Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: peňažná záruka, majetkové pomery matky obvineného, osoba ponúkajúca peňažnú záruku
Právna veta: Je spravidla takmer vždy potrebné pred rozhodnutím o kaucii nielen zistiť majetkové pomery osoby, ktorá za obvineného ponúka peňažnú záruku, ale tiež túto osobu oboznámiť s podstatou obvinenia a dôvodmi väzby a napokon vopred ju upozorniť na dôvody, pre ktoré môže peňažná záruka pripadnúť štátu. Na tieto účely môže veľmi dobre slúžiť výsluch osoby ponúkajúcej peňažnú záruku, čo však špecializovaný trestný súd neučinil. Špecializovaný trestný súd žiadnym spôsobom nezisťoval majetkové pomery matky obvineného (osoba ponúkajúca peňažnú záruku), pričom sa uspokojil len s potvrdením z banky o výške ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana, poučovacia povinnosť, spor o neplatnosť výpovede
Právna veta: Ustanovenie § 240 ods. 9 Zákonníka práce je nepochybne hmotnoprávnym ustanovením toho predpisu súkromného práva. Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a preukazovať konkrétne hmotnoprávne skutočnosti, pre ktoré od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Pokiaľ tak neurobí, súd v konaní o neplatnosť výpovede sa z vlastnej inic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vzťah advokát – klient, zmluva o bezúročnej pôžičke, povinnosti advokáta pri výkone advokátskeho povolania, porušenie povinnosti advokáta
Právna veta: Vzťah klienta a advokáta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Advokát pri poskytovaní právnych služieb získava od svojho klienta informácie za účelom efektívneho presadzovania jeho oprávnených záujmov. Pre advokáta je záujem klienta prvoradý a jeho oprávnené záujmy majú prednosť pred inými záujmami advokáta. Pokiaľ na základe informácii získaných od klienta pri poskytovaní právnych služieb vstupuje advokát do právnych vzťahov s klientom, ktoré sa netýkajú jeho úkonov ako splnomocneného právneho zástupcu, t.j. netýkajú sa oprávnených záujmov klienta, ale záujmov advokáta ako súkromnej osoby, uvedené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia na podanie žaloby, otázka žalobcovho účastníctva v zisťovacom konaní
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný so žalobcom v zisťovacom konaní konal ako s účastníkom konania, žalobca je osobou aktívne legitimovanou na podanie správnej žaloby v zmysle § 250 ods. 2 OSP. Pokiaľ by súd v správnom súdnictve rozhodol, že žalobca nebol účastníkom zisťovacieho konania napriek tomu, že správny orgán dospel k opačnému záveru, neodôvodnene by zasiahol do rozhodovacej právomoci správneho orgánu. Nesprávne zistený okruh účastníkov môže namietať ako vadu v správnej žalobe len účastník správneho konania (príp. opomenutý účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, právna pomoc osobám v hmotnej núdzi, právna pomoc v hmotnej núdzi, bezplatná právna pomoc
Právna veta: Vzhľadom na zákonodarcom sledovaný cieľ stanovenia podmienok poskytovania
právnej pomoci v zákone č. 327/2005 Z.z. nemohol najvyšší súd pri hodnotení materiálnej
situácie navrhovateľa prihliadať na ním vyčíslené výdavky v podobe splácania prijatých
úverov z banky, resp. od iných osôb, nakoľko za tieto mu bola poskytnutá protihodnota –
peňažná suma poskytnutého úveru.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o sprístupnenie informácii, lehoty na vybavenie žiadosti, sprístupnenie informácie, konanie o poskytnutie informácií
Právna veta: Podanie žalobcu, ktoré mohol urobiť elektronicky, ale technicky vykonateľným spôsobom, preto nemá za následok doručenie jeho obsahu žalovanému a žalovaný konanie o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií nemôže začať. K uvedenému treba ešte uviesť, že žiadosť o poskytnutie informácií je pritom podľa § 14 ods. 4 zákona o slobode informácií podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Nepostačuje preto, aby sa povinná osoba dozvedela o jej podaní, lebo z textu zákona vyplýva, že jej musela byť oznámená, teda že povinná osoba musela poznať jej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nulitné rozhodnutie, dokazovanie v daňovom konaní, nulita, nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte, daňová kontrola , nulita správnych aktov
Právna veta: V prejednávanej veci nebolo preukázané nadobudnutie tovaru odberateľmi v inom členskom štáte, prípadne uskutočnenie prepravy, tak ako to deklaroval žalobca. Vykonanie žalobcom navrhovaných dôkazov by v žiadnom prípade, s prihliadnutím na všetky skutočnosti zistené v priebehu daňovej kontroly, nebolo spôsobilé zvrátiť správnymi orgánmi prijatý záver o nesplnení podmienok pre oslobodenie dodávok tovaru od DPH. Vo vzťahu k tvrdenej nulite dodatočného platobného výmeru najvyšší súd prvotne poukazuje, že tento pojem je vo vzťahu k správe daní legislatívne upravený v § 64 zák. č. 563/2009 Z. z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastník stavebného konania, ovplyvnenie vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám
Právna veta: Najvyšší súd opakovane zdôrazňuje, rovnako ako to správne uvádzal už krajský súd, že pre záver o tom, či konkrétna osoba má alebo nemá byť účastníkom konania podľa Stavebného zákona, je potrebné sa zaoberať tou okolnosťou, či existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám a nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv. Práve s poukazom na závery predlženého inžinierskogeologického posudku žalobca vyvodzoval nepochybnú existenciu možného zásahu do svojich subjektívnych práv. Žalovaný bez ďalšieho tieto závery opomenul, argumentujúc len dost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o urovnaní, urovnanie, zmena účastníctva
Právna veta: Dohoda o urovnaní je upravená v § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Urovnanie je vzájomná dohoda, ktorou strany riešia vzájomnú spornosť alebo pochybnosť vzťahujúcu sa na ich záväzok tým, že vzájomné práva a povinnosti upravia a nahradia novými. Doterajší záväzok tak zaniká a je nahradený novým záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania. Ide o nahradenie pôvodného záväzku záväzkom novým. Dohoda upravuje iba sporné vzťahy. Zabezpečenie práv, ktorých sa dohoda týka, trvá i po uzavretí dohody naďalej. Ak strany záväzkovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, spôsob a rozsah náhrady škody , nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup, nezákonné rozhodnutia, nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci, nesprávny úradný postup súdu
Právna veta: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom je jeho objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť; založená je na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok: a/ nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup štátneho orgánu, b/ vznik škody a c/ príčinná súvislosť medzi a/ a b/. Pojem „rozhodnutie“ zákon nedefinuje. V správnom konaní však ide o správny akt bez ohľadu na to, či ide o rozhodnutie povahy konštitutívnej alebo deklaratórnej, zodpovednosť sa však zrejme vzťahuje iba na tú časť rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, zásah do osobnej cti súdnej úradníčky, zásah do ľudskej dôstojnosti
Právna veta: Z dôvodovej správy k ustanoveniu § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. vyplýva, že v záujme ochrany ľudskej dôstojnosti sa zakazuje v súlade s čl. 22 a smernice Rady 89/552/EEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania v znení smernice 97/36/ EC vysielanie takých komunikátov, ktoré obsahujú podnety k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti. V ustanovení sa bližšie špecifikujú všeobecne uznané a uznávané morálne a etické štanda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podklad rozhodnutia, konanie o zaistení, administratívne konanie
Právna veta: Predovšetkým možno súdu prvého stupňa vytknúť, že v konaní o opravnom prostriedku nezaujal stanovisko k námietke navrhovateľa, že odporca mal skúmať aj podmienky do akých má byť tento vrátený. Podľa názoru odvolacieho súdu táto námietka bola dôvodná, obzvlášť v prípade, obzvlášť v prípade, keď z úradnej povinnosti je mu zrejmé, že krajina, kam sa má cudzinec vrátiť, má problémy s dodržiavaním základných ľudských práv v podmienkach, v ktorých sa bude cudzinec nachádzať. Odvolací súd poukazuje na povinnosť správneho orgánu skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby podľa § 250b ods. 1 OSP, oneskorenosť podania žaloby, odpustenie zmeškanej lehoty
Právna veta: V danom prípade bolo potrebné postupovať podľa druhej hlavy piatej časti OSP, konkrétne podľa § 250b ods. 1, keďže v konaní rozhodovali dve správne inštancie. V týchto prípadoch žaloba musí byť podaná do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni (posledná inštancia), pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Ustanovenie § 250b ods. 1 O.s.p. neumožňuje odpustenie zmeškanej lehoty.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: viaceré zložky výroku, náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutí správnych orgánov
Právna veta: Najvyšší súd, rovnako ako aj krajský súd, poukazuje na skutočnosť, že z dikcie zákona o správnom konaní priamo nevyplýva, ako má odvolací orgán postupovať v prípade viaczložkového výroku, ak je potrebné meniť len jeden alebo viaceré zložky výroku. Podľa ustálenej judikatúry zmena rozhodnutia nemusí byť úplná, ale môže byť aj čiastočná s tým, že odvolací správny orgán musí vo svojom rozhodnutí jednoznačne vyjadriť, ktorý výrok preskúmavaného rozhodnutia mení a v ktorej časti rozhodnutie potvrdzuje a odvolanie zamieta.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie výnimky na lov jelenej zveri, povolenie výnimky na rušenie pokoja a ticha, piaty stupeň ochrany
Právna veta: Zákon o ochrane prírody a krajiny v ustanovení § 16 ods. 1 uvádza výpočet činností, ktorých vykonávanie je v území s piatym stupňom ochrany zakázané vrátane zákazu rušenia pokoja a ticha a zákazu chytania, usmrcovania a lovenia živočíchov. Územie s piatym stupňom ochrany predstavuje územie s najprísnejším režimom ochrany, avšak aj tento režim ochrany neustanovuje zákazy vo vzťahu ku všetkým činnostiam, ktoré sa môžu na území vykonávať, ale len vo vzťahu k vybraným činnostiam, ktorých vykonávanie zákonodarca považoval za účelné obmedziť. Vo vzťahu k zakázaným činnostiam v územiach s piatym stup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik zmluvy o pôžičke, odovzdanie penazí
Právna veta: Zmluva o pôžičke je v zmysle § 657 Občianskeho zákonníka tzv. reálnym kontraktom, to znamená, že k jej uzavretiu sa vyžaduje, aby veriteľ aj skutočne odovzdal predmet pôžičky dlžníkovi. Ak sa tak nestane, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne, a to aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitostí vôle) boli dané. V prejednávanej veci bolo preto pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke nevyhnutné zistiť, či došlo k jej poskytnutiu – odovzdaniu peňazí. Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy preukazuje veriteľ. Dovolací súd dáva do pozo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená rozhodnutím orgánu štátu , príčinná súvyslosť, Nesprávny úradný postup, Nezákonnosť
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom štát zodpovedá za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, ktoré v občianskom súdnom konaní, v správnom konaní alebo v trestnom konaní vydal štátny orgán. V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. štát zodpovedá za škodu spôsobenú v rámci plnenia úloh štátnych orgánov a orgánov spoločenskej organizácie uvedených v § 1 ods. 1 tohto zákona nesprávnym úradným postupom tých, ktorí tieto úlohy plnia. Právo na náhradu škody tu majú tí, ktorí boli účastníkmi konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poriadková pokuta, ospravedlnenie obhajcu, ospravedlňujúci sa účastník konania, neúčasť na pojednávaní z dôvodu vopred plánovanej dovolenky v zahraničí
Právna veta: Podľa názoru sťažnostného súdu ospravedlnenie obhajcu v deň konania súdu, o ktorom ospravedlňujúci sa účastník konania vedel dlhší čas predtým, nie je dostatočným ospravedlnením a ospravedlnením urobeným včas, ak nejde o ospravedlnenie neúčasti z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorá nastala bezprostredne pred konaním súdu, mimo vôle a bez zavinenia ospravedlňujúceho sa účastníka konania. Posúdenie či ide mimoriadnu udalosť prináleží súdu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rekognícia, rekognícia podľa fotografií
Právna veta: Pri rekognícii osoby je potrebné, aby vyslúchaný najskôr osobu opísal (výzor tváre, vlasy, výška a pod.) a až potom sa osoba, ktorá má byť opoznaná zaradí medzi viaceré osoby podobného vzhľadu. Rekogníciu osoby iba na základe fotografie možno vykonať len v prípade, keď nie je uvedený postup možný. Z fotoalbumu pod 3a a 3b je preukázané, že v obidvoch fotoalbumoch je tá istá fotka obžalovaného v tom istom oblečení a z fotoalbumu vyplýva, že ďalšie osoby na fotografiách sú úplne rozdielne typy ľudí. S poukazom na konštatované skutočnosti nie je možné vyhodnotiť vykonanú rekogníciu ako zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), in dubio pre reo, zásada in dubio pro reo
Právna veta: Súd v každej trestnej veci vo všeobecnosti je povinný postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho rozhodnutie. Je potrebné s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace tak proti obžalovanému, ako aj okolnosti svedčiace v jeho prospech, aby bolo možné vyniesť spravodlivé rozhodnutie. Preto je potrebné, aby súd dostatočne objasnil vec v takom rozsahu, aby bolo zrejmé, že sa stal skutok a tento vykazuje všetky znaky skutkovej podstaty žalovaného trestného činu, pričom existuje spoľahlivý, že žalov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbe, condicion sine qua non, dvojitý materiálny predpoklad vzatia obvineného do väzby - dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby, vzatie a držanie vo väzbe, materiálny predpoklad vzatia do väzby
Právna veta: Existencia dôvodného podozrenia, že obvinená osoba spáchala trestný čin, je totiž podmienkou sine qua non regulárnosti vzatia a držania vo väzbe. Aby bolo možné vziať obvinené­ho do väzby, musí okrem formálnych náležitostí existovať aj tzv. dvojitý materiálny predpoklad vzatia do väzby, a to dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby. Vôbec mu nie je zrejmé, z akého dôvodu bol skutok kvalifikovaný ako spáchaný organizovanou skupinou, keď v čase vznesenia obvinenia (a ani doposiaľ, čoho dôkazom je zmena právnej kvalifikácie tohto skutku a bez akéhokoľvek doplnenia dokazovania) žiaden zo zadok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vykonávanie a hodnotenie dôkazov, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1, písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Z uvedeného vyplýva, že dovolací súd nemá oprávnenie zaoberať sa skutkovými zisteniami a teda ani hodnotením dôkazov, pretože to mu neprislúcha – stal by sa tak z neho súd tretej inštancie a dovolanie nie je inštitút, ktorý má plniť úlohu ďalšieho odvolania, je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktoré má zabrániť porušovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: naplnenie zákonných znakov trestného činu, právna veta rozsudku, skutková veta, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje
Právna veta: V skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku sa necituje formulácia kvalifikačne použitého ustanovenia Trestného zákona, táto formulácia zodpovedá tzv. právnej vete, citovanej v kvalifikačnej časti výroku o vine. Skutková veta musí zodpovedať právnej vete obsahovo, teda tak, aby bolo možné konštatovať naplnenie zákonných znakov trestného činu (subsumovať zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie osobitnej časti Trestného zákona).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obžalobný návrh, vznesenie obvinenia, náležitosti obžaloby, náležitosti obžalobného návrhu
Právna veta: Nie je teda v príslušnom smere postupom v prípravnom konaní, vrátane odmietnutia návrhov obvinených na doplnenie dokazovania, daný dôvod na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. (eventuálne vecné nedostatky postupu orgánov činných v prípravnom konaní sú sankcionované úplnou alebo čiastočnou „prehrou“ prokurátora v súdnom konaní, ako je zovšeobecnené vo vyššie označenom judikatúrnom rozhodnutí najvyššieho súdu). Iná je však (sčasti) situácia vo vzťahu ku obligatórnym náležitostiam obžaloby, a to (primárne) podľa § 235 písm. c/ Tr. por. Tu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity, zánik povinného nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
Právna veta: Obdobne, ako krajský súd, aj prvostupňový orgán je v zmysle § 198 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. viazaný týmto údajom správcu dane (t. j. o výške príjmu ako aj o skutočnosti, na základe ktorej opravu chybného údaje pripustil), o ktorom správca dane ako orgán na to zákonom oprávnený, v inom konaní rozhodol. Opačný prístup, ktorý odobrila žalovaná napadnutým rozhodnutím, t. j. umožniť prvostupňovému orgánu si urobiť svoj vlastný úsudok, ktorý údaj je pre výpočet výšky poistných odvodov relevantný, však nemá oporu v zákone. Podľa § 198 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. platí, že ak sa v konaní v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na prikázanie veci, miestna príslušnosť, prikázanie veci inému súdu, delegácia vhodná
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovanie nehnuteľnosti, vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov, právo darcu na vrátenie daru
Právna veta: Právo darcu domáhať sa vrátenia daru vzniká darcovi okamihom správania obdarovaného, ktoré naplňuje znaky uvedené v § 630 Občianskeho zákonníka. K platnosti právneho úkonu darcu smerujúceho k vráteniu daru je z hľadiska jeho určitosti nevyhnutné, aby v ňom darca celkom zreteľne a jednoznačne uviedol tie konkrétne skutočnosti, v ktorých vidí hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným voči nemu alebo členom jeho rodiny. Úkon darcu smerujúci k vráteniu daru môže byť obsiahnutý priamo v žalobe; aj v nej musí však žalobca dostatočne presne, určito a konkrétne opísať skutkové okolnosti, z ktorých vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na podanie dovolania, dovolanie podané ministrom spravodlivosti
Právna veta: Ustanovenie § 371 ods. 2 Trestného poriadku upravuje špeciálne právo na podanie dovolania ministrovi spravodlivosti, ktorému sa toto právo oproti obvinenému rozširuje tak, že okrem dôvodov uvedených v ods. 1 (§ 371) je minister spravodlivosti oprávnený (naviac) podať dovolanie aj v prípade porušenia ustanovenia Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení obvineného z výkonu trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, spáchanie viac ako jedného trestného činu
Právna veta: Súdna prax súdov v otázke použitia ustanovenia § 37 písm. h/ Tr. zák. sa riadi Stanoviskom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. júna 2010, č. 1/2011 (sp. zn. Tpj 104/2009) k rozdielnemu výkladu § 37 písm. h/ Tr. zák. v otázke „viac“ trestných činov, na ktorý poukázal obvinený v dovolaní. Podľa Stanoviska „pojmy „viac“, v slovnom spojení "viac trestných činov" v § 37 písm. h/ Tr. zák. a "dva a viac" v slovnom spojení "dva a viac trestných činov" v § 41 ods. 1 Tr. zák., sú synonymom a ustanovenie § 37 písm. h/ Tr. zák. je v tomto rozsahu potrebné vykladať tak, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, dovolanie proti rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štrukturované dohody sú prospešné tak pre obvineného ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dovolací dôvod, relevantný dovolací dôvod, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.,
Právna veta: Spochybňovať znalecký posudok kriminalistického a expertízneho ústavu a domáhať sa pribratia nových znalcov za účelom určenia aké množstvo jednorazovej obvyklej dávky drogy je potrebné pre konkrétnu osobu, v danom prípade obvineného drogovo závislého je nad rámec dovolacích dôvodov. V podstate sa obvinený dovolaním domáha preskúmania a prehodnotenia skutkového stavu zisteného prvostupňovým súdom, čo je neprípustné. ... Nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia sa môže týkať napríklad nesprávneho posúdenia okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť (§§ 22 až 23 Tr. zák.), okoln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, mimoriadne opravné prostriedky, mimoriadne dovolanie účastníka konania
Právna veta: Mimoriadne dovolanie podané na podnet účastníka konania (teda nie mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom vo veciach uvedených v § 35 ods. 1 a 2 O.s.p. a tiež nie mimoriadne dovolanie podané na podnet osoby odlišnej od účastníka konania) nemožno považovať za procesne prípustné, ak účastník konania bol pasívny v tom zmysle, že sa nepokúsil využiť možnosť podať riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli v jeho dispozícii. V prípade, že účastník občianskeho súdneho konania nevyužil sám možnosť napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa riadnym opravným prostriedkom (odvola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok
Právna veta: Navrhovateľ síce splnil podmienku potrebnej doby podľa § 174 ods. 1 písm. c/ zákona č.100/1988 Zb., nesplnil však súčasne aj podmienku trvania určeného zamestnania, resp. výkonu služby do 31. decembra 1999 podľa § 174 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. a preto mu nárok na starobný dôchodok odo dňa dovŕšenia veku 58 rokov nevznikol. Pokiaľ teda navrhovateľ v podaní doručenom odvolaciemu súdu dňa 27.08.2014 namietal, že splnil podmienky nároku na starobný dôchodok dovŕšením veku 58 rokov, lebo v I. kategórii funkcií získal 16 rokov a 7 dní, táto jeho námietka je mylná. Navrhovateľ nesplnil ani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nemožnosť použiť dôvody dovolania v trestnom konaní, dôvody dovolania, uplatnenie ohrozených alebo porušených subjektívnych práv, podmienka námietky dovolateľovi známej okolnosti
Právna veta: I. Ustanovenie Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) limituje uplatnenie ohrozených alebo porušených subjektívnych práv v konaní pred štátnymi orgánmi postupom týchto orgánov ustanoveným zákonom, z čoho vyplývajú aj obmedzenia ustanovené zákonom (lehota alebo iná podmienka na uplatnenie práva). Nezáleží na tom, či ide o právo vyplývajúce aj priamo z ústavy alebo „len“ zo zákona. II. Ak Trestný poriadok ustanovuje pre uplatnenie dôvodu dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. a) až g) Trestného poriadku podmienku námietky dovolateľovi známej okolnosti, ktorá uplatnený dovolac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestory určené na trvalé bývanie, rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, byty nachádzajúce sa v suteréne a podkroví, zmena v užívaní stavby
Právna veta: Posudzovanie, či určité miestnosti vôbec môžu slúžiť na trvalé bývanie, patrí stavebnému úradu. Skutočnosť, že na základe konkrétnych postupov (napr. stavebnými úpravami) boli určité priestory využívané ako byty, sama osebe nemôže zhojiť absenciu relevantného rozhodnutia stavebného úradu. Odobrením uvedeného postupu by boli prostredníctvom konania o oprave chyby v katastrálnom operáte akceptované aktivity stavebníkov resp. iných osôb smerujúce k premene nimi zvolených priestorov na byty, a to bez ohľadu na splnenie zákonných náležitostí, čím by sa fakticky vylúčila pôsobnosť stavebného úradu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť za podanie odvolania, súdne poplatky, súdny poplatok, vznik poplatkovej povinnosti, zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
Právna veta: Ak bolo odvolanie (dovolanie) podané po 30. septembri 2012, vzťahuje sa na poplatkovú povinnosť v odvolacom (dovolacom) konaní právna úprava účinná od 1. októbra 2012, i keď konanie vo veci samej na súde prvého stupňa začalo pred 30. septembrom 2012.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úkladná vražda, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy, vopred uvážená pohnútka, príprava úkladnej vraždy s vopred uváženou pohnútkou
Právna veta: Pri konaní s vopred uváženou pohnútkou - ods. 1 § 144 Trestného zákona ide o situáciu, kedy si páchateľ vopred, t.j. pred spáchaním trestného činu zváži rozhodujúce okolnosti vykonania činu vrátane určenia miesta a času spáchania činu, použitia zbrane, či iného prostriedku vhodného na usmrtenie obete s cieľom, aby došlo k úspešnému vykonaniu činu, tzn. že si čin z hľadiska vykonania naplánuje. Nie je však potrebné, aby taký plán bol premyslený do najmenších detailov, postačí rámcové vymedzenie rozumných skutočností vykonania činu v predstave páchateľa, ktoré následne môže byť pri samotnom usku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vykonanie zasadnutia v neprítomnosti obvineného, právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom, prítomnosť na verejnom zasadnutí
Právna veta: Vykonanie verejného zasadnutia v neprítomnosti obvineného je podľa § 293 ods. 5 Trestného poriadku viazané jednak na podmienku riadneho a včasného doručenia upovedomenia a jednak na to, že obvinený bol o možnosti konania verejného zasadnutia bez jeho prítomnosti poučený. Ide o kumulatívne podmienky, a preto musia byť splnené súčasne. Spomenutá úprava sa pritom v plnom rozsahu vzťahuje aj na verejné zasadnutie odvolacieho súdu, keďže ustanovenie § 326 Trestného poriadku o konaní na odvolacom súde neobsahuje osobitnú úpravu. Dovolací súd v tejto súvislosti uvádza, že vykonaním verejného zasadnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, dôvody dovolania, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. júna 2010, sp. zn. Tpj 46/2010 (rozhodnutie uverejnené pod č. 5 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2011), podľa ktorého sa hmotnoprávne ustanovenie § 39 Trestného zákona o mimoriadnom znížení trestu svojou povahou a významom „primkýna“ ku všeobecným hľadiskám stanoveným pre voľbu druhu trestu a jeho výmery uvedeným v § 34 ods. 1, ods. 3, ods. 4 Trestného zákona a nemožno ustanovenie § 39 Trestného zákona podriadiť pod nesprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na delegáciu, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle § 23 ods. 1 Trestného poriadku z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku, ktorý znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. „Dôležitými dôvodmi“ sa rozumie existencia tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vina odsúdeného založená na presvedčivých dôkazoch, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Najvyšší súd pripomína, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania súdu neprislúcha preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní a zákonnosť rozhodnutia, ktorým bolo toto konanie právoplatne skončené. Rozhodovanie o návrhu na povolenie obnovy konania sa obmedzuje iba na zistenie, či existujú skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, odôvodňujúce povolenie obnovy konania podľa § 394 Tr. por.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kontrolné znalecké dokazovanie, nariadenie znaleckého dokazovania, znalecké dokazovanie
Právna veta: V prípade, ak účastníci konania predložia také znalecké posudky, ktoré spochybnia závery vyslovené Úradom v jeho rozhodnutiach, je úlohou súdu v správnom súdnictve vykonať kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie pochybností, ktoré je potrebné pre rozhodnutie vo veci. V rámci plnej jurisdikcie môže súd vykonať dokazovanie nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti napadnutého administratívneho rozhodnutia. Správny súd by nariadením kontrolného znaleckého dokazovania nenahrádzal činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len odstránil pochybnosti, ktoré v rámci správneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: registračná povinnosť, ex lege, zdaniteľná osoba, registrácia platcu DPH, registrácia platiteľa DPH z titulu jeho právneho nástupníctva
Právna veta: I. V konaní o registrácii podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do 31. decembra 2013 daňovému úradu v prípade odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty z právneho predpisu nevyplýva povinnosť vydať rozhodnutie so všetkými formálnymi náležitosťami. Nemožno hovoriť o porušení článku 46 Ústavy Slovenskej republiky v prípade, ak správny súd v prieskumnom konaní meritórne preskúmal rozhodnutie správcu dane označené ako „oznámenie správcu dane“ bez ohľadu na jeho formu a podrobil ho prieskumu zákonnosti po skutkovej a právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe
Právna veta: Nemožno považovať za proporcionálne, keď policajný orgán vyžaduje nahradiť náklady na štúdium bez toho, aby bolo zrejmé, z akých dôvodov došlo k skončeniu služobného pomeru s príslušníčkou policajného zboru v skúšobnej dobe a keď nie je možné z napadnutého rozhodnutia overiť, či vôbec mohla svoj záväzok vo vzťahu k policajnému zboru objektívne splniť. Tieto dve roviny nemožno chápať izolovane a skutočnosť, že dôvody skončenia služobného pomeru v skúšobnej dobe spočívajú na objektívnych základoch, je povinný v prípade „sporu“ preukázať policajný orgán.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: aplikácia súťažného práva, orgán ochrany hospodárskej súťaže, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, zneužitie dominantného postavenia, ochrana hospodárskej súťaže
Právna veta: V oblasti ochrany hospodárskej súťaže existujú paralelne popri sebe dva typy právnych predpisov, ato súťažné právne normy a regulačné právne normy.

Regulačné úrady chránia hospodársku súťaž ex ante, prostredníctvom regulačných opatrení nastavujú podmienky hospodárskej súťaže do budúcna.Ex ante a ex post regulátori nepôsobia alternatívne, ale vždy popri sebe.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Pôsobnosť zákona, zánik práva uplynutím času
Právna veta: Nie je úlohou správneho orgánu prejudikovať výsledok konania vo veciach podľa § 3 zákona č. 327/2005 Z.z. z vecnej stránky. Za plne opodstatnené však treba považovať oprávnenie správneho orgánu, aby skúmal, či v konkrétnom prípade nejde u navrhovateľa o zneužitie práva, alebo či už zo skutkových tvrdení navrhovateľa – žiadateľa, bez potreby vykonávať dokazovanie, nie je nepochybné, že jeho návrhu nemožno vyhovieť, napr. prišlo k zániku práva uplynutím času alebo ak je v dôkaznej núdzi. Za obdobnú treba považovať situáciu, keď navrhovateľ – žiadateľ vyvracia skutočnosti, ktoré už boli zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákaz predaja tabakových výrobkov, povinnosť predávajúceho overiť si vek spotrebiteľa, zákaz predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov, porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov, dôvodné pochybnosti o veku kupujúceho
Právna veta: Predajca je podľa zákona o ochrane nefajčiarov povinný odoprieť predaj tabakových výrobkov osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov. V zákone nie je výslovne uvedené právo predajcu na vyžiadanie si dokladu, ktorý by preukazoval dosiahnutie plnoletosti kupujúceho. Predajca však má povinnosť nepredať neplnoletému tabakový výrobok a preto si musí v prípade pochybností vyžiadať doklad – napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, kartu poistenca a pod. Povinnosti predajcu realizovať predaj tabakových výrobkov len osobám nad 18 rokov zodpovedá jeho oprávnenie (i keď nie výslovne zakotvené) skontr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné povinnosti vedúcich zamestnancov, znaky pojmu závislá práca
Právna veta: Práca kuchára vykonávaná žalobcom v prevádzke každý deň počas obeda a poobede podľa vzájomnej dohody s ostatnými zamestnancami s týždenným časovým rozsahom podľa pracovnej zmluvy, za ktorú dostával mzdu týždenne v hotovosti a na konci roka podľa dosiahnutého zisku spoločnosti nezodpovedá postavenie podnikateľa, ktorý sám rozhoduje o činnosti obchodnej spoločnosti. Takáto činnosť vykazujúcu znaky práce bežného zamestnanca nespadá do rámca činností konateľa spoločnosti ako osoby, ktorá organizuje a riadi činnosť prevádzky. Charakter a obsah takýchto prác preukázateľne vykonávaných žalobco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vykonávanie funkcie konateľa ako štatutárneho orgánu, konateľ v zmysle § 133 ObZ, konateľ spoločnosti
Právna veta: Funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným možno vykonávať na základe zmluvy o výkone funkcie. V prípade ak nedošlo medzi konateľom spoločnosti a samotnou spoločnosťou k uzavretiu zmluvy o výkone funkcie platí, že konateľ vykonáva svoju funkciu na základe mandátnej zmluvy, ktorej platnosť nevyžaduje písomnú formu. V každom prípade, bez ohľadu na zmluvný typ, vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom tejto spoločnosti je absolútnym obchodnoprávnym vzťahom. V zmysle zákonníka práce závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu (ani v občianskoprávno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana maloletých, vulgárny jazyk, ochrana maloletého diváka
Právna veta: Pokiaľ ide o ochranu maloletých, vyhláška obsahuje podrobnú úpravu označovania zvukových diel, ako aj ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre vekové skupiny maloletých do 18, 15, 12 a 7 rokov. Zákon č. 308/2000 Z. z. ako aj vyššie uvedená vyhláška sú každému dostupné, nakoľko sú uverejnené v Zbierke zákonov a ich ustanovenia sú formulované dostatočne presne a zrozumiteľne. Najvyšší súd opätovne pripomína, že vplyv na morálku spoločnosti a jej jednotlivých členov, t. j. aj maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Práve z tohto dôvodu by však malo byť pre navrhovateľku vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rýchlosť jazdy, rýchlosť jazdy v obci, bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách
Právna veta: Nepochybným zmyslom zníženia rýchlosti 90 km/hod. všeobecne povolenej pre jazdu na pozemnej komunikácii na hodnotu 50 km/hod. v obci je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách ako aj ochrana majetku, zdravia a životov osôb nachádzajúcich sa v tejto obci. Z vyššie uvedených ustanovení osobitných zákonov vyplýva, že zastavanosť územia rôznou výstavbou je základným a charakteristickým znakom obce, ktorý je nutne spojený s pohybom osôb. Potom, ak sa vodič ocitne v zastavanom území, kde s ohľadom na konkrétne podmienky potenciálne vyskytujúcich sa osôb, res ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z., zriadená záhradková osada, verejný záujem na vyvlastnení, vyvlastnenie pozemkov, dôvody na vyvlastnenie
Právna veta: Nemožno spôsobom označeným v § 7 a nasl. zákona č. 64/1997 Z. z. pri súčasnom zachovaní súladu s ústavou odňať vlastníctvo k pozemkom tvoriacim záhradky ich doterajším vlastníkom len, aby sa ich vlastníkmi stali iné osoby, v dôsledku čoho Národná rada SR sa buď vôbec nezaoberala identifikáciou verejného záujmu, kvôli ktorému si postavenie nájomcov pôdy v zriadených záhradkových osadách zaslúži ochranu na úkor obmedzení vlastníkov pôdy v takýchto záhradkových osadách alebo nevedela zistiť relevantný právny záujem. Bez splnenia podmienky, aby prijatá úprava slúžila verejnému záujmu, nemožn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ústavné limity, nepatrné prekročenie časových limitov, žiadosť o prepustenie z väzby, prednostné a urýchlené rozhodovanie o väzbe
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu uvedené časové súvislosti síce vo všeobecnej rovine svedčia o uplynutí dlhšieho času pri rozhodovaní o žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby, než aké je ustálenou judikatúrou chápané pre rozhodovanie o väzbe ako akceptovateľné (t. j. dobu jedného mesiaca väzobného konania na jednom stupni súdu), avšak v okolnostiach konkrétneho prípadu ešte toto v zásade nepatrné prekročenie časových limitov (v zásade len o niekoľko dní) nehodnotí ústavný súd ako nespĺňajúce ústavné limity pre urýchlené rozhodovanie o žiadosti o prepustenie z väzby. Za takéto špecifické okolnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dodávka pohonných hmôt, zákonná podmienka, dodanie tovaru , oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Právna veta: V prípade sťažovateľa nebola splnená zákonná podmienka oslobodenia od dane, teda odoslanie alebo prepravenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 zákona o dani z pridanej hodnoty), tento svoj záver aj dostatočne odôvodnil, keď uviedol, že dodávka medzi členskými štátmi je uskutočnená, ak dôjde k fyzickému pohybu tovaru medzi členskými štátmi a dodávky pohonných hmôt načerpaných priamo do palivovej nádrže nespĺňajú zákonnú charakteristiku dodania tovaru, ktorý je oslobodený z dôvodu, že je prepravený/dodaný do iného členského štátu. O prepravu tovaru ide totiž vtedy, keď sa tovar, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., zmena dôvodov väzby, stíhaný pre viacero trestných činov
Právna veta: Rozhodnúť o zmene dôvodov väzby je potrebné predovšetkým v tých prípadoch, kedy je obvinený stíhaný pre viacero trestných činov v tom istom konaní, pre ktoré zákon ustanovuje rôznu dĺžku lehoty väzby. V ostatných prípadoch síce môže súd, resp. sudca pre prípravné konanie, rozhodnúť o zmene dôvodov väzby, no robí tak spravidla vtedy, ak uzná, že to je potrebné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeny na veci, nájomná zmluva , náhrada vynaložených nákladov, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Z ust. § 667 ods. 1 poslednej vety OZ teda vyplýva, že ak dal prenajímateľ súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa k úhrade nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. Strany sa však v nájomnej zmluve dohodli, že pre prípad ukončenia nájmu podľa čl. III. bod 2. Zmluvy, nemá nájomca právo na náhradu vynaložených nákladov na rekonštrukciu predmetu nájmu v prípade ak vynaloženými nákladmi došlo k jej zhodnoteniu. Vôľa zmluvných strán teda pre tento prípad smerovala k vylúčeniu aplikácie ust. § 667 ods. 1 poslednej vety OZ (v nadväznosti tiež nár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti , povinné zmluvné poistenie, nemajetková ujma, eurokonformný výklad noriem, smernica
Právna veta: Do rozsahu krytia povinného zmluvného poistenia, ako to vymedzuje zákon o PZP § 4 ods. 2, je možné výkladom textu zákona zahrnúť aj nemajetkovú ujmu. Súdy sú tak podľa uvedených rozhodnutí ESD povinné pri uplatňovaní vnútroštátneho práva a najmä ustanovení právnej úpravy osobitne prijatej s cieľom vykonania požiadaviek smernice vykladať vnútroštátne právo v maximálnej možnej miere vo svetle znenia a účelu predmetnej smernice na dosiahnutie smernicou sledovaného cieľa. V súdenej veci to znamená, že súdy sú povinné Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: na konanie je príslušný senát, osobitná časť Trestného zákona, úradná povinnosť, o obžalobe alebo o návrhu na dohodu o vine a treste koná a vo veci rozhoduje, samosudca vykonáva konanie o
Právna veta: Okolnosť, či vec prejednal a rozhodol súd v zákonnom zložení (t. j. či bol súd správne obsadený), je povinný súd sledovať z úradnej povinnosti. Nedostatok v zložení súdu je podstatnou vadou konania a dôvodom prípustnosti dovolania. Najvyšší súd po preskúmaní spisového materiálu v uvedenom smere žiadne pochybenie konajúcich súdov nezistil. Pokiaľ Trestný poriadok v § 349 ods. 1, resp. v § 237 ods. 3 písm. b) ustanovuje, že samosudca je príslušný na konanie o prečinoch a zločinoch s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou osem rokov, tak má na mysli príslušnú trestnú sadzbu uvedenú v osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, zamietnutie plánu súdom, reštrukturalizačný plán, konkurzné konanie, rovnorodé pohľadávky
Právna veta: Z právnej úpravy reštrukturalizácie nemožno jednoznačne vyvodiť, že by zákonodarca priznával v danej fáze konania veriteľom dlžníka subjektívne právo na prípravu a schválenie reštrukturalizačného plánu. Konkurzný zákon priznáva veriteľom výslovne len subjektívne práva na ochranu pred reštrukturalizačným plánom a v procese jeho tvorby a schvaľovania, ktoré môže veriteľ prípadne uplatňovať aj v konaní o potvrdení plánu súdom, a to napríklad vo forme podnetu na zamietnutie plánu. Úprava konkurzného konania je výrazom snahy zákonodarcu zabezpečiť rovnosť vlastníckeho práva k pohľadávkam všetkých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, obnova trestného konania, právo na zákonného sudcu , súdna rehabilitácia
Právna veta: Podstatou ústavnej sťažnosti je posúdenie ústavnosti (práva na zákonného sudcu a zákazu ne bis in idem  nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby) rozhodnutí trestných súdov, ktoré neotvorili odsúdenie manžela sťažovateľky („odpierača“) po tom, čo mu Vojenský obvodový súd Bratislava v roku 1992 v rozhodnutí o súdnej rehabilitácii zrušil trest ako neprimeraný, ale nie vinu, pričom pri nepovolení obnovy konania rozhodoval na prvom stupni namiesto senátu samosudca a pri rozhodovaní nebolo zohľadnené súčasné poňatie konceptu ne bis i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: bezúhonnosť a spoľahlivosť, advokátsky koncipient, štandardné metódy právneho výkladu, ústavne konformná ochrana postavenia advokátskych koncipientov
Právna veta: Aj napriek tomu, že v platnej legislatíve nie je zákonodarcom osobitne upravené právne postavenie advokátskych koncipientov, ktorí boli zapísaní v zozname advokátskych koncipientov už pred prijatím zákona č. 335/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a nespĺňajú podmienku uvedenú v § 3 ods. 1 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou, súčasná právna úprava v spojení so štan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, odmietnutie dovolania, odchýliť sa od judikatúry
Právna veta: V danej veci najvyšší súd nerešpektoval ani svoju predchádzajúcu judikatúru v tejto veci (rozsudok sp. zn. 6 M Cdo 5/2010), ani nálezovú judikatúru ústavného súdu (II. ÚS 18/05), a to bez toho, že by predložil dodatočne odôvodňujúcu (konkurujúcu) argumentáciu spôsobilú vyložiť, prečo sa od tejto judikatúry odchyľuje. Okrem toho odmietnutím dovolania sťažovateľa pre jeho údajnú neprípustnosť odoprel ústavný súd sťažovateľovi spravodlivosť, čím porušil čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu v trestnom konaní, zásah do základných práv, nedoručenie procesného rozhodnutia, negatívne dôsledky a dopady postupu
Právna veta: Samotné nedoručenie procesného rozhodnutia akokoľvek súvisiaceho s dôkazom (napr. pribratie súdneho znalca v konaní na podanie znaleckého posudku), ku ktorému sa má možnosť obvinený (obžalovaný) následne v priebehu konania vyjadriť a vniesť voči nemu všetky (akékoľvek) výhrady, nemožno považovať za právne významnú udalosť z pohľadu ústavnej ochrany základného práva na obhajobu. Vo vzťahu k úspešnému namietaniu porušenia základných práv nepostačuje tvrdenie, že sťažovateľovi nebolo doručené procesné rozhodnutie týkajúce sa zabezpečenia dôkazného prostriedku, ak zároveň neoznačil žiadne reálne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonný dôvod na odmietnutie dovolania, rozhodnutie orgánu verejnej moci, bagateľná suma, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Ústavný súd už viackrát vyslovil právny názor, podľa ktorého ak Občiansky súdny poriadok v § 238 ods. 5 upravuje, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok nie je prípustné vo veciach, v ktorých je napadnuté právoplatné rozhodnutie neprevyšujúce trojnásobok minimálnej mzdy, táto skutočnosť predstavuje vo sfére všeobecného súdnictva zákonný dôvod na odmietnutie dovolania z dôvodu neprípustnosti vzhľadom na to, že ide o sumu bagateľnú (pozri napr. IV. ÚS 358/08 alebo IV. ÚS 717/2013), ktorá vylučuje u bagateľných vecí prieskum rozhodnutí vydaných všeobecnými súdmi, a bolo by proti logike p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: slušnosť vo vyjadrovaní, písomné i verbálne prejavy, princíp zachovávania úcty k právam iných, hrubé urážky, občianskoprávne konanie
Právna veta: Ústavný súd je preto s ohľadom na zmienené toho názoru, že sťažovateľ výrokmi obsiahnutými v podanej sťažnosti prekročil hranicu normálnej kritiky a hrubými urážkami konal v rozpore s princípom zachovávania úcty k právam iných, ktorý má byť v rámci občianskoprávneho konania v súlade s § 1 a § 2 Občianskeho súdneho poriadku rešpektovaný všetkými účastníkmi konania a z ktorého vyplýva i požiadavka, aby účastníci konania rešpektovali ľudskú dôstojnosť, občiansku česť i osobnosť ďalších účastníkov konania, ale i samotného vo veci kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: fikcia neodsúdenia, existencia odsúdenia páchateľa ako predpoklad na podanie dovolania, bezúhonnosť osoby
Právna veta: Pokiaľ, tak ako v danom prípade, priamo zo zákona nastávajú právne dôsledky spojené s fikciou neodsúdenia, že sa v zmysle zákona hľadí na páchateľa, ako keby odsúdený nebol, potom treba do všetkých dôsledkov právne považovať za neexistujúce odsudzujúce rozhodnutie takej osoby, na ktorú sa hľadí, akoby odsúdená nebola. Predpokladom na podanie dovolania, ako mimoriadneho opravného prostriedku, je existencia odsúdenia páchateľa. Pokiaľ platí fikcia neodsúdenia, ktorú zákonodarca spojil s inštitútom zahladenia odsúdenia, nemožno ju chápať podmienene tak, že pre určité prípady v trestnom konaní pla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výsledky vyhotovenej DNA analýzy, iniciovanie zapieracieho konania, zaprieť na súde, že je jeho otcom
Právna veta: Právny otec sťažovateľa si preňho dostupným spôsobom, teda bez participácie sťažovateľa, ktorý preskúmanie právneho otcovstva a DNA analýzu odmietal, súkromnou iniciatívou túto analýzu zabezpečil a po tom, ako sa derogáciou pôvodnej objektívnej lehoty spomínaným nálezom ústavného súdu vytvoril právny priestor pre iniciovanie zapieracieho konania, podal zapieraciu žalobu. Právnemu otcovi tak seriózny relevantný podklad pre spochybnenie jeho otcovstva poskytli až výsledky vyhotovenej DNA analýzy, ktorou disponoval od októbra 2010 (najskôr od 14. októbra 2010, keď bola analýza vyhotovená) a na zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena účastníctva, dispozičná zásada, prechod alebo prevod práv a povinností, hmotnoprávna úprava, pasívna legitimácia
Právna veta: V rámci dispozičnej zásady v občianskom súdnom konaní je plne vecou slobodnej úvahy žalobcu, koho označí vo svojej žalobe ako žalovaného. Bez ohľadu na to, či podľa predbežného názoru súdu je označený žalovaný naozaj nositeľom tvrdených hmotných práv, resp. povinností, musí o podanej žalobe konať a o nej napokon meritórne rozhodnúť. Ak sa ukáže, že žalobcom označený žalovaný hmotno-právne nie je pasívne legitimovaný (nie je nositeľom takých práv, resp. povinností, o aké žalobcovi v podanej žalobe ide), žalobu zamietne. V zásade obdobnými úvahami sa riadi aj zmena v osobe žalovaného v priebehu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny prostriedok nápravy, Slovenská komora exekútorov, ministerstvo spravodlivosti, sťažnosť na činnosť exekútora
Právna veta: Podľa § 218a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a na Slovenskú komoru exekútorov (ďalej len „komora“) so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažovateľ môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou. Ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, správne určenie dane, správca dane
Právna veta: Prelievanie dôkazného bremena v daňovom konaní nie je samo osebe porušením základného práva daňového subjektu na inú právnu ochranu. Podľa ustanovenia § 29 ods. 8 zákona o správe daní dôkazné bremeno spočíva na daňovom subjekte - žalobcovi, ktorý má preukázať skutočnosti majúce vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom. Ak daňový subjekt nespln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť výpovede zo strany zamestnávateľa, pracovný pomer , rozviazanie pracovného pomeru, jednostranný právny úkon zamestnanca
Právna veta: I keď bola právoplatným rozhodnutím súdu vyslovená neplatnosť rozviazania pracovného pomeru zamestnávateľom, nemusí pracovný pomer ďalej pokračovať; pracovný pomer účastníkov ako vyplýva z vyššie uvedených ustanovení naďalej trvá len vtedy, ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, nastáva napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu o určení neplatnosti rozviazania pracovného pomeru právna fikcia rozviazania pracovného pomeru dohodou. Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru naďalej z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: strata vážnosti v spoločnosti, záznam v odpise z registra trestov, výpis z registra trestov, fikcia neodsúdenia
Právna veta: Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia nezakladá zánik všetkých nepriaznivých účinkov spojených s odsúdením páchateľa, pretože tieto nemožno obmedzovať výlučne na skutočnosť, že vo výpise z registra trestov sa páchateľovi zahladené odsúdenia neuvádzajú, keďže účinky spojené s vykonaným a zahladeným trestom vo vzťahu k odsúdeniu zostávajú zachované vo forme záznamu v odpise z registra trestov. Práve odpis z registra trestov bez evidovaného odsúdenia páchateľa je v početných prípadoch zákonnou podmienk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobné motorové vozidlo, cena pohonnej látky, náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Právna veta: Podľa § 7 ods.5 zák.č.283/02 Z. z. o cestovných náhradách cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len doklad o kúpe). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len štatistický úrad). Z cit. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov v sporovom konaní, ochrana základných práv a slobôd, civilné súdne konanie, rozhodovacia právomoc všeobecných súdov
Právna veta: Vyhodnotenie, ktorá skutočnosť tvrdená a dokazovaná v civilnom súdnom konaní je pre rozhodnutie vo veci samej významná a ktorá nie, je doménou rozhodovacej právomoci všeobecných súdov. Ústavnému súdu Slovenskej republiky však nemožno odňať právomoc kasačného zásahu do tohto hodnotenia vtedy, keď je v rozpore so zákonným príkazom vyjadreným v § 132 Občianskeho súdneho poriadku v miere spôsobilej postaviť konanie i jeho výsledok do pozície nespravodlivosti a neobjektívnosti. V opačnom prípade by sa právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky odôvodnená požiadavkou ochrany základných práv a slob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto na podanie, dôvody sťažnosti, zamietnutie žiadosti o prepustenie z väzby, odôvodniť sťažnosť
Právna veta: Obvinený, ktorý sa obhajuje za pomoci obhajcu, musí predpokladať, že všeobecné súdy budú v sťažnostnom konaní postupovať podľa právnej úpravy, ktorá ukladá súdu prvého stupňa, aby po uplynutí lehoty na podanie sťažnosti všetkým oprávneným osobám predložil vec na rozhodnutie nadriadenému súdu (§ 190 Trestného poriadku). Okresný súd vyhlásil uznesenie o zamietnutí žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu a neprijatí písomného sľubu sťažovateľa 11. decembra 2014 za prítomnosti sťažovateľa a jeho obhajcu, čím bolo uznesenie oznámené podľa § 179 ods. 1 Trestného poriadku sťažovateľovi, jeho obhajc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúry, daňové orgány, dôkazné bremeno , právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 a nasl. (odpočítanie dane) zákona č. 222/2004 Z. z. sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže zákon to neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Naopak, zákonodarca požaduje pre ľahkú zneužiteľnosť, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet stanovil. Odpočet DPH si žalobca uplatnil sám, preto je povinný uchovávať a následne preukázať všetky doklady, ktoré pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky na priznanie príplatku, nerovnomernosť času, príplatok za zmennosť
Právna veta: Príplatok za nerovnomernosť času služby je zložkou služobného príjmu policajta. Tento príplatok patrí policajtovi, ak jeho čas služby v týždni počas celého kalendárneho mesiaca je rozvrhnutý nerovnomerne. To znamená, že ak nie sú splnené zákonné podmienky pre priznanie príplatku podľa § 97 zákona o štátnej službe, policajtovi príplatok nepatrí. Žalovaný rozhodol zákonne, ak žalobcovi odňal príspevok za nerovnomernosť času za obdobie, počas ktorého jeho základný čas služby bol rozvrhnutý rovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca, lebo za toto obdobie podľa § 97 ods. 1 zákona o štátnej služb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci správneho konania, reštitučné konanie, čiastkové rozhodnutia, pozemkové orgány
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu v súvislosti s námietkou účastníctva v konaní je podstatné ustanovenie § 14 Správneho poriadku, podľa ktorého je účastníkom konania ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vystavenie leteniek, prijatie platby za cenu letenky, vystavené letenky, letecká spoločnosť, zmluva o franchisingu, celková výška DPH, cestujúci, preprava osôb, letecká preprava
Právna veta: 1. Vystavenie leteniek leteckými spoločnosťami podlieha dani z pridanej hodnoty, ak cestujúci nevyužili vystavené letenky a nemôžu dosiahnuť vrátenie ich ceny. 2. Povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená pri kúpe letenky cestujúcim, ktorý ju nevyužil, vzniká v okamihu prijatia platby za cenu letenky, či už samotnou leteckou spoločnosťou, treťou osobou konajúcou v jej mene a na jej účet alebo treťou osobou konajúcou vo vlastnom mene, avšak na účet leteckej spoločnosti. 3. Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: územné obmedzenie, povolenie na výkon odbornej činnosti kominára , oblasť požiarnej polície, povolanie kominára , výkon povolania fyzickej osoby, vydanie povolenia na výkon povolania
Právna veta: 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na výkon povolania, akým je dotknuté povolanie kominára vo veci samej, ako na celok, hoci toto povolanie zahŕňa výkon nielen súkromných hospodárskych činností, ale aj úlohy z oblasti „požiarnej polície“. 2. Článok 10 ods. 4 a článok 15 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 smernice 2006/123 sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá obmedzuje povolenie na výkon odbornej činnosti kominára ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oblasť obchodnej alebo podnikateľskej činnosti , zhodnosť hospodárskeho cieľa , bydlisko spotrebiteľa, dosiahnutie hospodárskeho cieľa, vecná zhodnosť zmluvných strán
Právna veta: 1. Nariadenie o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v rozsahu, v akom sa týka zmluvy uzatvorenej v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti „smerovanej“ podnikateľom „do“ členského štátu bydliska spotrebiteľa, sa má vykladať v tom zmysle, že sa môže uplatniť na zmluvu uzatvorenú medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorá sama osebe nespadá do oblasti obchodnej alebo podnikateľskej činnosti „smerovanej“ týmto podnikateľom „do“ členského štátu bydliska spotrebiteľa, ale má úzku súvislosť so skoršou zmluvou uzatvorenou medzi tými istými zmluvnými stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: voľný pohyb tovarov, ochrana zdravia a života ľudí , dôkazy alebo iný materiál, zvýšenie ceny spotreby alkoholu, minimálna cena jednotky alkoholu, boj proti zneužívaniu alkoholu
Právna veta: 1. Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby si členský štát pri sledovaní cieľa ochrany zdravia a života ľudí prostredníctvom zvýšenia ceny spotreby alkoholu zvolil takú právnu úpravu, aká je sporná vo veci samej, ktorá stanovuje minimálnu cenu jednotky alkoholu pre maloobchodný predaj alkoholických nápojov a vylučuje opatrenie, akým je zvýšenie spotrebných daní, ktoré môže menej obmedzovať obchod a hospodársku súťaž v rámci Európskej únie. To, či naozaj ide o taký prípad, prináleží preveriť vnútroštátnemu súdu, a to z hľadiska detailnej analýzy všetkých rele ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: tvrdenie „s veľmi nízkym obsahom sodíka alebo soli“, prírodné minerálne vody a iné vody, etikety alebo reklama prírodných minerálnych vôd, vody vhodné na diétu s nízkym obsahom sodíka, celkový obsah sodíka vo vode, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: 1. Nariadenie o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách treba vykladať v tom zmysle, že zakazuje používať tvrdenie „s veľmi nízkym obsahom sodíka alebo soli“ a akékoľvek iné tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, pre prírodné minerálne vody a iné vody. Článok 9 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd v spojení s prílohou III tejto smernice treba vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby obaly, etikety alebo reklama prírodných minerálnych vôd obsahovali tvrdenia alebo údaje pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: žiadosť o azyl, rozhodnutie o odňatí sociálnej pomoci, priznanie postavenia utečenca , odňatie postavenia utečenca
Právna veta: 1. Článok 39 smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca v spojení s článkom 19 ods. 2 a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie treba vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré opravnému prostriedku proti takému rozhodnutiu nepokračovať v preskúmaní následnej žiadosti o azyl, akým je rozhodnutie v konaní vo veci samej, nepriznávajú odkladný účinok.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinnosť transparentnosti, sociálny dialóg, orgán verejnej moci, záväzné pre všetkých zamestnávateľov, príprava na povolanie, inštitúcia sociálneho zabezpečenia, režim sociálneho zabezpečenia, súdne opravné prostriedky
Právna veta: 1. Povinnosť transparentnosti, ktorá vyplýva z článku 56 ZFEÚ, bráni tomu, aby členský štát rozšíril pôsobnosť kolektívnej dohody, uzatvorenej organizáciami zastupujúcimi zamestnávateľov a zamestnancov určitého odvetvia činnosti, ktorou sa jedinému hospodárskemu subjektu vybratému sociálnymi partnermi zveruje správa povinného doplnkového režimu sociálneho zabezpečenia zriadeného v prospech zamestnancov, na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov daného odvetvia činnosti, pokiaľ vnútroštátna právna úprava nestanovuje primerané zverejnenie umožňujúce príslušnému orgánu verejnej moci v plnom rozs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predĺženie lehôt na podanie opravného prostriedku, rozhodnutie o nespornom nároku, nesporový nárok, výnimočné okolnosti nezávislé od vôle dlžníka, európsky exekučný titul, lehota na podanie opravného prostriedku, podanie opravného prostriedku
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 1 nariadenia č. 805/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely osvedčenia rozhodnutia pre zmeškanie ako európskeho exekučného titulu sa musí sudca, ktorý o tejto žiadosti rozhoduje, ubezpečiť, že jeho vnútroštátne právo skutočne a bez výnimky umožňuje úplné preskúmanie tak z právnej, ako aj z vecnej stránky tohto rozhodnutia v oboch prípadoch uvedených v tomto ustanovení a že umožňuje predĺženie lehôt na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o nespornom nároku nielen v prípade vyššej moci, ale aj v prípade, ak iné výnimočné okolnosti nezávislé od vôle dlžníka m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvetvie vinohradníctva a vinárstva, osvedčenie o vzácnom druhu rastliny, platobná agentúra, nárok na vyplatenie podpory, integrovaný správny a kontrolný systém
Právna veta: 1. Článok 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva, v spojení s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostrední ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové priznanie, právo odmietnuť podať daňové priznanie, odborná pomoc v daňových veciach, daňové priznanie pre príjemcu, činnosť daňového poradenstva
Právna veta: 1.Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právna úprava členského štátu, ktorá definuje podmienky prístupu k činnosti odbornej pomoci v daňových veciach, obmedzovala slobodné poskytovanie služieb spoločnosťou poskytujúcou poradenské služby v daňových veciach založenou podľa právnych predpisov iného členského štátu, v ktorom je táto spoločnosť usadená, a v tomto inom členskom štáte, ktorý nereguluje činnosť daňového poradenstva, vypracuje daňové priznanie pre príjemcu v prvom uvedenom členskom štáte a zašle ho daňovej správe tohto prvého štátu bez zodpovedajúceho uznania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dovoz tovaru, deklarovaný pôvod tovaru, dovoz nenaplniteľných plynových kamienkových zapaľovačov, antidumpingové clo
Právna veta: 1. Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 260/2013 z 18. marca 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1458/2007 na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov odosielaných z Vietnamskej socialistickej republiky, bez ohľadu na to, či majú vo Vietnamskej socialistickej republike deklarovaný pôvod je neplatné.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdaniteľný hospodársky výsledok , daňový režim, zdaniteľný základ dane, výlučná právomoc zdaniť hospodársky výsledok, spoločnosť nerezidenta do koncernu, prevádzateľ, zamedzenie dvojitého zdanenia
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému daňovému režimu členského štátu, o aký ide vo veci samej, podľa ktorého keď spoločnosť rezident v prípade prevodu prevedie stálu prevádzkareň nachádzajúcu sa v inom členskom štáte na spoločnosť nerezidenta, patriacu do toho istého koncernu ako prvá uvedená spoločnosť, straty, ktoré boli predtým zohľadnené prevádzanou prevádzkarňou, sa dodatočne započítajú do zdaniteľného hospodárskeho výsledku spoločnosti prevodcu, keď podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia príjmy takejto stálej prevádzkarne nepodliehajú zdaneniu v členskom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prekročenie hraníc členského štátu, colný úrad, finančné zaťaženie na tovar , registrácia motorových vozidiel v členskom štáte, poplatok s rovnakým účinkom, motorové vozidlá dovezené z iných členských štátov
Právna veta: 1. Každé jednostranne uložené finančné zaťaženie na tovar na základe skutočnosti, že prekročil hranice, bez ohľadu na jeho označenie alebo spôsob vyberania, predstavuje – pokiaľ nie je clom vo vlastnom zmysle slova – poplatok s rovnakým účinkom v zmysle článkov 28 ZFEÚ a 30 ZFEÚ (pozri rozsudky Nádasdi a Németh, C‑290/05 a C‑333/05, EU:C:2006:652, body 38 a 39, ako aj Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, bod 22 a citovanú judikatúru). 2. Rozhodnou skutočnosťou pre vznik takého poplatku za prihlásenie do evidencie, akým je poplatok stanovený vo vnútroštátnej právnej úprave dotknutej vo veci sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody, náhrada škody v peniazoch za ujmu, spôsobená ujma, diskriminácia na základe pohlavia, zásada rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, náhrada škody pokrývajúca spôsobenú ujmu v plnom rozsahu, peňažná forma náhrady za škodu
Právna veta: 1. Smernica o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania sa má vykladať v tom zmysle, že na zabezpečenie toho, aby bola škoda, ktorá bola spôsobená v dôsledku diskriminácie na základe pohlavia, skutočne napravená alebo nahradená odrádzajúcim a primeraným spôsobom, tento článok ukladá členským štátom, ktoré si zvolia peňažnú formu náhrady, povinnosť, aby do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov zaviedli podľa pravidiel, ktoré stanovia, opatrenia upravujúce to, že poškodenej osobe sa poskytne náhrada škody pokrývajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: subdodávatelia, riadenie ľudských zdrojov a finančných transakcií, usadená spoločnosť, poskytnutie know‑how, riadenie technických nástrojov, licenčná zmluva alebo zmluva o využívaní dotknutého diela, licenčná zmluva, odpočet DPH, celková výška DPH, ekonomická činnosť vo svojom mene, vlastné riziko, prospech z nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že na posúdenie, za okolností, akými sú okolnosti v spore vo veci samej, či licenčná zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie know‑how, ktoré umožňuje prevádzkovanie internetovej stránky, ktorou sa poskytujú interaktívne audiovizuálne služby, uzatvorená so spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, ako je členský štát, na ktorého území je usadená spoločnosť, ktorá poskytuje túto licenciu, predstavuje zneužitie práva s cieľom získať prospech z nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na tieto služby v tomto inom členskom štáte, sa skutočnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rodinní príslušníci obete, ujma spojená s úmrtím, nepriame následky nehody, mimozmluvné záväzky, ujma na zdraví s následkom smrti , mimozmluvný záväzok vyplývajúci z dopravnej nehody
Právna veta: 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) sa má na účely určenia práva uplatniteľného na mimozmluvný záväzok vyplývajúci z dopravnej nehody vykladať v tom zmysle, že ujma spojená s úmrtím osoby pri takejto nehode, ku ktorej došlo v členskom štáte súdu konajúceho vo veci a ktorú utrpeli rodinní príslušníci tejto osoby s bydliskom v inom členskom štáte, sa má kvalifikovať ako „nepriame následky“ tejto nehody v zmysle tohto ustanovenia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určenie nového colného dlhu, pôvodný colný dlh, chybné osvedčenie, finančná správa, určenie primeranej premlčacej lehoty
Právna veta: 1. Článok 78 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 zo 16. novembra 2000, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá obmedzuje možnosť colných orgánov zopakovať preskúmanie alebo následnú kontrolu a vyvodiť z nich dôsledky určením nového colného dlhu, pokiaľ sa toto obmedzenie vzťahuje na obdobie troch rokov odo dňa vzniku pôvodného colného dlhu, čo overiť prislúcha vnútro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť založená podľa anglického práva, vrátenie platieb, dobrovoľné konkurzné konanie, správca konkurznej podstaty
Právna veta: 1. Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní treba vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na žalobu podanú voči riaditeľovi spoločnosti založenej podľa anglického alebo waleského práva, proti ktorej sa začalo konkurzné konanie, ktorého predmetom je jej majetok v Nemecku, ktorú podal na nemecký súd správca konkurznej podstaty tejto spoločnosti a ktorou sa na základe takého vnútroštátneho ustanovenia, akým je § 64 ods. 2 prvá veta GmbHG, uplatňuje nárok na vrátenie platieb, ktoré tento riaditeľ poskytol pred začatím konkurzného konania, ale po tom, čo sa rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: podiely vo forme dividend, správa a predaj nehnuteľností, riziko spojené s riadením aktív, viacerí investori, investičné spoločnosti, nárast hodnoty podielu, zvláštne investičné fondy
Právna veta: 1. Smernica o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že také investičné spoločnosti, o aké ide vo veci samej, v ktorých kapitál zhromažďujú viacerí investori znášajúci riziko spojené s riadením aktív zhromaždených v daných spoločnostiach na účely nákupu, držby, správy a predaja nehnuteľností s cieľom dosiahnuť zisk, ktorý sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov podielov vo forme dividend, pričom uvedení vlastníci podielov profitujú aj z nárastu hodnoty ich podielu, možno považovať za „zvlášt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana zvierat počas prepravy, preprava opustených psov, verejne prospešný spolok, veterinárne kontroly, pojem „hospodárska činnosť“, pojem „obchodník"
Právna veta: 1. Pojem „hospodárska činnosť“ v zmysle nariadenia o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na činnosť, o akú ide vo veci samej, týkajúcu sa prepravy opustených psov z jedného členské štátu do iného členského štátu, ktorú uskutočňuje verejne prospešný spolok s cieľom zveriť tieto psy osobám, ktoré sa zaviazali, že sa ich ujmú a zaplatia poplatok, ktorý v zásade pokrýva náklady, ktoré na tento účel vynakladá uvedený spolok. 2. Pojem „obchodník, ktorý sa zaoberá obchodom vnútri spoločenstva“ v zmysle článku 12 smernice Rady 90/425 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: úverová inštitúcia , devízové transakcie, vyplatenie finančných prostriedkov, mesačné splátky úveru, zmluvy o pôžičke v cudzej mene
Právna veta: 1. Devízové transakcie, ktoré uskutočňuje úverová inštitúcia na základe ustanovení zmluvy o pôžičke v cudzej mene, o akú ide vo veci samej, a ktoré spočívajú v stanovení výšky pôžičky na základe nákupného devízového kurzu platného v okamihu vyplatenia finančných prostriedkov a výšky mesačných splátok na základe platného predajného devízového kurzu v okamihu výpočtu týchto jednotlivých splátok, nepredstavujú investičnú službu alebo činnosť v zmysle tohto ustanovenia, čo však musí overiť vnútroštátny súd.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dodatočná náhrada, poskytnutie dvojitej náhrady, obchodný zástupca, ukončenie zmluvy o obchodnom zastúpení, ročná odmena, dodatočná náhrada škody, odškodneniu zástupcu z dôvodu straty provízií, údajná škoda odlišná od škody nahradenej
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave stanovujúcej, že obchodný zástupca má pri ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení nárok na náhradu za klientelu, ktorá nesmie presahovať sumu jeho ročnej odmeny, a zároveň v prípade, že táto náhrada nepokrýva v celom rozsahu skutočne vzniknutú škodu, nárok na dodatočnú náhradu škody, pokiaľ takáto právna úprava nevedie k dvojitému odškodneniu zástupcu z dôvodu straty provízií v dôsledku ukončenia uvedenej zmluvy. 2. Čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, pobyt cudzincov, riziko úteku príslušníka tretej krajiny, neoprávnený pobyt na území krajiny, konanie o vyhostení, alebo vydaní osoby, zloženie peňažnej záruky
Právna veta: Podľa § 2 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov, Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti. Podľa § 82 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, Policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ak b) má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa § 88a ods. 1 písm. b/ zákona o pobyte cudzincov, Policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské právne vzťahy, normy obchodného práva, trojročná premlčacia doba, výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, právne vzťahy v otázke premlčania, normy obchodného práva , zmluvný vzťah na základe zmluvy o osobnom účte, vymedzenie zmluvného typu
Právna veta: Je nesporné, že dlhšiu dobu bola súdna prax pri posudzovaní právnych vzťahov, vyplývajúcich z úverových a podobných zmlúv, vrátane zmlúv o osobnom účte uzavretých medzi bankou a spotrebiteľom podľa Obchodného zákonníka, nejednotná pri posudzovaní týchto právnych vzťahov v otázke premlčania. Novela Občianskeho zákonníka, vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z. v bode 1. v § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pripojila vetu: „Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sociálne zabezpečenie, povinnosť zistiť skutočný stav veci , zamietnutie žiadosti o priznanie starobného dôchodkuu, sociálne poistenie, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten o koho práva v konaní ide. Podľa § 209 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rozhodnutie organizačnej zložky sociálnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pravidlá arbitráže, klamlivá obchodná praktika, nevhodné predkladanie zmluvných podmienok, ochrana spotrebiteľa, nekalá zmluvná podmienka, arbitrážna doložka
Právna veta: Akceptovateľnosť rozhodcovského konania v spotrebiteľských veciach sa ponúka napríklad osobitným vyjednaním a nie nanútením arbitráže spotrebiteľovi. Arbitráž môže fungovať, ale za transparentných podmienok ako efektívny prostriedok ochrany a keď aj spotrebiteľ rozumie, o čo v prípade rozhodcu ide. Na individuálne dojednanie je však potrebné rešpektovať a zachovať proces tvorby zmluvy ustanovený v OZ. Naproti tomu nevhodné predkladanie podmienok predstavuje jednu z nekalých obchodných praktík (klamlivá obchodná praktika; § 8 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; ďalej l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, moderačné právo súdu, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, existencia hlavného záväzku, paušalizovaná náhrada škody
Právna veta: Zmluvná pokuta je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku, a to takým spôsobom, že jej výška bude tiež závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo za každý mesiac omeškania, teda za vymedzený čas. Právna úprava obsiahnutá v ustanovení §544 a § 545 Občianskeho zákonníka vyžaduje pre platné dojednanie zmluvnej pokuty, okrem písomnej formy, vymedzenie zmluvnej povinnosti, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná zmluva , uzavretie poistnej zmluvy, náležitosti poistnej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 792 O.z. neupravuje, kto robí návrh na uzavretie poistnej zmluvy. V konečnom dôsledku je to vždy poistiteľ, ktorý robí návrh a to so zreteľom na to, že poistná zmluva je typovou adhéznou zmluvou, ktorej obsah je daný nielen samotným zmluvným dojednaním ale najmä všeobecnými podmienkami, čoho dôsledkom je vypracovanie štandardizovaného zmluvného formuláru, ktorého obsah poistený prijme alebo neprijme, pričom má iba malú možnosť obsah poistnej zmluvy ovplyvniť. Za stavu existencie vyššie uvedenej predzmluvnej informačnej povinnosti, ktorú musí poistiteľ urobiť v písomnej forme, to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť plniť zmluvné dohody, uzavretie platnej poistnej zmluvy, trvanie poistného vzťahu, poistná udalosť ako právna skutočnosť, poistná doba na dojednané poistenie, zánik poistenia pre nezaplatenie poistného, poistná zmluva
Právna veta: Ustanovenie § 788 ods. 1 O.z. definuje poistnú zmluvu ako zmluvný vzťah, na základe ktorého sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela je povinná platiť poistné. Keďže Obchodný zákonník poistenie neupravuje, spravujú sa aj vzťahy súvisiace s poistením, ktoré vznikli medzi podnikateľmi ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi poistenie. Poistná doba, je doba na ktorú sa dojednáva poistenie, napr. niekoľko dní, mesiacov, rokov, na neurčito ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb, povinné dôchodkové poistenie
Právna veta: Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb - vrátane statusu žalobcu, je upravený komplexne (§ 22 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom k 31.12.2011). Zákonodarca neviaže zánik vzniknutého povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z.z. na doručenie odhlášky z povinného dôchodkového poistenia (ako napr. § 23 ods. 2), ani neupravuje povinnosť opätovného prihlásenia sa k povinnému dôchodkovému poisteniu, ktoré mal žalobca (podľa žalovaného) urobiť po ukončení zamestnaneckého pomeru... Nakoľko zákonodarca postup, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie správcu dane, správca dane, daňová kontrola
Právna veta: Zákonodarca zveril do pôsobnosti správcu dane, ktorý vedie daňové konanie vykonávanie dokazovania, uložiac mu povinnosť, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené, čo najúplnejšie, pričom nie je viazaný iba návrhmi daňových subjektov a súčasne stanovil v právnej norme, že ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zákonodarca v právnej úprave uvádza, že najmä ide o rôzne podania daňových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť započítania splatnej pohľadávky voči nesplatnej, plnenie rovnakého druhu, určenie splatnosti dlhu, záväzky medzi subjektmi, započítanie podľa § 580 OZ, spôsob zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka
Právna veta: Započítanie v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka je spôsobom zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektmi, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Plnenie musí byť rovnakého druhu a pohľadávky musia byť spôsobilé na započítanie. Započítací prejav možno uplatniť po tom, keď sa pohľadávky stretli, a to okamihom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splnenie dlhu, určenie času splnenia záväzku, právny vzťah zo spôsobenej škody, záväzkový právny vzťah, omeškanie dlžníka podľa O.s.p., mimoriadne odškodnenie za bolesť
Právna veta: Dlh zanikne jeho splnením, pričom dlžník je povinný dlh splniť riadne a včas (§ 559 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak dlžník plnenie neposkytne najneskôr v posledný deň splatnosti dlhu, dostáva sa do omeškania a ak ide o plnenie peňažného dlhu, veriteľ má právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania. Čas splnenia môže byť predovšetkým dohodnutý účastníkmi, ustanovený právnym predpisom alebo určený aj v rozhodnutí súdu. Ak čas splnenia nebol určený žiadnym z uvedených spôsobov, právo určiť čas splnenia má podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka veriteľ. V tomto prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spory s dodávateľmi riešené výlučne v rozhodcovskom konaní, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nekalá podmienka v rozhodcovskej doložke, rozhodcovská doložka
Právna veta: Rozhodcovská doložka má charakter nekalej podmienky, keďže spôsobuje v právach a povinnostiach zmluvných strán značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa, teda povinného /§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy/. Rozhodcovskú doložku v časti II. - Spoločné ustanovenia v bode 10.2.2 Všeobecných obchodných podmienok oprávnenej správne považoval súd prvého stupňa za nekalú, postihnutú sankciou absolútnej neplatnosti podľa § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka v príslušnom znení. Za neprimeranú je potrebné považovať rozhodcovskú doložku aj v danej veci, ktorá je s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nositeľ hmotnoprávnej povinnosti, osobitné podmienky ochrany vlastníckeho práva, pasívna vecná legitimácia, oprávnený držiteľ , ochrana vlastníckeho práva
Právna veta: Osobitnými prostriedkami ochrany vlastníckeho práva sú dve vlastnícke žaloby, a to žaloba na vydanie veci (rei vindicatio) a zapieracia žaloba (actio negatoria). Hmotnoprávne predpoklady týchto žalôb sú upravené v § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obdobné právo na ochranu ako vlastník má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba (§ 126 ods. 2). Takouto osobou môže byť nielen oprávnený držiteľ, ale aj nájomca, vypožičiavateľ a pod. Hmotnoprávnym základom reivindikačnej žaloby je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci inej osoby než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové konanie, daňová kontrola, prerušenie daňovej kontroly, správca dane a osoby zúčastnené na správe daní, kontrolovaný daňový subjekt
Právna veta: Daňová kontrola je procesom kontrolným, nie rozhodovacím. Takýto záver však nevylučuje alternatívu aplikovania ustanovení o možnosti prerušiť konanie aj na daňovú kontrolu (rovnako ako sa na daňovú kontrolu nepochybne vzťahujú napríklad základné zásady daňového konania v zmysle § 2 zákona o správe daní a poplatkov)“. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je zákonnou procesnou lehotou, ktorú zákon stanovil na vykonanie daňovej kontroly a počas jej prerušenia neplynú zákonné procesné lehoty, čo znamená, že neplynú lehoty na vydanie rozhodnutia v daňovom konaní a ani na ukončenie daňovej kontrol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok zamestnanca na odstupné, dôvod organizačných zmien, pridelenie práce podľa pracovnej zmluvy, rozviazanie pracovného pomeru, výpoveď daná zamestnávateľom
Právna veta: Vychádzajúc z právneho názoru, že ak medzi účastníkmi dochádza k dohode o rozviazaní pracovného pomeru podľa § 43 Zákonníka práce (teraz § 60 Zákonníka práce) z dôvodov organizačných zmien na strane zamestnávateľa, skutočnosť, že dôvod na rozviazanie pracovného pomeru nie je uvedený priamo v dohode, nerobí túto dohodu neplatnou a nie je vylúčený ani vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa § 1 a § 3 zákona č. 195/1991 Zb. (teraz § 76 Zákonníka práce). V takom prípade však zamestnanec musí preukázať, že organizačné zmeny u zamestnávateľa skutočne boli dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, incidenčné konanie, naliehavý právny záujem
Právna veta: Základným procesným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby (akou je aj žaloba v preskúmavanej veci) je v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. existencia naliehaného právneho záujmu na požadovanom určení. Z koncentračnej zásady konania o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky vyplýva, že konkurzný veriteľ sa môže žalobou domáhať svojho práva proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli a môže sa dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Veriteľ, ktorého pohľadávka zostala sporná, teda musí (ak chce uspokojenie svojho práva) uplatniť žalobou na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinná obhajoba v trestnom konaní, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, skutočná škoda a ušlý zisk, dôvod povinnej obhajoby
Právna veta: Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Skutočnou škodou treba rozumieť ujmu, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Ide v podstate o rozdiel v hodnote poškodeného majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody na majetku. Tento rozdiel v hodnote majetku treba nahradiť peňažným plnením vo forme náhrady škody. Príčinná súvislosť ako jedna zo zákonných požiadaviek vzniku zodpovednosti za škodu znamená, že medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou škodou musí byť vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: priame zastúpenie v prípade obstarania nehnuteľných vecí, nepriame zastúpenie v prípade obstarania nehnuteľných vecí, oprávnená osoba zmluvného zastúpenia, zastúpenie na základe plnomocenstva , splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa
Právna veta: O zmluvné zastúpenie podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka ide v prípade, ak je určitá osoba oprávnená zastupovať fyzickú, alebo právnickú osobu na základe dohody o plnomocenstve, ktorá vzniká medzi osobou, ktorá chce byť z nejakého dôvodu zastúpená a osobou, ktorá ju bude zastupovať vo vzájomnej dohode vymedzenom rozsahu. Ide o formu priameho zastúpenia, pri ktorej splnomocnenec robí na základe plnomocenstva právne úkony za splnomocniteľa v jeho mene, pričom však z obsahu zmluvy, pri uzatváraní ktorej má splnomocnenec zastupovať splnomocniteľa, musí byť jednoznačne zrejmé, že túto uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky podľa § 21 Zákona o dani z príjmov, daňová povinnosť daňovníka, výdavok na technické zhodnotenie, nárok na uznanie výdavkov, náklady na daňové účely
Právna veta: Podľa § 21 ods. 1 veta prvá zákona č. 595/2003 Z.z., daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval a výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané. Podľa § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z.z., daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie a výdavok, ktorý sa považuje za technické zhodnotenie. V zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona sa nárok daňovníka (žalobkyne) na uznanie uplatnených výdavkov viaže na splnenie podmienky, že 1. musí ísť o výd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: potreba legislatívne zmeny, preverovanie pravdivosti tvrdení, spresnenie povinností notára, notárske osvedčenie skutočnosti, Notárska zápisnica pri schválení rozhodnutia valného zhromaždenia, Zákon č. 527/2002 Z.z. o zmene zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) , náležitosti notárskej zápisnice
Právna veta: Notárska zápisnica sa teda vyžaduje len v prípade podľa ust. § 187 ods. 2 Obch. zákonníka, t.j. na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromažden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, povinnosť zaplatiť predpísané penále, poistné na sociálne poistenie, penále z dlžnej sumy poistného
Právna veta: Zákon č. 572/2009 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2010 zmenil a doplnil zákon o sociálnom poistení, zaviedol v ustanovení § 293bl ods. 1 tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, keď stanovil, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné sumy a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 01.01.2010 zaplatené najneskôr do 30.04.2010. Z textu zákona ako aj zo spoločnej správy Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vydanie zákona vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutia správneho orgánu, základné kritériá odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Výrok musí byť formulovaný jasne, stručne a pritom musí byť určitý, aby účastník konania, ale aj orgán, ktorý má predmetné rozhodnutie preskúmať, resp. vykonať, mohol bezpečne a bez pochybností poznať výsledok konania. Odôvodnenie rozhodnutia má poskytovať skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia...Súd považuje za potrebné uviesť, že pri rozhodovaní o vklade záložného práva do katastra nehnuteľností nesta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: protiprávnosť činu v dôsledku nepríčetnosti, stav zmenšenej príčetnosti, znížená ovládacia schopnosť, úhrnný trest a spoločný trest, zásady ukladania trestov, nepríčetnosť, požitie alkoholických nápojov
Právna veta: Vzhľadom na obsah dôkazov, ktoré boli vo veci vykonané, nie je na mieste dospieť k záveru, že obžalovaný trestný čin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti. Je síce pravdou, že zo záverov znaleckého posudku znalcov z odboru zdravotníctva, psychiatrie, aj výpovede znalca plynie, že rozpoznávacie schopnosti u obža-lovaného v čase skutku hodnotili ako nepodstatnou mierou znížené a ovládacie schopnosti mohli byť znížené aj podstatnou mierou, avšak len v dôsledku jednoduchej opilosti. Obžalovaný požil alkohol vedome, po opakovaných predchá-dzajúcich skúsenostiach s jeho nepriaznivými účinkami na psy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do cti a dôstojnosti fyzickej osoby, nemajetková ujma z nesprávneho úradného postupu, výpis z registra trestov, spôsob a rozsah náhrady škody , funkcia hlavného kontrolóra, preukázanie závažnosti vzniknutej ujmy
Právna veta: Pokiaľ si navrhovateľ uplatnil nárok na náhradu nemajetkovej ujmy bolo potrebné, aby špecifikoval a preukázal závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k nej došlo, závažnosť následkov, ktoré mu vznikli v súkromnom živote, ako aj závažnosť následkov v spoločenskom živote, ako to predpokladá ust. § 17 ods. 3 Zákona č. 514/2003 Z. z.. Nesporne z výsledkov vykonaného dokazovania vyplýva, že navrhovateľ sa prihlásil do výberového konania volieb na funkciu hlavného kontrolóra, v súlade s ust. § 18a ods. 3, § 18a ods. 4 Zákona č. 369/90 Zb., pričom podmienkou tohto výberového konania bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kritériá pre zriadenie trhového miesta, nesúhlasné stanovisko odboru výstavby, dôvod pre neudelenie súhlasu žiadateľovi, platný územný plán, odbor výstavby a rozvoja
Právna veta: Zákon č. 178/1998 Z.z. v ust. § 3 ods. 2 stanovuje na aké hľadiská a kritéria má obec prihliadať pri povoľovaní zriadenia trhového miesta. Konkrétne je povinná posúdiť verejný záujem na jeho zriadení, jeho účelnosť, bezpečnosť a ochranu verejného záujmu. Má taktiež prihliadať aj na kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. Po náležitom zistení skutkového stavu a posúdení veci z vyššie uvedených kritérií, má obec o žiadosti rozhodnúť, pričom je povinná v odôvodnení vydaného rozhodnutia uviesť z akých skutkových zistení pri rozhodovaní vychádzala ako aj právne posúdenie veci. Vo vš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, narušenie občianskeho spolunažívania drobným ublížením na zdraví, ľahké ublíženie na zdraví
Právna veta: Subjektom priestupku podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch môže byť každá osoba, subjektívnou stránkou tohto priestupku je úmyselné zavinené konanie, ktoré sa prejavuje okrem iného drobným ublížením na zdraví. Objektom, t. j. chráneným spoločenským vzťahom je občianske spolunažívanie a objektívnu stránku tvorí konanie subjektu, narušenie občianskeho spolunažívania a príčinná súvislosť medzi konaním a následkom. Uvedené znaky skutkovej podstaty musia byť obligatórne naplnené a zistené a až následne môže správny orgán priestupok sankcionovať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, škoda spôsobená nesprávnym úradným postupom, predpoklady pre vznik zodpovednosti štátu, kumulatívne stanovené podmienky, postup príslušného súdu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 101 O.s.p.. sú účastníci povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu. Vzhľadom na uvedené pri posudzovaní splnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z., z hľadiska príčinnej súvislosti medzi škodou, ktorá mala žalobcovi vzniknúť a postupom príslušného súdu, ktorý žalobca považuje za nesprávny, nemožno ustáliť, že následkom takého postupu vznikla žalobcovi škoda, spočívajúca v rozdiele medzi reálne a hypoteticky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prerokovanie o nároku náhrady škody, hľadisko posudzovania zodpovednosti, príslušný štátny orgán, okamih účinnosti ustanovenia, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, orgán konajúci v mene štátu
Právna veta: Ustanovenia by sa mali aplikovať od okamihu ich účinnosti, teda od 1.1.2013 podľa zák. č. 412/2012 Z.z. znamená pri nezákonnom rozhodnutí z hľadiska posudzovania zodpovednosti; musí sa pri vznesení obvinenia, ktoré bolo vydané povereným príslušníkom policajného zboru, proti ktorému podanú sťažnosť prokurátor zamietol a podal obžalobu na príslušný súd, keďže poškodený podal žiadosť o prerokovanie nároku na náhradu škody štátnemu orgánu príslušnému podľa predpisov účinného do 31.12.2012, potom na základe uvedeného podľa názoru odvolacieho súdu je tiež s účinnosťou od 1.1.2013 Generálna prokuratú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, znemožnenie vstupu do stavby zatarasením vchodových dverí
Právna veta: Z ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka vyplýva, že obec poskytne ochranu proti tomu kto poruší alebo ohrozí právo iného. Obec neposkytuje ochranu akémukoľvek porušeniu či ohrozeniu práva, ale iba takému ktoré nastalo tým, že sa bez právneho dôvodu zasiahlo do doterajšieho pokojného stavu ktorý bol pred zásahom. Skutkovým základom pre rozhodnutie obecného úradu je posledný pokojný stav ktorý existoval pred zrejmým zásahom. Obecný úrad zisťuje a rieši len skutkové otázky. Obec neskúma ani nemôže skúmať komu právo skutočne patrí a aká je právna pozícia jednotlivých strán. Tieto otázky môže presk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárny záväzok a jeho splnenie, miera akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, pasívna solidarita dlžníkov, plnenie spoločne a nerozdielne
Právna veta: Právne následky pasívnej solidarity spočívajú v tom, že veriteľ je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka a ten je povinný veriteľovi poskytnúť celé plnenie, pričom ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných vo vzťahu k veriteľovi zanikne. Z pasívnej solidarity súčasne vyplýva regresný vzťah, t.j. vzťah medzi dlžníkom, ktorý splnil celý záväzok a ostatnými dlžníkmi, pričom dlžník, ktorého veriteľ vyzval na splnenie dlhu, môže ostatných dlžníkov požiadať, aby mu predtým plnili (tzv. predbežný regres), alebo splniť dlh a následne dlžníkov požiadať, aby mu plnili (tzv. nás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: písomné uznanie dlhu, uznanie dlhu, plynutie premlčacej doby, zákaz klamania spotrebiteľa, práva spotrebiteľa
Právna veta: Podľa § 5b zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával, ďalej podľa § 3 ods. 3 zák. č. 250/2007 Z.z. každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, právne pochybenia v postupe stavebného úradu
Právna veta: Každé rozhodnutie správneho orgánu musí spĺňať všetky zákonom naň kladené formálne náležitosti (v danom prípade vyplývajúce so správneho poriadku - § 46, § 47), t. j. preskúmavané rozhodnutie musí byť vydané v písomnej forme, vecne príslušným správnym orgánom. Musí vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a obsahovať náležitosti určené všeobecnou právnou úpravou správneho konania (správnym poriadkom) ako aj osobitnými právnymi predpismi (v posudzovanom prípade stavebným zákonom). Odôvodnenie rozhodnutia musí opisovať a hodnotiť všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok rozhodnutia, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok, príspevok za službu , podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona č. 100/1988 Z.z.
Právna veta: Ust. § 29 ods. 7 Zákona o sociálnom zabezpečení, podľa ktorého sa na dobu profesionálnej služby neprihliada, sa vzťahuje len na prípady, kedy žiadateľovi o dávku vznikol priamo nárok na výsluhový dôchodok. V prípade, ak žiadateľovi o invalidný dôchodok vznikol nárok na štátnu dávku sociálneho zabezpečenia, ktorou bol aj príspevok za službu, nebolo podľa zákona táto štátna dávka zmenená na výsluhový dôchodok a nárok na ňu nemohol vylúčiť hodnotenie doby profesionálnej služby príslušníka ozbrojeného zboru z doby zamestnania, a to ani vtedy, keď bola zákona považovaná za výsluhový dôchodok. Iný v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie užívacieho práva bytu, fyzické a psychické násilie, vylúčenie žalovaného z užívania bytu a z členstva v bytovom družstve
Právna veta: Podľa § 705a Obč. zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Uvedená právna úprava rieši jeden z najakútnejších problémov obetí domáceho násilia, keď tieto sú nútené opúšťať spoločný byt, aby boli chránené pred ďalším n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie správneho konania, nedávkové konanie o poistnom, zásady správneho konania, dávkové konanie sa začína, konanie vo veciach sociálneho poistenia
Právna veta: Konanie, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie, je iným (nedávkovým) konaním, v ktorom organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhoduje o uložení penále podľa ustanovení zákona č.461/2003 Z.z.. Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa pritom nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§172 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.), ktorým je zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní - Správny poriadok. Zákon o sociálnom poistení v citovanom ustanovení výslovne vo veciach sociálneho poistenia vylučuje použitie Správneho poriadku. Konaniu správnych orgánov a ich rozhodnutiam tak nemožno vyčítať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výrok rozhodnutia o postihu za disciplinárne previnenie, význam výrokovej časti rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrúbenie dane alebo rozdielu dane, harmonizácia právnych predpisov, daň s pridanej hodnoty, právna úprava s aplikačnou prednosťou, účinný právny predpis SR, úrok z omeškania, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňová kontrola
Právna veta: Platný a účinný právny režim v SR je dostatočne určitý a zrozumiteľný. Riadi sa ustanovením § 79 ods. 2 zákona o DPH, avšak daň z pridanej hodnoty je predmetnom harmonizácie s právom Európskej únie, ktoré v prípade konfliktu s vnútroštátnou právnou úpravou má aplikačnú prednosť. Preto Najvyšší súd SR posudzoval otázku, či právo Európskej únie, v tam riešenom prípade rozsudok Súdneho dvora EÚ C-107/10 Enel predstavuje acte éclaire pre skutkovú situáciu v Slovenskej republike. Usmernil prvostupňový súd v ďalšom konaní rozhodnúť podľa vlastnej interpretácie rozhodnutia Súdneho dvora, resp. položi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, dlžobný úpis, majetkové hodnoty vložené do združenia, vklad do združenia
Právna veta: Zmluva o pôžičke je neformálnou, ale reálnou zmluvou (kontraktom), ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky (peňazí) veriteľom dlžníkovi, a to buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdaním krátkou cestou. Od zmluvy o pôžičke treba odlíšiť tzv. dlžobný úpis, ktorým dlžník písomne potvrdzuje, že dlhuje veriteľovi určitú sumu; tento úpis môže byť dlžníkom vydaný aj po uzavretí zmluvy a môžu byť s ním spojené i účinky uznania dlhu. Jeho existencia uľahčuje veriteľovi procesnú situáciu v tom, že dôkazné bremeno ohľadne dlhu v tej výške, na akú vyznieva dlžobný úpis, prechádza z ver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody, pre ktoré sa vodič ako účastník dopravnej nehody dopustí priestupku, dopravná nehoda dvoch motorových vozidiel, škodová situácia vzniknutá stretom vozidla s prekážkou , zákon o cestnej premávke , udalosť v cestnej premávke
Právna veta: V znení § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody a § 22 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na plnenie z poistenia, leasingová zmluva, uplatnenie práv vyplývajúcich z poistnej zmluvy
Právna veta: Z ustanovenia § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, ktorá osoba má právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť uvedená v poistnej zmluve. Spravidla je to ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje, ale len za predpokladu, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo poistných podmienkach uvedené inak. Z uvedeného vyplýva, že ak je dojednaná odchylná úprava v poistných podmienkach, má prednosť. Z poistnej zmluvy ako aj poistných podmienok vyplýva, že poistníkom a poisteným bol navrhovateľ a je teda aktívne legitimovaným účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: iura novit curia, dôkazná povinnosť, záväznosť právneho predpisu pre všetkých, znalecká činnosť
Právna veta: V článku je poskytnutá krátka úvaha o zásade "iura novit curia" s ohľadom na činnosť znalca v oblasti práva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp kontradiktórnosti súdneho konania, doručovanie žaloby, doručenie žaloby a vyjadrení, následky nedoručenia procesných podaní
Právna veta: Tretia a zároveň posledná časť článku sa zameriava na úpravu kontradiktórnosti konania a následky nedoručenie písomností stranám, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie súdu podľa Civilného sporového poriadku (CSP), ktorý nadobudne účinnosť od 1. júla 2016. Táto časť obsahuje tiež zhrnutie celej problematiky a názorový pohľad autora článku, ktorý predstavuje zavŕšenie tejto procesnej matérie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezaplatenie dane a poistného, hromadný trestný čin, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, splatné záväzky, zvýhodňovanie veriteľa
Právna veta: Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ So­ciál­nej pois­ťov­ne sa lis­tom zo dňa 08.10.2015 ob­rá­til na Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR, v kto­rom vy­jad­ru­je nes­po­koj­nosť s pos­tu­pom or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pri vy­ba­vo­va­ní tres­tných ozná­me­ní po­dá­va­ných So­ciál­nou pois­ťov­ňou oh­ľad­ne neod­ve­de­nia, či ne­zap­la­te­nia pois­tné­ho. V lis­te kri­ti­zu­je po­lí­ciu ako aj pro­ku­ra­tú­ru za to, že viac ako 90% tres­tných ozná­me­ní po­dá­va­ných So­ciál­nou pois­ťov­ňou je od­miet­nu­tých pod­ľa § 197 ods. 1 písm. d) Tr. por. Ďalej v lis­te uvá­dza vlast­ný vý­klad zna­kov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, právo užívať veci v bezdpodielovom spoluvlastníctve, právo spoločne užívať veci, spoločné užívanie majetku
Právna veta: Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tvorený vzájomnými právami a povinnosťami manželov, ktoré upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 144 až 147. Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zhoduje s obsahom vlastníckeho práva jednotlivca (pozri § 123 OZ). „Každý z manželov je úplným vlastníkom spoločnej veci, pričom vlastníctvo jedného manžela je obmedzené rovnakým vlastníctvom druhého manžela. A práve preto vykonávajú manželia práva a povinnosti, ktoré tvoria obsah vlastníckeho práva, spoločne. Manželia k spoločnému majetku nemajú určené podiely. Tým sa ich postaven ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, výsluch strany, výsluch svedka , odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie, znalecké dokazovanie , listinné dôkazy
Právna veta: Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU