Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na opatrovanie, opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Právna veta: Ustanovenie § 40 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z.z. upravuje podmienky, za akých je možné príspevok na opatrovanie poskytnúť tiež osobe, ktorá nie je s opatrovanou osobou v príbuzenskom vzťahu. Takáto osoba musí splniť podmienku starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutú osobu a zároveň musí s takouto osobou bývať. Pojem „bývanie“ nie je možné zamieňať s pojmom trvalý pobyt, či prechodný pobyt. Miestom, kde osoba býva je miesto, kde sa zdržiava s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo, je takým miestom, kde sa pravidelne vracia aj za účelom uspokojovania základných životných potrieb a kde má uloženú pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady správy daní
Právna veta: Na zdôraznenie argumentácie krajského súdu odvolací súd uvádza, že správne orgány na úseku daní sú povinné postupovať tak, aby nedošlo k porušovaniu základných zásad daňového konania, pričom jednou zo základných zásad je povinnosť správnych orgánov riadne odôvodniť svoje rozhodnutie tak, aby účastník dostal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s prejednávanou vecou, teda, že z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. Jednou zo zásad daňového k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pripustenie zmeny účastníka konania, zmena účastníctva
Právna veta: V zmysle § 92 ods. 2 a ods. 3 O.s.p. pre pripustenie zmeny účastníka je potrebné rozhodnutie súdu, keďže sa jedná o prípad singulárnej sukcesie, kde na rozdiel od sukcesie univerzálnej, nedochádza k procesnému účastníctvu priamo zo zákona. Súd návrhu vyhovie, ak sú kumulatívne splnené všetky zákonné podmienky; a to návrh osoby na to oprávnenej, preukázanie skutočností, ktoré spôsobili prevod alebo prechod práv, o ktorých sa koná, ktoré súd skúma, či skutočne nastali, tak ako to vyžaduje § 92 ods. 2 O.s.p. a súhlas toho, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa. K zmene účastníka konania dochádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zvýšenie invalidného dôchodku, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Výška invalidného dôchodku je, okrem iného, odvodená od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie, odôvodnenie rozsudku , základné právo na súdnu ochranu , odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP) v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: navrátenie vlastníctva k pozemkom , reštitučný nárok
Právna veta: Sporná je interpretácia predmetu zákona č. 503/2003 Z. z. opierajúca sa o výklad obsahu slovného spojenia „vlastníctvo ktoré nebolo vydané“. Najvyšší súd Slovenskej republiky, v zmysle citovanej judikatúry (sp. zn. 2Sžo/82/2009) zdôrazňuje, že „Reštitučné zákony č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z.z. boli prijaté s cieľom zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Ich vzťah je vyriešený v ustanovení § 1 zákona č. 503/2003 Z.z. tak, že zákon č. 503/2003 Z.z. upravuje navrátenie vlastníctva k pozem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, rozhodnutie správcu dane o určení dane z pridanej hodnoty podľa pomôcok
Právna veta: Zákonodarca v § 48 daňového poriadku zveruje do právomoci správcu dane zistiť základ dane a určiť daň podľa pomôcok v stanovených prípadoch, po tom, čo správca dane oznámi daňovému subjektu určovanie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určovania dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Zákonodarca ponecháva na správnej úvahe správcu dane pri určení dane použitie pomôcok, ktoré má k dispozícii, alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom, pričom príkladmo uvádza pomôcky tak, že nimi môžu byť najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy inýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: osobitný systém sociálneho poistenia, všeobecný systém sociálneho poistenia, doby dôchodkového poistenia, predmet a pôsobnosť zákona, pôsobnosť zákona o sociálnom poistení
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia (doby tzv. civilného zamestnania). Z právnych úprav, týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 , výsluhový dôchodok , starobný dôchodok
Právna veta: Starobný dôchodok navrhovateľa, priznaný podľa § 132 zákona č. 100/1988 Zb. a ku dňu účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z. (01.07.2002), vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra je naďalej starobným dôchodkom, nie je výsluhovým dôchodkom priznaným podľa § 38 zákona č. 328/2002 Z.z. Záver, že starobný dôchodok navrhovateľa nie je výsluhovým dôchodkom podľa zákona č. 328/2002 Z.z. vyplýva aj z iného spôsobu výpočtu výsluhového dôchodku, ktorý je podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z.z. odvodený len od doby trvania služobného pomeru, kým starobný dôchodok navrhovateľa bol priznaný podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011, dôvody dovolania, uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, podmienka obojstrannej trestnosti, identická skutková podstata
Právna veta: Vo všeobecnosti možno k tomuto typu dovolacieho konania (v ktorom sa preskúmava právoplatné rozhodnutie súdu o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia v zmysle zákona č. 549/2011 Z. z.) uviesť, že je v ňom možné uplatniť len taký dovolací dôvod podľa § 371 Tr. por., ktorý je aplikovateľný vo vzťahu ku konkrétnemu konaniu a rozhodovaniu súdu Slovenskej republiky. Už zo samotnej povahy tohto typu konania tak vyplýva nemožnosť aplikácie celého katalógu dovolacích dôvodov podľa § 371 Tr. por. Pre splnenie podmienky obojstrannej trestnosti podľa § 4 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. s poukazom na čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, lekársky nález, zdravotná dokumentácia , posudkový lekár
Právna veta: Konštatovanie žalobcu, že lekársky nález podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 447/2008 Z.z. nemožno považovať za neúplný, ak v ňom nie sú popisované vyšetrenia, ktoré pacient neabsolvoval z dôvodu, že praktický lekár nemal dôvod takéto vyšetrenia indikovať alebo samotný pacient sa z vlastnej vôle vyšetreniam nepodrobil, odvolací súd považoval za relevantné, avšak predčasné. Pokiaľ bol u žalobkyni konštatovaný depresívny syndróm a nefropatia, pričom potrebné vyšetrenia doložené neboli, bolo potrebné, aby posudkový lekár, ak ich považoval za sporné a pre posúdenie veci rozhodné, dotazom na príslušného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie služobného pomeru, rozhodnutie o skončení služobného pomeru, výkon štátnej služby
Právna veta: Podľa § 196 ods. 1, 2, 3 zákona č. 73/1998 Z. z. ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer trvá. Za čas neplatného skončenia služobného pomeru patrí policajtovi služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a/ až m/ a písm. s/ a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a/ až m/, ktorý mu patril v čase pred neplatným skončením služobného pomeru. Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nie je možné policajta zaradiť do pôvodnej funkcie, ustanoví alebo vymenuje sa do funkcie podľa § 33; to neplatí, ak nie sú splnené podmienky podľa § 14 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, rozhodnutie dočasného charakteru, opatrenie sui generis, zasiahnuť do základných práv účastníka
Právna veta: S poukazom na vyššie uvedené má najvyšší súd za to, že rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. možno považovať za rozhodnutie dočasného charakteru, nakoľko je iba dočasným opatrením, ktorého účinky budú trvať len do uhradenia prípadného daňového nedoplatku podľa výsledkov daňovej kontroly. Inštitút predbežného opatrenia v zmysle ust. podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. je totiž potrebné chápať ako správne opatrenie sui generis, teda nie ako druh sankcie, resp. trestu. Tento inštitút má len dočasný, preventívny charakter, keďže uvedeným rozhodnutím sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, správca dane, procesné rozhodnutie, obmedziť dispozičné právo daňového subjektu
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o chodcoch , dopravná nehoda , motorové vozidlo
Právna veta: Zákonodarca v citovenej právnej norme ustanovenej v § 53 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. účinného v čase dopravnej nehody, ukladá chodcovi povinnosť presvedčiť sa, či môže vstúpiť na vozovku bez nebezpečenstva, pred vstupom na vozovku a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Skutkové okolnosti daného prípadu však potvrdzujú, že ku kolízii medzi žalobcom a motorovým vozidlom došlo potom ako sa žalobca na prechode pre chodcov už nachádzal, ktorej skutočnosti správne orgány oboch stupňov doposiaľ ani nevenovali ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta zo služobného pomeru, zloženie služobnej prísahy, rozklad, personálny rozkaz, služobný pomer policajta, rozhodnutie správneho orgánu , rozhodnutie o rozklade
Právna veta: Personálnym rozkazom č. 462 zo dňa 4. septembra 2008 bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ z dôvodu, že porušil svoju prísahu zvlášť hrubým spôsobom a preto jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Pokiaľ ide o námietku, že súd pri postupe podľa druhej hlavy piatej časti OSP nie je súdom skutkovým a že nemá nahrádzať činnosť správnych orgánov, podľa odvolacieho súdu činnosť správneho orgánu súd ani nenahrádzal, ale len preskúmal jeho postup, kde zistil, že pred r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, odvolanie podané neoprávnenou osobou, riadny opravný prostriedok, subjektívne presvedčenie účastníka konania, subjektívna legitimácia
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel jednomyseľne k záveru, že odvolanie navrhovateľa bolo podané neoprávnenou osobou. Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že v posudzovanom prípade išlo o otázku subjektívnej legitimácie na podanie odvolania. Podľa § 201 veta prvá O.s.p. môže účastník napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním iba vtedy, ak to zákon nevylučuje. Nie, že každý účastník konania je preto oprávnený na podanie odvolania; odporovalo by to totiž funkcii a povahe odvolania ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy, prekážky v práci na strane zemestnanca, kogentné ustanovenia zákonníka práce, vnútropodnikové právne akty, pracovný pomer , prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, prekážka na strane zamestnávateľa
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, určovací petit, predbežná otázka, procesne prípustný nástroj ochrany práva
Právna veta: Určovací návrh podľa § 80 písm. c/ O.s.p. mal predovšetkým preventívny charakter - jeho účelom bolo spravidla poskytnúť ochranu právam navrhovateľa skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva [určovací návrh preto vo všeobecnosti nie je opodstatnený tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je namieste návrh na splnenie povinnosti (§ 80 písm. b/ O.s.p.)]. Právny záujem, ktorý bol podmienkou prípustnosti takéhoto návrhu v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, musel byť naliehavý v tom zmysle, že navrhovateľ v danom právnom vzťahu mohol navrhovaným určením dosiahnuť ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, predmet konania, strata platnosti rozhodnutia uplynutím času, časovo limitované rozhodnutie, orgán ochrany prírody a krajiny
Právna veta: Uplynutie platnosti časovo limitovaného rozhodnutia má za následok, že odpadol predmet konania. Správny orgán preto môže (ba dokonca musí) zastaviť konanie o výnimke, a to v ktoromkoľvek štádiu správneho konania. Za daných okolností „odpadnutím dôvodu na konanie“ treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu „platnosti rozhodnutia“ ako právny dôvod, ktorý má za následok odpadnutie predmetu konania v dôsledku uplynutia času, na ktorý bolo vydané. Ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny o vydaní súhlasu na odstrel jedného jedinca medveďa hnedého, ktorým bola povolená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, druh zdravotného postihnutia, percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudky posudkových lekárov, nárok na zvýšenie invalidného dôchodku
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sankcie podľa zákona o vysielaní a retransmisie, ochrana maloletých, právo na slobodu prejavu, oblasť vysielania a retransmisie, maloletí diváci
Právna veta: Zákonodarca zákonom č. 308/2000 Z. z. zveruje do právomoci Rade presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, kataster nehnuteľností, zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom, materiálna publicita, štátny verejný informačný systém
Právna veta: Predpokladom vykonania opravy chyby v operáte katastra nehnuteľností okresným úradom odbor katastrálny podľa § 59 ods.1, písm. a/ katastrálneho zákona je zistenie, či už na základe návrhu alebo z úradného postupu, že údaje katastra sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinnou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Katastre nehnuteľností ako štátny verejný informačný systém poskytuje, resp. by mal poskytovať pravdivé informácie o geometrickom určení, súpise a popise nehnuteľností a o právach k týmto nehnuteľnostiam. Za úče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, obdobie dôchodkového poistenia je obdobie, doby dôchodkového poistenia, všeobecný systém sociálneho poistenia, osobitný systém sociálneho poistenia, diskriminácia poistencov
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia (doby tzv. civilného zamestnania). Z právnych úprav, týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vrátenie poplatku, poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, povaha kaucie, neodôvodnené námietky zaujatosti
Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z.z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: komplexný posudok, peňažný príspevok na opatrovanie, rozsah a spôsob zisťovania podkladov, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, priznanie príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fakultatívna sociálna dávka, zistiť materiálnu pravdu
Právna veta: Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy správny orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti fyzickej osoby na priznanie príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, napriek tomu, že ide o sociálnu dávku fakultatívnu, je povinný postupovať zákonným spôsobom a aplikujúc relevantnú právnu úpravu, vykonať jej výklad konformným spôsobom sledujúc vôľu zákonodarcu v kontexte právnej úpravy na vec sa vzťahujúcej. Z uvedených dôvodov bolo povinnosťou žalovaného v danom prípade vykonať vo veci dokazovanie v dostatočnom rozsahu, zadovážiť si relevantné dôkazy za účelom posúdenia odkázano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, kumulatívne stanovené podmienky, správny orgán
Právna veta: Odvolací súd uvádza zákonodarca v zákone č. 327/2005 Z. z. stanovil tri podmienky priznania nároku na právnu pomoc, a to stav materiálnej núdze žiadateľa, skutočnosť, že spor nie je zrejme bezúspešný a že hodnota sporu prevyšuje výšku minimálnej mzdy. Zákonodarca stanovil tieto podmienky kumulatívne, v zmysle ktorej právnej úpravy pokiaľ žiadateľ o právnu pomoc nesplní čo len jednu z nich, má to za následok nepriznanie nároku na právnu pomoc. Správny orgán skúma splnenie zákonných podmienok v každom prípade samostatne. Navrhovateľka ako žiadateľka žiadala o poskytnutie právnej pomoci vo veci, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu vyzvať účastníkov konania, aby sa vyjadrili k ustanoveniu právneho predpisu, zásada predvídateľnosti rozhodnutí súdu, právne posúdenie veci, prekvapivé rozhodnutie, odňatie možnosti účastníkom konať pred súdom, predbežné právne posúdenie veci
Právna veta: Podľa § 213 ods. 2 O.s.p. musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to 1. musí ísť o ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a 2. toto ustanovenie musí byť pre rozhodnutie veci rozhodujúce. Ustanovenie právneho predpisu je pre vec rozhodujúce vtedy, keď odvolací súd mieni toto ustanovenie urobiť právnym základom pre rozhodnutie vo veci samej. Ak sú súčasne splnené obe podmienky, je odvolací súd povinný vyzvať účastníkov, aby sa k možnej aplikácii tohto ustanovenia vyjadrili. Za danej právnej úpravy je porušenie povinnosti zo strany súdu potrebné kva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci, nikto nesmiebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi
Právna veta: Predpokladom na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady. Pri rozhodovaní súd musí postupovať nielen podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. a dbať, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, ale musí tiež rešpektovať ústavné právo zakotvené v článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, odstúpenie od zmluvy, adresovaný jednostranný právny úkon, sankčný charakter, jednoznačne vymedzený dôvod odstúpenia, výkladové pravidlá
Právna veta: Podľa § 344 Obchodného zákonníka, od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku. Odstúpenie od zmluvy je adresovaným jednostranným právnym úkonom. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodov predpokladaných v zmluve a ak sa v zmluve nedohodli na možnosti odstúpenia, tak jedine z dôvodov vymedzených v Obchodnom zákonníku, prípadne v osobitnom zákone. Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka má až na výnimky (napr. § 356, § 547, § 552) sankčný charakter ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: protiprávnosť konania, predpoklad zodpovednosti za škodu, všeobecná zodpovednosť
Právna veta: Pre účely naplnenia jedného z predpokladov zodpovednosti za škodu v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka, a to predpokladu protiprávnosti konania, nemožno považovať také konanie žalovaného, ktorým je podanie žaloby spochybňujúcej vlastnícke právo žalobcu, pretože žalovaný podaním takejto žaloby len realizuje svoje právo v zmysle čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky - domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, správny orgán , verejnoprávna zodpovednosť za protispoločenské konanie, nevyhnutnosť konkretizácie skutku, výrok rozhodnutia o správnom delikte
Právna veta: V rámci verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské konanie právna teória rozoznáva trestné činy, priestupky, iné správne delikty, ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty poriadkové. Deliktom je len také porušenie povinnosti (konanie alebo opomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera ich typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrenej v znakoch skutkovej podstaty, u iných správnych deliktoch a disciplinárnych deliktoch ešte aj okruh subjektov, ktoré sa deliktu môžu dopu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, rýchlosť jazdy, dopravná nehoda , všeobecne prospešné zariadenie
Právna veta: Žalobkyňa svojou vlastnou nedbanlivosťou porušila ustanovenie § 16 ods. 1 s poukazom na § 137 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.z., keďže príčinou vzniku spôsobenej dopravnej nehody bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy žalobkyne najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré bolo možno predvídať, následkom čoho bolo, že v ľavotočivej zákrute dostala žalobkyňa s vozidlom šmyk, vyšla mimo vozovku vpravo, kde narazilado betónového črepníka a stĺpu telegrafného vedenia, teda poškodila všeobecné prospešné zariadenie podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: S poukazom na ustanovenia správneho poriadku odvolací súd konštatuje, že v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Je potrebné zdôrazniť, že zmyslom a účelom odôvodnenia rozhodnutia je zhrnúť a zhodnotiť všetky skutočnosti, ktoré sú podkladom pre jeho výrok, a preto je potrebné uviesť nielen hodnotenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podané ministrom spravodlivosti
Právna veta: V prvom rade treba k veci uviesť, že ustanovenie § 371 ods. 2 Tr. por. rozširuje nielen dôvody dovolania, keď oprávňuje ministra spravodlivosti podať dovolanie okrem dôvodov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia aj vtedy, ak bolo napadnutým rozhodnutím porušené ustanovenie Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe a Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený, o výkone zvyšku trestu po podmienečnom prepustení alebo o výkone náhradného trestu odňatia slobody, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci stavebného konania, aktívna legitimácia na podanie žaloby, správne súdnictvo , správny orgán , ukrátený na svojich právach
Právna veta: Legislatívna konštrukcia správneho súdnictva v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vychádza z čl. 46 ods. 2 ústavy, podľa ktorého sa na súd vo veci preskúmania rozhodnutia orgánu verejnej správy môže obrátiť ten, kto tvrdí, že bol týmto rozhodnutím na svojich právach ukrátený, pričom ústava umožňuje zákonodarcovi obmedziť možnosti prístupu jednotlivca na súd a zároveň ustanovuje hranice takej možnosti tým, že preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd nesmie byť spod právomoci súdu vylúčené. Zákonodarca ustanovil obmedzenia a podmienky súdnej kontroly správnej moci v p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poskytovanie informácií o trestnom konaní, obmedzenie práva na informácie
Právna veta: Poskytovanie informácií o trestnom konaní striktne upravuje Trestný poriadok v § 6. Táto úprava vzhľadom na charakter trestného konania a zásadu prezumpcie neviny, ktorá je jednou z najzákladnejších zásad trestného konania v demokratickej spoločnosti, neumožňuje orgánom činným v trestnom konaní poskytovať iným ako zákonom určeným osobám odpisy rozhodnutí z prípravného konania, resp. tieto rozhodnutia zverejňovať. Na takýto postup neoprávňuje orgány činné v trestnom konaní ani žiaden iný zákon, ani ústava, ani právo verejnosti poznať podrobné dôvody rozhodnutia, aby si vedela urobiť obraz, či t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch spolupracujúceho obvineného, spolupráca páchateľa s orgánmi činnými v trestnom konaní, spolupracujúci obvinený, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
Právna veta: Vo všeobecnosti treba pripomenúť, že inštitút spolupracujúceho obvineného možno považovať za kľúčový inštitút pri odhaľovaní závažných foriem organizovanej kriminality. Na jednej strane možno takýto postup chápať ako riešenie nedostatočného zabezpečenia dôkaznej situácie zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sú v istej dôkaznej núdzi na to, aby páchateľa trestnej činnosti usvedčil spoluprácou s iným páchateľom trestnej činnosti, na druhej strane takýmto postupom dochádza k výraznému potlačeniu zásady legality a oficiality, a teda nosných zásad začatia trestného konania, na ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania, skutkové zistenia, kvalifikovať skutok ako trestný čin, subsumovať pod správnu skutkovú podstatu
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie zistenie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o žiadny trestný čin alebo, že išlo o iný trestný čin alebo obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieho trestného činu, než ktorého sa súdeným skutkom dopustil. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na ktorých je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neúplnosť spisov správneho orgánu , správny orgán , povinnosť zdôvodniť výšku uloženej pokuty, vec voľného uváženia, rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov
Právna veta: V rozhodnutí správneho orgánu 1. stupňa správny orgán zdôvodnil výšku uloženej pokuty len tým, že: „Pokuta 4000 eur bola uložená v spodnej hranici zákonom stanovenej sadzby na základe zohľadnenia rozsahu protiprávnej činnosti. Pri určení výšky pokuty úrad prihliadal aj na tú skutočnosť, že ide o prvé zistenie porušenia právnej povinnosti .“ Žalovaný v napadnutom rozhodnutí k výške uloženej pokuty iba uviedol, že „...uloženú pokutu považuje za dostatočnú pre naplnenie represívneho, ako aj preventívneho cieľa sledovaného zákonom.“ Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že takéto všeobecné, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podomový predaj tovarov a služieb, ochrana spotrebiteľa, znaky nekalej obchodnej praktiky
Právna veta: Aj keď podomový predaj zákon č. 108/2000 Z.z. vymedzuje deklaratórne, nie je možné podľa názoru odvolacieho súdu pripustiť výklad krajského súdu, že za podomový predaj sa považuje aj predaj v prevádzkarni. Obsah zákonnej právnej normy nemôže byť interpretovaný izolovane, mimo zmyslu a účelu zákona, cieľa právnej regulácie, ktorý zákon sleduje. Zámer zákonodarcu totiž vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, podľa ktorého: „Tradičná schéma vzťahu predávajúci - spotrebiteľ vychádza z myšlienky, že predaj a poskytovanie služieb sa zásadne vykonáva v určitých priestoroch, stacionárnych zariadeniach (p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záväzné stanovisko, dotknuté orgány, základný cieľ konania v správnom súdnictve, voľná úvaha správneho orgánu, verejné záujmy, podkladové rozhodnutia
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že postavenie žalovaného ako dotknutého orgánu v konaniach podľa stavebného zákona (vyplývajúce z citovaných ustanovení stavebného zákona) mu prisudzuje odlišné oprávnenia ako účastníkom konania najmä s ohľadom na skutočnosť, že dotknutý orgán v konaní nepresadzuje svoje subjektívne práva, právne záujmy, ani sa nekoná o jeho právnych povinnostiach. Dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného predpisu. Verejný záujem predstavuje istý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehoty na vybavenie žiadosti, lehota na vydanie rozhodnutia o rozklade, fiktívne rozhodnutie, žiadosť o poskytnutie informácií, správny orgán
Právna veta: K žalobcom vznesenej námietke týkajúcej sa vydania fiktívneho rozhodnutia prvostupňového orgánu a v nadväznosti naň aj rozhodnutia žalovaného, ktoré podľa tvrdenia žalobcu malo vzniknúť tak, že prvostupňový orgán nerozhodol o jeho žiadosti v lehote 8 pracovných dní v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. odvolací súd uvádza, že vzhľadom na absenciu úpravy začiatku plynutia a dĺžky lehoty na rozhodnutie po zrušení rozhodnutia v rozkladovom konaní je potrebné vychádzať zo samotného zákona č. 211/2000 Z.z.. Z ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. vyplýva, že lehota 8 pracovných dní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preddavky na daň a platenie dane, daňová povinnosť, zdaňovacie obdobie, rozhodnutie správcu dane
Právna veta: U daňovníka, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenia obce, obecné zastupiteľstvo, doslovné prevzatie textu zákona, nežiaduca konkurencia právnych predpisov
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu doslovné prevzatie textu zákona do VZN samo o sebe ešte nezakladá jeho nezákonnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že obecnému zastupiteľstvu prislúcha podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rešpektovať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, nie ich v celku alebo v pozmenenej podobe preberať do vlastných nariadení. Takáto forma transpozície spôsobuje nežiaducu konkurenciu právnych predpisov, pretože zákon č. 282/2002 Z.z. a napadnuté VZN upravujú rovnaké oblasti spoločenských vzťahov. Tým, že štát ako jediná zvrchovaná autorita oprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, náležité zistenie skutkového stavu, urýchlenie a zhospodárnenie konania
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd,ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, preddavky na daň a platenie dane, zdaňovacie obdobie, daňová povinnosť, rozhodnutie správcu dane , daňové priznanie
Právna veta: U daňovníka, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prerušenie konania podľa OSP, predpoklad aktívnej legitimácie, účastník územného konania, dôvod prerušenia konania
Právna veta: Vyriešenie otázky účastníctva žalobkyne v územnom konaní je otázkou, ktorá má vo vzťahu ku konaniu o preskúmanie územného rozhodnutia význam, keďže predpokladom aktívnej legitimácie na začatie konania o preskúmanie územného rozhodnutia je splnenie podmienky, že žalobkyňa bola účastníčkou územného konania. Pokiaľ teda žalobkyňa nebola účastníčkou územného konania, nie je splnená ani podmienka jej aktívnej legitimácie na podanie žaloby v tomto súdnom konaní. Je potrebné uviesť aj to, že citovaný dôvod prerušenia konania uvedený v ustanovení § 109 ods. 2 O.s.p. je fakultatívneho rázu. Je vecou u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, povinnosti vodiča, osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu, správny orgán , zadržanie vodičského preukazu policajtom na mieste, zadržanie vodičského preukazu na základe rozhodnutia, úhrada blokovej pokuty
Právna veta: Ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke rozlišujú zadržanie vodičského preukazu policajtom na mieste (bez vydania rozhodnutia) a zadržanie vodičského preukazu na základe rozhodnutia. Podľa názoru odvolacieho súdu na účely posúdenia zodpovednosti žalobcu za priestupok v zmysle § 22 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je potrebné vychádzať už zo samotného zadržania vodičského preukazu policajtom na mieste. Zadržaním vodičského preukazu policajtom na mieste a vydaním povolenia jazdy na dobu 15 dní bola žalobcovi povolená jazda a zároveň mu bol poskytnutý časový prie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka v zmysle § 29 OSP
Právna veta: Ustanovenie opatrovníka účastníkovi v zmysle § 29 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, ak nie je možné inými procesnými možnosťami zabezpečiť práva osoby, ktorá z rôznych dôvodov nemôže pred súdom samostatne konať. Uvedený názor vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Cdo/159/2011. Občiansky súdny poriadok umožňuje súdu ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorý je procesne spôsobilý, avšak iné dôvody mu bránia vykonávať procesné úkony samostatne. Môže tak urobiť za predpokladu, že neurobil iné opatrenia na zabezpečenie spravodlivého procesu (napr. prerušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na podanie žaloby podľa § 250b ods. 1 OSP, márne uplynutie lehoty na podanie žaloby
Právna veta: V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 40/1997) „oneskorene podanou žalobou“ podľa § 250b ods. 1 O.s.p. treba rozumieť, že žaloba bola podaná po dvoch mesiacoch od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni. Márne uplynutie lehoty na podanie žaloby je neodpustiteľné. Lehota upravená v ustanovení § 250b ods. 1 O.s.p. je lehotou procesnoprávnou. Nedodržanie stanovenej lehoty na podanie žaloby v ustanovení § 250b ods. 1 O.s.p. je neodstrániteľným nedostatkom (podmienkou) konania, ktorý má za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, pochybnosti o zaujatosti sudcu
Právna veta: Subjektívny názor sudcu o jeho zaujatosti nie je takou skutočnosťou, ktorá by sama osebe zakladala rozhodnutie o vylúčení sudcu z prejednávania v jemu pridelenej veci v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. Náhodné a ojedinelé stretnutia sudcu s osobou, ktorá je neskôr obvinená, tiež nemôže preukazovať pomer zákonného sudcu k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k procesným stranám alebo k inému orgánu činnému v tomto konaní. Aby sa tak stalo, museli by byť zistené ďalšie relevantné skutočnosti preukazujúce takýto pomer, čo doposiaľ nebolo preukázané.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, mimoriadny opravný prostriedok, právo meniť skutkové závery
Právna veta: Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným k náprave výslovne uvedených procesných a hmotnoprávnych vád, ale nie na revíziu skutkových zistení ustálených súdmi prvého a druhého stupňa, ani k preskúmavaniu nimi vykonaného dokazovania. Dovolanie má byť len skutočne výnimočným prielomom do inštitútu právoplatnosti, ktorý je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Ťažisko dokazovania je totiž v konaní pred súdom prvého stupňa a jeho skutkové závery môže dopĺňať, prípadne korigovať len odvolací súd (§ 322 ods. 3, § 326 ods. 5 Tr. por.). Dovolací súd nie je všeobec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, princíp ultima ratio, princíp nemo iudex sine actore, prokuratúra v trestnom konaní
Právna veta: Aj pri rešpektovaní princípu nemo iudex sine actore považuje najvyšší súd za potrebné konštatovať, že identický procesno-právny postup notára pri zhotovovaní obsahu notárskej zápisnice posudzovaný v jednom prípade ako trestná činnosť a v inom už nie, znamená voči jednému notárovi zo strany prokuratúry, v rámci ktorej platí monokratický princíp, evidentnú svojvôľu a tiež jeho diskrimináciu. Prokuratúra v trestnom konaní zastupuje štát, Slovenskú republiku. V právnom štáte nie je možné pripustiť, aby v rovnakej skutkovo-právnej situácii bol jeden jeho občan stíhaný a druhý už nie, resp. jeden ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: I. Základným princípom výberu dane z pridanej hodnoty ako nepriamej dane je, že podnikateľ musí byť plne zbavený ťarchy dane z pridanej hodnoty zaplatenej v cene prijatých tovarov a služieb určených na uskutočnenie zdaniteľných obchodov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty. II. Daň z pridanej hodnoty je súčasťou ceny, a preto je ňou zdaňovaný predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie okrem oslobodených transakcií. Platiteľ si môže od dane, ktorú má odviesť štátu z vykonaného obratu, odpočítať daň, ktorú mu pri nákupe tovarov a služieb účtoval iný platiteľ ako súčasť ceny. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, orgán činný v trestnom konaní, predmet dokazovania
Právna veta: Obvineným namietaný dôvod dovolania uvedený v § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. sa viaže k dokazovaniu. Dôkazom je priamy poznatok alebo výsledok činnosti orgánu činného v trestnom konaní, alebo ktorý získal pomocou dôkazného prostriedku a slúži na objasnenie skutočností, ktoré sú predmetom dokazovania. Podmienkou, aby dôkazom mohlo byť v zmysle § 119 ods. 2 Tr. por. naozaj všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci je, aby išlo o dôkazy získané zákonným spôsobom. Vo vzťahu k námietke obvineného, že prístup súdu vo vzťahu k vykonaniu vyššie uvedených vecných dôkazov na hlavnom pojednáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, trestný čin skrátenia dane a poistného, platobný výmer, dodatočne určená daňová povinnosť, daňové úrady
Právna veta: Rozhodovať o výške dodatočne určenej daňovej povinnosti na dani z príjmov na základe výsledkov daňovej kontroly sú oprávnené daňové úrady, ktorých právomoc je daná § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 daňového poriadku, resp. do 31.12.2011 bola daná na základe § 4 ods. 3 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v platnom znení v spojení s § 1a písm. d) zákona o správe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: rozhodnutie správcu dane, zmätočnosť rozhodnutia, daňový subjekt , princíp právnej istoty, opravené rozhodnutie
Právna veta: I. Z účelu opravného rozhodnutia je potrebné vyvodiť záver, že výrok opravného rozhodnutia má tvoriť obsah vykonávanej opravy a jeho odôvodnenie sa má týkať dôvodov vykonania predmetnej opravy rozhodnutia. II. Ak daňový orgán vykonal opravu rozhodnutia vydaním duplicitného, čo do merita veci zhodného rozhodnutia (v rámci odvolacieho konania), vniesol do odvolacieho konania zmätočnosť, majúcu dopad, okrem iného na zameniteľnosť rozhodnutí s rovnakým číslom, určenie momentu oznámenia rozhodnutia o odvolaní, a takýto postup je spôsobilý narušiť princíp právnej istoty, ktorý má byť výrokom admi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, recidíva, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku, viacčinný súbeh trestných činov
Právna veta: V posudzovanom prípade sa jedná o recidívu, nakoľko obvinený spáchal trestné činy po tom, ako ho súd odsúdil vyhlásením odsudzujúceho rozsudku za predchádzajúci trestný čin (rozsudkom Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 2To/98/2011, z 22. septembra 2011). Na uloženie súhrnného trestu v zmysle § 42 ods. 1 Tr. zák. sa vyžaduje viacčinný súbeh trestných činov za predpokladu, že bol ich páchateľ za časť zbiehajúcej sa trestnej činnosti už právoplatne odsúdený a na takéto odsúdenie je možné prihliadať. Z dikcie zákona vyplýva, že okamih vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku spôsobuje ukončenie viacčinné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené zákonné podmienky nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Oprávnenosť žiadosti preto súd hodnotí z hľadiska splnenia uvedených podmienok, pričom vyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, neprípustnosť odvolania, plnomocenstvo udelené advokátovi, nedostatok povinného právneho zastúpenia, výzva na odstránenie vady konania
Právna veta: Nedostatok povinného právneho zastúpenia predstavuje odstrániteľnú vadu konania, ktorú môže žalobca odstrániť predložením plnomocenstva udeleného advokátovi na zastupovanie v konaní. Pokiaľ žalobca plnomocenstvo sám nepredloží, súd uznesením vyzve žalobcu na jeho predloženie a zároveň ho poučí o následkoch spojených s nesplnením si tejto povinnosti. Odvolací súd zastáva názor, že uznesenie krajského súdu č.k. 5S/266/2014-77 zo dňa 21.09.2015 má povahu uznesenia vydaného podľa § 43 ods. 1 O.s.p., keďže je nepochybné, že krajský súd týmto uznesením nariadil žalobcovi odstránenie vady konania spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti , prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Podľa § 39 ods. 2 C. s. p. na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa práve odcitovaného zákonného ustanovenia (z dôvodu vhodnosti) je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuati ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti reklamy na lieky, zákon o vysielaní a retransmisii, výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku, priemerne vnímajúci divák
Právna veta: Účelom zákonnej regulácie vysielania reklamy na lieky je zabezpečiť ochranu divákov (recipientov informácií odvysielaných v reklame) pred poškodením zdravia. Zákonodarca v zákone o vysielaní a retransmisií bližšie nešpecifikuje, akú podobu má mať výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku, avšak z obsahu právnej normy vyplýva, že výzva má byť zrozumiteľná a jednoznačná, a teda je na vysielateľovi zvoliť takú formu výzvy, aby priemerne vnímajúci divák bol schopný sa s ňou oboznámiť. Najvyšší súd sa stotožňuje s tvrdením odporkyne, že potrebnú dĺžku zobrazenia textovej informá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania
Právna veta: Z právnej úpravy § 35 zákona č. 308/2000 Z. z. a čl. 20 ods. 1, 2 Smernice 2010/13/EÚ je zrejmý účel zákonodarcu stanoviť povinnosti vysielateľa pri prerušovaní vysielania spravodajského programu alebo audiovizuálneho programu televíznou reklamou alebo telenákupom, sledujúc cieľ ochrany divákov pred nadmerným prerušovaním sledovaného programu a v neposlednom rade aj autorov diela, spracovaného vo vysielanom programe. Na základe gramatického a logického výkladu citovanej právnej normy - § 35 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii a v súlade s cieľom zákona je možné vykladať uvedenú právnu nor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, správa katastra , verejná listina, konanie o povolení vkladu, údaj o zápise vecného bremena, súkromnoprávny úkon
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že pokiaľ v rámci konania o povolení vkladu došlo k opomenutiu spoločnosti Perul, s.r.o. ako oprávneného vecného z bremena nie je právne prípustné nezapísaný údaj doplniť opravou, keď malo ohľadne neho prebehnúť vkladové konanie. Tento údaj mohol byť doplnený iba rozhodnutím o vklade, pretože správa katastra nerozhodla o celom predmete konania. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné postupovať nie podľa zmluvy, ale návrhu na vklad, ktorý mal obsahovať i výslovný údaj o zápise vecného bremena in personam v prospech spoločnosti Perul s.r.o. Súd z obsahu administratívneho spi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta zo služobného pomeru, verejný záujem, vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, trestné konanie , objasnenie rozhodujúcich skutočností, nezákonnosť postupu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v danej súvislosti poukazuje na právne závery Ústavného súdu Slovenskej republiky vyslovené už v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 5/2011-77, z ktorých vyplýva: „procesné ustanovenie, podľa ktorého za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi, treba z ústavnoprávneho hľadiska považovať za kolíziu verejného záujmu a ochrany práv. Ide totiž o stret medzi verejným záujmom na dôslednom objasnení rozhodujúcich skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: znalec, daňový subjekt , znalecké dokazovanie , správca dane, odborné posúdenie skutočností
Právna veta: Daňový poriadok upravuje otázky odborného posúdenia skutočností, ktoré slúžia ako skutkový základ pre rozhodnutie vo veci samej v § 24 (Dokazovanie) a konkrétnejšie v § 25a ods. 1 a 2 (platí od 1.1.2012), podľa ktorej úpravy „Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca dane požiadať znalca o vypracovanie znaleckého posudku alebo odborného stanoviska (ods. 1). Ak vypovedá znalec, daňový subjekt má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť znalcovi otázky. Správca dane je povinný o výpovedi znalca daňový subjekt včas vyrozumieť (ods. 2). Zákon č. 382/200 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, Rada pre vysielanie a retransmisiu, ústavná garancia slobody prejavu, ochrana demokratického verejného poriadku
Právna veta: Spor medzi účastníkmi konania spočíva v tom, či odvysielaná správa v rámci spravodajského programu bola objektívna a nestranná, teda či vysielateľ zabezpečil povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. Podľa § 16 ods. 3 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru. Pojmy „objektívnosť“ a „nestrannosť“ sú neurčitým právnym pojmom, ktorý treba vykladať vzhľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra, začatie konania na návrh, správa katastra , verejná listina, spor o vlastníctvo
Právna veta: Inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a/ katastrálneho zákona slúži výlučne na zosúladenie údajov katastra nehnuteľnosti s verejnými a inými údajmi katastra nehnuteľností. Opravou údajov katastra nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Žalobcovia sa na základe uvedeného ustanovenia katastrálneho zákona domáhali v podstate výmazu zápisu práv k nehnuteľnostiam vykonaného záznamom verejnej listiny - právoplatného rozsudku Okresného súdu Topoľčany o určení vlastníctva, avšak ich žiadosti správa katastra nemohla vyhovieť, pretože údaje katastra neboli v rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: cestné ochranné pásma, intravilán, mimo súvisle zastavaného územia, autonómny charakter, cestný správny orgán
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 cestného zákona na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich „mimo súvisle zastavaného územia“ slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: mestská časť, nárok na poskytnutie bytovej náhrady, územno-technické jednotky, katastrálne územie, miesto podania žiadosti na poskytnutie bytovej náhrady
Právna veta: I. Nejednoznačnosť právnej úpravy nemožno pričítať na ťarchu žiadateľa o poskytnutie bytovej náhrady podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. II. Príslušnosť na prijímanie žiadostí o priznanie nároku na poskytovanie bytovej náhrady podľa § 7 ods. 1 resp. 7a zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SR, štátne občianstvo, právny nárok, politický subjekt, diskrečná právomoc správneho orgánu, dopravné priestupky
Právna veta: Predmetom súdneho preskúmania v prejednávanej veci bolo rozhodnutie žalovaného, ktorým bola žalobcovi podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 40/1993 Z. z. zamietnutá jeho žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Žalovaný zamietol žiadosť žalobcu o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodu opakovaného neplnenia a porušovania zákonných povinností, zanedbateľného daňového výnosu v prospech Slovenskej republiky a nedostatočnej integrácie do spoločnosti. Štátne občianstvo je časovo relatívne trvalý, územne neobmedzený právny vzťah fyzickej osoby a štátu, na zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ústne pojednávanie podľa ZP, priestupkové konanie, ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní, správny orgán
Právna veta: Žalobca musel mať z uvedených dôvodov vedomosť, že bude voči nemu začaté priestupkové konanie. Je právom každého jednotlivca, kedy si preberie jemu doručovanú poštu, avšak tým sa vystavuje riziku, aké nastalo v prejednávanom prípade, konkrétne krátkosti času medzi reálnym doručením predvolania (21.03.2011) a nariadeným pojednávaním (25.03.2011). Žalobca nemá povinnosť vlastniť fax, ani vybavovať úradné záležitosti osobne, avšak mal urobiť vhodné opatrenia smerujúce k ospravedlneniu jeho neúčasti na ústnom pojednávaní, ak mal záujem sa na ňom osobne zúčastniť. V predmetnom ospravedlnení žalobca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na zápis začatia súdneho konania, dôvody zániku predbežného opatrenia , správa katastra , poznámka, ukončenie súdneho konania, spory týkajúce sa nehnuteľností
Právna veta: Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. V sporoch týkajúcich sa nehnuteľností sa často stáva, že predmetná nehnuteľnosť je v priebehu súdneho konania viacnásobne prevedená na inú osobu, čím sa žalobcovi komplikuje situácia s ustálením okruhu pasívne procesne legitimizovaných osôb. Stáva sa, že bezprostredne po podaní žaloby proti osobe, ktorá je v katastri nehnuteľnosti evidovaná ako vlastník nehnuteľností, dôjde k prevodu nehn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: absorpčná zásada, správny orgán , úhrnný trest a spoločný trest, správne delikty podľa zákona č. 102/2014 Z.z.
Právna veta: Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že na administratívne trestanie je potrebné primerane aplikovať zásady trestného konania. Účelom absorpčnej zásady je eliminácia neprimerane vysokých sankcií. Je potrebné brať do úvahy množstvo spáchaných administratívnych deliktov a adekvátne podľa toho uložiť výšku sankcie. Z hľadiska rozhodovacej praxe je potrebné posudzovať, či bol naplnený účel absorpčnej zásady tak, aby výsledná sankcia neprekročila hornú hranicu zákonného rozmedzia sankcie za delikt, ktorý bol najzávažnejší. Správny orgán bude v ďalšom konaní postupovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, trestné konanie , rozhodnutie o ďaľšom trvaní väzby
Právna veta: Pri rozhodovaní o väzbe súdy nerozhodujú o vine, resp. nevine obvineného, ale posudzujú len to, či v danom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú podozrenie, že konkrétna osoba je páchateľom skutku, v ktorom sa vidí trestný čin. Existencia takéhoto dôvodného podozrenie pritom predpokladá, že sú dané skutočnosti alebo informácie, ktorými by bolo možné presvedčiť nezávislého a objektívneho pozorovateľa o tom, že sa dotyčná osoba mohla dopustiť trestného činu. Tieto skutočnosti, na ktorých sa podozrenie zakladá, však nemôžu byť na rovnakej úrovni ako skutočnosti potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na úrazovú rentu, pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, dovŕšenie dôchodkového veku
Právna veta: Nárok na úrazovú rentu, ktorá bola priznaná poškodenému zamestnancovi v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 88 zák. č. 461/2003 Z. z., v zmysle § 89a tohto zákona zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku. Ustanovenie § 89a zák. č. 461/2003 Z. z. o zániku nároku na úrazovú rentu sa však nevzťahuje na úrazovú rentu, ktorá bola podľa § 272 ods. 3 tohto zákona prekvalifikovaná z náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, na ktorú vznikol nárok pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, určenie času relevantného pre posúdenie skutkových a právnych okolností v rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, súdny prieskum, postup súdu po začatí pojednávania
Právna veta: V zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 246c ods. 1 O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Právna úprava ustanovená v § 118 O.s.p. ustanovuje postup súdu po začatí pojednávania v konaní v zmysle právnej úpravy ustanovenej v tretej časti O.s.p., upravujúcej konanie v prvom stupni v sporovom konaní. Zákonodarca správne súdnictvo systematicky začlenil do piatej časti O.s.p., v ktorej špeciálne neustanovil postup súdu na pojednávaní, avšak v § 250i ods. 1 O.s.p. stanovil, že pri preskúmaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, všeobecný systém sociálneho poistenia, doba poistenia, teoretická výška dôchodku
Právna veta: Zákon o sociálnom poistení neupravuje možnosť priznania starobného dôchodku, ak nie je splnená podmienka potrebnej doby poistenia. Z toho dôvodu tiež tento zákon skutočne neobsahuje pojmy „teoretická výška dôchodku“. Nárok policajtov na zhodnotenie aj doby trvania služobného pomeru policajta na účely výsluhového dôchodku vyplýva len z rozhodovacej praxe najvyššieho súdu, ktorý výkladom záväzných právnych predpisov (nielen zák. č. 461/2003 Z. z.) judikoval existenciu nároku na starobný dôchodok aj v prípadoch, ak policajtovi bol priznaný výsluhový dôchodok a nesplnil podmienku potrebnej doby po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, konanie verejného činiteľa – starostu
Právna veta: Postavenie obvineného v dobe spáchania skutku vymedzeného v skutkovej vete, bez akýchkoľvek pochybností preukazuje, že konal ako starosta obce, s príslušnými kompetenciami. Nezákonne vyberal z bankového účtu obce finančné prostriedky, ktoré použil na nezistený účel. Následne v úmysle zakryť takto spôsobený následok, v rozpore so zákonmi upravujúcimi nakladanie s financiami obce (zákon č. 138/1991 Zb. a zákon č. 523/2004 Z.z.), dal pokyn na zaúčtovanie aj nepravdivých účtovných dokladov do účtovníctva obce. Obvinený teda konal ako verejný činiteľ s úmyslom spôsobiť inému škodu, alebo zadovážiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vražda, skutková podstata , úmysel usmrtiť poškodeného
Právna veta: Podľa § 145 ods. 1 Tr. zák. kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov. Pre naplnenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty sa pri trestnom čine vraždy vyžaduje úmyselné zavinenie. Vo vzťahu k trestnému činu vraždy pritom býva úmysel dostatočne zrejmý z okolností a intenzity vykonaného útoku, najmä ak páchateľ použije zbraň spôsobilú iného usmrtiť a útok zámerne vedie proti tým častiam ľudského tela, kde sú uložené orgány dôležité pre život. V prípadoch, keď páchateľ popiera úmysel usmrtiť poškodeného, je nutné otázku jeho zavinenia vyvodiť ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Porušením práva na obhajobu sa rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe v zmysle § 37 Tr. por. Ide obzvlášť o situáciu, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, a zároveň orgány činné v trestnom konaní alebo súd v tomto čase reálne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, prípadne ak ide o iné pochybenie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, v dôsledku ktorého dôjde k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, výzva na plnenie, splatnosť dlhu, začatie plynutia premlčacej doby
Právna veta: Ustanovenie § 48 Civilného sporového poriadku dopadá na prípady, v ktorých trojčlenný senát najvyššieho súdu dospeje k záveru, že je dôvod na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu (stanovísk alebo rozhodnutí uverejnených v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky), alebo na zmenu právneho názoru vyjadreného v skoršom rozhodnutí trojčlenného senátu najvyššieho súdu, alebo na odklon od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pokiaľ trojčlenný senát dospeje k záveru, že tieto dôvody nie sú dané, vec nepo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, verejný činiteľ, skutková podstata , špeciálny subjekt, riadny výkon právomoci verených činiteľov, služobná činnosť colníkov
Právna veta: Podľa § 326 ods. 1 Tr. zák. verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a/ vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b/ prekročí svoju právomoc, alebo c/ nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov. ods. 2/ odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a/ závažnejším spôsobom konania, b/ na chránenej osobe, alebo c/ z osobitného motívu. Podľa § 138 písm. h/ Tr. zák. závažnejším s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podané ministrom spravodlivosti, minister spravodlivosti, skutkový stav , materiálna podmienka
Právna veta: Novelou Trestného poriadku č. 262/2011 Z. z. bolo doplnené ustanovenie § 371 ods. 3 Trestného poriadku, ktorým sa zaviedol nový dovolací dôvod pre ministra spravodlivosti. Podľa § 371 ods. 3 Trestného poriadku minister spravodlivosti podá dovolanie aj proti právoplatnému rozhodnutiu vychádzajúceho zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, alebo ak boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že minister spravodlivosti má po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ručiteľský vzťah, úzke väzby k obchodnej spoločnosti, spotrebiteľ
Právna veta: Fyzická osoba, ktorá ako konateľka a spoločníčka má úzke väzby k obchodnej spoločnosti, sa nepovažuje za spotrebiteľku v ručiteľskom vzťahu, v ktorom zabezpečuje záväzok tejto obchodnej spoločnosti zaplatiť kúpnu cenu z kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie odvolacieho súdu, zásady ukladania trestov, výrok o treste, neprimeraný trest
Právna veta: Neprimeraným trestom v zmysle § 321 ods. 1 písm. e/ Tr. por. sa rozumie taký trest, ktorý je z pohľadu zásad ukladania trestov uvedených v § 34 a nasl. Tr. zák. čo do jeho druhu alebo výmery príliš prísny alebo príliš mierny. Povedané inými slovami, odvolací súd môže z tohto dôvodu zrušiť výrok o treste a uložiť nový trest iba vtedy, ak je medzi uloženým trestom a trestom, ktorý by pri správnom postupe podľa uvedených zákonných ustanovení upravujúcich zásady ukladania trestov mal byť uložený, výrazný (prílišný) rozdiel.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSP, správne súdnictvo , účastník konania vecne legitimovaný, správny orgán
Právna veta: V správnom súdnictve sa uplatňuje tzv. druhá definícia účastníkov konania, t.j. okruh účastníkov konkrétneho konania je vopred daný, bez ohľadu na to, koho za účastníkov konania označí žalobca v žalobe. Vymedzene pojmu účastníka konania a priznanie práv účastníka konania podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. je treba vykladať aj v spojení s § 247 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého rozhodujúcim hľadiskom pre priznanie týchto práv je tvrdenie fyzickej alebo právnickej osoby, že boli ukrátené rozhodnutím alebo postupom na svojich právach. Nie je rozhodujúce či v žalobe označení účastníci sú aj skutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: policajný zbor ako zakročujúci orgán voči priestupcom, porušenie prísahy alebo zvlášť závažné porušenie služobnej povinnosti, príslušník policajného zboru, štátna služba, služobná disciplína
Právna veta: Žalobca bol prepustený podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 171/1993 Z. z. zo služobného pomeru príslušníka PZ v stálej štátnej službe vo funkcii referent. Žalobca svojim konaním zvlášť hrubým spôsobom porušil služobnú prísahu a jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Zvlášť hrubého porušenia služobnej povinnosti spočíva podľa obsahu rozhodnutia v tom, že žalobca nebol čestným a disciplinovaným príslušníkom PZ, keď v čase mimo výkonu služby počas doby uloženého zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo, viedol po štátnej cest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: verejný činiteľ, služobný zákrok, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, mocenské rozhodovanie, zodpovednosť za uplatnenie právomoci
Právna veta: I. Keďže po začatí trestného stíhania je policajt oprávnený vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku (ako výslovne ustanovuje § 199 ods. 5 tohto zákona), je oprávnený aj vypočúvať svedkov. Taký postup nemôže sám osebe (bez zistenia a dokázania odlišne vyznievajúcich okolností) vyvolávať záver, že svedkovia boli vo vzťahu kich následným výpovediam po vznesení obvinenia nezákonne ovplyvňovaní. II. Pojem „právomoc“ verejného činiteľa použitý v legálnej definícii § 128 ods. 1 Trestného zákona interpretačne vyžaduje prvok moci a rozhodovania, čo znamená mocenské rozhodovanie na právnom po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, osobitné ustanovenia o chodcoch , právo občana postaviť sa na odpor, ohrozovať cestnú premávku, pozemná komunikácia, účastníci cestnej premávky
Právna veta: Žalobca bol v postavení chodca, pre ktorého vyplývajú z ustanovenia § 2 ods. 2 písm. f/ v spojení s § 52 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. aj určité povinnosti, ktoré je žalobca povinný dodržiavať. Žalobca v postavení chodca je povinný využívať na svoje premiestňovanie sa chodník a ísť po pravej strane chodníka. Z administratívneho spisu je zrejmé, že po ukončení zhromaždenia sa žalobca so skupinou ľudí presunuli z chodníka do križovatky, kde bol ďalej vykonávaný tento protest, pričom skupina ľudí ohrozovala cestnú premávku a tým, že neuposlúchli výzvu policajta k tomu, aby upustili od protiprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákaz prepustenia zo služobného pomeru, prepustenie, porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti, mimo výkonu služby, viesť riadny a usporiadaný život
Právna veta: Zákon č. 73/1998 Z.z. neobsahuje legálnu definíciu konania – porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že na kvalifikovanie a posúdenie takého konania ponecháva zákonodarca pomerne širokú voľnú úvahu. Táto úvaha však nie je neobmedzená a nemôže zachádzať do prejavov svojvôle. To, či sa určitá osoba – príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky či Železničnej polície, dopustí porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, je potrebné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehota na vykonanie daňovej kontroly, správca dane, nezákonná daňová kontrola, daňový subjekt , nezákonne získaný dôkazný prostriedok
Právna veta: Lehotu na výkon daňovej kontroly teda správca dane nemôže porušiť, inak by celá vykonaná daňová kontrola nadobudla status nezákonnej daňovej kontroly. Daňovú kontrolu teda nemožno vykonávať dlhšie, než to ustanovuje zákon. Daňový poriadok pripúšťa maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly jeden rok. U žalobcu trvala daňová kontrola presne 1 rok aj 9 dní (počas prerušenia daňovej kontroly lehota 59 dní neplynula). Daňový poriadok pripúšťa jedinú možnosť, kedy môže daňová kontrola trvať dlhšie ako jeden rok, a to v prípade, že daňový subjekt neposkytuje potrebnú súčinnosť na vykonanie daňovej kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: všeobecné povinnosti zamestnávateľa, objektívna zodpovednosť, bezpečné pracovné postupy
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k totožnému záveru ako krajský súd, že pokuta bola žalobcovi uložená dôvodne, pretože žalobca nezabezpečil pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie jeho zamestnancov, sústavne nekontroloval a nevyžadoval dodržiavanie relevantných predpisov a zásad bezpečného správania sa na pracovisku, ako aj bezpečných pracovných postupov. Priamou príčinou vzniku pracovného úrazu poškodeného zamestnanca nebolo dočasné zábradlie ale bola nesprávna organizácia práce a nesprávny pracovný postup, ako aj nesprávne zvolené bezpečnostné prostriedky. Žalobca tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: upovedomenie o začatí konania, zriaďovateľ, verejnosprávna sféra, vnútroorganizačný predpis, administratívny úkon, postavenie správneho orgánu, rozpočtová organizácia
Právna veta: Vzájomný vzťah medzi žalovaným a jeho zriaďovateľom nie je založený na ich rovnom postavení, sú v ňom zreteľné prvky nadriadenosti a podriadenosti. Ich vzťah, bezpochyby verejnoprávnej povahy, má medziiným stránku riadiacu, kontrolnú, organizačnú, finančnú a personálnu. V takto široko rozvetvenom rámci ich základného vzťahu sa v praxi (na oboch stranách) neraz vyskytuje množstvo úkonov (rozhodnutí), ktoré boli vyvolané odlišnými dôvodmi, a je preto logické, že právna povaha týchto úkonov nemusí byť rovnaká. Ani vo verejnoprávnej sfére (podobne ako v súkromnoprávnej sfére) nie je v praxi vylú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (viď § 429 ods. 1 veta prvá CSP). To v prípade dovolateľky – právnickej osoby neplatí iba vtedy, ak za ňu koná jej zamestnanec alebo člen, ktorý má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (viď § 429 ods. 2 písm. b/ CSP). Dovolací súd poznamenáva, že obdobné ustanovenie mala aj právna úprava účinná do 30. júna 2016 (viď § 241 ods. 1 O.s.p.).
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: orgány riadenia a správy súdov, riadny výkon súdnictva, rozhodovacia činnosť súdov, vylúčenie alebo nevylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: V zmysle § 32 a § 33 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgány riadenia a správy súdu (t.j. predseda súdu a podpredseda súdu) vykonávajú riadenie a správu súdov v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom; úlohou riadenia a správy súdov je vytvárať súdom Slovenskej republiky podmienky na riadny výkon súdnictva najmä v oblasti personálnej, organizačnej, ekonomickej, finančnej, odbornej a dohliadať na riadny výkon súdnictva spôsobom a v medziach ustanovených zákonom, pričom riadenie a správa súdov nesmú zasahovať do rozhodovacej či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sprístupňovanie informácií na žiadosť, Úrad, orgán verejnej moci, elektronické podateľne
Právna veta: Je teda zrejmé, že najvyšší súd oprel svoje závery o konkrétne zákonné ustanovenia príslušných právnych predpisov, a to predovšetkým zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vychádzajúc pritom z príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zhodnotiac intenzitu možného zásahu do sťažovateľom označených práv sa musí aj ústavný súd stotožniť so záverom najvyššieho súdu, podľa ktorého „Na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu, ktorý vedie zoznam elektronických podateľni orgánov verejnej moci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dohoda obmedzujúca súťaž, nepreskúmateľnosť rozhodnutia, rozhodovacia prax, zosúladený postup podnikateľov
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti dal za pravdu žalovanému, že nebolo nevyhnutné vo výroku rozhodnutia špecifikovať, o aký druh dohody obmedzujúcej súťaž ide. Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. zaviedlo pre dohodu, zosúladený postup, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov jednotný názov, a to: dohoda obmedzujúca súťaž. Absencia špecifikácie vo výroku rozhodnutia, či v danom prípade išlo o dohodu alebo zosúladený postup podnikateľov, prípadne oboje, nemôže mať preto za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Žalovaný poukázal na prax akceptovanú v európskej súťažnej teórii, že med ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti súčasne požiadal o odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku krajského súdu a rozsudku najvyššieho súdu s odôvodnením, že po rozhodnutí najvyššieho súdu urobili žalobcovia úkony smerujúce k vyprataniu nájomcov predmetných nehnuteľností, ktorí však vložili do ich rekonštrukcie nemalé finančné prostriedky zodpovedajúce dobe a účelu ich prenájmu. Podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota troch pracovných dní na vyčíslenie trov konania, výzva na vyčíslenie trov konania, nesprávne poučenie súdom
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sa § 151 ods. 1 OSP vzťahuje na situáciu, keď súdne konanie končí rozhodnutím, ktoré sa vyhlasuje, teda ide o rozsudok vyhlasovaný verejne alebo uznesenie vyhlasované za prítomnosti účastníkov konania. Ustanovenie § 151 ods. 3 OSP zase rieši situáciu, keď všeobecný súd rozhodnutie o trovách konania vyhradí na čas po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, a preto in concreto neprichádza do úvahy aplikácia ani jedného z predmetných ustanovení. Jediným ústavne akceptovateľným a garantujúcim ochranu označených práv sťažovateľky je preto postup podľa § 151 ods. 4 OSP, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, viesť riadny život, páchanie ďalšej trestnej činnosti
Právna veta: Na to, aby mohol byť odsúdený podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody je však v zmysle § 66 ods. 1 Trestného zákona nevyhnutné súčasné splnenie dvoch materiálnych podmienok. Druhá materiálna podmienka spočíva v tom, že možno od odsúdeného očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Po vyhodnotení osoby odsúdeného a jeho trestnej minulosti dospel krajský súd k záveru, že táto druhá materiálna podmienka nie je splnená. Bez ohľadu na to, že odsúdený je prvý raz vo výkone trestu odňatia slobody dospel krajský súd k záveru, že táto druhá materiálna podmienka nie je splnená. Na te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zásada dosiahnutia čo najvyššej miery uspokojenia pohľadávok veriteľov, reštrukturalizačné konanie, kolektívne uspokojenie veriteľov, majoritný veriteľ
Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je zložito štruktúrovaný právny proces, v ktorom je všeobecný súd zaťažený povinnosťou zistiť a odhaliť, čo sa skrýva pod obsahom pojmu spoločný záujem veriteľov, ktorý pri kolektívnom (spravidla postupnom, resp. neúplnom) uspokojení veriteľov prima facie nekorešponduje s individuálnymi záujmami jednotlivých 6 veriteľov. Zmyslom a účelom reštrukturalizácie je zabránenie individuálnemu uplatňovaniu či výkonu práv jednotlivých veriteľov v prospech ich kolektívneho uspokojenia. Maximalizácia uspokojenia pohľadávok všetkých veriteľov pri spravodlivom usporiadaní vzťahov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, potreba cezhraničnej spolupráce, plynulosť konania
Právna veta: Predmetom posudzovaného konania je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a uvedené konanie možno zaradiť medzi štandardnú agendu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov. V konkrétnom prípade sťažovateľky treba poukázať na prítomnosť cudzieho prvku v konaní, keďže je odporca štátnym občanom Francúzskej republiky, a aj keď sa v aktuálnom čase prebiehajúceho namietaného konania zdržiaval v Slovenskej republike, uvedená okolnosť sa v dôkaznom procese zisťovania skutkového stavu prejavila potrebou cezhraničnej spolupráce.Proces dokazovania bol síce v špecifikovanej etape konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: profesionalita a kolegiálnosť, nezaujatosť sudcu, právo na súdnu ochranu, kolegiálne vzťahy medzi sudcami
Právna veta: Pokiaľ sťažovateľka namietla, že krajský súd mal vziať do úvahy aj „všeobecne známe skutočnosti“ spočívajúce práve v existencii kolegiálnych vzťahov medzi sudcami krajského súdu a okresného súdu, hoci tieto konkrétne nenamietala, pretože „ako laik o tejto skutočnosti v čase podávania námietky nevedela“, ústavný súd opakuje, že existencia kolegiálnych vzťahov medzi sudcami neprekračujúcich profesionálnu rovinu nemôže byť reflektovaná ako argument pre spochybnenie nezaujatosti sudcu vo veci. Súčasne dáva do pozornosti sťažovateľky, že v prípade konania o námietke zaujatosti vznesenej úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platiteľ dane z pridanej hodnoty, právo na odpočítanie dane, zdaniteľné osoby
Právna veta: V paragrafoch 4 až 6 je upravená registrácia osôb, ktoré sa stanú platiteľmi dane. To znamená, že tieto osoby budú povinné uplatňovať daň pri dodávkach tovarov a služieb, a zároveň budú mať právo na odpočítanie dane z týchto prijatých plnení. Osoby, ktoré budú povinné požiadať o registráciu podľa § 7 sa nestanú platiteľmi dane, t.j. nebudú mať právo na odpočítanie dane, ale budú mať povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Týmito osobami budú osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ako aj právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, t.j. ide o všetky rozpočtové, príspe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: návrh nie je prípustný ak, zbytočné prieťahy v konaní, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, doručenie žaloby a vyjadrení, prekážka veci právoplatne rozhodnutej, nečinnosť súdu, podanie sťažnosti na prieťahy v konaní
Právna veta: V kontexte podanej ústavnej sťažnosti ústavný súd v závere poznamenáva, že vlastným šetrením vo veci zistil, že sťažovateľ nevyužil možnosť podať sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní vedenom na okresnom súde podľa § 62 a nasl. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) a rovnako ústavnému súdu nepreukázal, že by túto podmienku nesplnil z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 53 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Účinnosť takého právneho prostriedku ochrany pred zbytočnými prieťahmi v súdnom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevádzková jednotka ako predmet predaja, licitátor, dôkazné bremeno , predmet dražby
Právna veta: Navrhovateľ sa k týmto častiam svojich výpovedí vyjadril na pojednávaní odvolacieho súdu s tým, že licitátor nehovoril, že sa draží prevádzková jednotka bez pozemku, ale povedal, že sa draží prevádzková jednotka a kde sa táto nachádza. Takýto spôsob oznámenia predmetu dražby na dražbe zodpovedá náležitosti zoznamu prevádzkových jednotiek ponúkaných na predaj v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 427/1990 Zb., pričom v spojení s § 14 zákona č. 427/1990 Zb. (podľa ktorého ak je predmetom predaja prevádzková jednotka, ktorá sa nachádza na pozemku, ku ktorému má právo hospodárenia organizác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia , podmienky nároku na invalidný dôchodok, znalecký posudok ako dôkaz, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár
Právna veta: Pokiaľ sťažovateľka v odvolaní spochybňuje správnosť rozsudku krajského súdu tým, že si „myslí“, že jej sekundárne ochorenia sú závažnejšie ako ťažký stupeň obmedzenej hybnosti bedrových kĺbov a obojstrannú vysokú iliakálnu luxáciu bedrových kĺbov a entezopatie „považuje“ za oveľa závažnejšie ochorenia z hľadiska miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť, ústavný súd konštatuje, že posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zákonom zverené posudkovým lekárom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spôsobilé pohľadávky na započítanie v zmysle OBZ, pohľadávky spôsobilé na započítanie, premlčaná pohľadávka, doba stretnutia pohľadávok
Právna veta: Je správny záver prvostupňového súdu o potrebe aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka pri posudzovaní tohto nároku aj v spojení s uplatnenou námietkou premlčania, keďže nemožno spochybniť, že základný právny vzťah plynúci z odpredaja stravných lístkov vznikol z podnikateľskej činnosti a bezprostredne súvisel s podnikaním oboch účastníkov v oblasti prevádzkovania obchodnej činnosti s mäsom a mäsovými výrobkami. V súlade s § 358 Obchodného zákonníka, na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, oznámenie sudcu ústavného súdu o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie v konaní, predpojatosť sudcu, odmietnutie rozhodovania o zaujatosti, vylúčenie z výkonu sudcovskej funkcie
Právna veta: Podstatou veci je teda posúdenie, či má byť z konania o ústavnej sťažnosti, ktorá smeruje proti („technickému“) odmietnutiu rozhodovania o vylúčení sudcu krajského súdu pre jeho sťažovateľom namietanú zaujatosť najvyšším súdom, vylúčený ústavný sudca, ktorý mal so sťažovateľom politické väzby a pravdepodobne aj podobný názor na vec únosu. Ide v podstate o posudzovanie zaujatosti sudcu ústavného súdu predchádzajúce ústavnému prieskumu postupu najvyššieho súdu pri preskúmavaní sťažovateľom namietanej zaujatosti sudcu krajského súdu. Aj keď sudca ústavného súdu Peter Brňák navrhuje po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prednosta obecného úradu, obecný úrad, starosta obce, voľná funkcia prednostu mestského úradu
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalobcu, že mu nebola ponúknutá voľná funkcia prednostu mestského úradu je potrebné poukázať na § 17 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z ktorého vyplýva, že ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta obecného úraduje zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Z uvedeného je zrejmé, že funkcia prednostu je obsadzovaná osobou voči ktorej má starosta obce - primátor dôveru a prejav takejto dôvery premietne do vymenovania kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, viesť riadny život, uplynutie zákonom ustanovenej doby výkonu trestu, preukázať polepšenie, odpis z registra trestov
Právna veta: Z ustanovenia § 66 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život a ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody, alebo ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, spôsob a rozsah náhrady škody, ušlý zisk, redukované odškodnenie, princíp náhrady skutočnej majetkovej škody poškodeného
Právna veta: Súd sa však v plnom rozsahu stotožňuje s argumentáciou navrhovateľa, že súčasná právna úprava, priznávajúca náhradu za stratu na zárobku, predstavuje redukované odškodnenie, ktoré popiera princíp náhrady skutočnej majetkovej ujmy poškodeného. Spravodlivému usporiadaniu záväzkových vzťahov vzniknutých zo spôsobenej škody, môže zodpovedať len také usporiadanie vzťahov medzi poškodeným a tým, kto škodu spôsobil, pri ktorom dochádza k úplnému odstráneniu ujmy, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného. Takémuto spravodlivému usporiadaniu vzťahov zodpovedal princíp náhrady straty na zárobku v zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pasívna vecná legitimácia, zodpovednosť za škodu v zmysle OZ, nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, nevykonanie dôkazov, zásah do osobnostných práv, spoločná zodpovednosť za spôsobenú škodu, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Ústavný súd nadväzne na uvedené zastáva názor, že právne posúdenie otázky pasívnej vecnej legitimácie sťažovateľa v 1. rade nezohľadňuje hmotnoprávnu úpravu relevantnú pre ustálenie odpovede na otázku, ktorý subjekt nesie zodpovednosť za zásah do osobnostných práv žalobcu a je tak povinný znášať povinnosť na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, resp. na náhradu škody. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku (a rovnako rozsudku okresného súdu) konkrétne nevyplýva, že by konajúce súdy svoj právny záver formulovali rešpektujúc obsah aj sťažovateľmi uvádzaného § 420 ods. 2 Občianskeho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, právo na ochranu osobnosti, primerané zadosťučinenie, relutárna náhrada, satisfakčná funkcia
Právna veta: Podľa § 13 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo sa hlavne domáhať, aby bolo upustené od neoprávneného zásahu do práva na ochranu jej osobnosti, aby boli odstránené následky týchto zásahov a aby bolo dané primerané zadosťučinenie, pričom pokiaľ by sa nejavilo postačujúcim toto (morálne) zadosťučinenie preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (tzv. relutárna náhrada). Citované ustanovenie § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka pre priznanie relutárnej náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatková povinnosť, vyrubenie súdneho poplatku, všeobecné ustanovenia Občiankeho zákonníka, zaplatiť súdny poplatok
Právna veta: Pri vyrubovaní súdneho poplatku sa analógia legis nepripúšťa, pretože to vylučuje čl. 59 ods. 2 ústavy, podľa ktorého dane a poplatky možno ukladať len zákonom alebo na základe zákona a neplatí ani § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustanoveniami tohto zákona, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie. Vzhľadom na skutočnosť, že poplatková povinnosť nie je upravená v Občianskom zákonníku, nie je možné použiť analógiu legis. To znamená, že nie je možné odkázať na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov, pochybnosti o ústavnosti normy, kontrola ústavnosti
Právna veta: Podľa § 37 ods. 1 zákona o ústavnom súde ak osoby uvedené v § 18 ods. 1 písm. a) až e) dospejú k názoru, že právny predpis nižšej právnej sily nie je v súlade s právnym predpisom vyššej právnej sily(...), môžu podať ústavnému súdu návrh na začatie konania. Predmetná vec je konkrétnou kontrolou ústavnosti, v rámci ktorej všeobecný súd môže iniciovať konanie o súlade, ak má pochybnosti o ústavnosti aplikovanej normy. Všeobecný súd je však oprávnený napadnúť len také ustanovenie zákona, ktorého použitie (teda nutnosť subsumpcie zisteného skutkového stavu pod právnu normu vyjadrenú v danom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute, zmluvná pokuta, moderačné právo súdu, zabezpečovací prostriedok záväzkového práva, funkcia paušalizovanej náhrady škody zmluvnej pokuty
Právna veta: Právna úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku (§ 300 až § 302) je len doplnením právnej úpravy tohto inštitútu obsiahnutej v Občianskom zákonníku (§ 544 a § 545). Zmluvná pokuta patrí k zabezpečovacím prostriedkom záväzkového práva. Je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku a to takým spôsobom, že jej výška bude tiež závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo za každý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: motorové vozidlo, okolnoti ktoré majú pôvod v prevádzke, liberácia
Právna veta: Nemožno súhlasiť s názorom sťažovateľky, že uvedená situácia (zviera, ktoré bolo odhodené motorovým vozidlom na oproti idúce motorové vozidlo, na ktorom následne spôsobilo škodu) nemá svoj pôvod v prevádzke motorového vozidla. Podľa názoru ústavného súdu je irelevantné, či išlo živú, resp. mŕtvu vec (zviera je v zmysle slovenského právneho poriadku vecou, pozn.), pre ustálenie zodpovednosti bolo podstatné zodpovedanie otázky, či okolnosti vzniku škody majú svoj pôvod v prevádzke motorového vozidla. Už uvedené skutkové okolnosti prípadu podľa názoru ústavného súdu nepochybne vedú k záveru, že n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: chránený svedok, výpoveď svedka, výsluch ohrozeného svedka, náhradný sudca, výsluch prostredníctvom telemostu, účasť náhradného sudcu
Právna veta: Samotná okolnosť, že ide o chráneného svedka, indikuje bezpečnostné riziká, ktoré sú najmä v prípade svedectva o násilnej trestnej činnosti „iným vážnym dôvodom“ – to sa týka kontextu primeraného použitia § 134 ods. 1, v zmysle § 134 ods. 3 Tr. por. Pri použití § 134 ods. 3 Tr. por. v nadväznosti na ods. 1 tohto ustanovenia sú zohľadniteľné „vážne dôvody“. Takým dôvodom je nepochybne bezpečnostné hľadisko súvisiace s podstatou inštitútu chráneného svedka, a to aj vo vzťahu k účasti na hlavnom pojednávaní, preprave na hlavné pojednávanie a utajeniu miesta pobytu (ako na to obsahovo odk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, uznanie záväzku, exekučný titul, notárska zápisnica, neurčitosť uznaného záväzku, materiálna nevykonateľnosť exekučného titulu
Právna veta: Zo spôsobu vymedzenia záväzku v notárskej zápisnici nie je možné vypočítať konkrétnu sumu záväzku, ktorý bol dňa 9. 7. 2008 uznaný. Navyše, v notárskej zápisnici uvedená lehota splatnosti úveru s dohodnutými úrokmi je určená k dátumu 20. 7. 2018, ktorý nastane až v budúcnosti. Povinní v exekučnom konaní v notárskej zápisnici neuznali určitý záväzok v zmysle § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale neurčitý záväzok. Z tohto vyhlásenia nie je vôbec zistiteľné, akú konkrétnu sumu sa zaväzuje dlžník zaplatiť a nedá sa zistiť ani presný mechanizmus stanovenia tejto sumy. Práve neurčitosť uznaného záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, špeciálna recidíva, princíp fakultatívnosti a individuálnosti, nárok na mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Reagujúc na sťažovateľom vznesené výhrady, ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že inštitút mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Trestného zákona je koncipovaný na princípe fakultatívnosti a individuálnosti, a teda je na úvahe príslušného súdu, či vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu trest pod dolnou hranicou trestnej sadzby uloží alebo nie. Priznanie sa páchateľa a napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti, ktoré sú všeobecne poľahčujúcimi okolnosťami, ani v spojení s nepriaznivými osobnými pomermi páchateľa nezakladajú automaticky nárok na mimoria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, poľahčujúce okolnosti obžalovaného
Právna veta: Pri ukladaní trestu pod zákonom ustanovenú trestnú sadzbu však súd nesmie uložiť trest odňatia slobody kratší ako päť rokov, nakoľko v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody je aspoň desať rokov. Keďže podľa zákona ide o mimoriadne zníženie trestu, pre takýto postup musia byť zistené také okolnosti prípadu alebo pomery na strane páchateľa, ktoré sú mimoriadne, niečím výnimočné a nevyskytujú sa v iných obdobných prípadoch, a zároveň vzhľadom na ktoré by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej Trestným zákonom bolo pre páchateľa neprimerane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vady diela, záručná doba diela, dohodnutá výška úrokov z omeškania, právo na úrok z omeškania, splatnosť lehoty zmluvy o dielo
Právna veta: Medzi žalobcom a žalovaným došlo platne k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v rámci ktorej si zmluvné strany dobrovoľne dohodli 90-dňovú lehotu splatnosti. Návrh zmluvy o dielo bol predložený žalobcovi žalovaným a žalobca navrhnutú 90-dňovú lehotu splatnosti len akceptoval.Pokiaľ žalovaný mal v úmysle dojednať so žalobcom splatnosť odlišným spôsobom, ako bola v zmluve o dielo zakotvená, nič mu v negociačnom procese nebránilo, aby v rámci verejnosúťažných podmienok takto zmluvu nastavil. Napriek tomu po prebehnutí verejnej súťaže uzatvoril zmluvu v intenc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blankozmenka, námietka neplatnosti zmenky, neprijateľné zmluvné podmienky, zmenková dohoda, právo na vyplnenie blankozmenky
Právna veta: Dohoda o vyplnení zmenky nebola dohodnutá individuálne, preto spĺňa všetky zákonné predpoklady neprijateľnej podmienky tak, ako ju má na mysli úprava obsiahnutá v § 52 ods. 2 a § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak podmienky platenia zmenky neboli dojednané individuálne, ide o neprijateľné zmluvné dojednanie, ktoré nemôže požívať právnu ochranu. Takéto dojednanie, ktoré umožnilo veriteľovi - dodávateľovi len z toho dôvodu, že žalovaný musel na zabezpečenie návratnosti úveru vystaviť blankozmenku „ na rad“, previesť zmenku na tretiu osobu, proti ktorej sa spotrebiteľ nemohol brániť, resp. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, porušenie štátnozamestnaneckej disciplíny, porušenie pracovných povinností
Právna veta: Vychádzajúc z analógie okamžitého skončenia pracovného pomeru v Zákonníku práce (§ 68 ods. 1 písm. b)), že aj v prípade okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona o štátnej službe porušenie služobných povinností zo strany štátneho zamestnanca musí byť zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosiahnuť určitý stupeň intenzity. Nakoľko zákon o štátnej službe ani Zákonník práce nedefinujú zavinenie, je potrebné vychádzať z jeho definície v § 16 Trestného zákona, ktorý rozlišuje zavinenie vo forme úmyslu, alebo nedbanlivosti. U žalobcu je naplnená minimálne vedomá nedbanli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného
Právna veta: Určené výživné musí zohľadňovať odôvodnené potreby oprávneného, ako aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (§ 75 ods. 1 Zákona o rodine). Výživné musí byť určené tak, aby bolo spôsobilé pri zohľadnení vyživovacej povinnosti aj zo strany druhého rodiča zabezpečiť všetky pravidelne sa opakujúce, ako aj nepravidelné alebo náhodne sa vyskytujúce oprávnené výdavky dieťaťa. Výška výživného je však determinovaná schopnosťami, možnosťami a majetkovými pomermi povinného rodiča. Inak povedané, ak sú majetkové pomery povinného rodiča nadštandardné, je dôvod uspokojovať všetky bežné, prípadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin porušovania domovej slobody, porušovanie domovej slobody, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, zásady ukladania trestov
Právna veta: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody v danom prípade nie je dostatočný aj vzhľadom na charakter spáchaného trestného činu. U obžalovaného je nepravdepodobné, že by bez sústavnej kontroly a pomoci zvonku v budúcnosti viedol riadny život. Obžalovaný spáchal prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 odsek 1, odsek 2 písm. a/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e/ Trestného zákona a § 122 odsek 4 Trestného zákona. Skutok, ktorého sa dopustil, nemožno bagatelizovať z dôvodu motívu, pre ktorý bol spáchaný. V konkrétnom prípade súd zistil emočný motív konania obžalovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode nehnuteľnosti, neplatnosť kúpnej zmluvy, uzavretie zmluvy písomnou formou
Právna veta: „Ak sú podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti kupujúcimi obidvaja manželia, potom musia zmluvu tiež podpísať. Nedostatok podpisu jedného z kupujúcich manželov na listine zmluvy o prevode nehnuteľnosti (porovnaj § 46 ods. 2 OZ) nie je zhojený tým, že vec nadobudnutá čo aj len jedným z manželov za trvania manželstva zo spoločných finančných prostriedkov je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. Ak sa teda podľa ust. § 46 ods. 1 OZ na prevod nehnuteľností vyžaduje písomná forma, požiadavka písomnej formy tohto právneho úkonu potom zahŕňa aj podpis všetkých účastníkov právneho úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky, odporovateľné právne úkony
Právna veta: Ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také skrátenie (zmenšenie) majetku, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň z časti. Z toho vyplýva, že ten, kto odporuje, musí dokazovať kvalifikované zmenšenie majetku dlžníka. Nestačí, že sa majetok dlžníka zmenšil, musí sa preukázať, že sa zmenšil v takej miery, že to ohrozovalo aspoň čiastočne uspokojenie veriteľovho nároku. Z tohto záveru vyplýva, že je to žalobca, kto musí preukázať, že odplatný predaj časti nehnuteľnosti nebol ekvivalentný.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, trvanie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, schopnosť samostatne sa živiť
Právna veta: Posúdenie zániku vyživovacej povinnosti závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom prvostupňový súd správne poukázal, že medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, majetkové pomery a pod. V zásade možno konštatovať, že ukončenie prípravy na budúce povolanie, za plnoletosti dieťaťa, keď má toto dieťa plnú pracovnú spôsobilosť, za normálneho zdravotného stavu dieťaťa, bez existencie mimoriadnych okolností, ktoré by znamenali reálnu nemožnosť vstúpiť do pracovného procesu, možno považovať za nadobudnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania, povinnosť uniesť bremeno tvrdenia, dôkazná povinnosť účastníkov v sporovom konaní
Právna veta: Rozsah dôkazných povinností je v sporovom konaní zásadne určovaný rozsahom povinnosti tvrdiť skutočnosti, pretože na to, aby mohol účastník nejakú skutočnosť preukázať, musí ju najprv tvrdiť. V tomto zmysle právna teória hovorí o bremena tvrdenia, ktorým sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že počas konania netvrdil všetky rozhodné skutočnosti, významné pre rozhodnutie, a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnutie o veci samej v jeho neprospech.Dôkazná povinnosť znamená, že účastník musí na preukázanie svojich tvrdení označiť a predložiť dôkazy. Ak predložené dôkazy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, omeškanie s plnením peňažného dlhu, sankčné úroky z omeškania
Právna veta: Navrhovateľ sa dovoláva nárokov na odplatné úroky, ktoré by patrili v prípade, ak by bol zachovaný stav zákonnej domnienky, a teda trvanie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy za stavu, že veriteľ aj spotrebiteľ budú plniť podľa podmienok a v termínoch dohodnutých v zmluve. Keďže tento stav netrvá, je zrejmé, že došlo k zmene záväzku, ktorá bola privodená omeškaním spotrebiteľa a súčasne predčasným zosplatnením úveru zo strany veriteľa. Zmena záväzku prináša aj zmenu pomerov plnenia a aktivuje režim omeškania v spojení s využitím práva podľa ust. § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka. K predčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, záložné právo, záložná zmluva
Právna veta: Žalobca nekonal pri uzatváraní predmetnej zmluvy a prijatí zálohu dobromyseľne, nakoľko pri zachovaní minimálnej odbornej starostlivosti mu muselo byť už pri uzatváraní predmetnej záložnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že žalovaný v I. rade nie je vlastníkom zakladaných nehnuteľností - pozemkov. Na tomto závere odvolacieho súdu nič nemení ani skutočnosť tvrdená žalobcom o presvedčení samotného žalovaného v I. rade o svojom vlastníckom práve. Skutočnosť, že štatutárny zástupca žalovaného v I. rade mal za to, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností nemá vplyv na prípadnú d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, zabezpečenie pohľadávky, určovacia žaloba, neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy v súdenej veci nie je vo svojej právnej podstate štandardnou dohodou, ale slúži na zabezpečenie pohľadávky zo zmenky, t.j. ide o ďalšie zabezpečenie pohľadávky veriteľa plynúcej z úverovej zmluvy. Správne uzavrel okresný súd existenciu naliehavého právneho záujmu žalobkyne z pohľadu § 80 písm.c) Občianskeho súdneho poriadku ( v znení účinnom ku dňu vydania odvolaním napadnutého rozhodnutia ) na podanej určovacej žalobe, pretože ňou sa môže odstrániť stav neistoty v ktorom sa žalobkyňa nachádza. Deklarovaným vyslovením neplatnosti predmetnej „dohody“ môže žalobky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miesto zdaniteľného obchodu, miesto dodania tovaru, pohyblivá dodávka tovaru, povinnosť platiť splatnú daň z pridanej hodnoty, zdaniteľné plnenia, právo na odpočet dane
Právna veta: Z obsahu predloženého administratívneho spisu je bez akýchkoľvek pochybností, že žalobca si neuplatňoval nárok na odpočet dane na vstupe, pretože podľa jeho názoru ide o extrakomunitárnu dodávku a z uvedeného ju nemožno kvalifikovať ako zdaniteľné plnenie. Z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 3Sžf/45/2013 zo dňa 03.júna 2014, kde ide o identický skutkový stav, Najvyšší súd SR jednoznačne konštatoval, že pri vyhodnocovaní odovzdania tovaru vo forme nepohyblivej dodávky sa objektívne sa nedá vychádzať z fyzického prevzatia tovaru. Miesto dodania tovaru pri tejto forme je vôľovým prvkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, bezúročný spotrebiteľský úver, revolvingový úver
Právna veta: Oznámenie o schválení úveru, v ktorom sa uvádzajú iné údaje ako v návrhu na uzavretie zmluvy je novým návrhom. Nie je možné uvedené považovať za dohodu zmluvných strán o zmluvných podmienkach. Ani prípadné ďalšie oznámenie splátkového kalendára dlžníkovi, v ktorom má byť uvedený deň splatnosti poslednej splátky úveru, resp. revolvingu, čo je aj dňom konečnej splatnosti úveru, prípadne hodnota RPMN z celkovej sumy, ktorá má byť zaplatená, nemôže byť uvedená v iných výškach a hodnotách, akých bol podaný návrh. Aby išlo o platne dohodnuté podmienky úveru, resp. revolvingu, všetky potrebné z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, neoprávnený majetkový prospech, neoprávnené užívanie nehnuteľnosti
Právna veta: Pre záver o (ne) dôvodnosti nároku uplatňovaného navrhovateľom voči odporcovi titulom bezdôvodného obohatenia plnením bez právneho dôvodu (ako jednej z foriem bezdôvodného obohatenia upravenej v § 454 Občianskeho zákonníka) bolo treba, aby navrhovateľ preukázal, že medzi ním a odporcom právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikol t. j. aby preukázal, že odporca (v akej konkrétnej výške) bezdôvodné obohatenie získal, že mu (v akej konkrétnej výške) vznikla majetková ujma ako aj príčinnú súvislosť medzi získaním bezdôvodného obohatenia a vznikom majetkovej ujmy. (uznesenie Najvyššieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základ pre výpočet náhrady za úkon právnej služby, nahliadnutie do spisu
Právna veta: Aj keď nahliadnutie do spisu nie je v § 13a vyhl. 655/2004 Z.z. výslovne označené za úkon právnej služby, výpočet úkonov právnej služby, za ktoré patrí advokátovi odmena, uvedený v § 13a ods. 1,2 vyhlášky, je iba demonštratívny, čo vyplýva z ustanovenia § 13a ods. Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie ( NS SR 4 M Cdo 13/2010, KS Banská Bystrica sp.zn. 17 Co 186/2013 , KS Trenčín sp.zn. 17Co 581/2014). Nie je teda daný dôvod, aby štúdium spisu nemohlo byť považované za úkon právnej služby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účet majiteľa, obchodné záväzkové vzťahy, premlčacia doba, obchodnoprávne využitie cenných papierov
Právna veta: Pokiaľ by zákonodarca mal záujem na tom, aby vzťah majiteľ účtu (nepodnikateľ) a centrálny depozitár mal naďalej obchodnoprávnu povahu, resp. spadal pod režim Obchodného zákonníka, bol by to „určite“ výslovne vyjadril tak, ako to učinil v predchádzajúcej právnej úprave. Práve opustenie takéhoto zákonného vymedzenia vedie k záveru, že zákonodarca uvedené v úmysle nemal. Dané konštatovanie a predovšetkým už vyššie definovaná principiálna povaha súkromnoprávneho vzťahu fyzickej osoby nepodnikateľa ako vzťahu občianskoprávneho vylučuje aj použitie (žalobcom minimálne naznačovanej) analógie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, zmluvná sloboda spotrebiteľa, rovnaké postavenie účastníkov, zásada rovnosti účastníkov konania, zabezpečenie peňažného záväzku
Právna veta: Základným účelom konania pred súdom je poskytnutie spravodlivej ochrany. Súd musí nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Právo musí byť predovšetkým nástrojom spravodlivosti, nielen súborom právnych predpisov, ktoré sú mechanicky a formalisticky aplikované bez ohľadu na zmysel a účel toho-ktorého záujmu chráneného príslušnou normou (porov. rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II.ÚS 222/07). Odčlenenie zmenkového abstraktného vzťahu od spotrebiteľského vzťahu nie je možné aj z dôvodu, že použitie zmenky v spotrebiteľský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, bezúročný spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , ochrana spotrebiteľa , podstatné náležitosti zmluvy
Právna veta: Okolnosť, že v zmluve chýbala zákonná náležitosť vyžadovaná ust. § 9 ods.2 písm.k) zákona o spotrebiteľských úveroch o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov sankcionuje označená právna norma v ustanovení § 11 ods.1 písm. a) ( v znení účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy) tak, že úver sa považuje za bez úročný a bez poplatkov. Podľa dôvodovej správy k ustanoveniu § 9 ods.2 označenej právnej normy zásadný význam v ochrane spotrebiteľa v zmluvných vzťahoch má, aby spotrebiteľ získal dostatočné množstvo informácií o podmienkach úveru, nákladoch a záväzkoch, ktoré z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozsah a spôsob zisťovania podkladov, odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, rozhodovanie o sprístupnení alebo nesprístupnení informácií, žiadosť a sprístupnenie informácii, neurčitosť žiadosti o sprístupnenie informácií
Právna veta: Administratívne konanie, ktoré bolo začaté na základe žiadosti žalobcu podanej podľa zák. č. 211/2000 Z.z. a doručenej žalovanému ako povinnej osobe, že toto konanie bolo od počiatku zaťažené vadou neurčitosti žiadosti v rozsahu jej bodu b/ a c/, pretože žiadateľ vymedzil sprístupniť informácie nie celkom konkrétne a adresne, čím nebolo dostatočne identifikované, čo tvorí samotný predmet konania. Pokiaľ žalobca ako žiadateľ vo svojej žiadosti pod bodom b/ sa domáhal sprístupnenia transakčných dokumentov súvisiacich s privatizáciou obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, akciová spolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, účel manželstva, neplnenie účelu manželstva
Právna veta: Jednostranný záujem manželky o zotrvanie v manželstve nemôže byť sám o sebe dôvodom, aby
súd nútil manžela zotrvať vo vzťahu, ktorý považuje za neperspektívny, pretože na naplnenie účelu
manželstva je potrebná snaha oboch strán, vzájomné pochopenie a citové zblíženie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, individuálne dojednaná zmluvná podmienka, ochrana spotrebiteľov
Právna veta: Pre posúdenie dojednania zmluvnej pokuty ako zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve z hľadiska jej neprijateľnosti nie je podstatné, či reálne dôjde k porušeniu povinnosti. Dojednanie zmluvnej pokuty v dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorej výška bola stanovená ako rozdiel medzi bežnou maloobchodnou cenou mobilného telefónu a kúpnou cenou, za ktorú žalobca odpredal mobilný telefón žalovanej a patrila za porušenie konkrétne vymenovaných zmluvných povinností (čl. 2 bod 2.5 dodatku), spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na právnu pomoc, procesné vady konania, spôsoby začatia konania podľa Správneho poriadku, konanie o administratívnom vyhostení
Právna veta: Cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, môže sa dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí; zástupcom môže byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. V tej istej veci môže mať osoba uvedená v prvej vete len jedného zvoleného zástupcu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre jeho naplnenie nestačí len formálne poverenie konkrétnej osoby právnym zastupovaním ale je splnené až vtedy, ak osoba - cudzinec, v danom prípade žalobca má prístup k právnej službe vtedy, keď to pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: paušálne výdavky, odmena za znalecký posudok, odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku, znalečné
Právna veta: Je pravdou, že v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. má znalec právo na náhradu výdavkov spojených s podaním znaleckého posudku a na odmenu za podaný znalecký posudok v závislosti od počtu hodín, teda v závislosti od časového fondu, ktorý je potrebný na vyhotovenie znaleckého posudku. Zároveň však je potrebné poukázať na to, že vyúčtovanie znalca musí byť racionálne a korešpondujúce s objektívnou potrebou časového fondu, ktorý je potrebné vynaložiť na ten - ktorý znalecký posudok. Tento časový fond, teda potrebu práce, ktorú musí znalec vynaložiť na podanie znaleckého posudku a na jeho vypr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou , dohoda o vyplnení zmenky, spotrebiteľská zmluva , spotrebiteľská zmenka
Právna veta: Pokiaľ ide o dohodu o vyplňovacom práve zmenky, táto ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o dôsledkoch vystavenia zmenky pre spotrebiteľa. Z uzatvorenej dohody žiadne informácie o dôsledkoch vystavenia zmenky pre žalovaného nevyplývajú. Žalobca a ani jeho právny predchodca sa svojej zodpovednosti za uzatvorenie neprijateľnej zmluvnej nemôžu zbaviť ani poukazom na princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) uplatnením jeho dôsledkov v neprospech ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bankový úver, postúpenie pohľadávky banky, predčasná splatnosť úveru
Právna veta: Špecifické pôsobenie bánk, na ktoré dohliada centrálna banka, opodstatňuje záver, že s bankovým úverom, ktorý nie je splatný, nemôže nakladať nebankový subjekt. Nesplatný úver od banky je produktom banky, na ktorý dopadá dohľad centrálnej banky s prísne stanovenými pravidlami pre bankový sektor. Nebankový subjekt nie je oprávnený používať (akokoľvek) bankové oprávnenia a ani používať bankové úvery. Termín používať prirodzene zahŕňa aj zosplatnenie úveru alebo určité zavŕšenie vzťahu vyplývajúceho zo zmluvných podmienok banky. Postúpenie pohľadávky je pomerne bežným právnym úkonom. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, zákaz pravej retroaktivity
Právna veta: Ak Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 31.12.2014 v prípade vedľajšieho účastníka ako združenia na ochranu spotrebiteľa nevyžadoval preukazovanie právneho záujmu na výsledku sporu a jeho vstup do konania nepodmieňoval výslovným súhlasom zo strany žalovaného, bolo pripustenie vstupu vedľajšieho účastníka do konania vhodným prostriedkom pre dosiahnutie toho, aby žalovaný ako spotrebiteľ mohol účinnejšie brániť svoje práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy. Na právnu úpravu vyplývajúcu z ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. v znení účinnom od 1.1.2015 prihliadať nemožno, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zabitie, nutná obrana, okolnosť vylučujúca protiprávnosť, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti
Právna veta: V trestnom práve v súvislosti s obranou svojho života a zdravia ako prirodzeného práva človeka, platia dve významné zásady. Jednak je to zásada, že riziko následku musí znášať ten, ktorý zaútočí, ako prvý. Táto zásada sa uplatňuje najmä pri nutnej obrane, ktorá podľa § 25 Tr.zák. je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť. V tomto prípade však senát nadriadeného súdu nedospel k záveru, že v konaní obžalovaného išlo o takú obranu, ktorá by ho úplne zbavovala trestnej zodpovednosti vo vzťahu k spôsobenému následku v podobe smrti poškodeného. V tejto súvislosti však platí aj ďalšia zásada týka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: účinky súdom potvrdeného plánu, vklad spoločníka, zmluva o predaji podniku, vklad do spoločnosti, povinnosť ručiteľa splniť dlh
Právna veta: Aj napriek skutočnosti, že zo strany žalovaného došlo k platnému vloženiu časti podniku do spoločnosti, u žalovaného zostala zachovaná povinnosť ručenia za zaplatenie dlžnej sumy a to s poukazom na ust. § 155 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 1.1.2012 (reštrukturalizácia spoločnosti Nábytok GALAN, s.r.o. povolená dňa 20.12.2012) reštrukturalizačným plánom zostalo nedotknuté právo žalobcu domáhať sa uspokojenia svojej pôvodnej pohľadávky voči žalovanému a to v rozsahu celého dlhu, nakoľko podľa uvedeného ustanovenia plánom zostávajú nedotknuté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: prekážky na strane zamestnávateľa, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, nemožnosť vykonávať prácu
Právna veta: Zamestnávateľ je okrem iného povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu a vytvárať podmienky pre úspešné plnenie jeho pracovných úloh a zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať prácu osobne podľa pracovnej zmluvy v stanovenej pracovnej dobe a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pokiaľ zamestnávateľ po právoplatnosti rozhodnutia súdu o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru neprideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku podľa ust. § 142 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnená držba ako predpoklad vydržania, vydržanie, nadobúdanie vlastníctva, dobromyseľnosť vydržiteľa, oprávnenosť držby, spôsobilý predmet vydržania
Právna veta: Ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka ustanovuje podmienky vydržania, ktoré musia byť splnené súčasne po celý čas plynutia vydržacej doby. Týmito sú 1/spôsobilý predmet vydržania, 2/ subjekt vydržania, 3/ oprávnená držba, 4/ vydržacia doba. Predmetné nehnuteľnosti sú nepochybne spôsobilým predmetom vydržania, nevzťahuje sa na ne žiadne zákonné obmedzenie, ktoré by vydržanie vylučovalo. Tiež nebolo preukázané, že by žalobca bol subjektom, ktorý nie je spôsobilý nadobúdať vlastnícke právo. Ďalšou dôležitou podmienkou, ktorá musí byť splnená je existencia oprávnenej držby. Oprávneným je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , zásah do osobnostných práv fyzickej osoby, negatívne dopady nesprávneho úradného postupu
Právna veta: Faktom je, že v zmysle ust. § 17 ods. 2 zák.č. 514/2003 Z.z. platí, že v prípade, ak samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením, vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné ju uspokojiť inak. Zmyslom právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu má spočívať v tom, aby každá škoda spôsobená nesprávnym, či nezákonným zásahom štátu bola primerane odčinená. Nemajetkova ujma predstavuje zásah do inej než majetkovej sféry poškodeného a vedľa nepriaznivých dôsledkov môže zah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, zaistenie maloletých, pozbavenie slobody žiadateľov o azyl
Právna veta: S poukazom na najlepší záujem dieťaťa (zakotvený v článku 3 odsek 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére), postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v útvare policajného zaistenia a pri úvahe o ich umiestnení by nemal opomenúť, že najlepší záujem dieťaťa, ktorý je vyjadrením hodnôt, na ktorých je postavený systém ochrany práv dieťaťa nie je možné účinne dosiahnuť bez reflek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti akcionárov, obmedzenie práv menšinových akcionárov, kvalifikovaná väčšina hlasov, stanovy, valné zhromaždenie
Právna veta: Ak v návrhu na odpredaj nehnuteľností sa deklaruje, že dôjde k predaju nehnuteľností, ktoré potrebuje spoločnosť na výkon, resp. na zabezpečenie výkonu vo verejnom záujme, tak odsúhlasenie takéhoto predaja je potrebné dosiahnuť na valnom zhromaždení spoločnosti, a to 2/3 väčšinou prítomných hlasov. Táto požiadavka vyplýva z čl. X bodu 3 písm. f) stanov spoločnosti. Ak valné zhromaždenie pri prijímaní uznesenia č. 1 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod vlastníctva k nehnuteľnému majetku v k.ú. B. obišlo povinnosť hlasovať o tom 2/3 väčšinou, došlo evidentne k porušeniu práv Fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom je výnimkou zo všetkých pravidiel povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom v prípade, že záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným rodičom obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený iba okolnosťami zo strany dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, listina o vydedení, dôvody vydedenia
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodov vydedenia podľa § 469 ods. 1 písm. b), je potrebné tiež zisťovať, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť prejaviť o poručiteľa opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, t. j. či poručiteľ sám mal záujem sa s dieťaťom stýkať a udržovať s ním bežné príbuzenské vzťahy.Sám poručiteľ svojím správaním, keď v dôsledku úmyselnej trestnej činnosti bol počas útleho veku detí vo výkone trestu odňatia slobody po dobu 10 rokov a po návrate z výkonu trestu, už za krátky čas rodinu definitívne opustil kvôli inej žene, inicioval tzv. „Prehlásenie“, bol zodpovedný z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, jednorázová dávka drogy
Právna veta: V aplikačnej praxi súdov dlhodobo pretrváva nejednotnosť pokiaľ ide o stanovenie dolnej hranice množstva drogy, ktoré zodpovedá obvykle jednorazovej dávke drogy. Tento stav je podmienený najmä tým, že Trestný zákon vôbec neobsahuje vymedzenie pojmu obvykle jednorazová dávka drogy, ktorý je pojmom právnym. Vzhľadom k tomu, že Trestný zákon neurčuje pri jednotlivých druhoch drog čo rozumie pod obvykle jednorazovou dávkou drogy, je nevyhnuté, aby bol tento právny pojem definovaný súdnou praxou. Obvykle jednorazová dávka drogy na použitie pre vlastnú spotrebu v zmysle § 135 Tr. zákona sa Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, práva spoločného nájmu bytu, spoločný nájom bytu manželmi
Právna veta: Po tom, čo vzniklo právo spoločného nájmu k predmetnému bytu zo zákona dňom 01. 07. 1992 a následne, a to aj na základe žiadosti žalobcu, bola uzavretá medzi prenajímateľom bytu a žalovanou nová nájomná zmluva, kde iba žalovaná bola uvedená ako nájomkyňa bytu, je bez právneho významu k posúdeniu práva spoločného nájmu, ktoré právo spoločného nájmu aj naďalej trvalo. Táto skutočnosť nemá žiaden právny význam vo vzťahu k posudzovaniu rozsahu BSM, konkrétne vo vzťahu k predmetu sporu, keď v konaní bolo nepochybne preukázané, že byt bol kúpený počas trvania manželstva strán sporu a finančné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, obligačné účinky zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zamietnutie návrhu na vklad, vklad
Právna veta: Úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku vecnoprávnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občiansko-právneho vzťahu ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecno-právnych účinkov zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnej veci. Smrť predávajúcich nie je sama o sebe dôvodom zamietnutia návrhu na vklad v katastri nehnuteľností.Prevod vlastnícky práv má v podstate dve fázy, zmluva je platná po podpísaní všetkými účastníkm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výtržníctvo, znaky skutkovej podstaty prečinu výtržníctva
Právna veta: Trestný čin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 Tr. zákona spácha ten, kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že a) napadne iného, b) hanobí štátny symbol, c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo e) vyvoláva verejné po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účet majiteľa, premlčanie v spotrebiteľských veciach
Právna veta: Je pravdou, že v § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. účinného od 1.1.2002 je uvedené, že právny vzťah medzi majiteľom účtu a žalobcom sa spravuje uvedeným zákonom a Obchodným zákonníkom. Ak však ide o spotrebiteľský vzťah, z hľadiska poradia aplikovateľnosti Obchodný zákonník (ktorý upravuje premlčanie v obchodných veciach) musí ustúpiť, lebo prednosť má spotrebiteľské právo v širšom slova zmysle, t.j. Občiansky zákonník a ďalšie predpisy upravujúce vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Normy obchodného práva sú použiteľnými len vtedy, ak neodporujú úprave spotrebiteľských vzťahov v Obč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, právo na ochranu súkromia, zasielanie urážlivých textových správ
Právna veta: Súkromie je považované za najvlastnejšiu, najvnútornejšiu a najintímnejšiu sféru človeka. Takto chápané právo na ochranu súkromia bráni osobnosť pred vonkajším neoprávneným zasahovaním, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje rozvoj jej fyzickej, ale aj psychickej, morálnej a sociálnej integrity. Vnútorná sféra človeka nie je izolovaná od vonkajšieho sveta, dianie vo vonkajšom svete bezpochyby dopadá aj na vnútro človeka, sféru jeho emócií, myšlienok, predstáv, postojov, názorov a vyvoláva v ňom pozitívne i negatívne reakcie. Negatívny zásah do tejto sféry pôsobí neraz zraňujúco, znevažujúco, človeka zba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie rozhodcu, rozhodcovská doložka
Právna veta: Zmluvné strany sa v rozhodcovskej zmluve môžu dohodnúť na osobe rozhodcu (rozhodcov) alebo na postupe jeho dodatočného ustanovenia.Vzhľadom na skutočnosť, že pre platnosť rozhodcovskej doložky sa vyžaduje jej písomné dojednanie je nevyhnutné, aby písomnou formou bol ustanovený aj rozhodca, ktorý bude prejednávať a rozhodovať vec v rozhodcovskom konaní alebo postup jeho ustanovenia. Pre zachovanie transparentnosti výberu rozhodcu a rovnosti strán v rozhodcovskom konaní nemôže byť výber rozhodcu ponechaný len na vôli jednej zo sporových strán. Táto požiadavka je zvlášť zvýraznená v spotreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, listina o vydedení, neplatnosť závetu
Právna veta: Vzťah medzi poručiteľom a jeho potomkom je podstatný len pri posúdení existencie dôvodov vydedenia potomka poručiteľom podľa § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka v prípadnom súdnom spore. V tomto konkrétnom spore bol preto podstatný vzťah medzi poručiteľkou a žalobkyňami, jej dcérami, ktoré poručiteľka podľa § 469a ods. 1 písm. a), b) Občianskeho zákonníka vydedila, nie však vzťah medzi poručiteľkou a žalovaným. Tento vzťah /medzi poručiteľkou a žalovaným/, aj keby bol zo strany žalovaného vedený zištnými cieľmi a nebol by skutočným záujmom potomka /čo je však len domnienka žalobkýň/, nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prechod vlastníctva obcí, prechod vlastníctva, zápis v pozemkovej knihe
Právna veta: Zásadný rozdiel medzi dočasnou správou majetku a hospodárením spočíva v tom, že pod dočasnou správou sa chápe iba činnosť smerujúca k ochrane a udržiavaniu zvereného majetku, zatiaľ čo pod pojmom hospodárenie sa chápe aj účelné využívanie majetku na jeho hospodársky účel, pričom toto využívanie smeruje k jeho zveľaďovaniu a zisku. Súd zastáva názor, že hospodárenie je možné iba v režime trvalej správy, za splnenia podmienky, že účel zvereného majetku je v súlade s predmetom činnosti správcu. Vlastnícke právo žalobcu k predmetným nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať zo zápisu v pozemkovokni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného)
Právna veta: Vina obžalovaného môže byť totiž založená len na takých dôkazoch, ktoré vo svojom úhrne tvoria logickú, ničím neprerušovanú a uzavretú sústavu dôkazov, navzájom sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich, ktoré sú v takom príčinnom vzťahu k dokazovanej skutočnosti, že z nich možno vyvodiť jediný záver nepripúšťajúci inú alternatívu. Pokiaľ teda súd hodnotiac vykonané dôkazy nedospeje k záveru, že takúto sústavu dôkazov vo vzťahu k vine obžalovaného vytvárajú, nezostáva mu nič iné len obžalovaného spod obžaloby oslobodiť v zmysle jednej zo základných zásad trestného práva „v pochybnostiach v prosp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, ochrana práv spotrebiteľa
Právna veta: Účelom spotrebiteľského práva je poskytnúť spotrebiteľovi ochranu v prípadoch, keď môže dodávateľ zneužiť neinformovanosť spotrebiteľa tým, že do zmluvy zakomponuje zmluvné podmienky, ktoré sú v neprospech spotrebiteľa. Úlohou súdu je v takýchto prípadoch ex offo skúmať prijateľnosť zmluvných podmienok a v prípade, že sú neprijateľné, zabezpečiť rýchlu a účinnú ochranu spotrebiteľa. Aj v zmysle rozsudku Európskeho súdneho dvora sp. zn. C-419/2001 zo 14.3.2013 (Česká sporiteľňa, a.s. proti Geraldovi Feichterovi) samotný Európsky súdny dvor v konaní pri uplatnení práva zo zmenky z úradnej moci s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadmerný odpočet DPH, dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, uplatnenie práva na odpočítanie DPH, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Právna veta: Právom a povinnosťou žalobcu ako daňového subjektu bolo, aby sám predložil dôkazy potvrdzujúce, že predmet obchodu skutočne existoval, mohol predložiť dôkazy svedčiace o tom, že uvedený typ kontrolovaného zdaniteľného obchodu a spôsob jeho prevedenia ako i komunikácia s klientmi, prípadne s odberateľmi sa nijako neodlišuje od vykonaných obdobných obchodov s uvedeným typom tovaru. Spôsob preverovania množstva a kvality tovaru. Žalobca v rámci daňovej kontroly nepredložil žiadne dôkazy okrem faktúr a dodacích listov, súd konštatuje, že v administratívnom spise sa nenachádza žiaden doklad, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, odvolanie okamžitého skončenia pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Aj keď samotný Zákonník práce neobsahuje konkrétnu úpravu týkajúcu sa podmienok za akých môže dôjsť k odvolaniu okamžitého skončenia pracovného pomeru (na rozdiel od výpovede), odvolací súd je toho názoru, že aj v takomto prípade je treba vychádzať z autonómnej vôle zamestnávateľa a zamestnanca upraviť si vzájomne takúto situáciu sledujúcu zamedzenie nepriaznivých účinkov a dôsledkov okamžitého skončenia pracovného pomeru a to bez zreteľa na jeho platnosť, resp. neplatnosť určenú súdnym rozhodnutím. Pri výklade prejavu vôle zamestnávateľa netrvať na takomto jednostrannom skončení pracovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie spoluvlastníctva, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, spoluvlastníctvo k spoločnej veci
Právna veta: Ak aj medzi žalobcom a žalovanou nebolo
vyporiadané BSM (č. l. 114, 115 spisu), uplynutím lehoty na vyporiadanie BSM stanovenej v zákone
sa bezpodielové spoluvlastníctvo k bytu pretransformovalo na podielové (§ 149 ods. 4 Občianskeho
zákonníka), čo znamená, že spoluvlastníctvo k bytu aj keď v inej forme je stále možné vyporiadať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Záväzkový vzťah bezdôvodného obohatenia vznikne len ak sa naplnia všetky zákonom ustanovené predpoklady na jeho vznik (ak sa niekto „na úkor iného bezdôvodne obohatí“). Základným predpokladom vzniku bezdôvodného obohatenia je vznik majetkového prospechu u obohateného, pričom k zväčšeniu jeho majetku došlo v rozpore s právom uznanými dôvodmi. Dôvod o existencii bezdôvodného obohatenia na strane obohateného musí ponúknuť postihnutý, ktorý žalobou na súde žiada o vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. jeho peňažnú náhradu. Na vznik záväzkovo-právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa nevyžaduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, absolútne obchody
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, že by z pôsobnosti ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka boli vylúčené niektoré typy spotrebiteľských zmlúv. Teda ustanovenie § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka reguluje aj absolútne obchody. Ustanovenie § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka je ustanovením lex specialis s dopadom na všetky spotrebiteľské zmluvy, a teda aj na odložené platby v spotrebiteľských vzťahoch vrátane úverov. Odvolací súd sa domnieva, že ak by z pôsobnosti ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka mali byť vyňaté niektoré typy spotrebiteľských zmlúv, zákonodarca by to ex ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Povinnosti predávajúceho, konanie v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: V tomto smere je dôležité poukázať na novú skutočnosť pre judikatúru súdov, že dobré mravy, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi našlo svoje pozitívno-právne vymedzenie podľa § 4 ods. 8 ZOS. Podľa § 4 ods. 8 ZOS predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. ,,Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, dôkazné bremeno
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie, že v konaní o vrátení pôžičky leží na žalobcovi dôkazné bremeno o tom, že plnenie žalovanému poskytol i o tom, že plnenie bolo poskytnuté na základe zmluvy o pôžičke uzavretej so žalovaným. Rozsah dôkazného bremena, teda okruh skutočností, ktoré musí účastník preukázať zásadne určuje hmotnoprávna norma, tzn., právny predpis, ktorý je na sporný vzťah aplikovaný. Vzhľadom k tomu, že k pôžičke dochádza na základe zmluvy, bolo na žalobcovi dôkazné bremeno o tom, že žalovanému finančnú čiastku skutočne poskytol, ale i tom, že poskytnutá čia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, nadobudnutie vlastníckeho právo v dobrej viere, vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí, exekučná dražba
Právna veta: Ustálená judikatúra všeobecných súdov dlhodobo vychádza z premisy, že udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania nadobúda vydražiteľ vlastnícke právo k veci draženej prostredníctvom súdnej exekúcie originárnym spôsobom. Tento záver vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššie súdu SR sp.zn. 1ObdoV 2/2004 zo dňa 26.5.2005, podľa ktorého vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. V odôvodnení rozhodnutia Najv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytu, zánik nájmu bytu, neužívanie bytu, právo vypovedať nájom bytu
Právna veta: Povinnosť uviesť skutkové opísanie okolností, z ktorých prenajímateľ odvodzuje svoje právo nájom vypovedať, má práve predchádzať tomu, aby prenajímateľ nemohol daný dôvod výpovede meniť, resp. dodatočne napasovať na určitú inú skutkovú situáciu pod nekonkretizovaný dôvod výpovede. Vo vzťahu k výpovednému dôvodu podľa ust. § 711 ods. 1 písm. g/ OZ súd prvej inštancie správne poukázal na to , že úmyslom zákonodarcu bolo umožniť vypovedať nájom v prípade, ak nájomca využíva byt úplne odlišným spôsobom nemajúcim charakter bývania (t.j. podnikanie, obchodné priestory, skladové priestory, výr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obdobné pracovné vzťahy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okruh poistených, bezplatná brigáda, poskytovanie dávok nemocenského poistenia v osobitných prípadoch
Právna veta: Za bezplatnú brigádu sa považuje taká účasť (bez ohľadu na dĺžku jej trvania) za ktorú sa zárobok neposkytuje; na hodnotu poskytovaného stravovania, prípadne aj ubytovania sa neprihliada. Túto definíciu brigádnickej činnosti nemožno podriadiť pod výkon práce navrhovateľa s prihliadnutím na rozsah vykonávanej činnosti a výšku odmeny, ktorá mu bola vyplácaná. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyne absentuje správna úvaha, na základe ktorej dospela odporkyňa k záveru, že navrhovateľ vykonával v Poľnohospodárskom družstve Jasenov brigádnickú činnosť a definícia spoločných znakov činn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: daňové trestné činy, skrátenie dane a poistného, spotrebné dane , trestný čin podvodu v zmysle TZ, neodvedenie dane a poistného
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou postavenia poškodeného subjektu pri daňových trestných činoch.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trovy trestného konania, odmena ustanovenému obhajcovi, náhrada trov obhajoby
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou náhrady trov obhajoby po oslobodzujúcom rozsudku a to konkrétne rozdielom medzi ustanoveným obhajcom a zvoleným obhajcom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo obvineného nevypovedať, svedčiť proti sebe, právo mlčať, právo nevypovedať, výsluch obvineného
Právna veta: Stručný návrat k rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA vo veci Miranda v. Arizona, ktoré oslavuje 50 rokov a k právu obvineného nevypovedať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: talentovaný športovec, preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov, zmluva o príprave talentovaného športovca
Právna veta: Prinášame Vám odborný článok o význame a cieľoch telovýchovno-lekárskych prehliadok z pohľadu Prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., hlavného odborníka MZ SR pre odbor telovýchovného lekárstva.
MENU