Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súdom vyhlásený konkurz, úhradu pohľadávok proti konkurznej podstate, malý konkurz , vyhlásenie konkurzu na základe návrhu dlžníka, náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca konkurznej podstaty, konkurz
Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti, ďalej podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: deklarácia majetku, výklad a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov
Právna veta: Výklad a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov musia byť v súlade s ústavou. Pozitivistický právny prístup k aplikácii zákonov je preto v činnosti štátnych orgánov modifikovaný ústavne konformným výkladom, ktorý v závislosti od ústavou chránených hodnôt pôsobí reštriktívne alebo extenzívne na dikciu zákonných pojmov. Obsah zákonnej právnej normy nemôže byť interpretovaný izolovane, mimo zmyslu a účelu zákona, cieľa právnej regulácie, ktorý zákon sleduje. Požiadavka na ústavne konformnú aplikáciu a výklad zákona je podmienkou zákonnosti rozhodnutia ako individuálneho správneho akt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: trestanie za správne delikty, náležitosti rozhodnutia, správny delikt, výrok rozhodnutia o inom správnom delikte
Právna veta: Zákonná úprava je jednoznačná pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. U priestupkoch je obdobná právna úprava. Výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času jeho spáchania, vyslovenie viny, druh a výmeru sankcie. Široká oblasť iných správnych de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, výživné, rozpor s dobrými mravmi, zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu
Právna veta: Právo na výživné od povinného (okrem práva maloletých detí na výživné) musí byť v súlade s dobrými mravmi. Vo všeobecnosti možno o dobrých mravoch hovoriť ako o pravidlách morálneho charakteru všeobecne platných v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie. Je to súhrn určitých etických a kultúrnych pravidiel (noriem)spoločnosti, všeobecne uznávaných a činnosť namierenú proti uvedeným pravidlám možno preto označiť za činnosť proti dobrým mravom ( contra bonus mores). Podľa judikatúry k citovanému ustanoveniu § 75 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, nariadenie predbežného opatrenia , záujem maloletého dieťaťa, starostlivosť súdu o maloletých
Právna veta: Jedným z nevyhnutných predpokladov, za ktorých môže súd nariadiť predbežné opatrenie je v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p., (rovnako v zmysle § 102 ods. 1 O.s.p.) potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, ktorá nemusí vyplývať len z naliehavosti situácie, ale v prípade konania starostlivosti súdu o maloletých aj z existencie záujmu maloletého dieťaťa na danej dočasnej úprave pomerov (naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov predbežným opatrením v týchto konaniach ustupuje záujmu maloletého dieťaťa a teda ak je nariadenie predbežného opatrenia v záujme maloletého dieťaťa nemusí byť nevyhn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: časté hádky v manželstve, zákaz vstupu do domu alebo bytu, ako predbežné opatrenie, obavy o život a zdravie, domáce násilie, zákaz vstupu do bytu v BSM
Právna veta: Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Pred nariadením predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g/ OSP, preto postačuje, ak je osvedčené dôvodné podozrenie z násilia. Osvedčenie dôvodného podozrenia z násilia znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie všetky rozhodujúce), pričom postačuje, že osvedčovaná skutočnosť sa mu vzhľadom na všetky okolnosti javí ako nanajvýš pravdepodobná. Dôvodné podozrenie z násilia sa v prípadoch podľa § 76 ods. l písm. g/ OSP preukazuje p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku), a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Musí ísť o taký stav právnych vzťahov (nie len faktických), ktorý bezpodmienečne vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu. Predbežné opatrenie je inštitútom procesného práva, ktoré môže súd použiť, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné predpisy o správnom konaní, obvodný pozemkový úrad, reštitučný nárok
Právna veta: Cieľom tzv. reštitučných zákonov, medzi ktoré patrí i zákon č. 503/2003 Z. z., je náprava niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákonom ustanovenom období od 25.02.1948 do 01.01.1990 (§ 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z.), a to zákonom ustanoveným spôsobom (§ 3 zákona č. 503/2003 Z. z.). Reštitučné konanie podľa zákona č. 503/2003 Z. z. je osobitým druhom správneho konania, na ktoré sa v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 503/2003 Z. z. vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 250k OSP, právo na náhradu trov konania
Právna veta: Procesným predpokladom na priznanie náhrady trov konania podľa § 250k ods. 2 OSP zrušenie nového rozhodnutia správneho orgánu kvôli tomu, že správny orgán nerešpektoval právny názor vyslovený v prvom rozsudku súdu, ktorým sa zrušilo skôr napadnuté rozhodnutie bez toho, aby sa zmenil skutkový alebo právny stav. Z tohto ustanovenia je zrejmé, že sa nahradia aj iné ako účelne vynaložené trovy tohto nového konania. Právny názor, ktorý má mať zaväzujúci účinok, je názor, o ktorý sa priamo opiera výrok. Zaväzujúci účinok nemajú právne názory súdom mimochodom vyslovené, ktoré obvykle hlavné rozhodova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sprenevera, zverená vec, trestný čin sprenevery
Právna veta: Objektom tohto trestného činu je zákonom chránený záujem v podobe majetku (zverená vec). Podľa § 130 ods. 3 Tr. zák. zverenou vecou sa rozumie vec vo vlastníctve inej osoby, ktorú má páchateľ na základe zmluvy v oprávnenom užívaní, alebo z dôvodov plnenia určitých úloh podľa dispozície jej vlastníka v držbe so záväzkom použiť ju len na dohodnutý účel, alebo podľa dohodnutých podmienok ju vlastníkovi vrátiť. Obsahom objektívnej stránky trestného činu sprenevery je konanie páchateľa, ktorý si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená. Objektívna stránka tohto trestného činu pozostáva z 1/ proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku , opravné uznesenie
Právna veta: Výnimkou zo zásady viazanosti súdu uznesením (okrem uznesenia, ktorým sa upravuje vedenie konania, ktorým súd viazaný nie je) je ustanovenie § 164 O.s.p. (§ 167 ods. 2 O.s.p.), ktoré umožňuje vykonať (aj bez návrhu) za určitých podmienok opravu uznesenia. Je preto možné opraviť uznesenie podľa § 164 O.s.p. len v prípadoch, že ide o chyby v písaní a počítaní a ďalej o také chyby, ktoré sú ako zrejmé nesprávnosti podobného pôvodu ako chyby v písaní a počítaní, t.j. ku ktorým došlo len zjavným a okamžitým zlyhaním v duševnej, či mechanickej činnosti osoby, za účasti ktorej došlo k vydaniu uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, súdny poplatok za žalobu
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príkaz na odposluch telekomunikačnej prevádzky, oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke
Právna veta: V trestnom konaní pre úmyselný trestný čin možno vydať príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, ktoré sú potrebné na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke vydáva písomne predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami; príkaz sa doručí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, verejný záujem na vyvlastnení, predmet a účely vyvlastnenia
Právna veta: Vyvlastňovacie konanie a následné rozhodnutie o vyvlastnení musí byť v súlade nielen s ústavou, ale musí rešpektovať aj podmienky obsiahnuté v stavebnom zákone, v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, ako aj v zákone č. 129/1996 Z. z., ktoré sú aplikovateľné na danú vec. Najširšiu úpravu vyvlastnenia upravuje stavebný zákon v ustanoveniach § 108 až 116, ktorý okrem toho, že v § 108 ods. 2 vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného na maloleté dieťa, nárast odôvodnených potrieb dieťaťa, zvýšenie príjmu u otca maloletého
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: res iudicata, prekážka rozsúdenej veci
Právna veta: Z ustanovenia § 251 ods. 4 O.s.p. je nutné vyvodiť, že pre exekučné konanie platia procesné podmienky, ktoré sú v podstate totožné s podmienkami sporového (nachádzacieho) konania. Na to nadväzujú aj dôsledky existencie nedostatku podmienok konania. Ak pôjde o neodstrániteľnú podmienku exekučného konania, súd je povinný exekučné konanie zastaviť, a to práve vzhľadom na ustanovenia § 103 a § 104 O.s.p. v spojení s § 251 ods. 4 O.s.p. Keďže Exekučný poriadok neobsahuje žiadne špeciálne ustanovenie, ktoré by upravovalo prekážku rozhodnutej veci, je potrebné aj na exekučné konanie aplikovať ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právne zastúpenie vedľajšieho účastníka advokátom
Právna veta: Vedľajší účastník, ktorý má v konaní rovnaké práva ako účastník konania, pričom všetci účastníci v občianskom súdnom konaní majú rovnaké postavenie a musia mať rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv, má nesporne právo dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, ktorým môže byť i advokát. Zo žiadneho zákonného ustanovenia pritom nevyplýva, že by takéto oprávnenie vedľajší účastník nemal mať. Na základe vyššie uvedeného potom odvolací súd uzatvára, že vedľajší účastník ako organizácia za účelom ochrany práv spotrebiteľa má nesporne právo v konaní sa dať zastúpiť advokátom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania neprimerané voči pohľadávke, zníženie neprimeraných trov
Právna veta: Neprimeranosť trov k uplatnenej pohľadávke je potrebné vnímať nielen prostým porovnaním ich výšky, ale tiež hodnotením náročnosti poskytnutej právnej služby. Tiež nemožno prisvedčiť navrhovateľovi, že zníženie náhrady trov podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy pri výške trov najmenej dvojnásobnej oproti uplatnenej pohľadávke, i keď by sa to z dôvodovej správy mohlo skutočne pozdávať. Samotný zákonný text totiž umožňuje trovy nielen znížiť, ale dokonca i nepriznať, teda znížiť pod výšku uplatnenej pohľadávky. Aj trovy nižšie ako uplatnená pohľadávka tak umožňuje vyhodnotiť ako nepri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, samovražda matky maloletého
Právna veta: Predbežné opatrenie je procesným prostriedkom, ktorý slúži na poskytovanie rýchlej, efektívnej ale zásadne len dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi konania. Vo svojej podstate je tak konkretizáciou a naplnením ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu. Účelom predbežného opatrenia je poskytnutie dočasnej ochrany subjektívnym právam a oprávneným záujmom fyzických alebo právnických osôb a to v prípade ak je táto dočasná ochrana naliehavá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Predbežné opatrenie slúži k dočasnému zabezpečeniu ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov a je namieste ho použiť tam, kde sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie, čo pre krátkosť času zvyčajne ani nie je dobre možné. Je však nutné, aby boli splnené základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, a to buď potreba dočasnej úpravy pomerov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: starobný dôchodok, nárok na starobný dôchodok policajtov
Právna veta: Aplikácia ustanovení § 132 a nasl. zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nie je vylúčená pri nárokoch na starobný dôchodok policajtov, ktoré vznikli do 30. júna 2002 a policajt nebol k tomuto dňu nepretržite zamestnaný.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočítanie dane, dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Zákon o DPH stanovuje striktné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Pre odpočet DPH je podmienkou, aby uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je deklarované účtovným dokladom, faktúrou so všetkými zákonnými náležitosťami, bolo zároveň reálne materiálne preukázané...Najvyšší súd Slovenskej republiky zhodne so záverom daňových orgánov, ako aj so záverom krajského súdu konštatuje, že zákon o DPH vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, CMR listy, na základe ktorých si up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, výrok o trovách konania, správanie sa odporcu v konaní
Právna veta: V rozhodnutí súdu musí byť riadne odôvodnený nielen výrok vo veci samej, ale aj výrok o trovách konania. Súd je preto povinný odôvodniť, na základe akých skutočností a ustanovení príslušného právneho predpisu dospel k záveru, že opravný prostriedok bol podaný dôvodne. Odvolací súd v tejto súvislosti pripomína, že z ustanovenia § 142 ods. 2 veta druhá O.s.p. vyplýva, že správanie sa odporcu v konaní samo o sebe nie je pre posúdenie nároku na náhradu trov konania rozhodujúce; rozhodujúce je, či opravný prostriedok bol podaný dôvodne.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť konajúceho za svoje činy, zavinenie
Právna veta: Preukázanie skutkových okolnosti viažucich sa k hodnoteniu bankovej operácie obvineným ako podozrivej alebo neobvyklej, nie je možné oprieť iba o úvahy súdu, resp. iba o súdnu interpretáciu myslenia obvineného, resp. cez hodnotenie dôkazov, ktorými sa súd snaží nahrádzať, alebo simulovať myšlienkové pochody obvineného v súvislosti s jeho subjektívnym hodnotením určitej udalosti. Takýto mechanizmus by imputačne mohol podsúvať obvinenému do vôľovej stránky zavinenia to, čo nikdy neprejavil, nepovedal, nechcel, ani nemusel mieniť, resp. hodnotil inak. Pri zisťovaní trestnej zodpovednosti je oblig ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania podľa § 250o OSP, priznanie invalidného dôchodku
Právna veta: Predpokladom zastavenia preskúmavacieho konania vo veciach sociálneho poistenia v zmysle § 250o O.s.p. je vydanie takého nového rozhodnutia, ktorým správny orgán vyhovie opravnému prostriedku navrhovateľa v plnom rozsahu. Nepostačuje preto akékoľvek nové rozhodnutie, ktorým sa nahrádza pôvodné napadnuté rozhodnutie, ale musí ísť o rozhodnutie v plnom rozsahu zodpovedajúce požiadavkám navrhovateľa. V konkrétnom prípade by za také rozhodnutie bolo možné považovať len také rozhodnutie odporkyne, ktorým by navrhovateľovi priznala invalidný dôchodok nielen od dátumu, od ktorého ho navrhovateľ žiada ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny, správca vodného toku
Právna veta: Súhlas na výrub drevín nepotrebuje správca vodného toku (SVP) a to na základe zákonnej výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. d/ zákona č. 543/2002 Z. z., nakoľko mu oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je zákon o vodách (§ 49 ods. 1 písm. b/ ). Správu vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vykoná správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná organizácia ministerstva životného prostredia SR. Uvedenou organizáciou je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Žilina, ktorý vykonáva správu vodných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: posudok znaleckého ústavu, znalecký posudok , znalecká organizácia, posudky znaleckej organizácie
Právna veta: Postavenie znaleckých ústavov nie je totožné s postavením znalca či znaleckej organizácie, a to nielen v ponímaní zákona č. 382/2004 Z. z. (pôvodne zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch), ale najmä z hľadiska ustanovení Trestného poriadku. Právna úprava Trestného poriadku účinného do 1.1.2006 síce nepoznala v rámci znaleckej činnosti pojem znalecká organizácia, ale rozlišovala pojem znalec a ústav. Súčasný Trestný poriadok už dôsledne rozlišuje medzi znaleckými organizáciami a znaleckými ústavmi. Obe právne úpravy však pribratie (znaleckého) ústavu pripúšťajú len v obzvlášť závažných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, typová spotrebiteľská zmluva, právo brániť sa voči nárokom veriteľa
Právna veta: Odvolací súd zastáva v tomto smere názor, že o nekalú zmluvnú podmienku ide aj vtedy, ak spotrebiteľ má podľa nej možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym všeobecným súdom, ale ak by sa podľa takejto doložky začalo rozhodcovské konanie na návrh dodávateľa (veriteľa), spotrebiteľ by bol nútený podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Sám veriteľ, ktorý zostavil znenie rozhodcovskej zmluvy vo svojej vopred pripravenej formulárovej podobe, jednostranne určil, ktorému rozhodcovskému súdu bude vec predložená, a to rozhodcovskému súdu so sídlom geograficky vzdialenom od bydliska povinného. Vychádz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom, vedľajší účastník konania, zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. O. s. p. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť aj advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby sa vedľajší účastník nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. U právnických osôb zameraných na kolektívnu ochranu práv môže ísť o rôzne záujmové zameranie a dokonca špecializáciu (napr. bytové spotrebiteľské veci, finančný trh a pod.). Služba advokáta je pochopiteľná a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: príprava posudku, reštrukturalizačný posudok, miera uspokojenia veriteľov v reštrukturalizácii
Právna veta: Exaktné odhady výnosu veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii je možné robiť len s veľkou mierou neistoty, no predpokladom pre odporučenie reštrukturalizácie správcom v zmysle § 109 ods. 3 písm. f) ZKR je nevyhnutne aj určenie predpokladanej miery uspokojenia veriteľov v prípadnom konkurze, ako aj určenie miery uspokojenia veriteľov v reštrukturalizácii. Bez určenia mier uspokojenia veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii nie je možné ich porovnanie a nie je z čoho ani vyvodiť záver, že miera uspokojenia veriteľov v reštrukturalizácii bude vyššia ako v konkurze. Prijať a priori záver, že r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, návrh matky na vydanie predbežného opatrenia, zverenie maloletých do osobnej starostlivosti matky
Právna veta: Predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania (§ 74 O.s.p.) alebo po začatí konania (§ 102 O.s.p.). V oboch prípadoch je možné ho vydať z dvoch dôvodov. Jedným je dočasná úprava právnych pomerov účastníkov a druhým je zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia, ak by mal byť ohrozený. Spoločným znakom oboch tipov predbežných opatrení je ich predbežný - dočasný charakter. Znamená to, že sa nimi upravujú pomery účastníkov alebo zabezpečuje výkon rozhodnutia do doby, než súd vydá vo veci konečné rozhodnutie. Predbežné opatrenie musí mať preto vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na nariadenie predbežného opatrenia, pojednávanie o predbežnom opatrení, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: V každej veci týkajúcej sa maloletých detí dominuje záujem maloletého dieťaťa. Dosiahnutie účinnej ochrany záujmov maloletých detí je zabezpečené aj inštitútom predbežného opatrenia podľa Občianskeho súdneho poriadku. Jedným z nevyhnutných predpokladov, za ktorých môže súd nariadiť predbežné opatrenie, je v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p. potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, ktorá nemusí vyplývať len z naliehavosti situácie, ale v prípade konania starostlivosti súdu o maloletých aj z existencie záujmu maloletého dieťaťa na danej dočasnej úprave pomerov. Naliehavosť potreby dočasnej úp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka veci právoplatne rozhodnutej, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata)
Právna veta: Prekážka veci právoplatne rozhodnutej (rei iudicatae) znamená, že sa už raz v tej istej veci právoplatne rozhodlo. K jej porušeniu dôjde vtedy, ak sa začne opätovne konať medzi tými istými účastníkmi a v tej istej veci, hoci už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté. Za tú istú vec treba v novom konaní považovať ten istý nárok, o ktorom sa už prv právoplatne rozhodlo, ak sa opiera o ten istý právny dôvod vyplývajúci z totožného skutkového stavu. Treba zdôrazniť, že o prekážku rozsúdenej veci nejde, ak chýba čo i len jeden z uvedených znakov. O totožnosť veci nejde ani vtedy, ak predchádzajúcim ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, vydržanie, vydržanie vlastníckeho práva
Právna veta: Ustanovenie § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Opakom ovládania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, viac trestov odňatia slobody
Právna veta: Je potrebné pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení rozlišovať splnenie podmienok z hľadiska výkonu trestu, keď odsúdený vykonáva viac trestov odňatia slobody, ktorých vykonávanie sa považuje za jeden trest a rozlišovať splnenie podmienok podľa § 66 ods. 1 Tr. zák. u každého uloženého trestu zvlášť. Samozrejme je treba brať do úvahy ustanovenie § 68 ods. 5 na podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Ak odsúdený vykonáva popri sebe viac trestov, poradie ich výkonu určí príslušný ústav na výkon trestu a z hľadiska výkonu trestu sa považujú za jeden trest a aj lehota na podmienečné prepustenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku zdôrazňuje, že rozsah prieskumného oprávnenia dovolacieho súdu je v zmysle vyššie citovaného ustanovenia obmedzený na právne posúdenie ustálených skutkových zistení. Dovolací súd nie je legitimovaný posudzovať ani úplnosť skutkových zistení ustálených súdmi oboch stupňov v pôvodnom konaní a rovnako ani hodnotenie dôkazov vykonaných v pôvodnom konaní. Dovolací súd nepredstavuje tretiu inštanciu zameranú na preskúmavanie rozhodnutí súdu druhého stupňa a samotnú správnosť a úplnosť skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečítanie zápisnice o výpovedi svedka na hlavnom pojednávaní, rozpory vo výpovedi poškodeného na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Podľa § 263 ods. 1 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi, alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Toto ustanovenie predstavuje výnimku zo základnej zásady zakotvujúcej ústny kontradiktórny charakter hlavného pojednávania ako aj výnimku zo zásady bezprostrednosti. Čítanie zápisnice o výpovedi svedka, alebo jej relevantnej časti na hlavnom pojednávaní predpokladá splnenie dvoch podmienok - že prokurátor a obžalovaný s tým súhlasia, - že súd nepovažuje osobný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, právo na obhajobu
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Trestného poriadku. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Trestného poriadku), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Trestného poriadku) ako aj právo na povinnú ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej, opodstatnené obavy z prenasledovania
Právna veta: Osoby, ktoré utekajú pred trestným stíhaním či potrestaním za trestný čin, nie sú utečencami a nepožívajú ochranu Ženevskej konvencie o utečencoch, pretože utečenec je obeťou alebo potenciálnou obeťou prenasledovania alebo bezprávia a nie osobou utekajúcou pred zákonom. Pokiaľ žiadateľ o azyl v priebehu administratívneho konania neuvedie žiadne relevantné dôvody, ktoré by indikovali, že je utečencom, obeťou alebo potenciálnou obeťou prenasledovania alebo bezprávia, ale je zrejmé, že je osobou utekajúcou pred trestným stíhaním či potrestaním a správny orgán zamietne jeho žiadosť podľa § 12 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súhlas dotknutej osoby, zverejnenie osobných údajov
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že pre možnosť aplikácie právneho základu spracúvania osobných údajov podľa § 7 ods. 4 písm. e) zákona č. 428/2002 Z.z. je relevantný rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe uvedeného ustanovenia. Pokiaľ tento rozsah osobných údajov nepresahuje rozsah už zverejnených údajov, aplikácia tohto ustanovenia je právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov. Z textu uznesenia a z výňatku predmetnej výročnej správy citovaných vyššie vyplýva, že aj keď nejde o totožný prepis, nič to nemení na fakte, že obsah informácie zverejnenej v predmetnom uznes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu, právo na rešpektovanie rodinného života, manželstvo cudzinca so štátnym občanom Slovenskej republiky
Právna veta: Zákonodarca má značný priestor na úpravu pobytových režimov, a to zvlášť pri dlhodobejších formách. Napokon trvalý pobyt je predpokladom aj na získanie štátneho občianstva. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca vyvážil ústavne chránenú hodnotu bezpečnosti štátu na jednej strane a ústavne procesné práva, resp. právo na ochranu rodinného života, akcentujúc bezpečnosť štátu. Zákonodarca uprednostnil bezpečnosť nielen z hľadiska jej samej, ale aj z hľadiska utajenosti spravodajských informácií. V konfrontácii s bezpečnosťou štátu zákonodarca uprednostnil len ochranu života a zákaz mučenia. Je nepoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návod na zločin lúpeže spolupáchateľstvom, lúpež, skutková podstata lúpeže
Právna veta: Pojmové znaky zločinu lúpeže budú naplnené vtedy, ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Lúpež je zloženou skutkovou podstatou, z hľadiska objektu kumulatívnou, pretože na naplnenie znakov sa vyžaduje, aby páchateľ napadol naraz nie len osobnú slobodu, ale aj cudzí majetok. Inými slovami skutková podstata lúpeže teda pozostáva z dvoch prvkov a to z prvku násilia a z prvku zmocnenia sa cudzej veci, teda z odcudzenia...Používanie výrazu „odcudzenie“ je v bežnej hovorovej reči u osôb s nižším vzdelaním celkom bežným a to aj v prípadoch ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účinky fikcie doručenia, doručovanie podľa správneho poriadku, fikcia doručenia
Právna veta: Na vznik fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: - adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, - v mieste doručenia sa zdržiava, - doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomil, že písomnosť príde doručiť v určený deň a hodinu, - nový pokus o doručenie zostane bezvýsledným, - doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte, - adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: iné orgány štátnej správy, administratívny spis, správny orgán , sprístupnenie požadovanej informácie
Právna veta: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o azyl, udelenie azylu
Právna veta: Z podstaty azylového práva plynie, že azyl je špecifický právny inštitút, na základe ktorého sa poskytne adekvátna ochrana len tej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom vymedzené podmienky. Musí byť preukázané, že pôvod obáv je reálne prebiehajúcou perzekúciou osôb, ktoré majú určité presvedčenie, a to zo strany štátu a jeho orgánov, prípadne, že štátne orgány nedokážu takejto perzekúcii zabrániť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybnosti o nezaujatosti sudcu, nestranný súd, vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: Rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Vzhľadom na to možno sudcu vylúčiť z prejednávania a rozhodovania zákonne pridelenej veci len výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi celkom zjavne bránia rozhodovať v súlade so zákonom nezaujato a spravodlivo. Predpokladom vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci je taký vzťah k veci, účastníkom alebo k ich zástupcom, ktorého intenzita by aj pri maximálne vynaloženej snahe sudcu o nezaujatosť v konaní a rozhodovaní jednoznačne ovplyvňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: organizovaná skupina, zločinecká skupina
Právna veta: Zásadným rozdielom medzi organizovanou a zločineckou skupinou, ako vyplýva už zo samotného názvu a čiastočne i z ich definícií, ktoré sa však v mnohom prekrývajú (deľba úloh, plánovitosť, koordinovanosť s cieľom páchať trestnú činnosť), je (interpretačne) okolnosť, že organizovaná skupina vzniká spontánne, v snahe uľahčiť a zjednodušiť páchanie trestnej činnosti, ktorej by sa mohol dopustiť i jeden páchateľ alebo dvaja spolupáchatelia, lenže komplikovanejšie než skupina páchateľov, ktorí si medzi sebou delia úlohy a konajú koordinovane. Nie je však organizovaná skupina na rozdiel od zločinecke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť rozhodnúť prednostne a urýchlene o väzbe, podaná obžaloba
Právna veta: Súd, ktorému bola podaná obžaloba, je príslušný na rozhodovanie o všetkých otázkach (§ 238 ods. 2 Tr. por.), teda aj o väzbe, aj v prípade následného postúpenia veci inému súdu pri predbežnom prerokovaní obžaloby senátom (preskúmaní obžaloby samosudcom), ak ide o otázku konania, ktorú je potrebné vyriešiť pred právoplatnosťou rozhodnutia o postúpení veci. To platí aj pre súd, ktorému bola vec postúpená a ktorý mieni vyvolať spor o príslušnosť (§ 22 Tr. por.), ak je napr. potrebné v zmysle § 76 ods. 3 Tr. por. rozhodnúť o väzbe pred predložením veci najbližšie spoločne nadriadenému súdu. Sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trovy trestného konania, ktoré znáša štát, námietky ustanoveného obhajcu týkajúce sa nepriznaných úkonov právnych služieb, návrh ustanoveného obhajcu na určenie jeho odmeny
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku trov trestného konania, Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza, že o výške odmeny a náhrad rozhoduje súd, resp. orgán činný v trestnom konaní len na návrh ustanoveného obhajcu. V súlade s ustanovením § 553 ods. 4 Trestného poriadku sa uplatňuje tzv. dispozičná zásada a v tejto súvislosti je predseda senátu pri rozhodovaní o trovách obhajoby povinný skúmať, či ustanovenému obhajcovi vznikol nárok na priznanie odmeny a náhrady hotových výdavkov tak, ako si uplatnil a vyčíslil v podanom návrhu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pochybnosť o nezaujatosti úradnej osoby, zaujatosť sudcu krajského súdu
Právna veta: Zákon taxatívne vypočítava dôvody, pre ktoré možno mať pochybnosti o nezaujatosti toho ktorého orgánu činného v trestnom konaní, a v dôsledku existencie ktorých je preto vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania. Ustanovenia trestného poriadku bližšie rozvádzajú všeobecnú požiadavku na činnosť sudcov a orgánov činných v trestnom konaní, aby postupovali nestranne a nezaujato. Ustanovenie § 30 Tr. por. účinného do 31. decembra 2005 je prostriedkom zaistenia dôvery strán i verejnosti v nestrannosť trestného konania. Rozhodnutie o vylúčení sudcu z dôvodov uvedených v § 30 Tr. por. predstavuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: marenie úkonov trestného konania, dôvody väzby, reálna obava z marenia plynulého priebehu trestného konania
Právna veta: Trestný poriadok vo svojich ustanoveniach (v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, Listinou ľudských práv a slobôd a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva) konkretizuje právo obžalovaného na obhajobu, medzi ktoré patrí bezpochyby aj umožnenie jeho osobnej prítomnosti a obhajoby pred súdom. Na druhej strane Trestný poriadok konkretizuje aj povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia potrestaní (§ 1 ods. 1), pričom sú povinné prejednávať veci čo najrýchlejšie (§ 2 ods. 7 Tr. por.). Uvedené práva a povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnova konania v správnom konaní, správny orgán , odstránenie a náprava nezákonného stavu, objektívna a subjektívna lehota
Právna veta: Zákonná norma, ktorou je Správny poriadok, ustanovuje a upravuje podmienky, za ktorých je možné tento inštitút v správnom konaní použiť. Správny poriadok umožňuje podať žiadosť o obnovu konania jednak účastníkovi správneho konania (koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti boli právoplatným rozhodnutím priamo dotknuté), ako aj správnemu orgánu, ktorého oprávňuje využiť tento inštitút z úradnej povinnosti ako určitú formu kontroly, resp. dozoru, ktorej účelom je odstránenie a náprava nezákonného stavu. V prípade, ak ide o obnovu konania na základe podnetu správneho orgánu, nejde o pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, právoplatné súdne rozhodnutie
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu možno konštatovať, že ustanovenie § 34 ods. 1, 2 písm. a) a ods. 3 zákona o službách zamestnanosti v znení platnom do 30. novembra 2010 (teda v čase zaradenia žalobcu do evidencie uchádzačov o zamestnanie) slúžilo na ochranu osôb vedúcich so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Malo sa tým zabrániť stavu, v ktorom by potenciálne po dlhší čas takáto osoba nemohla pracovať, ale nemohla by ani dostávať dávky v nezamestnanosti. Zákon tu vychádza z vyvrátiteľnej právnej domnienky (nie teda fikcie, ako to nesprávne označil najvyšší súd), že ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie predkupného práva, predkupné právo spoluvlastníkov, zákonné predkupné právo, vlastnícke právo , podieloví spoluvlastníci
Právna veta: Podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka ak sa porušilo predkupné právo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované. Keďže ust. § 140 Občianskeho zákonníka neobsahuje pre prípad zákonného predkupného práva osobitnú úpravu, nič nebráni tomu, aby sa aj na tieto právne vzťahy použila všeobecná právna úprava o predkupnom práve obsiahnutá v cit. ust. § 603 Občianskeho zákonníka. Prvotná judikatúra vo vzťahu k cit. § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka zastávala názor, že oprávnený, ktorého predkupné právo bolo porušené, má pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, právo na spravodlivé súdne konanie, obsah rozsudku
Právna veta: Za návodcu možno považovať toho, kto úmyselne v inom (trestne zodpovednom) vzbudí rozhodnutie spáchať konkrétny trestný čin, ktorý dospel aspoň do štádia pokusu. Trestný čin musí byť v návode konkretizovaný aspoň jeho hlavnými rysmi. Štylizácia skutkovej vety okresným súdom evokuje, že to bol obžalovaný , ktorý mal navrhnúť sťažovateľovi splatiť svoj dlh konaním napĺňajúcim znaky skutkovej podstaty trestného činu sprenevery. Z ďalšieho znenia skutkovej vety možno s použitím elementárnych prvkov logiky vyvodiť, že návodu sa predsa len mal dopustiť sťažovateľ (lízingovým nájomcom osobného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, dočasná úprava pomerov účastníkov , konečné meritórne rozhodnutie
Právna veta: V konaní o návrhu na vydanie predbežného opatrenia musia však byť taktiež rešpektované minimálne požiadavky zodpovedajúce princípom spravodlivého procesu, resp. základnému právu na súdnu ochranu. Rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí mať predovšetkým rovnako ako iné rozhodnutia zákonný podklad, musí byť vydané príslušným orgánom a nemôže byť prejavom svojvôle, teda musí byť najmä náležite odôvodnené. Ústavný súd poukazuje ďalej na to, že rozhodnutie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia nevylučuje, že o právach a povinnostiach účastníkov konania o predbežnom opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody na podanie žaloby, rozhodcovské konanie, platne uzavretá rozhodcovská zmluva, všeobecné súdy, orgán verejnej moci
Právna veta: Ústavný súd už opakovane pripomína, že podstata rozhodcovského konania spočíva v mimosúdnom riešení sporov, pričom samotné rozhodcovské konanie je alternatívou konania pred všeobecnými súdmi. Jeho významnými prednosťami oproti konaniu pred všeobecnými súdmi sú flexibilita a rýchlosť konania, jeho neformálnosť a nižšie trovy konania. Pri tomto konaní zákon počíta s minimálnymi zásahmi všeobecných súdov do výsledkov rozhodovacej činnosti rozhodcovských súdov, pretože v súlade s § 40 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: občianske združenie, športový poriadok, športové združenia, združovanie občanov
Právna veta: Pokiaľ vznikol určitý rozpor Zvláštnych ustanovení so stanovami resp. národným športovým poriadkom, bolo v kompetencii riadiacej rady, ktorá je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti SMF a ktorej uznesenia sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF o tomto rozhodnúť. Riadia rada je vybavená všetkými kompetenciami, ktoré nie sú výlučne vyhradené generálnemu zhromaždeniu alebo iným orgánom SMF podľa Stanov rokovacieho poriadku a športového poriadku a okrem iného je riadiaca rada splnomocnená rozhodovať o sporoch. Pokiaľ teda v danom prípade vznikol spor o započítavaní preteko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: písomná forma právneho úkonu, kúpna zmluva, nadobudnutie vlastníckeho práva vkladom do katastra nehnuteľností, vklad
Právna veta: Výsledky vykonaného dokazovania pred súdom prvého stupňa jednoznačne svedčia o skutočnosti, že medzi účastníkmi konania došlo k platne uzavretej kúpnej zmluve ohľadom nehnuteľností v nej uvedených. Originál kúpnej zmluvy predložený odporcom svedčí o tom, že táto kúpna zmluva bola podpísaná všetkými jej účastníkmi, teda predávajúcimi (navrhovatelia) a kupujúcim (odporcom), bola teda dodržaná aj písomná forma tohto právneho úkonu, ako podmienka platnosti zmluvy (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Podľa názoru odvolacieho súdu na preukázanie dodržania písomnej formy zmluvy stačí predloženie jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný proces, orgány činné v trestnom konaní, právo na obhajobu v trestnom konaní, dôvody dovolania
Právna veta: K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Zásada „právo na obhajobu“ vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale aj v záujme celej spoloč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby, voľná úvaha súdu, neoprávnená stavba, zriadi stavbu na cudzom pozemku
Právna veta: Aj keď stavba bola povolená, treba ju považovať za neoprávnenú stavbu z dôvodu, že jej realizáciou došlo k nezákonnému obmedzeniu vlastníckeho práva žalobcu a usporiadať pomery k tejto stavbe na cudzom pozemku je možné iba postupom podľa § 135c Občianskeho zákonníka. Podľa § 135c ods. 1 Občianskeho zákonníka ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len vlastník stavby). Podľa § 135c ods. 2 Občianskeho zákonníka pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preddavok na trovy dôkazu, povinnosť platiť súdny poplatok, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že oslobodenie od súdnych poplatkov môže byť zákonné a na základe rozhodnutia súdu. Zákonné oslobodenie je upravené v zákone o súdnych poplatkoch. Vecné oslobodenie od súdnych poplatkov znamená, že určité druhy konaní vzhľadom na ich predmet sú oslobodené od povinnosti platiť súdny poplatok. Oslobodenie na základe rozhodnutia súdu je upravené v Občianskom súdnom poriadku (ustanovenie § 138 OSP, pozn.). Priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov predpokladá návrh účastníka konania. Súd môže uložiť účastníkovi konania, u ktorého nie sú splnené podmienky na oslobodenie od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhanie pohľadávky od dlžníka povinného, poddlžník, poddlžnícka žaloba, exekučný titul , aktívna legitimácia
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v súlade s § 109 ods. 2 Exekučného poriadku ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto pohľadávku vymáhať, teda využiť tzv. poddlžnícku žalobu. Aktívnu legitimáciu na podanie žaloby získava oprávnený doručením exekučného príkazu na vyplatenie splatnej pohľadávky dlžníkovi povinného, pokiaľ k vyplateniu nedošlo, resp. v deň nasledujúci po jej splatnosti, ak nastala neskôr. Oprávnenému tak vzniká procesné oprávnenie na prijatie plnenia od poddlžníka na uspokojenie vlastnej pohľadávky. Povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž, ochrana hospodárskej súťaže, podzákonná úprava, interný normatívny pokyn
Právna veta: 1. Požiadavka obmedzenia ochrany hospodárskej súťaže zákonom, a nie akýmkoľvek iným právnym predpisom okrem iného znamená, že zo všetkých orgánov štátu jedine Národná rada Slovenskej republiky môže prijať právnu úpravu ustanovujúcu pravidlá ochrany hospodárskej súťaže. Vláda Slovenskej republiky, nijaké ministerstvo, orgány miestnej štátnej správy a ani orgány územnej samosprávy nesmú vydať nariadenie vlády, vyhlášku či všeobecne záväzné nariadenie ustanovujúce pravidlá realizácie hospodárskej súťaže. Iné ako zákonné obmedzenie ochrany hospodárskej súťaže neprichádza do úvahy tak na základe po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osobná účasť obvineného na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu, verejné zasadnutie, príprava verejného zasadnutia, prítomnosť na verejnom zasadnutí
Právna veta: Poukazujúc na § 292 a § 293 Trestného poriadku možno podľa najvyššieho súdu „konštatovať, že predvolanie obvineného na verejné zasadnutie prichádza do úvahy v prípade nevyhnutnosti jeho osobnej účasti na verejnom zasadnutí a v ostatných prípadoch argumentum a contrario sa obvinený o účasti na verejnom zasadnutí len upovedomí (§ 292 ods. 1 prvá veta Trestný poriadok). Obvineného súd na verejné zasadnutie spravidla predvoláva vtedy, keď považuje za nevyhnutné ho vypočuť, vyzvať k vyjadreniu k dôkazu vykonanému na tomto verejnom zasadnutí, alebo ho požiadať o bližšie vysvetlenie jeho odvolania. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doba platnosti koncesie, sieť prevádzkovania hier, využívanie hmotného a nehmotného majetku, ukončenie činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej,ktoré ukladá koncesionárovi pri ukončení činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie povinnosť bezodplatného prevodu práva na využívanie hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve koncesionára, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hier a prijímania stávok, pokiaľ by toto obmedzenie išlo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, ktoré toto ustanovenie skutočne sleduje, čo musí preskúmať vnútroštátny súd.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: tovar prepravovaný v režime pozastavenia dane, uvedenie do daňového voľného obehu, príjemca tovaru , ukončenie úplnej vykládky dopravného prostriedku, vykládky dopravného prostriedku, miesto určenia dodania tovaru
Právna veta: 1. Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v zmysle tohto ustanovenia v situácii, ako je situácia v konaní vo veci samej, končí v čase, keď príjemca tohto tovaru pri ukončení úplnej vykládky dopravného prostriedku obsahujúceho predmetný tovar konštatuje, že chýba určité množstvo tohto tovaru v porovnaní s množstvom, ktoré sa mu malo dodať. 2. Spojené ustanovenia článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 10 ods. 2 smernice 2008/118 sa majú vykladať v tom zmysle, že: – situácie, ktoré upravujú, sa odlišujú od situácie upravenej článkom 7 ods. 4 tejto sm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné činnosti, poskytovanie služieb zdravotníckej prepravy, naplnenie sociálneho ceľa, dobrovoľnícke združenia, výkon dobrovoľníckej činnost
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá umožňuje miestnym orgánom poveriť poskytovaním služieb zdravotníckej prepravy priamym zadaním bez akejkoľvek formy zverejnenia dobrovoľnícke združenia, pokiaľ právny a zmluvný rámec, v ktorom sa vykonáva činnosť týchto organizácií, účinne prispieva k naplneniu sociálneho účelu, ako aj cieľov solidarity a rozpočtovej efektívnosti. 2. Ak členský štát umožňuje verejným orgánom priamo poveriť dobrovoľnícke združenia plnením určitých úloh, verejný o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odpadové vody vstupujúce do zberných systémov, odpadové vody, čistenie komunálnych odpadových vôd, odoberanie vzoriek vody
Právna veta: 1. V dôsledku toho treba konštatovať, že článok 4 smernice 91/271 ukladá členským štátom povinnosť, aby zabezpečili, že dotknuté aglomerácie v lehotách stanovených v uvedenom článku budú komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov, ktorými sú aglomerácie vybavené podľa článku 3 tejto smernice, zodpovedajúcim spôsobom čistiť a že toto vypúšťanie vôd spĺňa požiadavky prílohy I oddielu B tejto smernice. Táto povinnosť neznamená, že odoberanie vzoriek uvedených v prílohe I oddiele D uvedenej smernice sa rozloží do celého roka, aby sa mohol platne zistiť súlad dotknutých zariadení s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť splatnú daň z pridanej hodnoty, subjekty sociálnej povahy, oslobodenia od dane, dodávky tovaru úzko súvisiace so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením, subjekty uznané za subjekty sociálnej povahy
Právna veta: 1. Medzi službami poskytovanými zariadením opatrovateľskej služby, o aké ide vo veci samej, ktorého sociálnu povahu má posúdiť vnútroštátny súd najmä vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto rozsudku, služby spočívajúce v poskytovaní ubytovania prispôsobeného osobám vyššieho veku môžu byť podľa tohto ustanovenia oslobodené od dane. Ostatné služby poskytované týmto zariadením opatrovateľskej služby môžu byť tiež oslobodené od dane, najmä pokiaľ služby, ktoré sú zariadenia opatrovateľskej služby povinné ponúkať podľa príslušnej vnútroštátnej právnej úpravy, majú za cieľ zabezpečiť pomoc osobá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: voľný pohyb osôb, dávky v starobe, rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku, žaloba o nesplnenie povinnosti, dôchodkové zabezpečenie
Právna veta: 1. Cyperská republika si tým, že so spätným účinkom od 1. mája 2004 nezrušila vekové kritérium stanovené v článku 27 zákona 97(I)/1997 o dôchodkovom zabezpečení, ktoré odrádza pracovníkov od toho, aby opustili svoj členský štát pôvodu s cieľom pracovať v inom členskom štáte, v inštitúcii Európskej únie alebo v inej medzinárodnej organizácii a ktorého dôsledkom je zavedenie rozdielneho zaobchádzania medzi na jednej strane migrujúcimi pracovníkmi, vrátane tých, ktorí pracujú v inštitúciách Európskej únie alebo v inej medzinárodnej organizácii, a na druhej strane úradníkmi, ktorí svoju činnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdna spolupráca v občianskych veciach, určenie rozhodného práva, nehoda, ktorú spôsobil ťahač s návesom, zmluvy o poistení , zmluvné záväzky
Právna veta: 1. Smernica o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že neobsahuje osobitnú kolíznu normu, ktorá by mala určiť právny poriadok uplatniteľný na regresnú žalobu medzi poistiteľmi za okolností, ako sú okolnosti konania vo veci samej. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (R ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: dávky v starobe , neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom, dôchodkový systém, nástup na dôchodok, rovnocenné dávky
Právna veta: 1. Okolností veci samej predstavujú dávky v starobe poskytované v rámci profesijného
dôchodkového systému jedného členského štátu a dávky v starobe poskytované v rámci zákonného dôchodkového systému druhého
členského štátu, pričom tieto systémy spadajú do pôsobnosti rovnakého nariadenia, rovnocenné dávky v zmysle uvedeného ustanovenia,
keď obe kategórie dávok sledujú rovnaký cieľ, ktorým je zabezpečiť pre ich príjemcov udržanie životnej úrovne, ktorá je primeraná
úrovni pred nástupom na dôchodok.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávky v starobe poskytované v rámci profesijného dôchodkového systému, udržanie životnej úrovne, kategórie dávok, rovnocenné dávky
Právna veta: 1. Okolností veci samej predstavujú dávky v starobe poskytované v rámci profesijného
dôchodkového systému jedného členského štátu a dávky v starobe poskytované v rámci zákonného dôchodkového systému druhého
členského štátu, pričom tieto systémy spadajú do pôsobnosti rovnakého nariadenia, rovnocenné dávky v zmysle uvedeného ustanovenia,
keď obe kategórie dávok sledujú rovnaký cieľ, ktorým je zabezpečiť pre ich príjemcov udržanie životnej úrovne, ktorá je primeraná
úrovni pred nástupom na dôchodok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určenie colnej hodnoty, colný kódex spoločenstva, kupúci - fyzická osoba, predávajúci - právnická osoba, ovplyvňovanie predajnej ceny
Právna veta: 1. Kupujúci, fyzická osoba, a predávajúci, právnická osoba, v rámci ktorej príbuzný tohto kupujúceho
má skutočne možnosť ovplyvniť predajnú cenu uvedeného tovaru v prospech uvedeného kupujúceho, sa musia považovať za osoby,
ktoré sú v spojení v zmysle článku 29 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 Rady z 12. októbra 1992, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 z 19. decembra.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: podstatné znaky súhlasu a zosúladeného postupu, spoločný elektronický rezervačný systém podnikov, zľavy dostupné pre on‑line rezervácie, cestovné kancelárie používajúce spoločný elektronický rezervačný systém, zosúladený postup kartelov, systém osobnej elektronickej pošty, predaj zájazdov prostredníctvom interneru
Právna veta: 1. Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ správca elektronického informačného systému, ktorého účelom je umožniť cestovným kanceláriám predávať na ich internetových stránkach zájazdy v rámci jednotného rezervačného systému, zašle týmto hospodárskym subjektom prostredníctvom systému osobnej elektronickej pošty správu, ktorou im oznamuje, že zľavy na produkty predávané prostredníctvom uvedeného systému budú obmedzené a že po rozoslaní tohto oznámenia sa v systéme uskutočnia technické zmeny nevyhnutné na zavedenie uvedeného opatrenia, možno sa od okamihu, keď uvedené ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pravdepodobnosť zámeny, analogické výrobky, alkohol, ochrana zemepisných označení liehovín , destilát z jablčného vína, chránené zemepisné označenie , calvados
Právna veta: 1. Na účely posúdenia toho, či ide o „napodobenie“ označenia musí vnútroštátny súd vychádzať z konceptu vnímania riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa, pričom pod týmto pojmom treba chápať európskeho spotrebiteľa, a nielen spotrebiteľa z členského štátu, v ktorom sa vyrába výrobok, ktorý predstavuje napodobenie chráneného zemepisného označenia. 2. Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení, či pri názve „Verlados“ ide o „napodobenie“ chráneného zemepisného označenia „Calvados“ pre analogické výro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba, ktorú podala tretia osoba, vrátenie náhrad, vyňatie žalovaného z právomoci jeho súdu, ručiteľská žaloba
Právna veta: 1. Článok 6 bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že do jeho pôsobnosti patrí aj žaloba, ktorú podala tretia osoba v súlade
s vnútroštátnymi ustanoveniami proti žalovanému v hlavnom konaní, ktorej predmetom je nárok úzko súvisiaci s týmto hlavným
nárokom smerujúcim k získaniu vrátenia náhrad, ktoré zaplatila táto tretia osoba žalobcovi v hlavnom konaní, pod podmienkou,
že táto žaloba nebola podaná iba na účely vyňatia uvedeného žalovaného z právomoci jeho súdu.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: význam podniku, ktorý je súčasťou kartelu, kartel, povaha pokuty, celosvetový konkurenčný potenciál podnikov, geografický sektor, dohoda o rozdelení trhov
Právna veta: 1. V prípade výklad pojmu „dotknutá geografická oblasť (rozľahlejšia ako EHP)“, ktorý by zohľadňoval výlučne územia, ktorých sa týka protiprávny kartel, by bol v rozpore s cieľom uvedeným v bode 18 usmernení z roku 2006, ako aj s cieľom, ktorý je uvedený v článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003. 2. Keby sa zohľadnili len predaje v EHP, Toshiba by unikla pokute, keďže táto spoločnosť nerealizovala predaj v EHP v priebehu referenčného roka použitého Komisiou. Okrem toho, aj keby sa zohľadnil predaj v Japonsku, takýto prístup by nezohľadnil to, že účastníci džentlmenskej dohody sú výr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže, žiadosť o oslobodenie od pokuty, protiprávne správanie v rámci odvetvia,, úplné oslobodenie od pokuty, zjednodušenú žiadosť
Právna veta: 1. N nástroje prijaté v rámci európskej siete pre hospodársku súťaž, predovšetkým vzorový program zhovievavosti tejto siete, nemajú záväzný účinok vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže. 2. Medzi žiadosťou o oslobodenie od pokuty, ktorú podnik predložil alebo sa chystá predložiť Európskej komisii, a zjednodušenou žiadosťou, ktorú podal v súvislosti s tým istým kartelom na vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže, neexistuje žiadna taká právna súvislosť, v zmysle ktorej by tento orgán bol povinný posúdiť zjednodušenú žiadosť z hľadiska žiadosti o oslobodenie od pokuty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: realizácia plánu alebo projektu, riziká poškodenia alebo rušenia životného prostredia, preskúmanie vplyvov na dotknutú lokalitu, zaradenie lokality do zoznamu lokalít európskeho významu, geografická lokalita európskeho významu, dôsledky dokončenia projektu na voľbu alternatívnych riešení, ochrana prirodzených biotopov, výstavba mosta ponad rieku, alternatívne riešenia projektov
Právna veta: 1. Plán alebo projekt, ktorý nie je priamo spojený so správou určitej lokality alebo nie je na túto správu priamo potrebný a ktorý bol v nadväznosti na štúdiu, ktorá nezodpovedá požiadavkám, povolený pred zaradením dotknutej lokality do zoznamu lokalít s európskym významom, musí byť pred svojou realizáciou následne preskúmaný príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o jeho vplyvy na túto lokalitu, ak toto preskúmanie predstavuje jediné primerané opatrenie na zamedzenie tomu, aby v dôsledku realizácie uvedeného plánu alebo projektu došlo k poškodeniu alebo rušeniu, ktoré by mohlo byť podstatné vo vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oblasť Kaliakra, osobitne chránené územie, najvhodnejšie územia na ochranu biologických druhov, územia dôležité pre ochranu vtáctva, uplatnenie ratione temporis na režim ochrany, zničenie prirodzených biotopov druhov a rušenie druhov
Právna veta: 1. Bulharská republika si tým, že: – nezahrnula v celom rozsahu územia dôležité pre ochranu vtáctva do osobitne chráneného územia pokrývajúceho oblasť Kaliakra, nesplnila povinnosť označiť za osobitne chránené územie počtom a rozlohou najvhodnejšie územia na ochranu jednak biologických druhov podľa prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva a jednak sťahovavých druhov, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, ale ktoré sa pravidelne vyskytujú v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatní táto smerni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zadávanie verejných zákaziek na práce, dodávka tovaru, uchádzač verejného obstarávania, zmluva o spolupráci, uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi
Právna veta: 1. Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov
zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa majú vykladať
v tom zmysle, že bránia tomu, aby obstarávateľ v rámci súťažných podkladov týkajúcich sa verejného obstarávania mohol uchádzačovi,
ktorý sa spolieha na využitie kapacít iných subjektov, uložiť povinnosť uzavrieť s týmito subjektmi pred zadaním uvedenej
zákazky zmluvu o spolupráci alebo s nimi založiť verejnú obchodnú spoločnosť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kkonsolidácie vnútorného trhu pre elektronické komunikácie, služby ukončenia volania v mobilnej sieti , národný regulačný orgán , povinnosti uložené národnými regulačnými orgánmi , operátor mobilnej siete
Právna veta: 1. Článok 7 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) sa má vykladať v tom zmysle, že ak národný regulačný orgán uložil operátorovi, ktorý bol označený za operátora s významným vplyvom na trhu, povinnosť poskytovať služby ukončenia volania v mobilnej sieti a podrobil povoleniu poplatky za tieto služby po skončení postupu upraveného v tomto ustanovení, tento národný regulačný orgán musí znova vykonať tento postup pred každým vydaním povolenia týchto poplatkov tomuto ope ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: organizácia trhu s elektrinou, protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, poplatky za prepravu plynu, imunity a výsady
Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že nepriznalo inštitúciám Európskej únie oslobodenie v súvislosti s poplatkami stanovenými v článku 26 uznesenia o organizácii trhu s elektrinou v regióne Brusel-hlavné mesto, ako aj v článku 20 uznesenia o organizácii trhu s plynom v regióne Brusel-hlavné mesto v znení zmien a doplnení, a tým, že bráni vráteniu týchto poplatkov vybraných regiónom Brusel-hlavné mesto, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 druhého odseku Protokolu z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý bol pôvodne prílohou Zmluvy o vytvorení spoločne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, zmluvná podmienka dojednaná v neprospech spotrebiteľa, termín konečnej splatnosti, úverová spotrebiteľská zmluva, všeobecná hodnota RPMN, obligatórne náležitosti úverovej zmluvy
Právna veta: Predmetná úverová zmluva podľa ustanovenia § 9 zákona č. 129/2010 neobsahuje všetky obligatórne náležitosti, a to údaj o dobe trvania zmluvy a termíne jej konečnej splatnosti, neobsahuje jasné a presné vyjadrenie termínov jednotlivých splátok a je v nej nesprávne uvedená ročná percentuálna miera nákladov (§ 9 ods. 2 písm. f), j) a k) zákona č. 129/2010 Z.z.), v dôsledku čoho je nutné úver poskytnutý odporkyni zo strany navrhovateľa posúdiť v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. ako úver bezúročný a bez poplatkov. Z obsahu zmluvy nie je možné zistiť údaj o jej trvaní a termín konečnej spl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku, rozhodcovská doložka, spotrebiteľská zmluva, práva veriteľov zo spotrebiteľských zmlúv, právo spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy , možnosť výberu rozhodcovského súdu
Právna veta: Rozhodcovská doložka má charakter nekalej podmienky, keďže spôsobuje v právach a povinnostiach zmluvných strán značnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa, teda povinného (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy). Rozhodcovskú doložku obsiahnutú v II. Časti v článku 10 bod 10.2.2. Všeobecných obchodných podmienok v spojení s článkom 3 bod 6 zmluvy o úvere, ako aj s článkom 11 bod 11.2 Obchodných podmienok pre úver je preto potrebné považovať za nekalú, postihnutú sankciou absolútnej neplatnosti podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka v príslušnom zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dostatočné odôvodnenie uznesenia, sadzobníka súdnych poplatkov, uznesenia o uložení poplatkovej povinnosti , formalizmus pri koncipovaní súdneho rozhodnutia, sadzba poplatku v odvolacom konaní, vznik poplatkovej povinnosti
Právna veta: Bezvýznamné z aspektu právneho posúdenia súdenej veci je, kedy bol podaný návrh na začatie konania , keďže zákonodarca rozlišuje medzi návrhom na začatie konania, odvolaním, dovolaním podania, ktoré sú z hľadiska zákona o súdnych poplatkoch samostatnými poplatkovými úkonmi, nezávisle od seba idúcimi. Uvedenému záveru nasvedčuje aj ustanovenie § 6 ods. 2 citovaného zákona podľa ktorého, ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Vo vzťahu k rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktoré navrhovateľ vo svojom odvolaní poukazuje, odvol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, rozpor s dobrými mravmi, zrušenie vyživovacej povinnosti, konanie v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Podľa judikatúry k ustanoveniu § 75 ods. 2 Zákona o rodine výživné nemožno priznať len v prípade, ak pre to existujú dôvody na strane oprávneného. Predpokladá sa teda také správanie oprávneného voči povinnému, ktoré spôsobí stratu práva priznať výživné. Dobré mravy sú nepísané pravidlá slušnosti, ľudskosti a tolerancie, poctivosti a dôvery. Zákon presne nešpecifikuje, kedy ide o rozpor s dobrými mravmi a kedy nie. Z dostupnej judikatúry možno usudzovať, že nestačí len obyčajná nevďačnosť, prípadne nezáujem dieťaťa o rodiča. Vyžaduje sa také správanie, ktoré svojou intenzitou a závažnými dôsled ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, slobodná vôla zmluvných strán, zákon o rozhodcovskom konaní, prejav zmluvnej autonómie, zmluva uzavretá so spotrebiteľom, nepriamy účinok práva Európskej únie
Právna veta: Rozhodcovská doložka sa javí ako absolútne nevyvážená a preto neprijateľná. Rozhodcovská doložka zakladá bez ďalšieho dohodu medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej vznik, platnosť a výklad, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom. Oprávnený ako veriteľ do zmluvných dojednaní viacerých svojich obdobných zmlúv zahrnul identické rozhodcovské doložky a na ich základe opakovane zvolil pre riešenie sporu rozhodcovský súd, keď podaním žaloby na tento príslušný súd vylúčil možnosť, aby sa spor riešil pred všeobecným súdom. V danom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: paušálne náhrady, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, paušalizovaná náhrada škody, zmluva o pripojení, poskytovanie telekomunikačných služieb
Právna veta: Hlavným dôvodom uzatvorenia zmluvy o pripojení nie predaj mobilného telefónu odporcovi, ale vždy poskytovanie telekomunikačných služieb za určitých podmienok (zmluvná viazanosť alebo bez zmluvnej viazanosti), kde predaj mobilného telefónu za zníženú cenu je len vedľajším dojednaním pri zmluvách s viazanosťou na určitú dobu. Odporca navyše má tiež možnosť uzatvoriť zmluvu o pripojení s viazanosťou na určitú dobu aj bez zakúpenia mobilného telefónu za zníženú cenu. Ak sa ale odporca rozhodne uzatvoriť s navrhovateľom zmluvu o pripojení s viazanosťou na dobu určitú aj s právom na odkúpenie mobiln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: cieľ konkurzného konania, konkurz na majetok dlžníka
Právna veta: Účelom konkurzného konania je vyriešenie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku, speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov. Cieľom konkurzu je dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku. Súd vyhlási konkurz, keď predpokladá, že dlžník má dostatok majetku postačujúci aspoň na úhradu pohľadávok proti konkurznej podstate.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, neprijateľnosť rozhodcovskej doložky, zmluva o úvere , rozhodcovská doložka
Právna veta: K námietke oprávneného o splnení povinnosti banky vyplývajúcej z § 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách odvolací súd uvádza, že zo zákona o bankách síce vyplýva povinnosť banky ponúknuť klientovi návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, avšak z neho nevyplýva povinnosť zakotviť rozhodcovskú doložku priamo vo formulárovej zmluve, v obchodných podmienkach, resp. všeobecných obchodných podmienkach, ktorých obsah klient nemôže ovplyvniť. Návrh na uzavretie rozhodcovskej doložky môže banka predložiť aj ako samostatný návrh, ktorý by umožňoval v danom prípade spotrebiteľovi dojednať rozhodc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spochybnenie existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy, domáhanie sa zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy , posudzuje platnosť rozhodcovskej zmluvy , exekučný súd je oprávnený a zároveň povinný, platnosť rozhodcovskej zmluvy, rozpor rozhodcovského rozsudku
Právna veta: Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Keby exekučný súd akceptoval rozhodcovský rozsudok, pre vydanie ktorého nebola daná právomoc rozhodcovského súdu, akceptoval by vykonateľnosť rozhodnutia vydaného tým, kto na to nemal právomoc. Išlo by o akceptáciu "rozhodnutia" nevykonateľného, majúceho účinky paktu. Skutočnosť, že účastník rozhodcovského konania, ktorý v exekučnom konaní vystupuje v procesnom postavení povinného, v rozhodcovskom konaní prípadne nenamietal neexist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, zodpovednosť štátu za škodu , rozsudok európskeho súdu pro ľudské práva, disciplinárne konanie zák. č. 385/2000, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, prešetrenie vybavenia sťažnosti na prieťahy
Právna veta: Je treba konštatovať, že aj za situácie, že exekučným titulom je rozhodcovský rozsudok, ako aj za situácie, že súd zistí rozpor exekučného titulu so zákonom, je povinný rozhodnúť v primeranej lehote. Vzhľadom na znenie ust. § 9 ods. 2 zákona 514/2013 Z.z. od 1.1.2013, teda aj v čase rozhodovania súdu prvého stupňa, však otázku prieťahov môže súd posudzovať len vychádzajúc z výsledkov vybavenia sťažnosti na prieťahy, žiadosti o prešetrenia vybavenia sťažnosti na prieťahy, z právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní, ktorým sa rozhodlo o tom, že sudca sa dopustil disciplin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod zmenky na iného majiteľa, zabezpečenie pohľadávky veriteľa, Smernica č. 7/1998 Z.z. o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver, spotrebiteľskou zmluvou je, na zabezpečenie peňažnej pohľadávky, vystavenie a forma šeku, zmenka ako cenný papier, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z.
Právna veta: Napriek abstraktnému charakteru zmenky už ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase uzatvárania zmluvy o úvere bolo v súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby zakázané splniť dlh zmenkou alebo šekom. Veriteľ smel podľa zákona prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak šlo o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia bola maximálne vo výške aktuálnej výšky nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná zmluva, investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, povinnosť platiť poistné, spotrebiteľskou zmluvou je, poistná udalosť ako právna skutočnosť, právo na poistné plnenie
Právna veta: I keď podľa Všeobecných poistných podmienok /VPP/ bol odporca ako poistený povinný hradiť poistné v dohodnutej výške počas celej doby poistenia, nemožno nevidieť, že účastníkmi uzavretá poistná zmluva nie je typickou poistnou zmluvou podľa § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale je takou poistnou zmluvou, ktorá zahŕňa kombináciu poistenia s investičným /sporivým/ zámerom. To znamená, že odporcom platená poistná suma sa delí na účel krytia plnenia v prípade vyskytnutia sa poistením krytej poistnej udalosti a časť z nej sa ukladá na účel sporenia /na nákup podielových jednotiek investičných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: platná zmluva o postúpení pohľadávky, prevzatie dlhu podľa § 531 OZ, zabezpečovací prevod práva, ručenie podľa Obchodného zákonníka, zmluva o prevode pohľadávok
Právna veta: V zmysle § 303 Obchodného zákonníka sa pre vznik ručiteľského záväzku vyžaduje, aby zabezpečovaný záväzok bol určitý čo do rozsahu (výšky pohľadávky), obsahu, ako aj právneho titulu a vymedzenia zmluvných strán. Z uvedeného znenia možno vyvodiť aj nutnosť dodržania obsahovej stránky vyhlásenia - záväzok uspokojiť veriteľa v prípade nesplnenia určitého záväzku dlžníkom. Podľa názoru odvolacieho súdu s prihliadnutím na znenie a kontext Dodatku č. 4, ako aj na samotnú vôľu účastníkov, neobstojí právna kvalifikácia nároku navrhovateľa ako ručenie odporcu, pretože absentuje prehlásenie odporc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, oprávnená držba ako podmienka vydržania, dôkazné prostriedky, vlastnícke právo
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka, držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Podľa § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Podľa § 132 Občianskeho zákonníka, vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Podľa § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka, oprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: správca do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie zvolá schôdzu veriteľov, správca konkurznej podstaty, pohľadávky nepodliehajúce exekúcii, Správu majetku podliehajúceho konkurzu vykonáva správca, omeškanie dlžníka, účtovná dokumentácia
Právna veta: Podľa § 124 ods. 1 Zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prih ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo objektívne napríklad vývojom životnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom, nariadenie ústavnej starostlivosti dieťaťu, ústavná starostlivosť, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Ústavná starostlivosť je formou náhradnej starostlivosti o dieťa, ktoré považuje zákon za krajné a výnimočné opatrenie...Povinnosťou súdu podľa § 54 ods. 5 Zákona o rodine v znení účinnom do 31. 12. 2015 pri rozhodovaní o nariadení ústavnej starostlivosti je vždy prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa. Prvoradou potrebou u maloletého dieťaťa je pozitívne rozvíjať jeho osobnosť, rozumové a fyzické schopnosti a viesť ho k mravnému životu. Tieto ciele prevažujú nad potrebou rozvíjať citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom. Umiestnenie oboch detí v rozdielnom ústave nemusí znamenať pretrhnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh matky na zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Podkladom pre prípadné úvahy o zmene rozhodnutia o výživnom je síce zmena pomerov, tou je však podľa ustálenej rozhodovacej praxe (judikatúry) súdov v tzv. rodinných veciach vždy len podstatná zmena okolností rozhodujúcich pre určenie výživného a existujúcich tu na jednej strane v čase rozhodovania o prípadnej zmene a na strane druhej v čase rozhodovania pôvodným (v novom konaní sa majúcim zmeniť) rozhodnutím. K záveru o takejto (podstatnej) zmene tak vždy možno dospieť len zistením rozhodujúcich okolností (odôvodnených potrieb osôb výživou oprávnených na jednej strane a možností a schopností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, neplatný právny úkon, platný právny úkon, omeškanie dlžníka, plnenie spoločne a nerozdielne
Právna veta: Aj keby uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu bolo považované medzi manželmi za bežnú vec, muselo by sa udiať tak, že manžel žalovanej by zmluvu podpísal s uvedením svojho vlastného mena a svojim vlastným podpisom, pričom by bolo zjavné, že koná za svoju manželku. V tomto prípade manžel žalovanej napodobnil podpis žalovanej, teda nekonal za žalovanú. Takto uzatvorená zmluva o dodávke plynu nemôže byť platným právnym úkonom. V podanom odvolaní však žalovaná potvrdila platnosť prihlášky k odberu plynu z roku 1990 a tvrdí, že byt nadobudla za slobodna a aj ho za slobodna zariadila. Právny vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený v konaní dať sa zastúpiť právnym zástupcom, ktorého si zvolí. Takým zástupcom môže byť v súčasnosti aj advokát, pričom okolnosť, že správca konkurznej podstaty je sám advokátom, nemá na tento záver žiadny vplyv. Odmena správcu konkurznej podstaty nie je totožná s odmenou advokáta za poskytovanie služieb právnej pomoci. Odmena advokáta je spojená so zastupovaním správcu konkurznej podstaty ako účastníka konania v občianskom súdnom konaní. Správca konkurznej podstaty je v postavení riadneho účastníka konania so všetkými právami a povinnosťami v zmysle pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z., Stupeň príbuznosti medzi tovarmi a službami, zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere , odložená platba za tovar
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. h/ Zákona č. 129/2010 Z. z. v znení, ktoré aplikoval okresný súd, ako aj v aktuálnom znení, ako jednu z náležitostí, ktorú musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať, uvádza aj opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje v prípade, že ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere. V prípade zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere (§ 15 Zákona č. 129/2010 Z. z.) sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, rozhodnutie správneho orgánu
Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Výrok musí byť formulovaný jasne, stručne a pritom musí byť určitý, aby účastník konania, ale aj orgán, ktorý má predmetné rozhodnutie preskúmať, resp. vykonať, mohol bezpečne a bez pochybností poznať výsledok konania. Odôvodnenie rozhodnutia má poskytovať skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia. Odporca vo výroku napadnutého rozhodnutia vôbec neuviedol ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, nevydanie rozhodnutia v zákonom stanovenej lehote
Právna veta: Pojem „nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci“ nie je zákonodarcom v ustanovení § 9 ods. 2 zák. č. 514/2003 Z.z. výslovne definovaný, je uvedený len príkladmo. Je však možné a to aj z ustálenej judikatúry vyvodiť, že ide o taký úradný postup, ktorý má vadu, ktorý nie je v súlade s príslušnou právnou úpravou. Jedná sa o postup, pri ktorom dôjde k porušeniu pravidiel stanovených právnymi predpismi pre konanie orgánu verejnej moci alebo k porušeniu poriadku, ktorý vyplýva z povahy, funkcie alebo cieľa tejto činnosti, teda o postup nezákonný. Skutočnosť, že ide o nesprávny úradný postup takt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pohľadávky banky voči svojim klientom, zmluva o postúpení pohľadávok, postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. cit. zákona). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sadzba súdneho poplatku, oslobodenie od súdnych poplatkov., sadzobník súdnych poplatkov, poplatok za podanie návrhu , konanie vo veci samej, poplatky podľa rovnakej sadzby
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 71/1992 Zb. sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konania súdov, ak sa tieto vykonávajú na návrh účastníkov konania a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona. Pritom treba dôrazne rozlišovať úkony, ktoré sa spoplatňujú, od konaní súdov. Konaním na návrh (resp. na základe žaloby) sa rozumie predovšetkým konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku. Za konanie sa pre účely platenia sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážky pre plnenie leasingovej zmluvy, spotrebiteľskou zmluvou je, neprijateľné zmluvné podmienky, povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, zmluva o prevode práv a povinností z Leasingovej zmluvy
Právna veta: Leasingová zmluva uzavretá medzi odporcom v 1/ rade ako prenajímateľom s právnym predchodcom odporcu v 2/ rade ako nájomcom je platným právnym úkonom, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia §§52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Konštatuje, že sporom zo spotrebiteľskej zmluvy podľa právnej úpravy platnej v čase uzatvárania označenej leasingovej zmluvy je každý spor, ktorý sa týka vzniku, zmien alebo zániku (platnosti) takejto zmluvy, prípadne spor podľa § 53 ods. 6 Obč. zákonníka, podľa ktorého ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, minimálne výživné
Právna veta: Ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, zakotvuje povinnosť rodiča plniť si svoju vyživovaciu povinnosť bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery v minimálnom rozsahu, t.j. vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené, neplnoleté dieťa podľa osobitného zákona (§ 2 písm. c/ zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2004 Z.z.), teda tzv. minimálne výživné. Výšku životného minima, od ktorého sa odvíja minimálne výživné, každoročne upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vždy k 01. júlu kalendárneho rok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin obojstranne trestný, skúšobná doba, trestný čin spáchaný v cudzine, právoplatné odsúdenie súdom iného štátu Európskej únie v trestnom konaní sa zohľadní rovnako, ako keby bolo vydané súdom Slovenskej republiky, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, zákaz činnosti
Právna veta: Ide pritom o trestný čin obojstranne trestný. Okresný súd mal preto pri ukladaní trestu zákazu činnosti obžalovanému postupovať podľa § 61 ods. 3 Tr. zák. vzhľadom na ustanovenie § 7b, ods. 2 Tr. zák.. Z ustanovenia § 7b ods. 2 Tr. zák. totiž vyplýva, že právoplatné odsúdenie súdom iného štátu Európskej únie v trestnom konaní sa zohľadní rovnako, ako keby bolo vydané súdom Slovenskej republiky, ak bolo vydané pre trestný čin aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Česká republika je členom Európskej únie. V danom prípade neobstojí ani argument, ktorý použil samosudca v odôvodnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednanie veci v neprítomnosti účastníka, nedostavenie sa na pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia, prejednanie veci v neprítomnosti právneho zástupcu
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu vec prejednať a rozhodnúť v neprítomnosti účastníka konania alebo jeho právneho zástupcu v prípade splnenia podmienok, ktoré spočívajú v tom, že účastník konania alebo jeho právny zástupca bol na pojednávanie riadne predvolaný so zachovaním 5-dňovej lehoty na prípravu pojednávania (§ 115 ods. 2 O.s.p.) a tento účastník konania alebo jeho právny zástupca včas nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania. Tento dôležitý dôvod, pre povahu ktorého sa nemôže pojednávania zúčastniť, sa musí týkať predovšetkým jeho osoby a mal by sa vyznačovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právny úkon, neplatný právny úkon, konkurz, daň z pridanej hodnoty, neúčinnosť právneho úkonu voči konkurzným veriteľom, daňová pohľadávka, účastník konkurzného konania
Právna veta: Daň z pridanej hodnoty sa v sústave daní zaraďuje medzi nepriame dane, ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. Daň sa vyberá po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu, pričom napriek tomu, že ju uvádza platiteľ, v konečnom dôsledku zaťažuje ten subjekt, ktorý je posledným v reťazení výroby tovaru a jeho dodania. Predmetom dane je zdaniteľné plnenie, ktorého vymedzenie obsahuje Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 13 ZoDPH v zmysle ktorého zdaniteľné plnenie vzniká pri predaji tovaru dňom dodania tovaru, a to aj vtedy ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zdržanie sa protiprávneho konania , Povinnosti predávajúceho, spotrebiteľ, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľskou zmluvou je, klamlivé konanie a klamlivé opomenutie, nekalá zmluvná podmienka, neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Používaním zakázanej podmienky sa vytvára protiprávny stav. Tento zákaz v demokratickej spoločnosti by mal byť samozrejmý a rešpektovaný subjektmi práva ipso facto. Povedané inak, ak existuje zákonná povinnosť zdržať sa protiprávneho konania (v podobe používania neprijateľnej zmluvnej podmienky) je oprávnené očakávať, že dodávateľ bude právnu povinnosť rešpektovať a od spotrebiteľov nebude požadovať plnenie v rozpore s dobrými mravmi, majúce svoj základ v neprijateľnej zmluvnej podmienke. Takéto - prirodzene anticipované konanie - je nielen prejavom rešpektu k právu, k hodnotám právneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, nadbytočnosť zamestnanca, organizačná zmena
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec alebo v pôvodnom rozsahu. Takýto stav môže nastať napríklad v dôsledku vnútorných organizačných zmien, ale aj zní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, odporovateľné právne úkony, odporovacia žaloba
Právna veta: Zmyslom žaloby podľa ust. § 42a OZ je z pohľadu žalujúceho veriteľa dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že voči nemu je neúčinný dlžníkom vykonaný právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, tak predstavuje podklad k tomu, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu vydaného proti dlžníkovi, domáhať exekúcie postihnutím toho, čo odporovaným (právne neúčinným) úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to nie proti dlžníkovi, ale voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol právny úkon uskutočne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, povinnosť uniesť bremeno tvrdenia, povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia
Právna veta: Zákon pripúšťa skutočnosti alebo dôkazy v odvolacom konaní, v ktorom sa napáda rozhodnutie vynesené v sporovom prvostupňovom konaní, iba v obmedzenom rozsahu. Účastník zásadne nemôže uplatniť v odvolacom konaní tie dôkazy a skutočnosti, ktoré mohol uplatniť, ale neurobil tak v základnom konaní pred súdom prvého stupňa. Tieto dôkazy a skutočnosti nemôže vziať do úvahy ani odvolací súd. Tento prístup je základom neúplného apelačného systému, ktorý nahradil v sporovom konaní predošlý úplný apelačný systém, v ktorom sa bez obmedzenia pripúšťali tzv. nóva. V sporovom konaní sa považuje súd prvého s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Ustanovenie § 9 zák. č. 129/2010 Z. z. má za cieľ ochranu spotrebiteľa tak, aby dodávateľ bol povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy, resp. priamo v nej poskytnúť prehľadne všetky relevantné údaje na základe ktorých sa spotrebiteľ rozhodne, či zmluvu o úvere uzavrie alebo nie. Na to, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, musia sa mu pred uzavretím zmluvy o úvere poskytnúť primerané informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o jeho povinnostiach, ktoré spotrebiteľ môže zvážiť. Aby bolo zabezpečené, že spotrebiteľ bude mať vždy dostatok pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo osobného užívania , zmluva o kúpe prenajatej veci, obmedzenie v užívaní prenajatej veci, Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , práva a povinnosti z nájmu bytu, Obmedzenie prvého prevodu
Právna veta: Nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy nespôsobuje jej neplatnosť rozhodnutie podporne aplikovať aj v tejto prejednávanej veci. Prejavy vôle smerujúce k uzavretiu nájomnej zmluvy musia byť urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chceli účastníci konania prejaviť (§ 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Záver o uzavretí zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom preto nevyhnutne predpokladá, že tu bol daný konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu ako na strane prenajímateľa, tak aj na strane nájomcu. Ak teda žalovaný od 20.11.2008 do 02.02.2011 pristu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, tvrdenia otca o nedostatočnej starostlivosti o maloletú, určenie rozsahu vyživovacej povinnosti otca k maloletej
Právna veta: V prípade, pokiaľ sa rodičia mal. dieťaťa, ktorí spolu nežijú, nedohodnú na úprave styku rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti s dieťaťom, čo je z hľadiska realizácie styku najvhodnejšie, súd upraví rozsah styku rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, podľa určitých kritérií. Základným kritériom je vek dieťaťa, jeho zdravotný stav, vzájomný vzťah dieťaťa a rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, denný režim dieťaťa s prihliadnutím k jeho aktivitám, zohľadnia sa aj časové, hospodárske a rodinné pomery rodiča, vzdialenosť medzi byd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenkový úrok, neplatnosť úrokovej doložky na zmenke, neplatné právne úkony, zúrokovanie zmenkovej sumy, dohoda o zmenkovom úroku v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Súd môže aj v prípade, že nie sú podané kauzálne námietky vystaviteľom zmenky preskúmať a posúdiť nárok na uplatnený zmenkový úrok, či tento nie je uplatnený v rozpore s dobrými mravmi vzhľadom na jeho výšku, teda platnosť dohody o zmenkovom úroku súd skúma ex offo. Súd má teda právo a povinnosť vyhodnotiť, či dohodnutý úrok je primeraný a ak túto podmienku nespĺňa, návrh v časti úroku zamietnuť. Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom (§ 39 Obč. zák.). Zmenkový úrok rovnako ako úroky dohodnuté pri poskytovaní p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výdavky matky na osobnú starostlivosť o maloletú
Právna veta: Z ustanovenia Zákona o rodine, a to konkrétne § 62 ods. 5 je záväzné, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, a preto pri skúmaní schopnosti, možnosti a majetkových pomerov rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Odvolací súd preto opätovne zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť je prvoradou zákonnou povinnosťou rodiča, ktorej je poskytovaná i náležitá zákonná ochrana...Majetkové pomery charakterizuje vlastníctvo nehnuteľností iných hnuteľných vecí (motorové vozidlá, zbierky, elektronika), ako aj celkový životný štandard (životné nákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, nemajetková ujma v peniazoch, spôsob a rozsah náhrady, spôsob a rozsah náhrady škody , rozhodcovská zmluva, nesprávny úradný postup orgánu štátu
Právna veta: Ustanovenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje 15-dňovú lehotu na udelenie poverenia pre súdneho exekútora, ale táto 15-dňová lehota nie je stanovená v prípadoch, keď súd nevyhovie návrhu na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Aj keď sa žalobca domnieva, že aj v takomto prípade by mala platiť 15-dňová lehota na vydanie rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vydanie poverenia súdnemu exekútorovi, tak z Exekučného poriadku takáto povinnosť na vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na udelenie poverenia nevyplýva. Preto nemôže dôjsť ani k porušeniu práva žalobcu na vydanie rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo k poskytnutým majetkovým hodnotám, základné právo na ochranu majetku čl.20 ods.1 Ústava SR, štátny stavebný dohľad, obec ako stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, odstupy stavieb, majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom
Právna veta: Popri danej zásadnej argumentácii vzťahujúcej sa na obsah žaloby súd dáva do pozornosti účastníkov konania aj Ústavou Slovenskej republiky garantované právo vlastniť majetok, dané článkom 20 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu a iba majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Účastník konania B. K. ako stavebník realizoval drobnú stavbu v súlade s právnymi podmienkami uvedenými v oznámení k ohláseniu drobnej stavby z 28.12.2011 a východiskovými údajmi obsiahnutými v jeho oznámení drobnej stavby z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, zrušenie konkurzu, právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov
Právna veta: Situácia po zrušení konkurzu u právnických osôb a u fyzických osôb je zásadne odlišná. Zrušením konkurzu končí „život“ právnickej osoby a spravidla nastáva jej zánik v dôsledku jej výmazu z príslušného registra (najmä obchodného registra, pokiaľ ide o obchodnú spoločnosť). Pravidlo o tom, že neuspokojené pohľadávky zrušením konkurzu nezanikajú, nemajú preto u nich väčší význam. Naproti tomu u fyzických osôb má uvedené pravidlo zásadný význam, pretože ich život pokračuje ďalej aj po zrušení konkurzu. Z tohto dôvodu zákona ponúka fyzickým osobám možnosť domáhať sa po zrušení konkurzu zbavenia sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účastníci občianskoprávnych vzťahov, opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, UZNESENIE č. 98/1996 k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o dobrom susedstve a priateĺskej spolupráci, UZNESENIE č. 99/1996 k Vyhláseniu k Zmluve o dobrom susedstve a priateĺskej spolupráci, OZNAMENIE č. 115/1997 o Zmluve o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci, zásah do pokojného stavu, právomoc obce prijímať všeobecne záväzné nariadenia obce
Právna veta: Podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať, alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Právomoc obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka umožňuje operatívnu pomoc pre rýchly a účinný zásah pri porušení práva. Právna ochrana podľa ust. § 5 Občianskeho zákonníka je formulovaná ako predbežná a správne orgány pri jej poskytovaní nevyhlasuje, ani nevytvára právny stav, len stav pokojný, teda určitý konkrétny faktický stav. O právnom stav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: komisionárska zmluva, procesné plnomocenstvo na zastupovanie účastníka konania
Právna veta: Komisionárska zmluva upravená v ustanoveniach § 577 až § 590 Obchodného zákonníka je právnym úkonom podľa hmotného práva a nemožno ju stotožňovať s procesným plnomocenstvom, ktoré zákon na zastupovanie účastníka v občianskom súdnom konaní vyžaduje. Ak by aj súčasťou takéhoto právneho úkonu podľa hmotného práva bolo aj písomné procesné plnomocenstvo na zastupovanie účastníka konania, v tomto prípade by ho odvolací súd musel hodnotiť ako rozporné so zákonom / porušujúce ustanovenia § 26 O.s.p. - k tomu viď. vyššie/ a preto neplatné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu, vedľajší účastník konania, možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujmy v konaní pred súdom, sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastúpením. To sa v plnej miere vzťahuje tiež na možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom, nakoľko vedľajší účastník má v zmysle ust. § 93 ods. 4 O.s.p. v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Odvolací súd s prihliadnutím na uvedené konštatuje, že nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov konania , dôvody hodné osobitného zreteľa, moderačné oprávnenie súdu podľa § 150 OSP
Právna veta: Použitie ust. § 150 ods. 1 O. s. p. znamená odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok konania a zodpovednosti za zavinenie, pretože má dopad na toho, kto by mal inak právo na náhradu trov konania. Aplikácia ustanovenia prichádza do úvahy, keď sú v konaní naplnené zákonné predpoklady na priznanie práva na náhradu trov konania, avšak z osobitných dôvodov súd náhradu trov neprizná. V citovanom ustanovení je teda fixované moderačné právo súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich platenie a náhradu trov konania. Je výrazom toho, že tam, kde zákon nemôže byť natoľko kazuistický, aby pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, zamietnutie určovacej žaloby
Právna veta: Určovacia žaloba [§ 80 písm. c) O.s.p.] má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práv. Určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je namieste žaloba o splnenie povinnosti [§ 80 písm. b) O.s.p.]. V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu počtu súdnych sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sadzba poplatku, poplatková povinnosť za odvolanie, súdny poplatok za podané odvolanie
Právna veta: Ak je ustanovená sadzba za konanie, myslí sa tým konanie na jednom stupni (§ 6 ods. 2 veta prvá Zákona o súdnych poplatkoch). Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Z uvedeného vyplýva, že i sám zákonodarca rozlišuje pre poplatkové účely medzi konaním na jednom stupni a konaním odvolacím a dovolacím, preto poplatková povinnosť za odvolanie sa posudzuje podľa právneho stavu platného v čase účinnosti začatia odvolacieho konania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná rozhodcovská doložka, výkon práv v rozpore s dobrými mravmi, neprijateľné zmluvné podmienky
Právna veta: Smernica Rady 93/13/EHS zo dňa 5. apríla 1993 o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách nemá ako prameň komunitárneho práva horizontálny priamy účinok, ale existuje komunitárna povinnosť interpretovať vnútroštátne právo komunitárne konformným spôsobom. Uvedené zákonné ustanovenie § 45 zákona o rozhodcovskom konaní je pritom podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, v zmysle ktorého členské štáty Európskej únie sú povinné zabezpečiť, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov právneho zastúpenia, vedľajší účastník konania, možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujmy v konaní pred súdom, sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastúpením. To sa v plnej miere vzťahuje tiež na možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom, nakoľko vedľajší účastník má v zmysle ust. § 93 ods. 4 O.s.p. v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Odvolací súd s prihliadnutím na uvedené konštatuje, že nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného pre plnoleté dieťa, určenie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov na plnoletého syna
Právna veta: Pri určení výživného je potrebné prihliadať na potreby dieťaťa, ktoré aj keď plnoleté nie je schopné samo sa živiť a na tieto majú prispievať rodičia pokiaľ možno rovnakou mierou. Pri určení výživného sa prihliada na pomery na strane rodičov, ktoré neznamenajú len jednorazové príjmy zo zárobku alebo z iného dôvodu, v prípade otca invalidného dôchodku, ale aj na ostatné príjmy a majetok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právne postavenie vedľajšieho účastníka
Právna veta: Vstup právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu ako vedľajšieho účastníka, výslovne umožňuje ustanovenie § 93 ods. 2 O.s.p.. Do konania môže v zmysle § 93 ods. 3 O.s.p. vstúpiť buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov, urobenú prostredníctvom súdu. Z ustálenej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov podľa právnej úpravy § 93 ods. 2 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2014 vyplýva, že vstup právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného zákona, do konania na stranu spotrebiteľa nie je podmienený jeho súh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poškodený , povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, regresný nárok, právo na náhradu škody voči tretím osobám
Právna veta: Zákon č. 381/2001 Z.z. upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V prípade, že daný vzťah nebude upravený týmto osobitným právnym predpisom, subsidiárne sa na poistenie zodpovednosti vzťahujú osobitné právne predpisy, medzi inými aj Občiansky zákonník (§ 1 ods. 2 Zákona o PZP). Zákon o PZP vymedzuje pojem poškodeného, ktorým sa rozumie ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa tohto zákona. Pri určení koho považovať za poškodeného je nutné vychádzať z vymedzenia predpokladov všeobecnej zodpoved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pokuty podľa § 28 zákona o potravinách, správny orgán, správne konanie, ochrana pred objasnením či zistením protiprávnej činnosti a spravodlivým trestom, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Určenie výšky pokuty
Právna veta: Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je síce vecou voľného uváženia správneho orgánu, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Pri uložení pokuty správny orgán prihliadne na závažnosť, spôsob i čas trvania následkov proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie, určenie výšky škody na veci, skutočná škoda a ušlý zisk, Obstarávacia cena zjavne nižšia než skutočná hodnota, škoda na majetku
Právna veta: Pojem skutočnej škody je v právnej teórii i súdnej praxi definovaný ako ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného (zmenšenie, či úbytok jeho majetku), je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a reprezentuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu, príp. na vyváženie dôsledkov plynúcich z toho, že nedošlo k uvedeniu do pôvodného stavu. Ustanovenie § 443 OZ vyjadruje zásadu, podľa ktorej sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase poškodenia, pod ktorou treba rozumieť cenu potrebnú na uvedenie veci do pôvodného stavu, a nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťa­ťom, záujem maloletého dieťaťa, styk rodiča s dieťaťom
Právna veta: Obmedzenie styku maloletého dieťaťa s rodičom v zmysle § 25 ods. 3 Zákona o rodine je možné jedine v prípade, ak je to potrebné v jeho záujme. Záujem maloletého dieťaťa v tomto prípade nemožno chápať úzko, potrebné je vykladať čo najextenzívnejšie, tak, aby boli rešpektované práva dieťaťa uvedené v Dohovore o právach dieťaťa aj ďalších právnych predpisoch. Maloleté dieťa vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť je schopné samostatne vyjadriť svoj názor a má právo vyjadriť ho vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú. Má tiež právo byť vypočuté a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna úprava náhrady nemajetkovej ujmy, nárok na peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy, spôsob a rozsah náhrady škody
Právna veta: Hoci ust. § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. účinného do 31.12.2008 neustanovovalo bližšie kritériá, na ktoré súd pri priznávaní zadosťučinenia prihliadne, tieto boli vytvorené súdnou praxou a judikatúrou. Tieto kritériá, ktoré súdna prax vytvorila, boli následne aj včlenené do zákonného textu v ust. § 17 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z. z., keď výška nemajetkovej ujmy sa určuje s prihliadnutím najmä na osobu poškodeného, jej doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k nej došlo, závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, neplatné právne úkony, úrok dojednaný v zmluve, zmluvné dojednanie o úroku z úveru
Právna veta: Aj keď Občiansky zákonník neobsahuje legálnu definíciu pojmu dobré mravy, právna teória a ustálená súdna prax pod pojmom dobré mravy rozumie pravidla morálneho charakteru, všeobecne platné v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie, pričom tieto pravidlá ako súhrn určitých etických a kultúrnych noriem spoločnosti sú všeobecne uznávané a je daný všeobecný záujem na ich rešpektovaní. Dojednanie úrokov zo spotrebiteľského úveru v miere 44,4 % ročne, ktorá miera viac ako 2x prevyšuje priemernú mieru úrokov obdobných spot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka
Právna veta: Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods.1 O.s.p.), a to tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, rozpor s dobrými mravmi, dojednanie o zmluvnej pokute
Právna veta: Z ustanovenia § 544 Občianskeho zákonníka vyplýva, že účastníci si môžu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dojednať zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom a vyjadruje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť a súčasne je sankciou, postihujúcou toho, kto povinnosť porušil. V súlade s platným právom je možné dojednať zmluvnú pokutu, ktorá obstojí v rámci súdnej kontroly neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, a to so zreteľom na povahu, obsah a všetky osobitosti dotknutého právneho úkonu. Podst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca maloletej na zníženie výživného, trestné stíhanie pre zanedbanie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Dôvodom na zníženie výživného nemôže byť skutočnosť, že otec je v súvislosti so zanedbaním vyživovacej povinnosti trestne stíhaný...Ani prípadná subjektívna neschopnosť, nezáujem otca aktívnejšie si hľadať zamestnanie a zdroj príjmov, nemôže byť dôvodom na to, aby bolo bremeno vyživovacej povinnosti prenesené na matku, ktorá sama preukázala zmenu pomerov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť súdneho exekútora za škodu, blokácia motorového vozidla
Právna veta: Podľa § 33 ods. 1 Exekučného poriadku ak osobitný zákon neustanovuje inak, exekútor zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona. Takým osobitným zákonom je zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. V prípade, že súdny exekútor nesprávne aplikoval ustanovenia zák. č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok), tak za takúto škodu by zodpovedal štát (Slovenská republika) z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, alebo vydaním nezákonného rozhodnutia. Odvolací súd len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na podanie odvolania, podanie odvolania podľa § 201 OSP
Právna veta: Občiansky súdny poriadok priznáva právo na podanie odvolania účastníkom konania vo všeobecnosti bez akéhokoľvek obmedzenia. Aj napriek tomu sa však právo podať odvolanie vykladá reštriktívne tak, že právo na podanie odvolania možno priznať len tomu účastníkovi, ktorému bola rozhodnutím spôsobená ujma na jeho právach. Ujmou na právach potom rozumieme tak ujmu formálnu, t. j. odchýlenie výroku rozhodnutia od posledného návrhu účastníka urobeného vo veci samej k nevýhode tohto účastníka, ako aj ujmu materiálnu, ktorá sa určuje tým, či vydané rozhodnutie svojim obsahom znevýhodňuje osobu podávajúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok, dôvody na podanie žaloby
Právna veta: Zákonodarca jednoznačne uzákonil možnosť pre exekučný súd zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, ak má nedostatky uvedené v § 40 písm. a), b) zákona č. 244/2002 Z.z. alebo ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené ustanovenie je podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 smernice 93/13/EHS a umožňuje zastaviť exekúciu aj pokiaľ ide o plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok...Odvolací súd zároveň uvádza, že pokiaľ je zmluvná po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, nadbytočnosť zamestnanca, rozhodnutie o organizačnej zmene, zníženie stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry súdov k predpokladom pre výpoveď danú zamestnávateľom zamestnancovi platí podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce to, že o zmene úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách prijal zamestnávateľ alebo príslušný orgán písomné rozhodnutie, podľa ktorého sa konkrétny zamestnanec stal nadbytočným, a že je tu príčinná súvislosť medzi nadbytočnosťou zamestnanca a prijatými organizačnými zmenami, t. j. že sa zamestnanec stal práve v dôsledku takéhoto rozhodnutia nadbyto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, zahladenie odsúdenia, odpustenie alebo zmiernenie trestu, správanie odsúdeného počas výkonu tohto trestu, dĺžka uloženého trestu odňatia slobody, správanie mladistvého vo výkone trestu
Právna veta: Podľa § 121 ods. 1 Tr. zákona na mladistvého, ktorému bol uložený alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmiernený alebo odpustený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, keď bolo právoplatne od takého trestu alebo jeho zvyšku upustené. Podľa vety prvej § 121 ods. 2 Tr. zákona o tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, na ktoré sa nevzťahuje ods. 1, zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz styku a priblíženia sa odporcu k maloletému, predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy
Právna veta: Zmyslom predbežného opatrenia je nielen zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov, ale aj rýchle a pružné riešenie takej situácie, keď je treba okamžitý zásah súdu. Predbežné opatrenie slúži najmä k tomu, aby sa dočasne upravili pomery účastníkov, ak je to potrebné, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Spoločným znakom predbežných opatrení je ich dočasný charakter. Znamená to, že sa nimi upravujú pomery účastníkov alebo zabezpečuje výkon rozhodnutia do doby, než súd vydá vo veci konečné rozhodnutie. Z dočasného charakteru predbežného op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, určenie dátumu vzniku invalidity
Právna veta: Určenie dátumu vzniku invalidity podľa § 71 ods. 1 zsp nezávisí od dátumu podania žiadosti o invalidný dôchodok. Invalidita a invalidný dôchodok sú dva rôzne pojmy, nemožno preto vznik invalidity stotožňovať s nárokom na invalidný dôchodok a odvodzovať ho od dátumu podania žiadosti. K invalidite poistenca môže totiž dôjsť omnoho skôr, ako si poistenec uplatní nárok na invalidný dôchodok žiadosťou. Dátum vzniku invalidity je preto potrebné určiť odo dňa, ktorým bol preukázaný taký dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, dojednanie o zmluvnej pokute
Právna veta: Podľa zákonných ustanovení § 544 Občianskeho zákonníka zmluvná pokuta musí mať pre svoju platnosť písomnú formu. Už len z tohto vyplýva, že zákonodarca zmluvnú pokutu považuje za sankciu, ktorá má byť osobitne dojednaná a to v zákonom predpísanej písomnej forme. Preto jej obsiahnutie vo všeobecných zmluvných podmienkach, v cenníku či tarifnom výmere nemožno akceptovať z hľadiska jej vážnosti a dôležitosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, uplatnenie práva na zaplatenie celej pohľadávky
Právna veta: Uplatnenie práva na zaplatenie celej pohľadávky je v právomoci veriteľa, ktorý toto právo môže ale nemusí uplatniť. Zo samotného znenia ustanovenia § 565 Občianskeho zákonníka vyplýva, že splatnosť celej pohľadávky nenastáva priamo zo zákona, ale je ponechané na vôli veriteľa, či toto právo uplatní a či vyzve dlžníka na zaplatenie celého zvyšku úveru...Pokiaľ z ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, zákonodarca má na mysli premlčanie jednotlivý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dispozičná zásada, prejednacia zásada, neunesenie dôkazného bremena
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci platí dispozičná zásada a prejednacia zásada. Účastníci sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky a sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, len súd, ale rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná (§ 120 ods. 1 O. s. s. p.). Pokiaľ účastník navrhne súdu dôkaz, je povinný uviesť, ktoré skutočnosti sa týmto dôkazom majú preukázať. Súd nevykoná dôkazy, ktoré nie sú pre posúdenie veci relevantné a nemôžu smerova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, zákonné náležitosti odôvodnenia rozhodnutia
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušných ustanovení zákona, odkaz na posudok posudkového lekára a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné náležitosti odôvodnenie rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť individuálne zdôvodnené t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, právo na styk rodiča s maloletým dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť rodičov, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu
Právna veta: Podľa článku 9 ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie FMZV 104/1991 Zb.) štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa. Podľa článku 18 ods. 1 Dohovoru o právach štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Na základe vykonaných dôkazov súd dospel k záveru, že styk otca s maloletými deťmi, upravený napa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výdavkov matky na záujmovú činnosť maloletého, zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Ustanovenie § 78 Zákona o rodine umožňuje súdu zmeniť rozhodnutia o výživnom v prípade, keď sa zmenia pomery, ktoré súd zohľadňuje pri rozhodovaní o výživnom. Výživné sa totiž určuje podľa stavu, ktorý existuje v čase rozhodovania súdu, avšak plynutím času nastávajú rôzne okolnosti, a to ako na strane osoby oprávnenej, tak aj osoby povinnej, ktoré môžu mať za následok zmenu predpokladov pre určenie výšky výživného.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania neprimerané voči pohľadávke, moderačné právo súdu, drobný spor
Právna veta: Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Citované ustanovenie umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Naproti ust. § 150 ods. 1 O.s.p., z ktorého pre súd takáto možnosť vyplýva iba vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ust. § 150 ods. 2 O.s.p. je zákonom viazaná výlučne na splnenie dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú neprimerané vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: res iudicata, rozpor exekučného titulu so zákonom, prekážka rozsúdenej veci, existencia prekážky právoplatne rozhodnutej veci
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že Exekučný poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo prekážku rozhodnutej veci, je potrebné aj na exekučné konanie aplikovať ust. § 159 ods. 3 O.s.p., ktoré výslovne zakotvuje, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Podľa rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k existencii vady podmienok konania spočívajúcej v prekážke veci rozhodnutej - res iudicata dôjde vtedy, ak sú kumulatívne splnené tri podmienky: 1. začne sa opätovne konať, hoci už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté; 2. začne sa opätovne kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: závislá práca, zamestnanec vyslaný na výkon práce, zamestnanec, opakovane vykonávaná činnosť, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005, odplata nie je obligatórnym znakom závislej práce
Právna veta: Čo je to nelegálne zamestnávanie, stanovuje § 2 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z. v znení účinnom ku dňu spáchania správneho deliktu. Podľa neho je ním zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom (ako v danom prípade), ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je podľa poznámky 2 Zákonník práce a Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Keďže teda žalobca je fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a v jeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sadzba poplatku, súdny poplatok za podané odvolanie, poplatková povinnosť za podanie odvolania
Právna veta: Za konanie sa pre účely platenia súdnych poplatkov považuje nielen konanie pred súdom prvého stupňa, ale rovnako i odvolacie konanie a dovolacie konanie (§ 6 ods. 1 ZoSP). Citované ustanovenie § 6 ods. 2 pritom výslovne zakotvuje, že poplatok podľa rovnakej sadzby ako za návrh sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za podanie návrhu je splatný jeho podaním (§ 8 ods. 1 ZoSP). Pod pojem návrh treba subsumovať aj odvolanie, ako návrh na odvolacie konanie. ZoSP síce pri vymedzení pojmov nie je dôsledný, avšak z celkovej konštrukcie úpravy súdnych poplatkov v sadzobníku tvoriacom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, neprítomnosť navrhovateľa zo zdravotných dôvodov
Právna veta: Podľa § 119 ods. 1 O.s.p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ust. § 114 ods. 1 O.s.p. vyjadruje požiadavku rozhodnúť spravidla na jedinom pojednávaní. Preto, ak súd chce odročiť pojednávanie, musí mať pre to dôležitý dôvod. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa súdnej alebo inej právnej ochrany. Len prerokovaním veci na súde sa právna neistota takejto osoby neodstráni. Právnu istotu vytvára až právoplatné rozhodnutie vo veci. Návrh na odročen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej veci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Vyplýva to aj z ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého ustanovenia sa oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konanie a výkone rozhodnutia alebo exekúcii. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúry, vybavovanie podnetov a súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry, podanie trestného oznámenia, opravný prostriedok
Právna veta: Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športovec, profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník, športová organizácia, hospodárenie športovej organizácie, kontrolór v športe
Právna veta: Prinášame Vám analýzu novej právnej úpravy v športe, ktorú pre slovenskú spoločnosť spracoval pán Jozef Mihál.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: živnosťou nie je, športový odborník, osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka
Právna veta: Prinášame Vám stanovisko JUDr. Žanety Surmajovej k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúcich postavenie športových masérov a ďalších športových odborníkov, ktorí boli doposiaľ živnostníkmi, v prechodnom období.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športovec, profesionálny športovec, závislá práca, zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
Právna veta: Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o športe. Na základe potreby praxe, autor sa v predkladanom príspevku pokúsi stručne zhrnúť všetky možnosti uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami predovšetkým po momente, kedy ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru výpoveďou, skončenie pracovného pomeru dohodou, formy skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Pracovný pomer bol v predchádzajúcich rokoch v centre záujmu slovenskej pracovnoprávnej literatúry. Slovenská pracovnoprávna literatúra pracovný pomer vždy považovala za základnú pracovnoprávnu kategóriu, za centrálny právny pojem pracovného práva.[1] Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, ktorého právna úprava predstavuje jadro pracovného pomeru. Je to najtypickejší a najčastejší pracovnoprávny vzťah, prostredníctvom ktorého prevažná časť občanov realizuje ústavné právo na prácu.[2] Autorka článku si túto tému vybrala z dôvodu aktuálnosti problematiky skončenia pracovného pomeru ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športová činnosť, športovec, športový reprezentant, monitorovanie športovca
Právna veta: V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon významne upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, poznanie a osobná skúsenosť z prípravy a účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu. Prinášame Vám sumarizáciu zmien, ktoré prináša nový zákon o športe ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie sporov v športe, riešenie sporov orgánmi športovej organizácie, ochrana členov občianskych združení
Právna veta: V predkladanom príspevku bude rozobratá problematika riešenia sporov v športe. Autor oboznamuje čitateľa s možnými spôsobmi riešenia sporov v športe, pričom upozorňuje na niektoré limity konkrétnych druhov riešenia sporov. Na podklade týchto predpokladov uvažuje o možnostiach právnejochrany členov občianskych združení, nakoľko ustanovenia o právnej ochrane členov združení po prebehnutejrekodifikácii civilného procesného práva v podmienkach Slovenskejrepubliky malo za následok zrušenie ustanovenia § 15 z.č. 83/1992 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa zaviedla ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie profesionálneho športovca, pracovnoprávny vzťah profesionálneho športovca, základné zásady trestného konania, dohoda o zriadení nového záväzku
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou okamžitého skončenia zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom. Následne sa autor venuje vybraným ustanoveniam zákona o športe upravujúcim okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre skvalitnenie legislatívnejúpravy týkajúcejsa okamžitého skončenia zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: manipulácia športových súťaží, športová súťaž, opatrenia proti manipulácií športových súťaží, športový klub
Právna veta: Príspevok sa zaoberá pravidlami smerujúcimi k eliminácii niektorých negatívnych javov, ku ktorým dochádza pri realizácii športovejčinnosti, tak ako boli upravené v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne sa zameriava na úpravu opatrení proti manipulácii výsledkov športových súťaží, a to najmä pokiaľ ide ovplyvňovanie výsledkov súťaží v dôsledku majetkového alebo personálneho prepojenia športových klubov. V príspevku hodnotíme najmä právnu úpravu následkov, ktoré nedávno prijatá zákon o športe s faktom prepojenia športových klubov pôsobiacich v rovna ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zoznam najvýkonnejších športovcov, preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov, zmluva o príprave talentovaného športovca
Právna veta: Do roku 1989 sa vykonávali prevntívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnejorganizovanejšportovejakcie. Po nežnejrevolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať a niektorí dnešní vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie a stal ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: príspevok uznanému športu, dotácia zo štátneho rozpočtu, dotácie, forma poskytovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Právna veta: Autorka sa v predkladanom článku zaoberá vysvetlením základných a principiálnych rozdielov medzi poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie a financovaním športu cez poskytovanie príspevku ako inštitútu „sui generis" na základe špeciálnejprávnejúpravy obsiahnutejv osobitnom zákone s tým, že obe formy poskytovania finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu sú legálne a legitímne, ide len o zámer zákonodarcu, aký spôsob financovania konkrétnejoblasti zvolí a uzákoní v právnej norme. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie antidopingových pravidiel, komisie pre konanie vo veci dopingu, boj proti dopingu v športe
Právna veta: Čiastočná úprava procesných pravidiel pre prípady porušenia antidopingových pravidiel je obsiahnutá v novom zákone o športe. Táto úprava zahŕňa predpoklady pre členov komisií a náležitosti rozhodnutia. Ďalšia úprava konaní je ponechaná na úpravu národných športových zväzov. Autor poukazuje na teoretické a medzinárodné princípy, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe procesných pravidiel. Autor na základe dlhodobých skúseností odporúča vytvorenie nadzväzového panelu rozhodcov s cieľom rozumného a efektívne usporiadania vzťahov v tejto oblasti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: register fyzických osôb v športe, dobrovoľníctvo športových organizácií, dobrovoľnícka činnosť, dobrovoľník
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou výkonu dobrovoľníctva v podmienkach športových organizácií. Článok prináša návrhy a riešenia pre vytvorenie interného systému, ktorý zabezpečí riadny a efektívny spôsob výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športových organizácií, predovšetkým športových klubov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sponzorstvo v športe, zmluva o sponzorstve v športe, sponzor
Právna veta: Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Mgr. Zuzany Zajíčkovejo sponzorstve v športe v praxi športových organizácií - „Šport a právo 2016".
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športový odborník, odborná spôsobilosť športového odborníka, podnikanie športových odborníkov
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny v postavení a vo vzdelávaní športových odborníkov v podmienkach nového zákona o športe. Príspevok sa zameriava na status športových odborníkov pred 1. januárom 2016, t. j. pred prijatím zákona o športe, a na preklápanie ich postavenia a činnosti podľa novejprávnejúpravy po 1. januári 2016. Obsahom príspevku je tiež definovanie druhov športových odborníkov, podmienky nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon odbornejčinnosti v športe a moment vzniku, prerušenia, či zániku oprávnenia športového odborníka na podnikanie.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: športový odborník, dohoda o pracovnej činnosti, príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, práca dobrovoľníkov, príjmy oslobodené od dane
Právna veta: Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.
MENU