Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: doručovanie podľa § 31 daňového poriadku, náhradné doručovanie , doručenka, fikcia doručenia , reálne doručenie
Právna veta: Právna úprava doručovania písomností správnym orgánom účastníkom konania je upravená v ustanovení § 31 zákona č. 563/2009 Z.z. Zásadnou právnou otázkou v konaní je vzájomný vzťah ustanovenia o doručovaní písomnosti do vlastných rúk (reálne prevzatie zásielky adresátom) k ustanoveniu o náhradnom doručení zásielky (fikcia doručenia). Ustanovenie o náhradnom doručovaní je iba systematickým doplnkom aplikácie ustanovení o reálnom doručení. K aplikácii ustanovení náhradného doručenia môže dôjsť iba v prípade, že nedošlo k reálnemu doručeniu. Doručenie je skutkovou otázkou. V danom prípade doručen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ohlásenie stavebnému úradu, stavebný úrad, právna norma s neurčitou hypotézou, ohlásená drobná stavba
Právna veta: V ustanovení § 57 ods. 1 in fine Stavebného zákona zákonodarca explicitne nedefinuje, za akých podmienok stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Uvedené ustanovenie je možné považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktoré tak prenechali správnemu orgánu príslušnému na konanie, aby podľa vlastnej úvahy v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo šir ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby
Právna veta: Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu na preskúmanie neprávoplatného rozhodnutia odporcu vziať ďalším úkonom - odvolaním späť. Dispozícia s návrhom patrí medzi základné procesné oprávnenia účastníka konania. Späťvzatím navrhovateľ prejavuje vôľu voči súdu, aby sa o jeho návrhu nekonalo a nerozhodovalo. Procesným dôsledkom späťvzatia žaloby je zastavenie konania. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada materiálnej pravdy, zásada spoľahlivého zistenia skutočného stavu správnym orgánom
Právna veta: Zásadu materiálnej pravdy, ktorá je upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku a ďalej konkretizovaná v jeho ďalších ustanoveniach (§ 32 - § 36 Správneho poriadku) treba aplikovať spolu so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov (§ 34 ods. 5 Správneho poriadku), ktoré sú vlastne jej základom. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zistiť skutočný stav veci, teda subsumuje aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci. Za zistenie skutočného stavu veci treba považovať zistenie všetkých skutočností, ktoré sú podľa príslušného hmotno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vrátenie a zúčtovanie náhradného výživného, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, náhrad­né výživné, náhradné výživné
Právna veta: Z citovanej právnej úpravy vyplýva, že zákonodarca zveril do právomoci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu štátnej správy rozhodovať nielen o nároku na náhradné výživné podľa § 2, o trvaní tohto nároku, o znížení alebo zvýšení výšky náhradného výživného podľa § 9 ods. 3 a 4, o zastavení výplaty náhradného výživného podľa § 9 ods. 1 a 2, o zániku nároku na náhradné výživné podľa § 7, ale aj o povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy náhradného výživného podľa § 10 (§ 5 písm. a/), a to na základe preukázania splnenia podmienok ustanovených v právnej norme § 10 ods. 1, v zmysle ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vyrovnávací príplatok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, poistenec
Právna veta: V predmetnej veci bola predmetom sporu otázka právneho posúdenia nároku navrhovateľa na vyrovnávací príplatok priznávaný odporkyňou starobným dôchodcom v súlade s § 69b ods. 1 písm. a/ zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/12015 Z. z., a teda posúdenie otázky, či nárok na vyrovnávací príplatok môže vzniknúť len poistencom, ktorým bol priznaný starobný dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky, pretože ide o dorovnanie k starobnému dôchodku, alebo má nárok na vyrovnávací príplatok aj poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Či ide o dva rôzne druhy dôchodkov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na opatrovanie, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, komplexný posudok, ťažké zdravotné postihnutie
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 55 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. je podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu výlučne komplexný posudok. Komplexný posudok na účely kompenzácie (§ 15 zákona č. 447/2008 Z. z.) obsahuje mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím; sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu; vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: ministerstvo, orgány finančnej správy, Finančné riaditeľstvo, najbližšie nadriadený orgán
Právna veta: Vecnú a funkčnú rozhodovaciu pôsobnosť orgánov finančnej správy vymedzuje zákon č. 333/2011 Z.z., z ktorého citovaných ustanovení vyplýva, že Finančné riaditeľstvo (pred zmenou názvu Daňové riaditeľstvo) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a preskúmava ich právoplatné rozhodnutia v mimoodvolacom konaní v prípadoch, ak rozhodoval daňový úrad v prvom stupni správneho konania. Ak v prvostupňovom konaní rozhodovalo Finančné riaditeľstvo, odvolacím orgánom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré tiež preskúmava právoplatné rozhodnutia Finančného riaditeľstva v mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločenstvo, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: Zákonné podmienky upravujúce zápis zmien a zánik skutočností do registra spoločenstiev, vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „register“) upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“). Iba v intenciách tohto zákonného ustanovenia bol kompetentný žalovaný návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností posúdiť a vyhodnotiť či sú (nie sú) splnené zákonné podmienky na zápis zmien do registra. Preto žalovaný nemal kompetenciu „preskúmať“ platnosť písomného hlasovania, čo je výlučne v kompetencii civilné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodov, právo na rodinný a súkromný život, žiadosť o medzinárodnú ochranu, žiadosť o udelenie azylu
Právna veta: Na aplikáciu čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Dublinské nariadenie), nie je právny nárok a je teda na úvahe správneho orgánu, ako rozhodne. Aj v rámci aplikácie voľnej úvahy je správny orgán povinný rozhodovať tak, aby bola zachovaná právna istota a predvídateľnosť jeho postupu v súlade so zákonom a medzinárod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť fyzickej osoby na práva a povinnosti, povinnosť súdu v každom štádiu konania prihliadať na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky, procesná subjektivita
Právna veta: Spôsobilosť mať práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou alebo vyhlásením osoby za mŕtvu (§ 7 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Podľa § 103 O. s. p., bol súd povinný kedykoľvek prihliadnuť na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať. Uvedené zákonné ustanovenie ukladalo súdu povinnosť v každom štádiu konania prihliadať na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky (procesné podmienky konania), aby súdne konanie mohlo prebehnúť a súd mohol vydať rozhodnutie. Medzi základné procesné podmienky (okrem iných), ktoré mal súd povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluvná voľnosť podľa § 269 ods. 2 ObZ, leasingová zmluva, nepomenovaná zmluva
Právna veta: Zo znenia § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vyplýva, že subjekty môžu uzavrieť aj zmluvu, ktorá ako zmluvný typ upravená nie je, avšak nie ako kombináciu troch alebo štyroch upravených zmluvných typov, s navzájom si odporujúcim zmyslom a účelom. Keďže predmetná leasingová zmluva je vlastne zmluvou o kúpe prenajatej veci upravenou v § 489 a nasl. Obch. zákonníka, nebolo možné ju uzavrieť ako zmluvu nepomenovanú. Zmluvu o kúpe prenajatej veci nie je možné stotožňovať so zmluvou o finančnom leasingu, keď pri finančnom leasingu neprechádza nebezpečenstvo škody na veci z prenajímateľa na druhú zmluvnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie zaistiť príslušníka tretej krajiny, zaistenie , štátny príslušník tretej krajiny, zaistenie cudzinca
Právna veta: 27. Predpokladom zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 88 ods. 1 písm. c) zák. č. 404/2011 Z.z. je naplnenie účelu zaistenia, ktorým má byť zabezpečenie prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa Dublinského nariadenia. Vyššie uvedený dôvod zaistenia vychádza z čl. 28 ods. 2 Dublinského nariadenia, v ktorom sa uvádza, že členské štáty môžu zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny na účely zabezpečenia konania o odovzdaní, ak existuje značné riziko úteku. Pokiaľ ide o aplikačnú prax v Slovenskej republike, výklad pojmu „konania o odovzdaní", ktoré používa Dublinské nar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, objektívna zodpovednosť, zodpovednosť za škodu , odberateľ plynu, neoprávnená manipulácia
Právna veta: Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 písm. d/ zákona o energetike neoprávneným odberom plynu je odber meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete, prevádzkovateľovi zásobníka skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, prekluzívna lehota, zásada právnej istoty, ochranná doba
Právna veta: Treba mať na zreteli totožnosť účelu právnej úpravy predmetnej prekluzívnej lehoty, ktorý sledovalo ustanovenie § 64 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a ktorý sleduje ustanovenie § 77 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. Formulačné odlišnosti právnej úpravy tejto lehoty, v ktorej môže zamestnanec uplatniť na súde neplatnosť skončenia pracovného pomeru, na tom nič nemenia. Zásada právnej istoty, ktorá úzko súvisí s požiadavkou stability práva, sa uplatňuje aj vo vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Naplnenie tejto požiadavky sleduje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77 Zákonníka práce. Dvoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietka premlčania, súlad s dobrými mravmi, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Právna veta: Nejednotnosť rozhodovania všeobecných súdov v niektorých otázkach upravených zákonom č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, ktorá bola prekonaná zákonom stanoveným zjednocujúcim mechanizmom, nenesie bez ďalšieho znaky zlyhania štátu, v ktorom by bol opodstatnený záver, že ak štát v konaní o náhradu škody podľa tohto zákona vznesie námietku premlčania, koná v rozpore s dobrými mravmi.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, ustanovenie opatrovníka
Právna veta: Dovolací súd v konaní o obnovu konania môže posudzovať len vady samotného konania o obnove, a nemôže prihliadať na prípadné vady pôvodného konania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty a pokuty, neoprávnený odber plynu, objektívna zodpovednosť, neoprávnená manipulácia
Právna veta: Z ust. § 91 ods. 1 písm. d) bod 5 zákona o energetike vyplýva, že inšpekcia uloží obligatórne pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe, v danom prípade inou osobou je žalobca, za porušenie povinností, ktoré vyplývajú z taxatívne uvedených ustanovení citovaného zákona, okrem iného aj vo vzťahu k ust. § 82 zákona. Z predmetného ustanovenia § 82 ods. 1 vyplývajú zasa definície neoprávneného odberu, z ktorých je možné vyvodiť, o aký odber musí ísť, aby bol neoprávnený. V ods. 1 písm. d) je ďalej uvedené, že neoprávneným odberom plynu je odber, ktorý musí spĺňať dve podmienky, prvou je odber me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúra, uplatnenie práva na odpočítanie dane, eurokonformný výklad noriem, daňová povinnosť, reálne plnenie
Právna veta: Eurokonformný výklad prichádza podľa správneho súdu do úvahy predovšetkým vtedy, ak je vnútroštátny predpis nepresný a necháva súdnemu orgánu priestor na voľnú úvahu. Eurokonformná interpretácia môže tiež poslúžiť na účely vyplnenia medzery vnútroštátneho právneho predpisu ustanoveniami práva Únie. Správny súd poznamenal, že uvedenie šiestej smernice v prílohe zákona o DPH nepredstavuje jej priamu transpozíciu do slovenského právneho poriadku, pretože smernica sa transponuje v jednotlivých ustanoveniach zákona a jej citácia v prílohe je len tzv. transpozičným odkazom umožňujúcim ľahšiu orientá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie, správca dane, ročná sadzba dane zo stavieb, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
Právna veta: Novelou zákona o miestnych daniach (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od roku 2013 určilo, že rozdiel ročnej sadzby dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1, určený obcou nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 zákona, ak § 104f ods. 3 tohto zákona neustanovuje inak. Uvedené ustanovenie upravuje, že ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, reťazový obchod, reálny obchod
Právna veta: V prípade pohybu toho istého tovaru, ktorý sa uskutoční od prvého k poslednému dodávateľovi, ak z celého komplexu okolností reťazového obchodu je dostatočným spôsobom zjavné, že obchodné operácie, vyhotovenie faktúr so slovenskou daňou z pridanej hodnoty medzi platiteľmi na území Slovenska, čiastočných medzinárodných nákladných listov, a faktúr za čas prepravnej trasy, uskutočnili sa zjavne iba formálne bez reálneho obchodu, došlo k podvodnému konaniu, ktorého cieľom a účelom je čerpanie nadmerných odpočtov zo štátneho rozpočtu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie o dodatočnom povolení stavby, rozpor s verejnými záujmami, stavebný úrad
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné podklady, t. j. rozhodnutia, stan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená, štátny zdravotný dozor, sprevádzajúca osoba, delikt na úseku verejného zdravotníctva
Právna veta: Osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor sú oprávnené vyžadovať vstup a sprevádzanie v dozorovanom zariadení. Zákon neustanovuje, kto konkrétne má byť sprevádzajúcou osobou, a preto je na dozorovanom subjekte, aby zabezpečil osobu, ktorá bude sprevádzať osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor. Poskytnutie súčinnosti zo strany dozorovaného subjektu je povinnosťou vyplývajúcou priamo zo zákona (§ 55 ods. 1 písm. b) in fine zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). O skutočnosti, kedy sa uskutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o nariadení pozemkových úprav, gramatický výklad, kumulatívna právna norma
Právna veta: Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 66/2009 Z.z. usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou sa vykoná formou poskytnutia náhradného pozemku v obvode pozemkových úprav v tom istom katastrálnom území, a ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia obce, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, alebo formou finančnej náhrady, ak a) v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky na účely poskytnutia náhrady, b) ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2, c) o to požiada vlastník pozemku. Medzi účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o užívaní poľovného revíru, osvedčovanie iných skutočností, orgán verejnej správy , menšinoví vlastníci, poľovnícky revír
Právna veta: V prvom rade kasačný súd konštatuje, že notár v notárskej zápisnici podľa § 64 zákona č. 323/1992 Zb. osvedčuje skutočnosť, ktorú bol schopný vnímať svojimi zmyslami, teda osvedčuje opis deja, ktorý sa uskutočnil v jeho prítomnosti. Notár nevykonáva právne hodnotenie a nepotvrdzuje súlad zaznamenaného skutkového stavu so zákonom. V žiadnom prípade nemožno takto spísanú notársku zápisnicu chápať ako osvedčenie, že daný dej sa aj uskutočnil v súlade so zákonom, teda že boli splnené všetky podmienky, ktoré právne predpisy na daný dej vyžadujú. Notár nevstupuje do daného deja, neposkytuje právne r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: sociálna podpora, spoločné ustanovenia Zákon o rodine, rodinné dávky, nárok na rodinné dávky, určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Súd pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa prihliada aj na to, do akej miery sú potreby maloletého hradené z dávok štátnej sociálnej podpory, nevynímajúc dávky platené zo zahraničia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku, viacčinný súbeh trestných činov, recidíva
Právna veta: Aplikácia súhrnného trestu predstavuje pre páchateľa nepochybne priaznivejší prístup, nakoľko namiesto uloženia samostatného trestu za každý zo spáchaných trestných činov sa mu uloží jeden súhrnný trest, a to v rámci trestnej sadzby vzťahujúcej sa na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Zmyslom ustanovenia o súhrnnom treste je zohľadniť skutočnosť, že trestné činy zbiehajúce sa do viacčinného súbehu, za ktoré súd súhrnný trest ukladá, boli všetky spáchané pred vyhlásením odsudzujúceho rozsudku. Páchateľ v čase ich spáchania ešte nebol vystavený výchovnému momentu, ktorý má predstavovať uz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej, opakovaná žiadosť o udelenie azylu, podstatná zmena skutkového stavu
Právna veta: Pri rozhodovaní o zamietnutí žiadosti o azyl ako neprípustnej ide o rozhodovanie, ktorým sa neposudzuje žiadosť o azyl v jeho merite, teda sa ani neskúma či sú splnené predpoklady na udelenie azylu, resp. poskytnutia doplnkovej ochrany a konštatuje sa iba splnenie jedného z predpokladov v § 11 ods. 1 zák. č. 480/2002 Z.z. Z tohto ustanovenia vyplýva, že žiadosť o udelenie azylu sa zamietne ako neprípustná v prípade, že sa jedná o opakovanú žiadosť o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená, neudeľuje sa azyl, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zastupovanie v daňovom konaní, správca dane, daňový subjekt , všeobecné plnomocenstvo
Právna veta: V prípade, ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, podľa ustanovenia § 9 ods. 3 daňového poriadku, je potrebné takéto plnomocenstvo považovať za všeobecné. Ak bude mať doručené plnomocenstvo iné nedostatky, správca dane vyzve daňový subjekt na doplnenie plnomocenstva, resp. odstránenie nedostatkov splnomocnenia. Následkom neodstránenia nedostatkov je skutočnosť, že správca dane bude konať s daňovým subjektom. Ak by v lehote stanovenej na odstránenie nedostatkov konal zástupca, správca dane v závislosti od vyjadrenia daňového subjektu môže konanie zástupcu akceptovať. Najvyšší súd pouk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremená, písomná forma, pôsobnosť in rem, právo prechodu alebo prejazdu cez susedný pozemok, pôsobnosť in personam
Právna veta: Vecné bremená obmedzujú vlastnícke právo k veci v prospech iného subjektu. Toto obmedzenie sa môže vzťahovať len na nehnuteľnosti (§ 119 ods. 2). Na základe tohto právneho vzťahu vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť v prospech oprávneného subjektu niečo strpieť, niečoho sa zdržať, niečo konať. Každej povinnosti vyplývajúcej z právneho vzťahu vecného bremena zodpovedajú na druhej strane práva oprávneného subjektu, pričom práva (oprávnenia) sú dvojakého druhu: 1/ vecné bremená, ktoré sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem). Z týchto vecných bremien je oprávnený kaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, hanobenie národa, rasy a presvedčenia
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo na výživné sa nepremlčuje, výživné na maloleté dieťa, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: Podľa § 77 ods. 1 zákona o rodine právo na výživné sa nepremlčuje, možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne, ktoré sa počítajú odo dňa začatia konania, bez ohľadu na to, či konanie bolo začaté na návrh, alebo z úradnej povinnosti. Súd v týchto prípadoch nie je viazaný návrhom, sám musí určiť začiatok, kedy povinný prestal platiť výživné, alebo ho platil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blankozmenka, neplatnosť zmenky, vyplňovacie právo
Právna veta: Blankozmenka je pojem, ktorý nie je v zákone č. 191/1950 Zb. definovaný, avšak jej existenciu predpokladá ustanovenie § 10 zákona č. 191/1950 Zb., ako aj ustanovenie § 77 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb., kde sa na § 10 odkazuje ako na ustanovenie o blankozmenke. Blankozmenka je spravidla definovaná ako listina s neúplným obsahom, ktorá bola emitovaná s tým, že bude dodatočne doplnená na úplnú zmenku a na ktorej doplnenie udelil vystaviteľ nadobúdateľovi vyplňovacie právo (Chalupa, R. Základy směnečného práva. Praha : Linde, 2003). Zmenka je blankozmenkou pri svojom vystavení a týmto spôsobom mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: listinné dôkazy, dopĺňanie dokazovania, neunesenie dôkazného bremena, povinnosť žalobcu uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti
Právna veta: „Súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (v tejto súv. por. § 120 ods. 1 O. s. p., resp. i dnešnú úpravu z ustanovení §§ 132 a 185 C. s. p.) a nie účastníkov konania (strán). Postup súdu, ktorý v priebehu konania nevykonal všetky účastníkom navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy na zistenie skutkového stavu, nezakladá prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 237 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, hmotná núdza, poplatková povinnosť
Právna veta: Je pravdou, že z citovaného § 254 ods. 1 CSP nevyplýva, že podmienkou oslobodenia od súdneho poplatku je, aby sa osoba žiadajúca o oslobodenie nachádzala v hmotnej núdzi. Na druhej strane je však potrebné uviesť, že všeobecná formulácia § 254 ods. 1 CSP ponecháva súdu pomerne široký priestor na uváženie, či zistené osobné a majetkové pomery umožňujú strane v konaní poplatok zaplatiť, a teda či tu je alebo nie je dôvod na oslobodenie od súdneho poplatku. Pokiaľ si v rámci diskrécie okresný súd zvolil ako jeden z referenčných rámcov hodnotenia pomerov strany žiadajúcej o oslobodenie od súdneho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: premena trestu, cudzie rozhodnutie, trest odňatia slobody, sankcia zlučiteľná s právom Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa § 515 ods. 1 Trestného poriadku vykonať rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci, ktorým sa uložil trest, možno na území Slovenskej republiky, len ak bolo uznané slovenským súdom. Podľa § 515 ods. 2 písm. c) Trestného poriadku cudzie rozhodnutie možno uznať vo výroku, ktorým bol uložený peňažný trest alebo zákaz činnosti. Podľa § 517 ods. 1 Trestného poriadku cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že trest v ňom uložený slovenský súd nahradí trestom, ktorý by mohol uložiť, ak by v konaní o spáchanom trestnom čine rozhodoval. Slovenský súd nesmie pritom uložiť trest prísnejší, ako bol trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, duševná porucha, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, nelátková závislosť
Právna veta: Nie je možné konštatovať, že by , trpela ako fyzická osoba takou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, a teda nebolo naplnené ust. § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka, aby ju súdy mohli pozbaviť spôsobilosti na právne úkony alebo jej túto spôsobilosť výrazne obmedziť podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Samotná skutočnosť, že sa fyzická osoba vo všeobecnosti správa zvláštne, nevhodne, prípadne amorálne alebo sa dopustí aj činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, ešte sama o sebe nestačí, aby mohol súd tak radikálne zasiahnuť do jedného z najzákladnejších práv fyzických osôb (aj podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti, adresa na doručovanie, doručovanie písomností do vlastných rúk, fikcia doručenia, nedoručená písomnosť, ospravedlniteľné zmeškanie lehoty
Právna veta: Doručovanie písomností upravuje Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) všeobecne v ustanoveniach § 105 až § 116. Súdy doručujú písomnosti na pojednávaní alebo pri inom úkone, čím nie je dotknutá povinnosť súdu doručovať písomnosť do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu. V prípadoch, keď nemožno doručiť písomnosť na pojednávaní alebo elektronicky, súd doručuje na adresu na doručovanie prostredníctvom doručujúceho orgánu. V prípade fyzickej osoby je adresou na doručovanie adresa evidovaná v registri obyvateľov Slovenskej republiky. Zákonodarca v Civilnom sporovom poriadku s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: registrujúci orgán preskúma, evidencia právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, cirkvi a náboženské spoločnosti, právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
Právna veta: Z povahy veci tiež vyplýva, že cirkvi a náboženské spoločnosti môžu samy zakladať právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú buď od právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. občianske združenia, nadácie, obchodné spoločnosti, školy a pod.), alebo právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a tak od vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Evidenciu týchto právnických osôb, ktoré nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii (§ 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb.), upravuje opatrenie. Opatreni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: služobný byt, súlad s dobrými mravmi, povinnosť vypratať byt, primeraný náhradný byt
Právna veta: V prejednávanom spore súd správne uzavrel, že podľa ust. § 713 ods. 1 Obč. zák. žalovanej zaniklo smrťou jej manžela ako nájomcu služobného bytu odvodené právo bývania, a preto je povinná byt vypratať z dôvodu, že ho užíva bez právneho dôvodu... ... Ako vyplýva z ust. § 713 ods. 1 Obč. zák., žalovaná ako manželka nájomcu služobného bytu po jeho smrti v zásade má právo užívať byt až do času, kým jej nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, ak podľa osobitného zákona nepostačuje poskytnutie náhradného ubytovania. ... Aj výkon tohto práva však nesmie byť v rozpore s citovaným ustanovením § 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predkupné právo spoluvlastníkov, relatívna neplatnosť, verejná vyhláška
Právna veta: Podľa konštatovania okresného súdu pri striktne formálnom a čisto gramatickom výklade znenia právnej normy by bolo možné dospieť k záveru, že napadnuté kúpne zmluvy sú neplatné podľa § 140 a § 40a Občianskeho zákonníka, keďže žalobca ako dotknutý spoluvlastník sa dovolával relatívnej neplatnosti podaním žaloby. Okresný súd však bral do úvahy aj ostatné skutočnosti, a to, že ide o jednotlivých členov urbárskeho spoločenstva, ktorého bol žalobca predsedom, a že žalobca bol informovaný jednotlivými členmi o ich úmysle podiely odpredať. Okresný súd prihliadal tiež na to, že zhruba jedna tretina sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, dočasné opatrenia, odloženie vykonateľnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa § 52 ods. 3 zákona o ústavnom súde dočasné opatrenie zaniká najneskoršie právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej, ak Ústavný súd nerozhodne o jeho skoršom zrušení. Podľa § 52 ods. 4 zákona o ústavnom súde dočasné opatrenie možno zrušiť aj bez návrhu, ak pominú dôvody, pre ktoré sa nariadilo. Vychádzajúc z ustanovenia § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd odložil vykonateľnosť uznesenia okresného súdu č. k. 3 P 91/2017-276 z 29. júna 2017 v spojení s uznesením krajského súdu sp. zn. 20 CoP 46/2017 z 18. septembra 2017 (bod 2 výroku uznesenia). 12 20. Pokiaľ sťažova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, uloženie poriadkovej pokuty, poriadková pokuta , rovnosť strán, dvojinštančné konanie, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru zahŕňa okrem iného (a predovšetkým) princíp „rovnosti zbraní“, t. j. princíp, že každá strana v procese musí mať rovnakú možnosť hájiť svoje záujmy a že žiadna z nich nesmie mať podstatnú výhodu oproti protistrane (rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Delcourt proti 8 Belgicku zo 17. 1. 1970, vo veci Dombo Beheer B. V. proti Holandsku z 27. 10. 1993 a pod.). Princíp rovnosti zbraní hrá dôležitú úlohu v každom štádiu súdneho konania a vo vzťahu k rôznym subjektom. Tento princíp je expressis verbis vymedzený v čl. 47 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, škoda na cudzom majetku, uviesť niekoho do omylu
Právna veta: Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podvodu predpokladá existenciu príčinnej súvislosti medzi omylom určitej osoby a jej uskutočnenou majetkovou dispozíciou a ďalej príčinnú súvislosť medzi touto dispozíciou na jednej strane a škodou na cudzom majetku a obohatením páchateľa alebo inej osoby na strane druhej. Vyžaduje sa teda, aby páchateľ uviedol niekoho do omylu alebo využil niečí omyl, osoba konajúca v omyle alebo uvedená do omylu uskutočnila majetkovú dispozíciu, páchateľ alebo iná osoba v dôsledku tejto majetkovej dispozície získali prospech a konajúca osoba utrpela v dôsledku usku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uchovanie a vydanie počítačových údajov, príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov, príkaz na zaistenie veci, legitímnosť zásahov do práva na súkromie
Právna veta: Stíhanie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov je ústavne aprobovateľným verejným záujmom, ktorého podstatou je prenesenie zodpovednosti za postihovanie najzávažnejších porušovaní základných práv a slobôd fyzickými a právnickými osobami na štát. Ak umožňuje trestné právo realizáciu verejného záujmu na stíhaní trestnej činnosti pomocou nástrojov obmedzujúcich súkromie jednotlivca, potom ich použitie musí rešpektovať ústavnoprávne limity, lebo invazívne prostriedky so sebou nesú vážne obmedzenie základných práv a slobôd jednotlivca. K obmedzeniu súkromia tak môže zo str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy exekúcie, exekučné konanie, zastavenie exekúcie
Právna veta: § 196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku určujú zásadu, že odmenu patriacu súdnemu exekútorovi za výkon exekučnej činnosti, náhradu jeho hotových výdavkov a náhradu za stratu času uhrádza povinný. Len výnimočne, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie; súd však uváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku). Krajský súd teda pripustil, že § 203 Exekučného poriadku mu umožňuje pri zastavení konania prelomiť zásadu ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, predĺženie trvania väzby, doplnenie sťažnosti
Právna veta: Ak existuje čo aj len jeden zákonný dôvod väzby, väzba je zákonná a ústavná, ak takýto dôvod všeobecný súd aplikoval. V tomto prípade ide o dôvod podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, na ktorom krajský súd založil napadnuté uznesenie o predĺžení lehoty trvania väzby sťažovateľa. Prípadný odlišný názor ústavného súdu na existenciu dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku v dôsledku nedoručenia (oneskoreného, resp. neúplného doručenia) doplnenia sťažnosti prokurátora sťažovateľovi by nemohol v danom prípade ovplyvniť záver o existencii dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 pí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, preddavok na trovy konania, odvolanie proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, odstrániteľná podmienka konania
Právna veta: Preddavok na trovy konania zabezpečuje vymožiteľnosť prípadnej náhrady trov konania. Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle ustanovenia § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. má veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu, a aj veriteľ, ktorý poprel pohľadávku a je v pozícii žalovaného. Zloženie preddavku žalobcom je podmienkou, aby súd rozhodoval o podanej žalobe. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ako špeciálny právny predpis nerozlišuje subjekty na strane žalobcu tak, ako to rozlišuje na strane žalovaného, kedy odlišuje žalovaného, ktorým je s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92/EÚ – Právo členov dotknutej verejnosti podať opravný prostriedok – Predčasne podaný opravný prostriedok – Pojmy nedostupne drahé konanie a rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť v ustanoveniach smernice týkajúcich sa účasti verejnosti – Uplatniteľnosť Aarhuského dohovoru“ Vo veci C‑470/16, ktorej predm
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Priame dane – Premiestnenie bydliska z členského štátu do Švajčiarska – Zdaňovanie nerealizovaných kapitálových ziskov z významných podielov na základnom imaní spoločností usadených v členskom štáte pôvodu pri príležitosti takéhoto pr
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. marca 2018 (*) „Dumping – Dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vyrábanej spoločnosťou Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd – Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/176 – Neuloženie konečného antidumpingového cla – Článok 3 ods. 2, 3 a 5 a článok 17 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 – Výber vzorky – Neexistencia značnej ujmy – Zjavne nesprávne posúdenie – Vymedzenie ujmy – Ziskovosť výrobného
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prípustnosť – Antidumping – Platnosť nariadenia, ktorého cieľom je vykonať rozsudok Súdneho dvora, ktorý vyhlásil skoršie nariadenia za neplatné – Povinnosť vykonania – Právny základ – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 14 – Stanovenie kritérií výberu antidumpingového cla členskými štátmi – Príkaz pozastaviť vrátenie antidumpingového cla vnútroštátnymi colnými orgánmi – Obn
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 15. marca 2018(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 94/62/ES – Obaly a odpady z obalov – Zhodnotenie a recyklácia odpadov – Príspevok do vnútroštátneho fondu životného prostredia – Uvádzanie balených výrobkov a obalov na vnútroštátny trh bez zásahu do nich – Zásada ‚znečisťovateľ platí‘ – Postavenie znečisťovateľa“ Vo veci C‑104/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, pod
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Články 12, 46a až 46c – Dávky rovnakého druhu – Pojem – Pravidlo na zamedzenie súbehu – Pojem – Podmienky – Vnútroštátne ustanovenie upravujúce príplatok k dôchodku z dôvodu úplnej trvalej práceneschopnosti pre pracovníkov, ktorí dosiahli vek 55 rokov – Neposkytovanie príplatku v prípade zamestnania
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑1/17, La Mafia Franchises, SL, so sídlom v Saragosse (Španielsko), v zastú
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018., Naviera Armas, SA v. Európska komisia.
Štátna pomoc – Podmienky využívania prístavnej infraštruktúry Puerta de Las Nieves námornou prepravnou spoločnosťou – Výlučné využívanie infraštruktúry financovanej z verejných finančných prostriedkov bez koncesnej zmluvy – Oslobodenie od časti prístavných poplatkov – Sťažnosť konkurentky – Rozhodnutie, ktorým sa v rámci konania o predbežnom preskúmaní konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Závažné ťažkosti pri preskúmavaní dotknutých opatrení – Vývoj predmetnej situácie v priebehu správneho konania – Pojem zvýhodnenie poskytnuté zo štátnych prostriedkov – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a nesprávne právne posúdenie – Rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktorým sa pozastavujú účinky verejného obstarávania – Požiadavka náležitého a nestranného preskúmania sťažnosti.
Vec T-108/16.
... stanovenými v § 41 ods. 1 zákona o prístavoch na Kanárskych ostrovoch vypočítalo tieto poplatky tak, aby ...
... porušuje § 43 zákona o prístavoch na Kanárskych ostrovoch, pretože táto otázka patrí výlučne do vnútroštátneho ...
... zakladá na § 41 ods. 1 zákona o prístavoch na Kanárskych ostrovoch, z ktorého vyplýva, že regulačné poplatky ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (sixičme chambre) 15 mars 2018 (*) « Manquement d’État – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Notaires – Condition de nationalité – Article 51 TFUE – Participation à l’exercice de l’autorité publique » Dans l’affaire C‑575/16, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 novembre 2016, Commission européenne, représentée par M. H. Støvlbæk et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents, partie requérante, contre République tchčque,
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) zo 14. marca 2018., Il-Su Kim a i. v. Rada Európskej únie a Európska komisia.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Severnej Kórei s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní – Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Zahrnutie mien žalobcov – Dôkaz o dôvodnosti zaradenia do zoznamov – Povinnosť odôvodnenia.
Vec T-533/15.
Odôvodnenie: vyžadované článkom 296 ZFEÚ sa však musí prispôsobiť povahe sporného aktu a kontextu, v ktorom bol akt prijatý. Požiadavka odôvodnenia sa musí posudzovať vzhľadom na okolnosti daného prípadu, najmä na obsah aktu, povahu uvádzaných dôvodov a záujem, ktorý môžu mať na získaní takýchto objasnení osoby, ktorým je akt určený, alebo ďalšie osoby priamo a osobne dotknuté takýmto aktom. Nevyžaduje sa, aby odôvodnenie konkrétne vymedzovalo všetky relevantné skutkové a právne okolnosti, keďže dostatočnosť odôvodnenia musí byť posúdená nielen vzhľadom na znenie aktu, ale takisto na jeho kontext, ako aj na ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. marca 2018., Konanie začaté na návrh Astellas Pharma GmbH.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Korkein hallinto-oikeus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/83/ES – Humánne lieky – Články 28 a 29 – Decentralizovaný postup povolenia na uvedenie lieku na trh – Článok 10 – Generický liek – Doba ochrany údajov referenčného lieku – Právomoc príslušných orgánov dotknutých členských štátov stanoviť začiatok plynutia doby ochrany – Právomoc súdov dotknutých členských štátov preskúmať určenie začiatku plynutia doby ochrany – Účinná súdna ochrana – Charta základných práv Európskej únie – Článok 47.
Vec C-557/16.
Odôvodnenie: 14 smernice 2001/83 stanovuje, že táto smernica predstavuje významné opatrenie na dosiahnutie cieľa, ktorým je voľný pohyb liekov. 4        Podľa článku 6 ods. 1 tejto smernice: „Žiadny liek sa nesmie uviesť na trh členského štátu, pokiaľ preň príslušné orgány tohto členského štátu nevydali povolenie na uvedenie na trh v súlade s touto smernicou alebo pokiaľ nevydali povolenie podľa nariadenia [Európskeho parlamentu a Rady] (ES) č. 726/2004 [z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru na ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. marca 2018., Georg Stollwitzer v. ÖBB Personenverkehr AG.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Oberlandesgericht Innsbruck.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Článok 45 ZFEÚ – Zásada zákazu diskriminácie na základe veku – Charta základných práv Európskej únie – Článok 21 ods. 1 – Smernica 2000/78/ES – Články 2, 6 a 16 – Referenčný dátum na účely kariérneho postupu – Diskriminačná právna úprava členského štátu vylučujúca zohľadnenie predchádzajúcich období služby dosiahnutých pred dovŕšením veku 18 rokov na účely stanovenia odmeňovania – Zrušenie ustanovení, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania.
Vec C-482/16.
... zavedený v § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2011 bol v rozpore s právom Únie, osobitne s článkom ...
... účinnosti § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015, ale vrátane období služby, ktoré predchádzali ...
... vyhlásil § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015 za zlučiteľný s rakúskym ústavným poriadkom. ...
... k dispozícii, § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015 stanovuje tri etapy. Prvá z nich spočíva ...
... zavedený § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015. Nový referenčný dátum na účely služobného ...
... zaviedol § 53a spolkového zákona o železniciach z roku 2015 z dôvodu po prvé takmer úplného nezohľadnenia ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) zo 14. marca 2018 (*) „Životné prostredie – Geneticky modifikované výrobky – Nariadenie (ES) č. 1367/2006 – Nariadenie (ES) č. 1829/2003 – Geneticky modifikovaná sója MON 87769, MON 87705 a 305423 – Zamietnutie žiadosti o vnútorné preskúmanie rozhodnutí o povolení uvedenia na trh – Pojem ‚právo životného prostredia‘ – Článok 10 nariadenia č. 1367/2006“ Vo veci T‑33/16, TestBioTech eV, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: R. Stei
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. marca 2018 (*) „Odvolanie – Prípravky na ochranu rastlín – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408 – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a zostavenie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť – Zahrnutie účinnej látky ‚zlúčeniny medi‘ do tohto zoznamu – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia – Osobne dotknutá osoba“ Vo veci C‑384/16 P, ktorej predm
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. marca 2018 (*) „Odvolanie – Prípravky na ochranu rastlín – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408 – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a zostavenie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť – Zahrnutie účinnej látky metalaxyl do tohto zoznamu – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia – Osobne dotknutá osoba“ Vo veci C‑244/16 P, ktorej predmetom je
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 13 marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka K – Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu K – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑824/16, Kiosked Oy Ab, so sídlom v Espoo (Fínsko), v za
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 8. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Dizajn Spoločenstva – Článok 8 ods. 1 – Znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku – Kritériá posúdenia – Existencia alternatívnych dizajnov – Zohľadnenie hľadiska ‚objektívneho pozorovateľa‘“ Vo veci C‑395/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa člán
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 8. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 25 – Existencia doložky o voľbe právomoci – Ústna dohoda bez písomného potvrdenia – Doložka nachádzajúca sa vo všeobecných predajných podmienkach uvedených na faktúrach – Článok 7 bod 1 písm. b) – Zmluva o obchodnej koncesii medzi
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2018., E.ON Czech Holding AG v. Michael Dĕdouch a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Nejvyšší soud České republiky.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Výlučné právomoci – Článok 22 bod 2 – Platnosť rozhodnutí orgánov spoločností alebo iných právnických osôb so sídlom na území členského štátu – Výlučná právomoc súdov tohto členského štátu – Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti nariaďujúce nútený prechod akcií menšinových akcionárov akciovej spoločnosti na hlavného akcionára tejto spoločnosti a stanovujúce výšku protiplnenia, ktorú má menšinovým akcionárom vyplatiť uvedený hlavný akcionár – Súdne konanie, ktorého predmetom je preskúmanie primeranosti tohto protiplnenia.
Vec C-560/16.
Uznesenie: valného zhromaždenia obsahuje aj určenie hlavného akcionára, údaje osvedčujúce, že tento akcionár je hlavným akcionárom, a výšku protiplnenia… a lehotu pre poskytnutie protiplnenia.“ 10      § 183k českého Obchodného zákonníka uvádza: „1.      Vlastníci účastníckych cenných papierov môžu od okamihu obdržania pozvánky na valné zhromaždenie, prípadne od okamihu oznámenia jeho konania požiadať súd o preskúmanie primeranosti protiplnenia; … 3.      Súdne rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na inú výšku protiplnenia, je pre hlavného akcionára a pre spoločnosť záväzné, pokiaľ ide o základ priznan ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/96/ES – Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny – Článok 14 ods. 1 písm. a) – Energetické výrobky používané na výrobu elektriny – Povinnosť oslobodenia od dane – Článok 15 ods. 1 písm. c) – Energetické výrobky používané na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie – Možnosť oslobodenia od dane alebo zníženia úrovne zdanenia – Zemný plyn určený na kombino
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 7. marca 2018(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Dávka v materstve – Výpočet výšky na základe príjmov poistenej osoby počas dvanásťmesačného referenčného obdobia – Osoba, ktorá bola počas tohto obdobia v službe inštitúcie Európskej únie – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca predmetnú sumu vo výške 70 % priemerného vymeriavacieho základu príspevkov na poistenie – Obmedzenie voľného pohybu pracovníko
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Práca na dobu určitú – Zmluvy uzatvorené so zamestnávateľom vo verejnom sektore – Opatrenia zamerané na sankcionovanie zneužívania zmlúv na dobu určitú – Zásady ekvivalencie a efektivity“ Vo veci C‑494/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Trapani (súd v Trapani, Taliansko), z 5
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Francúzskou republikou v prospech spoločnosti Sernam – Pomoc na reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu, záruky a vzdanie sa pohľadávok spoločnosti SNCF voči spoločnosti Sernam – Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie – Predaj aktív vcelku – Pojem ‚predaj‘ – Zámena medzi predmetom a cenou za predaj aktív vcelku –
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „REACH – Poplatok za registráciu látky – Zníženie pre MSP – Preskúmanie vyhlásenia o veľkosti podniku zo strany ECHA – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok – Odporúčanie 2003/361/ES – Prekročenie finančných stropov – Pojem ‚prepojené podniky‘“ Vo veci T‑855/16, Fertisac, SL, so sídlom v Atarfe (Španielsko), v zastúpení: J. Gomez Rodriguez, avocat, žalobkyňa proti Európskej chemickej agentúre (ECHA),
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Zrušenie identifikácie pre DPH – Povinnosť zaplatiť DPH vybranú v období, v ktorom bolo identifikačné číslo pre DPH zrušené – Neuznanie práva na odpočítanie DPH vzťahujúcej sa na nadobudnutie tovaru uskutočnené v priebehu tohto obdobia“ Vo veci C‑159/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 1 – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 bod 1 – Pojem ‚zmluvné veci‘ – Zmluva o poskytovaní služieb – Priamo prípojný let prevádzkovaný rôznymi leteckými dopravcami – Pojem ‚miesto zmluvného plnenia‘ – Nariadenie (ES) č. 261/2004 –
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. marca 2018., „SEGRO” Kft. a Günther Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala a Vas Megyei Kormányhivatal.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 63 ZFEÚ – Voľný pohyb kapitálu – Právo na užívanie poľnohospodárskych pozemkov – Vnútroštátna právna úprava, ktorá v budúcnosti vyhradzuje možnosť nadobudnúť také práva iba blízkym príbuzným vlastníka pozemkov a ktorá bez odškodnenia zrušuje práva predtým nadobudnuté právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré nemôžu preukázať blízky príbuzenský vzťah s uvedeným vlastníkom.
Spojené veci C-52/16 a C-113/16.
... na základe § 108 ods. 1 [zákona z roku 2013 o prechodných opatreniach], z katastra nehnuteľností zašle ...
... protiústavnosť § 108 ods. 1 zákona z roku 2013 o prechodných opatreniach a § 94 ods. 5 zákona o katastri nehnuteľnosti ...
... zanikli podľa § 108 zákona z roku 2013 o prechodných opatreniach, neprijal mimoriadne ustanovenia umožňujúce ...
... a užitočnosť § 108 ods. 1 zákona o prechodných opatreniach boli osobitne odôvodnené úvahou, podľa ktorej, ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bilaterálna investičná dohoda uzavretá v roku 1991 medzi Holandským kráľovstvom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou, ktorá sa stále uplatňuje medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou – Ustanovenie, ktoré umožňuje investorovi jednej zmluvnej strany obrátiť sa na rozhodcovský súd v prípade sporu s druhou zmluvnou stranou – Zlučiteľnosť s článkami 18, 267 a 3
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. marca 2018 (*) „Odvolanie – Štátna pomoc – Pojem ‚pomoc‘ – Pojem ‚ekonomická výhoda‘ – Zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve – Podmienky uplatniteľnosti a uplatnenia – Finančná kríza – Po sebe nasledujúce zásahy na záchranu banky – Zohľadnenie či nezohľadnenie rizík, ktoré vyplývajú zo záväzkov prijatých členským štátom pri prvom zásahu, pri posudzovaní druhého zásahu“ Vo veci C–579/16 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 1. marca 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi – Relatívny dôvod zamietnutia – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T–629/
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 1. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Smernica 2004/18/ES – Postup zadávania verejných zákaziek na služby poľnohospodárskeho poradenstva – Existencia verejnej zákazky – Systém obstarávania služieb spočívajúci v tom, že každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa vopred stanovené podmienky, je pripustený ako poskytovateľ – Systém, ktorý následne nie je otvorený iným hospodárskym subjektom“ Vo veci C‑9/1
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018., Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) v. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca právo na maloobchodný predaj, používanie a podávanie veterinárnych liekov, prípravkov proti parazitom a biologických výrobkov na veterinárnych lekárov – Sloboda usadiť sa – Požiadavka, aby veterinárni lekári boli jedinými alebo väčšinovými vlastníkmi zariadení, v ktorých sa uskutočňuje maloobchodný predaj veterinárnych liekov – Ochrana verejného zdravia – Proporcionalita.
Vec C-297/16.
Odôvodnenie: 22 smernice 2006/123 znie: „Vyňatie zdravotnej starostlivosti z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by malo zahŕňať zdravotné a farmaceutické služby, ktoré poskytuje zdravotnícky personál pacientom pri posudzovaní, udržiavaní a obnovovaní ich zdravotného stavu, keď sú tieto činnosti vyhradené pre regulované zdravotnícke povolanie v členskom štáte, v ktorom sú služby poskytované.“ 4        Článok 2 tejto smernice s názvom „Rozsah pôsobnosti“ vo svojom odseku 2 stanovuje: „Táto smernica sa nevzťahuje na tieto činnosti: … f)      služby zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či sú poskytova ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. marca 2018., Doris Margret Lisette Mahnkopf v. Sven Mahnkopf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 – Dedenie a európske osvedčenie o dedičstve – Pôsobnosť – Možnosť uviesť podiel pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve.
Vec C-558/16.
... z uplatnenia § 1931 ods. 1 BGB, podľa ktorého sa zákonný podiel pozostalého manžela vo výške jednej štvrtiny ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 1. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poplatok s rovnakým účinkom ako clá – Článok 30 ZFEÚ – Vnútroštátne zdanenie – Článok 110 ZFEÚ – Poplatok uplatňovaný na vyvážané ropné produkty – Neprenesenie daňového zaťaženia na spotrebiteľa – Daňové zaťaženie znášané platiteľom – Vrátenie súm zaplatených platiteľom“ Vo veci C‑76/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (dixičme chambre) 1er mars 2018 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figuratives ocean beach club ibiza et ocean ibiza – Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion  » Dans les affaires jointes C‑412/16 P et C‑413/16 P, ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut d
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 1. marca 2018 (*) „EFRR – Zamietnutie potvrdenia finančného príspevku na veľký projekt – Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 – Posúdenie prínosu veľkého projektu k dosiahnutiu cieľov operačného programu – Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 – Prekročenie lehoty“ Vo veci T‑402/15, Poľská republika, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: B.‑R. Killmann a M. Sieki

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, právny úkon sa musí urobiť, omyl v pohnútke, neplatnosť právneho úkonu pre omyl vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca
Právna veta: Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu určitosti a zrozumiteľnosti prejavu vôle. Otázka, či bol úkon urobený vážne, je skutkovou (zistenie okolností, za ktorých bol úkon urobený, či konajúci sledoval vyvolanie takých účinkov, ktoré s prejavom vôle spája právny poriadok). Prejav je nezrozumiteľný, ak vôľa nebola vyjadrená dostatočne jasne a ani výkladom nie je možné zistiť, čo malo byť prejavom vyjadrené. Ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka zakotvuje predpoklady podmieňujúce neplatnosť právneho úkonu (nie každý omyl vyvoláva tento ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, zásada hospodárnosti, námietka premlčania
Právna veta: „Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti. Inštitút premlčania tým zabraňuje dlhodobému trvaniu práv a im zodpovedajúcim povinnostiam. Ak uplynula zákonom ustanovená premlčacia doba a oprávnená osoba v nej určeným spôsobom na príslušnom orgáne svoje právo nevykonala, vzniká povinnej osobe oprávnenie vzniesť námietku premlčania, a tak spôsobiť stav, že sa oprávnená osoba nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bytové náhrady
Právna veta: „Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí.“ Zo zásady, v zmysle ktorej rozvedenému manželovi patrí právo na náhradný byt určuje vyššie citované ustanovenie § 712a ods. 8 Ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, zmluva o spotrebiteľskom úvere, všeobecné náležitosti právneho úkonu
Právna veta: Údaje o schválenom úvere sú uvedené až v Oznámení veriteľa o schválení úveru dlžníkovi - Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200051050, resp. 8200051051, ktoré je podpísané len žalovaným a nie sú súčasťou samotnej zmluvy o revolvingovom úvere, podpísanou žalobkyňou a žalovaným, zmluva neobsahuje náležitosti, predpokladané § 4 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z.. Pokiaľ Oznámenie veriteľa o schválení úveru dlžníkovi nie je podpísané žalobkyňou, ale len žalovaným, v tomto rozsahu toto oznámenie nie je možné považovať za zmluvu, podpísanú obidvomi účastníkmi konania, a preto uvedená zmluva nespĺňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba podľa § 101 OZ, premlčanie podľa OZ, úverová zmluva, ručenie podľa O.z., spotrebiteľská zmluva, námietka premlčania
Právna veta: Aj keď ide o úverovú zmluvu, ktorá sa riadi režimom Obchodného zákonníka, ide zároveň o spotrebiteľskú zmluvu, na ktorú sa vzťahuje Občiansky zákonník, pretože ju uzatváral právny predchodca žalobcu ako dodávateľ a Erika Hozmanová ako spotrebiteľ, pričom žalovaný ju podpísal ako ručiteľ. Zmluva o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere, ktorá bola uzavretá medzi právnym predchodcom žalobcu ako dlžníčkou a žalovaným ako ručiteľom dňa 13. 12. 2001 bola uzavretá za účinnosti zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a v čase, keď Občiansky zákonník neobsahoval žiadne ustanovenia o spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: právo odporovať právnemu úkonu, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní, zmenšenie majetku úpadcu
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že aj keby bola preukázaná pluralita veriteľov v čase účinnosti napádaných právnych úkonov, čo však v konaní nebolo preukázané, v prvom rade nebola splnená základná hmotnoprávna podmienka neúčinnosti napádaných právnych úkonov podľa § 57 ods. 4 ZKR a to, že napádanými právnymi úkonmi došlo k zmenšeniu majetku úpadcu, nakoľko kúpne ceny boli primerané, čo ani nebolo v konaní sporné, ako to aj súd prvej inštancie skonštatoval v odôvodnení rozhodnutia ( str. 14), keď samotný predaj za ekvivalentnú cenu nie je zmenšením majetku, ale dochádza len k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, premlčanie práva na náhradu škody, subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba
Právna veta: Otázkou miery vedomosti o možnom škodcovi sa zaoberal Najvyšší súd Českej republiky i v uznesení sp. zn. 25 Cdo 557/2013 z 30. 07. 2013, kde uviedol: „Subjektívnu vedomosť poškodeného o osobe zodpovednej za škodu, s ktorou zákon ustanovení § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka spája začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby, nepredpokladá nespochybniteľnú istotu v určení osoby zodpovednej za vznik škody. Naisto možno zodpovednosť určitej osoby postaviť až na základe dokazovania v súdnom konaní, ktoré je ešte len podaním žaloby, teda uplatnením nároku na súde, začaté. Zákon preto vychád ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia ministerstva o neudelení azylu
Právna veta: Za účelom zabezpečenia prípravy alebo prevozu cudzinca podľa dublinského nariadenia je potrebné, aby žalovaný zaujal stanovisko jednak k tomu, či je krajina zodpovedná za účastníka konania v zmysle Dublinského nariadenia III ochotná a schopná cudzinca prijať, pretože od postoja tejto krajiny závisí samotný účel zaistenia, nakoľko jeho reálnosť (realizovateľnosť) je vždy nevyhnutnou podmienkou zákonnosti zaistenia a taktiež je povinnosťou žalovaného skúmať aj podmienky, do akých má byť zaistená osoba vrátená a či takýmto vrátením (odovzdaním) osoby nedôjde k porušeniu princípu non-refoule ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluvná pokuta
Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalovaný ako spotrebiteľ mal možnosť vybrať si z viacerých dodávateľom ponúkaných mobilných telefónov i lacnejší, v dôsledku čoho by i zmluvná pokuta bola nižšia, rozhodne nemôže znamenať možnosť spotrebiteľa ovplyvniť obsah zmluvných podmienok. Podstatným totiž je, že v danej spotrebiteľskej zmluve predmetná zmluvná podmienka o zmluvnej pokute bola navrhnutá vopred dodávateľom a i keď spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s ňou pred podpisom zmluvy, nemohol a nebol schopný ovplyvniť podstatu tejto podmienky, resp. jej obsah a dosiahnuť dojednanie nižšej zmluvnej po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná podmienka podľa § 53a OZ, plynutie premlčacej doby, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Zmluvná podmienka dojednaná stranami úverovej zmluvy v podobe rozhodcovskej doložky, ktorá ukladá riešiť spory výlučne pred rozhodcovským súdom fakticky vybraným dodávateľom, spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a je teda neprijateľnou zmluvnou podmienkou, na ktorú musí súd v ktoromkoľvek štádiu konania z úradnej povinnosti (ex offo) prihliadať, pričom musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ takouto neprijateľnou podmienkou nebol viazaný. 22. V obdobnej veci ÚS SR v rozhodnutí IV.ÚS 55/2011 z 24.2.2011 zaujal stanovisko, že pokiaľ súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úverová zmluva, zmluvná sloboda spotrebiteľa, spotrebiteľský úver, práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Dôvera spotrebiteľa v poctivé konanie dodávateľa predpokladá, aby v prípade jej narušenia súd nahradil zdanlivú (formálnu) rovnováhu faktickou. Spotrebiteľ sa v porovnaní s dodávateľom nachádza v znevýhodnenom postavení, pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ako aj o úroveň informovanosti, a táto situácia ho vedie k pristúpeniu na podmienky pripravené vopred dodávateľom bez toho, aby mohol vplývať na ich obsah, vrátane výberu zmluvného typu, rozsah a spôsob formulácie textu (rozsudky Súdneho dvora Európskej únie C-240/98 až C 244/98, Océano Grupo Editorial, C-168/05, Mostaza Claro). Zmluvná s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia
Právna veta: Pri posudzovaní nároku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o začatí trestného stíhania, vznesení obvinenia, oslobodením spod obžaloby (zastavením trestného konania), ak k takémuto rozhodnutiu došlo preto, že sa nenaplnil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným, má rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť (§ 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.). Právoplatnosťou rozhodnutia oslobodenia spod obžaloby sa trestné konanie končí a zanikajú účinky rozhodnutia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia (viď názor vyjadr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: pokladničný doklad, doklad o kúpe, sankcie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa
Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škoda spôsobená rozhodnutím orgánu štátu , zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom
Právna veta: Žalobca s postavením „pána sporu“ (dominus litis) nesie zodpovednosť za voľbu žaloby pokiaľ ide o označenie strán sporu, predmet sporu, ktorý vymedzuje opisom rozhodných skutočností, od ktorých existenciu uplatneného nároku odvíja, ako aj za voľbu petitu žaloby, t.j. toho, čoho sa žalobou domáha. Ak teda žalobca za žalovaného označil Slovenskú republiku, zastúpenú Sociálnou poisťovňou, ústredím, ako ústredným orgánom štátnej moci a v popise rozhodných skutočností vychádzal z jeho práv upravených zákonom č. 58/1969 Zb., keďže nárok odvíjal od tvrdeného nesprávneho úradného postupu štátu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, zrejmá bezúspešnosť sporu
Právna veta: Pozitívny záväzok štátu umožniť prístup k spravodlivosti osobám materiálne znevýhodneným sa realizuje prostredníctvom zákona č. 327/2005 Z.z., keď z ustanovenia § 1 tohto zákona vyplýva, že jeho účelom je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, určenie výšky vyživovacej povinnosti
Právna veta: Odvolací súd v predmetnej veci poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje alebo či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: speňažovanie, správca konkurznej podstaty, speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu
Právna veta: Výklad pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu už nie je také jednoznačné. Legálna definícia pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu je vymedzená v ust. § 91 ods. 1 ZKR tak, že speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho podniku alebo jeho časti. Z uvedeného je zrejmé, že prijatie protihodnoty za pohľadávku uplatnenú v súdnom ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povolenie vkladu, návrh na vklad vlastníckeho práva, zápis práv k nehnuteľnostiam
Právna veta: Práve skutočnosť, že návrh na vklad bol podaný za života poručiteľky predávajúcej, zmluva ani návrh na vklad netrpeli vadami, odôvodňuje jednoznačný záver, že nie je dôvod na to, aby dedičia dávali súhlas k pokračovaniu vkladového konania. V ostatnom poukázal na rozhodnutie NS SR z 15.5.2012 sp zn. 1Sžr/15/2012 a s poukazom na ust. § 579 ods. 1 OZ, úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov, prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku vecnoprávnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občianskoprávneho v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prijatie návrhu
Právna veta: Prijatie návrhu musí byť úplné,
bez akýchkoľvek zmien a výhrad. Prijatie návrhu so zmenami, ktoré sa týkajú povinných zmluvných
náležitostí, nemôže byť považované za prijatie návrhu, ale za nový návrh zmluvy. Ustanovenie § 11
ods. 1 z.č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch nie je relevantné na situáciu v prejednávanej veci.
Týka sa následkov nedodržania písomnej formy, ale pokiaľ nie sú rešpektované všeobecné zákonné
požiadavky pre platné uzatvorenie zmluvy, k uzavretiu zmluvy jednoducho nedôjde
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, neprijateľná zmluvná podmienka, neprijateľné zmluvné podmienky, absolútne neplatná zmluvná podmienka
Právna veta: Uzatvorením dohody o zrážkach zo mzdy, ako neoddeliteľnej súčasti formulárovej zmluvy o poskytnutí úveru je spotrebiteľ nútený kedykoľvek počas splatnosti zmluvy strpieť vykonávanie zrážok zo mzdy na úhradu pohľadávky veriteľa vyčíslenej zamestnávateľovi, bez súdnej kontroly nárokov uplatnených veriteľom na základe neprijateľných klauzúl, resp. bez možnosti spotrebiteľa zamedziť ich vykonávanie v rozsahu uplatnenom z neprijateľných zmluvných podmienok. Podľa ustálenej judikatúry systém ochrany spotrebiteľov zavedený Smernicou rady 93/13/EHS o nekalých zmluvných podmienkach vychádza z myš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, neplatné darovanie
Právna veta: Ak ide o dar v zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka, musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy v zmysle ust. § 628 Občianskeho zákonníka , predovšetkým predpísaná forma. Pre posúdenie, kto je obdarovaný, bude rozhodujúcim úmysel darcu, či totiž chcel darovať vec len jednému z manželov alebo obidvom. Tento úmysel bude možné vo väčšine prípadov vyvodiť len z okolností, za ktorých k darovaniu došlo. Nepostačuje len posudzovanie povahy predmetu , či slúži potrebám celej rodiny alebo jednému z manželov, ale je potrebné vždy vychádzať z úmyslu darcu. V danom prípade z vykonaného dokaz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke alebo pobočke zahraničnej banky, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (ďalej len "postupník"), aj bez súhlasu klienta. Toto právo banka alebo pobočka zahraničnej banky nemôže uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil banke alebo pobočke zahraničnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, absolútna neplatnosť právneho úkonu, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Ustanovenie § 351 odsek 1 Obchodného zákonníka ďalej umožňuje, aby určité ustanovenia mohli podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu trvať aj po ukončení zmluvy. Na rozdiel od uvedeného, Občiansky zákonník s odstúpením od zmluvy v ustanovení § 48 odsek 2 v zásade spája jej zrušenie s účinkami od začiatku (ex tunc). Zákonná úprava odstúpenia od zmluvy v Občianskom zákonníku je teda pre žalovanú ako spotrebiteľa výhodnejšia. Napriek tomu, že ustanovenie § 48 odsek 2 Občianskeho zákonníka umožňuje účastníkom zmluvy dohodnúť sa na inom zrušení zmluvy než od začiatku, pri s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, dobré mravy
Právna veta: Pri dojednávaní úrokov koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu v situácii pre neho nepriaznivej. V súlade s dobrými mravmi je také konanie veriteľa, ktorý sa pri poskytnutí peňažných prostriedkov uspokojí bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza dlžník, s primeranou výškou odplaty za užívanie poskytnutých finančných prostriedkov a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni zhodnotiť obvyklým spôsobom. Nie je možné neprihliadnuť na skutočnosť, že dlžník uzatvára zmluvu a dohodu o úrokoch často práve z d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: neprimerané podmienky, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: V rámci Dohovoru, ktorý predstavuje najvýznamnejší medzinárodný dokument ochrany ľudských práv, má v súvislosti so správnym trestaním najväčší význam čl. 6 (právo na spravodlivé súdne konanie). Napriek tomu, že text Dohovoru používa len pojem trestný čin, ESĽP v záujme zabezpečenia ochrany ľudských práv a základných slobôd prostredníctvom svojej judikatúry interpretuje pojmy trestná vec, trestné konanie, potrestanie a trestný čin autonómne, to znamená, že uvedeným pojmom pripisuje odlišný význam ako jednotlivé členské štáty. Autonómnosť výkladu uvedených pojmov má za následok, že pod tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, inventarizácia
Právna veta: Schodok ako jeden z predpokladov vzniku zodpovednosti zamestnanca za škodu podľa § 182 a nasl. Zák. práce vyjadruje skutočnosť, že chýbajú hodnoty, ktoré sa hmotne zodpovedný zamestnanec zaviazal vyúčtovať. Schodok sa zisťuje inventarizáciou ako inventarizačný rozdiel medzi stavom majetku a záväzkov v účtovníctve a skutočným (nižším) stavom majetku a záväzkov. Z ust. § 30 ods. 1 druhá veta zák. č. 431/2002 Z.z. v znení platnom ku dňu vykonania inventarizácie, t. j. ku dňu 18.02.2003, vyplýva, že pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri majet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne, opierajúci sa ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Jediným predpokladom pre uplatnenie práva na primerané finančné zadosťučinenie je poruš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: písomný právny úkon, písomná forma právneho úkonu, právny úkon uskutočnený elektronickými prostriedkami
Právna veta: Pri úkone, ktorý je urobený elektronickými prostriedkami osobou, ktorá je presne identifikovaná a nezameniteľná, i keď na tomto úkone nie je zaručený elektronický podpis neznamená, že nie je zachovaná písomná forma právneho úkonu. Písomná forma právneho úkonu uskutočneného elektronickými prostriedkami, t.j. emailom je zachovaná aj vtedy, ak je uvedená konajúca osoba označená uvedeným mena a priezviska. Práve uvedenie mena a priezviska odosielateľa na emailovej komunikácii sú údaje, ktoré sú schopné jednoznačne identifikovať odosielateľa a teda osobu, ktorá právny úkon uskutočnila. Práve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, pohľadávka proti úpadcovi
Právna veta: Zmluva o pôžičke je reálnym obchodom, t.j. k jej perfektnému uzatvoreniu dochádza odovzdaním peňazí v hotovosti resp. prevodom alebo vkladom na účet dlžníka bez zbytočného odkladu po jej uzatvorení. Nie je teda pri takomto zmluvnom type možné uvažovať o budúcej zmluve o pôžičke a na základe tejto zmluvy poskytnutej zálohe. Existencia zmluvy o pôžičke medzi úpadcom ako dlžníkom a veriteľom zo dňa 19.3.2013 sa neuvádza. Aj sám veriteľ odvíja svoju uplatnenú pohľadávke od zmluvy o úvere zo dňa 19.3.2013. Potvrdenie o prevzatí a v ňom deklarované potvrdenie o prevzatí hotovosti, je takéto pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti
Právna veta: Odvolací súd ďalej dospel k záveru, že obsah ospravedlnenia, ktoré žalobca žiadal uverejniť, nie je dostatočne určitý a zrozumiteľný, nie je zrejmé, ktoré zverejnené informácie považuje za nepravdivé alebo pravdu skresľujúce, resp. v čom konkrétne spočíval zásah do jeho osobnostných práv a dôvodne v tejto súvislosti žalovaný namieta, že nezodpovedá požiadavke primeranosti. Vzhľadom na to, že v konaní nebola preukázaná existencia neoprávneného objektívne spôsobilého zásahu vyvolať ujmu na osobnostných právach žalobcu, nie je dôvodná ani žaloba žalobcu v časti o náhradu nemajetkovej ujmy, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: držba, práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovateľa zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
Právna veta: Na tomto mieste považuje správny súd za potrebné uviesť, citované ustanovenie § 85 ods. 2 Zákona o energetike, expressis verbis predvída dva možné spôsoby plnenia fliaš prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, a to plnenie do vlastných fliaš a plnenie do cudzích fliaš (t.j. fliaš iného vlastníka). Práve zakotvenie uvedenej povinnosti v citovanom ustanovení § 85 ods. 2 Zákona o energetike a z nej plynúceho rozlíšenia dvoch spôsobov plnenia fliaš je zrejmým zámerom zákonodarcu zabezpečiť jasné pravidlá zodpovednosti za stav fľaše v záujme ochrany nielen osôb, ktoré bud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: formy štátnej pomoci, poskytnutie štátnej pomoci
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu potvrdený reštrukturalizačný plán, voči žalobcovi, ktorý je poskytovateľom štátnej pomoci treba vyhodnotiť ako odpustenie poistného a penále, resp. odklad či predlženie lehoty splatnosti poistného a penále t.j. poskytnutie nepriamej štátnej pomoci v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z., ktoré nie je prípustné, i keď žalovaný žalobcu o štátnu pomoc nežiadal, ale pri posúdení metód reštrukturalizácie, či už ide o odpustenie dlhu voči žalobcovi, odpísanie, alebo vzdanie sa časti dlhu, všetky tieto opatrenia sú podľa čl. 87 a čl. 88 Zmluvy o ES považované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, právo podať námietky, vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže, kritériá na vyhodnotenie ponúk
Právna veta: Podľa právneho stavu v čase vyhlásenia verejnej súťaže (zákon o verejnom obstarávaní č. 263/99 Z.z.) obstarávateľ mohol niektorou z metód podľa § 12 vyhlásiť verejné obstarávanie so zadanými podmienkami. Podľa ustanovenia § 86 ods. 1 zákon počítal s možnosťou podať písomné námietky jednak 1/ proti podmienkam v súťažných podkladoch, 2/ proti vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu, 3/ proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk alebo 4/ proti podmienkam uvedených v oznámení alebo vo výzve. V námietkach uchádzač odôvodní a uvedie, v čom vidí diskrimináciu v podmienkach v súťažných podkladoch aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezodplatné postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ
Právna veta: Bezodplatné postúpenie pohľadávky nemôže byť vykladané ako porušenie zásad poctivého obchodného styku, ktoré by mohlo byť základom pre odmietnutie právnej ochrany toho účastníka právneho vzťahu, ktorý si takýmto spôsobom nepoctivo počína.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, zmenka, nemožnosť odchýlenia od zákona v neprospech spotrebiteľa
Právna veta: Napriek abstraktnému charakteru zmenky už ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase uzatvárania zmluvy o úvere bolo v súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby zakázané splniť dlh zmenkou alebo šekom. Veriteľ smel podľa zákona prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak šlo o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia bola maximálne vo výške aktuálnej výšk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, zmluva o úvere
Právna veta: V prejednávanej veci ide o zmluvu, ktorá má charakter spotrebiteľskej zmluvy, pričom v tomto smere okresný súd správne poukázal na ustanovenie § 23a zákona č. 634/1992 Z.z. v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy a s poukazom na ustanovenie § 52 ods.2, 3 Občianskeho zákonníka (v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy) považoval žalobcu za spotrebiteľa a žalovaného (resp. jeho právneho predchodcu) za dodávateľa. Žalobca pri uzatváraní zmluvy nekonal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Naproti tomu žalovaný, resp. jeho právny predchodca, ako banka, nesporne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, zmluva o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľskou zmluvou je
Právna veta: V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Dojednanie o zmenke, nezohľadňujúce právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, odporuje ustanoveniu § 54 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a preto zmenka nemohla byť platne vystavená a ani platne indosovaná. 12. Jednou zo základných zásad práva Európskej únie je zásada, podľa ktorej sú členské štáty povinné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a zároveň sú povinné zabezpečiť, aby sa nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách neuplatňovali, resp. neboli záväzné. Vzhľadom na to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie
Právna veta: Trest ako sankcia podľa tohto zákona je právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného. Obžalovaný sa síce dopustil svojím konaním zločinu sexuálneho zneužívania, ktorého objektom je záujem spoločnosti na ochrane mravného a fyzického vývinu detí mladších ako 15 rokov pred akýmkoľvek útokom proti ich pohlavnej nedotknuteľnosti a aj keď pohlavie ani pohlavná zrelosť, či narušenosť, a ani citová väzba alebo súhlas tejto osoby, nie sú rozhodujúce, pri posudzovaní spôsobeného následku trestného činu okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, skutočnosť, že obžalovaný spolu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: doklad o vybavení reklamácie, sankcie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamácia
Právna veta: Preto názor správneho orgánu, že žalobca relevantným spôsobom nepreukázal vybavenie reklamácie, keďže reklamáciu možno považovať za vybavenú, ak predávajúci vie preukázať, že bolo reklamačné konanie ukončené, súd považuje za nesprávny, nakoľko nemá oporu v zákone o ochrane spotrebiteľa. Obranu žalovaného, že v preskúmavanej veci nie je možné aplikovať rozsudok NS SR sp. zn. l0Sžo/188/2015 z 18.02.2016 ktorý riešil otázku, či zaslanie SMS správy spotrebiteľovi, že na predajni je pripravený písomný doklad o vybavení reklamácie vydaný v rámci 30-dňovej zákonnej lehoty, možno považovať za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, výpoveď v zmysle občianskeho zákona, námietka premlčania, plnenie v splátkach
Právna veta: Výpoveď zmluvy je upravená v ust. § 582 OZ, pričom ide o jednostranný právny úkon jednej zo zmluvných strán, pričom vypovedať možno len zmluvu dojednanú na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť. Taktiež od skončenia zmluvného vzťahu odstúpením alebo výpoveďou následne treba odlišovať vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru pre nesplnenie zaplatenia niektorej splátky podľa § 565 OZ, kedy by prichádzalo do úvahy zo strany žalobcu vyhlásenie mimoriadnej splatnosti spotrebiteľskéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna lehota, subjektívna lehota, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, premlčanie podľa OZ
Právna veta: Pri uzatváraní predmetnej úverovej zmluvy vystupoval ako dodávateľ a žalovaný ako spotrebiteľ, lebo nebolo preukázané, aby konal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Správne preto súd prvej inštancie podrobil vzniknutý záväzkovo-právny vzťah medzi stranami sporu súdnej kontrole z hľadiska kontextu spotrebiteľského práva, a teda použil ustanovenia Občianskeho zákonníka na posúdenie otázok týkajúcich sa okrem iného aj premlčania. Ani to, že žalovaný sa dopustil spáchania trestného činu, za ktorý bol uznaný vinným, nemení charakter zmluvného vzťahu medzi stranami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Odvolací súd nepovažuje za správny záver, že žalovaný splnil zákonom požadované povinnosti týkajúce sa úrokov a poplatkov a údajov o výške nákladov spojených so spotrebiteľským úverom (RPMN) s tým, že tieto informácie boli uvedené v Obchodných podmienkach, ktoré mala žalobkyňa k dispozícii pred podaním žiadosti o vydanie a používanie platobnej karty a v prípade záujmu mala žalobkyňa možnosť požiadať o výpočet skutočnej RPMN. Uvedená úvaha je v rozpore s účelom právnej úpravy, ktorá vyžaduje, aby spotrebiteľ mal informáciu o skutočnej RPMN ešte pred uzavretím zmluvy. Pre posúdenie veci bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti
Právna veta: Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti ako aj súkromia svojho mena a prejavov osobnej povahy. Neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti je konanie, ktoré zasahuje do práv chránených ustanovením §-u 11 Občianskeho zákonníka a je v rozpore s právami a povinnosťami pôvodcu zásahu stanovenými právnym poriadkom. Neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti je konanie neoprávnene smerujúce proti osobnej aj mravnej integrite fyzickej osoby, ktoré je objektívne spôsobilé nepriaznivo zasiahnuť niektorú zo zlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, synalagmatický vzťah
Právna veta: Pri vzájomných právach na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade neplatnej alebo zrušenej zmluvy (§ 457 Obč. zák.) treba čeliť nerovnováhe vyplývajúcej z toho, že napr. typicky pri kúpnej zmluve nie je vydanie veci pre nepremlčateľnosť vlastníckeho práva ohrozené uplynutím doby, zatiaľ čo právo na vydanie peňažného protiplnenia premlčaniu podlieha. Tomuto stavu - v súlade so synallagmatickým princípom ovládajúcim § 457 - bráni úprava zakotvená v § 107 ods. 3 Obč. zák. Z hľadiska aplikácie ust. § 107 ods. 3 Obč. zák. nie je rozhodujúce, že sa prevod vlastníctva práve z dôvodu neplatnosti zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty
Právna veta: Daňové konanie je ovládané zásadou prejednacou, nie vyhľadávacou, čo znamená, že bolo povinnosťou žalobcu označiť a predložiť dôkazy preukazujúce dôvodnosť jeho postupu pri podaní daňového priznania (uplatnenie odpočítania dane z pridanej hodnoty). Tu je potrebné uviesť, že podľa predložených listinných dokladov (faktúr) mal byť žalobca v obchodnom vzťahu s vyššie označeným dodávateľom stavebných prác a bolo výlučne jeho povinnosťou ako odberateľa, aby označil a predložil dôkazy o vykonaní stavebných prác deklarovaným dodávateľom. Odpočítanie dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dôvody pre zastavenie konania, podmienky na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: V spore vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod spis. zn. 11Co/167/2014 totiž žiadateľ vystupoval ako likvidátor právnickej osoby žalobcu, teda nie ako účastník konania. Je nevyhnutné zdôrazniť, že poskytnúť právnu pomoc je možné len za podmienok ustanovených zákonom č. 327/2005 Z. z., ktorého účelom je chrániť a poskytovať právnu pomoc predovšetkým fyzickým osobám v hmotnej núdzi a výnimočne aj právnickým osobám, avšak len za splnenia podmienky, že ide o vec, kde poskytnutie právnej pomoci je celospoločensky žiaduce, čo však nebol tento prípad v danej veci. V správnom konaní bol žalob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: prepustenie policajta zo služobného pomeru, porušenie prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, hrubé porušenie služobnej prísahy
Právna veta: Požitie akýchkoľvek látok, liekov s obsahom alkoholu, policajtom pred alebo počas výkonu štátnej služby, napĺňa skutkovú podstatu prepustenia podľa vyššie citovaného ustanovenia, keďže v podmienkach policajného zboru sa uplatňuje nulová tolerancia v nameraných hodnotách pri vykonávaní dychových skúšok, alebo odberoch krvi u policajtov, ktorá vyplýva najmä z požiadavky výnimočne zodpovedného prístupu policajta k rešpektovaniu predpisov pri jeho účasti na plnení funkcií štátu. Najmä z pohľadu, že ide o ozbrojený bezpečnostný zbor (§ 1 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z.) a ak by mal príslušník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odovzdanie finančných prostriedkov dlžníkovi, výzva na vrátenie finančných prostriedkov, zmluva o pôžičke, podstatné náležitosti zmluvy
Právna veta: Podstatnými náležitosťami zmluvy o pôžičke uzatvorenej podľa § 657 Občianskeho zákonníka sú dohoda o predmete pôžičky a o čase jej vrátenia, pričom forma tohto dvojstranného právneho úkonu nie je predpísaná, preto postačí aj ústna dohoda. Pojmovým znakom zmluvy o pôžičke je určenie zmluvných strán (veriteľ a dlžník), prenechanie druhovo určenej veci, ktorá je predmetom zmluvy, dočasnosť zmluvného vzťahu a povinnosť vrátiť vec rovnakého druhu. Súčasne platí, že zmluva o pôžičke je zmluvou reálnou, vznikajúcou až skutočným odovzdaním (prenechaním) predmetu pôžičky dlžníkovi (k uvedenému po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo dieťaťa na výživu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že právo dieťaťa na výživu voči rodičom vzniká narodením a plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Vyživovacia povinnosť rodičov sa pri rozhodovaní posudzuje vždy samostatne za každého z nich. Každý z rodičov je povinný vyživovať svoje dieťa, pričom vyživovacia povinnosť má ale niekoľko foriem. Môže byť plnená osobnou starostlivosťou alebo tiež čiastočne starostlivosťou o domácnosť a druhou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení, napr. bývania alebo stravovania. Treťou formou plnenia vyživovacej povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi, vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
Právna veta: Kolízny opatrovník uviedol, že v záujme maloletých detí je, aby sa so starými rodičmi stretávali, avšak v kratších časových intervaloch, alebo v čase, kedy styk s maloletými deťmi realizuje matka. 14. Možnosť úpravy styku maloletého dieťaťa aj s blízkymi osobami, zákonodarca zakotvil v súlade s článkom 3 Dohovoru o právach dieťaťa, v ustanovení § 25 ods. 5 Zákona o rodine. Blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, námietka neplatnosti zmenky, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Je rozhodným konštatovanie, že aj pri nečinnosti spotrebiteľa má súd dbať o to, aby nevedomosť spotrebiteľa nebola na jeho úkor a vyvažovať tak práva a povinnosti oboch strán. (porov. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 6Cdo 1/2012). Ochrana, ktorú smernica priznáva spotrebiteľom, sa vzťahuje na prípady, v ktorých sa spotrebiteľ, ktorý s predajcom alebo dodávateľom uzavrel zmluvu obsahujúcu nekalú podmienku, zdrží namietania nekalej povahy tejto podmienky z dôvodu, že buď o svojich právach nevie, alebo má ťažkosti s ich uplatnením alebo preto, že je odradený od ich up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: návrh na zvýšenie výživného, spätné priznanie výživného
Právna veta: Len výnimočne možno u maloletých detí priznať zvýšené výživné aj spätne, najdlhšie však za obdobie troch rokov pred začatím konania. Z týchto ustanovení teda vyplýva, že aj keby zmena pomerov rozhodná pre zvýšenie výživného nastala skôr, súd nemôže výživné zmeniť spätne od okamihu zmeny pomerov, ale len v rámcoch daných ustanovením § 77 ods. 1 Zákona o rodine. Už toto ustanovenie tak normuje výnimku zo všeobecného pravidla, že k zmene výživného má dochádzať od okamihu zmeny pomerov. V tejto súvislosti nie je podstatné, či druhý rodič so zvýšením výživného súhlasil alebo nie, prípadne či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na príspevok pri narodení dieťaťa
Právna veta: Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a), ak a) od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine; za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: odstupné
Právna veta: Žalobca má nárok na vyplatenie odstupného vo výške jeho priemerného mesačného zárobku (§ 76 ods. 1 Zákonníka práce) a rovnako aj na tzv. finančnú kompenzáciu vo výške 3-násobku priemernej mzdy podľa bodu 5.4. pracovnej zmluvy (č. l. 5), keďže pracovný pomer medzi stranami sporu bol ukončený z dôvodov na strane zamestnávateľa. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného
Právna veta: Princíp potencionality príjmov je inštitútom, výrazne ochraňujúcim záujmy oprávneného, zákon umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Dôvody sú v existenčnom charaktere výživného a v potrebe zabrániť povinnému, aby svojím konaním znižoval jeho rozsah. V rámci výpočtu zákon uvádza vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku a majetkového prospechu. V konkrétnom prípade môže byť takouto okolnosťou napr. zmena zamestnania, na základe ktorej povinný dosahuje nižší príjem, môže ísť o prípad, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Právna veta: Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len formálnymi dôkazmi nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitostí účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu (napr. rozsudok NS SR sp. zn. 5Sžf/11/2014 a rozsudok NS SR sp. zn. 5Sžf/101/2013 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, intrakomunitárne dodanie tovaru
Právna veta: Pri dodaní tovaru v rámci členských štátov medzi osobami registrovanými pre DPH, t. j. pri intrakomunitárnom (vnútrospoločenskom) dodaní, je predmetom dane dodanie tovaru na strane predávajúceho a predmetom dane je i nadobudnutie tovaru na strane kupujúceho. Takýto princíp posúdenia jedného obchodného prípadu (predaja a nákupu tovaru) umožňuje, aby sa uplatnil princíp štátu určenia, t. j. aby k zdaneniu tovaru došlo v štáte kupujúceho. Zabezpečí sa to tým spôsobom, že kupujúci sám zdaní nadobudnutý tovar. V rámci intrakokmunitárneho dodania tovaru je dodanie u dodávateľa oslobodené od dane - t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky
Právna veta: Prevažne každý vlastník nehnuteľnosti sleduje výlučne svoje súkromné záujmy. Orgány na ochranu pamiatkového fondu sledujú a ochraňujú záujem verejný, t. j. záujem všetkých občanov a štátu na zachovaní pamiatkového fondu, pričom princíp ochrany verejného záujmu v tomto prípade vyplýva aj z Čl. 20 ods. 3 v spojení s Čl. § 44 ods. 3 Ústavy. Krajský súd v tejto súvislosti považuje za relevantné vyjadrenie žalovaného, že Ústavou garantované základné právo vlastníctva nie je nadradené ústavne garantovanému právu na ochranu kultúrneho dedičstva, ale naopak tieto dve Ústavou garantované základné práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, právo sa premlčí, povinnosť splniť dlh ak čas splnenia dlhu nie je určený
Právna veta: Pri pôžičkách s neurčitou dobou plnenia môže začať podľa § 101 OZ plynúť premlčacia lehota až odo dňa, kedy veriteľ požiadal dlžníka o plnenie v súlade s § 563 OZ. Keďže v prejednávanej veci žalobca poslal žalovanému písomnú výzvu na plnenie zo dňa 23.3.2009, ktorú si žalobca na pošte neprevzal, žalovaná pohľadávka sa podľa názoru žalobcu stala splatnou až 28.3.2009 a žaloba bola podaná včas. Tento údaj splatnosti je v rozpore s tým, čo žalobca tvrdil na súde prvej inštancie, t.j. že medzi stranami sporu bol dohodnutý čas plnenia na 1.12.2006. Žalovaný v podanom vyjadrení k odvolaniu nam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o zmene výživného, odôvodnené potreby dieťaťa, zvýšenie výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že pri rozhodovaní o výživnom na dieťa súd posudzuje najmä vek dieťaťa, náklady súvisiace so školskou dochádzkou, zvýšenie nákladov v súvislosti so zdravotným stavom, prípadne inými okolnosťami súvisiacimi so zásadnou zmenou v živote dieťaťa. V konaní bolo preukázané, že matka má v súvislosti so zdravotným stavom maloletej zvýšené výdavky týkajúce sa pravidelných polročných kontrol na Detskej onkológii na Kramároch v Bratislave. Treba si tiež uvedomiť, že dieťa okrem nevyhnutných nákladov na svoju výživu má aj náklady spojené napr. so športom, kultúrou a inými potrebami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj poľnohospodárskej pôdy, prístup k pôde, hospodárenie na pôde, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, kataster nehnuteľností, záznam
Právna veta: Súčasné zmeny v spoločnosti a potvrdenie našich znalostí a tušení o hospodárení na pôde vyžadujú aktívnu účasť na týchto procesoch. Veľmi vypuklou otázkou sa stáva otázka prístupu k pôde, systém priamych dotácií na hospodárenie na pôde, otázka potravinovej bezpečnosti a ďalšie otázky súvisiace s pozemkovým vlastníctvom a nájmom poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych podnikov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestná činnosť v stavebníctve, zmluva o dielo, orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, škoda na cudzom majetku, trestný čin podvodu v zmysle TZ
Právna veta: Článok prináša uznesenie vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania z oblasti stavebníctva, ktoré bolo vedené pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem v trestnom konaní, trestnoprávna povaha stíhania, trestnoprávne sankcie
Právna veta: Článok prináša rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týka zásady ne bis in idem v súvislosti s daňovou trestnou činnosťou.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ďalší trest, poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti, zákaz činnosti, začiatok plynutia predchádzajúceho trestu, uloženie viacerých trestov
Právna veta: Člá­nok sa prio­rit­ne za­obe­rá práv­nym vý­kla­dom pred­met­né­ho us­ta­no­ve­nia pos­ky­to­va­ným od­bor­nou li­te­ra­tú­rou, ju­di­ka­tú­rou, ako aj vý­kla­dom z poh­ľa­du auto­ro­vej vlas­tnej inter­pre­tá­cie. Cie­ľom člán­ku je ok­rem inter­pre­tá­cie ci­to­va­né­ho us­ta­no­ve­nia, pou­ká­zať aj na prob­lé­my, kto­ré sa ob­ja­vu­jú v tres­tnom ko­na­ní, pre­dov­šet­kým v sú­vis­los­ti s uk­la­da­ním „ďal­šie­ho tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti“ v od­su­dzu­jú­com roz­hod­nu­tí. Ok­rem to­ho autor ak­cen­tu­je aj na ap­li­kač­né prob­lé­my v šir­ších sú­vis­los­tiach a de­monštru­je do­sah t ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prezumpcia neviny v trestných veciach, prezumpcia neviny čl. 50 ods. 2 ústavy SR, in dubio pro reo, schvaľovanie trestného činu, páchateľ, trestnosť skutku, úmyselná forma zavinenia
Právna veta: Predkladaný príspevok rozoberá vybrané čiastkové aspekty princípu prezumpcie neviny a ich presahy do trestného práva hmotného. Pozornosť je venovaná skutkovým podstatám trestných činov podľa ustanovení § 338 a 339 Trestného zákona predovšetkým z hľadiska subjektívnej stránky.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vydieranie, čiastočne dokonaný trestný čin, skutková podstata trestného činu, trestný čin podvodu v zmysle TZ, kupliarstvo, nebezpečné vyhrážanie
Právna veta: Príspevok prináša judikatúru, ktorá sa formovala pri trestnom čine vydierania a je využiteľná pri výklade znakov skutkovej podstaty tohto testného činu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena užívateľa pozemku, prístup k pôde, vykonanie projektu pozemkových úprav, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Právna veta: Cesta k užívaniu vlastných pozemkov alebo zmena užívateľa môže byť problematická. Bezproblémový prechod a prístup k pôde pre nových užívateľov alebo samotných vlastníkov neumožnia ani pozemkové úpravy.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie veriteľa, záložný veriteľ, zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Právna veta: Článok sa zaoberá niektorými aspektmi subjektívneho presvedčenia ako častnej nosnej argumentácie obvinených, či poškodených osôb pri ekonomických trestných činoch
MENU