Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959386
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
22.01.2019 23:55

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: krátenie starobného dôchodku, výsluhový dôchodok , nárok na starobný dôchodok, súbeh nárokov na dve dávky rovnakého druhu
Právna veta: Výsluhový dôchodok priznaný podľa § 38 a § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je dávkou, ktorá patrí jeho poberateľovi od skončenia služobného pomeru a patrí mu aj po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.). Vzhľadom na túto skutočnosť výsluhový dôchodok má odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku povahu dávky v starobe, ktorú je potrebné považovať v zmysle Čl. 33 ods. 1 Dohovoru č. 128 za inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť (prežitie určeného veku) - takou dávkou je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, parkovací preukaz, odňatie parkovacieho preukazu
Právna veta: Zákonodarca situáciu, že dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu poberateľa kompenzácie predpokladal a v ustanovení § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z. z. zakotvil aj možnosť odňatia parkovacieho preukazu (okrem iného) v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na parkovací preukaz aj za predpokladu, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa podmienky podľa § 17 ods. 1 tohto zákona, ktorú skutočnosť v danom prípade žalovaný ako druhostupňový správny orgán vyvodil s poukazom na komplexný posudok č. ZA/2013/24517/3-DOM zo dňa 13.11.2013, v konaní začatom z vlastnej in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom , žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby, dobrovoľná dražba, zmarenie a neplatnosť dražby
Právna veta: Senát 6 C sa nestotožňuje s názorom, podľa ktorého že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže mať za následok nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Naopak zastáva názor, že ak v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa príklepu nebola podaná žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby (ďalej len „dražba“), nemôže byť v tejto dražbe nadobudnuté vlastnícke právo vydražiteľa úspešne spochybňované, a to ani v prípade, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: písomné plnomocenstvo, splnomocnenie na zastupovanie
Právna veta: Vychádzajúc z teórie práva platí, že vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom je zmluvným vzťahom. Dohoda o plnomocenstve môže byť uzavretá písomne, ústne, dokonca aj konkludentne. Plnomocenstvo je iba jednostranným právnym úkonom, ktorým zastúpený dáva správnemu orgánu na vedomie, že ho splnomocnenec je oprávnený zastupovať. Podľa § 17 ods. 3 Správneho poriadku „splnomocnenie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstva upustiť.“ Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kriminalita týkajúca sa motorových vozidiel, predmet zákona č. 725/2004 Z. z., kontrola originality
Právna veta: Účelom zákona č. 725/2004 Z. z. je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v súlade s príslušnými smernicami Európskeho spoločenstva, ktorého vykonávanie v praxi má mať dopad na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia a rovnosti hospodárskej súťaže a s cieľom, aby sa vozidlá používali, len ak sú udržiavané na požadovanom stupni technickej spôsobilosti pre premávku na pozemných komunikáciách. Zároveň má slúžiť ako prevencia kriminality, pričom kriminalita týkajúca sa motorových vozidiel patrí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 25/2018-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 17. októbra 2018 o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Oskarom Chnápkom, KOVAL & spol., advokátska kancelária, Komenského 3, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1, na rovnosť účastníkov súdneho konania podľa čl. 47 ods. 3, na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 24/2018-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. októbra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Miroslava Duriša, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Ladislava Orosza prerokoval - návrh Krajského súdu v Bratislave vedený pod sp. zn. Rvp 1159/2018 na začatie konania podľa čl. 125 ods. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 26/2018-29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. októbra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Miroslava Duriša, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej a Ladislava Orosza prerokoval - návrh skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátom Mgr. Marekom Staroňom, advokátska ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 230/2018-46 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészarosa, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Burocim, Za Šestnástkou 17, Spišská Nová Ves, ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. apríla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Prešov (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 19 C 28/2014 (pôvodne pod sp. zn. 12 C 271/200 ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia pokladal sťažovateľ za nedostatočné, pretože okresný súd sa nevysporiadal s jeho tvrdeniami, ale len konštatoval, že ministerstvo nie je pasívne legitimované. V odôvodnení napadnutého rozsudku chýbala argumentácia (vecná, právna), ktorou by okresný súd podložil svoje stanovisko o absentujúcej pasívnej legitimácii ministerstva. Nesprávne právne posúdenie v predmetnej veci sťažovateľ videl v tom, že okresný súd pochybil pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. Je zrejmé (ako to uvádzal okresný súd aj v odôvodnení rozsudku z 8. septembra 2011), že zmluvy o poskytn ...
Odôvodnenie: krajského súdu o plnom úspechu žalobkyne v spore napriek tomu, že žalovaný nebol zaviazaný zaplatiť žalobkyni ňou žiadanú primeranú náhradu, ale takmer o polovicu menšiu, spôsobom, že výška náhrady za spoluvlastnícky podiel je druhotná a nadväzujúca so zdôraznením časového hľadiska, nemá podľa presvedčenia sťažovateľa oporu vo vykonanom dokazovaní v rámci merita veci, lebo z obsahu spisu, ako i zo samotného odôvodnenia napadnutého uznesenia nie je zrejmý a preukázaný rozdiel ceny nehnuteľnosti v čase vyhlásenia rozsudku a v čase podania žalobného návrhu zo strany žalobkyne. Podľa mienky sť ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 503/2018-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť maloletej , , zastúpenej zákonnými zástupcami a , , právne zastúpenej advokátom Mgr. Petrom Arendackým, advokátska kancelária, Železničiarska 13, Bratislava, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 11 ods. 1 a 4 a čl. 36 ...
Odôvodnenie: : Sťažovatelia ako žalobcovia sa žalobou zo dňa 20.02.2009 domáhali určenia právneho vzťahu a to, že žalobcovia sú členmi OSBD Poprad a nájomcami družstevného bytu č. v bytovom dome a určenia neplatnosti právneho úkonu a nájomných zmlúv medzi žalovaným 1/ a ďalšími žalovanými a neplatnosti kúpnej zmluvy medzi žalovaným 1/ a žalovaným 4/. Konanie o žalobe sa viedlo na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 12C/14/2009. Súd prvej inštancie žalobu zamietol rozsudkom č.k. 12C/14/2009-187 zo dňa 23.09.2010 v spojení s dopĺňacím rozsudkom č.k. 12C/14/2009-220 zo dňa 24.02.2011. Na odvolanie Krajský ...
Uznesenie: sp.zn.: 10C 38/2011, ktorým rozhodol o tom, že zastupovanie navrhovateľa matkou navrhovateľa, , nepripúšťa. Navrhovateľ sa voči vyššie uvedenému uzneseniu odvolal. Okresný súd Čadca výzvou zo dňa 7. apríla 2016 vyzval sťažovateľa, aby sa vyjadril k odvolaniu navrhovateľa. Dňa 24. mája 2016 Okresný súd Čadca vyhotovil predkladaciu správu a spis zaslal na Krajský súd v Žiline 13. júna 2016. Sudkyňa vrátila spis bez meritórneho rozhodnutia o odvolaní. Následne 15. júna 2016 sudkyňa nariadila zaslať uznesenie zo dňa 21. januára [zrejme júna, pozn.] 2016 a 11. júna 2016 bola vyhotovená predkla ...
Uznesenie: Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5 Tpo 24/2018 z 27. marca 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Banskej Bystrici je povinný uhradiť , , a trovy konania v sume 1 237,82 € (slovom tisícdvestotridsaťsedem eur a osemdesiatdva centov) na účet advokátskej kancelárie URBÁNI & Partners s. r. o., Skuteckého 17, Banská Bystrica, v mene ktorej koná advokát JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M., do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej repub ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. júla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia - základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Čadca (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 155/2016, ako aj - základného práva domáhať sa zákonom ustanoven ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 10. Rovnako z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vyplýva, že súdne rozhodnutia musia v dostatočnej miere uvádzať dôvody, na ktorých sa zakladajú (García Ruiz c. Španielsku z 21. 1. 1999). Ani judikatúra ESĽP nevyžaduje, 8 aby na každý argument strany bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 4. júna 2018 doručená sťažnosť (ďalej len ,,sťažovateľ 1“), zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Kalinovou, Cukrová 14, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“), práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na prejednanie veci v primerane ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. júla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) č. k. 4 C 47/2014-462 z 15. júla 2015 a rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 Co 574/2015-491 z 15.dece ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 229/2018-36 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu senátu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátkou , advokátska kancelária, , ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 295/2018-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vajdom, Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 388/2018-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného , advokátska kancelária, , vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. marca 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na slobodu a bezpečnosť zaručeného v čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zaručenéh ...
Odôvodnenie: I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. apríla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na rešpektovanie súkromného a rodinného ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 389/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , vo veci namietaného porušenia práva podľa čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. IV/2 Gn 146/17/1000 a jej listom z 24. októbra 2017 a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta ako zjavne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 394/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, zastúpeného JUDr. Vladimírom Bajtošom, advokátska kancelária, Slovenskej jednoty 8, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. apríla 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti DESIGN COMPANY s. r. o. v likvidácii (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) v k ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 380/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej , , v mene ktorej koná , vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Prešove sp. zn. 20 Co 80/2018 z 11. júla 2018 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 244/2018-10 z 20. júna 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 395/2018-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Europetrucks s. r. o., Kopčianska 10, Bratislava, zastúpenej spoločnosťou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, Trnava, v mene ktorej koná prokurista a advokát JUDr. Ľudovít Surma, vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. ...
Uznesenie: Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/2011-13 zo dňa 16.6.2011).“ 24. Ústavný súd konštatuje, že je nespochybniteľným faktom, že sťažovateľovi nebolo vyjadrenie prokurátora k ním uplatnenému dovolaniu doručené. Ústavný súd však súčasne zdôrazňuje, že zásadu kontradiktórnosti konania nemožno chápať formalisticky, ale je potrebné dôsledne vyhodnotiť individuálne okolnosti situácie, na základe ktorého hodnotenia možno dospieť k záveru, či v konkrétnom prípade účastníka konania bola jeho možnosť zaujať stanovisko k vyjadreniu protistrany naozaj reálne zmarená a tým jeho pozícia účastníka konania ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 393/2018-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť a , , zastúpených advokátkou Dr. Zuzanou Wagner, LL.M., advokátska kancelária, Svätoplukova 28, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, na súdnu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 402/2018-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Janette Prétiová, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa ...
Uznesenie: bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 71/2014 z 11. apríla 2014 a právoplatnosť nadobudlo 12. apríla 2014. Následne okresný súd uznesením sp. zn. 1 R 5/2014 zo 6. mája 2014 povolil reštrukturalizáciu dlžníka a do funkcie reštrukturalizačného správcu ustanovil 2, značka správcu S 1293. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2014 z 13. mája 2014 a právoplatnosť nadobudlo 14. mája 2014. 3. Sťažovateľ uviedol, že «Dňa 10. júna 2014 si Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava (ďalej len „SZRB“) ako veriteľ uplatnila u správ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 133/2018-8 z 8. marca 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť obchodnej spoločnosti TJ ŠPORTVÝROBA Košice, s. r. o. (ďalej aj „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 od ...
Uznesenie: ] Krajského súdu v Bratislave č.k. 14Co/97/2018-415 zo dňa 22.06.2018 sa zrušuje a vec sa Krajskému súdu v Bratislave vracia na ďalšie konanie. 6 priznáva úhradu trov právneho zastúpenia 390,50 EUR pred Ústavným súdom SR, ktoré je Krajský súd v Bratislave povinný vyplatiť na účet sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ...
Uznesenie: Okresného súdu Michalovce zo dňa 3.5.2018, č.k. 19C/158/2014-278 sa zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. Okresný súd Michalovce je povinný zaplatiť sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie v sume 5.000,- Eur do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto nálezu. Okresný súd Michalovce je povinný uhradiť sťažovateľovi trovy konania na účet právneho zástupcu sťažovateľa do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto nálezu.“ 5. Okresný súd v odôvodnení napadnutého uznesenia uvádza: «Z predmetného spisu bolo zistené, že dňa 26.2.2018 podal žalobca osobne na Okresnom súde Michalovce dovola ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 493/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby , zastúpeného advokátom JUDr. Adriánom Cakom, advokátska kancelária, Rázusova 6, Trnava, vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 485/2018-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, ktorou namieta porušenie svojho základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva podľa čl. 46 ods. 1 a základného práva na súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava III. č.k.: 11 Pc/7/2016-139, zo dňa 25.júla 2018 sa zrušuje a vec sa Okresnému súdu Bratislava vracia na ďalšie konanie 3 Okresný súd Bratislava III. je povinný do 2 /dvoch/ mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zaplatiť finančné zadosťučinenie sťažovateľovi ... vo výške 3.000,- eur (slovom tritisíc eur)... Ústavný súd priznáva sťažovateľovi ... náhradu trov konania, právního zastúpenia vo výške sumy 325,41 eur, ktorú náhradu Okresný súd Bratislava III. je povinný zaplatiť na účet právního zástupcu sťažovateľa...“ II. 5. Podľa č ...
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia podľa sťažovateľky neumožňuje zistiť, ako malo konanie sťažovateľky, ktorá si riadne a v súlade so zákonom uplatnila svoje procesné práva, vzhľadom na princíp proporcionality a rovnováhy práv sťažovateľky a žalobkyne vyvolať zneužitie práva zo strany sťažovateľky. 4. Sťažovateľka navrhla vydať tento nález: „Základné právo J&Q s.r.o... na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojitosti s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 11Co/214/2017-121 zo dňa 30 má ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 298/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti , , právne zastúpenej spoločnosťou Jarabica, s. r. o., advokátska kancelária, Kutlíkova 17, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Jarabica ...
Odôvodnenie: : I. 1.  Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   (ďalej   len   „ústavný   súd“)   uznesením  č. k. II. ÚS 132/2018-9 z 8. marca 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,  o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť obchodnej spoločnosti TJ ŠPORTVÝROBA  Košice, s. r. o. (ďalej aj „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva  na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej  republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v pr ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 131/2018-9 z 8. marca 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť obchodnej spoločnosti TJ ŠPORTVÝROBA Košice, s. r. o. (ďalej aj „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 353/2018-35 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť Telovýchovnej jednoty Východoslovenské železiarne Košice, Severné nábrežie 24, Košice, právne zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátska kancelária, Štúrova 20, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 376/2018-11 z 11. júna 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť – (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva n ...
Uznesenie: zo dňa 20.11.2017, sp. zn.: 27C/77/2017- 19... ktorým nášmu podaniu: „Žaloba na nariadenie neodkladného opatrenia podľa §324 a násl. Civilného sporového poriadku spočívajúcom v zákaze draženia nehnuteľností“ zo dňa 31.10.2017... vyhovel. Následne Okresný súd Žilina vydal Uznesenie zo dňa 12.03.2018, sp. zn: 27C/77/2017-26... ktorým nám priznal trovy konania. S uvedeným uznesením sme nesúhlasili, preto sme proti nemu podali podanie: „Sťažnosť Žalobcov a proti uzneseniu Okresného súdu Žilina zo dňa 12.03.2018, sp. zn. 27C/77/2017- 26“ zo dňa 09.04.2018 (ďalej len „Sť ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 332/2018-35 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátska kancelária, Námestie SNP 41, Zvolen, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 381/2018-49 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti Weindel Logistik Service SR spol. s r. o., Námestie SNP 15, Bratislava, právne zastúpenej advokátom JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátska kancelária, ...
Odôvodnenie: týchto rozsudkov rozhodne nemožno považovať za také, ktoré neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných na rozhodnutie. 40. V skutočnosti jadrom stanoviska najvyššieho súdu je zásadne odlišný právny názor v otázke existencie, resp. neexistencie naliehavého právneho záujmu, ale tiež v otázke možnosti, resp. nemožnosti súdu preskúmavať platnosť zmlúv o postúpení pohľadávok. Odlišný právny názor najvyššieho súdu v niektorých rozhodujúcich otázkach nemôže znamenať nepreskúmateľnosť rozsudkov nižších súdov a nezakladá dôvod prípustnosti dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f) Občianske ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júla 2018 prostredníctvom elektronických prostriedkov s následným písomným doplnením doručená sťažnosť , ; , ; , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12 ods. 2, čl. 16 ods. 2, čl. 19 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 2 Ústavy slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 3, čl. 8, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie kontroly ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júla 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 2 Sžf 25/2016 z 23. mája 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok najvyššieho súdu“) a rozsudkom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „kra ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 366/2018-61 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Ivanom Hubkom, advokátska kancelária, Gaštanová 7, Žilina, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 364/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Majerníkom, Werferova 1, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 19 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 365/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Ivanom Syrovým, Advokátska kancelária , s. r. o., Kadnárova 83, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 18. Do práva na spravodlivý proces však nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov, teda za porušenie tohto základného práva nemožno považovať neúspech (nevyhovenie návrhu) v konaní pred všeobecným súdom (napr. I. ÚS 8/96, III. ÚS 19 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. septembra 2018 doručená sťažnosť spoločnosti ATTIC - N Reality s. r. o., Radlická 832/38, Praha 5-Smíchov, Česká republika (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Sa 12/2016 (ďalej len „napadnuté konanie“). 2. Sťažovateľ v sťažnosti ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 350/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou , , v mene ktorej koná advokát a konateľ , a maloletých , , a , , vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 41 ods. 1 a 4 a čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 9 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a čl. 33 Dohovoru o právach dieťaťa uzneseniami ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 356/2018-36 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , zastúpenej AK NOVIKMEC s. r. o., Rázusova 125, Vranov nad Topľou, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Marián Novikmec, vo veci namietaného porušenia základného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 197/2018-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, ...
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9 Co 375/2017 z 25. januára 2018 z r u š u j e a vec v r a c i a tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Nitre je povinný uhradiť trovy konania obchodnej spoločnosti v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) na účet Advokátskej kancelárie LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Sťažnosti obchodnej spoločnosti vo zvyšnej časti n e v y h o v u j e . Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 25 ods. 3 záko ...
Uznesenie: sa však nepodarilo doručiť ustanovenému opatrovníkovi. Sťažovateľ 24. apríla 2014 doručil okresnému súdu splnomocnenie na zastupovanie v konaní a 28. apríla 2014 vyjadrenie k návrhu na začatie konania. Okresný súd uznesením z 13. mája 2014 zrušil uznesenie o ustanovení opatrovníka sťažovateľovi. Okresný súd 2. júla 2014 vyzval žalobcu na preukázanie nákladov na zdravotnú starostlivosť poškodeného. Pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo 30. októbra 2014, bolo odročené na 27. november 2014. Dňa 27. novembra 2014 sa pojednávanie uskutočnilo, ale bolo 9 odročené na neurčito pre úče ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 349/2018-29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivanou Zmekovou, Zámocká 18, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 19. ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva podľa čl. 3 ods. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. apríla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v spojení s čl. 2 ods. 2 ústavy rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 20 Scud 6/2014 z 5. apríla 2016 v spojení s opravným uznesením z 24. mája 2016 a rozsudkom Najvyššie ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. septembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 5 ods. 1 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva podľa čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „protokol“) a práva podľa čl. 50 Charty základných práv Európskej ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. septembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV. (ďalej len „okresný súd“) č. k. 3 T 127/2014-424 zo 6. októbra 2015 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie okresného súdu“). 2. Z obsahu podanej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ bol napadnutým rozhodnutím okresného súdu odsú ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. októbra 2018 doručená sťažnosť, podaná na poštovú prepravu 27. septembra 2018, obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”) bola 14. februára 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 1, 2 a 3, čl. 22 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 10 ods. 1, 2 a 3, čl. 13 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozhodnutím Špeciálneho súdu v Pezinku, pracoviska Banská By ...
Odôvodnenie: : 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2017 doručená sťažnosť spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na ochranu majetku podľa čl. Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýc ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 41 ods. 1, 4 a 5, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 25 P 66/2016 z 13. marca 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Br ...
Odôvodnenie: : 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. februára 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva na rovnaké zaobchádzanie podľa čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 15 C 164/2014 z 18. febru ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 4. apríla 2018 doručený návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovatelia“ alebo „skupina poslancov“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade ustanovení § 25c zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani“ alebo „napadnuté ustanovenia“) s čl. 1 ods. 1 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 50 ods. 2 ústavy a § 25b ods. 7 písm. b) ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. septembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátkou Mgr. Evou Garovou, Štefánikova 14, Bratislava, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 17 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) postupom Okresného súdu Koši ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 567/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. októbra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolákovo, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Jozef Holič, vo veci namietaného porušenia základného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. augusta 2018 doručená sťažnosť spoločnosti LASON SYSTEM, spol. s r. o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, a spoločnosti VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., Lieskovská cesta 6, Zvolen (ďalej len „sťažovateľky“), zastúpených advokátkou JUDr. Evou Krchňavou, Rudlovská cesta 47, Banská Bystrica, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské a okresné súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydedenie, dôvody vydedenia, vedenie neusporiadaného života
Právna veta: Za vedenie neusporiadaného života v zmysle § 469a ods. 1 písm. d/ Obč. zák. možno označiť také správanie sa, ktoré evidentne vybočuje z rámca všeobecnej predstavy o správaní sa v súlade s dobrými mravmi. O trvalé vedenie neusporiadaného života pôjde v takých prípadoch, kde správanie sa vydedeného bude vykazovať známky kontinuálnosti (teda nie iba náhodilosti alebo ojedinelosti) a dlhodobosti, keď už spravidla nebude možné očakávať návrat k bežnému spôsobu života tak, ako je vnímaný väčšinovou spoločnosťou (viď rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24.11.2011 sp. zn. 21 Cdo 190/2010). K tomuto dôvodu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby
Právna veta: 10. Ku vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby v zmysle § 13 ods. 2 Obč. zák. musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie neoprávneného (protiprávneho) zásahu, v dôsledku ktorého vznikla kvalifikovaná ujma na osobnosti fyzickej osoby ako preukázaný dôsledok negatívneho pôsobenia zásahu na osobnosť fyzickej osoby a existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a ujmou vzniknutou na osobnosti fyzickej osoby (púha možnosť, že určitým konaním bolo zasiahnuté do osobnostných práv, pre vznik práva na náhradu nema ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.