Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie nadmerného odpočtu DPH, správca dane, dokazovanie správcu dane
Právna veta: Správa daní vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno. Uvedené platí v plnom rozsahu aj na uplatnenie nadmerného odpočtu DPH. Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, samozrejme za zachovania procesných pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, odpočítanie dane platiteľom, daňová povinnosť
Právna veta: Daňový subjekt vyčerpal vlastné dôkazné bremeno, ak disponuje existenciou materiálneho plnenia, má tomu zodpovedajúcu faktúru a prílohy s podrobným položkovitým opisom druhu a ceny dodaných služieb a tovarov od určitého dodávateľa. Na preukázanie opaku v dôsledku skutočností, ktoré nastali u platiteľovho dodávateľa a jeho subdodávateľov znáša dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu správca dane. Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, právo na prejednanie veci pred nestranným súdom, zákonnosť a spravodlivosť
Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že úlohou súdov pri zabezpečení výkonu súdnictva a spravodlivosti je poskytovať ochranu pred porušovaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb tak, aby bola naplnená záruka zákonnosti a ochrana ohrozených alebo porušených práv. Úlohou súdov nie je vyhľadávanie formálnych chýb účastníkov konania tak, aby bola žaloba zamietnutá, alebo konanie zastavené, ale aby bola dodržaná zákonnosť a spravodlivosť a to pre všetky zúčastnené strany. Procesným právom účastníka je i právo na prejednanie jeho veci pred súdom vecne a miestne príslušným a riadne odô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Z ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že na odňatie musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom, než súdom miestne príslušným. Takýmito dôvodmi sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, výchovné pôsobenie konania a čo najrýchlejšie avšak zákonné a spravodlivé p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní, Obchodný register, predkladateľ námietok, obligatórna príloha k námietke uchádzača
Právna veta: Aj podľa odvolacieho súdu v danom prípade žalovaný postupoval správne, ak rozhodol o námietkach žalobcu tak, že konanie pre nesplnenie zákonom predpísaných formálnych náležitosti zastavil. Bolo totiž povinnosťou žalobcu, resp. predkladateľa námietok predložiť aj výpis z obchodného registra spoločnosti Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., teda predložením dokladu podľa § 138 ods. 7 písm. c/ zákona (výpis z obchodného registra), ktorým by potvrdil skutočnosť, že osoba, ktorá námietky podpísala, je oprávnená konať za žalobcu, ako štatutár tejto spoločnosti. Nič na tom nemení ani fakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, predmetom občianskoprávnych vzťahov, fotovoltaická elektráreň, dodanie stavby
Právna veta: Druhú odvolaciu námietku Najvyšší súd SR rovnako nepovažuje za dôvodnú a s ohľadom na posúdenie charakteru dodávky fotovoltaickej elektrárne na kľúč plne súhlasí s právnym posúdením krajského súdu, že v tomto prípade sa jednalo o dodanie stavby, a nie tovaru s montážou a inštaláciou. Stavebný zákon definuje stavbu cez „pevné spojenie so zemou“. Z tejto definície vyplýva, že stavba je stavbou vtedy, ak má pevné základy, ale pevným spojením so zemou sa rozumie aj upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi, alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami, pripojenie na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: návrh na delegáciu, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Ustálená súdna prax považuje za dôležitý dôvod na delegovanie veci aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť môžu odôvodňovať vznik pochybností verejnosti alebo procesných strán o nezaujatosti súdu a či vec bude nestranne a nezaujato prerokovaná a posúdená. Ak je taká pochybnosť preukázaná, hoci nie všetci sudcovia by mohli byť vylúčení, treba v záujme vylúčenia akýchkoľvek vážnych pochybností rozhodnúť o odňatí veci príslušnému súdu a jej prikázaniu inému súdu toho istého druhu a stupňa, na ktorom vznik takýchto pochybností nehrozí.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, daň z nadobudnutého tovaru
Právna veta: Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane (§ 15 ods. 1 zák. SNR č. 511/1992 Zb.). Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže“ § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť podrobiť sa očkovaniu, verejné zdravotníctvo, zákonodarca
Právna veta: Najvyšší súd SR považuje právny názor Krajského súdu v Trnave zatiaľ z právneho hľadiska za súladný s vnútroštátnou právnou úpravou a to totiž v časti pokiaľ sa stotožnil so žalovaným v tom, že žalobkyňa ako rodič maloletej tým, že nezabezpečila plnenie povinností uložených podľa § 51 ods. 1 písm. d/ a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 1, 2 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. a odmietla dať zaočkovať mal. L., dopustila sa ako zákonný zástupca dieťaťa podľa § 56 ods. 1 písm. k/ zákona č. 355/2007 Z. z. priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu. Vo vzťahu k odvolacej námi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania v zmysle OSP, extenzívny výklad, správny orgán , zachovanie právnych účinkov
Právna veta: Pokiaľ žalobca v podanom odvolaní namietal, že krajský súd nerešpektoval § 104 ods. 1 OSP, a teda, že i napriek podaniu odvolania na okresnom súde by mali právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostať zachované, Najvyšší súd SR uvádza, že v danom prípade sa nejedná o návrh na začatie konania. Žalobca podal odvolanie voči prvostupňovému správnemu rozhodnutiu - platobnému výmeru. Ak by totiž zákonodarca mal v úmysle ustanovenie § 104 ods. 1 OSP aplikovať aj na iné podania (napr. odvolanie) isto by to v relevantnej a k tomu zodpovedajúcej podobe do zákona začlenil. Pokiaľ však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, správny orgán , individuálna preprava osobným motorovým vozidlom, parkovací preukaz
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa odôvodnenie napadnutého rozhodnutia žalovaného nie je možné považovať za náležite odôvodnené v súlade s právnou úpravou ustanovenou v § 47 ods. 3 Správneho poriadku, keď žalovaný dôvody svojho rozhodnutia oprel len o skutkové zistenia vyplývajúce z posudku posudkového lekára Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny a právnu úpravu ustanovenú v § 14 ods. 6 v spojení s § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z. z., konštatujúc v závere rozhodnutia, že žalobca nie je podľa lekárskeho posudku druhostupňového správneho orgánu odkázaný na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odstupy stavieb, požiadavky na odstupové vzdialenosti medzi stavbami, umiestnenie terasy smerom k východnej fasáde rodinného domu
Právna veta: Ustanovenie § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje požiadavky na odstupové vzdialenosti medzi stavbami, ktoré vytvárajú medzi sebou voľný priestor. Tieto vzdialenosti sú regulatívom, ktorý zohľadňuje konkrétne podmienky výstavby vyplývajúce z požiadaviek urbanistických, architektonických, životného prostredia, hygienických, veterinárnych, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nájomná zmluva, právny nástupca, aktívna legitimácia, nájom hrobového miesta, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy, pohrebníctvo
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu považoval odvolací súd za dôležité poznamenať, že hoci žalobca odvádzal svoju legitimáciu na podanie žaloby od skutočnosti, že po úmrtí jeho matky sa stal jej právnym nástupcom a tým pádom aj zmluvnou stranou zmluvy o nájme pohrebného miesta, nájom hrobového miesta smrťou pôvodného nájomcu (matky žalobcu) zanikla. V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na § 24 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z., ktorý ustanovuje: „Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, zmena formy výkonu činnosti architekta
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu existencia autorizačného osvedčenia architekta, podmienená jeho zápisom v zozname autorizovaných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov až do času, kým architekt nebol vyčiarknutý z takéhoto zoznamu má za následok, že musí byť považovaný za SZČO na účely zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného dôvodu je povinne nemocensky poistený podľa § 14 ods. 1 písm. b) a povinne dôchodkovo poistený podľa § 15 ods. 1 písm. b) a vznik a zánik tohto poistenia sa viaže na podmienky upravené v § 21 zákona o sociálnom poistení. V tejto súvislosti odvolací súd poznam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte
Právna veta: Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte slúži na opravovanie chýb, ktoré najčastejšie spočívajú v nesprávnom premietnutí obsahu listín do súboru popisných informácií katastra alebo do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Ide najmä o nesprávne údaje na LV alebo o nesprávne zakreslenie pozemkov do katastrálnej mapy. Z ustálenej judikatúry českých a slovenských súdov ako i z povahy právneho inštitútu opravy chyby vyplýva, že tento druh konania nemožno použiť na určovanie vlastníkov nehnuteľností, na riešenie vlastníckych sporov, na zapisovanie práv k nehnuteľnostiam, na zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výška dávky garančného poistenia, garančné poistenie
Právna veta: Z ustanovenia § 103 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. aj podľa názoru odvolacieho súdu jednoznačne vyplýva, že dávku garančného poistenia je možné si uplatniť najviac za tri mesiace z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu. Týka sa to mesiacov pred začiatkom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodov platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Nie je možné gramatickým výkladom oddeliť od seba znenie uvedeného zákonného ustanovenia „v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu“ od „predchádzajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik živnostenského oprávnenia
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, strata na zárobku, rozviazať pracovný pomer, pracovná schopnosť zamestnanca
Právna veta: Z administratívneho spisu vyplýva, že žalobca bol nepretržite zamestnaný od 22. marca 1999 ako referent príjmu tovaru. Nie je vylúčené, že aj v prípade, ak zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer so zamestnancom z dôvodov s pracovným úrazom súvisiacich, môže zamestnancovi po tomto rozviazaní pracovného pomeru vzniknúť škoda spočívajúca v strate na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, resp. dňa, do ktorého mal uzavretý dočasný služobný pomer . Ak by k tomu u zamestnanca došlo, je zamestnávateľ povinný túto škodu mu nahradiť, ak boli splnené predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu pri pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa ZP, priečiť sa dobrým mravom, subsidiárne použitie ustanovení občianske­ho zákonníka, absolútna neplatnosť právneho úkonu, duplicita právnej úpravy
Právna veta: V súvislosti s otázkou platnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe dovolací súd pripomína, že z čl. 2 Zákonníka práce a § 13 ods. 3 Zákonníka práce vyplýva, že aj výkon práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, teda aj v prípade výkonu práva zamestnávateľa skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, musí byť v súlade s dobrými mravmi a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu. Vo všeobecnosti za právny úkon priečiaci sa dobrým mravom treba považovať úkon, ktorý je všeobecne neakceptovateľný z hľadiska v spoločnosti pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prednostné pohľadávky, odôvodnenie rozhodnutia, konkurz a reštrukturalizácia, predmetné pohľadávky
Právna veta: Vo svetle uvedeného dospel odvolací súd k záveru, že vlastné odôvodnenie rozhodnutia súd prvého stupňa je vo vzťahu k vyriešeniu kľúčovej otázky (splnenie podmienok podľa § 120 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) nedostatočné s tým, že právny názor súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku v naznačenom smere úplne absentuje, čo nezodpovedá zákonným požiadavkám na odôvodnenia rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. V zmysle ustálenej judikatúry krajský súd sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nemusí vysporiadať so všetkými námietkami účastníka konania, ale len s tými, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu, nárok na vrátenie príspevku, Recyklačný fond, zhodnotenie odpadov
Právna veta: Z citovaného ustanovenia vyplýva, že nárok na vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu oprávnenej osobe patrí, ak - preukáže, že po zaplatení príspevku v priebehu kalendárneho roka zhodnotila odpady z výrobkov, za ktoré tento príspevok zaplatila, - príspevok vracia Recyklačný fond, do ktorého sa platil, t.j. nie jeho jednotlivé sektory, - príspevok možno vrátiť až do výšky zaplateného príspevku, z čoho vyplýva, že príspevok možno vrátiť vo výške až 100%, - výrobcovi, resp. dovozcovi nemôže byť z Recyklačného fondu vrátené viac, ako doň podľa množstva výrobkov, ktoré sa neskôr m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právny nástupca platiteľa DPH , zdaniteľná osoba, registrácia pre DPH
Právna veta: Pokiaľ žalobca namietal, že žalovaný nemohol zisťovať žiadne okolnosti toho, či je alebo nie je zdaniteľnou osobou, odvolací súd poukazuje, že len takáto osoba môže byť registrovaná pre DPH. Takýto záver nielenže vyplýva priamo z gramatického obsahu a slovného spojenia použitého v dotknutom ustanovení, ale je aj v súlade s jeho systematickým výkladom. Registrácia pre DPH, či už na základe dosiahnutého obratu alebo dobrovoľnej registrácie sa vzťahuje na zdaniteľné osoby, a niet rozumného dôvodu predpokladať, že v prípade postupu o aký šlo vo veci samej, teda registrácie právnych nástupcov plat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platiteľ dane z pridanej hodnoty, miesto dodania služby, pojem prevádzkareň, vnútroštátna právna úprava, stále miesto podnikania
Právna veta: Z toho však aj podľa názoru najvyššieho súdu nevyplýva, že by pri aplikácii pojmu prevádzkareň na účely ustálenia miesta dodania služby bolo možné riadiť sa len doslovným znením § 4 ods. 7 zákona o DPH a nehľadieť na kontext jednotného systému DPH stanoveného právom EÚ. Práve naopak vnútroštátne právo je potrebné vykladať v duchu a v súlade s cieľmi smerníc, ktorých obsah sa premietol do zákona o DPH vrátane definičných znakov pojmu prevádzkareň vyplývajúcich zo smerníc a z judikatúry Súdneho dvora. Argumentáciou žalobcu, ktorou sa dovolával gramatického výkladu § 4 ods. 7 zákona o DPH tvrdia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doklad o vybavení reklamácie, spotrebiteľ, uplatnenie reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie
Právna veta: S poukazom na § 18 ods. 9 a § 18 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z. odvolací súd uvádza, že v § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. je iba uvedené, že predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. V prípade, že by zákonodarca trval na tom, že predávajúci je povinný tento písomný doklad spotrebiteľovi aj odovzdať (doručiť), tak by to v ust. § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. aj výslovne uviedol, teda by postupoval rovnako ako v ust. § 18 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z., v ktorom je uvedené, že predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie a v prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platiteľ dane z pridanej hodnoty, vnútroštátne právo, zahraničná organizačná zložka, postavenie prevádzkarne
Právna veta: Zákon o DPH stanovuje, že ak má zahraničná organizačná zložka platiteľa so sídlom na území SR spĺňať kritéria prevádzkarne na daňové účely, musí mať personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon ekonomickej činnosti. Najvyšší súd sa taktiež stotožňuje so závermi žalovaného, že v zmysle právne záväznej judikatúry Súdneho dvora EÚ sa za prevádzkareň považuje stále miesto vykonávania samostatnej a nezávislej ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá disponuje materiálnym vybavením potrebným na vykonávanie ekonomickej činnosti z tohto miesta (napr. kancelárske priestory, v kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie záväzkov, všeobecné obchodné podmienky, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, písomné potvrdenie od delegáta
Právna veta: V posudzovanej veci bolo úlohou odvolacieho súdu posúdiť existenciu súladu podmienok č. 5.11 a č. 5.12 uvedených v čl. 5 Všeobecných obchodných podmienok žalobcu (platných od 1. novembra 2011 na sezónu 2012 a tvoriacich neoddeliteľnú súčasť cestovnej zmluvy medzi žalobcom a objednávateľom) so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Za týmto účelom bolo potrebné skúmať či uvedené podmienky nevylučujú alebo neobmedzujú práva spotrebiteľa a či spĺňajú charakter neprijateľných podmienok, ktoré sú zakázané v spotrebiteľských zmluvách. Zo znenia podmienky č. 5.11 vyplýva, že v prípade nepredloženia písomné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predmet a účely vyvlastnenia, vyvlastňovacie pojednávanie, aktívna legitimácia, orgán štátnej správy, nadobudnutie vlastníckeho práva, miestna komunikácia
Právna veta: Preskúmaním veci senát najvyššieho súdu zistil v konaní existenciu zásadnej právnej otázky, doteraz nejudikovanej, aktívnej legitimácie subjektu na podanie návrhu na vyvlastnenie pre zákonnom vymedzený účel vyvlastnenia - výstavba miestnej komunikácie podľa § 108 ods. 1 písm. f) stavebného zákona. Vyvlastnenie je zásahom do nedotknuteľnosti vlastníctva. Ako výnimka z pravidla musí byť vykladaná v súlade s dikciou zákona. Podľa § 112 ods. 2 prvá veta zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo v spoločenstve, podielové spoluvlastníctvo , spoločná nehnuteľnosť, prevádzať vlastnícke podiely
Právna veta: Odporca rozhodol nesprávne, keď v danom prípade (jedná sa o rozhodnutie Správy katastra Liptovský Mikuláš č. V 352/2008 zo dňa 21.12.2000) zamietol návrh na vklad predmetnej darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností. Mal za to, že zákon o pozemkových spoločenstvách č. 181/1995 Z.z. hovorí o tom, že podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných predpisov. Avšak nijako nezakazuje možnosť prevádzať vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti, je však potrebné v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z.z., aby pri prevode nevznika ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podomový predaj tovarov a služieb, ochrana spotrebiteľa, zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov, ofenzívne konanie predávajúceho
Právna veta: Z ust. § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, vyplýva, že podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta. Taktiež z označenia § 5 vyplýva, že sa vzťahuje na zmluvy uzavierané mimo miesta podnikania. Z preambuly smernice č. 85/577/EHS, ktorá bola implementovaná do nášho právneho poriadku zákonom o podomovom a zásielkovom predaji, na ktorú poukazoval aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: účastníci konania, predpísanie poistného, zánik živnostenského oprávnenia , sociálne poistenie
Právna veta: Zánik živnostenského oprávnenia má iba ten dôsledok, že fyzická osoba už nie je oprávnená vykonávať živnosť. Zánikom živnostenského oprávnenia však nedochádza k zániku povinností fyzickej osoby, ktoré jej vznikli počas prevádzkovania živnosti, vrátane povinností, ktoré takej fyzickej osobe vznikli v spojení so zamestnávaním zamestnancov podľa pracovnej zmluvy. Nedochádza preto ani k zániku zodpovednosti, ktoré takej fyzickej osobe ako zamestnávateľovi vznikli podľa predpisov sociálneho poistenia. Ustanovenie § 7 zákona č. 461/2003 Z.z. neupravuje otázku zániku zodpovednosti v oblasti sociálneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o budúcej zmluve, podstatné náležitosti zmluvy, absolútna neplatnosť zmluvy, výrok rozsudku, predaj nehnuteľnosti, žaloba na nahradenie prejavu vôle
Právna veta: Pokiaľ ide o samotnú zmluvu o budúcej zmluve dovolací súd uvádza nasledovné. Zmluva o budúcej zmluve je samostatný typ zmluvy, ktorá môže byť uzavretá iba vo väzbe na inú (budúcu) zmluvu. Podstatnými náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú písomná forma zmluvy, dohoda o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy a dohoda o určení doby, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú budúcu zmluvu uzavrieť. Požiadavka, aby zmluvné strany už pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve dohodli podstatné náležitosti budúcej zmluvy, nachádza svoj odraz v absolútnej neplatnosti zmluvy o budúcej zmluve. Bližšie označen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: mestská polícia, mestské zastupiteľstvo, skončenie pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca, orgány obce
Právna veta: Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdny poplatok, nezaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Procesné rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie resp. o spojení súvisiacich vecí na spoločné konanie sú konaniami, ktorými sa upravuje vedenie konania, proti ktorým nie je prípustné odvolanie (§ 202 ods. 3 písm. a/ OSP). Posudzovanie dôvodnosti či účelnosti takéhoto postupu je plne v kompetencii krajského súdu. Bez ohľadu na účelnosť či účelovosť takéhoto postupu je však v súvislosti s posudzovaním zákonnosti napadnutého rozhodnutia podstatné, že sadzobník súdnych poplatkov tvoriacich prílohu zák. č. 71/1992 Z. z. v pol. 10 bod 4 stanovuje poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poskytnutie doplnkovej ochrany, medzinárodná ochrana, opodstatnené obavy z prenasledovania, legálny pobyt na území SR, reálne nebezpečenstvo
Právna veta: Vo vzťahu k druhej forme medzinárodnej ochrany, a to doplnkovej ochrane, odvolací súd uvádza, že jej zmyslom a účelom je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale bolo by u nich (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone č. 480/2002 Z.z.) neúnosné, neprimerané, či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia tohto inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, inštitútu azylu, sú pri rozhodovaní o udelenie, či neudelenie dopln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: platenie poistného, dodatočné daňové priznanie, vrátenie poistného, účinky ex tunc
Právna veta: Dodatočné daňové priznanie, ktoré je teda legálnym prostriedkom nápravy skôr podaného daňového priznania, má tak v určitých prípadoch účinky „ex tunc“. Práve v tejto súvislosti vyvstáva otázka posúdenia, či za „poistné zaplatené bez právneho dôvodu“ môže byť považovaná tá časť poistného vypočítaného a zaplateného na základe (pôvodného) daňového priznania, ktorá prevyšuje výšku poistného vypočítanú na základe dodatočného daňového priznania. Zákon č. 461/2003 Z.z. s možnosťou podania dodatočného daňového priznania výslovne počíta pre prípad zmeny platenia poistného (§ 142) zo zmeneného vymeria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: Vyrubovacie konanie, dôkazné bremeno , daňový doklad, daňová povinnosť, držba liehu
Právna veta: Najvyšší súd sa rovnako ako krajský súd stotožňuje so záverom vysloveným v rozsudku sp. zn. 3S/9/2011 a 3Sžf/52/2012, v zmysle ktorých bola výpovedná hodnota žalobcom predložených dokladov spochybnená, preto neuniesol dôkazné bremeno. Nestačí len preukázanie samotného daňového dokladu ako takého. Dokazovanie zo strany colného úradu slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom. Argumentácia týkajúca sa pravosti kontrolných známok a legálnosti, či nelegálnosti výroby liehu nemá vplyv na záver o tom, že žalobca nepreukázal nadobudnutie prepadnutého tovar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, teória zdania, nestrannosť súdu
Právna veta: Nestrannosť, ako neodmysliteľná súčasť výkonu súdnictva znamená neprítomnosť predsudku (zaujatosti). Možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša zistiť, čo si sudca myslel pro foro interno, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere. Aplikujúc tento prístup potom rozlišujeme nestrannosť subjektívnu (konkrétnu) a nestrannosť objektívnu alebo štrukturálnu (abstraktnú). Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom spravidla sa posudzuje podľa správania sa sudcu. Objek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, zadržaná osoba, konanie o európskom zatýkacom rozkaze, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: Základným účelom predbežnej väzby, ktorý je vymedzený legálnou definíciou citovaného ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o EZR, je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, ktorým je vydanie vyžiadanej osoby do štátu pôvodu na trestné stíhanie, prípadne na vykonanie už uloženého trestu, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Pri rozhodovaní o predbežnej väzbe preto súd nie je vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predvolanie a predvedenie obvineného, vyjadrenie ošetrujúceho lekára, ospravedlnená neúčasť obvineného na úkone orgánu činného v trestnom konaní, poučenie obvineného
Právna veta: Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 262/2011 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony, bol s účinnosťou od 1. septembra 2011 do § 120 Tr.por. za odsek 1 vložený nový odsek 2, podľa ktorého v prípade ospravedlnenej neúčasti obvineného na úkone orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu zo zdravotných dôvodov, je obvinený povinný predložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na úkone, na ktorý bol predvolaný, bez ohrozenia života alebo zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sledovanie osôb a vecí, vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, trestné konanie , vybrané trestné činy, špeciálne ustanovenie
Právna veta: Každý z týchto procesných prostriedkov má svoje špecifiká. Postup podľa § 113 ods. 1 Trestného poriadku možno použiť na všetky úmyselné trestné činy, ak možno dôvodne predpokladať, že sledovaním budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie. Naproti tomu postup podľa § 114 ods. 1 Trestného poriadku len na úmyselné trestné činy, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, korupciu alebo iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, ak možno dôvodne predpokladať, že vyhotovením obrazových, zvukovýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, dôkazné bremeno , dodatočné stavebné povolenie, verejný záujem, orgán štátnej správy, vlastník nepovolenej stavby
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu v konaní o nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočnenej v rozpore so stavebným povolením, nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady, t.j. rozhodnutia, stanoviská a vyja ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obvod dráhy, trolejbusová dráha, pôdorys dráhy, ochranná a manipulačná funkcia
Právna veta: Spornou medzi účastníkmi v danej veci bola otázka výkladu ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b/ zákona č. 513/2009 Z.z.. Kým podľa žalobcu aj v prípade, že trolejbusová dráha vedie po ceste alebo miestnej komunikácii, obvod dráhy je 3 m od krajného vodiča trakčného trolejbusového vedenia, žalovaný zastával názor opačný, teda že v prípade ak by trolejbusová dráha vedie po ceste alebo miestnej komunikácii, obvod dráhy nie je ani 1,5 m a ani 3 m od krajného vodiča trakčného trolejbusového vedenia. Krajský súd poukazuje práve na dôvodovú správu k zákonu č. 513/2009 Z.z., z ktorej vyplýva, že pre existu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nadmerný odpočet, správny orgán , štátny rozpočet, preplatok na dani
Právna veta: Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona akceptujúc relevantnú judikatúru najvyššieho súdu v obdobných veciach, najmä rozsudok sp.zn. 3Sžf/39/2008 zo 14.05.2009, z ktorého vyplýva, že daňový preplatok je reálne zaplatená suma, ktorej chýba právny titul na jej viazanie v štátnom rozpočte a preto je potrebné ju vrátiť titulom preplatku (ide o obdobu bezdôvodného obohatenia v občianskoprávnych vzťahoch). V prípade nadmerného odpočtu však právny titul existuje, ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 79 zákona o DPH v znení neskorších predpisov. Nadmerný odpočet nie je preto možné vrátiť f ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: podania podľa daňového poriadku, odstránenie nedostatkov odvolania v daňovom konaní, finančná správa, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami, princíp zákonnosti
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 14 ods. 1 písm. a/ daňového poriadku stanovuje povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe daňovým subjektom, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty, nie je toto ustanovenie uplatniteľné v prípade odvolaní proti rozhodnutiam správcu dane, pretože toto ustanovenie by bolo v rozpore s ustanovením § 72 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak, alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice. Z ustanovenia § 72 ods. 2 da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: služobný plat za čas dovolenky
Právna veta: S poukazom na znenie § 75 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z., v ktorom sa okrem iného uvádza, že „ ak si policajt nemohol vyčerpať dovolenku alebo jej pomernú časť ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí mu za nevyčerpanú dovolenku alebo jej pomernú časť náhrada vo výške posledného služobného platu“. Z uvedeného je zrejmé, že v prípade náhrady za nevyčerpanú dovolenku ide o náhradu, nie plat, pričom treba zdôrazniť, že uvedenie pojmu služobný plat v kontexte tohto ustanovenia je výlučne pre účel určenia výšky tejto náhrady. Keďže bola vyriešená otázka základu nároku, možno konšt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, nepodmienečný trest odňatia slobody, viesť riadny život
Právna veta: Z obsahu predloženého spisu vyplýva, že formálne podmienky na postup súdu podľa § 66 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. sú splnené, pretože dve tretiny odsúdenému Ľ. B. uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody už uplynuli. V posudzovanom prípade však neboli splnené materiálne podmienky uvedené v § 66 ods. 1 Tr. zák. a to, že nemôže sa od odsúdeného očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia veľmi podrobne vysvetlil, na podklade akých úvah k takémuto záveru dospel, keď na stranách 5 a 6 uviedol všetky právne relevantné skutočnosti, ktoré ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: závažné porušenie služobnej disciplíny, štátny zamestnanec, skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh.

Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: asistent sudcu, správne súdnictvo , vecná príslušnosť podľa Správneho súdneho poriadku, rozhodovanie o trovách konania podľa Správneho súdneho poriadku, súdny úradník
Právna veta: I. O výške náhrady trov konania podľa Správneho súdneho poriadku rozhodne správny súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, a to samostatným uznesením vydaným súdnym úradníkom (§ 175 ods. 2 Správneho súdneho poriadku). II. Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vykonáva v analogickej pozícii (súdneho úradníka) príslušné činnosti asistent sudcu, ktorého postavenie je upravené zákonom (§ 19 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s tým, že niet pochybností, že asistent sudcu má rovnaké práva a povinnosti ako vyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin lúpeže, skutková podstata trestného činu, násilie alebo hrozba bezprostredného násilia, zmocnenie sa cudzej veci, materiálny znak trestného činu
Právna veta: Podľa § 188 ods. 1 Tr. zák., kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. Objektom tohto trestného činu je osobná sloboda v zmysle slobodného rozhodovania a majetok, ktorého sa páchateľ chce zmocniť. Objektívna stránka tejto skutkovej podstaty spočíva v použití násilia alebo hrozby bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci ako prostriedku na prekonanie alebo zamedzenie kladeného alebo očakávaného odporu napadnutej osoby. Intenzita vykonaného násilia nie je pritom podst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, účel trestu, viesť riadny život, trest odňatia slobody
Právna veta: Podmienečné prepustenie na slobodu je odôvodnené len vtedy, ak vzhľadom na účel trestu ako aj na ďalšie okolnosti je odôvodnený predpoklad, že odsúdený bude aj na slobode viesť riadny život a že pre spoločnosť tu nie je veľké riziko z hľadiska pokračovania v páchaní trestnej činnosti. Jednou z podmienok podmienečného prepustenia odsúdeného na slobodu je aj skutočnosť, že odsúdený plnením si svojich povinností a svojim správaním by preukázal, že v prípade jeho osoby je odpykanie si stanovenej doby postačujúce a účel trestu bol v jeho prípade dosiahnutý aj kratším výkonom trestu odňatia slobody, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, daňová kontrola, zásada objektívnej pravdy , správca dane, začatie vyrubovacieho konania
Právna veta: Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že v prejednávanom prípade bola daňová kontrola ukončená v súlade s § 15 ods. 10, 11, 12 a ods. 13 zákona o správe daní a teda boli i splnené podmienky na začatie vyrubovacieho konania podľa § 44 citovaného zákona. K žalobcom namietanému nedostatočne zistenému skutkovému stavu odvolací súd uvádza, že zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového subjektu ohľadne ním v daňovom priznaní uvádzaných a správcom dane pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, správca dane, zásah do práv daňového subjektu
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. je upravený pomerne všeobecne, čo do definovania podmienok na jeho uplatnenie - „Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní na zabezpečenie ich účelu“ „.... uložiť rozhodnutím daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel ....“ Jediné výslovné obmedzenie pre správcu dane vyplýva z ods. 4 tohto ustanovenia, na základe ktorého predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka. Spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť vo vykonávacom konaní, všeobecné ustanovenia o výkone trestu odňatia slobody, postúpenie veci, rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody
Právna veta: I. Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí podľa § 406 ods. 2 Trestného poriadku súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, len ak zákon neustanovuje inak. Takúto výnimku predstavuje § 407 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého u osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Keďže podľa § 10 ods. 4 Trestného poriadku sa na účely tohto zákona súdom rozumie nielen okresný súd, ale aj krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Pôsobnosť zákona, podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, bezúspešnosť sporu, Centrum právnej pomoci, bezplatná právna pomoc
Právna veta: Najvyšší súd zároveň odpovedal na ťažiskové otázky dôležité pre spravodlivé rozhodnutie veci, ktorými podľa názoru ústavného súdu boli otázky týkajúce sa miery uváženia Centra právnej pomoci pri hodnotení bezúspešnosti sporu podľa zákona o právnej pomoci pri posudzovaní žiadosti žiadateľa o právnu pomoc. Najvyšší súd k „bezúspešnosti sporu“ v zmysle zákona o právnej pomoci v spojení so skutočným stavom sťažovateľovej veci uviedol presvedčivé argumenty, s ktorými sa ústavný súd stotožňuje: «V snahe vylúčiť zneužívanie tejto právnej úpravy i v prípadoch, v ktorých by nešlo o spravod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odňatie veci, zmena v užívaní stavby, právo vlastniť majetok
Právna veta: Podľa stavebného zákona možno charakter stavby zmeniť iba postupom podľa § 85 stavebného zákona. Len takto možno dosiahnuť napr. aby sa byt (jeho časť) považoval v ďalšom za priestor neslúžiaci na bývanie. Dokonca nepovolená zmena v užívaní stavby je považovaná za priestupok, resp. správny delikt (§ 105 a § 106 stavebného zákona). Inými slovami, v zmysle stavebného zákona byt (jeho časť), ktorý sa síce buď de facto, alebo na základe zmluvy o nájme používa na iný, nebytový účel bez toho, aby bolo rozhodnuté o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona, sa i naďalej považu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: slovenské hudobné dielo, vyhradenie času slovenským hudobným dielam , hrozba poklesu poslucháčov rozhlasových vysielateľov, hrozba značnej hospodárskej škody, pokles zadávateľov reklamy
Právna veta: Hrozba značnej hospodárskej škody alebo iného vážneho nenapraviteľného následku v prípade ďalšieho uplatňovania napadnutých ustanovení sú dostatočne odôvodnené vtedy, ak ohrozenie (hrozba) je reálne (atribút reálnosti ohrozenia), priame (atribút bezprostrednosti ohrozenia) a možno konkretizovať spôsob ohrozenia (atribút konkrétnosti ohrozenia).Hrozba poklesu poslucháčov rozhlasových vysielateľov a s tým súvisiaci pokles zadávateľov reklamy pre týchto vysielateľov je predovšetkým záležitosť marketingu konkrétneho vysielateľa. Rozhlasoví vysielatelia pôsobiaci na trhu rozhlasového vysi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, prípustné dovolanie
Právna veta: 18. Ústavný súd štandardne vychádza z názoru, že na skúmanie prípustnosti návrhu na začatie súdneho konania, jeho opodstatnenosti, dodržania zákonných lehôt, oprávnenosti navrhovateľa takýto návrh podať, právomoci o ňom konať a rozhodnúť, či splnenia iných zákonom ustanovených náležitostí je zásadne príslušný orgán, ktorý rozhoduje o merite návrhu − inými slovami, právomoc konať o veci, ktorej sa návrh týka, v sebe obsahuje právomoc skúmať to, či návrh zodpovedá tým podmienkam, ktoré pre konanie o ňom ustanovuje príslušný procesný kódex. Ingerencia ústavného súdu do výkonu tejto pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, odobratie a odovzdanie dieťaťa, zabezpečiť odňatie dieťaťa, najlepší záujem dieťaťa , nútené odňatie maloletej, styk rodiča s dieťaťom
Právna veta: Ústavný súd poukazuje aj na existujúcu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), ktorý v obdobnej veci uviedol, že pokiaľ je preukázaná existencia rodinného vzťahu v zmysle článku 8 dohovoru, mal by štát v zásade konať tak, aby umožnil rozvoj tohto vzťahu, a mal by pritom prijať vhodné opatrenia k naviazaniu styku medzi dotyčným rodičom a dieťaťom (Kutzner proti Nemecku, č. 46544/99, bod 61, ESĽP 2002-I). Povinnosť štátnych orgánov prijať opatrenia, ktoré umožnia kontakt rodiča s dieťaťom, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, nie je absolútna. Porozumenie a sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená rozhodnutím orgánu štátu , zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), právo vlastniť majetok, zaistenie peňažných prostriedkov
Právna veta: V rámci trestného konania čl. 20 ods. 1 ústavy sťažovateľovi priznáva aj právo na ochranu zaistených peňažných prostriedkov v priebehu tohto konania, ktorému korešponduje zákonná povinnosť príslušných orgánov činných v trestnom konaní zabezpečiť ich ochranu zodpovedajúcu okolnostiam prípadu s ohľadom na základnú zásadu trestného konania uvedenú v § 2 ods. 4 prvej vety v tom čase platného TP, podľa ktorej mali tieto orgány okrem iného i dôsledne zachovávať občianske práva zaručené ústavou. Povinnosťou krajského súdu teda v danom prípade bolo predovšetkým posúdiť, či orgány činné v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna zásada vigilantibus iura scripta sunt, vymáhaná pohľadávka, zastavenie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie, podklad na vykonanie exekúcie, exekučné konanie
Právna veta: Povinnosť doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 39 ods. 4 Exekučného poriadku o rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným má každý oprávnený, ak je podkladom na vykonanie exekúcie rozhodnutie, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou. V prípade, že vymáhaná pohľadávka bola postúpená pôvodným veriteľom, je nový veriteľ (oprávnený v exekučnom konaní) povinný opísať vlastné vzťahy s povinným, na základe ktorých vznikol samotný hmotnoprávny vzťah medzi povinným a pôvodným veriteľom. Vo vzťahu k tvrdeniu sťažovateľky, že okre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie povinnosti vydať vec, ušlý zisk, reštitučné konanie, zodpovednosť za škodu, vydanie veci, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Ak § 5 reštitučného zákona ukladá povinnej osobe vydať vec na základe včasnej písomnej výzvy oprávnenej osoby, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci a uvedie spôsob jej prevzatia štátom, a to tým spôsobom, že s ňou uzavrie dohodu o vydaní veci a vec vydá najneskôr do 30 dní po uplynutí lehoty uvedenej v § 5 ods. 2 reštitučného zákona, ide o právnu povinnosť. Porušenie tejto povinnosti môže založiť zodpovednosť povinnej osoby za vznik škody tým spôsobenej oprávnenej osobe, a to v režime § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Porušenie povinnosti vydať vec v zmysle § 5 reštitučného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, schôdza veriteľov, správca do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie zvolá schôdzu veriteľov
Právna veta: Podľa relevantnej časti § 35 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravujúceho konkurzné konanie „Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas...“. Podľa relevantnej časti § 126 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravujúceho reštrukturalizačné konanie „Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. Schôdza veriteľov s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, tarifná odmena advokáta, spôsob a rozsah náhrady, nárok na náhradu škody, účelne vynaložené trovy
Právna veta: Pre účely náhrady škody spočívajúcej v nákladoch vynaložených poškodeným (obvineným) na obhajobu v trestnom konaní podľa zákona č. 58/1969 Zb., treba skutočnú škodu interpretovať v zmysle účelne vynaložených nákladov, za ktoré treba považovať náklady vo výške odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní určenej podľa ustanovení zvláštneho právneho predpisu o tarifnej odmene. Na podporu tohto právneho názoru treba uviesť, že aj súčasné znenie zákona č. 514/2003 Z. z., ktorým bol zrušený zákon č. 58/1969 Zb. stanovuje, že náhrada škody zahŕňa aj náhradu účelne vynaložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: dôvody na zamietnutie plánu, zamietnutie reštrukturalizačného plánu, aktívne pôsobenie súdu v reštrukturalizácii, potvrdenie plánu súdom, reštrukturalizácia, reštrukturalizačný plán, potvrdenie reštrukturalizačného plánu
Právna veta: Je zákonnou povinnosťou okresného súdu, ktorý má právomoc rozhodnúť o potvrdení, ale aj o zamietnutí plánu, preskúmať konkrétne okolnosti reštrukturalizácie dlžníka vo väzbe na kritériá, ktoré ústia do zamietnutia plánu, a až v prípade ich absencie rozhodnúť o potvrdení plánu. Rozhodnutie súdu sa pritom musí opierať o konkrétne zistenia a skutkové okolnosti reštrukturalizácie, pričom v súdenom prípade táto povinnosť bola zvýraznená tým, že sťažovateľ pred potvrdením plánu jeho obsah namietal, správkyňu a okresný súd žiadal o vysvetlenie jeho obsahu a podal podnet na jeho neschválen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: uchádzač o kandidáturu, zvolenie kandidáta na predsedu , opakovaná voľba kandidátov, vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov, nová voľba, Súdna rada Slovenskej republiky, predĺženie lehoty na predkladanie kandidátov
Právna veta: Oprávnenie predsedu súdnej rady vyzvať oprávnených navrhovateľov na predkladanie návrhov kandidátov zahŕňa aj oprávnenie predsedu súdnej rady ním na tento účel určenú lehotu zmeniť. To všetko, pravdaže, za splnenia kogentných pravidiel výslovne ustanovených zákonom o súdnej rade a pri dôslednom rešpektovaní základných práv a slobôd osôb zúčastnených na voľbe. Práve posledná spomenutá požiadavka je rozhodujúcim kritériom aj pre posúdenie opodstatnenosti predbežne prerokúvanej sťažnosti ústavným súdom. Laicky povedané, nejde o to, či predsedníčka súdnej rady predĺžením lehoty na pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, právo na spravodlivý súdny proces, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Právna veta: Nielen nečinnosť správneho orgánu, ale aj rozhodnutie správneho orgánu, ktoré má za následok jeho procesnú pasivitu, dopadá na základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov u osoby domáhajúcej sa súdnej ochrany pred nečinnosťou orgánu verejnej správy, pretože odďaľuje dosiahnutie stavu právnej istoty o právnom nároku, o ktorý v správnom konaní ide. To je podstatné východisko interpretácie § 250t ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (aj v súčasnosti už účinného § 242 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Súdny správny poriadok), keďže je diktované ústavne garantovaným zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, dĺžka trestného konania, predĺženie súdneho konania
Právna veta: Ústavný súd však pripomína svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej nielen nečinnosť, ale aj nesústredená a neefektívna činnosť štátneho orgánu (všeobecného súdu) môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ak činnosť štátneho orgánu nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ obrátil na štátny orgán, aby o jeho veci rozhodol (napr. I. ÚS 376/06, III. ÚS 90/07). Neefektívnosť postupu Špecializovaného trestného súdu boli najmä nevykonanie dokazovania v potrebnom rozsahu a po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pozemkové spoločenstvo, vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, člen spoločenstva, pasívna vecná legitimácia, aktívna vecná legitimácia, hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti
Právna veta: Aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu žalobcovi procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane 8 žalobcu), alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane žalovaného) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania (k tomu pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 205/2009 z 29. júna 2010). Účelom pozemkového spoločenstva je v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách racionálne hospodá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vybavovanie podnetov, poškodený v trestnom konaní, oznamovateľ trestného činu, trestné oznámenie
Právna veta: Z judikatúry ESĽP okrem iného vyplýva, že čl. 6 dohovoru nie je vôbec aplikovateľný na poškodeného v trestnom konaní, ak trestné oznámenie podané údajným poškodeným bolo odložené bez toho, aby bolo začaté trestné stíhanie údajného páchateľa. Z judikatúry ESĽP zároveň vyplýva, že čl. 6 je v zásade aplikovateľný, pokiaľ sa poškodený k trestnému konaniu pripojí s cieľom získať náhradu škody, ktorá mu bola trestným činom spôsobená. Namietať porušenie práv vyplývajúcich z čl. 6 dohovoru nebude môcť ten poškodený, ktorý sa trestného konania zúčastňuje len s cieľom prispieť k odsúdeniu obvine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyhlásenie konkurzu, právne účinky vyhlásenia konkurzu, procesná spôsobilosť spoločnosti v konkurze, vyhlásenie konkurzu na majetok povinného , aktívna legitimácia úpadcu na podanie žaloby
Právna veta: Vyhlásením konkurzu na majetok obchodnej spoločnosti tejto nezaniká spôsobilosť mať práva a povinnosti, ale zaniká jej procesná spôsobilosť, t. j. zaniká jej schopnosť samostatne konať v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Táto procesná spôsobilosť prechádza zo zákona na zákonného zástupcu, v posudzovanej konkurznej veci na správcu konkurznej podstaty ustanoveného súdom na základe zákona o konkurze a vyrovnaní. V zmysle § 14 zákona o konkurze a vyrovnaní je potrebné rozlišovať procesnoprávne a hmotnoprávne účinky vyhlásenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 29. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálne právne úpravy stanovujúce bezplatnosť distribúcie elektrickej energie, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, v sústavách nachádzajúcich sa v dotknutom regióne – Rozlišovanie v závislosti od pôvodu zelenej elektrickej energie – Články 28 ES a 30 ES – Voľný pohyb tovaru – Smernica 2001/77/ES – Články 3 a 4 – Národné mechanizmy podpory výro
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 28. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie FITNESS – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c), článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 76 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravidlo 37 písm. b) bod iv) a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 – Predloženie dôkazov po prvýkrá
Názov: Rozsudok Súdu prvého stupňa - 28. september 2016, Spojené kráľovstvo/Komisia
Prípad T-437/14
Odôvodnenie: 3 nariadenia č. 73/2009 znie takto: „V nariadení… č. 1782/2003 sa ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí nedodržiavajú určité požiadavky v oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín, životného prostredia a životných podmienok zvierat, podliehajú zníženiu priamej podpory alebo vylúčeniu z nároku na ňu. Tento systém ‚krížového plnenia‘ predstavuje neoddeliteľnú súčasť podpory Spoločenstva na základe priamych platieb, a preto by sa mal zachovať. Zo skúseností však vyplynulo, že mnoho požiadaviek v rámci krížového plnenia sa netýka dostatočne poľnohosp ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. septembra 2016., Európsky parlament v. Rada Európskej únie.
Žaloba o neplatnosť – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Automatizovaná výmena údajov – Registrácia vozidiel – Daktyloskopické údaje – Právny rámec uplatniteľný po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy – Prechodné ustanovenia – Odvodený právny základ – Rozlišovanie legislatívnych aktov a vykonávacích opatrení – Konzultácia Európskeho parlamentu – Podnet členského štátu alebo Európskej komisie – Pravidlá hlasovania.
Spojené veci C-14/15 a C-116/15.
Odôvodnenie: 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 2008, s. 1) znie takto: „Po nadobudnutí platnosti [Prümskej zmluvy] sa predkladá tento podnet s cieľom začleniť podstatu ustanovení Prümskej zmluvy do právneho rámca Európskej únie.“ 5        Článok 1 tohto rozhodnutia stanovuje: „Týmto rozhodnutím chcú členské štáty zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje hlava VI Zmluvy [EÚ], naj ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 22. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Posúdenie platnosti – Nariadenie (ES) č. 1051/2009 – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Položka 8701 – Traktory a ťahače – Podpoložky 8701 90 11 až 8701 90 39 – Nové poľnohospodárske kolesové traktory (okrem traktorov riadených chodcom) a lesné kolesové traktory – Ľahké štvorkolesové vozidlá vhodné do všetkých druhov terénu, ktoré sú ko
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 22. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Duševné vlastníctvo – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Výlučné právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie – Primeraná kompenzácia – Uzavretie zmlúv podľa súkromného práva na určenie kritérií oslobodenia od platenia primeranej kompenzáci
JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) 22 September 2016 (*) (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 207/2009 — European Union trade mark — Unitary character — Finding of a likelihood of confusion in respect of only part of the European Union — Territorial scope of the prohibition referred to in Article 102 of that regulation) In Case C‑223/15, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Higher Reg
JUDGMENT OF THE COURT (Eighth Chamber) 22 September 2016 (*) (Appeal — EU trade mark — Word mark PENSA PHARMA — Figurative mark pensa — Applications for a declaration of invalidity of the holders of the word marks pentasa — Declaration of invalidity — Proceedings before EUIPO — Change in the subject matter of the proceedings — New plea before the General Court) In Case C‑442/15 P, APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union,
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2000/13/ES – Označovanie a prezentácia potravín – Článok 1 ods. 3 písm. b) – Pojem ‚predbalená potravina‘ – Článok 2 – Informovanie a ochrana spotrebiteľov – Článok 3 ods. 1 bod 8 – Pôvod alebo miesto pôvodu potraviny – Článok 13 ods. 1 – Označovanie predbalených potravín – Článok 13 ods. 4 – Obal alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 c
ARRÊT DE LA COUR (septičme chambre) 22 septembre 2016 (*) « Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Rčglement d’exécution (UE) n° 945/2012 – Base juridique – Notion d’entité associée » Dans l’affaire C‑595/15 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 22. septembra 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Voľný pohyb tovaru – Článok 34 ZFEÚ – Množstevné obmedzenia dovozu – Opatrenia s rovnakým účinkom – Drahé kovy opuncované v tretej krajine v súlade s holandskou právnou úpravou – Dovoz do Českej republiky po prepustení do voľného obehu – Neuznávanie puncovej značky – Ochrana spotrebiteľa – Primeranosť – Prípustnosť“ Vo veci C‑525/14, ktorej predmetom je žaloba o 
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 22. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie SUN CALI – Skoršia národná obrazová ochranná známka CaLi co – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Zastúpenie pred odvolacím senátom – Skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Únii – Ekono
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. septembra 2016., Peter Radgen a Lilian Radgen v. Finanzamt Ettlingen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Finanzgericht Baden-Württemberg.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciu na strane druhej o voľnom pohybe osôb – Rovnosť zaobchádzania – Daň z príjmov – Oslobodenie príjmov, pochádzajúcich z pedagogickej činnosti vykonávanej vo vedľajšom pracovnom pomere v službách právnickej osoby verejného práva so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, na ktorý sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, od dane – Právna úprava členského štátu, ktorá vylučuje oslobodenie príjmov pochádzajúcich z takej činnosti vykonávanej v službách právnickej osoby verejného práva so sídlom vo Švajčiarsku, od dane.
Vec C-478/15.
Odôvodnenie: založené na naliehavom dôvode všeobecného záujmu súvisiaceho s potrebou zabezpečiť koherentnosť nemeckého daňového systému v prípade neexistencie priamej súvislosti z hľadiska daňového systému medzi daňovým oslobodením náhrad za oprávnené výdavky zaplatených nemeckými univerzitami a kompenzáciou tejto výhody prostredníctvom určitého daňového odvodu, Súdny dvor zamietol v bodoch 69 až 71 tohto rozsudku. 53      Napokon Súdny dvor v bodoch 83 až 88 uvedeného rozsudku spresnil, že oslobodenie od dane stanovené v § 3 bode 26 EStG nie je opatrením vzťahujúc ...
JUDGMENT OF THE COURT (Seventh Chamber) 21 September 2016 (*) (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2001/80/EC — Article 4(3) — Annex VI, Part A — Limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants — Application — Aberthaw Power Station) In Case C‑304/15, ACTION for failure to fulfil obligations under Article 258 TFEU, brought on 19 June 2015, in the proceedings European Commission, represented by K.
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 21. septembra 2016 (*) „Železničná preprava – Nariadenie (ES) č. 1371/2007 – Práva a povinnosti cestujúcich – Chýbajúci prepravný doklad – Neuskutočnenie nápravy v lehote – Priestupok“ Vo veci C‑261/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vredegerecht te Ieper (Zmierovací súd Ieper, Belgicko) z 21. mája 2015 a doručený Súdnemu dvoru 1. júna 2015, kt
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 21. septembra 2016 (*) „Odvolanie – Kohézny fond ‒ Zníženie finančnej pomoci ‒ Postup prijatia rozhodnutia Európskou komisiou ‒ Existencia lehoty ‒ Nedodržanie stanovenej lehoty ‒ Dôsledky“ Vo veci C‑140/15 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. marca 2015, Európska komisia, v zastúpení: S. Pardo Quintillán a D. Recchia, splnomocnené zástupkyne
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 21. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Kozmetické výrobky – Nariadenie (ES) č. 1223/2009 – Článok 18 ods. 1 písm. b) – Kozmetické výrobky obsahujúce zložky alebo kombinácie zložiek, ktoré ‚na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia‘ boli podrobené testom na zvieratách – Zákaz uvádzania na trh Európskej únie – Rozsah“ Vo veci C‑592/14, ktorej predm
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 21. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2011/64/EÚ – Článok 15 ods. 1 – Slobodné stanovenie maximálnych maloobchodných cien tabakových výrobkov výrobcami a dovozcami – Vnútroštátna právna úprava zakazujúca predaj takýchto výrobkov maloobchodníkmi za nižšie ceny než sú uvedené na kontrolnej známke – Voľný pohyb tovaru – Článok 34 ZFEÚ – Spôsoby predaja – Článok 101 ZFEÚ vykladaný v spojení s č
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 21. septembra 2016., Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction v. Európska komisia.
Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktorého predmetom je verejná zákazka na služby – Zamietnutie prístupu – Výnimka týkajúca sa ochrany súkromia a integrity jednotlivca – Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov – Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu – Čiastočný prístup – Prevažujúci verejný záujem – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-363/14.
Odôvodnenie: 7 nariadenia č. 45/2001 stanovuje, že osoby, ktoré majú byť chránené, sú tie, ktorých osobné údaje spracovávajú inštitúcie alebo orgány Únie v akejkoľvek súvislosti, napríklad preto, že sú zamestnané v týchto inštitúciách alebo orgánoch. 30      Okrem toho nijaký zásadný dôvod neumožňuje vylúčiť profesijné činnosti z pojmu súkromie (rozsudky z 20. mája 2003, Österreichischer Rundfunk a i., C‑465/00, C‑138/01 a C‑139/01, EU:C:2003:294, bod 73, a z 8. novembra 2007, Bavarian Lager/Komisia, T‑194/04, EU:T:2007:334, bod 114). 31      V prejednávanej veci vypl ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 21. septembra 2016 (*) „Odvolanie – Kohézny fond – Zníženie finančnej pomoci – Postup prijatia rozhodnutia Európskou komisiou – Existencia lehoty – Nedodržanie stanovenej lehoty ‒ Dôsledky“ Vo veci C‑139/15 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. marca 2015, Európska komisia, v zastúpení: S. Pardo Quintillán a D. Recchia, splnomocnené zástupkyne, s adresou na d
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. septembra 2016., Ledra Advertising Ltd a i. v. Európska komisia a Európska centrálna banka.
Odvolanie – Program podpory pre stabilitu Cyperskej republiky – Memorandum o porozumení z 26. apríla 2013 o špecifických podmienkach hospodárskej politiky uzavreté medzi Cyperskou republikou a európskym mechanizmom pre stabilitu – Úlohy Európskej komisie a Európskej centrálnej banky – Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie – Článok 340 druhý odsek ZFEÚ – Podmienky – Povinnosť dohliadať na zlučiteľnosť tohto memoranda o porozumení s právom Únie.
Spojené veci C-8/15 P až C-10/15 P.
Odôvodnenie: 1 zmluvy o EMS znie: „Európska rada sa 17. decembra 2010 zhodla na potrebe členských štátov eurozóny vytvoriť trvalý mechanizmus pre stabilitu. Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti plní Európsky nástroj finančnej stability (ENFS) a európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), t. j. poskytovanie finančnej pomoci podľa potreby členským štátom eurozóny.“ 4        Podľa článkov 1 a 2, ako aj článku 32 ods. 2 uvedenej zmluvy zmluvné strany, to znamená členské štáty, ktorých menou je euro, medzi sebou zri ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. septembra 2016., Konstantinos Mallis a i. v. Európska komisia a Európska centrálna banka.
Odvolanie – Program podpory pre stabilitu Cyperskej republiky – Vyhlásenie euroskupiny týkajúce sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre – Žaloba o neplatnosť.
Spojené veci C-105/15 P až C-109/15 P.
Odôvodnenie: 1 zmluvy o EMS znie: „Európska rada sa 17. decembra 2010 zhodla na potrebe členských štátov eurozóny vytvoriť trvalý mechanizmus pre stabilitu. Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti plní Európsky nástroj finančnej stability (ENFS) a európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), t. j. poskytovanie finančnej pomoci podľa potreby členským štátom eurozóny.“ 4        Podľa článkov 1 a 2, ako aj článku 32 ods. 2 uvedenej zmluvy zmluvné strany, to znamená členské štáty, ktorých menou je euro, medzi sebou zri ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 15. septembra 2016 (*) „Jazykový režim – Oznámenia o verejných výberových konaniach na účely prijatia administrátorov do zamestnania – Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov – Nariadenie č. 1 – Článok 1d ods. 1, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku – Zásada zákazu diskriminácie – Proporcionalita“ Vo veciach T‑353/14 a T‑17/15, Talianska republika, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za práv
Názov: Rozsudok Súdu prvého stupňa - 15. september 2016, PT Ciliandra Perkasa/Rada
Prípad T-120/14
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 1972/2002 teda stanovuje možnosť uplatniť článok 2 ods. 5 základného nariadenia najmä v prípade, ak predaj podobného výrobku neumožňuje náležité porovnanie z dôvodu skreslenia. Vyplýva z toho tiež, že k takejto situácii môže dôjsť najmä vtedy, keď nastane mimoriadna situácia na trhu, ako je uvedené v článku 2 ods. 3 druhom pododseku základného nariadenia, v súvislosti s umelo zníženými cenami príslušného výrobku, pričom tento druh situácie nie je potrebné obmedziť na prípady, v ktorých existuje priama právna úprava cien podobného výrobku alebo hla ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 15. septembra 2016 (*) „Štátna pomoc – Bankový sektor – Pomoc poskytnutá dánskej banke FIH vo forme prevodu jej znehodnotených aktív na novú dcérsku spoločnosť a ich následného odkúpenia dánskym orgánom povereným zabezpečením finančnej stability – Štátna pomoc v prospech bánk v období krízy – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem pomoc – Kritérium súkromného investora – Kritérium súkr
Názov: Rozsudok Súdu prvého stupňa - 15. september 2016, Yanukovych/Rada
Prípad T-348/14
Odôvodnenie: 2 rozhodnutia 2014/119 spresňuje: „Rada sa 3. marca 2014 dohodla, že s cieľom upevniť a podporiť právny štát a dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine zameria sankcie na opatrenia na zmrazenie a vymáhanie aktív osôb identifikovaných ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv.“ 5        Článok 1 ods. 1 a 2 rozhodnutia 2014/119 stanovuje: „1.      Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám identifikovaným ako osoby ...
Názov: Rozsudok Súdu prvého stupňa - 15. september 2016, Klyuyev/Rada
Prípad T-340/14
Odôvodnenie: 2 rozhodnutia 2014/119 spresňuje: „Rada sa 3. marca 2014 dohodla, že s cieľom upevniť a podporiť právny štát a dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine zameria sankcie na opatrenia na zmrazenie a vymáhanie aktív osôb identifikovaných ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv.“ 5        Článok 1 ods. 1 a 2 rozhodnutia 2014/119 stanovuje: „1.      Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám identifikovaným ako osoby ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 15. septembra 2016 (*) „Hospodárska súťaž – Zneužívanie dominantného postavenia – Svetový trh s konsolidovanými údajmi v reálnom čase – Rozhodnutie vyhlasujúce záväzky navrhnuté podnikom v dominantnom postavení za záväzné – Článok 9 nariadenia (ES) č. 1/2003“ Vo veci T‑76/14, Morningstar, Inc., so sídlom v Chicagu, Illinois (Spojené štáty), v zastúpení: S. Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors, a M. Abenhaďm,
Názov: Rozsudok Súdu prvého stupňa - 15. september 2016, Yanukovych/Rada
Prípad T-346/14
Odôvodnenie: 2 rozhodnutia 2014/119 spresňuje: „Rada sa 3. marca 2014 dohodla, že s cieľom upevniť a podporiť právny štát a dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine zameria sankcie na opatrenia na zmrazenie a vymáhanie aktív osôb identifikovaných ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv.“ 5        Článok 1 ods. 1 a 2 rozhodnutia 2014/119 stanovuje: „1. Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám identifikovaným ako osoby zodpovedn ...
Názov: Rozsudok Súdu prvého stupňa - 15. september 2016, Unitec Bio/Rada
Prípad T-111/14
Odôvodnenie: 4 nariadenia č. 1972/2002 teda stanovuje možnosť uplatniť článok 2 ods. 5 základného nariadenia najmä v prípade, ak predaj podobného výrobku neumožňuje náležité porovnanie z dôvodu skreslenia. Vyplýva z toho tiež, že k takejto situácii môže dôjsť najmä vtedy, keď nastane mimoriadna situácia na trhu, ako je uvedené v článku 2 ods. 3 druhom pododseku základného nariadenia, v súvislosti s umelo zníženými cenami príslušného výrobku, pričom tento druh situácie nie je potrebné obmedziť na prípady, v ktorých existuje priama právna úprava cien podobného výrobku alebo hla ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 15. septembra 2016 (*) „REACH – Poplatok za registráciu látky – Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky – Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku – Odporúčanie 2003/361/ES – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok – Žiadosť o poskytnutie informácie – Právomoc ECHA – Proporcionalita“ Vo veci T‑392/13, Leone La Ferla SpA, so sídlom v Melilli (Taliansko), v zastúpení: G. Passalacqua, J. Occhipinti a G
VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 15. septembra 2016 (*) „REACH – Poplatok za registráciu látky – Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky – Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku – Odporúčanie 2003/361/ES – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok – Určenie veľkosti podniku – Právomoc ECHA – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑620/13, Marchi Industriale SpA, so sídlom vo Florencii (Taliansko), v zastúpení: M. Baldassarri a F. Donati, advokáti,
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 15. septembra 2016 (*) „REACH – Poplatok za registráciu látky – Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky – Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku – Odporúčanie 2003/361/ES – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok – Povinnosť odôvodnenia“ Vo veci T‑587/14, Crosfield Italia Srl, so sídlom vo Verone (Taliansko), v zastúpení: M. Baldassarri, advokát, žalobkyňa, proti Európskej
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 15. septembra 2016 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa diskusií pred prijatím smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov – Zamietnutie prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva – Právo na obhajobu – Prevažujúci verejný záujem“
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 15. september 2016, Landkreis Potsdam-Mittelmark
Prípad C-400/15
Odôvodnenie: 3 rozhodnutia o povolení uvádza: „Opatrenie umožňujúce odchýlku je zamerané na úplné vyňatie výdavkov na tovary a služby z práva odpočtu DPH, keď sú tovary a služby použité z viac ako 90 % na súkromné účely daňovníka alebo jeho zamestnancov, alebo na iné účely nesúvisiace s podnikaním vo všeobecnosti. Toto opatrenie je odchýlkou od článku 17 [šiestej smernice], zmenen[ého] a doplnen[ého] článkom 28f tejto smernice, a je odôvodnené potrebou zjednodušiť postup pri účtovaní DPH; ovplyvňuje výšku dane splatnej v konečnej spotrebnej etape iba v zan ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 15. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Články 4 a 19 – Národný regulačný orgán – Harmonizačné opatrenia – Odporúčanie 2009/396/ES – Právny dosah – Smernica 2002/19/ES – Články 8 a 13 – Operátor označený ako operátor s významným vplyvom na trhu – Povinnosti uložené národným regulačným orgánom – Povinnosť kontroly cien a
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 15. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Článok 178 písm. a) – Právo na odpočítanie – Spôsoby vykonania – Článok 226 body 6 a 7 – Údaje, ktoré musia byť povinne uvedené na faktúre – Rozsah a druh poskytnutých služieb – Dátum, kedy sa uskutočnilo poskytovanie služieb“ Vo veci C‑516/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneh
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 15. september 2016, Mc Fadden
Prípad C-484/14
Odôvodnenie: 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) stanovuje: „Zodpovednosť súvisiaca s činnosťou v prostredí sietí sa týka nielen autorských práv a súvisiacich práv, ale aj iných oblastí, ako je ohováranie, klamlivá reklama alebo porušenie obchodných známok a riešia sa horizontálne v smernici [2000/31], ktorá objasňuje a harmonizuje rôzne právne otázky súvisiace so službami informačn ...
JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber) 15 September 2016 (*) (Reference for a preliminary ruling — Common system of value added tax — Directive 2006/112/EC — Article 167, Article 178(a), Article 179 and Article 226(3) — Deduction of input tax — Invoices not showing a tax number or VAT identification number — Legislation of a Member State excluding the ex tunc correction of an invoice) In Case C‑518/14, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from th
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 15. september 2016, Star Storage
Spojené veci C-439/14, C-488/14
Odôvodnenie: 36 smernice 2007/66 uvádza: „Táto smernica rešpektuje základné práva a zachováva zásady uznané najmä [Chartou]. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné dodržiavanie práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces v súlade s prvým a druhým pododsekom článku 47 [Charty].“  Smernica 2004/17 6        Článok 16 písm. b) smernice 2004/17 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na zákazky, ktoré nie sú vylúčené podľa článkov 19 až 26 alebo podľa článku 30, ktoré sa týkajú vykonávania príslušnej činnosti, a ktorých ...
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 15. septembra 2016 (*) „Štátna pomoc – Miestna daň z nehnuteľnosti – Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti – Zbierka predpisov o dani z príjmu – Oslobodenie od jednotnej miestnej dane – Rozhodnutie sčasti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a sčasti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Žaloba o neplatnosť – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatreni
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 15. septembra 2016 (*) „REACH – Poplatok za registráciu látky – Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky – Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku – Odporúčanie 2003/361/ES – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok – Určenie veľkosti podniku – Právomoc ECHA“ Vo veci T‑675/13, K Chimica Srl, so sídlom v Mirane (Taliansko), v zastúpení: R. Buizza a M. Rota, advokáti, žalobkyňa, prot
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitičme chambre) 15 septembre 2016(*) « Rémunérations et pensions des fonctionnaires et agents de l’Union – Adaptation annuelle – Rčglements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 – Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes – Défaut de consultation des organisations syndicales » Dans l’affaire T‑456/14, L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), établie à Bruxelles
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 15. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Dlhodobé zmluvy o predaji kapacít a elektrickej energie – Kompenzácie za dobrovoľné vypovedanie zmlúv – Rozhodnutie Komisie konštatujúce zlučiteľnosť štátnej pomoci s vnútorným trhom – Overovanie zákonnosti štátnej pomoci vnútroštátnym súdom – Ročná korekcia uviaznutých nákladov – Okamih rozhodujúci pre zohľadnenie príslušnosti vý
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 15. septembra 2016 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty vypracované v rámci prípravných prác, ktoré viedli k prijatiu smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov – Zamietnutie prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdneho konania a právneho poradenstva – Výnimka
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 14. september 2016, de Diego Porras
Prípad C-596/14
Odôvodnenie: 14 smernice 1999/70 na tento účel uvádza, že cieľom tejto rámcovej dohody je predovšetkým zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú stanovením minimálnych požiadaviek, ktorých účelom je zabezpečiť uplatňovanie zásady nediskriminácie (rozsudky z 22. decembra 2010, Gavieiro Gavieiro a Iglesias Torres, C‑444/09 a C‑456/09, EU:C:2010:819, bod 47; z 12. decembra 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830, bod 40, ako aj z 13. marca 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152, bod 22). 26      Účelom rámcovej dohody a najmä jej doložky 4 je zabezpečiť uplatňovanie uvedenej ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 14. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložky 3 až 5 – Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú v oblasti verejného zdravia – Opatrenia na zabránenie zneužívaniu opakovane zakladaných pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú – Sankcie – Prekvalifikovanie pracovnoprávneho vzťahu – N
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 14. september 2016, Trafilerie Meridionali/Komisia
Prípad C-519/15 P
Odôvodnenie: teda môže byť implicitné, ak umožní dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi, z ktorých Všeobecný súd vychádzal, a Súdnemu dvoru poskytne dostatok podkladov potrebných na uskutočnenie preskúmania v rámci odvolania (rozsudok z 8. marca 2016, Grécko/Komisia, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, bod 38). 42      V prejednávanej veci je potrebné konštatovať, že odôvodnenie uvedené v bodoch 391 a 392 napadnutého rozsudku umožňuje dotknutým osobám, a osobitne odvolateľke, oboznámiť sa s dôvodmi, z ktorých Všeobecný súd vychádzal, a Súdnemu dvoru poskytuje dostatok p ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 14. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložky 5 a 8 – Využívanie opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú – Opatrenia na zabránenie zneužívaniu opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú alebo opakovane zakladaných pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú –
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 14 septembre 2016 (*) « Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Amendes – Calcul du montant des amendes –Rčglement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mčre sur la filiale – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de non-rétroactivité – Charte des droits fondamentaux de l’Union europ
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 13. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca mnohouholník – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 15 ods.1 druhý pododsek písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“ Vo veci T‑146/15, hyphen GmbH, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v za
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 20 a 21 ZFEÚ – Smernica 2004/38/ES – Právo štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý má záznam v registri trestov, na pobyt v členskom štáte – Rodič, ktorý má vo výlučnej starostlivosti dve maloleté deti, občanov Únie – Prvé dieťa, ktoré má štátnu príslušnosť členského štátu pobytu – Druhé dieťa, ktoré má štátnu príslušnosť iného členského štátu
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Článok 20 ZFEÚ – Štátny príslušník tretieho štátu, ktorý má vo svojej starostlivosti maloleté dieťa, ktoré je občanom Únie – Právo na pobyt v členskom štáte, ktorého štátnym príslušníkom je dieťa – Odsúdenie rodiča dieťaťa za trestný čin – Rozhodnutie o vyhostení rodiča, v dôsledku ktorého je nepriamo vyhostené dotknuté dieťa“ Vo veci C‑304/14,
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 13. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška zvukovej ochrannej známky – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia č. 207/2009“ Vo veci T‑408/15, Globo Comunicação e Participações S/A, so sídlom v Rio de Janeiro (Brazília), v zastúpení: E. Gaspar a M.‑E. De Moro‑Giafferri, adv
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 9. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej skáčucu mačkovitú šelmu – Skoršie medzinárodné obrazové ochranné známky zobrazujúce skáčuce mačkovité šelmy – Relatívny dôvod zamietnutia – Riadna správa vecí verejných – Dôkaz dobrého mena skorších ochranných známok – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑159/15, P
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Ninth Chamber) 8 September 2016 (*) (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for antidepressant medicinal products containing the active pharmaceutical ingredient citalopram — Concept of restriction of competition ‘by object’ — Potential competition — Generic medicinal products — Barriers to market entry resulting from the existence of patents — Agreements concluded between a patent holder and generic undertakings — A
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 8. septembra 2016 (*) „Hospodárska súťaž – Kartely – Belgický, nemecký, francúzsky a holandský trh s krevetami zo Severného mora – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Stanovenie cien a rozdelenie objemu predaja – Prípustnosť dôkazov – Použitie tajnej nahrávky telefonických hovorov ako dôkaz – Posúdenie platobnej schopnosti – Neobmedzená právomoc“ Vo veci T‑54/14, Goldfish BV, so sídlom v Zoutkam
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 8. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Kombinovaná nomenklatúra – Klasifikácia tovaru – Výklad podpoložky kombinovanej nomenklatúry – Smernica 2008/118/ES – Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani – Colný režim podmienečného oslobodenia od cla – Účinky colného vyhlásenia v prípade nesprávne uvedenej podpoložky kombinovanej nomenklatúry – Nezrovnalosti počas prepravy tovaru podlieh
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Hazardné hry – Obmedzenia – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Proporcionalita – Verejné zákazky – Podmienky účasti na zadávacom konaní a posúdenie hospodárskej a finančnej situácie – Vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia potvrdení o jeho ekonomickej a finančnej situácii od dvoch rozdielnych bankových inštitúcii – Smern
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 3 ods. 1 – Verejný prenos – Pojem – Internet – Hypertextový odkaz umožňujúci prístup k chráneným dielam, ktoré sú dostupné bez súhlasu nositeľa práv na inej internetovej stránke – Diela, ktoré no
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Harmonizácia bezodplatného prideľovania emisných kvót – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Zmena prideľovania – Článok 24 ods. 1 – Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia poskytovať informácie – Rozsah“ Vo veci C‑461/15, ktorej predmetom je návrh na zač
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 8 septembre 2016 (*) « Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Soutien logistique au gouvernement iranien – Inclusion du nom de la requérante » Dans l’affaire C‑459/15 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, i
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 8. september 2016, Borealis a i.
Prípad C-180/15
Odôvodnenie: 8 rozhodnutia 2011/278 znie: „Na stanovenie referenčných úrovní Komisia použila ako východiskový bod aritmetický priemer výkonu 10 % najúčinnejších zariadení z hľadiska emisie CO2 v rokoch 2007 a 2008, za ktoré sa zbierali údaje. Komisia okrem toho v súlade s článkom 10a ods. 1 smernice [2003/87] analyzovala za všetky odvetvia, pre ktoré je v prílohe I stanovený referenčný produkt, na základe doplňujúcich informácií prijatých z viacerých zdrojov a na základe špecificky zameranej štúdie, v ktorej sa analyzujú najúčinnejšie techniky a potenciály zníženia ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 7. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2009/73/ES – Energia – Odvetvie plynu – Určenie cien za dodávku zemného plynu koncovým odberateľom – Regulované tarify – Prekážka – Zlučiteľnosť – Kritériá posúdenia – Ciele bezpečnosti dodávok a územnej súdržnosti“ Vo veci C‑121/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, po
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 7. septembra 2016 (*) „Odvolanie – Kartely – Článok 101 ZFEÚ – Článok 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 – Európsky trh s autosklom – Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií – Pokuty – Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006 – Bod 13 – Hodnota predaja – Nariadenie (ES) č. 1/2003 – Článok 23 ods. 2 druhý pododsek – Zákonná horná hranica pokuty – Výmenný kurz na výpočet hornej
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Nekalé obchodné praktiky – Smernica 2005/29/ES – Články 5 a 7 – Viazaná ponuka – Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom – Podstatná informácia týkajúca sa ceny – Klamlivé opomenutia konania – Nemožnosť spotrebiteľa zaobstarať si rovnaký model počítača, ktorý by nebol vybavený softvérom“ Vo veci C‑310/15, ktorej predmetom je
Názov: Rozsudok Súdneho dvora - 7. september 2016, Finn Frogne
Prípad C-549/14
Odôvodnenie: objektívnou možnosťou nájsť riešenie prostredníctvom zmieru“ Vo veci C‑549/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Højesteret (Najvyšší súd, Dánsko) z 27. novembra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 2. decembra 2014, ktorý súvisí s konaním: Finn Frogne A/S proti Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory D. Šváby (spravodajca), sudcovia J. Malenovský a M. Vilaras, generálna advokátka: E. Sharpston, tajo ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 7. septembra 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernica 2006/12/ES – Smernica 91/689/EHS – Smernica 1999/31/ES – Nakladanie s odpadom – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nevykonanie – Článok 260 ods. 2 ZFEÚ – Peňažné sankcie – Penále – Paušálna pokuta“ Vo veci C‑584/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ, podaná 18. decemb
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 7. septembra 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Voľba právneho základu – Článok 43 ods. 2 ZFEÚ alebo článok 43 ods. 3 ZFEÚ – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Článok 7 – Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 – Článok 2 – Opatrenia týkajúce sa stanovovania cien – Referenčné prahy – Intervenčné ceny“ Vo veci C‑113/14, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 druhého
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2016., Aleksei Petruhhin v. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Augstākā tiesa.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Vydanie štátneho príslušníka členského štátu, ktorý vykonával svoje právo na voľný pohyb, do tretieho štátu – Rozsah pôsobnosti práva Únie – Ochrana štátnych príslušníkov členského štátu pred vydaním – Neexistencia ochrany štátnych príslušníkov iných členských štátov – Obmedzenie voľného pohybu – Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti – Proporcionalita – Overenie záruk stanovených v článku 19 Charty základných práv Európskej únie.
Vec C-182/15.
Odôvodnenie: založené na zabránení beztrestnosti – Proporcionalita – Overenie záruk stanovených v článku 19 Charty základných práv Európskej únie“ Vo veci C‑182/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākā tiesa (Najvyšší súd, Lotyšsko) z 26. marca 2015 a doručený Súdnemu dvoru 22. apríla 2015, ktorý súvisí s konaním týkajúcim sa vydania Alekseia Petruhhina, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda K. Lenaerts, podpredseda A. Tizzano, predsedovia komôr R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výška výživného, výživné pre maloleté dieťa
Právna veta: Konajúci súd síce riadne zistil skutkový stav (§ 25 a § 36 CMP), ale nesprávne ho posúdil podľa zákonných ustanovení o vyživovacej povinnosti rodičov k deťom Zákona o rodine, pretože riadne nevyhodnotil schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca vo vzájomnej súvislosti s odôvodneným potrebami maloletých detí. Odvolací súd je toho názoru, že konajúcim súdom určené výživné nezodpovedá schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom navrhovateľa, nezohľadňuje jeho ďalšie dve vyživovacie povinnosti ani vekový rozdiel medzi maloletými deťmi. Poukazuje na to, že medzi mal. K. a mal. W. je zaned ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , konanie o zaistení, konanie o administratívnom vyhostení
Právna veta: Z obsahu listín nevyplýva, že pred výsluchom žalobkyne bola táto upovedomená alebo poučená, že voči nej začína aj konanie o jej zaistení. Takúto skutočnosť nemožno vyvodiť ani z obsahu žalobkyni poskytnutých poučení, pretože žalobkyňa v žiadnom z označených dokladov nebola poučená o dôvodoch zaistenia (vrátane na tento prípad sa vzťahujúceho ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b/ zákona o pobyte cudzincov), poučenia poskytnuté žalobkyni sa prioritne zameriavajú na dôvody administratívneho vyhostenia cudzinca. Žalovaný sa ani vo vyjadrení k správnej žalobe neodvoláva na žiadnu inú listinu, z kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, poručiteľov dlh, ochrana dedičov, zánik práv a povinností v dôsledku vyhlásenia osoby za mŕtvu, dedičské konanie po poručiteľovi, zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky
Právna veta: Tvrdenie žalovaného, že dedič zodpovedá do výšky nadobudnutého dedičstva len za dlhy, ktoré boli v čase dedičského konania známe a za dlhy, ktoré vzniknú resp. sú splatné po dedičskom konaní zodpovedá bez obmedzenia uvedeného v § 470 ods. 1 OZ je tvrdením účelovým a nesprávnym. Takýto výklad odporuje nielen zneniu ale aj účelu § 470 ods. 1 OZ. V § 470 ods. 1 OZ je uvedené, že dedič zodpovedal za poručiteľove dlhy. Toto ustanovenia zákona nešpecifikuje za aké dlhy dedič zodpovedá, resp. že za niektoré dlhy nezodpovedá. Na základe uvedeného dedič zodpovedá za dlhy známe v čase dedičského k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neplatnosti zmenky, neprijateľné zmluvné podmienky , zmenka
Právna veta: Ust. § 17 zák. č. 191/1950 Sb. neustanovuje výslovne, kto a aké námietky uplatňovať môže, ale kedy ich uplatňovať nemôže. Záver, kto a kedy ich uplatňovať môže, tak z tohto ustanovenia vyplýva len a contrario (Kovařík Z.: Zákon směneční a šekový. Komentář, C.H.BECK 2014, str. 96). Citované ustanovenie tak výslovne nezakazuje, aby súd na kauzálne námietky prihliadal ex offo. To je dôležitá aj z hľadiska práva Európskej únie. Súdny dvor sa vo viacerých rozsudkoch týkajúcich sa smernice 93/13/ EHS vyslovil, že národný súd musí mať možnosť skúmať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zvýšenie vyživovacej povinnosti, zmena výšky výživného, rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Odvolací súd tu zdôrazňuje, že potenciálne odôvodnené potreby výživou oprávnených osôb sú obmedzené/určované tým, akou mierou dokáže výživou povinná osoba uvedené potreby reálne pokryť. Inými slovami, výživné môže byť stanovené len v takom rozsahu, ktorý zodpovedá bezprostredným majetkovým pomerom výživou povinnej osoby, hoci odôvodnené potreby (napr. v okolnostiach súdenej veci na používanie internetu) výživou oprávnených osôb môžu byť aj vyššie.V konaní pritom nebolo preukázané, že by sa odvolateľ vyhýbal zamestnaniu alebo o zamestnanie vlastným zavinením prišiel.Krajský súd sa stotožnil s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, minimálne výživné
Právna veta: Len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia je potrebné poukázať na ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. V tomto zákonnom ustanovení je stanovená minimálna výška výživného, ktorú je povinný plniť každý rodič nezaopatreného dieťaťa bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery. V zmysle tohto ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: leasingový nájomca, inominantný kontrakt, zmluvná voľnosť podľa § 269 ods. 2 ObZ, inominátna zmluva, leasingová zmluva, ukončenie leasingovej zmluvy
Právna veta: Vo veci je nepochybné to, že sú uplatňované nároky, ktoré vyplynuli zo špecifického právneho inštitútu, ktorým je leasingová zmluva uzavretá v danej veci medzi podnikateľskými subjektmi. Súdna prax v tomto smere je už jednotná v tom, že tzv. finančný leasing, ktorý je inominatným kontraktom podľa ust. § 269 ods. 2 Obch. zák., je záväzkovým vzťahom, ktorého podstatou je záväzok poskytovateľa leasingu (prenajímateľa) odovzdať príjemcovi leasingu (nájomcovi) na určitú dobu do užívania vec, či inú majetkovú hodnotu, ktorú prenajímateľ obvykle za tým účelom zaobstará do svojho vlastníctva na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nazeranie do spisov v správnom konaní, postup odvolacieho orgánu, dokazovanie v daňovom konaní, daňová kontrola , výsluch svedkov, správca dane
Právna veta: Pokiaľ správca dane pri dokazovaní neobjasní zjavné nezrovnalosti v predmetných právnych vzťahoch, svedčí to o tom, že skutočnosti rozhodujúce pre stanovenie daňovej povinnosti neboli zistené čo najúplnejšie (rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp.zn. 38Ca/63/99-37 zo dňa 26.10.1999). Správnym orgánom taktiež možno vytknúť pochybenie spočívajúce v nevykonaní navrhnutých dôkazov (ide o výsluch svedka Y. X.), a to v súvislosti s dodaním tovaru od spoločnosti Těšínske Jatky žalobcovi, pričom v tomto smere nie je postačujúce konštatovanie, že takýto návrh zo strany žalobcu správcovi dane došie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rovnosť pred zákonom, dĺžka trestného konania, mimoriadne zníženie trestu, neprimeraná dĺžka konania
Právna veta: Z citovaných ustanovení ako aj skutočnosti, že všeobecné podmienky mimoriadneho zníženia trestu upravuje Trestný zákon v odseku 1 citovaného §-u 39, potom vyplýva, že ochota obžalovaného ukončiť jeho trestnú vec v rámci konania o dohode o vine a treste a tým vzdanie sa práva na verejné prejednanie jeho veci pred súdom, zjednodušenie trestného procesu v takejto veci v dôsledku spomínaného konania a v neposlednom rade aj ušetrenie nákladov štátu na prejednanie veci uvedeným spôsobom je takou mimoriadnou okolnosťou, ktorá mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky vyživovacej povinnosti, princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť k dieťaťu
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje alebo, či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odborno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenia viacerých základných povinností advokáta, povinnosti advokáta pri výkone advokátskeho povolania, disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia, disciplinárne opatrenie a disciplinárne konanie, neprítomnosť disciplinárne obvineného, pojednávanie bez prítomnosti obvineného
Právna veta: K prípadom, kedy môže disciplinárny senát pojednávať v neprítomnosti disciplinárne obvineného sa vyjadril Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 5Sž/16/2012 zo dňa 29.10.2012, v ktorom uviedol, že „existencia písomného súhlasu s pojednávaním v neprítomnosti disciplinárne obvineného je len jednou z možností, kedy disciplinárny senát môže vo veci vykonať pojednávanie bez prítomnosti disciplinárne obvineného. Druhým prípadom, kedy tak disciplinárny senát môže urobiť, a to aj bez danosti takéhoto súhlasu, je prípad, že sa napriek riadnemu upovedomeniu na pojednávanie disciplinárne obvinený nedo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vydávanie záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vrátenie cla, zaplatené clo za dovezený tovar, nepriznanie práva na vrátenie cla
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalobcu, že pre klasifikáciu multifunkčných tlačiarní po zavedení zmien v kombinovanej nomenklatúre je potrebné skúmať ich zaradenie v období pred rokom 2007, súd upriamuje pozornosť na to, že holandský súd (Rechtbank) v Haarleme v konaní C-361/11 postúpil štyri otázky na Súdny dvor EÚ, týkajúce sa zaradenia (klasifikácie) multifunkčných tlačiarní. Štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd Holandska pýtal: „Je na základe tvrdení Rechtbank uvedených ... colná sadzba vo výške 6 % podľa položky KN 8443 31 91 v zmysle nariadenia č. 1031/2008(1) platná, ak ide o multifunkčné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o poskytovaní služieb , neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, individuálne dojednaná zmluvná podmienka, zmluva o revolvingovom úvere, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ
Právna veta: Pokiaľ ide o formu dojednania dohody o poskytnutí služby, odvolací súd konštatuje, že samotný podpis dohody nemožno považovať za splnenie podmienky preukázania individuálne dojednanej zmluvnej podmienky tak, ako to tvrdí žalovaný. Dohoda je nepochybne súčasťou formulárovej zmluvy. Občiansky zákonník obsahuje demonštratívny výpočet neprijateľných zmluvných podmienok. To znamená, že súdu nebráni žiadna prekážka, aby vyvodil dôsledky zo zmluvného dojednania štandardnej formulárovej zmluvy, ak spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie neodkladného opatrenia, neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia, fyzické a psychické násilie
Právna veta: Súd môže nariadiť neodkladné opatrenie iba vtedy, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery strán alebo existuje obava, že exekúcia rozhodnutia bude ohrozená. Jeho nariadenie je prípustné a opodstatnené vtedy, ak sa tvrdí a osvedčí, že existuje právny vzťah medzi stranami, tento vyžaduje bezodkladnú úpravu a osvedčí sa dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana. Po preskúmaní veci odvolací súd dospel zhodne so súdom prvej inštancie k záveru, že návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia je dôvodný. Medzi žalobkyňou a G. T. existuje právny vzťah (pomer), pretož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, uloženie súhrnného trestu, upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu, skúšobná doba podmienečného odsúdenia, spáchanie prečinu
Právna veta: Súd prvého stupňa síce správne zistil a dospel k záveru, že prichádza do úvahy uloženie súhrnného testu podľa § 42 ods. 1 Tr.zák., pretože odsudzoval obžalovaného za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok Okresného súdu Žilina, sp.zn. 36T/166/2015 zo dňa 17.12.2015 právoplatného v ten istý deň za iný jeho trestný čin. Súčasne však je nutné prisvedčiť odvolaniu prokurátora v tom, že v prejednávanom prípade jednak spáchal obžalovaný prakticky rovnaký prečin útoku na verejného činiteľa, ako bol odsúdený skorším rozsudkom Okresného súdu Žilina. Obidvoch týcht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedľajšie účastníctvo, právnická osoba ako vedľajší účastník konania, vedľajší účastník konania, neprípustnosť vstupu vedľajšieho účastníka do konania
Právna veta: Právna úprava platná do 01.07.2016 (§ 93 O.s.p.) upravovala, že vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo z iniciatívy účastníka konania. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie, alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje rozhodnutie súdu. Súd z vlastnej iniciatívy neskúma, či je vedľajšie účastníctvo prípustné alebo neprípustné; o neprípustnosti vedľajšieho účastníctva rozhoduj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, základné práva a povinnosti manželov, trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, rozvrátené manželstvo
Právna veta: Hmotno-právnou podmienkou na rozvod manželstva v zmysle ust. § 23 Zákona o rodine je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahu medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia. V konaní bolo preukázané vážne a trvalé rozvrátenie vzťahov medzi manželmi, ktoré je v príčinnej súvislosti s nemožnosťou napĺňať účel manželstva. Zákon predpokladá objektívnu existenciu rozvratu vzťahov, bez ohľadu na subjektívne stanovisko toho ktorého manžela. Pritom objektívny rozvrat vzťahu znamená, že medzi manželmi je sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, úľavy z platenia dani, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Právna veta: Pokiaľ daňový subjekt požaduje od štátu vrátenie nadmerného odpočtu, je jeho základnou povinnosťou preukázať, že má na jeho vrátenie právny nárok. Rovnako je tomu aj v prípade uplatňovania akejkoľvek daňovej výhody, či úľavy z platenia daní. Preukázať to môže len na základe nespochybniteľných dôkazov, preukazujúcich splnenie zákonom stanovených podmienok pre priznanie uplatneného nároku. Ak daňové orgány spochybnia deklarované zdaniteľné obchody, je na daňovom subjekte, aby túto pochybnosť odstránil (vyvrátil), inak nie je možné priznať nárok. Akýkoľvek právny nárok možno priznať len za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, nepatrná závažnosť spáchania prečinu obžalovaným, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, prečin ohovárania
Právna veta: V predmetnej trestnej veci išlo iba o také konanie obžalovaného, ktoré by bolo možné riešiť len v rámci občianskoprávneho konania žalobou na ochranu osobnosti totiž konanie obžalovaného by bolo možné posúdiť v rámci vyslovenia úsudku, politického boja, resp. správy veci verejných, nebyť jediného excesu, spočívajúceho v tom, že pani S. E. Z. obžalovaný obvinil z klamstva v žiadosti, podľa ktorej Z. rozhodovalo o zrušení predmetných škôl. Vychádzajúc z ustanovenia § 10 ods. 2 Tr. zák., tento výrok má nepatrnú závažnosť a ako taký nezakladá trestnú zodpovednosť v zmysle žalovaného prečinu ohovára ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, invalidný dôchodok podľa zákona 461/2003, lekársky posudok, posudzovať zdravotný stav
Právna veta: Ak teda posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach konštatovala, že navrhovateľ nie je invalidný, súd s takýmto záverom vzhľadom na nedostatočne a nepresvedčivo odôvodnený posudok sa stotožniť nemôže, pretože v napadnutom rozhodnutí odporkyňa poukazuje na to, že posudok je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti potom musí spĺňať kritéria kladené zákonodarcom v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na odôvodnenie rozhodnutia a to v ustanovení § 209 ods. 4. Podľa tohto ustanovenia v odôvodnení rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, čiastočný úspech vo veci
Právna veta: Čiastočný úspech vo veci zakladá nárok na pomerné rozdelenie náhrady trov konania alebo na to, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Čiastočný úspech sa skúma so zreteľom na uplatnený nárok najmä z aspektu právneho dôvodu žaloby, teda skutkového stavu a právnej normy, ktorá sa mala použiť alebo sa použila pri rozhodovaní vo veci samej. Nárok na čiastočnú náhradu trov konania sa vypočíta tak, že úspech účastníka konania, ktorému vznikla povinnosť na náhradu trov sa odpočíta od úspechu účastníka, ktorému vzniká právo na náhradu trov a výsledok zakladá pomerný nárok na náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane či už oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Takouto zmenou pomerov môže byť zvýšenie nákladov dieťaťa v súvislosti s pribúdajúcim vekom, s fyzickým vyspievaním, formami prípravy na budúce povolanie, ako aj zmena v možnostiach povinného plniť si vyživovaciu povinnosť v doterajšom rozsahu. V tomto prípade pôjde o rozšírenie alebo zúženie vyživovacích povinností povinného, jeho invaliditu, alebo také zv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie výživného, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výška výživného
Právna veta: Výživné musí byť určené tak, aby boli zabezpečené všetky pravidelne sa opakujúce a predpokladané výdavky vyživovanej osoby, ale aj výdavky nepredvídané, nepravidelné, prípadne náhodne sa vyskytujúce. Miera uspokojovania potrieb oprávnenej osoby je však determinovaná možnosťami a schopnosťami osoby povinnej. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti je smerodajná životná úroveň každého z rodičov, pretože platí premisa, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni každého svojho rodiča. Pokiaľ je životná úroveň rodičov nízka a nemajú možnosť ju zvyšovať, je nevyhnutné obmedziť nároky dieťaťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, dve vyživovacie povinnosti k maloletým deťom
Právna veta: Základnou hmotnoprávnou podmienkou pre rozhodnutie o zmene výživného je zmena pomerov na strane účastníkov konania, a to zmena podstatného charakteru. Zmena pomerov musí byť vyhodnotená na strane všetkých účastníkov konania, ako osôb výživou povinných, t. j. matky a otca, tak aj osôb výživou oprávnených - maloletých detí. Zmena pomerov na strane všetkých účastníkov konania musí byť vyhodnotená komplexne, prihliadajúc na všetko, čo vyšlo v konaní najavo tak, aby zmenené výživné bolo spôsobilé zabezpečiť oprávnené potreby maloletých detí a zároveň zodpovedalo možnostiam a schopnostiam povinného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov v sporovom konaní, povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia, dôkazné bremeno
Právna veta: V zmysle § 132 ods. 1 C.s.p., v žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh. V zmysle § 191 ods. 1 C.s.p., dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Citované ustanovenia zakotvujú dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, teda povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Inštitút odstúpenia od zmluvy je upravený v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku odlišne. Obchodný zákonník v ust. § 349 ods. 1 zánik zmluvy viaže na okamih, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Zánik zmluvy teda nastáva v dobe účinnosti úkonu, ktorým oprávnená osoba odstúpila od zmluvy. Tým sa Obchodný zákonník odlišuje od Občianskeho zákonníka, podľa ktorého odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom upravené alebo účastníkmi dohodnuté inak (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právna úprava odstúpenia od zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, povinnosti zamestnávateľa, nelegálne zamestnané osoby, nelegálne zamestnávanie
Právna veta: Krajský súd v Trnave ako konajúci správny súd má za to, že skutkové zistenia zadovážené správnym orgánom, ktoré sú obsahom administratívneho spisu sú dostatočné pre ustálenie záveru, podľa ktorého sa žalobca dopustil zákazu nelegálneho zamestnávania fyzickej osoby podľa § 3 ods. 2 v spojení s § 2 ods. 2 písm. b) zák. č. 82/2005 Z.z., keď zamestnankyne, s ktorými mal uzatvorený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce neprihlásil do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodku najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca včas, ale až po začatí kontroly, čo jednoznačne preu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zníženie sumy invalidného dôchodku, rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne
Právna veta: Priznávanie sociálnych práv, ich odnímanie, znižovanie či zväčšovanie ich rozsahu (vo všeobecnosti) je výrazným zásahom do sféry života každého občana. Práve v posudzovanom prípade - zníženie sumy invalidného dôchodku je rozhodnutím, keď sa navrhovateľovi odnímajú v minulosti už nadobudnuté sociálne práva, a preto odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia mala podrobnejšie uviesť všetky skutočnosti a dôkazy, ktoré boli podkladom pre jeho vydanie. Preto nie je postačujúce iba jednou vetou skonštatovať, že navrhovateľ má MPSVZČ vo výške 60 % a následne len odôvodniť výpočet sumy invalidného dôchodku. J ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného na plnoleté dieťa, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Ukončením strednej školy a získaním vzdelania v určitom odbore získala navrhovateľka, potenciál zamestnať sa (predovšetkým, ale nielen) vo vyštudovanom odbore v celej Slovenskej republike, prípadne začať v tomto odbore podnikať, a že sa tak nestalo pre neschopnosť nájsť si prácu pre situáciu na trhu práce, resp. pre nezáujem o dochádzanie za prácou - zmenu bydliska či o podnikanie, nemôže ísť na ťarchu žalovaného účastníka - jej otca, keď inak navrhovateľke nebránia žiadne objektívne okolnosti dané jej zdravotným stavom takto konať. Ukončením štúdia navrhovateľky, t. j. získaním vzdelania došl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neplatnosti zmenky, zmenka, kauzálne námietky voči majiteľovi zmenky
Právna veta: Dňa 23.12.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 438/2015 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil aj zákon č. 191/1950 Sb. zmenkový a šekový v znení zák. 659/2007 Z. z. a 492/2009 Z. z. Podľa § 17 ods. 2 zák. 191/1950 Sb. v znení zákona č. 438/2015 Z.z. v konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky, sa z úradnej povinnosti prihliada na skutočnosti odôvodňujúce námietky podľa ods. 1 ktoré by ten, kto je žalovaný zo zmenky mohol uplatniť, ak jeho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou. V prípade tzv. spotrebiteľských zmeniek je podľa novej právnej úpravy povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zvýšenie výživného
Právna veta: Ustanovenie § 78 ods. l ZoR predstavuje výnimku zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí. Pre rozhodnutie o návrhu na zmenu vyživovacej povinnosti určenej predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu je potrebné mať na zreteli ustanovenie § 159 ods. 3 O.s.p. i ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine. Občiansky súdny poriadok v označenom ustanovení určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednať znova (prekážka res iudicatea - veci rozhodnutej). Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať (ustanovenie § 163 O.s.p.). Výslovne umožňuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, zmluva o úvere
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uzatvorená so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informáciu o tom, čo uzatvorenie konkrétneho právneho úkonu znamená. Z uzatvorenej dohody žiadne podstatné informácie o inštitúte dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov nevyplývajú. Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov pritom nie je založený na objektívnom vyhodnotení výšky dlhu, ale na subjektívnej predstave veriteľa o výške pohľadávky a jej príslušenstva. Výšk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spory s ochranou slabšej strany, kauzálna príslušnosť, príslušnosť súdov v sporovom konaní, všeobecná poučovacia povinnosť, individuálne pracovné spory
Právna veta: Civilný sporový poriadok zaviedol aj osobitnú kategóriu sporov - spory s ochranou slabšej strany. Motivácia zákonodarcu ochraňovať vybrané slabšie strany aj v súdnom konaní, je v dôvodovej správa vysvetlená tým, že prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce a ak má byť naplnený účel sporového konania (spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv), musí ju súd kompenzovať uplatnením osobitných procesných postupov. Podstatu úpravy pri sporoch s ochranou slabšej strany sú teda osobitné procesné pravidlá v podobe doplne ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prekladateľské anomálie, preklady textov, oprava nesprávne preloženého textu, úniové právo, úradný vestník Európskej únie
Právna veta: S unifikáciou a harmonizáciou právneho prostredia v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vznikla automaticky potreba sprístupnenia európskej legislatívy prostredníctvom prekladov do jednotlivých úradných jazykov členských štátov. Nakoľko ide v prevažnej väčšine o preklady textov používajúcich právnu terminológiu, o to náročnejšie sú požiadavky na výber prekladateľov, ktorí musia byť z kategórie „právni lingvisti“. Napriek tomu sa neraz stane, že určitý preklad je nepresný, resp. nesprávny. Predmetom tohto príspevku bude riešenie práve takýchto prekladateľských anomálií, ktorých dôsledkov je p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, podnikateľ, výpis zo živnostenského registra, príslušnosť súdu v sporovom konaní, určenie miestne príslušného súdu
Právna veta: Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspe ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výsluch svedka , účasť svedka na pojednávaní, rozdelenie výsluchu, odporujúce výpovede svedkov
Právna veta: Podľa dôvodovej správy sa priorizuje postup, že účasť svedka na pojednávaní zabezpečuje strana, ktorá ho navrhla. Strana musí o takomto postupe vopred informovať súd aj protistranu – cieľom je umožniť im pripraviť sa na pojednávanie. Ak protistrana na pojednávanie "donesie" svedka bez toho, aby vám vopred dala info, určito to namietajte, svedok by nemal byť vypočutý.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezprávna vyhrážka, neplatný právny úkon, právny úkon
Právna veta: Príspevok sa zaoberá témou bezprávnej vyhrážky urobenej treťou osobou a jej vplyvom na slobodu vôle osoby, ktorá robí právny úkon. Autor v príspevku analyzuje názory právnej vedy a súdov na otázku platnosti právneho úkonu, ktorý urobila osoba, ktorá konala pod tlakom bezprávnej vyhrážky zo strany tretej osoby, pričom druhá strana právneho úkonu o bezprávnej vyhrážke nevedela. Príspevok ponúka argumentácia v prospech dvoch možných riešení tohto problému a vyvodzuje z argumentov vlastný záver.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, podvodné konania právnických osôb, podvod, úverový podvod, hospodárske trestné činy právnických osôb, ekonomické trestné činy, trestné činy proti ľudskej dôstojnosti
Právna veta: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, zhabanie majetku, zhabanie peňažnej čiastky, pričítateľnosť trestného činu, účinná ľútosť právnických osôb
Právna veta: Príspevok pojednáva o vybraných hmotnoprávnych aspektoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prijatím pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb od 1. júla 2016 dochádza k výraznej zmene v trestnom práve v podmienkach Slovenskej republiky. Autor v príspevku analyzuje najmä inkorporáciu konceptu pričítateľnosti v predmetnej právnej úprave.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia, zaistenie vecí právnických osôb, držba veci právnickou osobou, nárok na vydanie veci, ochrana majetkových práv právnických osôb, príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, dobrovoľné vydanie veci
Právna veta: Článok sa zaoberá komplikáciami, ktoré môžu nastať pri aplikácií trestnoprocesných ustanovení v prípade, že sa má zaistiť vec patriaca právnickej osobe. V tejto súvislosti článok pojednáva aj o prehliadke iných priestorov a pozemkov ako osobitnom inštitúte zameranom na zaistení vecí dôležitých pre trestné konanie.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, rozhodcovské súdy, prieskum rozhodnutí rozhodcovských súdov
Právna veta: Cieľom príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax senátov Ústavného súdu SR pri prejednávani ústavnej sťažnosti voči rozhodnutiam rozhodcovských súdov, ako aj na zjednocujúce stanovisko. Autor sa zamýšľa, či stanovisko zaujalo správny prístup v tom smere, že ústavný súd a priori odmietol preskúmavať rozhodnutia rozhodcovských súdov. Autor polemizuje s týmto záverom ústavného súdu, pretože dospel k opačnému záveru. Autor v závere ponúka úvahy, že všeobecné súdy by mali preskúmavať arbitrárne a zjavne neodôvodnené rozhodcovské rozhodnutia cez prizmu výhrady verejného poriadku.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prístup k voleným a iným verejným funkciám, vymenovanie sudcu, Súdna rada Slovenskej republiky, zloženie sľubu, odmietnutie vymenovania sudcu
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky mal v poslednom období hneď niekoľko príležitostí podieľať sa na interpretácii kreačných právomocí prezidenta Slovenskej republiky. Išlo predovšetkým o spor týkajúci sa nevymenovania generálneho prokurátora (PL. ÚS 4/2012) a nevymenovania niekoľkých sudcov samotného Ústavného súdu (III. ÚS 571/2014 a PL. ÚS 45/2015). Cieľom príspevku je, v kontexte uvedenej judikatúry, posúdiť ústavnosť prípadného konania prezidenta, ktoré by spočívalo v odmietnutí vymenovania kandidáta na sudcu všeobecného súdu. Dôvod nevymenovania by pritom spočíval v tom, že kandidát by, aj ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana verejného záujmu, ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, dôkazné bremeno na verejnom funkcionárovi
Právna veta: Už viac než desať rokov sa v Slovenskej republike vyvodzuje osobitná ústavnoprávna zodpovednosť voči verejným funkcionárom, ktorí porušili ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rozhodovacia prax orgánov vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním ústavnej úpravy postupne priniesla otázku, či sú verejní funkcionári pri jej vyvodzovaní povinní preukazovať alebo vyvracať určité právne významné skutočnosti alebo či musí dokazovanie vykonať z úradnej povinnosti dohliadajúci orgán. Hoci vyvodzovanie osobitnej ústavnoprávnej zodpovednosti pre ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane, daňové priznanie, povinnosti osôb povinných platiť daň, cieľ kontrolného výkazu
Právna veta: Príspevok sa zameriava na kontrolné mechanizmy v oblasti daňového práva, ktoré boli zavedené do právneho poriadku Slovenskej republiky na účel boja proti daňovým únikom. Jedným z týchto nástrojov kontroly je kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, ktorého vzor bol vytvorený opatrením MF SR na základe § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Platitelia dane začali predkladať kontrolný výkaz elektronicky spolu s daňovým priznaním od 1.1.2014. K zefektívneniu kontroly daňových subjektov by mala dopomôcť aj výmena informácií medzi daňovými o ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: povinné zverejňovanie zmlúv, kontrola nakladania s verejnými prostriedkami, povinne zverejňovaná zmluva
Právna veta: Nástroj povinného zverejňovania zmlúv sa počas svojej vyše päťročnej histórie ukázal ako pozitívnym a relatívne úspešným nástrojom verejnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami. Avšak obrovské množstvo dát, častá neprehľadnosť ich väzieb, či absencia strojovo čitateľných foriem zmlúv vytvára výzvy pre kontrolu, ktoré z časti adresovali mimovládne organizácie. V programoch Partnerstiev pre otvorené vládnutie vo svete dochádza k posilňovaniu dôrazu na participáciu a crowdsourcing v rámci kontroly ustanovení, konzultácií pri tvorbe zmlúv, najmä pri sektorový ch štandardoch, či na spätnú ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: medzinárodné humanitárne právo, zákaz žoldnierstva, kontraktori, súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, ozbrojené sily
Právna veta: Zámerom predkladaného príspevku je prostredníctvom historickej, analytickej, komparatívnej a indukčnej metódy odlíšenie klasického žoldnierstva, ako ho definuje medzinárodné právo, od pôsobenie tzv. súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností (private military and security companies - PMSC). Tie sa vo forme obchodných spoločností objavujú v rôznych oblastiach medzinárodného krízového manažmentu a tvoria v súčasnosti nezanedbateľný komponent ozbrojenej prítomnosti v jednotlivých konfliktoch. Sú tiež pomerne výnosným predmetom „nadnárodného“ podnikania s pomerne nejasne stanovenými pravid ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu, prípustnosť dovolania, spravodlivý súdny proces, rozhodovacia činnosť súdu
Právna veta: Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku bude na prejednávanie a rozhodovanie o sporoch z priemyselného vlastníctva príslušný okresný súd v Banskej Bystrici pre celé územie Slovenskej republiky. Daná úprava by mala znamenať väčšiu špecializáciu sudcov na rozhodovanie a z toho vyplývajúcu kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí v danej právnej oblasti. Autorka sa vo svojom príspevku bude venovať otázke, či nová právna úprava kauzálnej príslušnosti súdov bude mať vplyv na zvýšenie garancie práva na spravodlivý súdny proces.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť v kríze, vlastné zdroje spoločnosti, rozdelenie zisku, záujem spoločníkov pred záujmom veriteľov, vyplácanie divident
Právna veta: Cieľom príspevku je analyzovať ako skutočnosť, že sa spoločnosť dostala do krízy ovplyvňuje delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti. Zákonodarca nepremietol moment krízy do ustanovení Obchodného zákonníka regulujúcich delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti, či už v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo akciovej spoločnosti. Zákonodarca v § 123 a § 179 Obchodného zákonníka ustanovil, že spoločnosť môže medzi spoločníkov a akcionárov rozdeliť čistý zisk alebo iné vlastné zdroje, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok. Tým, že v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť v kríze, zodpovednosť štatutárneho orgánu, členovia predstavenstva a. s. , konatelia, zákonné ručenie štatutára
Právna veta: Autor v príspevku analyzuje dopady zavedenia nového inštitútu „spoločnosť v kríze“ na oblasť práva obchodných spoločností s osobitným zreteľom na posudzovanie zodpovednosti štatutárnych orgánov v čase, kedy obchodná spoločnosť spĺňa podmienky resp. definičné znaky spoločnosti v kríze.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovnoprávne spory, zabezpečovacie prostriedky, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, konanie v prvom stupni, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: Príspevok sa zaoberá úpravou procesných zabezpečovacích prostriedkov podľa nového
Civilného sporového poriadku a ich vplyvu na postavenie zamestnanca v pracovnoprávnych sporov.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: kolektívne pracovnoprávne vzťahy, individuálne pracovnoprávne vzťahy, úrok z omeškania z náhrady mzdy, prerušenie pracovného pomeru, náhrada mzdy
Právna veta: Autori sa v rámci svojho príspevku budú zaoberať nárokom zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, konkrétne úrokov z omeškania z náhrady mzdy poskytovanej pri neplatnom skončení pracovného pomeru zamestnancovi. Autor sa zameriava na rozdielnu judikatúru slovenských súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania a taktiež časovému okamihu začatia plynutia omeškania zamestnávateľa s úhradou náhrady mzdy pre zamestnanca. Autori rozoberajú príslušnú judikatúru a protichodné názory v otázke konštitutívneho a deklaratórneho účinku súdnych rozhodnutí.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: kontrola korešpondencie zamestnancov, monitoring zamestnanca, pracovná emailová komunikácia, ochrana osobných údajov
Právna veta: Monitorovanie a kontrola elektronickej pošty zamestnancov zo strany zamestnávateľa je diskutovanou problematikou nielen na Slovensku, ale i na európskej úrovni a to z dôvodu čoraz vyššieho využívania elektronickej pošty a internetu. Autorka v príspevku spracovala aktuálnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa dotýka danej problematiky a jej dopad na právnu úpravu v rámci Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: licenčná zmluva, verejná licencia, rozsah licencie, trvanie licencie
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je bližšie popísať problematiku licenčných zmlúv, vo vzťahu k autorským právam. Tento príspevok sa zaoberá právnou úpravou licenčných zmlúv v novom Autorskom zákone č. 185/2015 Z.z., účinného od 01.01.2016. Zaoberá sa všeobecnou charakteristikou licenčnej zmluvy, ktorá vyplýva zo zákonných ustanovení a majetkovým obmedzeniam vo forme zákonných licencií.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: ochrana autorského práva, administratívnoprávna ochrana autorského práva, oprávnenie diela používať
Právna veta: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), skutková podstata , objektívna stránka trestného činu, vlastizrada
Právna veta: Vasil Biľak patrí medzi najkontroverznejšie osobnosti moderných slovenských dejín. V priebehu osudových augustových dní v roku 1968 patril medzi signatárov tzv. „pozývacieho listu“, ktorý mal poslúžiť ako prostriedok legalizácie intervencie vojsk Varšavského paktu v Československu. Taktiež spolupôsobil pri zostavení roľnícko-robotníckej vlády, ktorá sa neúspešne pokúsila nahradiť legitímnu vládu s cieľom intervenciu formálno-právne legalizovať. Spolupráca s Moskvou ho nakoniec vyniesla do funkcie straníckeho tajomníka pre zahraničnú politiku a ideologické záležitosti, z ktorej ovplyvňoval prie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, správne súdnictvo, sankcionovanie správnych deliktov
Právna veta: Článok pojednáva o zákone č. 162/2015 Z. z., ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016, a ktorý nahrádza doterajšiu úpravu preskúmavania jednotlivých foriem činnosti vo verejnej správe správnymi súdmi vyjadrenú v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Autori sa zameriavajú predovšetkým na úpravu konania vo veciach správneho trestania, porovnávajú zmeny novej právnej úpravy s predchádzajúcou úpravou a upozorňujú na možné aplikačné otázky novej právnej úpravy v danej oblasti.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zainteresovaná verejnosť, verejnosť, posudzovanie vplyvov životného prostredia, účastníci správneho konania, vylúčenie zo súdneho prieskumu, správna žaloba
Právna veta: V príspevku sa autor venuje postaveniu zainteresovanej verejnosti podľa nového správneho súdneho poriadku, ktorý jej priznáva široké oprávnenia v prípade, ak ide o konania týkajúce sa životného prostredia. Článok analyzuje charakter zainteresovanej verejnosti, jej postavenie a oprávnenia v takomto konaní.
MENU