Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: služobné povinnosti policajta
Právna veta: Policajt je povinný plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený.Najvyšší súd SR konštatuje, že so sťažovateľom možno súhlasiť, pokiaľ tvrdí, že „policajt nie je súkromnou osobou, je súčasťou poriadkových a bezpečnostných zložiek a na tento účel má určené zákonné oprávnenia“. Služobný pomer príslušníka PZ je inštitútom verejného práva. Požadované vlastnosti (čestnosť, statočnosť, disciplína a prip ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: blízke osoby, rozvedení manželia ako blízke osoby
Právna veta: V zmysle § 116 veta za bodkočiarkou Občianskeho zákonníka sa za blízku osobu pokladajú osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ako už správne vyložil odvolací súd rozvedených manželov nie je možné považovať za blízku osobu v zmysle § 116 veta pred bodkočiarkou Občianskeho zákonníka, pretože tu nie je splnený predpoklad trvajúceho manželstva v zmysle ustanovení Zákona o rodine. Zároveň tiež správne pokračoval vo svojich úvahách, že rozvedení manželia tak, ako ktorékoľvek iné osoby mimo príbuzných v priamom rade a súrodencov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania, zbavenie sa zodpovednosti za škodu
Právna veta: Liberačné dôvody na čiastočné sa zbavenie zodpovednosti služobného úradu za škodu vzniknutú v dôsledku služobného úrazu sú taxatívne stanovené v § 175 ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 73/1998 Z. z.. 26. Liberačným dôvodom podľa § 175 ods. 2 písm. c/ zákona č. 73/1998 Z. z. je skutočnosť, že policajtovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vedomý v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, dovolanie v mimosporovom konaní
Právna veta: Konanie o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania je s účinnosťou od 1. júla 2016 upravené Civilným mimosporovým poriadkom (§ 123 až § 134 CMP). Cieľom tejto právnej úpravy je dosiahnuť rýchly návrat dieťaťa do jurisdikcie zahraničného súdu, z ktorej dieťa bolo neoprávnene premiestnené, teda zosúladiť právnu úpravu s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. CMP obsahuje osobitnú úpravu (aj dovolania a podmienok jeho prípustnosti), ktorá sa vzťahuje na veci v pôsobnosti tohto procesného predpisu (§ 76 a § 77). Prípustnosť dovolania podaného otco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obchodovanie s ľuďmi, kupliarstvo, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, koristiť z prostitúcie
Právna veta: Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by obvinený svojim konaním naplnil skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. Právna kvalifikácia predmetného skutku ako zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. v predmetnej veci neprichádza do úvahy, pretože v znení skutkovej vety absentuje vyjadrenie ktorejkoľvek z foriem objektívnej stránky tohto trestného činu, spočívajúcich v použití podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo posk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Dobré mravy
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, dobré mravy
Právna veta: Zriadenie záložného práva k rozostavanému domu vlastníkom domu a jeho stavebníkom bez vedomia a súhlasu ostatných (všetkých) stavebníkov v čase, keď vlastník a stavebník už má uzavretú zmluvu o výstavbe domu s ďalšími (viacerými) stavebníkmi, ktorí sa po dokončení stavby domu majú stať vlastníkmi v ňom sa nachádzajúcich bytov a nebytových priestorov, je v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 a § 39 Občianskeho zákonníka).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: predkupné právo štátu
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z., na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám..... V tomto prípade predkupné právo štátu vzniká priamo zo zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že vlastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení, ktoré má charakter rozhodnutia vo veci samej, je prípustné dovolanie podľa ust. § 420 CSP.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: registrácia a vznik združenia, kompetenčný spor, občianske združenie, spory o právomoc
Právna veta: Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. , návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (ďalej len “prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kt o z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené: a) názov združenia, b) sídlo, c) cieľ jeho činnosti, d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovan ia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: počítanie lehôt podľa Správneho súdneho poplatku, lehota podania kasačnej sťažnosti, právoplatnosť rozhodnutia, lehota určená podľa mesiacov, udalosť určujúca začiatok lehoty
Právna veta: V prípade, že lehota na podanie kasačnej sťažnosti je jednomesačná, a teda ide o lehotu určenú podľa mesiacov (ustanovenie § 69 ods. 4 Správneho súdneho poriadku), skončí sa uplynutím toho dňa, ktorý číselným označením zodpovedá dňu, v ktorom nastala udalosť určujúca začiatok lehoty. Určujúcou a rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie začiatku plynutia kasačnej mesačnej lehoty je vtedy deň doručenia rozhodnutia krajského súdu subjektu, ktorý podáva kasačnú sťažnosť. Mesačná kasačná lehota uplynie v deň, ktorý číselným označením zodpovedá tomuto dňu. Začiatok plynutia jednomesačnej kasačnej lehot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdny prieskum zákonnosti rozhodnutia, náhrada spôsobenej škody, právo na spravodlivý proces, správny orgán , priestupkové konanie, odvolanie v priestupkovom konaní
Právna veta: Poškodený v priestupkovom konaní, ktorý si uplatnil náhradu spôsobenej škody, môže sa domáhať súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. Predmetom súdneho prieskumu zo strany poškodeného nemôže byť preto rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu, a preto neobstojí tvrdenie poškodeného, že postupom krajského súdu došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: navrátenie vlastníctva k pozemkom, poľnohospodárska pôda, nehnuteľnosti, ku ktorým sa vlastníctvo nenavracia, cintorín
Právna veta: Spôsobilým predmetom navrátenia vlastníctva podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam nie je iná než poľnohospodárska pôda, ktorej legálnu definíciu vo forme taxatívneho výpočtu obsahuje ustanovenie § 2 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spôsobilým predmetom navrát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: úplatok, podplácanie, prijímanie úplatku
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti,alebo invalidity páchateľa (bez rozlíšenia jej rozsahu). Z tohto dôvodu súd nie je oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci len čiastočnej invalidite páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvod na odročenie pojednávania
Právna veta: Posúdenie dôležitosti dôvodu na odročenie pojednávania posudzuje súd podľa konkrétnych okolností prípadu a môže ich preveriť len zo skutočností, ktoré sú mu známe v čase posudzovania predmetnej žiadosti o odročenie termínu pojednávania (obdobne aj Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 1Obdo/19/2014). Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav strany sporu alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie 7 ošetrujúceho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: advokátski koncipienti, vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov
Právna veta: Výkon advokátskeho povolania nie je právne nárokovateľný a je teda legitímne, aby podmienky prístupu k tomuto povolaniu určil štát vo forme zákona (zákon č. 586/2003 Z. z.). Vzhľadom na postavenie budúceho advokáta v právnom systéme Slovenskej republiky je kladená prísna požiadavka nielen na odbornosť zisťovanú skúškou v zmysle zákona, ale aj požiadavka určitých osobnostných a morálnych vlastností. Zodpovedá tomu aj požiadavka preukazovania bezúhonnosti na základe odpisu a nie výpisu z registra trestov, kedy má komora možnosť a povinnosť brať na zreteľ aj zahladené odsúdenia a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom, predbežné prerokovanie návrhu, nedostatok právomoci
Právna veta: Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí senátu bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri predbežnom prerokovaní každého návrhu ústavný súd skúma, či dôvody uvedené v § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde nebránia jeho prijatiu na ďalšie konanie. Podľa tohto ustanovenia návrhy vo veciach, na prerokovanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode nehnuteľnosti, uzavretie zmluvy písomnou formou
Právna veta: Po publikovaní rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 3 Sž-o-KS 55/2006 v Zbierke stanovísk v roku 2008 pod R 32/2008, najvyšší súd posudzuje uvedenú otázku jednotne v tom zmysle, že technická jednota zmluvy o prevode nehnuteľnosti, vrátane jej príloh a geometrického plánu, nie je podmienkou platnosti právneho úkonu, ale iba podmienkou katastrálneho konania, na odstránenie ktorej má byť účastník v konám vyzvaný. Najvyšší súd dospieva k záveru, že pôvodné zjednocujúce stanovisko bolo jeho neskoršou judikatúrou prekonané, čo napokon konštatoval ústavný súd, a to nielen v Náleze sp. zn. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva k pozemku, náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku, práva a povinnosti držiteľa povolenia
Právna veta: „Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv“ (rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 49/2014 zo 14. apríla 2016). Ústavný súd vo vzťahu k množstvu rozhodnutí všeobecných súdov a ústavného súdu, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súdne poplatky, vrátenie poplatku, súdny poplatok za odpor, sadzobník súdnych poplatkov, poplatková povinnosť
Právna veta: Ústavný súd považuje v prvom rade za potrebné poukázať na účel a zmysel súdnych poplatkov, ktorým je aspoň čiastočná úhrada nákladov spojených so súdnym konaním zo strany účastníkov konania. Zákon o súdnych poplatkoch, ktorý túto problematiku komplexne upravuje, je v zásade postavený na myšlienke, že poplatok znáša ten, kto činnosť súdu žiada alebo kto z nej má prospech. V tomto smere možno súdny poplatok chápať ako poplatok za službu, ktorej vykonanie účastník konania od súdu očakáva. 25. Pre súdne poplatky je charakteristická istá fázovosť zodpovedajúca tomu- ktorému štádiu súdneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb, zmeškanie lehoty, sťažnosť podaná oneskorene
Právna veta: Nedodržanie uvedenej lehoty je zákonom ustanoveným dôvodom na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde. V prípade podania sťažnosti po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty neumožňuje zákon o ústavnom súde zmeškanie tejto lehoty odpustiť, pretože to kogentné ustanovenie § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde neumožňuje (III. ÚS 78/2017). 15. Sťažovateľ v podanej sťažnosti tiež uviedol: ,,Ústavný súd neodmietne prijatie sťažnosti, aj keď neboli splnené všetky podmienky pre jej prijatie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“, čím v podstate odkáza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: konanie o návrhu na povolenie obnovy konania
Právna veta: Okresný súd bol toho názoru, že námietka nesprávneho zloženia senátu okresného súdu nie je dôvodom na povolenie obnovy konania, ale je dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Podľa § 371 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak súd rozhodol v nezákonnom zložení. Podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o nájme nebytových priestorov, premlčacia doba podľa § 397 ObZ, premlčanie podľa OZ, právo na spravodlivý proces, inštitút premlčania v občianskoprávnych vzťahoch
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v Obchodnom zákonníku existujú tzv. komplexné úpravy právnych inštitútov obsiahnuté v celom rozsahu v Obchodnom zákonníku, keď aplikácia Občianskeho zákonníka je v týchto prípadoch vylúčená, a to preto, že buď v ňom úprava takejto otázky chýba, alebo preto, že odchylná úprava v Obchodnom zákonníku je komplexnou a vychádza z odlišných princípov ako občianskoprávna úprava a je v súlade s logikou veci a jej spravodlivým usporiadaním použiť v tomto prípade na vzťahy obchodnej povahy úpravu obsiahnutú v Obchodnom zákonníku. Komplexná úprava určitého inštitútu v Obc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, odôvodnenie dovolania, procesná vada konania
Právna veta: „Dovolateľkou namietané nedostatočné odôvodnenie napadnutého uznesenia bolo už dávnejšou judikatúrou považované nie za procesnú vadu konania v zmysle § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p., ale za tzv. inú vadu konania, ktorá prípustnosť dovolania nezakladá (viď R 111/1998). Na tom zotrvalo aj neskoršie zjednocujúce stanovisko občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktoré bolo v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky publikované pod R 2/2016. V danom prípade sú v odôvodnení dovolaním napadnutého rozhodnutia primerane vysvetlené podstatné dôvody rozhodnutia. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, návrat uneseného dieťaťa do krajiny obvyklého pôvodu, urýchlené konanie v predmetnej veci, najlepší záujem dieťaťa
Právna veta: Ako už bolo uvedené, účelom konania podľa nariadenia rady, ako aj podľa Haagskeho dohovoru je okamžitý návrat uneseného dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, a tým obnovenie stavu pred porušením, resp. vrátenie dieťaťa do pôsobnosti jeho zákonného sudcu, aby ten mohol rozhodnúť o opatrovníckom práve. Pojem „opatrovnícke právo“ v Haagskom dohovore a nariadení rady (čl. 2 bod 9) zodpovedá v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky pojmu „rodičovské práva a povinnosti“. 23 31. Vychádzajúc z priebehu napadnutého konania popísaného v časti I tohto nálezu, ústavný súd konštatuje, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie
Právna veta: „V prvom rade je potrebné v súvislosti s výkladom ustanovenia 33 zákona č. 73/1998 Z. z. uviesť, že služobný pomer príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície je svojou povahou inštitútom verejného práva - ide o štátnozamestnanecký právny pomer Takýto právny pomer nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu - rozhodnutím o prijatí do služobného pomeru a po celú dobu svojho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým pomerom súkromnoprávnym, kd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na vzdelanie, osobná účasť na vzdelaní, vzdelávanie vo výkone trestu, vzdelávanie odsúdených
Právna veta: V tejto súvislosti treba poukázať na znenie ustanovenia § 32 ods. 1 zák. č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v platnom znení (ďalej aj ako „zákon“), podľa ktorého vzdelávanie odsúdených je súhrn aktivít založených na aktívnej účasti odsúdeného a zameraných na jeho začlenenie do spoločnosti v súlade s jeho osobnými a spoločenskými potrebami. Vzdelávanie odsúdených sa spravidla organizuje tak, aby v súlade s osobitnými predpismi bolo ukončenie štúdia oficiálne uznané vydaním príslušného dokladu akreditovanou inštitúciou; z dokladu nesmie byť zrejmé, že odsúdený ho získal poč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nenastúpenie služby v ozbrojených silách, prieskumné konanie
Právna veta: K otázke zmeškania, resp. nezmeškania dvojročnej zákonnej lehoty k podaniu návrhu podľa zákona o súdnej rehabilitácii (ktorá začala plynúť od účinnosti zákona 1. júla 1990 a uplynula 30. júna 1992, resp. podľa sťažovateliek až 10. októbra 1992) ústavný súd uvádza, že z rozhodnutia krajského súdu nevyplýva, že by sťažovateľky túto námietku vznášali už v napadnutom konaní, pričom ani sťažovateľky v ústavnej sťažnosti netvrdia, že by sa krajský súd predmetnou námietkou opomenul zaoberať. Ústavný súd aj napriek tomu k danej námietke uvádza, že rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záložné právo, uspokojenie sa zo zálohu, uspokojenie záložného veriteľa
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba predovšetkým konštatovať, že okresný súd nesúhlasil s názorom sťažovateľov, podľa ktorých vykonanie dobrovoľnej dražby na základe záložnej zmluvy z 24. septembra 1992 nebolo možné, pretože vznik právneho vzťahu zo záložnej zmluvy nemôže byť podľa sťažovateľov posudzovaný podľa zákona o dobrovoľných dražbách, ale len podľa právnych predpisov platných do 1. januára 2003. Okresný súd sa v tejto súvislosti stotožnil s právnym názorom najvyššieho súdu vyjadreným v jeho rozsudku sp. zn. 1 Cdo 71/2010 z 25. apríla 2012. Konštatoval, že vznik záložného práva na zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu trov konania, náhrada trov konania, neefektívna činnosť súdu, celková dĺžka súdneho konania
Právna veta: Ústavný súd nad rámec uvedeného podotýka, že podľa nových procesných predpisov, t. j. Civilného sporového poriadku účinného od 1. júla 2016, prebieha rozhodovanie o trovách konania na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy v dvoch fázach, a to tak, že najskôr sudca v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, rozhodne o nároku na náhradu trov konania, a po právoplatnosti tohto rozhodnutia rozhodne o výške náhrady trov konania súdny úradník samostatným rozhodnutím. V prípade sťažovateľa sudca uznesením č. k. 15 Ct 70/2002-559 z 12. júla 2017 rozhodol o nároku na náhradu trov konania podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, porušenie práva na spravodlivý proces, právo na spravodlivý proces, mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Jedným z aspektov práva na spravodlivý proces je aj právo na určitú kvalitu súdneho konania, ktorá okrem iných procesných záruk kladie dôraz aj na zachovanie kontradiktórnosti konania a „rovnosti zbraní“ (podobne napr. III. ÚS 402/08). Podstatou 30 kontradiktórnosti a s ňou súvisiacej „rovnosti zbraní“ je, aby všetci účastníci konania mali reálnu možnosť využiť svoje procesné práva predložiť argumenty a reagovať na „protiargumenty“ protistrany. Osobitne to platí o sporových konaniach, v ktorých stoja proti sebe žalobca a žalovaný, a kde sa v celom rozsahu uplatňuje kontradiktórnosť kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva, výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu, schvaľovanie štátneho rozpočtu, výdavky štátneho rozpočtu, oddlženie zdravotníckych zariadení
Právna veta: Ústavný súd zistil, že napadnuté uznesenie bolo prijaté na základe § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Štátne finančné aktíva vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov možno použiť len so súhlasom národnej rady. Štátne finančné aktíva podľa odseku 1 písm. b) až f) s výnimkou štátnych cenných papierov možno znížiť len na základe rozhodnutia vlády alebo na účely podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak ide o použitie štátnych finančných aktív na výd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: v konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca, schôdza veriteľov
Právna veta: Vzhľadom na uvedené predmetom skúmania ústavného súdu bolo to, či absenciou akejkoľvek úvahy okresného súdu v naznačenom smere mohlo dôjsť k zásahu do označených práv sťažovateľa. Inak povedané, ústavný súd skúmal, či napadnutým uznesením okresný súd poskytol sťažovateľovi spravodlivú súdnu ochranu pri rešpektovaní materiálnej rovnosti všetkých veriteľov v reštrukturalizačnom konaní (I. ÚS 311/2014). Na účely posúdenia ústavnej súladnosti napadnutého uznesenia okresného súdu aj vo väzbe na citované judikatórne východiská sa ústavný súd oboznámil s odôvodnením napadnutého uznesenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: účinky odvolania, prechodné ustanovenia Civilného sporového poriadku, právo na spravodlivé súdne konanie
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že výklad zachovania účinkov odvolania podaného za účinnosti starej procesnej úpravy s poukazom na § 470 ods. 2 CSP tak, ako bol tento vyjadrený v stanovisku krajského súdu k sťažnosti, resp. priamo premietnutý do napadnutého uznesenia krajského súdu, vybočujú z rámca ústavne konformného výkladu. Princíp zachovania účinkov úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou novej procesnej úpravy civilného konania vyjadrený v § 470 ods. 2 CSP je doplňujúcim k princípu okamžitej aplikácie ustanovení Civilného sporového poriadku vyjadreného v § 470 ods. 1 CSP. V danom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletej, určenie výživného, vyživovacia povinnosť otca k maloletej
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonnou povinnosťou. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti je smerodajná životná úroveň každého z rodičov, pretože platí prvoradá premisa, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie
Právna veta: V spotrebiteľských vzťahoch určité povinností vznikajú i dodávateľom. Jednou z týchto povinností je i povinnosť upravená v ustanovení § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Vychádzajúc z tohto ustanovenia proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, odôvodnené potreby maloletých detí
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že určené výživné musí zodpovedať nielen odôvodneným potrebám mal. detí, ale aj schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom povinného rodiča, preto v prípade, ak schopnosti otca nepostačujú na uspokojovanie potrieb maloletých v plnom rozsahu, je potrebné ho určiť tak, aby boli potreby detí uspokojené v takej miere, ktorá odzrkadľuje schopnosti, možnosti povinného rodiča, pretože iba takto určené výživné je zákonné. Pri určení konkrétnej výšky výživného treba vychádzať z toho, aká finančná suma mesačne je potrebná na úhradu potrieb dieťaťa, pričom medzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby, šírenie nepravdivých informácií
Právna veta: Právnym predpokladom poskytnutia ochrany v zmysle citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka je neoprávnenosť zásahu do dobrej povesti právnickej osoby a skutočnosť, že takýto zásah je objektívne spôsobilý ujmu na dobrej povesti vyvolať. Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie zasahujúce práva právnickej osoby chránené v zmysle § 19b ods. 2 a 3 OZ. Môže ním byť aj kritika, ak táto presiahla rámec oprávnenej kritiky. Občianskoprávna sankcia za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby je založená na objektívnom princípe, teda nevyžaduje sa popri neoprávnenosti zása ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobré mravy, výška úroku v rozpore s dobrými mravmi, neprimeraná výška úrokov, nepriaznivé pomery povinného
Právna veta: Pri dojednávaní úrokov koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu v situácii pre neho nepriaznivej. V súlade s dobrými mravmi je preto také konanie veriteľa, ktorý sa pri poskytnutí peňažných prostriedkov uspokojí bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza dlžník, s primeranou výškou odplaty za užívanie poskytnutých finančných prostriedkov, a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni zhodnotiť obvyklým spôsobom. Nie je možné neprihliadnuť na skutočnosť, že dlžník uzatvára zmluvu a dohodu o úrokoch často pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podnik a obchodné imanie, nehmotné zložky podnikania
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné v zhode s okresným súdom poukázať na ust. § 5 Obchodného zákonníka, ktorý definuje podnik ako súbor troch zložiek podnikania, a to hmotných zložiek podnikania, nehmotných zložiek podnikania a osobných zložiek podnikania. Podnikom sa teda rozumie určitý celok podnikateľskej činnosti, uskutočňovanej v rámci jedného podnikateľského subjektu. Tento tvoria nielen vecné prostriedky, ako aj osobná zložka podnikateľskej činnosti a práva s daným podnikom spojené. Hmotnými zložkami podnikania sú nehnuteľné veci, hnuteľné veci a iné veci. Nehmotnými zložkami podnikania s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, ochrana spotrebiteľa, omeškanie dlžníka, postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ
Právna veta: Z ustanovenia § 92 ods. 8 Zákona o bankách vyplýva, že banka môže postúpiť inému subjektu iba tú časť pohľadávky, ktorá zodpovedá nesplácanému dlhu. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu (pôvodne išlo o § 92 ods. 7) doslova uvádza: „V ods. 7 sa upravuje možnosť použiť inštitút postúpenia svojej pohľadávky zodpovedajúcej nesplácanému dlhu a to aj osobe, ktorá nie je bankou.“ Banka je v prípade porušenia zmluvnej povinnosti dlžníka splácať úver riadne a včas oprávnená vyhlásiť mimoriadnu splatnosť úveru, po doručení výzvy dlžníkovi, za podmienok stanovených v zákone o bankách, alebo zmluvu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ťažké zdravotné postihnutie, parkovací preukaz, Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Pre úplnosť považuje správny súd za potrebné poznamenať, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie parkovacieho preukazu podľa § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. je úlohou príslušných orgánov verejnej správy zamerať sa aj na vyhodnotenie špecifických prejavov ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby vo vzťahu k jej možnostiam absolvovať cestovanie prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. Predmetom vyhodnotenia by nemala byť len fyzická schopnosť posudzovanej osoby dopraviť sa na zástavku verejnej hromadnej dopravy, schopnosť nastúpiť do dopravného prostriedku alebo z neho vystúpi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, RPMN, bezúročný spotrebiteľský úver, zákaz zneužitia práva
Právna veta: Nesprávne, zavádzajúce uvedenie údaja o RPMN v zmluve o spotrebiteľskom úvere má rovnaké
následky ako keby v zmluve tento údaj nebol uvedený vôbec. Uvedenie nesprávneho údaja RPMN je
bezo sporu klamaním spotrebiteľa, a preto nie je možné priznať takejto praktike miernejšie dôsledky
ako tie, ktoré predpokladá § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z.z..
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úrok z úveru, primeraný úrok , dobré mravy, úžernícke úroky, nebankový subjekt
Právna veta: Pri dojednávaní úrokov koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu v situácii pre neho nepriaznivej. V súlade s dobrými mravmi je také konanie veriteľa, ktorý sa pri poskytnutí peňažných prostriedkov uspokojí bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza dlžník, s primeranou výškou odplaty za užívanie poskytnutých finančných prostriedkov a ktorý svoje voľné peňažné prostriedky mieni zhodnotiť obvyklým spôsobom. Nie je možné neprihliadnuť na skutočnosť, že dlžník uzatvára zmluvu a dohodu o úrokoch často práve z d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody, nárok zo zodpovednosti za vady, zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ, vada prevzatej veci
Právna veta: Odvolací súd v súvislosti s kolíziou nároku zo zodpovednosti za vady a nároku zo zodpovednosti za škodu konštatuje, že vznik zodpovednosti za vady predpokladá prenechanie veci, ktorá bola predmetom zmluvy inému za odplatu, pričom záväzok zo zodpovednosti za vady vzniká, ak existuje platný záväzkový právny vzťah, vec bola prenechaná inému na základe odplatnej zmluvy, bola porušená povinnosť splniť záväzok riadne, a teda došlo k vadnému plneniu, ktorú vadu je nadobúdateľ povinný vytknúť u scudziteľa. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody (§ 600 Obči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná prevenčná povinnosť, predchádzanie hroziacim škodám, používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení, zodpovednosť za škodu
Právna veta: K zníženiu nároku v dôsledku jeho spoluzavinenia odvolací súd dodáva: Podľa § 8 ods. 1 zák. č. 8/2003 Z. z. osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť. Podľa § 137 ods. 2 zák. č. 8/2003 Z. z. porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ustanovenie § 415 OZ zakotvuje všeobecnú preventívnu povinnosť počínať si tak, aby sa nikomu neškodilo. Táto povinnosť je vyjadrená slovami, že každý je pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, individuálne schopnosti, možnosti a majetkové po­mery rodičov, vyživovacia povinnosť k deťom, vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výšky výživného
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na dobu, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a podobne. Spolu s § 75 a nasl. Zákona o rodine je možné vyvodiť faktory, ktorých kombinácia priamo vplýva na stanovenie výšky výživného v súdnom konaní. Na strane povinného sú to v prvom rade jeho zárobkové schopnosti a možnosti, majetkové pomery, životná úroveň, počet iných vyživovacích povinností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: verejný záujem, vlastník nepovolenej stavby, vlastník stavby, nepovolená stavba, dôkazné bremeno , konanie o dodatočnom povolení stavby
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách. Z ust. § 88a ods. 1 ďalej vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady t. j. rozhodnutia, stanovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, opätovné spáchanie zločinu
Právna veta: Trestný zákon účinný od 1.1.2006 (zák. č. 300/2005 Z.z.) pri rozhodovaní o ukladaní trestu výslovne uložil súdom, aby vo vymenovaných konkrétnych prípadoch, resp. pri existencii taxatívne vymenovaných okolností (priťažujúcich, resp. poľahčujúcich) urobil úpravu trestnej sadzby odňatia slobody uvedenej v Osobitnej časti Trestného zákona pri konkrétnom trestnom čine. Takáto úprava sa podľa § 38 Tr.zák. môže týkať zvýšenia dolnej hranice trestnej sadby (§ 38 ods. 4, 5, 6 Tr.zák.) a zníženia hornej hranice trestnej sadzby (§ 38 ods. 3 Tr.zák.). Môže pritom ísť v odôvodnených prípadoch tak, ako je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania v prípade zastavenia konania, nepriznanie náhrady trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Právna veta: Aplikácia § 257 CSP prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú aj dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci, ale aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, a tiež na okolnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, Trestný čin krádeže
Právna veta: Trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 4 Tr.zák. je úmyselným trestným činom, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov (zákonom ustanovená trestná sadzba trestu odňatia slobody v § 212 ods. 4 Tr.zák. je 3 až 10 rokov), t. j. ide o zločin (§ 11 ods. 1, ods. 2 Tr.zák.). Teda v prípade spáchania tohto trestného činu zákonodarca ustanovil s poukazom na už uvádzané ustanovenie § 34 ods. 6 Tr.zák., že súd musí povinne ukladať trest odňatia slobody, či už vo forme podmienečného odkladu jeho výkonu alebo ako nepodm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľná držba, držba, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, vydržanie, dobromyseľnosť vydržiteľa
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a) nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b) nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom stanovenej doby, c) spôsobilý predmet vydržania. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k vydržaniu priamo zo zákoa. Podmienky vydržania sú pritom stanovené tak, že musia byť splnené kumulatívne ak z nich nie je splnená čo i l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zriadenie vecného bremena, vecné bremená, vecné bremeno k nehnuteľnosti, vecné bremeno do vykonania pozemkových úprav
Právna veta: Stavby a pozemky pod stavbami žalobcov nie sú bezprostredne susediacimi pozemkami s pozemkom žalovanej, cez ktorý sa žalobcovia domáhali zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve cesty, avšak k priľahlým pozemkom v zmysle § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka pre zriadenie práva nevyhnutnej cesty nie je len pozemok bezprostredne priľahlý k stavbe, ale všetky pozemky, ktoré sú na zriadenie cesty potrebné, cez ktoré má byť prístup realizovaný. Prípadné zriadenie nevyhnutnej cesty predstavuje vždy vážny zásah do vlastníckeho práva vlastníka pozemku, a preto je potrebné vždy porovnávať v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ
Právna veta: Právna úprava náhrady škody v Občianskom zákonníku je všeobecnou úpravou náhrady škody v občianskoprávnych vzťahoch (§ 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ ide o právnu úpravu náhrady škody v Občianskom zákonníku je treba zdôrazniť, že okrem všeobecnej zodpovednosti za škodu (§ 420, § 420a Občianskeho zákonníka), je právna úprava rozčlenená na osobitné druhy zodpovednosti (§ 421 až § 437 Občianskeho zákonníka). Za osobitný druh zodpovednosti je však treba považovať aj právnu úpravu, ktorá je predmetom právnej úpravy v Občianskom zákonníku, nie je však zaradená do vyššie uvedených usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , vydanie bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia sa môže premlčať tak v subjektívnej dobe, ako aj v objektívnej dobe. Ak sa povinný subjekt premlčania dovolá, nemožno oprávnenému právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia priznať, ak márne uplynula aspoň jedna z uvedených lehôt. Začiatok plynutia premlčacích dôb je určený okamihom, keď došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia, t.j. kedy ide o okamih splnenia všetkých predpokladov občianskoprávnej zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie. Subjektívna premlčacia doba môže začať plynúť najskôr od začiatku objektívnej premlčacej doby. V de ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Vo vzťahu k posúdeniu primeranosti dojednanej výšky zmluvnej pokuty odvolací súd uvádza, že táto závisí vždy od okolnosti danej veci a najmä na dôvodoch, ktoré k dojednaniu posudzovanej výšky zmluvnej pokuty viedli a na okolnostiach, ktoré ich sprevádzali. Je nesporné, že dohodu o zmluvnej pokute, jej obsah, ako aj spôsob výpočtu a obsah dojednania žalovaná ako spotrebiteľka ovplyvniť nemohla, lebo sa jedná o formulárovú, typizovanú zmluvu, na ktorú skutočnosť súd prvej inštancie správne poukázal. V danom prípade bola zmluvná podmienka dojednaná pre prípad porušenia doby viazanosti žalovanou. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, omeškanie s platením peňažného záväzku, omeškanie dlžníka, oznámenie dlžníkovi postúpenie pohľadávky
Právna veta: Na základe uvedeného tak treba uzavrieť, že gramatickou, systematickou, logickou a teleologickou výkladovou metódou treba obsah normy v § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z.z. vyložiť takto: Ak je napriek písomnej výzve banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky celú svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku (teda vrátane časti, ktorá ešte nie je splatná a s ktorého splnením dlžník nie je v omeškaní) postúpiť inej osobe. Právo postúpiť túto pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezákonnosť použitia informačno-technických prostriedkov, vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, právo na obhajobu, právo navrhovať dôkazy
Právna veta: Príspevok sa týka problematiky práva na obhajobu pri oboznamovaní sa s výsledkami použitia informačno-technických prostriedkov
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi, organizovaný zločin, zločinecká skupina, páchatelia trestného činu, kupliarstvo
Právna veta: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie športových sporov, športová arbitráž, zriadenie stáleho rozhodcovského súdu
Právna veta: Príspevok má za cieľ v rámci krátkeho rozsahu poukázať na základné východiská športovej arbitráže v podmienkach Slovenskej republiky. Hlavný dôraz je kladený najmä na legislatívne predpoklady rozhodovania športových káuz prostredníctvom rozličných rozhodovacích orgánov. V závere je priestor venovaný jednotlivým typom arbitráže využívaných v športovom sektore.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: opakovane zadržanie obvineného, rozhodnutie nadriadeného orgánu, rozhodovanie o väzbe, dôvod väzby, predvolanie a predvedenie obvineného
Právna veta: Článok sa vo všeobecnosti zaoberá (ne)možnosťou opätovného zadržania obvineného v tej istej trestnej veci v prípadoch, v ktorých nedošlo k žiadnej zásadnej zmene podkladov pre rozhodovanie o väzbe.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: slobodný prístup k informáciám, otvorené údaje, informácie verejného sektora, zverejňovanie informácií, zhromažďovanie informácií, informácie zverejnené na internete, povinné zverejňovanie informácií
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v Slovenskej republike.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: previerka výpovede na mieste činu, výpoveď svedka, vyšetrovací pokus, listinný dôkaz, procesné postavenie svedka
Právna veta: Článok sa zaoberá sporom, ktorý sa týkal posudzovania toho, či previerka výpovede na mieste činu je ako dôkazný prostriedok výpoveď alebo listina
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: povinná obhajoba, dôvody povinnej obhajoby, zadržanie podozrivej osoby, ustanovenie obhajcu, lehota na ustanovenie obhajcu
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou povinnej obhajoby v prípadoch zadržania podozrivých osôb
MENU