Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: nárok na odpočet DPH, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, nadmerný odpočet DPH, právo na odpočítanie dane z tovarov, dôkazné bremeno daňových subjektov
Právna veta: Z judikatúry SD EÚ vyplýva, že členské štáty sú povinné overovať daňové priznania zdaniteľných osôb, ich účtovné závierky a ostatné relevantné dokumenty (medzi inými pozri rozsudky SD EÚ zo 17.07.2008 vo veci Komisia vs. Taliansko, C-132/06, Zb. s. I-5457, bod 37; z 29.07.2010 Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C-188/09, Zb. s. I-7639, bod 21; z 21.06.2012 Mahagében, C-C-80/11, C 142/11, body 63, 64). Každá zdaniteľná osoba je povinná viesť dostatočne podrobné účtovníctvo s cieľom umožniť uplatnenie DPH a jej kontrolu daňovým orgánom. Určenie opatrení, ktoré možno požadovať od z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní, prevzatie odôvodnenia súdu nižšieho stupňa
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu z ústavy ani Dohovoru nemožno vyvodzovať, že súd sa musí zaoberať zvlášť každým bodom, ktorý niektorý z účastníkov konania môže považovať za zásadný pre svoju argumentáciu (mutatis mutandis I. ÚS 56/01). Aj európsky súd pre ľudské práva, napr. v rozsudku z 21.01.1999 vo veci Garcia Ruiz v. Španielsko konštatoval, že podľa štandardnej judikatúry súdu reflektujúcej princíp riadneho chodu spravodlivosti musia súdne rozhodnutia v dostatočnej miere obsahovať dôvody, na ktorých sú založené : Povinnosť odôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: personálny rozkaz, prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu, minister vnútra SR, služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu z ust. § 35 ods. 2 zákona o štátnej službe jednoznačne vyplýva, že minister vnútra Slovenskej republiky môže policajta zaradeného na útvare inšpekčnej služby previesť na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby a ak to nie je možné, preložiť na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu aj bez uvedenia dôvodu. Výraz bez uvedenia dôvodu platí súčasne pre policajta zaradeného v útvare inšpekčnej služby aj pre nadriadeného. Podľa odvolacieho súdu zákonná úprava služobného pomeru p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, Centrum právnej pomoci, zrejme bezúspešné uplatňovanie práva, poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti
Právna veta: Jednou z podmienok na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa § 6 zákona č. 327/2005 Z. z. je podmienka, že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu. Z § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. vyplýva, že pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zavinenie podľa Trestného zákona, zánik priestupkovej zodpovednosti, nedbanlivostné zavinenie, súkromné veterinárne činnosti, nesprávna diagnóza zvieraťa
Právna veta: Pokiaľ ide o legálne definície úmyselného a nedbanlivostného zavinenia, tieto sú upravené tak v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ako aj v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a síce za úmyselné zavinenie sa považuje, keď páchateľ chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom (priamy úmysel) alebo vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený. Za nedbanlivostné zavinenie sa považuje ak páchateľ vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: námietky proti vylúčeniu z verejnej súťaže, zastavenie konania o námietkach, verejné obstarávanie
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej § 139 ods.2, zákona o verejnom obstarávaní zveril do právomoci Úradu v konaní o námietkach, ak v tomto konaní zistil, že postupom kontrolovaného obstarávateľa bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadiť zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov, nariadiť zrušiť diskriminačné podmienky alebo požiadavky kontrolovaného uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: strata platnosti rozhodnutia, odstrel chráneného živočícha, neplatnosť povolenej výnimky
Právna veta: Podľa § 89 ods. 3 písm. b/ zákona o ochrane prírody rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na uvedené zákonné ustanovenia ako aj stanovisko správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. Snj 72/2013, z 24.06.2014, podľa ktorého neplatnosť povolenej výnimky o povolení na odstrel chráneného živočícha - medveďa hnedého, spôsobená uplynutím času, na ktorý bola výnimka povolená má za následok, že odpadol predmet konania, lebo výnimka, ktorá bola obsahom rozhodnutia už zanikla a neexistuje. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola , predĺženie lehoty na vykonanie daňovej kontroly, správca dane, vykonanie daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu nemožno sa stotožniť s odôvodnením žalovaného, že lehota nebola dodržaná len jeden deň, a preto by sa na toto omeškanie nemalo prihliadať. Ak správca dane nerešpektoval maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly (bez ohľadu na dobu jej nedodržania) porušil tým nielen ustanovenie § 15 ods. 17 zákona o správe daní a poplatkov, ale aj zásadu primeranosti a zákonnosti v daňovom konaní. Daňová kontrola v danom prípade tak nebola vykonaná v súlade so zákonom a protokol z nej tak nadobudol povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno pou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, právo na uvedenie dostatočných dôvodov, na ktorých je rozhodnutie založené
Právna veta: K základným právam účastníka konania obsiahnutým v práve na spravodlivý proces, patrí právo na uvedenie dostatočných dôvodov, na ktorých je rozhodnutie založené. V súvislosti s riadnym odôvodnením je potrebné uviesť, že vychádzajúc z konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (o. i. veci García Ruiz proti Španielsku, rozsudok zo dňa 21.01.1999 týkajúci sa sťažnosti č. 30544/96, Ruiz Torija proti Španielsku, rozsudok zo dňa 09.12.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 18390/91, Van de Hurk proti Holandsku, rozsudok zo dňa 19.04.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 16034/90, ), judikatúry Ústavné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, miestna príslušnosť súdov, hospodárnosť konania
Právna veta: I. Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti (§ 12 ods. 2 O. s. p.) predstavuje výnimku z práva občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie.

II. Dôvodom vhodnosti nie je vzdialenosť bydliska svedkov, či štatutárnych orgánov účastníka konania, od obvodu miestne príslušného súdu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad, dodatočné povolenie stavby, stavebné konanie o vydaní stavebného povolania
Právna veta: Predpokladom začatia stavebného konania podľa § 88a nasl. stavebného zákona je zistenie stavebným úradom, že stavba, jej zmena, resp. jej časť, bola postavená resp. sa začala stavať bez stavebného povolenia, alebo v zákonom stanovených prípadoch bez splnenia si ohlasovacej povinnosti, alebo v rozpore s ním, pričom stavebný úrad začne aj z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Na ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacieho dôvodu uvedenému v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: marenie úlohy verejným činiteľom, strata vyšetrovacieho spisu, nedbanlivostné zavinenie vo vzťahu k strate vyšetrovacieho spisu
Právna veta: Zákonným znakom prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1 Tr. zák. po objektívnej stránke je zmarenia alebo podstatné sťaženie plnenia dôležitej úlohy. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje nedbanlivostné zavinenie vo forme vedomej alebo nevedomej nedbanlivosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úkon právnej služby, nepriznanie náhrady trov konania , náhrada trov konania v správnom súdnictve
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu k žalobe žalovaného nie je účelným úkonom právnej služby. Správny súd je vždy viazaný žalobnými dôvodmi, ktoré je potrebné uplatniť v 2 mesačnej prekluzívnej lehote, takéto neskoršie vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu žalovaného, nemôže byť v žiadnom prípade v správnom súdnictve akceptované.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, nárok na náhradu škody, právo na náhradu škody spôsobenej na zdraví, ťažký úraz s trvalými následkami
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka subjektívna premlčacia doba je dvojročná a na začatie jej plynutia vždy treba rešpektovať subjektívnu stránku poškodeného týka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnova konania v správnom konaní, návrh na obnovu konania, procesné pochybenie správneho orgánu
Právna veta: Jednou zo záruk právnej stability vzťahov založených správnym rozhodnutím je záväznosť a nezmeniteľnosť právoplatného rozhodnutia. Aj v správnom práve zásadne platí princíp „rei iudicatae“, ktorý znamená, že o právoplatne rozhodnutej veci nemožno znova rozhodovať. Majúc na zreteli nielen tzv. formálnu právoplatnosť, ale aj materiálnu právoplatnosť. Výnimku tvoria prípady označované v teórii ako mimoriadne opravné prostriedky (obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania), ktorými sa dosahuje náprava právoplatných správnych rozhodnutí. Dôvodom pre takýto postup je existenci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správca dane, vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov, daňová exekučná výzva
Právna veta: Výkaz nedoplatkov je len administratívnym dokumentom, ktorý zostavuje správca dane z údajov evidencie daní (§ 89 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z.) a ktorý sa v zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 90 ods. 1 v spojení s § 89 ods. 1, písm. b/ zákona č. 563/2009 Z. z. stáva exekučným titulom, pričom dňom jeho vykonateľnosti je deň jeho vyhotovenia a daňový dlžník sa neupovedomuje o jeho zostavení ani o jeho vykonateľnosti. (§ 89 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. ). Daňové exekučné konanie sa začína až na základe vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, a to dňom vydania tohto rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada voľného hodnotenia dôkazov, základné zásady trestného konania, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Proces dokazovania (a to nie len z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých vo veci vykonaných dôkazov dochádza k vydaniu meriotórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: reštrukturalizačný plán, reštrukturalizačné konanie, účinky reštrukturalizačného plánu
Právna veta: Reštrukturalizačný plán je významnou právnou skutočnosťou pre úpravu vzťahov medzi dlžníkom a veriteľmi. Vymedzuje základný rozsah pohľadávok, ku ktorým sa pridružujú aj prednostné pohľadávky (§ 125 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z.), bez ktorých by priebeh samotnej reštrukturalizácie dlžníka nebol mysliteľný. Predovšetkým reštrukturalizačný plán vymedzuje modifikovanú výšku z pôvodného rozsahu plnenia dlžníka voči veriteľom, a iba v prípade neúčinnosti plánu voči konkrétnemu veriteľovi (viď § 161 zák. č. 7/2005 Z. z.) dochádza k návratu k pôvodnému stavu (restitutio ad integrum), kedy sú dlžník a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia , spolupáchateľstvo k trestnému činu skrátenia dane
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej judikatúry nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom konaní a rovnako ani hodnotenie v tomto konaní vykonaných dôkazov. Podstatou správnej právnej kvalifikácie je, že skutok ustálený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov, odmietnutie dovolania obvineného
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 2 Tr. por. bolo s účinnosťou od 1. septembra 2011 novelizované tak, že sa upravil okruh rozhodnutí, proti ktorým je prípustné dovolanie. Spoločným znakom všetkých týchto rozhodnutí je, že ide o tzv. meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutia vo veci samej, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Uvedená zmena Trestného poriadku odrážala dovtedy ustálenú rozhodovaciu prax trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej by odporovalo logickým zámerom zákona, ak by tento mimoriadny opravný prostriedok bol prípustný aj proti iným rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, administratívne trestanie, pokuta za správny delikt, porušenie všeobecného záväzného nariadenia, štátna správa starostlivosti o životné prostredie, prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
Právna veta: Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Trestanie na určitom území (výkon trestnej právomoci) pramení z princípu suverenity a je vždy spojené so štátnou mocou. Z tohto dôvodu je správne trestanie a jeho výkon na príslušnom území preneseným výkonom štátnej správy. Správne trestanie má jednotný právny režim pre administratívne previnenia (minor offences) vo forme priestupkov a iných správnych deliktov v tom, že sa uskutočňuje v dvojstupňovom administratívnom konaní. Rozdielny právny režim spočívajúci vo vylúčení d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, zločin krádeže, znaky trestného činu krádeže spáchaného vlámaním
Právna veta: Trestnoprávne kolégium prijalo stanovisko, že ak si páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú škodu a spácha čin vlámaním, naplní zákonné znaky zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák., pri použití § 138 písm. e/ Tr. zák. Takéto posúdenie činu jeho podradením pod kvalifikovanú skutkovú podstatu je v pomere špeciality ku kvalifikácii skutku podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zák., ktorá sa použije len vtedy, ak páchateľ krádežou vlámaním nespôsobí ani malú škodu (§ 125 ods. 1 Tr. zák.). Ak si teda páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny delikt, náležitosti rozhodnutia, výrok rozhodnutia o priestupku, porušenie povinnosti predávajúceho
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu zaujala stanovisko aj k otázke nevyhnutnosti konkretizácie skutku a jeho miesta v rozhodnutí. Zákonná úprava je jednoznačná pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, U priestupkoch je obdobná právna úprava, keď výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, možnosť prokurátora podať žalobu proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu, rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora
Právna veta: Ustanovenie § 250b ods. 5 O.s.p. upravuje aktívnu legitimáciu prokurátora na podanie žaloby proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu. Prokurátorovi je v súlade so všeobecným dispozičným princípom v občianskom súdnom konaní ponechaná možnosť podať žalobu. Nejde o právnu povinnosť takéhoto postupu, ktorá sa spája s princípom oficiality. Systematicky toto ustanovenie je v súlade a nadväzuje na ust. § 22 ods. 1, 3 zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že protestom disponuje prokurátor. Je oprávnený ho podať i vziať späť. Protest prokurátora j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nezákonné vykonanie dôkazov, nezákonný senát
Právna veta: Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. možno uplatniť len v prípade, ak dôjde k porušeniu zákonných ustanovení upravujúcich vykonávanie jednotlivých dôkazných prostriedkov. To znamená, že ho možno uplatniť aj vtedy, keď dôkaz bol získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takéhoto donútenia nielen zo strany orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ale aj zo strany ostatných subjektov a preto je nutné hodnotiť činnosť strán pri vyhľadávaní dôkazov s primeranou opatrnosťou.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správca dane, dodatočný platobný výmer Daňového úradu, postup odvolacieho orgánu , námietka neurčitosti výroku rozhodnutia, neurčitosť výroku žalovaného správneho orgánu
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovení zákona o správe daní ako aj z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Musí preto v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Výrok rozhodnutia musí byť vždy určitý a presný. Túto požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to preto, aby účastník konania mohol jednoznačne a určite poznať kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preukazovanie skutočností daňovým subjektom, dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb, nedaňový subjekt, právo na odpočítanie dane z tovarov a služby
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, návrh obžalovaného na delegáciu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Citované ustanovenie umožňuje zmeniť len miestnu príslušnosť súdu. V zmysle čl. 48 ods. 1, veta prvá, Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať aj pri rozhodovaní o návrhoch na delegáciu podľa § 23 ods. 1 Tr. por. Delegácia je výnimkou z tejto ústavnej zásady. Inštitút odňatia a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, súdny poplatok za žalobu, majetkové pomery žalobkyne
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, dôvody dovolania, návrh obvineného na doplnenie dokazovania
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie zistenie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o žiadny trestný čin alebo, že išlo o iný trestný čin alebo obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieho trestného činu, než ktorého sa súdeným skutkom dopustil. Uvedený spôsob vymedzenia tohto dovolacieho dôvodu vylučuje použiť tento dovolací dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Delegáciou – teda odňatím a prikázaním veci je možné zmeniť miestnu príslušnosť. Aby mohlo k odňatiu a prikázaniu veci dôjsť je nutné, aby na takýto krok existovali dôležité dôvody. Zákon dôležité dôvody nedefinuje ba ich neuvádza ani demonštratívne, preto je iba na úvahe nadriadeného súdu, ktoré dôvody bude považovať za opodstatnené.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa
Právna veta: Problematike týkajúcej sa povinnosti náležite zdôvodniť rozhodnutie venoval značnú pozornosť vo svojej judikatúre aj Ústavný súd Slovenskej republiky - napr. v náleze č. sp. zn. III. ÚS 36/2010 Ústavný súd konštatoval, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa uskutočňuje v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a spravodlivého procesu; jedným z týchto princípov, predstavujúcim súčasť práva na spravodlivý proces a vylučujúcim ľubovôľu pri rozhodovaní, je aj povinnosť súdov svoje rozhodnutia odôvodniť (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zápis práv k nehnuteľnostiam, protest prokurátora proti opatreniu, záznamové konanie, zápis vlastníctva záznamom, protest proti opatreniu správneho orgánu
Právna veta: Pre posúdenie otázky, či prokurátor mohol v danom prípade podať protest proti opatreniu správneho orgánu- záznamu Z-547/04 po uplynutí viac ako troch rokov (v danom prípade po viac ako siedmich rokoch od jeho vykonania), je podstatné vyriešenie otázky, či záznam podľa § 5 ods.2 zákona o katastri nehnuteľností má povahu rozhodnutia správneho orgánu, ktoré zakladá, mení alebo zrušuje oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorým môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Záznamové konanie je administratív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: starobný dôchodok , podmienky nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia (doby tzv. civilného zamestnania).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, doba učebného pomeru učňa vychovávaného pre zamestnanie I
Právna veta: Obdobie trvania učebného pomeru učňa vychovávaného pre zamestnanie I. (II.) pracovnej kategórie v období pred 1. októbrom 1988 je na účely § 255 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v spojení s § 148 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení potrebné zaradiť do I. (II.) pracovnej kategórie podľa § 2 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, ak je to pre poistenca výhodnejšie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitná výlučná miestna príslušnosť , žaloba o náhradu škody , nesprávny úradný postup súdu, konkurzné konanie
Právna veta: Konanie o žalobe na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. spôsobenej nesprávnym úradným postupom súdu v konkurzom konaní nie je konaním podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predpoklady udelenia azylu, žiadosť o udelenie azylu, udelenie azylu
Právna veta: Azyl je výnimočný inštitút konštruovaný za účelom poskytnutia ochrany tomu, kto z dôvodov v zákone stanovených pociťuje oprávnenú obavu z prenasledovania v krajine, ktorej je občanom. Azyl ako právny inštitút nie je a nikdy nebol univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred bezprávím postihujúcim jednotlivca alebo celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vo vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznesenie o dedičstve, dedičská dohoda, potvrdenie dedičstva súdom, schválenie dohody o vyporiadaní dedičstva, určenie vlastníckeho práva k časti bytu
Právna veta: Dedením sa rozumie všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iné subjekty – dedičov, s výnimkou prípadov, o ktorých ustanovuje Občiansky zákonník inak. Predmetom dedenia je majetok poručiteľa, ktorý sa označuje ako dedičstvo alebo pozostalosť. Napriek tomu, že dedičstvo prechádza na dedičov podľa samého práva okamihom smrti poručiteľa, platná právna úprava zachováva princíp úradnej ingerencie pri nadobudnutí dedičstva. Prejednanie dedičských vecí patrí do právomoci súdov s tým, že súdy môžu poveriť notára, aby ako súdny komisár vykonal úkony v konaní o dedičstve vrátane vydania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie bremena tvrdenia, dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno , rozsah dôkazného bremena
Právna veta: Z ustanovenia § 120 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Citované ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch konania. Účastník, ktorý neoznačil dôkazy potrebné na preukázanie svojich tvrdení, nesie nepriaznivé dôsledky v podobe tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní, poverenie na vykonanie exekúcie, res iudicata, exekučný súd, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb...Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je indi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekvapivé rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského rozsudku, rozhodnutie o trovách konania , nemeritórne rozhodnutie odvolacieho súdu, povinnosť súdu vyzvať účastníkov konania, aby sa vyjadrili k ustanoveniu právneho predpisu
Právna veta: Súdna prax sa ustálila v názore, že procesné rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania nemôže mať atribúty tzv. prekvapivého rozhodnutia. V tejto súvislosti dovolací súd dáva do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. júla 2013 sp. zn. 3 Cdo 120/2013, ktoré bolo prijaté občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 10. decembra 2013 na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Následne bolo uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 9/2014 pod č. 134 a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , žiadateľ o azyl, predĺžená lehota zaistenia, zbavenie osobnej slobody cudzinca
Právna veta: Podľa Najvyššieho súdu SR je možné dospieť k záveru, že v prípade, keď je v dobe rozhodovania správneho orgánu o zaistení cudzinca zrejmé, že sa jedná o cudzinca, ktorý je žiadateľom o azyl, a je teda pravdepodobné, že účel zaistenia nebude realizovateľný práve pre prekážku azylového konania, ktoré právoplatne neskončilo, nebude možné zbavenie či obmedzenie osobnej slobody považovať za súladné s ústavným poriadkom SR, s medzinárodnými záväzkami SR v oblasti ochrany základných práv a podľa súčasného právneho stavu ani s ustanoveniami návratovej smernice.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, verejné obstarávanie , výstavba bytových domov, obchodné záväzkové vzťahy , verejná súťaž , vyhlasovateľ verejného obstarávania
Právna veta: Pre vzťahy, ktoré sú upravené Obchodným zákonníkom je typické, že ide o vzťahy podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním, vrátane tzv. absolútnych obchodov vymedzených v § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. Okrem toho § 262 ods. 3 Obchodného zákonníka umožňuje, aby si zmluvné strany (bez zreteľa na ich charakter) dohodli, že ich vzťahy sa budú riadiť Obchodným zákonníkom, a to bez ohľadu na to, či ich zmluvné vzťahy typologicky inak zodpovedajú vzťahom upraveným v Obchodnom zákonníku. Pre posúdenie toho, či daný vzťah treba posúdiť podľa ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, vedľajší účastník na strane odporcov, platobný rozkaz
Právna veta: Otázkou, či vedľajší účastník je oprávnený podať odpor proti platobnému rozkazu, sa už najvyšší súd zaoberal v niektorých skorších rozhodnutiach. V uznesení z 28. októbra 2013 sp. zn. 1 Cdo 210/2012 vyslovil právny názor, podľa ktorého odpor proti platobnému rozkazu je riadny opravný prostriedok sui generis proti meritórnemu výroku platobného rozkazu. Na jeho podanie je z povahy veci subjektívne legitimovaný len odporca (žalovaný). Ustanovenie § 174 ods. 2 O.s.p. nemožno extenzívne vykladať v tom zmysle, že ak odporca (žalovaný) nepodá odpor v zákonom stanovenej lehote, môže ho podať vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: namietka zaujatosti, súdny poplatok za námietku zaujatosti, dôvody pre vylúčenie sudcov, vylúčený sudca
Právna veta: Aj keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nútené obmedzenie vlastníckeho práva , vlastník stavby, vecné bremeno, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku, vecné bremená
Právna veta: Zákon č. 66/2009 Z.z. je zákonom, ktorý predpokladá ustanovenie § 151o ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka - zriadenie vecného bremena zákonom. Vzhľadom k tomu, že je predpisom, ktorým sa upravujú vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obcí a vyšších územných celkov nadobudnutých podľa osobitných predpisov, pričom problém náhrady za nútené obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov pozemkov pod stavbami priamo nerieši, avšak v ustanovení § 4 odkazuje na úpravu v ustanoveniach § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka, pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, vedľajší účastník, platobný rozkaz , Združenie na ochranu občana spotrebiteľa
Právna veta: Otázkou, či vedľajší účastník je oprávnený podať odpor proti platobnému rozkazu, sa už najvyšší súd zaoberal v niektorých skorších rozhodnutiach. V uznesení z 28. októbra 2013 sp. zn. 1 Cdo 210/2012 vyslovil právny názor, podľa ktorého odpor proti platobnému rozkazu je riadny opravný prostriedok sui generis proti meritórnemu výroku platobného rozkazu. Na jeho podanie je z povahy veci subjektívne legitimovaný len odporca (žalovaný). Ustanovenie § 174 ods. 2 O.s.p. nemožno extenzívne vykladať v tom zmysle, že ak odporca (žalovaný) nepodá odpor v zákonom stanovenej lehote, môže ho podať vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka v zmysle § 29 OSP, zásielka doručovaná opatrovníkovi
Právna veta: Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ustanovil súd opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať a preberať jemu adresované zásielky s účinkom doručenia. Pre tento prípad je súd povinný okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania vždy hodnoverne preukázať. Táto povinnosť zaťažuje súd, ktorý musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či je pobyt účastníka skutočne neznámy, a či nie je namieste iné opatrenie. Inak vzniká riziko porušenia práva účastníka na prejednanie veci na súde v jeho prítomnosti a na vyjadrenie sa ku všetkým vykonaným dôkazom (čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, vyrubenie súdneho poplatku, odňatá možnosť pred súdom konať
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (viď R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde - v danom prípade nebolo konanie zastavené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Pobyt cudzincov
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrušenie prechodného pobytu, falošné alebo pozmenené doklady
Právna veta: Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 4 písm. e) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri jeho doslovnom výklade je sankcia – zrušenie prechodného pobytu tomu žiadateľovi, ktorý predloží falošné alebo pozmenené doklady. Pokiaľ zo strany žiadateľa nedošlo k žiadnej nepoctivosti pri predkladaní dokladov ani len vo forme nevedomej nedbanlivosti, nesprávnosť v postupe prekladateliek, na ktorej nemal žiadateľ žiaden podiel viny, nemôže viesť k zrušeniu prechodného pobytu cudzincovi na účel zlúčeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, zápis vlastníctva do evidencie nehnuteľností, vklad vlastníckeho práva do katastra
Právna veta: Inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte slúži k uvedeniu údajov katastra do súladu s listinami založenými v zbierke listín. Nie je prostriedkom k rozhodovaniu o správnosti zápisu vecného práva k nehnuteľnostiam. Opravou chýb v katastrálnom operáte sa tak nemenia právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Okresný úrad nie je príslušný rozhodovať o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam. Rozhodovaním v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa rieši len otázka, kto bude evidovaný ako vlastník určitých nehnuteľností v katastri. Rozhodnutie z tohto konania nemá hmotnoprávne, ale iba evidenčné účinky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, hospodárnosť konania, zmena príslušnosti súdu, návrh na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: garančné poistenie, platobná neschopnosť zamestnávateľa, pracovnoprávny vzťah, výška dávky garančného poistenia
Právna veta: I. Rozsah uspokojenia nárokov zamestnancov z garančného poistenia upravuje zákon o sociálnom poistení v § 103 ods.2, podľa ktorého dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. II. Pokiaľ zákon o sociálnom poistení stanovuje, že dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, existencia inej vady konania ako relevantný dovolací dôvod, procesná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva. Dovolací súd z obsahu spisu nezistil, že by konanie pred súdmi nižších stupňov bolo postihnuté procesnou vadou, znemožňujúcou žalobcovi realizáciu je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: rozpory medzi obsahom spisu a dovolacími tvrdeniami žalobkyne, spôsob doručenia odvolania, odvolanie podané osobne v podateľni prvostupňového súdu, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu za prípad odňatia možnosti konať pred súdom považuje medziiným postup súdu, ktorý sa z určitého dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie) hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď napríklad R 23/1994 a R 4/2003, rozhodnutie najvyššieho súdu publikované v časopise Zo súdnej praxe pod č. 14/1996, prípadne tiež ďalšie rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp.zn. 1 Cdo 41/2000 2 Cdo 119/2004, 3 Cdo 108/2004, 3 Cdo 231/2008, 4 Cdo 20/2001)...Za orgán, ktorý má povinnosť doručiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmariť účel trestného konania, orgány činné v trestnom konaní, operatívno-pátracia činnosť, sprístupnenie informácie, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: I. Výsledky operatívno-pátracej činnosti môžu obsahovať informácie oformách práce kriminálnej polície aovyšetrovaní aich zverejnenie by mohlo mať vplyv na činnosť polície. V takomto prípade existuje potom legitímny záujem na odopretí poskytnutia informácií. II. Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácie očinnosti orgánov činných vtrestnom konaní, či iných pracovníkov Policajného zboru SR, ato aj vtých prípadoch, ak nebolo začaté trestné konanie, ak by tým boli ohrozené práva tretích osôb alebo schopnosť orgánov činných vtrestnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné pojmové náležitosti sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ústavná sťažnosť , vo veci už bolo rozhodnuté, aktuálny a trvajúci zásah orgánov verejnej moci, ochrana základného práva, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , preventívna funkcia sťažnosti
Právna veta: Jednou zo základných pojmových náležitostí sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, ktorou sa sťažovatelia domáhajú ochrany svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, je to, že musí smerovať proti aktuálnemu a trvajúcemu zásahu orgánov verejnej moci do ústavou chránenej sféry sťažovateľov. Uvedený názor vychádza zo skutočnosti, že táto sťažnosť zohráva aj významnú preventívnu funkciu, a to ako účinný prostriedok na to, aby sa predišlo zásahu do základných práv, a v prípade, že u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, o povinnosti rozhoduje na návrh žalovaného, uplatňovať všetky zásadné námietky, zastavenie konania, základné zásady o náhrade trov konania, viazanosť Ústavného súdu návrhom na začatie konania, občianske súdne konanie
Právna veta: Súd môže uložiť žalobcovi povinnosť zložiť preddavok na trovy konania podľa ust. § 141a ods. 1 OSP len vtedy, ak o takejto povinnosti rozhoduje na návrh žalovaného, ktorý má, resp. v prípade pozitívneho rozhodnutia bude mať, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v rovnakej výške ako žalobca. V prípade, ak návrh na zloženie preddavku podal žalovaný, ktorý nemá povinnosť, resp. v prípade pozitívneho rozhodnutia súdu nebude mať povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v rovnakej výške ako žalobca, pretože jeho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výkon práce, výpoveď daná zamestnávateľom, odborový orgán, prerokovanie výpovede z pracovného pomeru, oznámenie stanoviska, neospravedlnené zameškanie práce
Právna veta: Pred uplatnením výpovede odborový orgán pôsobiaci u odporcu žiadnym spôsobom nezaujal k spôsobu posúdenia neprítomnosti navrhovateľa v práci ako neospravedlnenej stanovisko, a to ani súhlasné a ani nesúhlasné. Za oznámenie takéhoto stanoviska bez ďalšieho nemožno považovať iba oznámenie odborového orgánu o tom, že výpoveď prerokoval. Konštatoval, že nie je vylúčené, aby odborový orgán vyjadril svoje stanovisko k rozhodnutiu zamestnávateľa o tom, že ide o neospravedlnené zameškanie práce, aj súčasne s prerokovaním vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky na výchovu a starostlivosť o maloleté dieťa , spôsob hodnotenia dôkazov, možnosť podieľať sa na dokazovaní, právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Právom na spravodlivé súdne konanie v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vykonávaniu dokazovania treba rozumieť, že účastníkovi konania musí byť poskytnutá možnosť podieľať sa zákonom ustanoveným spôsobom na dokazovaní, čo znamená dôkazy navrhovať, byť prítomný na vykonávaní dokazovania (§ 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vrátane práva klásť účastníkom otázky (§ 126 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a k navrhovaným a už vykonávaným dôkazom sa vyjadrovať (§ 123 a § 129 ods. Občianskeho sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poskytnutie príležitosti súdu, zbytočné prieťahy, zjavná neopodstatnenosť sťažnosti, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Zjavná neopodstatnenosť sťažnosti namietajúcej porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy môže vyplývať aj z toho, že porušenie tohto základného práva sa namieta v takom konaní pred všeobecným súdom, ktoré z hľadiska jeho druhu a povahy netrvá tak dlho, aby sa dalo uvažovať o zbytočných prieťahoch. Z judikatúry ústavného súdu taktiež vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôležitý verejný záujme, syndróm zavrrhnutého rodiča, povinnosť nariadiť pojednávanie, odôvodnenie súdneho rozhodnutia, právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Integrálnou súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nedostatočné personálne obsadenie súdu, nadmerná zaťaženosť sudcu, efektívna činnosť súdov, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: K uvedenej nečinnosti, resp. k neefektívnej činnosti, a teda k zbytočným prieťahom pritom nedošlo v dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, ale v dôsledku postupu súdu. Na skutočnosť, že tieto zbytočné prieťahy „boli spôsobené nadmernou zaťaženosťou sudcu“, na ktoré v danej veci poukázal okresný súd, nebolo možné prihliadať. Ústavný súd už v podobných súvislostiach viackrát vyslovil, že nedostatočné personálne obsadenie súdu a nadmerné množstvo vecí, v ktorých sa musí zabezpečiť súdne konanie, by mohlo len dočasne osprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásah do základných práv alebo slobôd , rozhodnutie orgánu verejnej moci, inštitút predbežného prerokovania návrhu, konanie o ústavnej sťažnosti, ústavný súd slovenskej republiky, zanedbateľné sumy, podanie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku v prípade bagateľných vecí
Právna veta: Ak Občiansky súdny poriadok vylučuje u bagateľných vecí prieskum rozhodnutí vydaných druhostupňovými
súdmi, bolo by proti logike pripustiť, aby ich prieskum bol automaticky posunutý do roviny ústavného súdnictva (IV. ÚS 431/2012). Aj preto ústavný súd v prípadoch, keď sťažnosť smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej moci, v ktorom ide zjavne o bagateľnú sumu, poskytuje ústavnoprávnu ochranu sťažovateľom len v celkom výnimočných prípadoch, ak sťažnosť signalizuje, že došlo k zásahu do základných práv alebo slobôd v mimoriadne závažnom rozsahu.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: s ohľadom na konkrétne okolnosti, zistený prieťah v súdnom konaní, pojem zbytočné prieťahy, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy (II. ÚS 57/01, I. ÚS 46/01, I. ÚS 66/02). Pojem „zbytočné prieťahy“ obsiahnutý v čl. 48 ods. 2 ústavy je pojem autonómny, ktorý možno vykladať a aplikovať predovšetkým materiálne. S ohľadom na konkrétne okolnosti veci sa totiž postup dotknutého súdu nemusí vyznačovať takými význ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu prekročiť návrhy účastníkov, úrad priemyselného vlastníctva slovenskej republiky, nekalosúťažné konanie, zdržať sa určitého konania, žalobný petit, žaloba podľa § 249 OSP, návrh na začatie konania
Právna veta: Východiskovou premisou rozhodnutia krajského súdu, tak ako aj rozhodnutia okresného súdu, so závermi ktorého sa krajský súd v celom rozsahu identifikoval, bol v podstate záver o bezpredmetnosti žaloby sťažovateľa, ktorou sa domáhal uloženia povinnosti žalovanej zdržať sa určitého konania, ktoré bolo viazané na existenciu zákonom chráneného úžitkového vzoru zapísaného úradom priemyselného vlastníctva pod č. 3367, a to z dôvodu zániku tohto úžitkového vzoru požívajúceho zákonnú ochranu, ktorej realizácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzhlásenie konkurzu na majetok, právoplatný platobný rozkaz, nespochybňovať príslušnosť súdu, miestna príslušnosť podľa OSP, postúpenie veci podľa § 341 Tr. por., opatrenie proti nečinnosti, platobný rozkaz, prihlasovanie pohľadávok
Právna veta: Ustavný súd podotýka, že v aktuálnom čase, keď dotknutý krajský súd (Krajský súd v Košiciach) z dôvodu svojej miestnej nepríslušnosti postúpil vec vedenú pod sp. zn. 1 Cb 8/04 na ďalšie konanie krajskému súdu, ktorý o nej ďalej konal pod sp. zn. 1 Cb 169/04, sťažovateľ žiadnym spôsobom nenamietal, resp. nespochybňoval príslušnosť krajského súdu konať vo veci, hoci takúto možnosť mal. Navyše, ako to vyplýva aj zo sťažnosťou napadnutého rozhodnutia krajského súdu sp. zn. 3 Co 238/2012, napriek tomu, že krajský súd vo veci vedenej pod sp. zn. 1 Cb 169/04 priznal sťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dispozičná zásada, zodpovednosť zástupcu navrhovateľa , nedostatky návrhu na začatie konania, konanie o súlade právnych predpisov, kvalifikované právne zastúpenie v konaní pred ústavným súdom
Právna veta: Zmyslom požiadavky kvalifikovaného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom je, aby ústavný súd ako špecializovaný súdny orgán ochrany ústavnosti nebol neúmerne zaťažovaný nekvalifikovanými návrhmi a nekvalifikovaným prístupom účastníkov ku konaniu. Napriek tomu, že spomínaná judikatúra ústavného súdu sa týka vymedzenia úlohy kvalifikovaného právneho zastúpenia advokátom v zmysle § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde, je nepochybné, že jej ratio možno v rámci konania o súlade právnych predpisov primerane uplatniť aj vo vzťahu k navrho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, dočasná úprava vzťahov, kolízny opatrovník, vecná legitimácia, procesnoprávny inštitút
Právna veta: Predbežné opatrenie, ktoré je procesnoprávnym inštitútom, má zabezpečiť úpravu v právnych vzťahoch, ktoré sú ohrozené, narušené, alebo vtedy, ak je ohrozený výkon rozhodnutia. Predbežné opatrenie má dočasný charakter a je opodstatnené vtedy, keď nie je možné definitívne rozhodnutie vo veci samej. Zákonná úprava predbežných opatrení v ustanovení § 75 O. s. p. vo svojej hypotéze predpokladá vecne legitimovaného navrhovateľa, osvedčenie jeho práva, ako aj skutočnosti, z ktorých bude zrejmá potreba dočasnej úpravy vzťahov. Odvolací súd po preskúmaní veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: možnosť účinnej ochrany svojich práv, nezákonný postup vyšetrovateľa, uplatnenie práva na obhajobu, trestné konanie , práva a povinnosti obvineného, žiadosť o preskúmanie postupu policajta
Právna veta: Trestné konanie od svojho začiatku až po jeho koniec je procesom, v ktorom sa v rámci vykonávania jednotlivých úkonov a realizácie garancií pre ochranu práv a slobôd môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní naprávať, resp. korigovať aj jednotlivé pochybenia. Spravidla až po jeho skončení možno na ústavnom súde namietať pochybenia znamenajúce porušenie práv a slobôd označených v čl. 127 ods. 1 ústavy, ktoré neboli odstránené v jeho priebehu. Platná právna úprava trestného konania v súčasnosti umožňuje sťažovateľovi (ako obvinenému) v ďalšom prie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné súdnictvo, orgány verejnej moci , zásada subsidiarity, ústavná sťažnosť
Právna veta: Podľa § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv a slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov. Špecifickosť sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy teda spočíva okrem iného aj v tom, že k jej podaniu môže zásadne dôjsť až subsidiárne. Zmysel a účel zásady subsidiarity vyplýva aj z toho, že ochrana ústavnosti nie je a ani z povahy veci nemôže by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: plnenie úloh a potrieb štátu, vznik služobného pomeru, zloženie služobnej prísahy, konanie vo veciach služobného pomeru, Úplne_Znenie č. 408/2006 Z.z. Úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej policie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1999 Z.z., zákonom č. 181/1999 Z.z., zákonom č. 356/1999 Z.z., zákonom č. 224/2000 Z.z., zákonom č. 464/2000 Z.z., zákonom č. 241/2001 Z.z., zákonom č. 98/2002 Z.z., zákonom č. 328/2002 Z.z., zákonom č. 422/2002 Z.z., zákonom č. 659/2002 Z.z., zákonom č. 212/, právne vzťahy pri výkone štátnej služby
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou vzniku služobného pomeru občana v Policajnom zborue podľa § 16 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) je zloženie služobnej prísahy v znení uvedenom v § 17 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z., ktorá zakladá vznik služobného pomeru. Vznik služobného pomeru predpokladá účasť príslušníka Policajného zboru na plnení úloh a potrieb štátu, a teda „... zodpovedný prístup policajta k rešpektovaniu predpisov vyplýva z jeho účasti na plnení funkcii štátu. Fu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, konanie o povolení obnovy konania, vecná správnosť rozsudku vydaného v základnom konaní, podstatná zmena výpovede svedka
Právna veta: Oporu pre svoju prezentovanú názorovú líniu nachádza ústavný súd aj v komentovanom znení § 394 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého „Skutočnosťou predtým neznámou sa rozumie objektívne existujúci jav, ktorý je v tej istej veci dôkazom, ale ktorý môže mať vplyv na zistenie skutkového stavu veci. Nové skutočnosti v konaní o povolení obnovy konania treba zvyčajne preukázať novými dôkazmi... Predtým neznámym dôkazom sa rozumie predovšetkým dôkaz, ktorý nebol vykonaný v pôvodnom konaní (napr. výpoveď predtým nevypočutého sved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Charta základných práv Európskej únie, záruka práv v medzinárodnej zmluve, právo na súkromie, Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, informovanie užívateľa služieb elektronickej komunikácie, súdny prieskum postupu orgánov činných v trestnom konaní , záujem na zachovaní utajenia informácie, určitá kategória úmyselných trestných činov
Právna veta: 1. Charta základných práv Európskej únie nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa stala právne záväznou súčasťou . primárneho práva Európskej únie s rovnakou právnou silou ako zmluvy, na ktorých je Únia založená (čl. 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení Lisabonskej zmluvy). Postavenie zmlúv, na ktorých je Únia založená (Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie), v právnom poriadku Slovenskej republiky upravujú čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a čl. 7 ods. 5 ústavy. Článok 1 ods. 2 ústavy upravuje záväzok Slovenskej republiky uznávať a do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: špekulatívne žaloby zo strany žiadateľov, vylúčenie Správneho poriadku, splnenie podmienok poskytnutia pomoci, konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch, sporové a nesporové konanie
Právna veta: Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku má špecifický charakter a jeho účelom je rozhodnúť o schválení alebo neschválení žiadosti. Je len prirodzené a typické pre toto konanie, ako aj obdobné rozdeľovacie procesy, že podmienky poskytnutia pomoci sú spravidla prísne nastavené a ich splnenie je prvotným predpokladom úspechu žiadateľa. Ani ich bezvýhradné splnenie však nemusí byť zárukou úspechu, keďže pri rozdeľovaní zdrojov z fondov Európskej únie požadovaný objem zdrojov spravidla prevyšuje objem zdro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie vo veci samej, zastaviť konanie, rozhodnutie okresného súdu procesnej povahy, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania
Právna veta: V danom prípade je potrebné sťažnosť považovať za predčasnú, a teda neprípustnú, pretože smeruje proti rozhodnutiu okresného súdu procesnej povahy, ktoré nemá charakter rozhodnutia „konečného“. V okolnostiach danej veci by k eventuálnemu porušeniu sťažovateľkou označených práv v materiálnom slova zmysle na základe jeho nosných dôvodov mohlo dôjsť napr. až v prípade, ak by okresný súd na základe nezloženia stanoveného preddavku na trovy konania zastavil konanie (§ 141a ods. 1 in fine OSP) a následne by prebehlo pre sťažovateľku neúspešné opravné konanie pred všeobecnými súdm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: orgány činné v trestnom konaní, nadriadený prokurátor, orgán verejnej moci, vybavovanie podnetov, prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje aj na svoj právny názor, podľa ktorého postup orgánu verejnej moci v súlade s platným a účinným zákonom nemožno hodnotiť ako porušovanie základných práv garantovaných ústavou a ani práv garantovaných Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd či inou kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách (napr. I. ÚS 8/96, I. ÚS 6/97, II. ÚS 81/00), a zároveň zdôrazňuje, že aj keď je prokuratúre v zmysle čl. 149 ústavy zverená funk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, neznalosť zákona neospravedlňuje, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, oprávnený držiteľ , vydržanie, nadobúdanie vlastníctva, právny princíp ochrany dobromyseľného nadobúdateľa
Právna veta: Ustanovenie § 134 ods. 1 Obč. zák. (citované v napadnutom rozsudku) upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom. Táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je pritom podľa platnej právnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti.“ Vydržanie tak hojí najmä vady alebo nedostatok nadobúdacieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, princíp subsidiarity , nedostatok právomoci ústavného súdu, všeobecné ústavné princípy, úkony súdu prvého stupňa, ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že systém ústavnej ochrany základných práv a slobôd je rozdelený medzi všeobecné súdy a ústavný súd, pričom právomoc všeobecných súdov je ústavou založená primárne („... ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd“) a právomoc ústavného súdu len subsidiárne. Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodujú všeobecné súdy. Ústavný súd sa pri uplatňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, univerzálna sukcesia, procesné nástupníctvo, dôvod prípustnosti dovolania, osvedčenie o dedičstve, nadobúdanie dedičstva, vstup ďalšieho účastníka do konania, majetkové práva, dvojinštančnosť občianskeho súdneho konania
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní odôvodnenia napadnutého uznesenia najvyššieho súdu dospel k záveru, že rozhodnutie je dostatočným spôsobom odôvodnené, najvyšší súd zrozumiteľne odôvodnil úvahy, ktoré zvolil pri rozhodovaní o dovolaní sťažovateľa, a právne závery, na ktorých je rozhodnutie založené, nemožno hodnotiť ako arbitrárne. Najvyšší súd podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľným spôsobom zdôvodnil, prečo v danom prípade nie je založený sťažovateľom tvrdený dôvod prípustnosti jeho dovolania podľa § 237 písm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť nahradiť škodu obžalovaným, porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, vznesenie obvinenia konkrétnej osobe, uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vznesenie obvinenia, obžalovacia zásada
Právna veta:
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , odstránenie stavu právnej neistoty sťažovateľa, podanie sťažnosti ústavnému súdu, okresný súd nebol oprávnený vo veci konať, odstránenie stavu právnej neistoty, úkony súdu prvého stupňa
Právna veta: Sťažovateľ podal ústavnému súdu sťažnosť v čase, keď okresný súd nebol oprávnený vo veci konať, nemohol ovplyvniť priebeh konania, a teda ani porušiť označené práva sťažovateľa, pretože meritórnym rozhodnutím o predloženom návrhu, doručením tohto rozhodnutia účastníkom konania, ako aj vykonaním procesných úkonov súvisiacich s podaným opravným prostriedkom vykonal všetky zákonom predpokladané úkony na odstránenie stavu právnej neistoty sťažovateľa. Z uvedených dôvodov bolo treba danú vec posudzovať so zreteľom na čl. 2 ods. 2 ústavy ako takú, v kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: byť vo veci nečinný, úkony viditeľné z pohľadu sťažovateľa, fakultatívnosť nariadenia pojednávania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , nariadenie pojednávania dovolacím súdom
Právna veta: Pri rozhodovaní ústavný súd vychádzal aj z charakteru dovolacieho konania, kde úlohou dovolacieho súdu je preskúmanie postupu a rozhodnutia prvostupňového, ako aj druhostupňového súdu, pričom z hľadiska početnosti úkonov viditeľných z pohľadu sťažovateľa, napr. pojednávaní, je potrebné mať na zreteli fakultatívnosť nariadenia pojednávania dovolacím súdom na prejednanie dovolania (§ 243a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov), ktoré spravidla ani nenariaďuje. Skutočnosť, že v posudz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci exekučného konania, dedičské konanie, exekučný titul , prechod povinností z exekučného titulu z poručiteľa na dediča, rozhodnutie o dedičstve
Právna veta: Právna úprava týkajúca sa dedičského práva neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého by dlh poručiteľa zanikol, ak nebol veriteľom do dedičského konania prihlásený, resp. v dedičskom konaní prejednaný. Na základe ustálenej súdnej praxe možno vymáhať exekučným titulom priznaný dlh priamo od dediča povinného podľa zásad uvedených v § 470 Občianskeho zákonníka, a to do výšky nadobudnutého dedičstva. Ak má oprávnený v exekučnom konaní exekučný titul ukladajúci povinnosť fyzickej osobe, ktorá po vydaní exekučného titulu zomrela, prechod povinností (dlhu) z exekučného titulu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo správcu dane zisťovať a preverovať základ dane alebo iné skutočnosti pre správne určenie dane, podnet orgánov činných v trestnom konaní, správca dane, daňová kontrola, daňový subjekt, činnosti správcu dane
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Ústavný súd konštatuje, že tvrdenia sťažovateľky o nezákonnom zásahu daňového úradu ako správcu dane sú nepodložené, pretože, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu , predchádzajúce iniciatívne atakovanie, nestranné rozhodovanie zákonného sudcu, zásada index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania, rozhodnutie o nevylúčení sudcu, námietka predpojatosti
Právna veta: Nemožno akceptovať taký postup ktoréhokoľvek účastníka konania alebo jeho zástupcu pred ústavným súdom, v rámci ktorého najprv podrobí kritike (aj verejnej) niektorých sudcov ústavného súdu, prípadne podá na ich osobu trestné oznámenie a neskôr namieta ich predpojatosť tvrdiac, že objektívne existujú pochybnosti (tzv. „zdanie“) o ich nepredpojatosti, pretože jeho predchádzajúce iniciatívne atakovanie muselo v nich vyvolať nepriateľstvo, či nevraživosť voči jeho osobe. Tento postup vybočuje z rámca nástrojov, ktorým sa zabezpečuje nestra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výzva súdu na odstránenie nedostatkov, označenie právoplatného rozhodnutia, špecifikácia základných práv a slobôd, uplatnenie právomoci ústavného súdu, inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že predmetná sťažnosť v predloženej podobe neobsahuje náležitosti, ktoré na uplatnenie právomoci ústavného súdu ustanovuje ústava a zákon o ústavnom súde, t. j. jednoznačnú špecifikáciu základných práv alebo slobôd zaručených ústavou alebo záväznou medzinárodnou zmluvou, ktoré by mali byť v prípade sťažovateľky porušené; zmysluplné a náležité odôvodnenie ako východiskový rámec sťažnosti; jednoznačné označenie právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým/i mali byť základné práva alebo slobody por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: poriadková lehota , dodatočný platobný výmer, platobný výmer, správca dane, daňová kontrola
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu právne úkony správcu dane je potrebné vnímať v celkovom kontexte uskutočnenej daňovej kontroly. Doručenie rozhodnutia daňového riaditeľstva, ktorým bol zrušený správcom dane vydaný dodatočný platobný výmer, nemožno považovať za skutočnosť, ktorou sa končí daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, a z toho dôvodu ústavný súd nepovažuje názor najvyššieho súdu (v spojení s názorom krajského súdu) o tom, že správny orgán rozhodoval na základe iného skutkového a právneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prístup k voleným a iným verejným funkciám, ústavná zásada rovnakého zaobchádzania, zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie, ochrana aktívneho a pasívneho volebného práva
Právna veta: Z doterajšej rozhodovacej praxe ústavného súdu vyplýva, že porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 ústavy sa možno účinne domáhať vtedy, ak dôjde v súvislosti s ním aj k porušeniu ústavnej zásady rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie), v označenom ustanovení ústavy vyjadrenej dikciou „... za rovnakých podmienok“. V nadväznosti na túto požiadavku možno poukázať na judikatúru ústavného súdu, podľa ktorej k možnému porušeniu ústavnej zásady rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie) môže dôjsť i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spravodajský program alebo audiovizuálne dielo, Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, prerušovanie vysielania spravodajského programu alebo audiovizuálneho programu televíznou reklamou alebo telenákupom, pojem reklama, miera zásahu do práv vysieľateľa
Právna veta: Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela, okrem seriálu, série, dokumentárneho filmu, programu pre maloletých a bohoslužieb, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30 ­minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela nepresahuje 30 minút; pri vysielaní seriálu, série a dokumentárneho filmu sa povoľuje prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu bez ohľadu na ich trvanie. Najvyšší súd po oboz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: postavenie zdaniteľnej osoby, osvedčenie o registrácii, právny nástupca platiteľa DPH , dobrovoľná registrácia pre daň, platiteľ dane z pridanej hodnoty, zdaniteľná osoba
Právna veta: Z tvrdenia navrhovateľa, ako aj z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že odporca... dal jednoznačne navrhovateľovi v písomnom oznámení zo dňa 25. 9. 2013 na vedomie, že sa nestal platiteľom dane zo zákona a z uvedeného dôvodu mu nebude vydané osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty. Oznámenie navrhovateľa o právnom nástupníctve po zaniknutej spoločnosti, ktorá bola platiteľom DPH, odporca vybavil spôsobom, z ktorého je zrejmé, že dôvodom nevydania osvedčenia o registrácii pre DPH ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: predĺženie napadnutého konania, štátny orgán konajúci vo veci, procesné úkony účastníka konania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Ústavný súd pri hodnotení postupu sťažovateľa bral do úvahy aj to, že ako účastník konania nesporne má právo na tieto procesné úkony, ktoré urobil. Za prieťahy vzniknuté v dôsledku uplatnenia procesných práv účastníkom konania neznáša zodpovednosť oprávnená osoba, ale zodpovednosť v takomto prípade nemožno pripísať ani na vrub štátnemu orgánu konajúcemu vo veci (III. ÚS 242/03). V súlade s touto judikatúrou preto dobu potrebnú na rozhodnutie o sťažovateľom uplatnených procesných právach ústavný súd nezapočítal do doby zbytočných prieťahov v konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , nárok na odpočet DPH, správne určenie dane, daňové konanie, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotno­právnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, zákon č. 511/1992 Zb. obsahuje osobitnú úpravu zisťovania, preverovania základu dane, alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu. Dokazovanie vykonáva správca dane, ktorý vedie daňové konanie (§ 29 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.). Správca dane dbá, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správne orgány, výzva na zaplatenie súdneho poplatku , zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, následky nezaplatenia poplatku
Právna veta: Zákonné ustanovenie rozlišuje medzi výzvou na zaplatenie súdneho poplatku a uznesením na zaplatenie súdneho poplatku. Ide o dva inštitúty odlišné svojou formou, podmienkami a následkami nezaplatenia súdneho poplatku na základe nich. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) je poplatníkovi zasielaná v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zastavenie konania. Na d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolacie námietky, skutkové a právne závery rozhodnutia, právo na súdnu ochranu účastníka, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní
Právna veta: Napriek tomu, že je napadnuté rozhodnutie veľmi stručné, zákonným spôsobom (§ 219 ods. 2 OSP) preberá skutkové a právne závery rozhodnutia prvostupňového súdu a vysporadúva sa dostatočne aj s odvolacími námietkami, pričom ústavný súd nekonštatuje, že by závery, ku ktorým krajský súd dospel, bolo možné označiť za svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené, a nevyplýva z nich ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá by bola popretím ich podstaty a zmyslu. Skutočnosť, že sťažovateľ sa s názorom súdov oboch stupňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vysielanie reklamy, pojmový znak reklamy, správny orgán , sankčný postih vysielateľa, nárast hospodárskeho profitu
Právna veta: Predmet konania v správnom súdnictve je striktne vymedzený výrokom napadnutého rozhodnutia. Vzhľadom na to, úlohou najvyššieho súdu bolo preskúmať, či v posudzovanej veci boli splnené zákonné podmienky v zmysle § 36 ods.2 zákona o vysielaní a retransmisii za existencie ktorých, možno skonštatovať porušenie povinnosti vysielateľa tým, že v určitý deň v presne vymedzenom čase odvysielal reklamné bloky a telenákupné šoty v časovom rozsahu dlhšom ako 12 minút a teda či boli splnené zákonné podmienky pre sankčný postih vysielateľa, t. j. v konkrétnom prípade navrhovateľky. Najvyšší súd zastáva náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odvolanie a výmena správcu, závažné porušenie povinnosti, pristúpiť k speňaženiu majetku, uložený záväzný pokyn, konanie s odbornou starostlivosťou, správca konkurznej podstaty, posudok, v ktorom správca odporučil reštrukturalizáciu, musí obsahovať
Právna veta: V predmetnej veci súd odvolal správcu predovšetkým z dôvodu závažného porušenia povinnosti uvedenej v ust. § 42 ods. 1 a 84 ods. 1 ZKR, keď predal predmetný hnuteľný majetok ešte pred podaním žiadosti o uloženie záväzného pokynu. Správca mohol predbežne zistiť záujem ohľadom kúpy majetku, avšak pristúpiť k speňaženiu mohol až vtedy, keď mu bol uložený záväzný pokyn. Správca však predal majetok pár dní pred tým, ako požiadal súd o uloženie záväzného pokynu. Podľa § 91 ods. 2 ZKR musí správca na jednej strane speňažiť majetok tak, aby získal čo najväčší výťažok, v čo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právoplatné rozhodnutia, princíp subsidiarity , všeobecný súd, konanie vo veciach pomoci v hmotnej núdzi
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na § 22 ods. 4 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, podľa ktorého právoplatné rozhodnutia vo veciach pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku sú preskúmateľné súdom. Z uvedeného ustanovenia zákona o pomoci v hmotnej núdzi vyplýva, že sťažovateľka sa môže účinne domáhať ochrany svojich základných práv napadnutým rozhodnutím ústredia práce z 10. februára 2015 na všeobecnom súde podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Právomoc všeobecných súdov rozhodnúť v predmetnej veci sťažovateľky v danom prípade (vzhľadom na pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: možnosť podania opravného prostriedku, uplatniť námietku, uznesenia okresných súdov, sťažnosť nie je prípustná, zastavenie exekúcie podľa § 57 EP
Právna veta: Súd konštatuje, že sťažovateľka namietala voči postupu a uzneseniam okresných súdov vydaným po 9. auguste 2012, že v postupe podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku v spojitosti s § 57 ods. 5 Exekučného poriadku okresný súd nevykonal pojednávanie; táto podmienka vyplývala z v tom čase platného a účinného Exekučného poriadku [t. j. v znení novelizácie Exekučného poriadku zavedenej zákonom č. 230/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: mimoriadne závažným spôsobom porušovať základné práva alebo slobody, zastaviť konanie o sťažnosti, späťvzatie sťažnosti, právoplatné rozhodnutie veci, sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť
Právna veta: Podľa § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, ústavný súd konanie o nej zastaví okrem prípadu, ak ústavný súd rozhodne, že späťvzatie sa nepripúšťa, najmä ak sťažnosť smeruje proti takému právoplatnému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému zásahu, ktoré mimoriadne závažným spôsobom porušujú základné práva alebo slobody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: kvalifikované podiely pohľadávok, konkurzný súd, konkurzné konanie, schôdza veriteľov, odvolanie správcu , schôdza konkurzných veriteľov
Právna veta: Zákon o konkurze vyžaduje kvalifikované podiely pohľadávok veriteľov pre jednotlivé procesné úkony a rozhodnutia v konkurznom konaní, splnenie týchto zákonných podmienok je nevyhnutným predpokladom pre riadny priebeh konkurzného konania. V konkurznom konaní ide o kolektívne a v zásade pomerné uspokojenie pohľadávok prihlásených veriteľmi. Právny dôvod pohľadávok, ich výška je rôzna, rovnako tak aj záujmy jednotlivých veriteľov v konkurznom konaní nie sú zhodné. Aj z týchto dôvodov je zákonom ustanovený kritic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podania, ktoré neboli doplnené, doplniť písomne, podanie urobené elektronickými prostriedkami, primerané použitie ustanovení Občianského súdneho poriadku na konanie pred Ústavným súdom
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). Podľa § 42 ods. 1 OSP podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nemožnosť podať dovolanie v tej istej veci, jazyková formulácia právnej normy, ísť na ťarchu zákonodarcu, v pochybnostiach bol v prospech štátu, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, výlučná a bezpodmienečná nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu, nemožno pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté, súčinnosť so štátnymi orgánmi a notármi, ústavne súladne interpretovaná platná a účinná právna norma
Právna veta: V prerokúvanom prípade pod hypotézu v § 372 ods. 2 Trestného poriadku „ten, koho dovolanie bolo zamietnuté“ nemožno na základe gramatického výkladu subsumovať situáciu, keď dovolanie bolo odmietnuté podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku. Najvyšší súd však argumentuje, že dispozíciu právnej normy v § 372 ods. 2 Trestného poriadku vyjadrenú slovami „nemôže v tej istej veci podať ďalšie dovolanie“ je potrebné aplikovať aj na prípady, keď „dovolanie bolo odmietnuté podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku“. V tejto súvislosti poukazuje na účel § 372 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie efektívneho postupu znalca, nariadenie znaleckého dokazovania, odstránenie právnej neistoty, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , poriadkové opatrenie
Právna veta: Ústavný súd hodnotí ako nesústredenú činnosť, teda činnosť nevedúcu efektívne k odstráneniu právnej neistoty sťažovateľky v napadnutom konaní taktiež postup okresného súdu súvisiaci s nariaďovaním znaleckého dokazovania. K nie zanedbateľnému predĺženiu napadnutého konania podľa názoru ústavného súdu prispela aj skutočnosť, že okresný súd nevyužíval procesné prostriedky, ktoré slúžia na zaistenie vypracovania a predloženia znaleckého posudku v súdom určených lehotách. Ústavný súd v nadväznosti na uvedené skutočnosti poukaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odstránenie protiprávneho stavu, dostatočný časový priestor na prijatie opatrení pre účely nápravy, orgán štátnej správy, sťažností na postup súdu
Právna veta: Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre viackrát poukázal aj na to, že ak orgán štátnej správy súdov uzná sťažnosť na prieťahy v konaní za dôvodnú, nemusí to viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy (§ 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde) na ďalšie konanie, pretože ústavný súd, pridržiavajúc sa doterajšej judikatúry, považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu časový priestor na prijatie opatrení s cieľom nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou alebo neefektívnou činnosťou (IV. ÚS 78/07, IV. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neprimerane dlhý čas konania, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, postup samotného súdu , správanie účastníka súdneho konania, právna a faktická zložitosť veci, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka súdneho konania a postup samotného súdu. Za súčasť prvého kritéria sa považuje aj povaha prerokúvanej veci. Predmetom konania pred okresným súdom je rozhodovanie o návrhu navrhovateľa (sťažovateľa) ako sudcu Okresného súdu Žilina o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezákonné rozhodnutie, princíp proporcionality, právo na náhradu škody voči štátu, zákonná úprava
Právna veta: Platnú zákonnú úpravu (§ 6 ods. 1 zák. č. 514/2003 Z. z.) namietanú navrhovateľkou nemožno vnímať ako reštriktívnu, nakoľko podľa jej názoru nie je v súlade s princípom proporcionality, a teda odporuje čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 Ústavy SR. Práva priznané Ústavou SR sú podrobnejšie upravené v jednotlivých zákonoch (a následne prípadne ešte v právnych predpisoch nižšej právnej sily), v danom prípade v zákone č. 514/2003 Z. z., ktorý len podrobnejšie stanovuje podmienky, za akých zodpovednosť spôsobená nesprávnym úradným postupom alebo vydaním nezákonného rozhodnutia vzniká, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, námietka zaujatosti sudcov, pochybnosť o nezaujatosti sudcov, delegácia veci, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: Vec musí (nutná delegácia) alebo môže (vhodná delegácia) byť odňatá príslušnému súdu a prikázaná na ďalšie konanie a rozhodovanie inému súdu tohto istého stupňa, avšak v prípade nutnej delegácie, ktorej sa domáhala aj sťažovateľka, tu musí byť splnená explicitná zákonná podmienka, a to, že príslušný súd nemôže vo veci konať, pretože jeho sudcovia sú vylúčení podľa § 14 OSP, t. j. ak je tu pochybnosť o nezaujatosti sudcov príslušného súdu. Pochybnosť o nezaujatosti sudcu môže byť uplatnená buď účastníkmi konania (§ 15a OSP), alebo samotným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna kvalifikácia skutkového stavu veci, normy o náhrade škody, zmluvná povinnosť, zásada iura novit curia, možnosť súdu prekročiť návrhy účastníkov
Právna veta: Sťažovateľka v sťažnosti všeobecným súdom vytýka, že sa nezaoberali skutočnosťou, či kupujúci (ne)porušil zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu priamo zo zmluvy o vzájomnej spolupráci (bod 3.3) zaviazať sa vykonať dohodnutým spôsobom platbu za svojho odberateľa, čím jej spôsobil škodu v hodnote istiny, t. j. že vo veci konajúce súdy neposúdili jej nárok vyplývajúci zo skutkových tvrdení v žalobe o peňažné plnenie po právnej stránke aj podľa noriem o náhrade škody. Zásada iura novit curia predstavuje povinnosť všeobecného súdu poskytnúť právnu kvalifikáciu skutkového stav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prepustenie na základe záruky, osoba pozbavená osobnej slobody, možnosť žiadať o prepustenie na slobodu, vzatie do vyšetrovacej väzby
Právna veta: Z doterajšej judikatúry ESĽP k druhej vete čl. 5 ods. 3 dohovoru, ktorá sa vytvárala postupne, tiež vyplýva, že prepustenie na základe záruky je len možnosťou, a nie oprávnením osoby pozbavenej osobnej slobody. Pri posudzovaní jej opodstatnenosti má záruka prednosť pred pokračovaním väzby. Uplatňuje sa nielen v prípade takzvanej útekovej väzby, ako by tomu nasvedčovala formulácia účelu tejto záruky (zabezpečenie prítomnosti na pojednávaní), ale možno ňou nahradiť aj väzbu realizovanú na základe iných dôvodov. V rozpore s dohovorom by bolo, ak by vnútro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podstatný význam pre vec, odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky, právo na súdnu ochranu, riadne odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: efektívna ochrana práv a záujmov klienta, podmienka obligatórneho právneho zastúpenia, zákonné požiadavky sťažnosti, odmietnutie sťažnosti, prieťahy v konaní, ústavná sťažnosť
Právna veta: Návrh na začatie konania pred ústavným súdom musí spĺňať všeobecné náležitosti podľa § 20 a § 50 zákona o ústavnom súde. Ústavný súd konštatuje, že sťažnosť v predloženej podobe, pokiaľ ide o znenie jej petitu (návrhu na rozhodnutie), ktorý je východiskom pre rozhodnutie ústavného súdu, uvedené zákonné požiadavky nespĺňa. V petite sťažnosti sú síce označené články ústavy a dohovoru, ktoré mali byť postupom okresného súdu v namietanom konaní porušené, avšak bez špecifikácie jednotlivých aspektov označeného základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, teda nie je zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepusteniez výkonu trestu odňatia slobody, predbežné prerokovanie sťažnosti, viesť riadny život, osobné a charakterové vlastnosti odsúdenej osoby, postoj k spoločenskému poriadku, dobré mravy, polepšenie odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody
Právna veta: Sťažovateľ namieta porušenie svojich základných práv napadnutým uznesením okresného súdu. Zo sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ využil svoje právo podať proti napadnutému uzneseniu okresného súdu sťažnosť, o ktorej bol oprávnený a aj povinný rozhodnúť krajský súd. Právomoc krajského súdu rozhodnúť o odvolaní sťažovateľa v danom prípade vylučuje právomoc ústavného súdu. Vzhľadom na túto skutočnosť ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosť v časti namietaného porušenia sťažovateľových základných práv podľa čl. 17 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponižujúce zobchádzanie, absencia prideľovania práce počas pracovnej doby, skončiť pracovný pomer výpoveďou, organizačné zmeny u zamestnávteľa, rozpor s dobrými mravmi, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, výpoveď daná zamestnávateľom, pracovný pomer, pracovná zmluva, výpoveď daná zamestnancom
Právna veta: Európska sociálna charta neobsahuje priamo aplikovateľné subjektívne práva fyzických osôb, ale obsahuje právne normy, ktoré majú charakter všeobecných princípov spoločných členským štátom Rady Európy v oblasti sociálnej politiky a ktoré sú povinné zmluvné štáty inkorporovať do svojho právneho poriadku a orgány aplikácie práva v týchto štátoch sú povinné tieto princípy zohľadňovať pri aplikácii príslušných vnútroštátnych normatívnych právnych aktov. Status zamestnanca s pravidelne vyplácanou mzdou, hoc pri absencii prideľovania práce počas pracovnej doby, nemožno hodnotiť ani ako objektívny „p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekonať bez vážneho dôvodu, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odstránenie právnej neistoty, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: Ústavný súd v súvislosti s argumentáciou sťažovateľa obsiahnutou v sťažnosti považuje za potrebné pripomenúť podstatu a účel konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorú možno vyvodiť predovšetkým z § 250t ods. 1 prvej vety OSP a spočíva v možnosti účastníkov konania pred orgánom verejnej moci domáhať sa prostredníctvom žaloby odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorý vo veci nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. Odstránením nečinnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: plná tarifná odmena, kvalita právnych služieb, doslovné znenie ustanovení o tarife, nárok na zľavu z ceny, tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, tarifná odmena advokáta, oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky, právo na primeranú zľavu
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba predovšetkým uviesť, že nemôžu byť pochybnosti o tom, že v zastupovanej veci žalovaná ako sťažovateľova klientka uplatňovala v zásade taký nárok, ktorého hodnota bola vyjadriteľná v peniazoch, a to bez nepomerných ťažkostí. Preto pri doslovnom výklade ustanovenia § 10 ods. 2 a § 11 ods. 1 tarify možno sťažovateľov právny názor považovať za správny. Zároveň za nespornú skutočnosť treba považovať aj to, že sťažovateľ pri zastupovaní žalovanej v rámci ním skoncipovanej žaloby (v ktorej ako žalobcovia vystupovali aj ďalšie subjekty tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , nadmerná zaťaženosť sudcu, nedostatočné personálne obsadenie súdu, systémové nedostatky v oblasti výkonu spravodlivosti, súdy ako garantov spravodlivosti
Právna veta: Na „nadmernú zaťaženosť súdneho oddelenia zákonnej sudkyne“ a na „zmenu zákonných sudcov“, na ktoré v danej veci poukázala predsedníčka okresného súdu, ako aj zákonná sudkyňa, nebolo možné prihliadať. Ústavný súd už v podobných súvislostiach viackrát vyslovil (pozri napr. I. ÚS 23/03 a v ňom cit. predchádzajúcu judikatúru ústavného súdu), že nedostatočné personálne obsadenie súdu a nadmerné množstvo vecí, v ktorých sa musí zabezpečiť súdne konanie, by mohlo len dočasne ospravedlniť vzniknuté prieťahy, a to len v tom prípade, ak sa na ten účel prijali v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: procesné pochybenia, predĺženie trvania väzby, formálne pochybenie, právo na obhajobu v trestnom konaní, právo na osobnú slobodu
Právna veta: Ústavný súd totiž zistil, že obsah argumentácie obhajcu sťažovateľa, ktorú prezentoval v konaní pred okresným súdom (pozri zápisnicu o výsluchu) a v odôvodnení sťažnosti adresovanej krajskému súdu, je v podstate identický a smeroval (len) k tvrdenému neprípustnému zásahu do obhajobných práv sťažovateľa. Príslušná sťažnostná argumentácia sťažovateľa teda nepredstavovala pre krajský súd nové, dosiaľ neznáme skutočnosti, keďže v nej uvedené dôvody boli obsahom prednesu obhajcu sťažovateľa počas výsluchu sťažovateľa konaného pred okresným súdom 11. septembra 2014. V súvislosti s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: osobitná úprava pre konkurz a reštrukturalizáciu, podnikateľská činnosť, Konanie podnikateľa, spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov združenia, záväzky z činnosti združenia, odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka, reštrukturalizačný posudok, občianske združenie, vylúčený z reštrukturalizácie, vykonávať podnikateľskú činnosť
Právna veta: Ústavný súd zistil, že okresný súd pred samotným skúmaním reštrukturalizačného posudku, aj na základe podnetu JUDr. N. zvažoval, či možno povoliť reštrukturalizáciu občianskeho združenia. Argumentáciou uvedenou v odôvodnení uznesenia okresný súd dospel k záveru, že „Je faktom, že dlžník ako občianske združenie nie je zapísané v Obchodnom registri ani v Živnostenskom registri. Uvedené však nie je podmienkou na to, aby súd mohol reštrukturalizáciu dlžníka povoliť. V zmysle § 109 ods. 3 písm. a) ZKR musí dlžník vykonávať podnikateľskú činnosť. Z reštrukturalizačnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zabezpečiť vstup na pozemok, omyl v osobe účastníka konania, prenajaté parkovacie miesto, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti prenajímateľa, vlastnícke právo podľa § 123 OZ
Právna veta: Spoločnosť užívala ako nájomca prenajaté parkovacie miesta, pričom podľa § 33 ods. 3 zákona o tepelnej energetike porušenú povinnosť má iba vlastník alebo správca nehnuteľnosti, a nie nájomca tak, ako to bolo v tomto prípade. Motorové vozidlo je vo vlastníctve spoločnosti ako nájomcu a ním bolo odstavené na mieste. Spoločnosť nikto nevyzval na preparkovanie auta na ten účel, aby bolo možné na nehnuteľnosť vstúpiť. Až následne preparkovanie motorového vozidla zabezpečil sťažovateľ, keď bol na to vyzvaný. Sťažovateľ je preto presvedčený, že on ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: korešpondenčná adresa, zdržiavať sa v mieste doručenia, dôležité písomnosti, opakované doručenie
Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 a 2 Správneho poriadku sa dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrúbená pokuta, skutočný obsah právneho úkonu, uloženie sankcie daňovému subjektu, dodatočné daňové priznanie, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Základným predpokladom uloženia sankcie daňovému subjektu je okrem iného naplnenie znakov protiprávneho konania konaním/nekonaním daňovým subjektom, tzn. porušenie povinnosti špecifikovanej v zákone, ako aj porušenie zákona daňovým subjektom čo aj z nedbanlivosti. Súd konštatuje, že medzi účastníkmi... nebolo sporné ani to, že žalovaný postupoval podľa ustanovenia § 2 ods. 6 zákona o správe daní („Pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre urče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavne konformný spôsob, odňatie možnosti konať pred súdom, procesné právo účastníka konania, fakultatívne prerušenie konania
Právna veta: Ústavný súd sa stotožňuje s právnym názorom najvyššieho súdu týkajúcim sa povahy rozhodnutia o prerušení konania a názorom, ktorý v tejto súvislosti vyvodil pre odňatie možnosti konať pred súdom takýmto rozhodnutím. Ak ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c) OSP nezakladá procesné právo účastníka konania na vyhovenie takémuto návrhu, potom jeho zamietnutím bez ďalšieho nemôže dôjsť k odňatiu možnosti pred súdom konať. Na tomto základe ústavný súd dospel k záveru, že právny názor, na ktorom je založené namietané uznesenie najvyššieho súdu, je z ústavného hľadiska akceptovate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania v zmysle TP, odcudzujúci rozsudok, fikcia neodsúdenia, právoplatné odcudzujúce rozhodnutie
Právna veta: Na rozdiel od prezentovaného právneho záveru najvyššieho súdu je ústavný súd toho názoru, že z hľadiska prípustnosti podania dovolania je bez významu, či sa v dôsledku zahladenia odsúdenia hľadí na osobu odsúdeného ako na osobu, ktorá odsúdená nebola, keďže z hľadiska prípustnosti podania dovolania je rozhodujúce to, či existuje odsudzujúce rozhodnutie a či toto odsudzujúce rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Tomuto záveru plne korešponduje aj znenie citovaného ustanovenia § 165 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého odsudzujúcim rozsudkom je rozs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehoty v daňovom konaní, daňový subjekt , daňová kontrola, platobný výmer, poskytnúť potrebnú súčinnosť
Právna veta: Ústavný súd sa stotožňuje so závermi najvyššieho súdu (podporenými poukazom na rozhodovaciu prax), v zmysle ktorých na proces určenia dane podľa pomôcok sa lehoty podľa § 30a ods. 7 zákona o správe daní a poplatkov nevzťahujú, pričom pre prípad, kedy daňový subjekt v rámci výkonu daňovej kontroly neposkytol správcovi dane potrebnú súčinnosť, vyplývajú pre neho dôsledky podľa § 15 ods. 2 v spojení s § 29 ods. 6 zákona o správe daní a poplatkov, ako aj s názorom, že sťažovateľovi nič nebránilo, aby pred určením dane podľa pomôco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: obnova konania v daňovom konaní, podmienky obnovy konania , prelomenie účinkov právoplatnosti rozhodnutia, rovina právneho posúdenia, zákonnosť daňovej kontroly, správca dane, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, daňová kontrola
Právna veta: Zmyslom a účelom inštitútu obnovy konania podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona o správe daní a poplatkov je umožnenie prelomenia účinkov právoplatnosti rozhodnutia v prípadoch, ak existovali v čase rozhodovania v pôvodnom konaní skutočnosti a dôkazy, ktoré sa v konaní nemohli uplatniť bez zavinenia účastníka (a súčasne, ak by boli uplatnené mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia). Podľa názoru ústavného súdu ústavne konformnému výkladu tohto ustanovenia v daňovom konaní zodpovedá taký jeho výklad, pokiaľ ide „o skutočnosti“ a „dôkazy“, ktorý uvažuje o s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúspešná dražba, exekučné konanie, súdny exekútor, opakovaná dražba, dražba pri exekúcií predajom nehnuteľnosti, exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti
Právna veta: Podľa § 145 ods. 1 Exekučného poriadku ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, exekútor nepokračuje v konaní. V konaní možno pokračovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade môže so súhlasom súdu tvoriť nižšia cena, ako je cena určená znaleckým posudkom, nie však nižšia ako polovica najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2. K žiadosti o udelenie súhlasu súdu s dražbou podľa predchádzajúcej vety pripojí exekútor aj záznam o doterajšom priebehu dražby. Vzhľadom k tomu že o predmet draž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vyplatenie dávok z nemocenského poistenia, sociálna poisťovňa, sociálna poisťovňa je povinná prevziať rozhodovanie a vyplácanie dávok nemocenského poistenia
Právna veta: Vo vzťahu k nároku sťažovateľky na vyplatenie dávok z nemocenského poistenia ústavný súd navyše dodáva, že tento nárok bolo potrebné uplatniť v Sociálnej poisťovni, ktorá v zmysle § 287 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“) poskytuje od 1. januára 2004 zo systému sociálneho poistenia okrem iného aj dávky nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materské). Podľa § 287 zákona o sociálnom poistení bola Sociálna poisťovňa povinná prevziať rozhodovanie a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bez participácie advokáta, združenie založené a špecializované pre ochranu spotrebiteľských práv, rozhodovanie o trovách, vedľajší účastník konania
Právna veta: Ústavný súd považuje rozhodovanie všeobecného súdu o trovách konania za integrálnu súčasť občianskeho súdneho procesu, ktoré rozhodovanie je zásadne výsadou všeobecných súdov. V rámci tohto rozhodovania ide vždy o aplikáciu jednoduchého práva, takže ústavný súd rozhodnutia o trovách konania podrobnejšie preskúmava iba celkom výnimočne, a to v prípadoch, ak sa samotné rozhodnutie všeobecného súdu vyznačuje takým excesom z požiadaviek kladených na spravodlivý proces alebo ide o tak extrémne vybočenie z princípu spravodlivosti, že je spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: predlžovanie napadnutého konania, postup sťažovateľky, nesplnenie poplatkovej povinnosti, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Postup sťažovateľky v napadnutom konaní, najmä však nesplnenie poplatkovej povinnosti pri podaní odvolania, ako aj podanie odvolania proti uzneseniu okresného súdu o vyrubení poplatku za odvolanie, doručenie nejasného podania, v dôsledku ktorého krajský súd hodnotiac ho podľa obsahu dospel k záveru, že ide o späťvzatie odvolania a odvolacie konanie z tohto dôvodu zastavil, v kontexte ďalšieho využitia opravného prostriedku dovolania podaného sťažovateľkou proti uzneseniu krajského súdu o zastavení konania a následná žiadosť adresovaná okresnému súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: efektívny postup znalca, súdny znalec, odstrániť stav právnej neistoty, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , poriadkové opatrenie
Právna veta: Všeobecný súd vzhľadom na jeho povinnosť organizovať procesný postup v súdnom konaní tak, aby čo najskôr odstránil ten stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa naň osoba obrátila so žiadosťou o rozhodnutie, zodpovedá za adekvátne a účelné využitie procesných prostriedkov, ktoré mu na tento účel zveruje (vrátane poriadkových opatrení v zmysle § 53 OSP), aj vo vzťahu k súdnemu znalcovi. Všeobecný súd v rozsahu svojej právomoci nesie zodpovednosť aj za zabezpečenie efektívneho postupu znalca pri vypracovaní znaleckého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, styk rodiča s dieťaťom, dohoda rodičov o styku s maloletým dieťaťom, formy vyživovacej povinnosti, miera schopnosti povinného rodiča plniť si vyživovaciu povinnosť
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodiča je jeho zákonnou povinnosťou a túto je povinný rodič si plniť do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (62 ods. 1 Zák. o rodine). Každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa, vyživovacia povinnosť má niekoľko foriem, môže byť plnená formou osobnej starostlivosti alebo tiež čiastočne starostlivosťou o domácnosť podľa § 62 ods. 4 Zák. o rodine, druhou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení, napr. bývania alebo stravovania, treť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz, zásada voľného hodnotenia dôkazov , poznatok vyplývajúci prima facie z konkrétneho jednotlivého dôkazu
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd uvádza, že znalecký posudok je iba jedným z dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom konaní, pričom vo všeobecnosti jeho dôkazná hodnota je rovnaká ako dôkazná hodnota iných dôkazných prostriedkov. V občianskom súdnom konaní sa uplatňuje zásada voľného hodnotenia dôkazov, ktorá konajúcemu súdu ukladá hodnotiť poznatky získané z vykonaného dôkazného prostriedku samostatne, ale i vo vzájomnej súvislosti s poznatkami získanými z iných vykonaných d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníctva, pojem škoda, smrť poručiteľa, ušlý zisk na nájomnom, oprávnený hospodáriť s predmetom dedičstva
Právna veta: Pre právny záver o vzniku škody (spočívajúcej v ušlom zisku na nájomnom) nie je nevyhnutné, aby bol zistený konkrétny nájomca, ktorý by zmluvu uzatvoril, resp. aby zo strany poškodeného bolo preukazované, či vyvíjal činnosť smerujúcu k prenájmu bytu, ale rozhodujúcim je, či pri tzv. pravidelnom behu veci poškodený mohol takúto nájomnú zmluvu uzatvoriť. Súd prvého stupňa správne v napadnutom rozhodnutí uviedol, že je nepochybné, že v období od smrti poručiteľa až do vyporiadania dedičstva právoplatným rozhodnutím súdu sú dedičia považovaní za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb, odstraňovanie prípadných nedostatkov predloženej plnej moci, ústavný súd nevyzýva advokáta, povinnosť advokáta postupovať s odbornou starostlivosťou
Právna veta: Je potrebné poznamenať, že ani ústavný súd podľa svojej ustálenej praxe nevyzýva (nie je povinný vyzvať) advokáta (ako osobu práva znalú) na odstraňovanie prípadných nedostatkov predloženej plnej moci, resp. doplnenie podania. V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje aj na povinnosť advokáta uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej „advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaujatosť v predmetnej trestnej veci, kritérium účelnosti vykonaného úkonu, rozhodovanie o trovách, nárok obhajcu na odmenu
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že rozhodovanie o trovách konania pred všeobecnými súdmi je zásadne výsadou týchto súdov, pri ktorom sa prejavujú atribúty ich nezávislého súdneho rozhodovania. Ústavný súd preto iba celkom výnimočne podrobnejšie preskúmava rozhodnutia všeobecných súdov o trovách konania. Problematika náhrady trov konania by mohla dosiahnuť ústavnoprávny rozmer len v prípade extrémneho vybočenia z pravidiel upravujúcich toto konanie, k čomu by mohlo dôjsť najmä na základe takej interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení zákona, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vzťah sudcu k účastníkom konania, manželka sudcu, nestrannosť sudcu , vylúčenie sudcu
Právna veta: Pokiaľ ide o vzťah sudcu k účastníkom konania alebo ich zástupcom, je potrebné uviesť, že takýto dôvod v oznámení sudcu nie je uvedený, resp. sa netýka manželky sudcu, ktorá je prokurátorkou krajskej prokuratúry, pretože ani ona, ani Krajská prokuratúra v Košiciach nie sú účastníkmi konania pred ústavným súdom v tejto veci. Ústavný súd obdobne nezistil ani objektívne dôvody vylúčenia sudcu spočívajúce v jeho vzťahu k veci. Poznámka sudcu o jeho neformálnej diskusii s manželkou „o niektorých odborných otázkach súvisiacich s vecou sťažovateľa“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dosponovať s podozrením krátenia dane, právo správcu dane zisťovať a preverovať základ dane alebo iné skutočnosti pre správne určenie dane, správca dane, daňová kontrola, daňový subjekt, povinnosť zo zákona informovať daňový subjekt
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok); daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Súd sa plne stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že správca dane nemá povinnosť zo zákona informovať daňový subjekt, prečo bude vykonávať daňovú kontrolu. Tvrdenie žalobcu v žalobe, že daňová kontrola s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstrániteľná podmienka v správnom konaní, pevné zviazanie geometrického plánu s kúpnou zmluvou, geometrický plán, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: V zmluvách, ktorých určenia neplatnosti sa navrhovateľka v konaní domáhala, sú jednotlivé nehnuteľnosti špecifikované konkrétne, a je v nich konštatované, že bol vypracovaný geometrický plán, tak nehnuteľnosti sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a preto samotné nepredloženie geometrického plánu a jeho pevné nezviazanie s kúpnou zmluvou nespôsobí neplatnosť samotnej kúpnej zmluvy pre nezrozumiteľnosť, respektíve pre neurčitosť, keďže absencia pevne zviazaného geometrického plánu predstavuje odstrániteľnú podmienku v správnom konaní a súd n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, právo na spravodlivý súdny proces, adhézne konanie, odvolanie poškodeného pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, rozhodovanie o vine a treste obžalovaného
Právna veta: V rámci základného trestno­procesného vzťahu existujúceho vo fáze súdneho konania je jednou zo strán obžalovaný so svojím právom na spravodlivé preskúmanie a rozhodnutie o oprávnenosti jeho trestného obvinenia a druhou stranou tohto vzťahu, ktorá uplatňuje trestné obvinenie, je prokurátor zastupujúci štát. V uvedenom základnom trestno­procesnom vzťahu, v ktorom sa rozhoduje otázka viny a trestu, má síce poškodený právo aktívne vystupovať pri zisťovaní skutkového stavu veci, nemá však postavenie strany oprávnenej uplatňovať trestné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu, návrh na začatie konania podľa zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, inštitút povinného právneho zastúpenia, doručiť napadnuté rozhodnutie
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka prostredníctvom kvalifikovanej právnej zástupkyne, ktorá ju zastupuje v konaní pred ústavným súdom, ústavnému súdu s návrhom nedoručila napadnuté rozhodnutie okresného súdu, proti ktorému sťažnosť smeruje. V súvislosti s uvedeným nedostatkom ústavný súd pripomína, že tento nie je povinný odstraňovať z úradnej povinnosti. Na taký postup slúži inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom a publikovaná judikatúra, z ktorej jednoznačne vyplýva, ako ústavný súd posudzuje nedostatok zákonom predpísaných náležitostí podan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predpoklady musia byť splnené súčasne, mimoriadne zníženie trestu, asperačná zásada, právny zástupca, úhrnný trest a spoločný trest
Právna veta: Ústavný súd môže ustanoviť fyzickej osobe alebo právnickej osobe právneho zástupcu (t. j. advokáta), ak taká osoba o to požiada, ak to odôvodňujú jej pomery a nejde o zrejmé bezúspešné uplatňovanie nároku na ochranu ústavnosti. Tieto tri predpoklady na ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom musia byť splnené súčasne. Ak hoci len jeden z týchto predpokladov nie je splnený, nemožno žiadosti o ustanovenie právneho zástupcu vyhovieť. Aj keď sťažovateľom deklarované osobné, majetkové a zárobkové pomery na účely ustanovenia právneho zástu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vylúčiť právomoc ústavného súdu, dôvody procesnej ekonómie, petit nenaformulovala dostatočne jasne a určito, ústavný súd môže odmietnuť návrh
Právna veta: Sťažovateľka sa sťažnosťou domáha vyslovenia porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom okresného súdu, pričom petit svojej sťažnosti nenaformulovala dostatočne jasne a určito, pretože v bode 1 petitu sťažnosti žiada vysloviť porušenie označených práv „postupom Okresného súdu Veľký Krtíš“ bez toho, aby výslovne uviedla, o ktoré konania ide, v bode 2 petitu ďalej žiada, aby ústavný súd okresnému súdu prikázal, „aby na základe týchto podaní pokračoval v konaniach (príloha menný zoznam konaní tejto sťažnosti)“, pričom formulácia „n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie trvania väzby, výnimočné okolnosti prípadu, obzvlášť závažný zločin, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., prostriedky nahradzujúce väzbu, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
Právna veta: Podľa § 80 ods. 2 veta tretia Tr. poriadku ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, možno záruku alebo sľub prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Podľa ustálenej súdnej praxe sa výnimočné okolnosti prípadu posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. V danom prípade však neboli zistené žiadne mimoriadne okolnosti prípadu, na ktoré by sa dalo prihliadnuť. Okresný súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia existenciou mimoriadnych okolností vôbec nezaoberal a ani ich nek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zúžení BSM, retroaktívne právne účinky, bezpodielové spoluvlastníctvo, rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva
Právna veta: Zo znenia § 143a OZ podľa názoru krajského súdu vyplýva, že dohoda manželov podľa § 143a OZ môže upravovať len režim nadobúdania vecí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale sama osebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu v osobe vlastníka. Zdôraznil, že takejto dohode nemožno priznať retroaktívne právne účinky s ohľadom na princíp právnej stability a istoty v právnom štáte, ako aj s ohľadom na požiadavku istoty tretích osôb, pretože vyňatím z BSM sa majetok stáva predmetom voľnej dispozície ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zjavne neopodstatnená sťažnosť , právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, domáhať sa preskúmania vo veci vydaných skorších rozhodnutí, príčinná súvislosť medzi namietaným porušením označených základných práv a napadnutým uznesením
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že podaním žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu podľa § 79 ods. 3 Trestného poriadku, rozhodnutím všeobecných súdov o tejto žiadosti a následným podaním sťažnosti ústavnému súdu podľa čl. 127 ods. 1 ústavy sa nemožno domáhať preskúmania vo veci vydaných skorších rozhodnutí, ktoré však s aktuálnou vecou nesúvisia. Pokiaľ v danej veci krajský súd uznesením č. k. 1 Tos 37/2014­6891 z 25. marca 2014 rozhodol o tom, že sťažnosť sťažovateľa proti uzneseniu okresného súdu z 5. marca 2014 zamietol, urobil tak na základe záverov vyplývajúcich z právoplatný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pripraviť sa o možnosť realizovať svoje procesné práva, požiadať z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania, odňatá možnosť konať pred súdom, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka
Právna veta: Pokiaľ navrhovateľka poukazuje na ust. § 101 ods. 2 O. s. p. a na to, že súd nepostupoval správne, keď vykonal pojednávanie bez prítomnosti navrhovateľky, odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa postupoval správne, keď nepristúpil na rôzne konštrukcie navrhovateľky, ktoré iba sťažujú priebeh konania a postup súdu v ňom. Ustanovenie § 101 ods. 2 O. s. p. predpokladá pre prejednanie v neprítomnosti takého účastníka skutočnosť, že sa účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie. Navrhovateľka v danom prípade nepožiadal o odročenie z dôležitého dôvodu. Z náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, trestný čin podvodu v zmysle TZ, cudzia vec alebo iná majetková hodnota, faktická moc nad vecou, vyvolanie omylu alebo zamlčanie podstatných skutočností
Právna veta: Cudzia vec alebo iná majetková hodnota je zverená páchateľovi v prípade, ak je mu odovzdaná do faktickej moci spravidla s tým, aby s vecou alebo inou majetkovou hodnotou nakladal určitým spôsobom. Páchateľ si prisvojí cudziu vec alebo inú majetkovú hodnotu, ktorá mu bola zverená, ak s vecou alebo inou majetkovou hodnotou naloží v rozpore s účelom, ku ktorému mu bola cudzia vec alebo iná majetková hodnota daná do opatrovania alebo do dispozície, a to spôsobom, ktorý marí základný účel zverenia. Prisvojením je teda aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka právoplatne rozhodnutej veci, nová žaloba s identickým predmetom konania , nové rozhodnutie o veci
Právna veta: Na margo uvedeného ústavný súd podotýka, že je neprípustné a v rozpore s princípom právnej istoty, aby sa pomimo riadneho zákonného inštančného postupu prieskumu súdnych rozhodnutí, v konaní neúspešný účastník domáhal zjednania nápravy či už svojich vlastných pochybení (napr. že v konaní, či už nevedomky neuviedol alebo opomenul uviesť argumenty, ktoré mu v tom čase boli alebo mohli byť známe) alebo pochybení konajúceho súdu (napr. chyby vo vyhotovení rozhodnutia), a to podaním novej žaloby s identickým p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nečinnosť orgánu verejnej správy, princíp subsidiarity čl. 127 ods. 1 Ústava SR, ústavná sťažnosť, všetky možné právne prostriedky nápravy, odmietnuť sťažnosť pre nedostatok právomoci
Právna veta: Vo veci sťažovateliek je daná právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve rozhodovať o nečinnosti orgánu verejnej správy, akým je aj pozemkový úrad. Túto právomoc správneho súdnictva nemožno nahradiť konaním pred ústavným súdom. Ústavný súd konštatuje, že z obsahu sťažnosti a k nej pripojených príloh nevyplýva, že sťažovateľky využili všetky možné právne prostriedky nápravy tak, ako to tvrdili, a nedomáhali sa odstránenia nimi tvrdeného protiprávneho stavu podaním žaloby správnemu súdu podľa § 250t ods. 1 OSP. Princíp subsidiarity právomoci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o licenciu obsahuje, udeľovanie licencie, rozhodnutie správneho orgánu , správna úvaha, svojvoľná úvaha správneho orgánu
Právna veta: V konaní o udelenie licencie na vysielanie podľa zákona o vysielaní a retransmisii, je nevyhnutné rozlišovať dve štádiá, ktoré sa odlišujú mierou možného súdneho prieskumu a to, skúmanie splnenia podmienok žiadosti na udelenie licencie, pričom prieskum splnenia podmienok stanovených zákonom patrí do preskúmavacej právomoci súdu a výber jedného zo žiadateľov licencie. Z rozhodnutia správneho orgánu vyplýva, že všetci účastníci s výnimkou účastníka Rádio VIVA, a.s. splnili podmienky na to, aby sa mohli uchádzať o udelenie licencie. Na základe uvedeného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: klasifikácia a označenie programov, uložiť pokutu vysielateľovi, grafický symbol jednotného systému označovania, televízna programová služba, ochrana maloletých
Právna veta: V posudzovanej veci bolo potrebné postupom podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku preskúmať zákonnosť postupu a zákonnosť napadnutého rozhodnutia odporkyne, ktorým rozhodla, že navrhovateľka porušila povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 17.11.2012 o cca 21:08 hod., 22:09 hod., 23:11 hod. odvysielala upútavku na program Česko Slovensko má talent, ktorú neoznačila grafickým symbolom jednotného systému označovania (JSO), čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh na začatie konania podľa zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, odmietnutie sťažnosti, vady medzi textom sťažnosti a petitom, skoršie podrobné poučenie
Právna veta: Vychádzajúc z obsahu sťažovateľovej sťažnosti, ústavný súd konštatuje, že táto sťažnosť napriek tomu, že je sťažovateľ zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom – advokátom, nespĺňa náležitosti kvalifikovaného návrhu na začatie konania pred ústavným súdom ustanovené v § 20 ods. 1 a 3 a § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde a vykazuje najmä zásadné vady medzi textom samotnej sťažnosti (odôvodnením) a navrhovaným petitom, ktorý je oddelený od ostatnej časti sťažnosti. Formulácia návrhu na rozhodnutie vo veci samej vôbec nevychádza z dôvodov sťažnosti a obsahuje zjavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: inštitút vylúčenia sudcu, námietka zaujatosti sudcu, subjektívna stránka nestrannosti sudcu , právo na nestranný súd, právo na súdnu ochranu, objektívna stránka nestrannosti zákonného sudcu
Právna veta: Charakter a intenzita vzťahov medzi právnym zástupcom vedľajšieho účastníka a zákonnou sudkyňou ako bývalými manželmi môžu za určitých okolností vyvolať objektívne dôvody na vyslovenie jej zaujatosti, a preto je žiaduce, aby príslušný všeobecný súd na účely overenia relevantných skutočností vykonal primerané dokazovanie. Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované najmä prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania predmetnej veci pre zaujatosť. Z uvedenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: predĺženie stavu právnej neistoty, procesný prostriedok, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , odročenie nariadeného pojednávania
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľke nie je možné a priori vytýkať, že v priebehu konania žiadala o odročenie nariadených pojednávaní pre skutočnosti, ktoré nastali na jej strane, resp. na strane jej právneho zástupcu, pretože uplatňovanie tohto procesného prostriedku slúži predovšetkým na ochranu práv účastníka konania, ktoré mu vyplývajú z právneho poriadku. Na druhej strane však v zásade nemožno prijať záver, podľa ktorého ak vec prejednávajúci súd takému procesnému návrhu vyhovie, bude eo ipso zodpovedný za prieťah/predĺženie stavu právnej neistoty, ktorý týmto postupo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: účastníci konania o dedičstvo, ústavná sťažnosť, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odstránenie stavu právnej neistoty účastníka konania, rozhodnutie štátneho orgánu
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v čase podania sťažnosti sťažovateľ nespĺňal podmienky ani jedného prípadu, kedy je veriteľ účastníkom dedičského konania podľa § 175b OSP. Článok 48 ods. 2 ústavy v spojení s čl. 127 ods. 1 ústavy poskytujú ochranu pred porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konaní pred súdom v zásade len jeho účastníkovi, pretože len vo vzťahu k nemu sa plní účel tohto základného práva, ktorým je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, petit sťažnosti, právomoc ústavného súdu na konanie
Právna veta: Sťažovateľka sa sťažnosťou domáha vyslovenia porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom okresného súdu, pričom petit svojej sťažnosti nenaformulovala dostatočne jasne a určito, pretože v bode 1 petitu sťažnosti žiada vysloviť porušenie označených práv „postupom Okresného súdu Veľký Krtíš“ bez toho, aby výslovne uviedla, o ktoré konania ide, v bode 2 petitu ďalej žiada, aby ústavný súd okresnému súdu prikázal, „aby na základe týchto podaní pokračoval v konaniach (príloha menný zoznam konaní tejto sťažnosti)“, pričom formulácia „n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu, sankčná náhrada trov konania, správanie účastníka konania, náhrada trov sporového konania
Právna veta: „... pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania, ktoré bolo zastavené, vychádza súd rozhodujúci o trovách zastaveného konania zo zásady zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Zmyslom využitia tejto zásady je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil. Pretože nárok na náhradu trov konania je nárokom vyplývajúcim nie z hmotného práva, ale z práva procesného, na to, či šlo o dôvodne podanú žalobu (zavinenie v zmysle § 146 ods. 2 O. s. p.) je nutné usudzovať z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: k prieťahom došlo výlučne postupom súdu, exekučné konanie, odstránenie právnej neistoty, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Napokon sa ústavný súd zaoberal postupom okresného súdu a konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný od 20. júna 2012 do 26. mája 2014 (23 mesiacov). Okresný súd teda takmer dva roky vo veci nevykonal žiadne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľka ako povinná počas napadnutého exekučného konania nachádza, čo je základným účelom práva zaručeného v článkoch ústavy a dohovoru (pozri napr. I. ÚS 41/02). K prieťahom pritom nedošlo v d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť advokáta postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, „vigilantibus iura scripta sunt“, t. j. bdelým patrí právo, úkony právnej služby, osoby znalé práva
Právna veta: Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát je povinný dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, ale aj prijatie sťažnosti na ďalšie kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určitosť právneho úkonu, neplatný právny úkon, interpretačné pravidlá, porušenie právnej normy
Právna veta: Určitosť právneho úkonu je zákonnou podmienkou jeho platnosti a je považovaná za náležitosť prejavu vôle. Právny úkon možno považovať za určitý vtedy, ak jeho obsah nie je vnútorne rozporný a súčasne je jeho predmet jasne určený. Vychádzajúc z princípu preferencie platnosti právneho úkonu pred jeho neplatnosťou súčasne platí, že aj v prípade určitých pochybností o určitosti obsahu či predmetu právneho úkonu bude tento neplatným len vtedy, ak tieto nedostatky nemožno preklenúť ani použitím interpretačných pravidiel ustanovených v § 35 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a § 266 ods. 1, 2 a 3 Obcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predpoklady prípustnosti mimoriadneho dovolania, mimoriadny opravný prostriedok, právo na spravodlivý súdny proces, vlastné pričinenie účastníkov konania, základné princípy právneho štátu
Právna veta: Je potrebné rešpektovať zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“, ktorá zdôrazňuje vlastné pričinenie účastníkov konania o ochranu svojich práv, keď požaduje, aby svoje procesné oprávnenia uplatňovali včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou, teda dôsledne sledovali svoje subjektívne práva a robili také kroky, v dôsledku ktorých by nedochádzalo k ich ohrozovaniu a poškodzovaniu. Ústavný súd ďalej konštatuje, že jedným zo základných princípov právneho štátu je princíp právnej istoty, ktorého zákonným naplnením v rámci civilného kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, prípustnosť dovolania proti uzneseniu , dovolanie , nevyčerpať všetky prostriedky, vecne rozdielne rozhodnutia
Právna veta: Z obsahu sťažnosti a po preverení ústavným súdom v spise okresného súdu bolo zistené, že sťažovateľ napriek tvrdeniam, že rozhodnutie krajského súdu je zmätočné a nepreskúmateľné, i jeho záverečnej časti argumentácie o tom, že krajský súd vyhodnocoval vykonané dôkazy ako v konaní o úpravu výchovy maloletých, a nie ako v konaní o návrat detí do krajiny obvyklého pobytu, ústavný súd zistil, že sťažovateľ nevyčerpal všetky prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv a slobôd v systéme všeobecných súdov účinne poskytuje, keďže nepo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo dotknutej osoby požiadať o ochranu svojich práv príslušné orgány prokuratúry, orgány prokuratúry, ďalší opakovaný podnet, bez zbztočných prieťahov
Právna veta: Podstatou sťažnosti sťažovateľa z obsahového a materiálneho hľadiska je námietka, že generálna prokuratúra je nečinná, resp. nekoná pri vybavovaní jeho ďalšieho opakovaného podnetu bez zbytočných prieťahov, keďže v ďalšom opakovanom podnete uviedol nové skutočnosti, čo zakladá jeho právo na vybavenie tohto ďalšieho opakovaného podnetu zo strany generálnej prokuratúry. Táto však do dňa podania sťažnosti sťažovateľovi neoznámila, ako ďalší opakovaný podnet vybavila. Súčasťou judikatúry ústavného súdu je právny názor, že právu dotknutej osoby požiadať o oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnuť sťažnosť z dôvodu jej neprípustnosti, účinný prostriedok nápravy., trestné konanie , zbytočné prieťahy v konaní, všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania
Právna veta: Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov v ustanovení § 55 ods. 3 zároveň zakotvuje inštitút sťažnosti pre nečinnosť, ktorou sa ktorákoľvek zo strán trestného konania môže domáhať, aby nadriadený súd určil primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu. Uvedenú sťažnosť na prieťahy je potrebné podľa judikatúry ústavného súdu považovať za účinný prostriedok nápravy, prostredníctvom ktorého sa sťažovateľ mohol účinne domáhať ochrany svojich práv, ktorých porušenie namietal, pred nadriadený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: verejné listiny, verejné listiny notára, vidimácia notárom, popretie pravosti alebo správnosti verejnej listiny, dôkazné bremeno pravosti alebo pravdivosti
Právna veta: Pri súkromnej listine tak, ako je to v tomto prípade, stačí popretie jej pravosti, alebo správnosti, druhým účastníkom, pričom dôkazné bremeno pravosti, alebo pravdivosti takejto listiny zaťažuje toho, kto takúto listinu predložil ako dôkaz. Na vykonanie tohto dôkazu je potrebné jej predloženie súdu. ... ak účastník poprie pravosť, alebo správnosť obsahu súkromnej listiny, potom platí, že na účastníka, ktorý takú listinu súdu predložil ako dôkaz, dopadá dôkazná povinnosť a dôkazné bremeno. Tento účastník tiež nesie procesné nepriaznivé dôsledky toho, že sa v konaní nepo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v obchodnom práve, príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, podmienky vzniku zodpovednosti
Právna veta: Ústavný súd dodáva, že podmienkou vzniku zodpovednostného právneho vzťahu medzi subjektom porušujúcim právnu povinnosť (záväzkovú alebo zákonnú) je okrem porušenia tejto povinnosti a vzniku škody aj príčinná súvislosť (kauzálny nexus) medzi konaním, resp. opomenutím a vzniknutou škodou. Uvedené je explicitne vyjadrené aj v normatívnom texte Obchodného zákonníka, ktorý uvádza, že kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane... (§ 373 Obchodného zákonníka). Predpokladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny,neúplný,nezrozumiteľný návrh na vykonanie exekúcie, možnosť exekútora požiadať o súčinnosť tretie osoby, zisťovanie majetku povinného, preukázanie poverenia na vykonávanie exekúcie
Právna veta: V súlade s § 40 Exekučného poriadku môže súdny exekútor vyzvať oprávneného, aby nesprávny, neúplný alebo nezrozumiteľný návrh opravil alebo doplnil. S prihliadnutím na § 39 ods. 1 Exekučného poriadku neúplným, nesprávnym alebo nezrozumiteľným návrhom na vykonanie exekúcie je návrh, z ktorého nie je zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, nie je podpísaný a datovaný, neobsahuje meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , nadriadený súd, nie každý zistený prieťah v súdnom konaní, ovplyvniť dĺžku súdneho konania
Právna veta: Aj keď bol okresný súd v posudzovanej veci nečinný viac ako 5 mesiacov, uvedená skutočnosť sama osebe nie je ešte relevantným dôvodom konštatovania zbytočných prieťahov v konaní pred okresným súdom, ak navyše od 21. januára 2015 sa spis nachádza na nadriadenom súde, ktorý rozhoduje o odvolaní odporcu. V zásade preto uvedené argumenty sťažovateľky nesignalizujú reálnu možnosť zbytočných prieťahov v konaní v takom rozsahu a intenzite, ktoré by si vyžadovali zásah ústavného súdu. Z jeho stabilizovanej judikatúry tiež vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, možnosť postupcu vymáhať postúpený nárok sám vo svojom mene na účet postupníka, vecná legitimácia na vymáhanie postúpenej pohľadávky, uplatnenie pohľadávky v konkurze
Právna veta: Právnou skutočnosťou, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práva alebo povinností účastníka konania je o.i. aj zmluva o postúpení pohľadávky podľa § 524 a nasl. Obč. zák. Ustanovenie § 530 ods. 1 Obč. zák. je vlastne výnimkou zo zásady, že pri zmene veriteľa následkom postúpenia pohľadávky stráca postupca oprávnenie vymáhať pohľadávku od dlžníka. Citované ustanovenie upravuje vecnú legitimáciu na vymáhanie postúpenej pohľadávky tak, že dáva postupcovi možnosť vymáhať pohľadávku (i keď už nie je jej vlastníkom) vo svojom mene a na účet postupníka; ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zmena spôsobu výkonu advokácie, stav právnej neistoty, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle zákona o sociálnom poistení, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba
Právna veta: V súvislosti so sťažnostnou argumentáciou sťažovateľa je ústavný súd nútený akceptovať jeho námietku, že judikatúra najvyššieho súdu, ako aj ústavného súdu vo vzťahu ku kľúčovému problému, ktorý nastoľuje vo svojej sťažnosti, t. j. k otázke, či zmena spôsobu výkonu advokácie z jej samostatného výkonu na výkon ako konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným má (alebo nemá) za následok zánik postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby na účely povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia, nie je jednotná, čo vyvoláva stav právnej neistoty, ktorý je ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: aplikovať retroaktívne, zmeniť spôsob výkonu trestu, doživotný trest odňatia slobody, nastúpiť do výkonu trestu, v čase spáchania skutku, časová pôsobnosť podľa zákona č. 140/1961 Zb., ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon trestu
Právna veta: Treba osobitne zdôrazniť, že v čase spáchania skutku, za ktorý bol sťažovateľ odsúdený, ako aj v čase, keď nastúpil do výkonu trestu, platný zákon žiadne obmedzenie týkajúce sa možnosti zmeniť spôsob výkonu doživotného trestu odňatia slobody neobsahoval. Bolo to tak do 17. decembra 1993, pretože od uvedeného dňa na základe nového ustanovenia § 9b ods. 1 starého zákona o výkone trestu už nebolo možné zmeniť spôsob výkonu trestu u odsúdeného, ktorému bol uložený výnimočný trest odňatia slobody. Z pohľadu ústavného súdu sa javí ako podstatné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , zásada voľného hodnotenia dôkazov, správca dane, dokazovanie správcu dane
Právna veta: Ústavný súd prvotne poznamenáva, že ustanovenie § 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. je obsiahnuté v § 29, ktoré v čase jeho platnosti a účinnosti reglementovalo proces dokazovania v daňovom konaní vedenom správcom dane. V procese dokazovania podľa zákona č. 511/1992 Zb. sa nerozlišuje, či bolo daňové konanie začaté z úradnej povinnosti alebo na základe návrhu (§ 2 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.). Proces dokazovania podľa § 29 zákona č. 511/1992 Zb. súvisí so základnou zásadou daňového konania, podľa ktorej správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: poskytnúť správcovi dane potrebnú súčinnosť, lehoty na vykonanie daňovej kontroly, dôkazné bremeno , daňový subjekt , určenie dane podľa pomôcok, daňová kontrola
Právna veta: Na proces určenia dane podľa pomôcok sa lehoty určené na vykonanie kontroly nevzťahujú. V prípade, keď daňový subjekt v rámci výkonu daňovej kontroly neposkytne správcovi dane potrebnú súčinnosť, vyplývajú preňho príslušné zákonné dôsledky. Sťažovateľovi nič nebránilo pred určením dane podľa pomôcok predložiť správcovi dane daňové doklady a dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, keďže daňový subjekt znáša dôkazné bremeno počas celého daňového konania.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: relatívny obchod, súkromnoprávny charakter vzťahu, verejnoprávny vzťah, nenávratný finančný príspevok, konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Právna veta: Ústavný súd považuje pre záver o ústavnej konformnosti napadnutého rozsudku najvyššieho súdu podstatné posúdenie ústavnej akceptovateľnosti právneho názoru, podľa ktorého vzťah z titulu pridelenia nenávratného finančného príspevku je vzťahom verejnoprávnym len do momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom okamihom uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobúda vzťah medzi jej účastníkmi súkromnoprávny charakter. Ústavný súd v tejto súvislosti pripomína, že právnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Hromadné prepúšťanie zamestnancov, Pojem „zariadenie“, Povinnosť informovať zamestnancov, Prepustenie aspoň 20 zamestnancov, Povinnosť zamestnávateľa pri prepúšťaní
Právna veta: 1. Pojem „zariadenie“ uvedený v článku 1 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode ii) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania sa má vykladať tým istým spôsobom ako pojem uvedený v písmene a) bode i) toho istého pododseku. Článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. a) bod ii) smernice 98/59 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje povinnosť informovať zamestnancov a poradiť sa s nimi pre prípad, že počas obdobia 90 dní má dôjsť k prepusteniu aspoň 20 zamestnancov konkrétneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Daň z pridanej hodnoty, Konečný predaj majetku, Hmotný hnuteľný majetok, Vykonanie služby, príjemca služieb identifikovaný pre daň z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty
Právna veta: 1. Článok 55 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení účinnom do 1. januára 2010 sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní za okolností, aké existujú vo veci samej, keď bol príjemca služieb identifikovaný pre daň z pridanej hodnoty v členskom štáte, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, a v inom členskom štáte a potom výlučne v tomto inom členskom štáte a keď sa hmotný hnuteľný majetok, ktorého sa tieto služby týkali, odoslal alebo prepravil z členského štátu, v ktorom sa tieto služby fyzicky vykonali, nie po vykonaní týchto plnení, al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Množstvo kvót, Emisie za predchádzajúci rok, Menšie množstvo emisií , Prevádzkovateľ, ktorý odovzdá množstvo emisných kvót skleníkových plynov, Kvóty skleníkových plynov
Právna veta: 1. Článok 16 ods. 3 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, zmenená a doplnená smernicou 2004/101/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 2004 sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý odovzdá množstvo emisných kvót skleníkových plynov zodpovedajúce emisiám za predchádzajúci rok, tak ako bolo oznámené a overené v súlade s článkom 15 tejto smernice, ak sa na základe dodatočného overenia, ktoré us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Zmluva s poisťovňou, Dodatočné informovanie poistníka, Priame životné poistenie, Poisťovňa, Poistná zmluva, poistenie
Právna veta: 1. Článok 31 ods. 3 smernice Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [ neoficiálny preklad ], sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby poisťovňa na základe všeobecných zásad vnútroštátneho práva, akými sú „otvorené a/alebo všeobecné normy“, o ktoré ide vo veci samej, bola povinná oznámiť poistníkovi určité dodatočné informácie nad rámec informácií uvedených v prílohe II tejto smernice pod p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Vysoké riziko nákazy a závažných infekčných chorôb, Sexuálne správanie, Kritérium trvalého vylúčenia z možnosti darovať krv, Technické požiadavky na krv a zložky z krvi, Choroby prenášané krvou, Spôsoby detekcie infekčných chorôb , Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia príjemcov, Kontraindikácia darovania krvi , Dočasné vylúčenie z možnosti darovať krv
Právna veta: 1. Právo Únie týkajúce sa niektorých technických požiadaviek na krv a zložky z krvi, sa má vykladať v tom zmysle, že kritérium trvalého vylúčenia z možnosti darovať krv uvedené v tomto ustanovení a týkajúce sa sexuálneho správania zahŕňa prípad, v ktorom členský štát so zreteľom na situáciu v tomto členskom štáte stanoví trvalú kontraindikáciu darovania krvi v prípade mužov, ktorí mali opakovane pohlavný styk s mužmi, pokiaľ je na základe súčasných medicínskych, vedeckých a epidemiologických poznatkov a údajov preukázané, že také sexuálne správanie vystavuje tieto osoby vysokému riziku nákazy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Služby poskytované zo stálej prevádzkarne , Odopretie práva odpočtu dane, Daňová správa členského štátu, Zásada neutrality dane z pridanej hodnoty , Vrátenie dane
Právna veta: 1. Jedinou osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty je zdaniteľná osoba poskytujúca služby, ak boli tieto služby poskytované zo stálej prevádzkarne nachádzajúcej sa v členskom štáte, v ktorom je táto daň splatná................ 2. Článok 194 smernice 2006/112 zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2010/88/EÚ sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje daňovej správe členského štátu považovať príjemcu služieb, ktoré mu boli poskytované zo stálej prevádzky poskytovateľa, za povinného platiť daň z pridanej hodnoty v prípade, keď tak poskytovateľ, ako aj príjemca týchto služieb sú usadení na úz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Požičaný kapitál, Nákupná cena budou, úrokov z požičaného kapitálu, Časť nákupnej ceny , Základ dane na výpočet DPH za použitie budovy
Právna veta: 1. Základ dane na výpočet DPH za použitie budovy, ktorú dala postaviť zdaniteľná osoba, nákupná cena budou, ktorých umiestnenie, rozmery a iné podstatné vlastnosti sú podobné predmetnej budove v čase tohto použitia. V tomto ohľade nie je relevantná otázka, či časť tejto nákupnej ceny vznikla pri zaplatení úrokov z požičaného kapitálu.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 5/2015
Kľúčové slová: Držiteľ vodičského preukazu, Protiprávne správanie držiteľa vodičského preukazu, Následok nespôsobilosť viesť motorové vozidlá, Členský štát, ktorý odmietne uznať platnosť vodičského preukazu , Platnosť vodičského preukazu , Spôsobilosť viesť motorové vozidlá, Prítomnosť kanabionidov v krvi, Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, Užívanie omamných látok
Právna veta: 1. Predpisy Únie nebránia tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa, ku ktorému na tomto území došlo po vydaní uvedeného vodičského preukazu a ktoré môže mať podľa vnútroštátneho právneho poriadku prvého členského štátu za následok nespôsobilosť viesť motorové vozidlá............................. 2. Členský štát, ktorý odmietne uznať platnosť vodičského preukazu v takej situácii, o akú ide vo veci samej, je príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: Voľný pohyb osôb, Vylúčenie vzájomných opatrení, Neoprávnený pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín , Uloženie pokuty pri vyhostení, Vyhostenie
Právna veta: 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, predovšetkým jej článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1 v spojení s článkom 4 ods. 2 a 3 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá v prípade neoprávneného pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území tohto štátu stanovuje podľa okolností uloženie pokuty alebo vyhostenie, pričom sa tieto opatrenia navzáj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Samostatne zárobkovo činné osoby , Prídavky na deti od štátu bydliska, Dávky zo systému starobného poistenia, Zmluva o výpomoci, Migrujúci pracovník
Právna veta: 1. Smernica o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že na rezidenta členského štátu, ktorý patrí do pôsobnosti tohto nariadenia v znení zmien a doplnení a na základe zmluvy o výpomoci pracuje niekoľko dní mesačne na území iného členského štátu, sa vzťahujú právne predpisy štátu výkonu práce, a to tak v dňoch, keď vykonáva činnosť v rámci zamestnania, ako aj v dňoch, keď túto činnosť nevykonáva.......................... 2. Právo Únie nebrán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Zmena plánu cesty pri preprave dobytka, organizátor cesty , prepravu iných ako registrovaných domácich nepárnokopytníkov, príslušný orgán miesta odoslania, plán prepravy domáceho hovädzieho dobytku
Právna veta: 1. Na to, aby mohol príslušný orgán miesta odoslania povoliť prepravu iných ako registrovaných domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných na dlhej ceste, ktorá začne na území Európske únie a pokračuje mimo tohto územia, musí organizátor cesty predložiť plán prepravy, ktorý je vzhľadom na stanovený plán tejto cesty pravdivý a preukazuje, že ustanovenia tohto nariadenia budú dodržané vrátane úseku uvedenej cesty, ktorý sa uskutoční na území tretích krajín, pričom v opačnom prípade je uvedený orgán oprávnený vyžadovať zmenu uvedeného plánu cesty tak, aby poča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Práceneschopnosť dlžníka, Podmienka obsiahnutá v poistnej zmluve, Ustanovenia zmluvného rámca, Hospodárske dôsledky, Uhrádzanie dlžných splátok veriteľovi
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že podmienka obsiahnutá v poistnej zmluve, ktorej cieľom je zaručiť uhrádzanie dlžných splátok veriteľovi v prípade úplnej práceneschopnosti dlžníka, patrí pod výnimku uvedenú v tomto ustanovení len v prípade, že vnútroštátny súd konštatuje: – po prvé, že vzhľadom na povahu, všeobecnú štruktúru a ostatné ustanovenia zmluvného rámca, do ktorého patrí, ako aj jej právny a vecný kontext táto podmienka vymedzuje základný prvok tohto rámca, ktorý ako taký char ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Vymeriavací základ kapitálovej dane , Záväzky spoločnosti, Podiel spoločníka na aktívach spoločnosti, Právne hybridné subjekty, Spoločník kapitálovej spoločnosti s neobmedzeným ručením
Právna veta: 1. Členský štát nemôže vylúčiť z vymeriavacieho základu kapitálovej dane vklad spoločníka kapitálovej spoločnosti s neobmedzeným ručením za záväzky spoločnosti a podiel takéhoto spoločníka na aktívach spoločnosti. Ako poznamenal generálny advokát v bode 46 svojich návrhov, okolnosť, že sa toto ustanovenie týka osobitnej situácie, v ktorej sa nachádzajú KSA, podporuje záver, že tieto spoločnosti, ako aj všetky podobné právne hybridné subjekty, patria do pôsobnosti tej istej smernice............2. KSA založená podľa poľského práva sa musí považovať za kapitálovú spoločnosť v zmysle tohto ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Dodanie tovaru, Preprava osôb a telekomunikačných služieb, Verejná poštová služba, Dodanie poštových známok, Oslobodenie od dane
Právna veta: 1. Švédske kráľovstvo si tým, že neoslobodilo od dane z pridanej hodnoty poskytovanie služieb a dodanie tovaru s nimi súvisiaceho, ktoré uskutočňuje verejná poštová služba, s výnimkou prepravy osôb a telekomunikačných služieb, ako aj dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb na vnútroštátnom území, za ich nominálnu hodnotu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 132 ods. 1 písm. a) a článku 135 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Rozsah úhrady lieku , Systémy zdravotného poistenia, Transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov , Podmienky úhrady za liečivá, Zoznam farmaceutických prípravkov
Právna veta: 1. Článok 6 smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť odôvodnenia stanovená v bodoch 3 a 5 tohto článku sa vzťahuje na rozhodnutie, ktoré sprísňuje podmienky úhrady alebo znižuje rozsah úhrady lieku tým, že ho vyníma zo zoznamu farmaceutických prípravkov hradených zo systému povinného zdravotného poistenia nad rámec nemocničnej starostlivosti, ktorej úhrada je zabezpečená v rámci paušálnych úhrad za pobyt a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Prístup konečných užívateľov k negeografickým číslam, Smernica univerzálnej služby, Elektronické komunikačné siete alebo služby, Negeografické čísla, Národný regulačný orgán
Právna veta: 1. Národný regulačný orgán je povinný uskutočniť postup upravený v prvom z týchto ustanovení, ak chce v rámci riešenia sporu medzi podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby v členskom štáte uložiť povinnosti smerujúce k zabezpečeniu prístupu k negeografickým číslam v súlade s článkom 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) a ak tieto povinnosti môžu mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi................... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Praktika v rozpore aj s požiadavkami odbornej starostlivosti , Poskytnutie nepravdivej informácie spotrebiteľovi, Klamlivá praktika voči spotrebiteľovi, Klamlivá obchodná praktika, Požiadavky odbornej starostlivosti
Právna veta: 1. Poskytnutie nepravdivej informácie, akou je dotknutá informácia vo veci samej, spotrebiteľovi zo strany obchodníka, sa musí považovať za „klamlivú obchodnú praktiku“ v zmysle uvedenej smernice, aj keď sa toto poskytnutie týkalo iba jedného spotrebiteľa................... 2. Smernica 2005/29 sa má vykladať v tom zmysle, že ak obchodná praktika spĺňa všetky kritériá uvedené v článku 6 ods. 1 tejto smernice na to, aby bola kvalifikovaná ako klamlivá praktika voči spotrebiteľovi, nemá sa ďalej overovať, či táto praktika je v rozpore aj s požiadavkami odbornej starostlivosti v zmysle článku 5 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Hospodársky dôvod uzavretia zmluvy, Odvoz odpadu, prenájom nehnuteľnosti a dodávky vody, Dodávateľľská zmluva, Náhrada nákladov
Právna veta: 1. V rámci prenájmu nehnuteľnosti sa dodávky elektriny, tepla a vody, ako aj odvoz odpadu zabezpečované dodávateľmi ako tretími osobami v prospech nájomcu, ktorý tieto tovary a služby priamo využíva, majú považovať za poskytované prenajímateľom, ak je tento zmluvnou stranou príslušných dodávateľských zmlúv a od nájomcu požaduje len náhradu nákladov....................... 2. Uvedená smernica sa má vykladať v tom zmysle, že prenájom nehnuteľnosti a dodávky vody, elektriny a tepla, ako aj odvoz odpadu, ktoré sú s týmto prenájmom spojené, treba v zásade považovať za viacero samostatných a nezávis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Preuz totožnosti, Ochranné prvky v pasoch, Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu, Biometria v cestovných pasoch a cestovných dokladoch , Ochrana biometrických údajov
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 zo 6. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že toto nariadenie sa neuplatňuje na také preukazy totožnosti, ako sú holandské preukazy totožnosti, ktoré vydáva členský štát svojim štátnym príslušníkom, a to bez ohľadu na dobu ich platnosti, ako aj na možnosť používať tieto preukazy na cestovanie mimo územia tohto štátu.............. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Projektovanie stavieb, Architekt, Uznávanie dokladov o formálnej kvalifikácii , Prístup k povolaniu, Existencia „osobitných a výnimočných dôvodov"
Právna veta: 1. Žiadateľ, ktorý si želá, aby sa na neho vzťahoval všeobecný systém uznávania dokladov o formálnej kvalifikácii upravený v kapitole I hlavy III tejto smernice, musí okrem skutočnosti, že je držiteľom dokladu o formálnej kvalifikácii, ktorý nie je uvedený v bode 5.7.1. prílohy V uvedenej smernice, preukázať aj existenciu „osobitných a výnimočných dôvodov“................ 2. Článok 10 písm. c) smernice 2005/36, zmenenej a doplnenej nariadením č. 279/2009, sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „osobitné a výnimočné dôvody“ v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje na okolnosti, pre ktoré žiadateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: Premlčacie lehoty, Správca konkurznej podstaty, Vyplatenie sumy pred začiatkom konkurzného konania,, Uplatnenie práva odporovať právnemu úkonu , Podanie odporovacej žaloby
Právna veta: 1. Článok 13 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní, sa má vykladať v tom zmysle, že je uplatniteľný v situácii, keď sa vyplatenie sumy zaistenej pred začiatkom konkurzného konania, ktorému správca odporoval, uskutočnilo až po začatí tohto konkurzného konania......................... 2. Článok 13 nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že výnimka, ktorú zavádza, sa vzťahuje aj na premlčacie lehoty, lehoty na uplatnenie práva odporovať právnemu úkonu a prekluzívne lehoty, ktoré sú stanovené právom, ktorým sa riadi právny úkon napadnutý správcom...... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Neexistencia záväzného účinku správneho rozhodnutia, Dostatočný záujem, Podanie opravného prostriedku, Záväzný účinok vo vzťahu k susedom , Posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie
Právna veta: 1. Článok 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, podľa ktorej má správne rozhodnutie o tom, že v prípade určitého projektu nie je potrebné uskutočniť posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie, záväzný účinok vo vzťahu k susedom vylúčeným z práva podať opravný prostriedok proti uvedenému správnemu rozhodnutiu, a to pod podmienkou, že títo susedia, ktorí sú súčasťou „dotk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Právo podať návrh na vykonanie exekúcie na základe obyčajnej súkromnoprávnej listiny, Vykonanie exekúcie , Právo jednostranne zriadiť záložné právo, Prednostné práva priznané banke, Poľnohospodársky úver
Právna veta: 1. Článok 87 ods. 1 ES sa má vykladať v tom zmysle, že do jeho pôsobnosti môžu patriť prednostné práva priznané banke, akými sú právo jednostranne zriadiť záložné právo na nehnuteľnosti patriace osobám pôsobiacim v poľnohospodárstve alebo iným subjektom vykonávajúcim obdobnú činnosť, právo podať návrh na vykonanie exekúcie na základe obyčajnej súkromnoprávnej listiny a oslobodenie od akéhokoľvek poplatku pri vklade tohto záložného práva, ako aj pri tomto návrhu na vykonanie exekúcie. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či vo veci samej ide o takýto prípad.................... 2. Odpoveď na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: Kratší pracovný čas, Referenčné obdobie na účely výpočtu invalidného dôchodku , Redukčný koeficient, Medziobdobia neplatenia príspevkov, Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právne úprave, ktorá stanovuje, že medziobdobia neplatenia príspevkov, ktoré sú zahrnuté v referenčnom období na účely výpočtu invalidného dôchodku príspevkového typu a ktoré nasledovali po období zamestnania na kratší pracovný čas, sa zohľadnia do výšky platných minimálnych príspevkových základov znížených o redukčný koeficient za toto zamestnanie, zatiaľ čo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Daň z motorových vozidiel, Dovezené ojazdené vozidlá , Platná daň, Zaplatenie dane
Právna veta: 1. Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že:
– nebráni tomu, aby členský štát zaviedol daň z motorových vozidiel, ktorá zaťažuje dovezené ojazdené vozidlá pri ich prvom prihlásení v tomto členskom štáte a vozidlá už prihlásené v uvedenom členskom štáte pri prvom zápise vlastníckeho práva k posledným uvedeným vozidlám v tom istom štáte,
– bráni tomu, aby tento členský štát od tejto dane oslobodil už prihlásené vozidlá, za ktoré bola zaplatená skôr platná daň, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú s právom Únie.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného na maloleté deti, pribudnutie vyživovacej povinnosti na strane otca, ďalšia vyživovacia povinnosť na novonarodené dieťa
Právna veta: Podľa ustanovenia § 78 ods. 1, 3 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj „ZR“), dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je iba závažnejšia zmena pomerov, čím s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného, dve vyživovacie povinnosti, zmena pomerov na strane detí, vyživovacia povinnosť otca maloletých detí
Právna veta: Ustanovenie § 78 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine umožňuje zmeniť výšku výživného, pokiaľ nastane zmena pomerov. Výživné sa totiž určuje vždy podľa stavu, ktorý je daný v čase rozhodovania súdu o tomto nároku. Plynutím času môže nastať akákoľvek zmena pomerov, súvisiaca s vekom detí, a s tým spojenými zvýšenými nákladmi na ich výživu a môže nastať aj zmena pomerov na strane rodičov, ktorá spravidla súvisí s ich zárobkovými, osobnými a majetkovými pomermi. Výživné možno zmeniť v prípade výraznej zmeny rozhodujúcich okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia tak na strane opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, určenie neplatnosti právneho úkonu, žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o bezodplatnom prevode podielu člena, veľkosť podielov členov družstva
Právna veta: V ustanovení § 80 písm. c/ O.s.p. sú rozlišované rôzne druhy určovacieho petitu, pričom rozlišuje sa najmä petit vyplývajúci z určitého právneho vzťahu a petit vyplývajúci z určitého práva a ďalej rozlišuje sa aj určovací petit kladný a záporný. Existencia naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení, a preto aj nutnosť v konkrétnom návrhu na začatie konania tvrdiť a dokázať skutočnosti, z ktorých vyplýva jeho existencia je v prípade všetkých určovacích návrhov jednou z nevyhnutných podmienok toho, aby súd mohol v rozsudku meritórne návrhu vyhovieť. Vo všeobecnosti platí zásada, ktorú aj vys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie podľa § 580 OZ, zmluva o nájme nebytových priestorov, kompenzačný prejav, zánik záväzku započítaním
Právna veta: Nepochybne prejav na započítanie je možné učiniť i v priebehu súdneho konania ako obranu proti žalobe. K započítaniu (kompenzácii) v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka je však potrebné, aby jeden z účastníkov urobil prejav smerujúci k započítaniu adresovaný druhému účastníkovi. Započítanie (kompenzácia) je totiž spôsob zániku vzájomne sa krycích pohľadávok dlžníka a veriteľa, ktorého základným predpokladom je: a) vzájomnosť pohľadávok, b) rovnaký druh plnenia, c) spôsobilosť pohľadávok na započítanie a d) právny úkon smerujúci k započítaniu. K zániku záväzku započítaním nedochádza automaticky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednacia zásada, výživné plnoletých detí, konanie o zmenu výživného pre plnoleté dieťa, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení
Právna veta: V sporovom konaní, ktorým nepochybne je konanie o zmenu výživného pre plnoleté dieťa, platí tzv. prejednacia zásada, čo znamená, že súd vychádza len zo skutočností tvrdených účastníkmi a vykonáva len tie dôkazy, ktoré účastníci navrhli a táto zásada úzko súvisí s povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou, ktoré účastníkom sporového konania vyplývajú z ust. § 79 ods. 1 a § 101 ods. 1 O.s.p. Dôkazná povinnosť znamená, že účastník musí na preukázanie svojich tvrdení označiť dôkazy. Ak navrhnuté dôkazy súd vykoná a preukážu sa tým skutkové okolnosti tvrdené účastníkom, možno skonštatovať, že úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh matky na zvýšenie výživného, majetkové pomery povinného, zlá finančná situácia otca maloletých detí
Právna veta: Vyživovacia povinnosť môže byť plnená osobnou starostlivosťou, alebo čiastočne starostlivosťou o domácnosť, tiež je poskytovaním vecných plnení, napr. bývanie, alebo stravovanie. Ďalšou formou plnenia vyživovacej povinnosti je platenie výživného, ako peňažného príspevku na uhradzovanie potrieb dieťaťa. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne stará plní vyživovaciu povinnosť prevažne poskytovaním vecných plnení, ako je napr. strava, bývanie, nákup ošatenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a pod. a osobnou starostlivosťou. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne nestará, prispieva na jeho výživu výživným, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesplnenie dôkaznej povinnosti, dôkazná povinnosť, neunesenie dôkazného bremena, návrh na prerušenie konania, vykonávanie dokazovania, dôkaz o vzniku škody
Právna veta: Hodnotenie dôkazov, ako aj rozsah a vykonávanie dokazovania je vždy vecou súdu. V sporovom konaní posilnenom zásadou kontradiktórnosti majú účastníci dôkaznú povinnosť vyplývajúcu im z ust. § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. povinnosť nielen tvrdenia, ale aj preukázania nimi tvrdených skutočností. Nesplnenie dôkaznej povinnosti má za následok neunesenie dôkazného bremena.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, výsluhový dôchodok, návrh matky na zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletým deťom, návrh otca na zníženie vyživovacej povinnosti k maloletým deťom
Právna veta: Z ustanovenia § 78 Zákona o rodine vyplýva, že súd má možnosť zmeniť súdne rozhodnutie alebo dohody o výživnom v prípade zmeny pomerov. Podľa súdnej praxe zmena sa musí týkať podstatnej okolnosti, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila výšku výživného v predchádzajúcom rozhodnutí. Výživné sa totiž určuje vždy podľa stavu, ktorý existuje v čase vydania súdneho rozhodnutia. Plynutím času však môže nastať zmena pomerov ako na strane osoby oprávnenej pre výživné (nárastom odôvodnených potrieb v dôsledku pribúdajúceho veku alebo zmeny typu školy, ktorú navštevuje), prípadne na strane osoby povinnej výž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: obmedzenie užívacieho práva k domu patriaceho do BSM, zásah do vlastníckeho práva, fyzické a psychické násilie, vylúčenie z užívania bytu, agresívne a násilné správanie
Právna veta: V ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je upravený osobitný dôvod pre obmedzenie užívacieho práva druhého manžela k domu alebo bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto zákonom aprobovaným dôvodom je: a) existencia fyzického alebo psychického násilia, alebo samotná hrozba takéhoto násilia, b) neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. Účelom uvedenej právnej úpravy, je prispieť k obmedzovaniu násilného správania manželov pri riešení nezhôd o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, a je občianskoprávnou sankciou v prípadoch, keď toto ustanovenie nebude mať dosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, návrh navrhovateľky na vydanie nehnuteľností, právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
Právna veta: Základným procesným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby je v zmysle § 80 písm. c/ O. s. p. existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Rešpektujúc zásadu hospodárnosti konania sa súd musí zaoberať otázkou existencie naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe už po začatí konania, pričom naliehavý právny záujem na požadovanom určení musí byť daný aj v čase rozhodovania. Určovacia žaloba predpokladaná uvedeným ustanovením je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: náhrada mzdy podľa § 79 ZP, neplatnosť výpovede z pracovného pomeru, návrh na náhradu mzdy, nesúhlas s rozviazaním pracovného pomeru
Právna veta: Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa § 79 odsek 1 Zákonníka práce v znení platnom v čase do 31.08.2011 je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skončení pracovného pomeru prestal v rozpore s § 47 ods. l ZP prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy napriek tomu, že zamestnanec trval na ďalšom zamestnávaní a bol ochotný a schopný prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať. Ustanovenie § 79 odsek 2 Zákonníka práce v znení platnom v čase do 31.08.2011 umožňuje znížiť, prípadne vôbec nepriznať zamestnancovi náhradu mzdy, ak celkový čas, za ktorý by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: odôvodnené potreby detí, ďalšia vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, narodenie ďalšieho dieťaťa
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonná povinnosť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a súd pri skúmaní ich schopností, možností a majetkových pomerov neberie do úvahy výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na tieto skutočnosti prihliada aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, riadne predvolaný účastník, právo osobne sa zúčastniť občianskeho súdneho konania, právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.) a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvedený manžel, príspevok na výživu rozvedeného manžela, schopnosť sam sa živiť, zrušenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, životná úroveň rozvedených manželov
Právna veta: V súlade s § 72 Zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Odvolací súd len zdôrazňuje, že tak, ako aj uviedol okresný súd v odôvodnení rozhodnutia nárok na primeranú výživu pre rozvedeného manžela je len vtedy, ak tento nie je schopný sám sa živiť, čo je základný predpoklad, ostatné okolnosti súd skúma až potom, čo zistí, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Ak súd zistí, že rozvedený manžel je schopný sám sa živiť, ostatné okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zmluvnej pokute, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, zmluva o pripojení , uplatnenie práva na zaplatenie zmluvnej pokuty, paušálne dojednanie zmluvnej pokuty
Právna veta: Ustanovenie § 544 OZ umožňuje účastníkom pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dojednať si zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je zabezpečovacím prostriedkom a vyjadruje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, avšak nemôže byť v rozpore so zásadou zakotvenou v ust. § 3 ods. 1 OZ. Vychádzajúc z tohto ustanovenia výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, súdny poplatok za odvolanie, poplatkový úkon, poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012
Právna veta: Zákonom č. 286/2012 Z. z. z 11. 09. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k novele Zákona o súdnych poplatkov, pričom bolo vypustené súčinnosťou od 01. 10.20l2 ustanovenie § 4 ods. 1 písm. k) Zákona o súdnych poplatkoch (týkajúce sa vecného oslobodenia vzťahujúceho sa na konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom). Z intertemporálneho ustanovenia § 18ca Zákona o súdnych poplatkoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva je dohoda, rozhodcovská doložka, neprijateľná zmluvná podmienka, rozhodcovská zmluva , rozhodcovský súd
Právna veta: V súvislosti s akoukoľvek rozhodcovskou zmluvou je potrebné dodať, že jej cieľom je dosiahnuť prejednanie prípadného sporu rozhodcom ako súkromnou osobou, na ktorého zmluvné strany delegovali takúto právomoc. Častokrát sa rozhodcovská zmluva vyjadrí len v podobe rozhodcovskej doložky, ktorá splýva s ostatnými podmienkami v štandardnej zmluve. V porovnaní s ostatnými zmluvnými podmienkami je predsa len význam rozhodcovskej doložky osobitný, pretože pri vzniku sporu súkromná osoba rozhodne o právach a právom chránených záujmoch s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok z pôvodnej zmluvy. Keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, právna ochrana poskytnutá obcou, výkon samosprávnej pôsobnosti obce, rozhodnutie obce, obnovenie pôvodného pokojného stavu
Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojim rozhodnutím nevytvára právny stav (non dicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: cenné papiere, účet majiteľa, majiteľ cenných papierov, obchodnoprávne využitie cenných papierov, poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, centrálny depozitár , premlčané právo
Právna veta: Je nepochybné, že právny vzťah medzi CDCP a osobami, ktorými CDCP vedie účet majiteľa sa v otázkach upravených zákonom č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov spravuje ustanovenia ZoCP, v otázkach neupravených ZoCP sa tieto právne vzťahy spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a teda aj pokiaľ ide o inštitút premlčania. Podľa § 105 ods. 5 ZoCP sa vzťah medzi členom CDCP a majiteľom účtu výslovne spravuje ZoCP a Obchodným zákonníkom. V oboch prípadoch, kedy je účet majiteľa cenných papierov vedený či už v CDCP alebo u člena ide o právny vzťah - vedenie účtu majiteľa v súlade s § 105 Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, premlčaný dlh, uznanie premlčaného dlhu, námietka premlčania dlhu
Právna veta: V zmysle ust. § 558 Občianskeho zákonníka uznaný môže byť aj dlh premlčaný. Takéto uznanie zakladá právnu domnienku existencie dlhu v čase jeho uznania iba vtedy, ak dlžník, ktorý dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Ak dlžník nevedel o premlčaní, či už pre omyl skutkový alebo pre omyl právny (napríklad, že nepoznal ustanovenia o premlčaní), nemá jeho uznanie uvedené právne účinky. Aj uznanie premlčaného dlhu zakladá len vyvrátiteľnú domnienku. Dlžník sa tu môže brániť námietkou, že dlh nevznikol, alebo že v čase uznania neexistoval. Nemôže sa však brániť námietkou premlčania. Od účinkov uznania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, Úroky z omeškania, úrok z úveru
Právna veta: Ust. § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 258/2001 Z. z. upravuje, že zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä náležitosti uvedené v tomto zákonnom ustanovení. Ďalšie zákonné náležitosti zmluvy vymedzuje ust. § 4 ods. 2 (písm. b/ až g/) a ods. 3 zákona. Nesplnenie týchto podmienok nemá za následok neplatnosť zmluvy, čo vyplýva z ust. § 4 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch, podľa ktorého pri nesplnení podmienok podľa odseku 2 a 3 je zmluva o spotrebiteľskom úvere platná, ak bol spotrebiteľovi na jej základe poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: premlčanie podľa § 100 OZ, premlčané právo, námietka premlčania, premlčacia doba , škoda na motorovom vozidle
Právna veta: Súdna prax a rovnako aj právna teória pod premlčaním rozumie márne uplynutie doby ustanovenej zákonom na vykonanie práva. Znamená to výrazné oslabenie subjektívneho práva účastníka, keďže premlčaním síce jeho nárok nezaniká, nemôže byť však súdom priznaný, ak povinný pred súdom čelí uplatnenému právu námietkou premlčania. Nárok oprávneného účastníka trvá aj naďalej, stáva sa však prostredníctvom súdu nevymáhateľným. Účelom právnej úpravy inštitútu premlčania v občianskoprávnych vzťahoch je, aby oprávnený subjekt (veriteľ) pod hrozbou sankcie premlčania uplatnil (vykonal) svoje právo v ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, určenie neplatnosti nájomnej zmluvy, preventívna funkcia určovacej žaloby, vecná legitimácia na podanie návrhu
Právna veta: Určovacia žaloba je osobitným druhom žaloby upraveným v ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a jej zmyslom je poskytnutie ochrany právnemu postaveniu navrhovateľa spravidla predtým, než dôjde k porušeniu jeho práva, nie však vtedy, kedy už bolo právo porušené. Určovacia žaloba vo svojej podstate smeruje k tomu, aby sa porušeniu práva v budúcnosti predišlo, takže plní preventívnu funkciu. Následkom úspešne podanej určovacej žaloby je nastolenie istoty v neistých právnych vzťahoch, a tým eliminácia prípadných budúcich sporov účastníkov. Z uvedeného dôvodu určovacia žaloba spravidla ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov na strane rodičov, návrh otca na zníženie vyživovacej povinnosti, zárobkové pomery otca maloletých detí
Právna veta: Ustanovenie § 78 ods.1 veta prvá Zákona o rodine umožňuje zmeniť výšku výživného, pokiaľ nastane zmena pomerov. Výživné sa totiž určuje vždy podľa stavu, ktorý je daný v čase rozhodovania súdu o tomto nároku detí. Plynutím času môže nastať akákoľvek zmena pomerov súvisiaca s vekom detí a s tým spojenými zvýšenými nákladmi na ich výživu a môže nastať i zmena pomerov na strane rodičov, ktorá spravidla súvisí s ich zárobkovými, osobnými a majetkovými pomermi. Výživné však možno zmeniť len v prípade výraznej zmeny rozhodujúcich okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia tak na st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, zmluva o revolvingovom úvere, poskytnutie úveru, spotrebiteľský právny vzťah
Právna veta: Ochrana spotrebiteľa je daná jeho nerovným postavením vo vzťahu spotrebiteľ - dodávateľ, vyplývajúcim z nerovnováhy vyjednávacej sily, nerovnomernosti znalosti a z ekonomickej neúmernosti zdrojov (vo veciach spotrebiteľského úveru je to spotrebiteľ, ktorý pre nedostatok finančných prostriedkov žiada úver u veriteľa, ktorý má úverovanie v predmete podnikania). Systém ochrany zavádzaný smernicou č. 93/13 vychádza z myšlienky, že sa spotrebiteľ nachádza v nerovnomernom postavení voči predávajúcemu alebo poskytovateľovi z hľadiska ako vyjednávacej sily, tak v úrovni informovanosti, čo ho vedie k t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: zákaz predaja tabakových výrobkov, Zákon o ochrane nefajčiarov, ochrana zdravia ľudí, elektronická cigareta, predaj elektronickej cigarety, výrobok určený na fajčenie, ktorý neobsahuje tabak, ponuka predaja elektronických cigariet formou zásielkového predaja
Právna veta: Zákon o ochrane nefajčiarov v zmysle ust. § 2 ods. 4 písm. f) rozoznáva pojem ponúkanie tabakových výrobkov na predaj a predaj tabakových výrobkov, ponúkanie tabakových výrobkov na spotrebu alebo skladovanie tabakových výrobkov alebo prepravu tabakových výrobkov na potreby predaja. Z dikcie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zák. o ochrane nefajčiarov jednoznačne vyplýva, že formou podomového predaja a zásielkového predaja sa zakazuje predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, splátky úveru, omeškanie s platením splátok, dohoda o splácaní úveru v splátkach, právo na čiastkové plnenie
Právna veta: Ustanovenie § 565 Občianskeho zákonníka nemožno vykladať tak, ako to prezentoval žalobca - že momentom uplatnenia práva na vyhlásenie mimoriadnej splatnosti úveru sa stáva splatný dlh ako celok, t. j. aj splátky, ktoré boli splatné už skôr. Uvedené nemožno vyvodiť zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka. Pokiaľ žalovaní nezaplatili splátky úveru, ich splatnosť, a teda aj začiatok premlčacej doby treba počítať odo dňa nasledujúceho po dni, kedy sa malo plniť. Pokiaľ žalobca uplatnil v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami právo podľa § 565 Občianskeho zákonníka, znamenalo to zmenu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, záväzkový vzťah z bezdôvodného obohatenia, budúca zmluva o nájme nebytových priestorov, účastníci zmluvy o budúcej zmluve, záloha na budúce nájomné
Právna veta: V ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka je vyjadrená jedna zo základných zásad občianskeho práva, podľa ktorej nikto sa nesmie bezdôvodne obohacovať na úkor iného. Bezdôvodné obohatenie je chápané ako záväzok, z ktorého vzniká tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, povinnosť toto obohatenie vydať a dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Záväzkový vzťah z bezdôvodného obohatenia vzniká medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a je povinný bezdôvodne obohatenie vydať a medzi tým, na úkor koho sa niekto obohatil a má právo na vydanie bezdôvodného obohat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, podmienky nároku na invalidný dôchodok, odborný posudok o invalidite, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je podmienený okrem iného invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok je podstatnou otá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o odročenie pojednávania, dôvod na odročenie pojednávania, právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní, možnosť súdu konať v neprítomnosti účastníka
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. jedným z prejavu princípu arbitrárneho poriadku a princípu oficiality. Sporové konanie je ovplyvňované princípom dispozičným, ktorý predvída aktivitu účastníkov konania. Aj v prípade procesnej pasivity účastníkov konania je súd povinný uskutočniť konanie a rozhodnúť. V prípade, ak účastník konania však požiadal odročenie pojednávania, súd zváži dôležitosť dôvodov, pričom zároveň posúdi, či nejde zo strany účastníka konania o obštrukčnú žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré by zbytočne predlžovalo prebiehajúce konanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nároky majiteľa zmenky, zmenkový úrok, zmenka, zmenkové plnenie, majiteľ zmenky, zmluvná pokuta ako zabezpečovací inštitút, úroková doložka obsiahnutá na zmenke
Právna veta: Prvý odsek § 48 zákona č. 191/1950 Zb. vymedzuje, aké nároky má majiteľ zmenky pri postihu v prvom stupni, ktorý môže viesť proti všetkým zmenkovým dlžníkom bez výnimky. Majiteľ má vždy právo žiadať to, na čo zmenka znie, t.j. zmenkový peniaz, nominálnu hodnotu zmenky. Pokiaľ je prípustné úročenie zmenky podľa čl. I § 5 ods. 1 zákona č. 191/1950 Zb., možno požadovať aj úroky zo zmenky vyplývajúce. Len zmenky na videnie (vistazmenky) a zmenky splatné v určenej lehote po videní (lehotné vistazmenky), nemajú pri vystavení splatnosť exaktne stanovenú, pretože tá je závislá na činnosti majiteľa zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, právo vyjadriť sa k veci, inštitút súčinnosti, súčinnosť účastníkov konania so správnym orgánom
Právna veta: Jednou z najobvyklejších foriem súčinnosti účastníkov konania so správnym orgánom je vyjadrenie sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia so získavaním podkladov pre rozhodnutie. Podstatou vyjadrenia je zaujatie postoja k určitým skutočnostiam. Tento inštitút je pre svoj význam zakotvený na viacerých miestach zákona - Správneho poriadku, napr. § 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56. V konaní má účastník právo vyjadriť sa k podkladom, v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa vyjadrovať k jednotlivých dôkazom, i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i právnym. Zmyslo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: odchodné, neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, zaplatenie náhrady mzdy a odchodného, nárok na odchodné
Právna veta: Po skončení pracovného pomeru vzniká zamestnancovi nárok na odchodné za podmienky, že ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie o vine, mimoriadne zníženie trestu, priznanie obvineného k spáchaniu skutku, oľutovanie spáchanej trestnej činnosti, napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní, omamné a psychotropné látky
Právna veta: Trestný zákon v základných zásadách ukladania trestov, konkrétne v ustanovení § 34 ods. 1 Tr. zák. zakotvuje účel trestu, ktorý má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že pri ukladaní trestu je nutné prihliadať nielen na generálnu prevenciu, ale aj individuálnu a trest má teda spĺňať nielen represívnu funkciu, ale aj prevýcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, všeobecné úverové podmienky, úroková miera, úžernícke úroky, rozpor s dobrými mravmi, úroky pri peňažnej pôžičke
Právna veta: Dohodnuté úroky sú odplatou za používanie istiny, nemajú zabezpečovaciu funkciu a na to, že ich výška je v rozpore s dobrými mravmi nemá vplyv, že táto bola dobrovoľne dohodnutá. V súlade s dobrými mravmi je takáto výška úroku, ktorá predstavuje mieru výšky odplaty, teda ňou dôjde k zhodnoteniu požičaných peňažných prostriedkov bežným spôsobom. V rozpore s dobrými mravmi podľa súdnej praxe je spravidla taká výška úrokov dojednaná v zmysle § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorá podstatne presahuje úrokovú mieru obvyklú v čase dojednania stanovenú najmä s prihliadnutím na najvyššie úrokové sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, zmena pomerov na strane maloletej, rozhodovanie o zmene výživného, zmena výšky výživného, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho, ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, darovacia zmluva , právo darcu domáhať sa vrátenia daru, hrubé porušenie dobrých mravov
Právna veta: Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Občiansky zákonník pozná dva osobitné spôsoby zániku vzťahu z darovacej zmluvy (okrem všeobecných dôvodov zániku záväzkovoprávneho vzťahu podľa ust. § 559 a nasl.). Ide o jednostranný prejav vôle obdarovaného vrátiť predmet daru pre vady, na ktoré ho darcami neupozornil (§ 629) a o jednostranný právny úkon darcu, ktorým sa darca domáha vrátenia daru (§ 630). Darcovi vzniká právo domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , bremeno tvrdenia, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, nevyplatenie mzdy, dôkaz o vyplatení mzdy
Právna veta: V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastníci majú jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť (§ 101 ods. 1 O.s.p.). Tieto povinnosti spočívajú v tom, že žalobca musí jednak tvrdiť konkrétne skutočnosti, ktoré uplatnený nárok odôvodňujú a jednak označiť dôkazy, preukazujúce jeho tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je teda vzájomná väzba. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z toho dôvodu o veci samej muselo byť rozhodnuté v jeho ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok pasívnej vecnej legitimácie, pasívna legitimácia, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zamietnutie žaloby, poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Vecná či už aktívna alebo pasívna legitimácia je stav plynúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom práv či povinností, ktoré sú predmetom konania. Nedostatok aktívnej, resp. pasívnej legitimácie účastníkov je vždy dôvodom pre zamietnutie žaloby, pričom súd v tomto smere nie je viazaný poučovacou povinnosťou stanovenou v § 5 O.s.p.. Poučovacia povinnosť súdu je obmedzená len na poučenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať a ich dôsledkoch a procesnom postupe). Nemožno však z nej vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu, odporovaný právny úkon urobený medzi blízkymi osobami
Právna veta: Odporovať možno právnemu úkonu iba vtedy, keď za prevedené hodnoty nebola dlžníkovi poskytnutá zodpovedajúca náhrada (protiplnenie) a tým došlo k zmenšeniu majetku dlžníka. K ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky teda nemôže dôjsť v prípade, ak za prevedené hodnoty bola dlžníkovi poskytnutá obvyklá cena alebo inak poskytnutá primeraná (rovnocenná) náhrada. Typicky ide o prípad kúpnej zmluvy, ktorou dlžník predá určité hodnoty kupujúcemu a kupujúci mu za ne vyplatí obvyklú cenu...Ak k právnemu úkonu došlo medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi, predpokladom odporovateľnosti je, že druhá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, zmena priezviska maloletého, návrh matky na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého, vzájomné odcudzenie vzťahu rodičov dieťaťa
Právna veta: Zmena priezviska dieťaťa je závažným zásahom do jeho práv a súd udelí súhlas k podaniu žiadosti o zmenu priezviska výlučne v prípade, ak je zmena priezviska v najlepšom záujme dieťaťa. K takémuto rozhodnutiu môžu viesť najmä nasledovné dôvody spočívajúce v tom, že rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo nemá záujem stretávať sa s dieťaťom, dlhodobým odlúčením dochádza k vzájomnému odcudzeniu, dlhodobo zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, dlhodobo nejaví záujem o vývin a životný osud dieťaťa. Podstatným býva v daných situáciách aj názor dieťaťa, na ktorý je súd pri tak závažnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca domu, vlastníci bytov a nebytových priestorov, nedoplatok do fondu opráv a za služby za byt, pasívna vecná legitimácia správcu, aktívna vecná legitimácia
Právna veta: Z ust. § 8b ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. vyplýva, že správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet, zároveň je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. S účinnosťou od 01.07.2007 zákonodarca vložil do ust. § 8b zák. č. 182/1993 Z. z. výslovné oprávnenie správcu konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom, i keď samotnú správu domu vykonáva v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov. To znamená, že v konaní pred súdom sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva z prepravy, cestovanie prostriedkom MHD bez platného cestovného lístka, nárok dopravcu na cestové, premlčacia doba na uplatnenie nárokov z prepravy
Právna veta: V zmysle § 108 Obč. zák. je na uplatnenie práva z prepravy stanovená jednoročná premlčacia doba. Toto zákonné ustanovenie platí pre všetky práva vzniknuté z osobnej a nákladnej prepravy (§ 760 až § 773 Obč. zák.), s výnimkou práva na náhradu škody v zmysle § 764 Obč. zák., pre premlčanie ktorého platí § 106 Obč. zák. V jednoročnej premlčacej dobe podľa § 108 Obč. zák. sa teda premlčuje nielen nárok dopravcu na cestové vyplývajúci z § 760 Obč. zák., ale aj jeho nárok na úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom v zmysle zák. č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave. Tento nárok totiž takt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, bezúročný spotrebiteľský úver, ochrana spotrebiteľa, bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru
Právna veta: Ust. § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. vymedzuje prípady, kedy sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Ide vlastne o špeciálnu právnu úpravu absolútnej neplatnosti právneho úkonu. Výklad a aplikácia citovaných ustanovení zákona musí byť v súlade so zmyslom a účelom citovaného zákona. Tým, že zákon nedodržanie iba niektorých obsahových náležitostí zmluvy, ako aj písomnej formy, postihuje neplatnosťou, robí z týchto náležitostí nevyhnutné podstatné obsahové náležitosti zmluvy. Východiskom spotrebiteľskej ochrany je názor, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá vo faktickom nerovnom postave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva , premlčanie nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv, ochrana spotrebiteľa, námietka premlčania
Právna veta: Spotrebiteľská zmluva nie je samostatným zmluvným typom, ale ide o osobitný druh zmluvy, ktorý môže byť prítomný tak v občianskoprávnych, ako aj v obchodnoprávnych vzťahoch. Nemožno opomenúť ani ust. § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Preto ani uzavretie absolútneho obchodno-záväzkového vzťahu, ktorý je nepochybne spotrebiteľskou zmluvou, sa podľa odvolacieho súdu nemôže odchýliť od občianskoprávnej úpravy v otázke premlčania, ktorá je na prospech spotrebiteľa ako žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie podľa § 31 OZ, dohoda o plnomocenstve, splnomocnenec, záložná zmluva , splnomocnenie na právny úkon
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 OZ, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Forma plnomocenstva všeobecne nie je ustanovená. Obligatórne sa však vyžaduje písomná forma vtedy, keď sa právny úkon v mene splnomocniteľa robí v písomnej forme. Pre písomnú formu plnomocenstva sa niekedy vyžadujú aj ďalšie osobitné náležitosti spočívajúce v overení podpisu splnomocniteľa na plnomocenstve, prípadne uvedení konkrétnych údajov plnomocenstve, čo možno považova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obvinený z priestupku, naplnenie skutkovej podstaty priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, rezné poranenie na krku, rana na krku žalobcovho capa, vyvodenie zodpovednosti za priestupok, nepravdivé obvinenia
Právna veta: Zákon o priestupkoch v ustanovení § 73 ods. 2 zakotvuje základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku. V porovnaní so všeobecným správnym konaním, ktoré je upravené v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, poskytuje obvinenému z priestupku širšie procesné práva. Predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi, ani k priznaniu nemôže byť donucovaný. Realizácia zásad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok, hmotná núdza, povinnosť vrátiť neprávom vyplatený invalidný dôchodok, oznamovacia povinnosť , príspevky v hmotnej núdzi
Právna veta: Občan, ktorý je v hmotnej núdzi a zároveň spĺňa podmienky na všetky nároky upravené zákonom č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale má iný príjem, má nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi v jednej sume po odpočítaní iného príjmu. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nepreberá inštitút zvýšenia dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, a preto ak po 01. januári 2004 sa podľa § 269 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vypláca dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, na ktorý zanikne nárok, nový nárok na úpravu dôchodku z dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, nedostatočne zistený skutkový stav, nedostatočný dôkaz, rozhodnutie správneho orgánu
Právna veta: S poukazom na ustanovenie § 47 ods. 3 Správneho poriadku, jedine rozhodnutie, ktoré obsahuje dostatočné dôvody, v ktorých správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri použití správnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s jednotlivými návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia mohol prvostupňový správny orgán následne rozhodnúť. Jedine dostatočne odôvodnené rozhodnutie správneho orgánu môže byť predmetom preskúmania súdom.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď z pracovného pomeru, výpoveď daná zamestnávateľom, nadbytočnosť zamestnanca, organizačná zmena, výpoveď ako jednostranný adresovaný právny úkon, skutkové vymedzenie dôvodu výpovede
Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, súdny poplatok za odvolanie, Nesprávny úradný postup , vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Právna veta: Úvodom je potrebné poznamenať, že do účinnosti novely Zákona o súdnych poplatkoch vykonanej zák. č. 621/2005 Z. z. boli podľa § 4 ods. 1 písm. c/ súdne konania vo veciach náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom oslobodené od poplatku. Uvedená novela však od 01.01.2006 toto vecné oslobodenie vypustila, čo dôvodová správa odôvodnila reakciou na neúmerný nárast právne neopodstatnených žalôb o náhradu škody podľa zák. č. 514/2003 Z. z. Zároveň v Sadzobníku súdnych poplatkov v položke 7a bol zavedený nový paušálny poplatok za žaloby na náhradu škody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá starostlivosť , určenie výživného, zverenie maloletých detí do striedavej starostlivosti
Právna veta: V prípade rozhodovania o výživnom v prípade zverenia maloletých detí do striedavej osobnej starostlivosti, súd prihliada na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča a na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinných rodičov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústna zmluva o dielo, správca domu, správa domu, rekonštrukcia spoločných priestorov bytového domu, bytový dom , vlastníci bytov
Právna veta: Správou domu je okrem iného i zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv a udržiavanie spoločných častí domu či jeho zariadení a samozrejme i zabezpečovanie iných činností, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku. Za tým účelom sú vlastníci jednotlivých bytov či nebytových priestorov v dome povinní poukazovať správcovi v súlade so zmluvou o výkone správy preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv. Tieto prostriedky sa nestávajú vlastníctvom správcu, naopak, správca tieto prostriedky vedie na osobitných účtoch, pričom prostriedky na týchto účtoch zostávajú stále vlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, všeobecné úverové podmienky, úverová zmluva
Právna veta: Všeobecne platí, že zmluva sa odstúpením od nej v celosti od začiatku nezrušuje za podmienky, že sa na tom účastníci dohodli. Takáto dohoda však zároveň musí byť v súlade s právnymi predpismi. Akákoľvek dohoda účastníkov, ktorá by v tomto prípade zaväzovala odporcov ako spotrebiteľov na úhradu vyššej sumy, než im v prípade odstúpenia od zmluvy vyplýva z Občianskeho zákonníka, je absolútne neplatná pre jej rozpor so zákonom, konkrétne s ustanovením § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože takáto zmluvná podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprosp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup exekučného súdu, exekučný súd, návrh na zmenu exekútora, nepreukázanie nesprávneho úradného postupu, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta: Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. výslovne definovaný, je uvedený len príkladmo. Je však možné vyvodiť, a to aj z ustálenej judikatúry, že ide o taký úradný postup, ktorý má vadu, ktorá nie je v súlade s príslušnou právnou úpravou. Jedná sa o postup, pri ktorom dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi predpismi pre konanie orgánu verejnej moci alebo porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľov tejto činnosti, teda o postup nezákonný. Skutočnosť, že ide o nesprávny úradný postup takt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na schválenie právneho úkonu za nesvojprávneho, bezodplatný prevod vlastníctva, záujem nesvojprávneho, odvolanie osobitnej opatrovníčky, darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena, ustanovenie opatrovníka
Právna veta: Súd nemôže schváliť právny úkon, ktorý nie je jednoznačne v prospech nesvojprávneho, ide o úkon ktorým by bol nesvojprávny zbavený majetku, keď je toto jediný majetok a nesvojprávny nemá dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie si životných nákladov. Darovanie je bezodplatný prevod majetku, ktorým by sa mohol dostať nesvojprávny do situácie, že by prišiel aj o byt, ktorý je jeho jediným majetkom. Nebolo možné zohľadniť ani ubezpečenia a garancie zo strany C.. T., že sa o nesvojprávneho postará. V konaniach vo veciach starostlivosti o nesvojprávnych - schválenie právneho úkonu je rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, exekučny titul, exekučný súd, rozsudok rozhodcovského súdu, rozhodcovský súd, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Zákonná 15-dňová lehota je určená na poverenie exekútora, a to iba v prípadoch, ak exekučným titulom okrem iného, nie je rozhodcovský rozsudok. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na uznesenie NS SR sp. zn. 3Cdo/146/2011, podľa ktorého pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takomto prípade ani nemohol vydať rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , dôkazná povinnosť, nesplnenie dôkaznej povinnosti, dôkaz na preukázanie pravosti podpisu inzerenta na zmluve, zmluva o prevedení plošnej inzercie
Právna veta: Okrem povinnosti tvrdenia majú účastníci dôkaznú povinnosť, t.j. povinnosť označiť dôkazy na dokázanie svojich vlastných tvrdení. To platí v sporom konaní, ako aj v nesporovom konaní, avšak iba v sporovom konaní je nesplnenie dôkaznej povinnosti spojené s procesnou zodpovednosťou za nedokázanie tvrdených skutočností, to znamená s neunesením tzv. dôkazného bremena. Kto a v akom rozsahu má dôkazné bremeno určujú normy hmotného práva. V zásade ale platí, že dôkazné bremeno nesie ten, v koho záujme je dokázanie určitej skutočnosti. Nepriaznivé procesné dôsledky stíhajú v sporovom konaní toho, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: privatívna intercesia, prevzatie dlhu podľa § 531 OZ, zmluva o nájme nebytových priestorov, prevzatie záväzku, súhlas veriteľa, čestné prehlásenie
Právna veta: Aj pre prevzatie dlhu v zmysle ust. § 531 Obč. zák. je dôležitým to, že ide o právny úkon, ktorý by mal mať podľa obsahovej stránky za následok založenie vzťahu medzi dlžníkom a treťou osobou, ku ktorej účinnosti je však potrebný súhlas veriteľa. Bez písomnej zmluvy pôvodného a nového dlžníka k zámene nedôjde. Ust. § 531 ods. 1 Obč. zák. pritom upravuje zmenu v subjektoch záväzku na strane dlžníckej, keď pôvodný dlžník prestáva byť účastníkom záväzkového vzťahu a na jeho miesto nastupuje nový dlžník. Takéto prevzatie dlhu sa v právnej teórii v praxi nazýva privatívna intercesia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, posúdenie zdravotného stavu, opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
Právna veta: Konanie vo veciach kompenzácie podľa zák. č. 447/2008 Z.z. je osobitne upravené v piatej časti (§ 53 až 56a ) zák. č. 447/2008 Z.z.) a súčasne subsidiárnym právnym predpisom všeobecne upravujúcim oblasť konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu je v zmysle § 53 zák. č. 447/2008 Z.z. iba zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)...Základným cieľom konania o kompenzácii, ktorým nepochybne je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, vrátane nepriameho zabezpečenia nevyhnutných podmienok na uspokojovanie zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dualistický systém záväzkového práva, zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru, spotrebiteľská zmluva, namietané uznanie zvyšku záväzku, úver ako absolútny obchod
Právna veta: Dualistický systém záväzkového práva na Slovensku je určitá anomália medzi právnymi poriadkami (dve kúpne zmluvy, dvojaká úprava premlčania, dualistická právna úprava uznania dlhu, zmluvných pokút, dvojaká úprava odstúpenia od zmluvy a pod.). Aplikačná prax síce ukazuje, že aj takýto stav môže dlhodobo fungovať (od 1.1.1992), avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na vadnosť právneho úkonu má dopadať právna úprava regulujúca vzťahy v zásade medzi biznismenmi, ak Občiansky zákonník ako kódex občianskeho súkromného práva takúto úpravu má a je pre nepodnikateľov výhodnejšia. (porov. ti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku, materiálny prieskum súladnosti exekučného titulu so zákonom, rozhodcovský rozsudok
Právna veta: Je pravdou, že ust. § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 15 dní na písomné poverenie exekútora na vykonanie exekúcie s výnimkou exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 písm. c/, d/ Exekučného poriadku. Ustálená súdna prax však umožňuje a usmerňuje súdy aj v smere materiálneho preskúmania okolností, či neexistuje rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu, pričom ak takýto rozpor súd zistí, je oprávnený uznesením zamietnuť žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pričom na takéto zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia nie je v exekučnom poriadku stanovená žiadna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, zodpovednosť štátu za prieťahy v konaní, náhrada škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejnej moci, lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. výslovne definovaný, je uvedený len príkladmo. Je však možné a to aj z ustálenej judikatúry vyvodiť, že ide o taký úradný postup, ktorý má vadu, ktorý nie je v súlade s príslušnou právnou úpravou. Jedná sa o postup, pri ktorom dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi predpismi pre konanie orgánu verejnej moci alebo k porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľa tejto činnosti, teda o postup nezákonný. Skutočnosť, že ide o nesprávny úradný postup takt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, striedavá starostlivosť , zmena pomerov, návrh otca na zmenu výchovy
Právna veta: Ak by sa v čase po rozhodnutí o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohode rodičov o výkone rodičovských práv a povinností zmenili pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Zmena pomerov môže zahŕňať tak zmenu pomerov na strane niektorého z rodičov, ako aj zmenu pomerov na strane dieťaťa, najmä jeho potrieb. Jedná sa len o zmenu podstatnú a závažnú, nie zmenu krátkodobého charakteru, o podstatnú zmenu v tých skutočnostiach, ktoré tvorili skutkový základ rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností alebo rozhodnutia sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cestovanie bez platného cestovného lístka, dôkazné bremeno , dôkazná povinnosť, bremeno tvrdenia, porušenie prepravných podmienok a tarify MHD
Právna veta: Teória procesného práva podmieňuje úspech účastníka konania v spore unesením dvoch bremien. Ide jednak o bremeno tvrdiť skutočnosti, ktoré môžu privodiť jeho úspech v spore, a jednak bremeno tieto skutočnosti preukázať. Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Uvedené ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, t. j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielnické listy, právo na vydanie majetkového podielu, transformačný projekt, nezaplatené nájomné za užívanú pôdu, vyporiadanie majetkových nárokov družstva, nakladanie s majetkovým podielom
Právna veta: Ustanovenie § 13 Zák. č. 42/1992 Zb. stanovuje všeobecné predpoklady týkajúce sa práva na vydanie majetkového podielu. Zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov družstva a vyporiadaní majetkových nárokov družstvách určuje okrem iného spôsob úpravy majetkových vzťahov a vyporiadanie majetkových nárokov družstva, spôsob prispôsobenia vnútorných právnych pomerov družstva obchodnému zákonníku a spôsob premeny družstiev na iné podnikateľské formy. Zákon ukladá družstvám, aby vypočítali majetkové podiely oprávnených osôb a oboznámili s nimi oprávnené osoby a aby týmto oprávneným osobám, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, obrovské množstvo žiadostí jedného subjektu, obrovské množstvo nárokov voči svojím dlžníkom
Právna veta: V prípade, ak sa jedna osoba v priebehu krátkeho času obráti na súdy s enormným množstvom nových návrhov, sa v rámci prevencie (§ 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka) musí zaujímať o to, či a v akých podmienkach je súd jeho podania schopný vybaviť, a je povinný akceptovať, že vybavenie jeho vecí nemusí byť tak promptné, ako vybavovanie vecí iných navrhovateľov. Súd je totiž povinný zabezpečiť okrem iného rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých a žalobca nemôže očakávať, že súd promptne vybaví všetky jeho veci na úkor všetkých ostatných.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania, vedľajší účastník, nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka advokátom, náhrada trov konania podľa § 142 OSP
Právna veta: Zmyslom a účelom náhrady trov konania v konaní pred všeobecným súdom (vrátane pred exekučným súdom) je poskytnúť úspešnému účastníkovi alebo účastníkovi, ktorému to priamo priznáva zákon, náhradu tých trov konania, ktoré vo vecnej a časovej súvislosti s konaním musel alebo bude musieť nepochybne zaplatiť, pričom by ich nemusel zaplatiť, ak by tu nebolo konanie pred všeobecným súdom. Výnimky z tohto pravidla musí ustanoviť zákon (čl. 46 ods. 4 a čl. 51 ods. 1 ústavy). Aj tieto výnimky sa musia uplatňovať len za splnenia všetkých zákonom ustanovených podmienok a skôr reštriktívne, napríklad tako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne konanie na úseku verejného zdravotníctva, výrok rozhodnutia správneho orgánu, výrok druhostupňového rozhodnutia, zmena výroku rozhodnutia, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: V zmysle § 47 ods. 2 Správneho poriadku výrok rozhodnutia správneho orgánu predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom konania. Túto zásadu musí rešpektovať i odvolací orgán, a to najmä v prípade, ak mení rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. Vykonaná zmena rozhodnutia, keď žalovaný správny orgán upravil (opravil) text prvostupňového rozhodnutia, v zmysle ustálenej súdnej praxe v oblasti správneho súdnictva je v rozpore so zákonom a takáto zmena výroku rozhodnutia, ak bola vykonaná v odvolacom konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: povinnosť zaplatiť predpísané penále, penále za oneskorenú úhradu poistného, penále na dlžné poistné, poistné na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu
Právna veta: Vychádzajúc z gramatického výkladu § 293bl ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., krajský súd konštatuje, že zákonodarca toto ustanovenie formuloval tak, že Sociálna poisťovňa nebola oprávnená predpísať penále za oneskorenú úhradu poistného za obdobie od januára 2009 do decembra 2009, ktoré sa viaže na dlžné poistné a príspevky pred 01.01.2010, ktoré boli zaplatené najneskôr do 30.04.2010. V § 293bl ods. 1 zákonodarca viaže nepredpísanie penále na dlžné poistné a príspevky za obdobie pred 01.01.2010. Podľa názoru krajského súdu, výklad uvedeného ustanovenia treba chápať tak, že povinnosť nepredpísať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah dôkazného bremena, dôkazné bremeno , dôkazná povinnosť, prejednacia zásada, porušenie zmluvnej povinnosti, zmluva o právnom zastúpení
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania za t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu, spôsobilosť na právne úkony , schválenie právneho úkonu za maloletého, nadobudnutie plnoletosti
Právna veta: Ak je pre platnosť právneho úkonu, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, potrebné schválenie súdu, súd ho schváli, ak je to v záujme maloletého (§ 179 O.s.p.). Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku (§ 9 Obč. zák.). Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony), vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku (§ 8 ods. 1, 2 veta prvá Obč. zák.). Spôsobilosť na právne úko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie užívacieho práva k domu patriaceho do BSM, pojem násilie, bezdôvodné psychické príkorie, psychické utrpenie poškodenej, závažný zásah do vlastníckeho práva, vylúčenie z užívania domu
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávnej sankcie proti druhému manželovi je: a) existencia bezpodielového spoluvlastníckeho vzťahu manželov k domu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, žiadosť o invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení podmienený (okrem iného) invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona), pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 (§ 71 ods. 5 zákona). Priznanie invalidného dôchodku je podmienené podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona dlhodobo nepriaznivým stavom, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeny na veci, nájomca, zmeny nebytového priestoru, súhlas so zmenou nebytového priestoru, prenajaté nebytové priestory, práce vykonané odporcom po skončení nájmu
Právna veta: Ustanovenie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravuje možnosti vykonania zmien na prenajatej veci. V odseku 1 sú upravené právne následky zmien vykonaných so súhlasom prenajímateľa v závislosti od toho, či sa prenajímateľ zaviazal na úhradu ich nákladov, alebo nie. V odseku 1 je vyjadrená predovšetkým zásada, podľa ktorej zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. V tomto odseku je vyjadrená aj ďalšia zásada, podľa ktorej ak prenajímateľ dal súhlas na vykonanie zmien, nájomca môže požadovať úhradu nákladov s tým spojených len v prípade, keď sa na to prenajíma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva, Dedičské konanie, nerozlučné spoločenstvo, právna úprava dedičského práva, nadobúdanie dedičstva
Právna veta: Určovací návrh, spočívajúci v tom, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, a teda, že ju poručiteľ vlastnil v okamihu svojej smrti, môže uplatňovať (je vecne legitimovaný) len ten, koho práv a povinností sa takéto určenie týka. Takouto osobou môže byť len ten, kto je poručiteľovým dedičom, prípadne jeho právnym nástupcom. K nadobudnutiu dedičstva však nedochádza len na základe smrti poručiteľa, nakoľko právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, fiktívna zmluva, záväzkový vzťah, písomná zmluva
Právna veta: Na námietku, že zmluva o pôžičke je fiktívna, o čom svedčí skutočnosť, že overený u notára je len podpis odporcu nemožno prihliadnuť a v konaní je bez právneho významu. Záväzkový vzťah - zmluva o pôžičke - v zmysle zákonných ustanovení vznikne reálnym poskytnutím finančných prostriedkov, podmienkou nie je písomná zmluva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednacia zásada, povinnosť tvrdenia, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, dôkazné bremeno
Právna veta: V sporovom konaní platí zásada dispozičná a prejednacia. Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdenie skutočností a navrhovanie dôkazov k nim, je zásadne vecou účastníkov konania. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov teda leží zásadne na účastníkoch a ukladá im označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Účastník má teda povinnosť tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1 OSP) a povinnosť unesenia dôkazného bremena (§ 120 ods. 1 OSP). K splneniu tejto povinnosti je zaviazaný každý účastník konania. Rozsah a konkrétnu podobu dôkazného bremena určuje hmotnoprávna norma, ktorá má byť na daný spor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočet DPH, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňové doklady, fiktívne plnenie, odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Naopak, zákonodarca požaduje (pre ľahkú zneužiteľnosť), aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, musí byť schopný preu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: zmluvná pokuta , Ochrana spotrebiteľa, ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, dojednanie o zmluvnej pokute, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, posudkový lekár, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, Invalidný dôchodok, degeneratívne zmeny na chrbtici, hodnotenie zdravotného stavu poistenca
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 71 zákona je nesporné, že jednou z podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok je hodnotenie zdravotného stavu poistenca, u ktorého pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav musí byť miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Hodnotenie zdravotného stavu poistenca vykonávajú posudkový lekári sociálneho poistenia v rámci posudkovej činnosti podľa ust. § 153 zákona, v rámci ktorého určujú zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ku ktorému priradzuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: exekučný súd, právo na rozhodnutie v primeranej lehote, zamietnutie žiadosti o poverenie, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, rozpor so zákonom, exekučny titul
Právna veta: Zákonodarca v procese rozhodovania sa exekučného súdu o tom, či súdnym exekútorom požadované poverenie na vykonanie exekúcie tomuto udelí, alebo nie, ustanovil lehotu 15 dní od doručenia žiadosti výlučne pre prípady nezistenia rozporu žiadosti, návrhu ani exekučného titulu so zákonom a následného udelenia poverenia (predstavujúceho logický následok nedostatku zistenia zákonom definovaného rozporu). V opačnom prípade, teda vtedy, ak sa rozpor so zákonom zistí, lehota ustanovená nie je. Takýto odchylný prístup je tu evidentne najmä preto, že protikladom poverenia (ktoré formálne nemá charakter r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, štátny zamestnanec, štátnozamestnanecký pomer, služobný úrad, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Nie je namieste hovoriť o obchádzaní zákona, ak zamestnávateľ, ktorý má podľa vlastného presvedčenia možnosť skončiť štátnozamestnanecký pomer okamžite, jednostranne ponúkne zamestnancovi v takomto prípade možnosť ukončenia pracovného pomeru dvojstrannou dohodou, keďže služobný úrad ani v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny nemá zákonnú povinnosť okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ale zákon mu poskytuje iba takú možnosť (viď napr. ust. § 51 ods. 1 alebo ods. 2: „služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer...“). Je teda na zamestnávateľovi, resp. služobno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh otca na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov, dokazovanie v občianskom súdnom konaní, dôkazná povinnosť, zásah do základného práva na súdnu ochranu, znalecké dokazovanie
Právna veta: Súd pri vykonávaní dokazovania nie je viazaný návrhmi účastníkov a nemá povinnosť všetky navrhnuté dôkazy vykonať. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi odňatie možnosti konať pred súdom, pretože v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 veta druhá O.s.p. je vecou súdu, aby rozhodol, ktoré z navrhovaných dôkazov vykoná. Toto oprávnenie súdu sa neviaže na návrhy účastníka konania (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14.09.2011, sp. zn. 6 Cdo 153/2011). V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorom súd skon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzájomný návrh, vlastnícke právo k pozemkom, návrh na odstránenie stavieb, vzájomný návrh v odvolacom konaní, určenie vlastníckeho práva k športovému ihrisku
Právna veta: Odporca môže podľa § 97 ods. 1 O. s. p. za konania uplatniť svoje práva proti navrhovateľovi i vzájomným návrhom. Vzájomný návrh v odvolacom konaní však vylučuje ustanovenie § 216 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého ustanovenia § 92 ods. 1 a 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Ustanovenie § 216 ods. 1 v tomto znení platí od účinnosti zákona č. 353/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov od 01. 09. 2003. Dôvodová správa k zákonu č. 353/2003 Z. z. v osobitnej časti k bodu 93 (§ 216) uvádza: „Pre odvolacie konanie podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, právo účastníkov na spravodlivý súdny proces, kolektívna zmluva
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O takúto procesnú vadu ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva (v zmysle § 18 O.s.p. majú účastníci v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv a to napríklad právo vykonávať procesn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: označovanie výrobkov cenami, spotrebiteľské zmluvy, základný reklamačný poriadok, neprijateľné zmluvné podmienky
Právna veta: Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv (najčastejšie kúpna zmluva) v obchode prichádzame bežne do styku s reklamačným poriadkom bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli, aký je vlastne jeho právny význam – o tom, aký má tento reklamačný poriadok vplyv na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikajúce pri kúpe tovaru v obchode, právny poriadok mlčí. Predmetom tohto príspevku bude z tohto dôvodu zamyslenie sa nad právnou povahou a praktickým významom tohto zákonného inštitútu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie, diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
Právna veta: Každý človek je jedinečný, osobitý a unikátny. Aj napriek tomu majú všetci ľudia niečo spoločné. Mladosť netrvá večne a každý raz zostarne bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženskú alebo politickú orientáciu, či jazyk. Človek si často ani neuvedomuje, že v reálnom pracovnom živote sa často stretáva s diskrimináciou na základe veku. Vek patrí medzi najčastejšie dôvody diskriminácie na trhu práce, nasleduje hneď po diskriminácii na základe pohlavia a etnického pôvodu. (1) Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer (2009) sa 69% opýtaných Slovákov stretlo pri pracovných pohovoroch s d ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, analógia v správnom trestaní, trestanie za správne delikty, zodpovednosť za správny delikt, určenie druhu sankcie a jej výmery
Právna veta: Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“) a v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou, skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Právna veta: Stabilita v pracovnoprávnych vzťahoch je nie len celospoločenským záujmom, ale v prvom rade je v centre záujmu pracovníkov. Predstavuje vyjadrenie ústavného práva na prácu. Určité špecifikum pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím je obsiahnuté aj v rámci skončenia pracovného pomeru. S osobou so zdravotným postihnutím, môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou len so súhlasom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, v obvode ktorého má sídlo. Ustanovenie Zákonníka práce, teda § 66, ktorý túto skutočnosť deklaruje, je v súlade s §13 ods. 1 písm. e tretí bod zákona č. 5/2004 Z.z. ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovné podmienky osôb so zdravotným postihnutím, chránená dielňa a chránené pracovisko, predzmluvné vzťahy
Právna veta: Pracovné podmienky osôb so zdravotným postihnutím sú v základnom kódexe pracovného práva, v Zákonníku práce, upravené len okrajovo. Pracovné podmienky tejto skupiny zamestnancov sú bližšie upravené v zákone o službách zamestnanosti. Podmienky v chránených dielňach a pracoviskách sú prispôsobené zdravotnému stavu zamestnancov, aby mohli získavať potrebnú kvalifikáciu a aby im práca bola čo najviac uľahčená. Zákonník práce deklaruje, že zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky, kto ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: osobitné podmienky sudkyň, pracovné podmienky žien, ochrana materstva a rodičovstva
Právna veta: Právna úprava pracovných podmienok v súčasnosti, je výsledkom mnohých pokusov a úprav, ktoré výrazne ovplyvnili a poznačili hospodárske, sociálne, spoločenské aj politické zmeny. K dynamickému rozvoju právnej úpravy na poli pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek došlo začiatkom 20. storočia. Dovtedy im nebola venovaná dostatočná pozornosť, ktorú si nevyhnutne vyžadujú a boli formulované len okrajovo. Do vydania Zákonníka práce v roku 1965 neexistovala na našom území komplexná a jednotná právna úprava pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek. Súviselo to nielen s roztriešt ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: verejný záujem v športe, účasť športovej reprezentácie, ochrana integrity športu
Právna veta: Prinášame Vám odborný príspevok, ktorého cieľom je ozrejmiť návrh vymedzenia verejného záujmu v športe podľa návrhu nového zákona o športe. Pokúsime sa zhrnúť fakty a argumenty, na základe ktorých sa pracovná skupina ustálila na tomto znení: "Obsahom verejného záujmu v športe je najmä podpora a rozvoj masového športu detí a mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži v uznanom športe, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života."
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľnícka činnosť, práca dobrovoľníkov, dobrovoľníctvo
Právna veta: Práca dobrovoľníkov je inšpirovaná predovšetkým úctou k spoluobčanom a pocitom vlastnej zodpovednosti. Vykonať nezištný čin pre iného človeka patrí od nepamäti k súčasti života a kultúry našej spoločnosti. Dobrovoľník participuje na činnosti bez finančného ohodnotenia, s úprimným záujmom a zanietením a láskou voči blížnemu. Činnosť dobrovoľníctva je chápaná ako živý, empatický prejav vzájomnej úcty človeka k človeku, ako prejav vzájomnej pomoci.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o vypožičaní, zmluva o pôžičke, požičovňa
Právna veta: V bežnom živote sa možno vo viacerých oblastiach stretnúť pri poskytovateľoch rôznych služieb s označením „Požičovňa“ (môže ísť napríklad o požičovňu áut, DVD, svadobných šiat a pod.) a v tejto súvislosti so slovným spojením, ktoré väčšina z nás používa a to napr. „požičal som si film“ – označenie „požičovňa“, resp. „požičať si“ je však vo význame, v akom sú tieto služby poskytované (z pohľadu zákona) terminologicky nepresné. V zásade sa tieto veci poskytujú s tým, že je potrebné vrátiť nielen ten istý druh veci, ale aj ten istý kus (vysvetlenie v ďalšom texte).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: personálna inkompatibilita, účasť štátneho zamestnanca v spoločnosti s ručením obmedzeným, podnikanie alebo iná zárobková činnosť, podnikanie, daň z príjmu fyzických osôb, výkon štátnej služby
Právna veta: Predmetom tohto článku je interpretácia relevantných zákonných ustanovení za účelom posúdenia, či výkon štátnej služby je zlučiteľný s personálnou a majetkovou účasťou v spoločnosti s ručením obmedzeným.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné úkony súdu, zápis do súdneho registra, predvolanie na súd
Právna veta: Procesné úkony súdu sú v pripravovanom Civilnom sporovom poriadku upravené v rámci prvej časti siedmej hlavy a to v nasledovnom rozčlenení.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat, práva a povinnosti vodiča, zvieratá v cestnej premávke
Právna veta: Zvieratami v cestnej premávke by sme mohli rozumieť aj príslušníkov rodu Homo sapiens sapiens voziacich sa na veľkých autách s hrubou reťazou na krku a bezohľadnou jazdou alebo osoby zúčastňujúce sa na cestnej premávke pod vplyvom alkoholu (nad 1 promile, keďže do jedného promile je to len priestupok – v tomto prípade by sme mohli hovoriť iba o zvieratkách) – samozrejme predmetom tohto príspevku budú zvieratá v pravom slova zmysle (napr. kone, kravy a pod.) s poukazom na pravidlá, ktoré sa na nich v cestnej premávke vzťahujú.
MENU