Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, vedľajší účastník na strane žalovanej, platobný rozkaz
Právna veta: Právo podať odpor proti platobnému rozkazu, t. j. právo urobiť uplatnený nárok sporným, má v zmysle § 174 ods. 2 O.s.p. výslovne len odporca (žalovaný). Ide o významné dispozičné oprávnenie žalovaného napĺňajúce jednu zo základných zásad občianskeho súdneho konania (zásadu dispozičnú). Iba žalovaný rozhoduje o tom, či podaním odporu odstráni platobný rozkaz ako formu rozhodnutia vo veci samej a bude pokračovať v konaní podľa prejednacej zásady a zásady kontradiktórnosti. Pokiaľ by sa priznalo právo podať odpor aj vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného, došlo by tým k popretiu tohto dispo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa, spor zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Pojem spotrebiteľská zmluva možno vymedziť v širšom a užšom zmysle. Za spotrebiteľské zmluvy v širšom zmysle možno považovať akékoľvek zmluvy uzavierané medzi dodávateľom a spotrebiteľom, pri ktorých spotrebiteľ má možnosť ovplyvniť obsah zmlúv, na ktoré treba aplikovať príslušnú osobitnú úpravu podľa toho, o aký typ zmluvy ide. Spotrebiteľské zmluvy v užšom zmysle predstavujú osobitný typ zmlúv, pri ktorých spotrebiteľ nemá možnosť ovplyvňovať ich obsah, bez ohľadu na to, podľa akého právneho predpisu sa zmluva uzavrela, a na ktoré treba aplikovať predovšetkým úpravu o neprijateľných podmienk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik nároku na invalidný dôchodok, invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, starobný dôchodok
Právna veta: Keďže navrhovateľka bola poberateľkou invalidného dôchodku priznaného pred 1. januárom 2004 a pred týmto dátumom dovŕšila vek 57 rokov, od 1. januára 2005 sa jej invalidný dôchodok zo zákona považuje za starobný dôchodok. Navrhovateľke nevznikol nárok na starobný dôchodok, ale má naďalej nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa len považuje za starobný dôchodok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné predlžovanie občianskeho súdneho konania, odňatie možnosti konať pred súdom , udelenie plnej moci, žiadosť účastníka o odročenie pojednávania
Právna veta: I. Dôležitosť dôvodov, ktorými účastník odôvodňuje žiadosť o odročenie pojednávania, ako aj včasnosť ich uplatnenia (§ 101 ods. 2, § 119 ods. 1, 2 O. s. p.) posudzuje súd podľa konkrétnych okolností prípadu, a môže ich preveriť len zo skutočností, ktoré sú mu známe v čase posudzovania žiadosti o odročenie pojednávania. Aj keď účastník konania vo svojej žiadosti uvedie dôvod, inak spôsobilý viesť k záveru o odročení pojednávania, nie je súd vždy povinný takýto dôvod akceptovať, a to najmä vtedy, ak je účastníkom konania uplatnený k procesnej obštrukcii s cieľom bezdôvodného predlžovania občians ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, návrh odsúdeného na odňatie veci
Právna veta: Z ustanovenia § 23 ods. 1 vyplýva, že na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím je zdôraznená výnimočnosť takéhoto postupu. Trestný poriadok dôležité dôvody neustanovuje. Vždy nimi treba rozumieť dôvody, ktorými sa zabezpečí lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania, právo na spravodlivý proces. Pri hodnotení či ide o dôležitý dôvod nie je možné vychádzať len z jedného hľadiska, ale je potrebné hodnotiť všetky okolnosti prípadu, ktoré prichádzajú do úvahy. Pri úvahách, či sú v konkrétnom prípade dané dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku, prepadnutie majetku, majetok obvineného, zaistenie majetku
Právna veta: Výrok o prepadnutí majetku sa vzťahuje len na majetok, ktorý patrí obžalovanému (páchateľovi). U vecí (majetku), ktoré má obžalovaný v spoluvlastníctve s inými osobami, sa prepadnutie majetku môže vzťahovať len na spoluvlastnícky podiel, ktorý patrí obžalovanému, a tak sa nemôže vzťahovať na majetkové podiely iných osôb. Zaistenie potom postihuje spoluvlastnícky podiel obžalovaného k veciam, (majetku) v podielovom spoluvlastníctve, ako aj k veciam patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník dedičského konania, rozhodnutie o dedičskom práve, spor o dedičské právo, náležitosti platného závetu, osvedčenie o dedičstve , neplatnosť závetu
Právna veta: Osoba, ktorá na súde (u súdneho komisára) uplatnila svoje dedičské právo (t. j. osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je poručiteľovým dedičom), sa nestáva účastníkom dedičského konania až po tom, čo bude jednoznačne zistené, že je poručiteľovým dedičom, ale je účastníkom dedičského konania už od okamihu uplatnenia svojho dedičského práva na súde (u súdneho komisára). Postavenie účastníka stratí, ak bude zistené, že jej v skutočnosti žiadny z dedičských titulov nesvedčí alebo že z iných dôvodov nemôže dediť. Ak zanechal poručiteľ závet, treba považovať za účastníkov konania vedľa závetných dedičov tie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, návrh žalobcu na prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastník dedičského konania, dedičské právo, účastníci konania o dedičstve
Právna veta: Začiatok účastníctva v dedičskom konaní závisí na tom, kedy sa súd dozvie o skutočnostiach, z ktorých dedičské právo vyplýva a trvá tak dlho, pokiaľ chovanie alebo konanie osoby, ktorej svedčí niektorý z titulov dedenia, smeruje k tomu, aby sa skutočne stal dedičom, alebo pokiaľ nebudú zistené ďalšie skutočnosti, ktoré ukazujú, že dedičom je niekto iný, prípadne, že poručiteľ nemá žiadneho dediča. Osoba, ktorá na súde (u súdneho komisára) uplatnila svoje dedičské právo (t. j. osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je poručiteľovým dedičom), sa nestáva účastníkom dedičského konania až po tom, čo bude je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, návrh na vylúčenie všetkých sudcov Krajského súdu
Právna veta: Vec príslušnému súdu môže byť odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa len z dôležitých dôvodov, pričom o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Za dôležité dôvody súdna prax považuje napríklad hospodárnosť trestného konania, rýchlosť konania, potrebu vykonávania spoločného konania, do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody , zákonné podmienky na podmienečné prepustenie odsúdeného
Právna veta: Materiálnou podmienkou pre pozitívny postup podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku je, aby odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Ako prvostupňový súd v odôvodnení napadnutého uznesenia správne konštatoval, pre kladné rozhodnutie o takejto žiadosti nestačí len splnenie formálnej podmienky (výkon zákonom určenej dĺžky trestu), ale potrebné je aj splnenie materiálnej podmienky.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: premlčanie trestného stíhania, neoprávnené disponovanie s majetkom spoločnosti, prerušenie premlčania trestného stíhania, trestný čin sprenevery , premlčacia doba
Právna veta: Podstatou inštitútu premlčania trestného stíhania je zánik trestnej zodpovednosti páchateľa trestného činu po uplynutí zákonom stanovenej doby, ktorá sa rôzni podľa závažnosti trestnej činnosti. Dôvody zavedenia tohto inštitútu sú predovšetkým praktické a do určitej miery súvisia aj s chápaním trestného práva ako ultima ratio (krajný prostriedok nápravy páchateľa). Ich východiskovým bodom je myšlienka, že postupom času zaniká potreba trestnoprávnej reakcie štátu na protiprávne konanie či už z hľadiska generálnej prevencie (trestný čin sa postupne vytráca zo spoločenského povedomia, znižujú sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, pochybnosti o nezaujatosti sudcov, návrh vyžiadanej osoby na odňatie veci Krajskému súdu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. môže byť z dôležitých dôvodov vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, pričom o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Za dôležité dôvody súdna prax považuje napríklad hospodárnosť trestného konania, rýchlosť konania, potrebu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie cudzinca, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, zásah do osobnej slobody cudzinca, prekážky zaistenia cudzinca, vyhostenie cudzinca do jeho domovského štátu
Právna veta: Účelom inštitútu zaistenia (Štvrtá časť zák. č. 404/2011 Z. z.) je v zmysle § 77 v spojení s § 88 citovaného zákona štátom aprobovaný a časovo limitovaný mimoriadny zásah do osobnej slobody cudzinca, ktorý nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky (t. j. aj pre prípad uloženia trestu vyhostenia podľa § 65 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon) a ktorý svoju povinnosť mu uloženú prostredníctvom administratívneho vyhostenia toto územie opustiť do ním zvolenej alebo štátnym orgánom určenej krajiny (či už pôvodu, tranzitu alebo ktorejkoľvek inej krajiny s osobitným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sťažnosť odsúdeného, konanie o sťažnostiach, udelenie súhlasu s prevzatím rozsudku
Právna veta: V zmysle § 29 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí sa na konanie použije Trestný poriadok, ak zákon neustanovuje inak. Podľa druhej vety ods. 2 § 185 Tr. por. uznesenie súdu alebo prokurátora možno sťažnosťou napadnúť len v tých prípadoch, v ktorých to zákon výslovne pripúšťa, a ak rozhoduje vo veci v prvom stupni. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí neupravuje konanie o sťažnostiach, preto je v takýchto prípadoch potrebné aplikovať Trestný poriadok ako lex generalis. Podľa Trestného poriadku možno podať sťažnosť iba vtedy, keď to zákon výslovne pripúšťa. Ustanovenie § 13 zákona o uznávaní a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť, spory o príslušnosť medzi súdmi, vecne príslušný súd, nesúhlas s postúpením trestnej veci obvineného
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti comissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepravá retroaktivita, výsluhové dôchodky policajtov a vojakov, zvýšenie výsluhového dôchodku, právo na vyplácanie výsluhového dôchodku vo vyššej sume, rozhodnutie o znížení výsluhového dôchodku
Právna veta: Je nepochybné, že suma výsluhového dôchodku priznaná žalobkyni rozhodnutím z 30.05.2012 bola vyššia než aká patrila na základe zákona č. 185/2012 Z. z. účinného od 30.06.2012 (ktorým sa novelizovalo ustanovenie § 68 zákona č. 382/2002 Z. z.). Keďže k zmene právnej úpravy došlo predtým, než nastala právna skutočnosť s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie dávky výsluhového dôchodku (01.07.2012), treba súhlasiť so žalovaným, že táto právna úprava nemá retroaktívny charakter.“ V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: premiestňovanie, návrh na povolenie obnovy konania, premiestnenie odsúdeného
Právna veta: Podľa § 8 ods. 1 zák. č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby, veta pred bodkočiarkou, obvineného možno premiestniť do iného ústavu len na základe písomného príkazu prokurátora alebo súdu. Toto ustanovenie má na mysli splnenie formálnych podmienok, t. z. vydanie písomného príkazu a zároveň vymenúva osoby, ktoré takýto príkaz môžu vydať. Príkaz je jedným z rozhodnutí, ktoré používajú orgány činné v trestnom konaní a súdy. Zvláštnosťou príkazu je, že mu zákon všeobecne neustanovuje žiadne náležitosti a formu a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povolené opakovanie ročníka, prerušené štúdium, prekročenie štandardnej (riadnej) dĺžky štúdia na vysokej škole, výpočet výšky starobného dôchodku, doba zamestnania
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9Sžso/34/2009 zo dňa 28.04.2010, ktorý bol uverejnený pod č. 111 v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 7/2011, v zmysle ktorého prerušenie štúdia a opakovanie ročníka sú samostatné právne pojmy, ktoré nemožno zamieňať, a preto do doby štandardnej dĺžky štúdia sa doba prerušenia štúdia nezapočítava. Do dĺžky štandardného štúdia možno započítať len opakovanie ročníka. V zmysle tohto judikátu je preto odvolací súd toho názoru, že keby mala navrhovateľka prerušené štúdium napr. zo zdravotných dôvodov, takéto ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozdiel medzi nepravou a pravou retroaktivitou, právo na vyplácanie výsluhového dôchodku vo vyššej sume, nepravá retroaktivita, výsluhové dôchodky policajtov a vojakov
Právna veta: V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdôraznený rozdiel medzi nepravou a pravou retroaktivitou s nasledovnou citáciou relevantného textu rozhodnutia Najvyššieho súdu sp. zn. 5Szd 1/2010 zo dňa 29. septembra 2011: „K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty (PL. ÚS 16/95). Nie každá retroaktivita je však nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trvanie väzby podľa § 76 Tr. por., samostatné trestné konania za viac trestných činov, obmedzenie osobnej slobody, návrh na vzatie do väzby
Právna veta: Väzba v trestnom konaní má vždy formu predbežného opatrenia pre realizáciu riadneho a spravodlivého procesu, a nie prevažne povahu preventívnu a už vôbec nie povahu satisfakčnú, či dokonca represívnu ako trest. Väzba ako výnimočný prostriedok zaistenia obvineného pre účely trestného konania môže byť na neho uvalená iba v prípade zistenia skutočností ustanovených zákonom, ktoré odôvodňujú nevyhnutnosť jej použitia v záujme včasného a náležitého objasnenia trestných činov a spravodlivého postihu ich páchateľov. Pretože ide o dočasné obmedzenie osobnej slobody, musí existovať nevyhnutnosť uvaleni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, verejný činiteľ, starosta obce, trestná zodpovednosť verejného činiteľa
Právna veta: Nie je možné stotožniť sa s obhajobou obvineného, že v prípade trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa sa musí jednať o viacnásobné opakované konanie. K uvedenému dovolací súd konštatuje, že trestná zodpovednosť verejného činiteľa pre trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa vzniká aj v prípade jednotlivého výkonu právomoci spôsobu odporujúcemu zákonu; zákonný znak nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci napĺňa aj konanie páchateľa - verejného činiteľa, ktorý nesplní svoju povinnosť v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť neoprávnený prospech sebe alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie po povolení obnovy konania podľa § 403 Tr. por., vzatie do väzby po povolení obnovy konania a zrušení rozsudku vo výroku o treste
Právna veta: Rozhodovanie o väzbe podľa § 403 Trestného poriadku po povolení obnovy konania a zrušení rozsudku vo výroku o treste má určité špecifiká, na ktoré je potrebné klásť dôraz, treba rešpektovať zásadu fakultatívnosti a subsidiarity väzobného stíhania ako inštitútu ultima ratio, najmä vo vzťahu k času, ktorý u obvineného od jeho vzatia do väzby v prípravnom konaní, cez nástup do výkonu trestu odňatia slobody až po zrušenie rozhodnutia vo výroku o treste po povolení obnovy konania uplynul. Z hľadiska proporcionality súd musí prísne skúmať, ako v danom prípade nález Ústavného súdu Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty na úseku súkromnej bezpečnosti, prevádzkovanie bezpečnostnej služby bez oddelenia licencií, stráženie objektu, ochrana vlastného majetku svojimi zamestnancami
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v čl. 35 ods. 2 uvádza, že zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. Zmyslom sankcií v zmysle zákona o SBS je ochrana štátneho záujmu na nevykonávaní fyzickej ochrany objektov a subjektov neregulovanými subjektmi. Správnymi orgánmi uložená sankcia je v súlade s povahou tejto sankcie a sledovaným účelom zákona o SBS, ktorým je ochrana štátneho záujmu na nevykonávaní fyzickej ochrany objektov a subjektov neregulovanými subjektmi, preto odvolaciu námietku žalobcu vyhodnotil odvolací súd ako nedôvodnú.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odborný lekársky nález, námietky žiadateľa o invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Pretože súd nemôže sám posudzovať odborné otázky medicínskeho charakteru, ktoré sú podkladom pre stanovenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre účely invalidity, musí rovnako ako odporca vychádzať z lekárskych posudkov, kde posudzuje presvedčivosť ich záverov s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä aj s prihliadnutím na námietky žiadateľa o invalidný dôchodok.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, zápisnice z výsluchov obvineného v postavení podozrivej osoby, výsluch podozrivého
Právna veta: Súčasná právna úprava neumožňuje prečítať zápisnicu o výpovedi zadržaného podozrivého na hlavnom pojednávaní, teda vykonať ho ako dôkaz, aj keď bol výsluch vykonaný zákonným spôsobom. Tento záver, ktorý je založený predovšetkým na výklade ustanovenia § 258 ods. 4 Tr. por. (pôvodne § 207 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb.) a contrario, bol ustálený aj rozhodovacou praxou najvyššieho súdu. Výsluch podozrivého, ktorý bol podľa § 85 Tr. por. zadržaný, teda nie je možné využiť pred súdom ako dôkaz. Takýto výsluch, vykonaný pred vznesením obvinenia, by mal mať len vstupnú informačnú povahu a jeho obsah b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: bydlisko v obvode iného vzdialeného súdu, delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia
Právna veta: Procesným právom účastníka je aj právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p., znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia. Jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadateľ o azyl, udelenie azylu, bremeno dôkazné, bremeno tvrdenia v konaní vo veci medzinárodnej ochrany
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v skoršej judikatúre (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sža/10/2013 zo dňa 09.04.2013) uviedol, že nie je povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Je naopak povinnosťou správneho orgánu ,aby v pochybnostiach zhromaždil všetky dostupné dôkazy, ktoré dôveryhodnosť výpovede žiadateľa o azyl vyvracajú alebo spochybňujú. Pokiaľ sa, teda žiadateľ o azyl, teda po celú dobu konania vo veci medzinárodnej ochrany drží jednej dejovej línie, jeho v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, namietka zaujatosti, delegácia veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi treba predovšetkým rozumieť také dôvody, ktoré zaisťujú nestranné a zákonné prejednanie veci, náležité zistenie skutkového stavu bez dôvodných pochybností, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich zásad trestného konania, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovanú i na ostatných občanov, pričom všetky okolnosti majú zabezpečiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sprístupňovanie informácií na žiadosť, žiadosť o poskytnutie informácií, podanie podľa § 19 Správneho poriadku
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nesprávne poučenie účastníkov konania o prípustnosti odvolania
Právna veta: V konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p. nie je proti rozhodnutiu súdu prípustný opravný prostriedok (§ 250t ods. 7 O.s.p.). Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy je teda vzhľadom na ustanovenie § 250t ods. 7 O.s.p. konaním jednostupňovým, a to bez ohľadu na to, či ide o rozhodnutie meritórne alebo rozhodnutie procesnej povahy vydané počas konania vedeného podľa § 250t O.s.p. V prejednávanej veci súd prvého stupňa rozhodol síce podľa § 250d ods. 3 O.s.p. o zastavení konania z dôvodu späťvzatia návrhu, avšak rozhodoval v konaní proti neč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už viackrát vo svojich rozhodnutiach vyslovil, že v zmysle prechodného ustanovenia § 125 ods.1, 2 zákona č.328/2002 Z.z. sa v ňom uvedené starobné dôchodky za výsluhové dôchodky iba považujú, a to na účely ich ďalšej výplaty a valorizácie v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov, nie sú však výsluhovými dôchodkami, ktoré možno priznať podľa § 38 zákona č.328/2002 Z.z. Tento záver nakoniec podporuje aj ustanovenie § 121 zákona č.328/2002 Z.z., podľa ktorého „ o dávkach sociálneho zabezpečenia, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na predčasný starobný dôchodok, určenie sumy predčasného starobného dôchodku, krátenie sumy predčasného starobného dôchodku
Právna veta: Všeobecný dôchodkový vek pre získanie nároku na starobný dôchodok je 62 rokov. Zákonodarca v ustanovení § 67 ods.1 zákona za predpokladu tam uvedených podmienok umožnil poistencom skorší vznik nároku na dávku v starobe, ktorou je predčasný starobný dôchodok, avšak pomerne zníženého za dobu, ktorá poistencovi chýba do dovŕšenia dôchodkového veku 62 rokov. Také krátenie sumy predčasného starobného dôchodku je vlastne protihodnotou za skoršie priznanie a vyplácanie tejto dávky v starobe. Z vyššie uvedeného vyplýva, že požiadavka navrhovateľa, aby suma jeho predčasného starobného dôchodku nebola k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť vo vykonávacom konaní, spor o príslušnosť, vykonávacie konanie , ochranné liečenie
Právna veta: Vykonávacie konanie upravuje IV. časť Trestného poriadku, konkrétne prvá hlava tejto časti. Ustanovenie § 406 ods. 2 Tr. por., ktoré je všeobecným ustanovením, upravuje príslušnosť súdu na rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu a ochranných opatrení, pričom podľa tohto ustanovenia všetky úkony s ich výkonom, pokiaľ nie je ustanovené inak, robí súd, ktorý rozhodol v prvom stupni. Samotný výkon ochranného liečenia je potom upravený v prvom diele druhej hlavy IV. časti Trestného poriadku, konkrétne v ustanoveniach § 445 až § 448a Tr. por. Okresný súd preto pochybil, pokiaľ si v posudzovanej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: posudzovanie správnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu, nesprávne vyhodnotený skutkový stav, dôvody dovolania
Právna veta: Čo sa týka okolností uvádzaných dovolateľom v súvislosti s dovolacím dôvodom uvedeným v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., tak tieto treba označiť za irelevantné, keďže smerujú len vo vzťahu k skutkovým zisteniam súdov nižších stupňov, či hodnoteniu jednotlivých vo veci vykonaných dôkazov, ktorých preskúmavanie je v dovolacom konaní vylúčené. Obvinený napokon dochádza k záveru o nerešpektovaní jeho predstavy pri hodnotení dôkaznej situácie. Vyššie uvedeného dovolacieho dôvodu a ani žiadneho iného sa obvinený nemôže úspešne dovolávať len s poukazom na nesprávne vyhodnotený skutkový stav resp. s po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylučenie sudcu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu, nestranný súd, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre nezaujatosť. Nestrannosť je potrebné skúmať jednak zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. treba zistiť osobné presvedčenie zákonného sudcu a jednak z objektívneho hľadiska nestrannosti posúdením, či sú poskytnuté dostatočné záruky pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti, sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku. Treb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctvo a farmácia, uznesenie odvolacieho súdu, uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, neprípustnosť odvolania proti uzneseniam týkajúcim sa vedenia konania
Právna veta: Uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania, Občiansky súdny poriadok v žiadnom zo svojich ustanovení nevymenúva, ani ich nevymedzuje žiadnymi znakmi. Súd preto musí v každom konkrétnom prípade zvažovať, či ide o uznesenie, ktorým sa upravuje vedenie konania, alebo nie. Za takéto rozhodnutia treba vo všeobecnosti považovať procesné uznesenia súdu, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníkov konania alebo tretích osôb, pričom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu, existencia inej vady konania ako relevantný dovolací dôvod, odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, procesná vada konania
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu (viď R 111/1998) zastáva názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p., ale (len) inú vadu konania (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), ktorá však nie je dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania. Tento názor je plne opodstatnený aj v prejednávanej veci a nie je dôvod odkloniť sa od tohto názoru. Na obdobnom závere spočívajú aj ďalšie rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 3 Cdo 249/2008, 3 Cdo 290/2009, 3 Cdo 138/2010, 3 Cdo 49/2011, 3 Cdo 165/2011, 3 Cdo 84/2012, 3 Cdo 49/2013, 3 Cdo 276/2013, 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: udelenie plnomocenstva podľa § 28 OSP, plnomocenstvo , odstrániteľný nedostatok podmienky konania , zastupovanie v odvolacom konaní, nedostatok procesného plnomocenstva
Právna veta: Účastník konania môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v občianskom súdnom konaní advokátovi - fyzickej osobe, ako aj právnickej osobe založenej podľa zákona o advokácii. Účastníka konania môže zastupovať v súdnom konaní verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účel výkonu advokácie. Tieto spoločnosti nesmú mať iný predmet podnikania ako poskytovanie právnych služieb. Ak účastník konania udelí plnomocenstvo právnickej osobe založenej na účely výkonu advokácie, na súde ho bude zastupovať spoločník verejnej obchodnej spoločn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo vyjadriť sa k protokolu o výsledku daňovej kontroly
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 15 ods. 10 zákona č. 511/1992 Zb. pomerne rigorózne upravuje právo kontrolovaného daňového subjektu vyjadriť sa v lehote ôsmich pracovných dní k protokolu o výsledku daňovej kontroly, pričom zmeškanie tejto lehoty zákon nepripúšťa. V kontexte s rigoróznou úpravou ukončenia daňovej kontroly, i keď sa kontrolovaný daňový subjekt ani jeho zvolený zástupca na prerokovanie protokolu z daňovej kontroly nedostavia (§ 15 ods. in fine 12 zákona o správe daní), zákon jednoznačne veľký priestor daňovým subjektom na lavírovanie za účelom umelého predlžovania daňovej kontroly n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, odôvodnenie rozsudku , právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Pokiaľ odvolací správny orgán účastníčku konania ním novo vykonanými dôkazmi, ktoré zabezpečil v štádiu odvolacieho konania, neoboznámil a nedal jej ani príležitosť vyjadriť sa k takto novo vykonaným dôkazom, tvrdiac, že takúto povinnosť nemá a že účastníčka konania o nahliadnutie do administratívneho spisu nežiadala, porušil potom svojim postupom právo na spravodlivý proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého podstatou je garancia zachovania právnych požiadaviek v priebehu konania i pred orgánmi verejnej moci, a to pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, právo na spravodlivý proces, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Pokiaľ ide o negatívnu podmienku „ zrejmá bezúspešnosť sporu“ v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. je nevyhnutné zdôrazniť, že ide o technický pojem výlučne pre účely tohto konania, ktorý nemôže prejudikovať právne následky pre konanie vedené na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Uvedený pojem je demonštratívne vymedzený pojmom „najmä“ a naznačuje taký skutkový stav veci, u ktorého Centrum pri dodržaní odbornej starostlivosti pri prvotnej analýze veci postupom due dilligence neodporúča vstúpiť do sporu a hradiť náklady právnej pomoci. Na túto oblasť sa vzťahuje správna úvaha Centra, súd pri p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, konanie o cenovej regulácii
Právna veta: Ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z.z. výslovne ustanovuje, kto je účastníkom konania. Je ním výlučne navrhovateľ. Keďže uvedené ustanovenie zákona č. 250/2012 Z.z. upravuje okruh možných účastníkov, nie je možné rozšíriť okruh účastníkov ešte všeobecným zákonom o správnom konaní, pretože správny poriadok je možné použiť len v prípade, ak osobitný zákon neobsahuje špeciálnu úpravu. Nebolo možné prijať argumentáciu žalobcu a na okruh účastníkov aplikovať § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pretože priamo dotknutým subjektom cenového konania je regulovaný su ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné právo, prekážkou vo výkone práva voliť, kandidátna listina, obmedzenie základných práv a slobôd, slobodná súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, pasívne volebné právo, výkon trestu odňatia slobody, volebná kaucia, kandidujúca politická strana
Právna veta: Ústavná požiadavka zabezpečenia slobodnej súťaže politických síl predstavuje kľúčové východisko pre zákonnú úpravu všetkých politických práv a slobôd. Túto požiadavku ale nemožno chápať absolútne, a preto zákonodarca môže ustanoviť aj určité obmedzenia pasívneho volebného práva, ktoré sú ale ústavne akceptovateľné len za predpokladu, že nezasahujú do jeho podstaty, rešpektujú jeho zmysel a sledujú legitímny cieľ (ciele). Za legitímny a ústavne konformný cieľ, ktorý sú ustanovenia volebných zákonov o volebných kauciách spôsobilé plniť (a aj reálne plnia), treba považovať aj vytvorenie takého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odviesť poistné, vznik a zánik pohľadávky, prihlasovanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, pohľadávka proti podstate
Právna veta: Vo vzťahu k posudzovanej veci (v ktorej pre posúdenie, či ide o pohľadávku proti podstate, je rozhodujúci vznik tejto pohľadávky) ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že zákon o sociálnom poistení nemá špeciálne ustanovenia o prihlasovaní pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, a preto sa na prihlasovanie pohľadávok aplikujú príslušné ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Súčasne však ústavný súd považuje za potrebné podotknúť, že ak je pohľadávka charakterizovaná ako právo veriteľa požadovať od dlžníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: erotická pornografická tlačovina, ohrozovať mravnosť, morálku a poriadok v ústave, výkon trestu odňatia slobody, odsúdený má právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy
Právna veta: Z ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody, osobitne z § 35 ods. 1 tohto zákona vyplýva, že právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy sa okrem iných nevzťahuje na tie tlačoviny, ktoré ohrozujú mravnosť, morálku a poriadok v ústave. Ústavný súd nemá z ústavného hľadiska výhrady proti názoru riaditeľa ústavu vyjadrenému v jeho prípise, v zmysle ktorého subsumoval sťažovateľom požadované tlačoviny s erotickým a pornografickým obsahom pod tlačoviny, ktoré ohrozujú (sú spôsobilé ohroziť) mravnosť, morálku a poriadok v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: hrozba nejakou ujmou, ďalšie trvanie väzby, subjektívna stránka trestného činu marenia spravodlivosti, kolúzna väzba, marenie spravodlivosti
Právna veta: Subjektívna stránka trestného činu predstavuje vnútorný vzťah páchateľa k spáchanému trestnému činu. Tento vzťah nemožno skúmať priamo, ale len sprostredkovane, t. j. tak, ako sa navonok prejavil v jeho konaní, ktoré je v konečnom dôsledku obsahom skutkovej vety rozhodnutia. Trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 Tr. zák., je zaradený medzi trestné činy poskytujúce ochranu proti rušeniu činnosti orgánov verejnej moci, čo je druhovým objektom tohto trestného činu. Individuálnym objektom (záujmom) chráneným týmto ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí , námietka premlčania, úprava premlčania má kogentnú povahu, dlžník sa dovolá premlčania
Právna veta: Najvyšší súd v predmetom konaní, na základe odvolania žalobcu preskúmal rozsudok krajského súdu, ktorým žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia 38 526,33 Eur s príslušenstvom zamietol. Jedným z dôvodov zamietnutia žaloby bolo premlčanie práva o vydanie bezdôvodného obohatenia. V ustanoveniach § 100 až § 114 Občianskeho zákonníka je upravené premlčanie práva. Právna úprava premlčania má kogentnú povahu. Podstata premlčania spočíva v tom, že pokiaľ sa určité právo po zákonom stanovenú dobu (premlčacia doba) nevykonáva, alebo sa v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezávislý súdny exekútor, nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, nezlučiteľnosť funkcie súdneho exekútora s pracovným pomerom, vylúčenie exekútora z vykonávania exekúcie
Právna veta: Ústavný súd sa stotožnil s právnym názorom všeobecných súdov, podľa ktorého nezlučiteľnosť činnosti (funkcie) súdneho exekútora s pracovným pomerom vyplývajúca z § 4 Exekučného poriadku predstavuje záruku, že súdny exekútor svoju činnosť spočívajúcu v nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí bude vykonávať nezávisle a nestranne v zmysle § 3 citovaného zákona. Súdny exekútor vykonávaním činnosti, ktorá je nezlučiteľná s pracovným pomerom, môže oprávnene vyvolať pochybnosti o svojej nestrannosti a nezaujatosti vo vzťahu k účastníkom exekučného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, odstránenie vád podania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , zastaviť konanie
Právna veta: Pokiaľ všeobecný súd napriek opakovaným výzvam navrhovateľovi na odstránenie vád podania, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, nevyužil oprávnenie vyplývajúce z § 43 Občianskeho súdneho poriadku (v znení účinnom do 31. augusta 2003), t. j. zastaviť konanie, ak v ňom nemožno ďalej pokračovať, potom takéto konanie všeobecného súdu je potrebné považovať za značne neefektívne, nevedúce k nastoleniu právnej istoty, a tým porušujúce základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trvalý pobyt v obci ako podmienka výkonu volebného práva, súťaž politických subjektov, samostatná volebná súťaž, prípravná fáza volieb, rozhodnutie volebnej komisie
Právna veta: Funkcia ústavného súdu v rámci prieskumu ústavnosti a zákonnosti volieb nemôže byť vykladaná tak extenzívne, že by v konečnom dôsledku jeho činnosť mala nahrádzať, prípadne dopĺňať činnosť na to povolaných volebných či iných orgánov. Za „regulárnosť“ súťaže jednotlivých politických subjektov zúčastnených na voľbách do orgánov územnej samosprávy nesú svoj podiel zodpovednosti aj samotné politické subjekty zúčastnené na voľbách. V prípade, že ich nedôslednosť, resp. ich chyba pri plnení úloh v rámci prípravy volieb umožní protikandidátovi „zhojiť“ nedostatok jeho voliteľnosti, resp. poskytne mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, žiadosť účastníka na ustanovenie zástupcu z radov advokátov, pojem pomery účastníka, možnosť pridelenia kvalifikovaného právneho zástupcu, podmienka povinného právneho zastúpenia
Právna veta: Aplikácia pojmu „pomery účastníka“ použitého v § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ktorá je založená na skúmaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov účastníka konania, nie je v rozpore s požiadavkou ústavne konformného výkladu predmetného ustanovenia ani v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a naň sa viažucou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa § 30 ods. 1 OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu, rozhodnutie nadriadeného orgánu, rozhodovanie o väzbe, súd nižšej inštancie, záruky spravodlivého procesu
Právna veta: Pokiaľ sa všeobecný súd vo svojom rozhodnutí nevysporiadal s argumentmi obžalovaného uvedenými v jeho písomnom podaní sťažnosti z dôvodu, že toto podanie nemal pri rozhodovaní k dispozícii a oboznámenie sa s jeho obsahom ani nemožno rozumne očakávať, pretože takéto podanie bolo doručené súdu nižšej inštancie v ten istý deň, v ktorý rozhodoval súd vyššej inštancie, a súčasne ostatné záruky spravodlivého procesu vzťahujúce sa na rozhodovanie o väzbe, predovšetkým právo dotknutej osoby byť vypočutý súdom k dôvodom a okolnostiam vzatia do väzby boli zachované, nemôže to bez ďalšieho viesť k vyslov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť vyjadriť sa k podkladom svojho preskúmania, exekučný titul , preskúmavanie žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie
Právna veta: Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44 Exekučného poriadku) sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), a na tomto základe posúdi exekučný titul v neprospec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odvolanie je prípustné len vtedy, ak to zákon pri jednotlivých uzneseniach výslovne pripúšťa, paušálna odmena správcu, rozhodovanie súdu
Právna veta: V zmysle § 198 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanému v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Krajský súd pritom v odôvodnení na 3. strane uznesenia uviedol, že „Občiansky súdny poriadok v zásade pripúšťa odvolanie proti všetkým rozhodnutiam súdu prvého stupňa a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy, každý má právo na slobodnú voľbu povolania, právo na rovnaké zaobchádzanie, limitácia počtu študentov, externá forma štúdia, vnútorná diferenciácia druhovo určenej skupiny
Právna veta: Limitácia počtu študentov v externej forme štúdia súkromnej vysokej školy zasahuje nad ústavne akceptovateľný rámec do jej základného práva na slobodu podnikania, čo je v nesúlade s čl. 35 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Vnútorná diferenciácia druhovo určenej skupiny študentov externého štúdia verejnej vysokej školy má za následok neodôvodnené zvýhodnenie, resp. znevýhodnenie jednej z takto vytvorenej skupiny študentov, ktoré má za následok porušenie čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 42 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavnosť právnej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , odstránenie stavu právnej neistoty, povinnosť súdu postupovať v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania, základná povinnosť súdu a sudcu
Právna veta: Základnou povinnosťou súdu a sudcu je zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie.
Táto povinnosť súdu a sudcu vyplýva z § 6 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, ďalej z § 100 ods. 1 OSP, podľa ktorého len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: imunita sudcu, žiadosť generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu , bremeno preukázania dôvodného podozrenia, spadať do rámca rozhodovacej činnosti sudcu
Právna veta: Rozhodovanie o žiadosti generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu vyžaduje, aby zo žiadosti bolo zrejmé, že je dostatočne odôvodnený záver o tom, že sudca spáchal konkrétny trestný čin (per analogiam § 206 ods. 1 Trestného poriadku). Generálneho prokurátora žiadajúceho o súhlas na trestné stíhanie sudcu zaťažuje v tomto type konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky bremeno preukázania tohto dôvodného podozrenia, že sudca svojím konaním mohol naplniť všetky znaky konkrétnej skutkovej podstaty trestného činu. Dôvodom na odopretie súhlasu na trestné stíhanie sud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby, každý má právo na slobodnú voľbu povolania, uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, ochrana fiskálnych záujmov, neverejní poskytovatelia sociálnej služby
Právna veta: Nemožno legitimizovať také legislatívne opatrenie alebo iný obmedzujúci zásah, ktoré úspech určitej skupiny podnikateľov alebo osôb uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť v zákonom vytvorenom konkurenčnom (trhovom) prostredí bez ústavne akceptovateľného dôvodu (cieľa) neodôvodnene sťažuje alebo dokonca priamo vylučuje v prospech úspechu inej skupiny podnikateľov alebo skupiny ďalších subjektov uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť. Znevýhodnené postavenie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pri prístupe k hlavnému predmetu ich činnosti nemožno ospravedlňovať ochranou fiskálnych záujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb, politická strana, aktívna legitimácia na podanie sťažnosti, navrhnúť svojho kandidáta, zúčastniť sa politickej súťaže
Právna veta: Slovné spojenie „politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila“ obsiahnuté v § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov treba interpretovať tak, že ide o politickú stranu, ktorá v príslušných voľbách navrhla svojho kandidáta (kandidátov) na volenú funkciu (volené funkcie), a to buď sama, alebo v spojení s inými politickými stranami, t. j. v koalícii. Ide teda o politickú stranu, ktorá sa aktívne v príslušných voľbách zúčastnila politickej súťaže o obsa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení, podanie volebnej sťažnosti, trvanie reálneho zásahu do práv sťažovateľa, rovnaký počet hlasov
Právna veta: Pokiaľ sa sťažovateľ od podania volebnej sťažnosti do rozhodnutia ústavného súdu domohol toho, o čo sa usiloval volebnou sťažnosťou (ako náhradník sa stal poslancom obecného zastupiteľstva), požiadavka ochrany ústavným súdom celkom stratila svoju aktuálnosť, pretože volebný spor už „doznel“, bol vyriešený inou cestou, a preto už nemá ďalší zmysel v konaní pokračovať. Podmienkou konania o volebnej sťažnosti je teda existencia skutočností, ktorých trvanie má vplyv na právnu pozíciu sťažovateľa z hľadiska základných práv a slobôd, resp. trvanie reálneho zásahu do práv sťažovateľa. SKUTKO ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Volebná kampaň, porušenie volebného moratória, kedy voliči tieto letáky našli v poštovej schránke, kedy boli predmetné letáky do poštových schránok voličov distribuované
Právna veta: Pre posúdenie otázky porušenia volebného moratória vhadzovaním letákov podporujúcich alebo poškodzujúcich povesť niektorého z kandidátov na post primátora (starostu) mesta (obce) do poštových schránok voličov nie je rozhodujúca skutočnosť, kedy voliči tieto letáky našli v poštovej schránke, resp. kedy sa s nimi oboznámili, rozhodujúci je čas, kedy boli predmetné letáky do poštových schránok voličov distribuované.

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, individuálny právny akt, mať atribúty verejnej moci, rozhodnutia či opatrenia orgánov verejnej moci
Právna veta: Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je možné domáhať sa ochrany základných práv a slobôd proti takému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému zásahu orgánu, ktorý má atribúty verejnej moci a ktorým je daný orgán spôsobilý autoritatívne zasiahnuť do právnej sféry sťažovateľa. Uznesenia vlády Slovenskej republiky a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky nemožno považovať za rozhodnutia či opatrenia orgánov verejnej moci v zmysle § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: štátne rozpočtové organizácie, znášať majetkové riziko, pozícia akcionára, majetok štátu
Právna veta: Ústavný súd tak uzatvára, že akcie SPS, ktoré sú vo vlastníctve TRANSPETROL­u, a. s., nezakladajú pre štát pozíciu akcionára. Štát potom prostredníctvom akcií vo vlastníctve TRANSPETROL­u ani nemôže mať v SPS účasť prislúchajúcu akcionárovi. Prostredníctvom týchto akcií má v SPS majetkovú účasť TRANSPETROL, a. s., ako samostatný právny subjekt, nie štát. Z formulovaných záverov jednoznačne vyplýva, že v SPS, v ktorej bol navrhovateľ predsedom predstavenstva, sa majetková účasť rozkladá na Slovenskú republiku, zastúpenú Správou štátnych hmotných rezerv, a TRA ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neplatný je hlasovací lístok, hlasovací lístok, argumentu a simili, zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov Ústavný súd Slovenskej republiky na základe argumentu a simili (keďže volebný zákon túto otázku explicitne nerieši, ale ide o podobnú situáciu) zohľadnil § 38 ods. 3 volebného zákona v súvislosti s posudzovaním hlasovacích lístkov, na ktorých volič okrem zákonom predpokladanej platnej úpravy hlasovacieho lístka spočívajúcej v zakrúžkovaní poradového čísla kandidáta urobil navyše ešte aj inú úpravu spočívajúcu v dokreslení akejkoľvek kresby na hlasovacom lístku, ako aj prípad, keď volič okrem zakrúžkovania poradového čísla ním zvoleného kandidáta po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť na verejnom zasadnutí, medzinárodná zmluva o ľudských právach, vnútroštátne právo poskytuje väčší rozsah ochrany, verejného zasadnutia v neprítomnosti sťažovateľky vylúčené
Právna veta: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) ako medzinárodná zmluva o ľudských právach zabezpečuje len určitý minimálny štandard ochrany ľudských práv. Znamená to, že zmluvným štátom dohovoru sa ponecháva voľnosť tento štandard prekročiť (čl. 53 dohovoru). Nie je teda porušením dohovoru, ak vnútroštátne právo poskytuje väčší rozsah ochrany niektorého práva ako dohovor. V takomto prípade sa v plnom súlade s dohovorom použije vnútroštátna úprava, keďže je priaznivejšia. SKUTKOVÝ STAV: Medzi účastníkmi konania sa javí ako nesporné, že sťažovateľka bola stíhaná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, poučovať o hmotnom práve, vada konania, zásah do procesného postavenia účastníka
Právna veta: Právny názor, podľa ktorého nie je vecou súdu, aby žalobcu poučoval o hmotnom práve, resp. o otázkach vecnej legitimácie, nie je možné uplatňovať rigorózne bez prihliadania na špecifiká konkrétneho konania. Pokiaľ v konaní nebol účastník riadne poučený a vyzvaný na odstránenie vád návrhu, je nutné uvedené považovať za vadu konania. Ak táto vada konania nebola v ďalšom priebehu konania pred všeobecným súdom zhojená a táto skutočnosť je dôvodom neúspechu účastníka konania, konanie je potom postihnuté vadou predstavujúcou významný zásah do procesného postavenia tohto účastníka, resp. porušenie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, volebné právo, účel volebného moratória, kupovanie voličských hlasov
Právna veta: Z ústavnoprávneho hľadiska je potrebné pred slobodným výberom osoby asistujúcej preferovať ústavnú zásadu slobodného výkonu volebného práva podľa čl. 30 ods. 1 ústavy. Ústavne konformný výklad § 32 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v danej súvislosti vylučuje, aby voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, asistoval taký iný volič, ktorý je sám v prebiehajúcich voľbách v postavení kandidáta. Išlo by totiž o zrejmý rozpor záujmov medzi voličom odkázaným na pomoc inej osoby a voličom asistujúcim s potenciálnymi dôsledk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo voliť do orgánov samosprávy obcí, volebné právo, Volebné súdnictvo, nezávislý prieskum regulárnosti priebehu a výsledkov volieb
Právna veta: Volebné súdnictvo je založené na predpoklade objektívnej príčinnej súvislosti medzi volebnou vadou a výsledkom zastupiteľského zboru alebo aspoň na možnej príčinnej súvislosti (potenciálnej causalite). Túto možnú príčinnú súvislosť však treba vykladať nie iba ako abstraktnú možnosť, ale treba ju v konaní riadne preukázať. Obyvatelia obce ustanovujú túto obecnú samosprávnu moc prostredníctvom slobodných a demokratických volieb. Voľby sú teda prostriedkom pravidelného obnovovania verejnej moci občanmi, resp. obyvateľmi obce. Tomuto zodpovedá i zákonná úprava volebného súdnictva, ktorého zmyslo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné právo, členom volebnej komisie môže byť, zapisovateľ volebnej komisie, kandidovať na poslanca
Právna veta: Aj keď zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov priamo nevylučuje možnosť byť zapisovateľom volebnej komisie a súčasne kandidovať na starostu obce [§ 11 ods. 3 volebného zákona vylučuje iba možnosť byť členom volebnej komisie a súčasne kandidovať na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo starostu obce (primátora)], uvedená skutočnosť už sama osebe môže vyvolávať pochybnosti o tom, či boli zachované rovnaké podmienky prístupu k voľbe starostu obce pre všetkých kandidátov. SKUTKOVÝ STAV: Najzásadnejšia námi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hlasovanie je verejné alebo tajné, zákaz retroaktivity právnych noriem, princíp tajnej voľby, voľba kandidáta na funkciu generálneho prokurátora
Právna veta: Pri ústavnom prieskume sú kautely ústavného princípu tajnej voľby významné predovšetkým v dvoch prípadoch, a to (i) ak napriek výslovnej ústavnej/zákonnej požiadavke na tajnú voľbu sa táto uskutoční iným spôsobom alebo (ii) ak predmetom ústavného prieskumu sú parciálne predpoklady tajnosti uskutočnených volieb (tak to bolo napr. vo veci sp. zn. I. ÚS 76/2011, pozn.). Predmetom abstraktnej kontroly právnych noriem nie je a ani nemôže byť posudzovanie vhodnosti a účelnosti jednej z viacerých možností zákonnej úpravy, a ak áno, potom iba v tom ohľade, či namietaná zákonná úprava (jej časť) nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: majetok neziskovej organizácie, všeobecne prospešné služby, subjekty právne oddelené od štátu, samostatnosť rozhodovania o nakladaní s nehnuteľným majetkom
Právna veta: Ak je štát z titulu majetkovej účasti na založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby oprávnený zasahovať do majetkových dispozícií takto založenej neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, potom rozsah a charakter zásahových oprávnení nesmie narúšať právom konštruovanú samostatnosť neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby nad mieru, ktorú fakt majetkového vkladu (spolu)zakladateľa odôvodňuje. Cieľom zavedenia inštitútu neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola totiž i snaha, aby poskytovanie vše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, konanie o súlade právnych predpisov, systém verejného zdravotného poistenia, oprávnenie zdravotných poisťovní, novelizácia zákona, obmedzenie vlastníckeho práva súkromných zdravotných poisťovní
Právna veta: Zákonodarca môže v záujme ochrany legitímneho verejného záujmu (napr. ochrany poistencov) pristúpiť aj k zásadnejšej zmene systému verejného zdravotného poistenia, musí ju však primeraným spôsobom odôvodniť a realizovať v limitoch ustanovených Ústavou Slovenskej republiky, pričom musí okrem iného prihliadnuť aj na ujmu, ktorú tým spôsobí právnym subjektom, ktoré sa v dobrej viere na vykonávaní verejného zdravotného poistenia do nadobudnutia účinnosti novej právnej úpravy podieľali, a ústavne akceptovateľným spôsobom sa s ňou vysporiadať. Ak prostredníctvom novelizácie zákona dôjde k zásadnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, neodkladné a urýchlené rozhodovanie o väzbe, rozhodovanie o riadnom opravnom prostriedku
Právna veta: Vzhľadom na potrebu neodkladného a urýchleného rozhodovania o väzbe spravidla je povinnosťou súdu prvého stupňa prednostne predložiť spis súdu druhého stupňa na rozhodnutie o riadnom opravnom prostriedku. Naopak, spravidla nie je v súlade so zásadou neodkladného a urýchleného rozhodovania o väzbe pred predložením spisu súdu druhého stupňa na rozhodnutie o riadnom opravnom prostriedku predkladať spis inému orgánu, prípadne súdu druhého stupňa pre iný účel, než je rozhodovanie o riadnom opravnom prostriedku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody na podanie žaloby, rozhodcovské konanie, súkromnoprávny charakter priebehu konania rozhodcovského súdu, status orgánu verejnej moci
Právna veta: Rozhodcovské konanie (pred meritórnym rozhodnutím) má teda podľa ustálenej judikatúry nevrchnostenský, súkromný charakter: „[v]zhľadom na uvedený zmluvný základ vedenia rozhodcovského konania, a teda jeho rýdzo súkromnoprávny charakter, je vylúčená možnosť ústavného súdu zasiahnuť do vedenia rozhodcovského konania, a poskytnúť tak ochranu sťažovateľom označeným právam.“ (I. ÚS 143/2013, I. ÚS 234/2013). Je potrebné doplniť, že v citácii „sťažovateľom označené právo“ zaväzuje verejnú moc. Rozhodcovský súd však ostáva súkromnoprávnou zmluvnou entitou v zásade autonómneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: poplatníci, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, súdne poplatky, čiastočná náhrada výdavkov, zamedzenie preťaženia súdov
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca pri ustanovení dane alebo poplatku zákonom neurčil ich poplatníka, založil tým medzeru v zákone, ktorej odstránenie nemožno dosiahnuť rozhodovacou praxou súdov alebo správnych orgánov. V prípade súdnych poplatkov je nutné zdôrazniť i niektoré špecifiká, ktoré majú relevanciu na posúdenie napadnutého ustanovenia a premietajú sa tak do zvolenej metodiky ústavnoprávneho prieskumu. Definičným znakom poplatku je určité protiplnenie, ktoré v prípade súdnych poplatkov predstavuje buď jednotlivý úkon, alebo konanie súdov (§ 1 zákona o súdnych poplatkoch). Tým však nie je dotknuté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na ochranu zdravia, povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, systém zabezpečujúci realizáciu práva na ochranu zdravia
Právna veta: Právo každého na ochranu zdravia podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky zaväzuje štát zabezpečiť jeho realizáciu predovšetkým prostredníctvom právnej úpravy materiálnych a inštitucionálnych predpokladov nevyhnutných na jeho efektívny výkon. Ústavný súd nie je pozitívny zákonodarca, a preto ani v konaní o súlade príslušného zákona nemôže suplovať činnosť prislúchajúcu zákonodarcovi (národnej rade). V tomto prípade ústavný súd považuje za nevyhnuté zdôrazniť, že explicitne priznané právo každého na ochranu zdravia podľa čl. 40 ústavy zároveň zaväzuje štát k povinnosti zabezpečiť jeho realizá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie dovolania, procesné práva účastníka konania, dovolacie konanie, vrátenie vkladu tichého spoločníka
Právna veta: Realizácia procesných práv účastníka konania, ktorú mu priznáva Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) na zabezpečenie ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov v dovolacom konaní, je znemožnená, ak dovolací súd zmení rozhodnutie odvolacieho súdu na základe právneho dôvodu, ktorým sa tak prvostupňový, ako ani odvolací súd v konaní ani vo svojich rozhodnutiach nezaoberali a ku ktorému sa účastníci nevyjadrovali, pretože na to nemali dôvod. Ak dovolací súd nevyzval účastníka konania v zmysle § 241 ods. 3 OSP v spojení s § 213 ods. 2 OSP, aby sa vyjadril k možnej aplikácii ustanovenia pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí, povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie, právoplatnosť uznesenia o prerušení konania, predbežné prerokovanie návrhu Ústavným súdom Slovenskej republiky
Právna veta: Z dikcie čl. 144 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že podaniu návrhu na Ústavnom súde Slovenskej republiky predchádza povinnosť všeobecného súdu prerušiť konanie („konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1“). Za prerušené konanie je podľa názoru ústavného súdu potrebné považovať stav právne perfektného prerušenia konania, t. j. až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o prerušení konania. V zmysle uvedeného za prerušené nemožno považovať súdne konanie, ak proti uzneseniu o prerušení konania účastník podal odvolanie a k času predbežného prerokovania n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, inštitút predbežného prerokovania návrhu, konanie pred všeobecným súdom, konanie o súlade právnych predpisov
Právna veta: Všeobecný súd nemôže napadnúť akýkoľvek zákon alebo ustanovenie zákona, o ktorom by teoreticky mohol mať pochybnosti o neústavnosti, ale môže napadnúť len taký zákon, ktorého aplikácia pripadá do úvahy vo veci, ktorú prerokúva. Ak sa napadnuté ustanovenie neaplikuje v konaní pred všeobecným súdom, je nutné považovať všeobecný súd za zjavne neoprávnenú osobu a návrh odmietnuť. Legitimácia všeobecného súdu na podanie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom teda predpokladá spojitosť konania pred všeobecným súdom vyjadrenú tak, že podaniu návrhu musí predchádzať rozhodovacia činnosť takéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov, podnet a opakovaný podnet, právomoc orgánov činných v trestnom konaní
Právna veta: Využitie podnetu a opakovaného podnetu podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“) proti rozhodnutiam (uzneseniam) vydaným podľa Trestného poriadku nie je možné v každom prípade kvôli odlišnosti právnych úprav (Trestný poriadok na jednej strane a zákon o prokuratúre na strane druhej, pozn.) považovať za účinné prostriedky nápravy. Ingerencia prokurátora konajúceho o podnete podľa zákona o prokuratúre totiž do právomoci orgánov činných v trestnom konaní rozhodujúcich o trestnom stíhaní podľa ustanovení Trestného poriadku nie je mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, výstavba diaľnice, obmedzenie práva na ochranu vlastníctva, hmotnoprávny titul k pozemku, zabezpečenie bezpečnosti štátu, konflikt verejného záujmu so súkromným záujmom
Právna veta: Ústavnoprávna ochrana slobody vlastníctva nie je len ochranou zužujúcou sa na „púhe“ vlastníctvo, resp. majetok. Právo na ochranu vlastníctva, resp. právo na pokojné užívanie majetku je základným právom, ktoré musí byť vnímané v úzkej súvislosti s ochranou slobodnej sféry a súkromia vlastníka. Vlastnícke právo je súčasťou jadra personálnej autonómie jednotlivca vo vzťahu k verejnej moci. Obmedzenia práva na ochranu vlastníctva a práva na pokojné užívanie majetku musia rešpektovať aj ústavnú hodnotu personálnej autonómie. So zreteľom na význam ochrany pozemkového vlastníctva v právnom štáte, b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávka, odporovacia žaloba, prerušenie konania o odporovacej žalobe, neúčinnosť právneho úkonu voči veriteľovi, ochrana veriteľa, uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa v exekučnom konaní
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Obč. zákonníka treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom urobený právny úkon je voči veriteľovi neúčinný. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, potom predst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: formálne podmienky pre obnovovacie konanie, nový dôkaz, povinnosť zistiť skutočný stav veci, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Povinnosť vyplývajúca zo zákonného ustanovenia § 2 ods. 10 Tr. por., t.j. zistiť skutkový stav veci náležite a v takej kvalite, aby o ňom nevznikli dôvodné pochybnosti, platí nielen pre rozhodovanie o otázke viny a trestu, či nároku na náhradu škody, ale aj pre rozhodovanie ktorejkoľvek otázky, ktorú treba v trestnom konaní riešiť. Uplatňuje sa v každom štádiu trestného konania, teda aj v konaní o povolenie obnovy konania. Preto náležite musí byť zistené tiež to, či sú splnené podmienky pre povolenie obnovy konania v zmysle ustanovenia § 394 ods. 1 Tr. por. Z týchto zistení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečítanie zápisnice o výpovedi svedka na hlavnom pojednávaní, právo svedka odoprieť výpoveď, kontradiktórnosť súdneho konania, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, poučenie svedka orgánmi činnými v trestnom konaní v prípravnom konaní, trváci trestný čin
Právna veta: 1) Z obsahu príslušných ustanovení Trestného poriadku, resp. z ich logického a systematického výkladu (pozri ustanovenia § 263 Trestného poriadku), ako aj z ustálenej judikatúry, na ktorú sa odvolávajú dokonca samotní sťažovatelia (pozri odôvodnenie rozhodnutia sp. zn. R 9/1985 „Svedok musí byť poučený aj o práve odoprieť výpoveď, musí sa k tomuto poučeniu výslovne vyjadriť a ak má právo odoprieť výpoveď, musí výslovne vyhlásiť, či toto právo využíva, alebo nie. Len pri splnení týchto podmienok možno výpovede svedkov, ktorí majú právo odoprieť výpoveď, pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť Súdnej rady predkladať vláde návrhy kandidátov na sudcov, právomoc vlády schvaľovať zoznam kandidátov na sudcov ESĽP, nadobudnutie postavenia kandidáta, výsledok hlasovania orgánu verejnej moci, otázky vnútornej a zahraničnej politiky  
Právna veta: …vláda disponuje právomocou schvaľovať zoznam kandidátov, ktorý   má   byť  Slovenskou  republikou  predložený   Poradnému  výboru  ku  kandidátom  pre voľby   sudcu   ESĽP   a   v   prípade   jeho   súhlasného   stanoviska   následne   parlamentnému zhromaždeniu. Vyplýva to z ustanovení čl. 119 písm. i) ústavy v spojení s čl. 141a ods. 5 písm. f) ústavy… V   porovnaní   s   inými   otázkami   vnútornej   a   zahraničnej   politiky   spadajúcimi do pôsobnosti čl. 119 písm. i) ústavy je však rozsah úvahy vlády v danom prípade značne obmedzený.  Súdny charakter medzinárodných súdnych orgá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnená dispozícia s nehnuteľnosťami, nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy tým, že konaním sťažovateľa vzhľadom na jeho personálne a majetkové prepojenie s viacerými obchodnými spoločnosťami, ako aj jeho predchádzajúci postup pri prevode vlastníckeho práva medzi takto prepojenými obchodnými spoločnosťami môže vzniknúť škoda v dôsledku neoprávnenej dispozície sťažovateľa so spornými nehnuteľnosťami, je ústavne udržateľné a logicky vychádza z potreby zabezpečenia ochrany práv navrhovateľa, ktorý sa vo veci samej vo vzťahu k sporným nehnuteľnostiam domáha nahradenia prejavu vôle sťažov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, spôsobilosť byť účastníkom konania, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, zmena účastníka konkurzného konania, prekážka postupu konania, vstup nového veriteľa do konania
Právna veta: ... súd poukazuje na to, že zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ako lex specialis neupravuje takýto prípad, a preto v zmysle § 196 ZKR sa na konkurzné konanie primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 103 O. s. p. je súd povinný ex officio skúmať danosť, alebo nedanosť procesných podmienok, a to v ktoromkoľvek štádiu konania… Účastníci konania totiž musia disponovať určitými vlastnosťami, aby súd mohol konať. Predovšetkým ide o spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O. s. p., pričom nedostatok procesnej podmienky na s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie zodpovednosti vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, solidárna zodpovednosť, úhrada záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru obstarávaných správcom v rámci zmluvy o výkone správy, informácie a doklady potrebné k účelnému bráneniu práv a oprávnených záujmov
Právna veta: Uviedol, že zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je svojím charakterom lex specialis, ktorý presne upravuje špecifickú oblasť spojenú s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ako aj vzájomné vzťahy vlastníkov bytov a nebytových priestorov navzájom a vo vzťahu k správcovi. Podľa názoru súdu prvého stupňa v prípade vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nejde o klasický typ solidárnej zodpovednosti umožňujúci veriteľovi úspešne uplatňovať s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, uplatnenie pohľadávky v konkurznom konaní, pasívna legitimácia v spore, vznik majetkovej ujmy veriteľovi, zodpovednosť za podnikateľský neúspech obchodných spoločností
Právna veta: Súd konštatuje, že predmetný zákon v uvedenom ustanovení jasne špecifikuje kto môže byť orgánom zastupujúcim štát v prípade uplatnenia si zodpovednosti podľa z. č. 58/1969 Zb… V zmysle uvedeného , pokiaľ si navrhovateľka uplatnila pohľadávku v konkurznom konaní, ktoré ešte prebieha, je vylúčené kvalifikovať túto ako škodu, pretože ešte môže byť v rámci konkurzu uspokojená. Totiž uplatnenie a vymáhanie pohľadávky voči dlžníkovi a zároveň jej uplatnenie ako náhrady škody sa vzájomne vylučujú a podmieňujú a až výsledok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pasívne legitimovaný pri rozhodovaní o neplatnosti uznesenia, spor medzi jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Aj keď z textu zákona č. 182/1993 Z. z., a to z ustanovenia § 14 priamo nevyplýva,kto má byť pasívne legitimovaným pri rozhodovaní o neplatnosti uznesenia zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, z povahy tohto nároku vyplýva, že ide o spor medzi jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a nie medzi vlastníkom a správcom. Pasívne legitimovaní v konaní o neplatnosť uznesení vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú preto všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sú oprávnení hlasovať na schôdzi vlastníkov byto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, vznesenie námietky premlčania, pojem udalosti, z ktorej škoda vznikla, začiatok plynutia objektívnej premlčacej lehoty
Právna veta: Pojem udalosti, z ktorej škoda vznikla v zmysle ust. § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka zahŕňa nielen protiprávny úkon, či právne kvalifikovanú udalosť, ktoré viedli ku vzniku škody (prevod vlastníckeho práva), ale i vznik škody samotnej... Škodou treba rozumieť majetkovú ujmu, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného, spočívajúceho práve v strate nehnuteľností prevodom na iné osoby... Ako je uvedené vyššie začiatok plynutia objektívnej premlčacej lehoty je teda daný nezávisle od subjektívnej okolnosti, teda, či oprávnený vedel alebo neved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do osobnosti fyzickej osoby, neoprávnenosť zásahu, pravdivosť skutkových tvrdení, difamujúce tvrdenia
Právna veta: K vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobností fyzickej osoby podľa § 13 Občianskeho zákonníka musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie zásahu objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu buď v porušení alebo len ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite. Tento zásah musí byť neoprávnený (protiprávny) a musí tu byť zistená existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a neoprávnenosťou (protiprávnosťou) takého zásahu. Ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, dočasná úprava pomerov účastníkov , vykonateľnosť uznesenia, rýchlejšia ochrana porušeným subjektívnym právam
Právna veta: „Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní. V zmysle Občianskeho súdneho poriadku existujú dva základné typy tohto inštitútu, čo v praxi znamená, že predbežné opatrenie možno nariadiť v dvoch prípadoch. Po prvé na návrh fyzickej či právnickej osoby mimo riadneho súdneho konania, bez predchádzajúceho podania žaloby v merite veci (vo veci samej), a to v zmysle § 74 ods. 1 OSP. Podľa tohto ustanovenia predbežné opatrenie pred začatím konania môže súd nariadiť, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: choroba z povolania, odškodnenie za chorobu z povolania, bezpečné preukázanie príčinnej súvislosti medzi chorobou z povolania a jej vznikom
Právna veta: Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že chorobou z povolania môže byť iba taká choroba, ktorá je uvedená v tomto zozname chorôb z povolania, pričom výpočet chorôb z povolania je taxatívny, čo však nevylučuje zaraďovanie nových ochorení pod ustálené označenia alebo využívanie nových poznatkov o chemickom alebo fyzikálnom pôsobení pri chorobách, ktorých označenie je relatívne široké…Okrem toho nevyhnutným predpokladom priznania odškodnenia za chorobu z povolania je aj bezpečné preukázanie príčinnej súvislosti medzi chorobou z povolania a jej vznikom za podmienok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v zmysle TP, zahladenie odsúdenia, okruh osôb oprávnených podať dovolanie, existencia odcudzujúceho rozhodnutia, nepriazdnivé účinky spojené s odsúdením páchateľa
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na zjednocujúce uznesenie sp. zn. II. ÚS 529/2013 z 15. apríla 2015, podľa ktorého odsúdenému, ktorému bol uložený peňažný trest a ktorý tento uložený peňažný trest vykonal zaplatením sumy peňažného trestu, nemožno odoprieť právo podať dovolanie len z dôvodu, že jeho odsúdenie bolo zahladené, keďže by tým neprimeraným spôsobom a v rozpore s podstatou a účelom inštitútu dovolania došlo k obmedzeniu prístupu odsúdeného k súdnej ochrane, čím by sa zasiahlo do podsta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do práva fyzickej osoby , kritika, občianska česť a ľudská dôstojnosť, ochrana osobnosti všeobecne, uverejnenie podobizne fyzickej osoby, spravodajská licencia
Právna veta: Ako vyplýva z cit. ust. § 11 Obč. zák. občianska česť a ľudská dôstojnosť sa považujú za natoľko významné hodnoty každej fyzickej osoby ako individuality, že im zákon priznáva nárok na právnu ochranu. Je to tak preto, že česť fyzickej osoby je výrazom úcty alebo vážnosti, ktorú tá­ktorá fyzická osoba požíva u ostatných členov spoločnosti, napr. pre svoje postoje, názory, konanie. Česť fyzickej osoby nepochybne silne ovplyvňuje aj jej postavenie a uplatnenie v spoločnosti. Najbežnejšou formou zásahov do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti sú skutkové tvrdenia a hodnotiace úsudky (kritika). V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový podvod, podiely v dcérskych spoločnostiach, plnenia uskutočnené na výstupe, obchádzanie daňovej povinnost, výdavky vynaložené holdingovou spoločnosťou
Právna veta: 1. Výdavky vynaložené holdingovou spoločnosťou v súvislosti s nadobudnutím podielov v dcérskych spoločnostiach, do ktorých riadenia sa zapája, a ktorá pri tejto príležitosti vykonáva hospodársku činnosť, treba posúdiť tak, že sú súčasťou jej všeobecných nákladov a daň z pridanej hodnoty zaplatená z týchto výdavkov sa má v zásade v celom rozsahu odpočítať, ibaže niektoré hospodárske plnenia uskutočnené na výstupe sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty na základe šiestej smernice 77/388 zmenenej a doplnenej smernicou 2006/69 a v takomto prípade sa právo na odpočet môže vykonať len spôsobmi upr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: podmienky „FRAND“, majiteľ patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, fair, reasonable and non‑discriminatory, licenčná zmluva, zneužívanie dominantného postavenia
Právna veta: 1. Článok 102 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, ktorý prijal neodvolateľný záväzok voči tejto organizácii spočívajúci v tom, že tretím osobám udelí licenciu za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, tzv. podmienok „FRAND“ („fair, reasonable and non‑discriminatory“), nezneužíva svoje dominantné postavenie v zmysle tohto článku tým, že podá žalobu pre porušenie práv smerujúcu k ukončeniu porušovania práv vyplývajúcich z jeho patentu alebo smerujúcu k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky, na k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: hospodárska súťaž na rumunskom trhu súkromných dôchodkových fondov, podmienky fungovania a štruktúry relevantného trhu, povaha výrobkov alebo služieb, hospodársky a právny kontext, dohoda medzi podnikmi alebo rozhodnutie združenia podnikov, obmedzenia hospodárskej súťaže, dohody o rozdelení si zákazníkov
Právna veta: 1. Na účely posúdenia, či určitá dohoda medzi podnikmi alebo rozhodnutie združenia podnikov majú tieto vlastnosti, je potrebné zamerať sa na obsah ich ustanovení, na ciele, ktoré chcú dosiahnuť, ako aj na hospodársky a právny kontext, do ktorého sú vložené. V rámci posúdenia uvedeného kontextu je potrebné takisto zohľadniť povahu dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj skutočné podmienky fungovania a štruktúry relevantného trhu alebo relevantných trhov (pozri rozsudok CB/Komisia, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, bod 53 a citovanú judikatúru).
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obvyklý pobyt dieťaťa, konanie o rodičovských právach a povinnostiach, návrh na rozluku alebo rozvod manželstva, rodičia maloletého dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: 1. Pokiaľ bol na súd v členskom štáte podaný návrh na rozluku alebo rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa a na súd iného členského štátu návrh týkajúci sa rodičovských práv a povinností k tomuto dieťaťu, návrh týkajúci sa vyživovacej povinnosti k tomuto istému dieťaťu je vedľajším návrhom výlučne v konaní o rodičovských právach a povinnostiach.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu, odchod manželského partnera, nárok na zachovanie práva na pobyt , rozvodové konanie, príslušník tretej krajiny rozvedený s občanom Únie
Právna veta: 2. Právo Únie treba vykladať v tom zmysle, že štátny príslušník tretej krajiny, rozvedený s občanom Únie, ktorého manželstvo pred začatím rozvodového konania trvalo aspoň tri roky, vrátane jedného roku v hostiteľskom členskom štáte, nemôže mať na základe tohto ustanovenia nárok na zachovanie práva na pobyt v tomto členskom štáte, ak začatiu rozvodového konania predchádzal odchod manželského partnera, ktorý je občanom Únie, z uvedeného členského štátu.............. 2. Článok 7 ods. 1 písm. b) smernice 2004/38 treba vykladať v tom zmysle, že občan Únie má pre seba a svojich rodinných príslušník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na rodičovskú dovolenku, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, vykonávanie zásady rovnosti príležitosti, dohoda o rodičovskej dovolenke, závažného ochorenie alebo postihnutie dieťaťa
Právna veta: 1. Ustanovenia smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej úradník nemá nárok na rodičovskú dovolenku, ak jeho manželka nie je zamestnaná alebo nevykonáva nijaké povolanie, s výnimkou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva, suma prevyšujúca 50 000 eur, zaplatenie správnej pokuty , neohlásenie sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti
Právna veta: 1. Nariadenie o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá ako sankciu za porušenie ohlasovacej povinnosti stanovenej v článku 3 tohto nariadenia ukladá zaplatenie správnej pokuty vo výške 60 % neohlásenej sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ak táto suma prevyšuje 50 000 eur.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: daňový sklad, identifikácia tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou, oslobodenie od spotrebnej dane tovar označený ochrannou známkou , majiteľ ochrannej známky zapísanej v jednom alebo viacerých členských štátoch, základná funkcia označenia pôvodu tovaru
Právna veta: 1. Majiteľ ochrannej známky zapísanej v jednom alebo viacerých členských štátoch môže zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestnila do režimu s podmienečným oslobodením od spotrebnej dane tovar označený touto ochrannou známkou po tom, ako ho bez súhlasu tohto majiteľa doviezla do Európskeho hospodárskeho priestoru a prepustila do voľného obehu........2. Základná funkcia označenia pôvodu umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou ako pochádzajúce od určitého podniku, pričom identifikovaný podnik je podnik, pod ktorého kontrolou sa výrobok alebo služba uvádza na trh (rozs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: trhová hodnota poľnohospodárskeho pozemku, zabezpečenie ochrany záujmov poľnohospodárskych podnikov, štátna pomoc, predaj poľnohospodárskeho pozemku vo verejnom obstarávaní, pravidlo vnútroštátneho práva
Právna veta: 1. Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že pravidlo vnútroštátneho práva, akým je pravidlo vo veci samej, ktoré na zabezpečenie ochrany záujmov poľnohospodárskych podnikov zakazuje subjektu prepojenému so štátom predať poľnohospodársky pozemok vo verejnom obstarávaní záujemcovi s najvyššou ponukou, ak sa príslušný miestny orgán domnieva, že táto najvyššia ponuka je v hrubom nepomere k odhadovanej hodnote uvedeného pozemku, nie je možné označiť za „štátnu pomoc“, pokiaľ uplatnenie uvedeného pravidla umožňuje dospieť k cene, ktorá je najbližšie k trhovej hodnote predmetného poľnoh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: európska agentúra pre lieky, povoľovanie liekov na humánne použitie , humánne lieky, ktoré sa vydávajú len na lekársky predpis , nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, lekársky predpis , regulácia liekov
Právna veta: 1. Humánne lieky, ako sú lieky sporné v konaní vo veci samej, ktoré sa vydávajú len na lekársky predpis a pre ktoré nebolo vydané povolenie na uvedenie na trh príslušnými orgánmi členského štátu alebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: spracovanie osobných údajov, majiteľ práv duševného vlastníctva, informácie o mene a adrese vlastníka účtu, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva, bankové tajomstvo
Právna veta: 1. Článok 8 ods. 3 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne ustanovenie, o ktoré ide vo veci samej, ktoré bankovej inštitúcii neobmedzene a nepodmienene dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informácie podľa článku 8 ods. 1 písm. c) tejto smernice o mene a adrese vlastníka účtu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: platnosť záruky, predaj ojazdeného vozidla a záruka, nezávislé plneni, kategória poistných plnení, predaj ojazdených vozidiel, záruka na niektoré súčiastky ojazdeného vozidla pre prípad mechanických porúch, poistné plnenia
Právna veta: 1. Poskytnutie služby spočívajúce v tom, že hospodársky subjekt nezávislý od predajcu ojazdeného vozidla po zaplatení paušálnej sumy poskytne záruku na niektoré súčiastky tohto vozidla pre prípad mechanických porúch, predstavuje poistné plnenie oslobodené od dane z pridanej hodnoty v zmysle tohto ustanovenia. Prislúcha vnútroštátnemu súdu overiť, či vzhľadom na okolnosti, aké sú vo veciach samých, ide o takéto plnenie v prípade služby, ktorá je predmetom konaní vo veciach samých. Poskytovanie takéhoto plnenia a predaj ojazdeného vozidla sa v zásade majú považovať za odlišné a nezávislé plnenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: porušenie existujúceho práva duševného vlastníctva, priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, dodržať zákaz prehodnotiť meritum rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte, porušenia záruk procesnej povahy, porušenie práv z ochrannej známky
Právna veta: 1. Skutočnosť, že rozhodnutie vydané v členskom štáte je v rozpore s právom Únie, neodôvodňuje, aby toto rozhodnutie nebolo uznané v inom členskom štáte z dôvodu, že porušuje verejný poriadok tohto posledného uvedeného štátu, pretože uvedené nesprávne právne posúdenie nepredstavuje zjavné porušenie právnej normy považovanej za podstatnú v právnom poriadku Únie, a teda v právnom poriadku členského štátu, v ktorom sa žiada o uznanie, alebo práva uznaného ako základné v týchto právnych poriadkoch........2. Ak súd skúma prípadnú existenciu zjavného porušenia verejného poriadku štátu, v ktorom sa ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: kontrola spotreby elektriny, etnický pôvod, pojem „navonok neutrálny", mestská časť obývaná prevažne osobami rómskeho pôvodu, diskriminácia na základe etnického pôvodu
Právna veta: 1. Pojem „diskriminácia na základe etnického pôvodu“ v zmysle smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, najmä jej článku 1 a článku 2 ods. 1, sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, ako sú okolnosti vo veci samej, keď sú v mestskej časti obývanej prevažne osobami rómskeho pôvodu všetky elektromery umiestnené na elektrických stĺpoch siete vysokého napätia vo výške 6 až 7 metrov, pričom v ostatných mestských častiach sa elektromery umiestňujú vo výške menej ako dva metre, sa tento po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uvedenie spotrebiteľa do omylu, označenie výrobkov týkajúce sa ich krajiny pôvodu, uvádzanie na trh koženej obuvi pochádzajúcej z iných členských štátov, označovanie materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi , obuv určená na predaj spotrebiteľom , označenie týkajúce sa ich krajiny pôvodu, výrobky z kože
Právna veta: 1.Smernica o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi je vnútroštátna právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá zakazuje okrem iného uvádzanie koženej obuvi pochádzajúcej z iných členských štátov alebo tretích krajín na trh a ktorá v poslednom uvedenom prípade už bola uvedená na trh v inom členskom štáte alebo v dotknutom členskom štáte, keď tieto výrobky nemajú označenie týkajúce sa ich krajiny pôvodu. SKUTKOVÝ STAV: Žalobkyne vo veci samej vytýkajú žalovaným, že na tal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť splatnú daň z pridanej hodnoty, zásada ochrany legitímnej dôvery , neuplatnenie dane, daňové priznanie, oslobodenie od dane
Právna veta: 1. Smernica Rady 2006/112/ES neukladá členským štátom povinnosť z úradnej povinnosti zaregistrovať zdaniteľnú osobu na účely výberu dane z pridanej hodnoty len na základe daňových priznaní, iných ako priznania týkajúce sa tejto dane, a to aj pokiaľ tieto daňové priznania umožnili konštatovať, že táto zdaniteľná osoba prekročila prahovú hodnotu na oslobodenie od uvedenej dane............................ 2. Zásada právnej istoty a zásada ochrany legitímnej dôvery nebránia tomu, aby vnútroštátny daňový orgán rozhodol, že služby veterinárnej starostlivosti za okolností, o aké ide vo veci samej, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: právo na zlúčenie rodiny , povolenie na vstup a pobyt, integračná skúška, výkon práva na zlúčenie rodiny, sťaženie výkonu práva na zlúčenie rodiny
Právna veta: 1. Smernica o práve na zlúčenie rodiny sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty môžu od štátnych príslušníkov tretích krajín požadovať, aby pred tým, než sa uvedeným štátnym príslušníkom udelí povolenie na vstup a pobyt na ich území na účely zlúčenia rodiny, zložili integračnú skúšku ako je skúška v konaní vo veci samej, ktorá zahŕňa posúdenie základných znalostí jazyka, ako aj spoločnosti dotknutého členského štátu a sú s ňou spojené rôzne náklady, pokiaľ podmienky uplatnenia takej povinnosti neznemožňujú alebo neprimerane nesťažujú výkon práva na zlúčenie rodiny. Za okolností ako sú oko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: rámcova dohoda o práci na dobu určitú, stály úradník, pomocní pracovníci, pracovník na dobu určitú, poberanie príplatkov za odpracované trojročné obdobia
Právna veta:
1. Rámcova dohoda o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje bez akéhokoľvek objektívneho odôvodnenia pomocných pracovníkov z nároku na poberanie príplatkov za odpracované trojročné obdobia priznané najmä stálym úradníkom, ak sa vzhľadom na poberanie tohto príplatku tieto dve kategórie pracovníkov nachádzajú v porovnateľných situáciách, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola , daň z pridanej hodnoty , uplatnenie dane z pridanej hodnoty , právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, predaj nehnuteľného majetku, úroky z omeškania , zdaniteľné transakcie
Právna veta: 1. Zásada právnej istoty a zásada ochrany legitímnej dôvery za okolností, o aké ide v spore vo veci samej, nebránia tomu, aby vnútroštátny daňový orgán v nadväznosti na daňovú kontrolu rozhodol uplatniť daň z pridanej hodnoty na určité transakcie a uložil zaplatenie úrokov z omeškania, pod podmienkou, že toto rozhodnutie sa zakladá na jasných a presných pravidlách a prax tohto orgánu nebola spôsobilá vyvolať v mysli pozorného a obozretného hospodárskeho subjektu primeranú dôveru v neuplatnenie tejto dane na takéto transakcie, čo preveriť prináleží vnútroštátnemu súdu. Úroky z omeškania uplatne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: podpora v zamestnanosti, finančný príspevok od verejného orgánu príslušného , výkon praxe v podniku bez nároku na odmenu, hromadné prepúšťanie, zisťovanie počtu zamestnancov
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 písm. a) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktorá pri zisťovaní počtu zamestnancov podľa tohto ustanovenia nezohľadňuje člena riadiaceho orgánu kapitálovej spoločnosti, akým je dotknutý člen vo veci samej, ktorý uskutočňuje svoju činnosť pod vedením a dohľadom iného orgánu tejto spoločnosti, za túto činnosť dostáva odmenu a sám nevlastní žiadne podiely v uvedenej spoločnosti..................... 2. Č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predaj pozemkov, pozemok v majetku podniku, kúpa pozemkov, splatná daň z pridanej hodnoty, zdaniteľná osoba, stavba obchodného centra
Právna veta: 1. Ak zdaniteľná osoba kúpila pozemky, pričom niektoré z nich patrili do jej súkromného majetku a iné do majetku jej podniku, a na všetkých z nich nechala postaviť ako zdaniteľná osoba obchodné centrum, ktoré následne predala spolu s pozemkami, na ktorých bola postavená táto stavba, má podliehať dani z pridanej hodnoty predaj pozemkov, ktoré patrili do súkromného majetku tejto zdaniteľnej osoby, keďže uvedená zdaniteľná osoba pri tomto plnení konala ako zdaniteľná osoba.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: podpora rozvoja vidieka, na vlastný účet a nezávisle, EPUZF, hospodársky subjekt, neoprávnené získanie zvýhodnenej colnej sadzby, dovoz banánov, zneužívajúci postup pri dovoze, tradičný a nový dovozca, sprostredkovanie dovozu tovaru
Právna veta: 1. Dovozca, ktorý umelo vyvolal situáciu, ktorá mu umožnila neoprávnené získanie zvýhodnenej colnej sadzby na dovoz banánov, je povinný zaplatiť clá spojené s dotknutými výrobkami, pričom nie sú dotknuté prípadné správne, občianskoprávne alebo trestnoprávne sankcie stanovené vnútroštátnou právnou úpravou................2. Nariadenie č. 2362/98 v znení zmien a doplnení sa má vykladať v tom zmysle, že bráni plneniam, ako sú tie vo veci samej, v rámci ktorých nový dovozca kúpi prostredníctvom iného dovozcu zaregistrovaného ako nový dovozca tovar od tradičného dovozcu pred jeho dovozom do Únie a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predaj tovaru s odloženou platbou, poskytovanie služieb za protihodnotu, prevod nehnuteľností na tretiu osobu, zníženie základu dane, zásada daňovej neutrality , suma splátok nájmu, predajná hodnota tovaru, základné atribúty vlastníckeho práva , lízingová zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti , prevod vlastníckeho práva na nájomcu, spätný lízing, oprava sumy zaplatenej DPH vo výške hodnoty kúpnych opcií
Právna veta: 1. V prípade, že lízingová zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti stanovuje buď prevod vlastníckeho práva na nájomcu po skončení platnosti tejto zmluvy, alebo že nájomca získa základné atribúty vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti, najmä je na uvedeného nájomcu prevedená väčšina výhod a rizík vlastných vlastníckemu právu k uvedenej nehnuteľnosti, a ak je aktualizovaná suma splátok prakticky zhodná s predajnou hodnotou tovaru, musí sa plnenie vyplývajúce z takej zmluvy považovať za nadobudnutie investičného majetku. ......................2. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: diagnostické stredisko, medicínske liečebné stredisko, orgán podliehajúci verejnému právu, služby sú v rámci zdravotného poistenia , preprava ľudských orgánov a tkanív, jednotný základ stanovenia dane, samostatne zárobkovo činná osoba
Právna veta: 1. Jednotný základ stanovenia dane sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na činnosti prepravy ľudských orgánov a tkanív na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti vykonávané samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej služby sú v rámci zdravotného poistenia preplácané klinikám a laboratóriám. Predovšetkým takáto činnosť nemôže byť oslobodená od dane z pridanej hodnoty z titulu plnení úzko súvisiacich s lekárskymi plneniami, akými sú plnenia upravené v uvedenom článku 13 A ods. 1 písm. b), keďže samostatne zárobkovo činná osoba nemôže byť označená za „orgán p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokrývka skládky, trvalý pasienok, poľnohospodárska plocha, ukončenie prevádzky skládky, priama podpora pre poľnohospodárov
Právna veta: 1. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že plocha, ktorá tvorí pokrývku skládky vo fáze následnej starostlivosti po ukončení prevádzky, je „poľnohospodárskou plochou“ v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ sa skutočne využíva ako trvalý pasienok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: moment vyplatenia podpory, výkon nepoľnohospodárskej činnosti, pristávacie, rolovacie a dojazdové dráhy, bezpečnostné zóny letiska , poľnohospodárska plocha, poskytnutie podpory poľnohospodárovi
Právna veta: 1. Poľnohospodárska plocha, ktorú tvoria bezpečnostné zóny letiska obklopujúce pristávacie, rolovacie a dojazdové dráhy, ktoré podliehajú osobitným pravidlám a obmedzeniam, predstavuje plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, pod podmienkou, že na jednej strane poľnohospodár, ktorý využíva túto plochu, má pri jej využívaní na účely svojej poľnohospodárskej činnosti k dispozícii dostatočnú nezávislosť a na druhej strane je schopný vykonávať túto činnosť na predmetnej ploche napriek obmedzeniam, ktoré vyplývajú z výkonu nepoľnohospodárskej činnosti na tej istej ploche...............2. Poľnohos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odmietnutie povolenia projektu, oblasť vodného hospodárstva, ekologický potenciál, zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody, kvalitatívna zložka vody, dobrý chemický stav vody, dosiahnutie dobrého stavu povrchovej vody
Právna veta: 1. Opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty sú s výhradou udelenia výnimky povinné odmietnuť povolenie konkrétneho projektu, pokiaľ môže spôsobiť zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody alebo ohrozuje dosiahnutie dobrého stavu povrchovej vody alebo dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu takejto vody k dátumu stanovenému touto smernicou....................... 2. Pojem „zhoršenie stavu“ útvaru povrchovej vody uvedený v článku 4 ods. 1 písm. a) bode i) smernice 2000/60 sa má vykladať v tom zmysle, že o zhoršenie ide v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, výška zmluvnej pokuty, neprimeranosť dojednanej zmluvnej pokuty
Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok v zmluvných vzťahoch a ide o paušalizovanú náhradu škody, ktorej zaplatenia sa môže oprávnená osoba domáhať v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to bez toho, aby musel byť preukázaný vznik a výška škody. Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníka v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, rozhodovanie o zmene výživného, zvýšené náklady na ošatenie, zmena pomerov odôvodňujúca zvýšenie výživného
Právna veta: Výživné nie je možné určovať mechanickým výpočtom. Odvolací súd zdôrazňuje, že predpokladom zmeny rozhodnutia o výživnom podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine je výrazná zmena pomerov na strane oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí sa jednať o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie súdu o výživnom. Pri rozhodovaní o zmene výživného sa obdobne použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného, v tomto prípade ust. § 62 ods. 1, 2, 4 a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh na zvýšenie výživného, životná úroveň odporkyne, nezvýšenie výživného v prospech navrhovateľa, výdavky oprávneného spojené s ošetrením jeho chrupu
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Zmenou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej či druhej strane, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Ide o také zvýšenie či zníženie (odôvodnený pokles) zárobku, ktoré ovplyvňuje celkovú situáciu povinného, a to nielen na krátky čas. Takou zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, určenie vyživovacej povinnosti, pochybnosti o správnosti určeného výživného
Právna veta: Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena účastníka konania, návrh na zámenu účastníka, singulárna sukcesia, prechod práv a povinností
Právna veta: Citované zákonné ustanovenia umožňujú zámenu účastníkov, a to v závislosti od hmotnoprávnych zmien, ku ktorým došlo po začatí súdneho konania. V týchto prípadoch sa uplatňuje dispozičná zásada a zámena účastníkov je možná iba na základe návrhu navrhovateľa a osoby, ktorá má namiesto navrhovateľa do konania vstúpiť. Z ust. § 92 ods. 3 O. s. p. veta prvá vyplýva, že súd rozhodujúci o súhlase so zámenou musí posúdiť, či navrhovateľ preukázal hmotnoprávny prechod alebo prevod práv alebo povinností. Pre tieto účely stačí, ak je v konaní preukázané, že nastala (formálna právna) skutočnosť, ktorá môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záväzky vyplývajúce zo stavebného úveru, rozhodovanie o zmene výživného, návrh matky na zvýšenie výživného
Právna veta: Odvolací súd nespochybňuje, že odôvodnené potreby maloletých detí sú vysoké, pričom na ich uspokojovaní sa majú podieľať obidvaja rodičia primerane svojim možnostiam, schopnostiam a majetkovým pomerom. Uspokojovanie odôvodnených potrieb detí je však vždy limitované možnosťami a schopnosťami rodičov. Odvolací súd dospel k rovnakému záveru ako súd prvého stupňa, že životná úroveň detí a povinného otca je pri určení výživného v rozsahu ako určil súd prvého stupňa rovnaká a pomery otca mu neumožňujú prispievať na výživu maloletých detí vo väčšom rozsahu v súlade s návrhom matky. Ani odvolací súd n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ZP, lekársky posudok, posudok o zdravotnej spôsobilosti
Právna veta: Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre prácu pre účely pracovnoprávnych vzťahov posudzuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca. Predpokladom platného okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce je však len taký lekársky posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia; takýto stav musí posudok deklarovať. Pre naplnenie tohto dôvodu zrušovacieho prejavu zamestnanca sa teda vyžaduje lekárskym posudkom vyslovene deklarovaná nemožnosť vykonávať doterajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania k nehnuteľnostiam, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti
Právna veta: Konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti len niektorým zo spoluvlastníkov vyplýva z ustanovení Občianskeho zákonníka a nie je ničím nemorálnym v konaní, v ktorom jeho účastníkmi sú príbuzní, pretože spoluvlastnícke vzťahy (napríklad v dôsledku dedenia) vznikajú často práve medzi príbuznými a vyporiadanie týchto vzťahov je prirodzenou súčasťou súboru týchto právnych vzťahov a s ich takýmto vyporiadaním a právnym rozdelením počíta i platná právna úprava. Práve zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva účastníkov zamedzí k tomu, aby žalobca od žalovaných mal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: porušený služobný postup, veliteľ, základné povinnosti profesionálneho vojaka, Etický kódex profesionálneho vojaka
Právna veta: Podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia NGŠ OS SR o zásadách služobného a osobného styku, vojak, ktorý žiada riešiť služobnú alebo osobnú záležitosť, hlási túto skutočnosť svojmu priamemu nadriadenému a ten zabezpečí zapísanie tejto žiadosti do knihy evidencie hlásenia. Podľa čl. 2 ods. 1 Etického kódexu, na profesionálneho vojaka sú kladené tieto mravné požiadavky: a) vernosť SR, b) čestnosť, c) statočnosť, d) disciplinovanosť, e) hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám, f) tímová zodpovednosť, g) obetavosť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriaznivá životná situácia žalovaného, splátky istiny, vykonanie peňažného plnenia v splátkach
Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 OSP ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. V zmysle citovaného ustanovenia, ustálenej súdnej praxe a judikatúry súd pred povolením splátok skúma najmä osobné pomery účastníkov, berie do úvahy povahu prejednávanej veci a povinný nárok (porovnaj R 87/1966). Ak súd povolí plnenie v splátkach, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave v mestskej hromadnej doprave, uzavretie prepravnej zmluvy, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Z hľadiska posúdenia zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 a nasl. Obč. zákonníka je podstatná kvalifikácia zmluvných strán ako dodávateľa a spotrebiteľa podľa § 52 ods. 3, ods. 4 Obč. zákonníka. Spotrebiteľská zmluva totiž nie je samostatným typom zmluvy (aj keď je v Občianskom zákonníku pomenovaná), ale možno ju označiť ako druh zmluvy, pre ktorú najmä Občiansky zákonník, ale aj iné právne predpisy, ustanovujú osobitné podmienky a určujú, aké náležitosti zmluva musí obsahovať a naopak, ktoré v nej nesmú byť (neprijateľné podmienky) na ochranu tzv. slabšej zmluvnej strany. Úprava spotr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: čl. 41 ods. 4 Ústavy SR, styk rodiča s maloletým dieťaťom , právo dieťaťa na starostlivosť zo strany jeho rodiča, dôležitosť otca v živote maloletého dieťaťa
Právna veta: Právo na styk rodiča s maloletým dieťaťom je špeciálnou zložkou rodičovských práv a povinností, ktoré vychádza z článku 41 ods. 4 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Ide o obojstranné právo. Jeho obsahom je tak právo rodiča na kontakt s dieťaťom, ako aj na právo dieťaťa na starostlivosť zo strany jeho rodiča. Rodič, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, resp. s ním nežije v spoločnej domácnosti, je v prevažnej miere vylúč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup exekučného súdu, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, rozhodcovská zmluva , exekučný súd
Právna veta: Súdna prax dospela k ustálenému záveru, že pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozhodcovský rozsudok, je exekučný súd nielen oprávnený, ale aj povinný už v tomto štádiu konania z vlastnej iniciatívy riešiť otázku, či právomoc rozhodcovského súdu bola založená platne uzavretou rozhodcovskou zmluvou ako podmienku materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu, keď týmto postupom nedochádza k preskúmaniu vecnej správnosti predloženého exekučného titulu (rozhodcovského rozsudku), ale len k posúdeniu, či predložený exekučný titul je v súlade so zákonom; ak exekuč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: užívanie cudzej veci (pozemku) bez právneho dôvodu, vyplatenie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Inštitút bezdôvodného obohatenia smeruje k odčerpaniu prostriedkov od osoby, ktorá ich získala niektorou zo skutkových podstát uvedených v ustanovení § 451 a 454 Občianskeho zákonníka. Výška plnení za užívanie cudzej veci (pozemku) bez právneho dôvodu sa preto odvodzuje od prospechu, ktorý získal obohatený, ktorý je povinný vydať všetko, čo sám získal. Bezdôvodným obohatením preto nie je akýkoľvek prospech, ktorý by mohol vlastník veci jej prenajatím dosiahnuť, ale len ten prospech, o ktorý sa na úkor vlastníka iný subjekt užívaním jeho veci obohatil. Majetkovým vyjadrením tohto prospechu je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu trvá, kým dieťa nie schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a podobne. Len samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávnu spôsobilosť, nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti rodičov. Rovnako nestačí preukázanie skutočnosti, že dieťa už je schopné nejakej - hocijakej zárobkovej činnosti. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba , orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, právna úprava premlčania
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované plynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou premlčania. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Uplynutím premlčacej doby právo nezaniká, iba sa oslabuje. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje nároky a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby nebolo po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, ochrana poskytovaná obcou, poškodzovanie nehnuteľnosti a jej demolácie zo strany susedy
Právna veta: Podľa § 5 Občianskeho zákonníka ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojim rozhodnutím nevytvára právny stav (non dicit ius int ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP, právo nechať sa zastúpiť právnym zástupcom
Právna veta: V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V zmysle § 25 ods. 1 O.s.p. ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. V zmysle § 93 ods. 4 veta prvá O.s.p. v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva povinnosti ako účastník. Z citovaných ustanovení vyplýva rovnaké právo každého účastníka, teda aj vedľajšieho účastníka nechať sa v konaní zastupovať, a to aj advokátskou kanceláriou, či advokátom. Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že by takéto právo vedľajší účastník nemal.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, priznanie náhrady za zrušené vecné bremeno, právo užívania studne
Právna veta: Podľa § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť aby na miesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva oprávnenie súdu rozhodnutím na návrh vecné bremeno zrušiť za náhradu, ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Doposiaľ určené vecné plnenie sa považuje za ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pre poskytnutie úveru, zmluva o úvere , pokračujúci zločin úverového podvodu, účastníci súkromnoprávnych vzťahov, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ
Právna veta: Je nutné poukázať na subsidiárny charakter trestného práva pri ochrane práv a oprávnených záujmov plynúcich zo vzťahov súkromnoprávnej povahy. Zmluva o úvere je nepochybne inštitútom civilného práva, teda vzťahy z nej plynúce sú vzťahmi súkromnoprávnej povahy, čo znamená, že strany takéhoto vzťahu by sa mali jeho ochrany primárne domáhať prostriedkami civilného práva a až v krajných prípadoch, keď prostriedky civilného práva na ochranu oprávnených záujmov účastníkov civilného vzťahu nestačia je namieste použitie prostriedkov trestného práva. V civilnom práve vo všeobecnosti platí základné prev ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov , návrh otca dieťaťa na zníženie výživného
Právna veta: Výživné sa určí podľa stavu zisteného v čase vydania rozhodnutia. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolností dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je iba závažnejšia zmena pomerov. Nestačí len úvaha o tom, či doterajšie výživné je primerané, pretože inak by išlo o neprípustnú reparáciu právoplatného súdneho rozhodnutia. Zemnou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 sa rozumie výrazná zmena tých okolností (na jednej či druhej strane, t. j. oprávneného alebo povinného), ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania, neúplný apelačný systém, dôkazy v odvolacom konaní, uplatnenie zásad neúplného apelačného systému
Právna veta: Z ustanovenia § 205a vyplýva, že zákon pripúšťa skutočnosti, alebo dôkazy v odvolacom konaní, v ktorom sa napáda rozhodnutie vynesené v sporovom prvostupňovom konaní iba v obmedzenom rozsahu. Účastník zásadne nemôže uplatniť v odvolacom konaní tie dôkazy a skutočnosti, ktoré mohol uplatniť, ale neurobil tak v základom konaní pred súdom prvého stupňa. Tieto dôkazy a skutočnosti nemôže vziať do úvahy ani odvolací súd. Tento prístup je základom neúplného apelačného systému, ktorý nahradil v sporovom konaní predošlý úplný apelačný systém. V sporovom konaní sa totiž považuje súd prvého stupňa za sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave v MHD, prepravné zmluvy, nepreukázanie sa cestovným lístkom, cestovanie bez platného cestovného lístka, zmluva o preprave osôb
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje prepravné zmluvy (zmluvu o preprave osôb a zmluvu o preprave nákladu) v § 760 až § 773. Úprava prepravných zmlúv v Občianskom zákonníku je veľmi stručná a obsahuje iba základné pravidlá, ktoré platia pri prepravných zmluvách. Vzhľadom na väčšie množstvo rôznorodých spôsobov dopravy (železničná, cestná, vodná, mestská atď.), ktoré si vyžadujú svoje špecifické úpravy, nebolo ani možné všetky otázky týkajúce sa právnej úpravy upraviť v Občianskom zákonníku podrobnejšie. Preto § 772 O. z. ods. 1 ustanovuje, že podrobnejšiu úpravu osobnej a nákladnej prepravy ustanovujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priznanie vdovského dôchodku, podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, b) ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prednesy na pojednávaní, kontradiktórny proces, zákonný sudca, neplatnosť dobrovoľnej dražby
Právna veta: Ustanovenie § 118 ods. 2 OSP upravuje čiastočne kontradiktórny proces a sudca tým, že usmerní účastníkov konania o rozsahu dokazovania, ktoré mieni vykonať, minimalizuje stavy tzv. opomenutých návrhov na dokazovanie zo strany účastníkov. Nebolo dôvodu, aby sudca opätovne vykonával dôkazy, ktoré už vykonal v inom, ale obsahovo totožnom konaní a aby tieto dôkazy hodnotil inak.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov , nedostatočný príjem na platenie určeného výživného
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť je zmena pomerov. Zmena pomerov musí existovať v čase rozhodovania súdu prvého stupňa - v čase vyhlásenia rozsudku. Len vtedy môže byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejaví v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Nestačí len úvaha súdu o tom, že doterajšie výživné je neprimerané. Pokiaľ by súd nemal preukázanú zmenu pomerov a rozhodol by o zmene výšky vyživovacej povinnosti, šlo by vlastne o neprípustné preskúmavanie a reparáciu právoplatného súdne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, zásada proporcionálnosti trestu, ochrana spoločnosti pred trestnými činmi
Právna veta: Trest je právnym následkom trestného činu, a teda musí byť úmerný k spáchanému trestnému činu (zásada proporcionálnosti trestu) a je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon, t.j. na ochranu spoločnosti a na výchovu páchateľa a ostatných občanov. Ochrana spoločnosti sa uskutočňuje dvoma prvkami, a to prvkom donútenia (represia) a prvkom výchovy. Oba prvky sa uplatňujú zásadne súčasne v každom treste. Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom trestu je och ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo kupujúceho z vád tovaru, neskoré oznámenie vád, vady tovaru
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že Obchodný zákonník neoznámenie vád predávajúcemu kupujúcim upravuje miernejšie, keď k zániku práv z vád tovaru a k strate žalobného práva nedochádza automaticky, ale iba na základe námietky vznesenej predávajúcim, ktorý má právo namietať, že kupujúci si svoju povinnosť oznámiť vady nesplnil včas.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, zníženie výživného pre maloletú dcéru, situácia na pracovnom trhu
Právna veta: Nemožno súhlasiť s názorom otca, že v stavebníctve je útlm a nedostatok pracovných príležitostí. Je všeobecne známe, že práve v tomto období je v oblasti stavebníctva množstvo práce, pretože cena stavebných materiálov výrazne klesla, banky poskytujú na výstavbu domov a bytov (rekonštrukcie) hypotéky s mimoriadne nízkymi úrokmi. Navyše situácia na pracovnom trhu je taká, že vždy je žiadaná práca vyučených remeselníkov, o čom svedčia ponuky voľných pracovných miest v konkrétnom prípade tesárov na internetových stránkach ponúkajúcich prácu (viď napr. stránku profesia, bazoš, ale aj mnohé ďalšie). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nárok na náhradu škody, priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, exekučný súd
Právna veta: Ako na to poukazuje dôvodová spáva k novele § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. účinnej od 01.01.2013, pokiaľ by súd konajúci o náhrade škody mohol hodnotiť postup iného súdu z hľadiska existencie zbytočných prieťahov, znamenalo by to absurdný záver, keďže všeobecné súdy by preskúmavali postup iných všeobecných súdov, pričom uvedené by mohlo smerovať aj k porušeniu inštančného princípu v súdnictve. Vecne príslušné pre rozhodovanie sporov o náhradu škody sú v prvom stupni zásadne okresné súdy, avšak súdy, ktoré môžu porušiť právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, môžu byť aj súdy vyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky pri peňažnej pôžičke, rozpor s dobrými mravmi, zmluva o peňažnej pôžičke, neprimerané zmluvné úroky
Právna veta: Dobrými mravmi v občianskoprávnych vzťahoch sa v súdnej praxi rozumie súbor spoločenských, kultúrnych a mravných pravidiel správania, ktorý je v súlade so všeobecne uznávanými vzťahmi medzi ľuďmi a mravnými princípmi spoločenského zriadenia a ktorý v historickom vývoji osvedčil istú nemennosť, vystihujúc podstatné historické tendencie, ktoré sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem. Je nepochybné, že neprimerane vysoké úroky, dojednané pri peňažnej pôžičke sú všeobecne považované za odporujúce uznávaným pravidlom správania a vzájomným vzťahom medzi ľuďmi a mr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, sloboda prejavu vôle, zdanlivý prejav vôle
Právna veta: Sloboda a vážnosť sú základné náležitosti vôle. Sloboda vôle vychádza z podmienok utvárania vôle konajúceho subjektu. Ak tieto podmienky nepôsobia rušivo, násilne na mechanizmu vzniku vôle, neobmedzujú konajúceho vo výbere primeraných možností na prejavenie vôle, možno konštatovať, že vôľa je slobodná. Pri analýze slobody vôle sa v podstate skúma sloboda prejavu vôle. Vôľa bez jej prejavu nie je totiž poznateľná a ak bol prejav urobený neslobodne, možno usúdiť aj na neslobodu vôle. Vážnosť vôle súvisí s tým, že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. síce existuje, av ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), stopy po výstreloch, pochybnosti o skutkovej otázke
Právna veta: Trestná zodpovednosť podľa slovenského práva je založená na zavinení v zmysle §§ 15 a 16 Tr. zák., ktoré musí zahrňovať všetky znaky charakterizujúce objektívnu stránku trestného činu. Na úmysel páchateľa treba usudzovať, ak niet dôkazov o pohnútke a cieli, zo spôsobu vykonania činu, použitej zbrane, okolností, predošlých vzťahov a pod. Súd môže oprieť výrok o vine o rôzne priame i nepriame dôkazy. Podmienkou je, aby tvorili v súhrne logickú, nenarušenú sústavu dôkazov, z ktorých možno vyvodiť len jediný záver. Zásadu „in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného), ktorá vyplýva z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, premlčanie v spotrebiteľských veciach, uzavretie zmluvy o preprave osôb
Právna veta: Napriek tomu, že samotné premlčanie má hmotnoprávny charakter, procesná povaha ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z.z. vyplýva z jeho samotného znenia, ktoré ustanovenie normuje predovšetkým a najmä procesnú činnosť orgánu rozhodujúceho o nároku zo spotrebiteľskej zmluvy. Na jeho základe sa súdu ako orgánu rozhodujúcemu o nároku zo spotrebiteľskej zmluvy, ukladá povinnosť v súdnom konaní z úradnej povinnosti prihliadať na premlčanie v spotrebiteľských veciach, teda ide o konkrétny procesný postup súdu v konaní, čo nasvedčuje procesnoprávnemu charakteru ustanovenia. Keďže ide o procesné ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, neprispôsobenie rýchlosti stavu a povahe vozovky, dopravná nehoda
Právna veta: Odvolací súd akcentuje na objektívnu zodpovednosť prevádzkovateľa motorového vozidla vyplývajúcu z ust. § 427 OZ s odkazom aj na a § 420 OZ a § 431 OZ. Pretože zodpovednosť prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, to znamená bez ohľadu na zavinenie, nie je podmienkou jej vzniku protiprávny úkon osoby, ktorá za škodu zodpovedá.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o zamietnutí invalidity, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, organizačná zložka poisťovne, dokazovanie §196
Právna veta: Sociálna poisťovňa je povinná vykonať dokazovanie a dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu, najmä výpovede a vyjadrenia účastníkov, odborné posudky, znalecké posudky. Okrem dôkazov navrhnutých účastníkom konania je organizačná zložka poisťovne povinná vykonať /organizačná zložka poisťovne/ aj iné dôkazy, ktoré účastník nenavrhol, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu konať v neprítomnosti účastníka, prejednanie veci bez prítomnosti účastníka konania, neúčasť na pojednávaní
Právna veta: Substancovať svoje skutkové tvrdenia je navrhovateľ povinný už v žalobe. Civilný proces sa uberá trendom koncentrácie civilného súdneho konania, preto nie je možné uvažovať o degradácii zásady kontradiktórnosti, na ktorú poukazuje navrhovateľ. Navrhovateľ sám svojou neúčasťou na pojednávaní, na ktoré bol riadne a včas predvolaný, zmaril svoju možnosť vlastným zavinením dôsledne uplatňovať svoje práva a chrániť svoje záujmy, pričom Občiansky súdny poriadok (§ 101 ods. 2 O. s. p.) umožňuje v rámci princípu arbitrárneho poriadku uskutočniť konanie tak, aby bolo vydané meritórne rozhodnutie i bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov, osobnostné predpoklady na vykonávanie striedavej osobnej starostlivosti, starostlivosť o maloleté dieťa
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností (§ 24 ods. 4 Zákona o rodine) alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, prerušenia konania, iné konanie s tými istými účastníkmi
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že prerušenie konania z tak uvedených dôvodov je fakultatívne, teda súd nie je povinný prerušiť konanie ani v prípade, že by inak boli splnené podmienky podľa tohto ustanovenia. Pripustenie dôvodu prerušenia konania len preto, že na súde sa vedie iné konanie s tými istými účastníkmi by bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody , správanie odsúdeného počas výkonu trestu
Právna veta: Podľa § 66 odsek 2 Trestného zákona pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva. Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia, v prípade výkonu trestu odňatia slobody uloženého odsúdenému za prečin, ako je tomu v posudzovanom prípade, výkon polovice takéhoto trest je len jednou, avšak nie jedinou podmienkou, pre podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu. Ďalšími dvomi (tzv. materiálnymi) podmienkami pre taký postup, ktoré musia byť splnené súčasne, je - že odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, neplatnosť kúpnej zmluvy, naliehavý právny záujem na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Právna veta: V zmysle § 80 O.s.p., návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä a) o osobnom stave (o rozvode, neplatnosti manželstva, o určení, či tu manželstvo je alebo nie je, o určení rodičovstva, o osvojení, o spôsobilosti na právne úkony, o vyhlásenie za mŕtveho), b) o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva, c) o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie, ak je na tom naliehavý právny záujem. Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacieho návrhu (§ 80 písm. c/ O.s.p.), musí byť naliehavý v tom zmysle, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšená vyživovacia povinnosť otca na maloletú, odôvodnené potreby dieťaťa, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: K zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov. Táto sa zisťuje porovnávaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodovania súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane či už oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Takouto zmenou pomerov môže byť zvýšenie nákladov dieťaťa v súvislosti s pribúdajúcim vekom, s fyzickým vyspievaním, formami prípravy na budúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom, neplatné právne úkony, úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov, výška úrokov uvedená v zmluve o revolvingovom úvere, neprimerané zmluvné podmienky
Právna veta: Úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov podliehajú súdnej kontrole vo svetle princípu dobrých mravov (§ 39 Občianskeho zákonníka). Doterajšia judikatúra súdov nespochybnila, že neprimerané úroky sú v rozpore s pravidlami správania sa, ktoré sú v spoločnosti v prevažnej miere uznávané a predstavujú základný hodnotový poriadok. Cena plnenia tak teda nie je vyňatá zo súdnej kontroly, pokiaľ ide o rozsah jej primeranosti a ani kontroly podľa generálnej klauzuly (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Neprimeranou a preto odporujúcou dobrým mravom je taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: relatívna neplatnosť právneho úkonu, určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva , porušenie predkupného práva
Právna veta: Pokiaľ ide o právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, (ako je to uplatnené v tomto konaní) sa považuje za platný, pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu určený (oprávnená osoba), sa neplatnosti nedovolá. Ak sa oprávnená osoba relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex tunc). To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo. Relatívnej neplatnosti sa treba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby, zásah do práva na ochranu osobnosti, nárok na ochranu osobnosti, Žaloba na ochranu osobnosti
Právna veta: Predpokladom úspešného uplatnenia práva na ochranu osobnosti je jednak to, že došlo k neoprávnenému zásahu, a jednak to, že tento zásah bol objektívne spôsobilý privodiť ujmu na chránených osobnostných právach. Obe náležitosti musia byť splnené súčasne, aby mohol vzniknúť právny vzťah, ktorého obsahom je na jednej strane právo domáhať sa ochrany podľa § 11 Občianskeho zákonníka a na druhej strane povinnosť znášať sankcie uložené súdom. Povinnosť sa vždy ukladá osobám, ktorá sa dopustila určitého konania neoprávnene zasahujúceho do chránených osobnostných práv, teda je pôvodcom alebo subjektom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Nesprávny úradný postup , exekučný súd, vznik nároku na náhradu škody, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta: Rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je závislé od posúdenia príčinnej súvislosti medzi týmto postupom a vzniknutou škodou ako jedným z rozhodujúcich predpokladov pre vznik škody. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak škoda vznikla následkom škodovej udalosti, a preto nesprávny postup orgánu štátu musí byť vždy so vznikom škody vo vzťahu príčiny a následku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, zmluva o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľská zmluva , poskytnutie ochrany spotrebiteľovi
Právna veta: Zákon o spotrebiteľských úveroch v § 4 presne definuje, aké náležitosti, okrem všeobecných (§ 43 Občianskeho zákonníka), musí spotrebiteľská zmluva obsahovať. Súd prvého stupňa správne konštatoval, že v zmluve nie je uvedený údaj o konečnej splatnosti. V zmysle § 4 ods. 2 písm. g) ZoSÚ je však tento údaj obligatórnou náležitosťou zmluvy, pričom jeho absencia v zmluve spôsobuje, že úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Tento údaj musí byť v zmluve výslovne uvedený, nemožno ho vyvodzovať z ďalších zmluvných náležitostí (napr. z počtu splátok úveru). Počet a výška splátok úveru je samost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: potencionálny príjem, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť otca, obchádzanie pracovného pomeru
Právna veta: Kritériá pre určenie výšky výživného ustanovuje § 75 ods. 1 Zákona o rodine. V zmysle uvedeného ustanovenia pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu. Rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov, znaky správania hrubo porušujúce dobré mravy, osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu
Právna veta: Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesplnenie dôkaznej povinnosti, dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno , dokazovanie, nevykonanie navrhovaných dôkazov
Právna veta: V súdnej praxi je už ustálený názor, že nevykonanie dôkazov podľa návrhov a predstáv účastníkov nie je postupom, ktorým by súd odnímal účastníkom možnosť konať pred súdom, lebo účastníci konania majú okrem povinnosti tvrdenia aj dôkaznú povinnosť, t.j. povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, avšak rozhodovanie o tom, ktoré dôkazy budú vykonané, patrí výlučne súdu, ktorý je oprávnený v každom štádiu konania posúdiť dôkazné návrhy a zvážiť, ktoré z označených dôkazov vzhľadom na uplatnený nárok či tvrdenia účastníkov konania, je treba vykonať (§ 120 ods. 1 O.s.p.). Súd je preto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na nariadenie predbežného opatrenia, dôvodné podozrenie z násilia, predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, fyzické násilie, psychické násilie
Právna veta: Jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní je inštitút predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie slúži dočasnému zabezpečeniu ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov práv konania a je na mieste ho použiť tam, kde sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnuti a pri ich zisťovaní nemusí vždy byť dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie, čo pre krátkosť času zvyčajne ani nie je dobre možné. Je však nutné, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prihláška pohľadávky, prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania, spory súvisiace s konkurzom a reštrukturalizáciou, nedostatok náležitosti prihlášky, nájomné za prenájom kopírovacieho stroja, dôkazy na preukázanie prihlásených pohľadávok
Právna veta: Zo žiadneho z ustanovení ZKR nevyplýva, že by po podaní prihlášky už veriteľ nebol oprávnený dopĺňať ďalšie listinné dôkazy na preukázanie prihlásených pohľadávok. Pre súdy konajúce ohľadom žaloby, ktorej predmetom je určenie popretej pohľadávky, je pritom rozhodujúce § 154 ods. 1 OSP, v zmysle ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak by úmyslom zákonodarcu bolo, aby sa v priebehu incidenčného konania už zo strany veriteľa nemohli predkladať ďalšie dôkazy na preukázanie dôvodnosti ním prihlásených pohľadávok, tak by nepochybne zákonodarca dodatočné predkladanie dôkaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, ochrana spotrebiteľa, chýbajúce náležitosti úverovej zmluvy, zákonné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Je nesporné, že ustanovenie § 4 ods. 2 písm. i) v spojení s ods. 3 zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch má za účel - cieľ ochranu spotrebiteľa tak, aby dodávateľ bol povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, resp. priamo v nej poskytnúť prehľadne všetky relevantné údaje na základe ktorých sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či zmluvu o úvere uzavrie alebo nie. Spotrebiteľ musí byť pred uzavretím zmluvy o úvere dôkladne informovaný. Na to, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, musia sa mu pred uzavretím zmluvy o úvere poskytnúť primerané informácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, určenie neplatnosti darovacej zmluvy, neplatnosť darovacej zmluvy, predbežná otázka
Právna veta: Podľa konštantnej judikatúry určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplne vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je (nie je) právny vzťah alebo právo (rozsudok NS SR sp. zn. 3Cdo/112/2004 aj 3Cdo/98/2004). Ten je v takom prípade daný na samotnom určení práva. Určenie neplatnosti zmluvy totiž nemusí vždy znamenať, že účastník je nositeľom práva, ktoré mu malo v dôsledku zmluvy zaniknúť, alebo že nie je nositeľom práva, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie predkupného práva, predkupné právo , určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, podielový spoluvlastník, vlastnícke právo k nehnuteľnosti
Právna veta: Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnosť domáhať sa od nadobúdateľa buď ponúknutia veci na kúpu alebo toho, aby mu zostalo predkupné právo zachované. Sekundárnym (špeciálnym) oprávnením z porušenia predkupného práva je právo oprávneného na reparáciu protiprávneho stavu do právneho stavu, aký tu bol pred jeho porušením - t. j. navrátením do pôvodného stavu, k čomu môže slúžiť inštitút dovolania sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu (§ 40a OZ). V prípade, ak povinný spoluvlastník nerešpektoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh matky na zvýšenie výživného, návrh otca na zníženie výživného, zmena pomerov , vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: S poukazom na ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a preto otec i z takéhoto príjmu musí predovšetkým uspokojiť nároky na výživné dieťaťa. Pokiaľ otec poukazoval na svoje výdavky a dlhy, súd prvého stupňa správne konštatoval, že tieto nemôžu byť na úkor jeho vyživovacej povinnosti k maloletým deťom. Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, exekučný súd, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, nečinnosť pri výkone verejnej moci, nedodržaná lehota na vydanie rozhodnutia
Právna veta: Pre priznanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je nevyhnutné súčasné splnenie troch podmienok: 1) nesprávny úradný postup, 2) vznik škody a 3) príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Predpoklad kumulatívneho splnenia uvedených podmienok znamená, že ak chýba čo i len jedna z podmienok, náhradu škody nie je možné priznať. Dôkazné bremeno preukázať podmienky náhrady škody spočíva na poškodenom, v preskúmavanej veci na žalobcovi. Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v citovanom ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom, možnosť zníženia neprimeranej zmluvnej pokuty, zmluva o pripojení , moderačné právo
Právna veta: ESD v rozsudku vo veci C-618/10 zo dňa 14.06.2012 skonštatoval, že pokiaľ by vnútroštátny súd mohol meniť obsah nekalých podmienok, predajcovia alebo dodávatelia by sa mohli pokúšať dotknuté podmienky používať s vedomím, že aj keby bolo rozhodnuté o ich neplatnosti, mohol by súd zmeniť zmluvu tak, že by týmto spôsobom ostali ich záujmy zabezpečené. V dôsledku toho sú vnútroštátne súdy pri konštatovaní existencie nekalej zmluvnej podmienky povinné takúto podmienku iba neuplatniť, aby nebola záväzná pre spotrebiteľa, avšak nemôžu zmeniť jej obsah. Zmluva, do ktorej sa vložila zmluvná podmienka t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, úprava styku maloletého s blízkymi osobami, obmedzenie rodičovských práv rodičov, styk dieťaťa s blízkou osobou, právo vychovávať svoje deti
Právna veta: Podľa § 25 ods. 5 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia ods. 1 - 4 sa použijú primerane. V citovanom zákonnom ustanovení zákonodarca v súlade s čl. 3 Dohovoru o právach zakotvil možnosť úpravy styku dieťaťa aj s blízkymi osobami. Táto úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko, keď akceptuje, že dieťa môže mať ku svojim starým rodičom, alebo iným príbuzným silné citové väzby, tieto osoby mohli pomáhať pri jeho výchove už od malička a dieťa je na nich cito ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, premlčanie práva na náhradu škody, úmyselné spáchanie trestného činu, význam zavinenia pre trestnú zodpovednosť páchateľa
Právna veta: Pojem úmysel vymedzuje § 15 a § 16 Trestného zákona. Uvedené pojmové vymedzenie zakotvené v Trestnom zákone možno použiť na celý právny poriadok vrátane občianskoprávnej úpravy premlčania nároku na náhradu škody. Z ust. § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že právo na náhradu škody sa premlčí (v prípade úmyselného spôsobenia škody) za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Dôkazné bremeno na preukázanie uvedenej skutočnosti je na tom, kto tvrdí, že niekto iný mu spôsobil úmyselne škodu. Úmysel (priamy alebo nepriamy) súvisí so zavineným protiprávnym konaním z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 70 ZP, neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Keďže zákon pre okamžité skončenie pracovného pomeru pod následkom neplatnosti vyžaduje o. i. písomnú formu (§70 ZP), súd prvého stupňa dospel k správnemu právnemu záveru, že v danom prípade okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné pre nedostatok jeho písomnej formy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, nesprávny úradný postup súdu, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, zodpovednosť štátu za škodu
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z.z., upravuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci. Výkonom verejnej moci je rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb. Štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím, príp. nesprávnym úradným postupom. Podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania predsedom príslušného súdu voči sudcovi tohto súdu nemožno považovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zariadenie civilnej ochrany, CO kryt, priestory určené na civilnú ochranu, platby do fondu údržby a opráv bytového domu, vlastník nebytového priestoru, úprava práv k zariadeniam civilnej ochrany
Právna veta: Z ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyplýva, že za zariadenie civilnej ochrany sa považujú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa na účely tohto zákona považujú ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov. Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona zároveň platí, že ak je zariadenie civilnej ochrany podľa všeobecných technických požiadaviek na výstavbu kolaudačného rozhodnutia určené na civilnú ochranu, je vlastník alebo nájo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ, vydanie bezdôvodného obohatenia , povinné zmluvné poistenie, plnenie nad rámec poistného plnenia
Právna veta: O osobitnú skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia ide v prípade, ak niekto poskytne plnenie za iného (§ 454 OZ). O takýto prípad bezdôvodného obohatenia ide len vtedy, keď ten, za ktorého bolo plnené, bol povinný podľa práva plniť sám, avšak neplnil, zatiaľ čo ten, kto zaňho plnil, sám túto povinnosť nemal. Právna povinnosť plniť môže vyplývať zo zákona alebo zo záväzku. Skutková podstata podľa § 454 OZ je teda naplnená za predpokladu, že ten, kto plnil inému (poskytol mu plnenie, ktoré má majetkovú hodnotu), túto povinnosť nemal a plnil namiesto toho, kto bol na toto plnenie povinný (t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, súdny poplatok za odvolanie, poplatkový úkon, sadzba za konanie, poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012
Právna veta: Z ustanovenia § 18ca ZoSP v súvislosti s účinnosťou novely ZoSP č. 286/2012 Z.z. vyplýva, že z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30.09.2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30.09.2012, i keď sa stanú splatnými po 30.09.2012. Pri výklade predmetného zákonného ustanovenia je potrebné vychádzať z celého kontextu ZoSP s poukazom na znenie § 1 a § 5 citovaného právneho predpisu. Ak bol poplatkový úkon navrhnutý alebo ak je v Sadzobníku súdnych poplatkov ustanovený súdny poplatok za konanie, a toto bolo začaté do 30.09.2012, vyberajú sa poplatky podľa doterajších predpiso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za elektronické podanie, odôvodnenie uznesenia o uložení poplatkovej povinnosti, stručné odôvodnenie rozhodnutia, poplatková povinnosť za podanie odvolania, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Stručné odôvodnenie rozhodnutia o poplatkovej povinnosti, spočívajúce len v uvedení, že ide o súdny poplatok za podané odvolanie s uvedením konkrétnej položky sadzobníka súdnych poplatkov v Zákone o súdnych poplatkoch vyhovuje požiadavke dostatočného odôvodnenia a nenapĺňa intenzitu odňatia možnosti konať pred súdom z dôvodu nedostatočného odôvodnenia napadnutého uznesenia. Podstatou súdneho rozhodovania je totiž poskytovanie materiálnej právnej ochrany dotknutých práv, a nie prepätý formalizmus pri koncipovaní súdneho rozhodnutia. Preto pre dostatočné odôvodnenie uznesenia o uložení poplatkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, povinné očkovanie maloletých detí, povinnosť zabezpečiť povinné preočkovanie, ochrana dieťaťa pred prenosnými ochoreniami očkovaním, spáchanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva
Právna veta: Slovenská republika sa od roku 1986 riadi jednotným imunizačným programom. Jeho cieľom je znížiť až eliminovať výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej populácie. Ide o flexibilný program, ktorý sa vyvíja a mení podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení a nových medicínskych poznatkov. V súčasnosti sa v Slovenskej republike detská populácia povinne očkuje proti desiatim prenosným ochoreniam. Dosiahnutie vysokej úrovne zaočkovanosti populácie je zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, všeobecné obchodné podmienky , spotrebiteľská zmluva , revolvingová zmluva, všeobecné zmluvné podmienky
Právna veta: Obchodný zákonník v § 273 ods. 1 uvádza, že časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na Všeobecné obchodné podmienky, (ďalej len „VOP“), vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené. Úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku však podobné ustanovenia ako v § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka neobsahuje, okrem § 788 ods. 3 OZ, v prípade poistnej zmluvy. Časť zmluvy uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, preto (okrem poistnej zmluvy) nemôže byť určená púhym odkazom na VOP. Rovnako te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, odôvodnenie rozsudku , zmluva o splátkovom úvere
Právna veta: Z ust. § 157 ods.2 O. s. p. vyplýva, že súd prvého stupňa je povinný v odôvodnení uviesť, ktoré skutočnosti (skutkové zistenia) boli dokazovaním, zhodnými tvrdeniami účastníkov alebo iným zák. predpísaným spôsobom podľa jeho názoru - preukázané a ktoré nie, príp. tiež, ktoré z nich sú pre rozhodnutie veci bezvýznamné. Pri každej jednotlivej, preukázanej i nepreukázanej skutočnosti (skutkovom zistení) musí stručne a jasne uviesť, ako k tomuto záveru dospel, teda z akých dôkazov - podľa jeho názoru - záver vyplýva, ako tieto dôkazy podľa § 132-§ 135 O. s. p. hodnotil, a to najmä vtedy, ak šlo o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vypratanie bytu , bytová náhrada, pridelenie bytovej náhrady, výpoveď z nájmu bytu , právo nájmu bytu, určenie neplatnosti výpovede z nájmu, súlad s dobrými mravmi
Právna veta: V prípade užívania bytu žalovanou bez právneho dôvodu, nemožno žalobcovi ako vlastníkovi bytu ukladať povinnosť zabezpečiť žalovanej akúkoľvek bytovú náhradu, a to zásadne ani za použitia ust. § 3 ods. 1 OZ (tá okolnosť, ktorá zakladá právo na ochranu vlastníka domáhajúceho sa vypratania bytu, nemôže byť súčasne dôvodom k odopretiu tohto práva). Iba výnimočne možno totiž aplikovať § 3 ods. 1 OZ, teda odoprieť (obmedziť) výkon práva vlastníka argumentom rozporu s dobrými mravmi a to za predpokladu takých skutkových zistení, že v konkrétnom prípade výkon práva s dobrými mravmi je v rozpore.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platne uzavretá rozhodcovská zmluva, zrušenie rozhodcovského rozsudku, rozhodcovský rozsudok, poistná zmluva , rozhodcovský súd, rozhodcovská doložka
Právna veta: Cieľom akejkoľvek rozhodcovskej zmluvy je nepochybne dosiahnuť prejednanie prípadného sporu rozhodcom alebo súkromnou osobou, na ktorého zmluvné strany delegovali takúto právomoc. Rozhodcovská zmluva sa často vyjadrí len v podobe rozhodcovskej doložky, ktorá splýva s ostatnými podmienkami v štandardnej zmluve. V porovnaní s ostatnými zmluvnými podmienkami je však význam rozhodcovskej doložky osobitý, pretože pri vzniku sporu, súkromná osoba rozhodne o právach a právom chránených záujmoch s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok z pôvodnej zmluvy. Rozhodcovskú doložku si žalobkyňa v danom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného, zmena pomerov na strane maloletého, vyživovacia povinnosť otca k maloletému, zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, nárast platu otca maloletého
Právna veta: Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča, v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza zo základných kritérií pre určenie vyživovacej povinnosti, uvedených v ust. § 62 Zákona o rodine. Základnými kritériami na určenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sú predovšetkým schopnosti, možnosti a majetkové pomery obidvoch rodičov (ust. § 62 ods. 2 prvá veta Zákona o rodine), s prihliadnutím na odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa (ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine). V prípade, ak súd zistí významnú zmenu v pomeroch rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, odôvodnenie rozsudku súdu
Právna veta: Odôvodnenie rozsudku súdu a primerane i uznesenia (§167 ods. 2 O.s.p.) musí mať náležitosti uvedené v § 157 ods. 2 O.s.p. Súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musí vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na výsledky vykonaného dokazovania a zistené rozhodujúce skutočnosti, ale tiež s poukazom na ním prijaté právne závery. V odôvodnení rozhodnutia musí súd spôsobom logicky kompaktným a bez rozporov a vnútorných protirečení vysvetliť, k akým skutkovým zisteniam dospel, ktorú právnu normu a z akýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločnosť s ručením obmedzeným, porušenie záväzkov
Právna veta: Z času na čas sa zvykne na verejnosti objavovať mylná predstava o zodpovednosti spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) za porušenie svojich záväzkov. Výsledkom tohto omylu je tvrdenie, že s.r.o., resp. jej spoločníci zodpovedajú (ručia) za záväzky spoločnosti do výšky jej minimálneho základného imania, t.j. do výšky 5.000 Eur. Ako to je ale naozaj?
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: poistný garančný fond, prevenčný fond, povinné zmluvné poistenie
Právna veta: V zmysle Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite - Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie (ďalej len „Usmernenie“) možno zhrnúť nasledovné:

Je dôležité, aby členské štáty EÚ vypracovali národné plány na podporu fyzickej aktivity s cieľom pomôcť upraviť nezdravé životné návyky a podporiť informovanosť o prínosoch fyzickej aktivity pre zdravie. V týchto plánoch by sa zohľadnilo prostredie, zvyky a kultúrne charakteristiky každej krajiny.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárenie rozpočtových organizácii, mimorozpočtový účet, národný športový projekt, príspevok zo štátneho rozpočtu
Právna veta: Je koncepčnou, spoločenskou a politickou otázkou, aká je predstava o cieľoch vývoja Slovenska v oblasti športu vnímaného jednak ako prostriedok na upevňovanie a zlepšovanie verejného zdravia, zdroj potešenia a zábavy aktívnej i pasívnej pre obyvateľov, zdroj pozitívnych spoločenských vzorov, ale aj ako čím ďalej významnejšia súčasť ekonomiky štátu s dosahmi na zamestnanosť, platenie priamych i nepriamych daní, odvodov a tvorbu HDP. Mali by sme v rámci diskusií v MPK dospieť ku konkrétnej predstavu o tom, či sa chceme sústrediť na masový šport a reprezentačný šport, či chceme vytvoriť podmienky ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sprostredkovateľ, ochrana osobných údajov , spracovanie osobných údajov, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: Kolega Miro Štrkolec nás upozornil na možný aplikačný problém týkajúci sa ochrany osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb advokátmi a to typicky v prípadoch kedy je klientom advokáta poisťovňa (banka, inkasná spoločnosť a pod.) a advokát ju zastupuje voči jej klientom (omeškanie s úhradou poistného, splátok úveru a pod.)
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu pre omyl vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, zrušenie dovolenky, nemožnosť plnenia, neplatnosť zmluvy, zmluva o zájazde
Právna veta: Máte rezervovanú a vyplatenú dovolenku v krajine, v ktorej by mohla byť ohrozená Vaša bezpečnosť a život, o čom ste v čase objednania zájazdu ani len nemohli tušiť? Chcete takúto dovolenku stornovať a žiadať vrátenie plnej sumy peňazí? Ak áno, tak sa poďte spolu s nami pozrieť na možnosti, ktoré ponúka právny poriadok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľnícka činnosť, formy dobrovoľníctva
Právna veta: Dobrovoľníctvo chápeme ako konanie slobodnej vôle, bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Túto činnosť môžeme vnímať z viacerých aspektov. Ak pre dobrovoľníctvo hľadáme terminologicky zhodný význam, u viacerých autorov sa zhoduje základná podstata v kontexte s dobrovoľníctvom, a to je dobročinnosť, prospešnosť, nezištnosť, ochota ... a „láska“ ako hodnota k človeku, k človečenstvu. Pri klasifikácii dobrovoľníctva mi celkom prirodzene príde spojitosť s čímsi prirodzeným, samozrejmým, čo je vlastné človeku. Teda dobrovoľníctvo by malo byť a stať sa prirodzenou, ľudskou službou, ktorá v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov, pracovanie pri tropických horúčavách, predchádzanie škodám, dôležitá povinnosť zamestnávateľa
Právna veta: Pri príležitosti pravdepodobne najhorúcejšieho dňa v roku 2015 (na 8. júl 2015 pre väčšinu územia našej vlasti SHMÚ vydal výstrahu druhého a tretieho stupňa pred vysokými teplotami) sme sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku dňa asi každého zamestnanca pracujúceho v neklimatizovanom priestore.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľnícka činnosť, sociálne dobrovoľníctvo, formálne dobrovoľníctvo, dobrovoľnícka práca
Právna veta: Zväz poskytovateľov sociálnych služieb zastupuje najmä verejných poskytovateľov sociálnych služieb. V týchto zariadeniach je dobrovoľnícka práca trvalo zakotvená. Napriek tomu, že legislatíva upravuje status dobrovoľníka až od roku 2011, dobrovoľníctvo sa traduje v zariadeniach sociálnych služieb vo všetkých kultúrach i krajinách.
MENU