Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, Účel poskytovania právnej pomoci , materiálna núdza, bezplatná právna pomoc
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 327/2005 Z.z. vyplýva jeho účel, a to vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným osobám. V takom prípade je viac ako vhodné stanoviť podmienky, za ktorých bude takáto forma právnej pomoci fyzickým osobám patriť, a to predovšetkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platiteľ dane z pridanej hodnoty, registračná povinnosť, zdaniteľná osoba
Právna veta: Rovnako za nedôvodnú považoval najvyšší súd argumentáciu skoršie účinným znením § 4 ods. 6 zák. o DPH, keď namiesto slovného spojenia „zdaniteľná osoba“ bol použitý pojem „obchodné spoločnosti a družstvá“, z ktorej žalobca vyvodil, že pre vydanie osvedčenia o registrácii pre DPH nemusel byť zdaniteľnou osobou. Ustanovenie § 4 definuje, ktoré zdaniteľné osoby sa musia alebo môžu stať platiteľmi dane, a čo sa na účely tohto zákona považuje za obrat (v zásade príjmy za dodané tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane, a okrem príležitostného predaja h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedičské konanie, predĺžené dedičstvo, likvidácia dedičstva
Právna veta: Všeobecná cena pohľadávky ako majetkového práva patriaceho do dedičstva sa za určitých okolností, ktoré majú vplyv na jej vymožiteľnosť, nemusí rovnať jej výške.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty v zákone o ochrane nefajčiarov, základné právo na súdnu ochranu , správny orgán , nariadiť ústne pojednávanie, zásada písomnosti konania
Právna veta: Najvyšší súd vyhodnotil, že v predmetnej veci osobitný zákon nariadenie ústneho pojednávania neustanovuje, správny orgán považoval skutkový stav za riadne a spoľahlivo zistený, a teda vzhľadom na skutočnosť, že ústne pojednávanie by neprispelo k objasneniu veci, pojednávanie z vlastného podnetu nenariadil, pričom však ani samotný žalobca ústne konanie nenavrhol. Pokiaľ ide o úvahu krajského súdu, že došlo k závažnej procesnej chybe, keď správny orgán so žalobcom neprejednal priestupok na ústnom pojednávaní, čoho následkom malo byť odňatie práva žalobcovi na spravodlivý proces pred orgánom vere ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: opakovaná daňová kontrola, daňová kontrola, správca dane, daňový subjekt , právna istota v daňovom konaní
Právna veta: Pokiaľ správca dane uskutoční daňovú kontrolu napriek existencii zo zákona vyplývajúcej prekážky (uplynutie prekluzívnej lehoty, opakovaná daňová kontrola bez splnenia zákonných podmienok), pre ktorú nie je možné daňovú kontrolu vykonať, ide o porušenie zásady právnej istoty v daňovom konaní, a teda o nezákonný zásah do práv daňového subjektu“. Podľa jeho prijatých záverov, daňová kontrola ako súbor čiastkových úkonov správcu dane je vykonávaná v rámci konkrétneho daňového konania, ktorým sa rozumie konanie o jednej dani (druh dane) za jedno zdaňovacie obdobie vedené proti konkrétnemu daňovému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov, predpoklady výkonu advokácie, bezúhonnosť osoby, advokátsky koncipient, advokátske povolanie
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že výkon advokátskeho povolania nie je právne nárokovateľný a je teda legitímne, aby podmienky prístupu k tomuto povolaniu určil štát vo forme zákona (zákon č. 586/2003 Z. z.). Vzhľadom na postavenie budúceho advokáta v právnom systéme Slovenskej republiky je kladená prísna požiadavka nielen na odbornosť zisťovanú skúškou v zmysle zákona, ale aj požiadavka určitých osobnostných a morálnych vlastností. Zodpovedá tomu aj požiadavka preukazovania bezúhonnosti na základe odpisu a nie výpisu z registra trestov, kedy má komora možnosť a povinnosť brať na zre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: pôvod tovaru, dôkazné bremeno , správca dane, zdaniteľný obchod, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: I. V prípade, že daňové orgány oprávnene a dôvodne spochybnia existenciu a pôvod tovaru, ktorý mal byť predmetom obchodovania, je dôvodne namieste otázka, s akou odbornou starostlivosťou daňový subjekt pristupoval k realizácii zdaniteľného obchodu, keď obchodoval s niečím, čo neexistovalo. Obchod, o ktorom svedčí len existencia formálnych dokladov, nevystihuje reálnu podstatu a ekonomický účel podnikania, naopak, dá sa hovoriť o podieľaní sa na zneužití práva vyplývajúceho zo zásady neutrality dane z pridanej hodnoty všetkými zúčastnenými článkami v obchodnom reťazci. II. Správca dane je o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: povinnosť zamestnávateľa vyhotoviť písomné oznámenie, evidencia, pracovná zmluva, pracovný pomer
Právna veta: Z ustanovenia § 43 ods. 2 Zákonníka práce možno vyvodiť, že ak predmetné pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy, v tomto prípade údaj o výplatnom termíne, nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, musia byť uvedené v pracovnej zmluve. V danom prípade nestačí, že zamestnanci boli s výplatným termínom oboznámení prostredníctvom Pracovného poriadku. Zákonodarca nesankcionuje neuvedenie obsahových náležitostí podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce neplatnosťou pracovnej zmluvy, avšak vzniká mu povinnosť vyhotoviť pre zamestnanca písomné oznámenie o prijatí do zamestnania, ktoré obsahuje chýbajúce náležit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania
Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov, znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie
Právna veta: Podľa § 261 ods. 2 písm. a) Tr. zák. (v znení účinnom do 30. júna 2016) trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa dopustí ten, kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, a spôsobí ním väčš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, absencia vymedzenia právnej otázky a nekonkretizovanie podstaty odklonenia sa od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu
Právna veta: V dovolaní, ktorého prípustnosť sa vyvodzuje z § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, by mal dovolateľ: a/ konkretizovať právnu otázku riešenú odvolacím súdom a uviesť, ako ju riešil odvolací súd, b/ vysvetliť (a označením rozhodnutia najvyššieho súdu doložiť), v čom sa riešenie právnej otázky odvolacím súdom odklonilo od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, c/ uviesť, ako by mala byť táto otázka správne riešená. Samotné polemizovanie dovolateľa s právnymi názormi odvolacieho súdu, prosté spochybňovanie správnosti jeho rozhodnutia alebo kritika toho, ako odvolací súd pristupoval k riešeniu právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, ukrátenie pohľadávky veriteľa, zmenšenie majetku veriteľa
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa pri ukrátení uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také zmenšenie majetku dlžníka, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň sčasti a dôkazné bremeno preukázať, že táto podmienka úspešnej odporovateľnosti právnemu úkonu bola splnená je na žalobcovi. Nestačí pritom preukázať, že majetok dlžníka sa zmenšil. Musí byť preukázané, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné uspokojenie veriteľovho nároku, teda, že došlo ku kvalifikovanému zmenšeniu jeho majetku. Odvolací súd ďalej uviedol, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania v zmysle OSP
Právna veta: Ak bola výpoveď zmluvy doručovaná poštou, pre začatie plynutia výpovednej doby je rozhodujúci deň, kedy bolo oznámenie o uložení doručovanej zásielky na pošte vhodené do poštovej schránky adresáta, bez ohľadu na to, kedy si adresát uloženú zásielku na pošte vyzdvihol.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, zabezpečovacie opatrenie
Právna veta: Inštitút zabezpečovacieho opatrenia a obdobne aj inštitút neodkladného opatrenia sú tzv. osobitné procesné postupy - opatrenia upravené CSP. Nariadením zabezpečovacieho opatrenia vzniká sudcovské záložné právo , ktoré síce nie je podmienené právoplatným skončením veci, ale bez meritórneho rozhodnutia stráca zmysel (§ 343ods. 3 CSP). Na zabezpečovacie opatrenie sa vzťahuje rovnaký režim týkajúci sa prípustnosti dovolania podľa § 420 CSP. To znamená, že len v prípade ak by malo povahu rozhodnutia vo veci samej, t.j. kumulovalo by vec samu by bolo dovolanie podľa § 420 CSP prípustné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, súbežné uplatnenie dôvodov prípustnosti dovolania, uplatnenie viacerých vád zmätočnosti
Právna veta: Z ustanovení Civilného sporového poriadku, ktoré sa vzťahujú na dovolacie konanie, nevyplýva jednoznačne, či prichádza do úvahy súbežné uplatnenie prípustnosti dovolania v zmysle § 420 CSP, ako aj v zmysle § 421 CSP. Otázka možnosti súbežného uplatnenia dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle týchto ustanovení CSP bola riešená veľkým senátom občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktorý v uznesení z 19. apríla 2017, sp. zn. 1 VCdo 2/2017 konštatoval, že: a/ kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle § 420 a § 421 CSP je neprípustná, b/ ak sú v dovolaní súbežne uplatnené dôvody prípu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, posudzovanie právneho úkonu podľa obsahu
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým konanie končí a proti ktorému je za podmienok uvedených v § 420 Civilného sporového poriadku prípustné dovolanie, je tiež uznesenie odvolacieho súdu potvrdzujúce uznesenie súdu prvej inštancie o odmietnutí odporu proti platobnému rozkazu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť súdu vyzvať účastníkov konania, aby sa vyjadrili k aplikácii ustanovenia, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité , zabránenie vydávaniu tzv. prekvapivých rozhodnutí, predbežné právne posúdenie veci, zásada predvídateľnosti rozhodnutí súdu
Právna veta: Predvídateľné je také rozhodnutie, ktorému predchádza predvídateľný postup pri konaní a rozhodovaní. Zákon ustanovuje, že účastníci by nemali byť zaskočení možným iným právnym posúdením veci súdom bez toho, aby im bolo umožnené tvrdiť skutočnosti významné z hľadiska sudcovho právneho názoru a navrhnúť k ich preukázaniu dôkazy. Sudcov iný právny názor, než je názor účastníkov konania môže súd účastníkom v priebehu konania oznámiť. Účelom oboznámenia účastníkov konania s tzv. predbežným právnym posúdením veci je zameranie dokazovania na sporné skutočnosti tak, aby sa vyslovený predbežný názor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: orgány územnej samosprávy, štátna služba, funkcia starostu, prerušenie výkonu funkcie colníka, služobné voľno štátneho zamestnanca
Právna veta: I. Funkcia starostu je nezlučiteľná s vykonávaním štátnej služby (ustanovenie § 69 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a preto, ak občan v štátnej službe colníka bol zvolený do funkcie starostu obce, výkon funkcie colníka sa ex lege prerušuje na čas výkonu volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy (§ 41 ods. 2 písm. p) zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov). II. Funkcia starostu obce je volenou a platenou fun ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty v zákone o potravinách, porušenie technologického postupu, predaj pekárenských výrobkov, úlohy orgánov úradnej kontroly potravín, predaj potravín
Právna veta: Na vyvodenie záveru o porušení technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských
výrobkov je rozhodujúca skutočnosť, že nebol dodržaný čas ich rozmrazovania v čase otvorenia
prevádzky, v ktorej boli dané pekárenské výrobky umiestňované na trh. Ak prevádzkovateľ ponúka na
predaj pekárenské výrobky, pri ktorých nebol dodržaný čas ich rozmrazenia, dopustí sa správneho
deliktu podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov [§ 28 ods. 3 písm. a)].
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: povaha inej právnej skutočnosti, povaha právneho úkonu, rozhodnutie valného zhromaždenia, domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Právna veta: I. Zákon s nedostatkami formálnych náležitostí, t. j. neosvedčenia podpisu predsedajúceho v zápisnici z valného zhromaždenia podľa ust. § 127a ods. 3 v spojení s ust. § 125 ods. 1 písm. e/, f/, i/, j/ a ods. 2 Obchodného zákonníka, nespája neplatnosť uznesenia v nej obsiahnutého. II. Obchodný zákonník neustanovuje lehotu, dokedy k osvedčeniu podpisu musí dôjsť, ani neodkazuje na úpravu neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre prípad, že k splneniu tohto predpokladu nedošlo. Zákonná požiadavka osvedčenia pravosti podpisu je len predpokladom zápisu schopnosti listiny do obchodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: určovanie dane podľa pomôcok, náhradný spôsob určenia dane, nesplnenie si povinnosti daňovým subjektom
Právna veta: Určovanie dane podľa pomôcok je postup, ktorý správca dane môže uplatniť v dôsledku neplnenia, resp. nesplnenia si povinností daňovým subjektom. Ak nie je možné stanoviť základ dane a výšku dane v súčinnosti s daňovým subjektom, správca dane základ dane môže zistiť a daň určiť sám, a to na základe pomôcok, ktoré má k dispozícii, alebo ktoré si sám zaobstará. Pomôcky teda obstaráva správca dane bez súčinnosti s daňovým subjektom. Posúdenie pomôcok je ponechané taktiež na úvahe správcu dane. Vzhľadom na to, že k určovaniu dane podľa pomôcok dochádza vtedy, ak daňovú povinnosť nebolo možné stanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, uznanie záväzku ako prostriedok utvrdenia záväzku, uznanie záväzku ako zabezpečovací inštitút
Právna veta: Pokiaľ dlžník uzná svoj záväzok, teda vysloví, že tento v danom čase existoval a trval a dlžník si je vedomý povinnosti svoj dlh v určitej výške splatiť, odbremeňuje tým veriteľa od povinnosti neskôr preukazovať či už kauzu záväzku, jeho výšku alebo vôbec skutočnosť, že k záväzku došlo (t. j. že pri pôžičke došlo k odovzdaniu finančných prostriedkov). Práve na to, aby veriteľ nemusel preukazovať tieto skutočnosti, inštitút uznania záväzku ako zabezpečovacieho inštitútu v práve vznikol. Uznanie záväzku je v právnej teórii považované za prostriedok „utvrdenia“ záväzku, nie za priamy prostriedo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastúpenie v správnom súdnictve, zastúpenie advokátom pred správnym súdom, spísanie správnej žaloby advokátom, odmietnutie žaloby podľa § 98 ods. 1 písm. f) S.s.p. , nedostatok procesnej podmienky podľa § 49 ods. 1 S.s.p.
Právna veta: Nakoľko zákonodarca sa v ustanovení § 49 ods. 1 S.s.p. neuspokojil len so stanovením povinného zastúpenia advokátom počas celého konania pred správnym súdom (ako tomu bolo podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok účinného do 30.06.2016), ale zdôraznil v zmysle koncentračnej zásady požiadavku, aby bola žaloba advokátom už spísaná, tak tým dal najavo, že prevzatie zastúpenia žalobcu až po podaní správnej žaloby nedostatok procesnej podmienky podľa § 49 ods. 1 S. s. p. nemôže odstrániť. Z jednoznačnej formulácie zákonnej požiadavky na zastúpenie advokátom aj na spísanie žaloby je nut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, existencia naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe, základné právo na súdnu ochranu v občianskom súdnom konaní, konanie o určenie či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, zamietnutie určovacej žaloby
Právna veta: Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tzv. určovacia žaloba podľa § 80 písm. c) OSP má miesto iba za predpokladu, že žalobca má naliehavý právny záujem o požadovanie určenia existencie alebo neexistencie právneho vzťahu alebo práva. Je preto primárnou povinnosťou všeobecných súdov, aby sa pri rozhodovaní o určovacej žalobe vysporiadali najprv s otázkou (ne) existencie naliehavého právneho záujmu žalobcu. O vecnej opodstatnenosti žaloby môžu rozhodovať až po zistení, že naliehavý právny záujem je daný. Ústavný súd vo svojej doterajšej judikatúre už vyslovil právny názor, podľa ktorého ak všeo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobrá viera držiteľa, vydržanie, originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, nadobudnutie vlastníckeho práva v dobrej viere
Právna veta: Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“ (...) Princíp dobrej viery vo všeobecností chráni účastníkov súkromnoprávnych vzťahov a predstavuje jeden z prejavov ústavného princípu právnej istoty. (...) Pri hodnotení dobrej viery potrebné vziať do úvahy, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno od neho požadovať podľa okolnosti a povahy daného prípadu, nemal, resp. mohol mať počas celej vydržacej doby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pravodlivý prístup účastníkov konkurzného konania k ochrane ich práv a záujmov., zápis majetku do súpisu konkurznej podstaty, žaloba na určenie vlastníckeho práva, vylučovacia žaloba
Právna veta: Vylučovaciu- excindačnú žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zahrnutím majetku do konkurznej podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník, tohto majetku, nech ním je úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu konkurznej podstaty rovnako, ako právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčenie zo súpisu konkurznej podstaty, však nemôže byť nikdy určený vlastník takéhoto majetku. Súd, s ohľadom na skutkový stav veci, môže v excindačnom konaní ako prejudiciálnu otázku vyriešiť otázku určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ to okolnosti osve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žiadosť o medzinárodnú ochranu, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: Ak zaistený cudzinec požiada o medzinárodnú ochranu, spravidla to bude mať za následok ukončenie zaistenia podľa čl. 15 Návratovej smernice č. 2008/115/ES, ako konštatoval Súdny dvor Európskej únie vo veci A/rslan/, a policajný útvar bude povinný cudzinca bez zbytočného odkladu zo zaistenia prepustiť; dôvody pre pôvodné zaistenie cudzinca tak automaticky pominú. Ak však policajný útvar dospeje k záveru, že žiadosť cudzinca o medzinárodnú ochranu je účelová, podaná iba za účelom pozdržať, či dokonca zmariť výkon rozhodnutia o vyhostení cudzinca, môže znova rozhodnúť podľa § 90 ods. 1 písm. d) z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, sloboda prejavu a právo na informácie, pluralita médií, mediálny trh, zákonné obmedzenie slobody prejavu
Právna veta: Zákon č. 308/2000 Z.z. ukladá povinnosť „objektivity“ a „nestrannosti“ pri informovaní nie štátu v rámci jeho pozitívneho záväzku, ale vysielateľom pôsobiacim na mediálnom trhu (povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov). Pojmy „objektívnosť“ a „nestrannosť“ sú neurčitým právnym pojmom, ktorý treba vykladať vzhľadom na okolnosti jednotlivého prípadu, ako aj na účel, ktorý v tej-ktorej spoločnosti a dobe plnia, v súvislosti s ústavnou garanciou slobody prejavu. Uvedené pojmy boli zakotvené v slovenskom právnom poriadku už záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru , zvlášť hrubé porušenie služobnej prísahy a služobnej povinnosti, predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru
Právna veta: Vychádzajúc z ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR týkajúcej sa problematiky prepustenia zo služobného pomeru policajta (napr. nález ÚS č. k. III. ÚS 263/06, rozsudok NS SR č.k. 1 Sžo/152/2007), účelom súdneho konania je len otázka, či sú splnené predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru. Pre posúdenie konania policajta postačuje preukázanie skutku, ktorý bol dôvodom na prepustenie a skutkové zistenia musia byť zadovážené spôsobom, ktorý predpokladá zákon. Z formálne právneho hľadiska, ten istý skutok, pre ktorý je vznesené obvinenie z trestného činu, mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia, nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím , nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania
Právna veta: Ten, proti ktorému bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, má zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vychádzať z toho, že občan čin nespáchal, a že trestné stíhanie proti nemu nemalo byť vôbec začaté. Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania sa potom posudzuje ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím. Táto fikcia je v uvedených prípadoch opodstatnená pret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátna veterinárna a potravinová správa, úlohy orgánov úradnej kontroly potravín, kontrola potravín, úradná kontrola potravín, ukladanie pokút za správne delikty
Právna veta: I. Čerstvé ovocie a zelenina sú tzv. živou potravinou aj po dosiahnutí konzumnej zrelosti, a preto v nich naďalej i pri doprave, skladovaní a vystavovaní v predajni prebiehajú procesy súvisiace s dozrievaním, ale aj mikrobiologické procesy, ktoré môžu pri nesprávnom skladovaní, nešetrnej manipulácii či zanedbaní kontroly ich kvality spôsobiť ich následné mikrobiologické poškodenie. II. V prípade čerstvého ovocia a zeleniny ide o druh potravín citlivých na mechanické poškodenie, a preto je potrebné ich konzumnú bezpečnosť neustále kontrolovať aj počas vystavovania v predajni, pretož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, konanie o administratívnom vyhostení, účelovosť žiadosti o azyl
Právna veta: Najvyšší súd na tomto mieste považuje za dôležité zdôrazniť, že pod pojmom ak existencia dôvodného podozrenia účelovosti žiadosti o azyl je potrebné rozumieť samotné podozrenie z existencie dôvodného podozrenia účelovosti žiadosti o azyl. Pritom posudzovanie existencie dôvodného podozrenia účelovosti žiadosti o azyl v zmysle § 88a ods. 1 písm. c/ zákona o pobyte cudzincov je nutne vždy úvahou pravdepodobnostnou, založenou v určitej miere na odhade. Preto niekedy pre záver o existencii takéhoto podozrenia postačí zistenie, že je pravdepodobné, že príslušná zákonom predvídaná skutková podstata b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinnosť fyzických a právnických osôb zaplatiť penále, premlčanie poistného, preklúzia, Sociálna poisťovňa, verejné právo
Právna veta: Zákonodarca v zákone o sociálnom poistení ustanovuje fyzickým a právnickým osobám povinnosť platiť poistné a ustanovuje aj jeho splatnosť. Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v ustanovení § 240 ods. 1 ustanovuje oprávnenie sociálnej poisťovne predpísať penále, ako sankciu za nesplnenie si zákonnej povinnosti zaplatiť poistné riadne a včas. V právnej norme ustanovenej v § 147 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zákonodarca stanoví, že právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonodarca nedefinuje čo je premlčanie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: príjmy zo závislej činnosti, zmluva o sprostredkovaní, závislá činnosť
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v prejednávanej veci správne orgány oboch stupňov správne ustálili, že žalobca mal vo vzťahu k svojmu konateľovi a spoločníkov B. S. postavenie zamestnávateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z., a preto bol povinný z príjmu, ktorý vyplatil B. S. zraziť preddavky na daň a tieto odviesť správcovi dane, hoci mali spolu uzatvorený obchodnoprávny vzťah (zmluvu o sprostredkovaní záujemcov o kúpu nehnuteľnosti). Keďže tak žalobca neučinil, nesplnil si svoju povinnosť uloženú mu zákonom, čím porušil ust. § 35 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: investičný zámer, dlhodobá koncepcia energetickej politiky, výstavba energetického zariadenia
Právna veta: V ustanovení § 11 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike účinného k 31.03.2008 je zakotvený postup pri vydávaní osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Príslušným orgánom pre vydávanie osvedčení je Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na potrebu aplikácie schválenej koncepcie energetickej politiky. Energetická politika je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade. Energetická politika je súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, keďže zabezpečenie maximálneho ekonomick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oneskorené odvolanie, podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, povinnosť preskúmať oneskorené odvolanie, rozhodovanie správnych orgánov podľa § 60 Správneho poriadku, prostriedok dozorového práva
Právna veta: Ak ide o odvolanie, ktoré je podané oneskorene, t. j. po uplynutí lehoty na podanie odvolania, v takom prípade je odvolací orgán povinný postupovať podľa § 60 zákona o správnom konaní. Zo zákona výslovne vyplýva povinnosť odvolacieho orgánu preskúmať i oneskorené odvolanie. Oneskorené odvolanie je procesným úkonom, ktorý nie spôsobilý vyvolať právne účinky ako riadne odvolanie avšak môže byť zdrojom informácií, ktorými poukazuje na závažné skutkové alebo právne pochybenia v postupe prvostupňového orgánu, výsledkom ktorého je nezákonné rozhodnutie tohto orgánu.(...) Jedným zo základných prin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, reštitučné predpisy, reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, poskytnutie iných pozemkov alebo finančnej náhrady
Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi, zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období, vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb, a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadoch straty majetku. Tzv. reštitučné zákony (aj zákon č. 503/2003 Z.z.) však nezmiernili všetky majetkové krivdy spáchané v rokoch 19 48 -1989.Vždy ostáva priestor pre úvahu, či prijatá legislatíva je tým najlepším r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, nepriaznivá finančná situácia, osobné a rodinné pomery, žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Oprávnenosť žiadosti preto súd hodnotí z hľadiska splnenia uvedený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí, zdroj hluku, hodnoty hluku
Právna veta: Z ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. vyplýva sťažovateľovi, ktorý používa zdroje hluku (kostolné zvony) povinnosť zabezpečiť, aby tento hluk neprekročil prípustné hodnoty pred deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom. Hoci došlo k vykonaniu určitých protihlukových opatrení (došlo k upraveniu odbíjania časomiery vežových hodín tak, že zvonenie ráno, na obed a večer bolo skrátené na 2 minúty a sila úderov kladív pri odbíjaní časomiery bola zoslabená o 1/2 ), opätovným meraním hluku zaznačeným v Protokole o meraní č. 5642/15 bolo jednoznačne preukázané, že hodnoty hluku z o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doklady o získanom vzdelaní, verejná listina, spôsobilý predmet súdneho prieskumu, školské vysvedčenie
Právna veta: Žalovaný následne poukázal na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia a uviedol, že školské vysvedčenie, ako doklad, ktorým sa preukazuje získané vzdelanie, má povahu deklaratórneho správneho aktu. Konštitutívnym aktom, ktorým sa nadobúda príslušné vzdelanie, je samotné absolvovanie štúdia, resp. riadne ukonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, podmienky nároku na úrazovú rentu, samostatne zárobkovo činná osoba, čas zistenia choroby z povolania
Právna veta: Podľa § 195 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených. Vychádzala pritom zo skutočnosti, že v čase zistenia choroby z povolania (19.08.2004) navrhovateľ ako SZČO nemal postavenie zamestnanca ani postavenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: novosť technického riešenia, technické riešenie, podmienky novosti technického riešenia
Právna veta: Zákon o úžitkových vzoroch v § 7 vymedzil novosť technického riešenia tak, že o nové riešenie ide vtedy, ak nie je súčasťou techniky, t. j. ak nebolo takéto riešenie už zverejnené. To znamená, rovnaké technické riešenie obsahujúce všetky jeho znaky uvedené v nárokoch na ochranu. (...)Posudzovanie novosti technického riešenia je posúdením otázky skutkovej a právnej. Preto pre jej zodpovedanie je rozhodujúce právne vymedzenie novosti vo vyššie citovanom § 7 zákona o úžitkových vzoroch. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že v zmysle zákona každé ku konkrétnemu dátumu v jednom dokumente nezver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúra, nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty , podmienky uplatnenia nároku na odpočítanie DPH
Právna veta: Vo všeobecnosti samotná faktúra so všetkými zákonnými náležitosťami a doklad o jej úhrade, vrátane zhodných tvrdení účastníkov zmluvného vzťahu, sú síce formálnou podmienkou uplatnenia si nároku na odpočítanie DPH na vstupe, nie sú však postačujúcou podmienkou pre priznanie práva na odpočet DPH, pokiaľ nie sú odrazom reálneho plnenia deklarovaným dodávateľom. Technicky je totiž možné vyhotoviť akýkoľvek doklad znejúci na určité plnenie bez ohľadu na to, či takéto plnenie bolo skutočne poskytnuté a rovnako je technicky možné previesť akékoľvek peňažné prostriedky na akýkoľvek účet, resp. vystav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: Likvidácia podniku podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, prevod majetku štátu, privatizačný projekt, speňaženie majetku predajom veci na verejnej dražbe, inštitút likvidácie
Právna veta: Ustanovenie § 47b ods. 1, ktoré bolo doplnené zákonom č. 17/1993 Z. z. do zákona č. 92/1991 Zb., upravuje ďalší spôsob akým možno vykonať prevod majetku štátu. Na základe tohto ustanovenia likvidátor pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží majetok predajom veci na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom organu vedeného v § 10 ods. 1. V tomto prípade ide o speňažovanie majetku spoločnosti v likvidácii. Z ustanovenia § 47b ods. 1 je zrejmé, že pre likvidátora nevyplýva povinnosť tvorby privatizačného projektu. Podstatou inštitútu likvidácie je zákono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, nepovolená stavba, verejné záujmy chránené stavebným zákonom, predpoklad úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného ú radu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby , keďže sa dopustil porušenia zákona. Predpokladom úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby je tak preukázanie skutočnosti, že dodatočné povolenie nie je v r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, obohatenie sa na škodu cudzieho majetku využitím omylu iného
Právna veta: Prijatie peňažnej čiastky z majetku iného v úmysle ponechať si ju napriek tomu, že páchateľ vie, že mu táto čiastka nepatrí a že mu bola zaslaná omylom, je nepochybne konaním, ktoré zakladá znaky trestného činu podvodu, t.j. obohatením sa na škodu cudzieho majetku využitím omylu iného
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, kúpna zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, reštitúcia o navrácanie vlastníctva k nehnuteľnostiam
Právna veta: Predpokladom navrátenia vlastníctva v zmysle § 6 ods. 1 písm. k/ zákona o pôde oprávneným osobám je, aby pozemok zákonom stanovenom období, t. j. v čase od 25.02.1948 do 01.01.1990 prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Jedná sa o zdvojenú podmienku, ktorá je zákonom upravená z toho dôvodu, že sa jedná o reštitúciu o navracanie vlastníctva k nehnuteľnostiam alebo poskytovanie náhrady za také nehnuteľnosti, za ktoré štát vyplácal kúpnu cenu. (...)Pod pojmom „tieseň“ treba rozumieť taký hospodársky, sociálny al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Ustálená prax
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, písomný právny úkon
Právna veta: Do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu v zmysle § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR aČSFR, ďalej v Bulletine Najvyššieho súdu ČSR a vo Výbere rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SSR a napokon aj rozhodnutia, stanoviská a správy o rozhodovaní súdov, ktoré boli uverejnené v Zborníkoch najvyšších súdov č. I, II. a IV vydaných SEVT Praha v rokoch 197 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, odňatie alebo znemožnenie riadneho uplatnenia procesných práv obvineného, porušenie práva na obhajobu zásadným spôsobom
Právna veta: Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c) Tr. por.) s a rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe, teda stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, a zároveň orgány činné v trestnom konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním. Výnimočne môže ísť aj o iné pochybenie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, v dôsledku ktorého dôjde k odňatiu alebo znemožneniu riadneho uplatnenia procesných práv o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prítomnosť na verejnom zasadnutí, verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného, porušené právo na obhajobu, nevyhnutná účasť obvineného na verejnom zasadnutí, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku
Právna veta: Ak sa súd rozhodne na verejné zasadnutie obvineného „predvolať“, deklaruje týmto úkonom, že jeho účasť na verejnom zasadnutí je nevyhnutná a preto neprichádza do úvahy vykonanie verejného zasadnutia bez jeho prítomnosti za podmienok uvedených v ustanovení § 293 ods. 5 Tr. por. Ak napriek tomu súd verejné zasadnutie vykoná s poukazom na ustanovenie § 293 ods. 5 Tr. por., príde zároveň k porušeniu práva obvineného na obhajobu a teda na spravodlivý súdny proces. (...) Obsahom práva na obhajobu, ktoré je prvkom spravodlivého procesu je aj možnosť vznášať osobne a tiež prostredníctvom obhajcu nám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správny orgán , inšpektorát práce, administratívny delikt
Právna veta: Zákon č. 125/2006 Z. z. ani správny poriadok neustanovuje špeciálnu právnu úpravu postupu správneho orgánu na konanie a rozhodovanie o administratívnom delikte, a preto vychádzajúc z uvedeného vyššie bolo povinnosťou správneho orgánu v konaní a zisťovaní porušenia právnej povinnosti a vydania rozhodnutia o uznaní žalobcu za vinného z porušenia právnej povinnosti a uloženia sankcie za administratívny delikt postupovať analogicky v zmysle trestnoprávnej úpravy tak, aby žalobcovi ako subjektu obvinenému z administratívneho deliktu boli zabezpečené záruky, ktoré trestnoprávna úprava zaručuje obvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločná nehnuteľnosť, vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, list vlastníctva
Právna veta: Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. sa spoločnou nehnuteľnosťou rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov, pričom spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem prípadov ustanovených zákonom. Možnosť zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva je zo zákona vylúčená. Spoločnú nehnuteľnosť môžu tvoriť pozemky, ktoré nemajú spoločné hranice a dokonca sa môžu nachádzať v rôznych katastrálnych územiach. Pri pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť má byť na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, valorizácia dôchodkových dávok každoročne, právo na primerané hmotné zabezpečenie, Dôchodkové dávky
Právna veta: V zmysle článku 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. V tomto prípade je to práve primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti (zdravotnej) na prácu prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti" pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu, je založený na princ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie DPH, uskutočnenie zdaniteľného plnenia , nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty , predpoklady pre odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH
Právna veta: Uskutočnenie zdaniteľného plnenia je základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane. V prípade, ak zdaniteľné plnenie podľa faktúry nie je uskutočnené dodávateľom na nej uvedeným, potom len formálna existencia faktúry, ako aj preukazovanie zaplatenia týchto súm pokladničnými dokladmi, nie sú predpokladom pre odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH. Existenciu zákonných podmienok pre nárok na odpočet musí preukázať platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje (...) Z dikcie § 49 ods. 2 zákona o DPH jednoznačne vyplývajú podmienky, za akých si žalobca môže odpočítať DPH, pričom základná podmien ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrúbenie dane podľa § 12 ods. 2 písm. a) Zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, nepreukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia minerálneho oleja
Právna veta: Právnym dôvodom pre vyrubenie dane podľa § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 98/2004 Z.z. nie je zistenie rozdielu v nomenklatúrnom zatriedení minerálneho oleja, prípadne nezdanenie zisteného minerálneho oleja spotrebnou daňou, ale nepreukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia toho minerálneho oleja, ktorý bol predmetom zistenia a kontroly. Správne nomenklatúrne zatriedenie minerálneho oleja je nesporne jednou z rozhodujúcich skutočností pre jeho
zaťaženie spotrebnou daňou.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie najvyššieho súdu, právoplatné rozhodnutie krajského súdu, kasačná sťažnosť, neprípustnosť kasačnej sťažnosti
Právna veta: Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie krajského súdu (relatívne právoplatné), nie však rozhodnutie najvyššieho súdu, ako súdu kasačného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti, priznanie obžalovaného, kontradiktórny proces, vykonávanie dôkazov orgánmi činnými v trestnom konaní, napomáhanie obvineného orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri objasňovaní trestnej činnosti.
Právna veta: Súd po podaní obžaloby rozhoduje spor medzi obžalobou a obhajobou podľa pravidiel kontradiktórneho procesu - objasňovanie (v zmysle zistenia skutkového stavu veci) je doménou orgánov činných v trestnom konaní podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku. Preto samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n) Trestného zákona.“ Z odôvodnenia stanoviska vyplýva, že „priznanie sa je teda (za ďalej uvedených okolností) poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. l) Trestného zákona. Aby bolo možné zohľadniť v prospech páchateľa (procesne ako obvineného) aj poľahčujúcu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, Nespokojnosť verejnosti s postupom a rozhodnutím súdu v konkrétnej veci , zneužitie zverenej právomoci, sankcia za nenáležité uplatnenie súdnej moci
Právna veta: Kritika činnosti súdov pri zachovaní určitých pravidiel, predovšetkým pri zachovaní autority súdnej moci, sa pokladá za súčasť ochrany slobody prejavu podľa čl. 10 dohovoru (The Sunday Times Case, séria A, č. 30; Case of Prager and Oberschlick v. Austria, séria A, č. 313; Case of Feldek v. Slovakia, sťažnosť č. 29032/95, etc.), aj za súčasť slobody prejavu, tak ako ju chráni čl. 26 ústavy (II. ÚS 261/01, II. ÚS 152/2008). Táto okolnosť neznamená právo na bezmedznú a bezdôvodnú kritiku súdov, lebo legitímnosť slobody prejavu predurčuje požiadavka zachovania spravodlivej rovnováhy medzi uplatnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia v zmysle OSP, doručovanie uznesenia súdu
Právna veta: Predpokladom postupu podľa § 47 ods. 2 O.s.p. bolo, že adresát sa zdržoval v mieste doručenia, hoci aj prechodne. Bolo potrebné adresáta informovať o dni a hodine opätovného doručenia, ako aj o uložení doručovanej písomnosti na pošte alebo na orgáne obce. Nerešpektovanie ustanoveného postupu malo za následok neúčinnosť doručovania. Len riadne a zákonu zodpovedajúce doručenie rozhodnutia malo za následok uplatnenie fikcie v zmysle § 47 ods. 2 veta tretia O.s.p., t.j., že sa písomnosť považovala za doručenú a za deň jej doručenia sa považoval deň, keď bola zásielka vrátená súdu, i keď sa adresát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , majetkový prospech, bezdôvodné obohatenie, začiatok plynutia premlčacej doby v prípade bezdôvodného obohatenia
Právna veta: V prípade práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia zákon ustanovuje dvojročnú subjektívnu a trojročnú, resp. desaťročnú objektívnu premlčaciu dobu. Ich vzájomný vzťah je taký, že pokiaľ skončí plynutie jednej z nich a dôjde k vzneseniu námietky premlčania, premlčané právo nemožno oprávnenému priznať.Objektívna premlčacia doba začína plynúť od okamihu, keď k bezdôvodnému obohateniu skutočne (fakticky) došlo, a to bez ohľadu na to, či oprávnený o ňom vedel alebo nie. Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby je rozhodujúci deň, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZ, škoda spôsobená na majetku pri trestnom čine podvodu, uvedenie do omylu pri trestnom čine podvode
Právna veta: Nieje možné hovoriť o vine páchate ľa, ak nie je zistené, že páchateľ skutočne následok spôsobil. Pri spôsobenej škode na majetku je teda nutné zisťovať, či táto škoda vznikla v dôsledku omylu osoby vykonávajúcej majetkovú dispozíciu, do ktorého sa dostala konaním inej osoby alebo konaním vlastným, čo následne páchateľ využil, resp. či škoda bola spôsobená inak. V druhom rade bude nevyhnutné zisťovať, či došlo k obohateniu páchateľa alebo inej osoby a či aj toto obohatenie má príčinnú súvislosť s konaním páchateľa, ktorý uvádzal do omylu osoby vykonávajúcej majetkovú dispozíciu. Ak škoda na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, pochybnosti o nestrannosti sudcu
Právna veta: V zmysle § 49 ods. 3 CSP dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu nemôžu byť okolnosti spočívajúce v postupe sudcu v konaní o prejednávanom (alebo inom) spore. „Postupom“ sa tu rozumejú procesné úkony sudcu pri vedení sporu a rozhodovaní o právach a povinnostiach strán sporu. Pri takomto nazeraní na uvedený pojem sa v postupe sudcu prejavuje samotný výkon súdnictva, z povahy ktorého vyplýva, že nemôže zakladať zaujatosť sudcu. I keď žalovaný 1/ v námietke zaujatosti výslovne uviedol, že ju nepodáva z dôvodov týkajúcich sa JUDr. Anny Kovaľovej ako sudkyne (ktorá sa má pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , procesný úkon, modifikácia spojených žalôb
Právna veta: Zmenou žalobného návrhu podľa § 95 OSP žalobca prejavuje svoju vôľu, aby sa predmetom konania stal buď iný petit, alebo skutkový stav vymedzený inými rozhodujúcimi skutočnosťami. Je nepochybné, že žalobca by mohol túto vôľu procesne prejaviť aj vo forme novej žaloby (§ 79 OSP), ktorou by začal nové konanie. Rovnako je zrejmé, že konajúci súd by mohol ihneď po podaní tejto druhej žaloby obe konania spojiť (§ 112 ods. 1 OSP). Za týchto okolností potom postup pri zmene návrhu podľa § 95 OSP predstavuje v podstate kombináciu oboch týchto procesných úkonov do jedného (podanie novej žaloby a spojeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, verejné obstarávanie , Úrad pre verejné obstarávanie , výzva na vrátenie finančných prostriedkov
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožnil s právnym názorom žalovaných, podľa ktorého v prípade žiadosti (výzvy) o vrátenie prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z. z. «išlo o individuálny správny akt, u ktorého absentuje donucovacia zložka výkonu verejnej moci, t. j. ide slovami žalovaného 1/ o výzvu na „dobrovoľné“ plnenie oznámenej (nie uloženej) povinnosti na základe zistených (t. j. iba tvrdených) skutočností s právnym podkladom v súkromnom práve (viď zmluva o poskytnutí NFP). Na základe uvedeného kasačný súd konštatuje, že doručením správy o zistenej nezrovnalosti s výzvou na vrátenie finan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: plnenie na popretú pohľadávku, reštrukturalizačný plán, incidenčné konanie, popretá pohľadávka
Právna veta: Jadrom námietok sťažovateľky je, že k reštrukturalizácii vôbec nemalo dôjsť pre nesplnenie zákonných podmienok, ďalej, že sťažovateľka v rozpore so zákonom bola zaradená do nesprávnej skupiny veriteľov, keďže bola považovaná v rozpore so skutočnosťou za nezabezpečeného veriteľa, a napokon sa nevzalo na zreteľ, že o ňou podanej incidenčnej žalobe nebolo ešte rozhodnuté. Podľa § 158 ods. 1 zákona o konkurze ak sa podľa plánu má plniť na popretú časť pohľadávky, dlžník a preberajúca osoba sú povinní spoločne a nerozdielne zložiť plnenie pripadajúce na popretú časť pohľadávky do súdnej alebo notá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik nájmu bytu, predbežné prerokovanie návrhu, nájomný vzťah, vypratanie bytu
Právna veta: Podstatný prvok identity prípadu posudzovaného v konaní sp. zn. II. ÚS 40/06 a konania na krajskom súde, z ktorého vzišiel jeho teraz predbežne prerokúvaný návrh, spočíva v tom, že aj v kauze žalobkyne a žalovaných došlo k zmene ich subjektívno-právnej pozície (práv a povinností) na základe právnej skutočnosti, výpovede právneho predchodcu žalobkyne (prenajímateľ) doručenej nájomcom, ktorá v spojení s ďalšími právnymi skutočnosťami (márne uplynutie lehoty podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka a uplynutie lehoty podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka) mala za následok, že 31. august ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana osobnosti, šírenie informácií, zákonné obmedzenie slobody prejavu
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu Rada svojím výkladom a aplikáciou uvedeného § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii vo veci sťažovateľky ústavne nekonformným spôsobom zasiahla do práva sťažovateľky na slobodu prejavu, a to z týchto dôvodov. 14.2 Rada síce aplikovala zákonné ustanovenia pri prejednávaní veci sťažovateľky (princíp legality), ktoré ju oprávňujú na ukladanie sankcií za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii, avšak tieto ustanovenia aplikovala na prípad, keď cieľ chránený § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii nebolo mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto na podanie, konanie pred orgánom, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje, trojdňová lehota, právo na obhajobu v trestnom konaní, povinnosť odôvodniť sťažnosť
Právna veta: Okresný súd teda predložil vec krajskému súdu ešte pred uplynutím trojdňovej lehoty podľa § 187 ods. 1 Trestného poriadku, a teda v rozpore s ustanovením § 190 ods. 2 Trestného poriadku. Krajský súd o sťažnosti rozhodol taktiež ešte pred uplynutím sťažnostnej lehoty. Ústavný súd sa nestotožňuje s argumentáciou krajského súdu, podľa ktorého by s ohľadom na skutočnosť, že prokurátor sa práva podať sťažnosť vzdal a sťažovateľ svoju sťažnosť ústne a bez odôvodnenia podal, bolo „vyčkávanie za uplynutím lehoty na podanie sťažnosti zbytočne prísne formálnym postupom na úkor práva sťažovateľa na predn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody odkladu exekúcie, súdny exekútor, konanie o súlade právneho predpisu, exekučné konanie
Právna veta: Úmysel zákonodarcu, ktorý s účinnosťou od 1. apríla 2017 zákonnou novelou č. 2/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), zrušil citované ustanovenie § 36 ods. 5 Exekučného poriadku, na základe ktorého rozhodol krajský súd, a súčasne predmetná novela zaviedla inštitút odkladu exekúcie, o ktorom rozhoduje súdny exekútor vydaním upovedomenia o odklade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: doručovanie podľa § 31 daňového poriadku, náhradné doručovanie , fikcia doručenia , oznamovacia povinnosť daňového subjektu, zmena štatutárneho orgánu
Právna veta: Ustanovenia novej právnej úpravy § 31 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. .... ani neupravujú a ani neodkazujú na úpravu, podľa ktorej by bolo možné postupovať pri náhradnom doručení právnickým osobám, v prípade, ak sa osoby oprávnené preberať písomnosti určené danej právnickej osobe v mieste doručovania nezdržiavajú. Fikcia doručenia vzniká v zmysle § 31 ods. 3 veta posledná zákona č. 563/2009 Z. z. posledný deň 15-dňovej lehoty od uloženia na pošte. Prípadné neskoršie reálne prevzatie písomnosti, nemá na už vzniknutú fikciu doručenia žiadny vplyv, keďže zákonodarca výnimky z takejto fikcie doruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: časová pôsobnosť, trestná sadzba, asperačná zásada, zákon pre páchateľa priaznivejší
Právna veta: Trestný zákon č. 300/2005 Z. z., účinný od 1. januára 2006, v § 2 ods. 1 upravuje, že trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší... Trestný zákon účinný do 31. decembra 2005 ukladá za spáchaný trestný čin trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby, ktorá je nižšia (5 rokov), než dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanoveného za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávka v nezamestnanosti, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, primerané hmotné zabezpečenie
Právna veta: Najvyšší súd odkazujúc na uvedenú právnu úpravu konštatoval, že z nej vyplýva jasné pravidlo, a síce vylúčenie súbežného vyplácania dávky v nezamestnanosti a invalidného dôchodku, a teda, že odo dňa, keď je poistencovi priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (a to odo dňa, od ktorého sa mu aj so spätnými účinkami vypláca, nie keď mu bol právoplatne priznaný), nevzťahuje sa naň poistenie v nezamestnanosti. V rámci interpretácie dotknutých ustanovení aplikovanej právnej úpravy odvolací súd reagoval na odvolacie námietky sťažovateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: formálna stránka vykonateľnosti notárskej zápisnice, exekučný titul, notárska zápisnica, exekučný súd
Právna veta: Notárska zápisnica ako verejná listina a súčasne ako spôsobilý exekučný titul musí spĺňať predpoklady formálnej a materiálnej vykonateľnosti, ktorých splnenie preskúmava exekučný súd. Formálna vykonateľnosť notárskej zápisnice je splnená dodržaním predpísaných zákonných náležitostí, ktoré musí notárska zápisnica obsahovať a ktoré sú vymedzené v ust. § 47 zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok). Predpoklady materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu sú taxatívne vymedzené v § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995Z.z.. Súd je pri skúmaní obsahu notárskej zápisnice ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, podvod, dohoda o hmotnej zodpovednosti , skutková podstata , trestnoprávna zodpovednosť
Právna veta: Rozoberajúc skutkovú podstatu trestného činu sprenevery podľa § 213 ods. 1 a 3 Trestného zákona, ako aj trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 2 a 3 písm. a) Trestného zákona, konštatovali, že dosiaľ zabezpečené dôkazy nepostačujú na vyvodenie trestnej zodpovednosti podozrivej osoby. Vo vzťahu k trestnému činu sprenevery podľa § 213 ods. 1 a 3 Trestného zákona orgány činné v trestnom konaní boli síce toho názoru, že podozrivá bola zamestnankyňou poškodených, ktorí s ňou aj uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej jej boli zverené finančné prostriedky, a teda bol naplnený z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: potreba predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a splnenie podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku, neplatná zmluva, ochrana majetku spoločnosti, podmienky obvyklé v bežnom obchodnom styku
Právna veta: V čase uzatvorenia kúpnej zmluvy bolo platné a účinné ustanovenie § 196a ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré chránilo majetok spoločnosti pred zneužitím postavenia osobami, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti. Podstatou tejto právnej úpravy je, že osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti nemôžu samostatne robiť právne úkony, ktorými by previedli na seba majetok spoločnosti, alebo inak získali prospech zo spoločnosti mimo rámca svojej odmeny. Prevody majetku alebo iný prospech zo spoločnosti môžu získať len za podmienok za akých spoločnosť takéto alebo obdobné zmluvy uzaviera s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dôkazné prostriedky , dokazovanie v sporovom konaní, vykonanie dokazovania, zisťovanie skutkového stavu veci
Právna veta: Vlastná dôkazná iniciatíva všeobecného súdu je totiž spôsobilá posunúť zisťovanie skutkového stavu do inej roviny, a to spravidla v prospech jednej zo strán, vystavuje sa tým zároveň aj riziku, že jeho postup môže v zásade signalizovať nielen porušenie zásady nestrannosti súdu, ale aj rovnosti procesných strán. Z uvedeného potom možno urobiť čiastkový záver, že ústavne súladnému postupu všeobecného súdu v zásade nezodpovedá situácia, ak tento z vlastnej iniciatívy vnáša do priebehu dokazovania v rámci sporového 15 konania nové skutočnosti alebo dôkazy, pokiaľ je pred ich zabezpečením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obžaloba, návrhy na doplnenie dokazovania, zmena právnej kvalifikácie
Právna veta: Podľa § 234 ods. 2 Trestného poriadku obžaloba sa môže podať len pre skutok, pre ktorý sa vznieslo obvinenie. Ak prokurátor mieni tento skutok posudzovať ako iný trestný čin, než ako ho posudzoval policajt, upozorní na to pred podaním obžaloby obvineného, obhajcu a poškodeného a zistí, či so zreteľom na zamýšľanú zmenu navrhujú doplniť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie. Ak prokurátor nepovažuje navrhované doplnenie za potrebné, odmietne ho, urobí o tom záznam do spisu a vyrozumie osobu, ktorá návrh podala. Trestný poriadok teda nevylučuje zmenu právnej kvalifikácie skutku prokurátorom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zasielateľská zmluva, strata zásielky, nárok na náhradu škody, prepravný tovar
Právna veta: „Len čo dôjde zásielka na miesto určené na jej vydanie, má príjemca právo žiadať od dopravcu, aby mu proti potvrdeniu vydal druhé vyhotovenie nákladného listu a zásielku. Ak sa zistí strata zásielky alebo ak zásielka nedôjde v lehote uvedenej v článku 19, je príjemca oprávnený vo vlastnom mene uplatňovať proti dopravcovi nároky z prepravnej zmluvy.“. V tomto smere krajský súd na jednej strane už uvedenou argumentáciou a dokazovaním (uzavretie zasielateľskej zmluvy z 18. februára 2013, pozn.) dospel k záveru, že v danom prípade sa vzťahy medzi účastníkmi spravovali ustanoveniami Obchodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou, digitálne vysielanie, multimodálny prístup k programovej službe, titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, verejnoprávna povinnosť, časová jednotka
Právna veta: Podľa § 18a písm. a) zákona o vysielaní vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich. Citované ustanovenie zákona o vysielaní ukladá vysielateľom určitú verejnoprávnu povinnosť súvisiacu s vysielaním programov týmto vysielateľom. Táto povinnosť nezasahuje do samotného o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: choroba z povolania, zoznam chorôb z povolania, choroba z vibrácií
Právna veta: Podľa § 195 ods. 4 Zákonníka práce za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených. Ako aj z krajským súdom citovaného ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. vyplýva, na to, aby určitá choroba zamestnanca mohla byť prehlásená za chorobu z povolania, mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody na podanie žaloby, rozhodcovské konanie, hrozba závažnej ujmy okamžitým výkonom rozhodnutia, povolenie odkladu vykonateľnosti
Právna veta: Zákon o rozhodcovskom konaní vyslovene neuvádza podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné odložiť vykonateľnosť rozhodnutia rozhodcovského súdu napadnutého žalobou podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona o rozhodcovskom konaní. Zákon ponecháva na úvahe súdu konajúceho vo veci návrhu na zrušenie rozhodcovského rozsudku zvážiť povolenie odkladu jeho vykonateľnosti. To však neznamená, že takéto rozhodnutie nemusí mať zákonný podklad (čl. 2 ods. 2 ústavy) a môže byť prejavom svojvôle (čl. 1 ods. 1 ústavy), pretože podľa názoru ústavného súdu aj na vydanie rozhodnutia o odklade vykonateľnosti v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 25. januára 2018 (*) „Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Výberové konanie spoločného podniku Fusion for Energy – Zoznamy úspešných uchádzačov – Vada výberového konania – Následné akty určené tretím osobám – Záujem tretích osôb – Záujem služby“ Vo veci T‑561/16, Yosu Galocha, bydliskom v Madride (Španielsko), v zastúpení: A. Asmaryan Degtyareva a R.‑B. Dan, avocats, žalobca, proti Európskemu spoločnému podniku pre ITER a rozvoj ene
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitičme chambre élargie) 25 janvier 2018 ( *1 ) « Aides d’État – Aides accordées par la Belgique en faveur de BSCA – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Acte juridiquement contraignant – Délai de prescription – Nature économique de l’ILS – Proportion d’utilisation économique des installations – Données chiffrées erronées – Demande d’adaptation – Détermination des valeurs
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 25. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Podmienky a lehoty stanovené na podanie dožiadania o prijatie späť – Neoprávnený návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do členského štátu, ktorý vykonal odovzdanie – Článok 24 – Konanie
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2018., F v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Charta základných práv Európskej únie – Článok 7 – Rešpektovanie súkromného a rodinného života – Smernica 2011/95/EÚ – Štandardy pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou – Obava z prenasledovania z dôvodu sexuálnej orientácie – Článok 4 – Posudzovanie skutočností a okolností – Využitie znaleckého posudku – Psychologické testy.
Vec C-473/16.
Odôvodnenie: 30 smernice 2011/95 znie takto: „Rovnako je potrebné zaviesť spoločný pojem dôvodu prenasledovania ,príslušnosť k určitej sociálnej skupine‘. Na účely vymedzenia určitej sociálnej skupiny je potrebné náležite zohľadniť otázky vyplývajúce z rodovej príslušnosti žiadateľa vrátane rodovej identity a sexuálnej orientácie, ktoré môžu súvisieť s určitými právnymi tradíciami a zvykmi a ktorých výsledkom môže byť napríklad mrzačenie pohlavných orgánov, nútená sterilizácia či nútené potraty, a to do tej miery, do akej súvisia s oprávnenou obavou žiadateľa z prenasledovania.“ 10      Článok 4 tejto s ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 25. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Články 15 a 16 – Súdna právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv – Pojem ‚spotrebiteľ‘ – Postúpenie nárokov, ktoré sa majú uplatniť voči tomu istému obchodníkovi, medzi spotrebiteľmi“ Vo veci C‑498/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozho
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 25. januára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Doprava – Smernica 2006/126/ES – Vodičský preukaz – Definícia skupín C1 a C, ako aj skupiny D1“ Vo veci C‑314/16, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 1. júna 2016, Európska komisia, v zastúpení: J. Hottiaux a Z. Malůšková, splnomocnené zástupkyne, žalobkyňa, proti Českej republike, v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Vláčil, sp
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 24. januára 2018 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka FITNESS – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“ Vo veci C‑634/16 P ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. decembra 2016, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: M. Rajh, splnomocnená zástupkyňa, žalobca ďalší účastník konania: E
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 24. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov – Smernice 75/363/EHS a 82/76/EHS – Odborná príprava lekárov špecialistov – Primeraná odmena – Uplatnenie smernice 82/76/EHS na odbornú prípravu, ktorá začala pred lehotou na prebratie stanovenou pre členské štáty a skončila po tomto dátume“ V spojených veciach C‑616/16 a C‑617/16
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2018., Európska komisia v. Talianska republika.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Mlieko a mliečne výrobky – Dodatočný poplatok za mlieko – Hospodárske roky 1995/1996 až 2008/2009 – Nariadenie (ES) č. 1234/2007 – Články 79, 80 a 83 – Nariadenie (ES) č. 595/2004 – Články 15 a 17 – Porušenie – Skutočné nezaplatenie poplatku v stanovených lehotách – Nevymoženie poplatku v prípadoch jeho nezaplatenia.
Vec C-433/15.
Odôvodnenie: 5 tohto posledného uvedeného nariadenia znie: „Poplatok by sa mal stanoviť ako odrádzajúci prvok a mal by byť zaplatený členským štátom ihneď, ako sa prekročí národné referenčné množstvo. Členský štát by potom mal rozdeliť bremeno platby medzi výrobcov, ktorí k prekročeniu prispeli. Títo musia zodpovedať členskému štátu za platbu svojich príspevkov na poplatok z jednoduchého dôvodu, že prekročili svoje povolené množstvá.“ 6        Článok 1 uvedeného nariadenia, nazvaný „Rozsah“, stanovuje: „1.      Týmto sa pre 11 za sebou nasledujúcich dvanásťmesačných období, ktoré sa začínajú 1. aprílom 2004 (ďal ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) 23 janvier 2018 ( *1 ) « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation de carričre – Exercice d’évaluation 2013 – Rejet du recours en premičre instance – Composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt en premičre instance – Procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique – Tribunal établi par la loi – Principe du juge légal » Dans l’affaire T‑639/16 
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 23. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Článok 101 ZFEÚ – Kartel – Lieky – Smernica 2001/83/ES – Nariadenie (ES) č. 726/2004 – Tvrdenia týkajúce sa nebezpečenstiev spojených s používaním lieku na liečbu, na ktorú sa nevzťahuje jeho povolenie na uvedenie na trh (nad rámec PUT) – Definícia relevantného trhu – Pridružené obmedzenie – Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa – Výnimka“ Vo vec
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. januára 2018., Albert Buhagiar a i. v. The Hon. Gilbert Licudi QC MP Minister for Justice.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Supreme Court of Gibraltar.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Územná pôsobnosť práva Únie – Článok 355 bod 3 ZFEÚ – Akt o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskej únii a o zmenách zmlúv – Článok 29 – Príloha I časť I bod 4 – Vylúčenie Gibraltáru z colného územia Európskej únie – Rozsah pôsobnosti – Smernica 91/477/EHS – Článok 1 ods. 4 – Článok 12 ods. 2 – Príloha II – Európsky zbrojný pas – Poľovníctvo a športová streľba – Uplatniteľnosť na území Gibraltáru – Povinnosť prebratia – Neexistencia – Platnosť.
Vec C-267/16.
Odôvodnenie: 1 smernice 2008/51 uvádza: „Smernica [91/477] predstavuje sprievodné opatrenie vnútorného trhu. Nastoľuje rovnováhu medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci [Únie] na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu bezpečnostnými zárukami primeranými tomuto druhu produktu na strane druhej.“  Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky 22      Buhagiar a i. sú členmi združenia športovej streľby Gibraltar Target Shooting Association. Dňa 19. mája 2015 pán Buhagiar, predseda združenia, poslal list ministrovi so žiadosťou o vydanie zbrojného pasu pre ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. januára 2018., Openbaar Ministerie v. Dawid Piotrowski.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Hof van beroep te Brussel.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Európsky zatykač – Postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Dôvody na povinné nevykonanie – Článok 3 bod 3 – Neplnoletí – Požiadavka na overenie minimálnej vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti alebo posudzovanie dodatočných podmienok stanovených právom vykonávajúceho členského štátu v jednotlivých prípadoch, aby mohol byť neplnoletý v konkrétnom prípade trestne stíhaný alebo odsúdený.
Vec C-367/16.
Odôvodnenie: sa týka osobnosti príslušnej osoby, jej okolia a stupňa jej vyspelosti. Toto ustanovenie možno použiť aj vtedy, ak príslušná osoba v čase vyhlásenia rozsudku už dovŕšila vek osemnásť rokov. V takom prípade sa na účely uplatnenia tejto kapitoly považuje za neplnoletého. § 2.      Bez ohľadu na článok 36a môže jeugdrechtbank (súd pre mladistvých), uplatniac tento článok, vec postúpiť až po tom, ako dal vykonať sociálny prieskum a psychologicko‑lekárske vyšetrenie uvedené v článku 50 druhom odseku. Cieľ psychologicko‑lekárskeho vyšetrenia spočíva v posúdení situácie, a to podľa osobnosti príslušne ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 18. januára 2018., Frédéric Jahin v. Ministre de l'Économie et des Finances a Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb kapitálu – Články 63 a 65 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 11 – Odvody z kapitálových príjmov na účely financovania sociálneho zabezpečenia členského štátu – Výnimka pre štátnych príslušníkov Európskej únie poistených v systéme sociálneho zabezpečenia iného členského štátu – Fyzické osoby poistené v systéme sociálneho zabezpečenia tretej krajiny – Rozdielne zaobchádzanie – Obmedzenie – Odôvodnenie.
Vec C-45/17.
Odôvodnenie: “ Vo veci C‑45/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d'État (Francúzsko) z 25. januára 2017 a doručený Súdnemu dvoru 30. januára 2017, ktorý súvisí s konaním: Frédéric Jahin proti Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: sudcovia A. Borg Barthet, vykonávajúci funkciu predsedu desiatej komory, M. Berger a F. Biltgen (spravodajca), generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú časť konania, so zreteľom ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 18. januára 2018., Wind 1014 GmbH a Kurt Daell v. Skatteministeriet.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 56 ZFEÚ – Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Motorové vozidlo poskytnuté na lízing rezidentovi členského štátu lízingovou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte – Registračná daň vypočítaná pomerne podľa doby používania vozidla – Nevyhnutnosť súhlasu vnútroštátnych daňových orgánov pred uvedením do prevádzky – Odôvodnenie – Predchádzanie obchádzaniu daňových pravidiel, ako aj ich podvodnému alebo zneužívajúcemu uplatňovaniu – Zachovanie daňovej právomoci štátu – Proporcionalita.
Vec C-249/15.
Odôvodnenie: – Predchádzanie obchádzaniu daňových pravidiel, ako aj ich podvodnému alebo zneužívajúcemu uplatňovaniu – Zachovanie daňovej právomoci štátu – Proporcionalita“ Vo veci C‑249/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Østre Landsret (Východodánsky odvolací súd, Dánsko) z 22. mája 2015 a doručený Súdnemu dvoru 28. mája 2015, ktorý súvisí s konaním: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell proti Skatteministeriet, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory C. Vajda (spravodajca), sudcovia K. Jürimäe a C. Lycourgos, generálny advokát: ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 18. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zdaňovanie – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 77/388/EHS – Článok 12 ods. 3 písm. a) tretí pododsek – Znížená sadzba DPH – Príloha H, kategória 7 – Jediné plnenie zložené z dvoch odlišných zložiek – Selektívne uplatnenie zníženej sadzby DPH na jednu z týchto zložiek – Turistická prehliadka nazývaná ‚World of Ajax‘ – Návšteva múzea AFC Ajax“ Vo veci C‑463/16, ktorej p
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. januára 2018., Carlos Enrique Ruiz Conejero v. Ferroser Servicios Auxiliares SA a Ministerio Fiscal.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Článok 2 ods. 2 písm. b) bod i) – Zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia – Vnútroštátna právna úprava, ktorá za určitých podmienok povoľuje prepustenie zamestnanca z dôvodu prerušovanej, i keď odôvodnenej neprítomnosti v práci – Neprítomnosť zamestnanca z dôvodu chorôb súvisiacich so zdravotným postihnutím – Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného postihnutia – Nepriama diskriminácia – Odôvodnenie – Boj proti neprítomnosti v práci – Vhodnosť – Proporcionalita.
Vec C-270/16.
Odôvodnenie: – Boj proti neprítomnosti v práci – Vhodnosť – Proporcionalita“ Vo veci C‑270/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Social n° 1 de Cuenca (Pracovný súd č. 1 Cuenca, Španielsko) z 5. mája 2016 a doručený Súdnemu dvoru 13. mája 2016, ktorý súvisí s konaním: Carlos Enrique Ruiz Conejero proti Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan (spravodajca), D. Šváby a M. Vilaras, generálna advokátka ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. januára 2018., INEOS Köln GmbH v. Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a – Prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót – Obdobie rokov 2013 – 2020 – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Článok 3 písm. h) – Pojem ‚podzariadenie spojené s emisiou z procesov‘ – Emisie, ktoré vyplývajú zo spaľovania neúplne oxidovaného uhlíka – Kvapalné odpady – Vylúčenie.
Vec C-58/17.
... kvót podľa § 9 ods. 1 zákona o obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov pre obchodované obdobie ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. januára 2018., Európska komisia v. Grécka republika.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Štátna pomoc – Pomoc vyhlásená za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Povinnosť vymáhania – Článok 108 ods. 2 druhý pododsek ZFEÚ – Nariadenie č. (ES) 659/1999 – Článok 14 ods. 3 – Spoločnosť príjemca, na ktorú bol vyhlásený konkurz – Konkurzné konania – Zápis pohľadávok do zoznamu veriteľov – Skončenie činnosti – Prerušenie konkurzného konania na účely preskúmania možnosti obnovenia činnosti – Povinnosť informovať – Nevykonanie.
Vec C-363/16.
Odôvodnenie: 13 nariadenia č. 659/1999 stanovovalo: „keďže v prípadoch protiprávnej pomoci, ktorá nie je zlučiteľná so spoločným trhom, by sa mala obnoviť efektívna súťaž; keďže na tento účel je potrebné, aby sa pomoc vrátane úrokov bez meškania vrátila; keďže je náležité, aby sa vrátenie realizovalo v súlade s postupmi vnútroštátneho práva; keďže uplatnenie týchto postupov by nemalo brániť okamžitému a efektívnemu vykonaniu rozhodnutia Komisie a obnove efektívnej súťaže; keďže, aby sa dosiahol tento výsledok, členské štáty by mali podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinnosti rozhodnutia Komisie.“ ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) zo 17. januára 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie vyobrazujúca kríž na bočnej strane športovej topánky – Pozičná ochranná známka – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18 ods. 1 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑68/16, Deichmann SE, so sídlom v E
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. januára 2018., CORPORATE COMPANIES s.r.o.. v. Ministerstvo financí ČR.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Nejvyšší správní soud.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu – Smernica 2005/60/ES – Pôsobnosť – Článok 2 ods. 1 bod 3 písm. c) a článok 3 bod 7 písm. a) – Predmet činnosti podniku spočívajúci v predaji obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri a založených len účely ich predaja – Predaj uskutočnený prevodom podielu podniku v už založenej spoločnosti.
Vec C-676/16.
... vzťahuje § 2 ods. 1 písm. h) bod 1 zákona proti praniu špinavých peňazí. Tento súd v tejto súvislosti ...
... v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) bodu 1 zákona proti praniu špinavých peňazí. Navyše predmet činnosti spoločnosti ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisičme chambre) 16 janvier 2018 ( *1 ) « Aides d’État – Aides accordées par les autorités françaises à EDF – Requalification en dotation en capital de provisions comptables constituées en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation générale – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Autorité de la chose jugée – Critčre de l’investisseur privé » Dans l’affaire T‑747/15, Élec
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora) zo 16. januára 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie METAPORN – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršia národná slovná ochranná známka META 4 a skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka meta4 – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. januára 2018., E v. Maahanmuuttovirasto.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Korkein hallinto-oikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu – Hrozba pre verejný poriadok a národnú bezpečnosť – Smernica 2008/115/ES – Článok 6 ods. 2 – Rozhodnutie o návrate – Zákaz vstupu na územie členských štátov – Záznam odmietnutia vstupu do schengenského priestoru – Štátny príslušník, ktorý má platné povolenie na pobyt vydané iným členským štátom – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Článok 25 ods. 2 – Proces konzultácií medzi členským štátom, ktorý vykonal záznam a členským štátom, ktorý vydal povolenie na pobyt – Lehota – Nezaujatie stanoviska konzultovaným zmluvným štátom – Dôsledky pre výkon rozhodnutí o návrate a zákaze vstupu.
Vec C-240/17.
Odôvodnenie: 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98), stanovuje: „Zavedením zákazu vstupu, ktorým sa zakáže vstup na územie všetkých členských štátov a pobyt na tomto území, by mali účinky vnútroštátnych opatrení na návrat získať európsky rozmer…“ 8        Článok 3 smernice 2008/115 znie takto: „Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: … 3.      ‚návrat‘ je proces vrátenia ...

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o azyle, obmedzenie osobnej slobody žiadateľov o azyl, azylové zariadenia, ochrana práv dieťaťa
Právna veta: Podľa opakovaných právnych názorov odvolacieho (kasačného) súdu vyslovených v jeho rozhodnutiach, správny orgán by mal vždy zohľadniť pri úvahe o umiestnení detí spoločne s rodičom do útvaru policajného zaistenia, že tak ako deti bez sprievodu, tak aj deti, ktoré sú na ceste s rodičmi by nemali trpieť zdĺhavým pobytom v zaistení, naviac v situácii, keď rodičia detí sú v postavení žiadateľov o azyl, resp. ak deklarujú, že disponujú finančnými prostriedkami, ktorými dokážu pokryť svoje náklady spojené s pobytom na území SR. Odvolací súd (Kasačný súd) považoval za dôležité a to zdôraznil, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť medzi príbuznými, vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu
Právna veta: Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje, či vôbec pracuje, ale to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosti, zručnosti, pracovné skúsenosti a pod. K ďalšej argumentácii otca, že sa nemôže zamestnať na území SR, konkrétne v divadle Romathan a k jeho argumentácii, že v priebehu času, ktorý uplynu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana bankového tajomstva, postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ
Právna veta: Úpravu podľa ust. § 92 ods. 8 ZoB je potrebné považovať za právnu úpravu špeciálnu (lex specialis) vo vzťahu k ustanoveniam OZ o postúpení pohľadávky (lex generalia). V zmysle ust. § 525 ods. 1 OZ postúpiť nemožno pohľadávku, ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil, ktoré ustanovenie slúži na ochranu dlžníka. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať za takýto druh pohľadávok, keďže s každou pohľadávkou banky sú neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. ZoB, ako aj obsiahle bankové tajomstvo. Tieto povinnosti v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vyporiadanie BSM, zánik BSM rozvodom manželstva, majetok patriaci do BSM, zánik BSM
Právna veta: Vyporiadanie BSM sa vykonáva vždy ako tzv. vyporiadanie v širšom zmysle, to znamená, že treba vysporiadať aj pohľadávky a dlhy manželov vzniknuté za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva. Toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi a nie vo vzťahu k tretím osobám. Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako majú byť vyporiadané pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich BSM a vznikli za jeho trvania. Tieto pohľadávky a dlhy totiž podľa § 143 OZ nepatria do BSM, takže sa na ne priamo nevzťahujú ust. § 149 a § 150 OZ, preto treba v zmysle ust. § 8 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana klientov a bankové tajomstvo, postúpenie pohľadávky banky , banková pohľadávka
Právna veta: Ust. § 92 ods.8 je systematicky zaradené v 14. časti zákona č. 483/2001 Z.z. upravujúcej ochranu klientov a bankové tajomstvo, avšak nie je ho možné vykladať zužujúco len v rovine povinnosti banky chrániť bankové tajomstvo bez dopadu porušenia povinnosti banky na jej právne úkony vo vzťahu k iným osobám vstupujúcim s bankou do súkromno-právnych vzťahov. Ak by súd takýto výklad pripustil, poprel by najúčinnejší nástroj pôsobiaci voči banke, aby bolo zamedzené postupovanie „nie ukončených“ („živých“) úverov jej klientov bez ich súhlasu a vedomia na iné subjekty, čím by nepochybne nemohol b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým, obrazovým a obrazovo-zvukovým záznamom
Právna veta: Konanie o prepustení zo služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno zamieňať s trestným konaním a toto konanie nezávisí ani od výsledku trestného konania, ale napriek tejto skutočnosti, ak sú pre účely takéhoto konania využité dôkazy z trestného konania, tieto podliehajú hodnoteniu v zmysle § 238 ods. 4 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Správne konanie sa od trestného konania odlišuje okrem iného aj väčšou neformáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, styk maloletého dieťaťa s rodičom
Právna veta: Podľa § 25 ods. 2 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode. 26. Zákon o rodine zasahuje do úpravy styku s maloletým dieťaťom len v špecifických, neštandardných situáciách s tým, že uprednostňuje dohodu o úprave styku s maloletým dieťaťom a rozhodovanie súdu prichádza do úvahy až po zistení, že takáto dohoda nie je možná. Ak dohody niet, súd upraví styk s maloletým dieťaťom rodičov, ktorí spolu nežijú. Zákon o rodine umožňuje, aby súd upravil styk rodiča s maloletým dieť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľské zmluvy, nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, zrážky zo mzdy povinného, dohoda o zrážkach zo mzdy
Právna veta: V súvislosti s argumentáciou žalovaného uvedenou v odvolaní uviedol, že je nesporné, že zmluvy o úvere na základe ktorých mu žalovaný poskytol peňažný úver sú spotrebiteľskou zmluvou, ktorá obsahuje aj dohodu o zrážkach zo mzdy ako neoddeliteľnú súčasť, preto ako taká podlieha kontrole v rámci ochrany spotrebiteľa. Predmetné dohody o zrážkach zo mzdy sú zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubo nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech neho ako spotrebiteľa, pretože on ako spotrebiteľ bol nútený kedykoľvek v čase platnosti zmluvy strpieť vykonávanie zrážok zo mzdy na úhradu pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úverová zmluva, zmenka, zmenka na zabezpečenie dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy, zabezpečovacia zmenka, blankozmenka
Právna veta: S poskytnutím spotrebiteľského úveru veriteľ smel prijať od dlžníka zmenku na zabezpečenie svojho nároku zo spotrebiteľského úveru, len ak by išlo o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia bola maximálne vo výške aktuálnej výšky nesplateného spotrebiteľského úveru a príslušenstva vo výške maximálne 30 % istiny poskytnutého spotrebiteľského úveru, keď príslušenstvom sa zo zákona rozumelo vrátane zmluvných pokút a iných nárokov veriteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Obsah úverovej zmluvy bol formulovaný tak, že dochádzalo k narušeniu rovnováhy medzi právami a povinnosťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, povinnosť zamestnávateľa ponúknuť voľné miesto
Právna veta: Pri dokazovaní splnenia ponukovej povinnosti vyplývajúcej z ust. § 63 ods. 2 Zákonníka práce platí, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a dokázať, že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú, pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza, že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal v mieste výkonu práce žiadne voľné pracovné miesto, je pre posúdenie otázky splnenia jeho ponukovej povinnosti určujúce zistenie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesplácanie poskytnutého úveru, neprijateľnosť zmluvnej podmienky, značná nerovnováha účastníkov zmluvného vzťahu v neprospech spotrebiteľa, nerovnosť medzi dodávateľom a spotrebiteľom, súdna kontrola zmluvných podmienok, neprijateľné zmluvné podmienky, skutočné plnenie
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že kým úrok vyjadruje cenu (odplatu) za úver, poplatky sú cenou za tzv. vedľajšie plnenie. Ak však má poplatok obstáť z hľadiska súdnej kontroly podľa § 53ods.1 OZ, musí ísť o plnenie, ktoré je pre spotrebiteľa skutočné, ktoré znamená preňho význam, alebo inými slovami povedané, má pre spotrebiteľa pridanú hodnotu. A contrario plnenie, ktoré prevažne nie je v záujme spotrebiteľa, je plnením, za ktoré môže ísť o poplatok neprijateľný. Odvolací súd nevidí dôvod na odklon od definície neprijateľnej zmluvnej podmienky vyjadrenej v rozsudku tunajšieho súdu vo veci 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, dohoda o výške odmeny, dohoda o výške úrokov
Právna veta: Úroky dohodnuté pri poskytnutí peňažnej pôžičky predstavujú odplatu (odmenu) za užívanie požičanej istiny. Dohodnuté úroky je treba odlišovať od úrokov z omeškania, na ktoré má veriteľ zo zákona právo, ak sa dlžník dostal so splnením pôžičky do omeškania (porovnaj § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a ktoré teda predstavujú sankciu za porušenie povinnosti dlžníka vrátiť dlh (pôžičku) riadne a včas. Občiansky zákonník a ani iné právne predpisy výslovne neustanovujú, do akej výšky možno pri peňažnej pôžičke dojednať úroky. Z tejto skutočnosti však nemožno úspešne vyvodzovať, že by výška úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, neprijateľnosť rozhodcovskej doložky ako zmluvnej podmienky, slobodná vôľa, rozhodcovská doložka, neprijateľnosť rozhodcovskej doložky ako zmluvnej podmienky, slobodná vôľa
Právna veta: Rozhodcovská doložka uzavretá so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav
zmluvnej autonómie, musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa
vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá-ktorá voľba
konkrétne znamená (porov. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 6MCdo 9/2012).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľov, postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, rozpor so zákonom, ochrana klientov a bankové tajomstvo
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 OZ zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. cit. zákona). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výšky výživného k maloletému dieťaťu
Právna veta: Pokiaľ ide o výživné základ pre určenie výšky výživného upravuje ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine. V zmysle tohto ustanovenia obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. V súlade s týmto ustanovením určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade. Vodiacou zásadou na strane povinného je miera jeho schopnosti, možnosti a majetkových pomerov. Na strane oprávneného zase platí zásada, že deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Ich životná úrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právoplatné rozhodnutie v správnom konaní, správny poriadok, zákon o pobyte cudzincov, zaistenie podľa zákona o pobyte cudzincov
Právna veta: Vychádzajúc zo všeobecne platnej právnej teórie, ako aj zo znenia citovaného ustanovenia § 1 Správneho poriadku (a následne aj z ustanovenia § 47 ods. 3 Správneho poriadku, podobne ako aj z ustanovenia § 88 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov), výrok každého rozhodnutia - teda aj správneho rozhodnutia, je jadrom a najdôležitejšou časťou každého rozhodnutia. Teda jedine výrok rozhodnutia je tou jeho časťou, ktorá je záväzná a za splnenia prípadne ďalších predpokladov aj vykonateľná. Musí byť preto jasný, určitý a zrozumiteľný, nakoľko iba výrokom rozhodnutia môže dôjsť k vzniku, zmene alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výchova maloletého dieťaťa, najlepší záujem dieťaťa , názor maloletého dieťaťa, úprava styku maloletých detí s blízkymi osobami, styk maloletého dieťaťa s rodičom, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Pri rozhodovaní o výchove maloletého dieťaťa rodičov, ktorí spolu nežijú, je vždy prvoradý záujem maloletého dieťaťa. Zákon o rodine túto zásadu vyslovuje v ust. § 36 ods. 1, podľa ktorého súd vždy prihliadne k tomu, aby boli zistené najpriaznivejšie podmienky pre zdravý vývoj dieťaťa. Základným predpokladom správneho rozhodnutia o výchove mal. dieťaťa je, aby si súd opatril spoľahlivý podklad vykonaním a zhodnotením všetkých vhodných dôkazov na všestranné objasnenie skutočností, ktoré charakterizujú osoby rodičov. Vedľa skutočností, ktoré charakterizujú osoby rodičov i prostredie v ktoro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výška výživného, právo na výživné, výživné na maloletého, návrh otca na zníženie výživného, určenie výživného pre maloletého súdom na návrh jedného z bývalých manželov
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že pri rozhodovaní o výživnom na dieťa súd posudzuje najmä vek dieťaťa, jeho prípravu na budúce povolanie, zvýšenie nákladov v súvislosti so zdravotným stavom, prípadne s inými okolnosťami súvisiacimi so zásadnou zmenou v živote dieťaťa. Aj keď tieto náklady musia byť v konaní o výživnom preukázané, nejedná sa výslovne o podrobné vyúčtovanie nákladov. Treba si uvedomiť, že dieťa okrem nevyhnutných nákladov na svoju výživu má aj náklady spojené napr. so športom, kultúrou a inými potrebami prospievajúcimi dieťaťu, ktoré takto predstavujú odôvodnené potreby dieťaťa. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie BSM podľa § 150 OZ
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská doložka, neprijateľná rozhodcovská doložka, dojednanie rozhodcovskej doložky spotrebiteľskej zmluvy, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Rozhodcovská doložka sa nanenachádza na samostatnom liste papiera a ani oddelene od zmluvy o úvere tak, ako to nesprávne tvrdí žalovaný v odvolaní, preto ani nemohla byť dohodnutá individuálne. Je tak nesporné, že keďže je súčasťou VPPÚ, musel byť jej obsah žalovaným vopred pripravený. Z tohto pohľadu spotrebiteľ nemohol dojednanie rozhodcovskej doložky akýmkoľvek spôsobom zmeniť, mohol len úver prijať alebo ho odmietnuť, vrátane Všeobecných podmienok poskytnutia úveru. Rozhodcovská doložka - ako zmluvná podmienka, ktorá určuje, že v prípade, že žalujúca zmluvná strana podá žalobu na ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vlastníctvo k nehnuteľnostiam, kataster nehnuteľností, spor o vlastníctvo, oprava chýb v katastrálnom operáte
Právna veta: Opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona však nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Rozhodnutie vydané podľa citovaného ustanovenia nemá hmotnoprávne, ale len evidenčné účinky, samo osebe nerieši konečným spôsobom otázku, kto je vlastníkom nehnuteľností resp. kto má vecné právo k nehnuteľnosti. Všetky údaje o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti zapísané v katastri, o ktorých oprávnený tvrdí, že alebo nezodpovedajú súčasnému právnemu stavu, že k ich zápisu došlo bez platného právneho dôvodu, že boli zápisom v katastri vo svojich právach ukrátení, zbave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, dobré mravy, právo darcu na vrátenie daru
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku z hľadiska právnej stránky veci odvolací súd poznamenáva, že § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu medzi darcom a obdarovaným, ktorý môže darca vyvolať tým, že jednostranným právnym úkonom vyzve obdarovaného na vrátenie daru. Darca tak môže urobiť vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Prejav vôle, ktorým darca požaduje vrátiť predmet daru, možno urobiť v akejkoľvek forme, a to i v prípade nehnuteľnosti. Predpokladom úspešného uplatnenia prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: starostlivosť o domácnosť, vyživovacia povin­nosť medzi manželmi, určenie vyživovacej povinnosti, zánik manželstva, určenie výživného, neschopnosť rozvedeného manžela samostatne sa živiť
Právna veta: Ustanovenie § 72 zákona o rodine predstavuje špeciálny prípad, keď sa na zánik manželstva viaže vznik práva. V rámci hierarchie vyživovacích povinností v zmysle výslovnej zákonnej úpravy príspevok na výživu rozvedeného manžela predchádza plneniu vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, z čoho možno vyvodiť aj prednosť pred vyživovacou povinnosťou ostatných príbuzných. Pri podmienke neschopnosti samostatne sa živiť je zrejmá odlišnosť od výživného medzi manželmi, keďže v tomto prípade nie je právny nárok na v zásade rovnakú životnú úroveň a vyžaduje sa kvalifikovaná miera odkázanosti. N ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vlastnícke právo , štát ako vlastník pozemku, kataster nehnuteľností, zápis vlastníckeho práva do katastra
Právna veta: Existencia predkupného práva štátu vzniknutého na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je samoúčelná a správny orgán sa pri rozhodovaní o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nemôže správať tak, že toto právo neexistuje, resp. že neexistuje, pokiaľ nebolo zapísané do katastra nehnuteľností. Úlohou vyššie citovaného zákona je okrem iného upraviť zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok, dovŕšenie dôchodkového veku, extenzívny výklad ustanovenia
Právna veta: Aplikujúc systematickú (posudzuje umiestnenie vykladanej právnej normy v texte a systéme právneho predpisu), teologickú (skúma účel a zmysel danej právnej normy vzhľadom k zameraniu celého právneho predpisu) i historickú metódu výkladu (skúma zmysel právnej úpravy v dobe, keď zákonodarca túto právnu úpravu prijímal) dospel krajský súd k presvedčeniu, že zákonný text ust. § 69b zákona o sociálnom poistení „bol priznaný starobný dôchodok“ nie je možné vykladať striktne formálne a vzťahovať ho len na poistencov, ktorým bol fakticky rozhodnutím odporkyne priznaný starobný dôchodok, ale s ohľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: evidencia nehnuteľností, zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní , notárske osvedčenie skutočnosti, poľovný revír
Právna veta: Žalovaný správny orgán v podmienkach konania pred zaevidovaním predloženej žiadosti v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. nevenoval dostatočnú pozornosť a nezistil skutočný stav veci. Samotná zmluva a notárska zápisnica o priebehu zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru nedala aj vyčerpávajúcu odpoveď na to, či zákonom uvedené stanovené podmienky pre evidenciu zmluvy boli splnené. Zisťovaním, či boli splnené všetky podmienky, za ktorých je správny orgán povinný zaevidovať zmluvu o užívaní poľovného revíru sa neriadí správnym poriadkom. Skutočnosť, že sa pritom neriadi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyšetrovacia väzba, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom
Právna veta: Skutočnosť, že otec bol v čase rozhodovania súdu prvej inštancie vo vyšetrovacej väzbe, nemôže znamenať jeho oslobodenie od zákonnej vyživovacej povinnosti a ponechanie výživy maloletých detí len na ich matke. Vyživovacia povinnosť je totiž upravená Zákonom o rodine v ustanovení § 24 ods. 1 a § 62 ods. 1,2 Zákona o rodine, ktoré sú citované v rozsudku súdu prvej inštancie, a výška súdom určeného výživného sa odvíja od schopností, možností a majetkových pomerov rodičov s prihliadnutím na potreby detí ako aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o deti osobne stará. Posudzujúc hodnotenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, povinne zverejňovaná zmluva
Právna veta: Uznanie dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka je jednostranným písomným a adresným právnym úkonom dlžníka zakladajúci vyvrátiteľnú právnu domnienku o existencii dlhu v čase tohto prejavu. Pre platnosť úkonu nie je pritom rozhodujúce, či dlh v čase prejavu skutočne existoval. Z hľadiska obsahových náležitostí pre platnosť prejavu je rozhodujúce, či prejav obsahuje označenie oprávnenej osoby (veriteľa), označenie povinnej osoby (dlžníka), určenie dlhu, dôvod dlhu, uvedenie výšky dlhu, skutočnosti z ktorých vyplýva vedomosť dlžníka o svojej povinnosti. Nie je rozhodujúce, či uznanie dlhu vyh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezplatné prenechanie daru obdarovanému, vrátenie daru, negatívne správanie sa obdarovaného k darcovi
Právna veta: Predpokladom vrátenia daru je len také negatívne správanie sa obdarovaného, ktoré vzhľadom
na všetky významné okolnosti konkrétneho prípadu možno hodnotiť ako hrubé porušenie dobrých
mravov. Takéto správanie sa vyznačuje značnou intenzitou alebo sústavnosťou alebo opakovanosťou.
Pri vonkajšom prejave ide napríklad o fyzické násilie, hrubé urážky, hrubý nezáujem, a podobne. Takéto
správanie sa musí aj objektívne navonok prejaviť, nemôže spočívať len v subjektívnych pocitoch darcu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, vývoj životných nákladov za obdobie od vydania posledného rozhodnutia o výživnom, výživovacia povinnosť, určenie výživného súdom, kritériá, vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, zmena výšky výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, efektívna ochrana spotrebiteľa, ročná percentuálna miera nákladov
Právna veta: Nielen úrok z úveru, ale aj všetky poplatky (resp. akékoľvek náklady) účtované veriteľom spotrebiteľovi v súvislosti s poskytnutím úveru, tzv. „ročná percentuálna miera nákladov - RPMN“ vyjadrujúca porovnateľné číslo, ktoré má slúžiť spotrebiteľom pre porovnanie ponúk rôznych finančných inštitúcií a tým mu umožniť vybrať si najvýhodnejší úver podľa svojich potrieb (táto sa vypočítava z výšky poskytnutého spotrebiteľského úveru a celkových nákladov spotrebiteľa, ktoré sú so spotrebiteľským úverom spojené), patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: reklamácia tovaru, reklamácia vád tovaru, jej podanie, vada veci, zodpovednosť za vady, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Občiansky zákonník, ako základné pravidlo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady uvádza, že kupujúci vytýka vady veci u toho, u koho vec kúpil. Zákon ďalej nespresňuje, čo sa rozumie pod slovným spojením u predávajúceho, zrejme so zámerom, aby sa týmto miestom rozumelo miesto, kde došlo k predajú v najširšom slova zmysle (prevádzka a predajňa, sklad a pod.). Je otázne, či má byť týmto miesto aj sídlo predávajúceho. Pôvodný zákon o ochrane spotrebiteľa zákon č. 634/1992 Zb. ukladal v § 19 ods. 1 predávajúcemu povinnosť prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, prípadne aj na mie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva rozdelením veci, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom, disparita pri vysporiadaní, prikázanie veci, podielové spoluvlastníctvo podľa § 136 OZ, vyporiadanie spoluvlastníctva, výlučné vlastníctvo
Právna veta: Predpokladom prikázania vyporiadavanej veci do výlučného vlastníctva niektorého z doterajších spoluvlastníkov je skutočnosť, že spoluvlastník s týmto prikázaním súhlasí, resp. chce, aby mu vec bola do vlastníctva prikázaná. Preto by súd nemal v žiadnom prípade prikázať nehnuteľnosť tomu spoluvlastníkovi, ktorý hodlá vec predať, ak ju niektorý zo spoluvlastníkov chce užívať. Podmienkou prikázania veci jednému spoluvlastníkovi je súčasné poskytnutie primeranej náhrady tomu spoluvlastníkovi, ktorý stratil svoj spoluvlastnícky podiel. Pri úvahe o tom, ktorému z doterajších spoluvlastníkov m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné tajomstvo podľa § 17ObZ, označenie informácie ako obchodné tajomstvo, právo podnikateľa označiť informácie za obchodné tajomstvo, skutočnosti podľa vôle podnikateľa utajené
Právna veta: Obchodné tajomstvo je inštitútom upraveným v § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa obchodné tajomstvo vzťahuje, má výlučné právo s týmto tajomstvom nakladať, najmä a predovšetkým dať súhlas k jeho použitiu a stanoviť podmienky takéhoto použitia. Obchodné tajomstvo môže pojmovo existovať len za súčasného splnenia všetkých pojmových znakov zakotvených v § 17 Obchodného zákonníka. Musí sa teda jednať o skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré súčasne súvisia s podnikom, majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, ochrana spotrebiteľa, zhotovenie diela, odstúpenie od zmluvy o dielo
Právna veta: Pre možnosť odstúpenia od zmluvy a pre posúdenie nárokov z uvedeného vyplývajúcich, je nutné ustáliť okolnosť, čo tvorilo predmet zmluvy, t. j. či žalovaný ako zhotoviteľ mal na objednávku pre žalobcu ako objednávateľa zhotoviť (dodať) dielo objednané objednávateľom a či takéto dielo malo mať špecifické vlastnosti, osobitne vymienené objednávateľom, či jeho jednotlivé časti sú individuálne určené a nezameniteľné. Z predloženej zmluvy o dielo a tiež z objednávky vyplýva, že objednávateľ si zhotovenie hrobu a náhrobného kameňa objednával podľa katalógu, kde jednotlivé časti (kamene, platn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, zmena pomerov na strane maloletej
Právna veta: Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča, v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza zo základných kritérií pre určenie vyživovacej povinnosti, uvedených v ust. § 62 Zákona o rodine. Základnými kritériami na určenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sú predovšetkým schopnosti, možnosti a majetkové pomery obidvoch rodičov (ust. § 62 ods. 2 prvá veta Zákona o rodine), s prihliadnutím na odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa (ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine). Súd pri určení vyživovacej povinnosti zohľadňuje vyšši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: interpretácia právnych úkonov, právny úkon, obsah právneho úkonu, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, prejav vôle výslovný a konkludentný
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku oddeliteľnosti právneho úkonu, judikatúra vyvodila záver, že posúdenie toho, či je možné časť úkonu oddeliť od samotného obsahu, úzko súvisí s jeho výkladom; uplatnia sa preto interpretačné zásady, ktoré vyplývajú z ust. § 35 ods. 1 OZ. Nemožno pritom strácať zo zreteľa zásadu, podľa ktorej oddeliteľnosť je potrebné posudzovať podľa obsahu právneho úkonu; je preto rozhodujúce, či ide o časť právneho úkonu obsahovo oddeliteľnú; je bezvýznamné, že sa právny úkon týka veci, ktorú možno oddeliť. Nie je vylúčené, aby boli do jednej listiny pojaté viaceré právne úkony. Ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právo Sociálnej poisťovne na vrátenie dávky, premlčanie práva vrátiť dávku, vrátenie dávky poskytnutej neprávom
Právna veta: Správny súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že citované ustanovenie § 236 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení upravuje situáciu, kedy príjemcovi dávky vzniká povinnosť vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume než mu patrila, pričom ustanovenie § 236 ods. 3 predmetného zákona upravuje premlčanie práva Sociálnej poisťovne na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume. Sociálna poisťovňa pri svojom rozhodovaní o povinnosti vrátiť dávku, je povinná skúmať skutočnosť, či na strane príjemcu dávky boli splnené zákonné podmienky vyplývajúce z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , obmedzenie osobnej slobody jednotlivca
Právna veta: Inštitút zaistenia cudzinca je zákonným titulom pre obmedzenie osobnej slobody jednotlivca, ktorá je ako základné ľudské právo zaručená (čl. 8 ods. 1, 2 Charty základných práv a slobôd). Zo záverov rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 30.05.2013 (vec J. G. proti Polícia ČR, C-534/11) vyplýva, že pokiaľ cudzinec zaistený podľa zákona o pobyte cudzincov požiada o udelenie medzinárodnej ochrany, pokiaľ je táto žiadosť podaná účelovo (slovami Súdneho dvora „iba s cieľom pozdržať alebo zmariť výkon rozhodnutia o navrátení“) a pokračovanie zaistenia je naďalej objektívne nutné, je možné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody trvania väzby, dôvody väzby, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, pozbavenie slobody
Právna veta: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Hitler a právny štát, socializmus, socialistická ideológia, obžalovacia zásada
Právna veta: Stručný historický a právny exkurz do dejín práva na podklade nástupu NSDAP k moci dňa 30.01.1933
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na prácu, právo na prístup k zamestnaniu, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, slobodný výber povolania, prijatie práce, ochrana proti nezamestnanosti
Právna veta: Príspevok sa zaoberá obsahom práva na prácu, ktoré je na záver vyjadrené v grafickej podobe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domová prehliadka, výklad pojmu vec, oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, zaistenie počítačových údajov, zaistenie mobilného telefónu
Právna veta: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: charitatívna reklama, oslobodenie od dane z príjmov, použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
Právna veta: CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu , obeť trestného činu, základné zásady trestného konania, výpoveď svedka, obzvlášť zraniteľná obeť, ochrana obete
Právna veta: Článok sa zaoberá zákonom o obetiach trestných činov, ktorý menil a dopĺňal aj ustanovenia Trestného poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, trestný čin podvodu v zmysle TZ, uvedenie do omylu, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, prihlasovanie pohľadávok, pokus trestného činu
Právna veta: Príspevok bol prednesený na vedeckej konferencii s názvom "Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických súvislostiach", ktorá sa uskutočnila dňa 29.09.2017 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: okolnosti vylučujúce neoprávnenosť zásahu, usporiadateľ verejného podujatia, zákonnosť pri spracovaní osobných údajov, ochrana osobnosti
Právna veta: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov) sa značne zvýšila ochrana fyzických osôb vsúvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Prijatím zákona č.18/2018 Z.z.oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých zákonov sa slovenský právny poriadok stýmto nariadením harmonizoval. Jedna znajzásadnejších zmien novej právnej úpravy spočíva v obmedzení miery voľnosti pri spracúvaní osobných údajovfyzických osôb, ktoré ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU