Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nespokojnosť obvineného s trestným rozkazom, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Za dôležité dôvody v zmysle vyššie citovaného ustanovenia súdna prax považuje napríklad hospodárnosť trestného konania, rýchlosť konania, potrebu vykonávania spoločného konania, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatných občanov, taktiež okolnosti, ktoré zabezpečujú zistenie skutkového stavu veci ako hlavného predpokladu spravodlivého rozhodnutia a čo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, podanie dovolania, vykonávanie dôkazov, dovolanie totiž nie je „ďalším“ odvolaním, ale je mimoriadnym opravným prostriedkom, Preskúmavať správnosť a úplnosť skutkových zistení, dovolací súd nemôže v konaní o dovolaní dôkazy sám vykonávať, Súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 241 ods. 2 O.s.p. dôvodom dovolania nemôže byť samé osebe nesprávne skutkové zistenie. Dovolanie totiž nie je „ďalším“ odvolaním, ale je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným, na nápravu len výslovne uvedených procesných (§ 241 ods. 2 písm. a/ a b/ O.s.p.) a hmotnoprávnych (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) vád. Preto sa dovolaním nemožno úspešne domáhať ako revízie skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa, tak ani prieskumom nimi vykonaného dokazovania. To isté platí aj o nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Ťažisko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta zo služobného pomeru, porušenie služobnej prísahy
Právna veta: Konanie o prepustenie policajta zo služobného pomeru pre porušenie služobnej povinnosti a služobnej prísahy zvlášť hrubým spôsobom podľa § 192 ods.1 písm. e/ zák. č. 73/1998 Z. z. je svojou povahou sankčným disciplinárnym konaním a prepustenie zo služobného pomeru je v materiálnom zmysle administratívnym trestom. Z tohto dôvodu nie je možné akceptovať stanovisko žalovaného, že ustanovenia zák. č. 73/1998 Z. z. neumožňujú vykonať určité druhy dôkazov (napr. konfrontáciu). Záverom najvyšší súd považuje za potrebné zdôrazniť, že sankčná zodpovednosť je vždy individuálna a nie kolektívna, preto je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: cenové konanie, návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti
Právna veta: Nakoľko druhá časť ustanovenia § 14 ods. 4 zákona o regulácii uvádza možnosť určiť cenu na základe konania z vlastného podnetu, pre úrad pred začatím konania o určenie ceny z vlastného podnetu, bolo nevyhnutné rozhodnúť v prípade cenového konania začatého z podnetu žalobcu s konečnou platnosťou, t.j. formou zastavenia konania. K zastaveniu konania dochádza v prípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne a ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť ako k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, intrakomunitárne obchody s tovarom, nákup ojazdených automobilov, zdanenie tovaru v tom členskom štáte
Právna veta: Tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru, ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru, ktoré je zdaňované. V systéme uplatňovania dane v členských štátoch EÚ platí základný princíp výberu dane z pridanej hodnoty členským štátom určenia, pričom tento princíp zdaňovania tovaru v štáte určenia sa uplatňuje pri splnení určitých podmienok a znamená zdanen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstránenie stavby , odstránenie drobnej stavby oplotenia na pozemku, dôkazné bremeno , zákonné podmienky pre odstránenie drobnej stavby
Právna veta: Predpokladom zhojenia závažného pochybenia stavebníka a to nedodržania zákonného postupu pri uskutočňovaní drobnej stavby, je preukázanie skutočnosti, že uvedená stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a ostatnými právnymi predpismi, pričom dôkazné bremeno je na strane žalobcu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: usadený migrant s vytvorenými väzbami, Pojem „rodinný život“, Preskúmanie „súkromného“ života žalobcu, právo na rodinný a súkromný život, rodinný príslušník občana Únie
Právna veta: Pojem „rodinný život“ v zmysle čl. 8 dohovoru nie je obmedzený na vzťahy založené na manželstve, ale môže zahŕňať aj iné de facto „rodinné“ väzby. (Anayo proti Nemecku, č. 20578/07, § 55, 21. 12. 2010). Existencia „rodinného života“ pre účely čl. 8 dohovoru je v podstate skutkovou otázkou, ktorá závisí od skutočnej existencie blízkych osobných väzieb. [K. a T. proti Fínsku (Veľká komora), č. 25702/94, ECHR 2001 VII]. Hoci je spravidla požiadavkou pre takýto vzťah spolužitie, výnimočne môžu slúžiť na preukázanie, že vzťah je dostatočne stály na vytvorenie de facto „rodinných väzieb“ aj iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: intrakomunitárne obchody s tovarom, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, lehoty podľa daňového poriadku, osobitný režim zdaňovania, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, Platiteľ pri kúpe tovarov
Právna veta: Tzv. intrakomunitárne obchody s tovarom sú založené na tom, že tovarový obchod medzi osobami identifikovanými pre DPH v rôznych členských štátoch EÚ prebieha tak, že na strane dodávateľa dochádza k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru, ktoré je oslobodené od dane a na strane odberateľa dochádza k intrakomunitárnemu nadobudnutiu tovaru, ktoré je zdaňované. V systéme uplatňovania dane v členských štátoch EÚ platí základný princíp výberu dane z pridanej hodnoty členským štátom určenia, pričom tento princíp zdaňovania tovaru v štáte určenia sa uplatňuje pri splnení určitých podmienok a znamená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy
Právna veta: Právna úprava správneho súdnictva v piatej časti O.s.p. na rozdiel od konania v občianskoprávnych veciach ustanovuje rigoróznu úpravu jednotlivých druhov konaní. To platí aj pre konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v O.s.p. keďže v odseku 8 citovaného ustanovenia je stanovené, že na konanie podľa tejto hlavy sa použijú ustanovenia prvej a druhej hlavy tejto časti primerane, ak v tejto hlave nie je ustanovené inak. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v O.s.p. pojem „zásah" nedefinuje a jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanoveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: následky nedostatočnej pozornosti, znášanie väčšieho podnikateľského rizika, právne vzťahy s inými právnymi subjektmi , daňová povinnosť, záväzkové právo, obchodnoprávne vzťahy, podnikateľská činnosť
Právna veta: Žalobca ako podnikateľský subjekt má byť dostatočne oboznámený so svojimi povinnosťami daňovníka vo vzťahu k správcovi dane, ktoré vyplývajú z daňových zákonov (plnenie daňových povinností je jedna z podstatných podmienok podnikania). Dá sa preto oprávnene očakávať od daňovníka vedomosť o tom, že má v zmysle daňových predpisov preukázať pri predpokladanej daňovej kontrole, že k zdaniteľnému plneniu skutočne došlo a taktiež musí vedieť preukázať, kto uvedenú službu skutočne aj reálne poskytol. V záujme predchádzania právnej neistote a v záujme uzatvárania jasných a korektných záväzkových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ohrozenie majetku spotrebiteľa znehodnotením, spotrebiteľ vo vzťahu k výrobcovi, dovozcovi a dodávateľovi, Účel zákona o ochrane spotrebiteľa, sankcie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, ochrana spotrebiteľa, absencia písomných informácií v štátnom jazyku, nezrozumiteľné informácie o výrobku
Právna veta: Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa. Je nezanedbateľnou skutočnosťou, že nezrozumiteľnosťou informácií o materiálovom zložení výrobku by mohlo dôjsť najmä k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených výrobkov pri ich nesprávnej údržbe v dôsledku absencie uvedených písomných informácií v štátnom jazyku. V prípade znehodnotenia týchto výrobkov by sa spotrebiteľ márne domáhal reklamácie. Podľa § 24 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, vzťah medzi obchodníkom a spotrebiteľom, odpočítanie dane platiteľom, zánik práva vyrubiť daň, osobitný režim zdaňovania, Platiteľ pri kúpe tovarov
Právna veta: Obchodníkom je zdaniteľná osoba, ktorá v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v tuzemsku z iného členského štátu alebo dováža na účely ďalšieho predaja použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti, a pri tom koná vo svojom mene na svoj účet alebo vo svojom mene na účet inej osoby na základe zmluvy, podľa ktorej má právo na odplatu za obstaranie kúpy alebo predaja (§ 66 ods. 1 písm. d/ zákona o DPH). Obchodník pri predaji umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru, ktoré mu boli dodané na území Európskych spoločenstiev, je pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť s ručením obmedzeným, výkon advokácie ako konatelia spol. s r.o, prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu, konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia, kogentné stanovenie spôsobu konania
Právna veta: Vyplýva priamo z ustanovenia zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, konkrétne z § 15 a nasl.,v zmysle ktorých pokiaľ advokáti na účel výkonu advokácie založili spoločnosť s ručením obmedzeným, konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je každý zo spoločníkov a títo sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia, je potrebné uviesť, že síce uvedená formulácia kogentne stanovuje spôsob konania spoločnosti s ručením obmedzeným, čím táto špeciálna úprava vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie , povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona, represívny prostriedok, exekučné vynútenie povinnosti
Právna veta: Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona nezakladá možnosť exekučného vynútenia uloženej povinnosti, a preto k plneniu povinností možno vysielateľa nepriamo „donútiť“ len v rámci ďalšieho sankčného postihu, v súlade so zákonom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pokuta vo vysielaní, scény zobrazujúce erotické pomôcky, zákonom požadovaná veková hranica, povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania , veková vhodnosť
Právna veta: Najvyšší súd (§ 250q ods. 1 veta druhá O.s.p.) mal za to, že zobrazenie erotických pomôcok v danom programe naplnilo kritériá stanovené v § 1 ods. 1 písm. e) JSO, a preto podľa stanovených kritérií stačí, ak vysielateľ v prípade zobrazenia erotických pomôcok vo vysielaní tieto zobrazí ako také. Rozšírená zákonná definícia sa vzťahuje na erotické scény, ktoré musia byť vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, a teda nie na prezentáciu erotických pomôcok, čo vyplýva z gramatického výkladu predmetného ustanovenia. Podľa názoru najvyššieho súdu nemožno opomínať, že mal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vecné bremená, kataster nehnuteľností, zmena alebo zánik vecného bremena, v katastri nehnuteľností zapísané vecné bremeno, o oprave chýb v katastrálnom operáte, riešenie vlastníckeho sporu
Právna veta: Podľa § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Pokiaľ dohodou alebo rozhodnutím príslušného orgánu nedošlo k zmene alebo zániku tohto vecného bremena, je nutné aby bolo v katastri nehnuteľností zapí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájom náhradného vozidla, spôsob a rozsah náhrady škody, nesprávny úradný postup colného úradu
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z.z. pojem škody nedefinuje. Z toho dôvodu tento pojem treba vykladať v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 25 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.) a škodu vo všeobecnosti chápať ako ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného, je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a je napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým peňažného. Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Skutočnou škodou je v zásade ujma, ktorá znamená zmenšenie, zničenie, stratu, zníženie či iné znehodnotenie majetkového stavu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako exekučný titul, stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skutočná škoda a ušlý zisk, škoda v občianskom konaní, nemajetková ujma v peniazoch, škoda, znehodnotenie majetkového stavu, skutočná škoda oproti škodovej udalosti
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z.z. pojem škody nedefinuje. Z toho dôvodu tento pojem treba vykladať v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 25 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.) a škodu vo všeobecnosti chápať ako ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného, je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a je napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým peňažného. Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Skutočnou škodou je v zásade ujma, ktorá znamená zmenšenie, zničenie, stratu, zníženie či iné znehodnotenie majetkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezákonný zásah orgánu verejnej správy, zásah do práv účastníka konania
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 250v ods. 1 O.s.p. pre Najvyšší súd vyplýva, že spoločným znakom pre priznanie súdnej ochrany v prípade tvrdeného nezákonného zásahu orgánom verejnej správy je nežiaduci a neudržateľný stav v spoločenských vzťahoch majúci svoj základ v mimozákonnom aktivizmu (postupu, útoku) vo verejnej správe, a hoci sa nemal uskutočniť, tak sa v rozpore s požiadavkami zákonnosti konania zakotvenými v článku 2 ods. 2 ústavy realizuje, a po vyčerpaní osobe dostupných opravných prostriedkov bez odozvy vo forme nápravy dôsledkov nezákonného zásahu návrh včas predložený súdu jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: listiny preukazujúce právne nástupníctvo, vlastníctvo žiadaných pozemkov, nenavrátenie pozemkov, oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, oprávnené osoby
Právna veta: Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria a lesný pôdny fond. Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku taxatívne ustanovenom v ods. 1 písm. a/ až písm. t/ a § 3 zákona č. 503/2003 Z.z. V ustanovení § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. je kogentným spôsobom ustanovené, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu za pozemky v prípade splnenia taxatívne stanovených zákonných ustanovení § 3. Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predbežná otázka v zmysle zákona 461/2003, organizačná zložka Sociálnej poisťovne
Právna veta: V zmysle § 198 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z .z. ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je organizačná zložka Sociálnej poisťovne takýmto rozhodnutím viazaná; inak si organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že Sociálna poisťovňa si na základe predložených dokladov o určitej otázke úsudok urobiť môže, nemá však takú povinnosť a nie je ani povinná vykonávať vyčerpávajúce dokazovanie. Pokiaľ zákonodarca hovorí o podnete na začatie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Senát odvolacieho súdu vychádzajúc zo skutkových zistení danej veci dospel k zhodnému záveru ako súd prvého stupňa, že správne orgány oboch stupňov v danom prípade postupovali v súlade s právnou úpravou správneho priadku, vo veci si zadovážili dostatok skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia a v odôvodnení rozhodnutia uviedli dôvody, na základe ktorých v danej veci rozhodli, námietkami žalobcu sa náležte zaoberali a žalovaný súčasne v dôvodoch svojho rozhodnutia sa vyporiadal so zásadnými odvolacími námietkami žalobcu. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie žalova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochranné lesy, les ekosystém, orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa, prírodné podmienky, funkcia ochrany pôdy, lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín, lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
Právna veta: Podľa § 13 ods. 1, 2 zákona č. 326/2005 Z. z. ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Za ochranné lesy možno vyhlásiť a/ lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov, (§ 46 zákona č. 364/2004 Z. z.), b/ vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, starobný dôchodok , výsluhový dôchodok
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia, doby tzv. civilného zamestnania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, bodové ohodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku, odlišná úprava na podniemky priznania, sadzba bodového hodnotenia
Právna veta: Systematika zák. č. 437/2004 Z. z. od seba striktne odlišuje úpravu použiteľnú na podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a na zásady pre hodnotenie bolesti od toho istého pre sťaženie spoločenského uplatnenia. Spoločným prienikom obidvoch oblastí je vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a jeho náležitosti. Z uvedeného dôvodu zák. č. 437/2004 Z. z. je v závere opatrený prílohou č. 1, ktorá sa člení na sekcie: I. Sadzby bodového hodnotenia za bolesť pri úrazoch, II. Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri úrazo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný rozkaz , trestný čin a spôsoby jeho spáchania, zanedbanie povinnej výživy
Právna veta: Obdobie medzi vydaním trestného rozkazu a jeho doručením obvinenému je pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, ak obvinený v páchaní tohto činu pokračuje, v zmysle § 122 ods. 13 Trestného zákona a § 353 ods. 8 Trestného poriadku súčasťou skutku, pre ktorý bol trestný rozkaz vydaný. Ak trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť, nemôže už byť páchateľ za vyššie uvedené obdobie následne (neskorším odsúdením) uznaný za vinného.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postúpenie veci podľa SSP, správny súd, nemeritórne uznesenie
Právna veta: Ak v správnom súdnictve rozhoduje správny súd o postúpení veci uznesením (§ 18 ods. Správneho súdneho poriadku), nejde v tomto prípade o uznesenie, ktorým sa rozhoduje vo veci samej, a preto podpisovanie rozhodnutia - uznesenia všetkými členmi senátu za tejto procesnej situácie neprichádza do úvahy, pretože zákonodarca neustanovil pri tejto forme senátneho rozhodovania inú povinnosť, a preto sa na nemeritórne uznesenie použijú ustanovenia o rozsudku iba primerane (a to vrátane ustanovenia § 139 ods. 4 a § 141 Správneho súdneho poriadku). V takomto prípade členovia senátu podpisujú spoločne iba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípade individuálne a to aj vzhľadom na individuálnosť každého konania. Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na povolenie obnovy konania, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky pre povolenie obnovy konania v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por., súd rozhodujúci o návrhu postupuje v dvoch na seba nadväzujúcich etapách : v prvom rade hodnotí návrh na obnovu konania z hľadiska, či sú v ňom uvádzané také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli skôr, teda v pôvodnom konaní alebo v konaní o predchádzajúcich návrhoch na povolenie obnovy konania, súdu známe. Skutočnosťou súdu skôr neznámou sa pritom rozumie objektívne existujúci jav, ktorý nie je v tej istej veci dôkazom, ale ktorý môže mať vplyv na zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podnikateľská činnosť, právnická osoba, povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, nepriaznivá finančná situácia, úľavy z poplatkovej povinnosti na štát
Právna veta: Nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa ako dôsledok podnikania nemôže byť paušálnym dôvodom pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov (pozri rozhodnutie NS SR pod sp. zn. 5Sžf/41/2010 zo dňa 26.10.2010). Najvyšší súd je toho názoru pri interpretácii § 138 ods. 1 OSP, že pomery právnickej osoby by odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov len v tom prípade, ak by sa právnická osoba dostala do ťaživej finančnej situácie z dôvodu vyššej moci, teda vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemajú pôvod v činnosti, za účelom ktorej bola právnická osoba zriadená. V tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, zmysel vedľajšieho účastníctva, účinky vzniku vedľajšieho účastníctva
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o azyle, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení, udelenie azylu, dôsledok dôkaznej núdze, politické prostredie v krajine pôvodu
Právna veta: V prípade, že žiadateľ o udelenie medzinárodnej ochrany uvádza skutočnosti podraditeľné pod taxatívny výpočet dôvodov pre udelenie azylu v zmysle ust. § 8 zákona o azyle, potom je potrebné žiadateľom uvádzané skutočnosti konfrontovať so zisteniami týkajúcimi sa politického prostredia v krajine pôvodu žiadateľa. Preukazovať jednotlivé fakty je povinný primárne žiadateľ, avšak správny orgán je povinný zabezpečiť k danej žiadosti o medzinárodnú ochranu maximálne možné množstvo dôkazov a informácií, a to ako tých, ktoré vyvracajú tvrdenie žiadateľa, ako aj tých, ktoré ich podporujú. Ak u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, zapretie otcovstva, lehota na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa, popretie otcovstva proti právnemu otcovi, spor o určenie otcovstva, súkromie domnelého otca
Právna veta: Otázka „najlepších záujmov dieťaťa“ je kľúčovou pre vyriešenie v kolízii stojacích práv. Tento konflikt je riešený priamo právnou úpravou, ktorá a/ domnelému otcovi dovoľuje viesť spor o určenie otcovstva (v zmysle tretej domnienky otcovstva) pokiaľ dieťa nemá určeného otca, b/ dieťaťu bez časového obmedzenia umožňuje zahájiť proces o zapretie otcovstva v zmysle § 96 ods.1 zákona o rodine. Ak by zákon priznával domnelému otcovi automaticky (bez ďalšieho) právo zaprieť otcovstvo právneho otca išlo by nepochybne o popretie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa, keďže zahájenie takéhoto konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: umiestňovanie zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny, najlepší záujem dieťaťa , útvar policajného zaistenia pre cudzincov, zaistenie maloletých
Právna veta: Hoci zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pripúšťa, aby spolu s rodičom boli umiestnené do útvaru policajného zaistenia aj deti (§ 94 ods. 3), správny orgán musí s poukazom na najlepší záujem dieťaťa (zakotvený v čl. 3 bod 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére) postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v útvare pol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platnosť patentu, zánik patentu, rozsah patentovej ochrany, zrušenie a čiastočné zrušenie patentu, právo a priemyselné vlastníctvo, majiteľ práv duševného vlastníctva, rozdieny skutkový stav pri udelení patentu a stavu pri jeho zrušení
Právna veta: Podľa § 4 zákona č. 435/2001 Z. z. na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR patent. Udelením patentu nastal pre majiteľa patentu stav právnej istoty, ktorý nemožno svojou istotou svojvoľne zmeniť, tj. bez toho, aby sa vyporiadal so správnou úvahou, ktorá ho viedla k udeleniu patentu a následne, k čomu sa skutkový stav pre zrušenie patentu odlišuje od toho pri udelení patentu. Tak ako zákon ponecháva Úradu správnu úvahu pri udelení patentu, v prípade zrušenia patentu patentový zákon vyžaduje preukázanie podmienok najmä zrušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: stavebný úrad, majiteľ stavby a susedské vzťahy, správanie stavebníkov, právo vstupu na susedný pozemok, zamorovanie ovzdušia nad únosnú mieru
Právna veta: Stavebný úrad nezodpovedá za správanie sa stavebníkov, v prípade zamorovania ovzdušia nad únosnú mieru. Zodpovedá iba za splnenie stanovených podmienok v povoľovacom konaní a otázku znepríjemňovania užívania susednej nehnuteľnosti nevhodným používaním tuhých palív, je dané do kompetencie súdov podľa ustanovenia § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vlastník stavby nesmie obťažovať susedov nadmerným hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami a to nad mieru primeranú pomerom. Tieto imisie môžu byť pria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecný súd občana, určenie miestne príslušného súdu na prejednanie a rozhodnutie veci
Právna veta: Neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z krit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Inštitút odňatia a prikázania veci v zmysle citovaného zákonného ustanovenia znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a je výnimočným opatrením. Možno ho aplikovať iba vtedy, ak pre takýto postup existujú dôležité dôvody. Dôležitosť dôvodu pre aplikovanie tohto výnimočného opatrenia na zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, oprávnené pochybnosti o nezaujatosti sudcov
Právna veta: V prvom rade treba k veci vo všeobecnej rovine uviesť, že odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému (miestne nepríslušnému) súdu je opatrením výnimočným, pretože predstavuje prielom do Ústavou Slovenskej republiky garantovaného práva, že nikto nemôže byť odňatý jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Hoci zákon v ustanovení § 23 ods. 1 Tr. por. bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu veci, pri ich posúdení je nutné, aj so zreteľom na vyššie uvedený ústavný princíp zákonného sudcu, vychádzať z toho, či u miestne príslušného súdu možno za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správca bytového domu, vymáhanie nedoplatkov vzniknutých pri správe bytového domu
Právna veta: Ako už najvyšší súd uviedol v rozhodnutí z 15. októbra 2009 sp. zn. 3 Cdo 180/2008 je správca aj po právnej úprave zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonanej zákonom č. 268/2007 Z.z., účinnej od 1. júla 2007, oprávnený pri výkone správy majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mene vlastníkov, na účet vlastníkov vymáhať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Najvyšší súd sa s týmito závermi, na ktorých spočíva uvedené rozhodnutie, stotožňuje aj v preskúmavanej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do osobnostných práv, právo na primerané zadosťučinenie, ochrana osobnosti všeobecne
Právna veta: Pokiaľ sa niekto dopustí konania znižujúceho česť a dôstojnosť fyzickej osoby, je v občianskom súdnom konaní cieľom takto zasiahnutej osoby, aby dosiahla nútené uloženie sankcie tomu, kto do jej osobnostných práv zasiahol. Účelom takejto sankcie, uloženej súdom v primeranej forme a v adekvátnom rozsahu, je nastoliť opätovnú „rovnováhu“ osobnostného vzťahu aktérov skutkového deja, v rámci ktorého došlo k zásahu do osobnosti. Pokiaľ súd primeranými občianskoprávnymi prostriedkami „potrestá“ toho, kto zasiahol do osobnostných práv iného, zasiahnutý subjekt dosiahne satisfakciu „ponížením“ zasahuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné uviesť, že si je vedomý mimoriadnosti inštitútu zaistenia a vo svojej judikatúre zohľadňuje, že sa fakticky jedná o obmedzenie (v závislosti na povahu, dĺžku, dôsledky a spôsob zaistenia), dokonca pozbavenie osobnej slobody človeka. Ide tak o citeľný zásah do jedného zo základných práv jednotlivca, zaručeného čl. 8 Charty (a vo všeobecnej rovine aj článok 7 ods. 1 Charty), ktorý môže byť prípustný len za podmienok prísne vymedzených nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom. Krajnej povahy tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podstatné otázky týkajúce sa záležitostí dieťaťa, nadobudnutie plnoletosti uzavretím manželstva, plnoletosť dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov, Dohovor o právach dieťaťa, právna ochrana dieťaťa, Charta Organizácie Spojených národov
Právna veta: Pod č. 104/1991 Zb. je uverejnené oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí, že dňa 20.11.1989 bol v New Yorku prijatý Dohovor o právach dieťaťa. V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 30.09.1990. S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 07.01.1991. Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 ods. 1 dňom 02.09.1990. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povolenie na pobyt, bezpečnostný záujem Slovenskej republiky, vnútroštátna právna úprava
Právna veta: Ak vnútroštátna právna úprava patrí do pôsobnosti práva Únie, základné práva zaručené chartou musia byť dodržané a nemôže nastať prípad, ktorý by spadal pod právo Únie a neuplatnili by sa základné práva zaručené chartou (rozsudok Åklagaren proti Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, bod 21). Z uplatniteľnosti práva Únie vyplýva uplatniteľnosť základných práv zaručených chartou.Prípady, kedy konanie členských štátov spadá do rámca pôsobnosti práva Európskej únie, upresňuje judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie konanie členských š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, trestné konanie, drogová trestná činnosť, vykonávania jednotlivých úkonov a realizácie garancií pre ochranu práv a slobôd, vyšetrovanie v trestnej veci , drogovo závislá osoba
Právna veta: Ústavný súd zároveň poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, z ktorej vyplýva, že trestné konanie od svojho začiatku až po jeho koniec je procesom, v ktorom sa v rámci vykonávania jednotlivých úkonov a realizácie garancií pre ochranu práv a slobôd môžu zo strany orgánov činných v trestnom konaní naprávať, resp. korigovať aj jednotlivé pochybenia. Spravidla až po jeho skončení možno na ústavnom súde namietať pochybenia znamenajúce porušenia práv a slobôd označených v čl. 127 ods. 1 ústavy, ktoré neboli odstránené v jeho priebehu (II. ÚS 3/02, III. ÚS 18/04, III. ÚS 75/05, IV. ÚS 76/05, IV ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: oneskorené podanie odvolania, doručovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností, plynutie lehôt v konkurznom konaní
Právna veta: Podľa § 199 ods. 1 prvej vety zákona o konkurze, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Podľa § 199 ods. 4 zákona o konkurze ak je prípadný začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku a listina sa doručuje aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku, adresát písomnosti sa o tom poučí. Podľa § 199 ods. 9 zákona o konkurze ak tento zákon neustanovuje inak, za deň dor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, neprípustná exekúcia
Právna veta: V závere ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka namietala voči postupu a uzneseniam okresných súdov, že v postupe podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku v spojitosti s § 57 ods. 5 Exekučného poriadku okresné súdy nevykonali pojednávanie; táto podmienka vyplývala z v tom čase platného a účinného Exekučného poriadku [t. j. v znení novelizácie Exekučného poriadku zavedenej zákonom č. 230/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, efektívna ochrana spotrebiteľa, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, spor vyplývajúci z poistnej zmluvy, hodnotenie nekalého charakteru spotrebiteľskej zmluvy, hlavný predmet spotrebiteľskej zmluvy, vzťah kvalita a cena tovaru alebo dodávaných služieb
Právna veta: V nadväznosti na uvedené ústavný súd poukazuje na odôvodnenie smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, podľa ktorého „keďže na účely... smernice sa hodnotenie nekalého charakteru netýka podmienok, ktoré popisujú hlavný predmet zmluvy ani vzťah kvalita/cena tovaru alebo dodávaných služieb; keďže hlavný predmet zmluvy a vzťah cena/kvalita môže byť napriek tomu braný do úvahy pri hodnotení primeranosti ostatných podmienok...“. Z prezentovaného vyplýva, že len hlavný predmet zmluvy (v okolnostiach posudzovanej veci je hlavným predmetom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť výrobcov elektriny, výrobcovia elektriny, právo vlastniť majetok, výrobca elektrickej energie
Právna veta: Ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky o cenovej regulácii upravujú platbu uhrádzanú výrobcami elektriny za prístup do regionálnej distribučnej sústavy, ako aj výpočet tejto platby. Výrobca elektriny je takto vypočítanú platbu za prístup povinný platiť aj vtedy, keď nemá s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzavretú zmluvu o prístupe do regionálnej distribučnej sústavy, teda keď reálne samotný prístup do regionálnej distribučnej sústavy (t. j. právo „vpúšťať“ do distribučnej sústavy ním vyrobenú elektrinu na účely jej prenosu k odberateľom, resp. iným účastníkom trhu) nemá zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právo na pomoc v hmotnej núdzi, dávka, zabezpečenie minimálnych životných potrieb, aktívna participácia osôb, výkon požadovaných činností
Právna veta: Ústavný súd pri svojom rozhodovaní vychádzal zo skutočnosti, že právo na pomoc v hmotnej núdzi, ktoré je potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb podľa čl. 39 v spojení s čl. 51 ods. 1 ústavy, treba vykladať ako príkaz právnemu štátu poskytnúť reálnu možnosť každému (nielen občanom Slovenskej republiky), kto sa ocitne v stave hmotnej núdze definovanej zákonom, zaistiť pomoc aspoň na zabezpečenie minimálnych životných potrieb, ktorými sa podľa zákona o hmotnej núdzi rozumejú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Z pohľadu ústavného súdu však nie je v rozpore s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania, prípravné konanie, príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej činnosti , rozhodovať vo veci samej
Právna veta: Z ustanovení § 30 ods. 1 až 3 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 nevyplýva, že by z rozhodovania o odvolaní sťažovateľa mal byť vylúčený sudca, ktorý vo veci sťažovateľa v prípravnom konaní vydával príkazy na priestorové odposluchy, odpočúvania a záznam telekomunikačnej činnosti, teda nerozhodoval vo veci samej.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, zrušenia prechodného pobytu cudzinca, administratívne vyhostenie štátneho príslušníka tretej krajiny, právo vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky, falošné alebo pozmenené doklady, zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je oprávnený zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený, pritom upravujú ustanovenia 13 § 20 až § 41 zákona o pobyte cudzincov. Jedným z dôvodov zrušenia prechodného pobytu taxatívne upravených v § 36 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov je aj zistenie takých skutočností, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu vrátane prípadu, ak štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: princípy uplatňované v správnom konaní, verejný funkcionár, proti ktorému sa vedie konanie, konanie vo veci ochrany verejného záujmu, konanie na základe riadne odôvodneného podnetu
Právna veta: Podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1 (t. j. aj obecné zastupiteľstvo), začne konanie na základe riadne odôvodneného podnetu... Podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné vykoná ďalšie dokazovanie. Podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie... Podľa čl. 9 ods. 12 ústavného zákona ak sa v konaní nepreukázalo, že verej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uplatnenie nárokov, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, nesprávne pridelenie veci do súdneho registra, súbeh funkcií konateľa a zamestnanca, určenie neplatnosti dohody o zmene pracovnej zmluvy, nesprávna aplikácia Obchodného zákonníka
Právna veta: Vo vzťahu k námietke sťažovateľa o nesprávnej aplikácii Obchodného zákonníka (a tým aj nesprávnemu prideleniu veci do súdneho registra, a tak aj nezákonnému sudcovi) ústavný súd dodáva, že v okolnostiach danej veci napriek predmetu konania vymedzenému ako určenie neplatnosti dohody o zmene pracovnej zmluvy vzniká špecifická situácia, kedy ide u sťažovateľa o súbeh dvoch funkcií (riaditeľa spoločnosti podľa pracovnej zmluvy a konateľa a súčasne spoločníka podľa spoločenskej zmluvy), teda o súbeh dvoch právnych režimov vychádzajúcich z dvoch rozličných kódexov (Zákonníka práce a O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ukrátenie sťažovateľa vykonaním právneho úkonu , úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa, preukázanie existencie úmyslu na strane ručiteľa, právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie pohľadávky, prepis e-mailovej komunikácie medzi zamestnancom sťažovateľky a ručiteľom, nesprávna interpretácia a aplikácii ustanovenia § 42a ods. 3 písm. a) Občianskeho zákonníka, založenie rodinného domu ručiteľa spolu s priľahlými pozemkami
Právna veta: Krajský súd posúdil vec nedostatočne (nezaoberal sa s potrebnou starostlivosťou otázkou, či vykonaním právneho úkonu došlo k ukráteniu sťažovateľky) a svoje rozhodnutie založil na natoľko nesprávnej interpretácii a aplikácii ustanovenia § 42a ods. 3 písm. a) Občianskeho zákonníka, že svojím rozhodnutím zásadne poprel účel a význam tohto zákonného ustanovenia.Úlohou ústavného súdu však bolo posúdiť najmä to, ako sa krajský súd vysporiadal s otázkou, či vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaní ani pri náležitej starostlivosti nemohli poznať, že právny úkon ukracuje uspokojenie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: príbuzenský vzťah sudcu prerokúvajúceho vec a účastníka konania , priamy príbuzenský vzťah sudcu s právnou zástupkyňou účastníka konania, pochybnosti o predpojatosti sudcu ústavného súdu, oznámenie sudcu ústavného súdu o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie v konaní, subjektívny test nestrannosti sudcu
Právna veta: Ústavný súd v úvode poznamenáva, že in abstracto samotný príbuzenský vzťah sudcu prerokúvajúceho vec a účastníka konania alebo zástupcu účastníka konania býva sám osebe dôvodom vylúčenia sudcu z prerokúvania veci (porov. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Nc 61/2013).Podstatou oznámenia sudcu ústavného súdu Milana Ľalíka o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej pred ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 6450/2016 je skutočnosť, že v danej veci je sudca Milan Ľalík členom I. senátu ústavného súdu a právnou zástupkyňou sťažovateľa v tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: postavenie a úlohy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí , úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí , funkcia predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí , zverejňovanie správy o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, poskytnutie štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí , vedúci post v rámci štátnej správy
Právna veta: 1.Ústavný súd zastáva právny názor,že sťažovateľ ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol v čase výkonu tejto funkcie verejným funkcionárom. To, či je konkrétna osoba zastávajúca vedúci post v rámci štátnej správy verejným funkcionárom, nevyplýva iba z jeho označenia a zahrnutia do výpočtu subjektov, na ktoré sa vzťahuje ústavný zákon (porov. čl. 2 ods. 1 ústavného 12 zákona), ale aj z charakteru právomocí a kompetencií, ktoré mu príslušný osobitný zákon ako vedúcemu predstaviteľovi orgánu štátnej správy zveruje, nemožno pritom opomenúť ani spôsob jeho ustanovovania do v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neistota výsledku konania o dedičstvo, prekážky postupu konania, dedičské konanie, účastníci konania o dedičstvo, právo každého nato, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti , nastolenie právnej istoty
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že pokiaľ ide o kritérium zložitosť veci, v posudzovanej veci zobral do úvahy skutkový stav veci a platnú právnu úpravu relevantnú na rozhodnutie (II. ÚS 26/95, I. ÚS 92/97 a iné). Na základe týchto hľadísk dodatočné dedičské konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa nehodnotil ako právne a skutkovo zložité a ani okresný súd vo svojom vyjadrení k sťažnosti neuviedol, že by išlo o skutkovo a právne zložitú vec. Pri hodnotení podľa ďalšieho kritéria, teda správania sťažovateľa v preskúmavanej veci, je potrebné uviesť, že počas nečinnosti okresnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, obmedzenie osobnej slobody, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, právo obvineného na spravodlivý proces
Právna veta: Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou 15 starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. Podľa presvedčenia ústavného súdu právo obvineného na to, aby o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesústredená a neefektívna činnosť štátneho orgánu, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , účinná ochrana práv a právom chránených záujmov sťažovateľa , štátny orgán konajúci vo veci, primeraná dĺžka konania, všeobecný súd , podnet na konanie pred Ústavným súdom, trestné konanie
Právna veta: Ústavný súd v kontexte uvedeného zdôrazňuje, že nielen nečinnosť, ale aj nesústredená a neefektívna činnosť štátneho orgánu (všeobecného súdu) môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ak činnosť štátneho orgánu nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ obrátil na štátny orgán, aby o jeho veci rozhodol (napr. I. ÚS 376/06, III. ÚS 90/07, III. ÚS 109/07). Na základe uvedeného ústavný súd hodnotí postup okresného súdu v označenom trestnom konaní za taký, ktorý bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, základné práva a slobody , rovnosť pred zákonom, formy dôchodku, starobné dôchodkové poistenie, dedenie v starobnom dôchodkovom sporení, doživotný dôchodok, poistenie dôchodku
Právna veta: Porovnateľnosť subjektov je zásadnou otázkou pri posudzovaní ich diskriminácie. Pokiaľ nie je porovnateľnosť daná, nemôže k diskriminácii dochádzať. Naopak, k diskriminácii dochádza, pokiaľ je s porovnateľnými subjektmi bezdôvodne zaobchádzané odlišne. Ústavný súd je toho názoru, že zákonodarca síce nemôže neodôvodnene zamedziť jednotlivcovi prístup k určitým právam, ale taktiež to neznamená, že musí každému priznať akékoľvek právo. Ústavne akceptovateľným dôvodom pre iné posudzovanie určitej skupiny osôb je dôvod legitímny a primeraný, teda či uvedené rozlíšenie fyzických osôb je za dan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevod patentu, zásada iudex ne eat ultra petita partium, nadmerné odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nárok na odpočítanie dane, zneužitie práva, lehota na podanie žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
Právna veta: K zneužitiu daňového práva sa ťažiskovo vyslovil Súdny dvor (v tom čase Európsky súdny dvor) v známom rozsudku z 21. 2. 2006 vo veci Halifax plc a ďalší proti Commisioners of Customs & Excese (C-255/02). Uviedol, že pre záver o zneužití práva je nevyhnutné, aby výsledkom dotknutých plnení napriek formálnemu použitiu podmienok stanovených relevantnými ustanoveniami bolo získanie daňového zvýhodnenia, ktorého poskytnutie by bolo v rozpore s cieľom sledovaným týmito ustanoveniami. Okrem toho, zo všetkých objektívnych okolností musí vyplývať, že hlavným účelom dotknutých plnení je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok, predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, predmet dane z tabakových výrobkov, reklama tabakových výrobkov, zásielkový predaj vodných fajok
Právna veta: Ústavný súd pripomína, že otázka, či vodná fajka je výrobkom určeným na fajčenie neobsahujúcim tabak, bola vo veci sťažovateľa riešená v súvislosti so zákazom predaja takýchto výrobkov zásielkovým predajom podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane nefajčiarov. Aj táto skutočnosť má význam pre posúdenie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov a výklad aplikovaných ustanovení správnymi súdmi. Legálna definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak v § 2 ods. 4 písm. k) zákona o ochrane nefajčiarov, bola v prípade sťažovateľa totiž vykladaná iba v súvislosti so zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, zamietnutie návrhu, prekážka res iudicata, prekážky postupu konania
Právna veta: Ústavný súd už v minulosti vyslovil, že súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akceptovať dôvody prípustnosti opravného prostriedku uvádzané sťažovateľom, v dôsledku čoho ich „nerešpektovanie“ súdom ani nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie označeného práva (I. ÚS 145/2010). Pretože namietané rozhodnutie najvyššieho súdu nevykazuje znaky svojvôle a je dostatočne odôvodnené, ústavný súd nie je oprávnený ani povinný jeho postupy 11 a hodnotenia nahrádzať (podobne aj I. ÚS 21/98, III. ÚS 209/04) a v tejto situácii nemá dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: trovy dovolacieho konania, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, náhrada trov súdneho konania, tarifná odmena advokáta, neplatnosť zmluvy
Právna veta: V zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky je potrebné rozlišovať prípady, kedy sa výpočet tarifnej odmeny vzhľadom na predmet súdneho konania stanovuje na základe hodnoty veci alebo práva a kedy na základe druhu veci.Vychádzajúc z uvedeného a s prihliadnutím na právnu úpravu vzťahujúcu sa na posudzovanú vec a ustálenú prax všeobecných súdov a ústavného súdu, je potrebné vychádzať z toho, že v prípade určenia neplatnosti právneho úkonu  v danom prípade neplatnosti zmluvy  ide o právo (právnu možnosť hmotnoprávneho i procesného charakteru), t. j. o taký predmet, ktorého hodnotu nemožno vyjadriť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: otázka právnej kvalifikácie skutku, ktorý je predmetom trestného stíhania, ublíženie na zdraví, vyhlásenie obžalovaného, dôvody dovolania, jednočinný súbeh, trestnoprávna zodpovednosť, prečin ublíženia na zdraví
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že najvyšší súd ako súd dovolací konal v medziach svojej právomoci, keď príslušné ustanovenia podstatné pre posúdenie veci interpretoval a aplikoval, jeho úvahy vychádzajú z konkrétnych faktov, sú logické, a preto aj celkom legitímne, právne akceptovateľné a ústavne konformné. Vzhľadom na aplikáciu príslušných na vec sa vzťahujúcich hmotnoprávnych a procesnoprávnych zákonných ustanovení je napadnuté rozhodnutie najvyššieho súdu aj náležite odôvodnené. Ústavný súd v tomto smere akcentuje, že všeobecné súdy dospeli k záveru o trestnoprávnej zodpovednosti sťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: náhrada za službu vo verejnom záujme, nepriradenie platby, nezaplatenie súdneho poplatku , poplatok sa platí , prevádzkovateľ systému, osobitné ustanovenia o lehotách pri platení poplatku prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu, súdne poplatky za úkony súdu
Právna veta: Vymedzenie akreditovaného platcu a integrovaného obslužného miesta je predmetom úpravy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V piatej časti tohto zákona sú upravené úhrady orgánom verejnej moci a súčasťou tejto časti citovaného zákona je aj ustanovenie § 41, podľa ktorého ustanovenia tejto časti sa použijú na vykonanie úhrady, ak osobitný predpis (pozn. napr. zákon o súdnych poplatkoch) ustanoví, že sa úhrada vykonáva na integrovanom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nezákonné pozbavenie slobody, rozhodnutie o prepustení z väzby, právo obvineného kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu, lehota na vydanie rozhodnutia, základné práva a slobody , urýchlené rozhodnutie o zákonnosti pozbavenia slobody , urýchlené rozhodnutie o väzbe
Právna veta: „O väzbe musí súd rozhodnúť urýchlene („bref délai, „speedily“). Lehota začína podaním návrhu alebo žiadosti o končí vydaním konečného rozhodnutia súdu, príp. doručením tohto rozhodnutia, ak sa rozhodlo v neprítomnosti obvineného. Neexistuje nijaká pevne ustanovená lehota, v ktorej by súd musel rozhodnúť. Či sa rozhodlo urýchlene, posudzuje sa podľa všetkých okolností prípadu. Spravidla však lehoty rátané na mesiace sú príliš dlhé a nevyhovujú požiadavke rýchlosti v zmysle čl. 5 ods. 4 dohovoru“ (Bezicheri c. Taliansko, Sanchez-Reisse c. Švajčiarsko, II. ÚS 432/2013, II. ÚS 193/201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: judikatúra ústavného súdu (IV. ÚS 77/02, III. ÚS 63/06) , rozhodnutie o prepustení z väzby, dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená, osobná sloboda sa zaručuje, trestné konanie, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, ústavne súladne interpretovaná platná a účinná právna norma
Právna veta: Z dôvodovej správy k zákonu č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorým sa zmenil aj Trestný poriadok, v ustanovení § 403 vyplýva, že „V súvislosti s navrhovanou zmenou ustanovenia § 403 sa rieši problematika rozhodovania o väzbe pri obnove konania, ktoré je spojené s rozhodovaním o povolení obnovy konania. Podľa tejto úpravy sa nadriadeným súdom zruší rozhodnutie o väzbe aj bez podania sťažnosti, ak nadriadený súd zruší rozhodnutie o povolení obnovy konania – a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: rozsah exekúcie, náležitosti návrhu na začatie konania, ústavný súd môže odmietnuť návrh, dohoda o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom , právo štátov prijímať zákony o užívaní majetku , právo vlastniť majetok
Právna veta: Podľa čl. 1 ods. 1 dodatkového protokolu každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva. Predchádzajúce ustanovenie nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili platenie daní a iných poplatkov alebo pokút. 8 Podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, právny poriadok Slovenskej republiky, právo na spravodlivý proces, zákonom ustanovený postup súdov, odstránenie stavu právnej neistoty, žiadosť o nápravu, Základná povinnosť súdu a sudcu
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj Ústavného súdu SR treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho práva odôvodnenia súdneho rozhodnutia... Súd sa musí v odôvodnení svojho rozhodnutia vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Účelom odôvodnenia je predovšetkým preukázať správnosť rozhodnutia. Odvolací súd konštatu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Eighth Chamber) 30 June 2016 (*) (Dumping — Importations of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron originating in China — Definitive anti-dumping duty — Confidential treatment of the normal value calculations — Information provided in good time — Time limit for adopting a decision on market economy treatment — Rights of the defence — Equal treatment — Principle of non-retroactivity — Article 2(7) to (11), Article 3(1) to (3)
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 30. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb kapitálu – Články 63 a 65 ZFEÚ – Článok 4 ZEÚ – Priame dane – Zdanenie dividend – Daňová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia – Tretie štáty – Pôsobnosť“ Vo veci C‑176/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal de premičre instance de Ličge (Prvostupňový súd v Ličge, Bel
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 30. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Obchodná politika – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 13 – Obchádzanie – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 791/2011 – Riedke sieťoviny zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike – Antidumpingové clá – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 437/2012 – Odoslanie z Taiwanu – Začatie vyšetrovania – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 21/2013 – Rozšírenie antidumpingového cla
JUDGMENT OF THE COURT (Seventh Chamber) 30 June 2016 (*) (Reference for a preliminary ruling — Article 56 TFEU — Freedom to provide services — Games of chance — Legislation of a Member State prohibiting, on pain of criminal penalties, the operation of low-prize gaming machines (‘kleines Glücksspiel’) where no licence has been granted by the competent authority — Restriction — Justification — Proportionality — Assessment of proportionality on the basis of both the obje
ARRÊT DE LA COUR (deuxičme chambre) 30 juin 2016 (*) « Renvoi préjudiciel – Principe de coopération loyale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts – Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union – Remboursement échelonné sur cinq ans – Conditionnement du remboursement par l’existence d
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 30. júna 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Politika Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva – Smernica 2000/60/ES – Monitorovanie ekologického stavu a chemického stavu povrchových vôd – Plány vodohospodárskeho manažmentu povodia“ Vo veci C‑648/13, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 6. decembra 2013, Európska komisia, v zastúpení: K
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 30. júna 2016 (*) „Odvolanie – Pomoc poskytnutá belgickými orgánmi na financovanie skríningových testov na prenosné spongiformné encefalopatie hovädzieho dobytka – Selektívna výhoda – Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za čiastočne nezlučiteľnú s vnútorným trhom“ Vo veci C‑270/15 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 4. júna 2015, Belgické
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique) 28 juin 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Article 45 du statut – Exercice de promotion 2014 – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut – Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service – Omission du nom du requérant – Transfert interinstitutionnel – Prise en compte des rapports de notation établis par la précéden
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 28 juin 2016 (*) [Texte rectifié par ordonnance du 13 juillet 2016] « Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous f), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Congé sans rémunération – Congé de convenance personnelle ‑ Refus de prolongation d’un congé sans rémunération pour une année supplémentaire – Article 52 du RAA » Dans l’affaire F‑144/15, ayant pour obje
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxičme chambre) 28 juin 2016 (*) « Concurrence – Ententes – Marchés portugais et espagnol des télécommunications – Clause de non-concurrence sur le marché ibérique insérée dans le contrat pour l’acquisition par Telefónica de la part détenue par Portugal Telecom dans l’opérateur brésilien de téléphonie mobile Vivo – Sauvegarde légale ‘dans la mesure autorisée par la loi’ – Obligation de motivation – Infraction par objet – Restriction accessoire – C
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxičme chambre) 28 juin 2016 (*) « Concurrence – Ententes – Marchés portugais et espagnol des télécommunications – Clause de non-concurrence sur le marché ibérique insérée dans le contrat pour l’acquisition par Telefónica de la part détenue par Portugal Telecom dans l’opérateur brésilien de téléphonie mobile Vivo – Sauvegarde légale ‘dans la mesure autorisée par la loi’ – Infraction par objet – Restriction accessoire – Autonomie du comportement de
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 28 juin 2016 (*) « Fonction publique – Notation – Rapport d’évaluation – Intérêt à agir – Dégradation des appréciations analytiques – Saisine du comité des rapports – Modification par le second notateur de certaines appréciations n’affectant pas la notation globale – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude » Dans l’affaire F‑40/15, ay
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 22. júna 2016 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok ‚CVTC‘ – Žiadosti o obnovu zápisu podané pre časť výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná – Dodatočná lehota – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 47 – Zásada právnej istoty“ Vo veci C‑207/15 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 4. mája
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. júna 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 91/271/EHS – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nevykonanie – Článok 260 ods. 2 ZFEÚ – Peňažné sankcie – Paušálna pokuta a penále“ Vo veci C‑557/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ, podaná 4. decembra 2014, Európska komisia, v zastúpení: G. Braga
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 22. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Daň zaplatená na vstupe – Odpočítanie“ Vo veci C‑267/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska) z 29. mája 2015 a doručený Súdnemu dvoru 5. júna 2015, ktorý súvisí s konaním: Gemeente Woerden proti
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 22. júna 2016 (*) „Odvolanie – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Prechodné pravidlá harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót od roku 2013 – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Vnútroštátne vykonávacie opatrenia oznámené Spolkovou republikou Nemecko – Zamietnutie zápisu určitých zariadení do zoznamov zariadení, ktorým sú bezodplatne pridelené emisné kv
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 22. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Šiesta smernica 77/388/EHS – Daň z pridanej hodnoty – Článok 2 bod 1 – Poskytovanie služieb za protihodnotu – Pojem – Verejnoprávne vysielanie – Financovanie prostredníctvom povinného poplatku stanoveného zákonom“ Vo veci C‑11/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího správního soud
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 2 písm. f) a článok 10 ods. 2 – Čiastočná náhrada ceny letenky v prípade zníženia triedy cestujúceho v rámci letu – Pojmy ‚letenka‘ a ‚cena letenky‘ – Výpočet náhrady, ktorá má byť cestujúcemu vyplatená“ Vo veci C‑255/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podan
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 22. júna 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Štátna pomoc – Domáce elektrospotrebiče – Pomoc na reštrukturalizáciu – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom s výhradou dodržania určitých podmienok – Rozhodnutie prijaté po zrušení skoršieho rozhodnutia týkajúceho sa toho istého konania Všeobecným súdom – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neexistencia podstatného ovplyvnenia konkurenčného postavenia – Neprípu
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 21. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb tovaru – Zákaz opatrení s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia vývozu – Článok 35 ZFEÚ – Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva – Právna úprava ukladajúca povinnosť vyhotovovať faktúry v holandskom jazyku pod hrozbou absolútnej neplatnosti – Koncesná zmluva s cezhraničným prvkom – Obmedzenie – Dôvod – Absencia proporcionalit
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 16. júna 2016 (*) „Odvolanie – Hospodárska súťaž – Článok 81 ES – Kartely – Trhy s práškovým a granulovaným acetylidom vápenatým, ako aj s granulovaným horčíkom vo významnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena informácií – Zodpovednosť materskej spoločnosti za porušenia pravidiel hospodárskej súťaže jej dcérskymi spoločnosťami – Rozhodujúci vplyv uplatňovaný materskou spoločnosťou
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júna 2016., Saint Louis Sucre, anciennement Saint Louis Sucre SA, anciennement Saint Louis Sucre SNC v. Directeur général des douanes et droits indirects.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Tribunal de grande instance de Nanterre.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poľnohospodárstvo – Cukor – Produkčné odvody – Nárok na náhradu – Nevyvezený cukor na sklade – Bezdôvodné obohatenie – Sloboda podnikania – Metóda výpočtu.
Vec C-96/15.
Odôvodnenie: 19 nariadenia č. 318/2006 bolo formulované takto: „Mal by sa zaviesť výrobný poplatok, ktorý by prispieval na financovanie výdavkov vyskytujúcich sa v rámci spoločnej organizácie trhov v sektore cukru.“ 12      Článok 8 tohto nariadenia, nazvaný „Dodatočné kvóty na cukor“, vo svojich odsekoch 1 a 3 stanovoval: „1.      Každý cukrovarnícky podnik môže najneskôr do 30. septembra 2007 členský štát, v ktorom je zriadený, požiadať o pridelenie dodatočnej kvóty na cukor. … 3.      Na dodatočné kvóty, ktoré boli pridelené podnikom ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. júna 2016., SKW Stahl-Metallurgie GmbH a SKW Stahl-Metallurgie Holding AG proti Európskej komisii.
Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartely – Článok 81 ES – Trhy s práškovým a granulovaným acetylidom vápenatým, ako aj s granulovaným horčíkom vo významnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru – Určenie cien, rozdelenie trhov a výmena informácií – Nariadenie (ES) č. 773/2004 – Články 12 a 14 – Právo byť vypočutý – Vypočúvanie bez prítomnosti ostatných strán.
Vec C-154/14 P.
Odôvodnenie: rozhodnutia je totiž formálnym vyjadrením dôvodov, na ktorých toto rozhodnutie spočíva. Pokiaľ sú tieto dôvody postihnuté vadami, je nimi postihnutá legálnosť rozhodnutia z meritórneho hľadiska, ale nie jeho odôvodnenie, ktoré môže byť dostatočné, aj keď obsahuje chybné dôvody. Z toho vyplýva, že námietky a tvrdenia, ktoré popierajú dôvodnosť aktu, sú irelevantné v rámci odvolacieho dôvodu založeného na porušení článku 296 ZFEÚ (rozsudok z 18. júna 2015, Ipatau/Rada, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, bod 37 a citovaná judikatúra). 40      Treba tiež prip ...
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 16 juin 2016 (*) « Manquement d’État – Article 110 TFUE – Impositions intérieures – Impositions discriminatoires – Véhicules automobiles d’occasion importés des autres États membres – Détermination de la valeur imposable – Taux de dépréciation » Dans l’affaire C‑200/15, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 29 avril 2015, Commission européenne, représentée par MM. M. Wasmeier
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júna 2016., Pebros Servizi Srl proti Aston Martin Lagonda Ltd.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Bologna.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Článok 3 ods. 1 písm. b) – Podmienky osvedčenia – Rozsudok pre zmeškanie – Pojem ‚nesporný nárok‘ – Procesné správanie účastníka konania, ktoré môže predstavovať ‚nespochybnenie nároku‘.
Vec C-511/14.
Odôvodnenie: 5 rovnakého nariadenia uvádza, že pojem „nesporné nároky“ by mal zahŕňať všetky situácie, v ktorých dlžník preukázateľne nepopiera charakter alebo výšku peňažného nároku a v ktorých veriteľ získal proti dlžníkovi najmä súdne rozhodnutie. 39      Ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, spoločnosť Aston Martin ako riadne informovaný dlžník, ktorý sa mohol zúčastniť na súdnom konaní, zostala nečinná počas celého tohto konania a v nijakom okamihu tohto konania sa ho nezúčastnila. Z tohto dôvodu bol voči nej vyhlásený rozsudok pre zmeškanie. Z toho vy ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 16. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 18 písm. c) a články 184 a 187 – Zdaniteľné plnenia – Ukončenie zdaniteľnej ekonomickej činnosti – Ponechanie si tovaru, ktoré viedlo k odpočítaniu DPH – Úprava odpočítanej dane – Obdobie na úpravu – Zdanenie podľa článku 18 písm. c) smernice 2006/112 po uplynutí obdobia na úpravu“ Vo veci C‑229/15, k
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 16. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Článok 5 bod 3 – Veci týkajúce sa nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti – Skutočnosť súvisiaca so škodou – Nedbanlivosť advokáta pri koncipovaní zmluvy – Miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“ Vo veci C‑12/15, ktorej predmetom je návrh na zača
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 16. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2010/18/EÚ – Revidovaná rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a CES – Zosúladenie pracovného a rodinného života – Návrat zamestnankyne – členky družstva z materskej dovolenky – Žiadosť o skrátenie pracovného času a úpravu rozvrhnutia pracovného času – Situácia, ktorá nepatrí do pôsobnosti článku 6 ods. 
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. júna 2016., Jean-Charles Marchiani proti Európskemu parlamentu.
Odvolanie – Poslanec Európskeho parlamentu – Príspevok na asistenta – Vrátenie neoprávnených platieb – Vymáhanie – Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu – Rešpektovanie práva na obranu – Zásada nestrannosti – Premlčanie – Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 – Články 78 až 81 – Delegované nariadenie (EÚ) č. 1268/2012 – Články 81, 82 a 93 – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Primeraná lehota.
Vec C-566/14 P.
Odôvodnenie: prijaté Všeobecným súdom teda môže byť implicitné za podmienky, že dotknutým osobám umožňuje oboznámiť sa s dôvodmi rozhodnutia Všeobecného súdu, a Súdnemu dvoru umožňuje disponovať dostatkom podkladov na vykonanie jeho preskúmania (pozri najmä rozsudky z 22. mája 2008, Evonik Degussa/Komisia, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, bod 103, a z 8. marca 2016, Grécko/Komisia, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, bod 38). 70      Vzhľadom na túto judikatúru treba konštatovať, že aj keď sa Všeobecný súd v bodoch 63 až 68 napadnutého rozsudku výslovne nevyjadril k článku ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. júna 2016., Európska komisia proti Petrovi McBrideovi a i.
Odvolanie – Opatrenia na ochranu zdrojov a reštrukturalizácia odvetvia rybolovu – Žiadosti o zvýšenie bezpečnostnej tonáže – Zrušenie pôvodného rozhodnutia o zamietnutí súdmi Únie – Článok 266 ZFEÚ – Zrušenie právneho základu, na ktorom sa zakladá uvedené rozhodnutie o zamietnutí – Právomoc a právny základ na prijatie nových rozhodnutí – Zrušenie nových rozhodnutí o zamietnutí Všeobecným súdom – Zásada právnej istoty.
Vec C-361/14 P.
Odôvodnenie: teda môže byť implicitné pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré viedli k prijatiu predmetných opatrení, a Súdnemu dvoru poskytne dostatok informácií potrebných na uskutočnenie preskúmania (rozsudok z 29. marca 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Komisia a Komisia/ArcelorMittal Luxembourg a i., C‑201/09 P a C‑216/09 P, EU:C:2011:190, bod 78, ako aj citovaná judikatúra). 62      Na jednej strane treba konštatovať, že týmto tvrdením Komisia v podstate opakuje argumentáciu, ktorú už uviedla na podporu svojho prvého od ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 14. júna 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 4 – Rovnosť zaobchádzania v súvislosti s prístupom k dávkam sociálneho zabezpečenia – Právo na pobyt – Smernica 2004/38/ES – Vnútroštátna právna úprava, ktorá odmieta priznať určité rodinné príspevky alebo daňovú úľavu na nezaopatrené dieťa štátnym príslušníkom iných členských štátov, kto
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 14. júna 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) – Rozhodnutie 2014/198/SZBP – Dohoda medzi Európskou úniou a Tanzánijskou zjednotenou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku námornými silami pod vedením Európskej únie Tanzánijskej zjednotenej republike – Voľba právneho základu – Povinnosť informovať Európsky parlamen
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique) 14 juin 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire – Agent en poste au sein du cabinet d’un commissaire européen – Recrutement d’un agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA – Condition d’interruption de toute forme d’emploi avec la Commission d’une durée de six mois – Point 3.2 de la note D(2005) 18064 de la Commission, du 28 juillet 2005, relative à l’engagement d’agents
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique) 10 juin 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Article 11 du statut – Devoir de loyauté – Article 11 bis – Conflit d’intérêts – Fonctionnaire en charge du suivi d’un projet financé par l’Union – Lien familial entre ce fonctionnaire et un employé recruté pour les besoins du projet par la société en charge dudit projet – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogr
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Autorské práva a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Rozmnoženina na súkromné použitie – Primeraná kompenzácia – Financovanie zo štátneho rozpočtu – Prípustnosť – Podmienky“ Vo veci C‑470/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho kona
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cestná doprava – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Zodpovednosť vodiča za porušenie povinnosti používať tachograf“ Vo veci C‑287/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gyulai törvényszék (súd v Gyule, Maďarsko) zo 4. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2014, ktorý súvisí s konaním:
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 9. júna 2016 (*) „Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora konštatujúceho nesplnenie povinnosti štátom – Penále – Rozhodnutie o úhrade penále – Metóda výpočtu úrokov uplatňujúcich sa v prípade vymáhania nezákonnej pomoci – Zložené úroky“ Vo veci T‑122/14, Talianska republika, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato, žalobkyňa, proti Európs
ARRÊT DE LA COUR (premičre chambre) 9 juin 2016 (*) « Renvoi préjudiciel – Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Article 6, paragraphe 2, sous a) – Obligation de proc
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Odvolanie – Článok 81 ES – Kartely – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (2002) – Bod 23 písm. b) posledný odsek – Čiastočné oslobodenie od pokuty – Dôkazy o skutočnostiach, ktoré Európskej komisii predtým neboli známe“ Vo veci C‑617/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneh
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Fifth Chamber) 9 June 2016 (*) (Dumping — Imports of bioethanol originating in the United States — Definitive anti-dumping duty — Action for annulment — Association — Members not directly concerned — Inadmissibility — Countrywide anti-dumping duty — Individual treatment — Sampling — Rights of the defence — Non-discrimination — Duty of diligence) In Case T‑276/13, Growth Energy, established in Washington, DC (United States),
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Preprava – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 2 bod 35 písm. g) bod iii) – Nezákonná preprava – Nesprávne alebo nekoherentné informácie vyplnené v dokumente uvedenom v prílohe VII tohto nariadenia – Článok 50 ods. 1 – Sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení daného nariadenia – Proporcionalita“ Vo veci C‑69/15, ktorej pred
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Právo na tlmočenie a preklad – Smernica 2010/64/EÚ – Pôsobnosť – Pojem trestné konanie – Konanie stanovené členským štátom, ktorého predmetom je uznanie rozhodnutia v trestnej veci, ktoré vydal súd iného členského štátu, a zaznamenanie odsúdenia vyneseného týmto súdom do registra trestov – Náklady spojené s prekladom tohto rozh
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Vnútroštátne zdanenie – Článok 110 ZFEÚ – Daň z motorových vozidiel vyberaná členským štátom pri ich prvom zápise do evidencie alebo prvom prepise vlastníckeho práva – Daňová neutralita vo vzťahu k ojazdeným vozidlám dovezeným z iného členského štátu a podobným vozidlám dostupným na vnútroštátnom trhu“ Vo veci C‑586/14, ktorej predmetom je
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 77/388/EHS – Článok 17 ods. 5 tretí pododsek – Rozsah pôsobnosti – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Tovary a služby používané tak pri zdaniteľných plneniach, ako aj pri plneniach oslobodených od dane (tovary a služby na tzv. zmiešané použitie) – Určenie použitia tovarov a služieb nadobudnutých na výstavbu, používanie, sp
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. júna 2016., María del Pilar Planes Bresco proti Comunidad Autónoma de Aragón.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunal Supremo.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Režim jednotnej platby – Články 43 a 44 – Platobné nároky na plochu – Hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu na plochu – Trvalé pasienky – Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje spôsobilosť získať podporu v prípade trvalých pasienkov, ktoré sú väčšie než kŕmne plochy pôvodne zohľadnené pri výpočte platobných nárokov, skutočnosťou, že sú využívané na vlastný chov dobytka v poľnohospodárskom podniku.
Spojené veci C-333/15 a C-334/15.
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 1782/2003 stanovuje: „Majú stále pasienky kladný vplyv na životné prostredie, je vhodné prijať opatrenia podporujúce zachovanie súčasných stálych pastvín, aby sa zabránilo ich všeobecne rozšírenej premene na ornú pôdu.“ 4        Odôvodnenie 24 nariadenia č. 1782/2003 stanovuje: „Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva spoločenstva a rozvoj štandardov v oblasti kvality potravín a životného prostredia nevyhnutne spôsobujú pokles úradných cien poľnohospodárskych produktov a zvýšenie výrobných nákladov pre poľnohosp ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júna 2016., Jørn Hansson proti Jungpflanzen Grünewald GmbH.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Práva Spoločenstva k odrodám rastlín – Nariadenie (ES) č. 2100/94 – Porušovanie práv – Primerané odškodnenie – Náhrada spôsobenej škody – Trovy konania a mimosúdne výdavky.
Vec C-481/14.
Odôvodnenie: 26 tejto smernice uvádza: „Na účely náhrady ujmy spôsobenej v dôsledku porušenia spáchaného porušovateľom, ktorý sa zapojil do činnosti vedome alebo s dostatočným dôvodmi nato, aby vedel, že by to spôsobilo takú škodu, by výška náhrady ujmy poskytnutá držiteľovi práv mala zohľadňovať všetky náležité aspekty, ako napríklad stratu príjmu spôsobenú držiteľovi alebo nekalé zisky porušovateľa, prípadne akúkoľvek morálnu ujmu spôsobenú vlastníkovi práv. Ako alternatíva, ak by napríklad bolo ťažké stanoviť čiastku skutočnej vzniknutej ujmy, by sa výš ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Podpoložka 6211 3310 00 0 – Zástera – Ochranný plášť proti žiareniu“ Vo veci C‑288/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht München (Finančný súd v Mníchove, Nemecko) zo 16. apríla 2015 a doručený Súdnemu
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Odvolanie – Kartely – Článok 81 ES – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom Európskej únie – Neprimeraná dĺžka konania pred Európskou komisiou – Odvolanie týkajúce sa trov konania“ Vo veci C‑608/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 25. novembra 2013, Compañía Españo
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júna 2016., Productos Asfálticos (PROAS) SA proti Európskej komisii.
Odvolanie – Kartely – Článok 81 ES – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom Európskej únie – Neprimeraná dĺžka konania pred Európskou komisiou – Odvolanie týkajúce sa trov konania.
Vec C-616/13 P.
Odôvodnenie: uvedené v bodoch 439 až 446 napadnutého rozsudku nemožno kritizovať ani z dôvodu, že Všeobecný súd pri preskúmaní nevykonal svoju neobmedzenú súdnu právomoc. Všeobecný súd totiž poskytol podrobnú odpoveď na výhrady odvolateľky, keďže každú z nich posúdil individuálne. Je to tak so zreteľom na výhrady týkajúce sa po prvé nedostatku odôvodnenia sporného rozhodnutia, pokiaľ ide o neexistenciu konkrétneho dopadu sporného kartelu na trh, po druhé nejasnosti zo strany účastníkov porušenia, pokiaľ ide o zákonnosť dohôd, ktorá vznikla v dôsledku intervenčnej politiky ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 8. júna 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej symbol mieru – Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu – Nedodržanie lehoty na podanie žaloby na Všeobecný súd“ Vo veci T‑583/15, Monster Energy Company, so sídlom v Corone, Kalifornia (Spojené štáty), v zastúpení: P. Brownlow, solicitor, žalobkyňa, proti Úradu Európskej únie pre
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb kapitálu – Články 63 a 65 ZFEÚ – Daň z darovania – Darovanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tuzemsku – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca vyššiu nezdaniteľnú sumu pre rezidentov ako pre nerezidentov – Existencia režimu, ktorý si možno zvoliť, umožňujúceho priznať ktorejkoľvek osobe s bydliskom v členskom štáte Únie vyššiu nezdaniteľnú sumu“
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Zadržanie – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca v prípade neoprávneného vstupu trest odňatia slobody – Tranzit – Viacstranné dojednanie o readmisii“
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Určenie členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Článok 12 – Vydávanie povolení na pobyt alebo víz – Článok 27 – Opravné prostriedky – Rozsah súdneho preskúmania“ Vo veci C‑63/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciál
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. júna 2016., George Karim proti Migrationsverket.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Určenie členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Článok 18 – Prijatie späť žiadateľa o azyl, ktorého žiadosť sa posudzuje – Článok 19 – Zánik zodpovednosti – Neprítomnosť na území členských štátov po dobu najmenej troch mesiacov – Nový proces určenia zodpovedného členského štátu – Článok 27 – Opravné prostriedky – Rozsah súdneho preskúmania.
Vec C-155/15.
Odôvodnenie: 19 nariadenia č. 604/2013 znie: „S cieľom zaručiť účinnú ochranu práv dotknutých osôb by sa mali v súvislosti s rozhodnutiami o odovzdaní do zodpovedného členského štátu stanoviť právne záruky a právo na účinný prostriedok nápravy predovšetkým v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. S cieľom zabezpečiť dodržanie medzinárodného práva by mal účinný prostriedok nápravy voči takýmto rozhodnutiam zahŕňať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia, ako aj právnej a faktickej situácie v členskom štáte, do ktorého sa žiadateľ odovz ...
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEde l’union europÉenne (premičre chambre) 25 septembre 2012 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Harcčlement moral – Demande d’assistance – Droit de divulgation – Réaffectation – Intérêt du service » Dans l’affaire F‑41/10, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Moises Bermejo Garde, fonctionnaire du Comité économique
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Režim colného uskladňovania – Režim vonkajšieho tranzitu – Vznik colného dlhu z dôvodu nesplnenia povinnosti – Vymožiteľnosť dane z pridanej hodnoty“ V spojených veciach C‑226/14 a C‑228/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Finanzgericht Hamburg (Finančný súd H
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 2 júna 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Články 18, 20 a 21 ZFEÚ – Občianstvo Únie – Právo na pohyb a pobyt – Diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti − Príspevok na cestovné náklady poskytovaný študentom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi daného štátu – Smernica 2004/38/ES – Článok 24 ods. 2 – Výnimka zo zásady rovnosti zaobchádzania – Príspevok na výživu počas štúdia pozostávajúci zo študijných štipendií alebo p
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 9 ods. 1 – Pojmy ‚zdaniteľná osoba na účely dane z pridanej hodnoty‘ a ‚ekonomická činnosť‘ – Článok 24 ods. 1 – Pojem ‚poskytovanie služieb‘ – Melioračné zariadenia – Výstavba a prevádzkovanie odvodňovacích kanálov neziskovou obchodnou spoločnosťou – Vplyv financovania zariadení prostredníctvom štátnej pomoci a pomoc
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. júna 2016., Bank Mellat proti Rade Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia voči Iránu – Obmedzenia týkajúce sa peňažných prevodov zahŕňajúcich iránskej finančné inštitúcie – Právomoc Všeobecného súdu – Žaloba o neplatnosť – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia – Priama dotknutosť – Záujem na konaní – Prípustnosť – Proporcionalita – Povinnosť odôvodnenia – Právne záruky stanovené v článku 215 ods. 3 ZFEÚ – Právna istota – Zákaz svojvoľného rozhodovania – Porušenie základných práv.
Vec T-160/13.
Odôvodnenie:  12 rozhodnutia 2012/635 znie takto: “s cieľom zabrániť prevodu akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť na činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo na vývoj nosičov jadrových zbraní, by sa mali zakázať transakcie medzi bankami [a finančnými inštitúciami – neoficiálny preklad] Únie a iránskymi bankami a finančnými inštitúciami, pokiaľ takéto transakcie vopred nepovolí príslušný členský štát. Tým by sa nemalo brániť v pokračovaní obchodu, ktorý nie je zakázaný podľa rozhodnut ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 2. júna 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Letecká doprava – Nariadenie (EHS) č. 95/93 – Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie – Článok 4 ods. 2 – Nezávislosť koordinátora – Pojem ‚zainteresovaná strana‘ – Riadiaci orgán letiska – Funkčné oddelenie – Systém financovania“ Vo veci C‑205/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 24. apríla 2014
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 2. júna 2016., Dr. Falk Pharma GmbH proti DAK-Gesundheit.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Smernica 2004/18/ES – Článok 1 ods. 2 písm. a) – Pojem ‚verejná zákazka‘ – Systém obstarávania majetku spočívajúci v prijatí každého hospodárskeho subjektu, ktorý spĺňa vopred stanovené podmienky, ako dodávateľa – Dodávanie liekov hradených v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia – Dohody uzavreté medzi zdravotnou poisťovňou a všetkými dodávateľmi liekov s danou účinnou látkou, ktorí súhlasia s poskytnutím zľavy z kúpnej ceny vo vopred určenej výške – Právna úprava, ktorá v zásade stanovuje nahradenie hradeného lieku uvádzaného na trh subjektom, ktorý neuzavrel takúto dohodu, liekom toho istého druhu uvádzaným na trh subjektom, ktorý uzavrel takúto dohodu.
Vec C-410/14.
Odôvodnenie: 11 tejto smernice uvádza: „Na úrovni Spoločenstva by sa mali vymedziť rámcové dohody, ako aj špecifické pravidlá pre rámcové dohody, uzatvorené na zákazky, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice. Podľa týchto pravidiel môže verejný obstarávateľ, ak uzatvorí rámcovú dohodu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú [ktorá sa týka – neoficiálny preklad] najmä uverejňovania, lehôt a podmienok na predloženie ponúk, zadávať zákazky na základe takejto rámcovej dohody v priebehu jej doby platnosti buď uplatnením podmienok uvedených v rámcovej dohode, a ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Všeobecný systém spotrebných daní – Smernica 92/12/EHS – Tabakové výrobky v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane – Zodpovednosť oprávneného vlastníka skladu – Možnosť členských štátov pripísať oprávnenému vlastníkovi skladu spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za zaplatenie peňažných sankcií uložených osobám, ktoré sa dopustili pašovania – Zásady
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Články 2, 3 a 6 – Rozdielne zaobchádzanie na základe veku – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca v určitých prípadoch vyššie zdanenie príjmov zo starobných dôchodkov ako príjmov zo závislej činnosti – Rozsah p
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 2 June 2016 (*) (Appeal — Implementing Regulation (EU) No 412/2013 — Imports of ceramic tableware and kitchenware originating in China — Definitive anti-dumping duty) In Case C‑31/15 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 27 January 2015, Photo USA Electronic Graphic Inc., established in Beijing (China), represented by K. Adamantopoulos, avocat, ap
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spotrebné dane – Smernica 2003/96/ES – Odstupňované sadzby spotrebnej dane na pohonné hmoty a palivá – Podmienka uplatňovania sadzby na palivá – Podávanie mesačného súpisu vyhlásení, že kúpené výrobky sú určené na vykurovanie – Uplatnenie sadzby spotrebnej dane stanovenej pre pohonné hmoty v prípade nepodania tohto súpisu – Zásada proporcionality“ Vo veci C‑418/14,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Smernica 2004/18/ES – Účasť na verejnom obstarávaní – Možnosť využiť kapacity iných podnikov na účely splnenia stanovených podmienok – Nezaplatenie príspevku, ktorý nie je výslovne stanovený – Vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania bez možnosti napravenia tohto nedostatku“ Vo veci C‑27/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 2. júna 2016 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Prispôsobenie návrhov – Nesprávne posúdenie“ Vo veci T‑723/14, HX, bydliskom v Damašku (Sýria), v zastúpení: S. Koev, advokát, žalobca, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: I. Gurov a S. Kyriakopoulou, splnomocnení zástupcovia, žalovanej,
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 2. júna 2016 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Európsky trh s predpínacou oceľou – Určenie cien, rozdelenie trhu a výmena citlivých obchodných informácií – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Hospodárska jednotka – Priama účasť na porušení – Odvodená zodpovednosť materských spoločností – Nástupníctvo podnikov – Komplexné porušenie – Jediné a pokračujúce porušenie – Usmernenia k metóde stanovovania výšky pok
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 1. júna 2016 (výňatky)., Maďarsko proti Európskej komisii.
Spoločná poľnohospodárska politika – Priame platby – Dodatkové kritériá pre oblasti ekologického záujmu, na ktorých boli vysadené mladiny s krátkodobým striedaním – Článok 45 ods. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 – Článok 46 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 – Zneužitie právomoci – Právna istota – Zákaz diskriminácie – Legitímna dôvera – Právo vlastniť majetok – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-662/14.
Odôvodnenie: 45 základného nariadenia, ktoré spresňuje dôvody oprávnenia zvereného Komisii, uvádza, že „cieľom zabezpečiť, aby sa zriadili oblasti ekologického záujmu efektívne a jednotne, a so zreteľom na osobitosti členských štátov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie ďalších kritérií na určovanie toho, či oblasti spĺňajú podmienky oblastí ekologického záujmu; uznávanie iných typov oblastí ekologického záujmu; stanovenie konverzných a váhových koeficientov pre určité typy oblastí ekologického záujmu; stanovenie pravidiel ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neplatnosti zmenky, zmenka, neprijateľné zmluvné podmienky
Právna veta: Ust. § 17 zák. č. 191/1950 Sb. neustanovuje výslovne, kto a aké námietky uplatňovať môže, ale kedy ich uplatňovať nemôže. Záver, kto a kedy ich uplatňovať môže, tak z tohto ustanovenia vyplýva len a contrario (Kovařík Z.: Zákon směneční a šekový. Komentář, C.H.BECK 2014, str. 96). Citované ustanovenie tak výslovne nezakazuje, aby súd na kauzálne námietky prihliadal ex offo. To je dôležitá aj z hľadiska práva Európskej únie. Súdny dvor sa vo viacerých rozsudkoch týkajúcich sa smernice 93/13/ EHS vyslovil, že národný súd musí mať možnosť skúmať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie súdu o úprave styku rodiča s dieťaťom, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Zákon o rodine priorizuje dohodu rodičov o úprave styku a len v prípade, ak rodičia nie sú schopní dohodnúť sa na úprave styku, upraví styk autoritatívne súd, pričom prihliada predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa, ktorým je jeho zdravý psychický a fyzický vývoj, zohľadňuje vek dieťaťa a jeho zdravotný stav, prípadne školskú dochádzku, mimoškolskú činnosť, vzdialenosť bydlísk rodičov, pracovné zaťaženie rodičov a podobne tak, aby aj z týchto aspektov bol určený styk úspešne realizovateľný. Pre akékoľvek rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností je podstatným posúdenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné vyhrážanie, voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní, nepriame dôkazy
Právna veta: „ Ak má byť rozhodnutie o vine založené na výpovedi len jedného svedka, priamo usvedčujúceho obžalovaného zo spáchania skutku, musia byť ostatné nepriame dôkazy tak ucelené a navzájom previazané, aby nedávali najmenšiu pochybnosť o vierohodnosti jedného usvedčujúceho dôkazu a samotný tento dôkaz musí byť preverený všetkými dostupnými prostriedkami, ktoré umožňuje Trestný poriadok ( Uznesenie NS SR sp. zn. 2Tos /4/2009 zo dňa 26.2.2010). V danej veci je teda nepochybné, že sa jedná o jediného svedka, aj to svedka, ktorý rozporne vypovedal v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní , prič ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, zvýšenie výživného
Právna veta: Pri určení rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, medzi ktoré patria okrem bežných potrieb ako výživa vo vlastnom zmysle slova, šatstvo, bielizeň, obuv, náklady na bývanie, aj ďalšie potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov, prípravou na budúce povolanie a tiež kultúrne, športové a rekreačné potreby, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje v súčasnosti život kultúrneho človeka.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, dobromyseľnosť držiteľa pozemku, vydržanie
Právna veta: Posúdenie, či držiteľ je alebo nie je dobromyseľný treba hodnotiť vždy objektívne, a nie iba zo subjektívneho, osobného presvedčenia účastníka a treba vždy brať do úvahy, či držiteľ pri bežnej normálnej opatrnosti, ktorú možno s ohľadom na okolnosti a povahu daného prípadu od každého požadovať, nemal, resp. nemohol mať po celú vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec patrí. Právny omyl držiteľa vychádzajúci z neznalosti jednoznačne formulovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka platného v dobe, kedy sa držiteľ ujal držby, nie je ospravedlniteľný. Len výnimočne možno takýto omyl o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, vydržanie, dobromyseľný držiteľ, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, oprávnená držba, vydržacia doba
Právna veta: Oprávneným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako s vlastnou a je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí. Podľa § 134 Obč. zák. sa oprávnený držiteľ stáva vlastníkom veci, pokiaľ ju má nepretržite v držbe po dobu 10 rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Teda oprávnený držiteľ musí byť ohľadom okolnosti, že mu nehnuteľná vec patrí, dobromyseľný počas minimálne 10 rokov. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť posudzovaná aj z o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súhlasný prejav vôle zmluvných strán, prejav vôle, uzavretie kúpnej zmluvy
Právna veta: Krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že výklad prejavu vôle upravuje Občiansky zákonník a základné prvky právneho úkonu sú vôľa a jej prejav, pričom právne následky sa priznávajú len v spojení vôle a prejavu, pričom prejav je podriadený funkciou vôle. V súvislosti s odvolacou námietkou žalovaného, týkajúcou sa existencie a platnosti kúpnej zmluvy a jeho argumentácii, krajský súd poukazuje na to, že zmluva sa skladá z dvoch jednostranných, obsahovo celkom zhodných a vzájomne adresovaných právnych úkonov, a to návrhu na uzavretie zmluvy a prijatia tohto návrhu na uzavretie zmluvy. Podstatou zmluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice
Právna veta: Súdna prax je jednotná v tom, že súhlas povinného v notárskej zápisnici je právnym úkonom, ktorý je vzhľadom na svoj cieľ a účel procesnej povahy (porovnaj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 5/2000 z 13. 07. 2000, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/49/2013 zo dňa 28. 11. 2013 a sp. zn. 5Oboer/41/2013 z 21.10. 2013) ako aj v tom, že samotnú povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul (porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: Postúpenie pohľadávky je upravené v ustanoveniach § 524 a nasl. OZ. Postúpením pohľadávky treba rozumieť zmenu v subjekte záväzkového vzťahu, konkrétne zmenu v osobe veriteľa, keď na základe zmluvy medzi pôvodným veriteľom a treťou osobou postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku, ktorú má v čase postúpenia voči dlžníkovi, novému veriteľovi, a to i bez súhlasu dlžníka. V prejednávanej veci súd prvého stupňa však správne konštatoval, že Slovenská sporiteľňa, a.s., ako banka a pôvodný veriteľ pri postúpení pohľadávky odporkyne na inú osobu sa musí riadiť okrem všeobecných ustanovení OZ aj ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , námietka premlčania
Právna veta: Pri práve na vydanie bezdôvodného obohatenia Občiansky zákonník stanovuje kombinovanú premlčaciu dobu - subjektívnu (§ 107 ods. 1) a objektívnu (§ 107 ods. 2). Tieto premlčacie doby začínajú, plynú a končia nezávisle na sebe. Subjektívna premlčacia doba je dvojročná a objektívna premlčacia je trojročná alebo desaťročná. Pokiaľ márne uplynula aspoň jedna z týchto premlčacích dôb a je vznesená námietka premlčania, nemožno právo na vydanie bezdôvodného obohatenia priznať. Ak sa skončí plynutie jednej z nich, právo sa premlčí, a to aj napriek tomu, že poškodenému plynie ešte druhá premlčacia doba.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 Zákona o rodine núti súd, aby vždy skúmal, či striedavá osobná starostlivosť o dieťa bude v jeho záujme, či by nedošlo k citovej ujme dieťaťa, či by rozvoj dieťaťa bol úplný, najmä zo stránky citovej, rozumovej a mravnej, pokiaľ by dieťaťu nebola umožnená striedavá starostlivosť. Súd sa musí odkloniť od sledovania rodových stereotypov u rodičov či pohlavia rodičov a musí sa vždy zamerať iba na potreby dieťaťa a na to, či tieto potreby dieťaťa budú striedavou osobnou starostlivosťou naplnené. Právna teória uvádza, že v zmysle § 24 ods. 2 Zákona o rodine záujem dieťaťa tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, zánik zabezpečeného zmluvného záväzku, záväzok na zaplatenie zmluvnej pokuty
Právna veta: Z ust. § 48 ods. 2 OZ vyplýva, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo dohodnuté inak. Dôsledky odstúpenia od zmluvy spočívajú aj v zrušení od samotného začiatku s výnimkou, ak by z právneho predpisu alebo dohody účastníkov zmluvného vzťahu vyplývalo niečo iné. Ak tomu tak nie je odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zrušenej zmluvy. V prípade, že bolo už podľa zrušenej zmluvy plnené, sú účastníci zmluvy povinní si takéto plnenie navzájom vyporiadať. Odstúpením od zmluvy zanikajú pre svoju ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť rodičov, striedavá osobná starostlivosť, rozvod manželstva, osobná starostlivosť rodičov o maloletého, najlepší záujem dieťaťa, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov
Právna veta: V prípade rozhodovania o osobnej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa pri rozvode manželstva musí konajúci súd vychádzať z premisy, že záujmom maloletého dieťaťa je, aby bolo v osobnej starostlivosti oboch rodičov. To sa odzrkadlilo aj v zákonnej úprave, keď § 24 ods. 2 Zákona o rodine stanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa a ak so striedavou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ, vyporiadanie BSM súdom, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, zásada rovnosti podielov pri vyporiadaní BSM, vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Podľa judikatúry vloženie investícií do majetku inej osoby predstavuje neoprávnený majetkový prospech – bezdôvodné obohatenie, pričom tento neoprávnený majetkový prospech nespočíva v samotných investíciách do cudzieho majetku, ale v tom, o čo sa tento majetku zhodnotil vloženými investíciami. Súd sa s hodnotou aktív a BSM spočívajúceho v pohľadávke voči tretej osobe nevysporiadal správne a na tom nič nemení ani skutočnosť, že medzi účastníkmi konania nebola výška vložených investícií sporná, pretože suma týchto investícií nepredstavuje výšku samotnej pohľadávky. Výška pohľadávky je totiž daná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blankozmenka, zmluva o spotrebiteľskom úvere, absolútna neplatnosť právneho úkonu, vystavenie zmenky, neplatnosť dohody o vyplnení zmenky pre rozpor so zákonom, vystaviteľ zmenky, postúpenie práv zo zmenky
Právna veta: Ak vystaviteľom zmenky je spotrebiteľ, čo nepochybne bolo preukázané aj v prejednávanej veci, je možné túto skúmať až po úroveň dohody o vyplňovacom práve, aplikujúc právnu úpravu platnú a účinnú v čase, kedy bola zmenka vystavená. V zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona 258/2001 Z.z. v súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby sa zakazuje splniť dlh zmenkou alebo šekom. Veriteľ smie prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak ide o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia je maximálne vo výške aktuálnej výšk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať výpoveď so zástupcami zamestnancov, výpoveď, výpoveď daná zamestnávateľom, pracovisko dohodnuté v pracovnej zmluve, miesto výkonu práce , voľné pracovné miesto
Právna veta: Ak zamestnávateľ v mieste, ktoré bolo dohodnuté v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce, nemá pre zamestnanca žiadnu prácu alebo žiadnu vhodnú prácu podľa ZP, svoju ponukovú povinnosť ani nemôže splniť. Navyše pracovné miesto, na ktoré žalobkyňa poukazuje bolo s miestom výkonu práce na školskom internáte a v zmysle pracovnej zmluvy, ktorú mala uzavretú žalobkyňa so žalovanou, jej miestom výkonu práce bola obchodná akadémia, a preto žalovanému by ani nevznikla ponuková povinnosť podľa § 63 ods. 2 ZP, v prípade že by mal voľné pracovné miesto na školskom internáte. V tejto súvislosti od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, určenie druhu sankcie a jej výmery, spáchanie priestupku, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo
Právna veta: Určenie dĺžky zákazu činnosti v rámci určeného rozpätia, ktoré v predmetnom prípade vychádza z dikcie § 22 odsek 2 písmeno c/ zákona o priestupkoch, je síce vecou voľného uváženia, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Podľa názoru súdu, povinnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, splatnosť záväzku, právo na plnenie od dlžníka
Právna veta: Ustanovenie § 563 OZ sa týka tých prípadov, keď doba splnenia nebola určená žiadnym z uvedených spôsobov. To znamená, že sa týka prípadov, keď splatnosť záväzku nebola dohovorená (ani výslovne, ani mlčky), ďalej nevyplýva z povahy záväzku a konečne neustanovuje ani právny predpis, ani rozhodnutie súdu. Ak je podľa zmluvy čas plnenia ponechaný na vôľu veriteľa, potom niekým stanovená v jeho prospech (porovnaj § 342 ods. 3 ObZ - zákon č. 514/2003 Z.z. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších zmien a doplnení) a pred touto dobou nie je dlžník oprávnený splniť svoj záväzok. Dohodu o prenechaní sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, zásah do psychickej a morálnej integrity osobnosti
Právna veta: Ustanovenie § 11 Občianskeho zákonníka vyslovuje všeobecnú zásadu ochrany osobnosti a súčasne uvádza najtypickejšie zložky a prejavy osobnosti. Už zo slovného znenia ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka vyplýva, že výpočet chránených práv uvedených v tomto ustanovení nie je vyčerpávajúci. Občiansky zákonník chráni aj iné zložky a prejavy spojené s osobnosťou občana (dôstojnosť, vážnosť, skutočnosti týkajúce sa rodinného života, vnútornej intímnej stránky osobnosti a pod). Ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka uvádza právne prostriedky na ochranu práv na ochranu osobnosti. Z hľadiska poskytn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výživné rodičov k deťom, právo na výživné, osobná starostlivosť o dieťa, minimálna výška výživného, určenie výšky výživného
Právna veta: Ak majetkové pomery rodičov nie sú približne rovnaké alebo ak jednému z rodičov je určená dlhšia doba osobnej starostlivosti v rámci striedavej starostlivosti, súd o určení výživného rozhodne, ak sa o výške výživného nedohodli sami rodičia. Pri rozhodovaní musí akceptovať minimálnu výšku výživného a prihliadnuť na dobu, počas ktorej je dieťa v osobnej starostlivosti povinného rodiča. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká , ktoré zahŕňajú takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvolá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, zákaz činnosti, trest zákazu činnosti, účel trestu, porušenie dopravných predpisov, zákaz vedenia motorových vozidiel
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu súd prvého stupňa pri rozhodovaní o treste nezohľadnil všetky rozhodné okolnosti a príslušné zákonné ustanovenia. Trest nebol ukladaný v zmysle zásad pre ukladanie trestov prihliadajúc na generálnu a individuálnu prevenciu, proporcionálnosť a tiež personálnosť trestu. Krajský súd uložil obžalovanému miernejší trest, pokiaľ ide o jeho druh, keď podľa názoru odvolacieho súdu nie je potrebné prevýchovu obžalovaného zabezpečovať hrozbou výkonu trestu vo forme podmienečného odsúdenia, a to najmä s ohľadom na obžalovaného, ktorého nepovažuje za osobu náchylnú k recidí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dôležité osobné prekážky v práci, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 70 ZP, okamžité skončenie pracovného pomeru, pracovné voľno, porušenie pracovnej disciplíny, lekárske ošetrenie mimo pracovný čas
Právna veta: Podľa § 141 ods. 2 písm. a/ bod 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Aj keby sa žalovanému podarilo v konaní preukázať, že vyšetrenie alebo ošetrenie mohol zamestnanec vykonať mimo pracovného času (čo žalovaný nepreukázal - viď vyššie), ani táto skutočnosť by nevykazovala znaky tak intenzívneho poruš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zníženie dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v značnej miere, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, zníženie dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v značnej miere, morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia
Právna veta: Nevyhnutým predpokladom vzniku nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2,3 Občianskeho zákonníka je, že morálna satisfakcia je nepostačujúca, t.j. nemožno ňou primerane znížiť ani vyvážiť vzniknutú ujmu. Z uvedeného potom vyplýva, že morálne zadosťučinenie je potrebné uprednostniť na eliminovanie vzniknutej nemajetkovej ujmy, a teda relutárna satisfakcia má plniť len subsidiárnu funkciu. Ďalšou podmienkou vzniku nároku je, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť alebo vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti, teda že osoba, vzhľadom k povahe, intenzite, charakteru, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh matky dieťaťa na zvýšenie výživného
Právna veta: Ustanovenie § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine ( ďalej len „ZoR“) predstavuje výnimku zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí. Dôvodom pre zmenu rozhodnutia sú všetky okolnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre zmenu určeného výživného. Dôvodom na zmenu rozhodnutia sú len tie okolnosti, ktoré sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov, t. j. ovplyvnia celkovú situáciu nielen na krátky čas. Relevantnosť zmeny rozhodnutia sa zisťuje porovnaním tvrdených a preukázaných nových pomerov s pôvodnými pomermi, významnými z hľadiska vyživovacej povinnosti. Pri určení rozsahu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, zmluva o postúpení pohľadávok, banková pohľadávka
Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z., môže byť banková pohľadávka postúpená (alebo jej časť), ak je (1.).splatná, a to až po predchádzajúcej (2) písomnej výzve a kumulatívne, ak je splnené (3) omeškanie dlžníka so splnením postupovanej pohľadávky nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní. Uvedené ustanovenie je lex specialis k inštitútu cesie. Sprísnenie zákonných predpokladov postúpenia bankovej pohľadávky môže byť považované za zákonný predpoklad z dôvodu, že po postúpení pohľadávky rôznych subjektov už nad pohľadávkou, nie vždy je zachovaná kontinuita dôležitého dohľadu centráln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného
Právna veta: Ak sa zmenia pomery, môže súd aj bez návrhu, čo sa týka výživného pre maloleté dieťa, zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom. U plnoletého dieťaťa k takejto zmene môže dôjsť len na návrh. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samé schopné sa živiť. Obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Pri rozhodovaní o zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poslanie advokácie, zmluva o poskytovaní právnych služieb, rozsah poskytovania právnych služieb
Právna veta: Zmluva o poskytovaní právnych služieb je osobitným druhom mandátnej zmluvy, ktorou sa advokát zaväzuje poskytovať svojmu klientovi právne služby na úrovni predpokladanej zákonom o advokácii, teda s odbornou starostlivosťou a klient sa zaväzuje advokátovi za poskytovane týchto služieb zaplatiť odmenu. Konkrétny obsah a rozsah poskytovanej právnej služby je vždy podmienený potrebami klienta. Kľúčovým faktorom pre kvalitu poskytovania právnych služieb je preto dobrá komunikácia medzi klientom a advokátom. Klient má možnosť zvoliť si advokáta podľa vlastného výberu, pričom konkurencia na trhu posk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnená držba ako predpoklad vydržania, držba, vlastnícke právo, dobrá viera oprávneného držiteľa, dobromyseľná držba
Právna veta: Dobrá viera oprávneného držiteľa, ktorá je daná so zreteľom ku všetkým okolnostiam veci, sa musí vzťahovať i k titulu, na základe ktorého mohlo držiteľovi vzniknúť vlastnícke právo. Takýmto titulom (právnym dôvodom) sa môže rozumieť len právny úkon, ktorým sa vec prevádza na iného vlastníka, napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie štátneho orgánu a pod.. Samotné prípadné oplotenie a užívanie spornej nehnuteľnosti navrhovateľom a jeho právnymi predchodcami bez súvisiaceho právneho úkonu medzi navrhovateľom prípadne jeho právnymi predchodcami a ostatnými spoluvlastníkmi resp. ich právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: afektívna vražda, zmenšená príčetnosť, ochranný dohľad, mimoriadne zníženie trestu, zásady ukladania ochranných opatrení, trest a ochranné opatrenie, ochranné liečenie
Právna veta: Stav páchateľa so zmenšenou príčetnosťou, býva často taký, že táto osoba nie je plne spôsobilým objektom výkonu trestu, ako to je v prípade iných páchateľov. Preto je namieste, najmä s prihliadnutím k psychickému stavu obžalovanej, voliť také prostriedky, ktoré by čo najlepšie viedli k cieľu, ktorým je hlavne účinná ochrana ostatných pred možnými činmi obžalovanej do budúcnosti. Nebezpečnosť obžalovanej, ktorá sa dopustila trestného činu v stave zmenšenej príčetnosti je tu vyvažovaná povinným ukladaním ochranného liečenia. Vzhľadom k uvedenému musí byť pri sankcionovaní obžalovanej dominantné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, opätovné páchanie trestného činu, účel trestu, ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov
Právna veta: Spoločnosť pred opätovným páchaním trestného činu a priestupkov obžalovanou neochránila ani hrozba trestom odňatia slobody a ani výkon probačného dohľadu nad správaním obžalovanej v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Je teda evidentné, že u obžalovanej doposiaľ ukladané podmienečné tresty odňatia slobody, teda tresty nespojené s bezprostredným odňatím slobody, ale ani peňažné sankcie a pokarhania uložené za priestupky, nemali dostatočný výchovný účinok. Za takejto situácie, už nemôže byť u obžalovanej účel trestu plnený iným druhom trestu, než trestom odňatia slobody. Keďže sa obžal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje (procesný) postup orgánu rozhodujúceho o nároku zo spotrebiteľskej zmluvy (ktorým je aj súd), má teda charakter procesnoprávny a to bez ohľadu na to, že je obsiahnuté v hmotnoprávnom predpise. Táto norma neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia o časovej pôsobnosti novely, ktorá ju zaviedla, musí platiť pravidlo jej okamžitej aplikovateľnosti. Ak platí, že ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa má procesný charakter a zákonodarca nestanovil osobitný právny režim jej aplikácie, má súd prihliadať na premlčanie ex offo vo všetkých, aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie povinnosti zamestnanca pri plnení pracovných úloh, povinnosť zamestnávateľa preukázať schodok, schodok na zverených hodnotách
Právna veta: Samotný schodok, nech je akokoľvek značný, ešte nemusí byť dôvodom pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Takému schodku musí predchádzať porušenie povinností zo strany zamestnanca, aby bolo možné dať zamestnancovi výpoveď. V danom prípade z výpovede nevyplýva ako mal žalobca porušiť svoje povinnosti. Výpoveď zahŕňa obsah pracovnej náplne - špecifické zodpovednosti a povinnosti vedúceho skladu, ako i zhrnutie toho, za čo je zamestnanec zodpovedný podľa Dohody o hmotnej zodpovednosti. Nevyplýva z nej pritom, akú konkrétnu povinnosť mal zamestnanec porušiť, či ktorú povinnosť (príkaz, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, mimoriadne zníženie trestu, zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby, dohoda o vine a treste, neprimeraná dĺžka trestného konania, trest zákazu činnosti
Právna veta: Ochota obvineného ukončiť jeho trestnú vec v rámci konania o dohode o vine a treste a tým vzdanie sa práva na verejné prejednanie jeho veci pred súdom, zjednodušenie trestného procesu v takejto veci v dôsledku spomínaného konania a v neposlednom rade aj ušetrenie nákladov štátu na prejednanie veci uvedeným spôsobom je takou mimoriadnou okolnosťou, ktorá mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby odôvodňuje. Trestný poriadok však stanovuje len pravidlá, za ktorých prokurátor môže k takémuto konaniu pristúpiť, no nestanovuje, že by tak prokurátor, aj keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, Spotrebiteľské zmluvy, absolútny obchod, premlčacia doba, zhoršenie postavenia spotrebiteľa, spotrebiteľský vzťah
Právna veta: K otázke dĺžky premlčacej doby treba uviesť, že hoci je úver absolútnym obchodom a majú naň dopadať ustanovenia Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov úverovej zmluvy, v predmetnej veci ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá je regulovaná osobitnou právnou úpravou zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a nepochybne aj ochrannými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ide o vzťah medzi dodávateľom - obchodníkom a spotrebiteľom, a teda ide teda o typický občianskoprávny vzťah. V prípade duplicitnej právnej úpravy rovnakých inštitútov súkromného práva je dôvodné aplikov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, zadováženie alebo prechovávanie falšovaných peňazí, falšované peniaze
Právna veta: Zákonodarca v § 270 ods.1 Tr. zákona kriminalizuje jednak zadováženie sebe alebo inému a jednak prechovávanie (držbu) falšovaných peňazí. Na naplnenie tejto skutkovej podstaty postačí úmyselné zadováženie si (resp. zadováženie pre iného) falšovaných peňazí a ich prechovávanie. V § 270 ods.2 Tr. zákona potom zákonodarca kriminalizuje, okrem iného, použitie (danie do obehu) falšovaných peňazí ako pravých. Prechovávaním sa rozumie napríklad ich ukrytie, preprava a vôbec faktická držba. Daním falšovaných peňazí ako pravých podľa § 270 ods.2 Tr. zákona sa potom rozumie ich odovzdanie inej oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, trovy právneho zastúpenia, obmedzenie práva slobodnej voľby advokáta, náhrada cestovného a náhrada za stratu času
Právna veta: Právo na zastúpenie advokátom v konaní pred súdom je realizáciou ústavou garantovaného práva na právnu pomoc pred súdmi, upraveného tiež Občianskym súdnym poriadkom. Pre voľbu advokáta zákon neustanovuje žiadne obmedzenia, je teda len a len na účastníkovi, ktorého z advokátov zapísaných v zozname advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou si zvolí. Dôležitým kritériom pritom nie je len povesť advokáta, jeho odborné zameranie, ale aj osobný faktor dôvery danému advokátovi, vedomosť, že sa naňho môže spoľahnúť a že advokát si preňho nájde čas. Účastník konania si advokáta volí berúc na se ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie určovacieho návrhu, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: V zmysle § 80 OSP návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo, najmä: a/ o osobnom stave, b/ o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona z právneho vzťahu alebo z porušenia práva, c/ o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacieho návrhu (§ 80 písm. c/ OSP) musí byť naliehavý v tom zmysle, že navrhovateľ v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu sporných práv a oprávnených záujmov. Naliehavý právny záujem sa viaže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci územného konania, rozhodnutie o umiestnení stavby
Právna veta: Okruh účastníkov územného konania vymedzuje stavebný zákon v § 34 ods. 1, 2, v zmysle ktorého ďalším právnickým či fyzickým osobám v územnom konaní o umiestnení stavby priznáva postavenie účastníkov konania, ak ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môže byť rozhodnutím priamo dotknuté. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 50/1976 Zb. ako lex specialis obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníkov územného konania, je použitie ust. § 14 ods. 1 veta pred bodkočiarkou zákona č. 71/1967 Zb. vylúčené. Z uvedeného vyplýva, že ďalším ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, procesné trovy konania, preddavky na trovy konania
Právna veta: Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).
MENU