Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035374
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119112
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418632
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
21.09.2019 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: dôvody dovolania, odmietnutie dovolania podľa § 382 Tr. por.
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach opakovane zdôrazňuje, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným k náprave výslovne uvedených procesných a hmotnoprávnych pochybení súdov a predstavuje výnimočné prelomenie zásady nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, ktorá zásada je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Táto výnimočnosť je vyjadrená práve obmedzenými možnosťami pre podanie dovolania, aby sa širokým uplatňovaním tohto mimoriadneho opravného prostriedku nezakladala ďalšia opravná inštancia. Dovolanie preto možno podať iba z dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: účel trestu, zastavenie trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti
Právna veta: Význam trestu na účel jeho porovnania s už uloženým trestom pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku je nutné brať do úvahy z hľadiska trestu hroziaceho obvinenému v rozsahu predmetu nového konania ako celku. Nie je teda možné zastaviť podľa naposledy označeného ustanovenia trestné stíhanie len pre niektorý z trestných činov (skutkov), pre ktoré je obvinený aktuálne stíhaný; taká nemožnosť použitia dotknutého ustanovenia platí aj pre zastavenie trestného stíhania vo vzťahu k len niektorému z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu. Zastavenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: odmeňovanie profesionálnych vojakov, ozbrojené sily
Právna veta: Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: volebné právo, rozhodovanie o prijatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta SR, rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám
Právna veta: Ustanovením článku 30 ods. 4 Ústavy SR sa priznáva rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám a iným verejným funkciám v tom zmysle, že všetci uchádzači majú právo uchádzať sa za rovnakých podmienok aké majú vytvorené iní uchádzači. V prejednávanej veci súčasťou týchto rovnakých podmienok je aj dosiahnutie veku 40 rokov v deň volieb. Len zo skutočnosti že došlo k prejaveniu záujmu potenciálneho kandidáta, u ktorého nie je isté, že v deň volieb bude spĺňať zákonnú podmienku vekového cenzu, nie je možné automaticky vyvodiť povinnosť predsedu národnej rady SR stanoviť v rámci zákonných podmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Ústavný súd Slovenskej republiky

Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04). Aj Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre týkajúcej sa práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnut ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 11 Co 243/2018 z 31. októbra 2018 (ďalej len „napadnut ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 S 80/2009 (ďalej len „napadnuté konanie“ ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 76/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcu Ladislava Orosza a sudcu Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou Zahradnikova.SK s. r. o., Štefanovičova 12, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Jarmila Zahradníková, vo veci namietaného .
Uznesenie: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obdo 19/2017 z 22. novembra 2017 zrušuje a vec vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný obchodnej spoločnosti BUKOCEL, a. s., uhradiť trovy konania v sume 390,50 € (slovom tristodeväťdesiat eur a päťdesiat centov) na účet jej právneho zástupcu Advokátskej kancelárie ECKER – KÁN & PARTNERS, s. r. o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Odôvodn en i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 667/2018-47 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátskou kanceláriou Weis & Partners s. r. o., Ivanská cesta 30/B, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Peter Weis .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 23. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej aj „otec maloletého“ alebo „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom Mgr. Pavlom Kissom ml., Štúrova 10/20, Košice, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 19 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 8 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 7 CoP 165/2018 ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. júla 2017 osobne doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti TRADEUNION spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou, Družstevná 1, Nacina Ves (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Monikou Ilčišinovou, Herlianska 547, Vranov nad Topľou, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. júla 2018 doručená sťažnosť , , , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), ktorou namietajú porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 22 C 575/2000 (ďalej aj „napadnutý postup okresného súdu“) a postupom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) v konaniach ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 75/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Miroslava Duriša a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. novembra 2017 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Križanom, Koceľova 2, Nitra, ktorou namieta porušenie svojich základných práva podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) príkazom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. OS-NR-V-283-1/17-1Tp/387/17 z 27. septembra 2017 na vykonanie domovej prehliadky (ďalej aj „napadnutý príkaz“), návrhom Okresnej prokuratúry Nitra (ďalej len „okresná prokuratúra“) sp. zn. 1 ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 71/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou poruban advokáti s. r. o., Jilemnického 2/532, Trenčín, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ľubomír Poruban, ktorou namieta porušenie základných práv .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. januára 2019 doručená sťažnosť , , a , (ďalej len „sťažovatelia“), oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou UHAĽ s. r. o., Š. Moyzesa 9877/43, Zvolen, v mene ktorej koná advokát JUDr. Maroš Uhaľ, ktorou namietajú porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 24. januára 2019 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ako aj práv podľa čl. 5 ods. 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uzneseniami Špecializovaného trestného súdu (ďalej len „špecializovaný súd“) č. k. BB-4 T 36/2018-14539 a č. k. BB-4 T 36/2018-14558 z 13. novembra 2018 (ďalej aj „napad ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 31. decembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti MAGMA ZAFÍR, s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Krajského súdu v Nitre (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 15 Cob 109/2017 z 26. septembra 2017 (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. marca 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s. r. o., Radlinského 1735/29, Dolný Kubín, v mene ktorej koná advokát JUDr. Róbert Slamka, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. d) Dohovoru 2 o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najv ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 68/2019-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. februára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného zákonnou zástupkyňou , , ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé .
Odôvodnenie: : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 17. augusta 2017 elektronicky doručená a 22. augusta 2017 poštou doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Lazaretská 12, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“, v sťažnosti aj „sťažovateľ“), zastúpenej Advokátskou kanceláriou Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Pavol Blahušiak, a Advokátskou kanceláriou Tomáš Kamenec, s. r. o., Špitálska 43, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Tomáš Kamenec, vo veci n ...
Uznesenie: Krajského súdu v Nitre č. k. 25 Co 271/2017-207 z 29. januára 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. priznáva úhradu trov právneho zastúpenia v sume 585,75 € (slovom päťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiatpäť centov), ktorú je Krajský súd v Nitre povinný vyplatiť na účet advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 338/2018-11 zo 4. júla 2018 prijal podľa § ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. júla 2017 doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“ alebo „navrhovateľ“), zastúpeného sudcom JUDr. , na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) o súlade ustanovenia § 16 ods. 1 v ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 4/2019-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. februára 2019 o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Oskarom Chnápkom, Komenského 3, Banská Bystrica, vedenej pod sp. zn. Rvp 121/2019 vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala nezákonnosť volieb starostu obce Švedlár (ďalej aj „voľby starostu“) konaných 10. novembra 2018. Sťažnosť bola podaná na poštovú prepravu 20. novembra 2018. 2. Sťažovateľka v sťažnosti uviedla, že vo voľbách starostu konaných 10. novembra 2018, ktorých sa zúčastnilo 975 voličov, kandidovala na starostku obce a získala v nich 468 hlasov z celkového počtu 957 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby sta ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 474/2018-40 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou , , konajúcou prostredníctvom advokáta , ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 43/2019-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej spoločnosťou , v mene ktorej koná advokát , vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 46/2019-44 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátskou kanceláriou V4 Legal, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 4, Žilina, za ktorú koná advokát Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 1, 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 22 ods. 1 Ústavy .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 59/2018-71 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátskou kanceláriou agner & partners, s. r. o., Špitálska 10, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Robert Ondrášik, vo veci .
Uznesenie: Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 15 Co 320/2016-426 zo 4. júla 2018 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Banskej Bystrici je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 598,25 € (slovom päťstodeväťdesiatosem eur a dvadsaťpäť centov) na účet jeho právnej zástupkyne JUDr. Eleny Ľalíkovej, Podbrezovská 34, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodn en i e : I. 1. Uznesením č. k. II. ÚS 531/2018-16 z 15. novembra 2018 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) prijal na ďalšie konanie sťažnosť , (ďale ...
Uznesenie: najvyššieho súdu bolo sťažovateľovi doručené 15. novembra 2018. 5. Podľa názoru sťažovateľa pri rozhodovaní o jeho dovolaní najvyšší súd porušil označené články ústavy, listiny a dohovoru, a to z týchto dôvodov: Okresný súd rozhodoval po podaní obžaloby na neverejnom zasadnutí konanom 25. februára 2011 o ponechaní sťažovateľa vo väzbe. Senát bol zložený okrem predsedníčky senátu ešte z ďalších troch prísediacich, a to A M, V Z a K H. Na verejnom zasadnutí okresného súdu o predbežnom prejednaní obžaloby konanom 23. marca 2011 rozhodovali tie isté tri prísediace. Na neve ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola prostredníctvom poštovej prepravy 16. novembra 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Bratislava III č. k. 46 T 221/2016-417 z 28. júna 2017 (ďalej len „rozsudok okresného súdu“), rozsudkom Krajského súdu v Br ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 44/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Borovskou, advokátska kancelária, Štefánikova 7, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s .
Odôvodnenie: rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, preto postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (IV. ÚS 115/03). 31. O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti možno hovoriť predovšetkým vtedy, ak namietaným postupom orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu toho základného práva, ktoré označil sťažovateľ, pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom tohto orgánu a základným právom, ktorého porušenie sa namietalo, ale aj vtedy, ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola prostredníctvom poštovej prepravy 19. októbra 2018 doručená sťažnosť , v čase podania sťažnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Trnava (ďalej aj „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 6 PP 60/2017 a ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 446/2018-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátskou kanceláriou HKP Legal, s. r. o., Križkova 9, Bratislava, v mene ktorej konajú advokáti a konatelia Mgr. Peter Kubovič a JUDr. Rudolf Priečinský, vo veci namietaného .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. júla 2018 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) rozsudkom Okresného súdu Námestovo (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 5 C 4/2008 zo 7. júla 2017 (ďalej len „rozsudok súdu prvej inštancie“) a rozsudkom Krajského súdu v Žiline (ďalej le ...
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením zo 16. októbra 2018 prijal na ďalšie konanie sťažnosť (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, v ktorej namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prerokovanie svojej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Koši ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 230/2018-59 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. februára 2019 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Špirkom, advokátska kancelária, Nerudova 1620/6, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov .
Odôvodnenie: : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 8. augusta 2018 (sp. zn. Rvp 1579/2018), 24. augusta 2018 (sp. zn. Rvp 1710/2018) a 19. septembra 2018 (sp. zn. Rvp 1863/2018) doručené sťažnosti obchodnej spoločnosti , (ďalej len „sťažovateľka“, v citáciách „sťažovateľ“), ktorými namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), práva na spravo ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 46/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou Sýkora – advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Matej Sýkora, pre namietané porušenie jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. .
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 49/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , zastúpenej advokátom Petrom Šumšalom, advokátska kancelária, Krasovského 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Uznesenie: o zastavení konania nadobudlo právoplatnosť 17. augusta 2013. 3. Dňa 16. februára 2016 sťažovateľka doručila okresnému súdu odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania, v ktorom namietala, že predmetné uznesenie jej nebolo účinne doručené, a preto jej okresný súd svojím postupom odňal možnosť konať pred súdom [§ 221 ods. 1 písm. f) OSP]. Na základe jej odvolania došlo k predloženiu spisu Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“), ktorý prípisom z 3. novembra 2016 uložil okresnému súdu povinnosť zisťovať skutočnosti týkajúce sa pôvodného doručovania uznesenia o zastavení konania ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 53/2019-86 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou Právne centrum s. r. o., Mýtna 42, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Katarína Bystrická, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv .
Odôvodnenie: napádaného uznesenia však nemožno vyhodnocovať izolovane, ale v kontexte uznesenia prokurátorky úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj upovedomenia generálneho prokurátora v konaní podľa § 363 až 367 Trestného poriadku. Aj generálny prokurátor jasne uviedol, že výsluchy ostatných spoluobvinených v procesnom postavení svedkov vo vylúčenej trestnej veci, t. j. vo veci obvinených a by na dôkaznej situácii nič nezmenili. Z procesného hľadiska je treba zvýrazniť, že každý takýto úkon by musel byť realizovaný prostredníctvom právnej pomoci, pričom jeho výsledok by bol neistý. Vypočúvané osoby dis ...
Uznesenie: Krajského súdu v Prešove sp. zn. 1 To 9/2017 z 5. apríla 2017 zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie. 3. Krajský súd v Prešove je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 570,06 € (slovom päťstosedemdesiat eur a šesť centov) na účet jej právneho zástupcu spoločnosti Lexpert s. r. o., Horná 15, Banská Bystrica, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 4. Sťažnosti vo zvyšnej časti nevyhovuje. Odôvodn en i e : I. 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. júla 2017 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažov ...
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 48/2019-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti GAMO, a. s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o., Horná 13, Banská Bystrica, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Tomáš Suchý, pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 .
Uznesenie: o nariadení znaleckého dokazovania bolo vydané súdnou komisárkou dňa 05. 06. 2012. Znalecký posudok bol súdu predložený až dňa 26. 03. 2013, t. j. po viac ako ôsmich mesiacoch. Za (ne) činnosť znalca (ale aj notárky ako súdnej komisárky) podľa názoru sťažovateľky zodpovedá súd, ktorý má zákonné možnosti na odstránenie prieťahov spôsobených znalcom, avšak súd ich využil oneskorene, čím tieto prieťahy v konaní zavinil. 5 Vnútorne rozporné je vyjadrenie súdu, že spis si znalkyňa prevzala v informačnom centre súdu dňa 08. 02. 2012, keď jej súd poslal urgenciu na prevzatie spisu dňa 22. 01. ...

Súdny dvor Európskej únie

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 28. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Oslobodenie od dane – Článok 13 B písm. b) – Prenajímanie nehnuteľného majetku – Pojem – Zmluva o prevode práv na poľnohospodárske využívanie poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa nachádzajú vinice“ Vo veci C‑278/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/45 Žaloba podaná 25. februára 2019 — Necci/Komisia (Vec T-129/19) (2019/C 155/54) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobca: Claudio Necci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats) Žalovaná: Európska .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 27. februára 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) – Usmerňovacia sekcia – Zníženie finančnej pomoci – Nariadenie (ES) č. 1260/1999 – Operačný program – Finančné opravy – Článok 39 – Právny základ – Prechodné ustanovenia“ Vo veci C-670/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 28. novembra 2017, Helénska .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/28 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 15. februára 2019 — X/College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV (Vec C-120/19) (2019/C 155/35) Jazyk konania: holandčina Vnútroštátny súd, ktorý .
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/31 Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. apríla 2019 — Rodriguez Prieto/Komisia (Vec T-61/18) (1) („Verejná služba - Úradníci - Vec ‚Eurostat‘ - Vnútroštátne trestné konanie - Zastavenie konania - Žiadosť o pomoc - Informátor - Prezumpcia neviny - Žaloby o náhradu škody a neplatnosť“) ( .
Názov: Vec T-156/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2019 — Legutko a Poręba/Parlement („Žaloba na nečinnosť — Inštitucionálne právo — Rokovací poriadok Parlamentu — Článok 130 — Príloha II — Otázka so žiadosťou o písomnú odpoveď — Žiadosť o predloženie Rade — Oznámenie rozhodnutia o konštatovaní neprípustnosti otázky — Výzva konať — Vyjadrenie Parlamentu — Návrh na vydanie rozkazu — Neprípustnosť“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 8. marca 2019 — Legutko a Poręba/Parlement (Vec T-156/18) (1) („Žaloba na nečinnosť - Inštitucionálne právo - Rokovací poriadok Parlamentu - Článok 130 - Príloha II - Otázka so žiadosťou o písomnú odpoveď - Žiadosť o predloženie Rade - Oznámenie rozhodnutia o konštatovaní neprípustnosti otázky - Výzva konať - Vyjadrenie Parlamentu - Návrh na vydanie rozkazu - Neprípustnosť“) (2019/C 155/53) Jazyk konania: poľština Účastníci konania Žalobcovia: Ryszard Antoni Legutko (Morawica, Poľsko), Tomasz Piotr Poręba ...
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/31 Odvolanie podané 22. februára 2019: Maďarsko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia (Vec C-178/19 P) (2019/C 155/37) Jazyk .
Názov: Vec T-75/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada („Postúpenie veci“)
Uznesenie: Všeobecného súdu z 13. marca 2019 — Comune di Milano/Parlament a Rada (Vec T-75/19) (1) („Postúpenie veci“) (2019/C 164/55) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobca: Comune di Milano (v zastúpení: F. Sciaudone, M. Condinanzi a A. Neri, advokáti) Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou a A. Tamás, splnomocnení zástupcovia), a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, F. Florindo Gijón a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia) Predmet veci ...
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/37 Žaloba podaná 4. apríla 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo) (Vec T-203/19) (2019/C 182/42) Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina Účastníci konania Žalobkyňa: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Nemecko) (v zastúpení: N. Maenz .
Názov: Vec C-701/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg — Nemecko) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC
Uznesenie: predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg — Nemecko) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC (Vec C-701/18) (1) (2019/C 172/37) Jazyk konania: nemčina Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 72, 25.2.2019. Začiatok ...
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/14 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 18. februára 2019 — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana (Vec C-128/19) (2019/C 182/18) Jazyk konania: taliančina .
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenia (ES) č. 44/2001 a (ES) č. 1346/2000 – Príslušné pôsobnosti – Konkurz vyhlásený v prípade súdneho exekútora – Žaloba podaná správcom konkurznej podstaty povereným správou a likvidáciou spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz“ Vo veci C‑535 .
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia rozšírená komora) z 12. februára 2019 ( *1 ) „Mimozmluvná zodpovednosť – Hospodárska súťaž – Kartely – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Pokuty – Rozsudok, ktorým sa čiastočne zrušuje rozhodnutie – Vrátenie istiny pokuty – Úroky z omeškania – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Príčinná súvislosť – Ujma – Článok 266 ZFEÚ – Článok 90 ods. 4 písm. a) druhá veta .
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/7 Odvolanie podané 30. novembra 2018: Harry Shindler a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 26. novembra 2018 vo veci T-458/17, Shindler a i./Rada (Vec C-755/18 P) (2019/C 172/08) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania .
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/27 Odvolanie podané 31. marca 2019: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. januára 2019 vo veci T-198/17, EKETA/Európska komisia (Vec C-274/19 P) (2019/C 182/33) Jazyk konania: gréčtina Účastníci .
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/15 Odvolanie podané 21. februára 2019: Ehab Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2019 vo veci T-409/16, Makhlouf/Rada (Vec C-157/19 P) (2019/C 172/18) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolateľ: Ehab .
27.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 182/2 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 22. augusta 2018 — DP, Finanzamt Linz (Vec C-545/18) (2019/C 182/02) Jazyk konania: nemčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania .
Názov: Vec C-489/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 15. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Maďarsko) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Poľnohospodárstvo — Režim priamej podpory — Režim jednotných platieb — Žiadosť o jednotné platby na plochu — Kritéria — Oprávnený užívateľ poľnohospodárskej pôdy)
Uznesenie: predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — A, B/C (Vec C-750/18) (1) (2019/C 172/38) Jazyk konania: holandčina Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci. (1)  Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019. Začiatok ...
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
Dokument nie je v tomto jazyku dostupný
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/31 Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2019 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Tvar podrážky obuvy) (Vec T-611/17) (1) („Ochranná známka Európskej únie - Konanie o výmaze - Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie - Tvar podrážky obuvy - Všeobecne známe skutočnosti - .
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/13 Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgicko) — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Vec C-134/18) (1) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania - .

Krajské súdy SR

Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zásah do organizmu , finančné zadosťučinenie, zásah do osobnostných práv žalobcu, osobitná zodpovednosť za škodu
Právna veta: 14. K vzniku občianskoprávnej zodpovednosti spôsobenej zásahom do osobnosti fyzickej osoby musia byť splnené zákonné predpoklady. Týmito predpokladmi sú existencia zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu a ktorý spočíva k porušení alebo v ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite, musí ísť o zásah neoprávnený a musí byť daná príčinná súvislosť medzi oboma uvedenými predpokladmi. Vykonaným znaleckým dokazovaním dospel odvolací súd k záveru (ktorý bol už vyjadrený v predchádzajúcom rozsudku sp. zn. 16Co/57/2017-433 zo dňa 28.11.2017), že k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: poškodený trestným činom, dotknutá osoba, spáchanie činu na viacerých osobách, trestný čin prevádzačstva, prevádzačstvo
Právna veta: V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné uviesť, že zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods. 2 Tr. zák. (v základnej skutkovej podstate) sa dopustí ten, kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: aktívna pomoc medzi osobami, posudzovnie hĺbky vzájomného vzťahu príbuzných, spoluvlastníci majú predkúpne právo, blízke osoby, podielové spoluvlastníctvo
Právna veta: 10. V zmysle § 140 Obč. zák. výnimka z predkupného práva pri prevode spoluvlastníckeho podielu, t.j. aj výnimka z povinnosti prevádzajúceho spoluvlastníka ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel najskôr ostatným spoluvlastníkom, vychádza z preferencie blízkych (prioritne rodinných) vzťahov pred vzťahmi vlastníckymi, resp. pred ochranou vecného práva - práva spoluvlastníka. Pokiaľ dochádza k prevodu spoluvlastníckeho podielu na blízke osoby, nedisponujú ostatní spoluvlastníci nielen oprávnením prednostne sa o dotknutý spoluvlastnícky podiel uchádzať, ale ani oprávnením relevantne spochybniť z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: zmluva o úvere podľa § 497 ObZ, omeškanie dlžníka, omeškanie dlžníka podľa občianskeho zákonníka, právo na úrok z omeškania, sankčný charakter, príslušenstvo veci
Právna veta: 8. Odvolací súd považuje za vhodné uviesť, že mu je známe aj "rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 35Odo/101/2002 z 24.03.2004 (R 5/2006)", obsahujúce rovnakú argumentáciu, ako uviedol súd prvej inštancie. Skutkové okolnosti uvedenej veci boli odlišné od tu zisteného skutkového stavu - tam išlo o dohodnuté úročenie splátok kúpnej ceny pri kúpnej zmluve, kde dohodu o úrokoch možno považovať za vedľajšie dojednanie. Naopak, pri zmluve o úvere (aj pri zmluve o spotrebiteľskom úvere) je zmluvný úrok podstatnou, definičnou náležitosťou úveru (§ 497 Obchodného zákonníka). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: prídavok na dieťa, štátna sociálna dávka, výška výživného, určenie výšky výživného, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, zmena pomerov na strane maloletých detí i na strane rodičov
Právna veta: 12. Rozhodujúcou okolnosťou v danej veci a aj odvolacím dôvodom zo strany otca bolo posúdenie otázky, do akej miery je potrebné pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa prihliadať aj na to, do akej miery sú potreby maloletého hradené z dávok štátnej sociálnej podpory. Touto otázkou sa zaoberal aj Najvyšší súd SR vo svojom uznesení z 19. marca 2018 sp. zn. 3 Cdo 88/2017, v ktorom uviedol, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine). Obaja rodičia prispievajú na výži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Rodinné právo
Kľúčové slová: odôvodnené potreby maloletých detí, rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane výživou povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Vo všeobecnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rukojemnícka pozícia dlžníka, hrubý nepomer medzi právami účastníkov právneho vzťahu, obchádzanie zákona, rozpor zmluvy s dobrými mravmi
Právna veta: Pod pojmom obchádzanie zákona (a to obsahom alebo účelom) právna teória a súdna prax chápu prípad, keď právny úkon síce neodporuje výslovnému zneniu zákonného ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol. Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý sám osebe nie je zákonom zakázaný, v dôsledku čoho sa uvedený stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľným. Konanie in fraudem legis predstavuje postup, keď sa niekto chová podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: podpálenie osobného motorového vozidla, telefonické vyhrážky, vydieranie, pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania
Právna veta: Trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zákona sa dopustí ten, kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Násilné konanie páchateľa, rovnako ako hrozba násilím alebo inou ťažkou ujmou musí byť teda prostriedkom pôsobenia na vôľu poškodeného, ktorý je tým nútený k tomu, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. Nestačí, ak je takéto konanie iba odvetou (pomstou) za to, že poškodený odmietol splniť predchádzajúce požiadavky páchateľa. Iba ak by použité násilie malo síce len odvetný charakter, avšak v nadväznosti na to by p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: rovnosť účastníkov rozhodcovského konania, rozhodcovský rozsudok, rozhodcovské konanie
Právna veta: S tvrdením žalobcov 1/ a 2/ v odvolaní, že bola porušená zásada rovnosti v rozhodcovskom konaní, keď rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie vo veci, hoci tak mal urobiť za účelom zistenia skutočného stavu veci, odvolací súd nesúhlasí. Zásada rovnosti účastníkov rozhodcovského konania je uvedená v § 17 Zákona o rozhodcovskom konaní. Vychádza zo základného princípu rovného postavenia účastníkov rozhodcovského konania, ktoré je bližšie určené druhou vetou tohto ustanovenia tak, že každému z účastníkov sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu. Samotné nenari ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Občianske právo
Kľúčové slová: premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia , subjektívna premlčacia lehota
Právna veta: Ako vyplýva z početných rozhodnutí Krajského súdu v Prešove, pre začiatok plynutia subjektívnej doby je rozhodujúce poznanie skutkových okolností, no okolnosti nie zo zmluvy, ale okolnosti z porušenia práva, v danom prípade z bezdôvodného obohatenia (okolnosť, že došlo k porušeniu zákona, o výške bezdôvodného obohatenia a príčinnej súvislosti medzi prvými dvoma okolnosťami). Zdá sa teda, že nepostačujú pochybnosti, ale dozvedenie sa o skutkových okolnostiach bezdôvodného obohatenia.
Oblasť práva: Trestné právo
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, analógia v trestnom práve
Právna veta: Analógia je pri aplikácii Trestného zákona neprípustná v zmysle rozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona. V iných smeroch je prípustná, ak v prospech páchateľa odstraňuje medzeru v zákone a zodpovedá zmyslu a významu riešenej otázky vo vzťahu k analogicky použitému ustanoveniu. Ak možno páchateľovi trestného činu pri uzavretí a schválení dohody o vine a treste mimoriadne znížiť trest podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 Tr. zákona, teda v situácii vopred dohodnutého trestu, možno (teda nie obligatórne) naposledy označené ustanovenie per analogiam a pri použití argumentu a minori a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Správne právo
Kľúčové slová: nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, náležitosti rozhodnutia
Právna veta: Na rozhodnutie podľa zákona č. 447/2008 Z.z. sa vzťahuje Správny poriadok, konkrétne § 47 ods. 3 Správneho poriadku, teda v odôvodnení rozhodnutia má správny orgán uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správny orgán správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi na námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa názoru správneho súdu iba konštatovanie nesplnenia podmienok uvedených v § 14 ods. 6 citovaného zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Oblasť práva: Pracovné právo
Kľúčové slová: náhrada mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ZP
Právna veta: Pre posúdenie kedy, a či žalobcovi (t.j. zamestnávateľovi) v danom prípade vznikla povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, je podľa názoru súdu potrebné v prvom rade vysporiadať sa s otázkou, aký vplyv má na povinnosť vyplatiť náhradu mzdy vedenie konania o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Uvedenou problematikou sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 MCdo/8/2012 zo dňa 26.01.2015, ktorý možno na prejednávaný prípad analogicky aplikovať. Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.