Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1044227
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.10.2019 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom, podanie elektronickou poštou, preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia, žiadosť o sprístupnenie informácii
Právna veta: Žiadosť o poskytnutie informácií je podľa § 14 ods. 4 zákona o slobode informácií podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Nepostačuje preto, aby sa povinná osoba dozvedela o jej podaní, lebo z textu zákona vyplýva, že jej musela byť oznámená, teda že povinná osoba musela poznať jej obsah. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať a týmto dňom dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie, námietka nepreskúmateľnosti rozhodnutia, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu z Ústavy ani Dohovoru nemožno vyvodzovať, že dôvody uvedené súdom sa musia zaoberať zvlášť každým bodom, ktorý niektorý z účastníkov konania môže považovať za zásadný pre svoju argumentáciu (mutatis mutandis I. ÚS 56/01). Aj Európsky súd pre ľudské práva, napr. v rozsudku z 21.01.1999 vo veci Garcia Ruiz v. Španielsko konštatoval, že podľa štandardnej judikatúry súdu reflektujúcej princíp riadneho chodu spravodlivosti musia súdne rozhodnutia v dostatočnej miere obsahovať dôvody, na ktorých sú založené: Povinnosť odôvodňovať rozhodnutie nemôže byť pon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náklady spojené so zastúpením advokátom, náhrada trov právneho zastúpenia, účelne vynaložené trovy konania
Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania musí súd zohľadňovať samotný účel procesu v správnom súdnictve, ktorým je poskytovanie ochrany porušeným alebo ohrozeným skutočným subjektívnym hmotným právam a právom chráneným záujmom. Súdne konanie nemôže popierať svoje skutočné spoločenské poslanie a nemôže sa stať len nástrojom, slúžiacim na vytváranie ľahkého a neodôvodneného zisku na úkor protistrany, spočívajúceho v zaplatení nákladov za zastúpenie advokátom. Porušením práva na spravodlivý proces podľa článku 46 Ústavy Slovenskej republiky a práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa jej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybnosti o nezaujatosti sudcu, vylúčený sudca, namietka zaujatosti, dôvody pre vylúčenie sudcov
Právna veta: Aj keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: znalecký posudok na ocenenie motorového vozidla, kúpna cena dohodnutá v zmluve, podstatné náležitosti kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníka, Kúpna zmluva , určenie neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Z citovaného ustanovenia vyplývajú podstatné časti kúpnej zmluvy, a to: vymedzenie zmluvných strán, určenie predmetu kúpy, záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu, záväzok previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, určenie kúpnej ceny alebo spôsob jej dodatočného určenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trvajúci správny delikt, trvajúci trestný čin, trváci trestný čin, protisúťažné konanie, porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, kartelová dohoda
Právna veta: Trestné právo rozlišuje od jednorazových trestných činov z hľadiska časového úseku, v ktorom boli spáchané, trestné činy pokračujúce, trvajúce a hromadné (kolektívne). Je pre ne spoločné, že trestná činnosť trvá po dlhší čas a skladá sa buď z rady čiastkových útokov, resp. spočíva v udržovaní protiprávneho stavu. Trvajúci trestný čin býva pravidelne charakterizovaný ako čin, ktorým páchateľ vyvolá protiprávny stav, ktorý potom udržiava, prípadne ho udržiava bez toho, aby ho vyvolal ak zákonné ustanovenie nevyžaduje, aby ho vyvolal. Trvajúce trestné činy sa posudzujú ako jediné konanie, ktoré t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pobyt v reedukačnom centre, záujem mladistvého na postúpení veci, postúpenie veci podľa § 341 Tr. por., spor o príslušnosť, zločin krádeže
Právna veta: Ustanovenie § 341 Tr. por. predstavuje výnimku z všeobecných pravidiel o miestnej príslušnosti v zmysle § 17 Tr. por., ktorú možno uplatniť iba vo vzťahu k mladistvému. Treba primárne posudzovať prospech a záujem mladistvého na postúpení veci. Záujem a prospech mladistvého obvineného sa pritom hodnotí z hľadiska starostlivosti spoločnosti o mládež, ktorá sa prejavuje výchovným pôsobením trestného konania na mladistvého za účelom dosiahnutia jeho nápravy a následného plnohodnotného spoločenského uplatnenia. Vychádza sa teda z objektívneho posúdenia (nie subjektívneho) toho, čo je pre mladistvéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: komerčný vysielateľ, pojmový znak reklamy, reklama, Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania
Právna veta: Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. výslovne určuje, že zaradením reklamy alebo telenákupu je možné prerušiť každý 30 minútový časový úsek. Ak by zákonodarca mienil povoliť prerušenie programu reklamou alebo telenákupom aj kratší časový úsek, vyjadril by to jednoznačným spôsobom, napr. pri vysielaní programu sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý začatý 30-minútový časový úsek. Poukazujúc na znenie čl. 20 ods. 2 Smernice č. 2010/13/EÚ dospel senát na základe eurokonformného výkladu k záveru, že vysielanie programu trvajúceho dlhšie ako 30 minút mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť uhradiť súdny poplatok, nepriaznivá finančná situácia, žalobca ako právnická osoba, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: simulované právne úkony predaja a následnej spätnej kúpy autobusov, nedostatok daňových dokladov, uzatváranie zastretých právnych úkonov, nákup jazdených autobusov
Právna veta: Občianske právo uzatváranie zastretých právnych úkonov subjektom súkromného práva nezakazuje, avšak vo vzťahu k následkom z nich vyplývajúcich, ktoré majú vplyv na povinnosti zmluvných strán v zmysle noriem verejného práva, ktoré sú simuláciou právnych úkonov obchádzané, nie je možné ich uzatváranie akceptovať. Práve k tomuto účelu v rámci správy daní, ktorej cieľom, okrem iného, je overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, slúži uplatňovanie zásady skutočného obsahu právneho úkonu vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 6 zákona o správe daní.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, výberové konanie , výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, princíp transparentnosti
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1,2,3,4,8,9,10,11 ZoPZS, výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a/] uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva. Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/]. Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: existencia nepovolenej stavby, dodatočné povolenie stavby, konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad
Právna veta: Predpokladom začatia stavebného konania podľa §§ 88a nasl. stavebného zákona je zistenie stavebným úradom, že stavba, jej zmena, resp. jej časť, bola postavená resp. sa začala stavať bez stavebného povolenia, alebo v zákonom stanovených prípadoch bez splnenia si ohlasovacej povinnosti, alebo v rozpore s ním, pričom stavebný úrad začne aj z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Na k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprístupnenie bytu nájomcom, hrubé porušenie povinností nájomcu, výpoveď z nájmu bytu
Právna veta: Nespristúpnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku o cene bytu pre jeho predaj verejnou dražbou nemožno bez ďalšieho považovať za také hrubé porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priama ponuka finančnej služby divákovi, možnosť priamo zúčastniť sa na hre, nepriama ponuka tovaru alebo služby, reklama a telenákup
Právna veta: Reklama je nepriamou ponukou tovaru alebo služby, pretože aj keď je jej cieľom rovnako, ako je cieľom telenákupu, aby si televízny divák kúpil tovary, alebo služby, ktoré propaguje, tým, že ho presvedčí o ich vlastnostiach, konečné štádium obchodu je akcesorické vo vzťahu k jej bezprostredným cieľom a dochádza k nemu neskôr, keď sa spotrebiteľ obráti na príslušnú distribučnú sieť, aby uskutočnil nákup. Telenákup ide totiž ďalej ako reklama, keďže sa neobmedzuje na reklamný oznam, ale zabezpečuje nie len propagáciu ale i samotný predaj tovaru, či služby. Tieto úvahy podporujú predpoklad, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, Česká správa sociálneho zabezpečenia, podmienky konania
Právna veta: Ak na súde Slovenskej republiky bola podaná žaloba proti rozhodnutiu Českej správy sociálneho zabezpečenia, slovenský súd musí takú žalobu postúpiť príslušnému súdu Českej republiky [čl. 81 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia].
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: komerčný komunikát, reklama a telenákup, sponzorovanie, Rada pre vysielanie a retransmisiu, reklama, sponzorský odkaz
Právna veta: Hranica medzi reklamou a sponzorským odkazom je často veľmi tenká a odlíšiť tieto dva druhy mediálnej komerčnej komunikácie je mnohokrát veľmi náročné. Nie je možné jednoznačným spôsobom určiť, že dlhší komunikát mediálnej komerčnej komunikácie bude skôr reklamou, prípadne komunikát, ktorý má dynamický charakter bude pravdepodobne reklamou, prípadne ak komunikát nemá presviedčavý charakter, prípadne neobsahuje porovnávanie s inými výrobkami alebo službami nemôže ísť o reklamu. Aj reklama môže obsahovať len také informácie, ktoré majú za cieľ posilniť povedomie recipientov o výrobcoch, či ich p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: teleshopping, telefónne číslo so zvýšenou tarifnou sadzbou, vysielanie audiotextových hier, nečestný telenákup, reklama a telenákup
Právna veta: Poukazujúc i na výklad úniového práva v rozsudku SD EÚ vo veci C-195/06, senát najvyššieho súdu dospel k záveru, že na program alebo jeho časť, v ktorých prevádzkovateľ vysielania ponúka divákom možnosť zúčastniť sa hry o cenu, ktorou je finančná výhra, a to priamou voľbou audiotextových čísiel, t.j. za odplatu, sa vzťahuje vymedzenie, ktoré citované ustanovenia smernice 97/36/ES zo dňa 30.06.1997, priznáva pojmu teleshopping. A to za predpokladu, ak táto relácia alebo jej časť, predstavuje skutočnú ponuku služieb na základe zohľadnenia cieľa relácie, ktorej je hra súčasťou, významu tejto hry ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: propagovanie užívania omamných látok, audiovizuálna mediálna služba, vysielateľ, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti
Právna veta: Zákonná úprava obmedzení pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, programové služby a ich zložky vyplývajúca z ustanovenia § 19 zákona č. 308/2000 Z.z. plne korešponduje s imperatívom ochrany spoločenských a ľudských hodnôt chránených čl. 26 ods. 4 Ústavy SR a čl. 10 bodom 2 Dohovoru vo vzťahu k uplatňovaniu práva na slobodu prejavu a šírenia informácií. Každý vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnické osoby alebo fyzické osoby, podľa zákona oprávnené ako podnikateľské subjekty pôsobiť na mediálnom trhu, si musia byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: záverečná fáza konania, späťvzatie návrhu na doplnenie dokazovania, návrhy na doplnenie dokazovania, zločin lúpeže
Právna veta: Ak súd nemieni akceptovať návrh strany na doplnenie dokazovania vykonaním dôkazu týkajúceho sa okolnosti nepodstatnej pre rozhodnutie, alebo okolnosti, ktorú možno zistiť už skôr navrhnutými, resp. zabezpečenými dôkazmi, môže zamietnuť takýto návrh uznesením po začatí hlavného pojednávania, pričom prihliadne na to, či sa jedná o zrejmú neaktuálnosť navrhnutého dôkazu a či nebude vývojom dokazovania potrebné toto rozhodnutie korigovať. Inak tak učiní až po vykonaní celého dokazovania, resp. jeho relevantnej časti. Z uvedeného logicky vyplýva, že navrhovanie dôkazov, ale aj opak, teda vzatia náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, trest povinnej práce, nezlučiteľnosť trestov
Právna veta: Ustanovenie § 49 ods. 2 Tr. zák. nie je možné chápať ako príkaz na uloženie trestu odňatia slobody bez podmienečného odkladu jeho výkonu namiesto uloženia iného prípustného druhu trestu alebo popri inom prípustnom druhu trestu; to neplatí, ak je splnená premisa uvedená v ustanovení § 34 ods. 6 Tr. zák. veta druhá (horná hranica sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšujúca päť rokov). Je však vždy nutné zohľadniť ustanovenia o nezlučiteľnosti trestov (§ 34 ods. 7, § 56 ods. 2 Tr. zák.). Nie je preto v rozpore s ustanovením § 49 ods. 2 Tr. zák., ak súd uloží tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie , rada pre vysielanie a retransmisiu, pokuta za správny delikt, záznam reálneho vysielania
Právna veta: Ak má Rada pre vysielanie a retransmisiu nepochybne za preukázané, že vysielateľ jej zaslal na základe jej výzvy v zákonnej lehote príslušné záznamy vysielania a až následne monitorovaním týchto záznamov Radou došlo k zisteniu, že predmetné záznamy nie sú v požadovanej kvalite a že neobsahujú záznam reálneho vysielania, nie je možné potom vyhodnotiť túto skutočnosť v neprospech vysielateľa, že požadované záznamy vysielania Rade pre vysielanie a retransmisiu vôbec nedoručil a nesplnil tak svoju zákonnú povinnosť (§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací trestný čin, súhrnný trest, viacčinný súbeh trestných činov, úhrnný trest a spoločný trest, súbeh trestných činov
Právna veta: I. Pri pokračovacom trestnom čine sa ustanovenie§ 9 ods. 1 písm. e/ Tr. por. oneprípustnosti trestného stíhania týka procesného (§ 10 ods. 16 Tr. por.), nie hmotnoprávneho (§ 122 ods. 13 Tr. zák.) ponímania skutku, čo zodpovedá ustanoveniu § 9 ods. 2 Tr. por. II.Ak uskoršieho právoplatného odsúdenia začiastkový útok pokračovacieho trestného činu nastali účinky jeho zahladenia, súd pri odsúdení páchateľa za ďalší čiastkový útok toho istého pokračovacieho trestného činu postupuje (uloží trest) bez použitia ustanovenia § 41 ods. 3 Tr. zák. III.Uloženie spoločného trestu podľa § 41 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia podľa § 93 TZ, fikcia neodsúdenia, odpadnutie prekážky odsúdenia, bezúhonnosť osoby
Právna veta: Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia znamená, okrem iných dôsledkov spojených s bezúhonnosťou určitej osoby, že vo výpise z registra trestov sa jej zahladené odsúdenie už neuvádza. V oblasti trestno-právnej zanikajú nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa. Treba vychádzať z toho, že neexistuje odsúdenie, ktoré by bolo dôvodom priťažujúcej okolnosti alebo recidívy trestnej činnosti. Zahladením odsúdenia s fikciou neodsúdenia môže taká osoba preukazovať stav svojej bezúhonnosti. Nie je už povinná pri rôznych príležitostiach, napr. pri prijímaní do zamestnania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah objektívne spôsobilý privodiť ujmu na chránených osobnostných právach, uplatnenie práva na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobnosti , závažná ujma
Právna veta: Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá iná fyzická osoba. Z toho vyplýva, že predpokladom úspešného uplatnenia práva na ochranu osobnosti je, že došlo k neoprávnenému zásahu, a že tento zásah bol objektívne spôsobilý privodiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: dokazovanie podľa § 34 Správneho poriadku, účastník správneho konania , peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, neunesenie dôkaznej povinnosti, lekársky posudok
Právna veta: Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu ukladá zákonodarca v ustanovení § 32 ods. 1 Správneho poriadku. Správny orgán zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so správnym poriadkom, aj keď ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybenie krajského súdu, procesné práva účastníka konania, zástupca účastníka konania, ustanovenie zástupcu podľa OSP
Právna veta: Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 O. s. p., platného a účinného od 01.01.2013, nemôže v konaní podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) účastníka konania zastupovať ktorákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony podľa § 27 ods. 1 O. s. p., ako tomu bolo do 31.12.2012. Uvedené neplatí iba v prípade, ak zástupca účastníka konania má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou. Ak nejde o tento prípad, teda nejde o blízku osobu s vysokoškolským vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky povinnej proti exekúcii, funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, chýbajúca funkčná príslušnosť, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Na strane súdu k podmienkam konania patria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je príslušný konať a rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné ústavné právo na súdnu ochranu, právo na spravodlivý proces, nedostatočné odôvodnenie rozsudku krajského súdu, neuznanie zdaniteľných plnení deklarovaných dvanástimi faktúrami
Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia súdu musí byť zrejmé, že sa tento relevantnými námietkami žalobcu zaoberal a v závislosti od charakteru namietaných porušení, či procesných alebo hmotnoprávnych, zaujal k preskúmavanému meritu vlastný postoj, vychádzajúci z obsahu administratívneho spisu, ktorý podrobil vlastnému hodnoteniu. Potreba presvedčivosti súdnych rozhodnutí, ako jedného z postulátov dodržania ústavného práva účastníkov súdnych konaní na spravodlivý proces, vyplýva aj z ustálenej judikatúry ústavného súdu: „Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazy získané z iných daňových kontrol, dokazovanie na objasnenie uskutočňovania obchodu, aplikácia zásady voľného hodnotenie dôkazov, dokazovanie správcu dane, správca dane, zásada objektívnej pravdy
Právna veta: Správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno. Uvedené platí v plnom rozsahu aj na uplatnenie nadmerného odpočtu DPH. Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, samozrejme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: odmietnutie poskytnutia informácie, právo na informácie , nesprístupnenie informácií zo súdnych registrov, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Cieľom zákonného obmedzenia práva na informácie o činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, zamýšľaným zákonodarcom v § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, je ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej činnosti súdu (resp. orgánov činných v trestnom konaní), a tým aj verejný záujem na nestrannom a nezávislom súdnictve (čl. 124 a čl. 141 ústavy), ktorý cieľ je potrebné považovať za legitímny s ohľadom na ústavne ustanovený obsah dotknutého základného práva. Z hľadiska posúdenia vhodnosti tohto obmedzenia, teda či obmedzením prístupu k rozhodnutiam súdov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: konkurz na majetok spoločnosti, prerušenie súdneho konania, súdne a iné konania
Právna veta: Jedným z procesnoprávnych dôsledkov vyhlásenia konkurzu je prerušenie súdnych konaní, ktoré sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu; prerušenie konania tu nastáva zo zákona (ex lege), preto o prerušení konania netreba vydávať rozhodnutie. Ďalším významným dôsledkom vyhlásenia konkurzu je skutočnosť, že v prerušených konaniach možno
pokračovať len na návrh správcu, pričom správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné dôkazy, dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por., dovolanie obvineného, prečin porušovania domovej slobody, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. možno dovolanie podať, ak rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom. Vo všeobecnej rovine treba k tomu dovolaciemu dôvodu uviesť, že tento dôvod dovolania sa vzťahuje k najdôležitejšej fáze trestného konania - k dokazovaniu. Dokazovanie prebieha v štyroch etapách, začína vyhľadávaním, nasleduje etapa zabezpečovania dôkazov, potom ich vykonávania a na záver etapa hodnotenia dôkazov. Za dôkaz pritom môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, dovolací dôvod, dôvody dovolania
Právna veta: Pokiaľ nejde o situáciu, keď výrok o treste nemôže obstáť v dôsledku toho, že je chybný výrok o vine, možno výrok o treste napadnúť z hmotnoprávnej pozície zásadne len prostredníctvom dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. a § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim sa k výroku o treste. Z logiky tohto vzťahu potom vyplýva, že samotný výrok o treste okrem prípadov nesprávnej aplikácie ustanovení kogentnej p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny exekútor, exekučné konanie, vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Pokiaľ exekučný súd prehodnotil svoje skoršie právne závery o vykonateľnosti notárskej zápisnice, ku ktorým už raz dospel pri postupe podľa § 44 Exekučného poriadku a ktoré vyjadril udelením poverenia na vykonanie exekúcie, prehodnotenie záverov však neuskutočnil v rámci procesného postupu nasledujúceho v neskoršej fáze exekučného konania, ale opäť pri aplikácii § 44 Exekučného poriadku, ktorú tentoraz zavŕšil zamietnutím žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na podklade identickej notárskej zápisnice, konal v rozpore so zákonom a svojím postupom odňal oprávnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: prekluzívna trojročná lehota, lehota na podanie správnej žaloby, účastník konania, opomenutý účastník
Právna veta: V ustanovení § 250b ods. 2 O.s.p. je zakotvený inštitút tzv. opomenutého účastníka. Ak žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci s ním ako s účastníkom konania mal konať, súd musí zisťovať nasledujúce skutočnosti: - či mala byť žalobkyňa účastníkom správneho konania v zmysle správneho poriadku - charakter rozhodnutia, ktoré žalobkyňa žalobou napáda. Správny súd v rámci konania o žalobe opomenutého účastníka otázku, či žalobkyňa je alebo nie je opomenutý účastník, šetrí ako otázku predbežnú. Súd v týchto prípadoch zabezpečuje, aby správne konanie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: bremeno tvrdenia, bremeno dôkazné, Migračný úrad, udelenie azylu, žiadosť o udelenie azylu, Azyl
Právna veta: Zásada tzv. materiálnej pravdy má v konaní o udelenie azylu svoje špecifiká spočívajúce v pravidelnej nedostatočnosti dôkazov preukazujúcich dôveryhodnosť žiadateľových tvrdení. Je však na správnom orgáne, aby preukázal či vyvrátil pravdivosť žiadateľových tvrdení, a to buď úplne nevyvrátiteľne zistením presných okolností viažucich sa na tvrdenie žiadateľa o azyl, alebo aspoň s takou mierou pravdepodobnosti, ktorá nevyvoláva zásadné pochybnosti o správnosti úsudku správneho orgánu. Konanie o medzinárodnej ochrane riadením špecifickým tým, že je v ňom často nutné rozhodovať za situácie dôkaznej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, správny orgán , cudzinec , azylové konanie
Právna veta: V záujme presvedčivosti rozhodnutia o zaistení podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu nesmie absentovať zmienka o takých skutočnostiach, ktoré by naplnenie citovaného zákonného účelu zaistenia dostatočne zrozumiteľne odôvodňovali (napr. na základe čoho vyvstala potreba zisťovania skutočností týkajúcich sa žiadosti o azyl, či išlo o súčinnosť s migračným úradom, prípadne na aké skutočnosti malo byť zisťovanie vykonané, resp. aké úkony si takéto zisťovanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonná trestná sadzba trestu, hrozba vysokého trestu, úteková väzba
Právna veta: Od verejného vyhlásenia rozsudku (§ 171 ods. 1 Tr. por.) treba väzbu obžalovaného chápať podľa čl. 5 ods. 1 písm. a/ Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako „zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom“ a nie ako „zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osobnej slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu“ podľa článku 5 ods. 1 písm. c/ cit. Dohovoru. Vzhľadom na výmeru uloženého trestu alebo na zákonnú trestnú sadzbu trestu odňatia slobody ustanovenú za trestný čin, z ktorého bol obžalovaný (ešte neprávoplatne) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: nevyplatenie náhrady mzdy v lehote splatnosti, Úroky z omeškania, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, náhrada mzdy, omeškanie s plnením peňažného dlhu
Právna veta: Pre náhradu mzdy (bez rozlišovania, či ide o náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru alebo o inú náhradu mzdy) - ako to vyplýva zo zákonnej úpravy - je ale stanovená uvedená mesačná splatnosť, rovnako ako u mzdy. To, že súd náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru môže prisúdiť iba za podmienky, že tento nárok vznikol - odo dňa, keď zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával, a za stavu, že už rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, neznamená, že súd tu určuje splatnosť náhrady mzdy. Aby súd mohol rozhodnutím určo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik práva na vykonanie rozhodnutia, zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, Trovy exekúcie, procesné zavinenie na zastavení exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie
Právna veta: Pokiaľ oprávnená podala návrh na vykonanie exekúcie včas, neprichádza do úvahy jej procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty určenej na jeho vykonanie. Oprávnená totiž postup súdu vo vykonávacom konaní, resp. postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, ako i dĺžku ich trvania, nemôže ovplyvniť. Okrem toho, ak súd zistí stratu účinnosti exekučného titulu, je povinný exekúciu zastaviť z úradnej povinnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: miesto spáchania činu, poškodené firmy so sídlom vo viacerých mestách, miestne príslušný súd, miestna príslušnosť súdu, pokračovací zločin podvodu, príslušnosť niekoľkých súdov
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti commissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, rozhodcovská doložka, písomná forma, rozhodcovská zmluva je dohoda
Právna veta: Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve (§ 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správnosť a úplnosť skutkových zistení, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutiami o väzbe, podmienky prípustnosti dovolania, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
Právna veta: Nesprávnosťou rozhodnutia je aj jeho nepreskúmateľnosť. Pokiaľ sa súd dopustí tejto nesprávnosti a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodní, neodníma tým účastníkovi konania možnosť realizovať jeho procesné oprávnenia v zmysle „náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov“. Aj účastník odvolacieho konania má v prípade, že rozhodnutie odvolacieho súdu považuje za nedostatočne odôvodnené, nepreskúmateľné alebo arbitrárne, zachované procesné oprávnenie poukazovať na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: vysielateľ programovej služby, nevhodnosť obrazového materiálu pre maloletých, slovné upozornenie, ochrana maloletých, správny delikt
Právna veta: Podľa § 20 ods.4 zák. č. 308/2000 Z.z. Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom. Podľa § 6 ods. 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v spravodajských programoch a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoznačenie správneho orgánu v žalobe, podstatné náležitosti žaloby, žaloba podľa § 249 OSP
Právna veta: Medzi podstatné náležitosti žaloby patrí označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré žalobca napáda (§ 249 ods. 2 OSP). Z jazykového výkladu tejto obligatórnej náležitosti žaloby vyplýva, že zákon v súvislosti s identifikáciou napádaného správneho rozhodnutia predpokladá okrem uvedenia jeho čísla a dátumu jeho vydania, aj uvedenie správneho orgánu, ktorý ho vydal. Minimálne tieto tri identifikačné údaje tvoria podľa všetkých procesnoprávnych predpisov na úseku správneho práva (podľa Správneho poriadku, Daňového poriadku, atď.) vo všeobecnosti zákonmi požadované formálne náležitosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedôvodne napadnutá časť rozsudku, prieskumná povinnosť odvolacieho súdu, právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku
Právna veta: Ak odvolací súd ponechá odvolaním nedôvodne napadnutú časť rozsudku nedotknutú, pretože na základe tohto, čiastočne aj dôvodného odvolania, alebo na základe odvolaním vyvolaného zákonného prieskumu (§ 317 ods. 2 Tr. por.), zrušil inú časť napadnutého rozsudku, má nevyhovenie odvolaniu, vo vzťahu k odvolacím súdom nedotknutej časti napadnutého rozsudku, právne účinky zamietnutia odvolania (§ 319 Tr. por.) Od toho sa potom odvíja právoplatnosť neúspešnou časťou odvolania napadnutého výroku rozsudku podľa ustanovenia § 183 ods. 1 písm. b/ bod 3 Tr. por., ktoré je na tento účel potrebné vyložiť ex ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prevzatie a príprava zastupovania, odmena za právne služby, odmena advokáta, obhajca obvineného, úkon právnej služby, hotové výdavky, právo na náhradu hotových výdavkov
Právna veta: Ak by aj najvyšší súd pripustil, že obhajca by právo na odmenu za úkon právnej služby, nazvanej - Prevzatie a príprava zastupovania (z dôvodov, ako ich ustálil súd prvého stupňa) nemal, takýto právny záver nemôže vylúčiť a nevylučuje existenciu práva obhajcu na náhradu hotových výdavkov s takýmto právnym úkonom právnej služby spojeným. Ak teda obhajca v súvislosti s poskytovaním právnej služby, pomenovanej ako Prevzatie a príprava obhajoby preukázateľne spojené hotové výdavky mal, podľa názoru najvyššieho súdu malo byť toto právo na náhradu týchto výdavkov obhajcovi priznané aj v prípade, že b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: účastníci konania, právna a faktická zložitosť veci, zákonom ustanovený postup súdov, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , správanie účastníka konania
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 ústavy každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov(...) Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná(...) Ústavný súd si pri výklade „práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov“ garantovaného v čl. 48 ods. 2 ústavy osvojil judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) k čl. 6 ods. 1 dohovoru, pokiaľ ide o „právo na prejednanie veci v primeranej lehote“, preto v obsahu týc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov , skutkovo rovnaké prípady, právoplatne skončené konanie, právo na spravodlivé súdne konanie čl.6 ods. 1 Dohovoru, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Z doterajšej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že medzi obsahom základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a obsahom práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru nemožno vidieť zásadnú odlišnosť (m. m. II. ÚS 71/97). Pridržiavajúc sa svojej stabilnej judikatúry, ústavný súd poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu, ako aj právo na spravodlivé súdne konanie „je výsledkové“, to znamená, musí mu zodpovedať proces ako celok, a skutočnosť, či napadnuté konanie ako celok bude spravodlivé, závisí od pokračujúceho konania a rozhodnutia všeobecných súdov (m. m. III. ÚS 33/04, IV. ÚS 163/05, II. ÚS 30 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vážne porušenie volebnej kampane, vyhlásenie volieb za neplatné, zákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí , podstata volebného práva, ochrana aktívneho a pasívneho volebného práva, konanie o volebných sťažnostiach
Právna veta: Podstatou zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí je uskutočnenie volieb v súlade so všetkými právnymi predpismi so silou zákona, ktoré sa týkajú volieb do orgánov samosprávy obcí (mutatis mutandis PL. ÚS 34/99). Zistená nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí musí byť v príčinnej súvislosti s takým následkom porušenia práv, ktoré je v konečnom dôsledku porušením ústavného volebného práva a jeho princípov (mutatis mutandis PL. ÚS 21/94). Ústavný súd už vo viacerých svojich rozhodnutiach zdôraznil, že voľby sú prostriedkom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nevyhovenie podnetu prokuratúrou, právo na vznesenie obvinenia a trestné stíhanie inej osoby, právo dotknutej osoby požiadať o ochranu svojich práv príslušné orgány prokuratúry, základné právo na inú právnu ochranu
Právna veta: Ústavný súd opakovane vyslovil právny názor, podľa ktorého právo na vznesenie obvinenia a trestné stíhanie inej osoby na základe podaného trestného oznámenia alebo na podanie obžaloby voči nej na súde prokurátorom nie je súčasťou základného práva sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (napr. II. ÚS 42/00, II. ÚS 238/02, III. ÚS 198/03). Uvedený článok ústavy garantuje ochranu pred protiústavným postupom orgánov verejnej moci v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o subjektívnych právach fyzických osôb alebo právnických osôb. Podľa konštantnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konvalidácia procesných nedostatkov, ústavná udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia, zásada kontradiktórnosti
Právna veta: Pre ústavnú udržateľnosť napadnutého postupu a uznesenia postačuje, aby bola
zásada kontradiktórnosti dodržaná v konaní ako celku (v posudzovanom prípade v konaní
na oboch stupňoch). Presadzovanie názoru, že na každom jednom stupni súdnictva musí byť
uvedená zásada dodržaná bez výnimky, by podľa názoru ústavného súdu odvolaciemu súdu
v zásade prisúdilo len funkciu akéhosi kasačného orgánu bez reálnej možnosti konvalidovať
prípadné procesné nedostatky vlastným postupom.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: férovosť volebnej kampane, volebná agitácia, sloboda prejavu a právo na informácie, volebné moratórium, Volebná kampaň
Právna veta: Z legálnej definície volebnej kampane obsiahnutej v citovanom § 30 ods. 1 zákona o voľbách možno vyvodiť, že jej podstata spočíva v „aktivite“, t. j. v činorodej iniciatíve buď politickej strany, alebo nezávislého kandidáta, príp. iných subjektov zúčastňujúcich sa na   volebnom   procese,   ktorá   je   zameraná   na   aktívne   šírenie,   zverejňovanie,   resp. propagovanie   či   už   kandidujúcej   politickej   strany   ako   takej,   alebo   jej   kandidáta, príp. nezávislého kandidáta, spôsobom slúžiacim na jej (jeho) podporu a prospech. Účelom takejto   aktivity   je   aktívne   ov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: prevádzkovateľ daňového skladu, daňový poriadok ako lex generalis, zákon o spotrebnej dani ako lex specialis , správne konanie, daňová povinnosť daňovníka, zásady daňového konania , Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, daňový subjekt
Právna veta: Hoci z ustanovenia § 63 ods. 1 daňového poriadku vyplýva, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva možno len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené, krajský súd evidentne v danej súvislosti považoval ustanovenie § 16 ods. 17 zákona o spotrebnej dani, podľa ktorého colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky, aby túto zložil alebo ju doplnil, za lex specialis. Znamená to, že hoci daňový poriadok ako lex generalis vyžaduje vydanie rozhodnutia, zatiaľ zákon o spotrebnej dani ako lex special ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda o výkone rodičovských práv a povinností, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, právo na výživné, záujem dieťaťa
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Zákon o rodine poskytuje rodičom možnosť upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletým deťom dohodou. Ak k dohode rodičov o výkone rodičovských práv a povinností, t. j. ktorému z rodičov majú byť deti zverené do osobnej starostlivosti, kto ich bude zastupovať a spravovať ich majetok, o výške výživného a o otázkach týkajúcich sa úpravy styku s maloletými deťmi nedôjde, rozhodne o tom súd. Základným kritériom pre rozhodnutie o týchto jednotlivých zložkách rodičovských práv a povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutkové odôvodnenie dôvodu väzby , Miera dôvodnosti podozrenia zo spáchania trestného činu, rozhodnutie o väzbe, Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok , trestný čin usmrtenia, väzba a prerušenie výkonu trestu, nahradenie väzby zárukou
Právna veta: Miera dôvodnosti podozrenia zo spáchania trestného činu, pre ktorý je obvinený vo väzbe v rámci prípravného konania, je iná (nižšia), než aká sa požaduje pri meritórnom posudzovaní viny všeobecným súdom po podaní obžaloby. V poslednom uvedenom prípade musí byť súd jednoznačne presvedčený o vine stíhanej osoby, ak má byť táto odsúdená. Všeobecné súdy vyjadrili túto myšlienku tak, že hodnotenie vierohodnosti tvrdení poškodeného, ktorý usvedčuje sťažovateľa ako páchateľa, bude mať miesto až na hlavnom pojednávaní, resp. po vykonaní celého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, pravdepodobnosť nižšieho uspokojenia veriteľov, potreba nariadenia pojednávania, obligatórna konverzia reštrukturalizácie na konkurz
Právna veta: Rozhodnutie o tom, či v reštrukturalizačnom konaní o návrhu na postup podľa § 131 ods. 2 ZKR (obligatórna konverzia reštrukturalizácie na konkurz, pozn.) bude príslušný všeobecný súd rozhodovať s nariadením alebo bez nariadenia pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov, je podľa názoru ústavného súdu vecou úvahy všeobecného súdu, v rámci ktorej zohľadňuje konkrétne okolnosti prípadu. Na druhej strane je však žiaduce, aby tento postup príslušný všeobecný súd účastníkom konania odôvodnil. Za významnejšiu v okolnostiach prípadu považu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov, orgán poverený vybavovaním sťažnosti, vyvodenie dôsledkov za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám, sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vybavovanie sťažností, pojem zbytočné prieťahy
Právna veta: V prípade, keď ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že charakter postupu všeobecného súdu sa nevyznačoval takými významnými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako „zbytočné prieťahy“ v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy, sťažnosť spravidla odmietne ako zjavne neopodstatnenú (napr. I. ÚS 41/01, I. ÚS 57/01, III. ÚS 59/05). Navyše, v konaniach o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, v ktorých sťažovatelia namietajú porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hromadný informačný prostriedok, prostriedok pravidelného informovania verejnosti, prostriedok sociálnej komunikácie, volebná kampaň, volebné moratórium, Voľby do orgánov miestnej samosprávy, orgány obce, Zákon č. 389/1999 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon o obecnom zriadení a mení zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Právna veta: Pre úplnosť vo vzťahu k námietke porušovania volebného moratória odporcom prostredníctvom internetovej stránky Facebook poukazuje na právne názory vyslovené v iných svojich rozhodnutiach, podľa ktorých z povahy sociálnej siete Facebook ako rozsiahleho komunikačného webového systému, ktorý je primárne prostriedkom sociálnej komunikácie, a nie prostriedkom pravidelného informovania verejnosti, vyplýva, že túto sociálnu sieť nemožno považovať za hromadný informačný prostriedok, na ktorý by sa vzťahoval zákaz ustanovený v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: bezúhonnosť a spoľahlivosť, existencia právoplatného odsudzujúceho rozsudku, faktické správanie žiadateľa o zápis do zoznamu, ochrana riadneho fungovania justičného systému štátu
Právna veta: Ako   vyplýva   z   oboch   citovaných   ustanovení,   ich   spoločným   účelom   je   ochrana riadneho fungovania justičného systému štátu stanovením obmedzení pre vstup do tohto systému v postavení advokáta osobám, u ktorých je v dôsledku ich skoršieho správania spochybnené,   že   budú   povolanie   advokáta   vykonávať   v   súlade   s   princípmi   fungovania justičného systému demokratického štátu. Zákonodarca definoval na tento účel stanovené obmedzenia   jednak   vylúčením   z   tohto   systému   osôb,   ktoré   boli   právoplatne   odsúdené za trestné činy v rozsahu ustanovenom v § 3  ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za spracovanie hromadného podania, postup súdu v prípade hromadných podaní, hromadné podanie
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že Spravovací a kancelársky poriadok explicitne stanovuje postup súdu v prípade hromadných podaní, kedy je jeho povinnosťou postupovať v zmysle § 139a a nasl. Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, to znamená, že je povinný spracovať hromadné podanie za účelom riadneho a efektívneho zapísania veci do príslušných registrov (ak ide o návrh na začatie konania), resp. založenia do príslušných už existujúcich spisov. Ustanovenie § 1 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch umožňuje vyrubiť súdny poplatok za ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: posudzovanie skutku, vedenie trestného stíhania, dvojitý materiálny predpoklad vzatia obvineného do väzby - dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby, väzba, vznesenie obvinenia
Právna veta: 1. Existencia dôvodného podozrenia, že obvinená osoba spáchala trestný čin, je podmienkou sine qua non regulárnosti vzatia a držania vo väzbe. Aby bolo možné obvineného vziať do väzby, musí okrem formálnych náležitostí existovať aj tzv. dvojitý materiálny predpoklad vzatia do väzby, a to dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby. 2. Súd rozhodujúci o väzbe je povinný dôsledne sa zaoberať otázkou dôvodnosti vzneseného obvinenia, a to vrátane preskúmania vzneseného obvinenia zo spáchania skutku obvineným podľa kvalifikovanej skutkovej podstaty. Zároveň je súd rozhodujúci o väzbe povinný preskúmať, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Volebná kampaň, Pravidelné informovanie verejnosti, Prostriedok sociálnej komunikácie, Komunitný webový systém, Facebook , Zvukové a obrazové záznamy používané na pravidelné informovanie verejnosti, Agentúrne spravodajstvo, Periodická tlač, Hromadné informačné prostriedky, Publicistické časti rozhlasového a televízneho vysielania
Právna veta: 1. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 81/1966 Zb. hromadnými informačnými prostriedkami sú popri periodickej tlači agentúrne zpravodajstvo, zpravodajské a ostatné publicistické časti rozhlasového a televízneho vysielania a zpravodajský film, ako aj zvukové a obrazové záznamy používané na pravidelné informovanie verejnosti o udalostiach, javoch, faktoch a názoroch v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí.................2. Vychádzajúc z uvedenej definície, ako aj z povahy sociálnej siete Facebook ako rozsiahleho komunitného webového systému, ktorý je primárne prostriedkom so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie volebného práva a jeho princípov, porušenie zákazu volebnej kampane, rozhodovanie o neústavnosti alebo nezákonnosti volieb, slobodná súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti
Právna veta: Pod   zákonnosťou   volieb   do   orgánov   územnej   samosprávy   treba   rozumieť uskutočnenie volieb v súlade so všetkými dotknutými volebnými predpismi s právnou silou zákona (m. m. PL. ÚS 34/99 alebo PL. ÚS 82/07), pričom podľa stabilizovanej judikatúry ústavného   súdu   zistená   nezákonnosť   volieb   do   orgánov   územnej   samosprávy   musí   byť v príčinnej   súvislosti   s   takým   následkom   porušenia   práv   dotknutých   osôb,   ktoré   je v konečnom   dôsledku   porušením   volebného   práva   a   jeho   princípov   (PL.   ÚS   20/2011, m. m. PL. ÚS 21/94 alebo PL. ÚS  ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebná sťažnosť, prezumpcia ústavnosti a zákonnosti volieb, závažné porušenie volebného zákona, slobodná súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné
Právna veta: Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde sa uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie tohto oprávnenia ústavného súdu sa však vyžaduje hrubé alebo závažné porušenie, prípadne opätovné porušenie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb (napr. PL. ÚS 17/94, PL. ÚS 19/94, PL. ÚS 50/99). Inými slovami, každé porušenie volebného zákona nevyvol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hlasovanie s asistenciou bez žiadosti voliča, možnosť odoprieť pomoc iného voliča, zachovanie tajnosti hlasovania, hlasovanie pomocou iného voliča, hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Právna veta: K aplikácii § 31 ods. 6 zákona o voľbách ústavný súd s ohľadom na podstatu sťažnostnej argumentácie ďalej uvádza, že toto ustanovenie zákona o voľbách ustanovuje iba cieľ, ktorý musí volebná komisia dosiahnuť, nie však prostriedky, tie ponecháva na voľbu členov okrskovej volebnej komisie. Pri tomto type hlasovania je postup  členov volebnej komisie   upravený   jediným   pravidlom:   sú   povinní   postupovať   tak,   aby   bola   zachovaná tajnosť hlasovania (PL. ÚS 22/08). Podľa § 32 zákona o voľbách volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú   vadu   alebo   preto, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach volieb do orgánov miestnej samosprávy, zastavenie konania , späťvzatie sťažnosti vo volebných veciach
Právna veta: Z citovanej právnej úpravy konania vo volebných veciach upraveného v § 59 až § 63d zákona o ústavnom súde, s dôrazom na konanie vo veciach volieb do orgánov miestnej samosprávy upravené v § 59 až § 63 zákona o ústavnom súde, vyplýva, že zákon o ústavnom súde nepredpokladá (neupravuje) späťvzatie sťažnosti v konaní vo volebných veciach. Späťvzatie sťažnosti je však upravené v § 54 zákona o ústavnom súde v rámci konania o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Podľa § 54 zákona o ústavnom súde ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, ústavný sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzba, konanie o trestnom obvinení, právo na sudnu ochranu, ochrana jednotlivca proti svojvôli, pozbavenie osobnej slobody
Právna veta: Článok 17 ods. 2 ústavy obsahuje základné garancie pre rôzne formy pozbavenia osobnej slobody vrátane trestného konania (napr. výkon trestu odňatia slobody, ochranného liečenia   a   ochrannej   výchovy).   Pri   definovaní   práv   vyplývajúcich   z   tohto   ustanovenia v súvislosti s väzbou je však potrebné prihliadnuť aj na tie ustanovenia čl. 17 ústavy, ktoré väzbu výslovne uvádzajú (odseky 3, 4 a 5) (III. ÚS 7/00). Každé   pozbavenie   osobnej   slobody   musí   byť   „zákonné“,   t.   j.   musí  byť   vykonané „v súlade   s   konaním   ustanoveným   zákonom“,   a   okrem  toho   k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nestrannosti členov volebných komisií, blízke osoby kandidátov, členovia volebných komisií
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na svoju stabilizovanú judikatúru, v ktorej opakovane
uviedol, že volebný zákon nezakazuje blízkym osobám kandidátov byť členmi volebných
komisií. Inými slovami, samotné členstvo kandidátovej blízkej osoby vo volebnej komisii
samo osebe nemôže byť volebnou vadou (PL. ÚS 98/07). Rovnako tak nemôže byť
pochybnosť o nestrannosti členov volebných komisií vyvodzovaná z ich nominácie
politickými stranami, pokiaľ ku kreovaniu volebných komisií došlo v súlade s § 14 a § 15
volebného zákona.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právomoc rozhodnúť o platnosti hlasovacieho lístka, sčítavanie hlasov odovzdaných voličmi pre jednotlivých kandidátov, slobodná voľba svojich zástupcov, neplatný hlasovací lístok
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre konštatoval, že prejav vôle voliča musí nepochybne smerovať k tomu, aby to prejavil pri voľbách na hlasovacom lístku tak, aby z neho bolo nepochybné, koho volil, a aby prejav vôle smeroval k voľbe ním označeného kandidáta, a to tým, že označí kandidáta, ktorého volil. Ústavný súd každý prípad posudzuje osobitne, pričom prihliada na účel a zmysel volebného zákona, ako aj dodržiavanie princípov právneho štátu (PL. ÚS 8/08). Za platný možno uznať iba ten hlasovací lístok, na ktorom volič zakrúžkoval poradové číslo ním vybraného kandidát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosti mimo petitu, Tvrdenia o porušení iných ustanovení ústavy, porušenie základných práv a slobôd, viazanosť Ústavného súdu petitom, viazanosť Ústavného súdu návrhom na začatie konania, petit sťažnosti, vymedzenie predmetu a rozsahu konania pred ústavným súdom
Právna veta: Ústavný súd je viazaný návrhom na začatie konania okrem prípadov výslovne uvedených   v zákone   o ústavnom   súde.   Viazanosť   ústavného   súdu   návrhom   na   začatie konania sa prejavuje vo viazanosti petitom, teda tou časťou sťažnosti, v ktorej sťažovateľ špecifikuje, akého rozhodnutia sa domáha (§ 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde v spojení s požiadavkami   vyplývajúcimi   z   §   50   v spojení   s   §   56   zákona   o   ústavnom   súde),   čím zároveň vymedzí predmet a rozsah konania pred ústavným súdom z hľadiska požiadavky na poskytnutie ústavnej ochrany. Vzhľadom na to môže  ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: personálny substrát územnej samosprávy, orgány samosprávy obce, aktívne volebné právo, trvalý pobyt
Právna veta: Prihlásenie sa na trvalý pobyt v určitej obci a uplatnenie aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy tejto obce nie je v zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. Výnimku tvorí situácia, ak by celý reťazec týchto spoločenských procesov (ohlásenie trvalého pobytu a následný výkon aktívneho volebného práva) bol negáciou ústavnej koncepcie, podľa ktorej zloženie orgánov samosprávy obce má vyjadrovať vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť per ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neprípustná forma volebnej agitácie, predvolebné sľuby, volebná kampaň, volebné právo
Právna veta: Ústavný súd podčiarkuje, že nie každá neférovosť pri vedení volebnej kampane musí vyvolať právne dôsledky, a v konkretizácii na vec sťažovateľa ďalej uvádza, že rôznorodé predvolebné sľuby či verejné prísľuby kandidátov, resp. kandidujúcich subjektov, vrátane sľubov s majetkovým obsahom tvoria pri priamej komunikácii kandidátov na volené funkcie (resp. ich zástupcov) s voličmi štandardnú súčasť volebnej kampane. Predvolebné sľuby a verejne deklarované prísľuby kandidátov na volené funkcie s majetkovým obsahom ale ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: intenzita porušenia základného práva, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , zjavne neopodstatnená sťažnosť
Právna veta: Ústavný súd pri sťažnostiach namietajúcich porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy odmieta sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú, ak „vzhľadom na skutočnosť, že celková doba konania pred súdom, ako aj postup zákonného sudcu nesignalizovali reálnu možnosť zbytočných prieťahov, a tým ani porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy“ (II. ÚS 109/03), resp. ak „argumenty v sťažnosti sťažovateľa nepreukázali v čase podania sťažnosti takú intenzitu porušenia označeného základného práva, aby bola sťažnosť prijatá na ďalšie konanie“ (I ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon trestov zákazu rovnakej činnosti, podstata základného práva na súdnu ochranu, podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, trest zákazu činnosti
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. 6 Tz 3/76 z 9. marca 1976 (R 49/1976) pri určení polovice vykonanej časti trestu zákazu činnosti pre rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu sa postupne uložené a dosiaľ nevykonané tresty zákazu činnosti (za predpokladu, že ide o zákaz tej istej činnosti) sčítajú. V každom súdnom konaní vrátane vykonávacieho trestného konania musia byť rešpektované minimálne požiadavky, ktoré tvoria podstatu základného práva na súdnu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osoby oprávnené oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, právo na ochranu rodinného života, ohrozenie bezpečnosti štátu, právo na rodinný a súkromný život, rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu
Právna veta: Na udelenie pobytu nie je v zásade právny nárok (porov. napr. čl. 4 ods. 1 v spojení s čl. 6 ods. 1 smernice 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom podľa smernice o zlúčení rodiny), slovenské úrady tu majú širokú diskréciu, pričom hmotné základné právo na ochranu rodiny je potrebné posudzovať aj z perspektívy osobnej zodpovednosti cudzinca, ktorý musí vnímať rang svojho pobytového statusu...Už predchádzajúci zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: viacstranné výmenné obchody, uplatnenie práva na odpočítanie DPH, dokazovanie v daňovom konaní, zásada ochrany legitímnej dôvery, osobitný režim zdaňovania, intrakomunitárne obchody s tovarom, osoby identifikované pre DPH v rôznych členských štátoch, výber dane z pridanej hodnoty členským štátom určenia
Právna veta: V danom prípade ide nepochybne o tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom, ktoré sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru (miesto dodania tovaru je v členskom štáte dodávateľa), ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru (miesto nadobudnutia je v členskom štáte odberateľa), ktoré je zdaň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: platobne neschopný alebo nadmieru zadĺžený dlžník, zásada pomerného uspokojenia na úkor ostatných veriteľov, trestný čin zvýhodňovania veriteľa
Právna veta: Ako už bolo uvedené, v posudzovanom prípade sa za trestné považuje práve také konanie, ktorým dlžník, ktorý je platobne neschopný alebo nadmieru zadĺžený, plní jednému veriteľovi spôsobom nezodpovedajúcim zásade pomerného uspokojenia na úkor ostatných veriteľov, teda mu plní nepomerne a nerovnomerne vo vzťahu k pohľadávkam ďalších veriteľov. Z toho vyplýva, že čiastka, ktorá vo všeobecnosti tvorí nárok na náhradu škody v prípade trestného činu zvýhodňovania veriteľa, bude s najväčšou pravdepodobnosťou nižšia ako suma zodpovedajúca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: záruka regulérnosti volebného aktu, hlasovanie mimo volebnej miestnosti, prítomnosť dvoch vzájomne sa kontrolujúcich členov volebnej komisie, hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Právna veta: Právna úprava požadujúca, aby s prenosnou volebnou schránkou išli za voličmi, ktorí požiadali o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, dvaja členovia volebnej komisie (§ 31 ods. 6 zákona o voľbách), predstavuje významnú záruku regulérnosti volebného aktu aj v prípadoch, keď sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, a tým aj garanciu výkonu aktívneho volebného práva vyplývajúceho z čl. 30 ods. 1 prvej vety ústavy. Volebné komisie zabezpečujú riadny priebeh volieb aj vzájomnou kontrolou svojich členov. Minimálnou požiadavkou majúcou garantovať riadny výkon volebného aktu aj v prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predpoklady zodpovednosti advokáta, objektívna zodpovednosť, povinnosť advokáta uzavrieť poistnú zmluvu, zodpovednosť advokáta za škodu
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie (§ 26 ods. 1 zákona o advokácii) je objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť. Táto zodpovednosť je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch predpokladov ­ činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, vznik škody a príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody. Splnenie uvedených predpokladov zodpovednosti musí byť v konaní jednoznačne pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada úspechu v konaní, sporové a nesporové konanie, náhrada trov konania v sporovom konaní, nepriznanie náhrady trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: V sporovom konám sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu v konaní podľa § 142 ods. 1 O.s.p., avšak predpokladom použitia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov inak úspešnému účastníkovi a existencia výnimočnosti daného prípadu, v okolnostiach prípadu v riešenej veci by prísna aplikácia ustanovení o náhrade trov konania (žalobkyňa nepočuje dobre)   zo   sociálnych   dôvodov   by   mohla   v   konkrétnych   prípadoch   viesť   k   nežiaducim tvrdostiam. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. pritom  ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný a úhrnný trest, mnohosť trestnej činnosti, pokračujúci trestný čin, spoločné konanie o všetkých trestných činoch
Právna veta: 1) Z procesnoprávnych dôsledkov je to predovšetkým zásada vyjadrená v ustanovení § 18 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Táto procesná zásada však nie je absolútna, pretože podľa ustanovenia § 21 ods. 1 Trestného poriadku na urýchlenie konania alebo z iných dôležitých dôvodov možno konanie o niektorom z trestných činov alebo proti niektorému z obvinených vylú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: včasnosť podania odvolania, prezumpcia včasnosti podania, podanie urobené telefaxom
Právna veta: Ak urobí účastník konania podanie súdu telefaxom, čo v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 OSP nepochybne urobiť môže, nesie procesnú zodpovednosť za to, že pri zvolenej forme komunikácie také podanie ako celok dôjde súdu včas, teda pred uplynutím zákonnej lehoty. Okamih, kedy bolo také podanie vložené do telefaxového prístroja, prípadne okamih, kedy bolo začaté jeho odosielanie na telefaxovú adresu súdu, nie sú z hľadiska posúdenia včasnosti opravného prostriedku (zachovanie zákonnej lehoty pre jeho podanie) právne relevantné. Pri podaní urobenom telefaxom je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: informácia ministrovi spravodlivosti, spoločenský záujem na ochrane zákonnosti a spravodlivosti, osoby oprávnené na podanie podnetu ministrovi spravodlivosti, dovolanie podané ministrom spravodlivosti
Právna veta: Podanie dovolania ministrom spravodlivosti je viazané na podnet, ktorý môže dostať od strán konania, alebo iných osôb, napríklad vo forme sťažnosti alebo žiadosti. Minister spravodlivosti by mal touto mimoriadnou formou opravného prostriedku vstupovať do konania zásadne vtedy, ak to vyžaduje spoločenský záujem na ochrane zákonnosti a spravodlivosti. Dovolanie, ktoré má podať minister spravodlivosti je závislé od kvalifikovaného podnetu, ktorý však môže podať len niektorá zo strán konania, teda osoba, ktorá bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zabezpečenie účelu správneho konania, zaistenie vecí pre ďalší priebeh konania, voľná úvaha správneho orgánu, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: V správnom konaní niekedy môže nastať situácia, keď treba upraviť pomery účastníkov na určitú dobu, spravidla do vydania meritórneho rozhodnutia. Pôjde najmä o zachovanie faktického stavu v určitom štádiu konania, včasné zaistenie veci potrebnej na vykonanie dôkazu alebo zabezpečenie veci na výkon rozhodnutia. Tomuto cieľu slúži inštitút predbežného opatrenia. Ide o dočasný prostriedok na zabezpečenie účelu správneho konania, keď ochrana práv fyzických osôb alebo právnických osôb vyžaduje nevyhnutný zásah ešte predtým, než búde vydané roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť zaplatiť súdny poplatok, právo na prístup k súdu, oslobodenie od súdnych poplatkov.
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), na ktorú ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti tradične prihliada, z povinnosti štátu zaistiť účinný prístup k súdu nemožno automaticky vyvodiť neobmedzené právo na bezplatnú právnu pomoc zo strany štátu v civilných sporoch ani právo na bezplatné konanie v týchto veciach (pozri rozsudok ESĽP Kreuz proti Poľsku z 19. júna 2001, č. 28249/95). Povinnosť zaplatiť súdny poplatok v súvislosti s podaním civilnej žaloby nemôže byť považovaná za obmedzenie práva na prístup k súdu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nečinnosti porušovateľa trvajúca určitú dobu, konflikt záujmov, omisívne protiprávne konanie, povinnosť ukončiť činnosť nezlučiteľnú s výkonom verejnej funkcie
Právna veta: Z povahy veci vyplýva, že porušovanie povinnosti verejného funkcionára zakotvenej v čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. má charakter tzv. omisívneho protiprávneho konania (deliktu), ktorý spočíva v nečinnosti porušovateľa trvajúcej určitú dobu. Je výlučne v dispozícii a na zodpovednosti verejného funkcionára, aby činnosť nezlučiteľnú s výkonom verejnej funkcie ukončil spôsobom podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (alebo po uplynutí tam určenej lehoty aj kedykoľvek neskôr). Ak tak verejný funkcionár neurobí, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva, notárske osvedčenie o držbe, zákaz pravej retroaktivity, vydržanie, oprávnená držba ako podmienka vydržania
Právna veta: Ďalej najvyšší súd uviedol, že „Novelou vykonanou zákonom č. 393/2000 Z. z. boli s účinnosťou od 1. decembra 2000 zo zák. č. 293/1992 Zb. vypustené ustanovenia § 2 až 9. Právne postavenie osôb zapísaných v katastri za vlastníkov nebolo novelou výslovne riešené.“. Podľa názoru najvyššieho súdu § 2 ods. 2 zákona o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam bolo vo vzťahu k § 134 Občianskeho zákonníka špeciálnou úpravou, „ktorá umožňovala vydržanie ako originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva za jednoduchších podmienok, než ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Závažné porušenie ústavy, Volebná sťažnosť, Neústavnosť a nezákonnosť volieb , Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, Porušenie volebného zákona, Slobodný výkon volebného práva , Hlasovanie mimo volebnej miestnosti, Ovplyvnenie hlasovania voličov
Právna veta: 1. Ústavný súd k voľbám do prenosnej schránky poukazuje na svoju doterajšiu judikatúru (napr. PL. ÚS 20/2011), podľa ktorej "za slobodný výkon volebného práva osobami, ktoré požiadali, aby mohli hlasovať mimo volebnej miestnosti, t. j. do prenosnej volebnej schránky, zodpovedá volebná komisia, resp. jej členovia, ktorí boli vyslaní k voličom s prenosnou volebnou schránkou", pričom relevantnou skutočnosťou pre možnosť konštatovania porušenia volebného zákona v takýchto prípadoch môžu byť neprimerané aktivity smerujúce k ovplyvneniu hlasovania voličov (napr. nabádanie, ako má voliť a pod.)...... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Zneužitie hlasovacích lístkov, Potencionálna volebná vada, Pracovník obecného úradu , Nezákonná manipulácia s hlasovacími lístkami, Zapečatenie hlasovacích lístkov, Zneužitie volebnej dokumentácie, Okrsková volebná komisia
Právna veta: 1. Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že možnosť zneužitia volebných materiálov opomenutím ich riadneho zabezpečenia proti tomu síce možno označiť za potencionálnu volebnú vadu, avšak podľa názoru ústavného súdu táto vada sama osebe nie je spôsobilá vyvolať dôvodnú pochybnosť o zneužití tejto volebnej dokumentácie, resp. o zneužití hlasovacích lístkov členmi príslušnej volebnej komisie, pracovníkmi obecného úradu alebo tretími osobami, ktorého výsledkom by bolo konanie majúce dopad, resp. vplyv na samotný výsledok volieb. V rámci svojej argumentácie teda sťažovateľ predostrel určitú skutkovú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Volebná dokumentácia, Nezrovnalosti pri sčítaní hlasov, Napadnuté voľby poslancov, Nezávislí kandidáti, Sankcionovanie volebného kandidáta, Sankcionovanie volebných komisií
Právna veta: 1. Podľa názoru ústavného súdu je vylúčené, aby došlo k nezrovnalostiam pri sčítaní hlasov už aj vzhľadom na to, že členovia komisií, zastupovali rôzne politické strany a zvolení za poslancov boli aj nezávislí kandidáti. Zmyslom rozhodovania ústavného súdu o volebných sťažnostiach nemôže byť sankcionovanie kandidáta, ktorý bol zvolený za poslanca, a už vôbec nie sankcionovanie volebných komisií. Ústavný súd zo sťažnosti, z jej príloh, vyjadrení účastníkov konania a vyžiadanej volebnej dokumentácie preto dospel k záveru, že v súvislosti s napadnutými voľbami poslancov do mestského zastupiteľst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: bezprostredné okolie budov, kde sídlia volebné komisie, otázky súvisiace s voľbami, volebné moratórium
Právna veta: Vo vzťahu k § 30 ods. 11 zákona o voľbách ústavný súd už vyslovil právny názor, podľa ktorého z neho vyplýva zákaz určitých aktivít, aj keď sú jednorazové, počas volieb a 48 hodín pred nimi v rozhlasovom a televíznom vysielaní, hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. Medzi tieto aktivity patrí aj zverejňovanie informácií o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom (PL. ÚS 6/06). V súvislosti s uvedeným ústavný súd tiež vyslovil právny n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: záujem o politickú situáciu v obci, voľby do orgánov samosprávy miest a obcí, aktívne volebné právo, trvalý pobyt v obci ako podmienka výkonu volebného práva
Právna veta: Toho času ústava (čl. 64a, čl. 69 ods. 3), ako i platná právna úprava (§ 2 ods. 1 zákona o voľbách) považuje "trvalý pobyt" za štandardnú podmienku nadobudnutia aktívneho, ako i pasívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí. V situácii, ak je zákonom ustanovená podmienka trvalého pobytu conditio sine qua non výkonu aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, nemožno ju ako takú nahradiť samotným "úprimným záujmom o politickú situáciu v obci", respektíve akoukožvek inou "citovou väzbou k rodnej obci". Z takto konštruovanej podmienky možno podža náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osoba obvineného, dôvodná obava z úteku alebo skrývania sa, odôvodnený predpoklad sudcu alebo súdu, úteková väzba
Právna veta: Pri tzv. útekovej väzbe podľa § 71 ods.1 písm. a) Trestného poriadku stačí existencia ktorejkoľvek z okolností mimo výslovne príkladmo uvedených (slovo „najmä“) za podmienky, že konkrétne skutočnosti odôvodňujú reálnu obavu, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo testu. V obidvoch prípadoch ide o hodnotenie konkrétnych skutočností (mimo výslovne príkladmo uvedených okolností to môže byť napr. aj opustenie miesta bydliska a zamestnania a pod.) z hľadiska odôvodneného predpokladu sudcu alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právoplatnosť súdneho rozhodnutia, povinnosť prihliadať na litispendenciu z úradnej povinnosti, totožnosť veci, nariadenie predbežného opatrenia, prekážka rei iudicatae, prekážka litispendencie
Právna veta: 1) Ustanovenie § 83 OSP vyjadruje procesnú prekážku konania (litispendenciu), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. O prekážku litispendencie nejde, ak chýba čo len jeden z uvedených znakov totožnosti veci. Na prekážku skôr začatého konania v tej istej veci je povinný prihliadať súd, ktorý sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti v konkrétnej veci dozvie, že v tejto veci už iný súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: spory vychádzajúce z antidiskriminačného zákona , pohnútka diskriminačného konania, presun dôkazného bremena , zásada rovnakého zaobchádzania
Právna veta: «Pri sporoch vychádzajúcich z antidiskriminačného zákona sa súd primárne musí zaoberať splnením podmienok uvedených v § 11 ods. 1, ods. 2 ADZ. Paragraf 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona je premietnutím smernice Rady EÚ 2000/43/EC z 29. júna 2000 (Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa ustanovuje zásada rovnakého zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod do občianskeho súdneho konania Slovenskej republiky ohľadne dôkazného bremena v sporoch, kde osoby tvrdia, že voči nim došlo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: verejná mienka, všeobecné vnímanie verejnosti, časový horizont, zbytočné prieťahy v konaní, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Ani právne či skutkovo náročný spor nesmie trvať neprimerane dlhú dobu. Časový horizont toho, kedy sa účastníkovi konania dostáva konečného rozhodnutia vo veci, je neoddeliteľnou súčasťou meradiel celkovej spravodlivosti podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Čím je tento časový horizont dlhší, tým viac sa rozostrujú kontúry spravodlivosti ako v očiach dotknutých účastníkov konania, tak aj vo všeobecnom vnímaní verejnosti a verejnej mienky.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Podmienky nachádzajúce sa v úverových zmluvách, Poplatok za riziko, Úroková sadzba, Všeobecná štruktúra a ustanovenia zmluvy o úvere, Primeranosť medzi cenou a odmenou, Hlavný predmet zmluvy
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností ako vo veci samej pojmy „hlavný predmet zmluvy“ a „primeranosť medzi cenou a odmenou na jednej strane a tovarom alebo službami, ktoré sa majú dodať alebo poskytnúť ako protihodnota na druhej strane“ sa v zásade nevzťahujú na druhy podmienok nachádzajúce sa v úverových zmluvách uzavretých medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľmi, ako sú tie vo veci samej, ktoré na jednej strane umožňujú za určitých podmienok veriteľovi jednostranne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Nadobudnutie zubných protéz v rámci Spoločenstva a ich konečný dovoz, Dovoz zubnými lekármi a zubnými technikmi, Nadobudnutie zubných protéz, Právo na odpočítanie dane, Zdaniteľná osoba, Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Článok 168 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2007/75/ES z 20. decembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že keď je oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, ako ho upravilo vnútroštátne právo, nezlučiteľné so smernicou 2006/112, zmenenou a doplnenou smernicou 2007/75, uvedený článok 168 neumožňuje, aby zdaniteľná osoba využila toto oslobodenie a zároveň uplatnila právo na odpočítanie dane...................... 2. Článok 140 písm. a) a b) a článok 143 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112, zmenenej a dop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Integračné väzby v krajine, Odborná príprava vo vzdelávacej inštitúcii , Zachovanie nároku na financovania vysokoškolského štúdia, Študent žiadajúci o financovanie štúdia, Cezhraničný pracovník
Právna veta: 1. Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá podmieňuje zachovanie nároku na financovania vysokoškolského štúdia uskutočneného mimo tohto štátu tým, aby študent žiadajúci o získanie takéto financovania, býval v uvedenom štáte aspoň počas najmenej troch zo šiestich rokov pred jeho zápisom na uvedené štúdium.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Zvýšenie hodnoty diela, Pôvodná odmena za dielo, Zmluvná výnimka, Zabezpečenie zosúladenie práva na odmenu z ďalšieho predaja, Predmet dražby, Nekalosúťažné konanie, Náklady na odmenu z ďalšieho predaja pôvodného umeleckého diela, Rozdelenie povinnosti zaplatiť odmenu z ďalšieho predaja, Odmena v prospech autora, Trh s umením
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 4 smernice 2001/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa osoba povinná zaplatiť odmenu z ďalšieho predaja, ktorú takto určila vnútroštátna právna úprava, bez ohľadu na to, či ide o predávajúceho alebo odborníka na trh s umením, mohla s akoukoľvek ďalšou osobu – vrátane kupujúceho – dohodnúť, že táto ďalšia osoba v konečnom dôsledku znáša v celom rozsahu alebo sčasti náklady na odmenu z ďalšieho predaja, pokiaľ sa také zmluvné dojednanie nija ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Vojnové zločiny, Medzinárodný trestný súd, Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov, Žiadateľ o postavenie utečenca , Relevantné skutočnosti týkajúce sa krajiny pôvodu v čase rozhodovania o žiadosti, individuálne postavenie a osobná situácia žiadateľa
Právna veta: 1. Ustanovenia článku 9 ods. 2 písm. e) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, sa majú vykladať v tom zmysle, že: – sa vzťahujú na všetkých príslušníkov ozbrojených síl vrátane logistického alebo podporného personálu, – sa vzťahujú na situáciu, v ktorej by vykonávaná vojenská služba sama osebe v určitom konflikte predpokladala spáchanie vojnových zločinov, vrátane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Poistenie leteckých dopravcov, Osoba na palube vrtuľníka leteckého dopravcu, Postavenie cestujúceho, Požiadavky na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel , Existencia alebo platnosť zmluvy o preprave
Právna veta: 1. Článok 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel sa má vykladať v tom zmysle, že osoba na palube vrtuľníka leteckého dopravcu Spoločenstva, ktorá je prepravovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom tejto osoby a týmto leteckým dopravcom na účely plnenia osobitnej úlohy, akou je úloha dotknutá vo veci samej, je „cestujúcim“ v zmysle tohto ustanovenia..........2. Treba konštatovať, že podľa článku 3 ods. 1 a 2 Montrealského dohovoru postavenie „cestujúceho“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Oslobodenie od účasti v systéme povinného poistenia, Doby poistenia alebo doby bydliska , Časť dávky vyplývajúcej z obdobia poistenia, Rozsah dávky sociálneho zabezpečenia, Dobrovoľné alebo voliteľné nepretržité poistenie
Právna veta: 1. Článok 46a ods. 3 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa časť dávky vyplývajúcej z obdobia poistenia, počas ktorého mala dotknutá osoba nárok na priznanie oslobodenia od účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Mazacie oleje, Spotrebná daň z olejov, Výrobky podliehajúce spotrebnej dani , Vykurovacie palivá, Formality spojené s prekročením hraníc
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov a článok 1 ods. 3 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby výrobky, ktoré nespadajú do pôsobnosti uvedených smerníc, ako sú mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá, podliehali dani upravenej rovnakými pravidlami ako režim zosúladenej spotrebnej dan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 3/2015
Kľúčové slová: Prerušená vyšetrovacia väzba, Sledovania obchodu s drogovými prekurzormi, Alfa‑fenylacetoacetonitril, Posúdenie ako „určenej látky“, Pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi , trestné stíhanie z dôvodu dovozu a/alebo vývozu látky APAAN, Chemická látka APAAN
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog a článok 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, sa majú vykladať v tom zmysle, že posúdenie ako „určenej látky“ v zmysle týchto ustanovení sa neuplatní na takú látku, akou je alfa‑fenylacetoacetonitril, ktorá nie je uvedená v prílohe I nariadenia č. 273/2004 alebo v prílohe nariadenia č. 111/2005, a to aj za predpokladu, že môže byť ľahko do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Spôsob zaraďovania zamestnancov do platových tried, Odvetvie elektroinštalačných prác v oblasti stavebných technológií , Poskytovateľ služieb, Vyslaní zamestnanci, Odvetvie elektrickej energie, Kolektívne zmluvy hostiteľského členského štátu, Náhrada nákladov na ubytovanie pracovníkov, Odbory, ktoré konajú v záujme zamestnancov, Úhrady nákladov za ubytovanie zamestnancov, Denné diéty zamestnancov
Právna veta: 1. Právo únie sa má sa má vykladať tak, že: – neodporuje výpočtu minimálnej hodinovej a/alebo úkolovej mzdy na základe zaradenia pracovníkov do platových tried, ako je stanovené v relevantných kolektívnych zmluvách hostiteľského členského štátu, pod podmienkou, že tento výpočet a toto zaradenie sú vykonané podľa záväzných a transparentných pravidiel, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu, – denné diéty, o aké ide v konaní vo veci samej, treba považovať za súčasť minimálnej mzdy za podmienok zhodných s podmienkami, akým podlieha zahrnutie týchto prídavkov do minimálnej mzdy vyplácanej miest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: Ochranná lehota - uvádzanie na trh, Dovážané liečivo, Majiteľ patentu, Namietanie protizamýšľanému dovozu, Ochrana patentu, Uvádzanie výrobkov na trh
Právna veta: 1. Druhý odsek osobitnej úpravy uvedenej v kapitole 2 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia, alebo inej oprávnenej osobe neukladá povinnosť oznámiť jej zámer namietať proti zamýšľanému dovozu predtým, ako sa bude domáhať svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, Skúšobná ťažba zemného plynu a ropy, Komerčná hospodárnosť ložiska, Vplyv na životné prostredie, Vplyvy hĺbkového vrtu
Právna veta: 1. Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, sa má vykladať v tom zmysle, že skúšobný vrt, o aký ide vo veci samej, v rámci ktorého sa predpokladá skúšobná ťažba zemného plynu a ropy s cieľom určiť komerčnú hospodárnosť ložiska, nepatrí do pôsobnosti tohto ustanovenia.............. 2. Článok 4 ods. 2 smernice 85/337, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/31, v spojení s bodom 2 písm. d) prílohy II uvedenej smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť vykonať posudzovanie vplyvov hĺbkového vrtu, o aký ide vo veci samej, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie, Jazykové znalosti uchádzača o zamestnanie, Absolvovanie štúdia v požadovanom jazyku, Výlučný typ osvedčenia, Zamestnanie v miestnej službe v regiónoch francúzskeho jazyka , Požadovanie diplomov a osvedčení, Vykonanie skúšky
Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že požadovalo od uchádzačov o zamestnania v miestnej službe v regiónoch francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka, u ktorých z požadovaných diplomov a osvedčení nevyplýva, že absolvovali štúdium v dotknutom jazyku, aby preukázali svoje jazykové znalosti prostredníctvom jediného výlučného typu osvedčenia, ktoré výhradne vydáva jediný oficiálny belgický subjekt po vykonaní skúšky organizovanej týmto subjektom na belgickom území, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 45 ZFEÚ a z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Ukončenie pracovného vzťahu na plný úväzok so zamestnávateľom , Samostatne zárobkovo činné osoby, Plný úväzok so zamestnávateľom v členskom štáte, Systém sociálneho zabezpečenia, Čiastočne nezamestnaný cezhraničný pracovník, Cezhraničný pracovník
Právna veta: 1. Článok 71 ods. 1 písm. a) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998 sa má vykladať v tom zmysle, že cezhraničný pracovník, ktorý sa ihneď po ukončení pracovného vzťahu na plný úväzok so zamestnávateľom v členskom štáte zamestná na čiastočný úväzok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, Služobný poriadok úradníkov, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, Nárok na dávky v nezamestnanosti, doby výkonu práce ako zmluvný zamestnanec
Právna veta: 1. Článok 10 ES v spojení s Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev zavedenými nariadením Rady (EHS, Euratom ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, bráni právnej úprave členského štátu, akou je dotknutá vo veci samej, vykladanej v tom zmysle, že na účely vzniku nároku na dávky v nezamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: Skončenie zdaňovacieho obdobia, Likvidácia pred skončením zdaňovacieho obdobia, Príklad materskej spoločnosti rezidenta, Konečná povaha strát vzniknutých dcérskej spoločnosti, Príjmy v členskom štáte
Právna veta: 1. Ustanovenie § 119 ods. 4 CTA 2010 totiž stanovuje, že posúdenie konečných strát vzniknutých dcérskej spoločnosti nerezidentovi v zmysle bodu 55 rozsudku Marks & Spencer (EU:C:2005:763) musí byť vykonané s ohľadom na situáciu, ktorá nastane „hneď po skončení“ zdaňovacieho obdobia, v ktorom straty vznikli. Zo znenia tohto ustanovenia teda vyplýva, že v nijakom prípade nestanovuje požiadavku vstupu dotknutej dcérskej spoločnosti do likvidácie pred skončením zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikli straty. ................2. Na druhej strane treba pripomenúť, že konečnú povahu strát vzniknutých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, potencionálny príjem, neprimerané majetkové riziká, princíp potencionality príjmov, majetkové pomery povinného
Právna veta: Ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine účinného od 1.4.2005 zaradil majetkové pomery povinného medzi všeobecné podmienky určenia rozsahu vyživovacej povinnosti a rozšíril východiská na zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a súčasne možnosť poskytovania výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetkové pomery a tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ďalšia vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby maloletého, návrh matky na zvýšenie výživného
Právna veta: Z ust. §-u 62 ods. 1, 2, 4 a 5 a ust. §-u 75 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť trvajúca do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon samosprávnej pôsobnosti obce, susedské spory, dobré susedské vzťahy, právna ochrana poskytnutá obcou, zásah do pokojného stavu
Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojim rozhodnutím nevytvára právny stav (non dicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena majetkových pomerov, vyživovacia povinnosť otca k maloletej, rozhodovanie o zmene výživného, zníženie výživného
Právna veta: Podľa § 78 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Pre posúdenie predpokladov k zmene právoplatného rozsudku o výživnom (§ 78 Zákona o rodine) musí byť založený záver, že došlo k zmene pomerov a že v dôsledku toho je potrebné zmeniť i výšku výživného. Môže dôjsť k zmene potrieb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: posúdenie otázky primeranosti zmluvnej pokuty, rozsah moderačného práva súdu, niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute, moderačné právo súdu, neprimerane vysoká zmluvná pokuta
Právna veta: Predpoklady moderačného oprávnenia súdu musia byť posudzované individuálne, na základe konkrétnych okolností každého prípadu. Pri využití moderačného práva však súd nemôže postupovať ľubovoľne. Z dikcie ust. § 301 ods. 1 OBZ, ktoré má kogentný charakter (§ 263 OBZ), vyplýva, že pri aplikácii moderačného práva musia byť splnené tri základné podmienky, a to 1/ neprimerane vysoká zmluvná pokuta, 2/ obmedzenie možnosti znížiť zmluvnú pokutu až do výšky škody vzniknutej do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a 3/ nutnosť, pri znížení zmluvnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedoplatky pôvodných vlastníkov, pohľadávky spojené s vlastníctvom a užívaním bytu, prevod vlastníckeho práva bytu, Spoločenstvo vlastníkov bytov, nový vlastník, právne nástupníctvo, vlastník bytu, singulárna sukcesia
Právna veta: Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome dochádza k právnemu nástupníctvu tzn. singulárnej sukcesii všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spoločenstve z doterajšieho vlastníka na nového vlastníka. Je však otázne kto zodpovedá za záväzky, ktoré predchádzajúci vlastník nemusí mať voči spoločenstvu vysporiadané ku dňu prevodu alebo prechodu vlastníctva bytu a nebytovému priestoru v dome. Vychádzajúc zo znenia zákona je namieste položiť otázku voči komu sa spoločenstvo môže oprávnene domáhať úhrady týchto záväzkov. V zásade môžu vzniknúť tri altern ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: obchodný záväzkový vzťah, zmluva o spracovaní účtovných dokladov, inominátna zmluva, zmluvná voľnosť podľa § 269 ods. 2 ObZ, nepomenovaná zmluva
Právna veta: Podľa § 269 ods. 2 Obch. zák. účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená. Uvedená právna úprava je výrazom zmluvnej autonómie subjektov obchodných záväzkových vzťahov vyjadrujúcej zmluvnú voľnosť, ktorá umožňuje realizovať zámery v súlade s individuálnymi cieľmi a potrebami. Patrí do dispozície zmluvných strán, či pre úpravu vzájomného právneho vzťahu zvolia niektorú zo zmlúv, ktoré sú v zákone výslovne uvedené a pomenované, alebo ich vzťah podriadia zmluve, ktorá nie je v zákone výslovne pomenovaná. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto nepomenovaných (inominátnyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: nesplnená podmienka písomnej formy dohody o zmluvnej pokute, zmluvné dojednania zmluvy o revolvingovom úvere, spotrebiteľská zmluva, všeobecné obchodné podmienky , spotrebiteľský úver
Právna veta: Obchodný zákonník v ust. § 273 ods. 1 uvádza, že časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené. Úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku však podobné ustanovenie ako v § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka neobsahuje, okrem ust. § 788 ods. 3 Občianskeho zákonníka v prípade poistnej zmluvy. Časť zmluvy, uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, preto (okrem poistnej zmluvy) nemôže byť určená púhy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z., úrok za poskytnutý úver, omeškanie s úhradou splátky úveru, zmluvné úroky z omeškania, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ
Právna veta: Podľa § 497 Obchodného zákonníka je uzavretie dohody o zaplatení úrokov podstatnou náležitosťou úverovej zmluvy. Ak teda zmluva o úvere neobsahuje konkrétnu dohodu o výške úroku za poskytnutý úver, nevzniklo veriteľovi v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom k 06.02.2006 právo požadovať od spotrebiteľa úrok za poskytnutý úver. Odvolací súd považuje za potrebné tiež dodať, že uvedenie ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len RPMN) podľa zákonného vzorca (príloha 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom k 06.02.2006, ktorý vzorec platil od účinnosti zákona, teda o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zakázaná zbraň kategórie A, používanie zbrane na domáce zabíjačky, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Zákonné ustanovenie o mimoriadnom znížení trestu podľa § 39 ods.1 Tr.zák. sa použije v prípade, ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania. Okolnosťami prípadu sú všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu, vrátane možnosti nápravy páchateľa. Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody možno pritom odôvodniť aj okolnosťami, ktoré sú zna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hypotéza právnej normy, absencia náležitého odôvodnenia rozhodnutia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nezákonné rozhodnutie, náhradné výživné, vrátenie a zúčtovanie náhradného výživného
Právna veta: V ust. § 10 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z.z. je upravená hypotéza právnej normy, ktorá upravuje podmienky vrátenia a zúčtovania náhradného výživného. Je povinnosťou správneho orgánu uviesť v zmysle § 10 ods. 1 cit. zákona, v súlade s ktorými časťami tohto ustanovenia správny orgán rozhodol o vrátení vyplateného výživného. Podľa názoru krajského súdu, hypotéza právnej normy, ktorá je vyjadrená v § 10 ods. 1 zákona č. 201/2008 Z.z. upravuje podmienky, ktoré dávajú kompetenciu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny upravenú v § 5 písm. a) bod 6 rozhodnúť podľa § 10 zákona č. 201/2008 Z.z....Podľa ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia, odmietavý prístup dieťaťa k stretávaniu sa s rodičom, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, styk otca s maloletým dieťaťom
Právna veta: Treba zdôrazniť, že ani odmietavý prístup dieťaťa k stretávaniu sa s rodičom, ktorý nie je logicky podložený, nie je dôvodom na to, aby styk rodiča s dieťaťom bol obmedzený, prípadne vylúčený. Bez zjavných presvedčivých a logických príčin odmietavý prístup dieťaťa k stretávaniu sa s rodičom je obyčajne výsledkom vplývania druhého rodiča na maloleté dieťa. V tejto situácii dieťa potrebuje, aby sa stretávalo s otcom, pretože pri vzájomnom stretávaní je možné rozvíjať puto medzi rodičom a dieťaťom, ktoré by zrejme podľa druhého rodiča malo spočívať iba v platení výživného.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: pravidlo prednostného použitia režimu Občianskeho zákonníka na spotrebiteľské záväzky, premlčanie nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv, zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. definitívne normatívne vyriešila (doplnením ust. § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka), že na všetky právne vzťahy, v ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z autentického výkladu zákonodarcu vyplýva, že Občiansky zákonník bude použitý, pokiaľ ide o posudzovanie otázky premlčania, otázky úpravy ručenia zmluvnej pokuty, uznania záväzku a podobne, aj keby sa na právny režim mala použiť právna úprava Obchodného zákonníka. Hoci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dobrovoľné skončenie pracovného pomeru otcom dieťaťa, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, strata zamestnania, návrh otca na zníženie výživného, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania bez dôležitého dôvodu
Právna veta: Nemožno akceptovať námietky otca ohľadne tej skutočnosti, že pri ukončení pracovného pomeru v Nemecku zohrala podstatnú úlohu neznalosť nemeckého jazyka, nakoľko bolo povinnosťou otca ako zodpovedného rodiča pristúpiť k podpisu právneho úkonu, ktorý mal pre neho zásadný význam tak, aby jeho akceptovanie vyjadrovalo skutočnú vôľu. Pokiaľ otec takto nekonal, nemožno hodnotiť konanie otca inak ako také, ktoré vykazuje znaky minimálne ľahkovážneho prístupu k právnemu úkonu, ktorý má zásadný význam nielen z hľadiska pracovnoprávneho postavenia otca, ale aj z hľadiska plnenia jeho vyživovacej povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dátum určenia invalidity, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa, rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov
Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia Sociálna poisťovňa uvedie všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie a akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov na základe ktorých rozhodovala. Odôvodnenie je zhrnutie všetkých zistených skutočností, ktoré odôvodňujú výrok rozhodnutia, pričom odôvodnenie musí byť presvedčivé natoľko, aby u osôb, ktorých sa týka, vyvolalo pocit o správnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu. V odôvodnení musia byť uvedené logické postupy, z ktorých Sociálna poisťovňa vychádzala, keď rozhodovala o určení výšky invalidného dôchodku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie služby využívania dátovej siete, povinnosť zaplatiť cenu za internetové pripojenie, nepreukázaná existencia záväzku odporcu voči navrhovateľovi, záväzkový právny vzťah, nedostatok aktívnej vecnej legitimácie
Právna veta: V súvislosti s aktívnou vecnou legitimáciou odvolací súd konštatuje, že ide o také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - navrhovateľovi ním uplatňované právo, resp. mu vyplýva procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane navrhovateľa) alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane odporcu) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania. Súd vecnú legitimáciu skúma vždy, a to aj bez návrhu a aj v prípade, že ju žiaden z účastníkov konania nenamieta. Tento záver sa opiera aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva uzatvorená so spotrebiteľom, rozhodcovský rozsudok, rovnosť účastníkov rozhodcovského konania, rozhodcovská zmluva
Právna veta: Cieľom akejkoľvek rozhodcovskej zmluvy je nepochybne dosiahnuť prejednanie prípadného sporu rozhodcom alebo súkromnou osobou, na ktorého zmluvné strany delegovali takúto právomoc. Rozhodcovská zmluva sa často vyjadrí len v podobe rozhodcovskej doložky, ktorá splýva s ostatnými podmienkami v štandardnej zmluve. V porovnaní s ostatnými zmluvnými podmienkami je však význam rozhodcovskej doložky osobitý, pretože pri vzniku sporu, súkromná osoba rozhodne o právach a právom chránených záujmoch s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok z pôvodnej zmluvy. Rozhodcovská zmluva uzatvorená so spotrebi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva zmluvou, kúpnopredajná zmluva, nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnostiam, systém nadobúdania vlastníckeho práva, obyčajové uhorské právo, stredný Občiansky zákonník
Právna veta: Dňom 01.01.1951 nadobudol účinnosť tzv. stredný Občiansky zákonník, ktorý v § 111 ods. 1 založil nový systém nadobúdania vlastníckeho práva, a to aj čo sa týka nehnuteľností. Od tohto dňa sa vlastníctvo prevádzalo už samou zmluvou, t. j. nebolo potrebné intabulovanie vlastníckeho práva do pozemkovej knihy. § 562 citovaného zákona stanovil, že ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na právne pomery vzniknuté pred 01.01.1951. Teda odo dňa 01.01.1951 sa aj na kúpnopredajnú zmluvu uzavretú v roku 1940 vzťahoval stredný Občiansky zákonník. Znamenalo to, že ak bola kúpna zmluva uzavretá platne, samo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sociálna skupina bezdomovcov, bezdomovci, mimoriadne zníženie trestu, lúpež, zločin lúpeže
Právna veta: V súdnej praxi sa vyskytujú prípady, kedy svedkovia z určitého sociálneho prostredia, ak sa vôbec dostavia na pojednávanie súdu, tak bývajú pod vplyvom alkoholu alebo aj drog. Nie vždy však ide o také ovplyvnenie svedka, že by nemohol vo veci vypovedať, pričom samozrejme súd pri hodnotení takýchto výpovedí musí brať do zreteľa aj „zistený“ stav ovplyvnenia svedka návykovými látkami alebo alkoholom. Nejde teda o procesnú vadu, ktorá by takúto výpoveď robila ako dôkaz nezákonným...Úvahy obhajcu o spôsobe „komunikácie“ v skupine ľudí „bezdomovcov“ nie sú síce bezvýznamné, avšak ani v tejto skupin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Ochrana spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľský úver, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Zákon o spotrebiteľskom úvere upravuje úverovú zmluvu v prípade, keď je úver poskytovaný spotrebiteľovi mimo jeho podnikateľskej činnosti alebo povolania a vo vzťahu k Obchodnému zákonníku má účinky normy lex specialis. Popri tejto špeciálnej norme výraznú ochranu spotrebiteľa poskytuje inštitút neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, vrátane služieb n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zúrokovanie zmenkovej sumy, úroková doložka na zmenke, rozpor s dobrými mravmi, neplatné právne úkony, zmenkový úrok, úroková sadzba, zmenka
Právna veta: V zmenkách splatných na videnie môže vystaviteľ v zmysle čl. I § 5 v spojení s § 77 ods. 2 zmenkového zákona ustanoviť zúrokovanie zmenkovej sumy. Je nesporné, že úroková doložka musí mať podobu sadzby úroku. Pokiaľ zmenkový zákon alebo osobitný predpis neobsahuje inú úpravu, posudzuje sa platnosť právnych úkonov na zmenke podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. o právnych úkonoch (ďalej len „OZ“). Preto aj pri posudzovaní výšky úrokovej sadzby na zmenke treba vychádzať z ust. § 39 OZ, najmä z pohľadu, či pre neprimeranú výšku úroku 0,25 % denne nie je zmenkový úrok n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť úrokovej doložky, neplatné právne úkony, absolútna neplatnosť právneho úkonu, zmenka
Právna veta: Súdna prax už skôr vyslovila názor, že súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ale ich vykonanie je nevyhnutné pre správnu aplikáciu právneho predpisu kogentnej povahy. Keďže súd kedykoľvek počas konania ex offo prihliada na to, či sú splnené podmienky konania a nemôže prejednávať a rozhodovať vo veci, v ktorej už bolo skôr rozhodnuté, musí mať možnosť zistiť skutočnosti rozhodné pre posúdenie podmienok konania a to aj bez toho, aby účastníci na ich preukázanie navrhli potrebné dôkazy. Na skutočnosť či existuje rozhodnutie zakladajúce prekážku právoplatne rozsúdenej veci, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 4/2015
Kľúčové slová: postavenie oprávnenej osoby, oprávnená osoba, právo na navrátenie vlastníctva k pozemku, vlastníctvo k pozemku, reštitučný nárok
Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z.z. je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadov straty majetku. Kto je oprávnenou osobou upravuje ustanovenie § 2 zák.č. 503/2003 Z.z., pričom právo na navrátenie pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31.12.2014 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok a zároveň preukáže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: medicínske predpoklady pre vznik nároku na invalidný dôchodok, údaje o zdravotnom stave poistenca, podmienky nároku na invalidný dôchodok, nepriaznivý zdravotný stav, posudok posudkového lekára, dátum vzniku invalidity
Právna veta: Vzhľadom na zákonnú požiadavku preskúmateľnosti rozhodnutia musí lekárska správa a posudok posudkového lekára, ktorý bol podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia obsahovať všetky relevantné údaje o zdravotnom stave poistenca a o ich vplyve na jeho pracovnú schopnosť a to vyčerpávajúcim, konkrétnym, zrozumiteľným, presvedčivým a logickým spôsobom tak, aby bolo možné jeho závery z hľadiska úplnosti i z hľadiska závažnosti zdravotných ťažkostí poistenca preskúmať. Jeho posudkový záver musí byť podložený výsledkami odborných vyšetrení...Dátum vzniku invalidity je podmienený medicínskymi ziste ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: niet svedka, odcudzenie peňazí, základné zásady trestného konania, dokazovanie, Trestný čin krádeže
Právna veta: V trestnom konaní netreba potvrdiť obhajobné tvrdenia obžalovaného, ale dôkazmi vykonanými v súlade s Trestným poriadkom jeho obhajobu vyvrátiť tak, aby o dokazovanej skutočnosti neboli žiadne pochybnosti. V prípade, ak má slúžiť výpoveď poškodeného, resp. svedka ako jediný dôkaz, preukazujúci vinu obžalovaného, bez ďalších výrazných podporných dôkazov, musí byť tento dôkazný prostriedok jasný, logický, zrozumiteľný, presvedčivý a dôveryhodný. Takýto dôkaz nesmie byť inými dôkazmi spochybniteľný či vyvrátiteľný. Aj keď bol obžalovaný dôvodne podozrivý, že sa dopustil žalovaného trestného činu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oznámenie o schôdzi vlastníkov, vlastník bytu, prebúranie dverného otvoru z bytu na strechu, Zhromaždenie Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Z ust. § 14 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení účinnom do 29.02.2012 vyplýva, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomne forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudkový lekár, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, Invalidný dôchodok, podmienky nároku na invalidný dôchodok
Právna veta: Z ustanovenia § 70 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, zhodnotenia liečby s určením diagnostického zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz retroaktivity právnych noriem, účinnosť právnych predpisov, princíp retroaktivity, nepravá retroaktivita
Právna veta: K definujúcim znakom právneho štátu patrí zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty. Avšak nie každá retroaktivita je nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nepravá spätná účinnosť právnych predpisov. Význam tohto rozlišovania je založený na skutočnosti, že pokiaľ sa pravá retroaktivita v zásade odmieta ako nezlučiteľná s obsahom princípu, na ktorom je budovaný právny štát, nepravá retroaktivita sa akceptuje ako prípustný nástroj na dosiahnutie ustanovených a dost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, vecná príslušnosť , vecne nepríslušný orgán, nedostatok vecnej príslušnosti, žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku, nárok na starobný dôchodok
Právna veta: Nedostatok vecnej príslušnosti na konanie a rozhodnutie o uplatnenom nároku na priznanie starobného dôchodku zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia je neodstrániteľnou prekážkou postupu v konaní, ktorá vylučuje možnosť konania a rozhodnutia vecne nepríslušného orgánu. Rozhodnutie o zamietnutí uplatneného nároku je vecným hmotnoprávnym rozhodnutím, ktoré nemôže vecne nepríslušný orgán vydať a ak tak urobí, jeho rozhodnutie nevyvoláva inak predpokladané hmotnoprávne následky. Riešenie vzniknutej procesnej situácie v súlade s právom je v postúpení veci na rozhodnutie vecne príslušnému org ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nadobúdateľ tovaru, platiteľ DPH, povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru v tuzemsku, Daň z pridanej hodnoty
Právna veta: Ustanovenie § 7 zák.č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty vymedzuje osoby, ktoré majú povinnosť požiadať o registráciu pre daň, ale pritom nenadobudnú štatút platiteľa dane. Ide o osoby, ktoré pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu budú mať povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru, avšak na rozdiel od osôb, ktoré sú platiteľmi DPH, nebudú mať tieto osoby právo na odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru...Toto ustanovenie osobitne upravuje registráciu osôb, ktoré kupujú tovar z iného členského štátu, pričom touto registráciou pre DPH nenadobúdajú postavenie platiteľa dane, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť nájomných zmlúv, zmluvy o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností, rozpor s dobrými mravmi, neplatné právne úkony
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že neplatnosť nájomných zmlúv podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s dobrými mravmi znamená, že predmet úkonu nie je v priamom rozpore so zákonom, ani ho neobchádza, ale je porušené spoločenské určenie úkonu, poprípade vzťahu, ktorý z neho má vzniknúť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: závet poručiteľa, opravdivý záujem potomka o poručiteľa, určenie neplatnosti závetu, vydedenie
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry súdov je treba otázku, či potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, posudzovať s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam prípadu a rovnako aj k otázke dobrých mravov, ktoré sa v spoločnosti ustálili. Jedným z hľadísk, na ktoré je treba prihliadať je to, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t.j. či poručiteľ mal sám záujem sa s potomkom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy; vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: náklady na zastúpenie občianskeho združenia advokátom, zastúpenie na základe plnomocenstva , účelne vynaložené trovy, Ochrana spotrebiteľa, zmluva o revolvingovom úvere, vedľajší účastník na strane žalovaného, trovy konania podľa § 137 OSP
Právna veta: Ochrana spotrebiteľa súvisí s kvalitou života a jej podoby môžu byť rozmanité. Nemusí ísť výlučne o agendu neprijateľných podmienok (smernica Rady 93/13 EHS), či nekalých obchodných praktík (smernica EP 2005/29), ale o celú škálu rozmanitých vzťahov dopadajúcich na bežných ľudí. To platí aj pre zbytočné odkladanie uplatňovania práva s výrazným časovým odstupom, ktoré je spájané aj s rizikom jeho premlčania. Nie je nič výnimočné, že s odstupom času má spotrebiteľ zhoršené podmienky obrany, sťažuje sa dôkazná situácia, a preto aj napríklad obrana námietkou premlčania je dôležitá a má svoj význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšené finančné výdavky, návrh matky dieťaťa na zvýšenie výživného, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Platná právna úprava predpokladá úpravu výživného pre deti vo výške primeranej ich pomerom. Rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sa určuje tak, aby to zodpovedalo odôvodneným potrebám detí a príjmom a majetkovým pomerom rodičov. Vychádza sa aj z toho, že práca a osobná starostlivosť, ktorú jeden z rodičov poskytuje dieťaťu, tvoria materiálne hodnoty zodpovedajúce príspevku druhého rodiča, ktorý ich poskytne v peniazoch. Odôvodnenosť potrieb vyjadruje požiadavku, aby plnením vyživovacej povinnosti boli uspokojené všetky náklady vo vzťahu k dieťaťu, ktoré možno očakávať. Odôvodnené potr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie pozemkov, dobromyseľnosť držby, vydržanie, oprávnená držba, darovacia zmluva , určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona pri splnení zákonom požadovaných predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je oprávnená držba. Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a používa plody a úžitky z nej, disponuje ňou príp. vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí a že s ňou nakladá ako s vlastnou musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné. Oprávneným je držiteľ, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: vyhlásenie o vine a treste, zločin krádeže, vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Treba poznamenať, že ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní urobí vyhlásenie podľa § 250 ods. 1 písm. b) alebo c) Tr. por. a súd toto vyhlásenie podľa § 257 ods. 6 Tr. por. prijme (ako v tomto prípade), s dôsledkami uvedenými v § 257 ods. 7 Tr. por. (uznesenie, proti ktorému nie je sťažnosť prípustná - § 183 ods. 2 Tr. por.) obžalovaný následne nemôže právne účinne odvolaním napadnúť výrok o vine rozsudku, ktorým bol po takomto dokazovaní vyhlásený súdom prvého stupňa. Odvolací súd v takom prípade, ak obžalovaný odvolanie podá, nemôže v zmysle § 317 ods. 1 veta prvá Tr. por. preskúmať výrok o vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: bytové náhrady podľa § 714 OZ, bytová náhrada, nájomca družstevného bytu, zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu, vypratanie nehnuteľnosti
Právna veta: V ustanovení § 714 O. z. ide o normatívnu úpravu tzv. práva na bývanie, spočívajúceho v zaistení bytovej náhrady pri zániku nájmu družstevného bytu aj v prípade dohody o prevode členských práv a povinností na inú osobu podľa § 229 ods. 1 v spojení s § 230 Ob. z., pričom toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pokiaľ si účastníci konkrétneho občianskoprávneho vzťahu vzájomné práva a povinnosti neupravia dohodou inak, a to v zmysle zásady uvedenej v ust. § 2 ods. 3 O. z., ktoré zakotvuje v tuzemskom súkromnom práve princíp autonómie vôle. Tento záver však platí dotiaľ, pokiaľ to zákon výslovne n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obavy o život, prenasledovanie, udelenie azylu, doplnková ochrana, žiadosť o udelenie azylu, Azyl
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Dôvody pre poskytnutie azylu sú zákonom presne vymedzené a nepokrývajú celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd. Udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané na existenciu prenasledovania žiadateľa v krajine pôvodu, ako skutočnosti definovanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplatnenie odporovacej žaloby, blízka osoba, odporovateľné právne úkony, úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, darovacia zmluva , určenie neúčinnosti právneho úkonu
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje podmienky odporovateľnosti tým spôsobom, že právny úkon, ktorý urobil dlžník v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť veriteľa ak musel byť tento úmysel druhej strane známy. Oba tieto predpoklady, to znamená úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany právneho úkonu o úmysle dlžníka skrátiť akéhokoľvek veriteľa, musí byť veriteľom tvrdený a dokázaný zároveň. Uplatnenie odporovacej žaloby v trojročnej lehote od urobenia odporovaného právneho úkonu je nutnou hmotnoprávnou podmienkou úspešnosti tejto žaloby. Čo sa týka právnych úkonov, ktorými boli veritelia dlžníka ukrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: spor zo zmluvy o mimoriadnom medziúvere, spotrebiteľské právne vzťahy, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, dualistický systém záväzkového práva
Právna veta: Dualistický systém záväzkového práva na Slovensku je určitá anomália medzi právnymi poriadkami (dve kúpne zmluvy, dvojaká úprava premlčania, dualistická právna úprava uznania dlhu, zmluvných pokút, dvojaká úprava odstúpenia od zmluvy a pod.). Aplikačná prax síce ukazuje, že aj takýto stav môže dlhodobo fungovať (od 1.1.1992), avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na vadnosť právneho úkonu má dopadať právna úprava regulujúca vzťahy v zásade medzi biznismenmi, ak Občiansky zákonník ako kódex občianskeho súkromného práva takúto úpravu má a je pre nepodnikateľov výhodnejšia. (porov. t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo k tovaru, reklamácia kvality dodaného tovaru, nezaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar, podstatné náležitosti kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníka, ústna kúpna zmluva
Právna veta: Pri uzatváraní kúpnej zmluvy platí zásada neformálnosti, možno ju teda uzavrieť ústne medzi prítomnými, telefonicky, konkludentne, keď prejavy vôle strán uzavrieť zmluvu možno vyvodiť z ich konania. Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje písomná forma iba v prípadoch, keď aspoň jedna strana pri rokovaní o kúpnej zmluve prejaví vôľu, aby sa uzavrela písomne (§ 272 ods. 2 Obch. zák.). Rovnaký účinok nastane, ak sa strany dohodli na uzavretí zmluvy v písomnej forme. Písomná forma sa vyžaduje ďalej v prípade, keď túto náležitosť ustanovuje zákon.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nulitný rozhodcovský rozsudok, exekučný titul v rozpore so zákonom, zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd
Právna veta: Exekučný súd má právo preskúmať, či rozhodnutie (iný titul) uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané v súlade so zákonom, t.j. či bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisoch ide o rozhodnutie (iný titul) vykonateľné tak po stránke formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie, v ktorom bolo vydané), ako aj materiálnej (z aspektu obsahových náležitostí rozhodnutia - jednak určitosti, zrozumiteľnosti, a presnosti označenia subjektov práv a povinností, jednak vyjadrenia uloženej povinnosti, ktorá sa má núten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.