Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Pokiaľ súd neodročil pojednávanie, pričom neakceptoval riadnu žiadosť strany sporu o odročenie pojednávania bez toho, aby podľa ustanovenia § 119 ods. 2 písm. c/ O. s. p. (resp. § 183 ods. 4 C. s. p.) túto skutočnosť oznámil strane sporu na emailovú adresu uvedenú spôsobom určeným zákonom, ide o postup, ktorým súd znemožnil realizovať strane sporu jej procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie podľa § 580 OZ, jednostranný právny úkon, právne účinky započítania
Právna veta: Z ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka vyplýva úprava započítania jednostranným právnym úkonom, pričom započítanie je oprávnením ktorejkoľvek strany a možno vykonať aj bez súhlasu ba i proti vôli druhej strany (hovorí sa preto tiež o započítaní na základe zákona). Zákon pripúšťa jednostranné započítanie len medzi pohľadávkami, ktorých predmetom je plnenie rovnakého druhu, ktorými sú predovšetkým peňažné plnenia, t. j. zaplatenie určitej peňažnej sumy. Forma tohto jednostranného právneho úkonu pritom nie je predpísaná, takže môže byť urobená i ústne. Právne účinky započítania nastávajú v mom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárni dlžníci, solidárny záväzok a jeho splnenie, samostatné spoločenstvo účastníkov konania, nerozlučné spoločenstvo
Právna veta: K otázke charakteru spoločenstva medzi solidárne zaviazanými dlžníkmi už Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, keď napríklad v rozhodnutí 4 Cdo 203/2005 uviedol, že žalovaní solidárni dlžníci sú zásadne samostatnými a nie nerozlučnými spoločníkmi v konaní. Vysvetlil, že právny základ záväzku každého z nich a prípadné námietky proti nemu môžu byť u každého spoločníka posúdené nezávisle. Samotná povaha solidarity sa vyznačuje mnohosťou právnych vzťahov spätých iba totožnosťou plnenia či predmetu plnenia. Solidárny záväzok sa ale nemusí vyznačovať totožným obsahom, rôznosť práv a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, výkon samosprávnej pôsobnosti obce
Právna veta: Ochrana podľa § 5 Občianskeho zákonníka je výnimkou zo všeobecne platnej zásady, že ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd. Táto ochrana je občianskoprávnou ochranou, ktorej zmysel treba hľadať v jej predbežnosti a v ochrane pokojného stavu najbližším kompetentným orgánom, t.j. obcou (mestom). Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyslovený v rozhodnutí sp. zn. 8Sžo/208/2009 zo dňa 12.01.2010: „Ak ide o rozhodovanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ide o realizáciu právomoci správneho orgánu rozhodovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite , predčasný starobný dôchodok
Právna veta: Zákonodarca v ustanovení § 69a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z.z. samostatne, na rozdiel od úpravy uvedenej v ustanovení § 66 ods. 3, upravil zvýšenie starobného dôchodku ako dávky, ktorá bola pôvodne priznaná ako predčasný starobný dôchodok, za dobu ďalšieho poistenia a to ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Na rozdiel od úpravy uvedenej v § 66 ods. 3 tohto zákona v znení platnom do 31.12.2014, zákonodarca pre zvýšenie a výplatu tohto starobného dôchodku ku dňu jeho transformácie z predčasného starobného dôchodku na dôchodok starobný v zmysle § 69a ods. 1 nevyžaduje splnenie podmienky zániku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: určenie sumy invalidného dôchodku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár, invalidný dôchodok
Právna veta: Po preskúmaní veci najvyšší súd konštatuje, že v konaní nebolo medzi účastníkmi sporné, že navrhovateľ bol uznaný invalidným so 100 % poklesom schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Takýto záver prijal aj posudkový lekár odporkyne ako subjekt kompetentný na posudzovanie zdravotného stavu poistencov v súlade s ust. § 153 ods. 5 zákona č. 461/2005 Z.z. V súvislosti s výpočtom sumy invalidného dôchodku navrhovateľa najvyšší súd poukazuje na ust. § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., ktorý upravuje výpočet sumy invalidného dôchodku u osôb, ktoré majú percentuálny pokles schopností vykonávať zárobk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávky invalidného dôchodku, určenie sumy invalidného dôchodku
Právna veta: Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu viac ako 70% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistencovi, ktorý už poberal invalidný dôchodok z dôvodu najviac 70% miery tohto poklesu, je potrebné v zmysle § 82 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov považovať za dôchodkovú dávku priznanú od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorá sa zvyšuje odo dňa jej priznania spôsobom uvedeným v § 82 ods. 4 písm. b) tohto zákona.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
Právna veta: Na doručenie svojho rozhodnutia má správny orgán možnosť využiť poštové služby. Slovenská pošta, a. s. je však ako doručovateľ podnikateľom, ktorého poštové podmienky nie sú všeobecne platným predpisom, a nie je možné ich aplikovať namiesto ustanovení zákona o sociálnom poistení o doručovaní. V zmysle zákona o sociálnom poistení sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon, teda zákon o sociálnom poistení, neustanovuje inak. Rozhodnutie možno považovať za doručené, len čo ho účastník konania prevezme (prípadne, len čo pošta doporučenú zásielku vráti ako ned ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Slovenská advokátska komora, nepreskúmateľné rozhodnutie, advokátsky koncipient, pozastavenie výkonu advokácie
Právna veta: I. Rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory o pozastavení výkonu činnosti advokátskeho koncipienta podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov odôvodnené iba strohou rekapituláciou skutkových zistení a citáciou ustanovení zákona, na základe ktorých rozhodla, bez uvedenia bližších dôvodov, ktoré ju viedli k záveru o dôvodnosti a nutnosti pozastavenia výkonu činnosti advokátskeho koncipienta, je nepreskúmateľné. II. Pokiaľ z dôvodov rozhodnutia Slovenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: suma starobného dôchodku sa určí, zvýšenie starobného dôchodku
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 66 ods. 4 aj podľa názoru odvolacieho súdu jednoznačne vyplýva, že základom pre zvýšenie starobného dôchodku za doby dôchodkového poistenia po vzniku nároku na tento dôchodok, je suma starobného dôchodku, ktorá bola vyplácaná ku dňu jeho zastavenia. Ak by zákonodarca mal v úmysle upraviť zvýšenie inak, spôsobom uplatňovaným navrhovateľkou, potom by v tomto ustanovení jednoznačne uviedol, že suma zvýšenia za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia sa pripočíta k sume starobného dôchodku, po jeho zvýšení podľa § 82 zákona.Tomuto záveru podľa názoru odvolacieho súdu nasve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie
Právna veta: Exekučné konanie je už len dovŕšením základného cieľa občianskeho súdneho konania, a teda možnosť uplatniť mimoriadny opravný prostriedok už účastníkom bola daná v riadnom konaní o merite veci. Zákonodarca dal jednoznačne najavo, že v prípade rozhodnutí vydaných v exekučných konaniach má pred nápravou procesnej vady, ktorá by sa inak mohla dosiahnuť v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku prednosť, zásadná nezmeniteľnosť a záväznosť právoplatných rozhodnutí súdov.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SR, štátne občianstvo, povolený pobyt, podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva
Právna veta: Z dikcie § 7 ods. 2 písm. a/ zákona č. 40/1993 Z. z. vyplýva, že žiadateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, môže požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najskôr po piatich rokoch trvania tohto manželstva a žitia v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky. Obe zákonom stanovené podmienky, trvanie manželstva a žitie v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky, musia byť samozrejme splnené aj v čase rozhodovania žalovaného o tejto žiadost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, nezákonné rozhodnutia, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
Právna veta: V zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z., právo podľa odseku 1 možno priznať iba vtedy, ak poškodený podal proti nezákonnému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok podľa osobitných predpisov. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak ide o prípady hodné osobitného zreteľa. Výkladom pojmu ,,prípad hodný osobitného zreteľa“ podľa vyššie citovaného ustanovenia sa najvyšší súd už zaoberal vo svojom uznesení z 29. apríla 2010 sp.zn. 5 Cdo 171/2009 a uviedol nasledovné : ,,Potrebné je uviesť aj to, že zákonodarca v ustanovení vety druhej § 6 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. v znení neskorších pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pracovný úraz, spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom o miere zavinenia za poistnú udalosť
Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príspevky za službu, dovŕšenie dôchodkového veku, osobitný systém sociálneho zabezpečenia, všeobecný systém sociálneho poistenia
Právna veta: Z dôvodovej správy k zákonu č. 222/2002 Z.z.“ o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktorým bolo okrem iného novelizované aj ustanovenie § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb., „vyplýva záver, že zámerom zákonodarcu bolo dosiahnuť, aby od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (poistení) výsluhový dôchodok i dávky výsluhového zabezpečenia považované za výsluhový dôchodok podľa § 124 zák. č. 328/2002 Z.z. plnili funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpeče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci
Právna veta: Podľa § 39 ods. 2 C. s. p. na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa citovaného zákonného ustanovenia je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuatio fori“, čiže trvania prísluš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmeny zápisov v katastri nehnuteľnosti, určovacia žaloba
Právna veta: Právnym prostriedkom k dosiahnutiu zmeny zápisov v katastri nehnuteľnosti tak, aby zápisy zodpovedali právnemu stavu, je určovacia žaloba podľa § 80 písm. c) O.s.p.. Z uvedeného vyplýva, že zmenu zápisu v katastri nehnuteľnosti je možné dosiahnuť len určovacou žalobou, podľa § 80 písm. c) O.s.p. z dôvodu, že rozhodovanie o otázkach týkajúcich sa vlastníctva, vlastníckych sporov k nehnuteľnostiam, ako aj určovanie, či právo alebo právny vzťah je alebo nie je, resp. vyslovenie platnosti verejných a iných listín nepatri správnemu orgánu, ale patrí do právomoci súdu. Správa katastra by prekročila ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, rozhodnutie o výživnom, súhlas s návrhom na rozvod manželstva
Právna veta: Rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa pre čas po rozvode manželstva rodičov dieťaťa je tak ako úprava výkonu všetkých ostatných rodičovských práv a povinností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplatnosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvedie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku, vyjadrený i jeho súhlasom s návrhom druhého manžela na rozvod manželstva, so sebou preto nesie i následok v podobe nutného uzrozumenia oboch s nutnosťou úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu už od času, ku ktorému má manže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Obsahom ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi je aj poučovacia povinnosť súdu v občianskom súdnom konaní upravená v § 5 ods. 1 O. s. p. Poučovacia povinnosť súdu sa týka predovšetkým tých procesných práv a povinností, ktorých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizácie základného práva na súdnu ochranu. Optimálne plnenie poučovacej povinnosti vyžaduje materiálne chápanie tejto povinnosti súdu a súčasne aj odmietnutie prílišného formalizmu pri plnení manudukčnej povinnosti súdu. Tieto dve základné pravidlá umožnia súdu vyhnúť sa všetkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zber odpadu a výkup odpadu, výkup kovového odpadu, evidencia o osobách
Právna veta: Preskúmaním veci dospel odvolací súd k odlišnému záveru ako krajský súd a žalovaný, podľa ktorých pokiaľ žalobca viedol a uchovával evidenciu o osobách, od ktorých vykupoval kovový odpad, bez údaju o rodných číslach, konal v rozpore s ustanoveniami § 19 ods. 3 písm. b), písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. Zo znenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia
Právna veta: Štruktúra odôvodnenia rozsudku je v priamej spojitosti so základným právom na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy. Ak súd pri odôvodňovaní rozsudku nepostupuje spôsobom, ktorý záväzne určuje § 157 ods. 2 O.s.p., dochádza nielen k tomu, že rozsudok je nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov alebo pre ich nezrozumiteľnosť (dôvod na zrušenie v odvolacom konaní), ale aj k tomu, že základné právo na súdnu ochranu nie je naplnené reálnym obsahom. Odôvodnenie rozhodnutí dovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako súd v ich veci vyložil a aplikoval príslušné procesné predpisy a akými úvahami sa sprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia. Porušením tejto povinnosti sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: policajt je povinný, výkon štátnej služby, lieky s obsahom alkoholu, pozitívne dychové skúšky
Právna veta: Najvyšší súd si je vedomý, že z § 136 písm. d/ zákona č. 73/1998 Z. z. jasne vyplýva, že policajt nesmie v čase výkonu štátnej služby požívať nielen alkoholické nápoje, ale aj požívatiny a liečivá, ktoré obsahujú alkohol, a rovnako nesmie pod ich vplyvom nastupovať do výkonu štátnej služby. Tvrdeniami žalobcu o tom, že nepožil alkoholické nápoje, ale lieky s obsahom alkoholu, sa však v konaní zaoberal sám žalovaný a prostredníctvom vyžiadania odborného vyjadrenia skúmal, či užitie liekov podľa tvrdení žalobcu mohli u neho dychovými skúškami vykázať namerané hodnoty alkoholu. Vzhľadom na skutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, žiadosť o sprístupnenie informácií
Právna veta: S poukazom na § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. odvolací súd uvádza, že žalovaná ako povinná osoba informácie o súkromí alebo o osobných údajov môže sprístupniť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby, teda osoby ktorej sa informácia alebo osobný údaj týka. Odvolací súd ďalej uvádza, že zákon č. 211/2000 Z.z. neukladá povinnej osobe, aby vyžiadané informácie spracovávala z údajov zo stoviek spisov (v tomto prípade z 588 žiadostí) podľa požiadaviek toho, kto o poskytnutie informácií žiada.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Len v mimoriadnych a ojedinelých prípadoch mohla nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu zakladať vadu v zmysle § 237 ods.1 písm. f/ O.s.p., a to napríklad ak rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom ako celok neobsahovalo vôbec žiadne odôvodnenie, prípadne vtedy, ak odôvodnenie malo také zásadné nedostatky, ktoré sa svojou povahou, intenzitou, významom a právnymi následkami blížia k „justičnému omylu“. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva totiž princíp právnej istoty môže ustúpiť iba výnimočne, a to za účelom zaistenia opravy základných vád alebo justičných omylov (pozri Ryabykh pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: organizovaná skupina, spáchanie trestného činu, vnútorná organizačná štruktúra, spolčenie
Právna veta: Organizovanou skupinou podľa § 129 ods. 2 Tr. zák. sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. Spolčením sa rozumie spiknutie, splynutie, spojenie, spolupráca, stmelenie, zjednotenie, zlúčenie sa. Činnosť organizovanej skupiny je charakteristická určitým rozdelením úloh medzi jednotlivých členov a prejavuje sa určitou plánovitosťou (pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok, odňatie invalidného dôchodku
Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby ako osoby, ktorá taký pokles schopnosti nemá. Predpokladom uznania invalidity je pritom pokles schopnosti vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu; nie je preto právne významné, že navrhovateľ nie je schopný vykoná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na opatrovanie, opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Právna veta: Podmienky priznania peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o fakultatívnu dávku, ktorú správny orgán môže, ale nie je povinný priznať, nie je na ňu právny nárok. Súd pri preskúmaní takého rozhodnutia posudzuje len to, či v správnom konaní bol riadne zistený skutočný stav a či správna úvaha nevybočila z medzí zákona. Zákonodarca jednoznačne definuje opatrovanie ako nástroj sociálnej pomoci určený pre občanov s ťažkým zdravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie predkupného práva, právo spätnej kúpy, majetkové právo, právo domáhať sa prevedenia obchodného podielu
Právna veta: Podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované. V prípade porušenia predkupného práva sa dotknutý subjekt môže domáhať, aby mu nadobúdateľ ponúkol obchodný podiel na predaj. Toto právo dotknutého subjektu nie je podmienené tým, či nadobúdateľ chce predať (previesť) obchodný podiel inému subjektu. Právo domáhať sa prevedenia obchodného podielu má povahu práva spätnej kúpy a predstavuje sankciu za porušenie predkupného práva. Ak dotknutý subjekt nev ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: čestné vyhlásenie podľa správneho poriadku
Právna veta: Čestné vyhlásenie je právny inštitút, ktorý nie je dôkazom, ale nahradzuje dôkaz. Nejde o priame nahradenie dôkazu s účinkami ex lege, ale až na základe správnej úvahy správneho orgánu, ktorý môže čestné vyhlásenie pripustiť (rozhodnúť o jeho pripustení). Čestné vyhlásenie podľa správneho poriadku však môže urobiť iba účastník konania, nie zúčastnená osoba, svedok či znalec.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčený zamestnanec, námietky predpojatosti starostu
Právna veta: V správnom konaní v zmysle § 9 ods. 1 správneho poriadku môže byť vylúčený len konkrétny zamestnanec správneho orgánu, nie celý správny orgán. Z tohto dôvodu nie je možné použiť ustanovenie o vylúčení v prípadoch, keď ako správny orgán vystupuje jediná fyzická osoba, ktorá navyše nemá postavenie zamestnanca správneho orgánu. Otázke vylúčenia starostu obce z prejednávania veci sa venoval Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 8Sžp/5/2013 z 25. apríla 2013, v ktorom skonštatoval, že starosta nekoná ako zamestnanec obce a správny poriadok neumožňuje, aby bol z konania vylúčený vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: pokuty zak. č. 563/2009, správca dane, absorpčná zásada, správny delikt, sčítacia zásada
Právna veta: V ust. § 35 ods. 5, 6 je upravené uloženie pokuty v prípade, ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve, alebo vôbec nepodá daňové priznanie, hlásenie, alebo prehľad. Uvedené ustanovenie ďalej upravuje povinnosť správcu dane ukladať pokutu za nesplnenie si povinnosti daňovým subjektom, a to so zreteľom na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania. Daňový subjekt tieto povinnosti nesplnil v zákonnej lehote, a prehľady za I. - IV. štvrťrok 2005, IV. štvrťrok 2004 a hlásenie za zdaňovacie obdobia 2004 - 2005 predkladal vždy s pravidelným oneskorení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
Právna veta: Poľahčujúca okolnosť v podobe napomáhania pri objasňovaní trestnej činnosti vyžaduje, aby páchateľ pomáhal tým orgánom, ktoré sú na to určené, teda orgánom činným v trestnom konaní (v rámci prípravného konania) a súdu, to však neznamená, že páchateľ takto musí bezpodmienečne napomáhať všetkým týmto orgánom, ktoré sú príslušné na vykonávanie jednotlivých štádií trestného stíhania. Najmä od 1. januára 2006, kedy nadobudli účinnosť nové trestnoprávne normy, došlo aj k zmene v posudzovaní obsahu jednotlivých poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Za situácie, kedy došlo k významnému posilneniu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účinná ľútosť, neodvedenie dane a poistného, skutková podstata , výška škody v malom rozsahu, čiastočne zaplatiť dlžnú čiastku
Právna veta: Ustanovenie § 86 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. o účinnej ľútosti totiž predpokládá, že splatná daň alebo poistné bolo zaplatené v celkovej dlžnej čiastke a nie iba jej časť, ako to učinila obvinená. Neobstojí potom argumentácia uvedená v napadnutom rozsudku krajského súdu založená na tvrdení, že ak zostatková dlžná čiastka nedosahuje výšku škody v malom rozsahu, nie je možné skutok obvinenej posúdiť ako prečin. Obvinená aj napriek neskoršej čiastočnej úhrade dlžného poistného totiž naplnila všetky znaky skutkovej podstaty prečinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 Tr. zák., pretože k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: možnosť použiť agenta na odhalenie trestného činu a usvedčenie páchateľa, agent
Právna veta: I. Procesné postavenie agenta (§ 117 Trestného poriadku) je oproti všeobecnému procesnému postaveniu svedka (§ 127 Trestného poriadku) osobitné, a to napriek okolnosti, že agent môže byť v trestnom konaní vypočutý ako svedok (§ 117 ods. 11 Trestného poriadku). Svedok vypovedá o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie, nad tento rámec sa však aktívne a s utajením svojho postavenia pred páchateľom nepodieľa na odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov trestných činov. II. Ak došlo k ozn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania (strany civilného sporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania (civilného sporového konania) alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prepustenie, služobný pomer policajta, duševná nespôsobilosť, posudok služobného klinického psychológa
Právna veta: V právnej norme § 192 ods. 1, písm. c/ zákona č. 73/1998 Z. z. zákonodarca ustanovuje podmienku prepustenia policajta zo služobného pomeru tak, že policajt sa prepustí zo služobného pomeru, ak podľa posudku služobného klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby. Predpokladom prepustenia policajta zo služobného pomeru z dôvodu jeho duševnej nespôsobilosti na výkon služby je preukázanie, že nie je duševne spôsobilý na výkon služby policajta, ktorú vykonáva podľa funkčného zaradenia a teda nie je duševne spôsobilý si plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z výkonu jeho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo , dovolanie , mimoriadny opravný prostriedok, zastavenie konania podľa SSP
Právna veta: Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veciach patriacich do správneho súdnictva nie je podľa Správneho súdneho poriadku prípustné, a preto správny súd dovolacie konanie zastaví z dôvodu neodstraniteľného nedostatku procesnej podmienky konania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vzťah k správnemu poriadku , potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Právna veta: K otázke súdneho prieskumu potvrdenia o pôvode elektriny a naň nadväzujúcich rozhodnutí odvolací súd uvádza, že vydanie potvrdenia je podľa § 13 ods. 3 písm. a/ zákona č. 250/2012 Z.z. súčasťou tzv. vecnej regulácie. Potvrdenie vydáva úrad na základe žiadosti v zmysle § 7 zákona č. 309/2009 Z.z. Vzhľadom k tomu, že podľa § 17 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z.z. sa na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny a na konanie o námietkach nevzťahuje správny poriadok, je možné dospieť k záveru, že zákonodarca nepovažoval potvrdenie za akt aplikácie práva, ktorý by bol spôsobilý svojimi účinkami zasiahnuť do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: orgány a organizácia komory, zloženie prezídia komory, interny predpis, inštitút náhradného člena prezídia
Právna veta: K otázke zákonnosti zloženia prezídia komory je potrebné uviesť, že ustanovenie § 15 ods. 3 zákona č. 442/2004 Z.z. komore umožňuje riešiť situácie, ktoré zákon neupravuje, avšak za splnenia podmienky, že úprava v internom predpise nebude v rozpore so zákonom. Týmto vnútorným predpisom je v danom prípade Volebný poriadok. Odvolací súd zastáva názor, že absencia úpravy inštitútu náhradného člena prezídia v zákone č. 442/2004 Z.z. ešte neodôvodňuje záver o nezákonnosti tejto úpravy vo Volebnom poriadku. V predmetnej veci je potrebné vychádzať z účelu ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 442/2004 Z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu, daňové pohľadávky, konkurz a reštrukturalizácia, reštrukturalizačné konanie
Právna veta: Je nepochybné, ako správne tvrdí žalovaný, že najmä Daňový poriadok je všeobecným predpisom pre správu daní a daňové konanie s osobitnými ustanoveniami pre konkurz a reštrukturalizáciu (viď Šiesta časť, § 158 až § 159). Ustanovenie § 2 Daňového poriadku okrem iného vymedzuje aj pojem daňovej pohľadávky (písm. e/) a daňového nedoplatku (písm. f/), pričom pri vymedzení pojmu daňová pohľadávka zákonodarca pripustil, že Daňový poriadok môže tento pojem v špeciálnych situáciách vymedziť odlišne. Tak sa aj stalo, keď prostredníctvom ustanovenia § 158 Daňový poriadok definuje pre účely konkurzu a re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príspevok na bývanie , občan v hmotnej núdzi, správny orgán , náklady spojené s bývaním
Právna veta: Žalovaný pri aplikácií citovanej právnej normy § 13 ods. 3 písm. b/ zákona č. 559/2003 Z. z. nepostupoval dôsledne v súlade s účelom a zmyslom zákona, a preto aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa nevykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu, majúce za následok nezistenie skutočného stavu veci. Pokiaľ zákonodarca v právnej norme § 13 ods. 3, písm. b/ zákona č. 599/2003 Z. z. ustanovuje: „občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zadržanie vodičského preukazu, správna úvaha, správny orgán
Právna veta: Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. Zákonodarca v hmotnoprávnej úprave príslušného právneho predpisu v danom prípade v zákone č. 8/2009 Z. z. stanovil zákonné podmienky podmieňujúcich rozhodovanie správneho orgánu v medziach správneho uváženiach. Ide teda o právomoc (na účely Odporúčania R (80) 2 Výboru ministrov o vykonávaní právomoci voľnej úvahy správnymi orgánmi prijatého Výbor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť, trestný čin , pomer subsidiarity
Právna veta: Miestnu príslušnosť súdu na vykonanie konania upravuje ustanovenie § 17 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný. Z odseku 3 citovaného ustanovenia vyplýva, že ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava; ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo sú mimo územia Slovenskej republiky, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode čin vyšiel najavo. Z uvedeného vyplýva, že miestnu príslušnosť treba prvotne posudzovať podľa § 17 ods. 1 Tr. por., t.j. podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti sudcu , odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Trestného poriadku za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov a zabezpečia najmä dôveru občanov v nestranné, objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu. Z článku 38 ods. 1 Listiny základných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, právo na odpočítanie dane, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane. Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže“ § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnosti z daňového subjektu na správcu dane j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatný prevod pozemku, navrátenie vlastníctva k pozemku, absolútne neplatný úkon, správny orgán
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (v znení účinnom ku dňu uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy 15.03.2004) povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára 14) a nemôže pozemok previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto úkon je neplatný. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci stavebného konania, oznámenie o začatí stavebného konania, doručovanie verejnou vyhláškou, zásada lex specialis derogat lex generalis, rozsiahle stavby
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že spôsob doručovania upravuje správny poriadok v ustanovení § 26 ods. 2. Prípady, kedy sa doručovanie vykonáva verejnou vyhláškou upravuje ustanovenie § 26 ods. 1, z ktorého znenia vyplýva, citujem: „Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.“Z uvedeného znenia teda vyplýva doručovanie uvedeným spôsobom v troch prípadoch a síce, keď účastníci konania nie sú známi, ich pobyt nie je známy a po tretie pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Aj keď v danom prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, typová zmluva, občianskoprávny vzťah
Právna veta: Žalovaný si objednal a uzatvoril zmluvu o dielo na zhotovenie a montáž vnútorného rodinného nerezového bazénu so žalobcom A., K. do svojej novostavby v D. ako fyzická osoba nepodnikateľ. Z obsahu zmluvy vyplýva, že žalobca predložil žalovanému tzv. typovú zmluvu (v zmluve chýbajú pri žalovanom údaje identifikačné údaje, ako napr. bydlisko a pod., rovnako chýba miesto plnenia a je vypracovaná v českom jazyku). Typová zmluva predstavuje dvojstranný právny úkon charakterizovaný ako formulár zmluvy, ktorá sa má uzavierať vo viacerých prípadoch, pričom je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy pri je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia písomnosti, účinky fikcie doručenia
Právna veta: Na vznik fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: - adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, - v mieste doručenia sa zdržiava, - doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomil, že písomnosť príde doručiť, - v určený deň a hodinu, - nový pokus o doručenie zostane bezvýsledným, - doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte, - adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zaistenie , administratívne vyhostenie, neprimeraný zásah do práv, svojvôla pri zaistení
Právna veta: Vo svetle uvedeného je žalovaný v rámci rozhodovania o zaistení povinný skúmať, či zaistením osoby bol naplnený účel, vyplývajúci z príslušných zákonných ustanovení a či rozhodnutím o zaistení nedošlo k neprimeranému zásahu do práv účastníka, chránených inými právnymi predpismi. Nevyhnutným predpokladom pre vydanie rozhodnutia o zaistení cudzinca je v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. preukázanie existencie rozhodnutia o jeho administratívnom vyhostení. Rovnako tak v rozhodnutí o zaistení nesmie absentovať dôvodnosť zásadného zásahu do jeho osobnej slobody, spočívajúceho v j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: teória zdania nezaujatosti, nestrannosť sudcu, pochybnosti o nestrannosti sudcu
Právna veta: Nezávislosť súdnej moci je pojem s dvojitým významom; označuje jednak nezávislosť súdov (inštitucionálna nezávislosť), jednak nezávislosť sudcov (individuálna nezávislosť). Nezávislosť sudcu treba vidieť ako jeho nezávislosť od zložiek politického systému, rovnako ale aj ako nezávislosť v rámci samotnej súdnej moci (celého súdneho systému), konkrétneho súdu, na ktorom sudca pôsobí, jeho vedenia a kolektívu. Nestrannosť sudcu je potrebné posudzovať vždy v závislosti od konkrétnych okolností prípadu a podľa objektívneho kritéria rozhodnúť, či existujú preukázateľne skutočnosti, ktoré môžu spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, výzva súdu, možnosť zastavenia konania
Právna veta: Ak sudca, prípadne vyšší súdny úradník dôjde k záveru, že podanie je nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné, uznesením rozhodne o ďalšom postupe podľa toho, či ide o podanie, ktoré by podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, alebo o podanie, ktoré takým návrhom nie je. Obsahom uznesenia je výzva účastníkovi, ktorý posudzované podanie urobil, aby podanie opravil alebo doplnil. Súčasťou výzvy je aj poučenie o spôsobe, rozsahu a potrebe opravy alebo doplnenia a poučenie o následkoch neopravenia alebo nedoplnenia podania v súdom určenej lehote. V správnom súdnictve v prípade podania, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: umiestňovanie zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny, zaistenie , správny orgán , najlepší záujem dieťaťa , pozbavenie osobnej slobody
Právna veta: Zák. č. 404/2011 Z.z. neumožňuje zaistiť deti bez sprievodu alebo odlúčené od rodičov (viď § 88ods. 8 zák. č. 404/2011 Z.z.). Hoci zák. č. 404/2011 Z.z. na druhej strane pripúšťa, aby spolu s rodičom boli umiestnené do ÚPZC aj deti (viď § 94 ods. 3 zák. č. 404/2011 Z.z.), správny orgán musí s poukazom na najlepší záujem dieťaťa zakotvený v čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (publikované v Zbierke Zákonov Slovenskej republiky ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 104/1991 Zb.) postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v ÚPZC a pri úvahe o ich umie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úvodné podklady, znalci, správny orgán , znalecký posudok
Právna veta: Z uvedených ustanovení pre Najvyšší súd nevyplýva porušenie čl. 2 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky, ak by správny orgán pripustil v správnom konaní znalecký posudok od znalca, ktorého by do tohto konania neustanovil. Naopak, znalecký posudok predložený iným zadávateľom (t.j. Slovenským pozemkovým fondom, ktorý je súčasne aj účastníkom konania - § 6 písm. d/ zák. č. 64/1997 Z.z.) v správnom konaní má rovnakú relevanciu a výpovednú hodnotu ako znalecký posudok, ktorý vyhotovil znalec ustanovený správnym orgánom. Navyše z ustanovenia § 8 ods. 2 zák. č. 64/1997 Z.z. v citovanom znení, ktoré plní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
Právna veta: Ustanovenie § 88a zákona o pobyte cudzincov umožňuje zaistiť aj žiadateľa o azyl. Zo systematiky uvedeného ustanovenia § 88a vyplýva, že policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky, pričom aplikácia ustanovenia § 88a ods. 1 písm. c) prichádza do úvahy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je už v zaistení a ktorý podal žiadosť o udelenie azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že ju podal výlučne s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie........Pri zvažovaní nevy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účel zaistenia, svojvôla pri zaistení, administratívne vyhostenie, obmedzenie osobnej slobody, reálnosť vyhostiteľnosti
Právna veta: Povinnosťou žalovaného je preto odôvodniť rozhodnutie o zaistení tiež z hľadiska účelnosti zaistenia, uvedenej v § 90 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z.z. Reálnosť vyhostiteľnosti je podmienkou zaistenia cudzinca, a to z toho dôvodu, aby sa predchádzalo svojvôli pri zaistení. Preto žalovaný musí s riadnou starostlivosťou pristupovať k prevereniu možnosti vyhostenia cudzinca do krajiny jeho pôvodu, resp. tretej krajiny. Ak nie je cudzinec vyhostiteľný, nie je jeho zaistenie ani efektívne, ani účelné. V súvislosti s uvedeným poukazuje kasačný súd na rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. II. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. poriadku z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený (okrem iných) sudca, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci, alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V súlade s dlhodobo ustálenou súdnou praxou platí, že pomer k prejednávanej veci môže spočívať u sudcu napríklad v tom, že sudca sám, alebo jemu blízka osoba boli poškodení prejednávanou trestnou činnosťou. Z titulu pomeru k prejednávanej veci je vylúčený tiež s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: overovanie skutočností, uznanie a výkon rozhodnutia, osvedčenie, justičný orgán
Právna veta: Základný podklad pre uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcie tvoria údaje uvedené justičným orgánom štátu pôvodu v osvedčení, ktoré musí byť (na rozdiel od ostatných písomností) v zásade vyhotovené v slovenskom jazyku. Súd pritom môže pri overovaní podmienok uznania a výkonu rozhodnutia vychádzať aj z vlastných zistení, nie je však oprávnený takto získanými poznatkami dopĺňať alebo dokonca meniť údaje uvedené v osvedčení. Ak totiž na základe takéhoto overenia zistí, že osvedčenie je neúplné a neobsahuje všetky údaje potrebné pre vydanie rozhodnutia o uznaní a výkone alebo ak rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neobvyklá obchodná operácia
Právna veta: V ustanovení § 4 tento zákon č. 297/2008 Z.z. definuje inštitút neobvyklej obchodnej operácie ako úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu. O neobvyklú obchodnú operáciu ide aj vtedy, ak táto svojim objemom alebo zložitosťou zjavne vybočuje z bežného rámca a povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta, alebo nemá žiaden zrejmý ekonomický alebo zákonný účel, alebo pri ktorej sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonávanie starostlivosti podľa § 10 až 12 tohto zákona č. 297/2008 Z.z. Aby sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu, dôvody väzby
Právna veta: Je pravda, že v danej etape konania a v súvislosti s väzobným rozhodovaním sa dôkazy nevyhodnocujú takým spôsobom, ako je to v rámci meritórneho rozhodovania na hlavnom pojednávaní. Nevyžaduje sa tu požiadavka úplnej istoty, ale stačí, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutky, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie, boli spáchané, napĺňajú znaky konkrétnych trestných činov a zároveň existuje dôvodné podozrenie, že na týchto sa podieľal i obvinený. Intenzita dôvodnosti podozrenia z pohľadu existencie materiálnych podmienok väzby konkrétneho obvineného sa musí od momentu jeho vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie DPH, dôkazné bremeno daňových subjektov, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Aby mohol byť pri dodaní tovaru uplatnený odpočet DPH, nestačí len vyhotovenie faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH. Musí dôjsť aj k preukázaniu reálneho, faktického dodania, ktoré musí byť rovnako materiálne preukázané. Tieto dva druhy preukázania musia byť splnené kumulatívne. Dôkazné bremeno v takomto prípade zaťažuje daňový subjekt, ktorý musí preukázať splnenie formálnej, ako aj materiálnej podmienky. Daňový subjekt má povinnosť preukázať faktúry resp. iné dokumenty, na základe ktorých si uplatňuje odpočet DPH. Tieto preukázané listiny sa musia zhodovať so skutočne zrealizovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povolenie splátok dlžných súm poistného, sociálna poisťovňa, povinný subjekt
Právna veta: Odvolací súd poukazuje tiež na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm pre platobnú neschopnosť tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného, a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm schopná plniť odvodové povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že povinný subjekt je oprávnený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestne referendum o zmene názvu obce, názov obce
Právna veta: V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že obec ako samostatná právnická osoba vyznačujúca sa právnou subjektivitou, vrátane subjektivity administratívnoprávnej, t.j. ako právnická osoba verejného práva musí mať a používať svoj vlastný názov. Avšak v otázke práva na zvolenie si vlastného názvu, je v tomto prípade, t.j. u subjektu verejného práva, stanovený v zákone orgán, ktorý o názve i o prípadnej zmene názvu rozhoduje, t.j. do ktorého právomoci uvedené oprávnenie patrí. Ide o rozdiel existujúci u právnických osôb súkromnoprávneho charakteru, ktorým vyplýva z princípu ich štatutárnej autonómi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, nadobúdateľ prevádzaného majetku, vklad vlastníckeho práva do katastra, ústavná sťažnosť
Právna veta: Vzhľadom aj na judikatúru ústavného súdu pri posudzovaní tejto veci treba vychádzať zo skúmania okolností nadobudnutia nehnuteľností žalobcami, z ktorých možno urobiť záver o potrebe upustiť od prílišného formalizmu pri posudzovaní dodržania predpokladov platnosti kúpnej zmluvy podľa § 19a ods. 2 zákona o veľkej privatizácii, teda čo sa týka predchádzajúceho súhlasu fondu s prevodom. Nebolo sporné, kedy bola kúpna zmluva uzavretá, rozpor bol len v tom, či písomný súhlas fondu na prevod nehnuteľného majetku udelený po uzavretí kúpnej zmluvy mohol mať, resp. mal v danej veci za nás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vykonanie exekúcie, prevod pohľadávky, postúpenie pohľadávky, prevod zmenky, doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie, zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: Pripustenie zmeny oprávneného vylučuje aj skutočnosť, že sa nepreukázal prevod práva z exekučného titulu na sťažovateľku. Právo zo zmenky vystavenej ako listinný cenný papier na rad nemožno platne postúpiť bez rubopisu. Sťažovateľka pritom sama uvádza, že nie je indosatárom. Zo zákona nevyplýva, že právoplatný rozsudok priznávajúci právo zo zmenky vytvára nový záväzok namiesto pôvodne existujúceho. Naopak platí, že aj po rozhodnutí súdu ostáva hmotnoprávny charakter pohľadávky nezmenený a záväzkový vzťah môže byť naďalej dotknutý zmenami vychádzajúcimi z hmotného práva. V tomto zmys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čiastočné vrátenie súdneho poplatku, vrátenie súdneho poplatku, vrátenie súdneho poplatku v prípade späťvzatia návrhu, vrátenie súdneho poplatku v prípade schváleného zmieru
Právna veta: Nárok na čiastočné vrátenie súdneho poplatku v prípade schválenia zmieru vzniká iba vtedy, ak k schváleniu zmieru a k rozhodnutiu o vrátení súdneho poplatku dôjde pred uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol súdny poplatok zaplatený. Inými slovami, doslovné znenie tohto ustanovenia znamená, že štát honoruje konštruktívne správanie účastníkov konania spočívajúce v uzavretí zmieru iba za predpokladu, že k tomu dôjde v trojročnej lehote. Po uplynutí tejto lehoty k poplatkovej úľave už nedochádza. Oba možné výklady sa javia z pohľadu ústavného súdu ako ústavne ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poddlžnícka žaloba, zmena účastníka konania, pripustenie zmeny účastníka konania, vymáhanie pohľadávky od dlžníka povinného, uplatnenie pohľadávky
Právna veta: Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto pohľadávku vymáhať, teda využiť tzv. poddlžnícku žalobu. Aktívnu legitimáciu na podanie žaloby získava oprávnený doručením exekučného príkazu na vyplatenie splatnej pohľadávky dlžníkovi povinného, pokiaľ k vyplateniu nedošlo, resp. v deň nasledujúci po jej splatnosti, ak nastala neskôr. Oprávnenému tak vzniká procesné oprávnenie na prijatie plnenia od poddlžníka na uspokojenie vlastnej pohľadávky. Povinný pritom naďalej zostáva veriteľom tejto pohľadávky, avšak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, rozsah novinárskej slobody , zásah do slobody prejavu, ochrana osobnosti vzhľadom k slobode prejavu
Právna veta: Užitočným kritériom pri posudzovaní zásahu do slobody prejavu je miesto zaznenia či uverejnenia sporných výrokov. Vo všeobecnosti platí, že čím hromadnejšie sa informácia distribuuje, tým vyššia je ochrana osobnostných práv. Inkriminované články boli uverejnené v regionálnych periodikách či oblastných publikačných nástrojoch. Nešlo teda o printové médiá s celoslovenskou pôsobnosťou, a teda ich „public impact“ je výrazne nižší ako pri celoslovenských denníkoch či týždenníkoch, resp. ako pri širokodostupných publikačných nástrojoch (blog, internetová stránka, e-kniha a pod.). Ústa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa u.z. 357/2004, konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií , výbory národnej rady, nezlučiteľnosť funkcií, lehota na podanie písomného oznámenia
Právna veta: doručenie písomného podania poslancovi národnej rady, aj keď tento zastáva funkciu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, nie je spôsobilé vyvolať účinky právne perfektného podania v súlade s čl. 7 ods. 5 písm. e) ústavného zákona. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií je, obdobne ako iné výbory národnej rady, iniciatívnym a kontrolným orgánom národnej rady pozostávajúcim z poslancov národnej rady [§ 45 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“)]. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárny záväzok a jeho splnenie, pasívna solidarita, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, solidárny dlh, solidárni dlžníci, solidárny spoludlžník
Právna veta: Zákonodarca v § 511 OZ upravil vznik pasívnej solidarity okrem iného i v prípade ak to vyplýva z povahy plnenia. Práve táto možnosť podľa nášho názoru má slúžiť na ochranu pred premysleným konaním žalovaných, kde sa jedna osoba, ktorá plnenie za inú prijíma, zbavuje svojho majetku, aby tak nebolo možné priznaný nárok žiadnym spôsobom uspokojiť. Práve skúmaním povahy prijatého plnenia možno dôjsť k jednoznačnému záveru o pasívnej solidarite žalovaných. Ako vyplýva z predložených rozhodnutí, žalovaní prijímali zálohy na kúpnu cenu toho istého bytu od niekoľkých osôb, čím sa na ich úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miesto dodania služby, fakturované služby, zmluva o konzorciu, správne súdnictvo
Právna veta: Podľa § 15 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane služieb realitných kancelárií, znalcov, architektov a stavebného dozoru je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Podľa § 15 ods. 7 zákona o dani z pridanej hodnoty miestom dodania služieb uvedených v odseku 8 ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, zásada kontradiktórnosti, spravodlivé súdne konanie, nemožnosť vyjadriť sa k veci, porušenie práva na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: „Aplikácia princípu rovnosti zbrani v postupe konajúceho súdu má zaručiť rozumný stav rovnováhy, v ktorom protistrana môže reagovať na relevantné argumenty druhého účastníka konania. Z toho vyplýva, že je na uvážení konajúceho súdu, či bude predostreté argumenty považovať za podstatné, a ako také ich predloží ku konfrontácii druhej strane. Konajúci súd popri rovnosti účastníkov konania musí totiž zaručiť aj plynulosť a rýchlosť konania, čo predpokladá selekciu len podstatných argumentov, ktoré bude súd predkladať na vyjadrenie protistrane“. Vzhľadom k tomu, že účastník konania - Slov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návštevy odsúdeného v ústave na výkon trestu odňatia slobody , ústav na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, ústav na výkon trestu, nepodmienečný výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu so stredným stupňom stráženia
Právna veta: V namietanom uznesení najvyšší súd v úvode svojho odôvodnenia poukázal na relevantné ustanovenia ústavy, ako aj na ustanovenie čl. 8 dohovoru, ktorý okrem iných zakotvuje ako jeden z legitímnych dôvodov umožňujúcich štátnej moci obmedziť uvedeným článkom garantované právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života aj záujem na predchádzaní zločinnosti. V rámci prezentácie aplikovanej právnej úpravy citoval najvyšší súd aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priznanie právnej subjektivity, starosta, správne súdnictvo, sťažovateľ právnická osoba
Právna veta: Podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Z citovaných ustanovení vyplýva, že obec pri vybavovaní žiadosti žiadateľa týkajúcej sa potvrdenia súpisného čísla k individualizovanej stavbe vystupovala ako nositeľ verejnej moci, a to prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: petit žaloby, konanie pred ústavným súdom, návrh na začatie konania na ústavnom súde, vigilantibus iura scripta sunt, inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom, povinnosti advokáta pri výkone advokátskeho povolania, povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že sťažovateľom predložený návrh rozhodnutia vo veci samej (petit) nie je vymedzený presne, určito a zrozumiteľne, teda takým spôsobom, aby mohol byť východiskom pre jeho rozhodnutie v uvedenej veci. Sťažovateľ síce v petite podanej sťažnosti uvádza, ktoré jeho základné práva mali byť porušené, avšak neuvádza označenie konania vedeného pred Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava V, v ktorom mali byť tieto práva porušené. V druhom rade sťažovateľ, kvalifikovane zastúpený advokátom, ani po výzve ústavného súdu nedoložil všetky rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výstavba sústavy tepelných zariadení, oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam, súkromné vlastníctvo, značné obmedzenie vlastníckeho práva, právo vlastniť majetok, dôvody na vyvlastnenie
Právna veta: Jednorazové plnenie ako jediný zákonný spôsob uplatnenia práva vlastníka na náhradu za vyvlastnený majetok do právneho poriadku Slovenskej republiky vniesli pramene práva so silou zákona v ére socializmu. Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon): «Za výkon oprávnení uvedených v predchádzajúcom odseku nie sú energetické podniky povinné poskytovať náhradu. Ak je však vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá nie je v štátnom socialistickom vlastníctve, zriadením vedenia podstatne obmedzený v užívaní nehnuteľnosti, môže ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: limit poistného plnenia, škodová udalosť, nemajetková ujma, zodpovednosť za škodu na zdraví, škoda na zdraví
Právna veta: úlohou okresného súdu i krajského súdu pri rozhodovaní žalovaného sporu bolo jednoznačne ustáliť, či extenzívny výklad pojmu „škoda“ použitého v zákone o povinnom zmluvnom poistení bude viesť k aplikácii práva contra legem alebo či, naopak, zaužívané výkladové postupy a rešpektovanie súvislostí 20 dotknutých právnych inštitútov a kategórií umožňuje zmysluplne zahrnúť pod zákonnú terminológiu aj nemajetkovú (imateriálnu) ujmu aprobovanú in abstracto v ustanoveniach Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti. Krajský súd (i okresný súd) sa priklonili k druhej z vymenovaných možností a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, svedecké výpovede, revízia skutkových zistení súdov, vykonanie dôkazov, trestnoprávna zodpovednosť, vykonanie dokazovania, výpoveď svedka, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Úlohou súdnej ochrany ústavnosti poskytovanej ústavným súdom nie je chrániť občana pred skutkovými omylmi všeobecných súdov, ale chrániť ho pred takými zásahmi do jeho práv, ktoré sú z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné (I. ÚS 17/01). V naznačených súvislostiach sa ústavnému súdu žiada poznamenať, že sťažovateľka koncentrovala svoju sťažnostnú argumentáciu výslovne/predovšetkým do sféry skutkových zistení a ústavný súd poňala ako ďalšiu nasledujúcu opravnú inštanciu, naproti čomu ústavný súd stabilne judikuje, že rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ústavný súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie spod obžaloby, nárok na náhradu škody, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, dostatočne presné vyčíslenie škody
Právna veta: Z citovaných ustanovení procesnoprávneho predpisu, ktorým sa konanie riadilo, vyplýva jasný a jednoznačný zákonný príkaz pre konajúci súd, že ak obžalovaného oslobodí spod obžaloby, musí pri dodržaní zákonných ustanovení odkázať poškodeného, v danom prípade sťažovateľov, v súvislosti s požadovanou náhradou škody, na občianske súdne konanie. 12 39. Uvedené sa do odôvodnenia rozhodnutia krajského súdu premietlo takto: „Súd prvého stupňa postupoval v súlade so zákonom aj v tom smere, keď poškodené subjekty podľa § 288 ods. 3 Tr . por. odkázal s nárokom na náhradu škody na občianske súdn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sankcie podľa zákona o vysielaní a retransmisie, ochrana maloletých, vysielateľ televíznej programovej služby, povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania , sankčný postih vysielateľa
Právna veta: .Ak zákon o vysielaní a retransmisii hovorí o porušení povinnosti, má tým zreteľne na mysli aj porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom (uvádzacia veta k § 64 ods. 1), teda aj porušenie povinnosti podľa jeho § 20 ods. 4. Podľa § 20 ods. 4 zákona o vysielaní a retransmisii na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu (ďalej len „jednotný systém ozna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Pojem ‚ustanovenie práva Únie‘ — Smernica 89/106/EHS — Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky — Norma schválená Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie — Uverejnenie normy v Úradnom vestníku Európ
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie — Smernica 2001/42/ES — Článok 2 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. a) — Pojem ‚plány a programy‘ — Podmienky týkajúce sa výstavby veterných elektrární, ktoré stanovuje legislatívny výnos — Ustanovenia týkajúce sa najmä opatrení v oblasti bezpečnosti, kontroly, uvedenia do pôvodného stavu
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) [znenie opravené uznesením zo 7. februára 2017] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Články 34 a 36 ZFEÚ — Množstevné obmedzenia — Súbežný dovoz veterinárnych liekov — Smernica 2001/82/ES — Článok 65 — Vnútroštátny systém predchádzajúceho povolenia — Vylúčenie chovateľov z výhody zjednodušeného postupu povolenia na uvedenie na trh — Povinnosť mať povolenie na vykoná
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016., Hörmann Reisen GmbH proti Stadt Augsburg a Landkreis Augsburg.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Článok 4 ods. 7 – Subdodávka – Povinnosť poskytovateľa služieb vo verejnom záujme, aby sám poskytoval podstatnú časť služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave – Rozsah – Článok 5 ods. 1 – Zadávacie konanie – Zadanie verejnej zákazky v súlade so smernicou 2004/18/ES.
Vec C-292/15.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 1370/2007 stanovuje: „Hlavnými cieľmi Bielej knihy [Európskej] [k]omisie z 12. septembra 2001 nazvanej ‚Európska dopravná politika pre rok 2010: čas rozhodnúť‘ je zaručiť bezpečné, efektívne a kvalitné služby v osobnej doprave prostredníctvom regulovanej hospodárskej súťaže…“ 4 Podľa odôvodnenia 7 tohto nariadenia: „Uskutočnené štúdie a skúsenosti nadobudnuté v členských štátoch, ktoré už pred viacerými rokmi zaviedli hospodársku súťaž do odvetvia verejnej dopravy, ukazujú, ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie veci súdu iného členského štátu — Pôsobnosť — Podmienky uplatňovania — Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii — Najlepší záujem dieťaťa“ Vo veci C‑428/1
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 27 October 2016 (*) (Appeal — EU trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Article 8(1)(b) and (5) — Figurative mark including the word elements ‘SO’BiO ētic’ — Opposition by the proprietor of the EU and national word and figurative marks including the word element ‘SO…?’ — Refusal of registration) In Case C‑537/14 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 21 November
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (odvolacia komora) z 27. októbra 2016 ( 1 ) „Odvolanie — Verejná služba — Zamestnanci ECB — Prístup k dokumentom — Dokumenty týkajúce sa rozporov medzi účastníkmi konania — Čiastočné zamietnutie prístupu — Pravidlo zhody medzi žalobou a sťažnosťou — Námietka nezákonnosti“ Vo veci T‑787/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 18. septembra 2014, Cerafogl
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016., Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Voľný pohyb tovaru – Smernica 2007/23/ES – Uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh – Článok 6 – Voľný pohyb pyrotechnických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice – Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje uvedenie pyrotechnických výrobkov na trh splnením dodatočných požiadaviek – Povinnosť predchádzajúceho ohlásenia na vnútroštátnom orgáne oprávneného preskúmať a meniť návody na použitie pyrotechnických výrobkov.
Vec C-220/15.
... stanovenému v § 6 ods. 4 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (prvé nariadenie k zákonu o výbušných látkach), ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Justičná spolupráca v trestných veciach — Smernica (EÚ) 2016/343 — Články 3 a 6 — Časová pôsobnosť — Súdne preskúmanie väzby obžalovaného — Vnútroštátna právna úprava, ktorá počas sporovej časti konania zakazuje skúmať, či existuje dôvodné podozrenie, že obžalovaný spáchal trestný čin — Rozpor s článkom 5 ods. 1 písm. c) a
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie veci súdu iného členského štátu — Pôsobnosť — Podmienky uplatňovania — Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii — Najlepší záujem dieťaťa“ Vo veci C‑428/1
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 27 October 2016 (*) (Appeal — EU trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Article 8(1)(b) and (5) — Figurative mark including the word elements ‘SO’BiO ētic’ — Opposition by the proprietor of the EU and national word and figurative marks including the word element ‘SO…?’ — Refusal of registration) In Case C‑537/14 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 21 November
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 26. októbra 2016 ( *1 ) „Odvolanie — Prihláška ochrannej známky Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky ‚bambino‘ a ‚lük‘ — Námietkové konanie — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok ‚bambino‘ — Čiastočné zamietnutie zápisu — Zrušenie skoršej ochrannej známky, ktorá je základom námietky — List odvolateľky informujúci Všeobecný súd o tomto zrušení — Odmietnutie Vš
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. októbra 2016 ( *1 ) „Odvolanie — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá spoločnosti France Télécom zo strany Francúzskej republiky — Reforma spôsobu financovania dôchodkov štátnych zamestnancov spoločnosti France Télécom — Zníženie náhrady, ktorú má France Télécom zaplatiť štátu — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem ,pomoc — Pojem ‚hospodárska výhoda‘ —
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 26. októbra 2016 ( *1 ) „Odvolanie — Štátna pomoc — Výroba hliníka — Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Výpoveď zmluvy — Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za protiprávnu — Článok 108 ods. 3 ZFEÚ — Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ — Rozlišovanie“ Vo vec
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2016., Yara Suomi Oy a i. proti Työ-ja elinkeinoministeriö.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a – Metodika bezodplatného prideľovania kvót – Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora – Rozhodnutie 2013/448/EÚ – Článok 4 – Príloha II – Platnosť – Uplatňovanie jednotného medziodvetvového korekčného faktora na zariadenia v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka – Určenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Článok 10 ods. 9 – Príloha I – Platnosť.
Vec C-506/14.
Odôvodnenie: 8 rozhodnutia 2011/278 má nasledujúce znenie: „Na stanovenie referenčných úrovní Komisia použila ako východiskový bod aritmetický priemer výkonu 10 % najúčinnejších zariadení z hľadiska emisie CO2 v rokoch 2007 a 2008, za ktoré sa zbierali údaje. Komisia okrem toho v súlade s článkom 10a ods. 1 smernice 2003/87/ES analyzovala za všetky odvetvia, pre ktoré je v prílohe I stanovený referenčný produkt [stanovená referenčná úroveň produktu ‑ neoficiálny preklad], na základe doplňujúcich informácií prijatých z viacerých zdrojov a na základe špecificky zameranej štúdie, v ktorej sa analyz ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 26. októbra 2016 ( *1 ) „Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1138/2011 a (EÚ) č. 1241/2012 — Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 ods. 10 písm. i) — Úprava — Funkcie porovnateľné s funkciami zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu — Článok 2 ods. 10 prvý pododsek — Symetria medzi normálnou hodnotou a vývoznou cen
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016., Hecht-Pharma GmbH proti Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Humánne lieky – Smernica 2001/83/ES – Pôsobnosť – Článok 2 ods. 1 – Lieky vyrobené priemyselne alebo pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces – Článok 3 bod 2 – Príprava lieku v lekárni.
Vec C-276/15.
... ustanovenia § 21 ods. 2 bode 1 zákona o obchode s liekmi v spojení s § 6 ods. 1 nariadenia o prevádzkovaní ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016., SCI Senior Home proti Gemeinde Wedemark a Hannoversche Volksbank eG.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Konkurzné konania – Nariadenie (ES) č. 1346/2000 – Článok 5 – Pojem ‚vecné práva tretích strán‘ – Zákonné bremeno, ktoré zaťažuje nehnuteľnosti a zaručuje výber pozemkovej dane.
Vec C-195/15.
... v súlade s § 12 GrStG zákonné vecné bremená, ktoré sú vecnými právami, pričom vlastník zaťaženej nehnuteľnosti ...
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) z 26. októbra 2016., Mohamad Hamcho a Hamcho International proti Rada Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zrušenie predchádzajúcich aktov rozsudkom Všeobecného súdu – Nové akty, ktorými sa mená žalobcov zaraďujú do zoznamov – Žaloba o neplatnosť – Článok 76 písm. d) rokovacieho poriadku – Obsah žaloby – Prípustnosť – Povinnosť odôvodnenia – Dôkazné bremeno – Právo vlastniť majetok – Sloboda podnikania.
Vec T-153/15.
Odôvodnenie: aktu Rady, ktorým sa ukladá opatrenie zmrazenia finančných prostriedkov, musí teda vymedziť presné a konkrétne dôvody, pre ktoré sa Rada v rámci svojej diskrečnej právomoci pri posúdení domnieva, že také opatrenie sa má vzťahovať na dotknutú osobu (pozri rozsudok z 13. septembra 2013, Makhlouf/Rada, T‑383/11, EU:T:2013:431, bod 63 a citovanú judikatúru). 61 Požiadavka odôvodnenia sa však musí posúdiť vo vzťahu k okolnostiam prejednávanej veci, najmä obsahu aktu, povahe uvádzaných dôvodov a záujmu, ktorý môžu mať adres ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 20. október 2016, Montis Design
Prípad C-169/15
Odôvodnenie: 27 smernice 93/98 znelo: „keďže súčasť právneho poriadku spoločenstva tvoria nadobudnuté práva a ohľad na oprávnené očakávania; keďže zmluvné štáty preto môžu ustanoviť, že najmä za určitých okolností autorské právo a príbuzné práva, ktoré sa obnovia v zmysle tejto smernice, nebudú zaväzovať tie osoby, ktoré v dobrej viere prikročili k využívaniu diel v čase, keď tieto diela boli verejným majetkom (autorskoprávne voľné)“. 8        Článok 1 ods. 1 tejto smernice uvádzal: „Práva autora literárneho alebo umeleckého diela v zmysle ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2004/83/ES – Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Vnútroštátne procesné pravidlo, ktoré na podanie žiadosti o doplnkovú ochranu stanovuje lehotu pätnástich pracovných dní od doručenia zamietnutia žiadosti o azyl – Procesná autonómia členských štátov – Zásada ekv
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 20. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Šiesta smernica – Článok 28c A písm. a) a článok 28c A písm. d) – Prevod tovaru v rámci Európskej únie – Právo na oslobodenie – Nedodržanie povinnosti predložiť identifikačné číslo pre DPH pridelené členským štátom určenia – Neexistencia konkrétnej indície o existencii daňového podvodu – Odmietnutie oslobodenia od dane – Prípustnosť“ V
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 19. október 2016, Breyer
Prípad C-582/14
Odôvodnenie: 26 smernice 95/46 stanovuje: „keďže zásady ochrany sa musia vzťahovať na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby; keďže k určeniu, či je osoba identifikovateľná, by sa mali vziať do úvahy všetky prostriedky, u ktorých je primeraná pravdepodobnosť, že ich využije kontrolór [prevádzkovateľ – neoficiálny preklad], alebo ľubovoľná iná osoba na identifikáciu príslušnej osoby; keďže zásady ochrany sa nebudú vzťahovať na údaje poskytnuté anonymne, a to tak, že predmet údajov sa už nebude dať identifikovať; keďže zásady správania ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 19. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cestná doprava – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Článok 10 ods. 3 – Články 18 a 19 – Pokuta uložená vodičovi – Opatrenia potrebné na vykonanie sankcie prijaté voči dopravnému podniku – Zaistenie vozidla“ Vo veci C‑501/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Szegedi közigazgatási és munkaüg
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 19. október 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung
Prípad C-148/15
Odôvodnenie: – Ochrana zdravia a života ľudí“ Vo veci C‑148/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) z 24. marca 2015 a doručený Súdnemu dvoru 30. marca 2015, ktorý súvisí s konaním: Deutsche Parkinson Vereinigung eV proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, E. Regan (spravodajca), sudcovia A. Arabadžiev, C. G. Fer ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 19. október 2016, Ormaetxea Garai a Lorenzo Almendros
Prípad C-424/15
Odôvodnenie: 11 rámcovej smernice stanovuje: „V súlade s princípom oddelenia regulačných a prevádzkových funkcií by mali členské štáty zaručovať nezávislosť [NRO] alebo orgánov s ohľadom na zabezpečenie nestrannosti ich rozhodnutí. Táto požiadavka nezávislosti nemá vplyv na inštitucionálnu nezávislosť a ústavné záväzky členských štátov, alebo na princíp neutrality[,] pokiaľ ide o pravidlá členských štátov týkajúce sa systému vlastníctva majetku stanoveného v článku [345 ZFEÚ]. [NRO] by mali vlastniť všetky potrebné prostriedky z hľadiska personálu, odbornost ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 18. októbra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie BRAUWELT – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia č. 207/2009“
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 18. októbra 2016., Sina Bank v. Rada Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní – Zmrazenie finančných prostriedkov – Žaloba o neplatnosť – Lehota na podanie žaloby – Prispôsobenie návrhov – Prípustnosť – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obranu – Právo na účinnú súdnu ochranu – Zjavne nesprávne posúdenie – Úprava časových účinkov vyhlásenia neplatnosti.
Vec T-418/14.
Odôvodnenie: požadované článkom 296 ZFEÚ musí jasne a jednoznačne vyjadrovať úvahy inštitúcie, ktorá ho prijala, takým spôsobom, ktorý umožní dotknutej osobe pochopiť dôvody prijatých opatrení a príslušnému súdnemu orgánu toto opatrenie preskúmať (pozri rozsudok z 15. novembra 2012, Rada/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, bod 50 a citovanú judikatúru). 70      Pokiaľ ide o akt Rady, ktorým sa ukladajú reštriktívne opatrenia, odôvodnenie musí identifikovať presné a konkrétne dôvody, pre ktoré sa Rada v rámci výkonu svojej diskrečnej právomoci posúdenia domnieva, že také o ...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 18ης Οκτωβρίου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση εργασίας – Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008 – Άρθρο 28 – Πεδίο εφαρμογής ratione temporis – Άρθρο 9 – Έννοια των “διατάξεων άμεσης εφαρμογής” – Εφαρμογή διατάξεων άμεσης εφαρμογής άλλων κρατών μελών πλην του κράτους του forum – Νομοθεσία κράτους μέλους περί μείωσης αποδοχών των εργαζομένων του δημοσίου τομέα
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 13. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro – Smernica 98/79/ES – Súbežný dovoz – Preklad informácií výrobcu uvedených na štítku a návodu na použitie dovozcom – Dodatočný postup posudzovania zhody“ Vo veci C‑277/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichts
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 13. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Technické predpisy v odvetví hazardných hier – Smernica 98/34/ES – Pojem ,technický predpisʻ – Povinnosť členských štátov oznámiť Európskej komisii všetky návrhy technických predpisov – Neuplatniteľnosť predpisov, ktoré sú technickými predpismi neoznámenými Komisii“ Vo veci C‑303/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZF
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 13. október 2016, Mikołajczyk
Prípad C-294/15
Odôvodnenie: 8 uvedeného nariadenia v tejto súvislosti spresňuje, že toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na zrušenie manželských zväzkov a nemalo by upravovať také otázky, ako sú majetkové dôsledky manželstva. 30      Návrh na anulovanie manželstva podaný treťou osobou po smrti jedného z manželov však nefiguruje medzi vecami vylúčenými z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré sú uvedené v jeho článku 1 ods. 3. 31      Okrem toho, hoci je pravda, že podľa vnútroštátneho súdu je záujem na konaní pani Mikołajczykovej v spore vo veci samej spojený s ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 13. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 4 ods. 1 – Právo odvolať sa proti rozhodnutiu prijatému národným regulačným orgánom – Účinný odvolací mechanizmus – Zachovanie rozhodnutia národného regulačného orgánu v platnosti až do rozhodnutia o odvolaní – Časové účinky rozhodnutia vnútroštátneho súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie národného regul
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Šiesta smernica 77/388/EHS – Článok 4 ods. 1 a 4 – Smernica 2006/112/ES – Články 9 a 11 – Pojem ‚zdaniteľná osoba‘ – Spoločnosti podľa občianskeho práva obchodujúce so svojimi výrobkami pod spoločnou značkou a prostredníctvom kapitálovej spoločnosti – Pojem ‚nezávislé podniky‘ – Nepriznanie postavenia zdaniteľnej osoby – Spätná účin
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 12 octobre 2016 (*) « Pourvoi – Aides d’État – Mesures étatiques concernant l’établissement d’une scierie dans le Land de Hesse – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Calcul de l’élément d’aide des garanties publiques – Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties » Dans l’affaire C‑242/15 P, ayant pour objet un
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 91/250/EHS – Článok 4 písm. a) a c) – Článok 5 ods. 1 a 2 – Smernica 2009/24/ES – Článok 4 ods. 1 a 2 – Článok 5 ods. 1 a 2 – Právna ochrana počítačových programov – Predaj ‚použitých‘ rozmnožením počítačových programov s licenciou na fyzických nosičoch, ktoré nie sú pôvodné – Vyčerpanie práva na vere
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 6 bod 3 – Pojem ‚vzájomný nárok‘ – Nárok založený na bezdôvodnom obohatení – Platba sumy, ktorá je splatná na základe zrušeného rozhodnutia – Časová pôsobnosť“ Vo veci C‑185/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vrhov
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 96/75/ES – Systémy prenájmu lodí a cenotvorby v oblasti prepravy tovaru na vnútrozemských vodných cestách – Rozsah – Článok 1 písm. b) – Pojem ‚dopravca‘ – Článok 2 – Sloboda pri uzatváraní zmlúv a dohadovaní cien“ Vo veci C‑92/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Ant
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 11. október 2016, Komisia/Taliansko
Prípad C-601/14
Odôvodnenie: 3 tejto smernice navyše pripomína, že Európska rada na svojom zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 zdôraznila potrebu vypracovania minimálnych štandardov ochrany obetí trestných činov, najmä pokiaľ ide o prístup obetí trestných činov k spravodlivosti a ich právam na odškodnenie za škody. 42      Navyše z odôvodnenia 6 uvedenej smernice vyplýva, že obete trestných činov v Únii by mali mať právo na spravodlivé a primerané odškodnenie za ujmu, ktorá im bola spôsobená, bez ohľadu na to, kde v Únii bol trestný čin spáchaný. Napokon odôvodnenie 7 ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2016., Gianpaolo Paoletti a i. v. Procura della Repubblica.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é null.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 6 ZEÚ – Článok 49 Charty základných práv Európskej únie – Zásada uplatnenia priaznivejšieho trestného zákona so spätnou účinnosťou – Talianski štátni príslušníci, ktorí organizovali nelegálny vstup rumunských štátnych príslušníkov na talianske územie – Skutky spáchané pred pristúpením Rumunska k Európskej únii – Účinok pristúpenia Rumunska na trestnosť trestného činu napomáhania nelegálnej imigrácie – Vykonanie práva Únie – Právomoc Súdneho dvora.
Vec C-218/15.
Odôvodnenie: 2 smernice Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisk[a] (Ú. v. ES, L 328, 2002, s. 17; Mim. vyd. 19/006, s. 64) uvádza: „Je potrebné prijať opatrenia na boj proti napomáhaniu nelegálnej imigrácie v súvislosti so samotným neoprávneným prekračovaním hranice v prísnom slova zmysle, ako aj s cieľom odhaľovania sietí, ktoré vykorisťujú ľudí“. 4        Článok 1 ods. 1 tejto smernice stanovuje: „Každý členský štát prijme primerané postihy voči: a)      každej osobe, ktorá úmy ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2016., Tecnoedi Costruzioni Srl v. Comune di Fossano.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky na práce – Smernica 2004/18/ES – Článok 7 písm. c) – Prahové hodnoty pre verejné zákazky – Nedosiahnutie prahovej hodnoty – Ponuky s neobvykle nízkou cenou – Automatické vylúčenie – Možnosť verejného obstarávateľa – Povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo slobody usadiť sa, slobodného poskytovania služieb a všeobecnej zásady zákazu diskriminácie – Zákazky, ktoré môžu predstavovať nepochybný cezhraničný záujem.
Vec C-318/15.
Odôvodnenie: 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) uvádza: „Zadávanie zákaziek v členských štátoch v mene štátu, regionálnych alebo miestnych orgánov a ďalších inštitúcií v správe subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, podlieha rešpektovaniu zásad zmluvy, najmä rešpektovaniu zásady voľného pohybu tovaru, zásady slobody usadiť sa a zásady ...
ARRÊT DE LA COUR (quatričme chambre) 6 octobre 2016 (*) « Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Fonctionnaires nationaux détachés au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union – Pension de vieillesse – Droit d’option – Suspension ou maintien de l’affiliation au régime de pension national – Limitation du cumul de la pension acquise au titre du régime de pension national avec celle acquise au titre du régime de pension de l’Union »
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 5. októbra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie T.G.R. ENERGY DRINK – Nekonanie v dobrej viere – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑456/15, Foodcare sp. z o.o., so sídlom v Zabierzówe (Poľsko), v zastúpení: A. Matusiková, advokátka, žalobkyňa, proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníc
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 5. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu – Článok 132 ods. 1 písm. d) – Dodanie ľudských orgánov, ľudskej krvi a materského mlieka – Rozsah – Spracovaná plazma získaná z ľudskej krvi určená na priemyselné účely“ Vo veci C‑412/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konan
ARRÊT DE LA COUR (dixičme chambre) 5 octobre 2016 (*) « Manquement d’État – Rčglement (CE) n° 1071/2009 – Rčgles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route – Article 16, paragraphes 1 et 5 – Registre électronique national des entreprises de transport par route – Absence d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres » Dans l’affaire C‑23/16, ayant pour objet un recours en manque
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. októbra 2016., ЕТ „Маya Маrinova“ v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Administrativen sad Veliko Tarnovo.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. a) – Článok 9 ods. 1 – Článok 14 ods. 1 – Články 73, 80 a 273 – Zásady daňovej neutrality a proporcionality – Daňový podvod – Nezrovnalosti v účtovníctve – Zatajenie dodaní a príjmov – Určenie základu dane.
Vec C-576/15.
Odôvodnenie:  59 smernice o DPH znie: „S cieľom zjednodušiť výber daní alebo predchádzať určitým formám daňových únikov alebo vyhýbaniu sa dani [daňových podvodov alebo únikov – neoficiálny preklad], členské štáty by mali mať možnosť v rámci určitých obmedzení a za určitých podmienok zaviesť osobitné opatrenia odchyľujúce sa od tejto smernice alebo pokračovať v ich uplatňovaní.“ 4        Článok 2 ods. 1 tejto smernice stanovuje: „DPH podliehajú tieto transakcie: a)      dodanie tovaru za protihodnotu na území členského štátu zdaniteľnou osobou, k ...
ARRÊT DE LA COUR (dixičme chambre) 5 octobre 2016 (*) « Manquement d’État – Politique des transports – Rčglement (CE) n° 1071/2009 – Transporteur par route – Simplification et coopération administrative – Article 16, paragraphes 1 et 5 – Registre électronique national des entreprises de transport par route – Interconnexion des registres électroniques nationaux » Dans l’affaire C‑583/15, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, intro
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. októbra 2016., F. Hoffmann-La Roche AG v. Accord Healthcare OÜ.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Riigikohus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patent – Dodatkové ochranné osvedčenie – Nariadenie (ES) č. 469/2009 – Článok 21 ods. 2 – Prechodné ustanovenia – Osvedčenie udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu pred jeho pristúpením k Európskej únii – Výklad článku 21 ods. 2 – Doba platnosti osvedčenia – Platnosť článku 21 ods. 2 – Úprava sekundárneho práva vyplývajúceho priamo z aktu o pristúpení – Nedostatok právomoci Súdneho dvora.
Vec C-572/15.
Odôvodnenie: 1 nariadenia č. 469/2009 uvádza, že nariadenie č. 1768/92 bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené, vzhľadom na čo normotvorca Únie rozhodol, že v záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať. 6        Podľa odôvodnenia 9 nariadenia č. 469/2009: „Doba trvania ochrany poskytnutá osvedčením by mala byť taká, aby poskytovala dostatočnú účinnú ochranu. Na tento účel by mal mať majiteľ patentu a osvedčenia možnosť požívať celkové maximálne pätnásťročné obdobie výlučných práv od okamihu, keď príslušné liečivo p ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: porušenie pracovnej disciplíny, neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP
Právna veta: Ustanovenie § 63 ods. 1 písm. e) ZP patrí k právnym normám s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, t.j. k takým právnym normám, ktorých hypotéza nie je priamo stanovená právnym predpisom a ktoré ponechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, vopred neobmedzeného okruhu okolností. Zákonník práce zároveň neustanovuje, z akých východísk má súd vychádzať. Vymedzenie hypotézy platnej v každom konkrétnom prípade teda závisí od úvahy súdu. Súd môže pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny prihliadať na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, podmienky pre zrušenie manželstva rozvodom
Právna veta: Na zrušenie manželstva rozvodom nie je právny nárok a Zákon o rodine nevypočítava jednotlivé dôvody, pre ktoré by súd mal povinnosť manželstvo rozviesť. Rozvod manželstva je odôvodnený len ak sú splnené podmienky ustanovené v § 23 ods. 1 Zákona o rodine, teda ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Objektívny kvalifikovaný rozvrat vzťahu medzi manželmi je daný intenzitou rozvratu a dĺžkou jeho trvania, ktoré sú zahrnuté do požiadavky vážnosti a trvalosti rozvra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť na právne úkony FO, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Právna veta: Z ust. § 10 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov, či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí. Zbavenie človeka spôsobilosti na právne úkony (jeho právna smrť) je prostriedkom ultima ratio, t. j. možno k nemu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, vznik invalidity, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
Právna veta: Z ust. § 71 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Pokles pracovnej schopnosti poistenca sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, zhodnotenia liečby s určením diagnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príjem zo zárobkovej činnosti, výška výživného, výživné rodičov k deťom
Právna veta: Žiadny účinný zákon Slovenskej republiky nezakotvuje povinnosť pracovať. Nezakotvuje ani právo, resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je osoba vyučená. Zákon o rodine však zakotvuje výslovne povinnosť rodiča živiť svoje dieťa § 62 ods. 1 Zákona o rodine), takže nemôže obstáť argumentácia, podľa ktorej rodič nepracuje, pretože sa nevie umiestniť na trhu práce vo svojom odbore, alebo na pozícii adekvátnej svojim predstavám a preto nie je schopný plniť svoju vyživovaciu povinnosť buď vôbec alebo len v minimálnej miere. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti nie je vôbec smerodajné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: lehota na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa
Právna veta: Z ust. § 96 ods. 1 zákona o rodine vyplýva, že ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula
rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o
prípustnosti zapretia otcovstva. Rozhodujúcim kritériom pre vyhovenie návrhu dieťaťa na podanie návrhu
o prípustnosti zapretia otcovstva je záujem dieťaťa. Súčasne musí byť splnená aj ďalšia podmienka a to
uplynutie zákonnej lehoty na zapretie rodičom maloletého dieťaťa.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o skončení pracovného pomeru, písomná forma právneho úkonu
Právna veta: Najjednoduchším spôsobom skončenia pracovného pomeru je dohodnúť sa na jeho skončení so zamestnancom. Ak sa však zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú, je možné potom skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžite, ak vzniknú dôvody pre ich použitie. Na to, aby došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou sa vyžaduje platný 2-stranný právny úkon, a to prejavenie vôle oboch strán - zamestnanca i zamestnávateľa - dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru a to dohodou. Dohoda však musí byť uzatvorená slobodne a zamestnávateľ nesmie zamestnanca nútiť k jej uzatvoreniu. Podľa § 60 Zákonníka p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miera akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, hospodárenie so spoločnou vecou
Právna veta: Ust. § 139 ods. 2 OZ umožňuje spoluvlastníkom rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Toto ustanovenie nepredpisuje žiadnu osobitnú procedúru ani uskutočnenie formálneho hlasovacieho aktu a pre rozhodnutie samé nepredpisuje žiadnu obligatórnu formu, ani výslovne nedefinuje jeho náležitosti. Uvedené zákonné ustanovenie predpokladá, že proces vytvárania kolektívnej vôle spoluvlastníkov nebude len záležitosťou niektorého spoluvlastníka, a že sa na procese prijímania rozhodnutia zúčastnia všetci spoluvlastníci. To v plnom rozsahu platí aj v prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: Zákon ustanovuje, že je nielen právom, ale aj povinnosťou každého vlastníka bytu a nebytového priestoru zúčastňovať sa na správe domu a najmä rozhodovať o spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a pozemku. Vychádza sa pritom z predpokladu, že každý vlastník sa snaží svojím konaním zveľaďovať svoj majetok i prostredie, v ktorom žije. Z tohto dôvodu by sa mal každý vlastník zúčastňovať na zasadnutiach vlastníkov, na ktorých sa rozhoduje o spoločných záležitostiach v dome. Hoci právu každého vlastníka v dome zúčastňovať sa na správe domu zodpovedá záväzok s rovnakým obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť rodičov, právo na styk s dieťaťom
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 ustanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že predpokladmi na rozhodnutie súdu o striedavej osobnej starostlivosti, ktoré musia byť kum ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť voči dieťaťu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť môže byť plnená osobnou starostlivosťou alebo čiastočne starostlivosťou o domácnosť. Ďalšou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení napr. bývanie alebo stravovanie. Pokiaľ ide o poskytovanie bývania pre maloletú, toto bývanie poskytujú maloletej v danom prípade matka, s ktorou žije maloletá v spoločnej domácnosti a matka plní vyživovaciu povinnosť čiastočne osobnou starostlivosťou a s maloletou je v súčasnej dobe na rodičovskej dovolenke. Ďalšou formou plnenia vyživovacej povinnosti je platenie výživného ako peňažného príspevku na uhradzo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: Postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že do existujúceho záväzku vstúpi namiesto doterajšieho veriteľa (postupcu, cedenta), nový veriteľ (postupník, cesionár). Postúpením pohľadávky teda dochádza k zmene v osobe veriteľa. Táto zmena môže nastať z vôle doterajšieho veriteľa zmluvou, uzavretou medzi ním a novým veriteľom (dobrovoľná cesia - cessio voluntaria) alebo bez jeho vôle, prípadne proti jeho vôli (nútená cesia - cessio necessaria), ktorá sa uskutočňuje buď priamo zo zákona, alebo súdnym rozhodnutím. Zmluva o postúpení pohľadávky musí mať písomnú formu (§ 524 ods. 1 OZ). Na platnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena výšky výživného na maloleté dieťa, výživné rodičov k deťom
Právna veta: Zmena pomerov , môže nastať aj na strane rodičov dieťaťa. Môže to byť vznik, alebo zánik ďalšej vyživovacej povinnosti, zmena v ich majetkových a príjmových pomeroch, prípadne zmena v ich nevyhnutných výdavkoch a podobne. Pri určení výživného, resp. jeho zvýšení, alebo znížení, teda zmene, prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti , možnosti a majetkové pomery povinného, pričom u povinného na to prihliadne aj vtedy, ak sa tento vzdá bez dôležitého dôvodu , výhodnejšieho zamestnania, zárobku , majetkového prospechu , rovnako prihliadne aj na neprimerané majetk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: ochrana klientov a bankové tajomstvo, výnimka z bankového tajomstva, výpočet podmienok pre prevod pohľadávky, prelomenie bankového tajomstva
Právna veta: Účelom § 92 zákona o bankách je úprava výnimiek z bankového tajomstva. Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách nehovorí o podmienkach platnosti postúpenia pohľadávok, ale iba o podmienkach za splnenia ktorých nedochádza k porušeniu bankového tajomstva. Za daných podmienok môže banka postúpiť pohľadávku aj na inú osobu, ako je banka, teda aj na osobu, ktorá ako taká nie je viazaná bankovým tajomstvom, a to aj bez súhlasu klienta. Ak by postúpila pohľadávku na inú osobu skôr, ako sú splnené stanovené podmienky a zároveň by nemala na postúpenie pohľadávky súhlas, porušuje tým bankové tajom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM, vyporiadanie BSM súdom
Právna veta: Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako treba vyporiadať pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. Tieto pohľadávky a dlhy nepatria totiž podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka do BSM. Súdna prax zastáva stanovisko, že v rámci komplexného riešenia majetkových vzťahov sa zásadne vyporiadavajú aj ďalšie spoločné majetkové práva a povinnosti, včítane spoločných pohľadávok a dlhov, s primeraným použitím ustanovení§ 149a § 150 OZ. Predpokladom vyporiadania týchto spoločných majetkových práv a povinností je, že vznikli za trvania BSM v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov
Právna veta: Z citovaných ustanovení jednoznačne vyplýva, že spoločnými znakmi dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú existencia hierarchie nadriadenosti a podriadenosti a rovnaké alebo obdobné právne následky vznikajúce alebo s nimi súvisiace, napr. v oblasti ochrany práce (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), v oblasti zodpovednosti za škodu a pod. Na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nevzťahujú tie ustanovenia Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávnych predpisov, ktoré sa týkajú výlučne pracovného pomeru, a ktorých uplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odklad a zastavenie exekúcie, exekúcia zrážkami z iných príjmov
Právna veta: Odvolací súd tak naďalej zhodne so žalobcom zastáva právny názor, že hoci z ust. § 104 ods. 1 Exekučného poriadku explicitne nevyplýva lehota, v ktorej musí povinný ako zamestnávateľ vo vzťahu k banke vyhlásenie urobiť, túto však možno z jeho gramatického znenia vyvodiť tak, že pokiaľ majú prostriedky slúžiť na výplatu miezd zamestnancov za výplatné obdobie najbližšie po doručení príkazu na začatie exekúcie banke, tak potom toto vyhlásenie musí povinný/zamestnávateľ uskutočniť najneskôr do splatnosti miezd, ktoré majú byť zaplatené zamestnancom za výplatné obdobie najbližšie doručeniu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta
Právna veta: Odvolací súd považuje predmetnú zmluvnú pokutu za dojednanú neplatne a neúčinne na základe toho, že dohodu účastníkov o zmluvnej pokute nemožno akceptovať ako súčasť všeobecných úverových podmienok. Podľa zákonných ustanovení § 544 OZ zmluvná pokuta musí mať pre svoju platnosť písomnú formu. Už len z tohto vyplýva, že zákonodarca zmluvnú pokutu považuje za sankciu, ktorá má byť osobitne dojednaná a to v zákonom predpísanej písomnej forme. Preto jej obsiahnutie v úverových zmluvných podmienkach nemožno akceptovať z hľadiska jej vážnosti a dôležitosti. Dojednanie o zmluvnej pokute, ako to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: minimálne výživné, zmena výšky výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Odôvodnenými potrebami dieťaťa nie sú len určené potreby na zabezpečenie výživy vo vlastnom zmysle slova, ale aj šatstvo, obuv, náklady na bývanie, potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rôznymi jeho záujmami a so zdravotným stavom. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že vyživovacia povinnosť otca voči maloletej H. bola naposledy určená rozsudkom z 18.5.2012, kedy navštevovala základnú školu a v súčasnosti sa od 1.9.2015 stala študentkou strednej školy, čo podľa ustálenej súdnej praxe, ako správne konštatoval súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom
Právna veta: Z citovaných ustanovení vyplýva, že dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru musí byť v písomnom úkone účastníka pracovného pomeru uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné dôvody, ktoré ho viedli k tomu, že rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikali pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, teda, ktorý zákonný dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru uplatňuje, a aby bolo zabezpečené, že už raz uplatnený dôvod skončenia nemohol byť dodatočne zmenený. Inak povedané, pre splnenie hmotnoprávnej podmienky platného skončenia pracovného pomeru je potrebné, aby dôvod jeho okamž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zákonného ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Podľa tohto zákonného ustanovenia je rodič povinný rešpektovať vyživovaciu povinnosť a svoje výdavky usmerniť tak, aby plnenie vyživovacej povinnosti nebolo ohrozené a rovnako je povinný využívať všetky svoje schopnosti a možnosti na zabezpečenie dostatočného príjmu na to, aby si mohol vyživovaciu povinnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, zavinenie zamestnanca na vzniku škody
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, patrí k osobitnému druhu pracovno-právnej zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, pokiaľ zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, a že na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať, vznikol schodok. Je to zodpovednosť za predpokladané zavinenie, spočívajúce v tom, že zamestnanec nesplnil povinnosť vyúčtovať zverené hodnoty. U toh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené na obdobie, kým tieto nie sú schopné samé sa živiť. Rozhodnutie súdu, ktorým sa určilo výživné možno zmeniť spravidla vtedy, ak dôjde k zmene pomerov účastníkov, pričom pri rozhodovaní o zmene výživného je vždy potrebné porovnať okolnosti dôležité pre jeho určenie v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia a vyhodnotiť existenciu závažnejšej zmeny okolností vo vzťahu k tým, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Samotné výživné slúži na uspokojovanie všetkých dôvodných hmotných potrieb oprávneného dieťaťa, ktoré sú o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovací petit
Právna veta: Naliehavý právny záujem podľa § 80 písm. c) O.s.p. sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v spore domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnenú najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len (predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je (nie je) právny vzťah alebo právo. Naliehavý pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy podľa § 79 ZP, neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Súd môže na žiadosť zamestnávateľa náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, avšak poukaz žalovaného, že k určeniu neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré dal žalobkyni, došlo len z formálnych nedostatkov tohto rozväzovacieho úkonu, resp., že žalobkyňa svojím riadnym neplnením pracovných úloh dala podnet k skončeniu pracovného pomeru, je bez právneho významu k možnosti aplikácie ust. § 79 ods. 2 Zákonníka práce, keď táto okolnosť mohla mať vplyv len na to, či v konaní podľa § 77 Zákonníka práce bude neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba podľa § 101 OZ, určenie dĺžky premlčacej doby
Právna veta: Podľa právnej teórie pod premlčaním práva rozumieme oslabenie práva spočívajúce v tom, že po uplynutí premlčacej lehoty, v ktorej sa právo neuplatnilo, súd nemôže priznať veriteľovi premlčané právo, ak dlžník vznesie námietku premlčania (a v prípade spotrebiteľských zmlúv v súlade s § 5b z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa súd na premlčanie prihliada z úradnej moci). Pre určenie dĺžky premlčacej doby ako aj pre určenie začiatku jej plynutia je rozhodujúce zistenie, či zákon pre daný právny vzťah neupravuje premlčaciu domu inak, t.j. či platí všeobecná premlčacia doba podľa § 101 OZ a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blízke osoby
Právna veta: Pokiaľ vychádzame z ust. § 116 OZ rozvedení manželia nemôžu byť navzájom v postavení osôb blízkych v zmysle § 116 vety pred stredníkom ako je zrejmé z gramatického výkladu, pretože do tejto skupiny osôb blízkych sa radia len manželia. Podmienkou pre zaradenie do tejto kategórie osôb blízkych je trvajúce manželstvo. Môžu však s prihliadnutím k ďalším skutočnostiam spadať do kategórie osôb blízkych v zmysle ust. § 116 za čiarkou. Osobami navzájom blízkymi sa v tejto skupine bez ohľadu na príbuzenský osvojenecký, partnerský, či manželský pomer stávajú osoby na základe určitých fakticky daných vzá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, nárok na úroky z omeškania
Právna veta: Omeškanie dlžníka v zmysle § 517 Občianskeho zákonníka nastáva vtedy, ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní a neexistujú žiadne relevantné okolnosti, ktoré by bránili jeho splneniu. Omeškanie dlžníka nastáva teda automaticky, priamo zo zákona a nevyžaduje sa žiaden právny úkon zo strany veriteľa. Dlžník sa dostáva do omeškania uplynutím času plnenia. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu v obsahu záväzku, tak pokiaľ ide o oprávnenie veriteľa, ako aj povinnosť dlžníka a vznik nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Jedným z týchto nárokov sú úroky z omeškania. Úroky z omeškania sú v zmysle citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Ust. § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka aj v znení účinnom do 31.12.2014 treba vykladať tak, že v prípade dualistickej právnej úpravy inštitútov súkromného práva sa na spotrebiteľské právne vzťahy nepoužije obchodné právo (Obchodný zákonník), ak aplikáciou konkrétnej zmluvnej podmienky by sa postavenie spotrebiteľa oproti občianskoprávnej úprave zhoršilo. Ustanovenie § 54 ods. 1 je dôsledkom transpozície čl. 8 smernice. Smernica síce nevyžaduje transpozíciu v prípade dualistickej úpravy inštitútov súkromného práva, no na druhej strane nebráni ani regulácii, akú predstavuje ustanovenie § 54 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena exekútora, právo na rozhodnutie veci v primeranej lehote
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 44 ods. 8 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 30 dní na rozhodnutie súdu o zmene exekútora. Je potrebné však brať do úvahy, že pri rozhodovaní o návrhu na zmenu exekútora je potrebné vykonať viaceré procesné úkony, ktoré súvisia s rozhodovaním o zmene exekútora (výzva na vyjadrenie pôvodnému exekútorovi, vyjadrenie pôvodného exekútora a vyčíslenie jeho trov, doručenie exekučného spisu, zaslanie spisu novému exekútorovi, rozhodnutie o doterajších trovách exekúcie) a je potrebné súhlasiť s názorom, že za týchto okolností nerozhodnutie o návrhu na zmenu exekútora v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, vykonané dôkazy správneho orgánu
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 a 4 daňového poriadku síce pripúšťa použitie dôkazov iného orgánu štátnej správy i dôkazov získaných orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sú považované za dôkazy získané zákonným spôsobom, ale v prejednávanej veci súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktoré je predmetom tejto žaloby vychádzalo aj so zápisníc, obsahom ktorých sú výpovede niektorých svedkov, ako dôkazov získaných v iných konaniach bez toho, aby takýto výsluch bol vykonaný v daňovom konaní vedenom voči žalobcovi a bolo mu tak umožnené sa k výpovedi priamo vyjadriť, klásť vypočutým svedk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, výpoveď svedka - spochybnená
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 a 4 daňového poriadku síce pripúšťa použitie dôkazov iného orgánu štátnej správy i dôkazov získaných orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sú považované za dôkazy získané zákonným spôsobom, ale v prejednávanej veci súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktoré je predmetom tejto žaloby vychádzalo aj so zápisníc, obsahom ktorých sú výpovede niektorých svedkov, ako dôkazov získaných v iných konaniach bez toho, aby takýto výsluch bol vykonaný v daňovom konaní vedenom voči žalobcovi a bolo mu tak umožnené sa k výpovedi priamo vyjadriť, klásť vypočutým svedk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primeraná náhrada, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom, a to nielen rozdelením veci, ale aj prikázaním doterajšej spoločnej veci niektorému (niektorým) zo zostávajúcich podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, zákon v § 142 ods. 1 druhá a tretia veta od účinnosti novely zákonom č. 526/2002 Z.z. stanovuje tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolacie dôvody , nesprávne skutkové zistenia
Právna veta: Dôvod na odvolanie podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. (§ 365 ods. 1 písm. f/ CSP) je daný v prípade nesprávneho postupu súdu prvej inštancie pri hodnotení výsledkov dokazovania dôsledkom čoho je, že súd berie do úvahy skutočnosti, ktoré z dôkazov nevyplynuli, alebo neboli účastníkmi prednesené, prípadne, že neprihliada na skutočnosti, ktoré boli preukázané alebo vyplynuli z prednesov účastníkov. Nesprávne skutkové zistenia môžu byť aj výsledkom logických rozporov pri hodnotení dôkazov s osobitným zreteľom na závažnosť, zákonnosť a pravdivosť získaných poznatkov. Za skutkové zistenia, ktoré nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov
Právna veta: Spotrebiteľské zmluvy predstavujú rovnorodý druh občianskoprávnych zmlúv (príp. aj obchodných zmlúv, ktoré majú charakter absolútneho obchodu), v ktorých druhým účastníkom zmluvy je spotrebiteľ; osobitosť spotrebiteľských zmlúv vyplýva zo zvýšeného záujmu spoločnosti ochraňovať slabšieho účastníka zmluvného vzťahu - spotrebiteľa, ktorý vstupuje do zmluvných vzťahov s poskytovateľmi rôznych plnení a služieb. Pre spotrebiteľskú zmluvu je charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom za zmluvných podmienok, ktoré si vopred určil dodávateľ, pričom spotrebiteľ nemá mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy podľa § 79 ZP
Právna veta: Zamestnávateľ sa môže vyhnúť povinnosti poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy jedine spôsobom, že bude zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, až do vyriešenia spornosti rozviazania pracovného pomeru, pričom za toto obdobie potom zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, ale mzda za vykonanú prácu. Skutočnosť, že zamestnávateľ umožní zamestnancovi pokračovať v práci nemožno považovať za jeho súhlas s tvrdením zamestnanca o neplatnom skočení pracovného pomeru. V prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať zamestnávateľom prideľovanú prácu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o deti osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: doklad o lekárskom vyšetrení, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ZP, závažné porušenie pracovnej disciplíny, nárok na pracovné voľno pri návšteve lekára
Právna veta: Ak súd pri preskúmavaní rozhodnutia zamestnávateľa zistí, že jedno z viacerých porušení pracovnej disciplíny, za ktoré bol so zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer nie je dokázané, sám posudzuje, či ostatné porušenia pracovnej disciplíny ešte odôvodňujú okamžité skončenie pracovného pomeru. Pri preskúmavaní, či zamestnanec porušil pracovnú disciplínu závažne alebo menej závažne, môže súd prihliadnuť i na osobu zamestnanca, na funkciu, ktorú zastáva, na jeho doterajší postoj k plneniu pracovných úloh, na dobu a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, na mieru zavineni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, zmena priezviska maloletého
Právna veta: Určenie mena a priezviska maloletému dieťaťu patrí k právam oboch rodičov, pričom z toho následne vyplývajú vzhľadom na dôsledky aj povinnosti. Maloleté dieťa musí mať priezvisko svojich rodičov a k jeho zmene môže dôjsť len zákonným spôsobom. Pri nedohode rodičov o podstatných veciach rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd (§ 35 Zákona o rodine). Ak o zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z rodičov (§ 1 ods. 3 zákona č. 300/1993 Z.z.) musí súhlas druhého rodiča nahradiť súdne rozhodnutie, ktorého vydania sa predmetným návrhom domáha matka maloletého dieťaťa. V konaní vo veci starost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmenka, námietka neplatnosti zmenky
Právna veta: Ust. § 17 zákona č. 191/1950 Sb. neustanovuje výslovne, kto a aké námietky uplatňovať môže, ale kedy ich uplatňovať nemôže. Záver, kto a kedy ich uplatňovať môže, tak z tohto ustanovenia vyplýva len a contrario (Kovařík Z.: Zákon směneční a šekový. Komentář, C.H.BECK 2014, str. 96). Citované ustanovenie tak výslovne nezakazuje, aby súd na kauzálne námietky prihliadal ex offo. To je dôležité aj z hľadiska práva Európskej únie. Súdny dvor sa vo viacerých rozsudkoch týkajúcich sa smernice 93/13/ EHS vyslovil, že národný súd musí mať možnosť skúmať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka
Právna veta: Predpoklady občianskoprávnej zodpovednosti za škodu v Občianskom zákonníku a predpoklady obchodno-právnej zodpovednosti za škodu v Obchodnom zákonníku sú zhodne právnym inštitútom, ktorý je v praxi zásadne dotváraný jednak právnou teóriou, a jednak judikatúrou. V tomto zmysle, či už Občiansky, alebo Obchodný zákonník výslovne nestanovuje, aké sú predpoklady zodpovednosti za škodu; tieto predpoklady sú preto definované len teóriou a ich obsah je naplňovaný praxou. V prípade zodpovednosti za škodu v obchodno-právnych vzťahoch platí špeciálna úprava zodpovednosti za škodu z porušenia povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ZP, doručenie písomností
Právna veta: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je samostatným druhom rozviazania pracovného pomeru, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu. Na rozdiel od okamžitého skončenia pracovného pomeru, u ktorého účinky zrušovacieho prejavu nastávajú zo zákona dňom, keď bol doručený druhému účastníkovi, Zákonník práce pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe predpokladá, že pracovný pomer sa skončí ku dňu, ktorý bude v zrušovacom prejave označený ako deň skončenia pracovného pomeru. ust. § 72 ods.2 Zák. práce v nadväznosti na túto zásadu ukladá, aby skončenie pracovného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športovec, zdravotná spôsobilosť vrcholového športovca, lekárske prehliadky športujúcich
Právna veta: Názory telovýchovných lekárov na lekárske prehliadky športovcov podľa Zákona o športe, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016 a ich pohľad na navrhovanú novelu predloženú dňa 23.9.2016 do NR SR.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obchádzanie zákona, zrušenie Telekomunikačného úradu, pôsobnosť úradu regulácie, regulačná rada, úloha ústavného súdu
Právna veta: Slovami Ústavného súdu Slovenskej republiky predstavuje konanie in fraudem legis postup, keď sa niekto správa formálne podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou zakázaný alebo nepredvídaný a nežiaduci. Táto koncepcia je v príspevku vo forme konania in fraudem constitutionis aplikovaná na čoraz častejšiu prax zákonodarného orgánu, keď výsledkom prijatia niektorých zákonov bolo zúženie okruhu verejných funkcionárov podliehajúcich ústavnej úprave konfliktu záujmov. Cieľom príspevku je túto prax analyzovať a posúdiť možnosti zjednania nápravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva cestujúcich pri meškaní vlakov, odškodňovanie za meškanie vlakov, zmluva o preprave osôb, železničná preprava
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou práv cestujúcich v železničnej preprave podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. Článok sa zameriava na práva cestujúcich pri meškaní vlakov. V závere článku sa autor venuje aplikácii jednotlivých stanovení Nariadenia v praxi a vymedzuje nedostatky Nariadenia, čím nepriamo poukazuje na možné spôsoby, ako sa na Slovensku nebude odškodňovať za meškanie vlakov.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: kontrola vo verejnej správe, finančná kontrola v obecnej samospráve, finančná kontrola , kontrola v štátnej správe
Právna veta: Príspevok pojednáva o postupnej transformácii právnej úpravy inštitútu finančnej kontroly z obdobia pred vstupom Slovenskej republiky so Európskej únie, až po súčasnosť, t. j. do podoby terajšieho účinného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. januára 2016. Inštitút verejnej finančnej kontroly ako jeden z najdôležitejších druhov kontroly verejnej správy vôbec, nadobúda osobitný rozmer z pohľadu implementácie jednotlivých politík Európskej únie, ktoré slúžia ako ekonomické nástroje na podporu regionálneho rozvoja členských ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, obmedzenie osobnej slobody policajtom, policajt, postup policajta pri zadržaní osoby
Právna veta: Autor článku sa zaoberá výkladom ustanovenia § 85 ods. 1 Tr. por. s tým, že načrtáva možnosti postupu príslušníka poriadkovej polície pri obmedzovaní osobnej slobody.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poriadková polícia, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, zaisťovací úkon
Právna veta: Stručná informácia o tom ako bude v otázke zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície postupovať Krajský súd v Bratislave až do prijatia zjednocujúceho výkladového stanoviska Najvyššieho súdu SR.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ochrana súkromia zamestnanca, elektronizácia pracoviska, ochrana súkromia, ochrana osobnosti
Právna veta: „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálov. Internet sa čoraz viac stáva, ba môžeme povedať, že pri niektorých profesiách už aj je — hlavným pracovným nástrojom. Vďak ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ochrana súkromia zamestnanca, ľudské práva, pracovnoprávne vzťahy , občianskoprávne vzťahy, ochrana osobných údajov
Právna veta: Jeden z najväčších fenoménov súčasnosti v oblasti vnútroštátneho ale aj medzinárodného práva, je nepochybne inštitút ľudských práv. Práve v tejto oblasti môžeme v poslednej dobe pozorovať značný nárast záujmu verejnosti. Príčina takéhoto nárastu záujmu obyvateľstva o práva a slobody človeka, pravdepodobne súvisí s porušovaním právom chránených záujmov v tejto oblasti v minulom storočí. V tomto kontexte treba preto povedať, že takéto zvýšenie pozornosti obyvateľstva v tejto rovine nasvedčuje tomu, že ľudia si začali uvedomovať aké sú základne práva a ich ochrana dôležité, nie len pre jednotlivc ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo na súkromie, kontrola zamestnancov, právo na súkromie zamestnanca, ochrana súkromia, ochrana osobnosti
Právna veta: Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov čas ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodné azylové právo, právo na azyl, konanie o udelenie azylu
Právna veta: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: medzinárodné azylové právo, právo na azyl, ochrana utečencov, konanie o udelenie azylu
Právna veta: Právny inštitút azylu je tradičným inštitútom práva, ktorý sa viaže so suverenitou štátu a jeho moci. V súčasnosti sa právo azylu spája predovšetkým s ochranou a právnym postavením utečencov. Medzinárodnoprávny režim ochrany utečencov je však - na rozdiel od azylového práva - relatívne novým režimom právnej ochrany, ktorý bol zakotvený medzinárodnou zmluvnou úpravou až v 20. storočí. Režim azylového práva sa zásadným spôsobom odlišuje od medzinárodnoprávnej ochrany utečencov v niekoľkých zásadných aspektoch. Kým právny režim ochrany utečencov bol a tradične je upravený predovšetkým pravidlami ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: utečenec, práva utečencov, ochrana utečencov, právo na azyl
Právna veta: Téma utečencov je stále aktuálna a to najmä z dvoch hľadísk. Jedným z nich je nemožnosť predvídania situácii vo svete, v dôsledku čoho sa utečencami môže raz stať každý z nás, druhé hľadisko môžeme deklarovať na príklade migrácie z afrického kontinentu do európskych krajín, ktorý nám ukázal, že dopad takýchto skutočností sa netýka len domovských krajín, ale môže mať veľký vplyv aj na spoločenstvá štátov, do ktorých tieto osoby prichádzajú. Je teda zrejmé, že utečenci sú tak špecifickou skupinou osôb, ktorá si vyžaduje osobitnú právnu úpravu. Práve preto musíme nielen zo solidarity, ale mysliac ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana utečencov, utečenec, práva utečencov
Právna veta: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees, ďalej len UNHCR alebo Úrad) sa po takmer šesťdesiatich šiestich rokoch svojej existencie stal už pevnou súčasťou spektra medzinárodných inštitúcii poskytujúcich ochranu základným ľudským právam a slobodám uznávaných drvivou väčšinou krajín sveta. Za toto obdobie bola činnosť Úradu ocenená dva razy Nobelovou cenou za mier. Aj toto ocenenie svedčí o správnosti úsudku medzinárodného spoločenstva, ktoré sa v roku 1949 na pôde OSN rozhodlo vytvoriť tento Úrad. Za každým štatistickým číslom nájdeme človeka, ktor ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: migrácia osôb, riešenie problému migrácie, ochrana občanov, utečenecká kríza, medzinárodná organizácia pre migráciu, prisťahovalci, utečenec
Právna veta: Slovo migrácia pochádza z latinčiny a znamená sťahovanie, pohyb, presun. V súčasnosti je vnímaná ako integrálna súčasť globalizačných procesov. Medzinárodná migrácia je sťahovanie osôb, pri ktorom dochádza k prekročeniu štátnych hraníc s cieľom usadiť sa v inej krajine ako je krajina pôvodu osoby na dlhšiu dobu, resp. natrvalo.i V dejinách Európy ale i sveta sa vyskytlo mnoho etáp, kedy sa ľudia jednotlivo, no i hromadne vydávali na útek zo svojich krajín a migrovali. Utečenecká problematika i sama migrácia je stará snáď ako ľudstvo samo a má rôzne príčiny, počnúc zmenou životných podmienok až ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: migrácia osôb, osoby bez štátnej príslušnosti, štátna príslušnosť, nadobúdanie štátneho občianstva slovenskej republiky
Právna veta: Štátna príslušnosť predstavuje právny vzťah občana s určitým štátom. Je základom budovania identity každého z nás a zároveň rámcom základných práv či povinností s tým spojených. My všetci, ktorí sme občanmi niektorého štátu, si často ani sami neuvedomujeme, aké významné a nevyhnutné právo to je. Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, právo na slobodný výber povolania a zamestnania, sociálne dávky, či účasť na voľbách a podieľanie sa na formovaní spoločenského života spoločnosti. To všetko považujeme za samozrejmosť, s ktorou sa rodíme do tohto sveta. No je potrebné si uvedomiť, že nie všade na ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: azylový systém, ľudské práva, azylová politika, žiadosť o azyl, žiadateľ o azyl, neudelenie azylu
Právna veta: Ľudské práva, resp. základné práva sú v európskom priestore považované za základný rámec, štandard právnej regulácie. Napriek tomu, v čase klimaxu mediálneho a politického záujmu o súčasnú azylovú politiku Európskej únie a hľadania nových riešení sa môže zdať, že otázka základných práv ustupuje do úzadia. Otázky plynúce z dlhodobo pretrvávajúcich problémov Únie s azylovým procesom v niektorých krajinách sa odrazili aj v rozhodovacej činnosti súdnych orgánov Rady Európy a Európskej únie. Tento príspevok zhŕňa vývoj Spoločného európskeho azylového systém a predstavuje základné skutkové okolnosti ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: migranti, schengenská zóna, kontrola hraníc, žiadateľ o azyl, schengenské vízum
Právna veta: Toto vyjadrenie zaznelo na margo skutočnosti, že od septembra 2015 osem krajín Schengenskej zóny opätovne obnovilo na svojich hraniciach kontroly, a to s cieľom znížiť číslo utečencov a migrantov vstupujúcich na ich územia. Avramopoulos zdôraznil, že šlo o krok v súlade s právom EÚ, avšak neprestajne nalieha na krajiny, aby viac spolupracovali na kontrole vonkajších hraníc Európy, a zachovali tak výsledok desiatky rokov trvajúcej integrácie.1
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: ochrana hraníc schengenu, kontrola vonkajších hraníc, schengenské obmedzenie, utečenecká kríza, schengenské vízum
Právna veta: Schengenský priestor je jednou z dôležitých výhod, ktorú môžu slobodne využívať väčšina jednotlivcov z európskych krajín. Schengen predstavuje voľný a neprerušený pohyb cez štátne hranice členských štátov Únie a pridružených krajín. Udalosti zo sveta za posledné mesiace, ktoré okrem iného vyústili do migračnej vlny prílevu utečencov do Európy objavili štrbiny Schengenu a neschopnosť juhoeurópskych krajín riešiť tento nezvratný stav. Lenže ochrana vonkajších schengenských hraníc nie je len aktuálny problém južanských štátov, ale je to celoeurópsky problém, ktorý sa týka aj Slovenska, a na ktoro ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: migračná kríza, riešenie migračnej krízy, utečenec, utečenecká politika, migračná zóna
Právna veta: Prepuknutie migračnej krízy v Európe spôsobilo množstvo problémov. Od masívneho prísunu utečencov, na ktorý neboli štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pripravené, cez neochotu členských štátov aplikovať kvóty pri prerozdeľovaní utečencov, po zvýšenie bezpečnostného rizika a množstvo ďalších komplikácii, ktoré členské štáty EÚ doteraz neboli schopné vyriešiť. Pri hľadaní vhodného riešenia migračnej krízy európski politici (aj široká verejnosť) začali skúmať migračné politiky štátov, ktoré takisto musia zápasiť s prísunom utečencov. Medzi takéto štáty patrí aj Austrália. Hoci je počet žiadostí ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: klimatické zmeny, klimatický utečenec, právne postavenie utečencov, utečenec
Právna veta: Téma utečenectva sa v posledných rokoch najmä v Európe stáva čoraz diskutovanejšou. Aktuálne je to hlavne kvôli migrácii osôb v dôsledku vojny v Sýrii. Nemôžeme však redukovať utečenectvo len na vplyvy, ktoré sú zapríčinené priamo ľudskou činnosťou. Existuje značná legislatívna diera v medzinárodnom práve, ktorá neumožňuje riešiť imigráciu, ako komplexný problém. Minulé storočie bolo najvýznamnejším míľnikom v riešení problematiky utečenectva a výkladom môžeme dospieť ku konkrétnym kategóriám utečencov (napríklad v Dohovore o právnom postavení utečencov z roku 19511). Súčasná prax ukazuje, že ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: rozhodovacia činnosť ústavného súdu, vstup Slovenskej republiky do EU, konanie o súlade právnych predpisov, konanie o prejudiciálnej otázke, právomoc ústavného súdu
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nebol z pohľadu európskeho práva nikdy izolovaný, keďže pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie riešil potrebu otvorenia slovenského vnútroštátneho právneho systému požiadavkám vyplývajúcim z právnych noriem „nadnárodnej“, resp. medzinárodnoprávnej povahy, a to predovšetkým v súvislosti s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: predsedníctvo v rade, predseda EÚ, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, európska rada
Právna veta: Štúdia skúma, aké sú úlohy predsedníckej funkcie v Rade Európskej únie. Po vysvetlení historických súvislostí a objasnení inštitucionálnej štruktúry Európskej únie sa snaží sa priniesť odpoveď na otázku, či je možné stotožňovať členský štát vykonávajúci predsednícku funkciu s Európskou úniou.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejná správa, miestna samospráva, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, úloha základných práv a slobôd, povinnosť predchádzať hroziacim škodám
Právna veta: Predložená štúdia sa zameriava na podstatné súvislosti a dopady existencie Európskej únie a je orgánov na chod a existenciu verejnej správy (najmä miestnej samosprávy) v podmienkach Slovenska. Vymedzuje základné princípy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú Slovenskú republiku.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejná správa, organizácia verejnej správy, výbor regiónov
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vymedzením rámca inštitúcií Európskej únie vo vzťahu k verejnej správe z viacerých uhlov pohľadu. Poukazuje na aspekty fungovania verejnej správy v jednotlivých členských štátoch. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku, ako Európska únia reflektuje vývoj verejnej správy v členských štátoch v inštitucionálnej rovine.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: regionálna politika, medzi obecná spolupráca, spolupráca obcí, medzinárodné združenia obce
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vymedzením rámca regionálnej politiky Európskej únie vo vzťahu k jednotlivým členským štátom. Poukazuje na premietnutie týchto zásad v podmienkach Slovenskej republiky. Autorka analyzuje jednotlivé formy medziobecnej spolupráce, ktoré sú platné podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: decentralizácia, verejná správa, centralizácia
Právna veta: Kontext procesov decentralizácie a centralizácie vo verejnej správe má nielen svoje teoretické nuansy, ktoré sú súce na akademickú polemiku, ale aj veľmi praktické dôsledky pre fungovanie zložiek verejnej správy, čo demonštruje tento príspevok na príkladoch zo Slovenskej republiky. Otázkou ani nie je to, či centralizovať alebo decentralizovať, ale ako nájsť modus vivendi medzi dvoma pólmi, ktoré sú nutne komplementárne.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: územnosprávne členenie, štátne územie, územné členenie obce, územné usporiadanie, správne usporiadanie
Právna veta: V príspevku autor vymenúva všeobecné aj špecifické činitele a kritériá územno - správneho členenia klasického i moderného štátu a podáva úvahu o pilieroch územného a správneho členenia. Približuje územno - správne členenie Slovenskej republiky aj v jeho historickom vývoji od roku 1969, poukazujúc na legislatívne zmeny v kľúčových obdobiach Slovenska, predovšetkým po roku 1989 až po aktuálne územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky. Analyzuje súvislosti spojené s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a vymenúva prvky determinujúce tvorbu či modifikáciu teritoriálno - adminis ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: územnosprávne jednotky, územnosprávne členenie, decentralizácia, migrácia osôb, územná samospráva, politické práva
Právna veta: Decentralizácia je predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých územnosprávnych jednotiek. Zvýšenie konkurencieschopnosti by zvýšilo aj ekonomickú výkonnosť na celoštátnej úrovni a znížilo by vytváranie a zvyšovanie nerovností. Územnosprávne jednotky by mali mať možnosť moderovať daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Predpoklad pre takéto zmeny leží v politickej rovine, a preto by sa mala zvýšiť aj zviazanosť voliča a poslanca parlamentu. Možnosťou by bolo zakotvenie volieb časti poslancov NRSR za jednotlivé samosprávne kraje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana pôdy, jednoduché pozemkové úpravy, predaj pôdy, ukončenie pozemkových úprav, vlastnícke právo
Právna veta: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok. Ochrana vlastníctva pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom má aj iné možnosti ako reštriktívne zákony. Ako projektant pozemkových úprav, spracovateľ ROEP sa stretávam s vlastníctvom pôdy veľmi dlhú dobu a myslím, že viem nájsť niektoré súvislosti, ktoré môžu uniknúť pozornosti tých, ktorí sa zaoberajú týmito otázkami. Jedným z dôvodov vzniku zákona o pozemkových úpravách je aj vytvorenie trhu z pôdou. Odstraňuje najdôležitejšie prekážky, rozdrobenosť a problémy priestorovej lokalizácie – ale neodstraňuje nezáujem väčšiny populácie o pôdu ako pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: policajt v priestupkovom konaní, svedecká výpoveď policajta, princíp zákonnosti, objasňovanie priestupkov, ukladanie pokút za správne delikty, postup pred začatím správneho konania, policajný zbor ako zakročujúci orgán voči priestupcom
Právna veta: Môže byť policajt objasňujúci priestupok v nadväzujúcom priestupkovom konaní v procesnom postavení svedka, resp. môže podať svedeckú výpoveď v konaní o takomto priestupku? Otázka sa zrejme nejaví ako nová. Množstvo rozhodnutí správnych orgánov rozhodujúcich o vine a sankcii za priestupok a tiež niekoľko rozsudkov našich súdov vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 sa v rozpätí niekoľkých rokov zaoberalo posudzovaním váhy svedeckej výpovede policajta pri prejednávaní a rozhodovaní o priestupku. Na rozhodnutia uvedených orgánov verejnej moci reagovala odborná aj laická verejnosť. Dôvod ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU