru ochrany ako ostatní sudcovia príslušného súdu, keďže predseda súdu symbolizuje súd, na čele ktorého stojí, zastupuje ho a reprezentuje navonok. To platí zvlášť vtedy, ak ide o funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na primerané hmotné zabezpečenie, priamo aplikovateľné subjektívne práva, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
Právna veta: Článok 19 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím neobsahuje priamo aplikovateľné subjektívne práva fyzických osôb, ale je pozitívnym záväzkom štátu, resp. upravuje zásady, ktoré je zmluvný štát povinný inkorporovať do svojho právneho poriadku a orgány aplikácie práva sú povinné tieto zásady zohľadňovať pri aplikácii príslušných vnútroštátnych normatívnych právnych aktov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neplatnosti zmenky, zmenkový dlžník, abstraktný cenný papier, podstatné náležitosti vlastnej zmenky
Právna veta: Zmenka je vo všeobecnosti označovaná ako abstraktný cenný papier. V predmetnom prípade o pravosti žalovaným vystavenej vlastnej zmenke nie je možné mať pochýb. Obsahuje všetky náležitosti obsiahnuté v § 75 a nasl. Zákona zmenkového a šekového. Vašim mandantom namietaná rozdielnosť rodných čísel uvedených na samotnej zmenke nemá za následok jej neplatnosť. Podstatnou náležitosťou vlastnej zmenky je podpis toho kto zmenku vystavil (povinného zo zmenky/dlžníka). Rodné číslo je len vedľajší, pomocný údaj, ktorý slúži iba na to, aby bolo možné identifikovať zmenkového dlžníka pokiaľ by samotný podp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trovy vzniknuté pribratím splnomocnenca, priznať poškodenému trovy, poškodená osoba, povinnosť na náhradu trov poškodeného
Právna veta: Je nutné poukázať na to, že ustanovenie § 557 ods. 2 TP dáva súdu možnosť, nie povinnosť rozhodnúť, či a v akej výške prizná poškodenému trovy, ktoré mu vznikli uplatňovaním jeho nároku v trestnom konaní, a to aj v prípade nesplnenia obligatórnych podmienok požadovaných v § 557 ods. 1 TP, pričom zároveň pripúšťa veľkú dávku právnej úvahy a analýzy konkrétne danej situácie, so všetkými jej špecifikami. Súd sa preto zaoberal právnymi názormi vyššej súdnej úradníčky, pričom s argumentmi vyslovenými v napadnutom uznesení súhlasí a plne sa s nimi st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada ušlého zisku, nepomerné ťažkosti, ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami
Právna veta: Krajský súd aj na základe výsledkov ním zopakovaného dokazovania v odvolacom konaní dospel k záveru o vecnej správnosti tej časti rozsudku okresného súdu, ktorou bol sťažovateľ zaviazaný na zaplatenie náhrady ušlého zisku, keď tento nárok považoval v konaní, pokiaľ ide o právny základ, za preukázaný. Pri určení výšky ušlého zisku krajský súd postupoval podľa ustanovenia § 136 OSP, ktoré umožňuje súdu určiť výšku nárokov podľa svojej úvahy v prípade, ak výšku nárokov možno zistiť len s nepomernými ťažkosťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vzhliadnutie záznamu, vykonanie dôkazu ohliadkou, záznam z vysielania, zápisnica spísaná správnym orgánom
Právna veta: Čo sa týka námietky navrhovateľky, že oboznámenie sa s obsahom záznamu je vlastne vykonanie dôkazu ohliadkou a bolo povinnosťou odporkyne spísať o vykonaní dôkazu ohliadkou podľa § 22 ods. 1 správneho poriadku zápisnicu, najvyšší súd uvádza, že v žiadnom prípade nie je možné považovať vzhliadnutie záznamu za vykonanie dôkazného prostriedku ohliadkou. Dôkazný prostriedok ohliadka je oboznámenie sa s vonkajšími znakmi hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, nejde však o oboznámenie sa s jej obsahom, ako v prípade záznamu z vysielania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť začať konanie o priestupku, poriadkové lehoty, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Právna veta: V právnej teórii i právnej praxi rozlišujeme lehoty poriadkové, ktoré majú za cieľ usmerniť konanie príslušných orgánov v rámci určitých lehôt tak, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom a omeškaniu, bez toho, aby nedodržanie týchto lehôt malo vplyv na ďalší priebeh a výsledok konania a lehoty prepadné, prekluzívne, ktorých nedodržanie má za následok „stratu“, zánik, „prepad“ určitých práv a povinností. Zákonodarca síce stanovuje povinnosť začať konanie o priestupku najneskôr do 30 dní, avšak s nedodržaním 30 dňovej lehoty neviaže žiaden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vykázať daňovú stratu, povinnosť platiť minimálnu daň, správny poplatok, daňová licencia právnickej osoby
Právna veta: Napriek skutočnosti, že daňová licencia právnickej osoby spĺňa podmienky definície dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z., v skutočnosti táto minimálna daň nie je daňou, ale správnym poplatkom. Koncepcia jednotlivých druhov daní upravených v právnom poriadku Slovenskej republiky je nastavená tak, že daň je povinný priznať a odviesť subjekt, ktorému vznikla daňová povinnosť. Daňová licencia právnickej osoby zavedená zákonom č. 463/2013 Z. z. zavádza povinnosť platiť minimálnu daň napriek tomu, že podnikateľovi nevznikl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľskou zmluvou je, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, prednostne sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka
Právna veta: V preskúmavanom prípade je – aj bez vyriešenia otázky, či je opodstatnená námietka generálneho prokurátora o tom, že premlčanie práva malo byť posudzované podľa Obchodného (a nie Občianskeho) zákonníka – zrejmé, že ak by najvyšší súd zrušil mimoriadnym dovolaním napadnuté rozsudky a vec vrátil súdu prvého stupňa (okresnému súdu) na ďalšie konanie, musel by (okresný) súd vziať na zreteľ § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom by ako „orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy“ bol povinný prihliadnuť na zákonný dôvod, ktorý bráni priz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neuverejnenie predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, existencia protiprávnosti rozhodnutia obstarávateľa, náhrada škody za porušenie právneho pravidla v oblasti verejného obstarávania, zásada efektivity
Právna veta: 1. Právo Európskej únie, najmä zásada efektivity, bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podriaďuje podanie návrhu na účely získania náhrady škody za porušenie právneho pravidla v oblasti verejného obstarávania tomu, aby predtým došlo k určeniu protiprávnosti postupu zadávania dotknutej zákazky z dôvodu neuverejnenia predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, keď tento návrh na určenie protiprávnosti podlieha prekluzívnej lehote šesť mesiacov začínajúcej plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zadania predmetnej verejnej zákazky, a to nezávisle od toho, či navrhovateľ bol al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: doložka o úprave poplatkov, objektívny index spotrebiteľských cien , zmena zmluvných podmienok, právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, úprava poplatkov za poskytovanie služieb, elektronické telekomunikačné siete
Právna veta: 1. Smernica o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, sa má vykladať v tom zmysle, že úprava poplatkov za poskytovanie služieb týkajúcich sa elektronických telekomunikačných sietí a služieb, ktorá sa vykoná na základe doložky o úprave poplatkov obsiahnutej vo všeobecných obchodných podmienkach uplatňovaných spoločnosťou poskytujúcou tieto služby – pričom táto doložka stanovuje, že uvedená úprava závisí od objektívneho indexu spotrebiteľských cien zostaveného verejným orgánom, – nepredstavuje „zmenu zmluvných podmienok“ v zmysle tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obmedzenie hospodárskej súťaže, prenájom obhodných priestorov, referenčný trh, zmluva o obchodnom prenájme, postavenie zmluvných strán na trhu, analýza hospodárskeho a právneho kontextu
Právna veta: 1. Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že samotná skutočnosť, že zmluva o obchodnom prenájme, ktorá sa týka prenájmu veľkej plochy v obchodnom centre, obsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje nájomcovi, aby prenajímateľovi bránil v prenajatí obchodných priestorov iným nájomcom v tomto centre, neznamená, že cieľom tejto zmluvy je obmedziť hospodársku súťaž v zmysle uvedeného ustanovenia................. 2. Zmluvy o obchodnom prenájme, ako sú zmluvy dotknuté vo veci samej, možno považovať za dohody, ktoré majú „za následok“ vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: položky kombinovanej nomenklatúry, papierové indikátory teploty okolia, nezvratná zmena farby, indikátory teploty okolia potiahnuté plastovou fóliou, hygrometre s registračným značením
Právna veta: 1. Položka 9025 kombinovanej nomenklatúry uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa papierové indikátory teploty okolia prípadne potiahnuté plastovou fóliou, ktoré tak ako výrobky, o ktoré ide v prejednávanom prípade, prostredníctvom nezvratnej zmeny farby a bez možnosti následného opätovného použitia ukazujú, či sa dosiahla jedna alebo viacej prahových teplôt.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preprava odpadov, zmena trasy prepravy odpadu, tranzit cez iný hraničný priechod, ochrana životného prostredia a ľudského zdravia, sankcie za prepravu odpadu
Právna veta: 1. Článok 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že preprava odpadu, ktorý je uvedený v prílohe IV tohto nariadenia, do krajiny tranzitu cez iný hraničný priechod, než je priechod uvedený v doklade o oznámení a odsúhlasený príslušnými orgánmi, sa má považovať za podstatnú zmenu v podrobnostiach a/alebo v podmienkach odsúhlasenej prepravy, takže skutočnosť, že príslušné orgány neboli informované o tejto zmene, má za následok, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, verejnoprávny podnik zodpovedný za hospodársku činnosť, zabezpečovanie verejnej služby, manipulácia s intermodálnymi prepravnými jednotkami , zmluva o zabezpečovaní verejnej služby
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov sa má vykladať v tom zmysle, že pôsobnosť tejto smernice sa vzťahuje na situáciu, keď verejnoprávny podnik zodpovedný za hospodársku činnosť spočívajúcu v manipulácii s intermodálnymi prepravnými jednotkami poverí výkonom tejto činnosti iný podnik prostredníctvom zmluvy o zabezpečovaní verejnej služby, pričom tomuto podniku poskytne svoju infraštruktúru a potrebné zariadenia, ale neskôr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: príjmy zo závislej činnosti , právomoc štátu zdaniť príjmy , zamedzenie dvojitého zdanenia, dvojstranná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, právomoc zdaniť príjmy zo závislej činnosti , zásada zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania
Právna veta: 1. Zásady zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania, stanovené v článku 2 dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, podpísanej 21. júna 1999 v Luxemburgu, a článku 9 prílohy I tejto dohody, sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi nie je dvojstranná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, akou je dohoda z 11. augusta 1971 medzi Švajčiarskou konfederáciou a Spolkovou republikou Nemecko, zmenená a doplnená protokolom o revízii z 12. marca 2002, podľa ktorej právomoc zdaniť príjmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: technický prostriedok, distribútor signálov, vysielacia organizácia , verejný prenos, signály prenášajúce programy , povinnosti zaplatiť spravodlivú odmenu za vysielanie programov
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že vysielacia organizácia nevykonáva verejný prenos v zmysle tohto ustanovenia, ak vysiela svoje signály prenášajúce programy výlučne pre distribútorov signálov, pričom signály počas prenosu alebo v súvislosti s ním nie sú prístupné verejnosti, a títo distribútori následne poskytujú uvedené signály svojim predplatiteľom, aby si mohli pozrieť relácie, ibaže by zásah dotknutých distrib ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinností, porušeniu právnej normy, najlepší záujem dieťaťa , uznanie rozsudku, opatrovnícke právo k dieťaťu
Právna veta: 1. Pokiaľ s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa nedošlo k zjavnému porušeniu právnej normy, ktorá je považovaná za podstatnú pre právny poriadok členského štátu, alebo práva, ktoré je v tomto právnom poriadku uznané za základné, toto ustanovenie neumožňuje, aby súd tohto členského štátu, ktorý sa považuje za súd s právomocou rozhodnúť o opatrovníckom práve k dieťaťu, odmietol uznať rozsudok súdu iného členského štátu, ktorý rozhodol o opatrovníckom práve k tomuto dieťaťu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočet dane týkajúci sa osobnej situácie, sadzba vyplývajúca z účinného uplatnenia progresívnej sadzby z čistých príjmov, odpočet úrokov zaplatených z hypotekárneho úveru, režim zrážkovej dane, zaťaženie daňovníkov rezidentov, účel zrážkovej dane, výdavky na živobytie , daňové priznanie vo švédčine, konečné zdanenie v jednotnej sadzbe
Právna veta: 1. Rozdielne zaobchádzanie medzi daňovníkmi nerezidentmi a daňovníkmi rezidentmi, spočívajúce v tom, že hrubé príjmy tých prvých podliehajú konečnému zdaneniu v jednotnej sadzbe prostredníctvom zrážkovej dane, kým čisté príjmy tých druhých sa zdaňujú progresívnou sadzbou s tým, že je možné základ dane znížiť, je zlučiteľné s právom Únie pod podmienkou, že jednotná sadzba nie je vyššia ako sadzba vyplývajúca z účinného uplatnenia progresívnej sadzby z čistých príjmov po znížení základu dane na dotknutú osobu (pozri v tomto zmysle rozsudok Gerritse, C‑234/01, EU:C:2003:340, bod 53 a nasl.)..... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zadávanie verejných zákaziek na práce, poskytovanie služieb , regionálna entita členského štátu, vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní, minimálna hodinová mzda, povinnosť prijať na základe písomného vyhlásenia priloženého k ich ponuke záväzok
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej právnej úprave regionálnej entity členského štátu, ako je dotknutá vo veci samej, ktorá ukladá uchádzačom a ich subdodávateľom povinnosť prijať na základe písomného vyhlásenia priloženého k ich ponuke záväzok vyplácať zamestnancom, ktorí majú poskytovať plnenia v rámci dotknutej verejnej zákazky, minimálnu hodinovú stanovenú uvedenou právnou úpravou.......................... 2. Článok 26 smernice 2004/18, z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spoločná poľnohospodárska politika, priame platby, spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov, úroveň priamych platieb uplatniteľná v iných ako nových členských štátoch
Právna veta: 1. 1. Článok 7 ods. 1, článok 10 ods. 1 a článok 121 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, sa majú vykladať v tom zmysle, že pojem „úroveň priamych platieb uplatniteľná v iných ako nových členských štátoch“ treba chápať tak, že uvedená úroveň sa v roku 2012 rovnala 90 % úrovne všetkých priamych platieb, a že pojem „úroveň priamych platieb v nových členských štátoch“ treba chápať tak, že táto úroveň sa v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane, spätný odber obalov, spotrebná daň z určitých balení nápojov, smernica o obaloch a odpadoch z obalov, zabezpečenie prepravy obalov, predaj na diaľku a dodanie alkoholických nápojov
Právna veta: 1. Smernica o obaloch a odpadoch z obalov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava v spore vo veci samej, ktorá zavádza spotrebnú daň z určitých balení nápojov, ale stanovuje oslobodenie v prípade začlenenia týchto obalov do účinného systému spätného odberu obalov....................... 2. Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava, o akú ide v spore vo veci samej, podľa ktorej sa na predajcu usadeného v inom členskom štáte vzťahuje požiadavka povolenia na maloobch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: rozmnožovanie diela, priamy ani nepriamy komerčný cieľ , fotografický postup rozmnožovania diela , rozmnožovanie na papieri, primeraná kompenzácia
Právna veta: 1. Pokiaľ ide v autorskom práve o pojem „primeraná kompenzácia“,treba zaviesť rozlišovanie podľa toho, či rozmnožovanie na papieri alebo akýmkoľvek iným podobným spôsobom, ktorý sa uskutočňuje použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky, vykonáva ktorýkoľvek používateľ, alebo ho vykonáva fyzická osoba na súkromné použitie a s cieľom, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preplatenie dovolenky zamestnancovi, výpočet nároku na platenú dovolenku , zvýšenie počtu hodín práce odpracovaných pracovníkom, nárok na náhradu za nevyčerpanú platenú dovolenku, objem dovolenky, nárok na platenú dovolenku, výpočet zostatku nároku na platenú dovolenku, zvyšok nároku na platenú dovolenku
Právna veta: 1. V prípade zvýšenia počtu hodín práce odpracovaných pracovníkom majú členské štáty povinnosť stanoviť, že nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok, ktorý už vznikol, prípadne bol vyčerpaný, bude znova spätne vypočítaný v závislosti od nového rozvrhu práce uvedeného pracovníka. Nový výpočet sa musí vykonať za obdobie, v ktorom došlo k nárastu pracovného času........................ 2. Doložka 4 bod 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas a článok 7 smernice 2003/88 sa majú vykladať v tom zmysle, že výpočet nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok sa má vykonať podľa rovnaký ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručenie písomnosti prostredníctvom spôsobu odosielania, súkromné písomnosti, zachovanie práva alebo právneho nároku, obchodný zástupca, mimosúdna písomnosť
Právna veta: 1. Pojem „mimosúdna písomnosť“ uvedený v tomto článku zahŕňa nielen dokumenty vyhotovené alebo osvedčené orgánom verejnej moci alebo úradnou osobou, ale tiež súkromné písomnosti, ktorých úradné doručenie ich adresátovi s bydliskom alebo sídlom v cudzine je nevyhnutné na uplatnenie, preukázanie alebo zachovanie práva alebo právneho nároku v občianskej alebo obchodnej veci............. 2. Nariadenie č. 1393/2007 treba vykladať v tom zmysle, že doručenie mimosúdnej písomnosti v súlade s postupmi stanovenými týmto nariadením je prípustné, hoci žalobca už vykonal prvé doručenie tejto písomnosti p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preukázania existencie hromadného prepúšťania, zmluva na dobu určitú alebo na určitú úlohu, ukončenie pracovných zmlúv, podstatné náležitostí pracovnej zmluvy, pojem prepustenie, hromadné prepúšťanie zamestnancov, ukončenie pracovných zmlúv, povinnosti pri hromadnom prepúšťaní, podmienky hromadného prepúšťania
Právna veta: 1. Smernica o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúca sa hromadného prepúšťania, sa má vykladať v tom zmysle, že zamestnancov, ktorí uzavreli zmluvu na dobu určitú alebo na určitú úlohu, treba považovať za zamestnancov, ktorí sú v zmysle tohto ustanovenia „zvyčajne“ zamestnaní v danom zariadení................................. 2. Na účely preukázania existencie „hromadného prepúšťania“ v zmysle článku 1 ods. 1 prvého pododseku písm. a) smernice 98/59, ktoré spôsobuje uplatnenie tejto smernice, sa podmienka nachádzajúca sa v druhom pododseku tohto ustanovenia, a to že „ide asp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: zásada ekvivalencie, výkon práv vyplývajúcich z právneho poriadku Únie, právna úprava Únie, vykonávanie zásady právnej sily rozhodnutej veci , zmluva o dodávke dreva , náprava porušenia práva Únie
Právna veta: 1. Právo Únie vo všetkých prípadoch nenúti vnútroštátny súd neuplatniť vnútroštátne procesné normy, na základe ktorých súdne rozhodnutie nadobúda právnu silu rozhodnutej veci, napriek tomu, že by sa tým umožnila náprava porušenia práva Únie prostredníctvom tohto rozhodnutia (rozsudky Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, bod 22; Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, C:2009:506, bod 23; Komisia/Slovenská republika, C‑507/08, EU:C:2010:802, bod 60; Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, bod 59, a Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, bod 29).................. 2. Ak neexistuje právna úprava Únie v predme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účel zaistenia, nelegálny vstup na územie SR, readmisia, správne vyhostenie
Právna veta: Nemožno sa stotožniť so záverom prezentovaným v opravnom prostriedku, že účel zaistenia zanikol dňa 09.11.2015 z toho dôvodu, že nedošlo k odovzdaniu navrhovateľky na územie Maďarska a teda ďalšie zaistenie navrhovateľky je v rozpore s § 90 ods. 1 písm. d) ZoPC, nakoľko proces readmisie v zmysle bilaterálnej dohody môže trvať dlhší čas a na zabezpečenie tejto readmisie správny orgán stanovil adekvátnu lehotu, v zmysle ktorej aj zaistil navrhovateľku (najdlhšie do 25.01.2016) a súčasne s dňom zaistenia navrhovateľky začal realizovať úkony smerujúce k jej odovzdaniu, pričom táto doba zaistenia j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, dohoda o splnomocnení
Právna veta: Podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Z výpovede dlžníkov v obdobných veciach (napr. sp. zn. 23Sp/3/2013, 23Sp/2/2013) mal súd preukázané, že dohoda o plnomocenstve uzavretá so splnomocnencom ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci bola so splnomocniteľom uzatváraná bez toho, že by túto spoločnosť poznal, alebo že by poznal jej predsedu. Splnomocnenec - ProHelp združenie občianskoprávnej pomoci s dlžníkmi nekomunikuje, s dlžníkmi sa pri poskytovaní právnej pomoci n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dohoda o čiastočnom vyporiadaní BSM
Právna veta: Pokiaľ navrhovateľka v podanom odvolaní uvádzala neplatnosť dohody o čiastočnom vyporiadaní BSM, je potrebné uviesť, že od účinnosti novely Občianskeho zákonníka zákonom č. 131/1982 Zb. (1. apríla 1983) sa objavili argumenty, že nie je účelné postupovať podľa dovtedajšej súdnej praxe a právna teória pripúšťala výklad, podľa ktorého dohoda o čiastočnom vyporiadaní BSM je platná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, lex contractus, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa
Právna veta: V zmysle ust. § 630 OZ, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí. (R 31/1999). K zániku darovacieho vzťahu dochádza na základe dvoch po sebe nasledujúcich právnych skutočností: 1) hrubého porušenia dobrých mravov správaním sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny a 2) jednostranného právneho úkonu darcu ad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , obsahové náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úver bezúročný a bez poplatkov
Právna veta: Právna norma v § 9 ods. 2 písm. h/ zák. č. 129/2010 Z.z. upravuje obligatórnu obsahovú náležitosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere, a to výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivých nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia. Z vyššie citovanej časti dôvodovej správy k označenému ustanoveniu vyplýva účel, pre ktorý zákonodarca zakotvil požiadavku obligatórnej obsahovej náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere – týmto účelom je dostatočná informovanosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z., nekalá praktika spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu, konkludentné uzavretie zmluvy
Právna veta: Odvolací súd preto uvádza, že v okolnostiach súdenej veci je opodstatneným záver o neprejavení slobodnej a vážnej vôle uzavrieť daný zmluvný vzťah, nakoľko jeho uzavretie bolo vnútené nekalou praktikou dodávateľa - navrhovateľa. Zatiaľ čo uzavretie „prvej“ úverovej zmluvy je nepochybné z textu predloženej úverovej zmluvy zo dňa 8.11.2007, osobitne z jej „hlavnej“ časti písanej štandardnou veľkosťou písma, údajné uzavretie druhej - „revolvingovej“ - zmluvy je možné vyvodiť len z textu písaného pre bežnú a štandardnú písomnú komunikáciu absolútne nečitateľnou veľkosťou písma. Navyše, dotknutý t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu, rozhodnutie o povolení vkladu, okamih vzniku práva k nehnuteľnosti
Právna veta: V tejto súvislosti sú správne i ďalšie závery súdu prvého stupňa, na základe ktorých bol návrh navrhovateľov zamietnutý a to, že nie je možné stotožniť okamih účinnosti zmluvy so vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, tak ako to upravoval zákon pred nadobudnutím účinnosti zák. č. 264/1992 Zb., pretože zmluva o prevode nehnuteľností sa nemôže stať účinnou kladným rozhodnutím orgánu katastra o návrhu na vklad vlastníckeho práva a nemožno stotožniť okamih účinnosti zmluvy so vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, ako tomu zodpovedalo ust. § 47 a § 133 ods. 2 Obč. zák., pred na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ust. § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. má procesnú povahu. Napriek tomu, že samotné premlčanie má hmotnoprávny charakter, ust. § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. má procesnú povahu vyplývajúcu z jeho znenia, keď toto ustanovenie normuje predovšetkým procesnú činnosť orgánu rozhodujúceho o nároku zo spotrebiteľskej zmluvy. Keďže ide o procesné ustanovenie, v prípade absencie prechodného ustanovenia platí, že súd postupuje podľa právneho stavu účinného v čase rozhodovania súdu. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase rozhodovania súdu prvého stupňa už ust. § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. bolo účinné, súd pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru
Právna veta: Názor súdu pri hodnotení nižšieho stupňa intenzity a závažnosti konania odporcu na tom základe, že v prípade jednotlivých skutkov ku zraneniam dotknutých osôb nedošlo, nie je správne, pretože zákonodarca pri aplikácii ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka právo darcu na vrátenie daru od obdarovaného neviaže k povinnosti preukázať, že došlo k poškodeniu darcu na zdraví, stačí už iba nevďačnosť zo strany obdarovaného spočívajúca v takom správaní sa, ktoré vzbudzuje hrubé porušenie dobrých mravov. Krajský súd sa nestotožnil s názorom okresného súdu, že už v dobe pred darovaním medzi účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o splnomocnení, slobodná vôľa splnomocnenca, zamietnutie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
Právna veta: Podľa § 31 ods.1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Pri zápise vecných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností vkladom (§ 28 a nasl. katastrálneho zákona) je správa katastra povinná posudzovať podstatné náležitosti príslušného zmluvného typu z hľadiska kritérií uvedených v § 31 ods.1 katastrálneho zákona. V prípade, ak zmluvu o zriadení vecného práva (záložné právo) uzaviera zástupca na základe zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyplnení zmenky, úverová zmluva, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu nie je možné uzavrieť dohodu o vyplnení zmenky len odkazom na všeobecné obchodné podmienky, ktoré by mali byť súčasťou úverovej zmluvy. Ak je aj dané v úverovej zmluve prehlásenie, že dolu podpísaný dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom tejto zmluvy o úvere, ako aj s obsahom plnomocenstiev v nej uvedených a súhlasí so všeobecnými podmienkami poskytnutia úveru, ktoré sú na zadnej strane tejto zmluvy, nemá k nim žiadne výhrady a zaväzuje sa ich dodržiavať, tak takéto prehlásenie dlžníka neznamená uzavretie dohody o vyplnení zmenky už vzhľadom na znen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie súdu posúdiť, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, exekučný súd, nulitný rozhodcovský rozsudok, nespôsobilý exekučný titul
Právna veta: Rozhodnutie, ktoré nie je exekučným titulom, nie je spôsobilé byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia (exekúciu). Súdna prax je jednotná v názore, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa exekučný súd okrem iného zaoberá tým, či rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané orgánom s právomoc na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisoch ide o rozhodnutie vykonateľné tak po stránke formálnej ako aj materiálnej. V nadväznosti na uvedené odvolací súd poukazuje aj na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, všeobecné obchodné podmienky, RPMN
Právna veta: Občiansky zákonník zakotvil absolútnu neplatnosť takých dojednaní alebo dohôd, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách. Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka absolútnu neplatnosť spôsobujú aj neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách.Vo všeobecnosti teda platí, že ak si aj účastníci spotrebiteľskej zmluvy dojednali aplikáciu Obchodného zákonníka alebo Obchodný zákonník priamo upravuje daný typ zmluvy (v tomto prípade zmluvy o úvere) ako tzv. absolútny obchod, prednostne sa na daný vzťah aplikujú ustanovenia § 52 a nasl. Občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: poskytnutie dávky garančného poistenia, platobná neschopnosť zamestnávateľa, náhrada nevyplatených nárokov
Právna veta: Slovenská republika pristúpila k určeniu referenčného obdobia tak, že v ust. § 103 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je zakotvené, že dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Určenie tohto referenčného obdobia umožňovala i Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o ochrane zamestnancov pri platobnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, postavenie spotrebiteľov
Právna veta: Ak dodávateľ predformuluje v spotrebiteľskej zmluve klauzuly, ktoré sú v rozpore s ustanovením § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. nedá ich do súladu s týmto paragrafom, v zmysle § 879f ods. 3, 4 Občianskeho zákonníka, dostáva sa do rozporu so zákonom a takéto klauzuly sú neplatné. O takýto rozpor ide aj vtedy, ak by sa postavenie spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy použitím inštitútu práva podľa Obchodného zákonníka s odkazom na § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka zhoršilo napriek tomu, že Občiansky zákonník upravuje pre spotrebiteľa rovnaký inštitút priaznivejšie. V rámci kolízie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o použití zmenky, spotrebiteľská zmluva, neplatnosť zmenkovej zmluvy, prevoditeľnosť zmenky indosamentom
Právna veta: Aj keď teda účastníci pri uzatváraní dohody o použití zmenky - zmenkovej zmluvy, prevoditeľnosť zmenky indosamentom nedohodnú, nastáva zo zákona. V zmysle citovaných ustanovení čl. I § 17 ZZŠ má potom indosament zmenky tie účinky, že žalovaný zo zmenky, v tomto prípade spotrebiteľ, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Zákon však súčasne umožňuje, aby účastníci v zmenkovej zmluve, prevoditeľnosť zmenky indosamentom vylúčili (§ 11 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov, výzva na vrátenie daru, kvalifikované porušenie morálnych pravidiel
Právna veta: Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Občiansky a iný právny predpis nedefinuje pojem dobré mravy. Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia je kvalifikované porušenie morálnych pravidiel konkrétnym chovaním obdarovaného, ktorého stupeň závažnosti je hodnotený podľa objektívnych kritérií a nie podľa subjektívneho názoru darcu. K platnosti právneho úkonu darcu smerujúceho k vráteniu daru z hľadiska jeho určitosti je nevyhnutné, aby v ňom boli uvedené konkrétne sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie času splatnosti dlhu súdom, splatnosť dlhu, neurčitosť právneho úkonu, čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka
Právna veta: Výklad obsahu právneho úkonu má svoje hranice a podľa § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemôže ani súd nahradiť či meniť už urobené prejavy vôle. Platí zásada, že ak sa slová zhodujú s vôľou konajúceho, tam nie je priestor pre žiadny výklad. Ak je obsah právneho úkonu zaznamenaný písomne, určitosť prejavu vôle je daná obsahom listiny, na ktorej je zachytený. Nestačí, že účastníkovi právneho vzťahu je jasné, čo je obsahom tejto zmluvy, ak to nie je poznateľné z jej textu. Určitosť písomného prejavu vôle je objektívnou kategóriou a taký prejav vôle by nemal vzbudzovať dôvodné pochybnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zákonná lehota, poverenie na vykonanie exekúcie
Právna veta: Už v štádiu rozhodovania o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, je exekučný súd, konajúci o návrhu na nútený výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku v zmysle § 44 ods. 2 EP oprávnený aj bez návrhu ( ex offo ) skúmať, či rozhodcovská zmluva medzi zmluvnými stranami bola uzavretá platne. Ak exekučný súd zistí, že právomoc rozhodcovského súdu bola založená na základe neplatnej rozhodcovskej zmluvy ( doložky ), je oprávnený vyvodiť všetky dôsledky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov pre to, aby zmluvná strana nebola uvedenou zmluvou viazaná ( vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, princíp arbitráže
Právna veta: Rozhodcovská doložka dojednaná medzi právnym predchodcom odporcu a navrhovateľkou je súčasťou obsahu formulárovej zmluvy, ktorú právny predchodca odporcu v rámci svojej podnikateľskej činnosti používal v prípadoch uzatvárania zmlúv rovnakého druhu a neurčitého počtu. Podľa názoru súdu je však dojednanie rozhodcovskej doložky uvedeným spôsobom, v spotrebiteľskej zmluve neprijateľnou podmienkou, ktorá je zmysle § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka neplatná. sporná rozhodcovská doložka mala výhradný charakter - určovala ako jediný súd na riešenie sporov medzi účastníkmi určený rozhodcovský súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, dôkazná povinnosť daňového subjektu, podmienky odpočítania dane
Právna veta: Správca dane nie je povinný preukázať existenciu daňovej transakcie, ale v rámci daňovej kontroly overuje, či daňový subjekt deklarovanú daňovú transakciu podľa predložených daňových dokladov. Nesplnenie hmotnoprávnych podmienok nie je možné odpustiť a zákonodarca vzhľadom na ľahkú zneužiteľnosť odpočtu DPH požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu zákonných podmienok uvedených v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). V tejto súvislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie splnenia dlhu, spotrebiteľská zmenka, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Ako základnú a významnú neprijateľnú zmluvnú podmienku posúdil súd prvého stupňa dohodu o vyplnení zmenky ako súčasť všeobecných podmienok poskytnutia úveru podľa § 53 ods. 4 písm. k/ Občianskeho zákonníka, ktorá za nesplnenie záväzku pripúšťa možnosť domáhať sa zaplatenia neprimeranej vysokej sumy, 0,25 % úroku denne ako sankcie spojenej s neplnením záväzku. Súd prvého stupňa správne vyhodnotil aj neprijateľnosť zmluvnej podmienky podľa § 53 ods. 4 písm. l/ Občianskeho zákonníka, nakoľko prijatím zmenky preniesol veriteľ povinnosť dôkazného bremena na spotrebiteľa (čl. 1 § 10 a § 17 zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZ, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Podľa právnej úpravy účinnej od 13.6.2014 je treba na zmluvy uzatvárané spotrebiteľmi, t.j. spotrebiteľské aj obchodné zmluvy, použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka a nie Obchodného zákonníka. Znamená to, že ak si zmluvné strany písomne dohodli v zmysle § 262 Obchodného zákonníka, že sa ich vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom, pre spotrebiteľské zmluvy to bude inak. Podľa názoru odvolacieho súdu to platí aj pre tzv. absolútne obchody, upravené v § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka. Ak sa uzavrie spotrebiteľská zmluva podľa Obchodného zákonníka, keďže v Občianskom zákonníku upravená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, absolútna neplatnosť právneho úkonu, odplata za úver, neplatný právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi, výška úrokov z úveru
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že dohodnutá výška úrokov z úveru 70 % ročne podstatne prevyšuje úrokovú mieru obvyklú z praxe peňažných ústavov v čase uzavretia zmluvy v októbri 2010 (okolo 11,5 % ročne), z ktorého dôvodu táto dohoda pre rozpor s dobrými mravmi v zmysle §39 Obč. zák. je neplatná. Vzhľadom na skutočnosť, že dojednaná odplata za úver pozostávala výlučne z úrokov z úveru, ako táto skutočnosť vyplýva z uzavretej zmluvy, správny je záver súdu prvého stupňa, že dohodnutá odplata za úver je dohodou, t. j. právnym úkonom, ktorý je v rozpore s dobrými m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, nespôsobilý exekučný titul, neplatná rozhodcovská doložka, rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Rozhodcovská doložka sa nijak neodlišuje od ostatného textu všeobecných podmienok a podpis spotrebiteľa sa nenachádza za všeobecnými podmienkami vrátane rozhodcovskej doložky, ale na prvej strane úverovej zmluvy. Ak úver bol poskytnutý na základe štandardnej formulárovej zmluvy, povinná ju mohla prijať ako celok vrátane úverových podmienok a v nich obsiahnutej rozhodcovskej doložky alebo ju odmietnuť ako celok. Je zrejmé, že oprávnený od počiatku sledoval koncipovaním rozhodcovskej doložky to, aby v prípade vzniku sporov zo zmluvy, boli tieto riešené na rozhodcovskom súde za účelom reáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenka, dohoda o vyplnení zmenky, prejav vôle, všeobecné podmienky poskytnutia úveru
Právna veta: Nie je preukázané, aby pri uzavretí úverovej zmluvy bola aj vôľa dlžníka uzatvárať ďalšie zmluvy vo všeobecných podmienkach poskytnutia úveru, napr. aj dohodu o vyplnení zmenky, potom z hľadiska § 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka, že prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím, môže sa dať výslovne alebo iným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chcel účastník prejaviť. Podľa názoru odvolacieho súdu nebola tu vôľa žalovaného uzavrieť dohodu o vyplnení zmenky len samotným podpisom úverovej zmluvy. Potom podľa odvolacieho súdu ani nedošlo k vzniku dohody o vyplnení zmenky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, písomná výzva banky
Právna veta: V zmysle ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách spôsobilým predmetom postúpenia môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktoré sú už splatnými (dospelé splátky) a to za predpokladu predchádzajúcej písomnej výzvy potom, čo bol klient banky nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní. Uvedené predpoklady sú zákonným predpokladom pre platné postúpenie pohľadávky banky. Musia byť splnené v čase postúpenia pohľadávky. Nakoľko v konaní žalobca takýto dôkaz nepredložil, a to písomnú výzvu banky Slovenskej sporiteľne a.s., takéto postúpenie pohľadávky je neplatné v zmysle § 39 OZ pre rozpor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepremlčateľnosť vlastníckeho práva, kúpna zmluva , bezdôvodné obohatenie podľa §457
Právna veta: Podľa ust. § 457 ods. 1 OZ, je každý z účastníkov neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinný vrátiť druhému účastníkovi všetko, čo podľa nej dostal. Pokiaľ je jedno plnenie nepeňažného charakteru, je treba formuláciou výroku zaistiť vzájomnú viazanosť plnenia. Inak by vydané rozhodnutie ako podklad pre súdny výkon rozhodnutia nesplňovalo podmienku pre postup podľa ust. § 43 ods. 1,2 Exekučného poriadku. V ust. § 107 ods. 3 OZ zákon vylučuje vznik neprípustnej nerovnováhy, ktorá by mohla vzniknúť typicky pri kúpnej zmluve, keď vydanie veci pre nepremlčanliteľnosť vlastníckeho práva nie je o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neznalosť zákona neospravedlňuje v spotrebiteľských právnych vzťahoch, princíp ochrany spotrebiteľa, všeobecné úverové podmienky, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou
Právna veta: Žalobca a ani jeho právny predchodca sa svojej zodpovednosti za uzatvorenie neprijateľnej zmluvnej podmienky nemôžu zbaviť ani poukazom na princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) uplatnením jeho dôsledkov v neprospech žalovaného. Kým rešpektovanie tohto princípu v spotrebiteľských právnych vzťahoch zo strany dodávateľa treba vyžadovať v najvyššej možnej miere, jeho uplatnenie v neprospech spotrebiteľa prichádza do úvahy len výnimočne, ak to odôvodňujú konkrétne okolnosti prípadu. Aj v prípade tohto princípu totiž platí, že v konkrétnych súvislostiach ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov
Právna veta: K odvolacej námietke ohľadom použitia inštitútu dobrých mravov odvolací súd poznamenáva, že dobré mravy sú právne významnou hodnotovou kategóriou. Svojím významom nadobudli význam základných zásad súkromného práva (zásada ekvity). Nemožno opomenúť fakt, že z hľadiska obsahového patrí pojem dobrých mravov k neurčitým pojmom. Avšak aj takto neurčitá norma je aplikovateľná na základe priameho zákonného odkazu. Posúdenie toho, čo je v rozpore s dobrými mravmi, je vždy vecou súdu aplikujúceho konkrétnu normu. Úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov podliehajú súdnej kontrole vo svetle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zmena výrokovej časti rozhodnutia správcu dane, odvolací daňový orgán, postup odvolacieho orgánu, rozhodnutie správcu dane
Právna veta: Žalovaným vykonaná zmena rozhodnutia správcu dane, ktorá spočívala v podstate v odstránení chyby v písaní, resp. počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti výrokovej časti rozhodnutia správcu dane (čo žalovaný takto i zdôvodnil), je v zmysle ustálenej súdnej praxe v oblasti správneho súdnictva v rozpore so zákonom. Je právom a povinnosťou žalovaného ako odvolacieho daňového orgánu zmeniť rozhodnutie správcu dane, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, pričom zmena musí byť vykonaná zákonom stanoveným spôsobom a musí byť náležite a v súlade so zákonom i zdôvodnená. Treba mať na zreteli, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preklúzia práva, určenie neplatnosti dražby, deň udelenia príklepu na dražbe
Právna veta: Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa príklepu, s výnimkou prípadu, že dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu, takáto výnimka v preskúmavanej veci tvrdená nebola.Lehota 3 mesiacov uvedená v citovanom ustanovení má prekluzívny charakter. Jej uplynutím dôjde k zániku práva, pričom súd je povinný prihliadať na takýto zánik práva, aj keď to dlžník nenamieta. Preklúzia ako taká je upravená v ustanovení § 583 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť pre celé súkromné právo, použije sa preto aj v presk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti, poľahčujúce okolnosti, vyhlásenie o vine
Právna veta: Odvolací súd pri svojom rozhodovaní o odvolaní obžalovaného dospel k záveru, že súd prvého stupňa pochybil, pokiaľ pri rozhodovaní o treste priznal obžalovanému iba jednu poľahčujúcu okolnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 36 písm. l) Tr. zák., teda že obžalovaný sa priznal k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval. Túto poľahčujúcu okolnosť je možné akceptovať v prípade, že páchateľ sa k trestnej činnosti prizná v prípravnom konaní, resp. na hlavnom pojednávaní a po vykonanom dokazovaní v rámci posledného slova trestnú činnosť aj oľutuje. Pokiaľ však páchateľ na hlavnom pojednáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, postup prvostupňového orgánu, ochrana daňovníka voči daňovému úradu
Právna veta: Základnou podmienkou úspešnosti návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je to, že orgán verejnej správy zasiahne do práva a oprávnených záujmov osoby inak ako rozhodnutím. Na tomto mieste Krajský súd v Trenčíne zdôrazňuje - v súlade s aplikačnou praxou súdov - že oznámenie správcu dane podľa ust. § 73 ods. 4 psím. a) daňového poriadku vždy výrazným spôsobom zasahuje do práv daňovníka. Preto už Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí zo dňa 25.08.2011, sp. zn. 5Sžf/1/2011 vyslovil, že oznámenie o zastavení odvolacieho konania bez ohľadu na jeho formu, treba považovať za pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkladanie administratívneho spisu, administratívny spis, neúplnosť spisov správneho orgánu, žalovaný správny orgán
Právna veta: Pod pojmom „spisy žalovaného správneho orgánu“ sa rozumie úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí (R 66/1998). V prípade, že žalovaný správny orgán vôbec nepredloží svoj administratívny spis, prípadne predloží neúplný spis alebo len fotokópiu spisu, súd nemôže náležite preskúmať, či správny orgán postupoval a rozhodol v súlade alebo v rozpore so zákonom. Súdu v takom prípade chýbajú základné informácie o rozhodujúcich skutočnostiach majúcich vplyv na rozhodnutie o veci. Za takej situácie súd v správnom súdnictve nemôž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znalecká činnosť podľa § 142 Tr. por., znalec z odboru cestnej dopravy, znalecké dokazovanie
Právna veta: Znalecké dokazovanie podľa § 142 ods. 1 Tr.por. prichádza do úvahy len vtedy, ak sa na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie vyžadujú odborné znalosti a objasňovaná skutočnosť je zložitá. Je síce možné prisvedčiť názoru obhajcu v tom, že na technické ustálenie príčin dopravnej nehody sa v trestnom konaní spravidla vykonáva znalecké dokazovanie, avšak takýto postup nie je vždy nevyhnutný. Platí to najmä v prípadoch dopravných nehôd, kde technický priebeh dopravnej nehody nie je zložitý, pričom ani právne vyvodenie trestnej zodpovednosti konkrétneho účastníka dopravnej nehody nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie v sporovom konaní, vykonávanie dôkazov, dôkazy a tvrdenia strán, edičná povinnosť, oznámenie skutočností
Právna veta: Civilný sporový poriadok upravuje dokazovanie v druhej časti, štvrtej hlave v §§ 185 – 211. Koncepciu dokazovania vysvetľujú autori zákona v dôvodovej správe k § 185: „Dôsledné uplatnenie princípu formálnej pravdy je najväčšou zmenou v navrhovanej právnej úprave procesného dokazovania. Kladie sa zvýšený dôraz na procesnú diligenciu procesných strán, čoho dôsledkom je obmedzenie dôkaznej iniciatívy súdu a jej presun takmer bezvýnimočne na procesné strany. Len celkom výnimočne bude môcť súd podľa novej právnej úpravy vykonať dôkaz, ktorý procesné strany nenavrhli.“ Základným pravidlom je teda ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti návrhu na začatie konania, písanie žaloby, označenie strán, žalobný návrh
Právna veta: Z našej pamäte si postupne musíme vymazávať čísla 42 a 79, označujúce paragrafy Občianskeho súdneho poriadku, do ktorých je vždy dobré nazrieť pri písaní žaloby. A zvyknúť si budeme musieť na § 123 (§§ 123 – 130 upravujú všetky otázky týkajúce sa podania, jeho všeobecné náležitosti sú predmetom § 127 CSP) a 131 (žaloba a jej náležitosti sú upravené v § 131 – 137 CSP).


Žaloba je, ako uvádza § 123 odsek 2 CSP, podaním vo veci samej.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prezidiálna plná moc, prezidiálne plnomocenstvo, zastúpenie advokátom, všeobecná plná moc
Právna veta: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti toh ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenie, predbežné opatrenie, zabezpečovacie opatrenie
Právna veta: V odbornej verejnosti už dávnejšie rezonuje nesúlad súčasnej úpravy s ústavnoprávnymi princípmi súdneho konania. V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa musí uviesť opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepriama trestnoprávna zodpovednosť, priama trestnoprávna zodpovednosť, trestná zodpovednosť právnickej osoby, predpoklady trestnej zodpovednosti právnických osôb
Právna veta: Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré európske kontinentálne krajiny), kedy sa voči právnickým osobám vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíh ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkové pomery manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ
Právna veta: V manželskom majetkovom práve Československa sa až do roku 1948 uplatňoval právny dualizmus. Na území Slovenska platilo uhorské manželské právo a na území Čiech a Moravy rakúske. V období počas druhej svetovej vojny v rokoch 1939 – 1945 síce došlo k určitým zmenám, no po ukončení vojny došlo k obnoveniu Československého štátu a aj jeho právneho poriadku, ktorý sa vyznačoval v mnohých oblastiach, a manželské majetkové právo nebolo výnimkou, práve spomenutým právnym dualizmom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zmluvná autonómia manželov, veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Právna veta: Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaviedol zákonodarca ešte v roku 1964 vtedy novým Občianskym zákonníkom, zákonom č. 40/1964 Zb., ktorý je platný aj v súčasnosti. Tento inštitút je vo svojej podstate prejavom kogentnosti charakteristickej pre obdobie komunistického režimu, pretože ide o zákonný majetkový režim, ktorý neumožňuje manželom, aby si vzájomné majetkové pomery upravili odlišným spôsobom. Jedinou možnosťou upraviť si vzťahy odlišne od tejto zákonnej úpravy sú tzv. zmluvné modifikácie, tie však neumožňujú úplne vylúčenie zákonného majetkového režimu. Z tohto hľadiska j ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: zmluva o sponzorstve, zmluva o reklame, sponzoring, príspevok na národný športový projekt
Právna veta: Prinášame Vám príspevok, v ktorom sú analyzované rozdiely medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o rozvod manželstva, odstránenie príčin rozvratu manželstva, miestna príslušnosť podľa OSP, zachovanie manželstva
Právna veta: Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predmanželské zmluvy, inštitút zasnúbenia, manželské prekážky, okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, zánik manželstva ex tunc, modifikácia dohody o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Právna veta: Rodinné právo, ktorého súčasťou sú aj vzťahy muža a ženy, založené na zákonnom manželstve zaraďujeme v rámci európskeho kontinentálneho právneho systému do všeobecného súkromného práva. Z historického hľadiska takéto začlenenie rodinného práva do súkromného, resp. občianskeho práva môžeme nájsť už v antickom rímskom práve. Nebolo tomu však vždy tak, nakoľko v období právnickej dvojročnice v rokoch 1949 až 1951, sa pod vplyvom sovietskej právnej vedy v bývalom Česko-Slovensku upustilo od tradičného členenia práva na súkromné a verejné. Až v roku 1989, zásadné zmeny v politickom a ekonomickom sy ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU