Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie obvinenej spod obžaloby, dôvody dovolania, prečin zanedbania povinnej výživy, dovolanie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
Právna veta: Ustanovenie § 371 ods. 3 Tr. por. zaviedlo nový obligatórny dôvod pre ministra spravodlivosti, postihujúci chyby súdu pri hodnotení dôkazov vo vzťahu k zisťovaniu skutkového stavu alebo pri dôkaznom postupe, ktorý zákon upravuje pri zisťovaní skutkového stavu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: normatívny právny akt, konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, všeobecne záväzné nariadenie, nesúlad medzi všeobecne záväzným nariadením a právnymi predpismi, strata platnosti všeobecne záväzného nariadenia
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú právne povinnosti, teda pravidlá správania požadované od fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá tento normatívny akt vydala. Vše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti voči Krajskému súdu, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania, pomoc v spore, forma spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní, vedľajšie účastníctvo
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je teda formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, vyžiadaná osoba, obligatórna väzba, väzba podmienená návrhom prokurátora
Právna veta: I. Z ustanovenia § 22 ods. 7 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „EZR“) je zrejmé, že prípustnosť podania sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone EZR je inak stanovená pre osobu vyžiadanú a inak pre prokurátora. Kým vyžiadaná osoba môže podať sťažnosť len pre niektorý z dôvodov obligatórneho odmietnutia vykonania EZR podľa § 23 ods. 1 zák. číslo 154/2010 Z.z., možnosti prokurátora sú podstatne širšie, keďže jeho sťažnosť je prípustná tak pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania EZR podľa § 23 cit. zákona (zahŕňa obligató ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: preukazovanie skutočností daňovým subjektom, daň z nadobudnutého tovaru, odpočítanie dane platiteľom, rozdiel dane z pridanej hodnoty, daňová kontrola, nárok na odpočítanie dane
Právna veta: Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane (§ 15 ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb.). Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže“ § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, posudzovanie prípustnosti dovolania proti uzneseniu o predbežnom opatrení, nesprávne vyhodnotenie dôkazov, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Pred nariadením predbežných opatrení sa spravidla nevykonáva dokazovanie tak, ako je upravené v § 122 a nasl. O.s.p.; postačuje osvedčenie relevantných skutočností. Neúplnosť alebo nesprávnosť skutkových zistení súdov nižších stupňov nie je (ani v iných prípadoch) takým nedostatkom, ktorý by rozhodovacia prax najvyššieho súdu považovala za dôvod zakladajúci procesnú vadu konania v zmysle § 237 O.s.p. (viď viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 2 Cdo 130/2011, 3 Cdo 248/2011, 5 Cdo 244/2011, 6 Cdo 185/2011 a 7 Cdo 38/2012). Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov (pokiaľ sa vykonáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie spoluvlastníckeho práva, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: V zmysle § 80 O.s.p. návrhom na začatie konania (žalobou) možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä a/ o osobnom stave (o rozvode, o neplatnosti manželstva, o určení, či tu manželstvo je alebo nie je, o určení rodičovstva, o osvojení, o spôsobilosti na právne úkony, o vyhlásení za mŕtveho); b/ o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; c/ o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacej žaloby v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p., musí byť nalie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietky zaujatosti obžalovaného, zaujatosť predsedu senátu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Zákon taxatívne vypočítava dôvody, pre ktoré možno mať pochybnosti o nezaujatosti toho ktorého orgánu činného v trestnom konaní, a v dôsledku existencie ktorých je preto vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania. Ustanovenia trestného poriadku bližšie rozvádzajú všeobecnú požiadavku na činnosť sudcov a orgánov činných v trestnom konaní, aby postupovali nestranne a nezaujato. Ustanovenie § 31 Tr. por. je prostriedkom zaistenia dôvery strán i verejnosti v nestrannosť trestného konania. Rozhodnutie o vylúčení sudcu z dôvodov uvedených v § 31 Tr. por. predstavuje výnimku z ústavnej zásady, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: namietka zaujatosti, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, trestný čin vydierania, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Uplatnenie inštitútu § 31 ods. 1 Tr. por. prichádza do úvahy len vtedy, ak je existencia pomeru, vzbudzujúceho pochybnosť o nezaujatosti úradnej osoby pre jej pomer k veci, k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom preukázaná. Pre taký záver nepostačuje subjektívna domnienka obvineného založená iba na predpoklade, že sudca je vopred rozhodnutý obžalovaného odsúdiť. Tak, ako na to správne poukázal prvostupňový súd v odôvodnení napadnutého uznesenia, skutočnosť, že sudca bol v inej trestnej veci členom senátu, ktorý rozhodol rozsudkom a ustálil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti voči predsedovi senátu, rozhodnutie o prepustení z väzby, výkon trestu odňatia slobody, prepustenie na slobodu
Právna veta: Neobstojí námietka sťažovateľa, že súd nemôže rozhodnúť o väzbe so spätnou účinnosťou. Naopak, ak dôjde k stretu právoplatného odsúdenia na trest odňatia slobody s podmienkami väzby, musí súd rozhodnúť o prepustení obvineného resp. obžalovaného z väzby a o jeho nástupe do nariadeného výkonu trestu. Rovnako nie je akceptovateľné jeho tvrdenie, že súd na základe ustanovenia § 79 ods. 1 Tr. por. musí obligatórne obžalovaného prepustiť z väzby na slobodu, takáto interpretácia tohto zákonného ustanovenia je značne subjektívna a nekonzekventná. V prípade nevykonaného právoplatne uloženého trestu odň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vyhľadávať a šíriť informácie, kontrolná funkcia vo vzťahu k fungovaniu verejnej moci, informovanosť občanov o verejnej moci, obmedzenie základných práv a slobôd, sloboda prejavu, slobodný prístup k informáciám, právo na informácie
Právna veta: Zmyslom informovanosti občanov o verejnej moci je pre túto moc samu spätnou väzbou, kvalitatívnym faktorom a zároveň aj poistkou proti jej zneužitiu. Ďalším nepopierateľným významom subjektívneho, a tým aj vynútiteľného práva na informácie je jeho kontrolná funkcia vo vzťahu k fungovaniu verejnej moci. Dostatočne rozsiahly, jednoduchý a rýchly prístup k informáciám má priaznivý vplyv na dôveru občanov v demokratické inštitúcie a na ich ochotu podieľať sa na verejnom živote. Situácie, kedy samotné získavanie podkladových informácií robí občanom problémy, sú pre nich demotivujúce, pretože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sudca subjektívne nestranný, pochybnosti o nestrannosti sudcu, nestrannosť sudcu, objektívna nestrannosť sudcu
Právna veta: Objektívna nestrannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho stanoviska sudcu, ale
podľa objektívnych symptómov. Sudca môže subjektívne rozhodovať absolútne nestranne, ale
napriek tomu jeho nestrannosť môže byť vystavená oprávneným pochybnostiam so zreteľom
na jeho štatút či funkcie, ktoré vo veci vykonával.
Práve tu sa uplatňuje teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne
nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán, a predovšetkým
obvineného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa, bezúhonnosť osoby, fikcia neodsúdenia, zahladenie odsúdenia
Právna veta: Zahladenie odsúdenia spojené so zákonnou fikciou neodsúdenia znamená, okrem iných dôsledkov spojených s bezúhonnosťou určitej osoby, že vo výpise z registra trestov sa jej zahladené odsúdenie už neuvádza. V oblasti trestno-právnej zanikajú nepriaznivé následky spojené s odsúdením páchateľa. Treba vychádzať z toho, že neexistuje odsúdenie, ktoré by bolo dôvodom priťažujúcej okolnosti alebo recidívy trestnej činnosti. Zahladením odsúdenia s fikciou neodsúdenia môže taká osoba preukazovať stav svojej bezúhonnosti. Nie je už povinná pri rôznych príležitostiach, napr. pri prijímaní do zamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: záznamy zadovážené bez vedomia osôb, dôkaz spôsobilý preukázať alebo vyvrátiť dokazovanú skutočnosť, vzťah dôkazu k objasňovanej veci, náležité objasnenie veci, obmedzenie okruhu prípustných dôkazných prostriedkov, dôkazné prostriedky
Právna veta: Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. Okruh dôkazných prostriedkov výslovne uvedených v citovanom ustanovení môže byť v konkrétnom prípade doplnený o ďalšie dôkazy, čo zákon umožňuje nielen demonštratívnym výpočtom vymenovaných dôkazov s použitím slovka „najmä“, ale aj všeob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo dlžníka na vyplatenie rozdielu medzi zabezpečenou pohľadávkou a výťažkom, spôsob speňaženia prevedenej veci , spôsob vyrovnania sa v prípade nesplnenia pohľadávky, náležitosť zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, zmluva o zabezpečovacom prevode práva
Právna veta: Uvedené rozsudky za podstatnú obsahovú náležitosť zmluvy o zabezpečovacom prevode práva,
nedostatok ktorej má za následok jej neplatnosť, nepochybne považujú spôsob, ako sa zmluvné strany
vyrovnajú v prípade, že dlžník zabezpečenú pohľadávku veriteľovi riadne a včas neuhradí, včítane
spôsobu speňaženia týmto zabezpečovacím inštitútom prevedenej veci a rozsahu práva dlžníka na
vyplatenie prípadného rozdielu medzi zabezpečenou pohľadávkou a výťažkom dosiahnutým vykonaním
zabezpečovacieho práva.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: začatie trestného stíhania, vznesenie obvinenia, trestné stíhanie, začatie trestného stíhania vo veci, procesné práva obvineného
Právna veta: Účelom a zmyslom procesného inštitútu začatia trestného stíhania vo veci podľa § 199 ods. 1 Tr. por. je, aby orgány prípravného konania (§ 10 ods. 1 Tr. por.) mohli vykonávať procesne použiteľné úkony podľa Trestného poriadku smerujúce k zisteniu páchateľa trestného činu a ku vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe hneď, ako to odôvodňuje dôkazná situácia. Je neprípustné viesť trestné stíhanie len „vo veci“ pri splnení podmienok (aj) § 206 ods. 1 Trestného poriadku, teda so zjavným a jednoznačne špecifikovaným a nezameniteľne známym páchateľom, eventuálne tiež označeným v uznesení o začatí trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: myšlienky o zabití, opilosť v čase spáchania skutku, trestný čin spáchaný v nepríčetnosti, závislosť od alkoholu, nepríčetnosť
Právna veta: Zodpovednosť páchateľa za trestný čin spáchaný v nepríčetnosti spôsobenej patologickou opitosťou je v zmysle § 23 vylúčená len vtedy, ak si páchateľ predtým, než sa rozhodol požiť alkohol, nebol a ani nemohol byť vedomý svojej dispozície pre podobné stavy po požití alkoholu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhradný obhajca obvineného, právo na obhajobu , nutnosť účasti obvineného na verejnom zasadnutí, zablokovanie účinnej obhajoby, porušenie práva na obhajobu
Právna veta: Právo na obhajobu v zmysle dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku je potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre plné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu (rozhodnutie uverejnené pod č. 7 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2011). Obsahom práva na obhajobu, ktoré je prvkom spravodlivého procesu, je aj možnosť vznášať osobne a prostredníctvom obhajcu námietky proti prvostupňovému rozsudku na odvolacom súde. Odňatie tejto možnosti vykonaním verejného zasadnutia v neprítomnosti obvineného, hoci na to neboli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie v azylovom konaní, skutočnosti rozhodné pre posúdenie žiadosti o azyl, udelenie azylu, dôkazné bremeno, žiadateľ o azyl
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky musí podotknúť, že v azylovom konaní, ktoré sa vyznačuje svojou špecifickosťou, prebieha dokazovanie na základe iných pravidiel, ako sú typické pre všeobecné správne konanie. Dôkazné bremeno nezaťažuje výlučne žiadateľa o azyl, ale je pomerne rozložené medzi žiadateľa a správny orgán, ktorý posudzuje žiadosť. To znamená, že žiadateľ svojimi vyhláseniami, tvrdeniami a výpoveďami určuje skutkový rozsah (dôkazný rozsah), ktorý následne správny orgán preveruje, potvrdzuje alebo vyvracia na základe dostupných informácií, ktoré sa k jednotlivým tvrdeným skutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesplnenie dojednaných zmluvných záväzkov, strata právnych účinkov ex nunc, zánik právnych účinkov právneho úkonu, právny dôvod na plnenie, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, splnenie rozväzovacej podmienky, rozväzovacia podmienka
Právna veta: Rozväzovacia podmienka je taká podmienka, kedy jej splnením už medzičasom existujúce právne účinky právneho úkonu (práva a povinnosti), zaniknú. Do splnenia alebo zmarenia takejto podmienky existuje neistota, či právny úkon, ktorý je platný, záväzný a účinný, nestratí už právne účinky, ktoré nastali. Splnením rozväzovacej podmienky už existujúce právne účinky právneho úkonu zaniknú a právny úkon stráca ex nunc právne účinky a odpadá právny dôvod na plnenie. Pri uzatváraní konkrétnej zmluvy totiž môžu byť medzi účastníkmi také okolnosti, že už v čase uzatvárania zmluvy bude aspoň jeden z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: výpoveď plnomocenstva zástupcom, odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom, plnomocenstvo účinné voči správcovi dane, právo daňového subjektu zvoliť si v daňovom konaní právneho zástupcu, zastupovanie v daňovom konaní
Právna veta: Z právnej normy ustanovenej v § 9 daňového poriadku vyplýva vôľa zákonodarcu upraviť právo daňového subjektu zvoliť si v daňovom konaní právneho zástupcu, ktorý ho bude v konaní zastupovať, pričom plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane. Súčasne zákonodarca v uvedenej právnej norme ustanovuje zákonné podmienky odvolania zastúpenia tak, že odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú účinné odo dňa ich doručenia správcovi dane alebo odo dňa uvedenia tých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu , zákonný sudca, dôvody pre vylúčenie sudcov, teória zdania nezaujatosti, subjektívna stránka nestrannosti sudcu
Právna veta: Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania veci buď na návrh účastníka súdneho konania (§ 15a O.s.p.), alebo na základe návrhu (oznámenia) samotného sudcu (§ 15 O.s.p.). Obsahom práva na prejednanie veci pred nestranným súdom nie je povinnosť súdu vyhovieť každému návrhu oprávnených osôb a vždy vylúčiť sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania veci pre zaujatosť. Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným súdom je len povinnosť (nadriadeného) súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci pre zaujatosť a rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnomocenstvo na zastupovanie v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Účelom povinného zastúpenia v dovolacom konaní (§ 241 ods. 1 O.s.p.) je zaistenie ochrany práv a právom chránených záujmov účastníka konania. Preskúmavanie zákonnosti a správnosti rozhodnutia v dovolacom konaní spočíva najmä v zisťovaní, či v predchádzajúcom konaní na odvolacom súde, ale i na súde prvého stupňa, nedošlo v konaní k procesným vadám, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na správnosť dovolaním napadnutého rozhodnutia. Keďže konanie o dovolaní sa riadi prísnymi procesnými pravidlami a dovolací súd je s výnimkou vád podľa § 237 O.s.p. viazaný rozsahom a dôvodmi dovolania, je dôležité, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, prečin výtržníctva
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacieho dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., je potrebné uviesť nasledovné. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu v prípade zabezpečenia plnenia z úverovej zmluvy, jednostranný právny úkon dlžníka, nevyhnutné zložky uznania, uznanie záväzku, uznanie dlhu, zabezpečenie záväzku, inštitút uznania záväzku
Právna veta: Inštitút uznania záväzku je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia záväzku. Zákon ako podstatnú náležitosť uznania záväzku považuje uznanie určitého záväzku, bližšie však tento pojem nevymedzuje. Nevyhnutnými zložkami uznania sú dôvod a výška záväzku. Pri takejto interpretácii nie je obsahový rozdiel medzi občianskoprávnym a obchodnoprávnym chápaním záväzku. Uznanie záväzku treba kvalifikovať ako jednostranný právny úkon dlžníka, ktorý sa adresuje veriteľovi. Týmto úkonom dlžník uzná za svoj určitý záväzok, čím potvrdzuje jeho platnosť v čase uznania. Zákonným dôsledkom uznania závä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok riadneho odôvodnenia rozsudku, nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu, procesná vada konania, iná procesná vada konania ako dovolací dôvod
Právna veta: Treba uviesť, že nie každá procesná nesprávnosť, ku ktorej dôjde v priebehu občianskeho súdneho konania, je relevantná z hľadiska procesnej prípustnosti dovolania. S niektorými najzávažnejšími, taxatívne vymenovanými procesnými vadami, ktoré zakladajú zmätočnosť, spája Občiansky súdny poriadok priamo prípustnosť dovolania (viď § 237 O.s.p.); vady tejto povahy sú zároveň aj prípustným dovolacím dôvodom (§ 241 ods. 2 písm. a/ O.s.p.). Niektorým vadám inej procesnej povahy majúcim za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (s tzv. iným vadám konania) pripisuje Občiansky súdny poriadok význam v tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: nesprávne skutkové zistenia, dovolací dôvod, odmietnutie dovolania obvineného, prečin ublíženia na zdraví, dôvody dovolania
Právna veta: Z dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku je možno podať dovolanie, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku, však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Uvedený dovolací dôvod pripúšťa iba právne námietky vo vzťahu ku skutku zistenému súdmi nižších stupňov. Tento dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nemožnosť podania dovolania, vzdanie sa riadneho opravného prostriedku, právo podať riadny opravný prostriedok, prečin krádeže v spolupáchateľstve, dovolanie podľa § 372 Tr. por.
Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. Za splnenie zákonnej podmienky sa nepovažuje napadnutie rozhodnutia odvolaním, ktoré odvolací súd z dôvodu vzdania sa odvolania oprávnenými osobami nemohol preskúmať, ale v zmysle ustanovenia § 316 ods.1 bol povinný zamietnuť. Podaním dovolania proti právoplatnému rozsudku nie je možné zhojiť výslovné vzdanie sa riadneho opravného prostriedku. Absencia rozhodnutia odvolacieho súdu v merite veci má potom za následok nemožnosť podania dovolania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie veci príslušnému súdu, podmienky pre podanie návrhu na odňatie veci, trestný čin sexuálneho zneužívania, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Citované ustanovenie umožňuje zmeniť len miestnu príslušnosť súdu. V zmysle čl. 48 ods. 1, veta prvá, Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať aj pri rozhodovaní o návrhoch na delegáciu podľa § 23 ods. 1 Tr. por. Delegácia veci v zmysle toho ustanovenia je výnimkou z tejto ústa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na podanie riadneho opravného prostriedku, prečin porušovania domovej slobody, dovolanie podľa § 372 Tr. por.
Právna veta: Jednou zo základných podmienok dovolania podľa § 372 Tr. por. je skutočnosť, že osoby oprávnené na podanie dovolania, okrem ministra spravodlivosti, využili svoje zákonné právo na podanie riadneho opravného prostriedku a o tomto že bolo rozhodnuté.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesúhlas s hodnotením dôkazov, nesprávne skutkové zistenia, nesprávne právne posúdenie skutku, prečin ublíženia na zdraví, dôvody dovolania
Právna veta: Z dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je možno podať dovolanie, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku, však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Uvedený dovolací dôvod pripúšťa iba právne námietky vo vzťahu ku skutku zistenému súdmi nižších stupňov. Tento dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nespokojnosť s právnym posúdením veci, zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, prekvapivé rozhodnutie
Právna veta: V rozhodovacej praxi najvyššieho súdu sa pod „prekvapivým rozhodnutím“ rozumie rozhodnutie, ktorým odvolací súd (na rozdiel od súdu prvého stupňa) za rozhodujúcu považoval skutočnosť, ktorú nikto netvrdil alebo nepopieral, resp. ktorá nebola predmetom posudzovania súdom prvého stupňa. Prekvapivým je rozhodnutie odvolacieho súdu „nečakane“ založené na iných právnych záveroch než rozhodnutie súdu prvého stupňa (viď tiež uznesenie najvyššieho súdu zo 17. septembra 2009 sp. zn. 3 Cdo 102/2008), resp. rozhodnutie z pohľadu výsledkov konania na súde prvého stupňa „nečakane“ založené nepredvídateľne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaujatosť z dôvodu kolegiálneho a priateľského vzťahu k obvinenej, odňatie veci Krajskému súdu, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, súdny exekútor, vylúčenie exekútora z vykonávania exekúcie
Právna veta: Ak oprávnený napriek výzve exekučného súdu, aby navrhol súdneho exekútora, ktorý má pokračovať vo vykonávaní exekúcie (§ 30 ods. 11 Exekučného poriadku), zostane nečinný a namiesto súdneho exekútora vylúčeného z vykonávania exekúcie (§ 30 ods. 1 Exekučného poriadku) nenavrhne žiadneho exekútora, súd exekúciu zastaví podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpočet súdneho poplatku, súdny poplatok za návrh na začatie konania, nezaplatenie súdneho poplatku, zahrnutie príslušenstva pohľadávky do základu poplatku, poplatková povinnosť
Právna veta: Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu...Aj podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je zhodný s názorom odvolacieho súdu, sa v danom prípade takto pevnou sumou vyčíslené príslušenstvo pohľadávky zahŕňa do základu pre výpočet súdneho poplatku. Tento názor zodpovedá aj doterajšej judikatúre, napr. R 18/1997, podľa ktorého ak je v čase vzniku poplatkovej povinnosti známa výška príslušenstva pohľadávky, vymeria sa súdny poplatok podľa položky 1 písm. a/ Sadzob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, vedľajšie účastníctvo , vedľajší účastník na strane žalovanej, vedľajší účastník konania
Právna veta: Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu predstavuje osobitný druh sporového konania, ktoré sa vyznačuje predovšetkým tým, že prebieha písomne a za použitia vzorových tlačív. V zmysle čl. 5 ods. 1 nariadenia môže súd nariadiť aj ústne pojednávanie, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to požiada niektorá z procesných strán. Nejde teda o typické skrátené konanie, v ktorom by bola vylúčená účasť vedľajšieho účastníka...Každý vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania (t.j. aj vedľajší účastník uvedený v § 93 ods. 2 O.s.p.) má z procesného hľadiska rovnaké práva a povinnosti ako úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľností, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybnosti o nezaujatosti sudcu, vylúčený sudca, určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vylúčenie sudcu z prejednávania
Právna veta: Ustanovenie § 15 ods. 1 veta prvá O.s.p. (podľa ktorého vtedy, keď sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu) je potrebné vykladať v súvislosti s § 14 ods. 1 O.s.p. To znamená, že sudca má povinnosť oznámiť predsedovi súdu, že je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, len vtedy, keď sa dozvie o nejakej skutočnosti svedčiacej o tom, že má pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom. Pokiaľ sa sudca o takej skutočnosti nedozvie, nemá túto povinnosť. Okolnosť, že sudca sa dozvie o tom, že mu bola pridelená na prejednanie a rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, zamietnutie návrhu na obnovu konania, dôvody obnovy konania, návrh na obnovu konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok neupravuje osobitne postup súdu pri odstraňovaní nedostatkov návrhu na obnovu konania. Pokiaľ teda účastníkom konania podaný návrh na obnovu konania nemá vyššie uvedené náležitosti (niektorú z nich) alebo ak tieto náležitosti obsahuje, avšak v nezrozumiteľnej alebo neurčitej forme, ide o neúplné (vadné) podanie v zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. V takom prípade súd účastníka vyzve, aby návrh na obnovu konania doplnil alebo opravil. Podľa § 43 ods. 1 O.s.p. má mať výzva súdu na doplnenie alebo opravu nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného podania formu uznesenia, v ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: doručenie prvostupňového uznesenia reštrukturalizačnému správcovi, povolenie reštrukturalizácie, právne úkony dlžníka počas reštrukturalizácie, reštrukturalizácia povinného, zastavenie exekúcie ex lege, odňatá možnosť pred súdom konať
Právna veta: Napriek tomu, že procesný rámec konkurzu a reštrukturalizácie je daný jedným zákonom, konkurz a reštrukturalizácia sa líšia, medziiným predpokladmi vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, ich účinkami, priebehom, právomocami správcu a súdu, spôsobom skončenia. Aj právna pozícia dlžníka počas reštrukturalizácie je podstatne iná ako je právna pozícia úpadcu v konkurznom konaní, čo je dané tým, že úpadok dlžníka sa v konkurznom konaní rieši odlišným spôsobom. V likvidačnom konkurznom konaní sa speňaží majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pomerne uspokojujú pohľadávky veriteľov úpadcu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná nesprávnosť, odňatá možnosť pred súdom konať, nevykonanie určitého dôkazu súdom, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Nevykonanie určitého dôkazu (nevyhovenie návrhu účastníka, aby súd vykonal ten - ktorý dôkaz) môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia, nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Zo samej skutočnosti, že súd v priebehu konania nevykonal všetky navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy na zistenie skutkového stavu, nemožno vyvodiť, že dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je podľa § 237 písm. f/ O.s.p. prípustné (viď R 125/1999, R 6/2000).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom , zásada predvídateľnosti rozhodnutí súdu, prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu, určenie vlastníctva
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 213 ods. 2 O.s.p. ustanovuje, že ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. O tzv. prekvapivé rozhodnutie ide predovšetkým vtedy, ak odvolací súd založí svoje rozhodnutie vo veci na iných právnych záveroch ako súd prvého stupňa, za súčasného naplnenia tej okolnosti, že proti týmto iným (odlišným) právnym záverom odvolacieho súdu, nemá účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci , odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, procesná vada konania, vedľajší účastník
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných oprávnení účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva [v zmysle § 18 O.s.p. majú účastníci v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračujúci zločin lúpeže spolupáchateľstvom, delegácia veci, odňatie a prikázanie veci, podmienky na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu, musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: čiastočné priznanie, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti, odcudzenie peňaženky, zločin lúpeže, poľahčujúce okolnosti
Právna veta: Podľa § 36 písm. n/ Tr. zák. poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom. Napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti vyžaduje, aby páchateľ v priebehu trestného konania napomáhal príslušným orgánom najmä tým, že podrobne objasní svoju trestnú činnosť. Na tomto mieste preto nepostačuje, ako sa to stalo v tomto prípade, že obvinený ukázal policajtom, kde odhodil peňaženku. V tom čase sa totiž obhajoval, že svoj skutok nevykonal násilím. Táto okolnosť však nemôže mať pre objasnenie skutku zásadný význam. Zásadný význam pre trestné k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, dôvod odmietnutia návrhu pre jeho zjavnú neopodstatnenosť, právo na spravodlivý proces, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: Reálne uplatnenie základného práva na súdnu ochranu predpokladá, že účastník konania ochranu dostane v zákonom predpokladanej kvalite. Každý má právo na to, aby sa v jeho veci rozhodovalo podľa relevantnej právnej normy, majúcej základ v právnom poriadku Slovenskej republiky. Právo na spravodlivý proces je naplnené až tým, že súdy – po vykonaní dôkazov a ich vyhodnotení – zistia riadne skutkový stav veci. Po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné alebo že tieto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvod odmietnutia návrhu pre jeho zjavnú neopodstatnenosť, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , pojem „zbytočné prieťahy“
Právna veta: Ústavný súd už judikoval, že nie každý prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy (II. ÚS 708/2014, III. ÚS 199/02, I. ÚS 154/03, IV. ÚS 539/2012). Pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý možno vykladať a aplikovať predovšetkým materiálne. V prípade, ak ústavný súd zistí, že postup všeobecného súdu sa nevyznačoval takými prieťahmi, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako zbytočné prieťahy v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy, návrh odmietne ako zj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu, výkon advokácie, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: Ústavný súd v posudzovaných prípadoch nemá dôvod meniť svoje už ustálené právne názory, a preto v podrobnostiach odkazuje na už citované svoje skoršie rozhodnutia, v dôsledku čoho pristúpil k odmietnutiu týchto sťažností z dôvodu ich zjavnej neopodstatnenosti podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde. V závere ústavný súd poznamenáva, že právny zástupca sťažovateľky aj takýmto spôsobom zahlcuje ústavný súd podaniami, o ktorých je/musí si byť už vopred vedomý, že nebudú v konaní pred ústavným súdom vzhľadom na rovnaký spôsob ich vybavenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania podľa zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, „vigilantibus iura scripta sunt“, t. j. bdelým patrí právo, práva a povinnosti advokáta, inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti už vo svojom uznesení sp. zn. II. ÚS 117/05 z 11. mája 2005 uviedol: „Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát je povinný dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov konania, právo na sudnu ochranu, zásada úspechu vo veci, rozhodovanie o trovách konania
Právna veta: Ústavný súd vyslovil, že arbitrárne ¬ neodôvodnené rozhodnutie súdu o nepriznaní trov konania predstavuje (okrem porušenia čl. 46 ústavy) i porušenie práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ústavy. Podľa názoru ústavného súdu rozhodnutie súdu v časti výroku o nepriznaní náhrady trov konania účastníka, ktorý mal v konaní úspech, v odôvodnení, ktoré neobsahuje žiadne skutočnosti umožňujúce preskúmať závery rozhodnutia súdu,(...) je potrebné považovať za formálny výkon práva na súdnu ochranu, ktorý porušuje základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci, subjektívne a objektívne hľadisko nestrannosti sudcu, právo na prejednanie veci nestranným súdom, pochybnosť o nezaujatosti sudcov
Právna veta: Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným súdom je iba povinnosť súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci pre zaujatosť a rozhodnúť o ňom (pozri uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 27/98 z 25. marca 1998), Ustanovenie § 14 ods. 1 OSP spája vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci nielen s preukázanou zaujatosťou sudcu, ale už so samotnými pochybnosťami, ktoré objektívne v tom­ktorom prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obrana práv žalovaného, trovy vzniknuté právnym zastúpením účastníka, účelne vynaložené trovy konania
Právna veta: Ústavný súd ďalej zdôrazňuje vo všeobecnosti, že rozhodovanie o trovách konania je integrálnou súčasťou občianskeho súdneho konania. Otázka náhrady trov konania dosahuje ústavnoprávnu dimenziu len vtedy, pokiaľ by išlo o svojvôľu, prepiaty formalizmus, či celkom nedostatočné odôvodnenie výroku o trovách (II. ÚS 478/2014). Z pohľadu ústavného súdu treba tiež vyzdvihnúť, že trovy vzniknuté právnym zastúpením účastníka konania advokátom ako kvalifikovaným právnym zástupcom sú spravidla trovami účelne vynaloženými. Opačný záver predsta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zápis do zoznamu advokátov, spoločnosť s ručením obmedzeným založená na účely výkonu advokácie, samostatne zárobkovo činná osoba, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba
Právna veta: Povinne nemocensky poistenou je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12­násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9 [§ 14 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení]. Ako vyplýva z uvedeného, povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie vzniká iba za súčasného splnenia podmienky výšky definovaného príjmu za rozhodné obdobie a skutočnosti, že daný subjekt j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: statusové konania, ústavnoprávna subjektivita, subjektivita na podanie sťažnosti, spôsobilosť byť účastníkom konania
Právna veta: V označenom uznesení ústavný súd uviedol, že súkromnoprávna subjektivita a ústavnoprávna subjektivita sa nemusia nevyhnutne prekrývať, a preto nie je vylúčené, aby bola priznaná ústavnoprávna subjektivita (a prípadne aj subjektivita na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy) aj takým právnym útvarom, ktoré nie sú fyzickými ani právnickými osobami, ani inými právnymi subjektmi v zmysle súkromného práva. Ústavný súd v označenom uznesení tiež uviedol, že zánikom súkromnoprávnej subjektivity nemusí dôjsť nevyhnutne aj k zániku spôsobilosti byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívny princíp, kritika presahujúca rámec oprávnenej ktitiky, nepravdivé tvrdenie zasahujúce práva právnickej osoby, satisfakčná žaloba, neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby
Právna veta: Právnym predpokladom poskytnutia ochrany v zmysle už citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka je neoprávnenosť zásahu do dobrej povesti právnickej osoby skutočnosť, že takýto zásah je objektívne spôsobilý ujmu na dobrej povesti vyvolať. Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie zasahujúce práva právnickej osoby chránené v zmysle § 19b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Môže ním byť aj kritika, ak táto presiahla rámec oprávnenej kritiky. Občianskoprávna sankcia za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby je založ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásah do cti, osoba premiéra, sloboda prejavu, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti
Právna veta: Z pohľadu slobody prejavu je osoba premiéra spomedzi celej spoločnosti minimálne chránená z hľadiska zásahu do cti. Sťažovateľ bol v čase uverejnenia predmetnej pasáže článku predsedom vlády. V liberálnej demokracii patrí premiér ľudu, občianskej spoločnosti, patrí tým, čo si ho vo voľbách želali, a aj tým ostatným. Každý premiér vynaloží veľké úsilie na získanie tejto vrcholnej ústavnej pozície a je mu známa sociálna a ľudská, osobná cena, ktorú musí platiť. Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu slobody prejavu je osoba premiéra spomedzi celej spoločnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: aktívna účasť občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, výživné na tvorbu úspor, nedeliteľnosť výživného, základné životné podmienky, právo na pomoc v hmotnej núdzi
Právna veta: Deklarovaným cieľom zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hmotnej núdzi“) vyjadreného v jeho § 1 je zabezpečenie základných životných podmienok a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Pri aplikovanom výklade zákona o hmotnej núdzi najvyšším súdom nie je možné zohľadniť skutočnosť, že príjem ̶ výživné vzhľadom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj bytov v bytovom dome, povinnosť previesť vlastníctvo bytu v bytovom dome, spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, nebytové domy
Právna veta: V tejto súvislosti dáva ústavný súd do pozornosti samotný obsah, účel a zmysel zákona o vlastníctve bytov, ktorým je podľa § 1 ods. 1 okrem iného aj úprava spôsobu a podmienok nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Predmetný zákon pritom neobsahuje výslovné vylúčenie použitia ustanovení o predaji bytov v bytovom dome vo vzťahu k bytom v nebytových domoch (na rozdiel od rodinných domov, pozri § 2 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov), práve naopak, v zmysle § 24 sa na pomery v nebytových domoch majú primerane použiť ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: reagovať na argumentáciu protistrany, princíp kontradiktórnosti konania, sťažnosť prokurátora, právo na spravodlivý súdny proces, trvanie väzby
Právna veta: Posúdenie otázky, či dôvody sťažnosti prokurátora obsahujú nové okolnosti, a či je preto z pohľadu sťažovateľa potrebné sa k nim vyjadrovať, je výlučne vecou sťažovateľa, lebo iba on môže posúdiť otázku potreby reagovať na argumentáciu protistrany. Jadrom sťažnosti je tvrdenie sťažovateľa, podľa ktorého nedoručením dôvodov sťažnosti prokurátora došlo k porušeniu princípu kontradiktórnosti konania, a tým aj práva na spravodlivé súdne konanie pri rozhodovaní o väzbe. Podľa názoru krajského súdu hoci dôvody sťažnosti naozaj neboli sťažovateľovi doručené, nedošl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania , nezaplatenie súdneho poplatku , procesné podmienky konania
Právna veta: Občianskoprávna teória, ako aj rozhodovacia prax všeobecných súdov pritom zhodne medzi procesné podmienky konania zaraďujú tak prekážku prv začatého súdneho konania (litispendencia), ak aj zaplatenie súdneho poplatku tam, kde je konanie spoplatnené. Zatiaľ čo existencia litispendencie ako procesnej podmienky konania je priamo upravená v § 83 OSP, v zmysle ktorého: „Začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.“, nezaplatenie súdneho poplatku ani dodatočne na výzvu súdu vedie za určitých podmienok [§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odstránenie nedostatkov skutkovej povah, prezumpcia správnosti právoplatného rozhodnutia, otázka viny trestného činu, sťažnosť proti uzneseniu o návrhu na povolenie obnovy konania, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, kontradiktórnosť súdneho procesu
Právna veta: V danej veci je totiž významné, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy trestnej veci jej meritom nie je otázka viny trestného činu ani otázka trestu, ale iba posúdenie – pri rešpektovaní prezumpcie správnosti právoplatného rozhodnutia – charakteru dôkazov a skutočností predkladaných navrhovateľom z hľadísk uvedených v § 394 ods. 1 Trestného poriadku; zároveň však treba dodať, že už s ohľadom na čl. 13 ods. 4 ústavy nemožno ani v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch rezignovať na inštitucionálne záruky spravodlivého procesu, ktorého sú práva uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: preskúmanie hmotných podmienok („substantive requirement“), skutočný verejný záujem, odôvodnenie rozhodnutia, trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., dôvody väzby, právo na osobnú slobodu
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre k čl. 17 ústavy stabilne uvádza, že ústavné záruky osobnej slobody jednotlivca sa v prípade väzby len odkazom na zákonnú úpravu nevyčerpávajú. V materiálnom zmysle slova ústava vyžaduje, aby rozhodnutie súdu o väzbe zodpovedalo jednak významu zaručenej osobnej slobody a jednak „dôvodom a času ustanovenému zákonom“. Z čl. 17 ods. 5 ústavy je evidentné, že „rozhodnutie“, „dôvody“ a „čas, na ktorý možno vziať do väzby“, tvoria jeden celok. Vzhľadom na to, že „osobná sloboda“ je ústavne garantovaným princípom a „pozbavenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné práva účastníka konania, konanie o námietke zaujatosti, vylúčenie alebo nevylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, rozhodovanie vylúčeným sudcom alebo neprávne obsadenie súdu ako dôvod dovolania
Právna veta: „Neexistencia žiadneho rozhodnutia alebo existencia právoplatného rozhodnutia nadriadeného súdu o tom, že sudca je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, nebráni dovolaciemu súdu pri skúmaní podmienok prípustnosti dovolania v zmysle ustanovenia § 237 písm. g) OSP posúdiť túto otázku samostatne a prípadne i inak, než ju posúdil nadriadený súd súdu procesnému, ktorý vo veci rozhodoval, ak v námietke boli uvedené nové skutočnosti.“ ... Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že konanie o námietke zaujatosti, nezávislé na kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subsidiárna ochrana, vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov, porušenie práva na súdnu ochranu, odstránenie nezákonnosti, mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom
Právna veta: „Mimoriadne dovolanie môžeme považovať za ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Je to však napriek tomu dovolanie, ktoré je mimoriadne výlučne z dôvodu, že na jeho podanie je procesne legitimovaný iba generálny prokurátor a je zásadne obmedzené len na prípady, v ktorých nemožno podať dovolanie účastníkom konania. Inak, tak ako to potvrdzuje aj zákon, platí pre mimoriadne dovolanie a mimoriadne dovolacie konanie tá istá procesná úprava, ako je to pri dovolaní podanom účastníkom konania (§ 242 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odklad výkonu peňažného trestu, zánik všetkých nepriaznivých účinkov spojených s odsúdením páchateľ, zákonná fikcia neodsúdenia, odcudzujúci rozsudok, prípustnosť dovolania v zmysle TP
Právna veta: 1) Na rozdiel od prezentovaného právneho záveru najvyššieho súdu je ústavný súd toho názoru, že z hľadiska prípustnosti podania dovolania je bez významu, či sa v dôsledku zahladenia odsúdenia hľadí na osobu odsúdeného ako na osobu, ktorá odsúdená nebola, keďže z hľadiska prípustnosti podania dovolania je rozhodujúce to, či existuje odsudzujúce rozhodnutie a či toto odsudzujúce rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Tomuto záveru plne korešponduje aj znenie citovaného ustanovenia § 165 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého odsudzujúcim rozsudkom je r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: totožnosť skutku v trestnom konaní, zachovaná totožnosť konania a následku, účastník trestného činu, starostlivé zváženie všetkých skutočností , zisťovanie skutkového stavu dokazovaním, obžalovacia zásada, skutok uvedený v obžalobnom návrhu
Právna veta: Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods. 1 Tr. por. (teraz § 278 ods. 1 Tr. por.), podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobnom návrhu, z ktorej vzišiel následok porušujúci alebo ohrozujúci spoločenské záujmy chránen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: porušenie záväzku dlžníkom, zabezpečovacia funkcia, banková záruka, zabezpečenie záväzkov, omeškanie dlžníka, riešenie sporov z platobného styku
Právna veta: Banková záruka je ručiteľským obchodom banky a plní v prvom rade zabezpečovaciu funkciu a až následne funkciu platobnú. Základným znakom bankovej záruky je abstraktnosť, čo znamená, že táto je nezávislá od bankového obchodu. Banka môže zaručovať aj nepeňažné plnenie, ktoré však musí byť vyslovene označené v listine označenej ako banková záruka. Keďže banková záruka môže byť postúpená aj inej osobe, odvolací súd sa stotožňuje s právnym názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého ak z obsahu listiny označenej ako banková záruka vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov právneho zastúpenia, povinnosť účastníka konania vyčísliť trovy konania, návrh na priznanie náhrady trov konania, náhrada trov konania
Právna veta: V nadväznosti na uvedené ústavný súd poukazuje na právny názor vyslovený v odbornej literatúre, podľa ktorého aj stručná požiadavka účastníka konania, či už v žalobe alebo v priebehu konania „žiadam trovy“, predstavuje zatiaľ síce ešte nešpecifikovaný, ale predsa len relevantný návrh na priznanie náhrady trov konania. Z už citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že na to, aby sa priznala náhrada trov konania, treba navrhnúť spravidla pred rozhodnutím vo veci samej aj výrok o náhrade trov konania a predložiť vyčíslenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť žiadateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov, trovy účastníkov konania, pomery účastníkov konania, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Každý účastník občianskeho súdneho konania, najmä však žalobca, si musí byť vedomý toho, že s konaním pred súdom sú spojené rôzne náklady. Predovšetkým žalobca, ktorý podáva žalobu, si musí byť vedomý toho, že dôsledkom jej podania je súčasne i úhrada súdneho poplatku za žalobu (pokiaľ nie je konanie od úhrady súdnych poplatkov oslobodené, prípadne pokiaľ nie sú splnené podmienky pre oslobodenie účastníka od súdnych poplatkov). V konaní ďalej vznikajú náklady v súvislosti s trovami účastníkov, ako náhrada mzdy, cesto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zjednotenie právnych názorov, presadzovanie hodnôt právneho štátu, presadzovanie záujmu občanov, prezident Slovenskej republiky, orgány verejnej moci , menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu
Právna veta: Pri realizácii svojich právomocí má prezident Slovenskej republiky (ďalej len ,,prezident“) postupovať tak, aby nevznikli dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti, nestrannosti, ako aj objektivite. Musí tak konať v zmysle ústavného sľubu, ktorý mu prikazuje: „... Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“ [čl. 104 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“)]. Rozbor tejto formulácie sľubu znamená, že prezident bude (má) každú svoju právomoc smerovať výlučne k presadzovaniu záujmov občanov a presadzovaniu hodnôt právneho štátu. Tent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzájomné vzťahy medzi účastníkmi konania, prostriedok prejavu negatívneho vzťahu k protistrane, dôvody hodné osobitného zreteľa, náhrada trov konania
Právna veta: Právna úprava nevylučuje vidieť dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku aj vo vzájomných vzťahoch medzi účastníkmi či ich príbuzenskom pomere. Vzájomné vzťahy medzi účastníkmi konania a ich príbuzenský pomer možno kvalifikovať ako dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Pokiaľ je však inštitút náhrady trov konania použitý skôr ako prostriedok prejavu vzájomnej nevraživosti než náhrada reálnych nákladov, ktoré účastník v konaní vynaložil, nemôže súd takúto okolnosť nechať nepovšimnutú a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručenie rozhodnutia účastníkom konania, rozhodnutie nadriadeného súdu o vylúčení, nevylúčení sudcu, namietka zaujatosti, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: Občiansky súdny poriadok nepriznáva oprávneným subjektom, t. j. sudcovi pri oznámení skutočností, pre ktoré je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci podľa § 15 ods. 1 OSP, a účastníkovi konania pri vznesení námietky zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť podľa § 15a OSP, rovnaké účinky. Rozhodnutie nadriadeného súdu o vylúčení, resp. o nevylúčení sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, na základe oznámenia sudcu podľa § 15 ods. 1 OSP sa nedoručuje účastníkom konania (to, že sťažovateľom napriek tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie hmotnoprávneho vzťahu účastníkov konania, odlišné stanovisko, rešpektovanie právoplatnosti rozhodnutia, zásada viazanosti súdu právoplatnými rozhodnutiami vydanými v inom konaní, zásada prejudiciality
Právna veta: Ústavný súd už v náleze č. k. II. ÚS 349/09­36 z 20. januára 2010 zdôraznil, že vzhľadom na zásadu prejudiciality vyplývajúcu z ustanovenia § 135 ods. 2 OSP, ako aj na zásadu viazanosti súdu právoplatnými rozhodnutiami vydanými v inom konaní podľa § 159 ods. 2 OSP konajúci všeobecný súd nemá možnosť výberu v otázke, či bude rešpektovať právoplatné rozhodnutie vydané v inom konaní, ktoré rieši otázku javiacu sa prejudiciálnou v súvislosti s riešením daného prípadu. Pokiaľ pri riešení prejudiciálnej otázky zaujme odlišné stanovisko, je takýto jeho postup, re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronická adresa súdu, doručenie elektronického podania, úradné hodiny súdov, lehota pre podanie urobené elektronickými prostriedkami
Právna veta: V okolnostiach posudzovanej veci ústavný súd považuje za vhodné poukázať na právne názory samotného najvyššieho súdu vyjadrené v jeho doterajšej judikatúre k problematike doručovania elektronických podaní. Najvyšší súd v uznesení sp. zn. 3 Obdo 7/2012 z 29. februára 2012 v súvislosti s posudzovaním doručenia elektronických podaní okrem iného uviedol, že „za urobené sa považujú momentom ako dôjdu na elektronickú adresu určenú pre súd, bez ohľadu nato, kedy bude došlý elektronický dokument spracovaný (vytlačením zhmotnený, zaevid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezlučiteľnosť funkcie súdneho exekútora s pracovným pomerom, preukázanie existencie dôvodných pochybností o nezaujatosti, záruky nezávislosti, vylúčenie súdneho exekútora z vykonávania exekúcie
Právna veta: S odkazom na uvedenú právnu úpravu ústavný súd v zhode so svojou doterajšou judikatúrou konštatuje, že súdneho exekútora možno vylúčiť z exekúcie aj bez toho, aby sa preukázala jeho zaujatosť, k vylúčeniu totiž postačí už samotné preukázanie existencie dôvodných pochybností o jeho nezaujatosti. Uvedený záver vychádza zo zásady ,,spravodlivosť musí byť nielen poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná“, ku ktorej dospel v rámci svojej rozhodovacej praxe Európsky súd pre ľudské práva [ďalej len „ESĽP“ (rozhodnutie Delcourt v. Be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kogentná norma, interpretácia zákona, predĺženie lehoty väzby, trvanie väzby podľa § 76 Tr. por.
Právna veta: Interpretácia zákona nemôže popierať účel a zmysel právnej úpravy a vo svojich dôsledkoch reštriktívne zasahovať do základných práv a slobôd, ktorých rešpektovanie je súčasťou základných princípov právneho štátu. O svojvôľu v procese interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení zákonov a podzákonných úprav by išlo napr. v dôsledku nerešpektovania jednoznačnej kogentnej normy, prílišného formalizmu alebo ak príslušné závery všeobecný súd nezdôvodnil buď vôbec, alebo ak tak urobil celkom nedostatočne, prípadne ak použil dôvody, ktoré v okolnostiach konkré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh nebol výslovne uplatnený, sudca pre prípravné konanie, účel výchovného opatrenia, nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, ponechanie alebo prepustenie obvineného na slobodu, procesné návrhy obvineného alebo obhajcu
Právna veta: V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 67/2013 ústavný súd v nadväznosti na skôr vyslovený právny názor uviedol, že súd alebo sudca pre prípravné konanie rozhodujúci o väzbe je oprávnený (a vzhľadom na preferenciu osobnej slobody vyplývajúcu z čl. 5 ods. 1 dohovoru aj povinný) skúmať, či účel väzby nemožno rovnako dobre dosiahnuť ponechaním alebo prepustením obvineného na slobodu za súčasného dozoru probačného a mediačného úradníka, a to aj v prípade, že takýto návrh nebol výslovne uplatnený. Inou, hoci súvisiacou, otázkou je to, do akej miery sa úvah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neznámy pobyt účastníka, procesné práva a povinnosti účastníkov, ustanovenie opatrovníka účastníkovi konania, povinnosť súdu robiť opatrenia na zabezpečenie účelu pojednávania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok dáva možnosť konajúcemu súdu zvoliť viaceré opatrenia, pričom konkrétny výber príslušných procesných opatrení, ich načasovanie a postupnosť je vecou úvahy súdu. Jeho úlohou je dbať na procesné práva a povinnosti všetkých účastníkov, preto je tiež potrebné, aby konajúci súd zisťoval pobyt účastníkov konania. Rozsah a intenzita takéhoto šetrenia je v zásade vecou úvahy súdu, je ovplyvnená konkrétnymi okolnosťami predmetnej veci s tým, že by malo ísť o efektívne a vecne vykonávané šetrenie. Až takéto šetrenie súdu umožňuje záver o tom, či pobyt účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo oprávneného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom , možnosť oprávneného vyjadriť sa k podkladom preskúmania, rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka spotrebiteľskej zmluvy, exekučný titul, preskúmavanie žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: „Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44 Exekučného poriadku) sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), a na tomto základe posúdi exekučný titul v nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , predmet sporu v posudzovanom konaní, právne vzťahy k tretím osobám, správca konkurznej podstaty, súpis majetku podstát, právo uvoľniť majetok tretej osoby, právne vzťahy týkajúce sa majetku tretej osoby
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na to, že zo zákona o konkurze nemožno odvodiť neobmedzené právo správcu konkurznej podstaty vstupovať do existujúcich právnych vzťahov týkajúcich sa majetku tretej osoby, ktorý je predmetom súpisu. Správca konkurznej podstaty teda nemá automaticky právo vypovedať napr. existujúcu nájomnú zmluvu týkajúcu sa majetku tretej osoby, ktorý je predmetom súpisu. Z toho dôvodu správca konkurznej podstaty nemá možnosť v rovnakom rozsahu právne uvoľniť majetok tretej osoby pre časovo neskoršiu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie maloletého, názor maloletého dieťaťa, miestna príslušnosť súdu vo veci starostlivosti o maloletých, bydlisko maloletého dieťaťa, prvé opatrenie súdu
Právna veta: Rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého sa posudzuje miestna príslušnosť je bydlisko maloletého dieťaťa, určené na základe dohody rodičov, rozhodnutia súdu alebo iných rozhodujúcich skutočností. Bydliskom osoby je miesto, v ktorom táto osoba býva s úmyslom zdržovať sa tam trvale (nie prechodne). Aj keď je príslušnosť pre konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletého upravená §­om 88 ods. 1 písm. c) O. s. p. je potrebné zdôrazniť, že toto ustanovenie určuje príslušnosť len pre konanie, v ktorom má dôjsť k prvému opatreniu súdu. Ak je prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, asperačná zásada, splnenie podmienok obnovy konania
Právna veta: Zo stanoviska trestnoprávneho kolégia vyplýva, že prostredníctvom neho došlo k zjednoteniu rozhodovacej praxe všeobecných súdov tak, že v prípade rozhodovania o návrhu na povolenie obnovy konania vo veci, ktorá sa skončila právoplatným rozhodnutím, ktorý vychádza len zo skutočností predpokladaných v ustanovení § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde, je splnenie podmienok obnovy konania konštatované už v tomto ustanovení, a z tohto dôvodu všeobecný súd rozhodujúci o návrhu na povolenie obnovy konania už nemôže skúmať splnenie iných podmieno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prerušenie konania o ústavnej sťažnosti, zavinenie osoby, vyvodenie tretnoprávnej zodpovednosti, lehota na rozhodnutie ústavného súdu o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy, marenie prípravy a priebehu volieb a referenda, konanie o volebných sťažnostiach
Právna veta: Primárnym účelom trestného konania, v ktorom je predmetom preskúmavania skutok nesúci znaky trestného činu, ku ktorému došlo (malo dôjsť) v súvislosti s prípravou a priebehom volieb, je zistenie, či k takémuto činu skutočne došlo, ak k nemu došlo, kto ho spáchal, a na tomto skutkovom základe vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti proti páchateľovi trestného činu. Trestnú zodpovednosť voči konkrétnej osobe možno vyvodiť len vtedy, ak sa v priebehu trestného konania preukáže aj to, že ku skutku, ktorý nesie znaky trestného činu, došlo zavinením tejto osoby (su ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť účastníkov konania vylúčiť ustanovenia zákona týkajúce sa zrušenia rozhodcovského rozsudku, konanie pred rozhodcovským súdom, zrušenie rozhodcovského rozsudku príslušným súdom, preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom
Právna veta: Konanie pred rozhodcovským súdom je v zásade jednoinštančné. Rozhodcovský rozsudok môže na základe žiadosti účastníka rozhodcovského konania preskúmať iný rozhodca, len ak sa na tom účastníci konania dohodli v rozhodcovskej zmluve, inak je jeho preskúmanie iným rozhodcom vylúčené, ak zákon o rozhodcovskom konaní neustanovuje inak [§ 37 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 71/2009 Z. z. účinnom do 31. decembra 2014 (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní v znení účinnom do 31. decembra 2014“)]. Preskúmanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nároky poškodenej osoby v súvislosti s ochranou osobnosti, ohrozenie alebo narušenie chránených práv, absolútne právo fyzickej osoby, zásada primeranosti, právo na ochranu osobnosti
Právna veta: Právo na ochranu osobnosti je absolútnym právom fyzickej osoby, ktoré pôsobí proti všetkým (erga omnes), t. j. proti ostatným fyzickým osobám, právnickým osobám, ako aj proti štátu. Jeho obsahom je zákaz akéhokoľvek zásahu, ktorý by bol spôsobilý vyvolať ohrozenie alebo porušenie práv, ktoré sú príkladmo uvedené v § 11 Občianskeho zákonníka (nevyžaduje sa vyvolanie následkov; stačí zásah, ktorý je spôsobilý vyvolať ohrozenie alebo narušenie chránených práv). Túto ochranu zákon zabezpečuje v plnom rozsahu aj vtedy, ak sú napadnuté len jednotlivé zložky osobnosti fyzick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: retroaktivita, začlenenie vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy, úroveň jednotlivých činností vysokej školy, stanovenie hodnotiacich kritérií, komplexná akreditácia činností vysokej školy
Právna veta: Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti (§ 2 ods. 12 zákona o vysokých školách). Úlohy v oblasti vedy, výskumu, vývoja, umeleckej či inej tvorivej činnosti sú takto vysoké školy povinné popri úlohách vo vzdelávacej oblasti plniť priebežne, a to súc si vedomé skutočnosti, že v rámci komplexnej akreditácie sa Akreditačná komisia bude vyjadrovať k ich úrovni. Stanovenie ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna zásada vigilantibus iura scripta sunt, nepdanie dovolania účastníkom konania, nemožnosť dosiahnutia právnej ochrany inými právnymi prostriedkami, predpoklady prípustnosti mimoriadneho dovolania
Právna veta: Najvyšší súd zastáva názor, že predpoklad prípustnosti mimoriadneho dovolania spočívajúci v nemožnosti dosiahnutia právnej ochrany inými právnymi prostriedkami nie je splnený ani vtedy, ak v čase podania podnetu na podanie mimoriadneho dovolania, t. j. v prítomnom čase (ktorý používa výslovne znenie § 243e ods. 1 O. s. p.) už účastník konania možnosť dosiahnutia právnej ochrany inými právnymi prostriedkami nemá, no v minulosti takúto možnosť, či už využitím riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov mal, no bez vážnych dôvodov v rozpore so zásadou „vigilantibus iu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie rozsudkom bez nariadenia pojednávania, fakultatívne doručovanie písomností elektronickými prostriedkami, upovedomenie o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku
Právna veta: Hoci je pravdou, že s účinnosťou zákona č. 388/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol do znenia ustanovenia § 214 vložený i nový odsek 3, ktorý presne upravoval postup odvolacieho súdu pri rozhodovaní rozsudkom bez nariadenia pojednávania v súvislosti s upovedomením účastníkov o verejnom vyhlásení rozsudku, a to tak, že o termíne verejného vyhlásenia rozhodnutia, ako i jeho mieste a čase odvolací súd upovedomí účastníka konania, respektíve jeho zástupcu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: možnosť pokračovať v podnikateľskej činnosti, zákonné predpoklady reštrukturalizácie, postup správcu s odbornou starostlivosťou, uspokojenie pohľadávok veriteľov, odporúčenie reštrukturalizácie správcom
Právna veta: Reštrukturalizáciu správca môže odporučiť iba vtedy, ak zistí, že sú splnené všetky zákonné predpoklady. Tieto predpoklady spočívajú v štyroch testoch a musia byť naplnené, aby reštrukturalizáciu mohol správca odporučiť, a to v čase, keď posudok vypracuje. Tieto testy robí správca na základe údajov poskytnutých dlžníkom v rámci súčinnosti, pričom tieto údaje musia byť podľa možnosti čo najviac aktuálne. Prvým testom je test podnikania, ktorý správca musí vykonať z dôvodu zistenia, či dlžník reálne vykonáva podnikateľskú činn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody vylučujúce sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, bežný, pracovný a kolegiálny rámec vzťahov, možnosť neobjektívneho rozhodovania, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: „... účelom citovaného ustanovenia § 14 ods. 1 O. s. p. je prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu súdu k účastníkom alebo k ich zástupcom a tiež predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Uvedenému cieľu zodpovedá aj právna úprava skutočností, ktorá je z hľadiska vylúčenia sudcu považovaná za právne relevantnú. Je ňou existencia určitého právne významného vzťahu sudcu a to: 1/ k veci, v rámci ktorého vzťahu by mal sudca svoj konkrétny záujem na určitom spôsobe skončenia konania a rozhodnutia vo veci, 2/ k účastníkom konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Poplatok za prístup k vysielaniu, Porušenie autorských práv, Hypertextové odkazy umožňujúce obísť systém poplatkov, Platený televízny kanál, Internetová stránka za poplatok, Zápasy ľadového hokeja v priamom prenose, Verejné sprístupnenie vysielaní
Právna veta: 1. Právo Únie nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá rozširuje výlučné právo vysielacích organizácií uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) na verejné prenosy, ktoré by mohli predstavovať priame prenosy športových zápasov na internete, akými sú priame prenosy dotknuté vo veci samej, za predpokladu, že takýmto rozšírením nie je dotknutá ochrana autorského práva..................2. Treba preto konštatovať, že smernica 2006/115 priznáva členským štátom oprávnenie stanoviť širšiu ochranu, pokiaľ ide o vysielanie a verejné šírenie uskutočnené vysielacími organizáciami, ako je ochrana, ktorá má b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Osoba prijatá do centra pomoci prostredníctvom práce, Pojem „pracovník“, Organizácia pracovného času, Nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok, Osoba poškodená nesúladom vnútroštátneho práva s právom Únie
Právna veta: 1. Pojem „pracovník“ v zmysle článku 7 smernice 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času a článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že môže zahŕňať osobu prijatú do centra pomoci prostredníctvom práce, o aké ide v konaní vo veci samej..........................2. Čo sa týka možnosti uplatniť článok 7 smernice 2003/88, ktorý sa týka konkrétne práva na platenú dovolenku za kalendárny rok, z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v prípade, ak vnútroštátne právo nemožno vykladať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: DPH, ktorá je splatná z titulu predaja tovaru, Suma splatnej dane z pridanej hodnoty z výťažku z predaja nehnuteľnosti, Súdny exekútor, Nútená dražba, Povinnosť vybrať a zaplatiť daň
Právna veta: 1. Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej, ktoré pri predaji nehnuteľnosti formou núteného výkonu hospodárskemu subjektu, t. j. súdnemu exekútorovi, ktorý uskutočnil uvedený predaj, ukladá povinnosti výpočtu, výberu a zaplatenia splatnej dane z pridanej hodnoty z tejto transakcie v požadovaných lehotách..................... 2. Zásada proporcionality sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej, na základe ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Škoda spôsobené prevádzkou uvedeného vozidla, Poistené vozidlo, Vlastník alebo držiteľ vozidla, Zmluva s poisťovňou, Prevádzka motorových vozidiel
Právna veta: 1. Smernica o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že pojmu „jediné poistné“ v zmysle tohto článku nezodpovedá poistné, ktoré sa mení v závislosti od toho, či sa má poistené vozidlo pohybovať len na území členského štátu, kde sa toto motorové vozidlo obvykle nachádza, alebo na celom území Únie..................2. Normotvorca Únie uložil každému členskému štátu povinnosť zabezpečiť, aby, s výhrado ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Plnenie, ktoré je predmetom zákazky, Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, Zadania zákazky na vzdelávacie a poradenské služby, Kritérium, ktoré umožňuje hodnotiť kvalitu tímov, Služby intelektuálnej povahy
Právna veta: 1. Na účely zadania zákazky na vzdelávacie a poradenské služby, ktoré sú službami intelektuálnej povahy, článok 53 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, nebráni tomu, aby obstarávateľ stanovil kritérium, ktoré umožňuje hodnotiť kvalitu tímov, ktoré uchádzači konkrétne navrhnú na vykonanie tejto zákazky, z hľadiska zloženia týchto tímov, ako aj ich preukázaných skúseností a odborných profilov ich členov.......2. Kvalita vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: Závislá činnosť na palube plavidla plaviaceho sa pod vlajkou tretieho štátu, Poistenie v systéme dobrovoľného poistenia, Systém sociálneho zabezpečenia, Práca na plavidle na kladenie potrubí plaviacom sa pod vlajkou tretieho štátu , Závislá činnosť
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že pracovník, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, kde má bydlisko a kde sú zdaňované jeho príjmy, pracuje na plavidle na kladenie potrubí plaviacom sa pod vlajkou tretieho štátu na rozličných miestach vo svete, okrem iného na časti kontinentálneho šelfu patriacej určitým členským štátom, a bol pôvodne zamestnaný podnikom so sídlom v členskom štáte svojho bydliska, zmení zamestnávateľa a následne je zamestnávaný podnikom so sídlom vo Švajčiarsku, pričom naďalej má bydlisko v tom istom členskom štáte a naďalej sa plaví na tom istom plavidle, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Aktívna legitimáciu na podanie žaloby, Kontrola zákonnosti aktov regulačného orgánu, Podanie opravného prostriedku , Efektívna účasť na hospodárskej súťaži, Akty regulačného orgánu
Právna veta: 1. Právo Európskej únie sa má vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave upravujúcej podanie opravného prostriedku na súd príslušný na kontrolu zákonnosti aktov regulačného orgánu, ktorá za okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, neumožňuje priznať hospodárskemu subjektu aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu tohto regulačného orgánu, ktoré sa týka plynárenského sieťového predpisu.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Štátna pomoc, Prostriedok nápravy podľa práva Únie, Príjemcovia štátnej záruky, Pomoc na uľahčenie prístupu k bývaniu, Úverové inštitúcie
Právna veta: 1. Záruka poskytnutá Maďarskou republikou na základe § 25 ods. 1 a 2 nariadenia vlády č. 12/2001 z 31. januára 2001 o pomoci na uľahčenie prístupu k bývaniu, priznaná výlučne úverovým inštitúciám a priori predstavuje „štátnu pomoc“ v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha posúdiť podrobnejšie selektívnosť takej záruky, najmä tým, že určí, či v dôsledku zmeny predmetného nariadenia, ku ktorej údajne došlo v priebehu roka 2008, môže byť táto záruka priznaná iným hospodárskym subjektom než len samotným úverovým inštitúciám a, pokiaľ je to tak, či táto okolnosť môže spoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Smernica o dočasnej agentúrnej práci , Dočasní agentúrni pracovníci, Zákaz využívania dočasných agentúrnych pracovníkov, Vytváranie pracovných miest, Rozvoj pružných foriem práce
Právna veta: Smernica o dočasnej agentúrnej práci sa má vykladať v tom zmysle, že:
– sa vzťahuje len na príslušné orgány členských štátov a ukladá im povinnosť preskúmania s cieľom zabezpečiť odôvodnenosť prípadných zákazov a obmedzení týkajúcich sa dočasnej agentúrnej práce, a teda
– neukladá vnútroštátnym súdom povinnosť neuplatňovať akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva obsahujúce zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa využívania dočasných agentúrnych pracovníkov, ktoré nie sú odôvodnené dôvodmi všeobecného záujmu v zmysle uvedeného článku 4 ods. 1.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Tovar určený na komerčné účely , Výrobky podliehajúce spotrebnej dani , Tovar odhalený kompetentnými orgánmi, Tranzitné členské štáty, Tovar tajne dovezený na územie jedného členského štátu
Právna veta: 1. Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani bol tajne dovezený na územie jedného členského štátu a bez použitia sprievodného dokumentu vyžadovaného v článku 7 ods. 4 uvedenej smernice bol prepravený do iného členského štátu, na území ktorého bol tento tovar odhalený kompetentnými orgánmi, tranzitné členské štáty už nie sú oprávnené vyrubiť spotrebnú daň vodičovi nákladného vozidla, ktorý uvedenú prepravu uskutočnil, z dôvodu, že uvedený tovar držal na komerčné účely na ich území.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Absencia prechodu priestupkovej zodpovednosti , Porušenie pracovného práva, Povinnosť zaplatiť pokutu, Nástupníctvo obchodnej spoločnosti, Preberajúca spoločnosť
Právna veta: 1. Na preberajúcu spoločnosť prejde povinnosť zaplatiť pokutu, uloženú konečným rozhodnutím po tomto zlúčení, za porušenia pracovného práva, ktorých sa dopustila preberaná spoločnosť v čase pred uvedeným zlúčením..................2.Medzi tretie osoby, ktoré v čase zlúčenia alebo splynutia ešte nie sú kvalifikované ako veritelia alebo držitelia ďalších práv, ale môžu byť takto kvalifikované po tomto zlúčení alebo splynutí z dôvodu takých situácií, ktoré nastali pred uskutočnením tohto zlúčenia alebo splynutia, akými sú porušenia pracovného práva, ktoré boli konštatované rozhodnutím až po uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: multifunkčných nosičov,, primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny , rozmnoženiny na súkromné použitie, relatívna miera schopnosti nosiča vyhotovovať rozmnoženiny , ujma spôsobená nositeľom práv
Právna veta: 1. Právo Únie nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje primeranú kompenzáciu na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny pre rozmnoženiny na súkromné použitie v prípade multifunkčných nosičov, ako sú pamäťové karty mobilných telefónov, bez ohľadu na to, či hlavnou funkciou týchto nosičov je alebo nie je vyhotovovanie takýchto rozmnoženín, a to pod podmienkou, že niektorá, hoci len druhotná funkcia uvedených nosičov umožňuje, aby ich na tento účel používali ich majitelia. Skutočnosť, či ide o hlavnú alebo druhotnú funkciu, a relatívna miera schopnosti nosiča vyhotovovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Medicínsky výrobok implantovaný do ľudského tela , Bezplatné náhradné zariadenia, Výmena stimulátorov používaných pacientmi, Skončenie záruky na stimulátory, Škoda spôsobená chirurgickým zákrokom , Kardiostimulátory, Implantovateľné automatické defibrilátory, Následok smrti, Škoda s následkom smrti
Právna veta: 1. Zistenie potenciálnej chyby výrobkov patriacich do tej istej skupiny alebo tej istej výrobnej série, akými sú kardiostimulátory a implantovateľné automatické defibrilátory, umožňuje kvalifikovať taký výrobok ako chybný bez toho, aby bolo potrebné konštatovať uvedenú chybu v tomto výrobku........................ 2. Článok 1 a článok 9 prvý odsek písm. a) smernice 85/374 sa majú vykladať v tom zmysle, že škoda spôsobená chirurgickým zákrokom spočívajúcim vo výmene takého chybného výrobku, akým je kardiostimulátor alebo implantovateľný automatický defibrilátor, predstavuje „škodu s následkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Maloobchodný predaj kvapalného paliva , Organizácia hromadnej dopravy na území samosprávneho celku, Príjmy z výberu dane, Samosprávny celok, Spotrebná daň
Právna veta: 1. Daň v prípade, že zaťažuje maloobchodný predaj kvapalného paliva podliehajúceho spotrebnej dani, sleduje osobitný účel v zmysle uvedeného ustanovenia, ak má financovať organizáciu hromadnej dopravy na území samosprávneho celku, ktorý túto daň ukladá, a ak tento samosprávny celok má bez ohľadu na existenciu uvedenej dane povinnosť uvedenú činnosť vykonávať a financovať, pričom to platí aj v prípade, že príjmy z výberu uvedenej dane boli použité výlučne na účely uskutočnenia uvedenej činnosti. Uvedené ustanovenie sa preto musí vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave ako v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Výkon preventívnych a nápravných opatrení, Náklady týkajúce sa opatrení vykonaných príslušným orgánom, Trhová hodnota pozemku, Environmentálna zodpovednosť , Znečistenie pozemku
Právna veta: 1. Smernica o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá v prípade nemožnosti identifikovať subjekt zodpovedný za znečistenie pozemku alebo nemožnosti vynútiť od neho opatrenia na odstránenie znečistenia neumožňuje príslušnému orgánu nariadiť výkon preventívnych a nápravných opatrení vlastníkovi tohto pozemku, ktorý za znečistenie nie je zodpovedný, pričom je len povinný nahradiť náklady týkajúce sa opatrení vykonaných príslušným orgánom obmedzené na trh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Rozmery, váha a použité technológie , Výrobky určené na lekárske účely, Estetické zlepšenia, Výrobky určené na liečbu, Prvky medicínskych prístrojov
Právna veta: 1. Spomedzi relevantných prvkov prístrojov treba posúdiť použitie, ktoré danému výrobku stanovil výrobca, ako aj spôsoby a miesto jeho používania. Skutočnosť, že výrobky sú určené na liečbu jedného alebo rôznych ochorení a že túto liečbu treba vykonať v schválenom zdravotníckom zariadení a pod dohľadom odborníka, tak predstavuje znak, na základe ktorého možno preukázať, že tieto výrobky sú určené na lekárske účely. Naproti tomu skutočnosť, že výrobky umožňujú hlavne estetické zlepšenia, možno s nimi manipulovať mimo lekárskeho prostredia, napríklad v salóne krásy, a bez zásahu odborníka, je zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškane s mesačnou zálohovou platbou, poplatok z omeškania, úhrady za plnenia, Spoločenstvo vlastníkov bytov, omeškanie s plnením peňažného dlhu, vlastník bytu
Právna veta: Podľa § 697 OZ, ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do 5 dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Vzťahy medzi Spoločenstvom vlastníkov bytov a jeho členom (členmi) vlastníkmi bytových jednotiek sú upravené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a nie sú totožné so vzťahmi medzi prenajímateľmi bytov a nájomcami, pre ktoré platí určitá nerovnosť práve s ohľadom na skutočnosť, že nájom bytu je chráneným nájmom (§ 685 a nasl. OZ). Špeciálne ustanovenie § 697 OZ nie je na daný vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vysoký dlh na výživnom, dlžné výživné, vykonanie peňažného plnenia v splátkach
Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorý výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že určenie dlhšej ako trojdňovej lehoty na plnenie alebo povolenie splátok umožňuje súdu, aby sám nezávisle na návrhu účastníkov konania zvážil, či je povolenie takej výhody vhodné so zreteľom na pomery toho komu sa povinnosť u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokátom, trovy právneho zastúpenia, vedľajší účastník konania
Právna veta: V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Z ust. § 18 O.s.p. vyplýva, že účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V zmysle § 25 ods. 1 O.s.p. ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. V zmysl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: onkologické ochorenie maloletého, problémy týkajúce sa zamestnania odporcu, rozvod manželstva, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Každý rodič je povinný vyživovať svoje dieťa. Vyživovacia povinnosť má niekoľko foriem, môže byť plnená osobnou starostlivosťou alebo tiež čiastočne starostlivosťou o domácnosť podľa § 62 od. 4 Zák. o rodine. Druhou formou je plnenie vyživovacej povinnosti poskytovaním vecných plnení, napr. bývania, stravovania. Treťou formou vyživovacej povinnosti je platenie výživného ako peňažného príspevku na uhradzovanie potrieb dieťaťa. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne stará, plní vyživovaciu povinnosť prevažne poskytovaním vecných plnení, ako je bývanie, strava, nákup, ošatenie, zabezpečenie zdravotnej st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu matky, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, nevydatá matka
Právna veta: Z dôvodovej správy k § 74 Zákona o rodine vyplýva, že nevydatá matka sa počas tehotenstva či po narodení dieťaťa často dostáva do horšej osobnej a sociálnej situácie. Z tohto dôvodu, sa navrhuje predĺžiť doba, po ktorú je otec dieťaťa povinný prispievať na úhradu výživy z pôvodného jedného roka na dva roky. Naďalej ide o maximálny časový limit poskytovania uvedeného príspevku, ktorý podľa okolností konkrétneho prípadu môže byť priznaný aj po kratšiu dobu. Aplikačná prax sa vyrovnala s doterajšou absenciou ustanovenia o počiatku pôvodnej jednoročnej lehoty a vychádza zo záveru, že uvedená lehot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Východiskom spotrebiteľskej ochrany je názor, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá vo faktickom nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii, vzhľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť práva a lepšiu dostupnosť právnych služieb a konečne možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne cestou formulárových zmlúv. Pre takéto vzťahy je charakteristické, že podnet k zmluvnému rokovaniu pochádza spravidla od dodávateľa, pričom spotrebiteľ nie je na zmluvné dojednania pripravený, pri kontraktácii je vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za podané odvolanie, poplatková povinnosť za odvolanie, poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012
Právna veta: Z ustanovenia § 18ca poplatkového zákona v súvislosti s účinnosťou novely poplatkového zákona č. 286/2012 Z.z. vyplýva, že z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30.09.2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30.09.2012, i keď sa stanú splatnými po 30.09.2012. Pri výklade predmetného zákonného ustanovenia je potrebné vychádzať z celého kontextu poplatkového zákona s poukazom na znenie § 1 a § 5 citovaného právneho predpisu. Ak bol poplatkový úkon navrhnutý alebo ak je v Sadzobníku súdnych poplatkov ustanovený súdny poplatok za konanie a toto bolo začaté do 30.09.2012, vyb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrá viera držiteľa, vydržacia doba, dobromyseľnosť držby, oprávnená držba, kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, určenie vlastníckeho práva, vydržanie
Právna veta: Vydržanie je jedným zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona. Zákonnými podmienkami vydržania, pokiaľ právny poriadok tento spôsob nadobúdania vlastníctva pripúšťa, vo všeobecnosti sú oprávnená držba, uplynutie zákonom stanovenej vydržacej doby a spôsobilý predmet vydržania. Pritom, a to je potrebné osobitne zdôrazniť, právne následky nastávajú len vtedy, ak sú zároveň splnené všetky jeho podmienky. Kto je držiteľom oprávneným upravuje OZ v ustanovení § 130 ods. 1. Podľa tohto ustanovenia, ak je držite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: abstraktnosť zmenky, práva veriteľov zo spotrebiteľských zmlúv, neplatné právne úkony, zmenkový úrok, neplatnosť zmenky
Právna veta: Základnou súkromnoprávnou normou, ktorá sa používa aj na záväzkové vzťahy, ak nie sú osobitne upravené v Zákone zmenkovom a šekovom je Občiansky zákonník a Obchodný zákonník. Samotná abstraktnosť zmenky neumožňuje aby zmenkovo zaviazaná osoba sa bránila tým, že bola pri podpise zmenky uvedená do omylu, spočívajúcom v neznalosti zmenkovo-právnych vzťahov, z neznalosti práva alebo z nepochopenia obsahu zmenky. Táto neznalosť nemôže byť ospravedlnením dlžníka zo zmenky. Zásada abstraktnosti zmenky však môže byť prelomená vtedy, ak pôjde o konanie úplne zakázané - v rozpore so zákonom. V takom prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpená pohľadávka, zmluva o postúpení pohľadávok, postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ
Právna veta: Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. Podľa § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že nevyhnutným predpokladom postúpenia pohľadávky je, že musí ísť vždy o pohľadávku určitú a existujúcu. S postúpenou pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj príslušenstvo postupovanej pohľadávky - úroky z omeškania, trovy konania. Príslušenstvom pohľadávky však nie je zmluvná pokuta. Postúp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo styku rodiča s dieťaťom , obmedzenie styku otca s maloletou, styk otca s maloletou, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov podľa čl. 7 a 8 Dohovoru o právach dieťaťa. Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov na strane maloletých detí, návrh matky na zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Zákonná úprava v ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine umožňuje súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti v prípade, ak od poslednej úpravy výživného dôjde medzi účastníkmi k takej zmene pomerov, kedy už pôvodne určené výživné nemôže plniť zákonom predpokladaný účel. K zmene pomerov môže dôjsť jednak na strane oprávneného (v tomto prípade maloletých detí) v dôsledku fyzického vyspievania, zvyšovaním nákladov, súvisiacich s prípravou na budúce povolanie a pod., ako i na strane povinného (v tomto prípade otca) v dôsledku zvýšenia, resp. odôvodneného zníženia príjmu, rozšíre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, dokazovanie, dôkazná povinnosť
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd ale nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a záver o tom, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Treba dodať, že aj podľa judikatúry ústavného súdu nepatrí do obsahu základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods.1 dohovoru právo účastníka konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: nedodržanie lehoty na doručenie pozvánky, určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, uznesenie valného zhromaždenia, termín a program valného zhromaždenia, spoločenska zmluva
Právna veta: Z ust. § 129 ods. 1 Obch. zák. vyplýva, že termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenstvom zmluvou inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že lehota, v ktorej musí byť termín programu valného zhromaždenia oznámený je alebo upravený spoločenskou zmluvu alebo platí zákonná úprava. Odvolací súd sa stotožnil s názorom navrhovateľa, že ak by výraz „krátkou cestou“ mal označovať kratšiu ako 15 dňovú lehotu pre doručenie pozvánky, išlo by o výraz neurčitý a preto podľa § 37 ods. 1 Obč. zák. ustanovenie spoločenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne úkony vyjadrené slovami, prevod vlastníckeho práva z majetku obce, pravidlá výkladu prejavu vôle, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, uznesenie obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo
Právna veta: Prejav vôle je určitý a zrozumiteľný, a teda vôľa je prejavená v objektívne zistiteľnej podobe, pokiaľ je obsah vôle objektívne zistiteľný výkladom z prejavu vôle, teda ak z prejavu vôle môže adresát na základe výkladu tohto prejavu vôle vnímať prejavenú vôľu bez opodstatnených (rozumných) pochybností o jej obsahu. Zo žiadneho ustanovenia právneho predpisu, ani z príslušnej judikatúry nevyplýva, že by vo vzťahu k prejavom vôle obecných zastupiteľstiev, vyjadreným vo forme uznesení o schválení majetkových úkonoch obcí, bolo vylúčené aplikovať pravidlá o výklade prejavov vôle - teda zisťovať obs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: doživotné právo bezplatného užívania, zmena pomerov , návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Zmenou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. V prípade zárobku alebo iného príjmu z majetku každého z rodičov ide o také zvýšenie alebo zníženie príjmu, ktoré ovplyvní príjmovú situáciu nie len na kratší čas. Takou zmenou pomerov môže byť aj vyšší vek dieťaťa a výdavky potrebné na zdravý vývoj dieťaťa, spojené s výživou, obliekaním, bývaním a prípravou na povolanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru , možnosť súdu vypracovať tzv. skrátené odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 OSP je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa a to po skutkovej ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v tom zmysle, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: splácanie pohľadávky v splátkach, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, vykonanie peňažného plnenia v splátkach
Právna veta: V zmysle § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že súd môže s prihliadnutím na okolnosti daného konkrétneho prípadu umožniť uhradenie povinnosti, ku ktorej bol odporca zaviazaný, i v dlhšej ako bežnej trojdňovej paričnej lehote, ale tiež môže určiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: pravidlá pre určenie výšky výživného, návrh matky na zvýšenie výživného pre maloletého, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmena pomerov , stanovenie výšky výživného
Právna veta: Zákon o rodine (§ 62 a nasl.) upravuje základné pravidlá pre určenie výšky výživného rodičov k deťom. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane dieťaťa, jednak na strane povinného rodiča. Podľa súdnej praxe pre určenie výšky výživného k dieťaťu sú rozhodujúce reálne zárobkové schopnosti a možnosti povinného rodiča, ktoré sú dané jeho subjektívnymi vlastnosťami (fyzickou zdatnosťou, zdravotným stavom, vzdelaním, pracovnými skúsenosťami), ale aj okolnosťami objektívneho charakteru, najmä existenciou pracovných príležitostí primeraných vlastnostiam povinného rodiča. Na s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov , zvýšené výživné, zvýšené príjmové pomery na strane otca dieťaťa, návrh matky o zvýšenie výživného na maloletú, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Podľa ust. § 78 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Výživné sa určí podľa stavu zisteného v čase vydania rozhodnutia. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolností dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: právo na rozhodnutie v primeranej lehote, zamietnutie žiadosti o poverenie, exekučny titul, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd
Právna veta: Zákonodarca v procese rozhodovania sa exekučného súdu o tom, či súdnym exekútorom požadované poverenie na vykonanie exekúcie tomuto udelí, alebo nie, ustanovil lehotu 15 dní od doručenia žiadosti výlučne pre prípady nezistenia rozporu žiadosti, návrhu ani exekučného titulu so zákonom a následného udelenia poverenia (predstavujúceho logický následok nedostatku zistenia zákonom definovaného rozporu). V opačnom prípade, teda vtedy, ak sa rozpor so zákonom zistí, lehota ustanovená nie je. Takýto odchylný prístup je tu evidentne najmä preto, že protikladom poverenia (ktoré formálne nemá charakter r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: zrušenie podielového spoluvlastníctva, dispozičný princíp, zmena návrhu na začatie konania , zmena žaloby
Právna veta: Zmena návrhu na začatie konanie je základným dispozičným úkonom s predmetom konania, teda prejavom dispozičného princípu sporového konania. Dispozičný princíp sa podaním žaloby oslabuje čo sa prejavuje, napríklad aj v tom, že zmena žaloby ako základný dispozičný úkon k predmetu konania je limitovaná zásadou hospodárnosti konania. Zmena žaloby je viazaná na súhlas súdu, ktorý zmenu návrhu bude posudzovať vždy so zreteľom na hospodárnosť konania. Zásada hospodárnosti konania je jedna z vedúcich zásad civilného sporového konania a prejavuje sa v konkrétnej rozhodovacej činnosti súdu. Súd v zásade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: právo na náhradu trov právneho zastúpenia, porušenie princípu rovnosti zbraní, nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu, náhrada trov konania, vedľajší účastník konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujmy v konaní pred súdom, sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastúpením. To sa v plnej miere vzťahuje tiež na možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom, nakoľko vedľajší účastník má v zmysle ust. § 93 ods. 4 O.s.p. v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Odvolací súd s prihliadnutím na uvedené konštatuje, že nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: nadštandardné možnosti a schopnosti u oboch rodičov, odvolacia námietka otca maloletého dieťaťa, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu, tvorba úspor, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, životná úroveň dieťaťa
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej osoby v spoločnosti, a to dieťaťu. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t. j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolnosti konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, odôvodnené záujmy a po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: poškodenie na zdraví, odškodnenie za bolesť, ťažké poúrazové následky, invalidita spôsobená dopravnou nehodou, odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia
Právna veta: Mimoriadne zvýšenie odškodnenia sťaženia spoločenského uplatnenia je aplikovateľné v prípadoch, kedy je zrejmé, že poškodenie na zdraví má preukázateľné nepriaznivé následky na život poškodeného pre uspokojovanie jeho potrieb a pre plnenie úloh vyplývajúcich z jeho spoločenského postavenia. Škoda na zdraví pri posúdení všetkých činností navrhovateľa v živote nevyhnutne v sebe zahŕňa psychickú škodu, škodu v sexuálnej sfére, stratu pracovných príležitostí, ujmu schopnosti súťaživosti a schopnosti dosahovať zisk, stratu potešenia zo života, duševnú skleslosť, skľúčenosť, existenciálnu ujmu, stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov maloletého dieťaťa, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, návrh matky na zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Zákon o rodine (§ 62 a nasl.) upravuje základné pravidlá pre určenie výšky výživného rodiča voči dieťaťu. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane dieťaťa, jednak na strane povinného rodiča. Podľa súdnej praxe pre určenie výšky výživného k dieťaťu sú rozhodujúce reálne zárobkové schopnosti a možnosti povinného rodiča, ktoré sú dané jeho subjektívnymi vlastnosťami (fyzickou zdatnosťou, zdravotným stavom, vzdelaním, pracovnými skúsenosťami), ale aj okolnosťami objektívneho charakteru, najmä existenciou pracovných príležitostí primeraných vlastnostiam povinného rodiča. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci, dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno , nesprávny úradný postup exekučného súdu, nesplnenie dôkaznej povinnosti
Právna veta: V sporových konaniach sa nesplnenie dôkaznej povinnosti prejaví v nepriaznivom meritórnom rozhodnutí pre účastníka, ktorý svoje dôkazné bremeno neuniesol. Dôkazné bremeno je procesný inštitút, ktorý spočíva v zodpovednosti účastníka konania za to, že v konaní budú preukázané tie rozhodné skutočnosti, ku ktorým sa dôkazné bremeno viaže. Povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť závisí od účastníkov konania, ktorí tým vymedzujú predmet dokazovania, teda to čo má byť preukázané. Na preukázanie skutočností, ohľadom ktorých má účastník konania dôkazné bremeno slúži dôkaz, dôkazný prostriedok realizova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: dôveryhodnosť výpovede žiadateľa o azyl, udelenie azylu, žiadosť o udelenie azylu, Azyl , právo na azyl
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Právo na azyl navyše nemožno považovať za právo nárokové; ani Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd, ani medzinárodné zmluvy o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná, nezaručujú, že právo azylu musí byť žiadateľov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o uzavretí splátkového kalendára o uznaní záväzku, Povinnosti predávajúceho, konanie v rozpore s dobrými mravmi, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.) v ust. § 4 ods. 8 uvádza, že predávajúci podľa § 2 cit. zákona sa na účely tohto zákona predávajúcim rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti) nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, pričom konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely cit. zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby alebo môže privodiť ujmu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: účastník zmluvy o budúcej zmluve, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, náležitosti zmluvy o budúcej zmluve, neplatná zmluva, zmluva o budúcej zmluve
Právna veta: Ust. § 50a Občianskeho zákonníka predpisuje podstatné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve. Zmluva o budúcej zmluve musí mať písomnú formu a musí obsahovať všetky náležitosti budúcej zmluvy. Obsah zmluvy, t.j. jej predmet, nemožno v zmysle citovaného zákonného ustanovenia následne meniť bez dohody zmluvných strán...Pri dohode o budúcej kúpnej zmluve musí byť dohoda o podstatnej náležitosti kúpnej zmluvy, ktorými sú dojednania o predmete kúpy a kúpnej cene. Prípadné ďalšie dojednania medzi kupujúcim a predávajúcim majú charakter nepodstatných vedľajších náležitostí, ktoré ak sú zahrnuté medzi do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: životná úroveň manželov, vzájomná vyživovacia povinnosť manželov, manželské výživné, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1 Zákona o rodine manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia vyživovacia povinnosť vzniká medzi manželmi uzavretím manželstva, je teda viazaná na právnu existenciu manželstva a zaniká spolu s jeho zánikom zo zákonných dôvodov. Vzájomná vyživovacia povinnosť vychádza zo vzťahu medzi manželmi, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh matky na zvýšenie výživného na maloletého, rozsah vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživným sa rozumejú náklady na uspokojovanie všetkých životných potrieb toho, komu je poskytované v súvislosti s jeho všestranným rozvojom, tak po stránke fyzickej ako aj po stránke duševnej. Rozsah nákladov na úhradu životných potrieb osoby odkázanej na výživné je rôzna, a to vzhľadom na vek, zdravotný stav ale aj vzhľadom na nadanie (schopnosti) tejto osoby, spôsob prípravy na jej budúce povolanie a pod.. Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu, je zistenie ich skutočných príjmov ale aj podkladov odôvodňujúcich záver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, odstúpenie od zmluvy podľa § 349 ObZ, právna úprava odstúpenia od zmluvy, odstúpenie od zmluvy , zmluva o bežnom účte , zánik zmluvy
Právna veta: Právny inštitút odstúpenia od zmluvy je upravený inak v Obchodnom zákonníku, a inak v Občianskom zákonníku. Obchodný zákonník v ust. § 349 ods. 1 zánik zmluvy viaže na okamih, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Zánik zmluvy teda nastáva v dobe účinnosti úkonu, ktorým oprávnená osoba odstúpila od zmluvy. Tým sa Obchodný zákonník odlišuje od Občianskeho zákonníka, podľa ktorého odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom upravené alebo účastníkmi dohodnuté inak (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právna úprava odst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: posudzovanie otázky premlčania, Ochrana spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Hoci podľa gramatického výkladu ustanovenia § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31.12.2007 možno dospieť k záveru, že úprava spotrebiteľských zmlúv, a teda vo svojej podstate aj ochrana spotrebiteľa má svoje miesto len u zmlúv, ktoré sú upravené v ôsmej časti Občianskeho zákonníka, takýto výklad je však zjednodušený a nesprávny. Pri výklade tejto občianskoprávnej úpravy je potrebné rešpektovať skutočnosť, že táto úprava je implementáciou smerníc Európskych spoločenstiev. Zákonom č. 150/2004 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník, bola prebratá smernica Rady č. 93/13/E ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreukázanie dôvodov hodných osobitného zreteľa, poškodenie na zdraví, náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, výška odškodnenia, finančné zadosťučinenie, zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Zákonník práce, ani občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a do 31.07.2004 boli upravené vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za SSU). Náhrada za bolesť a náhrada za SSU sú dve relatívne samostatné zložky náhrady na zdraví, i keď sú vo vyhláške upravené spoločne, pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňaté právo vyjadriť sa k dôkazu, bezdôvodná neúčasť na pojednávaní, náležitosti odvolania popri všeobecných, zmluva o poskytovaní domáceho servisu
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých bol v dôsledku nesprávneho postupu súdu vylúčený. Väčšina procesných oprávnení a povinností účastníka v občianskom súdnom konaní sa realizuje na pojednávaní. Svoje oprávnenia môže účastník realizovať za predpokladu, že sa pojednávania zúčast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: závažný dopad uverejneného článku na podnikateľskú činnosť, ospravedlnenie v regionálnych novinách, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, dobrá povesť , neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby
Právna veta: Je pravdou, že ust. § 19b ods. 2 s poukazom na ust. § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka bližšie kritériá pre oprávnenosť nároku požadovať primerané zadosťučinenie v peniazoch neupravuje. Tieto kritériá však boli súdnou praxou, vychádzajúc zo systémového výkladu Občianskeho zákonníka, vyvodené, pričom úvaha súdu, či zadosťučinenie v peniazoch je dôvodné, musí vychádzať z konkrétnych okolností neoprávneného zásahu, na základe hodnotenia vykonaných dôkazov. Peňažné zadosťučinenie prichádza do úvahy iba vtedy, ak vzniknutú ujmu nie je možné zmierniť prostredníctvom žiadnej formy morálneho zadosťuči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, nesprávny postup výkonu štátnej moci, Nesprávny úradný postup , vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
Právna veta: Aj napriek tomu, že pojem nezákonné rozhodnutie nie je v zákone definovaný, je možné konštatovať, že pod nezákonným rozhodnutím sa dá rozumieť akékoľvek rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z platnej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a bolo z dôvodu nezákonnosti zrušené alebo zmenené príslušným orgánom. Právna úprava sa síce osobitne nezmieňuje o tom, či nezákonnosť rozhodnutia musí byť konštatovaná priamo vo výroku zrušujúceho (zmeňujúceho) rozhodnutia, avšak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie práva vecného bremena doživotného bývania a užívania nehnuteľností, zriadenie vecného bremena, záujem maloletého dieťaťa, platnosť právneho úkonu, schválenie právneho úkonu v mene maloletého dieťaťa
Právna veta: Zákonné ustanovenie § 179 OSP ustanovuje postup súdu, ktorý je potrebný na platnosť právnych úkonov, ktoré za maloletého urobil jeho zákonný zástupca s ohľadom na hmotnoprávne ustanovenie o spôsobilosti na právne úkony maloletých. Zásadným kritériom na posúdenie v predmetnom konaní je záujem maloletého, keď súd rozhoduje o schválení už urobeného právneho úkonu, pričom záujem maloletého dieťaťa sa posudzuje v každom konkrétnom prípade individuálne. Vecné bremená sa vyznačujú tým, že spočívajú v obmedzení vlastníka nehnuteľnosti, buď za účelom prospešnejšieho využívania nehnuteľnosti alebo konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti, závažné porušenie povinností konateľa, veriteľ spoločnosti, nepreukázanie vzniku škody, nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom
Právna veta: Ustanovenie § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka umožňuje uplatňovať nároky veriteľov proti spoločnosti ako dlžníkovi, voči jej konateľom vo svojom mene a na vlastný účet, ak nemôže svoju pohľadávku uspokojiť z majetku spoločnosti, pričom tieto nároky veriteľov spoločnosti dlžníka voči jej konateľom nezanikajú, ani v prípade, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Základným predpokladom pre uplatnenie nároku spoločnosti na náhradu škody voči jej konateľom zo strany veriteľa spoločnosti je, že nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť tvrdenia a povinnosť tvrdenie preukázať, neunesenie dôkazného bremena, dôkazné bremeno , dôkazná povinnosť
Právna veta: V občianskom súdnom konaní účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania, najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky. Ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá OSP stanovuje, že účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Účastníci konania teda majú povinnosť tvrdenia a povinnosť tvrdenie preukázať. Ak účastník neunesie dôkaznú povinnosť, resp. dôkazné bremeno, má to pre neho nepriaznivý následok v tom, že súd pristúpi k vydaniu pre neho nepriaznivého rozhodnutia vo veci“ (uznesenie Najvyššieho súdu Slove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: včasnosť zvolenia obhajcu, vypovedanie plnej moci, náhradný obhajca , zmena obhajcu, obhajca
Právna veta: V zmysle § 36 ods. 4 Tr. por. za včasnosť zvolenia obhajcu zodpovedá obvinený; pri zmene obhajcu nie je zvolenie obhajcu dôvodom na zmenu termínu už nariadeného úkonu trestného konania. Z uvedeného potom, a to aj ustálenej súdnej praxe, vyplýva, že je vždy vecou obžalovaného, kedy a koho z osôb oprávnených na poskytovanie právnej pomoci formou obhajoby v trestnom konaní svojou obhajobou poverí, prípadne či vôbec svoje právo využije. Za túto voľbu nesie zodpovednosť sám obžalovaný, a preto súd nie je oprávnený posudzovať „kvalitu" obhajoby, prípadne nečinnosť obhajcu. Rovnako súdu nevyplýva pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne zastúpenie vedľajšieho účastníka advokátom, zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP, vedľajší účastník konania, právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na článok 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi za podmienok ustanovených zákonom. V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci, lúpežné prepadnutie, zničené nohavice poškodeného, poškodenie nohavíc, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe sa za mimoriadne pomery páchateľa podľa § 39 ods. 1 Tr. poriadku považujú okolnosti, ktoré nemajú priamy vzťah k spáchaniu trestného činu, preto za takéto okolnosti možno považovať napr. situáciu páchateľa, ktorý sa skutočne stará o väčší počet osôb, odkázaných na jeho výživu, alebo ktoré sú dokonca v jeho osobitnej starostlivosti, keď neprítomnosť páchateľa, ktorý si plnil riadne tieto povinnosti, v rodine po dlhší čas by mohla ohroziť riadnu výživu a výchovu týchto osôb, vážne ochorenie páchateľa. To znamená, že ide o také pomery na strane páchateľa, že trest odň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: dosiahnutie plnoletosti dieťaťa, zrušenie zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, zánik náhradnej osobnej starostlivosti , náhradná osobná starostlivosť
Právna veta: V zmysle § 47 ods. 1 Zákona o rodine, náhradná osobná starostlivosť zaniká: a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa b) smrťou maloletého dieťaťa, c) smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti, f) rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 46. Spôsoby zániku náhradnej osobnej starostlivosti menuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, nezaplatené faktúry, porušenie zmluvných povinností , neunesenie dôkazného bremena, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Pokiaľ účastník zmluvy uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle ust. § 544 Občianskeho zákonníka, musí nielen preukázať platné dojednanie zmluvnej pokuty v zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikne voči tomu účastníkovi zmluvy, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, pre porušenie ktorej bola platne dohodnutá zmluvná pokuta, to znamená, že dôkazné bremeno spočívajúce v povinnosti preukázať tú skutočnosť, že účastník porušil zmluvnú povinnosť, zaťažuje toho účastníka zmluvy, ktorý tvrdí, že druhý účastník zmluvy zmluvnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: zámenná zmluva , zamenené pozemky, rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov, majetok patriaci do BSM, návrh na vylúčenie vecí z exekúcie, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 143 ods. 1 OZ a 145 ods. 1, 2 OZ, pokiaľ za trvania manželstva jeden z manželov uzatvorí zmluvu o pôžičke, o ktorej druhý manžel vedomosť nemá a tak táto zmluva o pôžičke môže zaväzovať len toho z manželov, ktorý danú zmluvu uzatvoril. Pokiaľ však dôjde k vymáhaniu dlhu, ktorý vznikol za trvania manželstva, nie je rozhodujúce, či exekučným titulom je rozsudok, alebo notárska zápisnica, ktoré boli vydané po zániku manželstva. Preto sa môže v rámci výkonu rozhodnutia vymáhať dlh z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov...Faktom je, že Občiansky zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: viazanosť súdu právnym zdôvodnením žaloby, viazanosť súdu právnym názorom účastníka, iura novit curia, dôkazné bremeno
Právna veta: Občianske súdne konanie je ovládané zásadou iura novit curia (práva pozná súd). Účastníci konania nie sú povinní uplatnený nárok, ani obranu proti nemu, právne kvalifikovať, pretože právna kvalifikácia veci je vecou súdu. Musia ale uviesť rozhodné skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby uplatnený nárok alebo obranu proti nemu právne kvalifikoval. Súd tak skúma, či tvrdené skutočnosti možno podriadiť pod hypotézu niektorej právnej normy tak, aby z dispozície tejto právnej normy bolo možné vyvodiť plnenie, prípadne určiť, či tu žalobcom požadovaný právny vzťah alebo právo je alebo nie je alebo potv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nedorozumenia a hádky medzi rodičmi, súdna úprava stretávania sa s dieťaťom, právo rodiča vychovávať svoje dieťa, záujem dieťaťa, právo styku rodiča s dieťaťom, úprava styku otca s maloletými deťmi
Právna veta: Súdna úprava stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučné výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodu, ktorý nespočívali v osobe oprávneného. Základným pravidlom, z ktorého je potrebné vychádzať je, že každý z rodičov má zásadne právo stráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času. Toto pravidlo sa uplatňuje len vtedy, ak sa rodičia nedohodnú na styku inak a ak oprávnený rodič má záujem na styku s d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predformulované zmluvné podmienky, silná ochrana spotrebiteľov, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere , odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Úverovanie spotrebiteľov patrí medzi najfrekventovanejšie občianskoprávne vzťahy. Je náležité a plne v súlade s princípy ochrany spotrebiteľa, že v prípade duplicitnej právnej úpravy rovnakých inštitútov súkromného práva je dôvodné aplikovať právnu úpravu o občianskych právach a nie podnikateľské právo. Na plynutie času ani jeho dôsledky, vrátane premlčania v typickej občianskoprávnej veci nemôže dopadať právna úprava obchodného práva a rovnako ani na otázky odstúpenia a dôsledkov odstúpenia od zmluvy. Vychádza sa z názoru, že niet dôvodu nechrániť dobromyseľnosť spotrebiteľov, ktorá vychádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hmotnoprávne podmienky rozvodu manželstva, opakované prerušovanie spolužitia manželov, úprava výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi
Právna veta: Všeobecnou hmotnoprávnou podmienkou na rozvod manželstva je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a kumulatívne neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia. Existencia vážneho a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi musí byť v príčinnej súvislosti s nemožnosťou napĺňať ďalej účel manželstva. Rozvrat vzťahov musí byť kvalifikovaný, nestačí akýkoľvek rozvrat. Pre konštatovanie vážnosti rozvratu sa tento musí javiť ako nezmeniteľný a nenapraviteľný. Nezhody manželov sa musia týkať podstatných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nečinnosť pri výkone verejnej moci, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd
Právna veta: Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. výslovne definovaný, je uvedený len príkladmo. Je však možné vyvodiť, a to aj z ustálenej judikatúry, že ide o taký úradný postup, ktorý má vadu, ktorá nie je v súlade s príslušnou právnou úpravou. Jedná sa o postup, pri ktorom dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi predpismi pre konanie orgánu verejnej moci alebo porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľa tejto činnosti, teda o postup nezákonný. Skutočnosť, že ide o nesprávny úradný postup takti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu , zmenšenie majetku dlžníka, ukrátenie pohľadávky veriteľa, konkurz na majetok úpadcu, právo odporovať právnemu úkonu
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 57 ods. 4 ZKR vyplýva, že žalobca musí v konaní preukázať, že právnym úkonom dlžníka bola ukrátená pohľadávka veriteľa, ktorý si v konkurznom konaní prihlásil svoju pohľadávku. Pretože v konkurznom konaní ide vždy o pluralitu veriteľov, je právne irelevantné, pohľadávka ktorého a koľkých veriteľov bola ukrátená. Veriteľ musí mať pohľadávku proti dlžníkovi v dobe vykonania právneho úkonu dlžníka resp. v momente, keď právny úkon nadobudne účinnosť. Pokiaľ ide o podmienku, že právny úkon ukracuje uspokojenie pohľadávky veriteľa, ktorý si pohľadávku prihlásil, je potrebné uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie veci v neprítomnosti žalovaného, fikcia doručenia , doručovanie písomnosti právnickej osobe, predvolanie na pojednávanie
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 O.s.p., ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Uvedené ustanovenie bolo zavedené do O.s.p. novelou realizovanou zák. č. 501/2001 Z.z. z dôvodu riešenia problémov súvisiacich s doručovaním písomností podnikateľom, či už právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: neprípustnosť žaloby, zmeškanie subjektívnej lehoty na podanie žaloby, daňová kontrola, lehota na podanie návrhu, nezákonný zásah orgánu verejnej správy
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe ktorá bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný. Súdne konanie sa stáva zárukou, že súd vyslovením povinnosti žalovaného nepokračovať v porušení práva žalobcu a v príkaze, ak je to možné, obnoviť stav pred zásahom, vytvorí reálny predpoklad na eliminovanie nezákonného stavu, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: negatívne správanie sa obdarovaného k darcovi, znaky správania hrubo porušujúceho dobré mravy, darovanie nehnuteľnosti, darovacia zmluva , vrátenie daru
Právna veta: Ust. § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ust. § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania - súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušujúce tieto mor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: určenie výživného pre rozvedenú manželku, neschopnosť sám sa živiť, rozvedený manžel, príspevok na výživu rozvedeného manžela
Právna veta: Ustanovenie § 72 Zákona o rodine vychádza v zásade z toho, že oprávneným je bývalý manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Táto neschopnosť môže vyplývať zo subjektívnych alebo objektívnych skutočností na strane oprávneného. Medzi subjektívne skutočnosti patrí zlý zdravotný stav, žiadna kvalifikácia alebo jej strata v dôsledku dlhodobej absencie zo zamestnania, z dôvodu výkonu osobnej starostlivosti o dieťa a rodinu. Objektívnymi skutočnosťami sú osobná starostlivosť o mal. dieťa do 3 rokov veku, resp. staršie dieťa, ak vyžaduje nepretržitú opateru alebo faktická nemožnosť umiestniť dieťa d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o výživnom, nepreukázanie zmeny pomerov, návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia o výživnom je upravená v ust. § 78 ods. 1 Zák. o rodine. Podľa tohto ustanovenia dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Aby súd teda mohol vo veci výživného rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s pomermi v čase vyhlásenia pôvodného rozsudku. Nestačí l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: žaloba o vrátenie daru, prevod vlastníctva bytu, darovacia zmluva , vrátenie daru
Právna veta: Z ust. § 630 OZ, zákon č. 40/1964 Zb. vyplýva jednoznačne, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu je veľký nevďak zo strany obdarovaného. Darcovi vznikla právo domáhať sa vrátenia daru, len ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak ale darca uplatnil toto právo, právny vzťah z darovania zanikne okamihom, keď dôjde prejav jeho vôle obdarovanému. Týmto okamihom sa obnoví pôvodný stav a obdarovanému vznikne povinnosť vydať predmet daru darcovi. Prejav vôle, ktorým darca požaduje vrátiť predmet daru za splnenia podmienok § 630 mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: konateľ v zmysle § 133 ObZ, spoločnosť s ručením obmedzeným , znemožnenie podnikateľskej činnosti, štatutárny orgán - konateľ, porušenie práva na podnikanie, právo podnikať
Právna veta: Inštitút konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je upravený v § 133 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., v ktorom je jednoznačne definované, že štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac konateľov. V § 133 ods. 2 cit. normy je upravené, že konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Zákonodarca definoval vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným inštitút konateľstva, ktorý vykonáva navrhovateľ v rade 1/ vo vzťahu k ostatným navrhovateľom, avšak tento inštitút konateľstva nie je totožný s inštitútom podnikateľa, ktorý je upravený v § 2 ods. 2 cit. normy a kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.