Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984226
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, predkupné právo štátu
Právna veta: Vzhľadom na právnu podstatu predkupného práva vo všeobecnosti a účel sledovaný zákonom č. 175/1999 Z.z., ktorým je zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou z hľadiska celého hospodárstva Slovenskej republiky (viď § 1 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 154/2015 Z.z.), dospel kasačný súd k záveru, že zmluvná voľnosť vlastníka pozemku, ku ktorému sa viaže predkupné právo štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z., je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na invalidný dôchodok, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absencia vymedzenia právnej otázky, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP
Právna veta: V danom prípade dovolateľ vyvodzuje prípustnosť svojho dovolania aj z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, v zmysle ktorého je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také okolnosti, ktoré v konkrétnom prípade umožnia celkove lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie jeho účelu iným súdom toho istého druhu a stupňa, než súdom miestne príslušným. Takýmito dôvodmi sú predovšetkým okolnosti, ktoré zabezpečujú náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, výchovné pôsobenie konania a čo najrýchlejšie avšak zákonné a spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: počítanie lehoty v prípade podania dovolania v neprospech obvineného, dovolanie ministerky spravodlivosti SR v neprospech obvineného, lehota a miesto podania
Právna veta: Vo všeobecnosti možno úvodom poznamenať, že Trestný poriadok v aktuálne účinnom znení ustanovenia § 370 (ods. 1) považuje za relevantný okamih pre začiatok plynutia lehoty na podanie dovolania doručenie napadnutého súdneho rozhodnutia buď to prokurátorovi alebo obvinenému, prípadne jeho obhajcovi alebo zákonnému zástupcov, pokiaľ sa dané rozhodnutie v zmysle zákona doručuje aj im (na rozdiel od uvedeného ustanovenie § 370 Tr. por. v znení účinnom do 31. augusta 2011 určovalo ako začiatok plynutia lehoty „len samotné" doručenie rozhodnutia súdu bez toho, aby označovalo akúkoľvek konkrétnu osobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: delegácia veci, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Uznesenie: vyššieho súdneho úradníka okresného súdu sa obmedzuje na skutočnosť, že podľa tarify sa pri tarifnej hodnote nad 33 193,92 € počíta jeden úkon právnej služby zo základnej sadzby určenej tarifou, ako aj na konštatovanie, že vzhľadom na predmet konania, ktorým bola pohľadávka vo výške 204 750 € (určovacia žaloba), základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je 831,57 €. 9. Uznesenie sudcu okresného súdu len stroho konštatuje, že podľa jeho názoru vyšší súdny úradník postupoval správne, a preto bolo potrebné sťažnosť ako nedôvodnú zamietnuť. Stotožnil sa prit ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 342/2018-51 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť a , , zastúpených advokátkou Mgr. Ivanou Hodálovou, Dunajská 48, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez .
Uznesenie: krajského súdu bolo doručené sťažovateľovi 28. septembra 2018. V napadnutom konaní pred okresným súdom došlo k zásadnému porušeniu práva sťažovateľa na obhajobu z dôvodu, že okresný súd konal bez prítomnosti obhajcu, pričom obhajca sťažovateľa nebol riadne upovedomený o vykonávanom výsluchu. Sťažovateľ ďalej uviedol, že «Okresný súd oznámením z 21. augusta 2018 mal upovedomiť zvoleného obhajcu o termíne výsluchu, ktorý stanovil na „10.19.2018 o 9.00 h.“. Takéto oznámenie (upovedomenie) obhajcu sťažovateľa, pre zrejmú nesprávnosť stanoveného termínu výsluchu, nie je možné považovať za riad ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 55/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 o sťažnosti , zastúpeného JUDr. Oskarom Chnápkom, Komenského 3, Banská Bystrica, vedenej pod sp. zn. Rvp 121/2019, a o sťažnosti , zastúpeného JUDr. Oskarom Chnápkom, Komenského 3, Banská Bystrica, vedenej pod sp. zn. Rvp 126/2019, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 3/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 30. januára 2019 o sťažnosti , , zastúpeného advokátkou JUDr. Katarínou Balážovou, Štvrť SNP 123, Trenčianske Teplice, vedenej pod sp. zn. Rvp 2300/2018 vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj porušenia čl. 1 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. novembra 2018 doručená (na poštovú prepravu podaná 20. novembra 2018) sťažnosť , , , , a (ďalej len „sťažovatelia“ alebo sťažovateľ(ka) v 1., 2., 3., vo 4. a v 5. rade“) vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady (ďalej aj ,,obecné zastupiteľstvo“) konaných 10. novembra 2018. Sťažovatelia svoju sťažnosť smerujú proti a (ďalej len „odporcovia“), ktorí boli zvolení za poslancov v poradí na 4. a 5. mieste s počtom ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 421/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, Jesenná 8, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy .
Odôvodnenie: : I. Návrh navrhovateľky, jej doplnenia a predbežné rozhodnutie 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bol 1. septembra 2014 faxom a 4. septembra 2014 poštou doručený návrh podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „súdna rada“) na začatie konania o súlade ustanovení „čl. I. bod 4. § 5 ods. 7 zákona o sudcoch v časti... sudca alebo...; čl. II. bod 7., § 74da až § 74dc zákona o ústavnom súde; čl. V. bod 14., § 31 zákona o súdnej rade; čl. VII, bod 1, § 1ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov; čl. VII, ...
Uznesenie: Krajského súdu v Košiciach... zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Košiciach je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania… do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu k rukám jeho právnej zástupkyne.“ II. 13. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú 5 Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom ...
Uznesenie: krajského súdu bolo okresnému súdu doručené už 21. júna 2016, avšak 2 sťažovateľom bolo doručené až 6. decembra 2016, čím podľa názoru sťažovateľov došlo k hrubému porušeniu základných zásad a princípov, na ktorých je postavené súdne konanie. 5. Podľa názoru sťažovateľov nekonaním okresného súdu a prieťahmi, ktoré tým vznikli, bolo umožnené konateľovi žalovanej previesť svoj obchodný podiel a spoločnosť. Z uvedeného dôvodu konajúca sudkyňa na pojednávaní uskutočnenom 9. novembra 2017 uviedla, že žalovaná v konaní už ako strana sporu nevystupuje, keďže konateľ spoločnosti previedol svoj ob ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 44/2019-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o., Dunajská 32, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Miloš Kvasňovský, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. .
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 127/2017-1216 zo dňa 30.05.2018 sa zrušuje a vec sa vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 390,50 EUR..., na účet advokáta JUDr. Michala Feciľaka..., a to do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia.“ II. 6. Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení ...
Odôvodnenie: : I. Vymedzenie veci a rekapitulácia návrhu 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 13. novembra 2017 doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“ alebo „navrhovateľ“) „na vyslovenie nesúladu ustanovenia Civilného sporového poriadku s Ústavou Slovenskej republiky“, t. j. návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade § 262 ods. 2 v časti „ , ktoré vydá súdny úradník“ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Vaškom, Szakkayho 1, Košice, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“ ...
Odôvodnenie: : I. 1. Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) č. k. I. ÚS 30/2018-27 bola na ďalšie konanie prijatá sťažnosť spoločnosti (ďalej len ,,sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), základného práva na osobnú účasť a vyjadrenie sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slov ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal v petite sťažnosti porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a na prezumpciu neviny podľa čl. 6 ods. 2 dohovoru postupom a rozsudkom Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) z 28. februára 2018 v konaní vedenom pod sp. zn. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 52/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Vladimírou Houdek Běhalovou, Strojárenská 11/C, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní .
Uznesenie: Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 18. októbra 2017, vydané pod sp. zn. 6Er/125/2008, v časti výroku o trovách exekúcie Ústavný súd Slovenskej republiky zrušuje a vec vracia tomuto súdu, aby v nej znovu konal a rozhodol.“ II. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobô ...
Odôvodnenie: : 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. mája 2018 doručená sťažnosť a (ďalej aj „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie základného práva podľa čl. 1 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a čl. 6 ods. 1 a 3 písm. c) a d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp. zn. PK-2 T/12/2012 z 25. septembra 2012 (ďalej l ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 47/2019-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej spoločnosťou WERNER & Co. s. r. o., Žltá 2/F, Bratislava, konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Andreja Wernera, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva .
Uznesenie: , ktorým rozhodol tak. že návrh otca na prerušenie konania zamietol. Dňa 01.07.2015 bolo právnej zástupkyni sťažovateľa doručené Odvolanie voči Uzneseniu súdu. ktorým bol návrh otca na prerušenie konania zamietnutý. Dňa 01.07.2015 zaslal sťažovateľ prostredníctvom právneho zástupcu Stanovisko k odvolaniu otca. Dňa 19.08.2015 bolo právnej zástupkyni sťažovateľa doručené Uznesenie z Krajského súdu v Košiciach, ktorým bolo potvrdené Uznesenie Okresného súdu Košice II, č.k.: 23IV67/20I5 zo dňa 21.04.2015. Dňa 09.12.2015 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci sťažovateľa. Dňa 11. ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 28. decembra 2018 doručený návrh , (ďalej len „navrhovateľ“), na obnovu konania vedeného ústavným súdom pod sp. zn. IV. ÚS 410/2018 (ďalej len „označené konanie ústavného súdu“). 2. Navrhovateľ sa svojím návrhom domáha obnovy označeného konania ústavného súdu, v ktorom vystupoval v procesnom postavení sťažovateľa domáhajúceho sa vyslovenia porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 od ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 269/2018-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu senátu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , a , , zastúpených advokátom prof. JUDr. Jánom Klučkom, advokátska kancelária, Ku potoku 4, Košice, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 398/2018-41 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vajdom, Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, pre namietané porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. .
Uznesenie: bolo odovzdané na expedovanie ešte toho istého dňa... K sťažnosti taktiež uvádzam, že v zmysle aktuálneho rozvrhu práce patrí k dnešnému dňu do rozsahu mojej pôsobnosti rozhodnúť v 3090 spisoch, pričom v každom z nich je minimálne jeden návrh alebo žiadosť. Z uvedeného dôvodu preto fyzicky nebolo možné rozhodnúť vo veci skôr.“ 7. Z vyjadrenia predsedníčky okresného súdu tiež vyplýva, že po skutkovej a právnej stránke nešlo o zložitú vec. Okresný súd zároveň uznal prieťahy v konaní, a to v období od 13. apríla 2016, keď súdny exekútor predložil okresnému súdu na rozhodnutie námietky povinn ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 38/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť Ally Syzonovej, Varšavská 11, Košice, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Hopferova, s. r. o., Bajzova 2, Košice, v mene ktorej koná konateľka JUDr. Martina Hopferová, advokátka, pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. decembra 2018 doručená sťažnosť spoločnosti AGREL s. r. o., Strojnícka 14, Prešov (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Marekom Radačovským, Žriedlová 3, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva vlastniť ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co 76/2015 (ďalej aj „napadnuté konanie“) a jeho rozsudkom z 22. septembra 2016 (ďal ...
Odôvodnenie: : I. I.1 Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 osobne doručená sťažnosť , (ďalej aj „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Vlastimilom Klepáčom, Krmanova 16, Košice, vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Brzotín (vec pôvodne vedená pod sp. zn. Rvp 2305/2018). Sťažovateľ zdôrazňuje, že ako kandidát na starostu obce Brzotín získal vo voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, viac ako 10 % hlasov voličov, keďže volieb do orgánov samosprávy sa zúčastnilo z celkového počtu 1020 voličov zapísanýc ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 2/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. januára 2019 o sťažnosti spoločnosti , , zastúpenej KPMG Legal s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Marián Dzuroška, PhD., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. PL. ÚS 27/2018-10 z 28. novembra 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) na ďalšie konanie volebnú sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) proti výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) konaných 10. novembra 2018 za účasti (ďalej aj „odpo ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 24. septembra 2019 doručený návrh Krajského súdu v Trenčíne, zastúpeného sudcom JUDr. Milanom Strakom, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) o súlade § 28 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 7/2019-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2019 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval sťažnosť , , .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Zombor (ďalej aj „voľby starostu“) konaných 10. novembra 2018. 2. Sťažovateľ v sťažnosti uviedol, že vo voľbách starostu konaných 10. novembra 2018, ktorých sa zúčastnilo 71 voličov, kandidoval na starostu obce a získal v nich 30 hlasov z celkového počtu 69 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu, čo predstavuje 43,47 % p ...
Odôvodnenie: namietaného rozsudku tak zodpovedá 11 požiadavkám kladeným konštantnou judikatúrou ústavného súdu na odôvodnenia rozhodnutí všeobecných súdov, a ústavný súd preto konštatuje kvalitu odôvodnenia namietaného rozsudku ako súladnú s obsahom čl. 46 ods. 1 ústavy. 18. Ústavný súd nezistil, že by výklad a závery najvyššieho súdu v napadnutom rozhodnutí boli svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené a nevyplýva z nich ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá by bola popretím ich podstaty a zmyslu. Skutočnosť, že sťažovateľka sa s práv ...
Uznesenie: - pripustenie zmeny návrhu, PPL 04.07.2018 - 15.08.2018 Uznesenie - predvedenie manžela, ktorý návrh nepodal na pojednávanie dňa 31.08.2018 s tým, že toto predvedenie bolo neúspešné - 31.08.2018 pojednávanie odročené na 26.10.2018 s tým, že o predvedenie otca dieťaťa bude požiadané OO PZ Piešťany - 17.09.2019 UZN - predvedenie manžela, ktorý návrh nepodal na pojednávanie dňa 26.10.2018. Ku skutočnostiam uvedeným v sťažnosti uvádzam nasledovné: Súd vo veci po podaní návrhu nariadil pojednávanie do 4 mesiacov, pričom následne riešil procesné otázky v súvislosti s námietkou zaujatosti, ako aj ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 43/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Polákom, Aleja slobody 1890/50, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v konaní vedenom na Krajskom súde v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) pod sp. zn. 3 Nto 5/2018 (ďalej len „napadnuté konanie“) a jeho uznesením sp. zn. 3 Nto 5/2018 z 18. apríla 20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 6/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. januára 2019 predbežne prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátskou kanceláriou KADUC & PARTNERS s. r. o., Trojičné námestie 4, Trnava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorá bola doplnená 29. októbra 2018 osobne koncipovaným podaním sťažovateľa a napokon aj podaním právneho zástupcu sťažovateľa. Sťažovateľ sťažnosť následne doplnil aj osobne koncipovanými podaniami 22. novembra 2018 a 21. decembra 2018. Z uvedených podaní vyplýva, že sťažovateľ sťažnosťou namieta porušenie základných práv podľa čl. 2, 12, 16, 19, 22, 40, 46, 47 a 149 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práv podľa čl. 3, 6 ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.9.2018 sp. zn. 2 Cdo 127/2017 sa zrušuje a vec sa vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. III. Najvyšší súd SR je povinný zaplatiť advokátovi sťažovateľa náhradu trov konania do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu.“ II. 7. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o o ...
Odôvodnenie: 7 rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy posudzované so zreteľom na konkrétny prípad (porovnaj napríklad Georgidias v. Grécko z 29. 5. 1997, Recueil III/1997). 13. Podľa konštantnej judikatúry ústavný súd nie je súčasťou systému všeobecných súdov, ale podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Pri upla ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. septembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne, odboru poriadk ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 384/2018-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. októbra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia jeho práv uvedených v záhlaví tohto uznesenia tam uvedeným postupom Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“). 2. Jeho návrh na rozhodnutie vo veci samej bol formulovaný takto: «1) Porušovateľ svojím konaním porušil čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ktorý hovorí „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Sl ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 40/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Kuricom, Advokátska kancelária JUDr. Kuric, s. r. o., Dolný Val 11, Žilina, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Úradu .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 33/2019-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou BAKO JANČIAR LEVRINC – advokáti s. r. o., konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Miloša Levrinca, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1, práva na účinný opravný prostriedok podľa čl. 13 a zákazu zneužitia práva podľa čl. 17 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) č. k. 8 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 38/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 prerokoval sťažnosť a , , zastúpených , , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Silvia Tatarková, s. r. o., Škultétyho 472/10, Martin, za ktorú koná advokátka JUDr. Silvia Tatarková, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 29/2019-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , t. č. Ústav na výkon väzby, , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojich základných práv na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) v záhlaví označeným uznesením Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“ aj „namietané uznesenie krajského súdu“) a uznesením Najvyššieho súdu Slo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 28/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ševčíkom, CSc., Nezábudková 810/22, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky, jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 2. novembra 2018 doručená sťažnosť , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Mierové námestie 1, Ilava (ďalej len „sťažovateľ“), pre namietané porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom a rozsudkom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 14 C 150/2007 zo 17. septembra 2014, postupom a rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (ďalej le ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 15/2019-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou Burian & partners, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 1, Žilina, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Burian, vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1 a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 22/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2511/2018 a takto ro zhodo l : Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík je vylúčený z výkonu sudcovskej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária – Ján Buroci, s. r. o., Za Šestnástkou 17, Spišská Nová Ves, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ján Buroci, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 27/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Rudolfom Maníkom, PhD., MBA, MHA, Masarykova 2, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 416/2018-84 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti eustream, a. s., Votrubova 11/A, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Oliverom Korcom, Záhradnícka 4142/9, Bratislava, vo veci namietaného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 13/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , správkyne konkurznej podstaty úpadcu , zastúpenej Mgr. Jankou Krakovskou, Čajakova 1, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Košice I sp. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. júla 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 20 Ek 85/2017 z 8. februára 2018 (ďalej len „uznesenie okresného súdu vydané súdnym úr ...
Odôvodnenie: v čom vidíme porušenie ústavy a medzinárodnej zmluvy 1. Súdne konanie trvá od roku 2007, teda už desať rokov. Sťažovateľ musí takú dlhú dobu žiť v právnej neistote, nakoľko nevie, či ešte niečo vôbec od žalovaných vymôže. 4 Pre účastníka konania je nešťastím, ak je v konaní úspešný, ale nevie nič vymôcť, aj napriek tomu, že mu iné subjekty dlhujú finančné prostriedky a on musí platiť dane a odvody, mzdy a nakupovať tovar, ak chce podnikať. 2. K súdnym prieťahom by vôbec nemuselo dôjsť, ak by Krajský súd v Košiciach postupoval v súlade so zákonom. - Okresný súd v Michalovciach rozhodol ...
Odôvodnenie: namietaného uznesenia najvyššieho súdu predstavuje dostatočný základ pre jeho výrok, pretože sa opiera o náležité vysvetlenie právnej úvahy a dostatočnú odpoveď poskytnutú sťažovateľovi zo strany najvyššieho súdu, na ktorej tento postavil svoje rozhodnutie. Ústavný súd tak považuje odôvodnenie jeho rozhodnutia za dostatočné, nevybočujúce z limitov čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Námietku porušenia práva zaručeného v čl. 6 ods. 2 dohovoru sťažovateľ nezdôvodnil, neuviedol, akým spôsobom mu napadnutým uznesením najvyššieho súdu malo byť zasiahnuté do práva ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. júla 2018 doručená sťažnosť , a (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietali porušenie základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základných práv podľa čl. 11 ods. 1 a 4 a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 25/2019-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej Advokátskou kanceláriou NIŽNÍK, spol. s r. o., Kováčska 21, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 48 ods. 2, čl. 47 ods. 3 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 12/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť a , zastúpených advokátom JUDr. Vladimírom Janíčkom, LL.M., Petrikovicha 5, Martin, vo veci namietaného porušenia práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 Dohovoru o .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 14/2019-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou Mgr. Soňou Grošaftovou, Hodžova 13, Žilina, ktorou namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16.05.2018, sp. zn. 3Tdo/15/2018, ktorým odmietol dovolanie sťažovateľa voči Uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 29.11.2017, č.k.: 10To/20/2017-867, s poukazom na Rozsudok Okresného súdu Svidník č.k. 3T/14/2015 zo dňa 18.04.2017, ktorým bol sťažovateľ uznaný vinným zo spáchania zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) TZ v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 TZ. Bol mu uložený trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov s podmienečným odkladom, zároveň mu bol uložený probačný dohľad a skúšobná doba v trvaní 4 rokov. Zároveň mu bola ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. októbra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Hencovskou, Bajzova 1436/2, Košice, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy, ako aj práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „doda ...
Odôvodnenie: napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu obsahuje vysvetlenie dôvodov, na ktorých odvolací súd založil svoje rozhodnutie. Dovolací súd preto dospel k záveru, že skutkové a právne závery odvolacieho súdu nie sú v danom prípade zjavne neodôvodnené a nezlučiteľné s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a že odôvodnenie dovolaním napadnutého rozsudku odvolacieho súdu ako celok spĺňa parametre zákonného odôvodnenia (§ 157 ods. 2 O.s.p.). Z uvedeného dôvodu nejde pokiaľ ide o odôvodnenie napadnutého rozsudku zároveň o tzv. inú vadu podľa § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. Dovolací súd v rámci p ...
Odôvodnenie: : I. 1. Uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) č. k. II. ÚS 536/2018-17 z 15. novembra 2018 bola prijatá na ďalšie konanie sťažnosť advokáta , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 T 29/2017 a jeho uznesením z 13. apríla 2018. 2. Podľa § 30 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/199 ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 9. novembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 23, Banská Bystrica, správcu úpadcu Gard-invest spol. s r. o. „v konkurze“, Námestie Artézskych prameňov 1, Lučenec (ďalej aj „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. Tomášom Hláčikom, Železničná 173, Brusno, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava) a práva na ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. septembra 2016 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ v 1. rade“), , (ďalej len „sťažovateľka v 2. rade“), , (ďalej len „sťažovateľka v 3. rade“), , (ďalej len „sťažovateľka vo 4. rade“), a , [(ďalej len „sťažovateľ v 5. rade“), spolu aj „sťažovatelia“, v citáciách aj „žalovaní“], ktorou namietajú porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. septembra 2018 doručený návrh senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ alebo „navrhovateľ“) na začatie konania o súlade § 5 ods. 1 písm. d) a e), ods. 4, 5 a 6 a § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [(ďalej aj „zákon o sudcoch a prísediacich“); (ďalej spolu aj „napadnutá právna úprava“ alebo „napadnuté ustanovenia“)] s - čl. 141 ods. 1 a 2, čl. 144 ods. 1 a 2, čl ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), podľa § 59 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Malčice konaných 10. novembra 2018 (ďalej aj „napadnuté voľby“). 2. Z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ kandidoval na funkciu s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 28/2019-5 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Sergeja Kohuta o dôvodoch jeho vylúčenia z výkonu sudcovskej funkcie vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1546/2018 a takto ro zhodo l : Sudca II. .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej aj „sťažovateľ“), zastúpeného advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s. r. o., v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD., podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb a proti výsledku volieb s ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 1/2019-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Miroslava Duriša, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), Milana Ľalíka, Mojmíra Mamojku, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 21/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Bartkom a advokátkou JUDr. Silviou Bartkovou, Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková, Piaristická 6667, Trenčín, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Uznesenie: Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4K/5/2017-442 zo dňa 24.10.2018, zrušuje a vec vracia Okresnému súdu Banská Bystrica na ďalšie konanie a rozhodnutie.“ II. 6. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 7. Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. júna 2018 doručená sťažnosť advokátskej kancelárie , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 31 S 10/2018 z 30. apríla 2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľka ako advokátska kancelária splnomocnená na zastupovanie podala elektronicky 24. januára 2018 na krajskom súde v m ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. augusta 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného JUDr. Ivanom Jurčišinom, advokátska kancelária, Mlynská 26, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného riaditeľstva Policajné ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 19/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti SUXXEZZ, k. s., Karpatská 18, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Marekom Hudecom, Advokátska kancelária HUDEC, s. r. o., Lazaretská 23, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 20/2019-72 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, zastúpenej advokátskou kanceláriou AKMG, s. r. o., Dolná 6A, Banská Bystrica, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Martina Filipová, vedené pod sp. zn. Rvp 2460/2018 a sp. zn. Rvp 2477/2018 vo veci namietaného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 320/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Arendackým, Železničiarska 3192/13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. januára 2019 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 C 156/2013 (ďalej len „napadnuté konanie“). 2. Sťažovateľ v sťažnosti okrem iného uviedol, že „... s ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“) vo veci namietaného porušenia jej práv podľa čl. 3 ods. 1, čl. 4, čl. 26 a čl. 27 Dohovoru o právach dieťaťa, základných práv podľa čl. 39 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) č. k. 7 So 29/2017-52 z 26. septembra 2018 (ďalej aj ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 369/2018-50 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne y Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti maloletého , , a maloletého , , zastúpených zákonnou zástupkyňou , , a , , všetci zastúpení advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, pre namietané porušenie .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), kandidáta na starostu obce (ďalej len „obec“), vo veci nezákonnosti a neústavnosti volieb starostu obce konaných 10. novembra 2018. 2. Zo sťažnosti sťažovateľa vyplýva, že v označených voľbách na funkciu starostu obce sťažovateľ získal 191 hlasov z 1197 odovzdaných platných hlasov voličov vo volebnom obvode obce, čo predstavuje 15,95 % hlasov. Spolu so sťažovateľom boli kandidátmi na starostu obce , , a . Víťa ...
Odôvodnenie: : I. 1. Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) 14. februára 2018 sa , (ďalej len „sťažovateľka“), domáhala vydania nálezu, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie jej v záhlaví označených základných práv a slobôd rozsudkom Okresného súdu Rožňava (ďalej len „okresný súd“) č. k. 5 Cpr 2/2013-49 z 28. marca 2014, rozsudkom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) č. k. 5 CoPr 1/2016-157 zo 14. júna 2016 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. mája 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ku ktorému malo dôjsť postupom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 18 D 22/2012 (ďalej aj „namie ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. júna 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky (ďalej len „prokurátor okresnej prokuratúry“) č. k. 1 Pn 345/18/4404-4 z 22. mája 2018 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“). 2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že 6. februára 2018 bol Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Nové Zámky, odboru kr ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 383/2018-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , , ; , ; , ; , a , , zastúpených advokátkou JUDr. Ľubicou Višňovskou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) č. k. 2 Co 216/2016-1574 z 9. júla ...
Uznesenie: nadobudlo právoplatnosť 13.7.2017. -dňa 23.11.2017 určila nová zákonná sudkyňa termín pojednávania na deň 9.2.2018. Zároveň žiadala o zabezpečenie správ potrebných pre rozhodnutie veci. 4 -pojednávanie sa neuskutočnilo z dôvodu práceneschopnosti zákonnej sudkyne. -dňa 5.3.2018 bolo určené pojednávanie na deň 22.5.2018. -pojednávanie sa uskutočnilo a bolo odročené na neurčito za účelom vykonania znaleckého dokazovania, k vykonaniu ktorého sa priklonila aj právna zástupkyňa sťažovateľa. -uznesením zo dňa 30.5.2018 bolo nariadené znalecké dokazovanie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.6.20 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 302/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolákovo, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Jozef Holič, .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že súdy majú povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno to chápať tak, že sa vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju po ...
Odôvodnenie: rozhodnutia krajského súdu je preto nedostatočné a nepreskúmateľné.“, čo zakladá porušenie v záhlaví označených práv sťažovateľky. 4.2 Vo vzťahu k prípustnosti sťažnosti sťažovateľka uviedla, že „vyčerpala všetky právne prostriedky, nakoľko dovolanie v tomto prípade nie je prípustné“. II. 5. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 28/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Kubinom, Štefánikova 15, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k .
Uznesenie: Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. XV Gn 234/18/1000-8 zo dňa 17.10.2018 sa v celosti zrušuje a ukladá sa Generálnej prokuratúre SR, aby vo veci znovu konala a rozhodla s tým že ako orgán činný v trestnom konaní nesmie rozhodovať o doručenom trestnom oznámení podľa príkazu Generálneho prokurátora SR č. 6/2017 zo 12.5.2017 alebo podľa záverov z pracovných porád a ani vybaviť trestné oznámenie ako súčasť obhajoby. Tiež sa Generálnej prokuratúre SR ukladá, aby v súlade s § 176 ods. 2 zák. č. 301/2005. Z. z. bolo posúdené konanie prokurátorov a z trestno ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). 20. Právo na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ústavy nie je absolútne; podľa čl. 51 ods. 1 ústavy sa ho možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. 21. Právo na prístup k súdu je nevyhnutnou, imanentnou súčasťou práva na spravodlivý proces. Samotné právo na prístup k súdu síce ani ústava, ani doh ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 26/2019-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 5 .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. júla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Okresného súdu Rimavská Sobota (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 9 C 247/2014 (ďalej aj „napadnuté konanie“). 2. Zo sťažnosti a z pripojených príloh vyplýva, že sťažovateľ je žalobcom v napadnutom konaní o zdržanie sa zásahov do vlastníckych práv a o vydanie bezdôvod ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. októbra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Trnava (ďalej len „okresný súd“) č. k. 11 C 460/201 ...
Uznesenie: Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 174/2017 zo dňa 30. 08. 2018 a rozhodnutie Krajského súdu Prešov sp. zn. 12 CoD 2/2015 zo dňa 08.02.2017 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie; 3. Sťažovateľke priznáva náhradu trov právneho zastúpenia v sume 390,50 Eur, ktorú je najvyšší súd SR povinný uhradiť na účet právneho zástupcu Sťažovateľa, do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto nálezu.“ II. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a zák ...
Odôvodnenie: uznesenia prokurátora v intenciách § 176 ods. 2 Trestného poriadku nespĺňa zákonom predpísané náležitosti, je nedostatočne argumentačne podložené, a preto nespĺňa kritériá spravodlivého, presvedčivého a náležitého rozhodnutia. Naopak, trpí nepreskúmateľnosťou, v dôsledku čoho sa stáva arbitrárnym a v podstate iba bezdôvodne kryje predchádzajúce nedostatky uznesenia vyšetrovateľa. Sťažovateľ je presvedčený o tom, že bolo povinnosťou generálneho prokurátora vysporiadať sa so všetkými relevantnými argumentmi uvádzanými v sťažnosti a v návrhu na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravno ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 11/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 vsenáte   zloženom zpredsedníčky Ľudmily   Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 3/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jaroslavom Feketem, Záhradnícka 1, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03). 38. Ústavný súd s poukazom na obsah citovaného odôvodnenia rozsudku najvyššieho súdu, ktoré je potrebné posudzovať v celosti spolu s odôvodnením rozsudku krajského súdu č. k. 29 Sp 11/2016-119 z 21. októbra 2016, ktoré je v tomto prípade vyčerpávajúce a presvedčivé, konštatuje, že najvyšší súd dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na otázku, z akých dôvodov považoval ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. augusta 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) č. k. 3 Tos 87/2018-481 z 12. júna 2018 (ďalej aj „ napadnuté rozhodnutie krajského súdu“). 2. Zo sťažnosti a z jej p ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 4/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátkou JUDr. Júliou Chovancovou, Škultétyho 18, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva .
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č. k. 9 Co 375/2017-197 z 25. januára 2018 zrušuje a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Nitre je povinný uhradiť trovy konania sťažovateľke v sume 585,76 € (slovom päťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov) na účet advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 261/2018-11 z 23. mája 2018 prijal podľa § 25 od ...
Uznesenie: č.k. 5Co/304/2014-l51 z 12.5.2014 nadobudlo právoplatnosť 20.6.2014. Ďalší termín pojednávania súd nariadil na 14.11.2014. Toto pojednávanie pre práceneschopnosť sudkyne bolo odročené na neurčito. Uznesením č.k. 15C/258/1994-444 z 26.2.2015 súd rozhodol o pokračovaní v konaní pod sp. zn. 15C/258/1994. Ďalší termín pojednávania súd nariadil na 16.11.2015. Na tomto pojednávaní súd vec prejednal a pojednávanie odročil na neurčito, za účelom doplnenia dokazovania. Uznesením č.k. 15C/258/1994-567 z 26.4.2016 súd nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odvetvia geodézia, kartografia a fotogra ...
Uznesenie: bolo vypravené až 08.02.2018 (príloha č. 5). Dňa 03.02.2017 doručil právny zástupca sťažovateľa okresnému súdu vyčíslenie trov právneho zastúpenia. Dňa 12.02.2018 bol právny zástupca sťažovateľa nahliadať do súdneho spisu. V súdnom spise boli zaznamenané len vyššie uvedené úkony. V spise sa nenachádzala ani doručenka k uzneseniu. Do dnešného dňa okresný súd nedoručil sťažovateľovi vyjadrenie žalovanej, nenariadil termín pojednávania ani iným spôsobom vo veci nekoná.» 3. Podľa názoru sťažovateľa „postupom okresného súdu vznikli v predmetnom súdnom konaní prieťahy v obdob ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 347/2018-55 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť , , a , , zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Pavol Kollár, s. r. o., Lehotského 4, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavol Kollár, vo veci .
Odôvodnenie: : 1. Dňa 27.06.2017 podal sťažovateľ ústavnému súdu sťažnosť, v ktorej namietal porušenie svojho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa č. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ku ktorému došlo postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn. I1C/23/2010 a postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 5Co/804/2014. 2. Ako sťažovateľ uviedol v bodoch 16, 17 a 21 sťažnosti ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového i druhostupňového), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces, v tomto prípade v konaní o osobnej slobode (obdobne III. ÚS 209/04, III. ÚS 160/2017). 7 Zohľadňujúc uvedené východiská a sťažovateľom prezentované námietky ústavný súd preskúmal napadnuté uznesenie, pričom pri hodnotení napadnutého uznesenia vychádzal z ustáleného právneho názoru, podľa ktorého rozhodnutie súdu prvého stupňa a ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 11. októbra 2018 doručená sťažnosť , , správkyne konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Zuzanou Komorovskou, Kuzmányho 57, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota (ďalej len „okre ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 1/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť politickej strany , ‒ , zastúpenej advokátom JUDr. Pavlom .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 18. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 T 56/2017 (ďalej len „napadnuté konanie okresného súdu“) a uznesením Krajského súdu v Bratis ...
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). 15. Aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že súdy majú povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno to chápať tak, že sa vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju po ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava II, sp. zn. 8C/4/2018 zo dňa 17.10.2018 sa zrušuje a vracia sa Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie. 3 3. Okresný súd Bratislava II je povinný uhradiť Sťažovateľovi trovy konania do 15 dní od doručenia tohto nálezu na účet jeho právneho zástupcu.“ II. 8. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 14/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Púchovským, Komenského 3, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. .
Uznesenie: Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 1S/2/2014 - 332 zo dňa 08.01.2018, nečinnosť Krajského súdu v Košiciach a Uznesenie Najvyššieho súdu 3 Slovenskej republiky - Kasačného súdu sp. zn. 8Sžk/17/2018-441 zo dňa 12.07. 2018 sa zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie Okresnému súdu Spišská Nová Ves. 3. Základné právo sťažovateľa na to, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov v konaní Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 1S/2/2014, Krajským súdom v Košiciach a Najvyšším súdom Slovenskej republiky - Kasačným súdom porušené bolo. 4. Sťažovateľovi sa prizn ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. júna 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), porušenia ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. októbra 2017 doručená sťažnosť mestskej časti Košice-Krásna, Opátska 19, Košice (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa čl. 47 ods. 2 ústavy, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy postupom Krajského ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 5. novembra 2018 doručené dve podania (ďalej len „sťažovateľ“), ktoré boli označené ako „sťažnosti“. Týmito podaniami sťažovateľ namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 5/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť a maloletého , zastúpeného matkou ako zákonnou zástupkyňou, obaja , právne zastúpených advokátom Mgr. Petrom Troščákom, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia ich základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 2/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátkou JUDr. Emíliou Korčekovou, L. Novomeského 25, Pezinok, pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jej záležitosti v .
Uznesenie: vydala sudkyňa . Okresný súd mi bezdôvodne vymenil zákonného sudcu a ten hneď vydal Uznesenie 12C/68/2016-573... Spravujúc sa poučením prvoinštančného súdu a sledujúc procesné skončenie veci, som včas proti uvedenému uzneseniu podal odvolanie. Dôvodom odvolania bolo rovnako porušenie práva na spravodlivý proces; odvolací dôvod podľa §365 ods. 1 písm. b) CSP. Odvolací súd, Krajský súd Bratislava dňa 28.6.2018 moje odvolanie odmietol a jeho dôvodmi sa vecne ani nezaoberal... V 1. prípade uznesenia 12C/68/2016-715 je príčinou mojej sťažnosti protiprávneho konania ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) a čl. 20 ods. 1 a 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) uznesením Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“) č. k. 8 Er 596/2017-105 z 5. októbra 2018 (ďalej aj „uznesenie okresného súdu“). 2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ je súdny exekútor, ktorý vykonáva exekúciu na základe poverenia vydaného okresným ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. septembra 2018 elektronickou formou doručená sťažnosť spoločnosti Bestcena.sk s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala porušenie svojho základného práva na nedotknuteľnosť obydlia podľa čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. decembra 2018 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Cdo 220/2017 a jeho rozsudkom z 11. októbra 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnut ...
Uznesenie: Okresného súdu Bratislava III zo dňa 10.04.2017, sp. zn..: 140549/2015 - 186 a Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 14Co/59/2018 - 229 sa zrušujú a vec sa vracia Okresnému súdu Bratislava III, aby v nej znovu konal a rozhodol. 4. Sťažovateľovi sa priznáva primerané finančné zadosťučinenie vo výške 1.000,- EUR, ktoré je Okresný súd Bratislava III povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu sťažovateľa, vedený v: , , do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. 5. Sťažovateľovi sa priznáva náhrada trov právneho zastúpenia vo výške 390,50 EUR, ktoré je Okresný ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 11/2019-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, Farská 40, Nitra, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv a slobôd garantovaných čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 5 ods. 3 a 4, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a rozhodnutím Krajského .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 401/2018-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku o sťažnosti , , zastúpeného advokátom , advokátska kancelária, , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 390/2018-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , , zastúpeného JUDr. Petrom Pohančeníkom, advokátska kancelária, Palárikova 93, Čadca, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , t. č. v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, , zastúpeného advokátkou JUDr. Alicou Petrovskou Homzovou, Moyzesova 1026/46, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv a slobôd uvedených v čl. 17 ods. 1, 2 a 5 v spojení s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/2019-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s. r. o., konajúcou advokátom a konateľom JUDr. Dušanom Ažaltovičom, vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 4/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , a , , zastúpených , v mene ktorej poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky , , v mene ktorej koná vedúci organizačnej zložky a advokát , vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 10/2019-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Dušanom Ažaltovičom, Pred Poľom 1652, Trenčín, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv garantovaných čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 59 ods. 2, v spojení s čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. októbra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva podľa čl. 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) uznesením Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 12 C 598/2015 zo 14. septembra 2016 (ďalej len „napadnut ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 9/2019-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom Mgr. Štefanom Slováčikom, Mostná 46, Nitra, pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. júna 2018 doručená sťažnosť spoločnosti (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. ústavy a práva na ochranu majetku zaručeného v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a z ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. júna 2018 doručená sťažnosť a , (ďalej len „sťažovatelia“), vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ako aj namietaného porušenia čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy a čl. 4 ods. 1, 3 a 4 listiny uznesením Krajského súdu v Ba ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 367/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu senátu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátkou JUDr. Monikou Marjanovič, advokátska kancelária, Urbánkova 1562/6, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základného .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 8/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátskou kanceláriou A3 advokátska kancelária, s. r. o., Partizánska 25, Trenčín, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Katarína Hunčíková, pre namietané porušenie čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 11/2019-35 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného JUDr. Viktorom Križiakom, advokátska kancelária, Moyzesova 46, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 16/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ševčíkom CSc., advokátska kancelária, Nezábudková 22, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 1 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 7/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ševčíkom, CSc., advokátska kancelária, Nezábudková 810/22, Bratislava-Ružinov, vo veci namietaného porušenia čl. 1 a čl. 12 ods. 1 .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 330/2018-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. januára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Vajdom, Hviezdoslavovo námestie 201, Námestovo, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez .

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské a okresné súdy SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie sa podrobiť dychovej skúške na alkohol, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Právna veta: Konanie obžalovaného, ktorý bezprostredne po zastavení vozidla sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol, resp. skúške na alkohol odberom krvi, napĺňa znaky objektívnej stránky prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zákona, pričom obžalovaný sa skutku dopustil v priamom úmysle podľa § 15 písm. a/ Tr. zákona, ako to uzavrel aj konajúci súd. Právna kvalifikácia konania obžalovaného je teda správna a zodpovedá zákonu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada škody za neoprávnený odber plynu, neoprávnený odber plynu
Právna veta: Predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy ako náhrady škody za neoprávnený odber plynu podľa § 82 ods. 1 a 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Odvolací súd poznamenáva, že základnými predpokladmi vzniku občianskoprávnej zodpovednosti za škodu sú porušenie právnej povinnosti (odber plynu meradlom s porušeným zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii), existencia škody (bezplatný odber plynu v rozhodnom období), príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou (údaje o spotrebe plynu z takéhoto meradla nie sú relevantné). Zodpovednosť odberateľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: K vyhláseniu obžalovaného o vine treba uviesť, že takéto vyhlásenie je z hľadiska ďalšieho postupu súdu veľmi významné, keďže v rozsahu priznania obžalovaného sa nevykonalo kontradiktórne hlavné pojednávanie. Odvolací súd zastáva ten právny názor, že vyhlásením viny obžalovaným, ktoré je neodvolateľné, zakladá možný zákonný postup pre mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby odňatia slobody v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Trestného zákona. Odvolací súd z uvedeného dôvodu po zrušení napadnutého rozsudku vo výroku o treste a pri posudzov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: smrteľný úraz pri spiľovaní dreva, usmrtenie, oslobodenie spod obžaloby
Právna veta: K veci odvolací súd v prvom rade uvádza, že príprava dreva na základe povolenia k tomu príslušného orgánu, tak ako to robili obžalovaný a poškodený, sa vykonáva väčšinou svojpomocne, pričom osoby vykonávajúce takúto činnosť vo väčšine prípadov nemajú absolútne žiadne vedomosti, resp. znalosti z oblasti v skutku uvedených predpisov. Tu ako správne uviedol obhajca v dôvodoch podaného odvolania, sa pri takejto činnosti vychádza pri základnej opatrnosti aj z princípu obmedzenej dôvery, najmä keď obžalovaný s poškodeným drevo už chystali spolu niekoľko rokov viackrát. Keď teda obžalovaný po uviazan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zaevidovanie tovaru po záruke, nepredajný tovar, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, schodok
Právna veta: 10. Podľa § 182 ods. 2 - 3 Zákonníka práce v znení platnom do 28.4.2014, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: sudcovská individualizácia trestu, primeranosť trestu, zásady ukladania trestov
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dĺžka doby platenia úrokov, spotrebiteľská zmluva, povinnosť dlžníka platiť úroky z úveru
Právna veta: Žiadne zákonné ustanovenie výslovne neurčuje, dokedy trvá povinnosť dlžníka platiť úroky z úveru. Ustanovenie § 503 ods. 3 Obchodného zákonníka (rovnako ako ustanovenia § 13 ods. 3, či § 16 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch) rieši len situáciu, keď sa pre predčasné vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov rozhodne dlžník (teda nie veriteľ) a v takom prípade je logické, že po skutočnom splatení dlhu už nemôžu rásť úroky. Táto situácia je však diametrálne odlišná od skutkového stavu v preskúmavanej veci, kde nedošlo k predčasnému vráteniu poskytnutých prostriedkov z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odškodnenie nemajetkovej ujmy, dopravná nehoda s následkom smrti, právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch
Právna veta: Výška peňažnej náhrady je predmetom voľnej úvahy súdu, keďže zákon nestanovuje ani rámcové čiastky pre odškodnenie nemajetkovej ujmy. Preto súd musí prihliadnuť okrem závažnosti vzniknutej ujmy a okolností, za ktorých k porušeniu práva došlo tak, ako je vyššie uvedené k naplneniu požiadavky účinného primeraného zadosťučinenia za vzniknutú nemajetkovú ujmu, ale i k požiadavke nezneužívania tohto právneho prostriedku na neprípustné obohacovanie. Vodiacimi parametrami proporcionálne spravodlivého zadosťučinenia je atribút primeranosti, ktorý je rozhodujúcim kritériom priznávania odškodnenia, aby ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie spotrebiteľského práva, primerané finančné zadosťučinenie, práva spotrebiteľa
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne vyplývajúci z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Citované ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie poru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie spočívajúce vo výkonoch, určenie výšky bezdôvodného obohatenia, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: V zásade platí, že určenie výšky bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívalo vo výkonoch (napr. za užívanie cudzej veci bez právneho dôvodu, či na základe neplatnej zmluvy) a nie je možné ho vydať, sa určí výška tohto bezdôvodného obohatenia úvahou súdu (za účinnosti OSP), a to peňažnou čiastkou, ktorá zodpovedá čiastkam vynakladaným obvykle v danom mieste a čase za užívanie obdobnej veci spravidla práve formou nájmu, ktorý bol nájomca za obvyklých okolností povinný plniť podľa platnej nájomnej zmluvy. Konštantná súdna prax vychádza z toho, že v prípade neplatnej nájomnej zmluvy spočíva obohateni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky , postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ
Právna veta: Ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakazuje postúpiť okrem iného také pohľadávky, ktorých obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Pohľadávky banky voči svojim klientom treba považovať práve za takýto druh pohľadávok. S každou pohľadávkou banky voči klientovi sú totiž neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk v zmysle ustanovenia § 27 a nasl. zákona o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. zákona o bankách). Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Postúpením pohľadávky z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že subjektmi záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho z bezdôvodného obohatenia sú na jednej strane subjekt bezdôvodne obohatený a na strane druhej subjekt, na úkor ktorého k bezdôvodnému obohateniu prišlo. Medzi týmito subjektmi existuje synalagmatický koreálny právny vzťah, kde právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia koreluje vzájomná právna povinnosť, predmet tohto obohatenia vydať. Medi subjektmi tohto právneho vzťahu došlo k majetkovej nerovnováhe, ktorá musí byť napravená formou osobitnej reštitučnej povinnosti povinného subjektu. To, čo sa z majetkovej sfér ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu súdom, vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe na vyhlásenie obžalovaného o vine bude súd prihliadať ako na poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) Tr. zák., pretože obžalovaný významne napomohol súdu na hlavnom pojednávaní pri rozhodovaní o vine (dokazovanie k výroku o vine sa nevykonáva a výrok o vine nie je možné napadnúť odvolaním). Po druhé, súd môže v zhode so Stanoviskom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. Tpj 55/2016 zo dňa 27.6.2017 uverejnené pod č. 44/2017 na predmetné vyhlásenie prihliadnuť, ako na okolnosť odôvodňujúcu mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.