Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Právna úprava civilného sporového konania zotrvala na požiadavke povinného zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C. s. p. s tým, že oproti predchádzajúcej právnej úprave dovolanie a iné podania musia byť advokátom aj spísané. Ide o osobitné podmienky dovolacieho konania, ktorých nesplnenie (už len jednej z nich) má za následok odmietnutie dovolania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Vo všeobecnosti totiž zdravotné problémy, či problémy týkajúce sa toho, že účastník konania alebo svedok v konaní nemá bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, alebo že musí, či už za účelom dostavenia sa na súd, alebo absolvovania úkonov súvisiacich s dokazovaním prekonať väčšie vzdialenosti, vynaložiť zvýšené úsilie, či znášať náklady na cestovné, sú skôr bežného charakteru a nemôžu (bez ďalšieho) predstavovať dôvod na prikázanie veci inému súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: európsky exekučný titul, osvedčenie o európskom exekučnom titule
Právna veta: Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo takejto listiny. Toto osvedčenie samo predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutia, zmiery a verejné listiny. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno ale získať iba pre nesporné nároky a za splnenia určitých podmienok. Jednou z týchto podmienok je čas uplatňovania, pretože ako to vyplýva z Článku 26 Nariadenia v spojení s Článkom 33 Nariadenia, sa nariadenie uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená rozhodnutím orgánu štátu , ušlý zisk, nárok na náhradu škody , náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka
Právna veta: I keď sa môže javiť, že pre určenie výšky žalovaného nároku v danej veci postačovalo využiť analógiu legis vzťahu veriteľa a dlžníka v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je tento záver rozporný so samotnou konštrukciou zodpovednostného vzťahu, ktorá je postavená na odlišných predpokladoch svojho vzniku, než je tomu v prípade úrokov z omeškania a predovšetkým by to odporovalo samotnej podstate pojmu ušlého zisku. Je dôležité si uvedomiť, že nárok na náhradu škody sa vzťahuje len ku škode, ušlý zisk nevynímajúc, ktorá musí byť skutočná, existujúca, v prípade ušlého zisku reálne predpokladaná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, konanie v mene štátu
Právna veta: Ak bol žalobcom v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať, pričom z iných častí žaloby zjavne vyplývalo, že smeruje proti štátu, bolo podľa jeho názoru namieste, aby vo veci sťažovateľa konajúci súd pristúpil k aplikácii § 43 ods. 1 O.s.p. pre vadu žaloby spočívajúcu v jej nezrozumiteľnosti z dôvodu neurčitosti. V zmysle označeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku bolo podľa názoru ústavného súdu povinnosťou okresného súdu sťažovateľa na odstránenie tejto vady vyzvať. Ústavný súd pripomenul aj judikatúru najvyššieho súdu, v ktorej dospel k právnemu ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ušlý zisk, nepreukázaný nesprávny úradný postup, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, náhrada škody
Právna veta: Vznik zodpovednosti podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo nesprávnym úradným postupom je len vo vzťahu k takému zmenšeniu majetku, ktoré bolo priamo a nesprostredkovane spôsobené práve (iba) týmto postupom (viď R 28/2008). Atribútom príčinnej súvislosti je "priamosť" pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Otázka príčinnej súvislosti medzi určitým protiprávnym konaním a konkrétnou škodou je otázkou skutkovou. Pri riešení otázky príčinnej súvislosti je právnym posúde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v sporovom konaní, povinnosť účastníka uhradiť trovy konania, ak spôsobil zastavenie konania, späťvzatie dovolania
Právna veta: Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Použitie tohto ustanovenia preto negatívne dopadá na stranu sporu, ktorá by inak mala právo na náhradu trov konania. Z tohto dôvodu musí aplikácia daného ustanovenia zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať vždy výnimočný charakter (pozri napr. R 34/1982). Zákon pre rozhodnutie o nepriz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania, prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, vady konania
Právna veta: Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je
vadou konania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. Pokiaľ súd nesprávne vyhodnotí niektorý z vykonaných
dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu nesprávne, táto skutočnosť ale sama osebe
prípustnosť dovolania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. nezakladá (tu por. napr. uznesenia najvyššieho
súdu sp. zn. 1 Cdo 85/2010 a 2 Cdo 29/2011).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žalobný návrh, žalobný petit, začatie konania na návrh
Právna veta: Z dispozičného princípu vyplýva, že žalobca v žalobnom návrhu vymedzuje predmet konania po skutkovej a právnej stránke, a týmto jeho vymedzením je súd v zásade viazaný. Z viazanosti súdu petitom vyplýva, že súd nemôže prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť viac, než čoho sa domáhajú. Napriek tomu, že znenie zákona to neuvádza, bude nepochybné, že zásada viazanosti súdu petitom bude vyžadovať i to, aby súd neprisúdil iné plnenie, než ktorého sa účastníci domáhali. Súd musí rešpektovať predmet konania vymedzený žalobným návrhom, čo znamená, že plnenie nemôže priznať ani z iného skutkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné vady konania, odvolanie v sporovom konaní, všeobecná poučovacia povinnosť
Právna veta: Ak bol žalobcom v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať, pričom z iných častí žaloby zjavne vyplývalo, že smeruje proti štátu, bolo podľa jeho názoru namieste, aby vo veci sťažovateľa konajúci súd pristúpil k aplikácii § 43 ods. 1 O.s.p. pre vadu žaloby spočívajúcu v jej nezrozumiteľnosti z dôvodu neurčitosti. V zmysle označeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku bolo podľa názoru ústavného súdu povinnosťou okresného súdu sťažovateľa na odstránenie tejto vady vyzvať. Ústavný súd pripomenul aj judikatúru najvyššieho súdu, v ktorej dospel k právnemu náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti, doručenka
Právna veta: Za predpokladu, že doručenka právnymi predpismi vyžadované náležitosti nemala, nemohla mať povahu verejnej listiny a dôkazné bremeno zaťažovalo orgán, ktorý doručenie vykonal, a ktorý v prípade pochybností musel preukázať spôsob doručenia a správnosť údajov uvedených na doručenke. V prípade dátumov nachádzajúcich sa na doručenkách ide o a/ vyznačenie dátumu doručenia písomnosti právnemu zástupcovi žalobcu v kolónke dátum prevzatia písomnosti a b/ vyznačenie dátumu, kedy asistentka senátu odovzdala zásielky adresované právnemu zástupcovi žalobcu podateľni súdu (nachádzajúci sa najmä v kol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, pokračovanie neplnenia vyživovacej povinnosti
Právna veta: Prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je trváci trestný čin s prvkami hromadného trestného činu. Ak obvinený aj po oznámení vznesenia obvinenia naďalej neplatí výživné, ide o pokračovanie neplnenia vyživovacej povinnosti až do vyhlásenia rozsudku súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu (§ 122 ods. 13 Tr. zák.), pričom trestnosť činu spočíva v udržiavaní protiprávneho stavu neplnením vyživovacej povinnosti. Hranicu oddeľujúcu jeden skutok od druhého teda netvorí oznámenie uznesenia o vznesení obvinenia (ako v prípade iných trestných činov), ale až vyhlásenie rozsudku súdu prv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za včasné zvolenie si obhajcu, obhajca, zmena obhajcu deň pred verejným zasadnutím
Právna veta: Zákonom č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) sa od 1. septembra 2011 preniesla zodpovednosť za včasné zvolenie si obhajcu, resp. za zmenu obhajcu na obvineného. Zákonodarca novelou reagoval na opakujúce sa prípady špekulatívnych výmen obhajcov tesne pred konaním hlavných pojednávaní alebo verejných zasadnutí, čo spôsobovalo neopodstatnené predlžovanie súdnych konaní, príp. odďaľovalo správoplatnenie prvostupňových rozhodnutia a v konečnom dôsledku viedlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaní, vecná príslušnosť podľa OSP, zásada trvania založenej príslušnosti súdu, zásada perpetuationis fori
Právna veta: V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na ktorý súd podať žalobu, teda neponecháva na voľnú úvahu účastníka. Pre založenie vecnej a miestnej príslušnosti súdu sú však rozhodujúce iba okolnosti, ktoré existujú v čase začatia konania, t. j. v deň doručenia žaloby na súd alebo v deň, keď bolo vydané uznesenie o začatí konaniu bez návrh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie poplatku, povinnosť zaplatiť súdny poplatok
Právna veta: Poplatok by mal mať povahu kaucie, ktorá by sa mala poplatníkovi vrátiť, ak námietku podal odôvodnene. Takéto obmedzenie je podľa najvyššieho súdu primerané a prispieva aj k zachovaniu iného ústavou zaručeného práva, a to práva na prerokovanie veci v primeranej lehote. Daný poplatok za námietku sa navyše v prípade jej oprávnenosti účastníkovi konania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vráti. Otázkou vzťahu medzi právom na prístup k súdu a povinnosťou zaplatiť súdny poplatok sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie v sporovom konaní, odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Pokiaľ dovolateľka vytýkala odvolaciemu súdu, že nenapravil pochybenie súdu prvej inštancie, ktorý odmietol vykonať dôkaz ňou navrhovaný, treba uviesť, že uvedený dôvod sám osebe prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 O. s. p. nezakladá. Súdna prax už viackrát judikovala, že nevykonanie dôkazov navrhovaných účastníkom konania nemožno považovať za taký postup súdu, ktorým súd odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom (napr. uznesenie NS SR uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. 37/1993). Dovolací súd poukazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obhajca, zmena obhajcu
Právna veta: Podľa dôvodovej správy k novele, úprava ustanovenia § 36 Tr. por. vychádzala z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, uverejneného v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov Slovenskej republike pod č. 4/2010, ktoré znelo: „I. Zo zodpovednosti obhajovaného za včasnú a okolnostiam prípadu primeranú voľbu obhajcu v žiadnom prípade nevyplýva povinnosť všeobecného súdu prispôsobovať režim konania a jeho priebeh predstavám a požiadavkám obhajcu obvineného, aj keby obhajobu prevzal obhajca v sebe kratšej dobe, resp. za situácie, že paralelne vykoná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, európsky zatýkací rozkaz
Právna veta: K námietkam vyžiadanej osoby ohľadne obojstrannej trestnosti, a teda že popísaný skutok, spoločne s jeho právnou kvalifikáciou maďarskými justičnými orgánmi, nezodpovedá klasifikácii trestných činov v ustanovení § 4 ods. 4 zákona o EZR, konkrétne písmeno w/ sťažnostný súd uvádza, že v súčasnom štádiu, pri výlučnom rozhodovaní o návrhu prokurátora na vzatie do väzby, je posudzovanie týchto otázok predčasné a pre rozhodnutie o väzbe nepodstatné, pričom sudca dôvodmi väzby podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní nie je viazaný. Navyše v § 4 ods. 5 zákona o európskom zatýkacom rozkaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, úhrnný trest a spoločný trest, zákaz reformationis in peius
Právna veta: Prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je trváci trestný čin s prvkami hromadného trestného činu. Ak obvinený aj po oznámení vznesenia obvinenia naďalej neplatí výživné, ide o pokračovanie neplnenia vyživovacej povinnosti až do vyhlásenia rozsudku súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu (§ 122 ods. 13 Tr. zák.), pričom trestnosť činu spočíva v udržiavaní protiprávneho stavu neplnením vyživovacej povinnosti. Hranicu oddeľujúcu jeden skutok od druhého teda netvorí oznámenie uznesenia o vznesení obvinenia (ako v prípade iných trestných činov), ale až vyhlásenie rozsudku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, nezákonne zaobstaraný dôkaz
Právna veta: Dovolaním napadnuté súdne rozhodnutia sa neopierajú o nezákonne zabezpečené a vykonané relevantné dôkazy. Úkony, ktorými sa začalo trestné stíhanie, alebo ktoré boli vykonané po začatí trestného stíhania miestne nepríslušným policajtom, nie je potrebné opakovať, ak boli vykonané podľa tohto zákona. Pre začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia tieto dôkazy postačovali a ďalšie dôkazy v tejto veci už zadovážil príslušný orgán prípravného konania, a to v súlade so zákonom, ktoré boli v súdnom konaní vykonané zákonným spôsobom. Pre úplnosť treba dodať, že obvinený sám, ale ani prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, dôvodnosť návrhu na oslobodenie od súdneho poplatku
Právna veta: Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) neobsahuje osobitnú úpravu čestného vyhlásenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky ho vyhodnotil v súlade s § 125 a § 132 O.s.p. a dospel k záveru, že nie je možné mať na jeho základe za preukázané skutočnosti v ňom tvrdené. Najmä, čestné vyhlásenie predložené žalobcom opäť len obsahuje tvrdenia uvedené v jeho predchádzajúcich podaniach bez toho, aby žalobca prejavil akúkoľvek snahu o ich preukázanie. V tunajšej veci napríklad mohol minimálne doručiť súdu žiadosti adresované príslušným orgáno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia
Právna veta: pokiaľ žalobca namietal, že priestupkové konanie bolo vykonané slabo, nakoľko neboli vypočutí aj ďalší svedkovia, odvolací súd uvádza, že zo zápisnice o prejednaní priestupku č. OU-PP-OVVS-2014/009562-15 PR.2014/678-2MB zo dňa 12.11.2014 vyplýva, že žalobca bol v zmysle ustanovenia § 33 ods.1 a 2 v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) poučený o práve navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť, vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana osobných údajov
Právna veta: Zákon č. 211/2000 Z. z. pri sprístupňovaní informácií rozlišuje tri spôsoby vybavenia žiadosti, a to keď:- povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 (ústne, písomne, odpis, výpis, kópia informácií, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou) a v zákonom stanovenej lehote; v tomto prípade sa rozhodnutie urobí záznamom v spise a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok (§ 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.)- povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti; v tom prípade vydá v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie, proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, prehliadka pivničných priestorov v bytovom dome
Právna veta: Dovolacia námietka obvineného založená na tvrdení, že prehliadka pivničných priestorov resp. pivničných kobiek v danom bytovom dome bola vykonaná nezákonným spôsobom, pretože takýto úkon mohol byť vykonaný len na základe príkazu na domovú prehliadku sudcu podľa § 100 Tr. por. a nie prokurátora podľa § 101 Tr. por., pretože pivničná kobka je príslušenstvom bytu a nie nebytovým priestorom, požívajúcim ochranu obydlia, nie je akceptovatelná. Je potrebné rozlišovať medzi príslušenstvom bytu, ktoré je s bytom spojené vlastným uzavretím (má spoločný vchod) a príslušenstvom bytu, ktoré je mimo bytu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Najvyšší súd má za to, že doručenie, resp. odovzdanie písomnosti súdu ktorýmkoľvek zvoleným spôsobom musí byť za každých okolností hodnoverným spôsobom preukázané, že k tomuto odovzdaniu, resp. doručeniu skutočne došlo. Pokiaľ odtlačok podacej pečiatky nasvedčuje tomu, že odvolanie bolo podané osobne v podateľni súdu, hoci strana sporu tvrdí, že bolo odovzdané subjektu registrovanému alebo licencovanému podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenému Poštovým regulačným úradom v Registri poštových podnikov, súd stranu sporu vyzve, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSP, procesná vada konania
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (por. R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde - v danom prípade nebolo konanie zastavené. Napadnutým uznesením bolo potvrdené uznesenie o vyrubení súdneho poplatku. Samotným vyrubením súdneho poplatku sa však účastníkovi neodníma žiadne procesné oprávnenie a nedochádza k odňatiu jeho možnosti pred súdom konať (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.).. Pokiaľ žalobk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, príslušenstvo bytu, domová prehliadka, vykonanie domovej prehliadky
Právna veta: Dovolacia námietka obvineného založená na tvrdení, že prehliadka pivničných priestorov resp. pivničných kobiek v danom bytovom dome bola vykonaná nezákonným spôsobom, pretože takýto úkon mohol byť vykonaný len na základe príkazu na domovú prehliadku sudcu podľa § 100 Tr. por. a nie prokurátora podľa § 101 Tr. por., pretože pivničná kobka je príslušenstvom bytu a nie nebytovým priestorom, požívajúcim ochranu obydlia, nie je akceptovatelná. Je potrebné rozlišovať medzi príslušenstvom bytu, ktoré je s bytom spojené vlastným uzavretím (má spoločný vchod) a príslušenstvom bytu, ktoré je mimo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Proti rozhodnutiu o súdnom poplatku vydanom súdom prvej inštancie v čase účinnosti právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku umožňujúcej podanie odvolania, pričom podľa § 357 Civilného sporového poriadku ale odvolanie proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné, nebude prípustné ani dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny v trestných veciach, námietka zaujatosti v trestnom konaní, nezávislosť a nestrannosť súdneho konania
Právna veta: Článok 6 ods. 2 Dohovoru o. i. vyžaduje, aby sudcovia pri výkone svojich funkcií nevychádzali zo zaujatej predstavy, že obvinený spáchal trestný čin, z ktorého bol obvinený. To znamená, že prezumpcia neviny je porušená, ak pred zistením viny zákonným spôsobom rozhodnutie súdu alebo postoj sudcu počas konania dávajú najavo, že obvinený je vinný.„Každý, proti komu je vedené trestné konanie sa pokladá za nevinného, kým sa právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nevysloví jeho vina" musí štát ctiť prezumpciu neviny i pred tým, ako voči dotknutej osobe takéto konanie začne. Inými slovami štát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: usmrtenie, zabitie, vražda
Právna veta: Všetky tri trestné činy chránia ľudský život a môže ich spáchať všeobecný subjekt. Rozdiel medzi nimi spočíva len vo forme zavinenia vzťahujúcej sa na konanie a následok. Trestný čin vraždy podľa § 145 Tr. zák. a trestný čin zabitia podľa § 148 Tr. zák. sú úmyselné trestné činy, ktoré sa odlišujú formou zavinenia vo vzťahu k smrteľnému následku. Pri trestnom čine vraždy sa vyžaduje úmyselné zavinenie (úmysel smeroval k spôsobeniu smrti inému) a pri trestnom čine zabitia nedbanlivostné zavinenie (úmyslom páchateľa bolo ublížiť inému na zdraví, ale z nedbanlivosti bola spôsobená smrť). Naproti t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti, priznanie sa obžalovaného k spáchaniu trestného činu
Právna veta: Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. predpokladá okrem priznania páchateľa aj úprimné oľutovanie trestného činu. Či k takému oľutovaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu, vrátane procesných prejavov páchateľa (procesne ako obžalovaného) po prijatí vyhlásenia o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/, c/ Tr. por. (najmä pri využití práva záverečnej reči a posledného slova). V danej trestnej veci obvineného však k takémuto úprimnému oľutovaniu nedošlo, ako ani k napomáhaniu príslušným orgánom, pretože aj v prípravnom konaní obvinený odmietol vypov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Za dôležité dôvody súdna prax považuje napríklad hospodárnosť trestného konania, rýchlosť konania, potrebu vykonávania spoločného konania, dodržanie zásady ústnosti a bezprostrednosti, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovaného i na ostatných občanov, tiež však aj okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, ako hlavného predpok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poriadková pokuta, nedostavenie sa na pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia
Právna veta: Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určitej povinnosti podľa Trestného poriadku. Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku, aby sa na hlavné pojednávanie dostavil tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 70 ods. 1 Tr. por. (porovnaj uznesenie najvyššieho súdu zo dňa 29. mája 2013, sp. zn. 3 Tost 17/2013). Dostatočným ospravedlnením podľa § 70 ods. 1 Tr. p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Tr. por. je výnimkou z ústavného princípu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1, prvá veta Ústavy Slovenskej republiky). Na odňatie a prikázanie veci musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť dôvody, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich základných zásad trestného konania (R 101-2000-I). Medz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výška starobného dôchodku, výkon sociálneho poistenia, zvyšovanie dôchodkových dávok
Právna veta: Zákon o sociálnom poistení je všeobecným predpisom v oblasti sociálneho poistenia zamestnancov v Slovenskej republike. Z jeho pôsobnosti sú čiastočne vyňatí iba policajti, profesionálni vojaci, hasiči a záchranári v rozsahu, upravenom zákonom č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôchodkové poistenie, teda aj starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia, vykonáva Sociálna poisťovňa (§ 120 ods. 1 v spojení s § 2 písm. b/ bod 1. zákona o sociálnom poistení). Iný orgán, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie zisteného skutku, dôvody dovolania
Právna veta: Vo vzťahu k dôvodu dovolania v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., konštatovanie naplnenia ktorého zo strany dovolacieho súdu nebolo možné, považuje najvyšší súd za potrebné v prvom rade podotknúť tú skutočnosť, že tento v podstate obsahuje dva samostatné dôvody, a to jednak nesprávne právne posúdenie zisteného skutku a jednak nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia (s tým, že správnosť a úplnosť zisteného skutku dovolací súd nemôže podľa výslovného znenia zákona skúmať a meniť). Pozitívny záver o naplnení dôvodu dovolania v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. z tohto dôvodu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti, upustenie od výkonu peňažného trestu
Právna veta: Najvyšší súd zároveň na jednej strane zdôrazňuje, že právoplatným uložením peňažného trestu vzniká zákonná povinnosť odsúdeného podrobiť sa jeho výkonu, pričom peňažný trest tak obmedzuje obvyklú kvalitu života odsúdeného tým, že je nútený vzdať sa v určitej dobe obvyklej spotreby a uspokojovania niektorých svojich potrieb, ale na druhej strane takéto časovo ohraničené obmedzenie životnej úrovne nesmie viesť k tomu, aby bolo odsúdenému znemožnené plnenie vyživovacej povinnosti. Peňažný trest sa svojou podstatou totiž dotýka nielen odsúdeného, ale tiež členov jeho rodiny. Najvyšší súd v tejto s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, subjektívna stránka spáchaného trestného činu
Právna veta: Medzi skutkové zistenia patria aj otázky subjektívnej stránky trestného činu, teda zavinenia obvineného, ktorého absenciu v podanom dovolaní napáda.V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje na stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2011 pod č. 3, podľa ktorého dovolací dôvod v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. nemôže napĺňať poukaz na to, že vykonaným dokazovaním nebola v konaní preukázaná subjektívna stránka trestného činu. Táto totiž predstavuje vnútorný v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem
Právna veta: Súdna prax do 30. júna 2016 považovala za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. aj žalobu o určenie (spolu)vlastníckeho práva. Právny záujem, ktorý bol podmienkou procesnej prípustnosti takejto žaloby, musel byť naliehavý. Pri skúmaní existencie tohto záujmu išlo o posúdenie procesnej otázky, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany žalobcovho práva. Najvyšší súd do uvedeného dňa vo svojich rozhodnutiach neraz konštatoval, že nedostatok naliehavého právneho záujmu „predstavuje samostatný a prvoradý dôvod, pre ktorý určovacia žaloba nemôže obstáť a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpustenie zmeškania lehoty
Právna veta: Predpokladom pre odpustenie zmeškania lehoty bolo, že: a/ dôvod, pre ktorý účastník zmeškal lehotu, mal za následok vylúčenie účastníka konania z úkonu, b/ ide o ospravedlniteľný dôvod zmeškania, c/ ten, kto zmeškal lehotu, podal návrh na jej odpustenie do 15 dní po odpadnutí prekážky, d/ v lehote 15 dní po odpadnutí prekážky bol podaný (pripojený) aj zmeškaný úkon.Nevyhnutným predpokladom odpustenia zmeškania lehoty v zmysle uvedeného ustanovenia bolo podanie návrhu, ktorým sa ten, kto zmeškal lehotu, domáhal, aby mu súd odpustil zmeškanie lehoty. Kogentnosť ustanovenia § 58 ods. 1 O.s. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o väzbe, vzatie obvineného do väzby
Právna veta: Treba pritom zdôrazniť, že pri rozhodovaní o väzbe súdy nerozhodujú o vine, resp. nevine obvineného, ale posudzujú len to, či v danom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú podozrenie, že konkrétna osoba je páchateľom skutku, v ktorom sa vidí trestný čin. Existencia takéhoto dôvodného podozrenia pritom predpokladá, že sú dané skutočnosti alebo informácie, ktorými by bolo možné presvedčiť nezávislého a objektívneho pozorovateľa o tom, že sa dotyčná osoba mohla dopustiť trestného činu. Tieto skutočnosti, na ktorých sa podozrenie zakladá, však nemôžu byť na rovnakej úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod
Právna veta: Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c) Tr. por.) sa rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe, teda stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať a zároveň orgány činné v trestnom konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním. Výnimočne môže ísť aj o iné pochybenie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, v dôsledku ktorého dôjde k odňatiu alebo znemožneniu riadneho uplatnenia procesných práv obvin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny v trestných veciach, porušenie prezumpcie neviny, nestrannosť súdu
Právna veta: K porušeniu prezumpcie neviny podľa názoru najvyššieho súdu dôjde vtedy, ak pred zistením viny zákonným spôsobom súd svojím rozhodnutím alebo postojom naznačí, že obvinený je vinný. Môže k tomu dôjsť i v prípade, ak nejde o formálne konštatovanie viny. Stačí, že zo skutkovej vety výroku predchádzajúceho rozhodnutia vyplýva, že súd považuje obvineného za vinného, pretože predčasné vyslovenie takého názoru samotným súdom poruší spomínanú prezumpciu. Článok 6 ods. 2 Dohovoru sa vzťahuje na trestné konanie ako celok „bez ohľadu na výsledok trestného stíhania“, teda nie je potrebný následok vo form ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie konania pre neodstránenie vád žaloby, nedostatok žaloby
Právna veta: Podľa citovaných zákonných ustanovení ako aj súdnej judikatúry a ustálenej súdnej praxe (bližšie napr. ZSP 1/1997, R 64/1998, ZSP 8/1998, R 58/2001, R 95/2004, ZSP 5/2005) treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie a zdôvodnenie žalobcu, že rozhodnutím alebo postupom, ktorý napáda, bol ukrátený na svojich právach, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. Ďalej musí žalobca tvrdiť, že správny orgán pri vydaní napadnutého rozhodnutia porušil zákon, a to tak, že odkáže na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, či už hmotného, alebo procesnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, zásah do osobnostných práv verejného činiteľa, starosta obce ako verejný činiteľ
Právna veta: Najvyšší súd má za to, že nakoľko je starosta verejným činiteľom, ktorý sa sám a dobrovoľne rozhodol vstúpiť do politiky, prevzal tým na seba aj určité práva a povinnosti. Jednou z povinností je práve aj to, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu intenzitu kritiky zo strany verejnosti, ako bežný občan. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov exekúcie, hotové výdavky
Právna veta: V čase podania žiadosti o vydanie poverenia vykonania exekúcie (január 2017) bolo možné súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie poverenia exekútora na vykonanie exekúcie považovať za hotový výdavok účelne vynaložený v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, ktorý bol povinný uhrádzať povinný. V prípade, že napadnutým uznesením okresného súdu bol na jeho platenie zaviazaný v rámci rozhodovania okresného súdu o návrhu sťažovateľa na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie sťažovateľ ako súdny exekútor, suma uhradená sťažovateľom patrila do hotových výdavkov súdneho exekúto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, vydržanie pozemkov, zákonnými podmienkami vydržania, dobromyseľnosť vydržiteľa, predpoklady vydržania, vydržanie vlastníckeho práva, vydržanie pozemku, nadobudnutie vydržaním
Právna veta: V tejto súvislosti právne významné ustanovenie § 134 ods. 1, 3 OZ, podľa ktorého oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu 3 rokov, ak ide o hnuteľnosť a po dobu 10 rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Do doby podľa ods. 1 sa započíta aj doba, po ktorú ma vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Vyššie uvedené ustanovenie neumožňuje do vydržacej doby započítať akúkoľvek dobu držby právneho predchodcu oprávneného držiteľa. K započítaniu doby držby môže dôjsť len vtedy, ak držba je oprávnená a právny predchodca mal postavenie oprávneného držiteľa a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: schvaľovacia schôdza, schôdza konkurzných veriteľov, konkurz a reštrukturalizácia, schôdza veriteľov, popretá pohľadávka, skupina zabezpečených veriteľov
Právna veta: Podľa názoru súdu právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má účastník plánu len v rozsahu nepopretej pohľadávky a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o zabezpečeného alebo nezabezpečeného veriteľa. Zákon umožňuje hlasovať zabezpečenému veriteľovi aj v prípade, že jeho zabezpečená pohľadávka je popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečenia, pokiaľ je však zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, t. j. čo do základu pohľadávky (viď tretia veta ustanovenia §146 ods. 5 ZKR na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, omeškanie s plnením peňažného dlhu, pôsobnosť zákonníka práce, nárok na úroky z omeškania, náhrada mzdy, nevyplatenie náhrady mzdy v lehote splatnosti, omeškanie zamestnávateľa s plnením nároku na náhradu mzdy
Právna veta: Ústavný súd sa stotožňuje so záverom krajského súdu, podľa ktorého zamestnávateľ, ktorý sa dostane do omeškania s peňažným plnením voči zamestnancovi, je povinný platiť od vzniku omeškania zákonné úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 1 ods. 4 Zákonníka práce nemožno vykladať tak, že by tomuto záveru bránilo. 19. Ostatne ústavný súd k opačnému záveru nedospel ani vo veci sp. zn. II. ÚS 494/2013, na ktorú pouká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: upovedomenie o začatí exekúcie, základné právo na súdnu ochranu
Právna veta: Ústavný súd vychádzajúc z už citovaných ustanovení Exekučného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku a rozhodných nesporných skutkových okolností konštatuje, že okresný súd ústavne nesúladným spôsobom interpretoval relevantné ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa doručovania v exekučnom konaní a nesprávne vyhodnotil účinky doručovanej zásielky súdneho exekútora vykonanej zamestnávateľom sťažovateľa. Ústavný súd vo veci sp. zn. I. ÚS 37/95 rozhodol, že: „Otázku právomoci všeobecného súdu z hľadiska ústavou upraveného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 ústavy) treba pos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa u.z. 357/2004, výrok rozhodnutia , konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Právna veta: Z rozhodovacej činnosti ústavného súdu vyplýva, že pred tým, ako ústavný súd pristúpi k posúdeniu, či sa dotknutý verejný funkcionár dopustil konania, ktoré je v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, musí prioritne posúdiť, či je preskúmateľné (čo sa týka formy) samotné rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci (I. ÚS 356/08, II. ÚS 404/2014, III. ÚS 34/2016). Z postavenia ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy ) taktiež vyplýva, že musí pri uplatňovaní svojej právomoci brať zreteľ aj na dodržiavanie procesných zásad z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právne dôsledky spojené s omeškaním dlžníka, odstúpenie od zmluvy , omeškanie dlžníka podľa O.z.
Právna veta: Dôležitým obsahovým prvkom záväzku je čas plnenia (§ 563 a § 564 Občianskeho zákonníka). K omeškaniu dlžníka dochádza uplynutím doby splatnosti dlhu. Pre určenie momentu, do ktorého má dlžník splniť svoj dlh, aby sa nedostal do omeškania, je rozhodný čas, dokedy má dlžník splniť svoj dlh (§ 563 Občianskeho zákonníka). Tento čas môže byť a/ presne stanovený dohodou účastníkov zmluvného vzťahu, b/ ustanovený právnym predpisom pre konkrétne záväzkové vzťahy, c/ určený v rozhodnutí súdu, d/ ustanovený všeobecným zákonom (Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom). V ust. § 517 ods. 1 Občian ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, povinné zmluvné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, regresný nárok, nárok na náhradu poistného plnenia, regresný nárok poisťovateľa
Právna veta: 10. Ustanovenie § 12 zák. č. 381/2001 Z. z. taxatívnym spôsobom upravuje nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, resp. jeho časti a to proti poistníkovi (§ 12 ods. 1) a poistenému, ktorý nie je poistníkom (§ 12 ods. 2), ktoré zaplatil z titulu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (tzv. regresný nárok). 11. Právo poisťovateľa podľa ustanovenia § 12 zák. č. 381/2001 Z.z. je osobitným, originárnym nárokom poisťovateľa proti poistenému z poistného vzťahu, a teda nie je odvodeným nárokom od práva poisteného z titulu prechodu práva poisteného na poisťovateľa proti tretej oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh otca na zníženie výživného, odôvodnené potreby detí, určenie výšky výživného
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba základne nároky dieťaťa, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Zákon o rodine umožňuje, ak sa zmenia pomery na strane rodičov, prípadne na strane detí samotných, aby výživné bolo novým spôsobom upravené (§ 78 ods. 1 Zákona o rodine). Samozrejme nejde o akúkoľvek zmenu, ale o takú zmenu, ktorá má význam pre záver, že výživné určené v predchádzajúcom rozhodnutí už nezodpovedá zmenenej situácii, a to jednak na strane osoby výživou povinnej, tak i osoby k výžive oprávnenej. Takouto zmenou pomerov nie je teda akákoľvek zmena z hľadísk rozhodujúcich pre určenie výživného, ale musí ísť o zmenu pomerov závažnejšieho rázu v tých okolnostiach, ktoré tvorili podklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám, úraz pri futbale, porušenie pravidiel športovej hry
Právna veta: Žalovaný 1 sa v predmetnom futbalovom zápase vo vzťahu k žalobcovi dopustil porušenia pravidiel futbalu, avšak i podľa konštantnej súdnej judikatúry, na ktorú prvoinštančný súd v rozhodnutí poukázal, nie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka. Preukázané konanie žalovaného 1 v danom prípade, vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré vyšli v konaní najavo, nebolo porušením pravidiel hry takej vysokej intenzity, že by podstatným spôsobom vybočovalo z bežného rámca spôsobu hry. Závažnosť jeho následkov nemôže byť bez ďalšieho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, dedenie zo závetu, dedenie, alografný závet, poručiteľ, posledná vôľa spísaná vo forme notárskej zápisnice, notárska zápisnica
Právna veta: V súvislosti s prvým dôvodom neplatnosti oboch závetov odvolací súd konštatuje, že náležitosti právneho úkonu - prejavu poslednej vôle do notárskej zápisnice (ustanovený v osobitnom predpise - Notárskom poriadku) v prípade osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, prakticky kopírujú (s určitými obmenami) náležitosti stanovené pre závet s predčitateľom upravené v § 476c Občianskeho zákonníka. Ide o sprísnenú formu alografného závetu v prípade, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ktorá slúži na ochranu práv poručiteľa a vyplýva z oslabenej pozície poručiteľa pri zostavení závetu, aj z toho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania bez dôležitého dôvodu, určenie výšky výživného k maloletému dieťaťu, nezodpovedné konanie otca
Právna veta: Pri určení výživného je potrebné vždy prihliadať nielen na skutočne dosahovaný príjem povinného rodiča, ale aj na príjem, ktorý rodič opomenul dosiahnuť v prípade, že nedostatočne využíval svoje schopnosti a možnosti alebo sa vzdal svojho zamestnania tak, ako to bolo v prejednávanej veci. Otec pracovný pomer v spoločnosti CEDULA s.r.o. ukončil z vlastného podnetu. V konečnom dôsledku takéto nezodpovedné konanie otca nemôže byť na ťarchu maloletého dieťaťa. Preto, aj keď otec maloletého predložil v konaní doklady o tom, že jeho práceneschopnosť trvá, odvolací súd nepresvedčil, že ide o nemenný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletých detí, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživným sa rozumejú náklady na uspokojovanie všetkých životných potrieb toho, komu je poskytované v súvislosti s jeho všestranným rozvojom, tak po stránke fyzickej ako aj po stránke duševnej. Rozsah nákladov na úhradu životných potrieb osoby odkázanej na výživné je rôzna, a to vzhľadom na vek, zdravotný stav ale aj vzhľadom na nadanie (schopnosti) tejto osoby, spôsob prípravy na jej budúce povolanie a pod.. V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení, základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, je zistenie ich skutočných príjmov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, odôvodnené potreby maloletých detí, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Výživným sa rozumejú náklady na uspokojovanie všetkých životných potrieb toho, komu je poskytované v súvislosti s jeho všestranným rozvojom, tak po stránke fyzickej ako aj po stránke duševnej. Rozsah nákladov na úhradu životných potrieb osoby odkázanej na výživné je rôzna, a to vzhľadom na vek, zdravotný stav ale aj vzhľadom na nadanie (schopnosti) tejto osoby, spôsob prípravy na jej budúce povolanie a pod.. V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení, základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, je zistenie ich skutočných príjmov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa, zmluva o úvere, omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, spotrebiteľský vzťah, odstúpenie od zmluvy , odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, odstúpenie od úverovej zmluvy
Právna veta: 16. Čo sa týka právnej úpravy odstúpenia od zmluvy táto bola obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch a to v Obchodnom zákonníka a v Občianskom zákonníku. Podľa ustanovenia § 349 ods. 1 Obchodného zákonníka odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Tento právny predpis v ustanovení § 351 ods. 1 umožňuje, aby určité ustanovenia mohli podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu trvať aj po ukončení zmluvy. Pri úverovej zmluve ustanovenie § 506 Obchodného zákonníka umožňovalo veri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadi stavbu na cudzom pozemku, neoprávnená stavba, neoprávnená stavba, zriadenie na cudzom pozemku, neoprávnená stavba ako náhrada do vlastníctva vlastníkovi pozemku
Právna veta: 17. Ustanovenie § 135c Obč. zák., umožňuje súdu viacero možností ako riešiť právne vzťahy medzi vlastníkom pozemku a neoprávneným stavebníkom. Súd môže vo svojom rozhodnutí o stavbe na cudzom pozemku buď rozhodnúť o návrhu vlastníka pozemku o odstránení stavby na náklady stavebníka, alebo prikázať stavbu do vlastníctva vlastníka pozemku, a to za podmienky, že odstránenie stavby by nebolo účelné a vlastník pozemku s týmto rozhodnutím súhlasí, alebo výnimočne môže súd potvrdiť vlastníctvo stavebníka k stavbe tým, že zriadi za náhradu vecné bremeno, ktoré je potrebné na výkon vlastníckeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozsah a spôsob zisťovania podkladov, charakter stavby, konanie o dodatočnom povolení stavby
Právna veta: V tomto smere súd poukazuje na to, že aj na konanie o dodatočnom povolení stavby sa vzťahuje správny poriadok, t.j. zákon č. 71/1967 Zb., a to konkrétne ust. §§ 3 ods. 4 a 32 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za týmto účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V daných ustanoveniach ide o zakotvenie zásady materiálnej pravdy a z obsahu tejto zásady vyplýva, že správny orgán (platí to aj pre odvolací orgán) je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , bezdôvodné obohatenie
Právna veta: V prípade práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia zákon ustanovuje dvojročnú subjektívnu a trojročnú, resp. desaťročnú objektívnu premlčaciu dobu. Ich vzájomný vzťah je taký, že pokiaľ skončí plynutie jednej z nich a dôjde k vzneseniu námietky premlčania, premlčané právo nemožno oprávnenému priznať. Objektívna premlčacia doba začína plynúť od okamihu, keď k bezdôvodnému obohateniu skutočne (fakticky) došlo, a to bez ohľadu na to, či oprávnený o ňom vedel alebo nie. Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby je rozhodujúci deň, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Spotrebiteľské zmluvy, určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky
Právna veta: Základnú charakteristiku spotrebiteľských zmlúv upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 52. Podľa tohto ustanovenia spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania, alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, premlčacia doba, premlčanie podľa OZ, okamžité zosplatnenie úveru, plnenie v splátkach , uplynutie premlčacej doby
Právna veta: Pri akceptácii právneho názoru vyjadreného súdom prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí by tak premlčacia doba predčasne zosplatnenej časti pohľadávky nelogicky a v rozpore s princípom právnej istoty predbehla beh premlčacej doby jednotlivých splátok nasledujúcich po splátke, pre ktorú bola predčasná splatnosť podľa názoru súdu prvej inštancie vyhlásená. Akceptujúc predčasné zosplatnenie pohľadávky právnym úkonom zo dňa 29.12.2012, v súlade s ust. § 103 druhá veta Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 565 Občianskeho zákonníka začala odo dňa nasledujúceho po splatnosti v poradí 7. sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, oprávnenie banky postúpiť časť peňažného záväzku
Právna veta: Z § 92 ods. 8 zákona o bankách vyplýva, že banka môže postúpiť inému subjektu iba tú časť pohľadávky, ktorá zodpovedá nesplácanému dlhu. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu (pôvodne išlo o § 92 ods. 7) doslova uvádza: „V ods. 7 sa upravuje možnosť použiť inštitút postúpenia svojej pohľadávky zodpovedajúcej nesplácanému dlhu a to aj osobe, ktorá nie je bankou.“ Pokiaľ teda banka postúpila predmetnú pohľadávku z úveru v celom rozsahu žalobcovi, postupovala v rozpore s § 92 ods. 8 zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách. Totiž, keďže ku dňu postúpenia pohľadávky nebol splatným celý úver (nedošlo k vyhl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 OZ zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. cit. zákona). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: priebeh a ukončenie daňovej kontroly, protokol z daňovej kontroly, výkon daňovej kontroly
Právna veta: Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva povinnosť vydať jeden spoločný protokol k daňovej kontrole vedenej spoločne k viacerým zdaňovacím obdobiam na základe jedného Oznámenia o zahájení daňovej kontroly, ako to bolo i v danom posudzovanom prípade. Súd nemôže súhlasiť preto s argumentáciu žalovaného, že v takomto prípade bolo jeho povinnosťou vyčkať v rozsahu celej daňovej kontroly (teda aj v rozsahu zdaňovacích samostatných období bez interkomunitárnych obchodných transakcií) na výsledky medzinárodnej výmeny informácii, pre tento dôvod daňovú kontrolu prešiť en bloc, a vydať jeden spoločn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti
Právna veta: K použitiu ustanovenia § 36 písm. n/ Tr. zák. by malo, podľa názoru krajského súdu, dochádzať v tých prípadoch, keď páchateľ trestnej činnosti vyvinie osobitnú, zvláštnu aktivitu v smere objasnenia ním spáchanej trestnej činnosti, napr. označí dôkazy alebo ďalších spolupáchateľov, ktoré by orgány činné v trestnom konaní neodhalili vôbec alebo len so zvýšenou námahou, nie však v prípade len priznania bez ďalšieho, keďže priznanie ako poľahčujúca okolnosť by boli obžalovanému priznané dvakrát (podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. aj podľa § 36 písm. n/ Tr. zák.).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov, obmedzenie osobnej slobody jednotlivca
Právna veta: Inštitút zaistenia cudzinca je zákonným titulom pre obmedzenie osobnej slobody jednotlivca, ktorá je ako základné ľudské právo zaručená (čl. 8 ods. 1, 2 Charty základných práv a slobôd). Podľa § 90 ods. 1 písm. d/ ZoPC, policajný útvar je povinný skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia. Presnú dobu zaistenia účastníka konania nie je možné predbežne presne určiť. Dĺžka zaistenia závisí od množstva podstatných faktorov, medzi ktoré okrem iného patrí zdravotný stav účastníka konania, jeho spolupráca, ako aj komunikácia medzi štátnymi orgánmi Sloven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, povinnosť tvrdenia a označenia dôkazov
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že v procese dokazuje súdu pravdivosť tvrdenia o takých skutočnostiach, o ktorých sa súd dozvedá z prednesov účastníkov (od 01. 07. 2016, strán sporu), z vykonaného dokazovania, ako i inými možnými spôsobmi, pričom zákon stranám ukladá povinnosť objasniť všetky potrebné skutočnosti a označiť k nim potrebné dôkazné prostriedky (ide o povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkaznú). Povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť postihuje obe strany sporu v konaní ovládanom prejednacou zásadou, t. j. v sporovom konaní, keďže nesplnenie tejto povinnosti môže mať pre účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Vo všetkých prípadoch absolútnej neplatnosti právneho úkonu, táto pôsobí s ohľadom na to, že sa jedná o verejný záujem, je povinnosťou súdu prihliadať na takúto absolútnu neplatnosť ex lége, t.z. zo zákona a to od počiatku ex tunc ako aj bez ohľadu na to, či sa tejto neplatnosti niekto dovolal. Preto absolútna neplatnosť právneho úkonu vzniká zo zákona a nie z chovania účastníkov občianskoprávnych vzťahov, nemôže byť tento dôsledok absolútnej neplatnosti odvrátený ani za použitia dobrých mravov v zmysle § 3 ods. 1 OZ. Vo vzťahu k právnym úkonom, ktoré sa priečia dobrým mravom je nutné zdôrazni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), zásada prezumpcie neviny
Právna veta: Krajský súd je preto toho názoru, že je na mieste aplikovať zásadu „in dubio pro reo" (v pochybnostiach v prospech). Táto prichádza do úvahy vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúcemu spravodlivému rozhodnutiu. V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že nie je povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada za stratu času , finančná kompenzácia časovej straty
Právna veta: Účelom inštitútu náhrady za stratu času advokáta je finančná kompenzácia časovej straty advokáta, počas ktorej advokát v dôsledku prepravy nemohol efektívne vykonávať svoju činnosť odborného charakteru, teda zmyslom náhrady za stratu času je paušálnym spôsobom kompenzovať príjem, ktorý advokát stratí cestou z miesta výkonu svojej činnosti do sídla súdu. Pokiaľ sa daného pojednávania nezúčastnil osobne advokát, ale jeho advokátsky koncipient, je zrejmé, že advokát nebol limitovaný vo výkone svojej advokátskej praxe v danom čase a aj v tomto čase, kedy sa namiesto neho zúčastnil pojednávania adv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodičia nedohodnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, stavebné povolenie, stavebné konanie, nariadenie odstránenie stavby, odstránenie stavby, odstránenie stavby
Právna veta: 32. Stavebný zákon v § 88 ods. 1 písm. b/ uvádza, že stavebný úrad ex offo nariadi vlastníkovi stavby odstránenie v prípade, že stavba postavená bez povolenia alebo v rozpore s ním, pričom odstránenie stavby sa nariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. V zmysle § 88a ods. 1 stavebný úrad pokiaľ zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: užívateľ pozemkov zriadenej záhradkovej osady , zriadená záhradková osada, začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z., záhradková osada
Právna veta: 70/ Žalobcovia v odvolaní namietali aj to, že návrh nepodali užívatelia oprávnení v zmysle § 7 zák. č.64/1997 Z.z., pričom aj túto námietku považuje odvolací súd za nedôvodnú. Zákon č. 64/1997 Z. z. v ustanovení § 7 špecifikuje subjekt, ktorý môže podať návrh na začatie konania vo veci pozemkov v zriadenej záhradkovej osade. Týmto subjektom sú užívatelia pozemkov a to nadpolovičná väčšina užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnuzmluvu. V tejto súvislos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, dar, darovacia zmluva, zrušenie darovacej zmluvy
Právna veta: 28. Vecnoprávne účinky darovacej zmluvy, ak je predmetom hnuteľná vec, nastávajú až odovzdaním veci. Prevzatím veci obdarovaným na neho prechádza vlastnícke právo k hnuteľnej veci. V určitých prípadoch sa však môže vzhľadom na hmotnosť alebo veľkosť veci jednať aj o odovzdanie inak, ako fyzickým odovzdaním veci, napríklad odovzdaním príslušenstva, ktoré umožňuje faktické ovládanie veci (odovzdanie kľúčov od motorového vozidla). Vecnoprávne účinky darovania nehnuteľných vecí nastávajú zápisom do katastra nehnuteľností. 29. Darovací právny vzťah zaniká zo všeobecných alebo osobitných dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, ktoré nie je schopné sa samo živiť, je ich zákonnou povinnosťou. Nemožno akceptovať vedomosť otca o neplnení si vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu, resp. jeho argumenty o poskytovaní plnení maloletému nie do rúk matky. Výživné má charakter bežnej spotreby a musí byť hradené k rukám rodiča, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o dieťa a výživné používa na úhradu bežných potrieb dieťaťa, t.j. strava, ošatenie a pod..
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, absencia logického vzťahu medzi skutkovým zistením posudkového lekára a právnym posúdením veci
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia je podľa § 47 ods. 1 a 3 Správneho poriadku podstatnou náležitosťou rozhodnutia, ktorá má presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia a v jeho odôvodnení musí reagovať na dva okruhy problémov, a to na skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené a ich právny význam. Je potrebné uviesť aké dôkazy boli vykonané a ako ich hodnotí správny orgán. Pri právnom posúdení veci správny orgán subsumuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo akcionára na informácie vo vzťahu k akciovej spoločnosti, práva minoritných akcionárov
Právna veta: Citované ustanovenia upravujú práva akcionára na informácie vo vzťahu k akciovej spoločnosti. Možnosť požadovať takéto informácie je vo všeobecnosti obmedzená na informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom jednania valného zhromaždenia. Nad rámec upravený v zákone môžu byť práva a povinnosti akcionárov ďalej rozšírené v stanovách, pokiaľ to zákon pripúšťa. Okrem iných, medzi práva akcionára v zmysle Obchodného zákonníka vo všeobecnosti patrí právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti, právo požadovať za podmienok stanovených z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokonanie trestného činu, omamná alebo psychotropná látka, omamná látka, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Právna veta: Krajský súd na rozdiel od súdu prvého stupňa rešpektoval stanovisko Najvyššieho súdu SR, z ktorého vyplýva, že pestovanie rastlín rodu Cannabis je potrebné kvalifikovať ako neoprávnené zadováženie omamnej látky v zmysle § 172 ods. 1 písm. c/ Tr. zák., pričom trestný čin je dokonaný dopestovaním rastlín do štádia vegetačného vývoja, v ktorom obsahujú dostatočné množstvo účinnej látky na vyvolanie účinku, teda obsahujú psychotropnú látku THC ako účinnú látku v koncentrácii, ktorá je spôsobilá vyvolať návyk a psychickú a fyzickú závislosť u človeka. Krajský súd na rozdiel od súdu prvého stu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, drogová trestná činnosť, užívanie drogy, závažnejší spôsob konania, predaj drog viacerým osobám, právo svedka odoprieť výpoveď
Právna veta: Článok sa zaoberá právom svedka odmietnuť vypovedať v rámci vyšetrovania drogových trestných činov v prípade, ak svedok drogy od páchateľa kupoval, alebo čo i len bezplatne dostal.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zrušenie amnestie, premlčanie trestného stíhania, rozhodnutie o amnestií
Právna veta: Článok v stručnosti a z pohľadu trestného práva kritizuje odôvodnenie nálezu ústavného súdu ohľadne zrušenia tzv. Mečiarových amnestií a poukazuje na dva sporné body, ktoré zostali spornými aj po publikovaní nálezu ústavného súdu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozpustenie extrémistických strán, právo zakladať politické strany, ústavný princíp rovnosti, žaloba na rozpustenie politickej strany
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou rozpustenia extrémistických strán v judikatúre vnútroštátnych súdov ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva.
MENU