Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 05:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: majetkový cenzus, spory s ochranou slabšej strany, peňažné plnenie, neprípustnosť dovolania
Právna veta: V zmysle § 422 ods. 1 písm. a) a b) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy a v sporoch s ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Podľa § 422 ods. 1 písm. c) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Podľa odseku 2 tohto ustanovenia na určenie výšky minimálnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: písomné potvrdenie, právne vzťahy profesionálnych vojakov, veci určené na obeh a obrat, zodpovednosť za škodu , zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, dohoda o hmotnej zodpovednosti
Právna veta: Z ustanovení Zákonníka práce, ktoré sa aplikujú aj na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby vyplýva, že zákon rozoznáva tri druhy zodpovednosti za škodu, a to všeobecnú zodpovednosť, zodpovednosť za stratu zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne súdne konanie, zmierovacia povaha, orgán verejnej správy , uspokojenie žalobcu
Právna veta: Z dôvodovej správy k návrhu S.s.p., konkrétne k §101 vyplýva, že týmto ustanovením sa zakladá nová právomoc orgánov verejnej správy odstrániť zistenú nezákonnosť mimo svojho normatívne upraveného inštančného postupu. Inštitút uspokojenia žalobcu je prejavom aplikácie princípu hospodárnosti nadväzujúcej na efektivitu a subsidiaritu súdnej ochrany. Prvýkrát sa v rámci normatívnej úpravy slovenského správneho súdnictva vymedzil právny inštitút, ktorý má zmierovaciu povahu. Právna úprava daná § 101 nemá pritom len kompetenčnú povahu, teda nezakladá len uvedenú právomoc orgánu verejnej správy, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, povinnosti inšpektora práce, oprávnenia inšpektora práce
Právna veta: V ďalšom považuje súd za nevyhnutné uviesť, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce, inšpektor práce je povinný oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce. V tomto ustanovení je explicitne upravená výnimka z povinnosti oznamovať prítomnosť inšpektora práce na pracovisku a v priestoroch kontrolovaného subjektu pred začatím výkonu inšpekčných úkonov, a to v prípade, ak tým môže byť negatívne ovplyvnený v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: ohrozovanie mravnosti maloletých, konanie v rozpore s dobrými mravmi, povinnosť predávajúceho
Právna veta: Kasačný súd vyhodnotil ako dôvodnú námietku sťažovateľa týkajúcu sa nesprávneho právneho posúdenia, ktorá namieta záver, že konanie sťažovateľa je konaním v rozpore s dobrými mravmi podľa § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. K veci kasačný súd uvádza, že ustanovenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. je príliš všeobecné, nekonkrétne a tým aj neurčité. V tomto ustanovení a ani v inom právnom predpise nie je vymedzený pojem „ohrozovanie mravnosti“, resp. „ohrozovanie mravnosti maloletých“, a preto podľa názoru kasačného súdu takéto neurčité, všeobecné vymedzenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: vozidlo verejnej hromadnej dopravy, ťažko zdravotne postihnutá fyzická osoba, komplexný posudok, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
Právna veta: Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť každej ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ale iba takej, ktorá okrem podmienky ťažkého zdravotného postihnutia spĺňa niektorú z ďalších zákonom stanovených podmienok. To v danom prípade znamená, že sa nedokáže premiestniť k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozhodovacia prax, výživné na maloleté dieťa, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu po právnej stránke zásadného významu
Právna veta: Určenie výšky výživného na maloleté dieťa je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami relevantnými v iných veciach. Každé jedno rozhodnutie o výživnom na maloleté dieťa je založené na riešení čisto individuálnych otázok, ktoré nemôže byť považované za pravidlo pre iné prípady (porovnaj 5 Cdo 87/2017). Pokiaľ účelom § 421 ods. 1 písm. b/ CSP zo širších hľadísk je tiež to, aby sa vyriešením niektorej, dosiaľ ešte dovolacím súdom nevyriešenej, právnej otázky vytvorila a ustálila rozhodovacia pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvodná obava, písomný sľub obvineného na nahradenie väzby, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zaoberajúc sa možnosťou nahradenia väzby obvineného písomným sľubom podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku, dospel k záveru, že v konkrétnom prípade na to sú splnené zákonné podmienky. Prostriedky nahrádzajúce väzbu, písomný sľub nevynímajúc, sú viazané na výnimočnosť takého postupu z hľadiska osoby obvineného a povahy prejednávaného prípadu. Základným hľadiskom je vyváženosť, alebo nevyváženosť týchto opatrení vo vzťahu k dôvodnej obave, v konkrétnom prípade, možnosti pokračovania v páchaní trestnej činnosti obvineným.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: žalobný návrh, poučovacia povinnosť súdu, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie
Právna veta: Z ustanovenia § 5 O.s.p. vyplýva povinnosť súdu poučiť účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach. Súd je tak povinný účastníkov poučiť, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú procesnoprávne predpisy. Ako je potrebné procesné úkony vykonať, poprípade ako je potrebné odstrániť vady už nimi vykonaných procesných úkonov tak, aby vyvolali zamýšľané procesné účinky. Do poučovacej povinnosti však nepatrí návod, čo by mal alebo mohol účastník v danom prípade vykonať, aby dosiahol žiadaného účinku. Ak je žalobný petit presný, určitý a zrozumiteľný, nie je dôvodom k postupu podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: poistenec , vyrovnávací príplatok, určenie sumy predčasného starobného dôchodku
Právna veta: Odvolací súd, uvedomujúc si povahu predčasného starobného dôchodku a spôsob jeho výpočtu, súčasne poukazuje na to, že postupom v zmysle právnej úpravy vyrovnávacieho príplatku, platnej pre prejednávanú právnu vec je potrebné zároveň zachovať zníženie sumy dôchodkovej dávky podľa § 68 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. tak, aby poberatelia predčasného starobného dôchodku neboli zvýhodnení oproti ostatným dôchodcom. Súčasne však poukazuje aj na novú, v čase vyhlásenia tohto rozhodnutia platnú právnu úpravu v § 69b a nasl. zák. č. 461/2003 Z.z., v zmysle ktorej má nárok na vyrovnávací príplatok aj poi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: skonfiškovaný majetok, reštitučný titul, vydanie nehnutelnosti
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu , delegácia, dôležité dôvody, odňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ sa preto nesmie stať prostr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: maloleté dieťa, alternatívy zaistenia, zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
Právna veta: Vo svetle uvedeného sa kasačný súd stotožňuje s názorom krajského súdu o nemožnosti uloženia alternatív zaistenia v zmysle § 83 zákona č 404/2011 Z.z., ako aj so záverom, že umiestnením maloletého v jednom zariadení spoločne s jeho matkou (aj otcom) žalovaný chránil najlepšie záujmy maloletého a nepretrhol tak rodinné väzby členov tejto rodiny. Žalovaný sa vyčerpávajúcim spôsobom vysporiadal s podmienkami pobytu v ÚPZC Sečovce, podrobne špecifikoval podmienky pobytu maloletých osôb spolu s rodičmi, poukázal na to, že je im zabezpečená každodenná osobná hygiena, päťkrát denne strava, pediatric ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: návrh na vklad, správny orgán , kataster nehnuteľností, rozhodovanie o vklade
Právna veta: Konanie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom okresný úrad, ako správny orgán, na základe predložených písomných podkladov podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona posudzuje skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto procesného postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad (§ 31 ods. 3 katastrálneho zákona). Predpokladom povolenia vkladu vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností na základe zmluvy v predmetnom prípade bolo splneni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, odmietnutie dovolania podľa § 382 Tr. por.
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach opakovane zdôrazňuje, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným k náprave výslovne uvedených procesných a hmotnoprávnych pochybení súdov a predstavuje výnimočné prelomenie zásady nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, ktorá zásada je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Táto výnimočnosť je vyjadrená práve obmedzenými možnosťami pre podanie dovolania, aby sa širokým uplatňovaním tohto mimoriadneho opravného prostriedku nezakladala ďalšia opravná inštancia. Dovolanie preto možno podať iba z dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: duševné ochorenie, osobné motorové vozidlo, vozidlo verejnej hromadnej dopravy, ťažké zdravotné postihnutie, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
Právna veta: Príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v podobe peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť len ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenú podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. To znamená, že musí ísť o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do voz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: žalobná legitimácia, administratívne konanie, procesná legitimácia, vecná legitimácia, aktívna legitimácia na podanie žaloby
Právna veta: Zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 178 ods. 1 S.s.p. upravuje žalobnú legitimáciu. Za kumulatívneho splnenia zákonných podmienok možno žalobcu považovať za žalobne legitimovaného na podanie správnej žaloby. V tejto súvislosti je nutné rozlišovať medzi procesnou legitimáciou ako spôsobilosť byť účastníkom konania a vecnou legitimáciou plynúcou z hmotného práva. Žalobnú legitimáciu má v zásade účastník administratívneho konania, voči ktorému bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým bol ukrátený na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Ukráteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zrakovo a sluchovo hendikepovaná verejnosť, multimodálny prístup k programovej službe, osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou
Právna veta: Účelom ustanovenia § 18a písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. je nesporne zabezpečiť zrakovo a sluchovo hendikepovanej verejnosti prístup k plnohodnotnému televíznemu vysielaniu. Citovaná právna úprava neupravuje presné časové rozpätie, v rámci ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť zákonom stanovené podiely multimodálneho prístupu. Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze konštatoval, že § 18a písm. a/ zákona o vysielaní síce stanovuje určitú povinnosť konať („zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: administratívna zodpovednosť, disciplinárny delikt, disciplinárny poriadok, disciplinárne opatrenie a disciplinárne konanie
Právna veta: Najvyšší súd k tejto námietke uvádza, že zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 57 ods. 7 priamo odkazuje na primeranú aplikáciu Trestného poriadku, pokiaľ uvedený zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania. Z tu aplikovaného EP a k nemu prislúchajúceho Disciplinárneho poriadku nevyplýva podporné použitie ustanovení Trestného poriadku. Odhliadnuc od uvedeného však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: viesť riadny život, výkon trestu odňatia slobody, podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 písm. b) Tr. zák. súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody. Podľa § 66 ods. 2 Tr. zák. pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: objektívna premlčacia doba, subjektívna premlčacia doba, kombinovaná premlčacia doba, premlčanie práva na náhradu škody
Právna veta: Podľa ustanovenia § 106 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode, a o tom kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne za 10 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí ak ide o škodu na zdraví. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna a objektívna. Začiatok subjektívnej a objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne, na sebe nezávisle, a ich plynutie a skončenie je tiež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmierňovanie majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania, moderačné právo, zníženie trov konania
Právna veta: Uznesenie NS SR zo dňa 13.9.2011, sp. zn. 6MCdo/15/2010, na ktoré, ako jediné, dovolateľ poukazuje, rieši otázku použitia moderačného práva súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania ustanovením § 150 O. s. p., a v ktorom vyslovil záver, že ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. neslúži k zmierňovaniu majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania, ale k riešeniu situácie, v ktorej je nespravodlivé, aby ten, kto dôvodne bránil svoje porušené alebo ohrozené práva alebo právom chránené záujmy, získal náhradu trov, ktoré pri tomto konaní dôvodne vynaložil.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhlásenie rozsudku , zrušenie napadnutého rozsudku odvolacím súdom, vyhotovenie rozsudku
Právna veta: V posudzovanej trestnej veci došlo aj k porušeniu ustanovenia § 172 ods. 1 veta druhá Tr. por., podľa ktorého vyhotovenie rozsudku musí byť v zhode s obsahom rozsudku tak, ako bol vyhlásený. V zmysle citovaného, ak súd raz vyhlásil rozsudok s určitým, hoci aj nesprávnym obsahom, je ním viazaný, a preto ho v identickom znení musí uviesť aj do jeho vyhotoveného písomného znenia (prvopisu ako aj rovnopisu, resp. odpisu). Prvostupňový súd v predmetnej veci pochybil, keď rozsudok nevyhotovil v zhode s jeho vyhláseným znením, na čo aj sám poukázal vo svojom odôvodnení na strane č. 22. Totiž prvostup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, dôkazné bremeno , zásada in dubio pro reo, zásada prezumpcie neviny
Právna veta: Najvyšší súd zároveň pripomenul, že nie je povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje, aby to bol štát, kto nesie v trestnom konaní dôkazné bremeno. Preto je nevyhnutné, aby jeho vina bola bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o tom, či sa obžalovaný žalovaného skutku dopustil, je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. V tejto súvislosti považuje za potrebné opätovne uviesť, že nevyhnutným a základným predpokladom pre spravodlivé rozhodnutie vo veci je náležité zi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: právo na spravodlivé konanie, trestné konanie , vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Najvyšší súd dodáva, že cieľom vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci je zabezpečenie realizácie práva účastníkov konania na spravodlivé konanie pred nezávislým a nestranným súdom tak, ako to vyplýva z ustanovenia čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských prác a základných slobôd. Nestrannosť treba vykladať ako absenciu predsudku (neodôvodnene záporného postoja) alebo zaujatosti (stranného posudzovania). Jej existenciu alebo neexistenciu možno zisťovať podľa subjektívneho prístupu, ktorý spočíva v zistení osobného presvedčenia alebo správania sudcu v konkrétno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prostriedky z rozpočtu Európskych spoločenstiev, Európske spoločenstvo, trestný čin sprenevery, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev
Právna veta: Najvyšší súd pre úplnosť zdôrazňuje, že trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európských spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Tr. zák. spácha, kto použije, alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účel trestu, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti
Právna veta: Význam trestu na účel jeho porovnania s už uloženým trestom pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku je nutné brať do úvahy z hľadiska trestu hroziaceho obvinenému v rozsahu predmetu nového konania ako celku. Nie je teda možné zastaviť podľa naposledy označeného ustanovenia trestné stíhanie len pre niektorý z trestných činov (skutkov), pre ktoré je obvinený aktuálne stíhaný; taká nemožnosť použitia dotknutého ustanovenia platí aj pre zastavenie trestného stíhania vo vzťahu k len niektorému z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu. Zastavenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nositeľ verejnej moci, služobný pomer, profesionálny vojak, príplatok výkonným letcom
Právna veta: Vzťahy vplývajúce zo štátnej služby profesionálneho vojaka podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno považovať pre ich povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné postavenie. Uvedené sa pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zákonom ustanovená výška škody, malá škoda, kvalifikovaná skutková podstata, základná skutková podstata trestného činu, krádež
Právna veta: Trestný zákon zakotvuje dve základné skutkové podstaty trestného činu krádeže (vyjadrené v ods. 1 a ods. 2 ustanovenia § 212) a tri kvalifikované skutkové podstaty (upravené v ods. 3 až 5 citovaného ustanovenia). Pritom je evidentné, že znak, v ktorom sa základné skutkové podstaty tohto trestného činu líšia, spočíva v spôsobení, respektíve nespôsobení škody. Na základe uvedeného je potom nepochybné, že pokiaľ stíhaným skutkom bola spôsobená aspoň malá škoda, je nevyhnutné subsumovať ho pod základnú skutkovú podstatu trestného činu krádeže vyjadrenú v ods. 1 ustanovenia § 212 Tr. zák., pričom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmeňovanie profesionálnych vojakov, ozbrojené sily
Právna veta: Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nestrannosť súdu, pomer k osobám, pomer k prejednávanej veci , pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní
Právna veta: V zmysle súdnej praxe treba pritom pomerom k prejednávanej veci rozumieť najmä skutočnosť, že orgán uvedený v tomto ustanovení bol sám poškodený trestným činom, ktorého sa majú týkať procesné úkony, resp. ním boli poškodené jemu blízke osoby. Naproti tomu pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka a k ďalším osobám uvedeným v citovanom ustanovení sa rozumie, že je k uvedeným osobám najmä v pomere príbuzenskom, švagrovskom, druha a družky, prípadne vo vzťahu úzko priateľskom alebo nepriateľskom. V súvislosti s nestrannosťou možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorým sa zisťuje, čo si sudca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia sporu, dôvod hodný osobitného zreteľa, delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) sporu z dôvodu vhodnosti podľa § 39 ods. 2 C. s. p. predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Dôvody vhodnosti, opodstatňujúce prikázanie sporu inému súdu, môžu mať rôznu povahu. Môže ísť napríklad o dôvody finančné, zdravotné, sociálne a podobne. Vzhľadom k charakteru delegácie, ako výnimky zo zásady, že spor prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritéri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: zmluva o sprostredkovaní, nárok na províziu vzniká až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, nárok na províziu, sprostredkovateľ , sprostredkúvaná zmluva
Právna veta: I. Nárok sprostredkovateľa na províziu podľa § 644 Obchodného zákonníka vzniká jedine vtedy, ak je pričinením sprostredkovateľa uzavretá zmluva medzi záujemcom a treťou osobou, ktorá je predmetom sprostredkovania. Ak k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy nedôjde, nárok na províziu podľa predmetného ustanovenia nevznikne. II. Ak nárok na províziu podľa § 644 Obchodného zákonníka nevznikne v dôsledku neuzavretia zmluvy, ktorá bola predmetom sprostredkovania, nie je možné na vznik nároku sprostredkovateľa na províziu aplikovať ustanovenie § 646 prvá veta Obchodného zákonníka ani v prípadoch, ked ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nevyvrátiteľná zákonná domnieka, lehota na vyjadrenie spoločníka, prijímanie rozhodnutí spoločníkmi mimo valného zhromaždenia
Právna veta: I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prijímanému mimo valného zhromaždenia (§ 130 Obchodného zákonníka), musí byť primeraná s prihliadnutím na obsah návrhu uznesenia, jeho závažnosť a naliehavosť jeho prijatia tak, aby poskytovala spoločníkovi primeraný časový priestor na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného mimo valného zhromaždenia. II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka, že spoločník, ktorý sa v stanovenej lehote k predloženému návrhu uznesenia nevyjadrí, s ním nesúhlasí sa neaplikuje v prípade, ak poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: volebné právo, rozhodovanie o prijatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta SR, rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám
Právna veta: Ustanovením článku 30 ods. 4 Ústavy SR sa priznáva rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám a iným verejným funkciám v tom zmysle, že všetci uchádzači majú právo uchádzať sa za rovnakých podmienok aké majú vytvorené iní uchádzači. V prejednávanej veci súčasťou týchto rovnakých podmienok je aj dosiahnutie veku 40 rokov v deň volieb. Len zo skutočnosti že došlo k prejaveniu záujmu potenciálneho kandidáta, u ktorého nie je isté, že v deň volieb bude spĺňať zákonnú podmienku vekového cenzu, nie je možné automaticky vyvodiť povinnosť predsedu národnej rady SR stanoviť v rámci zákonných podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenie policajta zadržať vodičský preukaz, vodičský preukaz, zadržanie vodičského preukazu
Právna veta: V konaní o zadržanie vodičského preukazu orgán, ktorý o zadržaní vodičského preukazu rozhoduje, nie je oprávnený zisťovať skutkové okolnosti dopravnej nehody a mieru zavinenia vodiča, ktorému vodičský preukaz zadržiava. Tieto otázky sa skúmajú a riešia v trestnom, eventuálne priestupkovom konaní. Najvyšší súd v tejto súvislosti uvádza, že na aplikáciu ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a/ zákona o cestnej premávke bolo v danom prípade postačujúce posúdenie možnosti uloženia trestu alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúce v zákaze vedenia motorového vozidla za skutok, z ktorého je žalobca dôvodne p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: deliktuálna zodpovednosť, orgán verejnej správy , protiprávne konanie , pokuty podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
Právna veta: Hoci správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný, ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú konanie, resp. opomenutie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba a ustanovenie znakov deliktu priamo zákonom. Konanie môže byť komisívne (aktívne konanie) alebo omisívne (opomenutie konania). Omisívnym konaním je konanie, ak zodpovedná osoba mala záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre týkajúcej sa práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnut ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 11 Co 243/2018 z 31. októbra 2018 (ďalej len „napadnut ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 S 80/2009 (ďalej len „napadnuté konanie“ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 76/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou Zahradnikova.SK s. r. o., Štefanovičova 12, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Jarmila Zahradníková, vo veci namietaného .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obdo 19/2017 z 22. novembra 2017 zrušuje a vec vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný obchodnej spoločnosti BUKOCEL, a. s., uhradiť trovy konania v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) na účet jej právneho zástupcu Advokátskej kancelárie ECKER – KÁN & PARTNERS, s. r. o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Odôvodn en i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 667/2018-47 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátskou kanceláriou Weis & Partners s. r. o., Ivanská cesta 30/B, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Peter Weis .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej aj „otec maloletého“ alebo „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Pavlom Kissom ml., Štúrova 10/20, Košice, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 19 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 8 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 7 CoP 165/2018 ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. júla 2017 osobne doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti TRADEUNION spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou, Družstevná 1, Nacina Ves (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Monikou Ilčišinovou, Herlianska 547, Vranov nad Topľou, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. júla 2018 doručená sťažnosť , , , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 22 C 575/2000 (ďalej aj „napadnutý postup okresného súdu“) a postupom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) v konaniach ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 75/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Križanom, Koceľova 2, Nitra, ktorou namieta porušenie svojich základných práva podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) príkazom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. OS-NR-V-283-1/17-1Tp/387/17 z 27. septembra 2017 na vykonanie domovej prehliadky (ďalej aj „napadnutý príkaz“), návrhom Okresnej prokuratúry Nitra (ďalej len „okresná prokuratúra“) sp. zn. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 71/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou poruban advokáti s. r. o., Jilemnického 2/532, Trenčín, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ľubomír Poruban, ktorou namieta porušenie základných práv .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. januára 2019 doručená sťažnosť , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou UHAĽ s. r. o., Š. Moyzesa 9877/43, Zvolen, v mene ktorej koná advokát JUDr. Maroš Uhaľ, ktorou namietajú porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uzneseniami Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „špecializovaný súd“) č. k. BB-4 T 36/2018-14539 a č. k. BB-4 T 36/2018-14558 z 13. novembra 2018 (ďalej aj „napad ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. decembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti MAGMA ZAFÍR, s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 15 Cob 109/2017 z 26. septembra 2017 (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. marca 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s. r. o., Radlinského 1735/29, Dolný Kubín, v mene ktorej koná advokát JUDr. Róbert Slamka, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. d) Dohovoru 2 o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najv ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 68/2019-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného zákonnou zástupkyňou , , ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. augusta 2017 elektronicky doručená a 22. augusta 2017 poštou doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Lazaretská 12, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“, v sťažnosti aj „sťažovateľ“), zastúpenej Advokátskou kanceláriou Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavol Blahušiak, a Advokátskou kanceláriou Tomáš Kamenec, s. r. o., Špitálska 43, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Tomáš Kamenec, vo veci n ...
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č. k. 25 Co 271/2017-207 z 29. januára 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. priznáva úhradu trov právneho zastúpenia v sume 585,75 € (slovom päťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiatpäť centov), ktorú je Krajský súd v Nitre povinný vyplatiť na účet advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 338/2018-11 zo 4. júla 2018 prijal podľa § ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. júla 2017 doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“ alebo „navrhovateľ“), zastúpeného sudcom JUDr. , na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) o súlade ustanovenia § 16 ods. 1 v ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 4/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. februára 2019 o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Oskarom Chnápkom, Komenského 3, Banská Bystrica, vedenej pod sp. zn. Rvp 121/2019 vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala nezákonnosť volieb starostu obce Švedlár (ďalej aj „voľby starostu“) konaných 10. novembra 2018. Sťažnosť bola podaná na poštovú prepravu 20. novembra 2018. 2. Sťažovateľka v sťažnosti uviedla, že vo voľbách starostu konaných 10. novembra 2018, ktorých sa zúčastnilo 975 voličov, kandidovala na starostku obce a získala v nich 468 hlasov z celkového počtu 957 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby sta ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 474/2018-40 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou , , konajúcou prostredníctvom advokáta , ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 43/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej spoločnosťou , v mene ktorej koná advokát , vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 46/2019-44 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou V4 Legal, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 4, Žilina, za ktorú koná advokát Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 1, 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 22 ods. 1 Ústavy .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 59/2018-71 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátskou kanceláriou agner & partners, s. r. o., Špitálska 10, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Robert Ondrášik, vo veci .
Uznesenie: Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 15 Co 320/2016-426 zo 4. júla 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Banskej Bystrici je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 598,25 € (slovom päťstodeväťdesiatosem eur a dvadsaťpäť centov) na účet jeho právnej zástupkyne JUDr. Eleny Ľalíkovej, Podbrezovská 34, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodn en i e : I. 1. Uznesením č. k. II. ÚS 531/2018-16 z 15. novembra 2018 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) prijal na ďalšie konanie sťažnosť , (ďale ...
Uznesenie: najvyššieho súdu bolo sťažovateľovi doručené 15. novembra 2018. 5. Podľa názoru sťažovateľa pri rozhodovaní o jeho dovolaní najvyšší súd porušil označené články ústavy, listiny a dohovoru, a to z týchto dôvodov: Okresný súd rozhodoval po podaní obžaloby na neverejnom zasadnutí konanom 25. februára 2011 o ponechaní sťažovateľa vo väzbe. Senát bol zložený okrem predsedníčky senátu ešte z ďalších troch prísediacich, a to A M, V Z a K H. Na verejnom zasadnutí okresného súdu o predbežnom prejednaní obžaloby konanom 23. marca 2011 rozhodovali tie isté tri prísediace. Na neve ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola prostredníctvom poštovej prepravy 16. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava III č. k. 46 T 221/2016-417 z 28. júna 2017 (ďalej len „rozsudok okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Br ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 44/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Borovskou, advokátska kancelária, Štefánikova 7, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03). 31. O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti možno hovoriť predovšetkým vtedy, ak namietaným postupom orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu toho základného práva, ktoré označil sťažovateľ, pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom tohto orgánu a základným právom, ktorého porušenie sa namietalo, ale aj vtedy, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola prostredníctvom poštovej prepravy 19. októbra 2018 doručená sťažnosť , v čase podania sťažnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Trnava (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 PP 60/2017 a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 446/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou HKP Legal, s. r. o., Križkova 9, Bratislava, v mene ktorej konajú advokáti a konatelia Mgr. Peter Kubovič a JUDr. Rudolf Priečinský, vo veci namietaného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. júla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 C 4/2008 zo 7. júla 2017 (ďalej len „rozsudok súdu prvej inštancie“) a rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením zo 16. októbra 2018 prijal na ďalšie konanie sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, v ktorej namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Koši ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 230/2018-59 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Špirkom, advokátska kancelária, Nerudova 1620/6, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 8. augusta 2018 (sp. zn. Rvp 1579/2018), 24. augusta 2018 (sp. zn. Rvp 1710/2018) a 19. septembra 2018 (sp. zn. Rvp 1863/2018) doručené sťažnosti obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách „sťažovateľ“), ktorými namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 46/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou Sýkora – advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Matej Sýkora, pre namietané porušenie jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 49/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , zastúpenej advokátom Petrom Šumšalom, advokátska kancelária, Krasovského 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Uznesenie: o zastavení konania nadobudlo právoplatnosť 17. augusta 2013. 3. Dňa 16. februára 2016 sťažovateľka doručila okresnému súdu odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania, v ktorom namietala, že predmetné uznesenie jej nebolo účinne doručené, a preto jej okresný súd svojím postupom odňal možnosť konať pred súdom [§ 221 ods. 1 písm. f) OSP]. Na základe jej odvolania došlo k predloženiu spisu Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“), ktorý prípisom z 3. novembra 2016 uložil okresnému súdu povinnosť zisťovať skutočnosti týkajúce sa pôvodného doručovania uznesenia o zastavení konania ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 53/2019-86 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou Právne centrum s. r. o., Mýtna 42, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Katarína Bystrická, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv .
Odôvodnenie: napádaného uznesenia však nemožno vyhodnocovať izolovane, ale v kontexte uznesenia prokurátorky úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj upovedomenia generálneho prokurátora v konaní podľa § 363 až 367 Trestného poriadku. Aj generálny prokurátor jasne uviedol, že výsluchy ostatných spoluobvinených v procesnom postavení svedkov vo vylúčenej trestnej veci, t. j. vo veci obvinených a by na dôkaznej situácii nič nezmenili. Z procesného hľadiska je treba zvýrazniť, že každý takýto úkon by musel byť realizovaný prostredníctvom právnej pomoci, pričom jeho výsledok by bol neistý. Vypočúvané osoby dis ...
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove sp. zn. 1 To 9/2017 z 5. apríla 2017 zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Prešove je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 570,06 € (slovom päťstosedemdesiat eur a šesť centov) na účet jej právneho zástupcu spoločnosti Lexpert s. r. o., Horná 15, Banská Bystrica, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Sťažnosti vo zvyšnej časti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. júla 2017 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 48/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti GAMO, a. s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o., Horná 13, Banská Bystrica, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Tomáš Suchý, pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 .
Uznesenie: o nariadení znaleckého dokazovania bolo vydané súdnou komisárkou dňa 05. 06. 2012. Znalecký posudok bol súdu predložený až dňa 26. 03. 2013, t. j. po viac ako ôsmich mesiacoch. Za (ne) činnosť znalca (ale aj notárky ako súdnej komisárky) podľa názoru sťažovateľky zodpovedá súd, ktorý má zákonné možnosti na odstránenie prieťahov spôsobených znalcom, avšak súd ich využil oneskorene, čím tieto prieťahy v konaní zavinil. 5 Vnútorne rozporné je vyjadrenie súdu, že spis si znalkyňa prevzala v informačnom centre súdu dňa 08. 02. 2012, keď jej súd poslal urgenciu na prevzatie spisu dňa 22. 01. ...

Súdny dvor Európskej únie

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 28. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Oslobodenie od dane – Článok 13 B písm. b) – Prenajímanie nehnuteľného majetku – Pojem – Zmluva o prevode práv na poľnohospodárske využívanie poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa nachádzajú vinice“ Vo veci C‑278/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/45 Žaloba podaná 25. februára 2019 — Necci/Komisia (Vec T-129/19) (2019/C 155/54) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Claudio Necci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats) Žalovaná: Európska .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 27. februára 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) – Usmerňovacia sekcia – Zníženie finančnej pomoci – Nariadenie (ES) č. 1260/1999 – Operačný program – Finančné opravy – Článok 39 – Právny základ – Prechodné ustanovenia“ Vo veci C-670/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 28. novembra 2017, Helénska .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/28 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 15. februára 2019 — X/College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV (Vec C-120/19) (2019/C 155/35) Jazyk konania: holandčina Vnútroštátny súd, ktorý .
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/31 Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. apríla 2019 — Rodriguez Prieto/Komisia (Vec T-61/18) (1) („Verejná služba - Úradníci - Vec ‚Eurostat‘ - Vnútroštátne trestné konanie - Zastavenie konania - Žiadosť o pomoc - Informátor - Prezumpcia neviny - Žaloby o náhradu škody a neplatnosť“) ( .
Názov: Vec T-156/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2019 — Legutko a Poręba/Parlement („Žaloba na nečinnosť — Inštitucionálne právo — Rokovací poriadok Parlamentu — Článok 130 — Príloha II — Otázka so žiadosťou o písomnú odpoveď — Žiadosť o predloženie Rade — Oznámenie rozhodnutia o konštatovaní neprípustnosti otázky — Výzva konať — Vyjadrenie Parlamentu — Návrh na vydanie rozkazu — Neprípustnosť“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 8. marca 2019 — Legutko a Poręba/Parlement (Vec T-156/18) (1) („Žaloba na nečinnosť - Inštitucionálne právo - Rokovací poriadok Parlamentu - Článok 130 - Príloha II - Otázka so žiadosťou o písomnú odpoveď - Žiadosť o predloženie Rade - Oznámenie rozhodnutia o konštatovaní neprípustnosti otázky - Výzva konať - Vyjadrenie Parlamentu - Návrh na vydanie rozkazu - Neprípustnosť“) (2019/C 155/53) Jazyk konania: poľština Účastníci konania Žalobcovia: Ryszard Antoni Legutko (Morawica, Poľsko), Tomasz Piotr Poręba ...
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/31 Odvolanie podané 22. februára 2019: Maďarsko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia (Vec C-178/19 P) (2019/C 155/37) Jazyk .
Názov: Vec T-75/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada („Postúpenie veci“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada (Vec T-75/19) (1) („Postúpenie veci“) (2019/C 164/55) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobca: Comune di Milano (v zastúpení: F. Sciaudone, M. Condinanzi a A. Neri, advokáti) Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou a A. Tamás, splnomocnení zástupcovia), a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, F. Florindo Gijón a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia) Predmet veci ...
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/37 Žaloba podaná 4. apríla 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo) (Vec T-203/19) (2019/C 182/42) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Nemecko) (v zastúpení: N. Maenz .
Názov: Vec C-701/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg — Nemecko) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC
Uznesenie: predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg — Nemecko) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC (Vec C-701/18) (1) (2019/C 172/37) Jazyk konania: nemčina Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 72, 25.2.2019. Začiatok ...
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/14 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 18. februára 2019 — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana (Vec C-128/19) (2019/C 182/18) Jazyk konania: taliančina .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenia (ES) č. 44/2001 a (ES) č. 1346/2000 – Príslušné pôsobnosti – Konkurz vyhlásený v prípade súdneho exekútora – Žaloba podaná správcom konkurznej podstaty povereným správou a likvidáciou spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz“ Vo veci C‑535 .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 12. februára 2019 ( *1 ) „Mimozmluvná zodpovednosť – Hospodárska súťaž – Kartely – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Pokuty – Rozsudok, ktorým sa čiastočne zrušuje rozhodnutie – Vrátenie istiny pokuty – Úroky z omeškania – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Príčinná súvislosť – Ujma – Článok 266 ZFEÚ – Článok 90 ods. 4 písm. a) druhá veta .
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/7 Odvolanie podané 30. novembra 2018: Harry Shindler a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 26. novembra 2018 vo veci T-458/17, Shindler a i./Rada (Vec C-755/18 P) (2019/C 172/08) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania .
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/27 Odvolanie podané 31. marca 2019: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. januára 2019 vo veci T-198/17, EKETA/Európska komisia (Vec C-274/19 P) (2019/C 182/33) Jazyk konania: gréčtina Účastníci .
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/15 Odvolanie podané 21. februára 2019: Ehab Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2019 vo veci T-409/16, Makhlouf/Rada (Vec C-157/19 P) (2019/C 172/18) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Ehab .
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/2 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 22. augusta 2018 — DP, Finanzamt Linz (Vec C-545/18) (2019/C 182/02) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
Názov: Vec C-489/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 15. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Maďarsko) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Poľnohospodárstvo — Režim priamej podpory — Režim jednotných platieb — Žiadosť o jednotné platby na plochu — Kritéria — Oprávnený užívateľ poľnohospodárskej pôdy)
Uznesenie: predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — A, B/C (Vec C-750/18) (1) (2019/C 172/38) Jazyk konania: holandčina Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019. Začiatok ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/31 Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2019 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Tvar podrážky obuvy) (Vec T-611/17) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o výmaze - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar podrážky obuvy - Všeobecne známe skutočnosti - .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/13 Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgicko) — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Vec C-134/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania - .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do organizmu , finančné zadosťučinenie, zásah do osobnostných práv žalobcu, osobitná zodpovednosť za škodu
Právna veta: 14. K vzniku občianskoprávnej zodpovednosti spôsobenej zásahom do osobnosti fyzickej osoby musia byť splnené zákonné predpoklady. Týmito predpokladmi sú existencia zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu a ktorý spočíva k porušení alebo v ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite, musí ísť o zásah neoprávnený a musí byť daná príčinná súvislosť medzi oboma uvedenými predpokladmi. Vykonaným znaleckým dokazovaním dospel odvolací súd k záveru (ktorý bol už vyjadrený v predchádzajúcom rozsudku sp. zn. 16Co/57/2017-433 zo dňa 28.11.2017), že k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodený trestným činom, dotknutá osoba, spáchanie činu na viacerých osobách, trestný čin prevádzačstva, prevádzačstvo
Právna veta: V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné uviesť, že zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 Tr. zák. (v základnej skutkovej podstate) sa dopustí ten, kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: aktívna pomoc medzi osobami, posudzovnie hĺbky vzájomného vzťahu príbuzných, spoluvlastníci majú predkúpne právo, blízke osoby, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: 10. V zmysle § 140 Obč. zák. výnimka z predkupného práva pri prevode spoluvlastníckeho podielu, t.j. aj výnimka z povinnosti prevádzajúceho spoluvlastníka ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel najskôr ostatným spoluvlastníkom, vychádza z preferencie blízkych (prioritne rodinných) vzťahov pred vzťahmi vlastníckymi, resp. pred ochranou vecného práva - práva spoluvlastníka. Pokiaľ dochádza k prevodu spoluvlastníckeho podielu na blízke osoby, nedisponujú ostatní spoluvlastníci nielen oprávnením prednostne sa o dotknutý spoluvlastnícky podiel uchádzať, ale ani oprávnením relevantne spochybniť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere podľa § 497 ObZ, omeškanie dlžníka, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, právo na úrok z omeškania, sankčný charakter, príslušenstvo veci
Právna veta: 8. Odvolací súd považuje za vhodné uviesť, že mu je známe aj "rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 35Odo/101/2002 z 24.03.2004 (R 5/2006)", obsahujúce rovnakú argumentáciu, ako uviedol súd prvej inštancie. Skutkové okolnosti uvedenej veci boli odlišné od tu zisteného skutkového stavu - tam išlo o dohodnuté úročenie splátok kúpnej ceny pri kúpnej zmluve, kde dohodu o úrokoch možno považovať za vedľajšie dojednanie. Naopak, pri zmluve o úvere (aj pri zmluve o spotrebiteľskom úvere) je zmluvný úrok podstatnou, definičnou náležitosťou úveru (§ 497 Obchodného zákonníka). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prídavok na dieťa, štátna sociálna dávka, výška výživného, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmena pomerov na strane maloletých detí i na strane rodičov
Právna veta: 12. Rozhodujúcou okolnosťou v danej veci a aj odvolacím dôvodom zo strany otca bolo posúdenie otázky, do akej miery je potrebné pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa prihliadať aj na to, do akej miery sú potreby maloletého hradené z dávok štátnej sociálnej podpory. Touto otázkou sa zaoberal aj Najvyšší súd SR vo svojom uznesení z 19. marca 2018 sp. zn. 3 Cdo 88/2017, v ktorom uviedol, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine). Obaja rodičia prispievajú na výži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletých detí, rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane výživou povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Vo všeobecnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: priestupky na úseku ochrany pamiatkového fondu, národná kultúrna pamiatka, zachovanie kultúrneho dedičstva, kultúrna pamiatka
Právna veta: 13. V predmetnom konaní správny súd považoval za rozhodujúce vyhodnotenie konania žalobcu realizovanie náteru drevených častí vonkajšieho plášťa - šindľa, doštenia a zrubu v mesiaci august 2015 na celej národnej kultúrnej pamiatke, teda na všetkých pamiatkových objektoch - kostol, zvonica i márnica, tmavo hnedej až čiernej farby. Na náter použil impregračný a lazúrovací prostriedok na drevo Karbolineum extra Palisander. Práce realizoval bez predchádzajúceho rozhodnutia Krajského pamiatkového úrad Žilina. Pôvodná farebnosť vonkajšieho doštenia a zrubu obvodových stien všetkých pamiatkových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: paušálna odmena, centrum právnej pomoci, paušálna odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vyplácaná centrom právnej pomoci, odmena za zastupovanie, povinnosti nahradiť trovy konania, materiálna núdza podmienka na poskytnutie právnej pomoci
Právna veta: 20. Za ústrednú otázku tohto sporu považoval správny súd právne posúdenie, či žalovaný správne aplikoval ust. § 14a ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. upravujúce tzv. paušálnu odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi. Správny súd zastáva názor, že v prípade absencii intertemporálnych ustanovení je správny orgán povinný aplikovať právny predpis účinný v čase rozhodovania. Na rozdiel od hmotného práva, v ktorom zásade platí hmotné právo účinné v čase vzniku právnych vzťahov, v procesnom práve sa majú aplikovať procesné predpisy účinné v čase postupu súdu, pokiaľ prechodné u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: splatnosť pohľadávky, započítanie dohodou, jednostranný právny úkon, niektoré ustanovenia o započítaní pohľadávok, spôsobilé pohľadávky na započítanie v zmysle OBZ, započítanie
Právna veta: 63. Podľa § 580 Obč. zák. ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. 64. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia, započítať nemožno premlčané pohľadávky, pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde, ako aj pohľadávky z vkladov. Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná. 65. Započítanie je zánik vzájomne sa kryjúcich poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rukojemnícka pozícia dlžníka, hrubý nepomer medzi právami účastníkov právneho vzťahu, obchádzanie zákona, rozpor zmluvy s dobrými mravmi
Právna veta: Pod pojmom obchádzanie zákona (a to obsahom alebo účelom) právna teória a súdna prax chápu prípad, keď právny úkon síce neodporuje výslovnému zneniu zákonného ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol. Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý sám osebe nie je zákonom zakázaný, v dôsledku čoho sa uvedený stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľným. Konanie in fraudem legis predstavuje postup, keď sa niekto chová podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podpálenie osobného motorového vozidla, telefonické vyhrážky, vydieranie, pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania
Právna veta: Trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zákona sa dopustí ten, kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Násilné konanie páchateľa, rovnako ako hrozba násilím alebo inou ťažkou ujmou musí byť teda prostriedkom pôsobenia na vôľu poškodeného, ktorý je tým nútený k tomu, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Nestačí, ak je takéto konanie iba odvetou (pomstou) za to, že poškodený odmietol splniť predchádzajúce požiadavky páchateľa. Iba ak by použité násilie malo síce len odvetný charakter, avšak v nadväznosti na to by p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, manželia sú si rovní, podmienky pre rozvod manželstva, rozvod manželstva
Právna veta: 18. Základným predpokladom pre zrušenie manželstva rozvodom, je vážny rozvrat medzi manželmi, ktorý neodčiniteľne bráni ďalšiemu plneniu spoločenského účelu manželstva. Rozvrat vo vzťahoch medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine nastáva vtedy, ak sa manželia neriadia vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zákona o rodine. Hĺbka rozvratu vo vzťahoch medzi manželmi závisí od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných stránok ich spolužitia. 19. Dôležitosť jednotlivých úloh manželstva sa v jeho priebehu mení a to v závislosti od dĺžky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: procesný zabezpečovací inštitút, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je
Právna veta: 13. V prípade žaloby o určení vlastníckeho práva, takáto žaloba má byť právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva. Základnými predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržuje a pri určovacej žalobe aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení. Naliehavý právny záujem žalobcu na určovacej žalobe je daný jej spôsobilosťou byť podkladom pre zmenu zápisu vlastníckeho práva a v katastri nehnuteľností tak, aby zodpovedal skutočnému stavu (pozri aj rozhodnutie "NS SR sp. zn. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rovnosť účastníkov rozhodcovského konania, rozhodcovský rozsudok, rozhodcovské konanie
Právna veta: S tvrdením žalobcov 1/ a 2/ v odvolaní, že bola porušená zásada rovnosti v rozhodcovskom konaní, keď rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie vo veci, hoci tak mal urobiť za účelom zistenia skutočného stavu veci, odvolací súd nesúhlasí. Zásada rovnosti účastníkov rozhodcovského konania je uvedená v § 17 Zákona o rozhodcovskom konaní. Vychádza zo základného princípu rovného postavenia účastníkov rozhodcovského konania, ktoré je bližšie určené druhou vetou tohto ustanovenia tak, že každému z účastníkov sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu. Samotné nenari ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , subjektívna premlčacia lehota
Právna veta: Ako vyplýva z početných rozhodnutí Krajského súdu v Prešove, pre začiatok plynutia subjektívnej doby je rozhodujúce poznanie skutkových okolností, no okolnosti nie zo zmluvy, ale okolnosti z porušenia práva, v danom prípade z bezdôvodného obohatenia (okolnosť, že došlo k porušeniu zákona, o výške bezdôvodného obohatenia a príčinnej súvislosti medzi prvými dvoma okolnosťami). Zdá sa teda, že nepostačujú pochybnosti, ale dozvedenie sa o skutkových okolnostiach bezdôvodného obohatenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, analógia v trestnom práve
Právna veta: Analógia je pri aplikácii Trestného zákona neprípustná v zmysle rozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona. V iných smeroch je prípustná, ak v prospech páchateľa odstraňuje medzeru v zákone a zodpovedá zmyslu a významu riešenej otázky vo vzťahu k analogicky použitému ustanoveniu. Ak možno páchateľovi trestného činu pri uzavretí a schválení dohody o vine a treste mimoriadne znížiť trest podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Tr. zákona, teda v situácii vopred dohodnutého trestu, možno (teda nie obligatórne) naposledy označené ustanovenie per analogiam a pri použití argumentu a minori a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právo na opravu, oprava chýb, zverejnenie tlačovej opravy, Vydavateľ tlače
Právna veta: 7/ Účelom práva na tlačovú opravu je dosiahnutie nápravy vo veci pravdivosti skutkového tvrdenia o fyzickej alebo právnickej osobe, t.j. právo na odstránenie chyby v nepravdivom skutkovom tvrdení. Právo na opravu podľa zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (Tlačový zákon) slúži výlučne na ochranu voči skutkovým tvrdeniam uverejneným v printových médiách (§ 7 ods. 1). Nepostihnuteľné sú ich hodnotiace úsudky. Za skutkové tvrdenie sa považuje vyjadrenie o skutkovej podstate alebo o postupe, ktoré sa vyznačuje objektívnym vzťahom medzi prejavom a realitou a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Na rozhodnutie podľa zákona č. 447/2008 Z.z. sa vzťahuje Správny poriadok, konkrétne § 47 ods. 3 Správneho poriadku, teda v odôvodnení rozhodnutia má správny orgán uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správny orgán správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi na námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa názoru správneho súdu iba konštatovanie nesplnenia podmienok uvedených v § 14 ods. 6 citovaného zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ZP
Právna veta: Pre posúdenie kedy, a či žalobcovi (t.j. zamestnávateľovi) v danom prípade vznikla povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, je podľa názoru súdu potrebné v prvom rade vysporiadať sa s otázkou, aký vplyv má na povinnosť vyplatiť náhradu mzdy vedenie konania o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Uvedenou problematikou sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 MCdo/8/2012 zo dňa 26.01.2015, ktorý možno na prejednávaný prípad analogicky aplikovať. Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.