Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neúčasť obvineného na výsluchoch počas prípravného konania, účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní
Právna veta: Podľa § 213 ods. 1 Tr. por. policajt môže povoliť účasť obvineného na vyšetrovacích úkonoch a umožniť mu klásť vypočúvaným svedkom otázky. Postupuje tak najmä vtedy, ak obvinený nemá obhajcu a úkon spočíva vo výsluchu svedka, pri ktorom je dôvodný predpoklad, že ho nebude možné vykonať v konaní pred súdom, iba ak by zabezpečovanie jeho prítomnosti alebo jeho prítomnosť mohli ohroziť vykonanie tohto úkonu. Z citovaného ustanovenia procesného predpisu jednoznačne vyplýva, že účasť obvineného na vyšetrovacích úkonoch nie je povinná. Je to právo, ktoré obvinený využiť môže a nemusí, a pokiaľ sa ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 214 ods. 1 O. s. p. vyplýva, že na prejednanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej musí predseda senátu nariadiť pojednávanie, okrem iného aj vtedy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. Či v konkrétnom prípade je nevyhnutné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, je však vecou úvahy odvolacieho súdu a nie účastníkov konania. Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa náležitým spôsobom zistil skutkový stav veci a preto nie je potrebné dokazovanie zopakovať alebo doplniť, nič mu nebráni (ak nejde o ostatné tri v zákone vymenova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť argumentovať proti rozhodnutiu súdu, právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, riadne odôvodnenie rozhodnutia, účastníci konania, spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Procesným právom účastníka je i právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: systém sociálneho poistenia, zvyšovanie dôchodkových dávok, valorizácia dôchodkových dávok každoročne
Právna veta: V zmysle ust. § 82 ods. 2 veta tretia zákona o sociálnom poistení v znení účinnom k 26.11.2010 dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti“ pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princípoch, ktoré sa premietajú nielen do výpočtu dôchodkovej dávky, ale premietajú sa aj do systému jej zvyšovania, ktoré sa podľa všeobecného me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda, účastník škodovej udalosti, povinnosť účastníka dopravnej nehody, § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke, náhrada škody v prospech poškodeného účastníka škodovej udalosti
Právna veta: Podľa § 66 ods. 2 písm. a), d) a e) zákona o cestnej premávke, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. „Účelom ustanovenia § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke je zabezpečiť, aby pri škodovej udalosti bolo umožnené rýchlo a bezproblémovo zistiť náhradu škody v prospech poškodenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výplata služobného príjmu, profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, čas neschopnosti na výkon služby, Služobný príjem počas vykonávania služby
Právna veta: Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov ak profesionálny vojak nevykonával službu celý kalendárny mesiac, patrí mu pomerná časť služobného príjmu za každý kalendárny deň, keď vykonával službu. Čas riadnej dovolenky, osobitnej dovolenky, krátkej dovolenky, náhradného voľna a preventívnej rehabilitácie sa na účely výplaty služobného príjmu považuje za výkon služby. Z vyššie citovaného ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 380/1997 Z. z. vyplýva že služobný príjem profesionálnemu vojakovi patrí v kalendárnom mesiaci za dní, počas ktorých vykonával službu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: určenie dane podľa pomôcok, ukončenie daňovej kontroly v zákonnej lehote, daňová kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu , umelé predlžovanie daňovej kontroly
Právna veta: Podľa § 15 ods. 13 zákona o správe daní daňová kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu s kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom prerokovania protokolu s daňovým subjektom alebo jeho zástupcom Je pravdou, že ustanovenie § 15 ods. 10 pomerne rigorózne upravuje právo kontrolovaného daňového subjektu vyjadriť sa v lehote ôsmych pracovných dní k protokolu o výsledku daňovej kontroly, a to bez možnosti odpustiť zmeškanie tejto lehoty. V kontexte s rigoróznou úpravou ukončenia daňovej kontroly, a to aj keď sa kontrolovaný daňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, správca dane, daňová kontrola , medzinárodná výmena informácií
Právna veta: Ak v danom prípade rozhodujúcou skutočnosťou ovplyvňujúcou určenie žalobcom priznanej dane bolo ním uvedené oslobodenie od dane z pridanej hodnoty z dôvodu deklarovaného uskutočnenia intrakomunitárneho obchodu dodaním tovaru dodávateľovi registrovanému na daň z pridanej hodnoty v Maďarskej republike, bolo v rámci preukazovania oprávnenosti jeho nároku podstatnou skutočnosťou preveriť základné atribúty určujúce podmienky oslobodenia od dane, ktorým je jednoznačne uskutočnenie prepravy deklarovaného tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 1, ods. 5 p ísm. a), ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
Právna veta: Ustanovenie § 88a zákona o pobyte cudzincov umožňuje zaistiť aj žiadateľa o azyl. Zo systematiky uvedeného ustanovenia vyplýva, že aplikácia ustanovení pod písm. a) a b) ods. 1 § 88a prichádza do úvahy na prípady, keď zaistenie cudzinca, ktorý požiadal o azyl je nutné buď na účel zistenia alebo overenia jeho totožnosti alebo štátnej príslušnosti alebo na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä ak existuje riziko jeho úteku. Ustanovenie § 88a ods. 1 písm. c) je aplikovateľné na prípady, ak ide o štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistná udalosť, poistiteľ, prechod práva poisteného proti inému na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, oslobodenie od poplatku
Právna veta: Oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je výlučne viazané na osobu žalobcu (poškodeného, poisteného) a neprechádza na poistiteľa, na ktorého podľa podmienok § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka prešlo právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, dovolanie proti rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste, dôvody dovolania v trestnom konaní, povinná obhajoba
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že proti rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste, nie je prípustné odvolanie. Podanie dovolania proti nemu preto nemôže byť, pri riadnom chápaní a uplatňovaní práva na zákonný a spravodlivý súdny proces, podmienené využitím zákonného práva podať riadny opravný prostriedok (§ 372 ods. 1 Tr. por.). Na druhej strane, ale zákon pripúšťa dovolanie proti takémuto rozsudku iba z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c) Tr. por., t. j. ak bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu. Pod pojmom zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu uvedený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, skúšobná doba podmienečného odsúdenia
Právna veta: Ustanovenie § 49 ods. 2 Tr. zák. limituje aplikáciu § 49 ods. 1 Tr. zák. v tom smere, že za splnenia tam uvedených kumulatívnych podmienok (i/ obvinený spáchal úmyselný trestný čin a ii/ stalo sa tak v dobe jeho podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody), vylučuje, aby súd opätovne výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil, hoci by na to aj dôvody uvedené v § 49 ods. 1 Tr. zák. existovali. Zjednodušene povedané, zákon zakazuje uložiť obvinenému „podmienku na podmienku“.....V prípade JUDr. I. G. je zrejmé, že tento sa posudzo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, uznesenie o vznesení obvinenia
Právna veta: Vznesenie obvinenia je najdôležitejším procesným úkonom prípravného konania, od ktorého sa odvíja ďalší procesný postup vo veci predovšetkým s ohľadom na zásahy do osobnej slobody obvineného. Na rozdiel od začatia trestného stíhania sa pri vznesení obvinenia vyžaduje záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, pričom tento záver musí byť dostatočne odôvodnený a musia mu predchádzať konkrétnejšie a presvedčivejšie zistenia než tie, ktoré sú potrebné na začatie trestného stíhania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací trestný čin, pokračovací prečin podvodu, čiastkový útok pokračovacieho trestného činu
Právna veta: Poňatie pokračovacieho trestného činu v trestnom práve procesnom sa odlišuje od jeho koncepcie v trestnom práve hmotnom. Zatiaľ čo hmotné právo chápe jednotlivé (čiastkové) útoky pokračovacieho trestného činu ako jeden skutok, za ktorý sa ukladá jeden trest, je podľa § 10 ods. 16 Tr. por. čiastkový útok pokračovacieho trestného činu samostatným skutkom (ak zákon výslovne nestanoví inak). To znamená, že ak bude trestné stíhanie vo vzťahu k niektorému z týchto útokov neprípustné, nevylučuje táto skutočnosť stíhanie pre ostatné čiastkové útoky (§ 9 ods. 2 Tr. por. ). Ak aj súd páchateľa právoplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedenie prvej skupiny dedičov, prvá skupina dedičov, právo na dedičstvo
Právna veta: Občiansky zákonník rozdeľuje zákonných dedičov do štyroch dedičských skupín (§ 473, 474, 475 a 475a), pričom pri dedení sa postupuje v poradí od prvej skupiny po štvrtú skupinu. Dediť možno vždy iba v rámci jednej skupiny dedičov. V ustanovení §-u 473 je upravené dedenie prvej skupiny dedičov, kam sú zaradení najbližší príbuzní poručiteľa. V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenaro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rodinný vzťah medzi sudcom súdu druhého stupňa a sudcom súdu prvého stupňa, pochybnosti o nestrannosti súdneho konania, vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Rodinný vzťah medzi sudcom súdu druhého stupňa a sudcom súdu prvého stupňa spočívajúci vo vzťahu svokor – zať, resp. starý otec detí svojho zaťa je natoľko blízky, že oprávnene môže najmä v očiach verejnosti vyvolať pochybnosti o nestrannosti procesne činného sudcu a tiež pochybnosti o nestrannosti súdneho konania a rozhodnutia ako takého.....So zreteľom na uvedené dospel najvyšší súd k záveru, že vo veci obvinenej mal byť procesne činný predseda senátu vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, a preto nemohol konať o odvolaní podanom proti rozsudku súdu nižšieho stupňa, ktorý vydal jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť odvolania podľa § 250s OSP
Právna veta: Konanie podľa tretej hlavy piatej časti O. s. p., v rámci ktorého súdy rozhodujú o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov je dvojinštančným konaním v prípadoch, keď súd rozhodnutie správneho orgánu potvrdí. Vtedy je podľa § 250s vety prvej O. s. p. proti jeho rozhodnutiu odvolanie prípustné. Ak však súd rozhodne rozsudkom podľa druhej vety tohto ustanovenia, nastupuje režim konania jednoinštačného, pričom toto konanie je upravené ako celok, rozhodovanie o trovách konania z neho nevynímajúc (§ 250k v spojení s § 250l ods. 2 O. s. p.). Proti rozhodnutiu súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť žalobcu až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť, späťvzatie návrhu na začatie konania navrhovateľom
Právna veta: V zmysle § 250h ods. 2 v spojení s § 250l ods. 2 a § 250d ods. 3 O.s.p. navrhovateľ môže až do rozhodnutia súdu vziať späť návrh na začatie konania, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Späťvzatie návrhu na začatie konania (v danom prípade opravného prostriedku) je dispozičným úkonom navrhovateľa. Občiansky súdny poriadok so späťvzatím návrhu nezvratne spája zastavenie súdneho konania. Súd preto konanie zastaví a nemá už oprávnenie v ňom pokračovať a preskúmavať rozhodnutie odporkyne.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhradný obhajca, zvolený obhajca, právo obhajoby, neprítomnosť zvoleného obhajcu
Právna veta: Hneď na úvod možno k uvedenému uviesť, že inštitút náhradného obhajcu bol do právneho poriadku zavedený zákonom č. 366/200 0 Z. z. (t. j. novelou predchádzajúceho Trestného poriadku ) na základe potrieb aplikačnej praxe ako forma prevencie – za účelom zamedzenia nemožnosti vykonať úkony trestného konania z vonkajších dôvodov alebo na základe snáh nesúcich znaky procesnej obštrukcie. Jeho využitím v konkrétnej veci sa potom okrem garancie dodržiavania obhajobných práv obvineného (§ 2 ods. 9 Tr. por.) zabezpečuje zároveň i naplnenie práv a na spravodlivé prejednanie veci v primeranej lehote, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prisvojenie si cudzej veci, poškodzovanie cudzej veci, krádež, prečin krádeže spolupáchateľstvom
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd dáva do pozornosti stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené pod č. 116 v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR (zošit č. 6/2012), ktoré bolo prijaté práve pre rozdielny výklad v otázke právnej kvalifikácie skutku vykazujúceho znaky jednočinného súbehu trestného činu krádeže spáchaného vlámaním podľa § 212 Tr. zák. a trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zák. Z uvedeného stanoviska vyplýva, že v prípadoch, kde si páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú škodu a spácha č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, zaistenie , predĺženie lehoty zaistenia
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné uviesť, že si je vedomý mimoriadnosti inštitútu zaistenia a vo svojej judikatúre zohľadňuje, že sa fakticky jedná o obmedzenie (v závislosti na povahu, dĺžku, dôsledky a spôsob zaistenia), dokonca pozbavenie osobnej slobody človeka. Ide tak o citeľný zásah do jedného zo základných práv jednotlivca, zaručeného čl. 8 Charty (a vo všeobecnej rovine aj článok 7 ods. 1 Charty), ktorý môže byť prípustný len za podmienok prísne vymedzených nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom. Krajnej povahy tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegovanie veci, nepriateľský vzťah k osobe obhajcu, námietky zaujatosti
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Za dôležitý dôvod na delegovanie veci podľa súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť môžu odôvodňovať vznik pochybností verejnosti alebo procesných strán o nezaujatosti súdu a či vec bude nestranne a nezaujato prerokovaná a posúdená. Ak je taká pochybnosť preukázaná, hoci nie všetci sudcovia by mohli byť vylú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, pozbavenie osobnej slobody, obmedzenie osobnej slobody viazané na účel zaistenia, žiadateľ o azyl, spôsob zaistenia cudzinca
Právna veta: Podľa § 88a ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov je policajt oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky, na účel zistenia alebo overenia jeho totožnosti alebo štátnej príslušnosti. Z obsahu ustanovenia § 88a ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov vyplýva, že účelom zaistenia cudzinca je skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny zaisteného podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o pobyte cudzincov, a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miera faktickej zložitosti, mimosúdne riešenie sporov, odstránenie právnej neistoty, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, neprimeraná dĺžka konania, predĺženie konania, pojem zbytočné prieťahy
Právna veta: Pokiaľ ide o kritérium zložitosť veci, ústavný súd vo vzťahu k napadnutému konaniu sp. zn. 6 C 122/08 akceptuje určitú mieru faktickej zložitosti, pretože predmetná ochrana osobnosti sa týka skutočností utajovaných z minulosti, a teda povaha veci si vyžaduje nesporne aj zložitejšie dokazovanie; na túto okolnosť ústavný súd prihliadol pri určení primeraného zadosťučinenia. Doterajší neobyčajne zdĺhavý  osemročný  priebeh tohto konania však ústavný súd nemôže pripísať iba na vrub faktickej náročnosti prerokovávanej veci. Po právnej stránke možno danú vec považovať za štandardnú, nijako sa ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné právo na rovnosť účastníkov konania, právo na rovnosť zbraní, kontradiktórnosť konania a odôvodnenie rozhodnutia , právo na spravodlivý súdny proces, právo každého nato, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti , právoplatné súdne rozhodnutie, doručovanie rozhodnutia
Právna veta: Rovnosť zbraní je inherentným prvkom spravodlivého procesu. Právo na spravodlivý proces zaručené čl. 6 ods. 1 dohovoru zahrňuje právo, aby každá strana občianskeho súdneho konania mala primeranú možnosť brániť svoju záležitosť pred súdom za podmienok, ktoré ju podstatne neznevýhodňujú v pomere k druhej strane (Ankerl c. Švajčiarsko z 23. 10. 1996). Jedným z prvkov spravodlivého procesu v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru je jeho kontradiktórny charakter. Každá strana musí v zásade mať možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty, ktoré považuje za nutné na to, aby jej požiadavky uspeli, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo k spoluvlastníckemu podielu, predkupné právo, návrh na uzavretie zmluvy, cena spoluvlastníckeho podielu, spoluvlastníci majú predkúpne právo, podielové spoluvlastníctvo, prevod spoluvlastníckeho podielu
Právna veta: Čo sa týka skutkových a právnych záverov, a teda aj interpretácie a aplikácie ustanovení Občianskeho zákonníka (právnych noriem týkajúcich sa predkupného práva spoluvlastníka pri prevode spoluvlastníckeho podielu  § 140 Občianskeho zákonníka) dovolacím súdom a aj odôvodnenia napadnutého rozsudku najvyššieho súdu, ústavný súd uzatvára, že pri predbežnom prerokovaní sťažnosti nezistil v skutkových a právnych záveroch napadnutého rozsudku najvyššieho súdu nič ústavne nekonformné, čo by nasvedčovalo ich arbitrárnosti alebo ústavnej neakceptovateľnosti. Najvyšší súd nijako nevybočil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota trvania väzby, trvanie väzby, započítanie času
Právna veta: V nadväznosti na uvedené ústavný súd poukazuje na to, že Trestný poriadok v § 76 ods. 6 ustanovuje celkovú lehotu väzby, z ktorej určitá časť v zákonom ustanovenom maximálnom rozsahu pripadá na štádium prípravného konania (§ 76 ods. 7 Trestného poriadku). Ak však v prípravnom konaní nedôjde k „vyčerpaniu“ zákonom ustanovenej maximálnej lehoty väzby vzťahujúcej sa na toto štádium trestného konania, „predlžuje“ sa lehota väzby v štádiu konania pred súdom o túto „nevyčerpanú“ časť maximálnej lehoty ustanovenej pre prípravné konanie, najviac do dosiahnutia celkovej lehoty väzby podľa § 76 o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, správca dane, zásada právnej istoty, daň z pridanej hodnoty
Právna veta: Pokiaľ správca dane uskutoční daňovú kontrolu napriek existencii zo zákona vyplývajúcej prekážky (uplynutie prekluzívnej lehoty, opakovaná daňová kontrola bez splnenia zákonných podmienok), pre ktorú nie je možné daňovú kontrolu vykonať, ide o porušenie zásady právnej istoty v daňovom konaní, a teda o nezákonný zásah do práv daňového subjektu. Ako z citovaného rozsudku najvyššieho súdu vyplýva, najvyšší súd prevzal právny záver krajského súdu (a jemu predchádzajúci názor žalovaného), že kontrolu oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a daňovú kontrolu na odpočet DPH je potrebn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, prerozdelenie už pridelenej veci, sudca spravodajca, členovia senátu
Právna veta: Z hľadiska podstaty a obsahu základného práva na zákonného sudcu garantovaného čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je akceptovateľné a udržateľné také prerozdelenie už pridelenej veci, t. j. veci už skôr pridelenej tak sudcovi spravodajcovi a súčasne aj ostatným členom senátu všeobecného súdu ako zákonným sudcom, podľa ktorého bude vec pridelená novému senátu toho istého všeobecného súdu, ktorého členom je sudca, ktorému vec bola pôvodne pridelená ako sudcovi spravodajcovi, avšak ostatní členovia nového senátu sa zmenili v súlade s rozvrhom práce príslušného všeobecného súdu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dôvody na podanie žaloby, orgány verejnej moci , rozhodnutia rozhodcovských súdov
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc rozhodovať o sťažnostiach proti postupu alebo rozhodnutiam rozhodcovských súdov. Právomoc ústavného súdu rozhodovať o sťažnostiach proti postupu alebo rozhodnutiam rozhodcovských súdov je vylúčená z povahy veci, keďže rozhodcovské súdy nie sú orgánmi verejnej moci. Účinným (hmotným) právnym prostriedkom proti rozhodcovským rozsudkom je vždy žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 zákona o rozhodcovskom konaní. Perspektívou subsidiarity možno uviesť, že ústavný súd môže mať vplyv na rozhodcovské konanie len prostredníctvom prieskumu r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: moderačné oprávnenie súdu podľa § 150 OSP, odôvodnenie rozhodnutia, dostatočne konkretizovaná a podložená argumentácia
Právna veta: Korelátom práva účastníka konania na primerané odôvodnenie súdneho rozhodnutia (v zmysle primeranej argumentačnej reakcie na jeho tvrdenia) je jeho procesná povinnosť predostrieť dostatočne konkretizovanú a podloženú argumentáciu. V súvislosti s posudzovaním ústavnosti rozhodovania všeobecných súdov o trovách konania podľa § 150 OSP ústavný súd už viackrát vo svojej rozhodovacej činnosti uviedol, že vymedzenie obsahu právneho pojmu „dôvody hodné osobitného zreteľa“ je primárne úlohou všeobecných súdov, a to vždy so zreteľom na kontext individuálne určenej posudzovanej veci. Zákonodarca v tomt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo náhradného užívania, právo vlastniť majetok, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Nepochybne však možno vysloviť záver, že žalobca nemohol sprivatizovať nehnuteľnosti, vlastníctvo ktorých bolo prinavrátené rozhodnutím pozemkových úradov reštituentom. Podľa § 42a ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. do vydania nehnuteľností podľa ods. 1 bol doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa osobitného predpisu (§ 5 ods.3 zákona č. 229/1991). Ak oprávnená osoba nepredloží dôkazy podľa ods. 1, alebo ak sa nehnuteľnosti nevydajú z iného dôvodu, doterajšie vlastnícke právo zostáva zachované. Z predloženej sťažnosti teda vyplýva, že sťažovateľ v podstate poža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznesenie o vznesení obvinenia, vznesenie obvinenia, právo na súdnu ochranu, spôsob a rozsah náhrady škody , zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov účinného od 1. júla 2004 (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z. z.) a rovnako aj podľa predtým platného zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom účinného do 30. júna 2004 (ďalej len „zákon č. 58/1969 Zb.“). Doterajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Spoločný colný sadzobník – Režim dočasného použitia s oslobodením od cla – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Podmienky pre úplné oslobodenie od dovozných ciel – Dopravné prostriedky súvisiace s leteckou navigáciou, zaregistrované mimo colného územia Únie a používané osobou usadenou mimo tohto územia – Článok 555 ods. 1 písm. a) – Obchodné použitie – Pojem –
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Práva duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Článok 14 – Trovy konania – Výdavky na advokáta – Paušálna náhrada – Maximálne sumy – Výdavky na technického poradcu – Náhrada – Podmienka pochybenia účastníka, ktorý nemal vo veci úspech“ Vo veci C‑57/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof va
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/42/ES – Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie – Vnútroštátny akt, ktorý je nezlučiteľný s právom Únie – Právne dôsledky – Právomoc vnútroštátneho súdu dočasne zachovať určité účinky uvedeného aktu – Článok 267 tretí odsek ZFEÚ – Povinnosť obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania“ Vo veci C‑379/15,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Článok 3 ods. 1 písm. a) – Smernica 2006/54/ES – Rovnosť príležitostí a rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania – Článok 14 ods. 1 písm. a) – Rozsah pôsobnosti – Pojem ‚prístup k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti alebo povolaniu‘ – Podanie žia
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. júla 2016., Città Metropolitana di Bari, anciennement Provincia di Bari v. Edilizia Mastrodonato Srl.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Consiglio di Stato.
Vec C-147/15.
Odôvodnenie: 15 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 1999, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228) stanovuje: „keďže podľa smernice 75/442/EHS nepredstavuje zhodnocovanie inertného odpadu alebo odpadu, ktorý nie je nebezpečný a ktorý je vhodný na použitie pri asanačných/rekonštrukčných a zásypových prácach alebo na stavebné účely, skládkovaciu činnosť“. 4        Článok 2 smernice 1999/31 s názvom „Vymedzenie pojmov“ stanovuje: „Na účely tejto smernice: … g)      ‚skládka‘ znamená miesto na ukladanie odpadu na ...
ROZSUDOK S??DNEHO DVORA (druh?? komora) z??28.??j??la 2016??(*) ???N??vrh na za??atie prejudici??lneho konania ??? Elektronick?? komunika??n?? siete a??slu??by ??? Smernica 2002/21/ES ??? ??l??nok??3 ??? Nestrannos?? a??nez??vislos?? n??rodn??ch regula??n??ch org??nov ??? Smernica 2002/20/ES ??? ??l??nok??12 ??? Spr??vne poplatky ??? Uplatnenie ustanoven?? z??oblasti verejn??ch financi??, ako aj ustanoven?? o??zn????en?? a??racionaliz??cii v??davkov org??nov verejnej
JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 28 July 2016 (*) (Appeal — Restrictive measures imposed on certain persons and entities forming part of the Government of Zimbabwe or linked to it — List of persons, groups and entities covered by the freezing of funds and economic resources — Inclusion of the appellants’ names) In Case C‑330/15 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 3 July 2015, Johannes Tomana
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Zmluva o úvere obsahujúca nekalú zmluvnú podmienku – Nútený výkon rozhodcovského rozhodnutia vydaného na základe tejto podmienky – Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom v dôsledku porušenia práva Únie pripísateľného vnútroštátnemu súdu – Podmienky vzniku –
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Pôsobnosť ratione materiae – Žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu – Bezdôvodné obohatenie – Pohľadávka založená na nedôvodnom vrátení pokuty za porušenie práva hospodárskej súťaže“ Vo veci C‑102/15,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenia (ES) č. 864/2007 a č. 593/2008 – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 93/13/EHS – Ochrana údajov – Smernica 95/46/ES – Zmluvy o online predaji uzavreté so spotrebiteľmi, ktorí majú bydlisko v iných členských štátoch – Nekalé podmienky – Všeobecné podmienky obsahujúce doložku o voľbe rozhodného práva uprednostňujúcu právo členskéh
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Články 167, 168, 178 až 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 a 273 – Právo na odpočítanie DPH – Hmotnoprávne požiadavky – Formálne požiadavky – Prekluzívna lehota – Vnútroštátne ustanovenia vylučujúce právo na odpočítanie dane v prípade nedodržania väčšiny formálnych požiadaviek – Daňový podvod“ Vo veci C‑332
JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber) 28 July 2016 (*) (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2002/584/JHA — Article 26(1) — European arrest warrant — Effects of the surrender — Deduction of the period of detention served in the executing Member State — Concept of ‘detention’ — Measures involving a restriction of liberty other than imprisonment — Curfew in conjunction
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 28. júla 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Vonkajšie vzťahy Európskej únie – Prístup Švajčiarskej konfederácie na vnútorný trh – Finančný príspevok Švajčiarskej konfederácie k hospodárskej a sociálnej súdržnosti rozšírenej únie – Memorandum o porozumení o finančnom príspevku Švajčiarskej konfederácie určenom členským štátom, ktoré pristúpili v rámci rozšírenia z roku 2004 – Rozšírenie Únie o Chorvátsku republiku – Dodatok k memora
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (premičre chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification – Exercice 2014 – Non-inscription du requérant sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation – Article 45 bis du statut » Dans l’affaire F‑1/16, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. júla 2016., Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo v. Xavier Grau Ferrer.
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 76 ods. 2 – Nariadenie (ES) č. 2868/95 – Pravidlo 50 ods. 1 tretí pododsek – Obrazová ochranná známka – Námietka majiteľa skoršej ochrannej známky – Dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky – Zohľadnenie oneskorene predloženého dôkazu odvolacím senátom – Zamietnutie námietky odvolacím senátom.
Vec C-597/14 P.
Odôvodnenie: námietok“ znie: „1.      Úrad poskytne namietajúcej strane príležitosť predložiť fakty, dôkazy a argumenty na podporu svojich námietok, alebo doplniť akékoľvek fakty, dôkazy a argumenty, ktoré už boli predložené podľa pravidla 15 ods. 3 v lehote, ktorú určil a ktorá je najmenej 2 mesiace a začína sa dňom začatia námietkového konania v súlade s pravidlom 18 ods. 1. 2.      V lehote uvedenej v odseku 1 namietajúca strana predloží aj dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky, ako aj dôkaz svojej oprávnenosti podať nám ...
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (premičre chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Sanction disciplinaire – Article 9, paragraphe 2 de l’annexe IX du statut – Retenue sur le montant de la pension – Activité extérieure non autorisée – Absence de demande d’autorisation préalable » Dans l’affaire F‑127/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. júla 2016 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie English pink – Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky PINK LADY a obrazových ochranných známok obsahujúcich slovné prvky ‚Pink Lady‘ – Zamietnutie námietky – Rozhodnutie súdu pre ochranné známky Európskej únie – Zmena rozhodnutia – Právna sila rozhodnutej veci“ Vo veci C‑226/15 P, ktorej predm
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Článok 101 ods. 1 ZFEÚ – Výlučne vnútorná situácia – Uplatňovanie analogickej vnútroštátnej právnej úpravy – Právomoc Súdneho dvora – Zosúladený postup – Zodpovednosť podniku za konanie poskytovateľa služieb – Podmienky“ Vo veci C‑542/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augs
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 21. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 92/43/EHS – Ochrana prirodzených biotopov – Osobitné chránené územia – Lokalita sústavy Natura 2000 ‚Ústie riek Šelda a Durme od holandskej hranice až po Gent‘ – Rozvoj prístavnej oblasti – Posudzovanie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu – Uskutočnenie nepriaznivých zásahov – Predbežný, avšak zatiaľ nedokončený rozvoj územia typu b
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. júla 2016., Dilly’s Wellnesshotel GmbH v. Finanzamt Linz.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é null.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Schéma pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach – Nariadenie (ES) č. 800/2008 – Kategórie pomoci, ktoré možno považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom a oslobodené od notifikačnej povinnosti – Kogentná povaha podmienok oslobodenia – Článok 3 ods. 1 – Výslovný odkaz na toto nariadenie v rámci schémy pomoci.
Vec C-493/14.
Odôvodnenie: 5 tohto nariadenia tiež uvádza, že „nariadenia o skupinových výnimkách zvýšia transparentnosť a právnu istotu…“ 50      Ako totiž tvrdí Komisia a ako uviedol generálny advokát v bode 58 svojich návrhov, výslovný odkaz na nariadenie č. 800/2008 v danom opatrení pomoci umožňuje príjemcom pomoci, ako aj ich konkurentom pochopiť dôvody, pre ktoré sa toto opatrenie môže vykonať, hoci nebolo ani oznámené Komisii, ani ňou schválené. Takýto odkaz tak umožňuje nielen Komisii vykonať kontrolu, ale súčasne umožňuje dotknutým tretím osobám dozvedieť sa o zamý ...
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice de promotion 2014 – Article 45, paragraphe 1, du statut – Comparaison des mérites – Rapports de notation 2011 et 2012 – Absence de plusieurs mois pour cause de maternité en 2013 – Rapport de notation dépourvu de toute appréciation substantielle pour l’année concernée – Décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 –
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Spoločný colný sadzobník – Colné režimy s ekonomickým účinkom – Pasívny zošľachťovací styk – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 148 písm. c) – Udelenie povolenia – Hospodárske podmienky – Neexistencia vážneho poškodenia zásadných záujmov spracovateľov v Spoločenstve – Pojem ‚spracovatelia v Spoločenstve‘“ Vo veci C‑4/15, ktorej predmetom je návrh na
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. júla 2016 (výňatky)., John Arnold Bredenkamp a i. v. Rada Európskej únie a Európska komisia.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči niektorým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Zimbabwe – Zmrazenie finančných prostriedkov – Mimozmluvná zodpovednosť.
Vec T-66/14.
Odôvodnenie: , ktoré bolo základom zápisu tohto mena do bodu 7 uvedenej prílohy, stanovuje: „Podnikateľ s úzkymi väzbami na vládu [republiky Zimbabwe]. Poskytoval, aj prostredníctvom svojich spoločností, režimu finančnú a inú podporu (pozri tiež body 1 [až] 9, 12, 14, 20, 24, 25, 28, 29, 31 a 32 v časti II).“ 5        Meno prvého žalobcu bolo doplnené do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje článok 6 nariadenia č. 314/2004, na základe článku 1 a prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 77/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ...
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (premičre chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Article 67, paragraphe 2, du statut – Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs – Article 85 du statut – Répétition de l’indu » Dans l’affaire F‑136/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270
ARRÊT DU TRIBUNAL (septičme chambre) 21 juillet 2016 (*)  « Politique étrangčre et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Restriction en matičre d’admission – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant le nom du requérant sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Présomption d’innocence – Responsabilité non contractuelle » Dans l’
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 21 juillet 2016 (*) « Manquement d’État – Protection de l’environnement – Directive 2006/21/CE – Gestion des déchets – Extraction miničre – Bassins de décantation – Émission de poussičre – Particules fines de poussičre en suspension dans l’air – Pollution – Santé des personnes – Mesures de prévention obligatoires – Articles 4 et 13 – Constat de l’existence d’un manquement » Dans l’affaire C‑104/15, ayant pour objet un recours en
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Renvoi au Tribunal aprčs annulation – Recours en indemnité – Responsabilité extracontractuelle – Fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude – Concours général – Avis de concours EUR/A/151/98 – Égalité de traitement – Mesures d’exécution de l’arrêt [confidentiel]1 Données confidentielles occultées. – Enquête du Médiateur européen » Dan
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire – Engagement – Examen médical précédant l’engagement – Déclarations incomplčtes lors de l’examen médical – Réserve médicale – Application rétroactive de la réserve médicale – Non-admission au bénéfice de l’allocation d’invalidité – Annulation – Exécution d’un arrêt du Tribunal » Dans l’affaire F‑91/15, ayant pour objet
DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Personnel de la BEI – Assurance maladie – Refus de remboursement de frais médicaux – Thérapie au laser – Défaut de validité scientifique du traitement – Modalités de désignation d’un médecin indépendant – Ordre des médecins compétent – Avis du médecin indépendant – Étendue du contrôle juridictionnel – Motifs de ref
DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 21 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Personnel de la BEI – Évaluation ‑ Rapport d’évaluation 2013 – Décision du comité de recours » Dans l’affaire F‑100/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembo
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 20. júla 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie SUEDTIROL – Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Absolútny dôvod zamietnutia – Zemepisné označenie pôvodu – Opisný charakter“ Vo veci T‑11/15, Internet Consulting GmbH, so sídlom v Brunico (Taliansko), v zastúpení: L. Miori a A. Bertella, advokáti,
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 20. júla 2016 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Škody spôsobené Komisiou v rámci vyšetrovania OLAF a zo strany OLAF – Žaloba o náhradu škody – Návrh na určenie, že akty OLAF z právneho hľadiska neexistujú a sú neprípustné ako dôkaz pred vnútroštátnymi orgánmi – Prípustnosť – Zneužitie právomoci – Spracovávanie osobných údajov – Právo na obranu“ Vo veci T‑483/13, Athanassios Oikonomopoulos, s bydliskom v Aténach (Grécko), v 
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 20. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2003/88/ES – Článok 7 – Právo na platenú dovolenku za kalendárny rok – Odchod do dôchodku na žiadosť dotknutej osoby – Pracovník, ktorý nevyčerpal svoje právo na platenú dovolenku za kalendárny rok pred skončením svojho pracovného pomeru – Vnútroštátna právna úprava vylučujúca peňažnú náhradu za nevyčerpanú platenú dovolenku za kalendárny rok – P
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Single Judge) 20 July 2016 (*) (Civil service — Officials — Article 45 of the Staff Regulations — 2014 promotion exercise — General implementing provisions for Article 45 of the Staff Regulations — Lists of officials proposed for promotion by the Directors-General and heads of service — Omission of the applicants’ names — Possibility of challenging before the Joint Promotion Committee the list of officials proposed for pro
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 20 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Pension de survie – Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire – Éligibilité – Deuxičme mariage – Égalité de traitement entre fonctionnaires » Dans l’affaire F‑104/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 20 July 2016 (*) (Civil service — Officials — Article 45 of the Staff Regulations — 2014 promotion exercise — General implementing provisions for Article 45 of the Staff Regulations — List of officials proposed for promotion by the Directors-General and heads of service — Omission of the applicant’s name — Possibility of challenging before the Joint Promotion Committee the list of officials proposed for prom
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 20 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/293/14 – Nombre insuffisant de points à l’épreuve de l’“évaluateur de talents” – Non-admission au centre d’évaluation – Rejet de la demande de réexamen » Dans l’affaire F‑123/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son ar
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 20 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Agents temporaires – Succession d’engagements sous différents statuts auprčs de plusieurs institutions de l’Union – Interruption par une période de chômage – Affiliation continue au régime commun d’assurance maladie de l’Union – Nouvel engagement – Article 13 du RAA – Examen médical préalable à l’embauche – Article 32 du RAA – Absence de déclarati
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 20 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Agents contractuels – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis antérieurement au titre de régimes nationaux – Propositions de bonification d’annuités faites par l’AHCC – Invitation à contacter l’administration pour obtenir des explications et discut
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 19. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Platnosť a výklad oznámenia Komisie o bankovníctve – Výklad smerníc 2001/24/ES a 2012/30/EÚ – Štátna pomoc bankám v súvislosti s finančnou krízou – Rozdelenie bremena – Likvidácia vlastného kapitálu akcionárov, hybridného kapitálu a podriadeného kapitálu – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Vlastnícke právo – Ochrana záujmov spoločníkov a tretích osôb – Reorganizácia a likvidá
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 19 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement – Article 2, sous d), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Reclassement au grade supérieur – Exercice de reclassement 2013 – Clôture de l’exercice aprčs le 1er janvier 2014 – Entrée en vigueur du rčglement n° 1023/2013 – Modalités d’accčs au grade AD 13 – Application, p
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. júla 2016., H v. Rada Európskej únie a Európska komisia.
Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) – Rozhodnutie 2009/906/SZBP – Policajná misia Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine – Vyslaný národný expert – Preloženie na regionálny úrad tejto misie – Článok 24 ods. 1 druhý pododsek posledná veta ZEÚ – Článok 275 prvý odsek ZFEÚ – Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody – Právomoc súdov Európskej únie – Články 263, 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ.
Vec C-455/14 P.
Uznesenie: Všeobecného súdu Európskej únie z 10. júla 2014, H/Rada a i. (T‑271/10, neuverejnené, EU:T:2014:702), sa zrušuje. 2.      Žaloba H sa zamieta ako neprípustná v rozsahu, v akom je podaná voči Európskej komisii a Policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine. 3.      Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie na rozhodnutie vo veci samej v rozsahu, v akom je žaloba podaná voči Rade Európskej únie. 4.      O trovách konania sa rozhodne neskôr. Podpisy * Jazyk konania: angličtina. Začiatok ...
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 19 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire – Agent temporaire occupant un emploi permanent – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – État de grossesse – Acte faisant grief – Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Droit d’être entendu – Devoir de sollicitude » Dans l’affaire F‑67/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’ar
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 19 July 2016 (*) (Civil service — Official — Former official — Sums deducted from his retirement pension — Maintenance payable to the ex-wife of the former official — Attachment order adopted by a national court — Attachment order discharged— New order requiring the former official to instruct the Parliament to pay the maintenance to his ex-wife — Instructions to that effect by the former official — Subseque
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (deuxičme chambre) 19 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Logement mis à disposition par l’administration – Obligation d’y résider – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Article 9, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut – Suspension d’avancement d’échelon – Réparation du préjudice – Article 22 du statut » Dans l’aff
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 19. júla 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie CALCILITE – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie Calcilit – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť tovarov – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Príslušná skupina verejnosti – Skupina verejnosti spoločná pre predmetné tovary“
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 19 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Agent temporaire – Licenciement – Droit d’être entendu » Dans l’affaire F‑147/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Sonja Meyrl, agent temporaire, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Casado García-Hi
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique) 18 juillet 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Exercice d’évaluation 2013 – Rapport d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Plan de récupération – Acte faisant grief – Recevabilité » Dans l’affaire F‑48/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Anne-Marie
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 14. júla 2016 (*) „Štátna pomoc – Oblasť pošty – Financovanie dodatočných mzdových a sociálnych nákladov týkajúcich sa časti zamestnancov spoločnosti Deutsche Post prostredníctvom dotácií a príjmov z odplaty za služby za regulované ceny – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem výhoda – Rozsudok ,Combus‘ – Preukázanie existencie hospodárskej a selektívnej výhody – Neexistencia“
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 14. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 1 a 3 – Príslušný súd – Pojmy ‚v zmluvných veciach‘ a ‚vo veciach z iného ako zmluvného vzťahu‘ – Náhle ukončenie dlhodobých stabilných obchodných vzťahov – Žaloba o náhradu škody – Pojmy ‚predaj tovaru‘ a ‚poskytovanie služieb‘“ Vo veci C‑196/15, ktorej predmetom je ná
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 14 juillet 2016 (*) « Pourvoi – Droit d’accčs du public aux documents des institutions de l’Union européenne – Rčglement (CE) n° 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, troisičme tiret – Exceptions au droit d’accčs aux documents – Interprétation incorrecte – Obligation de motivation – Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption général
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) zo 14. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Článok 119 Zmluvy o ES (zmenený na článok 141 ES) – Smernica 75/117/EHS – Rovnosť pracovníkov mužského a ženského pohlavia – Článok 1 – Smernica 92/85/EHS – Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok – Článok 11 bod 2 písm. b) a článok 11 b
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. júla 2016., Verband Sozialer Wettbewerb eV v. Innova Vital GmbH.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Landgericht München I.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľov – Nariadenie (ES) č.°1924/2006 – Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách – Článok 1 ods. 2 – Rozsah pôsobnosti – Potraviny, ktoré sa v takej podobe majú dostať ku konečnému spotrebiteľovi – Tvrdenia uvedené v komunikácii komerčného charakteru, ktorá je určená výlučne zdravotníckym odborníkom.
Vec C-19/15.
Odôvodnenie: 14 tohto nariadenia je tiež formulované v tomto zmysle. 41      Ako upresňuje odôvodnenie 17 uvedeného nariadenia, vedecké odôvodenie by malo byť hlavným aspektom, na ktorý sa prihliada, keď ide o výživové a zdravotné tvrdenia. V tejto súvislosti odôvodnenie 23 toho istého nariadenia stanovuje, že používanie zdravotných tvrdení v Únii by sa malo povoliť až po uskutočnení vedeckého hodnotenia na najvyššej možnej úrovni a že s cieľom zabezpečiť harmonizované vedecké hodnotenie týchto tvrdení by mal toto hodnotenie vykonať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) zo 14. júla 2016 (*) „EPUZF, EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Paušálna finančná oprava – Krížové plnenie – Minimálne požiadavky pre dobrý poľnohospodársky a ekologický stav – Normy – Článok 5 ods. 1 a príloha IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 – Článok 6 ods. 1 a príloha III nariadenia (ES) č. 73/2009“ Vo veci T‑661/14, Lotyšská republika, v zastúpení: I. Kalniņš a D. Pelše, splnomocnení zástupcovia,
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: slovenský pozemkový fond , bezodplatný prevod náhradných pozemkov
Právna veta: Krajský súd v súlade s vysloveným právnym názorom Najvyššieho súdu SR a konštantnou judikatúrou konštatuje, že kompetencia Slovenského pozemkového fondu na bezodplatný prevod náhradných pozemkov oprávneným osobám, prípadne poskytnutie finančnej náhrady za pozemky v prípade, ak nie je možné podľa Reštitučného zákona oprávneným osobám vydať pôvodné pozemky, je zakotvená v zákona č. 330/1991 Zb. v ust. § 34 ods. 2 a § 34 ods. 4 písm. a) zákona. Hmotnoprávne však Slovenský pozemkový fond - Bratislava postupuje podľa ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. - § 11 ods. 2, jeho činnosť nadväzuje na právopl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: oznamovacia povinnosť objednávateľa diela, nároky objednávateľa z vád diela
Právna veta: Obchodný zákonník v § 554 Obch. zák. upravuje odovzdanie diela, ktoré bolo opravované, ako aj jeho splnenie. Ak žalovaný zistil, že dielo má vady, bol povinný tieto oznámiť žalobcovi bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil tak, ako to vyplýva z § 562 Obch. zák., pretože lehota na oznámenie vád má charakter premlčacej lehoty. Ak žalobca neposkytol ako zhotoviteľ žalovanému záruku na jeho práce v písomnej forme, riadia sa nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanoveniami, ktoré upravujú zodpovednosť za vady tovaru pri kúpnej zmluve (§ 436 - § 441), ktoré musí ale žalovaný včas a riadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zistenie prítomnosti na pojednávaní
Právna veta: Je treba zdôrazniť, že v spornom konaní je zásadné to, že okresný súd prejedná vec v neprítomnosti strany sporu na ťarchu tej strany, ktorá sa na pojednávanie nedostaví. Okresný súd preto môže, pokiaľ sa riadne predvolaná strana sporu na pojednávanie nedostaví, a to aj napriek tomu, ak by šlo o prvé pojednávanie vo veci tam, kde sú inak splnené predpoklady, vec prejednať bez jej prítomnosti. V takomto prípade súd rozhoduje na základe dôkazov vykonaných na tomto pojednávaní a na základe tých dôkazov, ktoré navrhla strana sporu, ako aj na základe obsahu spisu. Procesná aktivita strán zásadne nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, dôvody vydedenia
Právna veta: Odvolací súd podotýka, že vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ust. § 469a ods. 1 taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, subjektívna premlčacia doba
Právna veta: V prípade práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je stanovená, ako správne konštatuje v odôvodnení svojho rozhodnutia aj súd prvej inštancie, kombinovaná premlčacia doba, t.j. subjektívna a objektívna premlčacia doba. Jej začiatok je upravený odlišne; tieto dve premlčacie doby začínajú, plynú a končia nezávislé na sebe. Subjektívna premlčacia doba je kratšia - dvojročná, objektívna premlčacia doba je buď trojročná v prípade bezdôvodného obohatenia vzniknutého z nedbanlivosti alebo desaťročná, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie. V posudzovanom prípade je riešená právna otázka, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na minimálny dôchodok, zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
Právna veta: Na účely zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok umožňuje zákon zhodnotiť len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. Platí pritom, že nie každé obdobie dôchodkového poistenia je súčasne kvalifikovaným obdobím. Počet dní obdobia dôchodkového poistenia (vrátane odpracovaných rokov) zhodnotený pri priznaní dôchodku nemusí byť totožný s počtom dní kvalifikovaného obdobia zhodnoteným na účely minimálneho dôchodku. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti , záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti v súlade s § 45 Zákona o rodine len v prípade, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa; dôvody, pre ktoré je v záujme maloletého dieťaťa jeho zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti, môžu mať objektívny ako aj subjektívny charakter. Ide jednak o prípady, keď rodičia nemôžu zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, napríklad z dôvodu ich neprítomnosti či zlého zdravotného stavu, výrazne nevyhovujúcej sociálnej situácie, ako aj prípade zanedbávania rodičovských práv a povinností, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok, výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka, príspevok za službu
Právna veta: Príspevok za službu vzhľadom na iný spôsobom výpočtu nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z., resp. predtým podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Príspevok za službu nie je výsluhovým dôchodkom, naďalej je príspevkom za službu podľa predchádzajúcich zákonných úprav a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 410/1991 Zb. sa iba považoval a tiež sa následne podľa prechodných ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. považuje za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona, najmä na účely trvania nároku na d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: platenie poistného, poistné na dôchodkové poistenie
Právna veta: Záverom súd len podotýka, že súčasná platná úprava umožňuje fyzickej osobe dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie podľa § 142 ods. 3 písm. c) zákona o sociálnom zabezpečení, ak bol poistenec zaradený do evidencie nezamestnaných občanov po 31.12.2003 a dané dôchodkové poistenie sa mu započíta na dôchodkové účely.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poplatok za podanie návrhu , súdny poplatok za odvolanie
Právna veta: Poplatok za podanie návrhu je splatný jeho podaním (§ 8 ods. 1 cit. zák.). Pod pojem návrh treba subsumovať aj odvolanie, ako návrh na odvolacie konanie. Je to spôsobené tým, že zákon síce pri vymedzení pojmov nie je dôsledný, avšak z celkovej konštrukcie úpravy súdnych poplatkov sadzobníkom tvoriacim prílohu zákona č. 71/1992 Zb. nemožno spochybniť to, že poplatková povinnosť stanovená položkou 7a sadzobníka sa vzťahuje na celé konanie o žalobe na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, pričom odvolacie konanie je konanie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určenie výsluhového dôchodku, podmienky nároku na starobný dôchodok
Právna veta: Súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 10So/59/2014, ktorý podľa názoru súdu je skutkovo identický s predmetnou vecou. V tejto súvislosti súd poukazuje na odôvodnenie rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý uviedol, že (citácia): „Podľa článku 33 ods. 2 Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach bol vyhlásený v Zbierke zákonov ČSSR pod č. 416/1991 Zb. a má charakter medzinárodnej zmluvy majúcej prednosť pred zákonom (čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky), ak má alebo ak by mala iná chránená osoba nárok na dávku ustanovenú v tomt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dokazovanie §196, žiadosť o invalidný dôchodok
Právna veta: Priznávanie sociálnych práv, ich odnímanie, znižovanie či zväčšovanie ich rozsahu je výrazným zásahom do sféry života každého občana. Takéto rozhodnutia musia byť preto založené na presnom a spoľahlivom zistení skutočného stavu veci, pričom výsledky takéhoto zistenia nájdu odraz v odôvodnení rozhodnutí. Za týmto účelom musí odporkyňa vykonať dokazovanie podľa § 196 zákona. Účastník správneho konania pritom má možnosť a právo navrhovať sám dôkazy, má právo byť vypočutý, má právo sa vyjadrovať k dôkazom zabezpečeným v rámci takéhoto konania. U bežného občana nie je možné predpokladať, že bude ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok
Právna veta: V zbierke stanovísk NSSR č. 5/2011, Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych bolo pod č. 55 uverejnené rozhodnutie NSSR z 28. 10. 2009, sp. zn. 9So/214/2008, ktoré sa týkalo obdobnej veci ako je vec prejednávaná. Výsluhový dôchodok ako dávka môže do dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia, len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru a pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, dohoda o vyplnení zmenky, právo na vyplnenie blankozmenky, zmluvná sloboda spotrebiteľa, neúplná zmenka
Právna veta: Pokiaľ ide o dohodu o vyplňovacom práve uvedenú vo Všeobecných podmienkach poskytnutia úveru, tu odvolací súd uvádza, že obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách majú slúžiť hlavne k tomu, aby nebolo nevyhnutné do každej zmluvy prepisovať dojednania technického a vysvetľujúceho charakteru. Nesmú však slúžiť na to, aby do nich v neprehľadnej, zložito formulovanej a malými písmenami písanej forme dodávateľ ukryl dojednania, o ktorých predpokladá, že pozornosti spotrebiteľa uniknú. Pokiaľ tak napriek tomu dodávateľ koná, nepočína si v právnom vzťahu poctivo a takémuto konaniu nemožno prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: listinné a vecné dôkazy, vyšetrovací spis , zápisnica o úkone trestného konania, vznesenie obvinenia, nepoužiteľný dôkaz
Právna veta: Autor článku polemizuje s názormi, ktoré vychádzajú z toho, že spis predkladaný súdu má obsahovať len procesne použiteľné dôkazy v konaní pred súdom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaní, kauzálna príslušnosť, príslušnosť súdu v pracovnoprávnych sporoch, špecializácia súdu
Právna veta: Príspevok sa zaoberá kauzálnou príslušnosťou ako novým prvkom v pracovnoprávnych sporoch po prijatí Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z.
MENU