Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025774
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61292
USSR: 34249
NSČR: 118472
NSSČR: 63689
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11719
EUR-LEX (cz): 11794
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417787
Krajské súdy (ČR): 40315
Posledná aktualizácia
17.08.2019 22:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, predkupné právo štátu
Právna veta: Vzhľadom na právnu podstatu predkupného práva vo všeobecnosti a účel sledovaný zákonom č. 175/1999 Z.z., ktorým je zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou z hľadiska celého hospodárstva Slovenskej republiky (viď § 1 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 154/2015 Z.z.), dospel kasačný súd k záveru, že zmluvná voľnosť vlastníka pozemku, ku ktorému sa viaže predkupné právo štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z., je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia vymedzenia právnej otázky, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP
Právna veta: V danom prípade dovolateľ vyvodzuje prípustnosť svojho dovolania aj z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, v zmysle ktorého je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným. Takýmito dôvodmi sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, výchovné pôsobenie konania a čo najrýchlejšie avšak zákonné a spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: počítanie lehoty v prípade podania dovolania v neprospech obvineného, dovolanie ministerky spravodlivosti SR v neprospech obvineného, lehota a miesto podania
Právna veta: Vo všeobecnosti možno úvodom poznamenať, že Trestný poriadok v aktuálne účinnom znení ustanovenia § 370 (ods. 1) považuje za relevantný okamih pre začiatok plynutia lehoty na podanie dovolania doručenie napadnutého súdneho rozhodnutia buď to prokurátorovi alebo obvinenému, prípadne jeho obhajcovi alebo zákonnému zástupcov, pokiaľ sa dané rozhodnutie v zmysle zákona doručuje aj im (na rozdiel od uvedeného ustanovenie § 370 Tr. por. v znení účinnom do 31. augusta 2011 určovalo ako začiatok plynutia lehoty „len samotné" doručenie rozhodnutia súdu bez toho, aby označovalo akúkoľvek konkrétnu osobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Uznesenie: vyššieho súdneho úradníka okresného súdu sa obmedzuje na skutočnosť, že podľa tarify sa pri tarifnej hodnote nad 33 193,92 € počíta jeden úkon právnej služby zo základnej sadzby určenej tarifou, ako aj na konštatovanie, že vzhľadom na predmet konania, ktorým bola pohľadávka vo výške 204 750 € (určovacia žaloba), základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je 831,57 €. 9. Uznesenie sudcu okresného súdu len stroho konštatuje, že podľa jeho názoru vyšší súdny úradník postupoval správne, a preto bolo potrebné sťažnosť ako nedôvodnú zamietnuť. Stotožnil sa prit ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 342/2018-51 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť a , , zastúpených advokátkou Mgr. Ivanou Hodálovou, Dunajská 48, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez .
Uznesenie: krajského súdu bolo doručené sťažovateľovi 28. septembra 2018. V napadnutom konaní pred okresným súdom došlo k zásadnému porušeniu práva sťažovateľa na obhajobu z dôvodu, že okresný súd konal bez prítomnosti obhajcu, pričom obhajca sťažovateľa nebol riadne upovedomený o vykonávanom výsluchu. Sťažovateľ ďalej uviedol, že «Okresný súd oznámením z 21. augusta 2018 mal upovedomiť zvoleného obhajcu o termíne výsluchu, ktorý stanovil na „10.19.2018 o 9.00 h.“. Takéto oznámenie (upovedomenie) obhajcu sťažovateľa, pre zrejmú nesprávnosť stanoveného termínu výsluchu, nie je možné považovať za riad ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 56/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , a , , zastúpených advokátkou JUDr. Martinou Gombosovou, Floriánska 16, Košice, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. marca 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva podľa 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Prešov (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 169/97 a v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 144/2013, porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 5 Co 175/2014 z 12. novembra 2015, ako aj postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu, a porušen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 50/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť ,, zastúpeného advokátom Mgr. Pavlom Balážom, Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, vo veci namietaného porušenia práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. júla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 a práva na zákaz diskriminácie podľa čl. ...
Uznesenie: “), pričom návrhu Sťažovateľa na odklad Exekúcie ani návrhu na zastavenie Exekúcie nevyhovel.» 4. Sťažovateľka vidí porušenie už označených práv napadnutým uznesením najmä v tom, že „a) exekučný súd v rámci vedenia Exekúcie úplne ignoroval ustanovenie § 44 ods. 6 Exekučného poriadku, čím odňal Sťažovateľovi základný prostriedok procesnej obrany; b) Sťažovateľovi nikdy nebolo zákonným spôsobom doručené Upovedomenie, a napriek tejto skutočnosti súd dodnes vedie Exekúciu na majetok Sťažovateľa; c) exekučný súd v rámci Exekúcie ignoroval existujúcu judikatúru; d) v Uznesení absentuje relev ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. septembra 2018 doručená sťažnosť , , správcu konkurznej podstaty úpadcu Zevax, s. r. o., Medená 18, Bratislava (ďalej aj „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 7 C 94/2011 (ďalej aj „napadnutý postup okresného ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 54/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU BEDNÁŘOVÁ & HODOŇOVÁ, Mariánske námestie 31, Žilina, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., vo veci namietaného porušenia .
Uznesenie: Okr. súdu Sp. Nová Ves, sp. zn. 7 C/113/2011-289 zo dňa 26. apríla 2017... Dovolateľka súdu prvej inštancie podaním zo dňa 25. 5. 2017 (Odpoveď na Uznesenie Okr. súdu Sp. N. Ves, sp. zn. 7 C/113/2011-289 zo dňa 26. 4. 2017) oznámila súdu, že proti rozhodnutiu centra, sp. zn. 4 N 14368/16-KaPO zo dňa 30. 12. 2016, ktorým sa odmietlo opätovne priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci dovolateľka postupovala v zmysle SSP t. j. podaním správnej žaloby. Najvyšší súd SR vo svojom odôvodnení akosi opomenul spomenúť, že rozhodnutie centra sp. zn. 2 N 945 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. decembra 2018 doručená sťažnosť , , a obchodnej spoločnosti , (ďalej aj „sťažovatelia“), zastúpených spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s. r. o., Pred poľom 1652, Trenčín, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Dušan Ažaltovič, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základ ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 19. Vzhľadom však na charakter námietok sťažovateľky ústavný súd tiež zdôrazňuje svoju stabilnú judikatúru, podľa ktorej odôvodnenia rozhodnutí prvostupňového súdu a o ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 2 T 154/2012 (ďalej len „napadnuté konanie okresného súdu“) a jeho uznesením z 28. februára 2017 (ďalej l ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. januára 2019 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Škerlíkom, CSc., J. Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 12 ods. 1 ústavy a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj porušenie práv podľa čl. 20, 38, 41, 47 a čl. 52 ods. 7 Charty základných práv Európsk ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. januára 2019 osobne doručená sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice (ďalej len „sťažovateľka“ a v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej Sýkora – advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Matej Sýkora, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 36/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , v čase podania sťažnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Tdo .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej aj „matka maloletých“ alebo „sťažovateľka“), mal. , , a mal. , (ďalej aj „maloletí“, ďalej spolu so sťažovateľkou aj „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práv podľa čl. 3 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 a 2 Dohovoru o právach dieťaťa uznesením Krajského ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 21. decembra 2018 doručené sťažnosti (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) 1) postupom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 36 Cbi 27/2017 a jeho uznesením z 30. apríla 2018 a postupom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 16 CoKR 19/2018 a jeho uznesením z 23. októbra 2018, ako aj 2) postupom okresného súdu v ko ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 42/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom Mgr. Marošom Ježíkom, advokátska kancelária, Okružná 65, Stará Ľubovňa, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Odôvodnenie: napadnutého rozsudku krajského súdu sťažovateľka považuje za arbitrárne a nedostatočné, keďže sa v ňom odvolací súd „dostatočne a vyčerpávajúcim spôsobom nevysporiadal so spornými bodmi medzi účastníkmi konania a námietkami, ktoré uplatnil sťažovateľ, týkajúcimi sa neoprávnenosti výrobcom uplatneného nároku na podporu v roku 2015, ani neuviedol, z akých dôvodov ich považoval za nedôvodné resp. právne irelevantné“. 8 Vychádzajúc z už popísanej sťažnostnej argumentácie, sťažovateľka navrhuje, aby ústavný súd po prijatí jej sťažnosti na ďalšie konanie o nej rozhodol nálezom t ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. augusta 2018 doručená sťažnosť , , , , , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), zastúpených advokátskou kanceláriou Podhorský & Partners, s. r. o., Zámocká 36, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Patrik Podhorský, ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv 2 a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava II (ďalej l ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 60/2019-5 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Okresného súdu Trnava č. k. .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04, II. ÚS 112/2018). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (m. m. II. ÚS 44/03, III. ÚS 36/08, II. ÚS 754/2015). 18. Najvyšší súd v napadnutom rozsudku poukázal na odôvodnenie rozsudku krajského súdu, v ktorom sa uvádza: „... medzi účastníkmi konania zostala spornou otázkou, či spoloč ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 41/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , Česká republika, zastúpeného advokátkou Mgr. Alenou Mikudovou, advokátska kancelária, Orlická 16, Poprad, vo veci namietaného porušenia čl. 20 ods. 1 a 5 a čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. augusta 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Branislavom Granecom, Kováčska 28, Košice, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Trebišov (ďalej len „okresný súd“) v k ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 55/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 o sťažnosti , zastúpeného JUDr. Oskarom Chnápkom, Komenského 3, Banská Bystrica, vedenej pod sp. zn. Rvp 121/2019, a o sťažnosti , zastúpeného JUDr. Oskarom Chnápkom, Komenského 3, Banská Bystrica, vedenej pod sp. zn. Rvp 126/2019, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 3/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 30. januára 2019 o sťažnosti , , zastúpeného advokátkou JUDr. Katarínou Balážovou, Štvrť SNP 123, Trenčianske Teplice, vedenej pod sp. zn. Rvp 2300/2018 vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj porušenia čl. 1 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2018 doručená (na poštovú prepravu podaná 20. novembra 2018) sťažnosť , , , , a (ďalej len „sťažovatelia“ alebo sťažovateľ(ka) v 1., 2., 3., vo 4. a v 5. rade“) vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady (ďalej aj ,,obecné zastupiteľstvo“) konaných 10. novembra 2018. Sťažovatelia svoju sťažnosť smerujú proti a (ďalej len „odporcovia“), ktorí boli zvolení za poslancov v poradí na 4. a 5. mieste s počtom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 421/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, Jesenná 8, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy .
Odôvodnenie: : I. Návrh navrhovateľky, jej doplnenia a predbežné rozhodnutie 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bol 1. septembra 2014 faxom a 4. septembra 2014 poštou doručený návrh podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „súdna rada“) na začatie konania o súlade ustanovení „čl. I. bod 4. § 5 ods. 7 zákona o sudcoch v časti... sudca alebo...; čl. II. bod 7., § 74da až § 74dc zákona o ústavnom súde; čl. V. bod 14., § 31 zákona o súdnej rade; čl. VII, bod 1, § 1ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov; čl. VII, ...
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach... zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Košiciach je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania… do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu k rukám jeho právnej zástupkyne.“ II. 13. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú 5 Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom ...
Uznesenie: krajského súdu bolo okresnému súdu doručené už 21. júna 2016, avšak 2 sťažovateľom bolo doručené až 6. decembra 2016, čím podľa názoru sťažovateľov došlo k hrubému porušeniu základných zásad a princípov, na ktorých je postavené súdne konanie. 5. Podľa názoru sťažovateľov nekonaním okresného súdu a prieťahmi, ktoré tým vznikli, bolo umožnené konateľovi žalovanej previesť svoj obchodný podiel a spoločnosť. Z uvedeného dôvodu konajúca sudkyňa na pojednávaní uskutočnenom 9. novembra 2017 uviedla, že žalovaná v konaní už ako strana sporu nevystupuje, keďže konateľ spoločnosti previedol svoj ob ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 44/2019-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o., Dunajská 32, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Miloš Kvasňovský, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. .
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 127/2017-1216 zo dňa 30.05.2018 sa zrušuje a vec sa vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 390,50 EUR..., na účet advokáta JUDr. Michala Feciľaka..., a to do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia.“ II. 6. Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie veci a rekapitulácia návrhu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 13. novembra 2017 doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“ alebo „navrhovateľ“) „na vyslovenie nesúladu ustanovenia Civilného sporového poriadku s Ústavou Slovenskej republiky“, t. j. návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade § 262 ods. 2 v časti „ , ktoré vydá súdny úradník“ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Vaškom, Szakkayho 1, Košice, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) č. k. I. ÚS 30/2018-27 bola na ďalšie konanie prijatá sťažnosť spoločnosti (ďalej len ,,sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), základného práva na osobnú účasť a vyjadrenie sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal v petite sťažnosti porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a na prezumpciu neviny podľa čl. 6 ods. 2 dohovoru postupom a rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) z 28. februára 2018 v konaní vedenom pod sp. zn. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 52/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Vladimírou Houdek Běhalovou, Strojárenská 11/C, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní .
Uznesenie: Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 18. októbra 2017, vydané pod sp. zn. 6Er/125/2008, v časti výroku o trovách exekúcie Ústavný súd Slovenskej republiky zrušuje a vec vracia tomuto súdu, aby v nej znovu konal a rozhodol.“ II. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobô ...
Odôvodnenie: : 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. mája 2018 doručená sťažnosť a (ďalej aj „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie základného práva podľa čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a čl. 6 ods. 1 a 3 písm. c) a d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp. zn. PK-2 T/12/2012 z 25. septembra 2012 (ďalej l ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 47/2019-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej spoločnosťou WERNER & Co. s. r. o., Žltá 2/F, Bratislava, konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Andreja Wernera, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (ďalej len „sťažovatelia“) pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“) a proti výsledku volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce konaných 10. novembra 2018. Zo sťažnosti vyplýva, ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. júna 2016 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Lazaretská 2223/12, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátskou kanceláriou PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r. o., Masarykova 13, Prešov, konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Patrika Palšu, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 26 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 2, čl. 49 a čl. 50 ods. 2 a 6 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 5 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 a 2 dohovoru a čl. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Tk 3/2015 (ďalej le ...
Uznesenie: , ktorým rozhodol tak. že návrh otca na prerušenie konania zamietol. Dňa 01.07.2015 bolo právnej zástupkyni sťažovateľa doručené Odvolanie voči Uzneseniu súdu. ktorým bol návrh otca na prerušenie konania zamietnutý. Dňa 01.07.2015 zaslal sťažovateľ prostredníctvom právneho zástupcu Stanovisko k odvolaniu otca. Dňa 19.08.2015 bolo právnej zástupkyni sťažovateľa doručené Uznesenie z Krajského súdu v Košiciach, ktorým bolo potvrdené Uznesenie Okresného súdu Košice II, č.k.: 23IV67/20I5 zo dňa 21.04.2015. Dňa 09.12.2015 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci sťažovateľa. Dňa 11. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 28. decembra 2018 doručený návrh , (ďalej len „navrhovateľ“), na obnovu konania vedeného ústavným súdom pod sp. zn. IV. ÚS 410/2018 (ďalej len „označené konanie ústavného súdu“). 2. Navrhovateľ sa svojím návrhom domáha obnovy označeného konania ústavného súdu, v ktorom vystupoval v procesnom postavení sťažovateľa domáhajúceho sa vyslovenia porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 od ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 269/2018-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu senátu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , a , , zastúpených advokátom prof. JUDr. Jánom Klučkom, advokátska kancelária, Ku potoku 4, Košice, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 398/2018-41 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vajdom, Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. .
Uznesenie: bolo odovzdané na expedovanie ešte toho istého dňa... K sťažnosti taktiež uvádzam, že v zmysle aktuálneho rozvrhu práce patrí k dnešnému dňu do rozsahu mojej pôsobnosti rozhodnúť v 3090 spisoch, pričom v každom z nich je minimálne jeden návrh alebo žiadosť. Z uvedeného dôvodu preto fyzicky nebolo možné rozhodnúť vo veci skôr.“ 7. Z vyjadrenia predsedníčky okresného súdu tiež vyplýva, že po skutkovej a právnej stránke nešlo o zložitú vec. Okresný súd zároveň uznal prieťahy v konaní, a to v období od 13. apríla 2016, keď súdny exekútor predložil okresnému súdu na rozhodnutie námietky povinn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 38/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť Ally Syzonovej, Varšavská 11, Košice, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Hopferova, s. r. o., Bajzova 2, Košice, v mene ktorej koná konateľka JUDr. Martina Hopferová, advokátka, pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva .
Odôvodnenie: : 1. Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 14. novembra 2018 sa , (ďalej len „sťažovateľka“), domáhala vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jej v záhlaví označených práv podľa ústavy, Listiny základných práv a slobôd a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) č. k. 17 Co 1165/2015-356 zo 16. novembra 2016 a uznesením Najvyššieho 2 súdu Slovenske ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. júna 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 7 C 213/2016 (ďalej len „namietané konanie“) ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 20. Právo na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ústavy nie je absolútne; podľa čl. 51 ods. 1 ústavy sa ho možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. 21. Právo na prístup k súdu je nevyhnutnou, imanentnou súčasťou práva na spravodlivý proces. Samotné právo na prístup k súdu síce ani ústava, ani doh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 35/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Kýčerského 7, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ján Šinkovic, pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. augusta 2018 doručená elektronicky mailom (doplnená 23. augusta 2018 predložením originálu) sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv 2 zaručených v čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 2 T 17/2015 z 23. septembra 2016 a rozsudkom Krajského ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 39/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným, Rázusova 1, Košice, zastúpenej advokátkou Mgr. Tatianou Frištikovou, Štúrova 27, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 43/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o., Račianska 184/B, Bratislava, zastúpenej obchodnou spoločnosťou LEGAL & CORP s. r. o., Gajova 11, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Tomáš Dujčík, pre namietané porušenie „základného práva na rovnosť pred právom“ podľa .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. septembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) v konaní o dovolaní sťažovateľa vedenom pod sp. zn. 4 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 40/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Olosom, advokátska kancelária, Karola Kašjaka 81/1, Rajecké Teplice, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 7. decembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj namietaného porušenia čl. 2 ods. 2 ústavy rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky (ďalej len „okresný úrad“) č. OU-NR-OVBP2-2014/007194-4 z 9. januára 2014 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie okresného úradu“), namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 37/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti TECPAN, s. r. o., Námestie SNP 16, Banská Bystrica (pôvodne Slovenská autobusová doprava, s. r. o., Žitná 5, Žilina), zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Milan Chovanec s. r. o., Vojtecha Tvrdého 17, Žilina, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Milan Chovanec, vo veci .
Uznesenie: je nezákonné a zároveň je i v rozpore s Ústavou SR... Vychádzajúc z čl. 46 ods. 1 Ústavy SR... uznesenie súdu musí byť argumentačne podložené a nemôže mať povahu arbitrárnosti. V rámci odôvodnenia uznesenia je nutné rozvinúť zistené skutočnosti a právne úvahy vedúce k jeho vydaniu. Ak sa odôvodnenie uznesenia obmedzuje len na strohú sumarizáciu dôkazov, nespĺňa kritériá spravodlivého, presvedčivého a náležite odôvodneného rozhodnutia, naopak trpí nepreskúmateľnosťou a podozrením zo svojvôle konajúceho orgánu.“. 9.2 Podľa názoru sťažovateľky „prijatie Reštrukturalizačného plánu b ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. januára 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou LEGATE, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Peter Vrábel, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 141 ods. 1 ústavy uznesením Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 1 CbZm 50/2010 z 5. marca 2015, uznesením Krajského súdu v Br ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 384/2018-12 zo 4. septembra 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť obchodnej spoločnosti MEDAKIR, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom, Kamenecká 2, Streda nad Bodrogom (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. novembra 2018 doručená sťažnosť spoločnosti SATRO s. r. o., Hodonínska 25, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 27 Co 226/2017 z 21. augusta 2018 (ďalej le ...
Odôvodnenie: namietaného uznesenia krajského súdu tak predstavuje dostatočný základ pre prijatý výrok, pretože sa opiera o náležité vysvetlenie aplikovaných ustanovení Civilného mimosporového poriadku a právnej úvahy, a zároveň vyčerpávajúcu odpoveď poskytnutú sťažovateľovi zo strany krajského súdu. Ústavný súd tak považuje výkon právomoci krajského súdu za nevybočujúci z limitov sťažovateľom namietaných článkov ústavy, dohovoru a charty. S ohľadom na uvedené sťažnosť sťažovateľa v časti namietaného porušenia označených článkov ústavy, dohovoru a charty uzneseniami krajského súdu č. k. 27 CoP 1/ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2018 doručená sťažnosť spoločnosti AGREL s. r. o., Strojnícka 14, Prešov (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Marekom Radačovským, Žriedlová 3, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva vlastniť ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co 76/2015 (ďalej aj „napadnuté konanie“) a jeho rozsudkom z 22. septembra 2016 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2018 elektronicky doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej advokátom , , ktorou namietala porušenie základných práv podľa čl. 35 ods. 1 a 3, čl. 42, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1, čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 14, 15 a 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), čl. 1 a 10 Európskej sociálnej charty, čl. 6 ods. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 31/2019-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Ondrejom Zacharom, Horná 65/A, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 29/2019-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s. v konkurze, Garbiarska 1081/2, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou MST PARTNERS, s. r. o., Laurinská 3, Bratislava, v .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júla 2018 doručená sťažnosť obce Nižná, Nová Doba 506, Nižná (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Serekom, Nová Doba 489/15, Nižná, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 7 C 90/2015 z 30. apríl ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. novembra 2017 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 C 3 ...
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č.k. 4Tpo/28/2018-134 zo dňa 7.6.2018 sa zrušuje a vec sa vracia Krajskému súdu v Nitre na ďalšie konanie.“. II. 5. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozho ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. augusta 2017 osobne doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Quick Power Plant SE, Locatellicade 1, 1076AZ, Amsterdam, Holandsko (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Katarínou Bielikovou, Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 o ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. augusta 2017 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. januára 2019 osobne doručená sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej Sýkora – advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Matej Sýkora, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 43/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Ivom Babjakom, Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. augusta 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Lukášom Bútorom, Vojtecha Tvrdého 12, Žilina, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 21 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 3 Cdo 183/2017 z 13. júna 2018 (ďalej aj „napadnuté uznesenie ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 32/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Hudákom, Štúrova 10/20, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. októbra 2018 doručená , (ďalej len „sťažovateľ“, v citáciách aj „žalobca vo 4. rade“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 4 Co 491/2015 a sp. zn. 4 Co 492/2015 z 25. októb ...
Odôvodnenie: : I. I.1 Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 osobne doručená sťažnosť , (ďalej aj „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Vlastimilom Klepáčom, Krmanova 16, Košice, vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Brzotín (vec pôvodne vedená pod sp. zn. Rvp 2305/2018). Sťažovateľ zdôrazňuje, že ako kandidát na starostu obce Brzotín získal vo voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, viac ako 10 % hlasov voličov, keďže volieb do orgánov samosprávy sa zúčastnilo z celkového počtu 1020 voličov zapísanýc ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 2/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. januára 2019 o sťažnosti spoločnosti , , zastúpenej KPMG Legal s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Marián Dzuroška, PhD., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. PL. ÚS 27/2018-10 z 28. novembra 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie volebnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) proti výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) konaných 10. novembra 2018 za účasti (ďalej aj „odpo ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 24. septembra 2019 doručený návrh Krajského súdu v Trenčíne, zastúpeného sudcom JUDr. Milanom Strakom, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) o súlade § 28 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 7/2019-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2019 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , , .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Zombor (ďalej aj „voľby starostu“) konaných 10. novembra 2018. 2. Sťažovateľ v sťažnosti uviedol, že vo voľbách starostu konaných 10. novembra 2018, ktorých sa zúčastnilo 71 voličov, kandidoval na starostu obce a získal v nich 30 hlasov z celkového počtu 69 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu, čo predstavuje 43,47 % p ...
Odôvodnenie: namietaného rozsudku tak zodpovedá 11 požiadavkám kladeným konštantnou judikatúrou ústavného súdu na odôvodnenia rozhodnutí všeobecných súdov, a ústavný súd preto konštatuje kvalitu odôvodnenia namietaného rozsudku ako súladnú s obsahom čl. 46 ods. 1 ústavy. 18. Ústavný súd nezistil, že by výklad a závery najvyššieho súdu v napadnutom rozhodnutí boli svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené a nevyplýva z nich ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá by bola popretím ich podstaty a zmyslu. Skutočnosť, že sťažovateľka sa s práv ...
Uznesenie: - pripustenie zmeny návrhu, PPL 04.07.2018 - 15.08.2018 Uznesenie - predvedenie manžela, ktorý návrh nepodal na pojednávanie dňa 31.08.2018 s tým, že toto predvedenie bolo neúspešné - 31.08.2018 pojednávanie odročené na 26.10.2018 s tým, že o predvedenie otca dieťaťa bude požiadané OO PZ Piešťany - 17.09.2019 UZN - predvedenie manžela, ktorý návrh nepodal na pojednávanie dňa 26.10.2018. Ku skutočnostiam uvedeným v sťažnosti uvádzam nasledovné: Súd vo veci po podaní návrhu nariadil pojednávanie do 4 mesiacov, pričom následne riešil procesné otázky v súvislosti s námietkou zaujatosti, ako aj ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 43/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Polákom, Aleja slobody 1890/50, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v konaní vedenom na Krajskom súde v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) pod sp. zn. 3 Nto 5/2018 (ďalej len „napadnuté konanie“) a jeho uznesením sp. zn. 3 Nto 5/2018 z 18. apríla 20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 6/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. januára 2019 predbežne prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátskou kanceláriou KADUC & PARTNERS s. r. o., Trojičné námestie 4, Trnava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorá bola doplnená 29. októbra 2018 osobne koncipovaným podaním sťažovateľa a napokon aj podaním právneho zástupcu sťažovateľa. Sťažovateľ sťažnosť následne doplnil aj osobne koncipovanými podaniami 22. novembra 2018 a 21. decembra 2018. Z uvedených podaní vyplýva, že sťažovateľ sťažnosťou namieta porušenie základných práv podľa čl. 2, 12, 16, 19, 22, 40, 46, 47 a 149 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 3, 6 ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.9.2018 sp. zn. 2 Cdo 127/2017 sa zrušuje a vec sa vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. III. Najvyšší súd SR je povinný zaplatiť advokátovi sťažovateľa náhradu trov konania do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu.“ II. 7. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o o ...
Odôvodnenie: 7 rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 13. Podľa konštantnej judikatúry ústavný súd nie je súčasťou systému všeobecných súdov, ale podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Pri upla ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. septembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne, odboru poriadk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 384/2018-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia jeho práv uvedených v záhlaví tohto uznesenia tam uvedeným postupom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“). 2. Jeho návrh na rozhodnutie vo veci samej bol formulovaný takto: «1) Porušovateľ svojím konaním porušil čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ktorý hovorí „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Sl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 40/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Kuricom, Advokátska kancelária JUDr. Kuric, s. r. o., Dolný Val 11, Žilina, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Úradu .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 33/2019-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou BAKO JANČIAR LEVRINC – advokáti s. r. o., konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Miloša Levrinca, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1, práva na účinný opravný prostriedok podľa čl. 13 a zákazu zneužitia práva podľa čl. 17 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) č. k. 8 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 38/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 prerokoval sťažnosť a , , zastúpených , , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o., Škultétyho 472/10, Martin, za ktorú koná advokátka JUDr. Silvia Tatarková, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 29/2019-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , t. č. Ústav na výkon väzby, , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v záhlaví označeným uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ aj „namietané uznesenie krajského súdu“) a uznesením Najvyššieho súdu Slo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 28/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ševčíkom, CSc., Nezábudková 810/22, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky, jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 561/2018-18 z 28. novembra 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) v časti, ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 30/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík 310, zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 44 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 2. novembra 2018 doručená sťažnosť , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Mierové námestie 1, Ilava (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a rozsudkom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 14 C 150/2007 zo 17. septembra 2014, postupom a rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 15/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou Burian & partners, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 1, Žilina, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Burian, vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1 a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 22/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2511/2018 a takto ro zhodo l : Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík je vylúčený z výkonu sudcovskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária – Ján Buroci, s. r. o., Za Šestnástkou 17, Spišská Nová Ves, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ján Buroci, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 27/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Rudolfom Maníkom, PhD., MBA, MHA, Masarykova 2, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 416/2018-84 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti eustream, a. s., Votrubova 11/A, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Oliverom Korcom, Záhradnícka 4142/9, Bratislava, vo veci namietaného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 13/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , správkyne konkurznej podstaty úpadcu , zastúpenej Mgr. Jankou Krakovskou, Čajakova 1, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Košice I sp. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. júla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 20 Ek 85/2017 z 8. februára 2018 (ďalej len „uznesenie okresného súdu vydané súdnym úr ...
Odôvodnenie: v čom vidíme porušenie ústavy a medzinárodnej zmluvy 1. Súdne konanie trvá od roku 2007, teda už desať rokov. Sťažovateľ musí takú dlhú dobu žiť v právnej neistote, nakoľko nevie, či ešte niečo vôbec od žalovaných vymôže. 4 Pre účastníka konania je nešťastím, ak je v konaní úspešný, ale nevie nič vymôcť, aj napriek tomu, že mu iné subjekty dlhujú finančné prostriedky a on musí platiť dane a odvody, mzdy a nakupovať tovar, ak chce podnikať. 2. K súdnym prieťahom by vôbec nemuselo dôjsť, ak by Krajský súd v Košiciach postupoval v súlade so zákonom. - Okresný súd v Michalovciach rozhodol ...
Odôvodnenie: namietaného uznesenia najvyššieho súdu predstavuje dostatočný základ pre jeho výrok, pretože sa opiera o náležité vysvetlenie právnej úvahy a dostatočnú odpoveď poskytnutú sťažovateľovi zo strany najvyššieho súdu, na ktorej tento postavil svoje rozhodnutie. Ústavný súd tak považuje odôvodnenie jeho rozhodnutia za dostatočné, nevybočujúce z limitov čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Námietku porušenia práva zaručeného v čl. 6 ods. 2 dohovoru sťažovateľ nezdôvodnil, neuviedol, akým spôsobom mu napadnutým uznesením najvyššieho súdu malo byť zasiahnuté do práva ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júla 2018 doručená sťažnosť , a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 11 ods. 1 a 4 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 25/2019-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou NIŽNÍK, spol. s r. o., Kováčska 21, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 48 ods. 2, čl. 47 ods. 3 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 12/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť a , zastúpených advokátom JUDr. Vladimírom Janíčkom, LL.M., Petrikovicha 5, Martin, vo veci namietaného porušenia práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 Dohovoru o .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 14/2019-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou Mgr. Soňou Grošaftovou, Hodžova 13, Žilina, ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16.05.2018, sp. zn. 3Tdo/15/2018, ktorým odmietol dovolanie sťažovateľa voči Uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 29.11.2017, č.k.: 10To/20/2017-867, s poukazom na Rozsudok Okresného súdu Svidník č.k. 3T/14/2015 zo dňa 18.04.2017, ktorým bol sťažovateľ uznaný vinným zo spáchania zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) TZ v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 TZ. Bol mu uložený trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov s podmienečným odkladom, zároveň mu bol uložený probačný dohľad a skúšobná doba v trvaní 4 rokov. Zároveň mu bola ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. októbra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Hencovskou, Bajzova 1436/2, Košice, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy, ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doda ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu obsahuje vysvetlenie dôvodov, na ktorých odvolací súd založil svoje rozhodnutie. Dovolací súd preto dospel k záveru, že skutkové a právne závery odvolacieho súdu nie sú v danom prípade zjavne neodôvodnené a nezlučiteľné s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a že odôvodnenie dovolaním napadnutého rozsudku odvolacieho súdu ako celok spĺňa parametre zákonného odôvodnenia (§ 157 ods. 2 O.s.p.). Z uvedeného dôvodu nejde pokiaľ ide o odôvodnenie napadnutého rozsudku zároveň o tzv. inú vadu podľa § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. Dovolací súd v rámci p ...
Odôvodnenie: : I. 1. Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) č. k. II. ÚS 536/2018-17 z 15. novembra 2018 bola prijatá na ďalšie konanie sťažnosť advokáta , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 T 29/2017 a jeho uznesením z 13. apríla 2018. 2. Podľa § 30 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/199 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 23, Banská Bystrica, správcu úpadcu Gard-invest spol. s r. o. „v konkurze“, Námestie Artézskych prameňov 1, Lučenec (ďalej aj „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Tomášom Hláčikom, Železničná 173, Brusno, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava) a práva na ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. septembra 2016 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ v 1. rade“), , (ďalej len „sťažovateľka v 2. rade“), , (ďalej len „sťažovateľka v 3. rade“), , (ďalej len „sťažovateľka vo 4. rade“), a , [(ďalej len „sťažovateľ v 5. rade“), spolu aj „sťažovatelia“, v citáciách aj „žalovaní“], ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 8 ods. 1, 2 a 5 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Nové Zámky (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 2 T 71/2018 z 27. septembra 2018 (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 30. augusta 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. z ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. septembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Košice I (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 37 C 138/2011. 2. Zo sťažnosti najmä vyplynulo: «1. Sťažovateľka napáda postup porušovateľa v konaní pod sp. zn. 37 C/138/2011, lebo v jeho priebehu boli porušené jej zákla ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. decembra 2017 doručená sťažnosť , , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 17 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaniach vedených pod sp. zn. E 5170000412 a sp. zn. Spr. 2219/17 a jeho prípisom z 13. októbra 2017 (ďalej aj „napadnutý prípis krajského ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré 11 stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). Aj ESĽP vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tento záväzok súdu však nemožno chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie, vyplývajúcu z čl. 6 o ...
Odôvodnenie: prokurátora spočívalo v údajnej potrebe odstrániť určité rozpory vo výpovediach. Odhliadnuc od skutočnosti, že takéto strohé odôvodnenie je arbitrárne, možno ho hodnotiť aj ako účelové a tendenčné. V danom prípade totiž objektívne neexistujú žiadne rozpory vo výpovediach, a preto nemôže byť daný ani tento dôvod na neoprávnený zásah do práv osoby... v podobe opakovaného výsluchu bez zákonného opodstatnenia.“ Sťažovateľ argumentuje, že „Uvedený prieskum prokurátora nemohol dospieť k iným záverom, keďže prokurátor preskúmavajúci postup polície ako dozorujúci prokurátor sám 2 vydal záväzný p ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. augusta 2017 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách aj „sťažovateľ“), zastúpenej advokátskou kanceláriou ADVOKÁTI Müller & Dikoš, s. r. o., Závodská cesta 3911/24, Žilina, v mene ktorej koná advokát Mgr. Martin Dikoš, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesen ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 21/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Borisom Bednárom, advokátska kancelária, Štefánikova 873/9, Poprad, pre namietané porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 117 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 23/2019-235 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , a mal. , , zastúpeného otcom , ktorou namietajú porušenie svojich základných práv „zaručených čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl. 46 ods. 1 Ústavy SR v spojitosti s čl. 48 ods. 1 Ústavy SR a čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, čl. 26 ods. 1 a ods. 2 Ústavy, ako aj čl. 12 ods. 1 Ústavy SR, čl. 12 ods. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. septembra 2018 doručený návrh senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ alebo „navrhovateľ“) na začatie konania o súlade § 5 ods. 1 písm. d) a e), ods. 4, 5 a 6 a § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [(ďalej aj „zákon o sudcoch a prísediacich“); (ďalej spolu aj „napadnutá právna úprava“ alebo „napadnuté ustanovenia“)] s - čl. 141 ods. 1 a 2, čl. 144 ods. 1 a 2, čl ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 59 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Malčice konaných 10. novembra 2018 (ďalej aj „napadnuté voľby“). 2. Z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ kandidoval na funkciu s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 28/2019-5 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Sergeja Kohuta o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1546/2018 a takto ro zhodo l : Sudca II. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s. r. o., v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD., podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb a proti výsledku volieb s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 1/2019-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), Milana Ľalíka, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 21/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Bartkom a advokátkou JUDr. Silviou Bartkovou, Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková, Piaristická 6667, Trenčín, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4K/5/2017-442 zo dňa 24.10.2018, zrušuje a vec vracia Okresnému súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie a rozhodnutie.“ II. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 7. Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. júna 2018 doručená sťažnosť advokátskej kancelárie , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 31 S 10/2018 z 30. apríla 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľka ako advokátska kancelária splnomocnená na zastupovanie podala elektronicky 24. januára 2018 na krajskom súde v m ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. augusta 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného JUDr. Ivanom Jurčišinom, advokátska kancelária, Mlynská 26, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného riaditeľstva Policajné ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 19/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti SUXXEZZ, k. s., Karpatská 18, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Marekom Hudecom, Advokátska kancelária HUDEC, s. r. o., Lazaretská 23, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 20/2019-72 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, zastúpenej advokátskou kanceláriou AKMG, s. r. o., Dolná 6A, Banská Bystrica, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Martina Filipová, vedené pod sp. zn. Rvp 2460/2018 a sp. zn. Rvp 2477/2018 vo veci namietaného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 320/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Arendackým, Železničiarska 3192/13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. januára 2019 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 C 156/2013 (ďalej len „napadnuté konanie“). 2. Sťažovateľ v sťažnosti okrem iného uviedol, že „... s ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia jej práv podľa čl. 3 ods. 1, čl. 4, čl. 26 a čl. 27 Dohovoru o právach dieťaťa, základných práv podľa čl. 39 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) č. k. 7 So 29/2017-52 z 26. septembra 2018 (ďalej aj ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 369/2018-50 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne y Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti maloletého , , a maloletého , , zastúpených zákonnou zástupkyňou , , a , , všetci zastúpení advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, pre namietané porušenie .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), kandidáta na starostu obce (ďalej len „obec“), vo veci nezákonnosti a neústavnosti volieb starostu obce konaných 10. novembra 2018. 2. Zo sťažnosti sťažovateľa vyplýva, že v označených voľbách na funkciu starostu obce sťažovateľ získal 191 hlasov z 1197 odovzdaných platných hlasov voličov vo volebnom obvode obce, čo predstavuje 15,95 % hlasov. Spolu so sťažovateľom boli kandidátmi na starostu obce , , a . Víťa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 14. februára 2018 sa , (ďalej len „sťažovateľka“), domáhala vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jej v záhlaví označených základných práv a slobôd rozsudkom Okresného súdu Rožňava (ďalej len „okresný súd“) č. k. 5 Cpr 2/2013-49 z 28. marca 2014, rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 CoPr 1/2016-157 zo 14. júna 2016 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. mája 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ku ktorému malo dôjsť postupom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 18 D 22/2012 (ďalej aj „namie ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. júna 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky (ďalej len „prokurátor okresnej prokuratúry“) č. k. 1 Pn 345/18/4404-4 z 22. mája 2018 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že 6. februára 2018 bol Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Nové Zámky, odboru kr ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 383/2018-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , , ; , ; , ; , a , , zastúpených advokátkou JUDr. Ľubicou Višňovskou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) č. k. 2 Co 216/2016-1574 z 9. júla ...
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 13.7.2017. -dňa 23.11.2017 určila nová zákonná sudkyňa termín pojednávania na deň 9.2.2018. Zároveň žiadala o zabezpečenie správ potrebných pre rozhodnutie veci. 4 -pojednávanie sa neuskutočnilo z dôvodu práceneschopnosti zákonnej sudkyne. -dňa 5.3.2018 bolo určené pojednávanie na deň 22.5.2018. -pojednávanie sa uskutočnilo a bolo odročené na neurčito za účelom vykonania znaleckého dokazovania, k vykonaniu ktorého sa priklonila aj právna zástupkyňa sťažovateľa. -uznesením zo dňa 30.5.2018 bolo nariadené znalecké dokazovanie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.6.20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 302/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolákovo, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Jozef Holič, .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že súdy majú povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno to chápať tak, že sa vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju po ...
Odôvodnenie: rozhodnutia krajského súdu je preto nedostatočné a nepreskúmateľné.“, čo zakladá porušenie v záhlaví označených práv sťažovateľky. 4.2 Vo vzťahu k prípustnosti sťažnosti sťažovateľka uviedla, že „vyčerpala všetky právne prostriedky, nakoľko dovolanie v tomto prípade nie je prípustné“. II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 28/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Kubinom, Štefánikova 15, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k .
Uznesenie: Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. XV Gn 234/18/1000-8 zo dňa 17.10.2018 sa v celosti zrušuje a ukladá sa Generálnej prokuratúre SR, aby vo veci znovu konala a rozhodla s tým že ako orgán činný v trestnom konaní nesmie rozhodovať o doručenom trestnom oznámení podľa príkazu Generálneho prokurátora SR č. 6/2017 zo 12.5.2017 alebo podľa záverov z pracovných porád a ani vybaviť trestné oznámenie ako súčasť obhajoby. Tiež sa Generálnej prokuratúre SR ukladá, aby v súlade s § 176 ods. 2 zák. č. 301/2005. Z. z. bolo posúdené konanie prokurátorov a z trestno ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 20. Právo na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ústavy nie je absolútne; podľa čl. 51 ods. 1 ústavy sa ho možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. 21. Právo na prístup k súdu je nevyhnutnou, imanentnou súčasťou práva na spravodlivý proces. Samotné právo na prístup k súdu síce ani ústava, ani doh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 26/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 5 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. augusta 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), 2 ktorou namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na účinný prostriedok nápravy zaručeného v čl. 13 dohovoru postupom Krajského súdu v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 27/2019-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti UNITECH BJ, s. r. o., Duklianska 21, Bardejov, zastúpenej advokátom JUDr. Matúšom Hríbom, advokátska kancelária, Na hradbách 5, Bardejov, vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa .
Odôvodnenie: : II. II.1 Návrh Krajského súdu v Bratislave Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 7. júna 2018 doručený návrh Krajského súdu v Bratislave, zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. Vierou Šebestovou a členmi senátu JUDr. Dášou Filovou a JUDr. Evou Fulcovou, vedený pod sp. zn. Rvp 1159/2018 na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o p ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 426/2018-14 z 13. novembra 2018 prijal na ďalšie konanie sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústa ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 25/2019-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 31/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 9 Co 49/2017 z 30. marca 2017 a takto rozhodol: Sťažnosť odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. júla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Rimavská Sobota (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 C 247/2014 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Zo sťažnosti a z pripojených príloh vyplýva, že sťažovateľ je žalobcom v napadnutom konaní o zdržanie sa zásahov do vlastníckych práv a o vydanie bezdôvod ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. októbra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) č. k. 11 C 460/201 ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 174/2017 zo dňa 30. 08. 2018 a rozhodnutie Krajského súdu Prešov sp. zn. 12 CoD 2/2015 zo dňa 08.02.2017 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie; 3. Sťažovateľke priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 390,50 Eur, ktorú je najvyšší súd SR povinný uhradiť na účet právneho zástupcu Sťažovateľa, do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a zák ...
Odôvodnenie: uznesenia prokurátora v intenciách § 176 ods. 2 Trestného poriadku nespĺňa zákonom predpísané náležitosti, je nedostatočne argumentačne podložené, a preto nespĺňa kritériá spravodlivého, presvedčivého a náležitého rozhodnutia. Naopak, trpí nepreskúmateľnosťou, v dôsledku čoho sa stáva arbitrárnym a v podstate iba bezdôvodne kryje predchádzajúce nedostatky uznesenia vyšetrovateľa. Sťažovateľ je presvedčený o tom, že bolo povinnosťou generálneho prokurátora vysporiadať sa so všetkými relevantnými argumentmi uvádzanými v sťažnosti a v návrhu na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravno ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 11/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 vsenáte   zloženom zpredsedníčky Ľudmily   Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 3/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jaroslavom Feketem, Záhradnícka 1, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03). 38. Ústavný súd s poukazom na obsah citovaného odôvodnenia rozsudku najvyššieho súdu, ktoré je potrebné posudzovať v celosti spolu s odôvodnením rozsudku krajského súdu č. k. 29 Sp 11/2016-119 z 21. októbra 2016, ktoré je v tomto prípade vyčerpávajúce a presvedčivé, konštatuje, že najvyšší súd dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na otázku, z akých dôvodov považoval ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. augusta 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) č. k. 3 Tos 87/2018-481 z 12. júna 2018 (ďalej aj „ napadnuté rozhodnutie krajského súdu“). 2. Zo sťažnosti a z jej p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 4/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátkou JUDr. Júliou Chovancovou, Škultétyho 18, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva .
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č. k. 9 Co 375/2017-197 z 25. januára 2018 zrušuje a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Nitre je povinný uhradiť trovy konania sťažovateľke v sume 585,76 € (slovom päťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov) na účet advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 261/2018-11 z 23. mája 2018 prijal podľa § 25 od ...
Uznesenie: č.k. 5Co/304/2014-l51 z 12.5.2014 nadobudlo právoplatnosť 20.6.2014. Ďalší termín pojednávania súd nariadil na 14.11.2014. Toto pojednávanie pre práceneschopnosť sudkyne bolo odročené na neurčito. Uznesením č.k. 15C/258/1994-444 z 26.2.2015 súd rozhodol o pokračovaní v konaní pod sp. zn. 15C/258/1994. Ďalší termín pojednávania súd nariadil na 16.11.2015. Na tomto pojednávaní súd vec prejednal a pojednávanie odročil na neurčito, za účelom doplnenia dokazovania. Uznesením č.k. 15C/258/1994-567 z 26.4.2016 súd nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odvetvia geodézia, kartografia a fotogra ...
Uznesenie: bolo vypravené až 08.02.2018 (príloha č. 5). Dňa 03.02.2017 doručil právny zástupca sťažovateľa okresnému súdu vyčíslenie trov právneho zastúpenia. Dňa 12.02.2018 bol právny zástupca sťažovateľa nahliadať do súdneho spisu. V súdnom spise boli zaznamenané len vyššie uvedené úkony. V spise sa nenachádzala ani doručenka k uzneseniu. Do dnešného dňa okresný súd nedoručil sťažovateľovi vyjadrenie žalovanej, nenariadil termín pojednávania ani iným spôsobom vo veci nekoná.» 3. Podľa názoru sťažovateľa „postupom okresného súdu vznikli v predmetnom súdnom konaní prieťahy v obdob ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 347/2018-55 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť , , a , , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Pavol Kollár, s. r. o., Lehotského 4, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavol Kollár, vo veci .
Odôvodnenie: : 1. Dňa 27.06.2017 podal sťažovateľ ústavnému súdu sťažnosť, v ktorej namietal porušenie svojho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa č. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ku ktorému došlo postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn. I1C/23/2010 a postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 5Co/804/2014. 2. Ako sťažovateľ uviedol v bodoch 16, 17 a 21 sťažnosti ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového i druhostupňového), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces, v tomto prípade v konaní o osobnej slobode (obdobne III. ÚS 209/04, III. ÚS 160/2017). 7 Zohľadňujúc uvedené východiská a sťažovateľom prezentované námietky ústavný súd preskúmal napadnuté uznesenie, pričom pri hodnotení napadnutého uznesenia vychádzal z ustáleného právneho názoru, podľa ktorého rozhodnutie súdu prvého stupňa a ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. októbra 2018 doručená sťažnosť , , správkyne konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Zuzanou Komorovskou, Kuzmányho 57, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota (ďalej len „okre ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 2/2019-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2015 doručená sťažnosť a (ďalej len „sťažovatelia“, v citáciách aj „sťažovateľ 1“ a „sťažovateľ 2“), ktorou namietajú porušenie - základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Trnave sp. zn. 11 Co 600/2014 zo 14. augusta 2015 (ďalej aj „napadnutý rozsudok krajského súdu“), - základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 6/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík, s. r. o., Potočná 2835/1A, Čadca, v mene ktorej koná advokát JUDr. Miroslav Stopka, ktorou namieta porušenie základného .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Cdo 96/2017 zo dňa 30. 5. 2018 zrušuje a vec vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. III. Sťažovateľom priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.“ 2. Ako zo sťažnosti doručenej ústavnému súdu a z jej príloh vyplynulo, sťažovatelia sú ako žalovaní účastníkmi konania vedeného na Okresnom súde Bratislava V (ďalej len „okresný súd“) pod sp. zn. 11 C 150/1991, v ktorom sa ako žalobca (ďalej aj „žalobca“) domáha vydania nehnuteľností, a to parc. č. s výmerou 486 m2, zastava ...
Odôvodnenie: relevantné pre napadnutý výrok uznesenia krajského súdu z 19. júla 2018 pritom jasne a zrozumiteľne objasňuje, akými úvahami sa krajský súd spravoval, z akého dôvodu a na základe akých právnych predpisov bolo vo veci rozhodnuté. Keďže sťažovateľka v odôvodnení sťažnosti poukazuje na závery obsiahnuté v náleze ústavného súdu zo 7. augusta 2018, z ktorého podľa jej názoru vyplývala pre krajský súd vo veci návrhu na zastavenie exekúcie povinnosť posúdiť právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu, ústavný súd považuje za žiaduce upriamiť pozornosť na relevantnú časť označeného nálezu, v ...
Uznesenie: Krajského súdu v Trnave zo dňa 10. 03. 2016, č. k. 31 Cob/18/2016-301 a Uznesenie Krajského súdu v Trnave zo dňa 31. 03. 2016, č. k. 21 Cob/28/2016-332). Vo vzťahu k zaujatosti Sudcu k Sporu a jeho stranám Sťažovateľ v Námietke zaujatosti poukázal aj na trestné konanie vedené Národnou kriminálnou agentúrou... vo veci porušenia povinností pri správe cudzieho majetku a podvodu. V oznámení, ktoré slúži ako základ tohto konania je spolu s , a ďalšími osobami označený ako možný člen organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa v snahe neoprávnene získať kontrolu nad Žalovaným dopúšťa viacerý ...
Odôvodnenie: rozsudku odvolacieho súdu považoval sťažovateľ za nepresvedčivé, pretože nedalo odpoveď na všetky jeho argumenty. V dôsledku toho bola sťažovateľovi odňatá možnosť konať pred súdom, čo zakladá prípustnosť jeho dovolania. 15. Najvyšší súd uznesením sp. zn. 5 Cdo 151/2017 z 18. júla 2018 dovolanie sťažovateľa podľa § 447 písm. c) Civilného sporového poriadku odmietol, pretože nezistil jeho prípustnosť ani podľa § 238 OSP a ani podľa § 237 ods. 1 písm. f), g) OSP. 16. Uznesenie najvyššieho súdu nadobudlo právoplatnosť 19. septembra 2018. 17. Sťažovateľ sťažnosť doručenú ústavnému súdu na p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 9/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Juraja Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Michal Mandzák, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 20 .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 1 TdoV 4/2018 zo dňa 22. 08. 2018 o vzatí do väzby sa zrušuje a prikazuje sa Najvyššiemu súdu SR. Aby prepustil ihneď na slobodu. Prípadne nahradil väzbu jej alternatívami: kaucia, elektronický náramok, probačný dohľad, záruka dôveryhodnej osoby.“ Napokon sa sťažovateľ domáha, aby ústavný súd o jeho sťažnosti rozhodol prioritne („Väzba zrýchlené konanie prosím.“). II. V súvislosti s prípravou predbežného prerokovania sťažnosti sa ústavný súd oboznámil so zápisnicou najvyššieho súdu o výsluchu sťažovateľa vo veci vedenej 5 pod ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 12. júna 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Pezinok (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 4 C 78/2013 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Zo sťažno ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 1/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť politickej strany , ‒ , zastúpenej advokátom JUDr. Pavlom .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 T 56/2017 (ďalej len „napadnuté konanie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Bratis ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že súdy majú povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno to chápať tak, že sa vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju po ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava II, sp. zn. 8C/4/2018 zo dňa 17.10.2018 sa zrušuje a vracia sa Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie. 3 3. Okresný súd Bratislava II je povinný uhradiť Sťažovateľovi trovy konania do 15 dní od doručenia tohto nálezu na účet jeho právneho zástupcu.“ II. 8. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 14/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Púchovským, Komenského 3, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. .
Uznesenie: Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 1S/2/2014 - 332 zo dňa 08.01.2018, nečinnosť Krajského súdu v Košiciach a Uznesenie Najvyššieho súdu 3 Slovenskej republiky - Kasačného súdu sp. zn. 8Sžk/17/2018-441 zo dňa 12.07. 2018 sa zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie Okresnému súdu Spišská Nová Ves. 3. Základné právo sťažovateľa na to, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov v konaní Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 1S/2/2014, Krajským súdom v Košiciach a Najvyšším súdom Slovenskej republiky - Kasačným súdom porušené bolo. 4. Sťažovateľovi sa prizn ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. júna 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), porušenia ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. októbra 2017 doručená sťažnosť mestskej časti Košice-Krásna, Opátska 19, Košice (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa čl. 47 ods. 2 ústavy, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom Krajského ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 5. novembra 2018 doručené dve podania (ďalej len „sťažovateľ“), ktoré boli označené ako „sťažnosti“. Týmito podaniami sťažovateľ namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 5/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť a maloletého , zastúpeného matkou ako zákonnou zástupkyňou, obaja , právne zastúpených advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia ich základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 2/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, L. Novomeského 25, Pezinok, pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jej záležitosti v .
Uznesenie: vydala sudkyňa . Okresný súd mi bezdôvodne vymenil zákonného sudcu a ten hneď vydal Uznesenie 12C/68/2016-573... Spravujúc sa poučením prvoinštančného súdu a sledujúc procesné skončenie veci, som včas proti uvedenému uzneseniu podal odvolanie. Dôvodom odvolania bolo rovnako porušenie práva na spravodlivý proces; odvolací dôvod podľa §365 ods. 1 písm. b) CSP. Odvolací súd, Krajský súd Bratislava dňa 28.6.2018 moje odvolanie odmietol a jeho dôvodmi sa vecne ani nezaoberal... V 1. prípade uznesenia 12C/68/2016-715 je príčinou mojej sťažnosti protiprávneho konania ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) a čl. 20 ods. 1 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“) č. k. 8 Er 596/2017-105 z 5. októbra 2018 (ďalej aj „uznesenie okresného súdu“). 2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ je súdny exekútor, ktorý vykonáva exekúciu na základe poverenia vydaného okresným ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. septembra 2018 elektronickou formou doručená sťažnosť spoločnosti Bestcena.sk s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na nedotknuteľnosť obydlia podľa čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Cdo 220/2017 a jeho rozsudkom z 11. októbra 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnut ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava III zo dňa 10.04.2017, sp. zn..: 140549/2015 - 186 a Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 14Co/59/2018 - 229 sa zrušujú a vec sa vracia Okresnému súdu Bratislava III, aby v nej znovu konal a rozhodol. 4. Sťažovateľovi sa priznáva primerané finančné zadosťučinenie vo výške 1.000,- EUR, ktoré je Okresný súd Bratislava III povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu sťažovateľa, vedený v: , , do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 5. Sťažovateľovi sa priznáva náhrada trov právneho zastúpenia vo výške 390,50 EUR, ktoré je Okresný ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 11/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, Farská 40, Nitra, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv a slobôd garantovaných čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 5 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a rozhodnutím Krajského .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 401/2018-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku o sťažnosti , , zastúpeného advokátom , advokátska kancelária, , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 390/2018-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , , zastúpeného JUDr. Petrom Pohančeníkom, advokátska kancelária, Palárikova 93, Čadca, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, , zastúpeného advokátkou JUDr. Alicou Petrovskou Homzovou, Moyzesova 1026/46, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv a slobôd uvedených v čl. 17 ods. 1, 2 a 5 v spojení s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s. r. o., konajúcou advokátom a konateľom JUDr. Dušanom Ažaltovičom, vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 4/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , a , , zastúpených , v mene ktorej poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky , , v mene ktorej koná vedúci organizačnej zložky a advokát , vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 10/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Dušanom Ažaltovičom, Pred Poľom 1652, Trenčín, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv garantovaných čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 59 ods. 2, v spojení s čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) uznesením Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 12 C 598/2015 zo 14. septembra 2016 (ďalej len „napadnut ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 9/2019-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom Mgr. Štefanom Slováčikom, Mostná 46, Nitra, pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. júna 2018 doručená sťažnosť spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. ústavy a práva na ochranu majetku zaručeného v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a z ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. júna 2018 doručená sťažnosť a , (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj namietaného porušenia čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy a čl. 4 ods. 1, 3 a 4 listiny uznesením Krajského súdu v Ba ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 367/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu senátu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátkou JUDr. Monikou Marjanovič, advokátska kancelária, Urbánkova 1562/6, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 8/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátskou kanceláriou A3 advokátska kancelária, s. r. o., Partizánska 25, Trenčín, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Katarína Hunčíková, pre namietané porušenie čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 11/2019-35 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného JUDr. Viktorom Križiakom, advokátska kancelária, Moyzesova 46, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 16/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ševčíkom CSc., advokátska kancelária, Nezábudková 22, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 1 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 7/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ševčíkom, CSc., advokátska kancelária, Nezábudková 810/22, Bratislava-Ružinov, vo veci namietaného porušenia čl. 1 a čl. 12 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 330/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vajdom, Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 10/2019-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , správcu konkurznej podstaty úpadcu – obchodnej spoločnosti , zastúpeného advokátskou kanceláriou HRADSKÝ s. r. o., Dostojevského rad 1, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát Mgr. Peter Hradský, pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .

Súdny dvor Európskej únie

Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2019., Georgios Pandalis proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2, ako aj článok 75 – Ochranná známka Európskej únie Cystus – Výživový doplnok nie na lekárske použitie – Čiastočné vyhlásenie ochrannej známky za zrušenú – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Vnímanie pojmu ‚cystus‘ ako opisného údaja hlavnej zložky dotknutých výrobkov – Povinnosť odôvodnenia.
Vec C-194/17 P.
Odôvodnenie: rozhodnutí“ znie: „V rozhodnutiach [EUIPO] sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.“ Smernica 2002/46/ES 6 Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 2002, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 490), uvádza: ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Vec C-510/17: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML
Uznesenie: predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML (Vec C-510/17) (1) (2019/C 172/27) Jazyk konania: slovenčina Predseda druhej komory Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017. Začiatok ...
15.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 139/62 Žaloba podaná 31. januára 2019 — Othman/Rada (Vec T-58/19) (2019/C 139/65) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobkyňa: Razan Othman (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat, advokát) Žalovaná: Rada Európskej únie .
1.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 122/21 Žaloba podaná 31. januára 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (РОШЕН) (Vec T-63/19) (2019/C 122/24) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Rot Front OAO (Moskva, Rusko) (v zastúpení: M. .
25.3.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 112/28 Žaloba podaná 25. januára 2019 – Európska komisia/Portugalská republika (Vec C-49/19) (2019/C 112/34) Jazyk konania: portugalčina Účastníci konania Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Costa de Oliveira a L. Nicolae, splnomocnení .
Názov: Vec C-510/17: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML
Uznesenie: predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML (Vec C-510/17) (1) (2019/C 172/27) Jazyk konania: slovenčina Predseda druhej komory Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017. Začiatok ...
Názov: Vec T-624/16 TO: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2019 – L’Huillier/Gollnisch a Parlament („Návrh tretej osoby na zmenu rozsudku — Zamietnutie návrhu na vstup do konania v postavení tretej osoby, ktorá podala návrh na zmenu rozsudku — Neprípustnosť“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 29. januára 2019 – L’Huillier/Gollnisch a Parlament (Vec T-624/16 TO) (1) ((„Návrh tretej osoby na zmenu rozsudku - Zamietnutie návrhu na vstup do konania v postavení tretej osoby, ktorá podala návrh na zmenu rozsudku - Neprípustnosť“)) (2019/C 103/58) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Tretia osoba, ktorá podala návrh na zmenu rozsudku: Guillaume L’Huillier (Etterbeek, Belgicko) (v zastúpení: A. Varaut, avocat) Žalobca v konaní vo veci samej: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúz ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/20 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 23. januára 2019 — FX/GZ, zo zákona zastúpená svojou matkou (Vec C-41/19) (2019/C 155/26) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 23. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2011/83/EÚ – Zmluvy na diaľku – Článok 6 ods. 1 písm. h) – Povinnosť informovania o práve na odstúpenie od zmluvy – Článok 8 ods. 4 – Zmluva uzatvorená pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, ktorý poskytuje obmedzený priestor a čas na zobrazenie informácií – Pojem ‚obmedzený čas alebo priestor na zobrazenie informácií‘ – Prospekt .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
15.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 139/29 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgicko) 15. januára 2019 — A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Vec C-24/19) (2019/C 139/28) Jazyk konania: .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 15. januára 2019 — kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG (Vec C-20/19) (2019/C 155/25) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) –Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Článok 325 ods. 1 ZFEÚ – Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev – Trestné konanie týkajúce sa trestných činov v oblasti DPH – Zásada efektivity – Vykonávanie dôkazov – Odpočúvanie telefonických rozhovorov – Povolenie vydané súdnym orgánom, ktorý nemal na to právomoc – .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 16. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v oblasti vyživovacej povinnosti – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 2 – Článok 27 – Článok 35 ods. 3 – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Článok 19 – Prekážka začatej veci – .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/16 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Mureș (Rumunsko) 31. januára 2019 — MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl (Vec C-75/19) (2019/C 164/18) Jazyk konania: rumunčina Vnútroštátny súd, ktorý .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/29 Odvolanie podané 22. januára 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska komisia (Vec C-177/19 P) (2019/C .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/9 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 10. januára 2019 — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA/Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri. (Vec C-15/19) (2019/C 164/10) Jazyk konania: taliančina Vnútroštátny súd, ktorý .
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/4 Odvolanie podané 11. januára 2019: Dvor audítorov Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-874/16, RA/Dvor audítorov (Vec C-27/19 P) (2019/C 238/05) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania .
11.3.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 93/50 Rozsudok Všeobecného súdu z 10. januára 2019 – RY/Komisia (Vec T-160/17) (1) ((„Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Článok 2 písm. c) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov - Zmluva na dobu neurčitú - Prepustenie - Narušenie vzťahu dôvery - Právo byť vypočutý - Dôkazné .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/8 Odvolanie podané 10. januára 2019: Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-286/15, KF/SatCen (Vec C-14/19 P) (2019/C 164/09) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/8 Odvolanie podané 10. januára 2019: Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-286/15, KF/SatCen (Vec C-14/19 P) (2019/C 164/09) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územné podmienky, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti, zachovanie pohody bývania, odstupy stavieb
Právna veta: 23. Správny súd dospel k záveru, že spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia v časti odstupových vzdialeností rodinných domov spočíva vo výklade ust. § 6 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z. z. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v spojení s § 6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktoré okrem iných požiadaviek uvádza, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať „požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania“. Práve táto požiadavka je účelom zákonom určeného odstupu stavieb. Zachovanie pohody bývania v stiesnených územných podmienkach vylučuje vzájomné umiestnenie okie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náležitosti výpovede, neplatnosť právneho úkonu z dôvodu nesplnenia povinnosti prerokovať vopred výpoveď so zástupcami zamestnancov, účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca, výpoveď daná zamestnávateľom, pracovný pomer
Právna veta: 13. Pri výpovedi pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce musia byť splnené všetky zákonné predpoklady vymedzujúce tento výpovedný dôvod (t. j. zmena úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia alebo iná organizačná zmena ako príčina nadbytočnosti zamestnanca pre zamestnávateľa, nemožnosť zamestnávateľa zamestnávať zamestnanca inou prácou, a to ani po predchádzajúcej príprave, alebo skutočnosť, že zamestnanec túto zmenu odmieta), ako aj ostatné hmotno-právne predpoklady platnej výpovede podľa Zákonníka práce. Medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou musí byť pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie sa podrobiť dychovej skúške na alkohol, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Konanie obžalovaného, ktorý bezprostredne po zastavení vozidla sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol, resp. skúške na alkohol odberom krvi, napĺňa znaky objektívnej stránky prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zákona, pričom obžalovaný sa skutku dopustil v priamom úmysle podľa § 15 písm. a/ Tr. zákona, ako to uzavrel aj konajúci súd. Právna kvalifikácia konania obžalovaného je teda správna a zodpovedá zákonu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti , rovnaké rodičovské práva oboch rodičov, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov
Právna veta: 32. Základom pre hmotno-právne posúdenie otázky, či má byť dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného rodiča (podľa § 24 ods. 1 zákona o rodine) alebo do striedavej starostlivosti oboch rodičov (podľa§ 24 ods. 2 zákona o rodine), sú spoľahlivé skutkové zistenia o tom, čo je v záujme dieťaťa, samotný myšlienkový proces subsumovania zisteného skutkového stavu pod niektoré z citovaných hmotno-právnych ustanovení treba považovať za právne posúdenie veci. Inými slovami, vyvodenie záverov o tom, čo je na základe zistených podstatných skutočností v najlepšom záujme dieťaťa, treba považova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a finančná satisfakcia
Právna veta: 8. Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnení napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu, preto sa obmedzuje len na skonštatovanie správnosti dôvodov, s doplnením ďalších dôvodov na zdôraznenie jeho správnosti. 9. Rodina a rodinný život predstavujú spoločenstvo osôb spojených biologicky, emočne a odvodene aj majetkovo; ide o súbor väzieb udržiavaných nielen medzi živými jednotlivcami, ale o väzby, ktoré naopak transcendujú ľudský život. Predstavujú líniu, ktorá spája účastníkov s ich predkami aj potomkami (z rozhodnutia I. ÚS 2477/2008 - ÚS ČR). Podľa § 13 ods. 2 a 3 možno priznať rodičom, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: generálna klauzula nekalosúťažného konania, nárok na ochranu pred nekalou súťažou, nekalá súťaž, vyvolanie nebezpečenstva zámeny
Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty § 47 Obchodného zákonníka nemusí byť splnená podmienka získania prospechu a ani podmienka úmyslu vyvolať nebezpečenstvo zámeny. Žalovaný súťažiteľ použil ako dodatok pre svoje obchodné meno kmeň obchodného mena druhého súťažiteľa a vyvolal tak možnosť, že obaja účastníci konania budú zamieňaní a bude vyvolaný dojem určitého prepojenia účastníkov, aj keď tu takéto prepojenie nie je a ide o vzťah výlučne konkurenčný. Žalobkyni navyše prináleží časová priorita a preto jej prináleží aj právo na jej ochranu. Podľa § 53 Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poškodený dopravnou nehodou, sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, vyplatenie dávok z nemocenského poistenia, regresný nárok sociálnej poisťovne voči tretím osobám, rozsah poistenia zodpovednosti
Právna veta: 26. Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie špecifického práva žalobcu na náhradu škody vzniknutej výplatou dôchodkovej dávky je od 1.12.2004 vyššie citované ust. § 238 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3MCdo/19/2008 zo dňa 21.01.2009 zákonným predpokladom vzniku nároku Sociálnej poisťovne podľa uvedeného ustanovenia je, že poisťovňa uhradila svojmu poistencovi dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli vyplatené ako následok zavineného protiprávneho konania tretej osoby proti poistencovi. Na základe § 238 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, dieťa má právo byť vypočuté, právo dieťaťa na výchovu zo strany obidvoch rodičov, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: 20. Kontakt rodičov s ich maloletými deťmi je takým významným činiteľom ovplyvňujúcim zdravý vývoj dieťaťa, ktorý sa zákonodarca rozhodol riešiť právnou úpravou styku rodičov s ich maloletými deťmi; považuje ho za neoddeliteľnú súčasť rodičovských práv a práv dieťaťa upravených v Zákone o rodine. 21. V zmysle § 25 ods. 1, 2, 3, 4 a 5 Zákona o rodine rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave sty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody za neoprávnený odber plynu, neoprávnený odber plynu
Právna veta: Predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy ako náhrady škody za neoprávnený odber plynu podľa § 82 ods. 1 a 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Odvolací súd poznamenáva, že základnými predpokladmi vzniku občianskoprávnej zodpovednosti za škodu sú porušenie právnej povinnosti (odber plynu meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii), existencia škody (bezplatný odber plynu v rozhodnom období), príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou (údaje o spotrebe plynu z takéhoto meradla nie sú relevantné). Zodpovednosť odberateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov uskutočnené pred správnymi orgánmi alebo všeobecnými súdmi, vykonávanie a hodnotenie dôkazov, hodnotenie dôkazov, dôkazné prostriedky, dôkaz listinou, dôkazné bremeno, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení
Právna veta: 11. Z dôvodov prvoinštančného rozsudku vyplýva, že tento žalobu prioritne zamietol s poukazom na to, že žalobca v konaní dostatočným spôsobom nepreukázal svoj nárok, teda neuniesol v konaní dôkazné bremeno. Takýto záver súd prvej inštancie vyslovil nielen vo vzťahu k preukázaniu platnej zmluvy o postúpení pohľadávky od právneho predchodcu žalobcu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., ale rovnaké závery súd prvej inštancie vyslovil aj vo vzťahu k preukázaniu vzniku uplatneného nároku s poukazom na to, že žalobca v konaní predložil listinné dôkazy a to faktúry, upomienky iba v dupliká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: K vyhláseniu obžalovaného o vine treba uviesť, že takéto vyhlásenie je z hľadiska ďalšieho postupu súdu veľmi významné, keďže v rozsahu priznania obžalovaného sa nevykonalo kontradiktórne hlavné pojednávanie. Odvolací súd zastáva ten právny názor, že vyhlásením viny obžalovaným, ktoré je neodvolateľné, zakladá možný zákonný postup pre mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby odňatia slobody v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Trestného zákona. Odvolací súd z uvedeného dôvodu po zrušení napadnutého rozsudku vo výroku o treste a pri posudzov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: smrteľný úraz pri spiľovaní dreva, usmrtenie, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: K veci odvolací súd v prvom rade uvádza, že príprava dreva na základe povolenia k tomu príslušného orgánu, tak ako to robili obžalovaný a poškodený, sa vykonáva väčšinou svojpomocne, pričom osoby vykonávajúce takúto činnosť vo väčšine prípadov nemajú absolútne žiadne vedomosti, resp. znalosti z oblasti v skutku uvedených predpisov. Tu ako správne uviedol obhajca v dôvodoch podaného odvolania, sa pri takejto činnosti vychádza pri základnej opatrnosti aj z princípu obmedzenej dôvery, najmä keď obžalovaný s poškodeným drevo už chystali spolu niekoľko rokov viackrát. Keď teda obžalovaný po uviazan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zaevidovanie tovaru po záruke, nepredajný tovar, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, schodok
Právna veta: 10. Podľa § 182 ods. 2 - 3 Zákonníka práce v znení platnom do 28.4.2014, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný úraz, určenie rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri chorobe z povolania, pracovný úraz alebo choroba z povolania
Právna veta: 12. Citované ust. § 195 Zákonníka práce upravuje zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom alebo v dôsledku choroby z povolania. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca, ktorú utrpel ako pracovný úraz alebo ako chorobu z povolania je objektívnou zodpovednosťou, ktorá sa zakladá bez ohľadu na to, či zo strany zamestnávateľa došlo k porušeniu nejakej právnej povinnosti a rovnako bez ohľadu na zavinenie zamestnávateľa. Predpokladmi zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom sú existencia pracovnoprávneho vzťahu, vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sudcovská individualizácia trestu, primeranosť trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dĺžka doby platenia úrokov, spotrebiteľská zmluva, povinnosť dlžníka platiť úroky z úveru
Právna veta: Žiadne zákonné ustanovenie výslovne neurčuje, dokedy trvá povinnosť dlžníka platiť úroky z úveru. Ustanovenie § 503 ods. 3 Obchodného zákonníka (rovnako ako ustanovenia § 13 ods. 3, či § 16 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch) rieši len situáciu, keď sa pre predčasné vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov rozhodne dlžník (teda nie veriteľ) a v takom prípade je logické, že po skutočnom splatení dlhu už nemôžu rásť úroky. Táto situácia je však diametrálne odlišná od skutkového stavu v preskúmavanej veci, kde nedošlo k predčasnému vráteniu poskytnutých prostriedkov z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistenie majetku inej osoby, poistenie majetku
Právna veta: 27. Vo vzťahu k námietke žalovaného ohľadom aktívnej vecnej legitimácie žalobcu krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich poistnú zmluvu právo na poistné plnenie vzniká tomu, kto je vlastníkom poistenej veci. Zároveň však v ustanovení § 815 ods. 1 Občiansky zákonník pripúšťa, aby sa poistenie vzťahovalo aj na majetok iného než toho, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel. Z tejto úpravy poistenia je zrejmé, že poistná zmluva sa vzťahuje priamo na majetok inej osoby bez toho, aby bol na to potrebný súhlas tejto osoby. Ten, kto uzatvá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odškodnenie nemajetkovej ujmy, dopravná nehoda s následkom smrti, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Výška peňažnej náhrady je predmetom voľnej úvahy súdu, keďže zákon nestanovuje ani rámcové čiastky pre odškodnenie nemajetkovej ujmy. Preto súd musí prihliadnuť okrem závažnosti vzniknutej ujmy a okolností, za ktorých k porušeniu práva došlo tak, ako je vyššie uvedené k naplneniu požiadavky účinného primeraného zadosťučinenia za vzniknutú nemajetkovú ujmu, ale i k požiadavke nezneužívania tohto právneho prostriedku na neprípustné obohacovanie. Vodiacimi parametrami proporcionálne spravodlivého zadosťučinenia je atribút primeranosti, ktorý je rozhodujúcim kritériom priznávania odškodnenia, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spolužitie pred smrťou v spoločnej domácnosti, osoby žijúce s poručiteľom v spoločnej domácnosti, druhá skupina dedičov, dedenie
Právna veta: 19. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje i na rozhodovaciu prax súdov, ktoré už v minulosti judikovali podmienky dedenia v II. dedičskej skupine napr. uvedené v zborníku NS ČSSR 3Cz/74/78 z 19.12.1978, Najvyššieho súdu SR, ktorý konštatoval, že osoba spolužijúca s poručiteľom v spoločnej domácnosti (v zmysle ust. § 474 ods. 1 a § 475 OZ) musí svojou osobnou činnosťou, finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispievať k udržiavaniu tejto domácnosti, pokiaľ jej v tom nebráni prechodné zdržovanie sa na inom mieste z vážnych dôvodov. Ak sa o spoločnú domácnosť nestarala, môže tu dediť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie spotrebiteľského práva, primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie poru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie spočívajúce vo výkonoch, určenie výšky bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: V zásade platí, že určenie výšky bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívalo vo výkonoch (napr. za užívanie cudzej veci bez právneho dôvodu, či na základe neplatnej zmluvy) a nie je možné ho vydať, sa určí výška tohto bezdôvodného obohatenia úvahou súdu (za účinnosti OSP), a to peňažnou čiastkou, ktorá zodpovedá čiastkam vynakladaným obvykle v danom mieste a čase za užívanie obdobnej veci spravidla práve formou nájmu, ktorý bol nájomca za obvyklých okolností povinný plniť podľa platnej nájomnej zmluvy. Konštantná súdna prax vychádza z toho, že v prípade neplatnej nájomnej zmluvy spočíva obohateni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky , postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle ustanovenia § 27 a nasl. zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. zákona o bankách). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že subjektmi záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho z bezdôvodného obohatenia sú na jednej strane subjekt bezdôvodne obohatený a na strane druhej subjekt, na úkor ktorého k bezdôvodnému obohateniu prišlo. Medzi týmito subjektmi existuje synalagmatický koreálny právny vzťah, kde právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia koreluje vzájomná právna povinnosť, predmet tohto obohatenia vydať. Medi subjektmi tohto právneho vzťahu došlo k majetkovej nerovnováhe, ktorá musí byť napravená formou osobitnej reštitučnej povinnosti povinného subjektu. To, čo sa z majetkovej sfér ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu súdom, vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe na vyhlásenie obžalovaného o vine bude súd prihliadať ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Tr. zák., pretože obžalovaný významne napomohol súdu na hlavnom pojednávaní pri rozhodovaní o vine (dokazovanie k výroku o vine sa nevykonáva a výrok o vine nie je možné napadnúť odvolaním). Po druhé, súd môže v zhode so Stanoviskom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. Tpj 55/2016 zo dňa 27.6.2017 uverejnené pod č. 44/2017 na predmetné vyhlásenie prihliadnuť, ako na okolnosť odôvodňujúcu mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.