Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o určenie otcovstva, právo na spravodlivý súdny proces, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Právny poriadok Slovenskej republiky nevylučuje možnosť, aby sa ten, kto osebe tvrdí, že je biologickým otcom maloletého dieťaťa, domáhal určenia neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov podľa § 91 ods. 1 Zákona o rodine. V konaní má kľúčový význam najlepší záujem maloletého dieťaťa.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyšetrenie duševného stavu obvineného, znalecký posudok , trestné konanie , podrobiť sa osobnému psychiatrickému vyšetreniu
Právna veta: Dôvodom spochybnenia zákonnosti znaleckého posudku o jeho duševnom stave bola skutočnosť, že tento bol vypracovaný bez jeho osobného vyšetrenia ustanovenými znalcami.Vyšetrenie duševného stavu obvineného v trestnom konaní, smerujúce k podaniu znaleckého posudku ako dôkazného prostriedku, ktorým sa sleduje cieľ využiť odborné znalosti na čo najpresnejšie zistenie skutkového stavu, je predmetom úpravy § 148 Tr. por. a § 149 Tr. por.V zmysle § 148 ods. 1 Tr. por. vyšetruje duševný stav obvineného znalec z odboru psychiatrie. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia je na vyšetrenie duševného stavu obv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin zvýhodňovania veriteľa, konkurzné konanie, pomerné uspokojenie veriteľov, splatné záväzky, platobná neschopnosť dlžníka
Právna veta: Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa v jeho základnej skutkovej podstate podľa § 240 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.Kvalifikovaná skutková podstata tohto trestného činu, vyjadrená v odseku 2 (respektíve v odseku 3) citovaného ustanovenia, vyžaduje spôsobenie väčšej škody (respektíve škody veľkého rozsahu). Uvedený trestný čin je tzv. úpadkovým deliktom, ktorého objektom je právo veriteľa, teda osoby, ktorá má voči páchateľovi právo na pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. S poukazom na uvedené prichádza aplikácia ustanovenia § 39 ods. 2 CSP do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležité dôvody. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie preto za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Od plynutia procesných lehôt podľa správneho poriadku treba odlišovať hmotnoprávne lehoty upravené v osobitnom právnom predpise, t.j. v zákone o cestnej premávke, podľa ktorého ustanovenia § 92 ods. 3 písm. b/ sa vodičské oprávnenie odoberie tomu, kto ako vodič motorového vozidla v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie. Takouto hmotnoprávnou lehotou je obdobie posledných piatich rokov, v ktorých došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky vodičom motorového v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povolenie splátok dlžných súm poistného, penále na dlžné poistné, rozhodnutie o povolení splátok
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na sumy splátok dlžných súm, ktoré boli príslušným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava povolené. Inak povedané, ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na dobu plynúcu počas trvania povolených splátok dlžných súm poistného, teda dobu, ktorá začala plynúť dňom 4. januára 2010. Vzhľadom na uvedené, najvyšší súd zastáva názor, že Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava postupovala v súlade so zákonom, keď penále za obdobie január až jún 2009 predpísal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: lekársky posudok podľa zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia , posudkový lekár
Právna veta: Z ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. jednoznačne vyplýva určenie posudzujúceho lekára, t.j. lekára, ktorý je oprávnený spracovať lekársky posudok a určiť v ňom počet bodov pre účely bodového ohodnotenia náhrady sťaženia spoločenského uplatnenia. Takýmto lekárom nie je posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť podľa § 153 zákona č. 461/2003 Z.z..Lekárska posudková činnosť, ktorú vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia podľa § 153 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. zahŕňa pod písm. a/ posudzovanie pokl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: posudzovanie materiálnej núdze, nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, správny orgán
Právna veta: Z gramatického výkladu § 7 zákona č. 327/2005 Z.z. ako i zmyslu a účelu zákona o právnej pomoci vyplýva, že za príjem podľa citovaného zákona sa považujú príjmy fyzických osôb po odpočítaní poistného na verejné zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistné a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ako i preddavku na daň, alebo dane z príjmu fyzických osôb a ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a na udržanie príjmu fyzických osôb. Pre účely posudzovania výšky príjmu žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba
Právna veta: Vylúčenia majetku (veci) z konkurznej podstaty úpadcu sa môže domáhať len osoba, ktorej majetok bol do súpisu zaradený. Vylučovacou žalobou je možné domáhať sa vylúčenia náhradného peňažného plnenia (finančného ekvivalentu) získaného správcom konkurznej podstaty za speňažený majetok z konkurznej podstaty len vtedy, ak ide o peňažné plnenie získané speňažením majetku zapísaného do konkurznej podstaty.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: imunita sudcu, rozhodovacia činnosť sudcu, proces aplikácie, aplikácia právnych predpisov, výkon právomoci sudcu
Právna veta: Úlohou dovolacieho súdu v tomto konaní bolo posúdiť rozdielne právne názory konajúcich súdov a dovolateľa v otázke, čo je potrebné považovať za rozhodovanie sudcu, pre ktoré je sudca vyňatý z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu. V oblasti imunity sudcov, v časovom horizonte medzi obdobím kedy mali byť žalované skutky spáchané a obdobím rozhodovania, došlo k legislatívnym zmenám, avšak tieto zmeny sa obsahovo podstaty hmotnoprávnej imunity sudcov nedotkli. Zmena nastala v tom, že na začatie trestného stíhania sudcu nie je potrebný súhlas ústavného súdu. Vzhľadom na túto skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vymáhanie už raz splnenej povinnosti, splnenie povinnosti v peniazoch, exekučný titul , stav v čase vyhlásenie
Právna veta: Súd opätovne konajúci o žalobe o splnení povinnosti v peniazoch, po tom, ako bolo jeho skoršie rozhodnutie zrušené dovolacím súdom a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, prihliadne podľa § 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (teraz § 217 ods. 1 Civilného sporového poriadku) na to, že žalovaný už splnil povinnosť uloženú mu skorším právoplatným a vykonateľným rozhodnutím; inak neprípustne založí exekučný titul na opätovné vymáhanie už raz splnenej povinnosti.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: vznik pracovnoprávnych vzťahov, skončenie pracovného pomeru, pracovný pomer , zánik zamestnávateľa
Právna veta: Vzhľadom na to, že pracovný pomer je dvojstranný pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zrušením obchodnej spoločnosti EXIM Žilina, spol. s r.o. ako zamestnávateľa žalobkyne došlo jednak k zániku pracovnoprávneho vzťahu, ako aj k zániku poistného vzťahu medzi žalobkyňou ako zamestnankyňou a zamestnávateľom. Je nesporné, že pracovnoprávny vzťah ako vzťah dvojstranný nemôže trvať v prípade zániku jednej zo strán tohto vzťahu (zánikom zamestnávateľa alebo smrťou zamestnanca). Z dôvodu zániku zamestnávateľa nemal kto žalobkyni prideľovať prácu, žalobkyňa by prácu ani nemala pre koho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: od občana v hmotnej núdzi nemožno požadovať predaj alebo prenájom, dávka v hmotnej núdzi, bezodplatne nadobudnúť majetok
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi") tento zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka") a príspevkov k dávke (ďalej len „príspevok"), ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.Podľa § 2 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sociálna posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, lekárska posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, parkovací preukaz, lekársky posudok, oblasť mobility a orientácie, miera funkčnej poruchy
Právna veta: Hoci všeobecne posudkovou činnosťou na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sa rozumie lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť, v konaní vo veci parkovacieho preukazu je podkladom rozhodnutia v zmysle § 55 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z.z. v znení účinnom do 31. decembra 2014 len lekársky posudok (prípadne komplexný posudok, ak bol vypracovaný). Na účely rozhodnutia o žiadosti o parkovací preukaz, sa pritom komplexný posudok nevydáva. V prípade ak bol vypracovaný (napr. v súvislosti s uplatnením niektorého z nárokov na peňažnú kompenzáciu), môže však byť základom ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ublíženie na zdraví, správny orgán , hrubé správanie, drobné ublíženie na zdraví
Právna veta: Za hrubé správanie, ktoré narušuje občianske spolunažívanie, možno považovať nielen príklady uvedené v § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch, ale bezpochyby medzi ne patrí napr. aj urážka na cti uvedená v samostatnej skutkovej podstate pod písmenom a). Zákon o priestupkoch bližšie nevymedzuje pojem „ublíženie na zdraví“, a preto na základe analógie práva je potrebné vychádzať z trestného práva. Podľa § 123 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len Trestný zákon) sa ublížením na zdraví rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, dôvody väzby, zmarenie účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, odovdanie vyžiadanej osoby
Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že pri rozhodovaní o predbežnej väzbe nie je súd viazaný dôvodmi väzby podľa § 71 Tr. por. (§ 15 ods. 2, veta druhá zákona o EZR), ale tieto vyplývajú výlučne z jej v zákone vymedzeného účelu, ktorým je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje (§ 15 ods. 1 zákona o EZR). Okolnosti odôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: žiadosť o odklad výkonu trestu, upustenie od výkonu trestu, nevyliečiteľná duševná choroba, nemocnica pre obvinených a odsúdených
Právna veta: Podľa § 409 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody ochorie na takú vážnu chorobu, že dočasne nie je spôsobilý nastúpiť výkon trestu, pretože je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, zašle súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou správou o svojom zdravotnom stave nie staršou ako 30 dní; v žiadosti je povinný uviesť aj adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak žiadosť neobsahuje uvedené náležitosti, predseda senátu vyzve odsúdeného, aby žiadosť doplnil v lehote 10 dní; inak sa o žiadosti nekoná, o čom predseda s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, podnet na disciplinárny postih, pristupovať nezaujato, vzťahy založené na profesionalite a kolegiálnosti
Právna veta: Samo podanie podnetu na disciplinárny postih teda nevylučuje namietaného sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu (právnej veci). Až v prípade, že by sudca v dôsledku proti nemu smerujúceho určitého podania (napríklad sťažnosti, civilnej žaloby, trestného oznámenia, podnetu na začatie disciplinárneho konania) nedokázal zachovať požadovaný nadhľad a zo všetkých okolností prejednávanej veci by bolo zrejmé, že stratil schopnosť pristupovať nezaujato k sporu, stranám sporu, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní, boli by dané podmienky pre jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: obnova konania podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, personálne konanie, právoplatnosť rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Z psychologického hľadiska je žalobca podľa znalkyne osobnostne a intelektovo nadštandardne disponovaný pre výkon zodpovedného pracovného zaradenia s veľmi dobrou perspektívou kariérneho rastu, psychicky je plne spôsobilý bez pozitívneho nálezu vo všetkých diagnostikovaných psychických funkciách v procesoch a stavoch. Patologické a psychotické zmeny neboli u žalobcu diagnostikované. Z uvedeného vyplýva, že rozhodné skutočnosti v pôvodnom, právoplatne skončenom personálnom konaní a „nové“ skutočnosti, na ktoré poukazuje žalobca v dôvodoch na obnovu konania, nie sú totožné, pričom skutočnosti uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, úvodné ustanovenia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti , Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prizvaný odborník
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že zo zákona č. 581/2004 Z.z. nevyplýva, že by na zodpovedanie špecifických otázok, či na posúdenie veci nepostačoval názor (stanovisko) aj len jedného odborníka z danej medicínskej oblasti. Rovnako ani samotný správny poriadok výslovne neurčuje počet, či dôležitosť dôkazných prostriedkov. Správny orgán je podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku povinný náležite zistiť skutkový stav, za týmto účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie a vykonať dokazovanie tak, aby mal zistené a preukázané všetky skutočnosti do tej miery, aby bol takto zistený skutkový stav spoľahli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úvodné ustanovenia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti , poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, nesprávna diagnostika zdravotných problémov
Právna veta: Sankcia bola žalobcovi uložená za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z., a teda za porušenie povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne. Porušenie spočívalo v tom, že počas hospitalizácie pacientky na neurologickom oddelení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v období od 08.10.2012 do 09.10.2012 nebola u pacientky diferenciálne diagnosticky doriešená brachiálna plexopathia vľavo s anamnestickým údajom svedčiacim pre Raynaudov syndróm (bolesti ľavej hornej končatiny s cyanózou končekov prstov), zaznamenaným pri predchádzajúcom vyšetrení pacientky na urgentnom príjme poskyto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príprava na zločin, trestný čin , zánik trestnosti prípravy na zločin, dobrovoľne upustiť od prípravy na zločin, odstrániť nebezpečenstvo
Právna veta: Nemožno sa stotožniť s námietkou obvinených, že bolo naplnené ustanovenie § 13 ods. 3 Trestného zákona, ktoré jasne hovorí o zániku trestnosti prípravy na zločin za splnenia nasledovných podmienok:a) ak páchateľ dobrovoľne upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania, procesné podmienky, neodstrániteľný nedostatok podmienky konania
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Civilný sporový poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako i v prípade strany sporu), ktoré musia byť nevyhnutne splnené, aby sa dosiahol cieľ súdneho konania. Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo. Ak pri ich skúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedostatok, ktorý nemožno odstrániť, konanie zastaví (ust. § 161 ods. 2 C. s. p.). Medzi tieto procesné podmienky nepoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, otázka zásadného právneho významu
Právna veta: Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení).Pre právnu otázku, ktorú má na mys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primeraná cena, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
Právna veta: Podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo je stanovenie jej odplatnosti, nie určenie ceny diela. Povinnosť určiť pevnú cenu alebo cenu určenú aspoň odhadom je daná vtedy, keď sa takéto určenie so zreteľom na vôľu zmluvných strán stane podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo, bez ktorej by k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vyplýva to z ustanovenia § 634 ods. 1 OZ, ktoré obligatórne nepredpokladá dohodu o výške ceny. Pevnou sumou nie je možné určiť cenu diela tam, kde žiadna zo strán nemôže vopred určiť predmet plnenia (presný predmet diela). Konkrétny rozsah diela v takomto prípade sa spravidla dá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Výpovedné dôvody služobného úradu, absolútna neplatnosť právneho úkonu, skončenie štátozamestnaneckého pomeru, dobré mravy, poškodenie druhého účastníka právneho vzťahu
Právna veta: Pre účely tohto dovolacieho konania treba uviesť, že štátnozamestnanecký pomer môže skončiť len z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z. Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymenované v § 47 zákona č. 40/2009 Z.z. Výpoveď v zmysle tohto ustanovenia je jednostranný právny úkon obsahujúci prejav vôle skončiť štátnozamestnanecký pomer. Na právne úkony vo sfére upravenej zákonom č. 400/2009 Z.z. sa použijú (medziiným) ustanovenia § 34 až § 40 Občianskeho zákonníka (viď § 121 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z.). Aj výpoveď daná služob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Dovolanie nie je podľa § 420 Civilného sporového poriadku prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie o nariadení neodkladného opatrenia na základe takého návrhu, spolu s ktorým, prípadne po podaní ktorého bola podaná nadväzujúca žaloba.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výsluch obžalovaného, povinnosť svedčiť, právo obvineného na obhajobu, trestný čin , skutočnosti svedkovi známe
Právna veta: Platný Trestný poriadok neumožňuje, aby svedok neodpovedal na otázky obhajcu, pokiaľ súd otázky obhajcu pripustí. Na túto skutočnosť nereagoval ani intervenujúci prokurátor, ani predseda senátu. Nešlo pritom o postup podľa § 259 Tr. por., podľa ktorého strany môžu namietať spôsob vykonávania výsluchu, najmä môžu namietať prípustnosť otázky položenej vypočúvajúcim. Výsluch obhajcu prebiehal v súlade s Trestným poriadkom, bolo preto povinnosťou svedkyne na otázky obhajcu odpovedať. Pokiaľ sa tak nestalo, bolo zásadným spôsobom porušené právo obvineného na obhajobu. Na túto skutočnosť žiadnym spô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, konanie o dohode o vine a treste
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné pripomenúť, že konanie o dohode o vine a treste je konaním fakultatívnym, na ktoré nemá obvinený právny nárok. Podstatou dohody o vine a treste je uzavretie obojstranne výhodnej dohody, medzi prokurátorom na strane jednej a obvineným na strane druhej, o spôsobe skončenia trestnej veci. V prípade, ak procesné strany (v tomto prípade prokurátor a obvinený) dosiahnu konsenzus vo všetkých podstatných otázkach predstavujúcich náležitosti dohody o vine a treste, túto uzatvoria a následne ju predloží prokurátor na miestne a vecne príslušný súd s návrhom na jej schvál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, právomoc správneho súdu, poľovnícka organizácia
Právna veta: O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Keďže obžalovaný je trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, pričom je zároveň splnený aj dôvod väzby podľa 71 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku, môže súd v tomto prípade nahradiť väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, či prijať sľub ako i peňažnú záruku podľa § 80 a § 81 Trestného poriadku, ale len vtedy, ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti. Nadriadený súd poznamenáva, že prepustenie obžalovaného z väzby alebo jeho ponechanie na slobode nahradením väzby prostriedkom prípustným podľa vnútroštátneho práva, ktorý je miernejší ako obmedzenie osobnej slobody (§ 80 a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: extradičné konanie, vydávacia väzba, vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby
Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v extradičnom konaní má iný charakter ako väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti, prvého až tretieho dielu Trestného poriadku. Účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní tak, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania. Súd pritom nie je viazaný dôvodmi podľa § 71 Tr. por., ale posudzuje všetky relevantné skutočnosti tak, aby bol účel extradičného konania dosiahnutý. Rozhodnutie o vzatí vyžiadanej osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 506 ods. 1 Tr. por. rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, obvykle jednorazová dávka, omamná alebo psychotropná látka
Právna veta: Právny systém síce zaviedol pojem veľkosti dávky, ale nevysvetľuje, čo je možné považovať za veľkosť dávky z hľadiska konkrétneho množstva. Zrozumiteľný a jednoznačný výklad právneho pojmu obvykle jednorazová dávka poskytol Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení, sp. zn. 2Tdo/56/2014, zo 16. decembra 2014 (R 87/2015), v ktorom okrem iného vyslovil: „Pri definícii obvykle jednorazovej dávky je potrebné vychádzať z princípu rovnakého zákonného prístupu, ku ktorémukoľvek páchateľovi, ktorý omamnú alebo psychotropnú látku prechováva bez ohľadu na jeho individuálne fyzické dispozície alebo vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, kriminálna minulosť odsúdeného
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je namieste len v tom prípade, ak vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré môžu mať v rámci konania o podmienečnom prepustení význam, je odôvodnený predpoklad, že odsúdený povedie riadny život, čo vyššie uvedené hodnotenie ústavu a závery súdu, najmä odpis registra trestov, priamo vylučuje. Samotnou okolnosťou, ktorá má nepochybne veľký význam, je aj predchádzajúci spôsob života odsúdeného, vrátane jeho prípadnej trestnej činnosti. Závažnosť spáchaného trestného činu, rovnako ako skutočnosť, do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydávacia väzba podľa zákona o EZR, vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: Rozhodnutie o vydávacej väzbe v konaní o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave v prvej časti Trestného poriadku. Sudca v tomto konaní neskúma dôvodnosť podozrenia zo spáchania skutku, pre ktorý je osoba vyžiadaná a neskúma ani existenciu dôvodov väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Trestného poriadku. Vydávacia väzba podľa § 16 ods. 1 ZEZR nie je obligatórna, pretože sudca musí pred rozhodnutím vždy skúmať splnenie minimálne jednej z dvoch podmienok na pozitívne rozhodnutie o návrhu prokurátora a to : - či vzatie vyžiadan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky pre povolenie obnovy konania v zmysle § 394 ods. 1 Trestného poriadku, súd rozhodujúci o návrhu postupuje v dvoch na seba nadväzujúcich etapách: v prvom rade hodnotí návrh na obnovu konania z hľadiska, či sú v ňom uvádzané také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli skôr, teda v pôvodnom konaní alebo v konaní o predchádzajúcich návrhoch na povolenie obnovy konania, súdu známe.Skutočnosťou súdu skôr neznámou sa pritom rozumie objektívne existujúci jav, ktorý nie je v tej istej veci dôkazom, ale ktorý môže mať vplyv na zistenie skutkového stavu veci v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príslušnosť vo vykonávacom konaní, prepustenie z ochranného liečenia a jeho ukončenie, ochranné liečenie , miestna nepríslušnosť, úprava lex generalis, úprava lex specialis
Právna veta: Vzhľadom k uvedenému nemožno posudzovať daný prípad s poukazom na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. októbra 2016, sp. zn. 4Ndt 21/2016, na ktoré Okresný súd Trnava v odôvodnení odkazuje, nakoľko v danom prípade odsúdený dlhodobo (od roku 2000) nevykonával uložené ochranné liečenie (predpoklad aplikácie ust. § 448 ods. 1 v zmysle odôvodnenia tohto rozhodnutia Najvyššieho súdu nebol naplnený). Nie je preto možné prisvedčiť argumentácii Okresného súdu Trnava v uznesení zo dňa 11. júla 2017 sp. zn. 34 Nt 65/2017, ktorý zdôvodnil postúpenie veci na Okresný súd Liptovský Mik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, Centrum právnej pomoci, materiálna núdza
Právna veta: Pojem zrejmej bezúspešnosti v spore bol v našom právnom poriadku pôvodne obsiahnutý len v § 138 ods. 1 O.s.p. v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, keď O.s.p. pre priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov vylučuje zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Občiansky súdny poriadok však konkrétne neupravuje, čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť. Zákon č. 327/2005 Z. z. príkladmo uvádza, na čo je potrebné prihliadať pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu, keďže jednou z podmienok pre priznanie tohto nároku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navrátenie vlastníctva k pozemkom, reštitučné zákonodarstvo, majetkové krivdy
Právna veta: Špecifickou oblasťou právnych noriem Slovenskej republiky sú reštitučné zákony, ktorých účelom je zmiernenie krívd, ktoré boli spáchané v období demokratickej neslobody, v období porušovania ľudských práv a slobôd, vrátane práva vlastniť majetok. Predmetom reštitúcii bolo aj navrátenie majetku cirkvám a náboženským spoločnostiam v zmysle právnej úpravy obsiahnutej v zákonoch č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znení neskorších predpisov, č. 211/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia , obchodnoprávny vzťah, pracovnoprávny vzťah
Právna veta: Ak by sa pripustil výklad sťažovateľa, založil by sa stav, v ktorom by sa subjekt vykonávajúci činnosť na základe živnostenského oprávnenia pre „subdodávateľa“ mohol v prípade úrazu domôcť prekvalifikovania doterajšieho trvajúceho napr. obchodnoprávneho vzťahu na vzťah pracovnoprávny spätne, a to iba preto, aby získal výhodu, na ktorú inak nemá nárok, t. j. nárok na úrazové dávky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Takýto stav nie je zlučiteľný so zmyslom a účelom Zákonníka práce, ani so zmyslom a účelom zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy exekúcie znáša oprávnený, zastavenie exekúcie , súdny exekútor
Právna veta: Pokiaľ sťažovateľka vyčíta okresnému súdu, že pri rozhodovaní nepostupoval podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku a zaoberal sa iba § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, táto jej argumentácia nezohľadňuje, že exekúcia v tejto veci, ako to výslovne vyplýva z odôvodnenia uznesenia okresného súdu vo vzťahu k výroku o neprípustnosti a zastavení exekúcie, bola zastavená z dôvodu smrti povinného, teda nie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Ako z hypotézy ustanovenia § 203 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, predpokladom aplikácie tohto ustanovenia je práve zastavenie exe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 68 TZ, skúšobná doba, podmienečné prepustenie, informatívny výsluch, protizákonný úkon
Právna veta: V ustanovení § 64 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. (ktorý bolo potrebné použiť v zmysle prechodných ustanovení § 437 ods. 3 Tr. zák. č. 300/2005 Z. z.) je okrem iného uvedené, že ak podmienečne prepustený viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, súd vysloví, že sa osvedčí, ináč rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná. Podľa § 64 ods. 3 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. u podmienečne prepusteného sa má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď došlo k podmienečnému prepusteniu tiež vtedy, keď súd bez jeho viny neurobil do roka od uplynutia sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výkon rodičovských práv a povinností, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, informačná povinnosť povinnej osoby, zákon o rodine
Právna veta: Nepochybne informačná povinnosť vyplýva rodičovi, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti voči druhému rodičovi z ust. § 24 ods. 5 Zákona o rodine. Možno ju však uložiť len ak sa jej rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, domáha na súde a za predpokladu, že druhý rodič túto povinnosť dobrovoľne nerešpektuje to však z vykonaného dokazovania nevyplýva. 42. Rodičia by sa mali zásadne dobrovoľne informovať o všetkých zdravotných problémoch a vážnejších výchovných problémoch, ktoré nastali v dobe, keď sa o dieťa osobne starali. Uloženie informačnej povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, dôkazné bremeno , zdravotnícke zariadenie, zásada rovnosti účastníkov konania
Právna veta: Podľa § 421 ods. 3 Občianskeho zákonníka sa organizácia zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že škode nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej požadovať. Svojej zodpovednosti sa však nemôže zbaviť poukazom na to, že plnila opatrenie nadriadených orgánov. Základnými predpokladmi vzniku zodpovednosti za škodu v zmysle citovaného ustanovenia sú a) porušenie právnej povinnosti, b) existencia škody, c) príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou, d) zavinenie. Dôkazné bremeno ohľadom preukázania existencie predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu zať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, najvyšší súd
Právna veta: Ústavný súd v náleze sp. zn. III. ÚS 62/2015 z 2. júna 2015 vyslovil, že v prípade rozhodovania o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam najvyššieho súdu majú senát tvoriť prví piati sudcovia v poradí, ako sú tam uvedení, teda inými slovami, predseda senátu a stáli členovia senátu, a nie náhradníci. Keďže v čase prvého rozhodovania (uznesenie sp. zn. 1 TdoV 15/2013 z 25. júna 2014) o dovolaní sťažovateľov boli stálymi členmi senátu 1 TdoV okrem JUDr. Milana Lipovského aj sudcovia JUDr. Štefan Michálik, JUDr. Peter Krajčovič, JUDr. Piovartsy a JUDr. Daniel Hudák, ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, uviesť niekoho do omylu, škoda na cudzom majetku, podvodné konanie
Právna veta: Aby mohlo ísť o trestný čin podvodu musí dôjsť k naplneniu všetkých jeho znakov. Objektívna stránka pri trestnom čine podvodu predpokladá existenciu páchateľa, ktorý uvedie niekoho do omylu, príčinnej súvislosti medzi omylom, resp. neznalosti všetkých podstatných skutočností určitej osoby a ňou vykonanou majetkovou dispozíciou a ďalej príčinnú súvislosť medzi touto dispozíciou na jednej strane a škodou na cudzom majetku a obohatením sa páchateľa alebo inej osoby na strane druhej. Pre trestnosť podvodu sa vyžaduje zavinenie úmyselné, teda pre naplnenie subjektívnej stránky trestného činu podvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: domácnosť, úhrada spoločných potrieb, členovia spoločnej domácnosti, spotrebné spoločenstvo trvalej povahy
Právna veta: Súd prvej inštancie bol toho názoru, že sťažovateľka s nebohým neviedla v danom byte spoločnú domácnosť v zmysle § 115 Občianskeho zákonníka, keďže spoločnú domácnosť opustila po rozvode manželstva, a teda nemohla uhrádzať náklady na spoločné potreby s nájomcom. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalovaná (sťažovateľka) ako bývalá manželka nemá žiaden právny nárok na byt, ktorého prechod nájmu je v danom prípade sporný, pretože nežila so zosnulým nájomcom v spoločnej domácnosti v čase jeho smrti a ani dlhšiu dobu predtým. Z dikcie príslušného zákonného ustanovenia teda vyplýva. že vedeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zverejnenie evidenčných podkladov a zoznamov personálnych spisov, úlohy zverené ústavu štátom, základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, porušenie základného práva oprávneného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, sprístupnenie osobných údajov
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že z hľadiska požiadaviek vyvoditeľných z čl. 46 ods. 1 a 48 ods. 2 ústavy treba postup súdu, ktorý preskúmava obsah rozhodnutia ministra vnútra o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti svedka, považovať za vykonávanie dôkazov. K dôkazom vykonaným vo „veci“ má účastník podľa už viackrát citovaného čl. 48 ods. 2 ústavy právo vyjadriť sa a zároveň má právo, aby sa „vec“ prerokovala v jeho prítomnosti. Citované ustanovenie ústavy na prvý pohľad neumožňuje akékoľvek obmedzenie týchto práv, keďže na jednej strane v ňom možnosť ich obmedzenia nie je ustanovená (okrem možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zachovanie podstatnej časti prevádzky podniku, reštrukturalizačný správca, reštrukturalizácia dlžníka, príprava posudku
Právna veta: Z § 109 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplývajú predpoklady – ktoré ak sú kumulatívne splnené – môže správca odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka. Test podnikania podľa § 109 ods. 3 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. predpokladá, aby správca overil, že „dlžník reálne vykonáva podnikateľskú činnosť, t. j. má reálny biznis. Nepostačuje, ak dlžník síce má príslušné živnostenské oprávnenia, tieto živnostenské činnosti však nevykonáva...“ (komentár Wolters Kluwer k § 109 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., dostupný na ASPI, stav k 10. 10. 2017). Test zachovania podstatnej časti podniku podľa § 109 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: opätovné preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, konanie na kasačnom súde, prechodné ustanovenia Správneho súdneho poriadku, kasačná sťažnosť, právo na súdnu ochranu, riadny opravný prostriedok
Právna veta: Pokiaľ zákonodarca určil v Správnom súdnom poriadku výnimku z pravidla jeho aplikovateľnosti na tzv. neskončené konania do ich právoplatného skončenia, presnejšie dokončenia (§ 492 ods. 1 a 2 SSP), je proti logike veci, aby sa po právoplatnom skončení veci po využití opravného prostriedku (odvolania) umožnilo účastníkovi konania domáhať sa opätovného preskúmania zákonnosti právoplatného rozhodnutia krajského súdu podľa nového procesného predpisu, teda Správneho súdneho poriadku. Takýto výklad nie je možné považovať za nerozumne reštriktívny, respektíve obmedzujúci základné právo na prís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody, ušlý zisk, škodová udalosť, obvyklý pravidelný chod vecí
Právna veta: Zisk (ako ekonomická veličina) vo svojej podstate totiž vyjadruje efektívnosť nejakej činnosti (aktivity, procesu) vyvíjanej na účely jeho dosiahnutia, pričom jeho výška závisí od rozdielu medzi vstupmi investovanými do danej činnosti a jej výstupmi. Najčastejšie sa tento pojem chápe v ekonomickej súvislosti, a to ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami alebo výnosmi a nákladmi. Z tohto potom vyplýva, že ušlý zisk predstavuje stratu očakávaného prínosu, ktorý bolo možné očakávať pri pravidelnom behu vecí nebyť škodnej udalosti (I. ÚS 423/2014). Podľa ustálenej judikatúry za ušlý zisk je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, dočasná úprava pomerov účastníkov , konečné rozhodnutie vo veci
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi a už vôbec nemôže ísť o prejudikovanie konečného rozhodnutia vo veci samej. Naopak, predbežným opatrením sa iba zaisťuje, aby konečné rozhodnutie vo veci samej mohlo mať reálny význam. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, účel konkurzného konania
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (III. ÚS 111/02, IV. ÚS 74/02, IV. ÚS 99/07) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka súdneho konania a postup samotného súdu. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva ústavný súd v rámci prvého kritéria prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do fyzickej integrity, ochrana súkromia, konanie o určenie otcovstva, znalecké dokazovanie , dokazovanie analýzou DNA, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu z hľadiska požiadavky rešpektovania proporcionality zásahu do fyzickej integrity sťažovateľov v korelácii so záujmom navrhovateľa určiť 9 jeho biologického otca v konaní o určenie otcovstva sa záver okresného súdu o uprednostnení záujmu navrhovateľa nejaví z ústavného hľadiska za neakceptovateľný a neudržateľný. Ústavný súd v tejto súvislosti zohľadnil aj skutočnosť, že kolidujúci záujem sťažovateľov na rešpektovaní ich fyzickej integrity, ktoré je súčasťou ich ústavou a dohovorom garantovaného práva na súkromný a rodinný život, je napadnutými uzneseniami o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zvolanie valného zhromaždenia, neplatnosť uznesenie valného zhromaždenia s. r. o., zápisnica z konania valného zhromaždenia
Právna veta: Skutočnosť, že deň, kedy sa oprávnený dozvie o konaní valného zhromaždenia je tým dňom, kedy mu začne plynúť lehota na prípadné podanie žaloby, nie je možné chápať ako nepriame vynucovanie účasti spoločníka na valnom zhromaždení, o ktorom vie, že nebolo riadne zvolané. Spoločník nemá povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia, rovnako ako nemá povinnosť vyžiadať si zápisnicu z jeho konania. Má len právo účasti, pokiaľ to uzná za vhodné. Pokiaľ však svoje právo nevyužije a v dôsledku toho nie je informovaný o tom, že valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutia v rozpore s právnymi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zvýšenie vyživovacej povinnosti otca, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Odôvodnené potreby detí v rovnakom veku a na rovnakom stupni školskej dochádzky sú spravidla rovnaké, pokiaľ v určitom konkrétnom prípade nie sú zvýšené v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu, finančne náročnej kultúrnej, záujmovej, alebo športovej činnosti, a teda ide o všeobecne známe skutočnosti, ktoré nie je potrebné osobitne dokazovať. Dokazovať je potrebné len odôvodnené výdavky, ktoré vybočujú z rámca potrieb iných detí v tomto veku. Odvolací súd rovnako ako súd prvej inštancie posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Pri úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom je súd povinný starostlivo zvážiť, aká úprava tohto styku zodpovedá v konkrétnom prípade najlepšie potrebám týkajúcim sa maloletého dieťaťa, aj zvážiť niektoré skutočnosti týkajúce sa rodičov. K prvým patrí napr. vek a zdravotný stav maloletého dieťaťa, jeho citový vzťah k rodičovi, ktorý ho nemá vo výchove a k prostrediu, v ktorom tento rodič žije, obvyklý denný režim maloletého dieťaťa včetne rozvrhu jeho školných a iných povinností, poprípade i stanovisko maloletého dieťaťa, ktoré vzhľadom k stupni duševnej vyspelosti si už vytvára primera ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky, postúpenie pohľadávky, zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: Pokiaľ odvolateľ poukazoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Obo 210/01, týkajúce sa vzťahov postupníka a dlžníka pri postúpení pohľadávky, a mal za to, že dochádza k založeniu aktívnej legitimácie postupníka oznámením postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky, odvolací súd udáva, že neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by umožňoval stanoviť výnimku zo základných princípov týkajúcich sa absolútnej neplatnosti právneho úkonu v prípade postupovania pohľadávok na tretie osoby. Aj zmluva o postúpení pohľadávky, ako každý iný právny úkon musí vyhovovať všetkým zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, právna istota
Právna veta: Účelu úpravy spotrebiteľského práva (ktorým je zrozumiteľnosť pre spotrebiteľa a jeho ochrana ako slabšieho účastníka právneho vzťahu) zodpovedá len taký výklad ustanovenia § 4 ods. 2 písm. i/ zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý každý z údajov vyjadrených v zákone slovami „výška, počet a termíny splátok“ viaže ku každej z tam uvedených položiek teda ako k istine, tak i k úrokom a tiež k poplatkom. Na základe uvedeného preto správne súd prvej inštancie dospel k záveru, že zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavretá účastníkmi konania neobsahuje výšku, počet a termíny splátok istiny, úrok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie neplatnosti dražby, predmet dražby, neplatnosť dobrovoľnej dražby
Právna veta: Vo vzťahu k miestu na organizáciu dražby, odvolací súd poukazuje na to, že je povinnosťou dražobníka organizovať dražbu jednak na mieste, ktoré sa nachádza v regionálnej dostupnosti predmetu dražby, keďže možno očakávať, že práve znalosť miestnych pomerov, oboznámenie sa s predmetom dražby a transparentnosť vo vzťahu k potenciálnym záujemcom naviazaným regionálne na predmet dražby povedie k stimulácii záujmu, a tým aj k vytvoreniu vhodných podmienok pre konkurenciu ponúk jednotlivých účastníkov dražby. Judikatúra súdov potvrdzuje, že organizácia dražby mimo sféry a umiestnenia predmetu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, absolútna neplatnosť právneho úkonu, postúpenie pohľadávky, neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy
Právna veta: Dojednanie zrážok zo mzdy len na základe údajov zainteresovaného obchodníka je osobitne závažné. Pre porovnanie odvolací súd dáva do pozornosti ust. § 12 rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa, cit.,, Zákaz postúpenia mzdy(1) Pohľadávku spotrebiteľa na mzdu alebo plat nemožno podnikateľovi postúpiť ani na uspokojenie, ani na zabezpečenie jeho ešte nesplatnej pohľadávky. Smernica Európskeho parlamentu Rady 2008/46/ES z 23.04.2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere ukladá veriteľovi informačnú povinnosť a povinnosť poskytnúť vysvetlenie, ktoré umožňuje dlžníkovi prijať pri uzatvorení úve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, spotrebiteľskou zmluvou je, splácanie úveru v splátkach
Právna veta: Splácanie úveru v splátkach na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania patrí veriteľovi úrok. Úrok preto predstavuje jednoducho povedané cenu peňazí v zmysle ceny obetovanej príležitosti veriteľa, ktorý tým, že nemá istinu úveru k dispozícii, nemôže s touto nakladať a produkovať zisk. Absentujúci zisk pokrýva veriteľovi práve úrok splácaný spolu v rámci splátky úveru v režime dojednaného záväzku. Tento stav tzv. výhody splátok je obvyklý a od nepamäti justifikuje nárok dodáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody , neoprávnený odber plynu, zmluva o dodávke plynu
Právna veta: Zmena odberateľa neznamená automaticky uzavretie písomnej zmluvy o dodávke plynu, pretože pôvodným odberateľom bol podpísaný Montážny list meradla a prepis žalovanou nie je zmluvou. Je nesporné, že montér nebol oprávnenou osobu za dodávateľa plynu uzatvárať zmluvu o dodávke plynu medzi žalobcom a žalovanou. V danom prípade boli dodávky plynu bez zmluvy a to má dôsledok z hľadiska zisteného skutkového stavu a právneho hodnotenia v tom, že ako zákon č. 656/2004 Z. z., tak zákon č. 251/2012 Z. z. definujú neoprávnený odber ako dodávky plynu od dodávateľa bez uzavretej zmluvy. Potom nastupuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, predmet vlastníctva, dlh, plnenie, zmluva o pôžičke
Právna veta: Za predmet vlastníctva, a teda ani bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nepovažujú pohľadávky a záväzky (dlhy), ktoré sa riadia všeobecným právnym režimom záväzkových vzťahov. Na tomto závere nič nemení to, že pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva sa vykonáva aj vyporiadanie spoločných pohľadávok a záväzkov manželov (dopadajúce len na vzťah medzi manželmi a nie aj na ich vzťah k tretím osobám) podľa zásad platných pre vyporiadanie tohto spoluvlastníctva (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva v širšom zmysle). Podľa súdnej praxe sa za právne úkony týkajúce sa spoločných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, dodanie tovaru , zdaniteľný obchod
Právna veta: V tejto súvislosti opätovne krajský súd poukazuje na rozsudok Európskeho Súdneho dvora č.C-409/2004, ktorý obsahuje právny rozbor k článku 28a ods. 3 prvý pododsek a článok 28c A písm. a) prvý pododsek šiestej Smernice Rady 77/388/EHS zo dňa 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2000/65/ES zo dňa 17.10.2000, ktoré sa majú vykladať v tom zmysle, že nadobudnutie tovaru v rámci spoločenstva a k uplatneniu oslobodenia dodávky v rá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta v rozpore so zákonom, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, neprimerané úroky
Právna veta: Pri posúdení primeranosti dojednanej výšky úrokov pri peňažnej pôžičke treba prihliadnuť na celkové okolnosti úkonu, jeho pohnútky a účel, ktorý sledoval, ako aj porovnať dojednaný úrok s úrokovou mierou obvyklou z praxe peňažných ústavov (Rozsudok NS SR 1Cdo/572005 z 1.7.2010). Hoci maximálna výška úrokov (ako odplaty za užívanie požičanej finančnej čiastky) pri peňažných pôžičkách ani pri úveroch nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výlučne na dohodu zmluvných strán, nie je neobmedzená. Dohoda o výške úrokov totiž musí byť v súlade s ustanovením § 39 OZ, teda nesm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, prerušenie konania podľa OSP, záložné právo, písomné odstúpenie od zmluvy, zabezpečenie pohľadávky
Právna veta: Ak bola pohľadávka veriteľa vyplývajúca z úverovej zmluvy zabezpečená záložným právom, odstúpením veriteľa od zmluvy o úvere záväzok záložného dlžníka nezanikol ( viď rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Obo 102/1999 ), z toho vyplýva, že záložný veriteľ je naďalej oprávnený požadovať uspokojenie svojej pohľadávky zo zálohu. Odstúpením od zmluvy o úvere nezaniká povinnosť dlžníka vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky, prípade zaplatiť aj úroky, menia sa iba podmienky za ktorých je dlžník povinný uvedenú povinnosť splniť. V súdenej veci záložná zmluva slúžila na zabezpečenie pohľadáv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné obchodné podmienky , dojednanie o zmluvnej pokute
Právna veta: Obchodný zákonník nevyžaduje, aby boli obchodné podmienky podpísané zmluvnými stranami. Inak je tomu však v situácii, ak je do nepodpísaných obchodných podmienok zahrnuté také zmluvné dojednanie, pri ktorom zákon výslovne vyžaduje písomnú formu. Podmienkou platnosti písomného právneho úkonu je totiž podpis konajúcej osoby, inak nemôže vyvolať zamýšľané právne následky. Ak teda napr. dojednanie o zmluvnej pokute alebo rozhodcovská doložka musia byť podľa zákona písomné, musia byť podpísané (okrem samotnej zmluvy) aj obchodné podmienky, do ktorých sú zahrnuté. Súdna prax (napr. Uznesenie N ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov správcom dane, správca dane, daňová kontrola
Právna veta: Žalobca ako daňový subjekt pri svojej podnikateľskej činnosti je povinný viesť svoju evidenciu, uskutočňovať svoju činnosť a preverovať si svojich obchodných partnerov tak, aby v akomkoľvek prípade, teda v každej situácii mal dostatočné podklady na to, aby vedel preukázať existenciu, resp. vznik nárokov a povinnosti v zmysle daňových zákonov. Správca dane pri daňovej kontrole skúma uskutočnenie obchodov nielen z formálnej stránky, ale preveruje aj súlad skutočného stavu so stavom formálnym Listinné doklady, ktoré žalobca ku daňovej kontrole predložil, aj keď formálne spĺňajú právne nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť navrhovateľa opísať skutkový rámec veci v návrhu na začatie konania, žalobný petit
Právna veta: Žalobca v prípade uplatnenia takéhoto nároku je predovšetkým povinný jednoznačným a nezameniteľným spôsobom vymedziť právny úkon dlžníka, ohľadom ktorého sa mieni v konaní domáhať určenia jeho neúčinnosti voči konkurzným veriteľom. Žalobca tak musí v konaní vymedziť ten konkrétny právny úkon, ktorého právnej neúčinnosti sa domáha, a to uvedením jeho obsahových náležitostí, času, kedy k tomuto právnemu úkonu malo dôjsť, a strán tohto právneho úkonu. Krajský súd má za to, že bolo práve na žalobcovi, ako sporovej strane, aby vymedzil dotknutý právny úkon, preukázal jeho obsah a existenciu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účel trestu, zásady ukladania trestov, prevýchova páchateľa
Právna veta: Trestný zákon v základných zásadách ukladania trestov, konkrétne v ustanovení § 34 ods. 1, 3 Tr. zák. zakotvuje účel trestu, ktorý má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že pri ukladaní trestu je nutné prihliadať nielen na generálnu prevenciu, ale aj na individuálnu, pričom tieto majú byť vyvážené a trest má teda spĺňať niel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, právnická osoba ako vedľajší účastník konania, vedľajší účastník konania
Právna veta: Ako vedľajší účastník sa mohla popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Toto ustanovenie (ktoré bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené s účinnosťou od 15.10.2008 zákonom č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) dávalo možnosť, aby v prípade tzv. spotrebiteľských sporov vstúpila do konania ako vedľajší účastník taká právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, za ktorý sa (podľa poznámky č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny úkon sa musí urobiť, uznanie dlhu
Právna veta: Právny úkon nie je urobený slobodne, ak účastník koná pod nedovoleným nátlakom zo strany druhého účastníka alebo aj zo strany tretej osoby, ak o tom druhý účastník vedel a aj to využil. Takýmto nátlakom môže byť priame fyzické donútenie alebo bezprávna vyhrážka. Pri fyzickom donútení je vôľa konajúceho účastníka nahradená vôľou donucovateľa. Bezprávna vyhrážka je psychické donútenie takej intenzity, že vzbudzuje dôvodný strach u konajúceho účastníka. O bezprávnu vyhrážku ide predovšetkým vtedy, ak ňou je vynucované niečo, čo ňou vynucované nesmie byť. Nie je preto donútením prípad, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Právna veta: V prejednávanej veci niet pochýb, že žalobca v daňovom konaní prezentoval obchodné transakcie do iného členského štátu, t. j. že malo ísť o intrakomunitárne dodávky, avšak v tomto smere súd zdôrazňuje, že tieto musia byť spojené s prepravou, ktorá musí byť zrealizovaná. Preprava tovaru bola zrealizovaná, hoci na jednej strane žalobca tvrdí, že išlo o jeden tovar, ktorý bol prepravovaný v rámci intrakomunitárnych dodávok a žalovaný tvrdí, že išlo o iný tovar a teda že išlo o dva rozdielne druhy tovaru . Z ust. § 43 zákona o DPH vyplýva, že ak sa jedná o prepravu tovaru pri oslobodení od DP ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám
Právna veta: Intervenient na strane žalovaného bol za spôsobenie poškodenia zdravia žalobcovi právoplatne odsúdený rozhodnutím Okresného súdu Nitra č. k. 1T 174/2003, podľa ktorého k dopravnej nehode a k poškodeniu zdravia žalobcu došlo v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, ktorým porušil ustanovenia zákona č. 315/1996 Z.z. Zodpovednosť intervenienta za uplatnenú škodu teda v dôsledku nepripútania sa žalobcu bezpečnostnými pásmi pri jazde predmetným motorovým vozidlom v inkriminovanom čase vylúčená byť nemôže. Takto však bola zodpovednosť intervenienta ustálená z hľadiska zodpovednosti trestnopr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení, nelegálne zamestnávanie
Právna veta: Ustanovenie § 231 ods. 1 písm. b/ bod 1 zákona č. 461/2003 Z.z. explicitne upravuje časový horizont, kedy je zamestnávateľ povinný prihlásiť svojich zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia - pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Tento postup žalobca nedodržal. Žalobca sám priznáva, že sa omeškal o 61 minút s prihlásením Ivana M. do registra, a teda nepopiera vznik svojej deliktuálnej zodpovednosti. Zákon č. 82/2003 Z.z. považuje za nelegálne zamestnávanie stav, keď bol porušený postup podľa § 231 ods. 1 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchovné pôsobenie rodiča, rozšírenie styku otca s dieťaťom, záujem maloletého dieťaťa, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Spoločne trávené chvíle s otcom sú pre maloleté dieťa tak prínosné po stránke emočnej, ako aj po stránke intelektuálnej. Rodič, ktorý s dieťaťom trvale nežije pravidelne, má právo na čo možno najširší kontakt s mal. dieťaťom, pretože je to práve množstvo času, počas ktorého je možné realizovať aj neverbálne výchovné pôsobenie rodiča, tzv. výchovu prítomnosťou či príkladom, ktorá je, ako je vo všeobecnosti známe, tou najúčinnejšou výchovnou metódou. Je nutné mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič - dieťa je v dôsledku odcudzenia v neskoršej dobe iba ťažko napraviteľná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, zhoršenie postavenia spotrebiteľa, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, spotrebiteľskou zmluvou je
Právna veta: Pokiaľ ide o spotrebiteľskú zmluvu (ako aj zmluvu o spotrebiteľskom úvere), nemožno posudzovať práva a povinnosti z tejto zmluvy oddelene od použitých zabezpečovacích inštitútov (dohody o zrážkach zo mzdy, zmluvnej pokuty a vystavenie zmenky). Aj zabezpečenie spotrebiteľskej zmluvy totiž podlieha režimu ochrany spotrebiteľa vo forme súdnej kontroly, či zmluvné dojednania, vrátane akcesorických, neobsahujú nekalé podmienky v neprospech spotrebiteľa. V zmysle článku 6 smernice 93/13/EHS súd aj bez návrhu skúma nekalú povahu podmienky v spotrebiteľskej zmluve, čím sa má zabrániť tomu, aby j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, výpoveď daná zamestnávateľom, nepriama diskriminácia
Právna veta: Krajský súd nesprávne interpretoval ustanovenia ADZ a Smernice Rady 2000/78/ES, a to na základe skutočnosti, že hoci žalobca mohol subjektívne pociťovať konanie žalovaného voči svojej osobe ako konanie diskriminujúce, toto jeho pociťovanie bez ďalšieho nemôže mať za následok, že dôkazné bremeno ohľadne nediskriminácie žalobcu sa presúva na žalovaného a najmä potom nemožno ďalej dôvodiť, a to najmä na obsah spisu a aktívny prístup žalovaného pri predkladaní a realizovaní dôkazov, že žalovaný v danej časti neuniesol dôkazné bremeno. Záverom k tejto časti najvyšší súd dodáva, že pokiaľ doš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, porušenie zmluvných povinností a jeho následky, uzavretie zmluvy podľa § 272 ObZ, zmluva o preprave veci
Právna veta: V predmetnej veci bol uzavretý vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim na základe kúpnej zmluvy s tým, že dodávka bude splnená naložením zabaleného tovaru v sídle predávajúceho na kamión kupujúceho. V súlade s touto dohodou predávajúci objednal prepravu tovaru u dopravcu. Dopravca nevykonal prepravu tovaru sám, ale prostredníctvom inej osoby. Táto iná osoba postupovala podľa písomnej prepravnej dispozície. Išlo o prepravu tovaru do Francúzska, pričom v nákladnom liste CMR bol ako odosielať uvedený predávajúci, voči ktorému si iná osoba uplatnila nárok na zaplatenie prepravného. Súd prvého s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu, súdu prvej inštancie nič nebránilo, aby z úradnej povinnosti skúmal, či základom zmenky je spotrebiteľská zmluva a či táto zmluva neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky. Vychádzajúc z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktorý vo viacerých rozhodnutiach poukázal nato, že spotrebiteľ sa či už z dôvodu nevýhodnej vyjednávacej pozície alebo z dôvodu neinformovanosti dostáva do nevýhodnejšieho postavenia a túto nerovnováhu súd môže odstrániť ex offo zbavením účinku nečestných zmluvných podmienok (porovnaj C-240 až C-244/98). Súdny dvor zároveň judikoval, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie spod obžaloby, rozsah náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, účelne vynaložené trovy právneho zastúpenia
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z.z. výslovne neupravuje nárok na náhradu škody v prípade oslobodenia obžalovaného spod obžaloby. Judikatúra dospela k záveru, že ide tak, ako to veľmi podrobne popísal prvoinštančný súd, o špecifický prípad zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú začatím a vedením trestného stíhania, pri ktorom treba vychádzať z analogického výkladu úpravy najbližšej a to z úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. Rovnaký význam ako zrušenie právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia pre nezákonnosť má aj zastavenie trestného stíhania alebo oslobodenia spod obža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, odročenie pojednávania, vypovedanie plnej moci, dôvod na odročenie pojednávania
Právna veta: V prípade, že by stranou sporu splnomocnený advokát vypovedal plnomocenstvo, pričom strana sporu by chcela byť právne zastúpená, nepochybne by išlo o dôležitý dôvod na odročenie pojednávania, a to aj v súvislosti s udelením plnomocenstva ďalšiemu advokátovi. Ako však už bolo uvedené, plnomocenstvo udelené svojej právnej zástupkyni vypovedal, resp. odvolal sám žalovaný. Súd prvej inštancie preto dospel k správnemu záveru, že pokiaľ sa žalovaný ako strana sporu rozhodol pred pojednávaním vypovedať splnomocnenie udelené advokátke D.. P. a udelil nové splnomocnenie pre advokáta D.. P., nejd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky, zmluva o postúpení pohľadávky, pohľadávka z úverovej zmluvy
Právna veta: Špecifické pôsobenie bánk, na ktoré dohliada centrálna banka, opodstatňuje záver, že s bankovým úverom, ktorý nie je splatný, nemôže nakladať nebankový subjekt. Nesplatný úver od banky je produktom banky, na ktorý dopadá dohľad centrálnej banky s prísne stanovenými pravidlami pre bankový sektor. Nebankový subjekt nie je oprávnený používať (akokoľvek) bankové oprávnenia a ani používať bankové úvery. Termín používať prirodzene zahŕňa aj zosplatnenie úveru alebo určité zavŕšenie vzťahu vyplývajúceho zo zmluvných podmienok banky. Postúpenie pohľadávky je pomerne bežným právnym úkonom. Pokia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, mimoriadne zosplatnenie úveru
Právna veta: Pokiaľ sa žalobca v konaní dovoláva nárokov na odplatné úroky, ktoré by mu patrili v prípade, ak by bol zachovaný stav zákonnej domnienky, a teda trvanie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy za stavu, že veriteľ a aj spotrebiteľ budú plniť podľa podmienok v termínoch dohodnutých v zmluve, teda za stavu, že by nedošlo k predčasnému zosplatneniu úveru, odvolací súd uvádza, že tým, že došlo k zosplatneniu úveru zo strany žalobcu, došlo aj k zmene záväzku, ktorá bola privodená omeškaním spotrebiteľa - žalovaného a súčasne predčasným zosplatnením úveru zo strany veriteľa. Zmena záväzku prináša a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, spotrebiteľská zmluva, ochrana spotrebiteľa, nekalosť zmluvnej podmienky
Právna veta: Základnou črtou spotrebiteľských zmlúv je, že sú väčšinou pre spotrebiteľa vopred pripravené a nie je vytvorený priestor na dojednávanie obsahu zmluvy alebo jej zmeny. Úver poskytnutý právnym predchodcom žalobcu túto charakteristiku spĺňa, pričom súčasťou zmluvy o úvere boli všeobecné úverové podmienky, ktoré žalovaný nemohol ovplyvniť, lebo boli vopred pripravené pre veľký počet spotrebiteľov. Dodávateľ mal v predmete svojej činnosti poskytovanie úverov a v priebehu konania nebolo preukázané, že úver bol poskytnutý žalovanému na výkon zamestnania. V prípade pochybnosti účelu poskytnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, technické kontroly
Právna veta: Pri určovaní siete mobilných staníc technickej kontroly sa vychádza zo zásady, že môže byť zriadená najviac jedna mobilná stanica technickej kontroly pre územné obvody nasledujúcich skupín krajov a to pre Prešovský kraj a Košický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto dvoch krajov. Teda touto vyhláškou a to konkrétne § 32 ods. 6 bolo len určené, že sa môže zriadiť najviac jedna mobilná stanica technickej kontroly a to pre Prešovský kraj a Košický kraj. Pokynom ministerstva č. 43/2016, ktorý nadobudol účinnosť 17.08.2016, ktorého prílohou je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, absolútna neplatnosť právneho úkonu, relatívna neplatnosť právneho úkonu, odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Vyhlásenie mimoriadnej splatnosti a odstúpenie od zmluvy sú dva rozdielne právne inštitúty, čo právnemu predchodcovi žalobcu ako banke dlhodobo pôsobiacej na trhu poskytovania úverov muselo byť známe, najmä ak samotný právny predchodca žalobcu vo svojich všeobecných obchodných podmienkach pri porušení akejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zmluvného dojednania zo strany klienta rozlišoval medzi vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru, vypovedaním zmluvy o úvere a odstúpením od zmluvy, čo nepochybne vyplýva z bodu 7.6 všeobecných obchodných podmienok. Právny predchodca žalobcu v písomnom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom, osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu, prerušenie všetkých súdnych a iných konaní vyhlásením konkurzu, posudzovanie materiálnej núdze, daňové priznanie
Právna veta: V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na správcu v konkurznom konaní vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré upravujú práva a povinnosti daňového subjektu. Daňové priznania, daňové doklady a iné písomností, ktoré majú význam pre určenie práv a povinností daňového subjektu alebo iných osôb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, vyhotovené správcom v konkurznom konaní namiesto daňového subjektu sa považujú za doklady vyhotovené daňovým subjektom. V zákone o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. je vymedzené postavenie správcu v konkur ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do vlastníckeho práva, svojpomoc
Právna veta: Každému vlastníkovi právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právo domáhať sa súdnej ochrany proti tomu, kto neoprávnene zasahuje do jeho vlastníckeho práva. V danom prípade, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa bez právneho dôvodu umiestnili stavbu predmetnej hospodárskej budovy čiastočne aj na pozemku odporcu, tento bol oprávnený sa domáhať súdnej ochrany svojho vlastníckeho práva postupom podľa § 135c Občianskeho zákonníka a nie protiprávnym konaním zasiahnuť do vlastníctva stavby navrhovateľa jej čiastočným odstránením. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so závermi súdu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, absolútna neplatnosť právneho úkonu, revolvingový úver, podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že v zmluvách chýba údaj o konečnej splatnosti úverov. V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. f) Zákona o spotrebiteľských úveroch (č. 129/2010 Z.z.) je však tento údaj obligatórnou náležitosťou zmluvy. Tento údaj musí byť v zmluve výslovne uvedený a nemožno ho vyvodzovať z ďalších zmluvných náležitostí (napr. z počtu splátok úveru). Počet a výška splátok úveru nie je samostatnou zmluvnou náležitosťou, ktorú súčasne nemožno stotožňovať s chýbajúcim údajom o konečnej splatnosti úveru. Nepochybne zákonodarca pod konečnou splatnosťou úveru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva
Právna veta: Pokiaľ uzavretie manželstva je prejavom dobrovoľného a slobodného rozhodnutia manželov a to s vedomím utvorenia rodiny vyznačujúcej sa jednak atribútom trvalosti založeného spoločenstva a na druhej strane jeho harmonického fungovania, potom uvedené aspekty by mali v manželstve pretrvávať po celý čas jeho existencie. Pokiaľ u existujúceho manželstva vývoj vzťahov medzi členmi tohto v minulosti založeného partnerského zväzku spôsobí, že pôvodný účel, pre ktorý bolo manželstvo uzavreté sa vytratil a dôvody pre dobrovoľné a slobodné zotrvávanie v manželskom zväzku pominuli, neexistuje rozumn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, pozemky nezastavané stavbou, nadobúdanie vlastníctva
Právna veta: Právny poriadok platný a účinný v roku 1974 neumožňoval nadobúdať vlastníctvo k pozemkov od iných ako príbuzných osôb kúpou ani darom, resp. vôbec a stavať bolo možné len na pozemku štátu, ku ktorému štát zriaďoval právo osobného užívania, ktoré bolo limitované výmerou, vyplývajúcou z územných plánov alebo rozhodnutím vtedajších štátnych orgánov mohli odkúpiť od vlastníka za účelom výstavby len limitovanú výmeru. Bežná prax, podľa ktorej postupovali aj oni, bola taká, že vlastníkovi pozemku zaplatili dohodnutú sumu a potom od neho časť z týchto pozemkov odkúpil ešte raz štát a k „dovolen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnym úkonom, zmluva o prevode členských práv a povinností
Právna veta: Uspokojenie veriteľa z majetku samotných členských práv nie je dobre možné a preto veriteľ popri určení neúčinnosti právneho úkonu sa dôvodne domáhal, aby mu ten, komu s odporovateľného právneho úkonu dlžníka vznikol prospech, vydal takéto plnenie. Žalovaná je vlastníčkou bytu, ktorý kúpila od Bytového družstva a za tejto situácie už žiadne členské práva a povinnosti vzťahujúce sa k predmetnému bytu neexistujú, keďže tento byt už nie je družstevným bytom, ale je bytom vo vlastníctve žalovanej ako bývalej členky bytového družstva. Preto je nepostačujúce určenie neúčinnosti zmluvy o prevod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní, výzva na doplnenie podania
Právna veta: V zmysle ust. § 153 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v konaní o námietkach je vylúčené použitie ust. § 19 Správneho poriadku. Z ust. § 19 Správneho poriadku vyplýva, že v prípade ak podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania odstrániť nedostatky, resp. ho vyzve na odstránenie nedostatkov. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že námietky žalobcu doručené žalovanému nemali všetky zákonom o verejnom obstarávaní predpísané náležitosti, neboli podpísané. Z ust. § 19 Správneho poriadku nepriamo vyplýva, že v konaní o námietkach sa vady podania, resp. predpísan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, nadobúdanie dedičstva
Právna veta: Pri aplikácii § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky v spojení s § 137 písm. c) CSP, má rozhodujúci význam najmä v ňom uvedené slovné spojenie „ak nie je možné vyjadriť hodnotu vecí alebo práva v peniazoch“. Vyjadriť hodnotu (v danom prípade práva) predovšetkým znamená vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu konania, t. j. tým, aké účinky má pre účastníkov meritórne rozhodnutie súdu v tomto konaní. V namietanom prípade bolo predmetom konania pred okresným súdom rozhodovanie o určení, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. Vzhľadom na predmet sporu o určenie, že veci patria do dedičstva nemož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena vlastníctva prenajatej veci
Právna veta: Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná. Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú (§ 680 ods. 3 veta pred bodkočiarkou). Po nadobudnutí vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom, žalobca s poukazom na vyššie uvedené vstúpil do pozície prenajímateľa v nájomných z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: úroky z úveru, nárok na úroky z omeškania, zmluva o úvere, zmluvná pokuta
Právna veta: Od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona, keďže právoplatnou časťou preskúmavaného rozsudku žalobcovi bol priznaný nárok na vrátenie dlžnej sumy i s úrokmi (avšak za čas do zosplatnenia úveru). Znenie § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka nezakotvuje, že po zosplatnení úveru vzniká nárok na zaplatenie úrokov z úveru i za čas po tomto zosplatnení. Pri poskytnutí úveru si zmluvné strany dojednávajú ako úroky, tak i lehotu na vrátenie poskytnutých finančných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vodenie psa, povinnosť predchádzať hroziacim škodám
Právna veta: So zreteľom na rozhodnutie Okresnej prokuratúry Košice II č. 3Pv 26/2014/8803-15 zo dňa 3.6.2014 v uznesení sa uvádza, že zo strany psa nešlo o útok alebo o ohrozovanie žalobkyne v zmysle § 4 ods.1 zák. č. 282/2002 Z.z. (ktorým sa upravujú podmienky držania psov), ale o náraz v rámci psa v rámci hry psa a okrem toho pes podľa § 4 ods.2 cit.zák. na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok, avšak náraz bežiaceho psa s náhubkom do človeka je schopný privodiť nepriaznivejšie následky ako náraz psa bez náhubku (náhubok plní len preventívnu funkciu z hľadiska možného uhryznutia psom, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vady tovaru, kúpna zmluva, množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru, nárok na odstránenie vád opravou, zjavné vady, reklamácia tovaru
Právna veta: Ak podľa § 420 ods. 1 Obchodného zákonníka predávajúci povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, musí ho zaplatiť, alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, tak podľa § 427 ods. 1 Obchodného zákonníka kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Aj keď tovar bol balený v paletách, a v paletách tento tovar ďalej žalovaný predal svojim odberateľom, tak to stále nezbavuje povinnosti žalovaného pri preberaní tovaru od kupujúceho prezrieť tovar. Ak bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, samostatne zárobkovo činná osoba
Právna veta: Ustanovenie § 5 v znení účinnom od 1.1.2014 treba podľa správneho súdu vykladať aj v nadväznosti na znenie § 21 ods. 4 účinného od 1.1.2014. Ako už bolo konštatované vyššie, u SZČO je vznik a trvanie povinného sociálneho poistenia viazané na dosiahnutie požadovaného zdaniteľného príjmu, ktorého poberanie je zase podmienené príslušným povolením na výkon podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. A práve uvedená previazanosť povolenia na výkon podnikania, na základe ktorého sa reálne dosahuje zdaniteľný príjem, u SZČO zakladá povinné sociálne poistenie z dôvodu poberania zdaniteľného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, pokus trestného činu, spôsobenie ujmy inému, základné povinnosti prokurátora, uznesenie o vznesení obvinenia
Právna veta: Príspevok prináša nové uznesenie o vznesení obvinenia prokurátora JUDr. Vasila Špirka a na jeho podklade odborne polemizuje s tým, či možno spáchať trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu a ako by mal byť vymedzený opis skutku pri tomto trestnom čine.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: styk rodiča s dieťaťom, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, rozličná náboženská viera, výkon rodičovských práv a povinností, vplyv vierovyznania na styk s dieťaťom
Právna veta: Príspevok prináša komentované rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, ktoré ako jedno z kritérií pri úprave styku rodiča s dieťaťom počas vianočných sviatkov považuje vierovyznanie otca.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest zákazu činnosti, zásada trikrát a dosť, zákaz činnosti na doživotie, trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Príspevok bol prednesený na konferencii 23. slovenské dni práva, ktoré boli organizované Slovenskou advokátskou komorou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznesenie o vznesení obvinenia, vznesenie obvinenia, obsah uznesenia, náležitosti obžaloby, postup policajta po začatí konania
Právna veta: Článok poukazuje na ďalšiu položku formalizmu v podmienkach slovenskej trestnoprávnej praxe v prípravnom konaní.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zásada zákazu zneužitia práva v právnom dualizme, výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, súlad s dobrými mravmi, základné zásady správy daní
Právna veta: V tomto príspevku sa zaoberáme zásadou zákazu zneužitia práva v oblasti daní v spojení s jej vplyvom na sekundárne povinnosti fyzických a právnických osôb. Táto sekundárna zodpovednosť predstavuje sankcie v oblasti administratívneho (daňového) trestania a trestnoprávneho trestania. Administratívne (daňové) trestanie zneužívajúcich konaní je dané na základe absolútnej objektívnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb v daňovom procese. Podľa nášho názoru, trestnoprávne trestanie zneužívajúcich konaní nie je možné na základe trestnoprávnej zásady “Nullum crimen sine lege”.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: poskytovanie údajov správcovi dane, daňové úniky, všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane, skončenie podnikania daňovníka, základné zásady správy daní, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom
Právna veta: Cieľom príspevku je analýza existujúcej právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti dotknutých (tretích) osôb poskytovať údaje správcovi dane a to za účelom zníženia potencionálnej možnosti daňových únikov na dani z príjmov. Súčasná právna ohľadne plnenia tejto povinnosti je veľmi vágna a v zásade často neuplatniteľná a teda aj nekontrolovateľná.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: používanie motorového vozidla na podnikanie, daň z motorových vozidiel, podnikanie, príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, zdaňovanie motorových vozidiel, daňové úniky pri dani z motorových vozidiel
Právna veta: Príspevok je zameraný na vybrané aspekty právnej úpravy ukladania, výberu a platenia dane z motorových vozidiel, pričom poukazuje na možnosti zlepšenia kontroly plnenia daňových povinností a na možnosti predchádzania daňovým únikom v tejto oblasti. Príspevok sa zameriava nielen na súčasnú právnu úpravu, ale poukazuje aj na historický vývoj v oblasti zdaňovania motorových vozidiel.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové úniky, ručenie za daň, správa daní, poskytovanie údajov správcovi dane, dokazovanie v daňovom konaní, nachádzanie dôkazov
Právna veta: Príspevok sa zaoberá otázkami dokazovania v nadväznosti na problematiku daňových únikov. Príspevok upozorňuje na vzťah medzi možným použitím nových mechanizmov na predchádzanie daňových únikov a zvýšením náročnosti preukázať daňový únik. Správcovia dane čelia novým výzvam ako vykonávať dokazovanie takým spôsobom, aby bolo efektívne a zákonné zároveň. Z uvedeného dôvodu príspevok analyzuje teoretické východiská dokazovania. Na základe tohto teoretického východiska príspevok ponúka niekoľko vybraných chýb, ktorých sa dopúšťajú správcovia dane pri nachádzaní dôkazov (t.j. pri interakcii správcov ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové úniky, objasňovanie daňových únikov, súčinnosť subjektu vo vzťahu k správcovi dane, daňové trestné činy, skrátenie dane a poistného
Právna veta: Autori sa vo vedeckej štúdií zamýšľajú nad ďalším vývojom daňových únikov, primáme z pohľadu ich objasňovania a prezentujú nové náhľady na spôsob ich dokazovania. Okrem uvedeného analyzujú vybrané problémové oblasti, ktoré by bolo potrebné riešiť a poukazujú aj na alternatívy riešenia. Vedecká štúdia je výstupom z výskumnej úlohy.[1]
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový únik, zavedenie ekasy, elektronická registračná pokladnica, eliminácia daňových únikov
Právna veta: Téma daňových únikov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v spoločnosti, a to jednak v praxi právnikov, daňových poradcov, ale mnohokrát aj medzi laickou verejnosťou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Príspevok je venovaný téme daňových únikov, agresívnemu daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany daňových subjektov, ktoré úmyselne zatajujú podstatné skutočnosti týkajúce sa predmetu dane. Na začiatku príspevku rozoberieme pojem daňový únik a následne objasníme pojmy ako legálny daňový únik a nelegálny daňový únik. Ďalšia časť príspevku je zameraná na použí ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: sankcie v pracovnom práve, skončenie pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru, určenie dovolenky na základe plánu dovoleniek bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu zamestnancov, pracovné podmienky zamestnancov
Právna veta: Každý spoločenský systém je vybudovaný na súbore noriem, ktoré možno vnímať ako určité vzory správania. Normy sú však diferencované do niekoľkých normatívnych systémov, ktoré sa navzájom líšia v závislosti od toho, kto je ich tvorcom, ako aj v závislosti od ich charakteru. Jedným z týchto normatívnych systémov je aj právny poriadok, ktorý je tvorený právnymi normami vyznačujúcimi sa určitými špecifikami v porovnaní s inými druhmi spoločenských noriem.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: predzmluvné vzťahy, donucovací prostriedok, sankcie v predzmluvných vzťahoch
Právna veta: Slovo sankcia je v slovníkoch cudzích slov definované ako „donucovací prostriedok“ alebo „postih“. Vo svete práva sankciu vnímame ako neodmysliteľnú súčasť trichotomickej štruktúry právnej normy. Vzhľadom na vyššie uvedenú definíciu však nie je náhoda, že sankcia je štylizovaná až na konci normatívneho textu. Posledný, ale nemenej významný odsek pre laika neživého textu svoje účinky totiž naplno prejavuje až v okamihu, keď sa subjekt práva v situácii nastolenej hypotézou nespráva tak, ako to od neho vyžaduje dispozícia.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zakázanie telesných trestov, pracovná disciplína, závažné porušenie pracovnej disciplíny, základné povinnosti zamestnanca, výpoveď ako jednostranný adresovaný právny úkon
Právna veta: V tomto príspevku sa budeme venovať sankčným mechanizmom a disciplinárnym normám verejných vysokých škôl, keďže systém ich kreovania a uplatňovania, ako aj ratio ich pôsobenia, možno najlepšie pripodobniť k právnym normám a právnym vzťahom pracovného práva. Práve študenti verejných vysokých škôl (ďalej aj „VVŠ“) sa často- krát nachádzajú v podobnom postavení (nie právnom, ale faktickom) ako zamestnanci voči zamestnávateľovi — dodržiavajúc disciplinárne normy a dbajúc na napĺňanie organizačných a iných pokynov, dostávajú sa do podriadenej pozície voči subjektu (rektor, dekan, prodekani ...) vyd ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ, neplatnosť pracovnoprávnych úkonov, zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
Právna veta: Právny úkon predstavuje relatívne zložitý právny inštitút. V rámci svojej pôsobnosti upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) len parciálne otázky tohto inštitútu; všeobecné otázky sú predmetom úpravy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Špeciálna právna úprava obsiahnutá v ZP sa zároveň vo vzťahu k všeobecnej občianskoprávnej úprave vyznačuje mnohými špecifikami, ktoré sú vyjadrením funkcií pracovného práva. Posúdenie platnosti pracovnoprávneho úkonu je častokrát komplexnou právnou otázkou ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zamestnávateľ, pracovnoprávne postavenie štatutárnych orgánov, neplatnosť pracovnej zmluvy, neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Predložený príspevok sa zaoberá aktuálnym problémom pracovnoprávneho postavenia osôb v pozíciách štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ktoré sú zároveň ich zamestnávateľmi. Sumarizuje pretrvávajúce nejasnosti súvisiace s aplikáciou rozdielnych právnych režimov v závislosti od charakteru jednotlivých činností, ktoré takéto osoby vykonávajú. Tieto sú podporené absenciou zmluvného typu, ktorý by umožnil voľnejším spôsobom previazať ich obchodnoprávnu pozíciu s paralelne vykonávanými manažérskymi činnosťami napĺňajúcimi znaky závislej práce, čím sa situácia v podnikovej praxi komplikuje a n ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné vedenie v spoločnosti, obchodné spoločnosti, verejná obchodná spoločnosť, postavenie spoločníka pri obchodnom vedení
Právna veta: Vo svojom príspevku sa chcem zaoberať postavením spoločníka povereného obchodným vedením vo v.o.s., jeho vzťahom voči spoločnosti a ostatným spoločníkom, zodpovednosťou a zánikom jeho funkcie, pričom chcem zároveň poukázať na koncepciu obchodného vedenia v našom právnom poriadku, ako aj na praktické výhody tohto právneho inštitútu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručenie podľa Obchodného zákonníka, ručenie komanditistov, ručenie spoločníkov za záväzky, komanditná spoločnosť
Právna veta: Slovenský obchodný zákonník ako jednu z právnych foriem obchodných spoločností zakotvil komanditnú spoločnosť. Jej diferenciačným a pojmovým znakom je účasť dvoch kategórií spoločníkov v spoločnosti. Zo zákonnej dikcie vyplýva, že prvá skupina spoločníkov, komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Na druhej strane, komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Formálne je príspevok členený do troch častí. Prvá časť sa zaoberá všeobecne problematikou ručenia v obchodnom práva s dôrazom na ručenie v práve ob ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zabezpečenie záväzku, záložné právo, spoločnosť s ručením obmedzeným, prevod obchodného podielu, dohoda o prepadnutí podielu, obmedzenie záložného práva
Právna veta: Právny poriadok umožňuje spoločnosti zabezpečiť splnenie svojho záväzku spoločníkmi rôznymi zabezpečovacími inštitútmi. Ich účelom je chrániť spoločnosť vystupujúcu v tomto záväzkovo-právnom vzťahu v postavení veriteľa pred tým, že sa jej spoločník vystupujúci v postavení dlžníka začne správať v rozpore s ich vzájomnou dohodou.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: akcionárske dohody, dohody medzi spoločníkmi, verejná obchodná spoločnosť, práva a povinnosti spoločníka, spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna veta: Novelou č. 389/2015 Z. z. účinnou od 1. januára 2017 sa do Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) zaviedlo niekoľko nových ustanovení. Medzi relevantné, na účely tohto článku, patria najmä § 66c ObZ a §§ 220w ObZ a nasledujúce. Všetky menované upravujú dohody medzi spoločníkmi, resp. tzv. akcionárske dohody. V krátkosti môžeme podotknúť, že ide o inštitút typický pre anglosaský právny systém, ktorý je v praxi bohato využívaný. V najširšom význame za vedľajšie dohody medzi spoločníkmi (tzv. sideletters) či akcionárske zmluvy (tzv. shareholders agreements) môžeme označiť také dojednania, ktoré u ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: činnosť obchodných spoločností, povinnosti štatutárneho orgánu, bývalý spoločník, obchodný podiel, neplatnosť uznesenie valného zhromaždenia s. r. o., nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom
Právna veta: Činnosť obchodných spoločností za účelom podnikania so sebou nevyhnutne prináša množstvo rizík, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu premietnuť do prípadnej škody na majetku spoločnosti. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité postavenie člena štatutárneho orgánu(ďalej aj „štatutár"), ktorého konanie je priamo konaním spoločnosti, čo má svoj význam najmä pri vstupovaní spoločnosti do právnych vzťahov s ďalšími osobami a zodpovednosťou v prípade porušenia povinnosti pri činnosti spojenou s týmito právnymi vzťahmi. Význam postavenia štatutára podčiarkuje aj skutočnosť, že obmedzenie konateľského opráv ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo obchodných spoločností, práva spoločníka obchodnej spoločnosti, všeobecnosti o obchodných spoločnostiach , lojalita spoločníkov k spoločnosti, obchodné spoločnosti
Právna veta: Jednotlivé práva spoločníka obchodnej spoločnosti ako aj rozsah týchto práv sú pomerne jednoznačne konkretizované v ustanoveniach Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Napriek tomu, že zákon vychádzajúc zo zásady zmluvnej voľnosti umožňuje, aby si spoločníci v spoločenskej zmluve upravili a prispôsobili práva jednotlivých spoločníkov, čo najvýhodnejšie v súlade s ich konkrétnymi potrebami, v praxi len málokedy bádať úpravu práv spoločníkov v pozmenenej podobe. Cieľom tohto príspevku je právno-kreatívnym spôsobom spojeným s argumentáciou ponúknuť pohľad na možnosti modifikácie základných prá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: povinnosť lojality, lojalita spoločníkov k spoločnosti, založenie spoločnosti, obchodné záväzkové vzťahy, zmluva o združení
Právna veta: Teoretici americkej právnej vedy sú presvedčení, že členovia správnych rád a výkonní funkcionári majú vo svojich vzťahoch k spoločnosti iba jediného pána - spoločnosť samotnú. S takýmto chápaním lojality vo vzťahu k obchodným spoločnostiam sa stretávame aj v inej zahraničnej odbornej literatúre. A minori ad maius by sa dalo predpokladať, že takéto, ak nie silnejšie, puto, spája aj spoločníkov obchodnej spoločnosti.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: jednoduchá spoločnosť na akcie, členstvo v jednoduchej spoločnosti, prevod obchodného podielu, vylúčenie prevoditeľnosti, obmedzenie prevoditeľnosti
Právna veta: V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.") so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o."). Z dôvodu komplexnejšieho pohľadu sme sa však nevyhli ani rozboru niektorých všeobecných a pridružených otázok. Pod dispozíciou s členstvom budeme pre potreby tohto príspevku v nasledujúcom texte rozumieť výlučne prevod obchodného podielu spoločníkom spoločnost ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: znalecký posudok, nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon, znalecká činnosť, znalecký dôkaz, pribratie znalca
Právna veta: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 18.09.2017 v Justičnej akadémii v Pezinku, ktorá sa zaoberala problematikou znaleckého dokazovania a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov
MENU