Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kasačná záväznosť, precedenčná záväznosť rozhodnutia, záväzný právny názor súdu vyššej inštancie, právo na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie, viazanosť právnym názorom dovolacieho súdu
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, prečin výtržníctva, materiálny korektív prečinu
Právna veta: Pri jednočinnom súbehu zločinu a prečinu alebo dvoch (viacerých) prečinov sa materiálny korektív posudzuje osobitne vo vzťahu k právnej kvalifikácii prečinu, resp. každého zo zbiehajúcich sa prečinov. Kritériom závažnosti (nepatrnej alebo vyššej) v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona sú totiž i následky činu, pričom následok je z hľadiska skutkových podstát dotknutých prečinov (aj keď spáchaných jedným konaním) rôzny. Výsledkom takého posúdenia môže teda byť použitie len niektorej z do úvahy prichádzajúcich právnych kvalifikácií skutku ako trestného činu,keď kval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná legitimácia účastníkov konania, nedostatok vecnej legitimácie
Právna veta: Za škodu spôsobenú Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v súvislosti s vykonaním úloh štátnej regulácie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania zodpovedá Slovenská republika podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, dôvody na odloženie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Vzhľadom na to, že v čase podania dovolania je (sporná) otázka, ktorú dovtedy posudzovali súdy, už záväzne vyriešená, v dovolacom konaní neprichádza do úvahy taká potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov, ktorá môže byť v niektorých prípadoch opodstatnená do právoplatného skončenia veci. Potreba dočasnej úpravy po podaní dovolania môže však v praxi nastať vo vzťahu k účinkom právoplatného rozhodnutia súdu – jeho vykonateľnosti. Na tieto prípady pamätá ustanovenie § 243 O.s.p., v zmysle ktorého pred rozhodnutím o dovolaní môže súd, ktorý o ňom má rozhodnúť, odložiť vykonateľnosť napadnutého r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada výkonu práv v súlade s dobrými mravmi, súlad s dobrými mravmi, odopretie účinkov vznesenej námietky premlčania
Právna veta: Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zásada výkonu práv v súlade s dobrými mravmi predstavuje významný princíp, ktorý v odôvodnených prípadoch dovoľuje zmierňovať tvrdosť zákona; pojem dobrých mravov nemožne totiž vykladať len ako korektív či doplňujúci obsahový faktor výkonu subjektívnych práv a povinností, ale tiež ako morálne meradlo pre použiteľnosť právnych noriem. Dobrým mravom zásadne neodporuje, ak niekto namie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: K osobnej zaujatosti sudcu môže dôjsť iba vtedy, ak je vzťah sudcu k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Tr. por. takej vnútornej kvality a intenzity, že sudca nie je spôsobilý rozhodnúť nestranne a nezávisle a tento vzťah by sa takým mohol javiť aj navonok. Kolegiálne vzťahy, ktoré vyplývajú z výkonu funkcie sudcu nemôžu samé o sebe opodstatniť vylúčenie sudcu, hoci by išlo o vzťahy priateľské. Je nevyhnutnou súčasťou profesionality sudcu, aby bol schopný nestranne rozhodnúť aj vo veciach, v ktorých vystupujú osoby, ku ktorým má uvedený vzťah.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo k pozemku, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom
Právna veta: Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom prikázaním veci niektorému (niektorým) z podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, sú v § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakotvené tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využitie veci a prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Závery súdu o veľkosti spoluvlastníckych podielov, o tom, kto môže predmet spoluvlastníctva po jeho vyporiadaní využiť účelnejšie, prípadne o násilnom správaní podielového spoluvlastníka, sú závermi skutkovými, a nie práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva zmluvou, nadobudnutie vlastníctva vzdaním sa veci
Právna veta: Ustanovenie § 132 Občianskeho zákonníka umožňuje nadobudnutie vlastníctva vzdaním sa veci. Právo opustiť vec je súčasťou obsahu vlastníckeho práva a jeho podstatou je prejav vôle vlastníka nebyť naďalej vlastníkom veci. Právny úkon opustenia veci musí byť urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Opustenie veci jej vlastníkom teda nepochybne zahrňuje vôľovú stránku tohto jednostranného právneho úkonu a musí napĺňať tiež vôľu vzdať sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie (obdobne rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 4 Cdo 48/2008). Prejav vôle o vzdaní sa vlastníckeho práva musí byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie nároku, rozsudok pre uznanie
Právna veta: Rozsudok na základe uznania nároku prichádza do úvahy v prípade, ak kedykoľvek počas konania žalovaný pred súdom uzná nárok uplatnený žalobou, prípadne jeho základ. Uznanie nároku je tak procesným úkonom žalovaného (prejavom dispozičnej zásady), čo v praxi znamená, že uznanie nároku je účinné, jedine ak sa urobí vo vzťahu k súdu. Ak k uznaniu nároku príde na pojednávaní, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici a rovnako ako pri súdnom zmieri sa vyžaduje, aby prítomní účastníci zápisnicu podpísali. V prípade uznania nároku žalovaným súd neskúma hmotnoprávne predpoklady takéhoto uznania, pretože i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vydržanie
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. Uhorské obyčajové právo platné na území Slovenska do 31. decembra 1950 rozoznávalo (Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva, III. vydanie, Heuréka, Šamorín 2002, s. 107 a nasl.): a) pozemnoknižné – išlo o pôvodné nadobudnutie vlastníckeho práva na základe protiprávnej pozemnoknižnej držby trvajúcej 32 rokov; takýmto vydržaním mohol nadobudnúť pozemnoknižné vlastníctvo ten, kto bol neplatne vpísaný do pozemkovej knihy, keď tento stav neplatného vkladu trval nerušene 32 rokov; mohol vydržať aj vtedy, ak bol „obmyseľný“, b) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti (§ 12 ods. 2 O.s.p.) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Skutočnosti, ktoré opodstatňujú delegáciu veci inému súdu podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť výnimočné, závažné a objektívnej povahy ako dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody vhodnosti môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov a iných okolností. Spravidla sa vhodnou delegáciou predchádza nutnosti dožiadania, čo znamená, že typickými dôvodmi vhodnosti budú tie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, vedľajšie účastníctvo v exekučnom konaní
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Judikatúra tohto súdu teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonné podmienky na vznik fikcie doručenia, náhradné doručovanie podľa Správneho poriadku
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 správneho poriadku upravuje tzv. náhradné doručovanie. Touto úpravou zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Predstavuje výnimku zo zásady, že doručenie pôsobí až od okamihu, keď sa písomnosť dostala do rúk adresáta. Bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení úradnej zásielky na pošte fakticky dozvedel alebo nedozvedel, zo zákona vyplýva, že uplynutím tejto zákonnej lehoty sa má za to, že mu bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu , pochybnosti o nezaujatosti sudcu, nezaujatosť sudcu
Právna veta: Predpokladom skutočného uplatnenia zásady rovnosti účastníkov v konaní a zaistenia záruk správneho a spravodlivého rozhodnutia je, aby v konaní konal a rozhodoval sudca nezaujatý, ktorý nie je v žiadnom osobnom vzťahu k účastníkom a k ich zástupcom, a ktorý nie je žiadnym spôsobom zainteresovaný na výsledku konania. V súlade s tým zákon vo vyššie citovanom ustanovení § 14 ods. 1 O.s.p. konštruuje ako dôvody vylúčenia sudcu sudcov pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom. Zákon zakladá vylúčenie sudcu na existencii určitého dôvodu vymedzeného takými konkrétne označenými a zistenými skutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SR
Právna veta: Je nepochybné, že vo veci udelenia štátneho občianstva SR nie je daný právny nárok, je daná iba možnosť na žiadosť osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR štátne občianstvo SR udeliť. Napriek tomu príslušný orgán štátnej správy musí v konaní postupovať podľa ustanovení správneho poriadku ako aj zákona č. 40/1993 Z. z. To znamená, že správny orgán musí v záujme náležitého zistenia skutkového stavu vykonať dokazovanie, aby dospel k objektívnemu záveru, či občan spĺňa alebo nespĺňa podmienky na udelenie štátneho občianstva SR...Zákon o štátnom občianstve v ustanovení § 7 ods. 1 ponechal na uvážení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, konanie o dohode o vine a treste, súbeh trestných činov, Špecializovaný trestný súd
Právna veta: I. Pri ukladaní spoločného trestu podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona na hlavnom pojednávaní nie je prekážkou, ak bol predchádzajúci odsudzujúci rozsudok vyhlásený v konaní o dohode o vine a treste, a naopak. Dohoda o vine a treste však musí zodpovedať vyššie označenému ustanoveniu. II. Ak je daná pôsobnosť Špecializované ho trestného súdu na konanie o určitom skutku podľa niektorej z právnych kvalifikácií jednočinného súbehu trestných činov, ja daná aj na konanie o inom čiastkovom útoku toho istého pokračovacieho trestného činu v situácii predpokladanej ustanovením § 41 od s. 3 Tr. zák., a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, určenie výšky škody v trestnom konaní, právo na spravodlivý proces, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, formálne znaky trestného činu, obzvlášť závažný zločin
Právna veta: Z ustanovenia § 125 ods. 1 Tr. zák. veta posledná totiž jednoznačne vyplýva, aký postup sa má zvoliť pri zisťovaní, či bol alebo nebol nap lnený pojem väčšieho , značného alebo veľkého rozsahu trestného činu . Rovnako aj interpretačné pravidlo uvedené v § 126 ods. 1 veta prvá Tr. zák. stanovuje presný spôsob na určenie výšky škody , pri ktorej sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola p redmetom útoku , v čase a mieste činu obvykle predáva. Z toho je zrejmé, že a k ide o vec, ktorej držba je ilegálna a je predmetom obchodovania na čiernom trhu, pri stanovení rozsahu činu, resp. hod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietky povinného proti exekúcii, namietanie základnej vlastnosti exekučného titulu
Právna veta: Námietky proti exekúcii predstavujú procesnú obranu povinného proti neprípustnej exekúcii, ktorých účelom je zastavenie exekúcie. Námietky proti exekúcii nie sú opravným prostriedkom, ktorým by sa napádal exekučný titul. Predmetom námietok môžu byť skutočnosti procesného i hmotného práva. Ich spoločným znakom je to, že nastali až po vzniku exekučného titulu. Ak by existovali pred vznikom exekučného titulu, zásadne ich nemožno uplatniť, pretože ich relevancia sa skončila vydaním vykonateľného rozhodnutia, ktoré sa stalo podkladom pre vedenie exekúcie. Procesné skutočnosti sú okolnosti, ktorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako exekučný titul, predpoklady spôsobilosti exekučného titulu
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhradné doručovanie podľa Správneho poriadku, fikcia doručenia
Právna veta: Právna úprava doručovania písomností správnym orgánom účastníkom správneho konania je upravená v ustanoveniach § 24 až 26 Správneho poriadku. Zásadnou právnou otázkou v konaní je vzájomný vzťah ustanovenia o doručovaní písomnosti do vlastných rúk (reálne prevzatie zásielky adresátom) podľa § 24 ods. 1 Správneho poriadku k ustanoveniu o náhradnom doručení zásielky (fikcia doručenia) § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku o náhradnom doručovaní je iba systematickým doplnkom aplikácie ustanovenia § 24 ods. 1 Správneho poriadku o reálnom doručení. K aplikácii us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, prekážka zaistenia cudzinca, pravdepodobnosť udelenia azylu
Právna veta: Pravdepodobnosť udelenia azylu, resp. doplnkovej ochrany, ktorá by bola zrejmá už v okamihu rozhodovania o zaistení cudzinca podľa § 88a ods.1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže predstavovať prekážku zaistenia cudzinca.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odmena advokáta za zastupovanie vo veciach sociálnych služieb, sociálna služba
Právna veta: Z terminologického vymedzenia okruhu vecí uvedených v druhej vete § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. je zrejmé, že zákonodarca jasne vymedzil, za ktoré veci patrí advokátovi odmena vo výške 1/13 výpočtového základu. Ide o dávkové veci sociálneho poistenia, veci sociálnych služieb a priestupkové veci. Za poskytnutie právnej služby vo veci, týkajúcej sa poskytovania peňažných príspevkov podľa zákona č. 447/2008 Z. z. by bolo možné priznať odmenu vo výške 1/13 výpočtového základu len v tom prípade, ak by zákonodarca v druhej vete § 11 ods. 4 vyhlášky namiesto spojenia „veci sociálnych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Preskúmavanie zákonnitosti rozhodnutia správneho orgánu, fakultatívne prerušenie konania, správne súdnictvo , špeciálna úprava
Právna veta: V prípade, že piata časť Občianskeho súdneho poriadku má svoju špeciálnu úpravu o prerušení konania v správnom súdnictve pre prípad, že orgánmi prokuratúry dôjde k podaniu protestu prokurátora (§ 250 i ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku), a to proti rozhodnutiu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu, neexistuje potom zákonný dôvod, aby správny súd vyhovel návrhu navrhovateľov na prerušenie súdneho konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a za situácie, ak navrhovatelia ešte len dali podnet na podanie protestu prokurátora, naviac proti inému rozhodnutiu, než tomu rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 149 OZ, vylúčenie veci z exekúcie, bezpodielové spoluvlastníctvo, veci patriace do výlučného vlastníctva povinného
Právna veta: V posudzovanom prípade sa žalobkyňa domáhala vylúčenia veci z exekúcie podľa § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu. Aj keď pri exekúcii ide o donucovanie povinného k splneniu jeho povinnosti a má zásadne postihnúť len povinného, nie je vylúčené, že niekedy môže faktický výkon rozhodnutia postihnúť aj tretie osoby, a to vtedy, keď sú exekúciou postihované veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pojmovo takáto e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť, zodpovednosť exekútora za škodu, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Zodpovednosť súdneho exekútora za škodu podľa § 33 ods. 1 zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) a zodpovednosť štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, ktorá bola spôsobená súdnym exekútorom pri výkone exekučnej činnosti, sa vzájomne nevylučujú
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: späťvzatie opravného prostriedku, dovolanie podľa § 372 Tr. por.
Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. Táto podmienka, ktorej základným cieľom je dosiahnuť, aby oprávnené osoby podaním mimoriadneho opravného prostriedku nenahrádzali prieskum napadnutého rozhodnutia odvolacím súdom a dovolací súd tým nestavali do pozície druhoinštančného súdu, je natoľko podstatná, že zákonodarca jej nesplnenie sankcionoval nemožnosťou meritórneho preskúmania napadnutého rozhodnutia dovolacím súdom a v konečnom dôsledku neúspešnosťou, resp. odmietnutím, dovolania. Uvedené platí o to viac, ak sa oprávnená osoba sama vzd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, prekážka veci začatej
Právna veta: V zmysle § 83 O.s.p. bráni začatie konania tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. V tomto ustanovení vyjadrená prekážka veci začatej (litispendencia) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Prekážka veci začatej bráni tomu, aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej už bolo skôr začaté konanie. Takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť, preto súd po jeho zistení musí konanie v ktoromkoľvek štádiu bez ďalšieho zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.). O prekážku veci začatej v zmysle uvedeného ustanovenia ide vtedy, keď v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Konanie o proteste prokurátora, nevyhovenie protestu prokurátora, základné ustanovenia o proteste prokurátora
Právna veta: Protest prokurátora je upravený v ustanovení § 69 Správneho poriadku a v zákone č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“), konkrétne v ustanoveniach § 22 - § 27. Aj keď Správny poriadok expressis verbis neuvádza, že ide o mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, je potrebné vychádzať zo systematického zaradenia tohto inštitútu v rámci správneho poriadku a zároveň z ustanovenia § 27 ods. 1 písm. e/ zákona o prokuratúre. Protest prokurátora je jedným z prostriedkov prokurátorského dozoru, ktorý prokuráto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu, rámec poučovacej povinnosti súdu
Právna veta: Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach (§ 5 ods. 1 O.s.p.). Súdy povinnosť podľa odseku 1 nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom (§ 5 ods. 2 O.s.p.). Rozsah poučenia o procesných právach a povinnostiach, ktoré je súd povinný poskytnúť účastníkovi konania nezastúpenému advokátom, vždy závisí od konkrétneho prípadu. Táto povinnosť nesmie byť chápaná ako bezbrehá. Súd ju realizuje len v takom čase a v takom procesnom rámci, v ktorom je jej poskytnutie účelné vzhľadom na procesnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, maximálna dĺžka doby zaistenia, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, predĺženie doby zaistenia
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné uviesť, že si je vedomý mimoriadnosti inštitútu zaistenia a vo svojej judikatúre zohľadňuje, že sa fakticky jedná o obmedzenie (v závislosti na povahu, dĺžku, dôsledky a spôsob zaistenia), dokonca pozbavenie osobnej slobody človeka. Ide tak o citeľný zásah do jedného zo základných práv jednotlivca, zaručeného čl. 8 Charty (a vo všeobecnej rovine aj čl. 7 ods. 1 Charty), ktorý môže byť prípustný len za podmienok prísne vymedzených nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom. Krajnej povahy tohto inš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie cudzinca zo zaistenia, návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, zaistenie
Právna veta: Námietky nesúladu rozhodnutia o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, s poukazom na tvrdené neprepustenie cudzinca zo zaistenia, nemôžu obstáť za situácie, keď sa preukáže, že cudzinec bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Predbežné opatrenie možno nariadiť v každej veci, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní, teda aj vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Rozhodnutie o predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je (len) potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov účastníkov, však nie je rozhodnutím vo veci samej, aj keď v niektorých prípadoch nariaďované predbežné opatrenie môže mať približne rovnaký obsah. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba
Právna veta: Naliehavý právny záujem na požadovanom určení je základným procesným predpokladom každej tzv. určovacej žaloby, bez jeho existencie je vylúčené zaoberanie sa takouto žalobou vecne tak, ako napokon konštatovali oba súdy nižšieho stupňa. Teda súd (v každom štádiu konania) musí mať existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení preukázanú. To znamená, že tak ako musel skúmať existenciu naliehavého právneho záujmu prvostupňový súd, tak aj odvolací súd musel skúmať jeho existenciu, a to aj v štádiu odvolacieho konania. Určovacie žaloby majú tak podľa právnej teórie, ako aj záverov roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia , náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie podané generálnym prokurátorom, generálny prokurátor
Právna veta: Vzhľadom na nejednotnosť súdneho rozhodovania, ktorá sa prejavila v zaujímaní odlišných právnych názorov obsiahnutých v rozhodnutiach senátov občianskoprávneho kolégia a obchodnoprávneho kolégia pri posudzovaní procesnej prípustnosti mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora, prijali občianskoprávne kolégium najvyššieho súdu a obchodnoprávne kolégium najvyššieho súdu spoločné zjednocujúce stanovisko k prípustnosti mimoriadneho dovolania v zmysle § 243e až § 243j Občianskeho súdneho poriadku, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, žiadosť o azyl
Právna veta: Dôvody pre poskytnutie azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len pre prenasledovanie zo zákonom uznaných dôvodov, kedy je týmto inštitútom chránená len najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené, pričom udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané objektívne na prítomnosť prenasledovania ako skutočnosti definovanej v § 2 písm. d) zákona o azyle alebo na odôvodnené obavy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti pre pomer sudcu k veci, vylúčenie sudcu , nezaujatosť sudcu
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná („justice must not only be done, it must also be seen to be done“)], sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, dôvody dovolania, vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Uplatnenie inštitútu § 30 ods. 1 Trestného poriadku o vylúčení organov trestného konania teda prichádza do úvahy len vtedy, ak je existencia takéhoto vzťahu, resp. pomeru preukázaná. V posudzovanej vecí obvinený uviedol len všeobecne, že prísediaci sudca je synovec obhajcu, pod dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. e/ Tr. por. a už vôbec nie pod dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku nie je možné zaradiť také námietky, ktoré majú len abstraktný, resp. všeobecný charakter. Rozhodnutie napadnuté dovolaním obvineného nebolo postihnuté tým, že by vo vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie ústavou zaručeného základného práva, súdom ustanovený znalec , neorganizovaný postupu okresného súdu, právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, znalecká organizácia, odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie
Právna veta: Ústavný súd z predloženého súdneho spisu zistil, že okresný súd nariadil znalecké dokazovanie uznesením z 9. decembra 2010, pričom Ústav súdneho inžinierstva doručil znalecký posudok súdu až 11. novembra 2015. Vychádzajúc z uvedeného je možné konštatovať, že znalecké dokazovanie trvalo necelých päť rokov, a to najmä v dôsledku neorganizovaného postupu okresného súdu, a nie znaleckej organizácie, ako to tvrdila predsedníčka okresného súdu. Okresnému súdu trvalo vyše roka, pokiaľ zistil, že súdom ustanovený znalec už nepôsobí na adrese uvedenej v zozname znalcov a je schopný vyprac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, odročenie pojednávania, povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zbytočné prieťahy v konaní , odstránenie právnej neistoty
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že okresný súd v období od začatia napadnutého konania okrem niekoľkých procesných úkonov zabezpečujúcich pripojenie s vecou súvisiacich spisov a predloženie písomných podkladov bol nečinný až do 7. januára 2014, keď opatrením predsedníčky okresného súdu bola vec pridelená na ďalšie konanie a rozhodnutie novej zákonnej sudkyni. Od predmetnej zmeny zákonného súdu okresný súd v zásade vo veci konal, no jeho postup podľa názoru ústavného súdu nebol dostatočne efektívny, keďže dosiaľ v merite veci nebolo rozhodnuté. O nedostatočnej efektívnosti postupu okres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť a pokojne užívať majetok, právo na spravodlivé súdne konanie, občianske súdne konanie, vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhe, právo vlastniť majetok
Právna veta: Podľa čl. 1 prvej vety dodatkového protokolu každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Ústavný súd vo svojej judikatúre opakovane zdôrazňuje, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa má uskutočňovať v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a spravodlivého procesu, ako vyplývajú z čl. 46 a nasl. ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Jedným z týchto princípov predstavujúcich súčasť práva na riadny proces (čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru) a vylučujúcich ľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie podľa § 48 OSP, doručovanie právnickým osobám, doručovanie fyzickým osobám, neúplnosť administratívneho spisu, úplnosť údajov, na základe ktorých možno túto právnickú osobu jednoznačne identifikovať, obiter dictum
Právna veta: Napriek tomu ústavný súd k námietkam sťažovateľky týkajúcich sa nesprávneho doručovania obiter dictum považuje za potrebné dať do pozornosti, že Občiansky súdny poriadok pri doručovaní písomností účastníkom konania súdom precízne rozlišuje, či ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, pričom práve fyzické osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri sú zodpovedné za úplnosť údajov, na základe ktorých možno túto právnickú osobu jednoznačne identifikovať [§ 5 ods. 6. zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Z chronologickej postupnosti úkonov okresného súdu je zrejmé, že okresný súd pri vydaní uznesenia o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania nedostatočne skúmal predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov u navrhovateľa. V tejto súvislosti nie je bez významu aj skutočnosť, že uznesenie okresného súdu o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania nie je možné napadnúť odvolaním alebo dovolaním, preto takéto uznesenie po jeho vydaní nadobudne právoplatnosť. Okresný súd pri vydaní uznesenia o zastavení konania podľa názoru ústavného súdu uprednostnil formalistický výklad z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nositeľ základných práv, štát ako účastník občianskoprávnych vzťahov, ústavná sťažnosť , nositeľ verejnej moci, ochrana súkromnej sféry fyzických osôb a právnických osôb pred verejnou mocou , Štát nie je v zásade nositeľom základných práv., Štát nemá slobodný priestor a slobodnú vôľu
Právna veta: Pri svojej rozhodovacej činnosti ústavný súd už konštatoval (III. ÚS 329/07), že predpokladom legitimácie na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ústavy je spôsobilosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby byť nositeľom základných práv a slobôd. Zmyslom sťažnosti podanej ústavnému súdu je v zásade ochrana súkromnej sféry fyzických osôb a právnických osôb pred verejnou mocou a s tým previazané presadzovanie ochrany a rešpektu k ľudským slobodám vo vzťahu ku všetkým orgánom verejnej moci orgánov verejnej moci. Verejná moc je teda povinná rešpektovať a chrániť ľudské práva, pričom obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základných práv a slobôd, opatrenia proti nečinnosti, povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V uvedenej súvislosti ústavný súd poukazuje na svoju ustálenú judikatúru (napr. I. ÚS 127/04, II. ÚS 311/06), podľa ktorej nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalší počet pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konaní a v konečnom dôsledku nezbavujú štát zodpovednosti za pomalé konanie spôsobuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na súdnu ochranu , exekučné konanie, súdny exekútor, vybavovanie sťažností, kontrola exekučnej činnosti a disciplinárna zodpovednosť súdneho exekútora, zodpovednosť súdu za súdne rozhodnutie, pôsobnosť súdov, všeobecný súd , maximy ignarantie iuris
Právna veta: Vzhľadom na uvedené, ako aj na dikciu príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku bolo podľa názoru ústavného súdu povinnosťou okresného súdu sa námietkami sťažovateľa proti ďalším trovám exekúcie meritórne zaoberať a rozhodnúť o nich. V prípade, ak došlo k pochybeniu súdneho exekútora ako štátom určenej osoby na vykonávanie exekučnej činnosti spočívajúcemu v nesprávnom poučení obsiahnutom v upovedomení o ďalších trovách exekúcie o lehote na podanie opravného prostriedku proti týmto trovám (čo je vo svojej podstate účelom námietok voči ďalším trovám exekúcie), ale zárove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, nástroje na vyriešenie tzv. objektívnych okolností, vylúčený sudca, účastníci konania, vedenie súdneho procesu, dlhodobo obmedzené personálne kapacity súdov, zákonom ustanovený postup súdov
Právna veta: Napokon sa ústavný súd zaoberal postupom okresného súdu v predmetnej veci a predovšetkým poukazuje na to, že nemožno pochybovať o tom, že povaha danej veci, t. j. ochrana osobnosti si vyžaduje osobitnú starostlivosť všeobecného súdu o naplnenie účelu konania, čo okrem iného znamená, že všeobecný súd má povinnosť organizovať svoj procesný postup tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a skončená, aby sa čo najskôr odstránil stav právnej neistoty účastníkov konania. Ústavný súd konštatuje, že trvanie napadnutého konania na okresnom súde (aj keď sa vec cca 2 mesiace nachádzala a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: správanie účastníka súdneho konania, účastníci konania, pojem zbytočné prieťahy, primeraná dĺžka konania, majetkové pomery účastníka, dôkazné prostriedky
Právna veta: Správanie účastníkov konania je druhým kritériom, ktoré ústavný súd uplatňuje pri rozhodovaní o tom, či v konaní pred súdom došlo k zbytočným prieťahom, a tým aj k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Podľa vyjadrenia predsedu krajského súdu a sudkyne krajského súdu konajúcej vo veci sťažovateľa k predĺženiu napadnutého konania prispel svojím správaním aj samotný sťažovateľ, ktorý v súvislosti so zisťovaním, či sú u neho splnené predpoklady na oslobodenie od platenia súdnych poplatk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: súdny komisár v dedičskom konaní, odstránenie stavu právnej neistoty, dedičské konanie, vykonať neefektívne úkony, odňať veci súdnemu komisárovi
Právna veta: Vzhľadom na uvedené skutočnosti ústavný súd konštatuje, že súdna komisárka v napadnutom konaní počas najmenej tri a pol roka vo veci vykonala neefektívne úkony alebo nevykonala žiadny úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľka počas napadnutého dedičského konania nachádzala, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (pozri napr. I. ÚS 41/02). K uvedenej nečinnosti a neefektívnej činnosti, a teda k prieťahom pritom nedošlo v dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, ale prvom rade v dôsledku postupu súdnej komisárky. V t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: spravodlivé súdne konanie, zisťovanie skutkového stavu dokazovaním, porušenie základného práva na súdnu ochranu, právo na súdnu ochranu, formulovanie skutkových zistení
Právna veta: Z odôvodnenia napadnutého uznesenia krajského súdu vyplýva, že odvolací súd sa nevysporiadal s kľúčovou odvolacou námietkou sťažovateľky, a preto ho možno kvalifikovať ako nepreskúmateľné a arbitrárne. Navyše ústavný súd po preskúmaní spisovej dokumentácie dospel k záveru, že okresný súd sa vo veci sťažovateľky zjavne dopustil excesu vo svojich skutkových zisteniach, pričom krajský súd toto pochybenie súdu prvého stupňa neodstránil aj napriek tomu, že sťažovateľka na túto skutočnosť dôrazne upozornila vo svojom odvolaní. Podľa názoru ústavného súdu k porušeniu práva na spravodliv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka v zmysle § 29 OSP, náhradné doručovanie, oprava rozsudku, zbytočné prieťahy v dôsledku zložitosti veci ani správania účastníkov, nesprávna a neefektívna (nesústredená) činnosť všeobecného súdu
Právna veta: Pokiaľ ide o kritérium zložitosť veci, ústavný súd konštatuje, že dĺžka opravného konania, nebola a ani nemohla byť závislá od právnej alebo skutkovej zložitosti veci. Ústavný súd ďalej konštatuje, že doručovanie opravného uznesenia okresného súdu (č. k. 5 C 337/1990-54 z 28. februára 2011) po viac ako 20 rokov od právoplatnosti opraveného rozsudku (sp. zn. 5 C 337/1990 z 20. augusta 1990), a to 41 účastníkom konania, resp. ich právnym nástupcom, možno považovať za skutočne zložitú. Túto skutkovú zložitosť však treba pripísať na vrub okresnému súdu, ktorý zapríčinil svojou nesústre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odročenie pojednávania, povinnosť sudcu konať bez zbytočných prieťahov, právna neistota v konaní pred všeobecným súdom, procesný postup v súdnom konaní, splnenie účelu pojednávania, úspešné vykonanie dôkazov
Právna veta: Základnou povinnosťou súdu a sudcu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. Táto povinnosť súdu a sudcu vyplýva z § 6 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), ktorý súdom prikazuje, aby v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania postupovali tak, aby ochrana ich práv bola rýchla a účinná, ďalej z § 100 ods. 1 OSP, podľa ktorého len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, dočasné odloženie vznesenia obvinenia, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, uloženie povinnosti ospravedlniť sa, zánik dočasného opatrena
Právna veta: Ústavný súd podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu znamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatreni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vlastník má právo na ochranu, nepremlčateľnosť vlastníckeho práva, vlastnícke právo, nadobudnutie vlastníckeho práva, dobrá viera nadobúdateľa nehnuteľnosti, zápis na list vlastníctva, vlastnícke právo pôvodného vlastníka, princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám má, princíp všeobecnej spravodlivosti
Právna veta: Ústavný súd z hľadiska poskytnutia ústavnoprávnej ochrany musí tak postaviť na rovnakú úroveň vlastnícke právo pôvodného vlastníka a nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti novým nadobúdateľom na základe jeho dobrej viery. Tým sa dostávajú do vzájomnej kolízie obidve ústavné hodnoty – princíp ochrany dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa (princíp dobrej viery, dôvery v akty štátu a právnej istoty v demokratickom právnom štáte) a princíp ochrany vlastníckeho práva pôvodného vlastníka (princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné práva a slobody , zbytočné prieťahy v konaní, neefektívne konanie súdu, prípustnosť sťažnosti podanej ústavnému súdu, rozhodnutie vo veci samej, sťažností na postup súdu, ten, kto práva alebo slobody poruší, vo veci aj koná
Právna veta: Ústavný súd hodnotí kriticky predĺženie konania spôsobené pochybeniami okresného súdu pri rozhodovaní vo veci samej .Popísané pochybenia svedčia podľa názoru ústavného súdu o nesústredenom postupe okresného súdu pri rozhodovaní o procesných otázkach i vo veci samej. Tým okresný súd prispel k predĺženiu žalovaného konania. Súhrnne ústavný súd konštatuje, že na celkovej dĺžke žalovaného konania sa podieľali všetky tri faktory, ktoré sú pri rozhodovaní o sťažnostiach proti porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov štandardne vyhodnocované. Ústavný súd na tomto mies ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: činnosť probačného a mediačného úradníka, dôvod väzby, dôvody väzby, namietané nedostatky rozhodnutia, nahradenie väzby
Právna veta: Len samotné prípadné formálne nedostatky rozhodnutia orgánu verejnej moci nemožno automaticky spájať aj so zásahom do základných práv fyzickej alebo právnickej osoby, ak k tomu nedôjde aj v materiálnom zmysle, teda so zreteľným, preukázateľným dopadom na základné práva tejto osoby. Inak povedané, ak pochybenie v rozhodovacom procese má spočívať v absencii odôvodnenia určitého záveru (nenariadenie probačného dohľadu) premietnutého do reálneho stavu (ponechanie sťažovateľov vo väzbe), neznamená to automatické porušenie základného práva (na osobnú slobodu) alebo slobody, a teda potrebu upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odstránenie prípadných justičných omylov, právo na súdnu ochranu, zákonom ustanovený postup súdov, obnova konania podľa Trestného poriadku, konať a rozhodovať o veciach právoplatne rozhodnutých, Inštitút obnovy konania, zásah do právnej istoty nastolenej právoplatným rozhodnutím vo veci, zásada in dubio pro reo, povolenie obnovy konania
Právna veta: Ústavný súd pripomína, že aj v konaní o povolenie obnovy konania je potrebné ctiť zásadu in dubio pro reo, pretože aj toto konanie je konaním trestným so všetkými potenciálnymi následkami a je v ňom potrebné rešpektovať ústavné princípy ovládajúce trestné konanie. Zásada in dubio pro reo vyžaduje, aby sudcovia nevychádzali z dopredu prijatého presvedčenia, že obžalovaný spáchal čin, ktorý je mu kladený za vinu, aby dôkazné bremeno ležalo na strane obžaloby a aby prípadné pochybnosti boli využité v prospech obžalovaného (pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci M ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, pojem zbytočné prieťahy, nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho práva odôvodnenia súdneho rozhodnutia, preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom, preskúmanie rozhodnutia, úkony súdu prvého stupňa, právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, neefektívna, resp. nesústredená činnosť štátneho orgánu
Právna veta: V podmienkach Právneho poriadku SR je právo účastníka na spravodlivý proces zakotvené v ust. § 221 ods. 1 písm. f) O. s. p., v čl. 46 Ústavy SR a v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj Ústavného súdu SR treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho práva odôvodnenia súdneho rozhodnutia... Súd sa musí v odôvodnení svojho rozhodnutia vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť dostatočne vysvetlený nielen s poukazom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia, právo na súdnu ochranu, zásady ukladania trestov
Právna veta: So zahladením odsúdenia páchateľa nezanikajú ďalšie účinky spojené s uloženým, vykonaným, hoci aj zahladeným trestom, ako je napr. strata vážnosti dobrého mena sťažovateľa v spoločnosti, keď účelom uloženého trestu je v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 Trestného zákona okrem iného aj vyjadriť morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou, ktorý je naplnený už právoplatným uložením trestu, pričom jeho vykonaním a následným zahladením tieto účinky nezanikajú a nie sú ani automaticky reparované. Osobitne je potrebné zdôrazniť, že aj v zmysle judikatúry samotných všeobecných súdov zahladením od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomná zmluva podľa OZ, zmluvná povinnosť, zasielateľská zmluva, dodanie predmetu nájmu
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu neobstojí ani námietka sťažovateľky, že medzi účastníkmi konania nevznikol okrem nájomného vzťahu žiadny ďalší záväzkový vzťah a že dodaním predmetu nájmu do zmluvne dohodnutého miesta si žalobca len plnil svoju zmluvnú povinnosť dodať predmet nájmu riadne. Z nájomného vzťahu prenajímateľovi vzniká povinnosť „prenechať“ predmet nájmu na dočasné užívanie nájomcovi, pričom uvedenej povinnosti prenajímateľa korešponduje povinnosť nájomcu zaplatiť za prenechanie veci do užívania odplatu (nájomné). Inak povedané, pojmovým znakom nájmu nie je dodanie (preprava) predmetu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie dedičstva zástupcom dediča, jednostranný právny úkon, oprávnenia dediča
Právna veta: Dedenie je systematicky zaradené do 7. časti Občianskeho zákonníka (§ 460 až 487). Jedným z oprávnení dediča vyplývajúcim z ustanovenia § 463 Občianskeho zákonníka, je oprávnenie dediča dedičstvo odmietnuť. Týmto jednostranným právnym úkonom dedič prejavu svoju vôľu nedediť. Ak však dedič svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť, dedičstvo už odmietnuť nemôže, čo je zrejmé z ustanovenia § 465 Občianskeho zákonníka. Ak z konania dediča úmysel odmietnuť dedičstvo nevyplýva vyhlásenie o odmietnutí dediča sa za platné považovať nedá.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, zásada rovnakej životnej úrovne manželov, možnosť zabezpečovať si svoje základné potreby, starostlivosť o domácnosť
Právna veta: Právna teória k manželskému výživnému upravenému v § 71 zákona o rodine uvádza tieto závery: - zo zásady rovnakej životnej úrovne manželov vyplýva, že nemusí byť splnená podmienka odkázanosti, ako to je pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného charakteru inštitútu manželstva z majetkového hľadiska. Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní, sch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skončenie nájomného pomeru, vlastnícke právo, zodpovednosť nájomcu, účastníci konania o dedičstve, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , užívať nehnuteľnosti vo vlastníctve sťažovateľov bez právneho dôvodu
Právna veta: Pokiaľ ide o prvé kritérium, ktoré ústavný súd zohľadňuje pri rozhodovaní o sťažnostiach namietajúcich porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, prípadne práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ústavný súd konštatuje, že predmetom konania je rozhodovanie o nároku sťažovateľov na zaplatenie špecifikovanej peňažnej sumy voči odporcovi na tom základe, že odporca mal užívať nehnuteľnosti vo vlastníctve sťažovateľov bez právneho dôvodu. Uplatnená finančná suma je ekvivalentom nájmu, ktorý by odporca bol povinný platiť za užívanie predmetných nehnuteľností. Prerokúvaná vec obsahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana aktívneho a pasívneho volebného práva, ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb , zruší výsledok volieb alebo ich vyhlási za neplatné, závažné pochybenia, ktoré sú spôsobilé spochybniť výsledok volieb, nerušený priebeh volebného procesu mocenským zásahom ústavného súdu
Právna veta: V záujme rešpektovania požiadaviek obsiahnutých v princípe právneho štátu je pri tomto type rozhodnutia potrebné zachovať primeranú rovnováhu medzi požiadavkou účinného a neodkladného opatrenia v prospech ochrany základných práv a slobôd alebo ochrany iného verejného záujmu vymedzeného v čl. 125 ods. 2 ústavy relevantného z hľadiska ochrany ústavnosti, resp. ústavných hodnôt na jednej strane a požiadavkou rešpektovania zákonodarnej moci (vzhľadom na ústavný princíp deľby moci) a s ňou súvisiacej prezumpcie ústavnosti právnych predpisov na strane druhej. V posudzovanom prípade sa n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 18 mars 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Obligations – Actes contraires à la dignité de la fonction publique – Diffusion de propos injurieux concernant un autre fonctionnaire – Article 12 du statut – Procédure disciplinaire – Enquête sous forme d’un examen des faits – Blâme – Article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut – Dispositions générales d’exécution – Ir
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 18. marca 2016 (*) „Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva WINNETOU – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 – Zásady autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑501/13, Karl‑May‑Verlag GmbH, predtým Karl May
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) zo 17. marca 2016 (*) „Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 7 – Náhrada cestujúcim v prípade zrušenia letu alebo meškania letu, ktoré je dlhšie ako tri hodiny – Článok 16 – Vnútroštátne orgány zodpovedné za uplatňovanie nariadenia – Právomoc – Prijatie donucovacích opatrení, ktorými sa leteckému dopravcovi ukladá povinnosť zaplatiť cestujúcemu náhradu“ V spojených veciach C‑145/15 a C‑146/15, ktorých predmetom
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – Colná únia a spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Položky 8517, 8518, 8519, 8527 a 8543 – Samostatný prístroj konštruovaný na streamingové zachytávanie, prijímanie a reprodukciu audio‑digitálnych dát formou zosilneného zvuku“ Vo veci C‑84/15, ktorej predmetom je návrh na začatie pr
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2004/38/ES – Rozhodnutie o ukončení povolenia na pobyt – Zásada dodržiavania práva na obhajobu – Právo byť vypočutý – Procesná autonómia členských štátov – Prípustnosť kasačných dôvodov – Dôvody verejného poriadku“ Vo veci C‑161/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Štátn
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dumping – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2013 – Platnosť – Dovozy keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Číne – Príslušný výrobok – Posudzovaný výrobok – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci C‑232/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím First‑tier Tribunal (Tax Chamber) Tri
JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 17 March 2016 (*) (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Contracts imposing an obligation on a Romanian undertaking to assign trade marks to an undertaking with its seat in a third country — Refusal — Clause conferring jurisdiction on a third country — Defendant entering an appearance before the Romanian courts without raisi
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. marca 2016. , Európsky parlament proti Európskej komisii.
Žaloba o neplatnosť - Článok 290 ZFEÚ - Pojmy ‚zmeniť‘ a ‚doplniť‘ - Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 - Článok 21 ods. 3. - Rozsah právomoci udelenej Európskej komisii - Potreba prijať samostatný normatívny akt - Delegované nariadenie (EÚ) č. 275/2014.
Vec C-286/14.
Odôvodnenie: 59 nariadenia č. 1316/2013 stanovuje: „… Pokiaľ ide [o] sektor dopravy, s cieľom zohľadniť prípadné zmeny v politických prioritách a technologických možnostiach, ako aj v dopravných tokoch, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie…, pokiaľ ide o prijímanie zmien časti I prílohy I a špecifikovanie priorít financovania pre oprávnené opatrenia podľa článku 7 ods. 2, ktoré sa majú premietnuť do pracovných programov.“ 4        Článok 17 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje: ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu – Článok 3 ods. 3 – Právo členských štátov poslať žiadateľa do bezpečnej tretej krajiny – Článok 18 – Povinnosti členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti v prípade spätného prijatia žiadateľa – S
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. marca 2016. , Canadian Oil Company Sweden AB a Anders Rantén proti Riksåklagaren.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok - Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) - Rozsah harmonizovanej oblasti - Registrácia látok v Európskej chemickej agentúre pred uvedením na trh - Článok 5 - Vnútroštátny register chemických výrobkov - Povinnosť oznámenia na účely registrácie - Zlučiteľnosť s nariadením REACH - Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ - Množstevné obmedzenia dovozu.
Vec C-472/14.
Odôvodnenie: 19 nariadenia REACH znie: „… by sa v ustanoveniach o registrácii malo vyžadovať od výrobcov a dovozcov, aby vypracovali údaje o látkach, ktoré vyrábajú alebo dovážajú, aby tieto údaje používali na hodnotenie rizík súvisiacich s týmito látkami a aby vytvorili a odporučili príslušné opatrenia na manažment rizík. S cieľom zabezpečiť skutočné splnenie týchto povinností, ako aj z dôvodov transparentnosti by sa od nich pri registrácii malo vyžadovať, aby [Európskej chemickej] agentúre [ECHA] predložili dokumentáciu obsahujúcu všetky tieto informácie. Registrov ...
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Second Chamber) 17 March 2016 (*) (Civil service — Member of the temporary staff recruited by the EEAS — Installation allowance — Daily subsistence allowance — Place of origin — Place of recruitment — Change in the place of residence — Action for annulment — Action for damages — Unlimited jurisdiction) In Case F‑2/15, ACTION brought under Article 270 TFEU, applicable to the EAEC Treaty pursuant to Article 106a
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 17. marca 2016 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Politika hygieny – Boj proti vtáčej chrípke – Zákaz dovozu vtákov odchytených vo voľnej prírode do Únie – Nariadenie (EÚ) č. 318/2007 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 139/2013 – Dostatočne závažné porušenie právnych noriem, ktoré priznávajú práva jednotlivcom – Zjavné a závažné prekročenie hraníc voľnej úvahy – Proporcionalita – Povinnosť náležitej starostlivosti – Články 15 až 17 Charty
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Nariadenie (ES) č. 882/2004 – Nariadenie (ES) č. 854/2004 – Úradné kontroly krmív a potravín – Poplatky, ktoré môžu členské štáty vyberať na pokrytie nákladov, ktoré vznikli v dôsledku úradných kontrol – Náklady, ktoré vznikli školením úradných veterinárnych asistentov“ Vo veci C‑112/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prej
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 135 ods. 1 písm. a) – Oslobodenie v oblasti poistenia – Pojmy ,poisťovacie‘ transakcie a ,súvisiace služby poskytované poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi‘ – Služby likvidácie škôd poskytované v mene a na účet poistiteľa“ Vo veci C‑40/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho kon
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Článok 13 ods. 1 – Audiovizuálne dielo – Činnosť porušujúca právo – Náhrada škody – Spôsoby výpočtu – Paušálna suma – Nemajetková ujma – Zahrnutie“ Vo veci C‑99/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko)
JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 17 March 2016 (*) (Appeal — Community trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Revocation proceedings — Article 51(1)(a) — Community word mark SMART WATER — Genuine use — Obligation to state reasons — Article 75) In Case C‑252/15 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 May 2015, Naazneen Investments Ltd, established in Limassol (Cyprus), represented by P. Go
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) zo 16. marca 2016 (*) „Dumping – Dovozy solárneho skla s pôvodom v Číne – Konečné antidumpingové clo – Trhovohospodárske zaobchádzanie – Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) tretia zarážka nariadenia (ES) č. 1225/2009 – Závažné deformácie prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva – Daňové zvýhodnenia“ Vo veci T‑586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, so sídlom v Anhui (Čína), v zastúpení: Y. Melin a V. Akritidis
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) zo 16. marca 2016 (*) „Štátna pomoc – Spotrebná daň – Čiastočné odpustenie daňového dlhu v rámci vyrovnania – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie – Právo na obhajobu – Procesné práva dotknutých osôb – Kritérium súkromného veriteľa – Dôkazné bremeno “ Vo veci T‑103/14, Frucona Košice a.s., so sídlom v Košiciach (Slovensko), v zastúpení: K. Lasok, QC, B. Hartnet
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. marca 2016. , Dextro Energy GmbH & Co. KG proti Európskej komisii.
Ochrana spotrebiteľa - Nariadenie (ES) č. 1924/2006 - Zdravotné tvrdenia o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí - Zamietnutie povolenia určitých zdravotných tvrdení napriek pozitívnemu stanovisku EFSA - Proporcionalita - Rovnaké zaobchádzanie - Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-100/15.
Odôvodnenie: 30 a článok 17 ods. 1 rovnakého nariadenia sa tiež obmedzujú len na uvedenie povinnosti zohľadniť aj ďalšie legitímne faktory, ktoré sú relevantné pre posudzovanú otázku. Keďže normotvorca Únie neposkytol nijaké spresnenie, pokiaľ ide o tieto faktory, je potrebné ich určiť v každom jednotlivom prípade, pričom je potrebné zohľadniť najmä cieľ nariadenia č. 1924/2006, ktorý je uvedený v jeho odôvodnení 36 a spočíva v efektívnom fungovaní vnútorného trhu, pokiaľ ide o výživové a zdravotné tvrdenia, a zároveň v poskytnutí vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. marca 2016. , Flight Refund Ltd proti Deutsche Lufthansa AG.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Európske konanie o platobnom rozkaze - Nariadenie (ES) č. 1896/2006 - Články 17 a 20 - Povinnosti súdu, ktorý má určiť miestne príslušný súd na rozhodovanie v sporovom konaní začatom v dôsledku podania odporu voči európskemu platobnému rozkazu odporcom - Právomoc súdov členského štátu pôvodu európskeho platobného rozkazu - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Pohľadávka založená na práve na náhradu škody na základe nariadenia (ES) č. 261/2004 z dôvodu meškania letu.
Vec C-94/14.
Odôvodnenie: 8 nariadenia č. 1896/2006 stanovuje: „… prekážky v prístupe k účinnej spravodlivosti… pri cezhraničných sporoch… vedú k potrebe právnej úpravy Spoločenstva zaručujúcej rovnaké podmienky pre veriteľov a dlžníkov v celej Európskej únii.“ 10      Podľa odôvodnenia 10 tohto nariadenia: „Konanie zavedené týmto nariadením by malo slúžiť ako doplnkový a voliteľný prostriedok pre navrhovateľa, ktorý si naďalej môže zvoliť konanie podľa vnútroštátneho práva. Preto toto nariadenie ani nenahrádza, ani nezosúlaďuje existujúce mechanizmy v ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2016. , HeidelbergCement AG proti Európskej komisii.
Odvolanie - Hospodárska súťaž - Trh s ‚cementom a výrobkami súvisiacimi s cementom‘ - Správne konanie - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 18 ods. 1 a 3 - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Odôvodnenie - Spresnenie žiadosti.
Vec C-247/14 P.
Odôvodnenie: – Spresnenie žiadosti“ Vo veci C‑247/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 20. mája 2014, HeidelbergCement AG, so sídlom v Heidelbergu (Nemecko), v zastúpení: U. Denzel, C. von Köckritz a P. Pichler, Rechtsanwälte, odvolateľka, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: M. Kellerbauer, L. Malferrari a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, žalovaná v prvostupňovom konaní, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), vykonávaj ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. marca 2016. , Safe Interenvios, SA, proti Liberbank, SA, a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu - Smernica 2005/60/ES - Opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi - Smernica 2007/64/ES - Platobné služby na vnútornom trhu.
Vec C-235/14.
Odôvodnenie: 10 uvedenej smernice znie: „Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali… určiť a overiť totožnosť konečného vlastníka. Malo by sa ponechať na týchto inštitúciách a osobách, či na splnenie tejto požiadavky využijú verejné záznamy konečných vlastníkov alebo si vyžiadajú potrebné údaje od svojich klientov, alebo získajú informácie iným spôsobom, pričom zohľadnia skutočnosť, že rozsah takýchto opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi súvisí s rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré závisí od ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia a spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Výklad – Všeobecné pravidlá – Pravidlo 3 písm. b) – Pojem ‚tovar balený v súpravách na predaj v malom‘ – Samostatné balenia“ Vo veci C‑499/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van Cassatie (Kasačný s
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 10 mars 2016 (*) «Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Systčmes de collecte et de traitement – Rejets dans des zones sensibles – Méthode de surveillance – Prélčvements d’échantillons» Dans l’affaire C‑38/15, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 février 2015, Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano ainsi q
ARRÊT DE LA COUR (troisičme chambre) 10 mars 2016 (*) «Pourvoi – Concurrence – Marché du ‘ciment et des produits connexes’ – Procédure administrative – Rčglement (CE) n° 1/2003 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Décision de demande de renseignements – Motivation – Précision de la demande» Dans l’affaire C‑267/14 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2014,
ARRÊT DE LA COUR (troisičme chambre) 10 mars 2016 (*) «Pourvoi – Concurrence – Marché du ‘ciment et des produits connexes’ – Procédure administrative – Rčglement (CE) n° 1/2003 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Décision de demande de renseignements – Motivation – Précision de la demande» Dans l’affaire C‑248/14 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 mai 2014,
ARRÊT DE LA COUR (troisičme chambre) 10 mars 2016 (*) «Pourvoi – Concurrence – Marché du ‘ciment et des produits connexes’ – Procédure administrative – Rčglement (CE) n° 1/2003 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Décision de demande de renseignements – Motivation – Précision de la demande» Dans l’affaire C‑268/14 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2014,
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2016. , Helénska republika proti Európskej komisii.
Odvolanie – Štátna pomoc – Kompenzácie, ktoré vyplatil Grécky poľnohospodársky poisťovací orgán (ELGA) v rokoch 2008 a 2009 – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie – Pojem ‚štátna pomoc‘ – Článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ – Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva – Povinnosť odôvodenia – Skreslenie dôkazov.
Vec C-431/14 P.
Odôvodnenie: teda môže byť implicitné, ak umožní dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi, z ktorých Všeobecný súd vychádzal, a Súdnemu dvoru poskytne dostatok podkladov potrebných na uskutočnenie preskúmania v rámci odvolania (pozri najmä rozsudok A2A/Komisia, C‑320/09 P, EU:C:2011:858, bod 97). 39      V prejednávanej veci Všeobecný súd v bode 126 napadnutého rozsudku uviedol, že na rozdiel od toho, čo tvrdila Helénska republika, posúdenie ako štátnej pomoci sa netýkalo príspevkov, ktoré zaplatili poľnohospodári, ale platieb vykonaných orgánom ELGA v roku 2 ...
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. marca 2016. , Simet SpA proti Európskej komisii.
Štátna pomoc - Retroaktívna náhrada za službu vo verejnom záujme priznaná talianskymi orgánmi - Služby medziregionálnej autobusovej dopravy poskytované od roku 1987 do roku 2003 - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom - Zachovanie záväzku služby vo verejnom záujme - Priznanie náhrady - Nariadenie (EHS) č. 1191/69.
Vec T-15/14.
Odôvodnenie:  129 napadnutého rozhodnutia znie : „Vzhľadom na to, že parametre náhrady sa nestanovili vopred, sa navyše akékoľvek stanovenie nákladov musí nevyhnutne vykonať ex post na základe arbitrárnych predpokladov, čo je prípad pôvodnej správy aj väčšinovej správy. Komisia však nemôže prijať predpoklady uvedené vo väčšinovej správe, že jednotlivé služby, ktoré spoločnosť poskytuje, by mali v danom roku nevyhnutne predstavovať rovnaký podiel na príjmoch a nákladoch. Keďže výpočet ex post bude nevyhnutne viesť k úplnej náhrade nákladov vzniknutých pri poskytovaní služby, K ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 3. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Kombinovaná nomenklatúra – Položky 2304, 2308 a 2309 – Zaradenie sójového bielkovinového koncentrátu“ Vo veci C‑144/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska) z 13. marca 2015 a doručený Súdnemu dvoru 26. marca 201
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 3. marca 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Sociálne zabezpečenie – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 46b – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 54 – Starobné dôchodky – Pravidlá na zamedzenie súbehu – Osoby poberajúce starobný dôchodok v rámci vnútroštátneho systému a dôchodok štátneho zamestnanca v rámci systému iného členského štátu – Zníženie sumy starobného dôchodku“ Vo veci C‑12/14, kt
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 3. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 – Reklamy týkajúce sa tretej osoby dostupné na internete – Nedovolené používanie ochrannej známky – Reklamy umiestnené na internet bez vedomia a súhlasu tejto tretej osoby alebo ponechané na internete napriek námietke tejto tretej osoby – Žaloba majiteľa ochrannej známky proti uvedenej tretej osobe“
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 3 mars 2016 (*) «Pourvoi – Rčglement (CE) n° 1234/2007 – Organisation commune des marchés dans le secteur agricole – Rčglement d’exécution (UE) n° 543/2011 – Annexe I, partie B 2, point VI, D, cinquičme tiret – Secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés – Agrumes – Normes de commercialisation – Dispositions concernant le marquage – Indications des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en t
JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 3 March 2016 (*) (Appeal — Orphan medicinal products — Regulation (EC) No 141/2000 — Regulation (EC) No 847/2000 — Refusal to grant marketing authorisation for the generic version of the orphan medicinal product ‘imatinib mesylate’) In Case C‑138/15 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 23 March 2015, Teva Pharma BV, established in Utrecht (Netherlands),
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 2 mars 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire – Allocation de départ – Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Cessation définitive des fonctions » Dans l’affaire F‑59/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, FX, ancien agent temporaire de l’entreprise com
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 2 mars 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Représentant syndical – Mise à disposition d’une organisation syndicale ou professionnelle – Exercice de promotion 2014 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Article 45 du statut – Comparaison des mérites – Absence d’obligation statutaire de prévoir une méthode spécifique de comparaison des mérites du personnel mis à disposit
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 2 mars 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire – Personnel de l’OHMI – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation – Clause mettant fin au contrat dans l’hypothčse où l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours – Résiliation du contrat en application de la clause de résiliation – Date de prise d’effet de la clause de résiliation – Concours g
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 2 mars 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Réforme du statut – Rčglement no 1023/2013 – Article 22 de l’annexe XIII du statut – Relčvement de l’âge de la retraite – Remboursement des contributions au régime de pension de l’Union – Article 26 de l’annexe XIII du statut – Revalorisation de la bonification des droits à pension » Dans l’affaire F‑3/15, ayant
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 1. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohovor o právnom postavení utečencov, podpísaný v Ženeve 28. júla 1951 – Články 23 a 26 – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2011/95/EÚ – Normy týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany – Postavenie vyplývajúce z doplnkovej ochrany – Článok 29 – Sociálna ochrana – Podmienky prístupu – Článok 33 – Sloboda pohybu v hostiteľskom členskom štáte – Pojem – Obm
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 1. marca 2016 (*) „Odvolanie – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike – Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 945/2012 – Právny základ – Kritérium založené na materiálnej, logistickej alebo finančnej podpore iránskej vláde“ Vo veci C‑440/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 23. februára 2016 (*) „Štátna pomoc – Záchrana podnikov v ťažkostiach – Pomoc vo forme štátnej záruky – Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania – Závažné ťažkosti – Procesné práva dotknutých osôb“ Vo veci T‑79/14, Secop GmbH, so sídlom vo Flensburgu (Nemecko), v zastúpení: U. Schnelle a C. Aufdermauer, advokáti, žalobkyňa, proti
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 1er mars 2016 (*) « Fonction publique – Recrutement – Agent temporaire – Licenciement à l’issue de la période de stage – Recours en annulation dirigé à la fois contre la décision de licenciement et la décision confirmative de licenciement – Recevabilité – Article 14, paragraphe 3, du RAA – Détournement de pouvoir et de procédure – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – C

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zrušenie manželstva, rozvrátené manželstvo, podmienky pre zrušenie manželstva rozvodom
Právna veta: K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v takom prípade, resp. odôvodneným je len taký prípad, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd pritom musí mať za preukázané či manželstvo plní alebo môže plniť svoj účel resp. či sa jedná o manželstvo rozvrátené. Pri skúmaní, či sa jedná o rozvrátené manželstvo treba skúmať plnenie jeho základných funkcií - funkcie biologickej, výchovnej, funkcie vzájomnej pomoci a hospodárskej funkcie, teda či manželstvo účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: Pri určovaní príslušného druhu výživného sa podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Odôvodnené potreby dieťaťa sú bezprostredne ovplyvňované schopnosťami a možnosťami rodičov. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, teda faktické príjmy ale i na jeho možnosti, te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, zníženie náhrady trov právneho zastúpenia
Právna veta: Účelnosť trov potrebných na uplatňovanie alebo bránenie práva pri aplikácii ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. je možné stotožniť s nevyhnutnosťou alebo správnou možnosť vynaloženia trov spojených s uplatňovaním ústavne zaručeného práva na právnu pomoc. Nevyhnuté sú tie trovy, ktoré sa musia vynaložiť na pocestné úkony nariadené súdom, potrebné na zaujatie procesného stanoviska k žalobe, k meritórnemu vyjadreniu účastníka konania, k vykonanému dôkazu na použitie opravných prostriedkov, na zaplatenie súdnych poplatkov i na hotové výdavky. Trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo obranu práva sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, vlastnícke právo podľa § 123 OZ, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
Právna veta: Súdna prax ako aj právna teória sú zajedno v tom, že absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako keby nebol nikdy urobený. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. ( rozhodnutie NS SR v rozhodnutí sp. zn. 1 Cdo 96/1995). Ak je určitý úkon absolútne neplatný, nastáva jeho neplatnosť priamo zo zákona už v čase jeho urobenia a súd nemá možnosť dodatoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu vlastníckeho práva, ochrana oprávneného držiteľa
Právna veta: Podstatou vlastníckych žalôb (podľa § 126 OZ) je právo vlastníka veci v prípade, že do absolútneho vlastníckeho práva niekto neoprávnene zasiahne, podať žalobu, ktorej obsahom je povinnosť narušiteľa vec vydať alebo upustiť od ďalších neoprávnených zásahov. Osoba aktívne legitimovaná na podanie žaloby je vlastník veci, ale môže to byť aj oprávnený držiteľ (alebo oprávnený detentor). Medzi účastníkmi nie je sporné, že suma peňazí, ktorá je predmetom sporu bola sporená pre budúce potreby dvoch synov účastníkov, ktorí sú maloletí. Sama žalobkyňa tvrdí, že sa nepovažuje za vlastníčku peňazí ale za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh na zvýšenie výživného na maloleté deti
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje jeden z dvoch základných pilierov systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine spoločnosti - deťom. Podľa ust. § 62 Zákona o rodine, každý rodič je povinný prispievať na výživu svojich detí, pritom vyživovacia povinnosť rodičov k deťom má niekoľko foriem. Môže byť plnená vo forme osobnej starostlivosti, poskytovaním vecných plnení (bývania, stravy, ošatenia, zabezpečením zdravotnej starostlivosti) alebo platením výživného ako peňažného príspevku na uhrádzanie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnené vniknutie do obydlia iného, porušovanie domovej slobody, prečin porušovania domovej slobody, neoprávnené vniknutie do stanu
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil s tým, pokiaľ súd prvého stupňa konanie obžalovaného právne kvalifikoval aj ako prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. Skutková podstata tohto prečinu vyžaduje neoprávnené vniknutie do obydlia iného. Pojem obydlia je vyložený v ustanovení § 122 ods. 5 Tr. zák., ako dom alebo byt iného alebo iné priestory slúžiace na bývanie, vrátanie priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté. Podľa názoru odvolacieho súdu stan, v ktorom sa poškodený zdržiaval len počas akcie Tankové dni Y., ktorý sa nedal pevne uzatvoriť, nemal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného je potrebné porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je len závažnejšia zmena pomerov. Zmenou pomerov v zmysle cit. ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na strane oprávneného dieťaťa alebo povinného rodiča, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Za podstatnú zmenu pomerov na strane povinného rodiča pôjde v tom prípade, ak sa zvýši (alebo zníži) jeho čistý príjem, prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada priority , zásada poradia zápisov, spôsob zápisu práv k nehnuteľnostiam
Právna veta: V § 41 ods. 2 Katastrálneho zákona je obsiahnutá jedna zo základných zásad v katastrálnom konaní, a to zásada poradia zápisov. Jej význam je značný, pretože zabezpečuje, aby sa zmeny práv k tej istej nehnuteľnosti v dôsledku vkladu a záznamu vykonali v poradí, v akom boli doručené listiny k tej istej nehnuteľnosti. Poznámky, ktoré zákon priraďuje k zápisom, nevykonávajú samotný zápis práv k nehnuteľnosti, ale poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam zapisujú sa preto priebežne, a to podľa § 43 ods. 1 písm. c) v deň doručenia verejnej listiny ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva, nezákonný postup správneho orgánu
Právna veta: Pokiaľ účastník vkladového konania podá návrh na vkladové konanie, príslušný správny orgán o ňom rozhodne spôsobom stanoveným zákonom. Ak návrh na vklad zamietne, doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom a ak proti nemu podajú odvolanie a okresný úrad odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd. Je teda nezákonný postup správneho orgánu, aby po podaní odvolania voči zamietavému rozhodnutiu o návrhu na vklad opätovne meritórne rozhodol a vydal nové zamietavé rozhodnutie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: píprava lúpeže, závažnosť prípravy na zločin, príprava na zločin
Právna veta: Príprava na zločin je prvým relevantným štádiom trestnej činnosti, je to prvotná myšlienka alebo prejav úmyslu spáchať trestný čin. Prípravou je také úmyselné konanie, ktoré vytvára podmienky na uskutočnenie trestného činu. Aby bola príprava trestná, musí ísť o zločin.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, bremeno tvrdenia, dôkazné bremeno
Právna veta: Dokazovanie je procesným právom upravený postup súdu a účastníkov, účelom ktorého je získanie poznatkov dôležitých pre rozhodnutie súdu, ktorými sa overuje ne/pravdivosť tvrdení účastníkov. Základnou normou upravujúcou bremeno tvrdenia a preukazovania je ustanovenie § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na rozsu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, zásada úspechu v konaní
Právna veta: Zásadu úspechu účastníka vo veci zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva treba hodnotiť so zreteľom na všetky okolnosti konania, konkrétne však s prihliadnutím na skutočnosť aký bol postoj jednotlivých účastníkov ku zrušeniu podielového spoluvlastníctva a ako ktorý z nich navrhoval zrušené podielové spoluvlastníctvo vyporiadať a toto porovnať s rozhodnutím súdu vo veci samej, teda s tým, či súd podielové spoluvlastníctvo zrušil a akým spôsobom ho vyporiadal.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská povaha úverovej zmluvy zabezpečenej zmenkou, plnenie zo zmenky, zmenka, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Zmenka je cenným papierom vydaným v zákonom stanovenej forme, ktorým sa konkrétna osoba (zmenkový dlžník) zaväzuje majiteľovi zmenky zaplatiť v mieste a čase vyplývajúcom zo zmenky čiastku zmenkou určenú s tým, že ide o záväzky priame, bezpodmienečné, nesporné a abstraktné. Abstraktnosť záväzku pritom znamená, že zákon neviaže vznik zmenkových nárokov na žiadne iné okolnosti než na splnenie formalít, ktoré predpisuje, pričom nie je možné skúmať ani hospodárske dôvody jej vzniku. Nespornosť záväzku zo zmenky sa prejavuje tým, že majiteľ zmenky nemusí pri predkladaní zmenky na zaplatenie ani nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť otca k maloletému
Právna veta: V súlade s ustanovením zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Plnením vyživovacej povinnosti rodičov k maloletým deťom majú byť zabezpečené všetky náklady vo vzťahu k dieťaťu, ktoré možno očakávať. Pri určení výživného prihliada súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, výživné na maloletú
Právna veta: Platná právna úprava výživného predpokladá úpravu výživného pre deti vo výške primeranej pomerom účastníkov. Rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sa určuje tak, aby to zodpovedalo odôvodneným potrebám detí a príjmom a majetkovým pomerom rodičov, pričom v súlade s § 62 ods. 2 Zákona o rodine obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie advokáta, kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka v tom istom termíne
Právna veta: Advokát, ktorý zistí, že v dvoch súdnych konaniach dochádza v určitý deň ku kolízii nariadených súdnych pojednávaní, má vo všeobecnosti možnosť osobne sa zúčastniť na jednom z pojednávaní a v prípade druhého kolidujúceho pojednávania „účelne využiť všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje" - do úvahy tu medziiným prichádza buď zastúpenie iným advokátom alebo podanie žiadosti o odročenie pojednávania. V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úmyselné zavinenie, úmyselné spáchanie trestného činu
Právna veta: Na zložke vedomostnej a vôľovej sú v Trestnom zákone vybudované dve formy zavinenia (úmyselné a nedbanlivostné), pričom rozlíšenie medzi nimi sa robí prostredníctvom vôľovej zložky. Úmyselné zavinenie obsahuje vždy vedľa vedomostnej zložky aj zložku vôľovú, pričom u nedbanlivostného zavinenia vôľová zložka chýba. Kritérium vôľe je teda rozhodujúcim kritériom na rozlíšenie foriem zavinenia (úmyslu a nedbanlivosti), pretože je podstatný rozdiel predovšetkým v tom, či páchateľ následok chcel (alebo s ním bol aspoň uzrozumený) alebo ho nechcel. Zložka vedomostná, respektíve vôľová, nemusí vždy zod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin obmedzovania osobnej slobody, obmedzovanie osobnej slobody, pozbavenie osobnej slobody
Právna veta: Pozbavenie osobnej slobody znamená neoprávnené trvalé alebo aspoň dlhotrvajúce obmedzenie osobnej slobody, ktoré sa blíži uväzneniu. Oslobodenie takej osoby je pritom veľmi sťažené a je obzvlášť zložité. Ako vyplýva z judikatúry musí ísť o také pozbavenie na osobnej slobode, ktorého intenzita sa blíži až samotnému uväzneniu, resp. následkom z neho plynúcim. Uväznenie je dlhotrvajúce obmedzenie osobnej slobody, v rámci ktorého je obmedzená sloboda pohybu i sloboda rozhodovania uväznenej osoby vo všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa jej osoby. Uväznenie môže byť uskutočnené trvalým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zárobkové a majetkové pomery otca maloletého
Právna veta: Otec by si mal byť vedomý toho, že plnenie vyživovacej povinnosti má prioritné postavenie a zo zákona o rodine otcovi vyplýva povinnosť vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich schopností a možností dosahoval taký príjem, z ktorého by výživné na mal. dieťa mohol platiť v rozsahu, aby boli uspokojené jeho odôvodnené potreby.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka premlčania, premlčacia doba podľa § 101 OZ
Právna veta: Účelom inštitútu premlčania je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch, teda premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Základným účelom je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahoch, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva a zároveň zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranú dobu nútené splniť si svoje povinnosti.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: posudzovanie miery rozvratu vzťahov medzi manželmi, rozvod manželstva, manželské spolužitie
Právna veta: Nezhody, ktoré vzniknú v manželstve, môžu zapríčiniť rozvrat vzájomných vzťahov medzi manželmi a ich vážne narušenie. Prechodný a krátkodobý nesúlad medzi manželmi nemôže byť dôvodom na rozvod manželstva. Vážnosť rozvratu vzťahov medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine je daná jeho intenzitou (hĺbkou) a trvaním. Intenzita rozvratu vzťahov medzi manželmi je závislá od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných veci manželského spolužitia, t. j. akým spôsobom a v akom rozsahu manželia porušujú vo vzájomnom správaní sa pravidlá, ktoré vyplývajú z čl. 1 a 4 Základných zásad a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností, úprava styku otca s maloletým
Právna veta: Úprava výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva by nemala byť nástrojom alebo impulzom pre vznik ďalších konfliktných situácií medzi rodičmi dieťaťa. Rodičia by sa mali dokázať na spôsobe ďalšieho fungovania dohodnúť a nerobiť si navzájom problémy, pretože v konečnom dôsledku sú takéto situácie v neprospech dieťaťa.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zákaz zverejňovania volebných prieskumov, volebné prieskumy, sloboda prejavu
Právna veta: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v tomto roku boli vôbec prvými voľbami, na ktoré sa vzťahovali nové volebné zákony. Teda zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o volebnej kampani“). Spomenuté volebné kódexy sú zaujímavé primárne z dvoch hľadísk. Po prvé, z hľadiska svojho obsahu predstav ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôkazné prostriedky, predmet dokazovania, prípustnosť dôkazu, rozsah dokazovania, zákonnosť dôkazu, použitie dôkazného prostriedku, dokazovanie v trestnom konaní
Právna veta: Platná právna úprava trestného procesu v Slovenskej republike v predsúdnom štádiu trestného konania výrazne okliešťuje možnosti využitia prvkov kontradiktórneho spôsobu vykonávania dôkazov. Osobitne pred začatím trestného stíhania prakticky neexistuje zásada rovnosti strán charakteristická výlučne pre súdne konanie, ktoré má sporový charakter. Skutočnosť, že účastníci trestného konania nemajú rovnaké postavenie spôsobuje určitý nevyrovnaný, ale zákonom tolerovaný odklon od uznávaných princípov kontradiktórnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, v ktorom proces dokazovania ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na pomoc tlmočníka, stály prísažný znalec, tlmočník a prekladateľ, ustanovený tlmočník z úradnej moci, zoznam tlmočníkov, tlmočnícke úkony
Právna veta: Pohľad do novšej histórie právnej úpravy tlmočníkov vedie k zisteniam, že k relevantnej právnej úprave na našom území patrili dvorský dekrét zo dňa 22. decembra 1835 č. 109 sb. z.s. o súdnych tlmočníkoch a neskoršie nariadenie č. 58.600/1916 I.M. o súdnych tlmočníkoch, ktoré platili až do 16. júna 1949, kedy nadobudol účinnosť prvý zákon komplexnejšie v našich novodobých dejinách upravujúci túto problematiku, t. j. zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skrátenie dane a poistného, zneužívanie práva, prestupy športovcov, profesionálny futbalista, športový klub
Právna veta: Predstavme si potencionálnu situáciu, ak by sa v podmienkach nižších súťaží stalo, že športový klub X sa v ligovej sezóne Y/Z – lepšie povedané pred jej štartom – ako klasický účastník nižších ligových súťaží pod váhou subjektívnych rozhodnutí neprihlási do tejto súťaže. V tomto momente má na základe registračného vzťahu „pod svojimi krídlami“ niekoľko športovcov – futbalistov. Títo v tomto športovom klube sú, prípadne pred štartom ligovej sezóny prišli aby im športový klub zabezpečil účasť v ligovej súťaži a aby im vytváral podmienky pre výkon športovej činnosti (teda aby si plnil svoje zá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: banková záruka, zabezpečovací prevod práva, ručenie správcu vkladu, písomné vyhlásenie ručiteľa, vyhlásenie ručiteľa, ručenie podľa Obchodného zákonníka, právo veriteľa voči ručiteľovi
Právna veta: Podstata právnej úpravy ručenia spočíva v tom, že ručiteľ ako tretia osoba, ktorá nie je účastníkom právneho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, sa písomne zaviaže, že uspokojí pohľadávku veriteľa pre prípad, ak ju neuspokojí sám dlžník. Takýmto vyhlásením sa právna pozícia veriteľa zlepšuje, nakoľko môže za podmienok stanovených v zákone požadovať plnenie nielen od dlžníka, ale aj od ručiteľa. Ručením vzniká tak osobitný trojstranný právny vzťah medzi subjektami – veriteľ, dlžník, ručiteľ, na základe ktorého je dlžník povinný uspokojiť pohľadávku veriteľa a pre prípad, že ju neuspokojí vzniká ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domácnosť, priestupky proti verejnému poriadku, sexuálne násilie, trestný čin a spôsoby jeho spáchania, znásilnenie, stalking, domáce násilie, násilie páchané na ženách
Právna veta: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné postihy, environmentálne trestné činy, zodpovednosť právnických osôb za environmentálne delikty
Právna veta: V praxi mnohých členských štátov EÚ (viď správy Europol a Eurojust) je zrejmé, že iba minimum prípadov environmentálnych trestných činov sa dostane až do štádia konania pred súd. Napr. Talianske občianske združenie Legambiente odhaduje, že až 80 environmentálnych trestných činov je spáchaných každý deň v Taliansku, avšak mnohé z nich nie sú stíhané.[3] Existuje pre to viacero dôvodov, ktoré sú viac menej spoločné pre mnohé členské štáty EÚ.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: civilná mediácia, probačný a mediačný úradník, trestná mediácia, jurisdikcia mediácie, mediácia, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, mediátor
Právna veta: Právne normy v jednotlivých štátoch Európy, ale aj Európskej únie sú diametrálne rozličné v oblasti mediácie. Síce v systéme existujú odporúčania EÚ, ktorých cieľom je vytvorenie podmienok na akej báze by mala mediácia fungovať, aké základné podmienky by mal spĺňať mediátor, atď. Napríklad v trestnej mediácii „odporúčanie R (99) 19“ poukazuje na to, aby vypracované smernice pre mediáciu platili pre každý proces, v ktorom sa obeť a páchateľ môžu, ak s tým slobodne súhlasia, aktívne zúčastniť na riešení záležitostí, vyplývajúcich z trestného činu, prostredníctvom pomoci nestrannej tretej osoby ( ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov, cestovanie bez platného cestovného lístka, zistenie totožnosti, cestovanie hromadnou dopravou, povinnosti revízora
Právna veta: Už dávnejšie pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou som bol očitým svedkom udalosti odohrávajúcej sa medzi revízorom a cestujúcim, ktorá sa len ťažko opisuje slovami – preto rezignujem na jej vykreslenie pomocou obrázka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: daň za psa, zdaňovanie psa, základ dane psov
Právna veta: Hovorí sa, že pes domáci (po lat. canis lupus familiaris) je najlepší priateľ človeka, že je láskou na celý život, že je to jediný tvor, ktorý má svojho pána radšej než seba samého. U pesimistov sa je možné stretnúť aj s tvrdením (či skôr konštatovaním), že ich život je pes. Pes ako druh zvieraťa je na účely Trestného zákona vecou, pričom z pohľadu trestného práva hmotného môže byť aj živým nástrojom k spáchaniu trestného činu. Ak má pes prívlastok „služobný“, môže byť tiež pátračom omamných a psychotropných látok, alebo imaginárnych výbušnín v budovách súdov. Pes môže byť nielen záchrancom ľu ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: profesionálny športovec, výkon športovej činnosti, závislá práca, športový klub
Právna veta: Cieľom článku je odpovedať na otázku, či by výkon športovej činnosti profesionálnych športovcov mal alebo nemal spadať pod spomenutú zákonnú úpravu. Alebo pod zákonnú úpravu ešte nevytvorenú, s cieľom zefektívnenia ochrany v predmetnom vzťahu, namiesto súčasného stavu, keď profesionálny športovec vo väčšine prípadov uzatvára inominátnu zmluvu medzi ním a subjektom (právnickou osobou, občianskym združením, športovým klubom atď.), aby podľa nej istý čas pôsobil a vykonával športovú činnosť.[1]
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, výroba marihuany, držiteľ rastliny konope, pestovanie rastlín konope
Právna veta: Príspevok sa zaoberá spornou otázkou ako správne kvalifikovať neoprávnenú držbu živých rastlín konope ako aj tým, či spracovanie živej rastliny možno označiť za výrobu, pričom k uvedenej problematike plánuje NS SR zaujať zjednocujúce stanovisko.
MENU