Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti obhajcu
Právna veta: „Doručením písomnosti“ v zmysle § 44 ods. 8 Trestného poriadku sa rozumie aj upovedomenie obhajcu o úkone iným spôsobom (napríklad „vhodným spôsobom“ v zmysle § 72 ods. 2 Trestného poriadku), nakoľko taký výklad zodpovedá účelu spoločnej obhajoby síce viacerými zvolenými obhajcami, ale toho istého obvineného v tej istej veci (§ 39 ods. 4 Trestného poriadku). Ustanovenie § 44 ods. 8 Trestného poriadku má ako osobitné ustanovenie (lex specialis) prednosť pred všeobecným ustanovením § 44 ods. 7 veta prvá Trestného poriadku (lex generalis) o rovnakých právach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľností
Právna veta: Reštitučný zákon jednoznačne v ustanovení § 6 ods. 2 v spojení s ustanovením § 6 ods. 5 stanovuje, že náhradu v peniazoch za pôvodné pozemky poskytne žalovaný podľa druhu pozemku v čase jeho prechodu na štát alebo inú právnickú osobu. Druh pozemku, ktorého navrátenie sa sťažovateľ domáhal, bol určený rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu Prešov ako roľa, preto bol výrokom právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy určený druh pozemku záväzným určením druhu pozemku pre stanovenie ceny pozemku v znaleckom posudku. Sťažovateľ ako účastník správneho konania mal možnosť v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o prejudiciálnej otázke, prejudiciálna otázka, návrh účastníka konania na prerušenie konania
Právna veta: Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie o predbežnej otázke má povahu osobitného nesporového a medzitýmneho konania, v ktorom Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydať rozhodnutie o výklade zakladajúcich zmlúv Európskej únie, o platnosti a výklade aktov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie, výklade štatútov orgánov zriadených aktom Rady Európskeho spoločenstva. Toto konanie je inštitútom pôsobiacim v záujme integrácie a zachovania jednoty európskeho práva, pretože Súdny dvor Európskej únie v ňom vydáva rozhodnutia o určitých čiastkových otázkach výkladu a platnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva, občianskoprávne a iné námietky, konanie o dodatočnom povolení stavby, vplyv stavieb na životné prostredie
Právna veta: Pre dodatočné povolenie stavy a povolenia jej užívania je prvoradé zistiť vplyv stavby na životné prostredie, či táto nebola realizovaná v rozpore s verejnými záujmami chránenými Stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Kasačný súd preskúmaním veci dospel k záveru, že uvedené splnené nebolo. Podľa názoru kasačného súdu správne orgány splnenie podmienky súlade s verejnými záujmami neskúmali v potrebnom rozsahu. Kasačný súd považuje postup správnych orgánov keď odkázali žalobcu s námietkami vo vzťahu k dodatočne povolenej stavby na súd, za nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
Právna veta: Odkázanosť na individuálnu prepravu nemožno stotožňovať so schopnosťou osoby hýbať sa, t. j. aj človek, ktorý sa pohybovať dokáže, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu. S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu. Sťažovateľ by preto mal v každom jednotlivom prípade starostlivo posúdiť, či je ťažko zdravotne postihnutý schopný alebo neschopný sa k vozidlu hromadnej dopravy dostaviť, nastúpiť a vystúpiť z neho a jazdu v ňom zvládnuť tak, aby jeho ľudská dôstojnosť zostala zachovaná a jeho zdravotný stav sa nezhorš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neoprávnené nakladanie s odpadmi, nakladanie s odpadom
Právna veta: Pri riešení otázky či protiprávne konanie sťažovateľa je možné posúdiť podľa predpisov správneho práva ako správny delikt alebo podľa predpisov trestného práva ako trestný čin je potrebné podľa názoru kasačného súdu zásadne vychádzať z predpokladu, že každé protiprávne konanie je potrebné prioritne podriadiť pod tú právnu úpravu, ktorá postihuje najzávažnejšiu formu protispoločenského konania. Pri vyvodzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie je potrebné každý takýto skutok posúdiť podľa všetkých zákonných ustanovení či už správneho alebo trestného práva, ktorého znaky môže konanie na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: dočasné vyradenie vozidla z evidencie
Právna veta: Verejná správa je službou verejnosti a základné pravidlá konania uvedené v § 3 Správneho poriadku, pre ktoré východiskom je systém prameňov práva predovšetkým ústava (najmä čl. 2) a zákony (vrátane právnej úpravy založenej právom Európskych spoločenstiev resp. upravenej medzinárodnými zmluvami) i keď sú formulované viac všeobecným spôsobom, je potrebné, vzhľadom na to, že slovenské právo je súčasťou európskeho právneho systému, v praxi interpretovať v duchu európskeho štandardu všeobecných požiadaviek na kvalitu postupov a činnosti verejnej správy súhrnne označovaných ako princípy „dobre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úradná kontrola potravín, organizácia úradnej kontroly potravín, úlohy orgánov úradnej kontroly potravín, organizovanie spoločného trhu, kontrola potravín
Právna veta: Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov nevylúčil inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky z výkonu úradných kontrol potravín (§ 23 ods. 1). Obmedzenie účasti na výkone úradných kontrol potravín vyplýva iba pre inšpektorov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorí sú oprávnení vykonávať úradnú kontrolu potravín v územnom obvode inej ako miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy len na základe poverenia, ktoré im vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (§ 23 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky v sociálnom poistení, zmluva o postúpení pohľadávky, úhrada dávok garančného poistenia
Právna veta: Záväzok na úhradu dávok garančného poistenia má pôvod v systéme sociálneho poistenia a ide o záväzok verejnoprávny. Ide o plnenie, ktoré Sociálna poisťovňa uhrádza vo svojom mene a plní tým svoju zákonnú povinnosť v zmysle predpisov verejného práva. Vznik pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi je daný momentom vyplatenia garančnej dávky.Z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací súd pri posúdení tejto otázky vychádzal predovšetkým z ustanovenia § 149 ods. l ZoSP, platného ku dňu uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávok (11. októbra 2010), podľa ktorého pohľadávku o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správneho deliktu sa dopustí, pokračovací správny delikt
Právna veta: V súlade so zákonom správne orgány špecifikovali jednotlivé správne delikty z hľadiska vecného, časového a miestneho, čo plne korešponduje s požiadavkou článku 6 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách z obsahu ktorého vyplýva, že veci priestupkové a taktiež veci správnych deliktov je potrebné považovať v zmysle ustálenej štrasburskej judikatúry za veci, ktoré majú charakter konania o trestnom obvinení. Správne delikty sú svojou povahou najbližšie práve priestupkom. V oboch prípadoch ide o súčasť tzv. správneho trestania, o postih správnym orgánom za určité nedovolené k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne konanie veterinárnych lekárov
Právna veta: Procesné garancie, ktoré sú atribútmi spravodlivého súdneho konania, slúžia právnej istote a sú imanentným komponentom materiálneho právneho štátu. Rovnako aj ustanovenia o premlčaní disciplinárneho stíhania, ktoré umožňujú realizáciu disciplinárnej zodpovednosti tak, že konaniu oprávnených orgánov určujú časové limity, vytvárajú právnu istotu pre disciplinárne stíhané subjekty. Účelom a zmyslom inštitútu zániku zodpovednosti za disciplinárne previnenie uplynutím premlčacej lehoty je na jednej strane záujem, aby návrh na disciplinárne konanie bol podávaný bez zbytočného odkladu a na druh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správne delikty v zákone o ochrane nefajčiarov
Právna veta: Pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení je nevyhnutné okrem zákonných predpokladov uvedených v § 10 ods. 2 a 9 zákona č. 377/2004 Z.z., prihliadať i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna funkcia. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, musí byť jej výška stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba do budúcna vyvarovala porušení zákonných povinností, ale zasa pri splnení jej represívnej funkcie nie až tak, aby bola neprimeraná vo vzťahu k porušenej povinnosti s ohľadom na okolnosti prípadu. Vychádzajúc z vyššie citovaných ustanovení zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obmedzenie sprístupnenia informácie
Právna veta: Cieľom zákonného obmedzenia práva na informácie o činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, zamýšľaným zákonodarcom v § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, je ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej činnosti súdu a orgánov činných v trestnom konaní a tým aj verejný záujem na nestrannom a nezávislom súdnictve (článok 124 a článok 141 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý cieľ je potrebné považovať za legitímny s ohľadom na ústavne ustanovený obsah dotknutého základného práva. Z hľadiska posúdenia vhodnosti tohto obmedzenia, teda, či obmedzením pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania
Právna veta: Skutočnosť, že dovolanie bolo spísané a podpísané advokátskym koncipientom, predstavuje neodstrániteľnú podmienku prípustnosti dovolania, čo má za následok odmietnutie dovolania podľa ust. § 447 písm. e/ Civilného sporového poriadku za predpokladu, že strana sporu bola o povinnosti byť zastúpená advokátom poučená v rozhodnutí odvolacieho súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: krajina obvyklého pobytu, trvalý pobyt občanov, hlásenie trvalého pobytu, nedostatok právomoci súdu
Právna veta: Vo vzťahu k dĺžke pobytu bude nevyhnutné odlíšiť medzi príležitostným pobytom a skutočným úmyslom osoby vytvoriť si v danom štáte zázemie. Trvanie pobytu tak môže slúžiť iba ako indícia v rámci posúdenia stability pobytu, pričom toto posúdenie sa musí uskutočniť vo svetle všetkých osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu (C-497/2010 bod 51). V prípade presunu obvyklého pobytu z jedného členského štátu do iného Súdny dvor EÚ tiež upresnil, že okrem fyzickej prítomnosti osoby v členskom štáte musia aj iné ďalšie skutočnosti nasvedčovať tomu, že táto prítomnosť nemá len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, verejné obstarávanie , správny orgán
Právna veta: Protokol o výsledku dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i zápisnica o jeho prerokovaní v prípade, ak kontrolovanému subjektu neukladajú práva a povinnosti, sú iba podkladovým materiálom pre prípadné rozhodnutie o uložení sankcie za spáchanie správneho deliktu na úseku verejného obstarávania (§ 149 citovaného zákona). Tieto správne akty nie sú spôsobilé zasiahnuť do práv a povinností kontrolovaného subjektu, pretože majú iba predbežnú povahu, a preto nepodliehajú súdnemu prieskumu. Až v prípade, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, naliehavý právny záujem
Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušnosť súdov v sporovom konaní, osobitná výlučná miestna príslušnosť
Právna veta: I. Poddlžnícka žaloba nie je sporom vyvolaným osobitnou povahou tohto konania tak, ako to účelom a systematickým zaradením v zákone predpokladá ustanovenie § 20 písm. c/ Civilného sporového poriadku, upravujúce výlučnú miestnupríslušnosť súdov. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na tie konania vyvolané osobitnou povahou prebiehajúceho exekučného konania, kde príslušnosť súdov na konanie nie je upravená v Exekučnom poriadku, pričom poddlžnícka žaloba má vlastnú osobitnú úpravu miestnej príslušnosti obsiahnutú v ust. § 109 Exekučného poriadku. II. Pokiaľ je predmetom poddlžníckej žaloby ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienka trvania zamestnania, sociálne zabezpečenie, úlohy zboru národnej bezpečnosti, podmienky nároku na starobný dôchodok
Právna veta: Dobu zamestnania v Zbore ozbrojenej ochrany železníc od 1. apríla 1991 do 28. mája 1992 a v Železničnej polícii od 29. mája 1992 do 31. decembra 1999 nemožno hodnotiť ako dobu služby príslušníka Zboru národnej bezpečnosti na účely § 129 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a v I. alebo II. kategórii funkcií podľa § 130 tohto zákona.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žiadosť o azyl, zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej
Právna veta: V súvislosti s podstatnou zmenou skutkových okolností je potrebné uviesť, že nie každá zmena skutkového stavu spôsobuje, že vec treba posudzovať opätovne, musí ísť o podstatnú zmenu skutkových okolností. Podstatná zmena skutkového stavu je taká, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť alebo správnosť predchádzajúceho rozhodnutia a samotného azylového konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní administratívneho spisu žalovaného, ako aj spisu krajského súdu zistil, že žalovaný pri zisťovaní skutkového stavu veci postupoval dôsledne a starostlivo, opätovne obstaral podklady k zdravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky.

Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: služobný zákrok, povinnosti policajta
Právna veta: Zákonným predpokladom vykonania služobného zákroku policajtom je v zmysle § 9 ods. 1 zákona o PZ skutočnosť, že sa pácha trestný čin alebo priestupok alebo je dané dôvodné podozrenie z jeho páchania. Judikatúra najvyššieho súdu je konštantná v tom, že informačno-technické prostriedky (sledovanie osôb a vecí) môžu byť použité aj pred začatím trestného stíhania, avšak po zistení trestnej činnosti sú OČTK povinné začať bez meškania trestné stíhanie podľa § 199 Tr. por. Dôkaz získaný použitím ITP (informačno-technických prostriedkov) pred začatím trestného stíhania nie je možné použiť v trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spory o právomoc, nárok na úhradu dlhu poručiteľa, dedenie
Právna veta: Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah z príspe vku na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a Úradom. Smrť poručiteľa je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle ustanovenia § 460 v súvislosti s ustanovením 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnos ti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti , t.j. dedenia a tento vzťah má súkromnoprávnu (občianskoprávnu) povahu. O verejnoprávny zá väzok by v danom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, rozsah poistenia zodpovednosti , nároky pozostalých po obetiach dopravných nehôd, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Podľa názoru vec prejednávajúceho senátu treba eurokonformným výkladom pojmu škoda na zdraví - pri súčasnom rešpektovaní súvislostí právnych inštitútov - dospieť k záveru, v zmysle ktorého škodou na zdraví (§ 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z.) je aj citová, osobnostná, psychická (teda nemajetková) ujma spôsobená pozostalým po obetiach dopravnej nehody (§ 13 Občianskeho zákonníka). Uvedený výklad pojmu škoda nepovažuje vec prejednávajúci senát za výklad contra legem (výklad proti doslovnému jazykovému zneniu zákona). Zákaz výkladu contra legem vyjadruje (výlučne) zákaz výkladu smernice v zrejmom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, porušenie práva na spravodlivý súdny proces, orgány činné v trestnom konaní
Právna veta: Je v rozpore s ustanoveniami §§ 114 ods. 6 a 115 ods. 6 Tr. por. a zároveň porušením práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pokiaľ orgány činné v trestnom konaní alebo súd neumožnia obvinenému a jeho obhajcovi oboznámiť sa so všetkými vyhotovenými záznamami telekomunikačnej prevádzky a obrazovo-zvukovými záznamami, týkajúcimi sa konania, ktoré je obvinenému kladené za vinu. Nie je prípustné, aby dotknuté orgány selektívne samy vyhodnotili, čo je a čo nie je pre daný prípad relevantné z hľadiska upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predchádzajúci skutok, trestnosť čiastkových útokov, prisvojenie si cudzej veci, trestný čin , neprípustnosť trestného stíhania, krádež, priestupok, prekážka res iudicata, pokračovací trestný čin
Právna veta: I. Formulácia „trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin“ uvedená v druhej vete § 122 ods. 10 Trestného zákona znamená, že sa hodnota výšky spôsobenej škody alebo získaného prospechu pri jednotlivých čiastkových útokoch na účel posúdenia právnej kvalifikácie spočítava. II. Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa § 122 ods. 10 Trestného zákona právoplatný priestupkový postih (ak nebol zrušený osobitným postupom v správnom konaní) vytvára vo vzťahu ku skutku, ktorý by inak mohol byť čiastkovým útokom pokračovacieho trestného činu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, nárok na odpočítanie dane, faktúra
Právna veta: Ani samotná fyzická existencia časti predmetného tovaru v sklade žalobcu nepreukazuje, že tento tovar reálne dodala žalobcovi spoločnosť NDP SLOVAKIA s.r.o. Navyše sklad, ktorý používa žalobca, užívajú aj ďalšie spoločnosti, okrem iných i NDP SLOVAKIA s.r.o.,. Tovar v sklade podľa zistení finančných orgánov nie je jednoznačne označený, nie je teda možné hodnoverne preukázať, že ten-ktorý tovar je práve vo vlastníctve žalobcu, či inej osoby. Vlastníctvo tovaru nemôže žalobca preukázať ani skladovými kartami, pretože skladovú evidenciu zásob vedie účelovo tak, že jednotlivé skladové zásoby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste, konanie o dohode o vine a treste, ochrana subjektívnych práv účastníka konania, zodpovednosť za škodu, právo na primerané zadosťučinenie
Právna veta: Pokiaľ sťažovatelia ako poškodení nesúhlasili s dohodou o vine a treste, okresný súd ich správne odkázal podľa § 334 ods. 2 v spojení s § 232 ods. 4 poslednou vetou Trestného poriadku s náhradou škody na civilný proces. Trestné právo je právom verejným a predstavuje prostriedok ultima ratio pri vyvodení zodpovednosti konkrétnej osoby za deliktuálne konanie, pričom prostredníctvom trestného práva sa chráni predovšetkým verejný záujem a odsúdením páchateľa a uložením trestu sa zabezpečuje individuálna a generálna prevencia pred ďalším páchaním trestnej činnosti. Pri poškodení určit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod, porušenie práva na obhajobu, výsluch svedkov
Právna veta: Ústavný súd považuje námietku sťažovateľa, podľa ktorej mu nebola sprístupnená zápisnica o výsluchu utajeného svedka č. 2 a nebolo umožnené ani vykonanie kontradiktórneho výsluchu tohto svedka, za dôvodnú a za takú, ktorá znamenala porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. čl. 6 ods. 1 dohovoru. Podľa čl. 6 ods. 3 písm. d) dohovoru každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva: vypočúvať alebo dať vypočúvať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie na vypočúvanie svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako v prípade svedkov proti nemu. V článku 6 ods. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prekážka res iudicata, upomínacie konanie, odmietnutie návrhu v upomínacom konaní
Právna veta: Z už citovaných ustanovení zákona o upomínacom konaní vyplýva, že upomínacie konanie alternatívnym spôsobom riešenia sporov vzniknutých pri uplatňovaní peňažných nárokov, využitie ktorého však za ustanovených podmienok (odmietnutie návrhu) nevylučuje právo strany sporu (účastníka upomínacieho konania) na opätovné uplatnenie peňažného nároku podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku. Rozhodnutie o odmietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní teda nezakladá prekážku res iudicata a nevylučuje možnosť účastníka upomínacieho konania obrátiť sa so svojím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, povinné právne zastúpenie, odňatie možnosti konať pred súdom
Právna veta: V civilnom procese (na rozdiel od správneho či ústavného súdnictva) až do právoplatného rozhodnutia platí, že účastníci vôbec nemusia argumentovať právom, to určí súd. Z tohto dôvodu tam teoreticky stačí argumentovať skutkovo, a preto tam niet povinného právneho zastúpenia. V dovolaní, kde najvyšší súd súdi súdy, teda kde je súdený 15 výklad práva, je nutné, aby bolo spísané právnym expertom znalým práva, ale podobne ako v správnom súdnictve, táto expertnosť je nutná, aby sa tým stanovilo právo, ktoré mohlo byť porušené, ale nie takmer jeho výsledok. Ani v správnom súdnictve nemožno o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, dočasné opatrenia, odloženie vykonateľnosti rozhodnutia
Právna veta: Právna úprava dočasného opatrenia začlenená systematicky do šiesteho oddielu druhej hlavy tretej časti zákona o ústavnom súde (konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb podľa čl. 127 ods. 1 ústavy a konanie o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy podľa čl. 127a ústavy) primárne reflektuje právny stav, podľa ktorého ústavný súd pri svojom rozhodovaní nie je viazaný žiadnou lehotou, a preto je potrebné aj s ohľadom na možnosť dlhšieho trvania rozhodovania ústavného súdu o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť potrebnú predbežnú ochranu ohrozeným právam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť nie je prípustná
Právna veta: Ak sa za tejto situácie sťažovateľ domáha ochrany uvedených práv jednak na najvyššom súde prostredníctvom dovolania a zároveň aj na ústavnom súde, musela byť jeho sťažnosť odmietnutá pre predčasnosť, pretože o ochrane ním označených práv, ktorých vyslovenia porušenia sa v konaní pred ústavným súdom domáha, bude najprv rozhodovať najvyšší súd. Ústavný súd preto zaujal názor (podobne I. ÚS 169/09), že v prípade podania opravného prostriedku (odvolanie či dovolanie) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je ústavná sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o takomto opravnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, spôsobilosť mať práva a povinnosti ako právnicka osoba, právne nástupníctvo, predbežné opatrenie podla O.s.p
Právna veta: V súvislosti s právnym nástupníctvom sťažovateľky v 2. rade po obchodnej spoločnosti , sa žiada podotknúť, že aj keď sa zo záhlavia a z výrokovej časti uznesenia najvyššieho súdu sp. zn. 4 Obdo 9/2017 z 25. júla 2017 javí, že účastníkom dovolacieho konania nebola aj sťažovateľka v 2. rade (obchodná spoločnosť ), ústavný súd vo vzťahu k tejto sťažovateľke v 2. rade sťažnosť neodmietol ako podanú neoprávnenou osobou, pretože neuvedenie jej označenia v záhlaví a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia je len formálnym pochybením najvyššieho súdu, ktorý v bode 65. svojho uznesenia síce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: organizácia zodpovednosti výrobcov, nakladanie s odpadom
Právna veta: Na základe prezentovaných argumentov a posúdenia relevantných ustanovení zákona o odpadoch dospel ústavný súd k záveru, že multiplicita zmluvných vzťahov by v posudzovanom prípade predstavovala zvýšené transakčné náklady a vice versa systém jednej zmluvy znižuje transakčné náklady, keďže zjednodušuje a sprehľadňuje systém. Odvolávajúc sa na základný koncept ekonomickej analýzy práva – Coaseho teorému – je možné konštatovať, že z pohľadu ekonomickej efektivity právnej úpravy je želateľným stavom situácia, keď právna regulácia napomáha znižovať transakčné náklady (BROULÍK, J., BART ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Ústavný súd nemohol akceptovať argumentáciu okresného súdu poukazujúcu na „nedostatočné personálne obsadenie súdu“, pretože už vo svojej predchádzajúcej judikatúre (napr. III. ÚS 337/2017) uviedol, že predmetné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, kde oprávnený subjekt požiadal o odstránenie právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a v konečnom dôsl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: súbeh nároku na starobný dôchodok a výsluhový dôchodok, dávky v starobe, zvyšovanie dôchodkových dávok, určenie sumy starobného dôchodku
Právna veta: Výsluhový dôchodok má od dovŕšenia dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom poistení charakter dávky v starobe, ktorú je potrebné považovať v zmysle čl. 33 ods. 1 Dohovoru č. 128 za inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť (prežitie určeného veku) - takou dávkou je aj starobný dôchodok, na ktorý vznikne nárok podľa zákona o sociálnom poistení. Vzhľadom na súbeh nárokov na dve dávky rovnakého druhu (dávky v starobe) potom v súlade s čl. 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 prichádza do úvahy krátenie starobného dôchodku. Iný postup a priznanie starobného dôchodk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, monitoring, sledovanie zamestnanca, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
Právna veta: Najvyšší súd dospel v napadnutom rozsudku k záveru, že predmetný zásah žalovaného bol legálny, keď vychádzal z toho, že § 60 a § 61 zákona č. 400/2009 Z. z. tvorili zákonný rámec pre monitorovanie komunikácie sťažovateľa. Najvyšší súd poukázal na to, že ak zákon uložil sťažovateľovi v rámci jeho štátnozamestnaneckého pomeru určité povinnosti a obmedzenia, tak žalovanému ako jeho zamestnávateľovi dávali tieto ustanovenia právo adekvátnym spôsobom kontrolovať plnenie týchto zákonných povinností a obmedzení. Podľa najvyššieho súdu bolo bez právneho významu, že žalovaný nevydal služobný por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predaj a kúpa spoluvlastníckych podielov, spoluvlastníci majú predkúpne právo, dovolávať sa neplatnosti, porušenie predkupného práva
Právna veta: Pokiaľ sa sťažovatelia ako oprávnení spoluvlastníci pri porušení predkupného práva nedovolávali neplatnosti právneho úkonu podľa § 40a Občianskeho zákonníka a domáhali sa (len) nadobudnutia prevedeného spoluvlastníckeho podielu podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ide o situáciu, keď platnosť zmluvy a jej právne účinky zostávajú zachované, čo samo osebe zakladá jednak právnu možnosť odstúpenia od takejto zmluvy a jednak možnosť uplatňovať zostávajúce nároky plynúce z porušenia predkupného práva vrátane oprávnenia domáhať sa nadobudnutia (odkúpenia) spoluvlastníckeho podielu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, znalecká činnosť , lehota na vypracovanie znaleckého posudku
Právna veta: Neefektívny postup okresného súdu vzhliadol ústavný súd po nariadení znaleckého dokazovania, ktoré doteraz neprispelo k rozhodnutiu vo veci samej. Okresný súd určil súdnej znalkyni lehotu na vypracovanie znaleckého posudku, a to do 30 dní od doručenia súdneho spisu okresného súdu súdnej znalkyni. Keďže znalecký posudok nebol doteraz vypracovaný, je zrejmé, že súdna znalkyňa prekročila lehotu na vypracovanie znaleckého posudku. Okresný súd pritom mohol postupovať podľa § 16 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: posledná vôľa vo forme notárskej zápisnice, závet vo forme notárskej zápisnice, hodnotenie dôkazov
Právna veta: Poručiteľ môže svoju poslednú vôľu prejaviť aj do notárskej zápisnice, pričom zákon (osobitný zákon) stanovuje, kedy je potrebná úradná zápisnica a v akom prípade notár musí k úkonu pribrať svedkov. Notársky zápis má povahu úradnej zápisnice; možno preto touto formou urobiť právne úkony aj tých osôb, ktoré nemôžu čítať a písať. Keďže v takomto prípade právne úkony sú robené za výnimočnej situácie, notársky poriadok upravuje osobitné náležitosti takejto notárskej zápisnice. Ak tieto náležitosti nie sú splnené, nejedná sa o notársku zápisnicu a úkony v nej obsiahnuté sú spravidla n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže
Právna veta: V súvislosti s posúdením splnenia podmienok na priznanie nároku na peňažný príspevok na úpravu rodinného domu považoval odvolací súd za potrebné poukázať na to, že zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov umožňuje, aby si občania mohli nahlásiť trvalý pobyt aj v stavbe určenej na individuálnu rekreáciu. Za účelom prihlásenia trvalého pobytu v stavbe určenej na individuálnu rekreáciu nie je ani potrebné meniť druh a účel stavby, nakoľko trvalý pobyt má iba evidenčný charakter. Nemožn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, zastupovanie v konaní, splnomocnenie na zastupovanie
Právna veta: Ústavný súd vzhľadom na dikciu § 20 zákona o ústavnom súde konštatuje, že hoci sťažovateľ prostredníctvom kvalifikovaného zástupcu s návrhom doručil aj splnomocnenie pre advokáta na zastupovanie v konaní pred ústavným súdom, predmetné splnomocnenie bolo udelené na podanie ústavnej sťažnosti proti uzneseniu najvyššieho súdu sp. zn. 6 ECdo 26/2017 z 29. novembra 2017. 23. Ústavný súd v zhode so svojou skoršou judikatúrou považuje za potrebné zdôrazniť, že zmyslom inštitútu splnomocnenia je, že sa udeľuje inej osobe v rozsahu presne vymedzenom splnomocniteľom, pričom splnomocniteľ uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, vigilantibus iura sripta sunt
Právna veta: Ústavný súd vychádzajúc z petitu sťažnosti, ktorým je viazaný, konštatuje, že sťažovateľka prostredníctvom kvalifikovaného právneho zástupcu, ktorý koncipoval aj samotnú sťažnosť podanú ústavnému súdu, vo vzťahu k namietanému porušeniu čl. 20 ods. 1 ústavy a čl. 1 dodatkového protokolu neoznačil právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah, ktorými malo dôjsť k porušeniu označených práv, ani neuviedol, proti komu sťažnosť v tejto časti smeruje. Sťažovateľka síce za porušovateľov svojich práv označila krajský súd a najvyšší súd, avšak len v záhlaví návrhu, nie aj v petite návr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: štátna veterinárna a potravinová správa
Právna veta: Skutočnosť, že na kontrole potravín sa zúčastnili dvaja kontrolóri štátnej veterinárnej a potravinovej správy nie je spornou.Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky bola kompetentná poveriť vykonaním kontroly aj kontrolóra z inej regionálnej správy mimo kontrolovanej prevádzky a mala kompetenciu kontrolovať regionálne veterinárne a potravinové správy a ich kontrolórov (§ 6 ods. 2 písm. a/ zákona č. 39/2007 Z. z.). Pokiaľ kontrolu vykonávali dvaja kontrolóri regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, tak kontrola bola vykonávaná konkrétnymi kontrolórmi, a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: starobný dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že osobitný systém dôchodkového poistenia policajtov sa zo všeobecného systému dôchodkového poistenia vyčlenil až s účinnosťou od 1. júla 2002, a to zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo napokon vo svojej sťažnosti uviedol aj sám sťažovateľ, sťažovateľ teda do tej doby ani nemohol prispievať do iného ako všeobecného systému dôchodkového poistenia, pričom pre účely tohto zákona sa v zmysle jeho § 125 starobné dôchodky policajtov ak ich služobný pomer trva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: verejný ochranca práv, listinný dôkaz, dokazovanie v trestnom konaní, listinné a vecné dôkazy, dôkazné prostriedky
Právna veta: Verejný ochranca práv nie je orgánom činným v trestnom konaní a pri riešení podnetov nepostupuje a ani v danom prípade nepostupoval v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Preto jeho závery nemožno považovať za dôkaz vo veci sťažovateľky, a to ani za listinný dôkazný prostriedok, pretože upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach verejnej ochrankyne práv na základe podnetu sťažovateľky nie je listinou, ktorá by prispela k náležitému objasneniu veci (§ 119 ods. 2 Trestného poriadku), ale je práve výsledkom iného (nie trestnoprávneho) procesu objasňovania udalos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Pokiaľ žalobkyňa namietala, že bola zmenená práva úprava v jej neprospech, a teda súd mal rozhodnúť o zastavení konania skôr, teda za účinnosti „starej“ právnej úpravy, kedy by mala možnosť zaplatiť súdny poplatok v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, súd túto nepovažoval za relevantnú.Ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch bolo novelizované zákonom č. 152/2017 Z. z., ktorý nadobudol platnosť dňa 09.06.2017, pričom platnosť nastáva dňom vyhlásenia právneho predpisu v zbierke zákonov (§ 19 ods. 1 zák. č. 400 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálna daň z veľkých obchodných prevádzok – Sloboda usadiť sa – Ochrana životného prostredia a územné plánovanie – Štátna pomoc – Selektívne opatrenie – List Komisie, ktorý informuje o odložení sťažnosti – Existujúca pomoc“ Vo veci C‑233/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Ochrana prírody – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Osobitne chránené územie (OCHÚ) – Klasifikácia území, ktoré sú podľa počtu a veľkosti najvhodnejšie na zachovanie druhov vtákov uvedených v prílohe I smernice 2009/147, ako OCHÚ – Významné vtáčie územie (VVÚ) – VVÚ Rila – Čiastočná klasifikácia VVÚ Rila ako OCHÚ“ Vo veci C‑97/17, ktorej predmetom je žaloba
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Vzájomná pomoc v oblasti vymáhania pohľadávok – Smernica 2010/24/EÚ – Článok 14 – Právo na účinný prostriedok nápravy – Charta základných práv Európskej únie – Článok 47 – Možnosť dožiadaného orgánu odmietnuť pomoc pri vymáhaní z dôvodu, že pohľadávka nebola riadne oznámená“ Vo veci C‑34/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, po
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálna daň z veľkých obchodných prevádzok – Sloboda usadiť sa – Ochrana životného prostredia a územné plánovanie – Štátna pomoc – Selektívne opatrenie“ Vo veciach C‑234/16 a C‑235/16, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) z 10. a 11. marca 2016 a doručené Súdnemu
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálna daň z veľkých obchodných prevádzok – Sloboda usadiť sa – Ochrana životného prostredia a územné plánovanie – Štátna pomoc – Selektívne opatrenie“ V spojených veciach C‑236/16 a C‑237/16, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) z 10. a 11. marca 2016 a doručen
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Smernica 2006/112/ES – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Právo na vrátenie DPH – Transakcie patriace do zdaňovacieho obdobia, ktoré už bolo predmetom ukončenej daňovej kontroly – Vnútroštátna právna úprava – Možnosť zdaniteľnej osoby opraviť daňové priznania, ktoré už boli predmetom daňovej kontroly – Vylúčenie – Z
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (neuvičme chambre) 26 avril 2018 (*) « Pourvoi – Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne) – Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre – Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’“a
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 25. apríla 2015 (*) „Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá na základe maďarského zákona č. XCIV z roku 2014 o zdravotnom príspevku podnikov tabakového priemyslu – Pomoc vyplývajúca zo zmeny maďarského zákona z roku 2008 o potravinovom reťazci a úradnom dohľade nad týmto reťazcom prijatej v roku 2014 – Dane z ročného obratu s progresívnou sadzbou – Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ – Súbežné vydanie príkazu na pozasta
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Provisional text JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Second Chamber, Extended Composition) 24 April 2018(*) (Economic and monetary policy — Prudential supervision of credit institutions — Article 4(1)(e) and (3) of Regulation (EU) No 1024/2013 — Person effectively directing the business of a credit institution — Article 13(1) of Directive 2013/36/EU and the second paragraph of Article L. 511-13 of the French monetary and financial code — Prohibition on combining the role chairman of the management bo
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Azylová politika – Charta základných práv Európskej únie – Článok 4 – Smernica 2004/83/ES – Článok 2 písm. e) – Podmienky, ktoré musia byť splnené na priznanie doplnkovej ochrany – Článok 15 písm. b) – Hrozba vážneho bezprávia na duševnom zdraví žiadateľa v prípade jeho návratu do krajiny pôvodu – Osoba, ktorá bola mučená vo svojej krajine pôvodu“ Vo veci C‑353/16, ktorej pred
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá rozšírená komora) z 23. apríla 2018 (*) „Inštitucionálne právo – Európska iniciatíva občanov – Výskumná politika – Verejné zdravie – Rozvojová spolupráca – Financovanie Úniou týkajúce sa činností, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí – Oznámenie Komisie podľa článku 10 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 211/2011 – Žaloba o neplatnosť – Procesná spôsobilosť – Napadnuteľný akt – Čiastočná neprípustnosť – Súdne preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nes
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ARRÊT DE LA COUR (huitičme chambre) 19 avril 2018 (*) « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Examen par la chambre de recours – Preuves nouvelles ou supplémentaires – Rčglement (CE) no 207/2009 – Article 76, paragraphe 2 – Rčglement (CE) no 2868/95 – Rčgle 50, paragraphe 1, troisičme alinéa »
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. apríla 2018., Peek & Cloppenburg KG, Hamburg proti Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právo ochranných známok – Smernica 2008/95/ES – Článok 14 – Vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky alebo zrušenie práv jej majiteľa a posteriori – Deň, keď musia byť splnené podmienky zrušenia alebo neplatnosti – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Ochranná známka Európskej únie – Článok 34 ods. 2 – Uplatnenie seniority skoršej národnej ochrannej známky – Účinky tohto uplatnenia na skoršiu národnú ochrannú známku.
Vec C-148/17.
Odôvodnenie: 5 smernice 2008/95 uvádza: „Táto smernica by nemala zbaviť členské štáty práva naďalej chrániť ochranné známky získané používaním, ale mala by ich brať do úvahy len v súvislosti so vzťahom medzi nimi a ochrannými známkami získanými zápisom.“ 4        Podľa znenia článku 1 tejto smernice: „Táto smernica sa vzťahuje na každú ochrannú známku pre tovary alebo služby, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo prihlášky ako individuálna ochranná známka, kolektívna známka alebo ako garančná alebo certifikačná známka, alebo je predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníct ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653/EHS – Nárok obchodného zástupcu na odstupné alebo náhradu škody po zániku zmluvy o obchodnom zastúpení – Článok 17 – Vylúčenie nároku na odstupné v prípade vypovedania zmluvy v skúšobnej dobe stanovenej zmluvou“ Vo veci C‑645/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodn
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb – Smernica 2004/17/ES – Povinnosť zmeniť cenu po uzavretí zmluvy – Neprítomnosť takejto povinnosti v zmysle smernice 2004/17 alebo vyplývajúcej zo všeobecných zásad, z ktorých vychádza článok 56 ZFEÚ a smernica 2004/17/ES – Upratovacie a čistiace služby spoje
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. apríla 2018., Konanie začaté na návrh Alessandro Saponaro a Kalliopi-Chloi Xylina.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Právomoc súdu členského štátu, ktorému bol predložený návrh na schválenie odmietnutia dedičstva v mene maloletého dieťaťa – Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností – Dohoda o právomoci – Článok 12 ods. 3 písm. b) – Prijatie právomoci – Podmienky.
Vec C-565/16.
Odôvodnenie: 12 nariadenia č. 2201/2003 stanovuje: „Kritériá právomoci vo veciach rodičovských práv a povinností, upravené týmto nariadením, sú tvorené tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa, najmä kritériu blízkosti. To znamená, že právomoc by mal mať v prvom rade členský štát obvyklého pobytu dieťaťa, s výnimkou určitých prípadov zmeny pobytu dieťaťa alebo v dôsledku dohody medzi nositeľmi rodičovských práv a povinností.“ 4        Článok 1 tohto nariadenia stanovuje: „1.      Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na: … b)      nadobúdanie, výkon, pr ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie služieb – Zdravotnícke a sociálne služby – Zadanie zákazky bez uplatnenia pravidiel verejného obstarávania – Potreba dodržať zásadu transparentnosti a zásadu rovnosti zaobchádzania – Pojem ,nepochybný cezhraničný záujem‘ – Smernica 92/50/EHS – Článok 27“ Vo veci C‑65/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Článok 102 druhý odsek písm. c) ZFEÚ – Pojem ‚Znevýhodnenie v hospodárskej súťaži‘ – Diskriminačné ceny na nadväzujúcom trhu – Organizácia pre správu práv súvisiacich s autorským právom – Poplatok, ktorý platia vnútroštátni poskytovatelia platenej služby prenosu televízneho signálu a jeho obsahu“ Vo veci C‑525/16, ktorej
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva – Článok 42 – Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktorý je predmetom následného dodania – Článok 141 – Oslobodenie od dane – Trojstranná transakcia – Zjednodušujúce opatrenia – Článok 265 – Oprava súhrnného výkazu“ Vo veci C‑580/16, ktorej predmetom je návrh na z
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Seventh Chamber) 19 April 2018 (*) (Dumping — Imports of bicycles consigned from Cambodia, Pakistan and the Philippines — Extension to such imports of the definitive anti-dumping duty imposed on imports of bicycles originating in China — Regulation (EU) 2015/776 — Circumvention — Transhipment — Article 13(1) and (2) and Article 18(3) of Regulation (EC) No 1225/2009 (now Article 13(1) and (2) and Article 18(3) of Regulation (EU) 2016/1036)) In Case T‑462/15, Asia L
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 17. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov – Smernica 2004/38/ES – Článok 28 ods. 3 písm. a) – Posilnená ochrana pred vyhostením – Podmienky – Právo na trvalý pobyt – Pobyt v hostiteľskom členskom štáte počas desiatich rokov predchádzajúcich rozhodnutiu o vyhostení z územia daného členského štátu – Obdobie pobytu vo väzení
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 17. apríla 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernica 92/43/EHS – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Článok 6 ods. 1 a 3 – Článok 12 ods. 1 – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Články 4 a 5 – Lokalita Natura 2000 ‚Puszcza Białowieska‘ – Zmena plánu lesného hospodárenia – Zvýšenie objemu dobývateľného dreva – Plán alebo projekt, ktorý síce nie je p
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. apríla 2018., Vera Egenberger v. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania – Rozdiel v zaobchádzaní vyplývajúci z náboženstva alebo viery – Pracovné činnosti v cirkvách a v iných organizáciách, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere – Náboženstvo alebo viera tvoriace základnú, oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania s ohľadom na duch organizácie – Pojem – Povaha činností a kontext, v ktorom sa vykonávajú – Článok 17 ZFEÚ – Články 10, 21 a 47 Charty základných práv Európskej únie.
Vec C-414/16.
... ustanovenia § 8 [tohto zákona], je rozdielne zaobchádzanie na základe náboženstva alebo viery prípustné ...
... prebral článok § 9 AGG do nemeckého práva článok 4 ods. 2 smernice 2000/78 takým spôsobom, že sa ponechajú ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 17. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 3 – Článok 7 ods. 1 – Právo na náhradu – Oslobodenie – Pojem ‚mimoriadne okolnosti‘ – ‚Divý štrajk‘“ V spojených veciach C‑195/17, C‑197/17 až C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 13. apríla 2018 (*) „Verejná služba – Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zmluvní zamestnanci – Odmena – Zamestnanci ESVČ pôsobiaci v tretej krajine – Článok 10 prílohy X služobného poriadku – Každoročné posúdenie príspevku na životné podmienky – Rozhodnutie o znížení príspevku na životné podmienky v Etiópii z 30 % na 25 % – Neprijatie všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 10 prílohy X služobného poriadku – Zodpovednosť – Nemajetkov
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 12. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 219 – Zásada daňovej neutrality – Právo na odpočítanie DPH – Lehota stanovená vnútroštátnymi právnymi predpismi pre vznik tohto práva – Odpočítanie dodatočne vymeranej DPH zaplatenej štátu, ktorá bola predmetom dokladov opravujúcich pôvodné faktúry na základe dodatočného platobného vý
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. apríla 2018., A a S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES – Článok 2 ab initio písm. f) – Pojem ‚maloletý bez sprievodu‘ – Článok 10 ods. 3 písm. a) – Právo utečenca na zlúčenie s jeho rodičmi – Utečenec mladší ako 18 rokov v čase jeho vstupu na územie členského štátu a podania žiadosti o azyl, ale plnoletý v čase prijatia rozhodnutia, ktorým mu je udelený azyl, a podania žiadosti o zlúčenie rodiny – Dátum rozhodujúci pre posúdenie, či dotknutá osoba má postavenie ‚maloletého‘.
Vec C-550/16.
Odôvodnenie: 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60) stanovuje: „V súlade s [Chartou základných práv] a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 by pri uplatňovaní tejto smernice mal byť pre členské štáty prvoradý najlepší záujem dieťaťa. Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by mali členské štáty najmä náležite zohľadniť blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby vrátane jej minulosti.“ 18      V odseku 7 článku 31 smernice 2013/32 s názvom „Konanie ...
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 12. apríla 2018 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Ciele – Bezodplatné pridelenie kvót – Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej prevedené a nevyužité kvóty podliehajú dani“ Vo veci C‑302/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutí
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 12. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – Colná únia a Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 9021 10 10, 9021 10 90 a 9021 90 90 – Spinálne fixačné systémy – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1214/2014“ Vo veci C‑227/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Düsseldor
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 12. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Montrealský dohovor – Článok 31 – Zodpovednosť leteckých dopravcov za škodu na zapísanej batožine – Požiadavky týkajúce sa formy a obsahu písomnej reklamácie podanej leteckému dopravcovi – Reklamácia podaná elektronicky a zaregistrovaná do informačného systému leteckého dopravcu – Reklamácia podaná v mene osoby oprávnenej na dodanie prepravovaných vecí zames
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 12. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 92/43/EHS – Ochrana prirodzených biotopov – Osobitne chránené územia – Článok 6 ods. 3 – Skríning na účely zistenia, či je potrebné alebo nie je vykonať posudzovanie vplyvov plánu alebo projektu na osobitné chránené územie – Opatrenia, ktoré možno zohľadniť na tieto účely“ Vo veci C‑323/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho kon
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 12. apríla 2018 (1) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Nariadenie (ES) č. 1072/2009 – Článok 2 bod 6 – Článok 8 – Kabotážna preprava – Pojem – Definícia obsiahnutá v dokumente ‚Otázky a odpovede‘ vypracovanom Európskou komisiou – Právna sila – Vnútroštátne vykonávacie opatrenia obmedzujúce počet miest nakládky a vykládky v rámci jednej kabotážnej prepravy – Miera voľnej úvahy – Obmedzenie – Proporcionalita“ Vo veci C‑541/16, ktorej p
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 12. apríla 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Voľný pohyb kapitálu – Článok 63 ZFEÚ – Článok 40 Dohody o EHP – Daň z príjmov belgických rezidentov – Stanovenie príjmov z nehnuteľností – Uplatnenie dvoch rôznych metód výpočtu v závislosti od toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť – Výpočet na základe katastrálnej hodnoty v prípade nehnuteľností nachádzajúcich sa v Belgicku – Výpočet na základe skutočnej nájomnej hodnoty v prípad
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. apríla 2018., Fédération des entreprises de la beauté v. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Kozmetické výrobky – Nariadenie (ES) č. 1223/2009 – Článok 10 ods. 2 – Posudzovanie bezpečnosti kozmetického výrobku – Kvalifikácia osoby poverenej týmto posudzovaním – Uznávanie ekvivalencie štúdií – Odbory podobné ako farmácia, toxikológia alebo medicína – Voľná úvaha členských štátov.
Vec C-13/17.
Odôvodnenie: 5 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/674/EÚ z 25. novembra 2013 k usmerneniam k prílohe I k nariadeniu č. 1223/2009 (Ú. v. EÚ L 315, 2013, s. 82) uvádza: „Tieto usmernenia majú pomôcť zodpovedným osobám splniť si svoje zákonné povinnosti. Nemajú však nahrádzať vedomosti a odborné skúsenosti kvalifikovaného posudzovateľa bezpečnosti, ako sa vyžadujú podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009, ktorý by mal zostať jediným odborníkom oprávneným vykonávať posudzovanie bezpečnosti kozmetických výrobkov, ako sa uvádza v časti B prílohy I.“ 10      Usmernenia k tejto prílohe I sú uveden ...
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquičme chambre) 12 avril 2018 ( *1 ) « Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Litiges concernant les contrats de travail – Procédures d’enquête interne – Protection des victimes en cas de dénonciation d’une situation de harcčlement – Responsabilité contractuelle » Dans l’affaire T‑763/16, PY, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats, partie requérante,
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. apríla 2018 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Vyslaný národný expert na EUPM v Bosne a Hercegovine – Rozhodnutie o preložení – Právomoc veliteľa EUPM rozhodnúť o preložení vyslaného národného experta – Povinnosť odôvodnenia – Zneužitie právomoci – Zjavne nesprávne posúdenie – Psychické obťažovanie“ Vo veci T‑271/10 RENV, H, v zastúpení: M. Velardo, avocat, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: A. Vit
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 11. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Obmedzenie práva na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Úprava odpočítanej dane zaplatenej na vstupe – Dodanie pozemku – Nesprávna kvalifikácia ,zdaniteľnej činnosti‘ – Uvedenie dane na pôvodnej faktúre – Zmena tohto údaja dodávateľom“ Vo veci C‑532/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. apríla 2018., Romano Pisciotti proti Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 18 a 21 ZFEÚ – Vydanie štátneho príslušníka členského štátu, ktorý využil svoje právo na voľný pohyb, do Spojených štátov amerických – Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a týmto tretím štátom – Pôsobnosť práva Únie – Zákaz vydávania osôb vzťahujúci sa iba na vlastných štátnych príslušníkov – Obmedzenie voľného pohybu – Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti – Proporcionalita – Informovanie členského štátu, z ktorého pochádza občan Únie.
Vec C-191/16.
Odôvodnenie: založené na zabránení beztrestnosti – Proporcionalita – Informovanie členského štátu, z ktorého pochádza občan Únie“ Vec C‑191/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Berlin (Krajinský súd Berlín, Nemecko) z 18. marca 2016 a doručený Súdnemu dvoru 5. apríla 2016, ktorý súvisí s konaním: Romano Pisciotti proti Spolkovej republike Nemecko, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda K. Lenaerts, podpredseda A. Tizzano, predsedovia komôr L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 10. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Služby v oblasti dopravy – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Smernica 98/34/ES – Služby informačnej spoločnosti – Pravidlo uplatniteľné na služby informačnej spoločnosti – Definícia – Sprostredkovateľská služba umožňujúca prostredníctvom aplikácie pre smartfóny skontaktovať neprofesionálnych vodičov využívajúcich svoje vlastné vozidlo s osobami, ktoré sa potreb

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, zabezpečovacia zmenka, spotrebiteľské zmluvy, ochrana spotrebiteľa, zmenka na zabezpečenie dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ak zmenka vznikla na zabezpečenie splnenia dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy, ide o spotrebiteľskú zmenku, v rámci ktorej existujú odlišnosti oproti zmenke z iného právneho vzťahu. Jednou z odlišností spotrebiteľskej zmenky je zohľadnenie kauzy právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla. Ďalšou odlišnosťou spotrebiteľskej zmluvy je ex offo súdna kontrola neprijateľnosti podmienok zmluvy, z ktorej zmenka vznikla a zmluvných podmienok jej vyplnenia. To platí aj v právnych veciach podľa Nariadenia(t.j. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007), ktorým sa ustanovu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím , absolútna objektívna zodpovednosť štátu, Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania
Právna veta: Judikatúra dospela k záveru, že nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zák. č. 514/2003 Z.z.. Ide o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť štátu (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemôže zbaviť. Podstata tohto nároku na náhradu škody sa totiž v tomto prípade neviaže na (ne)správnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní pri začatí trestného stíhania alebo v jeho priebehu, ale na samotný výsledok trestného stíhania. (viď napr. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, postúpenie pohľadávky banky , neplatné postúpenie pohľadávky
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 Zákona o bankách je potrebné vykladať aj v spojení s § 525 ods. 1 OZ, podľa ktorého „Postúpiť nemožno pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa alebo ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Postúpiť nemožno ani pohľadávku, pokiaľ nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia“. Za pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil, treba považovať aj pohľadávky banky voči klientom. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ktorá nepodlieha špecifickým požiadavkám, vrátane prísneho bankového tajomstva, určeným v § 27 a nasl. ZoB na podnikanie bánk, sa pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nespolupráca uchádzača o zamestnanie s úradom, posudzovanie vhodnosti ponúkaného zamestnania, vhodné zamestnanie, evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právna veta: Otázku vzdialenosti ponúkaného zamestnania od miesta bydliska uchádzača o zamestnanie správny orgán neposudzuje iba v právnom režime ustanovenia § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. iba vtedy, ak nutnosť dochádzania koliduje s potrebou zabezpečenia sprevádzania maloletého dieťaťa do a zo školského zariadenia v mieste bydliska. Ak rodinné pomery uchádzača o zamestnanie nevedú v procese subsumpcie k aplikácii právnej normy vyjadrenej ustanovením § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. ak uchádzač o zamestnanie nemá dieťa, pri ktorom je potrebné zabezpečiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia, ťažké zdravotné postihnutie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Právna veta: Zo zákona č. 447/2008 Z.z. nevyplýva nemožnosť kompenzácie formou príspevku na osobnú asistenciu, ak v domácnosti zdravotne ťažko postihnutej osoby žije iná blízka osoba, ktorá občas poskytuje pomoc (napr. manželka, dospelé dieťa, súrodenec a pod.). Z legislatívnej konštrukcie právnych noriem ustanovení § 2 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že zákonodarca trvalú prítomnosť inej osoby v domácnosti zjavne nepovažuje za faktor, ktorý by mal mať akýkoľvek vplyv na prístup ťažko zdravotne postihnutého žiadateľa k príspevku kompenzujúcemu sociálny dôsledok ťažkého zdravotného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke v súlade s dobrými mravmi, neprimeraná výška úrokov, úžernícke úroky, úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov, primeraný úrok
Právna veta: Pri dojednávaní úrokov koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu v situácii pre neho nepriaznivej. V súlade s dobrými mravmi je preto také konanie veriteľa, ktorý sa pri poskytnutí peňažných prostriedkov uspokojí bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza dlžník, s primeranou výškou odplaty za užívanie poskytnutých finančných prostriedkov, a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni zhodnotiť obvyklým spôsobom. Nie je možné neprihliadnuť na skutočnosť, že dlžník uzatvára zmluvu a dohodu o úrokoch často pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľské zmluvy, zmluva o úvere
Právna veta: Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je podmienka, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa hrubú nerovnováhu. Za neprijateľnú preto považuje odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie aj zmluvnú podmienku, ktorá vyjadruje finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti záujmom dodávateľa (tzv. teória skutočného plnenia uplatňovaná najčastejšie v súvislosti s poplatkami v spotrebiteľských úverových vzťahoch). Vyžadované plnenia bez reálneho poskytnutia protiplnenia možno jednoznačne vyhodnotiť ako rozporné s dobrými mravmi. Ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rýchlosť jazdy, obchádzanie, ublíženie na zdraví, cestná premávka, dopravná nehoda , neprispôsobenie rýchlosti situácii v cestnej premávke
Právna veta: Všetkým týmto skutočnostiam bola povinná prispôsobiť rýchlosť aj spôsob svojej jazdy vzhľadom na to, že jej to vyplýva z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, podľa ktorého je vodič povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, pričom smie jazdiť len rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Naviac pre situáciu, aká bola v posudzovanom prípade, ten istý zákon vodičovi priamo prikazuje, aké ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania podľa OZ, zmluva o úvere, príslušenstvo pohľadávky, úroky pri peňažnej pôžičke
Právna veta: 12. Zmluvný úrok je plnenie, ktoré ma akcesorickú povahu. Je teda spojené s istinou úveru a od jej existencie závisí aj zmluvný úrok. Veriteľ môže rozhodnúť, či bude úrok z poskytnutého úveru požadovať. Zmluvný úrok je vlastne odmena veriteľa za to, že poskytol finančné prostriedky dlžníkovi. Veriteľovi, ktorý poskytne dlžníkovi úver, popri nároku na vrátenie poskytnutej sumy úveru vzniká aj právo na zmluvné úroky, teda na akúsi odmenu za to, že svoje finančné zdroje poskytol inému, za podmienok a vo výške, ktoré si dohodnú v zmluve. Oproti zmluvným úrokom je úrok z omeškania odlišným inš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: predmetom občianskoprávnych vzťahov, prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodný podiel v obchodnej spoločnosti, obchodný podiel, súdny zmier
Právna veta: 34. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje súhrn práv a povinností spoločníkov a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti a doplňuje definíciu obchodného podielu aj o jeho nemajetkovú zložku. Nemajetková zložka obchodného podielu je všeobecne vymedzená súhrnom práv a povinností spoločníka a im zodpovedajúcou účasťou na správe a riadení spoločnosti. Tieto dve zložky podielu nemožno od seba oddeliť vzhľadom na to, že majetková zložka obchodného podielu určuje, resp. minimálne ovplyvňuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Obchodný pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uzatvorenie zmluvy na doživotie, zmluva na dobu neurčitú, výpoveď zmluvy na dobu neurčitú, zmluva o dôchodku , absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Odvolací súd sa pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia vzhľadom na odvolaciu námietku žalovaného zaoberal najskôr otázkou, či je zmluva o dôchodku uzavretá podľa ust. § 842 Obč. zák. zakladajúca právo na plnenie doživotne, zmluvou uzavretou na dobu určitú alebo neurčitú, keďže ide o otázku zásadnú pre rozhodnutie danej veci. V zmysle ust. § 842 Obč. zák. sa na základe zmluvy o dôchodku niekomu doživotne alebo na inak obmedzenú dobu neurčitého trvania zakladá právo na vyplácanie určitého dôchodku. Ide o zmluvu uzavretú medzi aspoň dvoma osobami, právo na vyplácanie dôchodku je síce časo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: podanie návrhu na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti, zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, zmena rozhodnutia o výživnom, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, schopnosť navrhovateľky uspokojovať svoje životné potreby, schopnosť dieťaťa sa samé živiť
Právna veta: 16. Systém vyživovacích povinností predstavuje mechanizmus, ktorý má v rámci blízkych príbuzenských vzťahov zabezpečiť, že žiadna osoba nezostane bez prostriedkov na výživu, pokiaľ je v možnostiach a schopnostiach blízkych príbuzných túto osobu živiť. Vyživovacia povinnosť sa odvodzuje z rodinnoprávneho vzťahu a z povinnosti navzájom si pomáhať, ktorá existuje medzi subjektmi týchto vzťahov. Podstata vyživovacej povinnosti rodičov k deťom spočíva v konkrétnych prejavoch rodičovskej povinnosti, a to vo vyživovacej povinnosti a jej zodpovedajúcemu právu dieťaťa na výživné. 17. Odvolací súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, regresné právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ
Právna veta: 22. Pre rozhodnutie odvolacieho súdu bolo tiež rozhodujúce zodpovedanie otázky, koho možno považovať za osobu bez poistenia zodpovednosti. Za osobu bez poistenia zodpovednosti je treba považovať tú osobu, ktorá za škodu zodpovedá, nie osobu, ktorá nesplní povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (evidovaný držiteľ v EMV). Prevádzkovanie vozidla bez poistenia zodpovednosti je príslušným správnym orgánom sankcionované nezávisle na tom, či je takýmto vozidlom spôsobená škoda alebo nie. Úmyslom zákonodarcu bolo, aby sa poistenie vzťahovalo tak na prevádzkovateľa a na ďalšie osoby zodpovedajúce ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rodičovské práva a povinnosti, zmena mena a priezviska dieťaťa ako značný zásah do práv rodičov a dieťaťa, Zmena mena a zmena priezviska
Právna veta: 21. Podľa § 35 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach, súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní mal. dieťaťa do cudziny, o správe majetku mal. dieťaťa, o štátnom občianstve mal. dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. 22. Riadny výkon rodičovských práv a povinností predpokladá konsenzus rodičov vo veciach súvisiacich s týmto výkonom. Ak sa však rodičia z akýchkoľvek dôvodov nevedia dohodnúť o podstatných veciach súvisiacich s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: leasingová zmluva, aktívna vecná legitimácia, právo na plnenie z poistenia, poistenie majetku, nárok na vyplatenie poistného plnenia
Právna veta: 14. Odvolací súd, ktorý bol viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP), preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie, prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné. 15. Žalobca sa žalobou zo dňa 03.01.2012 domáhal voči žalovanému zaplatenia poistného plnenia z dôvodu, že dňa 02.04.2007 uzavrel so žalovaným poistnú zmluvu, pričom predmetom poistenia bolo osobné motorové vozidlo značky DODGE DURANGO. Zároveň žalobca ako príjemca leasingu uzavrel dňa 18.4.2007 so spoločnosťou VB Leasing SK, spol. s.r.o., leasingovú z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe splnomocnenia, zástupca účastníka s plnomocenstvom pre celé konanie, spoločné prechodné a záverečné ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, základné ustanovenia o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Právna veta: 21. Podľa § 28 ods. 7 Zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní spotrebiteľ sa môže v konaní dať zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom v súlade so všeobecným predpisom o konaní pred súdmi (CSP). Podľa § 33 ods. 2 veta prvá Stály rozhodcovský súd doručuje písomnosti spotrebiteľovi do vlastných rúk na adresu uvedenú v spotrebiteľskej zmluve, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva alebo na inú adresu oznámenú spotrebiteľom alebo zistenú Stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu. 22. Podľa § 71 ods. 1 tohto zákona, ak niektorú otázku v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo na výživné, rozhodovanie o zmene výživného, výživné rodičov k deťom, uspokojovanie potrieb dieťaťa, uspokojovanie potrieb povinného rodiča, priorita vyživovacej povinnosti
Právna veta: 15. V danom prípade súd prvej inštancie správne vyhodnotil výšku akceptovateľných výdavkov na strane maloletého dieťaťa ako aj povinného otca a dospel k správnemu právnemu záveru, že na oboch stranách došlo k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Podľa § 62 ods. 5 zákona o rodine, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je zákonnou povinnosťou rodičov. Pre u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu podľa ZP, pracovný pomer, dohoda o zmene pracovných podmienok, pracovnoprávny vzťah, písomná forma právneho úkonu, konkludentný právny úkon
Právna veta: 16. Podľa § 54 ZP dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne. Dohoda strán sporu o zmene niektorej z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy síce má byť realizovaná v písomnej forme, avšak je potrebné mať na zreteli ust. § 17 ods. 2 ZP, vychádzajúc z ktorého nedostatok písomnej formy takejto dohody nemá za následok neplatnosť právneho úkonu, ktorého obsahom by bola dohoda účastníkov pracovnoprávneho vzťahu o zmene obsahu pracovnej zmluvy. V takom prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: akciová spoločnosť, valné zhromaždenie, pôsobnosť vaného zhromaždenia
Právna veta: 8. V zmysle § 187 ods. 1 ObZ patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) okruh uvedených otázok, ktoré patria najvyššiemu orgánu spoločnosti (pokiaľ nie je napr. prenesená kompetencia na iný orgán spoločnosti). Pri skúmaní, aké otázky podľa uvedeného ustanovenia patria do kompetencie VZ je na mieste konštatovať, že ide o otázky týkajúce sa samotnej spoločnosti, do vnútra spoločnosti, pričom tieto sa spravidla aj prejavia navonok. Podľa § 187 ods. 1 písm. j) ObZ, do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na poistné plnenie, rozsah poistenia zodpovednosti, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, poškodenie čelného skla motorového vozidla žalobcu,
Právna veta: 26. Podľa ustanovenia § 797 odsek 1. 2 Občianskeho zákonníka, právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený). Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). Podľa ustanovenia § 799 odsek 2 Občianskeho zákonníka, kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetleni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držiteľa, vydržanie, nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním
Právna veta: Vydržanie vo všeobecnosti je osobitný spôsob nadobudnutia vecných práv. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň zákonné predpoklady, ktoré správne uviedol aj súd prvej inštancie, a to a) oprávnenosť držby, b) nepretržitosť plynutia vydržacej doby a c) spôsobilý predmet vydržania. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie toho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Ako vyplýva z citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka, právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčuje v premlčacej dobe, ktorá je tak subjektívna /viazaná na vedomosť oprávneného o bezdôvodnom obohatení a subjekte, ktorý sa bezdôvodne obohatil - § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka/ ako aj objektívna /viazaná na objektívny okamih vzniku bezdôvodného obohatenia - § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka/. Ich začiatok je upravený odlišne. Tieto dve premlčacie doby začínajú plynúť, plynú a končia sa nezávisle od seba a ich vzájomný vzťah je taký, že ak sa skončí plynutie jednej z nich, právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik dlhu splnením, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, bezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ
Právna veta: 20. V zmysle ustanovenia § 454 Občianskeho zákonníka ten, kto splnil záväzok za iného, má právo požadovať bezdôvodné obohatenie iba od toho, za koho plnil, a nie od toho, komu plnil, ak sám túto povinnosť voči nemu nemal. Ide o prípady, v ktorých existuje právna povinnosť na konkrétne plnenie u toho, za ktorého bolo plnené (u spoločnosti WinHaus Trade, s.r.o. to preukázané bolo) a naopak neexistuje taká povinnosť na strane toho, kto za neho jeho povinnosť splnil (keď aj u žalobcu takáto povinnosť naopak preukázaná nebola). Právna povinnosť na plnenie môže vyplývať zo zákona alebo zo zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
Právna veta: Pokiaľ žalobca poukazoval na ust. § 31 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z.z., žalobca nepreukázal existenciu rámcovej zmluvy uzavretej so žalovaným v zmysle § 31 ods. 2 písm. b) cit. zákona, ktorej neoddeliteľnou súčasťou mali byť obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb (zmluva bola uzatvorená v zmysle § 708 a nasl. Obchodného zákonníka). Vzhľadom na uvedené ani podľa odvolacieho súdu nebolo preukázané zmluvné ani iné dojednanie o povinnosti žalovaného platiť žalobcom požadovaný úrok. Vyššie citovaný zákon o platobných službách pritom nepredstavuje vo vzťahu k normám spotrebiteľského práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovná zmluva, vnútorný predpis zamestnávateľa
Právna veta: Odvolací súd ešte uvádza, že založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci pracovnoprávnych vzťahov konkretizuje ústavné právo slobodu výberu povolania a inej zárobkovej činnosti. Ústavnoprávna garancia slobody zabezpečuje súkromnoprávnu autonómiu zmluvných strán nielen pri založení pracovného pomeru, ale aj v priebehu jeho trvania a pri skončení pracovného pomeru. Pritom Zákonník práce umožňuje obmedzenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovného pomeru prostredníctvom vnútorného predpisu zamestnávateľa. Vo vnútornom predpise môže zamestnávateľ určiť voľbu alebo vymenovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania , omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie pri rozhodovaní vychádzal z ustanovenia § 517 ods. 1, 2, Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: (1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. (2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: týranie blízkej osoby a zverenej osoby, zásady ukladania trestov
Právna veta: Pri ukladaní trestu je potrebné v prvom rade vychádzať zo závažnosti spáchaného trestného činu, ktorá je určená trestnou sadzbou ustanovenou pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov. Jednotlivé trestné činy podľa zákonom ustanovenej trestnej sadzby a formy zavinenia rozdeľuje Trestný zákon na prečiny a zločiny, resp. obzvlášť závažné zločiny. Tomuto rozdeleniu zodpovedá možnosť súdu ukladať rôzne druhy trestov, keďže podľa § 34 ods. 2 a ods. 6 Tr.zák. páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v Trestnom zákone, pričom jednotlivé druh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Krajský súd dáva do pozornosti, že bez ohľadu na frekventovanosť premávky a čas, ktorý uplynul od požitia alkoholu, obžalovaný si bol vedomý skutočnosti, že krátko pred jazdou požil alkohol a práve preto, že nevedel koľko ho požil, mal byť obozretnejší a pokiaľ ide o frekvenciu vozidiel na ceste, je potrebné uviesť, že vo vozidle nebol sám a bol zodpovedný za život i zdravie ďalšej osoby, pričom aj na menej frekventovanej ceste je možné spôsobiť dopravnú nehodu. Z tohto pohľadu nie je relevantná ani obrana obžalovaného spočívajúca v tom, že hrá reprezentačne futbal a alkohol požíva iba príleži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, záujem dieťaťa
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodičia nedohodnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, určenie výšky vyživovacej povinnosti
Právna veta: Princíp potencionality príjmov je inštitútom výrazne ochraňujúcim záujmy oprávneného. Záujem zákonodarcu na tom, aby v rámci majetkových vzťahov odvodených od príslušných osobných rodinnoprávnych vzťahov boli uspokojené potreby subjektov týchto vzťahov, siaha až do tej miery, že umožňuje hodnotiť nielen jeho životné okolnosti a pomery, ktoré sú reálne dané (prednosť pred princípom fakticity), ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Zdôvodnenie sa vidí v existenčnom charaktere výživného a v potrebe zabrániť povinnému, aby svojím konaním znižoval jeho rozsah. V rámci výpočtu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, neplatné postúpenie pohľadávky
Právna veta: Ust. § 525 ods. 1 OZ zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle § 27 a nasl. zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. citovaného zákona). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z banky na inú osobu, ktorá týmto požiad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť
Právna veta: K inštitútu osobnej striedavej starostlivosti je treba uviesť, že pri jej nariaďovaní je ju nutné veľmi starostlivo zvážiť a posúdiť každý prípad jednotlivo. Pri rozhodovaní o jej vhodnosti je vždy prioritný záujem dieťaťa, až potom práva rodiča. Vhodnosť a možnosť striedavej osobnej starostlivosti pre to ktoré dieťa, ako aj pre rodiča, závisí od mnohých faktorov - veku a osobnosti dieťaťa, jeho povahových vlastností a vývojových možností, adaptovateľnosti, citových väzieb dieťaťa k rodičom, výchovných schopností a povahových vlastností rodičov, ich životných a materiálnych pomerov, vzdialenos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, výchovná zložka trestu
Právna veta: Záujem všeobecnej (generálnej) prevencie nemôže viesť k uloženiu „represívneho“ trestu (ak takýto trest nevyplýva priamo zo zákona) tak, že sa uprednostní táto zložka trestu pred výchovnou zložkou trestu.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: agrodotácie, subvenčný podvod, konanie o priamych podporách, podanie žiadosti na tú istú plochu viacerými žiadateľmi, trestné činy v poľnohospodárstve
Právna veta: Článok sa venuje právnej úprave problematiky čerpania tzv. agrodotácií v poľnohospodárstve z trestnoprávneho hľadiska, pričom poukazuje aj na situácie, keď sú možnosti orgánov činných v trestnom konaní obmedzené.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ohováranie, právom prípustná kritika, trestná zodpovednosť trestného činu, objektívne znaky trestného činu
Právna veta: Článok prináša analýzu znakov prečinu ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a venuje pozornosť aj problematike, do akej miery je prípustná kritika najmä verejne činných osôb.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úžera, úmyselné konanie páchateľa, skutková podstata trestného činu, zneužitie tiesne
Právna veta: Príspevok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu úžery na podklade konkrétnej trestnej veci, ktorá bola v aplikačnej praxi riešená.
MENU