Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh vyšetrovanej na prikázanie veci inému súdu, všeobecná miestna príslušnosť súdu, všeobecný súd
Právna veta: V danom prípade ide o konanie o návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony vyšetrovaného. Miestna príslušnosť v tejto veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o výlučnej miestnej príslušnosti, konkrétne § 88 ods. 1 písm. d/ O.s.p., podľa ktorého namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, ktorý je všeobecným súdom občana, ak ide o konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony (...). Ide teda o zákonom vyjadrenú zásadu, aby vec prejednal a rozhodol všeobecný súd občana, o ktorého spôsobilosti na právne úkony sa koná. Preto dôvodom na výnimku z tejto zásad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sťažnosť vyžiadanej osoby, európsky zatýkací rozkaz, obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, predbežná väzba podľa EZR, vyžiadaná osoba, vzatie zadržaného do predbežnej väzby
Právna veta: Ako vyplýva z uznesenia najvyššieho súdu z 29. mája 2013, sp. zn. 6 Tost 17/2013, uverejneného v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 93/2014, rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z. z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, generálny prokurátor , konanie o mimoriadnom dovolaní
Právna veta: Súd konajúci o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora musí v každej veci posúdiť, či zákonom ustanovené podmienky na jeho podanie boli splnené. Pritom je aj viazaný dôvodmi uvedenými v mimoriadnom dovolaní...Keďže existencia právoplatného rozhodnutia je jednou z požiadaviek pre prípustnosť mimoriadneho dovolania (§ 243e ods. 1 O.s.p.), dovolací súd je nielen oprávnený, ale dokonca povinný skúmať, či boli splnené všetky jej podmienky.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmateľnosť rozhodnutí správnych orgánov, disciplinárne trestanie, rozhodnutie o disciplinárnom previnení odsúdeného, vylúčenie zo súdneho prieskumu
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutí v správnom súdnictve vyplýva z generálnej klauzuly zakotvenej v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky s negatívnou enumeráciou vyplývajúcou z § 248 Občianskeho súdneho poriadku, pričom z právomoci súdu nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Pre preskúmateľnosť rozhodnutí správnych orgánov nie je rozhodujúce, či sa na ich konanie a rozhodnutie vzťahuje alebo nevzťahuje Správny poriadok, rozhodujúcim je skutočnosť, či rozhodnutím došlo k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb alebo či p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodov, žiadosť o udelenie azylu, udelenie humanitného azylu
Právna veta: Vlastné rozhodnutie udeliť či neudeliť azyl z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona o azyle je vecou voľnej správnej úvahy odporcu a vo vzťahu k výsledku tohto rozhodnutia nie je prieskum súdu možný. Súd preskúmava úvahu správneho orgánu len v tom smere, či nevybočila z medzí a hľadísk stanovených zákonom (§ 245 ods. 2 OSP), či je v súlade s pravidlami logického myslenia a či podklady pre takýto úsudok boli zistené úplne a riadnym procesným postupom. Zákon výslovne neukladá povinnosť správnemu orgánu uviesť do výroku negatívne rozhodnutie o neudelení azylu z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Zákonodarca v zákone o ochrane spotrebiteľa upravuje predmet a rozsah právnej úpravy najmä ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k výrobcovi, dovozcovi, distributérovi a poskytovateľovi služieb, ako aj a úlohy orgánov verejnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok ustanovených pri ochrane spotrebiteľa. Zákon sa vzťahuje nielen na ochranu pred nebezpečnými výrobkami a službami, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života a ohrozenie ekonomických záujmov spotrebiteľa, ale na všetky výrobky, alebo služby, ktoré dodávateľ, predajca, ponúka kupujúcemu k predaju, alebo poskytovateľ služby poskytuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právne postavenie šoférov medzinárodnej cestnej dopravy, pojem zamestnanec na účely zákona o službách zamestnanosti, miesto výkonu práce
Právna veta: Z ustanovenia § 4 zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že práca šoféra medzinárodnej kamiónovej cestnej prepravy patrí medzi také činnosti, ktoré sú vykonávané aj v pracovnom pomere a zamestnanci žalobcu mali v pracovných zmluvách dohodnuté miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky. Zákon o službách zamestnanosti tak v § 4 definuje, kto je zamestnancom na účely tohto zákona, ale nevymedzuje pojem zamestnanca v zahraničí. Pre posúdenie dôvodnosti odvolania bolo preto potrebné riešiť otázku, koho možno považovať za zamestnanca, ktorý plní úlohy zamestnávateľa v zahraničí pri podporno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neudelenie azylu, žiadosť o azyl, rozhodnutie odporcu o neudelení azylu a neposkytnutí doplnkovej ochrany
Právna veta: Ústavný rámec ochrany cudzincov v podobe práva na azyl je zakotvený v článku 53 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý sa obmedzuje len na dôvody udelenia azylu (t. j. osoba musí byť prenasledovaná pre uplatňovanie politických práv a slobôd). Podmienky poskytnutia ochrany a ďalšie náležitosti azylového konania odkazujú na zákonnú úpravu, ktorú predstavuje zákon o azyle. Konanie a rozhodovanie súdu o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu odporu o neudelení azylu je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. a nie je pokračovaním administratívneho konania. Nie je pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, chýbajúca funkčná príslušnosť
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Citované zákonné ustanovenia upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, že tento súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Spôsobilým predmetom odvolacieho konania sú teda len rozhodnutia súdu prvého stupňa.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutá žiadosť pre udelenie trvalého pobytu, bezpečnostný záujem Slovenskej republiky, nebezpečie pre bezpečnosť Slovenskej republiky
Právna veta: Ustanovenie § 120 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov síce odkazuje na aplikáciu zákona o správnom konaní, avšak za predpokladu, že sa v tomto zákone neustanovuje inak. Ako to vyplýva z ustanovenia § 120 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov zákonodarca zjavne nadradil bezpečnostný záujem štátu nad všeobecne platné zásady administratívneho konania obsiahnuté v správnom poriadku. Citované ustanovenie zákona o pobyte cudzincov je teda vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní lex specialis. Správny orgán preto nemôže v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádzať konkrétne dôvody, ktoré ho v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, zodpovednosť vodiča za škodu, zavinenie dopravnej nehody v Nemecku
Právna veta: Podmienky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) a podmienky, za ktorých vzniká poisťovni právo proti poistenému na náhradu čiastok, ktoré zaplatila poškodenému z titulu zákonného (ne)poistenia, je treba rozlišovať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu, dovolanie podľa § 241 OSP
Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce uplatnenie dovolacieho dôvodu nie je postačujúce, keď dovolateľ v dovolaní len označí niektorý z dovolacích dôvodov uvedených v § 241 ods. 2 písm. a/ až c/ O.s.p. (napr. tým, že poukáže na označenie ustanovenia zákona alebo odcituje jeho text). Ustanoveniu § 241 ods. 1 O.s.p. zodpovedá a ním uloženej osobitnej náležitosti dovolania vyhovuje len také dovolanie, v ktorom sa konkrétne uvádza, z ktorých dôvodov sa napáda rozhodnutie odvolacieho súdu. Predpokladom toho je, že dovolateľ popíše (špecifikuje) okolnosti, z ktorých usudzuje, že určitý dovolací dôvod je daný, a ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, dôkazná povinnosť
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané, je však už vecou súdu (por. § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Ak by aj súd v priebehu konania nevykonal všetky navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy ako navrhli účastníci, následkom môže byť len neúplnosť skutkových zistení (vedúca k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie procesná vada podľa § 237 písm. f/ O.s.p. (por. napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: manudukčná povinnosť opravného súdu, povinnosť súdu vyzvať účastníkov konania, aby sa vyjadrili k ustanoveniu právneho predpisu
Právna veta: S účinnosťou od 15. októbra 2008 Občiansky súdny poriadok (zákon č. 384/2008 Z.z.) v ustanovení § 213 ods. 2 O.s.p. ustanovuje, že ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Úmyslom zákonodarcu, ako to vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 384/2008 Z.z., bolo týmto ustanovením v praxi zabrániť vydávaniu tzv. prekvapivých rozhodnutí. Uvádza sa v nej, že účastník tak bude mať možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na prikázanie veci, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa citovaného ustanovenia je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednávanie veci. Dôvody delegácie môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov, ale aj doterajších výsledkov konania. Dôvody na strane účastníkov konania vyplývajúce z ich postavenia môžu mať najmä osobnú, zdravotnú, finančnú, prípadne sociálnu povahu. Nemožno pritom opomenúť, že prikázanie veci inému súdu je výnimkou zo zásady ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neformálny list, listy orgánov verejnej správy, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: I podania resp. listy orgánov verejnej správy, ktoré nemajú zákonom požadované náležitosti rozhodnutia, ktorými sa však zakladajú, menia alebo rušia alebo ktorými môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, sú spôsobilým predmetom súdneho prieskumu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lekársky posudok, lekárska správa, posudkový lekár sociálneho poistenia, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
Právna veta: Lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonáva najmä posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. V zmysle konštantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok ako výsledok lekárskej posudkovej činnosti je len jedným z podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný rozkaz, oprávnené osoby na podanie dovolania, dovolanie obvineného proti trestnému rozkazu
Právna veta: Podľa § 369 ods. 2 písm. b) Tr. por. proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého stupňa môže podať dovolanie z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka. Z uvedeného vyplýva, že obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 Trestného poriadku môže podať dovolanie len proti rozhodnutiu odvolacieho resp. sťažnostného súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená (k tomu viď aj rozhodnutie sp. zn. 1 Tdo V-3/2006). Trestný rozkaz nie je takým rozhodnutím a dovolanie proti nemu môže podať len minister spravodlivosti na podnet (§ 369 ods. 1 Tr. por.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práv o povinnej obhajobe, právo na obhajobu , ustanovený obhajca
Právna veta: I. V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 os. 1 písm. c/ Tr. por., musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie aj o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu alebo prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonov realizovať právo na obhajobu, trpia procesnou nespôsobilosťou a nepoužiteľnosťou v ďal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda , vlečenie motorového vozidla, vodič ťahanej jazdnej súpravy
Právna veta: Osobitným prípadom riešenia dôsledkov dopravnej nehody je vlečenie dopravnou nehodou poškodeného vozidla či jazdnej súpravy pri splnení podmienok uvedených zákonodarcom v ustanovení § 34 zák. č. 8/2009 Z. z. (viď bod č. 12). Najvyšší súd však na tomto mieste musí zdôrazniť, že žalobca sa mylne domnieva, že zodpovednosť za preverenie splnenia zákonnej podmienky účinného riadenia vlečeného vozidla (v prejednávanej veci jazdnej súpravy) a jej bŕzd ležala v zmysle citovaného ustanovenia na vodičovi ťažného vozidla T.. Naopak, stále vychádzajúc z vyššie citovaného ustanovenia išlo o zodpovednosť ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, zákonný sudca, európsky zatýkací rozkaz, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, vydávacia väzba
Právna veta: O vzatí vyžiadanej osoby do vydávacej väzby rozhodol sudca krajského súdu, čo je súladné s ustanovením § 16 ods. 1 zák. č. 154/2010 Z.z. Ustanovenia §§ 505 a 506 Tr. por. vyžadujú, aby rozhodnutie o predbežnej a vydávacej väzbe robil predseda senátu krajského súdu. V zmysle § 1 ods. 2 zák. č. 154/2010 Z.z. na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní, 1) (Trestný poriadok) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze je zákonom lex specialis a preto jeho ustanovenia majú prednosť pred Trestným poriadkom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: strata platnosti rozhodnutia, povolenie výnimky na odstrel chráneného živočícha, medveď hnedý ako chránený živočíšny druh
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na stanovisko správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. Snj 72/2013 z 24. júna 2014, podľa ktorého neplatnosť povolenej výnimky o povolení na odstrel chráneného živočícha - medveďa hnedého, spôsobená uplynutím času, na ktorý bola výnimka povolená má za následok, že odpadol predmet konania, lebo výnimka, ktorá bola obsahom rozhodnutia už zanikla a neexistuje. Správny orgán, resp. súd preto môže (ba dokonca musí) zastaviť konanie o výnimke, a to v ktoromkoľvek štádiu konania...V danej súvislosti odvolací súd dáva do pozornosti, že pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: členská schôdza, námietky, predstavenstvo družstva, neplatnosť uznesenia členskej schôdze
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, spoluvlastnícky podiel , porušenie predkupného práva, predkupné právo, predkupné právo podielového spoluvlastníka
Právna veta: Ak po právnom úkone porušujúcom predkupné právo podielového spoluvlastníka ten spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, stáva sa nadobúdateľ prevedeného podielu ex lege nielen podielovým spoluvlastníkom spoločnej veci, ale zároveň aj osobou oprávnenou z predkupného práva viazaného na spoluvlastnícky podiel. V dôsledku toho prechádzajú na neho aj oprávnenia pôvodného spoluvlastníka vyplývajúce z nerešpektovania jeho predkupného práva. Pri tom nie je právne významné, či prevodca v čase, keď bol ešte podielovým spoluvlastníkom, sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, mimoriadne zníženie trestu, zločin lúpeže, neprimeranosť uloženého trestu
Právna veta: Vo vzťahu k dovolacej námietke (nepoužitie ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu) je potrebné uviesť, že (aj v zmysle použiteľnej judikatúry najvyššieho súdu) nemožno na absencii aplikácie zmierňovacieho ustanovenia založiť dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ (ani písm. h/, i/) Tr. por. Ako už bolo uvedené, výška trestu je v dovolacom konaní revidovateľná len vtedy, ak bol trest uložený mimo zákonom ustanovenej sadzby. Ak teda dovolateľ opakovane namieta neprimeranosť uloženého trestu, nie je možné na podklade tejto okolnosti výšku právoplatne uloženého trestu, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, zločin krádeže za účelom zárobku vlámaním, pracovná morálka odsúdeného, podmienečné prepustenie z výkonu trestu, nepriaznivá resocializačná prognóza odsúdeného
Právna veta: Jednou z podmienok podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody je aj očakávanie, že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, ktoré musí byť dôvodné a založené jednak na všestrannom zhodnotení jeho osobnosti, doterajšieho pôsobenia vo výkone trestu, možnosti jeho nápravy a osobných pomerov a s prihliadnutím na účel trestu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezákonné dôkazy, dôvody dovolania, nezákonne zaobstaraný dôkaz, porušenie zásady absorpcie sadzieb za zbiehajúce sa správne delikty
Právna veta: V zmysle § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom a podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. O založenie rozhodnutia na nezákonne vykonanom dôkaze ide vtedy, ak súd svoje rozhodnutie oprel o nezákonne zaobstaraný dôkaz alebo o dôkaz síce zákonne získaný, ale nezákonn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu , porušenie práva na obhajobu, dovolací dôvod, zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby
Právna veta: Vo všeobecnosti je potrebné poukázať na to, že právo na obhajobu je v zmysle tohto potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre plné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu. Daný dovolací dôvod môže byť pritom naplnený len v takom prípade, ak zistené porušenie práva na obhajobu bolo zásadné, t.j. ak došlo v trestnom konaní k takému pochybeniu, ktoré malo resp. mohlo mať vplyv na priebeh či samotný konečný výsledok tohto konania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, žiadosť o azyl, štátny príslušník tretej krajiny
Právna veta: Ustanovenie § 88a ods. 1 písm. c/ zákona o pobyte cudzincov umožňuje odporcovi zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ktorý je už zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a/ (čo bol prípad navrhovateľa) alebo písm. b/, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udeleniu azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že predpokladom jeho aplikácie je predchádzajúce zaistenie navrhovateľa a jeho trvanie pre niektorý z dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, doplnková ochrana, podmienky pre udelenie azylu, ochrana vo forme humanitného azylu
Právna veta: Azyl je výnimočný inštitút konštruovaný za účelom poskytnutia ochrany tomu, kto z dôvodov v zákone stanovených pociťuje oprávnenú obavu z prenasledovania v krajine, ktorej je občanom. Azyl ako právny inštitút nie je a nikdy nebol univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred bezprávím postihujúcim jednotlivca alebo celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vo vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci, výsluch svedka bývajúceho mimo obvodu konajúceho súdu
Právna veta: Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným. Takýmito dôvodmi sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, výchovné pôsobenie konania a čo najrýchlejšie, avšak zákonné a sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie po povolení obnovy konania podľa § 403 Tr. por., povolená obnova konania, bezodkladné rozhodnutie súdu, zrušený výrok o treste, obmedzenie osobnej slobody obvineného
Právna veta: Pri rozhodovaní o väzbe podľa § 403 Tr. por. je potrebné zohľadniť okrem materiálnych dôvodov väzby aj otázku bezodkladnosti rozhodovania o väzbe...Je však zároveň nutné uviesť, že nemožno bezodkladné rozhodnutie súdu zastierať prepustením obvineného na slobodu, spojeným s jeho bezprostredne nasledujúcim zadržaním (predvedením) a následným „bezodkladným“ rozhodnutím súdu o väzbe. K postupu pri negatívnom rozhodnutí o väzbe súdu prvého stupňa a nadriadeného súdu v prípade uvedenom v § 403 Tr. por. je potrebné uviesť, že by sa per analogiam uplatnil postup pri primeranom použití ustanovení §§ 71 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, rozsudok členského štátu Európskej únie, uznanie cudzozemského rozhodnutia
Právna veta: I. Povaha rozhodovania o uznaní a o výkone cudzieho rozhodnutia (podľa Trestného poriadku aj podľa zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z.) vylučuje, aby bol výrok o treste uznávaného rozhodnutia nahradený výrokom o uložení súhrnného trestu podľa § 42 Tr. zák. vo vzťahu k rozsudku slovenského súdu, teda výrokom o uložení trestu aj za trestný čin, ktorého sa uznávané rozhodnutie netýka. Taký postup by mohol vyvolať aj rovnako vylúčené nahradenie jedného trestu, ktorý bol uložený uznávaným rozhodnutím za viac trestných činov, dvoma alebo viacerými trestami, uloženými slovenský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: namietané nesprávne vyhodnotenie dôkazov, náprava právnych vád, právoplatné rozhodnutie súdu, skutkové zistenia, dôvody dovolania
Právna veta: Podľa zistenia ústavného súdu sa najvyšší súd argumentáciou sťažovateľa predloženou v jeho dovolaní (argumentácia sťažovateľa bola obdobná ako jeho námietky predložené v sťažnosti adresovanej ústavnému súdu) vo svojom uznesení zo 17. septembra 2014 zaoberal a riadne sa s ňou vo svojom rozhodnutí vysporiadal. Najvyšší súd predovšetkým zdôraznil, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu právnych vád právoplatných rozhodnutí a konania, ktoré ich vydaniu predchádzalo, avšak správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna subjektivita právnickej osoby, nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby, nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, obmedzenie spôsobilosti
Právna veta: Žalovaná namietala nedostatok procesnej spôsobilosti na strane žalobcu, čo má vo veci zakladať vadu konania podľa § 237 písm. c/ O. s. p. Dovolací súd zdôrazňuje, že predpokladom procesnej nespôsobilosti účastníka konania je skutočnosť, že nemá vôbec spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva alebo brať na seba povinnosti alebo táto jeho spôsobilosť je obmedzená... Podľa § 19a ods. 1 Občianskeho zákonníka môže byť spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva alebo povinnosti obmedzená len zákonom. Nejde však o také obmedzenie spôsobilosti, ktoré by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, sporové konanie, povinnosť tvrdenia, hypotéza hmotnoprávnej normy, označiť svoje tvrdenia dôkazmi
Právna veta: V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preuk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný súd, neplatná rozhodcovská doložka, rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul, rozhodcovský rozsudok, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách ako dôvod absolútnej neplatnosti práneho úkonu
Právna veta: Súdny exekútor v uvedenej veci doručil žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie o vymoženie konkrétnej sumy s príslušenstvom na základe exekučného titulu – rozhodcovského rozsudku. Okresný súd napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol z dôvodu, že rozhodcovská doložka bola už v čase jej uzatvárania neprijateľnou podmienkou a ako taká bola už od počiatku neplatná v zmysle § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka účinného v čase uzatvárania zmluvy. Rozhodcovské konanie, ktorého výsledkom bol exeku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o hmotnej zodpovednosti, pracovný pomer , pracovný pomer bol rozviazaný, vykonať inventarizáciu, úbytok zásob
Právna veta: Pracovný pomer medzi účastníkmi konania bol založený pracovnou zmluvou dňom 1. 1. 2007. Dňa 16. 10. 2010 bola medzi účastníkmi spolu s ďalšími zamestnancami navrhovateľa uzavretá dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti podľa ustanovenia § 182 a nasl.Zákonníka práce. Na jej základe zamestnanci prebrali hodnoty zverené na vyúčtovanie ­ tovar, ceniny, zásoby materiálu podľa inventúry vykonanej dňa 16. 10. 2010 (čl. II. dohody). Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti zanikla dňom skončenia pracovného pomeru, alebo dňom odstúpenia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: minister spravodlivosti, opravný prostriedok, oprávnené osoby na podanie dovolania
Právna veta: Podnet na podanie dovolania podľa § 369 ods. 1 Trestného poriadku preto nie je opravným prostriedkom a z hľadiska trestného práva procesného ho možno považovať iba za informáciu ministrovi spravodlivosti ako oprávnenému na jeho podanie, ktorá bez ďalšieho nezakladá zákonom ustanovené právne dôsledky. Ustanovenie § 369 ods. 1 Trestného poriadku neukladá povinnosť (nevzniká právny nárok) vyhovieť každému podnetu. Je na úvahe ministra spravodlivosti posúdiť a rozhodnúť, či na základe podnetu strany v konaní alebo na základe iného podnetu podá alebo nepodá dovolanie. O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, zásada pacta sunt servanda, formalistický výklad, zmluvné strany, autonómny prejav vôle zmluvných strán
Právna veta: Porušenia Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) zaručených základných práv sa všeobecný súd dopustí aj vtedy, pokiaľ formalistickým výkladom noriem podústavného práva odoprie autonómnemu prejavu vôle zmluvných strán dôsledky, ktoré zmluvné strany takým prejavom zamýšľali vo svojej právnej sfére vyvolať. Dohoda o budúcej kúpnej zmluve či už v režime Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka (porovnaj § 50a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 289 Obchodného zákonníka) musí mať obsahové a formálne náležitosti, ktoré má mať uzatváraná kúpna zmluva. Pokiaľ ide o čas jej uzavretia, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet správneho konania, stratiť platnosť uplynutím času, orgán ochrany prírody, konanie o rozklade, povinnosť orgánu ochrany prírody zastaviť konanie
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu, ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení na usmrtenie chráneného živočícha (medveďa hnedého) podľa § 89 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane prírody stratilo platnosť uplynutím času, na ktoré bolo vydané, odpadol dôvod na ďalšie konanie o povolenie takejto výnimky, pretože takýmto predmetom konania nie je samotné chránené zviera, na odstrel ktorého bola potrebná výnimka, ale predmetom správneho konania je rozhodovanie o právnej podmienke, ktorou je samotná výnimka. Takže ak takáto výnimka neexistuje, lebo jej platnosť zanikla, potom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnosti sťažovateľa z dôvodu jeho úmrtia zastavil, ochrana základných práv a slobôd, primerané použitie ustanovení Občianského súdneho poriadku na konanie pred Ústavným súdom, strata spôsobilosti byť účastníkom konania
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) alebo Trestného poriadku. Podľa § 107 ods. 1 OSP ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Z charakteru konania pred ústavným súdom podľa čl. 127 ústavy, predmetom ktorého je ochrana základných práv a slobôd, ktorých povaha je výso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonná lehota, subjektívna premlčacia doba, ustálený zdravotný stav poškodeného, mimoriadne zvýšenie bolestného a sťaženia spoločného uplatnenia, premlčanie práva na náhradu škody
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka namieta, že krajský súd (zhodne ako okresný súd) nesprávne vykladal právnu normu upravujúcu začiatok plynutia premlčacej lehoty pri škode na zdraví. Poškodenému môže zo škodnej udalosti v prípade neskoršieho zhoršenia už ustáleného zdravotného stavu vzniknúť aj ďalší nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Takýto nárok z hľadiska premlčania treba posudzovať samostatne ako nárok so samostatnou subjektívnou premlčacou dobou s rozdielnym začiatkom jej plynutia. ... Ak odo dňa, keď sa poškodený dozv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právoplatne rozhodnuté vo veci, nútený výkon rozhonutia, sporové konanie, exekučné konanie
Právna veta: Predmetom exekučného konania nie je principiálne spornosť či už právneho titulu, výšky alebo vlastníctva pohľadávky alebo spornosť vlastníctva veci či práva, ale jeho predmetom je nútený výkon rozhodnutia (exekučného titulu), ktorým o spornosti či už právneho titulu, výšky alebo vlastníctva pohľadávky, prípadne o spornosti vlastníctva veci či práva už bolo právoplatne rozhodnuté. Inými slovami, o spore účastníkov exekučného konania (oprávnenéhoa povinného z exekúcie) bolo už právoplatne rozhodnuté vo veci samej, a to exekučným titulo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pojem prostitúcia, objektívna stránka trestného činu kupliarstva, majetkový prospech, koristenie z prostitúcie vykonávanej iným, kupliarstvo
Právna veta: Objektívna stránka trestného činu kupliarstva podľa § 367 ods. 1 Tr. zák. spočíva v niektorom z tam uvedených konaní páchateľa, ktoré majú pričom povahu trestnej súčinnosti. Trestný je ten, kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonanie prostitúcie, pričom v tomto prípade na naplnenie zákonných znakov stačí už dohoda. Trestný čin však je aj ten, kto z takejto prostitúcie vykonávanej iným koristí alebo umožní inému jej vykonávanie (tu ide o určitú formu podielnictva). Pod pojmom prostitúcia sa rozumie vykonávanie pohlavného styku s inou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hraničná a cudzinecká polícia, obmedzenie na osobnej slobode, konanie o vyhostení, tolerovaný pobyt
Právna veta: Ústavný súd pripúšťa aplikáciu prezentovaného názoru aj na okolnosti sťažovateľovej veci, ktorý poukazuje na to, že obdobie posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu je považované v zmysle § 58 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov za obdobie tolerovaného pobytu, resp. teda za obdobie, kedy je jeho pobyt na území Slovenskej republiky legálny, s tým, že nie je vylúčené, aby súbežne s týmto obdobím prebiehalo aj konanie o jeho vyhostení bez použitia povinností, resp. oprávnení vyplývajúcic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzok zmenečného ručiteľa, blankozmenka, reštrukturalizačné konanie, zmenkovo zaviazaná osoba, zmenkvý ručiteľ
Právna veta: Čo sa týka námietky odporcu, že ho navrhovateľ neinformoval o skutočnosti, že pristúpil k vyplneniu blankozmenky a preto si túto pohľadávku nemohol ako regresný nárok uplatniť v reštrukturalizačnom konaní, súd považoval za nedôvodnú. Súd poukazuje na ust. § 120 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. V súlade s týmto ustanovení si odporca v 2. rade svoju pohľadávku mohol uplatniť v reštrukturalizačnom konaní ako podmienenú pohľadávku... Rovnako námietku odporcu ohľadne nesprávnosti zmenkovej sumy, súd považoval za ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na, sústavu súdov tvoria, špecializovaný trestný súd, rozsah činnosti výboru, funkčný príplatok za funkciu, úloha ústavného súdu
Právna veta: Špeciálny súd je súdnym orgánom, ktorý má znaky typické pre súd so špecializovanou súdnou agendou..., ale aj niektoré znaky mimoriadneho súdneho orgánu (špecifická personálna pôsobnosť vo vzťahu k ústavným činiteľom a vyšším štátnym funkcionárom nad rámec trestných činov spojených s korupciou a organizovaným zločinom podľa § 14 ods. 1 a 3 Trestného poriadku v spojení so špecifickým právnym režimom výberu sudcov a výkonu ich funkcie na tomto súde, podmieneným dohľadom bezpečnostného orgánu výkonnej moci a s tým spojenými nedostatočnými právnymi garanciami pred zasahovaním do výkonu ich právomoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: územie obce, základom územnej samosprávy je obec
Právna veta: Ústavný súd obdobne ako v prípade sp. zn. PL. ÚS 19/05 považuje za obzvlášť závažnú skutočnosť nielen to, že v namietanom prípade bol z dôvodu usporiadania území individuálne určených obcí použitý (zneužitý) priamo zákon („všeobecne záväzný“ právny predpis), a to aj napriek skutočnosti, že zákon o obecnom zriadení už pred prijatím dotknutej novely určoval všeobecne záväzné pravidlá, resp. požiadavky na akýkoľvek zákonom poznateľný a predvídaný zásah do územia ktorejkoľvek obce, ale aj skutočnosť, že v týchto individuálne určených prípadoch teritoriálnych zmien území konkrétnych obcí zákonodarc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecné ústavné princípy, protest prokurátora proti opatreniu, pôsobnosť prokurátorov, princíp právnej istoty
Právna veta: Ústavný súd vzal na vedomie, že z citovaných stanovísk vlády a generálneho prokurátora možno vyvodiť, že tak vláda, ako aj generálny prokurátor pripúšťajú, že podľa platnej právnej úpravy môže prokurátor podať protest podľa § 26 zákona o prokuratúre aj proti opatreniu vydanému v konkrétnej (individuálnej) veci s účinnosťou na určitých (konkrétnych) účastníkov verejnoprávneho konania; vláda, ako aj generálny prokurátor vychádzajú pritom z existujúcej aplikačnej praxe. Ako jeden z príkladov, ktorý by mal podporiť tento záver, je podľa stanoviska generálneho prokurátora práve aj písomné oznámenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rýchla a účinná ochrana práv účastníkov v súdnom konaní, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, neprimeraná dĺžka konania, zbytočné prieťahy v konaní, odročenie pojednávania
Právna veta: Základnou povinnosťou súdu a sudcu je zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Táto povinnosť súdu a sudcu vyplýva z § 6 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, ďalej z § 100 ods. 1 OSP, podľa ktorého len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je, obchodný podiel, spoločník v spoločnosti s ručením obmedzením, námietka relatívnej neplatnosti
Právna veta: Ústavný súd ďalej považuje za potrebné zdôrazniť, že nielen v judikatúre všeobecných súdov, ale ani v právnej teórii neexistuje jednoznačný právny názor na otázku, či je obchodný podiel (ako iná majetková hodnota) súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a ani na otázku, či môže manžel, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, napadnúť námietkou relatívnej neplatnosti prevod obchodného podielu druhého manžela – spoločníka, a to ani v právnej vede, ani v judikatúre. V rámci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priznanie odkladného účinku, správne súdnictvo , zásada kontradiktórnosti konania, orgán verejnej správy , žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Ako zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, sťažovateľka ako orgán verejnej správy (§ 244 ods. 2 OSP) namietajúc síce porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy tvrdí nezákonný zásah „do pôsobnosti, práv a povinností Sťažovateľa a tak poprel princípy autonómie, sústavy akademických slobôd, práv a povinností Sťažovateľa a zabránil tak napĺňaniu základného poslania vysokých škôl“, ku ktorému malo dôjsť uzneseniami krajského súdu o odklade vykonateľnosti rozhodnutí vydaných sťažovateľkou v správnom (disciplinárnom) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčiť skutkové námietky, nesprávna aplikácia hmotnoprávneho ustanovenia, nesprávne právne posúdenie veci ako dovolací dôvod, dôvody dovolania
Právna veta: Pokiaľ ide o dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. tento je splnený vtedy, ak je rozhodnutie založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia. Uvedený dôvod dovolania predpokladá výlučne aplikačné chyby z oblasti Trestného práva hmotného, ktoré sa dotýkajú právneho posúdenia zisteného skutku v tom zmysle, že tento bol v rozpore s Trestným zákonom posúdený buď ako prísnejšie alebo miernejšie trestný čin alebo že vôbec nemal byť po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: povinnosť riadne a včas odviesť poistné a príspevky, pohľadávka na penále, reštrukturalizačné konanie, sociálna poisťovňa, účinky súdom potvrdeného plánu
Právna veta: Pohľadávka na penále nevzniká v dôsledku samotného nesplnenia si povinnosti riadne a včas odviesť poistné a príspevky; vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia o predpísaní penále. Pohľadávka na penále z dôvodu omeškania sa s odvedením poistného a príspevkov za január 2010, a to za konkrétne obdobie od 23. 03. 2010 do 11. júna 2010, vznikla až nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia žalovanej číslo 46377­2/2011­BA z 12. 09. 2011. Kým penále nie je predpísané právoplatným rozhodnutím, Sociálna poisťovňa ho nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: totožnosť skutku, základné zásady trestného konania, skutok vymedzený v obžalobe, zhoda konania a následku
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku smerujúcu k spochybneniu dodržania zásady totožnosti skutku, ktorej podstata spočíva v dodržaní pravidla, že obžalovaný môže byť súdený (a odsúdený) len za skutok vymedzený v podanej obžalobe. Ústavný súd považuje za ústavne konformný názor súdnej praxe a právnej teórie, podľa ktorého je totožnosť skutku zachovaná v prípade úplnej zhody konania a následku, zhody aspoň v konaní pri rozdielnom následku, zhody aspoň v následku pri rozdielnom konaní, ako aj v prípade, ak konanie alebo následok, prípadne oboje budú zhodné aspoň čiastočne, a to za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, povinnosť nahradiť trovy konania, späťvzatie návrhu, náhrada trov konania v sporovom konaní
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom prvostupňového súdu, ktorý v prejednávanom prípade pri rozhodovaní o trovách konania aplikoval ust. § 146 ods. 2veta prvá O. s. p., s poukazom na to, že dôvod, ktorý navrhovatelia uviedli ako dôvod späťvzatia návrhu (že odporca 3/, mal po začatí konania previesť spornú nehnuteľnosť na iného, čím zmaril účel daného konania o neplatnosť dražby), nie previesť spornú nehnuteľnosť na iného, čím zmaril účel daného konania o neplatnosť dražby), nie je dôvodný v zmysle § 21 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nevyvrátiteľná právna domnienka neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka, procesné lehoty, zásada rýchlosti, konkurzné konanie, vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa
Právna veta: Zo všeobecne formulovaných pravidiel konkurzného práva sa črtá jedna z podstatných zásad ovládajúcich nielen právnu úpravu konkurzného konania, ale aj interpretáciu tejto právnej úpravy. Je ňou zásada rýchlosti vyjadrená v zákone o konkurze a reštrukturalizácii okrem iného v množstve krátkych procesných lehôt, ktoré sú stanovené pre súd, účastníkov konania a iné procesné subjekty. Identifikovaná zásada sa prejavuje aj v relácii k fáze konkurzného konania, v ktorej malo podľa názoru sťažovateľa dôjsť k porušeniu jeho označených práv. I keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sústava orgánov prokuratúry, generálny prokurátor , účinný prostriedok nápravy, vybavovanie podnetov
Právna veta: Súčasťou štandardnej judikatúry ústavného súdu je aj právny názor, že vynechanie nielen podnetu, ale aj opakovaného podnetu ako prostriedku nápravy uplatňovaného v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky nemožno nahrádzať podaním sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľka, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o prokuratúre. V posudzovanom prípade teda zákon o prokuratúre sťažovateľke poskytuje účinný prostriedok nápravy spoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, preukázať tvrdenie o úhrade pohľadávky, exekútor, vymáhaná pohľadávka
Právna veta: Pokiaľ povinný v rámci exekúcie namieta, že pohľadávku dobrovoľne uhradil, pričom exekútor to popiera, je povinnosťou všeobecného súdu dať povinnému možnosť tvrdenie dokázať. Opačný postup je porušením základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Z pohľadu ústavného súdu treba konštatovať, že okresný súd za daného stavu nepostupoval tak, aby sa sporná námietka sťažovateľky spoľahlivo objasnila. Pritom nie sú žiadne pochybnosti o tom, že išlo o relevantnú námietku, v prípade preukázania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti, odradiť páchateľa od páchania ďaľšej trestnej činnosti
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba zdôrazniť, že naplnenie dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku videl krajský súd výslovne v tom, že sťažovateľ sa mal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia dopustiť trestného činu rovnakého druhu. Nemožno nesúhlasiť s krajským súdom, že dôvodné podozrenie zo spáchania obdobného trestného činu v skúšobnej dobe odsúdenia za nepochybne spáchaný trestný čin zakladá dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti, a to bez ohľadu na to, či existuje časová blízkosť dotknutých skutkov. Rozhodujúci je totiž fakt dôvodného podozreni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, existencia odsúdenia páchateľa ako predpoklad na podanie dovolania, fikcia neodsúdenia, nezákonné právoplatné rozhodnutie
Právna veta: Na rozdiel od právneho názoru najvyššieho súdu je ústavný súd tej mienky, že z hľadiska prípustnosti dovolania je bez významu, či sa v dôsledku zahladenia odsúdenia hľadí na osobu odsúdeného ako na osobu, ktorá odsúdená nebola, keďže z hľadiska prípustnosti dovolania je rozhodujúce to, či existuje odsudzujúce rozhodnutie a či toto nadobudlo právoplatnosť. Inými slovami, podmienkou podania dovolania je existencia samotného odsúdenia páchateľa. Naopak, podmienkou dovolania nie je absencia zahladenia odsúdenia spojená so zákonnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací trestný čin, samostatný skutok, vzatie do väzby, zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného)
Právna veta: Už teraz možno vo všeobecnej rovine konštatovať, že ak by trestná činnosť, ku ktorej malo dochádzať v prvom kvartáli roku 2014, mala byť samostatným skutkom (samostatným pokračovacím trestným činom), potom nejde o opätovné vzatie sťažovateľa do väzby v tej istej trestnej veci a takéto vzatie do väzby potom možno oprieť o ustanovenie § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Naopak, ak by trestná činnosť, ku ktorej malo dochádzať v prvom kvartáli roku 2014, mala byť jedným skutkom (jedným pokračovacím trestným činom) páchaným jednak do júna 2013, ako aj v prvom kvartáli roku 2014, poto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného
Právna veta: Je potrebné poukázať na ust. § 78 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine, podľa ktorého dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Vychádzajúc z tohto ustanovenia pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom nemôže byť akákoľvek zmena pomerov. Musí isť o výraznú zmenu tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Pôjde o také zvýšenie, či zníženie príjmu, ktoré ovplyv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, zvýšenie výživného
Právna veta: Pri určovaní konkrétneho rozsahu výživného je potrebné vychádzať predovšetkým z toho, aká peňažná suma mesačne je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patrí výživa vo vlastnom zmysle slova, hmotné potreby ako je šatstvo, bielizeň, nájomné za byt, ako aj potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov, prípravy na budúce povolanie, športové, kultúrne a rekreačné potreby, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje život kultúrneho človeka v súčasnosti. Miera týchto potrieb je odstupňovaná a závisí predovšetkým o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: finančný leasing, inominantný kontrakt, obchodné záväzkové vzťahy
Právna veta: Právna podstata leasingu nemá v SR špeciálne zakotvenie v konkrétnom právnom ustanovení, či už Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Z judikatúry vyplýva, že leasingová zmluva je zmluvou nepomenovanou (inominantnou). V konkrétnej situácii sa zmluvný vzťah uzatváral medzi podnikateľskými subjektmi, preto išlo o nepomenovanú zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obch. zák.. Nepochybne išlo o druh leasingu označený termínom leasing finančný, ktorého základnou funkciou (tak, ako je to aj v predmetnej veci) je zaobstarávacia funkcia a cieľom je spravidla konečný prevod vlastníctva predmetu leasingu. Finančný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určovanie výživného
Právna veta: Pri určovaní výšky výživného je potrebné predovšetkým brať ohľad na potreby oprávneného, teda maloletého dieťaťa. Miera týchto potrieb je rôzna a to podľa okolností prípadu, predovšetkým je odstupňovaná podľa veku dieťaťa, školského zaradenia, jeho fyzickej a duševnej vyspelosti, zdravotného stavu, jeho kultúrnospoločenských potrieb, športových záujmov a podobne. Toto však nie sú jediné relevantné kritériá, ktoré sa pri určovaní výšky výživného zohľadňujú, pretože potreby dieťaťa (resp. detí) sa skúmajú aj vo vzťahu k životnej úrovni rodičov. Pri vyššej životnej úrovni rodiča, ktorý je povinný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti držiteľa vozidla, jazda cez križovatku, priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prednosť v jazde
Právna veta: Za správny nemožno považovať žalobcov výklad § 6a ods. 1 písm. c/ a § 20 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z., že pokiaľ časová dĺžka zastavenia nie je zákonom určená, postačí zastavenie aj na malú chvíľu a je na vodičovi, na ako dlho svoje vozidlo zastaví. V prvom rade, uvedené ustanovenia zákona nevymedzujú konkrétny údaj o čase povinného zastavenia, ale ustanovujú podmienku, že vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad a zároveň ako účastník cestnej premávky je povinný sa správať disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynul ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, poskytnutie revolvingového úveru
Právna veta: Treba v tejto súvislosti zdôrazniť, že odvolacia námietka žalobcu spočívajúca v tom, že premlčaciu dobu je treba posudzovať podľa Obchodného zákonníka nie je náležitá z dôvodu, že v danom prípade ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom, pričom na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 5b Zákona o ochrane spotrebiteľa bolo zavedené zákonom č. 102/2014 Z. z. a keďže neobsahuje osobitné prechodné ustanovenie, ktoré by účinky posúvalo na veci rozhodované po účinnosti predmetnej právnej úpravy, je potrebné ho aplikovať na všetky súdené veci v čase rozhodovania. Ide o tzv. režim okamžitej aplikability, ktorý sa uplatňuje pri procesných predpisoch. Pre posúdenie, či ust. § 5b zákona č. 250/2007 z. z., účinné od 01.05.2014, je možné aplikovať aj na konania začaté na súde pred jeho účinnosťou, je podľa odvolacieho súdu rozhodujúce, či konkrétne ustanovenie má (aj) proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o administratívnom vyhostení, zaistenie , návratová smernica, konanie o zaistení
Právna veta: Niet pochýb o tom, že konanie o zaistení je samostatným konaním i keď ide o konanie v rámci konania o administratívnom vyhostení. Každé obmedzenie osobnej slobody, teda aj zaistenie za účelom výkonu právoplatného rozhodnutia o administratívnom vyhostení je výrazným zásahom do základného práva na slobodu. Základným právnym aktom, ktorý rieši problematiku návratov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov EÚ je Návratová smernica, ktorá bola do slovenského právneho poriadku prebratá zákonom o pobyte cudzincov (Príloha č. 2, bod. 11. zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Z ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj Zákona č. 129/2010 v znení účinnom ku dňu uzavretia spornej zmluvy o úvere, jednoznačne vyplýva definičný rozdiel medzi spotrebiteľským úverom a spotrebiteľskou zmluvou, keď spotrebiteľská zmluva je pojmom širším. Z uvedeného potom vyplýva, že každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa Zákona č. 129/2010 Z. z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t.j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa Zákona č. 129/2010 Z. z., môže byť spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Tent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zakázané spôsoby lovu a iné zákazy, ulovenie zveri zakázaným spôsobom
Právna veta: Z ustanovenia § 65 (zakázané spôsoby lovu zveri a iné zákazy) ods. 3 platného Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2013, po prijatí novely zákona č. 115/2013 Z.z. vyplýva, že loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka sa považuje za nesprávny spôsob lovu a už nie za zakázaný spôsob lovu. Aj keď ustanovenie § 65 má názov Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy, tak jednoznačne zakázané spôsoby lovu zveri sú uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia a nesprávne spôsoby lovu pod ods. 3 cit. ustanovenia. Nemožno súhlasiť s názorom prokurátora, že pokiaľ citované ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Vecné oslobodenie súdneho konania od súdneho poplatku vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje na súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ale len na súdny poplatok za návrh, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania, výkon rozhodnutia a exekúciu (§ 4 ods. 1 a 4 Zákona o súdnych poplatkoch) a od povinnosti zaplatiť tento poplatok, možno účastníka konania oslobodiť len postupom podľa § 138 O.s.p. Vyplýva to z toho, že procesný postup, ktorý je iniciovaný podaním námietky zaujatosti, je osobitne uprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, exekučný súd, preskúmavanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súdom
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že čo sa týka postupu súdu v exekučnom konaní s poukazom na ust. § 45 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v nadväznosti na ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľov v Občianskom zákonníku, zákone o spotrebiteľských úveroch, je exekučný súd vždy ex offo povinný skúmať, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje spotrebiteľa na plnenie právom nedovolené a v rozpore s dobrými mravmi. Spotrebiteľské právo je pritom jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví súkromného práva, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú aj právne predpisy na úrovni Európskeho spoločenstv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného, zníženie výživného na maloleté dieťa
Právna veta: V ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine, ako aj v ustanovení § 163 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) je zakotvená zásada, podľa ktorej už stanovené výživné je možno zmeniť, ak dôjde k zmene pomerov. Pokiaľ ide o maloleté dieťa, možno tak urobiť i bez návrhu. Z ustanovení § 78 ods. 1 ZoR a § 163 ods. 2 OSP tiež vyplýva, že pre povinnosť platiť stanovené výživné sa uplatňuje zásada, že stanovené výživné má zodpovedať pomerom, za ktorých bolo stanovené. Ak dôjde k zmene pomerov, musí sa to odraziť aj v úprave vyživovacej povinnosti. Vzhľadom k povahe výživného však pri zmene pomerov nedo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrážky zo mzdy , dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, predbežné opatrenie
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy umožňuje, aby bola pohľadávka vyplývajúca zo spornej zmluvy uhrádzaná, aj prebieha konanie, ktoré má vplyv na skutočnú výšku a oprávnenosť pohľadávky. Odporca tvrdil, že dohoda o zrážkach zo mzdy spĺňa formálne náležitosti zákona, ale pretože zabezpečuje sporný záväzok vyplývajúci zo spotrebiteľského právneho vzťahu, až predmetom ďalšieho posúdenia bude, či bola uzavretá platne. Súdna prax dospela k záveru, že predbežným opatrením môže súd uložiť platiteľovi mzdy povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzavretej medzi účastníkmi konania, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie , nariadenie predbežného opatrenia, vydanie predbežného opatrenia v konaní o vypratanie bytu
Právna veta: Návrh na nariadenie predbežného opatrenia vyžaduje, aby ten, kto predbežné opatrenie navrhuje, opísal rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce nariadenie predbežného opatrenia, uviedol podmienky dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, aby odôvodnil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, resp. potrebu dočasnej úpravy pomerov a aby hroziacu ujmu konkretizoval. Okrem toho súd môže vyhovieť návrhu na predbežné opatrenie len keď je nepochybné, že súvisí s predmetom sporu na základe žaloby, ktorou disponuje výlučne účastník konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, žaloba na plnenie
Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda aj východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa § 80 písm. c) O.s.p., je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení a jej nepreukázanie vedie k zamietnutiu určovacej žaloby. Určovacia žaloba nemôže byť opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo porušené bolo a kde je treba domáhať sa ochrany žalobou na plnenie. Súd v každom štádiu konania musí mať doloženú existenciu naliehavého právneho záujmu, inak (bez skúmania vecnej stránky žaloby) musí žalobu zamietnuť. Či naliehavý právny záujem existuje, skúma súd ex offo (z úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nepravdivý očierňujúci výrok, konanie voči osobe verejného činiteľa, verejný činiteľ, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
Právna veta: Zákon o priestupkoch nepozná pojem „verejný činiteľ“. Z tohto dôvodu je potrebné analogicky aplikovať definíciu verejného činiteľa z Trestného zákona. Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu je len protiprávnym konaním občana proti občanovi. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opatrenia. Verejní činitelia z titulu svojej funkcie sú nevy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: hrozba násilím, zločin vydierania, prečin nebezpečného vyhrážania, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie
Právna veta: Prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zákona sa páchateľ dopustí vtedy, ak sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Zločin vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zákona spácha páchateľ vtedy, ak iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Pokiaľ pri prečine nebezpečného vyhrážania sú objektom medziľudské vzťahy a právo človeka, aby nebol vystavený závažným vyhrážkam, objektom zločinu vydierania je sloboda rozhodovania vôbec.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada cestovného za cestu na pojednávanie osobným motorovým vozidlom, cestovné náhrady , náhrada nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní
Právna veta: Účastník konania alebo iná osoba zúčastnená na konaní má nárok na náhradu skutočných, účelných a hospodárne vynaložených výdavkov predovšetkým verejným hromadným dopravným prostriedkom a len ak si to okolnosti prípadu vyžadujú, je možné poskytnúť náhradu cestovného za cestu na pojednávanie osobným motorovým vozidlom podľa Zákona o cestovných náhradách...Keďže žalobca neuviedol dôvod, pre ktoré musel cesty vykonať osobným motorovým vozidlom, nemožno takúto dopravu na pojednávania považovať za účelnú, a teda nemožno považovať za účelné ani náklady, ktoré vynaložil na tieto cesty osobným motorový ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za odvolanie, poplatková povinnosť za odvolanie, poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012
Právna veta: Z ustanovenia § 18ca poplatkového zákona v súvislosti s účinnosťou novely poplatkového zákona č. 286/2012 Z.z. vyplýva, že z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30.09.2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30.09.2012, i keď sa stanú splatnými po 30.09.2012. Pri výklade predmetného zákonného ustanovenia je potrebné vychádzať z celého kontextu poplatkového zákona s poukazom na znenie § 1 a § 5 citovaného právneho predpisu. Ak bol poplatkový úkon navrhnutý alebo ak je v Sadzobníku súdnych poplatkov ustanovený súdny poplatok za konanie a toto bolo začaté do 30.09.2012, vyb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krivé obvinenie, prečin krivého obvinenia, nepravdivé obvinenie, pojmové znaky prečinu krivého obvinenia
Právna veta: Prečinu krivého obvinenia sa podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Lživým obvinením treba rozumieť objektívne nepravdivé obvinenie, ktoré sa zakladá na vymyslených skutkových okolnostiach o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Krivé obvinenie sa môže týkať len trestného činu. Ak páchateľ iného krivo obvinil z konania, ktoré nezakladá zákonné znaky niektorého trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona, nedopustí sa trestného činu krivého obvinenia. Znaky trestného činu kr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh na zvýšenie výživného, odôvodnené potreby dieťaťa, určenie výživného, majetkové pomery povinného
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Odôvodnené potreby dieťaťa môžu byť rôzne podľa okolností každého jednotlivého prípadu. Sú závislé predovšetkým od veku a zdravotného stavu dieťaťa, od jeho fyzickej a duševnej vyspelosti, spôsobu a rozsahu jeho prípravy na budúce povolanie a ďalších okolností. Výživné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nečinnosť pri výkone verejnej moci, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci
Právna veta: V prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom sa jedná o objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že zo strany oprávneného subjektu (poškodeného) nie je potrebné preukazovať zavinenie vo forme úmyslu resp. nedbanlivosti, ale stačí preukázať, že škoda je výsledkom činnosti príslušného orgánu štátu. Ústavným základom uvedenej zodpovednosti je čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky: Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. Pre priznanie náhrady škody spôsobenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zvýšenie výživného
Právna veta: Je pravdou, že otec má určité práva, ktoré mu zaručujú právne predpisy (byť nezamestnaný a právo na slušnú životnú úroveň), ale otec má aj povinnosti, zabezpečiť potreby svojich maloletých detí (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine) a tejto povinnosti otca zodpovedá právo maloletých detí na úhradu ich potrieb. Rovnako matka maloletých detí má právo, aby bolo v konaní prihliadnuté na jej osobnú starostlivosť o maloleté deti (§ 62 ods. 4 Zákona o rodine), pretože otec sa o deti vôbec nezaujíma, nekontaktuje sa s nimi, nestretáva sa s nimi, všetky potreby detí zabezpečuje matka. Skutočnosť, že otec o deti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , žiadosť o azyl, zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny
Právna veta: Zaistiť cudzinca (štátneho príslušníka tretej krajiny) podľa § 88 ods. 1 písm. c/ zákona o pobyte cudzincov, ako predpokladu pre realizáciu opatrenia v podobe zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu prevozu podľa Dublinského nariadenia možno iba v prípade súčasného splnenia ďalšej podmienky a tou je existencia značného rizika úteku cudzinca.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, kúpa mobilných telefónov za akciovú cenu
Právna veta: Vo vzťahu k uplatnenému nároku na náhradu škody spočívajúcej v rozdiele medzi predajnou cenou mobilných telefónov a ich akciovou cenou bolo potrebné nárok žalobcu posúdiť podľa ust. § 420 ods. 1 Obč. zákonníka, podľa ktorého každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Žalovaná tým, že zakúpila mobilné telefóny od žalobcu za akciovú cenu neporušila žiadnu právnu povinnosť vo vzťahu k žalobcovi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod členských práv a povinností, odporovateľné právne úkony, odporovateľná žaloba
Právna veta: Inštitút odporovateľnosti, tak ako je vymedzený v ust. § 42a Občianskeho zákonníka, slúži a je určený pre potreby exekučného konania. Jeho účelom je umožniť veriteľovi, ktorý má voči dlžníkovi vymáhateľnú pohľadávku, domôcť sa v exekúcii uspokojenia svojej pohľadávky z majetku, ktorý ušiel v dôsledku jeho odporovateľného právneho úkonu, a to nielen proti dlžníkovi, ale voči osobe, s ktorou, alebo v ktorej prospech sa právny úkon urobil. Odporovateľnosť z hľadiska hmotného práva vyjadruje tzv. relatívnu neúčinnosť právneho úkonu. Relatívne neúčinný úkon je platný, nastávajú podľa neho všetky úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, návrh navrhovateľa na prerušenie konania
Právna veta: Podľa § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p., pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Prerušenie konania prichádza do úvahy vtedy, ak počas konania nastane prekážka postupu konania, ktorá je v zásade odstrániteľná procesným postupom súdu. V istých prípadoch tak súd musí konanie prerušiť, v iných prípadoch buď konanie preruší, alebo urobí iné vhodné opatrenia, na bezprieťahové odstránenie vady konania. Procesná teória hovorí o obligatórnom (§ 109 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno ako procesný inštitút, dôkazná povinnosť, povinnosť tvrdenia
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 O. s. p. sú účastníci povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Ide o povinnosť toho z účastníkov, ktorý tvrdí skutočnosť, ktorá má byť v konaní preukázaná. Povinnosť účastníkov tvrdiť určité potrebné skutočnosti v sporovom konaní ovládanom prejednávacou zásadou sa nazýva povinnosť tvrdenia a vzťahuje sa vždy na konkrétnu skutočnosť uvádzanú účastníkom konania. V prípade, že ju účastník konania splnil, platí, že uniesol bremeno tvrdenia. Existencia tvrdenej skutočnosti podmieňuje existenciu dôkaznej povinnosti, teda povinnosti účastníka konania oz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, daňová kontrola , správca dane
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné, obnovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, žaloba na určenie
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ust. § 80 písm. c) O.s.p. označuje za procesne prípustnú žalobu na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na takom určení naliehavý právny záujem. V súlade s týmto ustanovením skúma existenciu naliehavého právneho záujmu (ex offo) v každom štádiu konania ­ vyžaduje sa, aby tento naliehavý záujem bol daný nielen v čase rozhodovania súdu prvého stupňa, ale aj v čase rozhodovania odvolacieho súdu. Bez doloženej existencie takéhoto záujmu musí súd žalobu podľa § 80 písm. c) O.s.p. zamietnuť ako neprípustnú. Ide o samostatný a prvoradý dôvod pre jej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: paušálny poplatok za žaloby na náhradu škody, poplatková povinnosť, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Do účinnosti novely Zákona o súdnych poplatkoch vykonanej zák. č. 621/2005 Z.z. boli podľa § 4 ods. 1 písm. c/, súdne konania vo veciach náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, boli oslobodené od poplatku. Uvedená novela od 01. 01. 2006 toto vecné oslobodenie vypustila, čo dôvodová správa odôvodnila reakciou na neúmerný nárast právne neopodstatnených žalôb o náhradu škody podľa zák. č. 514/2003 Z.z.. Zároveň v Sadzobníku súdnych poplatkov v položke 7a bol zavedený nový paušálny poplatok za žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno , nesplnenie dôkaznej povinnosti
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 prvej a druhej vety OSP účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Navrhovanie dôkazov má priamu spojitosť s povinnosťou tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1). Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sa uviedli v žalobnom návrhu, ale tiež vo vyjadrení žalovanej. Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania, bez ohľadu na jeho procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania z úverového vzťahu, dohodnutá výška úrokov z omeškania, úroky z omeškania dohodnuté v zmluve
Právna veta: Zákonným dôsledkom omeškania so splnením peňažného záväzku je podľa Obchodného zákonníka povinnosť dlžníka zaplatiť s poukazom na § 369 ods. 1 Obch. zák. úrok z omeškania, s platením ktorého vopred súhlasil. Ak dlžník pri splatnosti svojho záväzku neuhradí veriteľovi dlžnú sumu nastáva situácia, ako by bol tento dlžník veriteľom úverovaný. Možnosť zmluvne dohodnúť výšku úrokovej sadzby pre prípad omeškania je obmedzená požiadavkou, aby dohodnutá výška nebola v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Výška úrokovej sadzby preto závisí od okolností, za akých boli úroky dohodnuté, najmä o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nesprávny úradný postup exekučného súdu
Právna veta: Aktuálna právna úprava v ustanovení § 9 zákona č. 514/2003 Z.z. uvádza v demonštratívnom výpočte prípady, ktoré sa považujú za nesprávny úradný postup. Konkrétne ide o porušenie povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, o nečinnosť, o zbytočné prieťahy v konaní, alebo o iný nezákonný zásah do práv a do právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb. Vzhľadom na širokú škálu rozličností a náročností jednotlivých vecí, ktoré sú prejednávané, či už v rámci občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho konania, nie je objektívne možné ( až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odvolanie otca v časti určenia výšky výživného
Právna veta: Zákonná povinnosť rodičov plniť vyživovaciu povinnosť deťom vzniká narodením a trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť a uspokojovať svoje odôvodnené potreby. Odôvodnené potreby dieťaťa sú bezprostredne ovplyvňované schopnosťami, možnosťami a majetkovými pomermi rodičov. Ak sú reálne možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov obmedzené, sú odôvodnenými len bežné potreby dieťaťa, ktoré nepresahujú základnú mieru všetkých potrieb nevyhnutných pre život kultúrneho človeka. Ak sú reálne možnosti a schopnosti rodičov väčšie, odôvodnenými sú aj ďalšie potreby dieťaťa, vrátane tvorb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povolenie návrhu na obnovu konania, nepreukázanie nových dôkazov na obnovu konania, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo účastníka na prejednanie veci v jeho prítomnosti, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.) a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, príjem povinného rodiča, výživné na maloletého
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom nevzniká až rozhodnutím súdu, ktorý určí jej výšku a podmienky splatnosti, ale narodením dieťaťa a rodič má povinnosť postarať sa o to, aby bolo o dieťa aj materiálne postarané a preto musí zabezpečiť jeho výživu či už osobne, alebo platením výživného. Vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov, a pri jej určení sa vychádza z individuálnych schopností, možností a majetkových pomerov každého z nich. Poskytovanie výživy rodičov voči mal. deťom je v rodine totiž celkom bežné a obvyklé. Rodina žijúca s mal. deťmi hospodári z práce či podnikania nadobudnutými ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, exekučný súd, žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, rozpor exekučného titulu so zákonom
Právna veta: Zákonodarca v procese rozhodovania sa exekučného súdu o tom, či súdnym exekútorom požadované poverenie na vykonanie exekúcie tomuto udelí, alebo nie, ustanovil lehotu 15 dní od doručenia žiadosti výlučne pre prípady nezistenia rozporu žiadosti, návrhu ani exekučného titulu so zákonom a následného udelenia poverenia (predstavujúceho logický následok nedostatku zistenia zákonom definovaného rozporu). V opačnom prípade, teda vtedy, ak sa rozpor so zákonom zistí (žalobkyni z prejednávanej veci je pritom zaiste známy ten záver tunajšieho súdu z iných druhovo totožných vecí, podľa ktorého nezistenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu
Právna veta: V prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom sa jedná o objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že zo strany oprávneného subjektu (poškodeného) nie je potrebné preukazovať zavinenie vo forme úmyslu resp. nedbanlivosti, ale stačí preukázať, že škoda je výsledkom činnosti príslušného orgánu štátu. Ústavným základom uvedenej zodpovednosti je čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky: Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. Pre priznanie náhrady škody spôsobenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšená vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, návrh matky na zvýšenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa. Vyživovacia povinnosť má ale niekoľko foriem. Môže byť plnená osobnou starostlivosťou, alebo tiež poskytovaním vecných plnení, napríklad zakupovaním stravy, nákupom ošatenia, zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti a podobne. Základnou podmienkou správneho určenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, je vyhodnotenie nákladov na pokrytie odôvodnených potrieb dieťa. Náklady na dieťa predstavujú všetky náklady, potrebné na uspokojenie jeho potrieb. Medzi tie základné patrí bývanie, stravovanie, ošatenie, hygienické potreby a drogéria, zdravot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, určenie výšky výživného, návrh otca na zníženie výživného, možnosť zmeny skoršieho rozhodnutia o výživnom
Právna veta: Rozhodná právna úprava robiaca možnosť zmeny skoršieho rozhodnutia o výživnom závislou na existencii zmeny pomerov totiž pri narábaní s jednotlivými v tomto smere relevantnými (významnými) kritériami (ktorými sú podľa nižšie citovaného ust. § 75 ods. 1 vety prvej ZoR na jednej strane odôvodnené potreby výživou oprávneného a na strane druhej možnosti, schopnosti a pomery výživou povinného) pracuje so zisťovaním a porovnávaním pomerov existujúcich v čase pôvodného rozhodnutia (majúceho sa prípadne zmeniť) aj v čase rozhodovania o zmene (teda spravidla v konaní o návrhu sledujúcom úpravu skoršieh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom, styk otca s maloletým
Právna veta: Úprava styku rodičov s maloletým dieťaťom je špecifickou zložkou rodičovských práv a povinností. Rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, uplatňuje pri styku s ním úlohu pri výchove dieťaťa, danú mu Zákonom o rodine.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: organizovaná skupina, deľba úloh, sprenevera finančných prostriedkov, členovia organizovanej skupiny
Právna veta: Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou. Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane ním spôsobeného následku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neúplnosť spisov správneho orgánu, predkladanie administratívneho spisu, administratívny spis, spisový materiál správneho orgánu
Právna veta: V zmysle platnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky publikovanej pod č. R66/1998 pod pojmom Spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Správny orgán musí predložiť súdu všetky doklady, na základe ktorých rozhodol. Aj Európsky súd pre ľudské práva túto požiadavku potvrdil v súvislosti s dokumentmi, ktoré môžu pomôcť účastníkovi predložiť svoju kauzu (Bendenoun versus Francúzsko rozsudok z 24. februára 1994). Nevyhnutný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka konania, postup okresného súdu
Právna veta: Nesprávny úradný postup nie je v žiadnom právnom predpise presne definovaný, preto v súlade s ustálenou súdnou praxou ho možno definovať tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý bez ohľadu na to, či súvisí s jeho rozhodovacou činnosťou alebo nie, nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, resp. nesprávnym úradným postupom je zodpovednosťou občianskoprávnou, osobitnou, ktorá je upravená samostatným zákonom. Základnými predp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, exekučný súd, oprávnenie súdu posúdiť, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, rozsudok rozhodcovského súdu
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na závery vyplývajúce z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Cdo 146/2011 z 13.10.2011, podľa ktorých, pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takomto prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie dedičského konania, zastavenie súdneho konania bez pojednávania, súdny poplatok za odvolanie, odvolanie dedičky, nedostatok podmienok konania, sadzobník súdnych poplatkov
Právna veta: Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa za daných procesných predpokladov vec nesprávne právne posúdil, keď odvolateľku zaviazal povinnosťou zaplatiť súdny poplatok podľa vyššie citovanej položky 18a písm. c) sadzobníka súdnych poplatkov, hoci na to neboli splnené podmienky stanovené zákonom o súdnych poplatkoch. Zo znenia predmetnej položky sadzobníka, na ktorú súčasne poukázal i súd prvého stupňa v napadnutom uznesení, totiž nepochybne vyplýva, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vzniká účastníkovi dedičského konania výlučne pri využití práva podať riadny opravný pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blízke osoby, osoba dlžníkovi blízka, úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa
Právna veta: Podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedná z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Citované zákonné ust. § 116 vymedzuje osoby blízke dvojakým spôsobom a to jednak v závislosti na určitom príbuzenstve alebo manželstve fyzických osôb, jednak v závislosti na iných vzťahoch. V prvej kategórii ide o príbuzných v priamom rade, t.j. o predkov a potomkov, z príbuzných v rade pobočnom. Tieto osoby sú osobami blízkymi bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, odvolanie vedľajšieho účastníka, vedľajší účastník konania
Právna veta: Pokiaľ ide o uloženie povinnosti vedľajšiemu účastníkovi na náhradu trov úspešnému účastníkovi vystupujúcemu na strane navrhovateľa, odvolací súd uvádza, že právny základ pre takéto rozhodnutie poskytuje vo väzbe na výsledok sporového konania ust. § 93 ods. 4 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého má vedľajší účastník rovnaké procesné práva a povinnosti ako účastník, pričom odvolací súd nespochybňuje, že vedľajšiemu účastníkovi nemožno ukladať žiadne hmotnoprávne povinnosti ani priznávať práva vyplývajúce z hmotného práva. V tejto súvislosti však odvolací súd zdôrazňuje, že právo na náhradu trov k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, povinnosť zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy
Právna veta: Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením súd nemusí zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť dodržaný formálny postup, stanovený pre dokazovanie. Je však nevyhnutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana. Predbežným opatrením sa neprejudikujú práva účastníkov konania, ani tretích osôb a navrhovateľ nenadobúda práva, o ktorých bude rozhodnuté, až rozhodnutím vo veci samej. Jeho účelom je dočasná úprava p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: správne trestanie, pojem priestupok, zodpovednosť za správny delikt, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Predmetný príspevok sa zaoberá otázkou správneho trestania tzv. iných správnych deliktov (t. j. iných než priestupkov), pričom sleduje práva, ktoré osobe obvinenej z ich spáchania zaručuje čl. 6 Dohovoru. Procesná úprava trestania iných správnych deliktov je totiž roztrieštená a neposkytuje v plnej miere obvinenému všetky práva vyplývajúce z Dohovoru. Článok primárne sleduje procesnoprávne súvislosti vyvodenia správnoprávnej zodpovednosti podľa priestupkového zákona a podľa správneho poriadku. V závere ponúka viaceré možné riešenia stavu de lege lata z pohľadu de lege ferenda.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vojenská tajná služba, vojenská zrada, dokazovanie v trestnom konaní, činnosť vojenského spravodajstva
Právna veta: V príspevku sa venujeme analýze procesu s V. Tukom, ktorý patrí v Československu medzi najvýznamnejšie a najsledovanejšie procesy 20. storočia. V. Tuka v ňom bol odsúdený na 15 rokov väzenia. Cieľom príspevku je čiastočne poukázať aj na rôzne zákulisné praktiky procesu a na činnosť vojenskej tajnej služby v jeho pozadí. V tomto kontexte sa zamyslíme aj nad hodnotou spravodlivosti procesu a z toho vyplývajúcich limitov obžaloby pri preukazovaní viny obžalovaného.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, právo na tlmočníka, účastníci občianskeho konania, trovy konania, znalecký posudok, tlmočnícka činnosť, právo na tlmočníka v správnom konaní
Právna veta: Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru. V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, mimoriadny opravný prostriedok, dovolanie v sporovom konaní, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Predložený príspevok sa zameriava na analýzu vzťahu národného súdu a nadnárodných súdov pri zabezpečovaní práva na spravodlivý súdny proces. V rámci analýzy sa partikulárne sústreďuje príspevok na vzťah rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva – a to najmä s poukázaním na spoločné prvky v rozhodovaní, v nadväznosti na medzinárodno-právny záväzok v oblasti ľudských práv (čl. 7, ods. 4 a 5 Ústavy SR), ako aj na existujúce rozdiely v aplikačnej praxi.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sudcovská koncentrácia konania, konanie v prvom stupni, dokazovanie v sporovom konaní, rýchlosť a efektívnosť konania, nespravodlivé rozhodnutia súdov
Právna veta: Príspevok je venovaný problematike spravodlivých rozhodnutí a ich zabezpečenia prostredníctvom novej právnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku. Autor sa venuje vzťahu koncentrácie konania a spravodlivého rozhodnutia vo veci samej. Ústrednou témou je relácia rýchlej a účinnej ochrany práv strán konania a spravodlivosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné hrozby, kybernetický priestor
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá právnou úpravou kybernetickej bezpečnosti de lege lata v Slovenskej republike, s ohľadom na medzinárodnú reguláciu tejto problematiky upravenej v dokumentoch prijatých Európskou úniou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy. V rámci tejto medzinárodnej regulácie je vyvíjaný tlak, aby Slovenská republika riešila problematiku ochrany kybernetického priestoru formou záväznej právnej regulácie, ktorá v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku absentuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť webového portálu, prevádzkovateľ webového portálu, poskytovateľ služieb, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, ochrana osobnosti
Právna veta: Témou predkladaného príspevku je zodpovednosť prevádzkovateľa webového portálu za príspevky užívateľov (tretích osôb) v diskusiách, ktoré sa nachádzajú na webovom priestore prevádzkovateľa. Analýzou ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v korelácii s právnou úpravou obsiahnutou v prameňoch európskeho práva, domácej ale aj zahraničnej judikatúry je ambíciou práce nájsť spoločné menovatele, ktoré by mali viesť k objasneniu limitov a kvality predmetnej zodpovednosti. Osobitnú pozornosť autori venujú najnovšiemu rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – Delfi v Estón ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon volebného práva, elektronické voľby, volebné právo, zásady volebného práva
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá možnosťami elektronického výkonu volebného práva. Prvá časť je venovaná analýze súčasných spôsobov hlasovania vo voľbách v podmienkach Slovenskej republiky, najmä právnej úprave a zásadám volebného práva. Druhá časť príspevku sa zameriava na elektronické voľby, ktoré možno uskutočňovať viacerými spôsobmi. Autorka sa v ďalšej časti vracia k zásadám volebného práva a otázke ich naplnenia v prípade elektronického hlasovania. Súčasťou príspevku je porovnanie výhod a nevýhod klasických volieb a rovnako výziev a rizík volieb elektronických. V závere príspevku autorka s ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kybernetické hrozby, kybernetická bezpečnosť, medzinárodná bezpečnosť
Právna veta: Medzinárodné spoločenstvo čelí v súčasnosti nielen „klasickým hrozbám“ známym už v čase vzniku Charty OSN, ale aj novým výzvam. Medzi najvýznamnejšie z nich patria aj kybernetické hrozby. Príspevok približuje tento druh hrozieb a jeho vplyv na medzinárodnú bezpečnosť, ako i pohľad a reakcie medzinárodného spoločenstva naň.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: participatívny rozpočet, rozpočty územnej samosprávy, porušenie finančnej disciplíny
Právna veta: Územná samospráva má pri financovaní potrieb svojej komunity autonómiu. V súčasnosti rezonuje vplyv jednotlivých záujmových komunít na financovanie regionálnych rozvojových projektov z obecných rozpočtov (tzv. participatívny rozpočet). Predmetom príspevku je analýza tohto vplyvu a hľadanie ďalších možností financovania projektov. Autor pritom reflektuje na verejnoprávne obmedzenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účasť občanov na správe verejných vecí, volebná kampaň, referendum
Právna veta: Participatívna demokracia spočíva v snahe o maximalizáciu účasti občanov na správe verejných vecí. K jej tradičným nástrojom patrí nepochybne aj inštitút referenda. Jedným z rozhodujúcich predpokladov pre to, aby sa hlasujúci občan v referende správne rozhodol, je získanie relevantných informácií. Informácie o predmete referenda, najmä o dôvodoch hlasovania za alebo proti predloženému návrhu, občan dostáva počas kampane pred referendom. Predmetom príspevku je preto analýza súčasnej právnej úpravy kampane pred referendom, alebo skôr jej absencie. Pozornosť sústredíme predovšetkým na zodpovedani ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: daňový podvod, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, neodvedenie dane a poistného, neoprávnené uplatňovanie nároku na vrátenie DPH
Právna veta: V predkladanom príspevku sa autori venujú vývoju právnej úpravy trestnoprávneho postihu neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty v Trestnom zákone Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venujú súčasnej právnej úprave, ako aj aplikačným problémom v trestnom konaní. Zároveň vyjadrujú námety na zmeny v Trestnom zákone pro futuro.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poisťovací podvod, životné poistenie, neživotné poistenie
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá kriminalitou v oblasti poistných podvodov v životnom a neživotnom poistení v Slovenskej republike. Vymedzuje pojem poistný podvod v slovenskej a zahraničnej literatúre. Klasifikuje poistné podvody a dôvody ich vzniku. Poukazuje na spoločenské dopady poistných podvodov a analyzuje poistné podvody v komerčnej poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s..
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana bankoviek, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, nepovolené napodobňovanie bankoviek, výroba a držba falšovateľského náčinia
Právna veta: Už viac ako dve tisícročia používa človek peniaze v dnešnom význame slova. Vynájdením mincí asi v 7 storočí pred Kristom sa začal vývoj, ktorý ešte ani dnes nemôžeme považovať za skončený. Mám na mysli najmä ochranu pred nepovoleným napodobňovaním oficiálnych platidiel v podobe bankovky. Pri dnešnom pokroku vyspelých technológií je ochrana čoraz ťažšia. Na jednej strane majú tvorcovia bankoviek takmer neobmedzené možnosti využiť rozvinuté technické prostriedky na ich ochranu, na druhej strane by však bolo naivné domnievať sa, že iba použitie moderných ochranných prvkov dostatočne ochráni verej ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejné majetkové priznanie, povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti , zverejňovanie majetkových priznaní, obecný úrad, výkon funkcií verejných funkcionárov
Právna veta: Už viac než desať rokov pôsobí v slovenskom právnom poriadku ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Účelom osobitných povinností a obmedzení, ktoré ukladá verejným funkcionárom, je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácie, kedy môžu zneužiť svoju funkciu. Nástrojom na prevenciu korupčného správania a odhaľovania protiprávneho nakladania s verejnými prostriedkami sú verejnými funkcionármi každoročne podávané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (majetkové priznania). To, či budú plniť účel sledovaný ústavným zákonom však ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: subjekty pracovnoprávnych vzťahov, uzatvorenie pracovnej zmluvy, kolektívne pracovnoprávne vzťahy, zmena pracovnoprávneho vzťahu, pracovnoprávne vzťahy
Právna veta: Príspevok pojednáva o špecifikách a osobitostiach postavenia zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor analyzuje postavenie týchto subjektov z hľadiska ich právnej subjektivity, ako aj z hľadiska ich vzájomných vzťahov predovšetkým vo väzbe na hmotnoprávnu úpravu možnej rovnosti, resp. nerovnosti pred zákonom.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: rovnosť v poistnom systéme, rovnosť pred zákonom, samostatne zárobkovo činná osoba, platenie poistného na dôchodkové poistenie, dôchodková dávka, príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
Právna veta: Príspevok skúma viaceré prípady rozdielneho postavenia poistencov v jednotlivých vzťahoch systému sociálneho poistenia a systému verejného zdravotného poistenia. Z tohto pohľadu bude analyzovaná napríklad valorizacia dôchodkov, povinné dôchodkové poistenie poistencov štátu, rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu nemocenskej dávky, rozdielne určený dôchodkový vek mužov, žien a poistencov, ktorí získali zvýhodnené pracovné kategórie, platenie poistného na verejné zdravotné poistenie osobami so zdravotným postihnutím, minimálny dôchodok, postavenie poberateľa invalidného dô ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana práv menšinového spoločníka, spoločnosť s ručením obmedzeným, zneužitie práv spoločníka, uplatnenie nároku akcionára v mene spoločnosti, súhlas všetkých spoločníkov na zmenu spoločenskej zmluvy
Právna veta: V európskom súkromnom práve sa stále viac objavujú úvahy o sociálnej úlohe súkromného práva a s ňou spojenej otázke ochrany slabšej strany v súkromnom práve. Tieto úvahy prenikajú aj do obchodného práva. Jednou z oblastí, kde ochrana slabšej strany v obchodnom práve zohráva významnú úlohu, je aj ochrana práv menšinového spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. A práve analýze právnej úpravy ochrany práv menšinových spoločníkov je venovaný tento príspevok. Autorka sa vo svojich úvahách zamýšľa nielen nad tým, či je táto dostatočná, ale aj nad otázkou, do akej miery je potrebné vyvažovať prá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pracovné podmienky vysokoškolských učiteľov, obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pedagogická činnosť na verejných vysokých školách, pracovný pomer vysokoškolského učiteľa, odmeňovanie vysokoškolského učiteľa
Právna veta: Predmetný príspevok sa venuje problematike výnimiek z ústavného princípu rovnosti s ťažiskom pozornosti na vysokoškolské učiteľky a ich pracovné podmienky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana zamestnancov , nerovnosť subjektov pracovnoprávnych vzťahov, rovnosť subjektov pracovného práva, zákaz diskriminácie, vznik pracovnoprávnych vzťahov
Právna veta: Príspevok sa zaoberá základnými východiskami ochrany zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany v rámci procesného práva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nekalá súťaž, ochrana proti nekalej súťaži podľa § 43 ObZ, ochrana spotrebiteľa , klamlivá reklama, ochrana hospodárskej súťaže, neprimerané podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Právo na ochranu spotrebiteľa je imanentnou súčasťou súťažného práva. Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Primárnym cieľom súťažiteľa je upútať pozornosť spotrebiteľa a docieliť realizáciu jeho ekonomického rozhodnutia. Súčasné formy súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. V dôsledku harmonizácie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie sa podpora a ochrana záujmov spotrebiteľa dostala do popr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, ochrana klientov a bankové tajomstvo, neprijateľné zmluvné podmienky, rýchle a účinné riešenie sporov, povinnosti bánk
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvách o úvere, ktoré majú charakter spotrebiteľských zmlúv v korelácií s ustanoveniami zákona o bankách upravujúcimi povinnosť bánk ponúknuť svojim klientom neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory z obchodov budú rozhodnuté v
rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa osobitného zákona. V tejto súvislosti sa článok venuje otázke následnej vymožiteľnosti práva v prípadnom exekučnom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, obchodné záväzkové vzťahy, právo na ochranu spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Predkladaný príspevok reaguje na novelizáciu ustanovenia § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Inkorporácia a simplexná interpretácia ustanovenia zásadným spôsobom ingeruje tak v teoretickej ako aj praktickej rovine do klasifikácie (tradičných) obchodnozáväzkových vzťahov a novým spôsobom (de)formuje zásadu subsidiarity s cieľom ochrany
slabšieho subjektu - spotrebiteľa. Teoretická analýza je doplnená o recentnú rozhodovaciu prax súdov a stanoviská vybraných správnych orgánov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: susedný pozemok , účastník stavebného konania, susedná stavba, vlastnícke právo
Právna veta: Príspevok sa zaoberá niektorými vymedzeniami pojmov v Stavebnom zákone, ktoré majú vplyv na okruh účastníkov v konaniach podľa tohto zákona a ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k zneužívaniu verejných subjektívnych práv účastníkov týchto konaní. Komparuje vymedzenie pojmu susedná stavba s vymedzením pojmu susedný pozemok, ktoré v praxi podnecuje
stavebníkov k účelovým rozdeľovaniam pozemkov v snahe vylúčiť vlastníkov susedných pozemkov z konaní podľa Stavebného zákona. V závere sa navrhujú námety de lege ferenda, ktoré by mohli obmedziť analyzované prípady zneužívania práva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: písanie záverečných prác, podnikanie, záverečné práce, obhajoba záverečnej práce, štátne skúšky, rigorózne skúšky
Právna veta: Príspevok je zameraný na právne aspekty písania záverečných prác iným subjektom ako študentom príslušnej vysokej školy, a to z hmotnoprávneho ako aj procesnoprávneho hľadiska, s dôrazom na dôsledky nedostatočnosti právnej úpravy spojenej s udeľovaním vysokoškolských titulov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obecné zastupiteľstvo, plat starostu obce, odmeňovanie starostu obce, výkon funkcie starostu, platové pomery starostov
Právna veta: Interpretačne náročným inštitútom súčasnej právnej úpravy slovenskej obecnej samosprávy je odmeňovanie starostu obce. Okrem právneho hľadiska má navyše odmeňovanie starostu obce aj mimoriadny spoločenský význam a dôležitosť z hľadiska komunálnej politiky. Možno konštatovať, že určovanie platu starostu obce býva v samosprávnej praxi jedným z „najcitlivejších“ bodov programu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Príspevok obsahuje autorské zhodnotenie platnej právnej úpravy platových pomerov starostov obcí po účinnosti zásadnej novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroc ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, dokazovanie v sporovom konaní, dôkazné prostriedky , zásada voľného hodnotenia dôkazov , kontradiktórnosti konania
Právna veta: Príspevok sa zameriava na aplikačné problémy znaleckého dokazovania, s osobitným zreteľom na otázky znaleckého posudku podľa stavu de lege lata, ale najmä so zameraním na prijaté zmeny v dôsledku rekodifikácie civilného procesu a posun v znaleckom dokazovaní vo svetle Civilného sporového poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, dokazovanie v daňovom konaní, výsledok daňovej kontroly, prerušenie daňového konania
Právna veta: Príspevok je zameraný na daňovú kontrolu ako proces, ktorého výsledkom je dôkazný prostriedok využiteľný pre daňové konanie. Skúma sa uplatnenie procesných zásad daňového konania pri daňovej kontrole, ako aj práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu, ktorých cieľom je objasnenie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť náhrady škody z dôvodu vlastnej viny, zodpovednosť za škodu , zavinenie zo zodpovednosti za škodu, zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
Právna veta: Určite každý z Vás pozná minimálne aspoň z počutia (príp. z filmu) situáciu, keď sa v rámci určitého kolektívu (napr. partia kamarátov, spolužiakov, kolegov v práci a pod.) „vyžrebuje“ určitý jedinec ako obeť súca na nedobrovoľné opojenie alkoholom alebo inou omamnou látkou. Cieľom tohto na prvý pohľad nevinného zámeru je spravidla pobavenie sa na účet tejto osoby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti podania, návrh na začatie konania, nedostatky žaloby, posudzovanie žaloby, porušenie práva na prístup k súdu
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 42 ods. 3 v spojení s ustanovením § 79 ods. 1 jednoznačným spôsobom upravuje aké sú zákonné náležitosti návrhu na začatie konania (v laickej verejnosti známejšieho pod označením žaloba), resp. inak povedané, aké náležitosti robia žalobu žalobou. V súdnej praxi sa však stáva, že aj napriek tomu, že žaloba obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, súd (nesprávne) vyzve navrhovateľa (žalobcu) na doplnenie, príp. iné odstránenie nedostatkov žaloby a následne v prípade neodstránenia týchto domnelých „nedostatkov“ procesnoprávne neprípustným spôsobom žal ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odloženie dieťaťa, práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, odloženie dieťaťa v nemocnici
Právna veta: Pri potulkách slovenským Trestným zákonom som natrafil na trestný čin, ktorého skutkovú podstatu som si musel niekoľkokrát opakovane prečítať, aby som sa uistil, či ešte dokážem správne vnímať právnický text. Ide o trestný čin odloženia dieťaťa podľa § 205 Trestného zákona, ktorý znie nasledovne: „Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Podľa prísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej podstaty tohto trestného činu „Odňatím slobody na dva r ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okamih smrti poručiteľa , nadobúdanie dedičstva, závet, dedenie zo závetu, deň smrti nezvestného
Právna veta: Závet je jedným z najvýznamnejších právnych úkonov v našom právnom poriadku - je inštitútom predovšetkým dedičského práva, ktoré upravuje podmienky dedenia a vzťahy vznikajúce v dôsledku prechodu majetku zomretého na jeho dedičov alebo štát, prípadne iné osoby.
MENU