Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zloženie služobnej prísahy, policajný zbor, porušenie služobnej prísahy, služobná prísaha , osobnostné vlastnosti policajta
Právna veta: Policajt je povinný plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený, v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť Policajného zboru alebo ohroziť dôveru v tento zbor, dodržiavať služobnú disciplínu (§ 48 ods. 3 písm. a/, g/ a h/ zákona). Z obsahu služobnej prísahy policajta zakotvenej v ustanovení § 17 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z., vyplýva, že policajt má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, invalidita poistenca, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: pracovnoprávne vzťahy, vylučovacia žaloba, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu vzmysle zákona č. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, a preto predstavujú pohľadávky proti všeobecnej podstate v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov. Platí to aj v prípade, ak zamestnancom úpadcu správca konkurznej podstaty po vyhlásení konkurzu neprideľoval žiadnu prácu a tiež, ak správca ukončil so zames ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznesenie o zastavení exekučného konania, odvolanie v sporovom konaní, zastavenie exekúcie
Právna veta: Prípustnosť dovolania pre nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 421 ods. 2 Civilného sporového poriadku je vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým do 31. marca 2017 rozhodol o odvolaní proti uzneseniu exekučného súdu o zastavení exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti , úrazová renta, vecná príslušnosť ústredia, vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu
Právna veta: I.Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k31. decembru 2003 vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za škodu pri pracovnom úraze vzniknutú pred 26. novembrom 1993, potom nie je potrebné, aby poberateľ takej náhrady po 31. decembri 2003 osobitnou žiadosťou požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu tejto náhrady. Z uvedeného dôvodu sa v takom prípade neuplatní ustanovenie § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. II.Nespl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu, nesprávne vyznačená doložka právoplatnosti
Právna veta: Správne určenie, ktorým dňom nadobudne rozsudok resp. trestný rozkaz právoplatnosť (vyznačením na doložke právoplatnosti), je významným nielen z hľadiska posúdenia existencie procesnej prekážky res iudicata, ale aj z hľadiska vymedzenia lehoty pre podanie opravných prostriedkov a nesprávne potvrdenie súdu o tom, kedy nastala právoplatnosť rozhodnutia, nemôže byť na ujmu obvinenému. Doložka právoplatnosti nie je právnou skutočnosťou, ktorá by mala vplyv na právne účinky plynúce z rozhodnutia, pretože takýto vplyv má len právoplatnosť rozhodnutia ako taká, ktorá nastane nezávisle na vôli súdu či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody , zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch má povahu peňažného plnenia, a preto sa na ňu vzťahuje tzv. majetkový cenzus vyjadrený obmedzením prípustnosti dovolania podľa § 422 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: procesné vady konania, výpoveď daná zamestnávateľom, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Z hľadiska splnenia tzv. ponukovej povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce (v znení od 1.júla 2003) je významné len to, že zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.Z uvedeného ustanovenia nie je možné vyvodiť, že by bol zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnancovi aj pracovné miesto, ktoré je mimo dohodnutého miesta výkonu práce.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, Správu majetku podliehajúceho konkurzu vykonáva správca, konanie s odbornou starostlivosťou, právna povinnosť, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie, úmysel spôsobiť škodu
Právna veta: I. Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupovať určitým spôsobom (konať alebo zdržať sa konania), ktorý zároveň znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od práva, ktoré je možnosťou, nie však povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená užšie alebo širšie, avšak s potrebnou určitosťou - v právnej norme býva povinnosť vymedzená širšie, nakoľko sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu. Povinnosť správcu spravovať cudzí majetok v konkurznom konaní, relevantná v zmysle § 237 ods. 1 a § 238 Trestného zákona (ide o majetok podliehajúci konkurzu), vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obligatórna väzba, vyžiadaná osoba, predbežná väzba podľa EZR, vydávacia väzba podľa zákona o EZR, argumentum a minori ad maius
Právna veta: Ustanovenia § 16 ods. 1, 2 a § 17 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné v súvislosti s § 15 ods. 2 tohto zákona (v znení účinnom od 1. decembra 2012) vyložiť na základe argumentu a minori ad maius tak, že vyžiadaná osoba musí byť vypočutá aj pred rozhodovaním o vydávacej väzbe, ak nejde o obligatórnu väzbu podľa § 16 ods. 2 zákona o EZR; to platí aj v prípade, ak je v čase takého rozhodovania v predbežnej väzbe, do ktorej bola vzatá po výsluchu podľa § 15 ods. 2 zákona o EZR.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie generálneho prokurátora
Právna veta: Najvyšší súd sa nestotožňuje s názorom generálneho prokurátora, podľa ktorého pri dovolaní generálneho prokurátora sa subsidiarita skúma (len) v čase jeho podania (slová 'v čase jeho podania' v § 458 ods. 1 CSP). Subsidiaritu dovolania GP treba chápať v dvoch rovinách. V prvej rovine má zásadný význam otázka, či podnet na dovolanie GP podal „bdelý subjekt“. V tejto rovine ide o subsidiárny aspekt dovolania GP vo vzťahu k všetkým riadnym a mimoriadnym opravným prostriedkom, ktoré mal podnecovateľ k dispozícii v čase, keď sa sám mohol domôcť ochrany svojich práv. Akcentuje sa, že ten, kto pri o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odkladný účinok žaloby proti rozhodnutiu správneho orgánu, správna žaloba
Právna veta: Odkladný účinok priznaný správnej žalobe zaniká zo zákona najneskôr právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. V kasačnom konaní už nie je možné priznať odkladný účinok správnej žalobe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, úteková väzba, väzba
Právna veta: Nahradenie väzby zákonom ustanovenou garanciou a s tým spojené obmedzenia (druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku) sú benefitom obvineného, ktorý mu umožňuje, napriek danosti materiálneho a formálneho dôvodu väzby(§ 72 Trestného poriadku), byť stíhaný na slobode (teda s využitím proporcionálne miernejšieho prostriedku zásahu do osobných práv). Nahradenie väzby nie je väzbou, aj keďže podmienené existenciou dôvodu väzby, ktorej zabezpečovaciu funkciu v konaní plní (zastupuje). Preto nie je ohraničené lehotami trvania väzby (§ 76 Trestného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na plnenie z poistenia, poistné plnenie, poistná udalosť, splatnosť poistného plnenia
Právna veta: Ako z citovaného odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, krajský súd založil svoje rozhodnutie na právnom názore, podľa ktorého žalované poistné plnenie nadobudne splatnosť až po tom, ako poistiteľ skončil vyšetrovanie, pričom ak bolo sporné, či došlo k poistnej udalosti alebo nie (spornosť základu plnenia), vyšetrenie treba považovať za skončené, ak bol so súhlasom poistiteľa alebo s jeho dodatočným schválením dohodnutý s poisteným rozsah plnenia, alebo dňom určenia rozsahu plnenia právoplatným rozhodnutím (v dôsledku čoho prvým dňom omeškania je deň nasledujúci po dni vykonateľnosti roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku, obecné zastupiteľstvo, funkcia starostu, nárokovateľnosť práva
Právna veta: Zákon o platových pomeroch starostov v § 2 ods. 2 druhej vete pripúšťa možnosť nahradiť plat za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce, ktorý si nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku, ale len za podmienky, že o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Objektívne právo teda uznáva právo starostu obce na náhradu platu na nevyčerpanú dovolenku, jeho nárokovateľnosť a uplatniteľnosť však podmieňuje rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Do podoby súdne uplatniteľného nároku sa tak právo na náhradu platu starostu obce dostáva až po zodpovedajúcom rozhodnutí obecného zastupiteľs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: starosta, zanedbanie povinnosti, vyvodiť zodpovednosť voči starostovi
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní dôkazov, ktoré mu boli v tomto konaní predložené, nevylučuje, že navrhovateľ sa mohol dopustiť v rozhodnutí uvedených porušení ustanovení právnych predpisov, tak ako to uviedlo obecné zastupiteľstvo [t. j. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa, dôkazné bremeno , zákonná domnienka
Právna veta: V zmysle ust. § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka úmysel ukrátiť veriteľa sa predpokladá pri právnych úkonoch, ktorými bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorým došlo medzi dlžníkom a blízkymi osobami alebo ktoré dlžník urobil v ich prospech. Ide teda o zákonnú domnienku, teda zo zákona sa predpokladá vedomosť týchto blízkych osôb o úmysle dlžníka ukrátiť veriteľa. Ide však o vyvrátiteľnú právnu domnienku, ktorá neplatí, ak druhá osoba (osoba blízka dlžníkovi) úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. Dôkazné bremeno na preukázanie tejto skutočnosti je však na tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Ústavný súd pre preskúmaní veci konštatuje, že po zmene právnej úpravy výpovede danej z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny pri výklade a aplikácii § 63 ods. 1 písm. e) aktuálneho zákonníka práce nie je možné dospieť k záveru, že je potrebné pre naplnenie výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. e) aktuálneho zákonníka práce, aby došlo k najmenej trom porušeniam pracovnej disciplíny, ktoré dosahujú intenzitu menej závažného porušenia pracovných povinností v primeranej časovej súvislosti tak, ako sa to podľa ustálenej súdnej praxe vytvorenej ešte za platnosti starého zákonníka práce u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uplatnenie nárokov, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, konateľ spoločnosti, obchodná spoločnosť
Právna veta: Ide o špecifickú situáciu, kedy sa žalobkyňa domáha ochrany práv voči konateľovi spoločnosti. Takýto prípad rieši § 122 ods. 3 Obchodného zákonníka, keď v mene spoločnosti nebudú konať konatelia – voči ktorým spoločnosť uplatňuje určité nároky, ale v týchto prípadoch bude za obchodnú spoločnosť konať, ktorýkoľvek spoločník. Takáto formulácia predmetného ustanovenia má zamedziť tomu, aby konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti nemohol pokračovať vo svojej deštruktívnej činnosti. Na základe podaného návrhu sa konajúci spoločník, ktorý nie je súčasne konateľom, stáva v danej veci jediným oprávne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: zbavenie správcu jeho funkcie, odvolanie a výmena správcu, nezaujatosť správcu, predloženie dôkazu opaku
Právna veta: Taktiež nebolo zistené z uvedeného dokazovania naplnenie ktoréhokoľvek z ustanovení § 4 ods. 2 ZoS. Z postavenie správcu v rámci reštrukturalizačného konania je zrejmé, že správca vystupuje ako osobitný procesný subjekt zúčastnený v konaní, ktorý má samostatné postavenie voči dlžníkovi a rovnako samostatné postavenie voči veriteľom, bez znaku podradenosti alebo závislosti. Z uvedeného je zrejmé, že správca je povinný rešpektovať ustanovenia ZKR a dotknutých právnych predpisov a konať tak, aby bol naplnený zmysel konkurzného konania. V tomto je aj úlohou súdu vykonávať dohľad aj nad činnosťou s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, zdaniteľné plnenie, dôkazné bremeno , existencia fyzického pohybu tovaru
Právna veta: Z rozsudku Európskeho súdneho dvora vyplýva nutnosť kvalifikácie dodávky tovaru alebo nadobudnutia tovaru vo vnútri Spoločenstva na základe objektívnych dôkazov, ako je existencia fyzického pohybu tovaru medzi členskými štátmi (vnútri Spoločenstva). Keďže dodávka tovaru vo vnútri Spoločenstva a jeho nadobudnutie vo vnútri Spoločenstva predstavujú jeden zdaniteľný obchod, akémukoľvek zdaneniu nadobudnutia tovaru v členskom štáte určenia alebo prepravy tovaru zodpovedá oslobodenie predmetnej dodávky v členskom štáte odoslania alebo prepravy tovaru. Európsky súdny dvor skonštatoval, že na to, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o trovách konania , nárok na náhradu trov konania, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov , výška náhrady trov konania
Právna veta: Ústavný súd nad rámec uvedeného podotýka, že podľa nových procesných predpisov, t. j. Civilného sporového poriadku účinného od 1. júla 2016, prebieha rozhodovanie o trovách konania na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy v dvoch fázach, a to tak, že najskôr sudca v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, rozhodne o nároku na náhradu trov konania a po právoplatnosti tohto rozhodnutia rozhodne o výške náhrady trov konania súdny úradník samostatným rozhodnutím. V tomto prípade sudca uznesením č. k. 25 C 262/2009-394 z 29. decembra 2016 rozhodol o nároku na náhradu trov konania podľa § 262 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o zaistených peňažných prostriedkoch v prípravnom konaní, zásada kontradiktórnosti konania, vrátenie zaistených peňažných prostriedkov
Právna veta: Krajský súd napadnutým uznesením podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol ako nedôvodnú sťažnosť sťažovateľky proti uzneseniu okresného súdu, ktorým okresný súd rozhodol podľa § 95a ods. 1 Trestného poriadku o vrátení zaistených peňažných prostriedkov bližšie špecifikovaných v predmetnom uznesení okresného súdu poškodenej spoločnosti. Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia po tom, ako zrekapituloval obsah uznesenia okresného súdu, obsah sťažnosti sťažovateľky (v podstate totožný s obsahom sťažnosti, ktorú predložila ústavnému súdu, pozn.), ako aj obsah vyjadrenia poškodenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: strata vlastníctva, nadobúdanie vlastníctva, vlastnícke právo , vzdať sa prídelu, opustenie veci
Právna veta: Na základe uvedeného ústavný súd predovšetkým konštatuje, že ustanovenia právnych noriem, ktoré boli vo veci všeobecnými súdmi aplikované, je namieste vykladať tak, že i prídelca sa môže prídelu vzdať v zmysle § 132 zákona č. 141/1950 Zb. či tento opustiť, rovnako ako sa každý vlastník môže vzdať vlastníctva k veci či vec opustiť, pretože právo opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Tak ako to uviedol i najvyšší súd, jednostranný právny úkon opustenia veci však musí byť urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zahrňuje vôľovú stránku a musí napĺňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, bránenie v užívaní domu, podieloví spoluvlastníci, spoluvlastníci nehnuteľnosti, ochrana primárneho spoluvlastníckeho práva, peňažná náhrada, bránenie v realizácii práva
Právna veta: 15. Na zdôraznenie správnosti záverov prijatých súdom prvej inštancie a v nadväznosti na odvolacie námietky žalovanej odvolací súd uvádza, že právo spoluvlastníka na náhradu za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckeho podielu je dané zákonom; vyplýva z § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. z práva spoluvlastníka podieľať sa na užívaní spoločnej veci v miere zodpovedajúcej jeho podielu. Ak neumožňujú existujúce pomery, prípadne dohoda spoluvlastníkov niektorému spoluvlastníkovi plnú realizáciu tohto práva, náleží mu za to zodpovedajúca náhrada. Spoluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu z dôvodu nesplnenia povinnosti prerokovať vopred výpoveď so zástupcami zamestnancov, neplatnosť právneho úkonu podľa ZP, účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, neplatnosť pracovnoprávnych právnych úkonov, účastníci pracovnoprávnych vzťahov, pracovnoprávny vzťah, okamžité skončenie pracovného pomeru , skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa
Právna veta: 17. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd uvádza, že v ustanovení § 74 Zákonníka práce sa vymedzuje povinný postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Ide o hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, následkom bude neplatnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: škoda na motorovom vozidle, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
Právna veta: Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka nimi po celú dobu, po ktorú sú mu zverené. Z týchto hodnôt sú vylúčené základné prostriedky (napríklad motorové vozidlá) a drobné krátkodobé predmety v používaní (napríklad inventárne predmety); dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené auto možno posudzovať len podľa ustanovenia §179 Zákonníka práce. Prepravovaný tovar však predstavuje hodnotu v zmysle ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: konkurzné konanie, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, odporovateľnosť právneho úkonu, uplatnená pohľadávka veriteľa
Právna veta: 24. Podľa ust. § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka. 25. Podľa názoru krajského súdu je potrebné zdôrazniť, že žalobca musí v konaní preukázať, že právnym úkonom dlžníka bola ukrátená pohľadávka veriteľa, ktorý si v konkurznom konaní pohľadávku prihlásil. To, aby právny úkon ukracoval uspokojenie niektorej z prihlásených pohľadávok, je základnou a všeobecnou podmienkou každej skutkovej podstaty odporovateľného právneho úkonu, bez ktorej právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: regresné právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov, poistný garančný fond, povinné zmluvné poistenie, neuzavreté povinné zmluvné poistenie v čase dopravnej udalosti, dopravná nehoda ako poistná udalosť
Právna veta: 7. V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa odseku 2 písm. b) /škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti/ na náhradu toho, čo za neho plnila. 8. Zákon č. 381/2001 Z.z. ustanovil povinnosť každého vlastníka a prevádzkovateľa motorového a nemotorového vozidla uzavrieť zmluvu na poistenie svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky, absolútna neplatnosť právneho úkonu, cesia, pozri postúpenie pohľadávky, zmluva o postúpení pohľadávky, zákonné predpoklady postúpenia pohľadávky
Právna veta: 10. Na potvrdenie správnosti rozsudku súdu prvej inštancie odvolací súd dopĺňa: 11. Ustanovenie § 525 Občianskeho zákonníka určuje, ktoré pohľadávky nemožno platne postúpiť. Okrem toho môže byť postúpenie určitých pohľadávok zakázané špeciálnymi predpismi, prípadne postúpenie môže byť zákonom síce dovolené, ale len za určených podmienok. 12. Takýmto prípadom je ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách. 13. Podľa § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z.z. môže byť banková pohľadávka postúpená (alebo jej časť), ak je (1.) splatná, a to až po predchádzajúcej (2.) písomnej výzve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, záujem dieťaťa
Právna veta: Pri posudzovaní toho, či je alebo nie je vhodné rozhodnúť o striedavej starostlivosti musí súd zhodnotiť, či takýmto rozhodnutím nezasiahne do rodinného života dieťaťa, prostredia, ktoré považuje za svoj domov. Deti by osobitne v rannom veku mali vyrastať, pokiaľ je to možné, v stabilnom prostredí, aby mali pocit vybudovaného a pevného zázemia. Významným aspektom k posúdeniu toho, či je striedavá výchova ako model usporiadania vzťahu medzi rodičmi a deťmi v konkrétnom prípade vhodná, je aj zistenie záujmu dieťaťa. Pre účely prijatia zásadného rozhodnutia týkajúceho sa dieťaťa musí zistený názo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spôsobilé pohľadávky na započítanie v zmysle OBZ, započítanie, započítanie pohľadávok, vzájomné pohľadávky
Právna veta: 34. Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a § 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky rovnakého druhu. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok je rovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo podľa § 123 OZ, ochrana vlastníckeho práva, vecné práva k nehnuteľnosti
Právna veta: 11. Podľa ustanovenia § 123 Občianskeho zákonníka, vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. 12. Podľa ustanovenia § 126 odsek 1 Občianskeho zákonníka, vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. 13. Podľa ustanovenia § 4 Občianskeho zákonníka, proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena vyživovacej povinnosti, zmena určenej vyživovacej povinnosti, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, rozhodnutie o vyživovacej povinnosti, zmena pomerov odôvodňujúca zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom
Právna veta: 11. Podľa § 157 CMP rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery. 12. Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“) právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 13. Podľa § 78 ods. 1 zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na podporu výrobcu elektriny, funkčná skúška, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, obnoviteľné zdroje energie, základné pojmy zákona o podpore obnovitelńých zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej energie, práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
Právna veta: 12. Citované ust. § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 309/2009 Z.z. vymedzuje čas uvedenia zariadenia do prevádzky buď ako deň, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie k stavbe tohto zariadenia alebo deň úspešného vykonania funkčnej skúšky, podľa toho, ktorý nastal neskôr. V prejednávanom prípade kolaudačné rozhodnutie absentuje z dôvodu, že išlo len o ohlasovanú stavbu v zmysle Stavebného zákona, preto je rozhodujúcim deň, v ktorom bola úspešne vykonaná funkčná skúška. Citované ust. § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z.z. ustanovuje prevádzkovateľa distribučnej sústavy subjektom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, objektívna zodpovednosť za škodu, objektívna zodpovednosť, liberácia, poistná udalosť, nárok na náhradu škody , stret motorových vozidiel
Právna veta: 10. Pokiaľ žalobca v odvolaní namieta nesprávne právne posúdenie s poukazom na ust. § 427 ods. 1 OZ zdôrazňujúc objektívnu zodpovednosť za škodu podľa tohto právneho predpisu, odvolací súd uvádza, že skutočnosť, že ide o objektívnu zodpovednosť, treba vysvetľovať tak, že ide o zodpovednosť bez zreteľa na zavinenie a bez zreteľa na to, či došlo k protiprávnemu konaniu, keď zbavenie sa zodpovednosti prichádza do úvahy len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. V tomto prípade teda bolo dôležité posúdenie, či škoda, ktorú žalobca uplatnil, bola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, životná úroveň rodičov
Právna veta: 0. Naviac, odvolací súd upriamuje pozornosť na ustanovenie § 62 ods. 2 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, podľa ktorého obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Konkrétne schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča sa posudzujú individuálne, prihliada sa pritom aj na kritérium potenciality príjmu. V tomto smere odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie konštatuje, že neboli na strane otca zistené (a ani tvrdené) žiadne objektívne okolnosti, ktoré by mu bránili zame ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zhotovenie diela na zákazku, potvrdenie o prevzatí objednávky, primeraná cena, záväzkové právo, zmluva o dielo , zhotoviteľ diela
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o výživnom, vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania a výživné, určenie výživného, závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, zmena rozhodnutia o výživnom, vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu
Právna veta: 14. Podľa § 75 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine (ďalej len „ZoR“) pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Podľa § 78 ods. 1 ZoR dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre malole ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, návrh na rozluku alebo rozvod manželstva, podmienky zrušenia manželstva rozvodom, trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi
Právna veta: 6. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. 7. V zmysle § 23 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Súd pri posudzov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, striedavá osobná starostlivosť rodičov, rovnaká životná úroveň detí a rodičov
Právna veta: 7. Podľa § 62 ods. 6 Zákona o rodine, ak je dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti výživné neurčí. V zmysle judikatúry, ktorú už súdy k striedavej osobnej starostlivosti vytvorili, sa aj pri striedavej osobnej starostlivosti vychádza zo zásady, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov (§ 62 ods. 2 Zákona o rodine), preto pri rozdielnosti príjmov oboch rodičov je potrebné určiť výživné, aj keď je dĺžka starostlivosti oboch rodičov o dieťa rovnaká. Nemalo by dôjsť k tomu, že dieťa bude ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: krátenie poistného plnenia, právo na poistné plnenie, povinnosti poisteného z poistnej zmluvy, poistná udalosť, zavinenie vzniku poistnej udalosti
Právna veta: 17. Zákon v citovanom § 799 Občianskeho zákonníka upravuje povinnosti poisteného, ktoré vyplývajú z uzavretej poistnej zmluvy, pričom povinnosti upravené v § 799 ods. 2 Občianskeho zákonníka vznikajú až v štádiu vzniku poistnej udalosti, kedy tiež podľa §797 ods. 2 vzniká právo poisteného na plnenie. V § 799 ods. 3 je upravená osobitná sankcia za vedomé porušenie povinností poisteného ustanovených v § 799 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, nevzťahuje sa na povinnosti uvedené v iných ustanoveniach zákona. V zmysle §799 ods. 3 Občianskeho zákonníka môže poisťovňa znížiť poistné plnenie ib ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomná zmluva podľa OZ, obnovenie nájomnej zmluvy, ukončenie nájomného vzťahu, právo na ochranu vlastníckeho práva, nájomná zmluva
Právna veta: 14. Podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") v znení ku dňu 14.10.2015, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 15. Podľa § 676 ods. 1 OZ v znení ku dňu 14.10.2015, nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. 16. Podľa § 676 ods. 2 OZ v znení ku dňu 14.10.2015, ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, návrh otca na zníženie výživného
Právna veta: Kritérium uvedené v § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného pritom aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu a prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie, predstavuje všeobecnú úpravu pre všetky druhy vyživovacej povinnosti. Treba ich posudzovať v súvislosti so špeciálnymi kritériami, platnými pre jednotlivé druhy vyživovacej povinnosti, v danom prípade s právom di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, postúpenie pohľadávky, záväzkové právo, platná zmluva o postúpení pohľadávky
Právna veta: 18.Postúpenie pohľadávky je všeobecný inštitút záväzkového práva, týkajúci sa zmeny v osobe účastníka záväzkovoprávneho vzťahu na strane veriteľa a je upravený v Občianskom zákonníku v § 524 a nasl. Pohľadávku možno postúpiť písomnou zmluvou, na základe ktorej namiesto doterajšieho veriteľa (postupcu) nastúpi do trvajúceho záväzku nový veriteľ (postupník). Na platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka, keďže zmena v osobe veriteľa sa netýka jeho oprávnení a povinností vyplývajúcich pre neho zo záväzku. Na platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje ani t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy o dielo, záväzkové právo, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka, právne následky odstúpenia od zmluvy o dielo, bezdôvodné odstúpenie od zmluvy o dielo
Právna veta: 17. Z ustanovenia § 631 OZ je zrejmé, že zmluvnou stranou je zhotoviteľ diela, ktorý svojim charakterom je spravidla podnikateľ a druhou zmluvnou stranou, objednávateľom je fyzická osoba nepodnikateľ. Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dojednanú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy o dielo, jej podstatnými náležitosťami sú: dohoda o diele (predmet zmluvy), dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa, dohoda o od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mestská hromadná doprava, cestujúci, preprava osôb, premlčanie práva z prepravy, prepravné poriadky a tarify, zmluva o preprave osôb
Právna veta: 6. Podľa § 760 Občianskeho zákonníka zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. 7. Preprava osôb je služba poskytovaná cestujúcemu, ktorá spočíva v preprave dopravným prostriedkom, do miesta určenia, a to riadne a včas, za určené cestovné (§ 760 Obč. zák.). Táto služba vzniká na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to v mestských dopravných prostriedkoch nastúpením do dopravného prostriedku, kedy zároveň cestu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik poistenia pre nezaplatenie poistného, výzva na plnenie, poistná zmluva , povinnosti poisteného
Právna veta: 14. Odvolací súd ďalej uvádza, že k zániku poistenia podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka nezaplatením bežného poistenia dochádza na základe kvalifikovanej výzvy, ktorá musí obsahovať, že „ak dlžné poistné nebude zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy, poistenie zanikne“. Ak výzva takéto upozornenie neobsahuje, neviaže sa k nej začiatok plynutia lehoty na zaplatenie poistného. Je nutné tiež uviesť, že v reakcii na zavedenie kvalifikovanej výzvy do Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2003 sa v praxi vytvorili dva typy výziev - bežné výzvy (upomienky), ktoré poistník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: solidarita z právnych úkonov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, spoločné práva, splnil celý záväzok, spoluveriteľ, bežné veci,pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Právna veta: 11/ Vzhľadom na právne závery dovolacieho súdu odvolací súd v rámci odvolacej činnosti vychádzal zo skutkového stavu, zisteného súdu prvej inštancie, t.j. zo skutkového záveru, že finančné prostriedky poskytla žalobkyňa žalovanej z prostriedkov patriacich do BSM, keďže tento skutkový záver žalobkyňa vo svojom odvolaní nenapadla. Odvolací súd sa tak v zmysle usmernenia dovolacím súdom zameral už len na právne posúdenie otázky, či je v danom prípade daná na strane veriteľa zo zmluvy o pôžičke aktívna solidarita manželov, berúc do úvahy právnu úpravu obsiahnutú jednak v ust. § 145 Obč. zák. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, čiastočné zvýšenie príjmu u otca maloletého dieťaťa
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná zmena tých okolností, či už na strane oprávneného, alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Rozumieme ňou takú zmenu v pomeroch subjektov právneho vzťahu, ktorá výrazne ovplyvňuje ich majetkové pomery a príjmy, resp. výdavky na potreby. Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča a v akom rozsahu je odôvodne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, náhradná osobná starostlivosť
Právna veta: Účelom zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (§ 45 Zákona o rodine) je nahradiť osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: exhumácia ľudských ostatkov, obec ako prevádzkovateľ pohrabiska, zákon o pohrebníctve, prevádzkovanie pohrebiska, obec na úseku pohrebníctva, spoločné ustanovenia podľa zákona o pohrebníctve
Právna veta: 18. V súvislosti so žalobou napadnutým rozhodnutím žalovaného je potrebné uviesť, že v zmysle ust. § 35 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, obce v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb postupujú podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (teda podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), ak tento zákon neustanovuje inak. V ust. § 35 ods. 2 vyššie citovaného zákona sú stanovené prípady, kedy príslušné orgány o podaných žiadostiach z hľadiska ich právneho dopa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: trojstranný obchod, oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode, dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, dostatočné zistenie skutkového stavu, dobromyseľnosť platiteľa dane, správca dane, výkon daňovej kontroly
Právna veta: 49. Základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane je, aby sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo a aby boli splnené vecné a časové podmienky na odpočítanie dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. V daňovom konaní, pri výkone daňovej kontroly správcom dane, bolo vykonané rozsiahle dokazovanie dožiadaním na príslušné daňové orgány, výsluchom konateľa, predložením listín, preverovanie deklarovaných dodávateľov a pod. Podmienky uvedené v § 49 a nasl. (odpočítanie dane) zákona č. 222/2004 Z. z. sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, narušené vzťahy rodičov
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že základným právom dieťaťa, a to aj po rozpade spoločnej domácnosti jeho rodičov, je právo na zachovanie rovnocenného styku s obidvoma rodičmi. Maloletý C. má právo, aby sa na jeho výchove podieľal aj rodič, v tomto prípade otec, ktorému nebol zverený do osobnej starostlivosti a aby si mohol rozvíjať aj vzťah k tomuto rodičovi. Je základnou povinnosťou matky ako preferenčného rodiča (teda rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti), aby zabezpečila a vytvárala podmienky, aby sa dieťa mohlo stretávať aj s rodičom, ktorému nebolo zverené do starostlivo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, dobromyseľná držba, dobromyseľné nadobudnutie veci
Právna veta: Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť posudzovaná aj z hľadiska, či držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať mal alebo mohol mať pochybnosti, že užíva nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo nenadobudol. Pri posudzovaní oprávnenost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: oprávnené záujmy maloletých detí, princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného
Právna veta: Ako už odvolací súd (zhodne s odôvodnením súdu prvej inštancie) zdôvodnil, s poukazom na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine nemožno ako na objektívnom a povinným rodičom nezavinenú okolnosť prihliadnuť na pokles jeho súčasného mesačného čistého príjmu v porovnaní s predošlým čistým mesačným príjmom a to v dôsledku toho, že sa otec vzdal bez dôležitého dôvodu predošlého výhodnejšieho zamestnania. Životná úroveň povinného rodiča nemôže byť posudzovaná len so zreteľom na súčasne dosahovaný (prípadne len tvrdený) príjem. Majetkové a osobné pomery je nutné posudzovať komplexne, pričom je potre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, odôvodnené potreby maloletých detí
Právna veta: Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine uvádza, že súčasťou rodičovských práv a povinností je najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletých detí. Obaja rodičia majú k dieťaťu zákonnú vyživovaciu povinnosť, a preto pri svojom životnom smerovaní musia robiť všetko pre to, aby v rámci zodpovednosti za všestranný vývoj svojich detí dokázali uspokojovať všetky ich základné životné potreby, t. j. nielen fyzické potreby ale aj potreby duševné.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rekreačná funkcia lesa, identifikácia pozemkov, výrok rozhodnutia , výrok rozhodnutia správneho orgánu, lesné pozemky, náležitosti rozhodnutia, priestorová, časová a ťažbová úprava lesa, lesy osobitného určenia
Právna veta: 36. Správny poriadok vo vyššie citovanom ustanovení § 47 obsahuje povinné obsahové náležitosti výroku. Vždy je potrebné uviesť ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Rovnako je nevyhnutné, aby z výroku bolo jasné, kto je adresátom rozhodnutia (účastník konania) a čo sa rozhodnutím zakladá, mení alebo ruší (konkrétne právo alebo povinnosť), resp. autoritatívne potvrdzuje. Súd neprisvedčil názoru žalobcu, že rozhodnutie prvostupňového orgánu neobsahuje dostatočnú identifikáciu lesných pozemkov, na ktorých boli vyhlásené lesy osobitného určenia. Vo výroku rozhodnutia prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba
Právna veta: V § 106 Občianskeho zákonníka je upravené premlčanie náhrady škody. Je potrebné rozlišovať medzi subjektívnou a objektívnou premlčacou dobou. Subjektívna premlčacia doba (§ 106 ods. 1 OZ) je 2-ročná a jej začiatok je daný dňom, kedy sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za škodu zodpovedá. Objektívna premlčacia doba (§ 106 ods. 2 OZ) je závislá od formy zavinenia a môže byť 3-ročná alebo 10-ročná. Objektívna premlčacia doba začína plynúť odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej vznikla škoda. Ak subjektívna a objektívna doba začne plynúť naraz, v takom prípade dôjde ku skoršiemu premlčaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy o dielo, záväzkové právo, včasné zhotovenie diela, zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka, právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy
Právna veta: 6. Odstúpenie od zmluvy je jeden zo spôsobov, akým je možné jednostranne ukončiť zmluvnú vzťah. Účinkom odstúpenia od zmluvy je zánik zmluvy od začiatku. Spravidla však odstúpením od zmluvy vznikajú iné (napríklad zodpovednostné, bezdôvodné obohatenie a podobne) záväzkové vzťahy. Ustanovenie § 642 Občianskeho zákonníka umožňuje jednostranné odstúpenia od zmluvy o dielo, ak je zrejmé, že dielo nebude zhotovené včas alebo riadne, pričom k takémuto jednostrannému právnemu úkonu musí dôjsť do momentu zhotovenia diela. Pod zhotovením diela sa rozumie stav diela zodpovedajúci jeho zhotoveniu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, výživné, odôvodnené potreby maloletého, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného
Právna veta: 14. Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa (§ 75 ods. 1, 2 Zákona o rodine). 15. Z ustanovení Zákona o rodine vyplýva, že ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, hodnota majetku, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z., oprávnenia prenajímateľa pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely, pozemky, nehnuteľnosti, nájomné za pozemok
Právna veta: 12. Aj podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa správne vyporiadal s otázkou výšky bezdôvodného obohatenia, ktorú posúdil v súlade s vyhotovením znaleckým posudkom, ktorý vychádzal z oceňovacieho predpisu vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku, pozemok zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, porušenie práva na ochranu súkromia
Právna veta: Pokiaľ obžalovaný namietal, že nekontaktoval poškodenú až 3 000-krát, ale maximálne 250-krát, podľa názoru odvolacieho súdu aj toto číslo presahuje hranice bežnej komunikácie medzi osobami, najmä ak si to poškodená neželala, bolo to pre ňu obťažujúce a obsah komunikácie mal v niektorých prípadoch výhražný a urážajúci charakter. Je len samozrejmé, že u poškodenej vzbudil dôvodnú obavu o jej život a zdravie a podstatne zhoršil jej kvalitu života sústavným narušovaním jej práva na ochranu súkromia, porušovaním jej osobnostných práv protiprávnym zverejňovaním jej podobizne prostredníctvom internet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: osvetlenie vozidla, závažnejší spôsob konania, povinnosti vodiča, porušenie dôležitej povinnosti vodiča
Právna veta: Každý vodič motorového vozidla sa predovšetkým sústreďuje pri riadení motorového vozidla na prekážky, ktoré mu môžu byť spôsobené buď chodcami (tu chodcom krajský súd myslí predovšetkým osoby vzpriamené a kráčajúce popri vozovke), alebo zverou, prípadne nejakými pevnými prekážkami. Na zaregistrovanie takýchto účastníkov cestnej premávky v obci pri dodržaní predpísanej rýchlosti spravidla postačuje použitie stretávacích svetiel a pokiaľ obžalovaný nepoužil vzhľadom k tomu, že k nehode došlo mimo dosah verejného osvetlenia diaľkové svetlá, nemožno toto jeho konanie vyhodnotiť ako porušenie dôlež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie povinnosti správcu konkurznej podstaty, porušovanie povinnostipri správe cudzieho majetku, správca podstaty, zodpovednosť správcu konkurznej podstaty
Právna veta: Poznámky k návrhu na zaujatie stanoviska Najvyššieho súdu SR k otázke, či správca konkurznej podstaty môže spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku porušením povinnosti postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste, priznanie sa ku skutku, prerušenie trestného stíhania, dobrovoľné priznanie viny
Právna veta: Článok sa komplexne zaoberá problematikou okamihu a formy priznania sa obvineného a jeho účinkov v súvislosti s dohodou o vine a treste
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kvalifikovaná skutková podstata, zásada ne bis in idem v trestnom konaní, okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, vražda na objednávku, úkladná vražda, motív páchateľa
Právna veta: Článok sa zaoberá problémom aplikovania kvalifikovaných skutkových podstát, ktoré pri vymedzení prostredníctvom osobitných kvalifikačných pojmov zakladajú v niektorých prípadoch spornú aplikáciu týchto skutkových podstát a následne neprimeranosť ukladaného trestu a nejednotnosť súdneho rozhodovania, ktoré sa odlišuje pri obdobných skutkoch len v právnom posúdení a v tom, či na uvedený prípad možno aplikovať konkrétnu kvalifikovanú skutkovej podstatu alebo naopak, či tento znak nemožno páchateľovi pričítať.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnickej osoby, administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb, neprípustnosť trestného stíhania, vzťah ku konaniu o správnom delikte, trestné stíhanie proti právnickej osobe
Právna veta: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem v trestnom konaní, daňový subjekt, daňové právo, daňový únik, daňový postih
Právna veta: Autor sa v rámci príspevku zameriava na uplatňovanie zásady ne bis in idem vo vzťahu k hospodárskym a majetkovým trestným činom a na posudzovanie konkrétnych jednotlivých skutkov ako priestupkov, deliktov alebo a trestných činov.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ochrana základných práv a slobôd, všeobecné ústavné princípy, národné súdy, rozhodovacia činnosť európskeho súdu pre ľudské práva, nárok na prednostnú aplikáciu v jednotlivých ústavných poriadkoch
Právna veta: Predkladaný príspevok rieši otázku ochrany ľudských práv, vychádzajúcu z ústavného a medzinárodného práva. Hlavná pozornosť sa pri tom venuje vzťahu ústavnej ochrany ľudských práv s ochranou poskytovanou Európskym dohovorom o ľudských právach. Na tomto pozadí sa analyzujú otázky vzťahov medzinárodného a ústavného práva, pričom sa odkrývajú viaceré monistické, dualistické a pluralistické koncepty, ktoré Ústava SR počas pomerne krátkej doby svojej existencie reflektovala. V závere autor prináša analýzu vzťahu ústavného a medzinárodného práva, prikláňajúcu sa na stranu medzinárodného chápania och ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, informovanosť ľudí, absolútny zákaz volebnej kampane v niektorých médiách, ochrana osobnosti a osobných údajov
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo zakladať politické strany, politické strany, právo združovať sa v politických stranách, právo slobodne sa združovať
Právna veta: Príspevok sa venuje kvantitatívnym obmedzeniam realizácie osobitnej formy združovacieho práva, ktorým je právo zakladať politické strany a hnutia a združovať sa v nich. Súčasná zákonná úprava totiž ako jednu z podmienok vzniku politickej strany predpokladá predloženie určitého počtu podpisov podporovateľov nového politického subjektu. V nedávnej minulosti sme sa taktiež mohli stretnúť s úvahami časti politickej reprezentácie stanoviť prostredníctvom zákona minimálny počet členov politickej strany. Príspevok sa, so zreteľom na uvedené, snaží zodpovedať otázku, či sú takéto kvantitatívne obmedze ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: informačno-komunikačné technológie, elektronizácia spoločnosti, elektronizácia verejnej správy, žiadosť o sprístupnenie informácii, elektronické služby verejnej správy
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou elektronickej verejnej správy, tzv. e- Governmentu, a to v súvislosti s jeho dostupnosťou pre všetkých občanov Slovenskej republiky. V prvej časti príspevku autorka analyzuje súvisiace strategické dokumenty a legislatívu, a to tak na úrovni Európskej únie, ako aj v podmienkach Slovenskej republiky. Primárnym jadrom príspevku je poukázanie na práva osôb so zdravotným postihnutím v informačnej spoločnosti, predovšetkým pri ich využívaní služieb verejnej správy. Druhá časť príspevku je venovaná analýze vybraných webových sídel z oblasti verejnej správy ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: identifikácia, autentifikácia, zavádzanie informačných a komunikačných technológií, prostriedky elektronickej identifikácie, elektronické trhovisko
Právna veta: Autori sa v príspevku zaoberajú otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Príspevok sa zaoberá problematikou identifikácie a autentifikácie z pohľadu verejného obstarávania.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: dobrovoľná dražba, dražba v rámci exekúcie, dražbou verejného konania, zákonný výkon dražby, elektronické dražby
Právna veta: Elektronické dražby sú aj napriek stále rastúcej miere informatizácie spoločnosti neprebádanou problematikou v právnom systéme Slovenskej republiky. Zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách upravuje iba dražbu ako verejné konanie za osobnej účasti licitátora a širokého okruhu vopred neurčených osôb. Predmetná zákonná forma dražby je konaním, kde sa vyžaduje fyzická prítomnosť všetkých zúčastnených osôb, čím sa značne zužuje okruh potenciálnych účastníkov a tým pádom aj výsledný efekt dražby - zaplatená cena za vydraženú položku. Elektronická dražba by odbúrala tieto a iné bariéry a zefektívni ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: boj proti klimatickým zmenám, klimatické zmeny, extrémne zmeny teplôt, poškodzovanie životného prostredia, právo na priaznivé životné prostredie
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou klimatických zmien, ktoré predstavujú v súčasnosti vážny globálny problém. V súlade s ústavne zakotveným právom na priaznivé životné prostredie sa predmetný článok zameriava na právne prostriedky, ktorými Slovenská republika zabezpečuje ochranu životného prostredia v súvislosti s klimatickými zmenami. Slovenská republika vyvíja aktivity v rámci medzinárodnej platformy a snaží sa tak zabezpečiť ochranu životného prostredia na vyššej úrovni.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na priaznivé životné prostredie, ochrana kultúrneho dedičstva , ochrana prírody a krajiny, všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi, nakladanie s odpadom, odpadové hospodárstvo
Právna veta: Príspevok sa zameriava na riešenie práv a povinnosti podnikov vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu. Podnik ako prirodzený producent odpadu rieši otázku množstva záležitostí v rámci odpadového hospodárstva, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy a z potreby efektívne riešiť procesy odpadového hospodárstva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana držby, zmena vlastníka predmetu nájmu, vecné práva, záväzkové právo, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Príspevok sa venuje úvahe nad možnými vecnoprávnymi účinkami nájmu. Analýzou prvorepublikovej právnej úpravy a súčasne platného práva zistíme, či mal nájomca žalobnú ochranu voči tretej osobe, v prípade straty držby predmetu nájmu. Ďalšou skúmanou otázkou je, či prechode vlastníckeho práva k predmetu nájmu ostal nájom zachovaný a teda či bola tretia osoba (kupujúci) povinná strpieť nájom, alebo či nájom zanikol prechodom vlastníctva. Na tieto otázky sa pozrieme aj cez prizmu súčasnej právnej úpravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, úmysel darcu, darovanie , uzavrieť zmluvu v tiesni , motív darovania
Právna veta: Spoluautori sa rozhodli zamerať na motív darovania, resp. odmietnutia daru, ako aj filozofickým, sociologickým a mravným pozadím, ktoré sú s uvedenou problematikou späté. Autori sa sústreďujú aj na právne dôvody nadobúdania daru, t.j. na okolnosti, za ktorých osoba mohla byť obdarovaná (darovacia zmluva) alebo musela byť obdarovaná (najmä v manželskom práve), ako aj na dôvody, kedy mohol resp. musel byť dar vrátený podľa platného práva. Najväčší dôraz je pritom kladený na obdobie 19. a 20. storočia, kedy sa začala formovať moderná právna úprava darovania a darovacej zmluvy, vrátane ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné práva, záväzkové právo, nájomná zmluva podľa občianskeho zákonníka , kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, zvýšená ochrana nájomcov, naturálna držba
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vývojom zásady „kúpa láme nájom“ (emptio tollit locatum) od rímskeho klasického práva až po recepciu v zásady ius commune. V prvej časti sa príspevok zaoberá všeobecným popisom postavenia nájomcu vo vzťahu k nadobúdateľovi prenajatej veci v rímskom klasickom a poklasickom práve. Na ňu nadväzuje nosná časť príspevku zaoberajúca sa vývojom tejto doktríny v náuke školy glosátorov. Glosátori vytvorili k tejto zásade také veľké množstvo výnimiek smerujúcich k ochrane postavenia nájomcu vo vzťahu k novému nadobúdateľovi veci, že rímskoprávna zásada emptio tollit locatum sa prakt ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: cudzoložstvo, mimomanželský pohlavný styk, umiernenosť sankcií, kupliarstvo, incest, manželstvo
Právna veta: Príspevok analyzuje význam a obsah Augustových zákonov v oblasti manželského práva (venuje sa najmä skúmaniu Leges Iulia et Papia Poppaea a Lex Iulia de adulteriis coercendis). Osobitne sa zameriava na skúmanie sociálnych a spoločenských javov, ktoré Augusta podnietili k tejto reforme, ako aj na jej reálne uplatnenie v rímskej rodine. Na tomto podklade sa usiluje
o formuláciu Augustových politických motívov, pričom túto reformu začleňuje do kontextu celkového politického diela princepsa.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doručovanie do vlastných rúk v správnom konaní, doručovanie verejnou vyhláškou, pravidlá pre poštové doručovanie, poštové podmienky
Právna veta: Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o správnych deliktoch, zásady správneho trestania, nariadenie ústneho pojednávania, podanie podľa § 19 Správneho poriadku, podanie bez zaručeného elektronického podpisu
Právna veta: Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, služobné povinnosti policajta, delikt, deliktuálne previnenia príslušníka zboru, disciplinárna právomoc
Právna veta: Disciplinárne previnenia, ako aj postup pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach je v súčasnosti čoraz častejšie rozoberanou témou. Dochádza k porušovaniu práv a povinností nielen osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale práve aj samotnými príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Autorka príspevku sa preto rozhodla rozpracovať uvedenú problematiku v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: obchodník s cennými papiermi, kolektívne investovanie, investičné fondy, finančný trh
Právna veta: Zákon o kolektívnom investovaní je v dnešenej podobe veľmi neprehľadný a komplikovaný. Konštatuje to aj Národná banka Slovenska keď po implementácii AIFMD tvrdí, že tento spôsob implementácie v rámci jedného právneho predpisu umožní, aby všetky dotknuté subjekty boli regulované jednotne, aj keď z pohľadu odlišnosti obsahu smerníc AIFMD a UCITS vznikne istá „dvojkoľajnosť“ regulácie a zákon o kolektívnom investovaní sa stane zložitejší a komplexnejší, keďže pribudne mnoho osobitných ustanovení vo vzťahu k správe iných ako štandardných podielových fondov. Je len pár spôsobov, akými môže obchodní ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, forum shopping, osobitná miestna príslušnosť súdu
Právna veta: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: medzinárodné humanitárne právo, priama účasť na nepriateľstve, ozbrojené sily, ozbrojený konflikt, služba v cudzom vojsku, súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti
Právna veta: Článok sa zaoberá inštitútom medzinárodného práva ozbrojených konfliktov-Priama účasť na nepriateľstve v súvislosti s pôsobením občanov SR v povstaleckých formáciách na Ukrajine. Účasť občanov SR v tomto konflikte bola dôvodom na zakotvenie novej skutkovej podstaty do TZ (par. 419a). Príspevok zároveň poukazuje na rozdiel medzi účasťou cudzincov vo vnútroštátnom ozbrojenom konflikte a výkonom žoldnierstva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, preventívne opatrenia, zabránenie vzniku škody
Právna veta: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy. Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o nar ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada rovnakého zaobchádzania, antidiskriminačná právna ochrana, právo na rovnaké zaobchádzanie
Právna veta: Zámerom prijatia novej legislatívnej úpravy ochrany tzv. slabších strán sporu sleduje zákonodarca prehlbovanie jedného zo základných princípov civilného súdneho konania, ktorým je celkový koncept práva na spravodlivý súdny proces. Ten v sebe inkorporuje princíp rovnosti zbraní. Ustanovenia CSP, ktoré poskytujú žalobcovi v antidiskriminačnom spore právnu ochranu, ho však nezbavujú povinnosti uviesť v žalobe také skutočnosti, na základe ktorých možno dospieť k dôvodnému záveru o porušení práva na rovnaké zaobchádzanie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistenie pre prípad poškodenia majetku, zodpovednosť za škodu na živote a zdraví, poistenie zodpovednosti za škody
Právna veta: Autor v príspevku skúma vývoj poistenia zodpovednosti za škody ako jeden z novších druhov poistenia a poukazuje na to, ako toto poistenie ovplyvnilo právne postavenie poškodeného, keď škodu namiesto škodcu hradí poisťovňa. Širším zavádzaním poistenia zodpovednosti sa právne postavenie poškodeného krok za krokom posilňovalo. Zákon poisťovni najprv uložil povinnosť vyplatiť náhradu škody priamo do rúk poškodeného, ďalej poškodenému vzniklo ex lege záložné právo na toto plnenie a napokon bola poisťovni uložená povinnosť vyplatiť poistné plnenie výlučne do rúk poškodeného. Najvyššou formou ochrany ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana výkonných umelcov, nemožnosť plnenia, výkonný umelec, niektoré ustanovenia o dodatočnej nemožnosti plnenia
Právna veta: Doktrína Rebus Sic Stantibus predstavuje výnimku z jedného zo základných princípov civilného práva Pacta Sunt Servanda vyžadujúceho všeobecné dodržiavanie zmlúv. V zásade je možné konštatovať, že sa táto výnimka aplikuje na prípady vis major. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, či by mohla byť táto výnimka využitá napríklad v prípade porušenia ľudskej dôstojnosti. Obzvlášť náchylnou skupinou sa v tomto smere javia výkonní umelci, nakoľko závažný zásah do ich ľudskej dôstojnosti by im mohol, aspoň teoreticky, zabrániť vo výkone ich umeleckej činnosti. V záujme skúmania vyššie uvedených otázok, pr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: trovy konania štátu, náhrada trov konania, účelne vynaložené trovy, náhrada trov dôkazu
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na skúmanie problematiky trov konania s osobitným zreteľom na otázky súvisiace s platením výdavkov, ktoré v súdnom konaní môžu vzniknúť a ktoré boli v skoršej právnej úprave občianskeho súdneho poriadku označované ako tzv. trovy štátu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zamestnanec, závislá práca, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, mzda za prácu, podnikanie
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku venuje otázke, ako by sa mali posudzovať osoby vykonávajúce činnosti vo sfére zdieľanej ekonomiky. Vzhľadom na nové výzvy je predmetom skúmania posudzovanie charakteru výkonu práce v niektorých vybraných oblastiach zdieľanej ekonomiky s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu prax.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: trh práce, nekalosúťažné konanie, prevádzkovanie jednotlivých druhov cestnej dopravy, taxi služba
Právna veta: Príspevok sa cez optiku pracovného práva zaoberá judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa týka koleboratívnej ekonomiky.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby domácim väzením, primerané povinnosti a obmedzenia, vykázanie zo spoločného obydlia, elektronický monitoring
Právna veta: V predkladanom článku sa autor zamýšľa nad možnosťami a limitmi ďalšieho rozvoja elektronického monitorovania pro futuro v podmienkach Slovenskej republiky. V diskusii o ďalšom rozvoji elektronického monitorovania je potrebné riešiť otázky trestnej politiky štátu, resp. prípustnosti zásahov do základných práv a slobôd.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: kryptomena, menová jednotka, zavedenie eura, ochrana pred praním špinavých peňazí
Právna veta: Rešpektovanie menovej jednotky ako oficiálneho platidla vo svete podnecuje k úprave pojmu mena v príslušných právnych predpisoch jednotlivých štátov. V súčasnosti je jednou z aktuálnych otázok právne postavenie kryptomeny. Zatiaľ čo euro ako jednotná mena členských štátov Eurozóny sa opiera o legislatívu EÚ, kryptomena zostáva v pozícii „územia bez majiteľa.“ V rámci príspevku sa budeme bližšie venovať právnemu postaveniu eura, ako oficiálnej meny Eurozóny a kryptomene, ako novovzniknutému inštitútu.
MENU