Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     Január 2021     September 2020     August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     December 2020     November 2020     Október 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013
Najvyšší súd SR Ústavný súd SR Súdny dvor EÚ Krajské súdy SR Nejvyšší soud ČSSR Najvyšší súd ČSFR Ústavný súd ČSFR Odborné články

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, peňažné plnenie, spory s ochranou slabšej strany, majetkový cenzus
Právna veta: V zmysle § 422 ods. 1 písm. a) a b) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy a v sporoch s ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Podľa § 422 ods. 1 písm. c) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Podľa odseku 2 tohto ustanovenia na určenie výšky minimálnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: dohoda o hmotnej zodpovednosti, zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, zodpovednosť za škodu , veci určené na obeh a obrat, právne vzťahy profesionálnych vojakov, písomné potvrdenie
Právna veta: Z ustanovení Zákonníka práce, ktoré sa aplikujú aj na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby vyplýva, že zákon rozoznáva tri druhy zodpovednosti za škodu, a to všeobecnú zodpovednosť, zodpovednosť za stratu zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: uspokojenie žalobcu, orgán verejnej správy , zmierovacia povaha, správne súdne konanie
Právna veta: Z dôvodovej správy k návrhu S.s.p., konkrétne k §101 vyplýva, že týmto ustanovením sa zakladá nová právomoc orgánov verejnej správy odstrániť zistenú nezákonnosť mimo svojho normatívne upraveného inštančného postupu. Inštitút uspokojenia žalobcu je prejavom aplikácie princípu hospodárnosti nadväzujúcej na efektivitu a subsidiaritu súdnej ochrany. Prvýkrát sa v rámci normatívnej úpravy slovenského správneho súdnictva vymedzil právny inštitút, ktorý má zmierovaciu povahu. Právna úprava daná § 101 nemá pritom len kompetenčnú povahu, teda nezakladá len uvedenú právomoc orgánu verejnej správy, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: oprávnenia inšpektora práce, povinnosti inšpektora práce, protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce, kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Právna veta: V ďalšom považuje súd za nevyhnutné uviesť, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce, inšpektor práce je povinný oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce. V tomto ustanovení je explicitne upravená výnimka z povinnosti oznamovať prítomnosť inšpektora práce na pracovisku a v priestoroch kontrolovaného subjektu pred začatím výkonu inšpekčných úkonov, a to v prípade, ak tým môže byť negatívne ovplyvnený v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť predávajúceho, konanie v rozpore s dobrými mravmi, ohrozovanie mravnosti maloletých
Právna veta: Kasačný súd vyhodnotil ako dôvodnú námietku sťažovateľa týkajúcu sa nesprávneho právneho posúdenia, ktorá namieta záver, že konanie sťažovateľa je konaním v rozpore s dobrými mravmi podľa § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. K veci kasačný súd uvádza, že ustanovenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. je príliš všeobecné, nekonkrétne a tým aj neurčité. V tomto ustanovení a ani v inom právnom predpise nie je vymedzený pojem „ohrozovanie mravnosti“, resp. „ohrozovanie mravnosti maloletých“, a preto podľa názoru kasačného súdu takéto neurčité, všeobecné vymedzenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, komplexný posudok, ťažko zdravotne postihnutá fyzická osoba, vozidlo verejnej hromadnej dopravy
Právna veta: Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť každej ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ale iba takej, ktorá okrem podmienky ťažkého zdravotného postihnutia spĺňa niektorú z ďalších zákonom stanovených podmienok. To v danom prípade znamená, že sa nedokáže premiestniť k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu po právnej stránke zásadného významu, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, výživné na maloleté dieťa, rozhodovacia prax
Právna veta: Určenie výšky výživného na maloleté dieťa je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami relevantnými v iných veciach. Každé jedno rozhodnutie o výživnom na maloleté dieťa je založené na riešení čisto individuálnych otázok, ktoré nemôže byť považované za pravidlo pre iné prípady (porovnaj 5 Cdo 87/2017). Pokiaľ účelom § 421 ods. 1 písm. b/ CSP zo širších hľadísk je tiež to, aby sa vyriešením niektorej, dosiaľ ešte dovolacím súdom nevyriešenej, právnej otázky vytvorila a ustálila rozhodovacia pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, písomný sľub obvineného na nahradenie väzby, dôvodná obava
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zaoberajúc sa možnosťou nahradenia väzby obvineného písomným sľubom podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku, dospel k záveru, že v konkrétnom prípade na to sú splnené zákonné podmienky. Prostriedky nahrádzajúce väzbu, písomný sľub nevynímajúc, sú viazané na výnimočnosť takého postupu z hľadiska osoby obvineného a povahy prejednávaného prípadu. Základným hľadiskom je vyváženosť, alebo nevyváženosť týchto opatrení vo vzťahu k dôvodnej obave, v konkrétnom prípade, možnosti pokračovania v páchaní trestnej činnosti obvineným.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, poučovacia povinnosť súdu, žalobný návrh
Právna veta: Z ustanovenia § 5 O.s.p. vyplýva povinnosť súdu poučiť účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach. Súd je tak povinný účastníkov poučiť, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú procesnoprávne predpisy. Ako je potrebné procesné úkony vykonať, poprípade ako je potrebné odstrániť vady už nimi vykonaných procesných úkonov tak, aby vyvolali zamýšľané procesné účinky. Do poučovacej povinnosti však nepatrí návod, čo by mal alebo mohol účastník v danom prípade vykonať, aby dosiahol žiadaného účinku. Ak je žalobný petit presný, určitý a zrozumiteľný, nie je dôvodom k postupu podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: určenie sumy predčasného starobného dôchodku, vyrovnávací príplatok, poistenec
Právna veta: Odvolací súd, uvedomujúc si povahu predčasného starobného dôchodku a spôsob jeho výpočtu, súčasne poukazuje na to, že postupom v zmysle právnej úpravy vyrovnávacieho príplatku, platnej pre prejednávanú právnu vec je potrebné zároveň zachovať zníženie sumy dôchodkovej dávky podľa § 68 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. tak, aby poberatelia predčasného starobného dôchodku neboli zvýhodnení oproti ostatným dôchodcom. Súčasne však poukazuje aj na novú, v čase vyhlásenia tohto rozhodnutia platnú právnu úpravu v § 69b a nasl. zák. č. 461/2003 Z.z., v zmysle ktorej má nárok na vyrovnávací príplatok aj poi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: vydanie nehnutelnosti, reštitučný titul, skonfiškovaný majetok
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, dôležité dôvody, delegácia, právo na zákonného sudcu
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ sa preto nesmie stať prostr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zaistenie žiadateľa o udelenie azylu, alternatívy zaistenia, maloleté dieťa
Právna veta: Vo svetle uvedeného sa kasačný súd stotožňuje s názorom krajského súdu o nemožnosti uloženia alternatív zaistenia v zmysle § 83 zákona č 404/2011 Z.z., ako aj so záverom, že umiestnením maloletého v jednom zariadení spoločne s jeho matkou (aj otcom) žalovaný chránil najlepšie záujmy maloletého a nepretrhol tak rodinné väzby členov tejto rodiny. Žalovaný sa vyčerpávajúcim spôsobom vysporiadal s podmienkami pobytu v ÚPZC Sečovce, podrobne špecifikoval podmienky pobytu maloletých osôb spolu s rodičmi, poukázal na to, že je im zabezpečená každodenná osobná hygiena, päťkrát denne strava, pediatric ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodovanie o vklade, kataster nehnuteľností, správny orgán , návrh na vklad
Právna veta: Konanie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom okresný úrad, ako správny orgán, na základe predložených písomných podkladov podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona posudzuje skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto procesného postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad (§ 31 ods. 3 katastrálneho zákona). Predpokladom povolenia vkladu vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností na základe zmluvy v predmetnom prípade bolo splneni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odmietnutie dovolania podľa § 382 Tr. por., dôvody dovolania
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach opakovane zdôrazňuje, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným k náprave výslovne uvedených procesných a hmotnoprávnych pochybení súdov a predstavuje výnimočné prelomenie zásady nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, ktorá zásada je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Táto výnimočnosť je vyjadrená práve obmedzenými možnosťami pre podanie dovolania, aby sa širokým uplatňovaním tohto mimoriadneho opravného prostriedku nezakladala ďalšia opravná inštancia. Dovolanie preto možno podať iba z dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Právo sociálneho zabezpečenia
Kľúčové slová: peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, ťažké zdravotné postihnutie, vozidlo verejnej hromadnej dopravy, osobné motorové vozidlo, duševné ochorenie
Právna veta: Príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v podobe peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť len ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenú podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. To znamená, že musí ísť o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do voz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: aktívna legitimácia na podanie žaloby, vecná legitimácia, procesná legitimácia, administratívne konanie, žalobná legitimácia
Právna veta: Zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 178 ods. 1 S.s.p. upravuje žalobnú legitimáciu. Za kumulatívneho splnenia zákonných podmienok možno žalobcu považovať za žalobne legitimovaného na podanie správnej žaloby. V tejto súvislosti je nutné rozlišovať medzi procesnou legitimáciou ako spôsobilosť byť účastníkom konania a vecnou legitimáciou plynúcou z hmotného práva. Žalobnú legitimáciu má v zásade účastník administratívneho konania, voči ktorému bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým bol ukrátený na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Ukráteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou, multimodálny prístup k programovej službe, zrakovo a sluchovo hendikepovaná verejnosť
Právna veta: Účelom ustanovenia § 18a písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. je nesporne zabezpečiť zrakovo a sluchovo hendikepovanej verejnosti prístup k plnohodnotnému televíznemu vysielaniu. Citovaná právna úprava neupravuje presné časové rozpätie, v rámci ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť zákonom stanovené podiely multimodálneho prístupu. Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze konštatoval, že § 18a písm. a/ zákona o vysielaní síce stanovuje určitú povinnosť konať („zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: disciplinárne opatrenie a disciplinárne konanie, disciplinárny poriadok, disciplinárny delikt, administratívna zodpovednosť
Právna veta: Najvyšší súd k tejto námietke uvádza, že zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 57 ods. 7 priamo odkazuje na primeranú aplikáciu Trestného poriadku, pokiaľ uvedený zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania. Z tu aplikovaného EP a k nemu prislúchajúceho Disciplinárneho poriadku nevyplýva podporné použitie ustanovení Trestného poriadku. Odhliadnuc od uvedeného však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie podľa § 66 TZ, výkon trestu odňatia slobody, viesť riadny život
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 písm. b) Tr. zák. súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody. Podľa § 66 ods. 2 Tr. zák. pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na náhradu škody, kombinovaná premlčacia doba, subjektívna premlčacia doba, objektívna premlčacia doba
Právna veta: Podľa ustanovenia § 106 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode, a o tom kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne za 10 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí ak ide o škodu na zdraví. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna a objektívna. Začiatok subjektívnej a objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne, na sebe nezávisle, a ich plynutie a skončenie je tiež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zníženie trov konania, moderačné právo, zmierňovanie majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania
Právna veta: Uznesenie NS SR zo dňa 13.9.2011, sp. zn. 6MCdo/15/2010, na ktoré, ako jediné, dovolateľ poukazuje, rieši otázku použitia moderačného práva súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania ustanovením § 150 O. s. p., a v ktorom vyslovil záver, že ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. neslúži k zmierňovaniu majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania, ale k riešeniu situácie, v ktorej je nespravodlivé, aby ten, kto dôvodne bránil svoje porušené alebo ohrozené práva alebo právom chránené záujmy, získal náhradu trov, ktoré pri tomto konaní dôvodne vynaložil.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vyhotovenie rozsudku, zrušenie napadnutého rozsudku odvolacím súdom, vyhlásenie rozsudku
Právna veta: V posudzovanej trestnej veci došlo aj k porušeniu ustanovenia § 172 ods. 1 veta druhá Tr. por., podľa ktorého vyhotovenie rozsudku musí byť v zhode s obsahom rozsudku tak, ako bol vyhlásený. V zmysle citovaného, ak súd raz vyhlásil rozsudok s určitým, hoci aj nesprávnym obsahom, je ním viazaný, a preto ho v identickom znení musí uviesť aj do jeho vyhotoveného písomného znenia (prvopisu ako aj rovnopisu, resp. odpisu). Prvostupňový súd v predmetnej veci pochybil, keď rozsudok nevyhotovil v zhode s jeho vyhláseným znením, na čo aj sám poukázal vo svojom odôvodnení na strane č. 22. Totiž prvostup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zásada prezumpcie neviny, zásada in dubio pro reo, dôkazné bremeno , orgány postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie
Právna veta: Najvyšší súd zároveň pripomenul, že nie je povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje, aby to bol štát, kto nesie v trestnom konaní dôkazné bremeno. Preto je nevyhnutné, aby jeho vina bola bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o tom, či sa obžalovaný žalovaného skutku dopustil, je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. V tejto súvislosti považuje za potrebné opätovne uviesť, že nevyhnutným a základným predpokladom pre spravodlivé rozhodnutie vo veci je náležité zi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania, trestné konanie , právo na spravodlivé konanie
Právna veta: Najvyšší súd dodáva, že cieľom vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v konkrétnej veci je zabezpečenie realizácie práva účastníkov konania na spravodlivé konanie pred nezávislým a nestranným súdom tak, ako to vyplýva z ustanovenia čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských prác a základných slobôd. Nestrannosť treba vykladať ako absenciu predsudku (neodôvodnene záporného postoja) alebo zaujatosti (stranného posudzovania). Jej existenciu alebo neexistenciu možno zisťovať podľa subjektívneho prístupu, ktorý spočíva v zistení osobného presvedčenia alebo správania sudcu v konkrétno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, trestný čin sprenevery, Európske spoločenstvo, prostriedky z rozpočtu Európskych spoločenstiev
Právna veta: Najvyšší súd pre úplnosť zdôrazňuje, že trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európských spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Tr. zák. spácha, kto použije, alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti, účel trestu
Právna veta: Význam trestu na účel jeho porovnania s už uloženým trestom pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku je nutné brať do úvahy z hľadiska trestu hroziaceho obvinenému v rozsahu predmetu nového konania ako celku. Nie je teda možné zastaviť podľa naposledy označeného ustanovenia trestné stíhanie len pre niektorý z trestných činov (skutkov), pre ktoré je obvinený aktuálne stíhaný; taká nemožnosť použitia dotknutého ustanovenia platí aj pre zastavenie trestného stíhania vo vzťahu k len niektorému z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu. Zastavenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, spory o právomoc, vodovodná prípojka na pozemku, schválenie vodnej stavby
Právna veta: Podľa § 88a ods. 3 stavebného zákona, ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci. 13. Z obsahu predloženého súdneho spisu vyplýva, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: príplatok výkonným letcom, profesionálny vojak, služobný pomer, nositeľ verejnej moci
Právna veta: Vzťahy vplývajúce zo štátnej služby profesionálneho vojaka podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno považovať pre ich povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné postavenie. Uvedené sa pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: krádež, základná skutková podstata trestného činu, kvalifikovaná skutková podstata, malá škoda, zákonom ustanovená výška škody
Právna veta: Trestný zákon zakotvuje dve základné skutkové podstaty trestného činu krádeže (vyjadrené v ods. 1 a ods. 2 ustanovenia § 212) a tri kvalifikované skutkové podstaty (upravené v ods. 3 až 5 citovaného ustanovenia). Pritom je evidentné, že znak, v ktorom sa základné skutkové podstaty tohto trestného činu líšia, spočíva v spôsobení, respektíve nespôsobení škody. Na základe uvedeného je potom nepochybné, že pokiaľ stíhaným skutkom bola spôsobená aspoň malá škoda, je nevyhnutné subsumovať ho pod základnú skutkovú podstatu trestného činu krádeže vyjadrenú v ods. 1 ustanovenia § 212 Tr. zák., pričom p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: správne súdnictvo, právomoc správneho súdu, registrácia a vznik združenia, stanovy združení
Právna veta: Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu účinný do 31.12.2015 ani zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani žiadny iný zákon nezveril Slovenskej asociácii pretláčania rukou ako národnému športovému zväzu rozhodovaciu právomoc o právach a povinnostiach ich členov práve z dôvodu, že tieto sú internou, súkromnoprávnou záležitosťou združenia. Preto ich rozhodnutia nemôžu podliehať súdnemu prieskumu v správnom súdnictve v zmysle § 244 ods. 2 O.s.p. Takémuto prieskumu by podliehali len v prípade, ak by sa týkali obl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: ozbrojené sily, odmeňovanie profesionálnych vojakov
Právna veta: Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní, pomer k prejednávanej veci , pomer k osobám, nestrannosť súdu
Právna veta: V zmysle súdnej praxe treba pritom pomerom k prejednávanej veci rozumieť najmä skutočnosť, že orgán uvedený v tomto ustanovení bol sám poškodený trestným činom, ktorého sa majú týkať procesné úkony, resp. ním boli poškodené jemu blízke osoby. Naproti tomu pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka a k ďalším osobám uvedeným v citovanom ustanovení sa rozumie, že je k uvedeným osobám najmä v pomere príbuzenskom, švagrovskom, druha a družky, prípadne vo vzťahu úzko priateľskom alebo nepriateľskom. V súvislosti s nestrannosťou možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorým sa zisťuje, čo si sudca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti, dôvod hodný osobitného zreteľa, delegácia sporu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) sporu z dôvodu vhodnosti podľa § 39 ods. 2 C. s. p. predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Dôvody vhodnosti, opodstatňujúce prikázanie sporu inému súdu, môžu mať rôznu povahu. Môže ísť napríklad o dôvody finančné, zdravotné, sociálne a podobne. Vzhľadom k charakteru delegácie, ako výnimky zo zásady, že spor prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritéri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: sprostredkúvaná zmluva, sprostredkovateľ , nárok na províziu, nárok na províziu vzniká až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, zmluva o sprostredkovaní
Právna veta: I. Nárok sprostredkovateľa na províziu podľa § 644 Obchodného zákonníka vzniká jedine vtedy, ak je pričinením sprostredkovateľa uzavretá zmluva medzi záujemcom a treťou osobou, ktorá je predmetom sprostredkovania. Ak k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy nedôjde, nárok na províziu podľa predmetného ustanovenia nevznikne. II. Ak nárok na províziu podľa § 644 Obchodného zákonníka nevznikne v dôsledku neuzavretia zmluvy, ktorá bola predmetom sprostredkovania, nie je možné na vznik nároku sprostredkovateľa na províziu aplikovať ustanovenie § 646 prvá veta Obchodného zákonníka ani v prípadoch, ked ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: prijímanie rozhodnutí spoločníkmi mimo valného zhromaždenia, lehota na vyjadrenie spoločníka, nevyvrátiteľná zákonná domnieka
Právna veta: I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prijímanému mimo valného zhromaždenia (§ 130 Obchodného zákonníka), musí byť primeraná s prihliadnutím na obsah návrhu uznesenia, jeho závažnosť a naliehavosť jeho prijatia tak, aby poskytovala spoločníkovi primeraný časový priestor na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného mimo valného zhromaždenia. II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka, že spoločník, ktorý sa v stanovenej lehote k predloženému návrhu uznesenia nevyjadrí, s ním nesúhlasí sa neaplikuje v prípade, ak poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám, rozhodovanie o prijatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta SR, volebné právo
Právna veta: Ustanovením článku 30 ods. 4 Ústavy SR sa priznáva rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám a iným verejným funkciám v tom zmysle, že všetci uchádzači majú právo uchádzať sa za rovnakých podmienok aké majú vytvorené iní uchádzači. V prejednávanej veci súčasťou týchto rovnakých podmienok je aj dosiahnutie veku 40 rokov v deň volieb. Len zo skutočnosti že došlo k prejaveniu záujmu potenciálneho kandidáta, u ktorého nie je isté, že v deň volieb bude spĺňať zákonnú podmienku vekového cenzu, nie je možné automaticky vyvodiť povinnosť predsedu národnej rady SR stanoviť v rámci zákonných podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: zadržanie vodičského preukazu, vodičský preukaz, oprávnenie policajta zadržať vodičský preukaz
Právna veta: V konaní o zadržanie vodičského preukazu orgán, ktorý o zadržaní vodičského preukazu rozhoduje, nie je oprávnený zisťovať skutkové okolnosti dopravnej nehody a mieru zavinenia vodiča, ktorému vodičský preukaz zadržiava. Tieto otázky sa skúmajú a riešia v trestnom, eventuálne priestupkovom konaní. Najvyšší súd v tejto súvislosti uvádza, že na aplikáciu ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a/ zákona o cestnej premávke bolo v danom prípade postačujúce posúdenie možnosti uloženia trestu alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúce v zákaze vedenia motorového vozidla za skutok, z ktorého je žalobca dôvodne p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, pokuty podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, protiprávne konanie , orgán verejnej správy , deliktuálna zodpovednosť
Právna veta: Hoci správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný, ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú konanie, resp. opomenutie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba a ustanovenie znakov deliktu priamo zákonom. Konanie môže byť komisívne (aktívne konanie) alebo omisívne (opomenutie konania). Omisívnym konaním je konanie, ak zodpovedná osoba mala záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: správne delikty v zákone o potravinách, základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnenia na trh, skladovanie potravín, hygiena prevádzkových priestorov, manipulácia s potravinami, potravinárska prevádzka
Právna veta: V potravinovom práve Slovenskej republiky absentuje legálna definícia pojmu „minulosť
prevádzkovateľa“. Orgány úradnej kontroly potravín spravidla skúmajú minulosť prevádzkovateľa v
trvaní 24 až 36 mesiacov pred úradnou kontrolou potravín, na základe ktorej má byť sankcia uložená. V
rámci minulosti prevádzkovateľa je však osobitne dôležité obdobie jedného roka, počítané spätne odo dňa
vykonania úradnej kontroly potravín do dňa nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho
rozhodnutia o uložení sankcie.

Ústavný súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov, verejný záujem, nedotknuteľnosť obydlia
Právna veta: V danom prípade k zásahu do nedotknuteľnosti obydlia došlo na zákonnom podklade, ktorý predstavujú ustanovenia § 99 a nasledujúce zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), pričom tento zásah sledoval legitímny cieľ – verejný záujem na odhalení trestnej činnosti. Kritérium proporcionality aplikované pri posudzovaní zásahov do súkromia vyžaduje adekvátne vyváženie dvoch navzájom si konkurujúcich záujmov, v danom prípade garancie domovej slobody (nedotknuteľnosť obydlia) sťažovateľa na jednej strane a verejného záujmu na odhalení trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, všeobecný súd, procesný nárok
Právna veta: Ústavný súd považuje za potrebné poukázať na to, že v okolnostiach danej veci nemožno prehliadnuť povahu otázok, ktoré boli predmetom posudzovania krajského súdu v danej veci. V tejto súvislosti ústavný súd konštatuje, že uznesením vydaným podľa § 164 CSP všeobecný súd nerozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov sporu vo veci samej. Podľa uvedeného ustanovenia je všeobecný súd oprávnený konanie prerušiť, avšak účastník konania nemá procesný nárok na prerušenie konania v ustanovených prípadoch. Predmetné ustanovenie upravuje prípad fakultatívneho prerušenia konania v prípade, ak prebieha s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: činnosť notárov v konaní o dedičstve, súdny úradník, súdna moc, právo na súdnu ochranu, súkromnoprávne spory
Právna veta: Činnosť notárov ako súdnych komisárov v dedičskom konaní sa považuje za priamy výkon časti súdnej moci. Poverenie notára je procesným opatrením súdu, ktoré nie je súdnym rozhodnutím, proti povereniu zákon nepripúšťa žiaden opravný prostriedok. Notári ako súdni komisári v dedičskom konaní nielen pripravujú podklady pre rozhodovanie a vykonávajú jednotlivé úkony, ale v prípadoch ustanovených zákonom sú zmocnení vydávať rozhodnutia priamo namiesto súdu prvej inštancie (§ 16 ods. 2 CMP). Podiel notára na súdnej moci v uvedenom rozsahu činnosti súdneho komisára nemá svoj priamy základ v čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odročenie hlavného pojednávania, náhradný sudca, hlavné pojednávanie
Právna veta: Z už citovaného § 277 ods. 5 tretej vety Trestného poriadku možno vyvodiť, že zmena v zložení senátu má v zásade za následok potrebu vykonať hlavné pojednávanie znova, teda zopakovať (nanovo vykonať) raz už vykonané dôkazy, a to s tým zrejmým cieľom, aby všetci členovia senátu mohli byť pri vykonávaní dokazovania osobne prítomní. Znamená to zároveň, že zmena v zložení senátu, ku ktorej dôjde v čase medzi podaním obžaloby a prvým hlavným pojednávaním, nemá za následok potrebu znova vykonávať dokazovanie, keďže sa v tomto štádiu konania dokazovanie pred súdom spravidla ešte vôbec nezačalo.
Oblasť práva: Obchodné právo
Kľúčové slová: nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie, nároky veriteľov
Právna veta: Pre úplnosť považuje ústavný za potrebné dodať – vo vzťahu k argumentácii krajského súdu § 135a ods. 5 poslednou vetou Obchodného zákonníka – i to, že toto ustanovenie je ustanovením natoľko jasne formulovaným, že dôvody odmietnutia jeho aplikácie (tak, ako ich uviedol rozhodcovský súd) s poukazom na výkladové princípy nie sú namieste. Podľa § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka „nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti... Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konaní, adhézne konanie, viktimizácia, systém odškodnenie obetí
Právna veta: Podľa ustanovení § 287 ods. 1 Trestného poriadku ak súd odsudzuje obžalovaného pre trestný čin, ktorým spôsobil inému škodu, uvedenú v § 46 ods. 1, uloží mu spravidla v rozsudku, aby ju poškodenému nahradil, ak bol nárok riadne a včas uplatnený. Predmetné ustanovenie Trestného poriadku umožňuje poškodenému, aby už v rámci trestného konania, v medziach tzv. adhézneho konania, dosiahol prisúdenie nároku na náhradu škody. Ústavný súd na tomto mieste opäť poukazuje na prienik vnútroštátneho práva s únijným právom, ktorý implikuje povinnosť konajúceho súdu postupovať a vykladať relevantné procesné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Súdny dvor EÚ

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 28. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Oslobodenie od dane – Článok 13 B písm. b) – Prenajímanie nehnuteľného majetku – Pojem – Zmluva o prevode práv na poľnohospodárske využívanie poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa nachádzajú vinice“ Vo veci C‑278/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa člán
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/45 Žaloba podaná 25. februára 2019 — Necci/Komisia (Vec T-129/19) (2019/C 155/54) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Claudio Necci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats) Žalovan
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 27. februára 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) – Usmerňovacia sekcia – Zníženie finančnej pomoci – Nariadenie (ES) č. 1260/1999 – Operačný program – Finančné opravy – Článok 39 – Právny základ – Prechodné ustanovenia“ Vo veci C-670/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 28. novembra 2017, H
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/28 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 15. februára 2019 — X/College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV (Vec C-120/19) (2019/C 155/35) Jazyk konania: holandčina Vnútroštátny súd
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/31 Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. apríla 2019 — Rodriguez Prieto/Komisia (Vec T-61/18) (1) („Verejná služba - Úradníci - Vec ‚Eurostat‘ - Vnútroštátne trestné konanie - Zastavenie konania - Žiadosť o pomoc - Informátor - Prezumpcia neviny - Žaloby o náhradu škody a neplatnosť
Názov: Vec T-156/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2019 — Legutko a Poręba/Parlement („Žaloba na nečinnosť — Inštitucionálne právo — Rokovací poriadok Parlamentu — Článok 130 — Príloha II — Otázka so žiadosťou o písomnú odpoveď — Žiadosť o predloženie Rade — Oznámenie rozhodnutia o konštatovaní neprípustnosti otázky — Výzva konať — Vyjadrenie Parlamentu — Návrh na vydanie rozkazu — Neprípustnosť“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 8. marca 2019 — Legutko a Poręba/Parlement (Vec T-156/18) (1) („Žaloba na nečinnosť - Inštitucionálne právo - Rokovací poriadok Parlamentu - Článok 130 - Príloha II - Otázka so žiadosťou o písomnú odpoveď - Žiadosť o predloženie Rade - Oznámenie rozhodnutia o konštatovaní neprípustnosti otázky - Výzva konať - Vyjadrenie Parlamentu - Návrh na vydanie rozkazu - Neprípustnosť“) (2019/C 155/53) Jazyk konania: poľština Účastníci konania Žalobcovia: Ryszard Antoni Legutko (Morawica, Poľsko), Tomasz Piotr Poręba ...
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/31 Odvolanie podané 22. februára 2019: Maďarsko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia (Vec C-178/19 P) (2019/C 155/37)
Názov: Vec T-75/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada („Postúpenie veci“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada (Vec T-75/19) (1) („Postúpenie veci“) (2019/C 164/55) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobca: Comune di Milano (v zastúpení: F. Sciaudone, M. Condinanzi a A. Neri, advokáti) Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou a A. Tamás, splnomocnení zástupcovia), a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, F. Florindo Gijón a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia) Predmet veci ...
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/37 Žaloba podaná 4. apríla 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo) (Vec T-203/19) (2019/C 182/42) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Nemecko) (v zastúpení: N. Ma
Názov: Vec C-701/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg — Nemecko) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC
Uznesenie: predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg — Nemecko) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC (Vec C-701/18) (1) (2019/C 172/37) Jazyk konania: nemčina Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 72, 25.2.2019. Začiatok ...
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/14 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 18. februára 2019 — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana (Vec C-128/19) (2019/C 182/18) Jazyk konania: taliančina
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenia (ES) č. 44/2001 a (ES) č. 1346/2000 – Príslušné pôsobnosti – Konkurz vyhlásený v prípade súdneho exekútora – Žaloba podaná správcom konkurznej podstaty povereným správou a likvidáciou spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz“ V
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 12. februára 2019 ( *1 ) „Mimozmluvná zodpovednosť – Hospodárska súťaž – Kartely – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Pokuty – Rozsudok, ktorým sa čiastočne zrušuje rozhodnutie – Vrátenie istiny pokuty – Úroky z omeškania – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Príčinná súvislosť – Ujma – Článok 266 ZFEÚ – Článok 90 ods. 4 písm. a) druhá veta
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/7 Odvolanie podané 30. novembra 2018: Harry Shindler a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 26. novembra 2018 vo veci T-458/17, Shindler a i./Rada (Vec C-755/18 P) (2019/C 172/08) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/27 Odvolanie podané 31. marca 2019: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. januára 2019 vo veci T-198/17, EKETA/Európska komisia (Vec C-274/19 P) (2019/C 182/33) Jazyk konania: gréčtina Úč
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/15 Odvolanie podané 21. februára 2019: Ehab Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2019 vo veci T-409/16, Makhlouf/Rada (Vec C-157/19 P) (2019/C 172/18) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolate
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/2 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 22. augusta 2018 — DP, Finanzamt Linz (Vec C-545/18) (2019/C 182/02) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho k
Názov: Vec C-489/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 15. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Maďarsko) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Poľnohospodárstvo — Režim priamej podpory — Režim jednotných platieb — Žiadosť o jednotné platby na plochu — Kritéria — Oprávnený užívateľ poľnohospodárskej pôdy)
Uznesenie: predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — A, B/C (Vec C-750/18) (1) (2019/C 172/38) Jazyk konania: holandčina Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019. Začiatok ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/31 Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2019 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Tvar podrážky obuvy) (Vec T-611/17) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o výmaze - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar podrážky obuvy - Všeobecne známe skutočnost
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/13 Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgicko) — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Vec C-134/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho ko

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: osobitná zodpovednosť za škodu, zásah do osobnostných práv žalobcu, finančné zadosťučinenie, zásah do organizmu
Právna veta: 14. K vzniku občianskoprávnej zodpovednosti spôsobenej zásahom do osobnosti fyzickej osoby musia byť splnené zákonné predpoklady. Týmito predpokladmi sú existencia zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu a ktorý spočíva k porušení alebo v ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite, musí ísť o zásah neoprávnený a musí byť daná príčinná súvislosť medzi oboma uvedenými predpokladmi. Vykonaným znaleckým dokazovaním dospel odvolací súd k záveru (ktorý bol už vyjadrený v predchádzajúcom rozsudku sp. zn. 16Co/57/2017-433 zo dňa 28.11.2017), že k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: prevádzačstvo, trestný čin prevádzačstva, spáchanie činu na viacerých osobách, dotknutá osoba, poškodený trestným činom
Právna veta: V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné uviesť, že zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 Tr. zák. (v základnej skutkovej podstate) sa dopustí ten, kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, blízke osoby, spoluvlastníci majú predkúpne právo, posudzovnie hĺbky vzájomného vzťahu príbuzných, aktívna pomoc medzi osobami
Právna veta: 10. V zmysle § 140 Obč. zák. výnimka z predkupného práva pri prevode spoluvlastníckeho podielu, t.j. aj výnimka z povinnosti prevádzajúceho spoluvlastníka ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel najskôr ostatným spoluvlastníkom, vychádza z preferencie blízkych (prioritne rodinných) vzťahov pred vzťahmi vlastníckymi, resp. pred ochranou vecného práva - práva spoluvlastníka. Pokiaľ dochádza k prevodu spoluvlastníckeho podielu na blízke osoby, nedisponujú ostatní spoluvlastníci nielen oprávnením prednostne sa o dotknutý spoluvlastnícky podiel uchádzať, ale ani oprávnením relevantne spochybniť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: príslušenstvo veci, sankčný charakter, právo na úrok z omeškania, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, omeškanie dlžníka, zmluva o úvere podľa § 497 ObZ
Právna veta: 8. Odvolací súd považuje za vhodné uviesť, že mu je známe aj "rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 35Odo/101/2002 z 24.03.2004 (R 5/2006)", obsahujúce rovnakú argumentáciu, ako uviedol súd prvej inštancie. Skutkové okolnosti uvedenej veci boli odlišné od tu zisteného skutkového stavu - tam išlo o dohodnuté úročenie splátok kúpnej ceny pri kúpnej zmluve, kde dohodu o úrokoch možno považovať za vedľajšie dojednanie. Naopak, pri zmluve o úvere (aj pri zmluve o spotrebiteľskom úvere) je zmluvný úrok podstatnou, definičnou náležitosťou úveru (§ 497 Obchodného zákonníka). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: zmena pomerov na strane maloletých detí i na strane rodičov, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, určenie výšky výživného, výška výživného, štátna sociálna dávka, prídavok na dieťa
Právna veta: 12. Rozhodujúcou okolnosťou v danej veci a aj odvolacím dôvodom zo strany otca bolo posúdenie otázky, do akej miery je potrebné pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa prihliadať aj na to, do akej miery sú potreby maloletého hradené z dávok štátnej sociálnej podpory. Touto otázkou sa zaoberal aj Najvyšší súd SR vo svojom uznesení z 19. marca 2018 sp. zn. 3 Cdo 88/2017, v ktorom uviedol, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine). Obaja rodičia prispievajú na výži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, odôvodnené potreby maloletých detí
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane výživou povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Vo všeobecnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: materiálna núdza podmienka na poskytnutie právnej pomoci, povinnosti nahradiť trovy konania, odmena za zastupovanie, paušálna odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vyplácaná centrom právnej pomoci, centrum právnej pomoci, paušálna odmena
Právna veta: 20. Za ústrednú otázku tohto sporu považoval správny súd právne posúdenie, či žalovaný správne aplikoval ust. § 14a ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. upravujúce tzv. paušálnu odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi. Správny súd zastáva názor, že v prípade absencii intertemporálnych ustanovení je správny orgán povinný aplikovať právny predpis účinný v čase rozhodovania. Na rozdiel od hmotného práva, v ktorom zásade platí hmotné právo účinné v čase vzniku právnych vzťahov, v procesnom práve sa majú aplikovať procesné predpisy účinné v čase postupu súdu, pokiaľ prechodné u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: započítanie, spôsobilé pohľadávky na započítanie v zmysle OBZ, niektoré ustanovenia o započítaní pohľadávok, jednostranný právny úkon, započítanie dohodou, splatnosť pohľadávky
Právna veta: 63. Podľa § 580 Obč. zák. ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. 64. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia, započítať nemožno premlčané pohľadávky, pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde, ako aj pohľadávky z vkladov. Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná. 65. Započítanie je zánik vzájomne sa kryjúcich poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozpor zmluvy s dobrými mravmi, obchádzanie zákona, hrubý nepomer medzi právami účastníkov právneho vzťahu, rukojemnícka pozícia dlžníka
Právna veta: Pod pojmom obchádzanie zákona (a to obsahom alebo účelom) právna teória a súdna prax chápu prípad, keď právny úkon síce neodporuje výslovnému zneniu zákonného ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol. Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý sám osebe nie je zákonom zakázaný, v dôsledku čoho sa uvedený stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľným. Konanie in fraudem legis predstavuje postup, keď sa niekto chová podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania, vydieranie, telefonické vyhrážky, podpálenie osobného motorového vozidla
Právna veta: Trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zákona sa dopustí ten, kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Násilné konanie páchateľa, rovnako ako hrozba násilím alebo inou ťažkou ujmou musí byť teda prostriedkom pôsobenia na vôľu poškodeného, ktorý je tým nútený k tomu, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Nestačí, ak je takéto konanie iba odvetou (pomstou) za to, že poškodený odmietol splniť predchádzajúce požiadavky páchateľa. Iba ak by použité násilie malo síce len odvetný charakter, avšak v nadväznosti na to by p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: rozvod manželstva, podmienky pre rozvod manželstva, manželia sú si rovní, trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi
Právna veta: 18. Základným predpokladom pre zrušenie manželstva rozvodom, je vážny rozvrat medzi manželmi, ktorý neodčiniteľne bráni ďalšiemu plneniu spoločenského účelu manželstva. Rozvrat vo vzťahoch medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine nastáva vtedy, ak sa manželia neriadia vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zákona o rodine. Hĺbka rozvratu vo vzťahoch medzi manželmi závisí od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných stránok ich spolužitia. 19. Dôležitosť jednotlivých úloh manželstva sa v jeho priebehu mení a to v závislosti od dĺžky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: určovacia žaloba, žaloba o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, naliehavý právny záujem, procesný zabezpečovací inštitút
Právna veta: 13. V prípade žaloby o určení vlastníckeho práva, takáto žaloba má byť právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva. Základnými predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržuje a pri určovacej žalobe aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení. Naliehavý právny záujem žalobcu na určovacej žalobe je daný jej spôsobilosťou byť podkladom pre zmenu zápisu vlastníckeho práva a v katastri nehnuteľností tak, aby zodpovedal skutočnému stavu (pozri aj rozhodnutie "NS SR sp. zn. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, rozhodcovský rozsudok, rovnosť účastníkov rozhodcovského konania
Právna veta: S tvrdením žalobcov 1/ a 2/ v odvolaní, že bola porušená zásada rovnosti v rozhodcovskom konaní, keď rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie vo veci, hoci tak mal urobiť za účelom zistenia skutočného stavu veci, odvolací súd nesúhlasí. Zásada rovnosti účastníkov rozhodcovského konania je uvedená v § 17 Zákona o rozhodcovskom konaní. Vychádza zo základného princípu rovného postavenia účastníkov rozhodcovského konania, ktoré je bližšie určené druhou vetou tohto ustanovenia tak, že každému z účastníkov sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu. Samotné nenari ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: subjektívna premlčacia lehota, premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Ako vyplýva z početných rozhodnutí Krajského súdu v Prešove, pre začiatok plynutia subjektívnej doby je rozhodujúce poznanie skutkových okolností, no okolnosti nie zo zmluvy, ale okolnosti z porušenia práva, v danom prípade z bezdôvodného obohatenia (okolnosť, že došlo k porušeniu zákona, o výške bezdôvodného obohatenia a príčinnej súvislosti medzi prvými dvoma okolnosťami). Zdá sa teda, že nepostačujú pochybnosti, ale dozvedenie sa o skutkových okolnostiach bezdôvodného obohatenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: analógia v trestnom práve, mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Analógia je pri aplikácii Trestného zákona neprípustná v zmysle rozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona. V iných smeroch je prípustná, ak v prospech páchateľa odstraňuje medzeru v zákone a zodpovedá zmyslu a významu riešenej otázky vo vzťahu k analogicky použitému ustanoveniu. Ak možno páchateľovi trestného činu pri uzavretí a schválení dohody o vine a treste mimoriadne znížiť trest podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Tr. zákona, teda v situácii vopred dohodnutého trestu, možno (teda nie obligatórne) naposledy označené ustanovenie per analogiam a pri použití argumentu a minori a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: Vydavateľ tlače, zverejnenie tlačovej opravy, oprava chýb, právo na opravu
Právna veta: 7/ Účelom práva na tlačovú opravu je dosiahnutie nápravy vo veci pravdivosti skutkového tvrdenia o fyzickej alebo právnickej osobe, t.j. právo na odstránenie chyby v nepravdivom skutkovom tvrdení. Právo na opravu podľa zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (Tlačový zákon) slúži výlučne na ochranu voči skutkovým tvrdeniam uverejneným v printových médiách (§ 7 ods. 1). Nepostihnuteľné sú ich hodnotiace úsudky. Za skutkové tvrdenie sa považuje vyjadrenie o skutkovej podstate alebo o postupe, ktoré sa vyznačuje objektívnym vzťahom medzi prejavom a realitou a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Na rozhodnutie podľa zákona č. 447/2008 Z.z. sa vzťahuje Správny poriadok, konkrétne § 47 ods. 3 Správneho poriadku, teda v odôvodnení rozhodnutia má správny orgán uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správny orgán správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi na námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa názoru správneho súdu iba konštatovanie nesplnenia podmienok uvedených v § 14 ods. 6 citovaného zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ZP, náhrada mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru
Právna veta: Pre posúdenie kedy, a či žalobcovi (t.j. zamestnávateľovi) v danom prípade vznikla povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, je podľa názoru súdu potrebné v prvom rade vysporiadať sa s otázkou, aký vplyv má na povinnosť vyplatiť náhradu mzdy vedenie konania o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Uvedenou problematikou sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 MCdo/8/2012 zo dňa 26.01.2015, ktorý možno na prejednávaný prípad analogicky aplikovať. Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud ČSSR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd ČSFR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: preskúmanie rozhodnutí, právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, daňová kontrola, judicial review
Právna veta: Táto štúdia je voľným pokračovaním (3/7) publikovaných štúdií na túto tému (od identického autora), a to najmä štúdie „Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Kým v skôr publikovaných štúdiách sa autor venoval všeobecným otázkam správneho súdnictva v Anglicku a procesným podmienkam uplatnenia nástrojov judicial review, predkladaná štúdia skúma najmä materiálne dôvody pre úspešné ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: základné pravidlá správneho konania, systém správneho súdnictva, judicial review, správne súdnictvo
Právna veta: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (5/7) zameranej na správne súdnictvo (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje primárne na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Procesnoprávne aspekty nástroja judicial review v Anglicku (aj v kontexte súvisiacej právnej úpravy SR) – primárne inštitúty – „Povolenie“/“Súhlas“ na prijatie veci na meritórne konanie a „Predžalobné rokovania“ v správnom súdnictve“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Okrem toho tá ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Oblasť práva: Ľudské práva a slobody
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, karikatúra, sloboda prejavu
Právna veta: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zrušenie neziskovej organizácie, pokuta neziskovej organizácii, mimovládne organizácie
Právna veta: Cieľom príspevku je poukázať na zásadné zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v roku 2018, najmä na odstránenie tvrdosti zákona – zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok do 15 júla. Pri trestaní neziskových organizácií je potrebné rešpektovať princípy stanovené článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento článok sa sústreďuje na základné princípy správneho trestania pri ukladaní sankcií.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, dokazovanie v trestnom konaní, sledovanie osôb a vecí, obsah príkazu, určovanie hodnoty drogy, spáchanie trestného činu
Právna veta: Čánok prináša komentár k aktuálnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktoré sa zaoberalo problematikou sledovania osôb a veci, inštitútom osoby pracujúcej v prospech Policajného zboru ako aj legitimitou odborného vyjadrenia NAKA k hodnote drogy.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: právny vzťah k pôde, výpoveď nájomných zmlúv, kataster nehnuteľností, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, evidencia nájomných zmlúv
Právna veta: Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: odloženie veci, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, zánik zodpovednosti za priestupok, plynutie lehoty
Právna veta: Článok sa zaoberá spornou otázkou týkajúcou sa toho, či do plynutia dvojročnej lehoty na zánik zodpovednosti za priestupok sa započítava alebo nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie vo veci.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: reklama a telenákup, nemajetková ujma pri poskytovaní veštenia, všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, veštenie
Právna veta: Mágia, hypnóza, veštenie a okultizmus sa najmä v masmédiách stávajú čoraz častejšími. Vo väčšej miere sa rozvíja alternatívna medicína, prevteľovanie, údajné techniky zdokonaľovania sa a liečenia.1 V dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom kultúry, vzdelania a poznania prírody nie je zriedkavosťou, že sa človek uchyľuje k využívaniu služieb veštcov. Je to najmä vtedy, ak človeka trápi vážny problém a vyhľadáva pomoc veštcov, ktorí svoje remeslo často vykonávajú pochybným spôsobom. Veštci využívajú nerozumnosť a úzkostlivú situáciu svojich klientov. Prehrešujú sa proti spravodlivosti, klamú a ...
Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
MENU