Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota na podanie opravného prostriedku, navrátenie lehoty, žiadosť o navrátenie lehoty
Právna veta: Podľa § 64 ods. 3 Tr. por. ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj vtedy, ak sa ukáže, že lehota na podanie opravného prostriedku, ktorý bol zamietnutý ako omeškaný, zmeškaná nebola. Z citovaných ustanovení je zrejmé, že zmeškať lehotu na podanie opravného prostriedku možno len z dôležitých dôvodov, aj to len do troch dní od odpadnutia prekážky, ktorá bránila v danom prípade odsúdenému vo včasnom podaní sťažnosti proti zamietavému uzneseniu druhostupňového súdu...Doručovanie súdnych rozhodnutí na čiastočne nepresnú adresu, na ktorej si však odsúdený bežne preberal všetky súdne zásiel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezidentské voľby, inzerát, diskusné fórum, volebná korupcia, prečin volebnej korupcie
Právna veta: Zvolenie internetovej stránky www.bazos.sk, kde inzerujúci prevažne ponúkajú alebo hľadajú tovar alebo služby, ani nutnosť zadania telefónneho čísla, na ktorý je následne zaslaný autorizačný kód, a e-mailovej adresy nemožno vyložiť extenzívne v neprospech obvineného. Na stránke pritom nie sú uvádzané žiadne podmienky inzercie, i keď sa následne vyžadujú, pričom na serióznosť príspevkov by nemala vplyv ani dômyselná prepracovanosť, nakoľko administrátor neskúma ich obsah s ohľadom na vážnosť vôle inzerenta a na uvedenom portáli sa aj v minulosti objavili humorné inzeráty. Aj keď vhodnejším mies ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nemožnosť podania dovolania, zločin lúpeže, vzdanie sa práva na podanie odvolania, právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku
Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. V rozsahu súdom prijatého vyhlásenia o vine bol obvinený oprávnený odvolaním napadnúť len výrok o treste. Vzhľadom k tomu, že obvinený a prokurátor sa výslovne vzdali odvolania, nebola naplnená zákonná podmienka v zmysle § 372 ods. 1 Tr. por. Absencia rozhodnutia odvolacieho súdu v merite veci vo vzťahu k výroku o treste má potom za následok nemožnosť podania dovolania. Obvinený tým, že sa odvolania výslovne vzdal, vylúčil v tejto časti vecný prieskum jeho veci na odvolacom súde.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vklad vlastníckeho práva, uzavretie zmluvy písomnou formou, zmluva o prevode nehnuteľnosti
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze z 28. apríla 2014 sp. zn. IV. ÚS 15/2014 77 konštatoval , že pôvodné zjednocujúce stanovisko najvyššieho súdu bolo prekonané jeho neskoršou judikatúrou a pripomenul, že prílišný formalizmus a prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahuje do zmluvnej slobody vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti ( autonómnej vôle ) podľa čl. 2 ods. 3 . Zdôraznil, že „jedným zo základných princípov výkladu zmlúv je priorita výkladu, ktorý nevedie k neplatnosti zmluvy, pred takým výkladom, ktorý vedie k ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť na verejnom zasadnutí, verejné zasadnutie, predvolanie na verejné zasadnutie, vykonanie verejného zasadnutia v neprítomnosti obvineného, nezákonný postup prvostupňového súdu
Právna veta: Ustanovenie § 293 Tr. por. upravuje prítomnosť aj obvineného na verejnom zasadnutí. Nutnosť jeho účasti je potrebné posudzovať podľa toho, či súd v zmysle § 292 ods. 1 Tr. por. obvineného na verejné zasadnutie predvolal, alebo či ho len o verejnom zasadnutí upovedomil. Vychádzajúc zo zákonnej úpravy možno konštatovať, že predvolanie na verejné zasadnutie prichádza do úvahy v prípade osôb, ktorých osobná účasť na ňom je nevyhnutná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu vypracovať tzv. skrátené odôvodnenie rozhodnutia, návrh otca na zníženie výživného na maloleté deti, vypracovanie skráteného odôvodnenia
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O. s. p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v tom z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, inštitút vedľajšieho účastníctva
Právna veta: Každý vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania (t.j. aj vedľajší účastník uvedený v § 93 ods. 2 O.s.p.) má z procesného hľadiska rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania; koná však iba sám za seba. Vedľajší účastník vstupuje do konania, aby podporil jedného zo sporiacich sa subjektov. Účelom jeho vstupu je teda napomôcť procesnej strane, ktorú v konaní podporuje, aby v spore dosiahla úspech. To, logicky znamená, že účelom jeho vstupu do sporového konania zároveň je, aby opačná procesná strana nedosiahla úspech. I keď účasť vedľajšie účastníka v sporovom konaní môže z procesného hľadi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konaní, Lehota na podanie odvolania, márne uplynutie lehoty na podanie odvolania, odmietnutie odvolania ako oneskorene podané
Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 O.s.p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolanie z funkcie nadriadeného bez uvedenia dôvodu, rozhodnutie o odvolaní z funkcie nadriadeného, nesúhlas s preložením na inú voľnú funkciu
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že jednou z podmienok rozhodnutia o zaradení mimo činnej štátnej služby príslušníka hasičského a záchranného zboru podľa § 52 ods. 2 písm. c) zákona o hasičskom a záchrannom zbore je rozhodnutie o odvolaní z funkcie nadriadeného, vychádzajúc z účelu a cieľa uvedeného zákona a zo skutkových zistení danej veci, nebolo možné za daného stavu rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutia o zaradení mimo činnej štátnej služby príslušníka, pokiaľ nebolo doposiaľ rozhodnuté o zákonnosti rozhodnutia o odvolaní z funkcie nadriadeného. Rozhodnutie o zaradení mimo činnej štátnej služby príslu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, povinnosť súdov svoje rozhodnutia odôvodniť, odôvodnenie rozsudku
Právna veta: Povinnosťou súdu je rozsudok odôvodniť v súlade s § 246c ods.1 O.s.p., v spojení s § 157 ods.2, tak, aby jasným, určitým a zrozumiteľným spôsobom bolo zrejmé, z akých podkladov súd pri svojom rozhodovaní vychádzal, ktoré skutočnosti považoval za preukázané a ktoré nie, z akých dôvodov, stručne, jasne a výstižne vysvetlil, akými úvahami sa riadil pri hodnotení skutkových a právnych okolností namietaných v žalobe a zodpovedal na najdôležitejšie namietané otázky, resp. hmotnoprávne alebo procesné pochybenia správneho orgánu, ktoré žalobca namietal v žalobe. Problematike týkajúcej sa povinnosti sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, zoznam bielych koní, zásah do subjektívnych verejných práv
Právna veta: Základnou úlohou súdu aplikujúceho ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, ktorý koná v správnom súdnictve o návrhu smerujúcemu proti tvrdenému nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy je preveriť, či sa navrhovateľ skutočne prostredníctvom svojho návrhu domáha súdnej ochrany proti nezákonnej aktivite verejnej správy (materiálna stránka verejnej správy) a či navrhovateľom označená verejná správa skutočne takúto aktivitu vykonala (formálna stránka verejnej správy). Uvedené je dôležité z toho hľadiska, že Občiansky súdny poriadok obsahuje viacero rôznych prostriedkov súdnej nápravy pochybení alebo nedos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania podľa § 201 OSP, vedľajší účastník
Právna veta: Zmyslom ustanovenia § 201 veta druhá O.s.p. je zaručiť vedľajšiemu účastníkovi procesné právo podať odvolanie bez ohľadu na postoj účastníka, na strane ktorého vystupuje, teda aj proti jeho vôli, ak ide o prípad, kedy z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom. Napriek použitému slovu „aj“ v texte tejto právnej normy ju však nemožno interpretovať tak, že len v prípadoch v nej uvedených je vedľajší účastník oprávnený podať odvolanie. Popri § 201 veta druhá O.s.p. je súčasťou tohto procesného predpisu aj ustanovenie § 93 ods. 4 O.s.p., v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, Centrum právnej pomoci, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Zákon o bezplatnej právnej pomoci jednoznačne ustanovuje, čo má Centrum právnej pomoci zisťovať za účelom posúdenia, či žiadateľ je osobou v materiálnej núdzi a ustanovuje mu presné medze, aby bol daný čo najužší priestor pre voľnú úvahu Centra právnej pomoci ako orgánu s právomocou v týchto veciach rozhodovať (§ 6, § 6a, § 7 zákona č. 327/2005Z.z.). To sa odrazilo v jednoznačnom ustanovení hornej hranice príjmu pre priznanie nároku na úplne bezplatnú právnu pomoc, resp. na čiastočne uhrádzanú právnu pomoc. Táto je ustanovená paušálne bez ohľadu na druh príjmu, pričom sa prihliada aj na výšku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, súdny poplatok za žalobu, nezaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Uznesením na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch) súd účastníkovi ukladá povinnosť zaplatiť súdny poplatok v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o konania, v ktorých súd už začal konať vo veci samej, ďalej vo veciach v ktorých vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi, ktorému súd ustanovil opatrovníka, pretože nie je známy jeho pobyt, alebo sa mu nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine, alebo ak došlo k rozšíreniu návrhu alebo podaniu vzájomného návrhu v tej istej veci potom, ako súd začal konať vo veci samej, ak ide o opravný prostriedok prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správca dane, predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, rozhodnutie o predbežnom opatrení, účinnosť predbežného opatrenia
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľovnícke združenie, verejná správa , združovanie občanov na výkon práva poľovníctva, občianske združenie, poľovnícke združenia
Právna veta: Právom poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zber si privlastňovať, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri; právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku; vykonávať ho možno len podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie (§ 2 zákona č. 23/1962 Zb.). Zákonodarca v tomto ustanovení definoval verejný záujem štátu na výkone práva poľovníctva. Verejný záujem je pojem, ktorý platná právna úprava výslovne obsahovo nevymedzuje, napriek tomu sa najmä v oblasti správneho práva pomerne často používa. Verejný zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, nepreskúmateľnosť prvostupňového rozsudku
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že súd nemôže argumentáciu účastníka iba odmietnuť ako nesprávnu, ale jeho povinnosťou je tiež uviesť v čom jej nesprávnosť spočíva. Argumenty súdu musia byť jasné, zrozumiteľné a dostatočne konkrétne. Konštatovanie súdu, že argumenty účastníka sú nesprávne alebo irelevantné, bez toho, aby súd uviedol, prečo ich považuje za nesprávne alebo irelevantné, možno považovať za arbitrárne. Za stavu, že súd prvého stupňa sa s argumentmi žalovaného dostatočne nezaoberal, odvolaciemu súdu nezostávalo nič iné ako skonštatovať, že odôvodnenie napadnutého rozsudku nezodpovedá požia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní, opravné konanie
Právna veta: Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o ňom a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v druhostupňovom konaní. V tejto súvislosti súd poukazuje na to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvého a druhého stupňa tvoria jednotu, a preto je nadbytočné, aby najvyšší súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne závery súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príjem zo zárobkovej činnosti, vyradenie z evidencie nezamestnaných, uchádzač o zamestnanie
Právna veta: Zákon o službách zamestnanosti umožňuje uchádzačovi o zamestnanie aj počas evidencie uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s tým, že okrem splnenia oznamovacej povinnosti úradu, musí uchádzač o zamestnanie spĺňať aj podmienku, že jeho príjem zo zárobkovej činnosti nepresiahne 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: jednorazová dávka v hmotnej núdzi, účasť na aktivačných prácach, nepriznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Právna veta: Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len za splnenia dvoch podmienok : 1. musí ísť o občana v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej (za takého občana je potrebné považovať aj občana, ktorému je dávka v hmotnej núdzi priznaná a vyplatená spätne) 2. výdavky musia byť preukázané. V prípade jednorazovej dávky v hmotnej núdzi ide o dávku fakultatívnu, teda o dávku, ktorú správny orgán nie je povinný priznať. Účelom tejto dávky je poskytnúť odkázanej osoby prostriedky na zabezpečenie jej potrieb v mimoriadnej životnej situácii, teda nielen na úhradu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva , zastupovanie v dovolacom konaní, zmluva o zastúpení
Právna veta: Zastúpenie na základe plnej moci ako právny vzťah medzi zástupcom a zastúpeným môže vzniknúť iba zmluvou (t.j. dvojstranným právnym úkonom uzatvorenými dvomi subjektmi), ktorou zastúpený prejavuje vôľu splnomocniť konkrétne v zmluve určeného (ním zvoleného) zástupcu, aby za neho konal, a ktorým tento zástupca – zároveň – prejavuje vôľu konať za zastúpeného. Pokiaľ nie sú dané tieto prejavy vôle na oboch zmluvných stranách, nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o zastúpení.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subsidiárne použite Trestného poriadku pri zákone o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, vecná a miestna príslušnosť vo vykonávacom konaní, vykonávacie konanie , súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. o uznaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení zákona č. 344/2012 Z.z. – súd, ktorý rozhodol o uznaní a o výkone rozhodnutia je oprávnený prijať všetky následné rozhodnutia spojené s výkonom trestnej sankcie, vrátane podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Ide o osobitné ustanovenie (lex specialis) vo vzťahu k Trestnému poriadku, ktorý sa tu v zmysle § 29 vyššie označeného zákona nepoužije. Výraz (pojem) „o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, späťvzatie návrhu na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne
Právna veta: Späťvzatie je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t. j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie vziať ďalším úkonom späť. Rovnaký názor Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil aj v rozhodnutí sp. zn. 6Obo 27/98 z 28.5.1998, podľa ktorého ak žalobca vzal žalobu späť, nemôže späťvzatie odvolať, ako aj v ďalších rozhodnutiach napríklad v rozhodnutí 6Sžo 372/2009 z 20.8.2010.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nejasné a nedostatočné vymedzenie výšky pohľadávky, vykonateľný exekučný titul, vykonateľnosť notárskej zápisnice, notárska zápisnica ako exekučný titul
Právna veta: Notárska zápisnica uvedená v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku je síce verejná listina (viď § 3 ods. 4 Notárskeho poriadku), nemá však pre účastníkov účinky právoplatnosti a záväznosti, ktoré má napríklad rozhodnutie súdu v občianskom súdnom konaní (porovnaj § 159 O.s.p.). Takáto notárska zápisnica nie je samostatným zaväzovacím dôvodom a ani sa ňou nezakladá domnienka existencie dlhu v čase jej spísania. Skutočnosť, že dôvodom spísania notárskej zápisnice uvedenej v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku je dosiahnutie toho, aby na jej podklade bolo možné v exekučnom konaní vynútiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné dedičské konanie, konanie o dedičstve po poručiteľke, majetok poručiteľa
Právna veta: Požiadavka, aby o majetku poručiteľa, ktorý sa objaví až po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, prebehlo konanie o dedičstve (v odôvodnených prípadoch dokonca aj bez návrhu), je odrazom dôsledného uplatnenia princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Svedčí o zámere, aby konaním o dedičstve prešli všetky aktívne a pasívne zložky poručiteľovho majetku. Dedič totiž nevstupuje len do práv a povinností, ktoré sú mu známe v čase konania o dedičstve, ale zásadne do všetkých práv a povinností poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli (viď § 460 Občianskeho zákonníka), i keď neboli v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 236 OSP, chýbajúca funkčná príslušnosť
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.) Z citovaného ustanovenia vyplýva, že dovolaním možno napadnúť iba právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, teda len rozhodnutia, ktoré sú výsledkom preskúmavacej činnosti odvolacieho súdu, ktorým môže byť krajský súd (§ 10 ods. 1 O.s.p.), alebo Najvyšší súd Slovenskej republiky (§ 10 ods. 2 O.s.p.). Iné rozhodnutia krajských súdov alebo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie sú spôsobilými predmetmi dovolania. Z tohto dôvodu Občiansky súdny poriadok ani neupravuje funkčnú prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Doručovanie
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyjadrenie protistrany k odvolaniu, postup súdu pri vyhlasovaní rozsudku ak sa rozhoduje bez nariadenia pojednávania
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia účinnej možnosti odvolateľa vyjadriť sa k úkonu protistrany svojou replikou je, že mu bude vytvorená procesná možnosť vyhotoviť svoje stanovisko tak, aby mal dostatok času na jeho prípravu. Za čas, ktorý umožňuje dostatočnú prípravu účastníka, označuje Občiansky súdny poriadok v iných prípadoch (viď napríklad § 115 ods. 2, resp. § 156 ods. 3) „najmenej päť dní“.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a zánik nadácie, výročná správa nadácie
Právna veta: Ak nadácia nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 3zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, súd1nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu bez ohľadu na skutočnosť, že v čase jeho rozhodovania nadácia túto povinnosť splnila.

Súd nie je oprávnený skúmať okolnosti, ktoré zapríčinili nepredloženie výročnej správy zo strany nadácie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, ústavne zaručené právo na spravodlivý proces
Právna veta: Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 OSP znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie. Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie (obsiahnutého v základnom práve na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výzva na zaplatenie súdneho poplatku , nezaplatenie súdneho poplatku, súdny poplatok za žalobu
Právna veta: Výzva na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) je poplatníkovi zasielaná v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zastavenie konania. Sama povinnosť vyplýva zo zákona a je podmienkou pre to, aby súd mohol pokračovať v konaní. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku teda nie je rozhodnutím, neukladá sa ňou povinnosť účastníkovi konania, a nevzťahujú sa na ňu požiadavky kladené na obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia (uznesenia). Na druhej strane uznesenie (§ 10 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konatelia spoločnosti, konateľ v zmysle § 133 ObZ, spoločenská zmluva
Právna veta: Obchodný zákonník síce v § 133 ods. 3 pripúšťa možnosť obmedziť konateľské oprávnenia v spoločenskej zmluve, avšak vylučuje účinnosť takýchto obmedzení voči tretím osobám. Obmedzenie konateľa teda nemá žiadne právne dôsledky pre platnosť a účinnosť právnych úkonov uskutočnených konateľom nad rámec obmedzenia. To znamená, že spoločnosť zaväzujú aj také úkony konateľov, ktoré boli urobené v rozpore s internými pravidlami spoločnosti. V takom prípade je však spoločnosť oprávnená uplatniť svoje práva voči konateľom, ktorí konali v rozpore s ustanoveniami spoločenskej zmluvy (prekročili rozsah svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb, správca dane, daňový subjekt , dokazovanie § 29, odpočítanie dane z pridanej hodnoty , nárok na odpočet DPH
Právna veta: Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu, ktorý zodpovedá aj za to, že v svojom účtovníctve má doklady vystavené v súlade s ust. § 71 ods. 1 a 2 zákona o DPH. Iba faktúra, ktorá má náležitosti ust. § 71 ods. 1 a 2 zákona o DPH a reálnosť preukázania dodania tovaru alebo služby na nej uvedeným dodávateľom je relevantným dokladom, na uplatnenie si prípadného odpočtu DPH. Splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane preukazuje platiteľ, pričom splnenie uvedených podmienok nespočíva jednak v ich formálnej deklarácii, predložení dokladov s p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový subjekt , odpočet dane z pridanej hodnoty z dodania tovarov a služieb, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: Každá zdaniteľná osoba je povinná viesť dostatočne podrobné účtovníctvo s cieľom umožniť uplatnenie DPH a jej kontrolu daňovým orgánom. Určenie opatrení, ktoré možno požadovať od zdaniteľnej osoby uplatňujúcej si nárok na odpočet DPH na zabezpečenie, aby jej plnenia neboli poznačené podvodom zo strany predchádzajúceho subjektu, závisí predovšetkým od okolnosti uvedeného prípadu vo veci samej. Zákon o DPH stanovuje striktné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Pre odpočet DPH je podmienkou, aby uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je deklarované účtovným dokladom, faktúrou so v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reálne násilie s jeho následkami, príspevok zobrazujúci kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu, ochrana maloletých, vysielateľ televíznej programovej služby, správny delikt, zábery nevhodné pre maloletých divákov
Právna veta: Ustanovenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. prikazuje vysielateľom televíznej programovej služby a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby, aby na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti zaviedli a uplatňovali jednotný systém označovania na ochranu maloletých. Tento systém je ďalej špecifikovaný vo vyhláške. Odporkyňa správne subsumovala predmetný príspevok pod § 6 ods. 6 Vyhlášky MK SR č. 589/2007 Z. z., podľa ktorého v spravodajských programoch a publicistických programoch, ktoré sú klasifikované ako vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých, odvysielaniu obrazo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietky proti prvostupňovému rozsudku, porušenie práva obvineného na obhajobu, právo na obhajobu každého, proti komu je vedené trestné stíhanie
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Trestného poriadku. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie, a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Tr. por.), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Tr. por.), ako aj právo na povinnú obhajobu (§ 37, § 38 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osobná prehliadka, postup policajtov pri vykonaní prehliadky, bezpečnostná prehliadka
Právna veta: V súvislosti s námietkou obvineného, že osobná prehliadka nebola vykonaná zákonným spôsobom, dovolací súd upozorňuje, že je potrebné prísne odlišovať medzi vykonaním osobnej prehliadky podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku a vykonaním osobnej prehliadky v zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 Trestného poriadku. Účel vykonania osobnej prehliadky v zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 Trestného poriadku je procesný, zatiaľ čo účel vykonania tzv. bezpečnostnej prehliadky je čisto bezpečnostný, nakoľko jej účelom nie je zaobstarať dôkaz pre trestné konanie, ale len odvrátiť nebezpečenstvo, ktoré neznesie odkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne hodnotenie dôkazu, dôvody dovolania
Právna veta: Dôvod dovolania podľa písm. g/ § 371 ods. 1 Tr. por. možno uplatniť len v prípade, ak dôjde k porušeniu zákonných ustanovení upravujúcich vykonávanie jednotlivých dôkazných prostriedkov. Nemožno však ním napadnúť informatívnu hodnotu dôkazu, resp. spôsob hodnotenia dôkazu súdom. Nesprávne hodnotenie dôkazu možno napraviť len v odvolacom konaní, nie však v konaní o dovolaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sťažnosť vyžiadanej osoby, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v konaní o EZR (§ 16 zák. o EZR) má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. Pri rozhodovaní o vydávacej väzbe ide o zabezpečenie vyžiadanej osoby na účel tohto konania, nie však o prejudikovanie rozhodnutia, ktoré je jeho výsledkom. Pokiaľ v sťažnosti sťažovateľ namieta nevypočutie súdom v rámci tohto konania, ide tiež o rozdiel oproti rozhodovaniu o väzbe v konaní vedenom na základe obvinenia orgánmi Slovenskej republiky. K výsluchu, resp. osobnému vyjadrovaniu sa k relevantným okolnostiam môže dôjsť následne pri ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybnosti o nezaujatosti sudcov, delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. môže byť z dôležitých dôvodov vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, pričom o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Za dôležité dôvody súdna prax považuje napríklad hospodárnosť trestného konania, rýchlosť konania, potrebu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti vznesená obžalovaným, delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povolenie obnovy konania , podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Je dôležité pripomenúť, že obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, a teda akýkoľvek zásah do právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu je prípustný iba vo výnimočných prípadoch. Účelom obnovy konania nie je posúdiť celkovú zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia a správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. V konaní o povolení obnovy nemôže súd preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní v tom smere, či sa súd pri rozhodovaní vyrovnal so všetkými okolnosťami a obhajobou odsúdeného, či rešpektoval zásadu bezprostrednosti a ústnosti pri dokazovaní a pod. (R 33/198 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesúhlas s vecným usporiadaním nehnuteľnosti, zásahy do usporiadania pôdneho fondu pozemkov, pozemkové úpravy, konanie o začatí pozemkových úprav
Právna veta: Konanie o pozemkových úpravách je konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb., jedná sa však o konanie veľmi špecifické. Je to spôsobené najmä predmetom tohto konania, v ktorom ide o zmenu vlastníckeho práva a iných vecných práv k pozemkom, tiež okruhom účastníkov konania, kedy je toto konanie vedené s mnohými účastníkmi konania ale predovšetkým samotným účelom tohto konania. Účel predmetného konania, ktorý vyplýva zo zákona o pozemkových úpravách totiž charakterizuje toto konanie ako konanie vo verejnom záujme. Uvedené tiež pramení zo skutočnosti, že toto konanie je vždy zahájené z úradnej moci, i k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: švagrovský vzťah, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pomer samosudcu k osobe konajúceho prokurátora
Právna veta: Účelom ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. je upevniť dôveru účastníkov konania i verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní a preto zákon vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán činný v trestnom konaní, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti z dôvodov taxatívne v tomto ustanovení vymenovaných. Pokiaľ by boli vykonané úkony v trestnom konaní vylúčenými osobami, nemohli by byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní, a preto by na ne orgán, ktorý vykoná následné rozhodnutie, nesmel v žiadnom smere prihliadať. Pre pomer k osobám, ktorých sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: navrátenie lehoty pre podanie odvolania, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku je po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011, novou úpravou pôvodného ustanovenia § 368 ods. 1 Trestného poriadku upravujúcou možnosť podať dovolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. V tomto pôvodnom ustanovení okruh rozhodnutí, voči ktorým bolo možné podať dovolanie, nebol explicitne (priamo) stanovený, ale vychádzal z justičnej praxe odvolávajúcej sa na judikatúru, konkrétne rozhodnutie R 19/2007. Ak je po uvedenej novelizácii okruh predmetných rozhodnutí da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dobrovoľné upustenie od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu, príprava na zločin
Právna veta: Dobrovoľnosť upustenia od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu je v zmysle § 13 ods. 3 Trestného zákona daná len vtedy, ak páchateľ vie, že mu nič nebráni dokončiť trestnú činnosť, ani mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo a predpokladá, hoci aj mylne, že jeho trestná činnosť je uskutočniteľná a napriek tomu sa rozhodne od dokonania činu upustiť a odstrániť nebezpečenstvo, ktoré vzniklo z podniknutej prípravy záujmu chránenému Trestným zákonom, alebo urobiť o príprave na trestný čin oznámenie v čase, keď vzniknuté nebezpečenstvo mohlo byť ešte odstránené.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku
Právna veta: Podľa ustálenej praxe dovolacieho súdu vo vzťahu k výkladu dovolacieho dôvodu uvedenému v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je potrebné uviesť nasledovné. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je založené napadnuté rozhodnutie súdu. Nie je tak legitimovaný posudzovať ani úplnosť a správnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, odmietnutie odvolania žalobcu
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Medzi práva, ktoré procesné predpisy účastníkom občianskeho súdneho konania priznávajú patrí nepochybne aj právo na preskúmanie vecnej správnosti prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, zastupovanie v dovolacom konaní
Právna veta: Zmyslom a účelom inštitútu obligatórneho zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní je poskytnúť dovolateľovi kvalifikovanú právnu pomoc v záujme efektívnej a účinnej ochrany jeho práv v súvislosti s jeho oprávnením podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, a to aj a najmä vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dovolacieho konania sú spravidla obzvlášť závažné a zložité odborné právne otázky, ktorých kvalifikované odborné zvládnutie je v príčinnej súvislosti so záväzkom na zabezpečenie efektívnej obhajoby účastníka. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 79/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, porušovanie ľudských práv, ochrana pred prenasledovaním kriminálnymi organizáciami
Právna veta: Ženevský dohovor vo svojom znení neobsahuje nijaké ustanovenie vymedzujúce možných pôvodcov prenasledovania a nevyžaduje, aby bolo prevádzané iba štátnymi orgánmi. I keď sa spočiatku dohovor spájal len s prenasledovaním štátneho pôvodu, v praxi sa ukázalo, že utečenci v niektorých prípadoch potrebujú ochranu pred prenasledovaním spôsobeným i súkromnými osobami. Na túto skúsenosť naviazala aj kvalifikačná smernica (SMERNICA RADY č. 2004/83/ES z 29.04.2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesplnenie relevantných podmienok pre udelenie azylu, udelenie azylu, problémy so súkromnými osobami
Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a z prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva, procesné plnomocenstvo, plnomocenstvo udelené advokátovi
Právna veta: Úkonom, ktorým účastník splnomocňuje advokáta na základe spravidla príkaznej zmluvy podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka sa realizuje jeho základné právo na právnu pomoc v súdnom konaní. Plnomocenstvo, ktoré sa udelí advokátovi sa nemôže obmedziť na jednotlivé úkony, pretože by to odporovalo nielen zákonu, ale aj podstate tohto zastupovania. Také plnomocenstvo sa považuje za procesné plnomocenstvo a musí byť súdu predložené v origináli. Plnomocenstvo udelené advokátovi musí žalobcom výslovne udelené pre konanie pred súdom, tzn. že plnomocenstvo iba pre predchádzajúce konanie pred orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti odôvodnenia rozsudku, nedostatok odôvodnenia rozsudku
Právna veta: Rozhodnutie súdu musí byť odôvodnené a musí byť z neho dostatočne zrejmé, na základe čoho súd dospel k svojmu rozhodnutiu. Aj keď nie je nevyhnutné, aby sa súd vysporiadal s úplne všetkými argumentmi účastníkov, vyjadrenie, ktoré bolo akceptované a malo rozhodujúci vplyv na výsledok sporu musí byť zdôvodnené jasne a nepochybne. Dôvody musia byť špecifikované s ohľadom na skutkové okolnosti prípadu a nie len odkazovať na určité časti zákonov. Akýkoľvek nedostatok alebo neadekvátnosť v odôvodnení môže viesť k neplatnosti rozsudku z formálnych dôvodov...Najdôležitejšou časťou odôvodnenia akéhokoľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti a postupu správneho orgánu, zrušenie napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Najvyšší súd v plnom rozsahu poukazuje na právny názor krajského súdu a na doplnenie považuje za potrebné upriamiť pozornosť žalobcu na rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 4Sž/98-102/02 zo dňa 17.12.2002, ktorého obsahom je výklad ustanovenia § 250i ods. 3 OSP v tom zmysle, že rozhodnutie sa nezrušuje iba preto, aby sa zopakoval proces a odstránili formálne vady, ktoré nemôžu privodiť vecne iné, či výhodnejšie rozhodnutie pre účastníka. Ustanovenie § 250i ods. 3 OSP jasne zakladá prekážku, účelom ktorej je zabrániť zrušovaniu rozhodnutí správnych orgánov zo strany správnych súdov, ktoré sú po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nečinnosť orgánu verejnej správy, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, nečinnosť ministerstva, porušenie práva na konanie bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Vôľou zákonodarcu vyjadrenou v zákonnej úprave ustanovenej v § 250t O.s.p. bolo zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe súdom, v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti celého Okresného súdu, delegovanie veci inému súdu
Právna veta: Z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený (§ 23 ods. 1 Tr. por.). „Dôležitými dôvodmi“ v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por., ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov na čo najrýchlejšie prejednanie veci. Medzi dôvody svedčiace pre odňatie veci príslušnému súdu patrí tiež požiadavka zabezpečenia obje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ochranné pásma pre vodiče bez izolácie, vedenie vysokého napätia, vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia
Právna veta: Možnosť a spôsob preložky elektroenergetického zariadenia upravuje ustanovenie § 38 zákona č. 656/2004 Z.z. (preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy (§ 38 ods. 2 zákona). Treba však dodať, že podľa ods. 1 tohto ustanovenia musí byť zrejmé, na čie náklady má byť uložená povinnosť (náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesúhlas všetkých dedičov s prejavom darcu, úmrtie účastníka zmluvy, úmrtie darcu v priebehu konania, zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, smrť dlžníka alebo veriteľa
Právna veta: Otázka viazanosti prejavov vôle účastníkov zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v prípade nastania nezvrátiteľnej právnej udalosti, ktorou je smrť účastníka zmluvy, samozrejme za predpokladu, že rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa, vzťahujúca sa na daný prípad, je riešená v publikovanom rozhodnutí NS SR sp. zn. 2Cdo/184/2005, v ktorom sa uvádza, že: , ...Účastníkmi učinené zhodné prejavy vôle, smerujúce k vzniku zmluvy, sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrejmá bezúspešnosť sporu, Centrum právnej pomoci, nárok na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci
Právna veta: Pokiaľ ide o negatívnu podmienku „zrejmá bezúspešnosť sporu“ v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. je nevyhnutné zdôrazniť, že uvedený pojem je demonštratívne vymedzený pojmom „najmä“ a naznačuje taký skutkový stav veci, u ktorého Centrum pri dodržaní odbornej starostlivosti pri prvotnej analýze veci postupom due dilligence neodporúča vstúpiť do sporu a hradiť náklady právnej pomoci. Na túto oblasť sa vzťahuje správna úvaha Centra, súd pri prieskume zákonnosti neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. Ustanovenie § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. nepredstavuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: tarifná odmena za poskytovanie jednotlivých úkonov právnych služieb , odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny
Právna veta: Je potrebné poznamenať, že do 30.06.2013 bola tarifná odmena za poskytovanie jednotlivých úkonov právnych služieb v civilnom, trestnom alebo priestupkovom konaní jednotne upravená v ustanovení § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.. V zmysle uvedenej právnej úpravy nebolo z hľadiska poskytnutia odmeny potrebné rozlišovať medzi úkonmi právnej služby v spomínaných konaniach, pretože odmena sa v jednotlivých konaniach priznávala za obdobný okruh úkonov rovnako. Novelou vyhlášky č. 184/2013 Z. z. došlo od 01.07.2013 k rozlišovaniu odmeny za jednotlivé úkony právnej služby v rôznych konaniach. V ust. § 13 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné pojmy Zákona o dani z príjmov, daňový výdavok, správca dane, daňová kontrola , uznanie daňových výdavkov, nezaúčtované daňové doklady
Právna veta: Právny záver otázky uznania, resp. neuznania daňovým subjektom nezaúčtovaných daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov, bol už konštatovaný v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžf/33/2013 zo dňa 1. apríla 2014, ktorého sa, vzhľadom na zhodnosť merita veci, i v tomto prípade odvolací súd pridržiava: „Daňovým výdavkom je v zmysle § 2 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z.z. výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad, dodatočné povolenie zmeny nedokončenej stavby
Právna veta: Podľa § 88a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. Určovaním podmienok pri dodatočnom povolení stavby stavebný úrad reaguje na faktický stav nepovolenej stavby s cieľom uviesť stavbu do súladu so stavebnými predpismi a so záujmami chránenými stavebným zákonom. Ide o dodatočné opatrenia, ktoré stavebník musí strpieť, keďže zavinil stav, že stavba je v rozpore so stavebnými ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: doručovanie podľa § 31 daňového poriadku, fikcia doručenia , doručovanie písomností právnickej osobe, písomnosti určené do vlastných rúk
Právna veta: Nová úprava zákona č. 563/2009 Z.z. v § 31 ods. 3 termín „zdržiavanie sa v mieste doručenia“ nepozná. Tento termín správny poriadok používa len pri doručovaní fyzickým osobám, pri doručovaní právnickým osobám sa neaplikuje. Rovnako aj Občiansky súdny poriadok „zdržovanie sa v mieste doručenia“ aplikuje len pri doručovaní fyzickým osobám. Stará úprava zákona č. 511/1992 Zb. (§ 17 ods. 3, § 17 ods. 8) používala termín „zdržiavanie sa v mieste doručenia“ rovnako pri fyzických osobách, a v prípade nedoručenia písomností právnickým osobám sa postupovalo v smere naznačenom v rozhodnutiach najvyššieh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa, platobný rozkaz , vedľajší účastník na strane odporcu
Právna veta: Otázkou, či vedľajší účastník je oprávnený podať odpor proti platobnému rozkazu, sa už najvyšší súd zaoberal v niektorých skorších rozhodnutiach. V uznesení z 28. októbra 2013 sp. zn. 1 Cdo 210/2012 vyslovil právny názor, podľa ktorého odpor proti platobnému rozkazu je riadny opravný prostriedok sui generis proti meritórnemu výroku platobného rozkazu. Na jeho podanie je z povahy veci subjektívne legitimovaný len odporca (žalovaný). Ustanovenie § 174 ods. 2 O.s.p. nemožno extenzívne vykladať v tom zmysle, že ak odporca (žalovaný) nepodá odpor v zákonom stanovenej lehote, môže ho podať vedľajší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, tlmočník a prekladateľ, právo na preklad rozhodnutí
Právna veta: Je treba dôrazne rozlišovať medzi právom obvineného na tlmočenie a právom na preklad, keď len pretlmočenie obsahu uvedených dokumentov je zjavne nepostačujúce na náležitý výkon obhajobných práv obvineného (na jeho účinnú obhajobu v trestnom konaní). Právom obvineného na prekladateľa v zmysle § 2 ods. 20 Tr. por. sa rozumie možnosť obvineného zabezpečiť si osobne alebo prostredníctvom obhajcu preklad akejkoľvek písomnosti, ktorá je súčasťou vyšetrovacieho alebo súdneho spisu, okrem písomností, ku ktorým obvinený nemá prístup po dobu odopretia nazretia do vyšetrovacieho spisu (§ 69 ods. 2 Tr. po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dištančný delikt, príslušnosť niekoľkých súdov, miestna príslušnosť súdu, spor o príslušnosť, miestna príslušnosť
Právna veta: Miestnu príslušnosť súdu na vykonanie konania upravuje ustanovenie § 17 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný. Z odseku 3 citovaného ustanovenia vyplýva, že ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava; ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo sú mimo územia Slovenskej republiky, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode čin vyšiel najavo. Z uvedeného vyplýva, že miestnu príslušnosť treba prvotne posudzovať podľa § 17 ods. 1 Tr. por., t.j. podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, zvýšenie výživného, nedostatočné odôvodnenie odvolacieho rozhodnutia
Právna veta: Ak by aj bola opodstatnená argumentácia otca, v zmysle ktorej je napadnuté rozhodnutie nedostatočne odôvodnené, neobsahuje odpovede na všetky jeho relevantné otázky a námietky, nevyhodnocuje náležite výsledky vykonaného dokazovania jednotlivo a ani vo vzájomných súvislostiach, neodstraňuje rozpory v skutkových tvrdeniach alebo zisteniach, nevysvetľuje úvahy súdu pri určovaní výšky výživného, ani okolnosti, z ktorých pri tom vychádzal (dovolací súd sa opodstatnenosťou tejto argumentácie nezaoberal), ním vytýkaná nesprávnosť by nezakladala (až) procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: K podmienkam konania na strane súdu patria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú práva a povinnosti súdu ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takou vlastnosťou je aj funkčná príslušnosť, úprava ktorej dáva odpoveď na otázku, ktorý súd je príslušný konať a rozhodovať o veci v inštančnom postupe. Chýbajúca funkčná príslušnosť na prejednanie určitej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania. Občiansky súdny poriadok v § 10 a nasl. určuje funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky je príslušný na rozhodovanie o odvolaniac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, porušenie práva na spravodlivý súdny proces, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Vada konania uvedená v § 237 písm. f/ O.s.p. znamená vždy porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru. To však [aj podľa názoru ústavného súdu (viď ďalej)] neznačí, že by zároveň nevyhnutne platil aj opak, teda to, že každé porušenie práva na spravodlivý súdny proces dosahuje intenzitu (až) vady konania v zmysle § 237 O.s.p. Ústava neupravuje, aké dôsledky majú jednotlivé procesné nesprávnosti, ku ktorým v praxi dochádza v konaní pred súdmi, ani nestanovuje predpoklady ich možnej nápravy v opravnom konaní. Bližšiu úpravu ústavne garantovaného práva na súdnu ochranu obsahuje Občians ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudkový lekár sociálneho poistenia, lekársky posudok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok je len jedným z podkladov pre rozhodnutie, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7So/138/2009 zo dňa 15.12.2009). V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorého podkladom je posudok (lekárska správa) o poklese schopnosti vykonávať pracovnú činnosť súd skúma aj to, či pri posudzovaní boli vzaté do úvahy všetky r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, prejednanie odvolania bez nariadenia pojednávania
Právna veta: Podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania. V zmysle citovaného ustanovenia je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v zákonom vymenovaných prípadoch. V ostatných prípadoch je vecou rozhodnutia odvolacieho súdu, či na prejednanie odvolania nariadi pojednávanie alebo nie. Ak preto v týchto prípadoch odvolací súd prejedná a rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania, týmto postupom neodníma účastníkovi možnosť konať pred súdom. V posudzovanej veci sa odvolací súd stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, návrh otca maloletého na prikázanie veci, nespokojnosť účastníka s postupom a rozhodovaním sudcov
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti súdov. K prikázaniu veci je preto na mieste pristúpiť v tých výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu, hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Dôvody delegácie môžu byť r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poštové služby, zákonná lehota na podanie odvolania, Poštový regulačný úrad, podmienky poskytovania poštových služieb, poštový podnik
Právna veta: Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorého predmetom úpravy sú (aj) podmienky poskytovania poštových služieb, definovaných ako služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky, vymedzuje poskytovanie poštových služieb poštovým podnikom ako podnikateľskú činnosť. Poskytovať poštové služby možno len za podmienok stanovených zákonom, a to len na základe registrácie vykonanej Poštovým regulačným úradom v rozsahu podľa všeobecného povolenia (rozhodnutia vydaného Poštovým regul ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sfalšovaný alebo pozmenený dôkaz, spôsobenie protiprávneho stavu, manipulácia s dôkaznou situáciou, špecifický prípad podvodu, dokonaný trestný čin, marenie spravodlivosti
Právna veta: I. Ak obvinený manipuloval s dôkaznou situáciou tým, že sfalšoval alebo pozmenil dôkaz, alebo predložil sfalšovaný alebo pozmenený dôkaz na účel, aby sa použil v trestnom konaní ako pravý, narušil Trestným zákonom chránený záujem na spravodlivom a zákonnom rozhodnutí a vyvolal trestnoprávne relevantný následok vymedzený v skutkovej podstate trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/, alebo písm. b/ Tr. zák. II. Trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. je dokonaný predložením sfalšovaného alebo pozmeneného dôkazu súdu alebo orgánu činnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu, námietka proti rozsahu vykonaného dokazovania
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie, a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Tr. por.), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Tr. por.) ako aj právo na povinnú obhajobu (§ 37, § 38 Tr. por.). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vážna duševná porucha, ochranné liečenie, nepríčetnosť obvineného v čase činu
Právna veta: Podľa § 73 ods. 1 Trestného zákona súd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v § 39 ods. 2 písm. c/ a § 40 ods. 1 písm. d/ alebo ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Je teda potrebné splniť kumulatívne 2 podmienky, a tým je skutočnosť, že páchateľ nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a súčasne jeho pobyt na slobode je nebezpečný. K pojmu nepríčetnosť dovolací súd uvádza, že z právneho hľadiska sa nepríčetnosťou rozumie stav, keď páchateľ pre duševnú poruchu v čase spáchania činu nemôže rozpoznať, že jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákaz preskúmavania uznávaného rozhodnutia vo veci samej, cudzie rozhodnutie, uznanie cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Základným filozofickým princípom uznania cudzieho rozhodnutia, ktorého konanie má nostrifikačný charakter, je zákaz preskúmavania uznávaného rozhodnutia vo veci samej. Uznávajúci súd je viazaný skutkovými zisteniami odsudzujúceho súdu a jeho právnymi závermi. Nemôže preto zmeniť právnu kvalifikáciu, alebo oslobodiť odsúdeného. Zákaz preskúmavania je premietnutý jednak vo vlastnom uznávacom konaní, ale tiež v zákaze konania o akomkoľvek opravnom prostriedku voči pôvodnému rozhodnutiu. Tento zákaz preskúmania je vyjadrený vo všetkých relevantných medzinárodných zmluvách, buď priamo ako viazanosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, zahladenie odsúdenia podľa § 121 Tr. zák., správanie sa mladistvého odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 121 ods. 2 Trestného zákona účinného od 1. januára 2006 o tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, na ktoré sa nevzťahuje § 121 ods. 1 Trestného zákona účinného od 1. januára 2006, zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Ak bol trest podľa rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zmiernený, súd takto postupuje po tom, keď bol mladistvý po výkone zmierneného trestu prepustený na slobodu. Z citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že o tom, či sa odsúdenie mladistvého na nepodmienečn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci, požiadavka hospodárnosti konania
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi treba predovšetkým rozumieť také dôvody, ktoré zaisťujú nestranné a zákonné prejednanie veci, náležité zistenie skutkového stavu bez dôvodných pochybností ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich zásad trestného konania, výchovné pôsobenie trestného konania na obvineného i na ostatných občanov, pričom všetky okolnosti majú zabezpečiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: primeraná náhrada za vyvlastňované pozemky, náhrada za vyvlastnenie, vyvlastnenie vo verejnom záujme
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že primeraná náhrada a vo vzťahu k náhrade za vyvlastnenie na účely stavebného zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite (§ 111 ods. 2 druhej vety stavebného zákona), pričom táto trhová cena má byť určená znaleckým posudkom. Stavebný zákon predpokladá, že pri určovaní primeranej náhrady bude správny orgán postupovať podľa trhovej ceny inej nehnuteľnosti, a to rovnakej alebo porovnateľnej, teda nie len z polohy a z umiestenia pozemku, o vyvlastnení ktoréh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o správnej žalobe, moderačné oprávnenie súdu, výška uloženej pokuty
Právna veta: Moderačné oprávnenie súdu, t.j. možnosť upustiť od potrestania alebo znížiť výšku uloženej sankcie je dôvodné vtedy, ak ide o postih za správny delikt zrejme neprimeraný. Využitie moderačného oprávnenia súdu v zmysle § 250j ods. 5 OSP vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 OSP prichádza do úvahy vtedy, ak správny súd môže rozhodnúť o upustení od potrestania alebo znížení sankcie na základe skutkového stavu, ktorý zistili správne orgány, prípadne na základe dokazovania, ktoré vykonal súd. Nemôže ísť však o doplnenie dokazovania v zásadnom smere. Princíp moderácie uloženej sankcie zo strany súdu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: strata platnosti rozhodnutia uplynutím času, povinnosť orgánu ochrany prírody zastaviť konanie, rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení na usmrtenie chráneného živočícha , konanie o udelenie výnimky, podanie správnej žaloby v správnom súdnictve, odpadnutie dôvodu na konanie
Právna veta: Samotný zákon o ochrane prírody dáva do právomoci orgánu ochrany prírody povinnosť zastaviť konanie, ak dôvod na konanie odpadol a súčasne zakotvuje, že rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť uplynutím času, na ktoré bolo vydané. V dôsledku toho je zrejmé, že „odpadnutím dôvodu na konanie“ treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu „platnosti rozhodnutia“ v dôsledku uplynutia času, na ktoré bolo vydané. Ústredný orgán štátnej správy, ktorý koná o rozklade preto musí konanie o udelenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s ktorou úpadca podnikal, účinky vyhlásenia konkurzu
Právna veta: Z ustanovenia 26 ods. 1 ZKV, na ktoré odvolateľ v odvolaní poukazuje vyplýva, že ak došlo vyhlásením konkurzu k zániku bezpodielového vlastníctva manželov, alebo ak sa pri vyhlásení konkurzu už predtým zaniknuté úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo nevyporiadalo, treba vykonať vyporiadanie. Aj z komentára k tomto ustanoveniu vyplýva, že do konkurznej podstaty prikáže súd časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s ktorou úpadca podnikal nielen v prípade, že úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo vyhlásením. Z textu, na ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výsluhové dôchodky policajtov a vojakov, nepravá retroaktivita, podmieky valorizácie výsluhových dôchodkov, platná a účinná právna norma, nepretržité zamestnanie ako predpoklad starobného dôchodku poistenca
Právna veta: V prípadoch stretu starej a novej právnej normy platí nepravá retroaktivita, t. j. od účinnosti novej právnej normy sa i právne vzťahy vzniknuté podľa zrušenej právnej normy riadia právnou normou novou. Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, na základe ktorých podľa predchádzajúcej právnej normy došlo k vzniku určitých právnych vzťahov. O nepravú retroaktivitu môže ísť napriek tomu, že zákonodarca novým právnym predpisom zároveň s účinnosťou do budúcna prinesie zmeny aj tých práv (alebo povinností), ktoré vznikli za platnosti sko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmenšená príčetnosť, fakultatívna možnosť, vyhotoviť rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie, trest odňatia slobody, vyhotovenie rozsudku, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Vo vzťahu k námietke sťažovateľov, že napadnutý rozsudok nie je odôvodnený, ústavný súd v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že špecializovaný trestný súd pri jeho vyhotovovaní uplatnil postup, ktorý mu umožňuje už citovaný § 172 ods. 2 Trestného poriadku, v zmysle ktorého je príslušný všeobecný súd oprávnený v prípade, ak sa po vyhlásení rozsudku prokurátor aj obvinený vzdali odvolania, alebo taký prejav urobili v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku (sťažovatelia nespochybňujú, že tieto zákonné podmienky boli sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okamžitý návrat do krajiny obvyklého pobytu , výkon rozhodnutia podľa medzinárodnej zmluvy, ochrana práv dieťaťa, výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov, právo dieťaťa podieľať sa na dosiahnutej životnej úrovni svojich rodičov, ak sa zisťuje názor dieťaťa, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine
Právna veta:
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, všeobecné súdnictvo, systém opravných prostriedkov, vec dosiaľ právoplatne nerozhodnutá
Právna veta: Postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako ochrancu ústavnosti oddeleného od sústavy všeobecného súdnictva mu neumožňuje skúmať vecné námietky sťažovateľa v štádiu po vrátení veci Najvyšším súdom Slovenskej republiky na ďalšie konanie krajskému súdu, keďže sa týkajú právneho posúdenia a rozsahu dokazovania vo veci dosiaľ právoplatne nerozhodnutej. Systém opravných prostriedkov (riadnych i mimoriadnych) v civilnom sporovom konaní nekladie Ústavnému súdu Slovenskej republiky žiadne prekážky pre meritórny prieskum námietok po právoplatnom ukončení konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pomalý postup policajného vyšetrovania, dôvod na prepustenie obvineného z väzby , rozhodovanie o väzbe, právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe, prekážky postupu konania
Právna veta: «O väzbe musí súd rozhodnúť urýchlene („bref délai, „speedily“). Lehota začína podaním návrhu alebo žiadosti a končí vydaním konečného rozhodnutia súdu, príp. doručením tohto rozhodnutia, ak sa rozhodlo v neprítomnosti obvineného. Neexistuje nijaká pevne ustanovená lehota, v ktorej by súd musel rozhodnúť. Či sa rozhodlo urýchlene, posudzuje sa podľa všetkých okolností prípadu. Spravidla však lehoty rátané na mesiace sú príliš dlhé a nevyhovujú požiadavke rýchlosti v zmysle čl. 5 ods. 4 dohovoru» (Bezicheri c. Taliansko, Sanc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zásah do zákonnosti volieb, overovanie danosti dôvodov hlasovania prostredníctvom prenosnej schránky, požiadavka závažného dôvodu, hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, hlasovanie pomocou iného voliča, volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, prezumpcia ústavnosti a zákonnosti volieb
Právna veta: Z citovaného ustanovenia zákona o voľbách vyplýva voličovi povinnosť „adresovať“ svoju žiadosť o voľbu do prenosnej volebnej schránky okrskovej volebnej komisii. Súčasne musí byť splnená požiadavka závažného (nielen zdravotného) dôvodu. Zo zákona o voľbách však nevyplýva, akou formou má volič požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky. Vzhľadom na vágnosť právnej úpravy tejto formy hlasovania, ako aj na účel tohto inštitútu je akceptovateľné, aby voliči svoju požiadavku realizovali telefonicky, príp. prostredníctvom inej, k tomu poverenej osoby, a to aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastník konania v zmysle Správneho poriadku, opomenutý účastník konania, predbežná otázka, ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, prekluzívna a objektívna lehota
Právna veta: 1) Ustanovenie § 14 ods. 1 a 2 správneho poriadku upravuje legálnu definíciu účastníka správneho konania. Definícia účastníka konania sa skladá zo štyroch častí, ktoré sa čiastočne prekrývajú. Znakom účastníka správneho konania je vo všetkých prípadoch hmotnoprávny pomer určitej fyzickej (právnickej) osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Odpoveď nato, koho správny poriadok považuje za účastníka správneho konania, dávajú predpisy hmotného práva, v našom prípade zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: upovedomenie o začatí exekúcie, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, prvý procesný úkon voči povinnému, opravný prostriedok proti zamietnutí žiadosti na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, preukázanie oprávnenia vykonávať exekúciu
Právna veta: ... súdy nie sú povinné doručiť každú písomnosť protistrane. Takúto povinnosť im Exekučný poriadok ukladá len v prípade takých podaní, ktoré majú z hľadiska ich obsahu podstatný význam pre výsledok sporu, a to v štádiu po upovedomení o začatí exekúcie, ktoré predstavuje prvý procesný úkon súdneho exekútora a exekučného súdu voči povinnému. Povinný sa o vykonávaní exekúcie dozvie prvýkrát z upovedomenia o začatí exekúcie, keďže návrh na vykonanie exekúcie, prípadné odvolanie proti zamietavému rozhodnutiu o udelení poverenia na vykonanie exekúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , súd iniciatívne nevykonáva dokazovanie, procesné návrhy účastníkov
Právna veta: Ak okresný súd napriek jeho očakávanej a vzhľadom na predmet konania (určenie výživného) priam žiaducej aktivite vystupuje v konaní zväčša iba ako štatista návrhov účastníkov konania a sám iniciatívne nevykonáva žiadne dokazovanie k meritu veci a reaguje iba na procesné návrhy účastníkov, a to napriek tomu, že Ústavný súd Slovenskej republiky už v minulosti prikázal nálezom postupovať v konaní bez zbytočných prieťahov, opätovne porušuje základné právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odlišné rozhodnutie o predbežnej otázke, posúdenie viny obvineného, predbežné otázky v trestnom konaní, trestné konanie, určenie rozsahu trestného činu, iné právne veci
Právna veta: Predbežnou otázkou môže byť otázka, ktorá je sama predmetom trestného konania, ale v inej trestnej veci. Pritom nezáleží na tom, že orgán riešiaci predbežnú otázku je príslušný konať v inej trestnej veci. Ak ide o otázku viny, musí súd túto predbežnú otázku posúdiť samostatne aj v prípade, že už existuje právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o tejto otázke. Skutočnosť, že súdy v trestnom konaní musia riešiť predbežnú otázku týkajúcu sa posúdenia viny obvineného samostatne, napriek tomu, že v nej bolo už právoplatne rozhodnuté, však n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie premlčacej doby, nemožnosť odvolať späťvzatie návrhu, možnosť domáhať sa nového vstupu do konania, späťvzatie návrhu na začatie konania, obnova konania, neprípustný návrh na obnovu konania, odvolanie, premlčacia doba podľa § 397 ObZ
Právna veta: ...ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže späťvzatie odvolať. Podľa názoru odvolacieho súdu však uvedené nemá za následok nemožnosť domáhať sa nového, ďalšieho vstupu do konania, resp. uplatňovania práva v tom istom konaní opäťovne na základe „nového“ návrhu. Taký postup nie je vylúčený, keďže žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku ho neznemožňuje. Späťvzatie návrhu ako prejav vôle účastníka, aby sa nekonalo o tomto jeho návrhu, však súvisí bezprostredne s tým­ktorým návrhom na začatie konanie ako procesným úkonom; t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, príspevok na výživu rozvedeného manžela, rozpor s dobrými mravmi, primeraná výživa , neschopnosť sám sa živiť
Právna veta: Rozvodom manželstva zanikajú všetky osobné a právne vzťahy medzi manželmi. V materiálnej oblasti sa preto predpokladá, že každý z manželov je povinný sa postarať sám o seba. Na zmiernenie niektorých majetkových dopadov, vyplývajúcich z rozvodu manželstva, zákon upravuje výnimky. Základnou podmienkou pre priznanie nároku na vyživovaciu povinnosť po rozvode manželstva je skutočnosť, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť, prípadne, že mu príjem nestačí na úhradu nákladov na jeho primeranú výživu. Primeraná výživa podľa súč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, úprava styku sťažovateľa s maloletou, svojvoľný výklad, obdobie vianočných sviatkov
Právna veta: Vzhľadom na uvedené možno závery okresného súdu, ako aj krajského súdu v napádanom uznesení sp. zn. 8 CoE 120/2014 z 19. mája 2014 o zamietnutí návrhu sťažovateľa na nútený výkon rozsudku sp. zn. 4 P 43/2011 zo 16. februára 2012, podľa ktorých neskorší rozsudok okresného súdu sp. zn. 3 P 56/2012 zo 4. júla 2012 o úprave styku sťažovateľa s maloletou počas sviatkov neguje skorší rozsudok okresného súdu sp. zn. 4 P 43/2011 zo 16. februára 2012 o úprave tohto styku v bežné nesviatočné dni, a to z dôvodu všeobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: majetková účasť oprávnenej osoby na majetku družstva v procese transformácie družstva, majetkový podiel ako iná majetková hodnota, schválenie transformačného projektu, vznik práva na majetkový podiel, orgány družstva, družstvo, oprávnené osoby podľa zákona č. 229/1991 Z.z., právo vlastniť majetok
Právna veta: ...právo na majetkový podiel v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. vzniká schválením transformačného projektu, ktorého prílohu tvorí špecifikácia družstvom vypočítaného a audítorom overeného majetkového podielu. Ak oprávnená osoba splní podmienky stanovené transformačným zákonom vzniká jej voči družstvu právo na vyporiadanie jej majetkového podielu. Majetkový podiel oprávnenej osoby nepredstavuje vlastníctvo k veciam, ale inú majetkovú hodnotu. Majetkový podiel ako oceniteľné majetkové právo predstavuje špecifickú majetkovú účasť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: blokové konanie, uloženie pokuty za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právoplatnosť bloku, zrýchlené konanie o priestupku
Právna veta: Predmetné je potrebné si v praxi vykladať tak, že po potvrdení súhlasu s uložením pokuty v blokovom konaní vlastnoručným podpisom páchateľa na bloku sa tento stáva právoplatným a nie je ho už možné napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami a ani niektorými mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku páchateľ priest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnené zdržiavanie sa na území SR, oprávnenie štátov zadržať potenciálnych imigrantov, oprávnenie policajta zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, nepovolený vstup na územie SR, kontrola vstupu cudzincov a ich pobytu na území
Právna veta: Čo sa týka oprávneného vstupu navrhovateľa na územie SR, a teda neexistencie podmienky uvedenej v čl. 5 ods. 1 písm. f) Dohovoru, ktorá by odôvodňovala pozbavenie jeho osobnej slobody, pretože sa vzhľadom na ustanovenie § 4 ods. 6 zákona o azyle považuje za žiadateľa o azyl, ktorý je podľa § 22 ods. 1 zákona o azyle oprávnený zdržiavať sa na území SR, najvyšší súd je toho názoru, že je potrebné rozlišovať nepovolený vstup na územie SR a oprávnené zdržiavania sa žiadateľa o azyl na území SR. O nepovolený vstup sa jedná v prípade, ak cudzinec sa zdržiava na územ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nahradenie záväzku novým záväzkom, spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv , absolútne neplatný právny úkon, dohoda o urovnani, neplatný je právny úkon, účastníci konania
Právna veta: Podľa § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné... Spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv je pojmovým znakom urovnania, urovnanie smeruje k odstráneniu tejto spornosti alebo pochybnosti. Účelom urovnania pritom nie je odstrániť existujúci spor alebo pochybnosť tým spôsobom, že si strany vyjasnia či vysvetlia sporné otázky alebo že zistia, aký je skutočný stav veci, urovnaním strany odstránia ich spor alebo pochybnosť tým spôsobom, že sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, neoprávnený prospech, špeciálny subjekt, spáchanie trestného činu v súvislosti s právomocou a zodpovednosťou verejného činiteľa
Právna veta: Objektom tohto trestného činu je záujem štátu na riadnom výkone právomoci verejných činiteľov a na ochrane práv a povinností fyzických a právnických osôb. Na naplnenie tejto skutkovej podstaty sa vyžaduje, aby sa činu dopustil špeciálny subjekt, t. j. verejný činiteľ, a to jednou z troch taxatívne uvedených foriem konania. Z hľadiska zavinenia úmysle páchateľa musí zahŕňať aj spôsobenie škody, alebo zadováženie či už sebe alebo inému neoprávneného majetkového prospechu. Neoprávneným prospechom môže byť aj neoprávnené zvýhodnenie inej osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon zo zákona vyplývajúceho práva alebo plnenie zákonom uloženej povinnosti, neoprávnenosť zásahu, ochrana osobnosti, zásah do osobnosti fyzickej osoby, právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
Právna veta: ...pre vznik práva domáhať sa ochrany podľa § 11 Občianskeho zákonníka musia byť splnené kumulatívne dve zákonné podmienky ­ zásah musí byť neoprávnený a súčasne objektívne spôsobilý privodiť ujmu na chránených osobnostných právach. Niektoré zásahy, i keď sa zdanlivo javia ako odporujúce objektívnemu právu, nemožno považovať za neoprávnené. O neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby nejde, ak existujú okolnosti vylučujúce neoprávnenosť zásahu. Jednou z takých okolností je aj výkon zo zákona vyplývajúceho práva alebo plnenie zákonom uloženej povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, správne súdnictvo , zdôvodnenie žalobného dôvodu
Právna veta: Miera konkrétnosti vyjadrenia a zdôvodnenia žalobného dôvodu v správnom súdnictve nepochybne determinuje požadovanú mieru konkrétnosti a detailnosti odpovede súdu na taký žalobný dôvod. Na podklade uvedených dôvodov ústavný súd konštatuje, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o odvolaní sťažovateľa nerešpektoval jeho základné právo na súdnu ochranu, pretože nedostatočne odôvodnil svoj potvrdzujúci rozsudok, čo súčasne v spojení s nedostatkami prvostupňového rozsudku krajského súdu viedlo k absencii náležitého prieskumu žalovaného rozhodnutia. Ústavný súd Slovenskej republiky preto vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania, odstránenie nedostatkov odvolania v daňovom konaní, zastupovanie daňového subjektu na základe splnomocnenia, upozornenie daňovým orgánom na nedostatky podaní v daňovom konaní , reálna možnosť nápravy nedostatku splnomocnenia
Právna veta: ...napriek tomu, že podľa § 101 zákona o správe daní sa na daňové konanie nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, aj v ňom zákonodarca podľa § 20 ods. 9 zákona o správe daní garantuje reálnu možnosť daňového subjektu odstrániť nedostatky daňového podania na výzvu správcu dane, resp. podľa § 46 ods. 5 zákona o správe daní doplnenia zákonom predpísaných náležitostí odvolania proti určeniu dane správcom a proti iným rozhodnutiam (takisto na výzvu správcu dane). Rovnako ako v občianskom súdnom konaní, tak aj v správnom konaní upozorňuje na nedostatky podan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, platnosť právneho predpisu, účinnosť právneho predpisu, legisvakačná lehota
Právna veta: Základnému právu na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá myšlienková konštrukcia, ktorá pripúšťa obchádzanie novej právnej úpravy v období pred nadobudnutím jej účinnosti. Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a týmto dňom sa stávajú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedené však neznamená, že už týmto okamihom je právny predpis aplikovateľný a vynútiteľný. Aplikovateľnosť právneho predpisu vyjadruje situáciu, kedy na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie, zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, činnosť exekútora, zabezpečenie majetku povinného, právoplatné rozhodnutie vydané v sporovom konaní
Právna veta: Podľa § 56 ods. 1 Ex. poriadku na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Podľa § 56 ods. 2 Ex. poriadku aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená. Povolenie odklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania v zmysle OSP, účinný prostriedok ochrany základných práv, zmeňujúci rozsudok
Právna veta: Dovolanie podľa § 238 ods. 2 OSP je účinným prostriedkom ochrany základných práv alebo slobôd podľa § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde, ktorý je nutné vyčerpať, ak je zrejmé, že ide o zmeňujúci rozsudok a účastník konania považuje zmeňujúcu časť za porušujúcu ústavu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: personálne opatrenie , porušenie služobnej prísahy, trestnoprávna zodpovednosť, prepustenie príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru , strážna služba, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, trestná zodpovednosť
Právna veta: Ústavný súd v súvislosti s posudzovaním predmetnej veci v prvom rade konštatuje, že v prípade prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru ide o personálne opatrenie za porušenie služobnej prísahy a služobnej povinnosti, ktoré nemožno stotožňovať s trestnoprávnou zodpovednosťou. Porušenie služobnej prísahy nemusí dosiahnuť intenzitu trestného činu a dôvody prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru môžu byť napriek tomu splnené. V rámci personálneho konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: registrácia na na internetovej stránke, obchodné podmienky predaja cez internet, komunikácia elektronickou cestou, všeobecné podmienky kúpnej zmluvy, ochrana spotrebiteľa, predaj automobilu prostredníctvom internetovej stránky
Právna veta: 1. Technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“ so všeobecnými podmienkami kúpnej zmluvy, o akú ide vo veci samej, uzatvorenej elektronickou cestou, ktoré obsahujú dohodu o voľbe právomoci, sa považuje za komunikáciu elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o tejto dohode v zmysle tohto ustanovenia, ak táto technika umožňuje tlač a uloženie znenia týchto podmienok pred uzatvorením zmluvy......2. Technika vyjadrenia súhlasu „kliknutím“ umožňuje tlač a uloženie znenia dotknutých všeobecných podmienok pred uzatvorením zmluvy. Preto skutočnosť, že internetová stránka, ktorá obsahuje tieto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nariadenie o prístupe osôb k cestnej premávke , odobratie vodičského preukazu, vydaný nový vodičský preukaz , vodičský preukaz, vodič motorového vozidla
Právna veta: 1. Opatrenie, ktorým členský štát obvyklého bydliska osoby, vodiča motorového vozidla, ktorému nemôže odobrať jeho vodičský preukaz z toho dôvodu, že tento už bol predmetom rozhodnutia o skoršom odobratí, nariaďuje, aby uvedenej osobe už nemohol byť vydaný nový vodičský preukaz počas určitej doby, sa musí považovať za opatrenie obmedzenia, pozastavenia alebo odobratia vodičského preukazu v zmysle týchto ustanovení s tým následkom, že bráni uznaniu platnosti všetkých vydaných vodičských preukazov vydaných iným členským štátom pred uplynutím tejto doby. Okolnosť, že rozsudok vyhlasujúci toto opa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: mzda úradníka únie, mechanizmus čiastočného oslobodenia od dane, vylúčenia platov, miezd a požitkov , úradník únie, sociálne opatrenie, referenčný zdaniteľný príjem
Právna veta: 1. Dôvod vylúčenia čiastočného oslobodenia od dane z bydliska totiž nespočíva v skutočnosti, že ide o úradníka alebo iného zamestnanca Únie poberajúceho plat vo výške presahujúcej hranicu referenčného zdaňovaného príjmu, ale vyplýva zo všeobecnej podmienky týkajúcej sa výšky príjmu vedúcej k vzniku nároku na zvýhodnenie, o ktoré ide, pričom táto podmienka sa uplatňuje nediskriminačným spôsobom tak na úradníkov a iných zamestnancov Únie, ako aj na akékoľvek iné zdaniteľné osoby dotknutého členského štátu................2. Mechanizmus čiastočného oslobodenia od dane z bydliska bol zavedený na to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, tajná dododa - kartel, doložky o voľbe právomoci uvedené v dodávateľských zmluvách, porušenia práva hospodárskej súťaže, zákaz kartelov, kritérium väzby, alternatívne kritériá právomoci , odchýlenie sa od pravidiel medzinárodnej súdnej právomoci, , pravidlo koncentrácie podnikov
Právna veta: 1. Pravidlo koncentrácie právomocí v prípade plurality možno uplatniť na žalobu, ktorej cieľom je odsúdiť podniky, ktoré sa z hľadiska geografického a časového rôznym spôsobom zúčastnili na jedinom a pokračujúcom porušení zákazu kartelov podľa práva Únie konštatovanom rozhodnutím Európskej komisie, aby spoločne a nerozdielne nahradili škodu a v rámci toho tiež predložili určité informácie, a to aj v prípade, že žalobkyňa medzičasom vzala späť svoju žalobu proti jedinej zo žalovaných, ktorá má sídlo v členskom štáte sídla konajúceho súdu, ibaže by sa preukázala existencia tajnej dohody medzi ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: pohyb kapitálu, nadobúdanie podielových listov zahraničných podnikov , poberanie dividend od podniku kolektívneho investovania, burza cenných papierov, transakcie s podielovými listami , podnik kolektívneho investovania, operácie s podielovými listami podnikov
Právna veta: 1. Nadobúdanie podielových listov zahraničných podnikov obchodovaných alebo neobchodovaných na burze cenných papierov tuzemcami patrí medzi pohyby kapitálu uvedené v časti A týkajúcej sa „transakcií s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania“, ktorá patrí do rubriky IV prílohy I smernice 88/361, nazvanej „Operácie s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania“. .................2. Poberanie dividend od podniku kolektívneho investovania, aj keď sa výslovne neuvádza v nomenklatúre ako „pohyb kapitálu“, možno priradiť k nadobúdaniu podielových listov zahraničných podniko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Uverejnené v bulletine 6/2015
Kľúčové slová: rôzne po sebe nasledujúce zamestnania, doby predchádzajúceho zamestnania, minimálna doba platenia príspevkov , stála zamestnankyňa vo verejnej službe, dávka v materstve, zamestnania pre rôznych zamestnávateľov, zamestnanie vykonávané pred predpokladaným dátumom pôrodu, sociálne zabezpečenie v prípade pôrodu, termín pôrodu
Právna veta: 1. Právo Únie bráni tomu, aby členský štát odmietol priznať pracovníčke dávku v materstve z dôvodu, že ako stálej zamestnankyni vo verejnej službe, ktorá bola zaradená z osobných dôvodov mimo činnú službu, aby mohla pracovať ako zamestnankyňa v pracovnom pomere, nesplnila v rámci tohto zamestnania minimálnu dobu platenia príspevkov stanovenú vnútroštátnym právom na to, aby vznikol nárok na uvedenú dávku, aj keď bezprostredne pred predpokladaným termínom svojho pôrodu pracovala viac ako dvanásť mesiacov................2. „Doby predchádzajúceho zamestnania“ nemôžu byť obmedzené len na jedno zame ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: časovo rozložené zaplatenie dane, daňová právna úprava členského štátu, skryté rezervy podniku, prevod majetku spoločnosti , zaplatenie dane na desať ročných splátok
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje daňová právna úprava členského štátu, ako je daňová právna úprava v konaní vo veci samej, ktorá v prípade prevodu majetku spoločnosti so sídlom na území tohto členského štátu na stálu prevádzkareň tejto spoločnosti nachádzajúcu sa na území iného členského štátu, stanovuje odhalenie skrytých rezerv súvisiacich s týmto majetkom, ktoré boli vytvorené na území tohto prvého členského štátu, zdanenie týchto skrytých rezerv a časovo rozložené zaplatenie s nimi súvisiacej dane na desať ročných splátok.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prepustenie aspoň 20 zamestnancov, hromadné prepúšťanie zamestnancov, pojem „zariadenie“, povinnosť informovať zamestnancov, celkový počet prepustení vo všetkých alebo niektorých zariadeniach podniku
Právna veta: Pojem „zariadenie“ uvedený v článku 1 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode ii) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania sa má vykladať tým istým spôsobom ako pojem uvedený v písmene a) bode i) toho istého pododseku. 1. Článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. a) bod ii) smernice 98/59 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje povinnosť informovať zamestnancov a poradiť sa s nimi v prípade, že počas obdobia 90 dní má dôjsť k prepusteniu aspoň 20 zamestnancov konkrétneho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: porady s právnymi zástupcami zamestnancov, pomoc pri preradení zamestnancov, rekvalifikácia s cieľom zlepšiť možnosti zamestnať sa, hromadné prepúšťanie zamestnancov, individuálne ukončenia pracovných zmlúv
Právna veta: 1. Právo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ustanovuje za jedinú referenčnú jednotku podnik, a nie zariadenie, keď sa v dôsledku uplatňovania tohto kritéria bráni postupu informovania a porád upravenému v článkoch 2 až 4 tejto smernice, zatiaľ čo ak by sa za referenčnú jednotku použilo zariadenie, predmetné prepúšťanie by sa muselo považovať za „hromadné prepúšťanie“ vzhľadom na definíciu uvedenú v článku 1 ods. 1 prvom pododseku písm. a) uvedenej smernice. ...........2. Na účely konštatovania, že došlo k „hromadnému prepúšťaniu“ v zmysle tohto ustanovenia, sa nemajú zohľadniť in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva k originálu alebo kópii diela, zásah do výlučného práva , kópia autorského diela, dielo chránené autorským právom, cielená reklama diela
Právna veta: 1. Držiteľ výlučného práva šírenia chráneného diela môže namietať proti ponuke predaja alebo cielenej reklame týkajúcej sa originálu alebo kópie tohto diela, aj keby nebolo preukázané, že táto reklama viedla k nadobudnutiu chráneného predmetu kupujúcim z Únie, pokiaľ uvedená reklama podnecuje spotrebiteľov z členského štátu, v ktorom je uvedené dielo chránené autorským právom, k jeho nadobudnutiu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nároky pred súdom, výkon rozhodcovského rozhodnutia, konania o uznaní a výkone takého rozhodcovského rozhodnutia , zákaz rozhodcovského súdu, rozhodcovského rozhodnutia
Právna veta: 1. Nariadenie Rady o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby súd členského štátu uznal a vykonal rozhodcovské rozhodnutie, ktoré zakazuje účastníkovi konania, aby si uplatnil niektoré nároky pred súdom tohto členského štátu, alebo tomu, aby uznanie a výkon takého rozhodnutia odmietol, keďže toto nariadenie neupravuje uznávanie a výkon rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcovským súdom jedného členského štátu v inom členskom štáte...................2. Rovnako tak zákaz rozhodcovského súdu smerujúci k t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právnická osoba ako vedľajší účastník konania, vedľajší účastník, trovy vedľajšieho účastníka, ochrana práv spotrebiteľov, občianske združenie, právo na právne zastúpenie
Právna veta: Vedľajší účastník je plne legitimovaným subjektom na vystupovanie v konaní ako subjekt, ktorý ochraňuje práva spotrebiteľa, a to v zmysle § 93 ods. 2 O.s.p.. Právo na právne zastúpenie je garantované Ústavou SR, ktorá v článku 47 ods. 2 stanovuje, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdom, inými štátnymi orgánmi, alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Vedľajší účastník ako právnická osoba - občianske združenie, nemôže byť výnimkou v tom smere, že by sa takému účastníkovi malo toto ústavné právo odopierať. Je nelogické tvrdiť, že o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného, štúdium na vysokej škole
Právna veta: Rozhodnutie súdu, ktorým sa určilo výživné je možné zmeniť spravidla vtedy, ak dôjde k zmene pomerov účastníkov, pričom pri rozhodovaní o zmene výživného je nutné vždy porovnať okolnosti dôležité pre jeho určenie v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia. Dôvodom takejto zmeny je vždy iba závažnejšia zmena okolností vo vzťahu k tým, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Takúto zmenu odôvodnených potrieb na strane maloletého dieťaťa je potrebné vidieť najmä v pribúdajúcom veku, jeho zdravotnom stave, či pokračujúcej školskej dochádzke.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylúčenie majetku zo súpisu podstaty, záložný veriteľ, konkurzná podstata, vylučovacia žaloba, správca konkurznej podstaty úpadcu, vylúčenie kukurice zo súpisu konkurznej podstaty, koncepcia oddelených podstát
Právna veta: Súpis majetkovej podstaty je listina, do ktorej zapisuje správca majetok patriaci do majetkovej podstaty úpadcu, a teda ho vyhotovuje správca konkurznej podstaty podľa pokynov súdu pri použití zoznamu predloženého dlžníkom za súčinnosti veriteľského orgánu. Súpis majetkovej podstaty dáva konkurznému správcovi oprávnenie k speňaženiu zapísaného majetku, z čoho vyplýva, že spísanie majetku umožňuje správcovi, aby s takto zapísaným majetkom dlžníka nakladal. Súčasťou súpisu je aj ocenenie vykonané správcom, ktorý vychádza z údajov v účtovníctve dlžníka alebo z iných právnych predpisov, napr. Záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012, súdny poplatok za odvolanie, poplatková povinnosť, oslobodenie od platenia súdneho poplatku
Právna veta: Z intertemporálneho ustanovenia § 18ca Zákona o súdnych poplatkoch v súvislosti s účinnosťou novely Zákona o súdnych poplatkov č. 286/2012 Z.z. vyplýva, že z úkonov navrhnutých alebo na konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. septembri 2012. Pri výklade predmetného ustanovenia je potrebné vychádzať z celého kontextu Zákona o súdnych poplatkoch a použiť definície pojmu poplatkový úkon (§ 1 Zákona o súdnych poplatkov), ako aj vznik poplatkovej povinnosti (§ 5 Zákona o súdnych poplatkov) a ostatnú te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné opatrenia podľa zákona o rodine, psychologické poradenstvo , uloženie výchovného opatrenia, negativistický postoj matky a jej partnera voči maloletej
Právna veta: Systém výchovných opatrení v zmysle ust. § 37 Zákona o rodine je vybudovaný systematicky, od miernejších zásahov k vážnejším zásahom. Veľmi účinným sa v poslednom období ukázalo najmä využitia uloženia povinnosti odborného poradenstva v špecializovaných zariadeniach, ktoré súd môže uložiť rodičom maloletého alebo dieťaťu. Hoci zákon hovorí všeobecne o odbornom poradenstve využíva sa prevažne psychologické poradenstvo. Poradenstvo možno uložiť jednému z rodičov, obom rodičom spoločne, niektorému z rodičov dieťaťu alebo obom rodičom a dieťaťu. Poradenstvo možno uložiť aj dieťaťu osobitne. Výhodo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, res iudicata, prekážka veci rozsúdenej, rozhodcovská doložka, účinky rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Otázkou, či môže byť právoplatný a vykonateľný rozsudok rozhodcovského súdu prekážkou veci rozsúdenej pre občianske súdne konanie, v ktorom sa navrhovateľ domáha určenia, že spotrebiteľská zmluva je neplatná, sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení z 29. 01. 2015 sp. zn. 3Cdo 27/2011. Najvyšší súd v tomto rozhodnutí vysvetlil, že oprávnenie súdu skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej doložky, nevedie k posudzovaniu vecnej správnosti rozsudku rozhodcovského súdu, súvisí však s potrebou vyriešiť otázku, či a aké právne účinky má vydaný rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania, uplatnenie námietky premlčania, premlčacia doba podľa § 101 OZ, premlčanie práva
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení z 13. 10. 2009 sp. zn. 5Cdo 120/2009 vyslovil názor, že námietka premlčania práva je námietkou právnou a neuplatňuje sa ňou taká skutočnosť, ktorú je účastník povinný tvrdiť v zmysle § 101 ods. 1 O. s. p. najneskôr do vyhlásenia uznesenia súdu prvého stupňa, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Zo žiadneho ustanovenia práva hmotného alebo procesného nevyplýva, že by žalovaný musel uplatniť námietku premlčania v určitom štádiu konania; z povahy námietky pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, neurčitosť právneho úkonu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, neurčité vymedzenie predmetu scudzenia, vklad vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy
Právna veta: V ustanovení § 37 ods. 1 občianskeho zákonníka sú stanovené niektoré základné náležitosti, ktoré musí vykazovať vôľa a jej prejav, aby išlo o platný právny úkon. Podľa tohto ustanovenia musí byť právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Pokiaľ to tak nie je a právny úkon niektoré z týchto zákonných náležitostí nespĺňa, právny úkon síce vznikol a existuje, avšak je neplatný. Vo všetkých týchto prípadoch ide o absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí s ohľadom na to, že je zároveň stanovená vo verejnom záujme priamo zo zákona, a to od počiatku, ako aj be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sprenevera, pokračovací trestný čin sprenevery, znaky skutkovej podstaty sprenevery, zverenie peňazí na dohodnutý účel, zmluvy o pôžičke
Právna veta: Keď došlo v jednotlivých prípadoch k požičaniu peňazí na základe ústnych, resp. písomných zmlúv, prípadne k odovzdaniu peňazí za účelom ich zhodnotenia, nemožno hovoriť o sprenevere, pretože v konkrétnom prípade totiž na rozdiel od „veci“ v zmysle § 130 ods.1, ods.2 Tr.zák., odovzdaním konkrétnej finančnej sumy na základe pôžičky sa obžalovaný stal ich vlastníkom. Pri pôžičke teda nemožno uvažovať „o prisvojení si cudzej veci“ v zmysle § 213 Tr.zák., (resp. § 248 Trestného zákona č.160/1961 Zb.) Obdobne nemožno hovoriť o sprenevere, ak peniaze boli odovzdané za účelom ich investovania, ak s ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny, základná sadzba tarifnej odmeny, výška odmeny za právne zastúpenie, trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Zvýšenie základnej sadzby tarifnej odmeny podľa § 13 ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. prichádza do úvahy v prípade tzv. subjektívnej kumulácie nárokov, to znamená v prípadoch, ak advokát zastupuje samostatne viacero osôb, ktoré uplatňujú v prejednávanej veci každá z nich samostatný nárok. V prípade, ak ide o nárok solidárny, považujú sa všetky zastupované osoby za jednu osobu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk otca so synom, návrhu otca na zmenu úpravy styku rodiča s maloletým dieťaťom, schopnosť rodiča na výchovu dieťaťa, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Styk rodiča s maloletým dieťaťom sa uskutočňuje predovšetkým v záujme dieťaťa a jeho účelom je najvhodnejším spôsobom, a čo v najväčšej miere zmenšovať nepriaznivé dôsledky narušených vzťahov. V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani to, že záujem na vytvorení dobých citových vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, ktorému nebolo dieťa zverené do výchovy je daný aj tým, že tento citovaný vzťah v prípade neočakávaných životných udalostí umožní nahradiť výchovu týmto rodičom. Pri rešpektovaní všetkých vyššie uvedených prirodzených potrieb dieťaťa treba však v každom prípade posúdiť aj schopnosť rodiča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: najlepší záujem dieťaťa, zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti, starostlivosť súdu o maloletých
Právna veta: Najlepší záujem dieťaťa stanovený v čl. 3 Dohody o právach dieťaťa je princíp, ktorý by mal byť prítomný pri akejkoľvek verejnej činnosti týkajúcej sa detí. Podľa nového komentára Výboru pre práva dieťaťa OSN z 29.05.2013 je najlepší záujem dieťaťa komplexným konceptom a je nutné ho posúdiť podľa konkrétnych prípadov. Jedná sa o flexibilný a prispôsobivý koncept, ktorý by mal byť prispôsobený a definovaný na individuálnom základe, podľa zvláštnej situácie konkrétneho dieťaťa, pri zohľadnení jeho osobného kontextu, situácie a potrieb. Pri skúmaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa v konaní o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, dohoda rodičov, návrh na určenie výživného od narodenia dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Z ust. § 35 Zákona o rodine vyplýva, že pri podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, sú rodičia povinní sa dohodnúť. Dohoda by sa v normálne fungujúcom vzťahu medzi rodičmi mala dosiahnuť vo všetkých veciach, nielen v tých, ktoré majú charakter podstatných vecí, avšak pri bežných každodenných veciach, dohodu rodičov zákon nevyžaduje a každý z rodičov bez ohľadu na existenciu, či neexistenciu dohody s druhým rodičom, môže vykonávať v bežných veciach rodičovské práva a povinnosti sám. Dohoda rodičov však o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: in dubio pro reo, obvinený z priestupku, konanie o priestupkoch, zásada prezumpcie neviny, uznanie viny obvineného z priestupku
Právna veta: Zákon o priestupkoch v ustanovení § 73 ods. 2 zakotvuje základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku. V porovnaní s dotknutými ustanoveniami zákona o správnom konaní, poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv. Predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny obvineného z priestupku. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. Realizácia zásady prezumpcie neviny znamená, že správny orgán je povinný doká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie advokátom, náhrada trov konania podľa § 142 OSP, trovy konania, právo na náhradu trov konania , účelnosť vynaložených trov, právo na právnu pomoc
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, právo na právnu pomoc sa priznáva každej tak fyzickej, ako aj právnickej osobe, ak vystupuje v spore. Hlavný význam práva spočíva v tom, že orgány uvedené v čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky majú zodpovedajúcu povinnosť nebrániť účastníkovi, aby v konaní pred nimi využívali právnu pomoc. Právo na právnu pomoc však automaticky neznamená aj právo na náhradu trov konania v sporovom konaní. Pri rozhodovaní o trovách konania platí zásada zodpovednosti účastníka za výsledok v spore vyplývajúca z ust. § 142 Občianskeho súdneho poriadku. Výnimoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, námietka nevykonania dôkazu, zdravotná dokumentácia , zdravotné záznamy, osoba konajúca v duševnej poruche
Právna veta: Poskytovanie a sprístupňovanie údajom zo zdravotnej dokumentácie upravujú ustanovenia § 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a z týchto je zrejmé, že celá zdravotná dokumentácia nemôže byť súdu sprístupnená, môže byť sprístupnená v zmysle § 25 ods. 1 písm. j/ citovaného zákona znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním, v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleck ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, zmluva o spotrebiteľskom úvere , zmluvný vzťah, uzavretie zmluvy písomnou formou , prejav vôle klienta, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Prejav vôle klienta - spotrebiteľa - a to podpísaním úverovej zmluvy, nie je možné súčasne považovať aj za platne uzatvorený iný zmluvný vzťah, (konkrétne zmluvy o revolvingovom úvere), ktorý by bolo možné považovať za dostatočne individualizovaný, konkretizovaný a mal všetky náležitosti platného zmluvného vzťahu. Zmluvu vo všeobecnosti možno uzatvoriť platne aj konkludentne tým, že akceptant návrhu na uzatvorenie zmluvy v zmysle návrhu fakticky plní, čím konkludentne prejavuje súhlas s obsahom návrhu na uzatvorenie zmluvy a tým, že v zmysle návrhu fakticky plní, je zrejmé, že sa ňou cíti byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, odňatie práva konať pred súdom, zásada kontradiktórnosti sporového konania, návrh na odročenie pojednávania
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. (v spojení s § 119 O.s.p.) umožňuje súdu zvážiť dôvodnosť návrhu na odročenie pojednávania a nadväzne konať v neprítomnosti účastníkov konania. Odlišné chápanie predmetného ustanovenia by viedlo k jeho obsolentnosti a zároveň k nežiaducim prieťahom v konaní. Inými slovami, v prípade pojednávania bez prítomnosti účastníka za podmienok predpokladaných zákonom nemôže dôjsť k odňatiu práva konať pred súdom (bližšie napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/116/93) a zároveň nie je porušená zásada kontradiktórnosti sporového konania.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného, zmena pomerov , zmeny pomerov v príjmoch na strane oboch rodičov maloletých detí, zabezpečenie riadnej výživy pre maloleté deti
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (§ 156 ods. 3 O.s.p.). Táto základná procesná zásada je prelomená ust. § 78 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine, podľa ktorého zmenu pomerov v zmysle tohto ustanovenia je možné definovať ako taký stav, ktorý je odlišný od stavu, ktorý bol rozhodujúci pri pôvodnom (predchádzajúcom) rozhodovaní. Zásadne sa musí jednať o zmenu závažnejšieho charakteru, t.j. o tzv. podstatnú zmenu. Teda hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť, je zmena pomerov či už na strane povinného rodiča a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu v odvolaní, návrh na začatie konania , nereagovanie na výzvu súdu prvého stupňa, nesúhlas so späťvzatím návrhu
Právna veta: Z ust. § 208 O.s.p. vyplýva, že v prípade späťvzatia návrhu na začatie konania v čase po rozhodnutí súdu prvého stupňa, ale pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, je povinnosťou súdu vyzvať odporcu, či s predmetným späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasí. Zároveň z jeho znenia možno vyvodiť, ako to vyplýva i z uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 1/2013 zo dňa 30. septembra 2013, že odporca nemusí svoj prípadný nesúhlas so späťvzatím návrhu odôvodňovať. V zmysle uvedeného ak odporca vyslovil svoj čo aj bližšie neodôvodňovaný nesúhlas, odvolací súd nemá inú možnosť a musí v konaní p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu, určenie neplatnosti zmluvy o výkone správy, schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nesprávne určenie okruhu účastníkov konania
Právna veta: Pokiaľ žalobca nesprávne určí okruh účastníkov na strane žalovaného, súd nemá v zmysle § 5 Občianskeho súdneho poriadku povinnosť žalobcu o tomto nedostatku poučiť pretože nejde o poučenie o procesných právach a povinnostiach, ale by išlo o poučenie hmotnoprávne - poučenie žalobcu o tom koho by podľa hmotného práva mal žalovať teda presahuje poučovaciu povinnosť súdu podľa § 5 Občianskeho súdneho poriadku, a je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania. Je pritom bezvýznamné, že podľa hmotného práva by právo malo byť uplatnené proti niekomu inému než proti označenému žalovanému - v tomt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere , ochrana práv spotrebiteľa, vigilantibus iura scripta sunt, neprijateľné zmluvné podmienky, rozhodcovská doložka, námietky proti zmenke, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: V rámci uplatnenia práv zo zmenky sa premieta klasická rímska právna zásada (princíp) „vigilantibus iura scripta sunt“ („práva patria bdelým“ alebo „nech si každý stráži svoje práva“ alebo „zákony sú písané pre bdelých“). Je rozhodným, že kým nevyužitie postupu podľa čl. I § 10, § 17 zmenkového a šekového zákona zo strany iných dlžníkov v prípade uplatnenia práv zo zmenky jej majiteľom znamená stratu možnosti skúmať a spochybňovať zmenku a aktívnu legitimáciu majiteľa zmenky na uplatnenie práv zo zmenky, v spotrebiteľských veciach tomu tak nie je. Princíp „vigilantibus iura scripta sunt“ ustup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doručovanie podľa správneho poriadku, fikcia doručenia , náhradné doručovanie , neúspešný pokus o doručenie , nezdržiavanie sa v mieste doručovania
Právna veta: Zákonodarca v ust. § 24 ods. 2 Správneho poriadku nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť pre určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť účastníkom spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasne splnenie nasledujúcich podmienok: a) možnosť náhradného doručenia nie je zo zákona vylúčené, b) adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, hoci sa v mieste doručovania zdržoval, c) doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výživné na maloleté deti, určenie výšky vyživovacej povinnosti
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Určenie výšky vyživovacej povinnosti vychádza zo skutočnosti, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Z uvedeného je zrejmé, že vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu majú obaja rodičia dieťaťa, pričom platí, že súd individuálne skúma schopnosti, možnosti a majetkové pomery každého z rodičov. Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že pod pojmo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, zmluva o spotrebiteľskom úvere , bezúročný spotrebiteľský úver, bezúročnosť úveru
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z.z. obsahuje v § 11 dôsledky porušenia povinnosti, keď v ods. 1 uvádza dôvody, kedy sa poskytnutý spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Podľa písm. a/ je tomu tak v prípade ak zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1, podľa písmena b/ zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a/ až l/, s/, z/ a a/, podľa c/ zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo d/ v zmluve o spotre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného, zmena pomerov na strane maloletej, vyživovacia povinnosť k maloletej, zvýšené výdavky súvisiace so zdravotnými problémami
Právna veta: Zákonné ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine umožňuje súdu zmeniť rozhodnutia o výživnom, a to ako jeho zvýšením, tak aj znížením v prípade, ak nastane zmena pomerov. Vychádza zo skutočnosti, že výživné sa určuje vždy podľa stavu, ktorý existuje v čase vydania súdneho rozhodnutia o výživnom. Plynutím času však môže nastať ako zmena na strane osoby oprávnenej, t. j. dieťaťa v dôsledku pribúdajúceho veku, príp. zmeny typu školy, ktoré dieťa navštevuje alebo aj inými okolnosťami týkajúcimi sa jeho zdravotného stavu, jeho záľub a podobne. Významná je aj zmena na strane rodičov súvisiaca so zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, manželské výživné, určenie manželského výživného, určenie príspevku na výživu pre manželku, životná úroveň manželov
Právna veta: Povinnosť manželov plniť výživné vzniká momentom uzavretia manželstva a zaniká spolu so zánikom manželstva niektorým zo spôsobov v zmysle Zákona o rodine. Jedinou výnimkou, pre ktorú by nebolo možné oprávnenému priznať právo na výživné, by bol rozpor s dobrými mravmi podľa § 75 ods. 2 Zákona o rodine. Pri stanovení tejto vyživovacej povinnosti platí zákonná zásada, že hmotná kultúrna úroveň obidvoch manželov má byť zásadne rovnaká. Aj pri tomto druhu vyživovacej povinnosti platí ustanovenie § 75 ods. 1, 2 Zákona o rodine, vyžadujúce pri určení výživného vychádzať z odôvodnených potrieb oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu mzdy, okamžité skončenie pracovného pomeru , nárok na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru
Právna veta: V ustanovení § 79 Zákonníka práce sú uvedené podmienky, za ktorých je možné zamestnancovi priznať náhradu mzdy, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne. V ustanovení § 79 ods. 1 Zákonník práce sú upravené podmienky, ak zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer neplatne a pracovník trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. V takomto prípade pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa sa nekončí a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideľovať prácu na základe pracovnej zmluvy, prípadne ak ju neprideľoval, poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy od času, kedy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár sociálneho poistenia, nepriaznivý zdravotný stav, požiadavky pre priznanie invalidity
Právna veta: Posudkoví lekári pri posudzovaní zdravotného stavu postupujú okrem zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, aj podľa prílohy č. 4 k zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je rozdelená do príslušných kapitol podľa ochorení jednotlivých orgánov. V týchto kapitolách je podľa druhu zdravotného postihnutia uvedená aj miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. Krajský súd považuje za potrebné tiež uviesť, že v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 71 ods. 5 a 6 miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje len na základ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana slabšej zmluvnej strany, ústavný princíp rovnosti, zmluva o spotrebiteľskom úvere , ochrana spotrebiteľa, zmluvná pokuta , zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zníženie výživného, zmena pomerov na strane otca dieťaťa, čiastočná invalidita otca maloletej
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine možno zmeniť súdne rozhodnutia a dohody o výživnom v prípade, ak sa zmenia pomery. Citované zákonné rozhodnutie vychádza pritom zo zásady, že výživné sa určuje vždy podľa stavu, ktorý existuje v čase vydania súdneho rozhodnutia o výživnom. Plynutím času však môže nastať ako zmena na strane pomerov osoby oprávnenej na výžive ak (s pribúdajúcim vekom ak nárastom odôvodnených potrieb v dôsledku pribúdajúceho veku alebo zmeny typu navštevovanej školy) alebo na druhej strane zmena na strane osoby povinnej na výžive (zvýšenie príjmu, prípadne zmena majetkových pomer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonanie peňažného plnenia v splátkach, peňažné plnenie v splátkach, zmluvy o splátkovom úvere, majetkové a zárobkové pomery
Právna veta: V zmysle § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určil dlhšiu lehotu, súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že začiatok lehoty na plnenie (tzv. paričnej lehoty) začína plynúť od právoplatnosti rozsudku. Lehota na splnenie povinnosti uloženej v rozsudku je zásadne tri dni. Citované ustanovenie ale zmocňuje súd, aby u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nárok na zmluvnú pokutu, výška zmluvnej pokuty, lízingová zmluva, zmluvná pokuta , neprimeranosť zmluvnej pokuty, zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ
Právna veta: Zmluvná pokuta je dohodou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade porušenia povinností, ktorých splnenie vyplýva zo zabezpečovanej zmluvy. Zmluvná pokuta môže byť obmedzená len na porušenie určitej povinnosti. Ak takéto obmedzenie nevyplýva zo zmluvy, predpokladá sa, že nárok na zmluvnú pokutu vzniká pri akomkoľvek porušení zmluvy. Pokiaľ ide o samotnú výšku zmluvnej pokuty, platí, že právo na zmluvnú pokutu môže byť založené výlučne zmluvným dojednaním účastníkov, na vôli ktorých je ponechané aj určenie jej výšky. Prípadnú samotnú neprimeranosť zmluvnej poku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: banka, peňažný ústav, vkladné knižky, predanie dvoch vkladných knižiek, zmluva o darovaní cenných papierov, vklad na meno
Právna veta: S vkladom na vkladnej knižke na meno je oprávnený nakladať ten, na koho identifikačné údaje bola vkladná knižka vystavená. Pri nakladaní s vkladom je oprávnený vkladateľ povinný predložiť vkladnú knižku a zároveň preukázať svoju totožnosť peňažnému ústavu, keďže s vkladom na vkladnej knižke na meno môže nakladať len osoba, ktorá preukáže, že je vkladateľom, pričom banky sú povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta a pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti banky. Až po overení skutočnosti, že vkladnú knižku predložila osoba totožná s osobo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave, nárok na zaplatenie cestovného, cestovanie bez platného cestovného lístka, zákaz retroaktivity, premlčanie práva
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na všeobecnú časť dôvodovej správy k zák. č. 102/2014 Z.z., ktorým bol zmenený zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NS SR, podľa ktorej „zámerom návrhu zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade so súčasnými právnymi predpismi Európskej únie“. § 5b citovaného zákona normuje predovšetkým a najmä o procesnej činnosti orgánov rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 2 ods. 2 ústavy SR, štátne orgány, návrh na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, nesprávny úradný postup orgánu štátu, princíp legality štátnej moci
Právna veta: Ústavný princíp legality štátnej moci vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR hovorí o viazanosti štátnych orgánov ústavou a zákonmi. Štátne orgány nie sú oprávnené konať, ak ich na to nesplnomocní zákon a ak konajú, sú povinné konať iba spôsobom, ktorý stanovil zákon. Táto zásada zabezpečuje v štáte pre jeho obyvateľov právnu istotu - majú možnosť predvídať nielen následky svojich právnych úkonov, možnosti a spôsoby uplatnenia svojich práv voči štátu, ale predovšetkým konanie štátnych orgánov a ich zmysel. Pokiaľ by štát prostredníctvom svojich príslušných orgánov zakázal spoločnosti činnosť spoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, Zmluva o pôžičke, plynutie premlčacej doby podľa § 112 OZ, zastavené súdne konanie, premlčacia doba na uplatnenie nároku zo zmluvy
Právna veta: Odvolací súd v predmetnej súvislosti poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp.zn.: 3Cdo 185/2009, podľa ktorého „zastavenie konania v dôsledku realizácie dispozičného práva žalobcom podľa § 96 ods. 1 O. s. p. nemožno považovať za riadne pokračovanie v konaní v zmysle § 112 OZ. Pokiaľ došlo k zastaveniu konania v dôsledku späťvzatia žaloby, prihliada sa na vec, ako by ku konaniu vôbec nedošlo; zastavené súdne konanie nemá žiaden právny dopad na plynutie premlčacej doby pri práve na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia podľa § 107 ods. 2 OZ“. Z uvedeného tak má zre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, daňový úrad, zmeškanie subjektívnej lehoty na podanie žaloby, daňový subjekt , daňová kontrola
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe ktorá bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný. Súdne konanie sa stáva zárukou, že súd vyslovením povinnosti žalovaného nepokračovať v porušení práva žalobcu a v príkaze, ak je to možné, obnoviť stav pred zásahom, vytvorí reálny predpoklad na eliminovanie nezákonného stavu, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právnická osoba ako vedľajší účastník konania, vedľajší účastník, trovy konania, právnická osoba zameraná na ochranu spotrebiteľa, zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP
Právna veta: Nie je možné odoprieť vedľajšiemu účastníkovi právo dať sa zastúpiť advokátom. Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník, čo je zrejmé z ustanovenia § 93 ods. 4 O.s.p. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby sa právnická osoba podľa ust. § 93 ods. 2 nemohla dať zastúpiť zástupcom, a aby jej nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predmet dane zo stavieb, verejná kanalizácia, prevádzková budova, zaradenie stavby pre účely dane z nehnuteľnosti, prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Právna veta: V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Z uvedeného vyplýva, že relevantným je skutočný účel jej využívania, ktorý sa môže meniť k 1. januáru každého kalendárneho roka a preto na preukázanie tohto účelu nie sú relevantné napr. kolaudačné rozhodnutia alebo rozhodnutia o užívaní stavieb. V zmysle tohto ustanovenia je podstatný skutočný účel, na ktorý je stavba využívaná a ktorý sa skúma vždy k 01.01. zdaňovacieho obdobia. Toto ustanovenie by bolo obsolentné, ak by správy orgán musel vychádzať z účelu uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, ďalšia vyživovacia povinnosť, narodenie dieťaťa, zvýšenie výživného na maloletú
Právna veta: Rozhodná právna úprava robiaca možnosť zmeny skoršieho rozhodnutia o výživnom závislou na existencii zmeny pomerov pri narábaní s jednotlivými v tomto smere relevantnými (významnými) kritériami (ktorými sú podľa ust. § 75 ods. 1 vety prvej Zák. o rodine na jednej strane odôvodnené potreby výživou oprávneného a na strane druhej možnosti, schopnosti a pomery výživou povinného) pracuje so zisťovaním a porovnávaním pomerov existujúcich v čase pôvodného rozhodnutia (majúceho sa prípadne zmeniť) aj v čase rozhodovania o zmene (teda spravidla v konaní o návrhu sledujúcom úpravu skoršieho rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva z prepravy, cestovné poriadky, právo z prepravy, nepreukázanie sa cestovným lístkom
Právna veta: V zmysle § 108 Obč. zák. je na uplatnenie práva z prepravy stanovená jednoročná premlčacia doba. Toto zákonné ustanovenie platí pre všetky práva vzniknuté z osobnej a nákladnej prepravy (§ 760 až § 773 Obč. zák.), s výnimkou práva na náhradu škody v zmysle § 764 Obč. zák., pre premlčanie ktorého platí § 106 Obč. zák. V jednoročnej premlčacej dobe podľa § 108 Obč. zák. sa teda premlčuje nielen nárok dopravcu na cestové vyplývajúci z § 760 Obč. zák., ale aj jeho nárok na úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom v zmysle zák. č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave. Tento nárok totiž takt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna premlčacia doba, právo na náhradu škody , premlčanie práva na náhradu škody, návrh na náhradu škody, sporné reklamácie zákazníka
Právna veta: V prípade premlčania práva na náhradu škody zákon ustanovuje kombinovanú premlčaciu dobu, a to kratšiu subjektívnu a dlhšiu objektívnu. Ich začiatok je upravený odlišne; tieto dve premlčacie doby začínajú plynúť, plynú a končia sa nezávisle od seba. Ich vzájomný vzťah je taký, že ak sa skončí plynutie jednej z nich, právo sa premlčí, a to aj napriek tomu, že poškodenému prípadne plynie ešte druhá premlčacia doba. Platí, že subjektívna premlčacia doba môže plynúť len v rámci objektívnej premlčacej doby, ktorú nemôže presiahnuť. Subjektívna premlčacia doba je dvojročná a na začatie jej plynutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: posudkový lekár, posudok posudkového lekára, kontrolná lekárska prehliadka, zníženie sumy invalidného dôchodku, nedostatok odborných medicínskych argumentov, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
Právna veta: Z logiky veci vyplýva, že o stabilizácii zdravotného stavu možno hovoriť s určitým časovým postupom po ukončení predpísanej liečby. Hoci je vymedzenie tohto obdobia len orientačné (spravidla 2 roky), nesporne je potrebné v ňom zohľadniť závažnosť, stupeň ochorenia, charakter, priebeh liečby a v týchto súvislostiach aj rizikovosť stavu, tj. možnosť recidívy ochorenia. Práve v týchto súvislostiach by mal posudkový lekár z hľadiska svojich odborných medicínskych poznatkov vyhodnotiť zdravotný stav poistenca individuálne, na základe konkrétne preukázaného stavu jeho ochorenia, charakteru a dĺžky l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnancovi so zdravotným postihnutím, predchádzajúci súhlas na skončenie pracovného pomeru výpoveďou, zamestnanec uznaný za invalidného, zamestnanec so zdravotným postihnutím
Právna veta: Na to, aby príslušný úrad práce mohol konať o žiadosti zamestnávateľa o súhlas úradu podľa § 66 Zákonníka práce je potrebné, aby bolo preukázané, že vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca so zdravotným postihnutím došlo ku skutočnostiam zakladajúcim dôvod pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce. Rozhodnutie zamestnávateľa o takých organizačných zmenách, ktoré majú alebo môžu mať za následok skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím je jedným z podkladov pre konanie úradu práce o žiadosti zamestnávateľa o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, zánik vlastníckeho práva, reštitučné konanie, uplatnenie reštitučného nároku oprávnenou osobou, vlastnícke právo prídelcu k pridelenej pôdohospodárskej nehnuteľnosti
Právna veta: V súdenej právnej veci bolo sporné, či sa navrhovatelia môžu domáhať ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to určením vlastníckeho práva podľa § 80 písm.c/ O.s.p. za situácie, ak mohli žiadať o vydanie veci podľa reštitučných predpisov. Uvedená právna otázka bola opakovane riešená vo viacerých rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR, a to nejednotne. V zmysle rozhodnutia NS SR zo dňa 17. 2. 2011 sp. zn. 3Cdo 205/2009, podľa ktorého „otázku vzťahu reštitučných zákonov a všeobecných právnych predpisov (Občianskeho zákonníka) riešili viaceré rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (napr. sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, nepreskúmateľné rozhodnutie, povinnosť vrátiť neprávom vyplatený sirotský dôchodok, náležitosti rozhodnutia vydaného v konaní vo veciach sociálneho poistenia
Právna veta: Z ustanovenia § 209 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení jednoznačne vyplýva, že základnými obsahovými náležitosťami každého rozhodnutia Sociálnej poisťovne musí byť výroková časť rozhodnutia, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Je však potrebné uviesť, že nejde iba o zachovanie formálnej stránky rozhodnutia (teda, že rozhodnutie obsahuje tieto tri základné časti), ale základnou zásadou každého rozhodnutia musí byť jeho zrozumiteľnosť a logickosť. Samotné rozhodnutie nemusí byť dlhé, postačuje, aby bolo jasne, určite a stručne formulované, ale tak, aby i bez poznania daného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, Určenie výživného , vyživovacia povinnosť otca, pochybnosti o svojom otcovstve, tvrdenia otca o spochybňovaní otcovstva
Právna veta: Zákon o rodine (ust. § 62 ods. 2 a ust. § 75 ods. 1) zakotvuje povinnosť rodičov prispievať na výživu detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti súd prihliada k odôvodneným potrebám oprávneného, ako aj k schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného a pri hodnotení týchto schopností, možností a majetkových pomerov povinného skúma, či sa povinný bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu, prípadne, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu vypracovať tzv. skrátené odôvodnenie rozhodnutia, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, zamietnutie žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 OSP je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa a to po skutkovej ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v tom zmysle, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady podľa § 599 OZ, vady kúpenej veci , vytknutie vád kúpeného pozemku, vada nehnuteľnosti, preklúzia práva
Právna veta: Práva zo zodpovednosti za vady sa v súlade s ustanovením § 599 Občianskeho zákonníka môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. V prejednávanej veci je potrebné uviesť, že v prípade, ak kupujúci vady veci neuplatní u žalovanej do 24 mesiacov od prevzatia veci, jeho právo zaniká (preklúzia práva). Uplatnením práva na zodpovednosť za vady v 24 mesačnej lehote postačí, ak toto právo bolo uplatnené u predávajúceho. Potom plynie ďalšia 3-ročná premlčacia doba, kedy je možné právo uplatniť na súde. Nič nevylučuje, aby uvedené právo bolo priamo v 24 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Súdny exekútor, zmena exekútora, návrh na zmenu súdneho exekútora, exekučný súd, rozhodnutie o zmene súdneho exekútora
Právna veta: Až do rozhodnutia exekučného súdu o zmene súdneho exekútora (do jeho právoplatnosti) je povinný exekúciu vykonávať pôvodný súdny exekútor. Exekučný súd až v rozhodnutí o zmene exekútora zároveň vykonaním exekúcie poverí nového exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu následne postúpi spolu s exekučným spisom súdneho exekútora, ktorý bol vykonaním exekúcie pôvodne poverený. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Preto v čase od podania návrhu na zmenu súdneho exekútora až po rozhodnutie exekučného súdu, exekúciu vykonáva pôvodný súdny exekútor.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o uložení pokuty, ukladanie pokút podľa zákona o odpadoch, uloženie pokuty, lehota na uloženie pokuty, nakladanie s odpadom, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 79 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. ustanovuje lehotu, v ktorej úrad môže začať konanie o uložení pokuty ako zákonnú podmienku tak, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do 3 rokov odo dňa keď toto porušenie nastalo. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre začatie správneho konania úradu o uložení pokuty do jedného roka keď sa dozvedel o porušení zákona a objektívnu lehotu do troch rokov keď toto porušenie nastalo ako zákonný predpoklad pre ulože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: verejný prenos, právo prevádzkovateľa používať hudobné zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu, chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonný umelec
Právna veta: Ustanovenie § 5 ods. 14 autorského zákona upravuje povinnosť používateľa v prípade, ak dochádza k verejnému prenosu, nadobudnúť súhlas, resp. uhradiť odmenu za použitie každého predmetu ochrany. Nakoľko v jednom objekte môžu existovať viaceré predmety ochrany (napr. pri verejnom prenose z rádia dochádza k použitiu autorských diel, umeleckých výkonov aj zvukových záznamov) je nevyhnutné nadobudnúť súhlas, resp. uhradiť odmenu za každý používaný predmet ochrany. V prípade, ak je nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy, je potrebné uzatvoriť zmluvu prostredníctvom každej organizá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy právneho zastúpenia, trovy konania, náhrada trov konania podľa § 149 OSP, zastupovanie účastníka právnickou osobou, nárok na náhradu trov
Právna veta: Pojmy „trovy konania“ a „trovy právneho zastúpenia“ nie sú dvoma samostatnými (na sebe nezávislými) množinami (z matematického hľadiska), ale je to presne naopak (druhý z pojmov je tu podmnožinou prvého) a zákonu zodpovedajúcim je tu obrátenie poradia a rozlišovanie na tzv. advokátske a iné trovy, samozrejme len za predpokladu vzniku v konkrétnej veci jedného aj druhého typu trov (tu por. § 151 ods. 8 O. s. p.). Ak u fyzických osôb advokátov súdna prax zákonnú povinnosť zaplatiť náhradu „advokátovi“ (§ 149 ods. 1 O. s. p.) prakticky bezvýnimočne interpretuje tak, že oprávneným tu nie je priamo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správca dane, elektronická forma podania, odvolanie daňového subjektu , odvolanie v písomnej listinnej forme, podania podľa daňového poriadku
Právna veta: Daňový poriadok nestanovuje ako právny následok nedodržania povinnej elektronickej formy podania, že sa takéto podanie považuje za nepodané. Tento postup sa predpokladá len v prípade, že daňový subjekt v stanovenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania podľa pokynu správcu dane, ak pre tieto nedostatky nie je podanie spôsobilé na prerokovanie (§ 13 ods. 8, 9 Daňového poriadku). Oprávnenie správcu dane vyhodnotiť podanie uskutočnené inou ako predpísanou elektronickou formou za nepodané nevyplýva ani z § 13 ods. 7 Daňového poriadku, podľa ktorého sa elektronickými prostriedkami urobené po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva , združenie na ochranu spotrebiteľa, trovy konania podľa § 137 OSP, Trovy konania, trovy advokáta vedľajšieho účastníka
Právna veta: Zákonodarca v § 137 O.s.p. explicitne u právnických osôb zaoberajúcich sa kolektívnou ochranou práv zvýraznil v rámci indikatívneho výpočtu trov konania aj výdavky takejto osoby. Z dôvodovej správy ,,Navrhovaná právna úprava bude dopadať aj na ďalšie právnické osoby, ktoré sú v súlade s právnymi aktmi Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére ochrany pred diskrimináciou, alebo vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa. V týchto prípadoch budú osobitnými predpismi napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, výpoveď daná zamestnávateľom, organizačná zmena, neplatnosť výpovede z pracovného pomeru, zníženie počtu zamestnancov
Právna veta: Podmienkou použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b), zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je organizačná zmena u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. Na rozdiel od právneho stavu platného do 31. marca 2002, rozhodnutie o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa zamestnanec stane nadbytočným, musí zamestnávateľ urobiť písomne. Zákon nevyžaduje, aby sa organizačná zmena realizovala v čase, keď sa zamestnancovi dáva výpoveď. Musí však byť o nej určeným spôsobom rozhodnuté, aby bolo nepochybné, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia o invalidnom dôchodku, posudok posudkového lekára, organizačná zložka Sociálnej poisťovne, rozhodnutie o zamietnutí invalidity, podklady na rozhodnutie Sociálnej poisťovne
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušných ustanovení zákona, odkaz na posudok posudkového lekára a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie Sociálnej poisťovne, akými úvahami sa Sociálna poisťovňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné náležitosti odôvodnenie rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť individuálne zdô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, nevydatá matka, príspevok na výživu
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 Zákona o rodine otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Zákonné vymedzenie rozsahu príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky je dané kritériom primeranosti. Tento príspevok bude užší, ako v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov, súčasne však širší ako pri vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Súd pri rozhodovaní o výške pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného, zmena výšky výživného, zmena pomerov , nástup maloletého na základnú školu
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, znalecký posudok znalca, styk matky s maloletým, znalecké dokazovanie znalcom z odboru psychológia, pochybnosti o záveroch znaleckého posudku
Právna veta: V zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je znalcom fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky /§ 2, § 4 uvedeného zákona/. Ak v predmetnej právnej veci súd prvého stupňa v zmysle § 127 O.s.p. nariadil znalecké dokazovanie a za znalca ustanovil znalkyňu, ktorú vybral zo zoznamu znalcov vedeného ministerstvom, nie je súd, a to ani súd odvolací, oprávnený preskúmavať odborné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o splátkovom úvere, právna úprava spotrebiteľskej zmluvy, právny základ ochrany spotrebiteľa
Právna veta: Do Občianskeho zákonníka pojem spotrebiteľská zmluva zaviedla jeho novela z.č. 150/2004 Z.z., ktorú úpravu neskôr výrazne pozmenil z.č. 568/2007 Z.z. (a neskôr i ďalšie čiastkové novelizácie). Spotrebiteľská zmluva nie je samostatný typ zmluvy, ale ide o druh zmluvy, pre ktorú právne predpisy (nielen Občiansky zákonník) stanovujú osobitné podmienky a určujú jej náležitosti. Právna úprava spotrebiteľskej zmluvy tvorí právny základ ochrany spotrebiteľa v súkromnoprávnych vzťahoch. Aj keď zmluvný vzťah medzi právnym predchodcom navrhovateľa a odporkyňou bol síce tzv. absolútnym obchodom, čo však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedičské konanie po poručiteľke, nadobúdanie dedičstva, nemajetnosť poručiteľky, náhradné dedičské konanie, dedičské konanie o novoobjavenom majetku
Právna veta: Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka). K nadobudnutiu dedičstva nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva; predpokladá okrem iného, že dedičstvo po každom poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté (§ 175a a nasl. O. s. p.).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zvýšené výdavky kvôli diabetickej diéte maloletej, výživné na maloleté deti
Právna veta: Pokiaľ ide o výživné na maloleté deti, vec treba posúdiť podľa ustanovenia § 62 ods. 1 až 5 Zákona o rodine, podľa ktorého plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena výšky výživného, zvýšenie výživného, zmena pomerov , zvýšenie výživného otca na maloletú
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, postúpená pohľadávka, zmluva o postúpení pohľadávky, postupník, postupca, zrušenie zmluvy o postúpení pohľadávky
Právna veta: Podmienky platného uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky sú upravené v ustanoveniach § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka. Postúpenie pohľadávky je osobitným prípadom právneho nástupníctva, pri ktorom právny nástupca postupník (nový veriteľ) nadobúda od právneho predchodcu - postupcu (pôvodného veriteľa) všetky prevádzané práva. Na rozdiel od dedenia, ktoré je prípadom univerzálnej substitúcie, možno na základe zmluvy postúpiť len konkrétne pohľadávky, ktoré môžu byť záväzkového právneho vzťahu, či aj len časť takejto pohľadávky. Podstatnou náležitosťou zmluvy o postúpení pohľadávky je označ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh otca na zníženie výživného, majetkové pomery povinného
Právna veta: Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreby. Výdavky oboch rodičov na svoje vlastné zabezpečenie sú vo vzťahu k plneniu si vyživovacej povinnosti iba druhoradé a odvodené od toho, že obaja sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich možností a schopností tak, aby v celom rozsahu pokryli potreby oprávnených maloletých detí, aby tieto mali zabezpečenú dôstojnú životnú úrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012, súdny poplatok za odvolanie, poplatková povinnosť, nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: Zákonom č. 286/2012 Z.z. z 11.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona, došlo k novele zákona o súdnych poplatkov, pričom bolo vypustené s účinnosťou od 01.10.2012 ustanovenie § 4 ods. 1 písm. k/ poplatkového zákona (týkajúce sa vecného oslobodenia vzťahujúceho sa na konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom). Z ustanovenia § 18ca poplatkového zákona v súvislosti s účinnosťou nov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pripojení , zmluvná pokuta v spotrebiteľskej zmluve, nárok na zmluvnú pokutu, neprijateľná zmluvná podmienka, zmluvná podmienka podľa § 53a OZ
Právna veta: V zmysle ust. § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka je dodávateľ povinný zdržať sa používania takej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach, ktorú súd určil za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky. Novelou (zákonom č. 575/2009 Z.z.), sa do Občianskeho zákonníka doplnilo ustanovenie § 53a, podľa ktorého, ak súd právoplatne rozhodne o určitej zmluvnej podmien ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca bytového domu, pasívna vecná legitimácia, úver na vykonanie stavebných prác, zástupca vlastníkov bytov, záväzky vlastníkov bytov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 8b ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vzniknuté pri výkone správy až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone správy nesie vlastník bytu, alebo nebytového priestoru v dome iba ak nie sú kryté úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv správcovi. Vychádzajúc zo znenia tohto zákonného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie inej osoby ako podnikateľa, zmluva o prenájme, Zmluvy o obchodnom zastúpení, ochrana dobrej viery tretích osôb, konanie v mene podnikateľa, fikcia zastúpenia
Právna veta: Podľa § 16 Obch. zák., podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. Citované zákonné ustanovenie upravuje špeciálny prípad, ak osoba koná v mene podnikateľa bez toho, aby bola na to oprávnená ako zákonný zástupca (§ 13 ods. 5, § 15) alebo ako zástupca na základe plnej moci (vrátene prokúry). Zákon chráni dobrú vieru tretích osôb, ktoré urobili úkon s neoprávnenou osobou v prevádzkarni podnikateľa. Podnikateľa teda zaväzuje aj konanie ďalších osôb v súvislosti s ich účastníctvom na prevádzkarni, a to za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonanie peňažného plnenia v splátkach, zmluva o pripojení , súhlas so splatením pohľadávky v splátkach, plnenie v splátkach , nezaplatenie za služby poskytnuté a vyfakturované
Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 O.s.p., ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí. Zákonná lehota na splnenie akejkoľvek povinnosti uloženej v konaní pred súdom je v zmysle citovaného zákonného ustanovenia 3 - dňová, plynúca od právoplatnosti rozsudku. Druhá veta citovaného ustanovenia O.s.p. umožňuje súdu, aby určil k plneniu aj lehotu dlhšiu ako 3 dni alebo aby povolil plnenie v splátkach, avšak len za predpokladu, že p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie , všeobecný systém sociálneho poistenia, osobitný systém sociálneho poistenia
Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov v sporovom konaní, znalecký dôkaz, znalecké dokazovanie , znalecký posudok znalca, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Zmyslom znaleckého dokazovania je ozrejmenie skutkových okolností, na ktorých posúdenie treba odborné znalosti a skúsenosti. Znalecký dôkaz je jeden z dôkazných prostriedkov, ktoré hodnotí súd podľa § 132 O.s.p.. Vo veciach pozbavenia (obmedzenia) spôsobilosti na právne úkony konkrétnej osoby sa pravidelne nariaďuje znalecké dokazovanie znalcom z odboru psychiatria. Znalec psychiater je po odbornej stránke pripravený posúdiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby a znalecký posudok je jedným z dôležitých dôkazov v takýchto veciach. Nepochybne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je závažným zása ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, riešenie športových sporov, športové normy
Právna veta: S ohľadom na právne aspekty jednotlivých spôsobov riešenia a rozhodovania športových sporov je možné konštatovať, že pri ich realizácii sa v plnej miere prejavujú osobité znaky športu a športových vzťahov. Spravodlivý proces ako základná prirodzenoprávna hodnota by sa mal pri zachovaní špecifických vlastností športovej činnosti aplikovať pri každom spôsobe rozhodovania sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami uplatňovania práva na súdnu ochranu vyplývajúceho z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dohovorov o základných ľudských právach a slobodách pri rozhodovaní šport ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: memorandum o porozumení, sociálny dialóg, zákon o športe, právo na štrajk podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR, právo na kolektívne vyjednávanie, závislá práca
Právna veta: Cieľom príspevku je poukázať na to, že sociálny dialóg, minimálne v jeho širšom zmysle – zahŕňajúcom dohody medzi klubmi a hráčmi, účasť športovcov v orgánoch zväzov a klubov, činnosť športových hovorcov, športových rád, či jednostranné dobrovoľné akceptovanie smerníc, kódexov správania, a etických kódexov – je možný a realizovateľný bez ohľadu na status športovcov ako zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, a tiež bez ohľadu na rozdiely medzi kolektívnymi a individuálnymi športmi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: daňový výdavok, darovacia zmluva, predmet dane z príjmov, daňové výdavky podľa § 21 Zákona o dani z príjmov, daň z nehnuteľností, športovci individuálnych športov, podpora športu
Právna veta: Reklama je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom, ktorý však možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone, pokiaľ ide o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda síce relatívne výhodná pre podnikateľa, avšak len z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľnícka činnosť, Slovenský Červený kríž, dobrovoľníctvo Červeného kríža
Právna veta: Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona o SČK č. 460/2007 Z.z.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: profesionálny športovec, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, výkon športovej činnosti
Právna veta: V aktuálnych podmienkach Slovenskej republiky je problematika športovcov upravená jednak ZP, a implicitne jednotlivými špeciálnymi zákonmi (spomínaný „ZTK“). ZP ustanovuje, že „pracovnoprávne vzťahy ... profesionálnych športovcov sa spravujú ZP, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ Právny pozitivista by mohol nad akademickými úvahami o nedostatočnej reflexii zákonov vo vzťahu k zobrazeniu, reglementácii a úprave dnes existujúcich športových vzťahov zalomiť rukami, no opak je pravdou. ZP svojím obsahom nie je schopný reflektovať realitu športovo-právnych vzťahov dneška, kedy sú vzťahy medzi šp ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, právo na prístup k zamestnaniu, riziková skupina občanov, priemerný vek občana, trh práce, uchádzač o zamestnanie starší ako 50 rokov
Právna veta: V posledný rokoch sme zaznamenali zvýšený záujem o demografické zmeny, ktoré nastávajú v našej spoločnosti. Tieto zmeny sa týkajú starnutia ľudskej populácie a sú determinované klesajúcou pôrodnosťou a rastúcou dlhovekosťou obyvateľstva. To sa zvýraznilo najmä po nástupe a rozvoji modernizačnej doby. Počas uplynulých 50 – tich rokov aj populácia Slovenska zaznamenala poznačenie zmenami súvisiacimi s početným aj proporcionálnym nárastom zastúpenia seniorov. (1) Priemerný vek populácie vzrástol a priemerný vek človeka sa predĺžil o dvadsať rokov. Podiel seniorov sa zdvojnásobil, čo má značný vpl ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spolupáchateľstvo, okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby, kvalifikovaná skutková podstata, zločinecká skupina, organizovaná skupina, inštitút korunného svedka
Právna veta: Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzinárodnom meradle, bude aj boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uloženie pokuty v blokovom konaní, nepoužitie bezpečnostného pásu, nezastavenie na stopke
Právna veta: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vykonávanie podnikateľskej činnosti, zaradenie konateľa do evidencie uchádzačov, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, uchádzač o zamestnanie
Právna veta: Ste konateľom alebo spoločníkom pasívnej eseročky, z ktorej nepoberáte žiaden príjem a máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie? V takom prípade so zaradením do evidencie na úrade práce automaticky nepočítajte, nakoľko skutočnosť, že spoločnosť neprodukuje žiaden zisk je bez právneho významu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, neospravedlnenie neprítomnosti, žaloba na plnenie
Právna veta: Ďalšou z noviniek, ktorú dnešná úprava sporového konania nepozná, je rozsudok pre zmeškanie ŽALOBCU.

Vytvorenie tohto inštitútu – systematicky zaradeného medzi skrátené konania a skrátené rozhodnutia – je podľa dôvodovej správy odôvodnené tým, že „Dôsledky kontradiktórneho sporového konania vyžadujú procesnú aktivitu oboch sporových strán zásadne rovnako, preto predkladateľ prikročil ku konštruovaniu sankcie za procesnú pasivitu i na strane pasívneho žalobcu.“

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu na zdraví, škoda spôsobená pri športe, zodpovednosť za škodu, povinnosť predchádzať hroziacim škodám
Právna veta: Právny výklad predpisov súkromného práva, rozhodnutia súdov, alebo vytváranie novej občianskoprávnej zodpovednosti športovca za škodu / úraz spôsobený pri športe ktorý by minimalizoval, či dokonca vylučoval fyzické súboje, kontaktnosť športu nie sú na mieste a pri teste ich normatívnej sily nemôžu uspieť. Prístup, ktorý zohľadňuje špecifickosť športu, ktorá je v každom druhu športu rozdielna odôvodňuje - mimo iného – aj znenie zakladajúcich dokumentov Európskej únie. Zmluva o fungovaní Európskej únie vo svojom čl. 165 ustanovuje, že je nutné prihliadať na špecifickosť športu, ktorú rešpektuje ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť za poškodzovanie životného prostredia, závažný vplyv na životné prostredie, deliktuálna zodpovednosť, ochrana životného prostredia, trestná zodpovednosť
Právna veta: Pojem zodpovednosť možno vo všeobecnej rovine vymedziť ako nevyhnutnosť subjektu zodpovedať za svoje protiprávne konanie, niesť dôsledky svojho konania. Právnou zodpovednosťou všeobecne rozumieme uplatnenie nepriaznivých sankcií stanovených právnou normou voči tomu, kto túto právnu normu porušil. Pri ochrane životného prostredia sa stretávame s rôznymi formami právnej zodpovednosti. Sú to: občianskoprávna zodpovednosť, administratívnoprávna zodpovednosť, ekologická zodpovednosť a trestnoprávna zodpovednosť. Kým následkom uplatnenia občianskoprávnej zodpovednosti je spravidla povinnosť narušite ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: využívanie lesov verejnosťou, vstupovanie do lesov, povinnosť chrániť lesné prostredie
Právna veta: To, že právo reguluje takmer väčšinu spoločenských vzťahov (napríklad v takom Švajčiarsku je právom regulované dokonca aj užívanie toalety, kde je splachovanie po 22.00 hod. zakázané z dôvodu porušovania nočného kľudu) potvrdzuje aj predložená téma zaoberajúca sa užívaním lesov v súkromnom vlastníctve – každý z nás už určite vo svojom živote navštívil les, pričom sa zrejme vôbec nezamyslel nad tým, či náhodou tento les nie je v súkromnom vlastníctve a či sa v ňom možno prechádzať, príp. vykonávať iné aktivity (napr. opekať, hubárčiť a pod.). Využívanie lesov berie každý ako prirodzenú súčasť ž ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: register diskvalifikovaných osôb, spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty, register diskvalifikácií
Právna veta: Novelou viacerých predpisov v oblasti obchodného práva (najmä Obchodný zákonník a zákon o konkurze a reštrukturalizácii), schválenou v našom parlamente dňa 23. apríla 2015 sa do právnej úpravy dostáva novinka REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ.
MENU