Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti účastníka škodovej udalosti, škodová udalosť, policajné orgány
Právna veta: Škodovú udalosť charakterizuje práve to, že v nej ide len a výlučne o škodu - o nič iné, ktorú si môžu účastníci škodovej udalosti vysporiadať medzi sebou sami a bez asistencie kohokoľvek iného, pokiaľ o to nepožiadajú a zároveň sú na to splnené podmienky. Ak po škodovej udalosti dôjde k relevantnému prejavu vôle toho, kto škodu spôsobil, smerujúcu k jej náhrade, akýmkoľvek spôsobom, a druhý účastník nemá dôvod takýto návrh neprijať - bola spôsobená len škoda na majetku, ktorá je nahraditeľná v peniazoch - nie je ingerencia policajných orgánov namieste. V prípade, ak k dohode nedôjde, ak je ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, daňový podvod, zdaniteľný obchod, správca dane
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu z ust. § 43 zákona o DPH vyplýva, že ak ide o odoslanie tovaru pri oslobodení od DPH, je nevyhnutné v daňovom konaní skúmať naplnenie dvoch podmienok, a to prechod práva nakladať s tovarom ako vlastník na nadobúdateľa a zároveň fyzický pohyb tovaru. V § 43 ods. 5 zákona o DPH zákonodarca kogentne stanovil zoznam dokladov, ktorými je daňový subjekt povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu. Preto nestačí iba formálne preukázanie (faktúra, CMR, zmluva a pod.), že tovar skutočne fyzicky opustil územie SR a bol dodaný skutočnému nadobúdateľovi, na ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu, osoby v materiálnej núdzi
Právna veta: Pozitívny záväzok štátu umožniť prístup k spravodlivosti i osobám materiálne znevýhodneným sa realizuje i prostredníctvom zákona č. 327/2005 Z.z., keď z ustanovenia § 1 tohto zákona vyplýva, že jeho účelom je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným osobá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, účastník konania, emailová komunikácia, žiadateľ o sprístupnenie informácií
Právna veta: Z uvedeného mal senát preukázané, že žalobca žiadal o sprístupnenie informácie týkajúcej sa konkrétnej fyzickej osoby, ktorá bola identifikovaná menom, priezviskom a dátumom narodenia. Fyzická osoba bola v žiadosti identifikovaná údajmi podľa § 4 ods. 1 zákona č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov. K takto podanej žiadosti nie je možné sprístupňovať informácie v právnom režime zákona č. 211/2000 Z.z., pretože ich poskytnutím informácie by povinná osoba implicitne potvrdila - verifikovala, že fyzická osoba s týmto osobnými údajmi nachádza v jej registri a že spisovaná značka Er sa týka kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: styk otca s maloletou, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Určenie spôsobu akým sa bude realizovať styk maloletého dieťaťa s rodičom súdom je vždy výsledkom posúdenia konkrétnych skutkových okolností každej prejednávanej veci (možností a schopností oboch rodičov zabezpečiť podmienky pre stretávanie sa s maloletým dieťaťom, potrieb, osobnosti, citových väzieb maloletého dieťaťa a mnohých ďalších aspektov). Vďaka tomu potom môže súd prijať celkom jedinečné a konkrétne závery “šité na mieru“ pre ten ktorý prípad a dosiahnuť tak v súdnom konaní vo veciach starostlivosti o maloletých sledovaný cieľ, t.j. najlepší záujem maloletého dieťaťa a zachovanie práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vyhlásenie za mŕtveho, nezvestná osoba, určenie dňa smrti, prezumptívny deň smrti
Právna veta: Podľa § 198 OSP po uplynutí lehoty určenej vo vyhláške vydá súd rozsudok o vyhlásení za mŕtveho. Uvedie v ňom deň, ktorý platí za deň smrti nezvestného, prípadne deň, ktorý nezvestný neprežil. 22. Rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho nezvestnej osoby podľa § 198 OSP, na rozdiel od rozhodnutia podľa § 200 OSP v prípade existencie tzv. dôkazu smrti, bolo možné vydať vtedy, ak bolo pravdepodobné, že nezvestná osoba zomrela. Také rozhodnutie teda nevychádzalo z faktického stavu smrti danej osoby, ale len z vyvrátiteľnej domnienky, ktorá pripúšťala dôkaz opaku (§ 199 OSP). Išlo o riešenie závažných o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, trvalý pobyt , správny orgán , odstránenie bariér, fakultatívna dávka sociálneho poistenia, rodinný dom, záhradná chatka
Právna veta: Nebolo sporné, že žalobca je považovaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Sporným medzi účastníkmi bolo posúdenie nároku žalobcu na peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. Podmienky pre priznanie peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, upravuje § 37 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. Tento peňažný príspevok je možné pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o povinnosti na náhradu trov trestného konania a o ich výške, trovy výkonu väzby, právoplatne uznaný za vinného
Právna veta: Podľa § 558 ods. 1 Trestného poriadku o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby, rozhodne po právoplatnosti rozsudku predseda senátu súdu prvého stupňa alebo ním poverený úradník.Súd teda rozhoduje aj o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby. Nerozhoduje však o výške týchto trov.Podľa § 555 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku, ak bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby. Trovy trestného konania, ktoré podľa § 553 ods. 1 dočasne znáša štát, je povinný štátu nahradiť obžalovaný, ak bol právoplatne uznaný za vi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výška príjmu zo samostanej zárobkovej činnosti, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, samostatne zárobkovo činná osoba
Právna veta: Správne orgány mali pri hodnotení žiadosti žalobcu o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zohľadniť dôvody uvádzané žalobcom, pre ktoré je naďalej spoločníkom v predmetnej obchodnej spoločnosti.Je potrebné rešpektovať, že zaradenie a vedenie evidencie uchádzačov nie je iba formálna záležitosť, ale jej primárnym účelom je sprostredkovať uchádzačovi vhodné zamestnanie a umožniť mu opätovne sa zaradiť do pracovného procesu na trhu práce. Snaha o získanie sprostredkovaného zamestnania tak vyjadruje zmysel a účel zákona o zamestnanosti, lebo môže viesť k tomu, že uchádzač získa zamestnan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na starobný dôchodok, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie , orgány sociálnej poisťovne
Právna veta: Poberateľ príspevku za službu považovaného za výsluhový príspevok podľa § 284 ods. 1 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície má v zmysle § 212 ods. 1 tohto zákona od dovŕšenia dôchodkového veku v období pred 1. júlom 2002 nárok buď na tento príspevok alebo na starobný dôchodok. V takom prípade je právomoc na rozhodnutie o nároku na starobný dôchodok daná príslušnému orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; nie je pritom právne významné, či a kedy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výzva na zaplatenie súdneho poplatku , následky nezaplatenia poplatku
Právna veta: Pre účely zákona o súdnych poplatkoch sa celým konaním rozumie konanie na súde prvej inštancie a konanie na odvolacom súde, ktoré sa končí právoplatným rozhodnutím veci odvolacím súdom.

Súdom priznané oslobodenie od súdnych poplatkov zásadne zaniká právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým sa konanie o veci končí a na dovolacie konanie sa (ak nie je výrokom uznesenia, ktorým sa oslobodenie priznáva, výslovne určené inak) nevzťahuje.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úkony účastníkov, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie, zmena žaloby
Právna veta: Súd nesmie meritórne rozhodnúť o zmenenej žalobe, ktorá má znaky vadného podania.

Účinok zmeny žaloby, ktorým je spočívanie plynutia premlčacej lehoty, nastáva dňom doručenia podania na súd a nie až dňom, kedy súd o zmene žaloby rozhodne. Tento účinok nastane aj v prípade, ak je podanie obsahujúce zmenu žaloby neúplné.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, poškodený a jeho právo uplatňovať návrhy, začiatok hlavného pojednávania, poškodený uplatňujúci si nárok na náhradu škody, spoločenská hodnota chránených druhov, drevín a biotopov, pôsobnosť okresného úradu podľa zákona o ochrane prírody, správny orgán , daň z pridanej hodnoty , adhézne konanie, daňové trestné činy, spotrebná daň, daňový nárok, administratívnoprávny nárok
Právna veta: A/ I. Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), vrátane nároku, ktorý vyplýva z daňovníkom neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, majú administratívnoprávnu povahu a rozhodnutia o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z.). Tieto nároky nie sú nárokom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: stíhaný ako spoluobvinený, smrť spôsobená trestným činom, trestné konanie , osoby poškodené násilnými trestnými činmi, rozsah odškodnenia obetí násilných trestných činov, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
Právna veta: Celkový rozsah odškodnenia stanovený v § 5 ods. 1 zákona č. 215/2006 Z. z.o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi nemožno znížiť o podiel osoby, ktorá bola uznaná vinnou z predmetného trestného činu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sťažnosť pre nečinnosť, prieťahy v konaní
Právna veta: Sťažnosť pre nečinnosť je procesný nástroj, ktorý zákon priznáva stranám s cieľom odstrániť prípadné prieťahy v konaní súdu tak, že buď priamo súd, voči ktorému sťažnosť smeruje, do pätnástich pracovných dní vykoná namietaný úkon alebo vykonanie úkonu v primeranej lehote nariadi nadriadený súd, pokiaľ zistí, že podaná sťažnosť je opodstatnená. V konaní o sťažnosti pre nečinnosť však nadriadený súd nepreskúmava vecnú správnosť procesného postupu (a už vôbec nie predchádzajúcich rozhodnutí) súdu, ktorého nečinnosť strana napáda. Takýto prieskum je totiž vyhradený konaniu o opravných prostriedkoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod
Právna veta: K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Zásada „právo na obhajobu" vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale v záujme celej spoločnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti , prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhodu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lúpež, účastník trestného činu, účastníctvo na zločine lúpeže formou objednávateľstva
Právna veta: Zákonným znakom účastníctva na zločine lúpeže podľa §§ 21 ods. 1 písm. c/, 188 ods. 1 Tr. zák. formou objednávateľstva je aj prítomnosť subjektívnej stránky u objednávateľa. Jedným zo zákonných znakov účastníctva na zločine lúpeže podľa §§ 21 ods. 1 písm. c), 188 ods. 1 Tr. zák. formou objednávateľstva je zo strany páchateľa priama objednávka, priama konkrétna požiadavka na páchateľa, vykonávateľa skutku, aby proti inému použil násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Základným predpokladom trestnej zodpovednosti za úmyselný zločin je aj bezpečné zistenie t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, dôkaz získaný domovou prehliadkou
Právna veta: Domová prehliadka môže byť vykonaná ako neodkladný alebo neopakovateľný úkon. Za splnenia zákonných podmienok tak možno prehliadku vykonať aj pred začatím trestného stíhania. V zásade možno pripustiť, že za určitých okolností (dostatočne zrejmých), môže mať domová prehliadka v konkrétnej veci charakter neodkladného úkonu a ako taká je ex lege prípustná. V takom prípade sa jedná o zvlášť závažný zásah do ústavne zaručeného práva na domovú slobodu, a preto také rozhodnutie, na ktorého základe má byť úkon vykonaný, musí byť aj z hľadiska zvláštnej závažnosti, primerané a dostatočne zdôvodnené.... ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Tr. por., trestné konanie , okamih získania dôkazu
Právna veta: V kontexte prejednávanej veci je určujúce vymedzenie podmienok použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v inej veci než je tá, v ktorej bol získaný, ktoré je obsiahnuté v § 115 ods. 7 Tr. por. Uvedené ustanovenie Trestného poriadku určuje, že v inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonal, možno záznam ako dôkaz použiť len vtedy, ak sa súčasne aj v tejto veci vedie trestné konanie pre trestný čin uvedený v odseku 1.Z citovaného ustanovenia vyplýva, že Trestný poriadok spája možnosť použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: program zhovievavosti, protisúťažné konanie, ochrana hospodárskej súťaže, neuloženie pokuty
Právna veta: K výraznému znižovaniu ukladaných pokút za protisúťažné konanie môže dochádzať len pri aplikácii „Programu zhovievavosti“ (Leniency Programme) vo vzťahu k subjektom, ktoré prispejú k odhaleniu protisúťažného správania podnikateľov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, základné zásady daňového konania, daňový subjekt , správca dane
Právna veta: V prípade, ak daňový subjekt následne, ako bol informovaný o začatí daňovej kontroly, v jej priebehu, ani po doručení oznámenia o určení dane podľa pomôcok a ani do vyhotovenia protokolu o určení dane podľa pomôcok so správcom dane riadne nespolupracoval, nesplnil svoju povinnosť, ktorú mu ukladá zákon, nemôže sa dovolávať porušenia svojich práv a rozporu v postupe daňových orgánov s daňovými predpismi.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Právna veta: Zmyslom a účelom zákona o nelegálnej práci je vymedziť nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanoviť zákaz ich vykonávania, zabezpečiť výkon kontroly a ustanoviť postih v prípade porušenia zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Cieľom je chrániť nielen spoločnosť pred nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním jej odhalovaním a postihovaním v prípadoch, kedy dochádza zo strany zamestnávateľov k snahe ušetriť náklady na pracovnú silu spojenú s daňovými a odvodovými povinnosťami zamestnanca a zo strany zamestnancov k snahe o získanie nezdaneného príjmu bez spln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta zo služobného pomeru, porušenie prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, výkon štátnej služby, príslušník policajného zboru
Právna veta: Pri aplikácii § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. odvolací súd uvádza, že pri posúdení porušenia prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom zákon nevymedzuje, z akých hľadísk mal správny orgán vychádzať, teda vymedzenie hypotézy právnej normy závisí v každom konkrétnom prípade od úvahy správneho orgánu, ktorý tak môže pri skúmaní intenzity preukázaného porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti prihliadnuť aj na osobu policajta (jeho doterajšie hodnotenia), na funkciu, ktorú zastával, na jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, na čas a situáciu (za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Obnova konania
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pôvodné konanie, správny orgán , nové skutočnosti alebo dôkazy, obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Novými skutočnosťami alebo dôkazmi sa rozumejú také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastní k v pôvodnom konaní nemohol uplatniť vôbec, pretože ich v tom čase nepoznal, alebo ich bez vlastnej viny nemohol uplatniť, avšak je podstatné, že novými skutočnosťami sú len také skutočnosti, ktoré nastali do vydania pôvodného rozhodnutia správneho orgánu, pretože len na tieto okolnosti by mohol správny orgán prihliadať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, ustanovenia o použití CSP
Právna veta: V zmysle § 421 ods. 1 písm. b) C. s. p. je síce dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená, no v zmysle odseku 2 tohto ustanovenia je v takomto prípade prípustnosť dovolania vylúčená, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) C. s. p.. Pretože v § 357 písm. a) C. s. p. je uvedené uznesenie o zastavení konania, je v zmysle § 421 ods. 2 C. s. p. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: názor maloletého dieťaťa, splnomocnený zástupca, konanie týkajúce sa starostlivosti o maloleté deti, osoby zodpovedné za výchovu maloletého dieťaťa
Právna veta: Obdobne k požiadavke účasti maloletého dieťaťa s rozumovou vyspelosťou pristupoval najvyšší súd už aj v uznesení z 25. júna 2008 sp. zn. 4 Cdo 136/2008, ktoré bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. R 34/2014. Toto rozhodnutie objasnilo pôvod ustanovenia § 100 ods. 3 O. s. p., doplneného do O. s. p. zákonom č. 353/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2003 (v tejto súv. por. čl. I bod 42 a čl. III novelizujúceho zákona), vyvolané súdno-aplikačnou praxou, ktorá vyžadovala, aby v záujme riadneho zistenia skutkového stavu, predovšetkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku
Právna veta: Zákon č. 71/1992 Zb. v ustanovení § 4 ods. 1 taxatívne vymenúva konania, ktoré sú od súdneho poplatku vecne oslobodené a v ods. 3 a 4 vymenúva osoby, ktoré sú od súdneho poplatku osobne oslobodené. Toto vecné ako aj osobné oslobodenie vyplýva priamo zo zákona č. 71/1992 Zb. alebo iných právnych predpisov a súd o takomto zákonnom oslobodení nevydáva rozhodnutie. (Ne)priznanie individuálneho oslobodenia od súdneho poplatku podľa § 138 O.s.p. nemá vplyv na nárok účastníka na zákonné oslobodenie od súdneho poplatku (porovnaj II. US 180/2010). Z ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. vyplýva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zločin sexuálneho násilia, sexuálne násilie, donútenie k orálnemu sexu pod hrozbou násilia
Právna veta: Pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu skutkových viet vo výrokovej časti rozsudku okresného súdu, táto je správna. Skutok pod bodom 1/ totiž po objektívnej a subjektívnej stránke napĺňa všetky znaky zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák.č. 300/2005 Z.z. v znení zákona č. 73/2015 Z.z., pretože iného hrozbou násilia donútil k orálnemu styku a iným sexuálnym praktikám a skutku sa dopustil na chránenej osobe - chorej osobe..
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, trestné stíhanie, účel trestného konania
Právna veta: Výkon práv jednotlivých poškodených v uvedenom vysokom počte by mohol závažným spôsobom ohroziť účel a rýchly priebeh trestného stíhania. Vyššie uvedený počet poškodených by v prípade ich pripustenia do trestného konania zjavne mohol spôsobiť predlžovanie vyšetrovania, a tým v konečnom dôsledku aj ohroziť včasné dosiahnutie účelu trestného konania s poukázaním na rozhodnutie R 1/2005-1, podľa ktorého zmyslom § 47 ods. 3 Tr. por. je umožniť orgánom činným v trestnom konaní sústrediť sa v trestnom stíhaní na účel trestného konania v tom, aby trestné činy boli náležité zistené a ich páchatelia po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinnosti zamestnávateľa, nelegálna práca, pracovnoprávny vzťah, register Sociálnej poisťovne
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné zopakovať, že v prípade ak žalobcovi bránili technické príčiny elektronicky zaregistrovať zamestnancov ku dňu vzniku poistenia, žalobca mal možnosť zrealizovať prihlásenie zamestnancov do registra Sociálnej poisťovne aj iným spôsobom a to osobne na pobočke, sms, mailom alebo faxom. Žalobca teda nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z.z., teda prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, vylúčenie zo súdneho prieskumu, správca dane, dočasný charakter rozhodnutia
Právna veta: Z citovaného právneho názoru vychádzal aj najvyšší súd pri skúmaní dodržania zákonných podmienok krajským súdom pri vydaní odvolaním napadnutého uznesenia, predovšetkým vo vzťahu k zachovaniu vyššie uvedeného ústavne konformného výkladu ustanovenia § 248 písm. a) O.s.p. Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. nepochybne zveruje správcovi dane pomerne široké oprávnenia na zásah do práv daňového subjektu. V prejednávanej veci bolo predbežným opatrením žalobcovi uložené zdržať sa uvedenia liehu do daňového voľného obehu bez predchádzajúceho zloženia peňažnej sumy na úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, vecné práva k cudzej veci, podielové spoluvlastníctvo , vlastnícke práva, právo doživotného užívania
Právna veta: Ako vyplýva z citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka, podstatou vecných bremien je obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti pri výkone jeho vlastníckeho práva v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Vecnému bremenu korešponduje vždy nejaké právo. Práva zodpovedajúce vecným bremenám predstavujú vecné práva k cudzej veci a sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem), alebo patria určitej osobe (pôsobia in personam). Na strane povinného pôsobia vecné bremená vždy in rem. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zbrojná licencia, trvalý vývoz zbrane a streliva, prostriedky operatívno-pátracej činnosti , nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami
Právna veta: Rozsah činu v zmysle § 294 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. b), resp. § 295 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. a) Trestného zákona sa, v súlade s legálnou definíciou, určuje podľa §§ 125 ods. 1, 126 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona. Rozsah činu je v prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku určený cenou veci uvedenej v§ 294 ods. 1 až 3 alebo § 295 ods. 1 alebo 2[v prípade ustanovenia § 295 ods. 2 písm. b) ide o chemickú alebo biologickú zbraň, nie o stavbu alebo prevádzku], s ktorou páchateľ nakladá spôsobom uvedeným vo vyššie označených ustanoveniach. Ide o obvyklú predajnú cenu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, nepovolená stavba, stavebný úrad, dôkazné bremeno
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady, t. j. rozhodnutia, stan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: reklamácia, písomný právny úkon, zaručený elektronický podpis, reklamačné konanie, výzva na prevzatie plnenia
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon o ochrane spotrebiteľa v § 2 písm. m/ taxatívne upravuje možnosti ukončenia reklamačného konania, ktoré má predávajúci k dispozícii v rámci tridsaťdňovej lehoty. Jednou zo zákonom povolených možností ukončenia reklamačného konania je aj písomná výzva na prevzatie plnenia, umožňujúca predávajúcemu (pokiaľ nevybavil reklamáciu iným zo zákonných postupov) legitímne ukončiť reklamačné konanie, bez následkov ustanovených v § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací súd zastáva v danom prípade názor, že žalobca, vystupujúci v reklamačnom konaní v pozícii predávajúceho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, hospodárnosť konania
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, preventívna väzba, materiálna podmienka, rozhodovanie o väzbe obvineného
Právna veta: Z toho zároveň vyplýva, že v konaní o väzbe súdy nehodnotia dôkazy s konečnou platnosťou. Takéto hodnotenie je totiž vyhradené až rozhodovaniu vo veci samej, ktoré v prípade postavenia obvineného pred súd nasleduje potom, čo bolo v súlade so zásadami bezprostrednosti a ústnosti vykonané celé dokazovanie. Po zistení, že v preskúmavanej veci je daná aj základná materiálna podmienka pre vzatie obvinených do väzby - dôvodné podozrenie zo spáchania skutkov kladených im za vinu - podrobil najvyšší súd prieskumu záver Špecializovaného trestného súdu o existencii dôvodnej obavy, že v prípade ponechani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úprimná ľútosť, poľahčujúce okolnostia priťažujúce okolnosti, úprimné oľutovanie trestného činu, marenie výkonu úradného rozhodnutia, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo
Právna veta: Z tejto judikatúry vyplýva, že 12 priznanie obžalovaného možno posúdiť ako poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Trestného zákona (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Tdo 63/2016). V zmysle tejto judikatúry od 1. januára 2006, keď po nadobudnutí účinnosti nových trestnoprávnych noriem došlo k významnému posilneniu kontradiktórnosti konania pred súdom a prakticky ťažisko dokazovania prešlo na konanie pred súdom, má postoj obžalovaného k tomuto dokazovaniu dôležitý význam. Podľa § 257 ods. 7 Trestného poriadku ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného prijíma, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dielo, novinový článok, vlastná tvorivá činnosť autora, Bernský dohovor, autorskoprávna ochrana
Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že esenciálnou vo veci sťažovateľky je otázka, či ňou označené novinové články v podanom návrhu predstavujú autorské dielo v zmysle § 7 autorského zákona. Okresný súd a krajský súd sú zhodne toho názoru, že to tak nie je, pričom dôvodia tým, že články obsahujú „minimum tvorivej činnosti“, pretože „nie sú závislé od osobných vlastností tvorcu“ a prejavená tvorivosť autora „nie je taká, že by bez nej tento článok nebol vôbec dosiahnutý“. Stanovisko konajúcich súdov prezentuje tradičnú doktrínu uplatňovanú v súdnej praxi (pozri rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 10 C ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah orgánu verejnej moci, žaloba proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, právomoc správneho súdu, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí , právomoc ústavnúho súdu
Právna veta: Podobne vo veci sp. zn. I. ÚS 178/04 ústavný súd dospel záveru, že postup obecného zastupiteľstva, ktoré odmietlo zaregistrovať sťažovateľku na trvalý pobyt v obci, nie je možné považovať za rozhodnutie, ale iba za odmietnutie vykonať akt majúci evidenčný charakter. Ide tu preto o zásah orgánu verejnej správy vo vzťahu k sťažovateľke. Právomoc poskytnúť ochranu sťažovateľke má všeobecný súd postupom podľa § 250v OSP, teda v rámci konania pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. 33. Ústavný súd zároveň uviedol, že zásahom netreba rozumieť len faktické úkony (napr. pri výkone adm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie urobené elektronickými prostriedkami, elektronická komunikácia prostredníctvom e-mailu, zaručený elektronický podpis
Právna veta: Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Podľa § 42 ods. 1 OSP (v znení účinnom v čase posudzovania veci) podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, telegraficky alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej, ktoré bolo urobené telegraficky, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, právo na súdnu ochranu, oslobodenie od súdnych poplatkov.
Právna veta: Ústavný súd v prvom rade považuje za potrebné uviesť, že účel a podstata inštitútu oslobodenia od súdnych poplatkov spočíva v tom, aby nedochádzalo k odopretiu práva na prístup k súdu v prípadoch, keď majetková situácia strany objektívne neumožňuje uhradiť súdny poplatok. Rozhodovanie súdu o oslobodení od súdneho poplatku preto musí mať na zreteli, aby sa strane len pre jej majetkové pomery neznemožnilo uplatňovať alebo brániť jej právo. V doterajšej judikatúre týkajúcej sa oslobodenia podnikateľa od súdnych poplatkov sa objavujú protichodné judikatórne trendy, ktoré so sebou aut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť , súlad s dobrými mravmi, námietka premlčania, objektívna premlčacia doba, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Ústavný súd tak dospel k záveru, že vznesenie námietky premlčania možno považovať pri márnom uplynutí objektívnej desaťročnej premlčacej doby podľa § 22 ods. 2 zákona č. 58/1969 Zb. v prípade zastavenia trestného stíhania po uplynutí uvedenej desaťročnej premlčacej doby za konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Vo veci sťažovateľa ide o prípad, v ktorom krajský súd formalistickým postupom umožnil presadenie zrejmej nespravodlivosti. V rovine jednoduchého práva je totiž nutné pre účely dodržania už uvedených princípov starostlivo posudzovať individuálne okolnosti daného prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie stavby na cudzom pozemku, odstránenie časti stavby, neoprávnená stavba, konanie o vyporiadanie neoprávnenej stavby
Právna veta: Konanie o vyporiadanie neoprávnenej stavby je konaním, v ktorom z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyporiadania vzťahu medzi účastníkmi a kde teda súd nie je viazaný návrhom účastníkov (§ 153 ods. 2 O. s. p., resp. § 216 ods. 2 C. s. p.). Za účelom vyporiadania právnych vzťahov medzi vlastníkom pozemku a neoprávneným stavebníkom ust. § 135c Občianskeho zákonníka uvádza možnosti, ktoré podľa zákonodarcu budú spravidla prichádzať do úvahy pri vyporiadaní. Nejde však o výpočet taxatívny, ale demonštratívny. Podľa odvolacieho súdu napadnutím rozsudku súdu prvej inštancie vo výroku prvom, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o hmotnej zodpovednosti, veci určené na obeh a obrat, strata zverených predmetov, vznik škody
Právna veta: Veci sťažovateľa a jeho kolegu boli všeobecnými súdmi posudzované paralelne v dvoch konaniach. Kým sťažovateľova vec mala taký priebeh, že po správnom konaní (v ktorom boli obaja kolegovia uznaní zodpovednými za škodu podľa dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti) vec preskúmal krajský súd, rozhodol v prospech sťažovateľa a následne do veci zasiahol najvyšší súd a rozhodol v jeho neprospech, vec sťažovateľovho kolegu sa vyvíjala tak, že krajský súd rozhodol v jeho neprospech a najvyšší súd v jeho prospech. Odlišné rozhodnutie najvyššieho súdu je založené na názore, že v posudzovanom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, užívanie verejnej komunikácie, procesná vada konania, prípustnosť dovolania, ochrana vlastníctva
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažovateľka sa svojím návrhom domáhala ochrany svojho vlastníckeho práva, avšak vzhľadom na verejnoprávny presah jej návrhu – úprava užívania verejnej komunikácie, ktorá je svojou povahou verejnoprávne oprávnenie upravené osobitným predpisom, preto o využívaní a úprave práv a povinností vo vzťahu k verejnej komunikácii je oprávnený a povinný rozhodnúť príslušný správny orgán, a nie všeobecný súd v rámci súkromnoprávnej žaloby. Všeobecné súdy do týchto vzťahov verejnoprávnej povahy môžu vstupovať len následne, v rámci správneho súdnictva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, predmet nájmu, obchodný záväzkový vzťah
Právna veta: Navyše, ak krajský súd v plnej miere stotožniac sa so skutkovými a právnymi závermi okresného súdu na zvýraznenie správnosti týchto záverov vo svojom rozhodnutí v rámci jeho odôvodnenia okrem iného najmä dodal, že sťažovateľka vedela, čo je predmetom nájmu, a dostala tú plochu, ktorú chcela prenajať, a taktiež keďže medzi sťažovateľkou a žalovanou išlo o obchodný záväzkový vzťah s poukazom na ustanovenie § 267 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vylučujúceho aplikáciu ustanovenia § 49 Občianskeho zákonníka uviedol, že tieseň a nápadne nevýhodné podmienk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, nečinnosť súdu, nesprávny postup súdu
Právna veta: Podľa judikatúry ústavného súdu podaním návrhu súdu vzniká súdu povinnosť, aby na tento návrh procesne relevantným spôsobom reagoval (I. ÚS 62/97 – „Zmyslom ústavného práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu. Tomu zodpovedá povinnosť všeobecného súdu o veci konať a rozhodnúť.“, I. ÚS 35/98, m. m. aj nález II. ÚS 244/2012). Táto judikatúra inak zodpovedá aj názoru všeobecných súdov. Najvyšší súd v uznesení sp. zn. 5 Cdo 254/2008 uviedol, že „rozhodovanie civilného súdu je najpodstatnejšou činnosťou (úkonom) pri výkone súdnictva v rozsahu právomoci, ktorú ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: každý má právo na ochranu zdravia, bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotné poistenie
Právna veta: Chránenou ústavnou hodnotou v čl. 40 ústavy je nielen zdravie (prvá veta), ale aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa má dosiahnuť financovaním prostredníctvom solidárne koncipovaného systému zdravotného poistenia za podmienok ustanovených zákonom (druhá veta). Štát je viazaný povinnosťou vytvoriť systém solidárne založeného zdravotného poistenia, udržiavať ho a zabezpečiť, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti financovanej prostredníctvom tohto systému nebolo založené na ekonomicky ekvivalentnom protiplnení (cene) poistenca v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, daňová povinnosť, navýšenie dane, uloženie sankcie daňovému subjektu, daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty
Právna veta: K namietanému porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poukazuje na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), podľa ktorej uvedené ustanovenie nie je aplikovateľné na rozhodovanie vo veciach daňových, pretože tieto tvoria súčasť jadra výsad verejnej moci (pozri rozsudky veľkej komory ESĽP vo veciach Jussila proti Fínsku z 23. 11. 2006, č. 73053/01, bod 29, alebo Ferrazzini proti Taliansku z 12. 7. 2001, č. 44759/98, body 24 – 25). Výnimku tvoria konania v takých daňových veciach, ktoré je možné považovať za trestné (ide o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: plnenie peňažného záväzku, vôľa dlžníka, vyhlásenie dlžníka o započítaní plnenia, čas splatnosti
Právna veta: Obchodný zákonník vychádza zo zásady, že prvoradý význam pri určení, na ktorý záväzok sa poskytnuté plnenie započíta, má vôľa dlžníka. On svojím jednostranným vyhlásením rozhoduje o tejto skutočnosti. Vyhlásenie dlžníka zákon časovo viaže v tom zmysle, že dlžník ho musí urobiť pri plnení. Vyhlásenie dlžníka o započítaní plnenia urobené neskôr nemá význam, lebo pri plnení dôjde k uplatneniu dispozitívneho pravidla obsiahnutého v § 330. Táto úprava pritom rozlišuje pravidlá všeobecné pre všetky plnenia (odsek 1) a špeciálne pravidlá pre peňažné plnenia (odseky 2, 3 a 4). Vyhlásenie dlžníka o zap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účet majiteľa, záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, obchodnoprávny vzťah, privatizácia, subsidiarita osobitného predpisu
Právna veta: Najvyšší súd v uvedenom uznesení tiež uviedol, že „z povahy záväzku, ktorý nespĺňa podmienky relatívneho ani absolútneho obchodného záväzkového vzťahu podľa ust. § 261 ods. 1 až 3 resp. § 261 ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka, keďže nevznikol na základe zmluvy, ale zo zákona, ako aj z povahy žalovaného ako subjektu bez podnikateľského charakteru vyplýva, že na daný vzťah nemožno aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka. Všeobecné súdy tak správne situáciu vyhodnotili bez toho, aby dovolací súd v ich hodnotení vzhliadol prvok prekvapivosti, arbitrárnosti či zakázanej retroaktivity. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, relatívna neplatnosť právneho úkonu, omyl v pohnútke, neplatnosť právnych úkonov, podstatný omyl
Právna veta: Podľa § 267 ods. 1 Obch. zák., ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolávať iba tento účastník. To neplatí pre zmluvy uzatvorené podľa druhej časti tohto zákona. Aj pri výklade tohto ustanovenia sa vychádza z toho, že neplatnosť právnych úkonov upravuje všeobecne Občiansky zákonník, ktorý rozlišuje neplatnosť absolútnu a neplatnosť relatívnu. Na rozdiel od absolútnej neplatnosti, ktorá pôsobí voči každému, relatívna neplatnosť právneho úkonu je taká neplatnosť, ktorej sa môže dovolávať len ten, kto je takým úkonom dotknutý (opr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 68 TZ, podmienečne odsúdený, viesť riadny život, dodržiavanie právnych noriem, beztrestnosť
Právna veta: Vedením riadneho života v skúšobnej dobe treba rozumieť najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Znakom riadneho života je i beztrestnosť, hoci nemusí samo o sebe vždy znamenať, že podmienečne odsúdený vedie riadny život a naopak. Dôvodom na rozhodnutie, že trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, sa vykoná, je nielen skutočnosť, že podmienečne odsúdený spáchal v skúšobnej dobe ďalší trestný čin ale aj skutočnosť, že inak nežil riadnym životom, alebo nevyhovel uloženým podmienkam. Jedným zo základných znakov riadneho života je do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: včasnosť podania dovolania, lehota na podanie dovolania, neprípustnosť dovolania, oneskorené podanie dovolania, prípustnosť dovolania
Právna veta: interpretačné závery najvyššieho súdu o aplikácii Občianskeho súdneho poriadku namiesto nového procesného kódexu nevykazujú žiadne prvky arbitrárnosti alebo nekonformného výkladu, či nesúladu. Je totiž prima facie zrejmé, že sťažovateľmi v sťažnosti zastávaný výklad o aplikácii Civilného sporového poriadku je založený na mylnom predpoklade, že nadobudnutie účinnosti nového procesného kódexu (Civilného sporového poriadku) je spôsobilé „oživiť“ plynutie zákonnej procesnej lehoty, ktorá márne uplynula za účinnosti predchádzajúcej procesnej úpravy (Občianskeho súdneho poriadku). Vzhľadom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, záväzkové právo, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: V prvom rade považuje ústavný súd za dôležité uviesť, že ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujú procesný postup odvolacieho súdu a taktiež vo svojej štvrtej hlave pod názvom rozhodnutia upravujú jednotlivé formy, akými môžu rozhodnúť všeobecné súdy o podaniach účastníkov konania. Podľa § 167 ods. 1 prvej vety OSP ak zákon neustanovuje inak, rozhoduje súd uznesením. Podľa § 152 ods. 1 OSP rozsudkom rozhoduje súd o veci samej. Zákon ustanovuje, kedy súd rozhoduje vo veci samej uznesením. Pre odvolací súd je však rozhodujúce znenie § 223 OSP, podľa ktorého odvolací súd r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, náhrada trov konania v prípade plného úspechu v konaní, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Rozhodovanie o trovách konania v civilných sporoch má dve roviny, a to (i) rovinu rozhodovania o „nároku“ na náhradu trov konania vo veci úspešného alebo pomerene (čiastočne) úspešného účastníka/ účastníkov konania a (ii) rovinu rozhodovania o konkrétnej „výške“ priznaného nároku na náhradu účelne vynaložených trov konania pre účely uplatnenia alebo bránenia svojho práva. Pokiaľ ide o prvú rovinu, a to o rozhodovanie o „nároku“ na náhradu trov konania, tak v tomto prípade všeobecný súd v súlade s § 255 CSP musí u jednotlivých účastníkov konania zohľadňovať pomer ich úspechu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nahradenie súhlasu skupiny alebo dlžníka, reštrukturalizačný plán, reštrukturalizačné konanie, konkurzný súd
Právna veta: Podľa § 152 ods. 1 písm. a) zákona o konkurze a reštrukturalizácii ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná väčšina, predkladateľ plánu sa môže v návrhu na potvrdenie plánu domáhať, aby súd prijatie plánu v skupine nahradil svojím rozhodnutím, ak účastníci plánu zaradení do skupiny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebudú na základe plánu v zjavne horšom postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu; súd pritom vychádza z ich pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní v deň začatia reštrukturalizačného konania, pričom vychádza z údajov uvedených v pláne, ak sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prerušenie trestného stíhania v prípravnom konaní, prípravné konanie, trestné stíhanie, rozhodnutie predbežnej povahy
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že trestná vec sťažovateľky sa nachádza v štádiu prípravného konania, ktoré bolo prerušené podľa § 228 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). Prerušenie trestného konania je rozhodnutím predbežnej povahy, pretože trestná vec nie je vybavená konečným spôsobom. Ústavný súd upriamuje pozornosť na § 228 ods. 5 Trestného poriadku, podľa ktorého ak pominie dôvod na prerušenie trestného stíhania, prokurátor alebo policajt o pokračovaní v trestnom stíhaní rozhodne uznesením. Za týchto okolností nie je daný d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadi stavbu na cudzom pozemku, zákonné vecné bremeno, stavba trolejbusovej dráhy, verejnoprospešný účel
Právna veta: Stavba trolejbusovej dráhy je nielen stavbou postavenou i na pozemkoch iných vlastníkov než sťažovateľa, ale najmä to, že ide o stavbu vybudovanú vo verejnom záujme, ktorá slúži verejnoprospešným účelom. Už len z tohto dôvodu nie je možné nariadiť jej odstránenie (či prikázať ju do vlastníctva vlastníka pozemku) v záujme ochrany vlastníckeho práva individuálneho vlastníka pozemku. Pokiaľ je vlastník pozemku existenciou takejto stavby obmedzený v užívaní svojho vlastníctva, ide o obmedzenie, ktoré má vo svojej podstate verejnoprávnu povahu. V takom prípade je vecou rozhodnutia zákonodarcu, či a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lehota na plnenie, starostlivosť o maloleté dieťa, právoplatnosť rozsudku, výživovacia povinnosť
Právna veta: Podľa § 232 ods. 3, 4 CSP lehota na plnenie je tri dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu. Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že určenie dlhšej ako trojdňovej lehoty na plnenie alebo povolenie splátok umožňuje súdu, aby sám, nezávisle n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, potencionálny príjem, umiestniť sa na trhu práce
Právna veta: V tomto prípade nebola preukázaná kvalifikovaná zmena pomerov odôvodňujúca zníženie výživného, pretože zmena v zárobkových schopnostiach a možnostiach otca, ktorému sa znížil príjem, so zreteľom na neustále sa zvyšujúci rozsah odôvodnených potrieb maloletých detí, nie je tak závažný, aby bolo potrebné meniť predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje s úvahou súdu prvej inštancie, že žiadny účinný zákon Slovenskej republiky nezakotvuje povinnosť pracovať a nezakotvuje ani právo, resp. pracovať v odbore, v ktorom j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, mimoriadne zníženie trestu, trestná sadzba, priznať spáchanie skutku
Právna veta: Podľa § 257 ods. 7 Tr. por., ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného prijíma, zároveň vyhlási, že dokazovanie v rozsahu v akom obžalovaný priznal spáchanie skutku sa nevykoná. Obžalovaný takýmto postupom umožní "prevziať" výsledky dokazovania z prípravného konania bez toho, aby tieto boli konfrontované s výsledkami dokazovania na hlavnom pojednávaní. Primárne tým uľahčuje najmä činnosť prokurátora v trestnom stíhaní, konkrétne v štádiu konania pred súdom tým, že prokurátor už nemusí pred súdom navrhovať a vykonávať žiadne dôkazy za účelom preukázania pravdivosti svojich skutkových tvrdení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací trestný čin, jednotlivé čiastkové útoky, objektívna a subjektívna súvislosť
Právna veta: Podľa § 122 ods. 10 Tr. zák. za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestného činu. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin, ak všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin; to neplatí vo vzťahu k čiastkovým útokom spáchaným mimo územia Slovenskej republiky. Vyššie uvedené čiastkové útoky boli spáchané výlučne v Bratislave, teda možno hovoriť o miestne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, relatívne neurčitá hypotéza, primeraná odplata
Právna veta: Ust. § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, t.j. k právnym normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, dopredu neobmedzeného okruhu okolností. Pri posudzovaní, či konanie účastníka občianskoprávneho vzťahu je v súlade či v rozpore s dobrými mravmi, zákon výslovne neurčuje z akých hľadísk má súd vychádzať. Rozhodnutie o tom, či sú splnené podmienky pre použitie ustanovenia § 3 ods. 1 Občian ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, plnenie bez právneho dôvodu, plnenie z neplatného právneho úkonu, zmluvné strany
Právna veta: Odvolací súd na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie uvádza, že právna úprava bezdôvodného obohatenia upravená v Občianskom zákonníku vychádza zo zásady, že ten kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. To komu je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, vyplýva z konkrétneho právneho dôvodu, na základe ktorého záväzok vydať bezdôvodné obohatenie vzniká. Zo znenia ustanovenia § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že povinnosť vydať postihuje to, čo predstavuje obohatenia a to za súčasného určenia povinnej osoby, ktorou je ten, kto sa bezdôvodne o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: vznik pracovnoprávnych vzťahov, úroky z omeškania podľa OZ, paušalizovaná náhrada škody, vyplatenie platu aj s úrokom z omeškania
Právna veta: Pokiaľ ide o aplikáciu Občianskeho zákonníka (ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) na daný vzťah, odvolací súd sa nestotožnil s právnym názorom žalovaného 2/, že ak Zákonník práce (zák. č. 311/2001 Z.z.) v § 1 ods. 4 zakotvuje, že „ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa ods. 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“ týka sa to iba § 1 až § 122 Občianskeho zákonníka, ktoré sú upravené v jeho prvej časti a netýka sa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, teda časti zákona, v ktorej sú upravené záväzkové práva. Vo všeobecnosti totiž platí, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomné, nájomný vzťah, obmedzené užívanie veci, dohodnutý spôsob užívania veci
Právna veta: Jednou zo základných povinnosti nájomcu je povinnosť platiť nájomné. Ust. § 673 Obč. zák. však obsahuje kogentnú právnu úpravu, ktorá ustanovuje, kedy je nájomca počas trvania nájomného vzťahu od tejto povinnosti oslobodený. Vtedy túto povinnosť nájomca nemá, a to bez zreteľa na to, či bol nájom určený dohodou alebo vyplýva z právnej úpravy. Predpokladom pre aplikáciu § 683 Obč. zák. však je, že nájomca nemôže vôbec vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci a vec vykazuje vady, ktoré sám nespôsobil. V prípade, že nájomca nemôže vôbec v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: čiastočné plnenie peňažného dlhu, splnenie dlhu, občianskoprávny vzťah, vôľa dlžníka prejavená pri plnení
Právna veta: Je zrejmé, že žalovaný mal voči pôvodnému žalobcovi viacero dlhov, v prípade peňažných plnení zaplatených žalovaným pôvodnému žalobcovi (bod 4.6 odôvodnenia) ide teda o prípad plnenia niekoľkých dlhov tomu istému veriteľovi; Občiansky zákonník neobsahuje výslovnú úpravu, na splnenie ktorého z viacerých dlhov veriteľa má byť plnenie dlžníka zohľadnené; podľa názoru odvolacieho súdu nemožno postupovať ani podľa § 330 Obchodného zákonníka, pretože v prejednávanom spore ide medzi stranami o občianskoprávny vzťah; odvolací súd preto pri rozhodovaní vychádzal zo záveru, že v tomto prípade je potrebn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nárok na zaplatenie ceny diela, zásada zmluvnej voľnosti, úhrada ceny diela po jeho celkovom ukončení, úhrada ceny skutočne vykonaných prác
Právna veta: Podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela. Obchodný zákonník v citovanom ustanovení viaže vznik práva na zaplatenie ceny diela na splnenie povinnosti vykonať dielo, pokiaľ sa strany v zmluve nedohodli inak. Je potrebné zdôrazniť, že pri zmluve o dielo sa prejavuje zásada zmluvnej voľnosti vo veľmi širokom rozsahu, pretože okrem základného ustanovenia, ktoré je kogentné, ostatné ustanovenia majú dispozitívnu povahu, teda z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, ochrana bankového tajomstva, dohľad Národnej banky Slovenska
Právna veta: Ustanovením § 92 ods. 8 ZoB zákonodarca sledoval sprísnenie postúpenia cesie bankovej pohľadávky zo sféry kontrolovanej centrálnou bankou a umožniť dlžníkovi, ktorý poruší zmluvné podmienky, aby v primeranom čase vykonal nápravu a zotrval vo vzťahu s bankou, s ktorou dojednal finančnú službu (toto právo banka nemá, ak klient uhradil omeškaný peňažný záväzok ešte pred postúpením pohľadávky, s výnimkou, ak súčet všetkých omeškaní klienta so splnením čo len časti peňažného záväzku presiahol jeden rok). Zákonom stanovené podmienky postúpenia, akými sú postúpenie iba splatnej pohľadávky, písomná vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, zmluvná povinnosť, zmluvné strany, akcesorická povaha zabezpečenia
Právna veta: Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Inštitút zmluvnej pokuty je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia splnenia zmluvného záväzku, ktorého podstata spočíva v písomnom dojednaní povinnosti zaplatiť určitú peňažnú čiastku pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti. Jeho zmyslom je zabezpečenie splnenia povinnosti, ktorá je obsahom záväzku. Účelom zmluvnej pokuty je donútiť dl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, výkon verejnej moci, príčinná súvyslosť, štátny orgán, objektívna zodpovednosť štátu
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov je osobitným zákonom upravujúcim podmienky a spôsob náhrady škody, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci. Na to, aby štát zodpovedal za škodu spôsobenú orgánom vykonávajúcim verejnú moc, musia byť splnené podmienky zodpovednosti za škodu podľa tohto zákona. Jednou zo základných podmienok zodpovednosti štátu je, aby bola škoda spôsobená pri výkone verejnej moci orgánom, ktorý verejnú moc vykonáva niektorým zo spôsobov v zákone špecifikovaným. Druhým predp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať údaje o tom, ako správny orgán dospel k výrokom ktoré sú uvedené vo výrokovej časti. Teda má tu byť uvedené, ktoré skutočnosti boli podkladom na jeho rozhodnutie, ako dospel k sumám, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Ďalej je potrebné, aby v odôvodnení rozhodnutia bolo uvedené, ako aplikoval konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ako použil tieto právne predpisy na toto konkrétne rozhodnutie, na jeho výrokovú časť, podľa akých predpisov rozhodoval. Ďalej je potrebné v odôvodnení tiež uviesť, ako sa vyrovnal s návrhom, resp. námietkami účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, spáchanie trestného činu, prejav depenalizácie, uloženie trestu
Právna veta: Podľa § 40 ods. 1 Tr. zák. ak má súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa za to, že by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a že možno účel trestu dosiahnuť i trestom kratšieho trvania, môže znížiť trest odňatia slobody aj pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom. Ustanovenie § 40 Tr. zák. je jedným z prostriedkov individualizácie trestu a prejavom depenalizácie Trestného zákona. Výnimočnosť použitia § 40 ods. 1 Tr. zák. o znížení trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, zmluva o úvere, úroky z omeškania , odstúpenie od zmluvy , úroky z úveru
Právna veta: Obsahom záväzku dlžníka nie je vrátiť len poskytnuté peňažné prostriedky, ale aj úroky, ktoré nemožno stotožňovať s úrokmi z omeškania. Úroky sú odplatou za poskytnutie peňažných prostriedkov, predstavujú cenu úveru, dlžník ich je povinný platiť od okamihu ich reálneho poskytnutia až do okamihu ich reálneho vrátenia, a to či už v lehote alebo v omeškaní. Úrok z úveru je nárokom, na ktorý nemá vplyv omeškanie dlžníka, ktoré je skutočnosťou, ktorá zakladá vznik nových sankčných záväzkov dlžníka, samotný vznik nároku na úrok z úveru neovplyvňuje. V zmysle § 506 Obchodného zákonníka, ak je dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, právne vzťahy
Právna veta: V súvislosti s posudzovaním úveru ako absolútneho obchodu je potrebné prihliadnuť na to, že prednosť majú osobitné ustanovenia z oblasti spotrebiteľského práva, vrátane ustanovení § 52 - § 54 Občianskeho zákonníka. To, že v danom prípade ide o spotrebiteľský vzťah, žalobca žiadnym spôsobom nenamietal. Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. definitívne expressis verbis vyriešila výkladové rozdiely, na ktoré sa odvoláva žalobca (doplnením § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka) tak, že na všetky právne vzťahy, v ktorých stranou je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, škoda na zdraví, ustálený zdravotný stav poškodeného, sťaženie spoločenského uplatnenia
Právna veta: Z ust. § 106 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka je zrejmé, že pri škode na zdraví plynie subjektívna premlčacia doba a upúšťa sa od ustanovenia objektívnej premlčacej doby vzhľadom na to, že tieto škody sa môžu časovo prejaviť až s odstupom mnohých rokov po vzniku škody. Subjektívna premlčacia doba je dvojročná a pre začatie jej plynutia je významný subjektívny prvok pozostávajúci z 2 zložiek: a) kedy sa poškodený dozvie o škode, vyžaduje sa preukázaná vedomosť poškodeného o vzniknutej škode určitého druhu a rozsahu do tej miery, aby mohol svoj nárok uplatniť (vyčísliť) v žalobe na súde, v prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, úroky z omeškania podľa OZ, príslušenstvo pohľadávky, odplatný právny úkon, mimoriadne zosplatnenie úveru
Právna veta: Úver je odplatným právnym úkonom, pri ktorom odplatu predstavujú spravidla úroky. Je to zrejmé z ustanovenia § 497 Obchodného zákonníka, podľa ktorého zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Vychádzajúc z tohto ustanovenia úverové obdobie, teda čas, na ktorý sa peňažné prostriedky poskytujú, medzi podstatné náležitosti úveru nepatrí. Ak si ale účastníci dohodnú úverové obdobie a dlžník poskytnuté peňažné prostriedky do splatnosti úveru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo veci, omeškanie dlžníka, istina, akcesorický právny vzťah
Právna veta: Podľa štandardného výkladu podávaného súdnou praxou úroky, úroky z omeškania a poplatok z omeškania sú podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky, ktorou sa v zmysle tohto ustanovenia a v nadväznosti na definíciu záväzkového vzťahu v § 488 Občianskeho zákonníka rozumie peňažné plnenie (istina), na ktorú má veriteľ právo podľa hlavného záväzkového vzťahu, ku ktorého zmene (potiaľ, že sa môžu nárokovať aj sankcie za omeškanie s platením) dochádza priamo zo zákona práve až omeškaním dlžníka. Úrokový záväzkový vzťah je vzťahom akcesorickým, ktorého vznik je podmienený platn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, neplatnosť výpovede, ochrana pracovného pomeru
Právna veta: Pokiaľ by aj bola daná príčinná súvislosť medzi prijatou organizačnou zmenou a nadbytočnosťou žalobkyne, súd je oprávnený preskúmavať splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa, keď samotná existencia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP nezbavuje zamestnávateľa právnej povinnosti ponúknuť zamestnancovi ešte pred daním výpovede vhodnú prácu. Jej zmysel spočíva v ochrane pracovného pomeru tým, že pred jeho skončením uprednostňuje zmenu dojednaných pracovných podmienok. Vzhľadom k tomu, že účinky výpovede nastávajú až jej účinným doručením zamestnancovi, k tomuto momentu je potrebn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky banky, obsah právneho vzťahu, postupiteľnosť pohľadávky
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 OZ zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. cit. zákona). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodný register, účinky zápisu údajov do obchodného registra, právotvorné účinky, osvedčujúce účinky
Právna veta: Podľa ust. § 2 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka, „sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ Súčasne podľa ust. § 27 ods. 3 obchodného zákonníka „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vznik zmluvy o pôžičke, písomná forma, reálna zmluva, predmet pôžičky
Právna veta: Podľa ust. § 657 Obč. zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu /peňazí/. Keďže tá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkúpne právo štátu, správny orgán , vlastnícke vzťahy, osvedčenie o významnej investícii
Právna veta: Existencia predkupného práva štátu vzniknutého na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je samoúčelná. Úlohou vyššie citovaného zákona je okrem iného upraviť zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou a k tomuto zjednodušeniu vlastníckych vzťahov má podľa názoru súdu prispieť i existencia predkupného práva štátu, ktoré vzniká na základe zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, interpretácia právnych úkonov, jazykový prejav, obchodné vzťahy
Právna veta: Výkladové pravidlá týkajúce sa obsahu právnych úkonov sú vymedzené v ustanovení § 266 Obchodného zákonníka. Na rozdiel od úpravy interpretácie právnych úkonov uvedenej v § 35 ods. 2, 3 Občianskeho zákonníka, Obchodný zákonník neuprednostňuje jazykový prejav, ale ako rozhodujúce kritérium akcentuje význam vôle, ktorú uprednostňuje pred jazykovým prejavom. Vyžaduje však, aby bol úmysel strane, ktorej je určený, známy, alebo jej musel byť známy. Pokiaľ však úmysel konajúceho nie je možné zistiť (čo platí aj v preskúmavanej veci), prejav vôle sa vykladá podľa významu, ktorý by mu spravidla priklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, blízka osoba, úmysel ukrátiť veriteľa, vynaloženie náležitej starostlivosti
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že odporovateľnosťou napádaný právny úkon (darovacia zmluva) bol uzatvorený medzi dlžníkom (v tomto prípade ručiteľkou) a osobou blízkou v zmysle § 42a ods. 3 Občianskeho zákonníka, sa úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa predpokladá a blízke osoby sú povinné preukázať, že úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa nemohli v dobe urobenia odporovateľného právneho úkonu aj pri vyvinutí náležitej starostlivosti, rozpoznať. Podmienkou úspešnej obrany osoby blízkej dlžníkovi je nielen tvrdenie, že o úmysle dlžníka ukrátiť odporovaným právnym úkonom veriteľa nevedela ani vedieť nemohla, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo akcionára na informácie vo vzťahu k akciovej spoločnosti, dozorná rada akciovej spoločnosti, predstavenstvo akciovej spoločnosti, žiadosť o poskytnutie informácií
Právna veta: Dozorná rada je jedným z obligatórnych orgánov akciovej spoločnsti a má zákonom vymedzenú kontrolnú právomoc, ktorá sa vzťahuje k výkonu funkcie členov predstavenstva a k uskutočňovaniu podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti. Okrem všeobecnej kontrolnej pôsobnosti dozorná rada preskúmava činnosti predstavenstva aj v zákonom stanovených záležitostiach. Takýmto prípadom je aj citovaná úprava § 180 ods. 4 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého dozorná rada preskúmava postup predstavenstva, pokiaľ predstavenstvo na valnom zhromaždení odmietne poskytnúť akcionárovi požadované údaje. Dozorná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, zmluva o postúpení pohľadávky, notifikačná povinnosť
Právna veta: Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené (ods. 2). Podľa § 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi, alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Podľa § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poskytovanie náhrad, správny orgán , vyvlastnenie, pridelenie náhradného pozemku
Právna veta: Podľa názoru súdu správny orgán pri rozhodovaní nevychádzal z riadne zisteného skutkového stavu veci, keď v konaní nevykonal žiadne dokazovanie za účelom zistenia možnosti poskytnutia náhrady za vyvlastnenie vo forme náhradného pozemku a v rozhodnutí len uviedol bez ďalšieho odôvodnenia, že podľa vyjadrenia navrhovateľa vyvlastnenia tento pozemkami, ktoré by mohol použiť na zámenu, nedisponuje. Zo strany žalobcu bola prejavená vôľa na majetkové vyrovnanie formou pridelenia náhradného pozemku (§ 111b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.), a preto bolo povinnosťou správneho orgánu v tomto smere vykonať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miera akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, podieloví spoluvlastníci, spoluvlastnícky podiel
Právna veta: Pokiaľ žalovaná mala za to, že k bezdôvodnému obohateniu v danom prípade nemohlo dôjsť, nakoľko z judikatúry vyplýva, že v prípade podielových spoluvlastníkov nejde o bezdôvodné obohatenie, ale o prípad podľa ust. § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, mal odvolací súd za to, že správne poukázala na predmetné ustanovenie, no toto je použiteľné iba v spojení s ust. § 450 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ust. § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, zmluvné strany, dohoda o obmedzení postúpenia pohľadávok
Právna veta: Odvolací súd nesúhlasí s argumentáciou žalobcu, podľa ktorého dohoda o obmedzení postúpenia pohľadávok je v rozpore s ust. § 39 a § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka ako aj v rozpore s pravidlami poctivého obchodného styku podľa § 265 Obchodného zákonníka a v rozpore s dobrými mravmi podľa § 3 Občianskeho zákonníka. V súvislosti so zákazom postúpenia pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu žalovaného obsiahnuté v odseku 17.3 VOP ako prílohy ZoD je potrebné zdôrazniť, že dohoda strán uzatvorená podľa § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákaz, obmedzenie postúpenia pohľadávky) je zákono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, naturálna reštitúcia, náhrada škody na zdraví, osobná nemajetková ujma
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, aj keď sú vo vy hláške č. 32/1965 Zb. ( v znení neskorších predpisov ) upravené spoločne. Rovnako ako podmienky pre priznanie, tak aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať zvlášť. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia slúžia na to, aby si poškodený mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých a prežívaných utrpení, strastí a kompenzovanie životných obmedzení vyvolaných úrazom. Priznanie nároku na bolesť nepodmieňuje priznanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, neplatný je právny úkon, bankové tajomstvo, ochrana klientov banky
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. ods. 8 zákona o bankách neupravuje len administratívne povinnosti banky pri ochrane bankového tajomstva, ako to naznačuje žalobca v odvolaní, ale stanovuje podmienky platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky bankou, ide teda o lex specialis vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam Občianskeho zákonníka o postúpení pohľadávky (§ 524 a nasl.). Tomu nasvedčuje jednak znenie citovaného ustanovenia ("...môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku... postúpiť"), ako aj jeho zaradenie do časti zákona o bankách, ktorej nadpis znie "Ochrana klientov a bankové tajomstvo". ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, generálna prevencia, podmienečné odsúdenie, individuálna prevencia, represia
Právna veta: Podľa § 34 ods. 4 Tr. zákona, pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Trest plní funkciu ochrany spoločnosti jednak pred páchateľom trestného činu, voči ktorému sa prejavuje prvok represie (zabránenie v trestnej činnosti), a prvok individuálnej prevencie (výchovy k riadnemu životu), a jednak aj voči ďalším občanom - potenciálnym páchateľom, voči ktorým sa prejavuje prvok generálnej prevencie (výchovné pôsobeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo prokurátora podať odvolanie, porušenie povinnosti prokurátora, princíp pomoci slabšej strane, zásada beneficium cohaesionis
Právna veta: Podľa § 310 ods. 2 Tr. por. z odvolania prokurátora, ktoré podal na hlavnom pojednávaní, musí byť zrejmé, či odvolanie smeruje v prospech alebo neprospech obžalovaného. Vzhľadom na to, že podľa § 308 Tr. por. prokurátor môže podať odvolanie ako v neprospech, tak aj v prospech obžalovaného, odvolací súd stál pred úlohou posúdiť rozsah svojej prieskumnej povinnosti na základe porušenia povinnosti prokurátora podľa § 310 ods. 2 Tr. por. uviesť, či odvolanie proti oslobodzujúcim výrokom podal na hlavnom pojednávaní v neprospech alebo v prospech dotknutých obžalovaných. Samotná skutočnosť, že usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uznanie záväzku, právna domnienka existencie záväzku, podnikateľské vzťahy
Právna veta: K otázke uznania záväzku žalovaným listom zo dňa 9.1.2013 odvolací súd uvádza, že v podnikateľských vzťahoch je posudzovanie následkov tohto uznania odlišné ako vo vzťahoch nepodnikateľských, nakoľko úprava uznania záväzku v Obch. zák. je komplexná a nedochádza k subsidiárnej aplikácii úpravy obsiahnutej v Obč. zák. Zmysel uznania záväzku spočíva v tom, že uznanie záväzku zakladá právnu domnienku existencie záväzku v čase uznania. Tým sa v súdnom spore posilňuje procesná pozícia veriteľa, keďže vôbec nemusí dokazovať vznik záväzku, (teda či došlo k uzavretiu zmluvy, prevzatiu tovaru objednávat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky banky, bankové tajomstvo, absolútna neplatnosť právneho úkonu, zákonná výluka
Právna veta: Ust. § 525 ods. 1 OZ zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. citovaného zákona). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ktorá týmto požiad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dielo, autorskoprávna ochrana, výtvor ľudskej činnosti, vnímateľnosť ľudskými zmyslami
Právna veta: Autorské právo poskytuje právnu ochranu subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických aj právnických osôb v súvislosti s vytvorením a používaním autorských diel a iných predmetov autorskoprávnej ochrany. Tieto subjektívne práva môžu byť majetkovej alebo osobnostnej povahy. Predmetom autorskoprávneho vzťahu je autorské dielo. § 7 ods. 1 Autorského zákona exemplifikatívne uvádza jednotlivé druhy diel. Nie však každý výtvor ľudskej činnosti možno nazvať autorským dielom. Musí ísť o dielo literárne, iné umelecké alebo vedecké, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám, občianskoprávne vzťahy, princíp generálnej prevencie, princíp náhrady škody
Právna veta: Občianskoprávna úprava náhrady škody vychádza z toho, že spôsobenie škody je nežiaducim spoločenským javom, pretože žiadna náhrada škody nemôže privodiť stav, ktorý tu bol pred vznikom škody. V ustanovení § 415 OZ sa kladie dôraz na predchádzanie škodám, pričom ide o legislatívne vyjadrenie princípu generálnej prevencie, ktorý každému subjektu súkromného práva ukladá povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku fyzických a právnických osôb a ujme na zdraví fyzických osôb. Princíp náhrady škody a princíp prevencie patria medzi hlavné zásady občianskeho práva. Platí to nielen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky pri peňažnej pôžičke, úroky z úveru, úroky z omeškania podľa OZ, ustanovenie dispozitívnej povahy
Právna veta: V prejednávanej veci vznikol záväzok žalovanej zo zmluvy o úvere, uzatvorenej podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Táto zmluva s ohľadom na skutočnosť, že dlžník ako jedna zo strán tejto zmluvy nebol podnikateľom, je zmluvou spotrebiteľskou v zmysle § 52 a nasl. OZ, preto sa na právny vzťah, ktorého účastníkom je spotrebiteľ, vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva (§ 52 ods. 2 OZ). Súdna prax otázku doby, na ktorú sa dojednávajú úroky a úroky z omeškania v minulosti už riešila a zaujala v nej názor, že rozhodovacia pra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov, darovacia zmluva , správanie obdarovaného
Právna veta: V zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka, zákonom stanovenou podmienkou možnosti darcu žiadať od obdarovaného vrátenie daru je také správanie sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ktoré vykazuje znaky hrubého porušovania dobrých mravov. Z uvedeného vyplýva, že nie každé správanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, napĺňa znaky podľa § 630 Obč. zákonníka a odôvodňuje žiadať darcu vrátenie daru od obdarovaného. Vzhľadom na to, že uvedené ustanovenie, upravujúce možnosť darcu žiadať vrátenie daru, vyžaduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, objektívna zodpovednosť štátu, trestné konanie , oslobodenie obžalovaného spod obžaloby
Právna veta: Zákon č. 514/3003 Z.z. zakladá objektívnu zodpovednosť štátu (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemôže zbaviť. Neposudzuje sa teda správnosť rozhodnutia jeho orgánu z hľadiska, či pri rozhodovaní porušil právnu povinnosť a škodu zavinil. Rozhodujúcim kritériom zákonnosti konania vedeného orgánom verejnej moci je výsledok tohto konania. Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie alebo rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, zatknutí a inom pozbavení osobnej slobody alebo vykonané za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia Občiankeho zákonníka, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že medzi stranami sporu bola dňa 31.01.2007 uzatvorená zmluva o úvere. Odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie konštatuje, že predmetná zmluva je spotrebiteľskou zmluvou. Žalovaný je podnikateľom a predmet konania sa týka jeho podnikateľskej činnosti, pričom v konaní nevyšlo najavo, že by žalobca pri uzatváraní a plnení zmluvy konal v rámci predmetu svojej obchodnej, podnikateľskej činnosti, že použil predmet plnenia na podnikanie. Ustanovenia § 52 a nasl. OZ upravujúce spotrebiteľské zmluvy bolo možné použiť na účel odôvodnenia rozhodnutia vo veci sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 55 CMP, náhrada trov konania štátu vzniknutých znaleckým dokazovaním
Právna veta: Civilný mimosporový poriadok obsahuje ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od všeobecnej úpravy trov konania v CSP, pričom sa jedná aj o úpravu náhrady tzv. trov v mimosporových konaniach. V mimosporových konaniach platí vyšetrovacia zásada vyplývajúca z § 35 a § 36 Civilného mimosporového poriadku, a preto Civilný mimosporový poriadok počíta s eventuálnou možnosťou vzniku trov štátu, ktoré vzniknú v súvislosti s dokazovaním, o ktorých povinnosti nahradiť ich štátu súd rozhodne z úradnej povinnosti na rozdiel od nároku účastníkov na náhradu trov konania, kedy zásadne rozhoduje len na návrh. Nakoľko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba sústavy tepelných zariadení, účastníci stavebného konania, retroaktivita, správny orgán
Právna veta: Novela zákonného ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vylúčila akýkoľvek právny rozkol v tom či má byť dodávateľ zo zdroja tepla v postavení účastníka stavebného konania, nakoľko ustanovenie § 59 ods. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Zb., stanovuje, že účastníkom konania sú aj ďalšie osoby ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. Predmetná novela č. 100/2014 Z. z., ktorou bol doplnený § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z., vyjadrila úmysel zákonodarcu doplniť dodávateľa tepla zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom medzi účastníkov konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pravo ručiteľa odoprieť plnenie, zánik ručiteľského záväzku, právny úkon, pohľadávka zabezpečená ručením
Právna veta: Podľa § 549 OZ ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník. Ide o právnu úpravu, ktorá okrem námietok, ktoré inak patria dlžníkovi (§ 548 ods. 2 OZ) umožňuje ručiteľovi odoprieť plnenie z dôvodu, ktorým je zavinenie veriteľa, ktorý zavinil, že dlh nemôže upokojiť sám dlžník. Nie je rozhodujúce, či zavinenie je spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti. Tým, že veriteľ zavinil, že nemôže svoju pohľadávku vymôcť proti dlžníkovi, nestráca automaticky nárok voči ručiteľovi. Záleží totiž na ručiteľovi, či využije svoje právo odoprieť plnenie. Odopre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločná zodpovednosť, delená zodpovednosť, spoluzavinenie, zásada o spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti
Právna veta: Pri výklade ust. § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka všeobecne platí, že spoločná zodpovednosť vzniká ako výsledok spoluzavinení, či súbežnej (na sebe nezávislej) činnosti, prípadne nečinnosti alebo zanedbania, vedúce k vzniku jediného škodlivého následku. Pre spoluvinu je typické, že škodca má vzťah nielen k vlastnému konaniu (protiprávnemu konaniu a škode), ale aj ku konaniu ostatných osôb zúčastňujúcich sa na vzniku škody. Spoločná zodpovednosť nie je vylúčená ani vtedy, ak sa nedá jednoznačne určiť podiel jednotlivých škodcov na dosiahnutie celkového výsledku (na vzniku škody). Poškodený, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie, ochrana osobnosti
Právna veta: Protiprávnosť zásahu okrem iného vylučuje aj výkon iného subjektívneho práva stanoveného zákonom. Takýmto je aj výkon povinnosti znalca vypovedať o určitých právne významných skutočnostiach, ktoré mu ukladá ust. § 127 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016, ako aj zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nepresnosť, neúplnosť či dokonca nepravdivosť výpovede znalca a ním podávaného znaleckého, resp. odborného posudku nie je postihovateľné postupom podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Len v prípade že by znalec pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania z dojednaných úrokov, omeškanie dlžníka podľa O.z.
Právna veta: Nemali by byť pochybnosti, že úver je odplatným právnym, úkonom, za ktorý možno dohodnúť úroky a že možno dohodnúť aj obdobie na užívanie finančných prostriedkov (úverové obdobie). Zákon umožňuje dodávateľom na určitú dobu (do platnosti) podľa jeho predstáv poskytnúť úver a vypýtať si za to dohodnuté úroky. Od začiatku sa prirodzene sledujú úroky na dohodnutú dobu, ktorej koniec završuje tzv. splatnosť úveru. Zo zákonom stanovených dôvodov (napr. nesplácanie úveru) má dodávateľ tiež právo splatnosť posunúť. Niet zákonného kogentného pravidla, podľa ktorého by dlžník mal povinnosť zo zákona pla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedôvodné zvýhodnenie niektorého z veriteľov, trestný čin zvýhodňovania veriteľa
Právna veta: Krajský súd uzatvára, že uhrádzanie niektorých záväzkov dlžníka v čase, keď je dlžník preukázateľne v úpadku nie je možné akceptovať, nakoľko v takomto čase už nemá dlžník uskutočňovať také právne úkony, ktoré by mohli ukrátiť veriteľa, pretože ak dlžník uspokojí podľa vlastného uváženia len niektorých veriteľov o to menej v konkurze dostanú ostatní veritelia. Uspokojenie pohľadávky veriteľa je tak mimo jeho dispozičnej sféry. Ak neexistuje reálny a niečím podložený dôvod na uspokojenie pohľadávky niektorého z veriteľov a ostatní veritelia zostanú neuspokojení, tak ide o trestný čin zvýhodňova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie , dokazovanie
Právna veta: Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oprávnený posudzovať jeho správnosť (jeho závery), ale hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok ponechať bez povšimnutia a bez toho, aby sa závermi tohto znaleckého posudku v zmysle vyššie uvedených zásad zaoberal a z takéhoto znaleckého posudku vyvodil aj závery pre potreby posudzovanej veci.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súhlas oboch manželov, dovolávať sa neplatnosti, bezpodielový spoluvlastník
Právna veta: V prípade, ak bezpodielový spoluvlastník nerešpektoval ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka a odpredal vec (nejde o bežnú vec), týkajúcu sa spoločnej veci, právny úkon, na základe ktorého došlo k prevodu spoluvlastníckeho podielu zákon považuje za neplatný, v prípade, ak sa oprávnený jeho neplatnosti dovoláva (§ 40a Občianskeho zákonníka Načítavam informácie o predpise...). Právnym dôvodom dovolania sa tejto neplatnosti je reparácia porušenia právnej povinnosti (náprava protiprávneho stavu) v podobe možnosti oprávneného subjektu v zákonných medziach domáhať sa oprávnenia voči povinnému. V p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, pozostalý manžel, vyživovacia povinnosť deklarovaná súdom
Právna veta: Základným právnym predpisom upravujúcim nárok na pozostalostnú úrazovú rentu je Občiansky zákonník. Treba však zdôrazniť, že Občiansky zákonník zakladá a priznáva nárok na pozostalostnú úrazovú rentu každému voči komu mal zomrelý v čase svojej smrti vyživovaciu povinnosť, a to bez ohľadu či bola alebo nebola deklarovaná súdom. Ide o generálne ustanovenie (§ 448), ktorého výkon je zverený zákonu o sociálnom poistení. To znamená, že zákon o sociálnom poistení ako tzv. vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku nemôže prístup k nároku na pozostalostnú úrazovú rentu obmedzovať a podmieňovať len na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: skrátenie dane a poistného, daňový podvod, zásada ne bis in idem, uloženie daňovej sankcie
Právna veta: Informácia o významnom rozhodnutí Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem v daňových veciach
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: začatie trestného stíhania, uznesenie o vznesení obvinenia, vznesenie obvinenia, krádež vlámaním
Právna veta: Článok predstavuje voľné nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesení obvinenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: začatie trestného stíhania, trestné oznámenie, disciplinárne previnenie, nedostatočné zistenie skutočného stavu
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou zákonom stanovenej lehoty, v ktorej je policajt povinný rozhodnúť o trestnom oznámení.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog, jednorázová dávka drogy, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu
Právna veta: Príspevok reaguje na návrh judikátu, ktorým chce Najvyšší súd SR zjednotiť pohľad aplikačnej praxe na problematiku prechovávania drog z hľadiska hmotnostného vymedzenia obvykle jednorazovej dávky drogy.
MENU