Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oslobodenie spod obžaloby, nepreukázanie viny obžalovaného bez dôvodných pochybností
Právna veta: Zo samotnej skutočnosti, že svedok O. L. zoznámil obžalovaného E. G. so svojím bratom - svedkom H. L. a následne na hlavnom pojednávaní v zmysle § 130 ods. 2 Tr. por. využil právo odoprieť vypovedať, nemožno v žiadnom prípade vyvodzovať účasť, resp. trestnoprávnu zodpovednosť obžalovaného E. G. na inkriminovanom skutku. V danom ohľade by išlo o číru špekuláciu, na základe ktorej podľa odvolacieho súdu nie je možné zodpovedne prijať výrok o vine obžalovaného. Uvedené podľa odvolacieho súdu platí aj s prihliadnutím na to, že obžalovaný E. G. pôvodne tvrdil, že osobu H. L. nepozná, že ho nikdy ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odpor proti trestnému rozkazu, princíp predvídateľnosti práva , trestný rozkaz
Právna veta: Právna teória i prax považuje odpor za špecifický opravný prostriedok podávaný voči trestnému rozkazu, ktorá vlastnosť sa okrem iného prejavuje aj v tom, že pri odsúdení rozsudkom na hlavnom pojednávaní konanom na základe obvineného odporu proti trestnému rozkazu podľa § 355 ods. 3 dikcia vety za bodkočiarkou Tr. por., nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu obsiahnutými v zrušenom trestnom rozkaze. V uvedenom prípade ide o zákonnú výnimku zo skôr charakterizovaného všeobecného princípu reformatio in peius. Na strane druhej, keďže rozhodnutie formou trestného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fikcia doručenia, neúspešne doručenie do elektronickej schránky, riadne doručenie
Právna veta: Vo všeobecnosti predstavuje rozsudok pre zmeškanie podľa § 273 C. s. p. osobitný druh súdneho rozhodnutia, ktorý je dôsledkom procesnej pasivity žalovaného v civilnom sporovom konaní. Procesná pasivita žalovaného v konaní sa prejavuje tým, že si neplní základné povinnosti strany konania. Vyjadrenie k žalobe predstavuje právo, ale aj základnú povinnosť tvrdenia žalovaného v konaní, pričom absencia vyjadrenia - povinnosti tvrdenia žalovaného, predstavuje porušenie zákonom vyžadovanej súčinnosti súdu a strán konania tak, aby konanie mohlo byť rýchlo a efektívne skončené. V tejto súvislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP, odmietnutie dovolania, riešenie právnej otázky
Právna veta: Z ustanovenia § 421 ods. 1 CSP vyplýva, že otázkou relevantnou pre prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia môže byť len otázka právna (hmotnoprávna alebo procesnoprávna, ktorej vyriešenie viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu), a nie otázka skutková. Riešenie skutkovej otázky (quaestiofacti) je v civilnom sporovom konaní spojené s obstarávaním skutkových poznatkov súdu v procese dokazovania; to znamená, že pri jej riešení sa súd zameriava na skutkové okolnosti významné napríklad z hľadiska toho, čo a kedy sa stalo alebo malo stať,čo (ne)urobil žalobca alebo ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dodávka tovaru vo vnútri spoločenstva a jeho nadobudnutie vo vnútri spoločenstva, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, zdaniteľný obchod
Právna veta: Keďže dodávka tovaru vo vnútri spoločenstva a jeho nadobudnutie vo vnútri spoločenstva predstavuje jeden zdaniteľný obchod, akémukoľvek zdaneniu nadobudnutia tovaru v členskom štáte určenia alebo prepravy tovaru zodpovedá oslobodenie predmetnej dodávky v členskom štáte odoslania alebo prepravy tovaru. Súdny dvor skonštatoval, že na to, aby dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte mohlo byť oslobodené od dane, musí sa tovar odoslať alebo prepraviť z jedného členského štátu do druhého členského štátu. Vychádzajúc z rozhodnutia Súdneho dvora je potrebné konštatovať, že p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností, spravodlivé rozhodovanie, zásada in dubio pro reo, objasňovanie skutočností svedčiacich v prospech i neprospech páchateľa
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby súd oprel svoje rozhodnutie o vine a treste o jednoznačne zistené a bezpečne preukázané fakty, nie iba o tie pravdepodobné. Je nevyhnutné s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace tak proti obžalovanému ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, aby bolo možné spravodlivo rozhodnúť. Ak zostanú po vyčerpaní všetkých dôkazných prostriedkov pochybnosti o niektorej skutkovej okolnosti dôležitej pre zavinenie, je potrebné s použitím zásady in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, majetkový prospech, bezdôvodné obohatenie, zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Dovolací súd poukazuje aj na všeobecné doktrinálne vymedzenie skutkovej podstaty bezdôvodného obohatenia podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako majetkového prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu, ktorú konajúce súdy aplikovali aj na rozhodovanú vec. „Ťažiskom tejto skutkovej podstaty bezdôvodného obohatenia je poskytnutie plnenia jedným subjektom druhému subjektu, bez počiatočnej existencie akéhokoľvek právneho dôvodu tohto plnenia. V praxi môže ísť o prípady poskytnutia plnenia osobe, o ktorej sa dlžník domnieva, že je veriteľom, plnenie tzv. nedlhu (teda plnenie domnelého dlh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdu, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania (civilného mimosporového konania) alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: právo maloletého dieťaťa vyjadriť svoj názor, informovanie maloletého o prebiehajúcom konaní, záujem maloletých detí
Právna veta: Dieťaťu sa poskytuje možnosť, aby bolo vypočuté v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho týka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva. Niet sporu o tom, že maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré nezohľadnilo názory dieťaťa alebo im nevenovalo primeranú pozornosť zodpovedajúcu veku a úrovni dieťaťa, upiera dieťaťu možnosť ovplyvniť určenie ich najlepšieho zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, dovolanie podané v elektronickej forme, zápis v obchodnom registri
Právna veta: Dovolanie podané v elektronickej forme v predmetnej veci nebolo spísané a podpísané osobou advokáta, ako to vyžaduje znenie ustanovenia § 429 ods. 1 C.s.p., ale advokátskym koncipientom. Predmetné konštatovanie platí aj v prípade, že súčasťou dovolania podaného v elektronickej forme je aj jeho naskenovaný text vyhotovený v písomnej forme, a to aj vtedy, ak takýto sken obsahuje aj vlastnoručný podpis advokáta (ako tomu bolo aj v rozhodovanej veci). 10.4. Pre identifikáciu osoby, ktorá dovolanie podané v elektronickej forme spísala a podpísala, je rozhodujúci kvalifikovaný elektronický pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania, správne posúdenie veci, prípustnosť dovolania podľa § 421 CSP
Právna veta: Namietaním nesprávnosti skutkových zistení na základe vykonaného dokazovania však nie je možné odôvodniť dovolanie, ktorého prípustnosť dovolateľ vyvodzuje z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ CSP. Len samotné spochybňovanie správnosti skutkových zistení a vyhodnotenia dôkazov súdom, ako i sama polemika s rozhodnutím odvolacieho súdu alebo prosté spochybňovanie správnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, či kritika jeho prístupu zvoleného pri právnom posudzovaní veci významovo nezodpovedajú predpokladom prípustnosti dovolania, ktoré sú definované v § 421 ods. 1 CSP v spojení s § 432 CSP.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a morálna satisfakcia, zásah do osobnostných práv, nemajetková ujma, nepeňažná forma zadosťučinenia, predpoklady pre vyhovenie satisfakčnej žalobe
Právna veta: Nepeňažná forma zadosťučinenia má povahu tzv. morálneho plnenia. Ide o odčinenie spôsobenej nemajetkovej ujmy takými istými alebo podobnými prostriedkami, akými bola táto ujma vyvolaná, napr. uverejnenie opravného článku alebo doplňujúcej informácie, verejného ospravedlnenia najčastejšie v tlači, rozhlase alebo televízii, pričom ospravedlnenie v médiách má pre žalobcu väčšinou význam len vtedy, ak bude uverejnené čo najskôr od času spôsobenia ujmy na jeho osobnostných právach. Neverejné ospravedlnenie napríklad súkromným listom pritom nie je vylúčené, i keď v praxi sa využíva len ojedinele, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, rozsah vyživovacej povinnosti, majetkové pomery účastníka
Právna veta: V prípade príspevku na výživu nevydatej matky ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného, ktorou je otec dieťaťa povinný prispievať nevydatej matke najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu na jej výživu (§ 74 Zákona o rodine). Vyživovacia povinnosť je teda časovo obmedzená na dva roky, pričom jej začiatok možno určiť najskôr dňom, kedy nevydatej matke klesli po prvýkrát príjmy v dôsledku tehotenstva. Najneskôr však táto vyživovacia povinnosť vznikne dňom pôrodu. Podmienkou priznania tohto príspevku je skutočnosť, že v dôsledku tehotenstva a pôrodu došlo na strane nevydatej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmarenie a neplatnosť dražby, žaloba o určenie neplatnosti dražby, nadobúdanie vlastníckeho práva na základe iných skutočností ustanovených zákonom, spochybnenie nadobudnutia vlastníckeho práva vydražiteľa
Právna veta: Ak v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa príklepu nebola podaná žaloba o určenie neplatnosti dražby (ďalej len „dražba“), nemôže byť úspešne spochybňované v tejto dražbe nadobudnuté vlastnícke právo vydražiteľa, a to ani v prípade, ak ten, kto bol na dražbe považovaný za vlastníka predmetu dražby, nebol jeho skutočným vlastníkom. Pokiaľ v zákonom stanovenej lehote nebola podaná žaloba o určenie neplatnosti dražby, jej účinky, medzi ktoré patrí aj nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, už nemožno spochybniť. V takom prípade už nemožno neplatnosť dražby posudzovať v žiadnom ino ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, zmarenie a neplatnosť dražby, dovolanie v sporovom konaní, dobrovoľná dražba, nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom
Právna veta: Na tom, že pri riešení otázky prípustnosti dovolania je neprípustný extenzívny (rozširujúci) výklad ustanovení, ktoré upravujú prípustnosť dovolania, zotrvávajú dovolacie senáty najvyššieho súdu aj za súčasnej právnej úpravy, účinnej od 1. júla 2016 (1 Cdo 26/2017, 2 Cdo 154/2017, 3 Cdo 42/2017, 5 Cdo 12/2017, 7 Cdo 163/2017, 8 Cdo 115/2018). Zastávajú názor, ktorý zdôrazňuje, že narušenie princípu právnej istoty strán, ktorých právna vec bola právoplatne skončená, musí byť vyvážené sprísnenými podmienkami prípustnosti, a preto právnu úpravu dovolania, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: ponuková povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi, rozhodnutie o organizačnej zmene, výpoveď nadbytočným zamestnancom
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase dania výpovede. Zamestnávateľ však spravidla pristupuje k výpovedi s určitým časovým odstupom od rozhodnutia o organizačnej zmene. Za tejto situácie je na zamestnávateľovi, ktorému z nadbytočných zamestnancov ponúkne voľné pracovné miesto ako prvému. Ak zamestnanec ponuku príjme skôr, než zamestnávateľ dá ostatným nadbytočným zamestnancom výpoveď, povinnosť ponuky tohto pracovného miesta ostatným nadbytočným zamestnancom už do úvahy neprichádza. Okamihom prijatia ponuky totiž dochádza k zmene dojednan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobená prevádzkovou činnosťou, prevádzková činnosť, predpoklad zodpovednosti podľa § 420a Občianskeho zákonníka
Právna veta: Zodpovednosť za škodu spôsobenú inému prevádzkovou činnosťou v zmysle § 420a Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na odlišné prípady. Podľa § 420a ods. 2 Občianskeho zákonníka škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená a) činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, b) fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie, c) oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa spôsobí inému škoda na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie nehnuteľnosti. Prevádzková činnosť v zmysle citovaného usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, absolútna neplatnosť postúpenia, prelomenie bankového tajomstva, Podmienky platného postúpenia pohľadávky banky a podmienky možnosti prelomenia bankového tajomstva
Právna veta: Osobitné predpisy môžu upravovať postúpenie pohľadávok v špecifických prípadoch odlišne, resp. môžu upravovať osobitné podmienky, ktorých splnenie je na platné postúpenie pohľadávky potrebné. Podmienky vyplývajúce z § 92 ods. 8 zákona o bankách dovolací súd označil za špeciálne zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené v prípade postúpenia čo i len časti pohľadávky banky na tretiu (nebankovú) osobu, nakoľko zákon o bankách je špeciálnym predpisom vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Tieto isté podmienky musia byť splnené aj pri prelomení bankového tajomstva (porovnaj § 92 ods. 8 tretia veta zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby, odpor proti platobnému orzkazu, majetkový spor, odpor podaný elektronicky
Právna veta: Ak odpor proti platobnému rozkazu vydanému v konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. oupomínacom konaní doručený súdu elektronickými prostriedkami nebol podaný prostredníctvom na to určeného elektronického formulára podľa § 11 ods. 2 zákona, nie sú splnené podmienky na postup podľa § 14 ods. 3 zákona (na postúpenie veci súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku). Na rozhodnutie o takto podanom odpore podľa § 12 ods. 1 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zákon o azyle, udelenie azylu, inštitút azylu
Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citovanom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Meritum: Odvolací súd
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, zastúpenie advokátom, procesné oprávnenie účastníka, dobrovoľný výmaz právneho predchodcu
Právna veta: Ak odvolací súd v spore uvedenom v ustanovení § 90 ods. 1 C. s. p. neprihliadol na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, zdôvodu, že v neskoršom štádiu odvolacieho konania nebola strana sporu podľa odvolacieho súdu riadne zastúpená, a preto zastavil odvolacie konanie spoukazom na ustanovenie § 90 ods. 2 C. s. p. vspojení s ustanovením § 161 ods. 3 C. s. p., hoci strana sporu v odvolacom konaní neuskutočnila žiadny úkon bez právneho zastúpenia, zaťažil konanie vadou zmätočnosti uvedenou v ustanovení § 420 písm. f/ C. s. p.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nekalosúťažné konanie, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Právna veta: Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav (§ 53 veta prvá Obchodného zákonníka). Právo, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a aby odstránil závadný stav, môže okrem prípadov uvedených v § 48 až § 51 uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov (§ 53 veta prvá Obchodného zákonníka). Ustanovenie § 53 Obchodného zákonníka vyratúva jednotlivé nároky, ktoré môže vzniesť voči rušiteľovi subjekt, ktoré je zároveň naplnením skutkovej podstaty tzv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba, spor o vylučovacej žalobe, Právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu
Právna veta: V prípade podania vylučovacej (excindačnej) žaloby vylučovateľom je vždy tretia osoba (tzv. vylučovateľ), ktorého majetok bol nesprávne zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty, vylučovacia žaloba smeruje vždy proti správcovi konkurznej podstaty, ktorý daný majetok zapísal do súpisu majetku konkurznej podstaty (s poznámkou o dôvodoch sporného zápisu a osobe, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia). Súd rozhodujúci o vylučovacej žalobe buď vylučovaciu žalobu zamietne, alebo žalovanému správcovi uloží vylúčiť sporný majetok (presne špecifikovaný vo výroku) zo súpisu majetku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP, neodkladné opatrenie, rozhodnutie odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení
Právna veta: Z ustálenej judikatúry dovolacieho súdu vyplýva, že proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je prípustné dovolanie podľa ust. § 420 CSP (pozri uznesenie NS SR sp. zn. 4Obdo/66/2017 z 19. júna 2018) len vtedy, ak má charakter rozhodnutia vo veci samej. Pri neodkladných opatreniach nekonzumujúcich vec samu (vo vzťahu k vylúčeniu prípustnosti dovolania) zohľadňuje, že ide (len) o dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené. Neodkladné opatrenie má v takomto prípade nastoliť určitý stav len dočasne a bez ujmy na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poriadková pokuta, spravodlivé prejednanie veci, princíp primeranosti
Právna veta: Zmyslom a účelom sankčného opatrenia v podobe poriadkovej pokuty je vytvorenie účinného mechanizmu slúžiaceho k vynúteniu a upevneniu autority súdu, ktorého úlohou je zabezpečiť dôstojný a nerušený priebeh konania vedúci k naplneniu účelu trestného konania, teda aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, podľa možnosti, čo najrýchlejšie, aby bolo rešpektované právo dotknutých subjektov trestného konania, tak obvineného, ako aj poškodeného, na prejednanie ich trestnej veci v primeranej lehote. Takýto výklad akcentuje aj už spomenutú zásadu tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: uplatnenie nároku akcionára v mene spoločnosti, zníženie hodnoty účasti na spoločnosti akcionára, akcionárska žaloba, možnosť akcionára uplatniť prostriedky preventívnej právnej ochrany
Právna veta: Obchodný zákonník výslovne priznáva akcionárovi prostriedky právnej ochrany priamo proti členom predstavenstva, najmä vtedy, ak ich obchodná spoločnosť proti nim neuplatňuje. Akcionár môže v zmysle § 182 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka uplatniť nárok spoločnosti na náhradu škody proti členovi predstavenstva ex post – teda po tom, ako sa škodlivá činnosť člena predstavenstva prejaví. Motiváciou k podaniu tejto žaloby je ochrany hodný záujem akcionára o kompenzáciu zníženia hodnoty jeho účasti na spoločnosti. Škoda, ktorú utrpel akcionár v podobe zníženia hodnoty jeho účasti na spoločnosti, je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neodkladné opatrenia, porušenie práva fyzickej alebo právnickej osoby vyplývajúceho z ústavy alebo dohovoru, sťažnosť ústavnému súdu, realizácia inštitútu neodkladného opatrenia
Právna veta: Realizácia inštitútu neodkladného opatrenia (predtým predbežného opatrenia) ako zabezpečovacieho prostriedku v civilnom procese nemôže sama osebe opodstatniť záver o porušení práva fyzickej osoby alebo právnickej osoby vyplývajúceho z ústavy alebo dohovoru, pretože zákon poskytuje účastníkovi, proti ktorému smeruje výrok rozhodnutia o predbežnom opatrení, primeranú a efektívnu ochranu pred prípadným neopodstatneným a nezákonným obsahom takéhoto rozhodnutia aj počas konania vo veci samej. Keďže teda túto ochranu považuje ústavný súd jednak za účinnú a jednak za dostupnú, účastník súdneho konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prekážka veci rozsúdenej, Zásada ne bis in idem, náhrada škody v adhéznom konaní
Právna veta: V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa považuje za súčasť trestného konania a splýva s ním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie, nie je však jeho samostatnou – nejakým spôsobom oddelenou časťou, ale konanie a rozhodovanie v ňom prebieha kontinuálne ako súčasť súdneho trestného konania, resp. konania a rozhodovania o vine, resp. nevine obžalovaného. Osobitosťou adhézneho konania je, že o návrhu poškodeného sa rozhoduje s použitím hmotného práva iného právneho odvetvia ako trestného práva (prevažne občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: nedostatky prihlášky, oprava prihlášky, prihlasovanie pohľadávok, náležitosti prihlášky
Právna veta: Sankcia, podľa ktorej sa na prihlášku neprihliada, je stanovená za neuvedenie základných obsahových náležitostí. K prihláške je veriteľ povinný pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). 38. V zmysle § 125 ods. 2 CSP podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti poisťovateľa, právo vlastniť majetok, prešetrenie škodovej udalosti, výška poistného plnenia
Právna veta: Podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný. 32. Podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovateľ je povinný bez zbytočn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: pre nedostatok právomoci ústavného súdu, konanie pred ústavným súdom, predbežné prerokovania sťažnosti
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní napadnutého uznesenia konštatuje, že dôvody, ktoré sťažovateľku viedli k záveru o porušení svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru napadnutým uznesením najvyššieho súdu sú neopodstatnené a zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosť sťažovateľky pre nedostatok právomoci ústavného súdu na jej prerokovanie. 21. K tomuto záveru ústavný súd dospel na základe zistenia, že predmetným uznesením najvyššieho súdu nemohlo dôjsť k porušeniu označených práv sťažovateľky už len z toho dôvodu, že v dôsledku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, rýchla a účinná ochrana práv účastníkov v súdnom konaní, povinnosť súdu konať bez prieťahov, vykonanie dôkazov, dokazovanie v sporovom konaní
Právna veta: Základnou povinnosťou súdu a sudcu je zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie. 27. Táto povinnosť súdu a sudcu vyplývala do 30. júna 2016 z ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), ktorý bol s účinnosťou od 1. júla 2016 zrušený, a počnúc týmto dňom je úprava civilného sporového, civilného mimosporového a správneho súdneho konania predmetom Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“), Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj „CMP“) a S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nárok zamestnávateľa na zníženie alebo nepriznanie náhrady mzdy, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, Prideľovanie prác do vyriešenia spornosti skončenia pracovného pomeru
Právna veta: „Výšku nároku na náhradu mzdy môže zamestnávateľ minimalizovať dvoma spôsobmi, a to buď čím skôr, ako sa dozvie o tom, že pracovný pomer bol skončený neplatne, umožní zamestnancovi pracovať, alebo môže v konaní o nároku na náhradu mzdy požadovať primerané zníženie náhrady mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov, alebo môže požadovať, aby súd náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznal. Ak zamestnávateľ umožní zamestnancovi naďalej pokračovať v práci, možno to považovať za jeden zo spôsobov, ako upraviť právny vzťah medzi účastníkmi pracovného pomeru počas obdobia nei ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: náhrada trov konania, dovolacie konanie, trovy konania, zásada úspechu v konaní
Právna veta: K porušeniu práv sťažovateľky napadnutým rozsudkom krajského súdu z 20. februára 2019 v časti výroku o trovách konania teda nemohlo dôjsť, pretože nárok na náhradu trov prvoinštančného i odvolacieho konania jej bol priznaný v celom rozsahu s poukazom na jej úspech v spore (§ 255 ods. 1 CSP) a tento nárok ústavnou sťažnosťou ani nespochybňuje. Pokiaľ sťažovateľka dáva do súvisu porušenie jej práv s tým, že krajský súd v danom rozsudku nerozhodol aj o nároku na náhradu trov dovolacieho konania, ústavný súd uvádza, že hoci tak krajský súd neurobil v konečnom rozhodnutí, toto pochybenie ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch, výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu nadbytočnosti, nadbytočnosť zamestnanca
Právna veta: Napriek tomu, že pre posúdenie splnenia hmotnoprávnych podmienok výpovede zamestnávateľa je rozhodujúci stav v čase výpovede, predsa len nie sú celkom bez právneho významu aj okolnosti, ktoré predchádzajú doručeniu výpovede zamestnancovi. Zákonník práce síce umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet a kvalifikačné zloženie svojich zamestnancov tak, aby to zodpovedalo jeho potrebám, na druhej strane ale aj realizácia tejto možnosti zamestnávateľa nesmie mať znaky diskriminácie. I keď o nadbytočnosti konkrétneho zamestnanca rozhoduje výlučne zamestnávateľ, je povinný dbať o to, aby všetkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: súdny poplatok za odvolanie, náhrada škody spôsobená v súvislosti s výkonom advokácie, právo na spravodlivé súdne konanie, zmeškanie lehoty podľa OSP, práva a povinnosti advokáta
Právna veta: Ústavný súd pripúšťa, že za určitých podmienok by okresný súd mohol akceptovať rodinné problémy právneho zástupcu či jeho práceneschopnosť ako dôvody, ktoré viedli k zmeškaniu lehoty (najmä s prihliadnutím na to, že ide o lehotu na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj na to, že uvedené má priamy dopad na sťažovateľa, ktorý je týmto pripravený o preskúmanie jeho kauzy v dovolacom konaní). Ide však skôr o otázku ľudskosti a ústretovosti, než o otázku ústavnosti. V tomto smere chýba ústavnej sťažnosti ústavnoprávna relevancia, ktorá by odôvodňovala jej prijatie na ďalšie konanie a následné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: konanie vo volebných veciach, protizákonnosť volieb, intenzita protizákonnosti volieb, neplatnosť volieb
Právna veta: Na to, aby ústavný súd vyhovel návrhu na začatie konania vo volebných veciach, musia byť splnené tri základné predpoklady: a) zistenie protizákonnosti volieb, t. j. porušenie zákonov upravujúcich organizáciu a priebeh volieb, b) príčinná súvislosť medzi zistenou protizákonnosťou volieb a sťažovateľom namietanou neplatnosťou volieb, resp. voľby kandidáta a c) intenzita protizákonnosti volieb, ktorá už spochybňuje výsledky volieb a ktorá odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú (boli) prejavom skutočnej vôle voličov (m. m. PL. ÚS 73/07). Dôležitým komponentom volebného sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nariadenie neodkladného opatrenia, potreba bezodkladne upraviť pomery, obava, že exekúcia bude ohrozená, predpoklady na nariadenie neodkladného opatrenia
Právna veta: Súd môže nariadiť neodkladné opatrenie v dvoch prípadoch, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery, alebo ak je daná obava, že exekúcia bude ohrozená. (...) Reálne vyhodnotenie potreby bezodkladne upraviť pomery je otázkou voľnej úvahy súdu, ktorá musí byť objektívne preskúmateľná na základe odôvodnenia rozhodnutia. Neodkladné opatrenie bude spravidla opodstatnené, ak žalobcovi hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu jeho práv a oprávnených záujmov, prípadne hrozí zhoršenie jeho právnej pozície do takej miery, že sa mu viac neoplatí uchádzať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nestotožnenie s rozhodnutím súdu, nedostatok zastúpenia, dohoda o plnomocenstve, zmluva o zastúpení, zastúpenie
Právna veta: Čo sa týka právnych záverov uvedených v odôvodnení napadnutého uznesenia, podľa názoru ústavného súdu skutočnosť, že sa sťažovateľ nestotožňuje s právnymi závermi okresného súdu, nemôže viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti týchto názorov a neznamená ani oprávnenie ústavného súdu nahradiť právny názor všeobecných súdov svojím vlastným. O svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam (m. m. napr. I. ÚS ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: žiadosť o prepustenie z väzby, rozhodnutie o prepustení z väzby, prieťahy v konaní
Právna veta: Za dôvod na prepustenie obvineného z väzby možno považovať takú situáciu, keď sa v trestnej veci riešenej väzobne nekoná zo strany orgánov činných v trestnom konaní s osobitnou starostlivosťou a urýchlením. To znamená, že dôvodom na prepustenie z väzby sú prieťahy v konaní vo veci samej, teda napríklad pomalý postup policajného vyšetrovania. Naproti tomu pomalé rozhodovanie o väzbe, resp. o jej ďalšom trvaní spravidla nie je dôvodom na zrušenie väzobného rozhodnutia všeobecného súdu a prepustenie obvineného z väzby. Výnimkou z tohto pravidla sú napríklad tie prípady, keď priamo zo zákona vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Výnimky v zmysle čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru , Najlepší záujem dieťaťa v návratovom konaní , Ujma, ktorá je relevantná, ako dôvod pre nenariadenia navrátenia dieťaťa do miesta jeho obvyklého pobytu, konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní
Právna veta: Najlepší záujem dieťaťa v návratovom konaní podľa Haagskeho dohovoru je vždy prvoradý. K naplneniu tejto axiómy Haagsky dohovor pracuje s vyvrátiteľnou domnienkou, že návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu je pri neoprávnenom premiestnení dieťaťa alebo jeho neoprávneného zadržania v krajine únosu (alebo tretej krajine) v najlepšom záujme dieťaťa (keďže miestom obvyklého pobytu dieťaťa je miesto, kde má dieťa rodinné, sociálne, osobnostné a kultúrne zázemie a väzby), s výnimkou tých prípadov, na ktoré pamätajú čl. 12, čl. 13 a čl. 20 Haagskeho dohovoru. (...) „Výnimky v zmysle čl. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné zmluvné poistenie, právo podnikať, poistná zmluva, povinnosť poskytovať poistné
Právna veta: Povinnosť poskytovať poistné plnenie poškodeným (osobám dotknutým zásahom) vyplýva sťažovateľke zo zákona a z toho, že škodcom (pôvodcom zásahu) je osoba, ktorá je poistená z poistnej zmluvy, ktorú sťažovateľka riadne uzavrela. Sťažovateľka pritom ani netvrdila, že by v prerokúvanej veci nebola poisťovateľkou žalovaného v 1. rade. To, že sťažovateľka pri uzavretí poistnej zmluvy nepredpokladala, že bude musieť uspokojovať aj nároky na náhradu nemajetkovej ujmy, teda že nepredpokladala taký výklad ustanovení zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti, nemôže znamenať, že jej povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: potvrdenie o vykonateľnosti, vykonateľný exekučný titul, formálna a materiálna vykonateľnosť exekučného titulu, predpoklad výkonu exekúcie
Právna veta: Predpokladom výkonu exekúcie je spôsobilý exekučný titul, pod ktorým rozumieme predovšetkým také rozhodnutie, ktoré disponuje vlastnosťou vykonateľnosti, to znamená potencionálnou možnosťou vymôcť judikovanú povinnosť i proti vôli povinnej osoby. Vykonateľnosť rozlišujeme formálnu a materiálnu. Formálna vykonateľnosť je splnená dodržaním zákonom predpísaných náležitostí o doručení rozhodnutia, o uplynutí lehoty na plnenie a o podaní resp. nepodaní riadneho opravného prostriedku. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia podľa § 42 Exekučného poriadku je potvrdením o jeho formálnej vykonateľnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, opravné prostriedky, efektívny postup v konaní
Právna veta: Pod pojmom efektívny prostriedok nápravy nemožno podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len ,,ESĽP“) nevyhnutne rozumieť existenciu riadneho opravného prostriedku (odvolania). Naopak, ESĽP vo svojej judikatúre považuje za efektívny prostriedok nápravy aj sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy [napr. Poštová banka, a. s., proti Slovensku, sťažnosť č. 22736/06, rozhodnutie z 20. 10. 2010, časť „Právo“ („Law“), bod 2], keďže v nej možno namietať porušenie práv zaručených dohovorom a čl. 127 ods. 2 a 3 ústavy, poskytujú ústavnému súdu efektívne možnosti odstrániť vzniknuté p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: majetkové pomery povinného, určenie výživného, výživné
Právna veta: Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výšky výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 14. Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na stane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výšky výživného, životná úroveň rodičov
Právna veta: Vyživovacia povinnosť môže byť plnená osobnou starostlivosťou alebo tiež čiastočne starostlivosťou o domácnosť. Ďalšou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení napr. bývania, formou plnenia vyživovacej povinnosti platenie výživného ako peňažného príspevku na uhrádzanie potrieb dieťaťa. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne stará si plní vyživovaciu povinnosť prevažne poskytovaním vecných plnení ako bývanie, strava, nákup ošatenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a podobne a osobnou starostlivosťou. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne nestará, prispieva na jeho výži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, určenie výživného, uspokojovanie potrieb povinného rodiča, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Z ust. § 75 ods. 1 vety druhej Zákona o rodine nevyplýva, že vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu musí mať špekulatívny charakter za účelom pokusu povinného uniknúť vyživovacej povinnosti. Uvedené ustanovenia je však potrebné stiahnuť aj na prípady, ak sa povinný bez vážneho dôvodu vzdá vhodného zamestnania, poskytujúceho mu väčší príjem alebo iného majetkového prospechu bez toho, aby si v dohľadnej dobe zabezpečil porovnateľný zdroj príjmu tak, aby plnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu nebolo ohrozené. Pri určení výživného bude teda rozhodujúci pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie právnej povinnosti, všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu, zavinenie osoby, skutočná škoda a ušlý zisk, nemajetková ujma
Právna veta: Všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v § 420 Občianskeho zákonníka - ako zodpovednosť za škodu porušením právnej povinnosti. Predpoklady tejto zodpovednosti sú protiprávny úkon, škoda, príčinná súvislosť a zavinenie. 40. Aby úkon mohol byť kvalifikovaný ako protiprávny, vyžaduje Občiansky zákonník posúdenie právnej povinnosti. Právna povinnosť môže vyplývať z právnych predpisov, zo zmluvy alebo iných právnych skutočnosti. 41. Protiprávnosť sa nepredpokladá a poškodený je v spore povinný protiprávnosť úkonu preukázať. 42. Vznik škody je ďalším nevyhnutným predpokladom zodpovednost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prevzatie dieťaťa do starostlivosti, podmienky nároku na materské, prerušenie starostlivosti o dieťa
Právna veta: Podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následného poskytovania starostlivosti tomuto dieťaťu ustanovená v § 49 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov je splnená vtedy, ak otec dieťaťa fakticky (nielen formálne) prevezme dieťa do svojej starostlivosti. Spravidla ide o situáciu, kedy otec dieťaťa prerušuje svoju pracovnú činnosť, aby sa mohol o dieťa starať. Tiež môže ísť o situáciu, že otec dieťaťa aj po prevzatí dieťaťa do starostlivosti vykonáva inú pracovnú činnosť, avšak v menšom rozsahu z hľadiska pracovného času ako pracovnú činnosť v pracovnom pomere, z ktorého si upla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zánik nároku na materské, podmienky nároku na materské, rodičovské práva a povinnosti, nárok na rodičovský príspevok
Právna veta: So skončením starostlivosti z iného než zdravotných dôvodov zákon v § 51 ods. 2 zákona nepochybne spája zánik nároku na materské, a to už dňom skončenia starostlivosti o dieťa. Uvádzal, že materské a rodičovský príspevok sú totiž dve úplne rozdielne dávky, čo do charakteru, účelu, za ktorým sú poskytované, podmienok ich poskytovania, ich právnej úpravy, oprávnených subjektov, ktorým sa dávka poskytuje, ako aj subjektu, ktorý tieto dávky vypláca. Materské je sociálnou dávkou poskytovanou Sociálnou poisťovňou z nemocenského poistenia za podmienok, ktoré upravuje výlučne zákon a jeho účel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, poistná udalosť, povinné zmluvné poistenie
Právna veta: Oznámením o poistnom plnení bol poškodeným predložený výpočet plnenia, z ktorého vyplynula nepriznaná časť uplatnenej škody. Krátený nárok poškodený postúpil zmluvou o postúpení časti pohľadávky na žalobcu, ktorý ho uplatňuje podanou žalobou. Nebolo sporné, že došlo ku škodovej udalosti a poisťovateľ (žalovaný) mal za poistného nahradiť poškodenému preukázané nároky na náhradu škody. Zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie plnenia poškodenému boli splnené, žalovaný aj plnil poškodenému z povinného zmluvného poistenia poisteného, ktorý škodu spôsobil. Predmetom konania je nárok poško ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: tvorba úspor maloletého dieťaťa, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu, určenie výživného na maloleté dieťa
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia § 63 ods. 3 Zákona o rodine vyplýva, že určenie sumy výživného určenej na tvorbu úspor prichádza do úvahy v situácii, keď aktuálne odôvodnené potreby dieťaťa nevyžadujú výživné v takej výške, v akej by ho mohol povinný rodič vzhľadom k svojim schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom platiť. Inak povedané, jedná sa o delené výživné, keď jedna časť výživného - primeraná jeho odôvodneným potrebám je určená na spotrebu dieťaťa a druhá časť výživného je určená na tvorbu úspor, ktoré v budúcnosti budú slúžiť na platby mimoriadnych aj nadštandardných výdavkov n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa § 506 ObZ, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, úroky z úveru po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru, zmluva o úvere
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku nároku veriteľa na úrok z poskytnutého úveru za čas po jeho zosplatnení, odvolací súd opierajúc sa o konštantnú judikatúru vyšších súdov, od ktorej nebol dôvod sa odkloniť, sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že úroky z úveru prináležia veriteľovi len za čas do splatnosti dlhu a následne sa dlžník dostáva do omeškania a je povinný platiť úroky z omeškania. Na zdôraznenie správnosti záverov súdu prvej inštancie v tomto smere, na ktorého odôvodnenie v preskúmavanom rozsudku odvolací súd v podrobnostiach odkazuje, sa žiada zdôrazniť, že závery Najvyššieho súdu SR obsi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana záujmov spotrebiteľa, dôsledky porušenia povinností, ročná percentuálna miera nákladov, bezúročný úver
Právna veta: Zmyslom zákonnej úpravy o spotrebiteľských úveroch je ochrana záujmov spotrebiteľa. Jednou z podstatných náležitostí zmluvy o splátkovom úvere je v zmysle § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), absencia ktorej má za následok to, že tento úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. RPMN predstavuje údaj dôležitý pre vyjadrenie nákladov na úver a spotrebiteľom pomáha spoznať, aké všetky náklady budú spojené so spotrebiteľským úverom. To, že celkové náklady sú vyjadrené v percentuálnych bodoch, zjednodušuje spotrebiteľov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: alternatívy zaistenia, administratívne vyhostenie, zaistenie , povolenie na pobyt
Právna veta: Lustráciou v informačných systémoch Policajného zboru a na základe uvedených informácií k žalobcovi vzniklo podozrenie, že sa dopustil priestupku podľa § 118 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z.z. a to tým, že má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky, pričom nelegálne vstúpil na územie Slovenskej republiky bez platného cestovného dokladu a víza alebo povolenia na pobyt, ktoré by ho oprávňovali na vstup a pobyt. Dokazovaním a získaním podkladov od polície Českej republiky, kontroly podkladov, zápisnice o podaní vyjadrenia žalobcu zo dňa 06.10.2018, lustrácií v informačných syst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní, všeobecná zodpovednosť, vznik škody, porušenie právnej povinnosti
Právna veta: Predpokladom vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je porušenie povinnosti (protiprávny úkon), t. j. konanie, ktoré je v rozpore s objektívnym právom, ďalej vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody a prezumované zavinenie. Porušením právnej povinnosti je myslený objektívne vzniknutý rozpor medzi tým, ako fyzická (právnická) osoba skutočne konala (prípadne opomenula konať), a tým, ako konať mala, aby splnila svoje povinnosti. Ak boli tieto predpoklady zodpovednosti za škodu preukázané, zavinenie sa predpokladá. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, hlboký rozvrat manželstva, nezdieľanie spoločnej domácnosti
Právna veta: Faktické odlúčenie (nezdieľanie spoločnej domácnosti manželmi), hoc
aj
niekoľkomesačné, je len vyústením dlhodobejšieho citového ochladenia, resp. až úplného vzájomného
citového odcudzenia účastníkov.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trest domáceho väzenia, podmienečný trest odňatia slobody, probačný dohľad
Právna veta: V prípade podmienečného trestu odňatia slobody s probačným dohľadom je základnou metódou prevýchova a pozitívne ovplyvňovanie páchateľa trestného činu, ktorá je založená za účelnej kombinácii prvkov kontroly, pomoci a poradenstva. Ide o dlhodobú prácu s odsúdeným, v rámci ktorej je odsúdený povinný byť v kontakte s probačným a mediačným úradníkom, spolupracovať pri vytváraní a realizácii probačného programu v skúšobnej dobe a podrobiť sa kontrole dodržiavania podmienok uložených súdom. Na druhej strane, trest domáceho väzenia je trestom, ktorý spočíva v tom, že odsúdený po dobu výkon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vznik nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu a vznik nároku na ich výplatu, vznik nároku na preukaz a vznik nároku na parkovací preukaz, vydanie parkovacieho preukazu, posúdenie zdravotného stavu, lekárska posudková činnosť podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR nie je úlohou správneho súdu pri výkone správneho súdnictva nahradzovať činnosť orgánov verejnej správy, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí. 39. Je zrejmé, že v danom prípade sa posudzuje žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu v znení platnom od 01.07.2018. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné vyhotoviť parkovací preukaz fyzickej osobe, ak spĺňala podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, pričom podľa novej právnej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, existencia naliehavého právneho záujmu , záložné právo podľa § 151b OZ
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že naliehavý právny záujem je daný predovšetkým tam, kde by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené, alebo kde by bez tohto určenia sa stalo právne postavenie žalobcu neistým, pričom žaloba o určenie nie je spravidla opodstatnená spravidla tam, kde je možné žalovať na splnenie povinnosti. Existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení môže byť daná aj vtedy, keď určenie existencie práva, alebo právneho vzťahu, o ktoré v konaní ide priaznivo ovplyvní právne postavenie žalobcu voči žalovanému. Toto priaznivé ovplyvnenie môže spočívať nielen v odst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, individuálne dojednaná zmluvná podmienka
Právna veta: Podľa ust. § 53 ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka 1) Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. (2) Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. (3) Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plnenie v splátkach, premlčanie podľa OZ, splatnosť nesplnenej splátky, trojročná premlčacia doba
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého možno nárok odvrátiť námietkou premlčania; použitie tohto spôsobu obrany má za následok nemožnosť súdnej vymáhateľnosti nároku, t.j. premlčané právo nemožno oprávnenému súdom priznať. Súd sa zaoberá vznesenou námietkou premlčania bez toho, aby skúmal samotnú existenciu subjektívneho práva veriteľa. V zmysle §100 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka sa právo premlčí, ak sa nevykonalo v dobe, v tomto zákone ustanovenej; pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ, porušenie zmluvnej slobody, rozpor s dobrými mravmi, povinnosť predávajúceho
Právna veta: Základnou črtou spotrebiteľských zmlúv je to, že sú pre spotrebiteľa vopred pripravené a nie je vytvorený priestor na dojednávanie obsahu zmluvy alebo jej zmeny. Úver poskytnutý žalovaným túto charakteristiku spĺňa. Súčasťou zmluvy o úvere boli bez akýchkoľvek pochybností všeobecné obchodné podmienky úveru, ktoré žalobkyňa ovplyvniť nemohla, nakoľko boli už vopred pripravené pre veľký počet spotrebiteľov. Žalovaný má v predmete svojej činnosti poskytovanie úverov a v priebehu konania nebolo žalovaným preukázané, aby úver poskytol žalobkyni za účelom výkonu obchodnej činnosti alebo inej p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dojednanie zmluvnej pokuty, zmluvná pokuta, neplatný právny úkon, rozpor s dobrými mravmi, zmluva o poskytovaní verejných služieb
Právna veta: Dojednanie zmluvnej pokuty pre prípad výpovede zmluvy priamo odporuje ustanoveniam zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 21. Podľa ustanovenia § 44 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ak sa účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať určitú verejnú službu podniku počas určitého minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom uzavretí zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby presiahnuť 24 mesiacov; podnik je zároveň povinný poskytnúť užívateľovi možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, úverová zmluva, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Pre platnosť zmluvy ako právneho úkonu je právne významný moment, kedy tento právny úkon bol urobený. Ak zmluva o postúpení pohľadávok v čase jej uzatvárania nespĺňala náležitosti vyžadované ustanovením § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, išlo o neplatný právny úkon odporujúci zákonu. Neplatnosť podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka je neplatnosťou absolútnou, čo znamená, že právny úkon takouto absolútnou neplatnosťou postihnutý, nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí od začia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: priamy a nepriamy úmysel v bezdôvodnom obohatení, bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, premlčanie podľa OZ, objektívna premlčacia doba
Právna veta: Úmysel, či už priamy alebo nepriamy, musí smerovať k bezdôvodnému obohacovaniu a musí existovať už v čase získania bezdôvodného obohatenia. Nestačí teda, keď povinný získal bezdôvodné obohatenie neúmyselne a potom by si ho úmyselne ponechal. Ak nie sú splnené podmienky na 10-ročnú premlčaciu dobu, platí trojročná objektívna premlčacia doba, a to aj v prípade, keď povinný získanie bezdôvodného obohatenia vôbec nezavinil, nakoľko zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie je zodpovednosťou objektívnou. Občiansky zákonník napriek tomu, že vymedzuje vo svojich ustanoveniach úmyselné bezdôvodné ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , spotrebiteľský spor s klientom
Právna veta: Pre všetky spotrebiteľské spory, v ktorých sa rieši otázka, či má zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať splátky v členení na splátky istiny, splátky úrokov a splátky poplatkov alebo nie, ako aj otázka, kedy sa považuje spotrebiteľský úver za bezúročný a bez poplatkov, je skutočnosť, že smernica zakotvuje tzv. úplnú harmonizáciu úplne irelevantná, pretože Slovenská republika pri implementácii smernice zo zákona povinnosť tzv. úplnej harmonizácie porušila. To, že Súdny dvor Európskej únie vo veci C-42/2015 potvrdil, že smernica sa má vykladať tak, že členské štáty nesmeli zachovať ani z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, rozväzovacia podmienka, odpadnutie právneho dôvodu, odkladacia podmienka
Právna veta: Odkladacia (suspenzívna) podmienka vyvolá právne účinky právneho úkonu, teda subjektívnych práv s ňou spojených, jej splnením. Do času, kedy má byť podmienka splnená, prípadne jej nesplnenia alebo zmarenia (conditione pendente), existuje stav neistoty, či právny úkon, ktorý je platný a pre účastníkov záväzný, nadobudne účinnosť. Účastníci právneho úkonu sú právnym úkonom viazaní už od jeho počiatku, avšak od času splnenia podmienky, ak nebolo stranami dohodnuté niečo iné, nadobudne právny úkon aj právne účinky, keďže až v tomto čase je naplnená vôľa účastníkov. Ak však k splneniu podmien ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: započítanie pohľadávok, zmluva o dielo, odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Podľa § 364 OBZ, na základe dohody strán možno započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na základe zmluvnej slobody sa zmluvné strany môžu dohodnúť na započítaní akýchkoľvek vzájomných pohľadávok, napr. pohľadávok rôzneho druhu, premlčaných, nesplatných a pod. Zmluvné strany v dohode o započítaní nemusia rešpektovať obmedzenia, ktoré vyplývajú z dispozitívnych ustanovení zákona. Započítanie sa vykoná dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, ktorí majú vzájomné pohľadávky. V dohode o započítaní musia zmluvné strany presne identifikovať druh pohľadávok, výšku po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, zmluva o poskytovaní verejných služieb, prerušenie poskytovania služieb, dojednanie zmluvnej pokuty
Právna veta: Dojednanie zmluvnej pokuty nezohľadňujúce výšku pohľadávky vzniknutej porušením záväzku a
viažúce sa iba na moment prerušenia poskytovania služieb bez zohľadnenia prípadnej možnosti ich
obnovenia predstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku, nakoľko výrazne znevýhodňuje spotrebiteľa a
dodávateľovi umožňuje uplatniť si voči spotrebiteľovi zmluvnú pokutu v neprimeranej výške.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, plnenie bez právneho dôvodu, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Iba skutočnosť, že právny predchodca žalobcu skutočne plnil a žalovaný plnenie prijal, nemohla
preukázať uzavretie spotrebiteľskej úverovej zmluvy, ktorá predpisuje pod hrozbou neplatnosti písomnú
formu.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vykonávanie činností v dvoch alebo viacerých členských štátoch, výnimky z článkov, socialne poistenie, sociálne zabezpečenie
Právna veta: Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 36. V konaní nebolo sporné, že žalobca je fyzická osoba, občan Poľskej republiky, s bydliskom v Poľskej republike, ktorý vykonáva činnosť na vlastný účet v Poľskej republike a ktorý zároveň uzavrel dňa 28.10.2010 pracovnú zmluvu so zamestnávateľom v Slovenskej republike. Na žalobcu sa v zmysle čl. 2 ods. 1 základného nariadenia priamo vzťahuje Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, užívanie cudzej nehnuteľnosti bez platnej nájomnej zmluvy, užívanie cudzieho pozemku bez nájomnej zmluvy
Právna veta: V súdnej praxi boli riešené viaceré prípady vydania bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzej nehnuteľnosti (pozemku) bez nájomnej zmluvy, či iného titulu oprávňujúceho užívať cudziu vec. Majetkovým vyjadrením prospechu získaného užívaním cudzej veci je peňažná suma, ktorá zodpovedá sumám vynakladaným obvykle v danom mieste a čase na užívanie veci i s prihliadnutím na druh právneho dôvodu (zmluvného typu alebo vecného práva k cudzej veci), ktorým sa spravidla zakladá právo užívania vzhľadom na jeho rozsah a spôsob; najčastejšie ide o nájomnú zmluvu, kedy sa výška náhrady porovnáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: revolvingový úver, bezúročný spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver
Právna veta: Úver poskytnutý žalobcom žalovanému je potrebné posúdiť ako bezúročný a bez poplatkov. Je nepochybné, že sa jedná o spotrebiteľský úver formou revolvingu. Pri tejto forme úveru je stanovený „len“ tzv. úverový rámec, teda suma, do výšky ktorej spotrebiteľ môže úver čerpať. Skutočná výška čerpaných prostriedkov a od nej sa odvíjajúca výška splátok, prípadne spôsob čerpania (pravidelnosť, výška a podobne) sú však v čase uzatvorenia úverovej zmluvy neznáme. Nakoľko tieto údaje sú podkladovými pre určenie RPMN, nemožno údaj o reálnej výške RPMN pre daný, ešte len budúci úver, v čase uzatvore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, všeobecné obchodné podmienky
Právna veta: Obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách majú slúžiť predovšetkým na to, aby nebolo potrebné do každej zmluvy dávať dojednania technického a vysvetľujúceho charakteru. Naopak, nezodpovedá zásade profesionality a poctivosti, ak sa dávajú do nich dojednania, ktoré sú pre uzavretie zmluvy podstatné, z hľadiska informovania spotrebiteľa dôležité, resp. ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodné, a o ktorých sa predpokladá, že si ich spotrebiteľ nevšimne. Ak takéto podstatné ustanovenia dodávateľ zahrnie do všeobecných obchodných podmienok, nepočína si v právnom vzťahu poctivo a takémuto konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zmluva o užívaní poľovného revíru, na konanie podľa Zákona o poľovníctve sa vzťahuje Správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak, zaevidovanie zmluvy
Právna veta: Zaevidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru je individuálny správny akt, na ktorého základe sa zavŕši postúpenie užívania poľovného revíru jeho vlastníkmi, resp. vlastníkmi spoločného poľovného revíru, na niektorý zo subjektov podľa § 13 ods. 1 písm. a) až d) zákona o poľovníctve. Účinnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru je podmienená jej zaevidovaním príslušným okresným úradom. Teda až po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru sa možno domáhať úspešného plnenia na jej základe. 8. Napriek tomu, že na konanie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 13 ZoP sa ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba na určenie právnej skutočnosti, právna skutočnosť, naliehavý právny záujem
Právna veta: Zmluvy a iné právne úkony, ich existencia, platnosť, či neplatnosť sú podľa § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka právnymi skutočnosťami. Právna úprava v Občianskom súdnom poriadku, ktorý bol účinný v čase podania žaloby, neobsahovala ustanovenie, ktoré by upravovalo prípustnosť žalobného návrhu na určenie právnej skutočnosti, napríklad neplatnosti zmluvy. V praxi sa však takého žaloby pripúšťali, ak žalobca na takomto určení preukázal naliehavý právny záujem (§ 80 písm. c) OSP). Nová právna úprava v Civilnom sporovom poriadku účinná od 01.07.2016 pripúšťa žalobu na určenie právnej skutočnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zastavenie exekúcie, uspokojenie pohľadávky, rozhodnutie o zastavení exekúcie, trovy exekúcie pri zastavení exekúcie
Právna veta: Pre zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku je potrebné jednak preukázanie aktuálneho nedostatku majetku povinného, ale aj zistenie, že ide o dlhodobý, prípadne trvalý stav a nie je predpoklad nadobudnutia majetku v budúcnosti. Predčasné zastavenie exekúcie by upieralo oprávnenému právo na uplatnenie jeho ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktorého súčasťou je aj nútený výkon súdnych či iných rozhodnutí. Zastavenie exekúcie v tomto štádiu, pre prechodný nedostatok finančných prostriedkov povinného, ktorý je osobou v produktívnom veku, by bolo v rozpo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva, individuálne dojednaná zmluvná podmienka, neprijateľné zmluvné podmienky, rozhodcovské konanie
Právna veta: Ustanovenie § 53 ods. 4 OZ je svojim obsahom najbližšie problémovej Rozhodcovskej zmluve. Uvedené ustanovenie sa má vykladať z pohľadu spotrebiteľa a jeho ochrany a nie z pohľadu dodávateľa. Spotrebiteľ môže svoje práva uplatňovať nie iba v zmysle dojednanej rozhodcovskej zmluvy, ale ak sa tak rozhodne, aj v občianskoprávnom konaní a zmluvná podmienka, ktorá by mu v tom bránila, bude považovaná za neprijateľnú. Neprijateľná rozhodcovská zmluva je absolútne neplatná (§ 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka) a je povinnosťou nielen súdu, ale rozhodcu z tohto právneho posúdenia vyvodiť všetky prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany, odvolanie v sporovom konaní, opravné prostriedky
Právna veta: Z ust. § 366 CSP totiž vyplýva, že prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie možno v odvolaní použiť len vtedy ak: a/ sa týkajú procesných podmienok, b/ týkajú sa vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c/ má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d/ ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie. Zároveň prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, bezúročný spotrebiteľský úver, zákonné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, termín splatnosti úveru
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy v citovanom ustanovení § 9 ods. 2 písm. f) stanovil, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí okrem iného obsahovať termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Pre prípad absencie tejto náležitosti zákon stanovil, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 11 ods. 1 písm. b/). Zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorú strany uzatvorili, údaj o termíne konečnej splatnosti neobsahuje. Zákon vyžaduje údaj o konečnej splatnosti úveru ako náležitosť zmluvy, nie ako je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, rozvrátené manželstvo, obnovenie manželského spolužitia
Právna veta: Súd môže manželstvo na návrh niektorého z
manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo
nemôže plniť svoj spoločenský účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského
spolužitia.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, aktívna vecná legitimácia, omeškaný peňažný záväzok, absolútna neplatnosť postúpenia
Právna veta: Z ustanovenia § 92 ods. 8 Zákona o bankách vyplýva, že banka môže postúpiť inému subjektu iba tú časť pohľadávky, ktorá zodpovedá nesplácanému dlhu. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu (pôvodne išlo o § 92 ods. 7) doslova uvádza: „v ods. 7 sa upravuje možnosť použiť inštitút postúpenia svojej pohľadávky zodpovedajúcej nesplácanému dlhu a to aj osobe, ktorá nie je bankou“. Banka je v prípade porušenia zmluvnej povinnosti dlžníka splácať úver riadne a včas oprávnená vyhlásiť mimoriadnu splatnosť úveru po doručení výzvy dlžníkovi, za podmienok stanovených v Zákone o bankách alebo v zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predčasné zosplatnenie úveru, dohoda o platení úrokov, úrok z omeškania z úverového vzťahu, spotrebiteľský úver
Právna veta: Predčasné zosplatnenie úveru predstavuje jednostranný sankčný právny inštitút, ktorý umožňuje veriteľovi zmenou záväzku požadovať jednorazové, okamžité vrátenie celej požičanej sumy. Rozdiel stavu výhody splátok a stavu jednorazového zosplatnenia úveru spočíva v tom, že pri možnosti platenia dlhu v splátkach veriteľ nemá nárok a spotrebiteľ nemá povinnosť vrátiť celú požičanú sumu naraz. Splácanie úveru v splátkach na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne vracia a spláca, za čo patrí veriteľovi úrok. Pri predčasnom a mimoriadnom zosplatne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie pohľadávky, započítanie, ručiteľský záväzok, ručenie podľa O.z., úverová zmluva
Právna veta: Započítať nemožno premlčané pohľadávky. To však nevylučuje ich započítanie dohodou medzi stranami sporu (§ 581 ods. 3 OZ). 33. Ručiteľský záväzok možno prevziať len na základe dohody, resp. ručiteľského vyhlásenia (§ 546 OZ), preto postavenie žalobkyne ako ručiteľky neprichádza do úvahy. V úverovej zmluve sa nenachádza jej vyhlásenie, ktorým by bola vzala na seba voči SLSP povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Zo záložnej zmluvy jej vzniklo len postavenie záložcu, dlh plnila za žalovaného v snahe vyhnúť sa výkonu záložného práva veriteľom žalovaného na jej byt, nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: márne uplynutie zákonnej premlčacej doby, premlčanie podľa OZ, zosplatnenie úveru
Právna veta: Pod premlčaním sa rozumie oslabenie práva, t.j. súdnu nevymáhateľnosť práva, ktoré sa neuplatnilo v stanovenej lehote (premlčacej dobe) za podmienky, že dlžník vznesie námietku premlčania. 26. Odvolací súd poukazuje na to, že ustanovenie § 101 Občianskeho zákonníka je úpravou všeobecnou (lex generalis) a ustanovenie § 103 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k nemu je lex specialis, t. j. osobitnou úpravou, ktorá má pred aplikáciou všeobecnej úpravy prednosť. 27. Ak došlo zo strany veriteľa (právneho predchodcu žalobcu) k využitiu práva na zosplatnenie platne (v súlade s § 53 ods. 9 Občianske ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, započítanie, užívanie spoločnej veci, povinnosť manželov uhrádzať náklady vynaložené na vec
Právna veta: Pri posudzovaní daného prípadu je na mieste použitie analógie zákona (§ 853 ods. 1 O. z.), pričom najvhodnejším sa javí použitie analógie s § 144 O. z., podľa ktorého veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne, spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Logickým výkladom textu tohto ustanovenia („ak manželia spoločne užívajú vec, potom spoločne uhradzujú aj náklady“) súd dospel k záveru, že ak ju teda spoločne neužívajú, nemajú povinnosť spoločne uhrádzať ani náklady vynaložené na vec alebo spojené s jej užívaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: omeškanie zamestnávateľa s plnením nároku na náhradu mzdy, náhrada mzdy, omeškanie dlžníka podľa O.z., nárok zamestnávateľa na zníženie alebo nepriznanie náhrady mzdy, nárok na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Právna veta: Pre poriadok je ďalej potrebné uviesť, že podľa ustálenej súdnej praxe k primeranému zníženiu alebo nepriznaniu náhrady mzdy môže súd pristúpiť (pravdaže za splnenia podmienky uvedenej v § 79 ods. 2 Zákonníka práce) iba vtedy, ak sa zamestnanec zapojil alebo mohol zapojiť do práce u iného zamestnávateľa za podmienok v zásade rovnocenných alebo výhodnejších, než by mal pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, kedy by mu zamestnávateľ prácu prideľoval (tu pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25.10.2007, spis. zn. 4Cdo/327/2006), čo nebol prípad práve prejednávanej veci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: zdaniteľný obchod, nárok na odpočítanie dane, odpočítanie dane platiteľom
Právna veta: Podmienky uvedené v § 49 zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže zákon to neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu a ani za dobromyseľnosti platiteľa. Naopak zákonodarca požaduje pre ľahkú zneužiteľnosť, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet stanovil. Uskutočňovanie zdaniteľných obchodov je ekonomická činnosť plne pod kontrolou žalobcu. Vzhľadom na to žalobca ako platiteľ DPH mal možnosť obst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dohoda o vyporiadaní BSM, prevod vlastníckeho práva
Právna veta: Dohoda o vyporiadaní BSM totiž nie je právnym úkonom, ktorým dochádza k prevodu
vlastníckeho práva, ale je iba dvojstranným právnym úkonom medzi bývalými manželmi o ich vzájomnom
vyporiadaní spoločného práva manželov.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, daňové orgány, pôvod tovaru
Právna veta: V prípade, že daňové orgány oprávnene a dôvodne spochybnia existenciu a pôvod tovaru, ktorý mal byť predmetom obchodovania, je namieste otázka, s akou odbornou starostlivosťou daňový subjekt pristupoval k realizácii zdaniteľného obchodu, keď obchodoval s niečím, čo neexistovalo. Obchod, o ktorom svedčí len existencia formálnych dokladov, nevystihuje reálnu podstatu a ekonomický účel podnikania, naopak, dá sa hovoriť o podieľaní sa na zneužití práva vyplývajúceho zo zásady neutrality dane z pridanej hodnoty všetkými zúčastnenými článkami v obchodnom reťazci. Správca dane je oprávnený v pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere , bezúročný spotrebiteľský úver, konečná splatnosť spotrebiteľského úveru, náležitosti spotrebiteľskej zmluvy
Právna veta: Ustanovenie § 54 ods. 1 OZ je ustanovením lex specialis s dopadom na všetky spotrebiteľské zmluvy, teda aj na spotrebiteľské zmluvy uzavreté podľa Obchodného zákonníka. 24. Podľa názoru odvolacieho súdu Zmluvu o úvere uzavretú medzi žalobcom a žalovanou treba klasifikovať ako zmluvu spotrebiteľskú s poukazom na to, že žalobca vystupoval ako právnická osoba, ktorá ponúkala a poskytovala spotrebiteľské úvery v rámci svojej podnikateľskej činnosti a žalovaná vystupovala v danom zmluvnom vzťahu ako spotrebiteľ - fyzická osoba, keďže žalovaná v čase uzavretia Zmluvy o úvere nebola zamestnaná, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná podmienka, čas splnenia dlhu, plnenie v splátkach, splácanie úrokov
Právna veta: Jednorázovým zosplatnením vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorázovo vrátiť sumu požičaných peňažných prostriedkov (§ 563 Občianskeho zákonníka), avšak navýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia a počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením. Okresný súd správne v odôvodnení rozsudku uviedol, že s protiprávnym stavom sa spájajú sankcie, pretože spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením zosplatnenej sumy. S protiprávnym stavom sa nikdy nebudú spájať odplatné plnenia, ktoré sa spájajú so stavom lege artis, a te ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: kúpna zmluva, podstatné náležitosti kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníka, konkludentné uzavretie zmluvy
Právna veta: Kúpna zmluva je najčastejším zmluvným typom, na základe ktorého dochádza k uzatváraniu obchodov medzi podnikateľskými subjektmi. Obchodný zákonník vymedzuje kúpnu zmluvu v ustanoveniach § 409 a nasl.. Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú : vymedzenie zmluvných strán, t. j. predávajúceho a kupujúceho, vymedzenie predmetu zmluvy, ktorým môže byť len hnuteľná vec určená jednotlivo alebo čo do množstva a druhu, záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto predmetu zmluvy, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Okrem podstatných nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, výživné, posudzovať zdravotný stav, výpočet výživného
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti a možnosti povinného rodiča nie sú rozhodné len jeho skutočné zárobkové (majetkové) pomery, ale jeho potenciálne zárobkové (majetkové) pomery dané napr. jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom získaných vedomostí a pracovnými skúsenosťami. 17. Je nevyhnutné podotknúť, že aj keď zákon o rodine rozhodujúce kritéria určovania výživného (odôvodnené potreby výživou oprávnenej osoby a možnosti a schopnosti výživou povinnej osoby) definuje ako rovnocenné, z faktického hľadiska sú predsa len možnosti a schopnosti povinnej osoby plniť výživné významnejšie. Inými slova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, žaloba na plnenie
Právna veta: Z ustanovenia § 137 písm. c) C.s.p. (pričom ide o modifikované ustanovenie OSP) vyplýva, že žalobca musí naliehavý právny záujem na určení práva preukázať. Pri určovacích žalobách samotná dôvodnosť skutkových a právnych tvrdení žalobcu ešte neznamená, že prípadný vyhovujúci určovací rozsudok bude mať pre žalobcu právny význam, teda či bude sporové súdne konanie užitočné alebo zbytočné. Žalobca v zásade nemá naliehavý právny záujem na určení, či tu právo je alebo nie je, ak už k porušeniu práva došlo. Ochranu už porušeného práva môže dosiahnuť žalobou na plnenie. Doktrína preventívneho ch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: poverenie na výkon činnosti súvisiacej s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, prejav podnikateľa, prevádzkovanie podniku
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že kto bol pri prevádzkovaní podniku
poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti dochádza.
Vo všeobecnosti platí, že nie je rozhodný vzťah tejto osoby k podnikateľovi, ani forma poverenia nie je
predpísaná. Postačí teda akýkoľvek prejav podnikateľa, z ktorého možno súdiť, že konajúca osoba bola
niečím poverená. Môže ísť napr. aj len o konkludentný prejav podnikateľa (napr. aktívna účasť konajúcej
osoby na obchodných rokovaniach s vedomím podnikateľa).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: konanie bez príkazu, úmysel obstarať cudziu záležitosť
Právna veta: Predpokladom konania bez príkazu, či už nevyhnutného alebo užitočného je vždy: a) obstaranie cudzej záležitosti (konanie), b) bez príkazu alebo iného zmocnenia, c) s úmyslom obstarať cudziu záležitosť v cudzom záujme. Splnenie týchto znakov je dôležité pre klasifikáciu určitého konania ako bezpríkazného a odlíšenie od iných zaväzovacích dôvodov. Pre určenie, či ide o nevyhnutné alebo užitočné konanie bez príkazu, a teda aj pre ustálenie právnych následkov musia pristúpiť ďalšie definičné znaky. Z hľadiska úmyslu obstarať cudziu záležitosť, konajúci musí konať v záujme obstarania záležitos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná legitimácia, darovacia zmluva, určovacia žaloba
Právna veta: Preskúmanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane žalobcu) alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane žalovaného) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania. Súd vecnú legitimáciu skúma vždy, aj bez návrhu a aj v prípade, že ju žiadna zo sporových strán nenamieta (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29.6.2010 sp.zn. 2 Cdo 205/2009 ). 20. Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti v sporovom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúce z hmotného práva. Vecnú legit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: platné uzatvorenie zmluvy, uplynutie premlčacej doby, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , nesprávne pomenovanie zmluvy
Právna veta: Prípadné nesprávne pomenovanie zmluvy nemá žiaden význam z hľadiska platnosti právneho úkonu, pretože nesprávne pomenovanie zmluvy nie je vadou, ktorá má za následok neplatnosť právneho úkonu. Inak povedané, rozhodujúci je obsah zmluvy, aj keď je nesprávne označená. Súd v zmysle zásady iura novit curia musí zmluvu posúdiť podľa príslušných ustanovení zákona bez ohľadu na jej nesprávne označenie. 11. V danom prípade došlo medzi stranami sporu k uzatvoreniu platnej zmluvy a na jej základe k poskytnutiu úveru iným veriteľom (žalobcom) spotrebiteľovi (žalovanej), a tým k vzniku platného zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o predaji podniku, legalizácia, osvedčenie podpisu, písomná forma
Právna veta: Podľa § 476 ods. 1 Obch. zák. Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia Zmluva vyžaduje písomnú formu a osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho.Z uvedeného teda vyplýva, že ak zmluva o predaji podniku nie je opatrená osvedčenými podpismi predávajúceho a kupujúceho, spôsobuje to absolútnu neplatnosť právneho úkonu pre nedosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, obmedziť užívacie právo druhého manžela, neznesiteľné spolužitie v byte, všeobecné ustanovenia Občiankeho zákonníka, existencia bezpodieloveho spoluvlastníctva
Právna veta: Použitie právneho prostriedku upraveného v ustanoveniach § 146 Občianskeho zákonníka po zániku manželstva, a teda po zániku bezpodielového spoluvlastníctva je možné za použitia ust. § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Jedná sa o analógiu vzhľadom k tomu, že v predmetnom spore stranami sporu nie sú manželia a k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov došlo rozvodom manželstva v súlade s ust. § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka (nie ako konštatoval okresný súd vo svojom rozsudku v bode 27.: „Okresný súd má tak naplnenú hmotnoprávnu podmienku existencie bezpodielového spoluvlastníctv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia , znalecký posudok , bodové hodnotenie
Právna veta: Podľa judikátu R 99/2011 Sociálna poisťovňa ako správny orgán sama nie je oprávnená posudzovať správnosť (závery) znaleckého posudku. Hodnotí iba to, či závery znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z vykonaných dôkazov. To znamená, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne nie sú oprávnení zasahovať do bodového hodnotenia určeného znalcom. Sú oprávnení posúdiť len to, či závery znalca majú oporu v lekárskych nálezoch, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie poškodenej. V opačnom prípade by došlo k popretiu hodnovernosti znaleckého posudku a posudkoví lekári ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zosplatnenie úveru, premlčanie podľa OZ, plnenie v splátkach, spotrebiteľský vzťah, zmluva o úvere
Právna veta: V predmetnom spotrebiteľskom vzťahu bolo medzi zmluvnými stranami zmluvy o úvere právo veriteľa, tzn. právneho predchodcu žalobcu, podľa § 565 Občianskeho zákonníka, dohodnuté v čl. 6, bod 6.2 Obchodných podmienok. Pre prípady, kedy sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným, splatným, celý dlh stanovuje Občiansky zákonník (§ 103, druhá veta), osobitné pravidlo pre začiatok plynutia premlčacej doby zosplatneného dlhu. V zmysle § 103 veta druhá Občianskeho zákonníka, ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nadbytočnosť zamestnanca, ponuka práce, miesto výkonu práce , absolútna nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať
Právna veta: Zákonník práce výslovne ukladá zamestnávateľovi povinnosť dohodnúť s pracovníkom miesto výkonu práce, avšak ponecháva na vôli účastníkov, aby si v rámci zmluvnej voľnosti dohodli bližšie podmienky týkajúce sa výkonu práce podľa ich potreby. Spôsob presnejšieho vymedzenia totižto závisí bezprostredne na konkrétnych podmienkach, za ktorých má pracovník svoju prácu vykonávať. Z hľadiska splnenia tzv. ponukovej povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce (v znení účinnom od 1.7.2003) je potom významné len to, že zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať v miest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: uplynutie premlčacej doby, premlčanie podľa OZ, námietka premlčania
Právna veta: Pokiaľ ide o splátky splatné pred vyhlásením splatnosti, nenastáva pri nich opätovne nová doba ich splatnosti, a tým nezačína plynúť nová premlčacia doba od vyhlásenia okamžitej splatnosti. Inak by pri premlčanej splátke začala plynúť nová premlčacia doba aj po uplynutí 3 rokov (pozri rozsudok Krajského súdu v Prešove sp.zn. 20Co/176/2014), čo je v rozpore so zákonnou úpravou premlčania a zákonných možností predĺženia premlčacej doby. 13. Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prih ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o spotrebiteľskom úvere, poskytnutie úveru, nepovolené prečerpanie prostriedkov na účte, bežný účet, forma úveru
Právna veta: Vzhľadom na spotrebiteľskú povahu uzavretej zmluvy, ktorej predmetom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov vo forme úveru poskytnutého veriteľom spotrebiteľovi, právny vzťah účastníkov zmluvy sa spravuje zákonom č. 258/2001 Z.z. Zmluva o spotrebiteľskom úvere (nevynímajúc úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou spôsobom na kreditnú kartu, ktorý nie je vylúčený z pôsobnosti zákona) tak musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti uvedené v § 4 ods. 1, ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z.; tieto náležitosti regulujú formálnu i obsahovú str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok procesnej podmienky konania, zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania, procesná subjektivita, zánik spoločnosti
Právna veta: Podľa § 99 písm. b) SSP správny súd konanie zastaví, ak zistil taký nedostatok podmienky konania,
ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na odmietnutie žaloby podľa § 98 ods. 1.Výmazom žalobcu z obchodného registra žalobca stratil svoju procesnú subjektivitu, t. j. spôsobilosť
byť účastníkom konania, ktorá je jednou z procesných podmienok konania.
8. Nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý je v prípade žalobcu neodstrániteľný, pretože žalobca
bol ako obchodná spoločnosť zrušený bez právneho nástupcu, je zákonným dôvodom na zastavenie
konania predpokladaným v ust. § 99 písm. b) SS
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: bydlisko, dávka v nezamestnanosti, evidencia uchádzačov o zamestnanie, doba poistenia v nezamestnanosti
Právna veta: Otázka bydliska je v prípadoch, keď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahol dobu poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy, zásadná. Účelom uvedeného je zabrániť zneužívaniu sociálneho systému v podobe výberu členského štátu Európskej únie, v ktorom si nezamestnaný uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti (napr. z dôvodu možnosti priznania vyššej výšky dávky v nezamestnanosti). Nezamestnané osoby, ktoré dosiahli doby poistenia v nezamestnanosti len na území štátu pôvodu nemajú právo výberu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, neodôvodnenosť rozhodnutia, právo na súdnu ochranu, nepreskúmateľné rozhodnutie
Právna veta: Štruktúra odôvodnenia rozhodnutia je v priamej spojitosti so základným právom na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR. Ak správny orgán pri odôvodňovaní rozhodnutia nepostupuje spôsobom, ktorý záväzne určuje ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku, dochádza nielen k tomu, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov alebo pre ich nezrozumiteľnosť, ale aj k tomu, že základné právo na súdnu ochranu nie je naplnené reálnym obsahom. Konanie a rozhodovanie sa uskutočňuje v predpísanom ústavnom a zákonnom rámci, rešpektovanie, ktorého vylučuje svojvôľu v ich postupe, pričom v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: tvorba úspor maloletého dieťaťa, majetkové pomery detí a rodičov, vyživova­cia povinnosť, životná úroveň rodičov
Právna veta: Podľa § 63 ods. 3 Zákona o rodine, ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu. 12. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že podmienkou takéhoto rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná zmluvná podmienka, zmluvná pokuta, individuálne dojednaná zmluvná podmienka, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: Zmluvná pokuta, ktorá nebola individuálne dojednaná ( tak ako v prejednávanej veci ), lebo sa jedná o štandardnú typovú zmluvu, a ktorá spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, je v rozpore s ochranou práv spotrebiteľa, ako aj v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie (čl. 98), podľa ktorého v záujme naplnenia jedného zo základných práv Európskej únie politiky štátov je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, a preto je potrebné využiť všetky efektívne prostriedky ochrany spotrebiteľa, aby sa zvyšovala dôvera spotreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba, splatnosť úveru, plnenie v splátkach
Právna veta: Premlčacou dobou sa rozumie časový úsek, v ktorom musí byť právo vykonané, inak môžu nastať účinky premlčania podľa § 100 O. z. Premlčacia doba je ustanovená konkrétnym časovým úsekom, ktorý má určený začiatok plynutia. Dĺžku premlčacej doby určuje zákon a pod sankciou neplatnosti nemožno túto dobu zmeniť ani dohodou strán, pričom jej uplynutím dochádza k právnym účinkom premlčania (strata možnosti vynúteného splnenia práva na základe námietky premlčania). Z hľadiska prejednávaného sporu je premlčacia doba trojročná (§ 101 O. z.) a nakoľko zo strany veriteľa došlo k vyhláseniu mimoriadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, schopnosť sa samostatne živiť
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je daná priamo zo zákona a trvá do doby, kým deti nie sú schopné sa sami živiť. Základným hmotnoprávnym kritériom pre vznik práva na výživné oprávneného je danosť jeho potreby (tzv. stav odkázanosti na výživu), resp. neschopnosť sám sa živiť. Samotné kritérium neschopnosti sám sa živiť je potrebné definovať tak, že oprávnený nedisponuje žiadnym vlastným príjmom, alebo disponuje príjmom tak nízkym, že nepostačuje pokryť jeho potreby. Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že dieťa je schopné samostatne uspokojovať všetky svoje potreby, a to hmotné, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: inštitút primeraného zadosťučinenia, náhrada nemajetkovej ujmy, finančné zadosťučinenie
Právna veta: V prejednávanej veci je predmetom konania nárok žalobkyne opierajúci sa o ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Uvedené ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa upravuje právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie v prípade, ak na súde úspešne uplatní porušenie svojho práva, a to od toho, kto za toto porušenie práva zodpovedá. Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: termín splatnosti úveru, splácanie úveru v splátkach, spotrebiteľský úver
Právna veta: Termín konečnej splatnosti v zmluve uvedený nie je
a tento nemožno určiť ani na základe ostatných údajov uvedených v zmluve, keďže v zmluve je uvedený
len počet splátok, absentuje však uvedenie dátumu prvej splátky. Keďže nie je zrejmý dátum počiatku
povinnosti splácania úveru, nemožno určiť ani jeho konečnú splatnosť.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru, závažné porušenie pracovnej disciplíny
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec: a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu.Neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku predstavuje závažné porušenie pracovnej disciplíny. V každom jednotlivom prípade je však potrebné zohľadniť individuálne okolnosti prípadu.V posudzovanej veci práve tieto individuálne okolnosti prípadu umožňujú prijať záver, že ani neospravedlnená absencia žalobkyne na pracovisku v trvaní jedného dňa nepredstavuje závažné poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluvná podmienka podľa § 53a OZ, neprijateľná podmienka zmluvy
Právna veta: Podľa § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi. Dodávateľ má rovnakú povinnosť aj vtedy, ak mu na základe takejto podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, absolútna neplatnosť právneho úkonu, uspokojenie pohľadávky
Právna veta: Ak by mala byť dohoda o zrážkach zo mzdy právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musela by byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. januára 2013, sp.zn. 6MCdo 9/2012). Žalovaný si v tomto smere dôkazné bremeno nesplnil. Vzhľadom na okolnosti danej veci nič nemení na závere o absolútnej neplatnosti, tvrdené poučenie v dokumentoch, ktoré žalobkyňa spôsobom tzv. „automaticky“ bez poučenia podpísala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prihlásenie pohľadávky do dedičského konania, smrť dlžníka alebo veriteľa, prechod dlhov, právny nástupca pôvodcu
Právna veta: Samotné prihlásenie pohľadávky do dedičského konania neznamená zosplatnenie záväzku,

lebo v zmysle § 579 OZ smrťou dlžníka dlh nezaniká, ale podľa § 470 OZ prechádza na právnych
nástupcov dlžníka-poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, ako tomu bolo aj v prejednávanej
veci. Konštatovanie súdu prvej inštancie, že v danom prípade záväzok pôvodnej poručiteľky nezanikol,
prešiel v súlade s výsledkami konania o dedičstve na právneho nástupcu, t.j. žalovaného, avšak ostal
zachovaný voči pôvodnému veriteľovi, je preto správny.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vstup na susedné pozemky, právo vstupu na susedný pozemok, zabezpečenie vstupu na vlastný pozemok
Právna veta: V ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka sú upravené podmienky vstupu na susedný pozemok a povinnosť vlastníka takýto vstup strpieť, resp. umožniť. Ide o zabezpečenie vstupu na vlastný pozemok, prípadne do vlastnej stavby na ňom zriadenej, pokiaľ tento vstup nie je možný inak, ako cez cudzí pozemok. Práva vstupu na susedný pozemok sa možno domáhať žalobou na stanovenie povinnosti umožniť vstup na susedný pozemok. Zákon uvádza 2 dôvody vstupu na susedný pozemok: a) vstup na susedný pozemok je nevyhnutný na údržbu susediacich stavieb a pozemkov. b) vstup tiež nevyhnutne vyžaduje obhospoda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezúročný spotrebiteľský úver, údaj o termíne splatnosti
Právna veta: Uvedenie údaja o termíne o konečnej splatnosti úveru, termíne prvej a poslednej splátky v listine označenej ako Oznámenie veriteľa o schválení úveru zo dňa 28.04.2015, nie je postačujúce, nakoľko predmetnú listinu nie je možné považovať za súčasť zmluvy o úvere, keďže predstavuje jednostranné oznámenie veriteľa, ktoré žalovaná písomne neodsúhlasila a o jeho obsahu v čase podpisovania zmluvy (dňa 23.04.2015) nemala vedomosť. 11. Termín konečnej splatnosti úveru musí byť spotrebiteľovi známy najneskôr v čase, kedy vstupuje do zmluvného vzťahu (v predmetnom prípade teda dňa 23.04.2015). V o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa O.z., Povinnosť zaplatiť úroky z omeškania, peňažný dlh
Právna veta: Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní dostane sa do omeškania čo mu zakladá povinnosť
zaplatiť žalobcovi popri plnení úroky z omeškania. Úrok z omeškania je zákonným dôsledkom omeškania
so splnením peňažného dlhu alebo jeho časti a nárok na úroky z omeškania pri omeškaní s plnením
peňažného dlhu vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Úroky z omeškania môže veriteľ
požadovať od dlžníka aj vtedy, ak neboli medzi ním a dlžníkom dohodnuté
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: druh práce, pracovné miesto, stupne náročnosti pracovných miest
Právna veta: Podľa prílohy č. 1 Zákonníka práce: Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami: a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydržanie, oprávnený držiteľ , zmluva o prevode nehnuteľnosti
Právna veta: Podľa R 73/2015 oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa R 74/2015 oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: konanie za právnickú osobu, konanie podnikateľa, štatutárny orgán, zákonné zastúpenie
Právna veta: Úprava právneho konania za právnickú osobu je obsiahnutá jednak v Občianskom zákonníku (§ 20) ako aj v Obchodnom zákonníku (§ 13 - 16). 21. Právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, alebo za ňu koná zástupca. V súlade s dikciou § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach je oprávnený robiť štatutárny orgán. Konanie štatutárneho orgánu je priamym konaním podnikateľa a podnikateľ je zaviazaný z konania štatutárneho orgánu. Podľa vyššie cit. ustanovenia § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka, iní pracovníci alebo členovia právnickej osoby m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: daňová kontrola, priebeh a ukončenie daňovej kontroly, daňový subjekt , kontrolovaný daňový subjekt, preukazovanie skutočností daňovým subjektom
Právna veta: Keďže v prípade daňovej kontroly ide o závažný zásah a nadmernú záťaž pre kontrolovaný daňový subjekt, je ohraničená dĺžka jej trvania zákonnou lehotou. V čase vykonávania daňovej kontroly u žalobcu boli limity, obmedzujúce dĺžku daňovej kontroly upravené v § 44 ods. 1 veta druhá zákona č. 563/2009 Z. z., podľa ktorého daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu, ale aj v § 46 ods. 10 veta prvá zákona č. 563/2009 Z. z., podľa ktorého lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. 60. Daňový subjekt môže aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta, úkon právnej služby, sadzba súdneho poplatku
Právna veta: V správnom súdnictve sa na účely určenia základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby bez výnimky aplikuje § 11 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v rozhodnom znení a nie § 10 vychádzajúci z hodnoty sporu. Rovnako v tejto súvislosti Najvyšší súd SR poukazuje na prílohu I. položky č. 10 sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorej sa súdny poplatok v správnom súdnictve platí pevno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kvalifikácia uchádzača o zamestnanie, ukončenie základného vzdelania, vhodné zamestnanie
Právna veta: Pokiaľ ponúkané zamestnanie, a to čistenie verejných priestranstiev môže vykonávať zamestnanec bez ukončeného základného vzdelania, nemôže súčasne platiť, že k výkonu tohto zamestnania - k čisteniu verejných priestranstiev je potrebné (v zmysle nevyhnutné) ukončené stredné odborné vzdelanie. Je nepochybné, že zamestnanie, resp. pracovné miesto, ktoré si nevyžaduje ukončené základné vzdelanie môže vždy vykonávať aj osoba so stredným odborným vzdelaním, resp. úplným stredným odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním, avšak na účely aplikácie cit. ust. § 15 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: analógia v trestnom práve, základy trestnej zodpovednosti, rozširovanie podmienok trestnosti činu
Právna veta: Právna prax vychádza z toho, že analógia je pri aplikácii Trestného zákona neprípustná v zmysle rozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona. V iných smeroch je prípustná, ak v prospech páchateľa odstraňuje medzeru v zákone a zodpovedá zmyslu a významu riešenej otázky vo vzťahu k analogicky použitému ustanoveniu. Analógiou zákona sa rozumie pritom postup, pri ktorom sa použije právna norma, ktorá vykazuje najpodobnejší analogický prípad. Analógia Trestného zákona nie je prípustná, ak by išlo o rozšírenie trestnosti (§ 8 Tr. zák.) a v otázke, ktoré tresty a ktoré ochranné opatr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, právo na úrok z omeškania, čas splnenia dlhu, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: V zmysle ust. § 563 Občianskeho zákonníka, ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určeným v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa potom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. 19. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že splatnosť pohľadávky môže byť dohodnutá v zmluve, určená v právnom predpise alebo rozhodnutím súdu. Ak však čas plnenia nebol určený žiadnym z týchto spôsobov, má právo určiť čas plnenia veriteľ. Vo všeobecnosti teda platí, že splatnosť dlhu nadväzuje na veriteľovo požiadanie, aby dlžník plnil. Iná splatnosť dlhu musí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zásada voľného hodnotenia dôkazov , rozhodnutie v správnom konaní, vykonávanie dôkazov súdom
Právna veta: Jedným z predpokladov zákonnosti rozhodnutia, vydaného štátnym orgánom je riadne zistenie skutkového stavu veci, povinnosť vyplýva z ustanovenia § 46 Správneho poriadkuZásada voľného hodnotenia dôkazov totiž neznamená, že správne orgány pri svojom rozhodovaní majú na výber, ktoré z vykonaných dôkazov vyhodnotia a ktoré nevyhodnotia, alebo o ktoré z vykonaných dôkazov oprú svoje skutkové závery, resp. ktoré neopomenú. Rovnako ako požiadavku tiesne treba aj požiadavku nápadne nevýhodných podmienok posudzovať vždy v konkrétnom prípade s prihliadnutím na konkrétne okolnosti. V tomto smere spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: začatie trestného stíhania, ťažká ujma , neoznámenie trestného činu
Právna veta: V zmysle uvedeného môže byť inou ťažkou ujmou aj začatie trestného stíhania v dôsledku, napríklad
oznámenia trestného činu, ktorým páchateľ poškodenému hrozí a núti ho tak, aby niečo konal, opomenul
alebo trpel, pričom nie je ani rozhodujúce, či poškodený skutočne trestný čin spáchal.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, konanie o dedičstve, vlastník veci patriacej do dedičstva, zásada oficiality
Právna veta: Dedič sa nemôže s úspechom domáhať žalobou podľa ust. § 137 písm. c) CSP určenia, že je vlastníkom veci patriacej do dedičstva, pokiaľ vec nebola predmetom konania o dedičstve a ohľadom ktorej nebolo dedičovi potvrdené nadobudnutie vlastníctva. Uvedený právny názor vychádza aj zo skutočnosti, že civilný mimosporový poriadok upravuje také osobitné druhy konaní na ktorých má štát zvýšený záujem vyjadrený osobitnou právnou úpravou a to záujem spoločnosti, ktorý je cez osobitnú právnu úpravu vyjadrený dispozitívnym princípom konania obmedzovaným uplatnením zásady vyšetrovacej, ako aj zásady ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa jednému z rodičov do osobnej starostlivosti, náhradná osobná starostlivosť, vyživovacia povinnosť
Právna veta: Podľa § 45 ods. 8 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby počas trvania náhradnej osobnej starostlivosti, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa, poukazovali výživné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak povinný podľa prvej vety neplní vyživovaciu povinnosť poukazovaním výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, má tento úrad právo vykonávať úkony vo veciac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zamietnutie žaloby, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, skutkové tvrdenia
Právna veta: „ Pokiaľ súd prvej inštancie nepovažoval žalobu za dostatočne určitú, neboli splnené procesné podmienky, aby mohol o spore konať a rozhodnúť. Žalobca nie je povinný uviesť v žalobe právnu kvalifikáciu, musí však uviesť rozhodné skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby nárok mohol právne kvalifikovať. Súd je preto povinný poučiť stranu sporu o nedostatkoch žaloby s uvedením lehoty a spôsobu ako má uvedené nedostatky odstrániť. Odvolací súd v tejto súvislosti dodal, že pri povinnosti uviesť skutkové okolnosti veci je potrebné rozlišovať dva typy skutočností, ktoré musí strana konania tvrdiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, správca bytového domu, zmluva o výkone správy domu
Právna veta: Zmluvná pokuta tak predstavuje výhradne príjem / zisk správcu, ktorý vykonáva správu na základe zmluvy o výkone správy. Zmluvná pokuta dojednaná v zmluve o výkone správy vo výške 54,75 % ročne predstavuje výlučne len výnos a zisk správcu bytového domu bez akéhokoľvek benefitu pre jednotlivých vlastníkov bytov a zároveň s poukazom na konkrétnu výšku, ktorá v pôvodnom dojednaní obsiahnutom v zmluve o výkone správy predstavuje viac než polovicu zo vzniknutého dlhu (istiny), je postup súdu správny, primeraný a v súlade so zákonom, konkrétne s ust. § 545a OZ. Nemožno opomínať že zaplatením zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, neplatné zmluvné dojednanie, neprijateľné zmluvné podmienky, zrážky zo mzdy
Právna veta: Neurčitosť zmluvného dojednania o výške zrážok má za následok neplatnosť dohody. Uvedené ustanovenie predstavuje jednostranné neprimerané zvýhodnenie zmluvnej strany veriteľa, ktorý má byť bezpodmienečne uspokojený aj nad dohodnutú výšku mesačnej zrážky. Neprípustné navyšovanie zrážok zo mzdy nad dohodnutú výšku predstavuje obchádzanie náležitosti dohody o výške mesačných zrážok zo mzdy.Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok unijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivý proces, povinnosť odôvodnenia, rozhodnutie o odvolaní
Právna veta: Skutočnosť, že súd nerozhodol podľa predstáv a očakávaní žalobcu, nemožno považovať za porušenie či nerešpektovanie jeho práv. Odvolací súd v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 218/2010 <., podľa ktorého obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní, obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Do práva na spravodlivý súdny proces nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmena záväzku , splácanie úveru v splátkach, nárok na vrátenie peňazí, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Splácanie úveru v splátkach teda na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania patrí veriteľovi úrok. Úrok preto predstavuje jednoducho povedané cenu peňazí v zmysle ceny obetovanej príležitosti veriteľa, ktorý tým, že nemá istinu úveru k dispozícii, nemôže s touto nakladať a produkovať zisk. Absentujúci zisk pokrýva veriteľovi práve úrok splácaný spolu v rámci splátky úveru v režime dojednaného záväzku. 17. Tento stav tzv. výhody splátok je obvyklý a od nepamäti justifikuje nár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť plniť dlhy, súd uložil v rozsudku povinnosť, nepriaznivá finančná situácia, splatnosť dlhu
Právna veta: Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. 13. Podľa citovaného ustanovenia § 232 ods. 3 CSP zásadne platí, že ak je v rozsudku uložená povinnosť plniť, je strana sporu, ktorej bola táto povinnosť uložená, povinná splniť ju do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Len v odôvodnených prípadoch môže súd určiť lehotu dlhšiu, ktorá sa stanoví podľa ind ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splácanie úveru v splátkach, zosplatnenie úveru, zmena záväzku , meškanie so zaplatením splátky
Právna veta: Splácanie úveru v splátkach teda na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania patrí veriteľovi úrok. Úrok preto predstavuje jednoducho povedané cenu peňazí v zmysle ceny obetovanej príležitosti veriteľa, ktorý tým, že nemá istinu úveru k dispozícii, nemôže s touto nakladať a produkovať zisk. Absentujúci zisk pokrýva veriteľovi práve úrok splácaný spolu v rámci splátky úveru v režime dojednaného záväzku. Tento stav tzv. výhody splátok je obvyklý a od nepamäti justifikuje nárok d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: lehota zaistenia, zásada spoľahlivého zistenia skutočného stavu správnym orgánom
Právna veta: Lehota zaistenia je zákonná a oprávnená. Doba zaistenia je priamo úmerná dobe potrebnej k vybaveniu potrebných náležitostí k reálnemu fyzickému vyhosteniu žalobcu do domovskej krajiny. Žalobca sa na území Slovenskej republiky nachádza bez povolenia na pobyt. Podľa § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov môže byť štátny príslušník tretej krajiny zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť mesiacov. Podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov je správny orgán povinný skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel jeho zaistenia. 20. Žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie policajta zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny v konaní o administratívnom vyhostení , prepustenie zaisteného zo zaistenia, medzinárodná ochrana, žiadosť o udelenie azylu
Právna veta: V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona žalovaný môže zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ktorý je už zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky a ktorý podal žiadosť o udelenie azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udelenie azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie. Podmienkou pre takýto postup je teda to, že v čase rozhodovania správneho orgánu podľa vyššie uvedeného zákona bol žalobca zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o výživnom, výživné, majetkové pomery povinného k výživnému
Právna veta: Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne
mohol dosahovať a nie príjem, ktorý fakticky dosahuje, pretože princíp potencionality má prednosť pred
princípom fakticity. Odvolací súd konštatuje, že nikto nemá zákonnú povinnosť pracovať, ale každý
rodič maloletého dieťaťa resp. dieťaťa, ktoré nie je schopné živiť sa samo má zákonnú vyživovaciu
povinnosť, preto túto skutočnosť musí mať vždy na zreteli pri akomkoľvek rozhodnutí, ktoré by mohlo
ovplyvniť jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie, finančné zadosťučinenie , ochrana spotrebiteľa
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Spotrebiteľ sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: ukladanie trestu, podmienečný odklad výkonutrestu odňatia slobody, skúšobná doba, podmienečné odsúdenie, odklad výkonu trestu odňatia slobody
Právna veta: Podľa § 50 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení účinnom v čase rozhodovania odvolacieho súdu, pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Skúšobná doba neplynie počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a počas výkonu väzby. V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť povinnosť, aby v skúšobnej dobe podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena rozhodnutia o výživnom, výživné, schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, zmena výšky výživného
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 9. Hmotnoprávnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť (či už schválením novej dohody, alebo autoritatívnym rozhodnutím), je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadnuť na všetky okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti však môže byť iba skutočnosť, že sa závažnejším spôsobom zmena prejaví v pomeroch účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: ručiteľský záväzok, ručenie, obchodné záväzkové vzťahy, neplatnosť ručiteľského záväzku, ručiteľské vyhlásenie, uspokojenie pohľadávky
Právna veta: Z Rámcovej kúpnej zmluvy, ktorá upravuje obchodno-záväzkové vzťahy medzi dvomi podnikateľmi, v dôsledku čoho sa spravuje § 261 ods.1 Obch. zák. a v nadväznosti na túto skutočnosť sa Obchodným zákonníkom spravuje aj ručiteľský záväzok prevzatý žalobcom v písomnej forme tak, ako to predpokladá § 303 a nasl. Obch. zák., platí pre preskúmanie jeho platnosti splnenie zákonných predpokladov stanovených výlučne Obchodným zákonníkom, v dôsledku čoho súd prvej inštancie správne neprihliadol na tvrdenia žalobcu ohľadom jeho neplatnosti aj s poukazom na ustanovenia Občianskeho zákonníka. 47. Vzhľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, iné prekážky na strane zamestnávateľa, neplatné skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Civilný sporový poriadok pripúšťa analógiu práva v článku 4 Základných princípov, avšak iba v prípade medzery v zákone. Ak Zákonník práce výslovne upravuje nároky zamestnanca proti zamestnávateľovi v prípade, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prekážky na strane zamestnávateľa, je potrebné posúdiť nárok podľa tohto zákonného ustanovenia a je vylúčené podriadiť ho pod iné zákonné ustanovenie len z dôvodu, že je to pre niektorú zo sporových strán výhodnejšie. Nárok na náhradu mzdy z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa je odlišným nárokom ako nárok na náhradu mzdy pri neplatnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: mimoriadne zosplatnenie úveru, omeškanie dlžníka podľa O.z., spotrebiteľská zmluva, zmena záväzku
Právna veta: Po mimoriadnom zosplatnení úveru nastupuje stav, v ktorom by mal mať veriteľ záujem na skorom vrátení peňažných prostriedkov a právny poriadok mu poskytuje viaceré právne prostriedky vymoženia zosplatnenej pohľadávky (úveru). Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné konštatovať, že ak teda nastal stav, kedy spotrebiteľ už nemá právny titul mať peňažné prostriedky u seba a tieto užívať, niet dôvodu ani na to, aby veriteľ inkasoval úroky, ktoré by mu patrili výhradne za stavu oprávnenej držby prostriedkov spotrebiteľom. V opačnom prípade by bol založený krajne nespravodlivý a ústavne nekomformný s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o výživnom, výživné, príjem povinného rodiča, schopnosti možnosti a majetkové pomery povinného
Právna veta: Základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov
plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu je okrem zistenia ich skutočných príjmov
aj preverenie podkladov odôvodňujúcich záver, či dosahovaný príjem rodiča zodpovedá telesným a
duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných povinností, ako aj miestnym, lokálnym
možnostiam ich uplatnenia a zároveň je rozhodujúce, či je tu skutočná vôľa dosiahnuť čo najvyšší
zárobok, ako aj objektívne podmienky každého z rodičov na dosiahnutie príjmu, úmerného týmto
predpokladom.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na primerané finančné zadosťučinenie , finančné zadosťučinenie , hrozba vzniku ujmy
Právna veta: Pre priznanie daného nároku pritom nie je relevantné, ako to
už bolo zdôraznené, či k vzniku ujmy aj reálne došlo alebo nie. Na to, aby všeobecný súd priznal

spotrebiteľovi nárok na primerané finančné zadosťučinenie teda úplne postačuje len samotná existencia
hrozby vzniku ujmy počas účinnosti zákona č. 250/2007 Z. z., čo bolo preukázané.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, neprijateľná zmluvná podmienka, absolútna neplatnosť právneho úkonu, dohoda o zmluvnej pokute, výška zmluvnej pokuty
Právna veta: Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, avšak nemôže byť v rozpore so zásadou zakotvenou v § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z tohto ustanovenia výkon práv a povinností vyplývajúcich z občiansko-právnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Súd konštatoval, že vzťah žalobcu a žalovanej je vzťahom spotrebiteľským, keďže právny predchodca žalobcu ako dodávateľ pri uzatváraní zmluvy konal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: doručenka, doručovanie zástupcom účastníka, náhradné doručovanie podľa Správneho poriadku
Právna veta: Doručenie je skutkovou otázkou a v danom prípade náhradné doručenie a aj reálne doručenie preukazuje jedna a tá istá doručenka, z ktorej je zrejmé, že došlo ku konkurencii spôsobov doručovania zásielky tým, že v priebehu odbernej lehoty si adresát zásielku reálne prevzal. Pokiaľ doručenka, z ktorej orgán verejnej správy vychádza, preukazuje súčasne reálne doručenie, orgán verejnej správy už skutočnosti týkajúce sa náhradného doručenia neskúma. Náhradné doručenie je iba subsidiárnym prostriedkom doručovania písomností, jeho okolnosti musia byť vždy riadne preukázané a spravidla sa vyžadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: škodová udalosť, poistenie motorového vozidla, záväzok poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie motorových vozidiel
Právna veta: V oblasti poistenia motorových vozidiel sa v zásade uplatňujú dva režimy poistenia - povinné poistenie v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z.z.“) a dobrovoľné (havarijné) poistenie, uzatvárané v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 788 a nasl.). V zásade platí, že v povinného zmluvného poistenia sa hradia škody vozidlom spôsobené; z havarijného poistenia sa hradia škody vlastníkovi vozidla, ktoré škodu spôsobilo. Z praxe pois ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: reštrukturalizačný plán, vyrubenie úroku z omeškania správcom, reštrukturalizácia, schválenie reštrukturalizačného plánu, právo na úrok z omeškania
Právna veta: Základným predpokladom pre vyrubenie úroku z omeškania podľa § 156 ods. 1 a ods. 2 daňového poriadku je skutočnosť, že daňový subjekt je v omeškaní. Uvedená skutočnosť však doposiaľ v danom prípade nebola naplnená, pričom je potrebné opätovne zdôrazniť, že správca dane, ani žalovaný nezaložili svoje rozhodnutie na skutočnosti, že došlo k neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. 53. Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces ozdravenia podniku, ktorého cieľom je uspokojovanie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze a zachovanie prevádzky podniku. Na tento účel zákon pripúšťa, aby pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žaloba na určenie právnej skutočnosti, existencia naliehavého právneho záujmu , zápis vlastníckeho práva nehnuteľnostiam
Právna veta: Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide predovšetkým o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavosť nie je daná, ak má žalobca k dispozícii iný spôsob ochrany tvrdeného práva. Súdna prax sa ustálila na názore, že určovacia žaloba je prípustná pri spornosti práv (právnych vzťahov) k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preukazovanie skutočností daňovým subjektom, daňový subjekt , daňové bremeno, dodanie tovaru
Právna veta: V súvislosti s povinnosťou daňového subjektu preukázať skutočnosti vyplývajúce z predložených daňových dokladov (faktúr) je potrebné konštatovať, že uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu a preto má daňový subjekt ako platiteľ dane možnosť zaobstarať si dostatočný rozsah dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane (§ 44 ods. 1 daňového poriadku). Inak povedané je plne v dispozícii daňového subjektu zabezp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, právne úkony za zamestnávateľa, neplatnosť právneho úkonu podľa ZP, konanie za zamestnávateľa, štatutárny orgán
Právna veta: Zákonník práce vymedzuje v ust. § 9 okruh osôb, ktoré sú oprávnené robiť právne úkony za zamestnávateľa. Fyzická osoba zamestnávateľ vykonáva v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony osobne. V mene zamestnávateľa právnickej osoby, robí v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony prioritne štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu. Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzením, je jeden alebo viac konateľov (§ 133 Obchodného zákonníka). Namiesto fyzickej osoby zamestnávateľa a namiesto štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu zamestnávateľa právnickej osoby, môžu v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nárok na náhradu škody, zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, nepriznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: V konaní o priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci žalobca nepreukázal splnenie zákonnej podmienky pre úspešné uplatnenie nároku zodpovednosti za škodu, ktorá mala byť žalobcovi spôsobená nezákonným súdnym rozhodnutím, v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z., t.j. aby súdne rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. Bez zrušenia alebo zmeny nezákonného súdneho rozhodnutia nemožno sa úspešne domáhať náhrady škody v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. V tomto smere správny súd poukazuje na závery uznesenia Ústavného súdu SR č.k. IV.ÚS 74/2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: mandátna zmluva, začiatok plynutia premlčacej lehoty, premlčacia doba podľa § 397 ObZ, právo na právne zastúpenie
Právna veta: Vzťah účastníkov konania, ktorý preukázateľne vznikol a existuje, sa riadi ustanoveniami Obch. zák. o mandátnej zmluve, pričom v zmysle ust. § 566 ods. 2, Obch. zák. sa predpokladá dohoda o odplate. Podľa názoru odvolacieho súdu je vznesená námietka premlčania nedôvodná. Generálna plná moc oprávňuje zastupovať žalovaného v neohraničenom množstve sporov a preto nie je možné považovať začiatok plynutia premlčacej lehoty v súlade s § 397 Obch. zák. od momentu udelenia plnomocenstva. Nárok na zaplatenie odmeny za právne zastúpenie vzniká ukončením poskytovania právnej pomoci v konkrétnom spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, splnenie dlhu , splatnosť dlhu, premlčacia doba
Právna veta: Podľa právnej teórie pod premlčaním práva rozumieme oslabenie práva spočívajúce v tom, že po uplynutí premlčacej lehoty, v ktorej sa právo neuplatnilo, súd nemôže priznať veriteľovi premlčané právo, ak dlžník vznesie námietku premlčania. Pre určenie dĺžky premlčacej doby ako aj pre určenie začiatku jej plynutia je rozhodujúce zistenie, či zákon pre daný právny vzťah neupravuje premlčaciu dobu inak, t.j. či platí všeobecná premlčacia doba podľa § 101 OZ a zistenie, či jej začiatok je daný ustanovením § 101 OZ (kedy bolo možné právo uplatniť po prvý raz - actio nata), alebo či začiatok plyn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: spáchanie správneho deliktu, zásada voľného hodnotenia, sankcia za správny delikt, disciplinárne konanie
Právna veta: Podstata a odlišnosť disciplinárneho práva od iných druhov právnej zodpovednosti je v tom, že vznik disciplinárnej zodpovednosti je založený porušením služobnej disciplíny, čiže služobných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ale tiež z vnútorných normatívnych a individuálnych správnych úkonov označovaných v teórii i v legislatíve rôzne, ako napríklad rozkazy, služobné príkazy, vnútorné predpisy, inštrukcie, pokyny a pod. Disciplinárnu zodpovednosť možno uplatniť predovšetkým voči zamestnancom príslušných orgánov štátnej správy (štátnym zamestnancom), a ďalej voči verejným čini ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predčasné zosplatnenie celého dlhu, plnenie v splátkach, zosplatnenie celého úveru, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Právna veta: V súvislosti so zákonom vyžadovanými podmienkami pre právne účinné jednorazové predčasné zosplatnenie celého dlhu je nevyhnutné poukázať na to, že osobitné podmienky pre možnosť veriteľa zosplatniť celý dlh, pokiaľ ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, upravuje ust. § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka ako lex specialis k všeobecnému ustanoveniu § 565 Občianskeho zákonníka s tým, že dodávateľ môže uplatniť právo podľa § 565 najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania zo zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spôsobilý predmet postúpenia, postúpenie pohľadávky, práva a povinnosti podniku a užívateľa, omeškanie
Právna veta: Spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle § 43 ods. 13 zákona č. 351/2011 Z.z. môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktoré sú už (1) splatnými, a to za predpokladu predchádzajúcej (2) písomnej výzvy po tom, čo bol dlžník nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní. Uvedené predpoklady sú zákonným predpokladom pre platné postúpenie pohľadávky a musia byť splnené v čase postúpenia pohľadávky. 20. Nedodržaním zákonných podmienok postúpenia pohľadávky sa takéto postúpenie dostáva do rozporu s dikciou zákona a priamym dopadom na platnosť právneho úkonu. Prezumpcia znalosti predpis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, kritika osoby , zásah do práv na ochranu osobnosti
Právna veta: Kritika osoby zastávajúcej verejnú funkciu týkajúcu sa výkonu tejto funkcie
spojenú s hospodárením s verejnými finančnými prostriedkami v zásade nie je zásahom do práva na
ochranu osobnosti v zmysle ust. § 11 Občianskeho zákonníka (Zo súdnej praxe 26/1996).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyradenie uchádzača z evidencie o zamestnanie, vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, lekárska posudková činnosť, zdravotný stav uchádzača o zamestnanie
Právna veta: V ustanovení § 36 zákona č. 5/2004 Z.z. sú ustanovené dôvody na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, vážne dôvody, ktoré exkulpujú (oslobodzujú) uchádzača od inak povinného vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ako aj skutočnosti, pri ktorých je možné opätovné zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dôvody pre vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie sú taxatívne vymedzené, pričom podľa § 36 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. (v nadväznosti na § 36 ods. 5 písm. a) cit. zákona) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Únijné právo
Kľúčové slová: informačno technické prostriedky, použitie informačno-technických prostriedkov, zásah do práva na súkromie, právo na súkromie
Právna veta: Informačno-technické prostriedky predstavujú skupinu moderných, cenných, ofenzívnych zaisťovacích inštitútov, zasahujúcich do základných ľudských práv a slobôd, bez využitia ktorých je však v súčasných podmienkach veľmi náročné, neefektívne až nemožné odhaľovanie a dokazovanie sofistikovanej, ako aj latentnej trestnej činnosti. Autor v článku rozoberá predovšetkým judikatúra ESĽP v súvislosti so zásahom informačno-technických prostriedkov do základných ľudských práv.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: práva a povinnosti advokáta, obhajoba advokátom, advokát, krivá výpoveď a krivá prísaha, osobitný motív, výpoveď pochybného svedka
Právna veta: Príspevok prináša komentované uznesenie o vznesení obvinenia v trestnej veci tzv. Takáčovcov, do ktorej polícia včlenila aj advokáta a obvinila ho za výkon svojho povolania na podklade výpovede pochybného svedka.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: orgány národného športového zväzu, riešenie sporov v športe, voľba predsedu komory SFZ
Právna veta: Prinášame Vám príspevok Petra Sepešiho, člena Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, ktorého obsahom je návrh zmeny pravidiel voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov, nakoľko postup schvaľovania kandidátov na predsedu a podpredsedu komory SFZ podľa aktuálnych predpisov SFZ bol opakovane neúspešný.

Základnými cieľmi navrhovanej zmeny systému voľby a predpisov SFZ je dosiahnutie objektívnej nestrannosti predsedu a podpredsedu komory SFZ a vyváženosti zloženia senátov komory pre profesionálny futbal ako aj senátov pre amatérsky futbal.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: daňový trestný čin, neodvedenie dane a poistného, daňová správa
Právna veta: Autor pokračuje v rozbore trestnej činnosti na podklade štatistických údajov, pričom sa podrobnejšie venuje daňovým trestným činom
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu, dofinancovanie výdavkov na šport
Právna veta: V návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 predloženého do legislatívneho procesu je podľa analýzy UčPS nesprávne určená výška zákonom garantovaného minima určeného na šport podľa § 77 ods. 4 zákona o športe. Zrejme sa pri zostavení návrhu štátneho rozpočtu použili neaktuálne podklady z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, v ktorých nebola zohľadnená dnes už známa skutočná výška odvodu z lotériových hier za rok 2018. Návrh výdavkov štátneho rozpočtu určených na šport je v dôsledku toho takmer o 4,44 mil. € nižší ako by mal byť pri správnom a zákonnom postupe. Poslanci Národnej ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spracovanie osobných údajov, informačná povinnosť športových organizácii, informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Právna veta: Informačná povinnosť športových organizácií

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“]
MENU