Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstva v zmysle OZ, Poverenie zamestnanca na právne úkony, možnosti zastúpenia v pracovnoprávnych vzťahoch
Právna veta: Z pohľadu terminológie nemožno pojmovo spájať, či stotožňovať poverenie so zastúpením (splnomocnením), ide o odlišné právne inštitúty, s rozdielnymi potenciálnymi právnymi následkami, ktoré sú upravené inými kódexmi súkromného práva. Poverenie podľa § 9 Zákonníka práce sa viaže iba na osobu zamestnanca zamestnávateľa, pričom jeho zodpovednosť sa riadi normami pracovného práva s výraznou ochrannou funkciou. Zastúpenie ako občianskoprávny inštitút umožňuje, aby za zamestnávateľa mohli robiť právne úkony aj iné osoby než jeho vlastní zamestnanci, pričom vzájomné vzťahy medzi zastúpeným a zás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, plnenie priznané zo zmenky v rozpore s dobrými mravmi, nárok zo zmenky, zneužitie práva zo strany zmenkového veriteľa
Právna veta: Ak je vystaviteľom zmenky spotrebiteľ, je možné túto skúmať až po úroveň dohody o vyplňovacom práve, aplikujúc právnu úpravu platnú a účinnú v čase, kedy bola zmenka vystavená. III. Aj v prípade, že nie sú podané kauzálne námietky vystaviteľom zmenky (bez ohľadu na to, či je spotrebiteľom), ktorý je na strane žalovaného, je možné preskúmať a podľa okolností prípadu posúdiť nárok na uplatnený zmluvný úrok ako nárok uplatnený v rozpore s dobrými mravmi, ak výška uplatneného nároku podľa úvahy súdu takýto exces dosahuje. Na základe uvedeného dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, porušenie práva na spravodlivý súdny proces, nesprávny procesný postup súdu, dôvodnosť dovolania
Právna veta: Podľa § 420 písm. f) C. s. p., podľa ktorého je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Citované ustanovenie zakladá prípustnosť a zároveň dôvodnosť dovolania v tých prípadoch, v ktorých miera porušenia procesných práv strany nadobudla intenzitu porušenia jej práva na spravodlivý proces. Pod porušením práva na spravodlivý proces v zmysle tohto ustanovenia t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: podmienky na udelenie doplnkovej ochrany , reálna hrozba vážneho bezprávia, doplnková ochrana žiadateľa , neudelenie azylu žiadateľovi
Právna veta: Podmienky na udelenie doplnkovej ochrany vymedzuje stanovenie § 13a zákona o azyle a to nasledovne: „Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia, ak tento zákon neustanovuje inak.“ V zmysle § 2 písm. f) zákona o azyle sa rozumie „vážnym bezprávím:1. uloženie trestu smrti alebo jeho výkon,2. mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo 3. vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: udelenie azylu, prenasledovanie alebo dôvodný strach z neho, systematické odmietanie poskytnutia ochrany
Právna veta: Podľa ust. § 8 zákona o azyle ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje in ak, žiadateľovi, ktorý a) má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo b) je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd (...) Prenasledovanie alebo odôvodnený strach z neho, ako dôvod pre poskytnutie medzinárodnej ochrany, je možné považovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, finančné záujmy Únie, spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov, pojem výkaz alebo doklad na účely trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie
Právna veta: Za finančné záujmy Únie sa považujú všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú pokryté rozpočtom Únie a rozpočtami inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami, alebo rozpočtami nimi priam o alebo nepriamo spravované a kontrolované, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom týchto rozpočtov, alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené. Povinnosť trestnoprávne sankcionovať určité typy konania poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie vychádza predovšetkým z Dohovoru vyhotoveného na základe čl. K.3 Zmluvy o EÚ a o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sankcia v zmysle § 19 Zákona o inšpekcii práce, súdny prieskum protokolu o výsledku inšpekcie práce, žaloba o preskúmanie zákonnosti protokolu o výsledku inšpekcie práce, protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce
Právna veta: Inšpekcia je konaním a postupom správneho orgánu, ktorým predovšetkým dochádza k zisťovaniu skutkového stavu. Zistené skutočnosti následne slúžia najmä ako podklad pre ďalší postup správneho orgánu, teda pre rozhodnutie, či má byť následne začaté vo veci správne konanie. Výsledky a závery inšpekcie sú zhrnuté v protokole o výsledku inšpekcie, ktorého náležitosti stanovuje § 14 zákona o inšpekcii práce. Protokol predstavuje v následne začatom správnom konaní jeden z dôkazných prostriedkov, nezbavuje však správny orgán povinnosti vykonať v začatom správnom konaní riadne dokazovanie, výsledky toh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Právna otázka, ktorá v rozhodovacej praxe dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená, podmienky prípustnosti dovolania smerujúceho proti rozsudku odvolacieho súdu , dôvod dovolania, Otázka relevantná v zmysle § 421 ods. 1 písm. b/ CSP
Právna veta: Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 písm. b/ CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení). Musí ísť o právnu otázku, ktorú o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o užívaní poľovného revíru, notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia, náležitosti zmluvy o užívaní poľovného revíru
Právna veta: Kasačný súd zdôrazňuje, že na evidenciu zmluvy vlastníkov podľa § 13 zákona o poľovníctve sa všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje (§ 79 ods. 2 zákona o poľovníctve) a zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na súkromný charakter zmluvy o užívaní poľovného revíru, správny orgán nie je oprávnený túto zmluvu hmotnoprávne preskúmavať mimo zákonom vymedzený rámec. Správny orgán je teda oprávnený preskúmavať len, či zmluva obsahuje náležitosti ust. § 14 ods. 3 zákona o poľovníctve a či ju podpísali vlastníci spoločného poľovného revíru vlastniaci najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie generálneho prokurátora , zásah do práva na spravodlivý proces, potreba zrušiť rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty, prípustnosť dovolania generálneho prokurátora
Právna veta: Posúdenie prípustnosti dovolania generálneho prokurátora patrí výlučne do právomoci najvyššieho súdu. Aj za predpokladu, že by okolnosti uvádzané generálnym prokurátorom vyznievali v niektorom prípade v prospech ochrany práv, ktorú nemožno v čase podania dovolania dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, a prípadne aj naznačovali, že napadnuté rozhodnutie zasiahlo do práva na spravodlivý proces alebo trpí vadami majúcimi za následok závažné porušenie práva, je vždy v právomoci najvyššieho súdu posúdiť podľa osobitných okolností daného prípadu splnenie posledného predpokladu prípustnosti dovola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: faktúra, odpočet dane z pridanej hodnoty, neoprávnené uplatnenie nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty, preukázanie reálneho, faktického dodania tovaru, Splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane
Právna veta: Na to, aby mohol byť pri dodaní tovaru uplatnený odpočet DPH,však nestačí len vyhotovenie samotnej faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH. Musí dôjsť aj k preukázaniu reálneho, faktického dodania tovaru, ktoré musí byť rovnako materiálne preukázané.Tieto dva druhy preukázania musia byť splnené kumulatívne, inak nárok na odpočet DPH nemožno uplatniť. Dôkazné bremeno v takomto prípade zaťažuje daňový subjekt, ktorý musí preukázať splnenie formálnej, ako aj materiálnej podmienky. Daňový subjekt má povinnosť preukázať faktúry resp. iné dokumenty, na základe ktorých si uplatňuje odpočet DP ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhania, Zásada voľného hodnotenia dôkazov, výsluch svedka v trestnom konaní, odklony trestného konania
Právna veta: Osobitné trestno - procesné inštitúty, tzv. „odklony“ (napr. dočasné odloženie vznesenia obvinenia, prerušenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, dohoda o vine a treste), umožňujú nepostihnúť alebo na základe súčasnej osobitnej úpravy Trestného zákona miernejšie postihnúť dotknutého páchateľa, a to aj v súvislosti s jeho výpoveďou proti iným páchateľom. Podstatou takého legislatívneho riešenia je priorita záujmu spoločnosti na umožnení odhalenia a dokázania určitého druhu trestnej činnosti a jej najnebezpečnejších páchateľov. K predmetn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: členský podiel v bytovom družstve ako predmet vyporiadania BSM, členský podiel v bytovom družstve, zrušenie práva spoločného nájmu bytu, spoločné členstvo manželov v družstve, všeobecná cena členského podielu
Právna veta: V prípade zániku spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a ich spoločného členstva v bytovom družstve môže byť predmetom vyporiadania tohto spoluvlastníctva len členský podiel, ktorého hodnotu treba vyjadriť obvyklou, trhovou cenou, a nie zostatkovou hodnotou členského podielu, lebo platná právna úprava družstiev od 1. januára 1992 (od účinnosti Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.) tento pojem nepozná. Ako už bolo uvedené vyššie, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza zo stavu doň patriaceho majetku v čase zániku tohto spoluvlastníctva, avšak z ci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o príslušnosť, vecná príslušnosť podľa OSP, popretie pohľadávky
Právna veta: Zákonom č. 348/2011 Z. z. bol do ZoKR vložený aj § 260a ods.1, podľa ktorého konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak. Pre chodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho právneho predpisu a nového právneho predpisu na právne vzťahy upravené doterajším právnym predpisom. V prechodných ustanoveniach sa vyjadruje aj časovo obmedzená účinn osť ustanovení právneho predpisu (§ 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonom Slovenskej republiky v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spor o príslušnosť, konanie o registrácii spoločenstva, register pozemkových spoločenstiev, právomoc správneho súdu, neplatnosť zápisnice z riadneho zhromaždenia
Právna veta: Vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, práva a povinnosti a vzájomné vzťahy členov spoločenstva Slovenského pozemkového fondu, podmienky nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a s jej podielmi, konanie o zápise spoločenstiev do registra pozemkových spoločenstiev a o zápise zmien ich údajov, pôsobnosť obvodných lesných úradov pri výkone štátneho dozoru nad spoločenstvami, správne delikty a sankcie sú upravené zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.13. Spoločenstvom sa rozumiea) lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: riešenie sporov, spor o právomoc, spory o právomoc
Právna veta: Pre posúdenie, do právomoci ktorého orgánu patrí rozhodnúť o určitej veci, je rozhodujúce predovšetk ým porovnanie z ktorého právneho vzťahu žalobkyňa vyvodzuje uplatnený nárok.10. Podľa § 3 C.s.p. súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.11. Citované ustanove nie § 3 C.s.p. určuje právomoc súdov v civilnom sporovom konaní., t.j. právomoc občianskoprávnych súdov. V zmysle tohto ustanovenia právomoc predstavuje zákonom stanovený okruh záležitostí vyplývajúcich z právnych vzťahov, teda sumár pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania
Právna veta: Dovolací súd je pri posudzovaní prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku proti rozsudku odvolacieho súdu o peňažnom plnení viazaný výrokom napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu a rozsahom podaného dovolania. Pre záver o neprípustnosti dovolania podľa § 422 ods. 1 Civilného sporového poriadku je právne bezvýznamné, že súdy nižšej inštancie nevyhoveli návrhu strany sporu na spojenie viacerých skutkovo a právne totožných vecí na spoločné konanie, ktorých predmet sporu v súhrne prevyšuje sumu uvedenú v ustanovení § 422 ods. 1 Civilného sporového poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por., dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku, nesprávna aplikácia hmotnoprávneho ustanovenia, právne námietky vo vzťahu ku skutkovému stavu zistenému nižšími súdmi
Právna veta: Pokiaľ ide o dovolací dôvod v zmysle ustanovenia § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por., dovolací súd hodnotí skutkový stav pri rozhodovaní o dovolaní len z toho hľadiska, či skutok alebo iná okolnosť skutkovej povahy boli správne právne posúdené. Z tohto pohľadu hodnotí aj skutočnosť, či skutok, z ktorého bol obvinený uznaný za vinného, bol v tzv. skutkovej vete rozsudku vymedzený tak, aby zodpovedal znakom skutkovej podstaty príslušného trestného činu. Uvedený dovolací dôvod pripúšťa iba právne námietky vo vzťahu ku skutkovému stavu zistenému súdmi nižších stupňov. Podstatou správnej právnej kval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o prevode nehnuteľnosti, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, vlastníkovi veci patria aj prírastky veci
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, orgány združenia, kompetencie orgánov združenia
Právna veta: Orgány združenia môžu mať postavenie správnych orgánov a vydávať rozhodnutia v správnom konaní výlučne v prípade, ak vykonávajú zákonom stanovenú pôsobnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy a zároveň ide o rozhodovanie v oblasti verejnej správy. Správne orgány, ktorých rozhodnutia (prípadne nečinnosť) sú podriadené pod súdny prieskum, sú v § 4 S.s.p. rozdelené do dvoch skupín, a to na jednej strane do skupiny orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorých rozhodnutia sú bez ďalšieho (okrem výnimiek zakotvených v § 7 S.s.p.) preskúmateľné súdom a na strane druhej na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nestrannosť sudcu , nestrannosť súdu, nezávislosť a nestrannosť súdu, teória zdania nezaujatosti, objektívna a subjektívna stránka nestrannosti sudcu
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) pri riešení otázky nestrannosti sudcu vychádza z toho, že okrem nezávislosti sudcu je potrebné brať zreteľ aj na ďalšie aspekty subjektívneho a objektívneho charakteru. Tieto aspekty nestrannosti rozlíšil aj pri svojom rozhodovaní (pozri napríklad Piersack proti Belgicku) na subjektívnu stránku nestrannosti sudcu a na objektívny aspekt nestrannosti. Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k stranám sporu, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: predbežná väzba podľa EZR, konanie o vydanie do cudziny, európsky zatýkací rozkaz , materiálna podmienka predbežnej väzby
Právna veta: Rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je však v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z.z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak by sa toto viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode (porovnaj uznesenie najvyššieho súdu z 29. mája 2013, sp. zn. 6 Tost 17/2013, uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: porušovanie povinnostipri správe cudzieho majetku, konanie s odbornou starostlivosťou, povinnosť správcu postupovať s odbornou starostlivosťou, povinnosť správcu spravovať cudzí majetok
Právna veta: Povinnosť správcu spravovať cudzí majetok v konkurznom konaní, relevantná v zmysle § 237 ods. 1 a § 238 Tr. zák. (ide o majetok podliehajúci konkurzu), vzniká už ustanovením správcu do funkcie. Podľa povahy tejto povinnosti musí ísť o čestnú, zodpovednú a svedomitú správu, ktorej výslovnou zákonnou konkretizáciou je aj postup s odbornou starostlivosťou - § 3 ods. 1, 2 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (účinného do 31. decembra 2005), § 86 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: zákaz mučenia, ľudská dôstojnosť, prepustenie z väzby zo zdravotných dôvodov
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre konštatuje, že čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd(ďalej len „dohovor“) nemôže byť vykladaný tak, že zakladá všeobecnú povinnosť prepustiť osobu držanú vo väzbe zo zdravotných dôvodov alebo ju umiestniť do civilnej nemocnice, aby dostala lekársku starostlivosť špecifického typu. Na druhej strane však čl. 3 dohovoru ukladá štátu povinnosť, aby zabezpečil, že každý väzeň je zadržiavaný za podmienok, ktoré sú zlučiteľné s úctou k ľudskej dôstojnosti, že podmienky výkonu opatrení obmedzujúcich osobnú slobodu nevystavujú doty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, kauzálny nexus, bezprostredný vzťah príčiny a následku, príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím a škodou, vecná súvislosť príčiny a následku
Právna veta: Príčinná súvislosť (kauzálny nexus) je podstatným prvkom zodpovednostnej skutkovej podstaty. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup) a vznik škody sú v logickom slede a teda ak protiprávne konanie škodcu bolo príčinou a vznik škody následkom tejto príčiny. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný (priamy). Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, či okolnosti nasvedčujúce jej existencii; príčinnú súvislosť treba vždy preukázať. Rozhodujúca je vecná súvislosť príčiny a následku a túto nemožno riešiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, záväznosť výroku právoplatného rozsudku, osvedčenie naliehavého právneho záujmu, konanie o neplatnosť dražby, určenie vlastníckeho práva k draženej nehnuteľnosti
Právna veta: Osvedčenie naliehavého právneho záujmu je podľa zákona o dobrovoľných dražbách, platného a účinného v čase vykonania dražby, základným predpokladom, aby súd mohol posudzovať prípadnú platnosť vykonanej dražby. Tvrdenie, že samotné podanie návrhu o určenie neplatnosti dražby je dostatočným osvedčením právneho záujmu neobstojí, pričom uvedeným výkladom by sa negoval zmysel ustanovenia § 21 ods. 3 zákona o dobrovoľných dražbách vyžadujúceho osobitné preukázanie naliehavého právneho záujmu. (...) Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Zb a § 159a O.s.p., záväzný je výrok právoplatného rozsudku v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: daňový podvod, odpočet dane z pridanej hodnoty, zdaniteľná osoba ako účastník podvodu, zamietnutie priznania práva na odpočet
Právna veta: Prináleží vnútroštátnym orgánom a súdom, aby zamietli priznanie práva na odpočet, ak sa vzhľadom na objektívne skutočnosti preukáže, že toto právo sa uplatňuje podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom (pozri rozsudky Bonik, C 285/11, EU:C:2012:774, body 35 a 37, ako aj citovanú judikatúru, a Maks Pen, C 18/13, EU:C:2014:69, bod 26). Jedná sa o prípady, keď daňový podvod spácha samotná zdaniteľná osoba, ale aj vtedy, ak zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že sa svojím nadobudnutím zúčastňuje na plnení, ktoré je súčasťou podvodu vo vzťahu k DPH. Len v takom prípade sa zdaniteľná osoba musí p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: príčinná súvislosť medzi rozhodnutím zamestnávateľa o organizačnej zmene a nadbytočnosťou zamestnanca, vnútorné organizačné zmeny alebo zníženie celkového počtu zamestnancov, nadbytočnosť zamestnanca, výpoveď daná zamestnávateľom
Právna veta: Podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu. (...) O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dobromyseľná držba, oprávnený držiteľ , neznalosť práva neospravedlňuje, omyl držiteľa, oprávnený držiteľ nehnuteľnosti
Právna veta: „Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).15.1. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 4 Cdo 2 83/2009 uviedol, že oprávneným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako s vlastnou a je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, princíp materiálneho právneho štátu, zásada proporcionality, zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov, právna istota a spravodlivosť
Právna veta: Podľa čl. 1 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.34. Základom interpretácie a aplikácie čl. 1 ods. 1 ústavy je zabezpečenie materiálneho a nie formálneho právneho štátu. Základnou premisou materiálneho právneho štátu sa prezentuje všeobecná záväznosť práva pre všetkých. To znamená, že štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby s právomocou rozhodovania o právach a povinnostiach, ako aj každý jednotlivec musí konať tak, ako určuje právny poriadok.35. Ústavný súd SR princíp materiálneho práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, právna a faktická zložitosť veci, odvolanie v sporovom konaní, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá
Právna veta: Pokiaľ ide o kritérium právna a faktická zložitosť veci, zo sťažnosti vyplýva, že predmetom napadnutého konania je rozhodovanie o návrhu na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, pričom takéto návrhy patria ku štandardnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov. Ústavný súd vzhľadom na vysoký počet účastníkov pripúšťa určitú vecnú zložitosť konania, no ani táto skutočnosť nemôže ospravedlniť doterajšiu dĺžku konania, ktoré trvá už 16 viac ako 7 rokov a stále sa v dôsledku neefektívneho postupu krajského súdu nachádza iba v štádiu konania pred súdom prvého stupňa. Správanie sťažovateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, povinnosť vrátiť finančné prostriedky, čerpanie finančných prostriedkov
Právna veta: Z citovaného znenia aplikovanej právnej úpravy explicitne vyplýva, že v rámci procesu kontroly a dohľadu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých prijímateľovi (v danom prípade sťažovateľke) z fondov Európskej únie sa tento proces kontroly ich čerpania realizuje v troch fázach, a to vo fáze (i) kontroly ich čerpania samotným poskytovateľom (v danom prípade je ním ministerstvo v zastúpení agentúrou), ktorý v prípade zistenia pochybení pri verejnom obstarávaní „mohol“ podľa v rozhodnom čase účinnej právnej úpravy vyzvať (podľa aktuálne účinného znenia § 27a ods. 1 zákona č. 528/2008 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie v sporovom konaní, predbežné prerokovania sťažnosti, rozhodnutie o odvolaní, odmietnutie odvolania
Právna veta: Za rozhodnutie, ktorým sa konanie pred odvolacím súdom o danej otázke končí, teda možno považovať rozhodnutie, ktorým odvolací súd rozhodol o odvolaní inak ako jeho vecným prejednaním (t. j. rozhodnutie o odmietnutí odvolania alebo o zastavení odvolacieho konania), rozhodnutie odvolacieho súdu o zastavení konania z dôvodu späťvatia žaloby po rozhodnutí prvostupňového súdu a pred rozhodnutím odvolacieho súdu (§ 370 CSP) a uznesenie, ktorým odvolací súd potvrdil alebo zmenil prvostupňové uznesenie o otázke, ktorej vyriešenie sa týmto uznesením končí, pričom spravidla pôjde o uznesenia odv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pred ústavným súdom
Právna veta: Ústavný súd v zhode so svojou skoršou judikatúrou považuje za potrebné zdôrazniť, že zmyslom inštitútu splnomocnenia je, že sa udeľuje inej osobe v rozsahu presne vymedzenom splnomocniteľom, pričom splnomocniteľ uvedeným úkonom dáva tretím osobám najavo, v akom rozsahu ho splnomocnená osoba zastupuje. Vyplývajúc z už uvedeného ústavný súd dospel k záveru, že splnomocnenie udelené advokátovi na zastupovanie v konaní pred ústavným súdom (ako obligatórna náležitosť návrhu na začatie konania pred ústavným súdom v zmysle § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde) nebolo udelené na zastupova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odvolanie v sporovom konaní, dôvody odvolania, podanie odvolania, podanie odvolania po uplynutí zákonnej lehoty
Právna veta: relevantná právna úprava (účinná v čase rozhodovania najvyššieho súdu, t. j. § 205 Občianskeho súdneho poriadku) nevylučovala, aby účastník konania uviedol ďalšie rozpracovanie už uvedených odvolacích dôvodov. Ustanovenie § 205 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vylučuje iba to, aby sa po uplynutí odvolacej lehoty rozširoval rozsah, v akom sa rozsudok napáda, a uvádzali nové odvolacie dôvody, nevylučuje však, aby sa odvolanie, ktoré má predpísané náležitosti, neskôr podrobnejšie skutkovo doplnilo, prípadne, aby sa rozviedla jeho právna argumentácia (obdobne aj rozsudok najvyššieho súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony
Právna veta: Pre spor o neúčinnosť právneho úkonu je charakteristické, že tu nemôže existovať priamy hmotnoprávny vzťah medzi žalobcom a žalovaným, z ktorého by žalovanému vznikla priama právna povinnosť žalobcovi plniť. Samotný dlžník žalobcu nie je v takomto spore pasívne vecne legilimovaným subjektom. Preto takáto požiadavka preukázania hmotnoprávneho vzťahu nemôže byť kladená na ťarchu žalobcovi (ako veriteľovi) a z jej nesplnenia nemožno vyvodzovať pre neho nepriaznivé dôsledky v podobe povinnosti platiť trovy. Práve naopak, nebolo v konaní sporné, že takýto hmotnoprávny vzťah, založený kú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: Je príznačné, že požiadavky na rozhodnutie ústavného súdu formulované v petite sťažnosti (vychádzajúce z názoru, že ústavný súd je jediným orgánom v Slovenskej republike, ktorý môže vydaniu sťažovateľa do Ruskej federácie zabrániť) majú preventívny charakter. Nevyhnutným predpokladom fakultatívnych rozhodnutí (čl. 127 ods. 2 ústavy) ústavného súdu je však vyslovenie porušenia základných práv sťažovateľa alebo minimálne reálny predpoklad, že k takémuto vysloveniu dôjde (dočasné opatrenia podľa § 52 zákona o ústavnom súde). V danej veci nie je možné spoľahlivo identifikovať „iný zása ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: odvolanie správcu , uznesenie o vyhlásení konkurzu
Právna veta: Samotná skutočnosť neustanovenia sťažovateľky do funkcie správcu nemusí znamenať, že okresný súd v ústavne významnej miere zasiahol do jej namietaných základných práv. Podľa názoru ústavného súdu výklad citovaného ustanovenia § 165 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý viedol okresný súd k záveru, že nemusí za každých okolností ustanoviť do funkcie správcu dozorného správcu, je možné považovať z ústavného hľadiska za udržateľný, a to najmä s ohľadom na možnú existenciu prípadov, kedy by dozornému správcovi v čase vyhlásenia konkurzu bránila vo výkone funkcie správc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, dôvody dovolania a ich použiteľnosť, princíp zákazu denegatio iustitiae, právo na prístup k súdu
Právna veta: Zo žiadneho zákonného ustanovenia Civilného sporového poriadku nevyplýva obmedzenie, ktoré by čo i len naznačovalo, že proti rozhodnutiu, proti ktorému je prípustné dovolanie z dôvodu podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP, by uplatnenie niektorého dôvodu prípustnosti dovolania vylučovalo alebo podmieňovalo možnosť uplatniť aj iný dovolací dôvod. Možno konštatovať, že § 420 CSP zakladá samostatne prípustnosť dovolania a rovnako samostatne zakladá prípustnosť dovolania aj § 421 CSP. Zákon medzi nimi neupravuje žiadnu súvislosť, a to ani podmieňujúcu, ani vylučujúcu. Právna úprava je v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, právo na súdnu ochranu, výška náhrady trov konania, rozhodovanie o trovách konania, odklad vykonateľnosti
Právna veta: Prijatím Civilného sporového poriadku sa v porovnaní s predošlou právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom súdnom poriadku zaviedla zmena spočívajúca v tom, že o trovách konania sa podľa Civilného sporového poriadku rozhoduje formálne v dvoch fázach. V prvej fáze je súdom v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, rozhodnuté o tom, komu (a či vôbec) sa prizná nárok na náhradu trov konania (v tomto prípade ide o napadnuté uznesenie). Rozhodnutie prijaté v prvej fáze je teda rozhodnutím len o nároku na náhradu trov konania, nie o plnení. Vo výroku tohto rozhodnutia sa neuvádza, že neúspešná str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záložné právo podľa § 151b OZ, premlčanie , premlčanie záložného práva
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 100 ods.2 Obč. zák. sa záložné právo premlčuje. Nepremlčuje sa teda len zabezpečovaná pohľadávka, ale aj samotné záložné právo. Záložné právo sa ale nepremlčuje skôr, ako zabezpečená pohľadávka. Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá v zmysle § 101 Obč. zák. začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať po prvý raz, t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenie pohľadávky zo zálohu. Záložné právo nie je premlčané, ak neuplynula premlčacia doba pri zabezpečenej pohľadávke; v takom prípade sa záložné právo premlčí až márnym upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, styk otca s maloletou, záujem dieťaťa, ochrana záujmu dieťaťa
Právna veta: Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov podľa čl. 7 a 8 Dohovoru o právach dieťaťa. Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, že rodič má právo na to, aby s dieťaťom strávil polovicu jeho voľného času, to znamená počas pracovných dní, ako aj počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Úprava stretávania pod tento rozsah je obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných v ust. § 25 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, zaistenie
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený iba na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť mesiacov. Policajný útvar je oprávnený opakovane predĺžiť zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, pričom celkový čas zaistenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia alebo trestu vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny sa tento výkon predĺži z dôvodu, že tento dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, princíp potencionality príjmov
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky výživného preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje, alebo či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zádržné právo, zádržné právo , nájomné, podnájomný vzťah ako akcesorický vzťah
Právna veta: 21. Odvolací súd sa plne stotožňuje so závermi súdu prvej inštancie, podľa ktorých došlo k vzniku zádržného práva na zabezpečenie pohľadávky právneho predchodcu žalobcu z nájomného v súlade s § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k § 151s Občianskeho zákonníka a to zadržaním vecí žalovaného právnym predchodcom žalobcu. Zadržanie vecí žalovaného nachádzajúcich sa v priestoroch nájmu titulom výkonu tzv. zádržného práva jednoznačne preukazuje list právneho predchodcu žalobcu zo dňa 20.4.2015 pre žalovaného. V predmetnom liste právny predchodca žalobcu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby dieťaťa
Právna veta: Základné pravidlá pre určenie výšky výživného na dieťa vyplývajú z ust. § 62 a nasl. Zákona o rodine. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane dieťaťa, jednak na strane povinného rodiča. Aplikačná prax vymedzila odôvodnené potreby dieťaťa ako náklady spojené s výživou, ošatením, bývaním, starostlivosťou o zdravie, ako aj náklady súvisiace so vzdelaním, výchovou, kultúrnym a športovým vyžitím a záujmami. Odôvodnené potreby je nevyhnutné individualizovať z hľadiska konkrétnych potrieb, ktoré sú závislé od zdravotného stavu dieťaťa, od jeho veku, duševnej a telesnej vys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na povolanie si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nezaplatenie poistného včas, penále, nesplnenie odvodovej povinnosti
Právna veta: Zákon presne určuje termíny, v ktorých je platiteľ poistného povinný poistné uhradiť. Právna úprava obligatórne určuje povinnosť účastníka konania zaplatiť v zákonnom určenej lehote poistné a v prípade jeho neuhradenia alebo omeškania uhradiť predpísané penále. Správny súd zdôrazňuje, že penále je základným, zákonom ustanoveným právnym následkom nesplnenia odvodovej povinnosti, t.j. nesplnenia odvodovej povinnosti vôbec alebo jej nesplnenia v správnej výške alebo včas. Je potrebné jednoznačne konštatovať, že porušením odvodových povinností vzniká Sociálnej poisťovni podľa § 240 ods. 1 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné bremeno k nehnuteľnosti, povinnosť záložného veriteľa pri predaji zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou, vydržanie
Právna veta: 29. Súd vec právne posúdil podľa ustanovenia § 151m Občianskeho zákonníka, § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 134 ods. 1, 3 Občianskeho zákonníka a dospel k nasledovným záverom. 30. Žalobcovia podanou žalobou žiadali, aby súd určil, že nadobudli vecné bremeno (primárny petit) vydržaním a pre prípad, že neboli splnené podmienky pre jeho určenie teda, ak tento prvý (primárny) petit bude zamietnutý súčasne žiadali, aby bolo rozhodnuté o druhom alternatívnom petite a súd vecné bremeno zriadil. 31. Pokiaľ ide o primárny petit tak vydržanie je osobitný spôsob nadobudnutia vlastníctva a pla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva- ,,titulus", nadobudnutie vlastníckeho práva vkladom do katastra nehnuteľností, vklad, prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Právna veta: 17. Žalobca sa tiež mýli vo svojom názore na právne účinky § 28 ods. 2 katastrálneho zákona (č. 162/1995 Z. z.). Z tohto ustanovenia vyplýva, že práva k nehnuteľnosti vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom. Toto ustanovenie však treba interpretovať v systematickej súvislosti s § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo (spravidla) vkladom do katastra nehnuteľností. Podľa jednotného názoru doktríny a judikatúry (Fečík, M. InŠtevček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, vecné bremená, rovnaká ochrana vlastníckeho práva, zákonné vecné bremeno
Právna veta: 4.8.3.1 Napriek nesprávnemu právnemu posúdeniu veci zo strany súdu prvej inštancie (bod 4.8.2 odôvodnenia) dospel odvolací súd k záveru, že napadnutý rozsudok je vo výroku o zamietnutí žaloby žalobcu 1/ proti žalovanému vecne správny; po právoplatnom zastavení konania v časti o určenie, že žalovaný nie je podnikom podľa § 14 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z., resp. podľa § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. zo strany súdu prvej inštancie uznesením zo dňa 05.09.2017 (č.l. 140 spisu), zostalo predmetom konania určenie, že na umiestnení konkrétnej líniovej stavby v špecifikovanom území, ohľadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: darovacia zmluva, vrátenie daru, dobré mravy, hrubé porušovanie dobrých mravov, darovanie nehnuteľnosti, dôvody na vrátenie daru, konfliktné prejavy
Právna veta: 14. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 15. Odvolací súd v prejednávanej veci vo svojom zrušujúcom rozhodnutí konštatoval, že súd prvej inštancie správne posudzoval nárok žalobcu podľa § 630 Občianskeho zákonníka a uvedené ustanovenie aj správne vyložil v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Uvedený výklad predmetného ustanovenia doplnil v tom smere, že ak je predmetom daru nehnuteľnosť a obdarovaný odmieta darcovi nehnuteľnosť dobrovoľne odovzdať a prepísať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, ochrana nevydatej matky, vyživovacia povinnosť otca
Právna veta: 8. Krajský súd ako súd odvolací vec preskúmal podľa § 65 a § 66 Civilného mimosporového poriadku (zák.č. 161/2015 Z.z. ďalej len CMP) postupom podľa § 385 ods. 1 CSP bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie povinného dôvodné nie je a rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné v napadnutých vyhovujúcich častiach ako vecne správny potvrdiť podľa § 387 ods. 1 CSP, pričom v náväznosti na § 387 ods. 2 CSP sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a preberá skutkový stav zistený okresným súdom, ktorý považuje za správny. Zo s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, ochrana súkromia na internete, ochrana osobných údajov , právo na súkromie
Právna veta: Technologický vývoj a rozmach používania digitálnych technológií zapríčinili vznik nových spôsobov, ktorými možno zasiahnuť do jednotlivých základných práv jednotlivca, a to najmä do práva na súkromie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvorenie právnych nástrojov reagujúcich na nové výzvy v digitálnom prostredí so zabezpečením ich všeobecnej aplikovateľnosti aj na také zásahy, ktoré v súčasnosti neexistujú. Jeden z takýchto prostriedkov je obsiahnutý v novoprijatom Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov v podobe ustanovenia práva jednotlivca na zabudnutie, resp. práva na vymazanie, ktorým ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie informácií , poskytovanie informácií na internete, žiadosť o sprístupnenie informácii, sloboda prejavu, povinne zverejňovaná zmluva
Právna veta: Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti cez internet, elektronické zdravotníctvo, elektronické služby zdravotníctva
Právna veta: Príspevok sa zaoberá témou poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu, ktoré sa stalo predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej prepojenie s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou skúmanou problematikou je možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania využívať svoje právo na zdravotnú starostlivos ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon verejnej moci elektronicky, nedostatky eGovernmentu, kontrola vo verejnej správe, čipové občianske preukazy
Právna veta: E-Government predstavuje v súčasnosti podstatnú a neodmysliteľnú súčasť činnosti orgánov verejnej správy. Predstavuje ucelený systém elektronizácie jednotlivých oblastí verenej správy s cieľom efektívnejšieho, rýchlejšieho a hospodárnejšieho plnenia úloh. Ako v prípade každého jedného novo zavádzaného systému, tak aj v prípade e-Governmentu možno nájsť nedostatky. Cieľom príspevku je poukázanie na niektoré zo zistených nedostatkov vrátane uvedenia možných autormi navrhovaných zmien.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu, sloboda prejavu na internete, forma medziľudskej komunikácie
Právna veta: Autorka v článku opisuje odlišnosti obsahovej stránky práva slobody prejavu v tradičnom ponímaní podľa čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a vo svetle nových výziev, ktorým v súčasnosti čelíme s príchodom komunikácie cez internet.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predžalobná výzva, porušiteľ autorských práv, ochrana autorského práva, nárok na náhradu škody, satisfakčná žaloba, zdržovacia žaloba
Právna veta: Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: daňová správa, rozloženie štátnych príjmov, výber daní, nepriame dane, daňová reforma, platenie dane
Právna veta: Predložený príspevok sa zaoberá reformou finančnej a daňovej správy Rímskej ríše v priebehu vlády cisára Augusta. Načrtnuté zmeny predstavovali modifikáciu republikánskej finančnej správy na jej ekvivalent v období cisárstva. Zachytáva prvky dynamiky a stability pri správe štátnej pokladnice, analyzuje právne postavenie fiscu, ako aj zavedenie nového spôsobu výberu daní. Osobitne sa venuje spôsobom, prostredníctvom ktorých bol spravovaný Augustov osobný majetok a skúma prípadné interakcie medzi týmto majetkovým substrátom a štátnymi príjmami a výdavkami. Článok sa zároveň usiluje dôsledne anal ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rímske právo, manželská úcta, zmluva o kúpe a predaji, kúpnopredajná zmluva, krádež
Právna veta: Cisár Justinián sa narodil 11. mája 483 a zomrel 13. novembra 565. Na trón nastúpil 1. augusta 527 v Konstantinopole, nevládol však sám, bol spoluvládcom strýka Justína, ktorý ho adoptoval. V roku 528 začal vládnuť so svojou manželkou Theodorou, bývalou cirkusantkou. Oženil sa s ňou až po tom, ako jeho strýko zrušil zákon, ktorý zakazoval senátorom brať si za manželky ženy s nízkym pôvodom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonom, medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ústavné právo prezidenta, interpretácia právneho predpisu
Právna veta: Základné ľudské práva predstavujú súčasť kogentnej normativity a štát uzatvárajúci medzinárodné zmluvy o ľudských právach nemá viazať ich realizáciu na princíp reciprocity. Príspevok sa venuje postaveniu medzinárodných zmlúv o ľudských právach v právnom poriadku Slovenskej republiky od prijatia Ústavy z roku 1992 po súčasnosť. Zároveň približuje interpretáciu relevantných ustanovení Ústavy SR prostredníctvom Ústavného súdu SR.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia ministerstva o neudelení azylu, neudelenie azylu žiadateľovi, neudelenie azylu, posúdenie žiadosti o udelenie azylu, konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany
Právna veta: Konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany je špecifickým konaním, v ktorom proti sebe často stoja dva protichodné záujmy. Na jednej strane je záujem poskytnúť útočisko osobám, ktoré sa stali vo svojom domovskom štáte objektom prenasledovania a potrebujú medzinárodnú ochranu. Na druhej strane je záujem a zároveň povinnosť štátu zabezpečiť ochranu svojich občanov, a to najmä prostredníctvom selekcie žiadateľov o poskytnutie medzinárodnej ochrany realizovanej prostredníctvom preverenia ich potenciálnej nebezpečnosti pre bezpečnosť štátu, resp. jeho občanov. Zákonodarca musí veľmi citlivo nastavi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: sloboda prejavu a právo na informácie, náležitosti rozhodnutia, vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia, žiadosť o sprístupnenie informácií, rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Právna veta: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne konanie, nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený, ne bis in dem, správne trestanie
Právna veta: Referát sa zaoberá aplikáciou princípov ukladania sankcií v oblasti disciplinárnej zodpovednosti členov samosprávnych stavovských organizácií v Slovenskej republike. Autorka analyzuje tému s priliadnutím na platnú právnu úpravu kritérií pre ukladanie disciplinárnych sankcií.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: odvolanie podľa Správneho poriadku, preskúmanie rozhodnutí, preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí obcí, opravné prostriedky v správnom konaní, pôsobnosť okresných úradov, príslušnosť okresného úradu
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, princíp legality, vedenie katastra nehnuteľnosti, vklad, neplatný právny úkon, návrh na vklad
Právna veta: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: pôsobnosť zboru, plnenie úloh príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže, princíp vlády práva, princíp ústavnosti, princíp zákonnosti, princíp ľudských práv
Právna veta: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí ozbrojený zbor, ktorý plní svoje úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, pri ochrane a strážení objektov Zboru a pri ochrane a bezpečnosti súdnych objektov. Pri plnení služobného pomeru sa preto musí dbať na dodržiavanie ústavných princípov a v prípade, že dochádza k ich porušovaniu, musia voči takémuto porušeniu patrične zakročiť príslušné orgány. V príspevku sa autorka bude venovať jednotlivým ústavným princípom, ich reálnemu uplatňovaniu v praxi a v prípade ich nedodržiavania aj vyvodeniu zodpovednosti voči zodpovednému príslušníko ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp kontinuity verejnej správy, vecná príslušnosť správneho orgánu, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, spor o vecnú príslušnosť
Právna veta: Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: účastník konania a zúčastnená osoba, účastníci územného konania, právna ochrana vlastníkov nesusedných pozemkov, susedný pozemok
Právna veta: Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, zodpovednosť štátu za škodu , čl. 46 ods. 3 Ústavy SR, zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnosťou
Právna veta: Autorka vychádza z dikcie čl. 46 ods. 3 ústavy SR a akcentuje, že objektívna zodpovednosť štátu nie je zodpovednosť za nezákonnosť. Je to zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnosťou. Upriamuje pozornosť na právnu úpravu postupu vymoženia si náhrady škody. Považuje ho v praxi za neefektívny a ponúka návrhy de lege ferenda.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nezávislosť správnych orgánov, úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, fungovanie verejnej správy, zodpovednosť vlády za energetickú politiku, úrad pre reguláciu
Právna veta: Nezávislosť predstavuje pojem ústavného práva, ktorý má prienik aj do iných právnych odvetví. Cieľom príspevku je analyzovať otázku, či správne orgány majú byť nezávislé, a prípadne akú podobu má vykazovať ich nezávislosť.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavné súdnictvo, kontrolná činnosť ústavného súdu, doktrína ultra vires, právomoc ústavného súdu
Právna veta: V posledných rokoch sa v jednotlivých členských štátoch EÚ čoraz väčšmi akcentuje význam súdnej kontroly ústavnosti vo vzťahu k uplatňovaniu práva EÚ vo vnútroštátnom právnom poriadku. Predmetom tohto príspevku sa stala otázka, či potenciálne ústavné limity, ktoré boli v niektorých prípadoch naformulované rozhodovacou činnosťou ústavného súdnictva vo vzťahu k pôsobeniu práva EÚ, majú vôbec nejaký praktický význam. Slovenský ústavný súd si vo vzťahu k právnej povahe EÚ a jej právnych aktov zvolil inú, zmierlivejšiu cestu ako jeho český, či nemecký náprotivok. Stále nezodpovedanou otázkou pri to ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neplatnosť referenda, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, neplatnosť výsledku referenda, vyhlásenie volieb za neplatné
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nepredpokladá neplatnosť referenda len z dôvodu nesplnenia podmienky minimálnej účasti, ale aj ako dôsledok rozhodnutia Ústavného súdu. Ústavný súd môže vykonané referendum vyhlásiť za neplatné v prípade, pokiaľ zistí také porušenie ústavnosti, ktoré rozhodujúcim spôsobom mohlo ovplyvniť výsledok referenda. Problémom platnej právnej úpravy je však to, že absentuje úprava ďalšieho postupu po vyhlásení referenda za neplatné. Príspevok sa preto pokúša nájsť odpoveď na otázku, čo by malo po vyhlásení neplatnosti referenda nasledovať, a to či už v rovine de lege lata, ak ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: územné spoločenstvá, územná samospráva, územná samospráva sa uskutočňuje , základom územnej samosprávy je obec, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí
Právna veta: V tomto príspevku sa autorka zameriava na anlýzu právnnych a ústavných princípov vo všeobecnosti. Táto úvodná časť príspevku si kladie za cieľ argumentačne sa vysporiadať s otázkou, či existuje ústavný princíp územnej samosprávy v ústavnom systéme Slovenskej republiky, ak áno v akej podobe možno uvažovať o jeho ústavnoprávnom vyjadrení. Zároveň autorka analyzuje vzťah tohto ústavého princípu k vybraným ústavným princípom. V tejto súvislosti je nastolená otázka, či ústavný princíp územnej samosprávy tvorí obsah materiálneho jadra Ústavy SR.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: bezpečnostné prehliadky, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, vykonanie služobného zákroku, služobný zákrok
Právna veta: Článok polemizuje so závermi príspevku JUDr. Timoteja Baďa ohľadne toho, či postup policajta, ktorý obmedzí osobnú slobodu podľa § 85 ods. 2 Tr. por. možno označiť za vykonávanie služobného zákroku.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: daňové úniky, výmena daňových informácií, zamedzenie dvojitého zdanenia
Právna veta: Automatická výmena daňových informácií je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Cieľom príspevku bude analýza FATCA, GATCA, ako aj zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti výmeny daňových informácií so zameraním sa aj na ústavnoprávne aspekty prednosti medzinárodných zmlúv.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: miestne dane, získanie vlastných príjmov obcí, daňové príjmy, samospráva obce, plnenie úloh samosprávy
Právna veta: Príspevok prezentuje na základe teoretických východísk a platnej legislatívy upravujúcej kompetencie miestnych samospráv na Slovensku v oblasti miestnych daní výsledky výskumu ich normotvornej pôsobnosti. Pri analýze sme sa zamerali na všeobecne záväzné nariadenia upravujúce miestne dane v obciach nad 50 000 obyvateľov (Banská Bystrica a Trenčín). Vychádzame z predpokladu, že miestne dane majú priamy dopad na financovanie miestnych samospráv, ovplyvňujú ekonomickú situáciu v obci a stupeň naplnenia potrieb obyvateľov. Význam vyrubovania a výberu miestnych daní u nás vidíme v tom, že v súvislos ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: princípy právneho štátu, dane a poplatky, ukladanie daní, povinnosť platiť dane
Právna veta: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním princípov právneho štátu pri ukladaní daní. Analyzovaná je judikatúra ústavných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: bitcoin, kryptomena, regulácia virtuálnych mien, zdaňovanie bitcoinov, zámenná zmluva, nepeňažné plnenie
Právna veta: Kryptomeny ako také si vybudovali svoju pozornosť okrem finančného sveta aj v oblasti práva, čoho výsledkom je, že ich povahou a následkami sa venovali subjekty ako ECB, FATF, OECD a podobne. Cieľom príspevku je poukázať na daňovo právne aspekty digitálneho platidla bitcoin, ako aj jemu podobným platidlám, pričom je nevyhnutné vychádzať z toho, akú má právnu povahu. Autori sa v článku venujú aj možnosti využitia technológii blockchain pre finančnú správu v kontexte digitalizácie daňového systému.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v správnom súdnictve, základné zásady správy daní, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, právna istota v daňovom konaní
Právna veta: Článok sa zaoberá historickými rozhodnutiami Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe týkajúcich sa zákonnosti dokazovania v daňových veciach. V predmetnej rozhodovacej činnosti vyjadril Nejvyšší správní soud prísne kritériá pre uplatňovanie informačnej povinnosti zo strany správcov dane pre daňové subjekty. Článok približuje súčasnú informačnú povinnosť pri správe daní tak, ako je zakotvená v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Hlavným cieľom príspevku je analyzovať dôležitosť informačných povinností správcov dane pre efektívne uplatnenie práv daňových subjektov týkaj ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: kryptomena, digitálne peniaze, bitcoin, funkcia peňazí, papierové peniaze, platobné služby
Právna veta: Príspevok sa zaoberá vznikom, podstatou a funkciami reálnej meny v ekonomike a tiež vznikom, podstatou a funkciami kryptomien v ekonomike. Venuje sa možnostiam pyramídových hier s využitím kryptomien a načrtáva perspektívy uplatnenia kryptomien vo svetovej ekonomike.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: rozpočet EU, financovanie rozpočtu, príjmy štátneho rozpočtu, vlastné zdroje rozpočtu
Právna veta: Autori sa spočiatku venujú teoreticko-právnemu vymedzeniu rozpočtu Európskej únie so zameraním na jeho príjmové zložky. V nadväznosti na to následne posudzujú právne aspekty cla ako tradičného vlastného zdroja rozpočtu Európskej únie a jeho previazanosti na vnútroštátnu právnu úpravu a právo Európskej únie. V príspevku je takisto poukázané na hodnotiace kritéria vlastných zdrojov Európskej únie v súlade s najnovšími vedeckými štúdiami na medzinárodnej úrovni. V závere článku autori analyzujú a vyhodnocujú clo ako tradičný vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie v kontexte hodnotiacich kritérií a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: nútená správa, nútená správa obci, rozpočtová zodpovednosť obce, povolené prekročenie limitu výdavkov, platové triedy starostov, zníženie dlhu obce
Právna veta: Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom hospodári samostatne s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Ak nastanú finančné problémy, prípadne tzv. platobná neschopnosť, spravidla po neúspešnom ozdravnom režime nastupuje nútená správa. Počas nútenej správy sa realizuje obmedzené hospodárenie, ktorého cieľom je znížiť dlh. Prostredníctvom krízového rozpočtu majú byť splatené záväzky. S vyriešením negatívneho finančného hospodárenia počas zavedenej nútenej správy súvisia rôzne ústavnoprávne aspekty, rozpočtová zodpovednosť a v obci je v podstate negovaný ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná, správca dane, uplatnenie práva na odpočítanie dane, prednosť komunitárneho práva
Právna veta: Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax orgánov na úseku správy daní – príspevok bude koncipovaný ako prípadová štúdia, v ktorej v autor rozoberie vybrané aplikačné problémy, vzťahujúce sa k oblasti DPH. Autor sa v prípadovej štúdii zaoberá teoreticko – právnou záväznosťou judikatúry ESD/SDEÚ pre orgány na úseku správy daní a následne sa vo vzťahu k predloženým teoreticko – právnymi aspektom záväznosti judikatúry ESD/SDEÚ zaoberá vybranými rozhodnutiami (prípadmi) orgánov na úseku správy daní, ktoré túto judikatúru odmietli aplikovať, resp. ju nesprávne interpretovali.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupiteľský orgán, komunisti, národné výbory, orgány miestnej správy, zánik politických strán
Právna veta: Štúdia analyzuje právne aspekty jednotlivých etáp recepcie verejnej správy na Slovensku v prvých mesiacoch po vzniku Československej republiky v roku 1918. Zameriava sa na všetky stupne územnej správy od obcí až po župy. Reflektuje tiež rôzne právne názory na tento proces a zároveň ho komparuje s analogickými štátoprávnymi zmenami v rokoch 1938 a 1945.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo na prácu, výkon závislej práce, závislá práca, pracovný pomer zamestnanca, realizácia práva na prácu
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami zákonnej, resp. nezákonnej realizácie práva na prácu. Analyzuje právnu úpravu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR vo svetle domácej právnej úpravy, ako aj úpravy v EÚ.[1]
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: právo na primerané hmotné zabezpečenie, nespôsobilosť na prácu, krátkodobá nespôsobilosť na prácu, dočasná pracovná neschopnosť, náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti
Právna veta: Príspevok sa zaoberá ústavným zakotvením práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Podrobnejšie skúma sociálne zabezpečenie v období tehotenstva a materstva prostredníctvom dávky materské zo systému sociálneho poistenia. Príspevok hodnotí slovenskú právnu úpravu materského vzhľadom na základné minimálne štandardy ustanovené medzinárodnými dohovormi.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: sociálna ochrana, hospodárstvo slovenskej republiky, nezamestnanosť, všeobecný vymeriavací základ
Právna veta: Príspevok sa venuje jednotlivým častiam práva sociálneho zabezpečenia (sociálnemu poisteniu, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci) najmä z pohľadu princípu rovnosti, ako aj demokracie a proklamácie právnej istoty.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hmotná núdza, štátna podpora, systém sociálnej pomoci, jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Právna veta: Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej ekonomickej činnosti.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, pracovnoprávne vzťahy , pracovný pomer, znevýhodňovanie zamestnanca, domácky zamestnanec
Právna veta: Článok je venovaný súčasnému fenoménu výkonu závislej práce v mieste bydliska zamestnanca najmä s ohľadom na nastupujúcu generáciu Z a jej očakávania od trhu práce. Autorka sa zaoberá právami a povinnosťami, ktoré vznikajú zamestnávateľovi ale aj zamestnancovi pri výkone práce doma či prostredníctvom telefonického zariadenia, ako aj práce na miestne ktoré si zamestnanec zvolí. Následne autorka uvedené odlišnosti výkonu práce v režime „home office“ komparuje s výkonom práce zamestnanca pre zamestnávateľa v jeho priestoroch a zaoberá sa úvahou, či sú v prípade výkonu práce doma dodržané vybrané ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolventi škôl, trh práce, princípy výchovy a vzdelávania, právo na vzdelanie
Právna veta: V príspevku sa zaoberáme problematikou kompetencií absolventov škôl v sociálnych kontextoch. Ťažisko pozornosti je sústredené na ich autonómiu rozhodovania sa v prostredí diverzifikovaného trhu práce.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada zmluvnosti v pracovnom práve, zmluva podľa zákonníka práce, ostatné zmluvné typy, zmluvný systém
Právna veta: Systém nastavenia zmluvného systému pracovného práva do značnej miery môže ovplyvňovať fyzické osoby pri realizácii svojho ústavného práva na prácu. Autor preto v príspevku prezentuje svoj postoj k výhodám a nevýhodám koncipovania zmluvného systému slovenského pracovného práva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na prácu, priznanie starobného dôchodku, skončenie pracovného pomeru, zamestnávanie dôchodcov
Právna veta: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou uplatnenia sa dôchodcov poberajúcich starobný dôchodok na trhu práce. Venujú sa výhodám, ktoré pre zamestnávateľov môže priniesť zamestnávanie dôchodcov. Súčasne neopomínajú ani dôvody, pre ktoré je dôchodcom odopierané právo na prácu. Cieľom príspevku je priniesť prostredníctvom návrhov de lege ferenda zlepšenie podmienok na trhu práce pre tých dôchodcov, ktorí aj napriek tomu, že sú označovaní ako osoby v postproduktívnom veku, stále majú snahu o uplatňovanie svojho ústavného práva na prácu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva, obmedzenie vlastníckeho práva v nevyhnutnej miere, práva k pozemku
Právna veta: Hoci niektoré predpisy z oblasti správneho práva expressis verbis ustanovujú, že náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva má byť jednorazová, článok 20 Ústavy Slovenskej republiky nevylučuje ani takú náhradu, ktorá sa bude vlastníkovi vyplácať opakovane. Kým jednorazová náhrada sa javí byť nevyhovujúcou ak je obmedzenie trvalé a bude obmedzovať aj právnych nástupcov aktuálneho vlastníka, opakované plnenie sa zas môže javiť ako príliš malá kompenzácia z hľadiska závažnosti zásahu do vlastníckeho práva, pretože obmedzenie spravidla kumulatívne nenarastá ale od začiatku pôsobí v plnom rozsahu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, právo na starostlivosť a výchovu detí, výkon rodičovských práv a povinností, starostlivosť o deti a ich výchova
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky garantuje rodičom právo na starostlivosť a výchovu detí a zároveň deťom právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. V prípade rozchodu alebo rozvodu rodičov a ich nezhôd v otázkach výkonu rodičovských práv a povinností je potrebné, aby súd v určitej miere zasiahol do rozsahu ich ústavou garantovaného práva. Ústavný súd Slovenskej republiky sa vo svojej rozhodovacej činnosti niekoľkokrát venoval otázke predpokladov pre zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti, v kontexte posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa. Príspevok je analýzou relevantných rozhodn ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, majetkové pomery povinného, určenie vyživovacej povinnosti, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti rodičov k deťom súdy vychádzajú zo základných kritérií stanovených v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, teda berú do úvahy odôvodnené potreby oprávneného a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Súdy zároveň nemôžu obchádzať ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom stanovuje, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Práve toto rozhodovacie kritérium bude primárnym predmetom analýzy s ohľadom na osobitosti vzťahu rodič – dieťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobudnutie vlastníckeho práva, nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka , zásada nemo plus iuris, oprávnený držiteľ , vylučovacia žaloba na vylúčenie veci z exekúcie
Právna veta: Práca vychádza z hypotézy, že práva nadobudnuté v dobrej viere majú byť predmetom právnej ochrany. Slovenské súdy sú čoraz častejšie konfrontované otázkou, či v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka treba dať prednosť princípu nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet alebo princípu ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere (bona fides). Samotný Občiansky zákonník sa až na niektoré výnimky striktne pridržiava názoru, že vlastník veci nemôže previesť na iného viac práv než sám má. Súdna prax však v čoraz širšom rozsahu pripúšťa prielom do princípu nemo p ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozsah poistenia zodpovednosti, nároky pozostalých po obetiach dopravných nehôd, povinné poistenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, náhrada nemajetkovej ujmy
Právna veta: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované všeobecnými právnymi princípmi, najmä princípom právnej istoty. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, splnenie záväzkov riadne a včas, zánik záväzku jeho splnením, odovzdanie a prevzatie diela, povinnosť vykonať dielo, vykonanie diela
Právna veta: Pozornosť autorky sa v príspevku ťažiskovo zameriava na analýzu prípadov porušenia vzájomného záväzku zhotoviteľa a objednávateľa dohodnutého v zmluve o dielo po ukončení diela vo vybraných prípadoch. V danom kontexte je vyzdvihnutá primárna rola všeobecných súdov pri uplatňovaní subjektívnych hmotných práv, rovnako aj základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri ochrane ústavnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je pertraktované v konkrétnych uzneseniach a nálezoch.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, povinnosti príkazníka, zmeny v osobe veriteľa alebo dlžníka, zmena účastníctva, zamietnutie zmeny účastníka, cesia pohľadávky
Právna veta: Autorka sa vo svojom príspevku bude zaoberať otázkou konca tichej cesie počas prebiehajúceho konania a následnom zamietnutí návrhu na zmenu účastníka na strane žalobcu z hľadiska ústavnoprávneho.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ľudská dôstojnosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, spôsobilosť na právne úkony FO
Právna veta: Cieľom príspevku je analýza a vyhodnotenie ústavnoprávnych východísk zachovávania základných atribútov ochrany ľudskej dôstojnosti pri prejednávaní a rozhodovaní súdov v konaniach o spôsobilosti na právne úkony. Konfrontáciou s aktuálnou judikatúrou autori vyhodnotia kvalitatívnu stránku tak procesných inštitútov, ako aj obmedzenia súvisiace s nemožnosťou ich modifikácie v nadväznosti na nezmenenú hmotnoprávnu úpravu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, alternatíva riešenia sporov, právo na súdnu ochranu, spotrebiteľské spory, rýchle a účinné riešenie sporov
Právna veta: Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podnikanie, živnostenské podnikanie, živnostenské oprávnenie , podnikateľ
Právna veta: Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky spojené s vymedzením pojmu podnikateľ a najmä podnikanie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a vnímania týchto základný pojmov obchodného práva inými súdmi SR. Zámerom tohto príspevku je posúdiť prípustnosť rozdielneho výkladu uvedených pojmov pre potreby súkromného práva a verejného práva.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia a. s. , zmeny v osobe akcionára, zoznam akcionárov, register emitenta
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou neplatnosti uznesení valných zhromaždení akciových spoločností. Ťažisko príspevku spočíva na analýze aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej Republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcej sa otázok aktívnej legitimácie akcionárov pri podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného
zhromaždenia.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenie valného zhromaždenia s. r. o., neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia a. s. , podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia, prítomnosť na valnom zhromaždení
Právna veta: Cieľom pripravovaného príspevku je analyzovať nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok je venovaný najmä výkladu ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje jednu z hmotnoprávnych podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok sa venuje analýze záverov Ústavného súdu Slovenskej r ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dodatočná likvidácia, právnické osoby podľa O.z., likvidátor, dodatočná likvidácia majetku bývalej spoločnosti, rozdelenie likvidačného zostatku
Právna veta: Cieľom príspevku je analýza inštitútu dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti, pri ktorom sa vynárajú otázky ako (ne)plnohodnotné obnovenie právnej subjektivity, prípadne potieranie procesnoprávnej subjektivity takejto obchodnej spoločnosti v konaní pred súdom. Príspevok je úvahou autorky nad zmyslom inštitútu, ktorým by mala byť jednak ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok z dodatočne (po výmaze spoločnosti z OR) zisteného majetku spoločnosti, ako aj ochrana majetkových práv bývalých spoločníkov spoločnosti.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, zásada rovnosti manželov
Právna veta: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Aj napriek tomu je jeho súčasná právna úprava v našom právnom poriadku pomerne strohá a nepodlieha častým zmenám. V rámci nej nie sú riešené všetky otázky, ktoré v sebe toto majetkové spoločenstvo zahŕňa. Vzhľadom na stručnosť právnej úpravy je pre
tento inštitút a jeho samotný výklad a aplikáciu veľmi dôležitá aj súdna prax, ktorá je v tejto oblasti pomerne bohatá. V tomto kontexte má svoj nezanedbateľný význam aj judikatúra ústavného súdu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana vzdušného priestoru, narušiteľ vzdušného priestoru
Právna veta: Príspevok analyzuje predmetnú zmluvu z hľadiska jej postavenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky a identifikuje niektoré problémy, ktoré môžu nastať pri vykonávaní jednotlivých ustanovení v súvislosti s ochranou ľudských práv
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výhrada verejného poriadku, verejný poriadok, právna pomoc v styku s cudzinou, odmietnutie uznania alebo vykonania cudzieho rozhodnutia, voľba práva, rozpor s verejným poriadkom
Právna veta: Predkladaný príspevok sa zaoberá inštitútom výhrady verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom, podmienkami a okolnosťami jeho aplikácie, ako aj aktuálnymi výzvami, ktorým tento inštitút čelí.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp prednosti medzinárodného práva, všeobecné ústavné princípy, konanie o súlade právneho predpisu
Právna veta: Súdny systém v Slovenskej republike je založený na princípe všeobecnej jurisdikcie. V praxi to znamená, že všetky súdy, vrátane súdov prvej inštancie, odvolacích súdov aj Najvyššieho súdu SR, sú povinné aplikovať princíp prednosti medzinárodného práva ako je upravený Ústavou SR v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala podľa vnútroštátneho práva. Osobitnú úpravu požíva prednosť medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv. Tento príspevok sa zaoberá implementáciou pozitívneho záväzku SR vo vzťahu k medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám a súvisiacou súdnou praxou pri ko ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: príspevok uznanému športu, uznaný šport
Právna veta: Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 22.8.2018 uznesením č. 392/2018 schválila znenie Nariadenia vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019, ktoré bude v najbližších dňoch publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na portáli SLOV-LEX. Návrh nariadenia a ostatné materiály predložené na rokovanie vlády sú dostupné na stránke: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27737 Pripomienky uplatnené k návrhu nariadenia v rámci medzirezortného pripomienkového konania aj s ich vybavením sú dostupné na tejto stránke: http://www.rokovania. ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ochrana obete, poškodená osoba, obeť trestného činu, uplatňovanie bezpečnostných opatrení
Právna veta: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkami súčasnej úpravy postavenia a ochrany obeti trestných činov podľa legislatívy Ruskej federácie
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: stalking, nebezpečné prenasledovanie, prenasledovanie obete
Právna veta: Trestný čin nebezpečného prenasledovania má mimoriadne negatívne dopady na kvalitubežného života poškodeného (poškodenej), ale aj ďalších osôb – obetí, ktoré s poškodeným (poškodenou) žijú v spoločnej domácnosti. Dotknuté osoby sú zvyčajne konfrontované častými a hrubými telefonátmi, vulgárnymi správami, vyhrážkami a sledovaním zo strany páchateľov. Žijú v strachu o svoj život, zdravie či v obave zo spôsobenia inej ujmy. Pre dotknuté osoby takéto patologické správanie páchateľov znamená konfrontácie s veľmi ťažkými životnými situáciami, príspevok sa preto zaoberá charakteristikou daného činu z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, typológia obete, pomoc obetiam kriminality
Právna veta: V predmetnom príspevku autorka nazerá na obeť trestného činu z pohľadu kriminalistického, t.j. venuje pozornosť predovšetkým kriminalistickým aspektom v širokej miere determinujúcim proces dokazovania v trestnom konaní. Poukazuje tak na obeť ako významný zdroj informácií o spáchanom trestnom čine nielen v predsúdnom, ale aj v súdnom konaní, a tým pochopiteľne aj na relevanciu jeho ochrany.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: domáce násilie, obeť trestného činu, priestupky proti verejnému poriadku, odstránenie násilia páchaného na ženách
Právna veta: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetné ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, obeť trestného činu, obchodovanie s ľuďmi, ochrana obete, program pomoci obetiam
Právna veta: V súčasnosti bola v podmienkach Slovenskej republiky prijatá nová právna úprava - zákon č.274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2018. Predmetná právna úprava má poskytovať väčšiu ochranu a podporu obetiam trestných činov. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov poskytoval a poskytuje ochranu obetiam trestných činov iba v priebehu trestného konania, neskôr boli obete trestných činov odkázané na pomoc svojho okolia, ktoré vo všeobecnosti nevie akým spôsobom na vzniknutú sit ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahlasovanie protispoločenskej činnosti, opatrenia na zamedzenie alebo odvrátenie následkov spáchaného trestného činu, nelegálne inštalovaný softwér, začatie trestného stíhania, povinnosť zachovávať mlčanlivosť
Právna veta: Príspevok sa zaoberá úlohou compliance programov v štruktúre právnickej osoby a jeho vplyvom na ochranu ekonomických záujmov právnickej osoby
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, nebezpečné prenasledovanie, formálne znaky trestného činu, vyhrážanie sa ublížením na zdraví
Právna veta: Príspevok sa zameriava na trestný čin nebezpečného prenasledovania, na jeho páchateľa ako i obeť. V prvej časti je definovaný trestný čin nebezpečného prenasledovania, spôsoby jeho páchania a vyšetrovania takéhoto skutku. V druhej časti sa príspevok venuje postaveniu obete tohto trestného činu pred účinnosťou zákona o obetiach trestných činov ako i po jeho účinnosti. V závere si načrtneme konkrétny prípad nebezpečného prenasledovania a možnosti ochrany obetí.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, základné zásady trestného konania, konfrontácia, výsluch svedka v trestnom konaní, výpoveď svedka, obzvlášť zraniteľná obeť, povinnosť orgánov činných v trestnom konaní
Právna veta: Autori sa v príspevku venujú novelizácii zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti s prijatím zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, a to konkrétnymi zmenami príslušných ustanovení v Trestnom poriadku. Autori taktiež poukazujú na problematiku aplikácie novelizovaných ustanovení Trestného poriadku v praxi.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, práva obetí trestných činov, špecifická skupina obetí
Právna veta: Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvuje do právneho poriadku Slovenskej republiky nové právne inštrumenty na ochranu obetí trestných činov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou využiteľnosti predmetných práv špecifickou skupinou obetí – odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, ochrana seniorov, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, osoba vyššieho veku, osoba
Právna veta: V danom príspevku sa autori zaoberajú trestnou činnosťou páchanou na senioroch a jej špecifickými znakmi. Okrem vymedzenia a zadefinovania základných pojmov je príspevok venovaný seniorom primárne z pohľadu kriminológie alebo viktimológie. Obsahovo sa autori pohybujú jednak v medziach analýzy príslušnej právnej úpravy, dotýkajú sa štatisticky najčastejšie páchaných trestných činov na senioroch a v závere prinášajú návrhy de lege ferenda.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, obeť pedofílie, obzvlášť zraniteľná obeť, pedofilné správanie, sexuálne zneužívanie, pedofil
Právna veta: Autorka sa v článku zaoberá pojmovým vymedzením obete, pedofílie, pedofila a problematikou dopadu pedofílie nielen na jej obete, ale i na samotného páchateľa, jednak z právneho hľadiska a jednak zo psychologického hľadiska.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, viktimizácia, právo obete na ochranu
Právna veta: Právo obete na ochranu pred druhotnou, či opakovanou viktimizáciou je integrálnou súčasťou katalógu práv obetí trestných činov, ktoré obetiam trestných činov explicitne priznáva novokoncipovaný zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov. Okruh prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa poskytuje ochrana obetiam trestných činov, pred opakovanou viktimizáciou, nachádza svoje normatívne ukotvenie v rôznych právnych prameňoch, ktoré nadobúdajú interdisciplinárny charakter. Práve vzájomná konzistentnosť jednotlivých prostriedkov ochrany obetí, ako aj spôsob a forma ich normatívneho vyjadrenia, v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subjekt trestného konania, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, postavenie poškodeného, nárok na náhradu škody, vznesenie obvinenia
Právna veta: Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa označenie strany. Ustanovenie § 10 ods. 11 Trestného poriadku vymedzuje, že stranou sa rozumie ten, proti k ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, ochrana obete, inštitút európskeho ochranného príkazu, princíp obojstrannej trestnosti
Právna veta: Ochrana obetí trestných činov predstavuje problematiku, ktorej je čoraz častejšie venovaná zvýšená pozornosť, a to nielen na úrovni teoretických diskusií ale rovnako tiež na úrovni praktickej a legislatívnej. Predmetné konštatovanie našlo svoje odzrkadlenie v nedávno prijatom zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ku ktorého prijatiu pristúpil slovenský normotvorca v roku 2017. Predmetný zákon vykazuje bezpochyby zásadnú dôležitosť a význam. Domnievam sa však, že na to, aby sme mohli hovoriť o absolútne komplexnej ochrane tých najzraniteľnejších subjektov vystupujúcich v rámci tr ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obeť trestného činu, poškodený trestným činom, odškodnenie poškodených trestným činom, oprávnenie poškodeného
Právna veta: Príspevok sa zaoberá právnym stavom de lege lata obetí trestných činov a poškodených trestným činom, a to najmä v kontexte novej právnej úpravy týkajúcej sa obetí trestných činov. Príspevok taktiež poukazuje na možné nedostatky a nedokonalosti tejto novej právnej úpravy, pričom neopomína tiež skúmanie súčasného postavenia poškodeného trestným činov v kontexte jednotlivých ustanovení Trestného poriadku. Na podklade uvedeného v závere príspevku autor formuluje návrhy de lege ferenda týkajúce sa skúmanej oblasti.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: viktimizácia, obeť trestného činu, oprávnenie poškodeného, oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
Právna veta: Autorka príspevku poukazuje na spoločné a rozdielne prvky vnímania obete (poškodeného) z pohľadu kriminológie a trestného práva. Pozitívne hodnotí prijatie zákona o obetiach trestných činov. Víta tendenciu smerovania trestnej politiky nášho štátu v duchu myšlienok restoratívnej justície.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: boj proti extrémizmu, obeť trestného činu, ochrana obete, trestné činy extrémizmu, extrémizmus
Právna veta: Autorka v príspevku skúma postavenie a ochranu obetí v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu v súčasnosti, na úrovni slovenského vnútroštátneho práva. Zaoberá sa aktuálnym postavením obete po prijatí zákona č. 274/2017 o obetiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mediácia, potrestanie páchateľa, dohoda o vine a treste, procesné práva poškodeného
Právna veta: The author, in the forthcoming expert paper, will outline the basic ideas of applying restorative principles in the area of criminal activity. The professional contribution entitled "Meditation - the process between the offender and the victim of a criminal offense" will be the actual response to the new Act No. 274/2017 Coll. On Victims of Crime and on Amendments to Certain Acts. The Contributor will approach the importance of Mediation in Criminal Proceedings as as well as the role of the mediator through knowledge gained from criminological research and the practice of probation and mediati ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: národná banka slovenska, národná banka , nezávislosť postavenia národnej banky, právomoc národnej banky slovenska
Právna veta: Centrálna banka štátu zaujímala počas existencie Slovenskej republiky nezastupiteľné postavenie ako emisná banka a v súčasnosti najmä ako orgán dohľadu nad finančným trhom. V tejto súvislosti je dôležité garantovanie jej nezávislosti, ktorá je však limitovaná rešpektovaním ústavných práv v rámci jej rozhodovacej činnosti. Okrem toho ide o orgán verejnej moci, ktorý disponuje významnou legislatívnou právomocou. Príspevok sa venuje prvkom ústavne garantovanej nezávislosti a legislatívnej právomoci NBS ako aj dopadu judikatúry na niektoré zákonné kompetencie NBS.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: retroaktivita, nepravá retroaktivita, pravá retroaktivita , ústavný prieskum daní, zdaňovacie obdobie
Právna veta: Príspevok poskytuje výber významných rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky aj vybraných ústavných súdov v zahraničí na tému retroaktivity daňovoprávnych noriem a aplikuje ich závery a závery medzinárodnej právnej doktríny na vybrané situácie v slovenskom právnom prostredí, ktoré môžu mať potenciálne ústavnoprávne implikácie.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: škoda, poškodený v trestnom konaní, prípravné konanie, Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, obeť trestného činu, daňový podvod, Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ekonomická kriminalita, ujma na majetku, krádež, nárok na náhradu škody
Právna veta: V predkladanom príspevku jeho autori na teoretickej báze porovnávajú pojmy škoda, následok a účinok ako súčasť objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu. Následne sa venujú pojmu poškodený a jeho postaveniu pri dokazovaní tzv. ekonomickej kriminality. Dochádzajú k záveru, že v praxi pribúda prípadov, kedy v priebehu trestného konania dochádza k zmenám postavenia poškodeného vzhľadom na nejednotný výklad pojmov škoda a poškodený.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: bezpečnostné prehliadky, povinnosti policajta, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, služobný zákrok
Právna veta: Autor v článku poukazuje na to, že žiadnym zákonným spôsobom nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku osoby, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodený v trestnom konaní, škoda, adhézne konanie, Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, ublíženie na zdraví, ujma na zdraví, škoda na zdraví, škoda spôsobená trestným činom, výtržníctvo
Právna veta: Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodeného podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s praxou a s tým, komu sa v trestnom konaní priznáva postavenie poškodeného.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konaní, povinnosť na vydanie veci, zákonnosť dôkazu, získanie dôkazu
Právna veta: Článok pokračuje v polemike týkajúcej sa posudzovania zákonnosti získaných dôkazov v prípravnom konaní
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonnosť získania dôkazov, získanie dôkazu, preskúmanie obžaloby, obžaloba, nezákonný dôkaz
Právna veta: Príspevok reaguje na niektoré argumenty JUDr. Miroslava Srholca uverejnené v článku "Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 6" a snaží sa vysvetliť úlohu súdu a orgánov činných v trestnom konaní z hľadiska posudzovania zákonnosti získaných dôkazov ako aj v stručnosti vysvetliť úlohu judikatúry v trestnom procese.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: športový odborník, podnikanie, príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z dobrovoľníckej činnosti, odpočet výdavku
Právna veta: Prinášame Vám zásadné pripomienky UčPS k návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZoDP), ktorá je úplne nelogickou súčasťou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou ZoDP sa bez predchádzajúcej odbornej diskusie ako aj bez primeraného vecného zdôvodnenia ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU