Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1009935
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61036
USSR: 34066
NSČR: 116851
NSSČR: 62968
USČR: 76311
EUR-LEX (sk): 11486
EUR-LEX (cz): 11524
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416495
Krajské súdy (ČR): 39356
Posledná aktualizácia
20.06.2019 06:50

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, dôvody väzby, rozhodovanie o väzbe obvineného
Právna veta: Pri rozhodovaní o väzbe sa nevyžaduje zrejmá istota, že obvinený bude konať podľa § 71 Tr. por., ak bude z väzby prepustený na slobodu. Postačuje, že táto hrozba je vzhľadom na okolnosti prípadu reálna. Cieľom tohto dôvodu väzby je ochrana spoločnosti pred páchaním trestnej činnosti, ale aj zabrániť obvinenému v páchaní ďalšej trestnej činnosti. V danom prípade ide o prioritnú ochranu spoločnosti pred hrozbou najzávažnejšieho trestného činu vraždy. Práve vedenie trestného stíhania obvineného pre obzvlášť závažný zločin vraždy bráni tomu, aby bola u neho nahradená väzba inštitútmi upravenými v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dodatočné prejednanie dedičstva, delegácia veci z dôvodu vhodnosti , prikázanie sporu inému súdu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (č1. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu, či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, námietka zaujatosti smerujúca voči všetkým sudcom konajúceho súdu
Právna veta: Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému (miestne nepríslušnému) súdu je opatrením výnimočným, pretože predstavuje prielom do Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) garantovaného práva, že nikto nemôže byť odňatý jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy). Hoci zákon v citovanom ustanovení bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu veci, pri ich posúdení, aj so zreteľom na vyššie uvedený ústavný princíp zákonného sudcu, je nutné vychádzať z toho, či u miestne príslušného súdu možno zabezpečiť dodržanie základných zásad trestného konania a vylúčiť akéko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia vymedzenia právnej otázky a nekonkretizovania podstaty právnej otázky, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP
Právna veta: Pokiaľ procesná strana v dovolaní, prípustnosť ktorého vyvodzuje z § 421 ods. 1 písm. b/ CSP, nevymedzí právnu otázku, ktorá v dovolacom konaní ešte nebola vyriešená, dovolací súd nemôže svoje rozhodnutie založiť na predpokladoch alebo domnienkach, ktorú otázku a ktoré rozhodnutia mal dovolateľ na mysli, v opačnom prípade by jeho rozhodnutie mohlo byť neefektívne a nedosahujúce zákonom predpokladaný cieľ. V prípade absencie vymedzenia právnej otázky a nekonkretizovania podstaty právnej otázky, nemôže najvyšší súd pristúpiť ani k posudzovaniu všetkých procesnoprávnych a hmotnoprávnych otázok, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydávacia väzba podľa zákona o EZR, európsky zatýkací rozkaz , vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby
Právna veta: Najvyšší súd v tomto smere považuje za potrebné pripomenúť, že inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného priadku (R 2/2013). To platí aj o dôvodoch tejto väzby. Je síce tiež prostriedkom zabezpečenia účasti osoby obvineného v konaní (v tomto prípade vydávacom), jej dôvody však nie sú vymedzené tak striktne, ako v ustanovení § 71 Tr. por. V zmysle týchto úvah potom nie je potrebné, na základe doteraz zistených konkrétnych skutočností, konštatovať obavu z úteku, ovplyvňovania dokazovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: stret novej a starej právnej úpravy, princíp okamžitej aplikability procesných noriem, prechodné ustanovenia Správneho súdneho poriadku
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že v predmetnej veci dochádza k stretu tzv. novej a starej právnej úpravy, t. j. Občianskeho súdneho poriadku a Správneho súdneho poriadku (účinného od 1. júla 2016). V ustanovení § 491 ods. 1 Správneho súdneho poriadku je uvedené, že platí tento zákon, ak nie je ďalej ustanovené inak, aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Ide o tzv. princíp okamžitej aplikability procesných noriem, ktorý spravidla, resp. vždy je doplnený komplementárnym pravidlom o justifikácii účinkov procesných úkonov, (ultraaktivita ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zástupca účastníka konania, zastupovanie podľa správneho poriadku
Právna veta: Ak účastník správneho konania nemá plnú procesnú spôsobilosť musí byť zastúpený. Napokon aj účastník správneho konania, ktorý disponuje plnou procesnou spôsobilosťou, sa môže dať v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom. Zástupcom účastníka konania môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jeho záujmy nie sú v rozpore so zastupovaným a má predpoklady konať pred správnym orgánom. Splnomocnenie pre zástupcu treba preukázať písomným plnomocenstvom. V nepochybných prípadoch správny orgán v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby , úkony osôb zúčastnených na konaní
Právna veta: Súhlas osoby zúčastnenej na konaní sa na späťvzatie žaloby nevyžaduje, čo aj výslovne vyplýva z § 64 ods. 2 SSP. Ak by aj bolo predmetné späťvzatie žaloby zo dňa 25.04.2018 doručené osobe zúčastnenej na konaní a táto by vyjadrila so späťvzatím žaloby nesúhlas, nič by to nezmenilo na ďalšom postupe správneho súdu, ktorého povinnosťou je dispozičný prejav vôle žalobcu rešpektovať a po späťvzatí žaloby pokračovať v konaní tak, aby bolo toto konanie bez ďalšieho prejednania veci zastavené. Ani prípadné odvolanie späťvzatia zo strany žalobcu by nemohlo zmeniť ďalší postup súdu smerujúci k zastaveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, uplatnenie práva na odpočítanie dane, nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, keďže to zákon neustanovuje, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani pri dobromyseľnosti platiteľa, prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, zákonodarca z dôvodu zabránenia ľahkej zneužiteľnosti požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastúpenie v správnom súdnictve, absencia zastúpenia žalobcu advokátom v správnom súdnom konaní
Právna veta: Pokiaľ zákon (S.s.p.) v § 49 ods.1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno pristupovať formalisticky a správny súd nemôže „automaticky“ žalobu odmietnuť, pretože by tým mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti a porušenia práva na prístup k správnemu súdu (bližšie pozri uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 435/2014-www.ustavnysud.sk). V predmetnej veci krajskému súdu nič nebránilo, aby vyzval sťažovateľa aj na predloženie splnomocnenia udelenému advokátovi, nakoľko absencia zastúpenia žalobcu advokát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neosvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, dovolanie v trestnom konaní
Právna veta: Zo znenia relevantných ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že obvinený je oprávnený na podanie dovolania výlučne proti rozhodnutiam, ktorých taxatívny výpočet je vymedzený ustanovením § 368 ods. 2 písm. a/ až písm. h/ Tr. por. Spoločným znakom týchto rozhodnutí je to, že ide o rozhodnutia v merite veci, t. j. ktorými sa trestné konanie končí ako celok. Medzi takého rozhodnutia sa neradi uznesenie o neosvedčení obvineného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia (hoci aj s probačným dohľadom), resp. o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený.Naproti tomu ustanovenie § 371 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: porušenie predkupného práva štátu, rozhodovanie o vklade, predkupné právo štátu
Právna veta: Neprihliadnutie okresného úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na existenciu predkupného štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z., obmedzujúceho zmluvnú voľnosť povinného z tohto predkupného práva pri zamýšľanom prevode dotknutej nehnuteľnosti, ako na skutočnosť, ktorá má vplyv na povolenie vkladu, je podľa kasačného súdu v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z. z. a porušením § 31 ods. 1 katastrálneho zákona. Uvedené platí aj vtedy, ak predkupné právo štátu vzniklo až po uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom konania o povolení vkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, nelegálne zamestnávanie, nelegálna práca, oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni
Právna veta: V porovnaní s definíciou nelegálneho zamestnávania účinnej do konca roka 2017 sa v definícii nelegálneho zamestnávania účinnej od začiatku roka 2018 zmenil druhý bod. Ten sa týka práve vzniku nelegálneho zamestnávania z dôvodu neskoršieho prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne. V súčasnosti teda platí, že ak zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu a prihlásil ho do Sociálnej poisťovne v priebehu sedem dní od jeho nástupu do práce, tak sa nelegálneho zamestnávania už zamestnávateľ nedopustí. Aj keď sa to zdá byť celkom benevolentné, má to však ešte jednu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, opakovaná daňová kontrola, zákonnosť daňovej kontroly
Právna veta: Kasačný súd uvádza, že daňová kontrola slúži na získanie a zhromaždenie dôkazného podkladu pre následné rozhodnutie správcu dane vydané vo vyrubovacom konaní. Z tohto pohľadu je daňová kontrola jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorý slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu, pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovaniu daní a sekundárne k ukladaniu sankcií. Zákonnosť da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu podľa § 202 EP, neprípustnosť dovolania proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní
Právna veta: Podľa § 202 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom od 1. apríla 2017 (ďalej len „Exekučný poriadok“) dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní nie je prípustné. Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodných ustanoveniach § 243h ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov a iných osôb
Právna veta: Správny súdny poriadok v § 87 ods. 1 spája vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť, avšak odôvodnenú, o ich nezaujatosti. Vychádzajúc z doteraz uvedeného senát najvyššieho súdu dospel k záveru, že skutočnosť, že Z. ako sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka senátu 5S, prišla do pojednávacej miestnosti pred 09.00 hod. a priniesla si svoje veci na pojednávania pred senátom 5S, v ktorých je zákonnou sudkyňou a ktoré pojednávania boli naplánované na ten istý deň po skončení pojednávania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV (ďalej len „okresný súd“) č. k. 3 T 54/2015-149 z 28. apríla 2016 (ďalej len „rozsudok okresného súdu“), uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného JUDr. Ľudovítom Štanglovičom, Jarmočná 2264/3, Šaľa, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1 a 2 a čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 3 T 147/2004 z 30. apríla 20 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kamenín konaných 10. novembra 2018. 2. Sťažnosť smeruje proti zvolenému kandidátovi na starostu obce Kamenín a kandidátom vo voľbách poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kamenín, ktorými sú , , , , , a . Podľa oficiálnych výsledkov volieb sťažovateľka zo 741 pl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 70/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom Mgr. Jurajom Berčom, Zimná 59, Spišská Nová Ves, vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Mlynky konaných 10. novembra 2018, za účasti , , a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta ako zjavne neopodstatnenú. Odôvodn en i e : I. 1. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 451/2018-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej Advokátskou kanceláriou SCHULTZOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka a konateľka Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 74/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Marianny Mochnáčovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Svinia konaných 10. novembra 2018. Z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ bol kandidátom na starostu obce Svinia konaných 10. novembra 2018 s poradovým číslom 8, pričom zo „Zápisnice Okresnej volebnej komisie Prešov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018 o výsledku volieb v obci Svinia“ (ďalej len „zápisnica“) vyplýva, že zo 732 odovzdaných platných hlasov získal 196 hlasov, čo predst ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 453/2018-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpených Mgr. Zuzanou Papšíkovou, Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s. r. o., Jégeho 8, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 438/2018-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Trnave sp. zn. 5 To 50/2018 z 12. októbra 2018 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave sp. zn. 5 To 50/2018 z 19. októbra 2018 a takto ro zhodo l .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 447/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon väzby , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bauer s. r. o., Dénešova 19, Košice, za ktorú koná advokát JUDr. Richard Bauer, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 330/2018-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Milana Ľalíka a Petra Brňáka prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jaroslavom Škapincom, Moyzesova 36, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. októbra 2018 doručená sťažnosť , , a maloletého , (spolu ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených advokátom doc. JUDr. Štefanom Kočanom, PhD., Nitrianska 1837/5, Piešťany, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práv podľa čl. 2, čl. 3 ods. 2, čl. 12 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 441/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Milanom Marušinom, Karloveská 6C, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 17 Co 163/2018 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 449/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej advokátom JUDr. Marekom Radačovským, Žriedlová 3, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv garantovaných čl. 12 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1 a 4 a čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 442/2018-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom prof. JUDr. Jánom Klučkom, CSc., Ku potoku 4, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 prvej vety Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 2 PP 66/2015 z 24. novembra 2017 (ďalej len „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 444/2018-33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Garajom, MBA, Baštová 6, Kežmarok, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 31. októbra 2018 osobne doručený návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „skupina poslancov“ alebo „navrhovatelia“), zastúpených KADUC & PARTNERS s. r. o., Trojičné námestie 4, Trnava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade ustanovení čl. II zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorýc ...
Odôvodnenie: Napadnutého uznesenia je nielen v rozpore s obsahom podaného Dovolania a jeho posúdenie v rozpore s čl. 11 ods. 1 CSP, ale aj samotné odôvodnenie Napadnutého uznesenia dovolacieho súdu je vnútorné protirečivé a nesúrodé, pokiaľ v bodoch 23, 24, 25 cituje vybrané state z Dovolania vymedzujúce dovolacie dôvody v súlade s §432 ods. 1 a 2 CSP a pritom konštatuje jednou vetou v bode 53 Napadnutého uznesenia dovolacieho súdu, že Sťažovateľ ako dovolateľ tieto (zrejme vôbec) neuviedol. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu, ktorým bez odôvodnenia rozhodol stručne jednou jedinou vetou nem ...
Uznesenie: okresného súdu č. k. 2 Er 783/2008-106 z 12. júna 2013 v spojení s uznesením krajského súdu č. k. 27 CoE 23/2014-257 z 15. marca 2018 nadobudlo právoplatnosť 16. mája 2018. Sťažovateľ sťažnosť doručenú ústavnému súdu na porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru uznesením krajského súdu č. k. 27 CoE 23/2014-257 z 15. marca 2018 odôvodnil tým, že závery krajského súdu sú arbitrárne, aplikované ustanovenia krajský súd vykladal ústavne nesúladne a vec nesprávne právne posúdil. Pokiaľ § 41 Exekučn ...
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť vo výroku I. a II. 26.8.2015 a vo výroku III. 10.8.2015. Ďalšie pojednávanie súd nariadil na 6.7.2015, následne odročil na 14.9.2015 z dôvodu neúčasti žalovaného v 1. rade a žalovaného v 2. rade, ktorým za neospravedlnenú neúčasť uložil poriadkovú pokutu. Na pojednávanie 6.7.2015 sa žalovaný v 1. rade a žalovaný v 2. rade opätovne nedostavili, súd konal bez ich prítomnosti a vyhlásil vo veci rozsudok. Proti rozsudku č.k. 20C/148/2009-212 z 14.9.2015 podal odvolanie 11.11.2015 žalovaný v 1. rade. 5 Spis bol predložený Krajskému súdu v Košiciach 6.10.2016. Uznesen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 588/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou Steiner & Associates s. r. o., Moyzesova 46, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavel Šteiner, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 595/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bauer s. r. o., Dénešova 19, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Košiciach a jeho uznesením .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. júna 2018 doručená sťažnosť , (), (), , , , , , (), , , , (), (), maloletého (), zastúpeného zákonným zástupcom (), maloletého (), zastúpeného 2 zákonným zástupcom (), maloletej (), zastúpenej zákonnou zástupkyňou (), maloletej (), zastúpenej zákonnou zástupkyňou (), maloletej (), zastúpenej zákonnou zástupkyňou [ (ďalej len „sťažovatelia“)], ktorou namietali porušenie svojho základného práva podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva pod ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 683/2018-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť organizácie KÚPELE ŠTÓS, n. o., Štós-kúpele 235, zastúpenej advokátom JUDr. Ladislavom Scholczom, Krmanova 16, Košice, vo veci namietaného porušenia základného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 103/2018-13 z 8. februára 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť obchodnej spoločnosti SPRAVBYT, s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 586/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. septembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť Správy obecných lesov Švedlár, Švedlár 85, zastúpenej obchodnou spoločnosťou PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o., Kmeťova 24, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Puchalla, PhD., vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Galanta (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 9 T 22/2018 z 20. augusta 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Tr ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Galanta (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 1 T 115/2016 z 22. marca 2017 (ďalej len „napadnutý rozsudok okresného súdu“), uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „kra ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 584/2018-38 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jaroslavom Viglaským, Mlynská 54, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 17 ods. 2 v spojení s čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. a), b) a c) a čl. 7 ods. 1 .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03). 20. Sťažovateľka odôvodňuje sťažnosť na porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru tým, že rozhodnutie krajského súdu je založené na ústavne nesúladnej interpretácii § 243d ods. 1 Exekučného poriadku. 21. Podľa § 243d ods. 1 Exekučného poriadku exekučné konanie n ...
Odôvodnenie: nároku na pomerne vysoké finančné zadosťučinenie dĺžkou trvania exekúcie preto nemôže obstáť. 11 Čo sa týka dobrého mena , ústavný súd podotýka, že v tomto prípade je samotné vedenie exekúcie dôsledkom nesplnenia povinnosti dlžníka na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, t. j. nesplnením dlhu. Ohrozenie alebo poškodenie dobrého mena je preto dôsledkom samotného konania, resp. nekonania práve , a nie dôsledkom postupu okresného súdu. Ústavný súd ale, prihliadnuc na skutočnosť, že v napadnutom konaní došlo očividne k neodôvodn ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2Obdo/17/2017 zo dňa 25.04.2018 o odmietnutí dovolania sťažovateľky proti Rozsudku Krajského súdu v Žiline 13Cob/70/2016 zo dňa 14.09.2016 a vec vrátil v rozsahu zrušenia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie a nové rozhodnutie s tým, že pri prejednaní dovolania sťažovateľky je potrebné, aby sa dovolací súd vysporiadal so všetkými tvrdeniami (relevantnými argumentmi a relevantnými nastolenými právnymi otázkami) sťažovateľky v dovolaní, o ktoré opiera uplatnené dovolacie dôvody podľa § 421 CSP; ... uložil porušovateľovi povinnosť zaplati ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) uznesením č. k. II. ÚS 315/2018-12 z 20. júna 2018 prijal na ďalšie konanie návrh (ďalej len „navrhovateľka“) na preskúmanie rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej aj „odporca“ alebo „miestne zastupiteľstvo“) z 26. januára 2018 [bez uvedenia ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 130/2018-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti TJ ŠPORTVÝROBA Košice, s. r. o., Rastislavova 104, Košice, právne zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci .
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 5S/27/2016 z 18.apríla 2018, priznať trovy právneho zastúpenia vo výške 325,42€, za dva úkony právnej služby, prevzatie a podanie na ústavný súd, á 153,50€ plus 2x režijný paušál á 9,21€.“. II. 7. Ústavný súd podľa čl. 127 ods. 1 ústavy rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobô ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 681/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária , , v mene ktorej koná advokát , vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. októbra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (ďalej aj „sťažovateľka“ alebo „žalobkyňa“), správkyne konkurznej podstaty úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. v konkurze (ďalej len „úpadca“), ktorou namietala porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 ...
Odôvodnenie: sťažnosti: K namietanému porušeniu podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, resp. podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd došlo a dochádza tým, že Okresný súd Bratislava III nepostupuje plynulo a efektívne v zmysle zásady zakotvenej v čl. 17 C.s.p., podľa ktorej: Súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb. 3 O tom, že vec sťažovateľa nebola prejednaná v zmysle uvedenej zásady, s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 592/2018-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti MARIOL KN s. r. o., Družstevná 8, Komárno, právne zastúpenej advokátkou JUDr. Líviou Kňažikovou, advokátska kancelária, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, .
Uznesenie: krajského súdu nadobudlo právoplatnosť 2. októbra 2018. 5. Sťažovateľ namieta, že mu uznesením krajského súdu bola odňatá možnosť konať pred súdom a bolo porušené jeho základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj jeho právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 dohovoru. 2 6. Podľa sťažovateľa je nepochybné, že posúdenie odvolacích dôvodov týkajúcich sa nesplnenia zákonných podmienok § 116 Civilného sporového poriadku pri náhradnom doručovaní bolo kľúčové pre zodpovedanie otázky, či možno vo vzťahu k sťažovateľovi považovať rozsudok okresného súdu za riadne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 590/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , a . , , zastúpených advokátkou JUDr. Sabínou Hodoňovou, PhD., ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ & HODOŇOVÁ, Mariánske námestie 31, Žilina, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 15 Ek 23/2017 a jeho .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 589/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou Mgr. Vandou Durbákovou, advokátska kancelária, Krivá 23, Košice, pre namietané porušenie čl. 12 ods. 2, čl. 15 ods. 1, čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 2, 3, 13 a 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 3 a 10 Medzinárodného paktu .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 593/2018-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Ďurajdom, Kukučínova 12, Žilina, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a práva na prejednanie záležitosti v .
Uznesenie: Krajského súdu v Trnave, spis. zn. 3Tpo/67/2018 - 184 zo dňa 11.09.2018. 3/ Krajskému súdu v Trnave sa prikazuje prepustiť sťažovateľa z väzby na slobodu. 4/ Krajský súd v Trnave je povinný uhradiť sťažovateľovi do 15 dní od doručenia tohto nálezu trovy konania na účet jeho právneho zástupcu Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o.“ II. 7. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. augusta 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti SPRAVBYT, s. r. o. Hurbanova 18, Bardejov (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“, „žalobca“ alebo „navrhovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 8 Co 324/20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 422/2018-46 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša prerokoval prijatú sťažnosť a , obaja , zastúpených advokátom Mgr. Martinom Štoffom, Stoličková 4, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 19 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 688/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Ing. Petrom Slávikom, PhD., Břeclavská 3, Malacky, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 35 ods. 3 a čl. 36 písm. b) .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. apríla 2017 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 36 ods. 1 a 3, čl. 37 ods. 3 a čl. 38 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj porušenie čl. 1 ods. 1 ústavy rozsudkom Krajského súdu v Bratislav ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 685/2018-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , zastúpenej HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Ondřej Majer, ktorou namieta porušenie .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 689/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverenom zasadnutí 13. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátkou JUDr. Janou Fabiniovou, Pribinova 22, Hlohovec, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. apríla 2017 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Zvolen (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 13 Cb 80/2009 zo 17. októbra 2013 (ďalej aj „napadnutý rozsudok okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „ ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Gergelyom Pšenákom, Štefánikova trieda 15, Nitra, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 5, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Komárno (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Tp 17/2018 a jeho uznesením z 2. augusta 2018 (ďalej aj „napadnuté uznesenie okresného súdu“), ako aj postupom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 62/2018-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 12. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , právne zastúpenej advokátom JUDr. Daliborom Kuciaňom, Žilinská cesta 130, Piešťany, ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava konaných 10. novembra 2018, a takto ro zhodo l : Sťažnosť prijíma na ďalšie konanie. Odôvodn en i e : I. 1. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 36/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o sťažnosti , , zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. novembra 2018 doručená sťažnosť podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Hlohovec konaných 10. novembra 2018. 2. Sťažnosť smeruje proti zvolenému kandidátovi vo voľbách primátora mesta Hlohovec . 3. Sťažovateľ v sťažnosti uviedol, že bol kandidátom na primátora mesta Hlohovec vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 a podľa výsledkov volieb m ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 4. decembra 2018, , (ďalej aj „sťažovateľ v prvom rade“), a , (ďalej aj „sťažovateľ v druhom rade“; spolu ďalej aj „sťažovatelia“), kandidátov na funkciu primátora mesta , zastúpených advokátom Mgr. Michalom Kičom, advokátska kancelária, Bajkalská 21/A, Bratislava, vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb primátora mesta konaných 10. novembra 2018 za účasti , . 2. Sťažovatelia v sťažnosti uvádzajú ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 63/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , , kandidáta na primátora mesta .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), kandidátky na starostku v obci Ondrejovce, pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy (ďalej len „voľby“) obce Ondrejovce (ďalej len „obec“) konaných 10. novembra 2018. 2. Podľa sťažovateľky v priebehu volieb došlo k porušeniu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“). V tejto súvislosti uvádza, že má „vážne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 67/2018-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza (sudca spravodajca) a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , a , vo veci neústavnosti a nezákonnosti .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 65/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. Moniky Koperdákovej, , Spišské Vlachy, .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 478/2018-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť a , , zastúpených advokátkou JUDr. Michaelou Pagáčikovou, Radlinského 47, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v .
Uznesenie: prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky číslo konania VII/1 Gv 95/15/1000-71 z 20.12.2017 sa zrušuje a vec sa mu vracia na ďalšie konanie. 3. Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je povinný zaplatiť sťažovateľke náhradu trov konania v sume 390,50 € na účet jej právneho zástupcu, a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu.“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudskýc ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 490/2018-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Sabínou Hodoňovou, Mariánske námestie 31, Žilina, pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jeho veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Uznesenie: prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky číslo konania VII/1 Gv 95/15/1000-67 z 20.12.2017 sa zrušuje a vec sa mu vracia na ďalšie konanie. 3. Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je povinný zaplatiť sťažovateľovi náhradu trov konania v sume 390,50 € na účet jeho právneho zástupcu, a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu.“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 488/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť a , vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 13 ods. 3, čl. 16 ods. 1 a 2, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 3, čl. 39 ods. 1 a 2, čl. 40, čl. 46 ods. 1 až 4, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 2 ods. 2, čl. 3, .
Odôvodnenie: napadnutého uznesenia dáva podľa názoru ústavného súdu dostatočnú a zrozumiteľnú odpoveď na to, akými úvahami sa krajský súd spravoval pri rozhodovaní o náhrade trov konania, keď aplikujúc zásadu úspechu v konaní, považoval za rozhodujúci pomer úspechu strán vo veci. Úspech vo veci sa zisťuje porovnaním žalobnej žiadosti (petitu) a výroku rozhodnutia, ktorým sa vo veci rozhodlo. U žalobcu ide o plný úspech vo veci vtedy, ak sa výrok meritórneho rozhodnutia zhoduje so žalobným petitom, t. j. ak sa jeho žalobe vyhovelo v plnom rozsahu. Strana sporu, ktorá mala plný úspech vo veci, má nárok ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 744/2016). 20. V napadnutom rozsudku krajského súdu sa krajský súd primerane, jasne a zreteľne venoval odôvodneniu svojho rozhodnutia, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice II (ďalej len ,,okresný súd“) č. k. 20 C 40/2014-86 z 11. októbra 2016 (ďalej len ,,rozsudok okresného súdu“), ktorým okresný súd zamietol žalobu sťažovateľa, ktorou sa domáh ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. júna 2018 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala 2 porušenie základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 8 ods. 2 listiny základných práv a slobôd a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“ ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: 5 Tdo 22/2018 zo dňa 24.04.2018 sa zrušuje a vec sa vracia tomuto súdu na ďalšie konanie 3) Najvyšší súd SR je povinný uhradiť sťažovateľke trovy konania v sume 390,50,- Eur na účet právneho zástupcu č. ú.: vedený v do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.“ II. 9. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republi ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 482/2018-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti – , , zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Michalenkovou, Kuzmányho 5, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 480/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 487/2018-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 3, čl. 16 ods. 1 a 2, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 39 ods. 1 a 2, čl. 40, čl. 46 ods. 1 až 4, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 2 ods. 1, čl. 3, čl. 5 ods. 1 .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 222/2017 z 8. februára 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. Obchodnej spoločnosti , priznáva úhradu trov právneho zastúpenia v sume 585,75 € (slovom päťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiatpäť centov), ktorú je Najvyšší súd Slovenskej republiky povinný vyplatiť na účet advokáta JUDr. Jozefa Poláka, Aleja slobody 1890/50, Dolný Kubín, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. októbra 2018 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v spojení s čl. 4 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol č. 7“) rozsudkom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 8 Tk 1/2017 z 12. apríla 2018 (ďalej aj „napadnutý rozsudok okresného súdu“), uznesením okresného ...
Uznesenie: Okresného súdu Košice I č.k. 38C/247/2012 zo dňa 10.9.2018 sa v celom rozsahu zrušuje. Rozsudok Okresného súdu Košice I č.k. 38C/247/2012-150 zo dňa 18.1.2017 sa v celom rozsahu zrušuje. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 6Co/189/2017-200 zo dňa 30.4.2018 sa v celom rozsahu zrušuje. Vec sa vracia na ďalšie konanie Krajskému súdu v Košiciach. Okresný súd Košice I a Krajský súd v Košiciach sú povinní, spoločne a nerozdielne, nahradiť trovy konania v sume 390,50 EUR do pätnástich dní od právoplatnosti tohto nálezu na účet právneho zástupcu sťažovateľov...“ II. 11. Z rozsu ...
Uznesenie: krajského súdu sp. zn. 4 K 18/2005 z 9. mája 2018 bolo 9. mája 2018 zverejnené na úradnej tabuli krajského súdu a 11. mája 2018 v Obchodnom vestníku č. 90/2018. 3.2 Na krajskom súde sa následne 28. mája 2018 uskutočnila schôdza konkurzných veriteľov úpadcu, ktorej sa zúčastnili traja veritelia úpadcu, ktorých súčet pohľadávok počítaných podľa výšky pohľadávok bol 57,81 %. Program zvolanej schôdze konkurzných veriteľov bol takýto: „1. Otvorenie schôdze veriteľov - kontrola prítomných veriteľov a ich zástupcov, zúčastnených osôb. 2. Správa konkurzného správcu o stave majetku a súvisiacich súdnych ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. augusta 2018 doručená sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva na ochranu vlastníct ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 671/2018-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátskou kanceláriou Černejová & Hrbek, s. r. o., Kýčerského 7, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ján Šinkovic, vo veci namietaného porušenia základného práva .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03). 32. Ústavný súd s poukazom na obsah citovaného odôvodnenia rozsudku krajského súdu a uznesenia najvyššieho súdu dospel k záveru, že krajský súd dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na otázku, z akých dôvodov považoval rozsudok okresného súdu za vecne správny a z akých dôvodov argumentácia v odvolaní sťažovateľky proti nemu nemohla obstáť. Rovnako najvyšší súd podro ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 1. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej le ...
Uznesenie: krajského súdu bolo sťažovateľovi doručené 26. októbra 2018. Podľa názoru sťažovateľa pri rozhodovaní o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody došlo k porušeniu označených článkov ústavy, listiny a dohovoru. 3. Podľa argumentácie sťažovateľa k tomu, aby mohol byť sťažovateľ podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, musia byť splnené dve podmienky, a to materiálna a formálna podmienka. Formálna podmienka bola splnená aj podľa krajského súdu, avšak materiálna podmienka bola podľa názoru krajského súdu splnená len čiastočne. Materiálna podmien ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. augusta 2018 doručená sťažnosť Športového klubu Slávia Filozof, Nevädzová 2/a, Bratislava (ďalej aj „sťažovateľ 1“), ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 6 Cdo 105/2016 z 21. marca 2018 (ďalej aj „napadnut ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 5 Sžf 34/2016 z 11. júla 2018 (ďalej len „napadnutý rozsudok“). 2. Zo sťažnosti vyplýva, že sť ...
Uznesenie: krajského súdu podľa zistenia ústavného súdu nadobudlo právoplatnosť 3. augusta 2018. 6. Sťažovateľka v sťažnosti okrem iného najmä uviedla: «... Prostredníctvom tejto sťažnosti namietame, že predmetné uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 12. 7. 2018, č. k. 7Cob/43/2018 - 246 predstavuje nevykonateľné rozhodnutie - túto svoju námietku opierame o právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky formulovaný v odôvodnení uznesenia zo dňa 23. 3. 2017, sp. zn. 6 Cdo 222/2016, podľa ktorého cit. „o tom, kto a komu má povinnosť zaplatiť náhradu trov konania (ak prichád ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 47/2017 z 23. januára 2018 zrušuje a vec vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) na účet jeho právnej zástupkyne JUDr. Dagmar Valovičovej, Gajova 11, Bratislava, adresa na doručovanie: PROiURiS advokáti, Lazaretská 23 Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. Ústavný súd Slo ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR bolo potrebné doručiť ešte stranám sporu a po jeho doručení tak toto nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2017. Do tohto času tak Okresný súd Žilina nemohol vykonávať žiadne úkony smerujúce k meritórnemu rozhodnutiu vo veci žaloby žalobkyne, 2. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia Najvyššieho súdu SR č. k. 1 Cdo 93/2016-156 zo dňa 25.04.2017 mi bol spis predložený dňa 10.07.2017, pričom som sa dostal k referovaniu veci (berúc do úvahy závery dovolacieho súdu, s ktorými som sa potreboval bližšie oboznámiť a zvoliť ďalší správny procesný postup) až dňa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 571/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , vo veci namietaného porušenia práv podľa čl. 6 ods. 1, 2 a 3 písm. d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Nitre v konaní vedenom pod sp. zn. 2 To 47/2018 a jeho rozsudkom z 27. júna 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta pre neprípustnosť. Odôvodn en i .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 574/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Plastcom, spol. s r. o., Hattalova 4, Bratislava, právne zastúpenej advokátom Mgr. Oliverom Kristom, Kýčerského 7, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresnej prokuratúry Bratislava III a jej uznesením č. k. 1 Pn .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 582/2018-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , t. č. Ústav na výkon väzby, , vo veci namietaného porušenia čl. 13 ods. 4, čl. 17 ods. 1, 2 a 5, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie postupom Krajského súdu v .
Uznesenie: bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 228/2016 zo dňa 29. 11. 2016. Dňa 02. 03. 2017 o 10:00 hod. sa konala prvá schôdza veriteľov úpadcu, ktorej som sa ako správca úpadcu v súlade s ust. § 35 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) predsedal. Za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze mi vznikol nárok na paušálnu odmenu. Vzhľadom na chýbajúce prechodné ustanovenia novelizovanej vyhlášky som v návrhu 2 doručenom konkurznému súdu žiadal priznať paušálnu odmenu vo výške 2 300 eur podľa ust. § 12 ods. 1 písm. ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 21 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 25 C 70/2011 z 9. júna 2015 (ďalej len „napadnutý rozsudok okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ď ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 670/2018-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti INVEST FOOD, a. s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k. s., Rajská 7, Bratislava, v mene ktorej .
Uznesenie: uložilo aj povinnosť doručiť súdu v lehote 25 dní od doručenia Uznesenia ďalšie 2 vyhotovenia príloh doručených súdu dňa 21. 11. 2016, na čo sťažovateľ v rámci stanovenej lehoty súdu písomne reagoval a vysvetlil, prečo nie je doručovanie príloh nutné. Každopádne odôvodnenie Uznesenia odôvodňujúce uloženie poriadkovej pokuty na ničím nepreukázanej komunikácii neidentifikovaného súdneho tajomníka so sťažovateľom pri podaní žaloby... a na ničím nepreukázanej telefonickej komunikácii neidentifikovaného súdneho tajomníka s obsahom uvedeným v Uznesení so sťažovateľom, aj keď súd kom ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. novembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 19 Cb 173/2014 z 8. decembra 2017 (ďalej aj „napadnutý rozsudok okresného súdu“) a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 662/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, Farská 40, Nitra, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. augusta 2018 doručená sťažnosť , a (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených advokátskou kanceláriou BANÍK & Partners s. r. o., Košická 4984/46, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Tomáš Baník, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) č. k. 11 C 48/2 ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. augusta 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou MHS Legal, s. r. o., Galvaniho 7/D, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Marek Holečka, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Michalovce (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom p ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Bickom, Dukelská 972/7-3, Považská Bystrica, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46, čl. 47 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 9 Sžsk 113/2017 z 27. júna 2018 (ďalej aj „napadnutý rozsudok najvyššieho súdu“) a rozsudkom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) sp. ...
Uznesenie: Okresnej prokuratúry Rožňave sp. zn. 1Pn 366/18/8808 zo dňa 15.10.2018 sa zrušuje a vec jej vracia tomuto orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 3. Ústavný súd SR priznáva sťažovateľke primerané finančné zadosťučinenie v sume 3 000,- eur. Okresná prokuratúra v Rožňave je povinná vyplatiť sťažovateľke túto sumu do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 4. Okresná prokuratúra v Rožňave je povinná uhradiť v zmysle uzavretej plnej moci sťažovateľke trovy právneho zastúpenia v sume 325.42 eur na účet jej právneho zástupcu...“ II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhodu ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 47/2018-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. Peter Szárszoi, s. r. o., Štefánikova 8, Michalovce, v mene ktorej koná advokát JUDr. Peter Szárszoi, za účasti , , pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Pavlovce nad Uhom konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 42/2018-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Andrejom Opetom, LL.M., Hroznová 2318, Trenčín, za účasti , a , pre neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Nemšová konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť prijíma na ďalšie konanie. Odôvodn en i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky ( .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 50/2018-44 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej JUDr. Jánom Krnáčom, Námestie slobody 2, Banská Bystrica, za účasti , , pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Ľuboriečka konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Ľuboriečka prijíma na ďalšie konanie. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 57/2018-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 zloženého z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 51/2018-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej JUDr. Pavlom Nechalom, Panenská 23, Bratislava, za účasti pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Kanianka konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Kanianka prijíma na ďalšie konanie. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 43/2018-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátkou Mgr. Ivanou Polivkovou, Kláštorská 9, Bratislava, za účasti , pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Veľký Biel konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta ako zjavne neopodstatnenú. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 55/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša (sudca spravodajca), Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 40/2018-54 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , , , , , , , , , a , , zastúpených JUDr. Ivanou Gajdošíkovou, advokátska kancelária, Francisciho 1044/6, Zvolen, vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb primátora a poslancov mesta Púchov konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť , , , , a odmieta pre nesplnenie zákonom .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 46/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Notom, advokátska kancelária, Veličná 371, za účasti a pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín vo volebnom obvode č. 4 konaných 10. novembra 2018 a takto rozhodol: Sťažnosť prijíma na .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 45/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Peružek, s. r. o., Podzámska 41/A, Hlohovec, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Peter Peružek, za účasti , , vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Čierny Brod konaných 10. novembra 2018 a takto .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 56/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša (sudca spravodajca), Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 54/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. decembra 2018 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 436/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Svrčekom, Dončova 1443/5, Ružomberok, vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na .
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 191/2017 zo dňa 13.08.2018… Ústavný súd SR v rozsahu náhrady ušlého zisku zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.“ II. 13. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 14. Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákon ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 49/2018-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Adrianou Ručkayovou, advokátska kancelária, Inovecká 8, Nové Mesto nad Váhom, vo veci sťažnosti „pre nezákonnosť volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Dolné Srnie“ a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. Odôvodn en i e : I .
Odôvodnenie: : I. Skutkový stav a obsah návrhu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 22. novembra 2017 doručený návrh Krajského súdu v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade § 768db zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) s čl. 1 ods. 1 ústavy najmä preto, že podľa presvedčenia krajského súdu dané ustanovenie má retroaktívne umožňovať dodatočné žaloby akcionárov nástupníckej spoločnosti o doplatok výmenného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. novembra 2018 doručená sťažnosť Jozefa Šprláka (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Suchá Hora konaných 10. novembra 2018. 2. Zo sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ bol kandidátom na starostu obce Suchá Hora a kandidátom na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Suchá Hora. Sťažovateľ vo voľbách starostu získal 332 hlaso ...
Uznesenie: porušovateľa o nároku na náhradu trov konania nemožno považovať za zákonne, keďže konštatovanie súdu o úspechu žalobcu v plnom rozsahu vo veci samej nenachádza oporu ani v obsahu súdneho spisu, kde nie je možné dospieť k záveru, že žalobca bol v spore úspešný v plnom rozsahu... Sťažovateľ tak signalizuje arbitrárnosť v postupe porušovateľa pri rozhodovaní o trovách konania v tom smere, že hoc odvolací súd neignoroval princíp procesného výsledku v intencii neformalistického postupu pri interpretácii procesnej normy o náhrade trov konania, nakoľko porušovateľ okrajovo zdôvodnil a zaobera ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”) bola 25. júna 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základných práva podľa čl. 39 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) č. k. 6 Sd 15/2015-236 zo 17. augusta 2016 (ďalej len „rozsudok krajského súdu“) a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 10 So 6/2017 z 28. marca 2018 (ďalej len „rozsudok najvyššieho súdu“, spolu ďalej len „napa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v záhlaví označeným uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ aj „namie ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. septembra 2016 doručená sťažnosť , , , , , , , , (ďalej len „sťažovatelia“, v citáciách aj „navrhovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) - postupom Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 8 C 27/2011 a jeho rozsudkom z 21. septembra 2011 (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 430/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , zastúpenej advokátskou kanceláriou ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Kýčerovského 7, Bratislava, konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Jána Šinkovica, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť Ing. Dany Benešovej (ďalej len „sťažovateľka“) vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zavar konaných 10. novembra 2018. 2. Zo sťažnosti vyplýva, že sťažovateľka bol kandidátkou na starostku obce Zavar a kandidátkou na poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Zavar. Sťažovateľka vo volebnom obvode Zavar 10. novembra ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 48/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Dušanom Maruščákom, advokátska kancelária, Námestie SNP 1, Stropkov, vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Bžany konaných 10. novembra 2018 a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. Odôvodn en i e : I. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 427/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 266/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka vo veci sťažnosti , , zastúpenej advokátom Mgr. Ernestom Vokálom, Hlavná 61, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 12. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len ,,sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len ,,krajský súd“) č. k. 4 S 3/2016-34 zo 6. októbra 2016 (ďalej len 2 ,,rozsudok krajského súdu“) a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 458/2018-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Ing. Ľubomírom Havlíkom, Svätoplukova 28, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na inú právnu ochranu podľa čl. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. februára 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej aj „sťažovateľka“), a , (spolu aj „sťažovatelia“) pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a 3 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 ústavy a podľa čl. 38 ods. 1 listiny, základného práva na vyjadrenie sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 268/2018-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom Mgr. Ing. Jurajom Trokanom, advokátska kancelária, Vajanského 10, Trnava, vo veci namietaného porušenia základného práva na .
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove 1Co 265/2013 z 29.01.2015 bolo porušené. Zrušuje rozsudok Okresného súdu v Bardejove 4C/69/2010, Rozhodnutie 1Er/1043/2011 a Uznesenie Krajského súdu v Prešove 1Co 265/2013 z 29.01.2015. Súd priznáva sťažovateľovi podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky finančné zadosťučinenie vo výške 2 000,- Eur.“ II. 6. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. 7. V zmysle čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich ...
Odôvodnenie: : I. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením sp. zn. III. ÚS 301/2018 zo 7. augusta 2018 prijal na ďalšie konanie sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na ochranu pred neoprávneným zásahom do rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 61 P 71/2013 (ďalej aj „napadnuté konanie“). Ústavný s ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, 7 postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 14. Rovnako z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vyplýva, že súdne rozhodnutia musia v dostatočnej miere uvádzať dôvody, na ktorých sa zakladajú (García Ruiz c. Španielsku z 21. 1. 1999). Ani judikatúra ESĽP nevyžaduje, aby na každý argument strany bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 460/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Perhács s. r. o., Jelenec 353, konajúcou advokátom a konateľom Mgr. JUDr. Zoltánom Perhácsom, PhD., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 466/2018-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , a mal. , , zastúpenej zákonnou zástupkyňou , obe zastúpené advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 .
Uznesenie: OS BB sp. zn. 2Tk/l/2014 zo dňa 16.11.2017 bolo vydané po zmene senátu, iným senátom, pred ktorým nebolo vykonané riadne dokazovanie, ale boli iba prečítané niektoré rozhodnutia vydané v predchádzajúcom konaní, pričom s touto námietkou sa taktiež Krajský súd Banská Bystrica nevysporiadal. S ohľadom na uvedené pôsobí uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 4Tos 18/2018 zo dňa 08.03.2018 navyše ako neodôvodnené a arbitrárne.“. 4. Na základe uvedených skutočností sťažovateľka žiada, aby ústavný súd v jej veci rozhodol nálezom, ktorým by vyslovil, že „základné právo s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 465/2018-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , pre namietané porušenie jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 13 C 165/2003-1063 zo 6. marca 2018 a uznesením Okresného súdu Žilina .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. novembra 2018 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie čl. 1 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a porušenie základného práva zaručeného v čl. 16 ods. 2 ústavy a práv zaručených v čl. 3 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Tos 132/2018 a jeho uznesením z 20. septembra 2018. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 265/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku o sťažnosti , , zastúpenej advokátskou kanceláriou Mgr. Peter Serina s. r. o., Poľnohospodárska 10, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. Peter Serina .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 14. Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd po oboznámení sa s odôvodnením napadnutého uznesenia okresného súdu (bod 4) dospel k názoru, že obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov, pričom nezistil, že by tieto závery okresného súdu boli svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené a nevyplýva z nich ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 350/2018-41 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. decembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolákovo, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Jozef Holič, ktorou namieta porušenie svojho základného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 459/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného LEGAL IURIS – advokátska kancelária s. r. o., Tehelná 11, Rožňava, konajúcou advokátom a konateľom JUDr. Pavlom Krajcom, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. júla 2018 doručená sťažnosť , , toho času Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného spoločnosťou Benkóczki, Baláž – advokáti, s r. o., 29. augusta 36A, Bratislava , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Juraj Baláž, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 476/2018-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Alexandrom Endrödym, Mostná 42, Nitra, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 473/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 o sťažnosti obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55, Bratislava, zastúpenej obchodnou spoločnosťou LawService, s. r. o., Stráž 3/223, Zvolen, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Pavol Konečný, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odporovateľnosť právneho úkonu v konkurznom konaní, ukrátenie pohľadávky veriteľa, konkurz na majetok úpadcu, prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
Právna veta: Aj v konaní o odporovateľnosti právnych úkonov v konkurznom konaní so zohľadnením jeho osobitostí platí všeobecná podmienka týkajúca sa odporovateľnosti právneho úkonu ako takej, že odporovať možno len platnému a účinnému právnemu úkonu. Žaloba o odporovateľnosť právneho úkonu predpokladá existenciu platného (odporovaného)právneho úkonu. V procesnej rovine aj v konaní o odporovateľnosť právneho úkonu je súd povinný ex offo prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu a to aj vtedy, ak túto otázku posudzuje ako otázku predbežnú. Na druhej strane otázka odporovateľnosti právneho úkonu nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: pracovné kategórie, úprava nárokov z I. a II. pracovnej kategórie
Právna veta: Na ustanovenie § 174 zákona o sociálnom zabezpečení treba aplikovať historický výklad a systematicky ho vykladať vo vzťahu k ostatným relevantným zákonným ustanoveniam, predovšetkým k § 175 zákona o sociálnom zabezpečení tak, aby bol zachovaný účel právnej úpravy sledujúci zachovanie nárokov vyplývajúcich zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Uvedený účel je výslovne upravený v § 175 zákona o sociálnom zabezpečení, ktorý zachováva nároky vzniknuté pred účinnosťou novely, ktorou sa rušili tzv. pracovné kategórie. V tomto duchu treba vykladať ustanovenie § 174 zákona o sociáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, pravidlá pre určenie výšky výživného
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, a to deťom. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t.j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Čo sa týka povinnosti rodičov prispievať na výživu svojich detí, je potrebné prihliadať na faktory tak na strane oprávnenej osoby, v tomto prípade navrhovateľky vzhľadom na jej odôvodnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výpočet odchodného, dávky výsluhového zabezpečenia, odchodné podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
Právna veta: Odchodné je dávkou výsluhového zabezpečenia (§ 30 zákona). Jeho výška sa odvíja od doby služby a od dosiahnutého služobného platu (§ 4 zákona). Podmienkou jeho priznania je účasť v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, ktorá sa realizuje platením príslušných odvodov (poistného). Vymeriavacím základom na určenie poistného na výsluhové zabezpečenie je služobný príjem, pričom v súlade s princípom solidarity sa suma poistného odvíja od výšky vyplateného služobného platu. Závislosť výšky odchodného od dosiahnutého (poskytnutého) platu a z neho odvedeného poistného vyjadruje aj právna úprava po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podstatné náležitosti zmluvy o pôžičke, zmluva o pôžičke
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/328/2012 z 11. septembra 2013 pre uzavretie dohody o pôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka sa nevyžaduje písomná forma. Táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.