Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1044251
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.10.2019 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozkaz na plnenie, žalobný návrh, skrátené (rozkazné) konanie, platobný rozkaz, odpor proti platobnému rozkazu, bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu, plnenie inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy
Právna veta: Podľa § 174b ods. 4 na rozkaz na plnenie sa primerane použijú ustanovenia § 172 ods. 2, 3, 5 až 7 a 9 a § 173 a § 174. Rozkaz na plnenie predstavuje novú formu rozhodnutia v skrátenom konaní. Súd môže vydať rozkaz na plnenie na základe žalobného návrhu, a to aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu, v prípade, ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie inej povinnosti, než je zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. Navrhovateľ nemá na jeho vydanie žiaden procesný nárok. Súd preto sám posúdi právo uplatňované navrhovateľom a na z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa colného zákona, úroky z omeškania z nezaplatenej sumy cla, colný dlh, premlčanie úrokov z omeškania
Právna veta: Najvyšší súd súhlasí s právnym názorom krajského súdu, že právny poriadok tvorí jednotný celok, má povahu systému, ktorý je ďalej diferencovaný na subsystémy rôznych úrovní (právo súkromné a verejné, právne odvetvia a právne inštitúty), ktoré v sebe zlučujú prvky podľa rôznych kritérií. Neznamená to však, že pokiaľ absentujú v colnom zákone ustanovenia o premlčaní úrokov z omeškania, je možné použiť analógiu s Občianskym zákonníkom. Najvyšší súd súhlasí so žalovaným, že nie je možné použiť analógiu čo sa týka úrokov z omeškania colného dlhu s Občianskym zákonníkom, pretože colný zákon patrí do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: materiálna núdza, Centrum právnej pomoci, podmienky na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Centrum právnej pomoci zo zákona prihliada na užší kontext pomerov žiadateľa – prihliada na jeho majetkové, ale už nie na osobné pomery, kam by spadal aj zdravotný stav navrhovateľa a s ním posudzovanej osoby – manželky; prihliada teda na príjmy žiadateľa, ale už nie na jeho zvýšené výdavky v dôsledku potreby špeciálneho stravovania, špeciálnych pomôcok, liekov, či lekárskeho ošetrenia a pod. Preto pokiaľ odporca po zistení, že príjmy navrhovateľa a s ním posudzovanej osoby, t.j. manželky navrhovateľa, presahujú hranicu príjmu ustanovenú v § 6 ako aj v § 6a ods. 1 zákona č. 327/2005 Z.z., t.j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 OSP znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie. Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie (obsiahnutého v základnom práve na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: protisúťažné účinky spôsobené kartelom, pokuty podľa zákona č. 136/2001 Z.z., protisúťažné konanie
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd dáva do pozornosti, že vzhľadom na to, že EK bola oprávnená posudzovať súbor dohôd založených na GQ- Agreement a na ňu nadväzujúcich E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement z pohľadu čl. 81 Zmluvy o ES za obdobie od roku 1988 do 11. mája 2004 aplikujúc zákaz priamej retroaktivity iba vo vzťahu k tým členským krajinám, ktoré boli v danom období, t.j. až do 30.04.2004 členmi Európskej únie, bol žalovaný pri určovaní výšky pokuty vzhľadom na vyššie uvedené kritéria povinný vysporiadať sa s dopadom protisúťažného konania na relevantný trh v čase, keď uplatňoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pochybnosti o zaujatosti sudcu, vylúčenie sudcu
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre pochybnosť o nezaujatosti. Nestrannosť je potrebné skúmať jednak zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. treba zistiť osobné presvedčenie zákonného sudcu a jednak z objektívneho hľadiska nestrannosti posúdením, či sú poskytnuté dostatočné záruky pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti, sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právomoc Protimonopolného úradu, rozsah výkonu inšpekcií Protimonopolného úradu, poverenie na vykonanie inšpekcie , nezákonný zásah
Právna veta: Zákon č. 136/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2014 neustanovoval náležitosti poverenia na vykonanie inšpekcie, tie ustanovoval len § 78a ods. 2 O.s.p.. Tento súhlas súdu zároveň stanovuje rozsah výkonu inšpekcií Protimonopolného úradu, ktorý by mal byť v súlade s sledovaným legitímnym cieľom a princípom proporcionality tak, aby nebol svojvoľným alebo neprimeraným zásahom verejnej moci do práva kontrolovaného na ochranu jeho súkromia. Neohlásená inšpekcia nepochybne znamená zásah do činnosti podnikateľa. Je preto nevyhnutné, aby súd preskúmal, či nejde o svojvoľný výkon verejnej moci, či exi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevádzkový poriadok ako súčasťo administratívneho spisu, práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy, prevádzkový poriadok, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výrobca elektrickej energie, podmienky vykonania funkčnej skúšky
Právna veta: Podľa § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z., prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 10 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prevádzkovanie jednotlivých druhov cestnej dopravy, dopravca, zvýšený správny poplatok za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia, prekročená celková prípustná hmotnosť alebo šírka, jazda bez povolenia
Právna veta: Pokiaľ v právnej norme § 8 ods. 9 veta tretia a štvrtá zákonodarca stanoví: Ak sa pri vozidle zistilo, že sa prekročila celková prípustná hmotnosť alebo šírka nad 3,0 m, alebo výška nad 4,5 m, dopravca nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie (odsek 1), ktoré mu vydá príslušný cestný správny orgán (§ 3). Za nadmernú alebo nadrozmernú prepravu, ktorá neprekračuje uvedené miery, správca komunikácie vyberie na mieste zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, pri aplikácií tejto právnej úpravy je potrebné vykladať štvrtú vetu v kontexte s tretou vetou uvedenej pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nakladanie s majetkom spoločenstva, pozemkové spoločenstvo ako správca majetku, Nájomná zmluvu na prenájom spoločnej nehnuteľnosti, podielové spoluvlastníctvo v spoločenstve, vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti
Právna veta: Z ust. § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 181/1995 Z. z. vyplýva, že spoločenstvo bez právnej subjektivity zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti - spoločníci, a to zápisom do zoznamu spoločníkov. Jednou z podmienok zápisu je aj písomné vyhlásenie spoločníkov o združení sa. Na vznik spoločenstva bez právnej subjektivity je potrebný zápis spoločníkov vlastniacich najmenej dve tretiny spoločnej nehnuteľnosti a súhlas Slovenského pozemkového fondu za vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti v jeho správe. Spoločníci sú povinní oznámiť vznik spoločenstva bez právnej subjektivity obvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta za zastupovanie, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, zmluvná odmena advokáta, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana proti zásahu príslušníkov policajného zboru, nezákonný zásah orgánu verejnej správy
Právna veta: Základnou úlohou súdu aplikujúceho ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, ktorý koná v správnom súdnictve o návrhu smerujúcemu proti tvrdenému zásahu orgánu verejnej správy je preveriť, či sa navrhovateľ skutočne prostredníctvom svojho návrhu domáha súdnej ochrany proti nezákonnej aktivite verejnej správy (materiálna stránka verejnej správy) a či navrhovateľom označená verejná správa skutočne takúto aktivitu vykonala (formálna stránka verejnej správy). Uvedené je dôležité z toho hľadiska, že Občiansky súdny poriadok obsahuje viacero rôznych prostriedkov súdnej nápravy pochybení alebo nedostatkov verej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zníženie neprávom priznanej dávky, zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky
Právna veta: Tak ako zákon o sociálnom poistení ukladá zamestnávateľovi povinnosti na účely zistenia správnej výšky poisteného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, zákonnou povinnosťou Sociálnej poisťovne je vyhodnocovať podklady tak, aby bola zistená správna suma poisteného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Ak však predsa len dôjde k priznaniu dávky v nezákonnej výške, na účely odstránenia prípadných pochybení zákon o sociálnom poistení, ako predpis verejného práva, v § 112 ods. 3 oprávňuje sociálnu poisťovňu na zníženie neprávom priznanej dávky. Z ustanovenia § 112 ods. 1 zákona o so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zánik nároku na rodičovský príspevok, výplata rodičovského príspevku
Právna veta: Na rozdiel od ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku, ktorý upravuje nárok na výplatu rodičovského príspevku, zatiaľ čo ustanovenie § 6 ods. 2 tohto zákona upravuje zánik nároku na rodičovský príspevok. Tieto ustanovenia upravujú rozdielne právne inštitúty - „nárok na výplatu rodičovského príspevku“ nemožno stotožňovať s „nárokom na rodičovský príspevok“.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: požiadavky na výkon sociálnej posudkovej činnosti, peňažný príspevok na osobnú asistenciu , lekársky posudok
Právna veta: Hoci zákon č. 447/2008 Z.z. v ustanovení § 22 ods. 1 ako predpoklad možnosti poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu stanovuje odkázanosť na taký príspevok, uvedenú v komplexnom posudku, pri rozhodovaní o príspevku sa správny orgán musí vždy vysporiadať s otázkou, či podklady na vypracovanie komplexného posudku boli úplné, objektívne a presvedčivo odôvodnené bez, či už vnútorných rozporov alebo rozporov s inými v konaní predloženými dôkazmi a tvrdeniami, napr. správami z odborných vyšetrení. Ak tomu tak nie je, je potrebné komplexný posudok doplniť a rozpory odstrániť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poštové podmienky Slovenskej pošty, a.s., oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
Právna veta: Na doručenie svojho rozhodnutia má správny orgán možnosť využiť služby pošty. Poštové podmienky Slovenskej pošty, a.s. však nie sú všeobecne platným predpisom a nemožno ich aplikovať namiesto ustanovení zákona o sociálnom poistení o doručovaní. V zmysle zákona o sociálnom poistení sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon, teda zákon o sociálnom poistení, neustanovuje inak. Rozhodnutie možno považovať za doručené, len čo ho účastník konania prevezme (prípadne len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľné alebo ak doručenie rozhodnutia bolo z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vklad, návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva, vkladové konanie
Právna veta: Katastrálne konanie o návrhu na vklad (vkladové konanie) má povahu správneho (administratívneho) konania, v rámci ktorého správa katastra postupuje spôsobom upraveným katastrálnym zákonom (§ 22 ods. 1 a ods. 5 katastrálneho zákona) a subsidiárne aj správnym poriadkom. Katastrálny zákon pomerne podrobne vymedzuje obsahové náležitosti listín spôsobilých na zápis do katastra nehnuteľností s cieľom, aby zmluvy, verejné listiny a iné listiny boli dostatočne určité a nedochádzalo k zámenám nehnuteľností alebo účastníkov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o priznaní dávky, výplata dôchodkovej dávky, oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
Právna veta: V zmysle zákona o sociálnom poistení je rozhodnutie možné považovať za doručené len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Tieto skutočnosti musia byť preukázané, a to bez ohľadu na to, že v zmysle § 212 ods. 1 zákona o sociálnom poistení rozhodnutie o priznaní dávky nie je potrebné doručovať do vlastných rúk. V takom prípade však súd musí skúmať, či a kedy bolo rozhodnutie adresátovi skutočne doručené, najmä ak navrhovateľka popiera skoršie doručenie. Dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zánik postavenia SZČO, zánik živnostenského oprávnenia , vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby
Právna veta: Ustanovenie § 21 ods. 4 písm. b/ zákona o sociálnom poistení nemožno vykladať striktne a rozhodnúť o zániku poistenia pri akomkoľvek zániku živnostenského oprávnenia, bez zohľadnenia okolností, ktoré nasvedčujú, že fyzická osoba je bez prerušenia držiteľom živnostenského oprávnenia.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na kúpu notebooku, peňažný príspevok na kúpu pomôcky
Právna veta: Podmienky priznania peňažného príspevku na kúpu pomôcky upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoPP). Ide o fakultatívnu dávku, ktorú správny orgán môže, ale nie je povinný, priznať, nie je na ňu právny nárok. Súd pri preskúmaní takého rozhodnutia posudzuje len to, či správna úvaha nevybočila z medzí zákona. Samotná správna úvaha však musí vychádzať zo zistenia skutočného stavu veci, čo znamená zadováženie si dostatočných podkladov pre posúdenie odkázanosti žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: potvrdenie daňového úradu o základe dane, obnova konania, návrh na obnovu konania
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že dôkaz a dôkazný prostriedok nie sú to isté. Dôkazný prostriedok je nositeľom informácie potrebnej pre konanie, je podkladom pre rozhodnutie. Dôkazom je zas informácia, ktorú možno získať z dôkazného prostriedku. Potvrdenie daňového úradu o základe dane zo dňa 30. augusta 2010 obsahuje rovnakú informáciu o základe dane, aká vyplývala z potvrdenia daňového úradu zo dňa 19. apríla 2010 (na základe ktorého už raz podala návrh na obnovu konania). Na viac táto skutočnosť musela byť žalobkyni známa najneskôr v čase podania riadneho daňového priznania. Inf ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reštituovaný byt, konanie o bytovej náhrade, nárok na poskytnutie bytovej náhrady, účastníci správneho konania, účastníci podľa zákona o o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom
Právna veta: Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je lex specialis vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto účastníctvo a s tým spojené právo podať opravný prostriedok v konaní o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady je potrebné vykladať v kontexte osobitne upraveného okruhu účastníkov konania v ustanoveniach § 9 ods. 2 a ods. 5 vety tretej zákona č. 260/2011 Z. z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť platiteľa dane, daň z pridanej hodnoty, právo platiteľa dane, Odpočítanie dane nenastáva ex lege, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané. Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, vyrubený súdny poplatok
Právna veta: Ak navrhovateľovi nebol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné považovať rozhodnutie správneho súdu v časti, v ktorej vyrubil navrhovateľovi súdny poplatok za konanie vo výške 35 €, za vecne správne.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: opatrenia proti drobeniu pozemkov, náhrada za vyvlastnenie, schválenie projektu pozemkových úprav, vlastník pozemku, vyrovnanie zodpovedajúce hodnote pozemkov
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách patrí vlastníkom pozemkov za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom obvodný pozemkový úrad musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7. Cieľom pozemkových úprav v zmysle zákona o pozemkových úpravách nie je drobenie pozemkov, ale naopak sceľovanie rozdrobených parciel do ekonomickejších celkov, v dôsledku ktorých vlastníkovi parciel zaniká vlastníct ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preverenie dôveryhodnosti osoby nadobúdateľa, povinnosti platiteľa dane, daňový podvod, dôkazné prostriedky na preukázanie realizácie zdaniteľného obchodu, nepreukázanie reálneho uskutočnenia zdaniteľných obchodov a dodanie tovaru v tuzemsku, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Právna veta: Z § 43 ods. 5 zákona o DPH vyplýva, že platiteľ dane je povinný preukázať splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 4 a zároveň dodanie tovaru. V ustanovení sa príkladmi uvádza zoznam dokladov, ktorými možno dodanie tovaru do iného členského štátu preukázať. Zároveň však poukazuje na skutočnosť, že pre toto preukázanie nestačí iba jeho formálne, deklaratórne zdokladovanie. Daňový subjekt preukazuje, že tovar skutočne fyzicky opustil územie SR a bol dodaný nadobúdateľovi, na ktorého prešlo právo nakladať s tovarom ako vlastník. Je na daňovom subjekte aké dôkazné prostriedky na preukázanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zaistenie nároku poškodeného, zaistenie majetku, vlastník majetku v zaistení, bez práva nakladať s majetkom, zasahovanie do práv obvineného
Právna veta: Zákonodarca do trestného konania zaviedol ustanovenie § 50 a nasl. Trestného poriadku v záujme ochrany práv poškodených trestnými činmi, avšak pri dodržaní princípu zasahovania do práv obvineného len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania. Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok" alebo „TP") ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť... Ak je majetok postupom podľa § 50 Trestného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť, centrálny informačný systém prokuratúry, osobitné ustanovenia o úrade špeciálnej prokuratúry, špeciálna úprava nahliadania do spisu, informácie, ktoré nemožno sprístupniť
Právna veta: Všeobecná úprava nahliadania do administratívnych spisov orgánov verejnej správy v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov má svoj osobitný špecifický režim, ktorý nie je možné spájať s nemožnosťou sprístupnenia informácií z katastrálnych spisov podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a preto nemožno inštitút nahliadania do spisov považovať na účely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežné rozhodnutie bez dokazovania, porušenie povinností daňovým subjektom, podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, daňová kontrola, postup správcu dane v daňovom konaní, predbežné opatrenia podľa daňového poriadku
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov može byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu vysloviť neprijateľnosť zmluvnej podmienky, neplatnosť zmluvných podmienok v úverových zmluvách
Právna veta: Možnosť súdu aj bez návrhu výslovne uviesť neprijateľnú zmluvnú podmienku spotrebiteľskej zmluvy vo výroku rozhodnutia bola do Občianskeho súdneho poriadku zavedená zákonom č. 384/2008 Z.z. a to doplnením odseku 3 do ustanovenia § 153 a následne doplnená o nový odsek 4 a to zákonom č. 575/2009 Z.z., ktorý mal za cieľ dosiahnuť účinné prostriedky na eliminovanie používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, doplniť neúplnú transpozíciu Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách v Občianskom zákonníku a zvýšiť kompetencie Kom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lekársky posudok, posudkový lekár sociálnej poisťovne, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia, zdravotná starostlivosť, zhoršenie zdravotného stavu, zákon o sociálnom zabezpečení
Právna veta: Posúdenie miery zhoršenia zdravotného stavu občana z hľadiska kritérií § 29 ods. 3 a § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyžaduje odborné medicínske znalosti z oblasti posudkovej činnosti. Posudkoví lekári posudzujú zdravotný stav občana na základe: a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať záro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: eliminovanie používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), výrok rozhodnutia, bez návrhu účastníkov konania, nekalá zmluvná podmienka
Právna veta: Možnosť súdu aj bez návrhu výslovne uviesť neprijateľnú zmluvnú podmienku spotrebiteľskej zmluvy vo výroku rozhodnutia bola do Občianskeho súdneho poriadku zavedená zákonom č. 384/2008 Z.z. a to doplnením odseku 3 do ustanovenia § 153 a následne doplnená o nový odsek 4 a to zákonom č. 575/2009 Z.z., ktorý mal za cieľ dosiahnuť účinné prostriedky na eliminovanie používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Dôvodová správa v súvislosti s ustanovením § 153 ods. 4 zdôrazňuje, že rozsudok podľa tohto ustanovenia nepredstavuje prekážku rozsúdenej veci (res iudicatae) pre s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky na poistnom, zdravotná poisťovňa, výkaz nedoplatkov, platobný výmer, dlh poručiteľa
Právna veta: Ak zdravotná poisťovňa, resp. postupník (§ 85g ods.1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) uplatňuje nárok na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom [§ 85g ods.2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a návrhom sa jeho splnenia domáha voči dedičovi, na rozhodnutie o takom návrhu je daná právomoc súdu v konaní podľa prvej až štvrtej časti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: peňažný príspevok na osobnú asistenciu , peňažný príspevok na opatrovanie, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, správny orgán , kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, žiadosť o priznanie peňažného príspevku, začatie konania ex offo
Právna veta: Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sú dva rôzne druhy peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pričom adresáti týchto príspevkov sú rôzni. V prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, je samotná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu. Naopak, v prípade peňažného príspevku na opatrovanie je osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, iná fyzická osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia , nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: V konaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musia byť rešpektované minimálne požiadavky zodpovedajúce princípom spravodlivého procesu, resp. základnému právu na súdnu ochranu. Rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí mať predovšetkým rovnako ako iné rozhodnutia zákonný podklad, musí byť vydané príslušným orgánom a nemôže byť prejavom svojvôle, teda musí byť primeraným spôsobom odôvodnené. Účelom predbežného opatrenia je dočasná úprava práv a povinností, ktorá nevylučuje, že o právach a povinnostiach vo veci samej bude rozhodnuté inak, než v konaní o predbežnom op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subvenčný podvod, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev
Právna veta: Trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona je úmyselným trestným činom, ktorého podstata spočíva vo vylákaní plnenia od oprávneného subjektu predstieraním okolností, ktoré nie sú súladné s podmienkami, za ktorých možno plnenie poskytnúť, pričom páchateľ tak uvádza oprávnený subjekt do omylu v otázke splnenia predpísaných podmienok. Podmienkou naplnenia objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu v základnej skutkovej podstate nie je vznik škody, preto ani úmysel páchateľa nemusí k spôsobeniu škody smerovať, aj keď spravidla tomu tak bude. Výška spôsobenej škod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť vysielateľa označiť program, rozdiel medzi sponzorským odkazom a reklamou, Účel sponzorského odkazu, Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie , sponzorovanie
Právna veta: Podľa § 38 ods. 1 vety prvej Zákona, sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla. Vysielateľ je povinný sponzorovaný program zreteľne označiť v súlade s požiadavkami podľa § 38 ods. 2 Zákona. Sponzorským odkazom je recipient informovaný o tej skutočnosti, že sleduje, resp. bude sledovať program, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: senzácie na úkor spoločenských vzťahov, spôsob spracovania informácií, právo na šírenie informácií verejnosti, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, sankcie podľa zákona o vysielaní a retransmisie
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojim obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. Právo na šírenie informácii, avšak rovnako aj právo na ochranu cti a dôstojnosti jednotlivca patrí medzi základné práva, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky, pričom ten kto poskytuje informácie verejnosti v rámci vyváženého spravodajstva by nemal bažiť po senzáciách za každú cenu a spôsobom spracovania s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o určenie pravosti pohľadávky, konanie o dedičtvo, dodatočné dedičské konanie
Právna veta: Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konanie o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale naopak na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnutie informácií týkajúcich sa osobných údajov, súhlas dotknutej osoby, osobné údaje, ochrana osobných údajov
Právna veta: Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, platného a účinného do 30.06.2013 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobnými údajmi sú údaje, na základe ktorých sú tieto osoby určené alebo určiteľné bez získania ďalších údajov s vynalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, ukladanie trestu za viac trestných činov, obzvlášť nebezpečný recidivista, recidíva
Právna veta: Na jednej strane treba prisvedčiť, že medzi trestaním viacčinného súbehu a trestaním recidívy je nutné uznať určitú disproporciu, pretože v prípade recidívy páchateľ spáchal ďalší trestný čin až potom, ako bol súdom právoplatne odsúdený za predchádzajúci trestný čin, pričom trestné právo vychádzajúc z uznávaných kriminologických a penologických poznatkov, pristupuje k trestaniu recidívy prísnejšie. Na druhej strane aj tu platí, že je v rozpore s požiadavkou primeranosti trestu, aby recidíva (rovnako ako viacčinný súbeh) automaticky viedla k uloženiu trestu v hornej polovici sprísnenej trestnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka res iudicata, prekážka litispendencie
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej zistenie vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, resp. vedie sa konanie a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený. Pritom nie je významné, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa tohto ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri určení ich ceny sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny vecí v čase vyporiadania BSM. Uvedené platí tak pre urče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na jednorazovú náhradu za vecné bremeno, finančná náhrada za zriadenie vecného bremena, práva k pozemku
Právna veta: Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obvineného o priznaní viny, vyhlásenie obžalovaného, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, nemožnosť použiť dôvody dovolania v trestnom konaní, minister spravodlivosti
Právna veta: Ustanovenie § 257 ods. 5 a ustanovenie § 334 ods. 4 Trestného poriadku nemožno vykladať izolovane, ale v súhrne s ďalšími ustanoveniami upravujúcim i postup v konaní o dovolaní, a to ustanoveniami § 369 ods. 1 a ods. 2 a § 372 ods. 1 (veta prvá) Trestného poriadku. V zmysle uvedeného, proti rozsudku, ktorý bol vyhlásený po prijatí vyhlásenia obvineného o priznaní viny (§ 257 ods. 5 Trestného poriadku) a proti rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste (§ 334 ods. 4 Trestného poriadku) dovolanie môže podať len minister spravodlivosti, a to na podnet obvineného alebo na podnet inej os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyrubenie súdneho poplatku, odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký procesne nesprávny postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie procesných oprávnení účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. Najvyšší súd už v uznesení zo 7. októbra 2015 sp. zn. 3 Cdo 688/2015 uviedol, že „samotným vyrubením súdneho poplatku sa účastníkovi neodníma žiadne procesné oprávnenie a nedochádza k odňatiu jeho možnosti pred súdom konať“. Účastníkovi zostávajú v plnom rozsahu zachované všetky jeho procesné oprávnenia a vyrubenie súdneho poplatku na tom nič nemení. Na to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie veci z BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: Jedným z predpokladov vylúčenia veci z BSM – a to ex lege (§ 143 Občianskeho zákonníka) – je skutočnosť, že ide o vec, ktorá podľa svojej povahy slúži výkonu povolania len jedného z manželov. Ako poznámku k citácií uvedených ustanovení dovolací súd pripomína, že v odborných právno-teoretických publikáciách sa vyskytuje názor, podľa ktorého mal zákonodarca v záujme presnejšieho vyjadrenia účelu a zmyslu ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka uviesť, že do BSM nepatria veci slúžiace „výlučne“ na výkon povolania jedného z manželov (viď „Občiansky zákonník, Peter Vojčík a kolektív, Iura edition, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákonné vylúčenie sudcu, nezávislosť sudcu, dôvody pre vylúčenie sudcov
Právna veta: Treba uviesť, že aj za predpokladu, ak by sudcovia účastníka konania (resp. jeho zástupcu) osobne poznali, samotná táto skutočnosť nemôže byť dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, lebo na rozdiel od vzťahu priateľského sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantného z hľadiska ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. Napokon sudca nie je osobou fungujúcou len na svojom pracovisku (príslušnom súde) a žijúcou oddelene od ostatného sveta, ale vždy ide o konkrétneho človeka s príbuzenskými a spoločenskými vzťahmi, majúceho určité názory, potreby a záujmy.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podnikanie jedného z manželov, znevýhodnenie nepodnikajúceho manžela, Podnikanie živnostníka ovplyvňuje BSM, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva
Právna veta: Za výkon povolania len jedného z manželov je potrebné považovať aj sústavnú činnosť vykonávanú fyzickou osobou - podnikateľom (§ 2 ods. 2 písm. b/ Obchodného zákonníka). Podnikanie takejto fyzickej osoby (v ďalšom texte tohto rozhodnutia len „živnostník“) má významný ekonomický dopad na BSM, a teda aj majetkové pomery druhého manžela. Živnostník zodpovedá za dlhy nielen svojim (oddeleným) majetkom, ale tiež spoločným majetkom v BSM, lebo v zmysle § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezávislý a nestranný sudca, dôvody pre vylúčenie sudcov, zákonné predpoklady na vylúčenie sudcu
Právna veta: Keďže inštitút vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania veci preto možno len výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ktoré mu zjavne bránia rozhodnúť nezaujato a nestranne. Aby sudca bol vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci musí tu existovať právne významný vzťah sudcu buď k veci (ak by sudca mal konkrétny záujem na určitom spôsobe rozhodnutia veci), k účastníkom konania alebo k ich zástupcom (ktorý by bol založený na príbuzenskom a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, procesná spôsobilosť, nedostatok procesnej spôsobilosti
Právna veta: U fyzických aj právnických osôb síce platí, že ich procesná spôsobilosť (spôsobilosť samostatne konať pred súdom) sa kryje s hmotnoprávnou spôsobilosťou vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, teda so spôsobilosťou na právne úkony (§ 20 O. s. p.), kým však u osôb fyzických sa obe diskutované spôsobilosti nadobúdajú v plnom rozsahu plnoletosťou (§ 9 ods. 1), za určitých (zákonom predpísaných) okolností môže dôjsť k pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony alebo k obmedzeniu v takejto spôsobilosti (§ 10 ods. 1 a 2 O. z.) a podmienkou existencie takýchto spôsobilostí ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 OSP, spôsobilosť mať práva a povinnosti ako právnicka osoba, organizačné zložky sociálnej poisťovne, priznanie statusu účastníka, existencia hmotnoprávnej spôsobilosti
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Podľa § 18 ods. 1 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj (rozumej popri fyzických osobách, tu por. i § 7 O. z.) právnické osoby. Tými sú podľa § 18 ods. 2 O. z. okrem združení fyzických alebo právnických osôb (písm. a/), účelových združení majetku (písm. b/) a jednotiek územnej samosprávy (písm. c/) aj iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (písm. d/). Platné procesné právo Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúčasť otca maloletého na pojednávaní, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. určuje dve podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené, aby súd mohol vec prejednať v neprítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu, a to: a) riadne predvolanie, b) absencia žiadosti o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu. O takú absenciu ide vtedy, keď účastník konania vôbec nepožiada o odročenie pojednávania, alebo keď o odročenie pojednávania síce požiada, avšak nepreukáže existenciu dôležitého dôvodu na odročenie pojednávania. Kolízia pojednávania zástupcu účastníka v tom istom termíne, nie je bez ďalšieho akceptovateľným predpokladom uznania existencie d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: doručovanie znaleckého posudku, porušenie práva na obhajobu
Právna veta: Nedoručenie znaleckého posudku obvinenému v zmysle § 145 ods. 2 Tr. por. (per analogiam ak nemá obhajobu) by mohlo byť za istých okolností považované za porušenie práva na obhajobu, ale len v zmysle formálneho až formalistického výkladu § 145 ods. 2 Tr. por., z hľadiska práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru by o porušenie práva na obhajobu – nedoručením znaleckého posudku už v prípravnom konaní obvinenému mohlo dôjsť len vtedy, ak by tento znalecký posudok bol pred obvineným zatajovaný počas celého trestného konania, teda aj v súdnom konaní, keby obvinenému nebolo umožnené na hlavno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesná vada konania, predbežné opatrenie podľa § 74 OSP, posudzovanie prípustnosti dovolania proti uzneseniu o predbežnom opatrení, odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opätovné vypočutie svedka, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, návrh na obnovu konania
Právna veta: Účelom obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je odstrániť prípadné nedostatky v skutkových zisteniach v rozhodnutí, ktoré je už právoplatné. Pre povolenie obnovy konania okrem podania návrhu oprávnenou osobou musia byť súčasne dodržané aj dve podmienky, a to musí isť o skutočnosti alebo dôkazy súdu alebo prokurátorovi skôr neznáme a musia tieto skutočnosti samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi viesť k inému rozhodnutiu, než ako bolo pôvodne právoplatné rozhodnutie. Skutočnosťou predtým neznámou sa rozumie objektívne existujúci stav, ktorý je v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávne skutkové zistenia
Právna veta: S poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov nie je možné vyvodiť dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Zákonná formulácia tohto dovolacieho dôvodu vyjadruje, že dovolanie je určené na nápravu právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočností podľa noriem hmotného práva. To znamená, že s odkazom na dôvod uvedený v § 371 ods.1 písm. i/ Tr. por., nie je možné domáhať sa preskúmania skutkových zistení, na ktorých je rozhodnutie založené...Najvyšší súd v rámci dovolacieho konania pripomín ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na sankčné úroky, sankčný úrok, úrok z omeškania podľa Daňového poriadku
Právna veta: Zákonodarca pripustil prostredníctvom prechodného ustanovenia § 165 ods. 7 Daňového poriadku, že napriek zrušeniu zák. č. 511/1992 Zb. ku dňu 01. január 2012 prostredníctvom § 167 Daňového poriadku sa sankčný úrok podľa zrušeného zákona (t. j. doterajšieho predpisu) považuje za úrok z omeškania podľa Daňového poriadku. Týmto legislatívnym opatrením zákonodarca bez bližšieho objasnenia v dôvodovej správe k návrhu zákona vytvoril legislatívnu fikciu, že režim sankčných úrokov nebol striktne ukončený k uvedenému dátumu 01. januára 2012, ale v opodstatnených dôvodoch zachoval, nakoľko úlohou sankč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vrátenie duplicitne zaplatenej sumy do štátneho rozpočtu, prechodné ustanovenia účinné od 1.1.2012, poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami
Právna veta: Je nepochybné, že zákonodarca novelizovanou úpravou uvedenou v § 7a ods. 1 a 2 zák. č. 170/2001 Z. z. v znení účinnom po 01.09.2011 v spojení s § 10d ods. 2 založil oprávnenie podnikateľa, ktorý: - mal zásoby vybraných ropných produktov k 31.08.2011, - za tieto preukázateľne uhradil príspevok Správe rezerv a súčasne, - splnil (t. j. alternatívne je prípustné, že aj zabezpečil splnenie povinnosti podľa § 7a predpisu účinného od 01 septembra 2011, na vrátenie poplatku z uvedených zásob ropných produktov. Za situácie „vacuum legis“ je podľa Najvyššieho súdu celkom v súlade s ústavnokonformným výk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: štádium vegetačného vývoja, dokonaný trestný čin, rastliny rodu Cannabis, omamná látka, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Právna veta: I. Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise, sú omamnou látkou zaradenou v I. skupine prílohy č. 1. zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ak obsahujú psychotropnú látku THC ako účinnú látku, a to v koncentrácii, ktorá je spôsobilá vyvolať návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú v § 2 ods. 1 naposledy označeného zákona. II. Ak je splnený predpoklad uvedený v bode I., sú rastliny rodu Cannabis (konopa) omamnou látkou v zmysle § 171 ods. 1 alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: jednotná platba na plochu, podpora v poľnohospodárstve, právny titul, proces poskytovania dotácií, priama platba
Právna veta: Ak žalobca, ktorý je žiadateľ o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, obhospodaruje a užíva poľnohospodársku pôdu bez právneho titulu, ide o skutočnosť, ktorá v procese poskytovania dotácií postačuje na vyradenie žiadosti žiadateľa z predmetného procesu, a to bez poskytnutia platby.

Priamu platbu je možné vyplatiť v poradí ďalšiemu zo žiadateľov o poskytnutie dotácie na totožnú parcelu, ktorý preukáže po splnení všetkých podmienok aj existenciu právneho titulu na obhospodarovanie dotknutej parcely.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť preddavok na trovy konania, bezdôvodne uhradený preddavok na trovy konania, preddavky na trovy konania, procesné práva účastníkov konania, trovy konania podľa § 137 OSP, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, prípustnosť dovolania, priznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi
Právna veta: Zákon výslovne nerieši situáciu, keď bola síce povinnosť platiť preddavok na trovy konania uložená obom účastníkom konania, avšak pre uloženie tejto povinnosti neboli splnené predpoklady uvedené v § 141a ods. 1 O. s. p. Priečilo by sa zásadám spravodlivého súdneho procesu, ak by v prípade, že nie je možné zastaviť konanie pre nezaplatenie preddavku na trovy konania žalobcom, nakoľko nedošlo k naplneniu všetkých predpokladov § 141a ods. 1 O. s. p. pre vznik povinnosti platiť preddavok na trovy konania, nebol žalovanému vrátený ním uhradený preddavok na trovy konania. V takom prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fiktívna faktúra, faktúra vystavená za fiktívne úkony, faktúra vystavená v čase dohodnutom, doba reálneho vykonania prác, ústavná sťažnosť, preukázateľnosť účtovného záznamu, faktúra musí obsahovať, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
Právna veta: Vzhľadom na obsahovú spojitosť rozsudku krajského súdu s rozsudkom okresného súdu a v nadväznosti na už citovanú judikatúru považoval ústavný súd za potrebné v ďalšom poukázať aj na relevantnú časť odôvodnenia rozsudku okresného súdu, v ktorej okresný súd uviedol toto: „Faktúra č. 070001 nespĺňa podmienky zmluvy o dielo č. 012/2005/P/3. Nebola vystavená v čase dohodnutom v čl. VII ods. 5 ZoD, t. j. v dobe reálneho vykonania prác, ktoré mali byť touto faktúrou žalovanému účtované. Neobsahuje povinné náležitosti dojednané v čl. VII ods. 8 resp. 9... Ide o faktúru fiktívnu, vysta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: primerané finančné zadosťučinenie podľa čl. 127, skutočnosti svedčiace o dôvodnosti väzby, pochybenie krajského súdu, nedodržanie zákonom ustanovenej lehoty, trovy konania, ústavná sťažnosť ako relevantný a účinný prostriedok nápravy, porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: Ústavný súd nemá dôvod na to, aby spochybňoval svojím výkladom rozhodovaciu prax (sťažnostných) nadriadených súdov, ktoré vo všeobecnosti rozhodujú o sťažnostiach obvinených proti rozhodnutiam o vzatí do väzby v lehote piatich pracovných dní od predloženia veci na rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že krajský súd ako nadriadený súd pochybil, ak nerozhodol o sťažnosti sťažovateľa v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa, keď mu vec bola predložená okresným súdom. Napriek tomuto pochybeniu krajského súdu podľa názoru ústavného súdu z materiálneho hľadiska k neprípustnému zásahu do z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rovnaká životná úroveň manželov, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, inštitút manželstva ako zväzok muža a ženy, ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine, právo na výživné, zamietnutie návrhu o určenie povinnosti odporkyni platiť manželské výživné
Právna veta: Na tomto základe krajský súd následne, aplikujúc teoretické východiská v spojitosti so skutkovým stavom ustáleným v prerokúvanej veci, vyslovil právny názor, že „napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je potrebné zmeniť, a návrh navrhovateľky na určenie výživného na manželku za obdobie od 21.01.2008 do 25.06.2008 zamietnuť, nakoľko je nedôvodný. Mal totiž za to, že navrhovateľka počas celého konania neprodukovala a ani neoznačila žiadne dôkazy, z ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že odporca mal v žalovanom období vyššiu životnú úroveň ako ona sama. V tejto súvislosti odvola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť , zákonom ustanovený postup súdov, organizačná zmena, prevádzkareň, organizačná zložka podniku, pôsobnosť zákonníka práce
Právna veta: Nemožno akceptovať ani námietku sťažovateľa, podľa ktorej jeho povinnosťou nebolo uviesť správnu právnu kvalifikáciu, ale výpovedný dôvod správne skutkovo vymedziť, pričom v tomto smere poukázal aj na § 79 ods. 1 OSP. Najvyšší súd poukázal na organizačnú zmenu vyplývajúcu z písomného rozhodnutia sťažovateľa (t. j. zrušenie prevádzky v pričom poukázal tiež na bezprostredný následok tejto organizačnej zmeny, ktorý ale podľa neho nebol nadbytočnosť navrhovateľa. Z uvedeného je zrejmé, že príslušná organizačná zmena nebola podľa najvyššieho súdu vo vzťahu k následku, ktorý predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primerané finančné zadosťučinenie podľa § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde, nadmerná zaťaženosť sudcu, porušenie základných práv a slobôd, trovy konania, zbytočné prieťahy v konaní, ústavný súd slovenskej republiky, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: Poukazujúc na chronologický prehľad doterajšieho priebehu namietaného konania ústavný súd konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci opakovane nečinný v obdobiach od 28. februára 2013 do 28. augusta 2013 (6 mesiacov), od 10. apríla 2014 do 30. septembra 2014 (5,5 mesiaca) a od 30. septembra 2014 do 21. augusta 2015 (11 mesiacov). Uvedené obdobia nečinnosti okresného súdu bez akýchkoľvek zákonných dôvodov treba považovať za zbytočné prieťahy v konaní, ktoré sú z ústavnoprávneho aspektu netolerovateľné. Obranu podpredsedníčky okresného súdu, ktorá poukázala na neprimeranú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dlžník vo väzbe, povinnosť súdu v každom štádiu konania prihliadať na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky, reštrukturalizačný plán, schvaľovanie právnych úkonov dlžníka, súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov
Právna veta: Je totiž zákonnou povinnosťou okresného súdu, ktorý má právomoc rozhodnúť o potvrdení, ale aj o zamietnutí plánu, preskúmať konkrétne okolnosti reštrukturalizácie dlžníka vo väzbe na kritériá, ktoré ústia do zamietnutia plánu, a až v prípade ich absencie rozhodnúť o potvrdení plánu. Rozhodnutie súdu sa pritom musí opierať o konkrétne zistenia a skutkové okolnosti reštrukturalizácie, pričom v súdenom prípade táto povinnosť bola zvýraznená tým, že traja veritelia (vrátane sťažovateľky) pred potvrdením plánu procesne účinne namietali podstatný rozpor plánu so spoločným záujmom veriteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, odročenie pojednávania
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu je požiadavka riadneho odôvodnenia jedným zo základných atribútov spravodlivého procesu. Dodržiavanie povinnosti odôvodniť rozhodnutie má zaručiť transparentnosť a kontrolovateľnosť rozhodnutí súdov a vylúčiť svojvôľu, lebo len vecne správne (zákonu celkom zodpovedajúce) rozhodnutie a náležite, t. j. zákonom vyžadovaným spôsobom odôvodnené rozhodnutie, napĺňa – ako neoddeliteľná súčasť „stanoveného postupu“ – ústavné kritériá vyplývajúce preň z Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôvody proti ponechaniu vo väzbe, žiadosť o prepustenie z väzby
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre neustále opakuje, že všeobecné súdy sú pri použití zákonom ustanovených pravidiel povinné tieto pravidlá interpretovať a aplikovať tak, aby dodržali maximum práva na spravodlivý proces vymedzený ústavou a dohovorom; musia teda prihliadať na to, že účastník konania konkrétnym podaním sleduje ochranu svojich subjektívnych práv, a nezabúdať, že základné práva nevytvárajú len rámec normatívneho obsahu podústavného práva, ale i (a najmä) rámec jeho interpretácie a aplikácie. Uvedené potom platí tým skôr a intenzívnejšie za situácie, pokiaľ postup všeob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zásada rovnosti manželov, vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, princíp rovnosti účastníkov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, princíp parity, vznik práva na majetkový podiel
Právna veta: Základnou zákonnou zásadou vyporiadania BSM je zásada rovnosti podielov (princíp parity), pri ktorej sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov na majetku sú rovnaké. Z tejto zásady je umožnené výnimočne uplatniť postup, ktorého výsledkom je nerovnomerné určenie podielov. Ide však vždy o výnimočné opatrenie v záujme zásady spravodlivosti a dobrých mravov. Pre úvahu o výške podielov sú významné okolnosti uvedené v ust. § 150 OZ, teda potreby maloletých detí, zásluhy oboch manželov o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku, starostlivosť o rodinu, deti a obstarávanie spoločne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: utrpená ujma na povesti, rozsudok súdu, podnet na konanie pred Ústavným súdom, peňažné zadosťučinenie, trestný čin ublíženia na zdraví, nemajetková ujma v peniazoch, Európsky súd pre ľudské práva, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: Náhrada priznaná podľa § 13 ods. 3 OZ má plniť nielen funkciu satisfakčnú (poskytnúť zadosťučinenie v peniazoch tam, kde sama morálna satisfakcia nevyjadruje dostatočnú podstatu zásahu a okolností, za ktorých k nemu došlo), ale aj kompenzačnú (nahradiť vzniknutú ujmu) a preventívno-sankčnú na toho. kto do chránených osobnostných práv zasiahol má pôsobiť tak, aby sa v budúcnosti vyhol obdobným zásahom do chránených osobnostných práv (t. zn., že médiá nemá odrádzať od šírenia informácií, má ich ale viesť k tomu. aby nešírili nepravdivé, difamačné a urážajúce informácie). V tejto súv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: generálny prokurátor, prípustnosť opravného prostriedku, mimoriadne dovolanie, porušenie základných práv a slobôd, právo na spravodlivý súdny proces, Požiadavka presadenia vecnej správnosti, rešpektovanie všetkých relevantných procesných pravidiel, narušenie princípov spravodlivého procesu
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného dovolací súd dospel k záveru, že ustanovenie § 243e ods. 1 OSP je potrebné vykladať reštriktívne a pod porušením zákona v prípade dôvodu vyjadreného v § 243f ods. 1 písm. c/ OSP (nesprávne právne posúdenie) je potrebné predovšetkým rozumieť závažne porušenie zákona procesného charakteru, pretože v opačnom prípade by nebola splnená ďalšia podmienka prípustnosti mimoriadneho dovolania, a to požiadavka ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Požiadavka presadenia vecnej správnosti a spravodlivosti meritórneho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výberové konanie na funkciu predsedu súdu, kolégiá najvyššieho súdu, zákaz diskriminácie, zásada rovnakého zaobchádzania, zákonom ustanovený postup súdov, Charta základných práv EÚ
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného je ústavný súd toho názoru, že sťažovateľ v sťažnosti neuviedol žiaden argument, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že s jeho osobou bolo pri výberovom konaní zaobchádzané inak ako s ostatnými uchádzačmi o funkciu predsedu senátu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, teda s osobami nachádzajúcimi sa v rovnakom postavení za rovnakých podmienok, a to spôsobom, ktorý by nadobudol relevantný ústavný rozmer. Zo zápisnice z výberového konania vyplýva, že všetci uchádzači prihlásení do výberového konania sa ho zúčastnili za rovnakých podmienok, ka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca, zákonom ustanovený postup súdov, opatrenia na nápravu, nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, nedostatočné personálne obsadenie súdu, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Napokon sa ústavný súd zaoberal postupom okresného súdu a konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci dlhodobo nečinný od 24. apríla 2013 do 6. marca 2014, túto skutočnosť potvrdila aj predsedníčka okresného súdu vo svojom vyjadrení. Okresný súd teda počas cca desiatich mesiacov vo veci nevykonal žiadne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ počas napadnutého súdneho konania nachádzal, čo je základným účelom práva zaručeného v citovaných článkoch ústavy a dohovoru (pozri napr. I. ÚS 41/02). K uvedenej nečinnosti, a teda k zbytočným prieťahom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, právo na primerané finančné zadosťučinenie, trovy konania podľa § 137 OSP, účastníci podľa O.s.p, povinnosť platiť trovy konania, účastníci konania
Právna veta: Podľa § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde môže ústavný súd priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané finančné zadosťučinenie. Sťažovateľ požadoval priznať primerané finančné zadosťučinenie vo výške 11 300 € s odôvodnením, že „Nemajetková ujma u sťažovateľa pramení z pocitov neistoty, krivdy, morálneho utrpenia prameniacich zo situácie navodenej súdom, keď konanie trvá neprimerane dlhú dobu a súd odignoroval právo sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote a právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.“. Vzhľadom na okolnosti danej ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: absencia skutkovej vety, základná hmotnoprávna povinnosť, lehota a miesto podania § 309, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, obecné zastupiteľstvo, výrok rozhodnutia v zmysle zák. 73/1998, výrok rozhodnutia
Právna veta: Výrok rozhodnutia atakovaného navrhovateľom, ktoré je citované v naratívnej časti odôvodnenia tohto nálezu, vôbec neobsahuje tzv. skutkovú vetu, teda dostatočne konkrétny a nezameniteľný popis konania (alebo nekonania), ktoré sa navrhovateľovi kladie za vinu. Iba výrok rozhodnutia (enunciát) je právne záväzný. Akékoľvek dovysvetlenia obecného zastupiteľstva, či už v odôvodnení rozhodnutia alebo v jeho vyjadrení k návrhu navrhovateľa, sú z analyzovaného hľadiska irelevantné. Z výroku napadnutého rozhodnutia podľa zistenia ústavného súdu nevyplýva, aké (ne)konanie navrhovateľa považ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: občianska česť a ľudská dôstojnosť, sloboda prejavu a právo na informácie, odkaz na zverejnenú informáciu, ochrana súkromia a osobných údajov, rovnosť pred zákonom, rozsah novinárskej slobody , porušenie základných práv a slobôd
Právna veta: Ústavný súd vo svojej doterajšej judikatúre viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd treba riešiť prostredníctvom ich spravodlivej rovnováhy (pozri PL. ÚS 22/06, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07). Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody (PL. ÚS 7/96). Judikatúra ESĽP, ktorú ústavný súd konštantne vo svojej rozhodovacej činnosti zohľadňuje a ktorá pokrýva prípady kolízie práva na ochranu súkrom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzniku vlastníckeho práva vydržaním, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , osvedčenie o dedičstve, oprávnený držiteľ , úkony notára v konaní o dedičstve, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, nadobúdanie vlastníctva
Právna veta: Ako obiter dictum, odhliadnuc od už uvedených záverov ústavného súdu a dôvodov, na základe ktorých ústavný súd dospel k tomu, že základné právo sťažovateľov podľa čl. 46 ods. 1 ústavy bolo rozsudkom krajského súdu sp. zn. 17 Co 189/2012 z 26. marca 2013 porušené, považuje ústavný súd za potrebné poznamenať, že opodstatneným je aj ďalší argument, ktorým sťažovatelia zdôvodňovali svoju sťažnosť, a to skutočnosť, že nielen podľa tvrdení sťažovateľov, ale aj na základe výsledkov dokazovania prvostupňového súdu (rozsudok okresného súdu sp. zn. 5 C 117/2009 z 15. februára 2010) žalova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hazardné hry, konanie o súlade právnych predpisov, inštitút predbežného prerokovania návrhu, zákon o hazardných hrách
Právna veta: Judikatúra Súdneho dvora rešpektuje, že právna úprava hazardných hier je súčasťou tých oblastí, v ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi. Vnútroštátne orgány tak majú dostatočnú voľnú úvahu na určenie požiadaviek, ktoré prináša ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku, a pokiaľ sú okrem toho dodržané podmienky stanovené v judikatúre Súdneho dvora, každému členskému štátu prináleží, aby posúdil, či je v kontexte legitímnych cieľov, ktoré sleduje, nevyhnutné úplne alebo čiastočne zakázať činnosti týkajúce sa hier a stávok alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstránenie legálnej reklamnej stavby, povinnosti a oprávnenia poslancov, vlastník má právo na ochranu, pojem reklama, povolenia a odstránenia reklamných zariadení, stavebný poriadok
Právna veta: Podľa § 38 ods. 1 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy, môže uznesením pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Podľa § 38 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 28. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – DPH – Zdaniteľné plnenia – Použitie tovaru nadobudnutého ‚v rámci podnikania‘ na účely podnikania – Považovanie plnenia za dodanie za protihodnotu – Základ dane“ Vo veci C‑128/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska, Holandsko) z 21. februára .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 28. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 1517 90 91 a 1518 00 31 – Zmes surových stálych tekutých rastlinných olejov, zložená z repkového oleja (88 %) a slnečnicového oleja (12 %)“ Vo veci C‑233/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a ods. 5 – Spôsob prideľovania kvót – Bezodplatné pridelenie kvót – Spôsob výpočtu jednotného medziodvetvového korekčného faktora – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Článok 15 ods. 3 – Rozhodnutie 2013/448/EÚ – Článok 4 – Príloha II – Platnosť“ V spojených veciach C‑191/14, C‑192/ .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. apríla 2016. , Sharif University of Technology v. Rada Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní - Zmrazenie finančných prostriedkov - Podpora iránskej vlády - Činnosti výskumu a technologického rozvoja vo vojenskej oblasti alebo súvisiacich oblastiach - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Nesprávne právne posúdenie a nesprávne posúdenie - Právo vlastniť majetok - Proporcionalita - Zneužitie právomoci - Žiadosť o náhradu škody.
Vec T-52/15.
Odôvodnenie: 8 tohto rozhodnutia v podstate preberá obsah odôvodnenia 22 rozhodnutia 2010/413 (pozri bod 5 vyššie). Okrem toho podľa znenia odôvodnenia 13 rozhodnutia 2012/35 by sa obmedzenia vstupu a zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov mali vzťahovať na ďalšie osoby a subjekty, ktoré podporujú iránsku vládu a umožňujú jej pokračovať v jadrových činnostiach citlivých z hľadiska šírenia zbraní hromadného ničenia alebo vo vývoji nosičov jadrových zbraní, a to najmä osoby a subjekty, ktoré iránskej vláde poskytujú finančnú, logistickú alebo materiáln ...
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (premičre chambre) 28 avril 2016 (*) « Fonction publique – Sécurité sociale – Régime commun d’assurance maladie – Prise en charge des frais médicaux – Taux de remboursement – Reconnaissance d’une maladie grave – Critčres – Article 72 du statut et dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux » Dans l’affaire F‑76/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’ .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Nariadenie (ES) č. 1186/2009 – Článok 3 – Oslobodenie od dovozného cla – Osobný majetok – Presťahovanie bydliska z tretej krajiny do členského štátu – Pojem ‚bydlisko‘ – Vylúčenie možnosti zriadiť si bydlisko súbežne v členskom štáte a v tretej krajine – Kritériá na určenie miesta bydliska“ Vo veci C‑528/14, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 27. apríla 2016 (*) „Verejné zákazky na služby – Verejné obstarávanie – Vývoj softvéru a služby údržby – Zamietnutie ponuky uchádzača – Zaradenie uchádzača podľa mechanizmu zostupného poradia – Dôvody vylúčenia – Konflikt záujmov – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť náležitej starostlivosti – Kritériá hodnotenia ponúk – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia – Mimozmluvná zodpovednosť – Strata príležitosti“ Vo veci T‑556/11, .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 27. apríla 2016 (*) „Smernica 2004/17/ES – Postupy obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb – Vykonávacie rozhodnutie vynímajúce niektoré služby poštového odvetvia v Rakúsku z uplatňovania smernice 2004/17 – Článok 30 smernice 2004/17 – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie“ Vo veci T‑463/14, Österreichische Post AG, so sídlom vo Viedni (Rakúsko), v zastúpení: H. Schatzmann, .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 26. apríla 2016 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa vyšetrovania OLAF‑u – Žaloba o neplatnosť – Implicitné a explicitné zamietnutia prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu – Povinnosť odôvodnenia – Mimozmluvná zodpovednosť“ Vo veci T‑221/ .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi razširjeni senat) z dne 22. aprila 2016(*) „Državne pomoči – Direktiva 92/81/EGS – Trošarine za mineralna olja – Mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida – Oprostitev plačila trošarine – Legitimno pričakovanje – Pravna varnost – Razumni rok“ V zadevi T‑56/06 RENV II, Francoska republika, ki jo zastopajo G. de Bergues, D. Colas in R. Coesme, agenti, tožeča stranka, proti Evropski .
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 22. apríla 2016. , Írsko a Aughinish Alumina Ltd v. Európska komisia.
Štátna pomoc - Smernica 92/81/EHS - Spotrebné dane z minerálnych olejov - Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého - Oslobodenie od spotrebnej dane - Existujúca pomoc alebo nová pomoc - Článok 1 písm. b) body i), iii) a iv) nariadenia (ES) č. 659/1999 - Právna istota - Legitímna dôvera - Primeraná lehota - Zásada riadnej správy vecí verejných - Zneužitie právomoci - Povinnosť odôvodnenia - Pojem štátna pomoc - Výhoda - Vplyv na obchod medzi členskými štátmi - Skreslenie hospodárskej súťaže.
Spojené veci T-50/06 RENV II a T-69/06 RENV II.
Odôvodnenie: „(60) Oslobodenia od spotrebnej dane znižujú náklady jedného dôležitého vstupu, a tak poskytujú výhodu príjemcom, ktorí sa dostanú do priaznivejšej finančnej pozície ako iné podniky, ktoré používajú minerálne oleje v iných odvetviach alebo regiónoch. (61)      Príjemcovia pomoci a Francúzsko vyjadrili vo svojich pripomienkach názor, že oslobodenia nespôsobili žiadne narušenie hospodárskej súťaže ani sa nedotkli fungovania jednotného trhu, najmä z dôvodu, že Spoločenstvo bolo čistým dovozcom oxidu hlinitého, že výrobcovia Spoločenstva museli súť ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 22. apríla 2016 (*) „Štátna pomoc – Smernica 92/81/EHS – Spotrebné dane z minerálnych olejov – Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého – Oslobodenie od spotrebnej dane – Selektívna povaha opatrenia – Pomoc, ktorú možno považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom – Pravidlá Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia – Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci z roku 1998 – Legitímna dôvera – Právna .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 22. apríla 2016 (*) „Štátna pomoc – Smernica 92/81/EHS – Spotrebné dane z minerálnych olejov – Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého – Oslobodenie od spotrebnej dane – Legitímna dôvera – Právna istota – Primeraná lehota“ Vo veci T‑56/06 RENV II, Francúzska republika, v zastúpení: G. de Bergues, D. Colas a R. Coesme, splnomocnení zástupcovia, žalobkyňa, proti Európskej komisii, .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. apríla 2016. , Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová v. FINWAY a.s.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Krajský soud v Praze.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 93/13/EHS - Článok 7 - Vnútroštátna procesná úprava insolvenčného konania - Dlhy zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere - Účinná súdna ochrana - Bod 1 písm. e) prílohy - Neprimeraná výška odškodnenia - Smernica 2008/48/ES - Článok 3 písm. l) - Celková výška úveru - Bod I prílohy I - Výška čerpania úveru - Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov - Článok 10 ods. 2 - Informačná povinnosť - Preskúmanie ex offo - Sankcia.
Vec C-377/14.
Odôvodnenie: 10 tejto smernice uvádza, že jej pôsobnosť je v nej výslovne vymedzená, avšak členské štáty môžu uplatňovať jej ustanovenia vo veciach, ktoré nespadajú do jej pôsobnosti. 10      Podľa odôvodnení 6, 7, 9, 19 a 31 smernice 2008/48 je cieľom tejto smernice rozvoj transparentnejšieho a efektívnejšieho trhu s úvermi v rámci vnútorného trhu, úplná harmonizácia v oblasti spotrebiteľských úverov zabezpečujúca vysokú a rovnocennú úroveň ochrany záujmom všetkých spotrebiteľov v celej Európskej únii, nevyhnutnosť zabezpečiť, aby zmluvy o úvere uvádzali zrozumite ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. apríla 2016. , Rada Európskej únie v. Bank Saderat Iran.
Odvolanie - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Boj proti šíreniu jadrových zbraní - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike - Zmrazenie finančných prostriedkov iránskej banky - Povinnosť odôvodnenia - Postup prijímania aktu - Zjavne nesprávne posúdenie.
Vec C-200/13 P.
Odôvodnenie: je nasledujúce: „[Bank Saderat Iran] je vo vlastníctve iránskeho štátu (iránska vláda vlastní 94 % podiel). Bank Saderat [Iran] poskytovala finančné služby subjektom, ktoré obstarávali pre iránsky jadrový program a program balistických rakiet vrátane subjektov označených v rezolúcii… 1737 [(2006)]. Bank Saderat [Iran] ešte v marci 2009 vykonávala platby a akreditívy spoločností DIO (sankcie uvalené v rezolúcii… 1737 [(2006)]) a Iran Electronics Industries. V roku 2003 [Bank Saderat Iran] spracovala akreditív v prospech iránskej spoločnosti Mesbah En ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/86/ES – Článok 7 ods. 1 písm. c) – Zlúčenie rodiny – Požiadavky na uplatnenie práva na zlúčenie rodiny – Trvalý, pravidelný a dostatočný príjem – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca uskutočniť posúdenie budúceho vývoja pravdepodobnosti, že si garant udrží tento príjem – Zlučiteľnosť“ Vo veci C‑558/14, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 21. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Článok 5 bod 3 – Pojem ‚nároky na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu‘ – Smernica 2001/29/ES – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Rozmnožovanie na súkromné .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 20. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Pojem ‚nezlučiteľné rozsudky‘ – Žaloby, ktoré nemajú rovnaký predmet, podané proti viacerým žalovaným s bydliskom v rôznych členských štátoch – Podmienky voľby právomoci – Doložka o voľbe právomoci – Pojem ‚zmluvná vec‘ – Overenie neexistencie platného zmluvného vzťahu“ Vo veci C‑366/13, ktorej .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 20. apríla 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie SkyTec – Skoršia národná slovná ochranná známka SKY – Relatívny dôvod zamietnutia – Prepadnutie práv v dôsledku strpenia – Článok 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“ Vo veci T‑77/15, Tronios Group International BV, so sídlom v Brede .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 19. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Charta základných práv Európskej únie – Smernica 2000/78/ES – Zásada zákazu diskriminácie na základe veku – Vnútroštátna právna úprava odporujúca smernici – Možnosť jednotlivca spochybňovať zodpovednosť štátu za porušenie práva Únie – Spor medzi jednotlivcami – Vyváženie rôznych práv a zásad – Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery – Úloha vnútroštátneho .
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 19. apríla 2016 (*) „Inštitucionálne právo – Európska iniciatíva občanov – Sociálna politika – Služby všeobecného hospodárskeho záujmu – Článok 352 ZFEÚ – Zamietnutie registrácie – Zjavný nedostatok právomocí Komisie – Článok 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 211/2011 – Zásada riadnej správy vecí verejných – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑44/14, Bruno Costantini, bydliskom v Jesi (Taliansko), a ďalší žalobcovia, ktorých mená sú .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) zo 14. apríla 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie PICCOLOMINI – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie PICCOLO – Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑20/15, Henkell & Co. Sektkellerei KG, so sídlom vo Wiesbadene (Nemecko), v zastúpení: J. Flick, advokát, .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 14. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/22/ES – Článok 28 – Negeografické čísla – Prístup koncových užívateľov, ktorí majú bydlisko v členskom štáte operátora, k službám vyžívajúcim negeografické čísla – Smernica 2002/19/ES – Články 5, 8 a 13 – Právomoc a zodpovednosť národných regulačných orgánov vzhľadom na prístup a prepojenie – Uloženie, zmena a doplnenie alebo .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 14. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Nariadenie (ES) č. 565/2002 – Článok 3 ods. 3 – Colná kvóta – Cesnak argentínskeho pôvodu – Dovozné licencie – Neprevoditeľnosť práv vyplývajúcich z dovozných licencií – Obchádzanie – Zneužitie práva – Podmienky – Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 – Článok 4 ods. 3“ Vo veci C‑131/14, ktorej predmetom je návrh na začatie .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 14. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Zmluvy uzatvárané medzi predávajúcimi alebo dodávateľmi a spotrebiteľmi – Zmluvy o hypotekárnych úveroch – Podmienka, ktorá stanovuje minimálnu úrokovú sadzbu – Preskúmanie podmienky s cieľom vyhlásiť ju za neplatnú – Konanie o hromadnej žalobe – Žaloba na zdržanie sa konania – Prerušenie konania o individuálnej žalobe s rovnakým predmetom“ V spojených veciach .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 14. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sloboda usadiť sa – Článok 49 ZFEÚ – Právna úprava členského štátu ukladajúca úverovým inštitúciám povinnosť informovať daňovú správu o aktívach zosnulých klientov na účely výberu dane z dedičstva – Uplatnenie tejto právnej úpravy na pobočky usadené v inom členskom štáte, v ktorom bankové tajomstvo v zásade zakazuje poskytovanie takejto informácie“ Vo .
JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 14 April 2016 (*) (Appeal — State aid — Spanish scheme of early depreciation of certain assets acquired through financial leasing — Decision finding no State aid — Formal investigation procedure not initiated — Insufficient and incomplete examination — Obligation to state reasons — Selectivity) In Case C‑100/15 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 26 February 2015, .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 12. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Rozhodnutie č. 1/80 – Článok 13 – Klauzula ‚standstill‘ – Zlúčenie rodiny – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nové prísnejšie podmienky v oblasti zlúčenia rodiny pre hospodársky neaktívnych rodinných príslušníkov hospodársky aktívnych tureckých štátnych príslušníkov, ktorí majú bydlisko a povolenie na pobyt v danom členskom .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 12 avril 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Chef d’unité – Période d’essai – Non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité – Exécution d’un arrêt d’annulation – Perte d’une chance » Dans l’affaire F‑98/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, CP, fonctionnaire du Parlement .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 11 avril 2016 (*) « Fonction publique – Renvoi au Tribunal aprčs annulation – Personnel du SEAE – Agent contractuel – Agent contractuel auxiliaire – Requalification d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée – Refus » Dans l’affaire F‑59/13 RENV, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité .
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 11 April 2016 (*) (Civil service — CEPOL staff — Temporary staff — Contract staff — Place of employment corresponding to the seat of CEPOL — Relocation of CEPOL to Budapest (Hungary) — Corresponding change in the place of employment of members of staff — Contractual consequences — Need for consent from members of staff — Correction coefficient applicable to the new place of employment — Legitimate expectations — .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 11 avril 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Erreur administrative ayant entraîné le non-versement de l’indemnité de dépaysement pendant plusieurs années – Acte faisant grief – Bulletins de rémunération ne reflétant pas une décision – Article 82 du rčglement de procédure – Fin de non-recevoir d’ordre public – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Demande .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 11 avril 2016 *(1) « Fonction publique – Procédure disciplinaire – Conseil de discipline – Agent temporaire de la Cour des comptes nommé fonctionnaire stagiaire à la Commission – Changement de lieu d’affectation – Absence de déclaration de changement de lieu d’affectation à l’administration de la Cour des comptes – Demandes simultanées de l’indemnité de réinstallation dans le pays d’origine et de l’ .
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 11 avril 2016 (*) « Fonction publique – Personnel du SEAE – Comité du personnel – Élection des membres du comité du personnel – Validité – Article 1er, cinquičme alinéa, de l’annexe II du statut – Rčglement électoral du SEAE – Premier tour de scrutin – Absence de quorum – Prolongation de la période de vote – Prolongation supplémentaire de la période de vote – Absence d’organisation d’un second tour .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rímsky dohovor – Rozhodné právo – Cezhraničné zlúčenie – Smernica 78/855/EHS – Smernica 2005/56/ES – Zlúčenie – Ochrana veriteľov – Prevedenie všetkých pohľadávok a záväzkov preberanej spoločnosti na preberajúcu spoločnosť“ Vo veci C‑483/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof ( .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 45 ZFEÚ a 48 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Článok 15 ods. 2 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 67 ods. 3 – Sociálne zabezpečenie – Dávky v nezamestnanosti určené na doplnenie príjmu zo zamestnania na kratší pracovný čas – Priznanie tejto dávky – Dosiahnutie dôb zamestnania – Úhrn dôb poistenia alebo zamestnania – Zohľadnenie dôb poistenia alebo zamestnania .
JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) 7 April 2016 (*) (Appeal — Environment — Scheme for greenhouse gas emission allowance trading in the European Union — Directive 2003/87/EC — Articles 19 and 20 – Regulation (EC) No 2216/2004 — Article 10 — System of registries for transactions concerning emission allowances — Liability for fault – Commission’s refusal to disclose information on and to prohibit all transactions involving stolen emission allowances  — Strict liability) .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia a spoločný colný sadzobník – Colný kódex Spoločenstva – Colné preferencie – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 74 ods. 1 – Výrobky s pôvodom vo zvýhodnenej krajine – Preprava – Zásielka pozostávajúca zo zmesi surového oleja z palmových jadier pochádzajúceho z niekoľkých krajín využívajúcich rovnaké preferenčné zaobchádzanie“ Vo veci C‑294/14, .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653/EHS – Článok 17 ods. 2 – Náhrada za zákazníkov – Podmienky priznania – Získanie nových zákazníkov – Pojem ‚noví zákazníci‘ – Zákazníci zastúpeného, ktorí po prvýkrát kupujú tovar, pričom jeho odbytom bol poverený obchodný zástupca“ Vo veci C‑315/14 ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. apríla 2016. , Partner Apelski Dariusz proti Zarząd Oczyszczania Miasta.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Krajowa Izba Odwoławcza - Poľsko.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Marchés publics - Smernica 2004/18/CE - Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques - Článok 48, paragraphe 3 - Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités - Conditions et modalités - Caractère des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités - Modification de l’offre - Annulation et répétition d’une enchère électronique - Smernica 2014/24/UE.
Vec C-324/14.
Odôvodnenie: 46 smernice 2004/18 znie: „Zákazky by sa mali zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali v podmienkach efektívnej hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné umožniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: ,najnižšia cenaʻ a ,ekonomicky najvýhodnejšia ponukaʻ. Na zabezpečenie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť – uznanú judikatúr ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Odvolanie – Reštriktívne opatrenia voči Iránskej islamskej republike – Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Kritérium založené na materiálnej, logistickej alebo finančnej podpore iránskej vlády – Finančné služby centrálnej banky“ Vo veci C‑266/15 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 3. júna .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poistenie právnej ochrany – Smernica 87/344/EHS – Článok 4 ods. 1 – Slobodný výber advokáta poisteným – Súdne alebo správne konanie – Pojem – Povolenie, ktoré udelí verejný orgán zamestnávateľovi na účely skončenia pracovnej zmluvy“ Vo veci C‑460/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Odvolanie – Dumping – Nariadenie (ES) č. 384/96 – Článok 3 ods. 5, 7 a 9 – Článok 6 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 926/2009 – Dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne – Konečné antidumpingové clo – Určenie existencie hrozby ujmy – Zohľadnenie údajov vzťahujúcich sa na obdobie, ktoré nasleduje po období prešetrovania“ V spojených veciach C‑186/14 P a C‑193/14 P, ktorých predmetom sú .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – DPH – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Smernica 2006/112/ES – Platobná neschopnosť – Postup vyrovnania – Čiastočné uspokojenie pohľadávok v oblasti DPH“ Vo veci C‑546/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Udine (Okresný súd Udine, Taliansko) z 30. októbra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 28.  .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poistenie právnej ochrany – Smernica 87/344/EHS – Článok 4 ods. 1 – Slobodný výber advokáta poisteným – Súdne alebo správne konanie – Pojem – Sťažnosť proti neuznaniu nároku na liečbu“ Vo veci C‑5/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof Amsterdam (odvolací súd v Amsterdame, Holandsko) z .
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. apríla 2016. , Tarif Akhras proti Rade Európskej únie.
Odvolanie - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes - Faisceau d’indices - Dénaturation des éléments de preuve.
Vec C-193/15 P.
Odôvodnenie: 3 uvedeného rozhodnutia znie: „Vzhľadom na závažnosť situácie by sa mali prijať reštriktívne opatrenia voči [Sýrskej arabskej republike] a osobám zodpovedným za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.“ 3        Článok 3 ods. 1 a článok 4 ods. 1 rozhodnutia 2011/273 stanovovali prijatie reštriktívnych opatrení voči osobám, ktoré sú zodpovedné za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, a s nimi spriazneným osobám, ako sa uvádzajú v prílohe tohto rozhodnutia. 4        Nariadenie Rady (EÚ) č. 442/2011 z 9. mája ...
JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 April 2016 (*) (Reference for a preliminary ruling — Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2002/584/JHA — European arrest warrant — Grounds for refusal to execute — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 4 — Prohibition of inhuman or degrading treatment — Conditions of detention in the issuing Member State) In Joined Cases C‑404/15 and C‑659/15 PPU, REQUESTS for a preliminary .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 5. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie služieb – Smernica 89/665/EHS – Článok 1 ods. 1 a 3 – Postupy preskúmavania – Žaloba o neplatnosť rozhodnutia o zadaní verejnej zákazky podaná uchádzačom, ktorého ponuka nebola vybraná – Vzájomná žaloba úspešného uchádzača – Vnútroštátne pravidlo judikatúry ukladajúce povinnosť preskúmať najskôr vzájomnú žalobu a v prípade, že je dôvodná, vyhlásiť hlavnú .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť rodiča živiť svoje dieťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť a poukázať na § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zákonného ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že žiadny účinný zákon v Slovenskej republike nezakotvuje povinnosť pracovať a nezakotvuje ani právo, resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je osoba vyučená. Zákon o rodine však zakotvuje výslovne povinnosť rodiča živi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvetrávanie fajčiarskych prevádzok, zákaz fajčenia, zákaz fajčenia v obchodných domoch, ochrana nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok
Právna veta: Súd v tejto súvislosti poukazuje na mimoriadne rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť nových technológií, technológie vzduchotechniky nevynímajúc. Od čias vzniku zákona č. 377/2004 Z.z. sa ich technická úroveň zvýšila natoľko, že nie je vylúčené, že technické riešenie žalobcu je dostatočné, aby zabezpečilo ochranu nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov a ako také ho možno považovať za stavebné oddelenie v súlade s § 7 ods. 1 pís. g) bod 2 zák. č. 377/2004 Z. z..
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet a rozsah úpravy , Národná banka Slovenska, kompetenčný rozpor, dohľad nad finančným trhom, orgány dozoru
Právna veta: Ako vyplýva z § 20 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie je subsidiárna a nastupuje až v prípade, keď osobitný zákon neustanovuje pôsobnosť iného orgánu dozoru nad ochranou práv spotrebiteľov. Ak osobitný zákon zakotvuje pôsobnosť určitého orgánu dozoru nad dodržiavaním práv spotrebiteľov, túto pôsobnosť Slovenská obchodná inšpekcia nemá. Podľa zákona o dohľade nad finančným trhom je Národná banka Slovenska oprávnená vybavovať podania klientov súvisiace s poskytovaním finančných služieb a Národná banka Slovenska bola poverená výkonom funkcie jedného kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo , nárok zhotoviteľa na zníženú cenu pri nedokončení diela
Právna veta: § 551 ods. 1 predstavuje výnimku zo zásady riadne dielo ukončiť a odovzdať objednávateľovi. Uvedené platí za splnenia podmienky, že zhotoviteľ upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnosť pokynov (v prejednávanej veci mal odvolateľ zjavne na mysli pokyn čakať na doklady), a písomného oznámenia objednávateľa, že trvá na vykonaní diela podľa daných pokynov. Za splnenia týchto podmienok by potom skutočne mal zhotoviteľ nárok na dohodnutú cenu, avšak zníženú o to, čo ušetril nedokončením diela, teda v prejednávanej veci na žalovanú sumu. Splnenie vyššie uvedených podmienok zo strany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.