Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry najvyššieho súdu možno zhrnúť, že obsah konkrétne uplatnených dovolacích námietok musí skutočne vecne zodpovedať zákonnému vymedzeniu dôvodov podľa § 371 Tr. por. Pokiaľ tomu tak nie je a dovolanie len formálne odkazuje na príslušné ustanovenie upravujúce dôvody dovolania, hoci v skutočnosti obsahuje argumenty mimo takto uplatneného dôvodu, ide o dovolanie, ktoré je potrebné v intenciách § 382 písm. c/ Tr. por. odmietnuť.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, nesplnenie dôkaznej povinnosti zo strany daňového subjektu
Právna veta: Zákonodarca v § 48 daňového poriadku zveruje do právomoci správcu dane zistiť základ dane a určiť daň podľa pomôcok v stanovených prípadoch, po tom, čo správca dane oznámi daňovému subjektu určovanie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určovania dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Zákonodarca ponecháva na správnej úvahe správcu dane pri určení dane použitie pomôcok, ktoré má k dispozícii, alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom, pričom príkladmo uvádza pomôcky tak, že nimi môžu byť najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy inýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Právna veta: Podľa odvolacieho súdu v prípadoch ak odôvodnenia rozhodnutí, vydaných v správnom konaní sú dostatočne podrobné, zodpovedajúce zákonným požiadavkám ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku, nie je potrebné v odôvodnení rozsudku súdu prvého stupňa opakovať dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu, v danom prípade o povolení výnimky (napr. rozsudok NS SR sp. zn. 2Sžo/95/2007). Aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, týkajúcej sa požiadaviek riadneho odôvodnenia rozsudku súdu, na ktorú žalobca poukazuje v odvolaní, súd v odôvodnení svojho rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, povinnosť platiť preddavky na daň
Právna veta: Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že u daňovníka, ktorémuvznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 01. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dodatočná likvidácia majetku bývalej spoločnosti
Právna veta: Účelom likvidácie je usporiadanie majetku obchodnej spoločnosti v súvislosti s jej zánikom bez právneho nástupcu tak, aby boli uspokojení veritelia spoločnosti a zostávajúci majetok (likvidačný zostatok) sa rozdelil spoločníkom. Zmyslom dodatočnej likvidácie je zabezpečiť usporiadanie majetku aj zaniknutej obchodnej spoločnosti. Podľa ustanovení § 75a veta prvá a piata Obchodného zákonníka je (medziiným) veriteľ obchodnej spoločnosti vymazanej z obchodného registra oprávnený navrhnúť jej dodatočnú likvidáciu vtedy, keď sa zistil jej ďalší majetok. Z formulácie „ak bola spoločnosť vymazaná z ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ZP, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon účastníka pracovného pomeru adresovaný druhému účastníkovi tohto pomeru, ktorý smeruje k skončeniu pracovného pomeru. Zákon pre platnosť tohto právneho úkonu predpisuje formálne a obsahové náležitosti. Okamžité skončenie pracovného pomeru medziiným musí byť písomné a doručené, zamestnávateľ v ňom môže uplatniť iba dôvod uvedený v Zákonníku práce, ktorý v ňom musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť (§ 70 Zákonníka práce). Z ustanovenia § 15 Zákonníka práce vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
Právna veta: Pokiaľ je o určitom majetku (veci) právoplatne rozhodnuté, že sa vylučuje zo súpisu majetku podstát, zanikajú účinky prerušenia konania a oprávnenia správcu konať vo veciach týkajúcich sa takéhoto majetku v mene úpadcu vyplývajúce z ustanovení § 47 ods. 1 a § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: overenie určeného meradla, pevné spojenie merača s motorovým vozidlom, neoverený taxameter, výkon taxislužby, poškodená overovacia značka
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu krajský súd správne skonštatoval, že zodpovednosť za spáchaný delikt podľa § 15 ods. 6 písm. d/ zákona o metrológii je zodpovednosťou objektívnou. Žalobca v čase uskutočnenej kontroly nepreukázal, že by taxameter vo vozidle, v ktorom prevádzkuje svoju činnosť taxislužby, spĺňal zákonom požadované a citovanou vyhláškou spresnené podmienky, označenia taxametra overovacou značkou, predovšetkým, aby stanovené časti taxametra – kontakty a spoje elektrických káblov motorového vozidla a merača boli zaplombované overovacou značkou.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, intrakomunitárne dodanie tovaru
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. platného v kontrolovanom zdaňovacom období ustanovil hmotnoprávne podmienky, na základe ktorých priznáva oslobodenie od dane z pridanej hodnoty tak, že oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Súčasne v právnej norme ustanovenej v § 43 ods. 5 stanovil ďalšie podmienky, za splnenia ktorých daňovému subjektu vzniká právo n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 OSP s použitím § 246c ods. 1 vety prvej OSP totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia, a jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní
Právna veta: Právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktorej súčasťou je aj právo strany na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, je jedným z aspektov práva na spravodlivý proces. Z práva na spravodlivé súdne konanie vyplýva totiž aj povinnosť všeobecného súdu zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi a dôkaznými návrhmi strán (avšak) s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie (I. ÚS 46/05). Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p., primerane platí aj na rozhodnutia vydané v procesnej forme uznesení (§ 167 ods. 2 O. s. p.) a tieto normy sa uplatňujú aj v odv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právny záujem na výsledku konania, konkurzný veriteľ, konkurzné konanie
Právna veta: Účasť konkurzného veriteľa ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, v konaní o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, nie je prípustná.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplýva z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. a znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia. Jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: starobný dôchodok , započítanie doby poistenia, určenie sumy starobného dôchodku, výsluhový dôchodok
Právna veta: Správne je tvrdenie krajského súdu, že Najvyšší súd Slovenskej republiky opakovane vo svojej praxi konštatoval vo svojom rozhodnutí 9So 132/2009 zo dňa 28.4.2010, že výsluhový príspevok, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia a považovaný za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z.z. môže od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (poistení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia (poistenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru. Pri určení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu, povinnosť oddeliť vysielanie reklamy od iných zložiek programovej služby
Právna veta: Z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. jednoznačne vyplýva, že pre splnenie povinnosti v ňom ustanovenej musia byť dodržané oba princípy (princíp oddelenia a princíp rozoznateľnosti), teda vysielaná reklama musí byť nielen rozoznateľná, ale aj oddelená od ostatných zložiek programovej služby, pričom citované ustanovenie presne stanovuje možné spôsoby oddelenia, ktorými vo vysielaní televíznej programovej služby môžu byť zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky. V nadväznosti na uvedené nemožno priznať úspech ani námietke navrhovateľky, že použitie farebného kruhu obsahujúceho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: vedenie trestného konania proti správcovi za úmyselný trestný čin, obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, všeobecná informačná povinnosť
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 8/2005 Z.z. vyplýva, že správca má povinnosť oznámiť ministerstvu každú skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na pozastavenie výkonu správcovskej činnosti alebo vyčiarknutie zo zoznamu správcov. Jednou z takýchto skutočností je aj vedenie trestného konania proti správcovi za úmyselný trestný čin, alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Žalobca teda mal povinnosť oznámiť ministerstvu, že 22.12.2011 bolo voči nemu vznesené obvinenie. Uvedený zákon neustanovuje žiadne dôvody, ktoré by správcu tejto oznamovacej povinnosti zbavovali.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty podľa zákona č. 725/2004 Z.z., subjektívna lehota na začatie konania
Právna veta: V prejednávanej veci bola jedinou a podstatnou námietkou skutočnosť, či správny orgán postupoval v súlade s § 107 ods. 18 zákona č. 725/2004 Z.z., a teda či začal konanie o uloženie pokuty do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán o porušení povinnosti dozvedel. Správny orgán je pri ukladaní pokút viazaný hmotno-právnymi lehotami uvedenými v § 107 ods. 18 zákona č. 725/2004 Z.z. Tieto lehoty majú prekluzívny charakter. To znamená, že po ich uplynutí právo na uloženie pokuty zaniká. Pritom sa rozlišuje medzi subjektívnou a objektívnou lehotou. Subjektívna lehota začína plynúť od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada
Právna veta: Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, je svojou podstatou zákonnou úpravou, umožňujúcou zásah do vlastníckych práv subjektov, ktorých pozemky sú v legálnom užívaní členov záhradkárskej organizácie. Keďže sa jedná o zásah do vlastníctva, je potrebné, aby príslušné štátne inštitúcie citlivo a nediskriminačne postupovali pri úprave a zmene vlastníckych vzťahov. Je ich povinnosťou konať len v zmysle úpravy zákona, posudzovať úkony účastníkov v súlade so zmyslom a účelom danej právnej normy. Odvolací súd aj s poukazom na hore cit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 447/2008 Z. z., peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť len v prípade, ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a komplexný posudok o jej zdravotnom stave obsahuje záver, že žiadateľ o príspevok je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na účely tohto zákona sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na jeho prevádzku, ktoré fyzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, analógia legis, súbeh viacerých deliktov, správne delikty podľa zákona o správe daní a poplatkov
Právna veta: Na rozdiel od trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov, neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť z hľadiska analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata spočíva v absorpcii sadzieb, teda že prísnejší trest pohlcuje miernejší. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru
Právna veta: O prepustení policajta zo služobného pomeru rozhoduje minister vnútra SR. Ten si podľa zákona vo veci robí vlastný úsudok a v samostatnom personálnom konaní rozhoduje nezávisle na výsledku samostatného trestného konania alebo samostatného konania o priestupku. Súd ďalej poukazuje na to, že pokiaľ ide o samostatný trestný skutok uvedený v Trestnom zákone, pre ktorý by mohlo byť proti žalobcovi začaté trestné stíhanie, a ktorého by sa mohol dopustiť pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu sa vyžaduje, aby boli naplnené všetky obligatórne znaky skutkovej podstaty príslušného trestného čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie policajta zadržať vodičský preukaz, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, zadržanie vodičského preukazu
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti poukazuje na samotné ustanovenie § 70 ods. 1 zákona o cestnej premávke, z ktorého vyplývajú dôvody, kedy je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz. Okrem iného z písmena a) uvedeného ustanovenia vyplýva, že policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla. Dôležité je, že ide o oprávnenie policajta zadržať vodičský preukaz, nie zákonom danú povinnosť. Nakoľko v danom prípade žalobca riadil motorové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegovanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Ustálená súdna prax považuje za dôležitý dôvod na delegovanie veci aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť môžu odôvodňovať vznik pochybností verejnosti alebo procesných strán o nezaujatosti súdu a či vec bude nestranne a nezaujato prerokovaná a posúdená. Ak je taká pochybnosť preukázaná, hoci nie všetci sudcovia by mohli byť vylúčení, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, aktívna legitimácia na podanie dovolania
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 2 Tr. por. v taxatívnom výpočte rozhodnutí neobsahuje uzneseniu o neosvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, resp. o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený. Pokiaľ zákon nestanovuje niečo iné, dovolanie možno podať len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Okrem toho možno dovolanie podať aj proti rozhodnutiam a v prípadoch uvedených v § 371 ods. 2 Tr. por., ale toto právo má len minister spravodlivosti za podmienok uvedených v § 369 ods. 1 Tr. por. Posudzujúc ale dovolanie obvineného, je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu o výkone trestu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: navrátenie lehoty, navrátenie lehoty na podanie odvolania
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povolenie navrátenia lehoty na podanie opravného prostriedku je podmienené v prvom rade tým, že obvinený zmeškal túto lehotu z dôležitých dôvodov. Za také sa v súlade s ustálenou súdnou praxou považuje napr. ochorenie v posledných dňoch lehoty brániace obvinenému podať včas opravný prostriedok, živelná udalosť (napr. požiar, povodeň, snehová kalamita), ktorá zabránila obvinenému podať opravný prostriedok v lehote, a pod. Zároveň však musí byť splnená i ďalšia podmienka a to, že obvinený požiadal o navrátenie lehoty do troch dní od odpadnutia preká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: materiálny korektív prečinu, omamná alebo psychotropná látka, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Právna veta: Prechovávanie omamnej látky alebo psychotropnej látky (§ 2 ods. 1 alebo 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov) - ďalej len „droga“, nie je na účel aplikácie § 171 ods. 1 a § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona limitované minimálnym množstvom. Prechovávanie drogy v množstve síce obvyklým spôsobom aplikovateľnom, avšak menšom, než z hmotnostného hľadiska zodpovedá obvykle jednorazovej dávke, je trestným činom, pokiaľ je droga vzhľadom na množstvo účinnej látky obsiahnutej v celkovom množstve zaisteného materiálu spôsobi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, správny orgán , neodstránenie nedostatkov podania
Právna veta: Ak z podania účastníka nemožno jednoznačne zistiť, či sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu alebo ochrany proti jeho nečinnosti, musí správny súd v uznesení, ktorým ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania, žalobcovi jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, v čom spočíva nedostatok jeho podania a ako treba jeho opravu (doplnenie) vykonať. Zrozumiteľnosť podania účastníka nemožno hodnotiť len podľa jeho petitu, ale z hľadiska jeho celého obsahu.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, účtovná jednotka, správca dane, podvojné účtovníctvo, daňové priznanie , výsluch svedka v daňovom konaní
Právna veta: I. Ak výsluch svedka v daňovom konaní nebol vykonaný pri zabezpečení účasti žalobcu, resp. jeho právneho zástupcu v súlade s vtedy platnými daňovými predpismi, tento nedostatok je možné napraviť tým, že pri ďalšom výsluchu tohto svedka, ktorý sa už realizuje v súlade so zákonom, sa svedok iba odvolá na svoju skoršiu výpoveď, nakoľko žalobcovi správca dane právo účasti zabezpečil. II. Najmä podvojné účtovníctvo právnických osôb vytvára podklady a s tým súvisiace relevantné údaje (výstupy) pre vyhotovenie daňového priznania na dani z príjmov. Osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi
Právna veta: Podľa § 135 ods. 1 Tr. zák. prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. Objektom trestného činu je záujem spoločnosti na ochrane života a zdravia. Uvedeného trestného činu sa môže dopustiť ktokoľvek (všeobecný subjekt). Z hľadiska subjektívnej stránky Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie. Objektívna stránka spočíva v neoprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, perpetuatio fori
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, rozhodnutie správcu dane, nedostatky odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že odôvodnenie rozhodnutia je jeho dôležitou obsahovou náležitosťou, ktorá musí plniť niekoľko funkcií. Predovšetkým musí presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia, čím sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania posilňovanie dôvery účastníka správneho konania v správnosť rozhodovania, ktoré následne vedie k tomu, aby fyzické resp. právnické osoby dobrovoľne plnili svoje povinnosti vyplývajúce z vydaného rozhodnutia. Nemenej dôležitou funkciou je aj kontrolná funkcia spočívajúca v tom, že každé rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, dôkazná povinnosť daňového subjektu
Právna veta: Uplatnenie práva na odpočítanie dane v zmysle § 51 ods. 1 zákona o DPH je viazané na kumulatívne splnenie všetkých stanovených podmienok, pričom už nesplnenie jednej z nich vylučuje priznanie nároku. Dodanie tovaru, na základe ktorého vznikla daňová povinnosť, je základnou podmienkou uplatnenia odpočtu dane. Platiteľ musí v tomto prípade preukázať, že pri tomto tovare vznikla daňová povinnosť, a to nielen po formálnej stránke (vystavenými dokladmi), ale aj po stránke obsahovej. Nestačí len formálne deklarovať dodanie tovaru faktúrou, ale je potrebné preukázať aj vecné plnenie. Samotná faktúra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prechovávanie drog pre vlastnú potrebu
Právna veta: Podľa § 135 ods. 1 Tr. zák. prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. Objektom trestného činu je záujem spoločnosti na ochrane života a zdravia. Uvedeného trestného činu sa môže dopustiť ktokoľvek (všeobecný subjekt). Z hľadiska subjektívnej stránky Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie. Objektívna stránka spočíva v neoprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávny procesný postup súdu, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku možno úspešne uplatňovať v prípadoch, keď je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch, ktoré neboli na hlavnom pojednávaní vykonané zákonným spôsobom. Skutočnosť, že rozhodnutie je založené na dôkazoch vykonaných v rozpore so zákonom musí byť z obsahu spisu zrejmá a porušenie zákona by malo svojou povahou a závažnosťou zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá i samotná povaha dovolania ako mimoriadneho (nie ďalšieho riadneho) opravného pros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky podľa zákona o občianskych preukazoch, strata štátneho občianstva slovenskej republiky
Právna veta: Strata štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle je v § 9 ods. 16 upravená takto: „Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.“ K strate štátneho občianstva podľa tohto ustanovenia by nedošlo v prípade, ak by štátny občan nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastníci stavebného konania, dotknutie zmenou stavby
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že pre posúdenie, či určitá fyzická alebo právnická osoba mala respektíve nemala byť účastníkom stavebného konania je potrebné skúmať, či uskutočnením stavby podľa podmienok stavebného povolenia existuje možnosť ovplyvnenia vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, nie je potrebné skúmať reálny faktický zásah do týchto práv (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8Sžp/20/2012 zo dňa 13.12.2012). Uvedené sa analogicky uplatní aj v konaní o dodatočnom povolení stavby, ak by sa dodatočné povolenie už vykonaných stavebných práce priamo dotklo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zaujatosť sudcu, vylúčenie sudcu, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: Obava (pocit) z nestrannosti, nestačí na založenie dôvodných pochybností o nedostatku nezaujatosti vzhľadom na právne (ústavné i zákonné) garancie nezávislosti sudcov a zákonné povinnosti sudcov konať vo veci bez predsudkov, nezávisle a nestranne. Pokiaľ nedôjde k preukázaniu konkrétnych pochybností, nie je dôvod pochybovať o nezaujatosti namietaného sudcu zo subjektívneho hľadiska.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, skúšobná doba podmienečného odsúdenia, nariadenie nepodmienečného trestu odňatia slobody
Právna veta: Okolnosť vyznievajúca v neprospech odsúdeného, ktorú súd zohľadnil pri rozhodnutí o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti podľa § 50 ods. 4 písm. b) Trestného zákona (a napriek ktorej takto rozhodol), nemôže byť sama osebe dôvodom na rozhodnutie o nariadení nepodmienečného trestu odňatia slobody podľa § 50 ods. 4 veta prvá Trestného zákona. Takým dôvodom môže byť len v spojení s inou okolnosťou, ktorá nastala v priebehu predĺženej časti skúšobnej doby, alebo ktorá nastala v priebehu plynutia pôvodne určenej skúšobnej doby, ak sa o dotknutej okolnosti súd dozvedel až po rozhodnutí podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pochybnosti o nezaujatosti sudcu
Právna veta: Rozhodnutie o vylúčení sudcu z dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nesmie byť nikto odňatý svojmu zákonnému sudcovi s tým, že príslušnosť sudcu aj súdu ustanoví zákon. Sudcu preto možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania v pridelenej veci iba celkom výnimočne, a to iba zo závažných zákonných dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku, ktoré sudcovi bránia rozhodovať v súlade so zákonom objektívne a nezaujato. Konkrétne dôvody, pre ktoré je sudca vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, sú uvedené v ustanoveniach § 31 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: K návrhu obvineného na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka a prijatím písomného sľubu a uloženia primeraných povinností a obmedzení podľa § 82 Trestného poriadku Najvyšší súd SR poznamenáva, že na takéto pozitívne rozhodnutie o nahradení väzby, musia byť splnené podmienky uvedené v § 80 ods. 1 písm. b/ a písm. c/ Trestného poriadku. Prepustenie obvineného z väzby alebo jeho ponechanie na slobode nahradením väzby prostriedkom prípustným podľa vnútroštátneho práva, ktorý je miernejší ako obmedzenie osobnej slobody a ktorý je zároveň spôsobilý zabezpečiť účel väzby, je možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová povinnosť, zdaniteľný obchod, daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
Právna veta: I. Pre prípad preukázania vzniku práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru je žalobca zaťažený dôkazným bremenom, že v zdaniteľnom obchode došlo od dodávateľa tovaru na žalobcu k prevodu práva reálne nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. II. Pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru, nie je rozhodujúce nadobudnutie právneho vlastníctva v zmysle Obchodného zákonníka k tovaru žalobcom ako kupujúcim, napríklad tvrdením o odovzdaní a prevzatí tovaru podloženým príslušnými protokolmi, ale pre uskutočnenie zdaniteľného ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, vyjadrenie sa daňového subjektu k protokolu z daňovej kontroly, doručovanie písomností podľa daňového poriadku
Právna veta: I. Vymedzenie lehoty na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly a na predloženie dôkazov (minimálne 15 pracovných dní) je v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uvážení správcu dane. Pri výkone tohto oprávnenia je povinný prihliadať predovšetkým na to, aby bola daňovému subjektu s prihliadnutím na rozsah a náročnosť protokolu poskytnutá dostatočná možnosť uplatniť svoj vplyv na priebeh a výsledok konania využitím zodpovedajúcich procesných práv. II. Správca dane je povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, procesné podmienky pre vzatie obvineného do väzby
Právna veta: Je potrebné uviesť, že na jednej strane väzba predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody obvineného, ale na druhej strane ide o zabezpečovací inštitút, procesné opatrenie, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania. Väzba nemá sankčnú povahu. Nie je vylúčené, že po vykonaní potrebných úkonov môžu pominúť dôvody väzby u obvineného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu v trestnom konaní, rešpektovanie práva na obhajobu
Právna veta: Právo na obhajobu nespočíva len v práve zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním, ale aj v celom aspekte práv, ktoré slúžia na dosiahnutie objektívneho a spravodlivého výsledku trestného konania. Medzi tieto nepatria len práva podávať námietky, opravné prostriedky a podobne, ale aj práva týkajúce sa priameho vyjadrenia sa k dôkazom, k návrhom, ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa obvinenému kladú za vinu a podávať návrhy na vykonanie dôkazov a podobne. Právo na obhajobu je vyjadrené v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por., čl. 50 ods. 3 Ústavy, 3 čl. 6 ods. 3 písm. b) a c) Dohovoru. Vzťahuje sa na celé trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada viazanosti orgánu, ktorému bola vec prikázaná
Právna veta: I. Vo vzťahu k otázke vyriešenej po zrušení dovolaním napadnutého rozhodnutia právnym názorom dovolacieho súdu (§ 391 ods. 1 Trestného poriadku) nie je možné prostredníctvom dovolania, podaného proti právoplatnému rozhodnutiu vydanému v novom konaní, úspešne uplatniť odlišný právny názor; rozhodnutím v kontexte tzv. kasačnej viazanosti právnym názorom dovolacieho súdu (podľa naposledy označeného ustanovenia) totiž nemôže byť porušený zákon v zmysle § 368 ods. 1, resp. § 386 ods. 1 Trestného poriadku. Opačný záver by vo vzťahu ku konkrétnemu právoplatnému rozhodnutiu, negujúc požiadavku právnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny v trestných veciach, trestné konanie , zásada ústnosti a bezprostrednosti, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, vyhlásenie obvineného o priznaní viny, vyhlásenie obžalovaného, dohoda o vine a treste, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, pochybnosť o nezaujatosti sudcu, spoluobžalovaný
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Zákonnou možnosťou odňať a prikázať trestnú vec inému súdu je prelomená zásada vyjadrená v čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. Ústavný text zároveň určil, že príslušnosť súdov upraví zákon. V trestnom konaní stanovuje procesné pravidlá pre určenie príslušnosti súdov Trestný poriadok, ktorý pripúšťa možnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania v správnom súdnictve, neprípustnosť opravného prostriedku
Právna veta: Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa štvrtej časti tretej hlavy CSP. Súčasne zo žiadneho ustanovenia SSP ustanovujúceho správne súdnictvo nevyplýva prípustnosť dovolania proti právoplatnému rozhodnutiu súdu v správnom súdnictve. Z uvedeného plynie záver, že najvyšší súd v správnom súdnictve nie je dovolacím súdom a teda ako súd dovolací nemá právomoc konať. Nový procesný predpis, Správny súdny poriadok, ktorý upravuje správne súdnictvo, sa v žiadnom zo svojich ustanovení nezmieňuje o dovolaní ako o mimoriadnom opravnom prostriedku a taktiež neupravuje možnosť podať dovolanie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spory o právomoc, rozhodnutie o zamietnutí vkladu, lehota na podanie žaloby v správnom súdnictve
Právna veta: Konanie podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa začínalo na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu (§ 250m ods. 1 O.s.p.), pričom zákon ustanovil možnosť podania návrhu nielen na správny súd (§ 250m ods. 2 prvá veta O.s.p.), ale i na správny orgán (§ 250m ods. 2 druhá veta O.s.p.). Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu to zvýraznil aj katastrálny zákon, ktorý v § 31 ods. 7 upravoval (a aj v znení účinnom od 1. júla 2016 upravuje) možnosť podania odvolania „len" na okresnom úrade. Za začatie konania podľa tretej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd môže odmietnuť návrh, inštitút predbežného prerokovania návrhu, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Právna veta: Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľov. Pri predbežnom prerokovaní každého návrhu ústavný súd skúma, či dôvody uvedené v § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde nebránia jeho prijatiu na ďalšie konanie. Podľa tohto ustanovenia návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd 8 práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia, opomenutie dokazovania v odôvodnení, odôvodnenie rozsudku
Právna veta: Okresný súd do odôvodnenia rozsudku uviedol doplnené dokazovanie a skutkové závery z neho vyplývajúce, opomenul však do odôvodnenia uviesť pôvodne vykonané dokazovanie, skutkové zistenia z neho vyplývajúce a hodnotenie týchto dôkazov a právne závery. Uvedené skutočnosti, a to obsah jednotlivých podaní účastníkov konania (najmä návrhu, odporu proti platobnému rozkazu, vyjadrenia k odporu), vykonané dôkazy – listinné dôkazy (najmä kúpna zmluva, faktúry, sprievodné listy k faktúram, emaily, ďalšie kúpne zmluvy), výsluchy svedkov a účastnícke výpovede a následne hodnotenie týchto dôk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, znalecká činnosť
Právna veta: Ústavný súd hodnotí ako nesústredený a neefektívny postup okresného súdu pri ustanovovaní znalcov, keďže najprv ustanovil na vypracovanie znaleckého posudku znalca z „nesprávneho“ odvetvia a následne ustanovil znalca, ktorý už predtým požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu znalcov. Okresný súd by sa nedopustil týchto pochybení, keby pred vydaním uznesenia konzultoval s vybraným znalcom znalecké otázky a možnosti znalca vykonať úkon v požadovanej lehote (§ 16 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu robiť opatrenia na zabezpečenie účelu pojednávania, starostlivosť súdu o maloletých, konanie o úprave výkonu rodičovských práv, rozvod manželstva
Právna veta: Vzhľadom na náročnosť nastavených kritérií na posudzovanie konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností ústavný súd okrem uvedenej nečinnosti vyhodnotil aj postup okresného súdu v napadnutom konaní ako neefektívny, keď okresný súd v danej veci konal nielen v rozpore s princípom procesnej ekonómie, ale aj v rozpore so zásadami nesporového, resp. od 1. júla 2016 mimosporového konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 175 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. § 111 a nasl. Civilného mimosporového poriadku). Konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: porušenie základného práva na súdnu ochranu, právo na súdnu ochranu, nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, zastavenie konania
Právna veta: Ústavný súd podotýka, že subjektívne presvedčenie sťažovateľa o tom, že rozhodnutie žalovaného nebolo žiadnym výslovným zákonným ustanovením zo súdneho prieskumu v rámci správneho súdnictva vylúčené, nemôže obstáť proti konkrétnemu relevantnému zákonnému ustanoveniu, ktoré uviedol vo svojom rozhodnutí najvyšší súd. Taktiež sťažovateľ síce poukazoval na čl. 46 ods. 2 ústavy, ale opomenul uviesť, ktoré konkrétne základné práva a slobody sťažovateľa mali byť bezprostredne rozhodnutím žalovaného ovplyvnené. Keďže trest odňatia slobody bol sťažovateľovi uložený a jeho výkon bol nariadený roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania podľa § 142 OSP, zásada úspechu, nárok na náhradu trov konania, nepatrný úspech
Právna veta: Právna úprava náhrady trov konania v sporovom konaní sa podľa doterajšej úpravy v Občianskom súdnom poriadku, ako aj podľa novej úpravy účinnej od 1. júla 2017 v Civilnom sporovom poriadku spravuje zásadou úspechu v konaní/spore. Z porovnania doterajšej a novej právnej úpravy vyplýva, že Civilný sporový poriadok už nemá ustanovenie obdobné úprave obsiahnutej § 142 ods. 3 OSP, ktoré sa uplatňovalo ako lex specialis vo vzťahu k úprave obsiahnutej v § 142 ods. 2 OSP. Z uvedeného síce vyplýva, že nepatrný úspech už Civilný sporový poriadok nespozná (a preto pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyšetrenie duševného stavu svedka, svedecká výpoveď, príkaz na vyšetrenie duševného stavu, pôsobnosť prokurátora, pribratie znalca
Právna veta: Samotné lekárske podklady prezentujúce vážnejšiu poruchu zdravia sťažovateľa psychiatrického charakteru možno vnímať ako okolnosť signalizujúcu vážne pochybnosti o svedeckej spôsobilosti sťažovateľa. Možno teda konštatovať, že vydaný príkaz mal oporu v zákonných ustanoveniach a nimi stanovené podmienky boli splnené. Skutočnosť, že bol vydaný príkaz na základe iniciatívy policajta, a nie prokurátora, je z pohľadu ochrany práva na súkromie irelevantná. V tomto smere bolo podstatné, aby bol zásah nariadený zo strany garanta, ktorý je k ochrane tohto práva povolaný a ktorého rešpektuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: asperačná zásada, mimoriadne zníženie trestu, dôvod obnovy konania, uloženie nižšieho trestu, primeranosť trestu, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že inštitút obnovy konania patrí medzi mimoriadne opravné prostriedky, ktorými dochádza k prelomeniu právnej istoty nastolenej právoplatným rozhodnutím. Ako taký by mal byť využívaný len tam, kde pre jeho použitie svedčia dostatočne silné dôvody. Pokiaľ teda dôvody obnovy (v tomto prípade použitie asperačnej zásady pri stanovovaní výšky trestu) nesvedčia pre zmenu výroku o vine, nie je na mieste zasahovať do právnej istoty nastolenej právoplatným výrokom o vine. Sťažovateľom preferovaný výklad (teda, že v prípade rozsudku vydaného na podklade dohody o vine a tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezaplatenie preddavku na trovy konania, vrátenie súdneho poplatku, späťvzatie žaloby, preddavok na trovy konania, zastavenie konania pre nezaplatenie preddavku na trovy konania
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sťažovateľka bola okresným súdom oprávnene považovaná za osobu povinnú zložiť preddavok na trovy konania. Preddavok na trovy konania však v určenej lehote nezložila, a tak bolo konanie okresným súdom v zmysle § 141a OSP zastavené. Sťažovateľka mala po rozhodnutí o preddavku na trovy konania dve možnosti. Preddavok na trovy konania zložiť (čo by znamenalo pokračovanie v spore) alebo nezložiť (čo by viedlo k zastaveniu konania). Preddavok na trovy konania sa rozhodla nezložiť a konanie nechala svojvoľne dospieť k zastaveniu. Sťažovateľka však vo veci zjav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť na náhradu trov trestného konania, bezplatná obhajoba, obhajoba za zníženú odmenu
Právna veta: Pokiaľ odsúdený namietol, že okresný súd použil nesprávne ustanovenia Trestného poriadku, pričom namiesto § 555 ods. 1 písm. c) Tr. por. s použitím § 558 ods. 2 Tr. por. mal použiť § 556 ods. 1 Tr. por. s použitím § 34 ods. 3 Tr. por., odvolací súd uvádza, že z hľadiska podstaty a účelu oboch dotknutých ustanovení Trestného poriadku je význam oboch ustanovení v zásade zhodný. Podstatou oboch ustanovení je povinnosť nahradiť štátu odmenu a náhradu ustanovenému obhajcovi, v prípade ak obvinený nemá nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu, pričom ustanovenie § 556 ods. 1 T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť odvolania, vykonávacie konanie , exekučný súd
Právna veta: Zákonodarca v § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku otočil pravidlo platné v základnom (nachádzacom) konaní a spočívajúce v požiadavke, aby riadny opravný prostriedok bol prípustný voči každému rozhodnutiu súdu prvého stupňa s výnimkou explicitne pomenovaných prípadov, do polohy zásadnej neprípustnosti takého opravného prostriedku v konaní vykonávacom (a tým čo najrýchlejšieho nastolenia právnej istoty o parciálnej procesno-právnej otázke) spätej s výnimkou výslovne formulovanou zákonom. Zásadná neprípustnosť odvolania proti uzneseniam exekučného súdu vydaným v exekučnom konaní sa v čase ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: osobná starostlivosť rodičov o maloletého, zásahy do rodičovských práv a povinností, podstatné veci súvisiace s výkonom rodičov­ských práv a povinností, striedavá starostlivosť, úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, správa majetku maloletého
Právna veta: Zastupovanie dieťaťa navonok je právo konať za dieťa s právnymi účinkami, ktoré je odrazom práva rodičov o dieťati rozhodovať. Zásadne v bežných veciach môže rozhodovať každý z rodičov samostatne a v iných, než v bežných veciach (ktoré zákon v § 35 nazýva podstatné veci) sú rodičia povinní sa dohodnúť. Pokiaľ sa nedohodnú, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Správa majetku dieťaťa predstavuje právo rodiča obhospodarovať majetok dieťaťa v súlade s jeho záujmami. Aj toto právo patrí rodičom, pokiaľ sú známi, žijú a nebolo im súdom zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony, ani do výkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výtržníctvo, prečin výtržníctva
Právna veta: Pokiaľ ide o posúdenie toho, či dokazovaním ustálený skutkový stav napĺňa formálne ako aj materiálne znaky skutkovej podstaty žalovaného prečinu výtržníctva podľa § 364 Tr. zák. tak je nutné uviesť, že hrubá neslušnosť a výtržnosť, ako formálne znaky stíhaného prečinu, sú síce zákonodarcom postavené vedľa seba, avšak často sa v praxi prekrývajú. Pod formálne znaky skutkovej podstaty prečinu výtržníctva budú spravidla podraditeľné násilné alebo slovné prejavy takého charakteru, ktoré hrubo urážajú, vzbudzujú obavy o bezpečnosť zdravia, majetku alebo výrazne znižujú vážnosť väčšieho počtu osôb s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, omeškanie so splnením peňažných záväzkov, omeškaný peňažný záväzok
Právna veta: Banka nemôže postúpiť pohľadávku inej osobe bez súhlasu klienta, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil banke omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva; to (t. j. že banka nemôže postúpiť pohľadávku, ak klient už uhradil omeškaný peňažný záväzok) neplatí, ak súčet všetkých omeškaní klienta so splnením čo len časti toho istého peňažného záväzku voči banke presiahol jeden rok (zákonodarca tu rozlišuje medzi pohľadávkou a omeškaným peňažným záväzkom). Ak by časť druhej vety začínajúca sa slovami "to neplatí, ak ..." mala predstavovať výnimku aj z prvej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, vylúčené vydržanie u nescudziteľných vecí nachádzajúcich sa v socialistickom vlastníctve, spôsobilý predmet vydržania, inštitútu vydržania, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, nadobúdanie vlastníctva
Právna veta: 7. Vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníctva zo zákona pri splnení týchto požadovaných predpokladov: a) spôsobilý predmet vydržania, b) oprávnená držba, c) nepretržitá držba. Pri uplatňovaní inštitútu vydržania je potrebné rozlišovať jednotlivé obdobia platnosti právnej úpravy. Žalobkyňa tvrdila, že spolu so svojím nebohým manželom R. J. vstúpili do dobromyseľnej držby dňom 08. 09. 1956 podľa zápisnice, ktorou vtedajší vlastník R. V. prenechal poľnohospodársku pôdu o výmere 10 hektárov a 10 árov v hone Y. a Y. Q. do užívania a riadneho obrábania počnúc dňom 01. 09. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: smrť zamestnanca, dohoda o sporných nárokoch, mzdové nároky, pracovnoprávny vzťah, oprávnená osoba, mzdové nároky zamestnanca ako súčasť dedičstva
Právna veta: 6. Podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet. 7. Ako vyplýva zo žalobných tvrdení, predmetom konania boli mzdové nároky pôvodnej zamestnankyne G.. K. D. voči žalovanej ako zamestnávateľovi z pracovného pomeru vzniknutého dňa 18.08.1998, uplatnené podľa § 35 ZP žalobcami, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné subjekty, pribratie subjektu do konania
Právna veta: Inštitút pribratia osobitného subjektu do konania predstavuje nový ochranný prvok v civilnom procese v prospech strán, na ochranu ktorých sú tieto osobitné subjekty určené. O pribratí osobitného subjektu do konania rozhoduje výlučne súd, ak s tým strana, na ochranu práv ktorej má vystupovať, súhlasí. Ako osobitný subjekt môže byť ustanovený každý orgán verejnej moci, v pôsobnosti ktorého je ochrana základných ľudských práv a slobôd, alebo právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu (napr. právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, uzatvorenie poistenia, bezúročný úver
Právna veta: uzatvorenie poistenia bolo podmienkou pre získanie úveru, a preto v zmysle ust. § 2 písm. g) zákona č. 129/2010 Z.z. náklady súvisiace s poistením mali byť zahrnuté do výšky RPMN. Tým, že sa tak nestalo, je RPMN v zmluve o úvere uvedená v nesprávnej výške. Uvedenie nesprávnej výšky RPMN má podľa názoru odvolacieho súdu rovnaké následky, ako keby RPMN nebola uvedená vôbec - ani v jednom prípade spotrebiteľ nepozná skutočnú výšku RPMN, v dôsledku čoho si nemôže spraviť obraz o celkovej cene úveru a nemôže posúdiť, nakoľko je úver pre neho výhodný. Preto tak neuvedenie RPMN, ako aj jej uved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, opakovaná daňová kontrola
Právna veta: Správca dane pri svojej činnosti nemôže konať svojvoľne, ale svoju právomoc môže uplatňovať len na účely, ku ktorým mu bola táto právomoc zverená a v rozsahu v akom mu bola zverená. Pre posúdenie toho či v danom prípade ide o opakovanú daňovú kontrolu je podľa názoru ústavného súdu rozhodujúce aj vymedzenie rozsahu oboch daňových kontrol. Správca dane teda môže u toho istého subjektu vykonať daňovú kontrolu rovnakej dane za rovnaké zdaňovacie obdobie, pokiaľ druhá daňová kontrola bude mať vymedzený odlišný rozsahu. V žiadnom prípade nie je možné vykonanie opakovanej daňovej kontroly len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti poisteného z poistnej zmluvy, poistná zmluva , krátenie poistného plnenia, vedomé porušenie povinnosti poisteného, poistná udalosť
Právna veta: 11. Poistný pomer predpokladá aj po vzniku poistnej zmluvy úzku súčinnosť poistiteľa a poisteného. Dôvodom takejto súčinnosti je poistné riziko, ktoré má latentný charakter a môže sa kedykoľvek zmeniť na náhodnú (poistnú) udalosť, od ktorej závisí povinnosť poistiteľa vyplatiť dojednané poistné plnenie. Preto zákon v § 799 Občianskeho zákonníka ukladá poistenému povinnosti, ktoré má plniť počas existencie záväzkového právneho vzťahu, a to najmä po vzniku poistnej udalosti. Zakotvenie týchto povinností do zákona je potrebné okrem iného aj z dôvodu, že ich nedodržanie môže mať vplyv na roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navrhovateľ dražby, návrh na vykonanie dražby, správca, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: Pokiaľ ide o ust. § 8b ods. 2 písm. i/ zák. č. 182/1993 Z.z., ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov na základe rozhodnutia podľa § 14 zák. č. 182/1993 Z.z. rozhodnú podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby na byt alebo nebytový priestor vlastníka (neplatiča) na uspokojenie ich splatnej pohľadávky, správca je povinný realizovať ich vôľu. To znamená, že na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome správca navrhne v mene a na účet vlastníkov vykonanie dražby bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve neplatiča. Princíp priameho zastúpenia teda platí a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pamiatková hodnota, rekonštrukcia budovy, kultúrna pamiatka
Právna veta: V danom prípade, pokiaľ je nesporné, že bola povolená adaptácia predmetnej národnej kultúrnej pamiatky na banku, uvedené však neznamená, že vo zvyšnom rozsahu je možné popierať ostatné pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Aj podľa názoru súdu je v danom prípade nutné trvať na zachovaní pamiatkových hodnôt vo zvyšnom rozsahu, pričom v opačnom prípade by totiž nešlo o obnovu formou adaptácie, ale kultúrna pamiatka ako taká by v dôsledku úprav úplne stratila pamiatkové hodnoty, pre ktoré bola predmetom individuálnej pamiatkovej ochrany.Podľa ust. § 27 pamiatkového zákona základná ochrana ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prihlasovanie pohľadávok, nedostatky prihlášky, splatnosť záväzkov, vyhlásenie konkurzu
Právna veta: Pohľadávku možno prihlásiť kedykoľvek aj po uplynutí tzv. základnej prihlasovacej lehoty, ktorá podľa § 28 ods. 3 je 45 dní od vyhlásenia konkurzu, ale ako sankcia pre veriteľa, ktorý neskôr doručí prihlášku, sa v § 28 ods. 4 uvádza, že ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo advokáta na náhradu trov konania, náhrada trov konania podľa § 149 OSP
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že osobou oprávnenou na náhradu trov konania môže byť len strana sporu (za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku len účastník konania). Ust. § 149 ods. 1 O.s.p. upravuje tzv. platobné miesto a v konečnom dôsledku sleduje ochranu záujmov advokáta tým, že náhrada trov je vyplácaná na jeho účet. Je však nepochybné, že zo zákona advokát nemá žiadne právo si tieto peniaze ponechať, ani ich zadržať inak, než na základe dohody s klientom, pričom je povinný vykonať vyúčtovanie. Súd prvej inštancie správne právne posúdil, že advokát má právo na odmenu. Toto právo advokáto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do súkromia, právo na súkromie, neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti, ochrana osobnosti, právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby
Právna veta: K zásahom do súkromia môže v niektorých prípadoch dôjsť aj v dôsledku zásahov do mena a priezviska. Širokej škále prejavov a súčastí súkromného života fyzickej osoby zodpovedá aj možnosť rozmanitých prejavov zásahov do súkromia a ich dôsledkov na chránené osobnostné práva. Vzhľadom na niektoré otázky nastolené v prejednávanej veci treba osobitne zdôrazniť, že tieto zásahy v určitých prípadoch môžu (avšak nemusia) mať aj difamačné dôsledky - neoprávnený zásah do tohto čiastkového práva (práva na súkromie) nemusí vždy vyvolať zníženie vážnosti alebo dôstojnosti dotknutej fyzickej osoby. Po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti, ochrana osobnosti, osobné údaje
Právna veta: Za nespôsobilý zásah narušiť alebo ohroziť práva na ochranu osobnosti chránené ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka považujú súdy prípady, kedy zásah spočíval v tvrdeniach, ktoré boli prednesené napríklad za takých okolností, za ktorých nehrozilo zverejnenie a nemohlo žiadnym spôsobom dôjsť k zníženiu vážnosti fyzickej osoby. Neoprávnenosť zásahu do práva na ochranu osobnosti je vylúčená vtedy, ak dôjde k zásahu v rámci riadneho konania, a ak nevybočil zásah z rámca daného platnými predpismi. O neoprávnenom zásahu nemožno teda hovoriť tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje, alebo tam, kd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda na zdraví, náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, spôsob a rozsah náhrady škody, rozsah poistenia zodpovednosti, právo na plnenie proti poistiteľovi, náhrada nákladov spojených s pohrebom, povinné zmluvné poistenie
Právna veta: 21. Podstatou poistenia zodpovednosti za škody je, že v prípade, ak vznikne poistná udalosť, poistiteľ má povinnosť nahradiť za poisteného škodu, ktorá vznikla na živote, na zdraví alebo na veci, alebo vznikla iná škoda, ktorej vznik poistná zmluva predpokladá. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je upravené v zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a svojim charakterom je poistením zodpovednosti za škody (§ 823 a nasl. Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z ust. § 4 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť rodičov prispievať na výživu detí, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Zákon o rodine (ust. § 62 ods. 2 a ust. § 75 ods. 1) zakotvuje povinnosť rodičov prispievať na výživu detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti súd prihliada k odôvodneným potrebám oprávneného, ako aj k schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného a pri hodnotení týchto schopností, možností a majetkových pomerov povinného skúma, či sa povinný bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu, prípadne, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, návrh matky na zvýšenie výživného
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Na strane oprávneného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
Právna veta: Odvolací súd si je vedomý, že takéto zmeny prostredia pri striedavej osobnej starostlivosti môžu u niektorých maloletých detí vyvolávať pocit neistoty. Existujúce výhody, spočívajúce v osobnej starostlivosti oboch rodičov, v rovnocennej úlohe matky i otca pri výchove maloletých detí, čo sa prejaví na zdravom psychickom stave a vývoji maloletých detí však prevažujú nad potenciálnymi rizikami striedavej osobnej starostlivosti. Tu odvolací súd pripomína, že základným predpokladom pre dobre fungujúcu striedavú osobnú starostlivosť je najmä dohoda a spolupráca rodičov maloletých detí. Rodičia si mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, predchádzanie hroziacim škodám, predchádzanie, nedostatočné dopravné značenie, všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, stavebný stav komunikácie, zvýšený výskyt dopravných nehôd
Právna veta: 15. V danej veci neosadenie dopravenej značky upozorňujúcej na výskyt zveri, resp. neoplotenie daného úseku diaľnice (ktoré možno považovať za vybavenie komunikácie) predstavuje stavebný stav komunikácie (viď § 13 ods. 1 vyhlášky). Pod vybavením komunikácie ako stavby dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami, ktoré sú jej súčasťou, treba rozumieť ich použitie na niektorých úsekoch cesty a rovnako tak aj ich nepoužitie na iných úsekoch (viď závery cit. rozhodnutia). Použitie dopravného značenia závisí aj od poznatkov plynúcich z užívania komunikácie ako je napr. zvýšený výskyt doprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, splatnosť dlhu, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, čas splnenia dlhu
Právna veta: 26. Odvolací súd sa z vyššie uvedených dôvodov stotožňuje s argumentáciou rozhodnutia NS SR sp. zn. 4 Cdo 146/2008, z ktorého vychádzal aj súd prvej inštancie. Ustanovenie § 101 OZ upravuje všeobecnú dĺžku premlčacej doby, ktorá sa použije všade tam, kde pre jednotlivé práva nie je Občianskym zákonníkom (alebo iným predpisom) ustanovená osobitná premlčacia doba. Všeobecnú dĺžku premlčacej doby pre práva z občianskoprávnych vzťahov stanovuje zákon na tri roky. Vzhľadom na to, že premlčacia doba je určitý časový úsek, je potrebné stanoviť začiatok jej plynutia. Pre všeobecnú premlčaciu dob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, primeranosť trestu, krátkodobý nepodmienečný trest odňatia slobody
Právna veta: Predovšetkým z pohľadu naplnenia sledovaného účelu trestu platí určité „obmedzenie“ (ustálená súdna prax), podľa ktorého by k ukladaniu krátkodobých trestov odňatia slobody nepodmienečne malo dochádzať len veľmi výnimočne. V takýchto prípadoch má súd dôslednejšie skúmať, či neprichádza do úvahy uloženie alternatívneho trestu nespojeného s obmedzením osobnej slobody. To platí o to viac, ak má byť obžalovanému uložený krátkodobý nepodmienečný trest odňatia slobody, pričom tento doposiaľ nebol vo výkone trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: združenie na ochranu spotrebiteľa, právnická osoba ako vedľajší účastník konania
Právna veta: Z ust. § 93 ods. 1 OSP v znení účinnom do 31. 12. 2014 vyplýva, že ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie či tu manželstvo je alebo nie je. Toto ustanovenie, ktoré bolo do OSP zavedené s účinnosťou od 15. 10. 2008 zákonom č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. OSP, dáva možnosť, aby v prípade tzv. spotrebiteľských sporov vstúpila do konania ako vedľajší účastník taká právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa § 100 OZ, námietka premlčania
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Premlčacou dobou sa rozumie časový úsek, v ktorom musí byť právo vykonané, inak môžu nastať účinky premlčania podľa § 100 Obč. zákonníka.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin zanedbania povinnej výživy, zanedbanie povinnej výživy
Právna veta: Objektom prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je nárok na výživu a tento je založený na príslušných ustanoveniach Zákona o rodine. Toto ustanovenie sa totiž vzťahuje iba na taký druh vyživovacej povinnosti, ktorá plynie priamo zo Zákona o rodine. Z uvedeného ďalej vyplýva, že sa nevyžaduje, aby vyživovacia povinnosť a jej rozsah boli určené rozhodnutím súdu. V prípade, že by civilný súd nerozhodol o vyživovacej povinnosti a o jej rozsahu, orgány činné v trestnom konaní, resp. súd by v rámci posúdenia predbežnej otázky určil existenciu a rozsah vyživovacej povinnosti sám a sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, narušená komunikácia medzi rodičmi
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že pri striedavej osobnej starostlivosti sú rodičia nútení vzájomne kooperovať a komunikovať, pretože pri jej nefungovaní je stále reálna možnosť, že dieťa môže byť následne zverené do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Predpokladmi riadneho fungovania striedavej osobnej starostlivosti o dieťa je predovšetkým vzájomná tolerancia rodičov, spoločná vôľa i schopnosť spolu komunikovať a spolupracovať. Vyplývajúc z judikatúry Ústavného súdu Českej republiky chýbajúca kvalifikovaná komunikácia medzi rodičmi nesmie byť prekážkou zavedenia striedavej osobnej st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrubenie úroku po začatí reštrukturalizačného konania, úrok z omeškania
Právna veta: V súlade s právnym názorom žalovaného bolo potrebné konštatovať, že zákon č. 563/2009 Z.z. (Daňový poriadok) v § 158, ani v inom jeho ustanovení kompetenciu správcu dane k vyrubeniu úroku z omeškania v súvislosti so začatím reštrukturalizačného konania alebo s povolením reštrukturalizácie daňového dlžníka neobmedzuje, pričom takéto jeho obmedzenie nie je možné vyvodzovať ani z ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Naopak, ustanovenie § 156 ods. 2 Daňového poriadku vo vete piatej („správca dane vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, pochybnosť o zmysle zmluvnej podmienky, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: V danom prípade nie je nepochybné, že v čase uzatvorenia úverovej zmluvy bola jednoznačne daná vôľa žalovaného uzatvoriť úverovú aj revolvingovú zmluvu. Len v prípade vylúčenia pochybností, čo nie je daný prípad, je nutné ďalej pre platnosť revolvingovej zmluvy skúmať splnenie zákonných podmienok osobitnej úpravy v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch (§ 4 ods. 1 a 2). Vychádzajúc z uvedeného potom v prípade zmlúv, v ktorých sú všetky podmienky ponúkané spotrebiteľovi v písomnej forme, musia byť zmluvné podmienky vypracované predovšetkým nepochybne rozhodne nie skryto a zrozumiteľne. V sit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana pred neoprávneným zásahom do vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva, výpoveď zo zmluvy o nájme
Právna veta: Je nesporné, že zmluvné strany, ktoré uzatvárali zmluvu o nájme, t. j. žalobca ako vlastník sporných vecí a prenajímateľ a žalovaný ako nájomca sporných hnuteľných vecí mali nepochybne vedomosť čo je predmetom nájmu, keď veci v nájomnej zmluve boli identifikované, pričom k identifikácii veci nebolo nevyhnutné, aby tieto veci boli identifikované aj inventarizačným číslom, čo podľa vyjadrenia žalovaného malo byť do zmlúv dopísané až následne po tom, čo nájomná zmluva medzi stranami sporu bola uzavretá. Keďže žalobca riadne žalovanému doručil výpoveď zo zmluvy o nájme hnuteľných vecí a výpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Závažnosť porušenia pracovnej disciplíny žalobcom neznižuje ani tá skutočnosť, že žalovaný mu ponúkol zaradenie na iné pracovné miesto. Pokiaľ žalobca nesúhlasil s jeho pracovným zaradením na nižšiu pracovnú pozíciu, tak nebolo možné od žalovaného spravodlivo požadovať, aby žalobcu naďalej zamestnával vo funkcii vedúceho zamestnanca, pri výkone ktorej došlo z jeho strany k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny. Intenzitu porušenia pracovnej disciplíny žalobcom ako vedúceho zamestnanca nemožno porovnávať s prípadom jeho podriadeného , ktorého porušenie pracovnej disciplíny sa týkalo in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o preprave osôb, prepravné poriadky a tarify, premlčanie práva z prepravy, prepravné zmluvy, mestská doprava
Právna veta: 5. Podľa § 760 Občianskeho zákonníka zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. 6. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej doprave upravuje prepravný poriadok. 7. Podľa § 9 písm. b/ zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, dopravca prostredníctvom vodiča, alebo iného člena osádky autobusu alebo revízora môže uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže cestovným lístkom, zaplati ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, špeciálna právna úprava, zodpovednosť za psa, výkon dohĺadu nad psom, držiteľ psa
Právna veta: 17. Pokiaľ sa týkalo vecnej pasívnej legitimácie žalovaného v spore v rozsahu zostávajúcej 1, odvolací súd zotrváva na vyslovenom právnom názore o tom, že zodpovednosť žalovaného bolo potrebné v predmetnej veci posudzovať v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Z tohto zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že za psa vždy zodpovedá jeho držiteľ a iná osoba, ktorá psa prípadne vedie alebo nad ním vykonáva dohľad zodpovedá iba v tom prípade, ak je pes mimo dosahu svojho držiteľa. V nadväznosti na uvedené odvolací súd zotrval na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, právo na informácie, právo na prístup k informáciám , žiadosť o sprístupnenie informácií, spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť
Právna veta: 40. Účelom sprístupňovania informácií v režime zákona č. 211/2000 Z. z. je umožnenie verejnosti získavať vedomosti o skutočnostiach a faktoch, ktorými disponujú povinné osoby a podieľať sa tak na spoločenskej kontrole výkonu verejnej moci. Nakoľko informácie uvedené v bodoch 1 a 2 žiadosti boli žalobkyni v pokračujúcom administratívnom konaní sprístupnené dňa 26.10.2015, bola podľa konajúceho súdu žiadosť žalobkyne vybavená postupom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 41. I podľa názoru súdu žalovaný správny orgán jednoznačne žiadosti žalobkyne o sprístupnenie požadovaných informá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana prírody a krajiny, okresný úrad v sídle kraja podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002, diskrečná právomoc správneho orgánu, udelenie výnimky zo zakázaných činností
Právna veta: 29/ Predmetom úpravy zákona č. 543/2002 Z. z. a súvisiacich predpisov, je ustanovenie pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, povinností právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny. Cieľom tejto právnej úpravy je dlhodobé zabezpečenie zachovania prírodnej rovnováhy a ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utváranie podmienok na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb. Nástrojom, ktorý má orgán ochrany prírody na dosiahnutie tohto účelu je aj udeľovanie súhlasov alebo výnimiek zo z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov, hodnotenie znaleckého posudku súdom
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že súd hodnotí dôkazy v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov upravenej v ustanovení § 191 CSP, čo znamená, že sudca si robí záver o pravdivosti a dôležitosti vykonaných dôkazov na základe svojho vlastného vnútorného presvedčenia a svojho logického myšlienkového postupu. Po skončení dokazovania súd musí starostlivo zvážiť dôležitosť jednotlivých dôkazov a zhodnotiť ich z hľadiska ich zákonnosti teda, či boli vykonané v súlade so zákonom, alebo v rozpore s ním, najmä či v súvislosti s ich získaním bol porušený niektorý právny predpis. V rámci procesu hodnotenia dôkazov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, rozhodovanie o zmene výživného
Právna veta: V zásade platí, že pokiaľ má študujúce dieťa iba ojedinelý príjem ( napr. cez prázdniny alebo príležitostne ), spravidla takýto nie je spôsobilý ovplyvniť vyživovaciu povinnosť jeho rodičov. Pokiaľ však ide o príjem pravidelný, ktorý bol aj preukázaný v tomto konaní, keďže pracuje od januára 2016 a každý mesiac dosahovala príjem v rozpätí od 104,84 eur do 495,31 eur, v priemere 363,60 eur, nemožno tu hovoriť o príjme ojedinelom. Treba tu dať za pravdu súdu prvej inštancie, že nie je povinnosťou maloletej počas štúdia pracovať a už vôbec nie je možné jej aktívny prístup k získaniu finančných pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nelegálna práca, povinnosti zamestnávateľa, oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, prihlásenie do zoznamu poistencov, začiatok výkonu činnosti zamestnanca, porušenie povinností zamestnávateľa
Právna veta: 32. Účelom zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je okrem iného vymedziť nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanoviť zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Jednoznačne pritom zákon rozlišuje nelegálne zamestnávanie. Pokiaľ zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 2 ods. 2 písm. b/ zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní považuje za nelegálne zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mediácia, mediácia v samospráve, mediátor
Právna veta: V dnešnej hektickej dobe častokrát zabúdame na komunikáciu. Nielen moderná doba, ale aj potreba riešenia sporov, priniesla povolanie mediátora. Mediácia má svoje opodstatnené miesto v dnešnej spoločnosti. Ponúka klientom neformálne prostredie, v ktorom môžu nájsť uspokojenie svojho problému menej stresujúcou cestou, ako je súd. Mediácia má hlboké korene už v minulosti. Je najstaršou formou protiváhy mocenského, autoritatívneho rozhodovania sporov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kontrolór v športe, športová súťaž, národný športový zväz
Právna veta: Predkladaný príspevok má za cieľ v rovine sedliackeho rozumu rozmýšľať o nesedliackych právnych súvzťažnostiach vzťahov, ktoré vznikajú, existujú a zanikajú v oblasti športu. Definovať šport, ako (by) povedal Ulpián je pokusom trúfalým v snahe o pojmologické definovanie sveta do pravouhlých škatúľ. Na prvý pohľad sa zdá správne konštatovať, že dotknutými subjektami tejto úvahy sú predovšetkým športovci, športové kluby a organizátori súťaže v ktorej športovci a kluby vystupujú. Organizátormi myslíme buď športové zväzy, národné športové zväzy alebo akékoľvek iné subjekty, ktoré spravujú a riadia ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osvojenie, rozhodnutie o osvojení, osvojenie si dieťaťa, predosvojiteľská starostlivosť
Právna veta: Článok sa zameriava na porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy v oblasti osvojenia. V prvej časti článku budú vymedzené základe body, ktoré sa týkajú osvojenia v slovenskej právnej úprave. Druhou časťou článku je poukázanie na základné body českej právnej úpravy v danej oblasti a poukázanie sa odlišnosti so slovenskou právnou úpravou. Záverom článku je vyhodnotenie zistených odlišností.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, stalking, dlhodobé prenasledovanie, obťažovať iného, vybočenie z bežných noriem správania
Právna veta: Článok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák.
MENU