Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: posudzovanie trestnosti činu podľa neskoršieho zákona
Právna veta: Trestnoprávna zásada aplikácie neskoršieho zákona, ak je pre páchateľa priaznivejší, ktorá je ustanovená v článku 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky sa vzťahuje na všetky delikty verejného práva, teda aj na ukladanie sankcií za porušenie povinností vo vzťahu k záujmom chránených správnym právom. Trestnoprávna zásada aplikácie neskoršieho zákona, ak je pre páchateľa priaznivejší, sa vzťahuje aj na správne delikty, a to aj v prípade, ak to zákon výslovne neustanovuje, keďže povinnosť aplikácie tejto zásady vyplýva priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Taktiež je potrebné poukázať aj na nález ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu pri uplatnení práva na odpočítanie dane, zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve správca dane, kto rozhodne, ktoré dôkazy vykoná, akým spôsobom a či vôbec dokazovanie doplní, aké závery vyvodí z jednotlivých dôkazov. V daňovom konaní sa uplatňuje zásada voľného hodnotenia dôkazov a zásada obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Právna veta: Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je fakultatívnou dávkou, teda správny orgán túto môže, ale nie je povinný ju priznať - nie je na ňu právny nárok. Rozhodnutie o takejto dávke je vecou úvahy správneho orgánu, preto aj v prípade splnenia všetkých podmienok uvedených v zákone, nárok na jej priznanie nevzniká. Súd pri preskúmaní takého rozhodnutia preto posudzuje len to, či správna úvaha nevybočila z medzí zákona.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám...... V tomto prípade predkupné právo štátu vzniká priamo zo zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že vlastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pojem priestupku, materiálne znaky priestupku, obligatórne znaky skutkovej podstaty priestupku
Právna veta: Pri skúmaní zodpovednosti za priestupok je správny orgán povinný zisťovať nielen naplnenie formálnej stránky priestupku, ale aj naplnenie jeho materiálnej stránky vyjadrenej v § 2 ods. 1 <. zákona o priestupkoch slovami "konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti". Možno konštatovať, že konanie, ktoré je uvedené v skutkových podstatách priestupkov, napĺňa v bežne sa vyskytujúcich prípadoch materiálny znak priestupku. Avšak, ak ku konaniu osoby pristúpia ďalšie okolnosti, ktoré znemožnia, aby toto konanie porušilo alebo ohrozilo záujem spoločnosti, k naplneniu materiálneho znaku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane, daňové výdavky podľa § 21 Zákona o dani z príjmov
Právna veta: Podmienka preukázateľnosti je jednou zo základných podmienok pre uznanie výdavkov podľa zákona o dani z príjmov. Splnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na uplatnenie výdavkov do daňových výdavkov nespočíva len v predložení dokladov s predpísaným obsahom, pretože tieto sú ako dôkaz použiteľné len vtedy, ak odrážajú pravdivo skutočnosť.Najvyšší súd Slovenskej republiky v danom prípade v plnom rozsahu odkazuje aj na nález Ústavného súdu I. ÚS 241/07-44, v ktorom sa uvádza: „... zo zásady skutočného obsahu právneho úkonu rozhodujúceho pre určenie dane vyplýva, že z daňového hľadiska ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie , výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka
Právna veta: Nová právna úprava, obsiahnutá v zákone o sociálnom poistení tiež nemala za cieľ vylúčiť tieto zvýhodnenia a vyžadovať, aby zvýhodnené zamestnanie znemožnilo pri posudzovaní vzniku nároku na dávku podľa zákona o sociálnom poistení zohľadniť celú dobu poistenia (bez ohľadu na skutočnosť, v ktorom systéme ju poistenec získal) a vyžadovať od zamestnanca nadobudnutie doby poistenia výlučne podľa ustanovení zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme tak, akoby poistenec bol poistený výlučne len za podmienok, uvedených v zákone o sociálnom poistení, pričom tieto podmienky sú stanovené p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovací návrh
Právna veta: Ak je nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností vedená duplicitne ako vlastníctvo žalobcu aj žalovaného, má žalobca naliehavý právny záujem (§ 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku, resp. § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku) na negatívnom určení, že žalovaný nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spätná refundácia finančných prostriedkov, následok konania páchateľa, subvenčný podvod, jednočinný súbeh, neoprávnené užívanie cudzej veci, sprenevera, spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev
Právna veta: I. Pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona sú v odseku 1 tohto ustanovenia popísané tri možné alternatívy konania páchateľa („použitie alebo predloženie výkazu, resp. dokladu“, „neposkytnutie povinných údajov“ a „použitie prostriedkov“, spojené s ďalšími okolnosťami), ako aj dva rôzne následky, ktoré páchateľ môže takým konaním spôsobiť (jednak „spôsobenie sprenevery“ a jednak „protiprávne zadržanie prostriedkov“). Vychádzajúc zo záveru uvedeného v predchádzajúcom odseku, „spôsobenie sprenevery“ v zmysle § 261 ods. 1 Trestného zákona ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákonné predkupné právo, predkupné právo štátu, zmluvná voľnosť, katastrálny úrad, konanie o povolenie vkladu
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa § 100 OZ, námietka premlčania, súlad s dobrými mravmi, riadne odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: V prípade odopretia práva vzniesť námietku premlčania ide o natoľko významný zásah do právnej istoty strany, ktorá námietku premlčania vzniesla, že okolnosti, za ktorých bola vznesená prekročili rámec dobrých mravov natoľko intenzívne, že tento zásah možno považovať za odôvodnený. Použitie korektívu dobrých mravov na vznesenú námietku premlčania je tak možné len vo výnimočných, ojedinelých prípadoch a predstavuje krajné riešenie za účelom zaistenia väzby medzi normami písaného práva a základnými morálnymi hodnotami v spoločnosti. Výnimočnosť aplikácie korektívu dobrých mravov vo vzťahu k námie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, súkromnoprávny spor, kompetenčný spor
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.14. V preskúmavanej vec i sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (ďalej len „Úrad“) podanou žalobou domáha vrátenia pomernej časti príspevku v sume 653 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť žalobcu uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti, správca podstaty, pojednávanie v sporovom konaní, zodpovednosť za škodu v zmysle OZ, vznik zodpovednosti škody
Právna veta: Samotná skutočnosť, že konkurzný súd iba v dôvodoch právoplatného uznesenia o schválení konečnej správy konštatoval, že neboli schválené výdavky správcu konkurznej podstaty, sama osebe v konaní o náhradu škody proti bývalému správcovi konkurznej podstaty nepostačuje k tomu, aby bol správca konkurznej podstaty zaviazaný z titulu zodpovednosti za škodu, keďže predpoklady pre vznik nároku na náhradu škody sú iné, ako predpoklady pre neschválenie výdavkov správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v zmysle TP
Právna veta: Ustanovenia o dokazovaní na hlavnom pojednávaní sa podľa § 295 ods. 2 Trestného poriadku na verejnom zasadnutí použijú len vtedy, ak sa na verejnom zasadnutí vykonávajú dôkazy (o čom rozhodne súd, v odvolacom konaní odvolací súd) -nepoužijú sa pritom priamo (v legislatívnom vyjadrení „rovnako“), ale „primerane“. Ak v odvolacom konaní strana navrhla vykonať dôkaz a odvolací súd, konajúci na verejnom zasadnutí, jej nemieni vyhovieť, nie je potrebné, aby návrh formálne (s odrazom v zápisnici o verejnom zasadnutí) odmietol (na rozdiel od súdu prvého stupňa konajúceho na hlavn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Stavebná čiara
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o umiestnení stavby, konanie o umiestnenie stavby, územný plán, stavebná čiara, účelové komunikácie
Právna veta: I. Stavebná čiara predstavuje smernú líniu, ktorú musí dodržať budúca zástavba, pričom ju stavebník nesmie prekročiť smerom k ulici. Vymedzená je najmä v polohách s vyššími nárokmi na formovanie verejného priestoru a je stanovená v územnom pláne. Od stavebnej čiary je možné ustúpiť smerom dovnútra pozemku v rozsahu povolenom v územnom pláne, prípadne ju prekročiť architektonickými prvkami aj smerom k ulici, a to len v rozsahu určenom v územnom pláne. Stavebná čiara určuje záväznú polohu pre výstavbu budovy, jej odstup od hranice pozemku voči verejnému priestranstvu a orientáciu hlavného vstupu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody väzby, kolúzna väzba, trvanie väzby
Právna veta: Účelom trestného konania v zmysle tretej kumulatívnej podmienky podľa § 76 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku je nielen náležité zistenie trestného činu a spravodlivé potrestanie páchateľa podľa zákona v zmysle § 1 Trestného poriadku (generálne vyjadrený účel zákona z hľadiska rozhodnutia vo veci samej), ale aj zamedzenie okolnostiam, na odvrátenie ktorých je zamerané ustanovenie § 71 Trestného poriadku o dôvodoch väzby. Ochrana práv fyzických a právnických osôb presahuje najmä pri tzv. preventívnej väzbe rámec stíhania obvineného za skutok, ktorý je predmetom dotknutého konania. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konverzia a zaručená konverzia, postup pre zaručenú konverziu, autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby, exekučné konanie, elektronická podoba splnomocnenia
Právna veta: Keďže Exekučný poriadok neobsahuje ustanovenia o preukazovaní oprávnenia konať za inú osobu alebo v jej mene, ako lex generalis sa použije § 92 C. s. p., podľa ktorého musí byť splnomocnenie udelené splnomocniteľom písomne. V exekučnom konaní ako konaní, ktoré je možné iniciovať výlučne elektronicky, je vylúčené preukázať oprávnenie konať v mene inej osoby udelením splnomocnenia v listinnej podobe. Na elektronickú podobu splnomocnenia sa preto použijú ustanovenia zákona e-Governmente, a to konkrétne § 23 upravujúci autorizáciu a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby. Ak oprávnenie k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSP, aktívna legitimácia, správny orgán
Právna veta: Podľa § 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku aktívne legitimovanou na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Žiaden subjekt nie je aktívne legitimovaný na podanie takej žaloby v prospech inej osoby. So zreteľom na ustanovenie § 247 ods. 1 treba považovať za náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu o tom, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, pričom musí í ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik spoločnosti, účtovná uzávierka , domnienka nemajetnosti spoločnosti
Právna veta: Právna úprava § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka umožňuje súdu vychádzať z domnienky nemajetnosti spoločnosti v prípade, ak si takáto spoločnosť minimálne dva roky po sebe nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra účtovnú závierku (či už riadnu alebo mimoriadnu). Obchodná spoločnosť má aj v tomto prípade možnosť preukázať opak. Znenie odseku 9 bolo novelou (zákonom c. ̌ 19/2007) s účinnosťou od 1. februára 2007 spresnené. Domnienku nemajetnosti spoločnosti môže vyvrátiť preukázaním opaku osoba, ktorá v konaní o zrušenie spoločnosti osvedčí právny záujem. Súd z úradnej povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: že sa podmienečne prepustený osvedčil, podmienečné prepusteniez výkonu trestu odňatia slobody, skúšobná doba, podmienečné prepustenie, stav právnej istoty
Právna veta: Podľa § 60 ods. 3, resp. § 64 ods. 3 Tr. zák., účinného do 31.12.2005, síce ak súd neurobil rozhodnutie do roka od uplynutia skúšobnej doby, o jeho osvedčení, resp. neosvedčení sa bez toho, že by na tom mal podmienečne odsúdený vinu, má sa za to, že sa podmienečne odsúdený osvedčil. Ustálená súdna prax však bola taká, že pokiaľ bolo voči odsúdenému vedené trestné stíhanie, táto prekážka sa považovala za zavinenie na strane odsúdeného a súd o jeho osvedčení, či neosvedčení mohol rozhodovať aj po uplynutí tejto ročnej lehoty, dokonca neobmedzene až do doby, kým nepoznal výsledok trestného stíhan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada koncetrácie podľa CMP, konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, návrh na doplnenie dokazovania, mimosporové konanie
Právna veta: Za nedôvodnú posúdil odvolací súd výtku otca o nesprávnom procesnom postupe súdu prvej inštancie, keď zamietol jeho ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania na pojednávaní. Odvolací súd konštatuje, že zo zápisnice z pojednávania nevyplýva, že súd prvej inštancie zamietol návrh otca na doplnenie dokazovania v zmysle špecifickej zásady koncentrácie podľa § 131 C. m. p., ale jeho návrh na doplnenie dokazovania bol zamietnutý v zmysle obmedzeného vyhľadávacieho princípu zakotveného v § 123 C. m. p. v návratovom konaní. Z ustanovenia § 131 vyplýva špecifická zásada koncentrácie v tomto type mimosp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , prednostné a urýchlené rozhodovanie o väzbe, rýchlosť konania , právo na osobnú slobodu
Právna veta: O väzbe musí súd rozhodnúť urýchlene („bref délai“, „speedily“). Lehota začína podaním návrhu alebo žiadosti a končí vydaním konečného rozhodnutia súdu, prípadne doručením tohto rozhodnutia, ak sa rozhodlo v neprítomnosti obvineného. Neexistuje nijaká pevne ustanovená lehota, v ktorej by súd musel rozhodnúť. Či sa rozhodlo urýchlene, posudzuje sa podľa všetkých okolností prípadu. Spravidla však lehoty rátané na mesiace sú príliš dlhé a nevyhovujú požiadavke rýchlosti v zmysle čl. 5 ods. 4 dohovoru (Bezicheri v. Taliansko, Sanchez – Reisse v. Švajčiarsko, II. ÚS 432/2013, II. ÚS 193/2014, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti , nezákonné rozhodnutie, zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, nemajetková ujma, výkon verejnej moci
Právna veta: Žalobca si nárok na nemajetkovú ujmu uplatňuje podľa zákona č. 514/2003 Z.z., pričom v čase, keď sťažovateľka Mikolajová podala sťažnosť na ESĽP a tiež v čase rozhodnutia tohto súdu, zákon č. 514/2003 Z.z. ešte účinný nebol (účinnosť nadobudol dňa 01.07.2004), pričom tento zákon upravuje už aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú zákon č. 58/1969 Zb. neupravoval a v § 17 len odkazoval na podpornú aplikáciu Občianskeho zákonníka. Za súčasnej právnej úpravy je zákon č. 514/2003 Z.z. lex specialis voči Občianskemu zákonníku, ktorý je lex generalis, čo v praxi znamená, že ak je vzťah medzi fyzickou os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: námietky zaujatosti, Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, uznanie viny obžalovaného
Právna veta: Súdne konanie v súvislosti s rozhodovaním o zákonnosti väzby musí poskytovať určité garancie procesnej povahy, ktoré sú vyjadrené v čl. 6 dohovoru. So zreteľom na to, že čl. 6 sa nevzťahuje na konanie o rozhodovanie o väzbe, procesné záruky tu uvedené nemožno bez ďalšieho uplatniť aj v prípade čl. 5 ods. 4 dohovoru, no určité základné procesné záruky sa musia poskytovať aj v konaní podľa čl. 5 ods. 4 dohovoru, i keď nemusia byť nutne rovnaké ako tie, ktoré vyplývajú z čl. 6 dohovoru (II. ÚS 108/08, II. ÚS 266/13, II. ÚS 175/17). 38. Právo obvineného na nestranného sudcu ako súča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: odklad vykonateľnosti, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, dočasné opatrenia
Právna veta: Podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatrenia al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník stavby nie je vlastníkom priľahlého pozemku, vecné bremeno k nehnuteľnosti, prístup vlastníka k stavbe
Právna veta: Argumentácia sťažovateľov nie je spôsobilá spochybniť správnosť záverov všeobecných súdov už len z toho dôvodu, že v ich prípade nie je splnená jedna z hmotnoprávnych podmienok pre zriadenie vecného bremena podľa § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktoré musia byť kumulatívne splnené, t. j. že prístup vlastníka k stavbe nie je možné zabezpečiť inak, čo sami sťažovatelia nepopierajú. Relevantným pre zriadenie vecného bremena totiž nie je zabezpečenie pohodlnejšieho alebo hospodárnejšieho prístupu vlastníka k stavbe. Nejde tu teda ani o výnimočný prípad opodstatňujúci ingerenciu ústavného súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnené osoby v zmysle zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, reštitučný nárok, právna istota, pozemky tvoriace poľnohospodársku pôdu, reštitučné predpisy
Právna veta: Zásadnou sťažnostnou námietkou je sťažovateľova kritika výkladu § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z., z ktorého okresný súd i krajský súd pri rozhodovaní sporu vychádzali. Kým oba v jeho veci konajúce všeobecné súdy sa nechali inšpirovať prítomným časom („ktoré tvoria“) použitým v uvodzovacej vete k § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z., podľa sťažovateľa bolo potrebné prihliadať i na skutkový stav v čase odňatia sporných pozemkov, inak povedané na to, či tieto pozemky v čase odňatia (ne)tvorili poľnohospodársku pôdu. Okresný súd i krajský súd svojimi rozhodnutiami v sťažovateľovej veci uplatnil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločné práva a povinnosti účastníkov, procesné spoločenstvo žalobcov, odmietnutie prístupu k súdu, vecná legitimácia
Právna veta: Všeobecný súd pri rozhodovaní o pripustení ďalšieho subjektu aplikuje len ustanovenia procesného práva a prihliada najmä na to, či sú splnené všeobecné podmienky účastníctva, teda predovšetkým procesná subjektivita a procesná spôsobilosť pristupujúceho subjektu, a to najmä v prípadoch tzv. núteného procesného spoločenstva, čo bol aj prípad sťažovateľky, pretože predmetom konania bolo určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a preto toto konanie muselo zásadne prebiehať za účasti všetkých zapísaných vlastníkov, resp. spoluvlastníkov nehnuteľnosti, inak žalobe nebolo možné vyhovieť a m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, právo na spravodlivé súdne konanie, dobromyseľnosť nadobúdateľa, vlastnícke právo k nehnuteľnosti
Právna veta: Koncepcia právnej domnienky dobromyseľnosti sa viaže a je spojená so zachovávaním náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať. V okolnostiach posudzovanej veci tento aspekt nebol zohľadnený pri vyhodnocovaní dobromyseľnosti nadobúdateľov. Pritom k nadobúdaniu vlastníckeho práva prostredníctvom ochrany dobrej viery nadobúdateľa môže dochádzať len celkom výnimočne, pokiaľ je nad akúkoľvek pochybnosť zrejmé, že nadobúdateľ je dobromyseľný. K obdobnému záveru dospel aj Ústavný súd Českej republiky, resp. najvyšší súd, keď k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, právo zúčastniť sa pojednávania, nepripustenie poškodených
Právna veta: V súvislosti s namietaným porušením označených práv sťažovateľky postupom okresného súdu v trestnom konaní ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že nie je súčasťou sústavy orgánov činných v trestnom konaní, ale podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ktorý okrem iného rozhoduje o sťažnostiach namietajúcich porušenie základných práv alebo slobôd fyzických osôb alebo právnických osôb, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 24. Cieľom uplatňovania tejto právomoci ústavného súdu nie je primárne preskúmavanie a posudzovanie právnych názorov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: základ poplatku pri percentnej sadzbe, tarifná odmena advokáta, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, určenie výšky súdneho poplatku, stanovenie odmeny advokáta
Právna veta: Podľa § 7 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov v konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom. Podľa § 10 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. Z uvedeného vyplýva, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti uzneseniu, dôvody zmätočnosti, otázky zásadného právneho významu, kumulácia dôvodov dovolania
Právna veta: V normatívnych ustanoveniach CSP (§ 419 až § 423) sú uvedené podmienky, za splnenia ktorých je dovolanie prípustné. Ustanovenia § 420 až § 423 CSP upravujú prípustný predmet dovolania. Ustanovenie § 420 CSP taxatívne vymedzuje prvú skupinu podmienok prípustnosti dovolania, tzv. dôvody zmätočnosti a v ustanovení § 421 CSP je upravená druhá skupina podmienok prípustnosti, ktoré tvoria prípady, v ktorých ide o otázky zásadného právneho významu. Z textu zákona vyplýva, že pri vymedzení podmienky prípustnosti dovolania podľa ustanovenia § 420 CSP je možné dovolanie odôvodniť iba taxatívne uvedenými ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: program zhovievavosti, kartel, protisúťažné konanie, ochrana hospodárskej súťaže, zníženie pokuty
Právna veta: Boj proti kartelom je jednou z jeho dlhodobých priorít, ktorého cieľom nie je iba ich odhalenie a ukončenie takéhoto správania na trhu, ale najmä dosiahnutie takého efektu, ktorý odradí podnikateľov do kartelu vstúpiť. Z uvedeného dôvodu, v rámci Európskeho spoločenstva, pristúpili krajiny k zvyšovaniu ukladaných pokút za tieto najzávažnejšie súťažné porušenia. Zníženie pokuty Krajským súdom v Bratislave v takej výraznej výške, za dohodu konkurentov, ktorí intenzívne a otvorene medzi sebou diskutovali o zložke ceny a nevylučovali ani ďalšiu vzájomnú spoluprácu, nie je v danom prípade opodstatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, trestná sadzba, individualizácia trestu, mimoriadne okolnosti
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom. V súlade so zásadou individualizácie trestu zákon teda umožňuje vo výnimočných prípadoch uložiť trest aj po dolnú hranicu trestu stanovenú v osobitnej časti. Umožňuje tak uloženie trestu aj tým páchateľom, u ktorých by uloženie tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami, predbežnosť poskytovanej ochrany, povinnosť podať žalobu vo veci samej, dočastnosť predbežných opatrení
Právna veta: Ústavný súd si uvedomuje rozdielnosť bývalej právnej úpravy predbežných opatrení a súčasnej právnej úpravy neodkladných opatrení. Inak povedané, prijatím Civilného sporového poriadku sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej, resp. cieľom bolo eliminovať ohrozenie budúcej exekúcie. Nová právna úprava upúšťa od doterajšej koncepcie predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatrení nemusí nevyhnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch, plnomocenstvo, elektronizácia exekučného konania, listinná podoba
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 1 CSP výslovne vyžaduje, aby bolo splnomocnenie udelené písomne. Vzhľadom na význam a procesné účinky zastúpenia je táto formálna požiadavka opodstatnená. Z hľadiska formy môže mať splnomocnenie s poukazom na § 125 ods. I CSP listinnú alebo elektronickú podobu, avšak nakoľko s účinnosťou od 1. apríla 2017 došlo k zavedeniu elektronizácie exekučného konania a podávania návrhov na vykonanie exekúcie a jeho príloh výlučne elektronicky, nie je možné v exekučnom konaní plnomocenstvo predložiť v listinnej podobe. Z dôvodu zavedenia procesu podávania návrhu na vykonanie exekúcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekúcia postihnutím iných majetkových práv, členský podiel v bytovom družstve, predmet exekúcie
Právna veta: Exekučný poriadok v ustanovení § 113 upravuje spôsob exekúcie postihnutím majetkových práv. Predmetom exekúcie podľa tohto ustanovenia môžu byť práva povinného, ktoré kumulatívne spĺňajú zákonom ustanovené predpoklady. Iným majetkovým právom sa v tomto zmysle rozumie majetkové právo, ktoré nie je peňažnou pohľadávkou, nie je spojené výlučne s osobou povinného a je prevoditeľné. Takým právom je napr. právo na vydanie alebo dodanie veci, právo majiteľa patentu, dizajnu, úžitkového vzoru, ochrannej zámky alebo topografie polovodičových výrobkov, obchodný podiel. Dané ustanovenie exekučného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 18. mája 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie VSL#3 – Ochranná známka, ktorá sa stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná – Ochranná známka, ktorá svojou povahou môže klamať verejnosť – Článok 51 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“ Vo veci T‑419/17,
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daňové ustanovenia – Spotrebné dane – Smernica 92/83/EHS – Článok 3 ods. 1 – Alkohol a alkoholické nápoje – Pivo – Ochutené pivo – Stupeň Plato – Spôsob výpočtu“ Vo veci C‑30/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Najvyšší správny súd, Poľsko) z 19. októbra 2016 a doručený Súdnemu
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) 17 mai 2018 ( *1 ) « Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Examen médical – Déclarations incomplčtes lors de l’examen médical – Application rétroactive de la réserve médicale – Non-admission au bénéfice de l’allocation d’invalidité – Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique ayant annulé la décision initiale » Dans l’affaire T‑701/16 P, ayant pour objet un pourvoi formé
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. mája 2018., Dávid Vámos v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Články 282 až 292 – Osobitná úprava pre malé podniky – Úprava oslobodenia od dane – Povinnosť zvoliť si uplatňovanie osobitnej úpravy počas referenčného kalendárneho roka.
Vec C-566/16.
... 17      § 17 ods. 1 písm. a) daňového poriadku stanovuje, že „zdaniteľná osoba, ktorej daňová povinnosť ...
... odvolalo na § 187 ods. 1 zákona o DPH, na základe ktorého bol pán Vámos oprávnený rozhodnúť sa pre subjektívne ...
... v zmysle § 6 zákona o DPH vedie len k uplatňovaniu DPH a že v dôsledku toho zakladá oznamovaciu povinnosť ...
Názov: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. mája 2018., Evonik Degussa GmbH v. Bundesrepublik Deutschland.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný/á/é Verwaltungsgericht Berlin.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Bezodplatné prideľovanie kvót – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a – Príloha I – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Bod 2 prílohy I – Stanovenie referenčných úrovní produktov – Výroba vodíka – Systémové hranice referenčnej úrovne produktu pre vodík – Proces separácie vodíka od prúdu obohateného plynu, ktorý už obsahuje vodík.
Vec C-229/17.
Odôvodnenie: 8 smernice 2003/87 znie: „Členské štáty by mali pri prideľovaní kvót prihliadať na potenciál znižovania emisií pri činnostiach priemyselného charakteru;“ 4        Článok 1 prvý odsek tejto smernice stanovuje: „Táto smernica zriaďuje systém obchodovania s… kvótami… v spoločenstve… na podporu znižovania emisií skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom.“ 5        Článok 2 ods. 1 uvedenej smernice, nazvaný „Rozsah pôsobnosti“, stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie z činností uvedených v prílohe I a skleníkové plyny uvedené v prílohe II.“ 6        Článok 3 tejto sme ...
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Právo ochranných známok – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 13 – Vyčerpanie práv z ochrannej známky – Súbežný dovoz – Úprava balenia výrobku označeného ochrannou známkou – Nalepenie novej etikety – Podmienky vzťahujúce sa na zdravotnícke pomôcky“ Vo veci C‑642/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky v zmluvách uzatvorených medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom – Preskúmanie vnútroštátnym súdom ex offo, či zmluva spadá do pôsobnosti tejto smernice – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚predajca alebo dodávateľ‘ – Zariadenie vysokoškolského vzdelávania financované v prevažnej miere z verejných zdrojov – Zmluva týkajúca sa bezúročného s
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poľnohospodárstvo – Smernica 91/414/EHS – Smernica 2010/28/EÚ – Článok 3 ods. 1 – Postup prehodnotenia povolených prípravkov na ochranu rastlín členskými štátmi – Lehota – Predĺženie platnosti“ Vo veci C‑325/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) zo 6. mája 2016 a d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2004/18/ES – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Existencia prepojenia medzi uchádzačmi, ktorí v tom istom postupe verejného obstarávania predložili samostatné ponuky – Povinnosti uchádzačov, verejného obstarávateľa a vnútroštátneho súdu“ Vo veci C‑531/16, ktorej predmetom je návrh na zač
Názov: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) zo 17. mája 2018., BASF Agro BV a i. v. Európska komisia.
Prípravky na ochranu rastlín – Účinná látka fipronil – Preskúmanie schválenia – Článok 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 – Zákaz používania a predaja semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom predmetnej účinnej látky – Článok 49 ods. 2 nariadenia č. 1107/2009 – Zásada obozretnosti – Posúdenie vplyvu.
Vec T-584/13.
Odôvodnenie: 10 nariadenia č. 1107/2009 stanovuje, že na účinné látky, ktoré boli schválené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa v čase obnovovania alebo preskúmania ich schválenia uplatňujú kritériá harmonizované nariadením č. 1107/2009. Z toho vyplýva, že v prejednávanej veci sa preskúmanie schválenia fipronilu, ktorý bol schválený podľa smernice 91/414, musí uskutočniť podľa kritérií a podmienok stanovených v nariadení č. 1107/2009. 3)      O dôkaznom bremene 86      Napokon zo znenia a štruktúry relevantných ustanovení nariadenia č. 1107/2009 vyplýva, že v zásade autor žiadosti o schvále ...
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) zo 17. mája 2018 (*) „Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci košíky na bicykle – Dôvod výmazu – Neprípustnosť návrhu na výmaz – Článok 52 ods. 3 a článok 86 ods. 5 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti – Osobitý charakter – Odlišný celkový dojem – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“ Vo veci T‑760/16, Basil BV, so sídlom v Silvolde (H
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo – Článok 20 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Články 7 a 24 – Smernica 2008/115/ES – Články 5 a 11 – Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie – Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu – Odmietnutie posúdenia žiadosti“ V
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 8. mája 2018 (*) „REACH – Hodnotenie dokumentácie – Kontrola súladu registrácií – Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie – Vyhlásenie o nesúlade – Právomoc Všeobecného súdu – Žaloba o neplatnosť – Napadnuteľný akt – Priama a osobná dotknutosť – Prípustnosť – Právny základ – Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“ Vo veci T‑283/15, Esso Raffinage, so sídlom v Courbevoie (Francúzsko), v 
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 3. mája 2018 (*) „Odvolanie – Verejné zákazky na služby – Poskytovanie externých služieb programového a projektového riadenia, ako aj technických konzultácií v oblasti informačných technológií – Mechanizmus zostupného poradia – Článok 21 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie – Článok 76 a článok 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu – Zákaz rozhodnúť ultra petita – Zváženie podkritérií v rámci kritérií hodnotenia ponúk – Zjavne n
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 3. mája 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty, ktoré má Komisia k dispozícii – Dokumenty pochádzajúce od členského štátu – Dokumenty vymenené v rámci kontroly zameranej na dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybolovu – Článok 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 – Prístup verejnosti k dokumentom v nadväznosti na žiadosť, ktorú podala mimovládna organizácia – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Pov
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma rozšírená komora) z 3. mája 2018 (*) „Dumping – Dovozy kyseliny vínnej s pôvodom v Číne – Zmena konečného antidumpingového cla – Čiastočné predbežné preskúmanie – Žaloba o neplatnosť – Priama a osobná dotknutosť – Prípustnosť – Určenie normálnej hodnoty – Vytvorená normálna hodnota – Zmena metódy – Individuálne zaobchádzanie – Článok 2 ods. 7 písm. a) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) a článok 11 ods. 
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 3. mája 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie – Tvar časti protézy bedrového kĺbu – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca časť protézy bedrového kĺbu – Ochranná známka Európskej únie tvorená odtieňom ružovej – Späťvzatie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a skončenie konaní o vyhlásenie neplatnosti – Odvolanie majiteľa ochrannej známky proti
ARRÊT DU TRIBUNAL (premičre chambre) 3 mai 2018 ( *1 ) « Clause compromissoire – Septičme programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécu
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 2. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38/ES – Článok 27 ods. 2 druhý pododsek – Obmedzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – Vyhostenie z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – Správanie predstavujúce skutočnú, existujúcu a dostatočn
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 2. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Ochrana finančných záujmov Únie – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Článok 325 ods. 1 ZFEÚ – Smernica 2006/112/ES – Dohovor PIF – Sankcie – Zásady ekvivalencie a efektivity – Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatene

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, odpor voči trestnému rozkazu, prísnejšie zmeny vo výroku o treste oproti trestnému rozkazu
Právna veta: Pri podaní odporu voči trestnému rozkazu zo strany obžalovaného síce neplatí tzv. zákaz zmeny k horšiemu, avšak aj v takýchto prípadoch je nevyhnutné pristupovať k ukladaniu trestu na hlavnom pojednávaní v prípadoch absencie odporu zo strany prokurátora tak, aby ukladaný trest nebol objektívne vnímaný ako sankcia za to, že obžalovaný vyvolal podaním odporu konanie hlavného pojednávania. Trest má byť totiž ukladaný obžalovanému za spáchaný trestný čin a preto je nevyhnutné, aby prípadné prísnejšie zmeny vo výroku o treste (oproti trestnému rozkazu) boli náležite súdom prvého stupňa odôvodnené a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, Uspokojenie pohľadávky , založenie pohľadávky, zabezpečenie postúpením pohľadávky
Právna veta: Podmienkou platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky, okrem iných, je spôsobilý predmet postúpenia, t.j. aby išlo o postupiteľnú pohľadávku. Účelom postúpenia pohľadávky je, aby došlo k zmene veriteľa a nie aby nastala zmena aj v obsahu postúpenej pohľadávky, ktorá by mohla zhoršiť postavenie dlžníka. Ustanovenie § 525 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka preto zakazuje postúpenie pohľadávky, ktorej obsah by sa postúpením zmenil. Obsahom pohľadávky je povinnosť dlžníka niečo plniť, niečo konať, zdržať sa nejakého konania, opomenúť niečo alebo niečo trpieť a oprávnenie veriteľa splnenie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: Nesprávny úradný postup , zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
Právna veta: Prvou podmienkou pre vznik zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom je existencia nesprávneho úradného postupu. Zákon číslo 514/2003 Z. z. v ustanovení § 16 bližšie nevysvetľuje, čo treba rozumieť pod nesprávnym úradným postupom. Je nesporné, že nesprávnym úradným postupom môže byť akýkoľvek postup štátneho orgánu pri výkone jeho právomoci, pokiaľ pri ňom alebo v súvislosti s ním dôjde k porušeniu pravidiel ustanovených právnymi normami. Nesprávnym úradným postupom je teda postup, ktorým štátny orgán porušil určitú konkrétnu povinnosť vyplývajúcu mu z právnej no ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výška výživného, odôvodnené potreby oprávneného, určenie výživného, rozhodovanie o zmene výživného, výživné, zmena pomerov odôvodňujúca zvýšenie výživného
Právna veta: Výživné stanovuje súd podľa stavu, ktorý tu bol v čase rozhodovania. Po rozhodnutí môže dôjsť k zmene odôvodnených potrieb oprávneného (napr. v súvislosti s pribúdajúcim vekom, začínajúcou školskou dochádzkou, prípravou na budúce povolanie, atď.), môže nastať i zmena v možnostiach a schopnostiach povinného (napr. v dôsledku zmeny zárobku, pribudnutia či zániku vyživovacej povinnosti, atď.). Ak sa tak stane, je možné previesť novú úpravu výšky výživného, a to buď jeho zvýšením alebo znížením, alebo dokonca zrušením vyživovacej povinnosti. Zmena rozsudku v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie, bezpodielového spoluvlastníctva, zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov má súd vychádzať z hľadísk vyjadrených v ust. § 150 Občianskeho zákonníka, teda v zásade
z toho, že podiely oboch manželov by mali byť rovnaké. Z uvedeného ustanovenia zároveň vyplýva,
že táto zásada neplatí bezpodmienečne a že je potrebné prihliadať tiež na potreby maloletých detí,
na skutočnosť, ako sa každý z manželov staral o rodinu, vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na
obstarávanie spoločnej domácnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, zriadenie vecného bremena, princíp proporcionality pri výkone stavebného práva vlastníkov
Právna veta: Ustanovenie § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka rieši možný konflikt výkonu vlastníckych práv možnosťou zriadenia vecného bremena rozhodnutím súdu, avšak len v podobe práva cesty cez cudzí pozemok, pod čím je potrebné rozumieť právo prechodu a prejazdu, ak je to pre riadne využitie nehnuteľnosti potrebné. Uvedené ustanovenie však použitím pojmu „môže zriadiť“ priamo naznačuje, že súd nemá povinnosť vždy tak urobiť. Povinnosť zriadiť vecné bremeno nemá vtedy, ak jeho zriadenie by malo za následok také obmedzenie vlastníckych práv, ktoré by bolo vo výraznom nepomere k výkonu vlastníckych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného na maloleté dieťa, schopnosti, možnosti a majetkové pomery, určenie výživného, vyživovacia povinnosť medzi príbuznými, rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, podstatná zmena pomerov oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, jeho odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a podobne. Len samotná skutočnosť, že dieťa nie je schopné nejakej zárobkovej činnosti nestačí, aby došlo k zániku vyživovacej povinnosti. Uprednostňuje sa záujem oprávneného dieťaťa, preto v prípade, ak sa dieťa rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, vyživovacia povinnosť, rovnaká životná úroveň detí a rodičov, životná úroveň rodičov, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu je zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných povinností, ako aj miestnym, lokálnym možnostiam ich uplatnenia a závisí aj od zisťovania ich celkových majetkových pomerov v širšom slova zmysle. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti má súd vychádzať jednak zo všeobecných hľadísk, t.j. zo skúmania odôvodnených potrieb dieťaťa, ktorý je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, právo na odpočítanie dane
Právna veta: Keďže zamietnutie práva na odpočítanie dane je výnimkou z uplatnenia základnej zásady, ktorú predstavuje toto právo, je povinnosťou príslušných daňových úradov predložiť dostatočné objektívne dôkazy, že skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode tohto rozsudku sú splnené. Vnútroštátnym súdom napokon prináleží overiť, či dotknuté daňové úrady preukázali existenciu takýchto objektívnych skutočností. Vnútroštátnemu súdu potom prináleží vykonať celkové posúdenie všetkých skutočností a skutkových okolností veci, aby bolo vzhľadom na objektívne skutočnosti predložené daňovými úradmi možné urči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Predpokladom postupiteľnosti pohľadávky banky na inú osobu je, aby bol ohľadom tejto pohľadávky klient v omeškaní aspoň 90 dní a aby ho banka na jej splnenie písomne vyzvala. Ak tieto predpoklady nie sú splnené, pohľadávku banky nie je možné postúpiť tretej osobe, pretože tomu bráni už citované ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak určitú pohľadávku nie je možné postúpiť (teda jej postúpenie je objektívne neprípustné, zakázané), potom jej následné postúpenie inému subjektu je svojím obsahom a účelom v priamom rozpore so zákonom a ako také je neplatné v zmysle § 39 Občianskeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora vnútroštátny súd má posúdiť ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky patriacej do pôsobnosti smernice 93/13 a tým odstrániť nerovnováhu medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom, hneď ako je oboznámený s právnymi a skutkovými okolnosťami potrebnými na tento účel (rozsudok z 1. októbra 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, bod 41 a citovaná judikatúra). Súdny dvor rozhodol, že s cieľom zabezpečiť úroveň ochrany v súlade s uvedenou smernicou môže byť nerovný stav medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom kompenzovaný iba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , náležitosti spotrebiteľskej úverovej zmluvy
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že žalobcom tvrdený nedostatok náležitostí ustanovenia § 9 ods. 2, písm. k) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spočívajúcich v rozpise splátok, zákon podľa žalobcu vyžaduje rozčlenenie splátky na to, koľko z nej pripadá na splátku istiny úveru a koľko na splátku úrokov, prípadne poplatkov, ktoré rozčlenenie v danom prípade nie je uvedené a ktorý výklad žalovaná strana nepovažovala za správny, keď sa dovolávala eurokonformného výkladu daného ustanovenia. V tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, zodpovednosť banky pri postúpení pohľadávky, zákonná cesia
Právna veta: Podľa. § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách (ďalej aj „ZoB“ alebo „Zákon o bankách“), ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke alebo pobočke zahraničnej banky, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (ďalej len „postupník“), aj bez súhlasu klienta. Toto právo banka alebo pobočka zahraničnej banky nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účelne vynaložené trovy konania, povinnosť účastníka konania nahradiť trovy v dôsledku zavinenia zastavenia konania, nepriznanie trov konania, dôvody hodné osobitného zreteľa
Právna veta: Odvolací súd predovšetkým všeobecne konštatuje, že ustanovenie § 257 CSP predstavuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok (§ 255 CSP) a od zásady zodpovednosti za zavinenie podľa § 256 ods. 1 CSP. Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú to dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu sporu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Aplikácia ustanovenia § 257 musí zodpovedať osobitným okolnostiam, konkrétneho prípadu a musí mať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, spôsob a rozsah náhrady škody
Právna veta: Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. má žalobkyňa aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak a ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Pri posudzovaní výšky nemajetkovej ujmy sa pritom prihliada na kritériá uvedené v § 17 ods. 3 cit. zákona, teda najmä a) osobu poškodeného, b) závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k nej došlo, c) závažnosť následkov v súkromnom živote a v spoločenskom uplatnení. Z takto formulovaných kritérií je pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé obchodné praktiky, ochrana spotrebiteľa, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že by bolo v rozpore s účelom zákona o bankách a viedlo by k neúnosnému právnemu stavu, ak by banky postupovali „živý úver“ na akýkoľvek subjekt, ktorého činnosť nespadá v zmysle zákona o bankách pod dohľad NBS. V takomto prípade by sa spotrebitelia, vstupujúci do zmluvného vzťahu s bankou, ocitli v zmluvnom vzťahu s iným nebankovým subjektom. Uvedené by bolo v rozpore s požiadavkou náležitej odbornej starostlivosti, ktorá je od dodávateľa vyžadovaná v súlade so Smernicou o nekalých obchodných praktikách. Banka má nepochybne právo postúpiť aj pohľadávku z celého úv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podmienky pre poskytnutie úveru, posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, neschopnosť splácania pôžičky
Právna veta: Veriteľ v zmysle ustanovení § 7 a § 11 zákona č. 129/2010 Z.z. je pri posúdení úverovej schopnosti klienta povinný brať na zreteľ ako existujúcu situáciu klienta, najmä jeho príjmy a výdavky, tak i skutočnosti, ktoré možno na základe informácií dostupných pred uzavretím zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať (napr. predpokladaný príjem z prejednávaného dedičského konania, predaja nehnuteľnosti, poistného plnenia a pod.). Dôraz pri posúdení úverovej schopnosti je pritom kladený na pomer medzi príjmami a výdavkami spotrebiteľa a na posúdenie toho, či spotrebiteľovi zostane po vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, predčasná splatnosť úveru, sankčné úroky z omeškania
Právna veta: Splácanie úveru v splátkach na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania patrí veriteľovi úrok. Úrok preto predstavuje jednoducho povedané cenu peňazí v zmysle ceny obetovanej príležitosti veriteľa, ktorý tým, že nemá istinu úveru k dispozícii, nemôže s touto nakladať a produkovať zisk. Absentujúci zisk pokrýva veriteľovi práve úrok splácaný spolu v rámci splátky úveru v režime dojednaného záväzku. Tento stav tzv. výhody splátok je obvyklý a od nepamäti justifikuje nárok dodávat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná sloboda spotrebiteľa, slabšia zmluvná strana, zásada poctivého obchodného styku, spotrebiteľskou zmluvou je, neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Zmluvné podmienky, ktoré majú zásadný dopad na práva a povinnosti spotrebiteľa (žalovanej) nemôžu byť skryté v rozsiahlom, neprehľadnom, zložito formulovanom, ako i malým písmom písanej forme textu, ako tomu bolo v danom prípade všeobecných podmienok poskytnutia úveru (obsahujúcich dohodu o vyplnení zmenky). Pokiaľ tak veriteľ, ktorý pripravuje zmluvu vo formulárovej podobe, učinil, spreneveril sa princípu dôvery a takémuto jeho konaniu nie je možné priznať právnu ochranu, pre značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Dôvera spotrebiteľa v poctivé konanie dodávateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, neprijateľné zmluvné podmienky, neprimerane vysoká zmluvná pokuta
Právna veta: Cena plnenia nie je vyňatá zo súdnej kontroly, pokiaľ ide o rozsah jej primeranosti, ani kontroly podľa generálnej klauzuly v zmysle ust. § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Neprimeranou a preto odporujúcou dobrým mravom je taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje obvyklú úrokovú mieru v čase uzavretia zmluvy, určenú predovšetkým s prihliadnutím na najvyššie úrokové sadzby uplatňované bankami pri poskytovaní pôžičiek. Pri nebankových subjektoch, predstavujúcich súčasť finančného trhu sa dajú akceptovať vyššie úroky, rozhodne však nie viac ako o 100 % oproti priemeru bánk. Výška zmluvn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: revolvingový úver, absolútna neplatnosť právneho úkonu, ochrana spotrebiteľa, dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok únijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok, bez súdnej kontroly, na čo musí brať súd ohľad. Ak by vnútroštátne právo umožnilo obísť preskúmanie uplatneného nároku dodávateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, určenie neplatnosti dražby, dobrovoľná dražba
Právna veta: Postúpenie pohľadávky podľa § 524 Občianskeho zákonníka malo za následok, že žalovaný 1) vstúpil do všetkých práv veriteľa vyplývajúcich zo zmluvy o úvere a zmluvy o záložnom práve zo dňa 19.06.2014 podľa hmotného práva (uvedené sa konštatuje len vo všeobecnosti, pretože žiadna zo strán sporu nenavrhla vykonať dokazovanie zmluvami o postúpení pohľadávky voči žalobcovi a tieto zmluvy sa v spise nenachádzajú). Postúpenie pohľadávky spoločnosťou Prosperita investičná spoločnosť s.r.o. na žalovaného 1) deň po doručení predbežného opatrenia (ktorým bolo zakázané spoločnosti Prosperita invest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť štátu, vznesenie obvinenia, rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe
Právna veta: Zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu proti občanovi bola odčinená. Súdna prax dospela k záveru, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, ako je tomu aj v prejednávanom prípade, treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vychádzať z toho, že občan čin nespáchal a že trestné stíhanie proti nemu nemalo byť začaté. Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania sa posudzuje ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: faktúra, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, získanie daňovej výhody
Právna veta: O zneužitie práva sa jedná v prípade, ak predmetné plnenia napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach šiestej smernice a vo vnútroštátnej právnej úprave preberajúcej túto smernicu (zákon o DPH) viedli k získaniu daňovej výhody, ktorej poskytnutie by bolo v rozpore s cieľom sledovaným týmito ustanoveniami. Na druhej strane z celku objektívnych prvkov musí takisto vyplývať, že hlavný cieľ je získať daňovú výhodu.Obchod, o ktorom svedčí len existencia formálnych dokladov, nevystihuje reálnu podstatu a ekonomický účel podnikania. V takom prípade by sa dalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: neplatné skončenie pracovného pomeru, zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na znenie ust. § 157 ods. 1 Zákonníka práce Zákonníka práce účinného od 22.2.2014 do 30.5.2014 v spojení s ustanovením § 166 ods.1, podľa ktorého, ak zaradenie zamestnankyne na pôvodnú prácu a pracovisko je možné, je zamestnávateľ ju povinný zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. V danom prípade nebola preukázaná nemožnosť zaradenia žalobkyne na pôvodnú prácu a pôvodné pracovisko, a preto neobstoja dôvody uvádzané žalovanou ohľadom dočasného poverenia inými prioritnými úlohami popri jej úlohách v zmysle pracovnej zmluvy. Možnosť takéhoto výkladu Zákonník práce nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, bežné veci,pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, relatívna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Na platnosť právneho úkonu týkajúceho sa spoločných vecí a urobeného len jedným z manželov (teda úkonu, pri ktorom manželia nevystupujú spoločne ako účastníci), vyžaduje súhlas druhého manžela, ak ide o inú než bežnú záležitosť. Nedostatok tohto súhlasu má za následok neplatnosť právneho úkonu, pričom v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka ide o relatívnu neplatnosť. To znamená, že právny úkon, ktorý nemožno považovať za vybavovanie bežnej záležitosti, uskutočnený iba jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela, sa považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je ním dotknutý, nedovolá jeho nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, faktúra, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Zistenia správcu dane, že tuzemské daňové subjekty, prostredníctvom ktorých mal predmetný tovar vstúpiť na územie SR, jeden nedeklaroval vo svojich daňových priznaniach žiadne nadobudnutie tovaru na území Slovenska od žiadneho platiteľa z iného členského štátu a druhý bol nekontatný, nie sú dostatočným podkladom pre závery vyslovené vo vzťahu k žalobcovi a napriek niektorým podozrivým aspektom predmetných transakcií (najmä v súvislosti s prepravou tovaru) nie je možné konštatovať, že skutkové zistenia dostatočne odôvodňujú prijatý záver, že žalobca bol vlastným pričinením zapojený do pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vytýčenie hraníc pozemku, vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva
Právna veta: Vytýčenie hranice pozemku môže slúžiť dvom účelom. Účelom môže byť snaha objednávateľa (vlastníka pozemku) o vytýčenie priebehu hranice existujúcej v mape, avšak nezistiteľnej v teréne (napr. na stavbu oplotenia). Účelom vytýčenia hranice pozemku môže byť aj snaha získať kvalifikovaný podklad pre vyznačenie priebehu hranice pozemku v katastri nehnuteľností s využitím geometrického plánu, ktorý sa v danom prípade vyhotovuje. Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok. Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Vytýčenie hranic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dedičský podiel, potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov
Právna veta: Pri výpočte dedičských podielov sa vychádza z tzv. kolačnej podstaty, čo je obvyklá cena majetku patriaceho do dedičstva v deň smrti poručiteľa zvýšená o cenu darov, ktoré dostal obdarovaný dedič, resp. vnuci, pravnuci poručiteľa. Z kolačnej podstaty sa vypočíta hypotetetický podiel každého dediča na dedičstve. Každému dedičovi sa od takto vypočítaného podielu odpočíta hodnota darov, ktoré dedič dostal počas života poručiteľa darom. Všetky uvedené skutočností týkajúce sa ust. § 484 OZ rieši súd v konaní o dedičstve pri rozhodovaní o potvrdení nadobudnutia dedičstva podľa dedičských podi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnostných práv, právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby
Právna veta: V konkrétnom prípade je vždy, tak ako to skúmal aj súd prvej inštancie nevyhnutné skúmať mieru (intenzitu) tvrdeného porušenia základného práva na ochranu osobnosti (osobnej cti a dobrej povesti), a to práve v kontexte na dané skutkové okolnosti. Zároveň je potrebné, aby príslušný zásah bezprostredne súvisel s porušením chráneného základného práva, t. j., aby tu existovala príčinná súvislosť medzi nimi. K zásahu do práva na ochranu osobnosti síce zásadne môže dôjsť aj objektívne, teda s vylúčením zavinenia narušiteľa práva, avšak každé zverejnenie nepravdivého údaja nemusí automaticky zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zriadení nového záväzku, prijatie ponuky
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvej inštancie, že Ponukou a Prijatím ponuky mali sporové strany úmysel uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. Nič na tom nemení skutočnosť, že aj bez uzatvorenia zmluvy došlo k odberu elektrickej energie. Ak žalobca začal plniť pred uzatvorením Zmluvy o dodávke elektrickej energie, zakladalo to jeho prípadný nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže žalovaný za odber zaplatil, na strane žalovaného nedošlo k bezdôvodnému obohateniu. Odvolací súd nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že Prijatím ponuky sa žalovaný zaviazal odobrať od žalobcu do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere, okamžité zosplatnenie úveru
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že aplikačná prax súdov sa otázkou priznania úrokov za úver po splatnosti pohľadávky, a teda popri úrokoch z omeškania, či iných sankciách už zaoberala, napr. aj v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Obo 143/98 (na ktoré poukazuje aj odvolateľ), v ktorom konštatoval, že dohodnuté úroky z poskytnutých prostriedkov patria len do splatnosti dlhu (jeho splátok), keď od splatnosti je dlžník v omeškaní a musí platiť úroky z omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka). Odvolací súd daný záver považuje za súladný so zákonom. Existujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, premlčanie, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľskou zmluvou je
Právna veta: Úprava premlčania je obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to v ust. § 387 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 100 a nasl. Občianskeho zákonníka. Právna úprava premlčania obsiahnutá v Občianskom zákonníku je pre spotrebiteľa výhodnejšia a tejto výhodnejšej úpravy sa spotrebiteľ ani nemôže vzdať. S poukazom na to, aj napriek tomu, že v danom prípade ide o zmluvný typ upravený v zmysle Obchodného zákonníka, s prihliadnutím na to, že ide o zmluvu spotrebiteľskú, bolo dôvodné predmetnú zmluvu posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, a to i v otázke premlčania práva žalobcu. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , subjektívna premlčacia lehota, objektívna premlčacia lehota
Právna veta: Nie je možné stotožniť sa so záverom o začiatku plynutia dvojročnej subjektívnej premlčacej doby (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) odo dňa, kedy došlo k splateniu istiny poskytnutého úveru. Čo sa týka práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, toto podlieha premlčaniu. Pri premlčaní práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je ustanovená kombinovaná premlčacia doba, a to subjektívna (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka), a objektívna (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne na sebe nezávisle a ich p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, právne neurčité pojmy, dohoda o neprimeraných úrokoch, úroky z úveru
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, t. j. k právnym normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, dopredu neobmedzeného okruhu okolností. Pri posudzovaní, či konanie účastníka občianskoprávneho vzťahu je v súlade či v rozpore s dobrými mravmi, zákon výslovne neurčuje, z akých hľadísk má súd vychádzať. Rozhodnutie o tom, či sú splnené podmienky pre použitie ustanovenia § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, úhrada zdravotnej starostlivosti
Právna veta: Z ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, v zmysle ktorého dlžníci zverejnení v zozname dlžníkov nemajú nárok na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti, a zo skutkového stavu zisteného súdom prvej inštancie vyplýva, že žalovaný II/, ktorý bol ku dňu 09.10.2015 dlžníkom uvedeným v tomto zozname, mal nárok na úhradu iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nemožno sa stotožniť s tvrdením žalobcu o nesúlade, protirečivosti či konkurencii §-u 23 ods. 1 písm. x) a § 23 ods. 2 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach s §-om 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poisten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
Právna veta: Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, nemá zavinenie tretej osoby samo osebe za následok zánik hmotnej zodpovednosti zamestnanca (porovnaj napr. zhodnotenie rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach týkajúcich sa zodpovednosti podľa ust. § 176 Zákonníka práce, zák. č. 65/1965 Zb., prerokovaného a schváleného občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR 6. novembra 1975, Cpj 50/75, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1976, pod č. 12), ibaže by zamestnanec preukázal, že schodok vznikol celkom ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Ak má byť určená neplatnosť uznesenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, musia sa konania zúčastniť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. V prípade, že účastníkmi konania na základe predmetného určujúceho návrhu nie sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, rozhodnutie, ktoré by malo byť v konaní vydané by nemohlo byť záväzné aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí neboli účastníkmi konania (§ 159 ods. 2 O. s. p. účinného do 30.06.2016). Obdobný názor vyslovil aj Ústavný súd SR (IV. ÚS 194/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľov, odborná starostlivosť poskytovateľa úverov, sankcia pre porušenie povinnosti, spotrebiteľský vzťah, Rek_zákon č. 129/2010 Z.z. o úveroch a pôžičkách, posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Právna veta: Podľa § 11 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch, ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa O.z.
Právna veta: Úrok predstavuje cenu peňazí v zmysle ceny obetovanej príležitosti veriteľa, ktorý tým, že nemá istinu úveru k dispozícii, nemôže s touto nakladať a produkovať zisk. Absentujúci zisk pokrýva veriteľovi práve úrok splácaný spolu v rámci splátky úveru v režime dojednaného záväzku. Tento stav tzv. výhody splátok je obvyklý a od nepamäti justifikuje nárok dodávateľa na úroky ako cenu dočasne obetovaných peňazí, ktorých dispozície sa veriteľ zbavuje v záujme získania budúcich úžitkov v podobe kapitalizovanej odplaty získanej za celé obdobie postupného splácania úveru, a teda výhody splátok. I ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odškodnenie
Právna veta: Odvolací súd dáva do pozornosti, že z ust. § 23 ods. 1 zákona o súdnych rehabilitáciách nepochybne vyplýva, že citované ustanovenie nárok na odškodnenie výslovne náhradu nemajetkovej ujmy nezahŕňa. Odškodnenie nemajetkovej ujmy na základe citovaného ustanovenia zákona za daného stavu nebolo možné rozhodnutím súdu priznať aj napriek tomu, že v § 23 sú jednotlivé nároky uvádzané len príkladmo.Účelom zákona o súdnych rehabilitáciách bolo najmä zrušiť odsudzujúce súdne rozhodnutia za činy, ktoré v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti rešpektujúcej občianske politické práva a slobody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa , rozhodcovská doložka, rozhodcovská zmluva, rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka, neprijateľné zmluvné podmienky, zmluvná sloboda spotrebiteľa
Právna veta: Rozhodcovská zmluva, hoci uzatvorená na samostatnom tlačive, má charakter štandardnej zmluvnej podmienky používanej žalovaným pri uzatváraní zmlúv o úvere so spotrebiteľmi. Je preto právne bezvýznamné, či riešenie sporu rozhodcovským súdom vyplýva z rozhodcovskej doložky k zmluve alebo z osobitnej zmluvy. Občiansky zákonník v ustanovení § 53 ods. 2 za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia nepovažuje také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. V prípade nepreukázania opaku zo strany dodávateľa zmluvné ustanovenia dohodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: členská schôdza, uznášaniaschopná schôdza
Právna veta: Z dikcie § 239 ods. 8 Obchodného zákonníka by sa na prvý pohľad javilo, že až po zistení, že členská schôdza nie je uznášaniaschopná je povinnosťou predstavenstva zvolať náhradnú členskú schôdzu. Treba však uviesť, že s ohľadom na charakter družstva (veľké množstvo jeho členov a s tým spojené ťažkosti pri doručovaní pozvánok) podľa názoru súdu nie je vylúčené, aby sa súčasne jednou pozvánkou zvolala riadna i náhradná členská schôdza. Členská schôdza ako najvyšší orgán družstva rozhoduje o základných otázkach fungovania družstva a jeho riadení. Prostredníctvom členskej schôdze sa člen dru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: V súlade s ustanovením § 49 ods. 2 Tr. zákona súd nemal inú zákonnú možnosť ako uložiť obžalovanému trest odňatia slobody nepodmienečný. Toto ustanovenie v prejednávanej veci taký účinok nemalo, pretože okresný súd neuznal obžalovaného vinným z trestného činu spáchaného úmyselne, ale z nedbanlivosti, pričom v zmysle 49 ods. 2 Tr. zákona ustanovenie § 49 ods. 1 Tr. zákona sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Pri predmetnom trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena žaloby, žalobný návrh
Právna veta: Ustanovenia zákona Civilný sporový poriadok v porovnaní s Občianskym súdnym poriadkom výslovne uvádza, čo sa rozumie pod pojmom zmena žaloby. Záver judikatúry a právnej vedy sa tak dostali priamo do textu zákona s tým, že zmena žaloby je buď návrh, ktorým sa rozširuje uplatnené právo (kvantitatívna zmena), čo nie je prejednávaný prípad, alebo návrh, ktorým sa uplatňuje iné právo (kvalitatívna zmena), a tiež za zmenu žaloby sa považuje aj podstatná zmena alebo doplnenie skutočností tvrdených v žalobe. Pokiaľ vychádzame z toho, že za kvantitatívnu zmenu možno považovať rozšírenie žalobného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výška výživného, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Tak, ako správne konštatoval súd prvej inštancie, otec ako jediný konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným má regulovať ekonomické kategórie príjmov a výdavkov spoločnosti tak, aby spoločnosť dosahovala zisk. V tejto súvislosti odvolací súd udáva, že Zákon o rodine je špeciálnym právnym predpisom vo vzťahu k daňovým predpisom, ktoré sú všeobecné, a preto východiskom a usmerňovadlom pre posudzovanie potenciality príjmov povinného rodiča je výlučne Zákon o rodine. Z obsahu spisu je rovnako zrejmé, že otec prerušil živnosť v oblasti, ktorú možno považovať z hľadiska podnikateľsk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, záväznosť právneho predpisu pre všetkých
Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od roku 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, stalking, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, prenasledovanie, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
Právna veta: Článok podrobne rozoberá znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výroba detskej pornografie, objektívne znaky trestného činu, detská pornografia
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou výkladu pojmu detská pornografia v spojitosti so skutkovou podstatou trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 Tr. zák.
MENU