Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959378
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
22.01.2019 23:43

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Trenčín č. k. 11C/343/2012-169 z 04.01.2016, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20 eur za podané odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté rozhodnuti ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj ako „odvolací súd“) na odvolanie žalovaného rozsudkom z 8. decembra 2016, sp. zn. 19 Co 142/2016 zamietol návrh na prerušenie konania a potvrdil napadnutý rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“) zo 16. marca 2016 č. k. 11 C 435/2015-205, v napadnutej časti, t. j. vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi 2 182,53 Eur. 2. Uvedené rozhodnutie odvolacieho súdu napadol žalovaný (ďalej ako „dovolateľ“) dovolaním podaným elektronicky na súd prvej inštancie dňa 28. marca 2017, ktoré ale vzal späť podaním doručeným na Najvyšší súd Sloven ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací uznesením, č. k. 8Co/133/2016-117 z 30. júna 2016 potvrdil uznesenie Okresného súdu Pezinok, č. k. 36C/155/2012-85 z 10. októbra 2012, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 66,-eur za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania podľa položky 17a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 12. septembra 2016. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom stanovenej ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Komárno, č. k. 6C/664/2012-89 z 3. júla 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa v zákonom stanovenej lehote dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací uznesením, č. k. 26Co/579/2015-164 z 18. decembra 2015 potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 9C/323/2012-115 z 9. decembra 2014, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,-eur za podané odvolanie podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Uznesenie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť 9. marca 2016. 2. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, tvrdiac, že súdy jej odňali možnosť konať pred súdom ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra, č. k. 9C/55/2013-75 z 11. mája 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok 20,eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 23. februára 2017 dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu konajúca zamestnancom v súlade s ustanovením § 429 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) zhora označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) z 13. októbra 2015 č. k. 14C/6/2013-213 v časti o zamietnutí žaloby. Zároveň rozhodol aj o trovách odvolacieho konania. Potvrdenie prvoinštančného rozsudku odôvodnil jeho vecnou správnosťou majúc predovšetkým za to, že súd prvej inštancie dospel k správnemu záveru o nepreukázaní nesprávneho úradného postupu žalovanej pri výkone verejnej moci spočívajúcej vo vykonávaní dohľadu nad činnosťou podielového družstva. ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím ČAS: MU-PO-113-27/2017-Ž zo dňa 21.11.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) rozhodol tak, že sťažovateľovi neudelil azyl a zároveň podľa § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona o azyle mu neposkytol doplnkovú ochranu. 2. Preskúmavané rozhodnutie vychádza zo skutočnosti, že sťažovateľ podal dňa 23.08.2017 žiadosť o udelenie azylu na území Slovenskej republiky z politických a národnostných dôvodov, pred praco ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 29Sa/5/2017-43 zo dňa 21.11.2017 potvrdil podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov (ďalej len „O. s. p.“), rozhodnutie odporcu č. V 92/2016 zo dňa 29.01.2016. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním zo dňa 18.07.2018, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 23.07.2018, vzal v celom rozsahu späť a žiadal, aby súd konanie zastavil a právo na náhradu trov nepriznal žiadnemu z účastníkov. Zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej sp ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 7Sa/42/2017-33 zo dňa 10.10.2017 potvrdil podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov (ďalej len „O. s. p.“), rozhodnutie odporcu č. V-4931/15 zo dňa 14.07.2015. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním zo dňa 18.07.2018, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 23.07.2018, vzal v celom rozsahu späť a žiadal, aby súd konanie zastavil a právo na náhradu trov nepriznal žiadnemu z účastníkov. Zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej š ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Dňa 03.05.2016 vykonali inšpektori Inšpektorátu práce Trenčín kontrolu v prevádzke sťažovateľa MAGNA SLOVTECA, s.r.o., následne bola kontrola vykonaná aj v dňoch 14.06.2016 a 20.06.2016. O zistených nedostatkoch bol spísaný protokol z výkonu inšpekcie práce č. ITN-23-36-2.3/P-E22, E24, A25-16, ktorý bol dňa 20.06.2016 prerokovaný so sťažovateľom. Nedostatky opísané v protokole spočívali v tom, že zamestnávateľ nezabezpečil u 2 zamestnancov posúdenie zdravotnej spôsobilosti na ručnú manipuláciu s bremenami, neoboznámil 3 zamestnancov pri nástup ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím ČAS:MU-PO-88-50/2017-Ž zo dňa 11.12.2017 žalovaný podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o azyle“) neudelil sťažovateľovi azyl a súčasne podľa § 13c a § 20 ods. 4 zákona o azyle neposkytol sťažovateľovi doplnkovú ochranu. 2. V odôvodnení uviedol, že sťažovateľ bol dňa 28.06.2017 vrátený z Fínska na územie SR na základe Nariadenia Rady ES č. 343/2003. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 4 ods. 6 zákona o azyle sa považoval za žiadateľa o azyl, bolo s ním začaté kon ...
Odôvodnenie: I. Konanie na správnom súde 1. Sťažovateľ sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 12.12.2014 domáhal preskúmania zákonnosti listu žalovaného č. UWaÚVTOS-5-83-4/31-2014 zo dňa 07.10.2014, ktorým žalovaný reagoval na podanie žalobcu zo dňa 22.09.2014. Týmto podaním žalobca napádal list žalovaného č. UVVaÚVTOS-5-83-3/31-2014 zo dňa 05.09.2014, ktorým mu bolo oznámené, že v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. ÚVVaÚVTOS-5-83/31-2014 zo dňa 20.06.2014 bol doplnením podpisovej doložky odstránený nedostatok týkajúci sa formálnej náležitosti rozhodnutia. 2. Krajský súd v Bratislave ustálil, ž ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením č. k. 13S/20/2016-55 zo dňa 19.10.2016 Krajský súd v Trenčíne podľa § 98 ods. 1 písm. e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti Protokolu o vyšetrení príčin vzniku pracovného úrazu Inšpektorátu práce Trenčín č.: ITN-28-4-2.2/P-J2-15, č. úrazu: 022/15-ITN zo dňa 18.11.2015, pretože žalobca nemohol byť oprávnenou osobu na podanie žaloby. 2. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že žalobca bol v čase vzniku pracovného úrazu na základe pracovnej zmluvy zo dňa 27.08.2014 zamestnaný v spoločnost ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne uznesením č. k. 13S/27/2017-17 zo dňa 27.07.2017 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) podľa § 98 ods. 1 písm. f) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „S. s. p.“) odmietol žalobu sťažovateľa o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-TN-KDI-P-10/2017 zo dňa 10.02.2017 z dôvodu, že sťažovateľ nepreukázal existenciu riadneho zastúpenia v konaní pred správnym súdom podľa § 49 ods. 1 S.s.p., keďže nepredložil plnomocenstvo udelené advokátovi na spísanie správnej žaloby a na jeho zastupovanie v konaní pred správnym súdom, res ...
Odôvodnenie: Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O.s.p.“) potvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 22. marca 2016 č. XXX XXX XXXX X, ktorým odporkyňa podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku. Krajský súd v odôvodnení rozhodnutia, po opísaní priebehu administratívneho konania uviedol, že preskúmaním veci súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný. Zo zisteného skutkového stavu je p ...
Odôvodnenie: Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 23. júna 2015, ktorým podľa § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zvýšila navrhovateľovi od 23.02.2015 invalidný dôchodok na sumu 360,40 € mesačne. Krajský súd v odôvodnení rozsudku s poukazom na relevantnú právnu úpravu uviedol, že z predloženého spisového materiálu zistil, že zdravotný stav navrhovateľa bol opakovane ...
Odôvodnenie: rozhodnutia je zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Kasačný súd má za to, že z napadnutého rozhodnutia krajského súdu nie je vôbec zrejmé ako sa krajský súd vysporiadal so žalobnými námietkami žalobkyne a v čom vidí vlastne krajský súd dôvody na zrušenie rozhodnutia žalovaného uvedené v § 191 ods. 1 písm. d), e), g) S.s.p. 16. Záverom kasačný súd poznamenáva, že nie je úlohou kasačného súdu domýšľať dôvody, pre ktoré prvoinštančný súd rozhodol vo veci tak ako rozhodol, ani nahrádzať úlohu správneho súdu v súdnom prieskume rozhodnutí správnych orgánov. Preto krajský súd pochy ...
Odôvodnenie: je zhrnutím všetkých zistených skutočností odôvodňujúcich výrok rozhodnutia. Musí preto v plnom rozsahu zodpovedať skutočným výsledkom uskutočneného konania. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia je jeho dôležitou obsahovou náležitosťou, ktorá musí plniť niekoľko funkcií. Predovšetkým musí presvedčiť účastníko ...
Odôvodnenie: I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím Regionálnej veterinárnej správy a potravinovej správy Bratislava - mesto, ako prvoinštančného správneho orgánu, č. k. 0184/1394/2014 zo dňa 02.06.2014 bola žalobkyni uložená podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z.z.“) pokuta vo výške 2.000 € za porušenie § 4 ods. 1, § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. ako aj Kapitoly II, Oddiel 4, Článok 14 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 5 Nariadenia (ES) Európskeho Parlamentu a Rady č. 178/2002 z 28.01.20 ...
Odôvodnenie: Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo 16. marca 2016, ktorým podľa § 259 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku. Rozhodla tak s odkazom na odborný posudok o invalidite z 28.02.2014 s tým, že skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dô ...
Odôvodnenie: rozhodnutia žalovaného považoval za dostatočný základ na jeho vecné preskúmanie nakoľko z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia vyplývalo, aké skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, ako žalovaný vyhodnotil vykonané dôkazy, pri použití akých právnych predpisov a k akým došiel záverom. Krajský súd záverom uviedol, že nezistil žalobcom namietanú nezákonnosť (nepreskúmateľnosť) napadnutého rozhodnutia. 12. Vzhľadom na uvedené ide o zjavne protirečivé závery súdu, nakoľko krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku najprv spochybňuje zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia, vrátane zisteného skutkového stavu, a ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil napadnuté rozhodnutie sťažovateľa Č. 1321/2009-52/ SKP zo dňa 22.05.2015 a vec vrátil sťažovateľovi na ďalšie konanie. Sťažovateľovi zároveň uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania vo výške, o ktorej rozhodne správny súd samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia krajský súd konštatoval, že napadnuté rozhodnutie sťažovateľa v medziach žaloby nebolo vydané v súlade so zákonom. 3 ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Galanta (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 8Cb/5/2015-262 z 19. januára 2017 zastavil konanie o nariadenie neodkladného opatrenia a o žalobe o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, bližšie konkretizovaným v žalobe. 2. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie poukázal na obsah potvrdenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“) zo dňa 28. apríla 1994 č. 191/1994-15D, ktorým ministerstvo potvrdilo, že žalobca bol samostatným právnym subjektom, odvodzujúcim svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi. Súčasne však poukázal n ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) svojím vyššie označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“ a spolu s odvolacím súdom tiež „nižšie súdy“) z 20. januára 2016 č. k. 28C/55/2013-184. Tým súd prvej inštancie čiastočne vyhovel žalobe, keď prvým výrokom uložil pôvodnému žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 213,60 € s 9%-ným ročným úrokom z omeškania od 14. marca 2012 do zaplatenia v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšnej časti žalobu zamietol, pričom žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) hore označeným uznesením zamietol námietky povinnej proti exekúcii a rovnako aj proti trovám exekúcie a oprávnenému priznal nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu. Prvý výrok svojho rozhodnutia odôvodnil právne ust. § 41 ods. 2 a § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (Exekučného poriadku, ďalej tiež len „E. p.“), majúc za to, že námietky povinnej nie sú dôvodné, nakoľko sumu z exe ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 6. apríla 2017, č. k. 55Cbi/309/2001-602, zamietol žalobu a žalovanému priznal právo na plnú náhradu trov konania. 2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že zistený skutkový stav posudzoval podľa § 15 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. /ďalej len ZKV/. Vyslovil názor, že z gramatického výkladu ustanovenia § 15 ods. 4 ZKV vyplýva, že zákon vyžaduje kapitálové alebo personálne prepojenie v čase uskutočnenia právneho úkonu len v prípadoch pod bodom c/ a e/. Pre prípad uvedený pod písmenom d/ sa nevyžaduje prepojenie v čase uskut ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 08. novembra 2017, č. k. 4Sp/120/2015-22 potvrdil rozhodnutie odporcu z 10. marca 2015, č. V-25501/14. Náhradu trov konania navrhovateľovi nepriznal. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom bolo vydané v súlade so zákonom. Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvodnil v zmysle ustanovenia § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) s použitím ustanovenia § 2501 ods. 2 OSP, neúspechom navrhovate ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 31. mája 2017, č. k. 5Sp/12/2016-32 potvrdil rozhodnutie odporcu zo 14. októbra 2015, č. V-14414/15. Náhradu trov konania navrhovateľovi nepriznal. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom bolo vydané v súlade so zákonom. Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvodnil v zmysle ustanovenia § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) s použitím ustanovenia § 2501 ods. 2 OSP, neúspechom navrhovateľa v konaní a ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozhodnutie odporcu č. V 7023/2014 z 9. apríla 2015, ktorým podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním z 25. júla 2018, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 27. júla 2018 vzala v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť. Podľa § 246c ods. ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd") rozsudkom č. k. 7S/143/2015-82 z 27. apríla 2016 v znení opravného uznesenia č. k. 7S/143/2015-138 zo 4. júna 2018 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.") zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-KE-OVBP2-2015/032539 z 24. augusta 2015, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Obce Valaliky č. 291/2045/2015-Va z 19. júna 2015, ktorým obec, ako stavebný úrad, povolila v spojenom územnom a stavebnom konaní stavbu označenú ako: „Terénne úpravy a zriadeni ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline napadnutým uznesením rozhodol, že u žalobcu nie sú dané predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu a neodkázal žalobcu na Centrum právnej pomoci vo vzťahu k jeho žiadosti o ustanovenie advokáta. V odôvodnení konštatoval, že po tom, ako žalobca oznámil vypovedanie plnej moci advokátovi, ktorého si zvolil na zastupovanie v predmetnej právnej veci, vyzval ho na predloženie plnej moci pre advokáta, ktorý ho bude v konaní ďalej zastupovať, na základe čoho žalobca požiadal o ustanovenie advokáta a následne na základe výzvy súdu doručil aj vyplnené tlačivo pre doklad ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Komárno z 20. mája 2016, č. k. 6C/829/2012-92, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20,- eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 27. novembra 2017 dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté rozhodnuti ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie odporcu č. V 3079/2016 z 20. apríla 2016, ktorým podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním z 25. júla 2018, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 27. júla 2018 vzala v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť. Podľa § 246c ods ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline napadnutým uznesením rozhodol, že u žalobcu nie sú dané predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu a neodkázal žalobcu na Centrum právnej pomoci vo vzťahu k jeho žiadosti o ustanovenie advokáta. V odôvodnení konštatoval, že po tom, ako žalobca oznámil vypovedanie plnej moci advokátovi, ktorého si zvolil na zastupovanie v predmetnej právnej veci, vyzval ho na predloženie plnej moci pre advokáta, ktorý ho bude v konaní ďalej zastupovať, na základe čoho žalobca požiadal o ustanovenie advokáta a následne na základe výzvy súdu doručil aj vyplnené tlačivo pre doklad ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trnava uznesením č. k. 8C/76/2013-82 zo dňa 26. augusta 2014 rozhodol tak, že uložil žalobcovi zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 20,- eur. 2. O odvolaní rozhodol Krajský súd v Trnave uznesením č. k. 11Co/603/2014-112 zo dňa 10. júna 2015 tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. 3. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu s vyznačenou právoplatnosťou 28. júla 2015 podal žalobca dovolanie podaním doručeným dňa 27. augusta 2015. 4. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový po ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom podľa § 192 ods. 2 písm. c/ Správneho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 1.7.2014, č. SK0995/99/2013 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobkyni priznal právo na úplnú náhradu trov konania. 2. Sťažovateľ - žalovaný podal proti predmetnému rozsudku kasačnú sťažnosť, pričom žiadal aby bol rozsudok krajského súdu zrušený a vec vrátená na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) prejednal vec bez nariadenia pojednávania podľa § 455 SSP a dospel jednohlasne k záveru, že kasačnú sť ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 20S/143/2015-50 zo 14. júna 2016 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ,,O.s.p.“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100308/1/187398/2015 z 5. mája 2015, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina (ďalej aj „správca dane“) č. 9501401/5/230119/2015 z 30. januára 2015 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 21S/172/2015-59 z 25. mája 2016 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ,,O.s.p.“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 20881729/2015 z 22. septembra 2015, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina (ďalej aj „správca dane“) č. 20372122/2015 z 15. júna 2015 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým tento podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil rozd ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota z 02. februára 2016, č. k. 14C/151/2012-98, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20,- eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 3. októbra 2017 dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bol ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil v II. výroku uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota z 24. novembra 2014, č. k. 14C/151/2012-20, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dňa 9. októbra 2017 dovolanie spolu s návrhom na prerušenie dovolacieho konania. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala vča ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 3S/47/2014-100 zo 17. decembra 2015 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ,,O.s.p.“) zamietol žalobu žalobcu 1/ a predchodcu žalobcov 2a/ - 2c/ Q. S., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom M. XXX/XX, K., (ďalej len „pôvodní žalobcovia“), ktorou sa domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č OU-PO-OVBP2-2014/12672/23971/ŠSS-KAM zo 7. apríla 2014, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Stavebného úradu mesta Kežmarok č. SÚ 4121/2013-Mj, ktorým tento podľa § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územ ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 19. septembra 2014, č. k. 14C/275/2012-21, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca podaním zo dňa 21. júla 2016 dovolanie spolu s návrhom na prerušenie dovolacieho konania. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolan ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 26. marca 2015 č.k. 17 C 81/2015-27 vyzval žalobcu, aby svoje podanie z 29. januára 2015, doručené súdu prvej inštancie 2. februára 2015, označené ako „13C/99/2010 OBNOVA KONANIA“ v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia doplnil a opravil v zmysle § 43 ods. 3, § 228 ods. 3 OSP a zmysle zásady úplnosti, správnosti a zrozumiteľnosti podania tak, aby podanie obsahovalo náležitosti uvedené v tomto uznesení. 2. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 5. mája 2016 sp.zn. 16 Co 742/201 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 2. februára 2016 č. k. 14C/297/2012-104, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 20,- eur za odvolanie proti rozsudku okresného súdu. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca zo dňa 19. augusta 2016 dovolanie. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bol ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 24. novembra 2014, č. k. 14C/297/2012-22, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- eur za vznesenú námietku zaujatosti. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca podaním zo dňa 9. augusta 2016 dovolanie spolu s návrhom na prerušenie dovolacieho konania. 2. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „C. s. p.“)], po zistení, že dovolan ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 24. januára 2017, č. k. 2Sp/51/2015-32 potvrdil rozhodnutie odporcu zo 14. apríla 2015, č. V 530/2015 KK. Náhradu trov konania navrhovateľovi nepriznal. Súčasne uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 35 eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom bolo vydané v súlade so zákonom. Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvodnil v zmysle ust ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd v Nitre uznesením zo dňa 24. mája 2017 č. k. 9C/108/2013-151 zastavil dovolacie konanie a rozhodol, že žalovanej náhradu trov konania nepriznáva. Uvedené uznesenie súdu prvej inštancie napadla žalobkyňa odvolaním. 2. Krajský súd v Nitre uznesením zo dňa 27. novembra 2017 č. k. 2Co/3/2017-167, v prvom výroku uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 9C/109/2013-151 zo dňa 24.5.2017 potvrdil. Druhým výrokom rozhodol, že žalovaná má nárok na náhradu trov dovolacieho konania v rozsahu 100% voči žalobcovi. 3. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobkyňa sa písomne podanou žalobou do ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 6370/2015-1.10.2 (25/2015-rozkl.) z 25. augusta 2015, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie žalovaného č. 4479/2015-2.3 z 2. júna 2015 o povolení výnimky zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. b/ a písm. e/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), a to usmrtenie medveďa hnedého v poľovnom revíri Čerín, s tým, že odstrel možno zrealizovať od nadobudnutia právoplatn ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo ,,prvostupňový súd“) uznesením č.k. 23S/176/2016-76 zo dňa 24.01.2017 odmietol správnu žalobu podľa § 98 ods. 1 písm. f/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len ,,SSP“) z dôvodu, že správna žaloba žalobcov v 1./ a 2./ rade (ďalej len ,,žalobcovia“) nebola spísaná advokátom. Žalobcovia v čase jej podania neboli právne zastúpení a nimi predložené listinné doklady nepreukázali, že by niektorý z nich mal vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. 2. Z odôvodnenia uznesenia krajského súdu vyplýva, že žalobco ...
Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave potvrdil rozhodnutie odporcu č. V 1862/13-04 zo 17. februára 2016, ktorým podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním z 25. júla 2018, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 27. júla 2018 vzala v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť. Podľa § 246c ods ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo 17. júla 2017 č.k. 7 C 299/2014-172 vo výroku I. rozhodol, že žalovaná má voči žalobcovi nárok na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 100 % a vo výroku II. rozhodol, že žalovaná má voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. 2. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobcu uznesením z 9. januára 2018 sp.zn. 10 Co 89/2017 rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil a stranám sporu nepriznal nárok na náhradu trov tohto odvolacieho konania. 3. Proti uvedenému uzneseniu ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 11. októbra 2016, č. k. 8 Er 188/2008-66 rozhodol tak, že súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal. Vychádzal z toho, že súd prvej inštancie dňa 4. apríla 2011 vydal uznesenie č. k. 8 Er 188/2008-21, ktorým exekúciu vedenú proti povinnému, ktorý dňa XX. B. XXXX zomrel, vyhlásil za neprípustnú a konanie zastavil. Zároveň oprávnenej uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi T. náhradu trov exekúcie vo výške 113,50 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Nakoľko predmetné uznesenie vydala vyššia súdna úrad ...
Odôvodnenie: vystavenia dobropisu zo strany B. F. pre F. V. spočívajúce v tom, že nebol dodržaný termín dodávky tak správca dane správne vyhodnotil ako neopodstatnené. Tovar „vozidlo zn. SANTA FE F/L 5S 2,2D 6 M/T 4x4“ nadobudol B. F. od svojho dodávateľa ALTERIA MOTOR, s.r.o. dňa 01.12.2011 za kúpnu cenu 25.049,99 eura bez DPH a o 4 dni 05.12.2011 tento tovar B. F. scudzil spoločnosti PULSAR, s.r.o. za kúpnu cenu 25.166,67 eura bez DPH a ešte v ten istý mesiac, dňa 30.12.2011 vystavil B. F. spoločnosti PULSAR, s.r.o. dobropis vo výške 14.000,- eur bez DPH, čo v konečnom dôsledku znamená, že spoločnosť PULSAR, s ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 4. októbra 2016, č.k. 2Sp/19/2016-13, potvrdil napadnuté rozhodnutie, ktorým odporca zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnostiach uzavretej medzi navrhovateľom ako záložným veriteľom a M. C. ako záložcom č. 356/2013-PTR z 10.09.2013. 2. Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal v lehote ustanovenej zákonom (§ 204 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá, § 250l ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku; ďalej len „OSP“) odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu v zmysle podaného opravného prostriedk ...
Odôvodnenie: I. Krajský súd v Bratislave (ďalej v texte rozhodnutia aj „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) napadnutým rozsudkom č. k. 1S/53/2015-36 zo dňa 26. mája 2016 postupom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Co 93/14-BPR zo dňa 13.01.2015, ktorým odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru č. C-70/14/ROEP/Petržalka zo dňa 28.10.2014, ktorým podľa § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniac ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 1S/7/2016-50 z 25. októbra 2016 podľa § 190 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 1779002/2015 zo 16. decembra 2015, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 989654/2015 z 22. júna 2015, ktorým správca dane určil žalobcovi rozdiel nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v sume 33 980,42 € za zdaňovacie obdobie september 2010 a súčasne rozhodol o nepriznaní nadmerného odpočtu v sume 31 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len ,,krajský súd”) rozsudkom č.k. 11S/266/2015-148 zo dňa 8. februára 2017, v spojení s opravným uznesením č.k. 11S/266/2015-181 zo dňa 31. mája 2017 postupom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 20934926/2015 zo dňa 02.10.2015. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 168 S.s.p. tak, že žalovanému ich náhradu nepriznal. 2. Napadnutým rozhodnutím č. 20934926/2015 zo dňa 2.10.2015 žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") rozsudkom č.k. 6S/21/2015-59 z 15. apríla 2016 zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného číslo: 1100305/1/112983/2015/5057 z 12. marca 2015 v spojení s rozhodnutím Daňového úradu Prešov, pobočka Humenné, so sídlom Štefánikova 18, Humenné, zo dňa 30. septembra 2014, číslo: 9710401/54436416/2014/4154/Buko. O trovách konania rozhodol súd s poukazom na § 250k ods. 1 OSP tak, že ich náhradu účastníkom nepriznal. 2. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že krajský súd podľa § 250j ods. 1 zákona č ...
Odôvodnenie: I. 1.Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) uznesením č.k. 11S/3/2016-97 z 30. marca 2017 odmietol žalobu podľa § 98 ods. 1 písm. d/ SSP, ako neprípustnú. O trovách konania správny súd rozhodol podľa § 170 písm. a/ SSP tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, pretože žaloba bola odmietnutá. 2. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že správny súd po preskúmaní vyššie uvedenej žaloby zistil, že rozhodnutie žalovaného z 9. januára 2014 č. OU-NR-OVBP2-2014/007194-4, preskúmania a zrušenia ktorého sa žalobca domáha, ktoré bolo podľa § 248 písm. a/ OSP (v súčasnosti je podľa § ...
Odôvodnenie: I. Krajský súd v Bratislave (ďalej v texte rozhodnutia aj „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) napadnutým rozsudkom z 15.03.2016, č. k. 5S/2/2015-41 postupom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Co 81/14-ZSe zo dňa 28.10.2014, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru č. C-56/14/ROEP/Ružinov zo dňa 28.04.2014, ktorým o námietke žalobcu týkajúcej sa údajov návrhu registra obnovenej evidencie ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 24S/169/2014-34 zo dňa 20. augusta 2015, po spojení vecí na spoločné konanie podľa § 112 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), postupom podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žaloby, ktorými sa žalobca domáhal preskúmania v záhlaví tohto uznesenia označených rozhodnutí žalovaného. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 250k O.s.p. tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal. 2. Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal žalobca v lehote ustanovenej zákonom (§ 204 ods. 1 v spojení s § 246c o ...
Odôvodnenie: I. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej v texte rozsudku aj „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) podľa § 250j ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. PÚV 152-2005/ÚV 4301 II/16-2015 zo dňa 6. marca 2015 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uvedeným rozhodnutím žalovaný o rozklade podanom žalobcom vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 4301 s názvom „Systém na zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe jadrového reaktora typu VVER-440/V213“ majiteľa Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o., ro ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 24S/10/2015-44 zo dňa 20. novembra 2015, podľa § 250j ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/515557/2014 zo dňa 24.11.2014. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 250k O.s.p. tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal. 2. Proti tomuto rozsudku podal žalobca odvolanie e-mailom doručené krajskému súdu dňa 04.02.2016, ktoré bolo doplnené predložením jeho originálu dňa 05.02.2016. 3. Dňom 1. jú ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo 6. júna 2013 č. k. 14C/251/2012-18 uložil žalobkyni povinnosť zaplatiť súdny poplatok v sume 924 eur za vznesenie námietky zaujatosti v spoločnom konaní o 14 veciach. 2. O odvolaní žalobkyne Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením 17. marca 2016 č. k. 15Co/127/2016-233 rozhodol tak, že potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne. 3. Proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie. Dovolanie odôvodnila dovolacím dôvodom uvedeným v ustanovení § 241 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra ako súd prvej inštancie uznesením č. k. 23Cbi/33/2014-263 zo dňa 02.03.2017, právoplatným dňa 30.03.2017, rozhodol o postúpení spisu sp. zn. 23Cbi/33/2014 vecne príslušnému Krajskému súdu v Nitre na ďalšie konanie s poukazom na znenie § 161 ods. 1, § 40, § 470 ods. 1 a 4 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej len „CSP"), § 10 zákona č. 162/2015 Z. z Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP") a § 32 ods. 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v znení 30.06.2016 (ďalej „zákon č. 7/2015 Z. z." alebo „ZoKR"). Podľa jeho ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia sa žalobou doručenou Okresnému súdu v Trenčíne dňa 18.04.2018, označenou ako žaloba „o neplatnosť zápisnice z riadneho zhromaždenia žalovaného v naliehavom právnom záujme žalobcov“ domáhali, aby okresný súd určil, že zápisnica z riadneho zhromaždenia žalovaného Združenia lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, spísaná vo veci priebehu zhromaždenia konaného dňa 24.03.2018 v kultúrnom dome Opatovce je neplatná v celom rozsahu. V žalobe uviedli, že toto riadne zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, nakoľko neboli predložené právne rel ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa žalobou podanou na Okresný súd Trenčín domáhal zaplatenia 5 548,82 € s príslušenstvom. Ako rozhodujúce skutočnosti uviedol, že medzi žalobcom a žalovaným bol založený právny vzťah na základe Dohody č. 12/§56/2010ŠR z 15. decembra 2010 (ďalej len „Dohoda“) o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z.z.“) a Dohody o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnano ...
Odôvodnenie: 1. Sociálna poisťovňa návrhom, ktorý bol Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky doručený 30. apríla 2018 navrhla rozhodnúť o zápornom kompetenčnom konflikte v právnej veci o vyplácanie doživotnej renty pre poškodenia zdravia Ing. F. J.. 2. V podstatnom argumentovala, že z návrhu a pripojeného administratívneho spisu vyplýva, že žalobkyňa bola stranou civilného sporového konania vedeného na Okresnom súde Košice I ( ďalej len „ okresný súd") pod sp. zn. 13 C 384/2011 v ktorom sa domáhala proti žalovanému vyplácania doživotnej renty. Okresný súd uznesením z 28. marca 2013 č.k. 13 C 384/2011-112 v spojení ...
Odôvodnenie: Uznesením zo dňa 27. decembra 2016, č. k. 6Co/582/2016-165. Krajský súd v Trenčíne potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 22. decembra 2015, č. k. 6C/235/2012-123. ktorým súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 Eur. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolaním, doručeným dňa 14.3.2017, prípustnosť ktorého odôvodnila tým, že v konaní došlo k vade podľa § 237 písm. e/, f/ a g/ OSP. Žiadala, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrátil ...
Odôvodnenie: 1. Žalobcovia 1/ a 2/ (ďalej len „žalobcovia") sa žalobou podanou na Okresný súd Poprad domáhali neplatnosti zápisu vecného bremena na LV č. XXXX, na ktorom sú evidované pozemky v ich spoluvlastníctve, vykonaného žalovaným 2/, zriadené v zmysle § 31 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov spočívajúce v povinnosti vlastníkov nehnuteľností strpieť právo spoločnosti Letisko, Poprad-Tatry, a. s., bližšie špecifikované v tomto zápise a zároveň žiadali uložiť žalovanému 2/ povinnosť odstrániť tento zápis z listu vlastníctva do troch dní od prá ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej aj „súd prvej inštancie") rozsudkom z 20. októbra 2015 č.k. 27 C 237/2010-228 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 20 583,47 eur titulom nemajetkovej ujmy vo výške 11 000,- eur a titulom ušlého zisku vo výške 9 583,47 eur, vo zvyšku žalobu zamietol a žiadnej strane sporu právo na náhradu trov konania nepriznal. Svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ustanoveniami § 27b ods. 1 písm. a/, ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a/ bod 1, § 8 ods. 5 písm. b/, ods. 6 písm. a/, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, 2, § 18 ods. 1, 2, 3 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovedno ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Malacky predložil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 30 C 21/2018 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „C.s.p.“) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o príslušnosti z dôvodu nesúhlasu s postúpením sporu Okresným súdom Banská Bystrica. Nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že v danom prípade uplatňuje žalobca zaplatenie nevyplatenej mzdy, a teda ide o pracovnoprávny spor. Keďže podľa ustanovenia § 23 C.s.p. na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch je daná kauzálna príslušnos ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením z 13. októbra 2016, sp. zn. 19Co/9/2016, Krajský súd v Prešove potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Prešov z 13. októbra 2015, č. k. 29C/408/2012-146, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 20 eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadol žalobca dovolaním, prípustnosť ktorého odôvodnil tým, že v konaní došlo k vade podľa § 420 písm. f/ C.s.p. Žiadal, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Trenčín (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom z 18. septembra 2014, č.k. 27C/17/2012-167 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti žalovanému odstrániť z pozemku na par.č. 275 o výmere 329 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. XXXX, kat. úz. E. všetky predmety tam sa nachádzajúce, predovšetkým škridlu, drevo, plech, ďalej povinnosť zdržať sa užívania pozemku na parc.č. 275 o výmere 329 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. XXXX, kat. úz. E. a určenia, že je vlastníkom časti pozemku o výmere 12 m2 na parc.č. 271/1 o vý ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením krajský súd odmietol žalobu podanú dňa 27.07.2015, ktorou sa domáhal žalobca zrušenia Správy o zistenej nezrovnalosti č. N21501061/S01 k projektu ITMS 26220120010 zo dňa 04.06.2015. 2. Dňa 08.06.2015 bola žalobcovi doručená Správa o zistenej nezrovnalosti a Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov projektu č. 26220120010 „Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti“, ktorej obsahom bola Správa o zistenej nezrovnalosti, ktorá bola vypracovaná na základe vládneho auditu A661, K3888, ako aj Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v zmysle v ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline podľa § 190 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného - Protokolu č. IZA-05-18-2.2/P-J2-13 zo dňa 13.02.2013 o vyšetrení príčin vzniku pracovného úrazu podľa § 7 ods. 3 písm. b), v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2, 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z.z.“) v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa 07.03.2013 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 25.06.2013. 2. V odôvodne ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave odmietol žalobu žalobcu doručenú krajskému súdu dňa 02.09.2015, ktorou sa sťažovateľ domáhal, aby súd Opatrenie - oznámenie žalovaného č. OU-BA-PLO-2014/63205 zo dňa 09.07.2015, ktorým žalovaný oznámil žalobcovi, že dňa 09.07.2015 zaevidoval v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) zmluvu č. 2014/1200/2683 o užívaní poľovného revíru Rusovce - Čunovo uzavretú medzi vlastníkmi poľovných pozemkov v zastúpení oprávneným ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. k. 13S/2/2017-78 zo dňa 14. júna 2017 zrušil rozhodnutie žalovaného č. 104255184/2016 zo dňa 8. novembra 2016, vec mu vrátil na ďalšie konanie a žalobcovi priznal úplnú náhradu trov konania. Žalovaný predmetným rozhodnutím podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (ďalej len daňový poriadok) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 103508394/2016 zo dňa 13.07.2016, ktorým bol žalobcovi určený rozdiel na dani z pridanej hodnoty v sume 11.960,32 € za zdaňovacie obdobie máj 2014. Správca dane žalobcovi nepriznal nadmerný odpočet v sume 9.7 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) napadnutým uznesením odmietol žalobu podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) pre neprípustnosť súdneho preskúmania žalobou napadnutého protokolu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „úrad“) o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 12196-7000/2014-OK/5 z 10. septembra 2015 (ďalej aj „protokol“). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení rozhodnutia krajský súd konštatoval, že žalovaný v prejednáva ...
Odôvodnenie: I. Predmet konania 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd") napadnutým uznesením odmietol žalobu podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP"), ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti Správy o zistenej nezrovnalosti č. N21401518/S02 z 27. apríla 2015 (ďalej aj „Správa o zistenej nezrovnalosti" alebo „Správa") a odkladu vykonateľnosti Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 26250120036/Z03 z 27. apríla 2015 (ďalej aj „Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov" alebo „Žiadosť"). O trovách konania rozhodol krajský súd podľa ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave zastavil konanie o žalobe sťažovateľa zo dňa 28.06.2017 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia - Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 432-7000/2016-OK/5 zo dňa 27.04.2016 a postupu správneho orgánu. 2. Žalobca ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. (ďalej len ZVO) v rámci obstarávania predmetu zákazky s názvom „Špeciálne analytické prístroje proteomiky a genomiky“ vyhlásil postupom p ...
Odôvodnenie: . Krajský súd v Prešove (ďalej v texte rozsudku len „krajský súd“) rozsudkom č. k. 4S/22/2016-54 zo dňa 9. februára 2017 podľa ust. § 191 ods. 1 písm. e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S. s. p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-PO-OOP1-2016/018240/FRA zo dňa 23.03.2016. Zároveň priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania. Žalovaný ako odvolací správny orgán svojím rozhodnutím podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) rozhodol tak, že odvolanie obvineného Alexandra Krajňáka zamietol a ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trnave uznesením z 11. augusta 2015, č. k. 26Co/29/2015-103, potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Piešťany z 26. septembra 2014, č. k. 14C/293/2013-71, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie vo výške 20,- eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadol žalobca dovolaním, v ktorom žiadal rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)] po zistení, že dovolanie podala vča ...
Odôvodnenie: 1. Žalobou z 2. júna 2008 sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti výpovede z 31. januára 2008 a zaplatenia náhrady mzdy od 31. marca 2008 do doby, kým jej žalovaný umožní pokračovať v práci. Žalobu odôvodnila tým, že pre uplatnenie výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce neboli splnené zákonné podmienky. 2. Okresný súd Bratislava III (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 10. decembra 2008 č.k. 12 C 78/2008-98 žalobu zamietol. Dospel k záveru, že zo strany žalovaného boli splnené všetky zákonné podmienky pre skončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre uznesením z 30. decembra 2015 č. k. 15Co/650/2015-150, potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra z 08. októbra 2014 č. k. 9C/62/2013-81, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie vo výške 20,- eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadol žalobca dovolaním, v ktorom žiadal rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušiť. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako súd dovolací [§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“)] po zistení, že dovolanie podala včas stran ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 8. decembra 2016, č. k. 16Co/265/2016-165 potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota z 15. februára 2016, č. k. 14C/298/2012-113, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie vo výške 20,- eur. 2. Uznesenie odvolacieho súdu napadol žalobca dovolaním, ktoré podal v zákonom stanovenej lehote (§ 427 ods. 1 C. s. p). Svoje dovolanie odôvodnil tým, že súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodliv ...
Odôvodnenie: 1. Uznesením z 8. decembra 2016, č. k. 16Co/262/2016-143, Krajský súd v Banskej Bystrici, potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota z 18. decembra 2014, č. k. 14C/298/2012-21, ktorým žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietku zaujatosti vo výške 66 eur. 2. Uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadol žalobca dovolaním. Žiadal, aby dovolací súd rozhodnutia súdov nižšej inštancie zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Ďalej navrhol konanie prerušiť a predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nesúladu položky 17a Sadzob ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Žiline uznesením z 31. januára 2018 sp. zn. 9 Co 20/2018 potvrdil uznesenie Okresného súdu Martin z 24. októbra 2017 č.k. 5 C 428/2015-128, ktorým zastavil konanie o návrhu žalobcu na obnovu konania vo veci Okresného súdu Martin sp. zn. 5 C 195/1997 z dôvodu, že o totožnom návrhu sa právoplatne rozhodlo v konaní vedenom na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 10 C 418/2015 (§ 230 CSP). 2. Proti tomuto potvrdzujúcemu uzneseniu podal žalobca ním vyhotovené dovolanie, v ktorom namietal, že súdy postupovali nesprávne, keď nevyhoveli jeho návrhu na obnovu konania a konanie podľa § 23 ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 27. decembra 2017 sp. zn. 11 Co 163/2017 potvrdil rozsudok Okresného súdu Rožňava z 2. marca 2017 č.k. 8 C 97/2015-131 zamietajúci žalobu, ktorou sa žalobca domáhal obnovy konania vo veci Okresného súdu Rožňava sp. zn. 9 C 92/2006. 2. Proti tomuto potvrdzujúcemu rozsudku podal žalobca ním vyhotovené dovolanie, v ktorom namietal, že postupom súdu boli závažným spôsobom porušené jeho procesné práva na spravodlivý súdny proces v zmysle § 420 písm. f/ CSP a navrhol rozsudky súdov oboch nižších inštancií zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie kon ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Partizánske (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 6C/99/2012-20 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti, ktorý je 66,- eur s tým, že poplatok je vyrubený podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 17Co/1205/2014-168 z 29. aprí ...
Odôvodnenie: 1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 25C/19/2013-150 zo 14. júla 2015 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20,- eur podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o súdnych poplatkoch“). 2. Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Nitre (ďalej aj „odvolací súd“) prvou výrokovou vetou uznesenia č. k. 15Co/531/2015-179, 15Co/532/2 ...
Odôvodnenie: “, naopak ďalšie skutočnosti by rozhodnutie mohli zaťažiť prílišným formalizmom. Predmetná položka, podľa ktorej bol vyrubený namietaný súdny poplatok za podané odvolanie bola do zákona o súdnych poplatkoch vložená novelou - zákonom č. 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2012 a doposiaľ nebola menená. Námietku žalobkyne, že spoplatneniu nepodlieha odvolanie, ale len žaloba, vyhodnotil odvolací súd ako nedôvodnú vzhľadom na § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, pričom v ňom uvedená podmienka bola v predmetnej veci splnená. Z toho hľadiska súd posúdil vznik poplatkovej povinnosti žalobkyne ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 41Co/6/2017-148 z 26. apríla 2017 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 6C/100/2012-116 z 1. júna 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 6C/100/2012-52 zo dňa 30. januára 2014 v sume 20,- eur. 2. Dňa 24. júla 2017 bolo Okresnému súdu Žiar nad Hronom (ďalej aj „súd prvej inštancie“) doručené podanie žalobkyne označené ako „Dovolanie voči uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 8Co/508/2016-147 z 31. júla 2017 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 9C/12/2013-95 z 23. januára 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20,- eur. 2. Uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, ktoré bolo dané na poštovú prepravu dňa 2. novembra 2017. Podanie dovolania žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) odôvodnila tým, že odvolací súd jej svojím nesprávnym procesným postupom znemožnil, aby uskutočňovala jej patriace p ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Nitre (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 15Co/23/2016-149 z 30. novembra 2016 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Komárno č. k. 8C/752/2012-99 z 11. mája 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie v sume 20,- eur a súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu odvolania voči zamietnutiu žaloby a odvolania voči zamietnutiu prerušenia konania zaslaných elektronickými prostriedkami a podpísaných zaručeným elektronickým podpisom v sume 6,- eur. 2. Uznesenie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, ktoré podala na ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) druhou výrokovou vetou uznesenia č. k. 14Co/108/2016-75 z 31. mája 2016 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 14C/281/2012-18 z 13. augusta 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť na účet súdu súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66,- eur. 2. Rozhodnutie odvolacieho súdu napadla žalobkyňa dovolaním, ktoré podala na poštovú prepravu dňa 27. júla 2016. Podanie dovolania žalobkyňa odôvodnila dovolacími dôvodmi v zmysle § 420 písm. e/ a f/ zákona č. 160/2015 Z ...
Odôvodnenie: I. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 23. marca 2016, č. k. 4Sp/38/2014-27, postupom podľa § 250q ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) potvrdil rozhodnutie odporcu z 2. októbra 2014, Sp. zn.: 1832/2014-KaBA (5656/2013), ČRZ: 58145/2014, ktorým navrhovateľovi podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie krajského súdu 1. Krajský súd v Trenčíne uznesením č.k. 13S 242/2014-59 zo dňa 28. novembra 2016 rozhodol o náhrade trov konania tak, že žalobcovi voči žalovanému priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnení uvedeného rozhodnutia krajský súd poukazom na skutkové okolnosti daného prípadu a na právnu úpravu ustanovenú v § 167 ods. 1, v spojení s § 175 ods. 1, 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj SSP), ktorú citoval, konštatoval, že v predmetnej právnej veci krajský súd žalobe žalobcu vyhovel a žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a X. Z.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 9. novembra 2016, č. k. 21S/93/2016-37, zrušil rozhodnutie žalovaného zo 4. mája 2016, Č. j. UPS/US1/SSVOPHNSSD/ SOC/2016/3731-0004 Sv, a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Uvedeným rozhodnutím žalovaný postupom podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.) odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca z 25. februára 2016, Číslo: CA3/OHN,NVaŠSD/SOC/2016/11119-0053, ktorým tento postupom podľa § 24 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o po ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a Z. I.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: I. Rozhodnutie krajského súdu 1. Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom č.k. 1S/200/2015-95 zo dňa 19. januára 2017 preskúmavané rozhodnutie žalovaného č. 102/2015, 15854/2015/D220-SLP/32300-M zo dňa 15.06.2015 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. j. 02969/2015/C343-SŽDD/15949 zo dňa 16.03.2015 podľa § 191 ods. 1 písm. c/ SSP zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania, o výške ktorej rozhodne správny súd po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením. 2. Z predlože ...
Odôvodnenie: 1. 1.1 Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým uznesením podľa § 98 ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TN-OVBP2-2015/030031-002-Ka zo dňa 04.12.2015, ako podanú oneskorene. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný zmenil rozhodnutie stavebného úradu -Mesta Prievidza zo dňa 18.09.2015, č. sp. 2.4.2-02-6301-2014 (3176-2015) v časti výroku v znení: „Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d/ zák. č. 71/1976 Zb. v znení neskorších ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a Q. K.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach potvrdil ako vecne správne rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. apríla 2016 v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15. júna 2016. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 21. apríla 2016, odporkyňa rozhodla o priznaní starobného dôchodku v sume 98,50 eur mesačne od 10. júna 2013 podľa § 65, § 274, § 82, § 293ce a § 114 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Súčasne rozhodla aj o zvýšení starobného dôchodku podľa príslušných zákonných ustanovení jednotlivo ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a S. C.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 24. apríla 2017, č. k. 23Sa/22/2016-52, podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného z 12. mája 2016, č.: OPS/BEZ/2016/3445, O-238/2016, ktorým žalovaný odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Inšpektorátu práce Nitra z 23. februára 2016, č. k.: 547/15/práv., IPNR_OPS/ROZ/2015/855. 2. Týmto rozhodnutím Inšpektorát práce Nitra uložil žalobcovi podľa § 19 ods. ...
Odôvodnenie: 1. Krajský súd v Trenčíne napadnutým rozsudkom zo dňa 24. apríla 2017, č.k. 15Sd/235/2015-56, potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X - I. zo dňa 29. októbra 2015 v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X - II. zo dňa 29. októbra 2015, s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X - III. zo dňa 29. októbra 2015 a s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17. marca 2016, ako vecne správne a zákonné. Odporkyňa rozhodnutím I. z 29.10.2015 podľa § 263 ods. 1,§ 82 a § 112 ods. 1 a ods. 4 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z.z. uvoľnila výplatu invalidného dôchodku od 22.11.2011 v sume 178,70 eur mesačne a ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) Rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 11. mája 2016, č. k. 38Sp 34/2015-52 potvrdil rozhodnutie odporcu zo 14. apríla 2015 č. V 6752/14-02. Náhradu trov konania navrhovateľovi nepriznal. Súčasne uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 35 eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom bolo vydané v súlade so zákonom. Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvod ...
Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súď1) Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 21. júna 2016, č. k. 2Sp/8/2016-15 potvrdil rozhodnutie odporcu z 21. decembra 2015 č. V 1090/2015-K.Ch. Náhradu trov konania navrhovateľovi nepriznal. Súčasne uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 35 eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom bolo vydané v súlade so zákonom. Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský sú ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a K. T.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad.“ Európsky súd pre ľudské práva ale súčasne tiež pripomína, že právo na spravodlivý súdny proces nevyžaduje, aby súd v rozsudku reagoval na každý argument prednesený v súdnom konaní. Stačí, aby reagoval na ten argument (argumenty), ktorý je z hľadiska výsledku súdneho rozhodnutia považovaný za rozhodujúci (porovnaj napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ruiz Torija proti Španielsku z 9. dece ...
Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad.“ Európsky súd pre ľudské práva ale súčasne tiež pripomína, že právo na spravodlivý súdny proces nevyžaduje, aby súd v rozsudku reagoval na každý argument prednesený v súdnom konaní. Stačí, aby reagoval na ten argument (argumenty), ktorý je z hľadiska výsledku súdneho rozhodnutia považovaný za rozhodujúci (porovnaj napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ruiz Torija proti Španielsk ...
Odôvodnenie: rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad.“ Európsky súd pre ľudské práva ale súčasne tiež pripomína, že právo na spravodlivý súdny proces nevyžaduje, aby súd v rozsudku reagoval na každý argument prednesený v súdnom konaní. Stačí, aby reagoval na ten argument (argumenty), ktorý je z hľadiska výsledku súdneho rozhodnutia považovaný za rozhodujúci (porovnaj napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ruiz Torija proti Španielsk ...
Odôvodnenie: 1. Konanie pred krajským súdom Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") uznesením č. k. 4Sp/15/2014-26 z 30. marca 2016 (ďalej aj „rozhodnutie krajského súdu" alebo „napadnuté rozhodnutie krajského súdu") podľa § 250p zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP") odmietol opravný prostriedok navrhovateľa v 1/ rade ako podaný neoprávnenou osobou a opravný prostriedok navrhovateľa v 2/ rade ako podaný oneskorene. Krajský súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol, že predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie č. OÚ-PP-P ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a Y. T.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: Rozsudkom krajského súdu bolo potvrdené rozhodnutie odporcu, ktorým zamietol návrh na vklad zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej medzi navrhovateľom a R. J.. Proti rozsudku krajského súdu podal včas navrhovateľ odvolanie, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR. Pred rozhodnutím o odvolaní, vzal navrhovateľ svoje odvolanie späť a žiadal konanie zastaviť bez priznania práva účastníkom na náhradu trov konania. Podľa § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pre riešenie otázok, ktoré nie sú upravené priamo v tejto časti, sa použijú primerane ustanoveni ...
Odôvodnenie: 1. Žalobca sa správnou žalobou v sociálnych veciach, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 21.03.2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 19997-3/2018-BA zo dňa 08.01.2018, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca, č. 39471-1/2016-CA zo dňa 10.05.2016 vo veci vzniku sociálneho poistenia zamestnanca v celom rozsahu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. 2. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 6Sa/24/2018-49 zo dňa 11.04.2018, právoplatným dňa 20.04.2018, podľa § 18 ods. 2 zákona č ...
Odôvodnenie: I. 1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) napadnutým uznesením z 31. októbra 2017, č. k. 24S/161/2015-107, postupom podľa § 99 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) v prvej výrokovej časti konanie o žalobe žalobkyne 2/ zastavil, keď súdu doručené podanie žalobkyne 2/, ktorým táto oznámila, že sa rozhodla, že v konaní nebude ďalej pokračovať, pretože stratila dôveru, že takýto postup má nejaký zmysel, posúdil (podľa jeho obsahu) ako späťvzatie žaloby v celom rozsahu. 2. V druhej výrokovej časti krajský súd žaloby žalobcov 1/ a 3/ postu ...

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, odvolanie v sporovom konaní, právna a faktická zložitosť veci, prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Pokiaľ ide o kritérium právna a faktická zložitosť veci, zo sťažnosti vyplýva, že predmetom napadnutého konania je rozhodovanie o návrhu na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, pričom takéto návrhy patria ku štandardnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov. Ústavný súd vzhľadom na vysoký počet účastníkov pripúšťa určitú vecnú zložitosť konania, no ani táto skutočnosť nemôže ospravedlniť doterajšiu dĺžku konania, ktoré trvá už 16 viac ako 7 rokov a stále sa v dôsledku neefektívneho postupu krajského súdu nachádza iba v štádiu konania pred súdom prvého stupňa. Správanie sťažovateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pred ústavným súdom, povinnosť advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta
Právna veta: Ústavný súd v zhode so svojou skoršou judikatúrou považuje za potrebné zdôrazniť, že zmyslom inštitútu splnomocnenia je, že sa udeľuje inej osobe v rozsahu presne vymedzenom splnomocniteľom, pričom splnomocniteľ uvedeným úkonom dáva tretím osobám najavo, v akom rozsahu ho splnomocnená osoba zastupuje. Vyplývajúc z už uvedeného ústavný súd dospel k záveru, že splnomocnenie udelené advokátovi na zastupovanie v konaní pred ústavným súdom (ako obligatórna náležitosť návrhu na začatie konania pred ústavným súdom v zmysle § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde) nebolo udelené na zastupova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony
Právna veta: Pre spor o neúčinnosť právneho úkonu je charakteristické, že tu nemôže existovať priamy hmotnoprávny vzťah medzi žalobcom a žalovaným, z ktorého by žalovanému vznikla priama právna povinnosť žalobcovi plniť. Samotný dlžník žalobcu nie je v takomto spore pasívne vecne legilimovaným subjektom. Preto takáto požiadavka preukázania hmotnoprávneho vzťahu nemôže byť kladená na ťarchu žalobcovi (ako veriteľovi) a z jej nesplnenia nemožno vyvodzovať pre neho nepriaznivé dôsledky v podobe povinnosti platiť trovy. Práve naopak, nebolo v konaní sporné, že takýto hmotnoprávny vzťah, založený kú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: inštitút predbežného prerokovania návrhu
Právna veta: Je príznačné, že požiadavky na rozhodnutie ústavného súdu formulované v petite sťažnosti (vychádzajúce z názoru, že ústavný súd je jediným orgánom v Slovenskej republike, ktorý môže vydaniu sťažovateľa do Ruskej federácie zabrániť) majú preventívny charakter. Nevyhnutným predpokladom fakultatívnych rozhodnutí (čl. 127 ods. 2 ústavy) ústavného súdu je však vyslovenie porušenia základných práv sťažovateľa alebo minimálne reálny predpoklad, že k takémuto vysloveniu dôjde (dočasné opatrenia podľa § 52 zákona o ústavnom súde). V danej veci nie je možné spoľahlivo identifikovať „iný zása ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: uznesenie o vyhlásení konkurzu, odvolanie správcu
Právna veta: Samotná skutočnosť neustanovenia sťažovateľky do funkcie správcu nemusí znamenať, že okresný súd v ústavne významnej miere zasiahol do jej namietaných základných práv. Podľa názoru ústavného súdu výklad citovaného ustanovenia § 165 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý viedol okresný súd k záveru, že nemusí za každých okolností ustanoviť do funkcie správcu dozorného správcu, je možné považovať z ústavného hľadiska za udržateľný, a to najmä s ohľadom na možnú existenciu prípadov, kedy by dozornému správcovi v čase vyhlásenia konkurzu bránila vo výkone funkcie správc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské a okresné súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie záložného práva, premlčanie , záložné právo podľa § 151b OZ
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 100 ods.2 Obč. zák. sa záložné právo premlčuje. Nepremlčuje sa teda len zabezpečovaná pohľadávka, ale aj samotné záložné právo. Záložné právo sa ale nepremlčuje skôr, ako zabezpečená pohľadávka. Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá v zmysle § 101 Obč. zák. začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať po prvý raz, t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenie pohľadávky zo zálohu. Záložné právo nie je premlčané, ak neuplynula premlčacia doba pri zabezpečenej pohľadávke; v takom prípade sa záložné právo premlčí až márnym upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ochrana záujmu dieťaťa, záujem dieťaťa, styk otca s maloletou, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov podľa čl. 7 a 8 Dohovoru o právach dieťaťa. Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, že rodič má právo na to, aby s dieťaťom strávil polovicu jeho voľného času, to znamená počas pracovných dní, ako aj počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Úprava stretávania pod tento rozsah je obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných v ust. § 25 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie , zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený iba na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť mesiacov. Policajný útvar je oprávnený opakovane predĺžiť zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, pričom celkový čas zaistenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia alebo trestu vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny sa tento výkon predĺži z dôvodu, že tento dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, určenie výšky výživného
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky výživného preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje, alebo či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby dieťaťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Základné pravidlá pre určenie výšky výživného na dieťa vyplývajú z ust. § 62 a nasl. Zákona o rodine. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane dieťaťa, jednak na strane povinného rodiča. Aplikačná prax vymedzila odôvodnené potreby dieťaťa ako náklady spojené s výživou, ošatením, bývaním, starostlivosťou o zdravie, ako aj náklady súvisiace so vzdelaním, výchovou, kultúrnym a športovým vyžitím a záujmami. Odôvodnené potreby je nevyhnutné individualizovať z hľadiska konkrétnych potrieb, ktoré sú závislé od zdravotného stavu dieťaťa, od jeho veku, duševnej a telesnej vys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť
Právna veta: Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na povolanie si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: nesplnenie odvodovej povinnosti, penále, nezaplatenie poistného včas
Právna veta: Zákon presne určuje termíny, v ktorých je platiteľ poistného povinný poistné uhradiť. Právna úprava obligatórne určuje povinnosť účastníka konania zaplatiť v zákonnom určenej lehote poistné a v prípade jeho neuhradenia alebo omeškania uhradiť predpísané penále. Správny súd zdôrazňuje, že penále je základným, zákonom ustanoveným právnym následkom nesplnenia odvodovej povinnosti, t.j. nesplnenia odvodovej povinnosti vôbec alebo jej nesplnenia v správnej výške alebo včas. Je potrebné jednoznačne konštatovať, že porušením odvodových povinností vzniká Sociálnej poisťovni podľa § 240 ods. 1 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.