Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby, európsky zatýkací rozkaz , predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: Z ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. c), písm. f) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 15 zákona o EZR vyplýva, že inštitút predbežnej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter, než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti prvého až tretieho dielu Trestného poriadku (§ 71 - § 87 Tr. por.). To platí nielen o dôvodoch tejto väzby (§ 71 Tr. por.), ale aj o rozhodovaní o väzbe (§ 72, najmä ods. 2 Tr. por.). Napriek tomu, že aj predbežná väzba je prostriedkom na zabezpečenie účasti vyžiadanej osoby v konaní, tak v tomto konaní jej dôvody nie sú v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, vzatie obvineného do väzby
Právna veta: K možným výhradám, že sudca pre prípravné konanie doposiaľ neuviedol žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali väzbu obvineného T. Y., považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné pripomenúť, že Trestný poriadok nikde nedefinuje pojem „konkrétne skutočnosti“. Pre obsah tohto pojmu nemôžu byť stanovené ani žiadne nemenné kritériá. Vždy je potrebné vychádzať z konkrétnej veci, osoby obvineného a jeho osobných pomerov. V posudzovanej veci tieto konkrétne skutočnosti vyplývajú práve z povahy, charakteru a závažnosti trestnej činnosti, ktorá mala byť páchaná plánovite a organizo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností do vlastných rúk, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007
Právna veta: Podľa § 111 ods. 1 CSP do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „ doručenka"); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (ďalej len „ Nariadenie") je zamerané na zlepšenie a urýchlenie odosielania súdnycha mimosúdn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: reklama a telenákup, správny orgán , pojem čestnosť
Právna veta: V predmetnej veci medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že komunikát Televeštiareň odvysielaný dňa 06.05.2015 v čase o cca 21:30 hod. v rámci programovej služby TV8 má povahu telenákupu. Odporkyňa v napadnutom rozhodnutí jednotlivé definičné znaky telenákupu podrobne analyzovala a správne ustálila, že odvysielaný komunikát spĺňa všetky kritéria podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. V súvislosti s posudzovaním zákonných podmienok na aplikáciu ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. je potrebné uviesť, že samotný zákon pojem čestnosť nedefinuje. Uvedená skutočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej doby pri právach vzniknutých z porušenia povinnosti, premlčacia doba podľa § 397 ObZ, právo na úrok z omeškania, povinnosť dlžníka splniť dlh
Právna veta: Právo na úrok z omeškania sa premlčuje za každý deň omeškania samostatne. Začiatok plynutia premlčacej doby pri úrokoch z omeškania sa viaže ku dňu, kedy bola povinnosť porušená (§ 393 ods. 1 Obchodného zákonníka), t.j. v danom prípade 8. marca 2007. Pri štvorročnej premlčacej dobe (§ 397 Obchodného zákonníka) možno úroky z omeškania úspešne uplatniť v uzavretom časovom intervale ohraničenom štyrmi rokmi odo dňa podania žaloby spätne (ostatné neskoršie úroky z omeškania sú premlčané v dôsledku uplynutia všeobecnej štvorročnej premlčacej doby k jednotlivým denným úrokom z omeškania) a dňom, keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania , čas splnenia dlhu, premlčacia doba podľa § 397 ObZ, začiatok a trvanie premlčacej doby, premlčacia doba pre úroky z omeškania, interpretácia právnych noriem
Právna veta: Spor o interpretáciu právnej normy je daný, ak sú v najmenej dvoch rozhodnutiach najvyššieho súdu vyslovené právne názory, ktoré odlišným spôsobom vykladajú (interpretujú) rovnakú právnu normu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený.Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: suma pomoci v hmotnej núdzi
Právna veta: Vo vzťahu k žalobnej námietke, že žalobkyni prislúchajú zo zákona č. 601/2003 Z.z. sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu a jedno nezaopatrené dieťa mesačne, odvolací súd dodáva, že právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej činnosti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, upravuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi.Podľa § 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi hmotná núdza je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyčiarknutie z registra, suspenzívny účinok, odkladný účinok odvolania
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 442/2004 Z.z. vyplýva, že proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra môže súkromný veterinárny lekár podať odvolanie dozornej komisii. Zároveň príslušné ustanovenie menovaného zákona neupravuje, či má toto odvolanie suspenzívny (odkladný) účinok, alebo nie. V takom prípade je potrebné aplikovať s poukazom na § 23 ods. 1 zákona č. 442/2004 Z.z. Správny poriadok, podľa ktorého včas podané odvolanie má odkladný účinok, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. V tomto prípade je preto potrebné vychádzať z toho, že (nakoľko osobitný zákon č. 442/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, verejnoprávna zodpovednosť za protispoločenské konanie, správny orgán , formálne nedostatky rozhodnutia
Právna veta: Právna teória v rámci verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské konanie rozoznáva trestné činy, priestupky, iné správne delikty, v ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty poriadkové. Deliktom je len také porušenie povinnosti (konanie alebo opomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera ich typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrenej v znakoch skutkovej podstaty, u iných správnych deliktov a disciplinárnych deliktov ešte aj okruh subjektov, ktoré sa deliktu môžu dopu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, štátna sociálna dávka, posudzovanie bydliska
Právna veta: Príspevok pri narodení dieťaťa je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca (§ 1 ods. 2 zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, ďalej len „zákon č. 383/2013 Z.z.). Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona, účelom tejto dávky je prispieť rodičovi na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením výbavičky novorodenca. Zákonodarca zároveň stanovil podmienky, pri splnení ktorých vznikne oprávnenej osobe (najčastejšie matke) nárok na priznanie uvedeného príspevku. Cieľom zákonodarcu bola podpora zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, škoda cudzieho majetku
Právna veta: Trestnou činnosťou nie je možné (právom dovolené) získavať peňažné prostriedky alebo iné majetkové hodnoty, a to ani na uspokojenie inak oprávnenej pohľadávky alebo na splnenie inak právne podloženého záväzku. Ak páchateľ pri trestnom čine podvodu podľa § 221 Trestného zákona získa finančné prostriedky na splnenie svojho záväzku voči inej osobe (uspokojenie jej pohľadávky) uvedením niekoho (poškodeného) do omylu alebo využitím niečieho omylu, dostáva sa do pozície „obohateného na škodu cudzieho majetku“ (majetku osoby poškodenej podvodom) v zmysle odseku 1 vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ustanovený obhajca, možnosť podať dovolanie len prostredníctvom obhajcu
Právna veta: Dovolacie konanie je výlučne návrhovým konaním, a preto sa Najvyšší súd Slovenskej republiky stáva dovolacím súdom až podaním dovolania. Z týchto dôvodov najvyšší súd nie je oprávnený pred podaním dovolania robiť akékoľvek úkony súvisiace s dovolacím konaním; preto ani nemôže v tomto čase ustanoviť obvinenému obhajcu. Ustanovenie § 373 ods. 1 Trestného poriadku je lex specialis vo vzťahu k ustanoveniu § 40 ods. 1 Trestného poriadku, a preto je povinnosťou obvineného v prípade, ak chce dovolanie podať, aby si na tento procesný úkon obhajcu zvolil (pozri rozhodnutie R 1/2010). Použitie ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, zákaz činnosti, konanie o priestupkoch, sčítavacia zásada
Právna veta: Sankcia zákazu činnosti uložená páchateľovi v konaní o priestupkoch nie je pre účely konania o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 a § 70 Trestného zákona, trestom uloženým súdom v odsudzujúcom rozsudku (ide o zákaz uložený iným orgánom verejnej moci nie súdom) a preto plynie samostatne, nezávisle od trestu zákazu činnosti. Ak tomu istému páchateľovi bol v následnom trestnom konaní uložený trest zákazu činnosti za iný skutok a plynutie sankcie zákazu činnosti a plynutie trestu zákazu činnosti sa prelína, tak sankcia zákazu činnosti a trest zákazu činnosti p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznanie cudzieho rozhodnutia slovenským súdom, právny poriadok Slovenskej republiky, premena trestu, výkon trestu
Právna veta: Zákon č. 549/2011 Z. z. síce berie do úvahy prípady, pri ktorých dochádza k uloženiu sankcie, ale len tie ak ide o sankciu, ktorá nie je zlučiteľná s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo jej trvanie (dĺžka) nie je zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky, avšak nerieši prípady, kedy dĺžka trvania a druh trestu odňatia slobody uloženého cudzím rozhodnutím sú zlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V takom prípade, keďže nemožno postupovať podľa zákona č. 549/2011 Z. z., je teda potrebné rozhodnúť podľa § 517 ods. 2 Trestného poriadku (viď § 29 zákona č. 549/2011 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, nesprávne zameranie prístavby k rodinnému domu
Právna veta: Oprava chýb katastra, zakotvená v ustanovení § 59 katastrálneho zákona, je špecifickým právnym inštitútom, ktorého účelom je zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom, a tým i zabezpečenie právnej istoty a zákonnosti. Katastrálny zákon zakotvuje možnosť opravy chybných údajov katastra z dôvodu, že kataster, ako štátny a verejný informačný systém, musí poskytovať pravdivé informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a ďalších osobách. Správa katastra je povinná opraviť chybné údaje katastra nielen na návrh, ale aj zo svojho vlastného postavenia ako orgán, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, lehota na vykonanie daňovej kontroly, daňová povinnosť, daňový subjekt , daňové orgány
Právna veta: Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti. Z tohto pohľadu je daňová kontrola jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu, pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovaniu daní a sekundárne k ukladaniu sankcií. Zároveň slúži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úvaha správneho orgánu, trestanie za správne delikty, náležitosti rozhodnutia, nariadenie ústneho pojednávania
Právna veta: I. Nariadenie ústneho pojednávania správnymi orgánmi vo veciach správnych deliktov a iných správnych deliktov je len fakultatívne. V rámci tejto kategórie správnych deliktov sa zásada ústnosti neuplatňuje, a to spolu so zásadou verejnosti a bezprostrednosti. V zmysle správneho poriadku nariadenie ústneho pojednávania je ponechané na správnej úvahe správneho orgánu a jeho správna úvaha závisí od skutkových okolností v danej veci. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že zákon o priestupkoch upravil inštitút ústneho pojednávania v priestupkových veciach kogentným spôsobom. II. Až vydané rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, dodanie služby, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, dôkazné bremeno , daňový subjekt
Právna veta: Vo vzťahu k namietanému vyhodnoteniu zisteného skutkového stavu a k námietke neprimeraného prenosu dôkazného bremena na žalobcu odvolací súd uvádza, že podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje), ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani pri dobromyseľnosti platiteľa, prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, zákonodarca z dôvodu zabránenia ľahkej zneužiteľnosti požaduje, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, orgán ochrany prírody, osobitne chránené rastliny a živočíchy
Právna veta: Zmyslom § 40, ktorý je transpozíciou čl. 16 smernice o biotopoch, je dosiahnutie vyššej úrovne ochrany a prísnejších kritérií pre budúce zásahy do biotopov zvlášť chránených rastlín a živočíchov než je tomu u všeobecnej druhovej ochrany. Žiadateľ o výnimku bude úspešný, len ak splní každú z tam uvedených podmienok. Podľa § 40 sa povoľujú činnosti a zásahy, ktoré sú zákonom a priori zakázané. Na začatie konania o povolení výnimky postačuje samotná eventualita zásahu do prirodzeného vývoja obzvlášť chráneného živočícha, a práve pravdepodobnosť poškodenia a miera škodlivosti zásahu sú hľadiskami, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastník disciplinárneho konania, oznamovateľ trestného činu, správny orgán , disciplinárna právomoc
Právna veta: Z disciplinárnych konaní podľa zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a z rozhodnutí v nich vydaných vyplývajú práva a povinnosti len policajtom, voči ktorým je dané konanie vedené, a preto žalobca, ako oznamovateľ spáchania trestného činu, nie je účastníkom disciplinárnych konaní začatých z podnetu správneho orgánu, nakoľko nedochádza k zmene právneho postavenia oznamovateľa trestnej činnosti.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výstavba sústavy tepelných zariadení, záväzné stanovisko, verejný záujem, podklady pre rozhodnutie, dotknutý orgán
Právna veta: I. Dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného predpisu. Dotknutý orgán v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov má postavenie sui generis. Podstatou záväzného stanoviska je na jednej strane odborná pomoc stavebnému úradu a na druhej strane ochrana verejných záujmov, ktoré sú zverené do ich pôsobnosti, a to v zmysle osobitných právnych predpisov, a záväzné stanovisko sa tak stáva jedným z podk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, nezákonné rozhodnutie, škoda spôsobená rozhodnutím o väzbe, špeciálna právna úprava
Právna veta: V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. náhrada škody zahŕňa aj náhradu vynaložených trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie alebo rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, zatknutí a inom pozbavení osobnej slobody alebo vykonané zadržanie v konaní, v ktorom bolo rozhodnutie zrušené alebo bolo trestné stíhanie zastavené, alebo v ktorom bola vec postúpená inému orgánu. Škoda spôsobená rozhodnutím o väzbe obyčajne spočíva v ušlom zárobku za dobu neoprávnenej väzby, prípadne v nemajetkovej ujme a zvyčajne v náhr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, základná skutková podstata trestného činu, obvyklý čas páchania konkrétnej trestnej činnosti, užívateľ drog, dealer
Právna veta: K námietke obvineného týkajúcej sa právnej kvalifikácie skutku podľa § 172 ods. 2 písm. c) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. b) Tr. zák., teda páchania trestného činu po dlhší čas, treba uviesť, že tento kvalifikačný znak nebol zákonodarcom v rámci Trestného zákona zadefinovaný. Už z jeho gramatického výkladu však možno vyvodiť, že musí ísť o tak dlhý čas, ktorý jednak prekračuje inak obvyklý čas páchania konkrétnej trestnej činnosti (tzv. kvantitatívna stránka), jednak by použitie základnej skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu dostatočne nevystihovalo závažnosť spôsobu konania konkrét ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: správne delikty z pohonných látok, princíp objektívnej zodpovednosti, mazací olej, daňové trestanie
Právna veta: Najvyšší súd dáva za pravdu krajskému súdu v tom, že na základe výsledkov odbornej expertízy uskutočnenej colným laboratóriom bolo zistené, že u žalobcu sa nachádzal mazací olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. a nie motorová nafta, ktorej nadobudnutie preukazoval dokladmi, a preto nemožno súhlasiť so žalobcom, že preukázal jeho pôvod alebo spôsob nadobudnutia. Žalobca preukázal iba nadobudnutie motorovej nafty. Najvyšší súd považuje ďalej za potrebné vyzdvihnúť, že celý systém daňového trestania za správne delikty, obsiahnuté v daňových predpisoch je postavený na princípe ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť podrobiť sa očkovaniu, povinnosť lekára zohľadňovať známe zdravotné kontraindikácie, predchádzanie vzniku a šírenia prenosných a smrteľných ochorení, zásah do integrity človeka
Právna veta: „V prípade právnej úpravy povinného očkovania je samotná povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu uložená všetkým fyzickým osobám v § 51 ods. 1 písm. d/ zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, teda zákonom. Podzákonný predpis - vyhláška upravujúca prevenciu a kontrolu prenosných ochorení - je vydaný na základe zákonného splnomocnenia v § 62 písm. a/ uvedeného zákona, ktoré je dostatočne presné a určité a ústavne akceptovateľným spôsobom splnomocňuje ministerstvo zdravotníctva na vydanie podzákonného vykonávacieho právneho predpisu v konkrétnej oblasti. Avšak tento podzákonný pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, starobné dôchodkové sporenie, dlh voči Sociálnej poisťovni
Právna veta: Predmetné ustanovenie § 293bl ods. 1 bolo do zákona č. 461/2003 Z.z. zavedené novelou č. 572/2009 Z.z. a od 01.01.2010 sa stalo súčasťou platného právneho poriadku, pričom vytvára rámec pre poskytnutie tzv. „generálneho pardonu“. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplývajú dve podmienky, a to jednak, že penále sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie pred 01.01.2010 a jednak, že toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ku ktorým sa vzťahuje penále, musí byť zaplatené najneskôr do 30.04.2010. Text ustanovenia považuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia, rozhodnutie vo veci samej, podanie žaloby
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 336 ods. 1 C.s.p. totiž vyplýva, že súd ,,môže“ uložiť navrhovateľovi povinnosť podať v určitej lehote žalobu vo veci, keď dospeje k záveru, že nárok zabezpečený predbežným opatrením vyžaduje ďalšie pokračovanie v konaní vo veci samej, avšak nie je vylúčené (zákon túto možnosť pripúšťa) ani to, že túto povinnosť neuloží napr. za situácie, že v čase rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení je žaloba vo veci samej už podaná, že z okolností vyplýva, že účastníci dospejú k mimosúdnej dohode, alebo pre iné dôvody, ktorých existencia vylúči potrebu uloženia tejto povinnosti. L ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Konanie o dovolaní v zmysle ôsmej hlavy Trestného poriadku je jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré možno podať iba proti tzv. meritórnym rozhodnutiam, teda rozhodnutiam vo veci samej, ktorými sa trestné stíhanie končí. V posudzovanom prípade podal obvinený G. O. dovolanie proti uzneseniu krajského súdu, ktorým bolo právoplatne rozhodnuté o jeho návrhu na povolenie obnovy konania Z ustanovenia § 368 ods. 2 Tr. por., ani z iných ustanovení Trestného poriadku však nevyplýva prípustnosť podania dovolania proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti obvineného o povolenie obnovy konania, an ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní, veľký počet poškodených, trestné stíhanie, generálny prokurátor
Právna veta: Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci sto, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd uznesením, ktoré sa doručí navrhovateľovi. Ak návrh nebol zamietnutý, generálny prokurátor zabezpečí, aby bolo uznesenie vhodným spôsobom zverejnené. Z preskúmaných podkladov nesporne vyplýva, že v predmetnej trestnej veci malo byť podľa doterajších zistení 671 poškodený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1, prvá veta Ústavy Slovenskej republiky). Možno ho aplikovať iba vtedy, ak pre takýto postup existujú dôležité dôvody. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným. Takýmito dôvodmi sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Citované ustanovenie § 368 ods. 2 Trestného poriadku upravuje (pokiaľ Trestný poriadok neustanoví inak) taxatívny výpočet tých rozhodnutí vo veci samej, proti ktorým je možné podať dovolanie. Keďže v uvedenom taxatívnom výpočte vyššie uvedené uznesenie odvolacieho súdu (ktorým súd rozhodol o sťažnosti obvineného JUDr. L. Y., proti 1/ zamietnutiu návrhu obvineného na povolenie obnovy konania podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1T/154/2013 a proti 2/ zamietnutiu návrhu obvineného na prerušenie výkonu trestu odňatia slobody pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálne podmienky väzby
Právna veta: Ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku týkajúce sa (zasahujúc do) osobnej slobody jednotlivca vychádza z článku 17 Ústavy SR. V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že väzba v systéme zaisťovacích trestnoprávnych prostriedkov predstavuje najzávažnejší zásah do Ústavou SR zaručenej osobnej slobody obvineného v čase, keď ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o vine obvineného. Súd, ktorý je oprávnený rozhodovať o väzbe, môže tento procesný prostriedok použiť len vtedy, ak sú zistené konkrétne skutočnosti odôvodňujúce obavu z následku uvedeného v ustanovení § 71 ods. 1 písm. b/ Trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poriadková pokuta, dostatočné ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní, vynútenie splnenia povinnosti
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Tr. por. kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší konanie alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu správa urážlivo alebo kto bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz alebo nevyhovie výzve, ktoré mu boli dané podľa tohto zákona, toho môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán potrestať poriadkovou pokutou do 50 000 Sk.Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úhrady za plnenia, podlahová plocha bytu, príslušenstvo bytu, bytový dom
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky k námietke žalobcov týkajúcej sa charakteru lodžie, ktorá je podľa ich názoru súčasťou, resp. príslušenstvom bytu a patrí do ich výlučného vlastníctva uvádza, že zákon č. 182/1993 Z. z. v súvislosti s príslušenstvom bytu odkazuje v § 2 ods. 7 na vymedzenie tohto pojmu v § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali. Príslušenstvo bytu, na rozdiel od príslušenstva veci, nie je samostatným predmetom právneho vzťahu. Riadi sa režimom právneho vzťahu k by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a osobných údajov, ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, konkrétne identifikovaná fyzická osoba
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že obmedzenia prístupu k informáciám sú v rámci zákona o slobode informácií uvedené v § 8 až § 11 a jej žiadosti o sprístupnenie informácie nemohlo byť podľa názoru najvyššieho súdu vyjadreného v napadnutom rozsudku vyhovené s poukazom na § 9 zákona o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov), a nie s poukazom na niektorý z dôvodov podľa § 11 tohto zákona (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám), na čo najvyšší súd výslovne v napadnutom rozsudku odkázal, keď uviedol: „... žalobca žiadal o sprístupnenie informácie týkajúcej sa konkrétnej fyzickej osoby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ochrana duševného vlastníctva, databáza, zamestnanecké dielo
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas. Pri posudzovaní skutočnosti, či možno informáciu nesprístupniť z dôvodu ochrany duševného vlastníctva podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií je potrebné na jednej strane vážiť právo na ochranu duševného vlastníctva a na druhej strane zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podanie a vybavenie petície, verejný záujem, orgán verejnej moci, petícia
Právna veta: Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci. Zákon č. 85/1990 Zb. vo všeobecnosti podrobnejšie špecifikuje možnosti realizácie petičného práva (najmä § 1 až § 6). Pre naplnenie petičného práva zaväzuje tento zákon príslušný orgán verejnej moci, aby petíciu prijal a v určenej lehote písomne odpovedal tomu, kto petíciu podal, alebo tomu, kto zastupuje členov petičného výboru. K úplnému naplneniu petičného práva dochád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin, prečin, skutková podstata trestného činu, princíp ultima ratio, trestnoprávna ochrana
Právna veta: Trestným činom je podľa § 8 Trestného zákona protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Definícia zakotvená v § 8 Trestného zákona vyjadruje tzv. formálne chápanie trestného činu, ktoré patrí medzi základné pojmy slovenského trestného práva a zároveň obsahuje vo svojom vyjadrení aj niektoré pojmové znaky trestného činu. Pojem “znaky uvedené v zákone” zahŕňa predovšetkým znaky typové, t. j. znaky, ktoré sú obsiahnuté v skutkovej podstate trestného činu uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona. Princíp „ultima ratio“ umožňuje orgánom činným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: kolízny opatrovník, zastupovanie maloletého, dočasné opatrenia, zastupovanie maloletého dieťaťa
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. Podľa § 31 ods. 2 zákona o rodine žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri urč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebné moratórium, podpora petície, petičný hárok, petícia, volebná kampaň , porušenie volebného moratória, nezákonnosť volieb, zhromažďovanie podpisov pod petíciu, volebné právo
Právna veta: Pre úplnosť ústavný súd vo vzťahu k skutočnosti, že na petičnom hárku bol ako člen petičného výboru ako prvý uvedený zvolený kandidát , ktorý bol zároveň na každom petičnom hárku uvedený ako osoba určená pre styk s orgánmi verejnej moci, ako aj pre doručovanie, zároveň konštatuje, že v zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) musí byť na každom podpisovom hárku uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby určenej na zastupovanie petície v styku s orgánom verejnej moci, a teda uvedenie mena osoby zastup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ústavná sťažnosť, ochrana základného práva, odklad vykonateľnosti
Právna veta: Ak teda právny poriadok umožňoval sťažovateľovi domôcť sa ochrany základných práv proti ich porušeniu uznesením okresného súdu v odvolacom konaní pred všeobecným (krajským) súdom, potom podľa čl. 127 ods. 1 ústavy niet právomoci ústavného súdu na poskytnutie takejto ochrany. V tejto časti preto ústavný súd odmietol sťažnosť pre nedostatok svojej právomoci na jej prerokovanie podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde (bod 2 výroku uznesenia).„odklad vykonateľnosti sleduje cieľ zabrániť negatívnym dôsledkom 5 realizácie výkonu napádaných rozhodnutí na iné právne vzťahy sťažovateľa so sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci územného konania, účastníci správneho konania, priamo dotknuté vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
Právna veta: Pre porovnanie sa žiada uviesť, že „okruh účastníkov územného konania vymedzuje stavebný zákon v § 34 ods. 1 a 2, v zmysle ktorého ďalším právnickým či fyzickým osobám v územnom konaní o umiestnení stavby priznáva postavenie účastníkov konania, ak ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 50/1976 Zb. ako lex specialis obsahuje osobitnú právnu úpravu účastníkov územného konania, je použitie ustanovenia § 14 ods. 1 veta pred bodkočiarkou zákona č. 71/1967 Zb. vylúč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: náhrada škody, ústavná sťažnosť, nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím , základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: „V konaní o nároku na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Zb. základ veci zahŕňa posúdenie všetkých podmienok zodpovednosti uvedených v tomto zákone okrem výšky škody; medzitýmny rozsudok možno teda vydať, ak je vyriešené, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, že vznikla škoda (majetková ujma) a že medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom konkrétnej majetkovej ujmy je vzťah príčiny a následku (príčinná súvislosť)... Dovolací súd sa stotožňuje... s právnymi závermi odvolacieho súdu, že nesprávny zápis alebo nečinnosť katastrálneho úradu je bezpochyby nesprávnym úradným pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, prechod práva z poisteného na na poisťovateľa, osobné oslobodenie od súdnych poplatkov, poistiteľ
Právna veta: Osobné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. j/ ZoSP zaiste sleduje účel, aby zaplatenie súdneho poplatku nesťažovalo uplatnenie práva na súdnu ochranu osobou, ktorá v dôsledku trestného činu iného je bez toho v nepriaznivej životnej situácii. Predmetné oslobodenie od súdneho poplatku je výlučne viazané na osobu žalobcu (poškodeného) a neprechádza na poistiteľa, na ktorého podľa podmienok § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka prešlo právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou. Pre oslobodenie poisťovateľa vstupujúceho do sfér hmotných práv poisteného nie sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prezident slovenskej republiky, viazanosť Ústavného súdu návrhom na začatie konania, menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu, právo na prístup k verejným funkciám
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je povinný vec znova prerokovať a rozhodnúť. V tomto konaní alebo postupe je viazaný právnym názorom ústavného súdu. 79. Ďalší postup prezidenta vo veciach všetkých sťažovateľov musí byť limitovaný dvoma požiadavkami. Prvou požiadavkou je účinné a efektívne odstránenie zásahu do základného práva všetkých piatich sťažovateľov na prístup k voleným a iným verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zásada rovnakého zaobchádzania (zákon č. 447/2008 Z. z.), ťažké zdravotné postihnutie, invalidita, invalidný dôchodok, pokles schopnosti pracovať
Právna veta: Ťažké zdravotné postihnutie nie je to isté, čo invalidita. Človek, ktorý je uznaný za invalidného, nemusí byť uznaný aj za ťažko zdravotne postihnutého a naopak. O ťažkom zdravotnom postihnutí rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a o invalidite Sociálna poisťovňa. Rôzne sú aj zákony, podľa ktorých rozhodujú. Invalidita sa posudzuje podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Invalidita znamená pokles scho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, sloboda prejavu a právo na informácie, rozsah novinárskej slobody
Právna veta: Pri zverejnení informácií difamačného charakteru nemožno správanie toho, kto takéto informácie šíri, považovať za legitímne v prípade, že tento nepreukáže, že mal rozumné dôvody spoliehať sa na pravdivosť difamačnej informácie, ktorú šíril, a ďalej ak preukáže, že podnikol dostupné kroky na to, aby si overil pravdivosť informácie, a to v miere a intenzite, v ktorej mu bolo overenie prístupné, a konečne pokiaľ sám nemal dôvod neveriť, že difamačná informácia je nepravdivá. Zverejnenie takejto informácie nemožno považovať za rozumné, ak si šíriteľ informácie neoverí jej pravdivosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, porušenie dobrých mravov, darovacia zmluva
Právna veta: K zániku darovacieho vzťahu podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka dochádza po splnení dvoch právnych skutočností. Musí byť preukázané hrubé porušenie dobrých mravov správaním sa obdarovanej voči darcovi alebo členom jeho rodiny a musí byť preukázaný jednostranný právny úkon darcu adresovaný obdarovanému, ktorým žiada vrátenie daru.“. Vzhľadom na splnenie prvej podmienky, t. j. existenciu jednostranného právneho úkonu darcu adresovaného darovanému, ktorým žiada vrátenie daru (kópia výzvy na vrátenie daru tvorila súčasť súdneho spisu okresného súdu), súd sa pri vykonávanom dokazovaní zao ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zásada dosiahnutia čo najvyššej miery uspokojenia pohľadávok veriteľov, kolektívne uspokojenie veriteľov, majoritný veriteľ, spoločný záujem veriteľov
Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je zložito štruktúrovaný právny proces, v ktorom je všeobecný súd zaťažený povinnosťou zistiť a odhaliť, čo sa skrýva pod obsahom pojmu spoločný záujem veriteľov, ktorý pri kolektívnom (spravidla postupnom, resp. neúplnom) uspokojení veriteľov prima facie nekorešponduje s individuálnymi záujmami jednotlivých veriteľov. Zmyslom a účelom reštrukturalizácie je zabránenie individuálnemu uplatňovaniu či výkonu práv jednotlivých veriteľov v prospech ich kolektívneho uspokojenia. Maximalizácia uspokojenia pohľadávok všetkých veriteľov pri spravodlivom usporiadaní vzťahov vš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nazeranie do spisov, oznamovateľ trestného činu, orgány činné v trestnom konaní
Právna veta: V súvislosti s tým, že sťažovateľ ako oznamovateľ skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, v sťažnosti podanej proti uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenia požiadal tiež o nazretie do kompletného vyšetrovacieho spisu pre účely dodatočného odôvodnenia tejto sťažnosti, krajská prokuratúra poukázala na § 69 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník a v konaní pred súdom prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora majú právo nazerať d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, nečinnosť finančného riaditeľstva, zákonnosť rozhodnutí daňových orgánov
Právna veta: Ústavný súd vo vzťahu k základnému právu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy konštantne zdôrazňuje, že toto právo zahŕňa aj právo na odôvodnenie rozhodnutia, poukazujúc pritom aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“), podľa ktorej právo na spravodlivý proces zahŕňa aj právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (rozsudok ESĽP vo veci Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovská dohoda o výške výživného, dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
Právna veta: S konaním o rozvod manželstva je ex lege spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva. Autoritatívne rozhodovanie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností je až druhoradým riešením, pokiaľ medzi rodičmi nedôjde k dohode o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, resp. ak takto uzavretá dohoda nie je v záujme maloletého dieťaťa a súd ju neschválil. Pre takúto dohodu, ktorá nahrádza rozhodnutie súdu, platia rovnaké zásady, ako pre rozhodovanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Jej subjektmi však môžu byť len rodičia. Sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, neplatné skončenie pracovného pomeru , nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
Právna veta: 29. Ustanovenie § 79 Zákonníka práce upravuje následky, ktoré vyvoláva právne relevantná skutočnosť, a to, že skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo súdom vyhlásené za neplatné. Za predpokladu, že zamestnanec svoj nesúhlas so skončením pracovného pomeru výpoveďou okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe prejaví podaním žaloby o vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v zákonnej 2-mesačnej lehote a zároveň oznámi zamestnávateľovi, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní a prideľovaní práce, je takýto zamestnanec oprávnený požadovať náhradu mzdy za o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, vecné bremená, vlastník pozemku, zabezpečenie prístupu s stavbe
Právna veta: 6. Ustanovenie § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého sa žalobcovia domáhajú zriadenia vecného bremena, rieši stret dvoch vlastníckych práv, a to práva vlastníka stavby nehnuteľnosti, ktorý nemá zabezpečený prístup k svojej stavbe a práva vlastníka pozemku k stavbe priľahlého. Prvou podmienkou zriadenia vecného bremena v zmysle uvedeného ustanovenia vo forme práva cesty je, že buď celá stavba stojí na cudzom pozemku, alebo stavba síce stojí na pozemku vlastníka stavby, avšak priľahlý pozemok, ktorý umožňuje prístup k stavbe z verejnej komunikácie, je vo vlastníctve inej oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, trvanie vyživovacej povinnosti, mentálne postihnuté dieťa
Právna veta: vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu je povinnosťou zákonnou vyplývajúcou z rodinnoprávneho vzťahu, to znamená, že existuje po celú dobu trvania tohto vzťahu, teda od narodenia dieťaťa do smrti dieťaťa alebo rodiča, prípadne právoplatného rozhodnutia o osvojení dieťaťa či zapretí rodičovstva. Koncepcia úpravy vyživovacej povinnosti vychádza z predpokladu dobrovoľného zabezpečovania výživy dieťaťa jeho rodičmi a len v prípade, ak rodič túto povinnosť dobrovoľne neplní, je potrebný zákrok súdu, ktorý svojím rozhodnutím určí rozsah plnenia vyživovacej povinnosti podľa zákonných kritérií vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, nedostatok komunikácie medzi rodičmi
Právna veta: Všeobecne možno konštatovať, že záujmom dieťaťa vždy je, aby bolo predovšetkým v starostlivosti obidvoch rodičov a len, ak to nie je možné, tak v starostlivosti toho z rodičov, ktorý má na to lepšie predpoklady. Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti, ktoré im vznikli zo zákona narodením dieťaťa, a preto obaja majú aj rovnaké právo podieľať sa na výchove dieťaťa, pokiaľ na ich strane neexistuje okolnosť, ktorá ich zo starostlivosti o dieťa vylučuje v tom smere, že ohrozuje stabilitu výchovného prostredia, prípadne je v priamom rozpore so záujmom dieťaťa (nespôsobilosť rodiča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: premlčanie, obchodno záväzkové vzťahy, obchodné záväzkové vzťahy, premlčanie čiastkového plnenia, leasingová zmluva, dlh voči leasingovej spoločnosti, leasingové splátky
Právna veta: 35. Právna úprava premlčania práva na čiastkové plnenie je pre obchodné vzťahy samostatne upravená v Obchodnom zákonníku, v ust. § 392 ods. 2 ObZ, podľa ktorého pri práve na čiastkové plnenie plynie premlčacia doba pre každé čiastkové plnenie samostatne. Ak sa však pre nesplnenie niektorého čiastkového záväzku stane splatný celý záväzok, plynie premlčacia doba od doby splatnosti nesplneného záväzku. V prípade leasingových splátok, ktoré v sebe zahŕňajú nájom sa používanie predmetu leasingu, splátku jeho kúpnej ceny aj finančný výnos leasingovej spoločnosti, ide pri jednotlivých platbách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, spotrebiteľská zmluva, úroky z omeškania podľa OZ, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, okamžité zosplatnenie úveru, interpretačné pravidlo, postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany
Právna veta: 27. Jednorazovým zosplatnením úveru veriteľom vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorazovo vrátiť sumu požičaného úveru, navýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia a počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa už ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením úveru, s ktorým sa spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy ( § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ). Ak napriek tomu existuje zmluvné dojednanie, ktoré s protiprávnym stavom spája aj nárok na zmluvné úroky, teda na odplatné nároky patriace len pre prípad s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, plnenie bez právneho dôvodu
Právna veta: Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu (napríklad plnenie z neplatnej zmluvy, pri ktorej dôvod na plnenie vôbec nevznikol) alebo na základe určitej právnej skutočnosti (bezdôvodné obohatenie získané z nepoctivých zdrojov). Na základe tohto právneho vzťahu vzniká právo požadovať poskytnuté plnenie naspäť a povinnosť takéto plnenie vrátiť. To, či v danom prípade bolo plnenie bezdôvodné, závisí od posúdenia všetkých okolností, za ktorých došlo k plneniu. Predpoklady vzniku právneho vzťahu z bezdôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dohoda o zmluvnej pokute, výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom súdu prvej inštancie, že dohodnutá zmluvná pokuta je v rozpore s dobrými mravmi, keď podľa názoru odvolacieho súdu dlžník nemôže úspešne namietať rozpor dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi, ak on sám mohol zabrániť nárastu celkovej výšky zmluvnej pokuty práve splnením si jeho zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. A teda len posudzovanie samotnej konečnej výšky zmluvnej pokuty by odporovalo účelu zmluvnej pokuty a neoprávnene by zvýhodňovalo dlžníka, keď zvyšovanie výhodnosti jeho pozície pri posudzovaní prípadnej neprimeranosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, základné práva a povinnosti manželov, trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, existencia kvalifikovaného rozvratu medzi manžel­mi, rozvod manželstva, spoločenský účel manželstva
Právna veta: 9. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Podrobnosti ustanovuje § 23 citovaného zákona, podľa ktorého súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvráteniu vzťahu medzi manželmi a pri rozhodovaní na ne prihliada. Pri posudzovaní miery rozvratu prihliadne na porušenie povinnosti podľa § 18 a § 19 Zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oddelenie majetku poskytnutého na účely združenia, majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti, vlastnícke právo k poskytnutým majetkovým hodnotám, rozpustenie združenia, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, zánik konzorcia, výkon spoločnej činnosti
Právna veta: 40. Odvolací súd sa stotožnil s námietkou žalobcu, že zánikom konzorcia (združenia) podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Občianskeho zákonníka keď majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, nie je už majetok združenia. K majetku získaného výkonom spoločnej činnosti vzniká účastníkom združenia podľa § 834 Občianskeho zákonníka podielové spoluvlastníctvo. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníct ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, porušenie pracovnej disciplíny, intenzita porušenia pracovnej disciplíny, spôsob a intenzita porušenia konkrétnych povinností, pracovnoprávny vzťah, pracovnoprávny vzťah, spôsob a intenzita porušenia konkrétnych povinností, intenzita porušenia pracovnej disciplíny, porušenie pracovnej disciplíny, okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom
Právna veta: 9. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak: a) zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 10. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca stanovil iba dva taxatívne dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Prvým dôvodom je právoplatné odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Druhým dôvodom, ktorý zamestnávateľa oprávňuje okamžite skončiť pracovný pomer, je závažné porušenie pracovnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, nadbytočnosť zamestnanca, organizačné zmeny, organizačné zmeny u zamestnávteľa
Právna veta: 9. Zákonník práce v ustanovení § 63 ods. 1 písm. b) špecifikuje výpovedný dôvod daný zamestnávateľom, ktorým je nadbytočnosť zamestnanca. Podmienkou použitia tohto výpovedného dôvodu je organizačná zmena u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca v tejto súvislosti ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že okresný súd obžalovanému priznal aj poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n/ Tr. zák., teda že napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, vzhľadom na nejednotnú prax súdov pri aplikovaní uvedenej poľahčujúcej okolnosti, trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. júna 2017, sp. zn. Tpj 55/2016, na zjednotenie v otázke možnosti / nemožnosti priznania poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. n/ a písm. l/ Trestného zákona v prípade prijatia vyhlásenia obžalovaného o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/ alebo písm. c/ Trestného po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 52 ods. 4 OZ, ako aj samotného zákona č. 129/2010 Z.z., v znení účinnom ku dňu uzavretia spornej zmluvy o úvere, z ktorých jednoznačne vyplýva rozdiel medzi spotrebiteľským úverom a spotrebiteľskou zmluvou. Každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa z.č. 129/2010 Z.z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t.j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa z.č. 129/2010 Z.z., môže byť zmluvou spotrebiteľskou podľa Občianskeho zákonníka; tento záver vyplýva z ustanovenia §1 ods. 8 z.č. 129/201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mravnosť života, parazitný spôsob života, spustnutie, závislosť od alkoholu, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
Právna veta: Prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na ust. § 138 písm. b) Tr. zák. sa dopustí ten páchateľ, kto vydá z nedbanlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že jej umožní viesť záhaľčivý život a čin spácha závažnejším spôsobom - t.j. po dlhší čas. Okresný súd správne uvádza, čo považuje za nebezpečenstvo spustnutia, keď zákonný znak predmetného trestného činu je naplnený, ak osoba mladšia ako 18 rokov dôsledky konania páchateľa si osvojuje škodlivé návyky, povahové rysy, prípadne skony a záujmy, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné ustanovenia Občiankeho zákonníka, zánik poistenia pre nezaplatenie poistného, spotrebiteľská zmluva , zánik poistnej zmluvy, všeobecné poistné podmienky, zaplatenie poistného plnenia
Právna veta: Z ustanovenia § 801 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva spôsob zániku poistenia, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie. Uvedené ustanovenie predpokladá výzvu poisťovne na plnenie, ktorou poisťovňa upozorňuje poisteného na hrozbu zániku poistenia, ak poistné nebude uhradené. S aplikáciou § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka, súd v súlade so zásadami spravodlivosti bol toho názoru, že pokiaľ zánik poistenia predpokladá nezaplatenie poisteného po tom, čo poistenému bola doručená výzva na plnenie, tak i pre redu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uzavretie zmluvy podľa § 44 OZ, mechanizmus vzniku zmlúv
Právna veta: Predpokladom vzniku zmluvy je návrh toho, kto mieni uzavrieť zmluvu. Návrh zmluvy musí byť prejavom vôle smerujúcej k uzavretiu zmluvy, musí byť adresovaný, určitý. Včasné vyhlásenie osobou, ktorej bol návrh určený, a z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu. Ide o jednostranný adresovaný právny úkon adresáta návrhu, ktorým akceptuje návrh (ofertu) v jeho celom rozsahu (obsahu), a tým prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy. Forma tohto včasného vyhlásenia nie je predpísaná, okrem prípadov, keď ju určuje zákon alebo dohoda účastníkov. Platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy je zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti , zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, povinné zmluvné poistenie, objektívna zodpovednosť za škodu, liberácia
Právna veta: 17. Podľa ustanovenia § 4 odsek 2 Zákona o PZP, poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu b/ škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, c/ účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie. Podľa odseku 4, poistený má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo darcu domáhať sa vrátenia daru, dobré mravy, vrátenie daru, nevhodné správanie obdarovaného
Právna veta: 10. Pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia okresného súdu odvolací súd poukazuje na ust. § 630 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Podľa ustálenej súdnej praxe k zániku darovacieho vzťahu podľa cit. ustanovenia dochádza na základe dvoch po sebe nasledujúcich právnych skutočnostiach : hrubého porušenia dobrých mravov správaním sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny a jednostranného právneho úkonu darcu adresovaného obdarovanému. Pri naplne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preddavky na náhrady a vyúčtovanie náhrad, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
Právna veta: 12. Podľa § 179 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a § 185 (všeobecná pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca za škodu). 13. Podľa § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej ceny alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zames ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, spoločné ustanovenia Zákon o rodine, mzda a priemerný zárobok, príjmy rodiča z inej než závislej činnosti, majetkové pomery detí a rodičov, vyživova­cia povinnosť, výška výživného k maloletému, výška výživného, určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu
Právna veta: 14. Podľa § 118 ods. 1, 2 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dopla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov, rodičovské práva a povinnosti, výkon rodičovských práv a povinností jedným z rodičov , výkon rodičovských práv a povinností, maloleté deti, úprava výkonu rodičovských práv k nim na čas po rozvode, osobná starostlivosť o dieťa
Právna veta: 25. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia (§ 28 ods. 2 prvá veta Zákona o rodine). Odvolací súd súčasne výslovne zdôrazňuje, že pri výkone týchto práv a povinností sú rodičia v prvom rade povinní chrániť mal. detí (§ 28 ods. 2 druhá veta Zákona o rodine), v záujme ktorých rozhodne nie je obmedzovanie kontaktu so žiadnym z jeho rodičov. Súd má tiež za to, že konfrontačné správanie rodičov rovnako nie je na prospech mal. detí, a preto dôrazne apeluje na všetky osoby, ktoré majú vplyv na výchovu a starostlivosť o mal. H. a mal. K., no predovšetkým na jeho rodičov, aby nadriadili z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru, princíp ultima ratio, ochrana vlastníctva, ochrana vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, naplnenie skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Trestné právo a v tomto prípade skutkovú podstatu prečinu podľa § 218 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. je možné použiť len v prípadoch, ktoré možno označiť za závažné excesy zo súkromnoprávnych vzťahov, ktoré už zjavne presahujú ich rámec a majú už povahu absolútne bezdôvodného protiprávneho užívania nehnuteľností neoprávnenou osobou. Len takémuto striktnému prístupu totiž zodpovedá to, že trestné právo má byť uplatňované len ako najkrajnejší prostriedok k postihu typovo najzávažnejších prípadov porušenia práva a tam, kde prostriedky iných právnych odvetví už nie sú účinné (ide už o vyšši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osvedčenie o významnej investícii, katastrálne konanie § 22, zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom podľa § 31 katastrálneho zákona, rozhodovanie o vklade, predkúpne právo štátu, nesprávny úradný postup katastrálneho úradu, prevod nehnuteľností
Právna veta: 39. Osobitný prípad obmedzenia dispozičného oprávnenia prevodcu predstavuje aj zákonné predkupné právo podľa ust. § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je chybný názor žalobcu, podľa ktorého nie je možné prihliadať na predkupné právo vzniknuté po uzavretí zmluvy. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľností zmluva nadobudla účinnosť, ale k samotnému prevodu vlastníctva dochádza až vkladom do katastra na základe právoplatného rozhodnutia orgánu katastra o povolení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom
Právna veta: Zákon o rodine zasahuje do úpravy styk s maloletým dieťaťom len v špecifických, neštandardných situáciách s tým, že uprednostňuje dohodu o úprave styku s maloletým dieťaťom a rozhodovanie súdu prichádza do úvahy až po zistení, že takáto dohoda nie je možná. Ak dohody niet, súd upraví styk s maloletým dieťaťom rodičov, ktorí spolu nežijú. Zákon o rodine umožňuje, aby súd upravil styk rodiča s maloletým dieťaťom, keďže kontakt a stretávanie sa maloletého dieťaťa s rodičom, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je prirodzeným a bežným prostriedkom upevňovania a udržiava ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení, povinnosti zamestnávateľa, správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálne zamestnávanie, pracovnoprávny vzťah
Právna veta: 10. Krajský súd v Žiline sa stotožnil s právnym posúdením v danej veci, že bolo dostatočným spôsobom preukázané, že žalobca naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu stanovenú v § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z.z. v znení účinnom ku dňu právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, keď porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, čo je nelegálne zamestnávanie, stanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 82/2005 Z.z.. Ten v § 2 ods. 2 písm. b) v znení účinnom ku dňu spáchania iného správneho deliktu jednoznačne stanovoval, že nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prihlásiť si pohľadávku, náležitosti prihlášky, nový správca konkurznej podstaty, popretie a zistenie pohľadávky
Právna veta: 14. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď mal za to, že žaloba je dôvodná. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 122 odkazuje na ustanovenie § 29 ods. 1 až 6 a 8, v ktorom sú striktne uvedené náležitosti prihlášky. Jednou zo základných záležitostí je uvedenie právneho dôvodu vzniku pohľadávky. Právnym dôvodom sa rozumie uvedenie všetkých skutočností, skutkových okolností, na základe ktorých vznikla pohľadávka. Ide vždy o právny úkon a kauzu, ako aj iné skutočnosti, ako napr. porušenie právnej povinnosti, v dôsledku ktorej vznikla škoda. Uved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pôsobnosť vlády v oblasti športu, najvýkonnejší športovec, zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch
Právna veta: Verejná diskusia k nariadeniu vlády k jednotným pravidlám pre rezortné športové strediská, ako aj k projektu ich optimalizácie je veľmi potrebná. Ak máme získať všetky relevantné názory, mali by sme do nej zapojiť aj tých, ktorých sa najviac týka - športovcov a členov realizačných tímov, ktorí pôsobia v strediskách. Veľká časť z nich v tomto období plne sústreďuje svoju pozornosť na prípravu športovcov a výprav na zimné olympijské hry. Preto nepovažujeme predloženie návrhu nariadenia do medzirezortného pripomienkového konania za citlivo načasované, zo strany ministerstva školstva sa tak ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: hanobenie mŕtveho, zneuctenie mŕtveho, mŕtve ľudské telo, preprava ľudských pozostatkova ľudských ostatkov
Právna veta: Článok sa zaoberá rozborom skutkovej podstaty trestného činu hanobenia mŕtveho a jej nedostatkami
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: postup pri skrátenom vyšetrovaní, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie, základné zásady trestného konania, skrátenie konania, rýchlosť trestného konania
Právna veta: Článok prináša právny rozbor súčasného stavu skráteného vyšetrovania v podmienkach trestnoprávnej praxe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny, nestrannosť sudcu , prezumpcia neviny čl. 50 ods. 2 ústavy SR, samostatné konania vo veciach skutkovo súvisiacich, právo na zákonného sudcu, skupinový prípad
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou prezumpcie neviny a nestrannosťou sudcu v skupinových trestných veciach na podkalde prípadu R.L. a spol.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, kolektívna žaloba, antidiskriminačný spor
Právna veta: Procesný inštitút verejnej žaloby má svoj historický pôvod v rímskej práv- nej kultúre, kde bolo jeho využitie naviazané na splnenie konkrétnych pomerne prísnych podmienok, pričom konanie mohol iniciovať každý občan, ktorý nebol priamo dotknutou osobou.2 Charakteristickou črtou verejnej žaloby, resp. žaloby actio popularis, bola od počiatku snaha o dosiahnutie spoločensky významného cieľa. Inými slovami, podanou žalobou žalobca sledoval uplatnenie takých nárokov, ktoré mali mať celospoločenský dosah a ktoré korešpondovali s verejným záujmom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kolektívne uplatňovanie práv, kolektívna ochrana práv, kolektívne uplatňovanie nárokov, hromadné žaloby, procesné spoločenstvo žalobcov, spojenie veci na spoločné konanie, spoločné konanie veci
Právna veta: Kolektívne uplatňovanie práv je procesnoprávny mechanizmus, ktorý umožňu- je, aby sa z dôvodu zjednodušenia postupov a/alebo účinného presadzovania spoloč- ných práv viaceré podobné právne nároky spojili do jedného súdneho konania. Ko- lektívne uplatňovanie nárokov uľahčuje prístup k spravodlivosti najmä v prípadoch, keď je individuálna škoda taká nízka, že potenciálni žalobcovia by nepovažovali za zmysluplné uplatniť si individuálny nárok cestou súdu. Zvyšuje takisto vyjednáva- ciu pozíciu potenciálnych žalobcov a prispieva k efektívnemu výkon ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spojenie veci na spoločné konanie, spoločné konanie veci, spoločný zástupca, procesné spoločenstvo žalobcov
Právna veta: Otázka právnej úpravy inštitútu hromadných žalôb sa dostáva do povedomia právnickej obce na Slovensku veľmi pomaly. A to napriek tomu, že podľa bodu 38. odporúčania Európskej komisie č. 2013/396/EÚ o spoločných zásadách pre mecha- nizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého kona- nia a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplýva- júcich z práva Únie, ktoré bolo prijaté dňa 11.6.2013 (ďalej len odporúčanie), mali členské štáty implementovať zásady vymedzené v odporúčaní do sv ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kolektívna žaloba na náhradu škody, vymáhanie škody, náhrada škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže, porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž
Právna veta: „Private enforcement“ alebo vymáhanie škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže je jednou z pravidelne sa objavujúcich a opakujúcich tém tak v odborných článkoch, ako aj na konferenciách. Záujem o túto tému je pochopiteľ- ný, keďže vo všeobecnosti v rámci celej EÚ zatiaľ stále nemožno hovoriť o efektívne fungujúcom systéme vymáhania náhrady škody2.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: škoda, nepatrná škoda, priestupok, trestný čin
Právna veta: Príspevok poukazuje na nepružnosť Trestného zákona na zmeny, ktoré súvisia najmä s infláciou v súvislosti s definíciou pojmu škoda
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, právo na prípravu obhajoby, právo na obhajobu, obhajca, totožnosť svedka, príprava obhajoby
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii na tému uvádzania totožnosti svedka pri upovedomovaní obhajcov o úkonoch podľa § 213 ods. 3 Tr. por. a to z pohľadu obhajoby
MENU