Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegácia veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky na vzatie do väzby, dôvody väzby
Právna veta: Väzba je procesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením osobnej slobody. Predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody obvineného. Pri rozhodovaní o väzbe treba dbať na zachovanie zásad – primeranosti a zdržanlivosti. Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu. Pri rozhodovaní o väzbe musia byť splnené materiálne a formálne podmienky. Formálnou podmienkou je skutočnosť, že voči osobe, ktorá sa berie do väzby, bolo vznesené obvinenie a dodržanie lehôt, v ktorých musia orgány činné v tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, právna ochrana poskytnutá obcou, susedské spory
Právna veta: Vzhľadom na ochranu, ktorú poskytuje obec, a na jej povahu, možno vyvodiť, že rozhodnutie obce podľa § 5 OZ má úplne iný charakter ako rozhodnutie súdu, a preto občianskoprávny súd nie je a ani nemôže byť viazaný rozhodnutím obecného úradu vydaného podľa § 5 OZ. Konanie podľa tohto ustanovenia je konaním, kde sa zabezpečuje predbežná ochrana len v súvislosti s konkrétnym zrejmým zásahom do pokojného stavu. Nerieši susedské spory v ich merite a nemôžu sa v ňom ukladať účastníkom konkrétne práva či povinnosti v súvislosti s riešením susedských sporov. Najvyšší súd zdôrazňuje, že v preskúmavanej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSP, žalovaný správny orgán podľa § 250 ods. 4 OSP, plná jurisdikcia súdu pri posudzovaní dôkazov
Právna veta: Podľa § 250i ods. 2 OSP, ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo o inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov (§ 7 ods. 1), alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní tohto rozhodnutia nie je viazaný skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže vychádzať zo skutkových zistení správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom, alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy. Citované ustanovenie § 250i ods. 2 OSP je faktickou transpozíciou požiadavky, tzv. „plnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu
Právna veta: 8. Predpokladom prikázania veci inému súdu podľa práve odcitovaného zákonného ustanovenia (z dôvodu vhodnosti) je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuatio fori“, čiže trvania príslušnosti, zakotvenej v ustanovení § 36 ods. 2 veta za bodkočiarkou C. s. p.). Prejednávanie a rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle práve odcitovaného ustanovenia § 47 ods. 2 O. s. p. vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (t. j. v konkrétny deň, v ktorý sa doručuje) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď pojem miesto tu nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnom čase doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. 12. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty podľa zákona č. 725/2004 Z.z., subjektívna lehota na začatie konania, povinnosť podrobiť motorové vozidlo technickej kontrole
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že zákonodarca v § 107 ods. 18 zák. č. 725/2004 Z.z. ustanovuje lehotu, v ktorej príslušný orgán štátneho odborného dozoru môže začať konanie o uložení pokuty, ako zákonnú podmienku. Z uvedenej právnej normy vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre začatie správneho konania o uložení pokuty do šiestich mesiacov, odo dňa keď sa dozvedel o porušení povinnosti a objektívnu lehotu do piatich rokov, keď toto porušenie nastalo, ako zákonný predpoklad pre uloženie pokuty v súlade so zákonom. Z uvedených dôvodov pri aplikácii citovanej právnej normy je tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome, chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy
Právna veta: Ak je ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov kogentného charakteru nie je potom povinnosťou katastrálneho orgánu prerušiť katastrálne konanie a vyzývať jeho účastníkov na doplnenie alebo opravu zmluvy, pretože správny orgán nielenže nemá povinnosť, ale ani oprávnenie nahrádzať vôľu účastníkov zmluvy, keďže ide o chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy a došlo by k hmotnoprávnemu zásahu do samotnej podstaty zmluvy. V takomto prípade nie je možné vzniknutý nedostatok zmluvy zhojiť výzvou na jej doplnenie alebo opravu alebo dodatočne ho konvalido ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode pozemkov, neplatný prevod pozemku
Právna veta: Zákon prostredníctvom ustanovenia § 4 ods. 2 stíha sankciou absolútnej neplatnosti právne úkony povinnej osoby, týkajúce sa prevodu pozemkov, o navrátení vlastníctva, ku ktorým sa koná podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov na príslušnom orgáne v prípade, že k prevodu pozemku (pozemkov) došlo po nadobudnutí účinnosti zákona, teda po 01.01.2004. JUDr. Jozef Krško uzavrel zmluvu o prevode pozemkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: miesto hláseného pobytu, ohlásenie skončenia trvalého alebo prechodného pobytu, obvyklý pobyt, príslušnosť podľa zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii
Právna veta: Obvyklým pobytom v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. (ďalej len „zákon“) sa na účely zákona rozumie podľa § 3 písm. g/ zákona trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; inštitút trvalého pobytu a prechodného pobytu je upravený v zákone č. 253/1998 Z.z. Hlásenie na taký pobyt (§ 2 ods. 2, § 3 ods. 7, § 8 ods. 2 naposledy označeného zákona) má evidenčný charakter a jeho účinky, ak nedošlo k ohláseniu skončenia trvalého alebo prechodného pobytu alebo k zrušeniu záznamu o prechodnom pobyte, pretrvávajú aj v prípade, ak sa dotknutá osoba už v mieste hláseného poby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: riziko úteku, zaistenie , zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny
Právna veta: Existencia „rizika úteku“ predstavuje rozhodujúci prvok pri rozhodovaní o potrebe zaistenia. Pri posudzovaní existencie rizika úteku je potrebné vychádzať z objektívnych kritérií stanovených v zákone o pobyte cudzincov, t.j. ak na základe dôvodnej obavy alebo priamej hrozby možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo sa bude skrývať, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, nemá udelený pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov alebo ak mu hrozí uloženie zákazu vstupu na viac ako tri roky. Pri posudzovaní existencie rizika úteku a vyplývajúcej potreby zaistenia sa musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por.
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i) Tr. por.) sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie zistenie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o žiadny trestný čin alebo, že išlo o iný trestný čin alebo obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieho trestného činu, než ktorého sa súdeným skutkom dopustil. Potrebné je však uviesť, že dovolací súd nepreskúmava skutkové zistenia, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia, živnostenské oprávnenie
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba podaná neoprávnenou osobou , problematika aktívnej legitimácie na podanie žaloby účastníka priestupkového konania
Právna veta: Žaloba proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu nie je bežným opravným prostriedkom, ktorý je k dispozícii všetkým účastníkom predchádzajúceho správneho konania, čo vyplýva z § 250 ods. 2 O.s.p., ktorý presne definuje, kto môže podať žalobu proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu. Žalobu môže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach, resp. s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo (§ 250 ods. 2 O.s.p.). Pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prihláška o zápis úžitkového vzoru, podmienky ochrany, úžitkový vzor, právna otázka, odborné vyjadrenie
Právna veta: Otázka posúdenia, či bol predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, je otázkou právnou a orgán verejnej správy vychádza pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného na základe hodnotenia dôkazov. Správna úvaha orgánu verejnej správy sa preto v takomto prípade uplatní iba v obmedzenom rozsahu. Skutkové a právne závery orgánu verejnej správy o týchto otázkach správny súd preskúmava v rámci riadneho posudzovania námietok uplatnených v žalobe, a to v plnom rozsahu. Ak v konaní pred správ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Rozsah pôsobnosti, správny orgán , subsidiarita správneho poriadku
Právna veta: Z ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyplýva, že správny poriadok sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak, teda aj na konanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhoduje o práve žiadateľa na poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. Popri vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rýchly a efektívny postup súdu v závislosti od predmetu sporu, zbytočné prieťahy v konaní, právna neistota v konaní pred všeobecným súdom, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, odročenie pojednávania, neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že predmetom napadnutého konania bolo posúdenie nároku sťažovateľky na neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru spojeného s náhradou mzdy z pracovného pomeru s prísl. V danom prípade teda ide o existenčnú vec, kde sa predpokladá osobitná pozornosť venovaná efektívnemu a rýchlemu postupu súdu, aby bol naplnený účel príslušného (v danom prípade súdneho) konania, čo okrem iného znamená, že všeobecný súd má povinnosť organizovať svoj procesný postup tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prerokovaná a skončená a aby sa čo najskôr odstránil stav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, rozsudok súdu, právo na spravodlivý súdny proces, nedodržanie spôsobu konania štatutárneho orgánu, napadnutý rozsudok súdu, relevantné úkony účastníkov konania.
Právna veta: Ústavný súd preto v kontexte už zmieneného zastáva názor, že ak krajský súd výzvou z 10. marca 2014 vyzval sťažovateľku s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 2 OSP na vyjadrenie k možnosti použitia ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka a sťažovateľka na túto výzvu krajského súdu vyjadrením z 28. marca 2014 reagovala a s právnym názorom krajského súdu sa stotožnila, v prípade, ak krajský súd následne po doručení vyjadrenia zo strany sťažovateľky dospel k inému právnemu názoru a bez ďalšieho sa už potom otázkou prípadnej absolútnej neplatnosti zmluvy nezoberal ani v samotnom svojom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v prípade zastavenia konania, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Ústavný súd vo svojich doterajších rozhodnutiach zreteľne definoval podmienky, pri existencii ktorých má chybná aplikácia podústavného práva všeobecným súdom za následok porušenie základných práv či slobôd jednotlivca. Je to tak vtedy, ak neprípustne postihuje niektoré zo základných práv a slobôd, prípadne opomína možný iný ústavne konformný výklad alebo je výrazom zjavného a neodôvodneného vybočenia zo štandardov výkladu, ktorý je v praxi rešpektovaný, prípadne je v extrémnom rozpore s požiadavkami vecne priliehavého a rozumného usporiadania posudzovaného právneho vzťahu či v rozp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie odvolania, oneskorené podanie odvolania, neprípustnosť odvolania, nesprávne poučenie účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku, prípustnosť odvolania, lehota na podanie odvolania, oprávnenie podať odvolanie, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Krajský súd ani vo svojom vyjadrení k sťažnosti logicky neujasnil, akými úvahami sa spravoval pri učinení záveru o oneskorenom podaní odvolania sťažovateľom. Naopak, jeho vyjadrenie opomína základné logické pravidlá, keď sa na jednej strane stotožňuje so stanoviskom sťažovateľa o prípustnosti odvolania proti uzneseniu okresného súdu a na druhej strane konštatuje, že nie je možné dospieť k záveru, že by sťažovateľ bol poučený nesprávne o možnosti podať odvolanie (pričom v poučení okresný súd uviedol, že odvolanie prípustné nie je, pozn.). Rovnako opomína vnútornú logiku, keď krajský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: doručovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností, oddlženie, uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku, lehota na podanie odvolania , doručenie zverejnením v Obchodnom vestníku
Právna veta: Výkladom ustanovenia § 199 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 199 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii možno dospieť k záveru, že každé uznesenie a iná písomnosť súdu sa v konaniach podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku, pričom zverejnením v Obchodnom vestníku sa nedoručujú iba tie uznesenia a písomnosti súdu, o ktorých zákon o konkurze a reštrukturalizácii vyslovene uvádza, že sa v Obchodnom vestníku nezverejňujú. Doručovanie uznesenia podľa § 167 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, náhrada trov konania
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní napadnutého rozsudku krajského súdu konštatuje, že námietky sťažovateľky považuje za plne opodstatnené a závery vyvodené týmto súdom vo vzťahu k sťažovateľke za nesúladné s relevantnou zákonnou a ústavnou právnou úpravou. Ústavný súd sa zároveň stotožňuje s názorom sťažovateľky, že krajským súdom uskutočnený výklad ustanovenia § 142 ods. 1 OSP je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov občianskeho súdneho konania, základným právom na právnu pomoc v konaní pred súdmi, ako aj základnými zásadami, na ktorých je občianske súdne konanie založené. Treba prisv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neverejné zasadnutie, zotrvanie vo väzbe, nahradenie väzby zárukou, peňažná záruka, poskytnutie peňažnej záruky, žiadosť o prepustenie z väzby, návrh na nahradenie väzby
Právna veta: Ústavný súd poukazuje aj ku komentovanému zneniu dohovoru, z ktorého vyplýva, že „Opakované používaní stereotypních formulací v rozhodnutích vnitrostátních orgánů o prodloužení vazby vzbudzuje podezření, že se tyto orgány dostatečně nezabývaly konkrétními okolnostmi a nereagovaly na argumenty obviněného [viz Kondratyev proti Rusku, rozsudek, 9.4.2009, č. 2450/04, § 55, Lind proti Rusku, rozsudek, 6.12.2007, č. 25664/05, bod 85]. Pokud však stejné důvody pro ponechání obviněného ve vazbě, které ESLP označil za relevantní a dostatečné, přetrvávaly po celou dobu jejího trvání a jestli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu vydaného v správnom konaní, mimoriadne opravné prostriedky, správna žaloba
Právna veta: Ústavný súd k už uvedenému dodáva zhodne so závermi všeobecných súdov, že pokiaľ zákon zakazuje určitý spôsob správania a konania, a to či už určením spôsobu konania, alebo následku, nemožno ani pri absencii konkrétne vymedzenej skutkovej podstaty tvrdiť, že porušenie takého všeobecného (generálneho) pravidla nie je porušením zákona, a teda nie je v zmysle tohto zákona sankcionovateľné. Preto sa nemožno stotožniť s tvrdením sťažovateľky, že neexistencia konkrétne špecifikovanej skutkovej podstaty v čase, kedy sa touto formou dopustila porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže, je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy exekúcie, trovy exekúcie znáša oprávnený, zaplatenie trov exekúcie, náhrada trov exekúcie, nároky exekútora pri výkone exekúcie
Právna veta: Súdny exekútor v každom prípade má dostať náhradu trov exekučného konania, resp. tieto nikdy nemôže on sám znášať. S tým súvisí aj názor, podľa ktorého ustanovenie § 203 ods. 3 Exekučného poriadku nemožno vykladať doslovne, ale tak, že nevyhnutné trovy exekúcie znáša oprávnený nielen vtedy, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, ale aj vtedy, ak bola povolená reštrukturalizácia majetku povinného. Inými slovami, sťažovateľka je presvedčená o potrebe extenzívneho výkladu tohto ustanovenia, a to práve preto, že podľa nej súdny exekútor má v ka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opatrovnícke konanie, ustanovenie opatrovníka pre nesvojprávnu dedičku, ustanovenie opatrovníka plnoletej (fyzickej) osobe
Právna veta: Opatrovnícke konanie je naviazané na predpisy hmotného práva, ktoré spravidla ustanovujú opatrovníka ako zákonného zástupcu fyzickej osoby. Takýmto osobitnými predpismi sú predovšetkým Občiansky zákonník či zákon o rodine a pod. V prípade, ak bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, jej zákonným zástupcom je súdom ustanovený opatrovník (§ 27 ods. 2 OZ). Opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, má byť predovšetkým príbuzný alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonávanie dôkazov podľa OSP, žalovaný zo zmenky, indosovaná zmenka, vykonanie dôkazov, spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: Účastníci (strany sporu) sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, avšak o tom, ktoré z označených dôkazov budú vykonané, rozhodne súd. Nejde pritom o svojvôľu súdu, ale o zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti súdneho konania, t.j. vykonávanie dôkazov na preukázanie skutočností, ktoré sú relevantné z hľadiska rozhodnutia vo veci. Okrem dôkazov navrhnutých stranami môže súd vykonať aj iné dôkazy, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd teda nie je obmedzený pri vykonávaní dôkazov iba možnosťou vykonať dôkazy navrhnuté stranami, ale môže vykonať aj ďalšie dôkazy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skúmanie podmienok konania, vady žaloby, konanie štátu pred súdom, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, oprávnenie konať za štát, procesné podmienky konania, neodstraniteľná vada procesných podmienok
Právna veta: Neoznačenie toho, kto má za štát konať, v žalobe by malo viesť k tomu, že sa konajúci súd pokúsi sa o odstránenie tejto „vady“ postupom podľa § 129 CSP. V prípade, že žalobca takýto štátny orgán neoznačí, neurobí tak ani na výzvu konajúceho súdu, prípadne síce štátny orgán, ktorý má za štát konať, označí ale označí ho nesprávne /napríklad preto, že uplatnený nárok do pôsobnosti tohto štátneho orgánu nepatrí/ nejde o vadu žaloby, pre ktorú by mohlo byť konanie v prípade jej neodstránenia zastavené a ani o nedostatok podmienky konania. Podľa § 73 CSP na konanie štátu pred súdom sa použijú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadateľ o azyl, zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, dĺžka zaistenia, inštitút zaistenia
Právna veta: Z preskúmavaného rozhodnutia správneho orgánu je zrejmé, že žalovaný prehodnocoval aj tú skutočnosť, či u žalovaného existuje riziko úteku. V tej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že takýto dôvod nepredstavuje samostatný účel zaistenia žiadateľa o azyl v zmysle § 88a zákona o pobyte cudzincov, pretože túto skutočnosť správny orgán vo vzťahu k zaisteniu účastníka konania podľa tohto ustanovenia skúma až v prípade, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky, na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zrážky zo mzdy, dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom, ochrana spotrebiteľa, neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zabezpečenia styku otca s maloletou, neodkladné opatrenie, neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého
Právna veta: Zo zákonnej úpravy neodkladného opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o maloleté dieťa vyplýva, že súd pri rozhodovaní o ňom nezisťuje všetky skutočnosti, ktoré by musel zisťovať v prípade konečného rozhodnutia vo veci samej a obmedzí sa len na osvedčenie najzákladnejších skutočností, z ktorých možno vyvodiť nutnosť dočasnej úpravy pomerov, pričom vždy je potrebné posúdiť, či touto dočasnou úpravou pomerov nedochádza k zásahu do základných práv jednotlivých účastníkov nad nevyhnutnú mieru a či dočasná úprava pomerov sleduje legitímny cieľ. V prípade, ak sa predbežné opatrenie týka dočasn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka, rozhodcovská doložka , platná rozhodcovská zmluva
Právna veta: Občiansky zákonník účinný od 01.01.2008 za neprijateľnú podmienku v ustanovení § 53 ods. 4 písm. r/ považuje aj dojednanie vyžadujúce v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Na iné vyhodnotenie takejto neprijateľnej podmienky nie je dôvod ani u zmlúv uzatvorených pred 31.12.2007. Občiansky zákonník účinný do 31.12.2007 len demonštratívne menoval niektoré neprijateľné podmienky, a teda charakter neprijateľných podmienok mohli mať aj iné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a v povinnostiach zmluvných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovaný právny úkon, právo odporovať právnemu úkonu, odporovacia žaloba, uspokojenie pohľadávky veriteľov, ukrátenie pohľadávky veriteľa, odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
Právna veta: Základnou podmienkou pre úspešné uplatnenie práva odporovať právnemu úkonu, týkajúcemu sa majetku dlžníka je naplnenie predpokladov určenia neúčinnosti napadnutého právneho úkonu voči veriteľom dlžníka v zmysle ustanovení generálnej klauzuly odporovateľnosti právnych úkonov podľa § 57 ods. 4 ZKR a zároveň naplnenie zákonných podmienok osobitnej skutkovej podstaty odporovania ukracujúcemu právnemu úkonu uvedeným v § 60 ods. 1 ZKR. V zmysle citovaných ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je možné odporovať len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: oddlženie, právo na zbavenie sa dlhov
Právna veta: Podstatou oddlženia fyzickej osoby je, že za splnenia podmienok a postupu podľa § 166 a § 171, môže dôjsť k takému právnemu usporiadaniu majetkových vzťahov dlžníka voči veriteľom, ktorých pohľadávky neboli uspokojené v konkurze, že dlžník je voči týmto veriteľom zbavený dlhov rozhodnutím súdu. Pohľadávky veriteľov síce nezanikajú, ale stanú sa voči nemu nevymáhateľnými. Inštitút oddlženia je zákonom koncipovaný ako právo dlžníka podať súdu návrh na zbavenie sa dlhov, nie však ako právo na zbavenie sa dlhov. Právo domáhať sa oddlženia dlžník nemá len v prípade zrušenia konkurzu preto, že majet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákonná vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh matky na zvýšenie výživného, zmena vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť, zmena pomerov na strane otca maloletej
Právna veta: Platí zásada, že skoršie určené výživné je možné zmeniť len vtedy, ak sa výrazne zmenia rozhodujúce okolnosti, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia , a to na strane ako oprávneného, tak aj na strane povinného / ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine/. Zmena pomerov, môže nastať aj na strane rodičov dieťaťa. Môže to byť vznik, alebo zánik ďalšej vyživovacej povinnosti, zmena v ich majetkových a príjmových pomeroch, prípadne zmena v ich nevyhnutných výdavkoch a podobne. Pri určení výživného, resp. jeho zvýšení, alebo znížení, teda zmene, prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: nárast odôvodnených potrieb maloletého, zmena vyživovacej povinnosti, návrh matky na zvýšenie výživného otca k maloletému, zmena pomerov na strane otca maloletého
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného v zmysle citovaných ustanovení zákona je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: neprimerané majetkové riziká, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, plnenie vyživovacej povinnosti k deťom
Právna veta: Odvolací súd len podotýka, že pokiaľ medzi výdavkami otec uvádza pôžičku P. 1.847,- Kč a pôžičku I. 3.000,- Kč, ide o také výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť a ktoré súd nemusí brať do úvahy (§ 62 ods. 5 Zákona o rodine), výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. V tejto súvislosti tiež treba poukázať na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine, keď súd prihliada na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný (tu otec) na seba berie. Správne v tejto súvislosti argumentovala aj matka maloletej. V prípade, keď si občan zoberie pôžičku, musí si byť vopred vedomý, že je v jeho možno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby, smrť dlžníka alebo veriteľa
Právna veta: Právo na ochranu osobnosti podľa ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich, vrátane ust. § 13 Občianskeho zákonníka je rýdzo osobnostným nárokom, ktorý zaniká smrťou, toto právo neprechádza na dedičov a netvorí ani predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V súlade s § 579 ods. 2 Obč. zák. smrťou veriteľa právo zanikne, ak bolo plnenie obmedzené len na jeho osobu; zanikne aj právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. V zmysle citovaného ustanovenia smrťou žalobkyne právo zaniklo, nakoľko plnenie bolo obmedzené len na jej osobu. Právo zanikne bez oh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie neodkladného opatrenia, neodkladné opatrenie
Právna veta: Pri nariaďovaní samotného neodkladného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení a to z dôvodu, že nariadenie neodkladného opatrenia má dočasný predbežný charakter. Z tohto dôvodu nie je síce potrebné zisťovať všetky skutočnosti, ktoré má mať zistené pred vydaním konečného rozhodnutia vo veci samej, ale musia byť osvedčené okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť žaloby návrhu na toto dočasné opatrenie. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia (uznesenie NS SR sp.zn. 2Mcdo 3/2010). Pred nariadením neodkladného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočet DPH, získanie daňovej výhody, uplatnenie práva na odpočítanie dane, odpočítanie dane platiteľom, dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane
Právna veta: Správny súd zdôrazňuje, že podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Naopak, zákonodarca požaduje (pre ľahkú zneužiteľnosť), aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej fak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vyrovnávací príplatok, predčasný starobný dôchodok, dôchodkové poistenie
Právna veta: Súd sa stotožňuje s právnou argumentáciou odporkyne, že ust. § 69b ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. sa vzťahuje len na starobný dôchodok, čo vyplýva aj z gramatického výkladu tohto ustanovenia. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva, že aj poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na vyrovnávací príplatok za splnenia zákonných podmienok. Z dôvodovej správy k zákona č. 140/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyplýva, že účelom poskytova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, odpočítanie dane platiteľom, právo na odpočet DPH, odpočítanie dane
Právna veta: Pokiaľ ide o námietky žalobcu týkajúce sa toho, kto a v akom rozsahu znáša v daňovom konaní dôkazné bremeno, je podľa súdu potrebné si uvedomiť, že podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ zákona o DPH sú stanovené kumulatívne a objektívne, t.j. na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet DPH. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a za dobromyseľnosti daňového subjektu /žalobcu/. Naopak, zákonodarca požaduje pre ľahkú zneužiteľnosť, aby daňový subjekt, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, právo na odpočet DPH, daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Ak si žalobca ako daňový subjekt uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, musí byť schopný preukázať, že zdaniteľné plnenie bolo reálne uskutočnené. Samotné faktúry a doklady o ich úhrade sú len formálnou podmienkou uplatnenia nároku na odpočítanie DPH na vstupe, nie sú však postačujúcou podmienkou pre priznanie tohto práva, pokiaľ nie sú odrazom reálneho plnenia. Splnenie formálnej stránky na uplatnenie si nároku na odpočet DPH je síce jednou z podmienok, aby bolo na základe týchto dokladov uznané právo na odpočet, tieto doklady však musia byť odrazom reálneho plnenia. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronické služby verejnej správy, autentifikácia, identifikácia, pôsobnosť zákona o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, autorizácia
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Autor rozoberá predmetnú problematiku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie na internete, nebezpečné prenasledovanie, znaky prenasledovania, kontaktovanie prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby
Právna veta: Príspevok autorov sa venuje problematike nebezpečného prenasledovania na internete, tzv. cyberstalkingu. Cyberstalking je pomerne novým a rozšíreným fenoménom s ktorým sa orgány činné v trestnom konaní a súdy stretávajú pomerne často. Kde je hranica priestupku a kedy je to už trestný čin? Akú intenzitu musí mať konanie páchateľa na to, aby sme stíhali konkrétnu osobu?
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: reklama na internete, reklama, internetová reklama, daňový výdavok
Právna veta: Reklama na internete v súčasnosti zažíva značný progres, ktorý nie je porovnateľný s iným obdobím v histórii reklamy. Tento fakt je ovplyvnený skutočnosťou, že práve v podmienkach internetu je reklama mnohonásobne účinnejšia a efektívnejšia ako iné tzv. „klasické“ formy reklamy. Tento spôsob reklamy však otvára pomerne široký priestor pre porušovanie právnych predpisov v sfére daňového práva. Z tohto dôvodu sa autori zameriavajú v príspevku na posudzovanie rizík pri preukazovaní daňovo uznateľných výdavkov reklamy na internete ako aj v oblasti tzv. rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: difamácia, common law, difamácia na internete, ochrana osobnosti , súkromnoprávne delikty, nekalá súťaž, verejnoprávne delikty
Právna veta: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku difamácie v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa zameriava na objasnenie nového fenoménu dnešnej doby, ktorým je difamácia objavujúca sa čoraz častejšie v internetovom prostredí. V ďalšej časti príspevku sa autorka snaží odpovedať na otázky, ako sa posudzuje difamácia v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako sa modifikuje vzhľadom na Internet a kto je zodpovedný za difamačné konanie na Internete. Na pozadí súdnych rozhodnutí sa autorka zamýšľa nad právnou úpravou prípadov difamácie na Internete v Slovenskej republike. V záv ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, kybernetický priestor, aplikácia medzinárodného práva
Právna veta: Čo je to kybernetický priestor? Je možné aplikovať ustálené zásady medzinárodného práva v tomto priestore? ... Tieto a podobné otázky súvisiace s kybernetickým priestorom a bezpečnosťou sú častou témou medzinárodného práva. Autor približuje pohľad právnej vedy na tieto a ďalšie relevantné otázky.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: verejný prenos, hypertextový odkaz, verejný prenos diela, zdieľanie diela so súhlasom autora
Právna veta: Hyperlinky môžu byť pálčivým problémom pre internetových užívateľov. Hyperlink je slovo, fráza alebo obraz ktorý vás po kliknutí naň presmeruje na nový dokument alebo vás presmeruje na z jednejinternetovej stránky na inú internetovú stránku. V uplynulej dekáde Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „súdny dvor“ alebo „SDEU“) vydal niekoľko významných rozhodnutí zaoberajúcich sa hyperlinkami. Nedávne rozhodnutie SDEU, nazývané GS Media v Sanoma, zakotvilo nové štandardné požiadavky na porušenie autorských práv na internete v európskom autorskom práve ako napríklad tzv. požiadavka vedomosti alebo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana subjektívnych práv účastníka konania, postavenie otroka, sankcie za protiprávne konanie, princíp ultima ratio, trestná represia, sprenevera
Právna veta: Autor poukazuje na životaschopnosť rímskeho práva v barbarských kráľovstvách na prelome piateho až šiesteho storočia nášho letopočtu pretavujúcej sa do fenoménu známeho pod súhrnným názvom „Leges Romanae barbarorum.“ Príspevok venuje zvláštnu pozornosť analýze významných zmien zakotvených v Lex Romana Burgundionum a Lex Romana Visigothorum oproti inštitútom klasického rímskeho práva a usiluje sa identifikovať dosah germánskeho práva na tieto kódexy. Na tomto podklade sa zaoberá vývojom viacerých právnych inštitútov a ich stavom v čase kolízie právnych kultúr po zániku Západorímskej ríše.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie, sloboda rozhodovania, náboženské prejavy na pracovisku, náboženstvo a viera
Právna veta: Má sloboda rozhodovania podnikateľa na pracovisku prednosť pred slobodu náboženských prejavov zamestnanca? Možno náboženské prejavy subsumovať pod zákaz diskriminácie z dôvodu náboženstva alebo viery? Na tieto a rovnako tak na súvisiace otázky hľadáme odpoveď v nasledujúcich riadkoch, pričom naše úvahy nachádzajú svoj pôvod v judikatúre štrasburských orgánov ochrany práva a najmä v súčasných návrhoch generálnych advokátok v aktuálnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: činnosť právnikov v právnických profesiách, výkon funkcie sudcu, právnická kultúra, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: Príspevok je venovaný prejavom činnosti právnikov v právnických profesiách sudcu a advokáta, ktorí vo vzájomných interakciách medzi sebou navzájom a tiež vo vzťahu k laickej verejnosti vytvárajú právnickú kultúru týchto profesií. Právnická kultúra profesií sudcov a advokátov nie je v súčasnosti vnímaná príliš pozitívne ani samotnými predstaviteľmi týchto profesií, pričom dôvodom takéhoto vnímania je najmä stret reality ich právnickej kultúry s očakávaniami, ktoré sú spájané s prejavom činnosti právnikov vykonávajúcich profesiu sudcu alebo advokáta. Autor analyzuje príčiny stretu právnických ku ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: náhrada za nedostupný vklad, ochrana vkladov , vkladatelia vkladov
Právna veta: Článok analyzuje problematiku ochrany vkladov z pohľadu európskej legislatívy a návrhu na vytvorenie spoločného európskeho systému ochrany vkladov, ktorý by tvoril tretí pilier Bankovej únie. V nadväznosti na dané sa venuje aj vybraným otázkam ochrany vkladov v podmienkach Slovenskej republiky s ohľadom na recentné zmeny v zákone o ochrane vkladov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: národnostná menšina, používanie menšinových jazykov, národnostná politická strana, maďarská národnostná menšina, registrácia politickej strany, politická strana, konanie o registrácii strany
Právna veta: Príspevok analyzuje zmeny v národnostnej politike, ktoré priniesla zmena demokratického politického režimu na autoritatívny po mníchovskej dohode. Popisuje, ktoré z menšín boli naďalej rešpektované a ktoré sa ocitli v osobitnom právnom režime, resp. mimo ústavnej ochrany. Analýza sa zameriava na legislatívne zmeny v rámci popisovanej problematiky a ich reálnu aplikáciu v politickej praxi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: atypické zamestnania, pracovný pomer na dobu neurčitú, pracovný pomer na určitú dobu, práca na dobu určitú
Právna veta: Aktuálny stav európskeho pracovného práva reaguje na požiadavku flexibility pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom flexibilných podmienok pracovnej zmluvy. V komplexe atypických zmlúv dominujú pracovné zmluvy na určitú dobu. Minimálne štandardy zakotvuje smernica č. 99/70/ES o Rámcovej dohode o práci na určitú dobu. Autorka vo svojom príspevku rozpracováva problematiku atypického zamestnávania z hľadiska európskej a slovenskej právnej úpravy berúc do úvahy rozhodovaciu prax súdov.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: platená dovolenka, mzda za nevyčerpanú dovolenku, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, pracovný čas a doba odpočinku, smrť zamestnanca
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou platenej dovolenky. V úvode svojho článku objasňuje právny rámec, charakteristiku a účel platenej dovolenky. V spojitosti s týmto pracovnoprávnym inštitútom autor analyzuje problematiku vyplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú časť dovolenky v kontexte judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Zákonníka práce. V závere článku autor predostiera náčrt súladnosti slovenskej právnej úpravy dovolenky s právnym názorom, ktorý je obsiahnutý v analyzovaných rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci , práva osôb so zdravotným postihnutím, zdravotné postihnutie, rovnosť pred zákonom, ťažké zdravotné postihnutie, občan so zdravotným postihnutím
Právna veta: Príspevok analyzuje súčasnú právnu úpravu práv osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska ústavného práva a pracovného práva Slovenskej republiky. Autor ďalej analyzuje vybranú problematiku v oblasti pracovno-právnych vzťahov u zdravotne postihnutých osôb i s poukazom na aplikáciu článku 27 medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v praxi.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy, právo na štrajk, výkon štrajku, oprávnenie vyhlásiť štrajk, účastník štrajku
Právna veta: Autorka sa zaoberá právom na štrajk ako ústavne garantovaným právom, slúžiacim na uplatňovanie hospodárskych a sociálnych záujmov subjektov, prostredníctvom ktorého sa môžu zamestnanci kolektívne domáhať zlepšenia pracovných podmienok alebo presadenia svojich požiadaviek tým, že dočasne odmietnu výkon práce. Príspevok je ďalej zameraný na reštriktívne vymedzené zákonné možnosti výkonu práva na štrajk a chýbajúcu právu úpravu podmienok jeho uplatnenia v iných situáciách ako v prípade sporu ohľadom uzatvorenia kolektívnej zmluvy.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zdravotnícke zariadenia s praktickou výučbou žiakov, zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, praktická výučba študentov lekárskych fakúlt
Právna veta: Predmetný príspevok analyzuje problematiku rozdielneho právneho statusu lekárov pracujúcich vo fakultných a univerzitných nemocniciach a na lekárskych fakultách.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: skončenie pracovného pomeru, zástupcovia zamestnancov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zastúpenie zamestnancov, zastúpenie zamestnancov na pracovisku
Právna veta: Vedecký príspevok sa zameriava na praktické nuansy participácie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru “radových” zamestnancov i členov orgánov zástupcov zamestnancov v zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce (skončenie pracovného pomeru so samotným zástupcom zamestnancov). Akcentované sú tak najmä obsahové i formálne náležitosti podania žiadosti zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru v zmysle §74 Zákonníka práce i udelenia predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru v zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce. Dôraz však autori kladú i na riešenia sporných ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť v kríze, plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, plnenia poskytnuté v čase krízy spoločnosti, platobná neschopnosť, osobitné povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, všeobecná prevenčná povinnosť
Právna veta: Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odborná starostlivosť štatutára, povinnosti konateľov spoločnosti, nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, povinnosť štatutárov pri výkone funkcie, konatelia
Právna veta: Odborná starostlivosť je základný fenomén pri výkone funkcie štatutára v obchodných spoločnostiach. Príspevok sa zaoberá kritériami týkajúcimi sa povinností štatutárov zachovávať odbornú starostlivosť pri výkone funkcie.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: splynutie alebo zlúčenie spoločností, nárok minoritných akcionárov, oprávnenie akcionárov, právo akcionára na odkúpenie akcie, primerané peňažné protiplnenie pri splynutí a zlúčení
Právna veta: Článok sa zaoberá osobitným nárokom minoritných akcionárov podľa slovenského práva, ktorý súvisí s procesmi fúzií a cezhraničných fúzií: nárokom na primerané peňažné protiplnenie, ak akcionár uplatní svoje právo na vystúpenie zo spoločnosti. Autorka rozoberá predovšetkým podmienky vzniku a uplatnenia tohto osobitného majetkovo-právneho nároku.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zrušenie spoločnosti s likvidáciou, likvidátor, likvidácia spoločnosti, konkurz vyhlásený na majetok, povinnosť likvidátora
Právna veta: Po niekoľkých desaťročiach existencie trhovej ekonomiky a podnikania so súkromným kapitálom, je čoraž častejšie nastolená otázka zrušenia obchodných spoločností likvidáciou. Existujú viaceré dôvody na likvidáciu obchodnej spoločnosti. Taxatívne sú vymedzené v ust. § 68 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného majetku. Rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastávajú v živote spoločnosti zásadné zmeny, ktoré riadi likvidátor a ktorým budeme v článku venovať svoju pozornosť.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber elektriny, distribúcia elektrickej energie, odberatelia elektriny, zodpovednosť za neoprávnený odber elektriny
Právna veta: Neoprávnený odber elektriny je z hľadiska právneho aj morálneho neželaným spoločenským javom, na ktorého elimináciu sa využívajú rôzne druhy nástrojov, či už právnej ale aj mimoprávnej povahy. Významnú úlohu v oblasti boja proti neoprávneným odberom elektriny tvoria právne nástroje správneho práva, trestného práva alebo aj nástroje civilného práva. Ak však má nejaký jav regulovať alebo zakázať právo, treba si ujasniť, akými právnymi nástrojmi je možné dosiahnuť požadovaný cieľ. Na dosiahnutie pozitívneho efektu sa jednotlivé nástroje využívané v boji s neoprávnenými odbermi musia voliť mimoria ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, inominantný kontrakt, zmluva o poskytnutí príspevku, poskytovanie príspevku v programovom období 2014 – 2020, porušenie povinnosti prijímateľa príspevkov
Právna veta: Autor sa v článku zaoberá postupom príslušných orgánov, ktoré zistia porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania prijímateľom nenávratného finančného príspevku poskytnutého zo štrukturálnych fondov EÚ. Ďalej sa zaoberá otázkou, či je to možné považovať za jedno z konaní v rámci správneho trestania a akým spôsobom sú v tomto konaní uplatňované princípy a zásady správneho trestania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kolektívna ochrana spotrebiteľov, práva spotrebiteľa, porušenie spotrebiteľského práva, primerané finančné zadosťučinenie, kolektívne záujmy spotrebiteľa
Právna veta: Príspevok sa zaoberá pojmom „kolektívne záujmy spotrebiteľov“, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený v dôsledku implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Predkladaný príspevok akcentuje administratívnoprávnu rovinu ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zaoberá sa otázkou, či môže byť posúdenie porušenia kolektívnych spotrebiteľských práv v rámci správneho konania záväzné pre súd, ako aj otázkou, či môžu spotrebiteľské združenia na súdoch žalovať majetkové nároky pri porušení kolektívnych záujmov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, právna služba, spotrebiteľská zmluva, odmena advokáta, ochrana spotrebiteľa , odmena za poskytovanie právnych služieb
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vzťahom advokáta a spotrebiteľa právnej služby v súvislosti so včasným a primeraným spôsobom informovania o odmene za poskytovanie právnych služieb. Zámerom autorov príspevku je nájsť optimálne riešenie úpravy uvedeného vzťahu na podklade princípov a zásad správneho trestania, vybraných rozhodnutí disciplinárnych senátov Slovenskej advokátskej komory a súdnych rozhodnutí. Príspevok zároveň rieši otázku, či je možné spotrebiteľa právnych služieb, tak ako ho upravuje Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii stotožňovať so spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka a súvisiacich pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľov, kolektívne uplatňovanie nárokov, každý má právo na ochranu zdravia, osobitné prípady úhrad, neposkytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti
Právna veta: Príspevok sa venuje otázke potenciálnych potenciálneho uplatňovania nárokov pacientov z dôvodu neposkytnutia alebo nezabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, čím došlo na strane pacientov ku škode na zdraví alebo vzniku inej ujmy.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada ústnosti konania, nariadenie ústneho pojednávania, správne trestanie, konanie o správnych deliktoch
Právna veta: Článok analyzuje vybrané európske dokumenty prijaté na úrovni Európskej únie, ako aj vybrané Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy a rozoberá ich vplyv na uplatnenie zásady ústnosti v konaní o správnych deliktoch. Cieľom článku je formulácia zásady ústnosti pre potrebu možného budúceho kódexu správneho trestania v Slovenskej republike z pohľadu požiadaviek a
vplyvu analyzovaných európskych dokumentov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, právna istota, správne súdnictvo
Právna veta: Pri skúmaní a porovnávaní vzájomných aplikačných vzťahov právnych predpisov, ktoré sa budú využívať pri správnom trestaní pred správnymi orgánmi na jednej strane a právneho predpisu, ktorý sa bude využívať pred správnymi súdmi na druhej strane, mnohé navodzuje pochybnosti o vzájomnej previazanosti týchto predpisov. Následne aj pochybnosti o problematickej aplikácii zákona č. 162/105 Z. z. správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP), ktorý je účinný od 1. 7. 2016. Je zrejmé, že ide o kvalitatívne nový rozhodovací proces. Niekde sa objavia pochybnosti či až antagonizmi v jednotlivých inštitútoch, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárny priestupok, študenti vysokých škôl, priestupky študentov vysokých škôl, zákaz dvojitého potrestania
Právna veta: Príspevok analyzuje osobitný typ správnych disciplinárnych deliktov v právnom poriadku Slovenskej republiky – disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl. Predstavuje pokus posúdiť, či tieto delikty spadajú do rozsahu pôsobnosti trestného oddielu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto analýza berie do úvahy (v súlade s „engelovskými kritériami“) aj povahu obvinenia a povahu a prísnosť sankcií.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reklamné stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu, reklamné a propagačné zariadenia
Právna veta: Inštitút reklamných, informačných a propagačných zariadení podľa Stavebného zákona v znení účinnom do 1. januára 2015 vyvolával z dôvodu svojej materiálnej zastaranosti zásadné interpretačné a následné aplikačné problémy. Problémy sa prejavovali jednak pri uskutočňovaní tohto druhu stavieb a jednak pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinností stavebníkov. Dňa 2. januára 2015 nadobudla účinnosť novela Stavebného zákona pod č. 293/2014 Z. z., ktorá zaviedla inštitút tzv. reklamných stavieb. Zákonodarca sa novou dôslednejšou právnou úpravou reklamných stavieb, a to ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, trestná zodpovednosť právnickej osoby, zásady správneho trestania, úhrnná pokuta, zodpovednosť za porušenie povinnosti o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov, absorbčná zásada
Právna veta: Príspevok je venovaný jednej zo zásad správneho trestania – absorbčnej zásade. Táto zásada je v súčasnosti v rámci Slovenskej republiky aplikovaná prevažne na základe analógie s trestnoprávnou úpravou. Analyzujeme aktuálnu špeciálnu právnu úpravu absorbčnej zásady a tiež sa zaoberáme rastúcim tlakom odbornej verejnosti na potrebu pozitívnoprávnej úpravy zásad správneho trestania v procesnom kódexe správneho trestania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: štátna suverenita, identita členských štátov, ústavné súdnictvo, ústavná identita členských štátov, Európsky súdny dvor, národná identita
Právna veta: Kedysi populárne dovolávania sa členských štátov na neodňateľné, či nedeliteľné koncepcie štátnej suverenity boli postupne nahradené myšlienkami ochrany národnej identity, čo sa prejavilo v čl. 4 ods. 2 ZEÚ. Tento príspevok sa zaoberá otázkou kto a v akom rozsahu nesie zodpovednosť za určenie tejto ochrany národnej identity. Odpoveď na uvedený problém sa explicitne, či implicitne snažili poskytnúť predovšetkým európske a národné ústavné súdne inštancie vo svojej judikatúre. Tieto reakcie však nikdy neprinášali koherentné odpovede. Príspevok preto rozoberá skutočnosť, či je čl. 4 ods. 2 ZEÚ spô ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: referendum o manželstve, nevhodnosť manželstiev rovnakého pohlavia, neplatnosť výsledku referenda
Právna veta: Predmetom príspevku sú tri európske referendá s podobným predmetom hlasovania, ktoré sa konali v roku 2015. Oprávnení hlasujúci v Slovenskej republike, v Írsku a v Slovinsku mali možnosť sa vyjadriť k otázke legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Ide o otázku, ktorá sa postupne čoraz viac dostáva do centra pozornosti, a to najmä v súvislosti so spoločnými európskymi hodnotami, ako je napr. ochrana ľudských práv. Cieľom príspevku je stručná ústavnoprávna komparácia vykonaných referend. Zameriame sa predovšetkým na právnu povahu hlasovaní ako takých, ako aj na právne dôsledky ich výsle ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, podvod, podanie trestného oznámenia, neuhradenie faktúry, nezaplatenie faktúry, dohoda o vrátení poskytnutých penazí, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, sprenevera, prevedenie vlastníckeho práva, dodanie nábytku na zákazku, zodpovednosť za nesplnenie záväzku
Právna veta: Článok sa venuje problematike neplnenia súkromnoprávnych záväzkov a jeho možného postihu ako trestného činu, ktorý často naráža na nedostatočné naplnenie objektívnej alebo subjektívnej stránky trestného činu, čo je priamym dôsledkom aplikácie princípu ultima ratio v trestnom práve. V uvedenom článku je analyzovaných niekoľko praktických prípadov odmietnutia trestných oznámení policajtom, na ktorých je prezentované, z akého dôvodu policajné orgány najčastejšie argumentujú aplikáciou princípu „ultima ratio“.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, právna zásada vigilantibus iura scripta sunt, posudzovanie predbežných otázok, zásada voľného hodnotenia dôkazov, trestné sadzby, úpadkové delikty
Právna veta: Autori v príspevku venujú pozornosť uplatňovaniu princípu ultima ratio z hľadiska právnej úpravy a aplikačnej praxe Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venujú tomuto princípu z hľadiska ústavnoprávnych východísk a trestnoprávnej úpravy. Ďalej sa v príspevku venujú zásade subsidiarity trestnej represie a z nej vyplývajúceho použitia trestného práva ako ultima ratio vo vzťahu k vybraným aspektom ekonomickej kriminality.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: majetková kriminalita, princíp ultima ratio, povinnosť predchádzať hroziacim škodám, zavinenie poškodeného, vylúčenie trestného postihu
Právna veta: V rámci majetkových dispozícií frekventovane dochádza k situáciám, kedy poškodená osoba, ktorá bola uvedená do omylu v zmysle trestného činu podvodu sa mohla chrániť voči omylu a to dodržaním obvyklej miery opatrnosti. Príspevok sa zameriava najmä na judikatúru a rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní, ktoré frekventovane uplatňujú princíp ultima ratio s odvolaním sa na nedodržanie povinnej miery opatrnosti poškodenej, teda oklamanej osoby najmä pri trestnom čine podvodu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účel trestania, peňažný trest, princíp ultima ratio, účel trestu, inštitút väzenia
Právna veta: Cieľom príspevku je historickoprávna analýza vývoja pohľadu na účel trestania. Jedným z cieľov príspevku je skúmanie prístupu k účelu trestania jednotlivých trestnoprávnych škôl. Pozornosť budeme venovať aj tomu ako tieto prístupy ovplyvnili priestorové usporiadanie väzníc v minulosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestné stíhanie právnických osôb, neprípustnosť trestného stíhania právnických osôb, trestná zodpovednosť právnickej osoby, obhajca právnických osôb, zásady trestného stíhania
Právna veta: Príspevok sa zaoberá formuláciou nových zásad trestného stíhania právnických osôb a vymedzuje ich vzťah k už existujúcim zásadám trestného stíhania. Príspevok sa taktiež zaoberá hypotézou, či trestná zodpovednosť právnických osôb prispela k zvýšeniu ocrhany a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k veriteľom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, trestná zodpovednosť právnickej osoby, základy trestnej zodpovednosti, právnické osoby podľa O.z., trestná zodpovednosť, trestný čin spáchaný právnickou osobou, podanie trestného oznámenia
Právna veta: Príspevok je zameraný na princíp ultima ratio trestného práva vo vzťahu k fyzickým osobám a zároveň aj k právnickým osobám, nakoľko súčasťou nášho právneho systému je aj priama trestná zodpovednosť právnických osôb. Vzhľadom na túto skutočnosť, bude potrebné v aplikačnej praxi rešpektovať predmetný princíp i voči právnickým osobám. Vo vzťahu k princípu ultima ratio zohráva veľmi dôležitú úlohu z hmotnoprávneho hľadiska materiálny korektív, ktorý sa uplatňuje voči fyzickým osobám a liberačný dôvod, ktorý je príznačný pre právnické osoby. Tieto inštitúty sú kľúčovým aspektom predmetného príspe ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť prokurátora, zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), zastavenie trestného stíhania - skutok nie je trestným činom, oslobodenie spod obžaloby, zodpovednosť prokurátorov za prípravné konanie
Právna veta: Účinný zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ( ďalej už len “TP”) oproti predchádzajúcej právnej úpravne – zák. č. 141/1961 Zb. výrazne zvýšil zodpovednosť prokurátorov za prípravné konanie a taktiež od nich vyžaduje omnoho väčšiu aktivitu pri dokazovaní, za čím stojí fakt, že práve prokurátor v konaní pred súdom nesie dôkazné bremeno a sudca má úlohu len nestranného arbitra, ktorý na základe bezprostredne pred ním vykonaných dôkazov rozhoduje o vine obžalovaného. Len prokurátor je oprávnený v prípravnom konaní podať obžalobu. Podanie obžaloby na súd predstavuje ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, inštitút väzby, prostriedky nahradzujúce väzbu, dôvody pozbavenia osobnej slobody, obmedzenie osobnej slobody, osobná sloboda sa zaručuje
Právna veta: Princíp ultima ratio v koncentrovanej forme vyjadruje subsidiaritu trestnoprávnej represie, ktorá je realizovaná tak prostredníctvom inštitútov trestného práva hmotného, ale rovnako tak prostredníctvom inštitútov trestného práva procesného a v rámci neho predovšetkým prostredníctvom zaisťovacích inštitútov. Práve pri realizácii zaisťovacích inštitútov, osobitne pri realizácii väzby, ktorá je svojou povahou výnimočným opatrením, vo vzťahu k iným do úvahy prichádzajúcim zaisťovacím inštitútom je namieste uvažovať o limitácii uplatňovania princípu ultima ratio, pri rozhodovaní o prostriedkoch n ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: princíp ultima ratio, ochrana veriteľa, neplnenie záväzkov, prečin, zásah do ochrany tretích osôb, sprenevera
Právna veta: Autori budú v rámci príspevku rozoberať vybrané trestné činy (najmä trestný čin podvodu, sprenevery a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla) v ich spojitosti so záväzkami vyplývajúcimi z porušenia súkromnoprávnych vzťahov. Autori sa zamýšľajú nad (pomerne) častou aplikáciou princípu ultima ratio zo strany orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k ochrane veriteľov zo súkromnoprávnych vzťahov.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: administratívne konanie, zneužitie trhu, finančný trh, sankcie formou peňažných pokút
Právna veta: Európska právna úprava zaviedla pre oblasť zneužitia trhu administratívne sankcie. Popri týchto sankciách mohli členské štáty EÚ uplatňovať aj trestné sankcie. Prijatím novej smernice 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) sa zaviedla minimálna harmonizácia trestných sankcií, ktoré budú musieť členské štáty EÚ rešpektovať. Článok sumarizuje hlavné otázky, ktorým sa predmetná smernica venuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pracovnoprávne spory, riešenie sporov, rozhodcovské konanie, športové spory
Právna veta: Príspevok má byť akýmsi pokusom o stručnú odpoveď na otázky, ktoré v doktríne športového práva nastolil Jaroslav Čollák svojím článkom o riešení pracovnoprávnych sporov športovcov (http://www.ucps.sk/riesenie_pracovnopravnych_sporov_v_sporte_profesionalny_sportovec_klub_jaroslav_collak). Ide nám iba o odborné zaujatie stanoviska k právnym názorom nášho kolegu, pričom ponúkame vlastnú interpretačnú alternatívu k problematike arbitrability tzv. športových sporov, najmä v prípade sporov medzi profesionálnymi športovcami a klubmi (športovými organizáciami).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem, povaha deliktu, disciplinárne delikty, zásada ne bis in idem v trestnom konaní
Právna veta: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: slobodný prístup k informáciám, princípy správneho práva, zásady správneho konania, poskytovanie informácií o trestnom konaní, zásada informovanosti v trestnom konaní
Právna veta: Tento príspevok sa zaoberá vplyvom európskeho práva na slobodný prístup k informáciám a na zásadu informovanosti v kontexte správneho trestania v Slovenskej republike. Príspevok sa taktiež zaoberá extrémami a excesmi využívania a zneužívania práva na slobodný prístup k informáciám a uplatňovaním zásady informovanosti verejnosti v správnom trestaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výbor pre nezlučiteľnosť funkcií , výkon verejnej funkcie, skončenie výkonu verejnej funkcie, záujmy funkcionárov
Právna veta: Európska únia, a Slovenská republika ako jej členský štát čelia viacerým spoločným výzvam. Jednou z nich je aj otázka, ako sa vyrovnať s pôsobením súkromných záujmov na členov svojich najvyšších výkonných orgánov. Takéto pôsobenie je vnímané veľmi citlivo najmä po skončení výkonu verejnej funkcie, s čím súvisí pojem „mechanizmus otočných dverí“. Ním sa označuje relatívne voľný prechod bývalých činiteľov do odvetví, ktoré predtým významne regulovali z pozície svojho úradu. Príspevok analyzuje, či v tejto oblasti existujú spoločné právne princípy, nakoľko predmetná problematika je už v súčasnost ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU