Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia podľa § 65 Správneho poriadku, právoplatnosť rozhodnutia, odvolanie voči neprávoplatnému rozhodnutiu
Právna veta: Ak niekto označí svoje podanie ako doplnenie podania vo veci prieskumu mimo odvolacieho konania, ale v skutočnosti ide o odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré nad všetku pochybnosť nemohlo nadobudnúť právoplatnosť, správny orgán nemôže v tomto prípade postupovať podľa ustanovenia § 65 a násl. Správneho poriadku, ktoré upravujú postup správneho orgánu pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ale podľa ustanovení Správneho poriadku upravujúcich odvolacie konanie. Podmienkou na postup správneho orgánu podľa § 65 ods. 1 Správneho poriadku je totiž právoplatnosť rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, právo na konanie bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), hoci podľa zákona je povinný konať. To znamená, že v zmysle § 250t ods. 1 O.s.p. možno nečinnosť správneho orgánu považovať za nezákonnú a protiprávnu len v takých prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach napriek absencii zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgánu. Takéto nekonanie však musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným ustanovením, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, návrh na obnovu konania
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania súdu neprislúcha preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní a zákonnosť rozhodnutia, ktorým bolo toto konanie právoplatne skončené. Rozhodovanie o návrhu na povolenie obnovy konania sa obmedzuje iba na zistenie, či existujú skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, odôvodňujúce povolenie obnovy konania podľa § 394 Tr. por.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov európskej únie, výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu, právoplatné cudzie rozhodnutie
Právna veta: Účelom ustanovenia § 7b ods. 2 Tr. zák. a § 488a Tr. por., ktoré boli prijaté ako ustanovenia na transpozíciu Rámcového rozhodnutia Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní, je zohľadňovanie právoplatných odsúdení v inom členskom štáte EÚ v rámci trestného konania v Slovenskej republike (okrem iného predmet Trestného zákona a Trestného poriadku jednoznačne vymedzuje rozsah použitia týchto kódexov). Vzhľadom na túto skutočnosť, preto nemožno na území Slovenskej republiky zohľadniť právne účinky právoplatného rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť zistiť skutočný stav veci , zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
Právna veta: Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie patrí k ťažiskovým činnostiam odporcu v konaní vo veciach sociálneho poistenia. V podstate ide o poznávací proces určitých predmetov alebo javov, ktorý smeruje k zisteniu skutočného stavu. Výsledky tohto procesu slúžia ako podklad na vydanie rozhodnutia. Požiadavka zákona čo najúplnejšie a najpresnejšie zistiť skutočný stav veci je procesným vyjadrením zásady materiálnej pravdy. Obstarávanie podkladov pre rozhodnutie ukladá zákon o sociálnom poistení odporcovi s tým, že má na zreteli, že tento pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním
Právna veta: Mimoriadne dovolanie predstavuje výnimku z pravidla stability súdneho rozhodnutia vyjadreného jeho právoplatnosťou. Podstatou tejto výnimky je účel mimoriadneho opravného prostriedku, ktorým je jeho výnimočné použitie s cieľom presadiť vecnú správnosť a spravodlivosť súdneho rozhodnutia v odôvodnených prípadoch. Uvedený účel môže mimoriadne dovolanie splniť iba v prípade, ak sú splnené kritériá akceptovateľnosti jeho právnej úpravy; jedným z týchto kritérií je povinnosť vyčerpať iné dostupné právne prostriedky nápravy pochybení vytýkaných v mimoriadnom dovolaní. Rešpektovanie týchto kritérií j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesne neprípustná dodatočná aktivita generálneho prokurátora, mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním
Právna veta: Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním je prípustná len subsidiárne, t.j. vtedy, ak osoba, ktorá sa domáha podania mimoriadneho dovolania, neúspešne využila všetky zákonom dostupné procesné prostriedky poskytované právnym poriadkom za účelom nápravy konania alebo rozhodovania súdov. Požiadavka na ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu ako podmienka konania o mimoriadnom dovolaní nie je daná vtedy, ak sám podnecovateľ mimoriadneho dovolania v konaní predchádzajúcom podaniu takéhoto mimoriadneho opravného prostriedku opomenul hájiť svoje práva n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pre súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odnímajú tie jeho procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O vadu konania, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O. s. p. významná ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Takáto vada konania znamená porušenie základného práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces, ktoré právo zaručujú v podmienkach práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, mimoriadne opravné prostriedky, ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním
Právna veta: I keď to v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich riadne a mimoriadne opravné prostriedky nie je výslovne uvedené, predsa len je z nich zrejmá zásada, že je na účastníkovi, ktorý je nespokojný s konaním alebo rozhodovaním súdu, aby sám, z vlastnej iniciatívy, svojimi procesnými úkonmi a v logickom slede zohľadňujúcom stav, do ktorého sa konanie dostalo, postupne po sebe - až po najvyššiu úroveň - využil všetky procesné prostriedky nápravy (opravné prostriedky), ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. To pre účely preskúmavanej veci opodstatňuje záver, podľa ktorého ochran ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na zastúpenie advokátom, náhrada trov konania podľa § 142 OSP, právo na právnu pomoc
Právna veta: Ústavne garantované právo na právnu pomoc zahŕňa právo účastníka konania zvoliť si, či sa nechá alebo nenechá zastúpiť v konaní a prípadne tiež kým. Právne zastúpenie je tak ponechané úplne na vôli účastníka, a to bez ohľadu na to, či by sa bol schopný zastupovať sám. Dôvody rozhodnutia účastníka nechať sa v konaní zastúpiť advokátom nemožno hľadať len v nedostatku jeho právneho vzdelania, ale napríklad aj vo väčšej miere objektivity zástupcu, jeho konkrétnej špecializácii na danú problematiku a podobne. Účastník konania si musí byť vedomý toho, že v prípade neúspechu ponesie náklady konania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, právo na náhradu trov konania
Právna veta: Rozhodovanie o náhrade trov konania podľa ustanovení § 142 ods. 1 až 3 O.s.p. sa z ich samotnej povahy uplatňuje v sporovom súdnom konaní a je založené na nasledovných zásadách. 1/ Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná plnú náhradu trov konania proti účastníkovi, ktorý nemal žiadny úspech vo veci (§ 142 ods. 1 O.s.p), 2/ Účastníkovi, ktorý mal vo veci prevažne úspech, prizná súd pomernú časť trov konania proti tomu účastníkovi, ktorý mal vo veci prevažne neúspech (§ 142 ods. 2 O.s.p.), 3/ Ak bol úspech a neúspech oboch účastníkov rovnaký, súd rozhodne, že žiaden z účastníkov n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonný sudca, právo na zákonného sudcu, nesprávne obsadený súd
Právna veta: Právo na zákonného sudcu je zaručené v čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého nemožno nikoho odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu ustanoví zákon. Uvedený ústavný príkaz predstavuje pre každého účastníka konania rovnakú záruku, že na rozhodovanie o jeho veci sú povolávané súdy a sudcovia podľa vopred vybraných zásad (procesných pravidiel). Princíp nebyť odňatý zákonnému sudcovi bol v občianskom súdnom konaní premietnutý aj do ustanovenia § 237 písm. g/ O.s.p., podľa ktorého dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak rozhodoval vylúčený sudc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, nesprávne vyhodnotenie dôkazov
Právna veta: V dovolaní sa namieta, že v predmetnom konaní došlo k nesprávnostiam v procese zisťovania rozhodujúcich skutkových okolností, vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania a prijímania skutkových záverov. V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti skutkových zistení a skutkových záverov nejde ale o nedostatok, ktorý by bol v rozhodovacej praxi najvyššieho súdu považovaný za dôvod zakladajúci prípustnosť dovolania (viď tiež R 42/1993, R 37/1993, R 125/1999, R 6/2000 a viaceré rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 2 Cdo 130/2011, 3 Cdo 248/2011, 5 Cdo 244/2011, 6 Cdo 185/2011 a 7 Cdo 38 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Podľa § 237 písm. f/ O.s.p. dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia je taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatniť procesné práva priznané mu za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníkovi konania procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Napríklad môže ísť o právo predniesť (doplniť) svoje návrhy, právo označiť navrhované dôkazn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc, náhrada trov konania podľa § 142 OSP
Právna veta: Ústavne garantované právo na právnu pomoc zahŕňa právo účastníka konania zvoliť si, či sa nechá alebo nenechá zastúpiť v konaní a prípadne tiež kým. Právne zastúpenie je tak ponechané úplne na vôli účastníka, a to bez ohľadu na to, či by sa bol schopný zastupovať sám. Dôvody rozhodnutia účastníka nechať sa v konaní zastúpiť advokátom nemožno hľadať len v nedostatku jeho právneho vzdelania, ale napríklad aj vo väčšej miere objektivity zástupcu, jeho konkrétnej špecializácii na danú problematiku a podobne. Účastník konania si musí byť vedomý toho, že v prípade neúspechu ponesie náklady konania, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť prihliadnuť na vady konania, procesné vady konania
Právna veta: I keď ustanovenie § 242 ods. 2 veta druhá O.s.p. ukladá dovolaciemu súdu, aby na procesné vady konania uvedené v § 237 ods. 1 O.s.p. prihliadol bez ohľadu na to, či v dovolaní boli alebo neboli uplatnené, predsa len – a osobitne v prípade namietaného odňatia možnosti pred súdom konať (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) – treba mať na zreteli, že pri vyhodnocovaní dopadov procesných nesprávností, ktoré vyšli najavo v priebehu dovolacieho konania, nie je obsah dovolania bezvýznamný. Ide o to, že slovo „neprihliada“ vyjadruje objektívnu stránku prístupu dovolacieho súdu k procesným vadám odvolacieho k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania , rozhodnutie o trovách konania, zrieknutie sa práva na náhradu trov konania
Právna veta: Ak účastník konania do rozhodnutia, resp. do troch dní od rozhodnutia podal návrh na rozhodnutie o trovách a tie v návrhu špecifikoval, ale v menšom rozsahu než ako mu v skutočnosti patrili, súd prizná trovy len v navrhovanom rozsahu a len v takomto rozsahu v písomnom vyhotovení rozhodnutia tieto trovy určí. Zrieknutie sa práva na náhradu trov konania sa v judikatúre hodnotí ako procesný, aj keď neupravený inštitút. Odlišuje sa od inštitútu vzdania sa práva podľa hmotného práva. Z toho vyplýva, že stačí, ak sa oprávnený účastník zriekne náhrady trov vo vzťahu k súdu, nemusí to tak byť vo vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa práva podať odvolanie, dovolanie podľa § 372 Tr. por.
Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. Táto podmienka, ktorej základným cieľom je dosiahnuť, aby oprávnené osoby podaním mimoriadneho opravného prostriedku nenahrádzali prieskum napadnutého rozhodnutia odvolacím súdom a dovolací súd tým nestavali do pozície druhoinštančného súdu, je natoľko podstatná, že zákonodarca jej nesplnenie sankcionoval nemožnosťou meritórneho preskúmania napadnutého rozhodnutia dovolacím súdom a v konečnom dôsledku neúspešnosťou, resp. odmietnutím, dovolania. Uvedené platí o to viac, ak sa oprávnená osoba sama vzd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prednesy na pojednávaní, právo sa vyjadriť k jednotlivým vykonaným dôkazom
Právna veta: Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p. predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné považovať za zhodné, ktoré právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré z navrhnutých dôkazov budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Cieľom tohto ustanovenia je zamerať procesnú aktivitu strán na skutočnosti, ktoré sú podľa posúdenia súdu sporné, teda viesť účastníkov už počas konania k tomu, aby dokázali predvídať rozhodnutie súdu. Ani prípadné porušenie tohto zákonného ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu vypracovať tzv. skrátené odôvodnenie rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu
Právna veta: Zákonom č. 384/2008 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 15. októbra 2008, bol dovtedajší text § 219 O.s.p. doplnený okrem iného odsekom 2, podľa ktorého, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Citované nové ustanovenie tak reagovalo na súdnu prax v prípadoch úplných a presvedčivých rozhodnutí súdov prvého stupňa, kedy odôvodnenie rozhodnutia odvolacích súdov je len kopírovaním v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu
Právna veta: Odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu musí mať náležitosti uvedené v § 157 ods. 2 O.s.p. (§ 211 O.s.p.). Odvolací súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musí vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na výsledky vykonaného dokazovania a zistené rozhodujúce skutočnosti, ale tiež s poukazom na ním prijaté právne závery. Účelom odôvodnenia rozsudku je vysvetliť postup súdu a dôvody jeho rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu musí byť zároveň aj dostatočným podkladom pre uskutočnenie pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné prejednanie dedičstva, delegácia veci z dôvodu vhodnosti, prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
Právna veta: V zmysle § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Za dôvod vhodnosti je možné podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovať v predmetnej veci okolnosť hospodárnosti konania s prihliadnutím na bydlisko účastníkov dedičského konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto považoval návrh na prikázanie veci a dedičmi uvádzané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť s.r.o., zníženie základného imania , obchodný majetok spoločnosti
Právna veta: Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, t.j. majetok spoločnosti je oddelený od majetku jej spoločníkov. Z toho vyplýva princíp ručenia, spoločníci ručia za záväzky spoločnosti voči tretím osobám len do výšky svojich nesplatených vkladov. Je preto potrebné prísne rozlišovať medzi základným imaním, obchodným majetkom a majetkom spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je základným počiatočným vlastným zdrojom financovania spoločnosti a krytím jej majetkových zložiek. Predstavuje súhrn vkladov všetkých spoločníkov, pričom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní, riadenie Policajného zboru, minister vnútra SR, organizácia Policajného zboru, vyšetrovateľ Policajného zboru, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, úrad inšpekčnej služby, zákonný dôkaz, nezávislý a bezúhonný sudca
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doklad o kúpe výrobku , správne súdnictvo, nesprávne označenie tovaru
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní. Ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide. Základným cieľom konania v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti OSP je preskúmavať zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okolnosť spochybňujúca nezaujatosť sudcu, dôvody pre vylúčenie sudcov
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 OSP spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď. tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná ("justice must not only be done, it must also be seen to be done")], nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l OSP predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: späťvzatie dovolania obvineného, výslovný súhlas so späťvzatím dovolania, prehlásenie o späťvzatí dovolania, vzatie dovolania späť
Právna veta: Prehlásenie o späťvzatí dovolania je procesným úkonom dovolateľa, ktorým svoje dovolanie berie späť, čím dáva najavo, že nechce, aby sa o dovolaní rozhodovalo. Takýto prejav vôle je neodvolateľný a má rovnaký účinok ako späťvzatie odvolania. Vytvára prekážku vecného prieskumu napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré napadnutému rozhodnutiu predchádzalo na základe opätovne podaného dovolania. Z uvedeného vyplýva, že dovolanie podané osobou, ktorá ho výslovne vzala späť, už nie je prípustné a musí byť z formálnych dôvodov odmietnuté, hoci bolo opätovne podané ešte v rámci lehoty uvedenej v § 370 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin krádeže vlámaním, krádež
Právna veta: Dovolací súd dáva do pozornosti stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, uverejnené pod č. 116 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (zošit č. 6/2012), ktoré bolo prijaté práve pre rozdielny výklad v otázke právnej kvalifikácie skutku vykazujúceho znaky jednočinného súbehu trestného činu krádeže spáchaného vlámaním podľa § 212 Tr. zák. a trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zák. Z uvedeného stanoviska vyplýva, že v prípadoch, kde si páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náprava skutkového stavu, minister spravodlivosti, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Okruh rozhodnutí, proti ktorým je prípustné dovolanie, je s účinnosťou od 1. septembra 2011 explicitne (výslovne) stanovený v § 368 ods. 2 písm. a/ až h/ Tr. por. V znení zákona č. 262/2011 Z.z. Ďalšie druhy dovolaním napadnuteľných rozhodnutí, ktoré má na mysli slovné spojenie uvedené v návetí tohto ustanovenia „ak tento zákon neustanovuje inak“, vyplývajú z § 371 ods. 2 Tr. por. S tým, že tieto môže účinne napadnúť len minister spravodlivosti. Naproti tomu odsek 3 § 371 Tr. por. nerozširuje okruh ministrom spravodlivosti napadnuteľných rozhodnutí, ale rozširuje okruh dovolacích dôvodov, v rá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, styk otca s maloletými deťmi
Právna veta: Občiansky súdny poriadok, upravujúc postup súdu pri výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí, neukladá súdu povinnosť nariadiť pojednávanie za prítomnosti maloletých detí. Z ustanovenia § 272 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že (len vtedy) ak sa javí (na základe úvahy súdu), že účel výzvy možno lepšie dosiahnuť pojednávaním, sudca je oprávnený (nie povinný) nariadiť pojednávanie a môže (nemusí) naň predvolať povinného, oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sexuálne násilie, znásilnenie, obzvlášť závažný zločin znásilnenia spolupáchateľstvom, obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia, jednočinný súbeh trestných činov znásilnenia a sexuálneho násilia
Právna veta: Znásilnenie a sexuálne násilie je síce motivačne homogénnym konaním páchateľa, ktoré je zamerané na dosiahnutie vlastného sexuálneho uspokojenia, a to prostredníctvom prinútenia (násilím, jeho hrozbou, alebo využitím bezbrannosti) poškodenej osoby k sexuálnym praktikám alebo k súloži, a narúša druhovo rovnaký objekt, no tento objekt je diferencovaný ochranou jeho špecifických foriem v dvoch rôznych ustanoveniach, čo nemožno prehliadať. Preto ak páchateľ prinúti násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia ženu k súloži a tiež k inej sexuálnej praktike alebo ak na tento čin zneužije jej bezbra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: verejné zasadnutie, hlavné pojednávanie, predvolanie na pojednávanie, prítomnosť na verejnom zasadnutí, prítomnosť na hlavnom pojednávaní
Právna veta: I. Práva zúčastniť sa hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia (§ 252 ods. 3 veta druhá, § 293 ods. 7 Tr. por.) sa nemožno právne účinne vzdať alebo takú účasť odmietnuť vopred, teda pred predvolaním alebo upovedomením obvineného o tomto úkone, určenom na konkrétny deň, miesto a čas (na rozdiel od poškodeného, ktorý tak môže učiniť podľa § 46 ods. 7 Tr. por.). II. Ak sa obvinený po predvolaní alebo upovedomení o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí, vykonanom v súlade so zákonom, vzdal práva účasti alebo odmietol účasť na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí generáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Náhradná doba
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doby zamestnania v cudzine, hodnotenie náhradnej doby vykonávanej v cudzine do obdobia dôchodkového poistenia, starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, náhradné doby v cudzine
Právna veta: Starostlivosť slovenskej štátnej občianky o dieťa do veku troch rokov, poskytovanú mimo územia Slovenskej republiky, treba hodnotiť ako náhradnú dobu získanú podľa doterajších zákonov o sociálnom zabezpečení a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo zo žiadneho z týchto právnych predpisov nevyplýva podmienka poskytovania takejto starostlivosti len na území vtedajšieho Československa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obnova konania vo veciach rozhodovania proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, neprípustnosť opravného prostriedku
Právna veta: Právna úprava správneho súdnictva je obsiahnutá v piatej časti O.s.p. a k ostatným častiam O.s.p. má povahu lex specialis, kde ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O.s.p. sa v zmysle § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. použijú primerane. Ustanovenie § 246c ods. 1 veta druhá O.s.p. zároveň upravuje prípustnosť opravných prostriedkov (či už riadnych alebo mimoriadnych) v jednotlivých typoch konaní vo veciach správneho súdnictva, pričom opravný prostriedok v správnom súdnictve je prípustný len vtedy, ak je to ustanovené v piatej časti O.s.p. Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podanie podľa § 19 Správneho poriadku, žiadosť o sprístupnenie informácii
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nečinnosť ústredného orgánu štátnej správy, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, porušenie práva na konanie bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Nečinnosť ako nezákonný negatívny jav správneho orgánu nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), aj keď podľa zákona je povinný konať. Len vtedy, keď zákon neukladá orgánom verejnej správy konať, môže byť nečinnosť definovaná ako rozpor s morálkou, či etikou. V ostatných prípadoch, t.j. keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať, je nečinnosť nezákonná a protiprávna. Je v hrubom rozpore so zásadou zákonnosti vo verejnej správe. Zákon je v právnom poriadku vždy základom všetkej činnosti verejnej správy, ktorá je významnou súčasťou orgánov verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , preukazovanie skutočností daňovým subjektom, odpočítanie dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane (§ 15 ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb.). Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže" § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, žiadosť o azyl, Azyl
Právna veta: Azyl je výnimočný inštitút konštruovaný za účelom poskytnutia ochrany tomu, kto z dôvodov v zákone stanovených pociťuje oprávnenú obavu z prenasledovania v krajine, ktorej je občanom. Azyl ako právny inštitút nie je a nikdy nebol univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred bezprávím postihujúcim jednotlivca alebo celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vo vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, správca dane, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záhradkárska organizácia, začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z., nesplnenie podmienok na začatie administratívneho konania
Právna veta: Zákon číslo 64/1997 Z.z. v ustanovení § 7 špecifikuje subjekt, ktorý môže podať návrh na začatie konania vo veci pozemkov v záhradkovej osade za predpokladu, že ide o legálne zriadenú záhradkovú osadu. Gramatickým a logickým výkladom ustanovenia § 2 ods. 1 zákona číslo 64/1997 Z.z. nemožno totiž podľa názoru odvolacieho súdu dospieť k inému záveru ako k tomu, že návrh na začatie konania mohli podať len užívatelia. Je pravdou, že účastníkmi samotného konania podľa § 6 ods. a/ a b/ citovaného zákona sú užívatelia aj záhradkárska organizácia, ale podľa § 7 ods. 1 sa konanie začína výlučne len na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie lehoty , odmietnutie odvolania ako oneskorene podané
Právna veta: Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu, dôležitý záujem služby, preloženie policajta v postavení nadriadeného na nižšiu pozíciu
Právna veta: Znenie § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z., pokiaľ ide o prevedenie alebo preloženie nadriadeného, sa javí z hľadiska jazykového vyjadrenia ako nejednoznačné. Na jednej strane umožňuje vykonať prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu bez uvedenia dôvodu, na druhej strane zároveň vyžaduje pre takéto prevedenie alebo preloženie dôležitý záujem služby. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že požiadavka dôležitého záujmu služby bola zavedená spolu so samotnou možnosťou prevedenia alebo preloženia nadriadeného na inú funkciu podľa tohto ustanovenia (t.j. zákonom č. 201/2004 Z.z.), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, právo účastníka obrátiť sa na Centrum bezplatnej právnej pomoci
Právna veta: V zmysle novelizovaného ustanovenia § 30 O.s.p. s účinnosťou od 1. januára 2012, súdy už nemajú možnosť preskúmať osobné a majetkové pomery účastníka žiadajúceho o ustanovenie právneho zástupcu ani právomoc ustanoviť účastníkovi právneho zástupcu pre súdne konanie. Uvedená kompetencia prešla v plnom rozsahu do právomoci Centra právnej pomoci zriadeného zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov. V prípade, že účastník požiada súd o ustanovenie právneho zástupcu, je súd povinný iba odkázať účastníka s jeho žiadosťou na príslušné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: účinky začatia reštrukturalizačného konania, prednostná pohľadávka, Sociálna poisťovňa, predpísanie poistného
Právna veta: Pohľadávka Sociálnej poisťovne proti zamestnávateľovi, ktorá vznikla rozhodnutím Sociálnej poisťovne o predpísaní poistného na sociálne poistenie zamestnancov, má charakter prednostnej pohľadávky v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa, s výnimkou, že s tým súhlasia veritelia, nezahŕňa do reštrukturalizačného plánu. Na takúto pohľadávku nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, preto môže byť vymáhaná v exekučnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu, právo na obhajobu každého, proti komu je vedené trestné stíhanie, obsah a rozsah vlastnej úvahy súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov
Právna veta: Ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva v navrhovaní dôkazov (§ 34 ods. 1 a § 44 ods. 2 Trestný poriadok), zodpovedá mu povinnosť súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnutím tomuto návrhu buď vyhovieť, alebo ho odmietnuť, resp. rozhodnúť, že sa ďalšie dôkazy vykonávať nebudú (§ 272 ods. 3 Trestný poriadok a § 274 ods. 1 Trestný poriadok). Nemožno však úspešne podať dovolanie z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku na podklade toho, že sa návrhu na vykonanie dôkazu nevyhovelo. V súlade s ustanovením § 272 ods. 3 Trestného poriadku bolo právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť na verejnom zasadnutí, osobná účasť obvineného na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu, ospravedlnenie neúčasti na verejnom zasadnutí, neúčasť na verejnom zasadnutí z dôvodu práce v zahraničí
Právna veta: Ustanovenie § 293 Trestného poriadku upravuje prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí. Nutnosť jeho účasti je potrebné posudzovať podľa toho, či súd podľa § 292 ods. 1 Trestného poriadku obvineného na verejné zasadnutie predvolal, alebo či ho len o verejnom zasadnutí upovedomil. Vychádzajúc zo zákonnej úpravy možno konštatovať, že predvolanie obvineného na verejné zasadnutie prichádza do úvahy v prípade nevyhnutnosti jeho osobnej účasti na verejnom zasadnutí a v ostatných prípadoch argumentum a contrario sa obvinený o účasti na verejnom zasadnutí len upovedomí (§ 292 ods. 1 prvá veta Trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z trestného konania, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, podozrenie zo spáchania trestného činu marenia spravodlivosti
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V zmysle citovaného ustanovenia sudcu možno vylúčiť z vykonávania úkonov v konkrétnej veci len celkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ustanovenie obhajcu podľa § 37 ods. 2 Trestného poriadku, povinná obhajoba v trestnom konaní, právo na povinnú obhajobu
Právna veta: Podľa § 37 ods. 2 Trestného poriadku obvinený musí mať obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať. Uvedené ustanovenie sa aplikuje najmä v prípade, ak ide o obvineného, ktorý je sluchovo postihnutý, nemý, nevidiaci, s vadou reči zabraňujúcou mu náležite sa vyjadrovať alebo o obvineného, ktorý nevie čítať, alebo písať, prípadne existujú pochybnosti o jeho duševnom zdraví. V posudzovanej veci o takýto prípad nešlo. Skutočnosť, že obvinený má vyšší vek, dosiahol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: agent, konanie agenta pri objasňovaní trestnej činnosti, skrytá aktivita polície, odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej provokácie
Právna veta: V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 47/2012, skrytou aktivitou polície je operatívne zisťovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaním, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd. Policajnou provokáciou je zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie alebo navádzanie na spáchanie trestnej činnosti u druhej osoby, ktorá by inak protiprávne nekonala. Pokiaľ by činnosť polície bola vedená len snahou, aby kont ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predstieraný prevod, obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, použitie agenta na objasnenie trestných činov
Právna veta: Podľa ustanovenia § 112 ods. 1 Trestného poriadku predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu predmetu plnenia, na ktorého držanie sa vyžaduje osobitné povolenie, ktorého držanie je zakázané, ktorý pochádza z trestného činu, alebo ktorý je určený na spáchanie trestného činu. Predstieraný prevod možno vykonať v trestnom konaní pre úmyselný trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, korupciu alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, in dubio pro reo, zásada v pochybnostiach v prospech obvineného
Právna veta: Použitie zásady "in dubio pro reo", ktorá vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 4 Trestného poriadku, prichádza do úvahy len vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúce spravodlivé rozhodnutie. Táto zásada sa týka iba skutkových zistení, čo však nemôže byť, s poukazom na vyššie uvedené, predmetom skúmania dovolacieho súdu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací prečin krádeže, pokračovací trestný čin, pokračovací prečin sprenevery
Právna veta: Ustanovenie § 122 ods. 10 Tr. zák. označuje za pokračovací trestný čin len také konanie páchateľa, ktorým pokračoval v páchaní toho istého trestného činu a zároveň sú splnené ďalšie formy pokračovania v trestnom čine. Z uvedeného vyplýva, že za pokračovací trestný čin môže byť posúdené len také konanie páchateľa, pri ktorom boli každým čiastkovým útokom naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu. Ustanovenie § 122 ods. 10 Tr. zák. nemožno pri trestnom čine krádeže vykladať tak, že za pokračovací trestný čin krádeže by bolo možné posúdiť aj také viaceré čiastkové útoky, ktorými si ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kategorizácia trestného činu, príslušný súd Slovenskej republiky, právna kvalifikácia podľa cudzieho rozhodnutia, primerané upravenie trestnej sankcie
Právna veta: Z hľadiska posúdenia dotknutého trestného činu ako prečinu, zločinu alebo obzvlášť závažného zločinu vo vzťahu k podmienke výkonu určitej časti trestu pri podmienečnom prepustení (§ 66, § 67 Tr. zák.) je rozhodujúca právna kvalifikácia podľa cudzieho rozhodnutia (a týmto rozhodnutím kvalifikačne použitého zákona iného štátu), ktoré bolo uznané príslušným súdom Slovenskej republiky, a to z hľadiska kritérií uvedených v § 10 a v § 11 Tr. zák. (forma zavinenia a trestná sadzba trestu odňatia slobody). Ak však súd upravil (znížil) trvanie trestu postupom podľa § 17 ods. 3 zákona č. 549/2011 Z. z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neplatný prevod pozemku, správca konkurznej podstaty, reštitučný nárok, neplatnosť právneho úkonu priamo zo zákona, blokačné ustanovenie
Právna veta: Ak postupom správcu konkurznej podstaty došlo k porušeniu blokačného ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, je potom príslušný prevod vlastníckeho práva na tretiu osobu, ktorý vykonal správca konkurznej podstaty, keď kúpnou zmluvou previedol nehnuteľnosti, na ktoré bol riadne a včas uplatnený reštitučný nárok, zo zákona neplatný. Predmetná neplatnosť t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zníženie paušálnej odmeny, zverejnenie v Obchodnom vestníku, odmena správcu konkurznej podstaty, súpis majetku podstát
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu okresný súd postupoval v súlade s aplikovanými právnymi predpismi (ZKR a vyhláškou), keď v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 vyhlášky sankcionoval sťažovateľa znížením paušálnej odmeny z dôvodu zisteného porušenia povinnosti v zmysle § 76 ods. 2 ZKR, teda vyhotoviť súpis majetku úpadcu v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu a tento bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku. Nesplnenie povinnosti bezodkladne zverejniť súpis majetku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku sťažovateľ sám priznal a tento skutkový záver okresného súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priebeh pojednávania, procesná vada konania, procesné práva účastníka, úkony predsedu senátu alebo samosudcupo oznámení výsledkov prípravy pojednávania
Právna veta: Ust. § 118 ods. 2 O. s. p. nemá zákonné postavenie poučovacej povinnosti súdom, a tým nemôže niesť so sebou dôsledok nesprávneho postupu, prípadne vadnosti konania pred okresným súdom. Ako už bolo uvedené, zmyslom ust. § 118 ods. 2 O. s. p. je objasnenie, čo zostáva v súdnom konaní predmetom spornosti a na základe tohto zistenia potom okresný súd posúdi ďalší priebeh konania, dokazovania, ale je to výlučne v dispozícii súdu, ktoré z dôkazov budú vykonané a v akom štádiu bude dokazovanie ukončené. Toto zhodnotenie krajs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia v sporovom konaní, hospodárenie so spoločnou vecou, nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, spoluvlastnícky podiel , predkúpne právo
Právna veta: Materiálnymi predpokladmi pre nariadenie predbežného opatrenia podľa § 75 ods. 2 O. s. p. sú osvedčenie ohrozeného nároku, odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy a preukázanie potreby nariadenia predbežného opatrenia. Pred nariadením predbežného opatrenia súd nevykonáva dokazovanie, ale vychádza iba z obsahu návrhu a príloh, pričom na základe ich spravdepodobnenia vyvodí záver o tom, či je osvedčená potreba dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je osvedčená obava z ohrozenia budúceho výkonu súdneho rozhodnutia. Navrhované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , súd nevyužije procesné inštitúty, zabezpečenie rýchlej a účinnej ochrany práv alebo záujmov účastníkov konania
Právna veta: O prieťahoch v súdnom konaní možno hovoriť vtedy, ak súd vôbec nevyužije tie procesné inštitúty alebo iné prostriedky, účelom ktorých je zabezpečenie nielen účinnej, ale tiež rýchlej ochrany práv alebo záujmov účastníkov konania.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť správcu dane, námietka zaujatosti, orgán verejnej správy , spochybniť nezaujatosť všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, zmena miestnej príslušnosti orgánu verejnej správy, všetci zamestnanci správcu dane sú vylúčení
Právna veta: Ak účastník konania vedeného podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov spochybní nezaujatosť všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, nemá orgán verejnej správy možnosť výberu, ako bude ďalej postupovať. Je totiž povinný postupovať spôsobom, ktorý je pre takýto prípad zákonom o správe daní predpísaný. To znamená, že o námietke zaujatosti všetkých zamestnancov musí byť rozhodnuté v zmysle § 24 ods. 5 zákona o správe daní. Nie je možné tento postup obísť tak, že bez rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: škoda a škodca, objektívna premlčacia doba, subjektívna premlčacia doba, náhrada škody, premlčacia doba podľa § 397 ObZ
Právna veta: Navrhovateľ sa domáha svojho nároku titulom náhrady škody; na právnu úpravu premlčania v súvislosti s náhradou škody a bezdôvodným obohatením nie je aplikovateľná občiansko­právna úprava. Pri premlčaní nároku na náhradu škody vychádza Obchodný zákonník z podobnej konštrukcie počiatku plynutia premlčacej doby ako Občiansky zákonník s tým, že subjektívnu dobu viaže na odlišný moment. V zmysle § 397 je subjektívna doba štvorročná a podľa § 398 je objektívna doba 10 ročná. Subjektívna doba začína plynúť dňom, kedy sa poškodený dozvedel o škode alebo sa o nej dozvedieť mohol a o t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právplatne rozhodnuté súdom, totožnosť predmetu konania , prekážka rozsúdenej veci (res iudicata)
Právna veta: Najvyšší súd vykladal ustanovenie § 159 ods. 3 OSP (podľa ktorého len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova) tak, že prekážka právoplatne rozhodnutej veci bráni tomu, aby vec, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, bola opäť prejednaná iba vtedy, ak ide o rovnakú vec, t. j. je súčasne daná totožnosť osôb a totožnosť predmetu konania. Totožnosť predmetu konania je daná vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, ktorými bol už uplatnený. Aj v takom prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť orgánu ochrany prírody zastaviť konanie, orgán ochrany prírody, predmet konania, uplynutie lehoty na odstrel chráneného živočícha
Právna veta: Ak podľa § 82 ods. 9 písm. a) v spojení s § 89 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane prírody došlo k zastaveniu správneho konania z dôvodu, že uplynutím času, ktorým bolo uplynutie lehoty na odstrel chráneného živočícha – medveďa hnedého, odpadol dôvod na konanie o povolení výnimky, je takýto postup a rozhodnutie v súlade so zákonom. Ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení na usmrtenie chráneného živočícha – medveďa hnedého podľa § 89 ods. 3 zákona o ochrane prírody stratilo platnosť uplynutím času, na ktoré bolo vydané, odpadol dôvod na ďalšie ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezodpovedné predlžovanie trestného stíhania, rozhodnutia upravujúce procesný postup, rozhodnutie vo veci samej, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 2 Tr. por. bolo s účinnosťou od 1. septembra 2011 novelizované tak, že sa upravil okruh rozhodnutí, proti ktorým je prípustné dovolanie. Spoločným znakom všetkých týchto rozhodnutí je, že ide o tzv. meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutia vo veci samej, ktorými sa trestného stíhanie obvineného končí ako celok. Uvedená zmena Trestného poriadku odrážala dovtedy ustálenú rozhodovaciu prax trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (pozri uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2006, sp. zn. 3 Tdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi, dodať tovar v určitom mieste, odoslanie tovaru predávajúcim, dištančná dodávka kúpy
Právna veta: Vychádzajúc z § 412 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, krajský súd dospel k záveru, že okamihom odovzdania tovaru zo strany žalobcu na prepravu prepravnej spoločnosti došlo zo strany žalobcu k dodaniu tovaru žalovanému, aj keď len jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho (žalovaného). Podľa krajského súdu preto prvostupňový ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručiteľ, ktorý splní záväzok, kogentný charakter, po splnení ručiteľského záväzku
Právna veta: Úvahy okresného súdu o aplikácii § 308 Obchodného zákonníka vo vzťahu ručiteľ – dlžník a taktiež jeho úvahy o neaplikovateľnosti tohto ustanovenia vo vzťahu medzi dvoma ručiteľmi tohto istého dlžníka sú racionálne, konzistentné a zjavne vychádzajú nielen z doslovného gramatického výkladu citovaného ustanovenia (,,Ručiteľ, ktorý splní záväzok, za ktorý ručí, nadobúda voči dlžníkovi práva veriteľa...“), ale aj z kogentného charakteru tohto zákonného ustanovenia (§ 263 ods. 1 Obchodného zákonníka). Citované zákonné ustanovenie totiž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľná držba, nadobudnutie vlastníckeho práva, vydržanie, oprávnený držiteľ
Právna veta: Správne súd prvého stupňa, s poukazom na relevantnú právnu úpravu vydržania (§ 129, § 130 ods. 1, § 134 ods. 1 Obč. zák.), zisťoval v danej veci splnenie zákonných predpokladov pre nadobudnutie vlastníckeho práva odporcom v 1. rade vydržaním, a správne na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že pokiaľ odporca v 1. rade nadobudol sporný pozemok do vlastníctva z majetku štátu dňom 1. 5. 1991 na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, svedčal mu právny titul, zakladajúci jednak poctivosť právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky proti exekúcii musia byť odôvodnené, procesná obrana povinného, upustenie od vykonania exekúcie, námietky proti exekúcii
Právna veta: Námietky sú procesnou obranou povinného proti neprípustnej exekúcii, ktorých účelom je zastavenie exekúcie alebo upustenie od vykonania exekúcie. Námietky povinného proti exekúcii musia byť odôvodnené v súlade s ust. § 50 ods. 1 Exekučného poriadku. Účastník konania na strane povinného nesie dôkazné bremeno, to znamená je povinný preukázať, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti alebo je povinný preukázať, že sú tu iné dôvody, pre ktoré je e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: námietka šťažovateľa, odôvodnenie rozhodnutia, reštrukturalizačné konanie, doručovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností
Právna veta: Vo vzťahu k jedinej námietke sťažovateľa, že procesný postup krajského súdu pri duplicitnom vyhotovovaní jeho rozhodnutia v rámci reštrukturalizačného konania (jedného bez odôvodnenia a jedného s odôvodnením) je v rozpore so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, ústavný súd konštatuje, že v tejto súvislosti sa stotožňuje s názorom sťažovateľa, že zverejňovanie uznesenia v Obchodnom vestníku v zmysle § 199 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii neznamená, že v čase jeho doručovania Obchodnému vestníku nemusí také uznesenie obsahov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, mimoriadne zvýšenie sťaženia spoločenského uplatenenia, strata vynútiteľnosti práva, majetková povaha
Právna veta: Inštitút premlčania má viesť oprávnený subjekt k tomu, aby pod sankciou premlčania uplatnil svoje právo v zákonom stanovených lehotách. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch a to aj za cenu strany vynútiteľnosti práva. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia lehota a to subjektívna v ods. 1 cit. § 106 a objektívna v ods. 2 cit. § 106 Občianskeho zákonníka. Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej lehoty je stanovený odlišne na sebe nezávisle a ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôvod obligatórneho skončenia služobného pomeru, dovŕšiť dôchodkový vek, platnosť skončenia služobného pomeru, skončenie služobného pomeru na základe zákona
Právna veta: Platnosť skončenia služobného pomeru žalobkyne bolo potrebné posudzovať podľa právnej úpravy zákona č. 315/2001 Z. z. účinného v čase, keď mal služobný pomer skončiť, resp. keď došlo k splneniu podmienky pre skončenie služobného pomeru zo zákona (§ 63 zákona č. 315/2001 Z. z.), t. j. ku dňu 17. 05. 2012. Nebolo sporné, že žalobkyňa dovŕšila dôchodkový vek dňa 17. 05. 2012. V tomto čase bolo platné a účinné ustanovenie § 63 ods. 1 písm. d/ zákona číslo 315/2001 podľa ktorého zo zákona zanikol služobný pom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zaodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu, vznik omeškania štátu so zaplatením náhrady škody, zodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci, predbežne prerokovanie nároku
Právna veta: Ako vyplýva zo zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, v tomto zákone nie je výslovne upravená otázka vzniku omeškania štátu so zaplatením náhrady škody a jeho následky (na rozdiel od ustanovenia § 16 ods. 4 zákona č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľovnícke združenie, výkon práva poľovníctva , poľovné pozemky uznané za poľovný revír, zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva
Právna veta: Podľa § 80 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. správne konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončí podľa doterajšieho právneho predpisu. Podľa § 14 ods. 1 až 4 zákona č. 23/1962 Zb. o výkone práva poľovníctva rozhoduje vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný revír, ak ide o poľovné pozemky toho istého vlastníka, alebo vlastníci poľovných pozemkov zlúčených alebo pričlenených do uznaného poľovného revíru. Vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu právo poľovníctva vykonávať sami (§ 2 ods. 2) alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť špeciálnej prokuratúry, čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, pokračovací trestný čin , pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na
Právna veta: Ak sa pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu ustanovená v § 14 Trestného poriadku vzťahuje na pokračovací trestný čin, vzťahuje sa na každý jeho čiastkový útok, ktorý je predmetom podanej obžaloby. Personálne sa teda vzťahuje okrem páchateľa na každého spolupáchateľa alebo účastníka na ktoromkoľvek čiastkovom útoku takého činu. To platí aj vtedy, keď pri samostatnom posúdení účasti dotknutej osoby na prejednávanom pokračovacom trestnom čine by pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu vo vzťahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: že sa podmienečne prepustený osvedčil, skúšobná doba, podmienečné prepustenie, viesť riadny život, spáchanie priestupku, protispoločenské konanie
Právna veta: Odsúdený v čase plynutia skúšobnej doby po podmienečnou prepustení z výkonu trestu odňatia slobody neviedol riadny život tak, ako to bolo nariadené okresným súdom, nakoľko povinnosťou odsúdeného počas plynutia skúšobnej doby je v prvom rade viesť riadny život tak, aby sa nedostal do rozporu so zákonom. V súvislosti s týmto je možné poznamenať, že spáchanie samotného priestupku nie je ešte automatický predpoklad na to, aby odsúdenému bol nariadený zvyšok trestu odňatia slobody resp., aby bolo skonštatované, že odsúdený sa v čase plynu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nemožnosť rozhodovať nezávisle a nestranne, orgán činný v trestnom konaní, pomer k prejednávanej veci , pochybnosti o nezaujatosti sudcu, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
Právna veta: Dôvodom na vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku sú dôvodné pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Podľa judikatúry všeobecných súdov sa pomerom orgánu trestného konania k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Trestného poriadku rozumie taký vzťah k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vyvolať vo verejnosti poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné právo účastníka konania, kolízny opatrovník , orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, názor maloletého dieťaťa, ak sa zisťuje názor dieťaťa
Právna veta: Prejavenie názoru účastníka na prejednávanú vec je jedným zo základných práv účastníka konania. Spôsob, akým tento názor súd zisťuje, sa však neuskutočňuje výlučne výsluchom účastníka. Aj pri osobe plne procesné spôsobilej jej názor na prejednávanú vec môže súd zisťovať prostredníctvom jej zástupcu, resp. z písomného podania. U osôb maloletých právna úprava (§ 100 ods. 3 O. s. p.) rieši základný procesný rámec na tento úkon súdu. Názor maloletého dieťaťa súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolací dôvod, neznížená trestná sadzba, moderačné oprávnenie súdu, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Ani dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h) Tr. por. nie je naplnený tým, že obvineným nebol uložený trest za použitia § 40 Tr. zák., v dôsledku čoho uložený trest má byť neprimeraný, lebo pokiaľ súd nevyužil moderačné oprávnenie podľa uvedených ustanovení a trest vymeral v rámci nezníženej trestnej sadzby, nemožno tvrdiť, že trest bol uložený mimo trestnú sadzbu stanovenú Trestným zákonom za trestný čin, z ktorého boli obvinení uznaní za vinných. Nepoužitie ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody nezakladá žiadny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitná úprava bezdôvodného obohatenia, titul zhodnotenia veci, nedostatok formy súhlasu, zmeny na veci
Právna veta: Nedostatok formy súhlasu so zmenou veci, v zmysle zmluvy o nájme bol potrebný písomný súhlas prenajímateľa a aj v prípade preukázania existencie ústneho súhlasu výpoveďou svedka nemožno považovať za dostatočný, za daný, preto okresný súd aj krajský súd dospel k záveru, že nie je možné postupovať v zmysle § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka a nárok z titulu zhodnotenia veci priznať, keďže podmienkou priznania takéhoto nároku je súhlas prenajímateľa so zmenou veci. Takisto všeobecné súdy na základe vykonaného dokazovania dospeli k záveru, že v konaní nebolo preuk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj spoločnej nehnuteľnosti, spoločné veci manželov, neplatný právny úkon, dovolávať sa neplatnosti, súhlas oboch manželov
Právna veta: V prejednávanej veci nešlo o vybavovanie bežných záležitostí, týkajúcich sa spoločných vecí manželov, ale o predaj spoločnej nehnuteľnej veci, ktorá nie je bežnou vecou a žalovaný v 1. rade uzavrel zmluvu o predaji predmetných nehnuteľností bez súhlasu druhého manžela – žalobkyne, čo je nepochybné z vykonaného dokazovania, a preto takýto právny úkon je neplatný, lebo žalobkyňa sa jeho neplatnosti dovolala (§ 40a O. z.) a dovolala sa ho voči všetkým účastníkom právneho úkonu, t. j. voči obom žalovaným. V konaní nebolo preukáz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navzájom sa kryjúce pohľadávky, jednostranný právny úkon, pohľadávky spôsobilé na započítanie, započítanie podľa § 580 OZ
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka započítanie je spôsobom zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva peňažné záväzky medzi tými istými subjektmi, keď veriteľ a dlžník majú vo vzťahu k sebe vzájomne splatné pohľadávky. Plnenie musí byť rovnakého druhu a pohľadávky musia byť spôsobilé na započítanie. K započítaniu nedochádza automaticky k dátumu kedy sa poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: kompetencie schôdze konkurzných veriteľov, ustanovenie nového správcu, správca podstaty
Právna veta: Ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní aj napriek svojej legislatívne zložitej konštrukcii dôsledne rozlišuje v otázke ustanovenia správcu kompetenciu súdu a kompetenciu schôdze konkurzných veriteľov. Prvá, druhá a tretia veta definujú prípady, kedy o odvolaní a ustanovení nového správcu rozhoduje výlučne súd. Vo štvrtej vete sú právomoci ohľadne ustanovenia nového správcu rozdelené medzi schôdzu konkurzných veriteľov a súd a k zániku funkcie doterajšieho správcu dochádza ex lege. Z gramatického výkladu tejto štvrtej vety vyplýva, že je n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, teória zdania nezaujatosti, subjektívne nestranný sudca
Právna veta: Z pohľadu objektívneho nemožno nevziať do úvahy, že sudca síce môže byť subjektívne nestranný, ale i napriek tomu môže byť jeho nestrannosť vystavená oprávneným pochybnostiam vzhľadom na jeho status, rôzne funkcie alebo vzhľadom na jeho pomer k veci, účastníkom konania, ich právnym zástupcom, svedkom a pod. Inými slovami, nemožno neprihliadnuť na tzv. teóriu zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale sa musí ako taký javiť aj objektívne v očiach účastníkov konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, asperačná zásada, sudcovská tvorba práva
Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákona, je potrebné (i) vzhľadom na totožný text, ducha i predmet a spôsob regulácie, ale najmä na účely (ii) naplnenia princípu spravodlivého súdneho procesu a (iii) ochrany subjektívnych hmotných aj procesných ústavných práv dotknutých fyzických osôb, ktorým bol uložený trest za použitia asperačnej zásady podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: pripustenie zmeny účastníka konania, nástupnícky subjekt, príspevková organizácia, zriaďovateľ, Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
Právna veta: V zmysle § 21 ods. 13 in fine zákona o rozpočtových pravidlách práva a povinnosti povinného prechádzajú na zriaďovateľa výlučne vtedy, ak príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu. V tomto prípade však povinný nezanikol zrušením bez právneho nástupcu, ale k zrušeniu došlo zlúčením. Preto v zmysle zákona práva a povinnosti nemohli prejsť na zriaďovateľa. Potom aj otázka, či zriaďovateľ vychádzal zo správneho alebo nesprávneho účtovníctva povinného, je v tomto smere irelevantná. Zlúčením došlo k prechodu celého imania na nástupnícky subje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kogentná úprava, bezplatne užívať, veci jednotlivo určené, spoluvlastníctvo všetkých účastníkov združenia, vlastnícke právo k poskytnutým majetkovým hodnotám
Právna veta: Z ustanovenia § 833 Občianskeho zákonníka totiž vyplýva, že iba poskytnuté peniaze a iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia. Veci jednotlivo určené sú naproti tomu v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov združenia. Za veci jednotlivo určené je potrebné považovať individuálne identifikovateľné veci. Medzi ne nesporne patria aj zvukové a zvukovo­obrazové záznamy, ktoré sú špecificky určené najmä ich obsahom. CD nosiče vzhľadom na ich charakter sa teda nemohli stať spoluvlastníctvom ostatných účastníkov združenia, ale ich výl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: verejnoprávne subjekty, obecné rozpočtové jednotky, zdaniteľné osoby, kritérium nezávislosti, škola, dom kultúry, polícia, aňdaňové postavenie obecných rozpočtových jednotiek obce
Právna veta: 1. Verejnoprávne subjekty, akými sú obecné rozpočtové jednotky, o ktoré ide vo veci samej, nemôžu byť považované za zdaniteľné osoby na účely dane z pridanej hodnoty, keďže nespĺňajú kritérium nezávislosti.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: mechanizmus odpočítania alebo vrátenia zrážky z dane, zrážková daň z dividend, konečná daň, daňové zaťaženie, kapitál oslobodený od dane, daňovníkv nerezident
Právna veta: 1. Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje právna úprava členského štátu, ktorá ukladá zrážkovú daň z dividend vyplácaných spoločnosťou rezidentom v prospech daňovníkov rezidentov, ako aj daňovníkov nerezidentov, keď pri tom zavádza mechanizmus odpočítania alebo vrátenia tejto zrážky výlučne pre daňovníkov rezidentov, zatiaľ čo pre daňovníkov nerezidentov, fyzické osoby a právnické osoby táto zrážka predstavuje konečnú daň, keďže konečné daňové zaťaženie týkajúce sa týchto dividend, ktoré v tomto štáte znášajú daňovníci nerezidenti, je vyššie, než je daňové zaťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: systém náhrad a pomoci cestujúcim , zrušenie letu, tlačenie lietadla na zemi dozadu pomocou vozidla, procedúra „push back, technické poruchy zistené počas údržby lietadie, letecký dopravca, mimoriadne okolnosti v doprave, neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu, technické poruchy na lietadle, lietadlo so skrytou výrobnou vadou
Právna veta: 1. Pokiaľ ide konkrétne o technické poruchy na lietadle, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že takéto poruchy možno zahrnúť medzi neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu a môžu patriť medzi takéto okolnosti. Okolnosti zahŕňajúce vznik takej poruchy však môžu byť posúdené ako „mimoriadne“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 iba vtedy, ak sa vzťahujú na udalosť, ktorá sa podobne ako tie, ktoré sú uvedené v odôvodnení 14 tohto nariadenia, netýka bežnej aktivity dotknutého leteckého dopravcu a nepatrí do jeho účinnej kontroly na základe svojej povahy alebo pôvodu (poz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zmes aminokyselín, potravinové prípravky, terapeutické alebo profylaktické vlastnosti, zaradenie do položky colnej a štatistickej nomenklatúrynomenklatúry, výživa pre dojčatá a malé deti
Právna veta: 1. Zmes aminokyselín, o aké ide vo veci samej, ktoré sa používajú na prípravu výživy pre dojčatá a malé deti alergické na bielkoviny kravského mlieka, majú byť zaradené do položky 2106 tejto nomenklatúry ako „potravinové prípravky“, pokiaľ tieto výrobky vzhľadom na ich objektívne charakteristiky a vlastnosti nemajú jasne definované terapeutické alebo profylaktické vlastnosti, ktorých účinok sa sústreďuje na presne vymedzené funkcie ľudského organizmu, a z tohto dôvodu nemôžu byť použité pri prevencii alebo liečbe choroby alebo ochorenia a nie sú ani prirodzene určené na medicínske použitie, čo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: druh koncového prístroja, uplatnenie dane, predplatné a služby mobilných operátorov, povolenia alebo licencie na prevádzku rádiovej stanice, správny poplatok za koncesie
Právna veta: 1. Na účely uplatnenia dane, akou je správny poplatok za koncesie, nebránia nahradeniu všeobecného povolenia alebo licencie na prevádzku rádiovej stanice zmluvou o predplatnom na služby mobilných operátorov, ktorá musí navyše obsahovať druh dotknutého koncového prístroja a jeho príslušné typové schválenie.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dvojité zdanenie, prevod podielov nadobudnutých súkromnou nadáciou , zálohové zdanenie, zdanenie nadácie, zdanenie kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
Právna veta: 1. V rámci zálohového zdanenia kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov nadobudnutých súkromnou nadáciou rezidentom má táto nadácia právo odpočítať od svojho základu dane v danom zdaňovacom období len príspevky poskytnuté v tom istom zdaňovacom období, ktorých zdanenie znášali príjemcovia týchto príspevkov v členskom štáte zdanenia nadácie, kým takéto odpočítanie tieto vnútroštátne daňové právne predpisy vylučujú, ak je príjemca rezidentom v inom členskom štáte a v členskom štáte zdanenia nadácie je oslobodený od dane, ktorej inak podliehajú príspevky, na základe zmluvy o zamedzení dv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: negeografické čísla v Únii, analýza trhu, prístup k službám, elektronické komunikačné siete a služby, vytvorenie regulačného rámca, prístup koncových užívateľov, konsolidácia vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikácií, mechanizmus konzultácií a transparentnosti, vykonávanie regulačných úloh štátu
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že príslušnému národnému orgánu umožňuje uložiť poplatkovú povinnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, podľa článku 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, s cieľom odstrániť prekážku pre volania na negeografické čísla v Únii, ktorá nemá technickú povahu, ale ktorá vyplýva z uplatňovaných poplatkov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochranná známka, rozlišovacia schopnosť známky, povaha a tvar ochrannej známky, používanie ochrannej známky na účely identifikovania tovaru, jedinečnosť ochrannej známky , prihlasovaná ochranná známkoa
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje zápis označenia, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru ako ochrannej známky, ak tento tvar obsahuje tri podstatné vlastnosti, z ktorých jedna vyplýva z povahy samotného tovaru, a zvyšné dve sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku avšak za predpokladu, že minimálne jeden z týchto dôvodov zamietnutia uvedených v tomto ustanovení je na dotknutý tvar uplatniteľný v celom rozsahu...................... 2. Na účely zápisu ochrannej známky, ktorá nadobudla na základe svojho používania v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 rozlišova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úradný jazyk prijímajúceho členského štátu, zabezpečenie doručenia písomností, vzorové tlačivo , prijímajúci orgán, doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností
Právna veta: 1. Nariadenie o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch sa má vykladať v tom zmysle, že: – prijímajúci orgán je povinný za každých okolností a bez toho, aby mal v tejto súvislosti možnosť voľnej úvahy, informovať adresáta písomnosti o jeho práve odmietnuť ju prevziať, pričom musí na tento účel systematicky používať vzorové tlačivo nachádzajúce sa v prílohe II tohto nariadenia, a – okolnosť, že tento orgán pri doručení písomnosti jej adresátovi nepripojil vzorové tlačivo nachádzajúce sa v prílohe II nariadenia č. 1393/2007, nepredstav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: štátni príslušníci iných členských štátov, príjem na úrovni životného minima , vylúčenie z poberania niektorých „osobitných nepríspevkových peňažných dávok“,, osobitná ochrana pre osoby so zdravotným postihnutím , dávky zaručené pre štátnych príslušníkov členského štátu
Právna veta: 1. Právne akty Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej štátni príslušníci iných členských štátov sú vylúčení z poberania niektorých „osobitných nepríspevkových peňažných dávok“, hoci tieto dávky sú zaručené pre štátnych príslušníkov tohto členského štátu, ktorí sa nachádzajú v rovnakej situácii.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podiel dôchodku vyplácaného Úniou, spôsob výpočtu zlomku, 45 odpracovaných rokov , úradník Európskej únie, súčet odpracovaných rokov zamestnanca, zníženie alebo zamietnutie starobného dôchodku
Právna veta: 1. Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá v konaní vo veci samej, ktorá môže mať za následok zníženie alebo zamietnutie starobného dôchodku zamestnancovi z tohto členského štátu splatného na základe príspevkov, ktoré odviedol v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu, ak súčet odpracovaných rokov ako zamestnanec v uvedenom členskom štáte a ako úradník Európskej únie pridelený v tom istom členskom štáte prekročí podiel 1/1 zo stanoveného počtu 45 odpracovaných rokov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: miesto zmluvného plnenia, poskytovanie služieb na predmetnom mieste, miesto, kde konateľ vykonával svoje činnosti, zmluvné veci, žaloba spoločnosti proti jej bývalému konateľovi, mimozmluvná zodpovednosť za nedovolené konanie
Právna veta: 1. Žaloba spoločnosti proti jej bývalému konateľovi z dôvodu jeho údajného neplnenia si povinností, ktoré mal podľa právnej úpravy týkajúcej sa obchodných spoločností, patrí pod pojem „zmluvné veci“. Pri absencii akéhokoľvek derogatívneho spresnenia v stanovách spoločnosti alebo v inom dokumente prislúcha vnútroštátnemu súdu určiť miesto, kde konateľ skutočne prevažne vykonával pri plnení zmluvy svoje činnosti, pod podmienkou, že poskytovanie služieb na predmetnom mieste nebolo v rozpore s vôľou zmluvných strán, tak ako vyplýva z toho, čo bolo medzi nimi dojednané.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: integrita lokality, environmentálne posudzovanie, vyuzívanie územia, územné plánovanie, posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie
Právna veta: 1. Smernica o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie sa majú vykladať v tom zmysle, že prijatie aktu obsahujúceho plán alebo program, ktorý sa týka územného plánovania a využívania územia, spadá do pôsobnosti smernice 2001/42 a mení sa ním predchádzajúci plán alebo program, nemôže oslobodiť od povinnosti vykonať environmentálne posudzovanie v zmysle tejto smernice s odôvodnením, že tento akt má za cieľ spresniť a vykonať územný plán zavedený hierarchicky vyšším aktom, ktorý sám nebol predmetom takého environmentálneho posudzovania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prevádzkovateľ na realizáciu schémy znižovania emisií , rozsah predĺženia lehoty, vývoj náhrad, objem dodatočných emisií, emisie prchavých organických zlúčenín, rozsah zníženia emisií
Právna veta: 1. S cieľom určiť, či sa dlhšia lehota musí poskytnúť prevádzkovateľovi na realizáciu schémy znižovania emisií prchavých organických zlúčenín a stanoviť rozsah prípadne poskytnutej dlhšej lehoty prislúcha týmto príslušným orgánom, aby v rámci voľnej úvahy, ktorá im prináleží, predovšetkým overili, či sa náhrady, ktoré sú spôsobilé na použitie v dotknutých zariadeniach a ktoré môžu znížiť emisie prchavých organických zlúčenín, skutočne vyvíjajú, či prebiehajúce práce s ohľadom na predložené dôkazy môžu dospieť k vyvinutiu takýchto produktov a či neexistuje alternatívne opatrenie, ktoré by pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť zrušená likvidáciou, prechod zamestnancov, drobný hmotný majetok podniku, zmluvy o nájme lietadiel , zmluvy o charterových letoch, zrušenie podniku pôsobiaceho na trhu s charterovými letmi , prevod závodu
Právna veta: 1. Pojem „prevod závodu“ sa vzťahuje na situáciu, v ktorej dochádza k zrušeniu podniku pôsobiaceho na trhu s charterovými letmi jeho väčšinovým akcionárom, ktorý je sám podnikom pôsobiacim v odvetví leteckej dopravy, a v ktorej následne tento naposledy uvedený podnik preberá práva a povinnosti zrušeného podniku vyplývajúce zo zmlúv o nájme lietadiel a zo zmlúv o charterových letoch, ktorých plnenie prebieha, vykonáva činnosť, ktorú predtým uskutočňoval zrušený podnik, opäť prijme do zamestnania niektorých zamestnancov, ktorí dovtedy pracovali v tomto podniku, pričom im pridelí rovnaké úlohy, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skutočne vyplatený plat, rýchlejší rast platu, spôsoby platového postupu sudcov, odmeňovanie podľa veku, odmeňovanie sudcov, diskriminačné odmeňovanie, súdnictvo
Právna veta: 1. Právo Únie nestanovuje povinnosť poskytnúť diskriminovaným sudcom so spätnou účinnosťou odmenu zodpovedajúcu rozdielu medzi platom, ktorý im bol skutočne vyplatený, a platom, ktorý zodpovedá najvyššiemu platovému stupňu ich platovej triedy..............2. Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnemu právnemu predpisu, o aký ide vo veci samej, ktorý vymedzuje spôsoby platového postupu sudcov vo funkcii už pred nadobudnutím účinnosti tohto predpisu v rámci nového systému odmeňovania a stanovuje, že sudcovia, ktorí ku dňu prevodu do nov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o náhradu škody, ktorú podala osoba, ktorá bola na palube lietadla, miesto odletu a príletu , preletieť ponad pozemok patriaci majiteľovi lietadla, uskutočnenie prevodu nehnuteľností , poistiteľ zodpovednej osoby, nehoda na palube lietadla
Právna veta: 1. Právne predpisy Únie bránia tomu, aby bola žaloba o náhradu škody, ktorú podala osoba, ktorá bola na palube lietadla s miestom odletu a príletu na tom istom mieste jedného členského štátu a bola prepravovaná bezplatne s cieľom preletieť ponad pozemok patriaci majiteľovi lietadla na účely uskutočnenia prevodu nehnuteľností a pri páde uvedeného lietadle utrpela fyzické zranenia.............2. Je možné podanie priamej žaloby poškodenej osoby proti poistiteľovi zodpovednej osoby v prípade, že takáto žaloba je upravená v rozhodnom práve pre mimozmluvný záväzok, ktorý je základom žaloby o náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opatrovnícke právao, držiteľ opatrovníckeho práva, výkon rozsudkov v manželských veciach, zaručenie vykonateľnosti práva , vymáhanie pokuty, ktorú uložil súd členského štátu
Právna veta: 1. Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že toto nariadenie sa neuplatňuje v jednom členskom štáte na vymáhanie pokuty, ktorá bola uložená v rozhodnutí vyhlásenom v inom členskom štáte, týkajúcom sa opatrovníckeho práva a práva styku na účely zabezpečenia vykonateľnosti tohto práva styku zo strany držiteľa opatrovníckeho práva.................. 2. Vymáhanie pokuty, ktorú uložil súd členského štátu pôvodu rozhodujúci vo veci samej o práve styku, na účely zaručenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dane z príjmu a výmer z titulu výberu príspevkov, vzorové tlačivo osvedčenia, oslobodenie od príspevkov na sociálne poistenie, daňový výmer, dohoda o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne
Právna veta: 1. Osvedčenie, ktoré vydala príslušná inštitúcia členského štátu vo forme osvedčenia E 101 s cieľom potvrdiť, že pracovník podlieha sociálnej právnej úprave tohto členského štátu, hoci spadá do pôsobnosti dohody o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, ktorú prijala medzivládna konferencia poverená revíziou dohody z 13. februára 1961 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, a ktorá bola podpísaná 30. novembra 1979 v Ženeve, nezaväzuje inštitúcie iných členských štátov. Skutočnosť, že inštitúcia, ktorá osvedčenie vydala, nemala v úmysle vyhotoviť práve osvedčenie E 101, ale len použila vzorov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: finančné záujmy Únie, tresty na ochranu finančných záujmov Únie, pojem „podvod“, nezákonný úbytok prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie , príjmy pochádzajúce z uplatnenia jednotnej sadzby DPH, podvod na DPH, zamedzenie podvodov, dohovor PIF
Právna veta: 1. Pojem „podvod“ je definovaný v článku 1 Dohovoru PIF ako „… každý úmyselný čin alebo opomenutie súvisiace s používaním alebo predkladaním nepravých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, ktoré majú za následok nezákonný úbytok prostriedkov zo všeobecného rozpočtu [Únie] alebo z rozpočtov spravovaných [Úniou] alebo v [jej] mene“. Tento pojem tak zahrnuje príjmy pochádzajúce z uplatnenia jednotnej sadzby na harmonizovaný vymeriavací základ DPH stanovený v súlade s pravidlami Únie. Tento záver nemôže spochybniť skutočnosť, že DPH sa nevybrala priamo v mene Únie, keďže článok 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva spojená s podnikaním advokáta, banková zmluva o úvere, pohľadávka vyplývajúca z zmluvy, zástupca jej advokátskej kancelárie, záložné právo k nehnuteľnosti, zástupca advokátskej kancelárie, pojem spotrebiteľ, záložný ručiteľ, zmluva vo forme notárskej zápisnice , majetok určený na obchody
Právna veta: 1. Článok 2 písm. b) smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že fyzickú osobu vykonávajúcu povolanie advokáta, ktorá uzatvorila s bankou zmluvu o úvere bez toho, aby v nej bol špecifikovaný účel tohto úveru, možno považovať v zmysle uvedeného ustanovenia za „spotrebiteľa“, ak táto zmluva nie je spojená s obchodmi, podnikaním alebo povolaním tohto advokáta. Skutočnosť, že pohľadávka vyplývajúca z uvedenej zmluvy je zabezpečená záložnou zmluvou, uzavretou touto osobou ako zástupcom jej advokátskej kancelárie a vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: obrazové označenie, dobré meno skoršej ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky , prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, podiel výrobkov spoločnosti na trhu , práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, zápis ochrannej známky
Právna veta: 1. Ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Európskej únie, ktorá môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu, ktorý nemusí byť nevyhnutne členským štátom podania prihlášky neskoršej národnej ochrannej známky, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má v Európskej únii dobré meno. Kritériá vyplývajúce z judikatúry týkajúcej sa riadneho používania ochrannej známky Spoločenstva nie sú ako také relevantné na preukázanie existencie „dobrého mena“ v zmysle článku 4 ods. 3 tejto smernice........................ 2. Ak skoršia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: smernica o kozmetických výrobkoch, očné kozmetické doplnky, obsah obalu výrobku, farebné kontaktné šošovky bez dioptrií , farebné kontaktné šošovky
Právna veta: 1. Nariadenie o kozmetických výrobkoch sa má vykladať v tom zmysle, že farebné kontaktné šošovky s motívmi a bez dioptrií nepatria do pôsobnosti tohto nariadenia bez ohľadu na to, že ich obal obsahuje údaj „Očné kozmetické doplnky podliehajúce smernici o kozmetických výrobkoch.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, strata záruky alebo depozitu poskytnutého s cieľom splnenia podmienok, celkové alebo čiastočné odňatie výhody , prijatie správnych opatrení, prerušenie premlčacej doby
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 štvrtý pododsek nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že premlčanie, ktoré stanovuje, sa vzťahuje nielen na konania o nezrovnalostiach vedúce k uloženiu správnych sankcií v zmysle článku 5 tohto nariadenia, ale aj na konania vedúce k prijatiu správnych opatrení v zmysle článku 4 uvedeného nariadenia.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zmluva o predplatení poradenských služieb podniku, zdaniteľná udalosť, objednávateľ služby, daňová povinnosť, dohodnutá platba
Právna veta: 1. Pojem „poskytovanie služieb“ zahŕňa aj prípady zmlúv o predplatení poradenských služieb podniku, najmä právnych, obchodných a finančných služieb, keď je poskytovateľ služby počas trvania zmluvy k dispozícii objednávateľovi...........................
2. V prípade zmlúv o predplatení poradenských služieb, zdaniteľná udalosť nastane a daňová povinnosť vzniká uplynutím obdobia, pre ktoré bola platba dohodnutá, pričom nie je relevantné, či a ako často objednávateľ využil služby poskytovateľa.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane, plavba na otvorenom mori, prevod vlastníctva, dodanie tovaru určeného pre zásobovanie sprostredkovateľov, doklady predložené daňovému orgánu
Právna veta: 1. Článok 148 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie upravené v tomto ustanovení nie je v zásade uplatniteľné na dodanie tovaru určeného pre zásobovanie sprostredkovateľov konajúcich vo svojom vlastnom mene, aj keď je konečné určenie tovaru v čase jeho dodania známe, riadne preukázané a doklady potvrdzujúce túto skutočnosť boli predložené daňovému orgánu, tak ako si to vyžaduje vnútroštátna právna úprava. Za takých okolností, akými sú okolností vo veci samej, sa však uvedené oslobodenie môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: riziká spojené s činnosťou úverovej inštitúcie, funkcia v rámci úverovej inštitúcie, vylúčenie z ochrany vkladov , kategórie vkladateľov, systém ochrany vkladov
Právna veta: 1. 1. Vklady vylúčené podľa prílohy smernice o systémoch ochrany vkladov sú v nej uvedené taxatívne, takže členské štáty nemôžu vo vnútroštátnom práve na účely vyňatia zo systému ochrany vkladov stanoviť ďalšie kategórie vkladateľov, ktorí nepatria z hľadiska vykonávaných funkcií pod pojmy vymenované v uvedenom bode. .............................2. Smernica sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty môžu vylúčiť z ochrany vkladov stanovenej touto smernicou ako vedúceho pracovníka osoby, ktoré z dôvodu funkcie zastávanej v rámci úverovej inštitúcie disponujú bez ohľadu na názov tejto funkc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, povinnosť zaplatiť poplatok, prekážky výkonu práv , žiadosť o obnovenie povolenia na pobyt, dlhodobý pobyt
Právna veta: 1. Smernica o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, bráni vnútroštátnemu predpisu, o aký ide v konaní vo veci samej, ktorý pri žiadosti o vydanie alebo obnovenie povolenia na pobyt v dotknutom členskom štáte ukladá štátnym príslušníkom tretích krajín povinnosť zaplatiť poplatok, ktorého suma sa pohybuje medzi 80 eur a 200 eur, keďže takýto poplatok nie je primeraný vo vzťahu k cieľom sledovaným touto smernicou a je spôsobilý vytvoriť prekážky výkonu prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: režim zdaňovania skupín, časť dane z príjmov právnických osôb, doplatky k dani, suma dividend, paušálne výdavky
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu týkajúcej sa režimu zdaňovania skupín, ktorá materskej spoločnosti stojacej na čele skupiny umožňuje neutralizovať opätovné zahrnutie podielu nákladov a výdavkov paušálne stanoveného na 5 % čistej sumy dividend, ktoré jej vyplácajú spoločnosti rezidenti patriace do integrovanej skupiny, zatiaľ čo podľa tejto právnej úpravy takáto neutralizácia je jej zamietnutá u dividend, ktoré jej vyplácajú jej dcérske spoločnosti usadené v inom členskom štáte, ktoré – ak by boli rezidentmi – by objektívne prichádzali do ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19, systém pojištění vkladů, směrnice EU
Právna veta: 1. 1. Vklady vylúčené podľa prílohy I bodu 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009, sú v nej uvedené taxatívne, takže členské štáty nemôžu vo vnútroštátnom práve na účely vyňatia zo systému ochrany vkladov stanoviť ďalšie kategórie vkladateľov, ktorí nepatria z hľadiska vykonávaných funkcií pod pojmy vymenované v uvedenom bode. .............................2. Príloha I bod 7 smernice 94/19, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/14, sa má vykladať v tom zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu vlastníckeho práva, vypratanie bytu s príslušenstvom
Právna veta: Subjektívne právo na ochranu vlastníckeho práva v zmysle § 126 ods. 1 OZ má vlastník veci. Je teda aktívne legitimovaným subjektom na podanie predovšetkým vindikačnej žaloby (žaloby na vydanie veci) predpokladanej týmto ustanovením.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk otca s maloletými deťmi, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, nezhody medzi rodičmii
Právna veta: Pokiaľ je vzťah medzi rodičom a dieťaťom dobrý, tento vzťah treba udržiavať, prehlbovať, bez ohľadu na vzájomné nezhody medzi rodičmi. Nezhody medzi rodičmi nesmú mať negatívny vplyv na maloleté dieťa pri formovaní jeho názoru a vzťahu s ktorýmkoľvek z rodičov. Aj Dohovor o právach dieťaťa v čl. 3 ods. 1 ustanovuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Rodičia, ale majú zodpovednosť prvotnú za výchovu a vývoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezvestnosť obžalovaného, konanie proti ušlemu, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Vo formálnej rovine Trestný zákon nediferencuje spôsob ukladania trestov v korelácii s procesnou eventualitou, že voči obžalovanému sa koná v zmysle Trestného poriadku ako proti ušlému, a preto nevylučuje, aby z pohľadu trestného konania nezvestnému obžalovanému bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu. V materiálnej rovine by zase obligatórne ukladanie nepodmienečného trestu odňatia slobody obžalovanému viedlo k nerovnosti fyzických osôb pred zákonom, nakoľko aj osobám, u ktorých by inak prichádzal do úvahy podmienečný trest odňatia slobody, by bol ukladaný trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úmyselné spáchanie trestného činu, ľahostajný vzťah páchateľa k následku
Právna veta: Úmysel je jednou z foriem zavinenia, ktorý definuje Trestný zákon. Definíciu Trestného zákona vrátane jej výkladu preberá aj občianske právo hmotné, najmä pre otázky náhrady škody ako aj bezdôvodného obohatenia. Podľa Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ a) chcel spôsobom uvedeným v zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, alebo b) vedel, že svojím konaním môže takéto porušenie alebo ohrozenie spôsobiť a pre prípad, že ich spôsobí, bol s týmto uzrozumený. Úmysel sa teda vzťahuje k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu chráneného zákonom. Musí sa zároveň vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: autoremedúra, postup prvostupňového orgánu
Právna veta: V daňovom konaní je možná autoremedúra, ide o zvláštny spôsob vybavenia odvolania, keď nápravu nesprávneho rozhodnutia posúdi orgán ktorý rozhodnutie vydal. Autoremedúru môže uskutočniť prvostupňový orgán len vtedy, ak plne vyhovie podanému opravnému prostriedku. Podľa Daňového poriadku prvostupňový správny orgán ( daňový úrad, colný úrad), obec (t. j. § 4), resp. aj Finančné riaditeľstvo, v prípade atrahovania môže rozhodnúť o odvolaní, len ak mu v plnom rozsahu vyhovie. To či sa rozhodne pre autoremedúru resp. vec postúpi na druhostupňový orgán záleží v celom rozsahu na prvostupňovom orgáne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok, nárok na vdovecký dôchodok, § 260 zákona č. 461/2003 Z.z.
Právna veta: Ustanovenie § 260 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 186/2004 Z.z. priamo vylučuje aplikáciu ustanovenia § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. u vdovca, ktorý ovdovel pred 1.januárom 2004. Pokiaľ by mal zákonodarca v úmysle bez ďalšieho umožniť opätovný vznik nároku na vdovecký dôchodok za podmienok ustanovených v § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. u všetkých vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, potom by prechodné ustanovenie § 293n zákona č. 461/2003 Z.z. vo vzťahu k ustanoveniu § 74 ods. 3 písm. b/ a d/ zákona č. 461/2003 Z.z. nemalo zmysel. Pritom treba uviesť, že vdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Ustanovenie § 78 ods. l ZoR predstavuje výnimku zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí. Dôvodom pre zmenu rozhodnutia sú všetky okolnosti, ktoré by mohli by podkladom pre zmenu určeného výživného. Dôvodom na zmenu rozhodnutia sú len tie okolnosti, ktoré sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov, t.j. ovplyvnia celkovú situáciu nielen na krátky čas. Relevantnosť zmeny rozhodnutia sa zisťuje porovnaním tvrdených a preukázaných nových pomerov s pôvodnými pomermi, významnými z hľadiska vyživovacej povinnosti, tak, ako boli zistené v príslušnom spisovom materiály, vzťahujúcom sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľná dražba, zmarenie a neplatnosť dražby
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle citovaného ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, úmyselné bezdôvodné obohatenie, priamy úmysel pri bezdôvodnom obohatení, úmyselné spáchanie trestného činu
Právna veta: Občiansky zákonník podstatu úmyselného konania nevymedzuje, preto sa pri skúmaní úmyslu konajúcej osoby vychádza z právnej úpravy zavinenia obsiahnutej v trestnom práve. Zavinenie podľa § 15 Trestného zákona je vybudované na dvoch zložkách - vedomostnej a vôľovej. Podľa stupňa vôľovej zložky sa rozlišuje úmysel priamy alebo nepriamy. O priamy úmysel pri bezdôvodnom obohatení podľa Občianskeho zákonníka ide vtedy, ak ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil vedel, že svojim konaním získa bezdôvodné obohatenie a súčasne, že ho získať chcel. O nepriamy úmysel ide ak ten, kto sa na úkor iného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezodplatné dodanie tovaru, darovacia zmluva, bezodplatné prevedenie spoluvlastníctva
Právna veta: S poukazom na ust. § 628 a nasl. ustanovenia Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému, a tento dar obdarovaný prijíma. Základnými podmienkami darovacej zmluvy sú teda bezodplatnosť a dobrovoľnosť, pričom písomná forma je podmienkou platnosti darovacej zmluvy, hlavne v prípade, ak je predmetom prevodu nehnuteľnosť. Podmienka bezodplatnosti znamená, že za darovanú hodnotu dar nemá darca dostať protihodnotu. Podmienka dobrovoľnosti znamená, že obdarovaný nemá právnu povinnosť poskytnúť za dar protihodnotu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci správneho konania, spôsobilosť fyzickej osoby na práva a povinnosti
Právna veta: Vo všeobecnosti sa v práve rozlišujú tri druhy spôsobilosti, a to a) spôsobilosť mať práva a povinnosti, b) spôsobilosť na právne úkony, c) spôsobilosť na protiprávne úkony. Správny poriadok v § 14 upravuje spôsobilosť účastníka na práva a povinnosti. Táto spôsobilosť u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou. Všeobecná úprava spôsobilosti na práva a povinnosti je upravená v § 7 a nasl. Občianskeho zákonníka. Aj Ústava SR čl. 14 rozlišuje všeobecnú - abstraktnú spôsobilosť na práva, ktorú by bolo možné obmedziť iba ústavným zákonom, na rozdiel od konkrétnej - špecifickej, ktorá môže by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody podľa § 373 ObZ, neoprávnený predpis lieku, predpísanie lieku bez vyšetrenia pacienta
Právna veta: Predpokladom pre vznik zodpovednosti za škodu podľa § 373 Obchodného zákonníka je porušenie povinností zo záväzku, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením povinnosti. Existenciu týchto predpokladov musí preukázať poškodený. Zodpovednosť za škodu je daná len vtedy, keď vzniknutá škoda je v príčinnej súvislosti s porušením povinností. Pritom nie každé porušenie povinností zo záväzku spôsobí škodu. Povinný subjekt môže porušiť viac povinností, ale nie každé porušenie povinností je v príčinnej súvislosti so vzniknutou škodou, pretože škoda nebude následkom (dôsledkom) poru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, pôžičky na stavbu rodinného domu
Právna veta: Z ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh matky na zmenu kolízneho opatrovníka, zastupovanie maloletého dieťaťa, kolízny opatrovník , pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 - 4 Zákona o rodine, rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. Žiadny z rodičov nemôže zastupovať maloleté dieťa ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. V takomto prípade súd ustanoví dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Kolízneho opatrovníka súd ustanoví až v prípadoch ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zníženie príjmu na strane matky, rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov právneho zastúpenia, vedľajší účastník konania, účelne vynaložené trovy, trovy vedľajšieho účastníka konania
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujmy v konaní pred súdom, sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastúpením. To sa v plnej miere vzťahuje tiež na možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom, nakoľko vedľajší účastník má v zmysle ust. § 93 ods. 4 O.s.p. v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Preto neobstojí úvahu súdu prvého stupňa o tom, že nebolo potrebné aby samotné združenie, ktoré má vo svojic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na učenie neplatnosti hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prehlasovaný vlastník bytu, nedostatok vecnej legitimácie
Právna veta: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom ku dňu uskutočnenia schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, v ktorom navrhovatelia bývajú, aj v aktuálnom znení pripúšťa správu domu dvojakým spôsobom: zriadením spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo na základe zmluvy o výkone správy uzavretej s inou právnickou alebo fyzickou osobou (správca). Zmluva o spoločenstve aj zmluva o výkone správy pokiaľ je odsúhlasená zákonom predpokladanou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, rozhodcovská doložka
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že o nekalú zmluvnú podmienku ide aj vtedy, ak spotrebiteľ má podľa nej možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym všeobecným súdom, ale ak by sa podľa takejto doložky začalo rozhodcovské konanie na návrh dodávateľa (veriteľa), spotrebiteľ by bol nútený podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Vychádzajúc z komplexnej úpravy rozhodcovskej doložky je potom potrebné túto považovať v celosti za neprijateľnú, spôsobujúcu značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, a to aj v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora Európskej úni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom, oprávnenie súdu posúdiť, či exekučný titul nie je v rozpore so zákonom, exekučný súd
Právna veta: Ustanovenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku ukladá exekučnému súdu pri rozhodovaní o udelení poverenia preskúmať súlad exekučného titulu so zákonom. Súladom exekučného titulu so zákonom pritom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu ale aj to, či na jeho základe možno exekúciu vykonať, teda či nie je tu taká právna úprava, ktorá by bránila vykonaniu exekúcie na základe tohto exekučného titulu. Na rozdiel od iných exekučných titulov vymenovaných v § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, zákon o rozhodcovskom konaní v ustanovenie § 45 priznáva exekučnému súdu právo preskúmavať rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu mzdy, zníženie náhrady mzdy, náhrada mzdy, porušenie antidiskriminačného zákona na pracovisku
Právna veta: Ust. § 79 Zákonníka práce upravuje práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné, v dôsledku rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe, ktoré učinil zamestnávateľ a jeho platnosť zamestnanec neuznáva (podal preto na súd žalobu o určenie jej neplatnosti) a v ktorom panuje (až do rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo do doby, než dôjde k platnému rozviazaniu pracovného pomeru inak) neistota, či pracovný pomer skutočne skončil (podľa zamestnávateľom učineného r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že hoci má zmluva o spotrebiteľskom úvere charakter absolútneho obchodu, neprestáva byť zmluvou spotrebiteľskou. Pri spotrebiteľských zmluvách, ktoré predstavujú širší pojem, má z hľadiska aplikovateľnosti absolútnu prednosť Občiansky zákonník, keďže aplikácia Obchodného zákonníka prichádza do úvahy až po uplatnení spotrebiteľského práva. Z hľadiska poradia aplikovateľnosti v prípade spotrebiteľských zmlúv Obchodný zákonník celkom alebo z časti musí ustúpiť nutnej prioritnej aplikácii spotrebiteľského práva v širšom slova zmysle, t.j. aplikácii Občians ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť zaobstarať si vstupenku, opomenutie zaobstarať si vstupenku, záujem spoločnosti na bezproblémovom priebehu športových podujatí
Právna veta: Ustanovenie § 2 ods. 1 Zákona o priestupkoch stanovuje všeobecnú legálnu definíciu priestupku. Je ním zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin. Podľa žalobcu jeho konaním nedošlo k porušeniu ani ohrozeniu záujmov spoločnosti. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 1/2014 Z.z. navrhovaná právna úprava upravuje organizovanie športových podujatí tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že vyživovacia povinnosť rodičov je ich zákonnou povinnosťou, ktorá v sebe zahŕňa aj právo dieťaťa na výživu a s tým korešponduje povinnosť obidvoch rodičov dieťa vyživovať. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti je smerodajná životná úroveň každého rodiča vzhľadom k tomu, že dieťa má právo benefitovať zo životnej úrovne jeho rodičov. Zákon predpokladá, že rodičia budú vo vzťahu k dieťaťu plniť svoju vyživovaciu povinnosť minimálne v rozsahu zodpovedajúcom odôvodneným potrebám dieťaťa. Miera odôvodnených potrieb dieťaťa je rôzna, odstupňovaná podľa veku dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: závažná zmena pomerov na strane matky odporkyne, rozhodovanie o zmene výživného, zníženie výživného
Právna veta: V ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine, ako aj v ustanovení § 163 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) je zakotvená zásada, podľa ktorej už stanovené výživné je možno zmeniť, ak dôjde k zmene pomerov. Z ustanovení § 78 ods. 1 ZoR a § 163 ods. 2 OSP tiež vyplýva, že pre povinnosť platiť stanovené výživné sa uplatňuje zásada, že stanovené výživné má zodpovedať pomerom, za ktorých bolo stanovené. Ak dôjde k zmene pomerov, musí sa to odraziť aj v úprave vyživovacej povinnosti. Vzhľadom k povahe výživného však pri zmene pomerov nedochádza automaticky i k zmene vyživovacej povinnosti, ale zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, návrh na zrušenie nariadeného pojednávania
Právna veta: V prípade, ak účastník konania požiadal odročenie pojednávania, súd zváži dôležitosť dôvodov, pričom zároveň posúdi, či nejde zo strany účastníka konania o obštrukčnú žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré by zbytočne predlžovalo prebiehajúce konanie. Žiadosť o odročenie pojednávanie je podložená dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania vo všeobecnosti vtedy, ak účastník uvedie také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní ospravedlniť, t. j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúčastniť, riadne brániť svoje práva a oprávnené záujmy, a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, dohoda o výške úrokov, spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje, že dohoda o výške úrokov musí byť v súlade s § 39 Občianskeho zákonníka, teda sa nesmie priečiť dobrým mravom, inak je právny úkon absolútne neplatný. Správne súd prvého stupňa poukazoval na konštantnú judikatúru a uviedol, že hoci maximálna výška úrokov (ako odplaty za užívanie požičanej finančnej čiastky) pri peňažných pôžičkách, ani pri úveroch nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výlučne na dohodu zmluvných strán, nie je neobmedzená. O takýto stav pôjde spravidla vtedy, ak dohodnuté úroky presiahnu mieru úrokov poskytovanú p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, povinnosť vyjadrovať sa spravodlivo, povinnosť tvrdenia
Právna veta: V advokátskej praxi to každý zažije veľmi skoro – v súdnom konaní sa ukáže, že jedna alebo druhá strana trošku prikrášľovala realitu, ako sa často eufemisticky označuje aj cieľavedomé klamstvo.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, predbežné opatrenie , žalobný petit, predpoklady na nariadenie neodkladného opatrenia, odstraňovanie vád podania
Právna veta: Zmien pri predbežných opatreniach bude až-až. Mení sa nám pomenovanie a súčasne pribúda členenie: budeme sa stretávať s neodkladnými opatreniami a zabezpečovacími opatreniami.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, dokazovanie v trestnom konaní, vykonávanie dôkazov orgánmi činnými v trestnom konaní, nezákonné získanie dôkazov, zákonnosť dôkazov
Právna veta: Súdny proces s V. Tukom nepochybne patrí k významným procesom 20. storočia. Cieľom príspevku je zmapovať priebeh tohto procesu so zreteľom na vykonané dôkazy v priebehu hlavného pojednávania. Príspevok bude zameraný na ozrejmenie pojmu spravodlivosť v kontexte preukázania, resp. nepreukázania viny V. Tuku v priebehu tohto procesu, ktorým bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody. V príspevku bude tiež venovaná pozornosť problematike nezákonných dôkazov a možnosti ich využitia v trestnom procese.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: manipulácia s trhom, zákaz manipulácie, stabilizácia finančných nástrojov, zneužívanie trhu, nadobúdanie vlastných akcií, cenné papiere, cenný papier
Právna veta: Manipulácia trhu je súčasťou zneužívania trhu, ktoré je v zmysle európskej právnej úpravy zakázané. Ide o súbor škodlivých praktík, ktoré narúšajú integritu kapitálového trhu a dôveru investorov. Autor sa v príspevku zaoberá znakmi manipulatívneho konania, jeho jednotlivými typmi a verejnoprávnym postihom. Svoj výklad dopĺňa o výnimky z manipulácie trhu pre nadobúdanie vlastných akcií (programy spätného výkupu) a stabilizáciu finančných nástrojov (intervenčné nákupy).
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť Národnej banky Slovenska, emisná činnosť národnej banky, sankcie v oblasti meny, emisia bankoviek a mincí, národná banka slovenska
Právna veta: Do roku 2009 právo emisie bankoviek a mincí spadalo do výlučnej pôsobnosti Národnej banky Slovenska. So vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa pôsobnosť v oblasti emisie euro bankoviek a mincí „rozdelila“ medzi NBS a ECB. Súčasná národná a európska legislatíva zrušila „monopol“ NBS v tejto oblasti a zároveň určila NBS rozsah nových kompetencií. Príspevok sa zaoberá históriou a súčasným stavom výkonu práva emisnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky a sankciami platnými v oblasti ochrany meny.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, osoby so zdravotným postihnutím, sloboda uzavretia zmluvy
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami problematiky skončenia pracovného pomeru, najmä vo väzbe na hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede ako aj následkami nedodržania týchto podmienok. Poukazuje na možnosti riešenia neplatného skončenia pracovného pomeru, pričom sa zameriava najmä na právnu úpravu podmienok uplatnenia práva na súdnu ochranu, resp. na okolnosti, ktoré sú spojené s riešením sporov o neplatnosť pracovného pomeru na súde.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ochrana zamestnancov , riešenie pracovnoprávnych vzťahov, právomoc súdu, právo na prácu
Právna veta: Príspevok sa zaoberá ochranou zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany v rámci procesného práva a prináša koncízny rozbor právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv podľa nariadenia o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach Brusel I bis.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vykonanie diela, nárok na primeranú zľavu z ceny diela, zodpovednosť za vady diela, nároky z vád tovaru, nárok na náhradu škody
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou nároku zo zodpovednosti za škodu vo vzťahu k nárokom zo zodpovednosti za vady diela, s osobitným zreteľom na aplikačné problémy pri uplatňovaní oboch skupín nárokov. Autor polemizuje nad možnosťami výkladu ustanovenia, ktoré vymedzuje primeranú zľavu z ceny diela v korelácii ku konzumpčným účinkom uplatnenia tohto nároku vo vzťahu k nároku na náhradu škody.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť, množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru, kúpna zmluva, dodanie väčšieho množstva tovaru, právne vady tovaru, zásada nemo plus iuris, nároky zo zodpovednosti za vady
Právna veta: Príspevok je zameraný na právnu analýzu zodpovednosti v obchodnom práve v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na zodpovednosť za vady pri kúpnej zmluve podľa Obchodného zákonníka. Súčasťou príspevku je taktiež priblíženie jednotlivých druhov vád tovaru a možných nárokov, ktoré si môže uplatňovať kupujúci v prípade ich výskytu, ako aj možnosť kombinácie zákonných nárokov zo zodpovednosti za vady a inštitútov náhrady škody a zmluvnej pokuty.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronický podpis, právny úkon uskutočnený elektronickými prostriedkami, uzavretie zmluvy písomnou formou, prejav vôle v písomnej forme
Právna veta: Autor vo svojom príspevku rozoberá inštitút elektronického podpisu ako písomného prejavu vôle, kde predovšetkým sa zameriava na osobitosti zaručeného elektronického podpisu a jeho vzrastajúcemu významu v slovenskom právnom poriadku. Na konci príspevku sa autor vyjadruje aj k potrebám presnejšej úpravy v súvislosti s rekodifikačnými snahami v slovenskom civilnom práve.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: informačno technické prostriedky, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, odpočúvanie právnickej osoby, príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej činnosti
Právna veta: Predkladaný príspevok sa zaoberá odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky v zmysle ustanovení trestného poriadku. Primárnu pozornosť venuje vzťahu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky ako významnému dôkaznému prostriedku vo svetle pripravovanej právnej úpravy o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kde autor vidí možné úskalia, ktoré vyvstávajú zo samotnej povahy právnických osôb. Sekundárne autor reflektuje súčasnú právnu úpravu odpočúvania v trestnom konaní a poskytuje ucelený pohľad na daný inštitút.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výmera trestu odňatia slobody, trest odňatia slobody, zásady ukladania trestov, v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený
Právna veta: Autor sa vo svojom príspevku venuje najzávažnejšiemu trestnoprávnemu zásahu do ľudských práv, trestu odňatia slobody, in concreto výpočtu výmery danej sankcie. Postup pri výpočte a aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravuje judikatúra, ktorú predstavuje rozhodnutie publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 04/2009 pod číslom 32. Na judikovaný postup neprevláda jednotný názor, tak u odbornej verejnosti a rovnako ani v praxi.Dokoncasi získal veľa odporcov. Predmetom príspevku je a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neplatnosť výsledku referenda, hlasovanie občanov, výsledky referenda
Právna veta: Prijatie návrhu predloženého občanom na hlasovanie nie je jediným platným výsledkom referenda, ktorý Ústava Slovenskej republiky predvída. Za platný výsledok referenda je totiž potrebné považovať aj to, ak potrebná väčšina hlasujúcich predložený návrh odmietla. Príspevok preto upriamuje pozornosť najmä na skutočnosť, či by v načrtnutom prípade prichádzala do úvahy aplikácia ustanovenia čl. 98 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého má návrhy prijaté v referende vyhlásiť Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon. Okrem procesného postupu, ktorý by mal po zápornom výsledku hlasovania nasledovať, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: informačno-komunikačné technológie, informačná činnosť verejnej správy, komunikácia s verejnou správou, elektronické služby verejnej správy, výkon verejnej moci elektronicky
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou nových možností využívania informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe. Osobitne upriamuje pozornosť na dôležité nástroje e-Governmentu, ktorými sú informačné systémy, internet a elektronický podpis. Tieto technológie v súčasnosti prechádzajú obdobím výrazných zmien, ktoré sa dotýkajú tak orgánov verejnej správy, ako aj občanov a podnikateľov. Autorka vidí nové možnosti využitia spomínaných a ďalších informačno-komunikačných technológií najmä v oblasti poskytovania informácií, komunikácie a elektronických služieb verejnej správy. Aut ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastník konania a zúčastnená osoba, iná osoba než účastník konania, práva a povinnosti účastníkov správneho konania, nazeranie do spisov v správnom konaní, rozdiel medzi účastníkom konania a zúčastnenou osobou
Právna veta: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, neplatné manželstvo, dohoda o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), predovšetkým jeho rozsahu, je veľmi frekventovanou a v právnej praxi často spornou otázkou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, ekonomická kriminalita, ekonomická kriminalita páchaná právnickými osobami, zavedenie priamej trestnej zodpovednosti právnickým osobám, trestné činy právnických osôb
Právna veta: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Konečný výsledok legislatívneho procesu týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb však toto konštatovanie zatieňuje. V dôsledku silného lobingu nadnárodných spoločností došlo k výraznej redukcii majetkových a hospodárskych trestných činov, ktoré zastrešujeme pod ekonomickú kriminalitu. Záujmy právnických osôb boli vyvýšené nad záujmy spoločnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana záujmov európskych spoločenstiev, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, objasňovanie trestného činu, forma zavinenia
Právna veta: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, patrí medzi, tzv. „Core crimes“, ktoré svojim charakterom najviac ohrozujú a poškodzujú záujmy Európskej únie a jej občanov. Vzhľadom na štruktúrovanosť skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, vzniká v aplikačnej praxi množstvo interpretačných a aplikačných problémov týkajúcich sa rozhodujúcich pojmových znakov, predovšetkým objektívnej stránky, predmetného trestného činu. Osobitne uvedené platí vo vzťahu k správnemu tak skutkovému, ako aj formálnemu vymedzeniu porušenia ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť ekonomickej kriminality, trestná zodpovednosť právnickej osoby, účinná ľútosť právnických osôb, trestné činy právnických osôb, ekonomická kriminalita
Právna veta: Ekonomická kriminalita predstavuje dynamický, mimoriadne nebezpečný druh kriminality, oslabujúci systém trhového hospodárstva a okrádajúci občanov tohto štátu. Vedecká analýza tejto kriminality, osobitne jej fenomenológia, etiológia a poznanie osobnosti páchateľa, zaznamenala jej prvé úspešné kroky. Avšak problematika obetí ekonomickej kriminality nebola zatiaľ riešená dostatočne. Článok upozorňuje na aktuálnu potrebu skúmať obete ekonomickej kriminality a poukázať na špecifiku tohto fenoménu. Výsledkom tohto poznania môže byť precíznejšia trestnoprávna kontrola a efektívnejšia prevencia ekono ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vymožiteľnosť práva, rozhodcovské konanie, spotrebiteľské rozhodcovské konanie
Právna veta: Vymožiteľnosť práva patrí už pomerne dlhé obdobie medzi pojmy, ktoré zásadným spôsobom formujú nie len odborné diskusie, ale rovnako významne rezonujú v širokej verejnosti. Špeciálne Slovenská republika je poznačená a do istej miery aj determinovaná fenoménom vymožiteľnosti práva s ktorým je osobitne spojená dôvera resp. nedôvera v orgány aplikujúce právo. V tomto kontexte sa prejavujú aj určité špecifiká slovenskej právnej kultúry, ktorá aj napriek značnej nedôvere k tzv. tradičným orgánom aplikujúcim právo má taktiež rezervovaný postoj k novým inštitútom, medzi ktoré v širšom kontexte môžeme ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, uplatňovanie pohľadávok v rozhodcovskom konaní, rozhodcovská doložka, rozhodcovská zmluva
Právna veta: Príspevok má za cieľ poukázať na výhody a nevýhody akceptovania rozhodcovských doložiek v zmluvách a v prípade vzniku nezaplatených pohľadávok na ich uplatnenie pred rozhodcovským orgánom so zameraním na samotné aplikačné problémy súvisiace s ich vymožiteľnosťou pred príslušným exekučným orgánom.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, vykonateľnosť exekučného titulu, zastavenie výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh, spravodlivé súdne konanie, spotrebiteľská rozhodcovská zmluva
Právna veta: Autor sa v rámci svojho príspevku bude zaoberať nedávnou rozsiahlou novelou rozhodcovského konania v právnom prostredí Slovenskej republiky. Rozhodcovské konanie a rozhodcovské konanie spojené s riešením spotrebiteľských sporov bolo v rámci reformy občianskeho procesného práva značne modifikované. V príspevku sa autor vracia k najčastejším praktickým problémom spojeným s rozhodcovským konaním s akcentom na riešenie spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní podľa nenovelizovanej právnej úpravy účinnej do 31.12.2014 a hľadá odpovede na otázky, či nová právna úprava dostatočným spôsobom refl ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, alternatívne tresty k trestu odňatia slobody, podmienečné odsúdenie, Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
Právna veta: Príspevok je zameraný na poznanie trestu podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. Oba inštitúty sú pokladané svojim obsahom a funkciou za alternatívne tresty k nepodmienečnému trestu odňatia slobody aj keď postoje odborníkov sú rôzne. Účelom tohto príspevku je najmä na základe súdnych rozhodnutí rozobrať tieto dva druhy trestov, ich právne aspekty a z pohľadu justičnej praxe ich priblížiť čitateľovi. V prvej časti autorka rozoberá samotný trest podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a s ním súvi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skrátenie dane a poistného, neoprávnené zamestnávanie, daňový podvod, neodvedenie dane a poistného, neoprávnené podnikanie, zamestnávanie na čierno
Právna veta: Príspevok sa zaoberá najrýchlejšie sa rozvíjajúcim neoficiálnym ekonomickým sektorom ktorým je šedá ekonomika. Poukazuje na hlavné príčiny a podmienky vzniku a existencie tohto spoločensky negatívneho fenoménu. Špecifikuje vybrané formy jej prejavu z trestnoprávneho aspektu najmä v prípadoch trestnej činnosti, spočívajúcej v porušovaní povinností v súvislosti s daňovými povinnosťami alebo povinnosťami subjektov vo vzťahu k podnikaniu. V závere navrhuje niektoré opatrenia na elimináciu šedej ekonomiky ako reakciu na neustále zmeny v zákonoch, ktoré dokážu subjekty, participujúce v šedej ekonomi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, ekonomická kriminalita, ekonomické trestné činy, okruh trestných činov, liberačný dôvod
Právna veta: Trestná zodpovednosť právnických osôb by mala byť efektívnym nástrojom v boji s ekonomickou kriminalitou. Príspevok pojednáva o vybranej problematike súvisiacej s pripravovanou pravou trestnou zodpovednosťou právnických osôb v Slovenskej republike. Autor v príspevku poukazuje na základné aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s ekonomickou kriminalitou.
MENU