Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie cudzinca, rozhodnutie vydané Migračným úradom, výkon administratívneho vyhostenia, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, pozbavenie slobody
Právna veta: Aj z ustálenej judikatúry najvyššieho súdu vyplýva, že zaistenie cudzinca je prípustné len za presne vymedzených podmienok definovaných nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Musí sledovať vymedzený účel, teda zabrániť neoprávneného vstupu cudzinca na územie Slovenskej republiky alebo realizovať jeho vyhostenie alebo vydanie. Rovnako podľa článku. 15 ods. 1 návratovej smernice môžu členské štáty zaistiť len štátneho príslušníka tretej krajiny, o ktorého návrate prebieha konanie, a to za účelom prípravy návratu alebo výkonu odsunu, najmä v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, závadný procesný postup súdu, pochybenie krajského súdu, konanie o dedičstve po poručiteľke, účastníci konania o dedičstvo
Právna veta: Ak v priebehu konania zomrie jeho účastník, súd pokračuje v konaní spravidla s dedičmi tohto účastníka. Nie vždy musí ísť o dediča, pretože súd môže pokračovať v konaní aj s osobou, ktorá podľa výsledku dedičského konania prevzala právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide. Osoba, ktorá nastúpi do konania namiesto doterajšieho účastníka, má v celom rozsahu postavenie doterajšieho účastníka. Krajský súd svojim konaním odňal dedičom zomrelej navrhovateľky možnosť konať pred súdom, v dôsledku čoho títo nemohli uplatniť tie procesné práva účastníka konania, ktoré im Občiansky súdny poriadok dáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet a pôsobnosť zákona, nárok na výsluhový dôchodok, nárok na starobný dôchodok, osobitný systém sociálneho poistenia, priznanie výsluhového dôchodku
Právna veta: Z právnych úprav, týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia rôznych skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkového poistenia. Kým zákon o sociálnom poistení upravuje nároky poistencov zo všeobecného systému sociálneho poistenia a jeho cieľom je zabezpečiť, aby doby poistenia boli poistencovi pre vznik nároku na dávky podmienené dosiahnutím veku alebo v dôsledku jeho nepriaznivého z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: medzitýmny rozsudok , právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, Uplatnenie nároku na náhradu škody
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojom ustanovení § 152 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch rozhodnúť tzv. medzitýmnym rozsudkom. Medzitýmnym rozsudkom sa rozhoduje o tom, či je základ nároku daný, dôvodný resp. opodstatnený. Základom predmetu konania bude posúdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného nároku (porušenie právnej povinnosti, vznik škody, kauzálny nexus, vznesená námietka premlčania, otázka zániku nároku, spoluzavinenie poškodeného a pod.) s výnimkou okolností, ktoré sa týkajú len výšky nároku. Následne po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd konečným roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva, plnomocenstvo , rozsah splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa, obsah plnej moci
Právna veta: Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorým prehlasuje voči tretej osobe, resp. tretím osobám (tzv. vonkajší vzťah), že splnomocnil inú osobu ako oprávnenú, t. j. za splnomocnenca, aby ho v rozsahu uvedenom v tejto plnej moci zastupoval (akékoľvek obmedzenia, resp. usmernenia alebo výhrady nezahrnuté v plnej moci, nie sú voči tretím osobám právne relevantné - bližšie § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Plnomocenstvo zároveň osvedčuje, resp. deklaruje navonok, že medzi splnomocniteľom a splnomocnencom existuje vnútorný právny vzťah založený dohodou o zastúpení (možno tiež h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania podľa OSP, správca konkurznej podstaty, vecná legitimácia
Právna veta: Zmena osoby vo funkcii správcu konkurznej podstaty počas trvania konkurzu, neznamená zmenu vecnej legitimácie účastníka a nemôže byť dôvodom prerušenia konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. vedeného na návrh správcu konkurznej podstaty o určenie neúčinnosti právnych úkonov. Účastníkom konania na strane žalobcu je v tomto prípade správca konkurznej podstaty úpadcu. Prebiehajúce súdne konanie vo veci odvolania správcu konkurznej podstaty z funkcie správcu konkurznej podstaty, ktoré je dôvodom návrhu na prerušenie konania, nemá význam pre rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, procesné podmienky pre podanie dovolania
Právna veta: Pokiaľ ide o obvineným uplatnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., tak z jeho znenia ako aj z inštitútu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je zrejmé, že trestné konanie je v zásade dvojinštančné. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o dovolaní je potom viazaný zisteným skutkovým stavom veci tak, ako ho ustálili súdy nižšej inštancie. Rovnako nie je oprávnený ani posudzovať spôsob hodnotenia dôkazov a závery, ktoré z dokazovania súdy vyvodili a ktoré sú podkladom pre zistenie skutkového stavu. Ustanovenie § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. teda vyja ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie advokátom v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 241 ods. 1 druhá veta O.s.p. zakotvuje tzv. povinné zastúpenie dovolateľa, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom bráni dovolaciemu súdu o veci ďalej konať. Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. je totiž ustanovením kogentnej povahy, ktoré nepripúšťa výnimky. Nedostatok podmienky povinného zastúpen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, právo na spravodlivý súdny proces , mimoriadne opravné prostriedky, generálny prokurátor
Právna veta: I keď to v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich riadne a mimoriadne opravné prostriedky nie je výslovne uvedené, predsa len je z nich zrejmá zásada, že je na účastníkovi, ktorý je nespokojný s konaním alebo rozhodovaním súdu, aby sám, z vlastnej iniciatívy, svojimi procesnými úkonmi a v logickom slede zohľadňujúcom stav, do ktorého sa konanie dostalo, využil postupne - až po najvyššiu úroveň - všetky procesné prostriedky nápravy (opravné prostriedky), ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. Mimoriadne dovolanie je (mimoriadny) opravný prostriedok, ktorý smeruje proti ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: iná vada konania, odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu je ale judikatúrou najvyššieho súdu (viď R 111/1998) považovaná (len) za tzv. inú vadu konania, teda nie za procesnú vadu konania uvedenú v § 237 písm. f/ O.s.p. Podľa presvedčenia dovolacieho súdu je názor zaujatý v uvedenom judikáte plne opodstatnený aj v prejednávanej veci a nie je dôvod odkloniť sa od tohto judikátu. Takáto právna kvalifikácia nepreskúmateľnosti vyplýva aj z ďalších rozhodnutí najvyššieho súdu (porovnaj napríklad sp. zn. 1 Cdo 140/2009, 1 Cdo 181/2010, 2 MCdo 18/2008, 2 Cdo 83/2010, 4 Cdo 310/2009, 5 Cdo 290/2008, 5 Cdo 216/20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, právo na spravodlivý súdny proces , mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR
Právna veta: I keď to v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich riadne a mimoriadne opravné prostriedky nie je výslovne uvedené, predsa len je z nich zrejmá zásada, že je na účastníkovi, ktorý je nespokojný s konaním alebo rozhodovaním súdu, aby sám, z vlastnej iniciatívy, svojimi procesnými úkonmi a v logickom slede zohľadňujúcom stav, do ktorého sa konanie dostalo, využil postupne – až po najvyššiu úroveň – všetky procesné prostriedky nápravy (opravné prostriedky), ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok...Najvyšší súd pri riešení otázky prípustnosti mimoriadneho dovolania musí dať pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzobné stíhanie, dôvody väzby, žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby
Právna veta: Väzba je jedným z najvýznamnejších zásahov do osobnej slobody obvineného a v zmysle čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je možné k nej pristúpiť len z dôvodov a na čas ustanovený zákonom, a na základe rozhodnutia súdu. Dôvody na väzobné stíhanie upravuje Trestný poriadok v ustanovení § 71 ods. 1, ktorý (okrem formálnych podmienok, ktorými sú predovšetkým vydané uznesenie o vznesení obvinenia a včasné podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby) medzi základné materiálne podmienky radí dôvodnosť (opodstatnenosť) trestného stíhania (t.j. skutok bol spáchaný, má znaky trestného činu a exis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu, poučenie o možnosti požiadať o ustanovenie zástupcu z radov advokátov
Právna veta: V rámci zaručeného práva účastníka na spravodlivý proces, sú súdy povinné poskytnúť účastníkom konania poučenie o tom, aké práva a povinnosti im procesné predpisy priznávajú a ukladajú (§ 5 O.s.p.). Uvedené zákonné ustanovenia nemožno vykladať tak, že súdy sú povinné hneď na začiatku konania poučiť účastníka o všetkých do úvahy prichádzajúcich procesných právach a povinnostiach. Záver o tom, kedy je a kedy nie je namieste poučenie súdu v zmysle § 5 O.s.p., je treba urobiť v každom jednotlivom prípade podľa konkrétne existujúcich okolností (IV. ÚS 41/95). Predpokladom poučovacej povinnosti v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci , prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Nesprávne právne posúdenie veci je najvyšším súdom považované za relevantný dovolací dôvod (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.), ktorým možno úspeš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, odpor proti platobnému rozkazu, platobný rozkaz
Právna veta: O odňatie možnosti pred súdom konať ide v prípade takého procesne nesprávneho postupu súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných oprávnení priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Judikatúra už dospela k záveru, že o prípad odňatia možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, keď odvolací súd odmietne odvolanie, i keď neboli dané procesné predpoklady pre tento postup (viď primerane R 23/1994). Obdobne možno za postup odnímajúci možnosť pred súdom konať označiť postup súdu, ktorý odmietne odpor proti platobnému rozkazu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právomoc Protimonopolného úradu, informácie získané počas inšpekcie, inšpekcia vykonaná protimonopolným úradom, neohlásená inšpekcia, poverenie na vykonanie inšpekcie
Právna veta: Je potrebné konštatovať, že poverenie je základný právny akt, na základe ktorého protimonopolný úrad vykonáva inšpekcie. Jeho zákonnosť je predpokladom zákonnosti ďalšieho postupu vykonaného na jeho základe. Zákon č. 136/2001 Z.z. v znení účinnom do 30.06.2014 nestanovoval náležitosti poverenia na vykonanie inšpekcie. To neznamená, že rozsah výkonu inšpekcií protimonopolného úradu môže byť tak rozsiahly, že sa jeho hranice vymykajú reálnej možnosti kontroly. Aj podnikatelia majú právo ochrany proti svojvoľným alebo neprimeraným zásahom verejnej moci do ich sféry. Neohlásená inšpekcia nepochybn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zmena kolektívnej zmluvy, zástupcovia zamestnancov, hromadné čerpanie dovolenky, čerpanie dovolenky, platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv
Právna veta: Ak zamestnávateľ novým určením hromadného čerpania dovolenky mení nielen jej termín, ale aj dĺžku trvania stanovenú v kolektívnej zmluve, musí byť takáto zmena kolektívnej zmluvy vyhotovená v písomnej forme a podpísaná zamestnávateľom a zástupcami príslušných odborových orgánov, inak je neplatná.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, návrh odsúdenej na odňatie veci a prikázanie veci
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitými dôvodmi, ktoré zákon bližšie nedefinuje, sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu veci, výchovné pôsobenie na páchateľa i na ostatných občanov, hospodárnosť konania a čo najrýchlejšie skončenie veci. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) teda musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zvýrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Pri posudzovaní, či v konkrétnej trestnej veci existujú dôležité dôvody na dele ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu, právo na obhajobu , dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.
Právna veta: Zásada „právo na obhajobu“ vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale aj v záujme celej spoločnosti, pretože toto právo neplynie len z ochrany práv jedno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin ublíženia na zdraví spolupáchateľstvom, pobyt svedka v cudzine, premlčanie trestnej zodpovednosti páchateľa, neprípustnosť trestného stíhania, premlčacia doba
Právna veta: Pri premlčaní trestného stíhania zaniká trestná zodpovednosť páchateľa trestného činu uplynutím doby stanovenej zákonom. Dôvody premlčania sú predovšetkým hmotnoprávne, pretože uplynutím času postupne slabne, až úplne zaniká potreba trestnoprávnej reakcie na trestný čin, a to ako z hľadiska generálnej prevencie (napr. na trestný čin sa zabúda, negatívne ovplyvnenie spoločenského vedomia mizne a trestnosť činu sa znižuje), tak i z hľadiska prevencie individuálnej (u páchateľa, ktorý nespáchal ďalší trestný čin rovnako alebo prísnejšie trestný, sa predpokladá pozitívna zmena jeho osoby, ktorá ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkaz listinou, dokazovanie, znalecký posudok znalca, vykonanie listinných dôkazov
Právna veta: Vykonanie listinných dôkazov postupom podľa § 129 ods. 1 O.s.p. má pri senátnom rozhodovaní aj ten význam, že sa účastníci konania môžu presvedčiť, či listinné dôkazy boli prečítané (resp. oznámený ich obsah) v súlade s ich skutočným obsahom tak, aby všetci členovia senátu získali o nich presnú informáciu. Vykonanie dokazovania listinným dôkazom (znaleckým posudkom) odvolacím súdom z obsahu zápisnice o pojednávaní nevyplýva, pretože len skonštatovanie existencie takéhoto dôkazu nemožno považovať za vykonanie dokazovania v zmysle ustanovenia § 129 Ods. 1 O.s.p.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní, nesprávne právne posúdenie veci , zrušenie veci odvolacím súdom, zrušujúce uznesenie odvolacieho súdu
Právna veta: Pre zrušenie veci odvolacím súdom v zmysle § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. v danom prípade nie je postačujúce len uvedenie, že súd prvého stupňa tým, že žalobu zamietol, vec nesprávne právne posúdil. Vyžaduje sa aj konkrétne vysvetlenie toho, v čom nie sú doterajšie skutkové zistenia súdu prvého stupňa pre aplikáciu rozhodnej normy postačujúce a aké skutočnosti bude potrebné v ďalšom konaní zisťovať, pretože z doterajšieho dokazovania nevyplývajú. Takýto postup nutne predpokladá vykonanie ďalších (doposiaľ súdom prvého stupňa nevykonaných) dôkazných prostriedkov. Len to môže legitimizovať zrušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžaloby, organizátorstvo a návod trestného činu vraždy v štádiu pokusu, nástražný výbušný systém, účel predbežného prejednania obžaloby
Právna veta: Účelom predbežného prejednania obžaloby je preskúmanie zákonnosti dôkazného materiálu a posúdenie, či sú splnené podmienky na nariadenie hlavného pojednávania alebo je potrebné postupovať v zmysle § 244 ods. 1 Tr. por. V rámci tohto procesu sa súd zaoberá i správnosťou právnej kvalifikácie žalovaného skutku, ako analogicky vyplýva z odseku 2. Súd nie je viazaný právnym posúdením skutku uvedeným v obžalobe, preto na základe vlastnej úvahy môže dospieť k záveru, že skutok je potrebné kvalifikovať inak, t. j. prísnejšie alebo miernejšie oproti obžalobe, resp. ako iný trestný čin. Za iné posudzova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny procesný postup súdu, odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, nesprávny úradný postup exekučného súdu
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký nesprávny procesný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie oprávnení účastníka konania procesnej povahy, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva [v zmysle § 18 O.s.p. majú účastníci v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prednesenie návrhu dohody o vine a treste, právo na spravodlivý súdny proces , kladenie otázok obvinenému
Právna veta: Otázky podľa § 333 ods. 3 Trestného poriadku sú zákonom stanovené v určitom poradí a odpovede na ne vyjadrujú logický postup úvah súdu. V praxi to znamená, že súd pokračuje ďalej, len ak je odpoveď na otázku kladná. Podľa názoru dovolacieho súdu zisťovanie skutočností podľa uvedených ustanovení zákona sa nemôže obmedziť len na položenie zákonom predpísanej otázky, ale s prihliadnutím na osobu obvineného spravidla bude treba obsah týchto otázok aj vysvetliť. Má to značný význam aj pre vnútornú istotu súdu, a tým aj pre jeho ďalší postup, vrátane toho, že v priznanom rozsahu obvinený nemôže prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nesprávne právne závery, právo na zaplatenie nájomného
Právna veta: Treba zdôrazniť, že § 237 O.s.p. nemá žiadne obmedzenia vo výpočte rozhodnutí odvolacieho súdu, ktoré sú spôsobilým predmetom dovolania. Z hľadiska prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia nie je predmet konania významný a ak je konanie postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 O.s.p., možno ním napadnúť aj rozhodnutia vo veciach, v ktorých je inak dovolanie vylúčené.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o reštitúcii vlastníckého práva, vyňatie poľnohospodárskeho majetku z konfiškácie, vydanie nehnutelnosti, oprávnené osoby podľa zákona č. 229/1991 Z.z.
Právna veta: Zákon č.229/1991 Zb. bol prijatý v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Rozhodné obdobie, na ktoré sa odstránenie týchto krívd vzťahuje, je v § 4 ods.1 zákona o pôde špecifikované obdobím od 25. februára 1948 do 1. januára 1990...Podľa názoru odvolacieho senátu dňom 28.februára 1992 došlo k prelomeniu zásady, že sa vydávajú len pozemky, ktoré prešli na štát v období od 25.februára 1948 z titulu konfiškácie. Tento jeho záver opiera o znenie tretej vety odseku 2 ustanovenia § 6; prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, probačný dohľad, osvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe
Právna veta: Otázku splnenia podmienok pre rozhodnutie súdu o osvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe s uloženým probačným dohľadom podľa § 52 ods. 1 Tr. zák. nemožno zužovať len na skúmanie riadneho života odsúdeného počas skúšobnej doby a splnenie súdom uložených obmedzení a povinností (§ 51 ods. 3, ods. 4 Tr. zák.), nakoľko by sa strácal rozdiel medzi podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 Tr. zák. a podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom podľa § 51 Tr. zák.Dodržiavanie podmienok probačného dohľadu je nevyhnutným predpokladom pre rozhodnutie o o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností v konaní o azyle, doplnková ochrana, rozhodnutie o neudelení azylu, podanie odvolania voči výroku o neudelení azylu
Právna veta: V zmysle ust. § 17b ods. 5 druhá veta zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, ak má osoba uvedená v prvej vete (azylant a cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana) zástupcu na celé konanie na základe plnomocenstva, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Odvolací súd len pre doplnenie uvádza, že výber zástupcu na celé konanie patrí do dispozičnej sféry účastníka správneho konania, pričom zanedbanie, resp. porušenie povinnosti napr. vo forme nevyužitia riadneho opravného prostriedku zo strany zástupcu môže nanajvýš vyvolať zodpovednostné nároky splnomocniteľa voči svojmu splnomocnencovi, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: antidiskriminačný zákon, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, prostriedky právnej ochrany pred porušením zásady rovnakého zaobchádzania, rozdiel v odmeňovaní zamestnanca
Právna veta: Antidiskriminačný zákon v § 9 ods. 2 uvádza len príkladmo právne prostriedky ochrany za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Aj tieto prostriedky vymedzuje len všeobecne, čo znamená, že ich konkrétna forma bude závisieť od okolností, za ktorých k diskriminácii došlo, resp. od jej povahy. V prípade diskriminácie spočívajúcej v odopretí majetkovej výhody, sa javí ako možný a účinný prostriedok nápravy práve nárok reštitučný, resp. satisfakčný, t. j. nárok na majetkové plnenie, umožňujúci nahradiť odopretý majetkový prospech. Ak preto rozdiel v odmeňovaní zamestnanca vznikol ako následok dis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrušenie trvalého pobytu, zraniteľná osoba, okolnosti zániku manželstva
Právna veta: Zákon o pobyte cudzincov v ustanovení § 50 ods. 2 predvída aj také skutočnosti, kedy by dôsledky zrušenia trvalého pobytu boli neprimerané dôvodu zrušenia trvalého pobytu, čo znamená, že za určitých okolností práve v dôsledku takýchto okolností správny orgán nepristúpi k zrušeniu trvalého pobytu, pričom z dikcie zákona vyplýva, že zrušením trvalého pobytu môže nastať aj iný dopad dôsledok ako je zásah do rodinného a súkromného života, ktorý je neprimeraný dôvodu zrušenia trvalého pobytu a to podľa konkrétnych okolností prípadu. Medzi uvedené okolnosti je podľa názoru odvolacieho súdu možné zah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: záverečné reči, dôvody dovolania, právo na obhajobu, nesprávny postup súdu na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Nesprávny postup súdu na hlavnom pojednávaní pri určení poradia záverečných rečí upraveného v § 274 ods. 2 Tr. por., je síce porušením tohto ustanovenia, ale samo osebe nie je porušením práva obvineného na obhajobu zásadným spôsobom, predpokladaným v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por., teda ani dôvodom dovolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: diskriminácia zo strany zamestnávateľa, rozdiel v odmeňovaní zamestnanca, prostriedky právnej ochrany pred porušením zásady rovnakého zaobchádzania
Právna veta: Antidiskriminačný zákon v § 9 ods. 2 uvádza len príkladmo právne prostriedky ochrany za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Aj tieto prostriedky vymedzuje len všeobecne, čo znamená, že ich konkrétna forma bude závisieť od okolností, za ktorých k diskriminácii došlo, resp. od jej povahy. V prípade diskriminácie spočívajúcej v odopretí majetkovej výhody, sa javí ako možný a účinný prostriedok nápravy práve nárok reštitučný, resp. satisfakčný, t. j. nárok na majetkové plnenie, umožňujúci nahradiť odopretý majetkový prospech. Ak preto rozdiel v odmeňovaní zamestnanca vznikol ako následok dis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: advokátsky koncipient, zastúpenie advokátom, povinné zastúpenie advokátom, zastupovanie koncipientom
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní, koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť aplikované ustanovenie § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva. Ustanovenie § 250a O. s. p. má obl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ukladanie pokút za správne delikty, ohrozenie bezpečnosti letovej prevádzky bez súhlasu leteckého úradu, neodôvodnenosť výšky pokuty, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Absencia nevyhnutných obsahových náležitostí výroku má vplyv na zákonnosť rozhodnutia, konkrétne v otázke vymedzenia správneho deliktu, za ktorý sa ukladá sankcia a táto absencia je potom spôsobilá vyvolať nezákonnosť predmetného rozhodnutia. Vymedzenie deliktu tak ako bolo uvedené vyššie je zmätočné a spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Rozhodnutie o uložení sankcie musí vo výroku obsahovať riadne popísanie skutku a musí byť z neho zrejmé bez akýchkoľvek pochybností, akého správneho deliktu sa žalobca dopustil, kedy sa deliktu dopustil a v čom spočíva spáchaný delikt. Je nepochybné, že u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o trovách konania, povinnosť rozhodnúť o trovách konania, rozhodnutie o trovách štátu
Právna veta: Ochrana záujmov štátu spočívajúca v povinnosti súdu rozhodnúť o trovách, ktoré štát platil, je úradnou povinnosťou konajúceho súdu. Táto povinnosť mu vyplýva z § 151 ods. 6 O. s. p., v zmysle ktorého o trovách štátu súd rozhodne aj bez návrhu. Pokiaľ súd prvého stupňa v rozsudku nerozhodol o trovách štátu a nerozhodol o nich bez návrhu ani do právoplatnosti rozsudku, bolo vylúčené, aby o nich rozhodol neskôr mimoriadnym dovolaním napadnutým uznesením, vydaným navyše takmer po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neprípustnosť opravného prostriedku, povolenie obnovy konania
Právna veta: Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pripustiť použitie mimoriadnych opravných prostriedkov, takúto možnosť by zakotvil v piatej časti O.s.p. Tento postup možno odôvodniť tým, že správny súd preskúmava zákonnosť rozhodnutí, ktoré boli vydané v rámci administratívneho postupu (v prípade konaní o žalobách sa musí jednať o rozhodnutie právoplatné, spravidla vydané správnym orgánom druhého stupňa až po využití prípustných opravných prostriedkov) v rámci kontroly sústavy orgánov verejnej správy. Primeranosť použitia ustanovení štvrtej časti O.s.p. je potrebné aplikovať v súvislosti s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci, prečin neuposlúchnutia rozkazu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správny delikt, preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom, rozhodnutie obce o pokute za porušenie povinnosti stanovenej právnym predpisom, odvolacie správne konanie
Právna veta: Rozhodnutie obce o priestupku/správnom delikte a o uložení sankcie zaň, treba považovať za individuálny správny akt, vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti OSP, a to vzhľadom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone o priestupkoch v spojení s právnou úpravou Správneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov na základe žaloby, postupom podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 a nasl.). Uvedenou právnou úpravou prejavil zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sponzorský odkaz, vysielanie reklamy, vysielateľ televíznej programovej služby, vysielanie sponzorovaných programov
Právna veta: Sponzorovanie, ktorého vonkajším prejavom je práve sponzorský odkaz, s reklamou veľmi úzko súvisí, nakoľko sponzorovanie aj reklamu možno považovať za určitú formu propagácie. Samotný zákon hranicu medzi sponzorským odkazom a reklamou celkom jednoznačne nevymedzuje, avšak ako odlišujúce kritérium pre reklamu a sponzorovanie je možné považovať účel, ktorý má posudzovaný spot naplniť. Príkladom sponzorského odkazu vytvoreného podľa zákona je grafická prezentácia loga sponzora, jeho výrobku, skôr statického charakteru s uvedením, že sa jedná o sponzora konkrétneho programu. V žiadnom prípade nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, predčasný starobný dôchodok
Právna veta: Predovšetkým treba uviesť, že citované ustanovenie § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vylučuje vznik nároku na invalidný dôchodok u poistenca, ktorý je ku dňu vzniku invalidity poberateľom predčasného starobného dôchodku, čo je aj prípad navrhovateľa. Teda samotná skutočnosť, že na základe jeho žiadosti mu bol právoplatný rozhodnutím odporkyne od 21.09.2005 priznaný predčasný starobný dôchodok vylučuje možnosť vzniku nároku na invalidný dôchodok, aj keby následne pre dlhodobo nepriaznivý stav jeho miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presiahla 40 % a navr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnutelnosti, reštitučný nárok, nápadne nevýhodné podmienky, tieseň reštituentov
Právna veta: Odvolací súd poukazuje najmä na to, že aj keby uznal tieseň reštituentov v zmysle § 6 ods. 1 písm. k/ zákona č. 229/1991 Zb. v platnom znení, musí byť súčasne splnená aj ďalšia podmienka, ktorou sú nápadne nevýhodné podmienky uzavretia zmluvy. Nápadne nevýhodné podmienky treba posudzovať podľa konkrétnych okolností daného prípadu, musia objektívne existovať v čase právneho úkonu a nemôžu spočívať v subjektívnom cítení dotknutej osoby. U odplatných zmlúv pôjde predovšetkým o posúdenie, či nebola porušená ekvivalentnosť vzájomných plnení a či objektívne bol pomer získanej hodnoty k vydávanej pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: závažnosť prečinu, výklad a aplikácia práva, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, materiálny korektív prečinu, orgán činný v trestnom konaní, marenie výkonu úradného rozhodnutia, zákaz činnosti, prečin
Právna veta: I. Výklad a aplikácia práva orgánom činným v trestnom konaní a súdom má svoje pravidlá, ktoré vychádzajú z teórie práva. Tieto pravidlá, napr. o hierarchii a druhoch právnych noriem, ich výklade, aj o aplikácii práva podľa analógie musia uvedené štátne orgány rešpektovať a pri rozhodovacej činnosti z nich vychádzať. II.Medzi zákonné znaky prečinu podľa § 10 Tr. zák.nepatria len znaky uvedené v osobitnej časti Trestného zákona, ale aj znak závažnosti prečinu v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia. Preto, ak je podaná obžaloba alebo návrh dohody o vine a treste pre prečin, súd je povinný vždy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ospravedlniteľná neúčasť prísediaceho, sudca, prísediaci, rozvrh práce súdu, základné zásady činnosti súdov, právo na zákonného sudcu, odročenie hlavného pojednávania
Právna veta: I. Odlišný spôsob kreovania predsedu senátu a členov senátu, ani rozdiely v právnom postavení sudcov a prísediacich sudcov (§ 3 ods. 6 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov) určených na konanie a rozhodovanie vo veci, a to od prvého úkonu senátu v danej veci až do ukončenia trestného stíhania, nespochybňuje postavenie prísediacich ako zákonných sudcov v zmysle čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. II.V prípade ospravedlnenej neúčasti určeného prísediaceho v dôsledku náhlej prekážky, nahradí ho pri úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu
Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci je síce relevantný dovolací dôvod v tom zmysle, že ho možno uplatniť v procesne prípustnom dovolaní (viď § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.), samo nesprávne právne posúdenie veci ale prípustnosť dovolania nezakladá (viď tiež R 54/2012 a viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 1 Cdo 62/2010, 2 Cdo 97/2010, 3 Cdo 53/2011, 4 Cdo 68/2011, 5 Cdo 44/2011, 6 Cdo 41/2011 a 7 Cdo 26/2010). Nejde totiž o vadu konania uvedenú v § 237 O.s.p., ani znak (atribút, stránku) rozhodnutia, ktorý by bol uvedený v § 238 O.s.p. ako zakladajúci prípustnosť dovolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nestranný a objektívny výkon súdnictva, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, teória zdania nezaujatosti, nestrannosť sudcu
Právna veta: Z ustanovenia § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva povinnosť sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Sudca musí vystupovať nezaujato a dbať o to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. K účastníkom konania je povinný pristupovať bez akýchkoľvek predsudkov. Aj so zreteľom na toto ustanovenie má sudca zachovávať k prejednávanému prípadu, účastníkom konania a ich zástupcom vždy vecný, profesionálny prístup. Miera schopnosti sudcu zachovať nadhľad a pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, zrušenie rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti sudcov, prerokovanie veci pred nestranným súdom
Právna veta: K vylúčeniu sudcu z prerokúvania a rozhodovania veci môže dôjsť iba v prípade, keď je celkom zjavné, že vzťah sudcu k danej veci, účastníkom alebo ich zástupcom dosahuje taký charakter a intenzitu, že aj napriek zákonom ustanovenej povinnosti nebude môcť rozhodovať nezávisle a nestranne. Vzájomné vzťahy medzi sudcami sú založené na profesionalite a kolegiálnosti, pričom samotná skutočnosť, že určitá právna vec sa týka sudcu, ku ktorému má ďalší sudca či sudcovia len profesionálny, resp. kolegiálny vzťah, nemôže založiť pomer predpokladaný v ustanovení § 14 ods. 1 O.s.p. (porovnaj tiež IV. ÚS 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, predbežné opatrenie , nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať pred začatím konania alebo v jeho priebehu. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov. Vzhľadom na to, že určitý stav sa nastoľuje len dočasne a bez u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: petit žaloby, žalobný petit, eventuálny petit
Právna veta: „Petit“ je nevyhnutnou obsahovou súčasťou žaloby, v ktorej žalobca vyjadruje to, čo žiada (aké rozhodnutie požaduje od súdu). Žalobný petit môže obsahovať aj niekoľko požiadaviek, ako má súd rozhodnúť; petit žaloby sa môže týkať aj viacerých nárokov. Žalobca môže v žalobe formulovať aj tzv. eventuálny petit. Žalobou s eventuálnym petitom sa žalobca domáha, aby súd vyhovel jeho požiadavke (primárnemu petitu), a pre prípad, že primárnemu petitu súd nevyhovie, aby vyhovel jeho ďalšej požiadavke (eventuálnemu petitu). O eventuálny petit ide napríklad v prípade žaloby, na vydanie veci s tým, že ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: väzba, vzatie do väzby
Právna veta: Rozhodnutie o väzbe ako rozhodovanie o závažnom zásahu do osobnej slobody obvineného nie je rozhodovaním o vine či nevine. Väzba je len zabezpečovací inštitút, nemá mať sankčnú povahu, nemá ani výchovné poslanie, a preto, ak je možné účel väzby dosiahnuť iným zákonným inštitútom procesného práva, je potrebné ho aplikovať. Inak povedané, väzobné stíhanie vo veci je v podstate výnimkou a možno k nemu pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, zásada zákazu reformatio in peius, zásada zákazu zmeny k horšiemu, procesné práva účastníkov konania
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, základné pojmy podľa zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, Aarhuský dohovor, správny orgán , verejný záujem, informácia o životnom prostredí
Právna veta: I. Správny orgán nemôže vylúčiť aplikačnú prednosť ustanovení Aarhuského dohovoru, keďže Slovenská republika túto prednosť uznala (Aarhuský dohovor bol publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 43/2006, pričom Národná rada Slovenskej republiky ho v doložke prednosti označila za medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi). Aarhuský dohovor zakotvuje v čl. 4 od s. 3 a 4 možnosti zamietnutia prístupu k informáciám, keď po zhodnotení jednotlivých bodov požadovanú informáciu nemožno subsumovať pod žiadnu z tam uvedených. Zo záveru čl. 4 Aarhuského dohovoru vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, preukazovanie skutočností daňovým subjektom, nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje aj na rozsudok najvyššieho súdu vo veci sp. zn. 2Sžf/4/2009 z 23.06.2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 78/2011-17 z 23.02.2011, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že: „Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte - žalobcovi (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zákona č. 222/2004 Z.z.). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhlas štátu pôvodu, justičný orgán, zásada špeciality podľa zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, rozhodnutie súdu o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia
Právna veta: O súhlas štátu pôvodu podľa § 16 ods. 1 písm. k/, § 21 ods. 2 písm.g/, zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. sa žiada pred rozhodovaním príslušného súdu o uznaní a výkone rozhodnutia justičného orgánu štátu pôvodu, a to vo vzťahu ku konkrétnemu už vedenému trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu odsúdeného pre trestný čin spáchaný pred odovzdaním. V zmysle § 21 ods. 3 označeného zákona a § 31 ods. 2 písm. g/, ods. 4, § 32 ods. 1, ods. 2 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov takú žiadosť príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prejudiciálna otázka, správny súd, viesť motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia
Právna veta: Pokiaľ vodič motorového vozidla vedie svoje motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia a po tomto zistení dopravnou políciou bol následne uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bola mu uložená peňažná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, tak správny súd nie je oprávnený v preskúmavacom konaní skúmať prejudiciálnu otázku, či žalobcovi bol oprávnene zadržaný vodičský preukaz na základe príslušného exekučného príkazu z dôvodu, že mal mať dlh na výživnom na maloleté dieťa. Námietky žalobcu, že správny súd v tomto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí
Právna veta: Z ustanovenia § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je vymedzenie základných povinností sudcu, vyplýva o. i. povinnosť sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Sudca musí vystupovať nezaujato a dbať o to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. K účastníkom konania je povinný pristupovať bez akýchkoľvek predsudkov. Aj so zreteľom na toto ustanovenie má sudca (v rámci prejednávania a rozhodovania konkrétneho sporu) zachovávať k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, nedostatok podmienky konania, zastupovanie v konaní o dovolaní
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, čiastočné späťvzatie návrhu, rozhodnutie pripúšťajúce zmenu návrhu
Právna veta: Zmenou návrhu je tiež čiastočné späťvzatie návrhu, to však neznamená, že by súd mal rozhodovať podľa § 95 ods. 2 O.s.p. Čiastočné späťvzatie návrhu je osobitným typom zmeny návrhu, pre ktorú zákon výslovne stanovuje odlišný procesný postup súdu (viď § 96 O.s.p.). Pokiaľ to súd nerešpektuje a rozhodne tak o zmene návrhu, ako aj o čiastočnom zastavení konania, ide síce o procesne nesprávny postup, rozhodnutie pripúšťajúce zmenu návrhu ale nezakladá prekážku res iudicata vo vzťahu k rozhodnutiu o čiastočnom zastavení konania tak, ako to namieta odporca. Rozhodnutie o pripustení zmeny návrhu nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, súdny poplatok za odvolanie, uznesenie súdu prvého stupňa o vyrubení súdneho poplatku
Právna veta: O odňatie možnosti pred súdom konať v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. ide v prípade procesne nesprávneho postupu súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných oprávnení. Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (viď R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde; v danom prípade nebolo konanie zastavené. Napadnutým uznesením odvolacieho súdu bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada voľného hodnotenia dôkazov , dokazovanie, nesprávne hodnotenie vykonaných dôkazov
Právna veta: Dokazovanie je časťou občianskeho súdneho konania, v ktorej si súd vytvára poznatky potrebné na rozhodnutie vo veci. Z § 132 O.s.p. vyplýva, že dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Pri uplatnení zásady voľného hodnotenia dôkazov súd v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Iba výnimočne zákon súdu ukladá určité obmedzenie pri hodnotení dôkazov (napr. § 133, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právomoc Protimonopolného úradu, stály rozhodcovský súd, žiadosť o poskytnutie informácií
Právna veta: Ustanovenie § 22 ods. 2 ZOHS (v znení účinnom od 01.07.2014) neobmedzuje oprávnenie odporcu vyžadovať informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosť, len na podnikateľov, ale týka sa aj iných fyzických osôb a právnických osôb, z čoho nemožno a priori vylúčiť ani SRS ako organizačnú zložku navrhovateľa. Otáznym by nanajvýš mohol byť rozsah, resp. obsah požadovaných informácií, keďže sa jedná o rozhodcovský súd, ktoré súvisia s jeho rozhodovacou činnosťou. Samotnú požiadavku odporcu na informácie súvisiace s činnosťou Stáleho rozhodcovského súdu preto nemožno hodnotiť ako nezákonnú.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, nezákonné získavanie podkladov a informácií, nezákonné vykonanie inšpekcie, protiprávne začatie kartelového konania
Právna veta: Základnou úlohou súdu aplikujúceho ustanovenie § 250v ods. 1 O.s.p., ktorý koná v správnom súdnictve o návrhu smerujúcemu proti tvrdenému zásahu orgánu verejnej správy je preveriť, či sa navrhovateľ skutočne prostredníctvom svojho návrhu domáha súdnej ochrany proti nezákonnej aktivite verejnej správy (materiálna stránka verejnej správy) a či navrhovateľom označená verejná správa skutočne takúto aktivitu vykonala (formálna stránka verejnej správy). Zmyslom tejto právnej úpravy je posilnenie ochrany fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: správca dane, nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, zásady daňového konania , uplatnenie nadmerného odpočtu DPH, dokazovanie na objasnenie uskutočňovania obchodu s komoditou drevené kolíky
Právna veta: Správa daní z prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno. Uvedené platí v plnom rozsahu aj na uplatnenie nadmerného odpočtu DPH. Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, samozrejme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: príslušník Policajného zboru, prepustenie policajta zo služobného pomeru, porušenie služobnej prísahy
Právna veta: Zákon č. 73/1998 Z. z. neobsahuje legálnu definíciu konania - porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že na kvalifikovanie a posúdenie takého konania ponecháva zákonodarca pomerne širokú voľnú úvahu. Táto úvaha však nie je neobmedzená a nemôže zachádzať do prejavov svojvôle. To, či sa určitá osoba - príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, či Železničnej polície, dopustí porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, je potrebn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochrana zdroja a obsahu informácií, sloboda prejavu a právo na informácie, výslovná žiadosť zdroja na utajenie jeho totožnosti, povinnosť mlčanlivosti vydavateľa periodickej tlače
Právna veta: Ak zákonodarca v prípade absencie výslovnej žiadosti zdroja ponecháva jeho utajenie v polohe práva, nie povinnosti média sa preň rozhodnúť, ale v prípade výslovnej žiadosti zdroja mu priznáva právo, aby tejto žiadosti bolo vyhovené, ide o také vyvažovanie ústavných hodnôt, princípov a noriem, ktorému nechýba racionálny základ a primerané vecné opodstatnenie. SKUTKOVÝ STAV: Poslanci Národnej rady namietali nesúlad § 4 ods. 1 až 4 tlačového zákona s článkami ústavy a dohovoru. Odôvodnili to tým, že zavedením povinnosti mlčanlivosti vydavateľom periodickej tlače a tlačovým agentúram (ďale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, úprava výkonu rodičovských práv a povinností, zastupovanie dieťaťa, správa majetku dieťaťa
Právna veta: ...na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností v prípade zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov viaže v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) ex lege výrok o určení rodiča, ktorý bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok, ktorý je potrebné vykladať reštriktívne v tom zmysle, že rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča zostávajú zachované a ide len o úpravu výkonu týchto rodičovských práv a povinností v bežn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nastanie skutočnosti nezávislej od ich vôle, ukončenie zmluvy o dôchodku, odôvodnenie rozhodnutia, výpoveď podľa § 582 OZ, zmluva o dôchodku
Právna veta: Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces. Splnenie povinnosti odôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úvaha ministra spravodlivosti, podnet na podanie dovolania, schválená dohoda o vine a treste, právo na obhajobu , dôvody dovolania, oprávnené osoby na podanie dovolania
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Ústavný súd považoval za predmet sťažnosti namietané porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy postupom ministerstva v konaní vedenom pod sp. zn. 39982/2014­61/D/341 a jeho prípisom z 8. júla 2014, ku ktorému malo dôjsť tým, že ministerstvo nevyhovelo podnetu sťažovateľky na podanie dovolania, ktoré podala v prospech svojho syna, a to napriek splneniu zákonných podmienok. Úlohou ústavného súdu v danej veci je posúdiť, či ministerstvo tým, že neakceptovalo podnet sťažovateľky n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu, úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi, predbežné opatrenie podla O.s.p, dočasný charakter predbežného opatrenia, záujem dieťaťa, spoločná zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa
Právna veta: V zmysle čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov: deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Treba zdôrazniť, že rodič má právo sa s dieťaťom stýkať, nie je to však jeho povinnosť a nemožno ho k tomu nútiť. V Dohovore opravách dieťaťa v čl. 18 ods. 1 je zakotvená zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa. Pri rozhodovaní o úprave styku by súd preto nemal ignorovať ani záujmy dieťaťa, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu vyzvať účastníkov konania, aby sa vyjadrili k ustanoveniu právneho predpisu, zásada kontradiktórnosti v občianskom súdnom konaní, právo na súdnu ochranu účastníka, mimoriadne dovolanie
Právna veta: Zásada kontradiktórnosti však podľa názoru ústavného súdu nemá absolútny charakter, existujú aj výnimky z uvedeného pravidla, kde okolnosti prípadu alebo procesnej situácie vylučujú uplatňovanie tejto zásady. V posudzovanom prípade ústavný súd dospel k záveru, že okolnosti prípadu vylučujú možnosť, že došlo k porušenia základného práva na súdnu ochranu, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie z dôvodu porušenia zásady kontradiktórnosti, pretože zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúceho sa mimoriadneho dovolania nemožno vyvodiť povinnosť dov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutkovo spolu súvisia, hospodárnosť konania, primerané použitie ustanovení Občianského súdneho poriadku na konanie pred Ústavným súdom, spojenie vecí na spoločné konanie
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí na spoločné konanie, avšak v súlade s § 31a zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania z dôvodu na strane účastníka, zamedzenie prieťahom v konaní, majetková sankcia za odročenie nariadeného pojednávania , pojem zbytočné prieťahy, dôvod na odročenie pojednávania, všeobecné náležitosti podania
Právna veta: V citovanom § 147a OSP je zakotvený sankčný mechanizmus, ktorého účelom je minimalizovať obštrukcie účastníkov konania a ich právnych zástupcov v súdnom konaní spočívajúci v preventívnom pôsobení na účastníkov súdneho konania zúčastňovať sa nariadených pojednávaní pod hrozbou majetkovej sankcie, a tým zamedzovať prieťahom v konaní. Preto ak súd pojednávanie odročí z dôvodu na strane účastníka, má druhý účastník vystupujúci v konaní ako protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo požadovať od účastníka paušalizovanú sumu 15 eur. Rovnako má toto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: totožnosť v osobe sťažovateľky, skutkovo spolu súvisieť, hospodárnosť konania, primerané použitie ustanovení Občianského súdneho poriadku na konanie pred Ústavným súdom, spojenie vecí na spoločné konanie
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, avšak v súlade s citovaným § 31a zákona o ústavnom súde možno v kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: upatnenie mimoriadnych opravných priostriedkov, správkyňa konkurznej podstaty, incidenčné konania, uznesenie vydané v konkurznom konaní, rozhodovanie súdu, zánik postavenia účastníka
Právna veta: Podľa § 198 ods. 1 zákona o konkurze súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanému v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ústavný súd predovšetkým konštatuje nesprávnosť výkladu sťažovateľky, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok nebolo proti napadnutému rozsudku krajského súdu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena určenej vyživovacej povinnosti, zmena pomerov , právo dieťaťa podieľať sa na dosiahnutej životnej úrovni svojich rodičov, odôvodnené potreby oprávneného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou pre zmenu skôr určenej vyživovacej povinnosti je podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine zmena pomerov. Pri rozhodovaní o zmene výživného musí súd posúdiť komplexne všetky zmeny v pomeroch účastníkov, ku ktorým došlo od predchádzajúcej úpravy, pričom nemôže opomenúť ani existenciu ustanovenia § 62 ods. 2 Zákona o rodine zakotvujúcu právo dieťaťa podieľať sa na dosiahnutej životnej úrovni svojich rodičov, či už v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle, ako i všeobecné hľadisko upravené v ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu prejednať každý návrh, nestranný súd, dôvody pre vylúčenie sudcov, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Základné právo na prejednanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. l ústavy je v Občianskom súdnom poriadku (ďalej aj „OSP“) garantované prostredníctvom vylúčenia sudcu z jej ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre zaujatosť (§ 14 až § 16 OSP). Okolnosť, že o veci napriek tomu rozhoduje sudca, ktorý mal byť podľa subjektívneho názoru účastníka konania z ďalšej účasti na jej prejednávaní a rozhodovaní vylúčený, je dôvodom na uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , neefektívny a nesústredený postup konajúceho súdu, odstránenie stavu právnej neistoty, dotknuté orgány, postup slovenských orgánov, zákonom ustanovený postup súdov
Právna veta: Ústavný súd konštatuje neefektívny a nesústredení postup okresného súdu a procesné chyby v postupe, ktoré sa prejavili pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie (a vyzývaní exekútorky na jeho vrátenie), pri posudzovaní vykonateľnosti exekučného titulu rozhodovaní o zastavení exekúcie a pri predčasnom predložení spisu odvolaciemu súdu. Ústavný súd v súvislosti s posudzovaním efektivity namietaného konania upriamuje pozornosť na svoju doterajšiu judikatúru, podľa ktorej nielen nečinnosť, ale aj neefektívna (nesústredená) činnosť štátne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: primerané použitie ustanovení Občianského súdneho poriadku na konanie pred Ústavným súdom, hospodárnosť konania, spojenie vecí na spoločné konanie
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí na spoločné konanie, avšak v súlade s § 31a zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: existencia verejného záujmu, rozhodnutie je dostatočným spôsobom odôvodnené, správna úvaha, právo na súdnu ochranu, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní odôvodnenia napadnutého rozsudku najvyššieho súdu dospel k záveru, že rozhodnutie je dostatočným spôsobom odôvodnené, najvyšší súd zrozumiteľne odôvodnil úvahy, ktoré zvolil pri rozhodovaní o podanom odvolaní, a právne závery, na ktorých je rozhodnutie založené, nemožno hodnotiť ako arbitrárne. Najvyšší súd podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľným spôsobom zdôvodnil, prečo v danom prípade považoval námietky sťažovateľky za nedôvodné. Tým zároveň aj ústavne súladným spôsobom dal odpovede na všetky relevantné ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: stopercentná majetková účasť štátu, účasť akcionára v akciovej spoločnosti, účastinný cenný papier, majetková účasť v akciovej spoločnosti, štát ako jediný zakladateľ akciovej spoločnosti
Právna veta: ...z pohľadu kriteriálneho nastavenia ústavno­súdneho prieskumu determinované citovaným § 73 ods. 3 zákona o ústavnom súde je nevyhnutné identifikovať pojmové znaky pojmu „majetková účasť“ použitého v čl. 2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Zjavne totiž ide o pojem, ktorý nie je legálne ani konštitucionálne definovaný... Účasť v obchodnej spoločnosti je daná obsahom právneho vzťahu medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou. Pre akciovú spoločnosť to znamená obsah právneho vzťahu medzi ňou a akcionárom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: z celkovej hodnoty tovaru, nesprávne určiť základ dane, ojazdené motorové vozidlá, daňová kontrola , osoby povinné platiť daň správcovi dane, osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare
Právna veta: Jednoznačne neboli potvrdené tvrdenia žalobcu, že on v Rakúsku nakupoval ojazdené motorové vozidlá v osobitnom režime, a preto pri následnom predaji mohol postupoval podľa § 66 ods. 3 zákona o DPH, platného v kontrolovanom období. Obchodné aktivity žalobcu preto správne podriadil správca dane pod ust. § 69 ods. 6 zákona o DPH v nadväznosti na § 11 zákona o DPH, teda žalobca nadobudol tovar z iného členského štátu v rámci Spoločenstva, ktorý tovar mal riadne zdaniť podľa zákona platného v tuzemsku a následne podľa ust. § 49 ods. 2 písm. c/ zákona o DPH si mal 19 % daň z nad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , návrh nie je prípustný ak, odmietnuť sťažnosť, právoplatne skončené predmetné konanie
Právna veta: Ústavný súd v posudzovanej veci zistil, že sťažovatelia doručili ústavnému súdu 12. júna 2015 sťažnosť, ktorá sa týkala tej istej veci, o ktorej ústavný súd už konal a rozhodol. Z tohto dôvodu ústavný súd po predbežnom prerokovaní sťažnosť ako neprípustnú odmietol podľa § 25 ods. 2 v spojení s § 24 zákona o ústavnom súde. Pokiaľ sťažovatelia namietajú porušenie svojich označených práv v napadnutých konaniach okresného súdu a krajského súdu, je ich sťažnosť aj zjavne neopodstatnená vzhľadom na to, že predmetné konania boli právoplatne skončené dávno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania podľa § 382 Tr. por., skúšobná doba podmienečného odsúdenia, rozhodnutie o výkone trestu, rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí, ministerstvo vnútra slovenskej republiky, uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí
Právna veta: Dovolanie je prípustné nielen proti rozhodnutiam explicitne vymenovaným v ustanovení § 368 ods. 2 Tr. por., ale aj proti rozhodnutiam, ktorými boli porušené ustanovenia Trestného zákona alebo Trestného poriadku vo veciach uvedených v ustanovení § 371 ods. 2 Tr. por. Avšak ako vyplýva z predmetného ustanovenia, v takýchto prípadoch môže dovolanie podať len minister spravodlivosti. V danej trestnej veci okresný súd uznesením zo dňa 2. augusta 2011 rozhodol o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, ochrana práv účastníkov súdneho konania
Právna veta: Zákonom ustanovená povinnosť orgánov verejnej moci dbať na splnenie zákonných náležitostí samotného výroku rozhodnutia, ako aj jeho odôvodnenia (vrátane zistenia skutkového stavu a jeho hodnotenia v dostatočnom rozsahu) predstavuje nielen jednu zo základných podmienok na zákonu zodpovedajúce rozhodnutie, ale je tiež jedným zo základných znakov ústavou garantovaného postupu (podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a ochrany práv účastníkov súdneho konania. SKUTKOVÝ STAV: Ťažiskovým argumentom, na ktorom je založené sťažovateľom namietané porušenie v sťažnosti označených práv (rovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné moratórium, volebná kampaň, prvýkrát aktívne sprístupnená (nová) informácia, nedovolené ovplyvňovanie voličov, voľby do orgánov samosprávneho kraja
Právna veta: Za porušenie volebného moratória možno považovať len takú situáciu, keď je verejnosti prvýkrát aktívne sprístupnená (nová) informácia o kandidátovi alebo kandidujúcej politickej strane v čase volebného moratória. Ústavný súd vyslovil, že za vedenie volebnej kampane mimo určeného času považuje montáž billboardu propagujúceho kandidáta v čase volebného moratória. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka tvrdenia o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov samosprávneho kraja založila na svojich zisteniach, že v deň konania napádaných volieb do orgánov samosprávneho kraja, t. j. 9. novembra 2013, st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preskúmavanie rozhodnutí a postupov, vecná príslušnosť , základné právo na súdnu ochranu , Slovenský pozemkový fond
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že v zmysle zákona o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond je orgánom štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Odlišná právna úprava nevyplýva ani z § 34 ods. 2 a nasl. až § 36 zákona o pozemkových úpravách. Z § 250d ods. 2 OSP vyplýva, že súd, ktorému bol doručený návrh, je povinný zistiť svoju vecnú príslušnosť. Jedine ak nedôjde k vybaveniu návrhu spôsobom uvedeným v § 250d ods. 2 (a ods. 3), doručí súd žalovanému rovnopis návrhu (porov. § 250e OSP). Napriek jasnej zákonnej dikcii týkajúcej sa vecnej príslušnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: vznik a zánik poplatkovej povinnosti, sadzobník súdnych poplatkov, procesné spoločenstvo
Právna veta: V relevantnej časti odôvodnenia napadnutých rozhodnutí krajský súd okrem iného uviedol, že podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti o vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ. Podľa poznámky č. 3 k položke 1 sadzobníka súdnych poplatkov poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Ak odvolanie podá navrhovateľ i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník sa môže dať zastúpiť aj, exekučné konanie, domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov , konať jedine osobne, právne zastúpenie účastníka exekučného konania
Právna veta: Podľa § 27 ods. 1 OSP účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. Tento zástupca môže konať jedine osobne. Podľa § 27 ods. 3 OSP v konaní podľa Exekučného poriadku sa zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania podľa odseku 1 má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou. Výklad a aplikácia právnych noriem týkajúcich sa právneho zastúpenia sťažovateľa ako povinného v exekučnom konaní na daný skutkový stav v sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: recidíva pri páchaní trestnej činnosti, obavy z pokračovania v trestnej činnosti, protirečivá argumentácia, návrh na vzatie do väzby, dôvody väzby, pokračujúci trestný čin, trestná zodpovednosť, väzba
Právna veta: Jadrom sťažnosti sú dve námietky. Sťažovateľ predovšetkým z hľadiska procesnoprávneho tvrdí, že ani jemu, ale ani jeho obhajcovi nebolo umožnené vyjadriť sa k návrhu prokurátora na vzatie do väzby. Okrem toho z hľadiska vecnej opodstatnenosti záveru o existencii dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku poukazuje na protirečivú argumentáciu krajského súdu, ktorý na jednej strane dospieva k záveru o existencii obavy z pokračovania v trestnej činnosti a na druhej strane dospieva k záveru, že realizované zadržanie vodičského preukazu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odvolanie prospech alebo v neprospech obžalovaného, právo obžalovaného podať odvolanie iba vo svoj prospech, právo prokurátora podať odvolanie, odvolanie v neprospech obžalovaného , dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba konštatovať, že z Trestného poriadku výslovne nevyplýva, ako treba naložiť s odvolaním prokurátora podaným do zápisnice o hlavnom pojednávaní bez splnenia všetkých náležitostí vyplývajúcich z ustanovenia § 310 ods. 2 Trestného poriadku. Možno teda v zásade súhlasiť s najvyšším súdom v tom zmysle, že absentuje výslovná pozitívno­právna úprava uvedenej situácie v Trestnom poriadku...Prokurátor, ktorý nie je s vyhláseným rozsudkom spokojný, má na výber. Môže predovšetkým podať odvolanie ihneď po vyhlásení ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, orgány činné v trestnom konaní, prípravné konanie, orgány verejnej moci , právoplatné skončenie trestného konania
Právna veta: Sťažnosť smeruje proti postupu a rozhodnutiu orgánov činných v trestnom konaní vo fáze prípravného (trestného) konania, keď o odôvodnenosti, a teda zákonnosti a ústavnosti trestného stíhania sťažovateľa meritórne zatiaľ príslušný všeobecný súd vôbec nerozhodoval. V nadväznosti na uvedené ústavný súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, v ktorej opakovane pripomína, že trestné konanie je od svojho začiatku až po koniec procesom, v rámci ktorého sa pri vykonávaní jednotlivých úkonov môžu zo strany orgánov činnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné stíhanie pre krivú výpoveď, právo svedka odoprieť výpoveď, zásah do osobnosti fyzickej osoby, konania nebezpečné pre spoločnosť, inštitút svedka a svedeckej výpovede, povinnosť každého ustanoviť sa ako svedok a vypovedať
Právna veta: Súčasťou spomenutých mechanizmov, majúcou viesť k riadnemu objasneniu trestnej činnosti je proces dokazovania a v jeho rámci inštitút svedka a svedeckej výpovede, súčasťou mechanizmov určených na odvrátenie rizika nenáležitého zistenia skutkového stavu potom pomyselný Damoklov meč visiaci nad každým svedkom v podobe nebezpečenstva trestného stíhania pre krivú výpoveď (ktorou je na základe vyššie cit. ust. § 175 ods. 1 Tr. zák. nielen podanie svedectva nepravdivého, ale aj svedectva neúplného). Aby sa prejavy neochoty poskytovať svedec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odmietnutie sťažnosti ako zjavne neopodstatnenej, odstránenie protiprávneho stavu, orgán štátnej správy, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre viackrát poukázal aj na to, že ak orgán štátnej správy súdov uzná sťažnosť na prieťahy v konaní za dôvodnú, nemusí to viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy (§ 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde) na ďalšie konanie, pretože ústavný súd, pridržiavajúc sa doterajšej judikatúry, považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu časový priestor na prijatie opatrení s cieľom nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou alebo neefektívnou činnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nerešpektovanie obmedzujúcich opatrení, riziko materiálnej alebo nemateriálnej ujmy, iniciatíva obvineného, prostriedky nahradzujúce väzbu, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, probačný a mediačný úradník, záruka zákonnosti
Právna veta: Ustanovenie § 80 ods. 1 Trestného poriadku umožňuje súdu alebo sudcovi pre prípravné konanie ponechať obvineného na slobode alebo ho prepustiť na slobodu, ak súčasne prijme záruku záujmového združenia alebo dôveryhodnej osoby [písmeno a)], ak súčasne prijme sľub obvineného [písmeno b)] alebo „s ohľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu možno účel väzby dosiahnuť dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obvineným“ [písmeno c)]. Aj § 81 ods. 1 Trestného poriadku umožňuje to isté, ak súčasne prijme peňažnú záruku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: postavenie spotrebiteľov, posúdenie zmluvnej podmieky, konvalidovať prípadné procesné nedostatky vlastným postupom, zastavenie exekučného konania, zásada kontradiktórnosti, ochrana spotrebiteľa, zmluvná podmienka podľa § 53a OZ, zastavenie výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh
Právna veta: V súvislosti s argumentáciou sťažovateľky vo vzťahu k namietanému porušeniu jej práv na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces podľa čl. 47 charty a z neho vyplývajúcej zásady kontradiktórnosti konania tým, že konajúci krajský súd pred rozhodnutím o posúdení zmluvnej podmienky (rozhodcovskej doložky) ako nekalej nedal účastníkom konania príležitosť vyjadriť sa k týmto dôvodom, tak ako to sťažovateľka odvodzuje z rozsudku Súdneho dvora vo veci Banif Plus Bank Zrt proti Csaba Csipai a spol. C­472/11 z 21. 2. 2013, ústavný súd pouk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, princíp univerzality, procesná vada konania, odňať možnosť konať pred súdom
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre k otázke prípustnosti dovolania vyslovil, že prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP je založená na princípe univerzality, čo znamená, že dovolaním možno napadnúť každé rozhodnutie odvolacieho súdu bez ohľadu na povahu predmetu konania, ak sa v ňom namieta niektorá z procesných vád konania uvedených v tomto ustanovení; v týchto prípadoch možno napadnúť aj rozhodnutia vo veciach, pri ktorých je inak dovolanie vylúčené. V tejto súvislosti možno odkázať na stabilnú súdnu prax. Napríklad v rozhodnutí sp. zn. 2 Cdo 114/2000 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o odmietnutí sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, predpojatosť, podanie trestného oznámenia, vyhlásenie o odmietnutí sudcu
Právna veta: Podľa § 28 ods. 1 zákona o ústavnom súde účastník konania môže vyhlásiť, že niektorého zo sudcov odmieta pre jeho predpojatosť. Ak dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť, vznikli do začiatku ústneho pojednávania, môže ju účastník konania vyhlásiť najneskôr na začiatku ústneho pojednávania. Ak dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť, vznikli v priebehu prvého ústneho pojednávania, môže ju účastník konania vyhlásiť bez zbytočného odkladu. Na neskoršie vyhlásenie o odmietnutí sudcu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, subjektívny názor účastníka konania, priznanie nároku na náhradu škody, nevyužiť opravné prostriedky, zodpovednosť za škodu, škoda spôsobená rozhodnutím orgánu štátu
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. jednoznačne vyplýva, že jednou z podmienok priznania nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom spočívajúcim v zbytočných prieťahoch je konštatovanie prieťahov v konaní niektorým zo subjektov uvedených v § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. Konajúce súdy preto nepochybili, ak zamietli návrh sťažovateľky z dôvodu, že táto objektívne nepreukázala prieťahy v označených konaniach podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z., a svoje tvrdenie opierala len o svoj subjektívny názor. Nespochybniteľný je aj záver konajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti návrhu na začatie konania, zásada hospodárnosti, právo na súdnu ochranu, vylúčená právomoc ústavného súdu, urobiť podanie elektronickými prostriedkami, ústavné právo sťažovaľa
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ informoval Okresný súd Veľký Krtíš, že považuje za nevyhnutné poukázať na zásadu hospodárnosti občianskeho súdneho konania a tú skutočnosť, že urobiť podanie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona je možné od 01. 05. 2002 (t. j. 4 roky!!!) a nie je vinou sťažovateľa, že Okresný súd Veľký Krtíš nemá vytvorené podmienky na prijímanie takých podaní. Sťažovateľ ďalej zdôraznil, že Občiansky súdny poriadok považuje všetky spôsoby podania za rovnocenné a zo žiadneho ustanovenia ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, súčasť konkurznej podstaty, konanie o popretie pohľadávky, namietať existenciu dlhu, uznanie dlhu, účastníci konkurzného konania, pohľadávky nepodliehajúce exekúcii, konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa
Právna veta: Súčasťou konkurznej podstaty sú pravidelne aj pohľadávky, ktoré má úpadca v právnej pozícii veriteľa voči svojim dlžníkom. Tieto pohľadávky je správca povinný vymáhať, alebo ich môže speňažiť formou odplatného uspokojenia pohľadávok. Správca konal s odbornou starostlivosťou, keď zahrnul aj predmetnú pohľadávku úpadcu voči žalobcovi. Priložené písomné doklady, ako i vyjadrenie žalobcu na pojednávanie, totiž vzbudzujú potrebu ich dôsledného preskúmania pre určenie ich platnosti, či už vcelku alebo v čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výber súdov a sudcov „ad hoc", zásada zákonného sudcu, spôsob prideľovania vecí podľa rozvrhu práce, rozvrh práce, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi
Právna veta: Zásada zákonného sudcu predstavuje v právnom štáte jednu zo základných garancií nezávislého a nestranného rozhodovania súdu a sudcu. Táto zásada je ústavnou zárukou pre každého účastníka konania, že v jeho veci bude rozhodovať súd a sudcovia, ktorí sú na to povolaní podľa vopred známych pravidiel, ktoré sú obsahom rozvrhov práce upravujúcich prideľovanie súdnych prípadov jednotlivým sudcom tak, aby bola zachovaná zásada pevného prideľovania súdnej agendy a aby bol vylúčený (pre rôzne dôvody a rozličné účely) výber súdov a sudcov „ad hoc". Rozhodovanie veci zákonným sudcom (aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, individuálna ochrana základných práv a slobôd, orgán verejnej moci, povinnosť vyčerpať všetky právne prostriedky
Právna veta: Vyčerpanie opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základného práva účinne poskytuje a na použitie ktorých je oprávnený podľa osobitných predpisov, je jedným z atribútov prípustnosti sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a teda podmienkou konania vo veci individuálnej ochrany základných práv a slobôd pred ústavným súdom. V tejto spojitosti ústavný súd pripomína, že sťažovateľ nie je oprávnený vyberať si orgán verejnej moci, ktorý mu má poskytnúť ochranu tvrdeného porušenia jeho základného práva. Ústavnou i zákonnou povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti pracovníka úradu, diskriminačné žaloby, dôvod pre zmenu kolízneho opatrovníka, opatrovník maloletého dieťaťa, či je zamestnanec správneho orgánu z konania vylúčený, právo rodičov vyjadriť sa k správe kolízneho opatrovníka, kolízny opatrovník, názor maloletého dieťaťa, zákaz diskriminácie
Právna veta: V danej veci má tunajší súd za to, že ustanovený opatrovník mal. dieťaťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v konaní pred súdom o úpravu práv a povinností k mal. si plní funkciu kolízneho opatrovníka riadne a v záujme maloletého dieťaťa. Dôvodom pre zmenu kolízneho opatrovníka podľa názoru súdu nemôže byť ani skutočnosť, že maloletý a otec podal proti ÚPSVaR Trenčín, diskriminačné žaloby. ÚPSVaR je právnická osoba, ktorá vykonáva svoje zákonom stanovené povinnosti prostredníctvom pracovníkov. Ak by prišla do úvahy námietka zaujatosti pra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, dočasná úprava pomerov účastníkov , dostatočne odôvodniť rozhodnutie, existencia nájomnej zmluvy, vznik hroziacej škody
Právna veta: Ústavný súd s poukazom na obsah citovaného odôvodnenia uznesenia krajského súdu konštatuje, že krajský súd odôvodnil svoje rozhodnutie dostatočne. Dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, ktoré boli v konaní nastolené. Takto krajský súd podrobne a jasne vysvetlil, z akých dôvodov dospel k záveru, že podmienky na nariadenie predbežného opatrenia boli splnené, najmä preto, že žalobca osvedčil existenciu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi, jej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: potvrdenie o práceneschopnosti, lekárske potvrdenie, ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní, verejné zasadnutie, prítomnosť na verejnom zasadnutí
Právna veta: Obvinený nepožiadal súd o ospravedlnenie svojej neúčasti a z predloženého lekárskeho potvrdenia nevyplývalo, že by nebol spôsobilý sa na verejné zasadnutie súdu dostaviť, súd rozhodol, že verejné zasadnutie vykoná v jeho neprítomnosti. Nie je možné akceptovať argumentáciu dovolateľa, že práva obvineného boli porušené vykonaním hlavného pojednávania okresného súdu a následne aj verejného zasadnutia krajského súdu v jeho neprítomnosti. Obvinený nebol riadne a včas ospravedlnený. Obvinený svoju neúčasť na verejnom zasadnutí kraj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, vlastník predmetných nehnuteľností, právny princíp ochrany dobromyseľného nadobúdateľa, oprávnená držba ako podmienka vydržania
Právna veta: Vydržanie je osobitný spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva pri splnení predpokladov, ktorým musí byť spôsobilý predmet vydržania, držba musí byť oprávnená a nepretržitá počas zákonom stanovenej doby. Oprávnenosť držby musí spĺňať faktické ovládanie veci, vôľu nakladať s vecou alebo právom ako so svojim a dobrá viera, že vec alebo vykonávanie práva patria držiteľovi. Skutočnosť, či držiteľ je dobromyseľný alebo nedobromyseľný treba vždy objektívne hodnotiť z hľadiska osobného presvedčenia samotného držiteľa. Odporca v 1. rade bol po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: rozhodnutia orgánov finančnej správy, zverejnenie priemerných cien emisných kvót, individuálny správny akt, ministerstvo financií slovenskej republiky, orgán verejnej moci, preskúmateľnosť v správnom súdnictve
Právna veta: Právomoc súdov preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy je originárne ústavná, založená priamo ustanovením čl. 142 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou ústavy bez toho, aby na to bol potrebný zákon. Právomoc preskúmavať zákonnosť opatrení alebo iných zásahov akýchkoľvek orgánov verejnej moci nie je originárne ústavná, ale vyžaduje si výslovné zákonné ustanovenie, ktoré takúto právomoc súdom zverí. Ustanovenie čl. 46 ods. 2 ústavy vyslovene zaručuje len právo na prieskum zákonnosti „rozhodnutí“, čím sa zreteľne odlišuje od čl. 142 ods. 1 ústavy. Preto nie je zrejmé, prečo by malo b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: riadne odôvodnenie rozhodnutia, zníženie trov konania, ústavne konformný spôsob, odmena za právne služby
Právna veta: Napadnuté rozhodnutie považuje sťažovateľka za arbitrárne z dôvodu, že okresný súd nesprávnou/extrémnou interpretáciou ustanovenia § 150 ods. 2 OSP na daný prípad, neprimerane a neadekvátne rozhodol o znížení trov jej právneho zastúpenia, ku ktorému musela pristúpiť z dôvodu, že „sťažovateľ nie je objektívne schopný samostatne zabezpečiť uplatnenie svojich práv na súde. Preskúmaním napadnutého rozhodnutia ústavný súd dospel k záveru, že z ústavnoprávneho hľadiska nie je žiaden dôvod na spochybnenie, resp. korekciu právneho záveru okresnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: neuniesť dôkazné bremeno, orgány finančnej správy, správne určenie dane, daňový subjekt , dokazovanie správcu dane, správneho deliktu sa dopustí
Právna veta: V rámci dokazovania vykonávaného v súlade s § 29 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. správny orgán právne závery rozhodnutia podložil konkrétnymi dôkazmi, výpoveďami, listinami. Výpovedná hodnota dokladov predložených žalobcom bola spochybnená, preto v konaní neuniesol dôkazné bremeno (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb.)“. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane, a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny zmier, nesprávne právne posúdenie veci, návrh na zrušenie súdneho zmieru, základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Aj keď sťažovateľ podal dovolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, ktoré odôvodnil tým, že schválený zmier je v rozpore s právnymi predpismi a nepodal návrh na zrušenie súdneho zmieru z uvedeného dôvodu, ústavný súd poukazuje na svoje skoršie rozhodnutie, s ktorým sa stotožňuje, kde dospel k záveru, že v konaní o návrhu na zrušenie súdneho zmieru podľa § 99 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (v platnom znení je to § 99 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, pozn.) obdobne ako v konaní o návrhu na obnovu konania nemožno zasiahnuť do práva na prerokovanie veci bez zbytoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, prechovávanie drogy na iný účel ako osobnú spotrebu, okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby
Právna veta: ...zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „predchádzajúci trestný kódex“), ktorý bol aplikovaný v prípade sťažovateľovho predchádzajúceho odsúdenia, rozlišoval dva druhy drogových deliktov, a to miernejší delikt (§ 186 predchádzajúceho trestného kódexu) spočívajúci v prechovávaní omamnej alebo psychotropnej látky pre vlastnú potrebu, najviac však v legálne definovanom množstve, kde podľa ustanovenia § 89 ods. 12 predchádzajúceho trestného kódexu išlo o najviac obvykle jednorazovú dávku na použitie. Najvyšší súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nepriateľná podmienka, rozhodovanie sporu všeobecným súdom, nulitný právny akt, udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, spotrebiteľ, rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul, nespôsobilý exekučný titul
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s posúdením rozhodcovskej doložky ako neprijateľnej podmienky, nakoľko praktickým dôsledkom takejto doložky je skutočnosť, že spotrebiteľovi, teda povinnej, bola fakticky odopretá možnosť brániť svoje práva pred všeobecným súdom. Pre povinnú to znamenalo povinnosť podrobiť sa rozhodcovskému konaniu pred súkromnou osobou, na výbere ktorej spotrebiteľ nemal žiadnu účasť. Pritom tak dôležitá klauzula, akou je dojednanie osoby na rozhodovanie sporu, je skryté v množstve „drobných“ klauzúl z dôvodu, aby sa nekomplikoval proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobody, preventívna väzba, kolúzna väzba , ďalšie trvanie väzby, dôvody väzby
Právna veta: Napadnuté uznesenie krajského možno považovať za dostatočne odôvodnené, a teda ústavne udržateľné, keďže v spojení s ďalšími, obsahom sťažovateľovi známymi dokumentmi (rozhodnutím krajského súdu a návrhom krajskej prokuratúry), tvoriacimi súčasť vyšetrovacieho spisu, dáva jasné, zrozumiteľné a určité odpovede na relevantné otázky týkajúce sa opodstatnenosti ďalšieho trvania väzby sťažovateľa, resp. potreby jej pokračovania. Je evidentné, že krajský súd sa zaoberal a primerane vyhodnotil (osvojením si argumentácie krajskej prokuratúry ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd ako ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, sťažnosť nie je prípustná, predbežné prerokovanie sťažnosti, orgány verejnej moci , odmietnutie sťažnosti v dôsledku nedostatku právomoci
Právna veta: Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda automaticky nezakladá aj právomoc ústavného súdu na konanie o nich. Pokiaľ ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby zistí, že ochrany tohto základného práva alebo slobody, porušenie ktorých namieta, sa sťažovateľ môže domôcť využitím jemu dostupných a aj účinných právnych prostriedkov nápravy, prípadne iným zákonne upraveným spôsobom pred iným súdom alebo pred iným štátnym orgánom, musí takúto sťažnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , povinnosť zabezpečiť primeraný počet sudcov, odstránenie právnej neistoty, zodpovednosť štátu za pomalé konanie, orgány štátnej správy súdov
Právna veta: Pokiaľ predsedníčka okresného súdu vo vyjadrení k sťažnosti argumentuje nadmernou zaťaženosťou súdneho oddelenia, ústavný súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, dôvodné pochybnosti o nezaujatosti sudcu , nezávislé a nestranné rozhodnutie , subjektívna domnienka obvineného
Právna veta: Dôvodom na vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku sú dôvodné pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa judikatúry všeobecných súdov sa pomerom orgánu trestného konania k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Trestného poriadku rozumie taký vzťah k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vyvolať vo verejnosti poc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: strata účinnosti právneho predpisu ako dôvod obnovy konania , asperačná zásada, mimoriadne zníženie trestu, mimoriadne zníženie trestu umožnené zákonom v konaní o dohode o vine a treste
Právna veta: Právnou podstatou rozhodovania všeobecných súdov o návrhoch na povolenie obnovy konania súvisiacich s nálezom ústavného súdu o asperačnej zásade je ústavne konformný výklad § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde v spojení s ustanovením § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Podľa právneho názoru formulovaného v stanovisku najvyššieho súdu sp. zn. Tpj 44/2013 u podaného návrhu na povolenie obnovy konania vo veci skončenej právoplatným rozhodnutím opierajúceho sa len o skutočnosti predpokladané ustanovením § 41b ods. 1 zákona o ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznať náhradu trov konania, bagateľná suma, právo na spravodlivé súdne konanie, prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
Právna veta: Vychádzajúc z uvedených právnych názorov ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že vo svojej podstate sťažovateľka namieta, že krajský súd jej v rozpore so zákonom nepriznal náhradu trov konania, ktorá podľa jej vyčíslenia v konečnom dôsledku predstavuje sumu 397,86 €, o ktorú mala byť (oprávnenosť výšky uplatnenej náhrady trov konania ústavný súd neposudzoval, pozn.) ukrátená napadnutým uznesením krajského súdu. Ústavný súd v tejto súvislosti konštatuje, že napadnutý výrok rozsudku krajského súdu je z hľadiska kritérií zákonnosti jeho odôvodneni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť účastníkov konania označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, dôkazné bremeno , vykonanie dôkazov, súd nie je viazaný návrhmi účastníkov konania
Právna veta: Súd je s poukazom na § 120 ods. 1 OSP oprávnený rozhodnúť, ktorý z označených dôkazov vykoná. Súd nie je viazaný návrhmi účastníkov konania na vykonanie dôkazov a v zásade nemusí vykonať tie dôkazy, ktorými majú byť preukázané skutočnosti, ktoré sú pre posúdenie uplatňovaných nárokov nerozhodné a právne bezvýznamné. Ak sa však návrh na vykonanie dôkazov týka rozhodujúcej skutočnosti, je súd povinný takýto dôkaz vykonať a nemôže jeho vykonanie opomenúť s odôvodnením, že má pochybnosť o tom, či si navrhovaný svedok bude okolnosti prípadu pamätať. Nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neefektívna činnosť súdu, preventívna funkcia, aktuálny a trvajúci zásah orgánov verejnej moci, ústavná sťažnosť, účinný prostriedok nápravy, sťažností na postup súdu
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že využitie právneho prostriedku, na uplatnenie ktorého mal sťažovateľ právo podľa § 62 ods. 1 zákona o súdoch, sa v okolnostiach posudzovanej veci prejavilo ako účinný prostriedok nápravy, ktorý mal sťažovateľ k dispozícii a aj ho využil ešte pred podaním sťažnosti ústavnému súdu. Podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy musí smerovať proti aktuálnemu a trvajúcemu zásahu orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa. Súčasne je potrebné poukázať aj na to, že sťažnosť na prieťahy adresovaná org ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dĺžka trvania exekučného konania, exekučný súd, exekučné konanie, zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, odklad exekúcie
Právna veta: Úlohou okresného súdu, ktorý je v exekučnom konaní exekučným súdom, je „dohliadať“ na exekučné konanie a v tomto konaní (ako jediný oprávnený) rozhodovať. Exekučný súd rozhoduje o návrhoch účastníkov exekučného konania predložených mu exekútorom, pričom v niektorých prípadoch má vzhľadom na obsah týchto návrhov zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ustanove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastník stavebného konania, zásada superficio solo non cedit, vlastník pozemku a vlastník stavby na ňom
Právna veta: ...zákon č. 50/1976 Zb. v § 59 ods. 1 písm. b/ stanovuje za účastníka stavebného konania aj toho, kto má vlastnícke právo k susediacim pozemkom a stavbám na týchto pozemkoch... Ústavný súd dodáva, že § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona v prvom rade reflektuje občianskoprávnu zásadu superficio solo non cedit, v dôsledku čoho vlastník pozemku a vlastník stavby na ňom môžu byť dve odlišné osoby, ktoré navyše môžu byť plánovanou stavbou dotknuté rôznym spôsobom. Preto výklad najvyššieho súdu rozlišujúci stavby na susednom pozemku a stavby pod jeho povrchom nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie pojednávania pred vyhlásením exekúcie, možnosť nariadenia pojednávania, exekučné konanie, zastavenie exekúcie podľa § 57 EP
Právna veta: V súčasnom období platná právna úprava formulovaná v § 58 ods. 2 Exekučného poriadku, ktorá bola zavedená zákonom č. 335/2012 Z. z. a je účinná od 1. januára 2013, počíta s možnosťou nariadenia pojednávania pred rozhodnutím exekučného súdu o zastavení vedeného exekučného konania podľa § 57 ods. 1 písm. a) až j) len ako s fakultatívnou možnosťou, a to len v prípade, že je to nevyhnutné pre objasnenie veci. K sťažovateľkou namietanému postupu všeobecných súdov podľa § 57 ods. 1 písm. g) v spojení s § 57 ods. 5 Exekučného poriadku, právna úprava ktorá bola účinná v čase od 9. augusta 20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom , prekvapivé rozhodnutie, náhrada trov konania , princíp univerzality, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP
Právna veta: Prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia je založená na princípe univerzality, čo znamená, že dovolaním možno napadnúť každé rozhodnutie odvolacieho súdu bez ohľadu na povahu predmetu konania. Táto zásada je však obmedzená len na prípady, ak rozhodnutie odvolacieho súdu trpí niektorou z vád vymenovaných v § 237 ods. 1 písm. a) až g) OSP a nejde o rozhodnutie vydané v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu (§ 237 ods. 2 OSP). Neprípustnosť dovolania proti niektorým rozhodnutiam odvolacieho súdu z dôvodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, vydieranie spáchané členom nebezpečného zoskupenia, podvod spáchaný členom nebezpečného zoskupenia, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi jednotlivými členmi skupiny, členstvo v zločineckej skupine
Právna veta: Za štruktúrovanú treba považovať takú skupinu, ktorá má určitú vnútornú organizačnú štruktúru s rozdelením funkcií a deľbou činnosti, ktorá je charakterizovaná vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti, relatívnou stabilnosťou a prísnym dodržovaním pravidiel (tzv. kódex organizácie, napr. zákon mlčanlivosti) vrátane zásadného utajenia skupiny, jej štruktúry a jej akcií. K vzťahom nadriadenosti a podriadenosti medzi jednotlivými členmi skupiny prevláda názor, že skupina by mala byť „rozdelená minimálne do dvoch horizont ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , príslušný všeobecný súd, domáhať sa práva na nezávislom a nestrannom súde
Právna veta: V súvislosti s konaním, ktoré bolo právoplatne skončené po 20 rokoch od jeho začatia, Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že ak porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy prekročí takú intenzitu, že to signalizuje zo strany príslušného všeobecného súdu odmietnutie možnosti domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, tak možno urobiť záver o tom, že takýmto postupom súdu došlo, resp. dochádza aj k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: fikcia neodsúdenia, dovolanie v zmysle TP, existencia odsúdenia páchateľa ako predpoklad na podanie dovolania, nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným odsúdením
Právna veta: Nad rámec uvedenej argumentácie možno poukázať na to, že v rámci princípu rovnosti procesných strán generálny prokurátor nepochybne môže podať dovolanie proti právoplatnému oslobodzujúcemu rozsudku, čo následne tiež umožňuje otvorenie trestnoprávneho vzťahu, ktorý už bol ukončený, a to v spojení so zvrátením priaznivých dôsledkov pre stíhaného spočívajúcich v tom, že oslobodením spod obžaloby došlo k deklarovaniu jeho neviny. Pritom nemožno mať najmenšie pochybnosti o tom, že právoplatný oslobodzujúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchodná vec, vyrúbenie súdneho poplatku, sadzobník súdnych poplatkov, súdny poplatok
Právna veta: Sadzba poplatku je uvedená v Sadzobníku súdnych poplatkov (príloha zák. č. 71/1992 Zb.) a vyberá sa percentom zo základu, alebo pevnou sumou. Podľa poznámky 5 k položke 1/, položka 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov sa vyberajú poplatky z návrhu na začatie konania v obchodných veciach 6 % z ceny úhrady predmetu konania najmenej 16,50 eur, najviac 33. 193,50 eur. Podľa poznámky 3 k položke 1 poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa postupoval správne, keď uložil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hromadné podanie, aspoň desať podaní doručených jednému súdu, návrhy na začatie konania alebo iné podania
Právna veta: „O hromadné podanie nejde len v prípade, ak obsahom jednej zásielky... je aj viac ako desať rôznych podaní rôznych účastníkov, alebo ak v podateľni súdu jedna osoba podá aj viac ako desať rôznych podaní. Hromadným podaním sa rozumie aspoň desať (t. j. desať a viac) podaní doručených jednému súdu jedným účastníkom konania v jeden deň, bez ohľadu na to, či všetky tieto podania boli doručené v jeden moment alebo postupne počas dňa a či boli doručené jedným alebo viacerými spôsobmi (elektronicky, poštou, faxom, osobne). Tiež nie je dôležité, či dor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sankcia za nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo obmedzenia verejným funkcionárom, možnosť uložiť finančnú pokutu, konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, opakované nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo obmedzenia
Právna veta: Zároveň ústavodarca s nesplnením alebo porušením povinnosti alebo obmedzenia ustanovených ústavným zákonom alebo zákonom spojil obligatórny právny následok vo forme sankcie – pokuty, prípadne straty mandátu alebo verejnej funkcie. Je však potrebné doplniť, že ústavný zákon umožňuje uložiť finančnú pokutu iba pri prvom nesplnení alebo porušení povinnosti alebo obmedzenia ustanoveného ústavným zákonom alebo zákonom, o ktorom rozhoduje príslušný (podľa ústavného zákona) orgán verejnej moci (v navrhovateľovej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, zásahy do práva na súkromie, v záujme štátu, v záujme spoločnosti, demokratická spoločnosť
Právna veta: Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činnosti pri poskytovaní ochrany základným právam obsiahnutým v ústave postupuje v intenciách judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. V zmysle tejto judikatúry sa posudzujú zásahy do práva na súkromie z troch hľadísk, a to z hľadiska legality, legitimity a proporcionality. Legalita znamená, že štát môže zasiahnuť do práva na súkromie len vtedy, ak takýto zásah pripúšťa zákon a právna norma ho upravuje dostatočne jasne na to, aby bol za ustanovených podmienok predvídateľný. Legitímnosť zásahu do práva na súkromie je spojená s je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, námietka zaujatosti sudcu, výška súdneho poplatku, sadzobník súdnych poplatkov, zákonná povinnosť zaplatiť súdny poplatok
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 OSP sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Podľa § 15 OSP ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu. Podľa § 15a ods. 1 OSP účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Odôvodnenia napadnutých uznesení krajského súdu sú podľa názoru ústavného súdu jasné a zrozumiteľné a kra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, reštitučný nárok, konajúci správny orgán, náprava krívd
Právna veta: Je prirodzenou požiadavkou kladenou na všeobecné súdy a iné orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o reštitučných nárokoch oprávnených osôb, aby, riadiac sa zásadami materiálneho právneho štátu, pristupovali k interpretácii reštitučných zákonov s určitou veľkorysosťou a naopak, brali do úvahy pre minulý režim príznačné nedostatky vtedajšej legislatívy, najmä však často sa vyskytujúcu svojvôľu vtedajších štátnych a iných orgánov pri uplatňovaní moci a zásahy štátnych orgánov z obdobia neslobody namierené proti ľudským právam a slobodám. Rozhodne však pri dôslednej individualizácii každého prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, správne určenie dane, daňový subjekt , daňové výdavky- odpisy
Právna veta: Dôkazné bremeno týkajúce sa skutočností, ktoré majú vplyv na správne určenie dane, a skutočností, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať v priznaní, je na daňovom subjekte (§ 29 ods. 8 zákona o správe daní). Sťažovateľ bol preto povinný preukázať reálne dodanie tovaru a služieb, aby bolo možné výdavky uvedené v daňovom priznaní považovať za výdavky podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. Úrad správne postupoval, keď neuznal úhradu faktúr od dodávateľa 1 a dodávateľa 2, pretože nebolo preukázané reálne dodanie fakturovaného tovaru.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, osobitná povaha prevádzky motorového vozidla, vymrštenie kameňa ležiaceho na vozovke , škody na čelnom skle motorového vozidla, absolútna objektívna zodpovednosť za škodu
Právna veta: Pri zodpovednosti za škodu v zmysle § 427 Obč. zákonníka vždy musí ísť o škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla, teda určitou okolnosťou, ktorá je vlastná práve prevádzke motorového vozidla a ktorá je objektívne spôsobilá vykonať škodu. Vymrštenie kameňa ležiaceho na vozovke pri jazde je potrebné považovať za okolnosť, ktorá má pôvod v osobitnej povahe prevádzky motorového vozidla (§ 427 OZ). V ďalšom odvolací súd poukazuje na obsah záväzného stanoviska Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti, predčasne podaná sťažnosť, nevyčerpať iné právne a opravné prostriedky
Právna veta: Keďže ochranu označenému ústavnému právu sťažovateľky je oprávnený poskytnúť vzhľadom na povahu námietky sťažovateľky odvolací súd, kam bola vec postúpená (rozhodovanie o námietke zaujatosti sudkyne okresného súdu), námietka sťažovateľky prednesená pred ústavným súdom v jej sťažnosti sa javí byť ako neprípustná, resp. predčasne podaná. Toto konštatovanie platí o to viac, že doterajšie námietky sťažovateľky v označenej veci nemohli byť kvalifikované príslušným odvolacím súdom ako námietky zaujatosti, pretože nespĺňali náležitosti uvedenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: deportovaný z územia, výkon trestu odňatia slobody, podmienečné prepustenie, rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011
Právna veta: Najvyšší súd v odvolacom aj v dovolacom konaní sa zaoberal jednotlivými námietkami sťažovateľa, ktoré posudzoval podľa podmienok ustanovených v zákone č. 549/2011 Z. z. Vychádzajúc z § 4 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. a zo skutočnosti, že sťažovateľ je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý mal byť po vykonaní trestu deportovaný z územia Veľkej Británii (spolu s ďalšími príslušníkmi jeho rodiny odsúdenými za rovnaké trestné činy), sťažovateľ svojím všeobecným tvrdením, že pred spáchaním trestných činov žil vo Veľkej Británii, nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poverený vyšší súdny úradník, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, právo na styk s dieťaťom, zabezpečiť odňatie dieťaťa
Právna veta: Podľa § 273 ods. 4 OSP súd je oprávnený v súčinnosti s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne s príslušným orgánom obce zabezpečiť odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, a postarať sa o jeho odovzdanie tomu, komu bolo podľa rozhodnutia zverené, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk s dieťaťom po obmedzený čas, alebo tomu, kto je oprávnený neoprávnene premiestnené alebo zadržané dieťa prevziať. Sudca je oprávnený poveriť zabezpečením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: kandidátne listiny, kandidovať na funkciu starostu, interpretačné pravidlo, demokratická spoločnosť, zaregistrovanie nezávislého kandidáta, podpisový hárok
Právna veta: Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú výkon politických práv, je čl. 31 ústavy. Podľa tohto ustanovenia zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Toto ustanovenie ústavy má priamu spojitosť so všetkými politickými právami vyjadrenými v ústave a svojou povahou ovplyvňuje formovanie politických síl v demokratickej spoločnosti. Slobodná súťaž politických síl n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: počítanie lehôt, ústav pre odsúdené, evidenčné karty, čas určený na vyberanie schránky
Právna veta: Korešpondencia prichádzajúca do ústavu pre odsúdené a rovnako korešpondencia odosielaná odsúdenými je evidovaná na samostatných evidenčných kartách ako „Prijatá evidovaná korešpondencia“ a ako „Odoslaná evidovaná korešpondencia“. Táto evidencia existuje v písomnej podobe, ale zároveň aj v elektronickej podobe v rámci osobnej elektronickej karty odsúdeného, a to tiež v členení na prijatú a odoslanú korešpondenciu. Ako vyplýva z oboch týchto „evidencií“, dňa 7. októbra 2014 bola sťažovateľkou odoslaná doporučená zásielka pre adresáta „OS SNV“. V ten is ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právne vzťahy vzniknuté predo dňom účinnosti, úverová zmluva, právne vzťahy, zákon taxatívne uviedol, spätná účinnosť zákona
Právna veta: Z ust. § 763 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že sa ním spravujú právne vzťahy, ktoré vznikli odo dňa jeho účinnosti. Právne vzťahy vzniknuté pred dňom účinnosti tohto zákona a práva z nich vzniknuté, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z hospodárskych a iných zmlúv uzavretých pred dňom účinnosti tohto zákona sa spravujú doterajšími predpismi. Zmluvy o bežnom účte, zmluvy o vkladovom účte, zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt sa však spravujú týmto zákonom odo dňa jeho účinnosti, aj keď k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, slabšia zmluvná strana
Právna veta: Spotrebiteľská zmluva je v našom právnom poriadku definovaná v ustanovení § 52 Občianskeho zákonníka... Ide o adhézny typ zmluvy, kde sú podmienky a pravidlá vopred pripravené na formulároch a nie je vytvorený priestor na osobitné dojednávanie prípadne zmenu. Tým dochádza k naštiepeniu individuálnej autonómie zmluvných partnerov... Právnym základom ochrany spotrebiteľa a spotrebiteľskej zmluvy je článok 153 Zmluvy o založení Európskej únie, ktorý sa po vstupe Slovenskej republiky aplikuje aj na našom území a smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obzvlášť závažný zločin , nahradenie väzby, výnimočné okolnosti prípadu, peňažná záruka
Právna veta: Porušovatelia (t. j. okresný súd a krajský súd, pozn.) v konaní, ktoré rozhodnutiam predchádzali ako aj v samostatných rozhodnutiach konštatujú, že väzbu nahradzujúce opatrenia by bolo možné zohľadňovať u obžalovaného, pokiaľ by boli prítomné výnimočné okolnosti prípadu (§ 81 ods. 1 Trestného poriadku). Porušovatelia zhodne konštatujú, že nevzhliadli žiadne výnimočné okolnosti prípadu, ktoré by odôvodňovali z ich strany samotné skúmanie prijatia záruky nahradzujúce samotnú väzbu. Sťažovateľ má za to, že postup súdov a ich rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie o povolení obnovy konania, podmienky obnovy konania, správnosť procesného postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov, nesúlad právneho predpisu s Ústavou, správnosť použitej právnej kvalifikácie
Právna veta: K tomu Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR dňa 26. 11. 2013 prijalo stanovisko (Tpj 44/2013), podľa ktorého ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa ­ ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia. Netýkajú sa zmeny právneho stavu, t. j. zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Z vyššie uvedených právnych úvah, týkajúcich sa konania o p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úteková väzba, dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, reálna hrozba uloženia vysokého trestu, pozbavenie osobnej slobody po neprávoplatnom rozhodnutí súdu prvého stupňa o vine a treste
Právna veta: Podľa tejto rozhodovacej praxe aj v prípade dlhotrvajúcej väzby riziko úteku neprávoplatne odsúdeného hrozí už len zo samotnej skutočnosti neprávoplatného odsúdenia na vysoký trest, ktoré sa od momentu vydania takého rozsudku považuje za uväznenie a nie za zákonné zatknutie alebo iné zbavenie osobnej slobody za účelom predvedenia pred súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu alebo ak sú oprávnené dôvody vedúce k domnienke, že je nutné zabrániť takej osobe v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho spáchaní, splnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu, nezávislý a nestranný súd, vylúčenie sudcu z prerokúvania a rozhodovania určitej veci, dôvody pre vylúčenie sudcov
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prerokúvania a rozhodnutia pre zaujatosť. Z uvedeného dôvodu možno sudcu vylúčiť buď na návrh účastníka súdneho konania, alebo na základe návrhu samotného sudcu. Obsahom práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom nie je však povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb a vylúčiť nimi označeného sudcu z ďalšieho prerokúvania a rozhodovania veci pre zaujatosť. Obsa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie rozsahu vyživovacej povinnosti, dieťa má právo podielať sa na životnej úrovni rodičov, zákonná povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Podľa § 62 ods. 1, 2, 4 a 5 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia pritom prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý z rodičov bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: peňažné zadosťučinenie, voľná úvaha súdu, požiadavka spravodlivosti
Právna veta: Výšku peňažného zadosťučinenia súd určuje na základe voľnej úvahy, ktorá však nemôže byť svojvôľou. Zákon ustanovuje súdu povinnosť prihliadnuť pritom na dve hľadiská, a to tak na závažnosť vzniknutej ujmy, ako aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo. Určenie výšky peňažnej satisfakcie má byť s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu v súlade s požiadavkou spravodlivosti.“ (SVOBODA, J. a kol. Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. V. doplnené, rozšírené a aktualizované vydanie. Bratislava: Eurounion, 2004, s. 46)]. Navr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: minimálne prekročenie zákonnej lehoty, zákonná lehota, rozhodovanie o trovách konania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Sťažnosťou však sťažovateľ namieta len tvrdené prieťahy pri rozhodovaní o trovách konania po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, kde okresný súd podľa jeho názoru nerozhodol v zákonnej 30­dňovej lehote, a to napriek príkazu ústavného súdu obsiahnutému vo výroku uvedeného nálezu ďalej konať bez zbytočných prieťahov. Platí, že takéto v podstate minimálne prekročenie zákonnej lehoty na rozhodnutie o trovách konania po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej (opäť len za predpokladu, že právoplatnosť nastala 19. januára 2015) nemohlo nadobudnúť ústavnoprávny rozmer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za spracovanie hromadného podania, sadzobník súdnych poplatkov, povinnosť zaplatiť súdny poplatok, osobitné ustanovenie o hromadnom podaní
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka v sťažnostiach predovšetkým namieta, že krajské súdy nesprávne aplikovali § 42a OSP o hromadnom podaní a ustanovenie prílohy [sadzobník súdnych poplatkov položka 20b) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“)] a napadnuté uznesenia náležite neodôvodnili, čím malo dôjsť k porušeniu jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. V relevantnej časti od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právo na primerané hmotné zabezpečenie, nepretržité zamestnanie ako predpoklad starobného dôchodku poistenca, starobný dôchodok , "nepretržitosť" zamestnania, zvýhodnenie poistencov, nárok na priznanie starobného dôchodku
Právna veta: Rozlišovanie poistencov z hľadiska ne/splnenia podmienky „nepretržitosti“ zamestnania je podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky ústavne akceptovateľné a nemožno ho považovať za ústavne neprijateľné právne riešenie, ktoré určitý okruh fyzických osôb neodôvodnene zvýhodňuje, a to najmä za situácie, ak napadnuté ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov platia pre všetkých poistencov spĺňajúcich zákonom ustanovené podmienky rovnako. Zákonodarca má vo všeobecnosti právo upraviť pre rôzne skupiny osôb rôzne zákonné podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: manažérska zmluva, existencia pracovného pomeru, konateľ spoločnosti, vydanie bezdôvodného obohatenia , výpoveď daná zamestnávateľom
Právna veta: Rozhodujúcou otázkou pre posúdenie dôvodnosti žalobcom uplatňovaného nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia je totiž práve otázka existencie pracovného pomeru medzi účastníkmi konania, lebo pokiaľ by pracovný pomer medzi účastníkmi nevznikol, nemohol byť ani ukončený výpoveďou z organizačných dôvodov a nemohol teda ani založiť nárok na zaplatenie odstupného. To znamená, že aj v prípade záveru, že vyššie uvedené pracovné zmluvy neboli platne uzavreté za predpokladu, že vznik pracovného pomeru medzi účastníkmi (na základe inej – iný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, kompetencia prokurátora rozhodnúť o väzbe, postup súdu konajúceho a rozhodujúceho o žiadosti o prepustenie z väzby , povinnosť súdov vypočuť osobu žiadajúcu o prepustenie z väzby
Právna veta: Podľa § 79 ods. 3 Trestného poriadku obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie, o čom upovedomí obvineného a jeho obhajcu. Z uvedenej zákonnej dikcie jednoznačne vyplýva postup prokurátora v prípravnom konaní, nie však postup súdu konajúceho a rozhodujúceho o žiadosti o prepustenie z väzby v čase, keď sa trestná vec nachádza v štádiu konania pred súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: celkové majetkové pomery žiadateľa, splnenie poplatkovej povinnosti, povaha podnikateľskej činnosti, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka v rámci námietok proti napadnutému uzneseniu krajského súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie okresného súdu o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku za podaný návrh na začatie konania po tom, ako bolo právoplatne rozhodnuté o tom, že sťažovateľke sa oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznáva, tvrdí, že odvolací súd pri odôvodňovaní svojho rozhodnutia uplatnil svojvoľný a ústavne nekonformný výklad ustanovenia § 138 ods. 1 OSP, ktorý v podstate vylučuje právnické osoby z možnosti súdnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, uloženie povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa , subsidiárna forma súdnej ochrany v správnom súdnictve, priamy zásah do subjektívnych práv
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledkoch bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd uložením povinnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dočasne upraviť pomery účastnkov, vada konania, právo na prístup k vzdelaniu, stanovisko odporcu, predbežné opatrenie podľa § 74 OSP
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: K namietanému porušeniu označených práv sťažovateľa malo dôjsť v dôsledku toho, že v postupe predchádzajúcom uzneseniu krajského súdu bolo nedostatočne preukázané splnenie zákonných podmienok na zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (predovšetkým z hľadiska naplnenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačnej legislatívy tak, aby bol zabezpečený rovný prístup k vzdelaniu sociálne znevýhodnených skupín), došlo k procesnému pochybeniu, keď okresný súd o jeho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia rozhodol aj na základe stanoviska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, verejný funkcionár, štatutárny orgán, nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že sa plne stotožňuje s rozhodnutím výboru a jeho odôvodnením, ako aj s tvrdeniami uvedenými v jeho vyjadrení. Z ustanovenia čl. 5 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v spojení s čl. 5 ods. 2 a 4 písm. a) a c) tohto zákona jednoznačne vyplýva, že zákaz byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze, sa nev ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívny moment dozvedenia sa o dôvode obnovy, navrátenie lehoty na obnovu konania, subjektívna a objektívna lehota na podanie návrhu na obnovu konania, návrh na obnovu konania, subjektívna lehota, zákonné lehoty
Právna veta: Jedným z kritérií prípustnosti obnovy konania je aj dodržanie zákonnej lehoty na podanie návrhu na obnovu konania. Podľa platnej a účinnej zákonnej úpravy možno návrh na obnovu konania podať v subjektívnej trojmesačnej lehote plynúcej od času, keď sa účastník dozvedel o dôvode obnovy, alebo od času, keď tento dôvod mohol uplatniť. Objektívna lehota na podanie návrhu na obnovu konania je v zásade trojročná a plynie od právoplatnosti rozsudku. Uplynutím tejto lehoty je v právnom štáte uprednostnená požiadavka právnej istoty nastolenej právoplatným rozhodnutím pred novým konaním (a prípadným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, zabránenie tzv. šikanóznym žalobám, právo žalobcu na prístup k súdu
Právna veta: Účelom, ktorý zákonodarca sledoval zavedením ustanovenia § 141a do Občianskeho súdneho poriadku bolo zabrániť tzv. šikanóznym žalobám v sporoch, v ktorých je uplatňovaná vyššia peňažná suma. V týchto odporca (žalovaný) platí trovy konania (napr. odmenu advokáta) zo sumy, ktorá je voči nemu uplatňovaná s rizikom, že ak bude v bránení práva úspešný, navrhovateľ (žalobca) jeho trovy neuhradí, keďže ešte počas konania podľa vývoja konania napr. postúpi pohľadávku na inú osobu, u ktorej nie je zabezpečená vymožiteľnosť tejto pohľadávky. Inštitút p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: písomná dohoda o elektronickom doručovaní, elektronická podateľňa, doručovanie podania, zaručený elektronický podpis, podanie daňového subjektu
Právna veta: Z ust. vyplýva, že zákon o správe daní č. 563/2009 Z. z. v ust. § 13 ods. 5 upravil doručovanie podania elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne. Podanie musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva alebo daňový subjekt uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku vyplýva subjektom ustanoveným v ust. § 14 daňového poriadku. Pokiaľ má daňový subjekt povinnosť doručovať podania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: ťažba dreva, postupovať s odbornou starostlivosťou, speňaženie majetku, všeobecná zodpovednosť za škodu, konkurzný súd, správa lesného majetku vo vlastníctve štátu, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZKV“) správca je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností, ktoré mu ukladá zákon alebo mu ich uloží súd. Povinnosti správcu konkurznej podstaty vyplývajú predovšetkým zo zákona a na základe zákona mu môže ďalšie povinnosti uložiť konkurzný súd v rámci dohľadu v zmysle § 12 ZKV. Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a/ ZKV vyhlásením konkurzu oprávnenie nakladať s maje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sponzorovanie, reklama, obsah komunikátu, nemožnosť použiť typické reklamné prvky, dĺžka spotu
Právna veta: Treba poznamenať, že hranica medzi reklamou a sponzorským odkazom je často veľmi tenká a odlíšiť tieto dva druhy mediálnej komerčnej komunikácie je mnohokrát veľmi náročné... Základným účelom sponzorovania je v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vytvoriť, resp. udržať dobré meno sponzora a jeho produktov. A práve tento účel slúži ako základné odlišujúce kritérium medzi reklamou a sponzorovaním. V prípade, ak by sponzorský odkaz podporoval predaj, nákup či nájom tovaru, tak ako je to uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., išlo by už o reklamu a nie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: požiadavka obligatórneho zastúpenia advokátom, správne súdnictvo , advokátsky koncipient, právnické vzdelanie, zastúpenie advokátom
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá O. s. p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho koná. Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ust. § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, notifikačná povinnosť, zmluva o dielo, odstúpenie od zmluvy podľa § 349 ObZ
Právna veta: Krajský súd s poukazom na § 349 ods. 2 Obchodného zákonníka uzavrel, že vzhľadom na to, že „navrhovateľ v dodatočne poskytnutej lehote svoj záväzok splnil, odporca už následne nemohol pre omeškanie navrhovateľa so splnením povinnosti vyplývajúcej mu zo zmluvy o dielo od tejto zmluvy platne odstúpiť. Vyplýva to z citovaného ustanovenia, ktoré určuje lehotu na zánik práva na odstúpenie od zmluvy Navrhovateľ v dodatočnej lehote odovzdal projektovú dokumentáciu, čo písomne potvrdil aj odporca, jeho záväzok zo zmluvy preto zanikol splnením, ak splnil svoj záväzok riadne, teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, vymrštenie kameňa ležiaceho na vozovke , priama príčinná súvislosť medzi konaním a vznikom škody, objektívna zodpovednosť, exkulpácia
Právna veta: Vymrštenie kameňa alebo iného predmetu ležiaceho na vozovke (za predpokladu, že jeho umiestnenie na vozovke nie je následkom činnosti daného motorového vozidla) spod pneumatiky prechádzajúceho vozidla nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke. Vymrštenie kameňa totiž predstavuje skutočnosť, ktorá je vyvolaná zvláštnou povahou prevádzky, nie však priamo prevádzkou vozidla alebo okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. V danom prípade vo vzťahu k okolnostiam, ktoré majú pôvod v prevádzke chýba priama príčinná súvislosť, pretože sa nejedná o priamy následok dvoch s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vykonaný a zahladený trest, právo na súdnu ochranu, morálne odsúdenie páchateľa, zahladenie odsúdenia podľa § 93 TZ, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Vykonaný a zahladený trest postihuje páchateľa aj sekundárne, keď už samotné právoplatné rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný za vinného a bol mu uložený trest, zakladá pre poškodeného právny titul na uplatnenie práva na náhradu škody v civilnom konaní (pokiaľ náhrada škody nebola poškodenému priznaná už v trestnom konaní). Vo všeobecnosti nemožno opomenúť ani skutočnosť, že so zahladením odsúdenia páchateľa nezanikajú ďalšie účinky spojené s uloženým, ale zahladeným trestom, ako je napr. strata vážnosti v spoločnosti, keď účelom uloženého trestu je v zmysle u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: synalagmatický záväzok, neplatná zmluva, uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia , právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí
Právna veta: Z dôvodu, že odporca namietol premlčanie nároku navrhovateľa v zmysle § 107 Občianskeho zákonníka, prvostupňový súd pristúpil k ustáleniu, či sa v danej veci jedná o vydanie bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu, alebo o vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy. Zo strany odporcu nedošlo k prejaveniu vôle uzavrieť zmluvný vzťah s navrhovateľom o takom obsahu, ktorý tvrdil navrhovateľ, a preto mal za to, že sa jedná o prípad vydania bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu. Úprava premlčania obsiahnutá v Obchodnom zákonníku n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v zmysle TP, uloženie peňažného trestu, zahladenie odsúdenia podľa § 93 TZ, rozhodnutie prezidenta o odpustení trestu a zahladení odsúdenia formou amnestie
Právna veta: „Odsúdenému, ktorému bol uložený peňažný trest a ktorý tento uložený peňažný trest vykonal zaplatením sumy peňažného trestu, nemožno odoprieť právo podať dovolanie len z dôvodu, že jeho odsúdenie bolo zahladené, keďže by tým neprimeraným spôsobom a v rozpore s podstatou a účelom inštitútu dovolania došlo k obmedzeniu prístupu odsúdeného k súdnej ochrane, čím by sa zasiahlo do podstaty a zmyslu základného práva na súdnu ochranu.“. Aj keď plénum ústavného súdu citované zjednocujúce stanovisko prijalo v súvislosti s odmietnutím d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej doby, splatnosť dlhu, možnosť vykonať právo po prvý raz
Právna veta: Všeobecne platí, že právo môže byť vykonané po prvýkrát, ako náhle vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu, inými slovami povedané, ako náhle nastane okamžik, kedy je actio nata. Tento okamžik nastáva splatnosťou dlhu, t.j. dňom, kedy mal dlžník povinnosť po prvýkrát splniť dlh. Tento deň je potom začiatkom behu premlčacej doby v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka. Ak môže veriteľ vyvolať splatnosť dlhu, ak teda môže požiadať dlžníka o splnenie dlhu, potom objektívne posudzované môže svoje právo aj vykonať, teda podať žalobu na súde. Splatnosť záväzku je určená buď dohodou, ktoré je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: explicitná zákonná podmienka, vhodná delegácia, nezaujatosť sudcu , nutná delegácia
Právna veta: Z ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že vec musí (nutná delegácia) alebo môže (vhodná delegácia) byť odňatá príslušnému súdu a prikázaná na ďalšie konanie a rozhodovanie inému súdu tohto istého stupňa, avšak v prípade nutnej delegácie, ktorej sa domáhala aj sťažovateľka, tu musí byť splnená explicitná zákonná podmienka, a to, že príslušný súd nemôže vo veci konať, pretože jeho sudcovia sú vylúčení podľa § 14 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. ak je tu pochybnosť o nezaujatosti sudcov príslušného súdu. Pochybnosť o nezaujato ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľný exekučný titul, spotrebiteľská zmluva , rozhodcovské konanie, rozhodcovská doložka , neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Ustanovenie § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonníka, platné už v čase uzatvorenia zmluvy, jednoznačne považuje za neprijateľnú takú zmluvnú podmienku, ktorá vyžaduje v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné... Rozhodcovská doložka je z vyššie uvedených dôvodov neprijateľnou podmienkou a ako taká bola už od počiatku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, rozvrh práce, zásada neodňateľnosti zákonného sudcu, náhradní členovia senátu
Právna veta: Obsahu základného práva na zákonného sudcu zaručeného čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, resp. právu podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vyhovuje len taká aplikácia dopadajúcich ustanovení Trestného poriadku, zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe neho vydaného rozvrhu práce, podľa ktorého bude dovolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zložený na základe rozvrhom práce určeného poradia sudcov zaradených do konkrétne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti, spoluobvinený, hmotnoprávne predpoklady väzby, dôvody väzby
Právna veta: Krajský súd (v právomoci ktorého bolo posúdenie skutkových a právnych otázok relevantných pre rozhodnutie o vzatí sťažovateľa do väzby) vychádzal zo skutkového a právneho stavu uvedeného v uznesení okresného súdu, ktorý posúdil v odôvodnení svojho rozhodnutia splnenie jednak formálnych, ako aj materiálnych podmienok väzby a s ktorého závermi sa krajský súd v plnom rozsahu stotožnil. V súvislosti so splnením hmotnoprávnych predpokladov väzby (zistené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že skutky, pre ktoré je trestné stíhanie vedené, boli spáchané, majú znaky trestného činu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: slovné prvky z vizuálneho hľadiska, dominantné arabské slovo na ochrannej známke, ochranná známka Spoločenstva , znalosti písanej arabčiny, zhodné alebo podobné tovary
Právna veta: 1. Na posúdenie možnej pravdepodobnosti zámeny medzi ochranou známkou Spoločenstva a označením, ktoré sa vzťahujú na zhodné alebo podobné tovary a obsahujú dominantné arabské slovo, ktoré je napísané latinským a arabským písmom, pričom tieto slová sú z vizuálneho hľadiska podobné, za okolností, keď má príslušná skupina verejnosti pre túto ochrannú známku Spoločenstva a predmetné označenie základné znalosti písanej arabčiny, sa má vziať do úvahy význam a výslovnosť týchto slov.................2. Rozdiely treba vziať do úvahy z fonetického a koncepčného hľadiska, pretože v opačnom prípade by sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: priamy podiel v poisťovni, zloženie dozornej rady poisťovní , corporate governance, nepriamy podiel v poisťovni, pomer hlasovacích práv alebo základného imania
Právna veta: 1. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že uvedená smernica nebráni tomu, aby členský štát, na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov, za okolností, keď príslušný vnútroštátny orgán môže platne vyjadriť nesúhlas s navrhovaným nadobudnutím p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: colné vybavenie, odpočet dane z pridanej hodnoty pri dovoze, dva colné režimy vonkajšieho tranzitu, slobodný prístav, preukázať zhodnosť tovaru prepraveného v rámci prvého a druhého colného režimu
Právna veta: 1. Colný dlh nevzniká na základe samotnej skutočnosti, že tovar prepustený do colného režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva bol po neúspešnom pokuse o doručenie vrátený do slobodného prístavu odoslania bez toho, aby sa predložil colnému úradu v mieste určenia alebo colnému úradu v slobodnom prístave, ak sa preukáže, že ten istý tovar sa následne znova prepravil do svojho miesta určenia v rámci druhého colného režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva, ktorý sa riadne skončil. Naproti tomu za predpokladu, že nemožno preukázať zhodnosť tovaru prepraveného v rámci prvého a druhého colného režim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: majitelia práv na ochranu odrôd rastlín, derogačná odmena, opakovaný výsev, výnimka z povinnosti získať povolenie, poľnohospodárske osivo
Právna veta: 1. Aby sa na poľnohospodára, ktorý používal množiteľský materiál chránenej odrody rastlín získaný pestovaním (poľnohospodárske osivo) bez toho, aby na tento účel uzatvoril zmluvu s majiteľom práv Spoločenstva k predmetným odrodám rastlín, vzťahovala výnimka z povinnosti získať povolenie tohto majiteľa podľa článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín, je povinný si splniť povinnosť úhrady spravodlivej odmeny v zmysle tohto článku 14 ods. 3 štvrtej zarážky v lehote, ktorá uplynie pred koncom hospodárskeho roka, počas ktorého sa použitie usk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preukázanie existencie ohláseného bydliska, pracovné väzby na inom mieste ako na mieste, kde má osobné väzby, vydaný vodičský preukaz, podmienka „obvyklého bydliska“, osoba žiadajúca o vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu
Právna veta: 1. Článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej jediný prostriedok, ktorý má k dispozícii osoba žiadajúca o vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu v tomto členskom štáte na preukázanie, že spĺňa podmienku „obvyklého bydliska“ v zmysle tohto článku 12 na území uvedeného členského štátu, stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. e) a článku 7 ods. 3 písm. b) tejto smernice, spočíva v preukázaní existencie ohláseného bydliska na území dotknutého členského štát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: pojem „vklad“, znaky finančného nástroja, pojem „nástroj“, znaky prevoditeľných cenných papierov, vkladové certifikáty , úverová inštitúcia
Právna veta: 1. Členské štáty môžu vylúčiť z ochrany stanovenej touto smernicou vkladové certifikáty emitované úverovou inštitúciou, pokiaľ majú znaky prevoditeľných cenných papierov, čo prislúcha určiť vnútroštátnemu súdu, bez toho, aby bolo potrebné ubezpečiť sa, že tieto certifikáty majú všetky znaky finančného nástroja v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS.
Oblasť práva: Správne právo
Uverejnené v bulletine 7/2015
Kľúčové slová: zdravotné vlastnosti prírodnej minerálnej vody, trh prírodných minerálnych vôd, umelo vyvŕtaná výstupná ciesta vody, podzemné ložisko vody, vodná tabuľa, totožnosť zdroja vody, uvedenie chemického zloženia vody, možnosť znečistenia minerálnej vody, limity koncentrácií zložiek minerálnych vôd , kolektor podzemnej vody, zdroj podzemnej vody, hydrogeologické prepojenie medzi vývodmi, otvorenosť alebo uzavretosť kolektora podzemnej vody
Právna veta: 1. Pojem „prírodná minerálna voda z jedného a toho istého zdroja“, nachádzajúci sa v článku 8 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd, sa má vykladať v tom zmysle, že označuje prírodnú minerálnu vodu vyťažovanú z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelo vyvŕtaných výstupných ciest, ktorá má pôvod v jednej a tej istej vodnej tabuli alebo v jednom a tom istom podzemnom ložisku, ak vo všetkých týchto prirodzených alebo umelo vyvŕtaných výstupných cestách má táto voda z hľadiska kritérií uvedených v prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: povolenie na pobyt udelené utečencovi, uplatňovanie špecifických opatrení na boj s terorizmom, podporovanie teroristického združenia, zákaz vrátenia osoby, závažné dôvody vnútornej bezpečnosti, uplatnenie výnimky zo zásady zákazu vrátenia , vyhostenie utečenca, opatrenia na boj s terorizmom
Právna veta: 1. Povolenie na pobyt, ktoré už bolo utečencovi udelené, možno zrušiť buď na základe článku 24 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ existujú závažné dôvody vnútornej bezpečnosti alebo verejného poriadku v zmysle tohto ustanovenia, alebo na základe článku 21 ods. 3 uvedenej smernice, pokiaľ existujú dôvody na uplatnenie výnimky zo zásady zákazu vrátenia stanovenej v článku 21 ods. 2 tej istej smernice.................... 2. Podporovanie teroristického združenia zapísaného na zoznam pripojený k spoločnej pozícii Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s teror ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: poskytovanie služieb, vysielanie pracovníkov , zmluvný vzťah, pridelenie pracovnej sily, premiestnenie pracovníka do hostiteľského členského štátu
Právna veta: 1. Rakúska republika má právo obmedziť pridelenie pracovnej sily na svoje územie................................ 2. Pri existencii zmluvného vzťahu, ako je zmluvný vzťah v konaní vo veci samej, treba na určenie, či sa tento zmluvný vzťah musí kvalifikovať ako pridelenie pracovnej sily v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, zohľadniť všetky skutočnosti, ktoré naznačujú, či premiestnenie pracovníka do hostiteľského členského štátu je alebo nie je samotným predmetom poskytovania s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdaniteľné príjmy pochádzajúce z úspor a investícií, diskriminácia v pracovnej oblasti, zdanenia príjmov pracovníka nerezidenta, osobné a rodinné pomery, daňová výhoda, negatívny príjem
Právna veta: 1. Článok 39 ods. 2 ES sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát na účely zdanenia príjmov pracovníka nerezidenta, ktorý vykonával svoju pracovnú činnosť v tomto členskom štáte počas časti roka, odmietol priznať tomuto pracovníkovi daňovú výhodu zohľadňujúcu jeho osobné a rodinné pomery z dôvodu, že hoci v tomto členskom štáte dosiahol celý alebo takmer celý svoj príjem týkajúci sa tohto obdobia, tento príjem nepredstavuje podstatnú časť jeho zdaniteľných zdrojov počas celého zohľadňovaného roka. Okolnosť, že uvedený pracovník odišiel vykonávať svoju pracovnú činnosť do tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: služby na vnútornom trhu, podmienka sídla na vnútroštátnom území, výnimka z práva usadiť sa, postavenie certifikačnej organizácie, certifikačné činnosti vykonávané spoločnosťami, diskriminačné požiadavky, priamo alebo nepriamo založené na štátnej príslušnosti
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že výnimka z práva usadiť sa, zakotvená v tomto ustanovení, sa neuplatní na certifikačné činnosti vykonávané spoločnosťami, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií.............
2. Článok 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že spoločnosti, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií, musia mať svoje sídlo na vnútroštátnom území.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: služby verejne prístupné na vnútroštátnom území, pripojenie k internetu na pevnom mieste, osobitné tarify, predplatený prístup k internetu, smernica univerzálnej služby, mobilné komunikačné služby, doplnkové povinné služby
Právna veta: 1. Smernica univerzálnej služby sa má vykladať v tom zmysle, že osobitné tarify tejto smernice sa uplatnia na predplatený prístup k internetu, ktorý vyžaduje pripojenie k internetu na pevnom mieste, ale nie na mobilné komunikačné služby vrátane predplatného prístupu k internetu poskytovaného prostredníctvom uvedených mobilných komunikačných služieb. Pokiaľ sú tieto služby verejne prístupné na vnútroštátnom území ako „doplnkové povinné služby“ v zmysle článku 32 smernice 2002/22, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/136, ich financovanie nemôže byť vo vnútroštátnom práve zabezpečené mechanizmom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: občianske alebo obchodné veci, vlastníci štátnych dlhopisov, náhrada škody, zmluvné plnenie , súdne žaloby z dôvodu porušenia práv držby a vlastníckych práv
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že súdne žaloby z dôvodu porušenia práv držby a vlastníckych práv a na zmluvné plnenie a náhradu škody, o aké ide vo veci samej, ktoré podali súkromné osoby, vlastníci štátnych dlhopisov, proti štátu, ktorý tieto dlhopisy vydal, patria do pôsobnosti uvedeného nariadenia, pretože sa nezdá, že by zjavne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: konečný spotrebiteľ, obchod so zemným plynom, koncesia na distribučnú sieť zemného plynu, používanie verejného majetku obce, výška poplatkov
Právna veta: 1. Smernicu o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty treba vykladať v tom zmysle, že výška poplatkov, akými sú tie v konaní vo veci samej, ktorú na základe používania verejného majetku obcí platí obciam spoločnosť, ktorá má koncesiu na distribučnú sieť zemného plynu, a ktorú táto spoločnosť následne prenesie na inú spoločnosť, ktorá obchoduje so zemným plynom, a táto potom na konečných spotrebiteľov, má byť zahrnutá do základu dane pre daň z pridanej hodnoty uplatniteľnej na poskytnutie služieb prvou z týchto spoločností tej druhej podľa článku 73 tejto smernice.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: proces implementácie, sankcie za porušenie práva Únie, neúplné prebratie smerníc, akty Únie, opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s právom Únie
Právna veta: 1. Poľská republika si tým, že nezahrnula reprodukčné bunky a plodové a embryonálne tkanivá do pôsobnosti ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa preberá smernica 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek, smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: náklady na skladovanie bieleho cukru, výrobca cukru , pestovateľ cukrovej trstiny, pestovateľ cukrovej repy , kvóty pre výrobu cukru
Právna veta: 1. Keď chce výrobca pri vývoze nahradiť množstvo cukru C zodpovedajúcim množstvom cukru podliehajúcemu kvóte vyrobeným iným výrobcom, je potrebné v rámci náhrady skladovacích nákladov zohľadniť podmienky upravené v tomto poslednom uvedenom ustanovení. Tieto podmienky zahŕňajú okrem iného požiadavku, aby bol cukor, ktorým sa má uskutočniť náhrada, vyrobený iným výrobcom usadeným na území toho istého členského štátu. Skúmaním položených otázok sa nezistili žiadne skutočnosti, ktorých povahou by mohla byť dotknutá platnosť tohto istého ustanovenia. 2. Článok 14 ods. 3 nariadenia č. 1998/78 a čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kľúčové slová: vydanie osobitného správneho opatrenia, opakovaná nezrovnalosť, vyplatenie súm z dôvodu náhrady skladovacích nákladov, výpočet množstiev cukru skladovaného výrobcom, akt týkajúci sa vyšetrovania alebo právneho konania
Právna veta: 1. Nezrovnalosti týkajúce sa výpočtu množstiev cukru skladovaného výrobcom, ku ktorému došlo v rôznych hospodárskych rokoch a ktoré viedli k nesprávnemu uvedeniu týchto množstiev tým istým výrobcom, a teda k neoprávnenému vyplateniu súm z dôvodu náhrady skladovacích nákladov, v zásade predstavujú „opakovanú nezrovnalosť“ v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku nariadenia č. 2988/95........2. „Akt, ktorý sa týka vyšetrovania alebo právneho konania“ v zmysle tohto ustanovenia, musí dostatočne presne vymedziť činnosti, ktorých sa týkajú podozrenia z nezrovnalostí. Táto požiadavka presnosti vša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: vierohodnosť podozrenia zo spáchania trestného činu, trestný čin, neoprávnené zdržiavanie sa na území členského štátu, príslušník tretej krajiny, riziko pre verejný poriadok
Právna veta: 1. Právo Unie bráni vnútroštátnej praxi, podľa ktorej štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu, predstavuje riziko pre verejný poriadok v zmysle tohto ustanovenia, a to z jediného dôvodu, že tento štátny príslušník je podozrivý zo spáchania činu, ktorý sa podľa vnútroštátneho práva potrestá ako trestný čin, alebo bol za takýto čin odsúdený.................. 2. Článok 7 ods. 4 smernice 2008/115 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu a ktorý je podozrivý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kombinovaná nomenklatúra, hlavná funkcia zariadenia, slovníková funkcia čítačky elektronických kníh , čítačka elektronických kníh , podpoložka kombinovanej nomenklatúry
Právna veta: 1. Pri neexistencii podpoložky kombinovanej nomenklatúry, ktorá by presne zodpovedala hlavnej funkcii zariadenia, ho treba zaradiť do špecifickej podpoložky na základe jednej z jeho vedľajších funkcií. .......2. Čítačku elektronických kníh vybavenú prekladateľskou alebo slovníkovou funkciou, pokiaľ táto funkcia nepredstavuje jej hlavnú funkciu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, treba zaradiť do podpoložky 8543 70 90 a nie do podpoložky 8543 70 10.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predchádzanie trestnej činnosti a podvodov spojených s hrami, obmedzenie hazardných hier, ochrana spotrebiteľov pred závislosťou na hrách, prevádzkovanie hracích automatov, obmedzenia slobodného poskytovania služieb
Právna veta: 3. Obmedzenia slobodného poskytovania služieb, ktoré môžu vyplývať z vnútroštátnej právnej úpravy, akou je právna úprava sporná v konaní vo veci samej, môžu byť odôvodnené naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu, iba pokiaľ vnútroštátny súd na konci celkového posúdenia okolností, za ktorých bola prijatá a uplatňovaná taká právna úprava, dospeje k záveru, že právna úprava: – skutočne sleduje ciele týkajúce sa ochrany spotrebiteľov pred závislosťou na hrách a predchádzania trestnej činnosti a podvodov spojených s hrami, pričom samotná skutočnosť, že obmedzenie hazardných hier je akcesoricky pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oblasť priamych daní, prípadné kurzové riziká, investovanie do obchodných podielov, pevný výmenný kurz, vystavenia kurzovej strate
Právna veta: 1. Aktuálny stav práva Únie v oblasti priamych daní neumožňuje vykladať ustanovenia Zmluvy o FEÚ týkajúce sa slobody usadiť sa v tom zmysle, že ukladajú členským štátom povinnosť prispôsobiť ich vlastné daňové systémy tak, aby zohľadňovali prípadné kurzové riziká, s ktorými sú spoločnosti konfrontované z dôvodu, že na území Únie pretrváva pluralita mien, medzi ktorými neexistuje pevný výmenný kurz, alebo vnútroštátne právne úpravy, ktoré umožňujú ako vo veci samej denominovať kapitál spoločností v cudzej mene tretích štátov....................2. Ak by sme aj predpokladali, že absencia odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: označovanie potravín, opis alebo grafické zobrazenia na obale potravín, zložky prítomné v potravine, zoznam zložiek, ktorý je uvedený na obale potraviny, prvky tvoriace označenie ovocného čaju, prítomnosť zložiek maliny a kvetu vanilky alebo aromatických prísad v čaji, spotrebiteľ uvedený do omylu, klamlivá povaha názvu potraviny
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby označenie potraviny a metódy tohto označenia mohli vzbudiť na základe vzhľadu, opisu alebo grafického zobrazenia určitej zložky dojem, že táto zložka je prítomná v tejto potravine, hoci v skutočnosti táto zložka prítomná nie je, pričom táto skutočnosť vyplýva iba zo zoznamu zložiek, ktorý je uvedený na obale uvedenej potraviny................2. V prejednávanej veci prináleží vnútroštátnemu súdu, aby preskúmal všetky prvky tvoriace označenie ovocného čaju na účely zistenia, či priemerný, riadne informovaný a primerane pozorný a oboz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uplatnenie znížených daňových sadzieb, opis metód a výrobného postupu piva v malom pivovarníctve, oprávnenie používať ochranné známky svojho zmluvného partnera, pivovar, ktorý vyrába pivo na základe dohody o členstve, zníženia spotrebných daní pivovarom, spotrebné dane pre etanol a alkoholické nápoje, výroba piva podľa výrobného postupu patriaceho inej spoločnosti
Právna veta: 1. Pivovar, ktorý vyrába pivo na základe dohody o členstve, nespĺňa podmienku nepracovania na základe licencie uvedenú v článku 4 ods. 2 smernice 92/83. Na jednej strane je totiž na základe tejto dohody oprávnený používať ochranné známky svojho zmluvného partnera. Na druhej strane je oprávnený vyrábať pivo podľa výrobného postupu patriaceho spoločnosti ICO 3 B SARL, pretože na základe uvedenej dohody môže využívať jej know‑how, tak ako je uvedené v dokumente s názvom „Bible du Cercle des 3 brasseurs“, ktorý obsahuje najmä opis metód a výrobného postupu piva v malom pivovarníctve.............. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: možnosť využívania spotrebiteľských práv, predloženie dôkazu spotrebiteľom, nárok na náhradu škody predávajúcim, kupujúci kvalifikovaný ako spotrebiteľ, vozidlo kúpené v autobazári
Právna veta: 1. Vnútroštátny predpis môže ustanoviť, že spotrebiteľ musí na to, aby mohol využiť práva, ktoré mu vznikajú na základe tejto smernice, informovať predávajúceho o nesúlade v primeranej lehote, za podmienky, že tento spotrebiteľ na oznámenie tejto informácie disponuje lehotou, ktorá nie je kratšia ako dva mesiace od dátumu zistenia tohto nesúladu, že informácia, ktorú treba oznámiť, sa týka iba existencie uvedeného nesúladu a že nepodlieha pravidlám dokazovania, ktoré by uvedenému spotrebiteľovi znemožňovali alebo nadmerne sťažovali uplatňovanie jeho práv.............................. 2. Článo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: ochrana v oblasti sociálneho zabezpečenia , osoba oprávnená poberať dôchodok, povinné zdravotné poistenie, oblasť sociálneho zabezpečenia, samostatne zárobkovo činné osoby
Právna veta: 1. Právo Únie bráni právnej úprave členského štátu, ktorá neumožňuje osobe, ktorá je oprávnená poberať dôchodok priznaný týmto členským štátom s retroaktívnym účinkom jedného roka, uzatvoriť povinné zdravotné poistenie s rovnakým retroaktívnym účinkom, a ktorá vedie k tomu, že táto oprávnená osoba je zbavená akejkoľvek ochrany v oblasti sociálneho zabezpečenia bez toho, aby boli zohľadnené všetky relevantné okolnosti, najmä okolnosti týkajúce sa jej osobnej situácie.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: migrácia osôb, hrozba pokuty pri integrácii osôb, právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, povinnosť zložiť občiansku integračnú skúšku, povinnosti cudzinca s dlhodobým pobytom na území členského štátu
Právna veta: 1. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, a najmä článok 5 ods. 2 a článok 11 ods. 1 tejto smernice nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí už majú právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom, ukladá povinnosť zložiť občiansku integračnú skúšku pod hrozbou pokuty, pod podmienkou, že jej vykonávacie pravidlá nemôžu ohroziť dosiahnutie cieľov sledovaných uvedenou smernicou, čo musí preveriť vnútroštátny súd. Skutočno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka advokátom, trovy právneho zástupcu, trovy právneho zastúpenia, nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní, náhrada trov konania podľa § 142 OSP
Právna veta: Pri riešení otázky, ktoré trovy konania možno považovať za účelné, je potrebné uviesť, že účelnosť trov sa stotožňuje s nevyhnutnosťou alebo s právnou možnosťou vynaloženia trov spojených s uplatňovaním ústavne zaručeného práva na právnu pomoc (čl. 47 ods. 2 ústavy). Nevyhnutné sú tie trovy, ktoré sa musia vynaložiť v súvislosti s procesnými právami a povinnosťami účastníka, teda ktoré sa musia vynaložiť najmä na procesné úkony nariadené súdom, trovy potrebné na zaujatie procesného stanoviska k žalobe, k meritórnemu vyjadreniu účastníka konania, k vykonanému dôkazu, na použitie opravných prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy podľa § 79 ZP, zaplatenie ušlej mzdy a odstupného, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávne podmienky rozvodu manželstva, rozvod manželstva, nadviazanie mimomanželskej známosti
Právna veta: Povinnosť manželov byť si verní, je odrazom zásady monogamného manželstva, ktorá je jedným z pilierov chápania tohto právneho vzťahu a nevera je nepochybne porušením manželských povinností, najmä v prípade, ak prerástla do vzťahovej nevery. Nadviazanie mimomanželskej známosti navrhovateľom by bolo možné považovať za jeho ľahkomyseľný pomer k manželstvu, ale ak má za následok nemožnosť obnovenia spolužitia, tak takéto manželstvo reálne neplní a nie je schopné plniť svoj spoločenský účel a nemožno ho považovať za harmonické iba z pohľadu jedného z manželov. Spoločné žitie predpokladá, že bude na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného na plnoleté dieťa, zvýšenie vyživovacej povinnosti, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Priznané výživné v prípade, ak sa zmenia pomery, možno vychádzajúc z ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine zmeniť, pretože nie je rozhodnutím nemenným. Plynutím času môže nastať zmena pomerov tak na strane detí, v dôsledku pribúdajúceho veku, zvyšovania nákladov na zabezpečovanie ich odôvodnených potrieb, ako aj na strane rodičov a to zvýšením, alebo znížením príjmu, prípadne existenciou iných okolností, ktoré môžu mať zásadný vplyv pri posudzovaní, či k zmene pomerov na strane či už rodičov, alebo dieťaťa došlo. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov (§78, ods.3 Zák.o rod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu , nezávislosť sudcu
Právna veta: Súdnou praxou sa ustálilo, že pomer k veci môže vyplývať predovšetkým z priameho právneho záujmu sudcu na prejednávanej veci. Tak tomu je v prípade, keď sudca by bol sám účastníkom konania, na strane navrhovateľa alebo na strane odporcu, alebo v prípade, že by rozhodnutím súdu mohol byť priamo dotknutý na svojich právach. Vylúčený je tiež sudca, ktorý získal o veci poznatky iným spôsobom, než z dokazovania pri prejednávaní veci. Sudcov pomer k účastníkom alebo k ich zástupcom môže byť založený predovšetkým na príbuzenskom, či inom obdobnom vzťahu. Do úvahy prichádza i vzťah ekonomickej závislo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zvýšenie výživného, výrazné zvýšenie odôvodnených potrieb dieťaťa
Právna veta: Žiadny účinný zákon v Slovenskej republike nezakotvuje povinnosť pracovať, ani právo resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je osoba vyučená, ale rozhodne Zákon o rodine zakotvuje výslovne povinnosť rodiča živiť svoje dieťa (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine), takže nemôže obstáť argumentácia otca, že si nemôže plniť vyživovaciu povinnosť voči maloletému v rozsahu v akom ho určil súd prvého stupňa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.) a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby, neoprávnenosť zásahu do dobrej povesti fyzickej osoby, nepravdivé tvrdenie zasahujúce do práva fyzickej osoby
Právna veta: Právo na ochranu osobnosti tzv. osobnostné právo prináleží každej fyzickej osobe. Medzi jednotlivé zákonom chránené zložky osobnosti patrí právo na ochranu života, zdravia, občianskej cti, mena a prejavov osobnej povahy, právo na ochranu osobnej slobody, osobného súkromia, a pod.; pričom výpočet jednotlivých zákonom chránených zložiek ochrany osobnosti uvedených v ust. § 11 Občianskeho zákonníka osobnosti je príkladmý...V uvedenej súvislosti odvolací súd uvádza, že dobré meno (povesť) fyzickej osoby podnikateľa pred neoprávneným zásahom chráni ust. § 11 Občianskeho zákonníka. Ide predovšetkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, premlčanie práva, oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi
Právna veta: V súvislosti s premlčaním treba upozorniť aj na nové ustanovenie v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V zmysle novely vykonanej zákonom č. 102/2014 Z.z. s účinnosťou od l. mája 2014 v zmysle § 5b ako to správne to správne aplikoval aj súd prvého stupňa orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neunesenie dôkaznej povinnosti, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ
Právna veta: Platné uzavretie úverovej zmluvy znamená len vznik záväzku veriteľa poskytnúť na požiadanie dlžníka v jeho prospech finančné prostriedky (§ 497 Obchodného zákonníka). Samotné uzavretie zmluvy o úvere preto zakladá vznik právnej povinnosti poskytnúť následne dlžníkovi peňažné prostriedky, bez splnenia ktorej povinnosti veriteľa nemôže vzniknúť povinnosť dlžníka podľa uzatvorenej zmluvy o úvere. Z uvedeného logicky vyplýva, že ak chce veriteľ v súdnom konaní úspešne uplatniť nárok na splnenie povinnosti dlžníka z úverovej zmluvy, nestačí preukázať, že došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy o úvere, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluva o revolvingovom úvere, nečitateľná veľkosť písma
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na doterajšiu súdnu prax, ktorá už v minulosti vyhodnotila používanie tak drobného písma (ktoré je prakticky voľným okom nečitateľné) ako použila žalobkyňa na vyhotovenie tzv. dohody o výške úroku z úveru (v spotrebiteľských zmluvách) za nekalú obchodnú praktiku, čo malo taktiež za následok jej neplatnosť. Okrem toho odvolací súd dodáva, že nečitateľná veľkosť písma je neprijateľnou podmienkou spotrebiteľskej zmluvy, ale taktiež klamlivou obchodnou praktikou, pri ktorej ide o takzvané klamlivé opomenutie. Ak sú informácie poskytnuté takouto nečitate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávne podmienky rozvodu manželstva, príčiny rozvratu manželstva, rozvod manželstva
Právna veta: Spolužitie manželov je otázka ich osobného (vrátane intímneho), ale i majetkového spoločenstva t.j. spoločné prežívanie radostí i problémov, spoločné trávenie voľného času, osobná starostlivosť o druhého manžela, spoločné nakladanie s finančnými prostriedkami apod.. Z dokazovania vykonaného okresným súdom vyplynulo, že vo vzťahu medzi účastníkmi došlo k definitívnemu ukončeniu takto definovaného osobného spoločenstva bez nádeje na zmierenie vzhľadom na vyjadrený postoj navrhovateľky i odporcu. Aj keď súd objektívne zhodnotí ostatné podmienky manželstva, obnovenie manželského spolužitia resp. j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol opakovane rozhodnúť o výživnom, je zmena pomerov (§ 78 Zákona o rodine). Zmenou pomerov rozumieme zmenu tých právne významných skutočností, ktoré boli podkladom pri skoršej úprave rozsahu vyživovacej povinnosti. Súdna prax považuje za významnú zmenu pomerov na strane oprávneného dieťaťa jeho vyšší vek a s tým súvisiace vyššie výdavky na základné potreby dieťaťa (bývanie, šatstvo, strava), ale aj s jeho vekom rastúce náklady na sociálne potreby dieťaťa (vzdelávanie, rôzne aktivity - športové, kultúrne a podobne), ako aj zvýšené náklady v súvislosti s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, zvýšenie výživného
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonná povinnosť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a súd pri skúmaní ich schopností, možností a majetkových pomerov neberie do úvahy výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti možnosti a majetkové pomery povinného. Na tieto skutočnosti prihliada aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie v spotrebiteľskoprávnej veci, ochrana spotrebiteľa, premlčacia doba podľa § 101 OZ
Právna veta: V tejto súvislosti je možné odkázať na právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24.7.2012 sp. zn. 32Cdo 3337/2010, podľa ktorého, „ak argumentuje dovolateľ výhodnejšou úpravou premlčania pre spotrebiteľa v Občianskom zákonníku prekračuje všeobecnú premlčaciu dobu (podľa ustanovenia § 101 je premlčacia doba 3 roky), oproti úprave v Obchodnom zákonníku (podľa ustanovenia § 397 je premlčacia doba 4 roky), mohlo by ísť o výhodu len v prípade, že spotrebiteľ je v postavení dlžníka. Keby bol v postavení veriteľa, tak by podľa logiky dovolateľa kratšia premlčacia dob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie proti výroku o vylúčení veci, neprípustnosť odvolania
Právna veta: Prípustnosť odvolania upravuje § 201 (pozitívne) a § 202 (negatívne) O. s. p. Podľa § 202 ods. 3 písm. a) O. s. p. je odvolanie neprípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Pojem uznesenia, ktorým sa upravuje vedenie konania, nie je v zákone vymedzený. Právna teória (porov. Ficová, S., v diele Števček, M., Ficová, S., a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha : C.H. BECK 2009, 603) za ne považuje uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárnosti vyžadujú rýchle riešenie, ale bez toho, aby odopretie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: sociálne väzby dieťaťa k blízkym osobám, styk otca s maloletým dieťaťom, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Výnimkou zo všetkých pravidiel o povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom je prípad, kedy záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným z rodičov obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený len okolnosťami na strane dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého tát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: novinárska sloboda, neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby
Právna veta: Samotné uverejnenie nepravdivého údaja, dotýkajúce sa dobrej povesti právnickej osoby, zakladá spravidla neoprávnený zásah do takejto dobrej povesti. Na druhej strane každé zverejnenie nepravdivého údaja nemusí automaticky znamenať takýto zásah. Takýto zásah je daný len vtedy, ak presiahol určitú prípustnú intenzitu do takej miery, ktorú už v demokratickej spoločnosti nemožno tolerovať. Pritom je potrebné rešpektovať zrejme špecifiká periodickej tlače určené na informovanie najširšej verejnosti, a to na rozdiel, napríklad od odborných publikácií, ktoré v niektorých prípadoch musia pristupovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spätné priznanie výživného, konanie o zvýšenie výživného
Právna veta: O výživnom rozhoduje súd deklaratórne a priznaním výživného (§ 77 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine) sa rozumie nielen samotné určenie výživného, ale aj každé jeho zvýšenie. Obmedzenie vyplývajúce z ustanovenia § 77 ods. 1, druhá veta Zákona o rodine, výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania. V prípade výživného medzi plnoletým dieťaťom a rodičom platí len v prípade priznania výživného, nie však vo vzťahu k jeho zníženiu, prípadne k zrušeniu vyživovacej povinnosti vôbec. K zníženiu alebo k zrušeniu vyživovacej povinnosti možno pristúpiť vždy s účinnosťou od zmeny pomerov. Z uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti dražby, neplatnosť dražby, výkon záložného práva, predkupné právo , porušenie zákona postupom dražobníka, dobrovoľná dražba
Právna veta: Inštitút neplatnosti verejnej dražby je jedinou možnosťou ako zvrátiť nepriaznivý výsledok dražby zrušením jej dôsledkov, nakoľko na rozdiel od nadobudnutia vlastníctva príklepom v exekučnom konaní, tu absentuje akákoľvek preventívna súdna kontrola dôvodnosti, oprávnenosti a najmä primeranosti výkonu záložného práva, ktorá by takýto nútený výkon záložného práva ešte pred jeho uskutočnením verifikovala.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: medzinárodná preprava, prestoj na vykládke z dôvodu zle vypísaného dokumentu, obchodná zvyklosť, dohodnutá výška úrokov z omeškania, nárok na stojné
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že prestoj je pojem, ktorý nepozná ani Obchodný zákonník, ani Dohovor o CMR. Ide však o obchodnú zvyklosť, pričom stojné býva predmetom úpravy vo všeobecných podmienkach dopravcov a môže byť predmetom dohody medzi zmluvnými stranami. V opačnom prípade je možné podľa odvolacieho súdu posudzovať stojné iba ako náhradu vzniknutých nákladov za prestoje, pričom je potrebné preukázať vznik týchto nákladov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, nestrannosť zákonného sudcu, Nesprávny úradný postup , vylúčenie sudcu, právo na kontradiktórne konanie
Právna veta: Z ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 a nasl. O.s.p.) predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Samotný subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci, nezakladá ešt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, rozhodcovský rozsudok, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, výkon rozhodcovského rozsudku
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na závery vyplývajúce z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Cdo 146/2011 z 13.10.2011, podľa ktorých, pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takomto prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, závažný dôvod pre odročenie pojednávania, pasívny postoj účastníka konania, tvrdená práceneschopnosť odporcu
Právna veta: Súd môže existenciu dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania posudzovať len z hľadiska skutkových okolností uvedených v žiadosti o odročenie a preukázaných účastníkom. Pokiaľ skutočnosť uvedená v žiadosti o odročenie pojednávania nie je v čase rozhodovania súdu o tejto žiadosti hodnoverne preukázaná, zostáva žiadosť účastníka len v rovine nepodloženého tvrdenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania, kolízia termínov pojednávaní, kolízia viacerých pojednávaní advokáta, zastúpenie klienta na pojednávaní
Právna veta: Posúdenie žiadosti o odročenie pojednávania a kvalifikovanie dôvodu pre odročenie dôvodu pojednávania tvrdeného účastníkom z hľadiska, či ide o dôležitý dôvod, je v kompetencii konajúceho súdu, ktorý tento dôvod musí vyhodnotiť so zreteľom na všetky okolnosti prejednávanej veci. Nepochybne kolízia viacerých pojednávaní advokáta môže predstavovať dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania. Neznamená to však, že každá kolízia viacerých pojednávaní advokáta tento dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania vytvára. Vychádzajúc z aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale najmä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, zmluva o splátkovom úvere, odstúpenie veriteľa od zmluvy, sankčné úroky z omeškania, dlžník v omeškaní, nárok na úrok z úveru
Právna veta: V zmysle ust. § 506 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní s vrátením viac než dvoch splátok alebo jednej splátky po dobu dlhšiu ako tri mesiace, je veriteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať, aby dlžník vrátil dlžnú sumu s úrokmi. V citovanom ustanovení ide o úpravu špeciálneho inštitútu odstúpenia od úverovej zmluvy pre prípad nesplácania splátok riadne a včas. Veriteľ je pri odstúpení od zmluvy podľa tohto ustanovenia oprávnený požadovať dlžnú čiastku s úrokmi. Vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru stráca dlžník výhodu splátok a vzniká mu povinnosť vrátiť poskytnutý úver spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prieskumná povinnosť odvolacieho súdu, revízny princíp, zmluva o poskytnutí najľahšej pôžičky
Právna veta: V zmysle zákonného ustanovenia § 317 ods. 1 Tr. por. vyjadrujúceho revízny princíp - odvolací súd preskúmava len tie výroky, proti ktorým podal odvolateľ odvolanie, ako i správnosť postupu konania, predchádzajúceho napadnutému výroku rozsudku, s výnimkou, že odvolací súd musí prihliadnuť aj na chyby, ktoré síce odvolaním neboli vytýkané, ale ktoré sú takej povahy, že by odôvodňovali (po právoplatnosti rozsudku) podanie mimoriadneho opravného prostriedku - dovolania v zmysle ustanovenia § 371 ods.1 Tr.por..
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: organizačná zložka Sociálnej poisťovne, omeškanie s úhradou poistného, upozornenie na nezaplatené poistné, samostatne zárobkovo činná osoba , povinnosť platiť odvody, splatnosť poistného
Právna veta: Zo zákona o sociálnom poistení nevyplýva povinnosť príslušnej pobočky sociálnej poisťovne informovať poistencov o tom, že neuhradili poistné v zákonom určenej lehote. Platenie odvodov poistného preto nemožno podmieňovať obdržaním výzvy správneho orgánu...Neobdržanie výzvy a upozornenia na nezaplatené poistné, nie je dôvodom na zánik povinnosti toto poistné zaplatiť, prípadne zaplatenie poistného po uplynutí zákonom určených lehôt splatnosti považovať za uhradené včas...Platí zásada, že dňom zverejnenia právneho predpisu v zbierke zákonov, majú všetci možnosť sa s ním oboznámiť, t.j. sú o zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu, vzdanie sa odvolania, konanie vo veci administratívneho vyhostenia, odvolanie formou neformálneho oznámenia
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 53 správneho poriadku vyplýva, že správny poriadok vychádza z tzv. princípu generálnej klauzuly, ktorý znamená, že účastník konania, resp. jeho zástupca sa môže odvolať voči každému prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu. Je to dané zásadou dvojinštančnosti správneho konania, ktorá vyjadruje, že každé rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné ešte ďalšou inštanciou v odvolacom konaní za predpokladu, že k tomu dal účastník konania podnet podaním odvolania. Z tohto pravidla existujú dve výnimky - ak správny poriadok alebo osobitný zákon vylučuje možnosť podať odvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie vyživovacej povinnosti, výška výživného, štúdium plnoletého dieťaťa na vysokej škole, zárobkové a majetkové pomery otca, schopnosť samostatne sa živiť
Právna veta: Z dikcie § 62 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým detí nie sú schopné samé sa živiť. Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že dieťa je schopné samostatne uspokojovať svoje potreby, a to hmotné, kultúrne a ďalšie vrátane potreby bývania. Inými slovami to znamená, že dieťa má určitý trvalý príjem finančných prostriedkov, z ktorých svoje potreby hradí. V danom prípade navrhovateľ navštevuje vysokú školu, pripravuje sa na svoje budúce povolanie a nemá vlastný príjem, z čoho logicky vyplýva, že ani nemá schopnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský súd, platne uzavretá rozhodcovská zmluva, rozhodcovské konanie, spotrebiteľská zmluva, dojednanie rozhodcovskej doložky spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ust.§ 52 a § 53 Občianskeho zákonníka nikdy neboli zaradené medzi prípady relatívnej neplatnosti (§ 40a Občianskeho zákonníka), išlo o neplatnosť absolútnu pôsobiacu bez ďalšieho priamo zo zákona, na ktorú musel súd prihliadať z úradnej povinnosti. Ak teda dojednaná podmienka ukladajúca spotrebiteľovi podrobiť sa rozhodcovskému konaniu vyvolanému dodávateľom je pre jej neprijateľnosť neplatná, v rozhodcovskom konaní uplatnený nárok rozhodcovským súdom vôbec nemal byť prejednávaný a rozhodnutý. Rozhodcovský súd môže totiž vec v rozhodcovskom konaní prejednať len vtedy, ak medzi zmluvnými strana ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov konania , vedľajší účastník konania, vedľajší účastník, procesné pôsobenie vedľajšieho účastníka v konaní, nepriznanie trov konania
Právna veta: V sporovom konaní Občiansky súdny poriadok vychádza prioritne zo zásady zodpovednosti za výsledok, podľa ktorej má účastník nárok na náhradu trov konania potrebných na účelné uplatnenie a bránenie práva vtedy, ak mal vo veci úspech. Citovaný zákon priznáva vedľajšiemu účastníkovi rovnaké práva a povinnosti aké má účastník konania (§ 93 ods. 4 prvá veta O. s. p.). Preto je vedľajší účastník oprávnený vykonávať vo svojom mene všetky procesné úkony s výnimkou úkonov, ktoré znamenajú dispozíciu s konaním (napr. späťvzatie žaloby) alebo s predmetom konania (zmena žaloby, uznanie nároku) a úkonov, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: majetkové pomery povinného, určenie výživného, nariadenie predbežného opatrenia vo veci výživného na už plnoleté dieťa, určovanie miery vyživovacej povinnosti súdnym rozhodnutím
Právna veta: Ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine vymedzuje vo svojej prvej vete kritériá relevantné (významné) pre rozhodovanie súdu o určení miery (rozsahu) vyživovacej povinnosti. Takýmito kritériami sú vo všeobecnosti na jednej strane odôvodnené potreby výživou oprávneného a na strane druhej možnosti, schopnosti a pomery výživou povinného. V rámci úvah o stanovení výživného, patriaceho dieťaťu od jeho rodiča je výživou oprávneným dieťa a výživou povinným rodič (v skutočnosti inak obaja rodičia, hoci zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti len jednému z nich - uplatnené aj v tejto konkrétnej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nárok žalobcu na náhradu škody, priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Právna veta: Pre priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je nevyhnutné súčasné splnenie troch podmienok: 1) nesprávny úradný postup, 2) vznik škody a 3) príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Predpoklad súčasného splnenia uvedených podmienok znamená, že ak chýba čo i len jedna z podmienok, náhradu škody nie je možné priznať. Dôkazné bremeno preukázať podmienky náhrady škody spočíva na poškodenom, v preskúmavanej veci na žalobcovi. Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v citovanom ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: postup odvolacieho orgánu, rozhodnutie správcu dane , zmena výrokovej časti rozhodnutia správcu dane, odvolací daňový orgán, vyrubený rozdiel dane z príjmov fyzickej osoby, správca dane
Právna veta: V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, môže sám odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Pokiaľ to považuje za potrebné, môže i sám v rámci odvolacieho konania vykonávať dokazovanie. V zásade odvolací orgán môže odvolaniu vyhovieť a odvolaním napadnuté rozhodnutie správcu dane zrušiť a vec vrátiť správcovi dane na ďalšie konanie, môže toto rozhodnutie vo vlastnom mene zmeniť (v prípade, ak vo veci malo byť rozhodnuté inak) a pokiaľ nie sú splnené podmienky na zrušenie r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonný sudca, nezávislosť sudcu, nesprávny úradný postup exekučného súdu, dôvody pre vylúčenie sudcov, vylúčenie zákonného sudcu
Právna veta: Je nutné rozlišovať medzi pojmom súd a sudcovia a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zvažovať ich vzťah v posudzovaných súvislostiach. Nezodpovedá právnym pomerom priliehavosť názoru o mechanickom vzťahu medzi súdom a sudcami tohto súdu. Vzťah sudcov je pri výkone rozhodovacej činnosti riadený princípom prezumpcie nezávislosti súdnej moci, ktorá nepodlieha subjektívnym pocitom sudcov pri ich rozhodovaní a nie je ničím zaťažovaná v ich postojoch voči súdu. Pôsobenie sudcov na určitom súde je vždy objektívne dané, len sama táto skutočnosť nemôže byť dôvodom ich vylúčenia. Sudcovia ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, dobromyseľný držiteľ, podmienky na vydržanie, nehnuteľnosti v socialistickom vlastníctve
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona; nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. Nakoľko právnym následkom vydržania je nadobudnutie vlastníctva priamo zo zákona (ex lege), treba pri uplatňovaní inštitútu vydržania rozlišovať jednotlivé obdobia platnosti právnych úprav, ktoré vydržanie upravovali odlišne. Podľa obyčajového práva platného na Slovensku do 31. 12. 1950 nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti bez vkladu vlastníctva do pozemkovej knihy ten, kto nehnuteľnosť po dobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: maloletá osoba, zákaz predaja tabakových výrobkov, písomný súhlas zákonného zástupcu maloletého, porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov, zákaz predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov, povinnosť predávajúceho overiť si vek spotrebiteľa
Právna veta: Predloženie dokladov preukazujúcich skutočný vek kupujúceho je síce dobrovoľné, avšak v prípade, že by kupujúci odmietol predložiť doklad totožnosti, predávajúci je oprávnený odmietnuť realizáciu predaja tabakového výrobku. Subjektívne posúdenie maloletej zamestnankyňou žalobcu a následný zlý odhad jej veku (spôsobený nevyžiadaním uvedeného dokladu totožnosti) podľa krajského súdu nezbavuje žalobcu zodpovednosti za porušenie zákazu predávať tabakové výroky osobám mladším ako 18 rokov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: štátnozamestnanecký pomer, porušenie služobnej disciplíny, status na Facebooku, okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, porušenie pracovnej disciplíny, skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca
Právna veta: Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru je výnimočným spôsobom skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer výnimočne, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. Intenzita porušenia služobnej disciplíny je jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za porušenie služobnej disciplíny. V zmysle Služobného poriadku žalovaného sa za závažné poruš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, Určenie výživného , cestovné náhrady , cestovné náhrady vyplácané zamestnávateľom, majetkové pomery povinnej osoby
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich primárnou povinnosťou a z tohto dôvodu má výživné prednosť pred inými výdavkami rodičov; pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča preto súd neberie do úvahy jeho výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Výživou dieťaťa sa rozumie uspokojovanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný telesný a duševný vývoj, teda nielen zabezpečovanie odôvodnených hmotných potrieb dieťaťa (napr. jedlo, oblečenie, obuv), ale aj potrieb, ktoré sú dôležité pre jeho výchovu a všestranný vývoj (napr. vzdelávanie, kultúrne, športové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, zvýšené výdavky matky na maloletú, výdavky a dlhy otca maloletej
Právna veta: Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreby. Výdavky oboch rodičov na svoje vlastné zabezpečenie sú vo vzťahu k plneniu si vyživovacej povinnosti iba druhoradé a odvodené od toho, že obaja sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich možností a schopností tak, aby v celom rozsahu pokryli potreby oprávnených maloletých detí, aby tieto mali zabezpečenú dôstojnú životnú úrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: plnenie peňažného záväzku, započítavanie platieb, poradie započítavania splátok na istinu a úroky, započítavanie úhrad
Právna veta: V zmysle § 330 ods. 2 Obchodného zákonníka pri plnení peňažného záväzku sa započítava platenie najprv na úroky a potom na istinu, ak dlžník neurčí inak. Obchodný zákonník v § 263 ods. 1 taxatívne vymenúva kogentné ustanovenia, pri ktorých sa strany nemôžu odchýliť od ustanovení Obchodného zákonníka, alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúčiť. Medzi týmto taxatívnym výpočtom sa ust. § 330 Obchodného zákonníka nenachádza. Z toho potom vyplýva, že cit. ust. § 330 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je kogentným, je teda dispozitívnym a je ponechané na zmluvnej voľnosti strán, či toto ustanovenie vo svo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, odvracanie nebezpečenstva, fyzický útok štyroch osôb, primeranosť obrany intenzite útoku, vybočenie z medzí nutnej obrany
Právna veta: Z ustálenej judikatúry súdov o nutnú obranu ide napr. vtedy, keď osoba činom inak trestným odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, ktorý je namierený proti telesnej integrite jeho osoby. Pri nutnej obrane ide o odvracanie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom človeka. Obrana je namierená proti útočníkovi. Je to osobitný prípad stretnutia záujmov na ochranu rôznych spoločenských vzťahov. Záujmu chránenému Trestným zákonom tu hrozí nebezpečenstvo, ktoré možno odvrátiť iba tak, že dôjde k narušeniu iného záujmu. Čin, ktorým sa odvracia útok, je oprávnený, a preto beztrestný. Nutná obrana patr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, strata výhody splátok, omeškanie dlžníka, právo na úrok z omeškania, zmluvná podmienka k nájomnej zmluve
Právna veta: Zo zákonného ustanovenia § 565 Obč. zák. vyplýva, že pri plnení dlhu v splátkach, ako tomu bolo i v danom prípade, môže byť dohodou účastníkov ako sa tomu stalo i v tejto veci, prípadne rozhodnutím určené, že ak dlžník niektorú splátku nezaplatí, má veriteľ právo žiadať zaplatenie celej pohľadávky. Dochádza tým k tzv. strate lehôt. Veriteľ ale môže takto vzniknuté právo použiť najneskôr do zročnosti najbližšie nasledujúcej splátky, ak toto oprávnenie neuplatní, opätovne sa pokračuje v plnení v splátkach, veriteľ ale toto svoje právo môže využiť aj po opätovnom porušení povinnosti dlžníkom. Žia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, styk otca s maloletým dieťaťom, majetkové pomery povinného
Právna veta: V zmysle § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena výšky výživného, rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie vyživovacej povinnosti, plnenie vyživovacej povinnosti určenej súdom
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „ZR“) dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Citované zákonné ustanovenie je prelomom jednej z procesných zásad - prekážky res iudicatae (veci rozhodnutej). Občiansky súdny poriadok v § 159 ods. 3 určuje, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Avšak sám počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. V ustanovení § 163 O. s. p. výslovne umožňuje zmenu rozsudku, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zníženie výživného, zmena pomerov na strane matky odôvodňujúca zníženie výživného, nepriaznivý zdravotný stav aj po ukončení práceneschopnosti
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 veta prvá zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Uvedené zákonné ustanovenie je výnimkou zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí vzhľadom na skutočnosť, že súd rozhoduje podľa stavu v čase vyhlásenia a nemôže prihliadať na skutočnosti, ktoré nastanú po vyhlásení rozhodnutia. Zákon však pre zmenu rozhodnutia o výživnom (v tomto prípade pre maloleté dieťa) vyžaduje preukázanie zmeny pomerov, ktorá môže nastať ako na strane oprávneného, t. j. maloletého dieťaťa, rovnako na strane povinného, to znamená rodiča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, pracovný úraz, vznik pracovného úrazu, porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyvodzovanie spoluzodpovednosti za pracovný úraz
Právna veta: Zamestnávateľ nemá žiadnu kompetenciu rozhodnúť o miere zavinenia zamestnanca na vzniku pracovného úrazu, pretože v správnom konaní nemá postavenie orgánu s rozhodovacou právomocou a zo žiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, že by správny orgán rozhodujúci o úrazovej dávke bol jeho vyjadrením viazaný. Pokiaľ žalobca v žalobe tvrdí, že v zmysle § 198 ods. 1 zákona je zamestnávateľ tzv. iný príslušný orgán so zverenou zákonnou kompetenciou v zmysle § 196 Zákonníka práce určiť spoluvinu, ktorým rozhodnutím je žalovaná viazaná, uvedený právny názor je priamo v rozpore s týmto ustanovením zákona. O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, výživné na maloletú, otcova vyživovacia povinnosť
Právna veta: Ustanoveniu § 163 ods. 1 O. s. p. korešponduje úprava obsiahnutá v ustanovení § 78 ods. 1 zákona o rodine. Z citovaného ustanovenia vyplýva zásada, že úprava výživného sa deje vždy podľa stavu, ktorý tu je v dobe, kedy je rozhodnutie vydané. Môže prísť k zmene potrieb oprávneného, najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom (fyzickým vyspievaním, počínajúcou školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať aj zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť v dovtedajšom rozsahu, napr. v dôsledku vzrastu alebo poklesu jeho príjmu, poprípade v dôsledku zú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska činnosť, overovanie podpisu u notára, osvedčovacie úkony notára, osvedčovanie právne významných skutočností
Právna veta: Osvedčovanie pravosti podpisu notárom je pravdepodobne ten notársky úkon, kvôli ktorému sa s notárom za svojho života stretne každý jeden z nás. Okrem zákonného znenia „osvedčenie pravosti podpisu na listine (legalizácia)“ sa pre tento notársky úkon používa aj ľudové označenie „overovanie podpisu“ (v texte budú používané oba pojmy).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda, škodová udalosť, účastník dopravnej nehody
Právna veta: Ak patríte ku generáciám, ktoré autoškolu absolvovali do roku 2009 s rozdielmi medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou ste sa v rámci prípravy na „vodičák“ nemohli stretnúť. Takéto členenie zaviedol až zákon č. 8/2009 Z .z. o cestnej premávke (účinný od 1. februára 2009), ktorým bol nahradený dovtedajší zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo, predkupné právo in rem, zmluvné predkupné právo, predkupné právo k nehnuteľnosti
Právna veta: Aktuálna súdna a katastrálna prax neposkytuje jednoznačnú a uspokojivú odpoveď na otázku, či možno zriadiť zmluvné predkupné právo k nehnuteľnosti s vecno-právnymi účinkami na základe samostatnej zmluvy. Z tohto dôvodu sa pokúsime poukázať na posledné judikatúrne a katastrálne trendy nazerania na túto otázku a polemizovať nad jednotlivými argumentmi, o ktoré sa opierajú. Spornou je otázka, či vecné predkupné právo k nehnuteľnosti možno zriadiť samostatnou zmluvou bez toho, aby sa muselo jednať o vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. v súvislosti so scudzením nehnuteľnosti v zmysle ustano ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, objektívna zodpovednosť, disciplinárne konanie , disciplinárne konanie v športe
Právna veta: Medzi základné pramene disciplinárneho konania spomedzi všeobecne záväzných právnych predpisov patrí predovšetkým zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov, konkrétne ustanovenia § 26 a 27. V § 26 citovaného zákona je upravené disciplinárne konanie vo všeobecnej rovine ako napr. osobná a vecná pôsobnosť pre disciplinárne poriadky jednotlivých športových zväzov, prípadne lehoty na začatie disciplinárneho konania a pod., pričom zákon ponecháva úpravu procesných pravidiel na národné športové zväzy. § 27 citovaného zákona pojednáva o disciplinárnych oparen ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, pokračovací trestný čin, pokračovací správny delikt, účinná ľútosť, inštitút zahladenia
Právna veta: Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a problémy ich aplikácie v správnom trestaní. Vzhľadom na rozsah tejto práce som sa rozhodla analyzovať tri inštitúty a to pokračovací delikt, zahladenie deliktu a inštitút účinnej ľútosti, ktoré považujem za exemplárne p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: organizovanie verejných športových podujatí, konfederácia športových zväzov, informačný systém o bezpečnosti športových podujatí, povinnosti organizátora podujatia
Právna veta: Nový zákon je výsledkom spolupráce veľkého množstva ľudí. Porovnávala sa zahraničná právna úprava, počúvali sa názory, skúsenosti, veľa sa diskutovalo, ale hlavne, hľadali sa riešenia a kompromisy. Tvorba tohto zákona bola vedená snahou vytvoriť výsledok, ktorý nebude len ďalším papierom, ale stane sa každodennou praxou. Aj preto pracovná skupina pripravujúca návrh zákona vykonala nad rámec bežného štandardu dve kolá medzirezortného pripomienkového konania, aby sa legislatívny materiál v dostatočnom časovom i vecnom rozsahu pripravil a pripomienkoval čo najlepšie.
MENU