Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, výnimočné okolnosti prípadu, obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu znenie Trestného poriadku, v rámci ktorého je prípustné nahradiť väzbu pri obzvlášť závažnom zločine len v prípade existencie výnimočných okolností prípadu, je súladné s čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), podľa ktorého každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c/ tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, správca konkurznej podstaty, primerané použitie procesného predpisu občianskeho práva, konkurzné konanie
Právna veta: Dovolanie správcu konkurznej podstaty bolo podané v konkurznom konaní podľa ZKV. Zákon o konkurze a vyrovnaní v ustanovení § 66e ods. 1 zakotvil primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia sa na konkurz primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ak ZKV neustanovuje inak. Primerané použitie všeobecného procesného predpisu znamená, že tam, kde osobitný predpis (ZKV) určitú procesnú situáciu nerieši a zároveň ZKV použitie všeobecného procesného predpisu priamo nevylučuje, použije sa právna úprava všeobecného procesného pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, spotrebiteľský vzťah, prijať zmenku od spotrebiteľa
Právna veta: Vzniknutý právny vzťah považoval súd prvej inštancie za vzťah spotrebiteľský a na tento vzťah boli aplikované ustanovenia spotrebiteľského práva. Povaha tohto právneho vzťahu sa nezmenila ani postúpením zmenky. Hoci žalovaný v konaní vyslovene nenamietal neplatnosť zmenky, jej platnosť podrobil súd prvej inštancie skúmaniu, nakoľko princíp, podľa ktorého právo patrí bdelým v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. Poukázal na ust. § 53 ods. 4 OZ, ktoré demonštratívne určuje, čo je možné vyhodnotiť ako neprijat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, dodanie tovaru , daňová povinnosť, daňový subjekt
Právna veta: Uplatnenie práva na odpočítanie dane v zmysle § 51 ods. 1 zákona o DPH je viazané na kumulatívne splnenie všetkých stanovených podmienok, pričom už nesplnenie jednej z nich vylučuje priznanie nároku. Dodanie tovaru, na základe ktorého vznikla daňová povinnosť, je základnou podmienkou uplatnenia odpočtu dane. Platiteľ musí v tomto prípade preukázať, že pri tomto tovare vznikla daňová povinnosť, a to nielen po formálnej stránke (vystavenými dokladmi), ale aj po stránke obsahovej. Nestačí len formálne deklarovať dodanie tovaru faktúrou, ale je potrebné preukázať aj vecné naplnenie. Samotná faktúr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: premlčanie poistného, pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody
Právna veta: Ako to ustanovuje § 148 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pohľadávky zo sociálneho poistenia vymáha Sociálna poisťovňa podľa exekučného poriadku. Pod pojmom „vymáha“ tu je potom potrebné rozumieť podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Toto je jediný prípustný úkon „vymáhania“ podľa exekučného poriadku, keď samotnú exekúciu vykonáva nezávislý exekútor, ktorého vykonaním exekúcie poverí súd. V exekúcii má teda žalobca postavenie jedného z účastníkov konania, nevykonáva svoje právomoci vyplývajúce z verejného práva, preto bude prípustné a potrebné aplikovať ustanovenie § 112 OZ, týkajúce sa spoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, odporovateľné právne úkony
Právna veta: Jednou z možností, ako sa veritelia alebo správca môžu dôsledkom nepoctivého konania dlžníka brániť, je inštitút odporovateľnosti právnych úkonov. Odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky, môžu byť veriteľom alebo správcom napadnuté tzv. odporom smerujúcim k tomu, aby boli súdom prehlásené vo vzťahu k veriteľovi za neúčinné, čo znamená, že majetok, ktorého sa tieto dlžníkove úkony týkajú, môže slúžiť k uspokojeniu veriteľovej pohľadávky, pretože na úspešne odporované dlžníkove úkony sa vo vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: § 293ax zákona o sociálnom poistení, nárok na invalidný dôchodok, vznik invalidity, potrebná doba poistenia
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že zákonodarca viaže vznik nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok v období do 31.12.2009 na splnenie podmienky získania potrebnej doby zamestnania (dôchodkového poistenia) v rozsahu najmenej 5 rokov v období posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, teda pred 01.01.1990. Túto podmienku navrhovateľka nesplnila a preto jej nárok na invalidný dôchodok z dôvodu invalidity uznanej od 01.01.1990 podľa predpisov účinných do 31.12.2009 nevznikol. U poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok podľa predpisov účinných do 31.12.2009 zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa § 451 OZ, bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ
Právna veta: Citované ustanovenia O. z. vymedzujú nielen všeobecnú povinnosť na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia (zodpovedajúcu úprave vzniku záväzkového vzťahu aj v takýchto prípadoch, tu por. i §§ 488 a 489 O. z.), ale tiež jednotlivé skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia, z ktorých prvé štyri zákonodarca urobil súčasťou § 451 ods. 2 O. z. a piatu súčasťou § 454 rovnakého zákona. Takéto rozdelenie má svoje racio, prameniace z toho, že kým pre všetky skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia uvedené v § 451 ods. 2 O. z. je spoločnou – popri neexistencii záväzku na strane toho, na koho úkor bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preukazovanie skutočností daňovým subjektom, dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si daňové výdavky. Technicky je možné vyhotoviť akýkoľvek doklad znejúci na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: osobná asistencia, pomoc pri rehabilitačných cvičeniach, polohovanie
Právna veta: Zákonodarca pri legislatívnej činnosti nedefinuje všetky pojmy, ktoré sú súčasťou právnej normy, avšak pri aplikácii práva je nevyhnutné používať ich v takom význame, aký majú v tej oblasti spoločenského života, z ktorej boli do právnej normy prebraté, resp. v takom význame, v akom sa pojem bežne používa. Takisto ani pojem polohovanie nie je možné vykladať ako ľubovoľnú zmenu polohy tela vykonávanú z ľubovoľných dôvodov. Polohovanie je jednou z ošetrovateľských techník pri prevencii dekubitov - preležanín u imobilných pacientov. Ako to vyplýva z odbornej literatúry (Techniky ošetrovateľstva, 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, konanie proti ušlemu, opätovné prejednanie veci podľa trestného poriadku, podmienky konania proti ušlému
Právna veta: Úprava podľa § 362 rekodifikovanej zákonnej úpravy je v dôsledku uvedeného použiteľná nielen v prípade, ak bolo konanie proti ušlému vedené podľa § 358 a nasl. Tr. por. v znení účinnom od 1. januára 2006. Použije sa aj vtedy, ak sa konalo proti ušlému podľa § 302 a nasl. zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov - tu však (podľa § 566 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z.z. per analogiam) iba za predpokladu, že dotknuté súdne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po 1. januári 2006. Pokiaľ rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť pred uvedeným dátumom, nesplnenie podmienok konania proti ušlému bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom navrhovateľa, z ktorého obsahu jednoznačne vyplýva prejav navrhovateľa, že na prejednaní svojho návrhu celkom, prípadne v presne vymedzenej časti, nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu nebude v tomto rozsahu súdom meritórne rozhodnuté. Musí však ísť o procesný úkon navrhovateľa, ktorý je jednoznačný a neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle, ak sa súdu nepodarí odstrániť, nemôže takýto úkon vyvolať zamýšľané účinky a súd k nemu nemôže prihliadať.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozsudku , odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku bola rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p. Táto norma sa uplatňovala aj v odvolacom konaní (§ 211 ods. 2 O. s. p.). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre zdôraznil, že odôvodnenia rozhodnutí súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (IV. ÚS 489/2011). Tento právny názor, ktorý zastáva aj dovolací súd, zahŕňa požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, obava z nástupu na vojenskú službu
Právna veta: Udelenie azylu je podľa § 8 zákona č. 480/2002 Z.z. viazané na prítomnosť prenasledovania ako skutočnosti, ktorá je bližšie špecifikovaná v § 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z.z. V prípade sťažovateľa však neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by mohli byť subsumované pod pojem prenasledovanie, tak ako to určuje zákon č. 480/2002 Z.z. Zo samotnej podstaty azylového práva vyplýva, že sa jedná o špecifický právny inštitút, na základe ktorého sa poskytne adekvátna ochrana len tej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenej podmienky. Z uvedeného dôvodu odmietnutie nástupu na vojenskú službu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, návrh na vklad, dobré mravy, neprimeranosť zabezpečovanej pohľadávky k hodnote predmetu zabezpečenia, predmet záložnej zmluvy
Právna veta: Vo svetle uvedeného možno dospieť k záveru, že rozpor Zmluvy s dobrými mravmi spočíva v neprimeranosti zabezpečovanej pohľadávky k hodnote predmetu zabezpečenia, pretože v dôsledku dojednania neprimeraných zmluvných sankcií za oneskorené plnenie zabezpečovanej pohľadávky dôjde k podstatnému navýšeniu dlžnej pohľadávky. Podľa názoru odvolacieho súdu Zmluva nerešpektuje vyváženosť medzi predmetom zabezpečenia, čo sa týka výšky pohľadávky a jej príslušenstva a predmetom záložnej Zmluvy, ktorá sa dotýka nehnuteľného majetku záložcu v nepochybne ďaleko väčšej hodnote než je výška plnenia, čím sa vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode obchodného podielu , obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, účinky prevodu obchodného podielu
Právna veta: Zmluva o prevode obchodného podielu je upravená v ustanovení § 115 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý znie: „Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.“ Z dikcie uvedeného ustanovenia vyplýva požiadavka písomnej formy zmluvy a zároveň požiadavka osvedčenia pravosti podpisov zmluvných strán. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, občianskoprávna ochrana, obnovenie predošlého stavu, pokojný faktický stav
Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu, nemocenské poistenie, nepretržité povinné nemocenské poistenie, negatívne vymedzenie nepretržitosti
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s interpretáciou § 54 ods. 1 zákona o sociálnom poistení žalovanou, v zmysle ktorej sa za nepretržité povinné nemocenské poistenie zamestnanca považuje aj povinné nemocenské poistenie rovnakého typu u jedného zamestnávateľa, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň. Ak by bolo úmyslom zákonodarcu nepovažovať povinné nemocenské poistenie, ktoré jeden deň zaniklo a nasledujúci deň vzniklo za nepretržité, uviedol by to výslovne v ust. § 54 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, rovnako ako je to uvedené napr. v ust. § 57 ods. 1 písm. d) predmetného zákona. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, uspokojenie pohľadávok veriteľov, správca konkurznej podstaty, zmenšenie majetku úpadcu
Právna veta: Ak v konaní správca tvrdil, že k ukráteniu uspokojenia pohľadávok veriteľov malo dôjsť uzavretím spornej zmluvy a jej účinnosťou, mal v žalobe uviesť hodnotu majetku dlžníka pred účinnosťou spornej zmluvy a sumu pohľadávok veriteľov, ktoré by sa mohli z tohto majetku dlžníka uspokojovať, inak nemôže byť v konaní o odporovacej žalobe úspešný, keďže predpokladom odporovateľnosti je podľa § 57 ods. 4 ZoKR zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka. Správca však žiadne zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, ku ktorému malo dôjsť po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka, ktorým by sa bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, zamietnutie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, dohoda o doživotnom užívaní a správe bytu, vecné bremená
Právna veta: Práva zodpovedajúce vecným bremenám môžu byť dvojakého druhu, a to buď spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem) alebo patria určitej osobe (pôsobia in personam). Ak práva zodpovedajúce vecným bremenám patria určitej fyzickej osobe, tieto neprechádzajú na jej právneho nástupcu a zanikajú najneskôr smrťou fyzickej osoby. Pôjde napr. o právo doživotného užívania bytu alebo domu, ktorý oprávnená osoba (obvykle rodič) previedla (napr. darom) na osoby povinné z vecného bremena. Toto právo nemožno zmluvne prevádzať a neprechádza na inú osobu. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodstrániteľná prekážka konania, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata)
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicatae) patrí k procesným podmienkam a zistenie jej existencie v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec v správnom súdnictve ide predovšetkým vtedy, keď v novom konaní je predmetom preskúmania to isté rozhodnutie správneho orgánu a týka sa rovnakých účastníkov konania.....Prekážka rozhodnutej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok (podmienky) konania, majúci za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo odpočítať si DPH z dodávateľských faktúr, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, dokazovanie v daňovom konaní, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zásada zákonnosti daňového konania, základné zásady správy daní
Právna veta: Zákon č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) v ustanovení § 3 zakotvuje základné zásady správy daní. Jednou z týchto zásad je zásada zákonnosti. Podľa citovaného ustanovenia pri správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chráni sa záujmy štátu a obcí a dbá pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Zásada zákonnosti daňového konania vyplýva z ústavného princípu zákonnosti ukladania daní, ktorý je vyjadrený v čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže daňové konanie, pre ktoré je zákonom u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, zdravotné poškodenie
Právna veta: Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia stanovená na základe počtu bodov stanoveného v lekárskom posudku predstavuje jednorázové odškodnenie za bolesti spôsobené poškodením zdravia, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov, za nepriaznivé dôsledky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho osobných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Pre správne určenie výšky odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia je nevyhnutné najskôr zistiť, aké mal poškodený predpoklady pre svoje uplatnenie v živote a v spoločnosti pred vznikom ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uskutočnenie konania na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný, príslušnosť súdu v správnom súdnictve, zásada perpetuationis fori , okolnosti existujúce v čase začatia konania
Právna veta: V prejednávanej veci bola žaloba podaná na Krajskom súde v Bratislave dňa 14.10.2015, t. j. predmetné konanie bolo začaté ešte v čase účinnosti OSP. Aj v prípade aplikácie ustanovenia § 491 ods. 1 SSP je nevyhnutné v prejednávanej veci posudzovať miestnu príslušnosť podľa ustanovení OSP, nakoľko aj v zmysle § 9 ods. 1 SSP sa príslušnosť posudzuje podľa okolností existujúcich v čase začatie konania. K týmto okolnostiam nesporne patrí aj skutočnosť, že v čase začatia konania bol platným a účinným procesným kódexom OSP, a teda najvyšší súd dospel k záveru, že miestnu príslušnosť je potrebné v pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odňatie poskytovania právnej pomoci, Centrum právnej pomoci, nárok na poskytovanie právnej pomoci
Právna veta: V citovanej právnej úprave ustanovenej v § 14 ods. 1, písm. a/ zákona č. 327/2005 Z. z. zákonodarca zveril do právomoci centra skúmať, či žiadateľ, ktorému bola poskytnutá právna pomoc v spore, v ktorom žiadal o jej poskytnutie, spĺňa zákonné podmienky poskytnutia takejto právnej pomoci, a to počas celého procesu poskytovania právnej pomoci, priznanej právoplatným rozhodnutím Centra. V konaní priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci, ako aj v konaní odňatia nároku na právnu pomoc Centrum postupuje v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, a preto je jeho povinnosťou pre zistenie sktoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody zániku predbežného opatrenia , predbežné opatrenie , mimoriadny opravný prostriedok, prekážka rei iudicatae
Právna veta: Celková koncepcia predbežných opatrení umožňovala trvanie účinkov počas konania vo veci samej, ako aj pred jeho samotným začatím, pričom pri nariadení predbežného opatrenia bolo možné aj určiť dobu jeho trvania. Súd totiž mohol uložiť navrhovateľovi (ak tak neurobil sám navrhovateľ), aby v lehote, ktorú mu určil, podal návrh na začatie konania na súde (alebo rozhodcovskom súde), z čoho vyplývalo že tieto účinky boli ex lege vopred časovo obmedzené (viď § 77 ods. 1 písm. a/ O.s.p.). Obdobné limitovanie trvania predbežných opatrení bolo stanovené aj v § 77 ods. 1 písm. b/ až d/ O.s.p., s účinkam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: Rozhodnutie o vylúčení sudcu z dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nesmie byť nikto odňatý svojmu zákonnému sudcovi s tým, že príslušnosť sudcu aj súdu ustanoví zákon. Sudcu preto možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania v pridelenej veci iba celkom výnimočne, a to iba zo závažných zákonných dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku, ktoré sudcovi bránia rozhodovať v súlade so zákonom objektívne a nezaujato. Konkrétne dôvody, pre ktoré je sudca vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, sú uvedené v ustanoveniach § 31 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, odmietnutie dovolania
Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že obsah konkrétne uplatnených dovolacích námietok musí skutočne vecne zodpovedať zákonnému vymedzeniu dovolacích dôvodov podľa § 371 Tr. por. Pokiaľ tomu tak nie je a podané dovolanie len formálne odkazuje na príslušné ustanovenie upravujúce dôvody dovolania, hoci v skutočnosti obsahuje argumenty mimo takto uplatneného dovolacieho dôvodu, ide o dovolanie, ktoré je potrebné podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietnuť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Predpokladom prikázania sporu z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 39 ods. 2 C. s. p. je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu. Nemožno pritom opomenúť, že zásada zachovania miestnej príslušnosti určenej v čase začatia konania až do skončenia konania (perpetuatio fori) upravená v § 36 ods. 2 C. s. p., je jednou zo základných zásad civilného sporového konania, preto prípadná delegácia príslušnosti inému súdu tej istej inštancie je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba - ako výnimku vykladať reštriktívne. Ak by totiž príslušný súd prikázal spor i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody, úmyselný trestný čin, ústav na výkon trestu odňatia slobody
Právna veta: V ustanovení § 48 Tr. zák. je upravená vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody. V zmysle ods. 1 tohto ustanovenia trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia. Podľa ods. 2 súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústavu na výkon trestu a) s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin, b) so stredným stupňom stráženia, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, účel trestného konania, vysoký počet poškodených
Právna veta: Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností, hodnotených jednotlivo i v ich súhrne, Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že v prejednávanej veci sú splnené podmienky na postup v zmysle § 47 ods. 3 Tr. por. Špecifický charakter spáchanej trestnej činnosti s vysokým počtom poškodených, ktorých počet môže dôvodne narastať, vyžaduje v záujme rýchlosti konania sústredenie vyšetrovania predovšetkým na základné skutočnosti vyplývajúce z ustanovenia § 119 ods. 1 Tr. por. Výkon práv jednotlivých poškodených v uvedenom vysokom počte by mohol závažným spôsobom ohroziť účel a rýchly priebe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, žiadosť o poskytnutie informácie, zmätočný postup, legitímny predmet súdneho prieskumu
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. vyplýva, že ak povinná osoba žiadanú informáciu poskytne, nevydáva o tom rozhodnutie, ale túto skutočnosť len zaznamená v spise. Rozhodnutie povinná osoba vydáva len v prípade zamietavého stanoviska (čo aj čiastočného) k žiadosti o poskytnutie informácie. V prejednávanom prípade žalovaná v druhostupňovom konaní poskytla žalobkyni kópiu listiny, ktorej sprístupnenie žalobkyňa žiadala, preto je nepochybné, že žiadosti žalobkyne bolo vyhovené a nebolo preto ani potrebné vo veci vydávať rozhodnutie. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, žalovaná rozhodla negat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, informácie dotýkajúce sa rozhodovacej činnosti súdu
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii) v znení účinnom ku dňu 28.03.2013 povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služobné hodnotenie, príslušník policajného zboru, pravidelnosť hodnotenia
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je služobné hodnotenie inštitútom, v rámci ktorého sa posudzuje spôsobilosť príslušníka pre výkon služby. Vychádza z požiadavky, aby funkčné miesta v štátnej službe boli obsadené a úlohy zodpovedajúce určitému funkčnému miestu boli plnené príslušníkmi, ktorí majú na to najlepšie predpoklady. Pravidelnosť hodnotenia, ako aj možnosť vykonať ho kedykoľvek, ak taká potreba vyvstane, vypovedá, že sám zákon vychádza z toho, že spôsobilosť policajta nie je nemenným stavom a že statickými nie sú ani podmienky, za ktorých treba úlohy plni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie, ustnovenie do voľnej funkcie, služobný pomer príslušníkov ozbrojených síl
Právna veta: Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mieru ochrany, než je tomu u zamestnancov v pracovnom pomere resp. umožňuje služobným orgánom operatívnejšie využitie príslušníkov ustanoviť ich na služobné miesto v danom zbore pre plnenie úloh v inej funkcii. S poukazom na to je potrebné v súvislosti s výkladom ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. uviesť, že dikcia zákona hovorí o ustanovení do „voľnej funkcie“ a nie do „primeranej“, resp. „adekvátnej funkcie“. Logickým výkladom citovaného ustanovenia preto dôvodne mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie, služobný pomer príslušníkov Policajného zboru, štátozamestnanecký právny pomer, ustanovenie do voľnej funkcie
Právna veta: V prvom rade je potrebné v súvislosti s výkladom ustanovenia § 33 zákona č. 73/1998 Z. z. uviesť, že služobný pomer príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície je svojou povahou inštitútom verejného práva - ide o štátnozamestnanecký právny pomer. Takýto právny pomer nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu - rozhodnutím o prijatí do služobného pomeru a po celú dobu svojho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým pomerom súkromnoprávnym, kde účastníci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, úmysel ukrátiť konkurzných veriteľov , incidenčné konanie, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, výzva na vrátenie finančných prostriedkov, donucovacia zložka výkonu verejnej moci
Právna veta: V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, nemohol správny orgán zároveň uplatniť svoju rozhodovaciu právomoc, nakoľko tu absentuje donucovacia zložka výkonu verejnej moci. Ide totiž len o výzvu na dobrovoľné plnenie oznámenej (nie uloženej) povinnosti na základe zistených (iba tvrdených) skutočností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, vrátenie poplatku
Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na legálny výklad zákonodarcu, podľa ktorého k opätovnému zavedeniu poplatku za vznesenie námietky zaujatosti uskutočnenému zákonom č. 621/2005 Z. z. došlo v snahe zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu. Poplatok za vznesenie námietky zaujatosti má mať povahu kaucie, teda poplatníkovi sa vráti, ak námietku zaujatosti podal odôvodnene (za tým účelom došlo predmetným zákonom aj k novelizácii § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Účelom zavedenia poplatku za vznesenie námietky zaujatosti tak bolo zamedzeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie nariadené odvolacím súdom, prípustnosť riadneho opravného prostriedku, rýchla a dočasná ochrana práv, zásada kontradiktórnosti, pojednávanie o predbežnom opatrení
Právna veta: Nemožno považovať za porušenie práva na spravodlivý proces nariadenie neodkladného opatrenia rozhodnutím odvolacieho súdu, proti ktorému už nie je prípustné odvolanie ako riadny opravný prostriedok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, medzinárodná ochrana, štátny príslušník tretej krajiny, žiadosť o udelenie azylu
Právna veta: Ak zaistený cudzinec požiada o medzinárodnú ochranu, spravidla to bude mať za následok ukončenie zaistenia podľa čl. 15 Návratovej smernice č. 2008/115/ ES, ako konštatoval Súdny dvor Európskej únie vo veci A., a policajný útvar bude povinný cudzinca bez zbytočného odkladu zo zaistenia prepustiť; dôvody pre pôvodné zaistenie cudzinca tak automaticky pominú. Ak však policajný útvar dospeje k záveru, že žiadosť cudzinca o medzinárodnú ochranu je účelová, podaná iba za účelom pozdržať, či dokonca zmariť výkon rozhodnutia o vyhostení cudzinca, môže znova rozhodnúť podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: možnosť súdu prejednať vec v neprítomnosti účastníka, žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, pravidlá pre odročenie pojednávania, zdravotný stav účastníka, lekárska správa, predlžovanie súdneho konania
Právna veta: Podľa ustanovenia § 101 ods. 2 OSP, ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Po účastníkovi, ktorý sa chce na pojednávanie súdu včas dostaviť, nemožno spravodlivo požadovať, aby musel strpieť prejednanie a rozhodnutie veci vo svojej neprítomnosti, ak nastane prekážka alebo iná okolnosť, ktorá mu bráni sa pojednávania zúčastniť. Táto prekážka alebo iná okolnosť súčasne musí predstavovať "dôležitý dôvod". Príčina to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: perpetuatio fori, miestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: základné povinnosti sudcu, námietka zaujatosti sudcov, nezávislosť a nestrannosť sudcu
Právna veta: Z ustanovenia § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva (o. i.) povinnosť sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Sudca musí vystupovať nezaujato a dbať o to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. K stranám je povinný pristupovať bez akýchkoľvek predsudkov. Aj so zreteľom na toto ustanovenie má sudca zachovávať k sporu, stranám, ich zástupcom a osobám zúčastneným na konaní vždy vecný a profesionálny prístup.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v neprítomnosti navrhovateľa, právo na spravodlivý súdny proces, fikcia doručenia, prejednanie veci bez prítomnosti účastníka konania, doručovanie písomností do vlastných rúk, fikcia doručenia v sporovom konaní
Právna veta: Nakoľko navrhovateľ sa už v čase plynutia odbernej lehoty pre vyzdvihnutie zásielky nachádzal vo väzbe, absentovala u neho reálna možnosť vyzdvihnutia doručovaného predvolania na pojednávanie. Aj napriek tomu. že súd prvého stupňa v čase konania pojednávania o tejto skutočnosti nevedel, vo veci nebola splnená podmienka pre uplatnenie fikcie doručenia podľa § 47 ods. 2 O.s.p., a to, že adresát sa v mieste doručenia musí zdržiavať. Pokiaľ preto súd prvého stupňa konal v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý nebol na pojednávanie riadne predvolaný (§ 101 ods. 2 O.s.p.), odňal mu tým možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poriadkové opatrenie, dvojinštančné konanie, poriadková pokuta , právo na súdnu ochranu, rozhodovanie o poriadkových pokutách
Právna veta: Na prvý pohľad sa rozhodnutie o poriadkovej pokute vzhľadom na majetkové zameranie a absenciu prieskumu javí ako spôsobilé zasiahnuť do základných práv subjektu, voči ktorému je namierené. Za načrtnutých okolností je preto nevyhnutné vychádzať z podstaty (charakteru) rozhodnutia o poriadkovej pokute a výšky jej možného uloženia. 24. Pokiaľ ide o charakter poriadkovej pokuty, také rozhodnutie je procesnou sankciou, ktorou je možné vynútiť si splnenie tých procesných povinností, ktoré napriek tomu, že došlo k ich účinnému uloženiu, splnené neboli. Základným predpokladom pre vydanie také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zverejnenie nepravdivej informácie, zníženie dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v značnej miere, sloboda prejavu, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, zásah do osobnosti fyzickej osoby
Právna veta: Hoci tlač nesmie prekročiť hranice stanovené medzi iným za účelom „ochrany povesti iných“, je napriek tomu jej povinnosťou poskytovať informácie a myšlienky o veciach verejného záujmu. Nielenže má tlač povinnosť poskytovať takéto informácie, ale aj verejnosť má právo tieto informácie dostať. Ak by to bolo inak, tlač by nebola schopná plniť svoju kľúčovú úlohu „verejného strážneho psa“.„Bez ohľadu na to, či bol alebo nebol na navrhovateľa vydaný príkaz na zatknutie, či bol alebo nebol zadržaný pre podanie vysvetlenia na polícii a bez ohľadu na okolnosti, za ktorých došlo k prevodu akc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Z ústavnoprávneho hľadiska nemožno akceptovať, aby konanie pred všeobecným súdom nebolo ani po takmer 10 rokoch od jeho začatia právoplatne skončené (napr. IV. ÚS 327/2013, IV. ÚS 67/2014). Argumenty, ktorými okresný súd vo vyjadrení k sťažnosti ospravedlňoval prieťahy v konaní (personálne zmeny, nedostatočný počet sudcov, vysoký počet nevybavených vecí), ústavný súd nemohol akceptovať, pričom poukázal na svoju predchádzajúcu stabilizovanú judikatúru, podľa ktorej nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nakladanie s majetkom úpadcu, likvidácia spoločnosti, likvidátor, zastupovanie spoločnosti v konaní pred súdom, oprávnenie konať v mene spoločnosti
Právna veta: V dôsledku vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie prešla pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti na ustanoveného likvidátora (§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka) a zároveň vyhlásením konkurzu prešla časť tejto pôsobnosti, ktorá zahŕňa oprávnenie nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku z likvidátora na správcu (§ 44 ods. 6 ZoKR). Preto aj keby návrh na obnovu konania podpísal ako likvidátor žalovanej obchodnej spoločnosti, jednalo by sa rovnako o návrh podaný neoprávnenou osobou.“. V nadväznost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pri prevode alebo prechode zálohu, exekučné konanie na záloh, viazanosť súdu inými rozhodnutiami, záložný veriteľ, nesúhlasenie s exekúciou, kasačná právomoc ústavného súdu
Právna veta: V odôvodnení nálezu ústavný súd v podstatnom uviedol, že „okresný súd ako súd exekučný je v konaní o návrhu na zastavenie exekúcie založenom na tvrdenom porušení § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka a § 61a ods. 2 Exekučného poriadku súdnym exekútorom povinný skúmať, či súhlas vyžadovaný oboma uvedenými zákonnými ustanoveniami bol záložným veriteľom daný. Nedostatok tohto súhlasu nemožno ospravedlniť argumentáciou, podľa ktorej zriadenie exekučného záložného práva nie je spôsobom vykonania exekúcie. Aj § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka, ba i § 61a ods. 2 Exekučného poriadku bez akýchk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, oddelenie majetku poskytnutého na účely združenia, majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti, zánik združenia, spoluvlastnícky podiel , hospodárenie podielových spoluvlastníkov
Právna veta: Zánikom konzorcia (združenia) nedochádza k zániku podielového spoluvlastníctva, avšak majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, nie je majetkom združenia. K majetku získanému výkonom spoločnej činnosti vzniká účastníkom združenia podľa § 834 Obč. zák. podielové spoluvlastníctvo. Výkon spoločnej činnosti účastníkov združenia však nemožno stotožňovať s vecami v zmysle ust. § 833 Obč. zák. vnesenými do združenia. Spoluvlastnícke podiely na majetku získanom činnosťou združenia (§ 835 Obč. zák.) nemožno zamieňať so spoluvlastníckymi po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ústavný súd môže odmietnuť návrh
Právna veta: Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Podľa § 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde ak sa návrh neodložil alebo neodmietol, prijme sa na ďalšie konanie v rozsahu, ktorý sa vymedzí vo výroku uznesenia o prijatí návrhu. Pretože podaná sťažnosť spĺňa všetky materiálne a formálne požiadavky na konanie o veci, ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť Súdnej rady predkladať vláde návrhy kandidátov na sudcov, súhlas nadpolovičnej väčšiny, návrh na odvolanie sudcov prezidentovi
Právna veta: Zákon nestanovuje povinnosť zaslať prezidentovi Slovenskej republiky zoznam sudcov, tak ako to uvádza sťažovateľka, ale ukladá povinnosť súdnej rade predložiť návrh vo veci odvolania sudcov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku. Návrh súdna rada predkladá prezidentovi po prerokovaní a prijatí uznesenia. Súdna rada ako kolektívny orgán svoje právo prerokovať a rozhodnúť uplatňuje prostredníctvom uznesenia v súlade s čl. 141a ods. 6 ústavy, podľa ktorého na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov... súdna rada považuje uznesenie za jednoznačné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyvrátiteľná právna domnienka o pravdivosti doručenky, doručovanie písomnosti
Právna veta: Pokiaľ sťažovatelia tvrdia, že zásielku neprevzal ich právny zástupca, ale ani ním poverená osoba a táto bola poštou nesprávne vydaná niekomu, kto nebol na to oprávnený, potom samotné toto tvrdenie bez toho, aby jeho pravdivosť preukázali a doložili dôkazom opaku, nepostačuje na to, aby bola vyvrátená domnienka o pravdivosti údajov uvedených na doručenke (§ 45 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Za účelný úkon smerujúci k ochrane práv sťažovateľov bolo možné považovať až podanie dovolania, avšak i tu jednoznačne platí, že samotné podanie dovolania bez predloženia dôkazov vyvraca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: priznanie hlasovacích práv veriteľovi popretej pohľadávky, popretie pohľadávky, príslušný orgán, práva spojené s pohľadávkou
Právna veta: Vo vzťahu k aplikácii § 32 ods. 20 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení, resp. podľa § 32a ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení, okresný súd v napadnutom uznesení uviedol, že: „sud dospel k záveru, že nakoľko došlo k popretiu pohľadávky oddeleného veriteľa... čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, čiarka poradia a zabezpečenia zabezpečovacím právom a zároveň je vedené incidenčné konanie o určenie tejto popretej pohľadávky, ktoré doposiaľ nebolo právoplatne skončené, príslušným orgánom je v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. e) ZKR súd, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Na rozhodnutie o žalobe sťažovateľov domáhajúcich sa vydania bezdôvodného obohatenia nepostačuje zistenie, že právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo titulom exekučného plnenia, bolo následne zrušené, treba akceptovať. Zrušenie právoplatného rozhodnutia v danom prípade nezakladá bez ďalšieho právo sťažovateľov na vrátenie poskytnutého plnenia, pretože rozhodujúce je, či právny dôvod plnenia spočíval na reálne existujúcom hmotnoprávnom základe. Názor sťažovateľov, podľa ktorého zrušenie právoplatného rozsudku zakladá samo osebe právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, by bol akceptova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonateľný rozsudok, reštitučné nároky, navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, právo na navrátenie vlastníctva k pozemku, právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam
Právna veta: Rozsudok súdu v občianskoprávnom konaní, ktorým bola žalobcovi (v právnom postavení povinnej osoby v reštitučnom konaní) uložená povinnosť vydať nehnuteľnosti a navrátiť vlastníctvo k nim osobe oprávnenej v reštitučnom konaní, je v zmysle § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku rozsudkom ukladajúcim povinnosť vyhlásiť vôľu spôsobom identifikovaným vo výroku rozsudku. Ak žalobca uvedenú povinnosť nerešpektuje a dohodu o vydaní nehnuteľných vecí s oprávneným neuzavrie napriek tomu, že táto dohoda obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a žalovaný ani iným spôsobom nesplní j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v prípade zastavenia konania, zavinenie zastavenia konania, náhrada trov konania, právo na spravodlivé súdne konanie, povinnosť uhradiť trovy konania, priznanie náhrady trov konania
Právna veta: Z hľadiska kritérií spravodlivého procesu otázka náhrady trov konania môže nadobudnúť ústavnoprávnu dimenziu napr. vtedy, ak v procese interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení procesného predpisu zo strany všeobecných súdov je obsiahnutý prvok svojvôle alebo extrémny rozpor s princípmi spravodlivosti. Toto pochybenie bolo zistené aj v teraz prejednávanej veci.Uspokojenie pohľadávky žalobcu, ktorej uspokojenie bolo motívom pre podanie tejto žaloby, treba zakaždým, t. j. bez ohľadu na to, kto túto pohľadávku žalobcu napokon uspokojil (či žalovaný alebo iná od neho odlišná os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odklad exekúcie, popretie pohľadávky, ručenie podľa Obchodného zákonníka, popretie oprávnenosti vymáhanej pohľadávky, vymáhanie pohľadávok
Právna veta: V prípade, ak dlžník svoj zročný záväzok neplní, má veriteľ právo pohľadávku vymáhať od ručiteľa, pričom nič mu nebráni v tom, aby pohľadávku vymáhal zároveň tak od dlžníka, ako aj od ručiteľa. V praxi je úplne bežné, že veriteľ vymáha pohľadávku tak voči dlžníkovi, ako aj voči ručiteľovi uno actu, teda v rámci jednej žaloby, ktorou žaluje oba tieto subjekty. Rovnako je bežné, že všeobecné súdy takýmto žalobám vyhovejú a zaviažu na platenie tej istej dlžnej čiastky dlžníka aj ručiteľa. Nejde pritom o neprípustné duplicitné vymáhanie tej istej pohľadávky, iba že by veriteľ vymohol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia podľa § 93 TZ, osvedčenie odsúdeného v skúšobnej dobe , vykonaný a zahladený trest, fikcia neodsúdenia, dovolanie v zmysle TP
Právna veta: Ústavný súd však nesúhlasí s argumentáciou najvyššieho súdu, podľa ktorej priznanie práva podať dovolanie odsúdenému, u ktorého už bol trest vykonaný a zahladený s účinkami, že sa na páchateľa hľadí, akoby odsúdený nebol, by bolo v rozpore s princípom rovnosti procesných strán, ale aj princípom spravodlivosti, pretože v prípade pripustenia tejto možnosti obvinenému „nutne by musela byť pripustená táto možnosť aj u generálneho prokurátora...“. Túto argumentáciu najvyššieho súdu už možno považovať práve za redukciu zákonom ustanovených podmienok, dôvodov a okruhu osôb oprávnených pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: vydávanie úradných potvrdení zo súdneho spisu, sloboda prejavu a právo na informácie, rozhodovanie o sprístupnení alebo nesprístupnení informácií, sloboda informácií
Právna veta: Súčasťou práva na informácie je tak nepochybne právo slobodne vyhľadávať a získavať informácie. Takto formulované právo sa pritom vzťahuje aj na informácie, ktoré sa týkajú alebo súvisia s činnosťou štátu či akýchkoľvek iných subjektov vykonávajúcich štátnu moc. Na túto skutočnosť napokon opakovane nepriamo poukázal aj ústavný súd, keď vo viacerých svojich rozhodnutiach akcentoval význam zákona o slobode informácií so základným právom na informácie (napr. nálezy sp. zn. III. ÚS 169/03 z 19. decembra 2003 a sp. zn. I. ÚS 236/06 z 28. júna 2007).Ústavný súd vychádza z toho, že zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: čl. 1 ods. 1 ústavy SR, všeobecné ústavné princípy, zákaz retroaktivity právnej normy, námietka odporcu - zákaz spätnej retroaktivity
Právna veta: Podľa ústavného súdu zákaz retroaktivity spočíva najmä v tom, že „podľa súčasnej platnej právnej normy zásadne nie je možné posudzovať úkony, iné právne skutočnosti alebo právne vzťahy, ktoré sa stali alebo vznikli pred účinnosťou tejto právnej normy“ (pozri PL. ÚS 1/04). Na základe prezentovaného ústavný súd zovšeobecnil zásadu, podľa ktorej ten, „kto konal, resp. postupoval na základe dôvery v platný a účinný právny predpis (jeho noriem), nemôže byť vo svojej dôvere k nemu sklamaný spätným pôsobením právneho predpisu alebo niektorého jeho ustanovenia“ (pozri PL. ÚS 36/95). Ús ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, dôkazné bremeno , dobromyseľná držba, oprávnená držba
Právna veta: Oprávnená držba je faktické ovládanie veci alebo vykonávanie práva späté s vôľou nakladať s nimi ako so svojimi v dobrej viere, že držiteľovi veci alebo vykonávateľovi práva, tieto patria. Podľa obyčajového práva platného na území Slovenska do 31. decembra 1950 pri skutočnej držbe sa vždy predpokladalo, že je po práve a opak sa musel dokazovať. Predpoklad oprávnenosti držby vyplýval aj z ustanovenia § 145 ods. 2 O.z. č. 141/1950 Zb.. Rovnako v súčasnosti platný O.z. v ustanovení § 130 ods. 1 vychádza pri pochybnostiach z predpokladu oprávnenosti držby. Pri pochybnostiach o charaktere držby vše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo styku rodiča s dieťaťom , úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, ochrana záujmu dieťaťa
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému nie je dieťa zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodiča prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Stále platí zásada, že skoršie určené výživné je možné zmeniť len vtedy, ak sa výrazne zmenia rozhodujúce okolnosti, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia , a to na strane ako oprávneného, tak aj na strane povinného /ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine/. Zmena pomerov , môže nastať aj na strane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že odôvodnené potreby dieťaťa, na ktoré súd prihliada pri určovaní výživného sú rôzne podľa okolností každého konkrétneho prípadu, pričom závisia od veku dieťaťa, fyzickej a psychickej vyspelosti, zdravotného stavu a spôsobu a obsahu jeho prípravy na budúce povolanie. Medzi odôvodnené potreby dieťaťa patria okrem bežných potrieb ako výživa vo vlastnom zmysle slova, šatstvo, bielizeň, obuv, náklady na bývanie aj ďalšie potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov, prípravou na budúce povolanie a tiež kultúrne, športové a rekreačné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom v zmysle ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine je ich zákonnou povinnosťou, kde jej plnenie trvá do času, kým deti nie sú schopné sa samé živiť. Predovšetkým platí, že povinnosť vyživovať dieťa patrí medzi základné povinnosti rodičov. Pri určení jeho rozsahu sa vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov každého rodiča a prihliada sa aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodiča a súd neberie do úvahy pri skúmaní možností a schopností, ako aj majetkových pomerov povinného rodiča výda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ
Právna veta: V ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka je zakotvená tzv. všeobecná zodpovednosť fyzických a právnických osôb sa škodu. V odseku 1 tohto ustanovenia je vyjadrená zásada, že každý, t.j. tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba, zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Predpokladom vzniku tejto zodpovednosti je, že niekto porušil určitú povinnosť (pričom nezáleží na tom, či ide o povinnosť vyplývajúcu z určitého záväzkovoprávneho vzťahu alebo o povinnosť uloženú priamo zákonom) a porušením tejto povinnosti spôsobil inej osobe škodu. Spôsobenie škody inej osobe a príčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda na motorovom vozidle, zodpovednosť správcu komunikácie za škodu, neoznačený výtlk na ceste
Právna veta: Cestný zákon upravujúci v citovanom ust. § 9a ods. 2 zodpovednosť správcu komunikácie za škodu je vo vzťahu k ust. § 420 OZ špeciálnym predpisom. Predpokladom zodpovednosti správcu komunikácie za škodu podľa § 9a ods. 2 Cestného zákona je závada v zjazdnosti komunikácie ako príčina vzniku škody. Závadou v zjazdnosti treba rozumieť tak významnú zmenu (zhoršenie zjazdnosti komunikácie), ktorá je síce odstrániteľná bežnou údržbou, no svojim charakterom sa natoľko vymyká stavebnému stavu a dopravnotechnickému stavu pozemnej komunikácie a poveternostným vplyvom, že vodič ani pri obozretnej jazde re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov, pestúnska starostlivosť, zmena priezviska dieťaťa
Právna veta: Ďalej je potrebné uviesť, že zákonné vymedzenie práv a povinností pestúna vyplýva z ust. § 50 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorého zároveň vyplýva oprávnenie pestúna domáhať sa na súde preskúmania súladu konkrétneho rozhodnutia zákonného zástupcu so záujmom maloletého dieťaťa. Ďalším oprávnením pestúna podať návrh na začatie súdneho konania je, ak sa s rodičmi dieťaťa nedohodnú o práve stýkať sa s maloletým dieťaťom (§ 50 ods. 5 Zákona o rodine). Iné oprávnenia iniciovať začatie súdneho konania vo vzťahu k výkonu rodičovských práv a povinností pestún nemá.........Ďalej je potrebné uviesť, že zo ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zníženie výživného pre dieťa, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: Zjednodušene povedané, pokiaľ rodič plánuje zmenu zamestnania, zmenu bydliska alebo počtu vyživovacích povinností, musí mať na zreteli vždy už existujúce vyživovacie povinnosti tak, aby ich plnenie žiadnym spôsobom neohrozil. Zníženie výživného pre dieťa, ktoré nie je schopné samé sa živiť by malo byť len výnimočné a založené na výsostne objektívnych dôvodoch, neschopnosti povinného rodiča plniť si vyživovaciu povinnosť. V opačnom prípade by zníženie výživného pre dieťa, ktoré nie je schopné samé sa živiť znamenalo posunúť zodpovednosť povinného rodiča za zdravie a život dieťaťa na druhého rod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ
Právna veta: Postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že do existujúceho záväzku vstúpi namiesto doterajšieho veriteľa (postupcu, cedenta), nový veriteľ (postupník, cesionár). Postúpením pohľadávky teda dochádza k zmene v osobe veriteľa.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, hlboký rozvrat manželstva
Právna veta: Len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že povinnosť manželov žiť spolu, vzájomne si pomáhať a vytvárať zdravé rodinné prostredie, je právnym vyjadrením mravných postulátov, ktoré povinnosti nemožno od manželov vynucovať, ale v prípade, ak sa neplnia, existuje možnosť domáhať sa rozvodu manželstva tak, ako sa to stalo aj v prejednávanej veci. Vzájomná pomoc spočíva v majetkovej, ale aj v nemajetkovej sfére. Ide najmä o prekonávanie každodenných starostí vo všetkých životných situáciách. Z citovaných zákonných ustanovení v odôvodnení napad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom
Právna veta: Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je podmienka, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany hrubú nerovnováhu. Znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky napĺňa nielen podmienka, ktorá je neprimeraná (napr. neprimeraná sankcia za porušenie záväzku spotrebiteľa), ale aj podmienka, ktorá je neurčitá alebo je v rozpore s „ratio legis“ zákonného ustanovenia, podľa ktorého bola dojednaná. Za neprijateľnú považuje odvolací súd aj zmluvnú podmienku, ktorá vyjadruje finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti záujmo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi manželmi, určenie manželského výživného, rovnaká životná úroveň manželov
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že podľa citovaného zákonného ustanovenia § 71 Zákona o rodine je vyživovacia povinnosť medzi manželmi súčasťou ich vzájomného vzťahu, v dôsledku čoho je nevyhnutné na túto vzájomnú povinnosť aplikovať princípy, ktorými je charakterizované manželstvo a ktoré sú výslovne uvedené v Zákone o rodine. Jedná sa najmä o ust. §18 Zákona o rodine, ktoré určuje, že obidvaja manželia majú rovnaké práva a povinnosti a sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Z ust. § 19 Zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že Zákon o spotrebiteľských úveroch vyžaduje, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere spĺňala prísne obsahové náležitosti. Cieľom tejto právnej úpravy je totiž ochrana spotrebiteľa ako slabšieho účastníka záväzkovo-právneho vzťahu zo spotrebiteľského úveru. Zákon o spotrebiteľských úveroch v ustanoveniach § 4 definuje, ktoré náležitosti musí obsahovať zmluva o spotrebiteľskom úvere. Ak v zmluve nie je uvedená ročná percentuálna miera nákladov, poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Žiaden právny predpis ale neustanovuje ako dôsledok absencie obligatórnych n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a finančná satisfakcia, ochrana osobnosti a morálna satisfakcia, politická strana, právny nástupca, pasívna legitimácia, prechod alebo prevod práv a povinností, zlúčenie politických strán
Právna veta: Pre doplnenie odvolací súd uvádza, že ako súd prvej inštancie správne odôvodnil, právo žalobcu domáhať sa ochrany osobnosti a primeraného zadosťučinenia podľa § 13 Občianskeho zákonníka, je právom, ktorého satisfakcie sa možno domáhať výlučne len od osoby, ktorá do osobnostných práv fyzickej osoby takto nedovolene zasiahla. Vzhľadom k tomu, že prevod a prechod práv a povinností zo zodpovednosti za protiprávny zásah do osobnostných práv fyzickej osoby Občiansky zákonník neupravuje, musel súd prvej inštancie v súlade s ust. § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka posudzovať podľa jeho povahe na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovská výchova a starostlivosť, právo styku rodiča s dieťaťom, styk rodiča s dieťaťom
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že právo styku rodiča s dieťaťom je novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právo styku rodiča s dieťaťom korešponduje s právom dieťaťa poznať svojich rodičov a právom na ich starostlivosť, ako aj právom dieťaťa na zach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa , nerovný stav medzi spotrebiteľom a dodávateľom, spotrebiteľskou zmluvou je, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle
Právna veta: Pre spotrebiteľské zmluvy platí zákaz neprijateľných zmluvných podmienok. Východiskom spotrebiteľskej ochrany je faktické nerovné postavenie vo vzťahu k profesionálnemu dodávateľovi a to s ohľadom na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii, vzhľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť práva a dostupnosť právnych služieb, ako i možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne cestou formulárových zmlúv. Pre takéto vzťahy je charakteristické, že podnet k zmluvnému rokovaniu pochádza spravidla od dodávateľa, pričom spotrebiteľ nie je na zmluvné dojednania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: námietka neplatnosti zmenky, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: So zreteľom na uvedené, aj keď dlžník - spotrebiteľ nevznesie námietky proti zmenke, resp. jej vyplneniu, príp. uplatneniu práv zo zmenky, je súd oprávnený a zároveň povinný skúmať platnosť predmetnej zmenky a dohody o jej vyplnení, aktívnu legitimáciu majiteľa zmenky na uplatnenie práv zo zmenky, oprávnenosť postupu pri vypĺňaní blankozmenky, a tiež nekalú povahu zmluvných podmienok, dohodnutých v spotrebiteľskej zmluve, na základe ktorej vznikol záväzok, ktorý zmenka zabezpečuje, a ktorou bolo vydanie zmenky predvídané. V prípade zistených nedostatkov je súd povinný tak, ako to správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, nadbytočnosť zamestnanca, výpovedný dôvod
Právna veta: Rozhodnutie o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa zamestnanec stane nadbytočným, musí zamestnávateľ urobiť písomne, na to oprávneným orgánom. Zákon nevyžaduje, aby sa organizačná zmena realizovala v čase, keď sa zamestnancovi dáva výpoveď. Musí však byť o nej určeným spôsobom rozhodnuté, aby bolo nepochybné, že zamestnanec sa v istom okamihu v dôsledku jej realizácie stane pre zamestnávateľa nadbytočným. Nadbytočnosť musí byť v príčinnej súvislosti so zmenami v úlohách zamestnávateľa, jeho technického vybavenia alebo inými organizačnými zmenami, alebo musí súvisieť s rozhodnutím o z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 Tr.zák. môže súd páchateľovi znížiť (uložiť) trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom, ak vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania. Zo znenia citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že hoci neviaže jeho aplikáciu na „výnimočné“ okolnosti prípadu, ani na „mimoriadne“ pomery páchateľa, už z názvu ustanovenia § 39 Tr. zák. a jeho výkladu vyplýva, že ide o m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy, revolvingový úver
Právna veta: Vychádzajúc z vykonaného dokazovania súdom prvej inštancie je zrejmé, že v zmluve o úvere nie sú uvedené náležitosti vyžadované v zmysle 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 129/2010 Z.z., teda výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov a preto sa možno stotožniť so záverom súdu prvej inštancie, že tento úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Je potrebné zdôrazniť, že aplikácia cit. zák. ust. musí byť v súlade so zmyslom a účelom zák. č. 129/2010 Z.z., že zmyslom a účelom spotrebiteľských úverov je dosiahnutie pravdivého informovania spotrebiteľa o spotrebiteľskom úvere v č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, výživné na každé
Právna veta: Rozsah stanovenia vyživovacej povinnosti sa odvíja od odôvodnenosti potrieb, čo vyjadruje požiadavku, aby plnením vyživovacej povinnosti boli splnené všetky základné potreby vo vzťahu k dieťaťu, ktoré je možné očakávať. Miera potrieb je rôzna, závisí od veku a zdravotného stavu dieťaťa, od jeho fyzickej a duševnej vyspelosti, spôsobu a obsahu jeho prípravy na budúce povolanie a celkové uplatnenie v spoločenskom živote, od výšky prípadných vlastných príjmov a podobne. Výživné pre dieťa slúži nielen na uspokojovanie všetkých odôvodnených hmotných potrieb, ale aj na ďalšie odôvodnené potreby dôle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doklad o vybavení reklamácie, informačná povinnosť povinnej osoby, ochrana spotrebiteľa, reklamácia
Právna veta: Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie. Takouto informáciou je reklamačný poriadok. Za obsah tohto reklamačného poriadku predávajúci zodpovedá a musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Takýmto miestom je miesto kde sa uskutočňuje kúpa a predaj tovaru a služieb ponúkaných predávajúcim a ku ktorému má spotrebiteľ prístup. Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa nevyplýva možnosť, aby si predávajúci takúto povinnosť splnil odkazom na všeobecné reklamačné pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, priama príčinná súvislosť medzi konaním a vznikom škody, condicion sine qua non
Právna veta: Odvolací súd opakuje to, čo už uviedol v skoršom zrušujúcom uznesení vydanom v tomto spore, že príčinná súvislosť je popri zavinenom protiprávnom konaní a existencii škody jedným zo základných predpokladov zodpovednosti za škodu podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka /všeobecná zodpovednosť za škodu, v zmysle ktorej každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti/. Príčinná súvislosť musí existovať medzi protiprávnym konaní a existujúcou škodou, teda inak povedané dôvodom vzniku škody musí byť protiprávne konanie. Bez tejto príčinnej súvislosti nemožno robiť subje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a morálna satisfakcia, právo na primerané zadosťučinenie
Právna veta: V zmysle § 13 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. 26. Neoprávnený zásah do práva na česť a dôstojnosť má závažné dôsledky vtedy, keď ním bola v značnej miere znížená dôstojnosť alebo vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti. Neoprávnený zásah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , premlčacia doba , úmyselné bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, § 107 ods. 1 a 2 právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Začiatok plynutia premlčacích dôb je určený okamihom, keď došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia. Pokiaľ žalobkyňa tvrdí, že v prípade žalovaného sa má aplikovať ust. § 107 ods. 2 OZ, nakoľko žalov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obchodné tajomstvo podľa § 17ObZ, ochrana obchodného tajomstva
Právna veta: V prvom rade je nutné uviesť, že obchodné tajomstvo je súkromnoprávnym inštitútom upraveným v § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa obchodné tajomstvo vzťahuje, má výlučné právo s týmto tajomstvom nakladať, najmä a predovšetkým dať súhlas k jeho použitiu a stanoviť podmienky takéhoto použitia. Obchodné tajomstvo môže pojmovo existovať len za súčasného splnenia všetkých pojmových znakov zakotvených v § 17 Obchodného zákonníka. Musí sa teda jednať o skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré súčasne súvisia s podnikom, majú skutočnú a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, úmernosť životnej miery dieťaťa
Právna veta: Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu je zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných povinností, ako aj miestnym, lokálnym možnostiam ich uplatnenia a závisí aj od zisťovania ich celkových majetkových pomerov v širšom slova zmysle. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti má súd vychádzať jednak zo všeobecných hľadísk, t.j. zo skúmania odôvodnených potrieb dieťaťa, rozsah kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhradné doručovanie podľa Správneho poriadku, fikcia doručenia
Právna veta: Právna úprava doručovania písomnosti správnym orgánom účastníkom správneho konania je upravená v ustanovení §§ 24 až 26 Správneho poriadku. Zásadnou právnou otázkou v konaní je vzájomný vzťah ustanovenia o doručovaní písomnosti do vlastných rúk (reálne prevzatie zásielky adresátom) podľa § 24 ods. 1 Správneho poriadku k ustanoveniu o náhradnom doručení zásielky (fikcia doručenia) § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku o náhradnom doručovaní je iba systematickým doplnkom aplikácie ustanovenia § 24 ods. 1 Správneho poriadku o reálnom doručovaní. K aplikácii us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného)
Právna veta: Na vynesenie odcudzujúceho rozsudku sa vyžaduje istota a presvedčenie súdu o tom, že skutok bol spáchaný. Práve kontradiktórny spôsob dokazovania prenáša ťažisko dokazovania na konanie pred súdom. Pokiaľ má súd akékoľvek pochybnosti o tom, že to bol obžalovaný, ktorý sa dopustil žalovanej trestnej činnosti, musí súd hľadať riešenie v základných zásadách trestného konania a tou zásadou je v tomto konkrétnom prípade zásada „in dubio pro reo“, t.j. rozhodnúť v prospech obžalovaného.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: účel manželstva, rozvrat v manželstve
Právna veta: Ak už uzavretie manželstva je prejavom dobrovoľného a slobodného rozhodnutia neskorších manželov, a to s vedomím utvorenia takto rodiny vyznačujúcej sa jednak atribútom trvalosti založeného spoločenstva a na druhej strane jeho harmonického fungovania; uvedené aspekty by mali v manželstve pretrvávať po celý čas jeho existencie. I keď zaiste nemôže byť sporu o tom, že naplnenie takto vymedzené účelu manželstva môže z času na čas alebo aj častejšie byť obtiažne a na manželov sú tu kladené do istej miery zvýšené nároky; ani v prípade rodiny založenej manželstvom nemožno opomínať faktory dobrovoľno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, premlčanie podľa § 100 OZ
Právna veta: Vyššie citované ustanovenie § 5b zák. č. 250/2007 Z.z. je špeciálnym ustanovením k ustanoveniu § 100 ods. 1 OZ, a preto je treba ho aplikovať prednostne v prípade nároku uplatneného zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorým je aj nárok uplatnený v tomto konaní. Keďže žalobcom uplatnený nárok je nárokom zo spotrebiteľskej zmluvy, bol súd v zmysle § 5b zák.č. 250/2007 Z.z. povinný z úradnej povinnosti skúmať, či nedošlo k premlčaniu nároku žalobcu, a teda prihliadnuť na premlčanie ex offo, teda aj bez toho, aby sa žalovaná premlčania dovolávala v zmysle Občianskeho zákonníka. Právna úprava v ust. § 5b z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že výška odôvodnených potrieb dieťaťa sa nedá zistiť ani vyčísliť jednoznačnou nemennou sumou. Vo všeobecnosti sa odôvodnené potreby dieťaťa vyčísľujú iba rámcovo s tým, že sa môžu v priebehu jedného mesiaca podstatne zvýšiť a v priebehu ďalšieho mesiaca opätovne klesnúť. K pravidelným výdavkom, ktoré sú nevyhnutne vynakladané v priebehu každého mesiaca na dieťa, patria predovšetkým výdavky na stravu, taktiež poplatok do školskej družiny, medzi nepravidelne vyskytujúce sa výdavky patria predovšetkým výdavky na oblečenie, obutie, hygienu, školské potreby, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prejednacia zásada, povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkazu
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí prejednacia zásada. Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdiť skutočnosti, rozhodné pre posúdenie daného prípadu, a navrhovať a predkladať dôkazy pre tieto skutočnosti, je zásadne vecou strán sporu, na ktorých spočíva hlavná zodpovednosť za zhromaždenie skutkového podkladu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Úprava vychádza z toho, že iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na stranách a ukladá im označiť dôkazy k preukázaniu tvrdenia. Strana má teda povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkazu. K splneniu tejto povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dĺžka daňovej kontroly, lehota na vykonanie daňovej kontroly
Právna veta: Lehota jedného roka na vykonanie daňovej kontroly je lehotou zákonnou a je pre správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu záväzným limitom determinujúcim zákonnosť uskutočňovanej daňovej kontroly. Uvedenú lehotu nemožno porovnávať s lehotami na rozhodnutie. Daňová kontrola ako proces smerujúci k obstaraniu dôkazného prostriedku (protokolu), ktorý nie je procesom meritórneho rozhodovania o daňovej povinnosti daňového subjektu totiž predstavuje závažný a intenzívny zásah do individuálnej právom chránenej sféry daňového subjektu zo strany orgánu daňovej správy, čo celkom jednoznačne vyplýva z ch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia , náhradné doručovanie podľa Správneho poriadku
Právna veta: Z postupu žalovaného v predmetnej veci vyplýva, že vo vzťahu k žalobcovi pri doručovaní zásielky s rozhodnutím zo dňa 08. 01. 2015 o zastavení priestupkového konania uplatnil postup podľa ust. § 24 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V tomto ustanovení sa upravuje spôsob tzv. náhradného doručenia, resp. fikcia doručenia písomnosti. Ide o právnu fikciu, že za podmienok ustanovených v zákone sa zásielka považuje za doručenú, aj keď to tak v skutočnosti nie je. Takýmto spôsobom možno písomnosť doručiť len za predpokladu, že adresát písomnosti sa v mieste dor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nutná obrana, zásada subsidiarity, primeranosť obrany intenzite útoku
Právna veta: Pokiaľ ide o samotné aplikovanie ustanovenia nutnej obrany v zmysle § 25 ods. 1 Tr. zák., krajský súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že uvedené ustanovenie je osobitným ustanovením k všeobecnému ustanoveniu o krajnej núdzi. Pri nutnej obrane ide o odvrátenie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom človeka, pričom obrana je namierená proti útočníkovi. Ide o osobitný prípad stretu záujmov na ochrane rôznych spoločenských vzťahov. Na jednej strane je to záujem, ktorý bol napadnutý útokom a na druhej strane je to zdravie, majetok, resp. aj život útočníka alebo niektorý iný jeho záujem (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, právo na ochranu súkromia, vyhotovenie nahrávky, použitie nahrávky inej osoby
Právna veta: Príspevok prináša podnetné zjednocujúce stanovisko Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR, ktoré sa týka možnosti použitia nahrávky inej osoby, ktorá bola vyhotovená súkromnou osobou utajeným spôsobom
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, zbytočné prieťahy v konaniach, zastavenie trestného stíhania, prieťahy v konaní
Právna veta: Autor sa zaoberá problematikou prieťahov v trestnom konaní a ich kompenzáciou, pričom dôraz kladie na riešenie otázok a to, či možno trestné stíhanie zastaviť v dôsledku existencie extrémnych prieťahov, respektíve, kedy je možné využiť inštitút mimoriadneho zníženia trestu v zmysle § 39 ods. 1 Tr. zák.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, bezplatná právna pomoc, právna pomoc, materiálna núdza podmienka na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: Článok sa zaoberá posudzovaním majetkových pomerov obvineného s poukazom na smernicu o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obnova konania , schválená dohoda o vine a treste, dohoda o vine a treste, dôvod povolenia obnovy
Právna veta: Príspevok sa zaoberá možnosťami obnovy konania vo veciach, v ktorých bola schválená dohoda o vine a treste
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: postup policajta, policajt, dotazník nie je dôkazný prostriedok, dôkazný prostriedok v trestnom konaní
Právna veta: Článok kritizuje tzv. dotazníkovú metódu výsluchu, ktorú od 01.01.2017 zaviedla polícia pri domácom násilí
MENU