Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, spísanie dovolania advokátom, dovolacie konanie, podmienky dovolacieho konania
Právna veta: Spísanie dovolania advokátom je obligatórnou podmienkou dovolacieho konania, ktorá musí byť splnená už pri podaní dovolania; jej nedostatok musí byť odstránený do uplynutia zákonnej lehoty na podanie dovolania. To neplatí, ak dovolateľ nebol riadne poučený odvolacím súdom.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: subvenčný podvod, použitie prostriedkov „na iný účel, ako boli pôvodne určené“
Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty zločinu subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, za ktorý bol obvinený O. N. odsúdený, sa nevyžaduje konanie páchateľa v podobe použitia vylákaných prostriedkov na iný účel. Táto podmienka je upravená v ustanovení § 225 ods. 2 Trestného zákona, ktoré obvinený v dovolaní mylne cituje. Použitie prostriedkov „na iný účel, ako boli pôvodne určené“ je jedným zo znakov vtedajšej skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona. Z citácie časti ustanovenia je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu podľa § 202 EP, odmietnutie dovolania ako neprípustné, neprípustnosť dovolania v exekučnom konaní
Právna veta: Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodných ustanoveniach § 243h ods. 1 síce stanovila, že ak § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, avšak vo vzťahu k opravným konaniam, teda ani k dovolaciemu konaniu, uvedená novela Exekučného poriadku neurčila žiadne pravidlo. Je preto potrebné vychádzať z pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, odmietnutie dovolania, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní
Právna veta: Nevyhnutnou procesnou podmienkou v dovolacom konaní je povinné zastúpenie dovolateľa advokátom, ako to vyplýva z ustanovenia § 241 ods. 1 OSP v znení účinnom ku dňu podania dovolania oprávnenej. Rovnako aj nový procesný kódex - Civilný sporový poriadok v ust. § 429 ods. 1 vyžaduje, aby dovolateľ bol v priebehu dovolacieho konania zastúpený advokátom, s výnimkou prípadov predpokladaných v ust. § 429 ods. 2 CSP, pričom dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť advokátom aj spísané. Ide o osobitné podmienky dovolacieho konania, ktorých nesplnenie má za následok odmietnutie dovolania podľa ust. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: kauzálna príslušnosť, príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva, ochrana obchodného mena, nekalosúťažné konanie žalovaného
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky upriamuje pozornosť na to, že z teoretického hľadiska (viď napr. P. Vojčík a kolektív: Právo duševného vlastníctva, r. 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) sa právo priemyselného vlastníctva delí na a/ priemyselné práva a b/ práva obdobné priemyselným právam. Priemyselné práva sa delia do dvoch základných skupín: 1/ priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (napr. patentové právo, právo dizajnu, právo topografií polovodičových výrobkov a podobne) a 2/ priemyselné práva na označenia (napr. právo ochranných známok, právo obchod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolanie intervienta, záväznosť rozsudku pre intervienta
Právna veta: Podľa ust. § 425 CSP, dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Podľa ust. § 84 CSP, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Z citovaných ustanovení vyplýva, že intervenient je oprávnený podať dovolanie len v tom prípade, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo. Vychádzajúc z ustanovenia § 84 CSP, intervenient tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zastúpenie sťažovateľa v konaní o kasačnej sťažnosti
Právna veta: Kasačná sťažnosť predstavuje osobitný opravný prostriedok majúci povahu mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý smeruje voči právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu. Správny súdny poriadok vyžaduje, aby bol sťažovateľ v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom a kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa boli spísané advokátom (§ 449 ods. 1 S.s.p.). Požiadavka vypracovania kasačnej sťažnosti advokátom a povinného zastúpenia advokátom v konaní o kasačnej sťažnosti (advokátsky primus) je odôvodnená predovšetkým tým, že v konaní o kasačnej sťažnosti sa spravidla rozhodujú zložitejšie pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: porušenie práva na spravodlivý proces, prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
Právna veta: Dovolaciu námietku, že žalovaný nebol náležite poučený priamo „v predvolaní na pojednávanie“ tak ako to vyžaduje zákon, ale iba v rámci osobitného (generálneho) poučenia, ktoré bolo iba samostatnou prílohou predvolania vyhodnotil dovolací súd ako neopodstatnenú. Dovolací súd sa stotožňuje so záverom odvolacieho súdu, podľa ktorého poučenie bolo súčasťou predvolania na pojednávanie. Poučenie o procesných právach a povinnostiach strán sporu nesporne obsahuje aj poučenie v zmysle § 273 až § 274 C. s. p. (č. l. 83 spisu) z čoho vyplýva, že sa vzťahuje na konkrétne predvolanie na pojednávanie a pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: rozhodovanie súdu, odmietnutie dovolania, neprípustnosť dovolania v konkurznom konaní
Právna veta: Pokiaľ ide o použitie mimoriadnych opravných prostriedkov v konaní vedenom podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, v zmysle ustanovenia § 198 ods. 1 ZKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Uvedené zákonné ustanovenie vylučuje, aby rozhodnutie vydané v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii bolo podrobené dovolaciemu prieskumu najvyšším súdom v prípade podania dovolania alebo dovolania generálneho prokurátora. Nakoľko zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, zmluva o postúpení pohľadávok, odplata za postúpenie pohľadávky
Právna veta: Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok nemožno vyvodiť zo skutočnosti, že súdu nie je známa odplata za postúpenie pohľadávky. Postúpenie pohľadávky môže byť odplatné a aj bezodplatné, a súd v konaní o zaplatenie postúpenej pohľadávky, a ani dlžník nie sú oprávnení požadovať sprístupnenie sumy, za ktorú bola pohľadávka postúpená, a to aj v prípade odplatného postúpenia. Predmetná požiadavka zo strany okresného súdu nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Inými slovami povedané, v spore o zaplatenie postúpenej pohľadávky nemá čo súd zaujímať, za koľko bola pohľadávka postúpená, súd má len rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, spor v konaní o plnenie, zmluva o nájme pozemku
Právna veta: V nadväznosti na skutkový stav rozhodovanej veci je zrejmé, že žalobca nemá k dispozícii žalobu na plnenie (napr. žalobu na zmluvné plnenie, žalobu o náhradu škody a ani žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia) a jediným prípustným prostriedkom ochrany jeho subjektívnych práv je práve podaná určovacia žaloba. Určovací žalobný návrh tak predstavuje vhodný a správne zvolený nástroj ochrany práva žalobcu. 25.2. Tu len v krátkosti na opätovné zvýraznenie nesprávnosti záveru odvolacieho súdu dovolací súd poznamenáva, že prípadné rozhodnutie súdu o žalobe žalovanej na plnenie môže prípadne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní, nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní
Právna veta: Dovolací súd odkazuje predovšetkým na to, že zákonodarca sa v ust. § 429 ods. 1 C. s. p. neuspokojil len so stanovením povinného zastúpenia advokátom počas dovolacieho konania, ale zdôraznil aj podmienku, aby bolo dovolanie nielen advokátom spísané, ale aj podpísané. Dovolací súd pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok pre podanie dovolania musí striktne vychádzať z ustanovenia § 429 ods. 1 C. s. p., podľa ktorého okrem povinného zastúpenia advokátom vyslovene vyžaduje, aby dovolanie bolo zároveň ním spísané a podpísané, pričom podmienky musia byť splnené kumulatívne. Zároveň dovolací súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Konkurzné právo
Kľúčové slová: prihlášky pohľadávok, rozvrh, pohľadávky proti podstate, pohľadávka na vydanie bezdôvodného obohatenia, nespotrebované nájemné
Právna veta: Pohľadávka na zaplatenie vopred uhradeného
a nespotrebovaného nájomného vyplývajúca zo zmluvy o dlhodobom podnájme (rovnako i v prípade
zmluvy o dlhodobom nájme) nie je podmienenou pohľadávkou podľa § 20 ods. 1 v spojení s § 20 ods.
2 veta druhá zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ale je pohľadávkou proti podstate v
zmysle § 31 ods. 3 písm. a/ tohto zákona, vyplývajúcou z nároku na vydanie bezdôvodného
obohatenia, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu a je splatná v priebehu konkurzu.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, povinné zmluvné poistenie, právo poisteného na náhradu škody, premlčacia doba
Právna veta: Súd rozhodujúci o nároku poisťovateľa v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemôže skúmať a pri rozhodovaní o nároku prihliadať na to, či výška sumy nároku uplatneného poisťovateľom voči poistníkovi resp. poistenému v zmysle uvedeného ustanovenia je v súlade so všeobecnou právnou zásadou proporcionality a neprieči sa zmyslu a účelu uvedeného zákona. Jediným oprávneným subjektom, ktorý môže určiť a prípadne znížiť výšku upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dovolací dôvod, dovolanie v sporovom konaní, poučenie o právnych následkoch, nedostatky v poučení
Právna veta: Ak uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia vykazuje nedostatky v poučení o právnych následkoch spojených s podaním žaloby vo veci samej podľa ustanovenia § 337 ods. 1 Civilného sporového poriadku, nejde o porušenie práva na spravodlivý proces podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zavinenie vo forme nedbanlivosti, zrážka osobného motorové vozidla s chodcom, usmrtenie
Právna veta: Trestného činu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť. Prísnejšie sa potrestá, kto spácha tento čin závažnejším spôsobom konania alebo na chránenej osobe [§ 149 ods. 2 písm. a), písm. b) Tr. zák.]. Závažnejším spôsobom konania [§ 149 ods. 2 písm. a) Tr. zák.] sa okrem iného rozumie porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona [§ 138 písm. h) Tr. zák.]. Objektom trestného činu usmrtenia je ľudský život a jeho ochrana. Na rozdiel od jednotlivých foriem vraždy a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 257 ods. 5 Trestného poriadku totiž vyplýva, že proti rozsudku súdu po prijatí vyhlásenia obvineného, že nepopiera spáchanie skutku, možno podať dovolanie iba z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Aj keď v § 257 ods. 5 Trestného poriadku nie je špecifikovaný konkrétny subjekt, ktorému toto právo prislúcha, treba ho vykladať v spojení s § 369 ods. 1 Trestného poriadku, z ktorého vyplýva, že oprávnený na podanie dovolania v tomto prípade je len minister spravodlivosti (na podnet obvineného alebo na podnet inej osoby), a to z dôvodu, že ide o ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por.
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku vyplýva, že na naplnenie v ňom vymedzeného dovolacieho dôvodu sa vyžaduje, aby v prerokúvanej veci bol obvinenému uložený taký druh trestu, ktorý zákon nepripúšťa, alebo bol trest uložený mimo rámca trestnej sadzby. Iné pochybenie spočívajúce v nesprávnom vyhodnotení kritérií uvedených v § 34 až § 39 Trestného zákona a v dôsledku toho uloženie neprimerane prísneho (alebo naopak mierneho) trestu, nie je možné dovolaním vytýkať prostredníctvom uvedeného dovolacieho dôvodu. Obvinený môže namietať len nezákonne uložený trest mimo hraní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oprávnené osoby, odmietnutie dovolania obvineného , dovolanie proti uzneseniu o nariadení výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody
Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené podať v jeho prospech opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Trestného poriadku), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Trestného poriadku len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie končí. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať uznesenie o nariadení výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, ani uznesenie o zamietnutí sťažnosti obvineného prot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, odmietnutie dovolania, vyzvanie dovolávateľa na odstránenie vád, povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Nedostatok povinného právneho zastúpenia dovolateľky advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p., resp. jej zamestnancom alebo členom, ktorý za ňu koná a má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa podľa § 429 ods. 2 písm. b/ C.s.p., je odstrániteľným nedostatkom podmienok konania. Pokiaľ však dovolateľka napriek výzve podľa § 436 ods. 1 C.s.p. uvedený procesný nedostatok neodstránila, tak svojím procesným postupom spôsobila, že v dovolacom konaní pre tento nedostatok nie je možné pokračovať a dovolanie treba odmietnuť podľa § 447 písm. e/ C.s.p.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania v zmysle TP, neprípustnosť dovolania proti uzneseniu o zamietnutí návrhu obvineného na povolenie obnovy konania
Právna veta: Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným a záväzným rozhodnutiam súdov predstavuje výrazný zásah do právnej istoty a stability právnych vzťahov v právnom štáte, a preto je použiteľné len mimoriadne a výnimočne a je obmedzené na nápravu len tých najzásadnejších vád, ktoré by svojimi dôsledkami mohli zásadne ovplyvniť trestné konanie. Preto dovolanie nie je prípustné voči všetkým rozhodnutiam vydávaným v priebehu celého konania, ale len, ako to už bolo vyššie uvedené, proti meritórnym rozhodnutiam výslovne vymenovaným v § 368 ods. 2 Trestného poriadku. S ohľadom na už spom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: trestný čin sprenevery, preddavok (záloha) na úhradu ceny diela, formálne znaky trestného činu sprenevery
Právna veta: Platba, ktorú objednávateľ poskytol na základe zmluvy o dielo zhotoviteľovi ako zálohu ceny za zhotovenie diela, prechádza do vlastníctva (resp. do majetku) zhotoviteľa diela. Preto aj keď ju zhotoviteľ použije na iný účel ako na zhotovenie diela, nemôže spáchať trestný čin sprenevery podľa § 206 ods. 1 českého Trestného zákona (§ 213 ods. 1 Trestného zákona, pozn.) spôsobením škody objednávateľovi, a to ani vtedy, ak zhotoviteľ nesplnil svoj záväzok zhotoviť dielo (uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky z 19. decembra 2007, sp. zn. 7 Tdo 1437/2007, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: oznamovanie uznesenia, porušenie práva obvineného na obhajobu
Právna veta: V rámci problematiky nedoručenia uznesenia odvolacieho súdu obvinenému je potrebné upriamiť pozornosť na § 179 ods. 2 Trestného poriadku, ktorý s takými situáciami ráta. Teda, ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí ak sa uznesenie vyhlási, buď tejto osobe alebo jej obhajcovi prípade splnomocnencovi. Ak sa oznamuje uznesenie doručením rovnopisu, doručí sa len obhajcovi, prípadne splnomocnencovi. Sú však prípady, kedy je potrebné uznesenie oznámiť obvinenému aj jeho obhajcovi, a to v prípadoch, kedy sa obvinený nachádza vo väzbe, vo výkone trestu od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, tuzemský daňový subjekt, daňový podvod
Právna veta: Nepohyblivé (vôľové) nadobudnutie tovaru tuzemským daňovým subjektom v inom členskom
štáte EÚ nemožno považovať za nadobudnutie tovaru v tuzemsku, pretože pojmovým znakom
nadobudnutia tovaru v tuzemsku je jeho „fyzické – pohyblivé“ premiestnenie do tuzemska (§ 11 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: daňový podvod, základné zásady správy daní, daňové zvýhodnenie, daňová transakcia, odpočet dane z pridanej hodnoty
Právna veta: V prípade, že hlavným účelom prepravy oceľových zvitkov z prevádzky na území SR (pôvodne dovezených z Ukrajiny) do Maďarska a ich okamžitej spätnej prepravy bez vyloženia tovaru v Maďarsku do tej istej prevádzky na územie SR bolo získanie Colného režimu 4200 (dovoz tovaru s oslobodením od dane z pridanej hodnoty), za účelom čoho bol maďarský odberateľ umelo vsunutým medzičlánkom, ide o zneužitie práva (rozsudok Súdneho dvora EÚ C- 255/02 Halifax). Zneužitie práva sa odlišuje od daňového podvodu, kedy nedochádza k reálnej hospodárskej činnosti. Zatiaľ čo pri zneužití práva dochádza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku, dôvody dovolania, nemožnosť dopĺňať skutkové zistenia urobené súdmi prvého a druhého stupňa
Právna veta: K uplatnenému dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. je potrebné uviesť, že pri posudzovaní oprávnenosti tvrdenia o jeho existencii je dovolací súd vždy viazaný konečným skutkovým zistením, ktoré vo veci urobili súdy prvého a druhého stupňa, teda dôvodom dovolania nemôžu byť nesprávne skutkové zistenia. Dovolací súd skutkové zistenia urobené súdmi prvého a druhého stupňa nemôže ani meniť, ani dopĺňať. Inak povedané, vo vzťahu ku skutkovému stavu zistenému súdmi prvého prípadne druhého stupňa, vyjadrenému v tzv. skutkovej vete výroku, môže obvinený v dovolaní uplatňovať len nám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úradná kontrola potravín, kasačná sťažnosť, správne delikty v zákone o potravinách, postup pri ukladaní pokuty, zistené nedostatky v prevádzkach
Právna veta: Orgán úradnej kontroly potravín je ex offo povinný pri určovaní výšky pokuty aplikovať precedenčnú
zásadu a zohľadňovať skutočnosti týkajúce sa ukladania pokút v skutkovo a právne obdobných
prípadoch voči subjektom podnikajúcim s rovnakým druhom potraviny (§ 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 28 ods. 9 zákona č.
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov).
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku
Právna veta: V súvislosti s dovolacím dôvodom obvineného v zmysle § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. najvyšší súd uvádza, že nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku a použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia je pochybenie súdu pri aplikácii práva na skutok, ktorý bol zistený a v potrebnom rozsahu objasnený, a to v takej intenzite, že to zásadne ovplyvnilo postavenie obvineného (a contrario § 371 ods. 5 Tr. por.). O nesprávnu právnu aplikáciu práva ide najmä vtedy, ak bol skutok v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, hoci o trestný čin v tomto prípade nešlo, alebo ak išlo o iný trestný či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Finančné právo
Kľúčové slová: premlčacia lehota na vymeranie colného nedoplatku a úrokov z omeškania, colný dlh, vyzvanie daňového dlžníka, prerušenie plynutia premlčacej lehoty, premlčanie podľa colného zákona
Právna veta: Kasačný súd považuje za potrebné uviesť, že nie každý úkon orgánu verejnej správy môže spôsobiť prerušenie plynutia premlčacej lehoty. V danom prípade, musí byť úkon colného úradu v rámci vyberania a vymáhania colného dlhu a zároveň vymerania a vybratia úroku z omeškania, týkajúceho sa dlžnej sumy dovoznej platby relevantným bodom, aktívne pôsobiacim na tento proces. Z vyššie uvedených zákonných ustanovení je v zmysle § 422 ods. 6 zákona č. 238/2001 Z. z. takýmto úkonom písomná upomienka na zaplatenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby doručená dlžníkovi. Ako žalovaný v kasačnej sťažno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote, znásilnenie, zločin znásilnenia, znásilnenie mentálne retardovanej ženy
Právna veta: Právo slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote patrí medzi základné práva ženy a v tomto súvise je zároveň primárnym objektom tohto trestného činu. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo na taký čin zneužije jej bezbrannosť. Násilie je v tomto prípade realizované v zmysle prekonania odporu ženy, za účelom dosiahnutia súlože, samozrejme proti vôli ženy a jej mienenému odporu, čomu zodpovedá pojem donútenie k súloži. (Hamranová, D.: Násilie páchané na ženách z legislatívneho hľadiska, trestné činy so skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, spor o právomoc, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podmienkou na to, aby bola vec prejednaná v rámci správneho súdnictva je, aby išlo z hľadiska predmetu konania o také konanie, ktoré spĺňa zákonom vymedzené podmienky, čo aj napriek viacerým nárokom uvedeným v žalobnom petite, možno konštatovať. Je totiž nepochybné, že žalobca sa primárne domáha zrušenia rozhodnutia o vylúčení zo štúdia na vysokej škole ako nezákonného. Toto je teda základný nárok, ktorého sa žalobca domáha, pričom ostatné nároky sú skutočne sčasti aj nevykonateľné, ale tieto je potrebné vnímať aj ako dôvody, pre ktoré sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia dekana č. 102 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, povinnosť dedičov uhradiť dlhy, nárok voči dedičom, výkaz nedoplatkov
Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súd príslušný na rozhodnutie sporov o právomoc podľa § 11 ods. 1 C.s.p. po prejednaní veci bez nariadenia pojednávania dospel k záveru, že rozhodovanie o uplatnenom nároku patrí do právomoci súdu. Na odôvodnenie uvádza nasledovné: 6. Zjednotenie výkladu v otázke kompetenčného konfliktu o prejednanie a rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu voči dedičovi - poistné na zdravotné postenie - uskutočnilo správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Stanovisku z 26. apríla 2016 sp. zn. Snj 39/2014. V stanovisku sa uvádza: „Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nezaplatenie zdravotného poistenia, úroky z omeškania podľa OZ, omeškanie dlžníka poistného, oneskorené odvedenie poistného
Právna veta: Nezaplatené zdravotného poistenia i nárok na poplatok z omeškania, je nárokom, ktorý zodpovedá ust. § 23 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ktorý nárok vznikol ako následok oneskoreného plnenia nárokov z práva verejného a nie z pohľadávky z práva súkromného. Charakter uvedenej pohľadávky zostáva trvalo zachovaný a nemôže sa zmeniť ani v prípade, že sa pohľadávka postupuje, resp. prechádza zo zákona na iné subjekty. Použitie právnych predpisov z oblasti súkromného práva pri nakladaní s ňou neznamená, že sa zmenila na pohľadávku súkromnoprávnu, a preto pri vymáhaní nedoplatku na poistno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právomoc správneho súdu, prevod majetku štátu, prechod prevádzaného majetku
Právna veta: Súkromnoprávne vzťahy, z ktorých vychádzajú súkromnoprávne spory a iné veci, sú charakterizované najmä právnou rovnosťou a vôľovou autonómiou ich účastníkov. Ich postavenie je rovnocenné, čo znamená, že jeden z účastníkov súkromnoprávneho vzťahu nie je oprávnený jednostranne ukladať povinnosti druhému účastníkovi a ani sám autoritatívne vynucovať splnenie povinnosti druhého účastníka súkromnoprávneho vzťahu. Verejnoprávne vzťahy ako vzťahy upravené normami verejného práva sú postavené na princípe nadriadenosti a podriadenosti subjektov (princíp subordinácie). Pre tieto právne vzťahy je t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: výkon štátnej služby, služobný pomer, právomoc správneho súdu
Právna veta: Vzťahy vyplývajúce zo štátnej služby príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa zákona č. 73/1998 Z.z. nemožno považovať pre ich povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné postavenie. Uvedené sa prejavuje aj v právnej úprave týkajúcej sa vzniku, zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania v exekučnom konaní, odmietnutie dovolania ako neprípustné, rozhodovanie súdu podľa § 202 EP
Právna veta: Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodnom ustanovení vo vzťahu k opravným konaniam, teda ani k dovolaciemu konaniu, neurčila žiadne pravidlo. Je preto potrebné vychádzať z princípu jej okamžitej aplikability. (K uvedenému pozri tiež rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 3ECdo/16/2017, 3ECdo/26/2017, 3ECdo/27/2017, 4ECdo/23/2017, 5ECdo/10/2017, 7ECdo/3/2017, 8ECdo/17/2017, 5ECdo/2/2018, 2Ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: volebná kampaň, volebné prieskumy, Slobodný výkon volebného práva , transparentnosť volebnej kampane
Právna veta: Pre význam času volebnej kampane pre formovanie volebného rozhodnutia voliča ústavný súd už v minulosti vyslovil, že niet pochýb o tom, že v čase volebnej kampane sa vyžaduje od štátnych orgánov istá miera zdržanlivosti v záujme ochrany slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti (m. m. PL ÚS 8/2012). Istú mieru zdržanlivosti v čase volebnej kampane je potrebné vyžadovať od každého štátneho orgánu. Štátnym orgánom je aj národná rada. Jej postavenie medzi štátnymi orgánmi je výnimočné v tom, že je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Jej scho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: úloha ústavného súdu, domáce vzdelávanie, koncepcia vzdelávania, právo na vzdelanie
Právna veta: Článok 125 ods. 2 ústavy viaže oprávnenie ústavného súdu rozhodovať o pozastavení účinnosti na existenciu jedného z troch alternatívnych predpokladov: ohrozenie základných práv a slobôd, hrozba značnej hospodárskej škody alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Je zrejmé, že každý z týchto predpokladov je iný a iné musia byť aj podmienky ich aplikácie. Ohrozenie základných práv a slobôd znamená, že ďalším uplatňovaním napadnutého právneho predpisu bude zúžený chránený rozsah chráneného priestoru jednotlivých základných práv a slobôd alebo bude podmieňovaný (sťažovaný) ich výkon neprimer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: e-kasa, úloha ústavného súdu, pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu
Právna veta: Podľa doložky vybraných vplyvov k zákonu č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je plánové zvýšenie príjmov rozpočtu verejnej správy v roku 2020 na základe systému e-kasa o 120,9 miliónov eur. 38. Prijatie návrhu na konanie je pre rozhodnutie o pozastavení účinnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: dĺžka konania, zbytočné prieťahy v konaní, nečinnosť súdu
Právna veta: Obranu okresného súdu spočívajúcu v poukaze na neprimeranú zaťaženosť a nedostatočné personálne obsadenie súdu nemožno akceptovať, vzhľadom na konštantnú judikatúru ústavného súdu (napr. I. ÚS 127/04, II. ÚS 311/06), podľa ktorej nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť konanie, ako aj skutočnosť, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty, nemôžu byť dôvodom na zmarenie uplatnenia práva na prerokovanie veci bez zbytočnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, právo na prerokovanie veci bez prieťahov, právo na prejednanie v primeranej lehote, Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva. 37. Citované ustanovenie trestného práva procesného [predtým aj ako procesnú normu zakotvenú v § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov] ustálená súdna judikatúra interpretuje tak, že porušenie práva obvineného na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote môže byť kompenzované i zastavením dotknutého trestného konania (nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, vrátenie plnenia , uznanie záväzku
Právna veta: Odstúpením od zmluvy podľa Obchodného zákonníka zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem výnimiek vymedzených v ustanovení § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka. Vzhľadom na účinky odstúpenia od zmluvy v obchodnoprávnych vzťahoch ex nunc, obsahuje Obchodný zákonník osobitnú právnu úpravu vyporiadania vzťahov vyplývajúcich zo zaniknutého záväzkového vzťahu v ust. § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka. Právo na plnenie zo zmluvy o dielo úpadcovi zaniklo platným odstúpením od zmluvy žalovaným a vzniklo mu nové právo požadovať vrátenie plnenia poskytnutého druhej zmluvnej strane. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úprava rodičovských práv a povinností, úprava rodičovských práv a povinností k maloletému, úkony súdu, právo na prejednanie v primeranej lehote
Právna veta: Pod mimoriadnou starostlivosťou, ktorú má súd venovať konaniu týkajúcemu sa rozhodovania vo veciach maloletých, nemožno rozumieť priebežné vykonávanie procesných úkonov súdom, ale osobitnú dôležitosť v tomto type konania nadobúda predovšetkým kvalitatívna stránka týchto úkonov, ktoré by mali efektívne smerovať k transparentnému, jasnému a spravodlivému usporiadaniu pomerov strán sporu, keďže záujem dotknutých detí, na ktorý sa má v konaní v prvom rade prihliadať, je mať kontakt s oboma rodičmi, pokiaľ sú riadne výchovne spôsobilí, lebo aj rešpekt k právam iných je jedným z predpokladov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, dovolanie v trestnom konaní, vyhlásenie o vine, neodvolateľnosť vyhlásenia o vine
Právna veta: V zmysle už citovaného ustanovenia § 257 ods. 5 Trestného poriadku je súdom prijaté vyhlásenie obžalovaného o vine neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Ako však tiež vyplýva z právnej úpravy už citovaného § 372 ods. 1 Trestného poriadku a judikatúry najvyššieho súdu (R 9/2017) proti odsudzujúcemu rozsudku, ktorý bol vyhlásený po prijatí vyhlásenia obvineného o priznaní viny (§ 257 ods. 5 Trestného poriadku), dovolanie môže podať len minister spravodlivosti, a to len na základe podnetu obvin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: autorizácia, zaručený elektronický podpis, elektronické podanie
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v prípade sťažovateľky sa na podanie správnej žaloby vyžadoval vlastnoručný podpis bez potreby úradného osvedčenia. V tejto súvislosti NASES vo svojom podaní uvádza: «Pri vlastnoručnom podpise bez potreby úradného osvedčenia ponúka zákon dve možnosti autorizácie, ktoré sú uvedené v § 23 ods. 1, písm. a) bod 1. a bod 2. Prvý a druhý bod citovaného ustanovenia sú dvoma odlišnými spôsobmi autorizácie, pričom podľa prvého bodu (23 ods. 1, písm. a) bod 1) je možné elektronické podanie autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý sa vyhotovuje použitím p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, neprimeraná sankcia, výška pokuty
Právna veta: Z napadnutého rozsudku najvyššieho súdu vyplýva, že opravný prostriedok proti rozhodnutiu rady podaný 24. júna 2016 posudzoval podľa § 246 ods. 2 písm. a) v spojení s § 250l ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“). Urobil tak v súlade s § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona (1. júla 2016, pozn.) dokončia podľa doterajších predpisov. Sťažo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: preskúmanie exekučným súdom, prieskumná činnosť exekučného súdu, notárska zápisnica, vykonanie exekúcie, právo na súdnu ochranu
Právna veta: Právna úprava pritom oprávňuje exekučné súdy na preskúmanie (aj) tých skutočností, ktoré boli rozhodné pre právne posúdenie vymáhaného (judikovaného) nároku ešte v štádiu pred vydaním exekučného titulu, len vo výslovne ustanovených prípadoch, a to predovšetkým pri osobitných kategóriách exekučných titulov, akými sú práve rozhodcovské rozsudky a notárske zápisnice (pozri napr. § 44 ods. 3 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017, § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení účinnom do 31. decembra 2014). O žiadny z takýchto prípadov však vo veci sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletých , miestna príslušnosť súdu, zásada perpetuationis fori
Právna veta: V konečnom dôsledku účelom uplatnenia zásady perpetuatio fori je zabrániť práve situáciám, ako je to v konkrétnych okolnostiach veci, rôzneho právneho posúdenia tých istých okolností determinujúcich miestnu príslušnosť tým istým súdom prvej inštancie. V danej veci totiž Okresný súd Prievidza, ktorý prvotne uznal svoju miestnu príslušnosť, túto prehodnotil a právne ju posúdil inak, a to všetko pri nezmenených okolnostiach, ktoré ju determinujú. 43. Vo veci posúdenia nesúhlasu Okresného súdu Prievidza, ktorý už raz svoju miestnu príslušnosť vo veci starostlivosti súdu o maloletého posúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predbežná vykonateľnosť rozsudku,, rozsudok súdu v sporovom konaní, doplnenie rozsudku, nerozhodnutie súdu
Právna veta: Podľa ust.§ 225 C. s. p., ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže strana do 15 dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu. Doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu strany na doplnenie rozsudku, návrh zamietne. Návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku. 4. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že doplnenie rozsudku je možné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: právne zastúpenie advokátom, práva a povinnosti advokáta, povinnosť advokáta postupovať s odbornou starostlivosťou, úkony právnej služby
Právna veta: Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou 9 starostlivosťou, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Ústavný súd nie je povinný nahradzovať úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne spôsobilé vyvolať nielen začatie konania, ale aj prijatie sťažnosti na ďalšie konanie, ak sú na to splnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: neľudské zaobchádzanie, nedostatok právomoci súdu, ústavná sťažnosť, základné práva a slobody
Právna veta: Pojem neľudské zaobchádzanie zahŕňa prinajmenšom také zaobchádzanie, ktoré zámerne spôsobuje vážne utrpenie, mentálne alebo fyzické, ktoré v danej situácii nemožno ospravedlniť (pozri rozhodnutie Európskej komisie pre ľudské práva vo veci Greek Case z 18. novembra 1969, Ročenka Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd č. 12). 51. Za ponižujúce zaobchádzanie je potrebné považovať také zaobchádzanie, ktoré u obetí vzbudzuje strach, úzkosť a pocit podradenosti a ktoré je schopné ich ponížiť alebo znevážiť. Ide o také zaobchádzanie, ktoré by viedlo k prelomeniu psychického ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Ústavné právo
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, prekážka už rozhodnutej veci, prekážka rozsúdenej veci (res iudicata), odmietnutie sťažnosti pre neprípustnosť
Právna veta: Prekážka už rozhodnutej veci (res iudicata) bráni tomu, aby sa ústavný súd opakovane zaoberal a rozhodoval o totožných návrhoch doručených ústavnému súdu. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. O takú prekážku by nešlo, ak chýba čo len jeden z uvedených znakov totožnosti veci. Rozhodnutie o odmietnutí sťažnosti pre oneskorenosť v okolnostiach danej veci nemožno považovať za rozhodnutie „o podmienkach konania“, ktoré by bolo možné dodatočne splniť (ako to je napr. pri nesplnení zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch, najlepší záujem dieťaťa, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
Právna veta: Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, že rodič má právo na to, aby s dieťaťom strávil polovicu svojho voľného času, to znamená počas pracovných dní školského roka, ako aj počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Úprava stretávania pod tento rozsah je obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných v ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Zákon o rodine priorizuje dohodu rodičov o úprave styku, ale v prípade, ak rodičia nie sú schopní dohodnúť sa na úprave styku, upraví styk autoritatívne súd, pričom prihliada predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: provízie, obchodné záväzkové vzťahy, poistné zmluvy, zmluva o obchodnom zastúpení
Právna veta: Províziu treba podľa § 662 ods. 2 ObchZ vrátiť v prípade, keď na ňu zanikol nárok podľa § 662 ods. 1
ObchZ. Podľa tohto ustanovenia nárok na províziu zanikne, ak je zrejmé, že obchod medzi zastúpeným a
treťou osobou sa neuskutoční a ak jeho neuskutočnenie nie je dôsledkom okolností, za ktoré zodpovedá
zastúpený, ak z obchodu nevyplýva niečo iné.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, úrok z úveru, predčasná splatnosť úveru
Právna veta: Úrok z úveru je potrebné chápať ako odmenu veriteľa za to, že poskytol finančné prostriedky dlžníkovi za určitých dohodnutých podmienok a vo výške, ktoré si dohodli v zmluve. Ide v podstate o odplatu za to, že veriteľ sa vzdal dispozície s peňažnými prostriedkami, poskytol ich dlžníkovi a umožnil mu vracať ich v splátkach. Vyhlásením predčasnej splatnosti úveru veriteľ požaduje vrátenie predtým poskytnutého planenia, čím sa zásadným spôsobom mení obsah záväzku. Pokiaľ dlžník už nie je oprávnený disponovať poskytnutými finančnými prostriedkami, neexistuje dôvod, aby sa tieto finančné pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, spotrebiteľská zmluva, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluva o spotrebiteľskom úvere , úroková sadzba, ochrana slabšej zmluvnej strany
Právna veta: Podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú vymedzené v ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. Pokiaľ povinnosti, vymedzené zákonom, nie sú dodržané, dôsledky porušenia týchto povinností, upravuje ustanovenie § 11 zákona č. 129/2010 Z. z. s tým, že pokiaľ zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. i) /úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru/ a písm. k) /ročnú percentuálnu mieru nákladov/ poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Citované zákonné ustanovenie je súčasťou dôslednej ochrany slabšej zmluvne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebný úver, zmena v obsahu záväzku, rozpor s dobrými mravmi, výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, spotrebiteľský úrok, splnenie dlhu, úroky z omeškania podľa OZ
Právna veta: Stratou výhody splátok vzniká dlžníkovi voči veriteľovi nová povinnosť - zaplatiť celú pohľadávku a to naraz, teda povinnosť zaplatiť veriteľovi nesplatenú istinu a splatné úroky, výška ktorých sa ku dňu účinnosti vyhlásenia predčasnej splatnosti zo strany veriteľa zafixuje. Zákon pritom otázku splatnosti zvyšku pohľadávky po strate výhody splátok osobitne nerieši. Je preto nevyhnutné aplikovať ustanovenie § 563 OZ a túto pohľadávku považovať za jednorazovo splatnú ako celok odo dňa nasledujúceho po žiadosti veriteľa, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak. Keďže pôvodný zmluvný vzťah, a tým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, objektívna zodpovednosť štátu, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Znenie § 3 ods. 2 Zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci podľa názoru odvolacieho súdu treba vykladať ústavne konformným spôsobom tak, aby mohlo byť právo jednotlivcov na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, alebo nesprávnym úradným postupom aj účinne realizované. Aplikáciou a výkladom týchto ustanovení teda nemožno obmedziť uvedené právo v rozpore s jeho podstatou a zmyslom, keď zároveň platí, že zodpovednosť štátu za škodu je absolútnou objektívnou zodpovednosťou, pre ktorej vznik a existenciu, nie sú podstatné žiadne ďalšie skutočnosti, ako skutočnosti pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: prednesy na pojednávaní, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, nesprávny úradný postup súdu
Právna veta: Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. v prípade, ak iba samotné konštatovanie porušenia
práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím
alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné
uspokojiť ju inak.Účelom postupu súdu podľa § 181
ods. 2 C.s.p. nie je, aby strana sporu (v danom prípade žalobca) vyčkávala na stanovisko konajúceho
súdu a až následne bola procesne aktívna a navrhovala vykonanie dôkazov na preukázanie svojich
tvrdení, tak ako sa mylne domnieval žalobca.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dohoda o zmluvnej pokute, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, zmluva o poskytovaní verejných služieb, spotrebiteľská zmluva
Právna veta: Ustanovenie dodatku pritom nemožno považovať za individuálne dojednané, nakoľko bolo súčasťou vopred pripraveného textu dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb, vyhotoveného samotným žalobcom; išlo teda o typ tzv. formulárovej zmluvy, bez možnosti zasahovania do jej obsahu druhou zmluvnou stranou. Základným princípom spotrebiteľských zmlúv je, že nesmú obsahovať neprijateľnú zmluvnú podmienku, t.j. také zmluvné dojednanie, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čo podľa odvolacieho súdu dohoda o zmluvnej pokute v d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, závažnosť trestného činu, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
Právna veta: Pre použitie zmierňovacieho ustanovenia podľa § 39 ods. 1 Tr. zákona, v ktorom prípade je možné
ukladať trest pod dolnú hranicu zákonnej sadzby, zákon ustanovuje splnenie podmienok a to existenciu
takých okolností prípadu alebo pomerov páchateľa, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej Trestným
zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj
trest kratšieho trvania.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí , uplynutie premlčacej doby, práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Právo na vydanie plnenia
z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k
bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil (§107 ods. 1 Občianskeho zákonníka). O
tom, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal, sa oprávnený dozvie vtedy, keď
pozná skutkové okolnosti, z ktorých možno usudzovať získanie bezdôvodného obohatenia na jeho úkor,
a to aspoň v takej výške (objektívne vyčíslenej v peniazoch), že právo na jeho vydanie možno uplatniť
na súde
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepreskúmateľnosť rozhodnutia, riadne odôvodnenie rozhodnutia, procesná vada konania
Právna veta: Zákon vyžaduje, aby súd v odôvodnení rozhodnutia vymedzil tiež, ktoré skutočnosti boli pre jeho rozhodnutie zásadné, ktoré z nich boli medzi stranami nesporné a aké skutkové závery a na podklade ktorých dôkazov urobil vo vzťahu k skutočnostiam sporným. V odôvodnení rozsudku súd vysvetlí, aké skutkové zistenie odôvodnilo aplikáciu zvolenej právnej normy, podá jej interpretáciu na konkrétne okolnosti prípadu a vyvodí z nej závery o spornom práve či povinnosti. Povinnosťou súdu je v odôvodnení sa vysporiadať tiež s rozhodujúcimi argumentmi strán; z odôvodnenia má pritom podľa právnej praxe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoplatnenie úveru, spotrebiteľská zmluva, úroky z omeškania podľa OZ
Právna veta: Predčasnosť spoplatnenia úveru predstavuje vo svojej podstate jednostranný sankčný právny inštitút, ktorý umožňuje veriteľovi zmenou záväzku požadovať jednorazové a okamžité vrátenie celej požičanej istiny. Spoplatnením úveru na jednej strane nastáva stav, keď veriteľ má právo získať okamžite späť celú sumu požičaných peňažných prostriedkov, na druhej strane už spotrebiteľ nemá právny titul držať peňažné prostriedky poskytnuté veriteľom v svojej dispozícii, preto niet dôvodu na to, aby veriteľ požadoval od neho úroky, ktoré by mu patrili, ak by spotrebiteľ mal právo držby finančných prost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: predčasné splatenia úveru, premlčacia doba, premlčacia doba jednotlivých splátok, omeškanie dlžníka
Právna veta: Ustanovenie § 101 Občianskeho zákonníka je úpravou všeobecnou (lex generalis) a ustanovenie § 103 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k nemu je lex specialis, t. j. osobitnou úpravou, ktorá má pred aplikáciou všeobecnej úpravy prednosť. Keďže § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka umožňuje predčasné splatenie uplatniť až po trojmesačnom omeškaní s niektorou splátkou, je práve táto splátka, s ktorou je spotrebiteľ v omeškaní 3 mesiace tou splátkou, pre nesplnenie ktorej sa stane zročným celý dlh v zmysle § 103 Občianskeho zákonníka a od splatnosti tejto nesplnenej splátky začne plynúť premlčacia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, bezúročný spotrebiteľský úver, splácanie úveru v splátkach
Právna veta: Ustanovenie § 7 ods. 1 ZoSÚ zakotvuje povinnosť veriteľa posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver na základe relevantných a aktuálnych informácií. Toto ustanovenie by malo zabezpečiť záujem veriteľov správne odhadnúť schopnosti spotrebiteľa splácať úver a správať sa tak obozretne, jednak z pohľadu návratnosti úveru a jednak z pohľadu dôsledkov nezodpovedného požičiavania si finančných prostriedkov na strane spotrebiteľov (porov. rozsudok Krajského súdu v Prešove z 18.6.2019 sp. zn. 10Co/6/2019). 18. Následok (t. j., že úver je bezúročný a bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, postúpenie pohľadávky, spornosť pohľadávky, zánik vzájomných pohľadávok
Právna veta: Podmienkou platného jednostranného započítania je pravosť a existencia pohľadávky, ktorá znamená súdnu vymáhateľnosť a pod ktorou je potrebné rozumieť vymáhateľnosť pohľadávky pre úspešné uplatnenie započítania. Pokiaľ ide o započítanie pohľadávky, ktorej pravosť a výška sú sporné, zánik vzájomných pohľadávok môže nastať až po riadnom zistení pravosti a splatnosti spornej pohľadávky. Z tohto dôvodu je možné jednostranne započítať aj takú pohľadávku, ktorú druhá strana spochybnila, resp. neuznala, súd sa v takom prípade musí zaoberať dôvodnosťou takej pohľadávky. Je povinnosťou súdu posúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčacia doba jednotlivých splátok, omeškanie splátok, splatnosť úveru, plnenie v splátkach
Právna veta: Premlčaním (praescriptio) sa rozumie kvalifikované uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktoré po márnom uplynutí tohto času nemožno oprávnenému súdne priznať. Súd sa môže zaoberať vznesenou námietkou premlčania bez toho, aby skúmal samotnú existenciu subjektívneho práva veriteľa. Premlčacou dobou sa rozumie časový úsek, v ktorom musí byť právo vykonané, inak môžu nastať účinky premlčania podľa § 100 Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba je ustanovená konkrétnym časovým úsekom, ktorý má určený začiatok plynutia; dĺžku premlčacej doby určuje zákon a pod sankciou neplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: opomenutý účastník správneho konania, účastník konania v zmysle Správneho poriadku, vylúčenie z konania, neúčasť na konaní
Právna veta: Podľa § 14 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) (1) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. (2) Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. Podľa § 34 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) (1) Účastníkom územné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť platiť koncesionárske poplatky, úhrada za služby verejnosti, platiteľ úhrady
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy platiteľom úhrad za služby verejnosti, poskytované RTVS, je fyzická osoba, ktoré je dodávateľom elektriny evidovaná v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo rodinnom dome; fyzická osoba sa teda stane platiteľom úhrady v okamihu, keď je zaevidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny. Úhrady za služby verejnosti, poskytované RTVS a ich príslušenstvo, platiteľ neplatí na základe zmluvného vzťahu, ale táto povinnosť mu vyplýva priamo zo zákona. Nejde prit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, úroky z omeškania podľa OZ, zmluva o úvere , omeškaný peňažný záväzok
Právna veta: Kým
povinnosť dlžníka zaplatiť veriteľovi dohodnuté úroky vzniká zo záväzku v zmluve, povinnosť platiť
úroky z omeškania vyplýva bez ďalšieho zo zákona ako dôsledok omeškania so splnením dlhu. Aj
keď dlžník nie je v omeškaní so splnením dlhu, môže veriteľ požadovať dohodnuté úroky a úroky z
omeškania môže požadovať pri omeškaní dlžníka aj u bezúročnej (bezodplatnej) pôžičky. Dohodnuté
úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka), majú
však iný právny dôvod a veriteľ ich môže požadovať vedľa seba.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, vyhlásenie o vine
Právna veta: Samotné vyhlásenie o vine neodôvodňuje automaticky použitie ustanovenia § 39
odsek 2 písm. d), odsek 4 Tr. zákona
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, odvolanie a konanie o ňom, výrok o vine a treste
Právna veta: Podľa § 317 ods. 1 Tr. por. ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 316 ods. 1 Tr. por. alebo nezruší rozsudok podľa § 316 ods. 3 Tr. por., preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por. Krajský súd uvádza, že pokiaľ ide o výrok o vine, súd prvého stupňa postupoval v súlade so zákonom, keď na základe vykonaného dokazovania uznal obžalovaného v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazná povinnosť, dôkazné bremeno, vykonávanie dokazovania
Právna veta: Strany sporu sú teda povinné označiť skutkové tvrdenia dôležité pre rozhodnutie vo veci a podoprieť svoje tvrdenia dôkazmi, súd následne rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Súd zásadne nevykonáva dokazovanie bez návrhu, s výnimkou prípadov podľa § 185 ods. 2 a 3 CSP. Medzi základné práva a povinnosti strán sporového konania teda patrí tvrdiť skutkové okolnosti, z ktorých strana odvodzuje svoje právo alebo povinnosť protistrany a označiť dôkazy, ktorými chce preukázať pravdivosť ním tvrdených skutočností (povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť). Strana sporu musí uviesť skutkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: plynutie premlčacej doby, začiatok premlčacej doby, uplatnenie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slova ,,vedieť mal a mohol" pritom obsahuje v iných prípadoch, no na účely začiatku premlčacej doby ich nestanovil. Každý je povinný poznať právo, no nikomu nemožno nanútiť povinnosť, aby to právo vedel aj správne aplikovať. 13. „Za rozhodujúci pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby pre uplatnenie práva na vydanie bezdôvodného ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo veci, omeškanie dlžníka podľa O.z., omeškaný peňažný záväzok
Právna veta: Peňažný záväzkový právny vzťah môže byť buď vzťahom hlavným alebo vedľajším. Hlavným záväzkovým právnym vzťahom je peňažný záväzkový právny vzťah vtedy, ak jeho kauza smeruje priamo k zaplateniu určitej čiastky peňazí. Vedľajším peňažným záväzkovým právnym vzťahom je záväzkový právny vzťah úrokový, ktorý vzniká iba vtedy, ak medzi účastníkmi existuje peňažný záväzkový právny vzťah hlavný. Splnením hlavného záväzku (alebo iným zo spôsobov jeho zániku) zaniká aj akcesorický záväzok úrokový, pretrváva iba povinnosť uhradiť už dospelé úroky. Tým, že včas nezaplatí úroky z istiny, sa dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: členské práva, členský podiel v bytovom družstve, člen družstva, osvedčenie o dedičstve, dedenie
Právna veta: ten, kto mal v čase smrti poručiteľky právo ako člen družstva nakladať s členskými právami a povinnosťami spojenými s členstvom v bytovom družstve, súhrn ktorých tvorí majetkovú hodnotu, mal teda aj právo nakladať s touto majetkovou hodnotou, a tento preto zodpovedal aj za možnosť plnenia, pokiaľ ide o majetkové právo žalobkyne, ktoré nadobudla ako univerzálna dedička poručiteľky. Odvolací súd sa stotožnil aj so záverom súdu prvej inštancie, že v posudzovanej veci nedošlo k „pohlteniu“ práv vlastníka a člena družstva, keď toto je vylúčené tým, že žalovaný ako právnická osoba nemôže byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvrat vzťahov medzi manželmi, podmienka na rozvod manželstva, vzťahy medzi manželmi
Právna veta: Rozvrat vzťahov medzi manželmi nastáva prevažne vtedy, ak sa manželia nespravujú (prípadne nemôžu spravovať) vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z čl. I a VI Základných zásad a z ustanovenia § 18 až 21 Zákona o rodine (teraz § 18 až § 20 Zákona o rodine). Zrušenie manželstva rozvodom neodôvodňuje pochopiteľne, akýkoľvek, ale len kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi. Záver o vážnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi je teda odôvodnený vtedy, ak sa rozvrat vzťahov medzi manželmi javí ako neodčiniteľný, nenapraviteľný stav, vzhľadom na výsledok dialektického zhodnote ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úvere, premlčanie práva, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ
Právna veta: Ustanovenie § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka bolo zavedené zákonom č. 568/2007 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2008 v tom znení, že ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. 16. Už z tohto znenia ust. § 52 ods. 2 OZ je podľa odvolacieho súdu zrejmý zámer zákonodarcu preferovať v rámci spotrebiteľskej ochrany ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatnosť úveru, spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere
Právna veta: Ustanovenie § 9 odsek 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov presne definuje, aké náležitosti, okrem všeobecných (§ 43 Občianskeho zákonníka), musí spotrebiteľská zmluva obsahovať. Okrem iného v § 9 odsek 2 písm. k) uvádza, že zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: súhlas okresného úradu, súhlas prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia, orgán štátnej správy
Právna veta: Okresný úrad je v zmysle § 68 písm. w) zákona oprávnený vydať súhlas prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. 38. Ustanovenia zák. č. 543/2002 Z.z. neobsahujú bližšiu špecifikáciu dôvodov vydania alebo nevydania súhlasu, preto správny orgán v rámci svojej správnej úvahy a diskrečnej právomoci rozhodne na základe zisteného skutkového stavu, okolnosti prípadu a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú pre neho záväzné. Správna úvaha však nepredstavuje ľubovôľu správneho orgánu pri rozhodovaní; správny or ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: úroky pri peňažnej pôžičke, dojednanie úrokov, rozpor s dobrými mravmi
Právna veta: Dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke podľa § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka v neprimeranej
výške je v rozpore s dobrými mravmi § 3 ods. 1 OZ. Pri posúdení primeranosti dojednanej výšky
úrokov pri peňažnej pôžičke treba prihliadnuť na celkové okolnosti úkonu a účel ktorý sledoval, ako
aj porovnať dojednaný úrok s úrokovou mierou obvyklou z praxe peňažných ústavov.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, spotrebiteľská zmluva, úverová zmluva, zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv
Právna veta: Neprijateľnou podmienkou môže byť nielen
samotný obsah konkrétneho zmluvného dojednania spotrebiteľského záväzku, ale i spôsob jeho
formálneho vyjadrenia zahrňujúci nekalé praktiky dodávateľa v procese uzatvárania spotrebiteľskej
zmluvy (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 320/2013 zo dňa 24.novembra
2015).
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: celkové náklady spotrebiteľa, zmluva o spotrebiteľskom úvere , cestovné poistenie
Právna veta: Podľa ust. § 2 písm. g) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom ku dňu 07. 12. 2011, celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom sú všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere a ktoré sú veriteľovi známe, okrem notárskych poplatkov; do celkových nákladov patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a to najmä poistné, ak spotrebiteľ musí navyše uzavrieť zmluvu o poskytnutí takejto doplnkovej služby, aby získal spot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: začiatok a trvanie premlčacej doby, námietka premlčania, odstúpenie od zmluvy
Právna veta: Absencia dostatočného a zároveň zrozumiteľného odôvodnenia obrany o spotrebiteľskom charaktere zmluvy nemohla viesť na základe výsledkov zopakovaného dokazovania k inému záveru len tomu, že žalovaný nevyvrátil obsah listinných dôkazov, ktorý svedčil o podnikateľskom charaktere vzťahu medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným. Treba pritom zdôrazniť, že samotná rámcová zmluva okrem označenia žalovaného identifikačnými údajmi podnikateľa i vyššie spomenutého obsahu zmluvy má výslovné uvedenie, že sa uzatvára podľa ustanovení Obchodného zákonníka a z čl. 7 Záverečné ustanovenia bod 7.1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, zásada voľného hodnotenia dôkazov , označenie dôkazov , hodnotenie dôkazov
Právna veta: Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy neboli preukázané určité skutočnosti významné podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci (či už z dôvodu nečinnosti účastníka, ktorý nesplnil povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení stanovenú v § 101 a § 120 ods. 1 vety prvej O.s.p., alebo preto, že takáto skutočnosť nemohla byť preukázaná vôbec). Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týkajú povinnosti tvrdenia a označenia dôkazov na preukázanie tvrdení, je daný hypotézou hmotnoprávnej normy, ktorá upravuje sporný právny po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od zmluvy podľa § 48 OZ, vrátenie úroku, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou , zhoršenie postavenia spotrebiteľa, dohoda o odstúpení od zmluvy
Právna veta: Zmluvná podmienka, ktorá pri odstúpení od zmluvy zaväzuje spotrebiteľa na úhradu nad rámec povinnosti vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka, potom nie je vyvážená a naopak, spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Naviac, je nejasná a nezrozumiteľná v kontexte s ostatnými zmluvnými podmienkami a objektívne zhoršuje postavenie žalovaného spotrebiteľa. Slovami zákona (§ 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka) ide o ,,odchýlenie sa v neprospech spotrebiteľa“, ktoré jednostranne zvýhodňuje iba veriteľa, pretože zachováva len práva veriteľa, nie však práva s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zamestnanec, úrazové poistenie, vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu, invalidný dôchodok
Právna veta: Zamestnanec na účely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie. Je nepochybné, že žalobkyňa bola v právnom vzťahu, ktorý zakladal jej zamestnávateľovi povinnosť platiť za ňu úrazové poistenie. Legálna definícia nehovorí o tom, že má ísť o právny vzťah súčasný, prípade minulý - v definícii nie je uvedené, že fyzická osoba je, prípadne bola v dotknutom právnom vzťahu. Pre neurčitosť právnej normy, ktorá obsahuje legálnu definíciu pojmu zamestnanec na účely úrazového poistenia, je potrené, aby orgán štátu, ktorý normu aplikuje, vyk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žalovaný zo zmenky, zmenka, majiteľ zmenky
Právna veta: Podľa § 17 ods. 1 a 2 ZZŠ, kto je odporca zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Ak je odporcom zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy. V konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne na skutočnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: povinnosť preukázať príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, určenie výživného, vyživovacia povinnosť otca k maloletému dieťaťu
Právna veta: V prípade rodiča podnikateľa súd musí primárne vychádzať z jeho daňového priznania, prípadne z jeho peňažných denníkov. V prípade, ak povinný rodič má na jednej strane značne vysoké príjmy, na strane druhej tiež vysoké výdavky (prípadne sa ocitne v daňovej strate), je potrebné skúmať charakter výdavkov vzhľadom na skutočnosť, či išlo o výdavky, ktoré boli nevyhnutné na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmov vo vzťahu k predmetu podnikania. Nie každý daňovými predpismi uznaný výdaj povinného rodiča je z hľadiska jeho podnikania nevyhnutný do tej miery, že by nebol dôvod od neho požadovať, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zodpovednosť štátu za škodu, nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci, náhrada nemajetkovej ujmy , podnikateľ, právnická osoba
Právna veta: Zodpovednosť štátu za vznik škody v súvislosti s nesprávnym úradným postupom vzniká splnením podmienok vzniku zodpovednosti štátu za škodu, ktorými sú: 1. nesprávny úradný postup, 2. vznik škody či nemajetkovej ujmy a 3. príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody či nemajetkovej ujmy. Pokiaľ bol nesprávny úradný postup konštatovaný nálezom Ústavného súdu SR, je zároveň daná aj príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody či nemajetkovej ujmy. Samotná nemajetková ujma predstavuje zásah do inej než majetkovej sféry poškodeného. Jej negatívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo duševného vlastníctva
Kľúčové slová: autorské dielo, dielo, autorské právo, porušenie autorských práv, nesprístupnenie informácií
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 1 Autorského zákona upravuje prvú podmienku, ktorú výsledok ľudskej duševnej činnosti musí splniť na to, aby mohol byť predmetom autorského práva a to, že musí byť vhodným predmetom pre autorské právo, pričom môže ním byť akýkoľvek druh diela z oblasti literatúry, umenia alebo vedy. V odseku 2 §-u 3 Autorský zákon demonštratívne vymenúva druhy diel, ktoré môžu prísť od úvahy. Medzi inými je vymenované aj architektonické dielo, bližšie špecifikované v odseku 6 citovaného ustanovenia. Právna teória uvádza, že architektonické dielo môže byť vyjadrené v rôznych podobách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba, začiatok plynutia lehoty
Právna veta: V prípade vydania bezdôvodného obohatenia sa právo vydať bezdôvodné obohatenie premlčuje podľa ustanovení § 107 Občianskeho zákonníka, a to v subjektívnej dvojročnej dobe a objektívnej trojročnej dobe. Pri posudzovaní začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby je potrebné vychádzať z preukázanej, skutočnej, nie len predpokladanej vedomosti oprávneného o tom, že na jeho úkor došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal. Iné je to v prípade objektívnej premlčacej doby. V prípade objektívnej premlčacej doby je pre začiatok plynutia práva na vydanie plnenia z bezdôvodného ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovská zmluva, rozhodcovská doložka, forma rozhodcovskej zmluvy, neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, neprijateľné podmienky
Právna veta: Cieľom rozhodcovskej zmluvy je dosiahnuť prejednanie prípadného sporu zmluvných strán rozhodcom ako súkromnou osobou, na ktorú zmluvné strany takúto právomoc delegovali. Význam rozhodcovskej doložky je osobitný, pretože v prípade sporu súkromná osoba rozhodne o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach zmluvných strán, s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok z pôvodnej zmluvy. Ak rozhodcovská zmluva nebola osobitne spotrebiteľmi vyjednaná, ale vyplýva zo štandardného textu tzv. formulárovej zmluvy, teda zo vzťahu fakticky nerovnovážneho, bez vysvetlenia spotrebiteľovi pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, spotrebiteľská zmluva, zmluva o výkone správy, neprijateľné podmienky
Právna veta: Podľa § 53 ods. 4 písm. a) O. z. za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy. 10. Podľa § 53 ods. 5 O. z. neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. 11. Súd prvej inštancie správne dospel k záveru, že zmluva o výkone správy uzavretá medzi stranami má charakter spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 O. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Žalobca v danej veci vystupuje ako podnikateľ, ktorý koná v rámci predmetu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podanie v sporovom konaní, zamietnutie žaloby, dôkazný prostriedok
Právna veta: Pri povinnosti uviesť skutkové okolnosti je potrebné rozlišovať dva typy skutočností, ktoré musí strana sporu tvrdiť, aby bola v spore úspešná. Pre perfektnosť žaloby musí uviesť tzv. základné skutočnosti, ktoré musí mať súd prvej inštancie k dispozícii, aby mohol posúdiť, o čom a na akom podklade má rozhodnúť. Ide o skutočnosti, ktoré sú potrebné k individualizácii, nezameniteľnosti nároku. Tieto skutočnosti musia byť vymedzené v takom rozsahu, aby umožnili jednoznačnú individualizáciu nároku. Ak žaloba takéto skutočnosti neobsahuje, je namieste postupovať podľa § 129 ods. 1 a 2 C. s. p. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: porušenie pracovnej disciplíny, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (§ 47 ods. l písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností stanovených právnymi predpismi, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou alebo pokynom nadriadeného zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce pre účely ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nepovolené prečerpanie prostriedkov na účte, súlad s dobrými mravmi, výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, spotrebiteľský úver
Právna veta: Podľa § 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z.z. na účely tohto zákona sa rozumie prekročením automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom veriteľ umožňuje spotrebiteľovi disponovať peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania. Z citovaného ustanovenia vyplýva možnosť majiteľa účtu nakladať s peňažnými prostriedkami nad rámec vlastných prostriedkov (napr. daním príkazu banke na platbu) ako podstatný znak nepovoleného prečerpania, resp. prekročenia. Z vykonaného dokazovania (výpisov z účtu) vyplýva, že žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zatvorenie účtu, súlad s dobrými mravmi, spotrebiteľský úver
Právna veta: Zatvorenie účtu žalovaného po
viac ako dvoch rokoch po jeho poslednej dispozícii s účtom (zadaní príkazu na úhradu) a navyšovanie
debetného zostatku o poplatky a úroky za celé toto obdobie nie je výkonom práva v súlade s dobrými
mravmi v zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, a preto nepožíva právnu ochranu.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkúpne právo, porušenie predkupného práva, scudzený podiel
Právna veta: Právo disponovať so spoluvlastníckym podielom prislúcha každému spoluvlastníkovi. Zmluvná voľnosť spoluvlastníka je však obmedzená, lebo svoj spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. Ak však spoluvlastník mieni svoj spoluvlastnícky podiel previesť na iné než blízke osoby, musí najskôr svoj spoluvlastnícky podiel ponúknuť iným spoluvlastníkom. Ide o povinnosť spoluvlastníka vyplývajúcu zo zákonného predkupného práva, ktorej korešponduje právo ostatných spoluvlastníkov na odkúpenie tohto spoluvlastníckeho podielu. Takúto povinnosť má spoluvlastník bez ohľadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský úver, bezúročný spotrebiteľský úver, úroková sadzba, prekročenie na bežném účtu
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 písm. i/ cit. zák. zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých upla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia, zodpovednosť predávajúceho za vady, kúpna zmluva , povinnosť vrátiť plnenie z neplatnej alebo zrušenej zmluvy, neplatnosť zmluvy
Právna veta: Z cit. ustanovenia § 597 ods. 2 je zrejmé, že právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, a to najmä vlastnosti vymienené kupujúcim a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Ubezpečenie predávajúceho, že vec má určité vlastnosti nemusí byť však súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy, ale postačí, ak bolo dojednané pri dohode o kúpnej zmluve. 18. V prejednávanej veci je nesporné z vykonaného dokazovania, že žalovaný ako predávajúci ubezpečil žalobcu, že motorové vozidlo nebolo havarované, a toto ubezpečenie sa ukázalo ako nepravdivé, pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: vyvlastnenie, náhrada za vyvlastnenie, vyvlastnenie nehnuteľnosti
Právna veta: Zákon č. 50/1976 Zb. v znení účinnom ku dňu vydania vyvlastňovacieho rozhodnutia v ustanovení § 111 upravoval náhradu za vyvlastnenie. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia - ak v priebehu vyvlastňovacieho konania medzi doterajším vlastníkom, prípadne iným oprávneným a tými, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe väzia práva zanikajúce vyvlastnením, nedôjde k dohode o rozdelení náhrady, zloží sa náhrada na štátnom notárstve. 29. Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (Notársky zákon) v znení účinnom ku dňu právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na náhradu škody sa premlčí, subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba
Právna veta: Ustanovenie § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž upravuje objektívnu premlčaciu dobu ohľadne práva na náhradu škody, v rámci ktorej však môže uplynúť subjektívna premlčacia doba. Vyplýva to zo slovného spojenia: „Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí...“, z čoho logicky možno vyvodiť, že sa môže premlčať aj skôr, a to práve v subjektívnej premlčacej dobe. Výklad podaný žalobcom je podaný bez vzájomnej súvislosti ust. § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka s ustanovením § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ust. § 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka nehovorí o tom, že pri škode spôsob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Z pohľadu tolerovateľnosti správania sa subjektov nepochybne súkromnoprávneho vzťahu zmluvy o postúpení pohľadávky je preto rozhodujúce, že u jedného z týchto subjektov a to u postupcu treba usudzovať na existenciu zákonnej povinnosti správať sa určitým spôsobom - neplatí tu, že ho nemožno nútiť konať, čo zákon neukladá, ale je tu presný opak v podobe záujmu zákonodarcu na tom, aby sa konalo určitým zákonom predpokladaným spôsobom. Druhou stranou rovnakej obraznej mince je potom, že na nesprávanie sa zákonom výslovne ustanoveným spôsobom, teda odmietnutie učiniť zadosť pomerne jednoznačn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, neprijateľné zmluvné podmienky, úroková sadzba v rozpore s dobrými mravmi
Právna veta: Ustanovenia osobitného zákona upravujúceho poskytovanie úverov nemožno vyvodiť, že ust. § 53 ods. 6 O.z. by malo predstavovať špeciálnu normu voči § 39 O.z. a že by malo vylučovať prípadné skúmanie rozporu úrokovej sadzby s dobrými mravmi podľa § 39 O.z.. Naopak, ustanovenie § 53 ods. 6 O.z. dopĺňa iné normy obmedzujúce výšku odplaty (odmeny) veriteľa pri poskytovaní úverov a pôžičiek. Súčasťou odplaty je totiž nielen samotný úrok, ale aj ďalšie poplatky a plnenia pri uzavretí zmluvy alebo počas jej trvania. Aj prípadný súlad celkovej odplaty s odplatami na bankovom finančnom trhu podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vecná legitimácia účastníkov konania, dodatočná likvidácia, dodatočná likvidácia majetku bývalej spoločnosti
Právna veta: Kto je stranou konania vymedzuje právo procesné. Od podmienok, za ktorých sa niekto stáva stranou konania je potrebné rozlišovať tzv. vecnú legitimáciu, ktorou sa rozumie stav vyplývajúci výlučne z hmotného práva, podľa ktorého strana je subjektom práva (povinností), ktoré je predmetom konania. Nedostatok vecnej legitimácie aktívnej znamená, že niekto, kto o sebe tvrdí, že je nositeľom hmotného oprávnenia jej nositeľom nie je, resp. nepreukáže súdu v konaní, že je nositeľom hmotného oprávnenia, ktoré je predmetom konkrétneho súdneho sporu. Nedostatok vecnej legitimácie pasívnej znamená, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik záväzku pre nemožnosť plnenia alebo jeho časti, zánik povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi zodpovedajúcu časť provízie, zánik záväzku žalobcu sprostredkovať uzavretie kúpnej zmluvy, zánik práv a povinností strán sprostredkovateľskej zmluvy
Právna veta: Podľa § 354 Obch. zák. pri zániku časti záväzku pre nemožnosť jej plnenia nastávajú obdobne účinky uvedené v § 351 Obch. zák. To znamená, že nemožnosťou plnenia zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, a strana, ktorej už poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. V prípade čiastočnej nemožnosti plnenia (podobne ako v prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy podľa § 347 ods. 1 Obch. zák.) treba však toto ustanovenie vykladať s ohľadom na účel, ktoré sleduje, a tým je zánik len tých práv a povinností zo zmluvy, ktoré sú nemožnosťou plnenia alebo odstúpením dotknuté. Ak by sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na materské, zánik nároku na materské, súčasné poberanie materského a príjmu vyplácaného zamestnávateľom
Právna veta: Podmienka stanovená v § 49 ods. 1 vyžaduje prevzatie dieťaťa do starostlivosti a starostlivosť o toto dieťa tej osoby, ktorá si nárokuje na materské. Z tohto ustanovenia síce nevyplýva, že by zákon o sociálnom poistení zakázal vykonávať práce na základe iného pracovnoprávneho vzťahu počas poberania materského ako toho, z ktorého bol uplatnený nárok na materské, avšak podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti a skutočná starostlivosť tou osobou, ktorá poberá materské, musí byť naplnená. Táto môže byť naplnená len v prípade, ak má otec dieťaťa dostatok času na túto starostlivosť, čo mu v dan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spoločné záväzky, zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, dedičstvo
Právna veta: Podľa ust. § 470 ods. 1 OZ, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Podľa ods. 2 cit. par., ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa podľa pomeru z toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu. Predmetné zákonné ustanovenie teda určuje, v akom rozsahu zodpovedá dedič za záväzky poručiteľa a za úhradu primeraných nákladov jeho pohrebu. Dedičom sú pritom osoby, ktoré na základe právoplatného rozhodnutia súdu d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: výživné, zmena výšky výživného, zákonná vyživovacia povinnosť
Právna veta: Zákonná vyživovacia povinnosť oboch rodičov neznamená mechanickú rovnosť. Vchádza sa z individuálnych schopností, možností a majetkových pomerov každého z rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti určujúcim hľadiskom sú odôvodnené potreby oprávneného, ako aj schopnosti a možnosti povinného. Je pritom potrebné vychádzať z toho, že výživné má zabezpečiť také materiálne podmienky pre telesný a duševný vývoj dieťaťa, v akých by sa dieťa nachádzalo, keby žilo v harmonickej spoločnej domácnosti svojich rodičov. 14. Prvotným základom pre výpočet výšky výživného je po vykonanom dokazova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, trojročná premlčacia doba, spotrebiteľská zmluva, bezdôvodné obohatenie
Právna veta: Podľa ustanovenia § 54a Občianskeho zákonníka premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel. 16. Odvolací súd poukazuje na to, že súd prvej inštancie na predmetný prípad správne aplikoval už platné a účinné ustanovenie § 54a Občianskeho zákonníka, ktoré tak súdom dáva možnosť ex offo skúmať, či žalobcom uplatnené právo n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka podľa O.z., spotrebiteľský úver, zmluva o spotrebiteľskom úvere , zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv
Právna veta: Podľa ustanovenia § 517 odsek 1 Občianskeho zákonníka, dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. Podľa odseku 2, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, márne uplynutie lehoty , plnenie v splátkach
Právna veta: Premlčanie je objektívnou skutočnosťou nezávislou na vedomosti veriteľa či dlžníka. Vyžaduje márne uplynutie premlčacej doby stanovenej zákonom spojené s nevykonávaním subjektívneho práva veriteľom. (porovnaj Rozsudok NS SR sp. zn. 4Cdo/146/2008) 19. Zákon v ustanovení § 103 druhá veta Občianskeho zákonníka stanovuje kedy začína plynúť premlčacia doba v prípade, ak sa pre nesplnenie niektorej splátky stane zročný celý dlh. Nepochybne je to odo dňa zročnosti nesplnenej splátky. Nesplnenie niektorej splátky logicky predchádza žiadosti veriteľa o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie, pracovný úraz - poškodenie ľavého ramena
Právna veta: Účelom dávky jednorazového vyrovnania je finančne kompenzovať pokles pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 % poklesu pracovnej schopnosti. Na jednorazové vyrovnanie ako dávku poskytované z úrazového poistenia má osoba nárok po splnení podmienok stanovených zákonom, pričom poškodený, ktorý utrpel pracovný úraz si musí o túto úrazovú dávku požiadať. Podmienkou vzniku nároku na jednorazové vyrovnanie je ak poškodený utrpel pracovný úraz alebo chorobu z povolania a má pokles schopnosti najmenej 10 % a na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: maximálny čas pracovnej pohotovosti, maximálny pracovný čas, pracovná pohotovosť
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene niektorých zákonov, ak ďalej nie je ustanovené inak, do pracovného času zamestnanca v doprave sa nezapočítava a) čas potrebný na cestu z bydliska na pracovisko a späť, b) čas prestávok v práci, c) doba odpočinku, d) čas pracovnej pohotovosti. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že čas pracovnej pohotovosti sa nezapočítava do pracovného času za predpokladu, že nie je ďalej ustanovené inak. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 462/2007 Z.z. čas pracovnej pohotovosti, počas ktorého zamestnanec v doprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prečin, trestnoprávna zodpovednosť, skutková podstata trestného činu, dokonanie trestného činu
Právna veta: Nahradenie spôsobenej škody neznamená pritom beztrestnosť obžalovaného, pretože k úhrade škody došlo až po dokonaní stíhaného trestného činu a teda táto okolnosť môže mať vplyv iba na výrok o treste, či náhrade škody, avšak nie aj na výrok o vine.V posudzovanom prípade nejde o prečin, ktorého závažnosť by bola nepatrná v zmysle § 10 ods. 2 Tr. zák., nakoľko spôsob vykonania činu, jeho následok ako aj miera zavinenia obžalovaného sú takého charakteru, že neznižujú závažnosť spáchaného prečinu, ale práve naopak, ide o typické protiprávne konanie, pri ktorom je nutné vyvodzovať trestnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: udelenie plnej moci, splnomocnenie na zastupovanie , zmluva o poskytovaní právnych služieb
Právna veta: Účinky zastúpenia účastníka na základe plnej moci nastupujú vo vzťahu k správnemu orgánu okamihom, keď sa o splnomocnení dozvedel. Splnomocnenie je vo svojej podstate len listinou osvedčujúcou uzavretie dohody o splnomocnení. Ak splnomocnenec toto splnomocnenie dodatočne predloží v lehote určenej správnym orgánom, nedostatok splnomocnenia je tým odstránený. Znamená to, že v prípade, ak splnomocnenec tvrdí, že je oprávnený konať namiesto splnomocniteľa, ale nepredloží plnomocenstvo, ide o odstrániteľnú vadu konania. Za takejto situácie je správny orgán povinný vyzvať splnomocniteľa (úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: dôkazne bremeno ohľadne pravosti súkromnej listiny, verejné listiny, súkromná listina, dôkazná povinnosť
Právna veta: Odvolací súd musí uviesť, že ak je v konaní predložená súkromná listina, teda listina nemajúca povahu listiny verejnej /v zmysle § 205 CSP sú verejnými listinami listiny vydané orgánmi verejnej moci v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné/ a strana sporu poprie pravosť alebo správnosť takejto súkromnej listiny, tak dôkazné bremeno ohľadne pravosti alebo správnosti tejto súkromnej listiny leží na tej strane sporu, ktorá z listiny alebo zo skutočností v nej uvedených vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky. V intenciách danej veci to zname ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: preukazovanie skutočností daňovým subjektom, právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňová kontrola, nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty
Právna veta: Odpočítanie dane nenastáva „ex lege“, ale je právom platiteľa dane, ktoré je spojené s dôkaznou povinnosťou preukázania zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Zákon č. 222/2004 Z. z. vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej, ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, presne odrážajú skutočne realizované plnenia. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky nálež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dôkazné bremeno daňového subjektu, daňový subjekt , znášanie dôkazného bremena daňovníkom
Právna veta: Ak daňový subjekt disponuje existenciou materiálneho plnenia, faktúrou a prílohami s podrobným položkovitým opisom druhu a ceny u dodaných služieb a tovarov od určitého dodávateľa, vyčerpal vlastné dôkazné bremeno a na preukázanie opaku v dôsledku skutočností, ktoré nastali u dodávateľa a jeho subdodávateľov znášať dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu, správny súd konštatuje, že bolo preukázané - že žalobca nedisponoval faktúrami s podrobným položkovitým opisom druhu a ceny dodaných služieb a tovarov, pretože na predložených dodávateľských faktúra nebolo uvedené množstvo a rozsah dodaných prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľskej zmluve, zmluvné podmienky, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou , práva spotrebiteľa
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona je potrebné rozumieť, že súd judikuje v prospech spotrebiteľa konkrétny nárok z porušenia práva alebo povinnosti, napr. nárok zo zodpovednosti za škodu, z bezdôvodného obohatenia alebo vo výroku rozsudku určí neprijateľnosť konkrétne vymedzenej zmluvnej podmienky používanej v spotrebiteľskej zmluve. Žiadnu inú podmienku, t.j. ani podmienku, aby spotrebiteľovi bola privodená konkrétna ujma, nevyžaduje. Zákonodarca pri uplatňovaní tohto nároku uľahčil spotrebiteľom dôkaznú situáciu, keď na rozdiel od nároku na náhradu škody (bezdôvodného obohatenia), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: trovy exekúcie, možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, rozhodnutie o trovách konania , neprípustnosť odvolania, ustanovenia o použití CSP
Právna veta: Procesná úprava účinná od 01.07.2016 zachovala zásadu prípustnosti odvolania len vo vzťahu k rozsudkom (§ 355 ods. 1 CSP), avšak vo vzťahu k uzneseniam ako všeobecnú zásadu stanovila neprípustnosť odvolania, t. j. odvolanie je prípustné len ak to zákon výslovne pripúšťa (§ 355 ods. 2 CSP). V dôsledku tejto zmeny síce zostala pre exekučné konania zachovaná zásada neprípustnosti odvolania (predtým § 202 ods. 2 O.s.p., teraz § 355 ods. 2 CSP), avšak kým do 30.06.2016 mohol výnimku, teda prípustnosť odvolania, ustanovovať len osobitný zákon, t. j. Exekučný poriadok, od 01.07.2016 môže pripus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: úhrada za služby verejnosti, platiteľ úhrady, platenie úhrady
Právna veta: Ako vyplýva zo zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov /§ 3 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1/ fyzickej osobe, ktorá je evidovaná ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, vzniká povinnosť platiť úhradu za služby verejnosti poskytované žalobcom v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, teda odberateľom elektriny. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Daňové právo
Kľúčové slová: dokazovanie v daňovom konaní, daňové konanie, svedecká výpoveď, vykonanie dôkazov
Právna veta: Zákonom č. 440/2012 Z. z. sa ustanovenie § 45 daňového poriadku doplnilo o právo daňového subjektu alebo jeho zástupcu byť prítomný pri vypočutí svedka a klásť mu otázky. Správca dane má povinnosť včas a písomným spôsobom vyrozumieť daňový subjekt alebo jeho zástupcu o výsluchu svedka, a to za účelom, aby mu umožnil klásť svedkovi otázky. Správny súd dopĺňa, že na daňové konanie sa vzťahuje pravidlo, že daňové orgány sú povinné postupovať ústavne konformným spôsobom, čo v prejednávanej veci znamená, umožniť účastníkovi konania - žalobcovi, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, poľahčujúce okolnosti, uznanie viny obžalovaného
Právna veta: Za okolnosti trestného činu vo všeobecnosti je potrebné považovať všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie závažnosti činu pre spoločnosť a tiež skutočnosti vplývajúce na hodnotenie možnosti nápravy páchateľa. V zmysle § 39 ods. 1 Tr. zákona musí ísť o okolnosti nie bežné, ale svojou povahou za mimoriadne, ktoré by boli v prospech páchateľa. Takými okolnosťami určite nie sú okolnosti predmetného skutku obžalovaného, keď v rómskej osade v blízkosti svojho obydlia po tom, ako mal jeho brat slovne napadnúť poškodeného, tak sa v zmysle skutkovej vety dohodol s týmto svojím bratom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: práva spotrebiteľa, právo na primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa
Právna veta: Právo na primerané finančné zadosťučinenie nemožno viazať len na právoplatné rozhodnutie vo veci porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 Z. z. alebo osobitnými predpismi tak, ako to tvrdí v podanom odvolaní žalovaný, keďže takéto právne posúdenie nevyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.. Právo na primerané finančné zadosťučinenie má spotrebiteľ v prípade úspešného uplatnenia porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 Z. z., ako aj osobitnými predpismi, pričom v súdenej veci je nepochybné, že žalobkyňa úspešne uplatnila porušenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky banky, zmluva o postúpení pohľadávok, neplatné postúpenie pohľadávky
Právna veta: Spôsobilým predmetom postúpenia v zmysle ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách môže byť iba pohľadávka alebo jej časť, ktoré sú už splatnými, a to za predpokladu predchádzajúcej písomnej výzvy a po tom, čo bol klient banky nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní. Uvedené predpoklady sú zákonným predpokladom pre platné postúpenie pohľadávky banky inému aj nebankovému subjektu. Predpoklady musia byť splnené v čase postúpenia pohľadávky.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprijateľné zmluvné podmienky, nárok na náhradu škody, ochrana spotrebiteľa
Právna veta: Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí, sp. zn. 6Cdo/127/2017 z 28.02.2019 uviedol, že v tomto prípade ide o osobitný druh žaloby patriacej spotrebiteľovi s cieľom domáhať sa proti porušiteľovi ochrany svojho práva pred neprijateľnými podmienkami na súde, ktorá má podklad v osobitných predpisoch (§ 53 ods. 1, ods. 4 a 5 a § 53a Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.). V prípade takejto žaloby nie je preto potrebné tvrdiť a preukazovať naliehavý právny záujem. Vychádza totiž z predpokladu, že dodávateľ porušuje svoju povinnosť nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zánik spoločnosti, zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu, zastavenie konania v zmysle OSP, zákonný dôvod na zastavenie konania
Právna veta: Výmazom žalobcu z obchodného registra žalobca stratil svoju procesnú subjektivitu, t. j. spôsobilosť
byť účastníkom konania, ktorá je jednou z procesných podmienok konania.
8. Nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý je v prípade žalobcu neodstrániteľný, pretože žalobca
bol ako obchodná spoločnosť zrušený bez právneho nástupcu, je zákonným dôvodom na zastavenie
konania predpokladaným v ust. § 99 písm. b) SSP, a preto správny súd rozhodol tak, ako je vo výroku
tohto uznesenia uvedené
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana klientov a bankové tajomstvo, postúpenie pohľadávky banky, zmluva o bežnom účte, postúpenie pohľadávky banky
Právna veta: Podľa § 89 ods. 1 posledná veta zákona č. 483/2001 Z.z. <. o bankách účinného od 10.6.2013 banka alebo pobočka zahraničnej banky si so svojim klientom môžu zmluvne upraviť práva a povinnosti z obchodov odchylne od zákona alebo osobitného predpisu, ak to zákon ani osobitný predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť; takáto zmluva musí mať formu a podobu vyžadovanú zákonom alebo dohodou účastníkov, pričom banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedá za jej preukázateľné vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: určenie výživného, zmena pomerov, výška výživného
Právna veta: V zmysle aj súdom prvej inštancie aplikovaného ustanovenia § 78 Zákona o rodine, dohody i súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery, resp. ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok, pričom zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov. Hmotnoprávnou podmienkou pre zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom je zmena pomerov, ktorá musí byť podstatná, musí sa týkať okolností, ktoré odôvodňujú výšku výživného za podmienky, že sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: spotrebiteľský spor s klientom, osobitné ustanovenia o dokazovaní, zásada koncentrácie
Právna veta: Keďže sporové konania vrátane spotrebiteľských sporov sa spravujú zásadou koncentrácie konania, čo nepochybne vyplýva z ust. § 296 CSP, podľa ktorého spotrebiteľ môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, strany sporu nie sú oprávnené vykonať niektoré procesné úkony kedykoľvek v priebehu konania ale iba v určitom štádiu konania. Ak procesný úkon strany nie je vykonaný včas, nespôsobuje procesnoprávne účinky. Absencia procesnoprávnych účinkov sa prejaví v tom, že súd na procesný úkon neprihliad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: meškanie so zaplatením splátky, zmena záväzku , omeškanie dlžníka, zmluvné úroky, neplatný právny úkon, zmluvná podmienka
Právna veta: Od každého veriteľa konajúceho s odbornou starostlivosťou sa očakáva, že cenu za úverovú službu zjednáva na úverové obdobie na dobu trvania úverovej služby do splatnosti pohľadávky. Práve úroky za úver do splatnosti úveru vyjadrujú cenu úveru a sú teda pojmovo jednoznačne odlíšiteľné od sankcií za omeškanie s plnením dlhu spotrebiteľa. Pre prípad omeškania nie inštitút ceny úveru, ale rôzne sankčné mechanizmy za neplnenie povinnosti riešia nároky spojené s omeškaním. 26. Je nepochybné, že nároky na odplatné úroky by žalobcovi patrili v prípade, ak by bol zachovaný stav zákonnej domnie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ochrana klientov a bankové tajomstvo, postúpenie pohľadávky banky, zmluva o splátkovom úvere
Právna veta: Podľa § 89 ods. 1 posledná veta zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách účinného až od 10.6.2013, banka alebo pobočka zahraničnej banky si so svojím klientom môžu zmluvne upraviť práva a povinnosti z obchodov odchylne od zákona alebo osobitného predpisu, ak to zákon ani osobitný predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť; takáto zmluva musí mať formu a podobu vyžadovanú zákonom alebo dohodu účastníkov, pričom banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedá za jej preukázateľné vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: rozdiel medzi pravidelným príjmom na dohodu a nepravidelným príjmom na dohodu, zamestnanec, zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom
Právna veta: Pojem zamestnanec v zmysle ustanovenia § 4 zákona o sociálnom poistení nemožno stotožňovať s jeho užším vymedzením podľa ustanovenia § 11 zákonníka práce. V tejto súvislosti nadobudlo značný význam rozlišovanie zamestnancov na tých, ktorí sú v právnom vzťahu zakladajúcom právo na pravidelný mesačný príjem a tých, ktorí uzatvorili právny vzťah zakladajúci právo na nepravidelný príjem. S novým statusovým delením sú následne spojené aj viaceré práva a povinnosti nielen zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti možno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: projekt pozemkových úprav, užívanie pozemkov, vlastníctvo pozemkov, povolenie pozemkových úprav, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Právna veta: Zákon č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách je pre človeka, ktorý nepozná jeho reálnu aplikáciu ako cesta do strmého svahu, plná zákrut a prekvapení. Po ukončení projektu sa zákon vyrovná a je ako diaľnica. Zákon o pozemkových úpravách je jeden z mála zákonov, o ktorom sa dá povedať, že existuje matematický model, ktorým sa dá popísať nielen jeho spracovanie, ale aj jeho výsledok.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: výkon funkcie sudcu, prerušenie výkonu funkcie sudcu, nezlúčiteľnosť funkcie sudcu
Právna veta: Článok sa zaoberá v súčasnosti často diskutovanou otázkou, či môže sudca s prerušeným výkonom funkcie sudcu vykonávať advokáciu.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, výtržníctvo, škoda, základná skutková podstata trestného činu, výška škody
Právna veta: Autor v predkladanom článku poukazuje prostredníctvom pravidiel legislatívnej techniky a aplikácie práva na nevhodnú podobu novelizovanej skutkovej podstaty trestného činu krádeže.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: užívacie vzťahy k pôde, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, umiestnenie nových pozemkov, projekt pozemkových úprav
Právna veta: Tento paragraf nie je zo zákona č.330/1991 Z.z., ale zo zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Ak niekto tvrdí, že sa pozemkovými úpravami vyriešia aj nájomné a užívacie vzťahy k pôde, tak sa mýli. Aj keď sa môžu, prax ukazuje, že sa nevyriešia.
MENU