Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úlohy orgánov úradnej kontroly potravín, organizácia úradnej kontroly potravín, označenie bryndze, povinnosť označiť výrobok, konanie v prípade nedodržiavania predpisov, nesprávne právne posúdenie veci
Právna veta: Bryndza sa podľa suroviny použitej na jej výrobu člení na ovčiu bryndzu (vyrábanú len zo zrejúceho
ovčieho hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra) a zmesnú bryndzu (vyrábanú zo zrejúceho
ovčieho hrudkového syra a vyzretého hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra a vyzretého
hrudkového syra). Vždy však musí obsahovať najmenej 50 % ovčieho hrudkového syra zo sušiny
výrobku, a preto zákonodarca logicky nestanovil povinnosť označovať ju v názve percentuálnym
podielom ovčieho hrudkového syra zo sušiny výrobku.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výpovedná doba, peňažná náhrada
Právna veta: Ak sa zamestnanec, ktorý so zamestnávateľom uzavrel dohodu podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, počas plynutia výpovednej doby rozhodne, že nezotrvá v plnení pracovných povinností u zamestnávateľa a nezaplatí mu náhradu v zmysle tohto ustanovenia, je zamestnávateľ oprávnený uplatniť svoj nárok na peňažnú náhradu na súde, ktorý pri určovaní výšky tejto náhrady zohľadní tiež individuálne okolnosti sporu, najmä dôvod výpovede, ako aj dôvod a dĺžku doby nezotrvania zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osoba zúčastnená na konaní, správna žaloba, kasačná sťažnosť, aktívne legitimovaná osoba, kasačné konanie
Právna veta: Mimoriadny charakter kasačnej sťažnosti sa prejavuje v tom, že prístup k nej má len ten aktívne
legitimovaný subjekt, v ktorého neprospech krajský súd rozhodol. Rozhodujúcim kritériom v tomto
smere bude znenie výroku rozhodnutia krajského súdu, pretože namietanie len proti jeho dôvodom
v rámci kasačnej sťažnosti je neprípustné.

Ak správny súd žalobe žalobcu vyhovel, znamená to, že žalobca bol v konaní pred krajským
súdom úspešný, pretože rozhodnutie znie v jeho prospech a vtedy absentuje u žalobcu v pozícii kasačného
sťažovateľa sťažnostná legitimácia.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, dedičstvo, právny nástupca poručiteľa
Právna veta: Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uznávací rozsudok, dovolací dôvod, prípustnosť a účinok §368
Právna veta: Dovolanie je podľa § 368 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a písm. h/ Trestného poriadku prípustné proti rozsudku a proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zamietol odvolanie proti rozsudku, pričom zákon nerozlišuje, či ide o rozsudok vydaný (vyhlásený) v konaní podľa tretej časti Trestného poriadku (po prejednaní veci na hlavnom pojednávaní), alebo rozsudok uznávací (konanie podľa tretej hlavy piatej časti Trestného poriadku alebo podľa zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z.). Aj napriek špecifickému charakteru uznávacieho konania je teda ústavne konformný záver, že dovolanie je prípus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodujúci dôkaz, osobný výsluch svedka, recidíva trestnej činnosti, zánik trestnosti činu v štádiu prípravy alebo pokusu, prečítanie zápisnice o výpovedi svedka na hlavnom pojednávaní
Právna veta: I. Nejde o dobrovoľné konanie páchateľa, vyvolávajúce zánik trestnosti činu v zmysle § 13 ods. 3, resp. §14 ods. 3 Trestného zákona, ak bol páchateľ pristihnutý pri páchaní trestného činu ešte pred jeho dokonaním a zasahujúcemu policajtovi alebo inej osobe sa priznal k úmyslu spáchať (dokonať) trestný čin. Dobrovoľné oznámenie, zodpovedajúce ustanoveniu § 13 od s. 3 písm. b/ alebo § 14 ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, musí byť teda vlastnou iniciatívou páchateľa, nie len reakciou na služobný zákrok polície spojený s už zisteným podozrením z páchania trestného činu. II. Znak „a už bol odsúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, uznanie rozhodnutia súdu iného štátu, odsúdený v budúcnosti povedie riadny život
Právna veta: I. Ak došlo k uznaniu rozhodnutia súdu iného štátu, či už podľa Trestného poriadku alebo podľa zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z., podmienky pre podmienečné prepustenie sa vždy posudzujú podľa Trestného zákona (Slovenskej republiky), nie podľa práva štátu, ktorého rozhodnutie sa po jeho uznaní vykonáva (štátu pôvodu). II. Materiálnu podmienku možnosti očakávať, že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život v zmysle § 66 ods. 1 písm. b/ Trestného zákona je potrebné i v prípade uvedenom v bode I. skúmať aj pri zohľadnení okolnosti predchádzajúceho života odsúdeného, vráta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: teritorialita trestného práva, obojstranná trestnosť, trestný čin , rozsah pôsobnosti zákon č. 549/2011, rozhodnutie súdu o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia
Právna veta: Pri skúmaní obojstrannej trestnosti podľa § 16 ods. 1 písm. b/ zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. je rozhodujúce, či konkrétny skutok, ak by bol spáchaný na území Slovenskej republiky, by bol sám osebe trestným činom, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu podľa práva štátu pôvodu. Neposudzuje sa teda, či by odsúdená osoba, ak by bola orgánmi Slovenskej republiky trestne stíhaná, bola uznaná za vinnú a aký trest by jej bol uložený.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zničenie alebo zmarenie vykonania dôkazu, hrozba nebepečenstva z omečkania, neodkladný úkon, začatie trestného stíhania, príkaz na domovú prehliadku
Právna veta: Z ustanovení § 100 ods. 1, ods. 2 a § 199 ods. 1 až ods. 3 Trestného poriadku vyplýva, že domovú prehliadku možno nariadiť a vykonať aj pred vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania, a to s účinkami začatia trestného stíhania takým zaisťovacím úkonom. Musí však byť splnená podmienka, že súčasne hrozí nebezpečenstvo z omeškania, teda že vzhľadom na hrozbu zničenia alebo zmarenia vykonania dôkazu, ktorý má byť zaistený, neznesie domová prehliadka odklad na čas do vydania uznesenia o začatí trestného stíhania. Nebezpečenstvo z omeškania je v tomto prípade pojmovým ekvivalentom neodkladnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutia o väzbe, minister spravodlivosti, dôvody dovolania
Právna veta: „Napadnutým rozhodnutím“ v zmysle § 371 ods. 2 Trestného poriadku je akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o väzbe, bez ovplyvnenia tejto otázky obsahom ustanovenia § 368 ods. 2 Trestného poriadku. „Ustanovením Trestného poriadku alebo osobitného predpisu o väzbe“ v zmysle § 371 ods. 2 Trestného poriadku sa rozumie nielen ustanovenie, ktoré sa priamo týka otázky väzby ako prostriedku na zaistenie osoby v trestnom konaní (prvý a druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku), ale aj iné procesné ustanovenie potrebné pri rozhodovaní o väzbe, vrátane rozhodovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada špeciality podľa zákona o EZR, žiadosť o dodatočný súhlas, európsky zatýkací rozkaz , obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: I. Podmienky uvedené v § 31 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné pri eurokonformnom výklade (v súlade s článkom 27 Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV) chápať v tom zmysle, že účinky zásady špeciality nastávajú buď pri trestnom stíhaní vydanej osoby za trestné činy spáchané pred vydaním, na ktoré sa európsky zatýkací rozkaz nevzťahoval, ak má byť trestné stíhanie vydanej osoby spojené s obmedzením jej osobnej slobody väzbou alebo pozorovaním duševného stavu v zdravotníckom zariadení, alebo pri odsúde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: obligatórna vydávacia väzba, vydávacia väzba podľa zákona o EZR
Právna veta: Ustanovenie § 17 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné interpretovať v súvislosti s ustanovením § 16 ods. 1 a ods. 2 tohto zákona, keďže podľa prvého z označených ustanovení ide (rovnako ako podľa ďalších dvoch) stále o vydávaciu väzbu, aj keď spočíva. Ak teda nenastanú alternatívy uvedené v § 16 ods. 2 zákona o EZR, nie je spočívajúca vydávacia väzba obligatórna a o väzbe sa rozhodne podľa kritérií uvedených v § 16 ods. 1 zákona o EZR.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, zásada voľného hodnotenia dôkazov, žiadosť o odročenie pojednávania, odňatie možnosti konať pred súdom, hodnotenie dôkazov v sporovom konaní
Právna veta: Povinnosť uskutočniť výsluch strany civilného sporu nie je absolútna. Ak súd nevykoná dôkaz výsluchom sporovej strany, bez ďalšieho nedochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: petit žaloby, naliehavý právny záujem, návrh na začatie konania
Právna veta: Naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (§ 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku) nie je daný, ak sa petit žaloby, jej skutkové tvrdenia a právne hodnotenie neviažu na odstránenie konkrétnej spornosti žalobcom uplatneného práva.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o zriadení záložného práva, prekážka litispendencie
Právna veta: Začatie konania o žalobe na splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vytvára prekážku litispendencie v konaní o neskôr podanej žalobe protistrany na určenie, že záložné právo vyplývajúce z tej istej záložnej zmluvy nevzniklo.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nekalé obchodné praktiky, Slovenská obchodná inšpekcia, uplatnenie reklamácie, zmluva o vykonaní opravy
Právna veta: I. Ak bolo na základe kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval pri uplatnení reklamácie v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ako predávajúceho očakávať pri jeho konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, mohol tým podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovanej službe. II. Ak kontrolovaný subjekt namiesto potvrdenia o prijatí reklamácie vydáva zákazníkom -spotrebiteľom ,,Zmluvy o vykonaní opravy“, boli jeho správaním naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle zákona č. 250/2007 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnutelnosti, poľnohospodársky majetok, reštitučný titul
Právna veta: I. Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení nesk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody, neprimerane prísne sankcie, neprerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorému zodpovedajú ustanovenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), neupravuje parciálne právo spočívajúce v možnosti zmiernenia trestu pre prípad, keď sa súd domnieva, že by použitie trestnej sankcie podľa hmotného práva príslušného štátu sa javilo ako neprimerane prísne. Týka sa procesných atribútov konania pred nezávislým a nestranným súdom, ako aj konania osobou zákonného sudcu v primeranej lehote. Problematikou neprimerane prísnych sankcií sa zaoberá čl. 3 Doho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nepriama korupcia, extenzívny výklad, verejný činiteľ, úplatok, právomoc osoby
Právna veta: I. Pri dodržaní zásady nerozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona (vyplývajúcej z ustanovenia čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 Trestného zákona) nie je možné ani vecnú medzeru v zákone (v zmysle nedostatku trestnosti určitého konania) riešiť extenzívnym výkladom zákona alebo použitím analógie, ale len pro futuro prostredníctvom zákonodarcu (zmenou alebo doplnením zákona). II. Formuláciu „svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby“, uvedenú v § 336 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona, je potrebné vyložiť tak, že ide o uplatňovanie vplyvu páchateľa, zásadne smerujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ, prevádzkovateľ, vodič dopravného prostriedku
Právna veta: Vodič motorového vozidla, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva a ktorý nie je jeho prevádzateľom (vlastníkom), pričom ním spôsobil škodu, je pasívne vecne legitimovaný v konaní o náhradu plnenia poskytnutého Slovenskou kanceláriou poisťovateľov z poistného garančného fondu. Zodpovednosť prevádzateľa nevylučuje zodpovednosť vodiča, ktorý spôsobil škodu zavineným porušením právnej povinnosti podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: účet majiteľa, subsidiárne použitie Obchodného zákonníka
Právna veta: Ustanovenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“) presne určuje okruh vzťahov, ktoré sa subsidiárne podriaďujú Obchodnému zákonníku. Analogické použitie takéhoto odkazu na iné vzťahy, ktoré v ňom uvedené zákonné podmienky nespĺňajú, je neprípustné. Pokiaľ neexistuje v ZoCP ako osobitnom predpise (lex specialis) pre určitý okruh vzťahov priamy odkaz na Obchodný zákonník (ako je to v ust. § 105 ZoCP), je potrebné subsidiárne aplikovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: účastník pre určitý úsek konania, akciová spoločnosť, nesporové konanie, akcionárske práva
Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: členská schôdza
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom.

II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, zjavné zneužitie práva, nedôvodné prieťahy v konaní
Právna veta: Podávanie žiadostí bez ospravedlniteľného dôvodu o predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva na zastupovanie v dovolacom konaní dovolateľmi predstavuje zjavné zneužitie práva, ktoré nepožíva právnu ochranu podľa čl. 5 Základných princípov Civilného sporového poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: spory o príslušnosť, príslušnosť niekoľkých súdov
Právna veta: Ak v prípade postúpenia veci inému súdu z dôvodu príslušnosti rozhodoval o sťažnosti proti takému uzneseniu nadriadený súd postupujúceho súdu, nemôže už súd, ktorému bola vec právoplatne postúpená a ktorý je v obvode dotknutého nadriadeného (sťažnostného) súdu, vyvolať spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku. Súd, ktorý rozhoduje spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku, môže určiť aj príslušnosť iného než niektorého zo sporiacich sa súdov. Ak iný než sporiaci sa súd, ktorého príslušnosť bola určená podľa predchádzajúceho odseku a ktorého nadriadeným súdom ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: škoda, osobná sloboda sa zaručuje, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, prekročenie právomoci
Právna veta: Námietky chýb rozhodnutia a konania vzmysle § 374 ods. 1 (ods. 3) Trestného poriadku, s označením dôvodu dovolania podľa požiadavky odseku 2 naposledy označeného ustanovenia (teda uplatnené riadne), sú obligatórnou náležitosťou dovolania - ak je v dovolaní uvedená aspoň jedna taká námietka, bude sa ňou dovolací súd zaoberať (pokiaľ sú splnené ostatné zákonné podmienky dovolacieho konania). Dovolací súd sa však nebude zaoberať námietkami uplatnenými po uplynutí lehoty na podanie dovolania uvedenej v § 370 ods. 1, 2 Trestného poriadku (teda nie včas), okrem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: orgán verejnej moci, kanonická misia, cirkvi a náboženské spoločnosti, autonómia cirkvi, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Právna veta: Aj napriek tomu, že čl. 127 ods. 1 ústavy nevymedzuje subjekty, proti ktorým fyzická alebo právnická osoba môže podať sťažnosť, výkladom citovaného ustanovenia možno založiť širokú ochranu ústavnosti voči rozhodnutiu každého orgánu verejnej moci, ku ktorým nepochybne patrí Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, orgány štátnej správy, verejnej správy a záujmovej samosprávy, ako aj všeobecné súdy (k tomu pozri DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava : BECK, 2015. s. 1369). Za určitých podmienok môžu verejnú moc vykonávať aj iné subjekty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: existencia dobromyseľnosti, zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva podľa občianskeho zákonníka, územné konanie, právoplatné územné rozhodnutie
Právna veta: V kontexte danej veci nemôže byť v napádanom rozhodnutí uvedená judikatúra najvyššieho súdu popretá ani argumentáciou sťažovateľky o tom, že si nemohla uplatniť nárok na náhradu škody nezákonným územným rozhodnutím, pretože proti nemu nemohla podľa § 6 ods. 2 zákona o zodpovednosti za škodu podať opravný prostriedok, keďže bolo v jej prospech. Avšak podľa úplného znenia označeného ustanovenia účinného v čase nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia „Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím možno priznať iba vtedy, ak poškodený podal proti nezákonnému rozhodnutiu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: nerušený výkon verejnej funkcie, právo na prístup k verejným funkciám, výkon funkcie člena súdnej rady, nezávislosť súdnej rady
Právna veta: Pokiaľ ide o „dôveru“ zo strany národnej rady, vlády alebo prezidenta k osobe nominovanej týmito štátnymi orgánmi za člena súdnej rady, táto tu má iste svoje miesto, avšak vzhľadom na požiadavku nezávislosti súdnej rady a jej členov je význam tejto dôvery k nominovanému členovi ohraničený len na fázu rozhodovania o vymenovaní osoby za člena súdnej rady, avšak už nie aj na samotný výkon funkcie člena súdnej rady. Pokiaľ ide o fázu rozhodovania o tom, ktorú osobu ten-ktorý štátny orgán nominuje za člena súdnej rady, je samozrejmé, že štátny orgán pristúpi k nominácii takej osoby, ku ktore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vykonanie dokazovania, dokazovanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania, právo na súdnu ochranu, navrhované dôkazy
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu spôsob, akým na poslednom pojednávaní okresného súdu právny zástupca sťažovateľov navrhol vykonanie dokazovania fotografiami a videozáznamami, neumožňuje záver, že dôkazy boli navrhnuté spôsobom vyplývajúcim z ustanovenia § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Nestačí totiž dôkazy len označiť, ale je potrebné aj uviesť, akých tvrdení sa tieto dôkazy týkajú. Ak to sťažovatelia uviesť nevedeli, potom v podstate platí, ako keby tieto dôkazy v lehote podľa § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku vôbec nenavrhli. V súvislosti s domnienkou právneho zástupcu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní, odklad vykonateľnosti, odkladný účinok správnej žaloby, vykonanie dôkazov, zánik odkladného účinku
Právna veta: „Zaradenie návrhu na priznanie odkladného účinku, ak to vyplýva z povahy veci, medzi podania vo veci samej, súvisí s tým, že nová právna úprava správneho súdneho konania radikálne mení doterajšiu právnu úpravu odkladu vykonateľnosti, a to i s ohľadom na zavedenie jednoinštančného konania v správnom súdnictve. Rozlišovanie podania vo veci samej a podania, ktoré nie je podaním vo veci samej, sa pritom odráža v Správnom súdnom poriadku jednak v nutnosti dodatočného doručenia podania vo veci samej, urobeného v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu v listinnej podobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: existencia dôvodov väzby, dôvody väzby, sloboda pohybu a pobytu, primerané povinnosti a obmedzenia, pokračovanie v trestnej činnosti
Právna veta: rvanie a nariadenie primeraných povinností a obmedzení podľa § 82 Tr. por. ako náhrady väzby nemožno viazať na časové trvanie väzby, ale iba na dôvod jej trvania. Momentom, ktorého dôsledkom musí byť ukončenie uložených povinností a obmedzení, je skončenie nahradenia väzby v dôsledku zániku väzobného dôvodu. Okresný súd správne konštatoval, že i v tomto štádiu trestného konania naďalej u obvineného pretrváva dôvod tzv. preventívnej väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. Okresný súd aj podľa názoru súdu 7 druhého stupňa okrem iného správne poukázal na skutočnosť, že k uloženiu ozn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné zastúpenie, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, podanie dovolania, dovolanie spísané advokátom
Právna veta: Povinné zastúpenie dovolateľa v dovolacom konaní advokátom je obligatórnou procesnou podmienkou dovolacieho konania podľa prvej vety ustanovenia § 429 ods. 1 CSP. Rovnako obligatórnou náležitosťou riadne podaného dovolania je však podľa druhej vety § 429 ods. 1 CSP aj skutočnosť, že dovolanie bolo spísané advokátom. Nesplnenie práve tejto druhej podmienky ustanovenej v § 429 ods. 1 CSP pritom bolo dôvodom odmietnutia dovolania sťažovateľky napadnutým uznesením najvyššieho súdu podľa § 447 písm. e) CSP. Sťažovateľka v sťažnosti podanej ústavnému súdu pritom ani netvrdí, že jej dovolanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: preventívna väzba, dôvody väzby, prezumpcia neviny v trestných veciach, pokračovanie v trestnej činnosti
Právna veta: Pokiaľ ide o dôvody tzv. preventívnej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por., treba v prvom rade uviesť, že aj mnohosť, resp. početnosť súbežne prebiehajúcich trestných stíhaní môže za určitých okolností vyvolať dôvodnú obavu, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti. Najmä vtedy, ak je dôvodne podozrivý z toho, že dlhodobo alebo pravidelne pácha určitý druh trestných činov, ktoré sú zdrojom jeho príjmov a pod. Uvedené v žiadnom prípade neporušuje prezumpciu neviny, ako tvrdia obvinení, keďže tá sa nedotýka predbežných rozhodnutí procesnej povahy, ktoré prijmú justičné orgány a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozpory vo výpovedi svedka, výpoveď v prípravnom konaní, zásada voľného hodnotenia dôkazov, výpoveď na hlavnom pojednávaní
Právna veta: Ustanovenia § 264 Trestného poriadku, ktoré boli v jeho prípade aplikované, upravujú špeciálny prípad realizácie zásady bezprostrednosti a ústnosti na hlavnom pojednávaní, ktorý počíta a súčasne umožňuje využitie výpovede z prípravného konania v prípadoch, keď sa svedok pri svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní odchýli v podstatných bodoch od svojej skoršej výpovede. Inými slovami, v prípadoch, keď svedok na hlavnom pojednávaní podstatne zmení svoju výpoveď v porovnaní s výpoveďou z prípravného konania, nestáva sa výpoveď z prípravného konania v dôsledku takejto okolnosti nulitnou. Tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kasačná sťažnosť, nezaplatenie súdneho poplatku, späťvzatie kasačnej sťažnosti, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Podstatou sťažnosti týkajúcej sa porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je tvrdenie sťažovateľa, že napadnutým uznesením, ktorým bolo potvrdené uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, krajský súd „zabránil, aby kasačná sťažnosť bola posúdená meritórne Najvyšším súdom Slovenskej republiky, čím odňal Sťažovateľovi právo domáhať sa súdnej ochrany“. Ústavný súd v súvislosti s takto koncipovanými dôvodmi sťažnosti považuje za potrebné zdôrazniť, že ústavný súd a rovnako aj Európsky súd pre ľudské práva vo svojej ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: princíp legality, ukladanie sankcií pri správnych deliktov, priestupky a správne delikty
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že pre štátne orgány je kľúčovým princípom princíp legality zakotvený v čl. 2 ods. 2 ústavy, podľa ktorého „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“, a úrad správne poukázal na to, že štátny orgán nie je oprávnený konať nad rozsah svojich zákonných právomocí, ako to uvádza § 3 ods. 1 správneho poriadku: „Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.“ K princípu legality sa ústavný súd už vyjadril (ako poukázal aj úrad vo svojom odvolaní) v uznesení sp. zn. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučný titul, rozhodcovské konanie, neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, právomoc rozhodcovského súdu
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 21 ods. 2) a aby sa žalobou podanou na príslušnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, vylučujú skúmanie právomoci rozhodcovského súdu v exekučnom konaní. V týchto ustanoveniach sa totiž premieta klasická rímska právna zásada (princíp) „vigilantibus iura scripta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: printové médiá, vzťah medzi titulkom a obsahom článku, právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti, osobnostné práva podľa čl. 19 Ústavy SR
Právna veta: Všeobecné súdy rozhodujúce v sporoch o ochranu osobnosti musia zohľadniť organickú väzbu medzi titulkom a nadpisom medializovaného článku a jeho vecným obsahom. Bez dostatočného zohľadnenia tejto väzby spravidla nemožno hodnoverne dospieť k záveru, že v ňom obsiahnuté tvrdenie je pravdivé alebo, naopak, nepravdivé. Ochranu základného práva navrhovateľa na zachovanie jeho osobnej cti a dobrej povesti garantovaného čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky možno v zásade dosiahnuť aj inými, šetrnejšími prostriedkami, ako sú napr. oprava uverejnených informácií, uverejnenie ospravedlnenia dotknutej osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení, obydlie je nedotknuteľné, obydlie, orgány verejnej moci , prevádzkareň podnikateľského subjektu
Právna veta: Prevádzkareň podnikateľského subjektu nemožno subsumovať pod pojem „obydlie“ tak, ako je definované v čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava"), a nemožno na ňu vztiahnuť ochranu zaručenú čl. 21 ústavy. Z textu čl. 21 ods. 3 ústavy jasne vyplýva, že „obydlím“ sa podľa toho článku nerozumejú obchodné priestory podnikateľských subjektov. Obydlie je užší pojem ako súkromie, pod ktoré za určitých okolností spadá aj prevádzka či obchodné priestory podnikateľských subjektov a ktoré je chránené na iných miestach ústavy. V prípadoch, v ktorých zákon nevyžaduje súhlas súdu na vstup orgá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie obžalovaného z pojednávacej miestnosti pri výsluchu svedka, orgán verejnej moci, právo obvineného na spravodlivý proces, ochrana svedka
Právna veta: Postup, pri ktorom kompetentný orgán verejnej moci aplikuje príslušné ustanovenia Trestného poriadku slúžiace na ochranu svedka s osobitným statusom (obete trestného činu) a vylúči obvineného (obžalovaného) z fyzickej účasti na výsluchu takého svedka, možno považovať za zlučiteľný s právom obvineného na spravodlivý proces za podmienky, že bola strane obhajoby poskytnutá dostatočná príležitosť priebeh výsluchu ovplyvniť.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, zásah orgánov verejnej moci, základné práva a slobody, odôvodnenie sťažnosti
Právna veta: V odôvodnení sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava") musí sťažovateľ vysvetliť, v čom vidí porušenie základného práva alebo slobody, ktoré boli podľa jeho názoru konkretizovaným zásahom orgánu verejnej moci porušené. Takto formulovaná požiadavka odzrkadľuje potrebu dôsledného odlíšenia úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky od úloh iných orgánov verejnej moci (predovšetkým všeobecných súdov). Kým totiž všeobecné súdy prioritne chránia subjektívne práva fyzických osôb a právnických osôb plynúce zo zákonných, prípadne od zákona odvodených právnych pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, správca bytového domu, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
Právna veta: 25. Pokiaľ ide o výšku bezdôvodného obohatenia je len spravodlivé a logické, aby táto vychádzala z výšky nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu pri riadnom priebehu udalostí, teda za situácie, ak by žalovaný mal so žalobcom riadne uzatvorenú zmluvu o nájme. 26. V tejto súvislosti je právne významne ust. § 696 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého spôsob výpočtu nájomného, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, spôsob ich platenia, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, úhradu za plnenia poskytované s užívaním by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, poctivý obchodný styk, povinné zmluvné poistenie, sankcia pre porušenie povinnosti, nahlásenie poistnej udalosti vinníkom
Právna veta: 34. Právo uplatniť si náhradu poistného plnenia je okrem podmienky, že musí ísť o dôvody podľa § 12 ods. 1 ZPZP viazané na skutočnosť, že poisťovňa poskytla poškodenému poistné plnenie, čo v prejednávanom prípade nebolo sporné. Preto ak poistné plnenie bolo poskytnuté a zároveň nastala jedna zo skutočností upravených v § 12 ods. 1 ZPZP, poisťovňa má zo zákona právo žiadať náhradu poistného plnenia a to dokonca v plnej výške poskytnutého plnenia. 35. V konaní nebolo sporné, že žalobca poskytol poškodenému Slovenskej správe ciest plnenie napriek tomu, že v čase, kedy si poškodený plnenie v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti , náhradná starostlivosť, zánik náhradnej osobnej starostlivosti , plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: 25. Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia s ohľadom na dôvody uvádzané rodičmi maloletej v ich odvolaní, odvolací súd uvádza, že tieto súd nepovažoval za právne významné v tom smere, aby ich odvolaniu vyhovel. Súd prvej inštancie sa dostatočne zaoberal všetkými podstatnými skutočnosťami a dospel tak k správnemu právnemu záveru. Odvolací súd konštatuje, že zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti je výnimkou zo zásady, že výchova maloletého dieťaťa je predovšetkým úlohou rodičov a musí byť vždy opreté o starostlivé a spoľahlivé objasnenie tých okolností, ktoré svedč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, Spotrebiteľské zmluvy
Právna veta: 14. V prejednávanej veci je predmetom konania aj nárok žalobkyne opierajúci sa o ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, aktívna legitimácia postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky, notifikačná povinnosť, preukázanie postúpenia pohľadávky
Právna veta: 9. V súvislosti s námietkou žalovaného o nedostatku aktívnej vecnej legitimácie žalobcu odvolací súd uvádza, že aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - žalobcovi ním uplatňované právo (nárok), respektíve mu vyplýva procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane žalobcu), alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane žalovaného) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania. Súd vecnú legitimáciu skúma vždy aj bez návrhu a aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prednostné pohľadávky, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie, reštrukturalizácia, pohľadávka na penále, príslušenstvo veci, povolenie reštrukturalizácie
Právna veta: 54. Pokiaľ ide o námietku žalobcu týkajúcu sa zániku vymáhateľnosti pohľadávok, pretože po vydaní exekučných titulov bol potvrdený reštrukturalizačný plán dňa 6. 3. 2017, v dôsledku čoho, podľa žalobcu, zanikla vymáhateľnosť pohľadávok, pretože neboli riadne a včas prihlásené do reštrukturalizácie a súčasne zaniklo príslušenstvo pohľadávok, na ktoré vznikol veriteľom nárok po začatí reštrukturalizačného konania, správny súd uvádza, že Sociálna poisťovňa bola oprávnená predpísať penále žalobcovi aj po začatí reštrukturalizačného konania, pretože, predmetné penále vzniklo ako pohľadávka až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností , zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti svojich rodičov ctiť a rešpektovať, kým rodičovská zodpovednosť (za riadnu výchovu detí) je prikázaná obom rodičom; preto takisto, pokiaľ nie sú zistené také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti, niet (ani pri plnom rešpektovaní práv maloletého dieťaťa) zákonného, o to menej ústavného právneho dôvodu na to, aby rodičovi, v ktorého priamej starostlivosti maloleté dieťa nie je, bol styk s ním zakázaný, resp. neprimerane obmedzený (pozri napr. ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, poškodzovanie cudzích práv, umyselné podvodné konanie , práva spojené s vlastníctvom nehnuteľnosrí
Právna veta: Pokiaľ ide o prečin poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods. 1 písm. a) Tr. zák. tak toho sa dopustí ten, kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že uvedie niekoho do omylu. Z definície predmetného trestného činu vyplýva, že objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v spôsobení vážnej ujmy na právach konaním, ktoré má povahu podvodného konania, avšak právami, ktorým tento trestný čin poskytuje ochranu, sa rozumejú len nemajetkové práva. Tento právny záver vyplýva nielen zo znenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzích práv (podvodné konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: starobný dôchodok , výsluhový dôchodok, podmienky nároku na starobný dôchodok, doby dôchodkového poistenia
Právna veta: Je potrebné dodať, že zámerom zákonodarcu bolo dosiahnuť, aby od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení výsluhový dôchodok priznaný podľa zákona č. 328/2002 Z.z. plnil funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho zabezpečenia ako dávka existujúca či už samostatne alebo popri starobnom dôchodku, na ktorý vznikne nárok dovŕšením dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (poistení). Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: pravidlá pre určenie výšky výživného, určenie výživného
Právna veta: Povinný rodič sa má správať tak, aby svoje dieťa vedel riadne uživiť. V konaniach starostlivosti o maloleté dieťa je na prvom mieste jeho záujem, tento je nadriadený nad záujem povinného rodiča, v danom prípade otca. Zníženie výživného nie je v záujme maloletých dieťa. Súdna prax zastáva názor, že pokiaľ sa rodič zbavil svojím úmyselným konaním, kvôli ktorému na neho bola uvalená väzba, objektívnej možnosti plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu, nemožno túto skutočnosť vykladať na ťarchu výživou odkázaného dieťaťa.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, rozsudok súdu v sporovom konaní, rozhodujúca zmena pomerov , hmotnoprávna podmienka zmeny rozhodnutia
Právna veta: 15. Pre rozhodnutie o návrhu na zmenu vyživovacej povinnosti určenej predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu v čase rozhodovania súdu bolo potrebné mať na zreteli ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine a § 231 CSP, ktorý je vyjadrením zásady clausulae rebus sic stantibus. Rozsudok ukladajúci povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov. 16. Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, vylučovacia žaloba, súdne a iné konania, zisťovanie majetku, náležitosti súpisu
Právna veta: 13. Podstatné však v prerokúvanej veci je to, že uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25 K 32/2012 uverejneným v Obchodnom vestníku s účinnosťou od 20. decembra 2012 bol na majetok úpadcu ako pôvodného žalobcu vyhlásený konkurz a bol ustanovený správca JUDr. Tibor Timár. Tým došlo podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii účinného do 31. decembra 2015 k prerušeniu tohto konania. Správca však podaním došlým 7. februára 2013 požiadal o pokračovanie v konaní, čím sa podľa § 47 ods. 4 cit. zák. stal bez ďalšieho stranou namiesto úpadcu, teda v prerokúvanej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: solidárny záväzok a jeho splnenie, ochrana vlastníckeho práva, súhlas oboch manželov
Právna veta: 13.2 Podstata pasívnej solidarity spočíva v tom, že viac dlžníkov má splniť dlh tomu istému veriteľovi tak, že veriteľ je oprávnený požadovať splnenie od ktoréhokoľvek z nich bez zreteľa na ich vzájomný vnútorný podiel na dlhu. Všetci dlžníci sú tu teda povinní poskytnúť jedno a to isté plnenie a veriteľ môže vyžadovať od ktoréhokoľvek z nich až do prevzatia celého plnenia. Pasívna solidarita vychádza zo zásady, že ak celý dlh splnil len jeden zo spoludlžníkov, povinnosť ostatných dlžníkov zanikne (platí tu zásada "jeden za všetkých a všetci za jedného"). Účelom pasívnej solidarity je zab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom
Právna veta: Kritériá pre určenie výšky výživného upravuje najmä ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Na strane oprávneného súd skúma jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru druhu vyživovacej povinnosti (primeranosť, rovnaká životná úroveň alebo nevyhnutnosť). Nejde len o stravovanie, ale aj o bytové, zdravotné, kultúrne potreby, potreby na ošatenie, obutie, ktoré závisia najmä od veku, zdravotného stavu, schopnosti živiť sa sám, schopnosti starať sa o seba a pod. u výživou oprávnenej osoby. Patria sem nielen pravidelné mesačné, ale aj náhodné výdavky. Ďalej je na strane oprávneného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, náhrada škody podľa Obchodného zákonníka, obchodné záväzkové vzťahy, všeobecná prevenčná povinnosť, ušlý zisk
Právna veta: 21. Náhrada škody je viazaná na existenciu záväzku. Je jedným z dôsledkov jeho porušenia. Túto viazanosť treba vidieť v štádiu vzniku povinnosti nahradiť škodu. Po vzniku záväzku na náhradu škody táto viazanosť prestáva jestvovať a záväzok na náhradu škody existuje nezávisle od pôvodného záväzkového vzťahu, t.j. toho, ku ktorému patrí povinnosť, ktorá bola porušená. Preto, aj keď dôjde k odstúpeniu od zmluvy a zaniknú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, záväzok na náhradu škody ako dôsledok porušenia zmluvy trvá naďalej (§ 351 OBZ). Pre obchodné záväzkové vzťahy je všeobecnou úpra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predmet úpravy zákona o zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci, orgán konajúci v mene štátu, výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, uznesenie o vznesení obvinenia, objektívna zodpovednosť štátu, výsledok trestného konania
Právna veta: 8.3 Neobstojí ani odvolacia námietka žalovaného, že uznesenie o vznesení obvinenia žalobcovi nemožno považovať za nezákonné, nakoľko boli splnené všetky podmienky pre vznesenie obvinenia podľa § 163 ods. 1 Trestného poriadku. V tomto smere žalovaný tvrdil, že o neoprávnený zásah do práv obvineného nejde, ak orgány činné v trestnom konaní postupujú v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku a pri objasňovaní trestných činov prevláda nad individuálnymi záujmami fyzickej osoby vyšší záujem spočívajúci v požiadavke, aby bol trestný čin riadne zistený a jeho páchateľ spravodlivo potrestaný. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmena právnej formy spoločnosti, mimoriadne valné zhromaždenie , povinnosti štatutárneho orgánu, rokovanie o zmene právneh formy
Právna veta: 6. Podľa § 69b ods. 4 OBZ ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podvod, omyl vyvolaný úmyselne, pôžička, úmysel páchateľa, umyselné podvodné konanie
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe pri trestnom čine podvodu podľa § 221 Tr. zák., sa vyžaduje pre naplnenie objektívnej stránky tohto trestného činu konanie, t.j. aby páchateľ uviedol niekoho do omylu alebo využil niečí omyl, ďalej príčinná súvislosť medzi konaním a následkom (táto osoba v dôsledku svojho omylu vykoná majetkovú dispozíciu), ako aj následok vo forme škody a obohatenia (touto dispozíciou vznikne na cudzom majetku škoda a zároveň sa tým páchateľ alebo niekto iný obohatí). Spúšťacím mechanizmom pri trestnom čine podvodu je uvádzanie iného do omylu alebo využívanie omylu iného, pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: univerzálny program, televízne visielanie, programy kvalifikované ako nevhodné a neprípustné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov , ochrana maloletých
Právna veta: 47. Pokiaľ ide o ochranu maloletých, vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania, obsahuje podrobnú úpravu označovania zvukových diel, ako aj ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre vekové skupiny maloletých do 18, 15, 12 a 7 rokov. Krajský súd pripomína, že vplyv na psychický a morálny vývin maloletých majú médiá v čoraz väčšom r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: vzdelávanie zamestnancov, neplatnosť právneho úkonu podľa ZP, dvojstranný právny úkon, zotrvanie v pracovnom pomere
Právna veta: 17. Zamestnávateľ podľa § 155 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu o zvýšení kvalifikácie, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom a zamestnanec sa na druhej strane zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa po určitý čas v pracovnom pomere, alebo mu v opačnom prípade uhradiť náklady spojené so štúdiom. Takáto dohoda je typickým dvojstranným právnym úkonom a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia upravujúce problematiku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: alternatívny trest, ublíženie na zdraví
Právna veta: Trestný čin podľa § 158 Tr.zák. patrí medzi najmenej závažné nedbanlivostné trestné činy, kde primárne by mal súd pri ukladaní trestu uvažovať o alternatívnom treste vo vzťahu k trestu odňatia slobody. To platí o to viac, ak ide o osobu netrestanú a priestupkovo bezúhonnú.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: závažnejšia zmena pomerov, zmena rozhodnutia o výživnom, výživné rodičov k deťom, schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť, ukončenie štúdia na strednej škole
Právna veta: 16. Súdne rozhodnutia o výživnom na plnoleté dieťa možno zmeniť alebo zrušiť len na návrh a súčasne len vtedy, ak sa zmenili pomery, t.j. okolnosti rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie vyživovacej povinnosti. V zmysle zákona o rodine pre zákonný vznik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je relevantnou objektívna právna skutočnosť narodenia dieťaťa a jej zánik zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba podľa právnej teórie i ustálenej súdnej praxe rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: poľovnícka organizácia, na konanie podľa Zákona o poľovníctve sa vzťahuje Správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak, zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní , zmluva o užívaní poľovného revíru, vlastníci spoločného poľovného revíru
Právna veta: 14. Zaevidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru je individuálny správny akt s deklaratórnymi účinkami, pretože na jeho základe dochádza k zavŕšeniu postúpenia užívania spoločného poľovného revíru jeho vlastníkmi, resp. vlastníkmi poľovných pozemkov, ktoré do tohto revíru patria na poľovnícku organizáciu podľa § 32 zákona č. 274/2009 Z. z., čo znamená, že sa priamo dotýka výkonu vlastníckych práv k týmto pozemkom. Skutočnosť, že tento správny akt - opatrenie, podlieha súdnemu prieskumu, vyplýva z ustálenej rozhodovacej činnosti správnych súdov, i Najvyššieho súdu SR. 15. Podmienky, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: spoločnosť s ručením obmedzeným, práva a povinnosti spoločníkov, výška obchodného podielu, prevod obchodného podielu, zmluva o prevode obchodného podielu , relatívna neplatnosť právneho úkonu, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, súhlas manžela, spoločník s. r. o., súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželou
Právna veta: 11. Odvolací súd v danej veci teda sumarizuje, že rovnako ako súd prvej inštancie dospel k záveru, že obchodný podiel spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle jeho vymedzenia v Obchodnom zákonníku (§ 114), nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť len majetkové vyporiadanie tohto obchodného podielu, teda vyplatená cena prevedeného obchodného podielu. Pokiaľ by majiteľom (vlastníkom) obchodného podielu v celom jeho význame bol aj druhý z manželov, musel by byť zákonite aj spoločníkom obchodnej spoločnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záložné právo, zabezpečenie pohľadávky, akcesorická povaha zabezpečenia
Právna veta: 10. Podľa § 151 písm. a/ Občianskeho zákonníka záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 11. Z uvedeného vyplýva, že zo záložného práva vznikajú práva a povinnosti záložnému veriteľovi, t.j. tomu, kto má pohľadávku zabezpečenú záložným právom a kto má právo na uspokojenie pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a záložnému dlžníkovi, t.j. osobe, ktorá je vlastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, krajná núdza, odber krvi, dychová skúška na alkohol, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu skutkové zistenia uvedené vo výroku napadnutého rozsudku skutočne možno založiť najmä na usvedčujúcich výpovediach príslušníkov polície V. G. a O. Y., z ktorých vyplývajú predovšetkým skutočnosti týkajúce sa najskôr manévrovania obžalovaným s motorovým vozidlom (možná snaha o únik spod policajnej kontroly) a napokon odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške resp. lekárskemu vyšetreniu spojenému s odberom a vyšetrením krvi. Skutočnosti, ktoré uviedol obžalovaný J. R. na svoju obranu ohľadne nepodrobeniu sa dychovej skúške resp. lekárskemu vyšetreniu spojenému s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, premlčanie podľa OZ, regresný nárok poisťovateľa, poistný vzťah
Právna veta: 11. Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je lex specialis všeobecnej úprave poistenia podľa Občianskeho zákonníka. Obsahuje úpravu nárokov poisťovateľa, pričom obsahuje aj právnu úpravu týkajúcu sa plynutia premlčania. 12. V ustanovení § 12 citovaného zákona sa upravuje interný postih (regres) poisťovateľa, ktorý smeruje proti samotnému poistníkovi, resp. poistenému, za ktorého uhradil škodu z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti. Prostredníctvom postihu sa prelamuje mechanické delenie škôd, ktoré vznikn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ministerstvo spravodlivosti, úlohy všeobecného súdnictva, zbytočné prieťahy v konaní
Právna veta: Čánok sumarizuje odporúčania ministrovi spravodlivosti ohľadne riešenia problémov súdov
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, obeť trestného činu , stalking, sledovanie obete, cyberstalking
Právna veta: Článok sa podrobne zaoberá vzájomným pôsobením páchateľa a obete pri trestnom čine nebezpečného prenasledovania a rozoberá jednotlivé formy stalkingu.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: zvýšenie minimálneho veku sudcov, voľba kandidátov na sudcu Ústavného súdu, sudcovia ústavného súdu
Právna veta: Článok sa zaoberá navrhovanou zmenou ohľadne voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: kandidáti na sudcu Ústavného súdu, bezpečnostné previerky, voľba ústavných sudcov, vymenovanie sudcu
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou nových podmienok voľby ústavných sudcov, pričom si všíma skutočnosť, že v navrhovaných zmenách absentuje overovanie bezúhonnosti kandidátov na ústavných sudcov
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, povinnosti policajta, bezpečnostné prehliadky, obmedzenie osobnej slobody
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: lex specialis derogat legi generali, nezlúčiteľnosť funkcie poslanca Európskeho parlamentu, Súdna rada Slovenskej republiky, výkon verejnej funkcie
Právna veta: Prezumpcia racionálneho normotvorcu sa v práve používa pri interpretácii nejasných právnych noriem. Príspevok sa zaoberá otázkou kredibility tejto prezumpcie v slovenskom ústavnom systéme, pokiaľ existujú konkrétne príklady iracionálnej novelizácie ústavného textu, z ktorých vyplýva, že samotný normotvorca sa nevie orientovať v ním vytvorenom polylegálnom ústavnom systéme.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: výkon funkcie riadiacich orgánov, riadenie obchodnej spoločnosti, zmluva o výkone funkcie, zrušenie spoločnosti bez likvidácie, zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby
Právna veta: Tento príspevok sa zameriava na posúdenie vplyvu nedávnych zmien v Obchodnom zákonníku na zodpovedné riadenie obchodnej spoločnosti. Autor sa zaoberá otázkami súvisiacimi s uplatňovaním nových inštitútov zavedených do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 264/2017 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: premlčanie v spotrebiteľských zmluvách, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, premlčanie
Právna veta: Vyváženosť normatívnej úpravy v oblasti ochrany spotrebiteľa je neutíchajúcim predmetom diskusií v európskom právnom prostredí. Hlavným naratívom tejto debaty v slovenskom kontexte bola v uplynulých rokoch predovšetkým kritika niektorých opatrení zákonodarcu, pri ktorých v mene ochrany spotrebiteľa zašiel často ďalej, ako si od neho vyžadovala či už transpozičná povinnosť (vo vzťahu k sekundárnemu právu EÚ), alebo zdravá miera primeranosti, očakávaná od racionálneho zákonodarcu. Jedným z najkontroverznejších pravidiel tohto druhu bolo aj ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, zavádzaj ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, informačná bezpečnosť, chránenie dôverných informácií
Právna veta: Autor sa v predkladanom príspevku v prvom rade zaoberá teoretickým vymedzením informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej časti predkladaného príspevku autor analyzuje novoprijatý zákon o kybernetickej bezpečnosti. Autor poukazuje na dôvody prijatia predmetnej právnej úpravy, jej pozitívne stránky, ako aj nedostatky, ktoré so sebou predmetný zákon prináša.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: kryptomena, predaj virtuálnej meny, predmet dane z príjmu, zdaňovanie príjmov
Právna veta: Autor sa vo svojom príspevku venuje daňovým povinnostiam, ktoré vznikajú v súvislosti s obchodovaním/nakladaním s kybermenami (ďalej aj ako „virtuálnymi menami). Svoju pozornosť venuje predovšetkým k otázke zdaňovania prostredníctvom priamych daní, kde poukazuje na výklad Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré k zdaňovaniu virtuálnych mien vydalo usmernenie. Autor vo svojom príspevku rozoberá aj problematiku nepriamych daní z pohľadu obchodovania s virtuálnymi menami, a to predovšetkým z pohľadu práva stále aktuálnej a jednoznačne nevyriešenej otázke právneho statusu kryptomien.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: právo duševného vlastníctva, súťažné právo, ochrana hospodárskej súťaže, právo hospodárskej súťaže, právo k patentu
Právna veta: Historický vývoj práva duševného vlastníctva na strane jednej a expanzia súťažného práva na strane druhej vedie k nevyhnutnému konfliktu a interakcii týchto dvoch oblastí práva. Ich koexistencia je absolútne nevyhnutná a niekedy je s ňou spojená vysoká miera kontroverzie. Autor článku sa snaží vyhodnocovať vzájomné prepojenie a kolíziu medzi právom duševného vlastníctva a súťažným právom so zameraním sa na niektoré typické pododvetvia práva duševného vlastníctva. Je nevyhnutné bez akýchkoľvek pochybností pochopiť vzájomnú interakciu a fungovanie predmetných oblastí práva. Základnou hodnotovou ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: obrazovo-zvukové dielo, dielo, vyhotovenie rozmnoženiny diela, zverejnené dielo, vyhotovenie diela bez súhlasu
Právna veta: Autorka v článku rozoberá problematiku porušovania autorského práva na Internete v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12. Nosnou časťou článku je porovnanie predchádzajúcej a súčasnej slovenskej právnej úpravy autorského zákona vo vzťahu k vyhotovovaniu rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu. Autorka upozorňuje na zmenu, ktorá sa týka legálnosti pôvodu, resp. zdroja rozmnoženiny diela, ktorú si môže užívateľ na Internete obstarať. Uvedené má súvis s otázkou náhrady autorských odmien, ktoré sú taktiež predmetom uvedeného rozsudku. Autorka si kladie otázku, ako môže u ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, bezplatná právna pomoc, bezúspešnosť sporu, zneužívanie práva na bezplatnú právnu pomoc
Právna veta: Jednou z podmienok pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc osobe v materiálnej núdzi je posúdenie, či nejde o zrejme bezúspešný spor. Vzhľadom na nejednoznačné vymedzenie predmetného kritéria v Zákone o právnej pomoci, vzniká nebezpečenstvo nezákonnej prejudikácie výsledku sporu Centrom právnej pomoci. Diskutabilná je najmä otázka premlčania sporu, ktorú Zákon o právnej pomoci uvádza ako možný dôvod pre nepriznanie nároku na právnu pomoc.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamietnutie vkladu do katastra nehnuteľnosti, kataster nehnuteľností, rozhodovanie o vklade, konanie o vklade do katastra
Právna veta: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností, na základe ktorej o ňom rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako ústredný orgán štátnej správy. Podľa staršej právnej úpravy o ňom rozhodoval miestne príslušný krajský súd, avšak v dôsledku zrušenia ustanovení o súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí prijatím nových procesných kódexov táto možnosť zanikla. Aj ked’ naďalej existuje možnosť súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia o odvolaní, existujú pochybnosti, či táto zmena o ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ozbrojený bezpečnostný zbor, preskúmanie rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže, pracovný pomer, neplnenie služobnej disciplíny
Právna veta: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatný verejný ozbrojený zbor. Jedná sa o Zbor, ktorého záležitosti sú riešené prioritne interne, t z. že sa síce jedná o zbor, ktorý je zriadený zákonom a jeho činnosť a základné vymedzenie pôsobenia je taktiež definované zákonom, avšak jeho postupy, organizácia, či prerozdelenie je riešené výlučne internými dokumentami. Autorka v príspevku poukáže na osobitosti interných rozhodnutí nadriadených subjektov, ktoré sú oprávnené rozhodovať vo veci, pričom cieľom príspevku bude poukázať na možnosť alebo nemožnosť zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poľahčujúce a priťažujúce okolnosti , priznanie k spáchaniu trestného činu, úprimné oľutovanie trestného činu, odpustenie alebo zmiernenie trestu, mimoriadne zníženie trestu, spáchanie viac trestných činov, zvyšovanie trestnej sadzby
Právna veta: Článok sa zameriava na niektoré aplikačné problémy vznikajúce pri posudzovaní poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a z toho vyplývajúce nesprávne ukladania trestov, ktoré nie vždy spĺňajú zákonné predpoklady spravodlivého trestu. Autora sa zamýšľa nad tým, či zákonodarca dostatočne dokázal predvídať niektoré situácie a či súčasný trend pri ukladaní trestov za použitia sprísňujúcich ustanovení cez pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, je ten, ktorý si želal zákonodarca.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest prepadnutia majetku, poškodený trestným činom, obsah malého konkurzu, uloženie trestu prepadnutia majetku, nárok na náhradu škody
Právna veta: Autor sa v príspevku zaoberá trestom prepadnutia majetku, podmienkam jeho ukladania a obsahu v kontexte práva poškodeného domôcť sa náhrady škody v trestnom konaní. Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na často nevýhodné postavenie poškodeného v trestnom konaní pri výkone trestu prepadnutia majetku prostredníctvom konkurzného konania.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, prostriedky štátneho donútenia, účel trestu, druhy trestov, určovanie druhu trestu
Právna veta: Príspevok na tému Zásady ukladania trestov z pohľadu judikatúry sa týka základných zásad ukladania trestov ako jedného z druhu sankcií tak, ako k nim pristupujú súdy vo svojej rozhodovacej činnosti, nakoľko súdy musia predmetné zásady pri ukladaní trestov striktne rešpektovať. Najzákladnejšiou zásadou, na ktorú musia súdy prihliadať je zásada nulla poena sine lege - žiaden trest bez zákona.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, pomery páchateľa, skutkové okolnosti prípadu , mimoriadne okolnosti
Právna veta: Cieľom príspevku je predstaviť inštitút mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Trestného zákona a jeho aplikáciu v praxi. V príspevku chcem poukázať na zákonné podmienky, za akých súd môže tento inštitút pri ukladaní trestu aplikovať, a to aj v kontexte aktuálnej právnej praxe. Vzhľadom na to, že v praxi dochádza k nesprávnej aplikácii mimoriadneho zníženia trestu, je dôležité osobitne zdôrazniť nezákonný postup súdu poukázaním na konkrétne prípady. Inštitút mimoriadneho zníženia trestu má pri ukladaní trestu jednotlivým páchateľom nezastupiteľnú úlohu, nakoľko umožňuje individualizovať trest ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: územná samospráva, ústavný princíp deľby moci, základom územnej samosprávy je obec, miestna samospráva
Právna veta: V tomto príspevku autorka analyzuje deľbu moci v štáte. Osobitne venuje pozornosť novodobým prístupom k tomuto klasickému ústavnému princípu a taktiež ho skúma osobitne z pohľadu inštitútu územnej samosprávy, a to nielen z pohľadu historického.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ohrozovanie zdrojov pitnej vody, enviromentálne záťaže na podzemné vody, voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia, znečisťovanie podzemných vôd
Právna veta: Predkladaný článok reaguje na veľmi aktuálnu problematiku v oblasti životného prostredia, ktorá však zasahuje aj do oblasti ochrany zdravia. Zameriava sa na znečisťovanie podzemných vôd, ktoré predstavujú významný zdroj pitnej vody v rámci Slovenskej republiky. Ako jeden z najväčších zdrojov znečistenia podzemných vôd sa označujú environmentálne záťaže. Preto daný článok prepája dve oblasti životného prostredia, a to je ochrana podzemných vôd a environmentálne záťaže, ktoré môžu mať výrazný vplyv na znečisťovanie zdrojov pitnej vody. Problematika ohrozovania zdrojov pitnej vody v dôsledku envi ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: klimatická zmena, vplyv klimatickej zmeny, voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia, preprava vody
Právna veta: Autor v článku rozoberá vplyv klimatickej zmeny v rôznych oblastiach súvisiacich s vodou. Primárne pozornosť je venovaná slovenskej právnej úprave v tejto oblasti. Pozornosť je venovaná aj malým vodným elektrárňam ako zdrojom energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: historické dielo, ústavné právo, ľudové zhromaždenie, trestné právo, osobné právo, výkon trestného súdnictva, dezercia
Právna veta: Príspevok sa zaoberá verifikáciou údajov o starogermánskom práve, ktoré nám vo svojom etnografickom diele „Germánia“ zanechal rímsky historik Publius Cornelius Tacitus. Jeho dielo predstavovalo dlhý čas jediný zdroj informácií o právnej regulácii spoločenských vzťahov germánskych kmeňov. Tieto poznatky sa pokúsime porovnať s myšlienkami germanistov v 19. a 20. storočí a ich modernou predstavou o germánskom práve, ktoré sú založené na hlbších vedeckých sondách do tohto dejinného obdobia. Čo možno z Tacitovho rozprávania označiť za mýtus a aké skutočnosti ostali overené aj v behu času?
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: diskriminácia žien, rodová diskriminácia, zákaz diskriminácie
Právna veta: Aké sú najčastejšie mýty v rímskom práve a ktoré mýty o práve boli považované za pravdivé? Je diskriminácia žien v rímskom práve fakt, alebo mýtus? Rímska ríša sa postupne vyvíjala a tak sa menilo aj postavenie žien v spoločnosti od obdobia kráľovstva až po obdobie dominátu. Ako povedal filozof a dramatik Publilius Syrus: Casta ad virum matróna parendo imperat. Počestná manželka je mužovi podriadená, ale zároveň mu vládne.[1]
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: univerzálny bankový systém, investičné bankovníctvo, informačná povinnosť
Právna veta: Predmetom článku je vymedzenie ekonomického a finančno - právneho chápania investičného bankovníctva a to najmä s dôrazom na druhy činností, ktoré sú v rámci investičného bankovníctva poskytované. V nadväznosti na právnu reguláciu charakterizujeme model univerzálneho bankovníctva, model striktne oddeleného investičného a komerčného bankovníctva, model bankovej holdingovej spoločnosti a model dcérskej spoločnosti. V texte článku neopomenieme ani funkčné a inštitucionálne vymedzenie. Následne sa venujeme vybraným investičným službám a činnostiam a to najmä riadenie portfólia a prijatie a postúpe ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zánik štátu, zločin, medzinárodné trestné právo, zodpovednosť štátu za zločiny, medzinárodný zločin
Právna veta: Príspevok sa zaoberá zodpovednosťou štátu za zločiny podľa medzinárodného práva. Analyzuje terminologické aspekty medzinárodných zločinov štátov, zločinov podľa medzinárodného práva a transnacionálních zločinov. Definuje vzťah medzi zločinmi štátov a zločinmi podľa medzinárodného práva. Formuluje závery k sankcii zániku štátu, ktorý je zodpovedný za medzinárodné protiprávne konanie.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: financovanie kapitálových spoločností, kapitálový fond z príspevkov, Obchodný majetok, vlastné imanie spoločnosti, vklad spoločníka
Právna veta: Autorka sa v príspevku zameriava na analýzu § 217a Obchodného zákonníka, ktorý bol do Obchodného zákonníka uvedený zákonom č. 264/2017 Z. z. a dotýka sa úpravy regulácie financovania kapitálových spoločností prostredníctvom kapitálových fondov. Cieľom príspevku je najmä analýza predmetného ustanovenia s ohľadom na podmienky vytvorenia kapitálových fondov, ich použitia a možného rozdelenia medzi spoločníkov/akcionárov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: základné zásady správy daní, právo na odpočítanie dane, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, dodanie tovaru v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, reálne dodanie tovaru
Právna veta: Článok prináša prehľad judikatúry súdov ohľadne zásady zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnenie na zaistenie osoby, policajt, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, obmedzenie osobnej slobody, postup policajta
Právna veta: Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.
MENU