Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o väzbe obvineného, dôvody väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu
Právna veta: Pri rozhodovaní o väzbe sa nevyžaduje zrejmá istota, že obvinený bude konať podľa § 71 Tr. por., ak bude z väzby prepustený na slobodu. Postačuje, že táto hrozba je vzhľadom na okolnosti prípadu reálna. Cieľom tohto dôvodu väzby je ochrana spoločnosti pred páchaním trestnej činnosti, ale aj zabrániť obvinenému v páchaní ďalšej trestnej činnosti. V danom prípade ide o prioritnú ochranu spoločnosti pred hrozbou najzávažnejšieho trestného činu vraždy. Práve vedenie trestného stíhania obvineného pre obzvlášť závažný zločin vraždy bráni tomu, aby bola u neho nahradená väzba inštitútmi upravenými v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti , dodatočné prejednanie dedičstva
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (č1. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu, či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka zaujatosti smerujúca voči všetkým sudcom konajúceho súdu, dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Odňatie veci príslušnému súdu a jej prikázanie inému (miestne nepríslušnému) súdu je opatrením výnimočným, pretože predstavuje prielom do Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) garantovaného práva, že nikto nemôže byť odňatý jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy). Hoci zákon v citovanom ustanovení bližšie nevymedzuje dôležité dôvody odôvodňujúce delegáciu veci, pri ich posúdení, aj so zreteľom na vyššie uvedený ústavný princíp zákonného sudcu, je nutné vychádzať z toho, či u miestne príslušného súdu možno zabezpečiť dodržanie základných zásad trestného konania a vylúčiť akéko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, absencia vymedzenia právnej otázky a nekonkretizovania podstaty právnej otázky
Právna veta: Pokiaľ procesná strana v dovolaní, prípustnosť ktorého vyvodzuje z § 421 ods. 1 písm. b/ CSP, nevymedzí právnu otázku, ktorá v dovolacom konaní ešte nebola vyriešená, dovolací súd nemôže svoje rozhodnutie založiť na predpokladoch alebo domnienkach, ktorú otázku a ktoré rozhodnutia mal dovolateľ na mysli, v opačnom prípade by jeho rozhodnutie mohlo byť neefektívne a nedosahujúce zákonom predpokladaný cieľ. V prípade absencie vymedzenia právnej otázky a nekonkretizovania podstaty právnej otázky, nemôže najvyšší súd pristúpiť ani k posudzovaniu všetkých procesnoprávnych a hmotnoprávnych otázok, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, európsky zatýkací rozkaz , vydávacia väzba podľa zákona o EZR
Právna veta: Najvyšší súd v tomto smere považuje za potrebné pripomenúť, že inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného priadku (R 2/2013). To platí aj o dôvodoch tejto väzby. Je síce tiež prostriedkom zabezpečenia účasti osoby obvineného v konaní (v tomto prípade vydávacom), jej dôvody však nie sú vymedzené tak striktne, ako v ustanovení § 71 Tr. por. V zmysle týchto úvah potom nie je potrebné, na základe doteraz zistených konkrétnych skutočností, konštatovať obavu z úteku, ovplyvňovania dokazovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, uplynutie premlčacej doby
Právna veta: Pri nárokoch na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, vyvodzovaných z nesprávneho úradného postupu, sa právo môže premlčať len uplynutím subjektívnej trojročnej premlčacej doby podľa § 22 ods. 1 vety prvej tohto zákona, plynúcej odo dňa získania poškodeným vedomosti o škode (o tom, že už vznikla).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia Správneho súdneho poriadku, princíp okamžitej aplikability procesných noriem, stret novej a starej právnej úpravy
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že v predmetnej veci dochádza k stretu tzv. novej a starej právnej úpravy, t. j. Občianskeho súdneho poriadku a Správneho súdneho poriadku (účinného od 1. júla 2016). V ustanovení § 491 ods. 1 Správneho súdneho poriadku je uvedené, že platí tento zákon, ak nie je ďalej ustanovené inak, aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Ide o tzv. princíp okamžitej aplikability procesných noriem, ktorý spravidla, resp. vždy je doplnený komplementárnym pravidlom o justifikácii účinkov procesných úkonov, (ultraaktivita ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastupovanie podľa správneho poriadku, zástupca účastníka konania
Právna veta: Ak účastník správneho konania nemá plnú procesnú spôsobilosť musí byť zastúpený. Napokon aj účastník správneho konania, ktorý disponuje plnou procesnou spôsobilosťou, sa môže dať v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom. Zástupcom účastníka konania môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jeho záujmy nie sú v rozpore so zastupovaným a má predpoklady konať pred správnym orgánom. Splnomocnenie pre zástupcu treba preukázať písomným plnomocenstvom. V nepochybných prípadoch správny orgán v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Správneho poriadku môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úkony osôb zúčastnených na konaní, späťvzatie žaloby
Právna veta: Súhlas osoby zúčastnenej na konaní sa na späťvzatie žaloby nevyžaduje, čo aj výslovne vyplýva z § 64 ods. 2 SSP. Ak by aj bolo predmetné späťvzatie žaloby zo dňa 25.04.2018 doručené osobe zúčastnenej na konaní a táto by vyjadrila so späťvzatím žaloby nesúhlas, nič by to nezmenilo na ďalšom postupe správneho súdu, ktorého povinnosťou je dispozičný prejav vôle žalobcu rešpektovať a po späťvzatí žaloby pokračovať v konaní tak, aby bolo toto konanie bez ďalšieho prejednania veci zastavené. Ani prípadné odvolanie späťvzatia zo strany žalobcu by nemohlo zmeniť ďalší postup súdu smerujúci k zastaveni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, uplatnenie práva na odpočítanie dane, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, keďže to zákon neustanovuje, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani pri dobromyseľnosti platiteľa, prijímajúceho zdaniteľné plnenie. Naopak, zákonodarca z dôvodu zabránenia ľahkej zneužiteľnosti požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka litispendencie, rozhodnutie súdu o dovolaní
Právna veta: Rozhodnutie súdu o dovolaní (mimoriadnom dovolaní, dovolaní generálneho prokurátora), v ktorom vyslovil právny názor na určitú právnu otázku, nepredstavuje prekážku veci rozhodnutej pre ďalšie konanie v tejto právnej veci.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy, okamžité zrušenie pracovného pomeru, priemerný osobný mzdový bod, osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky, poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity
Právna veta: Náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý okamžite zrušil pracovný pomer (§ 54 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce), nie je príjmom za vykonanú prácu, ako to predpokladá ustanovenie § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, a preto ju nemožno považovať za vymeriavací základ.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prevádzačstvo, nedovolené prekročenie štátnej hranice, okolnosť podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby, podstata trestného činu, prevádzané osoby
Právna veta: Na rozdiel od konania popísaného v ustanovení § 355 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona, ktoré je trestným činom pri jednej alebo dvoch osobách, ktoré prostredníctvom konania páchateľa nedovolene prekračujú (majú prekročiť) štátnu hranicu Slovenskej republiky alebo nedovolene prechádzajú cez jej územie, pri troch a viacerých takých osobách sa použije aj okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa odseku 3 písm. d) naposledy označeného ustanovenia v nadväznosti na ustanovenie § 138 písm. j) Trestného zákona. Tým je vyjadrená kvantifikácia závažnosti konania páchateľa podľa počt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dôvody pre skončenie nájmu, obnovenie nájomnej zmluvy, nájom nebytového priestoru, osobitný predpis, všeobecná právna úprava
Právna veta: I. Právna úprava skončenia nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitý čas obsiahnutá v ustanovení § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je komplexná, v dôsledku čoho je na skončenie nájmu vylúčená aplikácia ustanovení všeobecného predpisu (Občianskeho zákonníka) o skončení nájmu.

II. Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka o obnovení nájmu sa nepoužije na nájom nebytového priestoru, ktorý skončil uplynutím dojednaného času podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: absencia zastúpenia žalobcu advokátom v správnom súdnom konaní, zastúpenie v správnom súdnictve
Právna veta: Pokiaľ zákon (S.s.p.) v § 49 ods.1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno pristupovať formalisticky a správny súd nemôže „automaticky“ žalobu odmietnuť, pretože by tým mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti a porušenia práva na prístup k správnemu súdu (bližšie pozri uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 435/2014-www.ustavnysud.sk). V predmetnej veci krajskému súdu nič nebránilo, aby vyzval sťažovateľa aj na predloženie splnomocnenia udelenému advokátovi, nakoľko absencia zastúpenia žalobcu advokát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, neosvedčenie sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia
Právna veta: Zo znenia relevantných ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že obvinený je oprávnený na podanie dovolania výlučne proti rozhodnutiam, ktorých taxatívny výpočet je vymedzený ustanovením § 368 ods. 2 písm. a/ až písm. h/ Tr. por. Spoločným znakom týchto rozhodnutí je to, že ide o rozhodnutia v merite veci, t. j. ktorými sa trestné konanie končí ako celok. Medzi takého rozhodnutia sa neradi uznesenie o neosvedčení obvineného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia (hoci aj s probačným dohľadom), resp. o výkone trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený.Naproti tomu ustanovenie § 371 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu, rozhodovanie o vklade, porušenie predkupného práva štátu
Právna veta: Neprihliadnutie okresného úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na existenciu predkupného štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z., obmedzujúceho zmluvnú voľnosť povinného z tohto predkupného práva pri zamýšľanom prevode dotknutej nehnuteľnosti, ako na skutočnosť, ktorá má vplyv na povolenie vkladu, je podľa kasačného súdu v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z. z. a porušením § 31 ods. 1 katastrálneho zákona. Uvedené platí aj vtedy, ak predkupné právo štátu vzniklo až po uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom konania o povolení vkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne
Právna veta: V porovnaní s definíciou nelegálneho zamestnávania účinnej do konca roka 2017 sa v definícii nelegálneho zamestnávania účinnej od začiatku roka 2018 zmenil druhý bod. Ten sa týka práve vzniku nelegálneho zamestnávania z dôvodu neskoršieho prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne. V súčasnosti teda platí, že ak zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu a prihlásil ho do Sociálnej poisťovne v priebehu sedem dní od jeho nástupu do práce, tak sa nelegálneho zamestnávania už zamestnávateľ nedopustí. Aj keď sa to zdá byť celkom benevolentné, má to však ešte jednu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zákonnosť daňovej kontroly, opakovaná daňová kontrola, daňová kontrola
Právna veta: Kasačný súd uvádza, že daňová kontrola slúži na získanie a zhromaždenie dôkazného podkladu pre následné rozhodnutie správcu dane vydané vo vyrubovacom konaní. Z tohto pohľadu je daňová kontrola jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorý slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu, pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovaniu daní a sekundárne k ukladaniu sankcií. Zákonnosť da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní, rozhodovanie súdu podľa § 202 EP
Právna veta: Podľa § 202 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom od 1. apríla 2017 (ďalej len „Exekučný poriadok“) dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní nie je prípustné. Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodných ustanoveniach § 243h ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služobný úrad , príplatok výkonným letcom, odmeňovanie profesionálnych vojakov
Právna veta: Profesionálny vojak nemá možnosť dojednávať so služobným úradom poskytnutie služobného platu v inom zložení a výške ako predpokladá zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Profesionálny vojak nemôže jednostranne vnútiť vôľu služobnému úradu vo vzťahu k priznaniu príplatku výkonného letca, zatiaľ čo služobný úrad ju naopak svojim rozhodnutím profesionálnemu letcovi efektívne vnucuje. Nemožno tvrdiť, že sa jedná o rovné postavenie subjektov. Preto je tento vzťah verejnoprávnym vzťahom. 37. Organická teória vychádza z toho, či sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov a iných osôb
Právna veta: Správny súdny poriadok v § 87 ods. 1 spája vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť, avšak odôvodnenú, o ich nezaujatosti. Vychádzajúc z doteraz uvedeného senát najvyššieho súdu dospel k záveru, že skutočnosť, že Z. ako sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka senátu 5S, prišla do pojednávacej miestnosti pred 09.00 hod. a priniesla si svoje veci na pojednávania pred senátom 5S, v ktorých je zákonnou sudkyňou a ktoré pojednávania boli naplánované na ten istý deň po skončení pojednávania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákaz činnosti, trest zákazu činnosti vedenia motorového vozidla
Právna veta: Uloženie trestu zákazu činnosti podľa § 61 ods. 1, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. v prípade splnenia zákonných podmienok je obligatórne a úvahy de lege ferenda na tému možných legislatívnych zmien súvisiacich s možnosťou prehodnotenia trvania výkonu trestu zákazu činnosti sú síce legitímne, ale z hľadiska uvedených aspektov irelevantné. Konajúce súdy pri posudzovaní zákonných podmienok na uloženie trestu zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel zhodne dospeli k správnemu záveru, že v prípadoch predchádzajúcich odsúdení (spred 1. novembra 2011) za rovnako právne kvalifikované skutky neexistujú žia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov, hlasovací lístok, jednoznačný prejav vôle voliča
Právna veta: Zákon o voľbách posudzovanie hlasovacích lístkov upravuje spôsobom negatívnej enumerácie. Neplatný je hlasovací lístok ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby starostu obce, alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta pre voľby starostu obce (§ 184 ods. 1), ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné, neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive (§ 184 ods. 2). Z uvedených ustanovení vyplýva, že hlasovací lístok, ktorý napĺňa čo i len jeden z dôvodov neplatnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepriznanie náhrady trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa, voľná úvaha súdu, princíp zodpovednosti za výsledok sporového konania
Právna veta: Ustanovenie § 257 CSP umožňuje súdu, aby v rámci svojho uváženia v medziach tohto zákonného ustanovenia nepriznal náhradu trov konania tomu účastníkovi, ktorému inak patrí ich náhrada. Dôvodom na použitie uvedeného ustanovenia môžu byť len okolnosti hodné osobitného zreteľa, ktoré Civilný sporový poriadok neuvádza ani exemplifikatívne, čo však neznamená, že tým vytvára priestor na voľnú úvahu súdu. Pri skúmaní, či existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, treba prihliadnuť na osobné, zárobkové, majetkové a iné pomery účastníkov, procesný postoj účastníkov, a to na obidvoch stranách sporu, okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako exekučný titul, notárska zápisnica, procesnoprávny inštitút, uznanie dlhu, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou právneho záväzku
Právna veta: Ústavný súd ďalej konštatoval už aj to, že hoci notárska zápisnica podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku je procesnoprávnym inštitútom, tento inštitút nadväzuje na hmotnoprávny základ upravujúci uznanie dlhu (záväzku). Rozdiel medzi uznaním dlhu (záväzku) podľa hmotného práva a medzi notárskou zápisnicou obsahujúcou právny záväzok podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku je v dvoch náležitostiach. Predovšetkým nemôže ísť o jednoduchý písomný právny úkon, ale o písomný právny úkon v kvalifikovanej forme, teda vo forme notárskej zápisnice. Okrem toho musí notárska zápisnica obsahovať výslovný súhla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015, exekučný titul , spotrebiteľské rozhodcovské konanie
Právna veta: Pre úplnosť je potrebné poukázať i na to, že prechodné ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (§ 73 ods. 1) stanovujú, že ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa použijú aj na rozhodcovské konania, ktorých predmetom je spotrebiteľský spor začatý pred 1. januárom 2015, pričom právne účinky úkonov, ktoré boli urobené v rozhodcovskom konaní začatom pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované. Je pritom zrejmé, že takýmto začatým spotrebiteľským sporom a zároveň do dňa nadobudnutia účinnosti zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní neskončeným rozhodcovs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obnova konania v správnom konaní, účastník konania, vecná legitimácia, odňať možnosť zúčastniť sa na konaní
Právna veta: Ústavný súd dospel k záveru, že výklad § 62 ods. 1 písm. c) Správneho poriadku zvolený najvyšším súdom dôsledne nerešpektuje zásadu materiálnej ochrany práv a zásadu ústavne konformného výkladu právnych noriem. V prvom rade ústavný súd akceptuje, že § 62 Správneho poriadku uvádza, že návrh na obnovu konania môže podať účastník konania, čo vedie k prvotnému záveru, že ten, kto v pôvodnom správnom konaní nebol účastníkom konania, t. j. vo formálnom zmysle ten, s kým správny orgán ako s účastníkom konania nekonal, nemôže podať návrh na obnovu konania. Na druhej strane však napr. § 62 ods. 1 písm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: závažné porušenie volebného zákona, prístup k voleným a iným verejným funkciám, späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva, zasahovanie do obsahu hlasovacích lístkoch
Právna veta: Prvým porušením volebného zákona je skutočnosť, že k určeniu predsedu a podpredsedu miestnej volebnej komisie došlo v rozpore s § 18 ods. 5 volebného zákona, keďže neboli určení žrebom, ale na základe dohody. Táto skutočnosť sama osebe však podľa názoru ústavného súdu nie je spôsobilá relevantne spochybniť dosiahnutý výsledok volieb starostu obce. Sťažovateľ namietal, že niektorí členovia komisie vzniesli námietky proti spôsobu voľby predsedu a podpredsedu miestnej volebnej komisie. Zo zápisnice z prvého zasadnutia miestnej volebnej komisie obce uvedené nevyplýva. 35. Pokiaľ ide o ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana celospoločenských hodnôt, podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, ochrana individuálnych subjektívnych práv
Právna veta: Vymedzenie trestného činu, stíhanie páchateľa a jeho potrestanie je vecou vzťahu medzi štátom a páchateľom trestného činu. Štát prostredníctvom svojich orgánov rozhoduje podľa pravidiel trestného konania o tom, či bol trestný čin spáchaný a kto ho spáchal. Účelom tohto procesu je prioritne osvedčenie tohto vzťahu medzi páchateľom a štátom a ochrana celospoločenských hodnôt, a nie bezprostredná ochrana individuálnych subjektívnych práv oznamovateľa trestného činu, resp. poškodeného (m. m. I. ÚS 68/2012). Z uvedených dôvodov neobstojí ani úvaha sťažovateľky, že prípadný nález v jej veci by bol t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: schôdza veriteľov, konkurzní veritelia
Právna veta: Z uvedených ustanovení zákona o konkurze a vyrovnaní je zrejmé, že súd má v súvislosti so schôdzou konkurzných veriteľov postavenie subjektu, úlohou ktorého je zvolať schôdzu konkurzných veriteľov a následne riadiť priebeh zvolanej schôdze konkurzných veriteľov. Hlasovať, a teda rozhodovať o jednotlivých bodoch programu schôdze konkurzných veriteľov sú oprávnení jedine konkurzní veritelia. Z uvedených ustanovení zákona o konkurze a vyrovnaní zároveň vyplýva, že súd je na schôdzi konkurzných veriteľov oprávnený rozhodovať jedine o tom, či na schôdzi konkurzných veriteľov môžu hlasovať aj konku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, verejná moc, rozhodovanie správnych orgánov v daňovom konaní, vyrúbiť daň
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že právna vec sťažovateľa sa týka rozhodovania správnych orgánov v daňovom konaní. V tomto smere je potrebné odkázať na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) týkajúcu sa aplikácie čl. 6 ods. 1 dohovoru, ktorý vylučuje jeho aplikáciu na veci daňové z dôvodu, že tvoria súčasť jadra výsad verejnej moci [hard core of public-authority prerogatives (porov. Jussila v. Fínsko, č. 73053/01, rozsudok Veľkej komory ESĽP z 23. 11. 2006, bod 45; Ferrazzini v. Taliansko, č. 44759/98, rozsudok Veľkej komory ESĽP z 12. 7. 2001, body 24 – 31)]. Výnimku ESĽP ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku , chyby v písaní a počítaní, výrok rozhodnutia , právo na právnu istotu, verejnomocenská autoritatívna moc
Právna veta: Výrazom snahy o vyváženie práva na rozhodovanie podľa relevantnej právnej normy na jednej strane a práva na právnu istotu založenú síce (objektívne) nesprávne prejaveným, ale predsa právoplatným súdnym rozhodnutím, je okrem iného aj ustanovenie § 164 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Toto ustanovenie umožňuje súdu, ktorý rozhodnutie vydal, opraviť v ňom aj bez návrhu „chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti“. Kým pojmy „chyby v písaní“, resp. „chyby v počítaní“ sú pomerne jednoznačné, je pojem „iná zrejmá nesprávnosť“ relatívne neurčitým pojmom. Už vzhľadom na systemat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, podmienky pre začatie trestného stíhania, procesné právo na začatie trestného stíhania
Právna veta: Aj keď podľa § 2 ods. 5 Trestného poriadku je prokurátor povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, posúdenie otázky, či sú splnené zákonné podmienky pre začatie trestného stíhania v konkrétnej veci (na základe skutočností uvedených v trestnom oznámení alebo skutočností zistených preverením trestného oznámenia), je plne v právomoci orgánov činných v trestnom konaní (policajný orgán, vyšetrovateľ, prokurátor). Osobe, ktorá podala trestné oznámenie, nevzniká procesné právo na začatie trestného stíhania. Takéto právo nemožno odvodiť ani z niektorého zo základných práv alebo slobôd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, bagateľná vec, rovina ústavného súdnictva
Právna veta: Nad rámec svojho rozhodnutia ústavný súd uvádza, že bol taktiež dôvod na jej odmietnutie ako zjavne neopodstatnenej aj z toho dôvodu, že ide o bagateľnú vec. Zo sťažnosti totiž vyplýva, že sťažovateľ sa uchádza o ústavnú ochranu sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy v súvislosti s právnou vecou, ktorej podstatou je priznanie mu ako správcovi úpadcu odmenu v sume 663,88 €, a nie v sume 2 300 €. Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na prvú vetu § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) platného a účinného do 1. júla 2016 a na v súčasnosti platný a účinný § 422 ods. 1 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, pomer priťažujúcih a poľahčujúcich okolností, dolná hranica mimoriadne zníženého trestu odňatia slobody
Právna veta: Vo vzťahu k posúdeniu, či sťažnosť nie je zjavne neopodstatnená, ústavný súd považuje za dôležité poznamenať, že aj samotný sťažovateľ (správne) podotýka, že ak by aj okresný súd, resp. krajský súd dospeli k záveru o existencii poľahčujúcej okolnosti priznania sa a oľutovania skutku v zmysle § 36 písm. l) Trestného zákona, pomer priťažujúcich a poľahčujúcich okolností v zmysle § 38 ods. 2 a 3 Trestného zákona by zostal nezmenený. Rovnako by táto okolnosť nič nezmenila na možnosti (nie povinnosti) súdov aplikovať na vec sťažovateľa ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody pod do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov., trestné konanie , nemajetková ujma, poplatková povinnosť, trestný čin , právoplatné rozhodnutie trestného súdu
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. j) ZoSP, poškodený ktorý si svoje nároky uplatňuje v trestnom konaní, nemusí platiť žiadny poplatok. Ak si však uplatňoval náhradu škody v občianskoprávnom konaní, bol podľa právnej úpravy účinnej do novely zákona o súdnych poplatkoch oslobodený, len ak mu vznikla škoda v súvislosti s ublížením na zdraví. Uvedená novela však rozšírila osobné zákonné oslobodenie od poplatku žalobcu v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu vznikli v príčinnej súvislosti s akýmkoľvek trestným činom. Zákon nezužuje toto oslobodenie len na osobu samotného pošk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nároky na dôchodkové dávky vzniknuté po 31. decembri 2003, nárok na starobný dôchodok, suma starobného dôchodku
Právna veta: Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že súdy rozhodli, že odporkyňa pri priznaní starobného dôchodku a určení sumy starobného dôchodku navrhovateľky postupovala v súlade s platnými právnymi predpismi o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení. Je nepochybné, že v súlade s ust. § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. suma starobného dôchodku navrhovateľky bola vypočítaná podľa obidvoch právnych predpisov (a to zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení) a z dôvodu, že suma starobného dôchodku určená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. bola vyššia ako suma sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti , škoda na zdraví, náhrada nemajetkovej ujmy, vnútroštátne právo, eurokonformný výklad noriem, systém povinného poistenia
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či náhrada nemajetkovej ujmy spadá do systému povinného poistenia, sa Súdny dvor po zistení, že «rôzne jazykové verzie článku 1 ods. 1 druhej smernice v podstate používajú pojem „ujma na zdraví“, ako aj pojem „osobná ujma“», zaoberal účelom a štruktúrou týchto ustanovení úniového práva, pričom následne konštatoval, že «tieto pojmy dopĺňajú pojem „škoda na majetku“, a..., že uvedené ustanovenia a smernica sa snažia najmä o posilnenie ochrany obetí». Na základe uvedeného dospel k záveru, že za týchto okolností je potrebné uplatniť „extenzívny výklad uvedených pojmov“ a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb, zapisovateľ volebnej komisie, sčítanie hlasov, sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii, hlasovanie vo volebnom okrsku
Právna veta: Podľa § 183 zákona č. 180/2014 Z. z. „po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky osobitne pre voľby do obecného zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce. Potom zisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.“ Podľa § 186 zákona č. 180/2014 Z. z. „miestna volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odkladný účinok správnej žaloby, správne súdne konanie, odkladný účinok, právoplatné rozhodnutie veci, správny súd
Právna veta: Odkladný účinok správnej žaloby upravený v ustanoveniach § 184 až § 189 SSP «predstavuje jeden z nových právnych inštitútov správneho súdneho konania, ktoré majú zabezpečiť efektívnu ochranu zo strany správneho súdu, tak aby jeho rozhodnutie mohlo byť nielen formálnym, ale i materiálnym prostriedkom ochrany práv a právom chránených záujmov úspešného žalobcu. Podstatou odkladného účinku je zabezpečenie takého stavu, pri ktorom by správnym súdom preskúmavané rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy nevyvolávali žiadne právne účinky vrátane takých, ktoré by ich zrealizovaním boli považ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu, náhrada škody v adhéznom konaní, nárok na náhradu škody
Právna veta: Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) podstatnou podmienkou pre možnosť domáhania sa aplikácie čl. 6 ods. 1 dohovoru poškodeným v trestnom konaní je existencia adhézneho konania v rámci trestného konania, a to takého, v ktorom je uplatňovaný občianskoprávny nárok, ktorý je podmienený (úzko spätý s) trestným konaním (pozri napr. rozsudok Veľkej komory zo 17. 1. 2002 vo veci Calvelli a Ciglio proti Taliansku, sťažnosť č. 32967/96, § 62, rozsudok Veľkej komory z 12. 2. 2004 vo veci Perez proti Francúzsku, sťažnosť č. 47287/99, § 67, rozsudok z 27. 7. 2004 vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právne úkony vyjadrené slovami, jazykové vyjadrenie právneho úkonu, výklad právneho úkonu
Právna veta: Podľa § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka právne úkony vyjadrené slovami je treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak nie je táto vôľa v rozpore s jazykovým prejavom. Uvedené ustanovenie predpokladá, že o obsahu právneho úkonu môže vzniknúť pochybnosť z hľadiska jeho určitosti alebo zrozumiteľnosti a pre taký prípad formuluje výkladové pravidlá, ktoré ukladajú súdu, aby tieto pochybnosti odstránil výkladom založeným na tom, že okrem jazykového vyjadrenia právneho úkonu vyjadreného slovne (nie teda konkludentne podľa § 35 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu, konkurz na majetok úpadcu, ukrátenie pohľadávky veriteľa, odporovateľnosť právneho úkonu v konkurznom konaní
Právna veta: Aj v konaní o odporovateľnosti právnych úkonov v konkurznom konaní so zohľadnením jeho osobitostí platí všeobecná podmienka týkajúca sa odporovateľnosti právneho úkonu ako takej, že odporovať možno len platnému a účinnému právnemu úkonu. Žaloba o odporovateľnosť právneho úkonu predpokladá existenciu platného (odporovaného)právneho úkonu. V procesnej rovine aj v konaní o odporovateľnosť právneho úkonu je súd povinný ex offo prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu a to aj vtedy, ak túto otázku posudzuje ako otázku predbežnú. Na druhej strane otázka odporovateľnosti právneho úkonu nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: úprava nárokov z I. a II. pracovnej kategórie, pracovné kategórie
Právna veta: Na ustanovenie § 174 zákona o sociálnom zabezpečení treba aplikovať historický výklad a systematicky ho vykladať vo vzťahu k ostatným relevantným zákonným ustanoveniam, predovšetkým k § 175 zákona o sociálnom zabezpečení tak, aby bol zachovaný účel právnej úpravy sledujúci zachovanie nárokov vyplývajúcich zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Uvedený účel je výslovne upravený v § 175 zákona o sociálnom zabezpečení, ktorý zachováva nároky vzniknuté pred účinnosťou novely, ktorou sa rušili tzv. pracovné kategórie. V tomto duchu treba vykladať ustanovenie § 174 zákona o sociáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súčasť veci, znehodnotenie veci, hlavná vec
Právna veta: Právny inštitút súčasti veci vyjadruje skutočnosť, že predmetom právnych vzťahov sú aj hmotné predmety, ktoré sú vnútorne štruktúrované a tvorené relatívne samostatnými časťami, viac alebo menej vzájomne spojenými. Okolnosť, či ide o samostatnú vec alebo o súčasť veci hlavnej závisí na ich vzájomnej spätosti a na miere ich oddeliteľnosti. Miera spätosti (súnáležitosti) sa posudzuje podľa povahy tej veci, ktorá je považovaná za vec podstatnejšiu (určujúcu), a teda vo vzťahu viacerých vecí za vec hlavnú a sleduje spojenie vecí predovšetkým vo fyzickom (technickom) a funkčnom zmysle. Od vlastnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dlhodobosť ako podmienka trestnosti, znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania, nebezpečné prenasledovanie
Právna veta: Formálne znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania naplní konanie spočívajúce napríklad v čakávaní na osobu na určitých miestach, sledovanie domov, konanie s následkom vzbudzujúcim dôvodnú obavu; konanie, ktoré má za následok zhoršenie kvality života. Rozhodnutie, či ide o trestný čin závisí od posúdenia konkrétnych okolností. Pokiaľ by šlo o ojedinelý skutok páchateľa, i keď zložený niekoľkých útokov, a nie je sám osobe naozaj podstatne závažný, mohol by byť posúdený ako priestupok(...) Dlhodobosť ako podmienka trestnosti sa posudzuje vzhľadom na každý konkrétny prípad samostatne. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, úroky z úveru, odplata za dojednanie záväzku
Právna veta: V § 499 ObZ je dohodnutá odplata za dojednanie záväzku veriteľa poskytnúť na požiadanie peňažné prostriedky, ak je poskytovanie úveru predmetom podnikania veriteľa - žalobcu, s čím nesporne súvisí aj § 502 ObZ, v ktorom sú upravené práve úroky za poskytnutie úveru. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že pojem odplaty za dojednanie záväzku poskytnúť úver je treba odlišovať od úrokov z úveru upravených v § 502 ObZ. Odplata za dojednanie záväzku prichádza však do úvahy len vtedy, ak veriteľom je osoba, u ktorej je poskytovanie úveru predmetom jej podnikania. Podmienkou vzniku práva na zaplate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pravidlá pre určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine osôb v spoločnosti, a to deťom. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t.j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Čo sa týka povinnosti rodičov prispievať na výživu svojich detí, je potrebné prihliadať na faktory tak na strane oprávnenej osoby, v tomto prípade navrhovateľky vzhľadom na jej odôvodnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primeranú zľavu z nájomného, nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom bytu, prechodné zhoršenie podmienok užívanie bytu
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že v zmysle ustanovenia § 698 ods. 1 OZ nájomca má právo na primeranú zľavu iba v prípade, pokiaľ sa tento nárok uplatňuje voči vadám bytu alebo domu, teda ide o závadu, ktorá sa priamo týka bytu, v žiadnom prípade nemôže ísť o prípad, na ktorý poukazuje žalovaná, keď právo na zľavu odvodzuje od vedľajšej stavby, čo nezodpovedá zneniu zákona a ani nie je vo faktickej moci prenajímateľa takúto namietanú vadu odstrániť. Taktiež z citovaného ustanovenia vyplýva, že nemôže dôjsť k odpusteniu celého nájomného, keď z právnej úpravy vyplýva, že existuje iba nárok na primeranú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa Občianskeho zákonníka, úroky z omeškania podľa OZ, príslušenstvo pohľadávky
Právna veta: Riadne úroky sú podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva nárok na úroky z omeškania iba z plnenia z hlavného peňažného záväzku. Ak by sme veriteľovi priznali možnosť poberať úroky aj zo splatných úrokov, znamenalo by to, že aj príslušenstvo pohľadávky by malo svoje vlastné príslušenstvo. Z ust. § 121 OZ, ako aj zo samotnej povahy veci vyplýva, že požadovať príslušenstvo z príslušenstva nemožno a úročenie úrokov je teda neprípustné. Požadovať od dlžníka príslušenstvo z príslušenstva je neprípustné nielen pri dohodnutých úro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť uviesť vec do pôvodného stavu, zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, zmeny na veci
Právna veta: Z ust. § 667 ods. 1 OZ jednoznačne vyplýva, že zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať iba so súhlasom prenajímateľa a úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať iba v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. V danom prípade žalobca sa mohol domáhať iba nákladov, ktoré prenajímateľ odsúhlasil a tieto boli aj zohľadnené. Podľa citovaného ustanovenia platí, že ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu. Vysporiadanie nákladov spojených so zhodnotením veci, prípadne úpravou tak prichádza do úvahy až po ukončení nájmu, teda nie v čase ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, priznanie náhrady za zrušené vecné bremeno, náhrada za vecné bremeno, rozhodovanie súdu o zrušení vecného bremena
Právna veta: Podľa § 151p ods. 3 O.z. ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie. Osobitnú kategóriu zániku vecného bremena tvorí jeho zánik rozhodnutím súdu. Súd sám z úradnej moci nemôže zrušiť vecné bremeno. Môže tak urobiť len na návrh a len z dôvodov uvedených v ust. § 151p ods. 3 O.z., ktorým je zmena pomerov s dôsledkom hrubého nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o vyhlásenie za mŕtveho, návrh na začatie konania o vyhlásení za mŕtveho , osoba s právnym záujmom v konaní o vyhlásení za mŕtveho
Právna veta: Legitimácia na podanie návrhu na začatie konania o vyhlásenie za mŕtveho je determinovaná právnym záujmom na veci, teda na vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu (s výnimkou prípadu, kedy súd môže vyhlásiť osobu za mŕtvu aj bez návrhu, ak je isté, že fyzická osoba nežije - napr. letecké katastrofy a pod.). Právny záujem je iba taký záujem, s ktorým spája právny poriadok určité práva, a ktoré by určitá osoba nemohla realizovať bez toho, aby fyzická osoba bola vyhlásená za mŕtvu. V okolnostiach konkrétnej veci môže mať právny záujem napríklad manžel, pre ktorého vytvára manželstvo s nezvestnou osobou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hospodárenie so spoločnou vecou, spoluvlastnícky podiel, užívanie veci nad rozsah spoluvlastníckeho podielu, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 Občianskeho zákonníka
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 31Cdo 503/2011 právo každého zo spoluvlastníkov vec užívať je obmedzené rovnakým právom ostatných užívať vec podľa veľkosti podielu. Podľa konštantnej judikatúry môžu spoluvlastníci (dohodou alebo väčšinovým rozhodnutím) alebo súd o hospodárení so spoločnou vecou rozhodnúť podľa § 139 ods. 2 O.z., že niektorého zo spoluvlastníkov z fyzického užívania veci úplne alebo čiastočne vylúčia. V takom prípade logicky užíva jeden zo spoluvlastníkov vec nad rámec jeho podielu (neužíva vec v súlade s kritériom vytýčeným v § 137 ods. 1 O.z.). Ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neznalosť práva neospravedlňuje, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , vedomosť o bezdôvodnom obohatení, znalosť práva je u každého daná
Právna veta: Vedomosť o obsahu práva je ovládaná zásadou „Neznalosť práva neospravedlňuje.“ Znalosť práva sa u jeho adresátov nevyvrátiteľne predpokladá a inak tomu nemôže byť ani v prípade posudzovania jeho znalosti ako východiska pre vedomosť o bezdôvodnom obohatení. Za okamžik vzniku skutočnej vedomosti o obsahu práva je potrebné považovať deň účinnosti právneho predpisu. Pre uvedenú zložku vedomia oprávneného o bezdôvodnom obohatení platí, že aj pri posudzovaní skutočnej vedomosti oprávneného o bezdôvodnom obohatení v zmysle § 107 ods. 1 OZ je potrebné vychádzať z normatívnych konštrukcií právnych domn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada voľného hodnotenia dôkazov , zistenie skutkového stavu, vierohodnosť dôkazu, hodnotiaci postup sudcu
Právna veta: Zásada voľného hodnotenia dôkazov vyjadruje, že záver, ktorý si sudca urobí o pravdivosti či nepravdivosti tvrdených skutočností vzhľadom na poznatky získané z vykonaných dôkazov, je vecou vnútorného sudcovho presvedčenia a jeho logického myšlienkového postupu. Podstatou zistenia skutkového stavu veci je úsudok sudcu o tom, ktoré z rozhodných a sporných skutočností sú pravdivé, t. j. ktoré z nich bude považovať za preukázané poznatkami získanými vykonaním jednotlivých dôkazov. Zákon nepredpisuje a ani dobre nemôže predpisovať pravidlá, z ktorých by malo vychádzať hodnotenie jednotlivých dôkazo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, úverová schopnosť spotrebiteľa
Právna veta: Veriteľ v zmysle ustanovení § 7 a § 11 ZoSÚ je pri posúdení úverovej schopnosti klienta povinný brať na zreteľ ako existujúcu situáciu klienta, najmä jeho príjmy a výdavky, tak i skutočnosti, ktoré možno na základe informácií dostupných pred uzavretím zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať (napr. predpokladaný príjem z prejednávaného dedičského konania, predaja nehnuteľnosti, poistného plnenia a pod.). Dôraz pri posúdení úverovej schopnosti je pritom kladený na pomer medzi príjmami a výdavkami spotrebiteľa a na posúdenie toho, či spotrebiteľovi zostane po vynaložení bežných výdavkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežné právne posúdenie veci, vady majúce za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Navyše odvolací súd konštatuje, že neposkytnutie predbežného právneho posúdenia konajúcim súdom nie je takou vadou, ktorá by mala za následok nesprávne, resp. nezákonné rozhodnutie súdu, nakoľko takýmto postupom neboli odňaté stranám sporu procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces niektorej zo sporových strán. Poskytnutím predbežného právneho posúdenia súdu je postup súdu pre strany a ich zástupcov na základe uvedených úkonov predvídateľný a transparentný a sleduje sa ním i hospodárnosť konania. Predbežným právnym posúdením sa má predovšetkým umožn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada majetkovej ujmy za preukázané obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, užívanie pozemkov v ochranných pásmach, obmedzenia užívania pozemku vyplývajúce z existencie ochranného pásma vodného zdroja , právo vec užívať
Právna veta: Účelom náhrady podľa § 32 ods. 6 zák. č. 364/2004 Z. z. je poskytnúť náhradu za obmedzenie užívania (keďže obhospodarovanie je len jednou z foriem užívania a netýka sa len poľnohospodárskych pozemkov, čo vyplýva aj z § 4 nariadenia vlády č. 438/2005 Z. z.). Právo vec užívať je však jedno z oprávnení spätých s vlastníckym právom v zmysle § 123 Občianskeho zákonníka. Obmedzenia užívania pozemku vyplývajúce z existencie ochranného pásma vodného zdroja tak obmedzujú predovšetkým vlastnícke právo vlastníka pozemku, resp. jeho právo pozemok užívať ako jednu zložku vlastníckeho práva. Právo nájomcu u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: finančné zadosťučinenie , inštitút náhrady škody, ochrana porušeného práva spotrebiteľa
Právna veta: Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie porušenia práv alebo povinností, ustanovených Zákonom číslo 250/2007 Z. z., alebo osobitnými predpismi a spôsobilosť takéto porušenia práv alebo povinnosti privodiť spotrebiteľovi ujmu. Samotná povaha primeraného finančného zadosťučinenia neumožňuje jeho priame vyčíslenie, preto súdu nemusia byť predložené dôkazy o existencii ujmy, pretože stačí, ak tá ujma tu je. Odvolací ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsob a rozsah náhrady škody, majetková ujma, princíp úplnej náhrady škody
Právna veta: Škoda sa uhrádza v peniazoch (§ 442 ods. 3 veta prvá Občianskeho zákonníka). Pojem rozsah náhrady škody Občiansky zákonník nevymedzuje. Pod týmto pojmom v zmysle literatúry sa rozumie kvantitatívna stránka náhrady škody, teda koľko má škodca alebo subjekt zodpovedný za spôsobenú škodu poskytnúť poškodenému ako náhradu spôsobenej škody. Škodou, ktorá sa má tu nahradiť, vyjadruje úbytok majetku poškodeného. Ak je poškodený vlastníkom veci, jeho majetkový stav zahŕňa hodnotu veci a v dôsledku jej straty, odňatia alebo zničenia dochádza k zmenšeniu jeho majetkového stavu práve o hodnotu tejto veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sloboda tlače, novinárska sloboda, právo na slobodu prejavu
Právna veta: Ustálená judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v súvislosti s aplikáciou článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý zaručuje slobodu prejavu, vrátane slobody zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky, konštatovala, že tlač zohráva významnú úlohu v demokratickej spoločnosti a hoci tlač nesmie prekročiť určité stanovené hranice, vrátane právna ochranu dobrého mena a povesti iných, jej úlohou je, v súlade s jej povinnosťami a zodpovednosťou, prinášať primerané a spoľahlivé informácie a myšlienky k všetkým otázkam verejného záujmu; s funkci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnený držiteľ , dobromyseľnosť držby, existencia dobromyseľnosti
Právna veta: Kto je držiteľom oprávneným upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 130 ods. 1. Podľa tohto ustanovenia, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Dobromyseľnosť ako vnútorný psychický stav nemožno priamo dokázať. Možno o nej usudzovať len z okolnosti, v ktorých sa tento psychický stav navonok prejavuje. Základným rozlišujúcim kritériom je, či držiteľ veci alebo vykonávateľ práva pri normálnej opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti daného prípadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, oprávnená držba, dobrá viera držiteľa, nadobúdanie vlastníckeho práva vydržaním
Právna veta: Jedným z predpokladov vydržania je to, že držba musí byť oprávnená. Vo všeobecnosti pod oprávnenou držbou treba rozumieť faktické ovládanie, resp. vykonávanie práva spojené s vôľou nakladať s vecou ako so svojou v dobrej viere, že držiteľovi táto vec patrí. Pri oprávnenej držbe musí byť teda splnená okrem iných aj podmienka dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Oprávnená držba predpokladá, že držiteľ je v dobrej viere so zreteľom ku všetkým okolnostiam. Uvedené podmienky pritom musia byť splnené súčasne. Dobrá viera spočíva v presvedčení držiteľa, že je vlastníkom veci, ktorú drží, alebo sub ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: odchodné podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, dávky výsluhového zabezpečenia, výpočet odchodného
Právna veta: Odchodné je dávkou výsluhového zabezpečenia (§ 30 zákona). Jeho výška sa odvíja od doby služby a od dosiahnutého služobného platu (§ 4 zákona). Podmienkou jeho priznania je účasť v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, ktorá sa realizuje platením príslušných odvodov (poistného). Vymeriavacím základom na určenie poistného na výsluhové zabezpečenie je služobný príjem, pričom v súlade s princípom solidarity sa suma poistného odvíja od výšky vyplateného služobného platu. Závislosť výšky odchodného od dosiahnutého (poskytnutého) platu a z neho odvedeného poistného vyjadruje aj právna úprava po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: popretie a zistenie pohľadávky, reštrukturalizácia (7/2005 Z.z.), incidenčné konanie, konanie o zistenie popretej pohľadávky
Právna veta: Správca je pri popretí pohľadávky povinný jednoznačne vyjadriť dôvod a rozsah popretia pohľadávky, pretože je len na ňom, aby preskúmal prihlásenú pohľadávku a podľa svojich zistení realizoval popieracie právo alebo sa rozhodol, že túto nepoprie. Nie je úlohou konajúceho súdu v incidenčnom konaní preskúmavať prihlásené pohľadávky a opätovne preskúmavať uplatnenú pohľadávku súdom, pretože toto je všetko úlohou správcu. Úlohou incidenčného konania je v podstate len rozhodnúť, či popierací prejav správcu obstojí alebo nie, teda, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka, príčinná súvislosť medzi konaním a následkom, porušenie právnej povinnosti, vznik škody
Právna veta: Pod pojmom škoda v zmysle ustanovenia § 442 ods. 1 OZ sa chápe ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t.j. peniazmi, a je teda napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým poskytnutím peňazí, ak nedochádza k naturálnej reštitúcii. Náhrada škody, ak má plniť reparačnú (reštitučnú) funkciu, má zabezpečiť poškodenému plnú kompenzáciu spôsobenej ujmy, nie však viac. Predpokladom na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je preukázanie porušenia právnej povinnosti, vznik škody a príčinnej súvislosti medzi konaním a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť správcu komunikácie za škodu, správca komunikácie, závada v zjazdnosti komunikácie, predpoklady zodpovednosti správcu komunikácie za škodu
Právna veta: Cestný zákon upravujúci v citovanom ust. § 9a ods. 2 zodpovednosť správcu komunikácie za škodu je vo vzťahu k § 420 Občianskeho zákonníka špeciálnym predpisom. Občiansky zákonník možno aplikovať až potom čo je vylúčená aplikácia Cestného zákona. Predpokladom zodpovednosti správcu komunikácie za škodu podľa § 9a ods. 2 Cestného zákona je závada v zjazdnosti komunikácie ako príčina vzniku škody. Závadou zjazdnosti treba rozumieť tak významnú zmenu (zhoršenie zjazdnosti komunikácie), ktorá je síce odstrániteľná bežnou údržbou, no svojím charakterom sa natoľko vymyká stavebnému stavu a dopravno - ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu, predpoklady zodpovednosti za škodu pri neoprávnenom odbere plynu
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo viacerých rozhodnutiach konštatoval, že v prípade neoprávneného odberu plynu meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, je daná objektívna zodpovednosť odberateľa plynu a v takom prípade odberateľ plynu zodpovedá už len zato, že odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti manipulácii a porušenie tohto zabezpečenia mohol spôsobiť ktokoľvek. Porušenie zabezpečenia meradla tak nie je viazané len na odberateľa samotného, prípadne na iné osoby, ktoré zabezpečenie meradla porušili, či už na podnet odobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Oznámenie dlžníkovi o postúpení pohľadávky, relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky, spor o neplatnosť zmluvy o postúpení
Právna veta: Podľa § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak dlžníkovi postúpenie oznámil postupca, dlžník nemá právo požadovať preukázanie postúpenia zmluvou o postúpení pohľadávky. To však platí len vo vzťahu k dlžníkovi, teda presnejšie vo vzťahu medzi účastníkmi zmluvy o postúpení pohľadávky na jednej strane a dlžníkom na strane druhej, nie vo vzťahu k súdu. Súdna prax sa už odklonila od rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4Obo/210/01, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu vecnú legitimáciu postupníka na vymáhanie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úrok z omeškania, daňová pohľadávka, reštrukturalizácia dlžníka ako daňového subjektu, úrok z omeškania na účely Občianskeho zákonníka
Právna veta: Vo vzťahu k účelu reštrukturalizačného konania Najvyšší súd SR v rozsudku z 23.05.2017 sp.zn. 1Sžf/2/2016 uviedol, že daňový poriadok prostredníctvom definičného ustanovenia § 2 vymedzuje pojmy daň (písmeno b/), daňová pohľadávka (písmeno e/) a daňový nedoplatok (písmeno f/). Pre Najvyšší súd je z logického výkladu hore uvedených pojmov nepochybné, že zákonodarca v prípade pojmu daňová pohľadávka pod tento pojem zahŕňa nielen samotnú daň ako istinu ale (viď kumulatívny význam slova „vrátane“) aj ďalšie jej súčasti, t.j. úroky, pokuty ako aj úrok z omeškania. Týmto sa vymedzenie rozsahu pojmu ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo voľby dlžníka , alternatívny spôsob plnenia, voľba plnenia dlžníkom, alternatívny záväzok, alternativa facultas
Právna veta: Podľa § 561 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť (...) Právna úprava § 561 Občianskeho zákonníka týkajúca sa alternatívneho spôsobu plnenia konkretizuje, ktoré z viacerých možných plnení majúcich za následok zánik dlhu bude dlžníkom uskutočnené, čo prichádza do úvahy iba vtedy, ak kogentná právna norma, rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo dohoda zmluvných strán neustanovuje inak. Voľba plnenia je jednostranným a adresným právnym úkonom, ktorým dlžník určuje spôso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, neprimerané zmluvné úroky, dohoda o úrokoch pri peňažnej pôžičke
Právna veta: Aj u dohody o úrokoch pri peňažnej pôžičke platí ustanovenie § 3 ods. 1 Obč. zák., podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Dobrými mravmi v občianskoprávnych vzťahoch sa v súdnej praxi rozumie súbor spoločenských, kultúrnych a mravných pravidiel správania, ktorý je vlastný všeobecne uznávaným vzájomným vzťahom medzi ľuďmi a mravným princípom spoločenského poriadku a ktorý v historickom vývoji osvedčil istú nemennosť, vystihujúce podstatné historické tendencie, sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú pova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane, daň z pridanej hodnoty -, zásada poctivého obchodného styku, zdaniteľné plnenia
Právna veta: Predloženie dokladov je len jednou z hmotnoprávnych podmienok na uznanie nároku na odpočítanie dane, i keď majú doklady všetky náležitosti faktúry a sú riadne zaúčtované. V procese daňovej kontroly je potrebné zistiť pôvod tovarov, obchodníkov a konečných spotrebiteľov tovarov. Aby mohol byť uplatnený nárok na odpočítanie dane, musia mať nadobudnuté tovary a služby priame a bezprostredné spojenie s výstupnými plneniami, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie nároku na odpočítanie dane. Je preto nevyhnutné, aby zámer platiteľa, ako použije prijaté plnenia, bol zrejmý v čase vzniku práva na odpočítanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, podielové spoluvlastníctvo , nahradenie prejavu vôle, určovacia žaloba o vyslovenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu
Právna veta: Ustálená súdna prax dospela k záveru, že „Spoluvlastník, ktorý je oprávnený z predkupného práva (§ 140 Občianskeho zákonníka ), má pri porušení povinností zo strany spoluvlastníka, ktorý je povinný z predkupného práva, na výber, či: a/ sa bude žalobou domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu (§ 40a Občianskeho zákonníka SK/ZZ/1964/40/>); jeho žaloba musí v takomto prípade smerovať voči všetkým účastníkom zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu, pri ktorej bolo porušené jeho predkupné právo, lebo tí sú pasívne legitimovaní, b/ sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsudok pre zmeškanie, ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti na pojednávaní, ochrana žalovaného v prípade vydania kontumačného rozsudku, návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie
Právna veta: Rozsudok pre zmeškanie je osobitným typom súdneho rozhodnutia, ktorý predstavuje následok procesnej pasivity strán v sporovom konaní, nakoľko v kontradiktórnom procese majú byť nositeľom procesnej iniciatívy subjekty konania, či už na strane žalobcu, ktorý iniciuje konanie a má záujem na jeho efektívnom vedení alebo na strane žalovaného, ktorý, ak má v spore procesne obstáť, musí vyvíjať aktivitu vo forme svojej procesnej obrany (...) Ustanovenie § 277 ods. 2 C. s. p. zakotvuje osobitný spôsob ochrany žalovaného proti rozsudku pre zmeškanie vo forme návrhu na jeho zrušenie, pričom ak ide o roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o pôžičke, podstatné náležitosti zmluvy o pôžičke
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/328/2012 z 11. septembra 2013 pre uzavretie dohody o pôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka sa nevyžaduje písomná forma. Táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , bezdôvodné obohatenie, subjektívna premlčacia doba, plynutie premlčacej doby, právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Pre plynutie subjektívnej premlčacej doby v zmysle § 107 ods. 1 OZ je rozhodujúce, kedy sa oprávnený dozvedel o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal, pričom nestačí len možnosť sa uvedené dozvedieť, ale rozhodujúce je, kedy sa tak skutočne stalo. Nie je ani rozhodujúce, že pri vynaložení obvyklej starostlivosti sa oprávnený mohol o vzniku bezdôvodného obohatenia dozvedieť skôr. Subjektívna premlčacia doba totiž začína plynúť od okamihu, kedy oprávnený zistí skutkové okolnosti, z ktorých možno vyvodiť vznik bezdôvodného obohatenia na strane zodpovedného subjektu a orientačne aj jeho rozsah ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, naliehavý právny záujem na určení určitého práva alebo právneho vzťahu, spornosť žalobcovho práva alebo neistota v jeho právnom vzťahu, osvedčenie naliehavého právneho záujmu
Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom právnom určení. Rozumie sa tým právny záujem žalobcu, ktorý musí byť daný v čase vyhlásenia rozsudku. Tento právny záujem musí byť kvalifikovaný, t.j. naliehavý. Je primárne potrebné ujasniť, či a ako sa následné požadované určenie môže dotknúť právnych pomerov strán (t.j. či môže založiť právne významný následok v týchto pomeroch). Určovacia žaloba je zvyčajne prípustná vtedy, ak sa ňou odstraňuje spornosť vzťahu str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: štatutárny orgán - konateľ, konanie v mene právnickej osoby, spoločenska zmluva
Právna veta: Ak stanovy spoločnosti určujú, že menom spoločnosti musia konať spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, nie je prípustné, aby dvaja členovia predstavenstva udelili generálnu plnú moc iba jednému z nich. Pokiaľ je teda neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán, majúci v zmysle spoločenskej zmluvy (resp. rozhodnutia najvyššieho orgánu spoločnosti) konať len spoločne, splnomocnil na takého konanie iba jedného svojho člena, o to viac je neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán splnomocnil na výkon svojho generálneho konateľského oprávnenia jedinú tretiu osobu, ktorá ani nie je čle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nenároková zložka mzdy, mzda všeobecné ustanovenia, spor o zaplatenie odmeny ako časti mzdy, nároková zložka mzdy, stimulačná a motivačná funkcia mzdy
Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti uplatneného nároku v spore o zaplatenie odmeny ako časti mzdy, bez ohľadu na to, či právnym podkladom tejto poskytovanej zložky mzdy (t. j. odmeny) má byť mzdový predpis alebo kolektívna zmluva alebo či je mzda dohodnutá v pracovnej či v inej zmluve, je rozhodujúce, či boli naplnené predpoklady pre vznik nároku na mzdu - odmenu alebo, či hľadiská vyznačujúce zákonom stanovenú alebo dohodnutú skutkovú podstatu pre vznik tohto mzdového nároku splnené neboli. Z tohto pohľadu je predovšetkým významné rozlíšenie, či požadované plnenie predstavuje mzdový nárok, ktorý je zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vady podania, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, návrh na začatie súdneho konania, všeobecné náležitosti podania
Právna veta: V prípade, že podanie strany sporu nemá zák. stanovené náležitosti, hovorí sa o vadách. Za vadu podania sa považuje predovšetkým absencia niektorej obsahovej náležitosti stanovenej zák. pre podanie. Ide o tzv. neúplné podanie, napr., ak podanie neobsahuje podpis toho, kto podanie robí, je možné ho následne na výzvu súdu doplniť. Vadou je aj nezrozumiteľnosť alebo neurčitosť podania. Nezrozumiteľným podaním je najmä také podanie, ktoré vzbudzuje pochybnosti o obsahu podania, predovšetkým z hľadiska jeho náležitostí. Nezrozumiteľné podanie znamená, že si ten, kto podanie urobil svojimi tvrdeniam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka, zmluvná pokuta ako zabezpečovací inštitút, porušenie zmluvnej povinnosti, funkcie zmluvnej pokuty
Právna veta: Medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného záväzkového práva zastáva významné miesto práve zmluvná pokuta, ktorej všeobecná základná úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku v ust. § 544 a nasl. a Obchodný zákonník ju doplnkovo upravuje v ust. § 300 - § 302. Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal, a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti, vznikla veriteľovi škoda. Zmluvnou pokutou možno vylúčiť spory o náhradu škody, ktoré by inak mohli vzniknúť. Pokutu možno dohodnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecné náležitosti právneho úkonu, vážnosť právneho úkonu, neplatnosť právnych úkonov
Právna veta: Súdna prax už neraz zaujala názor i k platnosti (či neplatnosti) právneho úkonu z dôvodu, že úkon nebol urobený vážne (§ 37 Obč. zák.). Podľa nej právny úkon nebol urobený vážne (skutočne) vtedy, ak je podľa objektívnych okolnosti konkrétneho prípadu zrejme, že konajúci nechcel svojim prejavom vôle spôsobiť (vyvolať) právne účinky, ktoré s takýmto prejavom normy súkromného práva spájajú. Sú situácie, keď nevážnosť prejavu vôle konajúceho vzhľadom ku objektívnym okolnostiam, za ktorých k prejavu vôle došlo, je všeobecne známou (napr. prejav vôle pri hre, v divadle, na vyučovacie účely, zo žartu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pomer vôle a prejavu, existencia vôle, všeobecné náležitosti právneho úkonu, psychický vzťah konajúceho človeka k zamýšľanému následku
Právna veta: Definičným znakom právneho úkonu podľa § 34 Obč. zák. je okrem prejavu vôľa, teda psychický vzťah konajúceho človeka k zamýšľaného následku. V súvislosti so zisťovaním existencie vôle, t. j. so zisťovaním, či pri určitom prejave vôle ten, kto vôľu prejavil, ju aj skutočne mal, možno vychádzať z toho, že spravidla prejav skutočne vôli zodpovedá. Na existenciu vôle inak pri jej prejave treba usudzovať predovšetkým na základe objektívnych skutočností, teda okolností, za ktorých bola vôľa prejavená, pričom osobitný zreteľ sa kladie na dobromyseľnosť adresáta úkonu. Spravidla sa neprihliada na motí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, neoprávnený zásah do osobnostných práv, okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania, ochrana pred hlukom, prachom a vibráciami
Právna veta: Ochrana pred hlukom, prachom a vibráciami je právom každej fyzickej osoby. Ochranu pred uvedenými imisiami poskytujú na vnútroštátnej úrovni aj predpisy súkromného práva. Najširšiu ochranu proti ním poskytuje Občiansky zákonník, najmä svojimi prostriedkami na predchádzanie týmto zásahom (napr. v ustanoveniach prvej hlavy šiestej časti), ale i prostriedkami následnej ochrany proti imisiám (napr. v ustanovení § 127 ods. 1). Takýmto prostriedkom ochrany je nepochybne aj žaloba o ochranu osobnosti (§ 11 a nasl.). Podľa § 11 OZ fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, kvalifikovaný rozpor právneho úkonu so zákonom, spôsobenie ujmy inému, neplatnosť prejavenej vôle
Právna veta: Slovenská aj česká súdna prax dospela k takému výkladu § 39 OZ že absolútnu neplatnosť právneho úkonu nespôsobuje každý rozpor so zákonom, ale len kvalifikovaný rozpor so zákonom, t.j. taký rozpor právneho úkonu so zákonom, ktorého následkom je buď spôsobenie ujmy inému (porušenie zákazu alterum non laedere), porušenie verejného poriadku alebo oba následky súčasne. Koncepcia kvalifikovaného rozporu so zákonom je premietnutá do § 478 ods. 1 českého OZ, podľa ktorého je právny úkon neplatný, ak odporuje zákonu a súčasne je niekomu na ujmu alebo zjavne narúša verejný poriadok. Podľa dôvodovej spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, osobnosť človeka, rozširovanie nepravdivých skutočností
Právna veta: Neoprávnenosť každého zásahu a teda aj zásahu do osobnosti fyzickej osoby tvorí objektívnu kategóriu, ktorú je potrebné odlišovať od zavinenia ako subjektívnej kategórie. Takýmto zásahom do osobnosti fyzickej osoby je napr. rozširovanie nepravdivých, resp. pravdu skresľujúcich skutočností. Súčasne je ale treba zvažovať, či v konkrétnom prípade nie sú okolnosti, ktoré porušenie resp. ohrozenie osobnosti fyzickej osoby ospravedlňujú, t.j. či nejde o okolnosti vylučujúce neoprávnenosť zásahu. Takými sú napr. zvolenie dotknutej fyzickej osoby, prípady tzv. zákonných licencií, resp. prípady, keď k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, nemožnosť postúpenia pohľadávky, omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku voči banke, ukončenie záväzkového vzťahu pri dlhodobom nesplácaní úveru dlžníkom, predpoklad postupiteľnosti pohľadávky banky na inú osobu, postúpenie v rozpore so zákonom
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu úpravou § 92 ods. 8 (predtým 7) mal zákonodarca na mysli oprávnenie banky postúpiť časť peňažného záväzku, s ktorým je dlžník po stanovenú dobu napriek písomnej výzve banky v omeškaní. Uvedené ustanovenie by banku malo motivovať k tomu, aby podnikla určité kroky smerujúce k ukončeniu záväzkového vzťahu pri dlhodobom nesplácaní úveru dlžníkom a nemala by len počas celého trvania zmluvy každý mesiac pripisovať na účet dlžníka úroky, poplatky, úroky z omeškania a rôzne iné sankcie, aby sa dlh neustále zvyšoval. Takéto správanie banky nespĺňa požiadavku prístupu s odb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: všeobecné obchodné podmienky , predpoklad záväznosti všeobecných obchodných podmienok, iné obchodné podmienky
Právna veta: Ako vyplýva zo znenia ust. § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, za všeobecné obchodné podmienky sa považujú obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami. Pri týchto obchodných podmienkach sa predpokladá, že každému, kto podniká v danej oblasti, ktorej sa dotýkajú sú všeobecne známe. Ako predpoklad ich záväznosti sa vyžaduje odkaz na všeobecné obchodné podmienky v zmluve, čím sa všeobecné obchodné podmienky stávajú súčasťou obsahu zmluvy. Nie je potrebné, aby všeobecné obchodné podmienky boli fakticky zahrnuté do samého textu zmluvy alebo priložené k zmluve, nevyžaduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprimeraná dĺžka trestného konania, právo na prejednanie veci v primeranej lehote, mimoriadne zníženie trestu, uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby
Právna veta: Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote je bezpochyby významným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces. Neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nežiaducim javom, ktorý nielen odporuje zmyslu práva obvineného, ale je i v rozpore so základnými zásadami trestného práva a odporuje účelu trestného konania. Podľa ustálenej súdnej judi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, absolútna neplatnosť právnych úkonov, značná nerovnováha účastníkov zmluvného vzťahu v neprospech spotrebiteľa, zmluvné dojednanie v spotrebiteľskej zmluve, neplatnosť neprijateľnej podmienky
Právna veta: Pod neprijateľnou podmienkou možno rozumieť dojednanie nachádzajúce sa v spotrebiteľskej zmluve, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Dôvodom zahrnutia zvýšenej ochrany spotrebiteľa do právnej úpravy je predovšetkým charakter spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľská zmluva je zmluva, na základe ktorej vstupuje spotrebiteľ do zmluvného vzťahu s dodávateľom. Z hľadiska vedomostí a skúseností dodávateľa a spotrebiteľa s uzatváraním spotrebiteľských zmlúv ide o dva nerovnocenné subjekty. Vo väčšine prípadov zároveň spotrebiteľ nemá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prostriedok preventívnej ochrany práva, naliehavý právny záujem na určení určitého práva alebo právneho vzťahu, určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, stav právnej neistoty
Právna veta: Podľa ustanovenia § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku sa zásadne možno domáhať len určenia, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, z čoho treba a contrario (opakom) vyvodiť, že prípadnej neplatnosti právnych úkonov (v príslušnom ustanovení základného predpisu procesného práva priamo neuvedenej) sa možno domáhať spravidla len výnimočne, a to len vtedy, keď je naliehavý právny záujem na požadovanom určení buď prezumovaný (predpokladaný), alebo ak potreba žaloby práve o neplatnosť právneho úkonu vyplýva z právneho predpisu. V prípadoch žalôb o neplatnosť právnych úkonov predpokla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin lúpeže, trestný čin spáchaný so zbraňou, násilie alebo hrozba bezprostredného násilia, dokonanie trestného činu lúpeže, znaky trestného činu lúpeže
Právna veta: Podľa § 122 ods. 7 Tr. zákona je trestný čin spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Trestný čin je podľa § 122 ods. 3 Tr. zákona spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účel trestu, zásady ukladania trestov, individuálna a generálna prevencia, primeranosť trestu, morálne odsúdenie páchateľa
Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom trestu je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a ich páchateľmi. Zmysel existencie a prípadnej aplikácie noriem trestného práva je predovšetkým v tom, aby sa trestné činy buď vôbec nepáchali, alebo páchali v čo najmenšej miere. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí tak z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho právo v dobrej viere, nadobúdanie vlastníctva, nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka, nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám má, zásada legitímneho očakávania
Právna veta: Princíp právnej istoty a ochrany vlastníckeho práva a práv nadobudnutých v dobrej viere vedie k tomu, že je obvykle poskytovaná ochrana nadobúdateľovi vlastníckeho práva. V prípade nadobudnutia od nevlastníka by bolo krajne nespravodlivé neposkytovať ochranu právam nadobudnutým v dobrej viere. Osoby, ktorým dobrá viera nasvedčuje, totiž nenesú žiadny diel zodpovednosti za neplatnosť zmluvy uzatvorenej medzi právnymi predchodcami a s ohľadom na svoju dobrú vieru mohli v medziobdobí nemalým spôsobom zhodnotiť inkriminované nehnuteľnosti. Osobe, ktorá urobila určitý právny úkon s dôverou v určitý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, telekomunikačné tajomstvo, prevádzkové údaje a lokalizačné údaje, spá­cha­nie trestných činov pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vých slu­žieb, preverenie ip adresy
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou ustanovenia § 116 Tr. por. v nadväznosti na smernicu GDPR.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podanie, obsah uznesenia, predsúdne konanie, uznesenie o začatí trestného stíhania , povinnosť policajtov
Právna veta: Obsahom predkladaného príspevku je zamyslenie sa nad obsahom trestných oznámení podávaných oznamovateľmi a tiež k predmetu ich posúdenia zo strany OČTK.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: kriminalistika, poškodzovanie veriteľa, kriminalistická charakteristika trestného činu, trestný čin, zvýhodňovanie veriteľa
Právna veta: Príspevok je zameraný na trestné činy zvýhodňovanie veriteľa a poškodzovanie veriteľa v zmysle ustanovení § 239 a 240 Trestného zákona v kontinuite s ustanoveniami Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, predovšetkým s cieľom analýzy skutkových podstát týchto trestných činov v podmienkach Slovenskej republiky, zároveň však s poukazom na rozdielnosť ich skúmania z pohľadu trestného práva a kriminalistiky popri vzájomnej prepojenosti výsledkov tohto skúmania v aplikačnej praxi. Na problematiku, ktorá je predmetom nášho záujmu, nazeráme z viacer ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, poškodzovanie veriteľa, trestná činnosť
Právna veta: V predkladanom príspevku sa autori zamerali na profil páchateľa vybraných trestných činov s akcentom na ochranu veriteľov. Analyzovaný súbor predstavuje všetkých aktuálne odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody za vybrané trestné činy s akcentom na ochranu veriteľov a vzhľadom na nie častý výskyt, resp. „stíhanie“ predmetných trestných činov, ide len o štyroch odsúdených. Autori vybraný súbor odsúdených podrobili kvalitatívnej analýze, pričom spoločné komparačné kritériá predstavuje vybraných 5 kriminogénnych faktorov, ktorými sú osobná char ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, zvýhodnenie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa
Právna veta: Článok hlbšie analyzuje jednotlivé spôsoby spáchania trestných činov poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa a snaží sa ustáliť ich výklad pre potreby praxe i ďalšieho vedeckého skúmania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvodný úpadok, zavinený úpadok, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, trestné činy proti majetku, sledovanie peňažných tokov, podnik a obchodné imanie
Právna veta: V spracovávanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na analýzu trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona. Konštatujú, že síce výskyt tohto trestného činu nie je ročne veľký (cca 20 trestných vecí), jeho dokazovanie je však v prípadoch najmä veľkého počtu veriteľov zložité. Z uvedeného dôvodu autori spracovávajú teoretické poznatky, praktické skúsenosti s vyšetrovaním tohto trestného činu a judikatúru. Podstatný dôraz autori kladú na priblíženie ekonomických aspektov dôležitých pri dokazovaní týchto trestných či ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, ekonomická kriminalita, porušovanie povinnosti zo záväzkových vzťahoch
Právna veta: Ekonomická trestná činnosť (kriminalita) predstavuje významnú časť celkovej trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na ňou spôsobenú materiálnu škodu. Príspevok sa zoberá jednak popisom úrovne, dynamiky a objasnenosti ekonomickej kriminality ako celku, ale aj jej častí, ktoré sú charakteristické trestnou činnosťou, pri ktorej dochádza porušovaniu záujmov veriteľov. Zároveň sú skúmané vybrané kriminogénne faktory, ktoré by mohli mať vplyv na úroveň a dynamiku trestnej činnosti spojenej s poškodzovaním veriteľa. Analýza je vykonaná za použitia popi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, predbežná otázka, zbavovanie sa majetku dlžníka
Právna veta: Vpríspevku sa autorka venovala najmä skutkovej podstate trestného činu poškodzovania veriteľa a skutkovej podstate trestného činu zvýhodňovania veriteľa; ich vzájomnému prepojeniu a vzťahu k iným skutkovým podstatám úpadkových trestných činov vo svetle rozhodnutí krajských súdov. Článok predkladá konkrétne de lege ferenda návrhy vo vzťahu k trestnému činu poškodzovania veriteľa s cieľom legislatívne zjednotiť jeho dve základné skutkové podstaty. Článok zároveň načrtáva možné legislatívne zmeny skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zavinený úpadok, marenie exekučného konania, marenie konkurznéhoalebo vyrovnacieho konania, poškodzovanie veriteľa, veriteľ ako poškodený, zvýhodňovanie veriteľa, likvidácia spoločnosti
Právna veta: Príspevok na tému Veriteľ ako poškodený vo vzťahu k vybraným trestným činom je zameraný na niektoré trestné činy, pri ktorých sa do pozície poškodeného dostáva práve veriteľ. Článok sa podrobnejšie zameriava na trestný čin poškodzovania veriteľa a trestný čin nekalej likvidácie, avšak jeho súčasťou je aj praktický aspekt spočívajúci vreálnych konaniach subjektov aich vyhodnotení orgánmi činnými vtrestnom konaní vo vzťahu k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobody, princíp ultima ratio, prečin, miera opatrnosti poškodeného
Právna veta: Princíp ultima ratio predstavuje výnimku z formálneho posudzovania trestných činov, pričom čin sa posudzuje z materiálneho hľadiska. Ultima ratio, ktorý je tiež v našich podmienkach nazývaný „materiálny korektív“, je prostriedok selekcie činov, ktoré sú pre spoločnosť takmer bez závažnosti. Spolu s princípom ultima ratio je potrebné najmä pri majetkových trestných činoch posudzovať aj primeranú mieru opatrnosti poškodeného, ktorý svojím konaním alebo nekonaním výrazne dopomohol kspáchaniu trestného činu a spôsobenému následku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia, trestné stíhanie proti právnickej osobe, lehota trvania väzby, trvanie väzby, zaistenie nároku poškodeného v trestnom konaní
Právna veta: Príspevok sa zaoberá analýzou a komentárom zaisťovacích inštitútov v trestnom stíhaní vedenom proti právnickej osobe. Analýza poskytuje náhľad na účel zaisťovacích opatrení. Komparuje ich s inštitútom zaistenia nároku poškodeného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: likvidácia spoločnosti, zrušenie obchodnej spoločnosti, zánik obchodnej spoločnosti, nekalá likvidácia
Právna veta: Autori v článku rozoberajú nový trestný čin nekalej likvidácie, ktorý podľa ich názoru nemal byť zavedený do nášho právneho poriadku. Poukazujú na úskalia nového trestného činu v rámci teórie trestného práva, ale aj v rámci aplikačnej praxe.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nezaplatenie dane a poistného, ochrana vlastníckeho práva, povinnosť splatiť záväzok
Právna veta: V nasledujúcom príspevku autor polemizuje nad ústavnou konformitou trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona. Autor sa zamýšľa nad tým, či vlastnícke právo štátu a dvoch súkromných obchodných spoločností nepožíva ústavne rozpornú, nadštandardnú mieru ochrany, čím nevyhnutne dochádza k zhoršeniu právneho postavenia ostatných vlastníkov a k oslabovaniu ich vlastníckeho práva.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadlženosť podnikov, spoločnosť v kríze, platobná neschopnosť, marenie konkurznéhoalebo vyrovnacieho konania
Právna veta: Cieľom príspevku je analýza zadlženosti a štruktúry financovania slovenských podnikov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. V príspevku sa taktiež zameriavame na sumarizáciu ostatných zmien právnej úpravy Obchodného zákonníka vyplývajúcich z vysokého tempa zadlžovania slovenských podnikov a zameraných na zvyšovanie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, platnosť právnych úkonov, prerušenie konania v sporovom konaní
Právna veta: Navrhovaná komplexná reforma záväzkového práva, zverejnená v októbri 2018 Ministerstvom spravodlivosti SR, výrazným spôsobom zasahuje aj do všeobecnej časti Občianskeho zákonníka, vrátane ustanovení o právnych úkonoch, respektíve následkoch ich vád. Zásadné zmeny by sa mali dotknúť aj dôležitého inštitútu súkromnoprávnej ochrany veriteľov – odporovateľnosti. Tá má síce na území Slovenska historickú tradíciu hodnú nadviazania (a aj v modernom súkromnom práve môže nepochybne plniť dôležitú funkciu), avšak od svojej opätovnej inkorporácie do ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prevod majetku medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľom, základné imanie, porušenie zákonnej povinnosti, právna ochrana veriteľa
Právna veta: Predmetom príspevku je deskripcia možností obchodných spoločností, nadobúdajúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného zákonníka. Autori sa snažia poukázať na právne následky, ktoré môžu nastať pri nedôslednej aplikácii uvedeného ustanovenia, a to predovšetkým a osobitne pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, kedy sa nám môže javiť právne postavenie kupujúceho, t. j. obchodnej spoločnosti, ako prinajmenšom neisté. Autori sa osobitne zameriavajú na otázku právnej ochrany veriteľov spoločnosti nadobúdaju ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: obchodovanie s kryptomenami, zdaňovanie kryptomien, virtuálna mena, ostatné príjmy
Právna veta: Predmetom príspevku je porovnanie právnych poriadkov Českej a Slovenskej republiky z pohľadu problematiky zdaňovania kryptomien (virtuálnych mien). Autori analyzujú právne poriadky uvedených krajín s cieľom zistiť, či prináša právna úprava zdaňovania kryptomien výrazné rozdiely a výhody pre daňovníkov a štát. Ciele analýzy vychádzajú zo skutočnosti, že jeden štát má právnu úpravu výslovne zdaňovania kryptomien, kde na proti tomu u druhého štátu táto úprava absentuje. Autori v príspevku tiež analyzujú otázky oceňovania kryptomien za účelom výpoc ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji, vyhotovenie rozmnoženiny diela, súhlas na použitie originálu diela, právo na verejné rozširovanie diela
Právna veta: Princíp vyčerpania autorského práva spočívajúceho v kontrole verejného rozširovania originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva (nazývaný tiež aj takzvaná doktrína prvého predaja) je témou, ktorá je dlho pertraktovaná a značne kontroverzná. Najmä čo sa týka vyčerpania autorského práva v on-line (digitálnom) priestore, je táto problematika významnou, pretože obchodný aspekt viditeľnosti takzvaného druhotného trhu v rámci digitálneho internetového obchodu je nezanedbateľným. Predmetom vedeckého článku bude poskytnutie širšie ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prevádzka autonómnych vozidiel, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, vadný výrobok
Právna veta: Cieľom článku je zosumarizovať technologickú podstatu autonómnych vozidiel a právnych výziev, ktoré autonómna technológia kladie zákonodarcom, výrobcom vozidiel a spotrebiteľom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronické katastrálne konanie, katastrálne konanie, zápis práv k nehnuteľnostiam, vyznačenie plomby
Právna veta: Autor vo svojom článku hodnotí vývoj elektronických služieb poskytovaných v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na katastrálne konanie vykonávané elektronickými prostriedkami. Elektronické katastrálne konanie hodnotí z pohľadu vývoja právnej úpravy, ako aj z pohľadu efektívnosti a užívateľnosti účastníkmi katastrálneho konania. Autor tiež hodnotí, rozoberá a analyzuje právnu úpravu katastrálneho konania s dôrazom na konanie vykonávané elektronickými prostriedkami v Slovenskej republike. V hlavnej časti článku autor poukazuje na praktické problé ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: počítačový program, povinnosť predchádzať hroziacim škodám, informačný systém , zodpovednosť za motorové vozidlá
Právna veta: Autorka včlánku rozoberá problematiku umelej inteligencie, a to vsúvislosti s právnou zodpovednosťou a zodpovednostnými vzťahmi so zameraním sa na autonómne vozidlá. V prvej kapitole autorka objasňuje pojem umelá inteligencia a s ňou súvisiace pojmy ako sú informačný systém, počítačový program, a to z pohľadu teórie a následne z pohľadu zakotvenia týchto pojmov v právnom poriadku. Druhá kapitola poskytuje náhľad na možnosti využitia umelej inteligencie v praxi s poukazom na možné právne riziká. Jadrom článku je analýza fungovania autonómnych vozidiel a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výkon probácie a mediácie, povinná obhajoba, ustanovenie obhajcu, podmienečné zastavenie trestného stíhania, všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania, činnosť probačného a mediačného úradnika
Právna veta: článok sa podrobnejšie zaoberá vybranými ustanoveniami zákona č. 321/2018 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2019 a mení a dopĺňa aj ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku
MENU