Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: štandardný výkon dôkazu, relatívna neúčinnosť dôkazu, princíp právnej istoty, povinnosť mlčanlivosti , dokazovanie na dovolacom súde, nariadenie pojednávania dovolacím súdom
Právna veta: Výsluch svedkov viazaných povinnosťou mlčanlivosti, od ktorej neboli oslobodení, hoci predstavuje podstatné porušenie zákona, je odstrániteľná. Na rozdiel od iných závažných procesných chýb majúcich za následok relatívnu neúčinnosť dôkazu, toto konkrétne pochybenie nie je v právnej praxi ojedinelé a nič nebráni kedykoľvek ho v priebehu procesu zreparovať. V posudzovanom prípade opomenutie súdu oslobodiť svedkov od ich povinnosti mlčanlivosti, ktorí dobrovoľne poskytli svoje svedectvo, predstavuje primárne zásah do práva účastníka na spravodlivý proces, iné práva (napr. právo na súkromie) účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, medzitýmny rozsudok , nárok na náhradu škody , predpoklady zodpovednosti štátu za škodu
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojom ustanovení § 152 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch rozhodnúť tzv. medzitýmnym rozsudkom. Medzitýmnym rozsudkom sa rozhoduje o tom, či je základ nároku daný, dôvodný, resp. opodstatnený. Základom predmetu konania bude posúdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného nároku (porušenie právnej povinnosti, vznik škody, kauzálny nexus, vznesená námietka premlčania, otázka zániku nároku, spoluzavinenie poškodeného a pod.) s výnimkou okolností, ktoré sa týkajú len výšky nároku. Následne po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd konečným ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: správnosť a úplnosť zisteného skutku, nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia , nepríčetnosť, nesprávne právne posúdenie ako dôvod dovolania
Právna veta: Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i) alternatíva druhá Trestného poriadku (rozhodnutie je založené na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia) sa môže týkať aj nesprávneho použitia ustanovenia § 23 Trestného zákona o nepríčetnosti. Túto právnu otázku je možné v dovolacom konaní posudzovať aj na základe dokazovania vykonaného v skoršom súdnom konaní, keďže nejde o skúmanie správnosti a úplnosti zisteného skutku [výnimka z dovolacieho prieskumu v zmysle § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku].
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, správca konkurznej podstaty, incidenčné konanie, popretie pohľadávky
Právna veta: I. Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných dôvodov ako tých, ktoré správca uviedol v incidenčnom konaní v popieracom prejave obsiahnutom v zozname pohľadávok.

II. Účelom incidenčného konania je rozhodnúť o tom, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze tak, ako bola prihlásená.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preddavky na daň a platenie dane, úrok z omeškania, predpokladaná daň, správca dane
Právna veta: Žalobca v konaní nepopieral skutočnosť, že s úhradou platby preddavku na daň sa dostal do omeškania, avšak namietal určenie výšky úroku z omeškania. K otázke možnej úpravy predpokladanej dane, ktorá je základom pre určenie výšky preddavkov na daň z motorových vozidiel a výšky úroku z omeškania je potrebné uviesť, že v prípade ak žalobca zistil, že jeho predpokladaná daň v riadnom daňovom priznaní nie je uvedená správne, čo malo mať za následok zmenu výšky platenia preddavkov na daň, podaním dodatočného daňového priznania nedošlo k zníženiu výšky platenia preddavkov na daň. Preto bol žalobca p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, dôkazné bremeno , daňový subjekt
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu (pozri napr. rozsudok NS SR sp. zn. 5Sž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada prejudiciality, právoplatný rozsudok, civilný súd, súd je viazaný výrokom
Právna veta: Súdna prax sa pri aplikácii § 135 ods. 1 O.s.p. ustálila na názore, podľa ktorého ak je v čase rozhodovania civilného súdu právoplatný rozsudok, ktorým bolo rozhodnuté, že bol spáchaný trestný čin, je súd viazaný výrokom, že bol trestný čin spáchaný a výrokom, kto ho spáchal; súd je pritom viazaný výrokom, nie odôvodnením trestného rozhodnutia. Z výroku o vine je však treba vychádzať ako z celku a brať do úvahy jeho právnu i skutkovú časť s tým, že rieši naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu konkrétnym konaním páchateľa (R 22/1979). Rozsah tejto viazanosti je daný tým, do akej mie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, vysokoškolskí učitelia, vedecko-pedagogické tituly "docent" a "profesor", funkcia docenta, viacnásobné obsadenie funkcie docenta, právo na uzatvorenie pracovnej zmluvy
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať vedecko/umelecko-pedagogický titul „docent“ od funkcie docenta, ktorú začal používať až zákon č. 131/2002 Z.z. Pôvodný zákon č. 172/1990 Zb., účinný aj v čase zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 1997, používal pojem „docent“ iba v kontexte vedecko/umelecko-pedagogického titulu, preto sa nemožno stotožniť s názorom dovolateľky, že splnila podmienky vymenovania do funkcie docenta na základe habilitačnej práce a uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, čo boli predpoklady len na získanie ved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, správca dane, daňová povinnosť, faktúra, kumulatívne splnenie podmienok
Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že správca dane pri daňovej kontrole nevykonal iba formálnu kontrolu dokladov, ale zameral sa predovšetkým na skutkový stav veci a na realitu vecného plnenia, a to vo všetkých vzájomných súvislostiach. Uplatnenie práva na odpočítanie dane v zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. je viazané na kumulatívne splnenie všetkých stanovených podmienok, pričom už nesplnenie jednej z nich vylučuje priznanie nároku. Dodanie tovaru, na základe ktorého vznikla daňová povinnosť, je základnou podmienkou uplatnenia odpočtu. Z dôvodu akceptovania odpočítania dane je platiteľ zaťažený d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, dispozičná zásada, správa katastra , konanie o povolenie vkladu
Právna veta: Vkladové konanie sa spravuje dispozičnou zásadou. Začína sa na návrh účastníka konania (§ 30 ods. 2 katastrálneho zákona). Návrh na vklad môže podať len účastník právneho úkonu, na základe ktorého sa má vklad vykonať. Ak je účastníkov právneho úkonu niekoľko, postačuje, ak návrh podá iba jeden z nich. Konanie o povolenie vkladu predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom správa katastra ako správny orgán na základe predložených písomných podkladov podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona posudzuje skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto rozhodovacieh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie lehoty , procesná lehota, procesný úkon, dispozičná sféra adresáta
Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 O.s.p., lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, dovolateľ zastúpený advokátom, nedostatok podmienky konania, vysokoškolské právnické vzdelanie
Právna veta: Podľa § 429 ods. 1 C. s. p. dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom a dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť taktiež spísané advokátom. Podľa odseku 2 tu citovaného ustanovenia povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: osvedčovanie štátneho občianstva slovenskej republiky, verejná listina, správny orgán , Ústredná evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky, deklaratórny úkon
Právna veta: V súvislosti s uvedeným odvolací súd poznamenáva, že právnu úpravu vydávania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky upravuje § 9a zákona o štátnom občianstve. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje skutočnosť, že určitá fyzická osoba je štátnym občanom Slovenskej republiky. Správny orgán konajúci o vydaní tohto osvedčenia (okresný úrad v sídle kraja) na základe posúdenia relevantných právnych predpisov a vydaných dokladov a listín osvedčí, že konkrétna osoba je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak to preukazujú uvedené do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, záložné právo, zánik záložného práva, zabezpečenie pohľadávky, žiadosť na výmaz záložného práva
Právna veta: S poukazom na znenie citovanej právnej normy § 151a OZ dáva odvolací súd do pozornosti, že zákonodarca v nej ustanovil účel záložného práva tak, že záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a v súlade s účelom záložného práva v citovanej norme § 151md ods. 1 OZ ustanovil zákonné podmienky pre jeho zánik. Z ustanovenia § 151md ods. 3 OZ vyplýva povinnosť záložného veriteľa podať žiadosť na výmaz záložného práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vrátenie poplatku, povaha kaucie, neodôvodnené námietky zaujatosti, legálny výklad zákonodarcu
Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z. z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prieskumná činnosť exekučného súdu, exekučné konanie, denegatio iustitiae, prevod práva z exekučného titulu
Právna veta: Zo systematiky a jednotlivých ustanovení Exekučného poriadku vyplýva, že tento zákon rozlišuje viaceré štádiá exekučného konania. V štádiu, pri ktorom súd skúma, či žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu nie sú v rozpore so zákonom (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku), sa vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu. Pokiaľ účastník exekučného konania tvrdí, že došlo k prevodu práv alebo povinností z exekučného titulu, súd neskúma, či prevod skutočne nastal; v tomto štádiu je postačujúce, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, skutková podstata trestného činu, špecializovaný trestný súd, dôkazná núdza, zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), nedbanlivostné zavinenie, forma úmyselného zavinenia
Právna veta: Prokurátor má pravdu len čiastočne, keď tvrdí, že konanie obžalovaných by malo byť posúdenie ako trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní podľa § 266 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. Konaním obžalovaných prezentovaným v obžalobe možno zistiť naplnenie takmer všetkých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu – objekt, objektívna stránka i subjekt. Podľa názoru najvyššieho súdu, podobne ako aj názoru špecializovaného trestného súdu, absentuje v konaní obžalovaných ďalší nevyhnutný znak skutkovej podstaty žalovaného trestného činu, a to subjektívna stránka – vo forme úmyselného zavin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, výrok rozsudku, správny delikt, správny orgán , sankčné konanie
Právna veta: Zákonná úprava je jednoznačná napr. pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. U priestupkov je obdobná právna úprava a výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času jeho spáchania, vyslovenie viny, druh a výmeru sankcie. Pri iných správnych deliktoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, následky nezaplatenia poplatku, čiastočné splnenie poplatkovej povinnosti
Právna veta: Je potrebné uviesť, že zákon o súdnych poplatkoch čiastočné splnenie poplatkovej povinnosti bez ďalšieho (automaticky) nepriradzuje k žiadnej časti uplatnenému nároku a to ani pokiaľ ide o peniazmi vyjadrené nároky, nehladiac na to, že napríklad pri žalobách o určení práva, či právneho vzťahu je to obzvlášť problematické. V sporovom konaní (čo je aj tento prípad) platí pravidlo, že so žalobou smie disponovať výlučne len žalobca (dominus litis), nie však súd. Pokiaľ právny predpis neustanovuje niečo iné, nemôže súd z čiastočného splnenia poplatkovej povinnosti vyvodzovať právne následky pre nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vzájomný návrh, obrana proti návrhu, odňať možnosť konať pred súdom, pohľadávka na započítanie, procesno-právny charakter, interpretácia a aplikácia hmotného práva, započítacia námietka
Právna veta: Podľa § 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku žalovaný môže za konania uplatniť svoje práva proti žalobcovi i vzájomným návrhom. Podľa § 98 Občianskeho súdneho poriadku vzájomným návrhom je i prejav žalovaného, ktorým proti žalobcovi uplatňuje svoju pohľadávku na započítanie, ale len pokiaľ navrhuje, aby bolo prisúdené viac, než uplatnil žalobca. Inak súd posudzuje taký prejav len ako obranu proti návrhu. Ústavný súd v prvom rade konštatoval, že obe citované ustanovenia sú nielen súčasťou procesno-právnej normy (Občianskeho súdneho poriadku), ale nepochybne majú aj procesno-právny charakter, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reklama a telenákup, účastník konania, zákonnosť rozhodnutia
Právna veta: Predmetom súdneho konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/021/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým žalovaná rozhodla, že žalobca porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný tým, že na programovej službe RING TV bol dňa 23.08.2013 o cca 01:00 hod odvysielaný komunikát s názvom Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla v každom trojuholníku, obsahoval nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, súdny prieskumu správnych rozhodnutí , právoplatné rozhodnutie v správnom konaní, inšpeckia práce
Právna veta: 22. Kasačný súd považoval za dôležité vyjadriť sa k námietke žalobcu o preskúmateľnosti protokolu a k porušeniu poučovacej povinnosti žalovaného. Kasačný súd zdôrazňuje svoj názor vyjadrený vyššie (protokol ako výsledok inšpekcie práce nepodlieha súdnemu prieskumu), avšak zároveň dáva do pozornosti "rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/31/2011 zo dňa 25.08.2011", v zmysle ktorého možno dospieť k záveru, že protokol o vykonanej inšpekcii v zásade nie je rozhodnutím vydaným v správnom konaní, ale je v prvom rade správou, či záznamom o tom, že bola vykonaná inšpe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: určenie sumy invalidného dôchodku, invalidný dôchodok, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: V zmysle § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. totiž v prípade určenia viac ako 70% miery poklesu, v prípade navrhovateľa 75%, totiž už výška percentuálnej miery poklesu nemá význam pri určovaní výšky invalidného dôchodku; výška invalidného dôchodku je v takom prípade odvodená len od súčinu priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sponzorovanie, sponzorský odkaz, mediálna komerčná komunikácia, reklama, propagačné prvky
Právna veta: Senát najvyššieho súdu uvádza, že dĺžka spotu nie je pre posúdenie, či ide o reklamu alebo o sponzorský odkaz relevantná, nakoľko aj reklama môže mať kratšie trvanie. Z hľadiska objektu komunikátu môže byť predmetom sponzorského odkazu nielen samotná osoba sponzora, ale aj jeho produkty a služby, čo aj priamo vyplýva z § 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., preto ani toto kritérium nemôže najvyšší súd považovať za relevantné. Odporca sa podľa názoru súdu dostatočným spôsobom a vecne správne v súlade so zákonnou úpravou vysporiadal s výkladom pojmov „reklama“ a „sponzorský odkaz“, keď v rozhodnu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok , neprávom vyplatená dávka
Právna veta: Je nesporné, že žalobcovi bol priznaný starobný dôchodok od XY a že od tohto dňa mu v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. (to znamená, že ani za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012) nepatrili dávky v nezamestnanosti. O skutočnosti, že dávka v nezamestnanosti nepatrí v období po priznaní starobného dôchodku a o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú dávku, bol žalobca poučený, čo potvrdil dňa 15. februára 2012 vlastnoručným podpisom. Keďže žalobcovi bol starobný dôchodok priznaný spätne od XY, pričom mu bol za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012 už vyplatená dávka v nezamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, dohoda o hmotnej zodpovednosti, pracovnoprávny vzťah, zavinenie zamestnanca
Právna veta: V preskúmavanej veci podľa názoru odvolacieho súdu je nesporné, že medzi účastníkmi konania došlo k platnému uzavretiu dohody o hmotnej zodpovednosti. Ako vyplýva zo zákonných ustanovení je nepochybné, že nejde o všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu, kedy zamestnávateľ musí zamestnancovi preukázať zavinenie, na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, pri zodpovednosti za schodok pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnávateľ zavinenie nemusí preukazovať, naopak je to zamestnanec, ktorý v prípade, keď sa chce zbaviť zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku neza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: výročná správa za predchádzajúci kalendárny rok, politická strana, register politických strán
Právna veta: Rovnaký prístup k politickým stranám vyplýva priamo zo znenia jednotlivých ustanovení zákona č. 85/2005 Z.z. Predmetný zákon ustanovuje práva a povinnosti pre všetky politické strany zapísané v Registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Všetky zaregistrované politické strany a hnutia majú povinnosť dodržiavať platné zákony, bez ohľadu na to, akou výškou finančných prostriedkov disponujú, v akom rozsahu vedú účtovníctvo, či vyvíjajú činnosť a či disponujú hnuteľným majetkom alebo nehnuteľným majetkom Z § 31 predmetného zákona vyplýva obliga ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podanie podľa § 19 Správneho poriadku, písomný právny úkon, procesný úkon, správny orgán
Právna veta: V § 19 správneho poriadku sa ustanovuje, akú formu má mať procesný úkon (podanie), ktorý podávajúca osoba uskutočňuje voči správnemu orgánu v správnom konaní, aby jej podanie malo sledované procesné účinky. Zákon rozoznáva písomnú formu (list), ústnu do zápisnice (§ 22) alebo elektronickým podaním podpísaným zaručene elektronickým podpisom v zmysle osobitného zákona. Tieto formy podania sú rovnocenné a je len na osobe uskutočňujúcej procesný úkon, ktorú formu si zvolí. Ak osoba uskutoční podanie telegraficky alebo telefaxom a súčasne ide o podanie obsahujúce návrh vo veci, musí byť takéto poda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinne zverejňovaná zmluva, orgán verejnej správy , povinnosť poskytovať informácie, anonymizovaná podoba
Právna veta: Pri výklade zákonnej výluky z povinnosti poskytovať informácie, ktoré by bolo nutné vytvárať, je potrebné rozlišovať medzi prípadmi, kedy k vytvoreniu odpovede na žiadosť stačí púhe mechanické vyhľadaniea zhromaždenie údajov, ktoré má povinný subjekt k dispozícii a prípadmi, kedy je nevyhnutné s týmito údajmi vykonávať ďalšie spracovanie, t.j. nad rámec jednoduchého uvedenia do odpovede na žiadosť. Pojem vytváranie nových informácií predstavuje o pojem natoľko neurčitý, že pri jeho aplikácii je potrebné zo strany povinných subjektov starostlivo dbať o to, aby bol vykladaný ústavne konformným s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňový subjekt , zásada daňovej neutrality , zdaniteľné plnenia
Právna veta: V kontexte s vyššie uvedeným, keďže v tomto prípade celá ekonomická činnosť daňového subjektu, ktorú v príslušnom zdaňovacom období vykonával je z pohľadu dane z pridanej hodnoty činnosťou oslobodenia od dane z pridanej hodnoty bez nároku na odpočítanie dane a prijaté služby majú priamu a bezprostrednú súvislosť s celou ekonomickou činnosťou tejto spoločnosti, možno skonštatovať, že prijaté služby daňový subjekt použil výlučne na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. Aplikáciou ustanovenia § 49 ods. 2 a 3 zákona o DPH je preto nevyhnutné prijať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, schodok, neplatná dohoda, veci určené na obeh a obrat
Právna veta: Z príslušných ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe, sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zamestnávateľ a zamestnanec preto môžu uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti pre prípady straty hotovosti z pokladne, nie však pre prípad straty kancelárskeho vybavenia, firemného notebooku, auta, prístrojov a pod., t. j. vecí, ktoré neslúžia na obrat. Podľa odbornej literatúry, schodk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovanie vlastníctva k pozemkom, verejná evidencia pozemkov, pozemkové vlastníctvo, návrh registra správnym orgánom
Právna veta: Konanie podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov slúži v podstate len na zmenu údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť. Nie je však v právomoci orgánu verejnej správy, aby v konaní o obnove evidencie pozemkov rozhodoval v prípade „sporu o vlastníctvo“ o určení vlastníckeho práva k pozemkom. Dotknutí účastníci majú však právo domáhať sa ochrany svojich vlastníckych práv napr. určovacou žalobou v civilnom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fyzické osoby, spôsobilosť mať práva a povinnosti ako právnicka osoba, právna subjektivita, procesná vada konania, procesné zastúpenie
Právna veta: V sporovom konaní zákon za účastníkov konania označuje žalobcu a žalovaného (§ 90 O.s.p.); žalobcom je ten, kto podal žalobu a žalovaným ten, koho žalobca v žalobe za žalovaného označil, a to bez ohľadu na to, či takto označený žalovaný je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti (t.j. či mu svedčí hmotnoprávna vecná pasívna legitimácia). V danom prípade je žalobcom fyzická osoba, táto za žalovanú označila Slovenskú republiku (štát), ako právnickú osobu a orgány konajúcej v jej mene (ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti). Spôsobilosti byť účastníkom zodpovedá spôsobilosť mať práva a po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vecná príslušnosť podľa Správneho súdneho poriadku, postúpenie veci podľa SSP, senát koná a rozhoduje
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky o nesúhlase správneho súdu s miestnou príslušnosťou (§ 18 ods. 3 Správneho súdneho poriadku) nerozhoduje ako súd prvej inštancie (§ 11 písm. a) až f) Správneho súdneho poriadku), a preto rozhoduje v trojčlennom senáte, ktorý je zložený z predsedu senátu a dvoch sudcov (§ 46 ods. 1 Civilného sporového poriadku).
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení, vymeriavací základ
Právna veta: I. Ustanovenie § 138 ods. 17 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2010 upravuje len poradie povinnosti jednotlivých zamestnávateľov platiť poistné za zamestnanca v prípade súbehu viacerých zamestnaní poistenca tak, že v prípade rôznej výšky vymeriavacieho základu u dvoch a viacerých zamestnávateľov povinnosť platiť (odvádzať) poistné má ten zamestnávateľ, u ktorého v danom období (mesiaci) poistenec dosiahol vyšší vymeriavací základ. II. Určenie mesačného vymeriavacieho základu v prípade súbehu viacerých zamestnaní upravuje ustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znalec z odboru psychiatrie, upustenie od výkonu trestu, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, trestné konanie , náležité objasnenie povahy choroby, nevyliečiteľná duševná choroba
Právna veta: V zmysle judikovanej súdnej praxe povinnosť súdu postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci (§ 2 ods. 10 Tr. por.) sa vzťahuje na celé trestné konanie, teda aj na rozhodovanie o upustení od výkonu trestu odňatia slobody podľa § 413 ods. 2 Tr. por. Dôsledné uplatnenie tejto zásady predpokladá vykonanie všetkých do úvahy prichádzajúcich a dostupných dôkazov, vrátane znaleckého dokazovania, zameraných na náležité objasnenie povahy choroby, pokiaľ sa objavia okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že odsúdená ochorela nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou alebo nevyliečiteľnou duševnou cho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňové priznanie , účtovný doklad, osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu
Právna veta: Pre Najvyšší súd je nepochybné, že najmä podvojné účtovníctvo právnických osôb vytvára podklady a s tým súvisiace údaje (výstupy) pre vyhotovenie daňového priznania na DPH. Z uvedeného preto jednoznačne vyplýva, že osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu na základe svojich odborných znalostí a erudovanosti má a musí vykonávať prvotnú kontrolu oprávnenosti vzniku práva na odpočítanie DPH v zmysle § 49 zák. č. 222/2004 Z.z., k čomu slúži pripojenie podpisu osoby zodpovednej za účtovný prípad (v prejednávanej veci dodávky tovaru ako zdaniteľné obchody). Táto osoba potom potvrdzuje na účt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznesenie, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie, prípustnosť dovolania proti uzneseniu
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie, nesmeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, ani rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, proti ktorým je dovolanie prípustné v zmysle ustanovenia § 420 Civilného sporového poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o peňažnej sankcii, predmet zákona , rozhodnutie súdu o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia
Právna veta: Rozhodnutie súdu o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia má svoj presný procesný postup a vyžaduje splnenie prísnych, dokonca taxatívne vymenovaných materiálnych podmienok uvedených v zákone č. 183/2011 Z. z. z 1. júna 2011, účinného od 1. augusta 2011, ktorým sa súd prvého stupňa dôsledne riadil, konkrétne ustanovenia zákona rešpektoval a zákonom požadované úkony vykonal. Najvyšší súd Slovenskej republiky, v danej veci ako súd odvolací len dodáva, že citovaný zákon ustanovuje pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva a vykonáva roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, Peňažný trest, trestná činnosť, osobné a majetkové pomery, majetkový prospech získaný z trestnej činnosti
Právna veta: Vzhľadom k výške uložených trestov odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že tresty uložené obžalovaným sú dostatočné, zákonné, postačujúce na prevýchovu obžalovaných, nakoľko trest nemožno chápať iba ako trest v podobe trestu odňatia slobody, pričom tresty uložené obžalovaným sú primerané vzhľadom k spáchanej trestnej činnosti. Uložený trest je potrebné chápať ako súhrn všetkých trestov, ochranných opatrení, povinností, náhradného trestu a peňažného trestu, ktoré boli obžalovaným uložené v napadnutom rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pričom tieto tresty komplexne pôsobia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, majetkové a sociálne pomery účastníka, zásada rovnosti účastníkov konania
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie správcu dane, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, správca dane, správne určenie dane
Právna veta: Z podkladov súdneho spisu, ktorého súčasťou bol aj administratívny spis žalovaného, vrátane prvostupňového spisu správcu dane vyplýva, že žalobca počas daňovej kontroly nepredložil požadované doklady a neposkytol požadované informácie a vysvetlenia, ktoré by preukázali vecnú stránku reálnej existencie dokladov, čím žalobca nesplnil povinnosť úzko spolupracovať so správcom dane a nepreukázal skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní a na preukázanie ktorých bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, dôkazné bremeno , daňový subjekt , správca dane
Právna veta: Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte - žalobcovi (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zákona č. 222/2004 Z.z.). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty (je iniciátorom odpočítania dane z pridanej hodnoty) a ktorý si aj tento nárok uplatnil; preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady správy daní, zásada voľného hodnotenia dôkazov správcom dane
Právna veta: Správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno. Uvedené platí v plnom rozsahu aj na uplatnenie nadmerného odpočtu DPH. Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, samozrejme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, veľký počet poškodených, generálny prokurátor , účel trestného konania
Právna veta: Z preskúmaných podkladov nesporne vyplýva, že v predmetnej trestnej veci malo byť podľa doterajších zistení poškodených celkovo 167 fyzických osôb zo Slovenskej republiky a jeden poškodený z Českej republiky. Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci sto, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd uznesením, ktoré sa doručí navrhovateľovi. Ak návrh nebol zami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod
Právna veta: Pokiaľ obvinený tvrdí, že k zásadnému porušeniu jeho práva na obhajobu malo dôjsť tým, že boli zamietnuté jeho najmä dôkazné návrhy, treba v prvom rade uviesť, že právo na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je potrebné chápať ako vytvorenie podmienok pre plné uplatnenie procesných práv obvineného a jeho obhajcu. Za jeho porušenie tak nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri uplatnení oprávnenia podľa § 2 ods. 11 Tr. por. Ak by totiž záver súdu učinený v zmysle § 2 ods. 12 Tr. por. o tom, že určitú skutkovú okolnosť považuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobody, skutková podstata trestného činu, obydlie, oprávnený úžívateľ obydlia
Právna veta: Trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. spácha kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá. Obydlím iného sa pritom rozumie dom, byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacim, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté, inej osoby, než páchateľa (§ 122 ods. 5 Tr. zák.). Rozhodujúcim je teda to, kto konkrétne obydlie v čase činu reálne užíva (má v ňom svoju domácnosť a súkromie) a nie právny vzťah k takémuto priestoru (porovnaj R 51/1973). Oprávnený užívateľ obydlia je totiž chránený aj proti jeho vlastníkovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodov, azylové zariadenia, neudelenie azylu žiadateľovi
Právna veta: I. Indikátorom na udelenie azylu z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov je okrem iného posúdenie, či žiadateľ o azyl napĺňa niektorý zo signifikantných znakov osôb uvedených v § 39 tohto zákona, podľa ktorého zraniteľnými osobami sa na účely tohto ustanovenia rozumejú najmä maloleté osoby, zdravotne postihnuté osoby, staršie osoby, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby so závažným ochorením, osoby s duševnou poruchou a osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilneniu ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací trestný čin, úhrnný trest a spoločný trest, jednotlivé čiastkové útoky, výrok o vine a treste
Právna veta: Základným východiskom je pritom ustanovenie § 122 ods. 10 a ods. 13 Tr. zák., ktoré špecifikuje pokračovací trestný čin, resp. určuje moment, od ktorého sa čin považuje za nový skutok. Od toho sa následne odvíja použiteľnosť ustanovení o ukladaní úhrnného, súhrnného, spoločného, prípadne samostatného trestu a posudzovanie neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 Tr. por. s dopadom na postup súdu podľa § 244 ods. 1 písm. c/ Tr. por. v spojení s § 215 ods. 1 písm. d/ Tr. por. Pri pokračovacom trestnom čine tvoria jednotlivé čiastkové útoky jeden celok, preto ak po právoplatnom odsúdení pách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, správny orgán , vyhýbanie sa vojenskej službe
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v skoršej judikatúre (rozsudok NS SR sp. zn. 1Sža 10/2013 zo dňa 09.04.2013) uviedol, že nie je povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Je naopak povinnosťou správneho orgánu, aby v pochybnostiach zhromaždil všetky dostupné dôkazy, ktoré dôveryhodnosť výpovede žiadateľa o azyl vyvracajú alebo spochybňujú. Pokiaľ sa teda žiadateľ o azyl teda po celú dobu konania vo veci medzinárodnej ochrany drží jednej dejovej línie, jeho výpoveď je možné i napriek drobným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: majetok nepodliehajúci exekúcii, exekučný súd, uspokojenie pohľadávky, exekučná imunita
Právna veta: Exekučný súd je povinný aplikovať ustanovenie § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z., v zmysle ktorého síce zákon prikazuje zastaviť prebiehajúce exekučné konanie, keďže postihuje majetok povinného podľa § 28a uvedeného zákona, ale nakoľko ust. § 28a zákona č. 657/2004 Z. z. poskytuje exekučnú imunitu nie povinnému, ale len jeho zákonom vymedzenému majetku, preto súd vyložil toto ustanovenie ústavne konformným spôsobom tak, že účelom uvedeného ustanovenia nie je zamedziť v pokračovaní exekučného konania ako takého, ale len zamedziť uspokojeniu pohľadávky oprávneného z majetku povinného v časti, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana verejného záujmu, prílišný formalizmus, nezákonné zvolanie zasadnutí obecného zastupiteľstva, konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Právna veta: Napadnutým rozhodnutím bola navrhovateľovi uložená pokuta za porušenie povinnosti poskytnúť požadovanú súčinnosť v rámci už začatého konania o ochrane verejného záujmu vedeného proti nemu, a nie za konkrétne porušenia ústavného zákona, pre ktoré toto konanie začalo. Interpretácia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, akú podáva navrhovateľ vo vzťahu k náležitostiam takéhoto rozhodnutia, resp. vo vzťahu k žiadosti orgánu vykonávajúceho konanie o súčinnosť, vykazuje znaky právneho štátu, ale aj samotnému účelu ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. prílišného právneho formalizmu odpor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálne podmienky väzby, trestné konanie , preventívna väzba, pokračovať v páchaní trestnej činnosti
Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že u obžalovaného ide o osobu výrazne naklonenú k páchaniu závažnej úmyselnej trestnej činnosti a to nielen majetkovej, pričom intenzita dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. je ďalej posilňovaná najmä samotnými okolnosťami skutku, z ktorého je obžalovaný v tomto štádiu trestného konania naďalej dôvodne podozrivý, a ktoré samy o sebe naznačujú nevyhnutnú plánovitosť a koordinovať pri jeho páchaní. Je zrejmé, že obžalovaného od spáchania skutku, z ktorého je dôvodne podozrivý, neodradilo ani prejednávanie vyššie uvedenej trestnej veci pred súdom, kde mu hrozil t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, právo na osobnú slobodu, žalovaný správny orgán podľa § 250 ods. 4 OSP, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sa rozhodnutie najvyššieho súdu vyznačuje nedostatkom odôvodnia práve vo vzťahu k jeho záveru o akceptácii rozhodnutia polície z ako právneho titulu ďalšieho držania sťažovateľa v zaistení. Nedostatok odôvodnenia pritom nespočíva ani tak v skutkových okolnostiach, ktoré najvyšší súd v odôvodnení rozhodnutia uviedol, ale v otázkach právneho charakteru. Ústavný súd riadiac sa zásadou zdržanlivosti a sebaobmedzenia vo vzťahu k zásahom do rozhodnutí všeobecných súdov, ako aj s prihliadnutím na nedostatok oprávnenia podávať výklad zákona (ktorý je zverený všeobecným súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, skutková veta, zákonné znaky trestného činu, blanketná skutková podstata, bloková pokuta
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku obvinených, že pri prečine zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. je pomenovanie zákona, ktorý mal byť porušený, resp. v rozpore s ktorým mali konať, formálnou náležitosťou skutkového výroku odsudzujúceho rozsudku a nepostačí jeho označenie v odôvodnení, je nutné najprv uviesť, že skutková veta musí zodpovedať právnej vete obsahovo tak, aby bolo možné konštatovanie naplnenia zákonných znakov trestného činu a teda bolo možné subsumovať zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie osobitnej časti Trestného zákona (pozri rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, všeobecné súdy
Právna veta: Ústavný súd najprv považuje za potrebné konštatovať, že samotná právna úprava zákona č. 58/1969 Zb. výslovne nestanovuje kritériá na určenie výšky priznanej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. V súčasnosti tieto kritériá napríklad (nie taxatívne) určuje § 17 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z. z. (ktorý sa stal súčasťou právneho poriadku 1. januára 2009). Podľa dnes účinného znenia tohto ustanovenia sa výška nemajetkovej ujmy v peniazoch určuje s prihliadnutím na osobu poškodeného, jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje; závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: právo na odpoveď, účel tlačového zákona, skutkové tvrdenia, kritérium primeranosti, sloboda prejavu tlače
Právna veta: Ústavný súd poukazuje v prvom rade na to, že o rozsahu ochrany, ktorým sa naplní sledovaný účel tlačového zákona, v danom prípade práva na odpoveď, rozhodol už samotný zákonodarca, ktorý pri legislatívnej tvorbe zvolil nemecký model predmetného inštitútu a hodnotiace úsudky ako predmet tlačovej odpovede v texte zákona vylúčil, pričom súčasne v nadväznosti na to expressis verbis obmedzil rozsah vlastnej odpovede iba na skutkové tvrdenia („Odpoveď sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa skutkové tvrdenie podľa odseku 1 poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí.“) a pre určenie rozsahu jej te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: týranie blízkej osoby a zverenej osoby, protiprávne konanie , fyzické alebo psychické utrpenie, následok trestného činu, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Týraním, reglementovaným § 208 Tr. zák. je potrebné rozumieť dlhšiu dobu trvajúce protiprávne konanie, ktorého najčastejšie útoky sú charakterizované v citovanom ustanovení. Na naplnenie základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu je nevyhnutná určitá hromadnosť či sústavnosť konania páchateľa, s následkom spôsobenia fyzického alebo psychického utrpenia. Fyzické alebo psychické utrpenie je pritom potrebné definovať tak, že ide o fyzické alebo duševné bolesti, ktoré ovplyvňujú alebo sťažujú obvyklý život poškodenej (týranej) osoby (podstatne narúšajú kvalitu života poškodenej osoby) a net ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: spolupôsobenie alebo spolupracovanie pri výkone výchovného opatrenia, psychologické poradenstvo , orgán sociálnoprávnej ochrany detí , záujem maloletého dieťaťa
Právna veta: Psychologické poradenstvo vykonávajú psychologické centrá, ktoré sú zriadené pri orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí. Súčinnosť akreditovaných subjektov alebo iných právnických alebo fyzických osôb môže zabezpečiť orgán sociálnoprávnej ochrany detí podľa ust. § 13 zákona č. 305/2005 Z.z., avšak toto ustanovenie viaže ich povinnosť súčinnosti len na ukladanie výchovných opatrení, v ich špeciálnej právomoci podľa tohto zákona /nie podľa Zákona o rodine/. Odvolací súd rovnako ako okresný súd posúdil nedôvodnosť ďalšieho výchovného opatrenia navrhovaného otcom a to podrobenia sa psychologickému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: prerušenie daňového konania, námietka zaujatosti pracovníka úradu, nevyhnutné úkony, zamestnanec daňového úradu
Právna veta: „Zamestnanec príslušného orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude rozhodnuté o tom, či je zaujatý, vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.“, t. j. môže vykonávať len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad a nemajú vplyv na meritórne rozhodnutie v daňovom konaní (v danom prípade na rozhodnutie o daňovej kontrole). Vydanie rozhodnutia o prerušení daňovej kontroly z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania o otázke majúcej vplyv na priebeh tohto daňového konania, pričom postup predpokladá aj samotné ustanovenie § 61 ods. 1 daňového poriadku, upravujúce dôvody prerušenia da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, verejný záujem, nútené obmedzenie vlastníckeho práva , verejné elektronické komunikácie
Právna veta: Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne. Zákon ďalej v tejto súvislosti ustanovuje, že ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa § 66 ods. 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dôvod odvolania, pojmové znaky, úkony účastníkov, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Vo vzťahu k výkladu a aplikácii § 43 ods. 1 a 2 OSP už ústavný súd judikoval, že musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Všeobecný súd musí vykladať a používať označené ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a aplikáciou týchto ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa § 100 OZ, námietka premlčania, zákonom stanovená doba, hmotnoprávne účinky, brániť vymáhateľnosti
Právna veta: Podstata premlčania (§ 100 a nasl. Občianskeho zákonníka) spočíva v tom, že pokiaľ sa určité právo po zákonom stanovenú dobu (premlčaciu dobu) nevykonáva alebo sa v priebehu premlčacej doby neuplatní na súde či u príslušného orgánu, nemôže už byť po jej uplynutí veriteľovi priznané. To znamená, že dlžník po uplynutí zákonom stanovenej doby sa môže úspešne brániť vymáhaniu práva s poukazom na to, že toto právo bolo už premlčané. V dôsledku premlčania právo nezaniká, trvá ďalej, ale do značnej miery sa oslabuje zmenšením možnosti jeho úspešného uplatnenia. Pokiaľ dlžník pred súdom namietne preml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, predkupné právo, spoluvlastnícky podiel , písomná forma, prijatie ponuky
Právna veta: Z ustanovenia § 140 OZ vyplýva, že spoluvlastník, ktorý chce svoj podiel previesť na inú osobu, musí ostatným spoluvlastníkom urobiť tzv. ponuku na odkúpenie podielu. Žalovaná 1/ teda bola povinná pred uzavretím kúpnej zmluvy ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel ostatným podielovým spoluvlastníkom. Takáto ponuka musí obsahovať oznámenie všetkých podmienok, za ktorých predávajúci spoluvlastník ponúka svoj podiel na kúpu, a teda predmet kúpy a cenu veci, ktoré sú podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, ako aj ďalšie podmienky alebo požiadavky, za ktorých má dôjsť k predaju, a musí byť dodržaná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie únijného práva, transformácia únijného práva, porušenie ústavného práva, princíp analógie , všeobecné ústavné princípy, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Súdny dvor vo veci Križan a ostatní (vec C-416/10) zaviedol rozlíšenie medzi únijnou a ústavnou relevanciou sporu o právo. Smernice EÚ nie sú ústavne relevantným prameňom práva v Slovenskej republike. Sťažovateľ neuviedol, v čom v okolnostiach prípadu spočíva ústavná intenzita nesprávneho (euro-nekonformného) výkladu použitého vo vnútroštátnej aplikácii únijného práva so silou smernice. K prameňom primárneho európskeho práva v kategórii „právne záväzných aktov ES/EÚ“ (čl. 7 ods. 2 ústavy) treba zo sekundárneho európskeho práva pripočítať nariadenia a case-law Súdneho dvora, ktoré by sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody , uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa, ktorá bola štatutárovi v trestnom konaní preukázaná, sa vyžaduje spôsobenie škody na cudzom majetku. Škodou sa rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku či na právach poškodeného, prípadne jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, a to bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Podľa autorov komentára k Občianskemu zákonníku povinnosť nahradiť škodu je osobitným právnym dôvodom vzniku záväzkového právneho vzťahu. V tomto prípade možno hovoriť o vzniku záväzkového vzťahu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, držba, určenie vlastníckeho práva , vydržacia doba
Právna veta: V danom prípade, ako to vyplýva z obsahu spisu, predmetom konania je nárok žalobcu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na Vydržanie je jedným zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona. Zákonnými podmienkami vydržania, pokiaľ právny poriadok tento spôsob nadobúdania vlastníctva pripúšťa, vo všeobecnosti sú oprávnená držba, uplynutie zákonom stanovenej vydržacej doby a spôsobilý predmet vydržania. Pritom, a to je to potrebné osobitne zdôrazniť, právne následky vydržania nastávajú len v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nakladanie s majetkom úpadcu, konkurzný správca, incidenčné konanie, ukracovať majetok úpadcu, odporovateľnosť úkonov
Právna veta: Podľa ust. § 44 ods. l a 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ktorého režimom sa spravujú úkony úpadcu , oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Právne úkony úpadcu urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči jeho veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť. Z citovanej dikcie zákona vyplýva, že úkony úpadcu po vyhlásení konkurzu napriek tomu, že oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podlie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, nesprávne poučenie súdom, právo na spravodlivé súdne konanie, prerušenie konania podľa OSP, porušenie práva na spravodlivý súdny proces
Právna veta: Nesprávne poučenie krajského súdu o neprípustnosti dovolania nielenže neodňalo
zákonné právo sťažovateľky na podanie dovolania, ale ani ju nezbavovalo možnosti
v súlade s vlastným kvalifikovaným právnym názorom dovolanie podať. Nepodanie
dovolania v tomto prípade sa preto neopiera o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 53 ods. 2 zákona o ústavnom súde.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zvolanie schôdze veriteľov, hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu, právo podnikať
Právna veta: Základné právo podnikať je ústavnou zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Toto právo sa priznáva každej osobe. Prostredníctvom práva na podnikanie sa zaručuje možnosť vykonávať hospodársku činnosť tam, kde existuje ekonomická konkurencia, ako aj tam, kde ekonomická konkurencia neexistuje (PL. ÚS 7/96). Sloboda podnikania chráni podnikateľskú iniciatívu – slobodu získavať dobrá... (PL. ÚS 13/2012). Podstatou základného práva na podnikanie, ako aj práva uskutočňovať inú zárobkovú činnosť je slobodný výkon hospodárskej činnosti pre účely dosahovania zisku... (PL. ÚS 1/2012) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: cestná premávka, prekážka cestnej premávky, správca komunikácie, vozidlo ako prekážka cestnej premávky, náhrada nákladov, náhrada nákladov vynaložených pri vykonávaní príkazu, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Správne súd prvej inštancie konštatoval, že v danom prípade nejde o bezdôvodné obohatenie, ale o nárok žalobcu, ktorý vyplýva zo Zákonu č. 315/1996 Z.z.. (ust. § 40 citovaného zákona) v zmysle ktorého vyplýva žalovanému povinnosť uhradiť náklady odťahu motorového vozidla priamo správcovi komunikácie (ustanovenie § 40 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť tomu, kto spôsobil prekážku cestnej premávky, ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty. Správca cesty môže odstrániť vozid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, skončiť pracovný pomer výpoveďou, výpoveď zo zamestnania, svojvoľné prepúšťanie, ochrana zamestnancov
Právna veta: Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) zabezpečuje ochranu zamestnancov proti svojvoľnému prepúšťaniu v zamestnaní, a to tak, aby skončenie pracovného pomeru z podnetu zamestnávateľa podliehalo prísne ustanoveným pravidlám. Táto ochrana však neznamená nemožnosť skončiť pracovný pomer so zamestnancom v súlade so zásadami stanovenými v Zákonníku práce na takýto postup. 9. Výpoveď z pracovného pomeru má predpísané formálne a obsahové náležitosti. Z hľadiska formálnych náležitostí musí byť výpoveď z pracovného pomeru písomná a doručená. Z hľadiska obsahového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, peňažná pôžička, pôžička, záväzok dlžníka poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť, povinnosť splniť dlh ak čas splnenia dlhu nie je určený, veci určené druhovo, zmluva neformánleho charakteru, pohľadávka ceriteľa
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“) zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze , a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. 10. Zmluva o pôžičke je zmluvou neformálneho charakteru (reálnou zmluvou), čo znamená, že zmluvné strany môžu zmluvu uzavrieť akýmkoľvek spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o obsahu ich dojednania. Vznik pôžičky predpokladá nielen dohodu strán, ale aj skutočné odovzdanie predmetu pôžičky dlžníkovi. Pôžička platí k tzv. reálnym kontraktom, kedy okrem samotného uzav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, pracovný pomer zamestnanca, určenie rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz, ťažký pracovný úraz, poškodenie zdravia zamestnanca v dôsledku plnenia pracovných úloh
Právna veta: Zodpovednosť zamestnávateľa je objektívnou zodpovednosťou. Jej predpokladom nie je zavinenie, v niektorých prípadoch ani protiprávnosť. Pre vznik zodpovednosti sa však vyžaduje vznik ujmy, škodová udalosť a príčinná súvislosť medzi škodovou udalosťou a škodou. Skutočnosť, že došlo k pracovnému úrazu, možno preukázať ohlásením pracovného úrazu, prípadne aj inými dôkaznými prostriedkami, ak nedošlo k spísaniu záznamu o úraze. Ak dôjde k úrazu zamestnanca pri plnení pracovných úloh tým spôsobom, že ho napadne iný zamestnanec alebo osoba, ktorá pracuje u zamestnávateľa, ide o pracovný úraz, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: popretie a zistenie pohľadávky, konkurzný veriteľ, konkurzné pohľadávky, konkurzné konanie, správca konkurznej podstaty, Uspokojenie pohľadávky , prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania, obohatenie bezdôvodné, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Odvolací súd má za to, že námietka odvolateľa, že súd prvej inštancie rozhodoval o iných skutočnostiach, z ktorých správca konkurznej podstaty úpadcu poprel prihlásené pohľadávky, neobstojí. Je nesporné, že správca konkurznej podstaty poprel prihlásenú pohľadávku čo do dôvodu, výšky a poradia, pričom je jednoznačne preukázané, že žalobca si uplatnil obidve prihlásené pohľadávky titulom bezdôvodného obohatenia. V kontexte prihlásených pohľadávok sa síce odvolával na skutočnosť, že si uplatnil u úpadcu právo zo zodpovednosti za vady diela a následne zľavu z ceny diela, avšak v podaných pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, uznanie invalidity, požiadavky pre priznanie invalidity, predpoklady pre priznanie invalidného dôchodku, invalidita poistenca, nárok na invalidný dôchodok, sociálne poistenie
Právna veta: Podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 21. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. 22. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: najlepší záujem dieťaťa , úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
Právna veta: Zákon o rodine priorizuje dohodu rodičov o úprave styku a len v prípade, ak rodičia nie sú schopní dohodnúť sa na úprave styku, upraví styk autoritatívne súd, pričom prihliada predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa, ktorým je jeho zdravý psychický a fyzický vývoj, zohľadňuje vek dieťaťa a jeho zdravotný stav, prípadne školskú dochádzku, mimoškolskú činnosť, vzdialenosť bydlísk rodičov, pracovné zaťaženie rodičov a podobne tak, aby aj z týchto aspektov bol určený styk úspešne realizovateľný. Pre akékoľvek rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností je podstatným posúdenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť, trvanie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, vyživovacia povinnosť voči dieťaťu, konanie o vyživovacej povinnosti, priorita vyživovacej povinnosti v rámci vý­davkov povinného rodiča, zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť
Právna veta: 13. Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, z čoho vyplýva, že každý rodič je povinný usmerňovať svoje pracovné a životné aktivity tak, aby plnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu nebolo ohrozené. Zjednodušene povedané, pokiaľ rodič plánuje zmenu zamestnania, zmenu bydliska alebo počtu vyživovacích povinností, musí mať na zreteli vždy už existujúce vyživovacie povinnosti tak, aby ich plnenie žiadnym spôsobom neohrozil a to ani do budúcna so zreteľom na predpoklad zvyšujúcich sa potrieb oprávneného dieťaťa v súvislost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, právo na výživné sa nepremlčuje, splatnosť výživného, konanie vo veciach výživného maloletých, výška výživného, určenie výživného z príjmov, kritériá pri určení výživného, určovanie výživného
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Podľa § 77 ods. 1 Zákona o rodine právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, spotrebiteľský vzťah, porušenie práva, nemajetková ujma, majetková ujma, právny základ ochrany spotrebiteľa, spravodlivé finančné zadosťučinenie, finančné zadosťučinenie, primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne opierajúci sa o ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon záložného práva predajom zálohu na dražbe podľa osobitného predpisu, záložné právo, výkon záložného práva, mimosúdny výkon záložného práva, nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva
Právna veta: V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť aj predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona, čo vyplýva z ustanovenia § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Tento právny predpis umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na majetok záložcu bez predchádzajúceho udobrenia súdom, či iným nezávislým tribunálom. V podstate ide o exekúciu majetku s tým rozdielom , že ju nevykonáva súd, ale spravidla podnikatelia. Pri takomto mimosúdnom výkone záložného práva otázku či pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o pracovnej činnosti, pracovný pomer zamestnanca, pracovný pomer , okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnavateľom, lehota na okamžité skončenie pracovného pomeru, nárok na odmenu, príležitostná činnosť, evidencia pracovného času, nárok na odmenu pri dohodne o pracovnej činnosti
Právna veta: Podľa § 228a ods. 1 Zákonníka práce, na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Podľa § 228a ods. 2 Zákonníka práce, dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. 9. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predmeto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva ako dvojstranný viacstranný právny úkon, zmluvný vzťah, všeobecné náležitosti právneho úkonu, námietky neplatnosti zmluvy, prijatie návrhu na uzavretie zmluvy
Právna veta: Krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že uzatvoreniu zmlúv predchádza zmluvné vyjednávanie, teda proces, v ktorom sa tvorí obsah zmluvy, ktorý končí okamihom, v ktorom dá navrhovateľ (oponent) druhej zmluvnej strane (oblatovi) najavo, že sa cíti byť viazaný svojim prejavom vôle. Zmluva ako dvojstranný viacstranný právny úkon vzniká úplným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Zmluva ako právny úkon musí vyhovovať definičným znakom právneho úkonu obsiahnutým v ustanovení § 34 Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa, záujem dieťaťa na prospešnom styku s druhým rodičom, kontakt rodiča s dieťaťom
Právna veta: Právny inštitút zákazu styku predstavuje výnimku zo všetkých pravidiel o povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom; ide o prípad, keď záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasné stretávanie s jedným z rodičov obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený len okolnosťami na strane dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktuálna nevyhnutnosť takéhot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, návrh matky na zvýšenie výživného
Právna veta: To, že došlo k schváleniu rodičovskej dohody vo vzťahu k výživnému v rozvodovom konaní rodičov vzhľadom na situáciu, že toto musí byť schválené súdom neznamená, že dohoda, ktorú uzavreli rodičia v priebehu súdneho konania nespĺňa podmienky riadneho rozsudku. Pokiaľ otec pristúpil k uzavretiu tejto dohody, správne súd prvej inštancie konštatoval, že si musel byť vedomý svojich povinností, výšky tejto povinnosti mesačne. Vzhľadom aj na deklarované úspory a dobrovoľnú nezamestnanosť bolo vecou otca, aby si zabezpečil príjem aj do budúcna, pretože výživné bolo upravované naposledy v čase, kedy mal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, návrh matky na zvýšenie výživného
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení zákona vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: intervenient, vedľajší účastník
Právna veta: V právnej úprave CSP účinnej od 01.07.2016 ust. § 81 a nasl. bol inštitút vedľajšieho účastníka nahradený komplexnou úpravou intervenienta ako nového právneho inštitútu. Intervenient je osoba, ktorá má právny záujem na výsledku konania. Odstránila sa úprava, keď vedľajším účastníkom mohla byť právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Tá má v súčasnosti, za splnenia zákonných podmienok, postavenie osoby zúčastnenej na konaní s osobitnými procesnými právami (§ 95 CSP).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, neplatnosť zmluvy o postúpení
Právna veta: Spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle zákonného ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách je, že pohľadávka alebo jej časť sú splatnými - teda v zmysle tohto ustanovenia sa upravuje možnosť banky použiť inštitút postúpenia za predpokladu predchádzajúcej písomnej výzvy, po tom čo bol klient banky nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní. Tieto predpoklady sú zákonnými predpokladmi pre platné postúpenie pohľadávky a musia byť splnené v čase postúpenia.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o použití amnestie, zrušenie amnestie, amnestia prezidenta SR, základné práva a slobody
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii na tému možností zrušenia tzv. Mečiarových amnestií, pričom analyzuje aj relevantnú judikatúru Inter-amerického súdu pre ľudské práva ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa týka amnestií
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup pri registrácii, jednotné kontaktné miesta, prihlásenie podnikateľského subjektu do systému povinného zdravotného poistenia, prijímanie podaní v súvislosti s podnikaním
Právna veta: Jednotné kontaktné miesta sú orgány miestnej štátnej správy, ktoré plnia úlohy na úseku živnostenského podnikania. Účelom ich existencie je uľahčenie prístupu podnikateľom k službám štátu. Ich poslaním je odbúravať najmä administratívnu a finančnú záťaž, ktoré pre podnikateľov vyplývajú z povinností ukladaných legislatívou. Jednotné kontaktné miesto by malo byť dostupným miestom, na ktorom sú sústredené úzko súvisiace služby spojené so začatím podnikania. Služby ním poskytované by mali byť prehľadné, rýchle a efektívne. Cieľom práce je zmysluplne popísať a následne analyzovať základné služby p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, neoprávnené užívanie poľnohospodárskych pozemkov, neoprávnené užívanie cudzej veci, sprenevera, prisvojenie si cudzej veci
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou možnej právnej kvalifikácie v súvislosti s neoprávneným užívaním pozemkov
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zrušenie amnestie, všeobecné ústavné princípy, právny štát
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii na tému možností zrušenia tzv. Mečiarových amnestií
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie
Právna veta: Ak sa pýtate, či odborné vyjadrenie môže vypracovať len znalec (alebo aj niekto, kto má v danej oblasti dostatočné poznatky a skúsenosti – napríklad zástupcovia realitnej kancelárie pri odhade cien nehnuteľností), tak dôvodová správa odpovedá, že „splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na podanie odborného vyjadrenia si súd posúdi sám.“. Nasvedčuje to záveru, ktorý vyplýva aj z textu zákona (neuvádza sa, že odborne spôsobilou osobou je len znalec) a teda, že odborné vyjadrenie môže podať aj neznalec.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dokazovanie v dedičskom práve, dôkazné bremeno , dokazovanie v daňovom konaní, povinnosť tvrdenia, dôkazná povinnosť, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení
Právna veta: Z pravidla, že každý preukazuje iba svoje vlastné skutkové tvrdenia existuje výnimka vychádzajúca zo skutočnosti, že od nikoho nemožno spravodlivo požadovať, aby preukazoval reálnu neexistenciu určitej skutočnosti (negatívnu skutočnosť – niečo čo sa nestalo, čo neexistuje). Preukazovanie takejto skutočnosti je spravidla objektívne nemožné (tento jav sa v rímskom práve označoval ako probatio diabolica). V týchto prípadoch hovoríme o presune dôkazného bremena na protistranu. V civilnej procesualistike sa pre túto skutočnosť používa termín negatívna dôkazná teória. Táto teória sa uplatní vtedy, k ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: extrémistický materiál, dôkazné bremeno , výklad pojmu vec, rozširovanie extrémistických materiálov, výroba extrémistických materiálov
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou vymedzenia extrémistického materiálu v novele Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.01.2017
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: marenie exekučného konania, nesúhlas s vedením exekúcie, trestný čin , exekučné konanie
Právna veta: Článok sa zaoberá prípadmi vedenia trestného stíhania pre trestný čin marenia exekučného konania z dôvodu nesúhlasu záložného veriteľa s vedením exekúcie na veci, ktoré sú predmetom záložného práva
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: paušálne výdavky, zodpovednosť za porušenie povinností, podiel na zisku za zdaňovacie obdobie, podiel na likvidačnom zostatku, plány riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, držiteľ motorového vozidla, všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane, neobmedzená daňová povinnosť
Právna veta: Parlament schválil novelu zákona č. 595/2016 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) ktorá vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 341/2016 Z. z. (ďalej len „novela“) Účinky tejto novely je možné rozdeliť do štyroch oblastí a to

a) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú už pri podaní daňového priznania za rok 2016

b) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017

c) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.2.2017

d) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2018.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrušenie amnestie, prijatie ústavného zákona o zrušení udelenia amnestie, rozhodnutie o amnestií, rozhodnutie o použití amnestie, preskúmavanie amnestie
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii týkajúcej sa problematiky tzv. Mečiarových amnestií a možností ich (ne)zrušenia, pričom sa zaoberá aj tým, či ústavný súd má v súčasnosti kompetenciu preskúmavať amnestie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, obmedzenie osobnej slobody, obmedzovanie osobnej slobody
Právna veta: Autor článku sa zaoberá aplikáciou materiálneho korektívu pri výklade skutkových podstát trestných činov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, podanie obžaloby, vznesenie obvinenia, obžaloba
Právna veta: Článok sa zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní v rámci prípravného konania pri tzv. dôkaznej núdzi.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezávislý a nestranný súd, účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania, záverečné preštudovanie spisového materiálu, prepočúvanie svedkov
Právna veta: Autor článku voľne nadväzuje na svoj predchádzajúci príspevok týkajúci sa prepočúvania svedkov v prípravnom konaní.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálny korektív prečinu, zločin, obmedzenie osobnej slobody, obmedzovanie osobnej slobody
Právna veta: V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: biodiverzita, sankcie za poškodzovanie životného prostredia, trestná zodpovednosť právnickej osoby, zoologická záhrada, zodpovednosť za správny delikt
Právna veta: Biodiverzita predstavuje mimoriadnu rozmanitosť ekosystémov, biotopov a druhov, ktoré nás obklopujú. Poskytuje nám potravu, čerstvú vodu a čistý vzduch, prístrešie a liečivá, zmierňuje prírodné katastrofy, skazy spôsobené škodcami a ochorenia a prispieva k regulovaniu podnebia. Biodiverzita teda tvorí náš prírodný kapitál, pričom poskytuje ekosystémové služby, ktoré podporujú naše hospodárstvo. S ohľadom na narastajúci význam biodiverzity je preto stále viac a viac aktuálne vhodné nastavenie právneho systému deliktuálnej zodpovednosti za správne a súdne delikty na úseku ochrany tejto zložky ži ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania, trestný čin, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výkon práva a povinnosti, okolnosť vylučujúca protiprávnosť v medicíne
Právna veta: Príspevok autorky sa zaoberá v súčasnosti aktuálnym spojením práva a medicíny, ktoré napriek tomu, že sú odlišnými vednými disciplínami, majú veľa spoločného. Príspevok sa zameriava na okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a ich využitie v medicínskej praxi. Autorka venuje pozornosť výkonu práva a povinnosti, dovolenému riziku a krajnej núdzi v podmienkach ich uplatnenia v medicínskej praxi, pričom uvádza aj príklady z praxe. Príspevok sa zaoberá aj pojmom lege artis, ktorý akademická obec z oblasti práva a aj medicíny dlhodobo používa, aj keď absentuje jeho legálna definícia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ústavný princíp deľby moci, čl. 2 ods. 2 ústavy SR, štátna moc, kontrola a dozor nad zákonnosťou
Právna veta: Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými ústavnými princípmi, ich významom, vzájomným vzťahom a ich súčasnou aplikáciou. V príspevku sa bližšie rozoberá význam, ako i vzájomný vzťah ústavného princípu viazanosti právom, princípu deľby moci a potreby zakotvenia princípu kontroly a dozoru nad zákonnosťou orgánov verejnej správy v modernej demokratickej ústave. Príspevok zároveň poukazuje na štátne orgány Slovenskej republiky predstavujúce výnimku z teórie trojdelenia moci.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: totožnosť skutku v trestnom konaní, trestný čin, spoločenská nebezpečnosť konania, druhy trestných činov
Právna veta: Článok pojednáva o problematike totožnosti skutku a trestného charakteru konania v spojení s právnym princípom ne bis in idem. Článok je zameraný na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v predmetnej otázke.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osobitný druh recidívy, skutková podstata , týranie blízkej osoby a zverenej osoby, krádež
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá osobitným druhom recidívy, ktorú nazýva deliktuálnou recidívou. Tento jav demonštruje na vybraných skutkových podstatách trestných činov, ktorých spoločným znakom je, že obsahujú zákonný znak skutkovej podstaty v podobe predchádzajúceho postihu za správny delikt. V závere článku sa autor stručne venuje porovnaniu právnej úpravy centrálnej evidencie priestupkov v Čechách a na Slovensku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, páchateľ trestného činu, trestné činy právnických osôb, vylúčenie trestnej zodpovednosti právnických osôb
Právna veta: Hlavným účelom zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb by mala byť následná snaha zefektívniť boj proti ekonomickej kriminalite. Autor v predmetnom článku objasňuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, vybrané ustanovenia tohto zákona a takisto vyjadruje svoje názory z hľadiska de lege ferenda, ktoré by podľa neho mohli prispieť k boju proti ekonomickej kriminalite.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, priaznivé životné prostredie, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, trestná zodpovednosť právnických osôb
Právna veta: Predmetom príspevku je aktuálna problematika z oblasti ochrany životného prostredia. Autorka sa v piatich kapitolách venuje právnemu posúdeniu konania spočívajúceho v zničení hniezd chráneného živočícha v čase hniezdenia. Predmetnú otázku skúma z pohľadu administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti, pričom podmienky zodpovednosti skúma vo vzťahu k fyzickej aj právnickej osobe. V závere poukazuje na prax správnych.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie sporov orgánmi športovej organizácie, riešenie sporov v športe, stály rozhodcovský súd
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá riešením sporov v športe v podmienkach Slovenskej republiky v podobe de lege lata, pričom tento stav konfrontuje s potencionálnymi - ďalšími možnosťami vytvorenia unifikovaného riešenia sporov v športe. Predmetná téma je výrazne interdisciplinárnou, ktorá v sebe inkorporuje obsah viacerých zákonov, to tak v rovine hmotného, ako aj procesného práva. Konečná podoba riešenia sporu v rozsahu jeho prejednania a rozhodnutia konkrétnym orgánom - s nutnosťou zohľadnenia špecifických vzťahov realizujúcich sa v oblasti športu je otázka prístupu ku kreácii tohto ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: občianske združenie, športové občianske združenie, účtovné sústavy, príjmy občianskeho združenia
Právna veta: Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením. Poukazuje na dôležitosť stanov občianskeho združenia, ktoré majú do budúcnosti veľký význam pre posudzovanie jednotlivých druhov príjmov z pohľadu zákona o dani z príjmov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o sponzorstve v športe, sponzorstvo v športe, sponzor
Právna veta: Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva" v športe, bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo" týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrovoľník, športový dobrovoľník, register fyzických osôb v športe, dobrovoľnícka činnosť
Právna veta: Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník (porovnaj § 6 ods. 3 a § 80 ods. 7 Zákona o športe). Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pracovnoprávne spory, riešenie sporov, rozhodcovské konanie, športový spor
Právna veta: Príspevok má byť akýmsi pokusom o stručnú odpoveď na otázky, ktoré v doktríne športového práva nastolil Jaroslav Čollák svojím článkom o riešení pracovnoprávnych sporov športovcov (http://www.ucps.sk/riesenie_pracovnopravnych_sporov_v_sporte_profesionalny_sportovec_klub_jaroslav_collak). Ide nám iba o odborné zaujatie stanoviska k právnym názorom nášho kolegu, pričom ponúkame vlastnú interpretačnú alternatívu k problematike arbitrability tzv. športových sporov, najmä v prípade sporov medzi profesionálnymi športovcami a klubmi (športovými organizáciami).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: charitatívna reklama, daň právnickej osoby, príjem z reklamy, reklama
Právna veta: Autori v príspevku približujú čitateľom "charitatívnu reklamu" ako nový pravny inštitút na podporu verejnoprospešných aktivít, ktorý je možné využiť od 1.1.2018. Podstatou charitatívnej reklamy je, že štát umožnil, aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto "charitatívnu" činnosť prijať a použiť až 20 000 eur ročne, ktoré sú na strane prijímateľa (šíriteľ reklamy) oslobodené od dane a podnikateľ (objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obhliadka miesta činu, miestne príslušný policajt, začatie trestného stíhania, krádež
Právna veta: V nasledujúcom článku sa autor zoberá vecnou príslušnosťou policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a predovšetkým problematikou vydávania nadväzujúceho uznesenia o začatí trestného stíhania v prípadoch, keď úkonmi trestného konania, vykonanými po obhliadke miesta činu, vyjdú najavo nové skutočnosti odôvodňujúce stratu vecnej príslušnosti policajta, ktorý obhliadku miesta činu vykonal, resp. začal vykonávať.
MENU