Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zmena trvalého bydliska obžalovaného, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takého postupu. Dôležité dôvody nie sú zákonom ustanovené. Vzhľadom na výnimočnosť takého postupu, treba nimi rozumieť dôvody, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podľa § 372 Tr. por.
Právna veta: K dovolateľom označenému dovolaciemu dôvodu najvyšší súd uvádza, že nie je prípustné preskúmavať správnosť a úplnosť zisteného skutku, skutkový stav teda môže dovolací súd hodnotiť len z toho hľadiska, či skutok alebo iné okolnosti skutkovej povahy boli správne právne posúdené v súlade s príslušnými ustanoveniami hmotného práva. Vzhľadom na uvedené, najvyšší súd nemôže spochybňovať skutkové zistenia, prehodnocovať vykonané dôkazy aj ich hodnotenie súdmi nižších stupňov. Ťažisko dokazovania je v konaní pred súdom prvého stupňa a jeho skutkové závery môže dopĺňať, upravovať alebo meniť iba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, nariadenie predbežného opatrenia , procesná vada konania
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: záujmová samospráva, poľovnícke združenie, poľovnícka organizácia, preskúmavanie rozhodnutia v správnom súdnictve
Právna veta: Zákonodarca považuje za poľovnícku organizáciu právnickú osobu zriadenú podľa zákona č. 274/2009 Z. z., ktorá je neziskovou organizáciou, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva, má sídlo na území Slovenskej republiky, je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo, riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom a ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedenou problematikou, predovšetkým charakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka veci právoplatne rozhodnutej, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata)
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený petitom návrhu vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený (t.j. ak vyplýva z rovnakého sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: ochranný príspevok, nepriaznivý zdravotný stav občana v hmotnej núdzi, rozhodnutie o odňatí ochranného príspevku
Právna veta: Hoci zákonodarca v ustanovení § 14 ods. 5 uviedol, že „nárok na ochranný príspevok zaniká posledným dňom, ktorý nasleduje po dni, keď uplynuli 3 mesiace, počas ktorých trval nepriaznivý zdravotný stav“ je zrejmé, že slovné spojenie „posledným“ je v uvedenom ustanovení uvedené nadbytočne. Podľa názoru odvolacieho súdu z citovaného odseku 1 ustanovenia § 14 v spojení s § 25 ods. 7, ale najmä s § 14 ods. 5 veta druhá zákona je zrejmé, že úmyslom zákonodarcu pri trvaní nepriaznivého zdravotného stavu bolo poskytnúť ochranný príspevok po dobu troch kalendárnych mesiacov, bez potreby splnenia akejko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
Právna veta: Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť každej ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ale iba takej, ktorá okrem podmienky ťažkého zdravotného postihnutia spĺňa niektorú z ďalších zákonom stanovených podmienok. To v danom prípade znamená, že sa nedokáže premiestniť k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla vere ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zmiernenie krívd spôsobených vylúčením zo štúdia, neoprávnené vylúčenie zo strednej školy
Právna veta: Podľa § 24 ods. 5 zákona o MSR za účelom zmiernenia krívd spôsobených vylúčením zo štúdia študentov vysokých škôl sa doba ich vysokoškolského štúdia hodnotí na účely dôchodkového zabezpečenia tak, že sa rok štúdia včítane rokov predpísaných pre ukončenie tohto štúdia, ktoré nebolo možné z dôvodov vylúčenia absolvovať, započítava ako dva roky zamestnania. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že úmyslom zákonodarcu v oblasti vzťahov sociálneho zabezpečenia bolo odstránenie krívd len vo vzťahu k študentom vylúčeným zo štúdia na vysokých školách, nie zo štúdia na stredných školách. Ustanovenie § 24 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon trestu
Právna veta: Zo zákonnej úpravy výkonu trestu odňatia slobody, vrátane Poriadku výkonu trestu odňatia slobody, vyplýva, že prijímanie návštevy odsúdenými podlieha udeleniu povolenia schváleného riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Schválenie návštevy formou priameho kontaktu teda nie je nárokom (v prípade žalobcu sa dokonca spravidla nevykonáva - § 18 ods. 2 písm. e/ Poriadku), ale sa povoľuje v závislosti od podmienok stanovených týmito normami, s prihliadnutím predovšetkým na stupeň stráženia a skupinu diferenciácie, v ktorých je odsúdený pre výkon trestu odňatia slobody zaradený, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navrátenie vlastníctva k pozemkom , poľnohospodársky majetok, reštitučný nárok
Právna veta: Ak bol príslušný spoluvlastnícky podiel navrhovateľke priznaný právoplatným rozhodnutím pozemkového úradu na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, nemôže potom opätovne reštituent s úspechom reštituovať ešte i podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Z dôvodovej správy k zákonu č. 503/2003 Z. z. o nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , uznesenie o pripustení zmeny návrhu
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Z dispozičnej zásady ovládajúcej začatie občianskeho súdneho konania vyplýva, že návrh môže meniť výlučne navrhovateľ, ktorý podal návrh na začatie konania, príp. urobil v prebiehajúcom konaní určitý návrh spojený s požiadavkou, aby o ňom súd rozhodol, alebo žalobca, ktorý podal žalobu. Žalovaný môže zmeniť len vzájomnú žalobu, lebo v konaní o nej má právne postave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne skutkové zistenia, dôvody dovolania, námietky vo vzťahu ku skutkovým zisteniam súdov oboch stupňov
Právna veta: Dovolací súd nie je všeobecnou – treťou inštanciou zameranou na preskúmanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa a samotnú správnosť a úplnosť skutkových zistení nemôže posudzovať už len z toho dôvodu, že nie je oprávnený prehodnocovať vykonané dôkazy bez toho, aby ich mohol podľa zásady ústnosti a bezprostrednosti, v konaní o dovolaní sám vykonávať. S poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov nie je možné vyvodiť dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Zákonná formulácia tohto dovolacieho dôvodu vyjadruje, že dovolanie je určené na nápravu právnych c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, právna subjektivita fyzickej osoby
Právna veta: Súd je povinný vždy skúmať, či ten, kto vystupuje v konaní ako účastník konania, má spôsobilosť byť účastníkom konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd vždy prihliadnuť, a to aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní zákon za účastníkov konania označuje žalobcu a žalovaného (§ 90 O.s.p.); žalobcom je ten, kto podal žalobu a žalovaným ten, koho žalobca v žalobe za žalovaného označil, a to bez ohľadu na to, či takto ozn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že v rámci dovolacieho konania nie je prípustné preskúmavať správnosť a úplnosť zisteného skutku (veta za bodkočiarkou § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.), ak dovolanie nepodal minister spravodlivosti podľa § 371 ods. 3 Tr. por.. Skutkový stav môže najvyšší súd hodnotiť len z toho hľadiska, či skutok alebo iné okolnosti skutkovej povahy boli správne právne posúdené, tzn. či boli právne kvalifikované v súlade s príslušnými ustanoveniami hmotného práva. Preto nemožno preverovať úplnosť vykonaného dokazovania a správnosť hodnotenia jednotlivých dôkazov, nakoľko toto sú otázky upr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: viacčinný súbeh trestných činov, súhrnný trest, súhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Súhrnný trest možno obvinenému uložiť len vtedy, ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol slovenským súdom prvého stupňa vyhlásený prvý odsudzujúci rozsudok v konaní, ktoré bolo skončené právoplatným odsúdením páchateľa a možno na neho prihliadať - § 42 ods. 3 Tr. por., a to za iný jeho trestný čin, ak tieto trestné činy sú vo viacčinnom súbehu, pričom súd postupuje podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. O viacčinný súbeh trestných činov ide len vtedy, ak v období medzi prvým z nich a posledným z nich nedošlo k vyhláseniu odsudzujúceho rozsudku za nejaký trestný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu, zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu
Právna veta: K obvineným označenému dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. najvyšší súd uvádza, že týmto môže byť len zásadné porušenie práva na obhajobu. Zásadným porušením práva na obhajobu je najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe podľa § 37 Tr. por., ktoré by mohlo mať vplyv na vykonanie jednotlivých úkonov trestného konania smerujúcich k vydaniu rozhodnutí procesnej povahy (napr. rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody) alebo meritórneho rozhodnutia. Dôležité sú teda aj konkrétne podmienky prípadu, ktoré je potrebné vyhodnotiť individuálne ako aj vo vzájomných súvislostiach. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnené osoby, subjekty oprávnené podať dovolanie, schválená dohoda o vine a treste
Právna veta: Ustanovenie § 369 ods. 2 Tr. por. neoddeliteľne nadväzuje na § 334 ods. 4 Tr. por., pričom zrozumiteľne a jednoznačne vymedzuje pre subjekty oprávnené podať dovolanie – oprávnené osoby „okruh“ rozhodnutí, ktoré môžu dovolaním napadnúť. Rozširujúci výklad ustanovenia § 334 ods. 4 Tr. por. v prospech obvineného tak, že môže podať dovolanie z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. proti rozsudku súdu prvého stupňa, neprichádza do úvahy, a to ani s ohľadom na právo na spravodlivý proces. Prípadne zistená nesprávnosť vo vyššie uvedených rozhodnutiach môže byť napravená len na podklade dovolani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu , pochybnosti o nezaujatosti sudcu, námietka zaujatosti sudcu
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 O. s. p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom, možno mať pochybnosti o ich zaujatosti. Uvedené zákonné ustanovenie predpokladá u sudcu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, taký vzťah jeho osobného záujmu k veci, účastníkom, alebo ich zástupcom, ktorý by napriek snahe o objektívnosť rozhodovania mohol ovplyvniť jeho objektivitu. Pomer sudcu k účastníkom alebo ich zástupcom môže byť založený predovšetkým na príbuzenskom alebo jemu obdobnom vzťahu. Za pomer k veci ako okolnosti rovnakého vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: registračná povinnosť, nevydanie osvedčenia o registrácii pre DPH, postup pri registrácii daňového subjektu
Právna veta: Daňový poriadok pomerne striktne upravuje postup pri registrácii daňového subjektu. V prípade gramatického výkladu ustanovení Daňového poriadku možno vyvodiť, že správca dane má možnosť nevyhovieť žiadosti o registráciu iba v prípade, ak daňový subjekt po predchádzajúcej výzve správcu dane neodstráni nedostatky v žiadosti o registráciu. Ak žiadosť o registráciu žiadne nedostatky neobsahuje, resp. daňový subjekt tieto nedostatky odstráni, správca dane zaregistruje subjekt spĺňajúci podmienky na registráciu podľa daňového poriadku a osobitných predpisov. V prípade dane z pridanej hodnoty sa apli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, právo na prerušenie programu, uloženie pokuty vysielateľovi televíznej programovej služby
Právna veta: Z právnej úpravy § 35 zákona č. 308/2000 Z. z. a čl. 20 ods. 1, 2 Smernice 2010/13/EÚ je zrejmý účel zákonodarcu stanoviť povinnosti vysielateľa pri prerušovaní vysielania spravodajského programu alebo audiovizuálneho programu televíznou reklamou alebo telenákupom, sledujúc cieľ ochrany divákov pred nadmerným prerušovaním sledovaného programu a v neposlednom rade aj autorov diela, spracovaného vo vysielanom programe. Na základe gramatického a logického výkladu citovanej právnej normy - § 35 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii a v súlade s cieľom zákona je možné vykladať uvedenú právnu nor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: antidiskriminačné žaloby, konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
Právna veta: V konaní o tzv. antidiskriminačnej žalobe súd – vo všeobecnosti – posudzuje, či voči žalobcovi došlo zo strany žalovaného k diskriminačnému konania relevantnému podľa ustanovení zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a či je opodstatnená požiadavka žalobcu, aby žalovanému bola uložená niektorá z povinností, ktorá v zmysle tohto zákona môže viesť k odstráneniu diskriminácie a napraviť (zmierniť) jej dôsledky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, delegácia veci
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, iná vada podľa § 241 ods. 2 písm.b) OSP
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) už dávnejšie považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za „inú vadu konania“, ktorá prípustnosť dovolania nezakladá. Správnosť takého nazerania na právne dôsledky nepreskúmateľnosti potvrdzujú tiež rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) o sťažnostiach proti tým rozhodnutiam najvyššieho súdu, ktoré zotrvali na právnych záveroch súladných s R 111/1998 (viď napríklad nález ústavného súdu z 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012 konštatujúci, že tento súd sa „väčšinovým názorom svojich senátov priklonil k tej judikat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie uznesenia miestneho zastupiteľstva, konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku
Právna veta: Do tzv. verejného (správneho) súdnictva patria podľa siedmej hlavy piatej časti O.s.p. aj konania o nezákonnosti a zrušení uznesení zastupiteľstiev orgánov územnej samosprávy. Účelom konania v týchto veciach je preskúmanie zákonnosti uznesení obecných zastupiteľstiev, miestnych zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev alebo uznesení zastupiteľstva vyššieho územného celku. Konanie sa začína len na návrh. Procesne oprávneným na podanie návrhu je prokurátor, ktorého protestu sa nevyhovelo zrušením napadnutého uznesenia zastupiteľstva. Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nákup ojazdených automobilov, intrakomunitárne obchody, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, osobitný režim zdaňovania
Právna veta: Z ustanovení zákona o DPH ani zo Smernice Rady 2006/112/ES nevyplýva možnosť platiteľa DPH v rámci jedného obchodného prípadu použiť kombináciu bežného a osobitného režimu zdanenia tak, ako to vykonal žalobca, keď nákup ojazdených automobilov realizoval v bežnom režime zdanenia podľa § 11 zákona o DPH a pri ich predaji použil osobitný režim zdanenia podľa § 66 zákona o DPH. Podstata osobitného režimu zdanenia pri predaji použitého tovaru v tuzemsku spočíva v tom, že platiteľ dane má právo uplatniť tento režim zdanenia, len v prípade, ak na predchádzajúcom stupni nebola DPH uplatnená, čo vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: viazanosť odvolacieho súdu rozsahom a dôvodmi odvolania, nesprávny postup odvolacieho súdu
Právna veta: V zmysle § 212 ods. 1 O.s.p. odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný. Uvedené ustanovenie sleduje cieľ – preskúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania. Preskúmavacie oprávnenie odvolacieho súdu je ohraničené medzami, v ktorých sa odvolateľ domáha preskúmania rozhodnutia (kvantitatívna stránka odvolania). Rozsahom vymedzeným odvolateľom nie je súd viazaný iba v taxatívne vymedzených prípadoch, tiež vo veciach, v ktorých možno začať konanie bez návrhu (§ 81 O.s.p.). V uvedených prípadoch preskúmava odvolací súd aj tie výroky, ktoré neboli odvolaním napa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod
Právna veta: K obvineným označenému dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. najvyšší súd uvádza, že týmto môže byť len zásadné porušenie práva na obhajobu. Zásadným porušením práva na obhajobu je najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe podľa § 37 Tr. por., ktoré by mohlo mať vplyv na vykonanie jednotlivých úkonov trestného konania smerujúcich k vydaniu rozhodnutí procesnej povahy (napr. rozhodnutie o obmedzení osobnej slobody) alebo meritórneho rozhodnutia. Dôležité sú teda aj konkrétne podmienky prípadu, ktoré je potrebné vyhodnotiť individuálne ako aj vo vzájomných súvislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: účastníci konkurzného konania, správca konkurznej podstaty, odvolanie správcu konkurznej podstaty
Právna veta: Správca konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 7 ZKV nie je účastníkom konkurzného konania. Ako zvláštny procesný subjekt má samostatné postavenie voči úpadcovi a konkurzným veriteľom. Postavenie účastníka konania má v prípadoch, keď sa rozhoduje o nárokoch, ktoré sa jeho týkajú, ako napríklad o odmene a zbavení výkonu funkcie správcu. Správca konkurznej podstaty preto nie je účastníkom konania v tej časti konkurzného konania, kedy súd udeľuje súhlas s vydaním výťažku predaja majetku konkurznému veriteľovi, ktoré vydal po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy. Preto v tomto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: výmena štatutárneho orgánu, jednoosobová spoločnosť, prevod obchodného podielu, vyhlásenie konkurzu, zánik účasti spoločníka v spoločnosti, správca konkurznej podstaty, nakladanie s majetkom úpadcu
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti.

II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybenie súdu pri aplikácii práva na skutok, dôvody dovolania, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku a použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia je pochybenie súdu pri aplikácii práva na skutok, ktorý bol zistený a v potrebnom rozsahu objasnený, a to v takej intenzite, že to zásadne ovplyvnilo postavenie obvineného (a contrario § 371 ods. 5 Tr. por.). O nesprávnu právnu aplikáciu práva ide najmä vtedy, ak bol skutok v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, hoci o trestný čin v tomto prípade nešlo, alebo ak išlo o iný trestný čin, než ten, ktorý sa nachádza v právnej vete napadnutého rozhodnutia, teda ak skutok ustálený súdmi v pôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: premena trestu, uznanie cudzozemského rozhodnutia
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 517 ods. 2 Tr. por. súd rozhodne vtedy, ak usúdi, že dĺžka a druh trestu odňatia slobody sú zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, teda zodpovedajú trestným sadzbám za konkrétny trestný čin a spôsob výkonu trestu tak, ako ich predvída slovenský právny poriadok. Súd jednoducho cudziu sankciu „prevezme“ do výroku svojho uznávacieho rozsudku a rozhodne, že sa vo výkone tohto trestu bude pokračovať bez jeho premeny, na trest ktorý by uložil podľa slovenského právneho poriadku, keby sám konal vo veci. Preto súd pri postupe podľa § 517 ods. 2 Trestného poriadku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, nesprávny procesný postup súdu pri vykonávaní dôkazov
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku možno úspešne uplatňovať v prípadoch, ak je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch „ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom (inými slovami, ak dôkazy boli vykonané nezákonným spôsobom)“. Skutočnosť, že rozhodnutie je založené na dôkazoch vykonaných v rozpore so zákonom musí byť z obsahu spisu zrejmá a porušenie zákona by svojou povahou a závažnosťou malo zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa Článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá i samotná povaha dovolania ako mimo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania v trestnom konaní
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku možno úspešne uplatňovať v prípadoch, ak je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch „ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom (inými slovami, ak dôkazy boli vykonané nezákonným spôsobom)“. Skutočnosť, že rozhodnutie je založené na dôkazoch vykonaných v rozpore so zákonom musí byť z obsahu spisu zrejmá a porušenie zákona by svojou povahou a závažnosťou malo zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa Článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá i samotná povaha dovolania a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, nariadenie predbežného opatrenia , predbežné opatrenie zakazujúce žalovanému nakladať so spoluvlastníckym podielom
Právna veta: Rozhodovanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní treba považovať za integrálnu súčasť základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Zo zásady rovnosti účastníkov konania nemožno vyvodzovať nejaký abstraktný postulát, že účastníci konania – bez zreteľa na ich postavenie a konkrétnu procesnú situáciu – musia v každej časti či druhu konania súčasne disponovať určitým procesným prostriedkom. V prípade niektorých procesných prostriedkov z ich povahy a účelu vyplýva, že ich uplatnenie má k dispozícii len jedna strana; tomu zodpoved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody pre vylúčenie sudcov, vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci
Právna veta: Najvyšší súd už v iných prípadoch, v ktorých išlo o posúdenie otázky existencie okolností vylučujúcich sudcu z prejednávania a rozhodovania veci z dôvodu, že účastníkom konania (žalovaným) je súd, na ktorom sudca vykonáva súdnictvo, vyslovil názor, že za dôvod na vylúčenie sudcu nemôže byť bez ďalšieho považovaná okolnosť, že je sudcom súdu, ktorý je v návrhu na začatie konania označený ako žalovaný (viď napríklad rozhodnutie sp. zn. Nc 99/1999, 3 Nc 7/2010, 3 Nc 14/2010, 1 Nc 23/2013). Pri aplikácii ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. je potrebné dôsledne rozlišovať medzi súdom (proti ktorému žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne konanie, vylúčenie zamestnancov (Zákon č. 71/1967 Zb., § 11 ods. 1)
Právna veta: K odvolacím námietkam je potrebné uviesť, že správny poriadok zabezpečenie nestrannosti rozhodovania nezaujatými zamestnancami správneho orgánu koncipuje tak, že rozhodnutie o vylúčení zamestnanca je posledným štádiom pre vylúčenie pracovníka správneho orgánu z konania. Vylúčeniu pracovníka správneho orgánu môže predchádzať námietka účastníka konania alebo oznámenie samotného pracovníka správneho orgánu o dôvodoch smerujúcich k pochybnostiam o jeho nezaujatosti. Je na príslušnom správnom orgáne (§ 11 ods. 1 Správneho poriadku), aby o tejto námietke alebo oznámení rozhodol. V prípade záp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, hlavné konkurzné konanie vedené na území iného členského štátu, vedľajšie konkurzné konanie, účinky konaní sa suspendujú a prekrývajú
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecný súd občana, určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci
Právna veta: Najvyšší súd, neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov resp. daňový poriadok preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či si daňové subjekty splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, zákon o správe daní a poplatkov, resp. v súčasnosti daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana maloletých, negatívny vplyv na maloletého diváka
Právna veta: Najvyšší súd pripomína, že vplyv na psychický a morálny vývin maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Odvysielanie programu, v ktorom sú zobrazené predmety vyvolávajúce strach, či prostredie v tmavých a pochmúrnych farbách tak, ako tomu bolo v prípade odvysielaného programu Najlepší dom vyhráva – USA, môže mať veľmi negatívny vplyv na maloletého diváka. Scény popísaného charakteru môžu u maloletého diváka do 7 rokov vyvolávať strach, či zdesenie a v konečnom dôsledku môžu mať negatívny vplyv na jeho ďalší psychický vývoj. Maloletý divák do 7 rokov ešte nemá natoľko rozvinuté rozumové sch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Ustanovenie § 51 ods. 1 písm. a/ uvádza, že „právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/ má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71.“ V uvedených ustanoveniach sú stanovené podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje pri uplatnení práva na odpočet DPH. Na to, aby mohol byť pri dodaní tovaru uplatnený odpočet DPH, však nestačí len vyhotovenie samotnej faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH. Musí dôjsť aj k preukázaniu reálneho, faktického dodania tovaru, ktoré musí byť rovnako materiálne preukázané. Tieto dva druhy preuk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územný plán obce, rozhodnutie o umiestnení stavby, právo na priaznivé životné prostredie, stavebné konanie, zrušenie rozhodnutia, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, občianskoprávne a iné námietky, negatívne dopady plánovanej stavby na životné prostredie
Právna veta: Podľa § 52 ods. 3 zákona o ústavnom súde dočasné opatrenie zaniká najneskoršie právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej, ak ústavný súd nerozhodne o jeho skoršom zrušení. Vzhľadom na povahu predmetu ochrany práv, ktoré sťažovateľka vo svojej sťažnosti označila, ako aj z pripojených príloh vyplývajúcu skutočnosť, že dotknutá stavba, ktorej nadstavba a prístavba boli uznesením krajského súdu prerušené, je pamiatkovo chránenou budovou v historickom centre hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je potrebné k nej pristupovať s osobitnou starostlivosťou, ústavný súd dospel k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ústavná sťažnosť, nečinnosť súdu
Právna veta: Odstránenie stavu právnej neistoty účastníka konania spravidla nemožno dosiahnuť po právoplatnom prerušení konania, ku ktorému došlo v súlade so zákonom. Ak nedôjde k odpadnutiu prekážky prerušeného konania postupom predvídaným v Občianskom súdnom poriadku, nemôžu sa v prerušenom konaní vykonávať žiadne procesné úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty účastníkov, a tým aj k naplneniu účelu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy a rovnako aj v čl. 6 ods. 1 dohovoru. Ústavný súd preto nečinnosť okresného súdu v dôsledku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, procesná lehota, písomný návrh a písomné prijatie návrhu, procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní, prijatie návrhu, Priorita hodnoty stálosti judikatúry
Právna veta: Ústavný súd sa v prvom rade zaoberal otázkou, či postup najvyššieho súdu v prejednávanej veci bol či nebol v súlade s právom na spravodlivý proces v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. čl. 6 ods. 1 dohovoru, keď tento súd na písomné podanie podané na poštovú prepravu v 3-dňovej lehote od podania telefaxom príslušnému súdu vôbec neprihliadol a vec bez rozhodnutia vrátil súdu prvého stupňa. Z hľadiska civilného súdneho konania ide teda o problematiku ustanovenia § 42 ods. 1 OSP, podľa ktorého podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rubé porušenie dobrých mravov správaním obdarovaného k darcovi, dobré mravy, darovacia zmluva, vrátenie daru, oprávnenie vyplývajúce z vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, v konaní o navrátenie stavu do času pred darovaním
Právna veta: Sťažnosťou podanou ústavnému súdu sťažovateľ tiež namietal arbitrárnosť záverov krajského súdu v otázke posúdenia jeho žalobného petitu, v súvislosti s ktorým krajský súd tiež uviedol: „... odvolací súd, nad rámec... dáva do pozornosti súdu prvého stupňa, že petit návrhu na začatie konania; ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby súd uložil odporkyni povinnosť vrátiť navrhovateľovi dar - spoluvlastnícky podiel ½ na predmetných nehnuteľnostiach; je nesprávny, neprijateľný, ale aj nevykonateľný, vzhľadom na skutočnosť, že k nastúpeniu právnych následkov spočívajúcich v obnovení pôvodného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príjemca poistného plnenia, škoda spôsobená poisteným, technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených, technické rezervy poisťovne a zaisťovne, požiadavky na podnikanie v poisťovníctve, práva a povinnosti poisťovateľa
Právna veta: Ak ústavný súd pri rozhodovaní o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa čl. 127 ods. 2 ústavy vysloví, že k porušeniu práva došlo právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom, prípadne nečinnosťou, zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah, prípadne prikáže tomu, kto právo porušil, aby vo veci konal. Podľa čl. 127 ods. 3 ústavy ústavný súd môže zároveň na žiadosť osoby, ktorej práva boli porušené, rozhodnúť o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia. V súlade s § 56 ods. 3 písm. a) zákona o ústavnom súde ústavný súd okresnému súdu prikázal, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie odvolania, elektronický podpis, lehota na podanie odvolania, Odvolania, ktoré sa nachádzali na CD nosiči, overenie elektronického podpisu, deň doručenia poštovej zásielky
Právna veta: Ústavný súd po analýze predloženého spisu Krajského súdu v Košiciach vedeného pod sp. zn. 7 S 119/2013, príloh pripojených k sťažnosti, ako aj vyjadrení najvyššieho súdu a Krajského súdu v Košiciach konštatuje, že vzhľadom na to, že odvolanie sťažovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7 S 119/2013 z 24. septembra 2013 bolo nepochybne podané elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, bolo povinnosťou najvyššieho súdu v súlade s už citovanými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, ako aj s už citovanou vlastnou judikatúrou prihliadať na takéto podanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta, základná sadzba tarifnej odmeny, tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, trovy konania, spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb
Právna veta: Ústavný súd napokon rozhodol aj o úhrade trov konania sťažovateľov, ktoré im vznikli v dôsledku právneho zastúpenia pred ústavným súdom. Právny zástupca sťažovateľov si uplatnil trovy konania, ktoré vyčíslil v celkovej sume 461,772 €. Ústavný súd priznal sťažovateľom trovy konania z dôvodu právneho zastúpenia advokátom pozostávajúce z odmeny advokáta, a vychádzal pritom z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Podľa § 11 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: registrácia právnych nástupcov platiteľa DPH, vydať formálne rozhodnutie, zrušenie a likvidácia spoločnosti, vznik a zánik daňovej povinnosti, správca dane, daň z pridanej hodnoty, správny orgán
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné dodať, že pokiaľ súd v správnom súdnictve odmietne vecne prejednať žalobu podľa § 247 a nasl. OSP smerujúcu proti neformálnemu oznámeniu správneho orgánu, ktorý nemal zo zákona vyplývajúcu povinnosť vydať rozhodnutie, dopúšťa sa odopretia spravodlivosti vo vzťahu k takému žalobcovi. Osobitne v takom prípade nie je namieste konanie o návrhu proti nečinnosti správneho orgánu, ale ani konanie o návrhu proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy, keď za nezákonný zásah sa považuje faktické konanie orgánu verejnej správy, ktoré nie je rozhodnutím. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť advokáta postupovať s odbornou starostlivosťou, ústavná sťažnosť , návrh na začatie konania na ústavnom súde, predpísané náležitosti podania, podnikanie v živnostenskom zákone, úkony objektívne spôsobilé
Právna veta: Podľa § 50 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 musí obsahovať označenie, a) ktoré základné práva alebo slobody sa podľa tvrdenia sťažovateľa porušili, b) právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým sa porušili základné práva alebo slobody, c) proti komu sťažnosť smeruje. Podľa § 50 ods. 2 zákona o ústavnom súde k sťažnosti sa pripojí kópia právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo dôkaz o inom zásahu. Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že sťažovateľka, zastúpená kvalifikovaným právnym zástupcom, nepripojila ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení na usmrtenie chráneného živočícha , žiadosť o povolenie na odstreľ medveďa, ochrana prírody a krajiny, uplynutie času, povolenie výnimky na odstrel chráneného živočícha, výnimky, konanie o rozklade, zásada hospodárnosti konania
Právna veta: Ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení na usmrtenie chráneného živočícha – medveďa hnedého podľa § 89 ods. 3 zákona o ochrane prírody stratilo platnosť uplynutím času, na ktoré bolo vydané, odpadol dôvod na ďalšie konanie o povolenie takejto výnimky. Rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa § 82 ods. 9 písm. a) zákona o ochrane prírody správneho orgánu potom nemá predmet konania, lebo takýmto predmetom konania nie je zviera, na odstrel ktorého bola potrebná výnimka, ale predmetom správneho konania je právna podmienka, ktorou je samotná výnimka. Ak takáto výnimka neexistuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku, výkon rozhodnutia, odklad a zastavenie výkonu rozhodnutia, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , procesné práva účastníkov konania, v rozpore s dôležitým verejným záujmom , okolnosti mimoriadneho charakteru
Právna veta: Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) každú sťažnosť predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti sťažovateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri predbežnom prerokovaní každej sťažnosti ústavný súd skúma, či dôvody uvedené v § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde nebránia jej prijatiu na ďalšie konanie. Ústavný súd po predbežnom prerokovaní sťažnosti zistil, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabránenie tzv. šikanóznym žalobám, vyžadovať dôležitý verejný záujem, všeobecné ústavné princípy, retroaktívne právne účinky, dbanie prokurátora nato, aby práva nadobudnuté v dobrej viere boli čo najmenej dotknuté, subjekty verejnej správy
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti skúmal, či intenzita záujmu štátu (verejný záujem) „eliminovať šikanózne návrhy“ odôvodňuje v tomto prípade aj zvýšenie intenzity zásahu do princípov rovnosti a ochrany dôvery občana v právo. Spravidla totiž platí, že so zreteľom na princíp právnej istoty nemôže byť žiadny právny predpis vydaný orgánom verejnej správy uplatňovaný voči subjektu po dobu, kedy nemal možnosť sa s ním oboznámiť. K tomu ústavný súd konštatuje, že výnimka zo zásady retroaktivity právnych noriem musí kumulatívne spĺňať predpoklady nevyhnutnosti na dosiahnutie účelu verejného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: medzinárodná spolupráca, obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, povinnosť najvyššieho súdu zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní
Právna veta: Pre posúdenie opodstatnenosti návrhu na obnovu konania ústavný súd vychádzal predovšetkým z odôvodnenia rozsudku ESĽP z 11. 2. 2014, ktorý posudzoval námietky navrhovateľa. Ústavný súd považoval za podstatnú tú časť odôvodnenia, v ktorej ESĽP analyzuje judikatúru ústavného súdu týkajúcu sa vzájomného vzťahu sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy a dovolania podľa Občianskeho súdneho poriadku, ako aj zachovania lehoty dvoch mesiacov podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde. Vo svojom rozsudku ESĽP uviedol: «V dôsledku odmietnutia sťažnosti vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacieho súdu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku, odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, napadnuté uznesenie, verejný záujem ako právny pojem, opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie, ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
Právna veta: Podľa čl. 140 ústavy podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov ustanoví zákon. 9. Podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pozastavenie výkonu funkcie exekútora, ústavná sťažnosť
Právna veta: Ústavný súd sa nie v celej miere stotožňuje so záverom najvyššieho súdu o tom, že rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie súdneho exekútora je ako rozhodnutie predbežnej povahy v zmysle § 248 písm. a) OSP a priori vylúčené zo súdneho prieskumu. Toto rozhodnutie je svojou podstatou rozhodnutím sankčnej povahy, ktoré môže byť vydané pri splnení zákonom ustanovených podmienok a nesporne sa dotýka aj základných práv a slobôd. Avšak ochrana pred nezákonným rozhodnutím a postupom poskytovaná súdmi v správnom súdnictve nie je v tomto prípade jediným a výlučným účinným nástrojom ochrany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: predpísané náležitosti podania, zastúpenie advokátom podľa § 24 OSP, návrh na začatie konania na ústavnom súde, krajská prokuratúra, prípustnosť dovolania z dôvodu procesných vád, ktoré zakladajú tzv. zmätočnosť
Právna veta: Podľa § 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde návrh na začatie konania sa ústavnému súdu podáva písomne. Návrh musí obsahovať, akej veci sa týka, kto ho podáva, prípadne proti komu návrh smeruje, akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha, odôvodnenie návrhu a navrhované dôkazy. Podľa § 50 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 musí obsahovať označenie, a) ktoré základné práva alebo slobody sa podľa tvrdenia sťažovateľa porušili, b) právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým sa porušili základné práva alebo slobody, c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trestné konanie, konanie pred ústavným súdom, účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , orgány činné v trestnom konaní, občianskoprávne a iné námietky, povinnosť vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia
Právna veta: Ústavný súd teda uzatvára, že právne závery najvyššieho súdu nie je možné považovať za arbitrárne alebo zjavne neopodstatnené, v dôsledku čoho nezistil príčinnú súvislosť medzi napadnutým rozhodnutím najvyššieho súdu a sťažovateľom namietaným porušením základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru v spojení s čl. 13 dohovoru, a preto sťažnosť sťažovateľa v tejto jej časti odmietol z dôvodu jej zjavnej neopodstatnenosti podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde. Vo vzťahu k ďalším námietkam sťažovateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, dožiadanie o vykonanie dôkazu iný súd , základné práva a slobody , nestotožnenie sa s hodnotením dôkazov, právo účastníka konania
Právna veta: Podľa judikatúry ústavného súdu (III. ÚS 60/04) pod právom na spravodlivé súdne konanie v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vykonávaniu dokazovania treba rozumieť, že účastníkovi konania musí byť poskytnutá možnosť podieľať sa zákonom ustanoveným spôsobom na dokazovaní, čo znamená dôkazy navrhovať, byť prítomný na vykonávaní dokazovania (§ 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vrátane práva klásť účastníkom otázky (§ 126 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a k navrhovaným a už vykonávaným dôkazom sa vyjadrovať (§ 123 a § 129 ods. Občianskeho súdneho poriadku). Do obs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 31. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Článok 3 ods. 1 – Smernica 2006/115/ES – Článok 8 ods. 2 – Pojem ‚verejný prenos‘ – Nainštalovanie televíznych prijímačov prevádzkovateľom rehabilitačného centra s cieľom umožniť pacientom pozerať televízne vysielanie“ Vo veci C‑117/15, ktorej predmetom je návrh na
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 26. mája 2016., International Management Group proti Európskej komisii.
Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa vyšetrovania OLAF‑u – Zamietnutie prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly – Povinnosť vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie – Kategória dokumentov.
Vec T-110/15.
Odôvodnenie: , z ktorého vychádzal Súdny dvor v uvedených veciach, sa pritom musí uplatniť aj na vyšetrovanie OLAF‑u. Inak povedané, všeobecný prístup na základe nariadenia č. 1049/2001 k dokumentom nachádzajúcim sa v spise OLAF‑u, hoci vyšetrovanie OLAF‑u stále prebieha, by v zásade ohrozilo riadny priebeh vyšetrovania. To isté platí, ak OLAF skončí vyšetrovanie (pozri bod 35 nižšie). 34      V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že aj na vyšetrovanie OLAF‑u sa vzťahujú osobitné pravidlá v oblasti prístupu k informáciám získaným alebo zisteným v rámci takéhoto ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 26. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Prenesenie daňovej povinnosti – Článok 198 ods. 2 – Zlato vo forme suroviny alebo polotovaru – Pojem – Článok 199 ods. 1 písm. d) a príloha VI – Použité materiály, odpad a šrot – Ingoty vzniknuté roztavením rôznych predmetov a šrotu, ktoré sú určené na získanie zlata s rýdzosťou 325 tisícin alebo vyššou“ Vo
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 26. mája 2016., Európska komisia proti Helénskej republike.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Dane – Voľný pohyb kapitálu – Článok 63 ZFEÚ – Článok 40 Dohody o EHP – Daň z dedičstva – Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje oslobodenie od dane z dedičstva súvisiacej s hlavným bydliskom, pod podmienkou, že dedič má trvalé bydlisko v tomto členskom štáte – Obmedzenia – Odôvodnenie.
Vec C-244/15.
Odôvodnenie: “ Vo veci C‑244/15, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 27. mája 2015, Európska komisia, v zastúpení: D. Triantafyllou a W. Roels, splnomocnení zástupcovia s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Helénskej republike, v zastúpení: M. Tassopoulou a V. Karrá, splnomocnené zástupkyne, žalovanej, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predsedníčka siedmej komory C. Toader, sudcovia A. Rosas a E. Jarašiūnas (spravodajca), generálny advokát: M. Wathelet, tajo ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 26. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Oslobodenie od dane – Článok 135 ods. 1 písm. d) – Transakcie týkajúce sa platieb a prevodov – Pojem – Nákup vstupeniek do kina prostredníctvom telefónu alebo internetu – Platba debetnou alebo kreditnou kartou – Takzvané služby ‚spracovania platby kartou‘“ Vo veci C‑607/14, ktorej predmetom je návrh n
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitičme chambre) 26 mai 2016 (*) « Aide d’État – Recherche pétroličre – Garantie implicite et illimitée de l’État conférée à l’Institut français du pétrole (IFP) par l’octroi du statut d’établissement public à caractčre industriel et commercial (EPIC) – Avantage – Présomption d’avantage » Dans les affaires jointes T‑479/11 et T‑157/12, République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues, Mme B. Be
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 26. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Zaradenie tovarov – Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – Kombinovaná nomenklatúra – Položka 8710 a podpoložka 9305 91 00 – Poznámka 3 k triede XVII a poznámka 1 písm. c) ku kapitole 93 – Tanky a obrnené bojové vozidlá – Vojenské zbrane – Zaradenie vežovej sústavy“ Vo veci C‑262/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania p
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 26. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Trieda XVII – Vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia – Kapitola 87 – Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo – Položky 8703 a 8713 – Vozidlá poháňané elektrickým motorom s batériou – Pojem ‚telesne postihnuté osoby‘“ Vo veci C‑198/15, ktorej predmetom je návrh
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 26. mája 2016 (*) [Znenie opravené uznesením z 29. júna 2016] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 – Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) – Nariadenie (ES) č. 1083/2006 – Zadanie verejnej zákazky príjemcom prostriedkov konajúcim ako verejný obstarávateľ, ktorej predmetom je uskutočnenie dotovanej činnosti – Pojem ‚nezrovnalo
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. mája 2016., Rose Vision SL proti Európskej komisii.
Odvolanie – Projekty v oblasti výskumu financované Európskou úniou – Audity konštatujúce nezrovnalosti pri vykonávaní určitých projektov – Rozhodnutia Komisie o pozastavení vyplácania súm, ktoré sa majú poskytovať v rámci určitých projektov – Žaloba o náhradu škody – Zamietnutie – Odôvodnenie.
Vec C-224/15 P.
Odôvodnenie: “ Vo veci C‑224/15 P ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. mája 2015, Rose Vision SL, so sídlom v Pozuelo de Alarcón (Španielsko), v zastúpení: J. J. Marín López, abogado, odvolateľka, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: R. Lyal a M. Siekierzyńska, splnomocnení zástupcovia, žalovaná v prvostupňovom konaní, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan a M. Vilaras, gene ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 26. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priame dane – Voľný pohyb kapitálu – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 69/335/EHS – Články 2, 4, 10 a 11 – Smernica 85/611/EHS – Články 10 a 293 ES – Ročná daň z podnikov kolektívneho investovania – Dvojité zdanenie – Sankcia uplatniteľná na zahraničné podniky kolektívneho investovania“ Vo veci C‑48/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho ko
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 25 mai 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Prise en charge de frais médicaux – Examen concret et circonstancié » Dans l’affaire F‑111/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, GW, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belg
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. mája 2016., Good Luck Shipping LLC proti Rade Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní v Iráne – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne právne posúdenie – Právny základ – Nesprávne posúdenie – Neexistencia dôkazov.
Spojené veci T-423/13 a T-64/14.
Odôvodnenie: uvedeného zápisu sa teda skladalo z dvoch súvisiacich častí, pričom prvá časť bola založená na tom, že žalobkyňa poskytovala kľúčové služby HDSL, a druhá na tom, že HDSL bola subjektom konajúcim v mene IRISL. 91      Ako bolo uvedené v bode 78 vyššie, zápis mien IRISL a HDSL do sporných zoznamov bol zrušený Všeobecným súdom (rozsudok zo 16. septembra 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada, T‑489/10, EU:T:2013:453) a ako bolo uvedené v bode 79 vyššie, tento zápis sa má z dôvodu spätnej účinnosti jeho zrušenia považovať za nikdy ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. mája 2016., MT Højgaard A/S a Züblin A/S proti Banedanmark.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Klagenævnet for Udbud.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Právomoc Súdneho dvora – Postavenie orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako súdneho orgánu – Verejné obstarávanie v odvetví železničnej infraštruktúry – Rokovacie konanie – Smernica 2004/17/ES – Článok 10 – Článok 51 ods. 3 – Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi – Skupina zložená z dvoch spoločností, ktorá bola prijatá za uchádzača – Ponuka predložená jednou z týchto dvoch spoločností vo vlastnom mene, lebo na druhú spoločnosť bol vyhlásený konkurz – Spoločnosť považovaná za spôsobilú byť samostatne prijatá za uchádzača – Uzavretie zmluvy s touto spoločnosťou.
Vec C-396/14.
Odôvodnenie: 9 smernice 2004/17 stanovuje: „S cieľom zaručiť liberalizáciu pri zákazkách verejného obstarávania zadávaných subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, odporúča sa vypracovanie ustanovení Spoločenstva pre koordináciu zákaziek, ktoré presahujú určitú hodnotu. Takáto koordinácia vychádza z požiadaviek vyplývajúcich z článkov 14, 28 a 49 Zmluvy o ES a z článku 97 Zmluvy o Euratome, konkrétne zo zásady rovnakého zaobchádzania, pričom zásada nediskriminácie nie je nič iné, len osobitný výraz pre ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 24. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Európsky zatykač – Článok 4a ods. 1 – Postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Podmienky výkonu – Dôvody na nepovinné nevykonanie – Výnimky – Povinné vykonanie – Trest uložený v neprítomnosti – Pojmy ,osobné predvolanie na súd‘ a ,úradné oznámenie
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 24. mája 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Supeco – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie SUPER COR – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Rozsah preskúmania vykonaného odvolacím senátom – Tovary a služby, na ktorých je námietka založená – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravidlo 15 ods. 2 písm. f) naria
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 12. mája 2016 (*) „Finančná pomoc – Výskum – Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) – Projekt eDIGIREGION – Rozhodnutie Komisie zamietnuť účasť podniku – Žaloba o neplatnosť – Lehota na podanie žaloby – Začiatok plynutia – Neprípustnosť – Mimozmluvná zodpovednosť – Nemajetková ujma – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“ Vo v
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 12. mája 2016 (*) „EPUZF – Záručná sekcia – EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Odvetvie hovädzieho dobytka a oviec – Paušálna finančná oprava – Jednorazová oprava – Články 48 a 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – Zvláštne nároky – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑384/14, Talianska republika, v zastúpení: G. Palmieri a B. Tidore, splnomocnené zástupkyne, žalobkyňa, proti Európskej komis
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 12. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Položka 2206 colného sadzobníka – Položka 2208 colného sadzobníka – Alkoholické nápoje získavané kvasením, po ktorom nasleduje čistenie – Pridanie prísad do alkoholických nápojov získavaných kvasením, po ktorom nasleduje čistenie – Nápoj, ktorý stratil vlastnosti nápojov, ktoré patria do položky 2206 colnéh
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 12 mai 2016 (*) « Fonction publique – Agents temporaires – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Droit d’accčs de toute personne au dossier la concernant – Accčs aux documents relatifs à une tentative de médiation – Tentative de médiation lancée par le président alors en fonctions du CESE et conduite sous les auspices d’un ancien président du CESE – Droit d’accčs au r
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 12 mai 2016 (*) « Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité “auprčs d’un groupe du Comité économique et social européen” – Article 44, second alinéa, du statut – Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois – Application par analogie a
ARRÊT DE LA COUR (deuxičme chambre) 12 mai 2016 (*) « Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Rčglement d’exécution (UE) n° 945/2012 – Base juridique – Critčre tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien – Partie des bénéfices d’une société étatique versée à l’État iranien » Dans l’affaire C‑358/15 P, ayant pou
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 12. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 9 ods. 1 – Zdaniteľné osoby – Ekonomická činnosť – Pojem – Preprava žiakov“ Vo veci C‑520/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska, Holandsko) zo 7. novembra 20
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 12. mája 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Mark1 – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑32/15, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, so sídlom v Kloster Lehnin (Nemecko), v zastúpení: I. Memmler a S. Schulz, advokáti, žalobkyňa, proti
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 12 mai 2016 (*) « Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Sécurité sociale – Accident – Article 73 du statut – Clôture de la procédure – Fixation du taux d’invalidité permanente partielle – Indemnité complémentaire au capital versé en cas d’invalidité permanente partielle – Exécution d’un arrêt d’annulation – Surdité incurable et totale » Dans l’affaire F‑92/15, ayant pour
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora) z 10. mája 2016 (*) „Štátna pomoc – Energia z obnoviteľných zdrojov – Pomoc, ktorú priznávajú určité ustanovenia nemeckého zákona v znení zmien a doplnení v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie (zákon EEG z roku 2012) – Podpora elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a nižší príplatok EEG pre energeticky náročných odberateľov – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 10. mája 2016 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Bielorusku – Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Obmedzenia vstupu na územie Únie a prechodu cez toto územie – Ponechanie mena žalobcu na zozname dotknutých osôb – Novinár – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Nesprávne posúdenie“ Vo veci T‑693/13, Aľaksej Michaľčanka, s bydliskom v Minsku (Bie
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 10. mája 2016 (*) „Inštitucionálne právo – Európska iniciatíva občanov – Politika súdržnosti – Regióny s národnostnou menšinou – Zamietnutie zápisu – Zjavná neexistencia právomocí Komisie – Článok 4 ods. 2 písm. b) a článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 211/2011“ Vo veci T‑529/13, Balázs‑Árpád Izsák, s bydliskom v Târgu Mureş (Rumunsko), Attila Dabis, s bydliskom v Budapešti (Maďarsko), v zastúpení:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 4. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2014/40/EÚ – Článok 20 – Elektronické cigarety a plniace fľaštičky – Platnosť – Zásada rovnosti zaobchádzania – Zásady proporcionality a právnej istoty – Zásada subsidiarity – Charta základných práv Európskej únie – Články 16 a 17“ Vo veci C‑477/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 2
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 4. mája 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Článok 288 ZFEÚ – Smernica 2000/60/ES – Politika Únie v oblasti vodného hospodárstva – Článok 4 ods. 1 – Zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody – Článok 4 ods. 7 – Výnimka zo zákazu zhoršenia – Nadradený verejný záujem – Povolenie na výstavbu vodnej elektrárne na rieke Schwarze Sulm (Rakúsko) – Zhoršenie stavu vody“ Vo veci C‑346/14, k
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 4. mája 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2014/40/EÚ – Článok 2 bod 25, článok 6 ods. 2 písm. b), článok 7 ods. 1 až 5, článok 7 ods. 7 prvá veta a článok 7 ods. 12 až 14, ako aj článok 13 ods. 1 písm. c) – Platnosť – Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov – Zákaz uvádzania tabakových výrobkov s charakteristickou arómou na trh – Tabakové výrobky obsahujúce mentol – Právny základ
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2016., Philip Morris Brands SARL a i. proti Secretary of State for Health.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2014/40/EÚ – Článok 7, článok 18 a článok 24 ods. 2 a 3 – Článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 3, článok 10 ods. 1 písm. a), c) a g) a články 13 a 14 – Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov – Platnosť – Právny základ – Článok 114 ZFEÚ – Zásada proporcionality – Zásada subsidiarity – Základné práva Únie – Sloboda prejavu – Charta základných práv Európskej únie – Článok 11.
Vec C-547/14.
Odôvodnenie: 53 smernice 2014/40 v tomto ohľade spresňuje, že vzhľadom na rôzne úrovne harmonizácie dosiahnuté touto smernicou by si členské štáty mali zachovať možnosť stanoviť požiadavky týkajúce sa napríklad farieb balení tabakových výrobkov alebo stanoviť vyššiu mieru normalizácie týchto balení. Nijaké ustanovenie uvedenej smernice totiž ani neupravuje, ani nezakazuje takúto normalizáciu, ba dokonca ani neupravuje farby balení tabakových výrobkov, čím nie sú dotknuté požiadavky uvedené v článku 13 tejto smernice. 77      Zo všeobecnej štruktúry smernice ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania bez dôležitého dôvodu, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že súd pri určení a zmene výživného musí prihliadnuť aj na to, či povinný v zmysle § 75 ods. 1 Zákona o rodine neopustil pre neho vhodné zamestnanie poskytujúce mu väčší príjem, aby dosiahol zníženie vymeriavacieho základu, pretože takéto konanie nesmie povinnej osobe priniesť žiadne výhody a prospech a tiež je povinnosťou súdu zabrániť pokusom uniknúť vyživovacej povinnosti tým, že by si povinný našiel zamestnanie s nízkym príjmom v domnienke, že ho potom nemožno postihnúť. Pre určenie výživného je preto rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosiahnuť a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že aj v prípade, ak by súd vychádzal z dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností postupom podľa § 24 ods. 3 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že táto dohoda musí byť schválená súdom, súd nie je povinný dohodu rodičov schváliť v prípade, ak nie je v záujme maloletého dieťaťa alebo sa prieči ustanoveniam Zákona o rodine. Z uvedeného teda vyplýva, že i prípadné uzavretie rodičovskej dohody nezbavuje súd povinnosti riadne zistiť skutkový stav a schváliť dohodu rodičov môže len v prípade, ak takáto dohoda, pokiaľ ide o rozsah vyživovac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, zhoršenie zdravotného stavu, zníženie vyživovacej povinnosti
Právna veta: Právnym základom určovania výšky vyživovacej povinnosti je i v konaní (vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa) ex lege spojenom s konaním o rozvod manželstva ustanovenie § 78 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine, podľa ktorého súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Rozhodujúcim kritériom (ako správne vymedzil okresný súd) je preto porovnanie pomerov zainteresovaných osôb v aktuálnom (rozhodnom) období s pomermi v období predošlej úpravy výživného. Nadväzne je neprípustné v rámci konania o zmene výživného opätovne prehodnocovať skutočnosti (tvrdenie otca o zabezpečení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: autonehoda, dedenie zo závetu, výpoveď daná zamestnávateľom, začatie podnikania, povinnosť byť zastúpený advokátom, obvinenie zo spáchania trestného činu
Právna veta: Okrem klasických komerčných právnikov pôsobiacich vo firmách pôsobia na Slovensku okrem advokátov usadení euroadvokáti, zahraniční a medzinárodní advokáti. Advokát vás môže zastúpiť v konaní pred súdmi či orgánmi verejnej moci, obhájiť vás v trestnom konaní, poskytovať právne rady, spisovať listiny a zmluvy alebo dokonca spravovať majetok. Za právnikmi ľudia chodia v mnohých prípadoch, až keď sú už v nepríjemnostiach. V niektorých situáciách sa vám oplatia skôr, ako sa do problémov dostanete.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rekonštrukcia bytu, materiál na potreby rekonštrukcie, kúpa nehnuteľnosti, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: platba zamestnávateľa za študenta , daň z príjmov študentov, dohoda o brigádnickej práci študentov, odvodová výnimka pre študentov
Právna veta: Do 200 eur študenti neplatia odvody bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci.

Dohodu môže s vami uzatvoriť zamestnávateľ, ak ste žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili ste ešte 26 rokov,
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, majetok pred svadbou, spoločný majetok manželov, uspokojenie z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Právna veta: Chcú sa zosobášiť, ale budúca manželka má pôžičku. A tiež postavený dom, ktorý kúpila ešte za slobodna. Obáva sa, či im môže pri prípadnom nesplácaní dlhov exekútor siahnuť na spoločný majetok.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám, používanie jazykov národnostných menšín, informovanie verejnosti v jazyku menšiny, označenia v jazyku menšiny
Právna veta: Prinášame Vám časť zo Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015, ktorej obsahom je Používanie jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, nelegálne zamestnávanie, kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Právna veta: Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu "profi zmlúv" v zmysle Zákona o športe, alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme taktiež na možnosť disciplinárneho potrestania tak klubu, ako aj hráča za neoprávnený štart v súťažiach, nakoľko v nej nastúpili na základe zmlúv, k ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: súdny poplatok, meškanie mzdy, platobný rozkaz , splatnosť mzdy, termín výplaty mzdy
Právna veta: Odpracovali ste mesiac, dva a mzda vám na účet nechodí? Inšpektori práce hovoria, že na Slovensku je to už národný šport. Príčiny môžu byť rôzne.
MENU