Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096673
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postavenie likvidátora v exekučnom konaní, právna úprava exekučného konania, exekučné konanie, výkon exekúcie, postavenie likvidátora, exekučný titul
Právna veta: Predpokladom exekúcie je existencia rozhodnutia (okrem ak sa exekúcia vykonáva na základe vykonateľnej notárskej zápisnice). O aké rozhodnutie sa musí jednať podrobnejšie upravujú ustanovenia § 41 Exekučného poriadku. Vo všeobecnosti exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (§ 41 ods. l Exekučného poriadku). Ustanovenie § 41 ods. 2 Exekučného poriadku taxatívne vymenúva, na podklade akých rozhodnutí je možné vykonať exekúciu. Okrem iných, exekúciu je možné vykonať na základe vykonateľných rozhodnutí orgánov verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť mlčanlivosti , neobvyklá obchodná operácia, ohlásenie neobvyklej obchodnej operácie, povinnosť notára nahlásiť neobvyklú obchodnú operáciu, Povinnosti povinnej osoby
Právna veta: Povinnosti je možné v zmysle čl. 13 ods. 1 písm. a/ Ústavy SR ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Pojem neobvyklej obchodnej operácie v zmysle zákona č. 367/2000 Z. z. ustanovuje ust. § 4 citovaného zákona, na ktorý správny orgán poukázal v rámci odpovedi na žiadosť žalobcu o spresnenie potrebných podkladov k vykonaniu kontroly. Rovnako správny orgán v súvislosti s výpočtom všetkých právnych úkonov alebo iných úkonov v prípade notárskej činnosti v súvislosti s preukázaním splnenia povinnosti povinnej osoby podľa § 6 ods. 3 pí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú vo vyhláške č. 32/1965 Zb., ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia), upravené spoločne. Vyhláška č. 32/1965 Zb. upravuje zvlášť podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť, a zvlášť podmienky pre odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať osobitne (viď tiež rozsudok najvyššieho sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada nemo plus iuris, právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva- ,,titulus", vlastnícke právo , prechod vlastníckeho práva
Právna veta: Zákon č. 138/1991 Zb. k reálnemu prechodu vlastníckeho práva vyžaduje splnenie viacerých, zákonom presne stanovených podmienok. Ich splnením sa vytvára osobitné právne postavenie určitého druhu majetku, ktorý podlieha režimu prechodu vlastníckeho práva zo štátu na obec. Odhliadnuc od právneho režimu hnuteľností patriacich orgánom miestnej štátnej správy je zrejmé, že § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. pre prechod majetku do vlastníctva obcí vyžaduje, aby išlo o: a/ majetok štátu, b/ ku ktorému patrilo ku dňu účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. právo hospodárenia národným výborom, na území kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , osobitný systém sociálneho zabezpečenia, právo fyzických osôb na zachovanie nároku na starobný dôchodok
Právna veta: Zákon č. 328/2002 Z.z. je predpisom, upravujúcim osobitný systém sociálneho zabezpečenia určeného okruhu osôb. Výsluhový dôchodok podľa tohto zákona je dávkou, ktorá sa už poskytuje doživotne, nielen do dovŕšenia dôchodkového veku, určeného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení...Úmyslom zákonodarcu bolo zákonom č. 328/2002 Z. z. poskytnúť policajtom výsluhový dôchodok, resp. naďalej poskytovať dovtedy priznané výsluhové príspevky ako dávky, ktoré majú povahu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia až od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpiso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: starobný dôchodok , príslušníci ozbrojených síl, výsluhový dôchodok, výsluhový dôchodok
Právna veta: Podľa § 125 ods. 11 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov“) výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti (1. júla 2002) a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Podľa § 129 zákona č. 100/1988 Zb. pre vojakov z povolania a vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, odňatie možnosti konať pred súdom ako dôvod odvolania, pojmové znaky, vydedenie , procesná vada konania, neplatnosť závetu ako dôsledok záveru o neplatnosti vydedenia
Právna veta: Z odôvodnenia rozsudkov odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa je zrejmé, že oba súdy odôvodnili len svoj právny záver o neplatnosti vydedenia, zatiaľ čo ďalší právny záver o neplatnosti závetu neodôvodnili vôbec. Táto skutočnosť zakladá nepreskúmateľnosť ich rozhodnutí v tejto časti a je takou vadou konania, pre ktorú bolo potrebné tieto rozhodnutia v napadnutej časti, ako aj súvisiace rozhodnutie o trovách konania, zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Na rozdiel od názoru generálneho prokurátora, ktorý nedostatočné odôvodnenie rozsudkov kvalifikoval ako tzv. inú vad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, samostatne zárobkovo činná osoba v Rakúskej republike
Právna veta: Činnosť zamestnanca alebo činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby vykonávaná v inom štáte sa za takú považuje na účely právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom takáto činnosť alebo rovnocenná situácia existuje a ak podľa právnych predpisov príslušného členského štátu má poskytnutie dávok sociálneho zabezpečenia a iného príjmu určité právne účinky, uplatňujú sa tiež ak podľa právnych predpisov príslušného členského štátu má poskytnutie dávok sociálneho zabezpečenia a iného príjmu určité právne účinky; to znamená, že na účely ustanovenia § 293bt zákona sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, posudok o invalidite, posudkový lekár
Právna veta: Podkladom na vypracovanie posudku o invalidite sú, okrem iného, závery odborných lekárskych vyšetrení. Z odborného lekárskeho posudku musí byť zrejmé, z ktorých lekárskych nálezov posudkový lekár pri posudzovaní vychádzal, a aké boli závery (zistenia) jednotlivých relevantných lekárskych vyšetrení, ktoré boli podkladom posúdenia. Samotný posudok o invalidite na účely § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. je potom výsledkom posúdenia dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu, vrátane zváženia dlhodobosti jeho zhoršenia a opätovného zlepšenia, a jeho vplyvu na schopnosť poistenca vykonávať zárobkovú č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: používanie vulgarizmov a neslušných slov vo vysielaní, reklama a telenákup
Právna veta: Je možné súhlasiť s názorom navrhovateľa, že pojem slušnosť je dôležitým javom, ktorý by mal byť princípom každej spoločnosti a že je nespochybniteľné, že vplyv na morálku spoločnosti majú dokonca vo veľmi veľkej miere aj médiá. Práve z tohto dôvodu by však malo byť pre navrhovateľa vlastné, aby vo svojom vysielaní obmedzoval používanie vulgarizmov a neslušných slov, aj keď tieto sa v komunikácií v určitých spoločenských kruhoch bežne používajú. Vysielanie multiregionálnych televízií má čoraz väčší dopad na obyvateľstvo a priamo ovplyvňuje jeho správanie. Preto je logické, že ak chceme, aby bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: registračná povinnosť, zdaniteľná osoba, nevydanie osvedčenia o registrácii pre DPH
Právna veta: Pokiaľ zmena § 4 ods. 6 zák. o DPH, podľa žalobcom citovanej dôvodovej správy, mala za účel pri registrácii právnych nástupcov zaniknutých platiteľov pokrývať všeobecnú skupinu neurčitých subjektov, ktoré možno subsumovať pod pojem „zdaniteľná osoba“, potom táto zákonite zahŕňa aj konkrétnejšie pojmy ako obchodná spoločnosť a družstvo. Opačný výklad je v rozpore tak so systematikou uvedeného ustanovenia (§ 4), ako aj s úmyslom zákonodarcu zrejmým z vyššie citovanej dôvodovej správy. Ak by právny nástupca platiteľa nemusel byť zdaniteľnou osobou, šlo by o výnimku z pravidla obsiahnutého v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na valorizáciu, výsluhový dôchodok policajtov, výsluhový dôchodok, výsluhové dôchodky policajtov a vojakov
Právna veta: Tvrdenie, že nárok na valorizáciu vzniká splnením podmienky, že v priebehu roku 2011 došlo k medziročnému nárastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a k medziročnému nárastu spotrebiteľských cien, odvolací súd považoval za nesprávne a nepodložené. V zmysle § 68 ods.1 zákona č. 328/2002 Z. z. totiž nárok na zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia vzniká až dňom 1. júla príslušného kalendárneho roku, a to za splnenia podmienok, ustanovených zákonom v znení účinnom k tomuto dňu. Pre posúdenie zákonnosti rozhodnutí dotknutých správnych orgánov bolo preto rozhodujúce znenie zákona, platné k 1. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priznanie príspevku na úpravu kúpeľne, peňažný príspevok pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na úpravu bytu, rodinného domu, garáže
Právna veta: Zákon neumožňuje priznanie príspevku na úpravu kúpeľne, ak sa v rodinnom dome kúpeľňa (z hľadiska stavebno-technického) vôbec nenachádza. Za kúpeľňu nemožno považovať miestnosť, v ktorej je iba umývadlo.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinné poistné odvádzať, povinnosť platiť odvody, zánik živnostenského oprávnenia fyzickej osoby
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia. Obvinený bol účastníkom správneho konania aj po zániku jeho živnostenského oprávnenia v súlade s § 173 ods. 1 zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účinky doručenia rozhodnutia, oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
Právna veta: V zmysle zákona o sociálnom poistení je rozhodnutie možné považovať za doručené len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Tieto skutočnosti musia byť preukázané. Slovenská pošta, a. s. je ako doručovateľ podnikateľom, ktorého poštové podmienky nie sú všeobecne platným predpisom a nemožno ich aplikovať namiesto ustanovení zákona o sociálnom poistení o doručovaní. Rozhodnutie vydané v správnom konaní len preto, že je doručené v súlade s poštovými podmienka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: návrh na prepustenie vyšším nadriadeným, návrh na prepustenie príslušníka policajného zboru, návrh na prepustenie príslušníka PZ, Návrh na prepustenie príslušníka policajného zboru
Právna veta: Návrh na prepustenie žalobcu podľa § 193 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. sa nevylučoval s poukazom na čl. 8 ods. 10 nariadenia MV č. 62/2003, aby takýto návrh podala v čase neprítomnosti nadriadeného žalobcu (ani jeho zástupcu) s príslušnou personálnou pôsobnosťou podať návrh na prepustenie žalobcu podľa § 193 ods. 1 zák. č. 73/1998 Z.z. vyššia nadriadená žalobcu, ktorá mala 4 stupeň personálnej pôsobnosti, t.j. riaditeľka kancelárie policajného zboru. V danom prípade totiž nebol priamy nadriadený v čase podania predmetného návrhu podľa § 193 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. v služobnom úrade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyšetrovacia väzba, vyšetrovacia väzba obvineného, väzba ako zabezpečovací inštitút, úteková, kolúzna alebo preventívna väzbu, dôvody väzby
Právna veta: Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu ani výchovné poslanie a nesmie byť prostriedkom na získanie priznania, ani na uľahčenie trestného stíhania. Väzba nie je trestom, ale je výlučne len procesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením jej osobnej slobody. Trestný poriadok podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby existenciou dôvodnej obavy vyplývajúcej z konania obvineného alebo z ďalších konkrétnych skutočností vo vzťahu k niektorej nežiaducej forme správania, označovanej a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou , individuálny správny akt, odvolanie riaditeľa školy, Právne úkony o výkone práce vo verejnom záujme, odvolanie z funkcie riaditeľa základnej školy
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: existencia prekážky litispendencie, zastavenie konania z dôvodu litispendencie, litispendencia, litispendencia
Právna veta: So zreteľom na to, že konanie v prejednávanej veci začalo skôr a v zásade nie je daný ani totožný predmet konania v oboch spomenutých veciach, nemožno súhlasiť s tým, že konanie vo veci 15 C 37/2015 Okresného súdu Bratislava II tvorí prekážku litispendencie pre konanie v prejednávanej veci. Právny názor uvedený v rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave zo 14. februára 2006 sp. zn. 8 C 78/2005 je ojedinelý a odôvodnením rozhodnutí oboch stupňov súdov v prejednávanej veci nie je náležite vysvetlený z pohľadu možnej aplikácie a právnej významnosti v prejednávanej veci. Na základe uvedeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejný záujem, dotknutý verejný záujem, dotknuté orgány
Právna veta: Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Z uvedeného možno teda konštatovať, že dotknuté orgány sú spolupracujúce orgány verejnej správy špecializujúce sa na oblasť, ktorá je už mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu a iba z ich odôvodnení je zrejmé, či a ako bol preskúmaný dotknutý verejný záujem (§ 126 ods. 1 stavebného zákona). Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o pozemných komunikáciách, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úmysel usmrtiť, obzvlášť závažný zločin vraždy, vražda
Právna veta: Po subjektívnej stránke sa pri trestnom čine vraždy vyžaduje úmyselné zavinenie. Úmysel je dostatočne zrejmý z okolností a intenzity vykonaného útoku, najmä ak páchateľ použije zbraň spôsobilú iného usmrtiť a útok zámerne vedie proti tým častiam ľudského tela, kde sú uložené orgány dôležité pre život (viď. Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 15. decembra 2010, sp. zn. 3 Tdo 1527/2010). V prípadoch, kedy páchateľ popiera úmysel usmrtiť poškodeného, je nutné otázku jeho zavinenia vyvodiť nepriamo z okolností trestného činu objektívnej povahy, konkrétne z okolností, za ktorých k útoku došlo, čo útoku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: inštitút vydávacej väzby EZR, vydávacia väzba podľa zákona o EZR
Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (§ 16, resp. § 17 zákona o EZR) má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. To platí aj o dôvodoch tejto väzby. Je síce tiež prostriedkom na zabezpečenie účasti osoby obvineného v konaní (v tomto prípade vydávacom), jej dôvody však nie sú vymedzené tak striktne ako v ustanovení § 71 Tr. por. Nie je teda potrebné, na základe doteraz zistených konkrétnych skutočností, konštatovať obavu z úteku, ovplyvňovania dokazovania alebo ďalšieho páchania trestnej činnosti v zmysle § 7 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úmysel vraždy, zločin vraždy, vražda
Právna veta: Úmysel je dostatočne zrejmý z okolností a intenzity vykonaného útoku, najmä ak páchateľ použije zbraň spôsobilú iného usmrtiť a útok zámerne vedie proti tým častiam ľudského tela, kde sú uložené orgány dôležité pre život (viď. Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 15. decembra 2010, sp. zn. 3 Tdo 1527/2010). V prípadoch, kedy páchateľ popiera úmysel usmrtiť poškodeného, je nutné otázku jeho zavinenia vyvodiť nepriamo z okolností trestného činu objektívnej povahy, konkrétne z okolností, za ktorých k útoku došlo, čo útoku predchádzalo, ako bol útok zrealizovaný, akým predmetom páchateľ útočil, č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný trest odňatia slobody na doživotie, úhrnný trest, úhrnný trest odňatia slobody, úhrnný trest a spoločný trest
Právna veta: Ak ustanovenie § 219 ods. 2 Tr. zák. úč nného do 1. januára 2006 v písmenách b) obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom a j) v úmysle získať majetkový prospech alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin alebo z inej obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky, uvádzalo v podstate tie isté znaky aj keď nie presne totožne označené ako sa uvádzali v písm. a) § 29 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, neznamená to porušenie ustanovenia § 31 ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, podľa ktorého na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zopakovanie dokazovania, hodnotenie dôkazu, hodnotenie dôkazov v sporovom konaní
Právna veta: Podanie správy predsedom alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, vyjadrenie účastníkov a prednesenie návrhov v zmysle § 215 O.s.p., ani odpovede účastníkov či právnych zástupcov na jednoduché otázky členov senátu nie sú zopakovaním dokazovania. Ak sa odvolací súd chcel odchýliť od skutkových zistení súdu prvého stupňa na základe bezprostredne pred ním vykonaných dôkazov, mal dokazovanie v zmysle § 213 ods. 3 O.s.p. sám v potrebnom rozsahu opakovať, resp. dokazovanie doplniť, a zadovážiť si tak rovnocenný podklad pre odlišné hodnotenie dôkazov (§ 132 O.s.p.). Len tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: postavenie odsúdeného, uznanie a výkon, uznanie a výkon rozhodnutia
Právna veta: Výrok o zaradení odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody je súčasťou výroku o trestnej sankcii, a preto je pri tomto druhu rozhodovacej činnosti nevyhnutné, pri posudzovaní uvedenej otázky, dôsledne prihliadať na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí aj z hľadiska nezhoršenia postavenia odsúdeného. Aj keď režim výkonu trestu odňatia slobody, do ktorého bol odsúdený zaradený súdmi Českej a Slovenskej republiky, pri ich vzájomnom porovnaní, je takmer bez rozdielov (návštevy, prijatie balíkov, užívanie telefónu, nákup potravín a vecí osobnej potreby, korešpondenc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, právna pomoc osobám v hmotnej núdzi, právna pomoc v hmotnej núdzi, právna pomoc osobám v materiálnej núdzi, bezplatná právna pomoc
Právna veta: Príslušný správny orgán, za účelom
rozhodnutia o nároku fyzickej osoby na poskytnutie právnej pomoci musí skúmať splnenie všetkých
zákonných podmienok ustanovených v právnej norme § 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. a teda musí
sa zaoberať aj otázkou sociálneho a materiálneho stavu žiadateľa ako jednej zo zákonných podmienok
na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, pretože bez splnenia tejto podmienky, nemožno
žiadaný nárok na poskytnutie právnej pomoci priznať, hoci žiadateľ ďalšie dve podmienky splnil.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup daňových orgánov pri ukladaní a vymáhaní daní , práva daňového subjektu, tlačivo na daňové priznanie, dokazovanie v daňovom konaní
Právna veta: V zmysle citovaného princípu právnej istoty a tým predvídateľnosti práva či legitímneho očakávania Najvyšší súd Slovenskej republiky nevidí legitímny dôvod, pre ktorý by sa mal od svojho rozhodnutia sp. zn. 8Sžf/68/2013 (na krajskom súde predtým sp. zn. 1S/137/2012) odchýliť pri skutkovo rovnakej veci iba z dôvodu, že krajský súd v inom senáte vo veci pod sp. zn. 4S/88/2012 dňa 31.01.2014 (tak ako na to upozornil žalobca vo svojom podaní zo dňa 10.12.2014) rozhodol tak, že vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, z dôvodu, že procesné pochybenie (§ 15 ods. 5 zákona o správe daní) ako vada ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet kolaudačného konania, konanie kolaudačné
Právna veta: Pri stavebnom konaní príslušný správny orgán skúma najmä splnenie podmienok, uvedených v ustanovení § 62 stavebného zákona (v nadväznosti na § 73 ods. 1 vetu druhú zákona o vodách), a finálne v kladnom prípade vydá časovo obmedzené stavebné povolenie, v ktorom určí záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Nadobudnutím právoplatnosti sa považuje konanie za právoplatné skončené. Následne až po dokončení stavby prichádza do úvahy konanie, ktoré je upravené v siedmom oddiely druhej časti stavebného zákona pod názvom „UŽÍVANIE STAVIEB Kolaud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: činnosť súdneho exekútora, oslobodenie od dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudkoch sp. zn. 5Sž-o-KS/79/2005 a sp. zn. 4Sž-o-KS/86/2005 vyslovil záver, že činnosť súdneho exekútora nie je oslobodená od platenia DPH. Tento záver vychádza z uznesenia Európskeho súdneho dvora č. C-456/07 z 21.05.2008, ktorým Súdny dvor odpovedal na otázky položené mu v rámci prejudiciálneho konania na návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súvisiaci so súdnym prieskumom zákonnosti rozhodnutia Daňového úradu Košice V vo veci zamietnutia žiadosti žalobcu o zrušenie jeho registrácie ako platiteľa DPH. Uvedeným uznesením Súdneho dvora bolo jednozna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, hmotná núdza, dávka v hmotnej núdzi, lex posterior derogat legi priori
Právna veta: Hmotná núdza žalobkyne bola správne prehodnotená v súlade s novou právnou úpravou, nakoľko z citovaného § 33 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. vyplýva, že správny orgán 1. stupňa bol povinný prehodnotiť hmotnú núdzu žalobkyne z vlastného podnetu a rozhodnúť o tomto nároku v súlade s novým zákonom č. 417/2013 Z.z., a to najneskôr do 31. júla 2014. Námietku žalobkyne, že nový zákon č. 417/2013 Z.z. sa má vzťahovať len na občanov, ktorí požiadali o priznanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke až po nadobudnutí účinnosti tohto nového zákona, a preto jej mala byť ponechaná dávka v hmot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ručiteľský záväzok, majetok obce, neplatný právny úkon
Právna veta: I. Ak je rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce rozdelené medzi orgány samosprávy obce, t. j. medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, pre platnosť právneho úkonu obce sa vyžaduje súlad medzi vôľou obce, ktorú vytvára obecné zastupiteľstvo a vyjadruje vo svojom uznesení a prejavom vôle obce navonok starostom ako jej štatutárnym orgánom.

II. Obecné zastupiteľstvo má právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie sním aj v rípade, ak neboli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobitná miestna príslušnosť správnych súdov, súd s agendou právnej pomoci v materiálnej núdzi, nárok na poskytovanie právnej pomoci, opravný prostriedok proti rozhodnutiu Centra právnej pomoci
Právna veta: Zákonom č. 332/2011 Z.z. bola zavedená osobitná miestna príslušnosť správnych súdov, ktoré budú podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Centra právnej pomoci vydaným v konaní o poskytnutí právnej pomoci, čo bude mať za následok efektívne rozhodovanie na základe rýchlo ustálenej judikatúry. Zároveň zákonom č. 332/2011 Z.z. bola vykonaná aj novelizácia § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, kedy od 01.01.2012 možno proti rozhodnutiu Centra právnej pomoci vydanom v konaní o nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kritériá solidárnej zospovednosti, kritériá delenej zodpovednosti, zodpovednosť za ujmu, spoločné záväzky, spoločná zodpovednosť, delená zodpovednosť, solidárna zodpovednosť, podstata solidárnej zodpovednosti, solidárna a delená zodpovednosť
Právna veta: Solidárna zodpovednosť viacerých subjektov za spôsobenú ujmu je podľa § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka pravidlom, delená zodpovednosť za spôsobenú ujmu je v zmysle § 438 ods. 2 Občianskeho zákonníka výnimkou z tohto všeobecného pravidla, a preto ju možno vysloviť len v odôvodnených prípadoch. Kritériom delenej zodpovednosti nie je miera zavinenia každého zo zodpovedných subjektov, ale ich „účasť na spôsobení škody“, čo je pojem širší, než miera zavinenia; úvahu o účasti viacerých zodpovedných subjektov na spôsobenej ujme je potrebné založiť na porovnaní charakteru a významu povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti sudcov, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania, nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 31 ods. 1 Trestného poriadku v záujme zabezpečenia dôvery verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Pomerom k prejednávanej veci treba pritom rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutkoch, pre ktoré sa vedie trestné stíha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchova maloletého dieťaťa, ústavná starostlivosť nad maloletým, výchovné opatrenia, výchovné opatrenia podľa zákona o rodine, výchovné opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
Právna veta: Ako vyplýva už z ustanovenia § 44 ods. 1, pre ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, preto ústavná starostlivosť by mala byť vždy len prechodným riešením; nariadenie ústavnej starostlivosti je len krajným a výnimočným opatrením. Aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva zdôrazňuje, že rozhodnutia o vzatí do starostlivosti sa musia v zásade považovať za dočasné opatrenia, ktoré treba zrušiť hneď, ako nastanú vhodné okolnosti, a že všetky vykonávacie úkony musia byť v súlade s konečným cieľom, ktorým je opätovné zlúčenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť voči dieťaťu, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, zanedbanie povinnej výživy, trestné stíhanie pre zanedbanie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Vzhľadom na ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák. sa prečinu zanedbania povinnej výživy dopustí ten, kto bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Pre naplnenie zákonných znakov spáchania prečinu v tejto kvalifikovanej skutkovej podstate sa vyžaduje, aby páchateľ bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Podľa § 128 ods. 6 Tr. zák. sa za odsúdeného na účely Trestného zákona rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené. Na zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu rozvedeného manžela, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživou povinnou osobou nie je len ten rodič, ktorému nie je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ale každý rodič maloletého dieťaťa, pretože to tak ustanovuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v § 62 ods. 1: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.“ Tak ako pre otca, aj pre matku platí ustanovenie § 62 ods. 2 Zákona o rodine, že má prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a tiež ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine prikazujúce súdu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, právo na pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, pribratie tlmočníka do konania
Právna veta: Podľa § 76a Tr. por. môže súd predĺžiť lehotu väzby pri obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie, vrátane tých trestných činov, pri ktorých trest odňatia slobody na 25 rokov predstavuje najvyššiu možnú výmeru trestu. Obe sankcie sú teda vo vyššie označenom ustanovení uvedené alternatívne, nie kumulatívne.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský vzťah, premlčanie nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv, premlčanie podľa OZ, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Na otázku premlčania je potrebné vzhľadom na spotrebiteľský charakter zmluvy aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie. Takéto pravidlo je ustálené v aplikačnej praxi súdov, ktoré riešenie odobril aj Ústavný súd SR v uznesení pod sp. zn. I. ÚS 402/2013-10 zo dňa 19. júna 2013, v ktorom skonštatoval, že prednostným uplatnením Občianskeho zákonníka 40/1964 - Občiansky zákonník na prospech spotrebiteľa na úver ako absolútny obchod upravený v Obchodnom zákonníku nedošlo k porušeniu ústavných práv veriteľa. Novela Občianskeho zákonníka vykonaná záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: možnosť zastupovania advokáta iným advokátom, maiori ad minus, zastupovanie advokátskym koncipientom , obhajca, zastúpenie advokáta
Právna veta: Mýli sa dovolateľ, pokiaľ vychádza pri úprave zastupovania obhajcu iným advokátom z ustanovenia § 36 ods. 2 Tr. por., ktoré sa týka zastupovania obhajcu advokátskym koncipientom. Možnosť zastupovania advokáta iným advokátom (a to aj pri obhajobe v trestnom konaní) je upravená v § 16 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Keďže zastupovanie advokáta iným advokátom nie je možné proti vôli klienta (ako vyplýva z ods. 3 naposledy citovaného ustanovenia), súhlas obvineného udelený na také zastupovanie v splnomocnení (primárne zvolenému) obhajcovi je nepochybn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prima facie, udelenie azylu, podmienky pre udelenie azylu, štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, azyl na území Slovenskej republiky, udelenie humanitného azylu, porušovanie ľudských práv, zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej
Právna veta: V predmetnej veci je potrebné poukázať na to, že žiadosť navrhovateľa nebola zamietnutá ako zjavne neopodstatnená v zmysle § 12 ods. 2 písm. d/ zákona o azyle, z čoho možno vyvodiť, že i keď odporca označil navrhovateľa za nedôveryhodného zrejme nepovažoval jeho vyhlásenia prima facie za nesúvislé, protirečivé, nepravdepodobné alebo nedostatočné (§ 12 ods. 2 písm. d/ zákona o azyle) preto mal odporca povinnosť tieto starostlivo vyhodnotiť z hľadísk kvalifikačných predpokladov medzinárodnej ochrany vo forme azylu resp. doplnkovej ochrany. pre udelenie okrem toho možno vyčítať odporcovi ako aj s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest odňatia slobody, druh a výmera trestu, ďalší trest
Právna veta: Obvinenému bol uložený trest odňatia slobody plne v súlade s ustanovením § 43 Tr. zák., ktoré vo svojej podstate znamená obmedzenie, ktoré limituje maximálnu možnú výmeru trestu, ktorý sa má obžalovanému uložiť v prípade, než bol predchádzajúci trest uložený skorším rozsudkom vykonaný. Z povahy veci vyplýva, že ustanovenie § 43 Tr. zák. sa vzťahuje len na tresty odstupňovateľné (trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest vyhostenia). Použitie tohto obmedzenia prichádza do úvahy len v prípade recidí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné stíhanie, reštriktívny výklad, premlčanie trestného stíhania, prerušenie trestného stíhania v prípravnom konaní
Právna veta: Ustanovenie § 87 ods. 2 písm. e/ Tr. zák., v ktorom je uvedený procesný úkon v podobe prerušenia trestného stíhania, nie je v tomto prípade možné v hmotnoprávnom predpise (Trestný zákon) vykladať v celej šírke procesnoprávneho predpisu (Trestný poriadok). Predovšetkým prerušenie trestného stíhania podľa § 228 ods. 1 Tr. por. tzv. „vo veci“ nemôže vyvolať účinky spočívania premlčacej doby, pretože by každým takýmto rozhodnutím došlo k zmareniu účelu sledovaného hmotnoprávnym ustanovením o premlčaní trestného stíhania. Opačný výklad by totiž znamenal, že vo všetkých trestných veciach, vrátane aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania v zmysle OSP, čiastočné späťvzatie návrhu, res iudicata, bezdôvodné obohatenie, právo na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Povinnosť navrhovateľky vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ku ktorému právoplatne došlo dňa 18.2.2014 a nárok odporcu bol uplatnený dňa 23.10.2012, teda ešte predtým, ako začala plynúť premlčacia doba. Z uvedeného dôvodu a s poukazom na doplnené dokazovanie súd zaviazal navrhovateľku zaplatiť odporcovi sumu 3.187,50 eura a zároveň v časti o zaplatenie sumy 2.400 eur súd konanie o vzájomnom návrhu odporcu zastavil. Pri rozhodovaní o zastavení konania v tejto časti súd vychádzal z toho, že odporca si najskôr uplatnil investície do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miera obmedzenia vlastníckeho práva, obmedzujúce opatrenia, res iudicatae , obmedzenie vlastníckeho práva v nevyhnutnej miere, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , predbežné opatrenie podľa § 76 OSP
Právna veta: Obmedzenie vlastníckeho práva odporcu k nehnuteľnostiam patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vzhľadom na okolnosti prípadu primerané, keď všetky ostatné zložky vlastníckeho práva ostávajú bez akýchkoľvek obmedzení zachované. Jedine, vzhľadom na okolnosti prípadu a osvedčenosť dôvodnosti nároku a s potrebou dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, je čiastočne vlastnícke právo odporcu obmedzené, ktorá okolnosť nie je neprimeraná ochraňovanému záujmu na živote a zdraví navrhovateľky a maloletých detí obývajúcich nehnuteľnosť. Miera obmedzenia vlastníckeho práva je pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, zmena výšky výživného, výška výživného, určenie výživného, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Dieťa zo zákona má právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok vychádzajúc z demonštratívneho výpočtu zložiek rodičovskej zodpovednosti v ust. § 28 ods.1 písm. a) Zákona o rodine. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Dôvodom zmeny rozhodnutia o výživnom môže byť len podstatná a trvalá zmena pomerov na strane rodičov, dieťaťa, ku ktorej došlo od poslednej úpravy. Vzhľadom na vek navrhovateľky a tiež prípravu na budúce povolanie je nepochybné, že na jej strane došlo k podstatnej zmene pomerov, ktorá dostatočne odôvodňuje upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Zásada ne bis in idem, neprípustnosť trestného stíhania
Právna veta: V prvom rade je pre uplatnenie zásady „ne bis in idem“ rozhodujúca otázka totožnosti činu, ktorý je predmetom dvoch konaní a rozhodnutí a vo vzťahu k aplikácii čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru a k uplatneniu zásady „ne bis in idem“ ide o vyriešenie toho, ktoré prvky skutku musia byť totožné, aby bola zachovaná jeho totožnosť. Skutkom je určitá udalosť, vo vonkajšom svete charakterizovaná určitým konaním a jeho následkom. Pre posúdenie toho, či ide o ten istý skutok je podstatné, že o neho ide nielen pri úplnom súlade v konaní a v následku, ale taktiež v prípade úplnej zhody aspoň v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutí orgánov združenia, súdna ochrana účastníkov, spor o vecnú príslušnosť, správne súdnictvo, súdna ochrana, Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Právna veta: Vlastníci pozemkov, ktoré boli uznané za poľovný revír sú povinní strpieť množstvo obmedzení pri výkone svojho vlastníckeho práva, to však neznamená, že všetky rozhodnutia prijaté v režime zákona č. 274/2009 Z.z. spadajú automaticky pod správne súdnictvo. Rozhodnutia vlastníkov poľovných pozemkov, resp. po uznaní, poľovného revíru prijaté na zhromaždení vlastníkov nepodliehajú preskúmaniu súdom podľa § 244 O.s.p. v rámci správneho súdnictva, nakoľko neboli vydané orgánom verejnej správy, teda subjektom, ktorý má zo zákona oprávnenie rozhodovať o subjektívnych právach a povinnostiach fy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žaloba v správnom súdnictve, lehota na podanie žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, podmienky procesnej aktívnej legitimácie
Právna veta: Súd v každej konkrétnej veci posudzuje, či žalobca spĺňa zákonom stanovené podmienky procesnej aktívnej legitimácie na podanie žaloby v správnom súdnictve. Žalobná legitimácia v zmysle § 247 ods. 1 a § 250 ods. 2 OSP musí byť daná pre všetky prípady, kedy je dotknutá právna sféra žalobcu. S prihliadnutím na účel súdneho prieskumu administratívnych rozhodnutí, táto podmienka musí byť splnená v priebehu celého konania, čo korešponduje, nie len s ohľadom na zánik predmetu súdneho prieskumu, i s postupom súdu upraveným podľa § 250i ods. 4 OSP, kedy súd konanie zastaví, ak napadnuté rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin vystavenia šeku so zlým úmyslom, podvod, trestný čin podvodu
Právna veta: Z hľadiska naplnenia znakov trestného činu podvodu je relevantné len konanie páchateľa, ktoré predchádza transferu majetkovej hodnoty (i peňazí) z dispozície poškodeného do dispozície páchateľa, pretože len takéto konanie môže byť v príčinnej súvislosti s následkom, ktorý má podobu reálneho úbytku na majetku poškodeného. Pre spáchanie podvodu podstatným je okamih dokonania, t. j. keď páchateľ spôsobí následok vo forme škody a zároveň seba alebo iného obohatí. Pri finančných prostriedkoch je okamihom dokonania prevzatie finančných prostriedkov zo strany páchateľa a je bezvýznamné, či páchateľ v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup súdu, nesprávny úradný postup v exekučnom konaní, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta:
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kvalifikačný znak podmieňujúci použitie vyššej trestnej sadzby, čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, usmrtenie plodu, smrť alebo ťažká ujma na zdraví, prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, úvodné ustanovenia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti , spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania
Právna veta: Súd I. stupňa právne kvalifikoval konanie obžalovaného ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods.1, ods.2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. h/ Tr. zák. a § 139 ods.1 písm. b/ Tr. zák., teda, že obžalovaný inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví a čin spáchal závažnejším spôsobom konania a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania, postavenia a uloženej mu podľa zákona a čin spáchal na chránenej osobe, tehotnej žene. Dopustil sa však pochybenia v právnej kvalifikácii v neprospech obžalovaného, keď jeho konanie právne kvalifiko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti, zastavenie exekúcie ex offo, zastavenie exekúcie zo zákona
Právna veta: Predpokladom výmazu právnickej osoby z obchodného registra ex offo v zmysle § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonník z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka je nedostatok majetku dlžníka. V danom prípade zániku povinného výmazom z obchodného registra ( čím zanikla jeho spôsobilosť na právne úkony ) predchádzala skutočnosť, že povinný bol nemajetný. Správne teda mala byť exekúcia zastavená podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, keďže výmazu povinného z obchodného registra predchádzala jeho nemajetnosť, a teda majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Takýto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predbežné opatrenie , bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Jednou zo základných podmienok pre nariadenie predbežného opatrenia je vecná súvislosť (spojitosť) medzi navrhovaným predbežným opatrením a právnym vzťahom, ktorý je predmetom konania vo veci samej. Práve absencia tejto vecnej spojitosti medzi predmetom navrhovaného predbežného opatrenia a predmetom konania vo veci samej bola zásadnou skutočnosťou, pre ktorú súd navrhovanému predbežnému opatreniu vyhovieť nemohol a bolo ho potrebné zamietnuť, na viac táto skutočnosť už bola v dostatočnom rozsahu uvedená v skorších rozhodnutiach o predbežných opatreniach (v konaní 7C/53/2012), ktorými sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť otca maloletých detí, vyživovacia povinnosť voči dieťaťu, vyživovacia povinnosť k dieťaťu, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, zanedbanie povinnej výživy
Právna veta: Prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. b), c) Tr. zák., ktorý je predmetom prejednávanej veci je jedným z trestných činov, ktorý môže byť spáchaný pokiaľ ide o subjektívnu stránku z nedbanlivosti alebo úmyselne. Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu vzniká priamo na základe zákona a nie je viazaná na to, či o povinnosti platiť výživné a o jeho výške a splatnosti rozhodol súd v občianskom súdnom konaní. Pokiaľ obžalovaný založil odvolacie dôvody na tvrdení, že v predloženej veci nekonal úmyselne, a teda nebola preukázaná subjektívna stránka skutkovej podstaty ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehoty v daňovom konaní, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, dôkazné prostriedky na preukázanie realizácie zdaniteľného obchodu
Právna veta: K námietke nepreukázania vykonania prepráv do Maďarska, v nadväznosti na údaje z mýtneho systému SR súd uvádza, že tieto údaje nepovažuje za dostatočný podklad pre záver o neopustení územia SR. K poukazu na nezrovnalosti v jednotlivých medzinárodných nákladných listoch považuje za potrebné trvať na konkretizácii jednotlivých porovnávaných dokladov predložených žalobcom a zabezpečených od maďarskej daňovej správy a na potrebe vysporiadať sa s ich obsahom a jeho dôsledkami v nadväznosti na právnu úpravu Dohovoru č. 11/1975 Zb. o CMR. ... Aj keď v ustanovení § 29 ods. 4 citovaného zákona ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobný asistent, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, zmluva o výkone osobnej asistencie
Právna veta: Ustanovenie § 23 ods. 2 zák. č. 447/2008 Z. z. sa osobitne vzťahuje na výkon osobitnej asistencie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že nie akúkoľvek činnosť zákonodarca označil za výkon osobnej asistencie, a v zmysle systematického výkladu textu právneho predpisu (viď systematizácia usporiadania štruktúry zák. č. 447/2008 Z. z., konkrétne jeho ustanovení § 23 ods. 2, 3 a 9) je celkom irelevantné, či táto činnosť je zachytená alebo podložená vo výkazoch o počte hodín vykonanej osobnej asistencie tak, ako vo svojich žalobných a neskôr odvolacích námietkach tvrdil žalobca. Na tomto mieste Najvyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie skutového stavu veci, nesprávne posúdenie zisteného skutku, napadnutie rozhodnutia súdu, žiadateľ o azyl, preskúmavanie zákonnosti a postupu správneho orgánu, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: Administratívny spis je obrazom a výsledkom správneho konania, pretože dokumentuje jeho priebeh a skutkový stav, ktorý tu bol v čase rozhodovania správneho orgánu. Zásadne pritom platí, že skutkové dôvody, o ktoré sa opiera správne rozhodnutie, musia byť podložené obsahom administratívneho spisu - v opačnom prípade by bolo správne rozhodnutie, ktoré vzišlo za takéhoto konania nepreskúmateľným pre nedostatok dôvodov. Ďalšie zisťovanie skutkového stavu veci až v konaní pred súdom nie je vylúčené (§ 250i ods. 1 O.s.p.), pretože súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o udelenie azylu, podmienky pre udelenie azylu, Posúdenie žiadosti o udelenie azylu, udelenie azylu
Právna veta: Námietku navrhovateľky v 1./ rade, že jej hrozí prenasledovanie z dôvodu príslušnosti k určitej skupine osôb - žien, ktoré sa nesprávajú v súlade spoločenskými očakávaniami (t. j., že vyštudovala dve vysoké školy, opustila svojho muža) odvolací súd nepovažuje za dôvodnú. Navrhovateľka v 1./ rade v krajine pôvodu ako slobodná žena vyštudovala vysokú školu a dokázala sa zamestnať v štátnej správe a nikdy sa nestretla s akoukoľvek formou znevýhodnenia z tohto dôvodu, čo svedčí o opaku uvedených tvrdení. Námietka uvedená navrhovateľkou v 1./ rade nie je dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Vchádzanie na cestu, ťažký pracovný úraz, premiestňovanie vrtnej súpravy, pohyb motorového vozidla v lesnom teréne
Právna veta: Postup vrtu s názvom „PREMIESTŇOVANIE VRTNEJ SUPRAVY“ vzhľadom na mobilnosť vrtnej súpravy pri jej preprave po cestných komunikáciách kladie dôraz pri preprave dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej na účely rozsudku len „zák. č. 315/1996 Z. z. 8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ platný v čase dňa pracovného úrazu žalobcu), ktorá požiadavka aj analogicky platí pre premávku motorového vozidla na lesných cestách (viď najmä § 2, § 18, § 20, § 24 a iné ustanovenia cito ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preukázanie de facto uskutočnenia zdaniteľného obchodu, predpoklady na odpočítanie dane, odpočítanie dane , Právo na odpočítanie dane, uplatnenie práva na odpočítanie dane
Právna veta: Najvyšší súd vzhľadom na ustanovenia § 71 až 74 zák. č. 222/2004 Z. z. musí na tomto mieste zdôrazniť, že iba samotná existencia faktúry nezakladá žalobcovi v zmysle § 51 zák. č. 222/2004 Z. z. jeho právo na odpočítanie dane. Najvyšší súd najmä charakterizuje faktúru z procesnoprávneho hľadiska ako doklad/oznámenie vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zák. č. 222/2004 Z. z., ktorý obsahuje striktne zákonom predpísané náležitosti, a pokiaľ sú tieto hodnoverné, tak slúži pre žalobcu ako dôkazný prostriedok, ktorým žalobca preukazuje svoje hore uvedené právo. Preto uskuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie súčasnej existencie poistenia v nezamestnanosti, spätné priznanie starobného dôchodku, poistenie v nezamestnanosti, priznanie starobného dôchodku, osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti, príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť
Právna veta: Vzhľadom na priznanie starobného dôchodku spätne od 14. decembra 2010, sa na žalobcu od uvedeného dátumu nevzťahovalo poistenie v nezamestnanosti a nárok na dávku v nezamestnanosti mu teda od 1. januára 2011 nemal vzniknúť. Existencia poistenia v nezamestnanosti žalobcu bola neopodstatnená od 14. decembra 2010 a to vzhľadom na neskoršie uplatnený nárok na starobný dôchodok a jeho spätné priznanie. Znenie ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. jednoznačne uvádza, že poistenie v nezamestnanosti sa nevťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, t. j. v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, rozsah vyživovacej povinnosti
Právna veta: Rozsah vyživovacej povinnosti je upravený v ustanoveniach § 62 a § 75 Zákona o rodine, pričom pokiaľ sa upravuje predbežným opatrením, je jeho rámec ohraničený nevyhnutnou mierou (§ 76 ods. 1 písm. a) OSP). Toto výživné má byť určené len na uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa, nemá dosahovať rámec určeného výživného v základnom konaní, má zabezpečiť, aby mal rodič, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, možnosť uhradiť pravidelné a nevyhnutné výdavky na toto dieťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákon o cenných papieroch, spotrebiteľský vzťah, účet majiteľa, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Právny vzťah žalobcu a žalovaného sa spravuje špeciálnymi ustanoveniami zákona o cenných papieroch, je absolútnym obchodom (§ 261 ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka) a má aj charakter právneho vzťahu spotrebiteľského. V čase vzniku zmluvy 26.5.2005 bola definícia spotrebiteľa obsiahnutá v § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Aj keď v čase vzniku zmluvy táto nie je taxatívne uvedená ako spotrebiteľská v § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka účinného 26.5.2005 (kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti Občianskeho zákonníka a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primeranosť trov konania voči pohľadávke, trovy konania neprimerané voči pohľadávke, trovy konania v drobných sporoch
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p., ktoré bolo do Občianskeho súdneho poriadku zaradené novelou účinnou od 15.10.2008 a rešpektuje Nariadenie EP a Rasy (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť, teda ide o výnimku z ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. v zmysle ktorej plný úspech vo veci účastníka znamená priznanie mu plnej náhrady trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské právne vzťahy, absolútne obchody, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Dualistický systém záväzkového práva (dve kúpne zmluvy, dvojaká úprava premlčania, dvojaká úprava odstúpenia od zmluvy a pod.) v našom právnom poriadku síce dlhodobo funguje, avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na premlčanie v spotrebiteľsko-právnej, a teda typickej občianskoprávnej veci má dopadať právna úprava regulujúca vzťahy v zásade medzi podnikateľmi, ak Občiansky zákonník ako kódex občianskeho súkromného práva takúto úpravu má a je pre nepodnikateľov výhodnejšia. Popretím úveru ako absolútneho obchodu sa nemôže rozumieť stav, ak súd aplikuje ustanovenie § 54 ods. 1 Občian ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určtenie dohľadu nad výchovou maloletého, sociálnoprávna ochrana detí, súd, uloženie výchovných opatrení, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, uloženie výchovných opatrení, uloženie výchovného opatrenia, výchovné opatrenia, výchovné opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
Právna veta: Následkom vád vo výkone rodičovských práv a povinností však môže byť nielen uloženie výchovného opatrenia, či už súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, ale aj pozastavenie, obmedzenie či pozbavenie rodičovských práv a povinností. Súd môže uložiť výchovné opatrenie bez ohľadu na to, či tak predtým urobil alebo neurobil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, avšak už v zhodnotení Cpj 19/89 (R 21/1990) sa uvádza, že je potrebná náležitá koordinácia a vzájomná informovanosť medzi súdmi a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí o uložení výchovných opatrení, pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: organizácia úradnej kontroly potravín, úradná kontrola potravín
Právna veta: Ak osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nevyžaduje predchádzajúci súhlas súdu na vstup orgánu verejnej správy do prevádzky podnikateľov za účelom výkonu kontrolnej činnosti, je potom námietka kontrolovaného subjektu o nedostatku súhlasu súdu na prehliadku obchodných priestorov právne irelevantná.S uvedenou námietkou sa súd zaoberá ex post facto.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, dokazovanie v daňovom konaní
Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vrátenie zaplateného cla, nomenklatúrna klasifikácia tovaru, nomenklatúrne zatriedenie tovaru, vrátenie dovozného alebo vývozného cla, oznámenie sumy colného dlhu, colný kódex Spoločenstva, colný dlh
Právna veta: Z ustanovenia článku 236 bodu 2 Colného kódexu Spoločenstva vyplýva, že právo na vrátenie dovozného alebo vývozného cla zaplateného v čase, kedy toto podľa právnych predpisov nebolo dlžné, je koncipované ako preklúzia, t.j. toto právo zaniká jeho neuplatnením v zákonom stanovenom čase, pričom na zánik takéhoto práva sa prihliada ex offo, z úradnej povinnosti. V danom prípade je to v lehote troch rokov odo dňa, kedy bola suma tohto cla oznámená dlžníkovi. Sumu colného dlhu je možné dlžníkovi oznámiť doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia podľa § 36 colného zákona (§ 53 ods. 1 colného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové priznanie , spôsob podania
Právna veta: Skutočnosť, že podané odvolanie neobsahuje dôkazy preukazujúce jeho dôvodnosť by nemala byť dôvodom pre postup, ktorý zvolil správca dane, t.j. na oznámenie podľa ustanovenia § 13 ods. 9 daňového poriadku o tom, že podanie žalobcu zo dňa 12.03.2014 (odvolanie) sa považuje za nepodané. Podľa názoru súdu žalovaný ako správca dane nesprávne posúdil náležitosti a obsah žalobcom podaného odvolania a postupom správcu dane ako žalovaného bol žalobca ukrátený na svojich právach, pretože v dôsledku tohto postupu nebolo žalobcom podané odvolanie preskúmané odvolacím správnym o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: personálny rozkaz ministra vnútra, personálny rozkaz Ministra vnútra SR, preloženie policajta v postavení nadriadeného na nižšiu pozíciu, prevedenie na inú funkciu, prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu
Právna veta: Pokiaľ teda § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. umožňoval Ministrovi vnútra SR rozhodovať o prevedení žalobcu aj bez uvedenia dôvodu, avšak vyžadoval existenciu dôležitého záujmu služby na tomto prevedení, považuje najvyšší súd za ústavne konformný taký výklad predmetného ustanovenia zákona, z ktorého plynie pre ministra povinnosť definovať a zdôvodniť dôležitý záujem služby, ktorý viedol k preskúmavanému rozhodnutiu. Pokiaľ je pojem dôležitý záujem služby len formalisticky uvádzaný bez naplnenia konkrétnym obsahom, ktorý by bol výsledkom správneho uváženia, stáva sa súdny prieskum rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osvedčenie obvineného, podmienečné prepustenie, podmienečné odsúdenie na trest odňatia slobody
Právna veta: Na to, aby (ne)osvedčenie obvineného malo právne účinky, k tejto právnej skutočnosti musí pristúpiť aj rozhodnutie súdu podľa § 50 ods. 4 alebo § 52 ods. 1 Tr. zák., ktoré je výsledkom zhodnotenia správania obvineného jednak z hľadiska, či viedol riadny život, riadne vykonal uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, jednak (a to je výsostne na zvážení súdu) z hľadiska existencie či neexistencie výnimočných okolností prípadu, pre ktoré by bolo potrebné nechať podmienečné odsúdenie napriek porušeniu povinností v platnosti (§ 50 ods. 4 druhá veta Tr. zák., § 52 ods. 1 druhá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp prístupu k informácií, informačná povinnosť povinnej osoby, informácia k dispozícii, právo na informácie
Právna veta: Nemožno opomenúť, že žalovaný nie je povinný spracovávať a vytvárať rôzne prehľady, či tabuľky informácii týkajúcich sa vyúčtovania hodinových odmien, ktoré v momente podania žiadosti žalovanému na správnom orgáne neexistovali, alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie. Zo zisteného skutkového stavu veci sa nedá jednoznačne zistiť, či by žalovaný túto informáciu musel vytvoriť, alebo sa táto v jeho systéme nenachádzala. Zo zákona č. 211/2000 Z.z. nevyplýva povinnosť vyhľadávať a zhromažďovať pre žalobcu informácie, ktoré sa v ich ori ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno v daňovom konaní, zásada objektívnej pravdy , daňový subjekt , dokazovanie v daňovom konaní
Právna veta: Aplikácia zásady voľného hodnotenie dôkazov nedáva správcovi dane právo na svojvoľné a účelové nakladanie so zisteniami získanými v rámci daňovej kontroly alebo daňového konania, ale táto podlieha zákonom stanovenému postupu, keď je správca dane povinný hodnotiť každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a pritom prihliadať na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo, pričom toto vyhodnotenie zistených skutkových okolností musí zodpovedať zásadám logického myslenia a správnej aplikácie relevantných zákonných ustanovení. Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť evidencie tržby ERP osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, evidencia tržby pomocou ERP, evidencia tržby, Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a/ bod 8 zákona č. 289/2008 Z.z. je zrejmé, že povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Teda zákon stanovil výnimku len pre občana ako fyzickú osobu, keďže len fyzická osoba a nie právnická osoba, môže byť zdravotne postihnutá. Navyše prípustnosť výkladu žalobcu pri tomto ustanovení by znamenala, že ak by boli v akejkoľvek spoločnosti v štatutárnych orgánoch osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, potom by pracovníci týchto spoločností nemuseli pri predaji tovaru používať ERP na evid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, prerušenie konania o návrhu na vklad, spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra, vecné práva k nehnuteľnosti, vkladové konanie, povinný z vecného bremena, vecné bremeno na nehnuteľnosť
Právna veta: Povinný z vecného bremena sa môže zaviazať strpieť právo oprávnenej z vecného bremena len vo svojej časti ½ spoluvlastníckeho podielu. Avšak zmluva účastníkov v tomto prípade nebola koncipovaná v súlade so zákonom, keďže vecné bremeno bolo zriadené de facto i na podiel oprávnenej, čo ani v zmysle súdnych rozhodnutí nie je možné akceptovať. Inštitút vkladu je založený na základe konštitutívnosti, čo znamená, že zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Vkladové konanie ako návrhové správne konanie sa začína na návrh účastníka konania, pričom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, zrejmý zásah do pokojného stavu
Právna veta: Z § 5 Občianskeho zákonníka nevyplýva, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhradný spôsob doručenia, fikcia doručenia , doručovanie zásielok do poštového priečinku
Právna veta: Ak fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá si vyhradila na doručovanie zásielok poštový priečinok, preukáže, že sa v čase doručovania zásielky do vlastných rúk v obvyklom mieste bydliska nezdržiavala, považuje sa fikcia doručenia za vyvrátenú a právne účinky spojené s doručením zásielky nemôžu nastať.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov, právo dieťaťa poznať svojich rodičov
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti sú budované na základe rovnoprávneho postavenia otca a matky pri ich výkone, pričom je v záujme dieťaťa, aby mu nebolo odňaté právo mať zabezpečený pravidelný osobný kontakt s oboma rodičmi. Ani jednému z rodičov nepatrí právo obmedzovať pri starostlivosti o dieťa druhého rodiča (pokiaľ o tom nerozhodne súd). Je predovšetkým na rodičoch, aby maloletému dieťaťu zabezpečili bezkonfliktné a stabilné výchovné prostredie a úlohou otca, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o dieťa, vytvoriť priaznivé podmienky na uskutočnenie styku matky s dieťaťom... Právu styku rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva , neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Podľa ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení ktorého orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával. V nadväznosti na uvedené, vychádzajúc z ustanovenie § 52 ods. 2 vety tretej Občianskeho zákonníka, na všetky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepodmienečný trest odňatia slobody, prečin zanedbania povinnej výživy, zanedbanie povinnej výživy, povinnosť starať sa o výživu svojich detí
Právna veta: Pri rozhodovaní nielen o treste, ale aj o vine pre prečin zanedbania povinnej výživy, sú povinné súdy prioritne sledovať záujem spoločnosti, ale predovšetkým oprávnených osôb na tom, aby bolo zaplatené dlžné výživné a platené bežné výživné (pozri napr. § 86 písm. a/ Tr.zák. o účinnej ľútosti). Preto aj pri rozhodovaní o spôsobe výkonu trestu odňatia slobody je uloženie spôsobu jeho výkonu nepodmienečne správne len vtedy, ak súd nemá istotu, že výchovný trest nemôže zabezpečiť plnenie vyživovacej povinnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik predbežného opatrenia, návrh matky na zrušenie predbežného opatrenia, styk otca s maloletým, odopierané právo na pravidelný styk s matkou
Právna veta: Podľa ust. § 77 ods. 2 O.s.p. predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že dôvodom zrušenia predbežného opatrenia je, ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Táto formulácia postihuje predovšetkým tie prípady, keď došlo k zmene pomerov, ktorá má za následok, že predbežné opatrenie nie je už nutné ani účelné. Predbežné opatrenie však možno zrušiť aj vtedy, ak sa dodatočne zistí, že predpokladané dôvody nariadenia predbežného opatrenia dané nie sú. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie o návrhu na n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, obecné zastupiteľstvo, odôvodnenie rozhodnutia, verejný funkcionár, orgán verejnej moci
Právna veta: Pokiaľ sa obecné zastupiteľstvo vo svojom vyjadrení k návrhu doručenému ústavnému súdu 28. januára 2016 odvoláva na zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 24. júna 2015 a dôkazy, ktoré boli vykonané na uvedenom zasadnutí obecného zastupiteľstva, je potrebné konštatovať, že všetky tieto (inak relevantné) argumenty a skutočnosti mali byť súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Nestačí totiž pre účely spravodlivého rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach verejného funkcionára, aby si konajúci orgán verejnej moci sám pre seba a mlčky urobil závery o určit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp vzájomnosti, hrubo porušiť dobré mravy, jednostranný právny úkon, zánik darovacieho vzťahu, vrátenie daru
Právna veta: Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania - súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana súkromia, rozsah novinárskej slobody , sloboda prejavu
Právna veta: Dôležitým kritériom pri posudzovaní zásahu do slobody prejavu je aj miesto, kde zazneli, resp. kde boli uverejnené sporné výroky (t. j. otázka, KDE boli inkriminované články uverejnené). Vo všeobecnosti platí, že čím hromadnejšie sa informácia distribuuje, tým vyššia je ochrana osobnostných práv. V posudzovanom prípade boli inkriminované články uverejnené v denníku ŠPORT, konkrétne v jeho prílohe, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť, pričom otázka nákladu, ako aj jeho popularity nebola predmetom dokazovania. V tejto súvislosti krajský súd len stručne uviedol, že ide o „denník s celoslovensk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: termín začatia a dokončenia výstavby, sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, podstatné náležitosti kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníka, stavba na objednávku, súčinnosť strán pri dokazovaní, prejav vôle, primárna právomoc všeobecných súdov
Právna veta: V prvom rade sa oba súdy pri aplikácii výkladového pravidla podľa § 266 Obchodného zákonníka zaoberať naplnením podmienok pre aplikáciu jednotlivých odsekov, t. j. mali jednoznačne vylúčiť možnosť aplikácie výkladového pravidla podľa § 266 ods. 1 Obchodného zákonníka pred aplikáciou nasledujúcich odsekov, teda, v prvom rade mali skúmať úmysel konajúcej osoby – sťažovateľky ako subjektu, ktorý mal článok III. bod 6 kúpnej zmluvy formulovať, a súčasne tiež, či tento úmysel bol, resp. musel byť druhej strane známy. Tento význam, resp. výklad prejavu vôle mal následne byť určujúcim f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zmluva o obstaraní veci, verejné obstarávanie, kvalifikovaná medzinárodná zmluva, viacstranné výmenné obchody, záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi
Právna veta: Nie je úlohou ústavného súdu robiť arbitra zásadných otázok súkromnoprávnej doktríny, ak tieto nemajú ústavnoprávny dosah a ak všeobecné súdy príklon k niektorému z možných riešení odôvodnia ústavne konformným spôsobom (porov. bod 15). Rovnako nie je úlohou ústavného súdu poukazovať na rôzne následky už uvedených riešení otázky premlčania deliktuálnych vzťahov spĺňajúcich predpoklady § 261 Obchodného zákonníka (napríklad v prípade plurality škodcov). Je úlohou najvyššieho súdu (a všeobecných súdov), aby zhodnotil, aké účinky na právnu klasifikáciu daného vzťahu má obmedzenie ustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vhodnosť a účelnosť samotnej právnej úpravy, zaručený elektronický podpis, oddiel 3 účastník konania a zúčastnená osoba, návrh na začatie konania, aktívne legitimovaná osoba na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Zo znenia § 109 ods. 1 písm. b) OSP zjavne vyplýva, že k záveru o nesúlade všeobecne záväzného predpisu s ústavou, ústavným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorý sa má v predmetnej veci aplikovať, musí dospieť súd, nie účastník konania. V posudzovaných veciach z dokumentácie predloženej sťažovateľmi nevyplýva, že by v ich veci konajúce súdy dospeli k záveru, že položka 20a sadzobníka tvoriaca prílohu zákona o súdnych poplatkoch je v rozpore s právnymi predpismi vyššieho stupňa právnej sily. Vyriešiť otázku, či bolo príslušné ustanovenie právneho predpisu, na základe ktorého u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: záruky trestného konania v právnom štáte, právo na férový proces obžalovaných, slobodou prejavu v parlamente, sebaobmedzenie parlamentu, ochrana diskusie v národnej rade, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, úkony prokurátora, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora, sloboda prejavu
Právna veta: Aplikujúc uvedené ústavné východiská na vec sťažovateľa, ústavný súd poukazuje na právomoci, ktorými disponuje národná rada vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi. Z § 24a ods. 1 zákona o prokurátoroch vyplýva, že špeciálneho prokurátora volí do funkcie národná rada na návrh generálneho prokurátora na základe výberového konania na sedemročné funkčné obdobie. Z § 24d ods. 4 (v spojení s § 24d ods. 1) zákona o prokurátoroch zároveň vyplýva, že špeciálny prokurátor môže byť pred uplynutím funkčného obdobia odvolaný z funkcie zo zákonom ustanovených dôvodov len národnou radou na návrh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, podanie urobené elektronickými prostriedkami, lehota pre podanie urobené elektronickými prostriedkami
Právna veta: Úlohou ústavného súdu bolo preskúmať, či požadované limity spravodlivého súdneho konania boli v prípade sťažovateľa dodržané a či sa náležité posúdenie veci sťažovateľa odrazilo v jasnom a zrozumiteľnom zodpovedaní všetkých právnych a skutkovo relevantných otázok, teda aj v náležitom odôvodnení rozhodnutia krajského súdu. Podľa § 57 ods. 2 OSP lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: relatívna neplatnosť, nedostatok formy právneho úkonu, dohoda účastníkov, návrh na uzavretie zmluvy, písomný právny úkon
Právna veta: Včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh na uzavretie zmluvy určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu (§43c ods. 1). Ak vyžaduje dohoda účastníkov, že zmluva musí mať písomnú formu (§ 40 ods. 1), táto musí byť dodržaná aj v prípade, ak zákon písomnú formu pre daný právny úkon nevyžaduje. V opačnom prípade treba považovať zmluvu bez dodržania dohodnutej písomnej formy za neplatnú. Citované zákonné ustanovenie § 40 ods. 1 spája s nedostatkom formy právneho úkonu jeho neplatnosť. Neplatnosť právneho úkonu pre nedostatok formy môže byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Vyhlásenie konkurzu zásadným spôsobom mení právny status dlžníka, pričom tento nový stav znamená pre úpadcu nezvratný následok v podobe faktického ukončenia existencie dlžníka a jeho podnikateľskej činnosti, a teda má pre dlžníka likvidačný charakter... K nezvratným dôsledkom však dochádza nielen pre samotného dlžníka, ale tak isto aj pre jeho spoločníkov a veriteľov. Podľa ústavného súdu nie je sporné, že reštrukturalizácia je šetrnejšia než konkurz... Z hľadiska spoločníkov dlžníka tak nedochádza k úplnému znehodnoteniu ich majetkových účastí a z hľadiska veriteľov 12 dochád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náležite zistený skutkový stav, rozsah dokazovania, zásada voľného hodnotenia dôkazov, základné zásady trestného konania
Právna veta: Proces dokazovania /a to nie len z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj v otázke rozsahu dokazovania/ je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých vo veci vykonaných dôkazov dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje, ani nemôže určovať, konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v danom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v citovanom ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: utajený charakter sledovacích opatrení, sledovacie opatrenia, zásah do práva na súkromie, informačno-technické prostriedky
Právna veta: V prípade realizácie sledovacieho opatrenia formou vyhotovenia a využívania obrazových, zvukových alebo iných záznamov ide o výrazný zásah do súkromnej sféry jednotlivca, s čím sa jednoznačne snúbi jeho právo na preskúmanie opodstatnenosti a zákonnosti takéhoto zásahu. Sledovacie opatrenia predstavujú závažný zásah do sféry súkromia, pričom dotknuté osoby nemajú možnosť podať proti nariadeniu takéhoto opatrenia opravný prostriedok a o jeho realizácii sa môžu potenciálne dozvedieť až dodatočne, keď už zásah do práva na súkromie bol realizovaný. Musia preto disponovať účinnou možnosťou (za pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prekročenie právomoci, príkaz na použitie agenta, policajná provokácia, agent
Právna veta: K nadväzujúcej námietke sťažovateľa týkajúcej sa prekročenia právomoci agentky najvyšší súd po uvedení obsahu § 117 ods. 2 Trestného poriadku a dopadajúcej judikatúry (R 47/2012) pripomenul, že policajnou provokáciou je „zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie alebo navádzanie na spáchanie trestnej činnosti u druhej osoby, ktorá by inak protiprávne nekonala. Pokiaľ by činnosť polície bola vedená len snahou, aby kontaktovaná osoba spáchala trestný čin bez zistenia skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že páchateľ by spáchal trestný čin aj vtedy, ak by p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 29. februára 2016 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Medzinárodné letecké špeditérske služby – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Určenie cien – Príplatky a systémy stanovovania cien s vplyvom na konečnú cenu – Dôkazy obsiahnuté v žiadosti o oslobodenie od pokuty – Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi – Pravidlá profesijnej etiky týkajúce sa povinnosti lojálnosti a zákazu dvojitého zastupovania – .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 26. februára 2016 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Pristúpenie Chorvátska k Únii – Zrušenie vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa vytvorenia povolania súdneho vykonávateľa pred pristúpením – Škoda, ktorú utrpeli osoby, ktoré boli predtým vymenované za súdnych vykonávateľov – Neprijatie opatrení na splnenie záväzkov súvisiacich s pristúpením Komisiou – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Článok 36 .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 25. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Občianstvo Únie – Rovnosť zaobchádzania – Smernica 2004/38/ES – Článok 24 ods. 2 – Dávky sociálnej pomoci – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Články 4 a 70 – Osobitné nepríspevkové peňažné dávky – Vylúčenie štátnych príslušníkov členského štátu počas prvých troch mesiacov pobytu na území hostiteľského členského štátu“ Vo veci C‑299/14, ktorej predmetom je .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 25. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 80/987/EHS – Aproximácia právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa – Pôsobnosť – Neuspokojené mzdové nároky námorníkov pracujúcich na lodi plávajúcej pod vlajkou tretieho štátu – Zamestnávateľ so sídlom v tomto treťom štáte – Pracovná zmluva spravujúca sa právom toho istého .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 25. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – Spoločný colný sadzobník – Kombinovaná nomenklatúra – Zaradenie tovarov – Položky 8517, 8521, 8531a 8543 – Tovar s názvom ‚videomultiplexor‘“ Vo veci C‑143/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska) z 13. marca 2015 a  .
ARRÊT DE LA COUR (quatričme chambre) 25 février 2016 (*) «Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous m) – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Exonération de la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui .
ARRÊT DE LA COUR (huitičme chambre) 25 février 2016 (*) «Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14 – Mise en décharge des déchets – Non-conformité des décharges existantes – Procédure de désaffectation et de gestion aprčs désaffectation» Dans l’affaire C‑454/14, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 septembre 2014, Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin et E. Sanfrutos .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 24. februára 2016 (*) „Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva – Tvar fľaše s krivkami bez rýh – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti na základe používania – Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“ Vo veci T‑411/14, The Coca‑Cola Company, so sídlom v Atlante, Georgia .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 23. februára 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2006/123/ES – Články 14 až 16 – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Článok 56 ZFEÚ – Slobodné poskytovanie služieb – Podmienky vydávania daňovo zvýhodnených poukážok, ktoré poskytujú zamestnávatelia svojim zamestnancom a ktoré možno použiť na účely ubytovania, rekreácie a/alebo stravovania – Obmedzenia – Monopol“ Vo veci C‑179/14, ktorej predmetom je .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. februára 2016. , Rada Európskej únie proti Bank Mellat.
Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Boj proti šíreniu jadrových zbraní – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike – Zmrazenie finančných prostriedkov iránskej banky – Povinnosť odôvodnenia – Postup prijímania aktu – Zjavne nesprávne posúdenie.
Vec C-176/13 P.
Odôvodnenie: je nasledujúce: „Bank Mellat je iránska štátna banka. Bank Mellat sa angažuje v takých činnostiach, ktoré podporujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet a napomáha im. Poskytovala bankové služby subjektom označeným OSN a [Úniou] alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo na základe ich pokynov, alebo subjektom, ktoré sú nimi vlastnené alebo kontrolované. Je materskou bankou [FEE], ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN 1929.“ 14      Obchodné meno Bank Mellat, uvedené v bode 2 časti I, B prílohy vykonávacieho nariadeni ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 18. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky – Konanie o platobnom rozkaze – Konanie o výkone rozhodnutia – Právomoc vnútroštátneho exekučného súdu prihliadať ex offo na neplatnosť nekalej zmluvnej podmienky – Zásada právnej sily rozhodnutej veci – Zásada efektivity – Charta základných práv Európskej únie – Súdna ochrana“ Vo veci C‑49/14, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 18. februára 2016 (*) „Arbitrážna doložka – Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska – Dodávky hovädzieho mäsa – Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou – Uplatniteľné právo – Premlčanie – Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch – Čiastočná úhrada faktúry za prepravu – Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene – Úroky z omeškania“ Vo veci T‑164/14, Calberson GE, so sídlom vo Villeneuve‑ .
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 18 février 2016 (*) «Pourvoi – Aides d’État – Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs – Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Service d’intérêt économique général – Erreur manifeste d’appréciation – Compensation relative à l’obligation de service public – Obligation de motivation» Dans l’affaire C‑446/14 P, ayant pour objet .
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Second Chamber) 17 February 2016 (*) (Civil service — Temporary staff member — Non-renewal of a fixed-term contract — First paragraph of Article 8 of the CEOS — Material change in the nature of the duties performed by the staff member — Interruption of the career path — Reclassification of a fixed-term contract as a contract of indefinite duration — Excluded) In Case F‑58/14, ACTION brought under Article 270 TFEU, DE .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 17. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Položka 3004 – Šumivé tablety s obsahom 500 mg vápnika – Množstvo látky v odporúčanej dennej dávke, ktoré je výrazne vyššie než odporúčaný denný príjem potrebný na udržanie všeobecného zdravia alebo zdravého života“ Vo veci C‑124/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2010/13/EÚ – Článok 19 ods. 1 – Oddelenie televíznej reklamy od programov – Rozdelenie obrazovky – Článok 23 ods. 1 a 2 – Časové obmedzenie vysielania reklamných televíznych spotov na 20 % v rámci príslušnej hodiny – Sponzorské odkazy – Iné odkazy na sponzora – ‚Čierne sekundy‘“ Vo veci C‑314/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 17. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Montrealský dohovor – Články19, 22 a 29 – Zodpovednosť leteckého dopravcu v prípade meškania v medzinárodnej preprave cestujúcich – Zmluva o preprave uzatvorená zamestnávateľom cestujúcich – Škoda spôsobená omeškaním – Škoda spôsobená zamestnávateľovi“ Vo veci C‑429/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 15. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2008/115/ES – Legálny pobyt – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 9 – Právo zostať v členskom štáte – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. e) – Zaistenie – Ochrana národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku – Platnosť – Charta základných práv Európskej únie – Články 6 a .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (premičre chambre) 5 février 2016 (*) « Fonction publique – Personnel du SEAE – Agent contractuel – Contrat à durée indéterminée – Article 47, sous c), du RAA – Motifs de licenciement – Rupture du lien de confiance – Droit d’être entendu – Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Préjudice matériel – Préjudice moral » .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 5 février 2016 (*) « Fonction publique – Ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé – Pensions – Pensions de survie – Article 85 du statut – Répétition de l’indu – Irrégularité du versement – Caractčre évident de l’irrégularité du versement – Absence » Dans l’affaire F‑96/14, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 5 février 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires retraités – Pensions d’ancienneté – Article 64 du statut – Coefficients correcteurs – Actualisation annuelle des coefficients correcteurs – Article 65, paragraphe 2, du statut – Actualisation intermédiaire – Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut – Seuil de sensibilité – Variation du coût de la vie – Article 64, paragraphe 4, du statut – .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 5 février 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires retraités – Pensions d’ancienneté – Article 64 du statut – Coefficients correcteurs – Actualisation annuelle des coefficients correcteurs – Article 65, paragraphe 2, du statut – Actualisation intermédiaire – Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut – Seuil de sensibilité – Variation du coût de la vie – Article 64, paragraphe 4, du statut – .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 5 février 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires retraités – Pensions d’ancienneté – Article 64 du statut – Coefficients correcteurs – Actualisation annuelle des coefficients correcteurs – Article 65, paragraphe 2, du statut – Actualisation intermédiaire – Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut – Seuil de sensibilité – Variation du coût de la vie – Article 64, paragraphe 4, du statut – .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 5. februára 2016 (*) „Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva kicktipp – Skoršia národná slovná ochranná známka KICKERS – Pravidlo 19 nariadenia (ES) č. 2868/95 – Pravidlo 98 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑135/14, Kicktipp GmbH, so sídlom v Dü .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) zo 4. februára 2016. , GFKL Financial Services AG proti Európskej komisii.
Štátna pomoc – Nemecká právna úprava týkajúca sa prevodu strát do budúcich daňových rokov (Sanierungsklausel) – Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom – Žaloba o neplatnosť – Osobná dotknutosť – Prípustnosť – Pojem štátna pomoc – Selektívna povaha – Povaha a štruktúra daňového systému – Verejné zdroje – Povinnosť odôvodnenia – Legitímna dôvera.
Vec T-620/11.
Odôvodnenie: musí vysvetliť jasne a jednoznačne dôvody inštitúcie, autora aktu, takým spôsobom, aby jednak súd Únie mohol vykonať preskúmanie zákonnosti a jednak dotknuté osoby mohli zistiť dôvody prijatého opatrenia, aby mohli brániť svoje práva a overiť, či je rozhodnutie dôvodné. Nevyžaduje sa, aby odôvodnenie špecifikovalo všetky relevantné skutkové a právne okolnosti, pretože otázka, či odôvodnenie aktu spĺňa požiadavky článku 296 ZFEÚ, má byť posudzovaná nielen vzhľadom na jeho znenie, ale tiež vzhľadom na jeho kontext, ako aj súhrn právnych pravidiel upravujúcich predmetnú ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. februára 2016. , Youssef Hassan proti Breiding Vertriebsgesellschaft mbH.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 23 – Licencia – Register ochranných známok Spoločenstva – Právo držiteľa licencie začať konanie pre porušenie práv z ochrannej známky napriek tomu, že licencia nie je zapísaná v registri.
Vec C-163/15.
Odôvodnenie: 11 nariadenia stanovuje: „Ochranná známka Spoločenstva by sa mala považovať za predmet vlastníctva, ktorý existuje oddelene od podnikov, ktorých tovary alebo služby sú ochrannou známkou označené. Mala by existovať možnosť previesť ochrannú známku s výhradou prvoradej nutnosti zabrániť zavádzaniu verejnosti v dôsledku prevodu. Mala by byť taktiež spôsobilá započítania ako zábezpeky v prospech tretej osoby a musí byť spôsobilá byť predmetom licencií.“ 4        Článok 17 nariadenia, nazvaný „Prevod“, stanovuje: „1.      Ochranná známka Sp ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. februára 2016. , C & J Clark International Ltd proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs a Puma SE proti Hauptzollamt Nürnberg.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali First-tier Tribunal (Tax Chamber) a Finanzgericht München.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prípustnosť – Dumping – Dovoz obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Číne a vo Vietname – Platnosť nariadenia (ES) č. 1472/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1294/2009 – Antidumpingová dohoda WTO – Nariadenie (ES) č. 384/96 – Článok 2 ods. 7 – Vymedzenie dumpingu – Dovozy z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom – Žiadosti o priznanie trhovohospodárskeho zaobchádzania – Lehota – Článok 9 ods. 5 a 6 – Žiadosti o individuálne zaobchádzanie – Článok 17 – Výber vzorky – Článok 3 ods. 1, 5 a 6, článok 4 ods. 1 a článok 5 ods. 4 – Spolupráca výrobného odvetvia Únie – Článok 3 ods. 2 a 7 – Vymedzenie ujmy – Iné známe faktory – Colný kódex Spoločenstva – Článok 236 ods. 1 a 2 – Vrátenie cla, ktoré nebolo dlžné na základe právnych predpisov– Lehota – Prípad nepredvídateľnej okolnosti alebo vyššej moci – Neplatnosť nariadenia, ktorým boli uložené antidumpingové clá.
Spojené veci C-659/13 a C-34/14.
Odôvodnenie: 7 nariadenia č. 1972/2002 odôvodňuje toto vloženie takto: „Nariadenie (ES) č. 384/96 neuvádza kritériá, podľa ktorých sa môže pre vývozcu, pre ktorého sa stanovila normálna hodnota v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a), určiť individuálna výška cla vypočítaná porovnaním tejto normálnej hodnoty s individuálnymi vývoznými cenami vývozcu. V záujme prehľadnosti a právnej istoty je vhodné stanoviť jasné kritériá pre takýto individuálny prístup. Vývozné ceny vývozcov, ktoré sú predmetom úpravy článku 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 sa teda m ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) zo 4. februára 2016 (*) „Štátna pomoc – Nemecká právna úprava týkajúca sa prevodu strát do budúcich daňových rokov (Sanierungsklausel) – Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom – Žaloba o neplatnosť – Osobná dotknutosť – Prípustnosť – Pojem štátna pomoc – Selektívna povaha – Povaha a štruktúra daňového systému“ Vo veci T‑287/11, Heitkamp BauHolding GmbH, so sídlom v Herne (Nemecko), v zastúpení: pôvodne W.  .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) zo 4. februára 2016 (*) „Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva STICK MiniMINI Beretta – Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MINI WINI – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/96“ Vo veci T‑247/14, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 4. februára 2016 (*) „Slobodné poskytovanie služieb – Článok 56 ZFEÚ – Hazardné hry – Verejný monopol na stávky na športové podujatia – Predchádzajúce správne povolenie – Vylúčenie súkromných prevádzkovateľov – Vyberanie stávok na účet prevádzkovateľa usadeného v inom členskom štáte – Trestné sankcie – Vnútroštátne ustanovenie, ktoré je v rozpore s právom Únie – Vylúčenie – Prechod do režimu, v rámci ktorého mal byť vydaný obmedzený počet licencií .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 4. februára 2016. , Italian International Film Srl v. Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.
Program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) – Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – Výzva na predkladanie návrhov v rámci ‚selektívneho‘ systému 2013 – Akt EACEA, ktorým bola žalobkyňa informovaná o zamietnutí jej žiadosti v súvislosti s filmom ‚Only God Forgives‘ – Akt EACEA, ktorým bolo zamietnutie potvrdené, pričom však obsahoval nové dôvody – Právomoc – Rozdelenie úloh medzi Komisiu a EACEA – Presne vymedzená právomoc – Žaloba o neplatnosť – Napadnuteľný akt – Prípustnosť – Povinnosť odôvodnenia – Stále usmernenia 2012-2013 – Dohoda o hmotnej alebo fyzickej distribúcii – Absencia predchádzajúceho oznámenia adresovaného EACEA – Žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá.
Vec T-676/13.
Odôvodnenie: 3 rozhodnutia z 2. augusta 2013 preberá dôvody, ktoré výbor MEDIA 2007 formuloval vo svojom stanovisku z 26. júla 2013, pričom uvedené stanovisko zas prebralo v súvislosti so žalobkyňou návrh hodnotiaceho výboru (pozri body 8 až 10 vyššie), podľa ktorého film v Taliansku distribuovala spoločnosť 01 Distribution, a nie žalobkyňa, takže nebolo možné vyhovieť jej žiadosti. EACEA prebrala tento dôvod zamietnutia 7. augusta 2013 a v štandardnom formulári zaškrtla políčko s týmto popisom: „žiadateľ nebude sám zabezpečovať distribúciu filmu v kinosálach “. Žalobk ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 2. februára 2016 (*) „Ochranná známka Spoločenstva – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka MOTOBI B PESARO – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Dôkazy predložené proti návrhu na zrušenie po uplynutí stanovenej lehoty – Nezohľadnenie – Voľná úvaha odvolacieho senátu – Ustanovenie v opačnom zmysle – Okolnosti brániace zohľadneniu nových alebo dodatočných dôkazov – Článok 76 ods .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie predbežného opatrenia , predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Podľa § 77 ods. 2 OSP predbežné opatrenie predseda senátu zruší, ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Tak ako vyplýva z predmetného ustanovenia, dôvodom zrušenia predbežného opatrenia je, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Toto ustanovenie postihuje predovšetkým tie prípady, kedy po nariadení predbežného opatrenia došlo k zmene pomerov, ktorá má za následok, že predbežné opatrenie nie je účelné, tak, ako bolo nariadené. Uvedené ustanovenie vychádza z predpokladanej skutočnosti, že pri nariadení predbežného opatrenia sa súd musel uspokojiť s osvedčením, z ktorého vyplynula odô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé obchodné praktiky, nekalé obchodné praktiky dodávateľov voči spotrebiteľom, postúpenie pohľadávky na neznámy zahraničný subjekt
Právna veta: Inštitút nekalej obchodnej praktiky je zákonným termínom, má svoj obsah a nie je možné ho prehliadať ani v rovine súkromného práva. Ak sa uplatňuje právo po použití nekalej obchodnej praktiky, súd môže odmietnuť poskytnúť ochranu uplatnenému právu. Výkon práv okrem iného nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 OZ) a o taký prípad ide aj vtedy, ak sa právo uplatňuje po použití nekalej obchodnej praktiky. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. (ďalej aj len ZOS alebo, spotrebiteľský kódex) rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov odôvodňujúca zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje tzv. valorizačnú kauzu obsiahnutú v § 78 ods. 3 Zákona o rodine, ktorá ukladá súdu, aby v prípade, ak rozhoduje o zmene pomerov, zohľadnil aj zmenu výšky (vývoj) životných nákladov. Výška životných nákladov je zrejmé napr. z cien spotrebného koša, zmien inflácie, resp. iných ekonomických ukazovateľov. Táto povinnosť súdu je obligatórna. Z § 78 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva, že vývoj životných nákladov je objektívna okolnosť, ktorá by aj sama o sebe mohla odôvodniť zmenu výšky výživného.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spätné priznanie výživného
Právna veta: Zákonnou podmienkou pre spätné priznanie výživného pre maloleté dieťa v zmysle ust. § 77 ods. 1 vety tretej Zákona o rodine je, aby pre tento postup existovali dôvody hodné osobitného zreteľa. To znamená, že rodič uplatňujúci výživné pre maloleté dieťa, má preukázať skutočnosti, ktoré mu bránili podať návrhu už v čase, keď si povinný rodič prestal vyživovaciu povinnosť k dieťaťu plniť alebo si neplnil vyživovaciu povinnosť v rozsahu zodpovedajúcom zvýšeným odôvodneným potrebám dieťaťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní , zmena exekútora
Právna veta: Je pravdou, že ustanovenie § 44 ods. 8 Exekučného poriadku stanovuje lehotu 30 dní na rozhodnutie súdu o zmene exekútora. Je potrebné však brať do úvahy, že pri rozhodovaní o návrhu na zmenu exekútora je potrebné vykonať viaceré procesné úkony, ktoré súvisia s rozhodovaním o zmene exekútora (výzva na vyjadrenie pôvodnému exekútorovi, vyjadrenie pôvodného exekútora a vyčíslenie jeho trov, doručenie exekučného spisu, zaslanie spisu novému exekútorovi, rozhodnutie o doterajších trovách exekúcie) a je potrebné súhlasiť s názorom, že za týchto okolností nerozhodnutie o návrhu na zmenu exekútora v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov odôvodňujúca zníženie výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Zákon o rodine na zmenu súdnych rozhodnutí explicitne nevyžaduje podstatnú zmenu okolností, napriek tomu, vzhľadom na konštrukciu tejto okolnosti ako výnimky zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí, ktorá smeruje k právnej istote, sa vyžaduje, aby k vydaniu nového rozhodnutia došlo len vtedy, ak ide o zmenu závažnejšieho charakteru. Nie je žiaduce a prípustné reparovať právoplatné rozhodnutie pre nepodstatnú zmenu v pomeroch. V zmysle záverov aplikačnej praxe preto treba prihliadať na všetky okolnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre zmenu výživného. Dôvodom na zmenu rozhodnutia však bud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky, zádržné právo
Právna veta: Zádržné právo vo všeobecnosti predstavuje núdzový zabezpečovací inštitút a vzniká na základe jednostranného právneho úkonu oprávnenej osoby (veriteľa), ktorý prejaví svoju vôľu zadržať hnuteľnú vec patriacu dlžníkovi, ktorú má veriteľ u seba. Účelom zádržného práva je zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky, ktorú má veriteľ voči dlžníkovi, ktorému by inak bol povinný vec vydať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba o určenie neplatnosti záložnej zmluvy, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: Krajský súd nad rámec argumentácie súdu prvého stupňa vo vzťahu k otázke naliehavosti právneho záujmu na určení neplatnosti záložnej zmluvy poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Cdo 89/2007, v zmysle ktorého „Žaloba o určenie v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. nie je spravidla opodstatnená vtedy, ak má požadované určenie len povahu predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je alebo nie je právny vzťah alebo právo, a to najmä vtedy, ak takáto predbežná otázka nerieši alebo nemôže riešiť celý obsah alebo dosah sporného právneho vzťahu alebo práva. Aj keby záložná zmluva bola nepla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o prevedení plošnej inzercie, konanie inej osoby ako podnikateľa
Právna veta: Ak osoba koná v mene podnikateľa v jeho prevádzkarni bez toho, aby bola na to oprávnená ako zákonný zástupca alebo ako zástupca na základe plnej moci, zákon chráni dobrú vieru tretích osôb, ktoré urobili úkon s touto nepoverenou osobou v prevádzkarni podnikateľa. Podnikateľ by bol zaviazaný z úkonu, ktorý vykonala neoprávnená osoba v jeho mene s treťou osobou, ak sa nepreukáže, že tretia osoba mohla vedieť, že osoba konajúca v prevádzkarni na to nebola oprávnená. Ustanovenie § 16 Obchodného zákonníka predpokladá priame konanie osôb v objekte, kde podnikateľ prevádzkuje predmet svojej činnosti.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákonné možnosti zmeny pôvodného rozhodnutia o výživnom, návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine vyjadruje zásadu, že úprava výživného sa uskutoční vždy podľa stavu, ktorý tu je v čase rozhodovania (§ 154 ods. 1 O.s.p.). V priebehu času môže dôjsť ku zmene potrieb oprávneného, predovšetkým v súvislosti s pribúdajúcim vekom dieťaťa (fyzickým dospievaním, školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať i zmena v možnostiach povinného rodiča plniť si vyživovaciu povinnosť v doterajšom rozsahu (napr. v dôsledku rastu alebo dôvodného poklesu jeho príjmu, v dôsledku zúženia alebo rozšírenia okruhu osôb, ku ktorým má rodič vyži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, princíp potencionality príjmov, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Z ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva princíp potencionality príjmov, ktorý je inštitútom výrazne ochraňujúcich záujmy oprávneného a umožňuje súdu hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Okolnosťou, pre ktorú súd vychádza z princípu potenciality, je podľa ustálenej judikatúry i nemožnosť vykonávať akékoľvek zamestnanie, resp. doterajšie zamestnanie z dôvodov na strane povinného, čím sa povinná osoba (v danej veci otec) pripraví o pravidelný príjem, z ktorého by mohol platiť súdom určené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť otca poukazovať výživné na tvorbu úspor, tvorba úspor maloletého dieťaťa
Právna veta: Plnenie otca na zmluvu o stavebnom sporení, aj keď uzavretú v prospech maloletého dieťaťa, predstavuje dobrovoľné plnenie, ktoré možno kedykoľvek skončiť. Preto na účte stavebného sporenia uložené finančné prostriedky nemožno označiť za prostriedky, ktorými už bola plnená povinnosť otca poukazovať výživné na tvorbu úspor, v ktorom prípade sa vyžaduje osobitný účet maloletého dieťaťa vinkulovaný na súhlas súdu do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa. Účet v stavebnom sporení uvedené náležitosti nespĺňa, preto plnenie otca na uvedený účet nemožno považovať za plnenie výživného na tvorbu úspor.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Základnou podmienkou správneho určenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, je vyhodnotenie nákladov na pokrytie odôvodnených potrieb dieťa. Medzi tie základné patrí bývanie, stravovanie, ošatenie, hygienické potreby a drogéria, zdravotná starostlivosť, školské potreby a náklady súvisiace s plnením školskej dochádzky, preprava dieťaťa, poplatky za záujmovú činnosť. Iba základné bežné potreby dieťaťa pokrýva vyživovacia povinnosť rodičov len v tom prípade, ak sú možnosti a schopnosti rodičov slabé, alebo objektívne obmedzené a nedovoľujú poskytnúť dieťaťu viac. Pre určenie výšky vyživovacej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: doručenie trestného rozkazu, trestný rozkaz
Právna veta: Je potrebné uviesť, že podľa § 353 ods. 6 Tr. por. trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku. Účinky spojené s vyhlásením rozsudku nastávajú doručením trestného rozkazu obvinenému. Určením, že trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku treba rozumieť najmä vykonateľnosť trestu uloženého právoplatným trestným rozkazom, povinnosť obvineného nahradiť trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody a trovy trestného konania zálohované štátom, zápis odsúdenia do registra trestov, účinky uvedené v § 9 ods. 1 písm. e) Tr. por., teda musí ísť o trestný rozkaz, ktorý nadobudol právoplatnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o revolvingovom úvere, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy
Právna veta: Hlavný význam ust. § 9 ods. 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch spočíva v tom, aby spotrebiteľ bol už pri podpise zmluvy informovaný, v akých termínoch, v akej výške, ako dlho je povinný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Vyžaduje sa teda presná časová špecifikácia termínov splatnosti jednotlivých splátok a konečnej splatnosti celého úveru, ktorá je dodávateľom určená na základe vstupných údajov. Je potom úlohou dodávateľa, aby uvedené vstupné údaje matematicko-logickými operáciami premietol do konkrétnych časových údajov, ktoré budú termíny splátok a konečnú splatnosť úveru pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva, vlastníctvo k veciam vydraženým príklepom licitátora
Právna veta: V zmysle § 11 ods. 1, 2 zákona 427/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov vlastníctvo k veciam vydraženým príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa. Zrušením právoplatného rozhodnutia o udelení príklepu zaniká od začiatku jedna z podmienok pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom v daňovej exekúcii, tým zaniká (ak už vznikol) aj nadobúdací titul a obnovuje sa pôvodný stav. Pokiaľ však vydražiteľ nadobudnuté vlastnícke právo platne previedol na iné osoby, treba aj v oblasti správneho súdnictva pri posudzovaní účinkov súdu, ktorým bolo právoplatné rozhodnutie správcu dane o u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Rodič ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do výchovy uplatňuje svoje rodičovské práva a povinnosti najmä výchovný vplyv prostredníctvom styku s dieťaťom. Zákon pritom v zmysle vyššie citovaných ustanovení ponecháva úpravu styku prednostne na dohodu rodičov. Ak sa však rodičia o úprave styku s dieťaťom nedohodnú, upraví styk autoritatívne súd rozsudkom. Pri úprave styku je pritom potrebné zohľadniť tak okolnosti na strane maloletého dieťaťa (jeho vek, zdravotný stav, vzťah k rodičovi, ktorý ho nemá vo výchove, jeho režim, časové možnosti) ako aj okolnosti na strane rodičov (rodinné pomery, vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: moderačné právo súdu, rozhodovanie o náhrade trov konania, trovy konania neprimerané voči pohľadávke
Právna veta: Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Citované ustanovenie umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Naproti ustanoveniu § 150 ods. 1 O.s.p., z ktorého pre súd takáto možnosť vyplýva iba vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. je zákonom viazaná výlučne na splnenie dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú nepri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo , zmluva o obchodnom zastúpení , inštitút konkurenčnej doložky, konkurenčná doložka
Právna veta: Podľa krajského súdu je možné uplatniť hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky aj pri inom zmluvnom type. Ak zo strany účastníkov zmluvných vzťahov dôjde k uplatneniu inštitútu konkurenčnej doložky v inom zmluvnom type, v tomto prípade v zmluve o dielo, tak kritéria tohto inštitútu vyjadrené pri zmluvnom type o obchodnom zastúpení podľa § 672a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka je potrebné aplikovať aj v prípade jeho dojednania pri inom zmluvnom type. Krajský súd sa tak stotožňuje s vecne správnym postupom okresného súdu, ktorý inštitút konkurenčnej doložky obsiahnutý v zmluve o dielo podrobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti, finančné zadosťučinenie, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Na to, aby mohlo byť priznané finančné zadosťučinenie je potrebné preukázanie konkrétnej ujmy, nestačí iba predpokladanie následkov, alebo objektívnu spôsobilosť určitého konania ujmu privodiť. V tomto sa líši tento prostriedok právnej ochrany osobnosti od ostatných, keď všeobecne pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti stačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť, alebo ohroziť práva chránené ustanovením § 11 (nevyžaduje sa vyvolanie následkov). V prípade, že sa osoba dotknutá neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti domáha náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie podľa § 76 OSP
Právna veta: Súdna prax vyžaduje na plnenie podmienky, že predbežným opatrením sa nesmie vytvoriť nenávratný, nenapraviteľný stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi konania a ani, že v dôsledku predbežného opatrenia nevznikne neprimeraná ujma účastníkov konania, teda ujma povinného nesmie byť neprimeraná výhode, ktorú nariadením predbežného opatrenia získa druhá strana. Na druhej strane dočasným nevykonaním zrážok zo mzdy sa nevytvorí nenávratný a nenapraviteľný stav vo vzťahu účastníkov a odporcovi ako oprávnenej osoby z revolvingovej zmluvy nevznikne nenapraviteľná ujma.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dojednanie o zmluvnej pokute, ochrana spotrebiteľa, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: V praxi sa zásada poctivosti prejavuje okrem iného i tým, že text spotrebiteľskej zmluvy má byť pre priemerného spotrebiteľa dostatočne čitateľný, prehľadný, logicky usporiadaný. Zásada poctivosti dopadá ale i na aplikáciu všeobecných obchodných podmienok. Platí pritom, že i v spotrebiteľských zmluvách je možné všeobecné obchodné podmienky uplatniť, avšak takáto aplikácia má nielen formálne, ale i obsahové obmedzenia. Všeobecné obchodné podmienky, ktoré majú slúžiť predovšetkým k tomu, aby nebolo nevyhnutné do každej zmluvy prepisovať dojednania technického a vysvetľujúceho charakteru, nesmú s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy konania neprimerané voči pohľadávke, moderačné právo súdu
Právna veta: Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Citované ustanovenie umožňuje súdu v osobitných prípadoch nepriznať alebo znížiť trovy konania, resp. ich náhradu. Naproti ustanoveniu § 150 ods. 1 O.s.p., z ktorého pre súd takáto možnosť vyplýva iba vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. je zákonom viazaná výlučne na splnenie dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že ide o drobný spor a druhou, že trovy konania, ktorých náhradu si účastník uplatňuje, sú nepri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: administratívny spis, neúplnosť spisov správneho orgánu, predkladanie administratívneho spisu, procesné pochybenie - neúplnosť spisu
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (rozsudok NS SR č. k. 3Sžo 7/2012 zo dňa 03.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa vecí vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu je bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa upravená v § 250b ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje procesn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu trov konania , nepriznanie náhrady trov konania
Právna veta: Aplikácia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady pre priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť celkom o výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať tak v okolnostiach danej veci ako aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Pri rozhodovaní o okolnostiach hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové a zárobkové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o úvere , vzťah medzi obchodníkom a spotrebiteľom
Právna veta: Súdna prax považuje typové zmluvy, vzhľadom na vzťah medzi podnikateľom a nepodnikateľom a so zreteľom na nepodnikateľský účel zmluvy, za typické občianskoprávne vzťahy. Úver je síce absolútnym obchodom a na úver dopadá tretia časť obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov úverovej zmluvy, avšak predmetná vec sa týka typovej zmluvy, ktorá je regulovaná osobitnou právnou úpravou (zákon č. 634/1992 Z.z. a ustanoveniami Občianskeho zákonníka). Ide o vzťah medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorý prijíma úver na spotrebu, a teda o typicky občianskoprávny vzťah. Úverovanie spotrebiteľov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu účelne vynaložených trov konania, vedľajší účastník konania, trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka
Právna veta: Nedá sa stotožniť s argumentáciou o nadbytočnosti a neúčelnosti právneho zastupovania vedľajšieho účastníka len preto, lebo vedľajší účastník je inštitúciou zriadenou na ochranu spotrebiteľa a z toho dôvodu nemá mať právo na kvalifikované právne zastúpenie advokátom. Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník, čo je zrejmé z ust. § 93 ods. 4 O.s.p.. Táto argumentácia žalobcu neobstojí zásadne v náhľade na legislatívu Európskej únie a konštantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ. „Zásada účinnej súdnej ochrany, ako je stanovená v článku 47 Charty základných práv Európskej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok vecnej legitimácie na strane odporcu, vecná legitimácia účastníkov konania
Právna veta: Vecná legitimácia vyjadruje stav vyplývajúci z hmotného práva, ktorý v konečnom dôsledku vedie k úspechu alebo neúspechu v konaní. Vecná legitimácia vyjadruje postavenie účastníka konania v hmotnoprávnom vzťahu. Účastník konania, ktorý je nositeľom tvrdeného hmotného práva alebo oprávnenia, má aktívnu vecnú legitimáciu a účastník konania, ktorý je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti, má pasívnu vecnú legitimáciu. Súd môže návrhu vyhovieť len vtedy, ak navrhovateľ preukáže že odporca je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti, o ktorú v konaní ide a ak túto skutočnosť nepreukáže, súd bez ďalšieho náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zvýšenie nájomného, zmluva o nájme bytu, nájomná zmluva podľa § 686 OZ
Právna veta: Z ust. § 686 OZ vyplýva, že zmluva o nájme bytu je zmluva odplatná a dohoda o nájomnom a úhrade za plnenia spojené s užívaním bytu (alebo dohoda o spôsobe ich výpočtu) musí byť obsiahnutá v nájomnej zmluve. Dohoda prenajímateľa o nájomnom a nájomcu o nájomnom nemôže byť jednostranne menená (nájomné nemôže byť jednostranne zvýšené alebo znížené). Pokiaľ sa tak zmluvné strany nedohodli; prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné len v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný právny predpis (§ 696 ods. 1 OZ). Tak ako bolo uvedené vyššie, takýmto právnym predpisom nie je cenové opatrenie Mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevoditeľnosť zmenky indosamentom, spotrebiteľská zmluva, neplatnosť zmenkovej zmluvy, spotrebiteľ ako zmenkový dlžník
Právna veta: Z citovaných ustanovení čl. I § 11 ZZŠ vyplýva, že zo zákona je každá zmenka prevoditeľná indosamentom, pokiaľ v nej výslovne nie je uvedený text „nie na rad“. Aj keď teda účastníci pri uzatváraní dohody o použití zmenky - zmenkovej zmluvy, prevoditeľnosť zmenky indosamentom nedohodnú, nastáva zo zákona. V zmysle citovaných ustanovení čl. I § 17 ZZŠ má potom indosament zmenky tie účinky, že žalovaný zo zmenky, v tomto prípade spotrebiteľ, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: lehota na podanie daňového priznania, úmrtie daňovníka, podávanie daňového priznania
Právna veta: Ustanovenie § 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. obsahuje okrem stanovenia postupu pri podávaní daňového priznania pri úmrtí daňovníka zo strany dediča (dedičov) aj zákonom jasne vymedzenú lehotu troch mesiacov po smrti daňovníka, v ktorej musí byť podané daňové priznanie. Vzhľadom na existenciu danej zákonnej lehoty pre podanie daňového priznania namiesto daňovníka, ktorý zomrel v priebehu zdaňovacieho obdobia je pri výklade celého ustanovenia § 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. nevyhnutné mať na zreteli povinnosť dediča (dedičov) dodržať predmetnú lehotu na podanie daňového priznania a v príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybenie prokurátora, vykonávanie dôkazov orgánmi činnými v trestnom konaní
Právna veta: Všeobecne je možné stotožniť sa s úvahou, že súd v zmysle § 2 ods.11 Tr.por. môže vykonať na hlavnom pojednávaní aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli, alebo ktoré vôbec v štádiu prípravného konania vykonané neboli. Iniciatíva súdu pri vykonávaní takýchto dôkazov má však svoje hranice a tie končia tam, kde začínajú hranice spravodlivého procesu tak, ako to má na zreteli ustanovenie § 2 ods.7 Tr.por. a hranice rovnosti strán v konaní pred súdom a kontradiktórneho procesu v zmysle ustanovenia § 2 ods.14 Tr.por. Podľa názoru odvolacieho súdu nie je prípustné, aby prokurátor prenášal svoje povinnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, obce a vyššie územné celky
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatku sú oslobodené obce a územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu. Z uvedeného citovaného zákonného ustanovenia potom vyplýva, že zákon o súdnych poplatkoch neposkytuje obciam a vyšším územným celkom všeobecné osobné oslobodenie bez ohľadu na to, o akú vec ide. Oslobodenie obce a vyššieho územného celku sa vzťahuje na konania, predmetom ktorých sú vzťahy, ktoré vznikli pri plnení úloh týchto subjektov, a ktoré sa týkajú verejného a spoločensky prospešného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, dôkazné bremeno
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že vylúčeným sudcom je len ten sudca, u ktorého vzhľadom na pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom, možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti. Samotná skutočnosť, že súdom prejednávaná vec náhrady škody a nemajetkovej ujmy, ktorá mala byť spôsobená súdom v inej veci, nenapĺňa podmienky, za ktorých je sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci podľa § 14 ods.1 O.s.p.. Odvolateľ sa mýli, pokiaľ sa domnieva, že takýto názor je ojedinelým názorom Krajského súdu v Banskej Bystrici. Naopak, ide o stabilnú rozhodovaciu prax súdov Slovenskej republiky, na čo pouká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Vecné oslobodenie súdneho konania od súdneho poplatku vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje na súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, ale len na súdny poplatok za návrh, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania, výkon rozhodnutia a exekúciu (§ 4 ods. 1 a 4 Zákona o súdnych poplatkoch) a od povinnosti zaplatiť tento poplatok, možno účastníka konania oslobodiť len postupom podľa § 138 O.s.p. Vyplýva to z toho, že procesný postup, ktorý je iniciovaný podaním námietky zaujatosti, je osobitne uprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ochrana nevydatej matky, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
Právna veta: Podľa § 74 ods. 2 Zákona o rodine súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu. Účelom vyššie citovanej právnej úpravy je ochrana nevydatej matky v súvislosti so znížením jej pracovných schopností a jej príjmu v čase pred pôrodom a po narodení dieťaťa, pričom muž, ktorého otcovstvo je pravd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem na riadnej výchove dieťaťa, výchovné opatrenia podľa zákona o rodine, výchovné opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
Právna veta: Odsek 2 §-u 37 Zák. o rodine dáva v prípade, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súdu možnosť rozhodnúť o uložení uvedených výchovných opatrení. Úpravu výchovných opatrení obsahuje aj § 12 až 14 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle tohto zákona obligatórne rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného zákonom o rodine (§ 37 ods. 2) alebo o uložení výchovného opatrenia uvedeného v § 12 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neplnenie vyživovacej povinnosti, prečin zanedbania povinnej výživy, zanedbanie povinnej výživy
Právna veta: Vzhľadom na ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák. sa prečinu zanedbania povinnej výživy dopustí ten, kto bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Pre naplnenie zákonných znakov spáchania prečinu v tejto kvalifikovanej skutkovej podstate sa vyžaduje, aby páchateľ bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca maloletých detí na zníženie výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživou povinnou osobou nie je len ten rodič, ktorému nie je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ale každý rodič maloletého dieťaťa, pretože to tak ustanovuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v § 62 ods. 1: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.“ Tak ako pre otca, aj pre matku platí ustanovenie § 62 ods. 2 Zákona o rodine, že má prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a tiež ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine prikazujúce súdu pri urč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nedoplatok na výživnom, splatnosť výživného, započítavanie vzájomných pohľadávok
Právna veta: Výživné sa podľa § 76 ods. 1 Zákona o rodine platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. Zákon o rodine v § 76 ods. 2 výslovne vylučuje započítavanie vzájomných pohľadávok, ak ide o výživné na maloleté deti. Z tohto dôvodu nemohol odvolací súd prijať námietku matky, že nedoplatí výživné na maloletého N. v zmysle rozhodnutia súdu, kým otec nedoplatí dlžné výživné na maloletú N. a C., ktoré sú zverené do jej osobnej starostlivosti.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť otca voči maloletým deťom, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, a to deťom. Povinným subjektmi v takomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t. j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť sa zamestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná podmienka v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa, rozhodcovská doložka , návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy
Právna veta: Pokiaľ oprávnený poukázal v odvolaní na skutočnosť, že v zmysle ust. § 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách sú banky povinné ponúknuť svojim klientom neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, odvolací súd k tomu uvádza, že právny predchodca oprávneného neuzatvoril s povinným osobitnú rozhodcovskú zmluvu (ani nedal povinnému osobitný návrh na jej uzatvorenie a príslušné poučenie), ale rozhodcovská doložka bola začlenená do vopred pripravenej zmluvy, resp. všeobecných obchodných podmienok právneho predchodcu oprávneného. Povinný ako spotrebiteľ bol v postavení, že buď zmluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Zmluvný vzťah účastníkov, o ktorom niet pochýb že je spotrebiteľským vzťahom, sa vždy riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a nemôže sa riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako to potvrdzuje aj prijatá novela Občianskeho zákonníka v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení iných zákonov zo dňa 25.03.2014, ktorá odstránila nejednotnosť v rozhodovaní súdov v tom, že jednoznačne stanovila, že na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného na maloleté deti, rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie vyživovacej povinnosti otca k maloletej
Právna veta: Dohody i súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery, resp. ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok, pričom zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov. Hmotno-právnou podmienkou pre zmenu predchádzajúceho súdneho rozhodnutia o výživnom je teda zmena pomerov, ktorá musí byť podstatná a musí sa týkať okolností, ktoré odôvodňujú výšku výživného za podmienky, že sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase predchádzajúceho rozhodnutia. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na nariadenie predbežného opatrenia, návrh na nariadenie predbežného opatrenia, predbežné opatrenie podľa § 76 OSP
Právna veta: Účelom predbežných opatrení vo všeobecnosti je dočasná úprava práv a povinností, a to nielen právnych, ale aj faktických. Predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania alebo v už prebiehajúcom súdnom konaní, za predpokladu, že o nároku vo veci samej ešte neexistuje právoplatné rozhodnutie. Predbežné opatrenie zásadne neprejudikuje práva a záujmy účastníkov. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má dočasný charakter, súd nemusí zisťovať všetky skutočnosti tak, ako je to potrebné na vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej. Pre nariadenie tohto predbežného opatrenia rovnako platí, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podstatná zmena pomerov na strane maloletej, zvýšenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: K zmene rozhodnutia o výživnom môže súd v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine pristúpiť len ak sa podstatne zmenia pomery oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, oproti pomerom, ktoré boli podkladom rozhodnutia o predchádzajúcej úprave výživného; súd teda v konaní porovnáva pomery účastníkov konania v čase poslednej úpravy výživného a v čase rozhodnutia súdu o návrhu na zvýšenie výživného. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná a dlhší čas trvajúca (teda nie dočasná) zmena tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom (napr. také zvýšenie zárobku, či i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, dôkazné bremeno
Právna veta: Navrhovanie dôkazov má priamu spojitosť s povinnosťou tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ods. 1), pričom povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sa uviedli v žalobnom návrhu a vo vyjadrení odporcu. Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania, bez ohľadu na jeho procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení než je účastník, ktorý nesplnil alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neúplnosť spisov správneho orgánu, administratívny spis, predkladanie administratívneho spisu
Právna veta: Základným predpokladom pre realizáciu preskúmavacej právomoci súdu v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP je úplné poznanie a vyhodnotenie všetkých podkladov, z ktorých správny orgán pri rozhodovaní vychádzal. Pre posúdenie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu je nevyhnutné, aby vo veci konajúci súd vychádzal jednak zo žaloby žalobcu, ako aj z administratívneho spisu žalovaného správneho orgánu. Pod pojmom "spisy žalovaného správneho orgánu" sa vo všeobecnosti rozumie úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu vrátane originálu dokladov o doručení ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor exekučného titulu so zákonom, preskúmavanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súdom
Právna veta: Zákonodarca v procese rozhodovania sa exekučného súdu o tom, či súdnym exekútorom požadované poverenie na vykonanie exekúcie tomuto udelí, alebo nie, ustanovil lehotu 15 dní od doručenia žiadosti výlučne pre prípady nezistenia rozporu žiadosti, návrhu ani exekučného titulu so zákonom a následného udelenia poverenia (predstavujúceho logický následok nedostatku zistenia zákonom definovaného rozporu). V opačnom prípade, teda vtedy, ak sa rozpor so zákonom zistí (žalobkyni z prejednávanej veci je pritom zaiste známy ten záver tunajšieho súdu z iných druhovo totožných vecí, podľa ktorého nezistenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa na prospešnom styku s druhým rodičom
Právna veta: Pokiaľ sa týka úpravy styku, z platnej právnej úpravy vyplýva, že právo rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do výchovy stretávať sa s dieťaťom, je jedným z jeho základných práv. Na rozdiel od iných rodičovských práv a povinností môže súd upraviť styk rodičov s dieťaťom len vtedy, ak sa rodičia v tejto otázke nedohodli. Vzťah dieťaťa a rodiča je prirodzeným biologickým vzťahom a každé dieťa potrebuje pre zdravý vývoj pocit spolupatričnosti nielen so svojou matkou, ale aj so svojím otcom. Len ich vzájomné pozitívne pôsobenie v rámci výchovného procesu dáva záruku riadneho vývoja dieťaťa. Výchov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa, právo na náhradu trov konania
Právna veta: Výnimkou zo zásady zodpovednosti za výsledok obsahuje ust. § 150 O.s.p., ktorý umožňuje súdu, aby vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkovi, ktorý by inak mal právo na náhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo sčasti nepriznal. Aplikácia § 150 O.s.p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady pre priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie podľa § 74 OSP
Právna veta: Základným predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia je potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov, ktorá vyplýva z nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy právu alebo právom chránenému záujmu navrhovateľa predbežného opatrenia /§ 74 ods. 1 O.s.p./. Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci, avšak ani predbežné opatrenie nie je možné vydať len na základe tvrdenia jedného z účastníkov bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti, umožňujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dojednanie ceny, neprimerane nízka kúpna cena, kúpna zmluva
Právna veta: Je vecou zmluvných strán, ako sa dohodnú na výške kúpnej ceny. Kúpna zmluva je súkromno-záväzkový právny vzťah, kde je ponechaná voľnosť účastníkov tohto právneho úkonu pri určení výšky kúpnej ceny. Neplatnosť právneho úkonu spôsobuje iba skutočnosť, že kúpna cena je v rozpore s cenovými predpismi, čo však v tomto prípade nebolo preukázané. To, že výška kúpnej ceny nezodpovedá cene určenej znaleckým posudkom nie je dôvodom neplatnosti pre rozpor s cenovými predpismi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka , neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Ustanovenie § 53 ods. 4 písm. r) OZ je potrebné vykladať tak, že rozhodcovskú doložku nie je možné akceptovať, ak by vyžadovala od spotrebiteľa podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Ustanovenie § 53 ods. 4 písm. r) OZ nie je o možnosti výberu medzi štátnym a súkromným súdom, ale predovšetkým o dôsledkoch, ktoré zakladá, a teda, či doložka nenúti spotrebiteľa podrobiť sa arbitráži. O doložku, ktorá vyžaduje, aby spotrebiteľ riešil spory výlučne v rozhodcovskom konaní ide teda aj vtedy, ak síce spotrebiteľ podľa nej má možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym súdom, ale ak by podľa tejto do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Spoločenstvo vlastníkov bytov zabezpečuje správu domu, vytvárajú ho vlastníci bytov na správu domu. Spoločenstvo zabezpečuje údržbu a starostlivosť, avšak v rámci svojich finančných možností, to znamená, že pokiaľ sa v dome vyskytnú problémy, či už stavebného alebo iného technického charakteru, Spoločenstvo na základe konsenzu zabezpečuje údržbu a odstránenie závad, pričom nutne musí vychádzať z finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii a ktoré vytvárajú vlastníci bytov, prípadne aj nebytových priestorov v dome... Ako bolo vyššie uvedené, Spoločenstvo, ktorého členmi sú vlastníci bytov, teda n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pravidlo prednostného použitia režimu Občianskeho zákonníka na spotrebiteľské záväzky, spotrebiteľská zmluva, režim spotrebiteľského práva
Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. definitívne normatívne vyriešila (doplnením ust. § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka), že na všetky právne vzťahy, v ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z autentického výkladu zákonodarcu vyplýva, že Občiansky zákonník bude použitý, pokiaľ ide o posudzovanie otázky premlčania, otázky úpravy ručenia zmluvnej pokuty, uznania záväzku a podobne, aj keby sa na právny režim mala použiť právna úprava Obchodného zákonníka. Hoci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie podľa § 74 OSP
Právna veta: Základnými znakmi predbežného opatrenia sú jeho dočasnosť, nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Predbežným opatrením sa upravuje dočasne a hlavne predbežne určitý okruh vzťahov. Súd pred nariadením predbežného opatrenia musí ex offo skúmať, či je osvedčená naliehavosť situácie a aj naliehavosť jej riešenia. Predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia sú: 1) naliehavosť vydania predbežného opatrenia, 2) osvedčenie dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana 3) odôvodnenie nebezpečenstva - bezprostredne hroziacej ujmy, resp. potreby dočasnej úpravy pom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zmenu výšky výživného, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania bez dôležitého dôvodu
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry pre posúdenie schopností a možností rodiča v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 Zák. rodine nie sú rozhodujúce jeho skutočné zárobkové (prípadne aj majetkové) pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti, dané okrem iného jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom získaných vedomostí a pracovných skúseností a pod. Ak súd zistí, že rodič zmenil doterajšie zamestnanie za menej výhodné, starostlivo skúma, či sa tak stalo z dôležitého dôvodu (napr. zo zdravotných dôvodov, z dôvodu odchodu rodiča z funkcie, na ktorej výkon nemá kvalifikáciu, z dôvodu organ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonné predkupné právo, predkupné právo pri prevode spoluvlastníckeho podielu, zmluva o prevode spoluvlastníckych podielov
Právna veta: Právo disponovať so spoluvlastníckym podielom prislúcha každému spoluvlastníkovi. Zmluvná voľnosť spoluvlastníka je však obmedzená, lebo svoj spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. Ak však spoluvlastník mieni svoj spoluvlastnícky podiel previesť na iné než blízke osoby, musí najskôr svoj spoluvlastnícky podiel ponúknuť iným spoluvlastníkom. Ide o povinnosť spoluvlastníka vyplývajúcu zo zákonného predkupného práva, ktorej korešponduje právo ostatných spoluvlastníkov na odkúpenie tohto spoluvlastníckeho podielu. Takúto povinnosť má spoluvlastník bez ohľadu na spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti zo zmenky, zmenka, zmenkové právo, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, právo na vyplnenie blankozmenky
Právna veta: Rešpektovanie výlučne abstraktného charakteru zmenky je, vychádzajúc z judikatúry Súdneho dvora EÚ, neprijateľné. Súdny dvor EÚ už totiž vyslovil všeobecnú zásadu, v zmysle ktorej špecifiká súdneho konania, ktoré prebieha v rámci vnútroštátneho práva medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom, nemôžu predstavovať skutočnosť spôsobilú ovplyvniť právnu ochranu, ktorá podľa ustanovení Smernice Rady č. 93/13/EHS musí byť poskytnutá spotrebiteľovi, čo potvrdzuje aj čl. 14 Smernice Rady č. 87/102/EHS. Ak by pri vymáhaní dlžnej sumy z indosovanej zmenky vnútroštátny súd vôbec nemal možnosť hod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno , bremeno tvrdenia
Právna veta: Teória procesného práva podmieňuje úspech účastníka konania v spore unesením dvoch bremien. Ide jednak o bremeno tvrdiť skutočnosti, ktoré môžu privodiť jeho úspech v spore a jednak bremeno tieto skutočnosti preukázať. Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Uvedené ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ujma na zdraví, ohrozenie plodu vnútromaternicovou kyslíkovou nedostatočnosťou, usmrtenie plodu
Právna veta: Keďže obžalovaný svojim konaním mal spôsobiť poškodenej ťažkú ujmu na zdraví, túto ťažkú ujmu je potrebné vykladať v zmysle ustanovenia § 123 ods.3 písm. g/ ako usmrtenie plodu. Predpokladom usmrtenia plodu je, že ľudský plod je v dobe činu živý, pričom nemusí byť z dlhodobého hľadiska zároveň aj schopný ďalšieho vývinu a života.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: Z ust. § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej len „Zákon o bankách“) vyplýva, že banka môže postúpiť inému subjektu iba tú časť pohľadávky, ktorá zodpovedá nesplácanému dlhu. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu (pôvodne išlo o § 92 ods. 7) doslova uvádza: „V odseku 7 sa upravuje možnosť použiť inštitút postúpenia svojej pohľadávky zodpovedajúcej nesplácanému dlhu, a to aj osobe, ktorá nie je bankou“. Pokiaľ teda S. sporiteľňa postúpila zmluvou z 27. 09. 2012 predmetnú pohľadávku z úveru v celom rozsahu, postupovala v rozpore s ust. § 92 ods. 8 Zákona o bankách.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozbavenie slobody osoby za účelom predvedenia, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, zaistenie žalobcu zásahovou jednotkou priamo na pracovisku
Právna veta: K vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu, za nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutia musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie zásahu objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu buď v porušení alebo len v ohrození osobnosti fyzickej osoby, jej fyzickej a morálnej integrity, tento zásah musí byť neoprávnený (protiprávny), musí tu byť zistená existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a neoprávnenosťou (protiprávnosťou) takéhoto zásahu. Nenaplnenie ktoréhokoľvek z týchto predpokladov potom vylučuje možnosť nástupu sankcie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Pri spotrebiteľských zmluvách, ktoré predstavujú širší pojem, má z hľadiska aplikovateľnosti absolútnu prednosť Občiansky zákonník, keďže aplikácia Obchodného zákonníka prichádza do úvahy až po uplatnení spotrebiteľského práva. Z hľadiska poradia aplikovateľnosti v prípade spotrebiteľských zmlúv Obchodný zákonník celkom alebo z časti musí ustúpiť nutnej prioritnej aplikácii spotrebiteľského práva v širšom slova zmysle, t.j. aplikácii Občianskeho zákonníka. Normy obchodného práva sú totiž v prípade spotrebiteľských zmlúv použiteľnými len vtedy, ak neodporujú úprave, ktorá tu má z povahy veci pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nejednoznačnosť a neurčitosť právneho úkonu, absolútna neplatnosť zmluvy, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ
Právna veta: Právna úprava kladie na platnosť právnych úkonov mnohé požiadavky a ich nesplnenie sankcionuje neplatnosťou samotného právneho úkonu. Jedným zo zákonných ustanovení, ktoré je z hľadiska platnosti právneho úkonu relevantné, je ust. § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré pozitívne vymedzuje podmienky, za ktorých sa právny úkon považuje za platný, a tým aj účinný, t.j. schopný vyvolať právne následky. V tomto ustanovení zákon kladie osobitné požiadavky na vôľovú stránku osoby robiacej právny úkon a na jej prejav. Z tohto hľadiska musí byť právny úkon urobený predovšetkým slobodne a vážne, určit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ
Právna veta: Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu, napr. plnenie z neplatnej zmluvy, pri ktorej dôvod na plnenie vôbec nevznikol, alebo na základe určitej právnej skutočnosti (bezdôvodné obohatenie získané z nepoctivých zdrojov). Posúdenie, či došlo k vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia závisí od napl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba
Právna veta: V prípade žaloby o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je (§ 80 písm. c/ O.s.p.) je žalobca povinný najprv preukázať splnenie podmienky jej procesnej prípustnosti, teda naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Až vyriešenie procesnej prípustnosti žaloby podľa § 80 písm. c) O.s.p. totiž prioritne pri správnom postupe súdu predchádza postupu súdu pri hodnotení vecnej stránky prípadu; to znamená, že pokiaľ sa splnenie procesnej prípustnosti v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. nepreukáže, súd nemôže žalobe vyhovieť, pritom nie je povinný zaoberať sa vecnou stránkou prípadu. Právny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.