Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, rozhodnutia, ktoré nepodliahajú súdnemu preskúmavaniu, správny orgán
Právna veta: Podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. Právna ochrana podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je formulovaná ako predbežná a správny orgán pri jej poskytovaní nevyhlasuje ani nevytvára právny stav, ale stav pokojný - teda určitý konkrétny faktický stav. O právnom stave potom rozhoduje súd (napríklad v občianskom súdnom konaní). Úlohou správneho orgánu je urýchlené poskytn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, poistenec , diskriminačný postup
Právna veta: Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Predpokladom priznania invalidného dôchodku je splnenie všetkých zákonom predpokladaných podmienok, a to, že žiadateľ o invalidný dôchodok pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť dovolateľa byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom
Právna veta: Ak podľa obsahu spisu strane v konaní žiadne trovy nevznikli, je v súlade s čl. 17 základných princípov Civilného sporového poriadku, zakotvujúcim procesnú ekonómiu, rozhodnúť priamo tak, že sa jej náhrada trov konania nepriznáva.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy, funkčná skúška
Právna veta: Na základe dosiaľ uvedeného možno usúdiť, že verejno-právna povaha funkčnej skúšky je daná zakotvením jej podmienok a spôsobu jej vykonania v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej siete, ktorý podlieha schváleniu úradu v správnom konaní. Bez splnenia príkazu vyplývajúceho z ustanovenia § 5 ods. 14 poslednej vety zákona č. 309/2009 Z. z. možno funkčnú skúšku, ktorú vykonal pre sťažovateľku prevádzkovateľ, považovať iba za súkromno-právnu činnosť. Z dosiaľ uvedeného by na prvý pohľad mohol vyplývať záver zhodný so záverom senátu „4S“ najvyššieho súdu, podľa ktorého bez p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právna norma s neurčitou hypotézou, konkrétne okolnosti prípadu, porušenie pracovnej disciplíny, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ZP
Právna veta: Jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za porušenie pracovnej disciplíny je intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny závisí od konkrétnych okolností a ovplyvňuje ho tak osoba zamestnanca, jeho doterajší postoj k plneniu pracovných povinností, spôsob a intenzita porušenia konkrétnych pracovných povinností, ako aj situácia, v ktorej k porušeniu došlo, dôsledky porušenia pre zamestnávateľa, či konanie zamestnanca spôsobilo zamestnávateľovi škodu a pod. Na okamžité skočenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: základné práva a povinnosti colníka, prepustenie colníka zo služobného pomeru, štátna služba, služobný pomer colníka, mocenský akt
Právna veta: Najvyšší súd na tomto mieste dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svojou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým - verejnoprávnym a po celú dobu svojho priebehu sa výrazne odlišuje od pracovného pomeru, ktorý je naopak pomerom súkromnoprávnym a účastníci ktorého majú rovné postavenie. Služobný pomer sa od pracovnoprávneho pomeru výrazne odlišuje aj spôsobmi svojho skončenia - služobný pomer colníka sa tiež končí mocenským aktom - rozhodnutím o prepustení policajta zo služobného pomeru zo zákonom sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záznam, správa katastra , evidenčná funkcia
Právna veta: Zákonodarca zveril do právomoci správy katastra ako orgánu štátnej správy na úseku katastra zapisovať do katastra práva k nehnuteľnostiam vkladom práv k nehnuteľnostiam (§§ 28 a nasl.), záznamom práv k nehnuteľnostiam (§§ 34 a nasl.) a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam (§§ 38 a nasl.), považujúc tieto právne inštitúty za zápis s právotvornými, evidenčnými alebo predbežnými účinkami v zmysle právnej úpravy ustanovenej v katastrálnom zákone. Na základe verejných listín a iných listín zákonodarca zveril do právomoci správy katastra záznamom vykonať zápis práv k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, správny orgán , procesný prostriedok dozoru
Právna veta: Preskúmanie daňových rozhodnutí podľa § 77 daňového poriadku je procesným prostriedkom dozoru, prejavom právomoci druhostupňového správneho orgánu uskutočňovať kontrolu nad činnosťou podriadených správnych orgánov. Ide o mimoriadny spôsob preskúmania právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, na ktoré nemá účastník konania zo zákona právny nárok (nie je to totiž mimoriadny opravný prostriedok). Uplatňuje sa za zákonom stanovených podmienok, z úradnej povinnosti, ak okolnosti prípadu nasvedčujú, že vydané rozhodnutie je nezákonné. Je potrebné si uvedomiť, že vybavenie podnetu na preskúmanie ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predaj potravín, hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov, riziko kontaminácie
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa § 12 ods. 1 písm. f/ citovaného zákona, ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení. Podľa názoru odvolacieho súdu bolo povinnosťou predávajúceho zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o náhrade trov konania, dovolanie v sporovom konaní, odstránenie stavieb
Právna veta: Uznesenie odvolacieho súdu o náhrade trov konania nie je rozhodnutím, ktorým sa konanie končí v zmysle ustanovenia § 420 CSP, i keď odvolací súd o náhrade trov konania rozhodol samostatným uznesením vydaným až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predaj pekárenských výrobkov, potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu, základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnenia na trh, úlohy orgánov úradnej kontroly potravín, samoobslužný predaj
Právna veta: Účelom hygienického predaja nebalených pekárenských výrobkov samoobslužným spôsobom je, aby boli zo strany prevádzkovateľa zabezpečené také úkony pri predaji, ktoré minimalizujú riziko kontaminácie potravín, t. j. vykonanie takých opatrení, ktoré nebezpečenstvo, či už existujúce alebo potenciálne hroziace, eliminujú na akceptovateľnú úroveň. Ak orgán úradnej kontroly potravín na základe zistení z vykonanej kontroly v rámci svojej správnej úvahy dôjde k záveru, že spôsob predaja nebalených pekárenských výrobkov samoobslužným spôsobom prostredníctvom technických zariadení nezodpovedá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konkurenčná doložka , obchodný zástupca, zmluva o obchodnom zastúpení
Právna veta: Podľa ust. § 672a ods. 1 Obchodného zákonníka v zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného. Konkurenčná doložka je stanovená na ochranu oprávnených záujmov zastúpeného pri jeho účasti v hospodárskej súťaži; zastúpený sa konkurenčnou doložkou chráni pred činnosťou obchodného zástupcu, ktorá by mala súťažnú po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, uznesenie o zastavení konania
Právna veta: Pretože v § 357 písm. a/ C.s.p. je uvedené uznesenie o zastavení konania, je v zmysle § 421 ods. 2 C.s.p. vylúčená prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o odvolaní proti uzneseniu prvoinštančného súdu o zastavení konania. Vzhľadom na § 9a ods. 1 Exekučného poriadku v znení od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2017, podľa ktorého ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia C.s.p., je prípustnosť dovolania pre nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 421 ods. 2 C.s.p. vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držiteľa pozemku, držba, vecné bremená
Právna veta: Dobrú vieru určitého subjektu v to, že vykonáva právo zodpovedajúce vecnému bremenu, nemôže v zásade zakladať zmluva uzatvorená od 1. januára 1992, na základe ktorej nebol povolený vklad do katastra nehnuteľností.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavu, správny orgán , právna ochrana poskytnutá obcou, predbežný charakter
Právna veta: Hypotéza ust. § 5 Občianskeho zákonníka vyžaduje určitú intenzitu správania sa subjektov. Nestačí akýkoľvek zásah do fakticity skutkového deja, musí ísť o zásah zrejmý. Zrejmým bude taký zásah, ktorý bude objektívne poznateľný tzv. voľným okom, teda na prvý pohľad, a to aj pre tretie osoby, ktoré doteraz vnímali fakticitu stavu inak. Nositeľom povinnosti poskytnúť ochranu pokojného stavu je obec, konajúca prostredníctvom svojho starostu, podľa ustanovení správneho poriadku. Podľa § 1 sa správny poriadok vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah exekúcie, súdny exekútor, nepomer k výške vymáhanej pohľadávky, primeranosť a vhodnosť exekúcie
Právna veta: Ustanovenie § 61b Exekučného poriadku jednoznačne stanovuje, že súdny exekútor môže vykonávať exekúciu len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Aj v tomto ustanovení sa prejavila jedna zo základných zásad exekučného práva, podľa ktorej sa exekúcia nemôže v žiadnom prípade vykonať v širšom rozsahu, než vyplýva z exekučného titulu a povinnosti nahradiť trovy exekúcie. Vykonávanie exekúcie v širšom rozsahu - v rozpore s poverením súdu - je dôvodom na čiastočné zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 3, a to aj bez návrhu. Z kontextu tohto ustanovenia vyplýva a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení, riešenie otázok v správnom súdnictve, správna žaloba
Právna veta: Z ustanovení Správneho súdneho poriadku, ako i z jeho dôvodovej správy vyplýva, že vecami azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia sa rozumie príslušné rozhodovanie orgánov verejnej správy podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné rozhodnutia alebo opatrenia vydané orgánmi verejnej správy v zmysle uvedených zákonov sa preskúmavajú na základe všeobecnej správnej žaloby, a pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení, informačná povinnosť zamestnávateľa, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Právna veta: Vprípade, že príslušné ustanovenie právneho predpisu obsahuje dve skutkové podstaty správneho deliktu, a teda dva spôsoby správneho sankcionovania, musí správny orgán uloženú sankciu náležite odôvodniť i z hľadiska naplnenia zákonných znakov príslušnej skutkovej podstaty toho ktorého správneho deliktu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: miestna príslušnosť v správnom súdnictve, Centrum právnej pomoci, osobitná miestna príslušnosť správnych súdov, všeobecné kritéria miestnej príslušnosti, sídlo správneho orgánu
Právna veta: Ak Centrum právnej pomoci nerozhodovalo v prejednávanej veci o poskytnutí právnej pomoci žalobcovi, ale predmetom jeho rozhodovania je poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), kde Centrum právnej pomoci vystupuje ako subjekt povinný poskytnúť informácie, ktoré od neho žiada oprávnená osoba, nejde tu o rozhodovanie podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sankcia za správny delikt, správne uváženie, správny orgán , správny súd, právomoc správneho súdu
Právna veta: Správny súd pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v sankčných veciach a rovnako ani správny orgán sa nemôžu zaoberať otázkou, či je príslušná sankcia primeraná vo vzťahu ku skutku a či mal správny orgán aplikovať jednotlivé kritériá inštitútu správneho uváženia pri ukladaní sankcie za situácie, ak príslušná sankcia za spáchaný správny delikt je jednoznačne normatívne vymedzená iba jediným konkrétnym spôsobom sankcionovania, a to taxatívne stanovenou pevnou výškou sankcie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu, správne delikty v zákone o potravinách, registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh, riziko kontaminácie
Právna veta: Pri rozhodovaní, či je nejaká potravina nevhodná pre ľudskú spotrebu, musí sa vziať zreteľ na
skutočnosť, či nie je potravina s ohľadom na jej určené použitie neprijateľná pre ľudskú spotrebu z
dôvodu jej kontaminácie cudzorodými alebo inými látkami alebo z dôvodu hniloby, kazenia alebo
rozkladu. Takúto potravinu je zakázané umiestňovať na trh z dôvodu, že nie je bezpečná (§ 6 ods. 5 písm.
a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov).
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, podvodné konanie, členský štát
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že o tom, do ktorého členského štátu a kam bude tovar vyvezený, nie je žiadna zmienka v kúpnej zmluve medzi žalobcom a jeho odberateľom, v dokumentoch vystavených pri odovzdaní a prevzatí tovaru, ani vo faktúrach, kde sa taktiež uvádza len to, že ide o dodanie tovaru do iného členského štátu. Žalobca napriek svojej povinnosti v zmysle § 43 zákona o DPH nepredložil žiadne dôkazy o tom, že by si bol pred dodaním tovaru, pri jeho expedovaní na prepravu, či po vykonaní deklarovanej prepravy, akýmkoľvek spôsobom preveril, aké je miesto určenia tovaru a či sa preprava ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, predbežná väzba podľa EZR
Právna veta: Základnou (nevyhnutnou) podmienkou podania návrhu na vzatie vyžiadanej osoby, ktorá je v predbežnej väzbe, do vydávacej väzby podľa § 15 ods. 6 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“), ako i následného pozitívneho rozhodnutia súdu o ňom podľa § 16 ods. 1 tohto zákona, je doručenie originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do slovenského jazyka, ak sa vyžaduje, ešte pred uplynutím maximálnej 40-dňovej lehoty trvania predbežnej väzby vyžiadanej osoby. Originál európskeho zatýkacieho rozkazu môže byť slovenským ju ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňové výdavky daňového subjektu, daňové výdavky podľa § 21 Zákona o dani z príjmov, daňový subjekt , reálny súvis medzi zdaniteľným príjmom a konkrétnym výdavkom
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania, preverovania základu dane, alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu. Zákonodarca v ustanoveniach § 19 a nasledujúcich zákona o dani z príjmov ustanovil zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v správnom súdnictve
Právna veta: Výzva krajského súdu adresovaná žalovanému na vyjadrenie sa k žalobe a na pripojenie administratívneho spisu spolu s poučením o procesných právach účastníkov konania a aj výzva žalobcovi na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu sú procesné úkony správneho súdu, ktorými nemôže dôjsť k zmene zákonom stanovenej miestnej príslušnosti správneho súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, rozhodnutia v správnom konaní
Právna veta: Orgány združenia môžu mať postavenie správnych orgánov a vydávať rozh odnutia v správnom konaní výlučne v prípade, ak vykonávajú zákonom stanovenú pôsobnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy a zároveň ide o rozhodovanie v oblasti verejnej správy. Správne orgány ktorých rozhodnutia (prípadne nečinnosť) sú podriadené p od súdny prieskum, sú v § 4 SSP rozdelené do dvoch skupín, a to na jednej strane do skupiny orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorých rozhodnutia sú bez ďalšieho (okrem výnimiek zakotvených v § 7 SSP) preskúmateľné súdom a na strane druh ej na orgá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o právomoc, spory o právomoc, rozhodnutie o zamietnutí vkladu, zamietnutie vkladu do katastra nehnuteľnosti
Právna veta: Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí v kladu to zvýraznil aj katastrálny zákon, ktorý v § 31 ods. 7 upravoval (a aj v znení účinnom od 1. júla 2016 upravuje) možnosť podania odvolania „len“ na okresnom úrade. Za začatie konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku bolo t reba považovať deň, kedy bol opravný prostriedok doručený príslušnému súdu alebo správnemu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a nie deň, kedy okresný úrad doručil (predložil) odvolanie spolu so spisovým materiálom súdu tak, ako to nesprávne posúdil krajský sú d. Zo znenia § 492 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , riziko úteku príslušníka tretej krajiny, príslušník tretej krajiny
Právna veta: V súvislosti s namietaným rizikom úteku kasačný súd poznamenáva, že z ustanovenia § 88 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z. vyplýva, že rizikom úteku štátneho príslušníka tretej krajiny sa rozumie stav, keď na základe dôvodnej obavy alebo priamej hrozby možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo sa bude skrývať, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, nemá povolený pobyt podľa tohto zákona alebo ak mu hrozí uloženie zákazu vstupu na viac ako tri roky. Najvyšší súd na tomto mieste považuje za dôležité zdôrazniť, že pod pojmom riziko úteku je potrebné rozumieť samotné po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, sociálna posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ťažké zdravotné postihnutie, peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže, posudkový lekár, sociálny pracovník
Právna veta: Z dôvodovej správy k zákonu č. 447/2008 Z. z. vyplýva, že účelom zákona je upraviť právne vzťahy pri kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby sa vytvorili pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím porovnateľné príležitosti v každodennom živote a eliminovali sa bariéry, s ktorými sa stretávajú v oblastiach vymedzených v zákone s cieľom ochrániť túto skupinu fyzických osôb pred sociálnym vylúčením pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti. Príspevok na úpravu garáže je jednou z foriem kompenzácie, ktorá však môže byť priznaná iba za zákonom stanovených podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, kataster nehnuteľností, notárske osvedčenie o držbe, oprávnený držiteľ, pravá retroaktivita (spätná účinnosť zákona)
Právna veta: Novelou vykonanou zákonom č. 393/2000 Z. z. boli s účinnosťou od 1. decembra 2000 zo zák. č. 293/1992 Zb. vypustené ustanovenia § 2 až 9. Právne postavenie osôb zapísaných v katastri nehnuteľností nebolo novelou výslovne riešené. Podľa názoru NS SR ustanovenie § 2 ods. 2 zák. č. 293/1992 Zb. bolo vo vzťahu k § 134 Občianskeho zákonníka špeciálnou úpravou, ktorá umožňovala vydržanie ako originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva za jednoduchších podmienok, než aké stanovovala všeobecná úprava. Vydržanie vlastníckeho práva podľa § 2 ods. 2 zák. č. 293/1992 Zb. vyžadovalo splnenie podmieno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: organizácia zboru, orgán verejnej správy , zbor väzenskej a justičnej stráže
Právna veta: Pri zabezpečovaní výkonu trestu odňatia slobody Zbor väzenskej a justičnej stráže nie je orgánom verejnej správy (orgánom verejnej moci), pretože nerozhoduje v oblasti verejnej správy, ale zabezpečuje výkon trestu uloženého v trestnom konaní. Rozhodovacia činnosť jednotlivých Ústavov na výkon trestu odňatia slobody, týkajúca sa podmienok a spôsobu výkonu trestu odňatia slobody resp. aj zaobchádzania z väzňami, v zmysle úpravy zákona č. 475/2005 Z.z. patrí do oblasti právnej úpravy verejného práva trestnoprávneho charakteru a nie je možné ju považovať za rozhodovanie orgánu verejnej správy. Spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: obmedzenia prístupu k informáciám, nesprístupnenie informácií, utajované skutočnosti, bezpečnosť štátu
Právna veta: K sťažovateľmi namietanému nevykonaniu testu proporcionality zo strany najvyššieho súdu ústavný súd na dôvažok dopĺňa, že si je vedomý pestrosti (aj právneho) života a uvedomuje si, že môže nastať situácia, že na sprístupnenie určitých informácií týkajúcich sa utajovaných skutočností bude existovať pálčivý verejný (alebo súkromný) záujem a občianska spoločnosť (či jednotlivec) sa bude odôvodnene dožadovať pri kontrole výkonu verejnej moci sprístupnenia istých informácií týkajúcich sa utajovaných skutočností. I v takomto hypotetickom prípade však právna úprava nesprístupnenia utajovaných skutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosti zdravotníckeho pracovníka, povinnosť mlčanlivosti , údaje o zdravotnom stave, minimalizácia zásahu do základných ľudských práv a slobôd
Právna veta: Údajom o zdravotnom stave poskytuje zákonná úprava zvýšenú ochranu. Zachádzanie s nimi upravuje predovšetkým zákon o zdravotnej starostlivosti. Potreba zvláštneho zachádzania s údajmi o zdravotnom stave osoby je zohľadnená tiež v právnej úprave dokazovania v občianskom súdnom konaní (pozri napr. § 120 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je treba dokazovanie vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uloženie poriadkovej pokuty, poriadková pokuta , právo na súdnu ochranu, plynulosť a rýchlosť konania, nerušený priebeh konania, opravné prostriedky
Právna veta: Zmyslom a účelom sankčného opatrenia v podobe poriadkovej pokuty je vytvorenie účinného mechanizmu slúžiaceho k vynúteniu a upevneniu autority súdu, ktorého úlohou je zabezpečiť dôstojný a nerušený priebeh pojednávania vedúci k rýchlej a účinnej ochrane práv. Takýto výklad akcentuje aj základné princípy Civilného sporového poriadku, konkrétne čl. 10 CSP, ktorý organizáciu priebehu konania zveruje do rúk súdu („Strany sporu postupujú v konaní v súlade so zákonom a podľa pokynov súdu“; „Súd dohliada na riadny priebeh konania, určuje lehoty a ukladá potrebné opatrenia.“), ako aj čl. 17 CSP ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, vznik škody, cudzí majetok
Právna veta: Podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým. že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Objektom trestného činu podvodu je cudzí majetok, pričom ochrana majetkových práv sa poskytuje bez ohľadu na druh a formu vlastníctva. Dôležité však je, že pri trestnom čine podvodu sa poskytuje ochrana cudziemu majetku, t.j. majetku, ktorý nepatrí páchateľovi, resp. ktorý nepatrí výlučne páchateľovi (napr. pokiaľ ide o vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníct ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: samostatné spoločenstvo, práva a povinnosti akcionárov, procesné spoločenstvo žalobcov, akcionár spoločnosti
Právna veta: Ustanovenie § 76 CSP vo svojom paragrafovom znení zakotvuje tzv. samostatné spoločenstvo účastníkov, niekedy označené aj ako obyčajné alebo formálne spoločenstvo. Tento pojem má zdôrazniť výlučne procesný charakter tohto spoločenstva účastníkov konania. Samostatné spoločenstvo účastníkov konania vzniká tam, kde ide v konaní o samostatné práva a povinnosti. Každý zo žalobcov, ktorí podali spoločne žalobu, je na ostatných žalobcoch nezávislý. Akcionári žalobcu môžu podať akcionársku žalobu podľa § 181 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka i samostatne bez toho, aby sa tým zmenila ich vecná legitimácia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, zásada hospodárnosti konania
Právna veta: Podľa § 164 CSP ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha súdne alebo správne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na také konanie podnet. Ustanovenie § 164 CSP upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný najskôr urobiť iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Výber, resp. voľbu súdu z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: lehoty podľa zákona o konkurze, hmotnoprávna lehota, konkurzné konanie, správca konkurznej podstaty
Právna veta: Podľa § 203a ods. 3 ZKR lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania... Súd preskúmal sťažnosť správcu a ostatný spisový materiál a zistil, že podaná sťažnosť nie je dôvodná. Pri posudzovaní sťažnosti a s ňou súvisiaceho uznesenia súd posudzoval spôsob podávania správ stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch. Súd pri rozhodovaní o priznaní paušálnej odmeny správcu na výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov a pri rozhodovaní o sťažnosti voči uzneseniu o priz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vyplácanie úrazovej renty, pracovný úraz, evidovaný ako nezamestnaný, čiastočný pracovný úväzok
Právna veta: Ustanovenie § 293ao sa výlučne vzťahuje na prípady ak je poškodený po utrpení pracovného úrazu evidovaný ako nezamestnaný. Preto ako zárobok dosahovaný u poškodeného po pracovnom úraze sa zohľadňuje tzv. pravdepodobný zárobok, ktorý by poškodený mohol dosiahnuť vzhľadom na svoju pracovnú schopnosť obmedzenú následkami pracovného úrazu. Toto ustanovenie zároveň určuje, že pravdepodobný zárobok počas trvania nezamestnanosti sa považuje suma zodpovedajúca 75 % min. mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá patrila k 31. 12. 2003. Námietka navrhovateľa, aby bolo aplik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: gramatický výklad, správny orgán , pozemné kommunikácie, obvod dráhy
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. opisuje obvod dráhy ako zvislé plochy vedené na pozemok. Opis sám osebe nemá normotvornú povahu, iba vysvetľuje, kadiaľ obvod dráhy vedie. Ďalej úvodná časť odseku 3, spoločná pre obe písmená (a/, b/) odseku uvádza, že obvod dráhy je tri metre... V písmene a/ táto veta ďalej pokračuje určením obvodu dráhy na železničných dráhach a stavbách. Písmeno b/, ktoré sa vzťahuje na súdenú vec, určuje, že (úvodná časť vety) obvod dráhy je tri metre (pokračovanie podľa písm. b/) od osi krajnej koľaje električkovej dráhy, od krajného nosného alebo dopravného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2006/112/ES – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Článok 131 – Článok 146 ods. 1 písm. b) – Článok 147 – Oslobodenie pri vývoze – Článok 273 – Právna úprava členského štátu, ktorá podmieňuje oslobodenie od dane buď dosiahnutím obratu v minimálnej výške, alebo uzatvorením zmluvy s hospodárskym subjektom oprávneným uskutočniť vrátenie DPH cestujúcim“ Vo veci C‑307/16, ktor
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 28. februára 2018 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Verejné zákazky na služby – Postup verejného obstarávania – Prípustnosť – Zneužitie konania – Konflikt záujmov – Povinnosť náležitej starostlivosti – Strata príležitosti“ Vo veci T‑292/15, Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, predtým Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE, so sídlom v Aténach (Grécko), v zastúpení: B. O’Conn
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018., Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH v. Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Pôsobnosť – Článok 2 ods. 1 – Príloha I – Činnosti podliehajúce systému obchodovania – Výroba polymérov – Používanie tepla dodávaného tretím zariadením – Žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót – Obdobie 2013 až 2020.
Vec C-577/16.
Odôvodnenie: 21 tohto rozhodnutia uvádza: „Ak sa merateľné teplo vymieňa medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami, bezodplatné prideľovanie emisných kvót by malo vychádzať zo spotreby tepla daného zariadenia a malo by zohľadňovať riziko úniku uhlíka. Preto na zabezpečenie, aby množstvo bezodplatných emisných kvót, ktoré sa majú prideliť, bolo nezávislé od štruktúry ponuky tepla, by sa emisné kvóty mali prideľovať spotrebiteľovi tepla.“ 11      Článok 3 uvedeného rozhodnutia stanovuje: „Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: … c)      ‚podzariadenie spojené s referenčným štandardo ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2011/92/EÚ – Článok 4 ods. 2 a 3 a prílohy I až III – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Povolenie na vykonanie prác v zariadení na výrobu elektrickej energie z bioplynu bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Zrušenie – Náprava povolenia a posteriori na základe nových ustanovení vnútro
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018., Sporting Odds Limited v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Článok 56 ZFEÚ – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Obmedzenia – Hazardné hry – Vnútroštátna právna úprava – Prevádzkovanie určitých foriem hazardných hier štátom – Výlučnosť – Režim koncesií pre iné formy hier – Požiadavka licencie – Správna sankcia.
Vec C-3/17.
... v súlade s § 5 ods. 1 [koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (zákon č. XVI z roku 1991 o koncesiách)]. ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Podmienky osvedčenia – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Práva dlžníka – Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu“ Vo veci
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú – Doložka 5 bod 1 – Opatrenia, ktoré majú predchádzať zneužívajúcemu používaniu zmlúv na dobu určitú – Smernica 2000/78/ES – Článok 6 ods. 1 – Zákaz diskriminácií založených na veku – Vnútroštátna právna úpra
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. februára 2018., MA.T.I. SUD SpA v. Società Centostazioni SpA.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2004/18/ES – Článok 51 – Oprava ponúk – Smernica 2004/17/ES – Objasnenie ponúk – Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaplatením peňažnej sankcie podmieňuje opravu dokumentácie, ktorá sa má predložiť uchádzačom – Zásady týkajúce sa zadania verejnej zákazky – Zásada rovnosti zaobchádzania – Zásada proporcionality.
Vec C-523/16.
Odôvodnenie: 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007 s. 19), stanovuje: „S cieľom zaručiť liberalizáciu pri zákazkách verejného obstarávania zadávaných subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, odporúča sa vypracovanie ustanovení Spoločenstva pre koordináciu zákaziek, ktoré presahujú určitú hodnotu. Takáto koordinácia vychádza z požiadaviek vyplývajú ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Smernica o DPH – Oslobodenie nájmu nehnuteľnosti od dane – Právo voľby v prospech zdaniteľných osôb – Vykonanie členskými štátmi – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Použitie na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby – Úprava pôvodne uplatneného odpočtu – Neprípustnosť“ Vo veci C–672/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho kon
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 23. februára 2018 (*) „Odrody rastlín – Žiadosť o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín pre rastlinnú odrodu Gala Schnico – Odborné preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 prvá veta nariadenia (ES) č. 2100/94 – Vyrovnanosť – Článok 8 nariadenia č. 2100/94 – Doplňujúce preskúmanie – Článok 57 ods. 3 nariadenia č. 2100/94 – Rovnosť zaobchádzania – Preskúmanie skutočností úradom CPVO z vlastnej iniciatívy – Článok 76 naria
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. februára 2018., Kubota (UK) Limited a EP Barrus Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é First-tier Tribunal (Tax Chamber).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Položky sadzobníka – Motorové vozidlá na prepravu tovaru – Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 – Nariadenie (EÚ) 2015/221 – Platnosť.
Vec C-545/16.
Odôvodnenie: (1) (2) (3) Nové úžitkové motorové vozidlo s pohonom štyroch kolies so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (dieselovým) s objemom valcov 720 cm3, s čistou hmotnosťou (vrátane kvapalín) približne 630 kg, s nebrzdenou ťažnou kapacitou 750 kg a s rozmermi približne 300 × 160 cm. Vozidlo má otvorenú kabínu s dvomi sedadlami (vrátane sedadla vodiča) vybavenú úplným ochranným rámom proti prevráteniu, nákladnou plošinou skonštruovanou z pevného oceľového rámu s robustným plochým výklopným korytom, s manuálnym vyklápacím mechanizmom a objemom 0,4 m3 alebo s nosnosťou približne 400 kg. Má vy ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 22. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Zaradenie tovarov – Harmonizovaná európska norma EN 590:2013 – Podpoložka 2710 19 43 kombinovanej nomenklatúry – Relevantné kritériá na zaradenie tovaru ako plynový olej“ Vo veci C‑185/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd – Varna (Správny súd vo Varne, Bulha
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 22. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 9 a článok 13 ods. 1 – Nezdaňovanie – Pojem ‚subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom‘ – Obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce poverená niektorými úlohami vo verejnom záujme, ktoré prináležia tejto obci – Určenie týchto úloh a odmeňovania za ne v zmluve uzavretej medzi touto spol
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018., INEOS Köln GmbH v. Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Prechodné pravidlá týkajúce sa harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót – Obdobie 2013 – 2020 – Žiadosť o pridelenie – Nesprávne údaje – Oprava – Prekluzívna lehota.
Vec C-572/16.
Odôvodnenie: 15 rozhodnutia 2011/278 znie takto: „Členské štáty by mali zabezpečiť, aby údaje získavané od prevádzkovateľov a používané na účely prideľovania kvót boli úplné, konzistentné a vyjadrovali najvyššiu dosiahnuteľnú presnosť. V snahe zabezpečiť, aby bezodplatné prideľovanie emisných kvót vychádzalo z dôkladných a spoľahlivých údajov, by mali byť overené nezávislým overovateľom. Na uľahčenie harmonizovaného a jednotného uplatňovania pravidiel prideľovania kvót by sa v tomto rozhodnutí mali ustanoviť osobitné minimálne požiadavky na získavanie a overovanie údajov.“ 7        Článok 7 tohto rozhodnut ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 92/85/EHS – Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok – Článok 2 písm. a) – Článok 10 body 1 až 3 – Zákaz prepustenia pracovníčky počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky – Pôsobnosť – Výnimočné prípady nesúvis
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. februára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2008/50/ES – Kvalita okolitého ovzdušia – Článok 13 ods. 1 – Článok 22 ods. 3 – Príloha XI – Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší – Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách – Článok 23 ods. 1 – Plány kvality ovzdušia – ‚Čo najviac skrátené obdobie‘ prekročenia hodnôt – Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okoli
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 22. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 184 a 185 – Úprava odpočítania dane zaplatenej na vstupe – Zmena vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítania – Pojem ‚celkovo alebo čiastočne nezaplatené transakcie‘ – Vplyv právoplatného rozhodnutia o potvrdení vyrovnania“ Vo veci C‑396/16, ktorej predmetom je návrh na začatie pre
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. februára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 91/271/EHS – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nevykonanie – Článok 260 ods. 2 ZFEÚ – Peňažné sankcie – Paušálna pokuta – Penále“ Vo veci C‑328/16, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ, podaná 10. júna 2016, Európska komisia, v zastúpení: G. Zavvos, E. Manhaeve a D.
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018., X BV a X NV v. Staatssecretaris van Financiën.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Hoge Raad der Nederlanden.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 49 a 54 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Daňová právna úprava – Daň z príjmu právnických osôb – Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky – Vylúčenie cezhraničných skupín.
Spojené veci C-398/16 a C-399/16.
... názor, že § 10a ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov právnických osôb takémuto odpočítaniu bráni, ...
... V súlade s § 13 ods. 1 zákona o dani z príjmov právnických osôb, podľa ktorého sa na účely určenia zisku ...
... jednotke, § 10a ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov právnických osôb sa neuplatní na spoločnosť, ...
... ustanovení. 15 ods. 3 zákona o dani z príjmov právnických osôb môže byť daňová jednotka vytvorená len ...
... Na základe § 10a ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov právnických osôb zamietla daňová správa možnosť, ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) 21 February 2018 ( *1 ) (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine — Freezing of funds — List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources — Maintenance of the applicant’s name on the list — Duty to state reasons — Legal basis — Factual basis — Manifest error of assessment — Rights of defence — Right to property — Righ
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018., Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Bundesgerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 2010/13/EÚ – Vymedzenie pojmov – Pojem ‚audiovizuálna mediálna služba‘ – Pôsobnosť – Kanál propagačných videí modelov nových osobných automobilov na YouTube.
Vec C-132/17.
Odôvodnenie: 22 smernice 2010/13 uvádza: „Na účely tejto smernice by definícia audiovizuálnych mediálnych služieb mala zahŕňať masovokomunikačné prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať a vzdelávať širokú verejnosť a mala by zahŕňať audiovizuálny komerčný oznam, ale nemala by zahŕňať žiadnu formu súkromnej korešpondencie, napríklad e‑maily odosielané obmedzenému počtu adresátov. Táto definícia by sa nemala vzťahovať ani na všetky služby, ktorých hlavný účel nie je poskytovanie programov, čiže také, kde audiovizuálny obsah je len vedľajším doplnkom služby a nie jej hlavným účelom. …“ 4        Článok 1 ods. 1 ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 21. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru – Miesto druhého dodania – Informácia prvého dodávateľa – Identifikačné číslo pre DPH – Právo na odpočítanie dane – Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane“ Vo veci C‑628/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa čl
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018., LL v. Európsky parlament.
Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ – Prípustnosť – Lehota na podanie žaloby – Počítanie lehôt – Bývalý poslanec Európskeho parlamentu – Rozhodnutie týkajúce sa vymáhania príspevku na asistenta poslanca Parlamentu – Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu – Článok 72 – Konanie o sťažnosti v rámci Parlamentu – Oznámenie rozhodnutia spôsobujúceho ujmu – Doporučená poštová zásielka nevyzdvihnutá jej adresátom.
Vec C-326/16 P.
Uznesenie: Všeobecného súdu z 19. apríla 2016, LL/Parlament (T‑615/15, neuverejnené, EU:T:2016:432), sa zrušuje. 2.      Vec sa vracia na ďalšie konanie Všeobecnému súdu Európskej únie, aby rozhodol vo veci samej. 3.      O trovách konania sa rozhodne neskôr. Podpisy *      Jazyk konania: litovčina. Začiatok ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. februára 2018(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/88/ES – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Organizácia pracovného času – Článok 2 – Pojmy ‚pracovný čas‘ a ‚čas odpočinku‘ – Článok 17 – Odchýlky – Hasiči – Pohotovostná služba – Domáca pohotovosť“ Vo veci C‑518/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour du travail de Bruxelles (Odvolac
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquičme chambre) 21 février 2018 ( *1 ) « Marque de l’Union européenne – Décision d’une chambre de recours révoquant une décision antérieure – Article 80 du rčglement (CE) no 207/2009 [devenu article 103 du rčglement (UE) 2017/1001] – Principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal » Dans l’affaire T‑727/16, Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H.
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 20. februára 2018 (*) „Odvolanie – Ochrana spotrebiteľov – Služby on‑line hazardných hier – Ochrana spotrebiteľov a hráčov a predchádzanie hraniu týchto hier v prípade maloletých osôb – Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ – Akt Únie, ktorý nie je právne záväzný – Článok 263 ZFEÚ“ Vo veci C‑16/16 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 6. januára 2016, Belgické kráľovstvo, v zastúpení: L. V
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 8. februára 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie Vieta – Riadne používanie ochrannej známky – Rozhodnutie prijaté po zrušení skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom – Článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 72 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Právna sila rozhodnutej veci“ Vo veci T‑879/16, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, so sídlom v 
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 8. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Články 49 a 56 ZFEÚ – Smernica 2004/18/ES – Dôvody vylúčenia z účasti na verejnom obstarávaní – Poisťovacie služby – Účasť viacerých syndikátov poisťovne Lloyd’s of London na tom istom verejnom obstarávaní – Podpísanie ponúk oprávneným zástupcom poisťovne Lloyd’s of London dotknutej krajiny – Zásady transparentnosti, rovnosti zaobchádzania a zákazu diskrimi
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. februára 2018., Európska komisia v. Grécka republika.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2008/118/ES – Článok 7 – Všeobecný systém spotrebných daní – Zásobovanie ropnými produktmi bez uloženia spotrebnej dane – Čerpacie stanice na hraniciach Helénskej republiky s tretími krajinami – Vznik daňovej povinnosti k spotrebnej dani – Pojem ‚uvedenie do daňového voľného obehu‘ produktov podliehajúcich dani – Pojem ‚prepustenie z režimu pozastavenia dane‘.
Vec C-590/16.
Odôvodnenie: 8 smernice 2008/118 znie: „Keďže na správne fungovanie vnútorného trhu je naďalej potrebné, aby koncepcia vzniku daňovej povinnosti k spotrebnej dani a s ňou súvisiace podmienky boli rovnaké vo všetkých členských štátoch, je dôležité vyjasniť na úrovni Spoločenstva, kedy je tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do daňového voľného obehu a kto je povinný spotrebnú daň zaplatiť.“ 3        Podľa článku 1 ods. 1 tejto smernice: „Táto smernica stanovuje všeobecný systém spotrebných daní, ktoré sa priamo alebo nepriamo uplatňujú pri spotrebe nasledujúcich tovarov, ďalej len ‚tovar podliehajúci spotrebne ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (dixičme chambre) 8 février 2018 (*) « Manquement d’État – Politique des transports – Rčglement (CE) no 1071/2009 – Transporteur par route – Autorisation de transport public – Conditions d’octroi – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Article 5, sous b) – Nombre de véhicules nécessaire – Réglementation nationale – Conditions d’octroi plus contraignantes – Nombre de véhicules minimum plus élevé » Dans l’affaire C‑181/17, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 8 février 2018 (*) « Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 73 – Base d’imposition – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Exclusion de ce régime des ventes aux entreprises assujetties – Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée – Incompatibilité » Dans l’affaire C‑380/16, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, in
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 – Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi – Dokumenty vypracované alebo prijaté právnym servisom inštitúcie – Právne stanoviská – Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. marca 2016 – Zamietnutie prístupu – Článok 4 ods. 1 písm.
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 – Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi – Dokumenty vystavené alebo prijaté právnym servisom inštitúcie – Právne stanoviská – Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 18. marca 2016 – Zamietnutie prístupu – Článok 4 ods. 1 písm. 
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. februára 2018., American Express Co. v. The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) 2015/751 – Výmenný poplatok za platobné transakcie viazané na kartu – Článok 1 ods. 5 – Trojstranná kartová schéma považovaná za štvorstrannú kartovú schému – Podmienky – Vydanie, trojstrannou kartovou schémou, platobných nástrojov viazaných na kartu ‚s partnerom v rámci spoločného označovania alebo prostredníctvom agenta‘ – Článok 2 bod 18 – Pojem ‚trojstranná kartová schéma‘ – Platnosť.
Vec C-304/16.
Odôvodnenie: 29 tohto nariadenia zase stanovuje, že „služba vydávania je založená na zmluvnom vzťahu medzi vydavateľom platobného nástroja a platiteľom a to bez ohľadu na to, či vydavateľ vedie finančné prostriedky v mene platiteľa“, že „vydavateľ poskytuje platobné karty platiteľovi, autorizuje transakcie vykonané prostredníctvom terminálov alebo obdobných zariadení a môže zaručiť platbu prijímateľovi za transakcie, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušnej schémy“ a že „samotná distribúcia platobných kariet alebo technické služby, ako napríklad samotné spracúvanie a uchovávanie údajov, preto nepredstavuje vydávanie ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica (EÚ) 2015/2366 – Platobné služby na vnútornom trhu – Článok 35 ods. 1 – Požiadavky v oblasti prístupu oprávnených alebo registrovaných poskytovateľov platobných služieb k platobným systémom – Článok 35 ods. 2 prvý pododsek písm. b) – Neuplatniteľnosť týchto požiadaviek na platobné systémy výlučne zložené z poskytovateľov platobných služieb patriacich do skupiny – Upl
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Migrujúci pracovníci – Sociálne zabezpečenie – Uplatniteľná právna úprava – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 14 bod 1 písm. a) – Vyslaní pracovníci – Nariadenie (EHS) č. 574/72 – Článok 11 ods. 1 písm. a) – Potvrdenie E 101 – Dôkazná sila – Potvrdenie získané alebo použité podvodom“ Vo veci C‑359/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa člán
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 5. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty v držbe EMA a predložené v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku Vantobra – Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov – Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“ Vo veci T‑235/15, Pari Pharma GmbH, so sídlom v Starnbergu (Nemecko), v zastúpení: M. Epping a W. Reh
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 5. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Zoznam dokumentov v spise Komisie týkajúcom sa konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ – Odmietnutie prístupu – Povinnosť odôvodnenia – Povinnosť informovať o opravných prostriedkoch – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu vyšetrovania – Všeobecná domnienka dôvernosti“ Vo veci T‑611/15, Edeka‑Handelsgesellschaft Hessenring mbH, so sídlom v Melsungene (Nemecko), v 
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 5. februára 2018 (*) „Výskum a technologický rozvoj – Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2015 – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) – Horizont 2020 – Rozhodnutie ERCEA o vyhlásení návrhu podaného žalobcom za nespôsobilý – Projekt týkajúci sa identifikácie matematických algoritmov uľahčujúcich čítanie a analýzu niektorých starých rukopisov – Zneužitie právomoci – Sk
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 5. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty v držbe EMA a predložené v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh veterinárneho lieku Bravecto – Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov – Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“ Vo veci T‑729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH, so sídlom vo Schwabenheime (Nemecko), Inter
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 5. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokument v držbe EMA a predložený v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku Translarna – Rozhodnutie sprístupniť dokument tretej osobe – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov – Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“ Vo veci T‑718/15, PTC Therapeutics International Ltd, so sídlom v Dubline (Írsko), v zastúpení: pôvodne C. Thomas, bar
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora) z 1. februára 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka Marlboro – Relatívny dôvod zamietnutia – Dobré meno – Predloženie dôkazov prvýkrát pred odvolacím senátom – Voľná úvaha odvolacieho senátu – Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 95 ods. 2 nar
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 1. februára 2018 (*) „Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Grécku – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pojem štátna pomoc – Výhoda – Kritérium súkromného investora – Suma pomoci, ktorá sa má vymáhať – Oznámenie Komisie o štátnej pomoci vo forme záruk“ Vo veci T‑423/14, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, so sídlom v Aténach (Grécko), v zastúpení: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafy
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixičme chambre) 1er février 2018 ( *1 ) « FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Programme de développement rural hexagonal – Mesures de soutien au développement rural – Zones de handicaps naturels – Correction financičre forfaitaire – Dépenses effectuées par la France – Contrôles sur place – Critčre de chargement – Comptage des animaux – Majoration du taux de correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement – Garan

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy
Právna veta: Súd prvej inštancie správne dospel k záveru, že Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje všetky povinné náležitosti zmluvy v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, pretože z obsahu zmluvy č. 4112124591 vyplýva, že v nej nie je riadne uvedený údaj o RPMN. V zmluve je tento údaj uvedený v rozpätí od 45,3% do 48,3% s poznámkou, že presná hodnota RPMN závisí na dni poskytnutia úveru. Takýto údaj je aj podľa odvolacieho súdu nejednoznačný a žalovanému v deň uzavretia zmluvy nič nebránilo, aby uviedol presnú hodnotu RPMN. Rovnako aj podľa odvolacieho súdu teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, obecné zastupiteľstvo, nakladanie s majetkom obce, zásady hospodárenia s majetkom obce
Právna veta: Krajský súd v súvislosti s prijatými závermi o neplatnosti Zmluvy, resp. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve poukazuje aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Odo 21/2012, podľa ktorého rozhodnutia majetkovo-právne úkony, o ktorých prislúcha rozhodovať obecnému zastupiteľstvu, sú pre obec záväzné len v prípade predchádzajúceho kladného rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Bez takéhoto rozhodnutia starosta obce nemôže v uvedených prípadoch urobiť platný právny úkon za obec. Krajský súd poukazuje aj na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. III. ÚS 165/2012-18. Ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného
Právna veta: Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní v schopnosti, možnosti a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom musí byť určená tak, aby zodpovedala nielen odôvodneným potrebám dieťaťa, ale schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného rodiča. V prípade, ak nie je v schopnostiach a možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť
Právna veta: Základnými kritériami na určenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom sú predovšetkým
schopnosti, možnosti a majetkové pomery obidvoch rodičov (ust. § 62 ods. 2 prvá veta Zákona o rodine),
s prihliadnutím na odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa (ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine).
V prípade, ak súd zistí významnú zmenu v pomeroch rodičov alebo detí, zmení existujúcu úpravu
výživného, a to v rozsahu, ktorá zodpovedá kritériám podľa ust. § 62, resp. § 75 ods. 1 Zákona o rodine.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o vyplnení zmenky, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
Právna veta: Ako základnú a významnú neprijateľnú zmluvnú podmienku treba posudzovať dohodu o vyplnení zmenky podľa § 53 ods. 4 písm. k/ Obč. zák., neprijateľnú sankciu 91,25% ročne (0,25% denne) zmenkových úrokov, tiež neprimerane vysokú zmluvnú pokutu za ,,porušenie zmluvných povinností“, netransparentný administratívny poplatok za úver, neprijateľnú rozhodcovskú doložku, neuvedenie RPMN v zmluvách o spotrebiteľskom úvere a pod. Spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. pôvodne uplatnila práva z úverovej zmluvy na rozhodcovskom súde, ktorý jej návrhu v celom rozsahu vyhovel, avšak všeobecný súd exekúciu nepovo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť
Právna veta: Základnou podmienkou určenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu je vyhodnotenie nákladov na dieťa. Musí sa urobiť reálne tak, aby vystihovalo potreby dieťaťa ku dňu vyhlásenia rozsudku. Výška mesačných nákladov na dieťa má predstavovať vyčíslenie všetkých pravidelných a nepravidelných platieb na dieťa tak, aby bola jednoznačne určiteľná. Náklady na dieťa predstavujú všetky náklady potrebné na uspokojovanie jeho potrieb. Medzi tieto základné patrí: bývanie, stravovanie, ošatenie, hygienické potreby a drogéria, zdravotná starostlivosť, školské potreby a náklady súvisiace s plnením ško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, určenie výživného
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 17. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva princíp potencionality príjmov, ktorý je inštitútom výrazne ochraňujúcim záujmy oprávneného a umožňuje súdu hodnotiť n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, subjektívna premlčacia lehota, objektívna premlčacia lehota
Právna veta: Subjektívna premlčacia doba nemôže začať plynúť skôr než objektívna premlčacia doba. O tom, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal, sa totiž oprávnený nemôže dozvedieť skôr, než bezdôvodné obohatenie vôbec vzniklo. Preto ani subjektívna doba nemôže začať plynúť skôr, než vznikne právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa týka. O tom, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal, sa oprávnený dozvie vtedy, keď pozná skutkové okolnosti, z ktorých možno usudzovať na získanie bezdôvodného obohatenia na jeho úkor, a to aspoň v takej výške (objektí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, najlepší záujem dieťaťa , úprava rodičovských práv a povinností
Právna veta: Právo styku a zásady jeho správneho výkonu sa premietajú do judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý opakovane konštatoval, že „je v záujme dieťaťa, aby udržovalo rodinné zväzky s odlúčeným rodičom a aby nebolo odtrhnuté od svojich koreňov a má právo na to, aby dostalo príležitosť rozvíjať svoj vzťah ku každému z rodičov a prejaviť svoje city skutočne slobodne bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku zo strany druhého rodiča“. Právo stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, odňatie poskytovania právnej pomoci
Právna veta: za účelom rozhodnutia o nároku fyzickej osoby na poskytnutie právnej pomoci musí skúmať splnenie všetkých zákonných podmienok ustanovených v právnej norme § 6 ods. 1 zákona o poskytovaní právnej pomoci, a teda musí sa zaoberať aj otázkou výšky aktuálneho príjmu navrhovateľky ako jednej zo zákonných podmienok na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, pretože bez splnenia tejto podmienky nemožno žiadaný nárok na poskytnutie právnej pomoci priznať, hoci by žiadateľ ďalšie dve podmienky splnil. S ohľadom na účel zákona, ide predovšetkým o stanovenie kritéria materiálnej núdze osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: výpovedná doba, peňažná náhrada
Právna veta: Naviazanie rozsahu peňažnej náhrady na dĺžku výpovednej doby predstavuje sprísnenie právnej úpravy v neprospech zamestnancov, resp. zvýšenie ochrany zamestnávateľa pred neplnením si povinností zamestnancov (v danom prípade zotrvať počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa). Nemožno sa však stotožniť s jeho výkladom, že v duchu predmetného sprísnenia, resp. rozšírenia zodpovednosti zamestnancov nebolo cieľom zákonodarcu pridávať ďalšiu povinnosť do dohody a chrániť tak zamestnanca pred neurčitosťou. Pokiaľ zákonodarca namiesto jednoznačného určenia výška peňažnej náhrady (§ 62 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, dohoda o vyplnení zmenky
Právna veta: Dôvera spotrebiteľa v poctivé konanie dodávateľa predpokladá, aby v prípade jej narušenia súd nahradil zdanlivú (formálnu) rovnováhu faktickou. Spotrebiteľ sa v porovnaní s dodávateľom nachádza v znevýhodnenom postavení, pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ako aj o úroveň informovanosti, a táto situácia ho vedie k pristúpeniu na podmienky pripravené vopred dodávateľom bez toho, aby mohol vplývať na ich obsah, vrátane výberu zmluvného typu, rozsah a spôsob formulácie textu (rozsudky Súdneho dvora Európskej únie C-240/98 až C 244/98, Océano Grupo Editorial, C-168/05, Mostaza Claro). Zmluvná s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik záväzku jeho splnením
Právna veta: V súlade s § 324 ods. 1 Obchodného zákonníka, záväzok zanikne, ak sa veriteľovi splní včas a riadne. Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia, ak dlžník poskytne vadné plnenie a veriteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy alebo toto právo nevyužije, mení sa obsah záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom veriteľa vzniknutých z vadného plnenia a záväzok zaniká ich uspokojením. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že na to, aby malo splnenie záväzku za účinok jeho zánik, musí byť toto splnenie riadne, teda musí spĺňať zmluvou dohodnuté alebo zákonom stanovené náležitosti kvality plnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov
Právna veta: Celoročná druhová ochrana medveďa hnedého ako chráneného živočícha európskeho významu je zabezpečená zákonom č. 543/2002 Z. z., ktorý ustanovuje v súvislosti s uvedeným živočíšnym druhom zakázané činnosti a zároveň aj podmienky, za ktorých možno povoliť výnimku z ochrany. Povoliť výnimku možno len za predpokladu, že neexistuje iná alternatíva a zároveň udelená výnimka neohrozí zachovanie populácie dotknutého druhu, pričom pre povolenie výnimky musí byť súčasne splnený niektorý z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 40 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Naďalej platí, že populáciu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nelegálne zamestnávanie, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Právna veta: Na prvotné preverenie osoby uchádzača o zamestnanie a jeho schopností slúži vstupný pohovor, prípadne výberové konanie. Potom, ako sa zamestnávateľ rozhodne uchádzača o zamestnanie prijať (pracovný pohovor alebo výberové konanie nevylučuje určitý primeraný rozsah testovania manuálnych zručností), je jeho oprávnením dojednať si skúšobnú dobu, počas ktorej preverí, či zamestnanec je naozaj schopný plniť svoje pracovné úlohy. Inštitút skúšobnej doby umožňuje tak zamestnávateľovi, ako zamestnancovi, overiť, či im pracovný pomer vyhovuje a napokon aj ukončenie dojednaného pracovného pomeru po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, regresné právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov, právo poškodeného uplatniť nárok na náhradu škody
Právna veta: árok na vyplatenie poistného plnenia nie je nárokom na náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 420, § 427 Občianskeho zákonníka), ale ide o zvláštny nárok poisťovne vyplývajúci zo špeciálneho právneho predpisu. Uvedené právo poisťovne je osobitným originálnym nárokom poisťovne (t.j. špecifickým právom poisťovne upravené špeciálnym právnym predpisom v SR a to zákonom č. 381/2001 Z. z.). Keďže k dopravnej nehode došlo na území Českej republiky regresný nárok žalobcu ako prechod práva poisteného na náhradu škody na poisťovňu (cesia) by mal byť posudzovaný podľa zákona č. 16 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dávkové konanie sa začína, vymeriavací základ
Právna veta: Na to, aby osobe popri ustálení jej právneho statusu SZČO aj vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, je však potrebné tiež to, aby takáto osoba jednak dosahovala príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a súčasne aby tieto príjmy boli vyššie ako zákonom stanovená hranica na príslušný kalendárny rok (mechanizmus jej výpočtu vyplýva z § 21 ods. 1 v spojení s § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2010). V tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 O.z. zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasledujúce Zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo. Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ktorá týmto požiadavkám nepodl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: príslušenstvo veci, zmluva o úvere, splácanie dlhu v splátkach, poskytnutie úveru
Právna veta: Na základe ustálenej súdnej praxe je pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti alebo pri určení, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, nutné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu; súd musí prihliadnuť na osobné a majetkové pomery sporových strán, výšku priznaného plnenia, platobnú schopnosť žalovaného, prejavenú snahu o plnenie záväzku žalovaným, dobu, po ktorej by umožnením vykonania plnenia v splátkach došlo k zaplateniu prisúdenej sumy s tým, aby nepredstavovala neúmerné zvýhodnenie dlžníka na úkor veriteľa (čo zohľadní pri výške splátok a podmienkach ich zročnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bytové náhrady podľa § 712a OZ, povinnosť vypratať byt
Právna veta: Zatiaľ súdna prax nezaznamenala odklon od tohto názoru, že právo užívať byt do zaistenia bytovej náhrady svedčí rozvedenému manželovi, ktorému bola právoplatným súdnym rozhodnutím vydaným v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželov uložená povinnosť byt vypratať, sa viaže k bytu, z ktorého je vypratávaný, nie k osobe druhého z rozvedených manželov, ktorý bol určený za výlučného nájomcu bytu. Povinnosť rozvedeného manžela ako výlučného nájomcu bytu strpieť výkon práva druhého rozvedeného manžela, ktorý má byt vypratať, v byte bývať do zaistenia bytovej náhrady, prechádza na jeho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, zabezpečenie splnenia spotrebiteľského záväzku
Právna veta: Ustanovenie § 551 ods. 1 Občianskeho zákonníka nevylučuje zabezpečenie splnenia spotrebiteľského záväzku dohodou o zrážkach zo mzdy, musia však byť rešpektované zákonné ustanovenia smerujúce k ochrane spotrebiteľa ako slabšej strany z tohto právneho vzťahu. Táto ochrana sa neskôr premietla aj do ust. § 5a ods. 1 zák. č 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, zrážky zo mzdy
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov upravených Občianskym zákonníkom (§ 551 Občianskeho zákonníka). Platnosť dohody o zrážkach zo mzdy z hľadiska obsahových náležitostí vyžaduje určenie oprávnenej, ako aj povinnej osoby, určenie celkovej sumy, ktorá má byť zrazená. Nie je nevyhnutné (ale možné), aby dohoda obsahovala aj uvedenie výšky zrážok, ktoré sa majú vykonávať. Ak by však dohodnutá výška zrážok presahovala zákonom stanovený limit, v tejto časti je dohoda neplatná a platiteľ mzdy je povinný zraziť a poukázať veriteľovi iba sumu zodpovedajúcu právnej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti spoločníkov, vylúčenie spoločníka
Právna veta: Spoločnosť sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania. Dôvodom na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, ktorej je zároveň konateľom nemôže byť jeho porušenie povinnosti konateľa, ako vyplýva z rozhodnutia NS SR sp.zn. 4Obo/350/1998. Vylúčenie spoločníka súdom je možné v prípade závažného porušenia povinnosti zo strany tohto spoločníka, pričom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. definitívne expressis verbis vyriešila výkladové rozdiely, na ktoré sa odvoláva žalobca (doplnením § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka) tak, že na všetky právne vzťahy, v ktorých stranou je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z dôvodovej správy k zákonu vyplýva, že cieľom jej prijatia je odstrániť výkladové problémy v otázke použitia Občianskeho alebo Obchodného zákonníka na spotrebiteľské vzťahy, s nimi súvisiace vzťahy a osobitne vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby
Právna veta: Ustanovenie § 21 ods. 1 upravuje vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia u samostatne zárobkovo činnej osoby. Pre vznik tohto poistenia ku dňu 01.07. zákon predpokladá jednak status samostatne zárobkovo činnej osoby a jej príjem, ktorý je v zákone špecifikovaný podľa druhu, výšky a relevantného obdobia, pre zánik tohto poistenia k 30.06. predpokladá rovnako status samostatne zárobkovo činnej osoby a nedostatočný príjem. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že k zániku poistenia podľa § 21 ods. 1 u samostatne zárobkovo činnej osoby dochádza len v príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, plnenie bez právneho dôvodu, vrátenie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: V prípade plnenia z neplatného právneho úkonu je vznik bezdôvodného obohatenia založený na tom, že právny úkon, na základe ktorého došlo k plneniu, je od začiatku (ex tunc) neplatný. Nedostatok dôvodu na plnenie tu spočíva v tom, že právny úkon tu síce formálne existoval, avšak je neplatný (napr. plnenie z kúpnej zmluvy, ktorá je podľa § 39 OZ absolútne neplatná -R 26/1975). V danom prípade bola podkladom pre vyplatenie poistného plnenia platne uzavretá poistná zmluva, to znamená, že sa nejednalo o neplatný právny úkon. K vyplateniu poistného žalovanému v danej veci došlo na základe plne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť
Právna veta: Súdna prax na základe daných okolností zastáva názor, že pokiaľ sa rodič zbavil svojím úmyselným konaním, kvôli ktorému na neho bola uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený na trest odňatia slobody, objektívnej možnosti plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom, nemožno túto skutočnosť vykladať na ťarchu týchto detí, ktoré majú podľa čl. 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Aj v danom prípade, pokiaľ sa otec detí zbavil možnosti dosahovať pravidelný príjem tým, že bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: Vecná legitimácia je teoretická konštrukcia, ktorá vo vzťahu k stranám vyjadruje stav vyplývajúci z hmotného práva, podľa ktorého strana je subjektom povinnosti, ktorá je predmetom konania, a ktorý v konečnom dôsledku vedie k úspechu alebo neúspechu v konaní. Vyjadruje postavenie strany konania v hmotnoprávnom vzťahu a zakladá žalovateľnosť nároku. Strana konania, ktorá je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia má aktívnu legitimáciu. Jej nedostatok má v konaní za následok zamietnutie žaloby bez meritórneho preskúmania veci. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti, ochrana osobnosti, ochrana osobnosti a morálna satisfakcia
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov vo veciach ochrany osobnosti musí byť vždy zohľadnená ochrana slobody prejavu a to minimálne v rozsahu jej zákonných záruk. Z doterajšej rozhodovacej praxe vyšších súdov (NS SR, Ústavného súdu SR) vyplýva, že obmedzenie akéhokoľvek základného práva alebo slobody a teda aj slobody prejavu možno považovať za akceptovateľné len vtedy, ak ide o obmedzenie, ktoré má zákonný podklad, zodpovedá niektorému z ustanovených legitímnych cieľov a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na dosiahnutie cieľa, t.j. ospravedlňuje ho existencia naliehavej spoločenskej potreby a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povolenie splátok dlžných súm poistného
Právna veta: Z citovaného ust. § 146 ods. 1 zákona vyplýva, že fyzická osoba musí podať písomnú žiadosť o povolenie splátok dlžných súm pre svoju platobnú neschopnosť, pričom súčasne musí byť splnený predpoklad, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poisteného a v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm už musí byť schopná plniť odvodové povinnosti. Z obsahu administratívneho spisu mal súd preukázané, že žalobca takú písomnú žiadosť nepodal, ani jej podanie na súdnom pojednávaní žiadnym dôkazom nepreukázal. Keďže žalobca písomne nepožiadal Sociálnu po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: primerané finančné zadosťučinenie, právo spotrebiteľa na informácie
Právna veta: Právo žalobcu na priznanie primeraného finančného zadosťučinenia vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav, a to aj vtedy, ak takéto konanie porušiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, neplnenie si vyživovacej povinnosti
Právna veta: Ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c/ Tr. zák. trestnosť prečinu zanedbania povinnej výživy spája len so skutočnosťou, že páchateľ si najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní čo aj z nedbanlivosti (§ 207 ods. 1 Tr. zák.), alebo úmyselne sa vyhýba (§ 207 ods. 2 Tr. zák.) plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať, alebo zaopatrovať iného, hoci bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký trestný čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Okresný súd pochybil, keď nepoužil právnu kvalifikáciu skutku aj podľa § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák., n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnanca za škodu
Právna veta: Pre rozsah povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru je rozhodujúci dohodnutý druh práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, činnosť na príkaz zamestnávateľa a iné. Zodpovednosť zamestnanca za škodu je založená na subjektívnom princípe, pričom vždy ide o zodpovednosť za zavinenie (buď úmyselné, alebo nedbanlivostné). Zamestnanec teda zodpovedá za škodu, len ak ju spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, hoci aj z nedbanlivosti. V tomto prípade nejde o hmotnú zodpovednosť, ale o zodpovednosť všeobecnú, pri ktorej dôkazné bremeno preukázania vzniku tejto zodpovednosti podľa § 17 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, právo na úrok z omeškania, príslušenstvo veci
Právna veta: Nie je možné vylúčiť, aby si zmluvné strany pri peňažnej pôžičke dohodli úroky aj za dobu, počas ktorej bude istina dlžníkom skutočne užívaná (do jej faktického vrátenia veriteľovi), teda aj za dobu, počas ktorej je dlžník v omeškaní so splnením svojho záväzku z dôvodu, že istinu v dohodnutej dobe splatnosti úveru veriteľovi nevrátil. Úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, avšak majú odlišné funkcie, a treba ich odlišovať. Kým zmluvné úroky sú odmenou za užívanie istiny, úrok z omeškania predstavuje zákonnú sankciu za omeškanie so ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľskou zmluvou je, odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluva zrušuje s účinkami od začiatku, ex tunc, a tým zanikajú práva a povinnosti zo zmluvy. Momentom odstúpenia od zmluvy vznikajú práva a povinnosti z porušenia práva (bezdôvodné obohatenie, náhrada škody). Účastníci zrušenej zmluvy si majú navzájom vrátiť už vykonané plnenia. Akékoľvek dojednanie, ktorým dochádza k rozšíreniu záväzkov spotrebiteľa, vrátane platenia úrokov, napriek ich zrušeniu popri vzájomnej reštitučnej povinnosti, postavenie spotrebiteľa zhoršuje, preto jeho aplikácia neprichádza do úvahy. Z obsahu žaloby vyplýva, že žalobc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky
Právna veta: Žalobca nepreukázal splnenie podmienok postúpenia pohľadávky v zmysle § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Postupca je povinný tvrdiť a dokázať, že pred postúpením pohľadávky banka písomne vyzvala klienta na splnenie jeho záväzku a klient napriek tomu zostal v omeškaní so splatením svojho záväzku aspoň 90 dní. Nebolo preukázané, že právny predchodca zaslal žalovaným výzvu pred postúpením pohľadávky. Žalobca nepredložením dôkazu o odoslaní výzvy neuniesol dôkazné bremeno. Pokiaľ teda banka postúpi pohľadávku z úveru v celom rozsahu žalobcovi bez toho, aby riadne vyhlásila mimor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľskou zmluvou je, ochrana spotrebiteľa, absolútne obchody, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Predmetný spor vznikol zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom pri výkone jeho obchodnej činnosti (poskytovanie úverov) a spotrebiteľmi jeho úverovej služby. Nemali by byť žiadne pochybnosti o tom, že predmetná zmluva je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o obchodnom zastúpení, konkurenčná doložka
Právna veta: Podľa § 672a ObZ : „(1)V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.(2)V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.“ Konkurenčná doložka nesporne definíciu okruhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, zámenná zmluva
Právna veta: Požiadavka, aby zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnej veci, zámenné zmluvy nevynímajúc, boli registrované štátnym notárstvom, bola v Občianskom zákonníku upravená celkom jasne. Jednoznačne bola vymedzená v ustanovení § 134 ods. 2 (v znení platnom do 31. decembra 1991) tak, že „ak sa nehnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo účinnosťou zmluvy, pričom na jej účinnosť je potrebná registrácia štátnym notárstvom, ak nejde o prevod do socialistického vlastníctva". Odvolací súd poznamenáva, že právne úkony týkajúce sa nehnuteľnosti sú svojou povahou závažné, a pret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v neprítomnosti navrhovateľa, prejednanie veci v neprítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu, podmienky
Právna veta: Súd prvej inštancie vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti žalobcu podľa § 101 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že svoju neúčasť neospravedlnil. Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že súd mohol uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka konania iba vtedy, ak účastník konania bol na pojednávanie riadne predvolaný, nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie pojednávania, nebol dôležitý. Súd mohol vo veci pojednávať a na pojednávaní vec rozhodnúť v neprítomnosti účastníka konania len za splnenia uvedených predpokladov. Právo účastníka, aby jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti iných osôb
Právna veta: Ak ustanovenie § 23 ods. 1 zákona 56/2012 Z. z. zostalo nezmenené aj po 31.12.2015, ale ods. 3 § 23 zákona 56/2012 Z. z. platil len do 31.12.2015, tak v súlade s § 56c ods. 5 zákona 56/2012 Z. z.. je krajský súd toho názoru, že ak žalobca nemal so žalovaným uzatvorenú ako vlastníkom autobusovej stanice zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania a boli splnené podmienky § 23 ods. 1 zákona 56/2012 Z. z., teda že žalovaný na svojom webovom sídle mal uverejnené podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka, tak t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa
Právna veta: Odôvodnenými potrebami pri určovaní výšky výživného sú nielen základné a najnutnejšie hmotné potreby pre život človeka ako jedlo, ošatenie, obuv, ale aj ďalšie potreby dôležité pre vývoj a všestranný rozvoj osobnosti, rovnako sem patria aj náhodné výdavky spojené napr. so zdravotným stavom alebo s koníčkami dieťaťa. Miera odôvodnených potrieb je rôzna a je závislá od veku, fyzickej a duševnej vyspelosti, zdravotného stavu, a pod.. Všeobecne platí, že výživné by nemalo byť určené tak, aby viedlo k existenčným problémom povinného rodiča a jeho snahe z toho dôvodu sa vyhnúť plneniu tejto povinnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno, zákonné vecné bremeno, zmluva o postúpení pohľadávok, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ
Právna veta: Pozemok na ktorom je zriadená pozemná komunikácia spadá do zákonného definičného vymedzenia pozemku pod stavbou a nepatriaceho vlastníkovi stavby aj v deň nadobudnutia účinnosti čl. I zákona č. 66/2009 Z. z. Nadobudnutím účinnosti čl. I zákona č. 66/2009 Z. z. došlo k vzniku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (na strane vlastníka stavby, i k paralelnému vzniku súvisiacej povinnosti výkon takéhoto práva trpieť (na strane vlastníka pozemku pod stavbou, ktorým tu boli postupcovia). Žalovaný ex lege sa stal oprávneným užívateľom pozemku, čo vylučuje možnosť domáhať sa vydania bezdôvodného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Povinnosti predávajúceho, ochrana spotrebiteľa, neprijateľné zmluvné podmienky
Právna veta: To, že žalobcovia za stavu finančnej tiesne prijali peňažné prostriedky, je pochopiteľné a prirodzené. Ide o veľmi častý prípad, kedy sú osoby z dôvodu značne nepriaznivej finančnej situácie dotlačené vstúpiť do úverových vzťahov. Prístup spotrebiteľa je prirodzený, čo sa ale nedá povedať o veriteľovi, ktorý je podnikateľom v oblasti sledovanej centrálnou bankou. Poskytovanie úverov a pôžičiek je veľmi vážnym predmetom podnikateľskej činnosti, pretože pri tomto nejde o odplatu platenú v hotovosti, ale o odloženú platbu bez toho, aby bolo zrejmé, čo postretne dlžníka po uzavretí zmluvy. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebnom úvere, neprijateľné zmluvné podmienky, omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, nárok na úroky z omeškania
Právna veta: Žalobca nemá právo naďalej požadovať zaplatenie úrokov po splatnosti úveru až do jeho zaplatenia a spotrebitelia by tak nemali platiť úroky aj po skončení obdobia, na ktoré bol úver dojednaný. Súd prvej inštancie vychádzal zo skutkového stavu, ktorý má oporu vo vykonanom dokazovaní a vec aj správne právne posúdil. Nemali by byť pochybnosti, že úver je odplatným právnym úkonom, za ktorý možno dohodnúť úroky a že možno dohodnúť aj obdobie na užívanie finančných prostriedkov (úverové obdobie). Zákon umožňuje dodávateľovi na určitú dobu (do splatnosti) podľa jeho predstáv poskytnúť úver a vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, právo banky postúpiť celú pohľadávku
Právna veta: Banka má nepochybne právo postúpiť aj pohľadávku z celého úverového vzťahu. Pre takýto postup banky je nevyhnutné, aby pristúpila v súlade so zákonom a obchodnými podmienkami k vyhláseniu predčasnej splatnosti celého úveru, čo je jej výlučným oprávnením, ktoré môže banka realizovať pred postúpením pohľadávky. Žalobca však takéto oprávnenie podľa názoru odvolacieho súdu nemá. Odvolací súd tiež uvádza, že spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle ustanovenia § 92 ods. 8 ZoB môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktoré sú už splatnými (dospelé splátky), a to za predpokladu predchádzajúcej písomne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, neprijateľné zmluvné podmienky, zmluva o úvere
Právna veta: Dojednanie výšky úrokov i napriek tomu, že je prejavom zmluvnej voľnosti účastníkov zmluvy, nesmie sa priečiť dobrým mravom, inak je podľa § 39 OZ neplatné. Aj keď Občiansky zákonník neobsahuje legálnu definíciu pojmu dobré mravy, právna teória a ustálená súdna prax pod pojmom dobré mravy rozumie pravidlám morálneho charakteru všeobecne platné v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatní a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie, pričom tieto pravidlá ako súhrn určitých etických a kultúrnych noriem v spoločnosti sú všeobecne uznávané a je daný všeobecný záujem n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záväznosť právneho predpisu pre všetkých, daň z príjmov
Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od r. 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť správcu komunikácie za škodu, vznik škody, zodpovednosť za škodu
Právna veta: Predpokladmi zodpovednosti správcu komunikácie v zmysle cestného zákona sú závady v zjazdnosti miestnej komunikácii, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nimi, a to bez ohľadu na zavinenie (úmysel, či nedbanlivosť) správcu komunikácie. Závada v zjazdnosti miestnej komunikácie tak zakladá objektívnu zodpovednosť správcu komunikácie a je preto len na ňom, či preukáže, že nebolo v medziach jeho možností závadu odstrániť, alebo na ňu predpísaným spôsobom upozorniť. Chybou v zjazdnosti treba rozumieť takú významnú zmenu (zhoršenie) zjazdnosti komunikácie, ktorá síce je odstrániteľná bežnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo zo zodpovednosti za vady veci, vady diela
Právna veta: Žiadosť o platbu je okolnosťou pri danej formulácii ceny o dielo, ktorú nemožno bez pochybností jednoznačne pod predmet zmluvy zahrnúť. Naviac však treba poukázať na to, že pokiaľ bol žalovaný toho názoru, že dielo nebolo odovzdané riadne a že sú tu vady v podobe nezodpovedania výsledku diela požiadavkám určeným v zmluve (§ 560 a nasl. Obchodného zákonníka), bolo jeho právom postupovať v zmysle tohto zákonného ustanovenia a uplatňovať si práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady (§ 564 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s § 436 až 441 Obchodného zákonníka), čo však žalovaný neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: mzda, odmeňovanie zamestnancov
Právna veta: Odmeňovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce - zákon č. 311/2001 Z.z. sa uskutočňuje výlučne na zmluvnom základe. Určenie výšky mzdy zamestnanca jednostranným aktom riadenia zo strany zamestnávateľa alebo určenie mzdových podmienok vnútorným predpisom bez dohody v pracovnej zmluve so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve so zástupcami zamestnancov je neprípustné. Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa v rámci mzdových podmienok dohodnúť sumu základnej zložky mzdy, ktorá je poskytovaná zamestnancovi podľa odpracovaného času alebo dohodnutého výkonu. oci právna norma umožňu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo navrhovať dôkazy, odvolanie v sporovom konaní, nevykonanie dôkazu navrhnutého účastníkom
Právna veta: Právo navrhovať dôkazy, resp. právo vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, nemožno zamieňať s rozhodovaním súdu o tom, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Nevykonanie dôkazov podľa návrhov alebo predstáv žalobcu nie je postupom, ktorým by mu súd odňal možnosť konať pred súdom, lebo rozhodovanie o tom, ktoré dôkazy budú vykonané, patrí výlučne súdu a nie stranám sporu. Z uvedeného potom vyplýva, že pokiaľ okresný súd nevykonal dôkazy navrhnuté žalobcami a takýto návrh žalobcov bol okresným súdom zamietnutý, týmto postupom nebol žalobca vylúčený z realizácie žiadneho procesného práva, ktoré mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna premlčacia lehota, objektívna premlčacia lehota, premlčanie podľa OZ, premlčanie práva na náhradu škody
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla: to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. Ak odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, do uplatnenia práva na náhradu škody, uplynie čas uvedený v ustanovení § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka a škodca namieta premlčanie, právo sa premlčal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky pre poskytnutie úveru
Právna veta: Zo zmluvy, nárok z ktorý bol predmetom konania vyplýva, že žalobca poskytol žalovanej úver na základe kreditnej karty. Z ust. § 3 ods. 6 zákona č. 258/2001 Z.z. v znení účinnom v čase vzniku zmluvného vzťahu, na ktoré žalobca poukázal vyplýva povinnosť informovania spotrebiteľa o tam uvedených náležitostiach zmluvného vzťahu pri konkrétnych úveroch, medzi ktoré, ako zo zákonnej formulácie vyplýva, nepatrí úver poskytnutý na základe kreditnej karty (pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom, ako na kreditnú kartu (§ 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úschove, zmluva o úschove vycvičeného psa
Právna veta: Zmluva o úschove je neformálnou zmluvou nemusí byť uzavretá písomne, avšak podmienkou jej vzniku je prejav vôle oboch účastníkov zmluvy uzavrieť takúto zmluvu, čo v prejednávanej veci preukázané nebolo. Predmetom zmluvy o úschove, i keď Občiansky zákonník v § 747 ods. 1 hovorí o úschove hnuteľnej veci, môže byť aj pes (napríklad zmluva o úschove vycvičeného psa č. 33/2012 na výkon kanisterapie uzavretá medzi Psychiatrickou nemocnicou Kremnica ako objednávateľom a fyzickou osobou Z. A. ako dodávateľom zverejnená na internete pod www.U.sk/iK.=XXXXXX ) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, úvodné ustanovenia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti , zavinenie poškodeného
Právna veta: Právna zodpovednosť v zdravotníctve sa vyznačuje niektorými špecifikami, hoci samotná právna úprava zodpovednosti je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Napriek tomu na niektoré otázky, ktorých naplnenie je predpokladom pre vznik zodpovednosti je potrebné hľadať odpoveď v ustanoveniach iných úprav (najmä upravujúcich povinnosti zdravotníckych pracovníkov). V prípade zodpovednosti podľa § 420 Občianskeho zákonníka ide o všeobecnú zodpovednosť (zodpovednosť za výsledok, ktorej všeobecný výklad je uvedený v Komentári k ust. § 420 OZ). Predpokladom tejto zodpovednosti je poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
Právna veta: Pokiaľ ide o odvolanie matky voči výroku rozsudku o neurčení výživného na maloletú vzhľadom na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, odvolací súd po preskúmaní spisu dospel k záveru, že odvolanie matky voči tomuto výroku rozhodnutia je dôvodné. Ustanovenie § 62 ods. 6 Zákona o rodine síce umožňuje nerozhodnúť o výživnom v prípade rovnomerne rozdelenej striedavej starostlivosti o maloleté dieťa medzi rodičov. Podľa názoru odvolacieho súdu, však je potrebné pri rozhodovaní o výživnom, aj v tomto prípade prihliadať na príjmy každého z rodičov a v prípade nepomeru vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, návrh matky na zníženie výživného
Právna veta: Podmienkou pre zmenu rozhodnutia o vyživovacej povinnosti je zmena pomerov. Zníženie výživného nie je nikdy na prospech maloletých detí, pretože potreby detí neustále rastú. Odvolací súd zdôrazňuje, že pod odôvodnenými potrebami maloletých detí treba rozumieť zabezpečenie všetkých potrieb týkajúcich sa bývania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, školských a mimoškolských aktivít, ako aj mimoriadnych výdavkov.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: základ na výpočet výsluhového príspevku, priznaný výsluhový dôchodok
Právna veta: Podľa § 60 ods.2 zákona o sociálnom poistení obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt a profesionálny vojak nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu. Z uvedených ustanovení vyplýva, že priznanie výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. nevylučuje, aby obdobie výkonu profesionálneho vojaka podľa zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, zmluva o preprave osôb
Právna veta: Pri ustálení začiatku plynutia premlčacej doby súd prvej inštancie správne vychádzal z ust. § 101 Obč. zák., v zmysle ktorého začala žalobcovi plynúť jednoročná premlčacia doba podľa § 108 Obč. zák. na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy o preprave vzniknutej medzi stranami v zmysle § 760 Obč. zák. konkludentne tým, že žalovaný nastúpil do dopravného prostriedku mestskej hromadnej prepravy, čím pristúpil na podmienky, za ktorých sa prepravná služba žalobcom poskytuje, vrátane výšky a podmienok uloženia zmluvnej sankcie za nesplnenie povinnosti zaplatiť cestovné za poskytnutie preprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom
Právna veta: „Ak zamestnanec iba oznámi, že nastupuje na dovolenku, avšak zamestnávateľ mu súhlas neudelí, alebo udelenie súhlasu výslovne odmietne, nemôže byť neprítomnosť zamestnanca v práci považovaná za dovolenku“ (R 11/1969). Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/81/2010 zo dňa 27.04.2011 „neospravedlnená absencia za-mestnanca v práci môže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Skutočnosti, ktoré sú podstatou tohto výpovedného dôvodu, nenastávajú ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť zverejňovať určité rozhodnutia
Právna veta: Súd poukazuje na skutočnosť, že § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácii síce stanovuje všeobecne povinnosť zverejňovať určité rozhodnutia policajta v prípravnom konaní (aj rozhodnutia o zastavení trestného stíhania), zároveň však predvída stav, kedy by sprístupnenie takéhoto rozhodnutia mohlo znamenať ohrozenie iným právnym predpisom chráneného záujmu a potom zakotvuje legálnu možnosť pre povinnú osobu takéto informácie nezverejniť. Z gramatického ako aj logického výkladu tohto ustanovenia zákona o slobode informácií (ako aj účelu zákona) jednoznačne vyplýva možnosť pre povinné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným opatrením; zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite len vtedy, ak konanie zamestnanca možno s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti považovať za tak závažné, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby ho ďalej zamestnával. Pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny sa vo všeobecnosti musí prihliadnuť na osobu zamestnanca, ním zastávanú funkciu, jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, čas a situáciu, za ktorej došlo k porušeniu pracovnej discip ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dopravná nehoda , zásady ukladania trestov, individuálna a generálna prevencia
Právna veta: Pri dopravných nehodách so smrteľným následkom, ak páchateľ navyše poruší dôležitú povinnosť vodiča, primeraným trestom z hľadiska záujmu generálnej prevencie sa javí byť adekvátnym nepodmienečný trest odňatia slobody. Na druhej strane najmä v záujme spravodlivosti ukladaného trestu má význam individualizácia trestu. Neprimerane mierny trest, rovnako ako neprimerane prísny trest, sú tresty nespravodlivé. Pre individualizáciu trestu má predovšetkým dôležitý význam doterajšia bezúhonnosť obžalovaného. Predmetná dopravná nehoda, ako vyplynulo zo spisového materiálu, bola ojedinelým vybočením obža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere , dôsledky porušenia povinností, bezúročný úver
Právna veta: Údaj o konečnej splatnosti úveru musí byť v zmluve výslovne uvedený a nemožno ho vyvodzovať z ďalších zmluvných náležitostí (napr. z počtu splátok úveru). Určená výška splátok úveru je samostatnou zmluvnou náležitosťou, ktorú nemožno stotožňovať s chýbajúcim údajom o konečnej splatnosti úveru. Zákonodarca pod konečnou splatnosťou úveru nemyslel len stanovenie počtu mesačných splátok, pretože inak by sa uspokojil s náležitosťou pod písm. i) citovaného ustanovenia ZoSÚ, kde sa uvádza počet splátok. Počet splátok nemožno stotožniť s konečnou splatnosťou úveru. Pokiaľ ide o údaje o úrokovej sadzbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
Právna veta: Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok unijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, zabezpečuje a umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok bez súdnej kontroly, na ktorú skutočnosť musí brať súd ohľad (porov. rozsudok C-106/77 Simmenthal). Ak by vnútroštátn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutia, nezávislý a nestranný postup súdu, správne súdnictvo
Právna veta: Obsahom príspevku je náčrt rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. V príspevku sa poukazuje na spoločné a rozdielne črty konania o sťažnostiach pred ústavným súdom a rozhodovanie o opravných prostriedkoch (správnych žalobách) v rámci správneho súdnictva, predovšetkým proti správnym rozhodnutiam orgánov verejnej správu. Obsahom príspevku je aj načrtnutie špecifík konania pred ústavným súdom a konania a rozhodovania v rámci správneho súdni ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty vo volebnej kampani, rozhodnutie o správnom delikte, riadne opravné prostriedky
Právna veta: Príspevok sa zaoberá právnymi účinkami opravných prostriedkov na rozhodnutie vydané v správnom konaní, pričom sa zameriava len na analýzu účinkov týchto opravných prostriedkov na rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaní o správnom delikte. Právnymi účinkami opravných prostriedkov na rozhodnutie sú účinok suspenzívny (odkladný) a účinok devolutívny. Autor sa v príspevku venuje výnimkám z týchto právnych účinkov, ktoré vyplývajú zo súčasnej právnej úpravy a analyzuje ich opodstatnenie. Cieľom je dospieť k záveru, či výnimky zo suspenzívneho alebo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonom, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zodpovednosť členov samosprávnych stavovských organizácií
Právna veta: Príspevok sa zaoberá aplikáciou princípu hummánnosti trestania v oblasti disciplinárnej zodpovednosti členov samosprávnych stavovských organizácií.

Princíp, ktorý vyplýva z čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, autorka analyzuje s priliadnutím na platnú právnu úpravu kritérií pre ukladanie disciplinárnych sankcií členov samosprávnych stavovských organizácií.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: verejná správa, územie Slovenskej republiky, ústredná štátna správa
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vybranými problémami ústavnoprávnych základov verejnej správy. Pozornosť je venovaná územno-správnemu členeniu štátu, orgánom štátnej správy, subjektom verejnej správy (najmä ich volebnému obdobiu) a prenesenému výkonu štátnej správy. Z hľadiska verejnosprávnej činnosti sa príspevok zaoberá všeobecne záväznými nariadeniami v oblasti originálnej pôsobnosti územnej samosprávy, aproximačnými nariadeniami vlády, procesom vydávania aplikačných administratívnoprávnych aktov a opatreniami všeobecnej povahy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: optimalizácia verejnej správy, dohoda o zlúčení obcí, pričlenenie obce, pričlenenie nefunkčnej obce, obecné zastupiteľstvo, zánik obce
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou vzniku a zániku obce v rámci územnej samosprávy a analyzuje problémy s tým spojené v kontexte optimalizácie výkonu verejnej správy. Príspevok reflektuje už aj na posledné právne zmeny na danom úseku v Slovenskej republike, v rámci ktorých pribudol jeden zo zákonných dôvodov zániku obce a to pričlenenie obce k inej obci, pričom analyzuje možné dopady a nedostatky tejto novej právnej úpravy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: použitie informácií verejného sektora, zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov, právo na informácie, sloboda prejavu, zodpovednosť pri zverejňovaní údajov
Právna veta: Autorka sa v článku venuje zverejňovaniu informácií, ktorými disponujú vykonávatelia verejnej správy, vo forme otvorených dát. Poukazuje na možné riziká spojené so zverejnením nesprávnych údajov o fyzických a právnických osobách, najmä tých, ktoré sú spôsobilé negatívne ovplyvniť postavenie osoby v spoločnosti. Pozornosť je venovaná aj aktuálnej judikatúry SD EÚ týkajúcej sa otázky vyváženia dvoch kolidujúcich práv, a to práva na slobodu prejavu a práva na súkromie v prípade zverejňovania a spracovávania osobných údajov. Analyzovaná je tiež ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: právo na priaznivé životné prostredie, ochrana životného prostredia, ochrana a starostlivosť o životné prostredie, enviromentálne práva
Právna veta: Verejná správa, životné prostredie, ľudské právo, verejnosť, vlastnícke právo, právo na súkromie, verejný záujem.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: správne trestanie, správne trestanie v pracovnom práve, administratívnoprávna zodpovednosť, definovaný správny delikt, pojem priestupok, inšpekcia práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Právna veta: V predkladanom príspevku sa autori zameriavajú na analýzu správneho trestania v podmienkach pracovného práva. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o spojenie dvoch príliš odlišných vecí, opak je pravdou. Autori približujú problematiku postupom od všeobecného k špecifickému, v prvom rade poukazujú na správne trestanie vo všeobecnosti a problémy v teórii a praxi s tým spojené, následne sa venujú podmienkam správneho trestania v odvetví pracovného práva vo všeobecnosti a nakoniec svoj záujem zamerali na špecifické otázky s tým spojené.
Meritum: E-MESTÁ[1]
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: elektronizácia verejnej správy, dátové centrum obcí, elektronizácia obcí, informačný systém dátového centra obcí
Právna veta: Problematika e-Governmentu je v Slovenskej republike (aj napriek skutočnosti, že jej prvé legislatívne úpravy začali v roku 1995) stále veľkým a nedoriešeným problémom. Jednou takouto časťou je práve úprava elektronizácie obcí a miest, ktoré v tomto systéme začali byť riešené až v roku 2013. Autorka v príspevku poukáže na celkový proces elektronizácie obcí a miest, základné ciele a výsledky, ktoré boli do dnešného dňa v danej problematike zabezpečené.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne trestanie, rei iudicatae, základné zásady trestného konania, správna žaloba, prejednanie správnych deliktov
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá súčasným stavom právnej úpravy správneho trestania v podmienkach SR, komparuje ju s českou právnou úpravou a analyzuje jej súlad s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účasť obyvateľov na samospráve obce, zhromaždenie obyvateľov obce, pričlenenie obce, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí , miestne referendum, vyhlásenie miestneho referenda
Právna veta: Miestne referendá, zhromaždenia obyvateľov obce a petície predstavujú významné prostriedky pre priame vyjadrenie vôle obyvateľov obce či mesta k záležitostiam miestneho spoločenstva. Je zrejmé, že sa nimi dosahuje verejná diskusia a často aj celospoločenská diskusia o dôležitých otázka života miestnej komunity ale často aj celej spoločnosti. Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky súvisiace s fungovaním obecného zriadenia a hodnotenie vhodnosti súčasnej právnej úpravy prostriedkov miestnej demokracie.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: administratívne konanie, správne konanie, preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí územných samosprávnych celkov
Právna veta: Príspevok upozorňuje na niektoré prípady, keď zákonodarca v minulých rokoch „testuje“ hranice teoretických konceptov vedy správneho práva. Osobitne sa venuje vymedzeniu pojmu administratívne konanie obsiahnutému v Správnom súdnom poriadku.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: hlavný kontrolór, obec a vyšší územný celok, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, voľba hlavného kontrolóra
Právna veta: Článok analyzuje postup obecného zastupiteľstva pri voľbe hlavného kontrolóra obce v situácii, keď sa o funkciu hlavného kontrolóra obce uchádza jediný kandidát. Rozbor vychádza z platnej a účinnej právnej úpravy a zohľadňuje dostupnú judikatúru a odbornú literatúru. Je nepochybné, že zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) nepočítal so situáciou, že sa o funkciu hlavného kontrolóra obce bude uchádzať len jediný kandidát. Jedná sa o medzeru v zákone, ktorú by bolo načase odstrániť. Situácie, ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územná samospráva, základom územnej samosprávy je obec, obecné zastupiteľstvo, člen obecného zastupiteľstva, zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Právna veta: Autorka v príspevku analyzuje mandát orgánov obecnej samosprávy. Cieľom je poukázať na odlišné teoretické prístupy k chápaniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a starostu obce. Autorka sa snaží argumentačne vysporiadať s koncepciou mandátu uplatňovanou pri starostovi obce a poslancovi obecného zastupiteľstva, rovnako uvažuje nad okamihom, kedy vzniká, resp. zaniká mandát týchto orgánov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu , základné zásady trestného konania, poškodený a jeho právo uplatňovať návrhy, poučovanie
Právna veta: Autor v príspevku prináša praktický komentár k ustanoveniam zákona o obetiach trestných činov a to s ich prepojením na dotknuté ustanovenia Trestného poriadku.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: verejný ochranca práv, verejný ochranca práv , oprávnenia verejného ochrancu práv, výkon funkcie verejného ochrancu práv
Právna veta: V súčasnosti je ombudsman neodmysliteľnou súčasťou každého moderného demokratického a právneho štátu, ku ktorému nepochybne patrí aj Slovenská republika. Predstavuje inštitúciu, ktorá má nenahraditeľné a oprávnené miesto v systéme orgánov ochrany práva, popri prokuratúre, sústave všeobecných súdov a Ústavnom súde. Pochopenie súčasnosti a výhľady do budúcnosti, sú bez poznania minulosti takmer nemožné. Z uvedeného dôvodu je pozornosť v tomto článku venovaná slovenským historickým aspektom, ktoré založeniu inštitútu ombudsmana v právnom systéme našej krajiny podmienili. Táto práca sa sústreďuje ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám, používanie jazykov národnostných menšín, štátny jazyk a jeho ochrana, jazyk národnostnej menšiny
Právna veta: Jedným z najdôležitejších, ak nie najdôležitejším rozlišovacím kritériom vo vzťahu k príslušnosti k národu, či národnostnej menšine je jazyk. Práve preto si jazyk zaslúži už priamo zo zákona výnimočnú ochranu. Ak hovoríme o ochrane jazyka v štáte, nemáme na mysli výlučne ochranu štátneho jazyka, ale aj jazykov regionálnych či menšinových. Tomu ako je tento problém riešený v Slovenskej republike sa bude venovať tento odborný článok.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obvinený, výpoveď obvineného, dokazovanie v trestnom konaní, rozpory medzi skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní, listinný dôkaz
Právna veta: Príspevok nesúhlasne reaguje na článok Ondreja Prikryla, ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue a zaoberá sa problematikou podozrivého
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavný súd slovenskej republiky, rozhodovacia činnosť ústavného súdu, konanie pred ústavným súdom
Právna veta: Príspevok poukazuje na niektoré osobitné črty vo vývoji právnej úpravy vo vzťahu k Ústavnému súdu SR ako aj k problematike voľby sudcov Ústavného súdu SR a k diskusii k jeho štvrťstoročnej histórii
MENU