Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: princíp ochrany dobromyseľného nadobúdateľa , oprávnený držiteľ , dobrá viera oprávneného držiteľa, princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám má, ochrana skutočného vlastníka
Právna veta: Ochranu skutočného vlastníka, zaručovanú zásadou „nikto nemôže previesť viac práv, než má sám“ možno prelomiť ochranou dobrej viery nadobúdateľa len celkom výnimočne, pokiaľ je nad akúkoľvek pochybnosť zrejmé, že nadobúdateľ je dobromyseľný, že vec riadne podľa práva nadobudol. (..) Poskytnutie tejto ochrany sa vo svojich dôsledkoch prejaví ako možnosť dobromyseľného nadobúdateľa pokračovať v oprávnenej držbe. O dobrú vieru ide vtedy, ak nadobúdateľ nehnuteľnosti ani pri vynaložení potrebnej opatrnosti, ktorú možno od neho s ohľadom na okolnosti a povahu prípadu požadovať, nemal, prípadne nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: poznámka, zápis do katastra, deklaratórna povaha zápisov do registra
Právna veta: Pokiaľ vkladom a záznamom sa do katastra nehnuteľností vyznačuje vznik, zmena alebo zánik vecných práv, poznámka slúži k signalizácii skutočností, ktoré sa dotýkajú zmluvnej voľnosti nositeľa oprávnení zapísaného v katastri nehnuteľností, alebo ktorými je do určitej miery oslabený princíp publicity existujúcich zápisov. Poznámka signalizuje katastrálnemu úradu určité skutočnosti, ktoré "pro futuro" môžu mať právnu relevanciu na dotknutý zápis v katastri nehnuteľností, resp. na práve prebiehajúce vkladové konanie a poskytuje informáciu aj pre verejnosť, pretože každý kto mieni uzavrieť zmluvu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly, daňová kontrola, daňové preplatky a úrok, nadmerný odpočet
Právna veta: Ustanovenie § 79a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly) je v pomere špeciality k ustanoveniu § 79 ods. 3. zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 2012 (Daňové preplatky a úrok). Vnútroštátna úprava právneho poriadku Slovenskej republiky spočívajúca v ustanovení § 85ke vety druhej zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Prechodné ustanovenia k úpravám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, podklad rozhodnutia, procesné návrhy účastníkov, nedoručenie znaleckého posudku, zásady správneho konania, právo na spravodlivý súdny proces
Právna veta: I. Hoci na konanie v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa ustanovenie § 33 ods. 2 Správneho poriadku nevzťahuje, avšak ak tento osobitný predpis aplikáciu § 3 ods. 2 Správneho poriadku nevylúčil, je povinnosťou správneho orgánu riadne aplikovať základné zásady správneho konania zakotvené v Správnom poriadku i vo veciach osobitných správnych konaní. II. Zmyslom aplikácie § 33 ods. 2 Správneho poriadku je umožniť účastníkovi konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: výkon samostatnej zdravotníckej praxe, samostatne zárobkovo činná osoba
Právna veta: Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poistenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: čin spáchaný na ujmu viacerých osôb, trestný čin spáchaný na viacerých osobách, Trestný čin krádeže, závažnejší spôsob konania
Právna veta: Na viacerých osobách je možné sa dopustiť aj trestného činu krádeže, a to napriek tomu, že takýto trestný čin (krádeže) nie je spáchaný proti životu, zdraviu jednotlivých osôb a nepredstavuje ani zásah do ich telesnej integrity. (...) Totiž individuálnym objektom trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona je ochrana vlastníckeho vzťahu k určitým veciam, legálnej držby veci a faktickej dispozície s vecou. Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi týchto vzťahov dotknutých protiprávnym zásahom páchateľa, vo vzťahu ku ktorému sú hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin spácha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprimerané ohrozenie záujmov chránených inými predpismi, alebo zásah do práv iných osôb. , podmienky obmedzenia prístupu k informáciám, obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Na úseku slobodného prístupu k informáciám zákonodarca zákonom č. 211/2000 Z.z. v § 8 až § 11 zaviedol inštitút obmedzenia prístupu k informáciám formou legislatívneho vymedzenia prípadov tohto obmedzenia. Jedná sa ochranu utajovaných skutočností (§ 8), ochranu osobnosti a osobných údajov (§ 9), ochranu obchodného tajomstva (§ 10), ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám (§ 11). Tieto obmedzenia je nutné chápať v kontexte na ne nadväzujúceho § 12, v ktorom zákonodarca zaviedol tzv. princíp selekcie, podľa ktorého všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločný nájom bytu manželmi, splynie právo s povinnosťou, zánik spoločného nájmu bytu, vypovedať nájomnú zmluvu, právo spoločného nájmu bytu manželmi
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi zaniká aj v prípade, ak sa jeden z manželov stane výlučným vlastníkom bytu počas trvania manželstva. Ak manželia medzi sebou neuzavreli nájomnú zmluvu k bytu, manželovi, ktorý nie je jeho vlastníkom právo nájmu k bytu nesvedčí.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Zásada voľného hodnotenia dôkazov
Právna veta: V trestnom konaní platia zákonom stanovené pravidlá pre zisťovanie skutkového stavu veci a pre hodnotenie dôkazov. Podľa nich je potrebné zisťovať skutkový stav veci v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre rozhodnutie. Trestný poriadok nestanovuje žiadne pravidlá, pokiaľ ide o mieru dôkazov potrebných na preukázanie určitej skutočnosti, ani váhu jednotlivých dôkazov. Platí zásada voľného hodnotenia dôkazov vyjadrená v § 2 ods. 12 Tr. por., podľa ktorej orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uváže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona, ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom. Okolnosťami prípadu sú všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu, vrátane možnosti nápravy páchateľa. Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody možno odôvodniť aj okoln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku, porušenie zákona pri vykonávaní dôkazov
Právna veta: Najvyšší súd dopĺňa, že dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku „rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom" a jeho zrkadlové znenie - „rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré boli súdom vykonané nezákonným spôsobom", nemožno vykladať v rozpore s jeho logickým i materiálnym významom a účelom (je založené na dôkazoch) tak, že pôjde o prípady, keď súd dôkaz nevykonal. Súd nie je povinný vykonať dôkazy, ktoré strany nenavrhli a tiež nemusí vykonať ani tie dôkazy, ktoré strany síce navrhli, ale súd ich nepovažuje za rozhodné a dôleži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: výrok o treste, neprimeranosť trestu ako dovolací dôvod, nesprávne právne posúdenie zisteného skutku ako dôvod dovolania v zmysle 371 ods.1 Tr. por.
Právna veta: Pokiaľ nejde o situáciu, keď výrok o treste nemôže obstáť v dôsledku toho, že je chybný výrok o vine, možno výrok o treste napadnúť z hmotnoprávnej pozície zásadne len prostredníctvom dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku. Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku a § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim sa k výroku o treste. Z logiky tohto vzťahu potom vyplýva, že samotný výrok o treste okrem prípadov nesprávnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie v mene právnickej osoby, zastúpenie na základe plnomocenstva v zmysle OZ, plnomocenstvo udelené právnickej osobe, právne úkony právnickej osoby
Právna veta: Ustanovenie § 20 ods. 1 OZ predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, keďže právna úprava vychádza z toho, že právny úkon štatutárneho orgánu za právnickú osobu nie je konaním v zastúpení, ale priamym - osobným konaním právnickej osoby. Citované ustanovenie síce uvádza, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány, avšak táto konštrukcia je použitá práve pre vymedzenie univerzálneho oprávnenia konať v mene právnickej osoby a nepredstavuje preto obmedzenie, resp. vylúčenie zastúpenia právnickej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásada subsidiarity, blankozmenka, vystavenie blankozmenky
Právna veta: Pre záväzok avalistu nie je typická ani zásada akcesority, ani zásada subsidiarity tak, ako je to pri ručiteľských záväzkoch podľa civilného práva. Akcesorita, ako aj subsidiarita typické pre ručenie podľa civilného práva sú pri zmenkovom ručení výrazne potreté. Zásada akcesority sa uplatňuje len pri vzniku avalu, a to len do takej miery, či je záväzok avaláta platný z hľadiska formy. Zásada subsidiarity je potlačená úplne, čo sa prejavuje v tom, že majiteľ zmenky môže uplatňovať svoj nárok voči avalistovi bez ohľadu, či uplatnil svoj nárok najprv voči avalátovi. Taktiež avalista nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: hranica poľovného revíru, zmeny hranice poľovného revíru, ochrana vlastníkov poľovných pozemkov v už uznanom poľovnom revíri
Právna veta: Postup zmeny hranice poľovného revíru upravujú ust. § 9 a 10 Zákona o poľovníctve. V žiadnom prípade konanie podľa § 10 Zákona o poľovníctve nie je subsumované pod konanie podľa § 4 Zákona o poľovníctve. Na to, aby sa navrhovateľ mohol v prejednávanej veci úspešne domáhať uznania poľovného revíru, ktorý je súčasťou iného poľovného revíru, musí sa najprv úspešne domôcť zmeny hraníc už existujúceho poľovného revíru tak, že predmetné územie bude z neho vyčlenené. Prípadné komplikácie, ktoré v rámci procesu vyvstanú, nemôžu byť prekážkou zákonného postupu a aj logického postupu." Vo svetle uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: pohľadávka proti podstate, výška pohľadávky, rozvrh, povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti, podanie incidenčnej žaloby
Právna veta: Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku. Po zverejnení takéhoto oznámenia môže veriteľ v konkurznom konaní uplatniť pohľadávku proti príslušnej podstate výlučne v odôvodnených námietkach na predpísanom tlačive v lehote určenej v ustanovení § 96 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na pohľadávku, ktorú veriteľ neup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o dielo, zhotovenie diela, vylučovacia žaloba, výhrada vlastníckeho práva
Právna veta: Zmluva o dielo je synalagmatickou zmluvou, čo znamená, že zmluvné strany majú voči sebe vzájomné plnenia. Záväzku zhotoviteľa vykonať určité dielo zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. V posudzovanom prípade zmluva o dielo upravovala dôvody odstúpenia od zmluvy a spôsob, akým tak je možné urobiť, pričom v bode 11.4 sú upravené dôvody, kedy môže od zmluvy odstúpiť zhotoviteľ. Medzi tieto dôvody patrí aj prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľa dlhšie ako 40 dní, ak ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia
Právna veta: Inštitút neodkladného opatrenia upravuje Civilný sporový poriadok v ustanoveniach § 324 a nasl. ako tzv. osobitný procesný postup, ktorému zodpovedá zjednodušený a zrýchlený postup pri rozhodovaní o návrhu na jeho nariadenie a súčasťou takejto špecifickej úpravy je jej založenie, okrem iného, i na momente prekvapenia tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu (§ 331 ods. 1 veta práva CSP). V prípade, ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bol zamietnutý (o taký prípad ide v prejednávanej veci), ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu, primeranosť trestu
Právna veta: Najvyšší súd vo svojich rozhodnutiach chronicky zdôrazňuje, že primeranosť trestu sa v dovolacom konaní neskúma. To platí aj v prípade upustenia od uloženia súhrnného trestu a ďalšieho trestu podľa § 44 Tr. zák., nakoľko pri rozhodovaní o trestnej sankcii je korelátom použitia § 44 Tr. zák. záver konajúceho súdu o dostatočnosti, t. j. primeranosti predchádzajúceho trestu vo vzťahu k celej zbiehajúcej sa trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na prvok represie a individuálnej prevencie. Z toho dôvodu najvyšší súd nemôže pripísať žiadnu relevanciu tomu, ak sa obvinený v podanom dovolaní domáha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť policajta zachovávať mlčanlivosť, porušenie povinnosti policajta zachovať mlčanlivosť
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že obsah povinnosti mlčanlivosti policajta v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o Policajnom zbore") je natoľko široký, že pokrýva všetky skutočnosti, informácie, údaje či akékoľvek poznatky, ktoré policajt získal, resp. o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Z časového hľadiska niet pochýb o tom, že vznik povinnosti mlčanlivosti je naviazaný na moment vzniku služobného pomeru. Na strane druhej, keďže povinnosť mlčanlivosti sa týka policajta ako fyzickej osoby a nie ako inštitúcie (Policajného zboru), k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, objektívna nestrannosť sudcu, subjektívna nestrannosť sudcu, právo na nestranného sudcu
Právna veta: Článkom 46 ods. 1 Ústavy je každému priznaná možnosť domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Toto ustanovenie zahŕňa aj právo na nestranného sudcu. Nestrannosťou sa obyčajne rozumie neprítomnosť predsudku alebo zaujatosti. Možno rozlišovať subjektívny prístup a objektívny prístup. Cieľom subjektívneho prístupu je snaha o zistenie osobného presvedčenia konkrétneho sudcu v danom prípade. Pri objektívnom prístupe je určujúce, či sudca poskytol v tomto ohľade dostatočné záruky na vylúčenie akýchkoľvek zákonných pochybností o jeho nestrannosti. Subjektí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dohoda o vine a treste
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v ustanovení § 331 Tr. por. a nasl. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstrannej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest mu súd ukladá bez dokazovania viny po tom, ako kladne odpovie na verejnom zasadnutí pred súdom na zákonom taxatívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Určovanie druhu trestu a jeho výmery, hodnotenie osoby páchateľa, náprava páchateľa, pomery páchateľa a ich význam pre mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Pri úvahách o druhu a výmere trestu je nutné dôsledne aplikovať tiež ustanovenie § 34 ods. 4 Tr. zák., podľa ktorého pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Výmerou trestu sa pritom rozumie nielen určenie trestu v rámci sadzby tam, kde je trest takto kvantifikovaný, ale aj určenie rôznych modalít alebo obsahu trestov, ak je toto určenie vyhradené súdu. Rozpätie zákonom stanovenej trestnej sadzby umožňuje a zár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody, obžaloba, nahradiť poškodenému škodu, skončené vyšetrovanie trestnej veci
Právna veta: Z obsahu príloh ústavnej sťažnosti vyplýva, že obžaloba na sťažovateľa bola podaná okresnému súdu 20. septembra 2012. Pôvodná poškodená zomrela 23. marca 2011 a jej manžel – pôvodný poškodený zomrel 24. decembra 2012. Je evidentné, že k ustanoveniu opatrovníka okresný súd (už prvýkrát 4. apríla 2013) pristúpil až v čase, keď prípadný dovtedy neuplatnený návrh, aby všeobecný súd v odsudzujúcom rozsudku uložil povinnosť sťažovateľovi nahradiť poškodenému škodu, už nebolo možné vzhľadom na znenie § 46 ods. 3 prvú vetu za bodkočiarkou Trestného poriadku riadne uplatniť, keďže vyšetrovanie tejto t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsudky, ktoré možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu so zmenou pomerov, zmena pomerov , návrh na zmenu súdneho rozhodnutia
Právna veta: V súvislosti s predostretými námietkami sťažovateľky v 1. rade ústavný súd ešte súhrnne nad rámec uvedeného poukazuje na § 121 CMP, podľa ktorého rozsudky o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výžive maloletých a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu možno zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery. Všeobecný súd bude môcť v prípade nového konania posúdiť aktuálny stav a porovnať ho so stavom predchádzajúcim, zatiaľ čo ústavný súd sa na základe ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy môže zaoberať namietaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní, neoprávnené podnikanie, správne sankcie, orgány verejnej moci
Právna veta: V situáciách, keď sa poskytovateľ tovaru alebo služby dopúšťa neoprávneného podnikania, je v zmysle § 26 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nielen viazaný povinnosťami výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá je spotrebiteľom, no jeho konanie je postihnuteľné v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ako aj osobitými správnymi sankciami od orgánov verejnej moci, prípadne subjektov (napr. Národná banka S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku , verejnomocenská autoritatívna moc, právoplatné súdne rozhodnutie, iná zrejmá nesprávnosť
Právna veta: V súvislosti s námietkou sťažovateľky ústavný súd poukazuje na právne závery uvedené v náleze sp. zn. II. ÚS 576/2013, v ktorom uviedol, že výrazom snahy o vyváženie práva na rozhodovanie podľa relevantnej právnej normy na jednej strane a práva na právnu istotu založenú síce (objektívne) nesprávne prejaveným, ale predsa právoplatným súdnym rozhodnutím, je okrem iného aj ustanovenie § 164 Občianskeho súdneho poriadku (teraz § 224 CSP, pozn.). Toto ustanovenie umožňuje súdu, ktorý rozhodnutie vydal, opraviť v ňom aj bez návrhu „chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti“. Kým pojmy „chyb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastupovanie vlatníkov bytov správcom, vlastníci bytov a nebytových priestorov, správa domu, priame zákonné zastúpennie
Právna veta: Oprávnenie správcu na zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov vyplýva priamo z § 8b ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z., prvej vety. Ako uviedol krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia, ide o priame zákonné zastúpenie, pri ktorom správca vo vzťahu k tretej osobe uskutočňuje svoje vlastné vyhlásenie vôle, a to v mene a na účet zastúpeného (vlastníkov bytov a nebytových priestorov), v dôsledku čoho pri priamom zastúpení vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. V tomto prípade správca sám udelil splnomocnenie advokátskej kancelárii na zastupovanie vlastníkov v mene vlastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určenie času splatnosti dlhu súdom, bytové náhrady v zmysle občianskeho zákonníka, vypratanie bytu , eventuálny petit
Právna veta: Súd sťažovateľke jednoznačnú odpoveď týkajúcu sa nemožnosti aplikácie § 564 Občianskeho zákonníka, keď poukázal na to, že povinnosť žalovanej zabezpečiť sťažovateľke náhradný byt nastupuje až vtedy, keď si žalovaná uplatní voči sťažovateľke vypratanie bytu, t. j. ak chce žalovaná dosiahnuť vypratanie a odovzdanie bytu. Keďže žalovanú nemožno nútiť, aby si uplatnila voči sťažovateľke splnenie jej povinnosti byt vypratať, nemožno jej ani určiť lehotu na splnenie tomuto predchádzajúcej podmienky poskytnutia náhradného bytu v zmysle § 564 Občianskeho zákonníka tak, ako sa domáhala sťažovateľka. Kr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: notárska zápisnica ako exekučný titul, vykonateľné rozhodnutie súdu, verejná listina, uznanie dlhu, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice
Právna veta: Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku (účinného v čase spísania notárskej zápisnice, pozn.) je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa § 41 ods. 2 druhej vety Exekučného poriadku podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Notárska zápisnica je zo zákona verejnou listinou a pri splnení zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: holografný závet, náležitosti závetu, platnosť závetu, vlastnoručne podpísaný závet
Právna veta: Ani okolnosť, že poručiteľ napíše závet viacerými náplňami pera (napríklad v dôsledku ich vypísania, či straty pôvodného pera a podobne) nemá na platnosť závetu žiaden vplyv, pretože zákonodarca žiadne podmienky takéhoto charakteru pri spisovaní holografného závetu na závetcu nekladie. Pri holografnom závete však v zmysle § 476a Občianskeho zákonníka kladie dôraz na to, aby bol závet, ktorý musí byť podpísaný vlastnou rukou, opatrený tiež dátumom a tento musí byť nielenže napísaný poručiteľom, ale musí byť opatrený úplným dátumom - deň, mesiac, rok jeho podpísania (nie spísania) - § 476 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: náležitosti prihlášky, podanie elektronického podania, elektronický formulár, elektronická úradná komunikácia
Právna veta: Ústavný súd vzhľadom na námietky sťažovateľky bez toho, aby porovnával obsah oboch formulárov a skutočností, ktoré neboli sporné, konštatuje, že v zmysle citovaných právnych predpisov sťažovateľka bola oprávnená elektronicky komunikovať so správcom, teda aj využívať elektronické služby poskytované portálom a komunikovať so správcom elektronicky, pričom je nepochybné, že elektronický formulár bol vytvorený portálom. Pokiaľ portál umožnil podanie prihlášky pohľadávky sťažovateľky elektronicky a vytvoril na to určený formulár, ktorý sťažovateľka riadne vyplnila a riadne autorizovala a následne do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov, najlepší záujem dieťaťa, maloleté dieťa
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo stra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, spoločná nehnuteľnosť, urbárnik
Právna veta: Dovolací súd považoval za potrebné poznamenať, že odvolací súd správne poukázal na vymedzenie pojmu spoločná nehnuteľnosť na účely pozemkového spoločenstva v platnej právnej úprave a jasne a zrozumiteľne vysvetlil rozdiel medzi spoločenstvom podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013“), ktorého členmi sú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, a spoločenstvom podľa § 12 ods. 2 písm. d) tohto právneho predpisu, ktorého členmi sú vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Správne kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právo na obhajobu, neúspešná obhajoba, základné právo na obhajobu, porušenie práva na obhajobu
Právna veta: Základné právo na obhajobu predstavuje právo obvineného v trestnom konaní pripraviť si obhajobu, teda mať adekvátny čas na prípravu obhajoby a následne priestor na obhajobu v samotnom konaní buď sám, alebo prostredníctvom obhajcu. Z príloh, ktoré predložil sťažovateľ spolu so svojou ústavnou sťažnosťou, je zrejmé, že v konaní pred všeobecnými súdmi bol zastúpený obhajcom a v ústavnej sťažnosti neopísal žiadny moment, keď malo byť zasiahnuté do akéhokoľvek aspektu jeho základného práva na obhajobu. Ústavný súd zároveň zdôrazňuje, že ak obhajoba obvineného v konečnom dôsledku neprinesie ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmi, poctivý obchodný styk, ručiteľský záväzok, sankčné inštitúty, súkromnoprávna sféra
Právna veta: Podľa § 3 Občianskeho zákonníka výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. V obchodnoprávnych vzťahoch je obsahovo podobným ustanovením znenie § 265 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého platí, že výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva právnu ochranu. Zásady poctivého obchodného styku sú chápané ako pravidlá slušného správania sa podnikateľov nielen vo vzájomnom styku ale i pri kontaktoch s nepodnikajúcimi osobami. I ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nebezpečné prenasledovanie, stalking, naplnenie skutkovej podstaty trestného činu
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty sa vyžaduje naplnenie aspoň jedného takto alternatívne vyjadreného konania v spojitosti s prvou časťou objektívnej stránky tejto skutkovej podstaty (BURDA, E., ČENTÉŠ, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 1203 – 1206.). V tomto 16 prípade predstavovalo druhú časť skutkovej podstaty konanie uvedené v písm. e). Všeobecne možno povedať, že iné obmedzovanie poškodeného v jeho obvyklom spôsobe života predstavuje akékoľvek konanie, ktoré je svojím charakterom i následkami schopné nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: určenie sumy predčasného starobného dôchodku, sociálne práva poistenca, dávky výsluhového zabezpečenia
Právna veta: Realizácia sociálnych práv jednotlivca na rozdiel od garancie základných ľudských, občianskych a politických práv vyžaduje aktívny prístup štátu (tzv. „status pozitivus“). Uvedené sa prejavuje aj v procese vykonávania/realizácie ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v podobe závažného nielen teoretického, ale aj aplikačného problému vyplývajúceho zo znenia čl. 51 ústavy (rovnako čl. 41 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd), ktorý umožňuje (ústavné) sociálne práva uplatňovať iba v medziach zákona. Znamená to, že sám zákon ustanovuje rozsah a obsah práva jednotlivc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, náhrada nemajetkovej ujmy, právo vlastniť majetok
Právna veta: Ústavný súd už naznačil, že rozhodnutie o práve na náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti podľa § 13 Občianskeho zákonníka nie je možné považovať za rozhodnutie deklaratórnej povahy. Ústavný súd vychádza z toho, že sú predmetom posúdenia a úvahy súdu otázky, či sú vôbec splnené podmienky na priznanie tohto práva uplatneného v žalobe a v akom rozsahu. Teda nejde tu o povinnosť na strane zasahovateľa, ktorá by vyplývala priamo z hmotného práva, a už vôbec nie jej rozsah. Jedine vo veci konajúci súd konštituuje a priznáva právo, keď autoritatív ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhradný obhajca, účinnosť obhajoby
Právna veta: Podľa judikatúry ESĽP teda zárukám vyplývajúcim z čl. 6 ods. 3 písm. c) dohovoru neprekáža, keď v niektorých odôvodnených prípadoch v záujme naplnenia spravodlivosti pri súčasnom rešpektovaní požiadavky účinnosti obhajoby je vôľa obvineného v otázke výberu obhajcu nahradená rozhodnutím štátnej autority, tzv. „ustanovením obhajcu“. Takýmto prípadom je okrem iných aj inštitút náhradného obhajcu zakotvený v ustanoveniach § 42 Trestného poriadku, kde v zmysle ustanovenia § 42 ods. 1 Trestného poriadku, ak je dôvodná obava, že by mohol byť zmarený v prípravnom konaní výsluch obvineného, ktorý trvá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna podmienka platnosti výpovede zo strany zamestnávateľa, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, výpoveď daná zamestnávateľom, povinnosť zamestnávateľa vo výpovedi skutkovo vymedziť dôvod výpovede
Právna veta: Zákonodarca v § 61 ods. 2 druhej vete Zákonníka práce na platnosť výpovede vyžaduje, aby zamestnávateľ výpovedný dôvod určitým spôsobom skutkovo konkretizoval, čo znamená, že uvedie skutočnosti, v ktorých vidí naplnenie zákonného výpovedného dôvodu. Zmyslom a účelom ustanovenia § 61 ods. 2 Zákonníka práce je, aby zamestnanec bol voči výpovedi z pracovného pomeru náležite chránený, hlavne aby sa mohol brániť, že uplatnený výpovedný dôvod nie je daný. Je preto nevyhnutné, aby vo výpovedi bolo jednoznačne uvedené, z ktorého zákonného dôvodu je dávaná. Keďže výpovedným dôvodom je určitá skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: súhrnný trest, viacčinný súbeh trestných činov, uloženie súhrnného trestu
Právna veta: Podľa § 42 ods. 1, 2 Trestného zákona ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Súhrnný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. V rámci súhrnného trestu súd uloží trest st ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, nárok na odpočet DPH, faktúra ako daňový doklad
Právna veta: Plnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na odpočítanie dane nespočíva len v predložení dokladov s predpísaným obsahom. Nárok na odpočítanie dane nemá základ vo formálnom doklade, ale v existencii konkrétnej dodávky tovaru, nakoľko zákon o DPH nestojí iba na formálnom, ale aj na reálnom preukázaní dodania tovaru, a preto dôkaz predložením daňových dokladov je iba formálnym dôkazom dovršujúcim hmotnoprávne aspekty v prípade skutočného vykonania dodávky tovaru. Zákonné podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania, náležitý dohľad, výlučná zodpovednosť dohliadajúcich osôb, zanedbanie povinnosti náležitého dohľadu
Právna veta: Pokiaľ ide o výlučnú zodpovednosť dohliadajúcich osôb (spravidla rodičov) , tá je daná v prípade, keď maloletí alebo osoby postihnuté duševnou poruchou neboli schopní ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, a súčasne osoba povinná vykonávať nad nimi dohľad nepreukázala, že dohľad nezanedbala. Zodpovednosť dohliadajúcej osoby spočíva na princípe predpokladaného zavinenia . Založením zodpovednosti dohliadajúcich osôb podľa § 422 OZ zákon sleduje dva ciele. Prvým je stimulovať dohliadajúce osoby pod hrozbou vzniku zodpovednosti za škodu na dôsledné plnenie si svojich povinností vo vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba ako žaloba preventívneho charakteru, určovacia žaloba, ohrozené právo žalobcu
Právna veta: Určovacia žaloba je založená na tom, že na jej podklade vyhlásené súdne rozhodnutie (lebo práve o to žalujúcej strane ide) ako finálny produkt ňou iniciovaného sporového konania má vytvoriť pevný základ konkrétneho právneho vzťahu, ktorým sa predíde možným budúcim sporom účastníkov, t. j. vniesť istotu do sporných právnych vzťahov, ak zodpovedajúcu nápravu nemožno dosiahnuť iným spôsobom. Teda vo svojej podstate má eliminovať neistú právnu situáciu žalobcu. Zjednodušene, na podklade určovacej žaloby sa má vyriešiť neistota žalujúcej strany v právnom vzťahu takým spôsobom, aby bolo jasné aké s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby, nepravdivé tvrdenie zasahujúce práva právnickej osoby, pôvodca zásahu do dobrej povesti právnickej osoby
Právna veta: Tým, ktorý je nositeľom povinnosti upustiť od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti alebo odstrániť následky zásahov alebo poskytnúť primerané zadosťučinenie je ten, ktorý je pôvodcom zásahu, t. j., či už ide o fyzickú alebo právnickú osoba, ktorá sa dopustila určitého konania, ktoré údajne podľa žalobcu neoprávnene zasahujúceho do jeho chránených práv, a teda subjekt takéhoto zásahu, keďže k zásahu do práv nemôže v takomto prípade dôjsť spoločným konaním, za ktorý by zasahujúci zodpovedali spoločne a nerozdielne. Uvedené platí aj pre konanie fyzických osôb, ktoré sú v určitom v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru, prevod vlastníctva k bytu, ochrana ostatných vlastníkov bytov
Právna veta: Záložné právo nezaniká s každým ďalším prevodom vlastníctva k bytu, ale nový vlastník k predmetnému záložnému právu len pristupuje. Záložné právo je stále zapísané na predmetnom liste vlastníctva, a taktiež aj v každej kúpnej zmluve. Bankové inštitúcie majú vedomosť o existencii zákonného záložného práva v čase keď kupujúci alebo vlastníci podpisujú Zmluvu o zriadení záložného práva. Záložné právo zriadené v zmysle § 15 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je zriadené v prospech a na ochranu ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak by niektorý vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: strata výhody splátok, omeškanie dlžníka podľa O.z., zmena v obsahu záväzku, plnenie v splátkach
Právna veta: Sankciou za omeškanie dlžníka a jeho motiváciou čo najskôr pohľadávku zaplatiť, ale aj kompenzáciou veriteľa za nemožnosť používať istinu, sú od okamihu, ako sa dlžník dostane do omeškania, úroky z omeškania. Zo zákona (§ 565 OZ) spotrebiteľovi stratou výhody splátok vzniká voči veriteľovi nová povinnosť - zaplatiť celú pohľadávku a to naraz, teda povinnosť zaplatiť veriteľovi nesplatenú istinu a splatné úroky, výška ktorých sa ku dňu účinnosti vyhlásenia predčasnej splatnosti zo strany veriteľa zafixuje. Zákon pritom otázku splatnosti zvyšku pohľadávky po strate výhody splátok osobitne nerieš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik vecného bremena, hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, obmedzenie vecného bremena, Zmena pomerov, ktorou vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného
Právna veta: Podmienkou pre obmedzenie (či zrušenie) vecného bremena sú nielen zmena pomerov a hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, ale i príčinná súvislosť medzi týmito skutočnosťami. Predovšetkým treba vychádzať z toho, čo sa myslí zmenou pomerov podľa § 151p ods. 3 OZ. V zásade platí, že výkon vecného bremena nemôže zaťažiť povinného (resp. jeho nehnuteľnosť) nad dohodnutý rámec, resp. nad rozsah, nad ktorý účastníci pri jeho vzniku mohli myslieť. Preto je výkon vecného bremena v miere presahujúcej takto vymedzený rámec neprípustný a povinná osoba sa proti nemu môže brániť negatórn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Rozdelenie pozemkov pri vyporiadaní poliedkového spoluvlastníctva , právo cesty cez priľahlý pozemok, rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom
Právna veta: Občiansky zákonník v § 142 ods. 1 upravuje jednotlivé taxatívne spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva a súčasne ustanovuje ich poradie (1/ rozdelenie veci, 2/ prikázanie veci za náhradu, 3/ nariadenie jej predaja), ktoré je pre súd záväzné (R 1/89, str.3, tiež Rc 54/73, obdobne Najvyšší súd Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 169/95, sp. zn. 2 M Cdo 3/2004). Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva zákonná úprava trvá na tom, aby súd prihliadal na veľkosť spoluvlastníckych podielov a na účelné využitie veci. Zo systematiky právnej úpravy (§ 142 ods. 1 OZ od 1. januára 1992) vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť podrobiť sa očkovaniu, priestupok na úseku verejného zdravotníctva, ohrozenie verejného zdravia
Právna veta: Právny rámec povinného očkovania vyplýva z § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., za maloletého zodpovedajú za splnenie si tejto povinnosti zástupcovia dieťaťa, v danom prípade rodičia v súlade s § 51 ods. 3 citovaného zákona. Odvolací súd považuje za potrebné upozorniť na skutková podstata priestupku, ktorý je zadefinovaný v ustanovení § 56 ods. 1 písm. k) citovaného zákona tak, že priestupku na úseku verejného zdravotníctva za dopustí ten, kto nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2. Sankcia za spáchanie tohto priestupku vyplýva z ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky podľa § 525 OZ, absolútna neplatnosť právneho úkonu postúpenia
Právna veta: Ak niektorý z predpokladov § 92 ods. 8 Zákona o bankách nie je splnený, pohľadávka banky nie je postupiteľná, prichádza sankcia v podobe absolútnej neplatnosti právneho úkonu postúpenia, ak napriek tomu k jej postúpeniu došlo, ide o právny úkon odporujúci zákonu, preto je neplatný (§ 39 OZ). (...) Ustanovenie § 92 ods. 8 ZoB je ustanovením, ktoré bolo prijaté za účelom určenia konkrétnych práv a povinností (odlišných od všeobecnej úpravy) pri postúpení pohľadávok bankou a to za účelom ochrany dlžníka (napr. umožniť mu splniť dlh pred postúpením) s tým, že zákon uložil banke presné podmienky, z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vyporiadanie spoluvlastníctva súdom, dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Právna veta: Z účelu ust. § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, slúžiaceho na ochranu toho, koho spoluvlastnícke práva majú vyporiadaním zaniknúť vyplýva, že dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú okolnosti viac-menej subjektívneho charakteru, ktoré z hľadiska úspechu v spore vyznievajú buď na prospech žalovanému alebo, vzhľadom na kontradiktórnosť postavenia účastníkov tohto konania, v neprospech žalobcov. Vo všeobecnosti na prospech žalovaného sú najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možnosti uspokojovať svoje potreby inde, o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, odôvodnené potreby dieťaťa, schopnosť a možnosť plniť si vyživovaciu povinnosť
Právna veta: Výživným sa rozumejú náklady na uspokojovanie všetkých životných potrieb toho, komu je poskytované v súvislosti s jeho všestranným rozvojom tak po stránke fyzickej, ako aj po stránke duševnej. Rozsah nákladov na úhradu životných potrieb osoby odkázanej na výživné je rôzny, a to vzhľadom na vek, zdravotný stav, ale aj vzhľadom na nadanie (schopnosti) tejto osoby, spôsob prípravy na jej budúce povolanie a podobne. Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu je zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nadobúdanie vlastníctva, originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, dobrá viera nadobúdateľa nehnuteľnosti, dobromyseľný nadobúdateľ, stret vlastníckeho práva pôvodného vlastníka a dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa
Právna veta: Nevyhnutným predpokladom pre originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva dobromyseľným nadobúdateľom, ktorému sa má poskytnúť ústavnoprávna ochrana, je jeho dobrá viera, ktoré sú všeobecné súdy povinné dôsledne posúdiť s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu (porovnaj napr. nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 549/2015, nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 151/2016). Skúmanie a zistenie dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa je v takýchto prípadoch stretu kľúčové, nakoľko všetky úvahy o riešení stretu dvoch základných práv sa odvíjajú práve od záveru o naplnení dobrej viery nadobúdateľa (porovnaj napr. nález ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vrátenie daru, hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným, princíp vzájomnosti
Právna veta: Právo darcu na vrátenie daru nezakladá každé negatívne správanie sa obdarovaného voči darcovi. Toto právo nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov obdarovaným (R 31/1999). Predpokladom vrátenia daru je len také negatívne správanie sa obdarovaného, ktoré vzhľadom na všetky významné okolnosti konkrétneho prípadu možno hodnotiť ako hrubé porušenie dobrých mravov. O také správanie ide spravidla v prípade porušenia dobrých mravov spôsobom vyznačujúcim sa značnou intenzitou alebo sústavnosťou (opakovanosťou), pričom jeho vonkajším pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: hmotnoprávna podmienka pre rozvod manželstva, vážne narušenie a trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, nemožnosť plniť účel manželstva
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 a 2 ZR súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia (1). Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na neprihliada (2 veta prvá).. Vo vyššie citovanom ustanovení je uvedená všeobecná hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: Osobný príplatok, nenárokovateľná zložka platu, rozhodovanie zamestnávateľa o osobnom príplatku
Právna veta: Z dikcie ustavenovenia § 10 ods. 1, 2 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme („možno priznať“) vyplýva, že osobný príplatok je nenárokovateľná zložka platu, a to na „ocenenie“ mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností, pričom zákon definuje limit. Osobou oprávnenou rozhodovať o osobnom príplatku je zamestnávateľ, a to pri dodržaní postupu - priznanie, zvýšenie, zníženie alebo odobratie navrhuje vedúci zamestnanec písomne zamestnávateľovi. V prípade nedo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: záložné právo podľa § 151b OZ, určenie zálohu v zmluve, hromadná vec ako predmet záložného práva
Právna veta: Ustanovenie § 151b ods. 4 Občianskeho zákonníka je treba vykladať tak, že umožňuje určenie zálohu aj menej presným spôsobom ako prísne individuálnym označením, keď práve naopak, rigidný výklad tohto jazykového vyjadrenia je neprípustný. V danom prípade si zmluvné strany predmet zálohu neurčili jednotlivo, ale spôsobom, že ho definovali ako už existujúce zásoby vo vlastníctve záložcu k okamihu registrácie záložného práva, ako aj všetky veci rovnakého druhu, ktoré vzniknú v budúcnosti, teda si ho určili iným spôsobom tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť záloh a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prihliadnutie na názor maloletého, kritéria pre posúdenie zverenia dieťaťa do osobnej staroslivosti, zachovanie identity dieťaťa
Právna veta: V konaní, v ktorom má byť rozhodnuté komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti je za účelom rozhodovania v najlepšom záujme dieťaťa nevyhnutné, aby u všetkých osôb, ktoré o zverenie dieťaťa prejavia úprimný záujem všetky relevantné kritéria posúdiť samostatne a ak sú u všetkých týchto osôb naplnené rovnakou mierou je žiaduce dieťa zveriť do výlučnej či striedavej výchovy týchto osôb alebo prijať opatrenia, ktoré takýto postup v budúcnosti umožňujú. (porovnaj Nález Ústavného súdu ČR sp.zn. I.ÚS 2482/13). K prvému kritériu, ktorým je existencia pokrvného puta medzi dieťaťom a o jeho zver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podiely oboch manželov sú rovnaké, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, odklon od princípu rovnosti podielov
Právna veta: Pri vyporiadaní BSM sa všeobecne vychádza zo zásady rovnosti podielov, pričom platí, že v rovnakom pomere, v akom sa manželia podieľajú na spoločnom majetku, sa podieľajú aj na spoločných dlhoch. V rámci vyporiadania BSM musí súd prihliadnuť na to, čo bolo zo spoločného majetku vynaložené na oddelený majetok niektorého z manželov (patrí do aktív) a tiež na nároky jednotlivých manželov proti mase BSM z dôvodu investícií vynaložených z oddeleného majetku niektorého z manželov na spoločný majetok (patrí do pasív). Ak pri vyporiadaní nastane rozdiel medzi hodnotami, ktoré zostanú jednému z manželo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, súlad s dobrými mravmi
Právna veta: Pre výkon subjektívnych občianskych práv má zásadný význam ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Uvedené ustanovenie má v oblasti občianskeho práva závažný interpretačný i aplikačný dosah. Ide predovšetkým o ustanovenia zakazujúce taký výkon práv a povinností, ktorý by bol v rozpore s pravidlami demokratickej spoločnosti a jej morálky, s princípmi právneho štátu a občianskej spolupatričnosti. Ak t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neúplná zmenka, preukázanie obsahu vyplňovacieho práva, neúplná zmenka vyplnená spôsobom odporujúcim udelenému vyplňovaciemu právu
Právna veta: S poukazom na ustanovenie § 10 zákona č. 191/1950 Zb., v zmysle ktorého, ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dohodnuté, nemôže sa namietať majiteľovi zmenky, že tieto dojednania neboli dodržané, ibaže majiteľ nadobudol zmenku v zlej viere, alebo sa pri nadobudnutí zmenky previnil hrubou nedbanlivosťou. Aj v prípade, ak by bola neúplná zmenka vyplnená spôsobom odporujúcim udelenému vyplňovaciemu právu, z formálneho hľadiska sa stala skutočnou zmenkou s predpísanými náležitosťami a majiteľ takejto zmenky zásadne má práva s touto listinou spojené a svedčí mu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: ústavná starostlivosť, vážne ohrozenie výchovy maloletého dieťaťa, nariadenie ústavnej starostlivosti, výchovné opatrenia, rozhodovanie o nariadení ústavnej starostlivosti
Právna veta: Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa. Ak súd nerozhodol podľa § 39 ods. 2 a 3 alebo podľa § 56, sú rodičia malol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: podnikanie zahraničnej osoby, organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, procesná subjektivita
Právna veta: V zmysle § 21 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Samotná skutočnosť, že organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného regi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: dohľad súdu nad činnosťou správcu, riadne plnenie povinností správcu, dohľad veriteľov nad správcom
Právna veta: Predmetom konania o náhradu škody nemôže byť preskúmavanie povinností správcu konať s odbornou starostlivosťou a ani dodržiavanie zákonného postupu pri udeľovaní pokynov a následného speňažovania majetku oddelenej podstaty, ktorými skutočnosťami je oprávnený zaoberať len konkurzný súd v rámci konkurzného konania tak, ako to má na mysli ustanovenie § 41 ZKR, podľa ktorého súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej leh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: princíp potencionality príjmov, ochrana záujmov oprávneného, neprimerané majetkové riziká povinného pri výživnom
Právna veta: Pri uplatnení princípu potencionality príjmov osoby povinnej platiť výživné súd neprihliada len na skutočné (faktické) príjmy povinného, ktoré dosahuje v čase vyhlásenia rozsudku, ale vychádza z jeho potencionálnych príjmov, čiže takých, ktoré by povinný potencionálne mohol mať vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, schopnosti, stupeň dosiahnutého vzdelania, prax, jazykové znalosti, dopyt na trhu práce. Tento princíp sa uplatňuje aj vtedy, keď povinný svojím konaním berie na seba neprimerané majetkové riziká, zahrňujúce aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, prípadne vedie až k str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, všeobecná zodpovednosť za škodu, solidárny záväzok
Právna veta: Zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku za škodu spôsobenú jeho prevádzkou podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka nevylučuje súbežnú (solidárnu) zodpovednosť vodiča tohto dopravného prostriedku podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonník, ktorý škodu spôsobil pri tej istej škodovej udalosti zavineným porušením právnej povinnosti, ak nejde o prípad uvedený v ustanovení § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Poškodený môže využiť možnosť výhody solidarity záväzku viacerých zodpovedných subjektov podľa § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka upr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Predpoklady vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, vydržanie vecného bremena, dobrá viera oprávneného držiteľa, dobromyseľnosť držiteľa pozemku
Právna veta: Vecné bremeno je vo všeobecnosti zaťažením pre vlastníka nehnuteľnosti, obmedzením vo výkone vlastníckeho práva a na druhej strane, oprávnenie osoby odlišnej od vlastníka vo vzťahu k užívaniu nehnuteľnosti realizovať svoje právo. Predpoklady vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sú rovnaké ako predpoklady nevyhnutné na vydržanie vlastníckeho práva. Nevyhnutnou podmienkou daného spôsobu nadobudnutia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je predovšetkým existencia právneho dôvodu, z ktorého subjekt so zreteľom na všetky okolnosti môže objektívne vyvodzovať a byť v dobrej viere, že z ur ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta podľa § 301 ObZ, neprimeranosť zmluvnej pokuty, moderačné právo súdu na zníženie zmluvnej pokuty
Právna veta: Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu a hoci zákonná úprava možnosť takéhoto zásahu predpokladá, je zásah súdu do zmluvných strán aplikáciou ust. § 301 OBZ postupom výnimočným a jeho použitie je namieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká (rozsudok NS SR sp.zn. 1Obdo V 93/2014, publikovaný pod R 8/2008). Zákonným kritériom pre posúdenie primeranosti zmluvnej pokuty je pritom hodnota zabezpečovanej povinnosti a jej význam. Moderačné, zmierňovacie právo súdu má zmysel v tom, že súd môže korigo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky z omeškania, predčasné zosplatnenie celého dlhu, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Z ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka jednoznačne vyplýva, že dochádza aj k modifikácii peňažného nároku veriteľa, pretože zákon ustanovuje, že pokiaľ ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení už len úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. (...) Z tohto zákonného ustanovenia je zrejmé, že po vyhlásení predčasnej splatnosti celého úveru, resp. po ukončení celého zmluvného vzťahu výpoveďou zmluvy, je veriteľ opr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: práca nadčas, právo na mzdu za vykonanú prácu, prechodná a naliehavá potreba zvýšenej práce
Právna veta: V zmysle ust. § 97 ods. 5 Zákonníka práce je prácu nadčas možné nariadiť alebo dohodnúť len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce alebo ak ide o verejný záujem, čo však v konaní preukázané nebolo z dôvodu, že účelom citovaného zákonného ustanovenia Zákonníka práce je chrániť zamestnancov pred pravidelným nariaďovaním práce nadčas, teda pred preferovaním práce nadčas (zo strany zamestnávateľa) namiesto zvýšenia celkového počtu zamestnancov s tým, že Zákonník práce neoprávňuje zamestnávateľa nariaďovať prácu nadčas ani dojednať si jej výkon so zamestnancom pri prácach, pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest zákazu činnosti, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, Ublíženie na zdraví
Právna veta: Pri trestných činoch spáchaných vedením motorového vozidla nie je uloženie trestu zákazu činnosti obligatórne. Neuložiť páchateľovi trestného činu na úseku dopravy, ktorým bolo spôsobené ublíženie na zdraví inej osobe, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, je možné v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s poukazom na osobu páchateľa (absolútna bezúhonnosť), uveriteľná ľútosť, spoluzavinenie poškodeného a podobne, čo v jeho prípade bolo splnené.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, predpoklad vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia, záväzok z bezdôvodného obohatenia
Právna veta: „Bezdôvodné obohatenie je v Občianskom zákonníku konštruované ako záväzkový právny vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil, a tým, na úkor koho došlo k bezdôvodnému obohateniu. Záväzok z bezdôvodného obohatenia (§ 489 Občianskeho zákonníka) vznikne iba vtedy, ak sa naplnia všetky zákonom ustanovené predpoklady na jeho vznik (ak sa niekto „na úkor iného bezdôvodne obohatí"). Predpokladom vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia je neoprávnené získanie majetkových hodnôt jedným subjektom a to na úkor iného, v majetkových pomeroch ktorého sa táto zmena negatívne prejavila; ujma je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: žaloba o odporovateľnosť právneho úkonu, predbežná otázka, odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní
Právna veta: Aj v konaní o odporovateľnosti právnych úkonov v konkurznom konaní so zohľadnením jeho osobitostí platí všeobecná podmienka týkajúca sa odporovateľnosti právneho úkonu, a to, že odporovať možno len platnému a účinnému právnemu úkonu. Žaloba o odporovateľnosť právneho úkonu predpokladá existenciu platného (odporovaného) právneho úkonu. V procesnej rovine aj v konaní o odporovateľnosť právneho úkonu je súd povinný ex offo prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu a to aj vtedy, ak túto otázku posudzuje ako otázku predbežnú. Na druhej strane otázka odporovateľnosti právneho úkonu nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, právo na náhradu škody , nastúpenie právnych účinkov pri odstúpení od zmluvy
Právna veta: Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon adresovaný druhému účastníkovi, ktorý je účinný okamihom doručenia povinnému za situácie ustanovenej zákonom alebo dohodnutej v zmluve. V dôsledku odstúpenia od zmluvy vznikajú nároky súvisiace s vysporiadaním účastníkov zrušeného vzťahu, medzi ktoré patrí nárok na náhradu škody, nákladov a pod. Pre účinné odstúpenie od zmluvy Obchodný zákonník nevyžaduje výslovné uvedenie dôvodu, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a postačuje, ak je daná existencia tohto dôvodu v zmluve alebo v zákone (...) Príslušná právna úprava uvedená v Obchodom zákonník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmena zmluvných podmienok, možnosť oboznámenia sa so znením zmluvnej podmienky
Právna veta: Aby bolo možné označiť zmluvnú podmienku za neprijateľnú podľa § 53 ods. 1 OZ, je potrebné, aby jej aplikácia za každých okolností spôsobovala značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach a vždy bola v neprospech spotrebiteľa. Nemožno považovať za neprijateľnú podmienku ustanovenie zmluvy, ktoré priznáva strane právo na zmenu zmluvných podmienok, ktoré bolo súčasťou zmluvy, a s ktorým mala strana možnosť sa oboznámiť už pri uzavretí zmluvy. Osobitne to platí v prípade, ak je v prípade takýchto zmlúv možnosť zmeny predpokladaná nielen národnou, ale aj európskou právnou úpravou. Možnosť oboznám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, omeškanie poisťovateľa, úroky z omeškania , prešetrenie škodovej udalosti
Právna veta: Podľa § 11 ods. 7 Zákona o PZP (Práva a povinnosti poisťovateľa) : „ Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.“ Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva nepochybne povinnosť poisťovateľa plniť v stanovenej lehote, teda do 15 dní po skončení šetrenia škodovej udalosti. Uplynutím tejto lehoty sa poisťovateľ dosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, zásah do osobnosti fyzickej osoby, nemajetkové právo osobnej povahy
Právna veta: Občiansky zákonník rozlišuje medzi zodpovednosťou za škodu podľa svojej šiestej časti a zodpovednosťou za ujmu spôsobenú zásahom do osobnostných práv. Medzi týmito dvoma inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo rýdzo osobnej povahy a je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho právo na náhradu škody patrí tak fyzickej, ako aj právnickej osobe, nemá absolútnu, ale len relatívnu povahu a má majetkovú povahu. Zásadný rozdiel je aj medzi odškodnením nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škody ako majetkovej ujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činná osoba, vydávanie licencií podľa zák. č. 578/2004 Z.z., samostatná zdravotnícka prax, licencia L1A
Právna veta: Vydaním licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár Slovenskou lekárskou komorou podľa § 68 ods. 1 písm. a/ zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti získa jej držiteľ bez ďalšieho status samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. z. v relevantnom znení pre účely vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia. Podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z. samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: Odborné alebo sociálne poradenstvo, výchovné opatrenia, povinnosť podrobiť sa poradenstvu
Právna veta: Sústava výchovných opatrení v zmysle ustanovenia § 37 Zákona o rodine je vybudovaná systematicky, od miernejších zásahov k vážnejším zásahom. (...) Poradenstvo možno uložiť jednému z rodičov, obom rodičom spoločne, niektorému z rodičov alebo obom rodičom a maloletému dieťaťu. Poradenstvo možno uložiť aj maloletému dieťaťu osobitne. Výhodou tohto opatrenia je, že súd po uložení výchovného opatrenia sleduje jeho vykonávanie a to v súčinnosti s orgánom sociálno-právnej ochrany detí, v súčinnosti s obcou alebo s príslušným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené. Podľa záverov poradenstva rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: penále, pohľadávka na penále
Právna veta: Pohľadávka na penále nevzniká v dôsledku samotného nesplnenia si povinnosti riadne a včas odviesť poistné a príspevky: vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia o predpísaní penále. Kým penále nie je predpísané právoplatným rozhodnutím, Sociálna poisťovňa ho nemôže uplatňovať ako existujúcu pohľadávku v reštrukturalizačnom konaní. (...) Taktiež možno konštatovať, že penále je sankcia za porušenie povinností odviesť poistné včas alebo v správnej výške podľa zákona o sociálnom poistení. Nárok na penále nevzniká priamo zo zákona, ale porušením uvedených povinností vzniká Sociálnej poisťovni právo pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úhrada nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov, výkon záložného práva, právo záložného veriteľa na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov
Právna veta: Záložný veriteľ má právo na náhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom záložného práva. Toto právo si môže uplatniť v rámci výkonu záložného práva, v ktorom si uplatňuje uspokojenie svojej pohľadávky. Pod pojmom „nevyhnutné a účelne vynaložené náklady“ má zákon na mysli všetky výdavky, ktoré bolo potrebné vynaložiť, aby výkon záložného práva mohol byť úspešný. Výšku týchto nákladov zákon limituje, aby nemohlo dôjsť k uplatneniu nákladov, ktoré priamo nesúvisia s výkonom záložného práva. Tento limit je daný nevyhnutnosťou týchto nákladov (t. j. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uznanie dlhu, náležitosti uznania dlhu, neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 OZ
Právna veta: Uznanie dlhu predstavuje samostatný zabezpečovací inštitút, ktorý plní zabezpečovaciu funkciu tým, že zakladá právnu domnienku existencie dlhu v čase uznania. Uznanie dlhu však nie je novým právnym titulom záväzku. Uznanie dlhu, napriek tomu, že je ním založená vyvrátiteľná právna domnienka, že dlh v čase uznania existoval a s tým spojené dôkazné bremeno dlžníka preukázať opak, neznamená, že dlžník nemôže uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu a výšky nároku veriteľa. Občiansky zákonník okrem všeobecných obsahových náležitostí právneho úkonu, aby išlo o právny úkon p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, osobná nemajetková ujma, prostriedky ochrany osobnostných práv, Peňažné zadosťučinenie
Právna veta: Ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka obsahuje prostriedky ochrany osobnostných práv. Všeobecnou podmienkou uplatnenia ochrany podľa tohto ustanovenia je, že ide o závažnejší zásah do psychickej a morálnej integrity osobnosti, ktorý je objektívne spôsobilý fyzickej osobe privodiť ujmu na jednotlivých stránkach osobnosti. Súdna prax rozlišuje 3 prostriedky ochrany osobnostných práv: 1./žalobu na upustenie od neoprávnených zásahov (negatórna žaloba); 2./ žalobu na odstránenie následkov už uskutočnených zásahov (reštitučná žaloba); 3./ žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia (satisfakčn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: omeškanie účastníkov štátnozamestnaneckých vzťahov s plnením ich peňažných záväzkov, omeškanie dlžníka podľa Občianskeho zákonníka, úroky z omeškania podľa OZ
Právna veta: Pri posudzovaní právnych následkov omeškania účastníkov štátnozamestnaneckých vzťahov s plnením ich peňažných záväzkov je potrebné vychádzať z Občianskeho zákonnka (lex generalis); v dôsledku absencie osobitnej právnej úpravy uvedeného inštitútu, či už v zákone č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe alebo v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonníku práce (ako lex specialis) a aplikovať tak § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka pre daný prípad. (...) Zamestnávateľ, ktorý sa dostane do omeškania s peňažným plnením voči zamestnancovi, je povinný platiť od vzniku omeškania zákonné úroky z omeškania podľa § 517 od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neoprávnený odber plynu, zodpovednosť odberateľa za škodu, neoprávnený manipulácia plynu ma meradle
Právna veta: Skutková podstata neoprávneného odberu podľa § 82 ods. 1 písm. d) Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení je založená na objektívnom princípe a bez možnosti liberácie, nakoľko na vznik zodpovednosti odberateľa za škodu stačí, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že odber plynu bol meraný meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Povinnosťou odberateľa podľa § 76 ods. 11 citovaného zákona je prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla je zakázaný. V tejto súvislosti súd poukazuje n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: náhrada škody, ktorá vznikla vadným plnením, zodpovednosť za vady kúpeného tovaru, nároky z vád tovaru
Právna veta: Odvolací súd je toho názoru, že na prejenávanú vec je treba aplikovať aj ust. § 440 ods. 2 Obch. zák., podľa ktorého uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu. Práva zo zodpovednosti za vady sú pritom v prípade, že tovar mal vady, základným právom, ktoré vzniká kupujúcemu. Tieto však nemusia vysporiadať všetky nároky a celú ujmu, ktorú kupujúci utrpel v dôsledku porušenia zmluvy predávajúcim dodaním vadného tovaru. Kupujúci tak môže žiadať náhradu škody, ktorá vadným plnením vzn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: formálny znak trestného činu nezaplatenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, nezaplatenie dane a poistného
Právna veta: Formálnym znakom trestného činu neodvedenia dane a poistného a nezaplatenia dane a poistného je zadržanie, neodvedenie a taktiež nezaplatenie splatných odvodov určenému príjemcovi, v danom prípade Sociálnej poisťovni. Táto podmienka je splnená vtedy, ak páchateľ zadrží a súčasne neodvedie, resp. neuhradí splatné odvody, ktoré má k dispozícii, príjemcovi, pričom predpokladom trestnej zodpovednosti je aj v tomto prípade solventnosť platiteľa dane. Je preto bez významu ak páchateľ mal finančné prostriedky v čase splatnosti dane či poistného, avšak splatnú daň a poistné neuhradil, pretože by tým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy, dohoda o zrážkach zo mzdy súčasťou formulárových spotrebiteľských zmlúv
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy je zabezpečovacím prostriedkom peňažnej pohľadávky, ktorú uzatvára veriteľ so svojím dlžníkom. Ako taká je samostatnou dohodou uzatvorenou podľa ustanovení OZ, a preto sa na ňu vzťahujú okrem špeciálnych ustanovení § 551 OZ aj všeobecné ustanovenia o právnych úkonoch (§ 34 a nasl. OZ). Dohoda o zrážkach zo mzdy musí byť uzatvorená určitým a zrozumiteľným spôsobom, čo znamená, že musí obsahovať označenie pohľadávky, o uspokojenie ktorej ide. V čase uzatvárania dohody o zrážkach zo mzdy musí byť zabezpečovaná pohľadávka presne a úplne konkretizovaná, inak by dlžník nemo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobody, obmedzovanie osobnej slobody, osobná sloboda ako objekt trestného činu pozbavenia osobnej slobody, miera zásahu do osobnej slobody
Právna veta: Podľa § 182 ods. 1 Tr. zákona sa trestného činu pozbavenia osobnej slobody dopustí ten, kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody. Objektom tohto trestného činu je osobná sloboda v zmysle voľného pohybu človeka (vo fyzickom slova zmysle). Chápaná je ako voľný, ničím neobmedzovaný pohyb človeka, ktorý sa na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť, kde a po aký čas sa bude fyzicky zdržiavať, resp. kde sa zdržiavať nebude. Za pozbavenie osobnej slobody možno pritom považovať situácie, keď je osobná sloboda poškodeného dotknutá takou mierou, že je celkom vylúčené, aby sa samostatne pohyboval (n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyrubenie úroku z omeškania správcom, daňové pohľadávky vzniknuté pred začatím reštrukturalizačného konania, účinky riadneho plnenia plánu
Právna veta: S prihliadnutím na zákonné účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré nepatrí zastavenie alebo prerušenie daňového konania (§ 114 ods. 1 ZoKR a contrario), však možno konštatovať, že ustanovenie § 156 ods. 2 daňového poriadku pre prípad začatia reštrukturalizácie daňového subjektu výslovne upravuje, do ktorého dátumu možno vyrubiť úrok z omeškania, teda aj úrok z omeškania z riadne prihlásenej pohľadávky, t.j. len za obdobie omeškania s platením spadajúce do dňa začatia reštrukturalizačného konania. Uvedená zákonná úprava má svoje opodstatnenie vzhľadom na skutočnosť, že prihlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: sloboda hospodárskej súťaže, sloboda súťaže, hospodárska súťaž, právo na podnikanie, obmedzovanie hospodárskej súťaže
Právna veta: Jednou z prirodzených vlastností moderného človeka je bezpochyby túžba po úspešnosti, respektíve potreba predstihnúť ostatných. Zá-kladným aspektom takéhoto správania je aj človeku vlastná súťaži-vosť. Je nepochybné, že táto vlastnosť sa mnohokrát pretavuje do bež-ného života, pričom ak zasiahne určitý okruh spoločenských vzťahov, vytvára sa tu potreba korekcie takéhoto správania vo forme stanove-nia určitých pravidiel.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: hospodárska súťaž, protisúťažné konanie podnikateľov, dohody obmedzujúce súťaž vo verejnom obstarávaní, kartelové dohody, ochrana hospodárskej súťaže
Právna veta: Zmyslom hospodárskej súťaže by mala byť nezávislá rivalita/súperenie súťa- žiteľov, ktorá by mala vytvárať a udržiavať konkurenčné prostredie a zabraňovať tak vzniku monopolov. Postavenie podnikateľa na trhu by mala určovať efektívnosť úsilia podnikateľa, o ktorej rozhoduje spotrebiteľ. Aj napriek tomu však dochádza k množstvu prípadov, kedy sa konanie podnikateľov vymyká optimálnemu a požadovanému stavu a dochádza k porušovaniu alebo k snahe o obídenie zákonov. Obchodný zákonník pojem hospodárska súťaž nevymedzuje. Je to tak preto, že každé vymedzenie by znamenalo určité ohraničenie, a tým v ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: porušenie hospodárskej súťaže, náhrada škody škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, dohoda obmedzujúca súťaž, zneužitie dominantného postavenia, porušiteľ hospodárskej súťaže, náhrada škody v hospodárskej súťaži
Právna veta: Základom trhovej ekonomiky je nepochybne čo najkvalitnejšia, najférovejšia konkurencia a rovnosť šancí subjektov zúčastnených na trhu. Aj keď model dokonalej konkurencie trhu je nedosiahnuteľnou predstavou, predpokladom, ba nevyhnutnou podmienkou dobrého fungovania trhovej ekonomiky ostáva aspoň férová a čo najefektívnejšia hospodárska súťaž. Súťažné právo býva vnímané ako nástroj existenčnej ochrany konkurencie, a to najmä v situáciách, kedy súťažné prostredie neexistuje, alebo je ohrozené. Napriek tomu, že nastavenie čo najlepších pravidiel, prispievajúcich k prospechu súťažiteľov i spotreb ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana hospodárskej súťaže, zákaz reformationis in peius, správne trestanie
Právna veta: Problematika administratívneho trestania (nielen) je v podmienkach SR významná vo viacerých aspektoch. Prvou skutočnosťou je samotná existencia správneho trestania ako pomerne jedinečného celospoločenského fenoménu, ktorého význam sa zďaleka neobmedzuje na oblasť administratívnoprávnej (prípadne v širšom rozmere právnej) regulácie. S výnimkou trestného práva ako samostatného právneho odvetvia zameraného na ochranu významných spoločenských vzťahov pred trestnými činmi niet v právnej regulácii prepracovanejšieho subsystému právneho odvetvia, ktorého účel sa v určitých aspektoch pripodobňuje úč ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ochrana hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž, nekalé súťažné konanie, digitálne platformy, nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže
Právna veta: Pojem hospodárskej súťaže je najčastejšie spomínaný v súvislosti s ochranou hospodárskej súťaže a dobrým fungovaním hospodárskej súťaže. Čo si pod ním môžeme predstaviť? Samotný jav - a teda hospodárska súťaž je javom pozitívnym a prirodzeným pre krajiny, ktorých ekonomiku označujeme ako trhovú. Je akýmsi „hnacím motorom“ pre podnikateľov, aby ponúkali čo najlepšie služby v čo najlepšej kvalite, aby minimalizovali vplyv konkurencie. Jedná sa o súťaž - konkurenčnú hru, z ktorej ťažia spotrebitelia.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: preradenie na inú prácu, pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti, tehotná zamestnankyňa, výklad niektorých pojmov, materská dovolenka, rodičovská dovolenka
Právna veta: Zrozumiteľnosť právneho jazyka je okrem viacerých podmienok podmienená kvalitou použitia lingvistických prostriedkov, lexikou, štylistikou a gramatikou. Aj keď sa právny jazyk výrazne neodlišuje od bežného jazyka, predsa len obsahuje zdanlivo neutrálne pojmy, ktorých obsah nemusí byť zhodný s pojmami používanými v bežnom jazyku. Článok poukazuje na vybrané výrazové prostriedky zákonnej úpravy pracovných podmienok zamestnaných žien a mužov s rodinnými povinnosťami, ktoré vyvolávajú v realizačnej praxi nejednotnú interpretáciu zo strany adresátov právnej normy, no vzbudzujú i pochybnosti o ich z ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: závislá práca, formy zamestnania, portfóliová práca, crowdworking
Právna veta: Autor sa v predkladanom článku zaoberá novými formami zamestnávania.
V prvej časti článku autor popisuje niektoré z nových foriem zamestnávania, ktorými sú crowdworking, práca prostredníctvom poukážok a portfóliová práca. Následne v druhej časti popisuje niektoré aplikačné problémy súvisiace s definičnými znakmi závislej práce a tzv. medzikategóriou osôb nazývaných ekonomicky závislé osoby.
V záverečnej časti článku autor formuluje závery de lege ferenda.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pravidlá legislatívnej tvorby zákonov, blanketové ustanovenia, tvorba právnych predpisov, princíp zrozumiteľnosti a presnosti právneho predpisu, výklad niektorých pojmov
Právna veta: Autor predkladaného príspevku poukazuje na základné princípy a pravidlá legislatívnej tvorby zákonov. Hlavným zameraním vedeckého príspevku je viacnásobne deklarovaná požiadavka zrozumiteľnosti právneho textu, ktorá je v praxi častokrát opomenutá použitím nesystematických a nelogických riešení, ktoré v nesúlade s legislatívou a prijatými dokumentmi Vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky spôsobujú jeho nezrozumiteľnosť. Autorom uvádzané princípy a pravidlá by mali slúžiť ako teoretický podklad pre riešenie aplikačných problémov právneho jazyka a textu Zákonník práce, kt ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: zákaz konkurenčnej činnosti, pracovné podmienky zamestnancov, konkurenčná doložka , pracovnoprávne vzťahy , delené pracovné miesto
Právna veta: V pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Autor tohto príspevku poukazuje na to, že zákonodarca podcenil lingvistické vymedzenie pojmov „podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca “, ktoré určujú rámec tzv. relatívnej kogentnosti pracovného práva. Obdobne nejednotne tápa aj právna veda. Cieľom tohto prísp ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: zdravotné znevýhodnenie, nárok na invalidný dôchodok, posúdenie invalidity, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, zamestnanec so zdravotným postihnutím
Právna veta: Príspevok sa zameriava na terminologickú rozmanitosť, ktorú možno zaznamenať v slovenskom právnom poriadku v spojení s definovaním zdravotne hendikepovaných osôb predovšetkým v sociálno zabezpečovacích vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch. Autor poukazuje na relatívnu zložitosť v pojmovom vymedzovaní týchto osôb, čo v praxi nenapomáha k ich ochrane a integrácii do spoločnosti, ba priam môže pôsobiť až mätúco a v konečnom dôsledku kontraproduktívne.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: pôsobnosť zákonníka práce, osamelý zamestnanec, výklad niektorých pojmov, predzmluvné vzťahy, zmluvná sloboda v pracovnom práve
Právna veta: Autor vedeckej obci predstavuje východiská, ciele a očakávania empirického výskumu, prostredníctvom ktorého sa v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva ” overuje hypotéza, že viaceré ustanovenia Zákonníka práce nie sú všeobecne zrozumiteľné, takže im široká verejnosť nie je schopná porozumieť. V príspevku je vyjadrená prvá fáza procesu vyhodnotenia výskumu, na ktorú v budúcnosti nadviaže prezentácia vlastných výsledkov a záverov výskumu.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: brigádnická práca študentov, dohoda o brigádnickej práci študentov, študenti vysokých škôl, štatút študenta, sústavná príprava na povolanie, príprava na povolanie
Právna veta: Autor sa v príspevku venuje skúmaniu možných interpretačných prístupov k pojmu „ štatút študenta “, ktorý v rámci právnej úpravy dohody o brigádnickej práci študentov používa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Z hľadiska vymedzenia štatútu študenta sa autor koncentruje na prechodné obdobia medzi skončením štúdia na strednej škole a zápisom na štúdium na vysokej škole, ako aj medzi skončením vysokoškolského štúdia prvého (eventuálne druhého) stupňa a zápisom na vysokoškolské štúdium druhého (tretieho) stupňa, ktoré sa v teórii i v praxi ukázali ako problematick ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach, odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi, rozsah a spôsob náhrady škody, náhrada za poškodené veci
Právna veta: Príspevok sa stručne zaoberá pojmom vecnej škody predovšetkým v prípadoch pracovných úrazov a chorôb z povolaní. Zameriava sa súdny výklad pojmu, ktorý je odlišný od jazykového.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: referendum , neplatnosť výsledku referenda, výsledky referenda, právne účinky referenda
Právna veta: Referendum je právnym inštitútom na realizáciu priamej demokracie, no slúžiť má k tomu aj jeho adekvátna právna úprava. Autor príspevku sa zaoberá problematikou celoštátneho referenda z pohľadu aktuálnej ústavnej úpravy, vrátane zaujatia čiastkových názorov k jej jednotlivým aspektom a to osobitne z pohľ’adu legislatívneho vyjadrenia výsledkov referenda a s nimi spojenými právnymi účinkami. V závere príspevku stručne poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa referendom a jeho výsledkami zaoberá v podstate už od vzniku Slovenskej republiky.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: súdne konania, upovedomenie o začatí exekúcie, sudcovské právo, sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí, zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
Právna veta: Tvorba právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne poznačená vysokou dynamikou, čoho dôsledkom je zvyšujúca sa nekvalita a neprehľadnosť právneho systému. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá aplikačná prax súdov. Právny systém Slovenskej republiky na jednej strane nepripúšťa precedens ako formálny prameň práva, na druhej strane ale badať snahy o posilnenie pozície najvyšších súdnych autorít pri dotváraní práva. Táto aktivita je zrejmá hlavne z hľ’adiska novej úpravy civilného procesu. Bez ďalších legislatívnych zmien však ich úloha naďalej ostáva „len“ v rovine zjedno ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: závislá práca, kolaboratívna ekonomika, digitálne platformy, pracovnoprávna ochrana
Právna veta: Predkladaný príspevok ponúka stručný pohľad na praktické problémy nového fenoménu Priemyselnej revolúcie 4.0. - kolaboratívnej ekonomiky, vo vzťahu k pojmu závislá práca. Cieľom autora je poukázať na možnosť subsumácie vybraných vzťahov v rámci digitálnych platforiem nazývaných kolaboratívnou ekonomikou, pod pojem závislá práca. Následný vplyv kolaboratívnej ekonomiky na pojem závislá práca je popísaný úvahami o možnostiach najvhodnejšieho spôsobu legislatívneho zakotvenia kolaboratívnej ekonomiky, za účelom predchádzania zastretým pracovným pomerom a s tým spojenými negatívnymi vplyvmi na duš ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: práca z domu, homeworking, domácka práca a telepráca, zabezpečenie nerušeného výkonu práce
Právna veta: Príspevok autora sa vo významnej miere zameriava na výklad pojmov spojených s atypickými formami zamestnania. Časť príspevku približuje čitateľovi právny stav v podmienkach právneho systému Slovenskej republiky a porovnáva ho s právnym systémom iných krajín ako snahu poukázať na odzrkadlenie vývojového trendu a schopnosti adaptácie jednotlivých právnych systémov v novom informačnom veku. Vo všeobecnosti sa príspevok zameriava na poskytnutie celkového prehľadu o atypických formách zamestnávania a to v komparácií so samostatnou čoraz prudkejšie sa rozvíjajúcou sa formou a to prácou z domu (smart ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: domácka práca a telepráca, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky zamestnancov, telezamestnanci
Právna veta: Príspevok sa zaoberá témou telepráce a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, legislatívou upravujúcou túto oblasť a jej analýzou, ako aj vyvstávajúcimi aplikačnými problémami. Rozoberá a objasňuje pojmový aparát nevyhnutne spätý s pojmami telepráca, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedotknuteľnosť obydlia. Práca sa člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola všeobecne a teoreticky načrtáva problematiku vymedzenia základných pojmov telepráca a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Druhá kapitola sa zameriava na právnu úpravu telepráce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: legalizácia príjmu z trestnej činnosti, príjmy z trestného činu, zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, odloženie finančných prostriedkov na účte banky
Právna veta: Príspevok sa zameriava na vybrané problémy legalizácie príjmu z trestnej činnosti súvisiace s ukladaním výnosov z trestnej činnosti na bankové účty.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová politika, daňový subjekt, zdaňovanie, podnikateľské subjekty, daňová licencia právnickej osoby, nahradenie výpadku platieb
Právna veta: V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v o ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úprava základu dane zahraničných závislých osôb, kontrolované transakcie, daň z pridanej hodnoty , spotrebné dane , zdaňovanie automatizovaných systémov
Právna veta: Článok sa zaoberá novými technológiami a úlohou, ktoré môžu v budúcnosti zohrávať v daňovej politike. Konkrétna pozornosť je venovaná problematike technológie blockchain a zdaňovanie automatizovaných systémov (tzv. „zdaňovanie robotov“). Autori v článku poukazujú na vybrané pozitívne a negatívne dopady na spoločenské vzťahu, ktoré môžu zdanenie týchto technológii priniesť.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: nedovolené daňové plánovania, bezpečné prístavy, zneužívanie daňového systému, všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane, pravidlá transferového oceňovania
Právna veta: Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť pozíciu Slovenskej republiky vo vzťahu k tzv. bezpečným prístavom v transferovom oceňovaní z perspektívy de lege lata aj z perspektívy existujúcej aplikačnej praxe správcov dane na Slovensku. Ako východiskovú pozíciu autori vzali do úvahy existujúci konsenzus vo vzťahu k vhodnosti bezpečných prístavov sformulovaný v materiáloch OECD. Oproti tomuto konsenzu sú následne porovnávané existujúce pravidlá na Slovensku a tiež postupy správcu dane v aplikačnej praxi. Tak vo vzťahu k formálnym aj faktickým bezpečným prístavom sme dospeli k záveru, že môžu existova ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: uplatňovanie automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov, výmena informácií v oblasti daní, administratívna spolupráca v oblasti daní, boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom
Právna veta: Výmena informácií v oblasti daní patrí medzi efektívne nástroje boja proti daňovým únikom aj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Najefektívnejším nástrojom je automatická výmena informácií medzi príslušnými orgánmi štátov, ktorá sa v priebehu rokov rozvíja a rozširuje o nové oblasti informácií. Touto problematikou sa aktívne zaoberá Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ale aj Európska únia a koniec koncov aj samotné štáty. Výmena informácií môže priniesť pre členské štáty reálny úžitok len vtedy, ak sú tieto informácie dôkladne a účinne využité príslušnými správcami dane.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vyplácanie podielov na zisku, dividenda, právo na podiel na zisku spoločnosti, zdaňovanie vyplácaných podielov na zisku, daň z príjmu fyzických osôb
Právna veta: Predkladaný príspevok analyzuje zdaňovanie vyplácaných podielov na zisku obchodnej spoločnosti v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.), ako aj v prípade členov štatutárneho orgánu v akciovej spoločnosti (a.s.). Cieľom je poukázať na existujúce disproporcie v zdaňovaní dividend vybraných obchodných spoločností a ich dopad na čistý príjem konateľov a zrovnoprávniť podmienky zdaňovania dividend pre konateľov, bez ohľadu na typ obchodnej spoločnosti. Výsledkom analýzy je návrh pozmeňujúcich legislatívnych opatrení, ktoré môžu prispieť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: drobné stavebné odpady, daňové zaťaženie, miestne dane, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za psa, oslobodenie od dane, zverejňovanie údajov o miestnych daniach obcami
Právna veta: Cieľom príspevku je poukázať na možné rôzne daňové zaťaženie obyvateľov miestnymi daňami z dôvodu zákonnej možnosti (nie povinnosti) obcí ukladať miestne dane. Autorka chce v príspevku ozrejmiť súčasný stav v zverejňovaní všeobecne záväzných nariadení obcí s ohľadom na možnosť kontroly vyrubovania daní obcou ako správcom dane a následne poukázať na eventuálne odlišné zaťaženie obyvateľov miestnymi daňami v jednotlivých obciach.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: vlastné daňové príjmy územnej samosprávy, príjmy obce, daň za ubytovanie, daň za jadrové zariadenie, daň z nehnuteľností, oslobodenie od dane z nehnuteľností
Právna veta: Európska charta územnej samosprávy deklaruje, že finančné zdroje miestnych orgánov majú byť úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon. Vláda Slovenskej republiky mala snahu vytvoriť priestor na zvýšenie a stabilizáciu vlastných finančných zdrojov nevyhnutných na zabezpečenie úloh orgánov územnej samosprávy prostredníctvom posilnenia vlastných daňových príjmov obcí, a to aj rozšírením právomoci obcí pri určovaní sadzby dane a stanovení zníženia dane a oslobodenia od dane. Príspevok poukazuje na súčasnú právnu úpravu v tejto oblasti.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: ukladanie miestnych daní, miestne poplatky, vo veciach územnej samosprávy , zvyšovanie miestnych dani, vplyv štátu na miestnu samosprávu
Právna veta: Predkladaný článok rozoberá problematiku vplyvu štátu pri zdaňovaní so zameraním na miestne dane. Autor upriamuje pozornosť na miestne dane a poplatky. V príspevku je venovaný priestor rozpočtu územnej samosprávy a daniam z príjmov fyzických osôb. Autor sa zameriava na aspekt dostatku financií v rozpočtoch obcí, pričom poukazuje na ich najvýznamnejší príjem.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daň z poistenia, daňové právo, odvod časti poistného, zdanenie obratu obchodných reťazcov, princíp daňovej spravodlivosti, vylúčenie dvojitého zdanenia, neutralita zdaňovania
Právna veta: Autor sa v príspevku venuje identifikovaniu určujúcich kritérií tvorby slovenského daňového zákonodarstva stanovených teóriou daňového práva a zákonnými a podzákonnými pravidlami upravujúcimi tvorbu zákonov. Následne v kontexte zistených kritérií analyzuje a porovnáva s nimi miestny poplatok za rozvoj, daň z poistenia a zrušený osobitný odvod obchodných reťazcov, a to ako na úrovni ich legislatívnej tvorby, tak aj na úrovni ich následnej realizácie a hlavných aplikačných problémov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: platenie daní, ukladanie miestnych daní, rozpočtové príjmy územnej samosprávy, daň z nehnuteľností, miestne poplatky
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon štátu deklaruje význam územnej samosprávy pre moderný demokratický a právny štát aj tým, že jej úprave venuje samostatnú štvrtú hlavu. Ústavnoprávna regulácia predpokladá financovanie potrieb územnej samosprávy predovšetkým z ich vlastných príjmov, a za tým účelom v rámci klasifikácie daní a poplatkov ustanovuje dane štátne aj miestne. Cieľom príspevku je preskúmať vývojové štádiá oprávnení obcí vo veci ukladania miestnych daní. Hypotézou, ktorú chceme overiť, je existencia zodpovedajúceho legislatívneho rámca pre reálne naplnenie ústavného predpo ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: úľava na dani pre prijímateľa stimulov, žiadosť o stimul, daňová strata, zvýhodnenie daňovníka, úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
Právna veta: Obsahovým zameraním príspevku je vymedzenie pojmu štátna pomoc v spojení s právnou úpravou zákona o dani z príjmov. Z osobitého právneho predpisu sú abstrahované inštitúty ako úľava na dani a odpočet výdavkov na vedu a výskum. Právna úprava zákona o dani z príjmov je vnímaná optikou potreby návrhov de lege ferenda.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športový poukaz, zriadenie a financovanie fondu na podporu športu, kontrolór v športe, fond na podporu športu
Právna veta: Pripomienky UčPS k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Irén Sárközy a Martina Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (LP/2019/552).
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príjmy zo závislej činnosti, dieťa zamestnanca, preukázanie oprávnených výdavkov
Právna veta: S účinnosťou od 1. januára 2020 pribúda v Zákonníku práce nový § 152b podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: športovec, samostatne zárobkovo činné osoby, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, inominantný kontrakt, zmluvné vzťahy medzi športovcom a klubom
Právna veta: Dňa 27.9.2019 bol podaný do podateľne Národnej rady SR návrh poslancov Dušana TITTELA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1716).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecné práva, obsah záväzkov, obligácia
Právna veta: Príspevok sa venuje teoretického rozlíšeniu pojmov vecné práva a záväzky. Oba tieto inštitúty patria do skupiny majetkových práv. Zatiaľ čo vecné práva sú právami absolútnymi a pôsobia erga omnes, záväzky pôsobia inter partes, a zaraďujú sa preto medzi práva relatívne. V rámci úvodnej časti príspevku sa venujeme aj rímskoprávnemu pôvodu oboch inštitútov. [1]
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podrobenie sa dychovej skúške, prehliadka tela a obdobné úkony, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, odber krvi
Právna veta: Autor sa v článku zaoberá aplikáciou zásady zákazu sebaobviňovania v prípade zisťovania prítomnosti návykovej látky pri cestnej kontrole, a to na podklade aktuálnych rozhodovacích trendov zaznamenaných v zahraničí.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: delené pracovné miesto, určenie pracovnej náplne, proces zastúpenia zamestnancom na delenom pracovnom mieste
Právna veta: V odborných kruhoch ale aj v médiách sa často stretávame s názorom, že zákonník práce nereaguje na potreby pracovného trhu. Či je toto konštatovanie pravdivé, necháme na posúdení, je však pravdou, že slovenský zákonodarca medzičasom zakotvil do právneho poriadku niektoré inštitúty, ktoré si vyžiadala prax. Jedným z takýchto inštitútov je aj tzv. „delené pracovné miesto“.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku, oprávnenie na zastavovanie vozidiel, zastavenie vozidla, prerušenie jazdy
Právna veta: Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov v § 23 upravuje jedno z mnohých oprávnení policajta, a to oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku. Autorka si dala za cieľ analyzovať len jednu časť predmetného oprávnenia, konkrétne zastavovanie dopravného prostriedku. V policaj- nej aj sudcovskej praxi je možné sa stretnúť s nejednotným výkladom niektorých častí uvedeného ustanovenia, niekedy až do krajností ad absurdum. Vzhľadom na osobitosť problematiky, komparuje skúmaný problém aj s vybraným členským štát ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: obchodné spoločnosti, skupina obchodných spoločností, riadenie obchodných spoločností, riadenie dcérskej spoločnosti
Právna veta: Príspevok sa zameriava na analýzu vybraných inštitútov teórie skupiny obchodných spoločností v práve obchodných spoločností Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnej komparácii a konfrontácii s právnou úpravou predmetných inštitútov v Českej republike. Autor osobitnú pozornosť v tomto príspevku venuje problematike správy a riadenia obchodných spoločností patriacich do skupiny obchodných spoločností vrátane otázok správy a riadenia skupiny obchodných spoločností ako takej, a to v súvislosti s možnosťou priameho zásahu materskej spoločnosti do obchodného vedenia dcérskych spoločností v rámci sk ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: uchovanie a vydanie počítačových údajov, počítačový systém, povinnosť na vydanie veci, neoprávnený prístup do počítačového systému, počítačové údaje
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou zaisťovania obsahu mobilných telefónov a počítačov vo vzťahu k ustanoveniu § 90 Tr. por. upravujúceho uchovanie a vydanie počítačových údajov.
MENU