Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1044212
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.10.2019 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, predkupné právo štátu
Právna veta: Vzhľadom na právnu podstatu predkupného práva vo všeobecnosti a účel sledovaný zákonom č. 175/1999 Z.z., ktorým je zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou z hľadiska celého hospodárstva Slovenskej republiky (viď § 1 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 154/2015 Z.z.), dospel kasačný súd k záveru, že zmluvná voľnosť vlastníka pozemku, ku ktorému sa viaže predkupné právo štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z., je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia vymedzenia právnej otázky, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP
Právna veta: V danom prípade dovolateľ vyvodzuje prípustnosť svojho dovolania aj z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, v zmysle ktorého je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným. Takýmito dôvodmi sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, výchovné pôsobenie konania a čo najrýchlejšie avšak zákonné a spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: počítanie lehoty v prípade podania dovolania v neprospech obvineného, dovolanie ministerky spravodlivosti SR v neprospech obvineného, lehota a miesto podania
Právna veta: Vo všeobecnosti možno úvodom poznamenať, že Trestný poriadok v aktuálne účinnom znení ustanovenia § 370 (ods. 1) považuje za relevantný okamih pre začiatok plynutia lehoty na podanie dovolania doručenie napadnutého súdneho rozhodnutia buď to prokurátorovi alebo obvinenému, prípadne jeho obhajcovi alebo zákonnému zástupcov, pokiaľ sa dané rozhodnutie v zmysle zákona doručuje aj im (na rozdiel od uvedeného ustanovenie § 370 Tr. por. v znení účinnom do 31. augusta 2011 určovalo ako začiatok plynutia lehoty „len samotné" doručenie rozhodnutia súdu bez toho, aby označovalo akúkoľvek konkrétnu osobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, nútený výkon rozhonutí, právo na prerokovanie veci bez prieťahov
Právna veta: V súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou už ústavný súd vyslovil, že právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov súdom sa vzťahuje aj na konanie o výkon rozhodnutia a rozhodovanie súdu v exekučnom konaní (napr. III. ÚS 15/03, III. ÚS 229/04), keďže nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí vrátane súdnej exekúcie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) je súčasťou základného práva na súdnu ochranu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: exekučné konanie, súdna exekúcia, dôvody odkladu exekúcie
Právna veta: Podľa ust. § 56 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len EP) v znení účinnom do 31.3.2017, na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Podľa ust. § 56 ods. 2 EP v znení účinnom do 31.3.2017, aj bez návrhu môže súd povoliť odk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladná úprava pomerov, neodkladné opatrenie, dokazovanie v sporovom konaní, lehota na rozhodnutie o nariadení predbežného opatrenia
Právna veta: Súd môže nariadiť neodkladné opatrenie v dvoch prípadoch, a to ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery, alebo ak je daná obava, že exekúcia bude ohrozená. Keďže súd rozhoduje v pomerne krátkej lehote podľa § 328 ods. 2 CSP a spravidla bez nariadenia pojednávania, bez výsluchu a bez vyjadrenia protistrany, z procesného hľadiska je zásadným determinantom obsah samotného návrhu. Splnenie aspoň jedného zo zákonných predpokladov nariadenia neodkladného opatrenia musí teda súd primáme vyhodnotiť na základe návrhu, a to z rozhodujúcich skutočností, ktoré podľa navrhovateľa odôvodňujú potrebu neodkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: percentuálna miera uspokojenia pohľadávok, zamietnutie plánu súdom, reštrukturalizačný plán, nezabezpečení veritelia, príprava plánu
Právna veta: Nosnou námietkou sťažovateľky je tvrdenie o nesprávnej interpretácii a aplikácii § 134 ods. 1 druhej vety zákona o konkurze a reštrukturalizácii, keď napriek jeho doslovnému zneniu, podľa ktorého „Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom uspokojenie ich pohľadávok o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze.“, krajský súd zhodne s okresným súdom tento interpretoval tak, že percentuálna miera uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov podľa reštrukturalizačného plánu musí byť aspoň o 20 % (percentuálnych bodov) vyššia, ako by bola percentuálna miera ich uspokojenia v konkurze, dôsledkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: riadiaci orgán, Úrad pre verejné obstarávanie , verejné obstarávanie , postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
Právna veta: Dôvodová správa k zákonu č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým bolo do zákona o pomoci zavedené ustanovenie § 27a, uvádza, že dotknutými právnymi normami „sa ustanovuje právo riadiaceho orgánu, ak zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vyzvať prijímateľa, aby vrátil príspevok alebo jeho časť. Riadiaci orgán by pri určení výšky príspevku, ktorý sa má vrátiť, mal zohľadňova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výrok vo veci samej, dočasne upraviť pomery účastnkov, predbežné opatrenie podla O.s.p, neodkladné opatrenie obsahovo totožné s výrokom rozhodutia vo veci samej
Právna veta: Ústavný súd si uvedomuje rozdielnosť bývalej právnej úpravy predbežných opatrení a súčasnej právnej úpravy neodkladných opatrení. Inak povedané, prijatím Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej, resp. cieľom bolo eliminovať ohrozenie budúcej exekúcie. Nová právna úprava upúšťa od doterajšej koncepcie predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: regionálna distribučná sieť, výrobca elektrickej energie, právo na podporu výrobcu elektriny
Právna veta: Ústavný súd v odôvodnení nálezu sp. zn. PL. ÚS 50/2015 z 22. marca 2017 zdôraznil, že zákon o OZE aj napriek tomu, že obsahuje viacero inštitútov verejnoprávnej povahy, upravuje aj vzájomné práva a povinnosti medzi subjektmi súkromného práva, na ktoré nemožno hľadieť optikou verejného práva. K vzťahom súkromnoprávnej povahy ústavný súd priradil predovšetkým vzťahy medzi výrobcami energie z OZE a prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav, ktoré sú vo svojej podstate regulované ustanovením § 4 ods. 3 zákona o OZE. S prihliadnutím na vnútornú konštrukciu nadväzujúcich ustanovení zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: esenciálne náklady, dôkazné bremeno , správca dane, daňový subjekt , daňové orgány, určovanie dane podľa pomôcok, daňový výdavok
Právna veta: Správna prax daňových orgánov je založená na prísne formálnom prístupe vyplývajúcom z výkladu ust. § 2 písm. i/ zák. č. 595/2003Z.Z. o dani z príjmov, podľa ktorého daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 1 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak. Napriek tomu, že je zrejmé, že daňový subjekt určité esenciálne náklady vynaložiť musel, na tieto náklady daňové orgány neprihliadajú, keďže nezodpovedajú účtovnému stavu. Platná p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, náhrada za stratu na zárobku, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, právo na náhradu škody , zásada úspechu pri náhrade trov konania
Právna veta: Podľa stanoviska č. 28/1970 jednotlivé zložky práva na náhradu škody, ktorými je vymedzený obsah náhrady škody, sa prejavujú ako samostatné čiastkové nároky; s touto ich samostatnosťou je nutné počítať aj pri rozhodovaní o trovách konania. Určenie výšky nároku na náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia je závislé od znaleckého posudku, kým nárok na náhradu za stratu na zárobku je spravidla objektívne určiteľný porovnaním doterajšieho zárobku pred úrazom a po ňom. Táto rozdielnosť v spôsobe zistenia výšky nároku má význam pri použití § 142 Občianskeho súdneho poriadku, lebo má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôvody hodné osobitného zreteľa, všeobecný súd, nepriznanie náhrady trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa, zásada úspechu pri náhrade trov konania
Právna veta: V súvislosti s nosnou námietkou sťažovateľa, ktorý sa nestotožnil s tým, že krajský súd v napadnutom uznesení nezohľadnil existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa, a tým neaplikoval § 257 CSP a namiesto aplikácie daného ustanovenia aplikoval § 255 ods. 1 CSP, ústavný súd pripomína, že aplikácia § 257 CSP je možná výlučne v tom prípade, ak všeobecný súd dospeje k záveru, že v okolnostiach danej veci dôvody osobitného zreteľa skutočne a bezvýhradne existujú. Vymedzenie obsahu tohto právneho pojmu je úlohou všeobecných súdov, a to vždy so zreteľom na kontext v konkrétne posudzovanej veci. Vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: poverenie sudcu, poverený vyšší súdny úradník, súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca, povinnosť nahradiť trovy konania
Právna veta: Hoci sa na prvý pohľad javí, že právna úprava ustanovenia § 262 ods. 2 CSP v časti vety „ , ktoré vydá súdny úradník“ gramaticky nezodpovedá ustanoveniu čl. 142 ods. 2 ústavy, ktoré v druhej vete pripúšťa rozhodovanie iným zamestnancom súdu iba na základe poverenia sudcu, nemožno ponechať bez povšimnutia, že sudca neexistuje izolovane oddelene od konkrétneho súdu, na ktorom vykonáva svoju funkciu. Ústavný súd považuje v závere za vhodné dodať, že ani ustanovenie § 262 ods. 2 CSP nemožno vykladať príliš formalisticky. Nemožno totiž a priori vylúčiť, že by o výške náhrady trov konania nemohol r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor Európskej únie

Názov: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2019., Georgios Pandalis proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2, ako aj článok 75 – Ochranná známka Európskej únie Cystus – Výživový doplnok nie na lekárske použitie – Čiastočné vyhlásenie ochrannej známky za zrušenú – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Vnímanie pojmu ‚cystus‘ ako opisného údaja hlavnej zložky dotknutých výrobkov – Povinnosť odôvodnenia.
Vec C-194/17 P.
Odôvodnenie: rozhodnutí“ znie: „V rozhodnutiach [EUIPO] sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.“ Smernica 2002/46/ES 6 Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 2002, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 490), uvádza: ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Názov: Vec C-510/17: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML
Uznesenie: predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML (Vec C-510/17) (1) (2019/C 172/27) Jazyk konania: slovenčina Predseda druhej komory Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017. Začiatok ...
15.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 139/62 Žaloba podaná 31. januára 2019 — Othman/Rada (Vec T-58/19) (2019/C 139/65) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobkyňa: Razan Othman (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat, advokát) Žalovaná: Rada Európskej únie .
1.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 122/21 Žaloba podaná 31. januára 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (РОШЕН) (Vec T-63/19) (2019/C 122/24) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina Účastníci konania Žalobkyňa: Rot Front OAO (Moskva, Rusko) (v zastúpení: M. .
25.3.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 112/28 Žaloba podaná 25. januára 2019 – Európska komisia/Portugalská republika (Vec C-49/19) (2019/C 112/34) Jazyk konania: portugalčina Účastníci konania Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Costa de Oliveira a L. Nicolae, splnomocnení .
Názov: Vec C-510/17: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML
Uznesenie: predsedu druhej komory Súdneho dvora z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava — Slovenská republika) — ML (Vec C-510/17) (1) (2019/C 172/27) Jazyk konania: slovenčina Predseda druhej komory Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017. Začiatok ...
Názov: Vec T-624/16 TO: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2019 – L’Huillier/Gollnisch a Parlament („Návrh tretej osoby na zmenu rozsudku — Zamietnutie návrhu na vstup do konania v postavení tretej osoby, ktorá podala návrh na zmenu rozsudku — Neprípustnosť“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 29. januára 2019 – L’Huillier/Gollnisch a Parlament (Vec T-624/16 TO) (1) ((„Návrh tretej osoby na zmenu rozsudku - Zamietnutie návrhu na vstup do konania v postavení tretej osoby, ktorá podala návrh na zmenu rozsudku - Neprípustnosť“)) (2019/C 103/58) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Tretia osoba, ktorá podala návrh na zmenu rozsudku: Guillaume L’Huillier (Etterbeek, Belgicko) (v zastúpení: A. Varaut, avocat) Žalobca v konaní vo veci samej: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúz ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/20 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 23. januára 2019 — FX/GZ, zo zákona zastúpená svojou matkou (Vec C-41/19) (2019/C 155/26) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 23. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2011/83/EÚ – Zmluvy na diaľku – Článok 6 ods. 1 písm. h) – Povinnosť informovania o práve na odstúpenie od zmluvy – Článok 8 ods. 4 – Zmluva uzatvorená pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, ktorý poskytuje obmedzený priestor a čas na zobrazenie informácií – Pojem ‚obmedzený čas alebo priestor na zobrazenie informácií‘ – Prospekt .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
15.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 139/29 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgicko) 15. januára 2019 — A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Vec C-24/19) (2019/C 139/28) Jazyk konania: .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 15. januára 2019 — kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG (Vec C-20/19) (2019/C 155/25) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) –Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Článok 325 ods. 1 ZFEÚ – Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev – Trestné konanie týkajúce sa trestných činov v oblasti DPH – Zásada efektivity – Vykonávanie dôkazov – Odpočúvanie telefonických rozhovorov – Povolenie vydané súdnym orgánom, ktorý nemal na to právomoc – .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 16. januára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v oblasti vyživovacej povinnosti – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 2 – Článok 27 – Článok 35 ods. 3 – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Článok 19 – Prekážka začatej veci – .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/16 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Mureș (Rumunsko) 31. januára 2019 — MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl (Vec C-75/19) (2019/C 164/18) Jazyk konania: rumunčina Vnútroštátny súd, ktorý .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/29 Odvolanie podané 22. januára 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska komisia (Vec C-177/19 P) (2019/C .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/9 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 10. januára 2019 — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA/Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri. (Vec C-15/19) (2019/C 164/10) Jazyk konania: taliančina Vnútroštátny súd, ktorý .
15.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 238/4 Odvolanie podané 11. januára 2019: Dvor audítorov Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-874/16, RA/Dvor audítorov (Vec C-27/19 P) (2019/C 238/05) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania .
11.3.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 93/50 Rozsudok Všeobecného súdu z 10. januára 2019 – RY/Komisia (Vec T-160/17) (1) ((„Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Článok 2 písm. c) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov - Zmluva na dobu neurčitú - Prepustenie - Narušenie vzťahu dôvery - Právo byť vypočutý - Dôkazné .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/8 Odvolanie podané 10. januára 2019: Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-286/15, KF/SatCen (Vec C-14/19 P) (2019/C 164/09) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania .
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/8 Odvolanie podané 10. januára 2019: Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-286/15, KF/SatCen (Vec C-14/19 P) (2019/C 164/09) Jazyk konania: angličtina Účastníci konania .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: územné podmienky, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti, zachovanie pohody bývania, odstupy stavieb
Právna veta: 23. Správny súd dospel k záveru, že spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia v časti odstupových vzdialeností rodinných domov spočíva vo výklade ust. § 6 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z. z. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v spojení s § 6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktoré okrem iných požiadaviek uvádza, že vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať „požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania“. Práve táto požiadavka je účelom zákonom určeného odstupu stavieb. Zachovanie pohody bývania v stiesnených územných podmienkach vylučuje vzájomné umiestnenie okie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náležitosti výpovede, neplatnosť právneho úkonu z dôvodu nesplnenia povinnosti prerokovať vopred výpoveď so zástupcami zamestnancov, účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca, výpoveď daná zamestnávateľom, pracovný pomer
Právna veta: 13. Pri výpovedi pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce musia byť splnené všetky zákonné predpoklady vymedzujúce tento výpovedný dôvod (t. j. zmena úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia alebo iná organizačná zmena ako príčina nadbytočnosti zamestnanca pre zamestnávateľa, nemožnosť zamestnávateľa zamestnávať zamestnanca inou prácou, a to ani po predchádzajúcej príprave, alebo skutočnosť, že zamestnanec túto zmenu odmieta), ako aj ostatné hmotno-právne predpoklady platnej výpovede podľa Zákonníka práce. Medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou musí byť pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie sa podrobiť dychovej skúške na alkohol, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Konanie obžalovaného, ktorý bezprostredne po zastavení vozidla sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol, resp. skúške na alkohol odberom krvi, napĺňa znaky objektívnej stránky prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zákona, pričom obžalovaný sa skutku dopustil v priamom úmysle podľa § 15 písm. a/ Tr. zákona, ako to uzavrel aj konajúci súd. Právna kvalifikácia konania obžalovaného je teda správna a zodpovedá zákonu.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: záujem maloletého dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti , rovnaké rodičovské práva oboch rodičov, zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov
Právna veta: 32. Základom pre hmotno-právne posúdenie otázky, či má byť dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného rodiča (podľa § 24 ods. 1 zákona o rodine) alebo do striedavej starostlivosti oboch rodičov (podľa§ 24 ods. 2 zákona o rodine), sú spoľahlivé skutkové zistenia o tom, čo je v záujme dieťaťa, samotný myšlienkový proces subsumovania zisteného skutkového stavu pod niektoré z citovaných hmotno-právnych ustanovení treba považovať za právne posúdenie veci. Inými slovami, vyvodenie záverov o tom, čo je na základe zistených podstatných skutočností v najlepšom záujme dieťaťa, treba považova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a finančná satisfakcia
Právna veta: 8. Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnení napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu, preto sa obmedzuje len na skonštatovanie správnosti dôvodov, s doplnením ďalších dôvodov na zdôraznenie jeho správnosti. 9. Rodina a rodinný život predstavujú spoločenstvo osôb spojených biologicky, emočne a odvodene aj majetkovo; ide o súbor väzieb udržiavaných nielen medzi živými jednotlivcami, ale o väzby, ktoré naopak transcendujú ľudský život. Predstavujú líniu, ktorá spája účastníkov s ich predkami aj potomkami (z rozhodnutia I. ÚS 2477/2008 - ÚS ČR). Podľa § 13 ods. 2 a 3 možno priznať rodičom, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: generálna klauzula nekalosúťažného konania, nárok na ochranu pred nekalou súťažou, nekalá súťaž, vyvolanie nebezpečenstva zámeny
Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty § 47 Obchodného zákonníka nemusí byť splnená podmienka získania prospechu a ani podmienka úmyslu vyvolať nebezpečenstvo zámeny. Žalovaný súťažiteľ použil ako dodatok pre svoje obchodné meno kmeň obchodného mena druhého súťažiteľa a vyvolal tak možnosť, že obaja účastníci konania budú zamieňaní a bude vyvolaný dojem určitého prepojenia účastníkov, aj keď tu takéto prepojenie nie je a ide o vzťah výlučne konkurenčný. Žalobkyni navyše prináleží časová priorita a preto jej prináleží aj právo na jej ochranu. Podľa § 53 Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poškodený dopravnou nehodou, sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, vyplatenie dávok z nemocenského poistenia, regresný nárok sociálnej poisťovne voči tretím osobám, rozsah poistenia zodpovednosti
Právna veta: 26. Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie špecifického práva žalobcu na náhradu škody vzniknutej výplatou dôchodkovej dávky je od 1.12.2004 vyššie citované ust. § 238 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3MCdo/19/2008 zo dňa 21.01.2009 zákonným predpokladom vzniku nároku Sociálnej poisťovne podľa uvedeného ustanovenia je, že poisťovňa uhradila svojmu poistencovi dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli vyplatené ako následok zavineného protiprávneho konania tretej osoby proti poistencovi. Na základe § 238 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť, dieťa má právo byť vypočuté, právo dieťaťa na výchovu zo strany obidvoch rodičov, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, rodičovské práva a povinnosti
Právna veta: 20. Kontakt rodičov s ich maloletými deťmi je takým významným činiteľom ovplyvňujúcim zdravý vývoj dieťaťa, ktorý sa zákonodarca rozhodol riešiť právnou úpravou styku rodičov s ich maloletými deťmi; považuje ho za neoddeliteľnú súčasť rodičovských práv a práv dieťaťa upravených v Zákone o rodine. 21. V zmysle § 25 ods. 1, 2, 3, 4 a 5 Zákona o rodine rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave sty ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody za neoprávnený odber plynu, neoprávnený odber plynu
Právna veta: Predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy ako náhrady škody za neoprávnený odber plynu podľa § 82 ods. 1 a 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Odvolací súd poznamenáva, že základnými predpokladmi vzniku občianskoprávnej zodpovednosti za škodu sú porušenie právnej povinnosti (odber plynu meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii), existencia škody (bezplatný odber plynu v rozhodnom období), príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou (údaje o spotrebe plynu z takéhoto meradla nie sú relevantné). Zodpovednosť odberateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazov uskutočnené pred správnymi orgánmi alebo všeobecnými súdmi, vykonávanie a hodnotenie dôkazov, hodnotenie dôkazov, dôkazné prostriedky, dôkaz listinou, dôkazné bremeno, povinnosť označiť dôkazy na podporu svojich tvrdení
Právna veta: 11. Z dôvodov prvoinštančného rozsudku vyplýva, že tento žalobu prioritne zamietol s poukazom na to, že žalobca v konaní dostatočným spôsobom nepreukázal svoj nárok, teda neuniesol v konaní dôkazné bremeno. Takýto záver súd prvej inštancie vyslovil nielen vo vzťahu k preukázaniu platnej zmluvy o postúpení pohľadávky od právneho predchodcu žalobcu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., ale rovnaké závery súd prvej inštancie vyslovil aj vo vzťahu k preukázaniu vzniku uplatneného nároku s poukazom na to, že žalobca v konaní predložil listinné dôkazy a to faktúry, upomienky iba v dupliká ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: K vyhláseniu obžalovaného o vine treba uviesť, že takéto vyhlásenie je z hľadiska ďalšieho postupu súdu veľmi významné, keďže v rozsahu priznania obžalovaného sa nevykonalo kontradiktórne hlavné pojednávanie. Odvolací súd zastáva ten právny názor, že vyhlásením viny obžalovaným, ktoré je neodvolateľné, zakladá možný zákonný postup pre mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby odňatia slobody v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Trestného zákona. Odvolací súd z uvedeného dôvodu po zrušení napadnutého rozsudku vo výroku o treste a pri posudzov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: smrteľný úraz pri spiľovaní dreva, usmrtenie, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: K veci odvolací súd v prvom rade uvádza, že príprava dreva na základe povolenia k tomu príslušného orgánu, tak ako to robili obžalovaný a poškodený, sa vykonáva väčšinou svojpomocne, pričom osoby vykonávajúce takúto činnosť vo väčšine prípadov nemajú absolútne žiadne vedomosti, resp. znalosti z oblasti v skutku uvedených predpisov. Tu ako správne uviedol obhajca v dôvodoch podaného odvolania, sa pri takejto činnosti vychádza pri základnej opatrnosti aj z princípu obmedzenej dôvery, najmä keď obžalovaný s poškodeným drevo už chystali spolu niekoľko rokov viackrát. Keď teda obžalovaný po uviazan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zaevidovanie tovaru po záruke, nepredajný tovar, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, schodok
Právna veta: 10. Podľa § 182 ods. 2 - 3 Zákonníka práce v znení platnom do 28.4.2014, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pracovný úraz, určenie rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri chorobe z povolania, pracovný úraz alebo choroba z povolania
Právna veta: 12. Citované ust. § 195 Zákonníka práce upravuje zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom alebo v dôsledku choroby z povolania. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca, ktorú utrpel ako pracovný úraz alebo ako chorobu z povolania je objektívnou zodpovednosťou, ktorá sa zakladá bez ohľadu na to, či zo strany zamestnávateľa došlo k porušeniu nejakej právnej povinnosti a rovnako bez ohľadu na zavinenie zamestnávateľa. Predpokladmi zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom sú existencia pracovnoprávneho vzťahu, vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sudcovská individualizácia trestu, primeranosť trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dĺžka doby platenia úrokov, spotrebiteľská zmluva, povinnosť dlžníka platiť úroky z úveru
Právna veta: Žiadne zákonné ustanovenie výslovne neurčuje, dokedy trvá povinnosť dlžníka platiť úroky z úveru. Ustanovenie § 503 ods. 3 Obchodného zákonníka (rovnako ako ustanovenia § 13 ods. 3, či § 16 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch) rieši len situáciu, keď sa pre predčasné vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov rozhodne dlžník (teda nie veriteľ) a v takom prípade je logické, že po skutočnom splatení dlhu už nemôžu rásť úroky. Táto situácia je však diametrálne odlišná od skutkového stavu v preskúmavanej veci, kde nedošlo k predčasnému vráteniu poskytnutých prostriedkov z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poistenie majetku inej osoby, poistenie majetku
Právna veta: 27. Vo vzťahu k námietke žalovaného ohľadom aktívnej vecnej legitimácie žalobcu krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich poistnú zmluvu právo na poistné plnenie vzniká tomu, kto je vlastníkom poistenej veci. Zároveň však v ustanovení § 815 ods. 1 Občiansky zákonník pripúšťa, aby sa poistenie vzťahovalo aj na majetok iného než toho, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel. Z tejto úpravy poistenia je zrejmé, že poistná zmluva sa vzťahuje priamo na majetok inej osoby bez toho, aby bol na to potrebný súhlas tejto osoby. Ten, kto uzatvá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odškodnenie nemajetkovej ujmy, dopravná nehoda s následkom smrti, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Výška peňažnej náhrady je predmetom voľnej úvahy súdu, keďže zákon nestanovuje ani rámcové čiastky pre odškodnenie nemajetkovej ujmy. Preto súd musí prihliadnuť okrem závažnosti vzniknutej ujmy a okolností, za ktorých k porušeniu práva došlo tak, ako je vyššie uvedené k naplneniu požiadavky účinného primeraného zadosťučinenia za vzniknutú nemajetkovú ujmu, ale i k požiadavke nezneužívania tohto právneho prostriedku na neprípustné obohacovanie. Vodiacimi parametrami proporcionálne spravodlivého zadosťučinenia je atribút primeranosti, ktorý je rozhodujúcim kritériom priznávania odškodnenia, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spolužitie pred smrťou v spoločnej domácnosti, osoby žijúce s poručiteľom v spoločnej domácnosti, druhá skupina dedičov, dedenie
Právna veta: 19. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje i na rozhodovaciu prax súdov, ktoré už v minulosti judikovali podmienky dedenia v II. dedičskej skupine napr. uvedené v zborníku NS ČSSR 3Cz/74/78 z 19.12.1978, Najvyššieho súdu SR, ktorý konštatoval, že osoba spolužijúca s poručiteľom v spoločnej domácnosti (v zmysle ust. § 474 ods. 1 a § 475 OZ) musí svojou osobnou činnosťou, finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispievať k udržiavaniu tejto domácnosti, pokiaľ jej v tom nebráni prechodné zdržovanie sa na inom mieste z vážnych dôvodov. Ak sa o spoločnú domácnosť nestarala, môže tu dediť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie spotrebiteľského práva, primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie poru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie spočívajúce vo výkonoch, určenie výšky bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: V zásade platí, že určenie výšky bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívalo vo výkonoch (napr. za užívanie cudzej veci bez právneho dôvodu, či na základe neplatnej zmluvy) a nie je možné ho vydať, sa určí výška tohto bezdôvodného obohatenia úvahou súdu (za účinnosti OSP), a to peňažnou čiastkou, ktorá zodpovedá čiastkam vynakladaným obvykle v danom mieste a čase za užívanie obdobnej veci spravidla práve formou nájmu, ktorý bol nájomca za obvyklých okolností povinný plniť podľa platnej nájomnej zmluvy. Konštantná súdna prax vychádza z toho, že v prípade neplatnej nájomnej zmluvy spočíva obohateni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky , postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle ustanovenia § 27 a nasl. zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. zákona o bankách). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že subjektmi záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho z bezdôvodného obohatenia sú na jednej strane subjekt bezdôvodne obohatený a na strane druhej subjekt, na úkor ktorého k bezdôvodnému obohateniu prišlo. Medzi týmito subjektmi existuje synalagmatický koreálny právny vzťah, kde právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia koreluje vzájomná právna povinnosť, predmet tohto obohatenia vydať. Medi subjektmi tohto právneho vzťahu došlo k majetkovej nerovnováhe, ktorá musí byť napravená formou osobitnej reštitučnej povinnosti povinného subjektu. To, čo sa z majetkovej sfér ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu súdom, vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe na vyhlásenie obžalovaného o vine bude súd prihliadať ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Tr. zák., pretože obžalovaný významne napomohol súdu na hlavnom pojednávaní pri rozhodovaní o vine (dokazovanie k výroku o vine sa nevykonáva a výrok o vine nie je možné napadnúť odvolaním). Po druhé, súd môže v zhode so Stanoviskom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. Tpj 55/2016 zo dňa 27.6.2017 uverejnené pod č. 44/2017 na predmetné vyhlásenie prihliadnuť, ako na okolnosť odôvodňujúcu mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.