SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183341
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
05.07.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: dávka, dávka v hmotnej núdzi, hmotná núdza
Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa kladie dôraz na zásluhovosť poskytovania, čo znamená, že výšku dávky v hmotnej núdzi je možné podmieniť aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie. Aktívna účasť občana prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti podľa názoru kasačného súdu prispieva k jeho socializácii, k zvýšeniu pocitu užitočnosti, k znovuosvojeniu si pracovných návykov, k zlepšeniu podmienok uplatnenia sa na trhu práce, a tým k zvýšeniu možnosti dostať sa z hmotnej núdze. Je potrebné dodať, že pracovné činnosti v zmysle § 10 ods. 3 zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: súbeh nárokov na dve dávky rovnakého druhu, nárok na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok , krátenie starobného dôchodku
Právna veta: Výsluhový dôchodok priznaný podľa § 38 a § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je dávkou, ktorá patrí jeho poberateľovi od skončenia služobného pomeru a patrí mu aj po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.). Vzhľadom na túto skutočnosť výsluhový dôchodok má odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku povahu dávky v starobe, ktorú je potrebné považovať v zmysle Čl. 33 ods. 1 Dohovoru č. 128 za inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť (prežitie určeného veku) - takou dávkou je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: odňatie parkovacieho preukazu, parkovací preukaz, zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu
Právna veta: Zákonodarca situáciu, že dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu poberateľa kompenzácie predpokladal a v ustanovení § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z. z. zakotvil aj možnosť odňatia parkovacieho preukazu (okrem iného) v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na parkovací preukaz aj za predpokladu, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa podmienky podľa § 17 ods. 1 tohto zákona, ktorú skutočnosť v danom prípade žalovaný ako druhostupňový správny orgán vyvodil s poukazom na komplexný posudok č. ZA/2013/24517/3-DOM zo dňa 13.11.2013, v konaní začatom z vlastnej in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, dobrovoľná dražba, žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby, nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom
Právna veta: Senát 6 C sa nestotožňuje s názorom, podľa ktorého že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže mať za následok nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Naopak zastáva názor, že ak v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa príklepu nebola podaná žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby (ďalej len „dražba“), nemôže byť v tejto dražbe nadobudnuté vlastnícke právo vydražiteľa úspešne spochybňované, a to ani v prípade, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, posudkový lekár, nedostatok pracovných príležitostí
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu posudkoví lekári hodnotili zdravotný stav v súlade so všeobecným posudkovým hľadiskom, uvedeným v kapitole V prílohy č. 4 zákona a uviedli, že navrhovateľka je úzkostne depresívna zo zlej sociálno - ekonomickej situácie - že nemá prácu, a nie z toho, že nedokáže prácu vykonávať; pripomenuli, že súčasťou liečby depresie je aj liečba prácou. Odvolací súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že obmedzenie schopnosti vykonávať niektoré pracovné činnosti, v danom prípade prácu krajčírky (podľa namietaného posudku úradu práce) nevylučuje schopnosť vykonávať i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, opakovaný príspevok dieťaťu, nespotrebované výživné, náhradná starostlivosť, uspokojovanie potrieb dieťaťa, platiteľ príspevku
Právna veta: V súvislosti s námietkou žalobkyne ohľadom toho, že spotrebované výživné sa v zmysle zákona o rodine nevracia, odvolací súd uvádza, že nemožno stotožňovať dva odlišné inštitúty, a to inštitút výživného v zmysle zákona o rodine a inštitút opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti podľa zákona č. 627/2005 Z. z. Opakovaný príspevok analogicky ako výživné slúži v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 627/2005 Z. z. na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa, avšak ide o príspevok, ktorým štát podporuje náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomností do vlastných rúk, doručenka, verejná listina, dôkazné bremeno
Právna veta: Podľa § 111 ods. 1 CSP do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len "doručenka"); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou.Ustanovenie § 111 ods. 1 CSP priznáva doručenke status verejnej listiny, v dôsledku čoho sa údaje v nej obsiahnuté sa považujú za pravdivé, ak nebol preukázaný opak. Už podľa predchádzajúcej úpravy dospel najvyšší súd k záveru, že verejnou listinou je ale doručenka len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi. V tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podľa § 76 OSP, neodkladné opatrenie, trvalá úprava pomerov
Právna veta: Účinnosťou Civilného sporového poriadku dochádza k zmene základného konceptu inštitútu predbežného opatrenia, ktoré nahrádza neodkladné opatrenie, pričom jeho právne účinky nie sú podmienené prebiehajúcim konaním vo veci samej a vo svojej podstate môže konzumovať vec samu. Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej len vtedy, ak sa v dôsledku neho spor o veci vymedzenej žalobou právoplatne skončil a nebude nasledované konaním vo veci samej. Takéto rozhodnutie nevykazuje charakter dočasnosti a predbežnosti poskytovanej meritórnej ochrany vyžadujúcej ďalšie konanie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: splnomocnenie na zastupovanie , písomné plnomocenstvo
Právna veta: Vychádzajúc z teórie práva platí, že vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom je zmluvným vzťahom. Dohoda o plnomocenstve môže byť uzavretá písomne, ústne, dokonca aj konkludentne. Plnomocenstvo je iba jednostranným právnym úkonom, ktorým zastúpený dáva správnemu orgánu na vedomie, že ho splnomocnenec je oprávnený zastupovať. Podľa § 17 ods. 3 Správneho poriadku „splnomocnenie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstva upustiť.“ Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kontrola originality, predmet zákona č. 725/2004 Z. z., kriminalita týkajúca sa motorových vozidiel
Právna veta: Účelom zákona č. 725/2004 Z. z. je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v súlade s príslušnými smernicami Európskeho spoločenstva, ktorého vykonávanie v praxi má mať dopad na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia a rovnosti hospodárskej súťaže a s cieľom, aby sa vozidlá používali, len ak sú udržiavané na požadovanom stupni technickej spôsobilosti pre premávku na pozemných komunikáciách. Zároveň má slúžiť ako prevencia kriminality, pričom kriminalita týkajúca sa motorových vozidiel patrí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia Správneho súdneho poriadku, stav v čase vyhlásenie, intertemporálne ustanovenie, hmotnoprávne predpisy
Právna veta: Pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia (§ 154 ods. 1 O.s.p.), ide o jedno z kľúčových pravidiel nášho civilného procesu, ktoré vyvoláva mnohé dopady a súvislosti. Je potrebné zdôrazniť, že uvedené pravidlo sa dotýka výlučne skutkových okolností veci, nie právneho posúdenia. Pre súd je teda rozhodujúci skutkový stav veci v čase vyhlásenia rozhodnutia. Právny stav veci určujú spravidla prechodné ustanovenia hmotnoprávnych predpisov bez ohľadu na to aké hmotné právo platí v čase vyhlásenia rozhodnutia. Uvedené pravidlo tak nemá nejaký dosah na intertemporálne ustanovenia hmotnop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumu, daňová exekučná výzva, procesné rozhodnutie, správca dane, vlastnícke právo
Právna veta: Vzhľadom na to, že daňová exekučná výzva spôsobuje aj hmotnoprávne následky, nemá výlučne len charakter procesného rozhodnutia. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž povinnému subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie, a upozornenie, že daňový dlžník je povinný umožniť správcovi dane vykonať súpis hnuteľného majetku. Teda nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku. Obmedzenie dispozičného práva povinného subjektu nakladať so svojím majetkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov, povinnosť platiť súdny poplatok, nepriaznivá finančná situácia, bezúspešné bránenie práva, nepredvídateľné okolnosti
Právna veta: Zákonodarca pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípade individuálne a to aj vzhľadom na individuálnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predĺženie lehoty na vykonanie daňovej kontroly, daňová kontrola, daňový subjekt , daňové vyrubovacie konanie, zákonom stanovená lehota
Právna veta: Vzhľadom na tento záver treba zdôrazniť, že v prípade daňovej kontroly ide o závažný zásah a nadmernú záťaž pre kontrolovaný daňový subjekt, preto je ohraničená dĺžka jej trvania zákonnou lehotou. Ako už bolo konštatované najvyšším súdom, správca dane v danom prípade nerešpektoval zákonom stanovenú lehotu na vykonanie daňovej kontroly v zmysle § 15 ods. 17 zákona č. 511/1992 Zb., v dôsledku čoho je daňová kontrola nezákonná a rovnako protokol z nej nadobudol povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý z uvedeného dôvodu nemôže byť podkladom pre vyrubovacie konanie. Pokiaľ žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: predbežné opatrenia podľa daňového poriadku, správca dane, daňový subjekt , dočasný charakter rozhodnutia
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. nepochybne zveruje správcovi dane pomerne široké oprávnenia na zásah do práv daňového subjektu. V prejednávanej veci bolo predbežným opatrením žalobcovi uložené zdržať sa uvedenia liehu do daňového voľného obehu bez predchádzajúceho zloženia peňažnej sumy na účet správcu dane. Takýmto spôsobom formulované rozhodnutie správcu dane, keď je žalobcovi uložená určitá peňažná povinnosť, resp. stanovený nejaký zákaz týkajúci sa výkonu jeho podnikania, možno podľa názoru najvyššieho súdu považovať za rozhodnutie týkajúce sa základných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sankčná moderácia, správny súd, administratívne konanie, orgán verejnej správy
Právna veta: Zákonodarca v § 198 ods. 2 SSP ustanovil pre rozhodovanie správneho súdu o sankčnej moderácii limit spočívajúci v tom, že správny súd môže rozhodnúť len tak, ako mohol rozhodnúť v administratívnom konaní orgán verejnej správy. Inak povedané, správny súd bude pri svojom rozhodovaní viazaný normatívnou úpravou v rovnakom rozsahu ako bol orgán verejnej správy. Teda aj správny súd bude môcť uložiť len takú sankciu a v takej výške, ako mohol uložiť orgán verejnej správy, a rovnako upustiť od potrestania bude správny súd môcť len v tých prípadoch, keď to zákon umožňoval aj orgánu verejnej správy. Vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: evidencia, evidencia pracovného času, výplatný lístok
Právna veta: Z ustanovenia § 99 Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť evidovať osobitne pracovný čas, prácu nadčas, nočnú prácu atď. a nie dochádzku do zamestnania. Z výplatného lístku daného zamestnanca nie je možné zistiť, či pracovný čas, ktorý je v ňom, dotknutý zamestnanec skutočne odpracoval, prípadne, či neodpracoval viac hodín, ako je tam uvedených. Výplatný lístok zamestnanca nepredstavuje evidenciu jeho pracovného času, práce nadčas prípadne nočnej práce.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada reformatio in peius, blokové konanie, opravný prostriedok, zákaz zmeny k horšiemu, správne trestanie
Právna veta: Zákaz reformatio in peius, teda zásadu, že postavenie obvineného sa nemôže zhoršiť iba tým, že využije právo na podanie opravného prostriedku je potrebné dôsledne chápať len ako garanciu slobody od volacieho práva a v dôsledku toho i práva na obhajobu. Podstatou tejto zásady je teda garantovať možnosť obvineného napadnúť rozhodnutie opravným prostriedkom bez obáv a rizika, že sa jeho situácia zhorší. Zásada zákazu reformatio in peius uplatňovaná v deliktuálnom práve, najmä v trestnom, ale aj správnom práve nemôže byť v žiadnom prípade vykladaná spôsobom ako ju použila sťažovateľka v kasačnej s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, zásada zákonnosti daňového konania, fiškálne záujmy štátu, daňový subjekt
Právna veta: Z dikcie ustanovenia zákona č. 563/2009 Z.z. upravujúceho zásadu zákonnosti vyplýva, že daňové orgány v daňovom konaní nemôžu chrániť len fiškálne záujmy štátu ako prioritné, ale sú súčasne povinné zachovávať práva a oprávnené záujmy daňových subjektov. To znamená, že zásada zákonnosti daňového konania predstavuje významnú garanciu právnej istoty daňových subjektov. Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu. Vo vzťahu k zachovávaniu práv a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: skončenie služobného pomeru na základe zákona, služobný pomer, príslušník hasičského a záchranného zboru, fyzická spôsobilosť
Právna veta: Z obsahu administratívneho spisu bolo zrejmé, že k ukončeniu služobného pomeru žalobcu došlo na základe zákona podľa ust. § 63 zákona, z dôvodu, že žalobca ako príslušník hasičského a záchranného zboru stratil fyzickú spôsobilosť na výkon funkcie. Táto skutočnosť jednoznačne vyplynula zo služobného hodnotenia, pričom záverom služobného hodnotenia bolo skonštatovanie, že príslušník nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v zbore. Z rozhodnutia riaditeľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, ktorým vydal služobné hodnotenie príslušníka Hasičského a záchranného zboru vyplyn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprava chýb v katastrálnom operáte, správny orgán , katastrálny operát, určovacia žaloba, zosúladenie údajov katastra nehnuteľností
Právna veta: Vo svetle uvedeného kasačný súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so záverom správnych orgánov a krajského súdu, že neboli splnené podmienky pre vykonanie opravy chyby v katastrálnom operáte. Správne orgány môžu opraviť chybu v katastrálnom operáte len v prípadoch taxatívne vymenovaných v ustanovení § 59 ods. 1 Katastrálneho zákona. V predmetnej veci je bez všetkých pochybností zrejmé, že žiadna z uvedených situácií nenastala. Rozhodnutie vydané podľa ustanovenia § 59 Katastrálneho zákona nezasahuje do sféry hmotnoprávnych oprávnení a povinností účastníkov konania. Vydaním rozhodnutia podľa ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: stavebné konanie, stavebné povolenie, verejný záujem, správny orgán
Právna veta: Kasačný súd v danom prípade považoval za správny postup správnych orgánov oboch stupňov, keď v preskúmavacom konaní, predmetom ktorého bolo posúdenie splnenia zákonných podmienok na vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby, upriamili svoju pozornosť k predmetu posúdenia aj z pohľadu splnenia zákonnej podmienky verejného záujmu v súlade s územným plánom obce a zóny na funkčné a racionálne využitie územia pre zdravé životné prostredie človeka v snahe zabezpečiť spravodlivú rovnováhu pri poskytovaní ochrany právam uplatňovaných žalobcom a oprávneným záujmom nielen ďalším účastníkom správneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: záložné právo v daňovom konaní, daňový nedoplatok, zabezpečenie daňovej pohľadávky, predmet záložného práva
Právna veta: K námietke sťažovateľa ohľadom neprimeranosti hodnoty predmetu záložného práva kasačný súd uvádza, že táto hodnota je v súlade s ust. § 81 ods. 6 daňového poriadku, a že je primeraná sume daňového nedoplatku, na zabezpečenie ktorého sa záložné právo zriadilo. Neobstojí argumentácia sťažovateľa o tom, že daňové orgány nevychádzali z jeho účtovnej hodnoty, a že táto mala byť zisťovaná znaleckým dokazovaním. Právny význam zabezpečenia daňovej pohľadávky zriadením záložného práva správcom dane spočíva v zaistení zaplatenia nedoplatku v prípade nedobrovoľného splnenia povinnosti daňovým subjektom - ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vyrovnávací príplatok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, dôchodkové poistenie
Právna veta: Spornou však zostala otázka právneho posúdenia nároku navrhovateľa na vyrovnávací príplatok priznávaný odporkyňou starobným dôchodcom v súlade s § 69b ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a teda posúdenie otázky, či nárok na vyrovnávací príplatok môže vzniknúť len poistencom, ktorým bol priznaný v zmysle t. č. platnej a účinnej zákonnej úpravy starobný dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky, pretože ide o dorovnanie k starobnému dôchodku, alebo má nárok na vyrovnávací príplatok aj poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Spornou je teda otázka nároku navrhovateľa, ktorý b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, kataster nehnuteľností, predkúpne právo
Právna veta: Neprihliadnutie okresného úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na existenciu predkupného štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z., obmedzujúceho zmluvnú voľnosť povinného z tohto predkupného páva pri zamýšľanom prevode dotknutej nehnuteľnosti, ako na skutočnosť, ktorá má vplyv na povolenie vkladu, je podľa kasačného súdu v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z.z. a porušením § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. Uvedené platí aj vtedy, ak predkupné právo štátu vzniklo až po uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom konania o povolení vkla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: právomoc súdu, konanie vo veciach sociálneho poistenia, úrazová dávka, Sociálna poisťovňa, škoda spôsobená pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Právna veta: Zákonom o sociálnom poistení bol nahradený dovtedajší systém odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania systémom poskytovania úrazových dávok v rámci úrazového poistenia. Plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, s výnimkou nároku na náhradu vecnej škody, sú dávkami úrazového poistenia (úrazovými dávkami), o ktorých na základe žiadosti poškodeného (ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak) rozhoduje Sociálna poisťovňa. Rozhodovanie o týchto plneniach preto nepatrí do právomoci súdu. Len nárok na náhradu vecnej škody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinnosť svedčiť, svedecká výpoveď, postavenie svedka, osoba podozrivá zo spáchania skutku
Právna veta: Teória i prax trestného práva postavenie svedka rozlišuje v poňatí materiálnom a formálnom. Za svedka v materiálnom zmysle sa považuje fyzická osoba, ktorá vnímala skutočnosti, ktoré môžu byť podkladom pre rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, a ktorá o nich môže vypovedať bez ohľadu na to, či už bola orgánmi činnými v trestnom konaní, súdom alebo niektorou zo strán vyzvaná k výpovedi, či sa sama za týmto účelom prihlásila. Svedkom vo formálnom poňatí je potom fyzická osoba, ktorá má práva a povinnosti svedka podľa Trestného poriadku, t. j. bola orgánom činným v trestnom kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, mimosporové konanie, uznesenie registrového súdu
Právna veta: Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra je rozhodnutím vo veci samej.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť v správnom súdnictve, orgán verejnej správy, súd prvej inštancie
Právna veta: Za danej situácie je podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky potrebné aplikovať ustanovenie § 13 ods. 1 SSP, v zmysle ktorého miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, ak tento zákon neustanovuje inak. Toto zákonné ustanovenie predpokladá menšiu vzdialenosť súdu prvej inštancie k účastníkovi konania, a preto na účely určenia miestne príslušného súdu prvej inštancie je za sídlo orgánu, ktorý rozhodoval v prvom stupni v prípade Sociálnej poisťovne potrebné považovať sídlo jej pobočky. Uvedené ustanovenie § 13 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: lehota a miesto podania, dovolanie v trestnom konaní, generálny prokurátor , minister spravodlivosti, dovolanie v neprospech obvineného, okamih doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi , konvalidovať pochybenie
Právna veta: Podľa § 370 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku, ak sa dovolenie podáva v neprospech obvineného možno ho podať do šiestich mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Ide o ustanovenie, ktorým zákonodarca jednoznačne a striktne limituje možnosť po dať dovolanie v neprospech obvineného. Práve s ohľadom na všeobecné znenie tohto ustanovenia (bez označenia osôb oprávnených podať dovolanie v neprospech obvineného) nemožno, podľa názoru najvyššieho súdu, prvú vetu § 370 ods. 1 Trestného poriadku vykladať zužujúco tak, že tam uvedený okamih doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi a s tým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, objektívna zodpovednosť, odberateľ plynu, zabezpečenie meradla
Právna veta: Z § 91 ods. 1 písm. d) bod 5 zákona o energetike vyplýva, že inšpekcia uloží obligatórne pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe, v danom prípade inou osobou je žalobca, za porušenie povinností, ktoré vyplývajú z taxatívne uvedených ustanovení citovaného zákona, okrem iného aj vo vzťahu k § 82 zákona. Z predmetného ustanovenia § 82 ods. 1 vyplývajú definície neoprávneného odberu, z ktorých je možné vyvodiť o aký odber musí ísť, aby bol neoprávnený. V ods. 1 písm. d) je ďalej uvedené, že neoprávneným odberom plynu je odber, ktorý musí spĺňať dve podmienky. Prvou je odber meraný určeným mer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, námietka premlčania, zneužitie práva, šikanózny výkon práva
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe dobrým mravom zásadne neodporuje, ak niekto namieta premlčanie práva uplatňovaného voči nemu, lebo inštitút premlčania je inštitútom zákonným, a teda použiteľným vo vzťahu k akémukoľvek právu, ktoré sa zo zákona premlčuje. Ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka je všeobecným ustanovením hmotnoprávnej povahy, ktoré dáva súdu možnosť posúdiť, či výkon subjektívneho práva je v súlade s dobrými mravmi a v prípade, ak to tak nie je, požadovanú ochranu odoprieť. Právny úkon sa prie či dobrým mravom, pokiaľ nerešpektuje niektoré zo súhrnu základných spoločenských, kultúrny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, odňatie a prikázanie veci, pochybnosti o nezaujatosti sudcov, ústavný princíp zákonného sudcu
Právna veta: Hoci zákon bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu veci, pri ich posúdení, aj so zreteľom na vyššie uvedený ústavný princíp zákonného sudcu, je nutné vychádzať z toho, či u vecne a miestne príslušného súdu možno zabezpečiť dodržanie základných zásad trestného konania a vylúčiť akékoľvek opodstatnené pochybnosti o nestrannosti súdu. Jedným z prípustných dôležitých dôvodov v zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. odôvodňujúcich odňatie veci je i prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z rozhodovania (R 101/2000). Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, dohľad probačného a mediačného úradníka, obzvlášť závažný zločin, existencia výnimočných okolností
Právna veta: Vo vzťahu k otázke možného nahradenia väzby u obvineného miernejším prostriedkom, a to konkrétne či už dohľadom probačného a mediačného úradníka (§ 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por.), ktorú možnosť súd rozhodujúci o väzbe povinne skúmal, alebo ponúknutou peňažnou zárukou inej osoby, (§ 81 ods. 1 Tr. por. ), opätovne najvyšší súd uvádza, že v súlade s § 80 ods. 2 veta tretia Tr. por. je v prípade stíhania za obzvlášť závažný zločin na použitie uvedených inštitútov potrebné preukázať existenciu výnimočných okolností, ktoré však v posudzovanej veci súdom zistené neboli. Tieto nevyplývajú z obsahu predl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vražda, vražda novonarodeného dieťaťa matkou, skutková veta, odsudzujúci rozsudok, rozrušenie spôsobené pôrodom, novonarodené dieťa
Právna veta: Zjednodušene povedané, dovolací súd musí vychádzať z toho, že skutok, tak ako je uvedené v skutkovej vete sa stal a bol preukázaný hodnovernými dôkazmi. Pokiaľ obvinená namietala, že skutok uvedený v skutkovej vete mal byť správne právne posúdený ako trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 146 Tr. zák., tak v skutkovej vete odsudzujúceho rozsudku v jej trestnej veci úplne absentuje znak „rozrušenia spôsobeného pôrodom" ako stavu, v ktorom matka úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa, a preto ani nie možné jej skutok právne posúdiť ako trestný čin vraždy novonarodeného dieťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: poverenie na výkon činnosti súvisiacej s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, člen štatutárneho orgánu, poverenie na prevádzkovanie podniku, vnútorné organizačné predpisy
Právna veta: Podstata právneho problému je v tom, či totožná osoba môže vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a neštatutárnu pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa. Z ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka, na ktoré sa napadnuté uznesenie odvolacieho súdu odvoláva vyplýva, že kto pri prevádzkovaní bol poverený určitou činnosťou je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Z obsah u tohto ustanovenia zákaz pokiaľ ide o totožnú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu nevyplýva. Fakt, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: označovanie výrobkov cenami, reklamácia
Právna veta: Ak k poškodeniu výrobku dôjde v dôsledku jeho nesprávneho používania, najmä užívania v rozpore s informáciami o spôsobe použitia a údržby výrobku, nejde o „reklamačnú“ vadu. Spotrebiteľ v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť ani právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepusteniez výkonu trestu odňatia slobody, viesť riadny život, výkon trestu odňatia slobody
Právna veta: Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody treba vždy zhodnotiť osobu odsúdeného a celý jeho doterajší život, vrátane jeho správania pred spáchaním trestného činu, správania, ktoré viedlo k jeho spáchaniu, ako aj správania vo výkone trestu odňatia slobody. Tieto okolnosti pritom nemožno hodnotiť izolovane, ale je nutné ich posudzovať vo vzájomných súvislostiach. Len tak možno spoľahlivo posúdiť, či aktuálne správanie sa odsúdeného a plnenie jeho povinností vo výkone trest u odňatia slobody nie je len vonkajším prejavom jeho prispôsobenia sa prostrediu ústavu na v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie podľa § 372 Tr. por., domová prehliadka, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, Účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní
Právna veta: I. Úprava možnosti čítania zápisnice o skoršom výsluchu či už obžalovaného (§ 258 ods. 4 Trestného poriadku) alebo svedka (§ 264 ods. 1 Trestného poriadku) na hlavnom pojednávaní rešpektuje princíp nezameniteľnosti aktuálneho procesného postavenia vypočúvanej osoby (ktoré sa mohlo vp redchádzajúcom priebehu konania zmeniť). Preto nie je možné čítať na odstraňovanie rozporov vo výpovedi obžalovaného jeho skoršiu výpoveď ako svedka, a naopak. Pravidlo uvedené v predchádzajúcej vete nie je možné obísť čítaním zápisnice o skoršom výsluchu osoby v odlišnom než a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania, ohrozený svedok, zápisnica o výsluchu svedka, osobný výsluch svedka, obhajca obvineného, preštudovanie spisu, oznámenie mena svedka
Právna veta: Policajt je povinný v rámci postupu podľa § 213 ods. 3 Trestného poriadku oznámiť obhajcovi len druh úkonu, teda v prípade výsluchu svedka len okolnosť, že pôjde o taký výsluch, a nie aj meno svedka. Výsledok úkonu (zápisnica o výsluchu svedka) potom môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom (§ 213 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), resp. pri ďalšom postupe už v predsúdnom konaní, ale len spôsobom, ktorý predpokladajú ustanovenia Trestného poriadku (teda na hlavnom pojednávaní sa primárne predpokladá osobný výsluch svedka, okrem zákonom ustanovených v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: samostatné tresty, postupné ukladanie trestov, trestnoprávna recidíva, zahladenie odsúdenia, trestný čin , čiastkový útok pokračovacieho trestného činu , pokračovací trestný čin, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku, viacčinný súbeh trestných činov, trestný rozkaz , súhrnný trest
Právna veta: Časovým rozhraním medzi viacčinným súbehom trestných činov a trestnoprávnou recidívou je v zmysle § 42 ods. 1 Trestného zákona moment vyhlásenia súdom prvého stupňa prvého odsudzujúceho rozsudku za niektorý z trestných činov (skutkov) toho istého páchateľa; taký účinok má podľa § 353 ods. 8 Trestného poriadku aj doručenie trestného rozkazu obvinenému. Pri pokračovacom trestnom čine, ak konanie páchateľa pri niektorom z čiastkových útokov tohto činu časovo prekročí moment uvedený v predchádzajúcej vete, pokračovací trestný čin je spáchaný ako trestnoprávna recidíva. Na účinok uvedený v predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňový výdavok, daňový subjekt , podmienka preukázateľnosti
Právna veta: Najvyšší súd v danom prípade dospel k záveru, že žalobca ako daňový subjekt jednoznačne nepreukázal, tvrdené skutočnosti existujú na materiálnom základe tak, ako ich deklaroval na predložených faktúrach. K oprávnenosti uznania deklarovaných výdavkov najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že na to, aby mohol byť výdavok uznateľný za daňový výdavok, musí byť splnená okrem podmienky zaúčtovania v účtovníctve alebo zaevidovania v evidencii príjmov a výdavkov aj podmienka preukázateľnosti stanovená v § 2 ods. 1 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z. z. Znamená to, že na vznik nároku na uznateľnosť výdav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: primerané použitie ustanovení Občianského súdneho poriadku na konanie pred Ústavným súdom, spojenie vecí na spoločné konanie
Právna veta: Návrh na rozhodnutie o spojení môže plénu ústavného súdu podať sudca spravodajca vo veci, ktorej spojenie s inou vecou sa navrhuje, alebo predsedníčka ústavného súdu. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne plénum inak, je na spoločné konanie o spojených veciach príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr (§ 18 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Za rovnakých podmienok môže plénum ústavného súdu rozhodnúť o spojení vecí patriacich do jeho pôsobnosti, ktoré boli pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slovenskej republiky
Právna veta: V posudzovanom prípade šlo o spor zo zmlúv o poskytnutí dotácie, pri uzatváraní ktorých ministerstvo navonok konalo vlastným menom – z dotknutých zmlúv ani zo zákona nevyplývalo, že by ministerstvo konalo v mene štátu; naopak, ako strana zmluvy je označené ministerstvo, ktorého zástupca ich so sťažovateľom aj uzatvoril. Ministerstvo ako rozpočtová organizácia je právnickou osobou štátu, ktorá má právo samostatne hospodáriť s majetkom štátu, ktorý jej bol na tento účel určený štátnym rozpočtom, a tiež spôsobilosť vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa. Uvedené vyplýva z § 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu, zákonnosť väzby, povinnosť súdu v každom štádiu trestného konania skúmať dôvody ďalšieho trvania väzobného stíhania obžalovaného
Právna veta: Názor, podľa ktorého porušenie zákonného postupu (či už nedoručenie sťažnosti prokurátora k vyjadreniu alebo prieťahy v rozhodovaní o väzbe) orgánmi činnými v trestnom konaní musí mať za následok prepustenie obvinených z väzby, je však v rozpore s ustálenou judikatúrou ústavného súdu týkajúcou sa následkov vyslovenia porušenia čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy (porovnaj napr. nález sp. zn. II. ÚS 80/2015, II. ÚS 277/2015 alebo sp. zn. II. ÚS 567/2017). Uvedený názor nemá oporu ani v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 5 ods. 4 dohovoru. Najvyšší súd v uvedenom rozhodnutí (n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konverzia a zaručená konverzia, nedostatok zákonom predpísaných náležitostí , písomný právny úkon
Právna veta: Podľa § 35 ods. 2 zákona o e-Governmente zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti. 28. Podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona o e-Governmente osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu sa rozumie orgán verejnej moci, advokát a notár. V danom prípade transformáciou listinného dokumentu – splnomocnenia podpísaného konateľom sťažovateľky – do elektronickej podoby (naskenovaním) bez vykonania zaručenej konverzie došlo k strate účinkov pôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
Právna veta: Vo všeobecnosti sa za prevádzkovateľa na účely § 427 Občianskeho zákonníka považuje subjekt, ktorý má právnu a faktickú možnosť disponovať daným dopravným prostriedkom. Spravidla je ním predovšetkým vlastník vozidla. Skutočnosť tvrdená sťažovateľkou, že nemala vo faktickej moci predmetné vozidlo z dôvodu jeho prenájmu, ešte nevylúčilo jej zodpovednosť ako prevádzkovateľa, pretože tá je podmienená alternatívne buď právnym panstvom nad motorovým vozidlom alebo faktickou možnosťou ním disponovať podľa § 3 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou tiež pripomína, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna (nesústredená) činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (napr. IV. ÚS 22/02, III. ÚS 103/09). Ústavný súd poukazuje iba na najvýraznejšie procesné pochybenia okresného súdu, ktoré spočívali najmä v tom, že napriek nálezu č. k. III. ÚS 325/08-24 z 20. januára 2009 bol okresný súd vo veci napríklad v období od júla 2010 do apríla 2012 bez akýchkoľvek dôvodov dlhodobo nečinný (takmer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodne čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) všeobecný súd má možnosť predložiť prejudiciálnu otázku súdnemu dvoru. Týka sa to výkladu zmlúv, ako aj platnosti a výkladu aktov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie. Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom a tento súdny orgán usúdi, že rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na súdny dvor, aby o otázke rozhodol. Ak sa takáto otázka predloží v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Osobitne je potrebné uviesť, že vznesenie obvinenia je dôležitým procesným úkonom, pretože týmto úkonom sa proti určitej osobe začína trestné stíhanie za konkrétny skutok, ktorý je trestným činom, a súčasne sa určuje aj jej procesné postavenie v trestnom konaní ako obvineného. Pre vznesenie obvinenia je preto potrebné, aby sa odôvodnil záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, pričom k takémuto záveru o spáchaní trestného činu určitou osobou stačí tzv. vyšší stupeň pravdepodobnosti, ktorý musí byť konkrétne zistenými skutočnosťami dostatočne odôvodnený. Nie je však potrebné, ab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konverzia a zaručená konverzia
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že splnomocnenie malo podobu oskenovanej listiny, bolo síce podpísané zaručeným elektronickým podpisom zo strany právneho zástupcu sťažovateľa, ale nebola vykonaná jeho zaručená konverzia. V danom prípade transformáciou listinného dokumentu – splnomocnenia podpísaného sťažovateľom – do elektronickej podoby bez vykonania zaručenej konverzie došlo k strate účinkov pôvodného listinného dokumentu rovnako ako pri vyhotovení fotokópie z originálu listinného splnomocnenia. Z dôvodu uvedeného v bode 19 tak prichádza do úvahy odmietnutie sťažnosti sťažovateľa podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka
Právna veta: Je potrebné taktiež uviesť, že nielenže obvinený nemá stále bydlisko, respektíve sa môže pohybovať vo viacerých štátoch, ale mu hrozí i vysoký trest. Podľa ustanovenia § 172 ods. 4 Tr. zák. mu hrozí trest odňatia slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov prípadne doživotie. Obvinený sa snaží vyhnúť trestnému stíhaniu v Slovenskej republike, kedy sám v rámci konania o jeho žiadosti o poskytnutie azylu poukazuje na hroziaci mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie, je zrejmé, že jeho žiadosť o azyl bola účelová, jednalo sa o obštrukciu a jeho zámerom bolo zabrán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: V aktuálne posudzovanej veci ústavný súd konštatuje, že trestné konanie vedené proti sťažovateľovi ešte nebolo skončené (je naďalej v štádiu prípravného konania, pozn.), a tak je iba na orgánoch činných v trestnom konaní vrátane trestných súdov, aby sa s tvrdenou nezákonnosťou chybne vykonaných dôkazov dôsledne vysporiadali do meritórneho rozhodnutia v tejto trestnej veci. Námietka smerujúca k nepoužiteľnosti dôkazu nemá pre stranu trestného konania v slovenskom právnom prostredí legislatívnu oporu (čo treba považovať za veľkú chybu), ale na strane druhej toto významné právo obh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, poľahčujúca okolnosť, priznanie k spáchaniu trestného činu
Právna veta: Samotné priznanie k spáchanému trestného činu alebo i vyhlásenie o vine a tým urýchlenie trestného konania nemožno (vždy či automaticky) hodnotiť ako konkrétnu formu napomáhania, ako to mal na mysli zákonodarca ustanovení § 36 písmeno n) Trestného zákona. K naplneniu tejto poľahčujúcej okolnosti (napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom) môže dôjsť iba vyššou mierou aktivity páchateľa ktorá spočíva, najmä: - v usvedčení ďalších osôb z trestnej činnosti, alebo - priznaním sa k trestnej činnosti ku ktorej nebol prinútený pod ťarchou usvedčujúcich dôkazov, - sprístupnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, naliehavý právny záujem na určení určitého práva alebo právneho vzťahu
Právna veta: Civilný sporový poriadok rozlišuje medzi určením, či tu právo je alebo nie je (§ 137 písm. c/ C.s.p.), pričom tohto určenia sa možno domáhať, ak je daný naliehavý právny záujem, avšak iba ak to vyplýva z osobitného predpisu, teda z hmotného práva, pričom táto podmienka sa musí skúmať obligatórne a musí byť vždy splnená. Z hmotného práva v danom prípade žalobcovi nevyplýva možnosť domáhať sa určenia neplatnosti darovacej zmluvy, uzatvorenej medzi žalovanými. Predpokladom úspešnosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, po procesnej stránke spočíva v tom, že sporové s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: stanovenie rozsahu splácania istiny, úrokov a iných poplatkov, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, rozčlenenie úverovej splátky
Právna veta: Účelom náležitosti ustanovenej v § 9 ods. 2 písm. l/ ZoSÚ je informovanie spotrebiteľa, aby vedel rozlíšiť, aká časť splátky bude použitá na istinu, úrok a ďalšie poplatky, čo mu tiež umožňuje zorientovať sa v danej situácii, pretože inak by nebolo dostatočne určité, akú časť istiny zaplatil (ako bude s jeho platbou naložené) a akú časť úveru platí na úroky a ďalšie poplatky, teda i na odplatu žalobkyne. To nemožno nahradiť uvedením len výšky mesačnej splátky. Zmyslu zákonnej úpravy zodpovedá, ak sa každý z atribútov vyjadrený v zákone slovami „suma, počet a termíny splátok“ viaže ku každej z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania , omeškanie dlžníka podľa O.z., zosplatnenie úveru, úroky z úveru
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že pokiaľ veriteľ (v danom prípade žalobca) pristúpi k tomu, že považuje celý dlh za splatný (tzv. zosplatnenie úveru), potom nastupuje režim platenia úrokov z omeškania a nie úrokov z úveru. Úver je odplatným právnym úkonom, za ktorý možno dohodnúť úroky a možno dohodnúť aj obdobie na užívanie finančných prostriedkov (úverové obdobie). Zákon teda umožňuje dodávateľovi na určitú dobu (do splatnosti) podľa jeho predstav poskytnúť úver a vypýtať si zato dohodnuté úroky. Od začiatku sa prirodzene sledujú úroky na dohodnutú dobu, ktorej koniec završuje tzv. splatnosť úv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu, odporovateľnosť právneho úkonu, ukrátenie veriteľa
Právna veta: Pri posudzovaní ukrátenia veriteľov podľa zák. č. 7/2005 Z. z. je vždy potrebné skúmať pomer celkového majetku dlžníka pred a po účinnosti napadnutého úkonu a výšku jeho záväzkov pred a po účinnosti tohto úkonu. Ak dlžník už pred vykonaním tohto úkonu nemá dostatok majetku na uspokojenie majetku všetkých svojich veriteľov, predstavuje úkon, ktorým sa uspokojenie veriteľov ešte zmenší, ďalšie ukrátenie ich pohľadávok, a to ukrátenie v takom rozsahu, v akom sa znížením majetku zníži potenciálna kvóta uspokojenia týchto pohľadávok v konkurze. Je nelogické a celkom proti zmyslu inštitútu odporovat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, reštrukturalizačné konanie, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie, účinky súdom potvrdeného plánu, dobrovoľné splnenie vymáhateľnej pohľadávky
Právna veta: Právna veta: Okrem toho však súd prvej inštancie celkom v rozpore so znením § 120 ods. 1 ako aj § 155 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. dospel k záveru, že pohľadávky veriteľov neprihlásené v reštrukturalizácii zanikajú. Z oboch citovaných ustanovení však celkom zjavne vyplýva, že tieto pohľadávky nezanikajú, zaniká len možnosť ich vymáhať voči dlžníkovi. Pojem „nemožno vymáhať“ je odlišným pojmom od pojmu „pohľadávka zaniká“. Uvedená formulácia podľa odvolacieho súdu znamená len toľko, že zaniká právo veriteľov uplatňovať tieto pohľadávky na súde, resp. na inom príslušnom orgáne, teda zaniká nárok ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväzok poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, právo na poistné plnenie, všeobecné poistné podmienky, miesto poistenia
Právna veta: Podľa § 788 ods. 1 Obč. zák. vzniká poistiteľovi povinnosť poskytnúť plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená. Uvedená povinnosť je upravená rovnako v § 797 ods. 2 Obč. zák. V prerokovanej veci zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že poistná udalosť vznikla na mobilných strojoch, ktoré boli umiestnené mimo miesta poistenia (adresy rizika), hoci podľa čl. V ods. 3 všeobecných poistných podmienok VPP MP 106, ktoré sa podľa § 788 ods. 3 Obč. zák. stali súčasťou poistnej zmluvy, nárok na poistné plnenie mohlo vzniknúť len za poistnú udalosť, ktorá vznikla v mieste poistenia. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, dodávateľ v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Ustanovenie § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka nemožno vykladať celkom tak, že dodávateľom je len osoba, ktorá vykonáva také činnosti, na ktoré má živnostenské alebo iné oprávnenie, t. j. ktoré podľa živnostenského alebo iného oprávnenia tvoria predmet jej podnikania. Naopak, za dodávateľa treba považovať aj osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v súvislosti so svojim predmetom podnikania. O taký prípad by išlo napríklad vtedy, pokiaľ by podnikateľ prevádzkujúci autodopravu predával vozidlo, ktoré predtým tvorilo hmotnú zložku jeho podnikania (súčasť jeho podniku), fyzickej osobe - ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo pohľadávky, omeškanie s plnením príslušenstva, príslušenstvo z istiny
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na právny názor vyslovený Najvyšším súdom Českej republiky v rozsudku sp.zn. 35Odo/101/2002 zo dňa 24.03.2004, ktorý pre blízkosť vtedajšej právnej úpravy nie je dôvod nezohľadniť. Podľa tohto rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky peňažný záväzkový právny vzťah môže byť buď vzťahom hlavným alebo vedľajším. Hlavným záväzkovým právnym vzťahom je peňažný záväzkový právny vzťah vtedy, ak jeho kauza smeruje priamo k zaplateniu určitej čiastky peňazí. Vedľajším peňažným záväzkovým právnym vzťahom je záväzkový právny vzťah úrokový, ktorý vzniká iba vtedy, ak medzi účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doba trvania zmluvného vzťahu, zmluvný vzťah na dobu neurčitú, výpoveď zmluvy na dobu neurčitú, doživotné užívanie nehnuteľnosti
Právna veta: Dojednaná dohoda ohraničená právnou skutočnosťou (smrť osoby), má neurčité trvanie, čo je logické vzhľadom na to, že nie je možné v čase uzatvorenia zmluvy dopredu vedieť, kedy oprávnený (žalovaný) zomrie. Vymedzenie doby trvania zmluvného vzťahu k udalosti, o ktorej je isté, že v budúcnosti nastane (ako v prípade smrti), nie je však možné považovať za neurčité a nezakladá zmluvný vzťah na dobu neurčitú. Vyplýva z neho koniec právneho vzťahu (ohraničený smrťou), a zrejmé nie je len to, kedy k nemu dôjde. Zo žiadneho pozitívneho práva totiž nemožno vyvodiť, že by dojednanie právneho vzťahu na d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dodanie tovaru s vadami, vadné plnenie, omeškanie dlžníka, nároky z vád tovaru
Právna veta: Z ustanovenia § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka celkom zreteľne vyplýva, že kupujúci nie je oprávnený uplatnený nárok zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak teda kupujúci uplatní nárok spočívajúci vo výmene vadného tovaru (teda v dodaní náhradného - bezvadného tovaru), je touto svojou voľbou viazaný a musí poskytnúť predávajúcemu (žalovanému) primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, čo jasne vyplýva aj z poslednej vety § 436 ods. 2 Obch. zák. upravujúcej ďalšie nároky kupujúceho len pre prípad, že k odstráneniu vád nepríde v primeranej dodatočnej lehote. Ak však predávajúci túto svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, nemožnosť postúpenia pohľadávky, absolútna neplatnosť postúpenia
Právna veta: Logická postupnosť pri skúmaní účinkov postúpenia je teda taká, že najskôr treba skúmať jeho dovolenosť podľa § 525 Obč. zák. (bez ohľadu na to, či ho oznamuje postupca alebo postupník) a až následne, keď sa zistí, že postúpenie je dovolené, treba skúmať, ako sa vyvolajú jeho účinky voči dlžníkovi (§ 526 Obč. zák.). Opačný výklad, teda že oznámenie postupcu podľa § 526 Obč. zák. hojí aj absolútnu nedovolenosť postúpenia podľa § 525 Obč. zák., je celkom zjavne absurdný. Ustanovenie § 525 Obč. zák. totiž chráni predovšetkým dlžníka a takáto ochrana by bola celkom zbytočná, ak by ju mohol „zrušiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, ochrana osobnosti, škoda na zdraví, právo na súkromie a rodinný život, právo na náhradu škody z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia
Právna veta: Faktom je, že z nálezu ústavného súdu I. ÚS 426/2014 zverejneným pod č. 15/2015 by sa mohlo javiť, že súbeh, či konkurencia nároku z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy pri ochrane osobnosti v zásade nie je možný, avšak pokiaľ vychádzame zo samotnej vety nálezu Ústavného súdu, ktorý uvádza, že nemožno duplicitne uplatňovať na základe rovnakých skutkových tvrdení súbežne právo na náhradu škody z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia podľa § 444 OZ a právo na náhradu nemajetkovej ujmy podľa § 13 ods. 2 OZ, v prejednávanej veci z hľadiska skutkového po šp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, vznik povinného sociálneho poistenia, začatie nedávkového konania podľa § 184 ods. 8 zák. č. 461/2005 Z.z., nedávkové konanie o poistnom
Právna veta: Konanie vo veci vzniku, prerušenia a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch je nedávkovým konaním, ktoré vzhľadom na ustanovenie § 184 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z.z. možno začať aj z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa pritom nie je časovo limitovaná, do kedy môže toto konanie začať a rovnako tak zákon č. 461/2003 Z.z. neurčuje Sociálnej poisťovni lehotu na vydanie rozhodnutia vo veci vzniku povinného sociálneho poistenia. V danom prípade tak Sociálna poisťovňa bola oprávnená začať konanie vo veci vzniku povinného sociálneho poistenia a požadovať od ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: povinne nemocensky poistená SZČO, vydávanie licencií podľa zák. č. 578/2004 Z.z., spočítavanie príjmov SZČO na účely výpočtu povinného sociálneho poistenia, účasť na povinnom nemocenskom a povinnom dôchodkovom poistení
Právna veta: Pre účely posúdenia spornej otázky splnenia podmienok vzniku, trvania, príp. zániku povinného sociálneho poistenia SZČO je potrebné brať do úvahy predmetné príjmy dosahované na základe viacerých oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti samostatne. I keď sa tieto príjmy SZČO, dosahované v relevantnom období, pre účely určenia vymeriavacieho základu a výpočtu povinného sociálneho poistenia spočítavajú, reálne však musia existovať, musia sa povinnou osobou reálne dosahovať činnosťou realizovanou na základe týchto oprávnení. Preto možno ustáliť, že pokiaľ je lekár držiteľom licencie L1A potrebne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vedenie neusporiadaného života, dôvody vydedenia, vydedenie
Právna veta: Za vedenie neusporiadaného života v zmysle § 469a ods. 1 písm. d/ Obč. zák. možno označiť také správanie sa, ktoré evidentne vybočuje z rámca všeobecnej predstavy o správaní sa v súlade s dobrými mravmi. O trvalé vedenie neusporiadaného života pôjde v takých prípadoch, kde správanie sa vydedeného bude vykazovať známky kontinuálnosti (teda nie iba náhodilosti alebo ojedinelosti) a dlhodobosti, keď už spravidla nebude možné očakávať návrat k bežnému spôsobu života tak, ako je vnímaný väčšinovou spoločnosťou (viď rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24.11.2011 sp. zn. 21 Cdo 190/2010). K tomuto dôvodu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
Právna veta: 10. Ku vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby v zmysle § 13 ods. 2 Obč. zák. musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie neoprávneného (protiprávneho) zásahu, v dôsledku ktorého vznikla kvalifikovaná ujma na osobnosti fyzickej osoby ako preukázaný dôsledok negatívneho pôsobenia zásahu na osobnosť fyzickej osoby a existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a ujmou vzniknutou na osobnosti fyzickej osoby (púha možnosť, že určitým konaním bolo zasiahnuté do osobnostných práv, pre vznik práva na náhradu nema ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.